Etiketti 2/2020

Page 1

Al k o n l e hti a si a k k aill e

2| 2 02 0

es 채 g rillill 채! R E S E P TI T

Grilli m e n u n u u d et k uj e et VII NI

L 채 h d e n oj at u olim at k all e k ol m e n k u o h u vii ni n m a ail m a a n OL UT

U u d et p a ni m ot u ott e et k e s 채 n m a uill e


P Ä Ä KI RJ OI T U S

N oj at u olim at k oj e n ai k a

2

––– 2 /2 0

VI E L Ä V U O D E N V AI H T U E S S A n ä y i silt ä, e ä al k am a s s a o n u u si il oi n e n 2 0-l u k u. T u u u n t a p a a n e ri t a h ot j ul k ai si v at e n n u st u k si a j a li st a si v at u u d e n v u o si k y mm e n e n h ui p p ut r e n d ej ä. K u k a a n ei o s a n n ut a a vi st a a, e ä m u ut a m a s s a vii k o s s a m a ail m a o n m yll e r r y k s e s s ä t a v all a, j ot a ei o s a u e n n a k oi d a. O s a t r e n di e n n u st ei st a v a n h e ni s a m a n ti e n, o s a t a a s n o u s e e m u u u n e e s s a m a ail m a s s a u ut e e n a r v o o n s a. J u o m a- al all a v a h v a j a pi d e m pi ai k ai n e n t r e n di o n j u o m a k ul u u ri n m u u u mi n e n mi e d o m p a a n j a v a st u ulli s e m p a a n s u u nt a a n. P a n d e mi a n ai k a n a al k o h oli n k o ht u u k ä yt ö n m e r kit y s k o r o st u u e nti s e st ä ä n nii n o m a n t e r v e y d e n k ui n l ä h ei st e n h y vi n v oi n ni n k a n n alt a. P a n d e mi a n m a ail m a s s a m at k u st el u t ai k e v ä ä n i s oj e n j u hli e n j ä rj e st ä mi n e n ei k u ul u el ä m ä ä m m e. S e n s ij a a n k oti n u r k at j a l ä hi y m p ä ri st ö o v at t ull e et m eill e k ai kill e j o p a e nti st ä t ut u m mi k si. V ai k k a o m at k oti k ul m at e h k ä v ä h ä n j o k yll ä st y ä v ät ki n, nii n t oi s a alt a l ä hi y m p ä ri st ö m m e o n s a a n ut m y ö s a n s ait s e m a n s a h u o mi o n: l ä him et s ät, p ui st ot, p ol ut j a r a n n at o v at l ö yt y n e et u u d ell a t a v all a j a t a rj o n n e et m eill e k ull a n a r v oi s e n vi r ki st y sm a h d olli s u u d e n, k u n m ui hi n h a r r a st u s p ai k k oi hi n ei ol e oll ut a si a a. N yt j o s k o s k a a n o n m a h d olli s u u s l ö yt ä ä l ä h elt ä ai v a n u u si a k eit ait a. T oi v o n, e ä Eti k eti n ” n oj at u oli- j a k ei i ö m at k at” t u o v at t eill e k ai kill e il o a j a pi ri st y st ä vi rt u a ali st e n m a k u m at k oj e n m u o d o s s a. L e ht e e n u p p o ut u m all a v oi fiili st ell ä k oti s o h v all a, m a k u st ell a k e s ä n m a k uj a j a j o s silt ä t u nt u u, n a u i a k e v ä ä st ä j a k e s ä st ä k o k k ail e m all a o m a s s a k ei i ö s s ä t ai g rilli n ä ä r ell ä!

T OI V O N, E T T Ä E TI K E TI N ” N O J A T U O LI J A K EI T TI Ö M A T K A T ” T U O V AT OS ALT A A N T EI L L E K AI KI L L E I L O A J A PI RI S T Y S T Ä VI R T U A A LI S T E N M A K U M AT K OJE N M U O D OSS A . P. S. P ä ä ki rj oit u s o n ki rj oit e u h u hti k u u s s a 2 0 2 0, il m a n k ri st allip all o a. All e ki rj oi a n e ell a, k ut e n k e n ell e k ä ä n ei oll ut ti et o a, mit e n m a ail m a m a k a a t o u k o k u u s s a t ai k e s äll ä, j a mit e n l e h d e n j ut ut i st u v at t u o h o n ai k a a n. N a utit a a n k uit e n ki n n oj at u oli m at k oi st a j a k oti k o k k ail u st a, o v at o v et si e n j o r a o u m a s s a ul k o p u ol ell e t ai vi el ä vi s u sti kii n ni.

Pi d et ä ä n t oi si st a m m e h u olt a! S a ri K a rj al ai n e n

Face b o o k f a c e b o o k. c o m/ al k o p al v el e e

I nst a g r a m al k o _ o y

T wi e r t wi e r. c o m/ Al k o _ O y

J u t t u vi n ki t j a p al a u t e p ai vi.l a a k s o @ ot a v a.fi 5 5. v u o si k e rt a J ul k ai sij a Al k o O y A r k a di a n k at u 2 0 0 1 0 0 H el si n ki P o sti o s oit e: P L 9 9, 0 0 1 0 1 H el si n ki P ä ä t oi mi t t aj a S a ri K a rj al ai n e n s a ri. k a rj al ai n e n @ al k o.fi

T oi mi t u s n e u v o s t o : M a ritt a I s o- A h o, S a ri K a rj al ai n e n, L e e n a L aiti n e n, Mi k k o L e hti ni e mi : P äi vi L a a k s o, Lii s a S e p p o T oi mi t u s Ot a v a m e di a O M A et u ni mi. s u k u ni mi @ ot a v a.fi p u h eli n v ai h d e 0 9 1 5 6 6 1 Fi r d o n k at u 2 T 1 5 1, 0 0 0 1 5 Ot a v a m e di a

Al k o al k o. fi

al k o. fi/j u o m a- r u o k a

P äi vi L a a k s o, J a a n a K alli o k o s ki j a M a ri n a A hl b e r g Lii s a S e p p o ( A D) P ai n o p ai k k a U P C P ri nt Eti k etti il m e st y y 4 k e rt a a v u o d e s s a S e u r a a v a Eti k etti il m e st y y 1 0. 9. 2 0 2 0. L e hti o n s a at a v a n a m a k s utt a Al k o n m y y m äl öi st ä. Eti k etti ei v a st a a til a a m att a l ä h et et y n m at e ri a ali n s äil ytt ä mi s e st ä ei k ä p al a utt a mi s e st a. Ai k a k a u sl e hti e n Liit o n j ä s e nl e hti. Eti k eti s s ä k ä yt ett y p a p e ri o n E U- y m p ä ri st ö m e r kitt y. I S S N 0 7 8 0- 5 0 8 X

Ve r k k o k a u p p a al k o. fi


k a u d e n d ri n k ki

T ä m ä r ai k a s m a n si k k ai n e n al k o h olit o n d ri n k ki s o pii e si m e r ki k si g rilli m e n u n al k uj u o m a k si. T ut u st u m e n u u n s. 2 4.

3

––– 2 /2 0

K E S Ä M O C K T AI L

St r a w b e r ri e s & R os es

O H J E S A N T E RI S A A RI N E N | K U V A E L VI RI S T A

2 cl t u o r e p u ri s t e u a si t r u u n a m e h u a 4 cl t u o r e p u ri s t e u v e ri g r ei p pi m e h u a 2 – 4 cl m a n si k k a m e h u tii vi s t e ä t ai m a n si k k a sii r a p pi a 1 2 cl R o s e l e m o n a d e -j u o m a a j ä ä p al oj a K O RI S T E E K SI m a n si k oi t a t ai p e n s a s r u u s u n t e r äl e h ti ä

S e k oit a k ai k ki r a a k a- ai n e et l a si s s a. Li s ä ä j ä ät j a k o ri st el e t u o r e ell a m a n si k all a. H al ut e s s a si v oit k ä y ä ä k o ri st e e n a m y ö s p e n s a s r u u s u n t e r äl e hti ä. J o s h al u at j u o m a st a al k o h olilli s e n v e r si o n, v oit k o r v at a m a n si k k a m e h utii vi st e e n m a n si k k ali k ö ö rill ä. K y s y li s ä vi n k k ej ä a si a nt u nt e vilt a m y yjilt ä m m e.


6

Al k u p al at

t äss ä n u mer oss a

1 2 P ä äj u u T u ott aj at B ur g u n di st a, K at al o ni a st a j a V e n et o st a k ert o v at aj at u k si a a n k u o h u vii n ei st ä j a nii d e n u u si st a tr e n d ei st ä.

2 0 H e n kil ö T ä hti k o k ki Mi c k a el Vilj a n e n o n l u ult a v a sti t u n n et ui n s u o m al ai n e n Irl a n ni s s a.

24

K e s ä n k e k s eli äi m m ät grilli h er k ut b b q- pi z z a st a t ä yt ett y y n sii k a a n, at eri a n p ä ätt ä v ä ä m a n si k k a k a k k u a u n o ht a m att a.

3 4 K e s ä n p a ni m ot u o e et S e s o n gi n p a ni m ot u ot e u ut u u k si st a l ö yt y y r ai k k ait a j a r a p s a k oit a m a k uj a.

3 8 Il mi ö S a m a a n ai k a a n il m a st o y st ä v äli st ä, t er v e elli st ä j a e d ulli st a r u o k a a. ” Ei mi k ä ä n o n g el m a ” , v a k u utt a a r a vit s e m u st er a p e utti H a n n a Ol v e n m ar k.

4

––– 2 /2 0

R e s e ptit

41 L u o

o r e s e pti ni

Kir si Al m- Siir a n m u k a a n b at a atti j a v a a ht o k ar kit s o pi v at s a m a a n l a ati k k o o n.

42

M at k all a M a ail m a n k e nti e s k u ul ui si n k u o h u vii ni o n k ot oi si n C h a m p a g n e n m a a k u n n a st a R a n s k a st a. M utt a ti e sit k ö, ett ä m y ö s brit eill ä o n oll ut s or m e n s a p eli s s ä s a m p p a nj a n k e hit y k s e s s ä ?

4 6 O pi j u o mi st a P oi mi vi n kit h er k ulli st e n j a n ä ytt ä vi e n m o c kt aili e n eli al k o h olitt o mi e n dri n k ki e n v al mi st a mi s e e n.

4 8 M y y m äl ä Ori v e d e n Al k o u u di st ui al k u k e v ä äll ä. A si a k k ait a p al v ell a a n s u ur ell a s y d ä m ell ä j a ti ett y p er h e fiili s h e n kil ö k u n n a n j a a si a k k ai d e n v älill ä o n s el v ä sti l ä s n ä.

51

K ol u m ni L a s s e P a k ari n e n m ui st utt a a, ett ä j o k ai n e n vii ni v u o si k ert a o n ai n ut k ert ai n e n.

20


38 5

––– 2 /2 0

42

46 C h a m p a g n e s s a vii nit a r h at l e vi ä yt y v ät l ai s k a sti k u m p uil e vill e k u k k ul oill e.


Ti e sit k ö, e ä...

j o k ai n e n Al k o s s a m y y n ni s s ä ol e v a t u ot e k ä y l ä pi ti u k a n s e ul a n. L a b or at ori o a n al y y si e n li s ä k si t u ott e et ar vi oi d a a n ai sti n v ar ai s e sti u s e a n a si a nt u ntij a n t oi m e st a. Ai sti n v ar ai n e n ar vi oi nti t e h d ä ä n y k sil öt y ö n ä, m utt a j o k ai s e n y k sitt äi s e n ar vi oi n ni n j äl k e e n r y h m ä k ä y l ä pi t e h d y t h a v ai n n ot. Al k o h olij u o mi a ai sti n v ar ai s e sti ar vi oit a e s s a k ä y t et ä ä n n ä k ö-, h aj u- j a m a k u ai sti a s e k ä j o n ki n v err a n m y ö s s u u n t u nt o ai sti a.

al k u p al at

V AI K U T T AJ A

6

––– 2 /2 0

T E K S TI

M A RI T A K O K K O | K U V A J A A K K O K A HI L A NI E MI

H y v ä n t e k e mi n e n t u o t er v e ytt ä Fil o s o fi Fr a n k M art el a t ut kii i h mi s y ytt ä j a m er kit y k s elli st ä el ä m ä ä. Yll ätt ä vi n et e e n t ull ut l ö y d ö s al alt a o n h y v ä n t e k e mi s e n m y ö nt ei n e n v ai k ut u s f y y si s e e n t er v e yt e e n. F R A N K M A R T E L A k ert o o t ut ki m u k s e st a, j o s s a o s all e r y h m ä st ä a n n ettii n 4 0 d oll ari a o m a a n k ä ytt ö ö n j a t ois ell e o s all e s a m a s u m m a k ä yt ett ä v ä k si t oi st e n i h mi st e n h y v ä k si k ol m e n vii k o n ai k a n a. T ul o k s e n a oli, ett ä m ui d e n h y vi n v oi ntii n d oll arit k ä ytt ä n eill ä v er e n p ai n e l a s ki m er kitt ä v ä sti. ” T äll ai si a k o n kr e etti si a ki n f y y si si ä v ai k ut u k si a v oi s a a v utt a a h y v ä n t e k e mi s ell ä”, h ä n p ai n ott a a. T ut ki m u k s e n j a ti et e elli st e n arti k k el ei d e n o h ell a M art el a kirj oitt a a ti et o kirj oj a al alt a a n s e k ä pit ä ä bl o gi a. K ui n k a i h mi n e n r a k e nt a a el ä m ä st ä ä n m e r kit y k s elli s e n ? ” M er kit y k s elli s y y s l ö yt y y, k u n o n s y v ä y ht e y s o m a a n it s e e n j a t oi sii n i h mi sii n. Mit e n t ot e utt a a o m a a i h mi s y ytt ä ä n j a el ä ä o m a n n ä k öi st ä el äm ä ä, o n k e s k ei n e n t e e m a m er kit y k s elli s e s s ä el ä m ä s s ä. T oi n e n t e kij ä o v at l ä h ei s et i h mi s s u ht e et. M y ö s sill ä, ett ä t e k e e h y v ä ä i h mi sill e, j oi st a v älitt ä ä, o n m y ö nt ein e n v ai k ut u s o m a a n el ä m ä ä n. Li s ä k si aj alli n e n y ht e y s v a h vi st a a m er kit y k s elli s y ytt ä. El ä m ä ei ol e v ai n s arj a irr alli si a k o k e m u k si a, k u n n y k yi n e n t e k e mi n e n k yt k e yt y y tii vii sti ai e m p a a n j a p al v el e e t ul e v ai s u utt a.” E nt ä k oll e ktii vi s ell a t a s oll a ? ” P o hj oi s m ai n e n h y vi nv oi nti v alti o li e n e e p ar a s p ai k k a el ä ä o m a n n ä k öi st ä el ä m ä ä, k o s k a t ä äll ä i h mi s et v oi v at p ar e m mi n l u ott a a sii h e n, ett ä y ht ei s k u nt a k a n n att el e e j a t u k e e yll ätt ä vi ss ä a all o k oi s s a. Or g a ni s a ati oi s s a m er kit y k s elli s y ytt ä t u k e e a ut on o mi a il m a n lii k a a o hj a a mi st a yl h ä ält ä. K u n l u o d a a n v älitt ä v ä y ht ei s ö, i h mi s et ti et ä v ät ol e v a n s a m er kit y ks elli si ä, ei v ät k ä v ai n r att ait a k o n ei st o s s a.” M y ö s o n n elli s u u d e n t ut ki m u s o n o s a a mi s al u ett a si. Mit e n t ull a o n n elli s e k si ? ” K y k y h y v ä k s y ä j a oll a l ä s n ä el ä m ä s s ä s ell ai s e n a k ui n s e o n t u ott a a o n n elli s u utt a. P el k k ä t ul e vi s s a t a v oitt ei s s a el ä mi n e n t ai o m a n o n n elli s u u d e n lii alli n e n m a k si m oi nti e st ä v ät n a uttim a st a siit ä, mit ä i h mi s ell ä j o o n.”

Mit e n v a alit o m a a o n n elli s u utt a si ? ” T e e n t y öt ä, j o st a ol e n i n n oi s s a ni. P er h e j a k ol m e pi e nt ä l a st a t u o v at o n n elli s u utt a j a m er kit y st ä el ä m ä ä ni. S a a n vi ett ä ä ai k a a h ei d ä n k a n s s a a n j a oll a h eill e t är k e ä.”

FR A N K M ARTEL A Työ T ut kij at o ht ori A alt oyli o pi st o s s a, ti et o kirj ailij a, v al m e nt aj a Fil o s o fi a n A k at e mi a O y: s s ä K o ul ut u s H y vi n v oi n ni n p s y k ol o gi a n d o s e ntti, v alti oti et ei d e n t o ht ori, fil o s o fi a n t o ht ori P er h e A v o p u oli s o j a k ol m e l a st a H arr a st u k s et J al k a p all o, s ali b a n d y P ar a st a t y ö s s ä ni K u n a a m ull a i st a ht a a k a h vi k u pi n ä är e e n j a p ä ä s e e al k a m a a n kirj oitt a a.

Mi k ä sij a r u o all a j a j u o m all a o n el ä m ä s s ä si ? ” R u o all a ei ol e mi n ull e erit yi s e n i s o a m er kit y st ä. Ol e n l ä hi n n ä kii n n o st u n ut i h mi s y y d e st ä. N a uti n e nit e n aj at u st y ö st ä j a i h mi st e n k a n s s a ol e mi s e st a. Eri k oi s ol ui st a pi d ä n. T y k k ä ä n m ai st ell a u u si a t utt a v u u k si a, e si m er ki k si k oti m ai st e n pi e n p a ni m oi d e n t u ott eit a.”


A SI A K A S P A L V E L U

T e ht ä v ä n ä i d e oi d e n j al o st a mi n e n Al k o n I n n o v ati o n l a bi s s a k o k eill a a n j a t e st at a a n i d e oit a – j a o n ni st ut a a n t ai e p ä o n ni st ut a a n. M ol e m m at l o p p ut ul o k s et o v at t oi v ott uj a j a s allitt uj a. T ä m ä n v u o d e n al k u p u oli s k oll a I n n o v ati o n l a b o n t e st a n n ut i d e oit a m u u n m u a s s a E s p o o n j a J y v ä s k yl ä n al u e e n m y y m äl öi s s ä s e k ä H el si n gi n L a u a s a a r e n m y y m äl ä s s ä. H el mi k u u st a l ä hti e n Nii y k u m m u n j a K a u kl a h d e n s e k ä V a aj a k o s k e n j a M u u r a m e n lii k k ei d e n a si a k k a at o v at

IST O C K

Y RI T Y K S E T E L Ä V Ä T t oi mi nt a a j a p al v el uj a k e hi ä vi st ä i d e oi st a. J o a h y v ä i d e a ei h a ut a ut ui si al oit el a ati k o n p o hj all e, Al k o s s a al oit e ii n k ol m e v u o a si e n I n n o v ati o n l a b -t oi mi nt a. T a v oitt e e n a o n j al o st a a i d e at k o n s e pt ei k si, j oit a v o d a a n t e st at a s e k ä h e n kil ö k u nn all a e ä a si a k k aill a.

Al k o s s a i d e oit a j al o st et a a n I n n o v ati o n l a b -t oi mi n n a n a v ull a. A si oit a t ut kit a a n k ä ytt äj äl ä ht öi s e sti, t e st a a mi s e e n o s alli st et a a n nii n a si a k k ait a k ui n h e n kil ö k u nt a a ki n.

v oi n e et n ä h d ä m y y m äl ä s s ä ä n Al k o t oi v e -t u n n u k s e n. S e k e rt o o, e ä k ä y n ni ss ä o n I n n o v ati o n l a bi n k o k eil u, j o s s a s el vit et ä ä n, mit e n a si a k k a at v oi si v at e nti st ä ki n h el p o m mi n t oi v o a t u o eit a Al k o n k o k o n ai s v ali k oi m a st a o m a n m y ym äl ä n s ä v ali k oi m a a n. K o k eil u n aj a n a si a k k a at v oi v at h eti m y y m äl ä s s ä n a p ut ell a t u ot et oi v e e n s a Al k ot oi v e. fi- si v u st oll e. It s e k o k eil u k e st ä ä t o u k o k u ull e. S e n j äl k e e n m y yjilt ä j a a si a k k ailt a k e r ät y n p al a u e e n p e r u st e ell a p ä ät et ä ä n, ot et a a n k o p al v el u l a aj e m mi n k ä y ö ö n. L a u a s a a r e n m y y m äl ä s s ä p u ol e st a a n k o k eiltii n di git a ali si a hi nt a n ä ytt öj ä. J o vii m e v u o d e n l o p ull a al k a n e e n t e sti n t a v oi e e n a oli s el vi ä ä, mit ä v ai k ut u k si a di gi n ä yt öill ä o n m y y m äl äh e n kil ö k u n n a n t y ö h ö n j a a si a k a s k o k em u k s e e n. K o k eil u n aj a k si di git a ali s et hi nt an ä yt öt a s e n n e ii n r aj at ull e t u ot e m ä är äll e p u n a vii ni e n h yll y s s ä, m y y m äl ä n m ui s s a h yll yi s s ä k ä yt e ii n p e ri nt ei si ä p a p e ri si a hi nt al a p p uj a. A si a k k ai d e n n ä k e m y k si ä di gi n ä yt öi st ä k e r ä ii n p al a u e e n k e r u ut a bl eti n a v ull a. P ä ät ö k si ä di gi hi nt a n ä y öj e n j at k o st a t e h d ä ä n k o k eil u n t a r k a n a n al y s oi n ni n j äl k e e n.

3 L U K U VI N K KI Ä EL Ä K Ö Ö N K A U R A! K a ur a – H er k ulli si a k a ur ar e s e pt ej ä & h y vi n v oi nti a k a ur a st a, Arj a Eli n a L ai n e, A n ni- S o fi a S a v el a, R e a d m e. fi K a ur a kirj a st a l ö y d ät m elk ei n p ä k ai k e n, mit ä ol et h al u n n ut ti et ä ä s u o m al ais e st a k a ur a st a – i n n o v a atioit a, erit yi s o mi n ai s u u k si a j a t er v e y s v ai k ut u k si a. R u n s a s r e s e pti o s u u s si s ält ä ä h er kk uj a a a m u p al a st a j äl kir u okii n j a ilt a n a p o st elt a vii n.

V A L L OI T T A V A VI E T N A M Vi et n a mil ai s e n k eitti ö n s al at, Ki m T h ú y, G u m m er u s

PI H VI S S Ä S E N S A L AI S U U S B ur g eri n si el u, T u o m o n e n, Mi k k ol a, L e hti, V ol a n e n, R e a d m e. fi

Kirj ailij a Ki m T h ú y t arj oil e e s y n n yi n m a a n s a r e s e pt ej ä s u k u n s a n ai st e n o hj eill a j a t ari n oitt e n k er a. Kirj a st a l ö yt y v ät vi et n amil ai s e n k eitti ö n i h a n at k ul h or u o at, h a u d ut et ut t arj ott a v at j a m a u k k a at grill at ut a n n o k s et. Li s ä k si o pit p er u s a si oit a m a a n r a a k a- ai n ei st a.

Ol et k o b ur g eri n y st ä v ä, m utt a k yll ä st y n yt o m a a n t utt u u n r e s e ptii si ? B urg eri n si el u st a s a at u utt a i n s pir a ati ot a j a o hj e et m ai ni o o n p er u s pi h vii n, bri o s si s ä m p yl ä ä n j a mit ä m aitt a vi m pii n t ä ytt ei sii n j a k a sti k k ei sii n. T e o k s e n h er k ulli n e n k u vit u s h o uk utt el e e h a u k k a a m a a n.

7

––– 2 /2 0


V A S T U U L LI S U U S IKÄTESTI

NO

199

M U IS T A T K O TÄ M Ä N ?

O n m o nt a t a p a a o s oitt a a i k ä n s ä. a. V ai n y k si s e n t o di st a N u ori a si a k k a a m m e, o s! n ä yt ät h ä n p a p eri si, kiit alko.fi/asioin

t

EI TI P P A, V A A N T A P A V Ä LI V E SI O N K E S Ä J U O MI E N A A T E LI A

# T o di st ai k ä si

K E S Ä L O M A O N r e nt o ut u mi s e n ai k a a, j a et e n ki n a uri n k oi s ell a s ä äll ä ul k o n a ol e s k ell a a n t a v alli st a e n e m m ä n. J a n oj u o m a k si ei k uit e n k a a n k a n n at a v alit a al k o h oli a. S e k ui v att a a k e h o a, j a al k oh oli a n a utitt a e s s a v e d e nj u o nti s a att a a u n o ht u a. V e d e nj u o nti o n v ältt ä m ät ö nt ä h y vi n v oi n nill e, j a s e a utt a a pit ä m ä ä n h u olt a n e st et a s a p ai n o st a. Et e n ki n k e s äll ä j u om a s u o sit u k s e m m e o n v äli v e si. Sit ä k a n n att a a n a utti a j o k a v äli s s ä, oli v e si sitt e n Al k o n k u pli v a V äli v e si- p ull o v e si t ai s u o m al ai n e n m a ail m a n p ar a s kr a a n a v e si.

# T o di st ai k ä si- k a m p a nj a n t a v oitt e e n a o n m ui st utt a a n u orill e, ett ä al k o h oli ei k u ul u al ai k äi sill e. Si k si o n t är k e ä ä k a n n u st a a n u ori a a si a k k ait a t o di st a m a a n i k ä n s ä Al k o n k a s s all a. K a m p a nj a n ä k y y Al k o n m y y m äl öi s s ä j a vi e sti n n ä s s ä k e v ä äll ä k o ul uj e n p ä ätt y e s s ä j a u u d ell e e n el o k u u s s a, k u n k o ul ut al k a v at.

Al k o n Ei ti p p a, v a a n t a p a - v a st u ulli s u u st e e m a n ä k y y m y y m äl öi s s ä j a Al k o n vi e sti nt ä k a n a vi s s a k e s äk u u st a al k a e n. T e e m a n t ar k oit u ks e n a o n h er ätt ä ä m ei d ät k ai k ki p o hti m a a n o m a a n al k o h oli n k ä ytt ö ö m m e liit t y vi ä t a p oj a j a erit yi s e sti sit ä, mit e n k ä yt ä m m e al k o h oli a k e s äl o m all a. V ai k utt a a h a n al k o h oli n k ä ytt ö o m a n t er v e y d e n li s ä k si m y ö s l ä h ei s t e m m e h y vi n v oi ntii n. Erit yi s e n kriitti s e sti al k o h oli n k ul ut u st a k a n n att a a mi etti ä ai n a, k u n til a nt e e s s a o n l ä s n ä l a p si a.

– al k o h oli ei k u ul u al ai k äi sill e

S u o m e e n j uli st e ii n p e r h e r a u h a A L K O J A K A A H U O L E N SII T Ä , mit e n k or o n a vir u ks e n ai h e utt a m a p oi k k e u k s elli n e n til a n n e v ai k utt a a al k o h oli n k ul ut u k s e e n. T y ö n j a v a p a a- aj a n s u h d e s a att a a h ä m ärt y ä j a al k o h oli a v oi h u o m a a m att a k ul utt a a n or m a ali a e n e m m ä n. Erit yi s e sti n yt o n h y v ä h u o mi oi d a al k o h oli n k ä yt ö n v ai k ut u k s et nii n o m a a n k ui n l ä h ei st e n h y vi n v oi ntii n. S y m b oli s e n a j a k o k o k a n s a a h er ätt ä v ä n ä t e k o n a A- kli ni k k a s ä äti ö n L a si n e n L a p s u u s j a H el si n gi n l ä his u h d e v ä ki v all a n e h k äi s yt y ör y h m ä j uli sti v at 4. 4. 2 0 2 0 S u o m e e n p er h er a u h a n. Al k o o n oll ut m u k a n a m a hd olli st a m a s s a k a m p a nj a n t ot e ut u st a. P er h er a u h a n j uli st u k s e n li s ä k si o s oitt e e st a p er h er a u h a nj uli st u s. fi l ö yt y y ti et o a t oi mij oi st a, j oilt a s a a a p u a p äi h d e o n g el mi s s a s e k ä l ä hi s u h d e v ä ki v alt atil a nt ei s s a.

F O L K FI N L A N D & V A L LI L A N V A A R A

8

––– 2 /2 0

nin-pelisaanno


A L K O L AI N E N O S A AJ A

MI E S T U H A N SI E N K U VI E N T A K A A J o s ol et s el aill ut al k o. fi: n v ali k oi m a a v ä h ä n ki n e n e m m ä n, ol et n ä h n yt s at oj a t ai j o p a t u h a n si a Olli Mi k k o s e n ott a mi a k u vi a. K U N P A RI K Y M P PI N E N v al o k u v a u k s e n o pi s k el ij a Olli Mi k k o n e n a st eli k e s ät y ö p ai k k a a n s a Rii hi m ä e n Al k o o n, h ä n ei v äl ä m ä ä t ull ut aj at ell e e k si, e ä t y ö s k e nt eli si Al k o s s a vi el ä 1 5 v u o d e n p ä ä st ä – j a t e ht ä vi s s ä, j oi s s a s a a k ä y ä ä m y ö s k u v a u st ait oj a a n. V al mi st u u a a n v al o k u v a u k s e n k uv a- a rt e s a a ni k si Olli t e ki k u v a u s k ei k k oj a, g r a a fi st a s u u n ni el u a j a t y ö s k e nt eli J ä r v e n p ä ä n Al k o s s a. M y ö h e m mi n ti e

T E K S TI P ÄI VI L A A K S O | K U V A II R O I M M O N E N

v ei p u ol e k si v u o d e k si vi e sti nt ä a s si st e nti k si Al k o n p ä ä k o n o rill e j a k ol m e v u o a si e n a s si st e nti k si l a a d u n v alv o nt a o s a st oll e. ” V a st a a n t u ot e k u vi st a j a nii hi n liitt y vi st ä a si oi st a. K ai k ki Al k o n t u ot e h ak ui hi n t a rj ot ut t u o e et a r vi oi d a a n, j a a r vi oi ntit a p a ht u m a n j äl k e e n o st op r o s e s si s s a et e n e v ät t u o e et v al o k uv at a a n. V u o d e s s a k u v a uj a t u o eit a k e rt y y l ä h e s 1 5 0 0. N äi st ä s u u ri n o s a o n

Olli Mi k k o n e n t uli al u n p eri n k e s ät öi hi n Rii hi m ä e n Al k o o n v u o n n a 2 0 0 6. N y k yi s e s s ä t y ö s s ä ä n l a a d u n v al v o nt a- a s si st e ntti n a h ä n o n oll ut k ol m e v u ott a.

K A L E N T E RI

2 1. 7. R a v u st u s k a u si al k a a Ti e sit k ö, ett ä m ui n ai s e s s a R o o m a s s a s a k si ni e k at oli v at orji e n r u o k a a ?

1 0. 9. Eti k e i 3/ 2 0 2 0 il m e st y y T ut u st u m m e Ri e sli n g-r y p äl e e n si el u n el ä m ä ä n.

v ali k oi m a a n t ul e vi a u ut u u k si a. Li s ä k si t a v a r a nt oi mi aj at t e k e v ät t u o eill e e ril ai si a ul k o a s u m u ut o k si a, n ä m ä m u k a a n l a s k e u n a t e e n v u o d e s s a yli 4 0 0 0 k u v a p äi vit y st ä. K u v a a n m y ö s t ap a ht u m a- j a h e n kil ö k u vi a e ri t a r p ei sii n. K u v a a mi s e n li s ä k si ol e n m u k a n a Al k o n p r u u vitii mi s s ä. K ä yt ä n n ö s s ä t u o t y ö o n t u o ei d e n ai sti n v a r ai st a a r vi oi nti a.” ” T a v alli st a t y ö p äi v ä ä mi n ull a ei ol e, m u a n o r mit y ö vii k k oj a k yll ä ki n. T u ot e k u v a u k si a t e e n yl e e n s ä n elj ä n ä p äi v ä n ä, j o k ai s e e n vii k k o o n m a ht u u m y ö s y k si a r vi oi ntit a p a ht u m a. K u vi a k ä si el e n j o k a p äi v ä”, Olli k e rt o o. M u a mit e n k u v a aj a st a t ul e e m y ö s m ai st aj a ? M a k u ai sti a a n Olli k e rt o o t r e e n a av a n s a a h k e r all a j a ut eli a all a m ai st a mis ell a – j a t oi st oill a. ” E n pi d ä it s e ä ni mit e n k ä ä n e rit yi sm ai st aj a n a. Mi n ull a o n t a v alli s et v almi u d et. T o si n h y v ä h aj u m ui sti mi n ull a o n mi el e st ä ni ai n a oll ut. M ai st a mi s e s s a t oi st o o n t ä r k e ä ä – j a k u k a t a h a n s a v oi h a rj a a nt u a m ai st aj a n a, k u n h a n l ä h e st y y a si a a a n al y y i s e sti j a a v oi mi n mi eli n. O m a a m a k u p al e i a o n h el p p o l ä ht e ä l a aj e nt a m a a n e si m e r ki k si t e k em äll ä h e r ät e o st o k si a o m a n l ä hi m a r k eti n h e vi- o s a st olt a.” Olli n m u k a a n h ä n e n t y ö h ö n s ä nii n k u v a aj a n a k ui n m ai st aj a n a lii y y t a s a p ai n o. ” H y v ä s s ä j u o m a s s a, v ai k k a p a vii ni ss ä, l ä ht ö k o ht a n a o n yl e e n s ä t a s a p ai n o. S a m a k o s k e e k u v a a. J a j o s j o k u el em e n i s a u u vi el ä k o r o st u m a a n j u u ri oi k e all a t a v all a, s e v oi t e h d ä vii ni st ä t ai k u v a st a i ki m ui st oi s e n.”

KII T O S K E S Ä T Y Ö N H A KI J OI L L E! Kiit o s k ai kill e t u h a n sill e h a kij oill e, j oi d e n j o u k o st a n oi n 2 5 0 s e s o n kit y ö nt e kij ä ä al oitt a a t y ö n s ä t o u k o- k e s ä k u u s s a Al k o n m y y m äl öi s s ä y m p äri S u o m e n. T a v oitt e e n a o n t arj ot a k ai kill e a si a k k aill e m a ail m a nl u o k a n p al v el u a, k e s ä s e s o n gi s s a ki n.

9

––– 2 /2 0


A L K O. FI /J U O M A - R U O K A

N Ä M Ä J U T U T L Ö Y D Ä T A L K O. FI S T Ä! Gl ut e e nit o nt a, kiit o s!

M a k u el ä m y st e n m o c kt ailit

Gl ut e e nitt o mi a ol uit a o n k a h d e nl ai si a: l u o nt ai s e sti gl ut e e nitt o mi st a r a a k a- ai n ei st a, e si m er ki k si m ai s si st a v al mi st ett uj a s e k ä vilj a p o hj ai si a ol uit a, j oi st a gl ut e e ni o n p oi st ett u. L u e li s ä ä eri ol utt y y p ei st ä, ol ut pr u u v ei st a s e k ä gl ut e e nitt o mi st a ol ui st a:

M o c kt ailit eli al k o h olitt o m at c o c kt ailit o v at r ai k k ait a j u o mi a, j oi s s a m a k u p ä ä s e e v all oill e e n. M o c kt ailit s o pi v at j u ot a v a k si s ell ai s e n a a n, k e v y e n m a k ui s e n p urt a v a n p ari k si t ai s a u n aj u o m a k si. K at s o m o c kt ailr e s e ptit: al k o. fi / m o c kt ail

al k o. fi / gl ut e e nit o n- ol ut

Al k o n v er k k o si v uj e n J u o m a j a r u o k a - o si o s s a o n p alj o n h y ö d ylli si ä vi n k k ej ä. T ut u st u o si o n r e s e pt ei hi n, m e n ui hi n, i d e oi hi n j a m at k aj utt ui hi n o s oitt e e s s a: al k o. fi /j u o m a-r u o k a

10

––– 2 /2 0

T a ri n oit a s u o m al ai silt a m a rj a vii nitil oilt a

Luonnon villit a nti m et

Villi yrtit j a villi vi h a n n e k s et o v at mit ä p ar h ai nt a l ä hir u o k a a. Al oitt el e v all e h arr a st aj all e h el p oi n ti e villi yrtti e n h y ö d y nt ä mi s e e n o n m ai st ell a niit ä pi e ni s s ä m ä äri n s al a at ei s s a t ai p ä är a a k a- ai n e e n m a u st e e n a. K at s o vi n kit:

M et si e n p u ht a u s j a ai d o n m arj a n m a k u m ai st u v at k oti m ai si s s a m arj a vii n ei s s ä. Vii ni e n r a a k aai n ei n a k ä yt et ä ä n m u u n m u a s s a m u sti k k a a, m a n si k k a a, p u ol u k k a a, hill a a, k u u s e n k er k k ä ä j a k oi v u n m a hl a a. L u e li s ä ä:

al k o. fi / villi vi h a n n e k s et

al k o. fi /s u o m al ai s et- m a rj a vii nit

H el p ot j a n o p e at a n n o k s et p u ol e s s a t u n ni s s a! K at s o o hj e et: al k o. fi / n o p e a sti- h y v a a


T R E N DI R A P O R T TI 2 0 2 0

V A S T U U L LI SI A V A LI N T O J A, M U T T A M Y Ö S FII LI S T E L Y Ä L a at u k or v a a m ä är ä n, k e v e y s j a m at al a- al k o h oli s u u s kii n n o st a v at k ul utt aji a y h ä e n e m m ä n. V a st u ulli s u u d e n m er kit y s k or o st u u e nti s e st ä ä n. N äi n v oi si tii vi st ä ä Al k o n j u o m a- al a n s u u nt a u k si st a k ert o v a n tr e n dir a p orti n s a n o m a n.

75 %

TI E D O S T A V A A L K O H O LI N K Ä Y T T Ö K ul utt aj at h al u a v at v a ali a o m a a t er v e ytt ä ä n j a h y vi n v oi nti a a n. Al k o h oli n k ä yt ö n k o ht u ulli s u u s j a al k o h oli n v ai k ut u k s et p o h dit utt a v at.

o n v ä h e nt ä n yt h u m al a h a k ui st a j u o mi st a.

43 %

I L M A S T O K RII SI H EI J A S T U U M Y Ö S J U O M A V A LI N T OI HI N I h mi s et o v at y h ä h u ol e st u n e e m pi a k ul ut u st ott u m u st e n s a v ai k ut u k si st a y m p äri st ö ö n j a il m a st o o n.

k o k e e, ett ä j u o m a p a k k a u ks e n y m p äri st ö y st ä v älli s y y s o n t är k e ä ä.

36 %

C R A F T: AI T O U D E N J A T A RI N OI D E N K O R O S T U MI N E N Al u n p eri n cr aft- s a n all a o n k u v att u t oi mi nt a a, j o k a o n t ait o a t e h d ä a si oit a k ä si n.

S O SI A A LI N E N FII LI S T E L Y K a s v a v a j u o m a h arr a st a mi n e n pir st al oit u u y h ä pi e n e m pii n al ar y h mii n. Vii ni h arr a st aj a v oi e si m er ki k si k e s kitt y ä v ai n pi e nt e n t u ott aji e n s a m p p a nj oi hi n.

o n ai e m p a a kii n n o st un e e m pi siit ä, mit ä o st a a: t u ott e e n t a u st all a j a t ari n all a o n m er kit y st ä.

N a uti nt o a j a s o si a ali st a fiili st el y ä h a et a a n vi s u a ali s e sti n ä ytt ä vi e n j u o mi e n a v ull a.

V ert ai s ar vi oit a et sit ä ä n Vi vi n o st a, Wi n e- S e ar c h eri st ä t ai m ui st a j u o m a- al a n s o v ell u k si st a.

p yr kii t u o m a a n ar k e e n j u hl a v u utt a pi e nill ä a si oill a, k ut e n p ar e m m a n r u o a n t ai j u o m a n m u o d o s s a.

L u e li s ä ä:

47 %

kii n nitt ä ä h u o mi ot a hiilij al a nj äl k e e n s ä j a k ul ut u k s e n y m p äri st ö v ai k ut u k sii n.

Al a n u u si n t er mi o n i n d u stri al cr aft = s u urt e n p a ni m oi d e n v al mi st a m at pi e n et eri k oi s er ät.

96 %

E L Ä M Y K S E L LI S Y Y S J U O M A N J A R U O A N Y H DI S T Ä MI S E S S Ä L a a d u k k aill e r a a k a- ai n eill e h al ut a a n l a a d u k a st a j u o m a a. R u o k a p ö y d ä n t arj oil uill e v alit a a n r o h k e a m mi n j a k o k eil e v a m mi n eri t y yli si ä j u o mi a.

33 %

j u o ai e m p a a e n e m m ä n al k o h olitt o mi a s ell ai si s s a til a nt ei s s a, j oi s s a ai e m mi n k ä ytti al k o h oli a.

al k o. fi /tr e n dir a p ortti- 2 0 2 0

K ul utt aj a a kii n n o st a v at m a k uj e n li s ä k si t u ott ei d e n al k u p er ä j a e etti s y y s.

11

––– 2 /2 0


S a d o n k orj u u c a v a-t ar h oill a al k a a n or m a ali sti el o k u u s s a j a j at k u u s y y s k u u n l o p ull e s a a k k a.

12

© C O D O R NÍ U

––– 2 /2 0


N OJ A T U O LI M A T K A L L A

KU O H U VII NI E N U U DI S T U V A T T Y Y LI T

K u o h u vii n ej ä t e h d ä ä n l u k ui sill a al u eill a, ki e ht o v a n erit y yli si n ä. P eri nt ei s e n m e n et el m ä n vi v a ht ei k k a at vii nit s a a v at u u si a t u uli a, m utt a s a m all a h e d el m äi n e n pr o s e c c o o n n o u s s ut v alt a v a a n s u o si o o n. A n n et a a n n elj ä n t u ott aj a n k ert o a k u pli vi st a vii n ei st ä ä n. T E K S TI L A S S E P A K A RI N E N | K U V A T VII NI TI L A T

13

––– 2 /2 0


R A N S K A N B U R G U N DI – t ai r a n s k a k si B o u r g o g n e – t u n n et a a n et e n ki n v al k oj a p u n a vii n ei st ä ä n, m u a a r v o al u e ell a t e h d ä ä n m y ö s k u o h uvii n ej ä. Al u e e n l a at u k u o h u vii nit o v at v u o d e st a 1 9 7 5 l ä hti e n k ul k e n e et ni m ell ä c r é m a nt d e b o u r g o g n e. C r é m a nt ej a t e h d ä ä n m uill a ki n R a n sk a n al u eill a, nii st ä e h k ä t u n n et ui mp a n a Al s a c e n c r é m a nt d’ al s a c e. K ai k ki c r é m a ntit v al mi st et a a n p e ri nt ei s ell ä m e n et el m äll ä, j o s s a k u pl at s y nt y v ät t oi s e s s a k ä y mi s e s s ä p ull oi s s a.

C r é m a nt d e b o u r g o g n e n l a at u o n vii m e v u o si n a n o u s s ut r ei p p a a sti. ” Vi el ä k a k si k y m m e nt ä v u o a si e n j ot k ut t u o aj at s a a oi v at t e h d ä c r é m a nti a, j o s v u o si k e rt a oli h u o n o k u pli m a o mi e n vii ni e n v al mi st a mis e e n. Vii m ei st e n k y m m e n e n v u o d e n ai k a n a o n pit ä n yt sit o ut u a, j o s h al u a a t e h d ä k u o h u vii ni ä. Al u e ell a t y ö s k e n n ell ä ä n n yt C h a m p a g n e n t a p a a n”, k e rt o o B e n oi t C h a r b o n n a u d , j o k a v a st a a l a at u u n p r o fil oit u n e e n A n d r é D el o r m e - vii nit al o n E u r o o p a n m a r k ki n oi st a.

B o ur g o g n e n t ar h at o v at et e n ki n C h ar d o n n a y n j a Pi n ot N oiri n v alt a k u nt a a.

14

© A N DRÉ DEL OR ME

––– 2 /2 0

© A N DRÉ DEL OR ME

B u r g u n di: C r é m a nti n u u si l a a d u k k u u s

B e n oit C h ar b o n n a u di n m u k a a n t a k a v u o si n a cr é m a nti a s a at ettii n t e h d ä, j o s v u o si k ert a oli h u o n o k u pli m att o mi e n vii ni e n v al mi st a mi s e e n. N y k yi si n til a n n e o n t oi n e n.


L a a d u n n o u st e s s a vii nit o v at k ui v un e et. O si n k y s e o n m a u n m u u u mi s e st a, m u a t a u st all a o n m y ö s r y p äl ei d e n p a r a nt u n ut l a at u j a vii ni e n mi ell y äv ä m pi h a p p ot a s a p ai n o.

K O K O B O U R G O G N E N VII NI

A n d r é D el o r m e -t al o n t a r h at s ij ait s e v at C ôt e C h al o n n ai s e n al a- al u e ell a, m u a r y p äl eit ä s e k oit et a a n B o u r g o g n e n e ri o si st a. Vii n ei hi n s a a d a a n r ai k k a u a k ä y ä m äll ä p o hj oi s e s s a l ä h ell ä C h a bli s ´t a k a s v a n eit a r y p äl eit ä. B o u r g o g n e n p ä ä r y p äl e et o v at s a m at C h a r d o n n a y j a Pi n ot N oi r, j oit a vilj ell ä ä n m y ö s C h a m p a g n e s s a.

” Ol e m m e o n n e k k ait a, sill ä C h a r d o n n a y o n p a r a s l aji k e a nt am a a n k u k k ai si a j a p a a ht ei si a a r o m ej a, Pi n ot N oi r t a a s h e d el m äi s y y ä”, C h a r b o n n a u d m u ot oil e e j a k e h ai s e e, e ä s o k k ot e sti s s ä al u e e n vii ni ä ei ai n a e r ot a s a m p p a nj a st a. A n d r é D el o r m e k ä y ä ä vii n ei s s ä ä n pi e ni ä m ä ä ri ä m y ö s m uit a B o u r g o g n e n r y p äl eit ä. V a al e a Ali g ot é a nt a a e k s o otti st a h e d el m äi s y y ä j a h a p o k k u u a, p u n ai n e n G a m a y t a a s r o s e e vii n ei hi n v ä ri ä, j o k a ei m u ut u Pi n ot N oi ri n t a p a a n o r a n s si k si. C r é m a nt d e b o u r g o g n e a o n p ull ok y p s yt e ä v ä t oi s e n k ä y mi s e n j äl k e e n

v ä hi nt ä ä n y h d e k s ä n k u u k a u a. A n d r é D el o r m e n t a p a u k s e s s a mi ni mi o n 1 8 k u u k a u a t ai e n e m m ä n ki n, j o p a 3 6 k u u k a u a. Mit ä pi d e m p ä ä n vii ni k y p s y y, sit ä e n e m m ä n s e s a a p a a ht ei st a vi v a ht ei k k u u a. C r é m a nt d e b o u r g o g n e o n n yt s u osi u a p e ritii vi, m u a s e a v at a a n u s ei n at e ri all e ki n. ” Y h ä u s e a m m at r a n s k al ai s et n a utti v at c r é m a nti a m y ö s at e ri all a. S e s o pii et e n ki n k al all e, k ut e n l o h ell e, s e k ä m ui d e n m e r e n h e r k k uj e n s e u r a a n. T ä yt el äi n e n k u o h u vii ni t oi mii j o p a v a al e a n li h a n, k ut e n k al k k u n a n t ai k a n a n, k a n s s a”, C h a r b o n n a u d m ai st el e e.

T u n n et k o m et u s al e mi n j a j e r o b o a mi n ? K U O H U VII N E J Ä M Y Y D Ä Ä N m y ö s m ui s s a k ui n t ut ui m mi s s a 0, 7 5-litr a n p ull oi s s a. Pi k k u p ull ot o v at k ät e vi ä mi ni s e ur u e ell e, i s o m m at t a a s t e k e v ät v ai k ut u k s e n, k u n o n j u hl a n ai k a. K a h d e n n or mi p ull o n k o k oi st a m a g n u mi a pi d et ä ä n it s e a si a s s a i h a nt e elli s e n a k u o h u vii ni n k y p s y mi s e n k a n n alt a. Sit ä i s o m m at p ull ot o v at eri k oi s u u k si a, j ot k a v a ati v at s u u n nitt el u a nii n p ull o n j ä ä h d ytt ä mi s e n k ui n k a at a mi s e n ki n s u ht e e n. Ni m e n s ä j ättik o ot o v at s a a n et V a n h a n t e st a m e nti n k u ni n k ailt a. 0,1 8 7 t ai 0, 2 l • 0, 3 7 5 l • 0, 7 5 l • 1, 5 l • 3l• 6l• 9l• 12l• 15l• 18l•

Pi c c ol o P u oli k a s p ull o T a v alli n e n p ull o Magnu m J er o b o a m M et h u s al e m S al m a n a z ar B alt h a s ar N e b u k a d n e s s ar S al o m o n

15

––– 2 /2 0


R y p äl e et kii d ät et ä ä n vii ni n v almi st a m o o n, j ott a n e s äil ytt ä v ät r ai k k a at o mi n ai s u ut e n s a.

© C O D O R NÍ U

© RE C ARE D O / M AR Ç AL F O NT

© C O D O R NÍ U

P e n e d è si n al u e K at al o ni a s s a o n E s p a nj a n p eri nt ei si n k u o h u viini nt u ott aj a.

K y p s yt y k s e n j äl k e e n hii v a siirr et ä ä n p ull o n k a ul a a n v äli ai k ai s e n k or ki n all e.

K at al o ni a: E s p a nj a n k u o h uvii ni e n k e ht o C A V A O N E s p a nj a n v a st a u s p e ri nt eis ell ä m e n et el m äll ä v al mi st e ui hi n k u o h u vii n ei hi n. T u ot a n n o n s y d ä n o n B a r c el o n a n l ä h ell ä s ij ait s e v a P e n e d è si n al u e, j o n k a t a r h at o v at v e h r eill ä k u k k ul oill a V äli m e r e n j a K at al o ni a n v u o rt e n v äli s s ä. C o d o r ní u- vii nit al o n J o s e p R a v e n t ó s v al mi sti al u e e n e n si m m äi s e n k u o h uvii ni n j o v u o n n a 1 8 7 2. N y k yi s e e n c a v avii nit y y p pii n k ä yt e ä v ät r y p äl e et v oi v at

© C O D O R NÍ U

16

––– 2 /2 0

Br u n o C ol o m eri n m u k a a n c a v a n t y yli rii p p u u r y p äl ei d e n al k u p er ä st ä. Si s ä m a a n t ar h oill a vii n ei st ä t ul e e k e v y e m pi ä j a h e d el m äi s e m pi ä, m er e n l ä h ell ä k e hitt y n e e m pi ä.

k uit e n ki n t ull a m y ö s m u u alt a K at al o ni a n m a a k u n n a st a j a j o p a m u u alt a E s p a nj a st a. C o d o r ní u n p ä ä vii ni nt e k ij ä B r u n o C ol o m e r s a n o o, e ei c a v all a ol e v ai n y ht ä t y yli ä, v a a n u s e a m pi a. ” C a v a n t y yli rii p p u u r y p äl ei d e n al k up e r ä st ä. Si s ä m a a n t a r h oill a vii n ei st ä t ul e e k e v y e m pi ä j a h e d el m äi s e m pi ä, m e r e n l ä h ell ä k e hi y n e e m pi ä.” C o d o r ní u n r y p äl e et t ul e v at k ol m elt a al u e elt a, j ot k a k ai k ki s ij ait s e v at K at al o ni a s s a. M e r e n l ä h ell ä P e n e d è si s s ä k a s v at et a a n c a v a n kl a s si k k ol aji k k eit a X a r el-l o a, M a c a b e o a j a P a r ell a d a a, si s ä m a a s s a t a a s r a n s k al ai si a C h a r d o nn a yt a j a Pi n ot N oi ri a, j oi d e n vilj el y s s ä C o d o r ní u oli c a v a n pi o n e e ri. ” R a k a st a m m e C h a r d o n n a yt a j a Pi n ot N oi ri a. Nii s s ä o n p e ri nt ei si ä l aji k k eit a e n e m m ä n h e d el m äi s y y ä j a h a p o kk u u a, j ot e n n e s o pi v at pi d e m p ä ä n p ull o k y p s yt y k s e e n”, C ol o m e r s a n o o. Sii n ä mi s s ä r a n s k al ai sl aji k k e et t u o a v at r ai k k a a n h e d el m äi st ä t y yli ä, p e ri nt ei s et c a v a n l aji k k e et s a a v at k y p s y e s s ä ä n k e hi y n eit ä v äli m e r elli st e n y r i e n, k ui v a uj e n h e d el mi e n j a t a m m e n a r o m ej a. P ull o k y p s yt y k s e n pit u u s v ai ht el e e r a a k a- ai n e e n j a h al ut u n t y yli n m u k a a n. L y hi m mill ä ä n s e k e st ä ä C o d o r ní ull a y h d e k s ä n k u u k a u a h e d el m äi s e n t y yli n

vii n ei s s ä, pi si m mill ä ä n j o p a 1 2 v u o a. T a v oi e e n a o n k uit e n ki n ai n a ti e y n u o r e k k u u s. ” T y yli m m e o n oll a n u o ri k ai k ki e n n oi d e n v u o si e n j äl k e e n ki n. A p u n a o n r a n s k al ai sl aji k k ei d e n o h ell a m u u n m u a s s a s e, e ä v a ali m m e r y p äl ei d e n r ai k k a u a k o rj a a m all a n e e n si m m äi st e n j o u k o s s a.” C ol o m e r s a n o o, e ä c a v a s o pii til a nt e e s e e n k ui n til a nt e e s e e n: s e t oi mii y ht ä h y vi n t e r a s sill a at e ri a n al k u u n n a utitt a vi e n pi k k u p al oj e n, p ä ä r u o ki e n j a j o p a j äl ki r u o ki e n k a n s s a. K e s äll ä h ä n s u o sii r ai k k ait a j a n u o ri a c a v oj a, t al v ell a m ai st u u pit k ä ä n k y p s y n yt g r a n r e s e r v a.

U U SI T U L O K A S C O R PI N N A T

K at al o ni a n k u o h u vii ni e n u ut u u k sii n k u ul u u k o r k e al a at ui st e n c o r pi n n atvii ni e n l u o k k a. S e ei ol e c a v a n t a p a a n o m a al k u p e r ä m e r ki nt ä n s ä v a a n E U: n s u oj a a m a t u ot e m e r k ki, j o s s a t u o aj at o v at sit o ut u n e et t a r k k oi hi n s ä ä nt öi hi n. T u ot e m e r k ki e sit eltii n k a k si v u o a si e n. ” C o r pi n n at- vii ni e n o n t ult a v a P e n ed è si n hi st o ri alli s elt a y di n al u e elt a, j o n k a t e r r oi ri a eli ol o s u ht eit a vii nit il m e nt äv ät. Ni mi t ul e e ki n s a n oi st a ” c o r ”, s y d ä n, s e k ä ” pi n n at”, j o k a j u o nt u u al u e e n l atin a n ki eli s e st ä ni m e st ä”, R e c a r e d o-t al o n vii ni nt e k ij ä T o n M a t a k e rt o o.


j e t a a n p oi k k e u k s elli s e sti l u o n n o nk o r kill a, j o k a sit o o pit k ä n k y p s yt y k s e n ai k a n a h a p p e a. T a r k oit u k s e n a o n t u o a a s y v ä n m o ni ul o ei si a a r o m ej a, j oit a t u k e e m ä ä r ält ä ä n k o ht u ulli n e n k u pli nt a. M at a s a n o o ki n, e ä t al o o n ti et yll ä t a p a a e n n e m mi n pit k ä ä n k y p s yt et y n v al k o vii ni n k ui n k u o h u vii ni n t u o aj a. P ull oj e n p ai n e j a l u o n n o n k o r kit k uit e nki n a u a v at k y p s yt y k s e n ai k a n a, sill ä n e e st ä v ät vii ni n h a p e u mi st a. ” T y yli o n r e h elli n e n, ei k ä vii ni piil o u d u r u n s a a n s o k e ri nli s ä y k s e n t a a ks e”, M at a s a n o o. K y p s yt y s y h di st e y n ä p ai k alli sii n l aji k k ei sii n a nt a a vii n ei hi n hi e n o v a r ai st a m o ni ul o ei s u u a, j o k a t u nt u u v a nilj a n, k a a k a o n, t o ff e e n, V äli m e r e n y r i e n s e k ä j o p a h u n aj a n j a t r y ff eli n a r o m ei n a.

C or pi n n at- vii ni e n t ar h at sij ait s e v at P e n e d è si n v a n h all a y di n al u e ell a.

17

––– 2 /2 0

© RE C ARE D O / M AR Ç AL F O NT

© RE C ARE D O / M AR Ç AL F O NT

T o n M at a o n vii nitil alli n e n k ol m a n n e s s a p ol v e s s a, n y k yi si n h ä n e n s u k u n s a vii nit ar h oj a h oi d et a a n bi o d y n a a mi si n m e n et el mi n.

C o r pi n n at-t u o aj at o v at m ä ärit ell e et vii n eill e e n vii si m u ut a ki n k rit e e ri ä: t u ot a n n o n o n olt a v a t ä y si n l u o m u a, r y p äl e et o n p oi mi a v a k ä si n, r y p äl ei d e n o n olt a v a p ä ä o si n p e ri nt eisi ä V äli m e r e n al u e e n l aji k k eit a, vii nit o n v al mi st e a v a al u e ell a t u o aj a n o mi s s a k ell a r ei s s a j a vii n ej ä o n p ull o k y p s yt e ä v ä hii v a s a k a n k a n s s a v ä hi nt ä ä n 1 8 k u u k a u a. ” Al u e ell a o n pit k ä hi st o ri a k o r k e al a at ui st e n k u o h u vii ni e n t e o s s a. Pit k ä k y p s y ä mi n e n t u o a a g a st r o n o mi si a vii n ej ä”, M at a k u v ail e e. R e c a r e d oll a o n m y ö s o m at e ri k oi s u ut e n s a. T al o n vii nit o v at ai n a v u o si k e r r alli si a, nii hi n ei li s ät ä s o k e ri a k y p s yt y k s e n j äl k e e n j a vii n ej ä p ull o k y p s yt et ä ä n ai n a v ä hi nt ä ä n 3 0 k u uk a u a. T oi s e e n k ä y mi s e e n vii nit s ul -


K oilli s-It ali a: P r o s e c c o n o u si h ui p p u s u o si o o n

S u uri n o s a pr o s e c c o st a t ul e e P o hj oi s-It ali a n V e n et o st a.

V a al e a n p r o s e c c o n ri n n all e o n pi a n t ul o s s a r o s e e v e r si o, j o k a s a a v ä ri n s ä t u m m a n Pi n ot N oi r -l aji k k e e n r y p äl ei st ä. S e n v al mi st u s o n n äill ä n ä k y mi n s alli u a t ä m ä n v u o d e n s a d o st a al k a e n. R ai k a s j a h e d el m äi n e n p r o s e c c o o n it ali al ai si ai n k ot o n a a n et e n ki n al k uill a n h et k e s s ä, j o h o n k u ul u u l a silli s e n li s ä k si pi e ni s u ol ai n e n. ” T ä äll ä K oilli s-It ali a s s a p r o s e c c o o n a p e riti v o- aj a n k u ni n g a s. S e o n e ri n o m ai n e n r u o k a h al u n h e r ä äj ä.”

© C ORVEZZ O

18

––– 2 /2 0

K OI L LI S I T A LI A N p r o s e c c o- k u o h u vii nit o v at n o u s s e et vii m ei s e n k y m m e n e n v u o d e n ai k a n a e n n e n n ä k e m ä ö m ä ä n s u o si o o n. Il mi ö l ä hti It ali a n l ä hi st ölt ä, m u u n m u a s s a S a k s a st a, m u a n yt k a s v u o n gl o b a ali a. ” P r o s e c c o n s u o si o n t a k a n a o n vii ni n h el p p o l ä h e st y ä v y y s. Vii ni o n k o r k e al a at ui n e n, s e n hi nt a o n k o ht u ulli n e n, j a s e o n h el p o sti n a uti a v a”, C o r v e z z ovii ni t al o n m y y n ni st ä j a vi e n ni st ä v a st a a v a Ni c c ol ò D all a C oll e a s a n o o. P r o s e c c o t e h d ä ä n p ä ä o si n Gl e r al aji k k e e st a, j o k a o n h e d el m äi n e n j a v a rsi n a r o m a a i n e n r y p äl e. Vii nit v al mi st et a a n c h a r m at- m et o dill a, j o s s a k u pl at s y n n y ä v ä t oi n e n k ä y mi n e n t a p a ht u u p ai n et a n k ei s s a, ei sii s p ull oi s s a p e ri nt ei s e n m e n et el m ä n t a p a a n. N äi n vii ni s äil y ä ä t u o r e e n h e d el m äi s y yt e n s ä. ” P r o s e c c o o n e ril ai n e n k ui n p e ri nt ei s e n r a n s k al ai s e n t y yli n k u o h u vii ni. Sii n ä ei ol e hii v a n t ai i ä n a r o mi a”, D all a C oll e a s a n o o. H e d el m äi s e n t y yli n k y s y nt ä al k oi k a s v a a n oi n k y m m e n e n v u o a si e n, j a p r o s e c c o-t u o aj at oli v at vi k k eli ä v a st a a m a a n k ul u aji e n t a r p ei sii n. N yt p r o s e c c o k a s v a a m y ö s m ai s s a, j oi s s a p eri nt ei s e sti ei ol e n a uti u k u o h u vii n ej ä.

Ni c c ol ò D all a C oll ett a n m u k a a n pr o s e c c o n s u o si ot a s elitt ä ä vii ni n h el p p o l ä h e st ytt ä v y y s.

K u o h u vii ni e n r y p äl el aji k k eit a C H AR D O N N AY S a m p p a nj a n v a al e a l aji k e, j o k a a nt a a p eri nt ei s e n m e n et el m ä n k u o h u vii n ei hi n p a a ht ei st a el e g a n s si a.

PI N O T N OI R T u m m a l aji k e, j o k a a nt a a m o n ell a al u e ell a k u o h u vii n ei hi n – m y ö s v a al ei sii n – r u n s a utt a j a vi v a ht ei k k u utt a.

X AREL L O C a v a n ar v o st et ui n l aji k e s o pii k y p s yt y k s e e n j a a nt a a vii nill e bitt eri st ä vi v a h d ett a. Y h di st et ä ä n Maca be onja P ar ell a d a n k a n s s a.

GLER A Pr o s e c c o n p ä äl aji k e, j o st a vii ni s a a r ai k k a utt a j a p ä är y n äi st ä h e d el m äi s y ytt ä.

RI E S LI N G M OS C AT O / Ar o mi k a s l aji k e, M US C AT j o n k a p etr oli si a Ar o m a atti n e n, vi v a ht eit a v oi r y p äl e- t ai r u si n ah a v ait a e si m er ki k si vi v a ht ei n e n l aji k e, l a a d u k k ai s s a j ot a k ä yt et ä ä n S a k s a n s e ktm a k ei sii n k u o h uk u o h u vii n ei s s ä. vii n ei hi n e si m er ki k si It ali a n A sti s s a.

A L K O N V A LI K OI M A S S A Al k o n h yll yill ä j a v er k k o k a u p a s s a o n yli 1 2 0 0 k u o h u vii ni ä 2 5 m a a st a. Nii st ä yli 1 5 0 o n c a v oj a, n oi n 1 2 0 pr o s e c c oj a j a n oi n 5 0 cr é m a nt ej a.


Vi n k k ej ä vii ni al u eill e

Vii n ei hi n o n il o t ut u st u a nii d e n k oti s e u d ull a, k u n m at k u st a mi n e n o n e pi d e mi a n j äl k e e n j äll e e n s allitt u a. M o n et k u o h u vii nit al ot ott a v at mi el ell ä ä n v a st a a n vi er ailij oit a, j a al u eill a o n m y ö s m uit a mi el e n kii nt oi si a k o ht eit a. K A RT ALL A

B O UR G O G NE

DI J O N

© C ORVEZZ O

C h ât e a u d u Cl o s d e V o u g e ot H o s pi c e s d e B e a u n e

A n d r e D el o r m e

H o s pi c e s d e B e a u n e U p e a r e n e s s a n s si aj a n s air a al a B e a u n e n vii ni k a u p u n gi s s a. Dij o n Al u e e n p ä ä k a u p u n ki, j o s s a v oi t ut u st u a e si m er ki k si B o ur g o g n e n h ertt u oi d e n p al at sii n. C h ât e a u d u Cl o s d e V o u g e ot Hi st ori alli n e n vii nili n n a m a ail m a nk u ul uj e n t ar h oj e n k e s k ell ä.

L U O M U VI L J E L Y Y L EI S T Y Y

P r o s e c c o n t u ot a nt o al u e s ij ait s e e K oilli sIt ali a s s a V e n et o n j a F ri uli- V e n e zi aGi uli a n m a a k u n ni s s a, A d ri a n m e r e n j a D ol o mii i e n v u o ri st o n v äli s s ä. Al u e s ai vii nill e e n D O C-l a at u vii nist at u k s e n p r o s e c c o- b u u mi n k y n n y k s ell ä v u o n n a 2 0 0 9. Li s ä k si al u e e n k e s k ell ä s ij ait s e v all a k u k k ul a s e u d ull a o n k a k si It ali a n k o r k ei m m all a D O C G-l a at ul u o k all a a at el oit u a pi e n e m p ä ä al u e a, D O C G C o n e gli a n o V al d o b bi a d e n e P r o s e c c o j a D O C G A s ol o P r o s e c c o. C o r v e z z o n vii nit al o p a n o st a a y m p äri st ö v a st u ulli s u ut e e n j a l u o m u vilj el y y n, j o n k a s u o si o o n vi ri ä m ä s s ä al u e ell a m u ut e n ki n. P e r h et u o aj a s ij ait s e e m e r e n j a D ol o mii i e n v äli s s ä, mi k ä t e k e e l u o m u vilj el y st ä h el p p o a. ” Al u e o n t ä y d elli n e n l u o m ull e. M e rit u ul et p u h alt a v at t ä n n e, j a v u o rilt a t ul e e viil eit ä t u uli a. Vii nit a r h oill a o n j u u ri s o piv a sti k o st e u a”, D all a C oll e a s a n o o. T al o o n h u o m a n n ut l u o m u n e d ut. K u n s y nt e e i si st ä t o rj u nt a- ai n ei st a j a l a n n oitt ei st a l u o v u ii n, r y p äl e et al k oi v at m u utt u a. K u o r et p a k s u u nt ui v at j a a r o mi st a t uli r u n s a a m pi. ” E r o n h u o m a a. Vii ni o n s u p e r a r o m a atti n e n j a t ä y n n ä h e d el m äi s y y ä, i nt e n siivi st ä p ä ä r y n ä n a r o mi a s e k ä m a u n pit u u a.” •

K A T A L O NI A

Ol ot

S a nt a M a ri a d e M o nt s e r r at V u or e nri nt e ell e r a k e n n ett u l u o st ari, j o k a o n k o k e mi s e n ar v oi n e n j o h ui k e a n n ä k ö al a n v u o k si. Ol ot Pi k k u k a u p u n ki si s ä m a a s s a G arr ot x a n l u o n n o n s u oj el u al u e ell a, j oll a t u ot et a a n eri n o m ai st a r u o k a a. C a d a q u és M a s s at uri s mi n v ältt ä n yt r a nt a k a up u n ki, j o k a oli S al v a d or D alí n k oti.

C o d o r ní u

C a d a q u és

S a nt a M ari a d e M o nt s err at

B AR CEL O N A Recare do

K OI L LI S I T A LI A C orti n a d’ A m p e z z o

C orvezz o

T R E VI S O V E N E T SI A

J e s ol o

C a orl e

Tr e vi s o Pitt or e s ki hi st ori alli n e n k a u p u n ki V e n et si a n p o hj oi s p u ol ell a. Y m p äri st ö s s ä u s eit a pr o s e c c ot u ott aji a. C o r ti n a d’ A m p e z z o D ol o miitti e n k a u n ei n k yl ä o n h y v ä t u ki k o ht a hii ht ä mi s e e n t ai p ati k oi ntii n. C a o rl e j a J e s ol o R a nt a k a u p u n k ej a V e n et si a n l ä h ell ä – n a uti a uri n g o st a j a m er e n h er k ui st a.

19

––– 2 /2 0


20

––– 2 /2 0

K ot o n a Mi c k a el k o k k a a l a p si p er h ei d e n s u o si k k ej a: m a k ar o nil a ati k k o a, j a u h eli h a k a sti k ett a j a li h a k eitt o a. Gr e e n h o u s e s s a l o u n a a n v al mi st el u al k a a vii m ei st ä ä n a a m u s eit s e m ält ä j a k otii n p ä ä st ä ä n p u olilt a öi n. T arj oll a v oi oll a v ai k k a p a k at e e n k or v a- k u n n g a sr a p u p at e et a.


H E N KI L Ö

P O RI S T A T Ä H TI K O KI K SI D U B LI NII N

R a k k a u s k oti m ai s e e n rii st a a n j a k al a a n i n n oitti p oril ai s e n Mi c k a el Vilj a s e n u ur a st a m a a n ti e n s ä r a vi nt ol a m a ail m a n e h d ott o m all e h ui p ull e. Vilj a n e n ei k uit e n k a a n ol e h a n k ki n ut k a n n u k si a a n s u o m al ai s e s s a k eitti ö m a ail m a s s a v a a n D u bli ni s s a, Irl a n ni s s a. T E K S TI A N N E LI L E N K K E RI | K U V A T I L P O M U S T O, MI C K A E L VI L J A N E N

”S

u ht e e ni r u o k a a n o n v a r m a a n ki n p a k k omi elt ei n e n, m y ö n n et ä ä n”, k a h d ell a Mi c h eli n-t ä h d ell ä p al ki u k ei i ö m e st a ri Mi c k a el Vilj a n e n, 3 8, t ot e a a n a u r a e n G r e e n h o u s e- r a vi nt ol a s s a a n, j o k a s ij ait s e e St. St e p h e n s G r e e n - p ui st o n t u nt u m a s s a D u bli ni n y di n k e s k u st a s s a. T a p a a m m e e n n e n k ui n k o r o n avi r u s e pi d e mi a s ul ki r a vi nt ol at nii n I rl a n ni s s a k ui n l ä h e s k ai k ki all a E u r o o p a s s a. ” R u o k a o n ai n a oll ut s e, mit ä ol e n o s a n n ut t e h d ä. K ö k s ät u nt ej a l u k u u n o a m a a k o ul u ei oi k ei n k o s k a a n kii n n o st a n ut. Oti n k otit al o u d e n j o p a v ali n n ai s ai n e e k si j a j at k oi n si e n k o k ki o pi nt oi hi n”, Vilj a n e n m ui st el e e.

G R A A VI K U H A A P A P A N K A N S S A

I rl a ntii n Vilj a n e n m at k u sti t y ö n p e r ä s s ä t a s a n 2 0 v u o a si e n. E n n e n l o p ulli st a a s e u mi st a vi h r e äll e s a a r ell e h ä n e hti t y ö s k e n n ell ä p a ri n v u o d e n r u p e am a n p o ril ai s e s s a r a vi nt ol a s s a. K ei i ö m e st a ri n p e sti e n li s ä k si I rl a n ni st a l ö yt yi m y ö s v ai m o, j o n k a k a n s s a Vilj a s ell a o n n elj ä 6 –1 8- v u oti a st a l a st a. R a n s k al ai s e e n k ei i ö ö n m o d e r nill a o e ell a p o hj a a v a n fi n e di ni n g - r a vi nt ol a n s a Vilj a n e n p e r u sti y h d e s s ä p ai k alli s e n r a vi nt ol a g u r u E a m o n n O’ R eill y n k a n s s a k a h d e k s a n v u o a si e n. Vilj a s e n j o h d oll a T h e G r e e n h o u s e a n s ait si e n si m m äi s e n Mi c h eli n-t ä ht e n s ä v u o n n a 2 01 7 j a t oi s e n vii m e v u o d e n l o k a k u u s s a. K ei i ö m e st a ri k e rt o o mi el e n kii nt o n s a r u o k a a n s y y n e e n j o l a p s u u s v u o si n a, j o p a e n n e n k o ul u n k ö k s ät u nt ej a.

” Pi k k u p oi k a n a, k u n äiti oli t öi s s ä, vi eti n p alj o n ai k a a äi di ni s ä n k a n s s a. R a k k ai m pi a m ui st oj a ni o v at a a m ui s et p y ö r äil y m at k at t o rill e y h d e s s ä p a p a n k a n s s a. K ä vi m m e o st a m a s s a t u o r e a k al a a. T ei m m e y h d e s s ä g r a a vi k u h a a j a sii k a k ei o a eli si m p p el eit ä, m a u k k ait a j u uj a. P a p p a o p e i min ull e k al a n p e r k a a mi s e n j a fil e oi mi s e n.” M y ö s m et s ä st y s j a rii st a o v at k u ul u n e et Vilj a s e n el ä m ä ä n n u o r u u s v u o si st a l ä hti e n. H ä n k u ul ui s eit s e n v u oti a a st a p oj a n n a s si k a st a i s ä n s ä m ets ä st y s p o r u k k a a n j a p ä ä si it s e ki n m et s ä st ä m ä ä n h eti, k u n l u p a sii h e n oli m a h d olli st a h a n k ki a eli 1 6- v u oti a a n a. ” T ä äll ä I rl a n ni s s a a s ui n ai e m mi n pi k k u k a u p u ngi s s a. Si elt ä oli p alj o n h el p o m pi k ä y d ä m et s äll ä k ui n D u bli ni st a. Ai k a a ki n oli sill oi n hi e m a n e n e m m ä n.”

K EI T TI Ö S S Ä T AI M A K U M A T K OI L L A

” N o r m a ali sti p ai s ki n h o m mi a viit e n ä p äi v ä n ä vii k o s s a r eil ut 1 5 t u nti a p e r p äi v ä, j ot e n ai k a a m ets äll ä k ä y ntii n j ä ä h y vi n h a r v oi n. T y ö vii k k o ni al k a a tii st ai a a m u n a k ell o k u u si j a p ä ä y y l a u a nt ai n ill alli s e n j äl k e e n t e ht ä v ä n s u u r sii v o u k s e n l o p u u a k a h d e n ai k a a n y öll ä.” V a p a a - ai k a m e n e e p alj olti l a st e n e h d oill a j a r a vi nt ol oi s s a s y ö mi s e n m e r k ei s s ä. J o s k u s k o k o p e r h e o n m u k a n a, u s ei m mit e n ei. K ei el y k ei k oill e eli k o k k a a m a a n y ht ei s m e n uit a e ri p u olill a m a ailm a a s ij ait s e vii n h ui p p u r a vi nt ol oi hi n Vilj a n e n o n p y r ki n yt e hti m ä ä n nii n u s ei n k ui n m a h d olli st a. K e s ä k u u k si s u u n nit ell ut Si n g a p o r e n j a L o s A n g e-

21

––– 2 /2 0


” Y K SI N EI K U K A A N S A A MI T Ä Ä N AI K AI S E K SI . T A R VI T S E T Y M P Ä RI L L E SI P A R H A A T M A H D O L LI S E T I H MI S E T. ”

22

––– 2 /2 0

l e si n m at k at sii rt y v ät k o r o n a n v u o k si k uit e n ki n t ul e v ai s u ut e e n. K u n m at k u st a mi n e n o n j äll e e n s alli u a, Vilj an e n s u u n n a n n e e P a rii sii n, s u o si k ki k a u p u n kii n s a. ” M at k u st a n si n n e nii n u s ei n k ui n v oi n, ai n a ki n 6 – 7 k e rt a a v u o d e s s a. K ä y n h e r k u el e m a s s a. P a rii si s s a r a a k a- ai n ei d e n s a at a v u u s o n h ui p p u a j a m o nill a t a v a r a nt oi mi ajill a o n s at oj e n v u o si e n p e ri n n e. S e m ai st u u l a ut a s ell a. L e m pi r a vi nt ol oit a ni o v at R u e B al z a cill a s ij ait s e v a R e st a u r a nt Pi e r r e G a g n ai r e j a J e a n F r a n c oi s Pi è g e n G r a n d R e st a u r a nt. M ol e m m at o v at pi e ni ä r a vi nt ol oit a, m u a n e t a rj o a v at u s k o m a o m a n y h di st el m ä n p al v el u a, r u o k a a j a vii ni ä. K y s e o n r a a k a- ai n ei d e n l a a d u st a, k ä y öt a v oi st a s e k ä v al mi st u st e k nii k oi st a. M ol e m pi e n r a vi nt ol oi d e n vii nili st all a o n m y ö s s ell ai si a vii n ej ä, j oit a o n m a h d ot o n s a a d a t ä äll ä k ä sii n s ä. P a rii si o n r u o a n li s ä k si m u ut e n ki n u p e a k a u p u n ki. J o s k u s l ei ki el e n aj at u k s ell a el ä k öit y ä si n n e. K at s ot a a n, mit e n k ä y.” ” S u o m e s s a t ul e e k ä yt y ä ai v a n lii a n h a r v oi n, j o k a t oi n e n t ai k ol m a s v u o si. U s e a m mi n pit äi si k ä y d ä. K oll e g oi hi n k oti m a a s s a ol e n u s ei n y ht e y d e s s ä. O r a- r a vi nt ol a n S a s u L a u k k o n e n pi st ä yt yi ki n s y k s yll ä t ä äll ä G r e e n h o u s e s s a.”

L A A D U S T A EI TI N GI T Ä

A m m a i mi el e s s ä Vilj a n e n k ai p a a k oti m a a st a e n n e n k ai k k e a s u o m al ai st a t y ö etii k k a a. ”I h mi s et ei v ät ol e m y ö h ä s s ä ei v ät k ä s oi el e, e e n t ä n ä ä n t ai d a t ull a t y ö h ö n, mi k ä o n v alit e av a sti ai k a yl ei n e n a si a t ä äll ä I rl a n ni s s a. M eill ä s e t o si n ei ol e”, k ei i ö m e st a ri t ot e a a h y m yill e n. Vilj a n e n all e vii v a a, e ä " Mi c k a eli n Mi c h eli nt ä h d et" o n s u u r elt a o si n t e ht y h y vi e n i h mi st e n j a tii mit y ö n a v ull a. ” Y k si n ei k u k a a n s a a mit ä ä n ai k ai s e k si. T a r vits et y m p ä rill e si p a r h a at m a h d olli s et i h mi s et. S ell ai s et, j oi hi n v oi l u o a a, j a j ot k a t o d ell a h al u a v at t e h d ä t ät ä h o m m a a j a o p pi a u u a. G r e e n h o u s e s s a o n n elj ä k y m m e nt ä a si a k a s p ai k k a a. H e n kil ö k u nt a a l ö yt y y k ei i ö st ä k y m m e n e n j a s ali n p u ol elt a k a hd e k s a n. S u o m e s s a 1 8 h e n g e n p al k k a a mi n e n 4 0 a si a k a s p ai k a n r a vi nt ol a a n ei oli si m a h d olli st a.” ” R a a k a- ai n ei d e n y m m ä r r y s o n t ä s s ä t y ö s s ä e h d ot o nt a. T äll ä t a r k oit a n e si m e r ki k si sit ä, e ä j o s j o ki n r a a k a- ai n e o n l ä h elt ä t ai l u o m u a, s e ei ai n a v äl ä m ä ä ol e p a r e m p a a. M ei d ä n t e ht ä v ä m m e

” Gr e e n h o u s e o n oll ut kii n ni 1 4. m a ali s k u ut a l ä hti e n, k ut e n k ai k ki m u ut ki n r a vi nt ol at. S e oli ai n o a oi k e a r at k ai s u ”, Vilj a n e n s a n o o j a e n n a k oi, ett ä k or o n akrii si n s e ur a u k s e n a r a vi nt ol a- al a m u utt u u p er u st e elli s e sti. P a hi m mill a a n j o p a k ol m a n n e s r a vi nt ol oi st a ei a u k e a u u d ell e e n j a k o n s e ptit m u utt u v at. Gr e e nh o u s ell a ei o n n e k si ol e o n g el mi a j a k o n s e pti p y s y y e n n all a a n. Vilj a n e n s a n o o o d ott a v a n s a p al u ut a t y ö k a v er ei d e n p arii n ”t oi s e e n k otii n s a ”.

o n t a rj ot a a si a k k a all e p a r a st a m a h d olli st a. J o s s e t a r k oi a a sit ä, e ä k y m m e n e n kil o m et ri n p ä ä st ä t ul e v a r a a k a- ai n e o n p a r a st a, hi e n o j u u. M u a j o s l ö y d ä n s a m a n, m u a p a r e m pil a at ui s e n r a a k a- ain e e n v ai k k a p a R a n s k a st a, o st a n s e n.”

R E S E P TI N Ä K O V A T Y Ö

S u o m e s s a Vilj a st a ei v äl ä m ä ä t u n n et a, m u a I rl a n ni s s a h ä n et o n ä ä n e st e y u s e a m m a n k e r r a n V u o d e n k o ki k si, vii m e k si j äll e e n vii m e v u o n n a. Vilj a n e n ei k uit e n k a a n t u n n e ol e v a n s a vi h r e äll ä s a a r ell a s u p e rj ul k ki k s e n a s e m a s s a. ” T o ki j ul ki s u u s o n t ä r k e ä ä. S e pit ä ä r a vi nt ol a mm e e sill ä j a o n o s a sit ä k o k o n ai s u u a, mit ä t ä s s ä h o m m a s s a pit ä ä t e h d ä. K ä y nti t el e vi si o s s a k u ul u u t oi si n a a n t y ö n k u v a a n, ei sii n ä s e n k u m m e m p a a. E n p ä ti e d ä, j o s k o k u k a a n al a n ul k o p u oli n e n mi n u a k a u p u n gill a t u n ni st a a.” K a n s ai n v äli s e sti m e n e st y v ä n k ei i ö m e st a ri n u r a st a h a a v eil e vi a Vilj a n e n k e h o a a l ä ht e m ä ä n ul k o m aill e, v ai k k a si n n e ei j äi si k ä ä n. ” Yrit ä p ä ä st ä p a r h ai sii n p ai k k oi hi n d u u nii n r e s u r s si e si j a el ä m ä ntil a nt e e si m u k a a n. M at k a a n v a a n! K otii n p ä ä s e e ai n a”, k ei i ö m e st a ri k a n n u st a a. ” L o nt o o s e e n, R a n s k a a n, A m e ri k k a a n j a nii n e d ell e e n. T ut u st u e ri k ul u u r ei hi n j a k ei i öi hi n. J a ol e v al mi s l y k k ä ä m ä ä n m u ut a el ä m ä ä si t u o nn e m m a k si, j o s h al u at t ät ä h o m m a a t o si s s a si t e h d ä. M e n e st y mi n e n ei ol e y ö n yli -j u u k e n ell e k ä ä n. L u v a s s a o n t o d ell a p alj o n k o v a a t y öt ä.” •


Mi c k a el Vilj a s e n vi n kit T h e G r e e n h o u s e - r a vi nt ol a n m e n ut a m y öt äill e n: 3 X R U O K A J A VII NI Y H DI S T E L M Ä

H a p o k a s sitr u u n aj äl kir u o k a, j o s s a a a vi st u k s e n v err a n m eril e v ä ä. S e n k a n s s a n a utitt u r uti k ui v a v al k o vii ni n o st a a j äl kir u o a st a e sii n m a k e u d e n. Sitr u s p o hj ai n e n, s u ol al a krit si n k a n s s a v al mi st ett u j äl kir u o k a t oi mii hi e n o sti a u str ali al ai s e n ri e sli n gi n k a n s s a. V oi n j a v al k oi s e n b ur g u n di n k a n s s a v al mi st et ut ä yri äi s et h y v ä n M e ur s a ult’ n k a n s s a.

3 X Y L L Ä T T Ä V Ä Y H DI S T E L M Ä

V al k oi n e n p ar s a j a v a a ht er a siir a p pi. V oi s s a p a a h d ett u, k y p s yt ett y v al k oi n e n p ar s a t oi mii v a a ht er a siir a pi n k er a. H u ht a si e n et j a s a v a g ni n-t y y p pi n e n v al k o vii ni J ur a n v u ori st o al u e elt a. H a u d ut a h u ht a si e n et t u m m a s s a k a n ali e m e s s ä, li s ä ä hi e m a n r a k u u n a a j a v al mi st a k u m p p a ni k si s a v a g ni nz a b ai o n e. M a a- arti s o k a st a j a p ä är y n ä st ä v al mi st ett u j äl kir u o k a, j o s s a o n hi e m a n gr ei pilt ä m ai st u v a a ti m ut- pi p p uri a.

23

––– 2 /2 0


R E S E P TI T

M e n u n al k uj u o m a k si s o pii Str a w b erri e s & R o s e s - m o c kt ail. O hj e s. 3.

24

––– 2 /2 0


R U O K A S U VI R Ü S T E R | K U V A T E L VI RI S T A J U O M A S U O SI T U K S E T A N RI LI N D S T R Ö M | A L K O

25

Grill a u s k u ul u u k e s ä n e h d ott o mii n y k k ö sj utt ui hi n. K o k k a a mi n e n s uj u u l e p p oi s a sti, k u n t arj o at al k u u n r ai k a st a f e n k oli- k ur k k u k eitt o a, m aitt a vi a t e m p e hv art ait a j a B B Q- pi z z a a. P ä är u o a k si p ö yt ä ä n n o st et a a n grilli s s ä r u s k et u sr ai d at k yl k e e n s ä s a a n utt a sii k a a p er u n a v art ai d e n j a j y v ä s al a ati n k er a. M a k e a k si l o p u k si m ai st ell a a n mi ntt u m a n si k k a- m ar e n ki k a k k u a.

• K yl m ä f e n k oli- k u r k k u k ei o j a j u u s t ol a s t u t • T e m p e h- k ei h ä ä t j a s u ol ai s e n m a k e a m a a p ä h ki n ä di p pi • B B Q- k a n a- g rilli pi z z a • M a r o k k ol ai n e n j y v ä s al a a i • Si t r u u n ai s e t p e r u n a v a r t a a t • G rill a u sii k a k o r e al ai s e e n t a p a a n • M a r e n ki k a k k u a, si t r u u n a- v al k o s u kl a a v a a h t o a j a mi n u m a n si k oi t a

––– 2 /2 0


26

–– 2/20


AL K U U N

4 A N N O ST A

1 p kt ( 2 5 0 g) t e m p e hi ä 2 n e kt arii ni a 1 p kt ( 2 0 0 g) h all o u mij u u st o a 3 r kl 1 r kl 1 r kl

F er m e nt oi d u st a s oij a- t ai h är k ä p a v u st a t ai l u pii ni st a v al mi st et u n t e m p e hi n pi nt a r a p e ut u u grilli s s ä h er k ulli s e k si. S u ol ai n e n, k u u m et e s s a a n p e h m e n e v ä h all o u mij u u st o j a m a k e a n e kt arii ni t ä y d e nt ä v ät t e m p e hi n m a k u a. J o s h al u at r u o a st a v e g a a nill e s o pi v a n, j ät ä h all o u mij u u st o p oi s. Di p p a a v art ait a c hilill ä t uli s e k si si p ai st u u n m a a p ä h ki n ä k a sti k k e e s e e n.

h oi si n- k a sti k ett a r a a st ett u a i n ki v ä äri ä t ai i n ki v ä äri m ur s k a a olii vi ölj y ä

L ei k k a a t e m p e h k u uti oi k si. P e s e n e kt arii ni, h al k ai s e j a p oi st a ki vi, l ei k k a a l o hk oi k si. K u uti oi h all o u m ij u u st o. Pi st el e v a r r a sti k k ui hi n v u o r ot ell e n t e m p e hi ä, n e kt a rii ni a j a h all o u mi a. S e k oit a m a ri n a di a v a rt e n k ul h o s s a k e s k e n ä ä n h oi si n- k a sti k e, r a a st e u i n ki v ä ä ri j a olii vi ölj y. V al el e m a ri n a di a v a rt aill e. G rill a a v a rt ait a v älill ä k ä ä n n ell e n 5 –1 0 mi n u u i a, k u n n e s j u u st o o n hi em a n p e h m e n n yt j a t e m p e h r u s ki st u n ut. V al el e m a ri n a dill a g rill a u k s e n ai k a n a. Di p p a a v a rt ait a m a a p ä h ki n ä di p pii n.

4- 6 A N N O ST A

0, 7 5 dl sil e ä ä m a a p ä h ki n ä v oit a 0, 2 5 dl a n a n a s m e h u a 1 r kl li m etti m e h u a 1 r kl s oij a k a sti k ett a 1 tl c hili k a sti k ett a, e si m er ki k si srir a c h a a v al k o si p uli n k y n si ri p a u s s o k eri a Mi a a k ul h o o n m a a p ä h ki n ä v oi, a n a n a s m e h u, li m e i m e h u, s o ij a k a sti k e j a c hili k a sti k e. S o s e ut a s a u v a s e k oi i m ell a t a s ai s e k si. K u o ri j a r a a st a j o u k k o o n v al k o si p uli n k y n si. M a u st a ri p a u k s ell a s o k e ri a. J o s k a sti k e o n lii a n p a k s u a, li s ä ä t a r vi a e s s a a n a n a s m e h u a t ai v e ä.

VI V A H T EI K A S & R Y H DI K Ä S

J U O M A S U O SI T U S P ä h ki n äi s et j a m a k e at t e m p e h- k ei h ä ät r ai k a st u v at h a p o k k a all a, p u oli k ui v all a v al k o vii nill ä. I h a st u R h ei n h e s s e ni n j a Pf al zi n al u ei d e n r a p s a k oi hi n ri e sli n g ei hi n, j oi d e n k y p s ät h e d el m ät j a hi e n oi n e n m a k e u s t a s a p ai n o a v at t e m p e h- k ei h äi d e n m a k e u a j a c hili n p olt e a.

4 A N N O ST A

p u oli k a s t u or e k ur k k u t ai 2 a v o m a a n k ur k k u a 1 dl v a h v a a t u or ett a mi ntt u a 1 tl f e n k oli n si e m e ni ä 4 0 0 g b ul g ari a nj o g urtti a 2 r kl h u n aj a a 2 r kl sitr u u n a m e h u a 0, 5 tl s u ol a a 2 r kl

sitr u u n a olii vi ölj y ä

P e s e j a r a a st a k u r k k u. Hi e n o n n a mi n u. M u r s k a a f e n k oli n si e m e n et h u h m a r e s s a. S e k oit a t e h o s e k oi i m e n k ul h o s s a j o g u rtti, k u r k k u r a a st e, mi n u, f e n k oli n si e m en et, h u n aj a, sit r u u n a m e h u j a s u ol a. S o s e ut a sil e ä k si. K a a d a l a s ei hi n. V al ut a p ä äll e sit r u u n a olii vi ölj y ä.

8 K PL

1, 5 dl

c h e d d ar- t ai e m m e nt alj u u st or a a st ett a 0, 5 dl r a a st ett u a p ar m e s a a nij u u st o a S e k oit a j u u st o r a a st e et k e s k e n ä ä n j a n o st el e n o k a r eit a u u ni p ellill e l ei vi n p a p e ri n p ä äll e. J ät ä k e k oj e n v älii n p alj o n l e vi ämi s v a r a a. P ai st a 2 2 5- a st ei s e s s a u u ni s s a n oi n 5 mi n u u i a, k u n n e s j u u st ol a st uj e n r e u n at o v at r u s ki st u n e et. A n n a k e k si e n j ä ä ht y ä j a r a p e ut u a e n n e n t a rj oil u a. VI V A H T EI K A S & R Y H DI K Ä S

J U O M A S U O SI T U S K yl m ä j o g u r i p o hj ai n e n k ei o k ai p a a j u o m alt a y r i st ä r y h di k k y y ä. T a rj o a t r e n di k ä st ä, K r ei k a st a k ot oi si n ol e v a n, A s s y rti k o-l aji k k e e n v al k o vii ni ä, j o k a t u n n et a a n e rit yi s e sti m e r elli s e n mi n e r a ali s e st a h a p o k k u u d e st a a n.

27

––– 2 /2 0


E N NE N PÄ Ä R U OK A A Pi z z a k y p s y y n ä p p är ä sti k u v ulli s e s s a grilli s s ä, u u ni s s a f oli o ar ki n p ä äll ä t ai pi z z a ki v ell ä. E n n e n k ui n l ait at pi z z a n k y p s y m ä ä n, k u u m e n n a grilli k u u m a k si. N äi n p o hj a k y p s y y t a s ai s e sti. Grill a a pi z z a n p ä äll e t ul e v at t ä ytt e et e n si n, j a l a d o n e k y p s ä n pi z z a n p ä äll e.

1 PI Z Z A / 4 A L K U R U O K A - A N N O S T A

1, 5 dl v ett ä 0, 5 tl s u ol a a 1 tl h u n aj a a 15 g t u or e hii v a a 4 – 4, 5 dl d ur u m- t ai 0 0- v e h n äj a u h oj a 3 r kl olii vi ölj y ä 5 2 3 2 2 1 2

28

––– 2 /2 0

00 g r kl r kl tl tl tl

t o m a atti m ur s k a a m ur s k att u a v al k o si p uli n k y ntt ä hi e n o n n ett u a t u or ett a or e g a n o a ölj y ä p u n a vii ni eti k k a a s u ol a a s o k eri a

2 dl m o z z ar ell aj u u st or a a st ett a p u oli k a s a n n o s grill att u a B B Q- k a n a a, o hj e all a 4 vii p al ett a grill att u a t u or ett a a n a n a st a 0, 5 r u u k k u a b a sili k a a f oli o ar k ki, ölj y ä

L e m p e ä sti t uli n e n B B Q- k a sti k e s o pii br oil eri n, l a m p a a n j a p o s s u n m ari n oi mis e e n. A n n a li h a n m a u st u a m ari n a di s s a riitt ä v ä n pit k ä ä n, j ott a m a k u i m e yt y y k u n n oll a j a t e k e e li h a st a m ur e a a.

4 A N N O ST A

5 0 0 g br oil eri n p ai stil ei k k eit ä 1 pi e ni k elt a si p uli 2 v al k o si p uli n k y ntt ä 1 pi e ni c hili 1 r kl r a a st ett u a i n ki v ä äri ä 4 r kl ölj y ä 1 dl t o m a atti p yr e et ä 2 dl v al k o vii ni ä 1 dl f arii ni s o k eri a 0, 5 tl j a u h ett u a j u u st o k u mi n a a 1 dl s oij a a 0, 5 dl w or c e st er s hir e k a sti k ett a

ALE

J U O M A S U O SI T U S B B Q-t u n n el m a n t a k a a r ai k a s k yl m ä ol ut. T a rj o a g rilli pi z z a n k a n s s a kl a s si s e e n t y ylii n y h d y s v alt al ai st a I P A- ol u a, j o h o n a r o mi h u m al at t u o v at s ä v yj ä t r o o p pi si st a h e d el mi st ä j a sit r u k si st a. V oi m a k k a a m pi h u m al oi nti t u o h y v ä ä r y h di k k y y ä B B Q- k a sti k k e ell a sil at ull e s u ol ai s e n m a k e all e pi z z all e.

V al mi st a pi z z a p o hj a. S e k oit a k ä d e nl ä m p öi s e n v e d e n j o u k k o o n s u ol a j a h u n aj a. Li ot a j o u k k o o n t u o r e hii v a. Li s ä ä v e h n äj a u h ot m u ut a m a s s a e r ä ss ä k o k o aj a n t ai ki n a a v ai v at e n. V ai v a a t ai ki n a a vii si mi n u u i a. Li s ä ä l o p p u v ai h e e s s a ölj y. A n n a n t ai ki n a n k o h ot a l ei vi nlii n a n all a h u o n e e nl ä m m ö s s ä 4 5 mi n u u i a. V al mi st a t äll ä v äli n t o m a a i k a sti k e s e k oitt a m all a k ai k ki ai n e k s et k ul h o s s a k e s k e n ä ä n. H al ut e s s a si s o s e ut a s a u v a s e k oi i m ell a sil e ä k si. K a uli p o hj at ai ki n a j a u h ot et ull a p ö y d äll ä m a hd olli si m m a n o h u e k si, p y ö r e ä k si t ai s u o r a k ait e e n m u ot oi s e k si l e v y k si rii p p u e n g rilli n m alli st a. V oit el e pi z z a p o hj a n k o k oi n e n al u mii nif oli oa r k ki olii vi ölj yll ä. N o st a pi z z a p o hj a f oli o n p ä äll e k a uli m e n a v ull a. N o st a p o hj at ai ki n a f oli oi n e e n e si m e r ki k si t a rj o i m ell e t ai p ellill e, j o st a s e o n h el p p o li u’ u a a g rillii n. V oit n o st a a p o hj a n m y ö s pi z z a ki v e n p ä äll e. L e vit ä p o hj a n p ä äll e t o m a a i k a sti k e a. Ri p o el e k a sti k k e e n p ä äll e j u u st o r a a st e a. K u u m e n n a g rilli t uli k u u m a k si. Li u’ ut a pi z z a g rilli ritil äll e j a s ä ä d ä g rilli n l ä m p ötil a k e s kil ä mm öll e. K y p s e n n ä pi z z a a g rilli s s ä k u v u n all a n oi n 1 0 –1 5 mi n u u i a, k u n n e s p o hj a o n k y p s ä j a j u u st o o n s ul a n ut pi z z a n p ä äll e. R e vi v al mii n pi z z a n p ä äll e g rill a u a B B Qk a n a a j a g rill a u a t u o r e a a n a n a st a. Vii m ei st el e b a sili k all a.

K u o ri j a hi e n o n n a si p uli j a v al k o si p uli n k y n n et. H al k ai s e c hili, p oi st a si e m e n k o d at j a k al v ot, j a hi e n o n n a. K u o ri j a r a a st a i n ki v ä ä ri. K u u m e n n a ölj y k a il a s s a. Li s ä ä si p uli, v al k osi p uli j a t o m a a i p y r e e. K u ull ot a mi e d oll a l ä mm öll ä viiti s e n mi n u u i a, k u n n e s si p ulit o v at p e h m eit ä. Li s ä ä k a il a a n c hilit, i n ki v ä ä ri r a a st e, v al k o vii ni, f a rii ni s o k e ri j a j u u st o k u mi n a. K eit ä mi e d oll a l ä m m öll ä p o ri st e n 5 mi n u u i a. N o st a k a il a li e d elt ä. Li s ä ä s o ij a s e k ä w o rc e st e r s hi r e k a sti k e. S o s e ut a s a u v a s e k oi i m ell a t a s ai s e k si. M ai st a j a li s ä ä t a r vi a e s s a s o ij a a j a s o k e ri a. N o st a li h at m a u st u m a a n m a ri n a di n j o u k k o o n v ä hi nt ä ä n 1 2 t u n ni k si, mi el ell ä ä n v u o r o k a u d e k si. Ot a g rill a a v a li h a p u oli s e n t u nti a e n n e n k y p s e nt ä mi st ä h u o n e e nl ä m p ö ö n. P y y h k äi s e m a ri n a di a li h a n pi n n alt a. G rill a a p ai stil ei kk eit ä k e s kil ä m m öll ä n oi n 8 mi n u u i a v älill ä k ä ä n n ell e n. V al el e pi n n all e k e v y e sti m a ri n a di a k y p s e nt ä mi s e n al k u v ai h e e s s a.


29

––– 2/20


30

––– 2/20


P Ä Ä R U O K A LI S Ä K K EI N E E N

4 A N N O ST A

3 dl b ul g uri a t ai k a ur a- at eri aj y vi ä ri p a u s s u ol a a 1 tl k ur k u m a a 3 r kl sitr u u n a m e h u a 2 r kl olii vi ölj y ä 1 tl h ari s s at a h n a a 1 n e kt arii ni 1 pr k ( 2 9 0 g) k y p si ä p u n ai si a t ai vi hr eit ä li n s s ej ä 1 dl hi e n o n n ett u a l e hti p er silj a a t ai mi ntt u a 1 dl hi e n o n n ett u a or e g a n o a 1 dl r u si n oit a

500 g 3 2 1 1

r kl r kl r kl tl

k y p si ä v ar h ai s p er u n oit a ölj y ä sitr u u n a m e h u a h u n aj a a s u ol a a

1 dl m aj o n e e si a 1 tl dij o ni n si n a p pi a 1 m ur s k att u v al k o si p uli n k y n si 0, 5 sitr u u n a n r a a st ett u k u ori ri p a u s s u ol a a j a s o k eri a s or mi s u ol a a m u st a pi p p uri a 1 r u u k k u k ori a nt eri a

K y p s e n n ä b ul g u r t ai k a u r a- at e ri aj y v ät p a k k a u k s e n o hj e e n m u k ai s e sti s u ol all a j a k u r k u m all a m a u st et u s s a v e d e s s ä. K a a d a k y p s ät j y v ät k ul h o o n. S e k oit a sit r u u n a m e h u, ölj y j a h a ri s s a k e s k e n ä ä n k ul h o s s a j a li s ä ä j y vi e n j o u k k o o n. L ei k k a a n e kt a rii ni k u uti oi k si. H u u ht el e k y p s ät li n s sit n o p e a sti k yl m äll ä v e d ell ä sii vil ä s s ä. Hi e n o n n a y rtit. S e k oit a li n s sit, y rtit j a r u si n at j y v ä s e o k s e n j o u k k o o n. K a a d a s al a a i t a rj oil u v a dill e. K o ri st el e y r i e n l e h dill ä. T a rj o a g rilli r u o ki e n k a n s s a.

S e k oit a k ul h o s s a m a ri n a di n ai n e k s et. S e k oit a j o u k k o o n h al k ai st ut p e r u n at. A n n a m a u st u a 3 0 – 6 0 mi n u u i a. S e k oit a sit r u u n a- ai oli n ai n e k s et k e s k e n ä ä n k ul h o s s a. Pi st el e p e r u n at v a r r a sti k k ui hi n j a p ai st a g rilli s s ä k e s kil ä m m öll ä 5 –1 0 mi n u u i a m a ri n a dill a v al ell e n, k u n n e s p e r u n a n pi nt a o n k a u nii n r u s k e a. M a u st a g rill at ut p e r u n a v a rt a at s o r mi s u ol all a j a pi p p u rill a. V al ut a p e r u n a v a rt ai d e n p ä äll e sit r u u n a- ai oli a j a hi e n o n n a p ä äll e k o ri a nt e ri a.

Grillir u o ki e n k yl k e e n l oi st a v a sti s o pi v a j y v ä s al a atti s a a m a k e utt a n e kt arii ni st a j a r u si n oi st a. S al a ati n j o u k k o o n s e k oit ett u h ari s s at a h n a t u o m a k u u n p y ör e ä ä t uli s u utt a. V al mi st a j y v ä s al a atti h y vi s s ä aj oi n e n n e n r u o k ail u a, j ott a m a ut t a s a a nt u v at. VE H NÄ OL UT

J U O M A S U O SI T U S H e n n o n t uli n e n, h e d el m äi n e n j y v ä s al a a i m ai st u u a r o mi k k a a n v e h n ä ol u e n k a n s s a. T ut u st u e rit yi s e sti B el gi a s s a v al mi st e a v a a n v e h n ä ol u y y p pii n, wit bi e rii n, j o st a l ö yt y y ai m o a n n o s sit r u k si s u u a j a k o ri a nt e ri nsi e m e nt e n j a a p p el sii ni n k u o r e n t u o m a a m a u st ei s u u a.

Sitr u u n ai n e n, h u n aj all a m a k e ut ett u m ari n a di a nt a a k y p sill e v ar h ai s p er u n oill e i h a n a n m a u n j a t e k e e k u or e st a h er k ulli s e n m a k e a n j a r a p e a n. J o s m a h d olli st a, s e k oit a m ari n a di l ä m pi mi e n k eit ett yj e n p er u n oi d e n j o u k k o o n, j oll oi n m ari n a di i m e yt y y p er u n a a n j a m a u st a a s e n p ar e m mi n k ui n k yl m ä n p er u n a n. PI R T E Ä & H E D E L M ÄI N E N

J U O M A S U O SI T U S V al k o si p ulill a j a k o ri a nt e rill a sil at ut g rill at ut p e r u n a v a rt a at n a utit a a n k u pli e n k e r a. S a m p p a nj a m e n et el m äll ä v al mi st e u c a v a P e n e d è si n al u e elt a t u o pe h meää paa h de aja me h u k kaa n sit r u k si st a h e d el m äi s y y ä t a p a st y yli st e n h e r k k u v a rt ai d e n k a v e ri k si. 31

––– 2 /2 0

2 1 tl 1l 1 1

p er att u a j a s u o m u st ett u a sii k a a s u ol a a t u or ett a pi n a atti a mi et o c hili sitr u u n a

2 0, 5 dl 3 r kl 1 r kl 2 r kl

v al k o si p uli n k y ntt ä s oij a a r u o k o s o k eri a k or e al ai st a g o c h uj a n g- c hilit a h n a a vii ni eti k k a a

1

p u n ai n e n k e s ki v a h v a c hili

f oli o ar k k ej a, ölj y ä

4

pi e nt ä s y d ä n s al a atti a

1 1 tl 2 r kl 1 r kl 0, 5 r kl 1 – 2 tl 2 tl

m ur s k att u v al k o si p uli n k y n si r a a st ett u a i n ki v ä äri ä olii vi ölj y ä vii ni eti k k a a r u o k o s o k eri a k or e al ai st a g o c h uj a n g- c hilit a h n a a k al a k a sti k ett a

P y y h k äi s e sii at k ui v a k si t al o u s p a p e rill a j a l ei k k a a t e r ä v äll ä v eit s ell ä viilt oj a k al oj e n n a h k a a n r u ot o o n s a a k k a. Ri p o el e k al oj e n si s äll e s u ol a a. H u u ht ai s e pi n a ati nl e h d et l ä vi k ö s s ä. H al k ai s e c hili j a r a a p ut a si e m e n k o d at p oi s. P e s e sit r u u n a j a vii p al oi. L a d o k al oj e n si s äll e t u o r e a pi n a a i a, sit r u u n avii p al eit a j a h al k ai st ut c hilit. N o st a k al at ölj yll ä v oi d elt uj e n f oli o a r k ki e n p ä äll e. K u o ri j a hi e n o n n a m a ri n a dii n t ul e v at v al k o si p uli n k y n n et. S e k oit a v al k o sip uli, s o ij a, r u o k o s o k e ri, c hilit a h n a j a vii ni eti k k a. V al el e m a ri n a di a k al oj e n p ä äll e. G rill a a k e s kil ä m m öll ä v älill ä k al a a m a ri n a dill a v al ell e n 1 5 – 2 0 mi n u utti a, k u n n e s k al a n e v ät i rt oil e v at j a li h a t u nt u u p e h m e ält ä j a k y p s ält ä. K ä ä n n ä k al a a k y p s e nt ä mi s e n ai k a n a 1 – 2 k e rt a a. Vii p al oi k y p s ä n k al a n p ä äll e c hili ä. V oit m y ö s k y p s e nt ä ä k al at u u ni p ellill ä 2 2 5- a st ei s e s s a u u ni s s a n oi n 2 0 mi n u utti a rii p p u e n k al oj e n k o o st a. G rill a a li s u k k e e k si s y d ä n s al a a i a. H al k ai s e j a h u u ht el e s y d ä n s al a atit. S e k oit a k e s k e n ä ä n ki m c hi k a sti k e a

K e s ä n m ai st u vi n k al a grill at a a n j a m a u st et a a n c hilit a h n all a, s oij all a, r u o k o s o k erill a j a vii ni eti k all a. M ari n a di t e k e e k al a n pi n n a st a j u uri s o pi v a n m a k e a n, t a h m e a n j a t uli s e n. Sii a n t ä ytt e e k si l a d ott u pi n a atti k y p s y y grill a u k s e n ai k a n a j a t e k e e r u o a st a t ä y d elli s e n. T arj o a k al a n k a n s s a grill att u a s y d ä n s al a atti a, j o n k a p ä äll e o n pir s k ot elt u t uli st a it s et e ht y ä ki m c hi k a sti k ett a. J U O M A S U O SI T U S G rilli k al a a a si al ai si n vi v a ht ei n n o u s e e u u sii n sf ä ä r ei hi n k e s äi s e n pi n ki n r o s e e vii ni n s e u r a s s a. M a u st ei s ell e r e s e ptill e k a n n a a a v alit a a r o m a a i s e n h e d el m äi n e n, m u a k ui v a r o s e e vii ni: P o hj oi s-It ali a n V e n et o st a t ul e v at C hi a r e o- r o s e e vii nit o v at v ä rilt ä ä n h ail a k oit a, m u a sit ä ki n m a u k k a a m pi a j a oi v alli si a p a r ej a g rill at ull e k al all e. v a rt e n v al k o si p uli m u r s k a, i n ki v ä ä ri r a a st e, olii vi ölj y, vii ni eti k k a, r u o k o s o k e ri, c hilit a hn a j a k al a k a sti k e. G rill a a s y d ä n s al a a ej a p a ri mi n u u i a v älill ä k ä ä n n ell e n. L e vit ä t a rj oil u v a dill e. Pi r s k o el e p ä äll e ki m c hik a sti k e a.


J Ä L KI R U O K A R a p e u d e st a, k er m ai s u u d e st a j a m a n si k oi st a – nii st ä o n k e s äj äl k k äri t e ht y! M ar e n ki k a k k u o n k e s ä n p ar a s j äl kir u o k a, k o s k a p o hj a n v oi l ei p o a v ai k k a p a k a ht a p äi v ä ä e n n e n t arj oil u a. M a k e a n k a k u n r ai k a st a v at mi nt ull a j a li m eti n k u or ell a m a u st et ut m a n si k at. T ä yt ä k a k k u v a st a j u uri e n n e n t arj oil u a, j ott a m ar e n ki p y s y y i h a n a n r a p e a n a.

8 A N N O ST A

4 2, 5 dl 2 tl 1 tl 0, 5 dl

k a n a n m u n a n v al k u ai st a hi e n o a s o k eri a p er u n at är k k el y sj a u h oj a o m e n a vii ni eti k k a a t ai sitr u u n a m e h u a k o o k o s hi ut al eit a t ai k o o k o sl a st uj a

5 0 0 g m a n si k oit a 1 dl v a h v a a mi ntt u a 1 li m eti n r a a st ett u k u ori 2 r kl s o k eri a 100 g 100 g 2 dl

v al k o s u kl a at a sitr u u n at u or ej u u st o a k u o h u k er m a a

mi nt u nl e hti ä j a v al k o s u kl a at a

32

––– 2 /2 0

Mi a a v al k u ai s et k ul h o o n. V at k a a s ä h k öv at k ai m ell a h ö öi s e k si v a a h d o k si. Ri p o el e j o u k k o o n v ä hit ell e n s o k e ri a j a j at k a v at k a a mi st a, k u n n e s v a a ht o o n kiilt ä v ä n v al k oi st a j a k o v a a. V at k a a v a a h d o n j o u k k o o n p e r u n at ä r k k el y sj a u h ot j a vii ni eti k k a. L e vit ä m a r e n ki v a a ht o l ei vi n p a p e ri n p ä äll e u u ni p ellill e. Ri p o el e p ä äll e k o o k o s hi ut al eit a. K y p s e n n ä 1 2 5- a st ei s e s s a u u ni s s a 1, 5 t u nti a. A n n a j ä ä ht y ä. L ei k k a a m a r e n kil e v y p u oli k si. P oi st a m a n si k oi st a k a n n at j a l ei k k a a pi e n e mmi k si p al oi k si. Hi e n o n n a mi n u. P e s e li m e i j a r a a st a siit ä k u o ri. S e k oit a m a n si k at, mi n u, k u o ri r a a st e j a s o k e ri k e s k e n ä ä n. S ul at a v al k o s u kl a a. S e k oit a t u o r ej u u st o n j o u k k o o n. V at k a a k e r m a l ö y s ä k si v a a h d o k si j a li s ä ä t u o r ej u u st o s e o k s e n j o u k k o o n. N o st a t oi n e n m a r e n ki k a k k u p o hji st a t a rj oil uv a dill e. L e vit ä p ä äll e p u ol et sit r u u n a- v al k o s u kl a av a a h d o st a j a mi n u m a n si k oi st a. N o st a t oi n e n m a r e n kil e v y t ä y e e n p ä äll e. L e vit ä p ä äll e sit r u u n av al k o s u kl a a v a a ht o a j a m a n si k oit a. K o ri st el e mi nt u nl e h dill ä j a r o u hit ull a v al k o s u kl a all a. LE M PEÄ & MA KEA H K O

J U O M A S U O SI T U S R u n s a a n k u k k ai s at j a a r o m a a i s et M u s c atr y p äl e p e r h e e n vii nit o v at o mi a a n k e s ä p ö y d ä n m a k ei d e n h e r k k uj e n s e u r a a n. T a rj o a j äl ki r u o a n k a n s s a r eil u sti viil e n n e yi n ä k u pli vi a M o s c at ok u o h u vii n ej ä e si m e r ki k si It ali a n Pi e m o nt e st a ( M o s c at o d’ A sti) t ai E s p a nj a st a.


33

––– 2/20


K A U D E N P A NI M O T U O T T E E T

A L K O H O LI T O N SII D E RI

S o m e r s b y A p pl e S u o mi

G RI L LI E N Ä Ä R E L L E, J Ä R VI K A L A N S E U R A A N, O M E N A P U U N A L L E

K e s äj u o mi s s a m ai st u u ki r p a k k u u s j a r ai k k a u s

Sitr u k si st a j a r a p s a k k a a j är vi k al all e, k o n st ail e m at o nt a grilli h er k k uj e n s e ur a a n. Ei k ä u n o h d et a r e nt o a n a uti s k el u a o m e n a p u u n all a t ai t er a s sill a, sii h e n s o pii kl a s si k k o dri n ki st ä t e ht y v al mi s j u o m a s e k oit u s, al k o h olill a t ai il m a n. K e s ä n p a ni m ot u ot e u ut u u k si st a l ö yt y y m a k uj a j o k a l ä ht ö ö n! T E K S TI P ÄI VI L A A K S O | K U V A T

K 34

––– 2 /2 0

R O OPE PER M A NT O

e s äll ä a r v o st et a a n si m p p el eit ä j a fiili k s e e n m e n e vi ä a si oit a”, Al k o n p a ni m ot u ott ei d e n t u ot e p ä älli k k ö Ti m o V all o s a n o o. ” E si m e r ki k si ol u e n k o h d all a ei v ältt ä m ä ä p y s ä h d yt ä mi e i m ä ä n, mit k ä h u m al at t u o e e s s a o n. K e s k ei st ä o n, e ä j u o m a o n ki v a, j a e ä s e n ä y ä ä j a m ai st u u h y v ält ä. H a n k al at j a j o p a m o nim ut k ai s et m a k u y h di st el m ät o n t äll ä e r ä ä n ä ht y, n yt oll a a n m e n o s s a b a c k t o b a si c s - o s a st oll e eli h y vii n j a l a a d u kk ai sii n m a k ui hi n”, V all o s a n o o j a vii a a k e s ä v ali k oi m a n n elj ä ä n u ut u u s ol u e e n.

R AI K K A U S T R E N DI H A L LI T S E E

K e s ä k a u d e n u u si s s a p a ni m ot u o ei s s a – ol ui s s a, sii d e r ei s s ä j a j u o m a s e k oit u ksi s s a – r ai k k a u s j a k e s äi s y y s o n y ht ein e n ni mi äj ä. ” S e n ä k y y ol u e s s a v ai k k a p a sit r u k sis u ut e n a, sii d e r ei s s ä vi h e r o m e n a n a t ai k oti pi h a n m a rj oi n a, m o c kt aili s s a t a a s k a r p al o n j a li m e n y h di st el m ä n ä. M u k an a o n sii s pi e ni a n n o s r et r o a.” Ol ui d e n t a p a a n m y ö s sii d e r ei s s ä h allit s e v at r e h elli s et j a ai d ot m a ut.

” T a rj oll e t ul e e r a n s k al ai n e n, k y p s ä m a al ai st y yli n e n sii d e ri, j o st a l ö yt y y viv a ht ei k k u u a j a m a a nl ä h ei s y y ä. V a h v a r o s e e vii nit r e n di h e ij a st u u n yt m y ö s sii d e r ei hi n. B ri il äi s e n p e ri nt ei s e n v almi st aj a n u ut u u s o n j u u ri r o s e e sii d e ri. Pi e n e n t a u o n j äl k e e n u ut u u k si e n j o uk o st a l ö yt y y m y ö s m a rj oill a m a u st e u, m e h e v ä sii d e ri, j o n k a m a k u m a ail m a st a l ö yt y y h e r u k k a a j a m u sti k k a a eli k otipi h a n j a m et s ä n m a rj oj a”, V all o s a n o o. H ä n e n m u k a a n s a e nit e n r ai k k a u st r e n di n h a rj all a m e n n ä ä n k uit e n ki n j u o m a s e k oit u k si s s a. ” Nii d e n m a ui st a l ö yt y y s p rit z e rt y yli st ä k at k e r a a sit r u k si s u u a. Kl a ssi n e n gi n t o ni c t a a s s a a u u a a vi rit y st ä sit r u u n a v e r b e n a st a.” K e s ä v ali k oi m a s s a o n e sill ä m y ö s t oi n e n v a h v a t r e n di, al k o h oli o m u u s. ” Al k o h oli o m at j u o m at o v at k e hi yn e et h ui m a n p alj o n. S o k k o n a m ai st a e ss a ei e n ä ä v äl ä m ä ä v oi s a n o a, o n k o v ai k k a p a ol ut al k o h olit o n v ai ei. Sit ä ei e r ot a ai n a a si a nt u nt ij a k a a n. M y ö s u u sill a m o c kt ail eill a o n u s ei n ait o c o c kt ail-t a u st a j a m a k u o n s e n m u k ai n e n”, V all o s a n o o.

K E S Ä V A LI K OI M A S S A O N E SI L L Ä M Y Ö S T OI N E N V A H V A T R E N DI , A L K O H O LI T T O M U U S .

R ai k k a a n o m e n ai n e n al k o h olit o n sii d eri.


SII D E RI

VE H NÄ OL UT

ALE

H e n r y W e st o n s Vi nt a g e R o s é E n gl a nti

F ri e d e nf el s e r S o m m e r W ei z e n S a ks a

L a h d e n E ri k oi s S u m mer 2 02 0 S u o mi

Tr e n di k ä s r o s e e sii d eri p eri nt ei s elt ä v al mi st aj alt a m o ni p u oli sii n r u o k a p ö ytii n.

P eri nt ei n e n s u o d att a m at o n v e h n ä ol ut s a k s al ai s p a ni m olt a.

R ai k a s k e s äi n e n al e, j oll a o n r aj oit ett u s a at a v u u s.

J U O M A S E K OI T U K S E T

O ri gi n al L o n g D ri n k Gi n & Li m e S u o mi K e v y e m pi li m etill ä m a u st ett u l o n g dri n k.

35

––– 2 /2 0

K A L A S A A LII N K A N S S A

K oti m ai s e n j är vi k al a n k a n s s a v oi t arj ot a sitr u k si st a j a r a p s a k k a a o m e n a sii d eri ä t ai p al e al e a. M y ö s r o s e e sii d eri vii ht y y h y vi n k al a n s e ur a s s a, s a k s al ai n e n v e h n ä ol ut o n kl a s si n e n v ali nt a r a s v ai s e m m a n k al a n s e ur a a n. J o s h al u at n a utti a l o n k er o a r u o k aj u o m a n a, y h di st ä s e s al a attii n.


A L K O H O LI T O N OL UT

S a n Mi g u el R a dl e r E s p a nj a Al k o h olit o n l a g er, j o k a o n m a u st ett u sitr u u n ali m o n a dill a.

L AGE R

Wi e ni n g e r H ö gl w ö rt h e r S o m m e r bi e r S a ks a

Mi k r o p oli s L e m o n V e r b e n a Gi n A n d T o ni c T a ns k a

Tr a diti o n a ali n e n v a al e a l a g er ol ut k e s ä n grill ail u u n.

Sitr u u n a v er b e n all a m a u st ett u kl a s si k k oj u o m a s e k oit u s r ai k k a a k si a p eritii vi k si.

SII D E RI

G ali p e e B r ut R a ns k a R u n s a a n o m e n ai n e n j a vi v a ht ei k a s r a n s k al ai s sii d eri.

36

––– 2 /2 0

G RI L LI H E R K K U J E N S E U R A K SI

J U O M A S E K OI T U K S E T

A p eritii vi n r o oli s s a p eri nt ei n e n gi n t o ni c s o pii m y ö s grillij u hlii n. S uj u v a sti grilli p ö yt ä ä n i st u v at m y ö s k ai k ki k a u d e n ol u et. Al k o h olitt o m a n ol u e n sitr u k si s u u s t oi mii erit yi s e n h y vi n k a s vi st e n j a k al a n k a n s s a. Kl a s si s e n a grilli m a k k ar a n j a p o s s u n k a v eri n a pi d et ä ä n t a a s m alt ai st a l a g eri a. P al e al e j a sitr u k si n e n I P A s o pi v at p u ol e st a a n k a s vi s- j a k al a p u ol e n t arj ott a vi e n s e ur a a n. R a n s k al ai n e n sii d eri y h di st y y m ai ni o sti p o s s u u n j a j u u st oi hi n, r o s e e sii d eri t oi mii mi n k ä t a h a n s a grillir u o a n k a n s s a.


SII D E RI

T h e G o o d Ci d e r of S a n S e b a sti a n Wil d B e r r y E s p a nj a M e h e v ä n m arj ai n e n m a u st ett u sii d eri.

ALE

M all a s k o s ki J ui c y S u m m e r I P A S u o mi Sitr u u n a n k u or ell a m a u st ett u m e h u k a s pi e n p a ni m o-I P A.

L AI T U RI N N O K K A A N J A N A U TI S K E L U U N

H y v ä j äl kir u o k aj u o m a o n kl a s si n e n c o s m o p olit a n, j o k a t ä n ä k e s ä n ä t arj ot a a n tr e n di k k ä ä n ä m o c kt aili n a. C o s m o p olit a ni n li m etti n e n j a k ar p al oi n e n m a k u t oi mii l oi st a v a sti m y ö s v ai k k a p a m a n si k k am ar e n ki k a k u n k a n s s a. M arj ai s a sii d eri s o pii nii n i k ä ä n m arj aj äl kir u o ki e n s e ur a a n t ai o n s ell ai s e n a a n oi v a j äl kir u o k aj u o m a. I P A- ol ut t u o n a uti s k el u u n r u n s a a m pi a m a k uj a, m utt a t oi mii m y ö s r u o k aj u o m a n a. K e s ä s u o si k k ej a o v at s prit z erit, j ot k a s o pi v at nii n n a uti s k el u u n k ui n a p eritii v ei k si ki n.

37

––– 2 /2 0

J U O M A S E K OI T U K S E T

Mi k r o p oli s G r a p ef r uit S p rit z e r T a ns k a Gr ei p pi s e n r ai k a s j a k at k er oi n e n s prit z er.

V E D E T, M E H U T JA M U UT

N o ki a n C o s m o p olit a n M o c kt ail S u o mi K ar p al oi n e n j a li m etti n e n kl a s si k k odri n k kii n p er u st u v a m o c kt ail.


I L MI Ö

HY VÄ Ä R U O K A A L O MPA K OLLE JA M A A PALL OLLE V oi k o r u o k a oll a y ht ä ai k a a il m a st o y st ä v älli st ä, t er v e elli st ä j a li s ä k si e d ulli st a ? K yll ä, s a n o v at a si a nt u ntij at. Oi k eill a v ali n n oill a r u o k a k a u p a s s a s e k ä r u o a n v al mi st u k s e n s u u n nitt el ull a v oit li e v e nt ä ä il m a st o a h di st u st a j a s a m all a k o ht u ulli st a a o m at r u o k a m e n o si. T E K S TI

H 38

––– 2 /2 0

H E L E N A F O R S G Å R D, M A RI N A A H L B E R G | K U V A T U L RI K A P O U S E T T E, I S T O C K

y vi n s u u n nit elt u o n p u oli k si t e ht y, p ät e e m y ö s e d ulli s e e n r u o a nl ai o o n. S u u n ni el em all a at e ri at j a r u o k a o st o ks et et u k ät e e n v oit v ä h e nt ä ä yli m ä ä r äi st ä k ul ut u st a j a pi e n e nt ä ä bi oj ä ei sii n h ei t et y n r u o a n m ä ä r ä ä. R u o a n il m a st ov ai k ut u k si a v ä h e n n ät p u ol e st a a n l a ut a sm alli n m u k ai sill a r u o k a v ali o m u ut o k sill a – s u o si k a s vi s p ai n o ei st a r u o k a a j a s y ö p u n ai st a li h a a k o ht u u d ell a. V alti o n r a vit s e m u s n e u v o el u k u n n a n l a ut a sm alli m ä ä ri el e e, mit ä t ä y si p ai n oi s e e n j a t e r v e elli s e e n r u o k a v ali o o n k u ul u u. H a r v a s u o m al ai n e n ai k ui n e n k uit e nk a a n s y ö s u o sit u k s e n m u k ai s et p u oli kil o a k a s vi k si a p äi v ä s s ä. Li h a n k ul ut u s he n keäja v u o a ko h de n o n se n s ijaa n k a s v a n ut 6 7 kil o st a ( v. 1 9 9 0) 81, 3 kil o o n ( v. 2 01 8). Vii m ei st ä ä n n yt o n ai k a k a nn u st a a k a s vi k sii n!

O L E PI HI!

G öt e b o r gil ai n e n r a vit s e m u st e r a p e u i, ki rj ail ij a j a bl o g a aj a H a n n a Ol v e n m a r k o n j ul k ai s s ut k a k si k ei o ki rj a a, j ot k a k ä si el e v ät t e r v e elli s y y d e n, il m a st oti et o u d e n j a e d ulli st e n r a a k a- ai n ei d e n y h di st ä mi st ä r u o k a v ali o s s a. Ol v e n m a rkill a kii n n o st u s n u u k a a n r u o k a a n l ä hti o pi s k el u aj oilt a. ” H al u si n s y ö d ä m a h d olli si m m a n r u n s a s r a vi nt ei st a r u o k a a r aj alli s ell a b u d j etill a. T e st a si n e ril ai si a r a a k a- ai n eit a j a nii d e n y h di st el mi ä r u o a nl ait o s s a j a y riti n

H a n n a Ol v e n m ar k k a n n u st a a pi e n e nt äm ä ä n h ä vi k ki ä. ” Li n s si p a d a n v oi s o s e utt a a k eit o k si j a ylij ä ä n e e n vii ni n p a k a st a a r u o a nl aitt o a v art e n. ”

el ä ä e d ulli s e sti, m u a s a m all a il m a st o vii s a a sti. Oli n m a h d olli si m m a n pi hi.” V al mi st u mi s e n s a j äl k e e n Ol v e n m a r k oli t öi s s ä s ai r a al a s s a j a k o ht a si p otil ait a, j ot k a k e rt oi v at, e ei h eill ä oll ut v a r a a s y ö d ä t e r v e elli s e sti. Ol v e n m a r k p ä ä i k e hit ell ä e d ulli si a r e s e pt ej ä j u u ri n äit ä i h mi si ä v a rt e n.

E N E M M Ä N K A S VI K SI A L A UT ASELLE

R a vit s e m u s s u o sit u st e n m u k a a n t e r v e elli s e e n r u o k a v ali o o n k u ul u u p alj o n k a svi k si a. Ol v e n m a r k l ö yt ä ä k a s vi k u n n a n

L a s k e a n n o k s e si hiil ij al a nj äl ki: Eli nt ar vi k k ei d e n hiilij al a nj äl ki l a s k ur eit a l ö yt y y m u u n m u a s s a i s oi m milt a k a u p p a k etj uilt a. A n n o sl a s k uri a utt a a r u o a n m ä är ä n mit oitt a mi s e s s a: s a a s y o d a.fi / a n n o sl a s k u ri


Pi e ni m m ät kil o k o ht ai s et p ä ä st öt r u oi s s a o v at k oti m ai sill a p er u n oill a j a j u ur e k sill a:

all e 0, 4 k g C O2 e

M A RT AT

HII LI DI O K SI DI E K VI V A L E N T TI C O 2 E K V T AI C O 2 E = K a s vi h u o n e k a a s u p ä ä st öj e n y ht ei s mitt a, j o n k a a v ull a v oi d a a n l a s k e a y ht e e n eri k a s vi h u o n e k a a s uj e n p ä ä st öj e n v ai k ut u s k a s vi h u o n eil mi ö n v oi mi st u mi s e e n.

R u o a nt u ot a n n o n j a - k ul ut u k s e n o s u u s k ul ut u k s e n hiilij al a nj älj e st ä S u o m e s s a: yli

20%

L U KE

39

––– 2 /2 0

S u o m al ai s et k otit al o u d et h eitt ä v ät s y ö m ä k el p oi st a r u o k a a r o s kii n:

1 2 0 –1 6 0 milj. kil o a / v u o si

L U KE

K e s ki v ert o s u o m al ai s e n hiilij al a nj äl ki, r u o k a:

18 0 0

k g C O 2 e / hl ö / v u o si

(t ä st ä yli 6 0 % k o o st u u p u n ai s e st a li h a st a j a m ait ot u ott ei st a) SI T R A

S u o m al ai s et k ul utti v at v. 2 01 8 t u or eit a vi h a n n e k si a n oi n

64

k g / hl ö L U KE

K ol m e s u u ri nt a il m a st o n k u o r mi aj a a S u o m e s s a

A s u mi n e n

R u o a nt u ot a nt o j a - k ul ut u s

Lii k k u mi n e n


H a n n a n vi n kit n u u k ail u u n S u u n nitt el e k o k o vii k o n at eri at et u k ät e e n e n n e n k a u p p ar ei s s u a. L a a di o st o sli st a k a u p a n h yll yj ärj e st y k s e n m u k a a n, v ält yt h er ät e o st o k silt a. S u o si e v ä s p äi vi ä s e k ä t öi s s ä ett ä m at k oill a. A s et a it s ell e si t a v oit e, j o k a m oti v oi k ul uj e n k ar si mi s e e n j a s ä ä st ä mi s e e n.

40

––– 2 /2 0

a nti mi st a m o nt a e d ulli st a v ai ht o e ht o a – p e r u n a, k a alit, si p uli, s ell e ri, p o r k k a n a j a p al st e r n a k k a. ” V oit v ä h e nt ä ä r u o k a m e n oj a v alit s em all a at e ri oill e vi h a n n e k si a, j u u r e k si a, p al k o k a s v ej a j a t ä y sj y v ä vilj oj a, j a s a m all a v ä h e nt ä ä li h a n s e k ä li h a v al mi st ei d e n k ul ut u st a. N äi n v ä h e n n ät m y ö s r u o a n il m a st o k u o r mit u st a.” H a n n a Ol v e n m a r k p ai n o a a, e ei ol e t a r k oit u s, e ä r y h d y m m e k a s vi s s y öji k si y ö n yli. ” K y s e o n a st ei ai s e st a m u ut o k s e st a – v ai h d a y k si t ai k a k si k al a- t ai li h a- at eri a a vii k o s s a vi h r ei sii n v ai ht o e ht oi hi n t ai a n n o st el e v ä h e m m ä n li h a a l a ut a s ell e. V oit e si m e r ki k si v al mi st a a j a u h eli h ak a sti k k e e n, j o s s a p r ot eii ni n a o n p u ol et j a u h eli h a a j a t oi n e n p u oli k a s li n s s ej ä. K a s vi s p ai n o ei n e n j a t e r v e elli n e n r u ok a it s e t e ht yi n ä at e ri oi n a ei ol e k alli st a”, Ol v e n m a r k v äi ä ä. T äll ä h et k ell ä R u ot si s s a t r e n di n ä o n ” fl e k s a a mi n e n”. ” M o n et r u ot s al ai s et s y ö v ät k a s vi k si a a r k e n a j a v al mi st a v at li h a a vii k o nl o p u ksi, aj at u k s ell a ’li h a r u o k a a k a r k ki p äi v än ä’. J o s s y öt li h a a h a r v e m mi n, v oit sii s s at s at a l a at u u n”, s a n o o Ol v e n m a r k. S a m all a t a v all a Ol v e n m a r k aj a el e e j u o m at u o ei st a: ei lii a n u s ei n, m u a l a at u a. ” Pi d ä n al k o h oli o m a st a ol u e st a, j o st a l ö yt y y m o nt a h y v ä ä v ai ht o e ht o a. S u o n it s ell e ni l a silli s e n s a m p p a nj a a ki n sill oi n t äll öi n! ”

S U U N NI T T E L E M A L L A S Ä Ä S T Ä T PI T K Ä N P E N NI N

Ol v e n m a r k l a atii o m at r e s e pti n s ä W W F: n O n e pl a n et pl at e - s u o sit u st e n m u k a a n j a p y r kii pit ä m ä ä n a n n o s k o ht ai s e n hiil ij al a nj älj e n all e 0, 5 k g C O 2 e.

H ä n k a n n u st a a h el p p o o n j a y k si n k e rt ai s e e n r u o a nl ai o o n. ” P a r h a at r e s e ptit t oi mi v at m y ö s a rj e s s a. Nii s s ä ei ol e pit ki ä ai n e sli st oj a, j a m o ni m ut k ai s et k ei i ö v äli n e et v oit u n o ht a a k a a pi n p e r äll e. It s e k ä yt ä n s a u v a s e k oiti nt a t ai bl e n d e ri ä v ai n n o p e u a a k s e ni t y ö s k e nt el y ä. H al u a n, e ä k a s vi st e n k ä y ö t e h d ä ä n h el p o k si”, Ol v e n m a r k s a n o o. K u st a n n u k s et p y s y v ät k u ri s s a, k u n v a r a at ai k a a o st o st e n s u u n ni el u u n j a t ut kit t a rj o u k si a. Ol v e n m a r k s u o sii e n n alt a, s e s o n gi n r a a k a- ai n ei d e n m uk a a n t e ht yj ä vii k k o r u o k ali st oj a j a l a atii o st o sli st at n äi d e n p o hj alt a. ” K uiti n l o p p u s u m m a o n h a r v oi n k u k k a r o y st ä v älli n e n, j o s p ä ät ät p äi v ä n at e ri oi st a k a u p a s s a v ä s y n e e n ä j a n äl k äis e n ä. S e k ä ai k a a j a r a h a a e ä e n e r gi a a s ä ä st y y, j o s t e et o st o k s et s u u n nit ell u sti k e r r a n t ai p a ri k e rt a a vii k o s s a.” Ol v e n m a r k k a n n u st a a v al mi st a m a a n k e r r all a e n e m m ä n r u o k a a. Yl ij ä ä n e e n r u o a n v oi j o k o p a k a st a a t ai m u u n n ell a s e u r a a vi n a p äi vi n ä. ” E si m e r ki k si i s o li n s si p at a, j ot a s y öd ä ä n m a a n a nt ai n a li s u k k ei n e e n, s o pii tii st ai n a l a s a g n e n t ä y e e k si. J o s p at a a

o n j älj ell ä vi el ä k e s ki vii k k o n a, v oi s e n s o s e u a a k eit o k si j a h ö y st ä ä li s ä ai n e ksill a. Yl ij ä ä n e e n vii ni n p a k a st a n ai n a m y ö h e m p ä ä r u o a nl ai o a v a rt e n. N äi n h ä vi k ki l ä h e n e e n oll a a.” R a a k a- ai n ei d e n a r v o st u s s a a a a u n o ht u a, k u n k a u p p oj e n h yll yt p ull ott a v at t u o eit a. Ol v e n m a r ki n m u k a a n l ä hi r u o k a, s e s o n ki aj a el u j a yl p e y s k oti m ai s e st a r u o a st a o n k uit e n ki n oll ut m a ail m all a t r e n di n ä j o u s e a m m a n v u o d e n. S y ö mi st ä v oi m y ö s aj at ell a el ä m y k s e n ä. ” Mi el e st ä ni r u o k ail u h et ki e n pit äi si oll a p äi v ä n k o h o k o hti a. Sill oi n i st u m m e j o k o y h d e s s ä t ai e ri k s e e n eli nt ä r k e ä n ä ä r e s s ä. J a a m m e el ä m y k si ä j a k o k em u k si a t ai mi eti m m e s y nt yj ä s y vi ä. V ai ht el u a s a a vi e m äll ä at e ri a n ul o s l u o nt o o n r et ki k ei i m e n ä ä r e e n t ai e v ä sl a ati k o s s a p ui st o n p e n kill e, m u a el ä m y s v oi oll a y ht ä s u u ri k ui n k all ei m m a s s a r a vi nt ol a s s a”, s a n o o H a n n a Ol v e n m a r k. • H a n n a Ol v e n m ar ki n bl o gi l ö yt y y o s oitt e e st a u n d erti a n. c o m, s u o m e k si k ä ä n n ett yj ä r e s e pt ej ä v oi l u k e a kirj a st a A n n o s e ur oll a ( P orti o n er u n d er ti a n), W S O Y.


L U O T T O R E S E P TI NI

Si m p p eli ä p e r u s r u o k a a pil k e sil m ä k ul m a s s a U uti s a n k k uri Kir si Al m- Siir a l u ott a a k eitti ö s s ä l a p s u u d e st a t utt ui hi n kl a s si k k or e s e pt ei hi n. T utt uj e n m a k uj e n li s ä k si i n s pir a ati o p ä ä s e e sill oi n t äll öi n v all oill e e n. PI M Ä KI L Ä | J U O M A S U O SI T U S A N RI LI N D S T R Ö M / A L K O

Ki r si Al m- Sii r a, mill ai n e n o n r u o k afil o s o fi a si ? E n j u uri k a a n hi fi st el e, v a a n t y k k ä ä n k ä ytt ä ä p er u sr a a k a- ai n eit a. S y ö n pit k älti s a m a nl ai st a r u o k a a k ui n o m a s s a l a p s u u d e s s a ni: p alj o n k al a a j a vi h a n n e ksi a, y k si n k ert ai s e sti v al mi st ett u n a. Pi d ä n k ai k e st a m er e s s ä k a s v a n e e st a. T oi s a alt a k o k k a a n sill oi n t äll öi n m y ö s s u s hi a, l ä hi n n ä ti ett yj ä, h y v ä k si h a v aitt uj a p er u s ni gir ej ä. Mi st ä h a et i n s pi r a ati ot a k eitti ö s s ä ? M ei d ä n ar ki o n m el k o kiir ei st ä, sill ä t e e n v u or ot y öt ä, j a r u o a nl ait o st a t ä yt y y u s ei n s u ori ut u a n o p e a sti. T e e m m e p alj o n eril aisi a u u nir u o ki a: u u ni k al a a, u u ni vi h a n n e k si a j a eril ai si a l a ati k oit a, k o s k a n e v al mi st u v at n o p e a sti. Li s ä k si t u u n a a n u s ei n r e s e pt ej ä j oll ai n t a v all a. L a s a g n e s s a s a at a n k or v at a j a u h eli h a n pi n a atill a j a f et aj u u st oll a t ai e sim er ki k si s oij all a. E n it s e j u uri k a a n k ai p a a v ai ht el u a, m utt a h al u a n, ett ä k o k o p er h e

o p pii m ai st el e m a a n eril ai si a m a k uj a j a s u ut u nt e m u k si a. Mi k ä o n r u o a s s a t ä r k ei nt ä ? E n nii n k ä ä n s e ur a a r u o k atr e n d ej ä, v a a n r u o a n m a k u a. S e o n r u o a s s a k ai k k ei n t är k ei nt ä. Pi d ä n k o n st ail e m att o m u u d e st a, m utt a t y k k ä ä n k ä y d ä m y ö s fi n e di ni n g -r a vi nt ol oi s s a. Nii s s ä ki n a n n o k s et p er u st u v at u s ei n y k si n k ert ai st e n r a a k a- ai n ei d e n y h di st el y y n. K u k a p ä ätt ä ä t eill ä k eitti ö s s ä, mit ä r u o k a a l ait et a a n ? R u o a nl aitt aj a p ä ätt ä ä, k ä yt ä n n ö s s ä sii s mi n ä t ai mi e h e ni. M eill ä el et ä ä n ai k al aill a h et k e s s ä, j ot e n k eitti ö s s ä m e n n ä ä n u s ei n s e n h et ki st e n r u o k a mi elt y m y st e ni m u k a a n. Mi k ä o n l e m pi r a a k a- ai n e e si ? K al a o n v a n k k a i ki s u o si k ki, m utt a b at a atti t ul e e j u ur e k si st a h y v ä n ä k a k k o s e n a – li s ä k si s u ol ai n e n k al a j a m a k e a b at a atti s o pi v at h y vi n y ht e e n. Y ht ä r a a k a- ai n ett a o n t o si n v ai k e a v alit a, sill ä mi n u st a l ä h e s k ai k ki s u ol ai s e n j a m a k e a n y h di st el m ät t oi mi v at eri n o m ai s e sti. Irt o k ar k ei s s a ki n h e d el m ä k ar k ki e n j a s u ol ai st e n s al mi a kki e n y h di st el m ät o v at s u o si k k ej a ni. M y ö s l e m pir e s e pti ni b at a atti v a a ht ok ar k kil a ati k k o y h di st el e e s u ol ai st a j a m a k e a a. Vi eti m m e k y m m e ni s e n v u ott a sitt e n p alj o n ai k a a Y h d y s v all oi s s a, j o s s a mi e h e ni t e ki t u oll oi n v äit ö s kirj a a. K ulji m m e p alj o n et e n ki n et el ä v alti oi s s a, j a si ell ä i h a st ui n b at a attii n. B at a attiv a a ht o k ar k kil a ati k k o o n si k äl äi n e n kiit o s p äi v ä n h er k k u, m utt a mi n u st a s e t oi mii j u hl ar u o k a n a mi hi n ai k a a n v ai n v u o d e st a. L a ati k o n v oi t arj oill a e si m erki k si grillir u o ki e n t ai v ai k k a p a s al a ati n k a n s s a. E n ol e vi el ä k e k si n yt til a n n ett a, j o h o n s e ei s o pi si. • Kir si Al m- Siir a s ai b at a atti a j a v a a ht o k ar k k ej a y h di st el e v ä n r e s e pti n T e n n e s s e e s s ä a s u v alt a y st ä v ält ä ä n.

II R O I M M O N E N

T E K S TI

B a t a a il a a ti k k o v a a h t o k a r k eill a 1 kg b at a atti a 3 / 4 k u p pi a f arii ni s o k eri a 1 / 4 k u p pi a v oit a 1 / 2 r kl v a nilj a s o k eri a 1 / 2 k u p pi a p e k a a ni p ä h ki n öit ä m ur s k att u n a 2 k u p pi a v a a ht o k ar k k ej a

K u ori j a l ei k k a a b at a atit pi e n e m mi k si l o h k oi k si. K eit ä b at a att ej a k attil a s s a n oi n 1 5 mi n u utti a, k u n n e s n e o v at p e h m e nt y n e et. S o s e ut a l o h k ot. V oit el e u u ni v u o k a j a k a a d a s o s e ut et ut b at a atit j o u k k o o n. S e k oit a k ai k ki m u ut ai n e k s et k e s k e n ä ä n j a li s ä ä v u o k a a n. Sir ott el e p ä äll e p e k a a ni p ä h ki n öit ä j a v a a ht o k ar k k ej a. P ai st a u u ni n k e s kit as oll a 2 0 0 a st e e s s a n oi n 2 5 mi n u utti a. T arj oil e l ä m pi m ä n ä. H U O M! A m eri k k al ai n e n k u p pi ( c u p) mitt a y k si k k ö n ä = 2, 4 dl. J U O M A S U O SI T U S: T arj o a m a k e a n, y h d y s v alt al ai s e n s y v ä n et el ä n kl a s si k k o h er k u n k a n s s a l e m p e ä & m a k e a h k o - m a k ut y y pi n r o s e e k u o h u vii ni ä. M a k e a m pi, h er k ulli s e n pi n k ki k u o h u vii ni ei j ä ä b at a attil a ati k o n j al k oi hi n, j a j u o m a n k u pl at j a m arj ai s u u s k e v e nt ä v ät k o k o n ai s u utt a.

41

––– 2/ 2 0


PI E NI M A T K AJ U T T U

K U P L I V A, K U P LI V A M PI, C H A MPA G NE R a n s k a n C h a m p a g n e n m a a k u nt a a n m a ht u u nii n i s oj e n s a m p p a nj at al oj e n p al at s ej a k ui n r a u h alli si a k yli ä, j oi d e n t ar h oilt a m a ail m a n k u ul ui si m m a n k u o h u vii ni n r y p äl e et t ul e v at. S a m p p a nj a n t y yli o n s e k oit u s ai n utl a at ui si a ol o s u ht eit a j a hi st ori a a.

42

––– 2 /2 0


T E K S TI L A S S E P A K A RI N E N | K U V A T I S T O C K

R

ei m si n j a É p e r n a y n s a m p p a nj at al oj e n p al at si m ai si a p ä ä r a k e n n u k si a k at s o e ss a ei v oi oll a p o hti m a a, mit e n p oi kk e u k s elli n e n a s e m a s a m p p a nj all a o n l u k s u s vii ni n ä. R ei m s o n C h a m p a g n e n m a a k u n n a n p ä ä k a u p u n ki, j o s s a m o ni t u n n e u t al o s ij ait s e e, m u a y ht ä l aill a É p e r n a y n pi k k u k a u p u ngi n A v e n u e d e C h a m p a g n e - k at u h u o k u u hilli y ä el e g a n s si a. M a ail m a n k all ei m m a k si ki n m ai nit ull a k a d ull a k u n s ei s o o vi e ri vi e r e s s ä 1 8 0 0-l u v u n k om eit a m a hti r a k e n n u k si a, s u u ri m pi e n s a m p p a nj av al mi st aji e n p ä ä k o n o r eit a. V a r si n ai n e n s a m p p a nj a n i h m e t a p a ht u u t al oj e n all a ri st eil e vi s s ä kil o m et ri e n mi ai si s s a, k al k kiki vi k alli o o n l o u hit ui s s a k ell a r ei s s a. Nii d e n l o p u omi s s a p ull o ri v ei s s ä vii ni e n si n k ä y t oi s e e n k e rt a a n j a s a a k u pl a n s a, si e n k y p s y y j o p a u s ei d e n v u o si e n aj a n. Pi m e y d e s s ä l e p ä ä v ät p ull ot o v at s a m at, j oi s s a vii ni t ul e e ai k a n a a n m y y ntii n. S a m p p a nj at al oi st a v a n hi m m at p e r u st e ii n 1 7 0 0-l u v ull a, m u a n y k yi s e n k alt ai n e n k u pli v a, ki r k a s j a k ui v a s a m p p a nj a v a kii nt ui v a st a 1 8 0 0l u v ull a v al mi st u s m e n et el mi e n k e hi y e s s ä. L ä h e s k ai k ki e n t u nt e m a k si l u k s u st u o e e k si vii ni n o u si 1 9 0 0-l u v ull a.

L E P P OI S A A M A A S E U T U A

K a u p u n ki e n ul k o p u ol ell a C h a m p a g n e n vii nit a r h at l e vi ä yt y v ät l ai s k a sti k u m p uil e vill e k u k k ul oill e. Vii ni al u e e k si viil e ä il m a st o j a k al k ki pit oi n e n m a a l u o v at o mi nt a k ei s et ol o s u ht e et, j oi st a s a m p p a nj a n p oi k k e u k s elli n e n r ai k k a u s s y nt y y. S ä ä n n ölli si n v äl ei n t a r h oj a t ä pli ä v ät u n eli a at k yl ät, j oi st a p a r h ai d e n, k ut e n B o u z y n, V e r z e n a y n j a A ÿ n, vii n ej ä a r v o st e ii n j o k e s ki aj all a. A s u k k a at, t a v alli s et m a a n vilj el ij ä p e r h e et, k a s v a a v at r y p äl eit ä s a m p p a nj a a v a rt e n – t ai n o, sii n ä mi el e s s ä t av alli s et, e ä t a r h a h e ht a a ri n a r v o s a a a a k ol k ut ell a C h a m p a g n e s s a ä ä ri m mill ä ä n j o p a k a ht a milj o o n a a e u r o a. C h a m p a g n e n m a a k u nt a, s a m p p a nj a n k oti, sij ait s e e 1 5 0 kil o m etri ä P arii si st a k oilli s e e n. Ni mi C h a m p a g n e j u o nt u u a ntii ki n r o o m al ai st e n al u e ell e a nt a m a st a C a m p a ni a- ni m e st ä, j oll a k ut s uttii n m y ö s R o o m a n p o hj oi s p u oli st a k u m p uil e v a a m a a s e ut u a. V ai n C h a m p a g n e s s a v al mi st ett uj a k u o h u vii n ej ä s a a k ut s u a s a m p p a nj a k si.

43

––– 2 /2 0


B ri i e n k ol m e oi v all u st a k e hi i v ät s a m p p a nj a a C h a m p a g n e n m a a k u n n all a o n v u o si s at ai s et s u ht e et Brit a n ni a a n. K err ot a a n ki n, ett ä brit eill ä o n oll ut ai n a ki n k ol m e e n ott e e s e e n n ä p pi n s ä p eli s s ä s a m p p a nj a n k e hit y k s e s s ä. M u n k ki Pi err e P éri g n o n (1 6 3 8 –1 71 5) m ai nit a a n u s ei n s a m p p a nj a n i s ä n ä, m utt a it s e a si a s s a h ä n h al u si er o o n vii ni n h äirit s e v ä st ä k u pli n n a st a. E n si m m äi s e n ä k u o h u v u u s h y v ä ks yttii n 1 6 0 0-l u v u n l o p ull a L o nt o o n s e ur a piir ei s s ä, j oi s s a k u pli v a st a s a m p p a nj a st a t uli tr e n dij u o m a. P éri g n o n k uit e n ki n m u u n m u a s s a k e k si s e k oitt a a al u e e n vii n ej ä k e s k en ä ä n, j oll oi n m a k u t a s a p ai n ott ui.

44

––– 2 /2 0

Britit k e hitti v ät 1 6 6 0-l u v ull a l a sip ull o n, j o k a k e sti p ai n ett a r a n sk al ai s p ull oj a p ar e m mi n. H e m y ö s oi v al si v at, ett ä k u pli n n a st a t ul e e vi el ä ki n r u n s a a m p a a, k u n p ull o o n li s ät ä ä n s o k eri a. K ell arit t o si n oli v at h e n g e n v a ar alli si a p ull oj e n r äj ä h d ell e s s ä, j a t u ot a nt o m ä är ät p y s yi v ät h y vi n pi e ni n ä, e n n e n k ui n v al mi st u s k e hitt yi 1 8 0 0-l u v ull a.

R ei m si n k o m e a g o ottil ai n e n k at e dr a ali oli R a n s k a n k u ni n k ai d e n kr u u n aj ai st e n n ä ytt ä m ö. Ar v o vi er a at t ut u st ui v at s a m all a al u e e n vii n ei hi n.

É p er n a y n A v e n u e d e Cha m pagne on monen s a m p p a nj at al o n k otik at u. A v e n u e d e C h a mp a g n e a k ut s ut a a n m y ö s m a ail m a n k all ei m m a k si k a d u k si, k o s k a s e n al a p u ol ell a sij ait s e vi s s a k ell ar ei s s a o n v ar a st oit u n a milj o o ni a p ull oj a s a m p p a nj a a.

S a m p p a nj a oli pit k ä ä n m a k e a a. 1 8 0 0-l u v u n p u oli v äli s s ä l o nt o ol ai n e n vii ni k a u p pi a s s att ui k uit e n ki n m ai st am a a n m a k e utt a m at o nt a s a m p p a nj a a j a h ai st oi s e n m ar k ki n a p ot e nti a ali n. K ui v a s a m p p a nj a yl ei st yi ki n e n si n E n gl a n ni s s a.

Vilj el ij öit ä o n n oi n 1 5 0 0 0, j a u s ei mm at h ei st ä m y y v ät s at o n s a i s oill e s a m pp a nj at al oill e. El a nt o o n rii ä ä pi e n e mpi ki n t a r h a pl ä n i, sill ä C h a m p a g n e s s a r y p äl e kil o m a k s a a j o k e s ki m ä ä ri n yli k u u si e u r o a. S allit u n s a d o n m ä ä r ä v ai ht el e e v u o si ai n, m a k si mi s s a a n s e o n 1 5 5 0 0 kil o a h e ht a a rilt a. O s a p e r h ei st ä t e k e e o m a a s a m p p a nj a a n s a. Vilj el ij ä s a m p p a nj at o v at it s e a si a s s a y k si n o u s e vi st a il mi öi st ä, j a n e m a h d olli st a v at y k si äi st e n k yli e n o m a n t y yli n m ai st a mi s e n. S a m oi n l u o m u j a bi o d y n a a mi s u u s o v at yl ei st y vi ä t r e n d ej ä t a r h oill a.

S E K OI T T A MI S E N T AI D E

C h a m p a g n e n t a r h oj a h allit s e e r y p äl ek ol mi k k o C h a r d o n n a y, Pi n ot N oi r j a M e u ni e r ( e n n e n Pi n ot M e u ni e r), j oi st a k a k si j äl ki m m äi st ä o v at p u n ai si a l aji kk eit a. M y ö s t u m mi st a r y p äl ei st ä s a ad a a n v a al e a a vii ni ä, k u n n e p u ri st et a a n e rit yi s e n h ell ä sti, ei k ä k u o ri e n a n n et a u u u a m e h u s s a. T a r h oill a o n m y ö s m uit a, v a al eit a l aji k k eit a – Pi n o r Bl a n c, Pi n ot G ri s, A r b a n e j a P etit M e sli e r – m u a nii d e n o s u u s o n h ä vi ä v ä n pi e ni. Kl a s si s e s s a s a m p p a nj a n s e k oit u ks e s s a k u ki n l aji k e t u o vii nii n o m a n el e-

m e n i n s ä. C h a r d o n n a y a nt a a el e g a n ssi a, sit r u k si s u u a j a p a a ht ei si a s ä v yj ä, Pi n ot N oi r p u ol e st a a n r y hti ä, r u n s a u a j a pit u u a. M e u ni e ri n r o oli n a o n a nt a a t ä yt el äi s y y ä j a h e d el m äi s y y ä. S a m p p a nj a n c u v é e eli s e k oit u s ei k uit e n k a a n s y n n y v ai n l aji k k eit a y h di st ä m äll ä. I s oj e n t al oj e n i h m eit ä t e k e v ät k ell a ri m e st a rit k o k o a v at v a ati v a a p al a p eli ä, k u n h e s e k oi a v at k e s k e n ä ä n j o p a s at oj a ” p al a si a”, j ot k a t ul e v at e ri l aji k k ei d e n li s ä k si e ri k yli st ä, t a r h oilt a j a v u o si k e r r a o mi e n s a m p p a nj oi d e n k o h d all a m y ö s e ri v u o silt a. N äi n vii ni s a a m o ni ul o ei s u u a j a t al o n t y yli s äil y y.


Pi e ni s a m p p a nj as a n a st o

C h a m p a g n e n k es k us j a s u uri n k a u p u n ki o n R ei m s. S e n k al k kiki vi k alli oi hi n o n r a k e n n ett u kil o m etr eitt äi n s a m p p a nj a n s äil yt y k s e e n t ar k oit ett uj a l u oli a.

R o o m al ai s et k ai v oiv at R ei m si n e n si mm äi s et t u n n elit, j oill e s a atii n 1 6 0 0-l u v ult a l ä hti e n k ä ytt ö ä s a m p p a nj a k ell ar ei n a.

S a m p p a nj a ei ol e k o s k a a n e d ulli st a. J o r a a k a- ai n e o n hi n n a k a st a, mi n k ä li s ä k si v al mi st u s m e n et el m ä o n t y öl ä s j a p ull oj e n k ell a r oi nti vi e ai k a a. T o ki o s a n s a o n m y ö s k ul u ajill a, j ot k a h al u a v at k o k o aj a n e n e m m ä n s a m p p a nj a a. S a m p p a nj a s olj a ht a a ki n h y vi n t ä m ä n h et k e n r ai k k a u a j a l a at u a k o r o st a vii n t r e n d ei hi n, j a m o ni n a u ii sit ä sill oi n, k u n h al u a a j ot a ki n e rit yi s e n h y v ä ä. •

A L K O N V A LI K OI M A S S A:

Al k o n h yll yill ä j a v er k k o k a u p a s s a o n t arj oll a yli 4 0 0 s a m p p a nj a a u s e a s s a eri t y yli s s ä. M u k a n a o n m u u n m u a s s a v aj a at s at a r o s e e s a m p p a nj a a.

S H R K

A MPP A NJ A S OLJ A HT A A Y VI N T Ä M Ä N H E T K E N AI K K A U T T A J A L A A T U A O R O S T A VII N T R E N D EI HI N .

A ut ol y y si: hii v oj e n h aj o a mi st a s a m p p a nj a n p ull o k y p s yt y k s e n ai k a n a Bl a n c d e Bl a n c s: y k si n o m a a n v a al e a st a, u s ei m mit e n C h ar d o n n a y st a t e ht y s a m p p a nj a Bl a n c d e N oi r s: y k si n o m a a n t u m mi st a l aji k k ei st a t e ht y v a al e a s a m p p a nj a B r ut : k ui v a Cl o s: ” ai d att u vilj el m ä”, m o n e n vii nit ar h a n ni m e n al k u C M / C o o p é r ati v e M a ni p ul a nt: vilj elij öi d e n o s u u s k u nt a, j o k a t e k e e s a m p p a nj a a C u v é e: r y p äl ei d e n p uri st u k s e n e n si m m äi n e n j a l a a d u k k ai n o s a, j o k a o n hi e m a n yli 5 0 % r y p äl ei d e n p ai n o st a C u v é e p r e sti g e : li p p ul ai v a s a m p p a nj a D e mi s e c : p u oli k ui v a D o s a g e: vii ni n j a s o k eri n s e k oit u s, j oll a p ull ot t ä yt et ä ä n s a k a n p oi st o n j äl k e e n e n n e n l o p ulli st a k or kit u st a D o u x: m a k e a G r a n d e s M a r q u e s: s u ur et m er kit eli i s ot s a m p p a nj at al ot Mill é si m e: v u o si k ert a N M / N é g o ci a nt M a ni p ul a nt: s a m p p a nj at al o, j o k a o st a a r y p äl eit ä j a t e k e e nii st ä vii ni ä N o n- d o s a g e: s a m p p a nj a a n ei ol e u u d ell e e n k or kit ett a e s s a li s ätt y l ai n k a a n s o k eri a, n o u s e v a tr e n di – eti k eti s s ä u s ei n m er ki nt ä n ä Br ut N at ur e N V / n o n vi nt a g e: v u o si k err at o n v a ki o s a m p p a nj a R. D. / r é c e m m e nt d é g o r g é: vii ni ä o n s a k k a k y p s yt ett y pit k ä ä n, j a s e o n u u d ell e e nk or kit ett u hilj att ai n R M / R é c olt a nt M a ni p ul a nt: vii ni n vilj elij ä, j o k a t e k e e r y p äl ei st ä it s e s a m p p a nj a a R o s é: r o s e e s a m p p a nj a Vi n s d e r é s e r v e: E d elli st e n v u o si k ert oj e n vii nit, j oi d e n o s u u s v ai ht el e e 1 0: st ä j o p a 5 0 %:ii n N V- s a m p p a nj a a s e k oit ett a e s s a. Vi nt a g e: v u o si k ert a s a m p p a nj a

45

––– 2 /2 0


O PI J U O MI S T A

A SI A N T U N TI J A N A S A N T E RI S A A RI N E N P al v el u- j a t u ot e k o ul u aj a, Al k o

T äll ä k e rt a a p e r e h d y m m e m o c k t aili e n s al oi hi n. P oi mi t oi mi v at m o c kt ail- r e s e pti t o s oi e e s t a al k o. fi/j u o m a- r u o k a. M o c kt ail- o hj e m y ö s si v ull a 3.

N ÄI N SY NTYY T R E N DI K Ä S M O C K T AI L

M a n si k k a, r a p ar p eri j a t u or e et yrtit o v at pi a n p ar h ai m mill a a n. J a ai v a n erit yi s e n e d u k s e e n n e o v at tr e n di k k äi s s ä m o c kt ail ei s s a, k e s ä n al k o h olitt o mi s s a s u o si k kij u o mi s s a.

46

––– 2 /2 0

Mit e n m o c kt ail s y nt yi ?

M o c kt ail s y nt yi r a vi nt ol a- a si a k k ai d e n t ar p e e st a l ö yt ä ä l a a d u k k ait a j a t y yli k k äit ä al k o h olitt o mi a v ai ht o e ht oj a. N y k y ä ä n m o c kt ail o n k ä yt ä n n ö s s ä al k o h olitt o m a n dri n ki n s y n o n y y mi. K y s e o n s a n al ei ki st ä: m o c k t ar k oitt a a m at ki mi st a j a t ail o n n a p att u c o c kt ail- s a n a n h ä n n ä st ä. Al k uj a a n m o c kt ail o n ki n v er si o c o c kt aili st a, j o h o n ei k ä yt et ä al k o h oli a, m utt a k ai k ki m o c kt ailit ei v ät m at ki c o c kt ail ej a. N y k y ä ä n dri n k k ej ä k e hit et ä ä n v art a v a st e n m o c kt ail ei k si.

T E K S TI K A L L E N A A T U L A | D RI N K KI VI N KI T S A N T E RI S A A RI N E N | K U V A R O O P E P E R M A N T O | H E N KI L Ö K U V A J A N H EI K KI L Ä

K L A S SI K K O D RI N KI S T Ä M O C K T AI LI K SI

M o n et kl a s si k k o dri n kit t ai p u v at h el p o sti al k o h olitt omi k si. E si m er ki k si al k o h olit o n m ojit o o n ni st u u j ätt äm äll ä al k o h oli p oi s j a li s ä ä m äll ä hi e m a n li m e ä. Al k o h olitt o m a a n k u o h u vii ni p o hj a a n o n erit yi s e n h el p p o r a k e nt a a k e s äi n e n m o c kt ail. U s ei n a p eritii vin ä n a utitt u H u g o- dri n k ki m u u nt u u m o c kt aili k si, k u n v ai h d at k u o h u vii ni n al k o h olitt o m a a n v er si o o n j a li s ä ät s elj a n k u k k a m e h u n j a t u or e e n mi nt u n. K ai ki st a m o c kt ail ei st a s a a m y ö s k ät e v ä sti b o oli n t ai tr e n di k k ä ä n k a n n uj u o m a n. M ö k kit er a s sill a i st u e s s a m ai st u u v ai k k a p a al k o h olitt o m a a n r o s e e vii ni p o hj a a n v al mi st ett u m o c kt ail- s a n gri a.


V A R M A T M A K U P A RI T

K u n m o c kt aili n r u n k o j a t a s a p ai n o o v at k u n n o s s a, v ai n mi eli k u vit u s o n r aj a n a m a u st a mi s e s s a. K o k eil e e sim er ki k si n äit ä m a k u y h di st el mi ä: • K ur k k u + b a sili k a • Sitr u u n a + r o s m arii ni • S elj a n k u k k a + mi ntt u • M a n si k k a + r a p ar p eri • M a n si k k a + li m e • P or k k a n a + gr a n a atti o m e n a • O m e n a m e h u + li m e + v a nilj at a n k o • V a d el m a + c hili + k a a k a o

Al k o h oli

o m u u s v a h v a s s a n o st e e s s a

T Ä N Ä P ÄI V Ä N Ä m o c kt ail ei hi n p a n o st et a a n, ei k ä al k o h olitt o mi a v ai ht o e ht oj a mi eli vi e n t ar vit s e t y yt y ä v ä h e m p ä ä n k ui n al k o h olill a dri n k k ej ä ä n n a utti vi e n. Nii n r a vi nt ol a s s a k ui n k yl är ei s s ull a v oi n a utti a h er k ulli si st a m o c kt ail ei st a – j a aj a a ill a n p ä ätt e e k si k otii n. M o c kt aili e n n o u s u o n t a p a ht u n ut eitt ä m ätt ä h y vi n v oi nti- j a t er v e y s b u umi n i m u s s a. M y ö s al k o h oli n k ä yt ö n v ä h e nt y mi n e n, et e n ki n n u or e m mi s s a

i k ä p ol vi s s a, a nt a a t u ult a m o c kt ailtr e n di n p urj ei sii n. R a vi nt ol at o v at k e hitt ä n e et al k o h olitt o mi a j u o m av ai ht o e ht oj a v a st at a k s e e n k y s y nt ä ä n, j a m o c kt aili e n s u o si o o n k a n n u st a n ut b a ari m e st ar eit a l u o v u ut e e n. M y ö s S u o m e s s a t oi n e n t oi st a a n k e k s eli ä ä mm ät m o c kt ailit o v at s a a n e et o m a n o si o n s a m o n e n r a vi nt ol a n dri n k kili st all a, j a si elt ä n e o v at r a nt a ut u n e et k ot ei hi n.

Oi k e at v äli n e et j a t a s a p ai n oi n e n p o hj a M o c kt ail s y nt y y k oti k eitti ö n p er u st ar vi k k eill a, m utt a e si m er ki k si Al k o s s a m y yt ä v ä H o m e B ar - s etti si s ält ä ä k aik e n t ar p e elli s e n m o c kt aili e n t e k o o n. T ar vit s et ai n a ki n n äit ä: • M ur s k ai m ell a irr ot at j u o mii n m a k u a h e d el mi st ä, m arj oi st a j a m ui st a kii nt ei st ä r a a k a- ai n ei st a. • S h a k er eli r a vi sti n o n p ai k all a a n v ar si n ki n, j o s k ä yt ät siir a p p ej a. • Sii vil ä h el p ott a a s h a k eri s s a r a vi st ett uj e n ai n e st e n j a n e st e e n er ott a mis e s s a, k u n k a a d at j u o m a n l a sii n. • T e h o s e k oiti n o n t ar p e e n t u or eit a m arj oj a j a h e d el mi ä s u o si vill e. • J ä ä p al a m u otti. J ä ät pit ä v ät j u o m a n viil e ä n ä j a t u o v at n ä ytt ä v y ytt ä.

T a s o k a s m o c kt ail o n t e ht y l a a d u kk ai st a r a a k a- ai n ei st a. S u o si t u or ep uri st ett uj a m e h uj a s e k ä t u or eit a h e d el mi ä j a yrtt ej ä, n e a nt a v at j u o m all e ai d o n m a u n. M o c kt ail ej a l oi hti e s s a k e s ki ö s s ä o n t a s a p ai n oi n e n m a k u m a ail m a. R a a k a- ai n ei d e n m a ut ei v ät s a a riid ell ä k e s k e n ä ä n t ai p eitt ä ä t oi si a a n. H a p o k k u u d e n j a m a k e u d e n s u hd e o n t är k e ä: j u o m a ei s a a oll a lii a n l ai m e a t ai lii a n m a k e a – s o k eri a o n h el p p o li s ät ä, m utt a h a n k al a ott a a p oi s. Sitr u s h e d el m ät l u o v at r ai kk a a n h a p o k k a a n p o hj a n: e si m er ki k si t u or e p uri st ett u gr ei p pi m e h u t u o j u o m a a n s o pi v a a k at k er u utt a.

N äi n o n ni st ut m o c kt aili n t e o s s a M ai st u v a m o c kt ail t e h d ä ä n u s ei n s o ur- p o hj all e. T ar vit s et 2 cl sitr u u n a m e h u a j a 2 tl s o k eri a. S o k eri t u o j u o m a a n t ä yt el äi s y y d e n t u nt u a s e k ä k or o st a a m uit a m a k uj a, j a sit ä t ul e e l u o n n o st a a n m e h ui st a. V oit m y ö s k or v at a s o k eri n l a a d u kk a all a m e h u tii vi st e ell ä t ai siir a pill a. S o ur- p o hj a a n li s ät ä ä n mi el ui si a m e h uj a, h e d el mi ä j a yrtt ej ä. H e d el mi e n sij a a n v oit k ä ytt ä ä vi h a n n e s m e h uj a. P or k k a n a-, p al st er n a k k a-, p u n aj u uri- j a t o m a atti m e h u t oi mi v at m aini o sti m o c kt ail ei s s a. K ui v e m mi st a j a v ä h e m m ä n m a k ei st a v ai ht o e h d oi st a pit ä v äll e sitr u s h e d el mi st ä j a s o o d a st a v al mi st et ut m o c kt ailit o v at mi el ui si a. H y v ä v ali nt a o n v ai k k a p a t o ni cv et e e n r a k e n n ett u gr ei p pi n e n m o c kt ail. R a k e n n ett a j a s u ut u nt u m a a m o c kt ail ei hi n s a a k u pl aj u o mill a. T arj oll a o n l a a d u k k ait a v al miit a s o o d a v e si ä, i n n o k k a a m pi t e k e e n e it s e. K ori st e et t u o v at m o c kt ailii n n ä ytt ä v y ytt ä. U s ei m mit e n j u om a s s a k ä yt et yt r a a k a- ai n e et t oimi v at m ai ni o sti m y ö s k ori st ei n a. A at el oi sitr u k si n e n m o c kt ail v ai k k a p a gr ei p pi sii v ull a. V ält ä m o c kt ail ei s s a e s a n s sim a k uj a s e k ä v al miit a, pit k äll e pr o s e s s oit uj a m e h uj u o mi a.

VI N K KI: I s oj e n j u hli e n, k ut e n h äi d e n, j ärj e st äj ä o s oitt a a h u o m a av ai s u utt a, j o s b a ariti s kilt ä l ö yt y y k ol m e a eril ai st a m o c kt aili a: kir p e ä j a r ai k a s, m a k e a j a h e d el m äi n e n s e k ä l y h yt j a n a p a k k a. A L K O N V A LI K OI M A S S A o n n oi n 1 8 0 al k o h oli t o n t a t u o t e t t a. T ä m ä pi t ä ä si s äll ä ä n m y ö s k ol m e v al mi s t a m o c k t ail - s e k oi t u s t a. Al k o h oli t t o mi e n t u o t e r y h m ä o n oll u t k a s v u s s a, j a vii m e v u o si n a Al k o o n o n t ull u t m y y n tii n m y ö s m u u t a mi a t r e n di k k äi t ä al k o h oli t t o mi a ti sl ei t ä. N äi s t ä s y n t y y al k o h oli t o n v ai h t o e h t o m u u n m u a s s a gi n & t o ni cill e. K y s y li s ä ä Al k o n m y yjil t ä.

47

––– 2 /2 0


T Ä M Ä H A AST AT TEL U j a k u v a u s t e htii n e n n e n k or o n avir u k s e n ai h e utt a m a n p a n d e mi a n p u h k e a mi st a. Al k oll e a si a k k ai d e n j a h e n kil ö st ö n t ur v alli s u u s o n e n si ar v oi s e n t är k e ä ä. M y y m äl öi s s ä n o u d at e t a a n erit yi st ä h u ol elli s u utt a sii v o u k s e s s a j a h y gi e ni a s s a, j a k ai k ki e n m y y m äl öi d e n k a s s oill e o n a s e n n ett u s u oj a pl e k sit. T oi v o m m e, ett ä a si a k k a a n a s u o sit k ortti- j a l ä hi m a k s a mi st a j a n o u d at at ai n a h y v ä ä k ä si h y gi e ni a a. J o s y s kit t ai ai v a st at, s u oj a a s u u si j a n e n ä si n e n älii n all a t ai hi h all a. Pi d ä m y ö s v ä hi nt ä ä n m etri n v äli m ui hi n a si a k k aisii n j a h e n kil ö st ö ö n. M ui st at h a n, ett ä m y y m äl ä ä n ei pi d ä t ull a s air a a n a t ai j o s ol et k ar a nt e e ni s s a. M y y m äl öi s s ä t e e m m e k ai k k e m m e, j ott a v oi m m e p al v ell a a si a k k ait a m m e m a h d ollisi m m a n t ur v alli s e sti k or o n a vir u k s e n ai h e utt a m a s s a p oi k k e u k s elli s e s s a til a nt e e s s a.

48

––– 2 /2 0

M Y Y M ÄL Ä

P ALVEL U A S U URELL A SY D Ä MELL Ä P ar a s p u n a vii ni rii st a p at a a n, k u o h ari a vi er ai d e n l a sii n j a kiit o s p ull o p ui d e n pil k k oj all e. Ori v e d e n Al k o s s a h e n kil ök u nt a t u nt e e a si a k k a a n s a j a oi k e a nl ai st a j u o m a a p ä ä st ä ä n v alit s e m a a n y h d e s s ä ar k e e n j a j u hl a a n.


T E K S TI M AI J A K A J A N T O K U V A T EI N O A N SI O

O RI V E D E N U U D E N il m e e n s a a n ut l ä him y y m äl ä a v a ii n t a m mi k u u n l o p ull a. Til at o v at l ä h e s s a m a s s a p ai k a s s a O riv e d e n K e s k u s k a d ull a k ui n e n n e n ki n, m u a pit k ul ai s e n til a n j a p ä ä d y s s ä ol ev a n v a r a st o n til all e o n s a at u e n e m m ä n a v a r u u a j a o p a st eit a. A si a k k a at o v at o a n e et u u di st u ks e n h y vi n v a st a a n: v ai k k a v ali k oi m a j a m y y m äl ä pi e n e ni v ät, t u o e et l ö yt y v ät m o n e n mi el e st ä p a r e m mi n. K ai k k ei n t ä r k ei nt ä o n k uit e n ki n h e n kil ö k u nt a, j o k a pi e n e n p ai k k a k u nn a n lii k k e e s s ä t u nt e e a si a k k a a n s a, m ui st a a m o n et ni m elt ä j a o s a a p al v ell a til a nt e e s s a k ui n til a nt e e s s a. T ä äll ä o s at a a n a u a a v ali n n a s s a, o n p a t a v oi e e n a l ö yt ä ä p a r s all e s o pi v a j u o m a t ai k e k si ä s o pi v a t uli ai s- t ai kiit o s p ull o k a v e rill e.

P y s ä y tt ä ä k ö p al a ut e, m y yj ä J u u s o K oj o ?

Mill ä mi el ell ä O ri v e d e n k e s ä ä n, p al v el u p ä älli k k ö S a n n a W e st m a n ?

Oi k ei n h y v äll ä! It s ell e ni t ä m ä o n e nsi m m äi n e n k e s ä O ri v e d e n m y y m äl ä s s ä, k e v ä äll ä hii ht ol o m a a nt oi j o pi e nt ä e sim a k u a t ul e v a st a. J a mi k ä s t ä m ä n p o r uk a n k a n s s a o n t öit ä t e h d e s s ä! M eill ä o n m y y m äl ä s s ä h ui p p utii mi, k ai k ki v ä h ä n e ril ai si a p e r s o o ni a, m u a t ä y d e n n ä mm e s o pi v a sti t oi si a m m e. T ä äll ä o n s e k ä h e n kil ö k u n n a n e ä a si a k k ai d e n k e s k e n s ell ai n e n ti e y p e r h e fiili s – p u h all et a a n y ht e e n hiil e e n j a h u ol e h dit a a n t oi si st a m m e. K e s ä n t ull e n m y y m äl ä s s ä o n p e ri nt ei s e sti oll ut vil k k a a m p a a j a h yll yi hi n til at a a n e ril ai si a t u o eit a, e si m e r ki k si hi nt a v a m m at v al k o vii nit t e k e v ät k e s äll ä k a u p p a n s a, v ai k k a vii p yi si v ät t al v ell a pi d e m p ä ä n h yll y s s ä. J a k e s ä j a k u o h a rit k u ul u v at t o a k ai y ht e e n!

P y s ä y ä ä h ä n s e. Pi e n ell ä p ai k k a k u nn all a a si a k k a at t ul e v at n o p e a sti t ut ui k si j a m o n et p oi k k e a v at r u o k a o st o st e n y ht e y d e s s ä lii k k e e s s ä. S e t a r k oi a a sit ä, e ä m y ö s p al a ut e t ul e e s u o r a a n j a n o p e a sti. J o s ol e n n e u v o n ut v ai k k a ti et yll e r u o all e s o pi v a n vii ni n t ai e h d o a n ut e ri k oi s ol u a, s e u r a a v all a t a p a a mi s k e rr all a t ull a a n s a n o m a a n, m e ni k ö m a alii n v ai ei. V älill ä j o ut u u v ä h ä n m ui st el em a a n, e ä mit ä h ä n oi k ei n s u o si eli n! M u a o n m u k a v a a t y ö s k e n n ell ä p ai k a s s a, j o s s a p al a ut e a t ul e e m u ut e nki n k ui n j o n ki n vi r alli s e n s ä h k öi s e n j ä rj e st el m ä n k a u a.

O n k o k oi r a a k a r v oi hi n k at s o mi n e n, m y yj ä Mii a Ki v el ä ?

Ei ol e! O ri v e d e n m y y m äl ä s s ä o p pii ai k a n o p e a sti, e ei i h mi st e n o st o ai k eit a v oi a r vi oi d a ul k oi s e n h a bit u k s e n p e r u st e ell a! Si s ä ä n s a a a a m a r s si a i s ä nt ä mi e s r ei p p a a sti n a v e a v a a ei s s a j a o st a a sil m ä ä r ä p ä y ä m ä ä t al o n k all ei mm a n k o nj a ki n. N u o ri s o s s a n ä k e e m y ö s j u o m a k ul u u ri n m u ut o k s e n. H u m al ah a k ui s u u s o n v ä h e nt y n yt, n u o r et t ul ev at k y s el e m ä ä n e ri m ai d e n vii n ei st ä j a r u o k aj u o mi st a. H eilt ä t ul e e m y ö s h y v ä ä p al a ut e a siit ä, e ä s a a v at p al v el u a j a v a st a u k si a.

49

––– 2 /2 0


Mii a Ki v el ä n j a S a n n a W e st m a ni n m u k a a n m ö k eill e j a v e n eill e h al ut a a n vii nil a ati k oit a j a s ä r k y m ätt ö mi ä p a k k a u k si a, k e s äi sii n s a u n ailt oi hi n k u ul u v at m y ö s l o n k e r ot j a e ri k oi s ol u et.

I n k a Äi k ä k s e n o st o sli st all a oli t äll ä k ert a a k u o h u vii ni ä j a k o nj a k ki a. ” K o nj a k ki o n vi er a st a v art e n, it s e ol e n e n e m m ä n k u o h u vii ni n y st ä v ä. ”

J u k k a R a uti ai s e n o st o s k orii n t artt ui t äll ä k ert a a k at k er o a s e k ä pi k k u p ull olli n e n l a a d u k a st a vi s ki ä. H e n kil ök u n n a n o s a a mi n e n eri j u o mi e n s u ht e e n s a a a si a k k ailt a Ori v e d ell ä p alj o n kiit o st a.

50

Pir k k o K et ol a k ä vi n a p p a a m a s s a v a ki oo st o k s e n s a, t ä yt el äi s e n p u n a vii ni n.

M y y m äl ätii mi n vi n kit O ri v e d e n- k ä v ij öill e

S A L L A M U U RI M Ä KI

––– 2 /2 0

K O N DI T O RI A H E R K K U H E T KI A nttil a nti e 6 K a h vil a p o n n a hti k o k o k a n s a n p ai k a k si o hj el m a st a S u o m e n p ar a s l ei p o m o. H er k k u h et ki t arj o a a l ei v o n n ai st e n s a j a k a h vi e n s a m y öt ä pi e n e n p al a n P arii si a k e sk ell ä Ori v e d e n m a al ai s m ai s e mi a.

R Ö N NI N L A V A Er äj ä r v e nti e 9 4 6 K e s ä n t a k u u v ar m a t a n s si p ai k k a. Er äj är v ell ä sij ait s e v all a l a v all a o n v u o si k y m m e nt e n s a at o s s a e sii nt yji n ä n ä ht y nii n Ei n ö Gr ö ni ä, J ui c e L e s ki st ä k ui n P o p e d a a ki n.

P U K AL A N VI R KI S T Y S M E T S Ä R a u h alli n e n m et s ä al u e Ori v e d e n l ä n si p u ol ell a t arj o a a v a ell u sp ol k uj a, l u o n n o nr a u h a a j a l a a v uj a m a k k ar a n p ai st o a v art e n. Kir k a s v eti st ä P u k al aj är v e ä o n tit ul e er att u Et el ä- S u o m e n I n ari k si.


K O L U M NI

U nii k ki a vii ni ä

M UI S T A N E D E L L E E N el ä v ä sti p oi k k e u k s elli s e n k u u m a n k e s ä n 2 0 0 3. P ä ä si n t u oll oi n e n si m m äi s ell e pit k äll e vii ni m at k all e ni, k u n h u r a uti mm e p u oli s o ni k a n s s a H el si n gi st ä l ä pi h elt ei s e n E u r o o p a n It ali a a n. P ä ä k o ht e e m m e oli Pi e m o nt e, mi s s ä t a r k oit u k s e m m e oli vi e r aill a m a h d olli si m m a n m o n ell a B a r ol o n al u e e n t a r h all a j a til all a. Y h ä vi el ä r ei s s u st a pii rt y y mi el e e n hi e n oj a m ui st oj a – k ut e n til a vi e r ail u, j oll a v ai n hi e m a n e n e m m ä n k ui n pi z z ali st a n y m m ä rt ä mi s e e n t a r vi a v a n m ä ä r ä n it ali a a t ait a v a, j o u k k o o m m e lii y n yt y st ä v ä ni oli s u o m e nt avi n a a n i s ä n n ä n s ei k k a p e r äi st ä s el o st u st a vii n ei st ä ä n. Si e m mi n ol e n p al a n n ut m o nt a k e rt a a Pi e m o nt e e n j a s e n vii n eihi n. T u nt ui k uit e n ki n ai v a n e rit yi s elt ä, k u n p ä ä si n e n si m m äi st ä k e rt a a m ai st a m a a n v u o si k e r r a n 2 0 0 3 b a r ol oj a j a m y ö s t u o n v ai n it ali a k si j u el e v a n i s ä n n ä n hi e n oj a t u o eit a. P a k k o m y ö nt ä ä, e ä l a a d ulli s e sti j u u ri t u o s at o v u o si ei oll ut p a r a s m a h d olli n e n, m u a s e n vii ni e n k y p s ä s s ä h e d el m äi s y y d e s s ä m ai st ui k e s ä n p oi k k e u k s elli n e n h ell e. Vii ni o n sii n ä mi el e s s ä m ai ni o l u o n n o nt u ot e, e ä s e il m e nt ä ä e rit yi s e n v oi m a k k a a sti ol o s u ht eit a, j oi s s a k ö y n n ö k s et o v at k a s v a n e et. V al mi st u s m e n et el mi e n k e hi y mi n e n o n t o ki t e h n yt vii n ei st ä e nti st ä t a s al a at ui s e m pi a, m u a y ht ä k ai k ki j u o m a e d u st a a k a s v u p ai k k a a n s a, t e k ij ä ä n s ä j a k ull oi st a ki n s at o v u o a. ( Ell ei k y s e e s s ä si e n ol e e si m e rki k si s a m p p a nj a, j o k a s e k oit et a a n t ai d oll a t a s al a at ui s e k si u s e a m m a st a v u o si k e r r a st a. M u a s e o n j o t oi n e n j u u.) Vii ni o n ai n a o m a, ai n utl a at ui n e n k o k o n ai s u ut e n s a. S e k a nt a a m uk a n a a n t a ri n a a, j o k a ei k o s k a a n t oi st u t ä y si n s a m a nl ai s e n a. T u o aj a o n l u o n n o n a r m oill a, j a h ä n k ä y ä ä k ai k e n t ait o n s a sii h e n, e ä v oi t e h d ä v ai ht u vi s s a ol o s u ht ei s s a p a r a st a m a h d olli st a l a at u a. Et e n ki n E u r o o p a n p e ri nt ei sill ä al u eill a v u o si k e rt oj e n e r ot o v at nii n s u u ri a, e ä v al mi st aj all a o n j o k a v u o si k ä si s s ä ä n hi e m a n e ril ai n e n p al e i. S a m a a n ai k a a n k ull a ki n al u e ell a j a t u o aj all a o n o m a t u n n u so m ai n e n t y yli n s ä, j o k a j at k u u v u o si k e r r a st a t oi s e e n. E si m e r ki k si B o r d e a u x’ n vii n eill ä o n t y y pilli s et pii rt e e n s ä, j ot k a v oi o p pi a e r o am a a n v ai k k a p a B a r ol o n t y yli st ä. M u a ei p ä ol e a si a a, j o h o n il m a st o n m u ut o s ei v ai k u ai si. L ä m p en e v ä il m a st o k y p s y ä ä r y p äl e et e nti st ä k y p s e m mi k si, j ot e n m o n ell a al u e ell a vii ni e n yl ei n e n l u o n n e o n m u u u m a s s a. L y h yt n ä k öi s e sti o n s a at e u il oit a ai e m p a a u s e a m mi st a h y vi n k y p s y n ei st ä v u o si k e rr oi st a, v ai k k a yl ei st y n e et s ä ä n ä ä ri-il mi öt v älill ä o v at ki n k o et ell e et k ö y n n ö k si ä r a n k all a k ä d ell ä. Vii ni k e rt o o j o k a v u o si ai n utl a at ui s e n t a ri n a n, j o h o n k a n n a a a s y v e nt y ä. J o s e u r a a v a n a v u o n n a m eill ä s a a a a oll a l a si s s a ai v a n t ois e nl ai n e n k e rt o m u s. It s e il oit s e n sit ä, e ä m o n et v u o d e n 2 0 0 3 b a r ol ot o v at e d ell e e n n a uti a vi a, v ai k k a ki elt ä m ä ä niill ä al k a a j o oll a i k ä ä.

L A S S E P A K A RI N E N o n i nt o hi m oi n e n h y v ä n r u o a n j a j u o m a n y st ä v ä s e k ä e nti n e n al k ol ai n e n. H ä n a s u u L o nt o o s s a j a t y ö s k e nt el e e v a p a a n a ki rj oi aj a n a.

51

––– 2 /2 0

L Ä MPE NE V ÄIL M AST O K YPSYTT Ä Ä R YP ÄLEET E N TI S T Ä K Y P S E M MI K SI , J OTE N M O NELL A A L U E E L L A VII NI E N Y L EI N E N L U O N N E O N M U UTT U M ASS A .


T 채 st 채 t ul e e m a k e a n kir p e 채 k e s 채. R ai k a s al k o h olit o n s prit z er Al k o s s a t o u k o k u u s s a.