Etiketti 2/2019

Page 1

Alkon lehti asiakkaille 2 | 2019

Kesän parhaat makupalat RESEPTIT

Louisianalaisen keittiön antimia VIINI

Kalifornian rypäletähti Zinfandel ILMIÖ

Milanossa maistuu taas Italia


P Ä Ä KI RJ OI T U S

N äi st ä p u h ut a a n, n äit ä k y s yt ä ä n

2

––– 2 /1 9

Al k o n vii m e v u o d e n s u m m a a v a tili n p ä ät ö si nf o n o sti e sii n t ä r k eit ä j u o m a- j a r u o k a k ul u u ri n t r e n d ej ä. N äi st ä m e g at r e nd ei st ä p u h u ii n j a n äi st ä k y s y ii n m eilt ä p alj o n. J a t ä m ä v u o si ei n ä y äi si hilj e nt ä v ä n n äit ä t r e n d ej ä. K at s ot a a n, mit ä u u a v u o si vi el ä t u o. T e r v e y s j a h y vi n v oi nti n ä y ä yt y v ät m eill e m e g at r e n di n ä n u m e r o 1. K e v e nt ä mi n e n n ä k y y nii n al k o h oli o mi e n k ui n m at al a- al k o h oli st e n t u o ei d e n k ul ut u k s e n k a s v u n a. Al k o h oli o mi e n m y y nti o n s u u r e m p a a k ui n k o s k a a n. T r e n dii n v a st a a v at h y vi n m y ö s pi e n et p ull o k o ot: v ä h e m m ä n m u a h y v ä ä. K e v e nt ä mi s e n t r e n dii n i st u u m a k u m a ail m oj e n pit k ä ä n j at k u n ut v a h v a s u u nt a u s, r ai k k a u s. J u o m alt a h a e a v a r ai k k a u s ei si k äli ol e i h m e, o v at h a n p u ht a at s el k e ät m a ut oll e et m y ö s r u o k a m a ail m a n t r e n di pit k ä ä n. V a st u ulli s u u s j a l ä pi n ä k y v y y s o v at m eill e n ä k y v ä m e g at r e n di n u m e r o 2. L u o m u vii n ej ä m y ytii n vii m e v u o n n a e n e m m ä n k ui n k o s k a a n. K a s v u k ä y r ä o n m altilli st u n ut, m u a v ol y y mi o n m e r ki ä v ä. L u o m u n li s ä k si m y ö s m u ut vi h r e ät v ali n n at j a e e i s y y s n o st a v at i s o sti p ä ät ä ä n: j äljit e ä v y y s, k e v y et p ull ot, e e i s e n k a u p a n t u o e et s e k ä j u omi e n v al mi st u s ai n e et j a e n e r gi a si s ält ö (i st u u m y ö s e d ell ä m ai ni u u n t e r v e y s j a h y vi n v oi nti -t r e n dii n). H a r r a st a mi n e n j a a rj e n j u hli st a mi n e n n o u s e v at m e g at r e n di k si n u m e r o 3. J u o m a h a r r a st aji e n k e s k u u d e s s a kl a s si s et t y ylit pit ä v ät pi nt a n s a j a j o p a v a h vi st u v at. E ri k oi s ol uit a fiili st ell ä ä n e d ell e e n pi et e etill ä. E d ell ä m ai ni u a r ai k k a u d e n t r e n di ä k o m p p a a v at vii n ei st ä k u o h u vii nit, v al k o vii nit j a r o s e e vii nit. R o s e e vii nit o v at t o ki pi e ni vii nir y h m ä, m u a nii d e n k a s v u p r o s e n i o n h ui m a, yli 3 0 p r o s e n i a. S a a p a n ä h d ä, t ul e e k o t ä st ä k e s ä st ä u u si e n n ät y s k e s ä r o s e e vii ni e n s u o si o s s a. Ait o u s j a k ä sit y ö o v at nii n i k ä ä n n ä k y v ä s u u nt a u s, m e g at r e n di n u m e r o 4. Ai d ot r a a k a- ai n e et, pi e nt u o aj at u o e et j a t u n n el m alli s et t a ri n at nii d e n t a u st all a kii n n o st a v at. Al k u vii nit o v at m y ö s h y v ä e si m e r k ki h al u st a p al at a j u u rill e, si n n e mi st ä k ai k ki al k oi j a mi k ä o n l u o n n olli si nt a. Mit ä a r v el e e, mi hi n s u u nt a a n t ä m ä v u o si k alli st a a n äit ä t r e n d ej ä ?

P s. R ai k a sti m m e m y ö s Eti k etti-l e h d e n. N a uti n n olli si a l u k u h et ki ä!

S a ri K a rj al ai n e n Face b o o k f a c e b o o k. c o m/ al k o p al v el e e

T wi e r t wi e r. c o m/ Al k o _ O y

J u t t u vi n ki t j a p al a u t e j a a n a. k alli o k o s ki @ ot a v a.fi 5 4. v u o si k e rt a J ul k ai sij a Al k o O y A r k a di a n k at u 2 0 0 1 0 0 H el si n ki P o sti o s oit e: P L 9 9, 0 0 1 0 1 H el si n ki P ä ä t oi mi t t aj a S a ri K a rj al ai n e n s a ri. k a rj al ai n e n @ al k o.fi

T oi mi t u s n e u v o s t o : M a ritt a I s o- A h o, S a ri K a rj al ai n e n, L e e n a L aiti n e n, Mi k k o L e hti ni e mi, A n n e P all a st e : J a a n a K alli o k o s ki, Lii s a S e p p o T oi mi t u s Ot a v a m e di a O M A et u ni mi. s u k u ni mi @ ot a v a.fi p u h eli n v ai h d e 0 9 1 5 6 6 1 M ai st r a ati n p o rtti 1, 0 0 0 1 5 Ot a v a m e di a

I nst a g r a m al k o _ o y

Al k o al k o. fi

J a a n a K alli o k o s ki j a M a ri n a A hl b e r g Lii s a S e p p o ( A D) P ai n o p ai k k a U P C P ri nt Eti k etti il m e st y y 4 k e rt a a v u o d e s s a S e u r a a v a Eti k etti il m e st y y 1 2. 9. 2 0 1 9. L e hti o n s a at a v a n a m a k s utt a Al k o n m y y m äl öi st ä. Eti k etti ei v a st a a til a a m att a l ä h et et y n m at e ri a ali n s äil ytt ä mi s e st ä ei k ä p al a utt a mi s e st a. Ai k a k a u sl e hti e n Liit o n j ä s e nl e hti. Eti k eti s s ä k ä yt ett y p a p e ri o n E U- y m p ä ri st ö m e r kitt y. I S S N 0 7 8 0- 5 0 8 X

eti k e i. fi

Ve r k k o k a u p p a al k o. fi


K E S ÄJ U O M A

V e r m o ut h

& t o ni c

8 cl v a al e a m a k e a a v e r m u i a ( v e r m o u t h bi a n c o) 1 dl t o ni c- v e ä sii v u k u r k k u a m u u t a m a b a sili k a nl e h ti t u o r ei t a v a d el mi a j ä ä p al oj a T ä y t ä l a si j äill ä. K a a d a l a sii n v e r m u i j a t o ni c. Li s ä ä b a sili k a, k u r k k u j a v a d el m at. S e k oi t a. K o ri st el e l o p u k si b a sili k a n l e h dill ä j a v a d el mill a. Al k o h oli o m a n v e r si o n d ri n ki st ä s a at, k u n k o r v a at v e r m uti n y r i s ell ä al k o h oli o m all a ti sl e ell ä t ai 4 cl:ll a s elj a n k u k k a m e h utii vi s t e ä.

O H J E S A N T E RI S A A RI N E N | K U V A R O O P E P E R M A N T O

k a u d e n d ri n k ki

T ä m ä r ai k a s, k e s äi n e n d ri n k ki s o pii e si m e r ki k si l o ui si a n al ai s e n m e n u n al k uj u o m a k si. T ut u st u m e n u u n s. 2 4.

3

––– 2 /1 9


t äss ä n u mer oss a 4

––– 2 /1 9

6

Al k u p al at

1 2 P ä äj u u K alif or ni a n r y p äl et ä h di st ä Zi nf a n d eli st a j a C a b er n et S a u vi g n o ni st a s y nt y y l a at u vii n ej ä.

2 0 H e n kil ö K er a mii k k at ait eilij a H ei ni Riit a h u d a n t öit ä y h di st ä ä r u n s a s k ori st et y yli.

24

R e s e ptit T er v ei si ä l o ui si a n al ai s e st a k eitti ö st ä, s u ol ai s e n, t uli s e n j a m a k e a n ä är elt ä.

3 4 K e s ä n p a ni m ot u o e et K e v y et j a r ai k k a at p a ni m oj u o m at m ai st u v at k e s äll ä grillir u o ki e n k er a.

3 8 Il mi ö P eri nt ei s et j a u u d et r u o k ar e n dit s o pi v at Mil a n o s s a s a m a a n k att a u k s e e n.

4 0 M at k all a L ä n si- A u str ali a o n m o n ell e t u nt e m at o n m a a n o s a, m utt a si elt ä t ul e e u p eit a vii n ej ä.

43

L u o o r e s e pti ni G a g g ui- k a h vil a n J o n n a Si n k k o n e n o n s ol u bi ol o gi, j o k a r a k a st a a l ei p o mi st a.

4 4 O pi vii n ei st ä R o s e e vii ni t ut u k si.

4 6 M y y m äl ä T a m p er e e n T e s o m a s ai Al k o n 2 6 v u o d e n t a u o n j äl k e e n.

4 9 K ol u m ni L a s s e P a k ari n e n a nt a a h y vi ä vi n k k ej ä vii ni m at k ailij oill e.


5

––– 2 /1 9

K alif o r ni a s s a v al mi st et a a n l ä h e s 9 0 % Y h d y s v alt oj e n vii ni st ä. M a a n hi st o ri a o n vii ni nt u o aj a n a n u o ri, j ot e n s e m a h d olli st a a e ril ai s et k o k eil ut. M o ni vii ni n v al mi st aj a o n ki n v al mi s o a m a a n ri s k ej ä nii n t a r h oill a k ui n k ell a r ei s s a.


Ti e sit k ö, e

ä

al k o h olij u o m at s a att a v at si s ält ä ä ai n eit a, j ot k a v oi v at ai h e utt a a all e r gi a a j a yli h e r k k y y tt ä. Yl ei si m pi ä nii st ä o v at ri k ki y h di st e et, hi st a mii ni j a v äri ai n e et.

M o n et p ä ä n s är k y y n t ai p u v ai s et h e n kil öt v oi v at s a a d a mi gr e e ni ä m ui st utt a v a n p ä ä n s är y n j o y h d e st ä p u n a vii nil a silli s e st a. S är k y o n y k si oir e nii n s a n ot u st a p u n a vii ni p ä ä n s är k y oir e y ht y m ä st ä. Oir e y ht y m ä st ä ei ti e d et ä k o vi n p alj o a, m utt a p ä ä n s är y n ai h e utt aj a k si o n e p äilt y vii ni n t a n nii n ej a.

al k u p al at

V AI K U T T AJ A

K A V E RI A EI J ÄTE T Ä K OS K A A N N u ort e n al k o h oli n k ä ytt ö o n v ä h e nt y n yt, m utt a k o ul uj e n p ä ätt y e s s ä m altilli si n ki n v oi ri e h a a nt u a. A- kli ni k a n j o ht a v a ylil ä ä k äri K a arl o Si m oj o ki n e u v o o v a n h e m pi a n e u v o m a a n n u ort a aj oi s s a, mit ä v a st u ulli n e n j u o mi n e n t ar k oitt a a. o n p äi h d el ä ä k eti et e e n t y ö el äm ä p r of e s s o ri H el si n gi n yli o pi st o s s a j a al a n t u n n ett u a si a nt u nt ij a. M u a h ä n ell ä o n m y ö s v u o si e n t y ö k o k e m u s p äi v y st y k s e st ä. – O n h y v ä pit ä ä mi el e s s ä, e ä i h mi si ä k u ol e e al k o h oli m y r k yt y k s e e n. V a n h e m pi e n o n s y yt ä v al mi st a ut u a til a nt e es e e n, j o s s a k o n st a a p eli, a m b ul a n s si n h e n kil ö k u nt a t ai k a v e ri k e rt o o l a p s e n p ä ät y n e e n h u o n o o n k u nt o o n. K a v e r ei d e n t a a s ei pi d ä j ä ä ä t ai yll y ä ä j u o p u n u a mi hi n k ä ä n. Yst ä v y yt e e n k u ul u u u s k o a, k u n k a v e ri s a n o o, e ä rii ä ä. M u k a n a pit äi si ai n a oll a m u ut a ki n j u o mi st a k ui n al k o h oli pit oi st a.

K A A R L O SI M O J O KI

6

––– 2 /1 9

K A A R L O SI M O J O KI, 4 6

Oli si k o k o st e all e j u hli n n all e v ai ht o e ht oj a ?

K y s e e s s ä o n rii i, j o n k a til all e pit äi si l ö yt ä ä u u si rii i. Al oi e e n t ul e e l ä ht e ä n u o rilt a it s elt ä ä n, m u a ai k ui st e n o s a o n l u o d a p ui e et u ut e e n. V oisi k o oll a e si m e r ki k si k o n s e r ej a t ai p elit a p a ht umi a, j ot k a s ij oi ui si v at k o ul u n p ä ä y mi s ai k oi hi n ? T ä r k ei nt ä h ä n n u o rill e o n v a r m a sti s e v a p a u d e n t u n n e j a p ä ä s y ” v a n h e m pi e n v al v o n n a st a” pit äm ä ä n h a u s k a a. Mit ä t e r v e y d elli si ä v ai k ut u k si a al k o h oli st a k oit u u n u o r ell e ?

E rit yi s e n t a r k k a pit ä ä oll a, j o s o n p e r u s s ai r a u s, e si m e r ki k si di a b et e s, sill ä al k o h oli s ot k e e h el p o sti s o k e rit a s a p ai n o n. H et k elli s e sti s e r a si a a m a k s a a j a v a r si n ki n h ai m a a. J o s k ä y h u o n o t u u ri, r a n k a st a k e rt aj u o mi s e st a ki n v oi s a a d a h ai m at ul e h d u k s e n. N u o rill a h ait at r ail a k k a a st a al k o h oli n k ä yt ö st ä lii y v ät t a p at u r mii n. E ril ai s et h y v ä k si k ä yt öt o v at m y ö s h olti o m a n til a n i k ä vi ä s e u r a u k si a. O n h y v ä m ui st a a, e ä al k o h oli o n h e r m o m y r k k y. Mit ä r a n-

k e m m a n h u m al a n o a a, sit ä e n e m m ä n ai v o s ol uj a t u h o ut u u. O n k o vii s a st a h a n k ki a n u o r ell e j u o m at ?

K oti P ä ä k a u p u n ki s e ut u K o ul ut u s L ä ä k eti et e e n t o ht ori Työ T oi mit u sj o ht aj a j a j o ht a v a ylil ä ä k äri, p äi h d el ä ä k eti et e e n t y ö el ä m ä pr of e s s ori H arr a st u k s et P y ör äil y, l u o n n o s s a ol e mi n e n s e k ä k u nt o s alill a k ä y mi n e n

S e o n it s e p et o st a, sill ä n u o rt e n j u hli mi n e n o n i h a n t oi st a k ui n i st u mi n e n v a n h e m pi e n k a n s s a m ai st el e m a s s a si vi st y n e e sti vii ni ä. Al k o h oli n v äli ä mi n e n al ai k äi sill e o n l ait o nt a. O m a s u ht e e si al k o h olii n ?

J u o n mi el ell ä ni l a silli s e n h y v ä n r u o a n k a n s s a t ai y st ä vi e n s e u r a s s a, j o s silt ä t u nt u u. Ai k a h a r v oi n sit ä t a p a ht u u. Mit ä pi d e m p ä ä n o n oll ut r aiti s t ai k ä y ä n yt al k o h oli a v ai n v ä h ä n, sit ä e n e m m ä n a r v o st a a h y vi ä a a m uj a. Ei t a r vit s e s u u n nit ell a j ä ä v ä n s ä s pi n ni n gi ä v älii n, k o s k a v oi oll a hi e m a n h u o n o ol o.


V A S T U U L LI S U U S

T Ä R K E Ä M UI S T A A, HELPP O U N O HTA A

OI K E A N L AI N E N J U O M A o n h y v ä n at eri a n, el ä m y k s e n j a ill a n vi et o n kr u u n u. Y k si o n k uit e nki n ylit s e m ui d e n, sill ä v e d e n j u o nti ei ol e m eill e l u k s u st a v a a n v ältt ä m ätt ö m y y s. P u h d a s v e si o n k e h oll e m m e eli nt är k e ä ä. S u o sit u st e n m u k a a n ai k ui n e n t ar vit s e e 2 – 3 litr a a n e st ett ä p äi v ä s s ä, j o st a p u ol et t uli si s a a d a j u ot u n a j a t oi n e n p u oli k a s r u o a n m u k a n a. Lii k u nt a, s a u n o mi n e n j a al k o h oli n k ä ytt ö li s ä ä v ät n e st e e n t ar v ett a e nti s e st ä ä n. M y ö s k e s ä n l ä m pi m ät il m at k or o st a v at v e d e nj u o n ni n t är k e ytt ä. J o k ai s ell e r u o k al ajill e l ö yt y y n y k y p äi v ä n ä mit ä eril ai s e m pi a j u o m a v ai ht o e ht oj a t ä y d e nt ä m ä ä n m a k u el ä m y st ä. At eri oi d e n y ht e yt e e n k a n n att a a v ar at a ai n a m y ö s r ai k a st a v ett ä. V e si t a s a p ai n ott a a m a k uj a j a h u u ht el e e niit ä t e h d e n til a a s e ur a a vill e m a k u el ä m y k sill e. Li s ä ksi s e pit ä ä k e h o m m e t a s a p ai n o s s a, mi el e m m e vir k e ä n ä j a ai n e e n v ai h d u nt a m m e lii k k e e s s ä – s e k ä e h k äi s e e al k o h oli pit oi st e n r u o k aj u o mi n e n ai h e utt a m a a n e st e h u k k a a. J ott a v e d e nj u o nti ei u n o ht ui si mi s s ä ä n til a nt e e s s a, Al k o l a n s e er a a k e s ä k u u s s a V äli v e d e n – m at al a hiili h a p p oi s e n s u o m al ai s e n p ull o v e d e n, j ot a m y y d ä ä n 0, 3 3 litr a n p a k k a u k si s s a Al k o n m y y m äl öi s s ä k a utt a m a a n. P a ntilli s et p ull ot o n v al mi st ett u 1 0 0 % ki err ät et y st ä P E T- m u o vi st a j a v e si o n p ull ot ett u t u uli v oi m all a t u ot et ull a s ä h k öll ä. Al k o t u k e e V äli v e d e n m y y ntit u ot oill a Pi d ä S a ari st o Sii sti n ä r y:t ä, j o k a t y ö s k e nt el e e m er e n, j är vi e n j a r a nt oj e n r o s k a a nt u mi st a v a st a a n m u u n m u a s s a S a ari st o m er ell ä j a J är vi- S u o m e s s a.

3 L U K U VI N K KI Ä

M AI S T U V A T VI H A N N E S K A K U T

ME HE V ÄT V E G E P U RI L AI S E T

KES Ä N S AT O G RI L LII N

K a k k uj a k a s vi k si st a. Ys a n n e S p e v a c, Mi n er v a k u st a n n u s Ti e sit k ö, ett ä vi h a nn e k s et s o pi v at m y ö s m a k e a a n l ei v o nt a a n ? P or k k a n at, s al a atit, r etii sit j a p u n aj u ur et s e k ä k ori st a v at ett ä m a u st a v at k e s ä n h er k k u h et k et.

V all oitt a v at v e g e b ur g erit. Ni n a Ol s s o n, Kirj a p aj a T ä m ä n k a s vi sr u o k a kirj a n i n n oit u k s e n a o v at oll e et eri m a ail m a n k ol k at. Kirj a n si v uilt a l ö yt y v ät o hj e et s u u s s a s ul a vii n k a s vi s pi h v ei hi n, s ä m p yl öi hi n, k a sti k k e sii n, li s u k k ei sii n j a v e g a a ni sii n v ai ht o e ht oi hi n.

Grill a a k a s vi k si a. M ali n L a n d q vi st, K u st a n n u s- M ä k el ä T ä m ä kirj a o n j u uri si n ull e, j o k a k ai p a at n o p eit a j a h el p p oj a grill a u sr e s e pt ej ä s e k ä li s u k k eit a grill at u n k yl k e e n. M a k u n y st yr öit ä hi v el e v ät m u u n m u a s s a mi nt ull a m a u st et ut v u o h e nj u u st o p a pri k at j a t ä yt et yt p ort o b ell o si e n et.

7

––– 2 /1 9


A SI A K A S P A L V E L U

AP U AI H A N K AI K K E E N VI L L E RI N N E

A L K O N A SI A K A S P A L V E L U t ä y i m a ali sk u u s s a 2 0 v u o a. V u o si e n v a r r ell a a si ak a s p al v el u o n k a s v a n ut k a h d e n h e n g e n p u h eli n p al v el u st a m o ni k a n a v ai s e k si a si a k a s p al v el u k e s k u k s e k si, j o s s a t y ö sk e nt el e e t äll ä h et k ell ä 2 3 a si a nt u nt ij a a. H e v a st a a v at a si a k k ai d e n k y s y m y k sii n nii n p u h eli m e s s a, s ä h k ö p o still a, s o m e ss a k ui n al k o. fi: n c h ati s s a. A si a k a s p alv el u o n a v oi n n a s a m a n ai k ai s e sti Al k o n m y y m äl öi d e n k a n s s a. A si a k a s p al v el u kl o m a p e 9 21, l a 9 1 8, al k o. fi c h ati s s a, p u h eli mit s e 0 2 0 6 9 2 7 71, s ä h k ö p o stit s e a si a k a s p al v el u @ al k o. fi, F a c e b o o ki s s a ” Al k o p al v el e e”

K e k k e rit k a s si s s a 8

––– 2 /1 9

J O K O B O N G A SI T u u d et ulj a at k e st o k a s si m m e Al k o n m y y m äl ä st ä ? K e k k erit- k u o si v all oitt a a n yt p u u vill a st a ( 3 5 %) j a ki err ät et yi st ä m u o vi p ull oi st a ( 6 5 %) v al mi st ett uj a e k o k a ss ej a m m e. S a m a k u o si k ori st a a s e s o n kil a hj a p u s s ej a m m e. K e k k erit- k u o si n o n s u u n nit ell ut A alt o- yli o pi st o n o pi s k elij a T ytti L ait a k ari, j o k a v oitti vii m e s y k s y n ä Al k o n j a T o u c h P oi nt O y: n y ht ei st y ö n ä j ärj e st et y n e k o k a s si kil p ail u n.

P K J M

AL A UTE A N N AT T A A A NYT SE Y Ö S N Ä K Y Y!

Mi k ä i h m e e n A si a k a st oi v eh yll y m er ki nt ä ?

A L K O H A L U A A t arj ot a a si a k k aill e e n m a ail m a nl u o k a n p al v el u a j a e si m er ki k si a si a k k a a n t oi v eit a v a st a a vi a t u ott eit a. A si a k k a at e sitt ä v ät ki n r u n s a a sti t oi v eit a m y y m äl ä n h yll y s s ä ol e v a st a v ali k oi m a st a, j a n äit ä t oi v eit a t ot e ut et a a n p ar h a a n m u k a a n. N yt t oi v ei st a m y ö s vi e stit ä ä n a ktii vi s e sti, sill ä m y y m äl ä n v ali k oi m a s s a a si a k a st oi v e et er ott a a h yll yi st ä erit yi s e n ” A si a k a st oi v e”- h yll y m er ki n n ä n a v ull a. A n n a sii s r o h k e a sti p al a ut ett a, s e k a n n att a a!

T Y Ö V Ä LI N EI T Ä VII NI N N A U T TI MI S E E N A L K O T O O L S o n u u si j u o mi e n n a utti mis e e n liitt y v ä s arj a l a a d u k k ait a v äli n eit ä, j oi hi n k u ul u v at k or k kir u u vi, s a m p p a nj a p ull o n s ul kij a j a t y hji ö p u m p p u s e k ä b a ari mitt a. Al k o T o ol s -t u ott ei d e n p a k k a u k s et o v at t ä y si n m u o vitt o mi a. N e p a k at a a n T ur u s s a v al m e n n u s pi st e e s s ä, j o k a a utt a a j a k u nt o utt a a i h mi si ä t a k ai si n t y ö el ä m ä ä n. Al k o T o ol sit l ö y d ät Al k o n m y y m äl öi st ä H a n g o st a N u or g a mii n.


A L K O L AI N E N O S A AJ A

9

––– 2 /1 9

KII T O S K E S Ä T Y Ö N H A KI J OI L L E! A L K O O N t ä n ä ki n v u o n n a m u k a n a V a st u ulli n e n k e s ä d u u ni - k a m p a nj a s s a j a sit o ut u n ut v a st u ulli s e n k e s ät y ö n p eri a att ei sii n. Kiit o s k ai kill e t u h a n sill e h a kij oill e, j oi d e n j o u k o st a n oi n 3 5 0 k e s ät y ö nt e kij ä ä al oitt a a k e s ä n k or vill a Al k o n m y y m äl öi s s ä y m p äri S u o m e n. T a v oitt e e n a m m e o n t arj ot a k ai kill e t y ö nt e kij öill e m m e i n n o st u m all a o n ni st u mi si a j a a si a k k aill e m m e m a ail m a nl u o k a n p al v el u a. Vii m e k e s ä n ä T ur u n Wi kl u n di n Al k o s s a t y ö s k e n-

n ell yt S u s a n n a B er nit z kiitt el e e k o k e m u st a a n. ” O n h ä m m ä st ytt ä v ä ä, mit e n n o p e a sti p ä ä si n si s äll e m y y m äl ä n ar k e e n. Ti et o a o n s a at a vi s s a v alt a v a sti, m utt a mit ä ä n ei ol et ett u, k u n al oiti n i h a n u ut e n a t y ö nt e kij ä n ä. K oll e g at o v at s u uri t u ki”, S u s a n n a B er nit z k u v a si k e s ät y ö k o k e m u st a a n. S e ur a a v a m er kitt ä v ä s e s o n kir e kr yt oi nti a v a ut u u s y k s yll ä. T äll öi n v al mi st a u d ut a a n j o j o ul u u n. K a n n att a a p y s y ä k u ul oll a.

K A L E N T E RI

1. 6. V al mi st uj ai s et O n n e a t u or eill e yli o p pil aill e j a m uill e v al mi st u n eill e!

2 1. 7. R a p u k a u si al k a a

1 2. 9. Eti k e i 3/ 2 0 1 9 il m e st y y

H el a n g år! L u e vi n kit r a p uj u hli e n j u o mii n al k o. fi / r a p uj a-t arj oll a

Hy p pää mukaan m a k u m at k all e P o hj ol a a n!


A L K O. FI /J U O M A - R U O K A

N Ä M Ä J U T U T L Ö Y D Ä T A L K O. FI S T Ä! S u ol ai st a j a m a k e a a r a p a r p e ri st a!

M alj a äi d eill e

T o u k o k u u n t oi s e n a s u n n u nt ai n a n o st et a a n li p ut s al k o o n j a m alj a äi d eill e. T arj o a äi dill e a a mi ai s ell a r ai k a s mi m o s a j a s u u s s a s ul a v a a v a d el m a-l a krit s a k a k k u a t ai k o k o a p er h e p ö y d ä n ä är e e n j a h e m m ott el e äiti ä m aitt a v all a br u n s sill a.

R a p ar p eri o n k e v ä ä n j a al k u k e s ä n h er k k u, j o k a t ai p u u m u u h u n ki n k ui n piir a k k a a n. P a a h d a r a p ar p eri a f et a s al a attii n, h a u d ut a ri c ott aj u u st o n p ari k si j a grill a a j äl k k äri k si mi ntt u k er m a n k er a. T ai k eit ä r a p ar p eri siir a pi k si j a l oi h di h er k ulli n e n r a p ar p eri m o c kt ail.

al k o. fi / mi m o s a al k o. fi / v a d el m a-l a k rit s a k a k k u al k o. fi / aiti e n p ai v a n- p a r a s- b r u n s si

al k o. fi /s u ol ai st a-j a- m a k e a a- r a p a r p e ri st a

Al k o n v er k k o si v uj e n J u o m a j a r u o k a - o si o s s a o n p alj o n h y ö d ylli si ä j a ki v oj a j utt uj a. T ut u st u o si o n r e s e pt ei hi n, m e n ui hi n, vi n k k ei hi n j a m at k aj utt ui hi n o s oitt e e s s a al k o. fi /j u o m a-r u o k a.

10

––– 2 /1 9

L ö yt yi k ö s a m p p a nj all e h a a st aj a ?

K ai k ki j u hli st a

Mit ä j u o m a a t arj ot a j u hli s s a ? Mi k ä s o pii al k u p al oi hi n, e nt ä p ä ä- j a j äl kir u o k a a n ? P alj o n k o j u o m a a pit äi si v ar at a ? E nt ä mit e n n o ut o p ö yt ä k at et a a n ? Oli k y s e sitt e n v al mi st uj ai si st a, s u k uj u hli st a t ai h ä äj u hl a st a, Al k o n si v uill a o n k att a v a ti et o p a k etti j u hli e n j ärj e st ä mi s e e n.

E n gl a nti n o u s e e k o hi st e n u p ei d e n k u o h u vii ni e n t u ott aj a n a, j o p a nii n, ett ä m a a n k u o h u vii nit h a a st a v at r a n s k al ai s et s a m p p a nj at. L u e v er k k o si v uilt a, mi k si j a mit e n! T ut u st u m y ö s E n gl a nti v s. C h a m p a g n e - pr u u vii n s. 5 0. al k o. fi / e n gl a n ni n- k u o h u vii nit

al k o. fi / vi n k k ej a-j u hli e n-j a rj e st a mi s e e n al k o. fi / vi n k k ej a- h ai d e n-j u o mii n

Pit k ä k u u m a g rilli k e s ä! L u e g rilli r u o k a vi n kit: al k o. fi / k e s ai n e n- g rilli m e n u


K U O H U V AT

E nt ä j o s p ull o o n j ä ä vii ni ä ?

K u o h u vii ni o n j u hli e n s u o sit ui n al k u m alj a. M ui st a v ar at a j u hlii n m y ö s al k o h olit o nt a k u o h u vii ni ä.

P alj o n k o p ull o st a rii

T äll öi n p ull o k a n n att a a s ul k e a s a m p p a nj a p ull o n s ul kij all a t ai vii ni st o p p erill a. S ul ki m et a utt a v at s äil ytt ä m ä ä n vii ni n o mi n ai s u u d et j o p a k y m m e n e n p äi v ä n aj a n.

ää?

P ull o st a ( 0, 7 5 l) s a a 6 – 8 l a silli st a . V ar a a sii s al k u m alj oj a v art e n e si m er ki k si 5 0 h e n g e n j u hl a s e ur u e ell e 8 p ull o a k u o h u v a a.

Mit e n k a a d et a a n ? K a a d a l a s ei hi n e n si n v ä h ä n k u o h u vii ni ä j a li s ä ä l o p ut j u o m a st a l a s ei hi n v a a h d o n l a s k e u d utt u a. L a silli s e e n k a a d et a a n k a h d e s s a er ä s s ä n oi n 1 dl k u o h u vii ni ä.

T e r v et uli ai s m alj a

= 1 l a silli n e n k u o h u vii ni ä, 1 dl (l a si m alli st a rii p p u e n).

Mill ai n e n l a si ?

K u o h u vii ni n t a rj oil ul ä m p ötil a

K u o h u vii nill e s u o sit ell a a n t ul p p a a ni n m u ot oi st a l a si a, sill ä s e k o k o a a p ar h ait e n h er k ä n j u o m a n eri vi v a ht e et.

6–8° C K u o h u vii ni n viil e n n y s 2 –3

n oi n 2 0

N or m a ali s s a j ä ä k a a p pil ä m p ötil a s s a

P u ol et j äit ä j a p u ol et v ett ä si s ält ä v ä s s ä vii ni nj ä ä h d ytti m e s s ä

t u nti a

?

?

mi n u utti a

Al k o n v ali k oi m a s s a o n k ai k ki a a n 1 0 9 2 k u o h u vii ni ä j a s a m p p a nj a a. N äi st ä 4 0 4 o n s a m p p a nj a a. Al k o h olitt o mi a k u o h uvii n ej ä v ali k oi m a s s a o n 3 5 . ( Til a n n e 1. 2.1 9)

L u e li s ä ä: al k o. fi / k a sitt el e- k u o h u vii ni a- oi k ei n

Mit e n h y vi s s ä aj oi n l a si n v oi t äy ä ä? J o s k u o h u vii ni ä t arj ot a a n s u ur ell e j o u k oll e vi er ait a, l a sit v oi t ä ytt ä ä e n n e n t arj oil u a n oi n p u olill e e n. L o p u n j u o m a n v oi k a at a a l a sii n j u uri e n n e n s e n n a utti mi st a.

11

––– 2 /1 9


N O J AT U O L IM AT K A L A

Kalifornia on muutakin kuin lmitähtiä, sur areita ja huipputeknologiaa. Se on yksi maailman suurimmista viinintuottajista, jonka ala-alueet ja viinit ovat moninaiset. Osavaltion rypäletähtiin lukeutuvat Zinfandel ja Cabernet Sauvignon. 12

––– 2/19

T E K S T I L A S E AP K R I N E | K U T AV

A V L M I S A ,T J I S T O C K


13

––– 2/19

Kalifornian viinitarhat sijoittuvat laajalle alueelle osavaltion eri kolkkiin.


R e nt o, m ut k at o n j a m o ni p u oli n e n K alif o r ni a S e g h e si o

7 0 0 Gr o v e Str e et H e al d s b ur g, C A 9 5 4 4 8 Sono ma

S a cr a m e nt o S a n Fr a n ci s c o

I r o nst o n e

1 8 9 4 Si x Mil e R d., M ur p h y s, C A 9 5 2 4 7

K A LI F O R NI A

Y h d y s v all at

AS U K ASL U K U 4 0 milj o o n a a P Ä Ä K A U P U N KI S a cr a m e nt o S U U RI M M A T M E T R O P O LI A L U E E T: L o s A n g el e s j a S a n Fr a n ci s c o 14

––– 2 /1 9

R A N T A VII V A A 1300 k m VII NI T A R H O J A n oi n 2 4 0 0 0 0 h a

K A LI F O R NI A N L A A J A T vii nit a r h at ul o u v at 1 1 0 0 kil o m et ri n m at k all e p o hj oi s e st a et el ä ä n. Vii ni nt u o aj a n a K alif o r ni a o n yli v oi m ai s e sti Y h d y s v alt oj e n t ä r k ei n o s a v alti o, sill ä s e v al mi st a a l ä h e s 9 0 % m a a n vii n ei st ä. V ai n R a n s k a, It ali a j a E s p a nj a t u o a v at e n e m m ä n. K alif o r ni al ai s e e n k ul u u rii n k u ul uv at r e nt o u s j a m ut k a o m u u s, j ot e n v a st a a n o o vii nitil oill a o n l ä m mi n. M y ö s m o n et h ui p p util at o a v at mi el ell ä ä n vi e r ait a v a st a a n – mi k ä E u r o o p a s s a ei ol e it s e st ä ä n s el v y y s. T ä äll ä ei t ä r k eill ä, j ot e n e si m e r ki k si vii ni k yli e n l a at u r a vi nt ol oi hi n v oi m e n n ä r e n n o sti f a r k ui s s a.

K alif o r ni a o n vi el ä s u ht e elli s e n n u o ri vii ni n t u o aj a, j o s sit ä v e rt a a E u r o o p a n v a n h oi hi n vii ni m ai hi n. ” M eill ä o n s at oj e n, ei t u h a n si e n v u osi e n hi st o ri a. S e v a p a u a a, j a v oi m m e t e h d ä n o p eit a m u ut o k si a. S a a m m e e si m e r ki k si i st u a a mit ä t a h a n s a r y p äl el aji k k eit a, k o s k a s ä ä n n öt ei v ät ol e nii n ti u k k oj a k ui n R a n s k a s s a t ai It ali a s s a”, s a n o o A n d y R o bi n s o n , j o k a v a st a a S o n o m a n al u e ell a s ij ait s e v a n p e ri nt ei k k ä ä n S e g h e si o-til a n vii ni n v al mi st u k s e st a. V a p a u s a nt a a m a h d olli s u u d e n k o k eil ui hi n y rit y k s e n j a e r e h d y k s e n k a u a.


M o n et vii ni nt u o aj at o v at n yt v al miit a o a m a a n ri s k ej ä nii n t a r h oill a k ui n k ell a r ei s s a, j ot e n K alif o r ni a s s a o n m oni p u oli n e n k a a u s e ri t y yli e n vii n ej ä.

M E RI T U U L E T M A H D O L LI S T A V A T L A A T U VII NI T

A n d y R o bi n s o n t e k e e vii ni ä S e g h e si o n til all a.

K alif o r ni a n vii ni e n m o ni p u oli s u u a li s ä ä, e ä ol o s u ht e et v ai ht el e v at e ri al a- al u eill a. R at k ai s e v a a o n et e n ki n, mit e n T y y n elt ä v alt a m e r elt ä p u h alt a v at t u ul et p ä ä s e v ät viil e nt ä m ä ä n t a r h oj a. ” Ol e m m e S o n o m a s s a l ä h ell ä m e rt a. T u uli p u h alt a a ilt ai si n r a n ni k k o k u k k u-

S e g h e si o n v a n h all a H o m e R a n c h -t ar h all a k a s v at et a a n p ä ä o si n Zi nf a n d eli a.

l oi d e n v äl ei st ä t a r h oill e m y ö s k e s äll ä. S e viil e nt ä ä j a t u o m u k a n a a n k o st e u a, j ot e n vii ni k ö y n n ö k s et vi r ki st y v ät j o k a ilt a”, R o bi n s o n k u v ail e e S e g h e si o n t a r h oj e n il m a st o a. K alif o r ni a s s a rii ä ä ä ä ri p äit ä S a n F r a n ci s c o n l a h d e n y m p ä ri st ö n viil e y d e st ä K e s k u sl a a k s o n p ät sii n si s ä m a a s s a. P ai k oi n m e rit u ul et p ä ä s ev ät k uit e n ki n p u h alt a m a a n h y vi n ki n pit k äll e, mi k ä m a h d olli st a a l a at u viini e n t u ot a n n o n m u u all a ki n k ui n ai v a n r a n ni k oll a. Si e r r a N e v a d a n v u o rt e n al a ri nt eill ä t a a s k o r k e u s l u o viil e ä m pi ä k a s v u p ai k k oj a.

K alif o r ni a n o m a l aji k e Zi nf a n d el K A LI F O R NI A S S A VI L J E L L Ä Ä N l u k em a o mi a r y p äl el aji k k eit a. K ai ki st a k alif o r ni al ai si m m a k si o n n o u s s ut Zi nf a n d el, j oll a o n o s a v alti o s s a pit k ät p e ri nt e et. Et el ä-It ali a s s a sit ä vilj ell ä ä n ni m ell ä P ri miti v o, m u a r y p äl e e n al k u p e r ä o n j äljit e y k r o ati al ai s e e n C rlj e n a k K a št el a n s ki -l aji k k e e s e e n. Zi nf a n d eli st a v oi d a a n t u o a a l u k ui st e n t y yli e n vii n ej ä k e v yi st ä w hit e zi nf a n d el - r o s e e vii n ei st ä ai n a t u ht ei hi n, m u h k e a n h e d el m äi sii n p u n a vii n ei hi n. ” Zi nf a n d el o n m o ni ul o ei s e n h ed el m äi n e n l aji k e, j o k a s o pii K alif o r ni a n e ri al u eill e. S e n r y p äl ei s s ä o n p alj o n s o k e ri a, m u a vii ni e n h a p o k k u u s t as a p ai n o a a k o r k e a a, j o p a 1 5 p r o s e nti n al k o h oli pit oi s u u a”, A n d y R o bi n s o n k u v ail e e. S e g h e si o n til all a o n e ri k oi st e u Zi nf a n d elii n, j ot e n R o bi n s o n t u nt e e l aji k k e e n h y vi n. H ä n s a n o o, e ä t al o n t y ylii n k u ul u u r a k e nt e e n, h a p o k k u ud e n j a al k o h oli pit oi s u u d e n t a s a p ai n o n v a ali mi n e n. T a v oi e e n a o n vii ni, j o s s a o n el oi s u u a j a p u h d a s pii rt ei s y y ä j a j o k a s o pii h y vi n r u o k a p ö yt ä ä n.

V A N H OJE N K ÖY N N ÖSTE N L A A T U ZI N F A N D E LI T

M y ö s si s ä m a a s s a p ä ä o si n L o di n al u e ell a t a r h oj a o mi st a v a I r o n st o n e- vii nit al o t u n n et a a n zi nf a n d el- vii n ei st ä ä n. ” L o di s s a o n p alj o n v a n h oj a Zi nf a nd el- k ö y n n ö k si ä, j ot k a t u o a v at u p eit a vii n ej ä. L o di n zi nf a n d eli e n t y yli o n k y p s e m m ä n h e d el m äi n e n j a m e h u k-

15

––– 2/ 1 9


Sono ma on y k si K alif or ni a n hi st ori alli si st a vii ni al u ei st a.

VII NI TI L A VI E R AI L U T K alif or ni a s s a o n p a n o st ett u vii nit uri s mii n t o si s s a a n, j ot e n j o p a h ui p p util at ott a v at mi el ell ä ä n vi er ait a v a st a a n m ai st el u h u o n ei s s a a n. 16

––– 2 /1 9

5 vi n k ki ä

L A A T U R A VI N T O L A T Et e n ki n N a p a n j a S o n o m a n al u eill e o n k e s kitt y n yt m o d erni a r u o k a a t arj o a vi a r a vi nt ol oit a, j oi st a m o ni o n p al kitt u Mi c h eli n-t ä h dill ä. P ai k k oj e n t u n n el m a o n k uit e n ki n r e nt o. G O L D E N G A T E SI L T A Ar k kit e ht u uri n h el mi, j o n k a yli k a n n att a a k ä v ell ä j a i h aill a m ai s e mi a v alt a m er e n s e k ä S a n Fr a n ci s c o n l a h d e n s u u ntii n.

k a a m pi k ui n m u u all a. T a n nii nit o v at hi e n o st u n e et, j a vii nit o v at t o d ell a r u o k a y st ä v älli si ä”, s a n o o J o a n K a u t z . H ä n e n p e r h e e n s ä o n vilj ell yt m a at a L o di s s a j o v u o si k y m m e nt e n aj a n. L o di s o pii l a at u vii ni e n t u ot a nt o o n, v ai k k a s e s ij ait s e e K alif o r ni a n k u u m a ss a K e s k u sl a a k s o s s a. L a a k s o n p o hj oi so s a n ä et h y öt y y m e r elt ä p u h alt a vi st a t u uli st a, j ot k a viil e nt ä v ät il m a st o a et e n ki n öi si n. S e pi d e nt ä ä k a s v u k a u a j a t u o a a t y yli k k äit ä vii n ej ä. K ai k ki Zi nf a n d elit ei v ät ol e s a m a nl ai si a. O s a til oi st a t e k e e t o d ell a t u ht ej a vii n ej ä, o s a n t u o ei s s a o n p u ol e st a a n e n e m m ä n hi e n o st u n ei s u u a. ” H a e m m e it s e h e r k k y y ä, t y yli kk y y ä j a k o h t u ulli st a al k o h oli pit oi-

R EI P P AI L U U L K OI L M A S S A Si err a N e v a d a n v u ori st o o n hi e n o y m p äri st ö r et k eil y y n, kii p eil y y n, k al a st a mi s e e n j a j o p a hii ht ä mi s e e n. Et e n ki n T a h o ej är v e n s e ut u o n k o k e mi s e n ar v oi n e n. K ULT A K U U ME C al a v er a si n piiri k u n n a s s a v oi l a s k e ut u a k ult a k ai v o k sii n j a t ut u st u a k ull a n k ai v aji e n p eri nt ö ö n.

J o a n K a ut zi n p er h e p er u sti Ir o n st o n e- vii nit al o n v a st a 1 9 8 0-l u v ull a.

s u u a s e k ä b al a n s si a r y p äl e e n h e d elm äi s y y d e n j a pi p p u ri s u u d e n v älill ä”, K a ut z k u v a a. K a ut zi n p e r h e o n vii nit u o aj a n a s u ht e elli s e n t u o r e, sill ä h e p e r u sti v at o m a n k ell a ri n s a v a st a 1 9 8 0-l u v ull a. V ai k k a p e r h e e n m a at o v at e ni m m ä ks e e n L o di s s a, vii ni n v al mi st a m o r a k e nn e ii n M u r p h y si n pi k k u k a u p u n kii n Si e r r a n N e v a d a n v u o ri st o n r e u n a k u k k ul oi d e n k ull a n k ai v u u m ai s e mii n. M y ö s t äll ä al u e ell a k a s v at et a a n Zi nf a n d eli a. Si e r r a F o ot hilli si n m a a p e r ä o n v ul k a a ni st a j a r a p a ut u n u a ki v e ä, j o s s a k ö y n n ö k s et j o ut u v at si n ni el e m ä ä n. S e t u o a a i s oj a j a i nt e n sii vi si ä vii n ej ä. Zi nf a n d eli a k ä yt et ä ä n m y ö s y h d e s s ä m ui d e n r y p äl ei d e n k a n s s a. S e k oi eid e n t y ylit ul o u v at k a r k ki s e n h e d elm äi si st ä ai n a m o ni ul o ei sii n l a at u viin ei hi n. ” Y h di st ä m m e Zi nf a n d eli n u s ei n P etit S hi r a z -l aji k k e e s e e n, sill ä n e r a k a st a v at t oi si a a n. M y ö s M e rl ot s o pii s e k oit u k s e e n. Zi nf a n d el a nt a a y h di st el m ä ä n m e h u k k u u a j a pi p p u ri st a a r o mi a”, K a ut z k e rt o o. K a ut zi n m u k a a n zi nf a n d elit k ä y v ät m o ni p u oli s e sti e ri li h a r u oill e, k ut e n p o s s ull e, n a u d all e t ai rii st all e, s e k ä e si m e r ki k si t o m a a i p o hj ai sill e r u o k al aj eill e. K alif o r ni a n k ul u u rii n s o pi v a zi nf a n d el o n l u o n n olli s e sti k ot o n a a n g rill ij u hli e n vii ni n ä.


N a p a n o u si m a ail m a n m ai n e e s e e n C a b e r n et S a u vi g n o nill a K A LI F O R NI A N J A Y H D Y S V A L T O J E N

S a cr a m e nt o

S a n Fr a n ci s c o

e h k ä k u ul ui si n vii ni al u e o n N a p a n l a a k s o, j o k a t u o a a U S A: n k all ei m m at vii nit. Nii d e n j al o ki v e n ä o n C a b e r n et S a u vi g n o n -l aji k e, j o st a t e h d ä ä n al u e ell a hi e m a n R a n s k a n B o r d e a u x’ n t y yli ä m ui st u a vi a vii n ej ä. Al u e n o u si t o d ellis e e n m a ail m a n m ai n e e s e e n 1 9 7 0-l u v u n l o p ull a, k u n s e n p a r h ai m mi st o p äi hi i k u ul u s s a P a rii si n s o k k o m ai st el u s s a r a n s k al ai s et kil p a k u m p p a ni n s a.

MI K Ä T E K E E N A P A S T A NII N P OI K K E U K S E L LI S E N ?

L o ui s M. M a r ti ni

2 5 4 S o ut h St. H el e n a Hi g h w a y, St. H el e n a, C A 9 4 5 7 4

” N a p a o n e rit yi n e n a u ri n g o n, m a ap e r ä n j a v e d e n y h di st el m ä n a n si o st a. C a b e r n et S a u vi g n o n - r y p äl e et k y p s y v ät

S c ott K o z el v a st a a E & J G all o n til oj e n vii n ei st ä, j ot k a sij ait s e v at r a n ni k oll a.

h y vi n, m u a ei v ät k uit e n k a a n lii k a a, j oll oi n nii hi n ei t uli si p e r s o o n alli s u utt a”, vii ni nt e k ij ä S c o K o z el s a n o o. H ä n v a st a a E & J G all o - vii ni y hti ö n vii ni nt e o st a t a r h oill a, j ot k a s ij ait s e v at r a n ni k oll a. K o z el k u v ail e e, e ä N a p a n l a a k s o n m a a p e r ä o n v a r si n k ö y h ä, j ot e n k ö y nn ö k s et j o ut u v at si n ni el e m ä ä n j a

17

––– 2/ 1 9

N a p a n l a a k s o s o v elt u u l a at u vii ni e n vilj el y y n.


t u o a v at si k si i nt e n sii vi si ä vii n ej ä. Li s ä k si al u e ell a s at a a v ai n v ä h ä n. T ä m ä m a h d olli st a a k ö y n n ö st e n h a r kit u n k a st el u n. ” Ol e m m e N a p a s s a j a K alif o r ni a s s a o n n e k k ait a sii n ä, e ä t o u k o k u u s s a k ö y n n ö st e n al oi a e s s a k a s v u n s a s a d e l o p p u u, ei k ä s at eit a s a a d a s e u r a a v a n k e r r a n k ui n v a st a l o k a – m a r r a s k u u s s a, j oll oi n ol e m m e k o rj a n n e et s a d o n”, K o z el k e rt o o. A u ri n k o a j a l ä m p ö ä k ö y n n ö k s et s a a v at j u u ri s o pi v a sti. K e s äll ä p äi v ät o v at N a p a s s a k u u mi a, m u a l ä m p ö l a s k e e y öt ä k o h d e n, mi k ä hi d a st a a k y ps y mi st ä. S e a nt a a c a b e r n et s a u vi g n o n - vii n ei hi n r u n s a a n v ä ri n, m e h u k a st a h e d el m äi s y y ä, t a s a p ai n o a j a r u n s a at m u a k y p s ät t a n nii nit.

R U N S A A T C A B E R N E T VII NI T T U H DI N R U O A N P A RI K SI

18

––– 2 /1 9

G all oll a o n N a p a s s a hi st o ri alli n e n L o ui s M. M a rti ni - ni mi n e n til a, j o k a oli U S A: n ki elt ol ai n p ä ä y mi s e n j äl k e e n y k si N a p a n vii ni n vilj el y n pi o n e e r ei st a. K o z el k e rt o o, e ä M a rti ni t e k e e C a b e r n et S a u vi g n o ni st a e rit y yli si ä j a e ri hi nt al u o k ki e n vii n ej ä. ” Yl ei st ä e n h a e m m e r ai k a st a j a h e d el m äi st ä s u ut u nt u m a a, j o s s a o n s o pi v a sti r u n s a u a, vi v a ht ei k k u u a j a

L o ui s M. M arti ni n til a sij ait s e e ar v o st et u s s a N a p a n l a a k s o s s a.

m el k ei n p ä sil k ki s y y ä m u a k uit e n ki n t ä yt el äi s y y ä. H al u a m m e t e h d ä vii n ej ä, j oill a o n o m a mi eli pit e e n s ä j a j ot k a a nt a v at m ai st aj a n s a k u ull a s e n”, K o z el s a n o o h y m yill e n. N a p a n c a b e r n et’t o v at i s oj a j a r y h di k k äit ä vii n ej ä, j ot k a s o pi v at si k si

t u k e vi e n r u o ki e n s e u r a a n. K o z el s u osi el e e l a ut a s ell e e si m e r ki k si t o m a atti p o hj ai si a t u ht ej a p a st oj a s e k ä e n n e n k ai k k e a p u n ai st a li h a a, k ut e n n a ut a a t ai rii st a a. Vii ni nt e k ij ä k o r k k a a c a b e r n et’ n mi el ell ä ä n m y ö s t u m m a n s u kl a a n s e u r a a n. •

K alif o r ni a n r y p äl eit ä C ABER NET S A U VI G N O N R u n s ait a, tii viit ä j a r y h di k k äit ä p u n a vii n ej ä, j ot k a o v at p ar h ai m mill a a n h y vi n vi v a ht ei k k ait a j a pit k äi k äi si ä.

ZI N F A N D E L K alif or ni a n m o ni k ä ytt öi si n r y p äl e, j o k a t u ott a a vii n ej ä k e v y e st ä r o s e e vii ni st ä v oi m a kk a a s e e n p u n a vii nii n. P ar h ai m mill a a n t u m mi a, v oi m a k k ait a, r u n s a a n h e d el m äi si ä j a r y h di k k äit ä vii n ej ä.

C H AR D O N N AY K alif or ni a n t är k ei n v a al e a l aji k e, j o st a t e h d ä ä n eri t y yli e n vii n ej ä. U s ei n vii nit o v at t ä yt el äi si ä j a s el k e ä n t a m mi si a.

A L K O N V A LI K OI M A S S A

MERL OT C a b er n et’t a p e h m e ä m pi ä j a eritt äi n h e d el m äi si ä p u n a vii n ej ä.

Al k o n h yll yill ä j a v er k k o k a u p a s s a o n n oi n 1 3 0 k alif or ni al ai st a vii ni ä, j oi st a n oi n 9 0 o n p u n a vii n ej ä j a n oi n 3 0 v al k o vii n ej ä. M u k a a n m a ht u u m y ö s r o s e e- j a k u o h u vii n ej ä.

PI N O T N OI R Viil ei d e n k a s v u p ai k k oj e n l aji k e, j o k a t u ott a a s u ht e elli s e n k e v yit ä m utt a hi e n o st u n eit a p u n a vii n ej ä.


Y h d y s v alt al ai si s s a ol ui s s a k ä yt et ä ä n u s ei n r ei p p a a sti ar o m a atti st a h u m al a a.

19

––– 2/ 1 9

J E N K KI O L UI D E N H U M A L OI N TI H U R M A A Y H D Y S V A L L OI S S A O N ri k a s ol ut k ul u u ri, j o k a n ä k y y v alt a v a n a pi e n p a ni m oi d e n m ä är ä n ä. Ol ui d e n t y ylit v ai ht el e v at, m u a m oni a y h di st ä ä l ei ki el y h u m al a n k ä yt ö s s ä. Y h d y s v all at o n t ä r k e ä h u m al a n k a s v a aj a, j o n k a p a r h ai st a h u m al at a r h oi st a m o n et s ij ait s e v at K alif o r ni a n p o hj oi s p u ol ell a O r e g o ni n j a W a s hi n gt o ni n o s a v alti oi s s a. Vilj elt ä v ät l aji k k e et o v at u s ei n a m e ri k k al aisi a. Nii st ä t u n n et ui m pii n k u ul u v at m ui d e n m u a s s a C e nt e n ni al, C a s c a d e, Cit r a, C ol u mb u s j a Si m c o e. M y ö s u u si a k e hit et ä ä n k o k o aj a n. H u m al a a k ä yt et ä ä n Y h d y s v all oi s s a u s ei n r ei p p a a sti, j a s e n m a k u o n m o n e sti t u nt u v a e si m e r ki k si s u o sit ui s s a I P A- ol ui s s a. H u m al oi n ni n t y yli ei k uit e n k a a n ol e e n ä ä ai n o a st a a n k at k e r a. H u m al a a li s ät ä ä n l u o-

v a sti ol u e n k eit o n e ri v ai h ei s s a j a m y ö s s e n j äl k e e n, j ot e n m u k a a n s a a d a a n l aji k k ei d e n ri k a st a a r o m a a i s u u a. K alif o r ni a s s a o n yl ei st ä, e ä h u m al a a nt a a ol u e e n t r o o p pi st a h e d el m äi s y y ä, it är a n ni k o n ol ui s s a t a a s o n u s ei n h a v ui s u u a. H u m al a v oi t u nt u a m y ö s t r e n di k k ä ä n N e w E n gl a n d I P A n eli N EI P A n t a p a a n p e h m e ä n h e d el m äi s e n ä a r o mi k k u ut e n a. H u m al a li s ät ä ä n ol u e e n u s ei m mit e n p ell e ei n ä, j oi d e n v al mi st aji n a m o n et l ä n si r a n ni k o n t u o aj at o v at l a at uj o ht aji a. H u m al at o v at n yt nii n s u o si uj a y m p äri m a ail m a n, e ä hi n n at o v at n o u s s e et t ai v ai sii n. K e k s eli ä ät h u m al at al ot o v at si k si k e hi ä n e et u u si t a p oj a h u m al oi d a. E sim e r ki k si p a k a st a m all a k ui v at ut h u m al at s ä ä st ä v ät r a a k a- ai n e e n t a r v e a.


R Ak kMII K K eilij A T AIa TH EIei LIni J Riit A Ha EIh u NIht aRIIl oiT htii A H Uk aH uT niit A L a OI H TII K erKa E mii at ait K A U NII T A A S TI OI T A. E S T E E T TI N E N E L Ä a sti oit a. E st e etti n e n el ä m y s o n o s a at eri oi nti a Mj Ya S O N E RIl u OIe NH ei TI niA nJ kA att Y Ha uD sEviS nS kit Ä O kLe Ov äA:ä nL jUuEhliiH EI y h d eO sSs Aä olA To a: n. NI N K A T T A U S VI N KI T K E V Ä Ä N J U H LII N. T E K S TI T A R J A V Ä S TI L Ä | K U V A T

20

––– 2 /1 9

K u k at k u ul u v at H ei ni Riit a h u h d a n ar k e e n j a j u hl a a n. N e v oi a s et ell a r e n n o sti, j a v a a si k si k ä y m y ö s k a n n u.

R O OPE PER M A NT O


H E N KI L Ö

H

A R A BI A N K U RI N A L AI N E N T U N N E L M OI J A

e k s a g o ni t ä y y y k u vi oi st a, j oit a k e r amii k k at ait eil ij a H ei ni Rii t a h u h t a v et ä ä si v elti m ell ä ä n k u u si k ul mi o n pi nt a a n. Vi el ä ei ti e d ä, t ul e e k o e si n e e st ä pi e ni t a rj oil u a sti a v ai t ai d et e o k s e n o s a. ”J oi s s ai n k ul u u r ei s s a h e k s a g o ni s y m b ol oi t ai v a st a. S e o n p al a, j o k a v oi j at k u a ä ä r e ö mii n. S e n a v ull a i s ot k e r a a mi s et t e o k s et ki n o n h el p p o j a k a a o sii n.” H el si n gi n A r a bi a n r a n n a s s a k ol mi o s ai n e n A r a bi a n K u k k a -t e o s o n r a k e nt u n ut t u h a n si st a k ä si nt e h d yi st ä k e r a mii k k a h e k s a g o n ei st a. U u si n t ai d et e o s o n v al mi st u m a s s a k e r r o st al o n a ul a a n K al a s at a m a s s a. ” K o k o n ai s u u d e n pi e ni n t e o s ki e rt ä ä a s u n n oi ss a. S e n v ai ht a e s s a p ai k k a a n a a p u rit k o ht a a v at. E h k ä sit e n v oi d a a n o s alt a a n t o rj u a y k si n äi s y y ä j a k o r o st a a y ht ei s ölli s y y ä.”

L a p s u u d e s s a H ei ni pii r si p a p e rit t ä yt e e n, k o ul u k ul ui k u v a a m at ait o p ai n o ei s ell a l u o k all a. K u n h ä n oli 1 3- v u oti a s, i s ä n t y ö v ei p e r h e e n v u o d e k si K alif o r ni a a n. Si ell ä H ei ni o i k o ul u s s a v ali n n ai s e k si ai n e e k si k e r a mii k a n − j a t y k k ä si. T ul e v ai s u u s al k oi h a h m o u a j o t ei ni-i ä s s ä. L u ki o n j äl k e e n t ul e v a t ait eil ij a l ä hti o pi s k el em a a n W e e r h o ffi n k ä si- j a t ai d et e olli s u u s o p pil ait o k s e e n H ä m e e nli n n a a n j a p ä ä si v ai ht o- o pi s k elij a k si s e k ä B el gi a a n e ä W al e sii n. Ul k o m aill a ol o t oi u u si a n ä k ö k ul mi a s e k ä aj a el u u n e ä o m a a n t e k e mi s e e n. M ai st e ri o pi n n ot Riit a h u ht a s u o ri i T ai d et e olli s e s s a k o r k e a k o ul u s s a H el si n gi s s ä. H ä n al oi i t y ö s k e nt el y n A r a bi a n t ai d e o s a st oll a j o e n n e n v al mi st u mi st a a n, j a y ht ei st y ö o n k e st ä n yt p a ri s e nk y m m e nt ä v u o a.

K E R A MII K K A T U T U K SI T EI NI N Ä

Riit a h u h d all e t y y pilli n e n r u n s a s k o ri st et y yli n ä k y y R u n o- j a H u vil a- a sti a s a rj oi s s a. J äl ki m m äi n e n j at k a a A r a bi a n R a k a st et ut k u vi ot - s a rj a a v u o n n a 2 01 9. V a al e a n p u n ai n e n k o ri st e o n s a a n ut i n s pi r a ati o n s a l a p s u u d e n k e si st ä m u m m ol a s s a, u ni st a j a u n el mi st a.

H ei ni n v a r h ai s e m m at a sti a m ui st ot o v at p e r äi si n m u m m ol a st a. ”J u hli e n j äl k e e n n ai s et k o k o o nt ui v at ti s k a u s ri nkii n. S e oli j u hli e n p a r a s h et ki, sill ä i h mi s et oli v at h y v äll ä t u ul ell a j a t u n n el m a r e nt o.”

R U NS A UT T AIL M A N S Ä Ä NT ÖJ Ä

21

––– 2 /1 9


H ei ni n vi n kit k e v ä ä n j u hl ak att a u k sii n K att a u k s e e n ei t ar vit s e s u ht a ut u a j ä y h ä n v a k a v a sti: l ei kitt el y o n s allitt u a j a s u ot a v a a. Fiili k s e n ki n m u k a a n v oi k att a a, s ä ä nt öj ä ei t ar vit a. Y h d e n m u k ai st a p er u s a sti a st o a v oi t u u n at a y h di st el e m äll ä v a n h a a j a u utt a, k ut e n vi nt a g e- a sti oit a m o d er n ei hi n a sti oi hi n j a at eri mii n. T arj oil u- t ai a n n o sl a ut a st e n ei t ar vit s e oll a v al k oi si a: r u n s a s k ori st e k e h y st ä ä r u o k a a. Aj alli s et k err o st u m at j a eri v ärit s ä v ä ytt ä v ät k e v äi st ä j u hl a p ö yt ä ä. K u k k a- a s et el mi a v oi t e h d ä v ai k k a p a k a n n u u n. R e n n o sti a s et ell ut k u k at piri st ä v ät j a t u o v at j u hl a n t u nt u a. Li s ä k si l u o n n o st a l ö yt y y m uit a ki n k ori st eit a k ui n k u k at. 22

––– 2 /1 9

I s o o s a k att a u st a o n p ö yt älii n a, j o n k a ei t ar vit s e oll a s e p eri nt ei n e n. K o k eil e eril ai si a k a n k ait a j a t e k stiil ej ä. Pi e ni l a si t ai m alj a s o pii p ai k k a m er ki n n ä k si, j a sii h e n v oi a s ett a a k u k k a s e n. R u o k a m ai st u u p ar e m m alt a, k u n s e t arj oill a a n k a u nii st a a sti oi st a.


H ei ni Riit a h u h d a n l oi hti m a t u n n el m alli n e n k ori st et y yli s o pii s ul a v a sti s u o m al ai s e e n k er a mii k k a p eri nt e e s e e n. H ei ni vi n k k a a, ett ä k att a u k s e s s a v oi k ä ytt ä ä k ai k e nl ai si a k ot o a l ö yt y vi ä a sti oit a j a r a si oit a.

” K u n al oit a n s u u n ni el u n, t a r vit s e n t u n n elm a k u v a n. T y k k ä ä n h a a v eill a j a p al a ut a n m e n n eit ä mi el e e n. M ui st a n l a p s u u d e st a, k ui n k a k at s oi n t u r k o o si n si ni s e n l a si n l ä pi k u k a n v a r si a v e d e s s ä. S ulj e n sil m ä ni j a p al a a n n oi hi n h et kii n.” R u n o-t e e m a s s a o n s a m a nl ai st a j at k u m o a k ui n h e k s a g o n ei s s a: k o ri st e et ei v ät p ä ät y v a a n ki e m u rt el e v at s a rj a n m ui hi n a sti oi hi n. Riit a h u h d a n m u k a a n t y yli ri k k o o k ai k ki a s ä ä nt öj ä, m u a h y v ä nii n. I h mi s et o v at o a n e et s a rj a n o m a k s e e n. ” K ai ki s s a k ul u u r ei s s a i h mi sill ä o n t a r v e k ori st a ut u a, s e n ä k y y nii n p ri mitii vi s e s s ä t ait e e s s a j a rit u a alit at u oi n n ei s s a k ui n k a n s a n p e ri nt e e s s ä. K ori st eti et oi s u u s m y ö s sii rt y y s u k u p ol v elt a t oi s ell e. N ä e n t öi e ni k u ul u v a n A r a bi a-j at k u m o o n: k o ri st ei s s a o n ri p a u s hi e n o st u n ei s u u a j a a r v o k k u u a.”

K Ä SI L L E T ÖI T Ä M O NI P U O LI S E S TI

Riit a h u ht a o n k e r a a mi k k o, k e r a mii k k a- j a t e k stiilit ait eil ij a s e k ä m u ot oil ij a. S u u ri n n a uti nt o t ul e e siit ä, e ä o mill a k ä sill ä s a a j ot ai n ai k ai s e k si. ” T ai d e k e r a mii k a s s a ol e n l ö yt ä n yt o m a n ä ä n e ni. Mi n u a ki e ht o v at j ul ki s e e n til a a n t e ht ä v ät k e r a a mis et t e o k s et, j ot k a l u o v at til a n t u n n el m a n.” A sti a m a ail m a s s a s u u n ni el ij a a kii n n o st a a et e n ki n k o k o n ai s u u s: mit e n k o ri st e et k o r o st a v at a sti a n m u ot o a j a k ä y öt a r k oit u st a. ” A rj e n k ä y öt ai d e o n m e r kit y k s elli st ä. Ei ol e y h d e nt e k e v ä ä, mill ai st e n e si n ei d e n k a n s s a el ä m m e. A sti at k u ul u v at a r k e e n j a j u hl a a n, n e o v at i h mi sill e r a k k ait a.”

J U HL AT R U O A N J A J U O M A N Ä Ä R E S S Ä MI E L EI SI Ä

H ei ni h oit a a n eli h e n ki s e n p e r h e e n r u o a nl ait o n a r ki si n, p u oli s o t a a s j u hl at. Riit a h u ht a m y ö nt ä ä pit ä v ä n s ä i s oi st a j u hli st a. O si ai n sii h e n v ai k ut-

t a v at p a ri s k u n n a n i s ot s u v ut: k al a a s ei s s a o n ai n a p alj o n v ä k e ä. ” O mi s s a u n el m aj u hli s s a ni o n p alj o n e ril ai si a j a e ri-i k äi si ä i h mi si ä, p alj o n t a rj o a v a a j a p u h e e ns o ri n a a − y h d e s s ä ol ot r u o a n j a j u o m a n ä ä r e s s ä mi ell y ä v ät.” L a st e n s y nt y m ä p äi vi e n ai k a a n v u o s ij u hlii n k ut s ut a a n k ai k e nl ai st a v ä k e ä, y st ä vi ä j a s u k u a. P ö yt ä k at et a a n fiili s p o hj alt a, j a e st e e i n e n el ä m y s o n o s a r u o k ail u a. ” K a a u k si s s a v oi n y h di st ä ä k o ri st e elli si a a sti oit a hillit y m pii n. H a u d a n v a k a v u u d e n s ij a st a t y k k ä ä n l ei kit ell ä. R a k a st et ui m m at A r a bi a n a sti at v ä r ei n e e n j a k o ri st ei n e e n o v at i h a st u a n e et v u o si k y m m e ni ä, v a n hi m m at s o pi v at h y vi n y ht e e n u u d e m pi e n ki n a sti oi d e n k a n s s a.” Riit a h u ht a t u n n u st a ut u u a sti a di g a ri k si. H ä n k e r äil e e v a n h a a A r a bi a a, Ii al a a j a N u ut aj ä r v e ä. A sti at ei v ät j ä ä p öl y y m ä ä n, sill ä niit ä k ä yt et ä ä n ai n a s o pi v a n til ai s u u d e n t ull e n, j o p a a r k e n a.

R Y T MI N Ä VI S U A A LI N E N M U SII K KI

H ei ni t u n n u st a ut u u h e n kil ö n ä b o h e e mi k si j a t öi ss ä ä n pi k k ut a r k a k si j a k u ri n al ai s e k si. ” Y di n o n ai n a y k sit yi s k o h di s s a. T o si n aj a eli n al u k si ol e v a ni h ull u, k u n al oi n t e h d ä i s oj a t e o k si a pi e ni st ä h e k s a g o n ei st a. T y öt j a h ull u u s o v at k uit e n ki n k a nt a n e et.” K e s äll ä k e r a mii k k at ait eil ij a n v oi n ä h d ä l u o nn o s s a k u v a a m a s s a j a pii rt ä m ä s s ä k a s v ej a j a k a svi e n r a k e nt eit a, j oi st a l ö yt y v ät n e h e k s a g o nit ki n. K u n h ä n o pi s k eli v al o k u v a u st a B el gi a s s a, o p e aj a t ot e si H ei ni n et si v ä n k ai k e st a r yt mi ä. ” H a e n j ä rj e st y st ä, j o h o n k u ul u u k a o o i n e n el em e n i. P y ri n l u o m a a n t öi hi ni vi s u a ali st a m u sii kki a, l y y ri st ä p olj e nt o a.” •

23

––– 2 /1 9


RESEPTIT

RUOKA SUVI RÜSTER | KUVAT ELVI RISTA

TUULAHDUS LOUISIANASTA estailyhdoräunkvL

24

––– 2/19

ais,epnjlvuo tökr

eitöjaunkcsävlm eja.urltkoisfn

MENU • ALKUDRINKKI VERMOUTH & TONIC S. 3 • CHILISTÄ TULINEN ÄYRIÄISPANNU • HUNAJAINEN MAISSILEIPÄ • MUSTAPAPU CEVICHE SALAATTITACOILLA • GRILLATUT BBQ JÄTTIKATKARAVUT • CAJUN BATAATTIBURGER • PAISTETTUA KARAMELLIBANAANIA JA KOOKOSJÄÄTELÖÄ


25

––– 2/19


C HI LI S T Ä T U LI N E N Ä Y RI ÄI S P A N N U 4 A N N OSTA

500 g

v a al e a a n a h at o nt a k al a fil e et ä, e si m er ki k si k u h a a, a h v e nt a t ai t ur s k a a s ul at ett uj a t ai t u or eit a m u st e k al ar e n k ait a s ul at ett uj a ( s a v u st ett uj a) k at k ar a p uj a k u ori n e e n t ertt u kir si k k at o m a att ej a p u n ai st a c hili ä v al k o si p uli n k y ntt ä t u or ett a hi e n o n n ett u a or e g a n o a t u or ett a hi e n o n n ett u a ti mj a mi a o k s a r o s m arii ni a olii vi ölj y ä t o m a atti m e h u a s o k eri a s u ol a a ri p a u s c a y e n n e n pi p p uri a sitr u u n a n m e h u r u u k k u t u or ett a k ori a nt eri a

200 g 200 g 5 2 2 2 2 1 3 2 1 1

00 g –3 r kl r kl r kl dl r kl tl

1 1

LE M PEÄ & MA KEA H K O

26

ALE

––– 2 /1 9

L EI K K A A K A L A FI L E E T vii p al ei k si. P y y hi s ul a n ei d e n m u st e k al ar e n k ai d e n j a k at k ar a p uj e n pi nt a k ui v a k si t al o u s p a p erill a. H u u ht el e kir si k k at o m a atit j a l ei k k a a p u oli k si. H u u ht el e c hili, p u olit a, p oi st a si e m e n et j a l ei k k a a vii p al ei k si. K u ori j a hi e n o n n a v al k o si p uli nk y n n et. Hi e n o n n a yrtit. K u u m e n n a ölj y i s o s s a p ai st o k a s ari s s a t ai k or k e ar e u n ai s e s s a m u uri k a s s a. Li s ä ä p a n n ull e t o m a atit j a v al k o si p uli n k y n n et. P ai st a 2 – 3 mi n u utti a, k u n n e s t o m a atti e n k u ori al k a a h al k eill a. Li s ä ä p a n n ull e t o m a atti m e h u, c hili, yrtit, s o k eri, s u ol a j a ri p a u s c a y e n n e n pi p p uri a. Ki e h a ut a j a k eit ä viiti s e n mi n u utti a. Li s ä ä p a n n ull e k al a fil e et, ä yri äi s et j a sitr u u n a n m e h u. K y p s e n n ä, k u n n e s ä yri äi s et j a k al a fil e et t u nt u v at k y p silt ä. S e k oitt el e v ar o v a sti, ett ei v ät k al a fil e et m u hj a a n n u. M ai st a j a m a u st a t ar vitt a e s s a s u ol all a j a s o k erill a. Hi e n o n n a p ä äll e k ori a nt eri a.

J U O M A S U O SI T U S L e m p e ä & m a k e a h k o - m a k ut y y pi n h a p o k k a a m m at v al k o vii nit t ai a v at m u k a v a sti c hili n p e h m e ä ä p olt e a. A m e ri k k al ai si ai n a r o mi h u m al oi d ut I P A:t j a A P A:t o v at u p e a li s ä ä y ri äi s p a n n u n m a k uj e n il ot ulit u k s e e n.

H U N A J AI N E N M AI S SI L EI P Ä 12 A N N OST A 4 dl 4 r kl 1 r kl 4 dl 1 dl 2 tl 1, 5 tl 2 r kl

L o ui si a n al ai s e n k eitti ö n ä y ri äi s p a n n u t u o k s u u c hililt ä, y r t eilt ä j a t o m a at eilt a. M a u st eit a j a t u o r eit a y r tt ej ä k ä y t et ä ä n r eil u sti, m utt a t ä r k ei nt ä o n s u ol ai s e n, t uli s e n j a m a k e a n t ai d o k a s y h di st el e mi n e n. V oit v al mi st a a r u o a n r e n n o sti g rilli s s ä m u u ri k k a p a n n u s s a. S e k oitt el e r u o k a a m altilli s e sti, ett ei v ät k al a fil e et m u hj a a n n u li e m e n j o u k k o o n. T a rj oil e ä y ri äi s p a n n u n k a n s s a h u n aj ai s e n m a k e a a m ai s sil ei p ä ä.

m a u st a m at o nt a j o g urtti a olii vi ölj y ä h u n aj a a m ai s sij a u h oj a v e h n äj a u h oj a l ei vi nj a u h ett a s u ol a a olii vi ölj y ä v u o a n v oit el u u n

PI N N A L L E 2 r kl olii vi ölj y ä 3 r kl j u o k s e v a a h u n aj a a 1 p u n ai n e n c hili 1 tl s or mi s u ol a a

H u n aj a st a m a k e a, l ei vi nj a u h e ell a k o h ot ett a v a m ai s sil ei p ä v al mi st et a a n f o c a c ci a n t y ylii n u u ni v u o a s s a. Ölj y s s ä ei s ä ä st ell ä – s e t e k e e l ei v ä st ä m e h e v ä n j a pi n n alt a h e r k ulli s e n r a p e a n. V oit v al ut ell a h u n aj a a l ei v ä n p ä äll e r eil ull a k ä d ell ä, sill ä s e k e s y tt ä ä i h a n a sti t uli s e n c hili n.

L AI T A U U NI l ä m pi ä m ä ä n 2 0 0 a st e e s e e n. S e k oit a j o g urti n j o u k k o o n olii vi ölj y j a h u n aj a. S e k oit a j a u h ot, l ei vi nj a u h e j a s u ol a k e s k e n ä ä n, j a li s ä ä j o g urti n j o u k k o o n. S e k oit a n o p e a sti t a s ai s e k si t ai ki n a k si. V oit el e 2 0 × 3 0 c m k o k oi n e n u u ni v u o k a ölj yll ä. K a a d a t ai ki n a v u o k a a n. V al ut a p ä äll e ölj y ä j a h u n aj a a. H u u ht el e c hili, h al k ai s e j a p oi st a si e m e n et, l ei k k a a vii p al ei k si. Li s ä ä t ai ki n a n p ä äll e c hilir e n k ait a j a s or mi s u ol a a. K y p s e n n ä u u ni n k e s kit a s oll a 2 5 mi n u utti a, k u n n e s l ei p ä irt oil e e v u o a n r e u n oi st a j a t u nt u u pi n n alt a kii nt e ält ä. A n n a j ä ä ht y ä h et ki. V al ut a p ä äll e vi el ä h u n aj a a j a l ei k k a a a n n o s p al oi k si.


27

––– 2/19


M USTAPAPU C E VI C H E S A L A A T TI T A C OI L L A

F u u si o k eitt ö m ai st u u p a r h ai m mill a a n al k u r u o a s s a, j o s s a c e vi c h eli e mi, m u st a p a v ut, a v o k a d o j a n e kt a rii ni t uli st u v at l o ui si a n al ai s e st a c hili k a sti k k e e st a. V al mi st a p a p u c e vi c h e j ä ä k a a p pii n m a u st u m a a n p a ri t u nti a e n n e n t a rj oil u a, j ott a ki r p e ä n, t uli s e n, m a k e a n j a s u ol ai s e n m a ut s ul a ut u v at s o p ui s a k si. H al ut e s s a si v oit k o r v at a m u st a p a v ut k y p s e n n et yll ä vi h r e äll ä t a n k o p a r s all a.

4 A N N OSTA 1 pr k ( 2 8 0 g) m u st a p a p uj a s u ol ali e m e s s ä 1 n e kt arii ni 1 avoka do 1 pi e ni p u n a si p uli 1 v al k o si p uli n k y n si 1 p u n ai n e n c hili 2 r kl sitr u u n a n m e h u a 2 r kl li m e n m e h u a 1 r kl s o k eri a 0, 5 tl s u ol a a 2 r kl olii vi ölj y ä 1 dl hi e n o n n ett u a mi ntt u a L 1 2 2

O UI SI A N A K A S TI K E dl m aj o n e e si a tl l o ui si a n a h ot s a u c e - k a sti k ett a t ai t a b a s c o a r kl li m eti n m e h u a

LI S Ä K SI 2 pi e nt ä s y d ä n s al a atti a t ai 1 c o s m o p olit a n s al a atti 1 dl r a a st ett u a p ar m e s a a ni a t ai m a n c h e g o a 28

––– 2 /1 9

K A A D A P A V U T l ä vi k k ö ö n, h u u ht el e k yl m äll ä v e d ell ä j a v al ut a. P e s e n e kt arii ni, l ei k k a a p u oli k si, p oi st a ki vi j a l ei k k a a pi e ni k si k u uti oi k si. H al k ai s e a v o k a d o, p oi st a ki vi j a k a a vi h e d el m äli h a l ei k k u ul a u d all e, l ei k k a a k u uti oi k si. K u ori j a hi e n o n n a p u n a si p uli j a v al k osi p uli n k y n si. H u u ht el e c hili, h al k ai s e j a p oi st a si e m e n et, l ei k k a a pi e ni k si k u uti oi k si. S e k oit a k ul h o s s a sitr u u n a n- j a li m e nm e h ut. Li s ä ä s o k eri, s u ol a j a olii vi ölj y. S e k oit a j o u k k o o n m u st a p a v ut, n e kt arii ni k u uti ot, a v o k a d ot, p u n a si p ulit, v al k o si p ulit j a c hilit. Hi e n o n n a mi ntt u j a li s ä ä p a p u c e vi c h e n j o u k k o o n. H u u ht el e s al a ati nl e h d et j a r e vi l a a k e all e v a dill e. S e k oit a l o u si a n a k a sti k k e e n ai n e k s et k e s k e n ä ä n k ul h o s s a. N o st el e s al a ati n p ä äll e p a p u c e vi c h e ä. V al ut a p ä äll e k a sti k ett a. R a a st a pi n n all e r eil u sti p ar m e s a a ni a.

VE H NÄ OL UT

PI R T E Ä & H E D E L M ÄI N E N

Vi n k ki! J o s h al u at al k u r u o a st a t ä y si n v e g a a ni s e n, k o r v a a t a v alli n e n m aj o n e e si v e g a a ni m aj o n e e sill a j a j u u st o v e g a a ni s ell a p a r m e s a a nill a.

J U O M A S U O SI T U S S a m e at b el gi al ai st y yli s et wit bi e r- v e h n ä ol u et s oi nt u v at k a u nii sti c e vi c h e n m a u st e m a ail m a a n. Wit bi e rit m a u st et a a n u s ei m mit e n k o ri a nt e ri n si e m e nill ä j a a p p el sii ni n k u o r ell a, j ot e n m a k uj e n lii o o n t ä y d elli n e n. J U O M A S U O SI T U S VI E R EI N E N SI V U K u u m a s s a g rilli s s ä p a a h d et ut, m a k e a n s u ol ai s e n m a a p ä h ki n ä k a sti k k e e n k a n s s a di p p ailt a v at j ä i r a v ut k ai p a a v at l a sii n r ai k a st a v al k o vii ni ä. V alit s e pi rt e ä & h e d el m äi n e n - m a k ut y y pi st ä u u d e n m a ail m a n li m e i n e n ri e sli n g e si m e r ki k si C hil e st ä.


G RI L L A T U T B B Q J Ä T TI K A T K A R A V U T

Di p p ail e B B Q- m a u st ett uj a k at k a r a v u n p y r st öj ä t ä y t el äi s e s s ä m a a p ä h ki n ä k a sti k k e e s s a. K a sti k e k a n n att a a v al mi st a a j ä ä k a a p pii n m a u st u m a a n h y vi s s ä aj oi n.

4 A N N OSTA 3 0 0 g r a a k oj a, k u oritt uj a j ätti k at k ar a v u n t ai tii k erir a v u n p yr st öj ä 1 r kl ölj y ä 2 tl B B Q-r u b- m a u st e s e o st a 1 sitr u u n a n m e h u grilli v art ait a M 1 1 1 2 2 1 2

A A P Ä H KI N Ä K A S TI K E v al k o si p uli n k y n si dl sil e ä ä m a a p ä h ki n ä v oit a dl k o o k o s m ait o a r kl s oij a a r kl li m e n m e h u a r kl c hili k a sti k ett a tl w or c e st er s hir e- k a sti k ett a s o k eri a, s u ol a a

V A L MI S T A E N SI N m a a p ä h ki n ä k a sti k e. K u ori j a r a a st a v al k o si p uli n k y n si. S o s e ut a k ai k ki k a sti k k e e n ai n e k s et k e s k e n ä ä n k ul h o s s a s a u v a s e k oitti m ell a. J o s k a sti k e o n lii a n p a k s u a di p p ailt a v a k si, li s ä ä til k k a v ett ä t ai k o o k o s m ait o a, k u n n e s k a sti k e o n s o pi v a n n ot k e a a. M ai st a j a m a u st a t ar vitt a e s s a s o k erill a, s u ol all a t ai li s ätil k all a li m eti n m e h u a. T a p utt el e s ul at et ut r a v u n p yr st öt k ui v a k si t al o u s p a p erill a. S e k oit a ölj y j a B B Q- m a u st e s e o s k ul h o s s a. S e k oit a j o u k k o o n r a v u n p yr st öt. Pi st el e m a u st e ölj y s s ä p y ör ä yt et yt p yr st öt v arr a sti k k ui hi n. Grill a a v älill ä k ä ä n n ell e n n oi n 3 – 5 mi n u utti a. P uri st a p ä äll e sitr u u n a n m e h u a. Di p p ail e m a a p ä h ki n ä k a sti k k e e n k a n s s a.

T Ä R K EI N N E U V O G RI L L A A J A L L E: k y p s e n n ä ä y ri äi si ä k u u m a s s a g rilli s s ä v ai n s e n ai k a a, ett ei li h a ol e e n ä ä l ä pi k u ult a v a a. N äi n ä y ri äi s et p y s y v ät m e h e vi n ä. VI N K KI! G rill a a li s u k k e e k si mi et oj a pi mi e nt o s d e p a d r o n - p a p ri k oit a.

29

––– 2 /1 9


C AJ U N B A T A A T TI B U R G E RI 4 A N N OSTA 1 i s o b at a atti 1 tl s u ol a a 1 r kl ölj y ä 0, 5 –1 tl c aj u n m a u st e s e o st a C HI P O T L E K E T S U P PI 3 r kl k et s u p pi a 3 r kl c hi p otl e- k a sti k ett a M A RI N OI D U T P U N A SI P U LI T 1 pi e ni p u n a si p uli 1 r kl hi e n o n n ett u a r o s m arii ni a 2 r kl b al s a mi c o siir a p pi a LI S Ä K SI 4 h a m p uril ai s s ä m p yl ä ä 100 g r a a st ett u a c h e d d arj u u st o a 6 r kl m aj o n e e si a m a u st e k ur k k u vii p al eit a

30

––– 2 /1 9

S E K OI T A C HI P O T L E K E T S U PI N ai n e k s et k ul h o s s a. V al mi st a m ari n oi d ut p u n a si p ulit. K u ori p u n asi p uli j a l ei k k a a o h ui k si vii p al ei k si. Hi e n o n n a r o s m arii ni. S e k oit a si p ulir e n k a at, r o s m arii ni j a b al s a mi c o siir a p pi k e s k e n ä ä n k ul h o s s a. P e s e b at a atti h u ol elli s e sti v e d ell ä j a j u ur e s h arj all a. L ei k k a a b at a ati st a s ui p ot p ä ät p oi s j a l ei k k a a k e s ki o s a st a k a h d e k s a n n oi n s e nti n p a k s ui st a vii p al ett a ( n äi n s a at j o k ai s ell e b ur g erill e k a k si b at a atti pi h vi ä). Ri p ott el e vii p al eill e s u ol a a. S e k oit a ölj y j a c aj u n m a u st e s e o s k e s k e n ä ä n k ul h o s s a. V al el e m a u st e ölj y ä b at a atti ki e k oill e. Grill a a t ai p ai st a p a n n ull a 1 0 –1 5 mi n u utti a v älill ä k ä ä n n ell e n, k u n n e s b at a atti vii p al e et t u nt u v at p e h m eilt ä. V oit el e b at a atti vii p al eill e m u ut a m a n k err a n k y p s e n n y k s e n ai k a n a c aj u n m a u st e ölj y ä. R e vi h al ut e s s a si b at a atti vii p al ei d e n y m p ärilt ä k u or et p oi s. Ri p ott el e b at a atti pi h vi e n p ä äll e c h e d d arj u u st or a a st ett a. Grill a a h a m p uril ai s s ä m p yl öi d e n l ei k k u u pi n n at r a p ei k si. V oit el e s ä m p yl öi d e n p o hj a p u oli e n l ei k k u u pi n n at c hi p otl e k et s u pill a j a k a n si e n l ei k k u u pi n n at m aj o n e e sill a. N o st a s ä m p yl öi d e n p o hj all e b at a atti pi h vit. Li s ä ä pi h vi e n p ä äll e m a u st e k ur k k u vii p al eit a j a m ari n oit u a p u n a si p uli a. N o st a k a n n et p ä äll e.

M a u st a b at a atti ki e k ot k a u p a n v al miill a c aj u n m a u st e s e o k s ell a t e r ä v ä n t uli s e k si j a g rill a a m e h e v ä n k a s vi s b u r g e ri n pi h vi k si. M o n ell a c aj u n k o kill a o n o m at s al ai s et s e k oit u k s e n a, m utt a yl e e n s ä s e k oit u k si s s a o n ai n a ki n c a y e n n e n pi p p u ri a, p a p ri k a a j a y r tt ej ä.

ME HEVÄ & HI L L OI N E N

J U O M A S U O SI T U S M e h e v ä zi nf a n d el - p u n a vii ni o n kl a s si k k o y h di st el m ä C aj u n B u r g e ri n k a n s s a. K alif o r ni a n zi nf a n d el ei st a l ö y d ät m a k e a n t u hti a m a rj ai s u u a j a m altilli s e sti m a u st ei s u u a.


31

––– 2/19


32

––– 2 /1 9

P ai st a g rillij u hli e n p u h utt a vi n j äl ki r u o k a m u u ri k a s s a j a t a rj o a it s e t e h d y n k o o k o sj ä ät el ö n k a n s s a. K a n eli n, c hili n j a i n ki v ä ä ri n y h di st el m ä o n mi el et ö n m a k e a n ki n u s ki s e n b a n a a ni n k a n s s a. Äl ä u n o h d a s u ol a ri p a u st a – s e k e s ytt ä ä b a n a a ni n i m el y y tt ä j a a nt a a j ä rj ett ö m ä n i h a n a n s ä v ä y k s e n ki n u s ki m ai s ell e k a sti k k e ell e.


P AI S T E T T U A K A R A M E L LI B A N A A NI A J A K O O K OS J Ä ÄTEL Ö Ä 4 A N N OSTA 3 1 r kl 25 g 1 dl 0, 5 tl 0, 2 5 tl

K 4 1 2

b a n a a ni a r a a st ett u a i n ki v ä äri ä v oit a f arii ni s o k eri a k a n eli a c hilij a u h ett a ri p a u s s u ol a a

O O K OSJ Ä ÄTEL Ö 0 0 g k o o k o s k er m a a pr k ( 3 9 0 g) k o n d e n s oit u a m ait o a r kl li m eti n m e h u a

LI S Ä K SI t u or eit a k e s ä m arj oj a, e si m er ki k si m u sti k oit a, v a d el mi a j a m et s ä m a n si k oit a

V A L MI S T A E N SI N j ä ät el ö. S e k oit a k o o k o s k er m a j a k o n d e n s oit u m ait o k ul h o s s a s ä h k ö v at k ai m ell a k e v y e k si v a a h d o k si. P uri st a j o u k k o o n li m eti nm e h u. K a a d a s e o s p a k a sti m e n k e st ä v ä ä n r a si a a n j a p a k a st a 4 – 6 t u nti a. Ot a j ä ät el ö h u o n e e nl ä m p ö ö n n oi n v artti e n n e n t arj oil u a, j ott a s e hi e m a n p e h m e n e e. K u ori b a n a a nit, l ei k k a a p u oli k si j a h al k ai s e p u oli k k a at pit u u s s u u n n a s s a. K u ori j a r a a st a i n ki v ä äri. S ul at a v oi m u uri k a s s a t ai p ai sti np a n n ull a. Li s ä ä f arii ni s o k eri, b a n a a nit, i n ki v ä äri, k a n eli j a c hili. P ai st a b a n a a nivii p al eit a m ol e m mi n p u oli n, k u n n e s n e o v at k a u nii n r u s k eit a. M a u st a ri p a u k s ell a s u ol a a. T arj oil e b a n a a ni e n k a n s s a k o o k o sj ä ät el ö ä j a t u or eit a m arj oj a. J U O M A S U O SI T U S M u h e v a n m a k e at j äl ki r u o a n m a ut r ai k a st u v at ai d oll a o m e n a sii d e rill ä. K a a d a l a sii n j ä ä k yl m ä ä sii d e ri ä e si m e r ki k si R a n s k a n N o r m a n di a st a. K ä si nt e h d yt k er a mii k k al a ut a s et C h ur c h S q u ar e C er a mi c s, j u o m al a sit St o c k m a n n, Al k o j a o m a r e k vi siitt a.

33

––– 2 /1 9


K A U D E N J U O M AT

KES Ä ALK A A G RI L L A T E N K e s ä k a u d ell a t e k e e mi eli k e v ytt ä j a r ai k a st a, m a u st a ti n ki m ätt ä. M y ö s al k o h olitt o m u u s o n tr e n di, j o k a j at k u u e d ell e e n v a h v a n a. T E K S TI M A T TI K O S KI N E N K U V A T I S T O C K, V A L MI S T A J A T

34

––– 2 /1 9

T

i ri s e v ä g rilli, p e h m e ä pi kni k- vil i j a v a al e a a n k e s ä y öh ö n j at k u v at ill a n vi et ot k u ul u v at s u o m al ai s e e n s u v e e n. N äi hi n t u n n el mii n o n s o vit e u m y ö s u u d et k e s ä n p a ni m ot u o e et. Kl a s si st e n ol u y yli e n o h e s s a v ali k oi m a ul o u u m y ö s sii d e r ei hi n j a v al mii sii n mi et oi hi n c o c kt ail- s e k oit u k sii n. ” Ol e m m e h al u n n e et t u o d a k e s ä k a ud ell e t a rj oll e t ut ut ol u y y pit. J o s j ot ai n k o r o st et a a n, nii n h el p p oj a r u o k a y h di st el mi ä”, s a n o o Al k o n p a ni m ot u o ei d e n t u ot e r y h m ä p ä älli k k ö K a s p e r K u k k o n e n. ” G rilli r u o ki e n j a k e s ä n k al oj e n p a rii n l ö yt y y h y vi ä v ai ht o e ht oj a l a g e r-, pil sj a v e h n ä ol ui d e n p a ri st a”, K u k k o n e n k e rt o o. L ä m pi m ä n v u o d e n aj a n k e v e y d e n j a r ai k k a u d e n k ai p u u n ä k y y e si m e r ki k si m at al a- al k o h oli st e n ol ui d e n s u o si o n a. Al k o h oli o m u u s l e vi ä ä y h ä u u sii n j u o m at y yl ei hi n, k ut e n sii d e r ei hi n j a j u o m a s e k oit u k sii n. ” Al k o h oli o mi e n j u o mi e n t r e n di v ai n v oi mi st u u k o k o aj a n. T ä m ä n k e s ä n v ali k oi m a s s a o n al k o h olit o n sii d e ri j a m ojit o-j u o m a s e k oit u s s e k ä v a d el m ai n e n h a p a n ol ut”, K u k k o n e n t ot e a a. •


OL UET

L AGE R

M all a s k o s k e n S u m mer Day L ager

T U M MA L AGE R

1 9 0 6 Bl a c k C o u p age

S u o mi

E s p a nj a

K ell a nr u s k e a, k e s kit ä yt el äi n e n, k e s ki a st ei s e sti h u m al oit u, m alt ai n e n, k ui v a h e d el m äi n e n, h e n n o n sitr u k si n e n, yrtti n e n. M ai st a: N u oti oll a t ai grilli s s ä p ai st et u n m a k k ar a n t ai l o h e n k er a.

K a st a nj a nr u s k e a, t ä yt el äi n e n, k e s ki a st eis e sti h u m al oit u, p a a ht om alt ai n e n, p ä h ki n äi n e n, k ui v a h e d el m äi n e n, k e v y e n k a h vi n e n, yrtti n e n. M ai st a: Grill at u n pi h vi n k a v eri n a.

PI L S

De Lec kere Pil s e n e r

ALE

B r y g e ri K e s äl o m a

H oll a nti

S u o mi

K ull a n k elt ai n e n, k e v yt, k e s ki a st ei s e sti h u m al oit u, vilj ai n e n, k e k si n e n, k e v y e n sitr u k si n e n. M ai st a: K e p e ä pil s s o pii v ä h är a s v ai st e n k al oj e n j a r a p uj e n k a n s s a.

K ull a n k elt ai n e n, k e s kit ä yt el äi n e n, k e s ki a st ei s e sti h u m al oit u, vilj ai n e n, sitr u k si n e n, k e v y e n v al k o pi p p uri n e n, t a s a p ai n oi n e n. M ai st a: Pi k ni kill ä pi k k u s u ol ai st e n t ai k a s vi sr u o ki e n k a n s s a.

VE H NÄ OL UT

A L K O H O LI T O N OL UT

M all a s k o s k e n W ei z e n

Bre w D og R a s p b e r r y Blit z

S u o mi

S k otl a nti

M eri pi h k a n k elt ai n e n, s a m e a, k e s kit ä yt el äi n e n, k e s ki a st ei s e sti h u m al oit u, v e h n ä m alt ai n e n, h e d el m ät ortt ui n e n, b a n a a ni n e n, m a u st ei n e n. M ai st a: M a u st ei s e n v a al e a n li h a n, k ut e n grill at u n k a n a n k er a.

V a al e a n p u n ai n e n, k e s ki t ä yt el äi n e n, mi e d o sti h u m al oit u, sitr u k si n e n, v a d el m ai n e n, p u n a h er u kk ai n e n, k e v y e n yrtti n e n. M ai st a: K o k eil e k e p ei d e n k a s vi sr u o ki e n, k ut e n v u o h e nj u u st o s al a ati n k er a.

35

––– 2 /1 9


SII D E RI T

SII D E RI

C o r ni s h O r c h a r d Bl u s h E n gl a nti P u oli k ui v a, k e s ki h a p o k a s, p u n a o m e n ai n e n, v a d el m ai n e n, k e v y e n kir si k k ai n e n, h e n n o n r u u s ui n e n. M ai st a: K e p e ä n m arj ai s e n j äl kir u o a n o h e s s a.

36

SII D E RI

A L K O H O LI T O N SII D E RI

H a p py Joe Re d L ove D r y R o s e A p pl e Ci d e r

L o ui s R ai s o n O ri gi n al C ri s p

S u o mi P u oli k ui v a, k e s ki h a p o k a s, o m e n ai n e n, p u n a m arj ai n e n, h e n n o n r a p ar p eri n e n, r ai k a s. M ai st a: M a u st ei s e n a a si al ai s e n r u o a n k y yti p oi k a n a.

J U O M A S E K OI T U K S E T

R a ns k a M eri pi h k a n k elt ai n e n, p u oli k ui v a, k e s ki h a p o k a s, k y p s ä n o m e n ai n e n, k a n eli n e n, h e n n o n sitr u k si n e n, r ai k a s. M ai st a: S o pii grill at u n k a n a n j a k a s vi sr u o ki e n k a v eri k si.

V E D E T, M E H U T J A M U U T

––– 2 /1 9

H E D E L M ÄI N E N

M A R J AI S A

S h atl e r’s Pi ñ a C ol a d a

S o r b us C o c kt ail

It ä v alt a K elt ai n e n, s a m e a, m a k e a, a n a n a k si n e n, k o o k o k si n e n, sitr u k si n e n, h e d el m ä k ar a m elli n e n. M ai st a: P ar h ai m mill a a n s e ur u st el uj u o m a n a.

V E D E T, M E H U T JA M U UT

N o ki a n M ojit o M o c kt ail

S u o mi

S u o mi

P u n ai n e n, p u oli k ui v a, pi hl aj a n m arj ai n e n, a p p el sii ni n k u ori n e n, h e n n o n m et s ä m a n si k k ai n e n, k e v y e n k at k er oi n e n. M ai st a : S o pii k e s äi s e k si a p eritii vi k si.

V a al e a, s a m e a, m a k e a, hiili h a p p oi n e n, li m etti n e n, mi ntt ui n e n, h e n n o n e u k al y pt u k si n e n, r ai k a s. M ai st a: Oi v a v ali nt a ill a n vi ett o o n.


SII D E RI P A L A A AI T OI HI N M A K UI HI N Kii n n o st u s ait o o n j a k ä sit y ö n ä t e ht y y n sii d erii n o n k a s v u s s a. Brit a n ni a, R a n s k a j a E s p a nj a o v at p eri nt ei s et sii d eri m a at.

K

ä sit y ö ol ui d e n n o u s u n v a n a v e d e s s ä o n k a s v a n ut kii n n o st u s m y ö s t oi s e e n p e ri nt ei k k ä ä s e e n j u o m at y y p pii n, o m e n a sii d e rii n. Sii d e ri o n p alj o n m u ut a ki n k ui n h a n at u ot e niill e, j ot k a ei v ät oi k ei n pi d ä ol u e st a. P e ri nt ei s et e n gl a ntil ai s et, r a n s k al ai s et j a e s p a nj al ai s et sii d e rit t a rj o a v at ki rj a v a n j a vi v a ht ei k k a a n m a k u m a ail m a n. ” T ä m ä n p äi v ä n t r e n di n ä k o r o st u u ait o u s. N yt h a et a a n ait o a o m e n a n m a k u a j a h al ut a a n p ä ä st ä m a k uj e n j u u rill e”, s a n o o Al k o n p a ni m ot u o ei d e n t u ot e p ä älli k k ö Ti m o V all o . V a n h oj e n sii d e ri m ai d e n o h ell a m y ö s k oti m ain e n k ä sit y ö sii d e ri n o st a a p ä ät ä ä n, m u a s a at av u u s o n t oi st ai s e k si pi e ni st ä t u ot a nt o m ä ä ri st ä j o ht u e n v a r si n r aj alli st a. I n n o st u s n ä k y y k uit e n ki n s el v ä sti a si a k a s p al a u e e s s a. T u ot e r y h m ä p ä älli k k ö K a s p e r K u k k o s e n m u k a a n m y y m äl öi s s ä k y s ell ä ä n u u si e n j a mi el e n kii nt oi st e n sii d e ri e n p e r ä ä n.

MI S T Ä SII D E RI N M A K U M U O D O S T U U?

K a r k e a sti yl ei st ä e n p e ri nt ei n e n b ri i sii d e ri o n t y y pilli s e sti t ä yt el äi n e n j a ai d o n o m e n ai n e n. T oi s e s s a ä ä ri p ä ä s s ä o v at e s p a nj al ai s et b a s ki siid e rit, j oi s s a k o r o st u v at e n e m m ä n m a a nl ä h ei s et j a h a p p a m at a r o mit. T äll ä h et k ell ä m u o di s s a o n p u n e rt a v a r o s e e sii d e ri, j o k a k ä y v ai k k a p a nii n i k ä ä n m u o di k k a a n r o s e e vii ni n k e v y e m m ä k si v ai ht o e h d o k si. ” Sii d e ri n m a k u u n v ai k u a v at l u k ui s at s ei k at, k ut e n e si m e r ki k si p o hj a n a k ä yt et yt o m e n al aji kk e et t ai nii d e n s e k oit u s”, V all o s eli ä ä. S at o k a u d e n t u o r e e st a o m e n a m e h u st a l u o n n olli sill a k ä y mi s m e n et el mill ä t e ht y sii d e ri m ai st u u

e ril ai s elt a k ui n m y ö h e m mi n o m e n a m e h u st a k ä y ä m äll ä v al mi st e u. O m e ni st a p u ri st et u n m e h u n m u k a n a k u o ri st a j a si e m e n k o di st a v oi i r r ot a j o p a vii ni m äi s e n k a r v ait a t a n nii ni si a m a k uj a. S a m all a t a n nii nit t u o v at sii d e r ei hi n k ai v a u a t ä yt el äi s y y ä. T oi n e n t ä r k e ä el e m e n i o n hii v a. P e ri nt ei n e n l u o n n o n villi hii v oi hi n p e r u st u v a m e n et el m ä o n k ä sit y öt r e n di n m y öt ä j äll e e n k a s v a a n ut s u o si ot a a n. M y ö s k y p s yt y s a sti a t u o o m a n li s ä n s ä sii d e ri n m a k u u n. V a n h a p u ut y n n y ri t u o m u k a n a a n e ril aisi a m a k uj a k ui n u u si p u u, j a k u m pi ki n p oi k k e a a t e r ä s s a m mi o s s a k y p s y n e e st ä sii d e ri st ä.

SII D E RI O N VII NI N T A V OI N M AI NI O R U O K A J U O M A

H el p o sti u n o ht u u, e ä sii d e ri o n p a r h ai m mill a a n m ai ni o j a vi v a ht ei k a s r u o k aj u o m a. ” E si m e r ki k si r o b u sti m m at sii d e rit si s ält ä v ät s a m a nt y yli st ä m a k u m a ail m a a k ui n al k u vii nit”, K u k k o n e n h u o m a u a a. K ui v a n h a p o k k a at sii d e rit l ei k k a a v at s a m all a t a v all a v ai k k a p a k al a n r a s v ai s u u a k ui n k ui v a v alk o vii ni. M a k e a m pi sii d e ri p u ol e st a a n s o pii t uli st e n a n n o st e n j a v ai k k a p a k at u r u o a n k u m p p a ni k si. R u n s a at j a p a a ht ei s et sii d e rit pit ä v ät pi nt a n s a t u hti e n ki n m a k uj e n, k ut e n g rill at u n p o s s u n t ai k a n a n k ylj e s s ä. V a r si n ai s e e n sii d e ri e n m ai st el u u n K u k k o n e n s u o si el e e yl ö s p äi n k a p e n e v a a vii nil a si a. J u o m a o n p a r a s t a rj oill a s o pi v a sti viil e n n e y n ä, m u a ei lii a n k yl m ä n ä. Yl et ö n k yl m y y s h ei k e nt ä ä j u o m a n a r o m ej a. ”J o s h al u a a t o d ell a m ai st ell a sii d e ri ä, nii n k a nn a a a u n o ht a a j ä ät”, h ä n n e u v o o.

37

––– 2 /1 9


I L MI Ö

38

––– 2 /1 9

Mil a n o s s a m ai st u u t a a s It ali a P eri nt ei s et j a u u d et m a ut m a ht u v at s a m a n p ö y d ä n ä är e e n Mil a n o s s a. K u n ni oit u s r a a k a- ai n eit a k o ht a a n h o u k utt el e e n u or et al a n a m m attil ai s et t a k ai si n al k ul ä ht e ell e. T E K S TI A R D A YI L DI RI M K U V A T A R D A YI L DI RI M, S T E L L A B O R T O LI, GI U S E P P E DI N N E L L A, I S T O C K

I T A LI A N R U O K A K U L T T U U RI el ä ä u u d ell e e n s y nt y mi s e n ai k a a, j a k e s k u st el u k ä y vil k k a a n a r u o a n al k u p e r ä n j a t u o aji e n y m p ä rill ä. Mil a n o o n r o h k e a j a u u sill e a v a u k sill e alti s k a u p u n ki, j o s s a t e h d ä ä n p al u ut a p u ht ai sii n r a a k a- ai n ei sii n, pi e nt u o ajii n j a p e ri nt ei sii n v al mi st u st a p oi hi n. It ali a n r u o k a k ul u u ri a o n u u di st am a s s a n u o ri ai r u e, j o n k a p ai n o pi st e o n

e nti st ä e n e m m ä n eli nt a r vi k e al a n k e st ä v y y d e s s ä, l ä hit u ot a n n o n j a l u o n n o nm u k ai s e n vilj el y n t u k e mi s e s s a. M y ö s m a a n vilj el y s kii n n o st a a n äit ä n u o ri a r u o k a- al a n a m m a il ai si a.

I T A LI A L AI S T E N K A H VI O N V A ALE NE M ASS A

R a vi nt ol oit s ij a Di e g o R o s si a v a si Mil an o o n m u ut a m a v u o si si e n r a vi nt ol a T ri p a n, j o k a o n y k si p e ri nt eit ä a r v o st av a n r u o a nl ai ot a v a n e d ell ä k ä v ij öi st ä. T ri p a n y di n o n p e ri nt ei k k ä ä s s ä j a al u e elli s e s s a r u o k a k ul u u ri s s a s e k ä l a a d u k k ai s s a r a a k a- ai n ei s s a. T a rj oll a o n r u o k a a, j o k a v äli ä ä t u nt eit a j a ait o u a, sill ä r a vi nt ol oit s ij a n mi el e st ä p r o s e ss oi n ni n m y öt ä r a a k a- ai n e et m e n e ä v ät l u o nt e e n s a j a r u o k a t ot u ut e n s a. R a vi nt ol a s s a vi h a n n e k s et j o ut u v at t a r k k a a n s y y nii n e n n e n k ui n p ä ä s e v ät k o ki n k ä si el y y n. A n n o k si s s a k ä yt et ä ä n

u n o h d e uj a j a yl e n k at s o uj a r a a k aai n eit a, k ut e n si s ä eli mi ä s e k ä il m a k ui v a u a j a v ä h ä r a s v ai st a k a p a k al a a. M y ö s it ali al ai n e n k a h vi k ul u u ri o n e r ä ä nl ai s e n m u ut o k s e n a all o s s a. Y k si u u d e n k a h vi k ul u u ri n e d ell ä k ä vij öi st ä o n t u o r e mil a n ol ai n e n k a h vil ap a a hti m o C af e z al, j o n k a k a h vit s u u n nit ell a a n p ai k alli st e n m a k u a k u n ni oitt a e n, m u a r a a k a- ai n e et e d ell ä. P aik a n o mi st aj a n, b r a sili al ai s e n C a rl o s Bi t e n c o u r ti n m u k a a n it ali al ai s et o v at pi k k u hilj a a al k a n e et y m m ä rt ä ä l a a d u k k a a n k a h vi n p ä äll e. Bit e n c o u rt k o k eil e e ki n p a a ht a a m y ö s v a al e a m pi a, p a v u n o mi n ai st a m a k u a m y öt äil e vi ä k a h v ej a. Ai n a ki n Di e g o R o s si k e rt o o j u o v a n s a mi el u u m mi n y h d e n h y v ä n j a l a a d u kk a a n k u pilli s e n s u o d ati n k a h vi a, m a a n t a v a n j a t a v a n o m ai s e n k u u d e n p äi vi äis e n e s p r e s s o n s ij a a n.


N U O R E T L EI P U RI T P A L A SI V A T M UI N AI S VI L J OI HI N

It ali al ai n e n l ei p ä o n m a a n v a n hi m pi a r u o k at u o eit a j a yl p e y d e n ai h e. K uit e n ki n t e olli st u mi s e n ai k a a n m a a s s a sii r r y ii n h u o n ol a at ui si st a j a u h oi st a v al mi st e ui hi n j a n o p e a sti k o h ot ett ui hi n l ei pii n, mi n k ä v u o k si l ei v ä st ä vi e r a a n n u ii n. N yt l ei p ä ki n t u nt u u el ä v ä n r e n e ss a n s si ai k a a n s a, j a sit ä o n al e u l ei p o a p e ri nt eit ä k u n ni oi a e n, r a k k a u d ell a j a hit a a sti k o h o a e n. N u o r et, r u o a n s o si a ali si a ul o u v u u k si a h e r k ä sti ai sti v at l ei p u rit o v at vi e n e et l ei v ä n ai v a n u u d ell e t a s oll e. Y k si e si m e r k ki l ei v ä n u u d e st a a r v o st u k s e st a o n h a p a nj u u ril ei p ä k ul u u ri n l e vi ä mi n e n. ” M u ut a m at n u o r et l ei p u rit o v at alk a n e et t y ö s k e n n ell ä l ä h ei s e sti m yll yj e n j a m a a n vilj el ij öi d e n k a n s s a j a al k a n e et o p et ell a v a n h oj a l aji k k eit a j a ki v ij a u h at u st a”, t ot e a a l ei p ä k o n s ul i, ki rj ail ij a j a t oi mi aj a L a u r a L a z z a r o n . T ai ki n a n e rit yi s e n pit k ä ä k ä y mi sp r o s e s si a h y ö d y n n et ä ä n n yt m y ö s pit s a n t e o s s a. J u u r ell a k o h ot e u pit s a o n l ei p ä m äi s e m pi k ui n p e ri nt ei s et n a p olil ai s et pit s at. U p eit a m ui n ai s vilj oi hi n j a h a p a nj u ur e e n l ei v o uj a l ei pi ä h a et a a n j o y m p ä ri Mil a n o a. L ei vi s s ä m ai st u v at l ä hitil oj e n v e h n ät, j ot k a pi e n et m yll yt o v at j a u h a n e et. S e o n It ali a s s a h el p p o a, sill ä pi e ni ä m a atil oj a o n vi el ä p y st y s s ä. N e w Y o r ki st a k ot oi si n ol e v a C a r ol C h oi , j o k a o n t e h n yt u r a n s a l ei v ä n p a ri s s a u s e a s s a e ri r a vi nt ol a s s a j a m a a s s a, k e hi i s u o sit u n mil a n ol ai s e n F o r n o C oll e i v o -l ei p o m o n l ei pi e n r e s e ptii k at. N yt l ei p u ri o n a v a a m a s s a p u oli s o n s a F r a n c e s c o S c a r r o n e n k a n s s a a g rit u ri s m o n, eli m a atil a m atk ail u p ai k a n Pi e m o nt e n v u o ri st o k yl ä ä n I v r e a a n. Si ell ä m at k a aji a h e m m ot ell a a n o m a n til a n a nti mill a j a y ht ei s ölli sill ä r u o k ail u h et kill ä. ” T a r k oit u s oli si i st u a ilt a a j a ill a st a a vi e r ai d e n k a n s s a s a m a n p ö y d ä n ä ä r e ss ä”, C h oi vi si oi.

L A SI L LI N E N K E R T O O T U O T T A J A N T A RI N A N

P o hj oi s- Mil a n o s s a s ij ait s e v a n r a vi nt ol a n Ti p o g r a fi a Ali m e nt a r e n eli Ti p A n M a r ti n a Mi c ci o n e il oit s e e k e s k u st el u st a, j o k a p ö r r ä ä r u o a n al k u p e r ä n j a t u o aji e n y m p ä rill ä. Mi c ci o n e

1.

2.

3.

4.

1. 2. 3. 4. ha

R a vi nt ol a Ti p o gr a fi a Ali m e nt ar e t arj o a a k a u d e n vi h a n n e k si a. M arti n a Mi c ci o n e e sitt el e e l u o n n o n m u k ai s e sti t u ot ett uj a vii n ej ä. C ar ol C h oi o n t e h n yt ur a a n s a l ei v ä n p ari s s a u s e a s s a eri r a vi nt ol a s s a. S u kl ai s et j a t a s a p ai n oi s et k a h vit m ai st u v at it ali al ai sill e p ar e m mi n k ui n p o k k a at j a sitr u k si s et, t ot e a a k a h vil a- p a a hti m o C af e z ali n C arl o s Bit e n c o urt.

p y ö ri ä ä r a vi nt ol a a y h d e s s ä äiti n s ä j a s e u r u st el u k u m p p a ni n s a k o k ki M a i a A n gi u k s e n k a n s s a. Mi c ci o n e n k oti s e u d ull a Si sili a s s a p ö y d ä n a nti m et o v at t u o r eit a j a t ul e v at l ä hitil oilt a p u ht a a st a m a a p e r ä st ä. N ain e n il oit s e e, e ä n yt m y ö s Mil a n o s s a j a n ot a a n ait oj a, l u o n n olli si a j a p u ht ait a r a a k a- ai n eit a. Ti p A s s a a n n o k s et r a k e n n et a a n s e s o n gi n j a l ä hitil oj e n a nti mi st a. Li st a o n k a s vi s p ai n o ei n e n: k a ali s al a a i a t u o r eill a h a s s el p ä h ki n öill ä, h a p at ett uj a p o r k k a n oit a m y rtill ä j a k a p ri k s e n l e h dill ä. A n n o k s et s a a v at v e h r e ä n j a a r o m a a i s e n m a u n r a vi nt ol a n o m a st a

si sili al ai s e st a, I b eli n v u o rilt a p e r äi si n ol e v a st a olii vi ölj y st ä. Li h oi st a k ä yt et ä ä n m y ö s v ä h e m m ä n h y ö d y n n et yt o s at, k ut e n p o r s a a n s y d ä m et. R a vi nt ol a n k a h vi t ul e e pi e n elt ä p ai k alli s elt a p a a hti m olt a, j a h yll yt n otk u v at l u o n n o n m u k ai s e sti j a al u e elli si a p e ri nt eit ä k u n ni oi a e n v al mi st e uj a vii n ej ä. L a silli n e n pi e n elt ä, m u a i nt ohi m oi s elt a vii ni nt u o aj alt a k e rt o o ai n a t a ri n a n j a i h a st u a a p e r s o o n alli s u u d ell a a n. Vii n ej ä ei k uit e n k a a n m ai n o st et a r äi k e ä sti v ai n al k u vii n ei n ä. ” E m m e h al u a t e h d ä t a r p e et o nt a k uil u a p e ri nt ei st e n j a al k u vii ni e n v älill e. M ol e m mill a o n p ai k k a n s a.” •

39

––– 2 /1 9


PIENI MATKA JUT TU

NOUSUSSA: LÄNSI AUSTRALIAN LAADUKKAAT VIINIT TEKSTI ILKKA SIRÉN | KUVAT FRANCES ANDRIJICH/ WINE AUSTRALIA, ISTOCK

40

––– 2/19

Länsi-Australia on kuin osa unohdettua viinimaailmaa: eristäytynyt ja eksoottinen. Alue on kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa noussut maan kärkikastiin ja tullut tunnetuksi poikkeuksellisen laadukkaista viineistään.


Gr e at S o ut h er n o n L ä n si- A u str ali a n viil ei n vii ni al u e.

L

ä n si- A u st r ali a n vii ni al u e et o v at pit k ä ä n j ä ä n e et Et el ä- j a L u ot ei s- A u st r ali a n vii nial u ei d e n v a rj o o n. Y k si t ä r k ei m mi st ä s yi st ä t ä h ä n o n p u ht a a sti l o gi sti n e n. V ai k k a L ä n si- A u st r ali a o n m a a n s a s u u ri n o s a v alti o, s e o n m y ö s k ai ki st a s y rj äi si n. Al u e e n p ä ä k a u p u n gi n P e rt hi n s a n ot a a n ol e v a n m a ail m a n e ri st y n ei n s u u r k a u p u n ki. L ä n si- A u st r ali a n vii ni e n k ulj et u s m a a n si s äll ä o n oll ut h a a st a v a a j a m uit a al u eit a h u o m a a v a sti k allii m p a a, j ot e n i s o o s a pi e nt e n t u o aji e n vii n ei st ä o n j ä ä n yt ai n o a st a a n p ai k alli st e n n a uti a vi k si. Ti et o M a r g a r et Ri v e ri n vii ni e n k o r k e a st a l a a d u st a o n k uit e n ki n l e vi n n yt, mi k ä o n t e h n yt L ä n si- A u st r ali a st a s u o sit u n vii ni m at k a k o ht e e n.

C A B E R N E T S A U VI G N O N O N M A R G A R E T RI V E RI N T Ä H TI L A JI K E

L ä n si- A u st r ali a n e h d o o m a sti t u n n et ui n vii nial u e o n M a r g a r et Ri v e r, j o k a s ij ait s e e n oi n k ol m e n t u n ni n aj o m at k a n p ä ä s s ä P e rt hi st ä et el ä ä n. Vi el ä 1 9 6 0-l u v u n al k u p u ol ell a al u e t u n n e ii n l ä hi n n ä m ait otil oi st a j a h y vi st ä s u r ffi a all oi st a, m u a pi a n al u e e n h u o m a ii n s o v elt u v a n m y ö s l a at u vii ni e n t u ot a nt o o n. M a r g a r et Ri v e ri n al u e ell a t oi mii t ä n ä p äi v ä n ä n oi n 1 5 0 vii ni nt u o aj a a. I nti a n v alt a m e ri y m p är öi M a r g a r et Ri v e ri n al u e a k ol m elt a p u ol elt a, j a s e n v ai k ut u s vii nit a r h oill a o n t ä r k e ä. M e r elt ä p u h alt a v at t u ul et pit ä v ät h u olt a, e ä l ä m p ötil a ei k a s v a lii a n k o r k e a k si. K ell o nt a r k a sti ilt a p äi v äll ä p u h alt a v a m e rit u uli a u a a r y p äl eit ä s äil y ä m ä ä n l u o nt ai s e n h a p o k k u ut e n s a j a v ä h e nt ä ä h o m e e n ri s ki ä. V äli m e r elli s e st ä il m a st o st a h y öt y y et e n ki n al u e e n t ä htil aji k e C a b e r n et S a u vi g n o n, j o k a k a a a n oi n 1 8 p r o s e n i a k o k o M a r g a r et Ri v e ri n s a d o n k o rj u u st a. C a b e r n et S a u vi g n o n oli al u e e n e n si m m äi n e n r y p äl el aji k e, j o k a s ai k a n s ai n v äli st ä h u o mi ot a. T ä n ä p äi v ä n ä l ä h e s j o k ai n e n p ai k allin e n vii nit al o t u o a a siit ä o m a n v e r si o n s a. Al u e e n C a b e r n et S a u vi g n o n o n t y ylilt ä ä n k y p s ä n m a rj ai s a, m o ni vi v a ht ei n e n j a hillit y n t a n nii ni n e n.

C H A R D O N N A Y J A GI N GI N

K L O O NI

M a r g a r et Ri v e r o n n oi n 1 0 0 kil o m et ri ä pit k ä m a ak ai st al e k a h d e n ni e m e n v äli s s ä. P o hj oi s e s s a s ij aits e v a n C a p e N at u r ali st e n j a et el äi s e n C a p e L e e u wi n v älii n j ä ä v ä n s o r ai s e n h a rj a nt e e n m a a p e r ä l ä p äi s e e h y vi n v e ä, mi k ä o n k e s ki v e rt o a s at ei s e m m a n

41

––– 2 /1 9


vii ni al u e e n p el a st u s. M u ut e n M a r g a r et Ri v e ri n m a a p e r ä o n m el k o y ht e n äi n e n. T ä r k e ä m p ä ä viini n vilj el ij ä n k a n n alt a o n ki n vii nit a r h a n s ij ai nti j a i st ut et u n k ö y n n ö k s e n kl o o ni. M a r g a r et Ri v e ri n et el äi s e s s ä o s a s s a o n a a vi st u k s e n viil e ä m p ä ä j a s o v elt u u m u ut a al u e a p ar e m mi n S a u vi g n o n Bl a n c- j a S e mill o n- r y p äl el aji kk ei d e n vilj el y y n. M a r g a r et Ri v e r ei ol e p a r a s p ai k k a vilj ell ä C h a r d o n n a y- r y p äl e ä, m u a s e n Gi n Gi n - kl o o ni s o pii al u e ell e k ui n n a k ut e u. T ä m ä kl o o ni o n j o k s e e n ki n e ri s k u m m alli n e n, sill ä s e t u o a a e ri k o k oi si a r y p äl eit ä t e rt u s s a. T e rt u n pi e n e m m ät r y p äl e et o v at v oi m a k k a a n m a k ui si a j a s äil y ä v ät m y ö s h a p o k k u ut e n s a p a r e m mi n. M a r g a r et Ri v e ri n i nt e n sii vi n e n j a r y h di k ä s c h a r d o n n a y o n ki n i h a n o m a t y yli n s ä, j o k a o n n o u s e m a s s a k o v a a v a u hti a i k o ni s e n c a b e r n et s a u vi g n o ni n ri n n all e.

VII NI A L U E G R E A T S O U T H E R N N OSTA A TAS O A A N

42

––– 2 /1 9

L ä n si- A u st r ali a n t oi s e k si t ä r k ei n vii ni al u e o n s u u ri G r e at S o ut h e r n. N oi n 1 5 0 kil o m et ri ä pit k ä n j a 1 0 0 kil o m et ri ä l e v e ä n vii ni al u e e n vii nit u ot a nt o o n ki rj a v a. E rit yi s e sti si s ä m a a s s a s ij ait s e v at al a- al u e et F r a n kl a n d Ri v e r j a M o u nt B a r k e r o v at n o st a n e et s u o si ot a a n. Al u e e n m a n n e r m ai s e n il m a st o n l ä mpi m ät p äi v ät j a viil e ät y öt o v at ot olli si a m o ni p u olis e e n vii ni n vilj el y y n.

K u u m a n m a a n viil e ä m m ät vii ni al u e et o v at s u o si uj a, j a r y p äl e et vi e d ä ä n k ä si st ä. M o n et L ä n si- A u st r ali a n e ri al u ei d e n vii nitil at h a n k ki v at r y p äl eit ä F r a n kl a n d Ri v e ri n s o pi m u s vilj el ij öilt ä. E rit yi s e sti al u e e n Ri e sli n g j a S hi r a z o v at k o v a s s a h u u d o s s a. G r e at S o ut h e r ni n vii ni al u e ell a v äli m atk at vii nit a r h alt a t oi s ell e o v at pit ki ä, m u a u u si a i st ut u k si a n o u s e e k ui n si e ni ä s at e ell a. •

A L K O N V A LI K OI M A S S A:

Al k o n v ali k oi m a s s a o n t äll ä h et k ell ä n oi n 1 5 vii ni ä L ä n si- A u str ali a st a, j oi st a y h d e k s ä n t ul e e M ar g ar et Ri v eri n vii ni al u e elt a. P u n a vii n ej ä o n y h d e k s ä n j a v al k o vii n ej ä o n k u u si, j oi st a n elj ä o n v al mi st ett u C h ar d o n n a y-r y p äl e e st ä.

M ar g ar et Ri v er o n A u str ali a n j o ht a vi a l a at u vii ni al u eit a. Si ell ä ei j u uri k a a n t u ot et a b ul k ki vii ni ä, mi k ä er ott a a s e n m a a n m ui st a vii ni al u ei st a. O s a M ar g ar et Ri v eri n vii nit ar h oi st a o n i st ut ett u p oi k k e u k s elli s e sti it ä-l ä n si- s u u n n a s s a, mi k ä s u oj a a k ö y n n ö k si ä k o vilt a t u ulilt a.


L U O T T O R E S E P TI NI

M a g eit a g a g

ui V E S A T Y NI

T ur k ul ai n e n J o n n a Si n k k o n e n o n a m m atilt a a n s ol u bi ol o gi, m utt a p u oli s o n k o si nt a s y s ä si h ä n et v äit ö s kirj at y ö st ä k a k k uj e n p arii n. G a g g ui- k a h vil a t ä ytti k e v ä äll ä vii si v u ott a. T E K S TI J A A N A K A L LI O K O S KI | J U O M A S U O SI T U S T AI N A VI L K U N A / A L K O

Mill ai n e n fil o s o fi a G a g g ui s s a o n ? Ar v o m m e o v at ait o u s j a r e h elli s y y s. T e e mm e k ai k e n m a h d olli s e n it s e p ai k a n p ä äll ä ai d oi st a r a a k a- ai n ei st a. M y ö s k a h vi m m e o n h y v ä ä j a l a a d u k a st a. M eill ä k a h vii n s u ht a u d ut a a n k ui n h y v ä ä n vii nii n: ti e d ä m m e, mi st ä k a h vi n p a v ut t ul e v at j a mit e n n e k ä sit ell ä ä n. Mi st ä s a at i d e at k a k k ui hi n ? M o n e st a p ai k a st a s e k ä i h a n k o k eil e m all a j a m ai st a m all a. Mi el e e n t ul e e u u si a m a k u y h di st el mi ä, j oit a t e st ail e n. K e s k u st el e n p alj o n a si a k k aitt e n j a t y ö nt e kij öitt e ni k a n s s a. Ol e n h y vi n vi s u a ali n e n i h mi n e n, j a n ä e n eril ai si a v äri y h di st el mi ä j a str u kt u ur ej a, j oit a h al u a n t ot e utt a a.

” H y v äss ä tir a mi s u s s a ei ol e k o s k a a n k er m a a, v a a n m a k u t ul e e m a s c ar p o n e st a, k a h vi st a j a m ar s al a st a. T ä s s ä v oi k ä ytt ä ä k a u p a n k e k s ej ä, m utt a k a h vil a s s a l ei v o m m e k e k sit it s e. ”

Mi k ä o n j ä n ni n t ot e utt a m a si m a k u y h di st el m ä ? E h k ä al k u p er äi n e n V ä h ä n lii a n t u hti - ni mi n e n k a k k u, j o s s a o n m ut a k a k k u p o hj a j a p ä äll ä j u u st o k a k k u p a s si o n h e d el m äll ä, li m ell ä j a a p p el sii nill a. M a k e a j a h a p a n - y h di st el m ä t oi mii h y vi n y h d e s s ä, j a s e o n y k si s u o sit ui m mi st a k a k ui st a m m e.

TI R A MI S U 6 8 HE N GELLE

TÄYTE 4 k a n a n m u n a n k elt u ai st a 1, 7 5 dl s o k eri a 250 g m a s c ar p o n e a 0, 5 dl m ar s al a a 2 m u n a n v al k u ai st a P O H J A J A K E S KI O S A 1, 5 dl v a h v a a k a h vi a 0, 2 5 dl m ar s al a a 2 0 0 g s a v oi ar di- k e k s ej ä K O RI S T E L U U N t u m m a a k a a k a oj a u h ett a

Mit e n k otil ei p u ri o n ni st u u l u o m a a n h e r k ulli si a k a k k uj a ? T e e p o hj a v ä hi nt ä ä n p ari p äi v ä ä ai k ai s e mmi n v al mii k si. K a s a a k a k k u p äi v ä ä e n n e n j a k ori st el e v a st a i h a n vii m ei s e n ä. S u uri n o s a k a k ui st a p ar a n e e, k u n n e s a a v at t e k e yt y ä, j a t ä m ä h el p ott a a j u hl a p äi v ä n ä. M y ö s e sill e p a n o o n t är k e ä ä: t e e j u hl a p ö y d ä st ä r u n s a s. T arj o a y h d e n n ä ytt ä v ä n k a k u n sij a a n u s eit a pi e n e m pi ä k a k k uj a j a li s ä k si e si m er ki k si m ar e n k ej a s e k ä k u p pi k a k k uj a. K ä yt ä k ori st el u s s a s a m a a v äri m a ail m a a, j o k a y h di st ä ä t arj oil ut. P ö yt ä s a a oll a ö v eriki n, k u n h a n s ä v y m a ail m a o n s a m a.

T e e e n si n t ä yt e. V a a h d ot a k elt u ai s et j a s o k eri. Li s ä ä m a s c ar p o n e j a m ar s al avii ni s e o k s e n j o u k k o o n n u olij a a a p u n a k ä ytt ä e n. V at k a a s e o s t a s ai s e k si. V at k a a v al k u ai s et v a a h d o k si. K ä ä nt el e v al k u ai sv a a ht o v ar o v a sti m a s c ar p o n e s e o k s e e n j a l ait a s e o s h et k e k si j ä ä k a a p pii n o d ott el e m a a n. T e e p o hj a j a k e s ki o s a. V alit s e tir ami s ull e n oi n 2 0- s e ntti n e n irt o p o hj a v u o k a t ai t arj oil u v u o k a. S e k oit a j ä ä ht y n yt k a h vi j a m ar s al a k ul h o s s a. S o vitt el e k e k sit v alit s e m a a si v u o k a a n. T ar vit s et k e k s ej ä k a ht e e n k err o k s e e n, m utt a k err o st e n ei t ar vit s e oll a t ä y si n tii viit ä. A s ett el e v u o a n p o hj all e e n si m m äin e n k err o s k e k s ej ä, j a k o st ut a k e k sit k a h vi- m ar s al a s e o k s ell a l u si k k a a a p u n a k ä ytt ä e n. K a a d a k e k si e n p ä äll e p u ol et m a s c ar p o n et ä ytt e e st ä. K o st ut a s e ur a av a n k err o k s e n k e k sit, e n n e n k ui n a s ett el et n e m a s c ar p o n et ä ytt e e n p ä äll e. K a a d a l o p u k si l o p ut m a s c ar p o n et ä ytt e e n t oi s e n k e k si k err o k s e n p ä äll e j a t a s oit a k err o s t a s ai s e k si. J ät ä tir a mi s u j ä ä k a a p pii n a s ett u m a a n v ä hi nt ä ä n k ol m e k si t u n ni k si, m utt a mi el u u m mi n y ö n yli. Sii vil öi e n n e n t arj oil u a tir a mi s u n p ä äll e k u n n o n k err o s k a a k a oj a u h ett a.

Mill ai s e n j u o m a n y h di st äi sit k a k k ui hi n ? K a h vi o n e h k ä y k si p ar h ai m mi st a, j a k u oh u vii ni o n ai n a h y v ä. M y ö s ol ut j a k a k k u t oi mi v at m ai ni o sti y h d e s s ä. Ol u e n m a k u p e h m e n e e, k u n s e n ri n n all a m ai st el e e m a k e a a. K o k eil e e si m er ki k si m ut a k a k u n k er a p a k s u a m u st a a st o uti a. •

V E S A T Y NI

Mi k ä s ai s ol u bi ol o gi n k a h vil a y ritt äj ä k si ? T ei n m u ut a m a n v u o d e n s y ö p ät ut ki m u st a, m utt a e n k uit e n k a a n k o k e n ut al a a o m a ks e ni. K u n mi e h e ni k o si mi n u a, r y h d yi n s u u n nitt el e m a a n r e s e pti ä o m a a n h ä äk a k k u u ni. Ai n a k u n oli n y ht e e n r e s e ptii n t y yt y v äi n e n, k o k eili n u utt a. 2 01 2 o s alli st ui n M a st er c h ef- o hj el m a a n j a h u o m a si n, ett ä k eitti ö s s ä t y ö s k e nt el y o n mi n ull e o mi n ai st a. Pi d ä n tii mit y ö s k e nt el y st ä j a siit ä, ett ä o n ni st u mi s et s a m oi n k ui n e p ä o n ni st u mi s et k o k e e s a m a n ti e n. P ä äti n pi st ä ä t oi mi nim e n p y st y y n.

J U O M A S U O SI T U S: Kl a s si s e e n t a p a a n v al mi st et u n tir a mi s u n k a n s s a t arj oill a a n p eri nt ei s e sti m y ö s r e s e pti s s ä k ä yt ett y ä m a k e a a m ar s al a a, eli Si sili a n l a hj a a v ä k e v öit yj e n vii ni e n m a ail m all e. T arj oil e m ar s al a viil e n n ett y n ä, n oi n 1 0 –1 2 a st ei s e n a.

43

––– 2 /1 9


O PI VII N EI S T Ä U U SI P A L S T A! T äll ä p al s t all a p e r e h d y m m e vii ni n j a ol u e n s al oi hi n. T ut u s t u m y ö s Eti k eti n p r u u v ei hi n eli m ai st el util ai s u u k sii n s. 5 0.

J O H A N N A V A RJ O N E N

Al k o n p al v el u- j a t u ot e k o ul u aj a

R O S E E VII NI T U T U K SI R o s e e vii ni o n k e s äj u o m a n a t u n n ett u, r ai k a s j a k a u ni s vii ni, j o k a m o ni k ä ytt öi s y y d e s s ä ä n p ärj ä ä s e k ä p u n a- ett ä v al k o vii ni e n ri n n all a r u o a n k a n s s a. T E K S TI S E L J A TII LI K AI N E N | K U V A T I S T O C K

44

––– 2 /1 9

Mit ä r o s e e vii ni o n ? V Ä RI L T Ä Ä N V A A L E A N P U N AI N E N r o s e e vii ni o n m o ni p u oli s u u d e s s a a n l y öm ät ö n j u o m a, j ot a v al mi st et a a n y m p äri m a ail m a n. Si k si sill ä o n u s eit a eril ai si a ni mi ä, k ut e n r o s a d o, r o s e e j a r o s é. R o s e e vii n ei s s ä o n u s eit a eri vii nit y yl ej ä. M a k e u s a st eilt a a n r o s e e v ai ht el e e k ui v a st a m a k e a a n, t y ylilt ä ä n k e v y e st ä t o d ell a t ä yt el äi s e e n s e k ä h el p o st a j a m arj ai s a st a mi n er a ali s e e n j a t a m mi s e e n. R o s e e n v al mi st u k s e e n v oi t e ori a s s a k ä ytt ä ä i h a n mit ä t a h a n s a r y p äl eit ä,

j o s ki n vii ni n v äri t ul e e ai n a t u m mi e n r y p äl ei d e n k u ori st a. Pi n ot N oiri st a t ul e e m et s ä m arj ai st a r o s e et a, j a t u h di m pi a m a k uj a vii n ei hi n t u o v at t u m m at r y p äl e et, k ut e n Gr e n a c h e j a S yr a h. R o s e e vii n ei s s ä o n p alj o n p u n ai s e n eri s ä v yj ä. Vii ni n v äri ei k uit e n k a a n k err o j u o m a n m a u n t ä yt el äi s y y d e st ä. P ar e m m a n k ä sit y k s e n t y yli st ä s a a k ats o m all a, milt ä al u e elt a vii ni o n k ot oi si n. E si m er ki k si R a n s k a n B a n d oli n al u e elt a t ul e e t u ht ej a r o s e e vii n ej ä, j a Pr o v e n c e n al u e e n r o s e et o v at k e v yit ä j a m arj ai si a.

” Ol e n i n n o st u n ut ar o m a atti si st a A a si a n m a ui st a, k ut e n h ö yr yt et yi st ä s ä m p yl öi st ä j a t eri y a kik a sti k k e e st a. Nii d e n k a n s s a r o s e e vii ni t oi mii i h a n l oi st a v a sti. R o s e e st a l ö yt y y h er k k y ytt ä j a r ai k k a utt a, j o k a t aitt a a p o s s u n t u hti utt a j a s o pii ar o m a atti s u ud elt a a n h y vi n A a si a n m a k ui hi n. K u n grilli k a u si al k a a, grill a a n k al a a j a al k u k e s ä n k a s vi k si a r o s e e n p ari k si.”


Mit e n r o s e e vii ni ä t e h d ä ä n ? R O S E E VII NI N V A L MI S T U K S E E N o n u s eit a

eri t a p oj a. M o nill a al u eill a l ai n s ä ä d ä nt ö s ä ät el e e r o s e e vii ni n v al mi st u st a p a a j a r y p äl el aji k k eit a, j oit a sii n ä s a a k ä ytt ä ä. T äll ai st a al u e elli st a vii ni n v al mi st u sl ai ns ä ä d ä nt ö ä k ut s ut a a n a p p ell a ati o k si. P eri nt ei si n j a E ur o o p a s s a k ä yt ett ä v ä v al mi st u st e k nii k k a p er u st u u k u ori k o sk et u k s e e n eli m a s er a ati o o n. Vii nir y p äl ei d e n k u or et s a a v at oll a m u k a n a

r y p äl e m a s s a s s a e n n e n k ä y mi st ä, t ai n e pi d et ä ä n v ä h ä n ai k a a k ä y mi s e n al k u v aih e e s s a vii ni m e h u s s a. Yl ei n e n h ar h a k ä sit y s o n, ett ä r o s e e v al mi st ett ai sii n s e k oitt a m all a p u n a- j a v al k o vii ni ä. T ät ä v al mi st u st a p a a k ä yt et ä ä n v ai n r o s e e s a m p a nj a a t e h d e s s ä, j a s e o n ai n o a e ur o o p p al ai n e n l a at u vii ni, j o s s a eri v äri st e n vii ni e n s e k oitt a mi n e n o n s allitt u a.

MI T E N R O S E E VII NI T A R J OI L L A A N ?

N ä m ä a si at t e k e v ät r o s e e st a kii n n o st a v a n

R o s e e k a n n att a a t arj oill a j al alli s e st a j a mi el ell ä ä n i s om alj ai s e st a l a si st a, j ott a vii ni p y s y y viil e ä n ä j a ar o mit p ä ä s e v ät a v a ut u m a a n. K y m m e n e n a st ett a o n h y v ä l ä m p ötil a. R o s e e ar v o st a a m y ö s d e k a nt oit u mi st a, j ot e n p ull o k a n n att a a a v at a h y vi s s ä aj oi n e n n e n t arj oil u a.

MI N K Ä K A N S S A R O S E E VII NI Ä K A N N A T T A A N A U T TI A ?

P eri nt ei s e sti r o s e e vii ni ä o n pi d ett y k e s äi s e n ä s e ur u st el u vii ni n ä, m utt a sit ä n a utit a a n y h ä e n e m m ä n m y ö s r u o a n k a n s s a. M o ni k ä ytt öi s y y s t ek e e r o s e e st a l y ö m ätt ö m ä n r u o k avii ni n j a b u ff et- p ö y d ä n kr u u n u n. K e s äi n e n r o s e e y h di st et ä ä n t y y pilli s e sti k e v yi sii n k e s är u o kii n, k ut e n s al a attii n, m utt a e si m er ki k si m er e n el ä v ät, k ut e n h u m m eri, s o pii mi n er a ali s e n r o s e e n k a n s s a h y vi n. Yrtti n e n j a t u h di m pi r o s e e p ärj ä ä j o p a l a m p a all e t ai grillili h oill e. T u h di m pi r o s e e t e k e e k u n ni a a s a v ui s ell e m a ull e. R o s e e ei ol e k uit e n k a a n p el k ä st ä ä n k e s äj u o m a, sill ä j o p a j o ul up ö y d ä n m o n et mi e d ot m a ut, k ut e n j o ul u ki n k k u t ai s eit a n, s o pi v at l e m p e ä n r o s e e n m a k u p ari n a.

O N K O R O S E E VII NI S U O SI T T U A ?

R O S E E VII NI N S U O SI O k a s v a a n o p e a sti nii n Al k o s s a k ui n k a n s ai n v äli s e sti ki n. E si m er ki k si j o ul u k u u s s a 2 01 8 Al k o n r o s e e vii ni e n m y y nti k a s v oi 2 9 % v u o d e n 2 01 7 v a st a a v a a n j a k s o o n v err att u n a.

• R o s e e vii ni n v al mi st u s o n y k si t e k nisi m pi ä vii ni n v al mi st u s m e n et el mi ä j a v a atii v al mi st aj alt a i n v e st oi nti a v äli n ei sii n. R o s e e vii ni e n r ai k k a u d e n t a k a n a o n l ä m p ötil a k o ntr olli, j a t ät ä t ot e ut et a a n m u u n m u a s s a k er ä äm äll ä r y p äl e et viil e ä m p ä n ä ai k a n a y öll ä. K ä y mi st ä ki n h al ut a a n o hj at a m at al a m pii n l ä m p ötil oi hi n. • K e v ä äll ä j u hl a k a u d e n al k a e s s a r o s e e o n h y v ä t uli ai n e n t ai l a hj a. S e n v äri o n k a u ni s j a s e o n t y ylilt ä ä n il oi n e n, r ai k a s s e k ä pirt s a k k a. K u n et ti e d ä, o n k o l a hj a n s a aj a v al k o- v ai p u n avii ni n y st ä v ä, r o s e e o n h y v ä v ali nt a. • R o s eit a o n m o n e e n m a k u u n, nii n k ui v e m m a n k ui n m a k e a m m a n vii ni n y st ä v äll e. • R ai k k a u s o n v allit s e v a k ul utt aj atr e n di, j a r o s e e v a st a a t ä h ä n t ar p e e s e e n t ä y d elli s e sti. • M o ni p u oli n e n r o s e e o n o mi a a n eril ai st e n r u o ki e n k a n s s a j a s o pii h er k ki e n ki n k a s vi sr u o ki e n k er a t ä y d elli s e sti. • Al k o n v a ki o v ali k oi m a s s a o n n oi n 2 0 0 eril ai st a r o s e e vii ni ä u s e a s s a eri p ull o k o o s s a j a al a k at e g ori a s s a. K e s äll ä v ali k oi m a vi el ä l a aj e n e e. J o ul u n a v ali k oi m a s s a o n r o s e e gl ö gi j a k e s ä k si m y y ntii n t ul e e r o s e e s a n gri a.

45

––– 2 /1 9


M Y Y M ÄL Ä

O D OTETT U P AL U U TES O M ALLE Vi h d oi n ki n! T ä m ä s a n a t oi st ui T e s o m a n Al k o n a v aj ai si s s a t ä m ä n t ä st ä. T a m p er el ai s k a u p u n gi n o s a s ai l ä h e s 2 6 v u o d e n o d ot u k s e n j äl k e e n t a k ai si n o m a n Al k o n. T E K S TI TII N A L A A NI N E N | K U V A T

46

––– 2 /1 9

M a r k u s Ni s k a n e n t a rj oil e e T e s o m a n m y y m äl ä n a v aj ai si s s a t e r v et uli ai s m alj a k si al k o h olit o nt a k u o h u vii ni ä.

EI N O A N SI O


T A M P E R E E N T E S O M A L L A o n u p o u u si k a u p p a k e s k u s W e st e ri, j o h o n a u k e si Al k o n 3 6 0. m y y m äl ä m a ali s k u u s s a. K o m p a kti s s a l ä hi m y y m äl ä s s ä o n e sill ä n oi n 1 1 0 0 e ri t u ot e a, j oi st a v alt a o s a o n vii n ej ä. S a m a n k at o n all e Al k o n k a n s s a m a ht u v at nii n k a u p at, t e r v e y s p al v el ut k ui n ki rj a st o.

Mit e n T e s o m a n l ä hi m y y m äl ä e r ott u u m ui st a Al k oi st a, v ali k oi m a m e st a ri K at rii n a Ni k ul a ? M eill ä o n h yll yi s s ä n oi n 1 1 0 0 t u ot ett a, j oi st a v alt a o s a o n vii n ej ä. M eilt ä l ö yt ä ä m o ni a s ell ai si a j u o mi a, j oit a n a a p uri m y ym äl öi s s ä ei ol e. V ali k oi mi s s a m m e o n m y ö s p alj o n l u o m ut u ott eit a. U u d e n m o biilis o v ell u k s e n a v ull a a si a k a s v oi o st a a t u ott e et m y ö s k ä n n y k äll ä ä n j a n o ut a a m eilt ä t ai j o st a ki n m u u st a Al k o st a.

Mit e n a si a k k a all e s u o sit ell a a n h ä n ell e p a r h ait e n s o pi v at j u o m at ? A m m attit ai d o n li s ä k si t är k ei nt ä o n o s at a k u u n n ell a a si a k a st a h er k äll ä k or v all a. A si a k k a all a v oi oll a mi el e s s ä ä n e si m er ki k si vii k o nl o p u n at eri a, j o h o n h ä n t oi v o o s a av a n s a s o pi v at j u o m a vi n kit. M e al k ol ai s et k o ul utt a u d u m m e j at k u v a sti, a ut a m m e mi el ell ä m m e. J u uri a si a k a s p al v el u o n t y ö m m e s u ol a.

Mit ä m uit a p al v el uj a k a u p p a k e s k u s W e st e ri s s ä o n s a m a n k at o n all a ? R a vi nt ol oit a, k a u p p oj a, kirj a st o, a pt e e k ki, k a h vil a, l a b or at ori o j a e si m er ki k si äiti y sn e u v ol a, j o s s a k ä vi n a v aj ai s p äi v ä n ä a a m ull a l ä ä k äri n e u v ol a s s a. Al a k err a s s a o n li s ä k si p ar k ki h alli, j o s s a o n k a k si t u nti a il m ai st a p ar k ki ai k a a.

47

––– 2 /1 9

Al k o n t u ot e vi e sti nt ä p ä älli k k ö, M a st e r of Wi n e T ai n a Vil k u n a al oitti Al k o- u r a n s a j u u ri T e s o m alt a 3 0 v u ott a sitt e n. K ui n k a p alj o n u u si Al k o e r o a a e d elli s e st ä ? M u ut o s o n s u uri. K u n al oiti n 2 3- v u oti a a n a, oli n ti s ki n t a k a n a m y yj ä n ä. M o ni h al u si p ari p ull o a kir k a st a, k ori n ol utt a j a v ai m oll e p ari l o n k er o a. N y k y ä ä n a si a k k a at o st a v at u s ei n vii ni ä ti ett y ä t ar k oit u st a v art e n. E n n e n o st o p ä ät ö st ä m o ni h al u a a k u ull a m y ö s h e n kil ö k u n n a n s u o sit u k si a.

K ui n k a o d ot ett u a si a Al k o n a v a ut u mi n e n T e s o m all e o n, R eij o K o r v e n oj a ? V oi si s a n o a, ett ä Al k o p al a si vi h d oi n. T ät ä o n t oi v ott u, j a Al k o n t a k ai si n s a a mis e k si o n p er u st ett u k ert a all e e n k a n s al ai sa dr e s si ki n. H u h uj a p al u u st a o n lii k k u n ut v u o si e n v arr ell a t ä m ä n t ä st ä. V ar m a n ti e d o n u u d e st a Al k o st a k u uli n, k u n a si oi n k u u k a u si sitt e n u u d e n k a u p p a k e s k u k s e n a pt e e ki s s a.

Milt ä u u si m y y m äl ä n ä y tt ä ä a si a k k a a n sil m ä ä n, S at u Li s ki ? Lii k k e e n il m e o n r ai k a s j a s el k e ä. H arr a st a n y st ä vi e ni k a n s s a vii ni-ilt oj a, j a l ö y si n h yll yi st ä e n si k ä y n nill ä m o ni a u u si a t utt a v u u k si a. Nii st ä j o ki n v oi si s o pi a ilt a a m m e, j o s s a m ai st el e m m e vii n ej ä, k e s k u st el e m m e nii st ä j a pi st e yt ä m m e n e t ä h dill ä.


TES O M ALLE A V A T TII N A L K O N 3 6 0. M Y Y M Ä L Ä.

M a r k u s Ni s k a n e n al oitti Al k o s s a h el mi k u u s s a. Milt ä t y ö al k ol ai s e n a t u nt u u ? M u uti n T a m p er e ell e t y ö n p er ä s s ä t a m mi k u u s s a, tr a d e n omi k si v al mi st u mi s e ni j äl k e e n. T y ö p or u k k a o n i n n o st u n ut j a r e nt o, ol e n vii ht y n yt h y vi n. O n hi e n o a oll a m u k a n a u u d e n lii k k e e n a v aj ai si s s a. M ui d e n t öi d e n li s ä k si s a a n t ä n ä ä n t arj oill a a si a k k aill e al k o h olit o nt a k u o h u vii ni ä. M o ni o n yll ätt y n yt il oi s e sti l a silli s e st a k u o h u v a a. 48

––– 2 /1 9

H a n n u L e ht o n e n, j äit Al k o st a el ä k k e ell e m a r r a s k u u s s a. Mi k ä t oi si n ut a v aj ai sii n ? T y ö s k e nt eli n ai k a n a a n T e s o m a n Al k o s s a, el ä k k e ell e j äi n vi er ei s e st ä Al k o st a, j o k a sij ait s e e Li el a h d e s s a. Ol e n t y ö v u o si e ni ai k a n a k u ull ut s at oj a k ert oj a t oi v eit a siit ä, ett ä T e s o m a s ai si t a k ai si n s a m a n Al k o n s a. N yt t oi v e o n t ott a. N y k yi n e n lii k e sij ait s e e n oi n p u ol e n kil o m etri n p ä ä st ä v a n h a st a.

K a u p p a k e s k u k s e n v a st a a v a m e st a ri, D mit ri P ut s k o v, milt ä v al mi s lii k e n ä y tt ä ä ? S el k e ält ä j a k o m p a ktilt a. J o o v elt a n ä k e e k o k o lii k k e e n til a n. Vi el ä vii k k o e n n e n a v aj ai si a lii k k e e n l atti all a oli n o sti mi a, j oi d e n a v ull a k att o o n a s e n n ettii n m u u n m u a s s a p ut ki e n h a ar oj a. N yt k ai k ki o n t y yli k ä st ä j a j u hl a v a a. •

M a r k u k s e n j a m y y m äl ätii mi n r a vi nt ol a vi n kit T a m p e r e ell e A S A HI S U S HI T e s o m a n k at u 4 ” K a u p p a k e s k u s W e st eri s s ä sij ait s e e e h k ä T a m p er e e n p ar a s s u s hi p ai k k a A s a hi S u s hi. L o u n a s b u ff a o n m o ni p u oli n e n j a h er k ullin e n. K ä vi m m e t ä äll ä k o k o t y ö p or u k k a l o u n a all a, k u n r a k e n si m m e u utt a m y ym äl ä ä a v aj ai si a e d elt ä v ä n ä p äi v ä n ä.”

SI T K O PI Z Z A & B A R N ä sili n n a n k at u 2 2 ” Y k si s u o si k ki p ai k oi st a m m e T a m p er e ell a. Sit k o o n ur b a a ni n t u n n el m alli n e n p ai k k a, j o k a t ai p u u m o n e e n. R u o k a o n k o n st ail e m at o nt a j a ol ut v ali k oi m a l a aj a.”

R A VI N T E LI B E R T H A R a ut ati e n k at u 1 4 ” B ert h a o n r e nt o, m utt a l a a d u k a s j a s o pii h y vi n m y ö s j u hl a a n. B ert h a t arj o a a n elj ä n j a k u u d e n r u o k al aji n m e n uit a, j a nii hi n o n s u u n nit elt u m y ö s j u o m a p a k etit.”


K O L U M NI

M at k all a vii ni n al k ul ä ht eill ä E N V A R M A S TI ol e y k si n aj at ell e s s a ni, e ä m o n et p a r h ai st a vii ni el ä m y ksi st ä k o et a a n m at k oill a. L a si r o s e et a l o u n a all a Et el ä- R a n s k a n l ä m m ö s s ä t ai til k k a si m p p eli ä v al k o vii ni ä It ali a n a u ri n g o nl a s k u a i h m et ell e s s ä – y k si n k e rt ai n e n ki n vii ni v oi m ai st u a ai v a n e rit yi s elt ä. E rit yi s e n mi el e e n p ai n u vi a o v at oll e et m at k at vii ni al u eill a j a n e h et k et, k u n ol e n s a a n ut m ai st a a vii ni ä s u o r a a n til all a. K u n n ä k e e, mi s s ä r y p äl e et o v at k y p s y n e et j a vii ni o n t e ht y, m a k u a v a ut u u u u d ell a t a v all a. H e r k u el u v oi vi el ä j at k u a p ai k alli si s s a r a vi nt ol oi s s a, j oi s s a r u o k a j a j u o m a o v at hi o ut u n e et y ht e e n. Sit ä p ait si u s ei m m at vii ni al u e et o v at ä ä ri m m äi s e n k a u ni st a m a a s e ut u a. E si m e r ki k si T o s c a n a n k u k k ul at t ai M o s eli n j y r k ät ri nt e et s a a v at v a r m a sti p a at u n e e m m a n ki n m a ail m a n m at k a aj a n v ai k u u n e e k si. S u o si el e n ki n vii ni m at k ail u a l ä m pi m ä sti. M u ut a m a k ä yt ä n n ö n vi n k ki sii h e n lii y e n: 1. Vii ni al u e et o v at m a a s e ut u a. J ul ki s et k ul k u v äli n e et o v at h a r v a s s a, j ot e n lii k k u mi s e e n t a r vit s e e l ä h e s k ai k ki all a a ut o n. P oi k k e u k si a ki n o n, e si m e r ki k si m o ni s a m p p a nj at al o s ij ait s e e R ei m si n t ai É p e r n a y n k a u p u ng ei s s a, j oi hi n p ä ä s e e k ät e v ä sti j u n all a. 2. M o n ell a al u e ell a n ä k e e k yl ej ä, j ot k a m ai n o st a v at vii ni n m ai st el u a. Yl e e n s ä vi sii i k a n n a a a k uit e n ki n v a r at a et u k ät e e n, j o a p ai k all a o n v a r m a sti j o k u v a st a a n o a m a s s a. T a r k k a l o m a s u u n nit el m a ei ol e v äl äm ät ö n, u s ei n j o p a s oi o s a m a n p äi v ä n a a m u n a rii ä ä. 3. J o s it s ell ä ei ol e k ä sit y st ä s o pi vi st a k o ht ei st a, vi n k k ej ä v oi k y s y ä h ot elli n v a st a a n ot o st a, t u ri stit oi mi st o st a t ai h a k e a g o o gl e a m all a. M y ö s til at v oi v at vi n k at a mi el e n kii nt oi si a n a a p u r eit a a n. 4. J ot k ut a r v o st et ut t al ot a v a a v at o v e n s a v ai n h a r v oill e j a v alit uill e. T oi s a alt a vii nit u ri s mi o n m o n ell a al u e ell a t ä r k e ä o s a vii ni e n m y y nti ä j a m a r k ki n oi nti a, j ot e n i h a n t a v alli n e n t u ri sti ki n ot et a a n v a st a a n il oll a. Ai n a v oi ai n a ki n k y s y ä vi e r ail u n m a h d olli s u u a. 5. P el k ä n m ai st el u n li s ä k si k a n n a a a p y yt ä ä, e ä p ä ä s e e t ut u st u m a a n til a n v al mi st a m o o n j a k ell a r ei hi n. Nii s s ä v oi e si ä ä t y h mi ä ki n k y s y m y ksi ä, i s ä nt ä v ä ki k e rt o o v a r m a sti mi el ell ä ä n vii n ei st ä ä n. 6. M ai st el u h u o n ei s s a o n s y y st ä s yl k y k u pit t a rj oll a. Ai n a ki n a ut oil ij a n k a n n a a a k ä y ä ä niit ä. 7. O st o p a k k o a ei ol e, m u a m o ni til a ol e a a, e ä vi e r ail ij at e d e s h a rkit s e v at o st a v a n s a j ot ai n. T oi s a alt a i s o m mill a t u o ajill a ki e r r o k s et o v at m o n e sti m a k s ulli si a, j oll oi n o st a mi s e e n ei ol e mit ä ä n v el v oi eit a. 8. L o m at p ä ä y v ät aj all a a n. El ä m y k sii n v oi o n n e k si p al at a k o ht e e n vii n ej ä m ai st el e m all a.

L A S S E P A K A RI N E N o n i nt o hi m oi n e n h y v ä n r u o a n j a j u o m a n y st ä v ä s e k ä e nti n e n al k ol ai n e n. H ä n a s u u L o nt o o s s a j a t y ö s k e nt el e e v a p a a n a ki rj oi aj a n a.

49

––– 2 /1 9

” P E L K Ä N M AI S T E L U N LI S Ä K SI K A N N A T T A A P Y Y T Ä Ä, E T T Ä P Ä Ä S E E T U T U S T U M A A N TI L A N V A L MI S T A M O O N J A K E L L A R EI HI N. ”


VII NI M A A Y H D Y S V A L L AT Y h d y s v all at t u n n et a a n erit yi s e sti k alif or ni al ai si st a m u h e vi st a j a t ä yt el äi si st ä p u n a vii n ei st ä s e k ä r u n s a a n h e d el m äi si st ä v al k o vii n ei st ä. T y yli e n kirj o o n m a ht u u k uit e n ki n m u ut a ki n. Viil e ä m mill ä al u eill a t u ot et a a n l a a d u k k ait a pi n ot n oir ej a j a ri e sli n g ej ä. T ait a vi e n vii ni nt e kij öi d e n k ä si s s ä C a b er n et S a u vi g n o n j a C h ar d o n n a y t u ott a v at l a a d u k k ait a vii n ej ä. Pr u u vi s s a p ä ä s et m ai st a m a a n m y ö s Y h d y s v alt oj e n k a m el e o nttil aji k ett a Zi nf a n d eli a. Pr u u vi n k e st o o n n oi n 2 t u nti a. O s alli st u mi s m a k s u 2 5 e ur o a + o s u u s y ht ei s h a n ki nt a n a o st ett a vi st a vii n ei st ä 2 0 – 3 0 e ur o a.

50

––– 2 /1 9

I L M OI T T A U D U Il m oitt a ut u mi n e n s y k s y n pr u u v ei hi n al k a a t o 9. 5. kl o 9. V oit il m oitt a ut u a til ai s u u k sii n o s oitt e e s s a al k o. fi / p r u u vit. K ai k ki e n pr u u vi e n vii m ei n e n il m oitt a ut u mi s p äi v ä o n 2 vii k k o a e n n e n pr u u vi p äi v ä ä. Til ai s u utt a ei j ärj e st et ä, j o s il m oitt a ut un eit a o n all e 8. Il m oitt a ut u mi n e n o n sit o v a. I k är aj a o n 1 8 v u ott a. A si a k a s p al v el u m m e a utt a a pr u u v ei hi n liitt y vi s s ä a si oi s s a p u h eli mit s e, p. 0 2 0 6 9 2 7 71 ( p p m / p v m) m a – p e 9 21, l a 9 1 8.


T er v et ul o a m ai st el util ai s u u k sii n! Pr u u v ei s s a o pit vii n ei st ä j a ol ui st a m ai st el e m all a s e k ä l ö y d ät nii hi n s o pi vi a m a k uel ä m y k si ä a si a nt u nt e v a n k o ul utt aj a n j o h d oll a. T ut u st u all a ol e v a a n pr u u vit arj o nt a a m m e j a ai k at a ul ui hi n. S O K K O M AI S T E L U: P U N A VII NI T Pr u u vi s s a p er e h d y m m e vii n ei hi n ai sti n v ar ai s e sti il m a n e n n a k k o k ä sit y st ä nii d e n al k u p er ä st ä t ai t u ott aj a st a. N äi n v oi m m e k e s kitt y ä sii h e n, mit ä l a si s s a t o d ell a o n. Mill ai sii n a si oi hi n kii n nit ä mm e m a u s s a j a t u o k s u s s a h u o mi ot a ? V oi k o vii ni n ul k o n ä ö st ä p ä ät ell ä j ot ai n ? Ill a n k att a u s k o o st u u t u n n et ui m pi e n r y p äl el aji k k ei d e n p u n a vii n ei st ä, j oi d e n al k u p er ä p alj a st et a a n v a st a m ai st a mis e n j äl k e e n. T er v et ul o a h arj oitt a m a a n ai st ej a si j a l ö yt ä m ä ä n vii ni n m ai st a mis e n eril ai n e n ki e ht o v a p u oli. Pr u u vi n k e st o o n n oi n 2 t u nti a. O s alli st u mi s m a k s u 2 5 e ur o a + o s u u s y ht ei s h a n ki nt a n a o st ett a vi st a vii n ei st ä 2 0 – 3 0 e ur o a.

E N G L A N TI V S. C H A M P A G N E E n gl a nti o n pi e ni m utt a n o u s e v a vii nim a a, j o n k a vii ni al u ei d e n ol o s u ht e et m ui st utt a v at R a n s k a n C h a m p a g n e a. E n gl a nti o n ki n t u n n ett u et e n ki n k u o h u vii n ei st ä ä n. M a a n k u o h u vii nit o v at t y y pilli s e sti k ui vi a, m el k o t u or e e n h e d el m äi si ä j a h a p o k k ait a. Nii s s ä o n u s ei n m u k a n a s a m p p a nj a m ai st a p a a ht ei s u utt a j a vi v a ht ei k k u utt a. E n gl a n ni st a p o v at a a n v art e e n ot ett a v a a h a a st aj a a m a ail m a n ar v o st et ui m m all e C h a m p a g n e n l a at u k u o h u vii ni al u e ell e. Pr u u vi s s a l ait a m m e n äi d e n k a h d e n al u e e n k u o h u vii nit v a st a k k ai n – k u m pi o n p ar e m pi si n u n l a si s s a si ? Pr u u vi n k e st o o n n oi n 2 t u nti a. O s alli st u mi s m a k s u 2 5 e ur o a + o s u u s y ht ei s h a n ki nt a n a o st ett a vi st a vii n ei st ä 3 0 – 5 0 e ur o a.

B RI T TI P A NI M OI D E N Y L P E Y D E T Pr u u vi s s a t ut u st u m m e m o ni p u oli s e sti Britt ei n s a art e n p ar h ai sii n p a ni m ot u ott ei sii n. Al e o n britti ol ui d e n p ä ät y y p pi. Al e- ol ui d e n t y ylit v ai ht el e v at p alj o n, m utt a vi v a ht ei k k u u s j a h e d el m äi s et ar o mit o v at nii d e n y ht ei s et ni mitt äj ät. V ali k oi m a ul ott u u k e v y e st ä bitt eri st ä ai n a t u ht ei hi n str o n g al e- j a j o p a b arl e y wi n e - ol ui sii n. Pr u u vi s s a p a n e u d u m m e m y ö s p ortt er ei d e n j a st o uti e n p a a ht eis e e n ar o mi m a ail m a a n. Pr u u vi n k e st o o n n oi n 2 t u nti a. O s alli st u mi s m a k s u 2 5 e ur o a + o s u u s y ht ei s h a n ki nt a n a o st ett a vi st a ol ui st a 1 0 – 2 0 e ur o a.

R U O A N J A VII NI N Y H DI S T Ä MI N E N T U T U K SI T ä s s ä pr u u vi s s a t ut u st u m m e r u o a n j a vii ni n y h di st ä mi s e n p er u s p eri a att eisii n p u n a- j a v al k o vii ni e n k a utt a. Mit e n r u o a n j a vii ni n m a ut r e a g oi v at t oi sii n s a ? Mit ä t uli si ott a a h u omi o o n o n ni st u a k s e e n o mi e n vii ni- j a r u o k a y h di st el mi e n r a k e nt a mi s e s s a ? Mit e n s u ol ai s u u s v ai k utt a a vii nii n ? Mit ä h a p o k a s r u o k a v a atii vii nilt ä ? T e st a a m m e pr u u vi s s a vii n ej ä p er u sm a ui st a k o o st ett uj e n e si m er k ki e n a v ull a. Pr u u vi s s a ei sii s ol e k y s e r u o k ail u st a v a a n p er u s m a k uj e n piirt ei d e n k or o st a mi s e st a h a v ai n n olli st a vi e n e si m er k ki e n a v ull a. Pr u u vi ei v a a di ai e m p a a vii ni ti et ä m y st ä t ai m ai st el u k o k e m u st a. Pr u u vi n k e st o o n n oi n 2 t u nti a.

H E L SI N KI kl o 1 7 –1 9 Vii ni m a a Y h d y s v all at • k e 2 8. 8. • m a 2. 9. • t o 5. 9. • m a 9. 9. • ti 1 0. 9. • k e 11. 9. • t o 2 6. 9. • m a 3 0. 9. • t o 3.1 0. E n gl a nti v s. C h a m p a g n e • m a 1 9. 8. • ti 2 0. 8. • t o 2 2. 8. • ti 3. 9. • k e 4. 9. • m a 9. 9. • t o 1 2. 9. • m a 1 6. 9. • ti 1 7. 9. • k e 1 8. 9. S o k k o m ai st el u: P u n a vii nit • ti 1.1 0. • k e 2.1 0. • t o 3.1 0. • k e 9.1 0. • t o 1 0.1 0. • t o 1 7.1 0. Britti p a ni m oi d e n yl p e y d et • m a 1 4.1 0. • ti 1 5.1 0. • k e 1 6.1 0. • k e 2 3.1 0. • t o 2 4.1 0. R u o a n j a vii ni n y h di st ä mi n e n t ut u k si • m a 1 6. 9. • ti 1 7. 9. • k e 1 8. 9. • m a 2 3. 9. • ti 2 4. 9. • k e 2 5. 9. K O K K O L A kl o 1 8 – 2 0 Vii ni m a a Y h d y s v all at • t o 1 9. 9. K O U V O L A kl o 1 7 –1 9 E n gl a nti v s. C h a m p a g n e • t o 2 6. 9. K U O PI O kl o 1 8 – 2 0 Vii ni m a a Y h d y s v all at • t o 2 2. 8. E n gl a nti v s. C h a m p a g n e • t o 2 6. 9. L A H TI kl o 1 8 – 2 0 Vii ni m a a Y h d y s v all at • t o 5. 9. E n gl a nti v s. C h a m p a g n e • t o 2 6. 9. Britti p a ni m oi d e n yl p e y d et • k e 1 6.1 0. MI K K E LI kl o 1 7 –1 0

O s alli st u mi s m a k s u 3 0 e ur o a + o s u u s y ht ei s h a n ki nt a n a o st ett a vi st a vii n ei st ä 1 5 – 3 0 e ur o a.

R u o a n j a vii ni n y h di st ä mi n e n t ut u k si • t o 1 0.1 0.

A R V OJ U O M A P R U U VI T

Vii ni m a a Y h d y s v all at • t o 5. 9. E n gl a nti v s. C h a m p a g n e • t o 1 2. 9. S o k k o m ai st el u: P u n a vii nit • t o 2 4.1 0. Britti p a ni m oi d e n yl p e y d et • ti 1.1 0. R u o a n j a vii ni n y h di st ä mi n e n t ut u k si • t o 1 0.1 0.

Ar v oj u o m a pr u u v ei s s a p er e h d y m m e ni m e n s ä m u k ai s e sti ar v o k k a a m pii n j u o mii n j o n ki n t e e m a n k a utt a. Al k us y k s y n pr u u v ei s s a t ut u st u m m e m u u n m u a s s a It ali a n a m ar o n ei hi n, R a n s k a n v al k o vii n ei hi n j a pi e nt u ott aji e n h elmii n. T ar k a st a p ai k k a k u nt a si t arj o nt a o s oitt e e s s a al k o. fi / pr u u vit.

P AI K A L LI S E S TI T A RJ O L L A

V a st a a m m e p ai k k a k u nt a k o ht aisii n a si a k a st oi v ei sii n j ärj e st ä m äll ä pr u u v ej a m u u n m u a s s a al k u vii n ei st ä. T ar k a st a p ai k k a k u nt a si t arj o nt a o s oitt e e s s a al k o. fi / pr u u vit.

O U L U kl o 1 8 – 2 0

R O V A NI E MI kl o 1 8 – 2 0 Vii ni m a a Y h d y s v all at • ti 3. 9. E n gl a nti v s. C h a m p a g n e • ti 1 7. 9. Britti p a ni m oi d e n yl p e y d et • t o 3.1 0. T A M P E R E kl o 1 8 – 2 0 Vii ni m a a Y h d y s v all at • ti 1 7. 9. • k e 2 5. 9. E n gl a nti v s. C h a m p a g n e • ti 3. 9. • ti 1 0. 9. S o k k o m ai st el u: P u n a vii nit • m a 1 4.1 0. Britti p a ni m oi d e n yl p e y d et • ti 1.1 0. R u o a n j a vii ni n y h di st ä mi n e n t ut u k si • m a 2 3. 9. T U R K U kl o 1 8 – 2 0

M ai st elt a v at j u o m at h a n kit a a n y ht ei s o st o n a, j a k u st a n n u s j a et a a n s ell ai s e n a a n o s alli st uji e n k e s k e n. M ai st el uill at l a s k ut et a a n vii m ei s e n il m oitt a ut u mi s p äi v ä n j äl k e e n. K ai k ki e n o s alli st uji e n m a k s u n s u ur u u s m ä är ä yt y y m u k a n a ol o n p er u st e ell a. K ai k ki til ai s u u d et k e st ä v ät n oi n k a k si t u nti a.

Vii ni m a a Y h d y s v all at • k e 2 8. 8. • ti 1 0. 9. E n gl a nti v s. C h a m p a g n e • t o 1 2. 9. • t o 1 7.1 0. S o k k o m ai st el u: P u n a vii nit • k e 2 5. 9. Britti p a ni m oi d e n yl p e y d et • ti 1.1 0. R u o a n j a vii ni n y h di st ä mi n e n t ut u k si • ti 1 5.1 0. V A A S A kl o 1 8 – 2 0 Vii ni m a a Y h d y s v all at • ti 1 7. 9.

T ar ki st a o s oit e al k o. fi / p r u u vit t ai a si a k a s p al v el u st a.

51

––– 2 /1 9


Ot

ve

v lii n.

R i s V li v esi Al oi ss

es

u u ss .