Etiketti 3/2019

Page 1

Alkon lehti asiakkaille 3 | 2019

Makumatkalla Pohjolassa RESEPTIT

Lautasella metsien, järvien ja juurespellon herkkuja VIINI

Lähde nojatuolimatkalle Suomen viinitiloille KOLUMNI

Taina Vilkuna viinitilallisena Iso-Röyhiössä


P Ä Ä KI RJ OI T U S

P o hj ol a l a si s s a j a l a ut a s ell a

2

––– 3 /1 9

M a ail m a l a si s s a j a l a ut a s ell a - s a rj a o n m a k um at k aill ut t ä n ä v u o n n a nii n A a si a n k ui n A m eri k a n m a k uj e n p a ri s s a. N yt s at o k a u d e n oll e s s a r u n s ai m mill a a n v u o r o s s a o v at a n s ait u sti u p e at k oti m ai s et m a ut t e e m all a P o hj ol a. P o hj ol a-t e e m a n ä k y y s y y s k u u k a u si n a nii n Al k o n m y y m äl öi s s ä, s o si a ali s e s s a m e di a s s a, Al k o. fi: s s ä k ui n r u n s a a sti t ä m ä n Eti k e i-l e h d e n si v uill a. Eti k eti n si v uill a 1 2 −1 9 P o hj ol a a j u hli st et a a n m a k u m at k all a k oti m ai sill e til oill e, j ot k a a m m e nt a v at a r o m ej a s u o m al ai s e st a l u o n n o st a ai n a m e si a n g e r v o st a k oi v u n m a hl a a n. M ui st a m m e k o it s e ai n a a r v o st a k a a n sit ä k ai k k e a m a k uj e n e k s otii k k a a, j ot a m eill ä o n y m p ä rill ä m m e ? Si v uj e n 2 4 − 3 3 r e s e pti si v ut p u ol e st a a n t u o v at P o hj ol a n m e h e v ät m a ut k ei i ö ö n: s y k s y n v ä rit s a a v at u p e at m u r r et ut s ä v y n s ä j a m a ut t ä yt el öit y v ät a st e e n k e s ä n ylt ä k yll äi s e st ä r ai k k a u d e st a. V ai k k a s y k s y o n hilj ai s el o a v a r si n ai st e n k al e nt e ri n j u hl a p y hi e n o s alt a, a n s ait s e e r u n s a s k oti m ai n e n s at o k a u si j u hl a- ai k a n s a. Kii r ei si m pi e n m ö k ki- j a v e n e k a u si e n j äl k e e n ”si s ä r u o ki nt a k a u si” o n j äll e e n al k a n ut. Pi m e n e vi st ä ill oi st a k a n n att a a ki n n a u i a r a k e nt a m all a t u n n el m a a m a ui n j a v al oi n j a k ut s u a y st ä vi ä v ai ht a m a a n k u ul u mi si a k e s ä n r et ki e n j a ri e nt oj e n j äl k e e n. Y ht ei s e n p ö y d ä n ä ä r e s s ä o n v a r m a sti m o nt a k e s ä n m a k um ui st o a j a e a v a n a!

M ui st a m m e k o it s e ai n a ar v o st a k a a n sit ä k ai k k e a m a k uj e n e k s o tii k k a a, j ot a m eill ä o n y m p ärill ä m m e ?

T e r v ei si n S a ri K a rj al ai n e n

Face b o o k f a c e b o o k. c o m/ al k o p al v el e e

I nst a g r a m al k o _ o y

T wi e r t wi e r. c o m/ Al k o _ O y

J u t t u vi n ki t j a p al a u t e j a a n a. k alli o k o s ki @ ot a v a.fi 5 4. v u o si k e rt a J ul k ai sij a Al k o O y A r k a di a n k at u 2 0 0 1 0 0 H el si n ki P o sti o s oit e: P L 9 9, 0 0 1 0 1 H el si n ki P ä ä t oi mi t t aj a S a ri K a rj al ai n e n s a ri. k a rj al ai n e n @ al k o.fi

T oi mi t u s n e u v o s t o : M a ritt a I s o- A h o, S a ri K a rj al ai n e n, L e e n a L aiti n e n, Mi k k o L e hti ni e mi, A n n e P all a st e : J a a n a K alli o k o s ki, Lii s a S e p p o T oi mi t u s Ot a v a m e di a O M A et u ni mi. s u k u ni mi @ ot a v a.fi p u h eli n v ai h d e 0 9 1 5 6 6 1 M ai st r a ati n p o rtti 1, 0 0 0 1 5 Ot a v a m e di a

Al k o al k o. fi

al k o. fi/j u o m a- r u o k a

J a a n a K alli o k o s ki j a M a ri n a A hl b e r g Lii s a S e p p o ( A D) P ai n o p ai k k a U P C P ri nt Eti k etti il m e st y y 4 k e rt a a v u o d e s s a S e u r a a v a Eti k etti il m e st y y 2 1. 1 1. 2 0 1 9. L e hti o n s a at a v a n a m a k s utt a Al k o n m y y m äl öi st ä. Eti k etti ei v a st a a til a a m att a l ä h et et y n m at e ri a ali n s äil ytt ä mi s e st ä ei k ä p al a utt a mi s e st a. Ai k a k a u sl e hti e n Liit o n j ä s e nl e hti. Eti k eti s s ä k ä yt ett y p a p e ri o n E U- y m p ä ri st ö m e r kitt y. I S S N 0 7 8 0- 5 0 8 X

Ve r k k o k a u p p a al k o. fi


k a u d e n d ri n k ki

S y k s yi n e n c o c kt ail o n m a ult a a n m a k e a, t a s a p ai n oi s e n h a p o k a s j a t o d ell a a r o m a a i n e n. K a u d e n d ri n k ki m ai st u u m ai ni o sti e si m e r ki k si P o hj al a n m a k uj a - m e n u n a p e ritii vi n a, s. 2 4.

3

––– 3 /1 9

S Y Y SJ U O M A

N o r di c c u r r a nt s o ur

t u o r e a r o s m a rii ni a p u oli k a s (l u o m u) si t r u u n a 4 cl m u s t a h e r u k k ali k ö ö ri ä 1 tl s o k e ri a 2 r kl t u o r e a t ai p a k a s t e p u ol u k k a a 4 cl s o o d a v e ä j ä ä p al oj a

O H J E S A N T E RI S A A RI N E N | K U V A R O O P E P E R M A N T O

Li s ä ä s h a k e rii n 2 s e n i m et ri n p al a r o s m a rii ni n o k s a a, vii p al oit u sit r u u n a n p u oli k a s, m u st a h e r u k k ali k ö ö ri, s o k e ri j a p u ol u k at. M u r s k a a r a a k a- ai n e et, li s ä ä j äit ä j a r a vi st a h u ol ell a. Sii vil öi j u o m a j äill ä t ä yt e y y n l a sii n. Li s ä ä s o o d a v e si j a s e k oit a. K o ri st el e c o c kt ail sit r u u n a n sii v ull a, r o s m a rii ni n o k s all a j a p u ol u k oill a. S a at j u o m a st a m o c kt aili n eli al k o h olitt o m a n c o c kt aili n, k u n k o r v a at li k ö ö ri n m u st a h e r u k k a m e h utii vi st e ell ä.


t äss ä n u mer oss a 4

––– 3 /1 9

6

Al k u p al at

1 2 P ä äj u u S u o m al ai sill a vii nitil oill a t e h d ä ä n i nt o hi m oll a j a t ai d oll a vii n ej ä m arj oi st a j a m ui st a l u o n n o n a nti mi st a.

2 0 H e n kil ö R a vi nt ol oit sij at J e n n y j a J u s si K ur k el a l u ott a v at l ä hit u ott ajii n.

24

R e s e ptit S y k s y n p ar h a at m a ut l oi h dit a a n k oti m ai s e n l u o n n o n p u ht ai st a r a a k a- ai n ei st a.

3 4 S y k s y n ol u et O kt o b erf e st- ol u et m ai st u v at m ai ni o sti s a d o n k orj u u n r u o k a p ö y d ä s s ä.

37

L u o o r e s e pti ni

40

T ait eilij a A n n a R et ul ai n e n k orj a a siirt ol a p u ut ar h a n s a s at o a.

3 8 Il mi ö N äi n k u v a at r u o k a- a n n o k s e n o n ni st u n e e sti. L u e vi n kit!

4 0 M at k all a B or d e a u x' n E n pri m e ur -t a p a ht u m a s s a ar vi oitii n v u o si k err a n 2 01 8 vii n ej ä.

4 4 O pi vii n ei st ä T ut u st u l u o m u-, bi o d y n a a mi sii n j a al k u vii n ei hi n.

4 6 M y y m äl ä H el si n gi n K alli o n Al k o s ai gr a ffiti a pi nt a a n s a.

4 9 K ol u m ni T ai n a Vil k u n a i st utti vii ni k ö y n n ö k s e n 2 0 v u ott a sitt e n j a h oit a a n yt k u k oi st a v a a vii nit ar h a a – S u o m e s s a.

12


5

––– 3 /1 9

37

Al k o n v a n hi m pii n m y y m äl öi hi n l u k e ut u v a K alli o n Al k o p äi vit e ii n 2 0 2 0-l u v ull e. K alli ol ai s et s ai v at it s e v ai k u a a m y y m äl ä n ul k o n ä k ö ö n j a v ali k oi m a a n.


Ti e sit k ö, e

ä

al k o h oli o n y k si s u o m al ai st e n li h o mi s e n j a li h a v u u d e n yl ei st y mi s e n s yi st ä. S u uri n o s a al k o h olij u o mi e n e n e r gi a st a t ul e e al k o h oli st a. Al k o h oli si s ält ä ä k al o r eit a l ä h e s y ht ä p alj o n k ui n r a s v a: y h d e s s ä g r a m m a s s a al k o h oli a o n e n e r gi a a 7 k c al. J o s h al u at k e v e nt ä ä, kii n nit ä h u o mi o al k o h oli a n n o st e n m ä är ä ä n j a k ä y tt öti h e y t e e n. M y ö s m at al a- al k o h oli s et j a al k o h olitt o m at vii nit, ol u et s e k ä sii d e rit o v at h u o m att a v a sti k e v y e m pi ä v ai ht o e ht oj a k ui n v a st a a v at al k o h olilli s et j u o m at.

al k u p al at

V AI K U T T AJ A

6

––– 3 /1 9

”A L K O H O LI T O N O L U T, KII T O S! ” E ur o o p p al ai s et o v at ott a n e et al k o h olitt o m at j a v ä h ä n al k o h oli a si s ält ä v ät j u o m at o m a k s e e n. P a ni m oj a vir v oit u sj u o m aliit o n t oi mit u sj o ht aj a Rii k k a P a k ari s e n m u k a a n al k o h olitt o m at ol u et o v at n o st a n e et s u o si ot a a n m uit a v ai ht o e ht oj a n o p e a m mi n. " A L K O H O LI T T O MI E N O L UI D E N k ul ut u s o n k a s v an ut p r o s e nt u a ali s e sti n yt e nit e n. K o k o n ai s k ul ut u k s e st a n e o v at e d ell e e n pi e ni o s a, m u a t ä m ä n v u o d e n e n si m m äi s ell ä n elj ä n n e k s ell ä k a s v u a oli r eil ut 3 0 p r o s e n i a v e r r a u n a v a st a a v a n ai k a a n v u o a ai e m mi n", Rii k k a P a k a ri n e n k o r o st a a. P a k a ri s ell e e n si m m äi n e n k v a rt a ali oli m y ö s e n si m m äi n e n aj a nj a k s o liit o n t oi mit u sj o ht aj a n a, sill ä h ä n sii rt yi t e ht ä v ä ä n t a m mi k u u s s a p ä ä mi ni st e ri n e rit yi s a v u st aj a n p ai k alt a. Al a, j o k a t y ölli st ä ä al k ut u ot a n n o st a t e olli s u ut e e n a sti r eil ut 2 0 0 0 0 i h mi st ä j a t u o l ä h ell e k ul u aj a a, h o u k u i t a r um a a n til ai s u ut e e n.

RII K K A P A K A RI N E N, 3 7 K oti Es p o oss a P er h e P u oli s o j a k a k si pi e nt ä l a st a

Mi k ä u u d e s s a t y ö s s ä si o n p a r a st a, mi k ä v a ati vi nt a ?

T e ht ä v ä al a n e d u n v al v oj a n a o n m o ni p u oli n e n. E rit yi s e sti v e r ot u s k y s y m y k si s s ä rii ä ä t e ht ä v ä ä. Y h d e n u u d e n h a a st e e n o n t u o n ut e si m e r ki k si E U: n m u o vi di r e ktii vi, j o n k a m u k a a n m u o vi k o r kki e n t ul e e p y s y ä kii n ni m y ö s a v at u s s a j u o m a p ull o s s a, e ei v ät n e p ä ä d y r o s ki k si l u o nt o o n. Mi n k ä t y y p pi s et j u o m at o v at s u o si o s s a ?

Ol ut k ul u u ri s s a o n sii r r y y e n e m m ä n m ai st el uk ul u u rii n. I h mi s et p ai n o a v at e nti st ä v a h v e mmi n l a at u a j a m a k u el ä m y k si ä. M y ö s e rit yi st u ott e et, k ut e n gl ut e e ni o m at ol u et, o v at l ö yt ä n e et k ul u aj a n s a. M eill e o n t ull ut s at a k u nt a pi e n p a nim o a t ä y d e nt ä m ä ä n t a rj o nt a a. Ki v e n n äi s v e si e n j a v e si e n k ul ut u s o n k a s v a n ut h u o m a a v a sti. Nii st ä o n m y ö s v a h v oi k si vi e ntit u o ei k si, k u n h a n k oti m ai s et m a r k ki n at p y s y v ät kil p ail u k y k yi si n ä m u u n m u a s s a v e r ot u k s e n o s alt a. O n h y v ä h u o m at a, e ä yli p u ol et t u ot a n n o st a m m e o n m u ut a k ui n al k o h ol ij u o mi a.

K o ul ut u s K a u p p ati et ei d e n j a y ht ei s k u nt ati et e e n m ai st eri

K ä y k ö ol ut m u u n ki n k ui n m a k k a r a n k a v e ri k si ?

M ai st el u k ul u u ri o n t e h n yt ol ui st a s al o n ki k el p oi si a r u ok aj u o mi a. T u ot e v ali k oi mi st a l ö yt y y s a d oi ai n v ai ht o e ht oj a l o u n a a n t ai p äi v älli s e n t ä y d e nt äji k si sii n ä mi s s ä vii n ei st ä ki n. Mi n k äl ai si st a j u o mi st a pi d ät it s e ?

Työ P a ni m o- j a vir v oit u sj u o m at e olli s u u d e n t oi mit u sj o ht aj a H arr a st u k s et J u o k s e mi n e n j a tii vi s yl ei s ur h eil u n s e ur a a mi n e n. L a st e n h arr a st u st e n m y öt ä m y ö s p alj o n j al k a p all o n j a j ä ä ki e k o n s e ur a a mi st a.

J u o n ai k a p alj o n vi s s y- j a ki v e n n äi s v e si ä s e k ä j o n ki n v e r r a n k e v ytli m p p a r eit a. Ai n a sill oi n t äll öi n m ai st u u m y ö s ol ut t ai sii d e ri.


A SI A K A S P A L V E L U

A L K O A P P − L Ä HI P A L V E L U A, MI S S Ä I KI N Ä O L E T KI N Al k o n il m ai s ell a m o biili s o v ell u k s ell a l ö y d ät l ä hi m m ä n Al k o n m y y m äl ä n, s el a at v ali k oi m a a j a til a at t u ott eit a. E L Ä M Ä M M E O N lii k k u v ai st a j a a si at o n t ot utt u h oit a m a a n lii k k e ell ä. M y ö s Al k o h al u a a t arj ot a a si a k k aill e e n m o biilil aitt ei sii n h y vi n s o v elt u v a n t a v a n t ut u st u a v ai v att om a sti Al k o n v ali k oi m a a n, l ö yt ä ä h el p o sti Al k o n m y y m äl ät j a til at a t u ott eit a Al k o n yli 8 5 0 0 t u ott e e n v ali k oi m a st a.

V ali k oi m a el ä ä j at k u v a sti, ei k ä k o k o t u h a n si e n t u ott ei d e n v ali k oi m a m a h d u mill ä ä n y ht e e n m y y m äl ä ä n. M o biili s o v ell u k s ell a v oit k ät e v ä sti s el at a k o k o v alik oi m a a j a k at s o a, mi s s ä m y y m äl öi s s ä h al u a m a a si t u ot ett a o n s a at a vill a. T ai t oi si n p äi n: mill ai st a v ali k oi m a a o n t arj oll a

sii n ä m y y m äl ä s s ä, j o s s a ai ot a si oi d a. S o v ell u k s e n m ai ni o vii v a s k a n n eri o n h el p p o t a p a et si ä t u ot e Al k o n v ali k oi mi st a t ai t all e nt a a s e it s ell e m ui stii n. Al k o n m o biili s o v ell u s o n h e n kil ö k o ht ain e n m a k u m ui st oj e si t all e n n u s p ai k k a. V oit ar vi oi d a s e n a v ull a m ai st a mi a si t u ott eit a j a l u o d a m ui stili st oj a, j ott a m ui st at s u o si k ki si j at k o s s a ki n. M ui stili st a k si v oi t all e nt a a v ai k k a p a s y nt y m ä p äi v äj u hli e n j u o m at t ai k e s ä n k al a vii ni s u o si kit. S o v ell u k s e n l at a a mi s e n j äl k e e n k a n n att a a kirj a ut u a p al v el u u n, nii n s a a k ai k ki o mi n ai s u u d et k ä ytt ö ö n j a o m at m a k u m ui st ot j a m ui stili st at s äil y m ä ä n t all e s s a. M o biili s o v ell u k s ell a v oit m y ö s til at a t u ott eit a Al k o n v ali k oi m a st a mi hi n t a h a n s a si n ull e l ä hi m p ä ä n t ai h el p p o k ul k ui si m p a a n Al k o n m y y m äl ä ä n t ai n o ut o pi st e e s e e n. M o biili s o v ell u k s e n k e hitt ä mi s e s s ä oli m u k a n a yli 1 0 0 0 k ul utt aj a a, j ot k a t e st a siv at s o v ell u st a k e hit y s v ai h e e s s a j a a nt oi v at p al a ut ett a. S o v ell u s o n l a d att a vi s s a il m ai s e k si A p p St or e - j a G o o gl e Pl a y - s o v ell u s k a u p oi st a, ei k ä s e n k ä ytt ä mi n e n m a k s a mit ä ä n.

3 L U K U VI N K KI Ä METS Ä N HER K UT L A UT ASELLE Ait oj a m a k uj a l u o n n o st a, M arj a H art ol a, M et s ä k u st a n n u s

K O TI M A A N SI E N E T T U T UI K SI J A T ALTEE N S u o m al ai st e n s u o si k ki si e n et, Kir sti E s k eli n e n, G u m m er u s

J U URE KSET U U DELL A T AV ALL A R ä v ä k k ä j u ur e s, Mi k k o Ki v el ä & Tii n a A alt o, M a a h e n ki

S u o m e n l u o n n o st a l ö yt y y t oi n e n t oi st a a n h er k ulli s e m pi a r a a k aai n eit a! K a n s ati et eilij ät oi mitt aj a M arj a H art ol a o n k er ä n n yt nii st ä ti et o a y k sii n k a n sii n h er k ulli st e n r u o k a o hj ei d e n k er a. K o k eil e v ai k k a h u n aj ai st a h a u ki v u o k a a t ai s a s k at o o n piir a k k a a!

S ai si k o oll a t atti s o s ek eitt o a j a r o u s k uri e s k a a s y y sill a n il o k si ? K er u ut u ot e al a n o p ett aj a Kir sti E s k eli n e n o p a st a a si e ni e n m a ail m a a n. R e s e pti e n o h ell a s a at ti et o a 11 s u o sit u st a r u o k a si e n e st ä k a s v uai k at a ul u n m u k ai s e s s a j ärj e st y k s e s s ä.

L ä h ell ä t u ot ett u a j a j ä n nitt ä v ä n h y v ä ä! J u ur e k si st a v al mi st at mit ä e k s o otti s e m pi a r u o k al aj ej a: l a ntt us al s a a, w a s a bi p u n aj u urt a, p al st eri ri s ott o a... K o k ki Mi k k o Ki v el ä n j a t oi mitt aj a Tii n a A all o n k eitt o kirj a s s a s u o m al ai s et r a a k a- ai n e et t ai p u v at k a n s ai n v äli sii n m a k ui hi n.

7

––– 3 /1 9


V A S T U U L LI S U U S

A L K O H O LI J A R A S K A U S EI V Ä T S O VI Y H T E E N IST O C K

TI E SI T K Ö, E T T Ä al k o h oli o n l ä n si m ai s s a s u uri n k e hit y s v a m m ai s u utt a ai h e utt a v a t e kij ä ? P el k ä st ä ä n S u o m e s s a s y nt y y v u o sitt ai n 6 0 0 − 3 0 0 0 l a st a, j ot k a k är si v ät j o n ki n a st ei s e st a al k o h oli v a uri o st a. Al k o h oli n ai h e utt a mi e n si ki ö v a uri oi d e n kirj o a k ut s ut a a n kirj ai n y h di st el m äll ä F A S D. S y nt y v ä n l a p s e n k a n n alt a t ur v alli si n v ai ht o e ht o o n j ätt ä ä al k o h oli k o k o n a a n, sill ä r a s k a u d e n ai k ai s ell e al k o h oli n k ä yt öll e ei ol e t ur v ar aj a a. L u e li s ä ä al k o. fi /f a s d. 9. 9. vi et et ä ä n v u o sitt ai st a k a n s ai n v äli st ä F A S Dp äi v ä ä. T u o m m e t e e m a a n ä k y v ä k si a v a a m all a m y y m äl öi d e n o v et t u o n a a a m u n a kl o 9. 0 9.

Ei ti p p a, v a a n t a p a - k a m p a nj a n ä k y y t a a s m y y m äl öi s s ä m m e 8

––– 3 /1 9

A L K U V U O N N A M Y Y M Ä L ÖI S S Ä j a m y yji e m m e t- p ai d oi s s a n ä k y n yt Ei ti p p a, v a a n t a p a - k a m p a nj a j at k u u m y ö s t ä n ä s y k s y n ä, k u n l o k a k u u s s a Al k o n h ui p p u m y y m äl öi s s ä vi et et ä ä n Ei ti p p a, v a a n t a p a -t e e m a vii k o nl o p p u a. V a st u ulli s u u s k a m p a nj a n t ar k oit u k s e n a o n h er ätt ä ä k e s k u st el u a al k o h oli n k ä ytt ö ö n liitt y vi st ä t a v oi st a j a k ä ytt ötil a nt ei st a. T oi m m e el o k u u s s a m y y ntii n Al k o n v er k k ok a u p p a a n a si a k k ai d e m m e t oi v e e st a 1 0 0 0 k a p p al e e n er ä n Ei ti p p a, v a a n t a p a -t- p ait a a. P ai d at m y ytii n l o p p u u n l y h y e s s ä aj a s s a.

P O H J O L A L A SI S S A J A L A UT ASELL A Al k o n p al v el u- j a t u ot ek o ul utt aj a S u vi J u u st o v a ar aL o u h el ai n e n l oi st a a r u o a n j a j u o m a n y h di st ä mi s e n a si a nt u ntij a n a s y k s y n P o hj ol a l a si s s a j a l a ut a s ell a - vi d e o k a m p a nj a s s a. K at s o vi d e o: al k o. fi / p o hj ol a

MI NI S T E RI KI U R U V A S T A A A L K O H O LI A SI OI S T A U U SI H A L LI T U S o n ni m e n n yt p er h e- j a p er u s p al v el u mi ni st eri k si Kri st a Ki u r u n ( s d.), j o k a v a st a a m y ö s al k o h oli a si oi st a. Mi ni st eri Ki ur u n ä k e e Al k o n ai n utl a at ui s e n a v a st u ulli s e n a yrit y k s e n ä, j o n k a p ä ät ar k oit u s o n s u oj ell a k a n s a nt er v e ytt ä. Ki ur u kiitt el e e sit ä, ett ä m y y n ni n l a s k u st a h u oli m att a Al k o o n pit ä n yt h u olt a t al o ud e st a a n. Ki ur u n m u k a a n Al k o o n m y ö s t o d elli n e n a si a k a s p al v elij a, mi k ä n ä k y y a si a k a st y yt y v äi s y y s k y s el yi s s ä. ” O n m y ö s il o t o d et a, ett ä Al k o h al u a a oll a h y v ä t y ö n a nt aj a, o n h a n s e p al kitt u ai e m mi n S u o m e n p ar h a a k si t y ö p ai k a k si s u urt e n yrit y st e n s arj a s s a”, Ki ur u t ot e a a. S o si a ali- j a t er v e y s mi ni st eri ö n k a n sli a p ä älli k ö k si o n ni mit ett y Ki r si V a r hil a . V ar hil a al oitt a a t e ht ä v ä s s ä ä n l o k a k u u n al u s s a. V ar hil a o n t oi mi n ut Al k o n h allit u k s e n j ä s e n e n ä u s eit a v u o si a.


A L K O L AI N E N O S A AJ A

A L K O L AI S T A T AI D E O S A A MI S T A H el si n gi n K alli o n eli H e s ari n Al k o n m y y m äl ä s ai u u di st u k s e n y ht e y d e s s ä o m a n t ai d et e o k s e n s a. J a mi k ä s o pi si k a a n K alli o n k a u p u n gi n o s a a n p ar e m mi n k ui n gr a ffiti!

T E K S TI J A A N A K A L LI O K O S KI K U V A R O O P E P E R M A N T O

M Y Y M Ä L Ä N G R A F FI TI S T A t e k e e k a k si a si a a ai v a n erit yi s e n: e n si n n ä ki n s e n ai h e e n v ali nt a a n o n o s alli st u n ut K alli o n a s u k k ai st a k o o st u v a N e u v o n a nt aji e n j o u k k o. T oi s e k si gr a ffiti n o n m a al a n n ut Al k o n o m a t y ö nt e kij ä T u o m a s K o k k o . Li e n e e h a u s k a s att u m a, ett ä K o k k o al oitti Al k o- ur a n s a ni m e n o m a a n H e s ari n m y y m äl ä st ä v u o n n a 2 0 0 3! ” E n k o e ol e v a ni t ait eilij a, v a a n h arr a st a n gr a ffiti m a al a u st a o m a k si il o k s e ni. K u n m e n e n s ei n äll e l u o n n o k s e n j a k a n n uj e n k a n s s a, e n mi eti mit ä ä n m u ut a”, K o k k o p o htii. H ä n o n h arr a st a n ut piirt ä mi st ä j a gr a ffiti m a al a u st a n u or u u d e st a l ä hti e n. Pir k k al a n Al k o s s a p al v el u p ä älli k k ö n ä t y ö s k e nt el e v ä K o k k o l ä hti i d e oi m a a n H e s ari n gr a ffiti n ai h ett a p o hti m all a K alli o n k a u p u n gi n o s a n si el u n el ä m ä ä. ” K alli o s s a o n p alj o n gr a ffit ej a, j a si k si h al u si n k u n ni oitt a a p eri nt ei st ä gr a ffiti k ultt u uri a. Gr a ffiti s s a o n kirj ai m et H e s ari j a k a u p u n gi n o s a n sil u etti a s e k ä s e n fiili st ä. T ei n n elj ä eril ai st a v er si ot a, j a N e u v o n a nt aj at s ai v at ä ä n e st ä ä mi el ei st ä ä n v er si ot a j a k o m m e nt oi d a niit ä. L o p p ut ul o s o n n äi d e n y h di st el m ä.” K o k o n o n n e k si l ailli s et gr a ffiti s ei n ät o v at yl ei st y n e et j a gr a ffit ej a t e h d ä ä n n y k y ä ä n p alj o n m y ö s til a u st öi n ä. ” O n t o si t är k e ä ä p ä ä st ä il m ai s e m a a n it s e ä ä n. L u o v a h arr a st u s t u o p alj o n il o a ar k e e n j a o n h y v ä ä v a st a p ai n o a t y öel ä m ä ä n.”

L u e u u di st u n e e st a H e s ari n m y y m äl ä st ä s. 4 6

K A L E N T E RI

2. 9. O kt o b e rf e st- ol u et O k t o b erf e st- ol u et o v at s a a p u n e et m y y m äl öi hi n!

2. 1 1. p y h äi n p äi v ä K e kri ä vi et et ä ä n Mi k k eli n p äi v ä st ä ai n a p y h äi n p äi v ä ä n s a a k k a.

Eti k e

2 1. 1 1. i 4/ 2 0 1 9

T ut u st u m m e m u u n m u a s s a r ai k k ai sii n it ä v alt al ai sii n v al k o vii n ei hi n.

9

––– 3 /1 9


A L K O. FI /J U O M A - R U O K A

N Ä M Ä J U T U T L Ö Y D Ä T A L K O. FI S T Ä! Al k o h olitt o m at ol u et t r e n d a a v at L o nt o o s s a

K ä yt ä k o k o k a s vi s, v ä h e n n ät h ä vi k ki ä

K ar h u n v at u k k ai st a h a p a n ol utt a, s u kl ai st a st o uti a, m a n d arii nill a r y y dit ett y ä l u o m u ol utt a, k o m b ut s a ol utt a t ai b aij eril ai st y yli st ä l a g eri a. Al k o h olitt o mi e n ol ui d e n v ali k oi m a L o nt o o s s a o n k a s v a n ut h ä m m ä st ytt ä v ä k si. Tr e n di l e vi ä ä m u u all e ki n, m y ö s S u o m e e n.

K a s vi sr u o ki a k o k k aill e s s a s y nt y y u s ei n r u n s a a sti bi oj ät ett ä, k u n k u or et, n a atit t ai v ar si o s at j ä ä v ät k eitti ö s s ä h y ö d y nt ä m ätt ä. N e ki n o v at s y öt ä vi ä! K e k s eli ä ä n k o ki n k ä si s s ä nii st ä s y nt y y m o n e nl ai si a h er k k uj a, e si m er ki k si n a at ei st a p e st o a j a k u ori st a si p s ej ä. L u e h y ö d yt j a vi n kit!

al k o. fi / al k o h olit o n- ol ut- o n- k u u m a-

al k o. fi / k a s vi st e n- h y o d yt

t r e n di-l o nt o o s s a

Al k o n v er k k o si v uj e n J u o m a j a r u o k a - o si o s s a o n p alj o n h y ö d ylli si ä j a ki v oj a j utt uj a. T ut u st u o si o n r e s e pt ei hi n, m e n ui hi n, vi n k k ei hi n j a m at k aj utt ui hi n o s oitt e e s s a al k o. fi /j u o m a-r u o k a.

10

––– 3 /1 9

A si a a k o r k ei st a

R a k e n n a o m a k oti b a a ri

Dri n k ki e n s e k oitt a mi n e n o n h a u s k a a p u u h a st el u a, j o k a s o pii m y ö s j u hli e n o hj el m a n u m er o k si. L a a d u k k a at c o c kt ailit j a m o c kt ailit s y nt y v ät oi k e a nl ai st e n b a arit ar vi k k ei d e n a v ull a. K o o sti m m e vi n kit k oti b a ari n t ar vi k k ei sii n j a e si m er ki k si l a at u mi k s er ei hi n, r a a k a- ai n ei sii n j a k ori st ei sii n.

P ull oj a s ulj et a a n mit ä eril ai si m mill a k or k eill a – o n ki err e k a p s eli a, l u o n n o n k or k ki a, l a sit ul p p a a, s y nt e etti st ä k or k ki a, kr u u n u k or k ki a j a z or ki a. Mit e n ki err e k or k ki v ai k utt a a vii ni n l a at u u n, v ai v ai k utt a a k o s e ? O n k o l u o n n o n k or k ki l a at u vii ni n t u nt o m er k ki ?

al k o. fi / b a a rit a r vi k k e et

p ull o n s ulj e nt at y yl ei hi n

al k o. fi /t ut u st u- e ri-

T ut u st u s y k s y n m a u k k ai m pii n si e ni r e s e pt ei hi n j a si e nt e n k ä si el y o hj ei sii n! al k o. fi /si e ni r e s e ptit


Apua j u o m a v ali nt a a n

M O BII LI VI N K KI

M o biili s o v ell u k s ell a v oit k ät e v ä sti s el at a t u h a n si e n t u ott ei d e n v ali k oi m a a, t e h d ä t u ot e h a k uj a j a t ut u st u a t a r k e m mi n j o k ai s e n t u ott e e n li s äti et oi hi n. N ä p p ä rill ä t u ot e s u o d at u k sill a p oi mit e si m e r ki k si r u o all e s o pi v a n j u o m a k u m p p a ni n.

L Ö Y D Ä J A M UI S T A Al k o n m o biili s o v ell u s t u o k o k o m a ail m a n m a ut t a s k u u si. S o v ell u k s ell a k er ä ät h e n kil ö k o ht ai s et m a k u m ui st o si t alt e e n. V oit t e h d ä it s ell e si m ui stili st oj a v ai k k a p a t ul e vi e n j u hli e n j u o m at arj oil ui st a t ai l ö yt ä mi st ä si j a m a k u u si s o pi vi st a t u ott ei st a. N äi n l ö y d ät s u o si k kit u ott e e si v ai v att o m a sti y h ä u u d e st a a n.

S uj u v a o s t a mi n e n S o v ell u k s ell a v oit o st a a t u ott eit a j o k o o milt a m ui stili st oilt a si t ai p oi mi e n k o k o v ali k oi m a st a. T u h a n si e n j u o mi e n li s ä k si l ö y d ät v ali k oi m a st a l a a d u k k a at o h ei st a r vi k k e et e si m e r ki k si j u o mi e n t a rj oil u u n j a l a hj a p a k k a a mi s e e n.

Ki rj a ut u m all a e ne m mä n Ki rj a ut u n e e n a v oit e si m e r ki k si t e h d ä m ui stili st oj a j a a r vi oi d a y k sitt äi si ä t u ott eit a j a t all e nt a a n e it s ell e si m y ö h e m p ä ä n k ä ytt ö ö si. V oit m y ö s o st a a t u ott eit a s u o r a a n m o biili s o v ell u k s e n a v ull a.

Löydä m y y m äl ä Al k o p al v el e e yli 3 6 0 m y y m äl ä n v e r k o st oll a, j o k a k e hitt y y S u o m e n m u k a n a. M o biili s o v ell u s et sii si n ull e l ä hi m m ä n t ai h al u a m a si Al k o n m y y m äl ä n t ai k k a n o ut o pi st e e n.

T ut k ail e m y y m äl ä n v ali k oi m a a Al k o n l a aj a v ali k oi m a v ai ht el e e m y y m äl öitt äi n. S o v ell u k s ell a v oit s el at a h al u a m a si m y y m äl ä n h yll y v ali k oi m a a. V oit m y ö s k at s o a y k sitt äi s e n t u ott e e n s a at a v u utt a e ri m y y m äl öi s s ä.

S k a n n e ri l ö yt ä ä t u ott e et n o p e a s ti K ät e v äll ä vii v a k o o dis k a n n e rill a et sit k ä sill ä ol e v a n t u ott e e n Al k o n v ali k oi m a st a.

L u e li s ä ä: al k o. fi / m o biili s o v ell u s

11

––– 3 /1 9


N O J AT U O L IM AT K A L A

12

–– 3/19

Katsekohti kotimaista uja.iplmnhtvoersS taumisevjdonrMkhp aohimlnteuräsdk,j enoksutma.IlSirvp entimasokvhu eina.ohtuklösmvjryä TEKSTI &

KUVAT T I U K A I AT LO


K O TI M AI S E T VII NI T A L K O S S A Al k o n v ali k oi m a s s a o n n oi n 4 0 k oti m ai st a h e d el m ä- j a k u o h u vii ni ä. N e l ö yt y v ät t u ot et y y p eitt äi n, m a a k o ht ai s e sti. T u ott eit a l ö yt y y m y ö s k u o h u- j a j äl kir u o k a vii ni h yll yi st ä s e k ä al k o h olitt o mi e n t u ott ei d e n v ali k oi m a st a. Al k o n v er k k o k a u p a s s a v oi t ar ki st a a l ä hi m m ä n m y y m äl ä n s a at a v u u d e n t ai til at a t u ott e e n it s ell e s o pi v a st a m y y m äl ä st ä t ai n o ut o pi st e e st ä.

13

––– 3/ 1 9

M e si a n g er v o t u o vii nii n o m a n vi v a ht e e n s a, j a C o h e nit k er ä ä v ät niit ä k otit al o n s a t a k a a. K a s v ej a p a k a st et a a n m y ö s t al v e n v ar all e. ” S u o m e s s a o n p u ht ai m m at j a hi e n oi m m at r a a k a- ai n e et, j a nii st ä s a a h ui p p u vii n ej ä. S e o n h u o m att u m y ö s m a ail m all a! ”, S u o m e e n k oti ut u n ut a m eri k k al ai n e n vii ni art e s a a ni D a vi d C o h e n il oit s e e.


V a a r oj e n k u p e ess a k u plii H e r m a n ni n Vii ni til a

K ä y mi s k uj a 1 8 2 9 0 0 Il o m a nt si

P u n ai s e n t u v a n vii ni til a

K o s k e n v arr e nti e 3 3 7 6 2 9 0 0 Al aj är vi

Ai n o a Wi n e r y

R e k ol a n p ol k u 6 5 1 5 7 0 0 H oll ol a

T U OTA NT O

H E R M A N NI N VII NI TI L A 4 0 0 0 0 litr a a H E R M A N NI N VII NI TI L A J A V A L A M O N VII NI H E R M A N 1 2 0 0 0 0 litr a a, s e k ä li s ä k si ti sl e et. 14

––– 3 /1 9

AI N O A WI N E R Y 5 0 0 0 – 6 0 0 0 litr a a / v u o si – u u si e n til oj e n m y öt ä t u ot a nt ok a p a sit e etti 5 0 0 0 0 litr a a. P U N AI S E N T U V A N VII NI TI L A n oi n 3 0 0 0 0 litr a a

K U O H U VII NI P U L L O P O K S A H T A A a u ki. Sil mi e n e d e s s ä a v a ut u u h e n k e äs al p a a v a n ä k y m ä k a rj al ai st e n v a a r oj e n yll e ai n a V e n äj äll e s a a k k a. J u o m a k u plii l a sii n j a h a p o k a s m a rj a n t u o k s u k o si sk el e e m ai st a m a a n. Ol e m m e Il o m a nt si n v e sit o r ni s s a, H e r m a n ni n vii nitil a n vii ni b a a ri s s a. H e r m a n ni n vii nitil a o n S u o m e n v a n hi n vii nitil a j a e n si m m äi n e n k u o h uvii nitil a. S e n p e r u st aj at r ai v a si v at ti et ä k oti m ai s e n vii nitil at oi mi n n a n m a h d olli st a mi s e k si S u o m e s s a k ol m e k y m m e nt ä v u o a si e n. ” K a s v ati m m e m a rj oj a j a mi eti m m e, mit e n s e v oi si t y ölli st ä ä y m p ä ri v u o-

ti s e sti. Vii ni ä ei sill oi n s a a n ut t e h d ä m y y ntii n, m u a t ei m m e sit ä o mii n t a r p ei sii m m e j a vi e r aili m m e ti u h a a n p ä ä äji e n p u h eill a l ai n m u u a mi s e ksi”, k e rt o o H e r m a n ni n vii nitil a n y k si p e r u st aji st a, t oi mit u sj o ht aj a H a r ri T ur u ne n . V u o n n a 1 9 9 5 v oi m a a n a st u n ut l a kim u ut o s m a h d olli sti pi e n vii nit u ot a n n o n j a m y y n ni n til oill a. S a m all a p ai k alli n e n vii ni k ul u u ri al k oi k e hi y ä. ” E n si n vii n ej ä t uli m a r k ki n oill e p alj o n, j a m o n et nii st ä oli v at h u o n oj a. N yt j älj ell ä o v at p a r h a at. S u o m al ai s et m a rj a vii nit o v at ki n m a ail m a n hi e n oi nt a l a at u a”, T u r u n e n kit e y ä ä.


M A R J A VII NI T N A U TI T A A N N U O RI N A

P o hj oi s- K arj al a o n h er u k a n s u uri t u ot a nt o al u e. P el k ä st ä ä n Il o m a nt si s s a o n yli 2 0 0 h e ht a ari a m arj a n vilj el y s al u ett a.

K u o h uj u o m a o n r ai k a s j a yll ä ä v ä n s a m a nt y yli n e n k ui n r y p äl e k u o h u vii nit. M a rj a vii nit e r o a v at r y p äl e vii n ei st ä e n e m m ä n. ” Pit ä ä u n o ht a a m a rj a- j a r y p äl e viini e n v e rt ail u, sill ä r a a k a- ai n e o n nii n e ril ai n e n. M ei d ä n vii ni m m e o v at n u o ri a j a r ai k k ait a, j a nii s s ä m ai st u u vii nim a rj a t ai m a n si k k a. Vii nit o v at l y h yit ä, ei k ä nii s s ä ol e s a m a nl ai st a s y v y y ä k ui n r y p äl e vii n ei s s ä, s a ati t a n nii ni a”, T u r u n e n k e rt o o. L a s k e u d u m m e v e sit o r ni st a hi s sill ä m a a n pi n n all e. A ut o m at k a vii nitil all e

” S u o m al ai si st a vii n ei st ä v oi si p u h u a ar kti si n a vii n ei n ä, s e pit äi si si s äll ä ä n k ai k ki r a a k aai n e et, k ut e n k u u s e n k er k ä n t ai k oi v u n m a hl a n”, H arri T ur u n e n p o htii. M u st a vii ni m arj a st a, m u sti k a st a j a v ari k s e n m arj a st a t e ht y k ui v a j a t u m m a n p u n ai n e n m arj a vii ni s o pii rii st all e j a li h all e.

k e st ä ä m u ut a m a n mi n u uti n. Pi h a s s a k a s v a a v al k oi st a vii ni m a rj a a, t al o n t a k a n a k o h o a v at t u ot a nt o- j a v a r a st otil at p a r h ai m mill a a n p a ri n k y m m e n e n m et ri n k o r k e ut e e n. H e r m a n ni n vii nitil a n vii nit t e h d ä ä n p e ri nt ei s e e n t y ylii n k ä y ä m äll ä m a rj a st a p u ri st e u m e h u vii ni k si s o k e ri n j a vii ni hii v oj e n a v ull a. O s a a n t u o ei st a k ä yt et ä ä n k o k o m a rj a- ai n e s. R y p äl eid e n k u o ri s s a j a si e m e ni s s ä o n hii v a a j a t a n nii ni a. Vii ni m a rj oi s s a k u o r et o v at o h u et j a si e m e n et ol e m a o m at, j a n e p oi st et a a n p u ri st u s v ai h e e s s a. H e r m a n ni n vii nitil a n t a n nii ni o m at m a rj a vii nit o v at h eill e m y y nti v al i, sill ä m o n et o v at t a n nii n eill e h e r k ki ä. Fl a v o n oi d ej a j a vit a mii n ej a vii ni m a rj oi s s a o n e n e m m ä n k ui n r y p äl ei s s ä, j a n e s äil y v ät l o p p ut u o e e s e e n. ” M ei d ä n ji p p o m m e m a rj a vii ni e n t e o s s a o v at s y nt y n e et v u o si e n k o k eil uj e n k a u a. M e h uj e n p u ri st u s t e h d ä ä n h ell ä v a r ai s e sti, j oll oi n k u o ri ai n e k s e n a r o mit j a v ä ri s a a d a a n t alt e e n. Oi k e a a k ä y mi s hii v a a et si m m e v u o si a, e n n e n k ui n l ö y si m m e j u u ri t äll e r a a k a- ai n e ell e s o pi v a n”, T u r u n e n k e rt o o. Vii ni e n li s ä k si til all a t e h d ä ä n li k ö öri ä, ti sl eit ä, gl ö gi ä j a al k o h oli o mi a j u o mi a. H e r m a n ni n vii nitil a o n m y ö s s u o sitt u m at k ail u k o h d e: til all a j a s e n o m a s s a vii ni b a a ri s s a k ä y v u o si ai n yli 3 0 0 0 0 vi e r a st a.

K oti m ai st a vii ni ä e c u a d o ril ai s ell a j a j e n k kil äi s ell ä t wi still ä AI V A N L Ä H E L L Ä L a ht e a a sf al i m u u u u p elt oj a h al k o v a k si p öll y ä v ä k si hi e k k ati e k si. Ti e p ä ä y y k e s k ell e kl a s si st a s u o m al ai st a m a al ai s milj ö öt ä. H oll ol al ai s ell a t o ntill a o n m o d e r ni t al o s u u ri n e v a r a st o r a k e n n u k si n e e n. H e r s y v ä n a u r u s e k oi u u p u h e e s e e n, j o k a o n s e k oit u s e s p a nj a a, e n gl a nti a j a s u o m e a. Ai n o a Wi n e r y n P a ol a G u e rr e r o d e C o h e n ri e nt ä ä ul o s t e r v e htim ä ä n, p u oli s o D a vi d C o h e n k u r ki st a a v a r a st o r a k e n n u k s e n o v e st a ul o s j a t e r v e htii e n gl a n ni k si:

15

––– 3/ 1 9


r a a k a- ai n e et

H E R M A N NI N VII NI TI L A N t u ott e et v al mi st et a a n m u sti k oi st a, m a n si k oi st a, m e si m arj oi st a, l a k oi st a, v ari k s e n m arj oi st a j a k oi v u n m a hl a st a s e k ä m u st a-, p u n a-, vi h er- j a v al k o vii ni m arj oi st a j a k elt ai si st a k ar vi ai si st a. Til all a o n 4 h e ht a ari a o mi a vilj el y s al u eit a V al a m o n l u o st ari n y ht e y d e s s ä. M e si m arj a t ul e e O ul u st a, m u ut s u or a a n l ä hi al u e e n p oi mij oilt a j a -til oilt a. AI N O A WI N E R Y N s u uri n o s a r a a k a- ai n ei st a t ul e e m et s ä st ä, k ut e n m u sti k k a, p u ol u k k a, hill a, k u u s e n k er k k ä, h u n aj a j a m e sia n g er v o. M a n si k at j a v a d el m at s a a d a a n l ä hit u ott aji e n til oilt a. Til a n o m at v a d el m at i st ut et a a n e n si k e v ä ä n ä. P U N AI S E N T U V A N VII NI TI L A k ä ytt ä ä l ä hi al u ei d e n vii ni m arj oj e n, m u sti k a n, p u ol u k a n, m arj a- ar o ni a n j a k oi v u n m a hl a n li s ä k si o m a n m a a n m a n si k k a a.

D a vi d C o h e ni n m ut ki k k a at vii ni n v al mi st u s m e n et el m ät t e k e v ät vii n ei st ä t a s a p ai n oi si a, vi v a ht ei k k ait a j a pit ki ä. Ai n o a Wi n er y v oitti r u o k a- art e s a a ni p al ki n n o n p o hj oi s m ai s e s s a E M B L A-r u o k a kil p ail u s s a I sl a n ni s s a k e s ä k u u s s a. P al ki nt o o n o s oit u s siit ä, ett ä s u o m al ai s et h ui p p u vii nit k u ul u v at s a m a a n p ö yt ä ä n p o hj oi s m ai st e n h ui p p ur u o ki e n k a n s s a.

ME TS Ä M ARJ A O N H E R K K Ä R A A K A AI N E

16

––– 3 /1 9

D a vi d C o h e n j a P a ol a G u err er o d e C o h e n

” T e r v et ul o a, t ul k a a p e r e m m äll e!" C o h e nit o v at m u u a n e et H oll ol a a n p u oli v u o a ai k ai s e m mi n E s p o o st a. Al u n p e ri n h e o v at k ot oi si n E c u a d ori st a j a Y h d y s v all oi st a, j o s s a h e a s ui v at B o st o ni n l ä h ell ä j a h a r r a sti v at vii ni e n v al mi st u st a. I nt o hi m oi s e n h a r r a st u ks e n o n g el m a n a oli s a a d a h ui p p u r a a k aai n eit a. S u o m e e n p a ri s k u n n a n t oi r eil u k y m m e n e n v u o a si e n D a vi d C o h e ni n t y ö, j a t ä äll ä vii ni h a r r a st u s j at k ui. ” H u o m a si m m e, e ä S u o m e n m etsi s s ä o n p a r h ai m m at j a p u ht ai m m at m a rj at, j ot k a o v at k ai k ki e n s a at a vill a. S u u ri n o n g el m a m m e oli, mit e n s ai si m m e n e t oi mi m a a n vii ni s s ä, sill ä m a rj at o v at nii n e ril ai si a k ui n r y p äl e et. M a rj oj e n k u o ri o n e si m e r ki k si p alj o n o h u e m pi j a m a k u h e r k e m pi”, D a vi d C o h e n k e rt o o.

I n si n ö ö ri n ä t y ö s k e nt el e v ä C o h e n t ut ki k ä y mi s p r o s e s s ej a j a p e r e ht yi bi ol ogi a a n, f y sii k k a a n j a k e mi a a n, mi a si j a s e u r a si. J a v älill ä p a ri m ai st eli j a t a a s k o k eiltii n, v u o si t oi s e n s a j äl k e e n. N elj ä v u o a S u o m e e n m u ut o n j äl k e e n C o h e nit h a v ait si v at, e ä vii nit oli v at ki n p alj o n p a r e m pi a, k ui n mit ä h e oli v at B o st o ni s s a p y st y n e et t e k e m ä ä n r y p äl ei st ä. El ä m ä S u o m e s s a oli a s e u n ut u o mii n s a. M ol e m m at oli v at s u o ri a n e et vii ni n t u ot a nn o n a m m a it ut ki n n o n j a k a k sil a p si s e e n p e r h e e s e e n oli s y nt y n yt k ol m a s l a p si. ” P e r u sti m m e y rit y k s e n, k u n s ai m m e v u o k r a u a t u ot a nt otil at. V al mi sti m m e t u o eit a j a k e hi eli m m e u u a. J oit aki n r a a k a- ai n eit a oli m m e k o k eill e et j o Y h d y s v all oi s s a, j a y k si n äi st ä oli h u n aj a. S u o m e s s a k o k eili m m e e ri t u o aji e n h u n aj a a, j a v a st a k u n l ö y si m m e oi k e a n t u o aj a n, vii ni o n ni st ui. N yt t u o e e st a m ai st a a m a rj a n li s ä k si h u n aj a n a r o mit. K e hi el y k e sti 1 0 v u o a”, D a vi d C o h e n j u el e e. Ai n o a Wi n e r y n t u o eit a v oi o st a a Alk o n li s ä k si s u o r a a n til alt a, sill ä m u ut o n j äl k e e n o m at u u d et t u ot a nt otil at o v at k otit al o n y ht e y d e s s ä j a til a vii ni oi k e u d et o v at j u u ri s a a p u n e et. Vii n ej ä t e h d ä ä n

vi el ä s y k s y y n a sti v äli ai k ai si s s a t a n k ei ss a, m u a s e ei h ai a a, sill ä C o h e n ei d e n i n si n ö ö ri n t a r k k a p r o s e s si t u nt u u t oi mi v a n.

M A R J A VII NI T T E H D Ä Ä N M O DI FI OI D U N P E RI N T EI S E S TI

Ai n o a Wi n e r y n k oti m ai si a vii n ej ä o n p al ki u nii n R a n s k a s s a, S a k s a s s a, I sl a n ni s s a k ui n K alif o r ni a s s a. C o h e ni n m u k a a n vii ni e n s al ai s u u s o n m o di fi oit u p e ri nt ei n e n t a p a t e h d ä p u n a vii ni ä. M a rj at k ä yt et ä ä n m ä s ki ss ä ä n m a h d olli si m m a n pit k ä ä n, j a n e p u ri st et a a n m e h u k si v a st a k ä y ä mi s e n j äl k e e n. M a k u v a h vi st u u j a s y v e n e e. K u n m a rj oj e n k u o ri ai n e s o n m u k a n a, vii nii n s y nt y y r y p äl e vii n eill e t y y pilli si ä t a n nii n ej a. T a n nii n ej a s a a d a a n m y ö s t a m m e st a. ” K ä y mi s p r o s e s si a ei v oi j u u ri e n n ak oi d a, v a a n k ä y mi st ä pit ä ä s e u r at a, j o a s e n v oi p y s ä y ä ä j u u ri oi k e all a h et k ell ä. T a n nii n ej a k uit e n ki n t a r vit a a n, sill ä s e v ai k u a a vii ni n st r u kt u u rii n j a m a k uvi v a ht ei sii n.” U u d e n k a r h e a s s a t u ot a nt otil a s s a k ä y v ä vii ni k u plii. C o h e n l ai a a p ä äll e e n t y ö v a at et u k s e n j a s u oj a h at u n j a al oi a a m ä s ki n sii vil öi n ni n. Ki r k k a a n p u n ai n e n vii ni vi rt a a t y n n y rii n.


K o s k e n v a r si ho u k u aa vi e r ait a

J u s si K eij o n e n a n al y s oi k y p s y mi st a n ki n vii ni n al k o h oli pit oi s u utt a j a v äri ä. T u ot e o n v al mi s p ull ot ett a v a k si.

A L A J Ä R V E N K O S K E N V A R R E S S A s ij aits e v a n p u n ai s e n pi rti n pi h a s s a k a s v a a p äi v ä n k a k k a r oit a. M at k a et el ä p o hj al ais ell e til all e o n l ä h e s a uti o j a m et s äi n e n, m u a P u n ai s e n T u v a n Vii nitil a n pih a s s a k ä y k u hi n a. K a k si b u s sil a stilli st a k ul u u ri v ä k e ä o n s a a p u n ut l o u n a st am a a n j a m ai st el e m a a n til a n t u o eit a. I s ä n n ät k a h d e s s a s u k u p ol v e s s a t e rv e hti v ät j a o p a st a v at vi e r ait a t u p a a n. ” V a n h a t al o o n i s ä ni, til a n p e r u st aj a n J o r m a K e ij o s e n s y n n yi n k oti. T u oll a k a m m a ri n n u r k a s s a r eil u 2 5 v u o a si e n k y p s yi v ät til a n e n si m m äi s et k o evii nit. Hi e m a n m y ö h e m mi n t al o k u nn o st e ii n r a vi nt ol a k si j a l a aj e n n e ii n vii nit u v a k si”, e si el e e J o r m a n p oi k a, til a n n y k yi n e n i s ä nt ä J u s si K e ij o n e n . T ä yt el äi s e n u u nil o h e n t u o k s u t ul vii

Vii nitil at o v at u s ei n p er h e yrit y k si ä, nii n P u n ai s e n T u v a n Vii nitil a ki n. Si s k o j a J or m a K eij o n e n o v at vi el ä t ä y sill ä m u k a n a J u s si n a p u n a.

b u ff et- p ö y d ä st ä. J u s si n äiti, e m ä nt ä Si s k o K e ij o n e n o n l ai a n ut p ö y d ät n ot k u m a a n l o u n a s h e r k k uj a. Vi e r a at k ä y v ät s y ö m ä ä n. P u n ai s e n T u v a n pi rti n t a k a n a al k a v at til a n m a n si k k a vilj el m ät. M y ö s v a d el mi a j a vii ni m a rj oj a o n m u ut a mi a p e n s ait a.

P u n ai s e n T u v a n Vii nitil a o n s u o sitt u m at k ail u k o h d e Al aj är v ell ä. K eij o st e n h a a v ei s s a o n j ärj e st ä ä til all a ul k oil m at a p a ht u mi a, k ut e n t u n n el m alli si a j a z z-ilt a mi a.

17

––– 3/ 1 9


” V al mi st a m m e vii nit j a li k ö ö rit o m a n til a m m e m a n si k oi st a j a l ä hial u e e n vilj el ij öi d e n m a rj oi st a. P u ht a u s o n m eill e t ä r k e ä ä, j a s e kii n n o st a a m y ö s ul k o m aill a, k ut e n V e n äj äll ä, S a k s a s s a j a Kii n a s s a”, J u s si K e ij o n e n k e rt o o. K ai kill a P u n ai s e n T u v a n t u o eill a o n H y v ä ä S u o m e st a -j o ut s e n m e r k ki, j o k a k e rt o o k oti m ai si st a r a a k a- ai n ei st a j a t y ö st ä. J a t y öt ä P u n ai s e n T u v a n til all a o n t e ht y ki n. ” N u o r e n a k at s eli n t el e vi si o st a Viinitil a F al c o n C r e st - s a rj a a j a h a a v eili n o m a st a til a st a. V al mi st ui n vilj el ij ä k si, j a vilj eli m m e m a n si k a n li s ä k si k ai k k e a m a h d olli st a. U s ei n m a n si k k a a j äi yli, j a mi eti m m e, mit e n s e n v oi si h y ö d y nt ä ä. Si e n S u o m e s s a al k oi vii nit u ot a nt o o n t ä ht ä ä v ä k o ul ut u s. O pi s k eli n, aj oi n r e k k a a j a vilj eli n. V ai m o oli t öi s s ä ki rj ap ai n o s s a. V a p a a- ai k a a ei oll ut”, J o r m a K e ij o n e n m ui st el e e.

M A R J A VII N EI S S Ä T A R VI T A A N S O K E RI A

18

––– 3 /1 9

P u n ai s e n T u v a n vii nit t e h d ä ä n p e ri nt ei s e n v al k o vii ni m et o di n t a p a a n. K er ä y m a rj a p a k a st et a a n j a p u ri st et a a n m e h u k si, j o s s a k u o ri j a k a nt a- ai n e s p oi st et a a n. M a rj a m e h u k ä yt et ä ä n hiiv a n j a s o k e ri n k a n s s a 6 – 8 vii k o n aj a n. Si e n vii ni l a p ot a a n k y p s y mi st a n k kii n. ” E n si n t e h d ä ä n k a r k e a s u o d at u s, j o s s a p oi st et a a n k u oll ut hii v a m a s s a, si e m e n et j a m a rj ali h a. Vii ni j ät et ä ä n k y p s y m ä ä n 3 – 4 k u u k a u d e k si. L o p u k si t e h d ä ä n hi e n o s u o d at u s j a j äl ki m a k e u-

Eritt äi n k ui v a j a h a p o k a s v al k o h er u k a st a v al mi st ett u k u o h u vii ni k ä y al k u p al oj e n k er a, m utt a m y ö s j äl kir u o a k si j a s e ur u st el u u n.

t u s”, S u o m e n Vii ni y ri äj ät r y: n p u h e e nj o ht aj a n a t oi mi v a J o r m a K e ij o n e n s el vi ä ä. Et el ä e u r o o p p al ai si s s a r y p äl ei s s ä o n a u ri n g o n a n si o st a h e d el m ä s o k e ri a nii n p alj o n, e ä vii n ei s s ä p ä ä st ä ä n n oi n 1 4 % al k o h oli pit oi s u ut e e n il m a n li s ä y ä s o k e ri a. ” Vii ni m a rj oi s s a o n p alj o n h a p p oj a, si k si m e h u a l ai m e n n et a a n. K u n r a ak a- ai n e pit oi s u u s o n n oi n 2 0 – 3 5 % ei k ä

l u o nt ai st a s o k e ri a ol e p alj o a, p ä ä st ä ä n v ai n 2 – 4 % al k o h oli pit oi s u ut e e n. Al k oh oli pit oi s u u a n o st et a a n li s ä ä m äll ä s o k e ri a k ä y mi s e e n. K u n k ä y mi n e n vi e vi el ä k ai k e n s o k e ri n, t u ot e j äl ki m a k e ut et a a n”, J o r m a K e ij o n e n s el v e nt ä ä. Vii nitil all a k ä y v u o si ai n t u h a n si a vi e r ait a. K o r k e al a at ui n e n j a p u h d a s m a rj a vii ni j a til a n t a ri n a kii n n o st a v at m at k ail ij oit a, j a t u o eit a l ä ht e e til am y y m äl ä st ä y m p ä ri S u o m e n. •

M at k ail u vi n kit I L O M A N T SI M ö h k ö n r u u k ki S u o m e n it äi si m m ä n k yl ä n k ultt u uri hi st ori alli s e sti ar v o k a s vi er ail u k o h d e. M ö h k ö nti e 2 0 9, 8 2 9 8 0 M ö h k ö. m o h k o nr u u k ki. fi P et k elj är v e n k a n s alli s p ui st o S u o m e n pi e ni n k a n s alli s p ui st o. P et k elj är v e nti e 61, Il o m a nt si. p et k elj ar vi. c o m R a vi nt ol a P ar p p ei n pirtti P ar p p ei nti e 4 8 2 9 0 0 Il o m a nt si. p ar p p ei n pirtti. fi

H O L L O L A / L A H TI H oll ol a n hi st ori alli n e n kir k o n k yl ä Ki vi kir k k o v al mi st u n ut n y k y m u ot o o n v u o si n a 1 4 9 5 –1 51 0. R a nt ati e 91 7, 1 6 71 0 H oll ol a. T a m p ell a n e nti n e n p ell a v a n k ä sitt el yl ait o s P ell a v a k uj a 5 0, 1 6 8 0 0 H ä m e e n k o s ki. h a n k al a n p ell a v al o u k k u. fi R a di o- j a t v- m u s e o M a st ol a R a di o m ä e n k at u 3 7, 1 51 0 0 L a hti l a h d e n m u s e ot. fi / m u s e ot / fi /r a di oj a-t v- m u s e o

A L A J Ä R VI K o s k e n v arr e n Hi g hl a n d er -li h atil a Viit a s a ar e nti e 8 3, 6 2 9 0 0 Al aj är vi. ( P ari mi n u utti a P u n ai s e n T u v a n vii nitil alt a) yl a m a a n k arj a a. fi N eli m ar k k a- m u s e o E er o N eli m ar k a n r a k e n n utt a m a m u s e o t e k e e t u n n et u k si p o hj al ai st a t ai d ett a j a yll ä pit ä ä k a n s ai n v äli st ä t ait eilij ar e si d e n s si ä. P e k k ol a nti e 11 5, 6 2 9 0 0 Al aj är vi n eli m ar k k a- m u s e o. fi


M A KE A A JA K ORKE A L A A T UI S T A LI K Ö Ö RI Ä S U O M E N E N SI M M ÄI S E T li k ö ö rit v almi st ui v at k o n dit o ri oi s s a 1 8 0 0-l u v ult a, m u a m a k e all a al k o h oli v al mi st e ell a o n pit k ä hi st o ri a. Niit ä t e htii n p e ri nt eis e sti e si m e r ki k si l u o st a rili k ö ö r ei k si j a l ä ä k k e e k si. M o n ell a k oti m ai s ell a m a rj atil all a t u ot et a a n vii ni n ri n n all a li k ö ö r ej ä. P u ht a at r a a k a- ai n e et s a a d a a n l ä h elt ä. T y y pilli s e sti m a rj ali k ö ö rit t e h d ä ä n u u a m all a l ä m mi nt ä r a a k a- ai n e a p u ht a a s e e n al k o h olii n. ” Mit ä k o r k e a m m a s s a al k o h oli pit ois u u d e s s a u u a mi n e n t e h d ä ä n, sit ä p a r e m mi n m a rj a n m a k u j a a r o mi s äil yv ät. J o s r a a k a- ai n e ei ol e e ri äi n k y p s ä ä j a al k o h oli o n lii a n v oi m a k a st a, t u ot e h y yt el öit y y ”, k e rt o o k y m m e ni ä t u h a n si a lit r oj a li k ö ö r ej ä v al mi st a n ut P u n ai s e n T u v a n Vii nitil a n J o r m a K e ij o n e n . Li k ö ö r ej ä v oi v al mi st a a m y ö s ti s l a am all a k ä yt e y r a a k a- ai n e t ai li u o am all a k yl m ä s s ä al k o h oli s s a. P o hj a n a p u ht a a n al k o h oli n s ij a st a v oi d a a n k ä ytt ä ä e si m e r ki k si k o nj a k ki a, vi s ki ä t ai r o m mi a, m u a n ä m ä j ä ä v ät t u o e es e e n o m a n m a k u n s a. Li k ö ö ri n v al mi st a mi n e n u u a m all a k e st ä ä m u ut a m a n k u u k a u d e n.

Vii nitil oilt a v oi m y y d ä v ai n all e 1 3 % al k o h olit u ott eit a, ei e si m er ki k si li k ö ör eit ä. H er m a n ni n vii nitil a o mi st a a y h d e s s ä V al a m o n l u o st ari n x x ni h er m a n ni n, j o k a k a n s s ax xVii t u ott a a l u o st ari n k ä ytt ö ö n vii ni e n li s ä k si li k ö ör ej ä.

K oti m ai sill a vii nitil oill a v al mi st e uihi n li k ö ö r ei hi n k ä yt et ä ä n l u o n n o n o mi a r a a k a- ai n eit a. K ei n ot e k oi si a v ä ri ai n eit a ei k ä yt et ä, v a a n li k ö ö r eit ä v ä rj ät ä ä n t a r vi a e s s a e si m e r ki k si t u m mill a m a rj oill a. T u ot e m a k e ut et a a n s o k e rill a, h u n aj all a t ai sii r a pill a. V al mi s li k ö ö ri o n h y vi n m a k e a, k a u nii n v ä ri n e n j a t ä yt el äi s e n m a k ui n e n j a s o pii h y vi n m o n e e n k ä y ö ö n. Il o m at si s s a H e r m a n ni n Vii nitil all a o n k y m m e ni ä li k ö ö ri r e s e pt ej ä, j oi st a k ol m e o n t u ot a n n o s s a. L a k a st a, m u sti k a st a j a vii ni m a rj a st a t e h d yt li k ö ö rit t ai p u v at hi e n o sti t r e n di k k äi sii n d ri n k k ei hi n til a n vii ni b a a ri s s a. H e r m a n ni n vii nitil a o mi st a a y h d e s s ä V al a m o n l u o st a ri n k a n s s a Vii ni h e r m a nni n, j o k a t u o a a l u o st a rill e vii ni e n li s ä ksi li k ö ö r ej ä. T u ot a n n o s s a o n e si m e r ki k si pi hl aj a n m a rj oi st a t e ht y h u n aj ai n e n li k ö ö ri. Y k si e ri k oi s u u s o n 1 3 s u o m al ai s e st a y rti st ä v al mi st e u y r ili k ö ö ri, j o n k a m a k u o n t e k ij öi d e n s ä m u k a a n t ai v a alli n e n. M u stil a Vii ni n vii nit u v a s s a Eli m ä ell ä v oi m ai st ell a hi e m a n e rit y yli si ä, m et s ä n a nti mi st a t e ht yj ä li k ö ö r ej ä m a n si k k a- j a m u st a h e r u k k ali k ö ö ri n o h ell a. J u o m a-

s e k oit u st e n li s ä k si li k ö ö rit s o pi v at s u o m al ai s e e n j äl ki r u o k a p ö yt ä ä n j a s e u r u st el u u n. Al k o s s a li k ö ö rit o v at o m a t u ot e r y hm ä n s ä j a n e o n j a ot elt u p ä ä r a a k a- ai n eid e n m u k ai sii n r y h mii n, e si m e r ki k si h e d el m ä- t ai m a u st eli k ö ö r ei hi n. Al k o n 3 0 0 li k ö ö ri n v ali k oi m a st a yli k ol m a n n e s o n k oti m ai si a li k ö ö r ej ä j a m y y m äl öi d e n v ali k oi m a st a n oi n p u ol et o n k oti m ai si a. ” K oti m ai sill a m a rj ali k ö ö r eill ä o n S u o m e s s a k u n ni a k a s hi st o ri a. Vii m e aik ai n e n t r e n di o n oll ut k o hti k e v y e mpi ä j a v ä h ä s o k e ri s e m pi a t u o eit a. Kii nt oi s a a o n ki n, mit e n t u o aj at t ul e v ai s u u d e s s a y h di st ä v ät k oti m ai st e n m a rj ali k ö ö ri e n l a a d u k k a at r a a k a- ai n e et j a p e ri nt e et n y k yi s e e n m a k u u n”, Al k o n C at e g o r y M a n a g e r K a s p e r K u k k o n e n p o htii.

19

––– 3/ 1 9


K E R A MII K K A T AI T EI LI J A H EI NI RII T A H U H T A L OI H TII K A U NII T A A S TI OI T A. E S T E E T TI N E N E L Ä M Y S O N O S A A T E RI OI N TI A J A Y H D E S S Ä O L O A: L U E H EI NI N K A T T A U S VI N KI T K E V Ä Ä N J U H LII N.

20

––– 3 /1 9

K u n J e n n y j a J u s si K ur k el a t a p a si v at, o m a r a vi nt ol a oli ai n o a l u o nt e v a v ai ht o e ht o. K ur k el oi d e n r a vi nt ol a s s a s e ur at a a n s e s o n ki a, j a tii st ai si n s a a p u v a n r a a k a- ai n e k u or m a n si s ält ö o n ki n ai n a pi e ni ar v oit u s. T E K S TI K A TI V A L J U S | K U V A T

MI K K O T Ö R M Ä N E N


H E N KI L Ö

HY NTTYYT Y H T E E N, R A VI N T O L A PYS T Y Y N

P

J u s si K ur k el a t y ö s k e nt el e e O str of eri a s s a k o k ki n a, J e n n y p u ol e st a a n s ali n p u ol ell a.

iti p e r u st a a vii ni b a a ri, j o st a s ai si m y ö s r u o k a a. J u s si j a J e n n y K u r k el a p e r u stiv at O st r of e ri a- r a vi nt ol a n O ul u n T u o mi oki r k o n k u p e e s e e n k a k si j a p u oli v u o a si e n. Al u n p e ri n mi el e s s ä oll ut t oi mi nt a- aj at u s o n e hti n yt m u u u a m at k a n v a r r ell a. ” P ai k alli s et t u o aj at al k oi v at o a a m ei hi n y ht e y ä j a t a rj ot a r a a k a- ai n eit a. Ai k a pi a n r a vi nt ol a st a m m e m u o d o st ui s u p e rl ä hi r a vi nt ol a. S ell ai n e n, j o s s a k ai k ki r u o k a o n l ä h elt ä j a t u o r e a”, J u s si K u r k el a k u v ail e e O st r of e ri a n k o n s e pti a. Al k u vii k o st a t ul e e k u o r m a k a s vi k si a, j a k u o rm a n si s ält ö v oi oll a yll ät y s. N äi st ä J u s si l oi htii l o p p u vii k o n a n n o k s et. R a vi nt ol a o n a u ki ilt ai si n k e s ki vii k o st a l a u a nt ai hi n. ” M o n e s s a r a vi nt ol a s s a s u u n nit ell a a n a n n o k s et j a h a n kit a a n si e n r a a k a- ai n e et. M e t oi mi m m e p äi n v a st oi n, eli s u u n ni el e m m e li st a n s a at a vill a ol e vi e n r a a k a- ai n ei d e n m u k a a n.” O st r of e ri a n k o n s e ptii n k u ul u v at pi e n et, al k ur u o a n k o k oi s et a n n o k s et, j oit a a si a k a s v oi til at a j o k o y h d e n t ai u s e a m pi a. V al k oi si a p ö yt älii n oj a ei ol e, v a a n r a vi nt ol a a n o n m at al a k y n n y s t ull a. ” K u n a v a a m m e o v et k e s ki vii k k oi si n, li st all a o n k a h d e k s a n e ri a n n o st a”, k o k ki J u s si l u p a a. S a m a p al a p eli k ä y d ä ä n l ä pi e n e m m ä n t ai v ä h e m m ä n j o k a vii k k o. Et e n ki n k e s äll ä j a s y k s y n s a d o n k o rj u u n ai k a a n k a s vi k si a o n t a rj oll a m o nip u oli s e sti, j ot e n J u s si p ä ä s e e t o d e n t e oll a i d e oim a a n. S e j u u ri o n ki n t ä r k e ä o s a t y ö n vi e h ät y st ä. L a a d u k k ait a vii n ej ä ei ol e u n o h d e u, p äi nv a st oi n. M o ni a si a k a s t ul e e r a vi nt ol a a n vii ni e n p e r ä s s ä. ” Vii nit o v at i nt o hi m o m m e. S u u nt a a m m e l o m a r ei s s uill a ki n u s ei n t ut u st u m a a n j o h o n ki n vii ni al u e e s e e n”, O st r of e ri a n vii n ei st ä v a st a a v a J e n n y k e rt o o.

21

––– 3/ 1 9


J u s si n j a J e n n y n vi n kit s y k s y n s at o k a ut e e n K o k eil e s a v u st ett uj a t o m a att ej a. K altt a a t o m a atit j a a n n a nii d e n oll a h et ki s a v u sti m e s s a. T arj oil e olii vi ölj y n k a n s s a. J o s h al u at olii vi ölj y n til all e k oti m ai s e n v ai ht o e h d o n, k o k eil e h a m p p u ölj y ä. M et s ä o n t ä y n n ä h er k ulli si a si e ni ä, j oi st a h er k k ut atti o n h el p o sti t u n ni st ett a vi s s a. Sii v ut a t u or e t atti pit kitt äi s s u u n n a s s a nii n, ett ä t ati n m u ot o s äil y y j o k ai s e s s a p al a s s a j a p ai st a p a n n ull a v oi s s a. T arj oil e l ei v ä n p ä äll ä.

Ut aj är v el äi s et t er ä sr o u v at k er ä ä v ät j a m y y v ät m arj oj a m y ö s O str of eri a a n. Nii st ä l oi h dit a a n k a u d e n h er k k uj a.

22

––– 3 /1 9

J u u st o a l u k u u n ott a m att a k ai k ki o ul ul ai sr a vi nt ol a n r a a k a- ai n e et t ul e v at l ä hi s e u d ult a.


O str of eri a n i d e ol o gi a ylt ä ä r u o a st a a sti oi hi n: m y ö s a sti at o n til att u l ä hi s e u d u n k er a mii k k ap aj a st a mitt oj e n m u k a a n.

I N T O HI M O A L A A N T A R T T UI

S ali n p u ol ell a t y ö s k e nt el e v ä J e n n y K u r k el a s a n o o aj a ut u n e e n s a r a vi nt ol a- al all e v ä h ä n v a hi n g o s s a. ” P ä ä d yi n r a vi nt ol a k o ul u u n, k o s k a yl ä a st e e n o pi nt o- o hj a aj a ni v a r oi eli, e ä u n el m a- a m m ati st a ni v a at et u s a rt e s a a ni n a o n v ai k e a t y ölli st y ä. P al o al a a n s y yi t o d e n t e oll a vii m ei s e s s ä h a rj oitt el u p ai k a s s a ni r a vi nt ol a M at al a s s a. Y ht ä k ki ä oli n y m p ä ri st ö s s ä, j o s s a n äi n i nt o hi m oi s e sti j a m oti v oit u n e e sti t y ö h ö n s ä s u ht a ut u vi a i h mi si ä. T uli t u n n e, e ä mi n ä ki n h al u a n ti et ä ä k ai k e n t u o n, mit ä t ä m ä i h mi n e n ti et ä ä, J e n n y j u el e e. J u s si oli t u oll oi n k o k ki n a M at al a s s a. ”J e n n y h a ki s ali h a rj oi el ij a k si, v ai k k ei m eill ä mit ä ä n p ai k k a a oll ut a u ki. Nii n s e v ai n r o h k e a sti m e ni a si a k k ai d e n l u o j a o p e eli h o m m at”, J u s si m ui st el e e. J u s si m e ni al u n p e ri n k o k ki k o ul u u n sill ä aj at u k s ell a, e ä o s a a k ot o n a l ai a a r u o k a a. " O m a ki n ki pi n ä ni s y yi t y ö h a rj oi el u s s a, sill ä y m p ä rill ä ol e vi e n a m m a il ai st e n i nt o hi m o t a r ui.” O m a r a vi nt ol a oli p a ri s k u n n a n h a a v e j o v a r h ais e s s a v ai h e e s s a. ” K u n l öi m m e h y n y yt y ht e e n, oi k e a st a a n m u ut a v ai ht o e ht o a ei oll ut. T ei m m e k uit e n ki n e n si n H el si n gi s s ä t öit ä j a o pi m m e li s ä ä, e n n e n k ui n p al a si m m e O ul u u n j a p e r u sti m m e O st r of e ri a n”, J e n n y k e rt o o.

MI E L U U M MI N H Y V Ä T Y Y P PI K UI N H A L P A HI N T A

J u s si n j a J e n n y n i d e ol o gi a o n s el k e ä j a n ä k y y k aik e s s a. Tii vi s y ht ei st y ö t u o aji e n k a n s s a o n k ai k e n a j a o.

” O st a m m e s ell ai silt a t u o ajilt a, j ot k a p y r ki v ät m a h d olli si m m a n l u o n n o n m u k ai s e e n vilj el y y n. Mi el u u m mi n ol e m m e h y v ä n t y y pi n k a n s s a t e k e misi s s ä k ui n h al v a n hi n n a n”, J u s si kit e y ä ä. V e r k o st oj e n l u o mi n e n o n oll ut v alt a v a h o m m a. ” O n t ä r k e ä ä p ä ä st ä k e s k u st el e m a a n s u o r a a n vilj el ij ä n k a n s s a. H ä n s a a a a k a s v a a a si v ut u ott e e n a j ot ai n, mit ä v oi m m e k ä y ä ä, t ai v u o r o vilj el y s s ä, j o n k a t e ht ä v ä o n r a vit a m a at a, s y nt y y pi e ni ä m ä ä ri ä vilj el ij äll e t u r h a a m u a m eill e h y ö d ylli st ä r a a k a- ai n e a”, J u s si k e rt o o. H y v ä e si m e r k ki o n y ht ei st y ö k a n atil a n k a n s s a. ” O st a m m e k a n a n m u n at ti et ylt ä til alt a, j olt a s a a m m e t oi si n a a n s a m all a k a n a nli h a a. O st a m m e li h a a sill oi n, k u n sit ä o n.” K u r k el at pit ä v ät t ä r k e ä n ä, e ä h e o v at o s alt a a n m y ö s k a nt a m a s s a ri s ki ä. ” El ä m m e t u o aj a n j a vilj el ij ä n k a n s s a y h d e s s ä v u o d e n ki e rt o k ul k u a. Ei v ät r a a k a- ai n e et k e s k e n l o p u, v ai k k a oli si h u o n o v u o si”, J u s si s a n o o. T a v a r a nt oi mi ajii n k u ul u v at m y ö s ut aj ä r v el äis et t e r ä s r o u v at, j ot k a p oi mi v at si e ni ä r a vi nt ol all e. ” K u uli n h ei st ä t u a v alt a. S oiti n j a k y s yi n, v oisi v at k o h e p oi mi a m eill e ki n. H e oli v at i n n oi s s a a n, e ä t o a k ai.”

P O H J OI N E N J U H L A P E RI F E RI A L L A

O st r of e ri a n ni mi m u o d o st u u s a n oi st a o st r o b ot ni a, eli p o hj oi n e n, j a f e ri a, eli j u hl a s e k ä p e rif e ri a. ” Tii vi st e y n ä p o hj oi n e n j u hl a p e rif e ri all a”, J e n n y s el vi ä ä h y m yill e n. R a vi nt ol a n ni mi t u n n et a a n h y vi n j o m u u all a ki n k ui n O ul u n s e u d ull a. ” E m m e m a r k ki n oi, j a s e o n i h a n ti et oi n e n v ali nt a. S e n s ij a a n m el k o u s ei n k ä y nii n, e ä r a vi nt ol a a n a st u u s e u r u e, j o s s a m u u all a a s u v a o n t ull ut vi e r a a k si o ul ul ai s e n l u o. O ul ul ai n e n ei v äl ä m ä ä ti e d ä m ei st ä, m u a vi e r a s o n e h d o a n ut t ull a m eill e s y ö m ä ä n”, J e n n y k e rt o o. R a vi nt ol all a o n y k si p al k a u t y ö nt e k ij ä, t oi n e n k o k ki. ” Ol e m m e it s e l ä s n ä nii n p alj o n k ui n i ki n ä v ai n p y st y m m e”, p a ri s k u nt a s a n o o. L a p si p e r h e a r ki t o si n a s e a a o m a n h a a st a v u ut e n s a. K u r k el a n p e r h e e n 1- j a 3- v u oti a at p oj at o v at v u o r o p äi v ä h oi d o s s a. K o k o p e r h e e n m a a d oi aj a o n m et s ä. K u r k el at p oi mi v at m a rj oj a j a si e ni ä r a vi nt ol a n k ä y ö ö n, m u a e n e m m ä n silti o m a k si il o k s e e n. ” E rit yi s e sti m at s ut a k e- si e nt e n l ö yt ä mi s e st ä s y nt y y ai v a n o m a nl ai s e n s a h u r m o s. S y k s yi si n ol e m m e j o k a p äi v ä m et s ä s s ä. J u u ri si k si O ul u o n m eill e p a r a s m a h d olli n e n p ai k k a. T ä äll ä k ai k ki o n l ä h ell ä, m et s ä ki n.” •

23

––– 3/ 1 9


RESEPTIT

24

––– 3/19


RUOKA JA TYYLI SUVI RÜSTER | KUVAT ELVI RISTA JUOMASUOSITUKSET SUVI JUUSTOVAARA LOUHELAINEN | ALKO ASTIAT ASTIALIISA JA TOIMITUKSEN KUVAUSREKVISIITTAA

Kokkaa maukkaat ruokajuhlat kirpeän makeista marjoista, aromikkaista metsäsienistä ja juurespellon sekä puhtaiden järvien parhaista raaka-aineista.

MENU ALKUUN METSÄSIENIKEITTOA JA YRTTIÖLJYÄ KAHDEN KALAN ALKUPALALAUTANEN: KATAJANMARJA GRAAVISIIKAA & TYRNIÄ SAVUSÄRKEÄ JA VUOHENJUUSTOVAAHTOA PUNAJUURIRÖSTILLÄ PÄÄRUOAKSI PITKÄÄN HAUTUNUTTA OLUT RIISTAPATAA JA RUSKISTETTUA POTTUVOITA JÄLKIRUOAKSI VANILJAISTA KARPALOVISPIPUUROA

25

––– 3/19


26

––– 3/19


L a krit sij u urij a u h e a nt a a m et s ä si e ni k eit oll e pirt e ä n a ni s m ai s e n m a u n, j o k a s o pii t ä y d elli s e sti si e nt e n m a k u p ari k si. Äl ä k uit e n k a a n ri p a ut a lii k a a l a krit si a, sill ä t äll öi n m a u st a t ul e e lii a n t er ä v ä j a j yr k k ä. Pi n n all e m ur s k at ut k ui v at ut si e n et t ä y d e nt ä v ät k eit o n u m a mi m ai s ell a m a ull a j a k ori st el e v at k eitt o a n n o k s e n.

2 0 0 g s u p pil o v a h v er oit a, k a nt ar ell ej a, m u st at or vi si e ni ä t ai h er k k ut att ej a 1 pi e ni si p uli 1 –2 v al k o si p uli n k y ntt ä 2 r kl v oit a 2 r kl b al s a mi c o a 1 tl l a krit sij u urij a u h ett a 7 dl v ett ä 4 r kl k a nt ar elli- t ai k a s vi sf o n di a 2, 5 dl r u o k a k er m a a 2 r kl m ai s sit är k k el y st ä Y R T TI Ö L J Y 1 r u u k k u kir v eli ä 0, 5 dl hi e n o n n ett u a ti mj a mi a 6 r kl ölj y ä 1 r kl sitr u u n a n m e h u a ri p a u s s u ol a a j a s o k eri a PI N N A L L E k ui v att u a si e nt ä j a s or mi s u ol a a

VI V A H T EI K A S & R Y H DI K Ä S

J U O M A S U O SI T U S

V alit s e m et s ä si e ni k eit oll e vi v a ht ei k a s j a r y h di k ä s k u o h u vii ni. Vii ni t u k e e k a u nii sti si e ni e n j a y r i e n s y k s yi st ä m a k u m a ail m a a. Vi n k ki! T a rj oil e k u o h u vii ni v al k o vii nil a si st a, j oll oi n a r o mit n o u s e v at k a u nii sti e sill e.

P U H DI S T A SI E N E T. P al oitt el e s u ur e m m at si e n et pi e n e m mi k si p al oi k si. J o s v al mi st at k eit o n t at ei st a, vii p al oi n e o h ui k si vii p al ei k si. K u ori j a hi e n o n n a si p uli j a v al k o si p uli n k y n n et. N o st a si e n et k attil a a n. K u u m e n n a j a p ai st a s e k oit ell e n n oi n 3 – 5 mi n u utti a, k u n n e s si e ni st ä irr o n n ut n e st e o n h ai ht u n ut. K a a d a si e n et l a ut a s ell e. K u u m e n n a v oi k attil a s s a. Li s ä ä si p uli j a v al k o si p uli n k y n n et. P ai st a 3 – 5 mi n u utti a, k u n n e s si p ulit o v at p e h m eit ä j a hi e m a n r u s ki st u n e et. M a u st a b al s a mi c oll a j a l a krit sij u urij a u h e ell a. Ki e h a ut a. K u n b al s a mi c o o n h ai ht u n ut k attil a st a, li s ä ä si e n et (j ät ä m u ut a m a k ori st e e k si), v e si j a f o n di. Ki e h a ut a j a k eit ä mi e d oll a l ä m m öll ä 8 –1 0 mi n u utti a. S o s e ut a sil e ä k si s a u v a s e k oitti m ell a. S e k oit a r u o k a k er m a j a m ai s sit är k k el y s. K a a d a s e o s o h u e n a n a u h a n a k eit o n j o u k k o o n. Ki e h a ut a j a k eit ä p ari mi n u utti a, k u n n e s k eitt o o n s o pi v a n s a k e a a. Li s ä ä k ul h o o n a yrtit v ar si n e e n, ölj y s e k ä sitr u u n a n m e h u j a s o s e ut a t a s ai s e k si. M a u st a ri p a u k s ell a s u ol a a j a s o k eri a. J o s yrtti ölj y o n lii a n p a k s u a, li s ä ä t ar vitt a e s s a ölj y ä, k u n n e s s e o s o n j u o k s e v a a. N o st el e si e ni k eitt o a l a ut a sill e. K ori st el e p ai st et uill a si e nill ä j a yrtti ölj yll ä. M ur u st el e p ä äll e vi el ä k ui v att u a si e nt ä j a s or mi s u ol a a. K a a d a l o p ut yrtti ölj y st ä k a n n u u n, j a t arj oil e eri k s e e n si e ni k eit o n k a n s s a.

27

––– 3 /1 9


T y r ni n ki r p e ä a r o mi k k u u s yll ätt ä ä sii k al ei v äll ä. M u r s k at ut k at aj a n m a rj at a nt a v at g r a a v at ull e sii all e pi h k ai s e n m et s äi st ä m a k u a.

2 1 r kl 1 tl 1 tl

( n oi n 3 0 0 g) sii k a fil eit ä k ar k e a a m eri s u ol a a s o k eri a k at aj a n m arj oj a

LI S Ä K SI 1 pr k (1 2 0 g) s m et a n a a 1 r kl t yr ni m e h u a (t ai sitr u u n a m e h u a) 1 tl s o k eri a 0, 2 5 tl s u ol a a 20 r ui s n a p pi a K O RI S T E E K SI t yr ni m arj oj a r o s m arii ni a

P Y Y HI SII K A FI L EI D E N pi nt a t al o u s p a p erill a k ui v a k si. Ri p ott el e fil ei d e n pi n n all e m eri s u ol a a j a s o k eri a. M ur s k a a k at aj a n m arj at v eit s ell ä k ar k e a k si r o u h e e k si j a li s ä ä sii k a fil eill e. N o st a fil e et li h a p u ol et v a st a k k ai n j a k ä är äi s e t u or e k el m u u n ti u k a k si p a k eti k si. N o st a j ä ä k a a p pii n j a a n n a gr a a v a a nt u a v u or o k a u d e n aj a n. P y y hi sii k a fil ei d e n pi n n alt a s u ol a- s o k erik at aj a n m arj a s e o s p oi s. L ei k k a a gr a a vi k al a n t a p a a n n a h att o mi k si vii p al ei k si. S e k oit a s m et a n a, t yr ni m e h u, s o k eri j a s u ol a k e s k e n ä ä n. N o st a n o k ar eit a r ui s n a p eill e. Li s ä ä p ä äll e k at aj a n m arj a gr a a v att u a sii k a a. K ori st el e m u ut a mill a t yr ni m arj oill a j a t u or e ell a r o s m arii nill a.

28

––– 3 /1 9

P 4 1 1 1 1

U N A J U U RI R Ö S TI T 0 0 g t u or eit a p u n aj u uri a tl s u ol a a tl k ui v att u a ti mj a mi a kanan muna 0 0 g v oi m a k a st a j u u st or a a st ett a

V U O HE NJ U UST O V A A HT O 1 dl k u o h u k er m a a 1 rs (1 4 0 g) v u o h e nj u u st ot u or ej u u st o a 1 r kl h u n aj a a ri p a u s s u ol a a LI S Ä K 1 pr k 1 dl 1

SI ( 21 0 g) s a v u s är k e ä ölj y s s ä hi e n o n n ett u a tilli ä si p uli n v ar si t ai 1 k e v ät si p uli

K U O RI P U N A J U U R E T j a r a a st a r a a sti m e n k ar k e all a t er äll ä. S e k oit a k ul h o s s a p u n aj u urir a a st e, s u ol a, ti mj a mi, k a n a n m u n a j a j u u st or a a st e. N o st el e r ö stit ai ki n a a u u ni p ellill e l ei vi n p a p eri n p ä äll e 1 6 n o k ar e e k si j a t a p utt el e p y ör ei k si pi h v ei k si. K y p s e n n ä 2 2 5- a st ei s e n u u ni n k e s kit a s oll a 1 0 –1 2 mi n u utti a. V al mi st a v u o h e nj u u st o v a a ht o. V at k a a k u o h u k er m a l ö y s ä k si v a a h d o k si. S e k oit a j o u k k o o n v u o h e nj u u st ot u or ej u u st o, h u n aj a j a ri p a u s s u ol a a. V at k a a t a s ai s e k si. N o st a j ä ät y n e et r ö stit t arj oil u v a dill e. L u si k oi r ö sti e n p ä äll e v u o h e nj u u st o v a a ht o a, ölj y st ä v al ut ett u a s a v u s är k e ä, hi e n o n n ett u a tilli ä j a si p uli n v artt a.

VI V A H T EI K A S & R Y H DI K Ä S

J U O M A S U O SI T U S

V alit s e al k u p al al a ut a s ell e vi v a ht ei k a s j a r y h dik ä s ri e sli n g- v al k o vii ni kl a s si k k o m a a S a k s a st a. Ri e sli n gi n a r o mi k k u u s j a h a p o k k u u s s oi nt u v at k a u nii sti y ht e e n g r a a vik al a n s u ol ai s u u d e n k a n ss a. Vi n k ki! V alit s e vii ni, j o s s a o n m u ut a m a g r a m m a j ä ä n n ö s s o k e ri a.

Ölj y y n s äil öt y n, s a v u st et u n s ä rj e n r u o d ot p e h m e n e v ät s y öt ä vi k si k y p s e n n y st a v a n a n si o st a. S ä rj e n m a k u o n mi ell y tt ä v ä n n e ut r a ali. V u o h e nj u u st o a j a m u r s k att u a s a v u s ä r k e ä l a st at a a n p u n aj u u ri r ö st eill e r e n n o sti. R ö stit v oi v al mi st a a h y vi s s ä aj oi n e n n e n t a rj oil u a, sill ä niit ä v oi t a rj oill a m y ö s h y vi n j ä ä ht y n ei n ä.

PE H MEÄ & H E D E L M ÄI N E N

J U O M A S U O SI T U S

P u n aj u u r e n hi e m a n m ak e a n m a u n, v u o h e nj u u st o n j a s a v u k al a n oi v a n m a k up a ri n l ö y d ät h e d el m äi s e st ä u u d e n m a ail m a n pi n ot n oi r - p u n a vii ni st ä. V alit s e vii ni U u d e st a- S e el a n ni st a, C hil e st ä t ai A r g e ntii n a st a. Vi n k ki! T a rj oil e vii ni hi e m a n viil e n n e y n ä, 1 0 –1 5 a st ei s e n a.


29

––– 3 /1 9

VI N K KI! Ri e sli n g o n v a r m a v ali nt a k a h d e n k al a n al k u p al al a ut a s ell e. J o s h al u at j ot ai n e ri k oi s e m p a a, t a rj o a pi n ot n oi r - p u n a vii ni ä viil e n n ett y n ä.


30

––– 3/19


Pit k ä ä n h a ut u n e e n rii st a p a d a n s y v ä n m a u n j uj u o n k ar a m elli s oi d ui s s a j u ur e k si s s a j a m a k ul u u s s a. T u m m a ol ut a nt a a p a d all e m a k e a n m alt ai st a j a p a a ht ei st a m a k u a. P at a vii m ei st ell ä ä n v a st a l o p u k si, r a a st et ull a t u or e ell a pi p arj u ur ell a, j oll oi n j u ur e n m a k u o n s o pi v a sti p oltt a v a n t er ä v ä. P a d a n k er a t arj oill a a n p ott u v oit a, j o h o n r u s ki st ett u v oi a nt a a p a a ht ei s e n k ar a m elli m ai s e n m a u n.

1 kg

300 g 300 g 1 4 0, 5 dl 0, 5 dl 1 tl

p al oit elt u a hir v e n, p e ur a n t ai p or o n p at ali h a a ( e si m. l a p a a t ai et u s el k ä ä) + 2 ki e k k o a y di nl u ut a ( m a k ul u ut a) p or k k a n oit a j u uri s ell eri ä p u n a si p uli v al k o si p uli n k y ntt ä r y p si ölj y ä h u n aj a a t ai siir a p pi a s u ol a a

LI E MI 3 dl li h ali e nt ä 3 dl t u m m a a, mi e d o sti h u m al oit u a ol utt a 3 r kl m ur s k att uj a k ui v att uj a m et s ä si e ni ä 1 l a a k eri nl e hti P Ä ÄLLE 3 r kl r a a st ett u a pi p arj u urt a

1 kg

p ui k ul a p er u n oit a t ai m u ut a j a u h oi st a p er u n al aji k ett a 1 5 0 g v oit a 1 tl r a a st ett u a t ai j a u h ett u a m u s k otti p ä h ki n ä ä 1 tl s u ol a a

O T A LI H A h u o n e e nl ä m p ö ö n n oi n p u oli t u nti a e n n e n v al mi st u st a. K u ori j a l ei k k a a p or k k a n at, j u uri s ell eri, p u n a si p uli j a v al k o si p uli n k y n n et r eil u n k o k oi si k si p al oi k si. S e k oit a l a a k e a s s a u u ni v u o a s s a li h a p al at, j u ur e k s et, p u n a si p uli j a v al k o si p uli n k y n n et. S e k oit a j o u k k o o n r y p si ölj y, h u n aj a j a s u ol a. P a a h d a 2 2 5- a st ei s e s s a u u ni s s a k e s kit a s oll a 3 0 mi n u utti a, k u n n e s j u ur e k s et j a li h at o v at pi n n alt a r u s ki st u n e et. L a s k e u u ni n l ä m p ö 1 7 5- a st e e s e e n. Li s ä ä v u o k a a n li h ali e mi, ol ut, m ur s k at ut m et s ä si e n et j a l a a k eri nl e hti. H a u d ut a n oi n 1, 5 t u nti a, k u n n e s li h a t u nt u u m ur e alt a. Li s ä ä t ar vitt a e s s a v u o k a a n li h ali e nt ä, j o s li h a p at a k ui v u u k y p s e n n ett ä e s s ä. M ai st a j a m a u st a t ar vitt a e s s a s u ol all a. R a a st a p ä äll e pi p arj u urt a. T arj oil e p ott u v oi n k a n s s a.

K U O RI P E R U N A T j a l ei k k a a k u uti oi k si. K eit ä s u ol all a m a u st et u s s a v e d e s s ä 1 5 – 2 0 mi n u utti a, k u n n e s p er u n at t u nt u v at k y p silt ä. K a a d a v e si k attil a st a. P al oitt el e v oi p ai sti n p a n n ull e. S ul at a mi e d oll a l ä m m öll ä. K u n v oi al k a a m u utt u a ki n u s ki s e n v äri s e k si j a t u o k s u a p ä h ki n äi s elt ä, k a a d a v oi s ul a p er u n oi d e n j o u k k o o n. Li s ä ä m u s k otti p ä h ki n ä j a s u ol a. S ulj e k attil a k a n n ell a j a r a vi st a v oi m a k k a a sti, k u n n e s p er u n at m ur s k a a nt u v at k e v y e sti.

VI N K KI! Y di nl u ut a s a at k a u p p oj e n li h ati s kilt ä t ai v al mii k si p a k att u n a.

T U M MA L AGE R

J U O M A S U O SI T U S

T a rj oil e rii st a p a d a n k a n s s a k e s ki a st ei s e sti h u m al oit u a t u m m a a l a g e ri a. P a r h a a n y h di st el m ä n s a at, k u n k a a d at s a m a a ol u a s e k ä l a sii n e ä p at a a n.

31

––– 3 /1 9


32

––– 3/19


K ui v a o m e n a sii d eri a nt a a k ar p al o vi s pi p u ur oll e vi v a ht ei k a st a s y v y ytt ä j a l e m p e ä ä h a p o k k u utt a. Li s ä ä v a nilj a k a sti k e v a a ht o vi s pi p u ur o n j o u k k o o n r e n n o sti n o st ell e n, j oll oi n j äl kir u o a st a t ul e e s u u s s a s ul a v a n k u o h k e a. T u or e r o s m arii ni vii m ei st el e e a n n o k s e n p u h utt el e v a n i h a n a k si.

1l 4 dl 1, 5 dl 1, 5 dl 0, 5 tl 2 dl 8 1

k ui v a a o m e n a sii d eri ä k ar p al oit a s o k eri a m a n n a s u uri m oit a s u ol a a v a a ht o ut u v a a v a nilj a k a sti k ett a pi e nt ä m ar e n ki a r o s m arii ni n o k s a

MI T T A A K A T TI L A A N o m e n a sii d eri, k ar p al ot ( s ä ä st ä m u ut a m a k ori st e e k si) j a s o k eri. A n n a oll a k attil a s s a p u oli s e n t u nti a, j oll oi n sii d eri n hiili h a p p o l ai m e n e e. Ki e h a ut a j a k eit ä hilj all e e n 1 0 mi n u utti a. N o st a k attil a li e d elt ä. Sii vil öi k ar p al ot li e m e st ä. P ai n el e k ar p al oit a vi el ä l u si k all a sii vil ä s s ä, k u n n e s nii st ä ei e n ä ä irt o a m e h u a. K a a d a k ar p al oli e mi t a k ai si n k attil a a n. Mitt a a j o u k k o o n m a n n a s u uri m ot j a s u ol a. K u u m e n n a vi s pil äll ä k o k o aj a n s e k oitt a e n j a k eit ä 8 –1 0 mi n u utti a, k u n n e s s e o s o n s a k e ut u n ut. A n n a j ä ä ht y ä k ä d e nl ä m p öi s e k si, j a v at k a a s ä h k ö v at k ai m ell a, k u n n e s vi s pi p u ur o o n v a al e a n p u n ai st a j a k u o h k e a a. V at k a a v a nilj a k a sti k e k u o h k e a k si. Li s ä ä s e r e n n o sti vi s pi p u ur o n j o u k k o o n, äl ä s e k oit a t a s ai s e k si. N o st el e a n n o s m alj oi hi n. M ur u st el e p ä äll e m ar e n ki a j a k ori st el e r o s m arii ni n l e h dill ä j a m u ut a m all a k o k o n ai s ell a k ar p al oll a.

J U O M A S U O SI T U S

K a r p al oi s e n j äl ki r u o a n k a n s s a n a utit a a n k oti m ai s e n vii nitil a n m a rj a vii ni ä. V alit s e u p e a st a al k o h oli o mi e n j u o mi e n v ali k oi m a st a k oti m ai n e n m a rj a k u o h u vii ni k r u u n a a m a a n t ä m ä j äl ki r u o k a.

33

––– 3 /1 9


K A U D E N P A NI M O T U O T T E E T

S A K S A L AI S O L UI D E N J U HL A A Al k o o n o n s a at u t ä n ä v u o n n a k ol m e ait o a m ü n c h e nil äi s p a ni m oi d e n p a n e m a a O kt o b erf e st- ol utt a, j oi d e n s e ur a k si o n p oi mitt u t y ylilt ä ä n v a st a a vi a j u hl a ol uit a. K ai k ki k ä y v ät eri n o m ai s e sti s a d o n k orj u u aj a n r u o k a p ö yt ä ä n. 34

––– 3 /1 9

T E K S TI L A S S E P A K A RI N E N K U V A T I S T O C K, V A L MI S T A J A T

T

ä n ä v u o n n a Al k o n O kt o b e rf e st p al a a p u ht a a sti s a k s al ais e e n k a a u k s e e n. M u k a n a o n k ol m e vi r alli st a O kt o b e rf e st- p a ni m o a s e k ä k ol m e m u ut a ol u a e ri p u olilt a S a k s a a”, k e rt o o Ti m o V all o , Al k o n ol ui d e n t u ot e p ä älli k k ö. K a a u k s e n ol u et o v at r u n s ait a l a g er eit a, j oi d e n m a k u a h allit s e e r ai k k a u s. Ol ui s s a o n k uit e n ki n m y ö s e r oj a, j ot k a s y nt y v ät m all a s p o hj a n j a h u m al oi n ni n v oi m a k k u u d e st a. T y ylit ul o u v at k ui v a n vilj ai s e st a hi e m a n m a k e a m m a n m alt ai s e e n. S y k s y n j u hl a ol u et o v at m o ni p u oli si a r u o k aj u o mi a, j ot k a s o pi v at r u n k o n s a a n si o st a m y ö s r a s k a a m pi e n r u o ki e n p a ri k si. ” O kt o b e rf e st- ol u et o v at m o ni ott el ij oit a, j ot k a k ä y v ät k a s vi s- j a k al ar u oi st a ai n a li h ai s a m pi e n a n n o st e n s e u r a a n. L a ut a s ell e s o pi v at s y k s yi s et m a ut, u n o ht a m a a B a ij e ri n p e ri nt ei si ä h a p a n k a ali a, b r at w u r st ej a j a p o s s u a m o n ell a t a p a a”, V all o m ai st el e e. •


OL UET

L AGE R

L AGE R

Al d e r s b a c h e r E r nt ef e st O kt o b e r bi e r

P a ul a n e r O kt o b e rf e st bi e r

K ull a n k elt ai n e n. K e s kit ä yt el äi n e n, mi e d o sti h u m al oit u ol ut, j o n k a r ai k k a a s s a m a u s s a o n vilj ai s u utt a, h e d el m äi s y ytt ä, h e nt o a sitr u k si s u utt a j a r u o h oi s u utt a.

K ull a n k elt ai n e n. K e s kit ä yt el äi n e n, mi e d o sti h u m al oit u j a r ai k a s ol ut, j o n k a ar o m ei s s a o n h u n aj a m alt ai d e n, h e d el m äi s y yd e n, sitr u st e n s e k ä yrtti e n t u nt u a.

M ai st a: N a uti s k el e l a a d u k k a a n m a k k ar a n k y yti p oi k a n a.

M ai st a: Y h di st ä v ai k k a p ai st ett u u n k al a a n.

L AGE R

L AGE R

S p at e n O kt o b e rf e st bi e r

W ei h e n st e p h a n e r F e st bi e r

Vilj a n k elt ai n e n. K e s kit ä yt el äi n e n j a k e s ki a st ei s e sti h u m al oit u ol ut. T a s a p ain oi s e s s a m a u s s a t u nt u v at h u n aj a m alt a at, a pri k o o sis u u s, h e nt o k u k k ai s u u s j a m a u st ei s u u s.

K ull a n k elt ai n e n. K e s kit ä yt el äi n e n j a k e s kia st ei s e sti h u m al oit u ol ut, j o s s a o n k e k si s y ytt ä, sitr u k si s u utt a, h e d elm äi s y ytt ä j a k e v ytt ä m a u st ei s u utt a.

M ai st a: S o pii e si m er ki k si p o s s u p a d a n k a v eri k si.

M ai st a: K o k eil e s y k s yi s e n si e ni p ai st o k s e n j u o m a n a.

L AGE R

L AGE R

L ö we n br ä u O kt o b e rf e st bi e r

I rl b a c h e r V ol k sf e st bi e r

K ull a n k elt ai n e n. K e s kit ä yt el äi n e n, k e s ki a st eis e sti h u m al oit u r ai k a s ol ut, j o n k a m a u s s a o n m all a s k e k si ä, h e d el m äis y ytt ä, sitr u k si s u utt a j a yrtti s y ytt ä.

K ull a n k elt ai n e n. K e s kit ä yt el äi n e n, k e s ki a st ei s e sti h u m al oit u r ai k a s ol ut, j o n k a ar o mi p al eti s s a o n h u n aj a m alt ait a, h e d el m äi s y ytt ä j a h e nt o a yrtti s y ytt ä.

M ai st a: T arj o a grill at u n k a n a n p ari n a.

M ai st a: Y h di st ä v ai k k a p a a h d ett ui hi n j u ur e k sii n.

35

––– 3 /1 9


H Ä Ä T, J O T K A M U U T T UI V A T K A N S A N J U H L A K SI O kt o b erf e st o n m a ail m a n s u uri n ol utj u hl a, j o n k a hil p e ä t u n n el m a o n s a a n ut s e ur a aji a m u u all a ki n. J u hl a a o n vi et ett y j o 1 8 0 0-l u v u n al ult a, j oll oi n B aij eri n kr u u n u n pri n s si n k u ni n k a alli si a h äit ä p ä ät ettii n j u hli st a a l a u k k a kil p ail ull a.

36

––– 3 /1 9

O

kt o b e rf e sti n ol u elt oi st a j a s a k s al ai s h u m p a n t a h di a m a n a ol u a si e m ail e v a st a j u hl a k a n s a st a o n t ull ut y k si B a ij e ri n j a k o k o S a k s a n v a h vi m mi st a s y m b ol ei st a. Mi eli k u v a a n lii y v ät kii nt e ä sti j ä i k o k oi s et k ol p a k ot, l e d e r h o s e nn a h k a h o u s ut j a p e ri nt ei s et di r n dl- m e k ot. K ai k ki al k oi 1 2. l o k a k u ut a 1 81 0 B a ij e ri n k r u un u n p ri n s si L u d vi gi n j a p ri n s e s s a T h e r e s e v o n S a x e- Hil d b u r g h a u s e ni n h äi st ä. K o k o M ü n c h e n k ut s u ii n l o k a k u u n 1 7. k a n s a nj u hl a a n, j o k a j ä rj e st e ii n l ä h ei s ell ä niit yll ä – p ai k k a t u n n et a a n e d ell e e n p ri n s e s s a n m u k a a n ni m ell ä T h e r e si e nwi e s e. J u hl at oli v at il m ei s e n o n ni st u n e et, sill ä n e p ä ät e ii n u u si a h eti s e u r a a v a n a v u o n n a. Al u k si o hj el m a n a oli v at h e v o s kil p ail ut, m u a 1 8 0 0-l u v u n e d et e s s ä m u k a a n t uli m o n e n m oi st a p a r a ati a j a k a r u s elli a – s e k ä p a ni m oi d e n ol u elt at. J u hl a m y ö s sii r r e ii n al k a m a a n s y y s k u u n p u ol ell a, j oll oi n s ä ät o v at l o k a k u ut a s u ot ui s a mm at. J u hl a k a s v oi j a k e hi yi v u o si v u o d elt a, m u a ai v a n k at k e a m at o n p e ri n n e ei ol e, sill ä O kt o b e rf e st o n j ät e y vi e ä m ä ä m u u n m u a s s a s oti e n v u o k si.

J Ä T TI M ÄI N E N V O L K S F E S T

N y k yi si n O kt o b e rf e sti n s a n ot a a n ol e v a n m a ailm a n s u u ri n V ol k sf e st eli k a n s a nj u hl a. K a k si vii k-

k oi n e n t a p a ht u m a h o u k u el e e T h e r e si e n wi es ell e n oi n k u u si milj o o n a a vi e r a st a y m p ä ri m a ail m a n. T u n g o s o n k o v a, j ot e n p ai k k a t elt oi s s a k a nn a a a v a r at a h y vi s s ä aj oi n et u k ät e e n, v ai k k a til a a j ät et ä ä n ki n il m a n v a r a u st a lii k k u vill e. Vii m e v u o si n a t a p a ht u m a s s a o n p a n o st ett u m y ö s p e r h ei sii n e si m e r ki k si ki elt ä m äll ä k o v a ä ä ni s e n bil e m u sii ki n s oi a mi n e n e n n e n ilt a k u u a. Li s ä k si v u o d e st a 2 01 0 T h e r e si e n wi es e n et el ä o s a a n o n l u ot u O kt o b e rf e sti n hi st o ri a a k u n ni oi a v a Oi d e Wi e s n - al u e. M o ni m ü n c h e nil äi n e n k uit e n ki n s u o sii O kt o b e rf e sti n k e v ä äll ä j ä rj e st e ä v ä ä pi k k u si sk o a, F r ü hli n g sf e st-j u hl a a. S e o n pi e n e m p ä n ä h el p o m mi n l ä h e st y ä v ä, j a j oi d e n ki n mi el e st ä t u n n el m alt a a n a ut e n i s e m pi. O kt o b e rf e sti n ni m e ä k o pi oi d a a n n yt ol utj u hli s s a y m p ä ri m a ail m a n. K uit e n ki n v ai n M ü nc h e ni s s ä p a nt u ol ut o n ait o a O kt o b e rf e st- ol u a. Vi r alli si a p a ni m oit a o n k u u si: A u g u sti n e r- B r ä u, H a c k e r- P s c h o r r- B r ä u, L ö w e n b r ä u, P a ul a n e r, S p at e n b r ä u j a H o r ä u- M ü n c h e n. O kt o b e rf e st- ol u et p e r u st u v at B a ij e ri n p e ri nt ei s e e n m ä r z e n- ol u y ylii n, j o k a p a ntii n k e v ä äll ä v a h v a k si, j o a s e k e st äi si k u u mi e n k e s ä k u u k a usi e n yli. O kt o b e rf e sti n ol u et o v at e d ell e e n p e r u sl a g e ri a r u n s a a m pi a j a al k o h oli pit oi s e m pi a.


L U O T T O R E S E P TI NI

K e s ä n aj a n p u ut a r h u ri T ait elij a A n n a R et ul ai n e n h a n k ki v u o si a sitt e n siirt ol a p u ut ar h a m ö ki n, j o n k a m u k a n a t uli m u ut a m a s at a n eli öt ä villii nt y n ytt ä p u ut ar h a a. P u ut ar h a n h oit o o n o s oitt a ut u n ut eli nt är k e ä k si o s a k si l u o v a a t y öt ä. J U O M A S U O SI T U S T AI N A VI L K U N A / A L K O

K e r r o m u ut a m all a s a n all a it s e st ä si, k u k a ol et j a mit ä t e et ? Ol e n A n n a R et ul ai n e n, k u v at ait eilij a t ai t ai d e m a al ari, j o k a t a p a u k s e s s a sii s piirr ä n j a m a al a a n. J u uri n yt k e s ä ai k a a n k u vitt el e n k uit e n ki n ol e v a ni p u ut ar h uri. Mit e n p u ut a r h a v ai k utt a a t y ö h ö si ? P u ut ar h a a nt a a mi n ull e til a n aj at ell a. S a m all a k u n h oi d a n j a mi eti n k a s v ej a ni, t y ö st ä n m a al a u k si a alit aj ui s e sti. P u ut arh a o n ä äri m m äi s e n t är k e ä, m utt a v ai k k a k e s kit y n ki n k e s äll ä t ä y si n sii h e n, k at s o n s e n s a m a n ai k ai s e sti ol e v a n h y vi n t är k e ä ä t y ö ai k a a t ait e e ni k a n n alt a. L o p ult a s u uri o s a t y ö st ä ni o n aj att el u a ei k ä m a al a a mi st a. K u n k a s v u h ei k k e n e e j a k a s vit m e n e v ät t al vil e v oll e, m a al a a n t a a s.

R O OPE PER M A NT O

Mi k ä p u ut a r h a s s a si o n p a r a st a ? A n n a p u ut a r h a vi n k ki. T ä n ä k e s ä n ä ol e n erit yi s e n t y yt y v äi n e n k a s vi m a a h a ni, j o k a o n h y vi n k a u ni s. K a s vi m a a t u ott a a mi n ull e

k e s ä n r u o a n, j a m arj at, o m e n at, p ä är y n ät, l u u m ut j a v al k o si p ulit riitt ä v ät k o k o v u o d e k si. H y öt y k a s vi ni k a s v a v at k e h ä k u k k am er e s s ä. E n si n ä k e m ält ä h u o m a a ai n o a st a a n k u k at, m utt a k u k ki e n k e s k ell ä s y öt ä v ät k a s vit vii ht y v ät eri n o m ai s e sti. S u o sitt el e n ki n k a s v att a m a a n yrtt ej ä, vi h a n n e k si a j a m uit a h y öt y k a s v ej a s e k ai si n k u k ki e n k a n s s a. K e h ä k u k k a m y ö s si e m e nt ä ä it s e it s e n s ä, m utt a t o ki k a s vi m a all e v oi v ai n h eitt ä ä k u k a n si em e ni ä si n n e t ä n n e. L o p p ut ul o s o n p alj o n el ä v ä m pi j a il oi s e m pi, k ui n sii stii n ri vii n p a k ot et ut k u k k a p ar at. Ri k k ar u o h oill a k a a n ei ol e til a a k a s v a a. Ei v ät k u k at l u o n n o s s ak a a n ri vi s s ä k a s v a. O n k o si n ull a l e m pi r a a k a- ai n ett a ? L e m pir a a k a- ai n e e ni t ait a a v ai h d ell a s e n m u k a a n, mi k ä mill oi n ki n n ä ytt ä ä hi e n olt a j a t u ott a a s at o a. J u uri n yt ol e n erit yi s e n il oi n e n n a urii st a! •

VI H R E Ä T F A L A F E LI T 4 HE N GELLE

1 p u s silli n e n ( 2 0 0 g) p a k a st e h er n eit ä 3 0 0 g 4 8 t u nti a li ot ett uj a ki k h er n eit ä 4 – 6 v al k o si p uli n k y ntt ä 1 tl s o o d a a 1 tl k ori a nt erij a u h ett a 1 tl j e er a a 1, 5 tl 7- m a u st e s e o st a r u u k k u p er silj a a j a k ori a nt eri a m u ut a m a o k s a mi ntt u a 0, 5 sitr u u n a n m e h u s u ol a a j a pi p p uri a m a u n m u k a a n s e e s a mi n si e m e ni ä Y h di st ä k ai k ki m u ut ai n e et k ul h o s s a p ait si s e e s a mi n si e m e n et. J a u h a t a s ais e k si t ai ki n a k si. M u o v ail e t ai ki n a st a p y ör y k ät. P y ör y k öi st ä k a n n att a a t e h d ä v ä h ä n litt a ni a, j oll oi n n e k y p s y v ät h el p o mmi n j a n o p e a m mi n. Ki eritt el e p y ör y k ät s e e s a mi nsi e m e ni s s ä j a u p p o p ai st a n oi n 1 7 0 a st ei s e s s a ölj y s s ä. P ai st a e n si n y k si, j ott a n ä et, o n k o t ai ki n a s o pi v a a. J o s p y ör y k k ä h aj o a a, li s ä ä t ai ki n a a n si d o s ai n e e k si m ai s si- t ai v e h n äj a u h o a. T arj o a f al af elit y k si n k ert ai s e n j u g urtti k a sti k k e e n j a t o m a atti s al a ati n k er a. T ai ki n a s äil y y j ä ä k a a pi s s a m u ut am a n p äi v ä n.

J u o m a s u o sit u s: F al af eli e n m a k u u n j a m y ö s vi hr e ä ä n v äri m a ail m a a n i st u u p ort u g alil ai n e n Vi n h o V er d e. K o k eil e m y ö s t ä m ä n vii nit y y pi n r ai k k a a n h e d el m äi st ä r o s e ev er si ot a. R ai k a s, yrtti n e n pil s m ai st u u m y ö s m ai ni olt a n äi d e n pi e nt e n L ä hi-i d ä n p y ör y k öi d e n k a v er ei n a.

37

––– 3 /1 9


VI N K KI! J o s i n n o st ut k u v a n k ä sitt el y st ä, v oit l a d at a p u h eli m e e si S n a p s e e d- o hj el m a n, j o k a o n il m ai n e n j a l a d att a vi s s a eri k ä ytt öj ärj e st el mii n.

38

1. H Y Ö D Y N N Ä L U O N N O N V A L O J A H U O MI OI V A L O N S U U N T A

––– 3 /1 9

I L MI Ö

K u n k u v a at r u o k a a v al oi s a n ai k a a n, h y ö d y n n ä l u o n n o n v al o. Vi e r u o k a- a n n o s i k k u n a n ä ä r e e n j a k u v a a a n n o s sit e n, e ä i k k u n a st a t ul e v a v al o v al ai s e e s e n j o k o si v u st a t ai s u o r a a n t a k a a v a st a v al o n a. Si v u- t ai v a st a v al o t u o e sii n r a a k aai n ei d e n pi nt a r a k e nt eit a j a a n n o k s e n m u o d ot.

N äi n k u v a at r uo kaajaj uo maa o n ni st u n e e sti

U p e a n n ä k öi s e st ä r u o k a- a n n o k s e st a j a j u o m a st a o n ti et e n ki n s a at a v a hi e n o k u v a j a ett a v a k si s o si a ali s e e n m e di a a n. L u e vi n kit, mit e n k u v a at r u o k a a p u h eli m e n k a m er all a nii n, ett ä m y ö s l o p p ut ul o s n ä ytt ä ä u p e alt a.

T E K S TI J A K U V A T TII N A P U P U T TI, V A L O K U V A K O U L U T T A J A R U O K A A N N O S J A NI P E S O L A

I k k u n a n v al o t ul e e k u v a aj a n s el ä n t a k a a. N äi n r u o k aa n n o s n ä ytt ä ä t a s ai s elt a j a k a k si ul ott ei s elt a. Ai n o a st a a n eri v äri s et r a a k aai n e et m u o d o st a v at k u v a a n s ä v y er oj a.

I k k u n a n v al o v al ai s e e a n n o ks e n t a k a a. V a st a v al o t u o e sii n r a a k a- ai n ei d e n pi nt ar a k a nt e et j a m u o d ot. Li s ä k si k uv a a n t ul e e s ä v y er oj a v al o st a j a v arj o st a. N äi n r u o k a- a n n o s n ä ytt ä ä k ol mi ul ott ei s elt a.


2.

1.

3.

2. N ÄI N S O M MI T T E L E T J A T U O T K U V A A N J Ä N NI T E T T Ä P ä ät ä, mi k ä o n k u v a n p ä ä k o h d e, j ot a h al u at k o r o st a a. S o m mi el e k u v a a v a nii n, e ä p ä ä k o h d e k o r o st u u j a m u ut k u v a- al all a ol e v at el e m e ntit o v at t oi sa r v oi si a. • R u o k a- a n n o k s e n t uli si oll a k u v a n p ä ä k o h d e j a e r o u a. K u v a s s a 1 k o h d e j ä ä e p ä s el v ä k si, k o s k a v oi m a k a s k uvi oi n e n s e r vi e i vi e p ä ä h u o mi o n. • S a at s o m mi el u st a j ä n ni ei s e m m ä n, j o s a s e el et k u v a pi nt a- al all a ol e v at el e m e ntit vii st oi ai n k u v a- al a n

p y st y- j a v a a k ali nj oi hi n n ä h d e n ( k u v a 2). K u n p ö yt äl e v y n pi nt a o n k u v a n v a a k ali nj a n s u u nt ai n e n, k u v a st a t ul e e p y s ä ht y n yt. • K u v a st a t ul e e mi el e n kii nt oi s e m pi, k u n a s e el et k u v a a v a k si p a ri o m a n m ä ä r ä n a si oit a. S ij oit a n e l ä h ell e t oisi a a n, j o a n e n ä y ä v ät r y h m ält ä. • S o m mi el e k u v a- al all a ol e v at el e m e ntit e ri et äi s y y k sill e t oi si st a a n, nii n s a at r yt mi ä j a el ä v y y ä k u v a a n. S a m a et äi s y y s t e k e e k u v a st a st a a i s e n.

VI N K KI! T e e k u v a st a si k ol mi ul ott ei n e n sit e n, ett ä a s ett el et k u v a s s a ol e v at a si at l o mitt ai n t oi st e n s a et e e n j a t a a k s e.

Mi eti, o n k o k ai k ki e n k u v a- al all a ol e vi e n el e m e n i e n olt a v a k o k o n a a n k u v a s s a n ä k y vi s s ä v ai v oit k o r aj at a o s a n p oi s ? R aj a u s k a n n a a a t e h d ä sit e n, e ä r aj a a k u n n oll a o s a n p oi s ( k ut e n vii nil a si k u v a s s a 3). N äi n r aj a u s n ä y ä ä h a r kit ult a.

3. T A R K E N N A T Ä R K EI M P Ä Ä N K O H T A A N K U V A S S A J A T E E K U V A S T A SI RII T T Ä V Ä N V A A L E A N äi n t a r k e n n at k u v a n j a m u ut at v al ot u k s e n v a al e a m m a k si t ai t u m m e m m a k si: 1. V alit s e r u o k a- a n n o k s e st a s e k o ht a, j o n k a h al u at t a r k a k si. V alit s e t ä r k ei n t ai hi e n oi n k o ht a! 2. P ai n a p u h eli m e n n ä y ö ä s o r m ell a pit k ä ä n siit ä k o h d a st a, j o h o n h al u at k u v a n t a r k e nt a a. K u n ol et p ai n a n ut rii ä v ä n pit k ä ä n, n ä y ö ö n il m e st y y ti et o, e ä k u v a n t a r k e n n u s j a v al ot u s o n l u ki u ( k u v a e si m e r k ki i P h o n e st a). J o s et s a a t a r k e n n u st a l u ki u a, k o h d e s a a a a oll a lii a n l ä h ell ä ei k ä p u h eli n p y st y t a r k e nt a m a a n. 3. N ä yt ö s s ä n ä k y y n yt (i P h o n e s s a) a u ri n k o- s y m b oli, j oll a v oit m u u a a v al ot u st a. K u n sii r r ät a u ri n k ok u v a k e a s o r m ell a yl ö s p äi n, k u v a v a al e n e e. K u n sii r r ät sit ä s o r m ell a al a s p äi n, k u v a t u m m e n e e. 4. K u n ol et l u ki n n ut t a r k e n n u k s e n, et v oi e n ä ä lii k u a a p u h eli nt a l ä h e m m ä s t ai k a u e m m a s k u v a u s k o ht e e st a, k o s k a m u ut e n t a r k e n n u s k o ht a m u u u u. V oit k uit e n ki n lii k u a a p u h eli nt a si v us u u n n a s s a, j o s h al u at vi el ä m u u a a k u v a n s o m mi el u a. • V a s e n k u v a o n v ai n t ar k e n n ett u h al utt u u n k o ht a a n o hj e e s s a k u v at ull a t a v all a. Oi k e a n p u ol ei s e s s a k u v a s s a o n v al ot u st a m u ut ett u v a al e a m m a k si.

L u e li s ä ä vi n k k ej ä al k o. fi /r u o k a k u v a u s

39

––– 3 /1 9


PI E NI M A T K AJ U T T U

H UI P P U VII N E J Ä B O R D E A U X’ S T A T E K S TI J A A N A K A L LI O K O S KI | K U V A T O L LI

40

––– 3 /1 9

MI K K O N E N


J o k a v u o d e n h u hti k u u s s a vii ni a si a nt u ntij at y m p äri m a ail m a n s u u nt a a v at R a n s k a n B or d e a u x’ n E n Pri m e ur -t a p a ht u m a a n ar vi oi m a a n u utt a v u o si k ert a a. K e v ä äll ä t ut u st uttii n v u o d e n 2 01 8 v u o si k ert a a n, j o k a v oi d a a n kit e ytt ä ä n äi n: v ä h ä n m utt a l a a d u k a st a.

E

n P ri m e u r s o n j o k a k e v äi n e n B o r d e a x’ n al u e e n vii ni e n k a u p p at a p a, j oll oi n vii ni al a n a si a nt u nt ij at a r vi oi v at al u e e n t u o aji e n e d elli s v u o d e n v u o si k e r r at. K a u p p at a p a o n l ä ht öi si n II m a ail m a n s o d a n aj oilt a. V u o si k e rt a m ai st ell a a n r a a k a n a, k u n m a ut o v at vi el ä k y p s y m ä ö mi ä t y n n y r ei s s ä. Al k o n tii mi o n oll ut t a p a ht u mi s s a m u k a n a 1 9 9 0-l u v ult a l ä hti e n, m y ö s t ä n ä v u o n n a. P al v el u- j a t u ot e k o ul u aj a S u s a n n a Hil d é ni n m u k a a n v u o d e n 2 01 8 v u o si k e r r a st a s a a d a a n s ä ä ol oj e n v u o k si n o r m a ali a v ä h e m m ä n vii n ej ä, m u a n e o v at sit ä ki n i nt e n sii vi s e m pi ä.

V U O SI K E R T A 2 0 1 8 K Ä R SI K O S T E U D E S T A, M U T T A S AI R U T K A S TI L Ä M P Ö Ä

B o r d e a u x’ n al u e ell a s a atii n j at k u vi a s at eit a v u o d e n 2 01 7 j o ul u k u ult a k o k o s e u r a a v a n k e v ä ä n aj a n. P aitsi k o st e a, k e v ät oli m y ö s p oi k k e u k s elli s e n l ä m mi n. K o st e u s j a l ä m p ö y h d e s s ä alti sti v at vii ni k ö y n n ö ks et h o m e ell e j a k a s vit a u d eill e, j oit a j o u d u ii n t o rj u m a a n u s eit a k e rt oj a. E rit yi s e sti l u o m u- j a bi o d y n a a mi st e n vii ni e n t u o ajill a oli v ai k e u k si a, sill ä ai n o a s alli u t o rj u nt a- ai n e h o m e a v a st a a n o n k ö y n n ö st e n pi n n all e r ui s k ut e a v a k u p a ri s ulf a a i – j o k a s e ki n h u u ht o ut ui s at e ell a p oi s. M o ni m e n e i j o p a k ol m a n n e k s e n s a d o st a a n. M u a ei nii n h u o n o a, e ei j ot ai n h y v ä ä ki n. H ei n ä k u u st a l ä hti e n s ä ä p y s yi k ui v a n a j a l ä m pim ä n ä, j oll oi n n e r y p äl e et, j ot k a s el vi si v ät v ai k e a st a al k u k a u d e st a, s ai v at k y p s y ä r a u h a s s a. S u s a n n a Hil d é n k e rt o o, e ä k u n k ö y n n ö k s e n r a vi nt e et p ä ät y v ät j älj ell e j ä ä n ei sii n r y p äl ei sii n, s a a d a a n h y vi n k o n s e nt r oit u n u a vii ni ä. ” E r ä s ki n bi o d y n a a mi n e n t u o aj a k e rt oi, e ä y ht ä k ö y n n ö st ä k o h d e n s el vi si v ai n y k si r y p äl et e r u.”

I d ylli n e n S ai nt- É mili o ni n k u nt a sij ait s e e l ä h ell ä B or d e a u x' n k a u p u n ki a, j a s e k u ul u u U n e s c o n m a ail m a n p eri nt öl u ett el o o n.

41

––– 3 /1 9


1. B or d e a u x´ n vii nit al ot eli li n n at o v at t oi n e n t oi st a a n n ä ytt ä v ä m pi ä j a k o h o a v at j yl hi n ä vii nit ar h oj e n v äli s s ä. 2. O s a vii nit al oi st a o n p al a n n ut h y vi n p eri nt ei sii n vii ni n vilj el yt a p oi hi n, j a p ell ot ki n k y n n et ä ä n h e v o st e n a v ull a. 3. Vii nit al ot eli c h ât e a ut k ät k e v ät m u uri e n s a s u oj a a n u p eit a g e o m etri si a p u ut ar h oit a.

1.

MI L L AI SI A VII N E J Ä V U O D E L T A 2 01 8 S A A D A A N ?

K ui v u u d e n v u o k si r y p äl e et oli v at h y vi n pi e ni ä, m u a sit ä ki n s o k e ri pit oi s e m pi a. R y p äl e e n p a k s u n k u o r e n j a m e h u n v äli n e n s u h d e oli e ri äi n k o r k e a, j oll oi n k u o r e st a s a atii n u ut e u a t a n nii n ej a j a v ä ri ä. R y p äl ei st ä s a at a v a m e h u oli p u ol e st a a n a r o mi k a st a. S u s a n n a Hil d é ni n m u k a a n k ai k ki B o r d e a u x’ n t u o aj at o v at o n ni st u n e et s a d o s s a a n h a a st a vi st a k el ei st ä h u oli m a a. P ai k alli st e n t u o aji e n mi el e st ä v u o si k e rt a 2 01 8 o n ki e ht o v a, k o s k a v u o si ei oll ut h el p p o. ” Vii n ei s s ä o n r u n s a a sti h e d el m äi s y y ä, j a n e o v at e ri äi n r ai k k ait a. Nii s s ä o n m el k o r u n s a a sti al k o h oli a k e s ki v e rt o v u o si k e rt a a n v e r r a u n a, m u a r u n s a a n h a p o k k u u d e n a n si o st a vii nit o v at e ri äi n t a s a p ai n oi si a, eli al k o h oli pit oi s u u s ei t u nn u m a u s s a”, j äll e e n m y yj ä eli n e g o ci a nt M a ri a n n e Ni c ol ai s s e n l u o n n e htii. ” K y p s y y ä ä n vii n ei st ä t ul e e mit ä l u ult a vi mmi n j y k e vi ä, u p e a n k o n s e nt r oit u n eit a j a e ri äi n p u h d a s pii rt ei si ä. T ä m ä v u o si k e rt a t ull a a n m ui st a m a a n y ht e n ä l oi st a vi st a v u o si k e r r oi st a B o rd e a u x’s s a,” n e g o ci a nt J a m e s Si c h el j at k a a. 42

––– 3 /1 9

MI T E N P RI M Ö Ö RI VII NI T V A LI T A A N ?

T u o e et v alit a a n Al k o n v ali k oi m a a n n o r m a ali n v ali nt a p r o s e s si n m u k ai s e sti p e r u st u e n ai sti n v ar ai s e e n a r vi oi ntii n j a t a rj o u k sii n. E ri k oi s e k si p r o-

2.

3.


5.

6.

4. Vii ni a si a nt u ntij oi d e n m ai st el u v oi al k a a. 5. H u hti k u u n al u s s a vii ni k ö y n n ö s o n j o h er äill yt u ut e e n k a s v u k a ut e e n. 6. L o u n a a n al k u p al oj a r a n s k al ai s e e n t a p a a n.

4.

s e s si n t e k e e s e, e ä t u o e et t ul e v at m y y ntii n v a st a milt ei k a h d e n v u o d e n p ä ä st ä m ai st ot a p a ht u m a st a. Al k o n a si a nt u nt ij at a r vi oi v at vii k o n ai k a n a n oi n 3 0 0 – 4 0 0 e ri vii ni ä j a pi st e y i v ät n e a st ei k oll a 0 – 5. Pi st e et ki rj a ii n j ä rj e st el m ä ä n, j o k a l a s ki niill e k e s ki a r v o n. N äi st ä Al k o si e n v alit s e e hi nt a-l a at u s u ht eilt a a n p a r h ai m m at vii nit v ali k oi m a a n s a. ” E n m ui st a, e ä oli si k o s k a a n oll ut t äll ai st a v u o si k e rt a a. Vii nit oli v at e ri äi n l a a d u k k ait a, j a m e r ki ä v ä o s a nii st ä s ai h ui p p u pi st e et”, Al k o n r a n s k al ai st e n vii ni e n t u ot e p ä älli k k ö Ti m o T o s s av ai n e n k e rt o o. H ä n o n oll ut m u k a n a E n P ri m e u r -t a p a ht u m a s s a j o 11 v u o d e n aj a n. M ai st el u vii k o n j äl k e e n al u e e n t u o aj at eli c h ât e a ut all o k oi v at o s a n t u ot a n n o st a a n j äll e e n m y yjill e eli n e g o ci a nt eill e, j ot k a p u ol e st a a n t e k e v ät nii st ä t a rj o u k s e n o mill e j äll e e n m y yjill e e n, k ut e n Al k oll e. V u o si k e r r a n 2 01 8 vii nit t ul e v at Al k o n v ali k oim a a n v u o d e n 2 0 21 p ä ä si äi s e k si j a j o ul u k si. T u o aj at v a p a u a v at m y y ntii n m y ö h e m mi n ki n k y s ei st ä v u o si k e rt a a, m u a t äll öi n n e s a a a v at oll a j o p a 2 – 3 k e rt a a k allii m pi a k ui n et u k ät e e n o st et ut. •

43

––– 3 /1 9


O PI VII N EI S T Ä A si a nt u nt ij a n a j ut u s s a A N N A K AI S A VI R T A N E N

T äll ä p al st all a p e r e h d y m m e vii ni n j a ol u e n s al oi hi n. T ut u s t u m y ö s Eti k eti n p r u u v ei hi n eli m ai st el util ai s u u k sii n s. 5 0.

P al v el u- j a t u ot e k o ul u aj a, m y yj ä, H el si n gi n A r k a di a n Al k o

MI T Ä O V A T L U O M U , BI O D Y N A A MI S E T J A A L K U VII NI T ? Vii ni n y st ä v ät h a m u a v at l a s ei hi n s a k a s v a vi s s a m ä äri n e k ol o gi si a j a m a h d olli si m m a n li s ä ai n e ett o mi a v ai ht o e ht oj a. Al k o n Vi hr e ä n v ali n n a n t u ott e et v a st a a v at h u ut o o n ni p utt a e n all e e n k u u si k at e g ori a a, j ot k a k e s kitt y v ät y m p äri st ö p a n o st u k sii n, k e st ä v ä ä n k e hit y k s e e n s e k ä vii ni e n v ä h äi s e e n t y ö st ä mi s e e n j a m a ni p ul oi ntii n. 44

––– 3 /1 9

T E K S TI

K ALL E N A AT UL A|K U V AT I S T O C K J A AL K O

Mi k ä t e k e e vii ni st ä l u o m u n ? L U O M U T U O T A N T O T Ä H T Ä Ä til u st e n k a s v u ol o s u ht ei d e n j a bi o di v er sit e eti n v a ali mi s e e n s e k ä m o ni p u oli st a mis e e n. Vii nit ar h oj e n hiil e n sit o mi s k y v y n p ar a nt u e s s a l u o m ut u ot a nt o m y ö s j arr utt a a il m a st o n m u ut o st a. L u o m u vilj el y s s ä ei k ä yt et ä k ei n ol a n n oitt eit a t ai s y nt e etti si ä t orj u nt a- ai n eit a. T u ot a n n o s s a r aj oit et a a n m y ö s vii ni n v al mi st u ks e s s a k ä yt ett ä vi ä li s ä- j a a p u ai n eit a. E si m er ki k si s allit ut s ul fiitti m ä är ät o v at p eri nt ei si ä vii n ej ä al h ai s e m m at. Al k o n l u o m u k at e g ori a s s a o n vii n ej ä u s e a st a m a a st a, j a m ai d e n l u o m u s erti fi k a atti e n s ä ä d ö k si s s ä o n v ai ht el u a. T u n n et ui n n äi st ä o n E U: n l a aj ui n e n l u o m ut u n n u s E ur ol e hti.

P AI K A L LI N E N K E S T Ä V Ä N K E HI T Y K S E N S E R TI FI OI N TI

Al k u p er ä m a a n s a k e st ä v ä n k e hit y k s e n s ertifi oi n ni n m u k ai s e sti t u ot et ui s s a vii n ei s s ä o n m a a k o ht ai si a er oj a. P u n ai s e n a l a n k a n a o n bi o di v er sit e eti n v a ali mi s e n j a k e mi k a ali e n k ä yt ö n mi ni m oi n ni n o h ell a e n er gi at e h o k k u u s, ki err ät y s j a l u o n n o n v ar oj e n, k ut e n v e d e n v a st u ulli n e n k ä ytt ö. Al k o n v ali k oi m a s s a n äit ä t u ott eit a o n 1 0 m a a st a.

MI T Ä S E R TI FI K A A T TI K E R T O O VII NI S T Ä ?

S erti fi k a atit ei v ät it s e s s ä ä n t a k a a yli v ert ai st a l a at u a v a a n vi e sti v ät siit ä, mit e n vii ni o n t u ot ett u. O n m y ö s ol e m a s s a u s eit a – m u k a a n l u ki e n m a ail m a n ar v o st et ui m pi a – s erti fi oim att o mi a t u ott aji a, j ot k a v al mi st a v at vii ni n s ä bi o d y n a a mi st e n t ai al k u vii ni e n v al mi st u k s e n p eri a att eit a n o u d att a e n il m a n s erti fi k a atti a. K y s y r o h k e a sti Al k o n m y yjilt ä vi n k k ej ä!


Bi o d y n a a mi n e n vii ni n vilj el y n o u d a BI O D Y N A A MI S U U T T A V OI D A A N k ut s u a l u o m u n 2. 0 v er si o k si. S e t a k a a s a m at p o sitii vi s et y m p äri st ö v ai k ut u k s et. K ä sitt e e n ä bi o d y n a a mi s u u s o n k o k o n ai sv alt ai n e n: k e s ki ö s s ä o n t a s ap ai n oi n e n j a i m m u nit e etilt a a n v a h v a e k o s y st e e mi. Bi o d y n a a mis u u d e s s a n o u d at et a a n vilj el y k al e nt eri a, j o k a n oj a a l u o n n o n r yt mii n j a k u u n lii k k ei sii n. Vii nit ar h oill a vilj ell ä ä n k at e-

A L K U VII NI S S Ä EI O L E LI S Ä T T Y Ä EI K Ä P OI S T E T T U A

Al k u vii nit, t ai n at ur al vii nit, o v at t ä m ä n p äi v ä n k u u mi n vii nit y yli j a villi k ortti. P urit a a ni si m mill a a n al k u viin ei s s ä ei ol e mit ä ä n li s ätt y ä ei k ä p oi s ot ett u a. T u n n u st ett uj a mi ni mi v a atim u k si a o v at l u o m u- t ai bi o d y n a a min e n vilj el y, k ä si n p oi mi nt a, s ul fiitt ej a l u k u u n ott a m att a ei a d ditii v ej a ( k ut e n k a u p alli si a hii v oj a), l u o n n ollin e n kir k a st u s, ei st a bil oi nti a j a v ai n h y vi n k e v yt s u o d at u s, j o s sit ä k ä ä n. U s ei n s ul fiitt ej a ei li s ät ä l ai n k a a n ei k ä vii n ej ä s u o d at et a. Vii n ei s s ä v oi e sii nt y ä s a m e utt a. Al k u vii nit o v at el ä vi ä j a ki e ht o vi a vii n ej ä, j ot k a il m ei k k y yt e n s ä j a r ai kk a ut e n s a a n si o st a t oi mi v at m o n e nl ai st e n r u o ki e n s e ur a s s a. Al k u vii n eill ä ei ol e vir alli st a m ä ärit el m ä ä t ai k a n s ai n v äli st ä s erti fi k a atti a. K at u- u s k ott a vi a t a h oj a o v at al k u vii ni e n t u ott aj aj ärj e st öt. N e v al v o v at j ä s e nt e n s ä t oi mi nt a a k u ki n krit e eri e n s ä m u k a a n. N äi st ä n ä k y vi n o n r a n s k al ai n e n A V N ( L’ A s s o ci ati o n d e s Vi n s N at ur el s). Al k o s s a Al k u vii ni- m er ki n n ä n s a a v at vii nit, j oi d e n t u ott aj a il m oitt a a ol e v a n al k u vii n ej ä, j a t ä m ä k err ot a a n m y ö s eti k eti s s ä.

a a l u o n n o n r yt mi ä

k a s v ej a, j ot k a ri k a st a v at m a a p er ä ä j a e h k äi s e v ät er o o si ot a s e k ä h o u k utt el e v at t u h ol ai st e n l u o nt ai si a vi h olli si a. Vilj el y ki ert o a t u et a a n v al mi st a m all a m u u n m u a s s a ti et yi st ä k a s v ei st a j a k o m p o sti st a t ar h oill e r ui s k ut ett a vi a pr e p ar a att ej a, k ut e n n o k k o st e et ä. N ä m ä p ar a nt a v at vii ni k ö y n n ö k s e n ol oj a j a m a a p er ä n eli n v oi m ai s u utt a. L a n n oitt e et s a a d a a n o mi st a el äi mi st ä j a ri k k ar u o h ot kit k et ä ä n m e k a a ni s e sti

– t ai til a n el äi m et v oi v at p o p si a niit ä. Bi o d y n a a mi s u u s v oi ul ott u a m y ö s vii ni n v al mi st u k s e e n s alli e n e si m er ki k si v ai n l u o n n o n hii v oj e n k ä yt ö n ( D e m et er- s erti fi k a atti). Bi o d y n a a mi si st a s erti fi k a at ei st a D em et er o n m a ail m a nl a aj ui s e sti t u n n u st et ui n. Al k o s s a k ai kill a bi o d y n a a mi sill a vii n eill ä o n m y ö s l u o m u s erti fi k a atti. H u o m! M y ö s l u o m ut u ott aj at v oi v at h arj oitt a a t ä s s ä a v att uj a m e n et el mi ä.

Y M P Ä RI S T Ö V A S T U U L LI N E N PA K K AUS

Vii ni n p a k k a u s h eij a st u u s e n y mp äri st ö v ai k ut u k sii n s e k ä t u ot a nn o s s a ett ä k ulj et u k s e s s a. P ai n a v a l a si p ull o r a sitt a a y m p äri st ö ä e n e m m ä n k ui n k e v y e m pi v er si o. Nii n i k ä ä n ki err ät et y n m at eri a ali n k ä ytt ö o n y m p äri st ö y st ä v älli s e mp ä ä. Y m p äri st ö v a st u ulli s e n p a kk a u k s e n piirii n k u ul u v at k e v y e m pi l a si p ull o j a y m p äri st ö s erti fi oi d ut p a k k a u k s et.

V E G A A NI N E N VII NI V A L MI S T E T A A N I L M A N E L ÄI N P E R ÄI SI Ä T U O T T EI T A

Vii ni ä ei v oi d a pit ä ä ol et u k s e n a v e g a a ni s e n a, sill ä s e n kir k a st a mis e e n v oi d a a n k ä ytt ä ä el äi n p er äi si ä t u ott eit a, k ut e n k al alii m a a t ai k an a n m u n a n v al k u ai st a. V e g a a ni s e n vii ni n v al mi st u k s e s s a ei ol e k ä yt ett y el äi n p er äi si ä t u ott eit a. V e g a a nin e n vii ni o n kir k a st ett u l u o nt ai s e sti t ai e si m er ki k si b e nt o niitill ä. V e g a a ni s u u d ell e ei ol e k a n s ai nv äli st ä s erti fi k a atti a. Al k o s s a v e g a a ni s et vii nit o v at sit ä t u ott aj a n il m oit u k s e n j a eti k eti n m er ki n n ä n p er u st e ell a.

N o st e e s s a n yt • L u o m u n o h ell a erit yi st ä kii n n o st u st a n a utti v at bi od y n a a mi s et- j a al k u vii nit. • Al k o n l u o m u vii ni e n l u k u m ä är ä ss ä j a m y y n ni s s ä o n oll ut h ui m a k a s v u. V u o n n a 2 01 3 l u o m u vii n ej ä oli v ali k oi m a s s a n oi n 1 8 0 j a n yt niit ä o n n oi n 7 5 0. L u o m u vii ni e n k u u k a u si m y y nti o n k a s v a n ut p u oli s e n milj o o n a a litr a a k u u d e n v u o d e n t a k ai s e e n aj a nj a k s o o n p eil at e n. • Vi hr ei s s ä v ali n n oi s s a vii ni m ai st a e si m er ki k si R a n s k a, It ä v alt a j a E s p a nj a o v at n o u s u s s a, m utt a k y s ei si ä vii n ej ä t u ot et a a n y m p äri m a ail m a n k a s v a vi s s a m ä äri n. • Al k o n v ali k oi m a s s a r eil ull a 2 0 0 0 t u ott e ell a o n j o ki n vi hr e ä v ali nt a - m er ki nt ä, o s all a n äi st ä u s e a m pi eri m er ki nt ä. L u o m u- m er ki nt ä o n 9 01 t u ott e ell a, bi o d y n a a mi n e n m er ki nt ä 8 4:ll ä, al k u vii ni- m er ki nt ä 5 9:ll ä, v e g a a ni n e n m er ki nt ä 4 2 9:ll ä, p ai k alli n e n k e st ä v ä n k e hit y k s e n s erti fi oi nti 2 4 4:ll ä j a y m p äri st ö v a st u ulli n e n p a k k a u s 4 6 3 t u ott e ell a.

45

––– 3 /1 9


M ari a M a gi ti e d u st eli j u o mi a t y ö p ai k a n h y v ä n t ul o k s e n j u hli st a mi st a v art e n. M u k a a n t artt ui v ali k oi m a m e st ari T u ul a Pi etil ä n o p a st u k s ell a m y ö s al k o h olit o nt a k u o h u v a a.

46

––– 3 /1 9

M Y Y M ÄL Ä

H E S A RI N H A N D E LI N U U SI I L M E


A si a k k a at p ä ä si v ät v ai k utt a m a a n l ä hi m y y m äl ä n s ä ul k o a s u u n j a v ali k oi m a a n, k u n Al k o n v a n hi m pii n lii k k ei sii n k u ul u v a H el si n gi n K alli o n Al k o p äi vit ettii n 2 0 2 0-l u v ull e. T E K S TI

M A RI N A A H L B E R G | K U V A T

R O OPE PER M A NT O

H E L SI N GI N K A D U N ” H E S A RI N ” A L K O K alli o n k a up u n gi n o s a s s a r e m o nt oitii n u ut e e n u s k o o n k e s äk u u n al u s s a. A v aj ai si s s a a si a k k a at h ä m m ä st eli v ät m y y m äl ä n a v a r u u a. L ä hi m y y m äl ä n k o k o n ai s v ali k oi m a s s a o n n oi n 16 0 0 t u ot e a, j oi st a l ä h e s 4 0 0 o n l u o m u- t ai vi h r e ä ä t u ot e a. M y ö s e ri k oi s ol u et j a pi e n et p ull o k o ot kii n n o st a v at k alli ol ai si a a si a kk ait a e nti st ä e n e m m ä n.

Mit e n m y y m äl ä n u u di st u s s uj ui j a mit ä mi elt ä ol et l o p p ut ul o k s e st a, K alli o n Al k o n p al v el u p ä älli k k ö A ri Viit a n e n ? ” Sii sti j a a v ar a! N yt a si a k a s n ä k e e h eti m y y m äl ä ä n a st u e s s a a n s el k e ä sti, mill e h yll yll e h al u a a s u u n n at a. Lii k etil a oli e n n e n o s a v a n h a a el o k u v at e att eri T e n h o a, s e n v u o k si til a k a p e n e e m y y m äl ä n p er äll e p äi n. R e m o ntti s uj ui ri p e ä sti k a h d e s s a vii k o s s a. H y v ä et u k ät ei s s u u n nit el m a j a k o k e n e et t e kij ät a utt oi v at t ot e ut u k s e s s a.”

Pi r k k al a n p al v el u p ä älli k k ö, Al k o n o m a t ait eilij al a hj a k k u u s T u o m a s K o k k o, ol et m a al a n n ut m y y m äl ä n a ul a a k o mi st a v a n g r a ffitit e o k s e n. Mit e n k e k sit j u u ri t ä m ä n ai h e e n ? ” N e u v o n a nt aj at-til ai s u u d e s s a ä ä n e st ettii n n elj ä n t e k e m ä ni e h d ot u k s e n p o hj alt a, j a t ä st ä t y k ättii n e nit e n. S ai n til ai s u u d e st a m y ö s p ar a n n u s e h d ot u k si a. Gr a ffiti st a v oi b o n g at a K alli o n n ä ht ä v y y k si ä: kirj a st o n, K alli o n kir k o n, k ar h u p at s a a n.”

Mi n k äl ai sill e r u oill e K alli o n h e n kil ök u n n alt a ti e d u st ell a a n j u o m a s u o sit u ksi a, p al v el u m e st a ri Pi rit a M atj u s ? ” A si a k k a at k y s el e v ät j u o m a s u o sit u k si a u s ei n k a s vi sr u oill e s e k ä e k ol o gi si a j a v e g a a ni si a j u o m a v ai ht o e ht oj a. Al u e ell a a s u u p alj o n n u ori a ai k ui si a, j a t ä m ä o n m on ell e a si a k k a all e h ei d ä n l ä hi m y y m äl ä n s ä. K a nt a- a si a k k a at o v at t ull e et m eill e t ut ui ksi. S a a n t y ö m at k all a ni m el k ei n p äi vitt äi n m orj e st a a i h mi sill e.”

A u ri n k oi n e n k e s ä p äi v ä t oi m y ö s N a o mi M att h e si n a v aj ai sii n. Mit ä t u u m a at m y y m äl ä n u u di st u n e e st a il m e e st ä ? ” Mi el e st ä ni lii k e n ä ytt ä ä v älj ält ä j a v al oi s alt a.”

P al v el u m e st a ri A n nii n a R äi h ä R E Di n Al k o st a pi st ä y t yi m oi k k a a m a a n e nti si ä t y ö k a v e r eit a a n. Milt ä m y y m äl ä n ä y tt ä ä ?

Vili V u o ri o, ol et t y ö s k e n n ell y t K alli o n Al k o s s a m y yj ä n ä vii m e s y k s y st ä, mit e n j u o m a s u o sit u st e n a nt a mi n e n s uj u u ?

” T u nt u u k ui n t ä äll ä oli si p alj o n e n e m m ä n til a a, o n p a fr e e si! K yl m ä k a a p pit u ott e et o v at sii sti sti e sill ä, j a n e h a h m ott a a y h d ell ä sil m ä y k s ell ä.”

” R a vi nt ol a k o ki n t ut ki nt o ni o n h y v ä p o hj a m y ö s j u o m a s u o sit u st e n a nt a mi s e e n. M y ö s Al k o n si s äi n e n, s ä h k öi n e n M a k u p a n k ki o n k ät e v ä a p u, k u n a si a k k a at k y s el e v ät erit yi st u ott eit a.”

47

––– 3 /1 9


G R A F FI TI PI RI S T Ä Ä K A L LI O N A L K O N SI S Ä Ä N K Ä Y N TI Ä.

H e s a ri n m y y m äl ätii mi n vi n kit K alli o n k ul mill e

T uli k o m y y m äl ä n j u o m a v alik oi m a a n m u ut o k si a r e m o nti n j äl k e e n, v ali k oi m a m e st a ri T u ul a Pi etil ä ? ” N e u v o n a nt aji e n p al a utt e e n p o hj alt a k o k o si m m e t u ot e p ö yd ä n, j o s s a k e s ä n aj a n o n oll ut e sill ä v ali k oi m a r o s e e- j a k u o h uvii n ej ä s e k ä vi hr eit ä v ai ht o e ht oj a. S e s o n gi n ol u et s ai v at o m a n h yll y n s ä. M y ö s al k o h olitt o m at j u o m at j a pi e n e m m ät p ull ot o v at n yt p ar e m mi n e sill ä.”

48

––– 3 /1 9

K A R H U P UI S T O Vii d e s li nj a ” K alli o n v e hr e ä k ei d a s o n s a a n ut ni m e n s ä p ui st o o n p y st yt et y n k ar h u p at s a a n m u k a a n.”

N e u v o n a nt aj at v ai k u a m a s s a T O U K O K U U N L O P U L L A j ärj e s-

t ettii n p ai k alli n e n N e u v o n a nt aj at-til ai s u u s, j o h o n o s alli st ui t oi st a k y m m e nt ä H el si n gi n k a d u n m y y m äl ä st ä kii n n o st u n utt a a si ak a st a. N e u v o n a nt aji e n e h d ot u k s et h u o mi oitii n m y y m äl ä n u u d e s s a il m e e s s ä j a v ali k oi m a s s a, j a h e

p ä ä si v ät v ai k utt a m a a n m y ö s m y y m äl ä n si s ä ä nt ul o k ä yt ä v ä n gr a ffitit e o k s e n ul k o a s u u n. Kii n n o st uit k o N e u v o n a nt aji st a ? V oit o s alli st u a p ai k alli sii n til ais u u k sii n y m p äri S u o m e n il m oitt a ut u m all a m u k a a n o s oitt e e s s a: al k o. fi / n e u v o n a nt aj at

BR A HE N KE NTTÄ H el si n gi n k at u 2 5 ” Br a hi k s ell a p el at a a n k ori st a j a j al k a p all o a. T al v ell a k at s o m o n p e n kilt ä v oi s e ur at a j ä ä p all o a, j a j o s h o k k arit s att u v at m u k a a n, p ä ä s e e yl ei s öl ui st el e m a a n.” RI VI E R A H a rj u k at u 2 ” Pi e n e s s ä l e ff at e att eri Ri vi er a s s a v oi k at s ell a el o k u vi a n oj at u oli st a m u k a v a s s a i ntii mi s s ä il m a piiri s s ä.” P OP UL US Al e k si s Ki v e n k at u 2 2 ” J o s h eti a a m u st a r u p e a a l a ul att a m a a n, k a n n att a a p oi k et a k ar a o k e b a ari P o p ul u k s e e n. B a ari pit ä ä o v e n s a a u ki 2 4 / 7.” D Ö NER H ARJ U Fl e mi n gi n k at u 2 3 ” D ö n eri n ai d ot k e b a bit m ai st u v at j o k a k ert a. T u n n el m a r a vi nt ol a s s a o n k ot oi s a n t utt a v alli n e n.”


K O L U M NI

I ki o m a a k u pl aj u o m a a Is o- R ö y hi öst ä I S T U TI M M E E N SI M M ÄI S E N vii ni k ö y n n ö k s e n k e s ä p ai k k a a m m e I k a ali st e n I s o- R ö y hi ö ö n t a s a n 2 0 v u o a si e n. L aji k e ei ol e Ri e sli n g ei k ä C h a r d o n n a y, v a a n k yl m ä ä k e st ä v ä h y b ri di, j o n k a ni mi ki n o n j o k a d o n n ut hi st o ri a n h ä m ä r ä ä n. H y vi n k a s vi o n k yl mi ä t al vi a k e st ä n yt ki n: y h d e st ä k ö y n n ö k s e st ä o n k a s v a n ut k u u d e n ri vi n k u k oi st a v a vii nit a r h a. E n si m m äi s et t u m m at r y p äl et e rt ut k y p s yi v ät v a st a n oi n vii d e n v u o d e n k ul u u a i st ut u k s e st a. Niit ä oli v ai n m u ut a m a, n e oli v at s u r k e a n pi e ni ä ei k ä m a k u k a a n j u u ri h u r m a n n ut. Oli k uit e n ki n ki v a o p pi a h oit a m a a n k ö y n n ö st ä. Al k ut al v ell a l ei k a ii n e d elli s e n v u o d e n o k s at l y h yi k si t ai k o k o n a a n p oi s, j a k e s äll ä a n n e ii n r e u ni m m ai st e n o k si e n k a s v a a. K u n r e u n a o k s a o n t a r p e e k si pit k ä, s e n k e s ki o s a n v oi k e s äll ä h a u d at a m a a h a n k ö y n n ö k s e n vi e r e e n j a a nt a a m a a st a t ul e v a n o k s a n al k a a k a s v a a o m a n a y k sil ö n ä ä n. T ä m ä o n S u o m e s s a m a h d olli st a, k o s k a t a r h oj e n vit s a u s vii ni ki r v a ei t ä äll ä vii h d y. U s ei m mill a m a ail m a n vii nit a r h oill a k ö y n n ö k s et pit ä ä e n n e n i st u a mi st a v a r a a a m e ri k k al ai sii n j u u r a k oi hi n, j ot k a ei v ät ki r v all e m ai st u. V u o si e n k ul u e s s a t e r uj e n l u k u m ä ä r ä j a k o k o o v at k a s v a n e et. Vii m e s y k s y n s at o oli e n si m m äi st ä k e rt a a nii n s u u ri, e ä p ä äti mm e t e h d ä siit ä vii ni ä. Mi n ä p oi mi n t e rt ut, j a E s a p u ri sti nii st ä h ell ä v a r ai s e sti 2 3 lit r a a vii ni ä. S e s ai k ä y d ä p ö nt ö s s ä j o ul u u n s a a k k a, j oll oi n s e k oiti m m e vii nii n s a m p p a nj a hii v a a j a 2 0 g r a m m a a s o k e ri a lit r a a k o hti, j a p ull oti m m e s a d o n m a g n u m- s a m p p a nj a p ull oi hi n. Hi d a s t oi n e n k ä y mi n e n p ull oi s s a s ai al k a a. K e s äl o m a n l o p u s s a u s k alt a u d ui m m e e n si m m äi st ä k e rt a a m ai st a m a a n t ul e v a a k u pl aj u o m a a. K ä d et hi ki si n ä a v a si n k r u u n uk o r ki n j a k a a d oi n j u o m a a l a s ei hi n. P u n e rt a v a, ki r k a s j u o m a k u pli v oi m a k k a a sti, j a oli p a k k o u s k alt a ut u a t u o k s u a m a a n. Oli m m e k o t e h n e et t u r h a a t y öt ä, oli si k o j u o m a mi st ä ä n k ot oi si n ? Yll ä ä v ä n l u p a a v a t u o k s u n o u si n e n ä ä n, j a m a k u ki n oli p alj o n p a r e m pi k ui n j o ul u n a. Hii v a oli t a a s t e h n yt t ai k oj a a n j a s a a j at k a a m a u n j al o st ami st a vi el ä v u o si a. T ä n ä ki n s y k s y n ä m eill ä t e h d ä ä n vii ni ä, j o s v ai n e n n ät y k s elli s e n s u u ri s at o k y p s y y h y v äl a at ui s e n a. T u n n el m a ni o n k a k s ij a k oi n e n: o n ni st u mi n e n vii ni nt e o s s a il a h d u a a, m u a s a m all a p el o a a j a p alj o n. Mit ä m eill ä o n e d e s s ä, k u n 2 0 v u o d e s s a I s o- R ö y hi ö st ä o n t ull ut p ot e nti a ali n e n vii ni al u e ? M eill ä o n j o j al oj a ki n l aji k k eit a k a s v a m a s s a. R a k a st a n vii ni ä, m u a e n t o d ell a k a a n t oi v o il m a st o n l ä m p e n e v ä n nii n, e ä S u o mi al k ai si kil p aill a S a k s a n k a n s s a Ri e sli n gi n v al mi st u s m a a n a. Hi nt a o n y k si n k e rt ai s e sti lii a n k o v a.

T AI N A VI L K U N A r a k a s t a a vii ni n j a v a r si n ki n s a m p p a nj a n y h di s t ä mi s t ä r u o k a a n h y v ä s s ä s e u r a s s a. T ai n a o n y k si S u o m e n k ol m e s t a M a s t e r of Wi n e -t ut ki n n o n s u o ri a n ei s t a j a t y ö s k e nt el e e Al k o s s a t u ot e vi e s ti nt ä p ä älli k k ö n ä.

49

––– 3 /1 9

Y H DESTÄ K ÖY N N Ö KSESTÄ O N K AS VA N UT K U U DE N RI VI N K U K OI S T A V A VII NI T A R H A.


P O HJ O L A N M A U T S u o m al ai s e n l u o n n o n p u ht a at a nti m et m ai st u v at m y ö s u p ei s s a, l a a d u k k ai s s a j u o mi s s a. Ill a n ai k a n a p er e h d y m m e k oti m ai st e n pi e nt u ott aji e n m arj oi st a j a h e d el mi st ä t e ht yi hi n vii n ei hi n s e k ä li k ö ör ei hi n. M ai st el u k o k e m u k s e n kr u u n a a j u o mi e n y h di st ä mi n e n j u u st oi hi n – k oti m ai sii n ti et e n ki n. Pr u u vi ei v a a di ai e m p a a vii niti et ä m y st ä t ai m ai st el u k o k e m u st a. 50

O s alli st u mi s m a k s u 3 0 e ur o a + o s u u s y ht ei s h a n ki nt a n a o st ett a vi st a vii n ei st ä 2 0 – 3 0 e ur o a.

––– 3 /1 9

I L M OI T T A U D U Il m oitt a ut u mi n e n l o p p u s y k s y n p r u u v ei hi n al k a a t o 1 2. 9. kl o 9. V oit il m oitt a ut u a til ai s u u k sii n o s oitt e e s s a al k o. fi / p r u u vit. K ai k ki e n pr u u vi e n vii m ei n e n il m oitt a ut u mi s p äi v ä o n 2 vii k k o a e n n e n pr u u vi p äi v ä ä. Til ai s u utt a ei j ärj e st et ä, j o s il m oitt a ut u n eit a o n all e 8. Il m oitt a ut u mi n e n o n sit o v a. I k är aj a o n 1 8 v u ott a. A si a k a s p al v el u m m e a utt a a pr u u v ei hi n liitt y vi s s ä a si oi s s a p u h eli mit s e, p. 0 2 0 6 9 2 7 71 ( p p m / p v m) m a – p e kl o 9 – 21, l a 9 –1 8.


T er v et ul o a m ai st el util ai s u u k sii n! Pr u u v ei s s a o pit vii n ei st ä j a ol ui st a m ai st el e m all a s e k ä l ö y d ät nii hi n s o pi vi a m a k u el ä m y k si ä a si a nt u nt e v a n k o ul utt aj a n j o h d oll a. T ut u st u all a ol e v a a n pr u u vit arj o nt a a m m e j a ai k at a ul ui hi n.

VI H R E ÄT V A LI N N AT

P U N A VII NI T U T U K SI

Mill ai si a vi hr eit ä v ali nt oj a k ul utt aj a v oi t e h d ä vii ni h yll yll ä ? Pr u u vi s s a s y v e n n yt ä ä n Al k o n vi hr e ä n v ali n n a n s y m b ol ei hi n j a nii d e n m er kit y k s e e n. L u o m u, bi o d y n a a mi s u u s j a p ai k alli s et s erti fi oi n nit o v at t a k eit a siit ä, ett ä vii ni nt u ott aj at h al u a v at v a ali a y m p äri st ö ä. Pr u u vi s s a m ai st a m m e s e s o n kii n s o pi vi a vii n ej ä, j oilt a k ai kilt a l ö yt y y y k si t ai u s e a m pi vi hr e ä n v ali n n a n s erti fi k a atti.

Pr u u vi s s a p er e h d yt ä ä n p u n a vii ni e n yl ei si m pii n r y p äl el aji k k ei sii n eri m ai d e n j a al u ei d e n k a utt a. T ut u st u mm e m ai st ell e n eri m a k ut y y p p ei hi n j a o pi m m e, mill ai sii n p u n a vii ni n piirt ei sii n t ul e e kii n nitt ä ä h u o mi ot a r u o k a vii ni ä v alitt a e s s a. T ul e et si m ä ä n o m a s u o si k kit y yli si p u n a vii ni e n m o ni n ai s e st a k att a u k s e st a. Pr u u vi ei v a a di ai e m p a a vii niti et ä m y st ä t ai m ai st el u k o k e m u st a.

O s alli st u mi s m a k s u 2 5 e ur o a + o s u u s y ht ei s h a n ki nt a n a o st ett a vi st a vii n ei st ä 2 0 – 3 0 e ur o a.

O s alli st u mi s m a k s u 2 5 e ur o a + o s u u s y ht ei s h a n ki nt a n a o st ett a vi st a vii n ei s t ä 1 5 – 2 5 e ur o a.

M A K E AT H E L M E T

A R V OJ U O M A P R U U VI T

Nii n j äl kir u o at k ui n j u u st ot r a k a st a v at m a k ei d e n vii ni e n r u n s a utt a. N ä m ä vii nit yll ätt ä v ät m y ö s a p eritii v ei n a j a s ell ai s e n a a n n a utitt ui n a. T u n n et ui m pi a vii nit y yl ej ä e d u st a v at p ort u g alil ai s et p ort vii nit j a r a n s k al ai s et s a ut er n e sit. Ill a n ai k a n a t ut u st ut n äi d e n li s ä k si m y ö s m ui hi n h er k ulli sii n v ai ht o e ht oi hi n, j ot k a s o pi v at eri n o m ai s e sti s y k s y n j a t al v e n pi m e n e vi e n ilt oj e n h er k utt el u h et kii n t ai v ai k k a p a j o ul u n l a hj ai d e oi k si.

Ar v oj u o m pr u u v ei s s a p er e h d y m m e ni m e n s ä m u k ai s e sti ar v o k k a a mpii n j u o mii n j o n ki n t e e m a n k a utt a. L o p p u s y k s y n pr u u v ei s s a t ut u st u mm e m u u n m u ass a C h a m p a g n e n t ä htii n, B or d e a u x’ n p u n a vii n ei hi n s e k ä Y h d y s v alt oj e n h ui p p u vii n ei hi n. T ar k a st a p ai k k a k u nt a si t arj o nt a o s oitt e e s s a al k o. fi / pr u u vit.

O s alli st u mi s m a k s u 3 0 e ur o a + o s u u s y ht ei s h a n ki nt a n a o st ett a vi st a vii n ei st ä 2 0 – 3 0 e ur o a.

T A L V E N T U H DI T O L U E T T al v ell a ol utl a si s s a k u o h u u l ä m mitt ä v ä p ort er t ai st o ut, k e nti e s v a h v a l a g er. T u h di m m at ol utt y y pit m ai st u v at s ell ais e n a a n t ai r u n s a s m a k ui st e n t al vi st e n r u o ki e n k u m p p a ni n a. V alit s e r u o k aj u o m a si al e-t y yli st e n ol ui d e n kirj o st a t ai kl a s si si st a l u o st ari ol ui st a. Pr u u vi s s a o n k att a u s m o ni p u oli s e sti s e s o n kii n s o pi vi a eril ai si a ol utt y yl ej ä. O s alli st u mi s m a k s u 2 5 e ur o a + o s u u s y ht ei s h a n ki nt a n a o st ett a vi st a ol ui st a 1 0 – 2 0 e ur o a .

P AI K A L LI S E S TI T A RJ O L L A V a st a a m m e p ai k k a k u nt a k o ht ai sii n a si a k a st oi v ei sii n j ärj e st ä m äll ä pr u uv ej a m u u n m u a s s a t al v e n j u hl a k a ud e n vii n ei st ä. T ar k a st a p ai k k a k u nt a si t arj o nt a o s oitt e e s s a al k o. fi / pr u u vit.

M ai st elt a v at j u o m at h a n kit a a n y ht ei s o st o n a, j a k u st a n n u s j a et a a n s ell ai s e n a a n o s alli st uji e n k e s k e n. M ai st el uill at l a s k ut et a a n n oi n vii k k o a e n n e n pr u u vi p äi v ä ä. K ai k ki e n o s alli st uji e n m a k s u n s u ur u u s m ä är ä yt y y il m oitt a ut u mi st e n p er u st e ell a. K ai k ki til ai s u u d et k e st ä v ät n oi n k a k si t u nti a.

H E L SI N KI kl o 1 7 –1 9 P o hj ol a n m a ut • t o 7.11. • m a 1 8.11. • ti 2 6.11. • t o 2 8.11. Vi hr e ät v ali n n at • ti 2 9.1 0. • k e 3 0.1 0. • m a 4.11. • ti 5.11. • k e 6.11. • t o 7.11. M a k e at h el m et • k e 2 0.11. • ti 21.11. • m a 2 5.11. • ti 2 6.11. T al v e n t u h dit ol u et • m a 1 8.11. • ti 1 9.11. • k e 2 7.11. • t o 2 8.11. P u n a vii ni t ut u k si • ti 1 9.11. • k e 2 0.11. • m a 2 5.11. • k e 2 7.11. J Y V Ä S K Y L Ä kl o 1 7 –1 9 Vi hr e ät v ali n n at • ti 2 2.11. T al v e n t u h dit ol u et • t o 21.11. K U O PI O kl o 1 8 – 2 0 Vi hr e ät v ali n n at • t o 1 4.11. L A H TI kl o 1 8 – 2 0 P o hj ol a n m a ut • t o 7.11. Vi hr e ät v ali n n at • t o 1 4.11. T al v e n t u h dit ol u et • k e 4.1 2. P u n a vii ni t ut u k si • k e 3 0.1 0. MI K K E LI kl o 1 7 –1 9 Vi hr e ät v ali n n at • t o 1 4.11. O U L U kl o 1 8 – 2 0 P o hj ol a n m a ut • t o 1 4.11. Vi hr e ät v ali n n at • t o 2 8.11. M a k e at h el m et • t o 1 2.1 2. T al v e n t u h dit ol u et • k e 2 0.11. P u n a vii nit t ut u k si • ti 1 0.1 2. P O RI kl o 1 8 – 2 0 Vi hr e ät v ali n n at • t o 1 2.1 2. R O V A NI E MI kl o 1 8 – 2 0 P o hj ol a n m a ut • ti 1 2.11. Vi hr e ät v ali n n at • ti 2 6.11. T al v e n t u h dit ol u et • t o 21.11. T A M P E R E kl o 1 8 – 2 0 P o hj ol a n m a ut • ti 5.11. • t o 7.11. Vi hr e ät v ali n n at • t o 1 4.11. M a k e at h el m et • t o 2 8.11. T al v e n t u h dit ol u et • m a 1 8.11. P u n a vii nit t ut u k si • m a 11.11. T U R K U kl o 1 8 – 2 0 P o hj ol a n m a ut • ti 2 9.1 0. • ti 2 6.11. Vi hr e ät v ali n n at • t o 21.11. M a k e at h el m et • ti 3.1 2. T al v e n t u h dit ol u et • k e 2 7.11. P u n a vii nit t ut u k si • k e 6.11. T ar ki st a o s oit e al k o. fi / p r u u vit t ai a si a k a s p al v el u st a.

51

––– 3/ 1 9


L ä hi p al v el u a. Mi s s ä i ki n ä ol et ki n.

L ö y d ät s o v ell u k s e n t ä ält ä: