__MAIN_TEXT__

Page 1

สอง สาม ก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ ฉบับที่ 7 l มีนาคม 2560

สวัสดีฤดูร้อน

สัตหีบ ทะเลน�ำ้ ใส ถิน่ ราชนาวีไทย

FREE COPY

อมารี โอเชียน พัทยา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 5 ทริป เช่าจักรยานปั่นชมเมือง 7 บทเรียนชีวิต จากการถ่ายภาพ


สอง สาม ก้าว


เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


แวะพักทักทาย ร้อนไปไหน? ถามห้วนๆ สัน ้ ๆ ให้ตคี วามสองแบบ คือฤดูรอ้ นควรไปเทีย่ วทีไ่ หน กับอากาศมันจะร้อนตับ แล่บไปถึงอุณหภูมสิ กั เท่าไหร่กน ั นะ ตามจริงถึงแม้จะมีการแซวติดตลกว่าเมืองไทยเรามีสามฤดู คือ ร้อน ร้อนมาก และ ร้อนทีส่ ดุ แต่รหู้ รือ เปล่าว่าฤดูรอ้ นเป็นฤดูซงึ่ สัน ้ ทีส่ ดุ ในบรรดาสามฤดู หากไม่เชือ่ อย่าลบหลู่ คิดจากสภาพอากาศปกติ หน้าฝนคือฤดูยาวนานทีส่ ดุ กลางพฤษภาถึงกลางตุลา จากนัน ้ เข้าหน้าหนาว กลางตุลาคมถึงกลางกุมภา และตัง้ แต่กลางกุมภาถึงกลางพฤษภาคือฤดูรอ้ น กินเวลาเพียงสามเดือนเท่านัน ้ เอง แต่นน ั่ แหละครับ ด้วยความทีบ่ า้ นเราตัง้ อยูบ่ นเส้นศูนย์สตู ร สภาพอากาศไม่กระชากแตกต่างกันมาก ในแต่ละฤดูกาล ท�ำให้จะฤดูไหนขอให้โดนแดดเถอะ เราจึงรูส้ กึ ว่ามันร้อนเหมือนกันหมด ผมชอบหน้าร้อนนะ (จริงๆ ชอบทุกหน้า) ส่วนหนึง่ เพราะเป็นพวกโรคจิตบ้าแสงแดด นอกจากแดดแรง จะท�ำให้ถ่ายภาพสีสันสดใส เวลายืนตากแดดยังรู้สึกมีชีวิตชีวา ความร้อนแบบเพลิงเผากระตุ้นให้ต้องตื่นตัว กระฉับกระเฉงตลอดเวลา ทีส่ ำ� คัญฤดูรอ้ นยังเป็นช่วงเหมาะกับการเทีย่ วหลายสถานที่ ล�ำพังแค่ทอ้ งทะเลก็มใี ห้เลือกจนตาลาย หรือ จะไปทางฝัง่ อีสาน หน้าร้อนถือเป็นไฮไลท์เพราะน�ำ้ โขงลดระดับเผยให้เห็นความอัศจรรย์ทซี่ อ่ นอยูใ่ ต้แม่นำ�้ เคย คิดมาตลอดว่าจะหาโอกาสสักปีเทีย่ วเลียบน�ำ้ โขงตัง้ แต่อบุ ลขึน ้ ไปถึงหนองคายในหน้าแล้ง ยังคงไม่เป็นจริงในปีนี้ แต่เป็นแผนซึง่ พร้อมหยิบขึน ้ มาพิจารณาเมือ่ ถึงเวลาเหมาะสม ใครชอบเดินป่าก็มปี า่ ใต้ ช่วงนีค้ วามชืน ้ ลดลงท�ำให้อปุ สรรคเรือ่ งทากดูดเลือดน้อยลงและไม่ตอ้ งเสีย่ งกับ น�ำ้ ป่า แถมมองวิวกระจ่างกว้างไกล หรือหากจะไปเล่นน�ำ้ ตามแม่นำ�้ แถวเมืองกาญจน์ เพชรบุรี ก็นา่ สนใจอยู่ คนเดินทางบ่อยจะรูด้ วี า่ หน้าร้อนก็มเี สน่หไ์ ม่นอ้ ยกว่ายามลมหนาวพัดพา หรือตอนฝนปรอยๆ หมอก บางๆ บ้านเราเป็นเมืองร้อนโดยธรรมชาติ สัมผัสความร้อนมาตัง้ แต่เกิดและจะร้อนยิง่ ขึน ้ ต่อไปเรือ่ ยๆ จนกว่า เราจะท�ำใจได้แล้วเลิกบ่นไปเอง เมือ่ หน้าร้อนมาเยือนจึงไม่ควรโอดครวญ ลองท�ำตัวกระดีก๊ ระด๊าสูแ้ สงแดดเข้าไว้เถิด อย่าปล่อยให้เทรนด์ มนุษย์ผวิ ขาวแบบชาวเมืองหนาวมามีอทิ ธิพลต่อมนุษย์เมืองร้อนอย่างเรา เชือ่ เถอะครับ ในการเดินทางท่องเทีย่ วคนไม่กลัวแดดมักจะเห็นอะไรดีๆ มากกว่าคนชอบหลบแดดเสมอ ส่วนจะ “ร้อนไปไหน?” ก็แล้วแต่ใจชอบละกันนะ...

นายสองสามก้าว

สองสามก้าว เ พ ร า ะ ก า ร เ ดิ น ท า ง ส ร ้ า ง แ ร ง บั น ด า ลใ จ

ร่วมสร้างสรรค์โดย : ธตินันท์ ค�ำภักดี, ธิรยุทธ์ ถาวรเจริญสกุล, ธีระวัฒน์ ธรรมนิยม, ประสิทธิ์ศักดิ์ โต้ทองดี, นฤดล ปาณฑุเดชะ, อวิรุทธ์ รังสิวรารักษ์, ณัฐริกา อภิมติรัตน์ และ อภิชิต บวรวิริยพันธุ์ ติดตามและติดต่อ สองสามก้าว ได้ทาง Facebook : นายสองสามก้าว / A Life, A Traveller หรือ www.facebook.com/alifeatraveller Twitter : @alifeatraveller หรือ www.twitter.com/alifeatraveller E-mail : alifeatraveller@outlook.com Tel : 087-981-5777 ดาวน์โหลดฉบับย้อนหลังฟรีที่

www.alifeatraveller.com

บทความ ข้อเขียน และภาพถ่ายใน E-magazine ฉบับนี้ มีลิขสิทธิ์เฉพาะตามกฎหมาย ห้ามน�ำไปใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

4

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


6 แกลเลอรี่ประเทศไทย ... ตะวันออก 12 แบกเป้ตามหน้าปก ... สัตหีบ ทะเลน�้ำใส ถิ่นราชนาวีไทย 30 จัดทริปเที่ยว ... 5 ทริป เช่าจักรยานปั่นชมเมือง 34 เที่ยวไปคิดไป ... 7 บทเรียนชีวิต จากการถ่ายภาพ 36 ท่องไปในอุทยานฯ ... หมู่เกาะชุมพร 44 ชีวิตติดเที่ยว ... เพราะฉันออนไลน์ ฉันจึงมีตัวตน 48 พักกายสบายใจ ... อมารี โอเชียน พัทยา 57 บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ... จูงมือกันเที่ยว by NaiSoop


แกลเลอรีป่ ระเทศไทย

เกาะกูด จ.ตราด

6

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ตะวันEAST ออก

สุดปลายแหลมแคว้นบูรพา สุดสายตาชายหาดและผืนน�ำ้ สุดแผ่นดินจรดสุดปลายฟ้า สุดล�ำ้ ค่าธรรมชาติอา่ วไทย สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

7


เขาล้าน - หาดราชการุณย์ จ.ตราด

8

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

9


10

สองสามก้าว เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

เกาะสีชัง จ.ชลบุรี


ทุ่งโปรงทอง จ.ระยอง สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

11


แบกเป้ตามหน้าปก เรื่อง... นายสองสามก้าว

สวัสดีฤดูรอ้ น สัตหีบ ทะเลน�ำ้ ใส ถิน ่ ราชนาวีไทย เช้าวันพุธ --- ผมพารถมอเตอร์ไซค์คน ั กะทัดรัดมาหยุดตรงป้อมด่านตรวจ ทหารหนุม่ มาดขึงขังยกมือวันทยหัตถ์ “ไปไหนครับ” เขาถามน�ำ้ เสียงสุภาพ “หาดสอครับ” ผม ตอบ เขาช�ำเลืองมองกระเป๋าเป้ใบใหญ่ทมี่ ดั อยูท่ า้ ยรถแล้วยิม้ ให้ ก่อนผายมือบอกทาง “ตรงไปเรือ่ ยๆ ถึงสีแ่ ยกเลีย้ วขวาจะเจอด่านตรวจอีกจุด ถามทางต่อตรงนัน ้ นะครับ” ผมค้อมหัวเอ่ยขอบคุณเขาแล้วเร่งเครือ่ งมอเตอร์ไซค์ไปตามถนนเส้นเล็กๆ สองข้างทาง ล้วนเป็นหน่วยงานทหารเรือ เพราะเขตอ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นบ้านหลังใหญ่ ทีส่ ดุ ของเหล่าราชนาวี แต่ผมไม่ได้มธี รุ ะติดต่อราชการอะไรหรอกนะ มาเทีย่ วทะเลต่าง หาก และหลังผ่านด่านตรวจอีกแห่งมาราวสองกิโลเมตร วิวชายหาดทอดยาวกับผืนน�ำ้ สีเขียวครามก็ปรากฎเบือ้ งหน้า แม้จะไม่ทั้งหมดแต่นับว่าดีเกินพอที่กองทัพเรือผ่อนปรนเปิดหลายพื้นที่ให้เป็นแหล่ง ท่องเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป และไม่ทกุ คนหรอกทีร่ วู้ า่ ทะเลสัตหีบ นัน ้ มีความงดงามกว่าทีอ่ น ื่ ใดในภูมภิ าคตะวันออก

12

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

13


ดินแดนทหารเรือ “โอ้โห... ทะเลสัตหีบน�ำ้ ใสขนาดนีเ้ ลยหรือ” เสียงอุทานของนัก ท่องเทีย่ วคนหนึง่ แว่วเข้าหูทหี่ าดสอ น่าตลกว่ามันเป็นประโยค เดียวกับทีผ่ มเพิง่ พูดออกมาไม่นาน เพราะภาพทีเ่ ห็นชวนให้ตอ้ ง ร้องออกมาอย่างนัน ้ ชายหาดทอดโค้ง แนวต้นไม้รม่ รืน ่ ทะเลใสไล่ ระดับสีจากเขียวอ่อนสูค่ รามเข้ม มีเกาะครามใหญ่ กับเกาะคราม น้อย วางตัวอยูไ่ ม่ไกลฝัง่

บ่ายวันพุธ --- ความพลุกพล่านทีห่ าดทรายแก้ว ท�ำให้ผมตัดสินใจ เบนทีห่ มายสูห่ าดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นอกจาก ทะเลสวยๆ ต้องแวะชมพิพธิ ภัณฑ์ทหารนาวิกโธยิน รวมทัง้ ขึน ้ เขา แหลมปูเ่ จ้า สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่ง กองทัพเรือไทย พร้อมดูววิ ทะเลกว้างไกล

หลังจากนัน ้ ขีม่ อเตอร์ไซค์เข้าไปในกองเรือยุทธการ ถนนเลียบหาด ผมไม่เคยเห็นทะเลริมฝัง่ แผ่นดินทีใ่ ดสวยเท่านี้ ราวกับเราอยูบ่ น ดงตาลพาเชือ่ มต่อไปยังหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษา เกาะไกลโพ้น และยิ่งยากจะเชื่อว่าขึ้นไปทางเหนือแค่ 20-30 ฝัง่ ทีต่ งั้ ของหาดเทียนทะเล และศูนย์อนุรกั ษ์พน ั ธุเ์ ต่าทะเล ซึง่ มี กิโลเมตร คือเมืองพัทยา ภารกิจน่าสนใจในการปกป้องไข่เต่าตามธรรมชาติ เมือ่ ฟักเป็นตัว แล้วจะน�ำมาเลีย้ งดูจนถึงเวลาอันสมควรก่อนปล่อยกลับสูท่ ะเล อีก ด้วยสภาพภูมปิ ระเทศโอบล้อมด้วยภูเขา มีเกาะน้อยใหญ่กำ� ลังคลืน่ ทัง้ มีโรงพยาบาลเต่า วันนัน ้ คุณหมอก�ำลังท�ำกายภาพบ�ำบัดเต่า ลม ประกอบกับช่วงเวลากลางเดือนกุมภาพันธ์แดดดีทอ้ งฟ้าสดใส สองตัวทีต่ ดิ อวนประมงบาดเจ็บจนไม่สามารถว่ายน�ำ้ ทุกอย่างช่างเกือ้ หนุนให้ทะเลสัตหีบดูสวยงามยิง่ นัก กระทั่งพระอาทิตย์ใกล้ลับฟ้า ผมจึงมานั่งเล่นริมหาดดงตาล แม้ทหารเรือจะเปิดพืน ้ ทีห่ ลายจุดให้เทีย่ ว ทว่าก็มรี ะเบียบบังคับอยู่ ชายหาดยาวหลายกิโลเมตร ทะเลจุดนีอ้ าจไม่สวยเหมือนหาดสอ บ้างแตกต่างกันแต่ละที่ เช่นทีห่ าดสอไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ หรือหาดทรายแก้ว แต่ถา้ เป็นเรือ่ งพระอาทิตย์ตกรับรองว่างามไม่ โดยเด็ดขาด และส�ำหรับคนไม่ได้พักแรมสามารถอยู่เที่ยวจน แพ้ทใี่ ด พระอาทิตย์ตกเท่านัน ้ แสงสีสม้ อมชมพูฉาบทัว่ ผืนฟ้าเป็นการอ�ำลาวันอันงดงาม ในเขต หลังดืม่ ด�ำ่ ความสวยทีห่ าดสอดจนพอใจ ผมขีร่ ถย้อนขึน ้ ไปตาม ฐานทัพเรือสัตหีบมีบา้ นพักรับรองหลายหน่วยงานให้ประชาชน ถนนสุขมุ วิทสูห่ าดทรายแก้ว ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ทีน ่ แี่ ตก ทัว่ ไปติดต่อเข้าพัก แต่ผมเลือกขีร่ ถกลับไปกางเต็นท์นอนทีห่ าด ต่างชัดเจนจากหาดสอ ไม่ใช่เรือ่ งความสวย แต่เพราะมีการเปิดให้ ทรายแก้ว ชาวต่างชาติมาเทีย่ ว ฝรัง่ รัสเซียจากพัทยาจึงหลัง่ ไหลมาใช้พน ื้ ทีก่ น ั แน่นขนัด ถูกต้อง สัตหีบมีสถานทีใ่ ห้เรากางเต็นท์นอนริมทะเลด้วยนะ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน - หาดเตยงาม

14

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


หาดดงตาล

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

หาดทรายแก้ว

หาดสอ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

15


ช่องแสมสาร วันพฤหัส – ยามเช้าลืมตาตืน ่ พร้อมความเงียบสงบทีห่ าดทรายแก้ว แต่ไม่นานนักหรอกก่อนรถสองแถว และรถตูห้ ลายสิบคันจะเริม่ ขนนักท่องเทีย่ วต่างชาติจากพัทยามาเยือน ความคึกคักกระตุน ้ ให้ ผมเก็บเต็นท์และสัมภาระเดินทางต่อ มุง่ หน้าลงใต้สทู่ ะเลซึง่ ได้รบั ความนิยมอย่างมากในช่วงราวสองปีทผี่ า่ นมา... ช่องแสมสาร

เหนือ่ ยไม่หายไปไหนหรอกนะ แต่จากภาพตรงหน้าก็บอกตัวเอง ได้วา่ คุม้ เหนือ่ ย

จุดชมวิวฝัง่ หนึง่ มองเห็นบ้านช่องแสมสาร เรือประมงจอดเรียงราย ตรงสะพานปลานับร้อยล�ำ หลังคาวิหารหลวงพ่อด�ำ พระพุทธรูป ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำหมูบ่ า้ นแลเห็นอยูล่ บิ ๆ ไกลออกไปในทะเลตรงเส้น ช่องแสมสารเป็นชุมชนชาวประมงในพื้นที่ทับซ้อนเขตทหาร ขอบฟ้า เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่หลายล�ำจอดนิง่ หลบคลืน ่ ลม บริเวณใกล้เคียงมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมากมาย ผมเลือกไปการท่าเรือ สัตหีบเป็นอันดับแรก นีค่ อื สถานทีจ่ อดพักของเรือหลวงจักรีนฤเบศร กวาดสายตามองอีกฝาก เกาะใหญ่เล็กเรียงกันอยูไ่ ม่ไกลจากฝัง่ อนุญาตให้คนไทยเข้าชมยามไม่ได้ปฏิบตั ภิ ารกิจ ไม่ไกลการท่าเรือ ซ้ายคือเกาะแรด ตรงกลางคือเกาะแสมสาร มีเกาะปลาหมึกเป็น คือหาดนางร�ำ หาดนางรอง ชายหาดสองพีน ่ อ้ งซึง่ เป็นสถานทีท่ อ่ ง บริวาร ขวาสุดคือเกาะขาม ซึง่ แสมสาร กับเกาะขาม กองทัพเรือ เทีย่ วยอดนิยมมาช้านาน อนุญาตให้ชาวต่างชาติมาเทีย่ ว พัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และเป็นสาเหตุสำ� คัญท�ำให้ การจราจรทีบ่ า้ นช่องแสมสารวุน ่ วายทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ชายหาดสองพีน ่ อ้ งช่างน่าประทับใจ แนวชายหาดทอดตัวยาว ร่มรืน ่ ด้วยทิวสนหนาตา ไม่เคยสร่างซาความงาม เช่นเดียวกับไม่เคย เดินเข้าไปในอาคารแล้วทะลุอกี ฝัง่ เห็นวิวเวิง้ อ่าวโค้ง ทิวเขาเรียงซับ ขาดนักท่องเทีย่ ว ซ้อนเป็นฉากหลังจนสุดสายตา กลางทะเลเต็มไปด้วยเกาะน้อย ใหญ่ เพราะภูมปิ ระเทศเช่นนีท้ ำ� ให้สตั หีบได้รบั เลือกให้เป็นทีต่ งั้ ออกจากหาดนางร�ำและนางรอง ผมขีม่ อเตอร์ไซค์เข้าไปในบ้านช่อง ฐานทัพเรือ แสมสาร บรรยากาศเริม่ แปรเปลีย่ น กลิน ่ คาวคลุง้ ของชุมชนประมง ลอยแตะจมูก แต่นน ั่ ไม่เป็นอุปสรรคส�ำหรับการท่องเทีย่ วทีเ่ ติบโต ผมลงจากเขาหมาจอเมือ่ ใกล้เย็น ใช้เวลาเดินเล่นบนสะพานกลาง ขึน ้ ทุกวัน ทะเลทีพ่ าทอดยาวไปสูท่ า่ เรือ นักท่องเทีย่ วกว่าครึง่ ร้อยเพิง่ กลับมา จากเกาะแสมสาร ทุกคนมีสหี น้ายิม้ แย้มด้วยความสุขกับสถานที่ หากอยากเห็นทะเลช่องแสมสารให้ชดั เจนต้องขึน ้ ไปบนเขาหมาจอ ซึง่ เพิง่ ได้ไปสัมผัส ในพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย จ่ายเงินค่าเข้า 50 บาท เดินขึน ้ เขาสักหนึง่ หอบก็ถงึ อาคารพิพธิ ภัณฑ์ชน ั้ บนสุด ความ และนัน ่ คือจุดหมายของผมวันพรุง่ นี้

16

สองสามก้าว

เพราะการเดินนทางสร้ ทางสร้าางแรงบั งแรงบันนดาลใจ ดาลใจ เพราะการเดิ

เรือหลวงจักรีนฤเบศร


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ - เขาหมาจอ หาดนางร�ำ

หาดนางรอง

หาดนางรอง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ - เขาหมาจอ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

17


เกาะแสมสาร

เกาะสวยใกล้ฝง่ั วันศุกร์ --- ผมตืน ่ ก่อนฟ้าสว่าง เก็บเต็นท์และสัมภาระทีห่ าด สอ - อีกหนึง่ จุดทีส่ ามารถกางเต็นท์นอนได้ ซึบซับความสงบ งามสักพักจนแดดเริ่มแรงจึงค่อยบึ่งมอเตอร์ไซค์ไปบ้านช่อง แสมสาร เข้าสูพ ่ พ ิ ธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาฯ ซือ้ ตัว๋ เดินทางสูเ่ กาะ แสมสาร พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาฯ และเกาะแสมสาร อยูใ่ นความดูแล ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เปิดเป็นแหล่งท่อง เที่ยวอย่างเป็นระเบียบจริงจังโดยไม่ให้ค้างแรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 แต่เพิง่ โด่งดังเป็นพลุแตกจากกระแสโลกโซเชียลเมือ่ ช่วง สองปีกอ่ น

เกาะแสมสาร

ในวันหยุดฤดูกาลเทีย่ วทะเลว่ากันว่าต้องมาต่อคิวรอซือ้ ตัว๋ ตัง้ แต่ ตีหา้ หกโมงเนือ่ งจากเรือโดยสารมีจำ� กัด อย่างไรก็ตามหากเป็น วันธรรมดา ถึงตอนไหนก็ซอื้ ตอนนัน ้ สบายกว่ากันเยอะเชียว จากท่าเรือเขาหมาจอนัง่ เรือเพียงอึดใจก็ถงึ เกาะแสมสาร ฟังค�ำ อธิบายจุดท่องเที่ยวบนเกาะสักพักเราก็จะเป็นอิสระ อาบแดด เล่นทะเล ปัน ่ จักรยาน (ทีส่ ภาพไม่สมประกอบสักคัน) ด�ำน�ำ้ ดู ปะการัง พายเรือคายัค หรือกินลมชมวิวก็ตามสะดวก มีค่า กิจกรรมเพิม่ เติมเล็กๆ น้อยๆ ก็ควักจ่ายกันไป ผมเลือกไปหาดลูกลม (ลูก-ลม) เหมือนนักท่องเที่ยวเกือบ ทั้งหมด เพราะเป็นหาดสวยสุด แว่บแรกที่สายตาแตะผืนน�้ำก็ บอกตัวเองว่าคุม้ ค่าตัว๋ ทีจ่ า่ ยไปแล้ว ทะเลช่วงลมสงบใสยิง่ กว่า น�ำ้ ประปา ฝรัง่ กลุม่ ใหญ่เพลินกับการใส่บกิ น ิ น ี่ อนให้แดดโลมไล้ ส่วนผมมีความสุขกับการขึน ้ ไปบนจุดชมวิวมองทะเลแสมสารมุม สูง น�ำ้ ทะเลสีเขียวสวยราวมรกต แทบไม่อยากเชือ่ ว่าเราออกจาก ฝัง่ มาเพียงนิดเดียว

เกาะแสมสาร

ก่อนเที่ยง ผมติดต่อนั่งเรือไปด�ำน�้ำชมปะการังบริเวณเกาะ ปลาหมึก มีทหารคอยสอนการด�ำน�ำ้ ตืน ้ ให้ถกู วิธอี ย่างเคร่งครัด และไม่วา่ จะว่ายน�ำ้ แข็งหรือมีประสบการณ์ดำ� น�ำ้ มากมายขนาด ไหน กฎทีน ่ มี่ อี ยูห่ นึง่ ข้อต้องปฏิบตั ติ ามคือห้ามถอดเสือ้ ชูชพี โดย เด็ดขาด วันขึน ้ 14 ค�ำ่ ช่วงน�ำ้ ขึน ้ อาจไม่เหมาะกับการด�ำน�ำ้ มากนัก เพราะ น�ำ้ สูงและใต้นำ�้ ค่อนข้างขุน ่ ทว่าถึงอย่างนัน ้ ยังสามารถเห็นโลก ใต้ทะเลได้พอสมควร ทีน ่ เี่ ป็นเกาะอนุรกั ษ์ ปะการังเกิดจากการ ปลูกใหม่ หากเทียบความสวยคงแค่เศษเสีย้ วเล็กๆ ของทะเลภาค ใต้ แต่ในแง่แค่ทะเลชลบุรกี ม็ จี ดุ ชมปะการังระดับนี้ ถือว่าเยีย่ ม แล้วล่ะ ผมอยู่เที่ยวเกาะแสมสารกระทั่งกลับเรือรอบสุดท้ายสี่โมงเย็น ถึงฝั่งค่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกางเต็นท์ที่หาดสอเหมือนคืนวาน ระหว่างออกจากช่องแสมสารสวนกับรถทัวร์ซงึ่ ทยอยเข้ามาหลาย คัน พรุ่งนี้เริ่มต้นหยุดยาวมาฆะบูชาสามวัน บ้านช่องแสมสารคง คึกคักหรืออาจใช้คำ� ว่าวุน ่ วายก็ได้พอดู

18

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

เกาะแสมสาร


สวัสดีฤดูรอ้ น เช้าวันเสาร์ มาฆบูชา --- ผมขีม่ อเตอร์ไซค์มาถึงบ้านช่องแสมสาร ตอนแปดโมงเช้า ทุกอย่างเป็นไปตามคาด ถนนภายในหมูบ่ า้ นติดขัด ด้วยรถยนต์ รถตู้ รถทัวร์จำ� นวนมากซึง่ หลัง่ ไหลมากันตัง้ แต่ฟา้ ยัง ไม่ทนั สว่าง จุดหมายของพวกเขามีอยูส่ ามแห่ง เกาะแสมสาร เกาะ ขาม และหาดน�ำ้ ใส ปะการังเกาะแสมสาร

เข้าไปสังเกตการณ์ภายในพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติฯ พบว่ามีรถทัวร์จอด อยูเ่ กือบสิบคัน นักท่องเทีย่ วซึง่ มาถึงตอนนีต้ อ้ งรออีกกว่าสามชัว่ โมง เพือ่ ขึน้ เรือรอบสุดท้ายสิบเอ็ดโมงไปเกาะแสมสาร เป็นเรือ่ งราวแตก ต่างจากเมือ่ วานเหลือเกิน ติดกับพิพธิ ภัณฑ์ฯ คือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) นีค่ อื สถานทีซ่ อื้ ตัว๋ ข้ามไปเกาะขาม เปิดให้เทีย่ วแบบบุคคลทัว่ ไป เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ ชือ่ เสียงเรือ่ งความสวย เหนือกว่าเกาะแสมสารนิดๆ นัน่ ท�ำให้ควิ ต่อแถวซือ้ ตัว๋ ยาวเหยียด ที่ จอดรถด้านในอัดแน่นแทบทุกตารางนิว้ “ตัว๋ เรือรอบแรกต้องมารับคิวหกโมงเช้าครับ” ทหารยามยิม้ บอกผม ระหว่างเขามีเวลาหยุดพักหายใจจากการโบกรถซึง่ สวนกันขวักไขว่ บนถนนเส้นเล็กๆ หน้าพิพธิ ภัณฑ์ฯ และ นสร.

ปะการังเกาะแสมสาร

หากใครไม่อยากต่อแถวหรือพลาดตัว๋ เพราะเต็มจ�ำนวนจนไม่อาจรับ เพิม่ ภายใน นสร. มีชายหาดสวยให้เทีย่ วปลอบใจชือ่ ว่าหาดน�ำ้ ใส จัดท�ำพืน ้ ทีอ่ ย่างดี บรรยากาศสบาย ในวันหยุดผูค้ นช่วงเช้าถือว่า เยอะพอสมควร และคงเพิม่ จ�ำนวนขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ เข้าสูก่ ลางวัน สิบโมงเช้าผมออกจากหาดน�ำ้ ใส แถวคนซือ้ ตัว๋ ไปเกาะขามยังคงยาว อยู่ เช่นเดียวกับแถวคนต่อคิวรอรถรับ-ส่งไปท่าเรือเขาหมาจอ เมือ่ เดินขึน้ ยอดเขาหมาจอ มองลงมาท่าเรือด้านล่างก็เต็มไปด้วยนักท่อง เทีย่ วทัง้ ทีจ่ ะไปเกาะขาม และแสมสาร ย�ำ้ ให้เห็นว่าทีน่ เี่ ข้าสูช่ ว่ ง “อิน” ฤดูกาลแห่งการเทีย่ วทะเล

หาดน�้ำใส

เทีย่ งวันเสาร์ --- ผมแวะไปหาดนางร�ำ หาดรอง ด้วยความอยากรูว้ า่ นักท่องเทีย่ วจะมหาศาลเพียงใด ซึง่ ได้รบั ค�ำตอบตัง้ แต่กอ่ นเข้าหาด เมือ่ มีรถต่อคิวจ่ายค่าธรรมเนียมหลายสิบคัน ถึงชายหาดได้ยนิ เสียง ตามสายประกาศขอความร่วมมืออย่าจอดรถกีดขวาง เนือ่ งจากทีจ่ อด รถซึง่ รองรับได้เกือบหนึง่ พันคันเต็มพืน้ ทีแ่ ล้ว ไม่วา่ มองไปทางใดบนชายหาดล้วนเจอแต่ผคู้ น ส่วนกลางทะเลเรือ บานาน่าโบ๊ตซึง่ จอดนิง่ มาหลายวันได้เวลาออกหาเงินสักที เป็น บรรยากาศความคึกคักของชายทะเลช่วงวันหยุด และคงไม่จำ� เพาะ เจาะจงทีน่ เี่ ท่านัน้ ไม่วา่ จะ บางแสน ชะอ�ำ ระยอง หรือทะเลทีไ่ หน ในประเทศไทยคงเป็นแบบนีเ้ หมือนกัน พระอาทิตย์เจิดจ้า ท้องฟ้าสดใส สายลมพัดพา คลืน ่ ทะเลซัดสาด ชายหาด... สวัสดีฤดูรอ้ น

หาดน�้ำใส สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

19


เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เทีย่ วทีไ่ หน..ในถิน ่ ทหารเรือ สัตหีบคือบ้านทหารเรือ เต็มไปด้วยชายหาดสวย จุดชมวิวงาม ทะเล เป็นพื้นที่ฟื้นฟูป่าชายเลน บริเวณด้านที่ติดกับหาดสอมีบ้านพัก ใสสะอาด รวมทัง้ แหล่งท่องเทีย่ วแบบอืน ่ ๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม สโมสรท่าเรือทุง่ โปรงให้บริการ บรรยากาศเยีย่ ม ด้วยการเป็นเขตทหารท�ำให้หลายจุดมีกฎเคร่งครัดต้องปฏิบตั ติ าม หาดเตยงาม – อ่าวนาวิกโยธิน จะเทีย่ วทีน ่ รี่ จู้ กั ความเป็นระเบียบสักหน่อยนะ โด่งดังเรื่องการท่องเที่ยวมานาน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ สวยงาม อยูใ่ นหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน แยกสัตหีบ สุขมุ วิท กม. หาดทรายแก้ว ชายหาดขนาดย่อมในอ้อมโอบภูเขา สิง่ อ�ำนวยความสะดวกพร้อม ตัง้ 175 ต้องแลกบัตรประชาชนทีป่ อ้ มรักษาการณ์ ไม่อนุญาตชาวต่าง อยูใ่ นโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ถนนสุขมุ วิท กม. 167 ต้องแลกบัตร ชาติ บริเวณหาดมีการจัดท�ำตลิง่ ป้องกันการกัดเซาะ มีรา้ นอาหาร ประชาชนทีป่ อ้ มรักษาการณ์ดา้ นหน้า ค่าเข้าชมหาด ชาวไทย 50 บาท ร้านค้า แต่ไม่สามารถค้างแรม และไม่มีบ้านพักรับรอง ใกล้กับ ต่างชาติ 100 บาท สามารถกางเต็นท์นอน ก�ำหนดเวลาตัง้ แต่ 18.00 อนุสาวรียท์ หารนาวิกโยธินมีพพิ ธิ ภัณฑ์ขนาดย่อมเปิดให้เข้าชม – 8.00 น. ค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อหลัง หรือมีเต็นท์ให้เช่า และมี เขาแหลมปูเ่ จ้า บ้านพักบริการ เดีย๋ วนีฝ้ รัง่ เยอะ บรรยากาศค่อนข้างวุน ่ วาย ทีต่ งั้ ของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน มีถนนเชือ่ มต่อจากหาดเตยงาม ด้านบนเป็นจุดชมวิว หาดสอ อยูใ่ นความดูแลของกรมสรรพาวุธทหารเรือ เข้าจากถนนสุขมุ วิทได้ ทะเลที่สวยมาก มองเห็นฐานทัพเรือไทย แต่สามารถถ่ายรูปได้ ้ สองทางคือ กม.172 และ กม. 173 มีปา้ ยบอกทางทัง้ คู่ หาดสวยสงบ เฉพาะจุดทีก่ ำ� หนดเท่านัน ร่มรืน ่ ทะเลใส ไม่จำ� เป็นต้องแลกบัตรประชาชน ไม่มคี า่ เข้าชม และ หาดดงตาล ไม่อนุญาตชาวต่างชาติ สามารถกางเต็นท์นอน ตัง้ แต่ 18.00 – 7.00 น. ค่าธรรมเนียม 100-200 บาท ตามขนาดเต็นท์ หรือมีเต็นท์ให้ ชายหาดทอดยาวหลายกิโลเมตร ฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่ของกองเรือ ยุทธการ ฝัง่ หนึง่ เป็นตัวอ�ำเภอสัตหีบ โดยฝัง่ กองเรือยุทธการ ถนน เช่า และมีบา้ นพักบริการ สุขมุ วิท กม.178 นักท่องเทีย่ วต้องแลกบัตรประชาชนตรงป้อมรักษา การณ์ เหมาะกับการชมพระอาทิตย์ตกและเล่นน�้ำทะเลเพราะ หาดทุง่ โปรง ้ ตลอดแนวหาดร่มรืน ่ ด้วยต้นสนเรียงราย มี ใกล้กับหาดสอ มีป้ายแยกบอกทางในพื้นที่ทหาร แม้ลักษณะ ชายหาดค่อนข้างตืน ้ ทีท่ างด้านนี้ ชายหาดไม่สวยเท่าหา ทว่าก็สงบร่มรืน ่ เช่นเดียวกัน สุดปลายหาด ร้านค้าร้านอาหาร ห้ามชาวต่างชาติเข้าพืน

20

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เกาะขาม

ศูนย์อนุรกั ษ์พน ั ธุเ์ ต่าทะเล

อยูภ่ ายในหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝัง่ เข้าได้หลาย ทาง ทัง้ เชือ่ มต่อมาจากหาดดงตาล เข้าจากถนนสุขมุ วิท หรือฝัง่ ไป บ้านช่องแสมสาร แต่ตอ้ งแลกบัตรประชาชนทีป่ อ้ มรักษาการณ์ เข้า ทางไหนออกทางนัน ้ มีบอ่ เลีย้ งดูเต่าตะนุ กับเต่ากระ เพือ่ ให้มคี วาม พร้อมก่อนปล่อยกลับสู่ทะเล เป็นการเพิ่มโอกาสอยู่รอดของเต่า เหล่านี้ รวมทัง้ มีโรงพยาบาลเต่าทะเล และพิพธิ ภัณฑ์ซงึ่ สามารถ เทีย่ วชมฟรี ไม่อนุญาตชาวต่างชาติ ข้อมูลเพิม่ เติม >>> www.turtles.navy.mi.th

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือบรรทุกอากาศยานล�ำเดียวของประเทศไทย ช่วงไม่ได้ออกปฏิบตั ิ ภารกิจจะจอดพักอยูท่ ก่ี ารท่าเรือสัตหีบ ต�ำบลแสมสาร อนุญาตให้ เทีย่ วชมฟรีเฉพาะชาวไทย ห้ามชาวต่างชาติโดยเด็ดขาด สามารถ ถ่ายรูปภายในพืน ้ ทีท่ กี่ ำ� หนด

หาดนางร�ำ – หาดนางรอง

หาดท่องเที่ยวซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดของสัตหีบ ชายหาดยาว น�้ำ ทะเลใส อยูต่ ดิ กับการท่าเรือสัตหีบ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบทุก อย่าง บ้านพักหลายรูปแบบ อนุญาตชาวต่างชาติเทีย่ วชม ไม่มคี า่ เข้าส�ำหรับคนไทย คิดเป็นค่าธรรมเนียมรถยนต์คน ั ละ 20 บาท มอเตอร์ไซค์ฟรี ส่วนต่างชาติคดิ ค่าเข้ารายคน คนละ 20 บาท

หาดน�ำ้ หนาว

ลักษณะเป็นหาดหินและจุดชมวิว ตั้งอยู่ทางไปบ้านช่องแสมสาร ภายในกรมก่อสร้างและพัฒนา ริมทะเลมีรา้ นอาหาร และบ้านพัก รับรอง ส่วนบนเขาเป็นทีต่ งั้ ของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สามารถขับรถขึน ้ ไปจอดและเดินอีกเพียงเล็กน้อย

เกาะแสมสาร

พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย – เขาหมาจอ

ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นช่องแสมสาร และเป็นสถานทีซ่ อื้ ตัว๋ ไปเกาะแสมสาร ส่วน พิพธิ ภัณฑ์อยูบ่ นเขาหมาจอ มีทงั้ หมด 5 อาคาร ภายในมีนทิ รรศการ ให้ความรู้ (แต่ยงั ขาดความน่าสนใจ) บนยอดเขาเป็นจุดชมวิวทะเล ช่องแสมสารทีส่ วยงาม ค่าเข้าชมเฉพาะพิพธิ ภัณฑ์ ชาวไทย 50 บาท ต่างชาติ 100 บาท หากซือ้ ตัว๋ ข้ามเกาะแสมสารไม่ตอ้ งซือ้ ตัว๋ พิพธิ ภัณฑ์ ซ�ำ้ ข้อมูลเพิม่ เติม >>> www.tis-museum.org

หาดน�ำ้ ใส

อยูภ่ ายในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (ติดกับพิพธิ ภัณฑ์ ธรรมชาติฯ) เพิง่ เปิดให้เทีย่ วราวสองปีทผี่ า่ นมา จัดท�ำพืน ้ ทีช่ ายหาด ร่มรืน ่ สะอาด น�ำ้ ทะเลสวยใสเหมาะกับการพักผ่อนเล่นน�ำ้ มีรา้ น อาหาร บ้านพักให้บริการ ไม่อนุญาตชาวต่างชาติ หากไม่ใช่วน ั หยุด อาจต้องแลกบัตรประชาชนเพื่อการเข้าพื้นที่ ขึ้นอยู่กับการรักษา การณ์ ข้อมูลเพิม่ เติม >>> www.facebook.com/namsaibeachresort

หาดดงตาล

เพอร์คลู า่ ฟาร์ม

ฟาร์มปลาการ์ตนู เอกชนซึง่ เพาะเลีย้ งไว้หลากหลายสายพันธุ์ สามารถ เทีย่ วชมได้ทกุ วัน ตัง้ แต่ 9.00 - 15.30 น. ค่าเข้าชม ผูใ้ หญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ข้อมูลเพิม่ เติม >>> www.perculafarm.com พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ - เขาหมาจอ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

21


ดอยผาตั้ง

ศาลกรมหลวงชุมพรฯ - เขาแหลมปู่เจ้า

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

หลวงพ่อด�ำ

หาดนางร�ำ หาดเตยงาม - อ่าวนาวิกโยธิน

วิหารหลวงพ่อด�ำ

หาดน�้ำหนาว

หาดสอ

พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำบ้านช่องแสมสาร พระสัมพุทธมหามุนี คายัค ด�ำน�้ำดูปะการัง นั่งเรือท้องกระจก จะมีค่ากิจกรรมพิเศษ ศรีคณ ุ าศุภนิมติ หรือหลวงพ่อด�ำ ในอดีตเป็นพระพุทธรูปลงรักสีดำ� ข้อมูลเพิม่ เติม >>> www.tis-museum.org ประดิษฐานอยูก่ ลางแจ้ง ก่อนมีการสร้างวิหารจัตรุ มุขครอบเมือ่ ปี พ.ศ. 2532 รวมทัง้ บูรณะองค์พระจนมีสที องอร่ามเหมือนปัจจุบน ั เกาะขาม เกาะขนาดเล็กซึง่ มีความสวยงามเกินตัว เป็นอีกหนึง่ จุดของกอง เกาะแสมสาร ทัพเรือในการศึกษาฟืน ้ ฟูแนวปะการังน�ำ้ ตืน ้ เปิดให้เทีย่ วตัง้ แต่เดือน เกาะใหญ่ทสี่ ดุ ของช่องแสมสาร เคยมีชาวบ้านตัง้ รกรากจนกระทัง่ พฤศจิกายน ถึงพฤษภาคม โดยบุคคลทั่วไปเปิดเฉพาะวันเสาร์กองทัพเรืออพยพออกไป ปัจจุบน ั จัดท�ำเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว เปิดทุก อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส�ำหรับวันธรรมดารับนักท่องเทีย่ ว วันตลอดทั้งปีโดยไม่มีการค้างแรม ซื้อตั๋วที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ แบบหมูค่ ณะซึง่ ต้องขออนุญาตเท่านัน ้ ซือ้ ตัว๋ ได้ทซี่ มุ้ ทางเข้าบริเวณ วิทยาเกาะและทะเลไทย ชาวไทย ผูใ้ หญ่ 300 บาท เด็ก 220 บาท หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ผูใ้ หญ่ 200 บาท เด็ก 150 ต่างชาติ 600 บาท ในการท�ำกิจกรรมอืน ่ ๆ บนเกาะเช่น พายเรือ บาท ข้อมูลเพิม่ เติม >>> www.kohkham.com หาดแห่-ก้อนแดง

22

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


พักที่ไหน รีสอร์ทในสัตหีบ ชลบุรเี ป็นจังหวัดท่องเทีย่ ว และสัตหีบก็เช่นกัน การหาทีพ่ กั จ�ำพวกโรงแรม รีสอร์ท ทีส่ ตั หีบ ท�ำได้งา่ ยๆ มีหลากหลายราคา หลากหลายโซนให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นในตัวอ�ำเภอ ตลอดทางไปบ้านช่องแสมสาร ภายในบ้านช่องแสมสาร หรือกระทัง่ ทีพ่ กั ต่างๆ ริมถนนสุขมุ วิท เปิดเว็บไซต์จองทีพ่ กั โรงแรมรีสอร์ท แล้ว พิมพ์วา่ “สัตหีบ” ดูสิ บ้านพักรับรองเขตทหารเรือ หลายคนเข้าใจผิดว่าบ้านพักรับรองของทหารเรือมีไว้เฉพาะทหารเรือเท่านัน ้ ความจริงประชาชนทัว่ ไปก็ สามารถจองเข้าพักได้ เพียงทว่าทหารเรือจะได้รบั ส่วนลดพิเศษ มีบา้ นพักรับรองให้เลือกพักหลายหาด หาดทรายแก้ว 096-748-4587 หาดสอ 080-014-7025 หาดทุง่ โปรง 088-190-1678 หาดดงตาล 086125-2726 หาดเทียนทะเล 087-488-2832 หาดน�ำ้ ใส 094-845-5005 หาดน�ำ้ หนาว 063-190-3328 หาดนางร�ำ-นางรอง 085-285-5135 ในวันหยุดควรติดต่อจองล่วงหน้า กางเต็นท์ จุดกางเต็นท์เป็นกิจจะลักษณะในเขตทหารเรือทีส่ ตั หีบมีสองแห่ง 1. หาดทรายแก้ว ค่าเข้า 50 บาทต่อ คน ค่ากางเต็นท์ คิดเต็นท์ละ 50 บาท ให้กางเต็นท์หลัง 18.00 น. เก็บก่อน 8.00 น. มีเต็นท์ให้เช่า หลังละ 300 บาท และ 2. หาดสอ ไม่มคี า่ เข้า ค่ากางเต็นท์ เต็นท์เล็กสองคน 100 บาท เต็นท์ใหญ่ 200 บาท ให้กางเต็นท์หลัง 18.00 น. เก็บก่อน 7.00 น. มีเต็นท์ให้เช่า หลังละ 400-500 บาท โดยทัง้ สอง จุดไม่อนุญาตให้กอ่ ไฟท�ำอาหารบริเวณลานกางเต็นท์ พัทยา ใครต้องการความสะดวกสบาย ใกล้แหล่งบันเทิง และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลากหลายสามารถเลือกพักที่ พัทยา แล้วเดินทางมาเทีย่ วสัตหีบได้ไม่ยาก เพราะอยูห่ า่ งกันเพียง 30 กิโลเมตร

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

23


ไม่มีรถเที่ยวยังไง การเดินทางไปอ�ำเภอสัตหีบเป็นเรื่องง่าย เพราะมีท้ังรถทัวร์ รถตู้โดยสาร วิ่งสายตะวันออกหลายบริษัท ตัง้ แต่เช้าถึงหัวค�ำ่ รวมทัง้ มีสองแถวประจ�ำทางในพืน ้ ที่ พัทยา – สัตหีบ อย่างไรก็ถามหากพูดถึงการเทีย่ ว เขตทหารเรือให้ทวั่ โดยไม่มรี ถส่วนตัวคือเรือ่ งล�ำบาก เพราะในพืน ้ ทีท่ หารไม่มรี ถประจ�ำทางใดๆ หากไม่มรี ถส่วนตัว ต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รบั จ้างตามจุดใกล้เคียงพาไปส่งหาดต่างๆ ควรขอเบอร์โทรศัพท์ เพือ่ ติดต่อขากลับด้วย วิธน ี น ี้ บั ว่าค่อนข้างเปลืองค่าใช้จา่ ย ทางทีด่ กี ว่าคือการเช่ามอเตอร์ไซค์ขเี่ ทีย่ วเอง มี ร้านเช่าอยูห่ นึง่ แห่งในซอยสัตหีบสุขมุ วิท 57 เยือ้ งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ไม่เปิดหน้าร้าน ใช้วธิ น ี ดั เวลารับและคืนรถ โทร. 085-850-6246 ราคาเช่าวันละ 250 บาท มีมดั จ�ำ 500 บาท และโอนจอง 500 บาท รถมีไม่เยอะ สภาพบางคันค่อนข้างเก่า แต่สามารถขีเ่ ทีย่ วได้ หากใครพักทีพ่ ทั ยา สามารถหาเช่ามอเตอร์ไซค์ขมี่ าเทีย่ วสัตหีบได้เช่นกัน ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาราวหนึง่ ชัว่ โมง ส่วนคนต้องการเทีย่ วพืน ้ ทีบ่ า้ นช่องแสมสาร เกาะแสมสาร เกาะขาม สามารถท�ำได้โดยไม่มรี ถส่วนตัว เพราะ มีสองแถวสีนำ�้ เงินเส้นทาง สัตหีบ-ช่องแสมสาร รถจะไปส่งเราถึงพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาฯ ซึง่ เป็นท่าเรือ ข้ามไปยังเกาะ และเป็นทางเข้าหาดน�ำ้ ใส

24

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


รู้สักนิดก่อนไปเที่ยว การก่อตัง้ ฐานทัพเรือสัตหีบเกิดขึน ้ ตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 เมือ่ ปี พ.ศ. 2457 ซึง่ ทรงเล็งเห็นว่าบริเวณนีม้ ชี ยั ภูมเิ หมาะสม จึงมีพระบรมราชโองการให้สงวนทีด่ น ิ อย่าให้ผใู้ ดมาถือ กรรมสิทธิ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2465 พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสนาธิการทหารเรือ ณ ขณะนัน ้ ) จึงกราบถวายบังคมทูลขอพระราชทานทีด่ น ิ ดังกล่าวเพือ่ จัดเป็นฐานทัพเรือ การตัง้ ฐานทัพเรือเสร็จสิน ้ ปลายปี พ.ศ. 2465 โดยใช้ชอื่ ว่า กองโยธาสัตหีบ ก่อนเปลีย่ นเป็น สถานีฝกึ สัตหีบ สถานี ทหารเรือสัตหีบ มณฑลทหารเรือสัตหีบ สถานีทหารเรือสัตหีบ กระทัง่ เป็น ฐานทัพเรือสัตหีบ เมือ่ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2517 ส�ำหรับอ�ำเภอสัตหีบ เดิมขึน ้ อยูก่ บั อ�ำเภอบางละมุง ก่อนแยกเป็นกิง่ อ�ำเภอ เมือ่ ปี พ.ศ. 2480 และเป็นอ�ำเภอเมือ่ ปี พ.ศ. 2496 สัตต แปลว่า 7 ส่วนชือ่ สัตหีบ ไม่มที มี่ าปรากฎชัดเจน แต่มเี รือ่ งเล่าสองทาง คือหนึง่ มาจากต�ำนานเจ้าแม่แหลม เทียน ซึง่ ช่วยพระราชาหนียกั ษ์โดยน�ำทรัพย์สมบัตทิ งั้ หมดใส่หบี 6 ใบ และใบที่ 7 ใส่พระราชาเพือ่ ซ่อนตัว ส่วนอีก ทางเชือ่ ว่าหมายถึงการทีอ่ า่ วสัตหีบมีเกาะ 7 เกาะทีเ่ รียงรายอยูใ่ นทะเลคอยปกป้องเหมือนเกาะก�ำบังหรือหีบนัน ่ เอง เกาะทัง้ 7 คือ เกาะพระ เกาะยอ เกาะหมู เกาะเตาหม้อ เกาะเณร เกาะสันฉลาม และเกาะเลา วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2509 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบโดยล�ำพังจากวังไกลกังวล หัวหิน ข้ามอ่าวไทย ขึน ้ ฝัง่ ทีห่ าดเตยงาม อ�ำเภอสัตหีบ ทรงใช้เวลา 17 ชัว่ โมง และทรงปักธง “ราชนาวิกโยธิน” เหนือก้อนหินใหญ่ทชี่ ายหาด มีรถไฟจาก กทม. มาอ�ำเภอสัตหีบ อย่างไรก็ตามสิน ้ สุดเพียงทีต่ ำ� บลบ้านพลูตาหลวง (ไม่ไกลจากเขาชีจจรรย์) ไม่ ได้เข้าเขตตัวอ�ำเภอ หรือใกล้ชายหาดท่องเทีย่ วต่างๆ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

25


คนบนเส้นทาง เรื่อง... นายสองสามก้าว

26

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ห่อหมกย่าง ชาวบ้านช่อง “ถนนตรงนีส้ มัยก่อนเป็นดินแดงทัง้ นัน ้ เพิง่ สร้างคอนกรีตสัก 30 ปีนเี้ อง” ป้าแมวเล่า ขณะทีส่ องมือง่วน กับการพลิกย่างห่อหมกซึง่ เริม่ ส่งกลิน ่ หอมได้ที่ ถนนดินแดงทีป่ า้ แมวพูดถึง ปัจจุบน ั เปรียบเหมือนถนนสูส่ วรรค์ของคนรักทะเล น�ำพาไปท่าเรือเขาหมา จอ จุดขึน ้ เรือเทีย่ วเกาะแสมสาร กับเกาะขาม สองเกาะชือ่ ดังในเขตทหารเรือของบ้านช่องแสมสาร อ�ำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ป้าแมวบอกว่าแกไม่ใช่คนช่อง (แสมสาร) โดยก�ำเนิด แกเกิดในดินแดนทุง่ นาจังหวัดสุรน ิ ทร์ ทว่าย้าย ถิน ่ ฐานตามพ่อแม่มาอยูท่ ชี่ อ่ งตัง้ แต่ยงั ไม่ทน ั โตเป็นวัยรุน ่ อยูท่ น ี่ มี่ าตลอด มีสามีเป็นคนทีน ่ ี่ ลูกหลาน ทุกคนเกิดทีน ่ ี่ แบบนีถ้ อื ว่าป้าแมวเป็นชาวเลหรือเปล่า ? แกหัวเราะบอกว่า “ก�ำ้ กึง่ นะหรือจะเป็นลูกครึง่ ก็ไม่รสู้ ”ิ ป้าแมวขายห่อหมกทะเลย่างสูตรตัวเองอยูร่ มิ ถนนเยือ้ งเพอร์คลู า่ ฟาร์ม ก่อนถึงท่าเรือเขาหมาจอไม่กี่ ร้อยเมตร ขายมานานกว่ายีส่ บิ ปี หรือตัง้ แต่กอ่ นเกาะแสมสารจะเปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วด้วยซ�ำ้ “เมือ่ ก่อนชาวบ้านข้ามเกาะตอนไหนก็ได้จนทหารเขาเอาคืน เดีย๋ วนีเ้ ปิดให้ขน ึ้ แค่วน ั เดียว ท�ำบุญวันไหล สงกรานต์ วันทีเ่ ท่าไหร่นะ... อ้อ 20 เมษา” ป้าแมวว่า บ้านช่องแสมสารเป็นอีกหนึง่ ชุมชนทีม่ ปี ญ ั หาเรือ่ งทีด่ น ิ ระหว่าง ชาวบ้าน นายทุน และภาครัฐ เนือ่ งจาก แม้จะมีการตัง้ รกรากมานานนับร้อยปี แต่ทางกฎหมายระบุวา่ ทีน ่ เี่ ป็นทีด่ น ิ ราชพัสดุและพืน ้ ทีก่ องทัพเรือ ทีผ่ า่ นมามีการฟ้องร้องเป็นคดีความขอพืน ้ ทีค่ น ื จ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่จบลงทีท่ หารคือผูช้ นะ “ถ้าตรงไหน เขาจะเอาก็ได้ไปทัง้ หมดแหละ” ป้าแมวเล่าต่อ แต่ขณะทีม่ คี วามขัดแย้งกับทหาร การทีท่ หารช่วยผลักดันพืน ้ ทีบ่ ริเวณนีใ้ ห้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วก็สง่ ผลดี เช่นกัน เพราะผูค้ นทีม่ าเยือนย่อมหมายถึงการค้าขายดีขน ึ้ เช่นป้าแมวทีว่ น ั เสาร์-อาทิตย์ จะขายห่อหมก ซึง่ ท�ำมาเตรียมไว้หนึง่ หม้อใหญ่หมดเร็วขึน ้ “คนท�ำประมงมันคงเหมือนเดิม แต่คนค้าขายถือว่าดีขน ึ้ คนทีเ่ ขามารอขึน ้ เรือก็เดินมาซือ้ ของเรา รถ ผ่านไปผ่านมาก็จอดซือ้ ต้องบอกว่าบ้านเราเจริญขึน ้ ” ป้าแมวยิม้ คุยถึงตรงนี้ รถเก๋งสีดำ� คันหนึง่ ทีก่ ำ� ลังมุง่ หน้าไปท่าเรือเขาหมาจอก็หยุดจอดเลียบร้านป้าแมว ขอซือ้ ห่อหมกห้าชิน ้ แกหยิบห่อหมกทีเ่ พิง่ ย่างเสร็จร้อนๆ ใส่ถงุ ยืน ่ ให้ แล้วรับธนบัตรสีแดงมาเก็บเข้ากระเป๋า “คนเทีย่ วเยอะก็ดใี ช่ไหมป้า” ผมแซว “ใช่สิ อีกนิดจะหมดหม้อแล้ว” แกหัวเราะ คีบห่อหมกสามสีช่ น ิ้ ทีอ่ ยูบ่ นเตาพลิกไปมา ก่อนหยิบใบตอง มาม้วนห่อหมกทีเ่ หลืออยูใ่ นหม้อเพือ่ เตรียมขึน ้ เตาย่างต่อไปอย่างอารมณ์ดี บางทีความเจริญทีม่ าถึง ความเติบโตทีม่ ากขึน ้ หรือความเปลีย่ นแปลงกับสถานทีใ่ ดทีห่ นึง่ มันจะได้รบั การตีความว่าดีหรือร้ายก็คงขึน ้ กับว่าคุณท�ำอะไรอยู่ ณ ทีแ่ ห่งนัน ้ กระมัง... สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

27


ค�ำคมสองบรรทัด

ไม่มฝี น ั ใดไกลเกินเส้นขอบฟ้า ไม่มคี วามกลัวใดขจัดไม่ได้ดว้ ยความกล้า

28

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ความสุขเกิดได้งา่ ยๆ แค่อย่าปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาท�ำร้ายตัวเอง

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

29


จัดทริปเทีย่ ว เรื่อง... ไกด์คุณชาย

5 ทริปสุขภาพดี

เช่าจักรยานปัน ่ ชมเมือง ปัน ่ จักรยานเทีย่ ว... ในทีน ่ ไี้ ม่ได้หมายถึงการเป็นพ่อหนุม่ นักปัน ่ ทัวริง่ ใช้จกั รยาน เป็นพาหนะเดินทางไกลข้ามจังหวัด หรือเป็นหนุม่ สาวเสือภูเขาปัน ่ จักรยานเทีย่ ว ไกลๆ หลายสิบจนถึงหลักร้อยกิโลเมตรเหมือนทีก่ ำ� ลังได้รบั ความนิยมหรอกนะ แต่เป็นการเช่าจักรยานธรรมดาสักคันมาปัน ่ เทีย่ วในพืน ้ ทีแ่ บบง่ายๆ ต่างหาก ไม่จำ� เป็นต้องแข็งแรงมาก แค่ปน ่ั จักรยานเป็นก็สามารถเทีย่ วสถานทีเ่ หล่านีอ้ ย่าง สนุกสนาน อีกทัง้ เป็นการออกก�ำลังกายเบาๆ ได้ประโยชน์หลายทางเชียวล่ะ

30

สองสามก้าว

เพราะการเดิ เพราะการเดินนทางสร้ ทางสร้าางแรงบั งแรงบันนดาลใจ ดาลใจ


วัดโลกยสุธาราม

เมืองเก่า อยุธยา

หาจักรยานได้ทไี่ หน : ตรงข้ามสถานีรถไฟ และท่าเรือตลาดเจ้าพรหม ปัน ่ ไปไหน : วัดวาอาราม โบราณสถานเขตอุทยาน ประวัตศิ าสตร์ หนึ่งในความคลาสสิคของการปั่นจักรยานเที่ยวคือการปั่นชม เมืองเก่าอยุธยา เข้าวัดไหนก็งา่ ยออกวัดไหนก็สะดวก แวะร้าน อาหารร้านกาแฟซื้อของกินของฝากไม่ต้องหาที่จอดรถ เป็นที่ นิยมของทัง้ ชาวต่างชาติและคนไทย ขอเพียงระมัดระวังรถราสัก หน่อยเพราะต้องใช้ทอ้ งถนนในการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงใกล้ เย็นทีก่ ารจราจรในตัวเมืองอยุธยาค่อนข้างพลุกพล่าน ใครไม่เคยเทีย่ วอยุธยาแนะน�ำให้ขอแผนทีจ่ ากร้านเช่าพกติดตัว แล้วอย่าพลาดไฮไลท์อย่าง วัดมหาธาตุ วัดราชบุรณะ วัดพระศรี สรรเพชญ์ วัดโลกยสุธาราม ใครก�ำลังขาดีๆ จะปัน ่ ขึน ้ สะพานข้าม ไปวัดไชยวัฒนาราม หรือไปฝัง่ วัดใหญ่ชยั มงคลด้วยก็ดี วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดราชบุรณะ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

31


บางกะเจ้า สมุทรปราการ

หาจักรยานได้ทไี่ หน : ท่าเรือ วัดบางน�ำ้ ผึง้ นอก และร้านเช่าในพืน ้ ที่ ปัน ่ ไปไหน : รอบเกาะกระเพาะหมู คุง้ บางกะเจ้า สุดยอดแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ซงึ่ มาแรงมากในช่วงปีสองปีที่ ผ่านมา คุง้ บางกะเจ้ามีลกั ษณะเหมือนเกาะล้อมรอบด้วยแม่นำ�้ เจ้าพระยาและล�ำคลอง รูปทรงหากมองดูดา้ นบนคล้ายกระเพาะ หมู ในพืน ้ ทีเ่ ต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้และเรือกสวน จนได้รบั การยกย่องให้เป็นปอดกลางกรุง เขาช่องกระจก

การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์เติบโตขึน ้ อย่างต่อเนือ่ ง มีรา้ นกาแฟเก๋ ไก๋ตกแต่งให้กลมกลืนกับโทนสีเขียวของพืน ้ ทีเ่ กิดขึน ้ หลายแห่ง ตัวเมือง ประจวบคีรขี น ั ธ์ มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ชอื่ สวนศรีนครเขือ่ นขันธ์ มีการจัดท�ำ หาจักรยานได้ทไี่ หน : ทีพ่ กั และตามร้านเช่าเลียบอ่าวประจวบ ทางปั่นจักรยานอย่างดีให้เราได้มาออกก�ำลังกาย หากเป็นวัน ปัน ่ ไปไหน : เลียบหาดประจวบ อ่าวมะนาว เขาช่องกระจก หยุดสุดสัปดาห์จะมีตลาดบางน�ำ้ ผึง้ ให้เทีย่ วสรรหาของกินอร่อยๆ เขาล้อมหมวก ด้วย อยากได้อารมณ์ปั่นจักรยานชิลๆ เลียบชายทะเล ต้องมาตัว จังหวัดประจวบคีรขี น ั ธ์ ถนนเส้นเลียบชายหาดค่อนข้างโล่งสบาย เหมาะกับการปัน ่ มากๆ นอกจากนีย้ งั สามารถปัน ่ เข้าไปในกอง บิน 5 เขตทหารอากาศต่อเนือ่ งจากอ่าวประจวบ เชือ่ มต่อถึงอ่าว มะนาว วิวเลิศ บรรยากาศเยีย่ มสุดๆ นอกจากนี้ไม่ควรพลาดจุดชมวิวอย่างเขาช่องกระจก ขึ้นไป ทะเลาะกับลิงจ๋อจอมซนกันสักนิด อย่าพกของกินขึน ้ ไปเด็ดขาด แม้กระทัง่ น�ำ้ ดืม่ แต่รบั รองว่าทิวทัศน์ดา้ นบนสวยสมใจ ขณะที่ เขาล้อมหมวก ในกองบิน 5 ติดชาร์ตเป็นสถานทีเ่ ทีย่ วยอดฮิต เดินขึน ้ เขาประมาณหนึง่ ชัว่ โมง ปัจจุบน ั เปิดให้เทีย่ วเฉพาะหยุด ยาวนักขัตฤกษ์ ใครไปช่วงนัน ้ ท้าพิสจู น์ความฟิตกันได้

32

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ตลาดบางน�้ำผึ้ง

วัดธรรมิการาม

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

อ่าวมะนาว

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์


ถนนชายโขง

วัดตระพังเงิน วัดมหาธาตุ

ถนนชายโขง

เมืองเก่า สุโขทัย

หาจักรยานได้ทไี่ หน : บริเวณทางเข้าอุทยานประวัตศิ าสตร์ ปัน ่ ไปไหน : ภายในอุทยานประวัตศิ าสตร์ เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศ (ตามต�ำราเรียน) แน่นอนว่า เหมาะกับการปัน ่ จักรยานเทีย่ วโดยรอบอย่างมาก ทีน ่ ไี่ ม่เหมือน กับอยุธยาซึ่งแหล่งโบราณสถานกระจายกันอยู่ในเขตชุมชน เพราะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการกั้นเขตเฉพาะให้ แยกออกจากที่อยู่อาศัย การปั่นจึงเป็นไปอย่างสะดวกไร้กังวล เรือ่ งรถราอันตราย

ถนนชายโขง

เชียงคาน เลย

หาจักรยานได้ทไี่ หน : ทีพ่ กั และร้านเช่าในพืน ้ ที่ ปัน ่ ไปไหน : เลียบริมโขง ตัวอ�ำเภอเชียงคาน แก่งคุดคู้ เมืองสโลว์ไลฟ์ในต�ำนาน ทุกวันนีแ้ ม้เชียงคานจะแปรเปลีย่ นไป จากสีห่ า้ ปีกอ่ นมาก ความเจริญและความสะดวกสบายมาเคาะ ประตูทุกบ้าน แต่ภาพรวมยังมีเสน่ห์น่าเที่ยว และการปั่น จั ก รยานเที่ ย วโดยรอบเมื อ งเชี ย งคานก็ ถื อ เป็ น กิ จ กรรม สนุกสนาน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

จับจองเช่าจักรยานทีห่ น้าทางเข้าอุทยานประวัตศิ าสตร์แล้วก็ลยุ ได้ทันที สัมผัสความขรึมขลังและกลิ่นอายแห่งอดีตกาลตาม สบาย ใครชอบเทีย่ วแบบนีห้ รือสนใจเรือ่ งราวครัง้ อดีตสามารถ อยูไ่ ด้เป็นวันเชียวล่ะ อ้อ... แล้วจะแวะไปเทีย่ วพิพธิ ภัณฑสถาน แห่งชาติรามค�ำแหงด้วยก็ยงิ่ ดี วัดศรีชุม

เราสามารถปั่นจักรยานเที่ยวทั่วตัวอ�ำเภอ ชมบ้านเรือนไม้บน ถนนชายโขงซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงใหม่มากกว่าครึ่งแต่ก็ พยายามท�ำให้กลมกลืนกับของเก่า หรือจะปั่นเส้นเลียบตลิ่ง แม่น�้ำโขงก็เพลินดีวิวสวย ถ้ามั่นใจว่าตัวเองแจ๋วพอลองปั่นไป ไกลถึงแก่งคุดคู้ หน้าร้อนน�ำ้ โขงลดระดับจะเผยหาดหินและหาด ทรายกว้าง สามารถเดินลงไปได้ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

33


เทีย่ วไปคิดไป เรื่อง... นายสองสามก้าว

7 บทเรียนชีวิต จากการถ่ายภาพ แม้หลายคนอาจมองว่าการถ่ายภาพเป็นเพียงกิจกรรมสนุกสนาน เป็นงานอดิเรก เป็นสิง่ ทีท่ ำ� เพือ่ ตอบสนองความ ชอบของแต่ละบุคคลเท่านัน ้ แต่รหู้ รือเปล่าว่าบางทีงานอดิเรกแบบนีแ้ หละสามารถช่วยสอนบทเรียนอะไรหลาย อย่างให้เราน�ำมาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวติ ได้เช่นกัน และนีค่ อื 7 บทเรียนเล็กๆ ทีผ่ มเรียนรูจ้ าการถ่ายภาพ มารยาทคือสิง่ ทีด่ ี คงไม่มใี ครชอบหากมีคนยกกล้องขึน ้ มาถ่ายภาพคุณก�ำลังท�ำอะไรสักอย่างโดยไม่ได้ขออนุญาต มารยาทจึงเป็น สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ซึง่ จะท�ำให้คณ ุ ถ่ายภาพอย่างสบายใจ รวมทัง้ น�ำภาพไปเผยแพร่อย่างสบายใจเช่นกัน ดังนัน ้ ไม่วา่ จะท�ำอะไรในชีวติ การมีมารยาทย่อมเป็นสิง่ ทีด่ เี สมอ รูจ้ กั อดทนรอคอย ภาพสวยๆ มากมายเกิดจากการอดทนรอคอยของคนถ่าย รอเวลาทีจ่ ะได้แสงสวยๆ รอจังหวะองค์ประกอบเหมาะ สม จนสามารถบอกได้วา่ การถ่ายภาพเป็นการฝึกฝนความอดทนวิธหี นึง่ ซึง่ ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการรอคอย หลายครัง้ คือความส�ำเร็จอันสวยงาม มีบวกย่อมมีลบ อย่างไรก็ตามขณะทีเ่ รียนรูว้ า่ ความอดทนนัน ้ คุม้ ค่า ในหลายครัง้ เช่นกันทีเ่ ราพบว่าการรอคอยไม่ได้ให้ผลด้าน บวกเสมอไป รอทัง้ วันฟ้าก็ไม่เปิด รอทัง้ วันก็ไม่ได้จงั หวะภาพทีต่ อ้ งการ นัน ่ แหละสิง่ ช่วยสอนให้เรารูว้ า่ มีสมหวัง ก็ตอ้ งมีผดิ หวัง และท�ำใจเข้าใจกับความล้มเหลว ความมุง่ มัน ่ มักให้ผลตอบแทน ครัง้ แรกผิดพลาด ครัง้ ทีส่ องผิดพลาด ครัง้ ทีส่ ามก็ยงั พลาด หากไม่แน่วแน่จริงๆ ก็อาจเลิกไขว่คว้าตามหาภาพที่ ต้องการไปเลย แต่สำ� หรับคนทีม่ งุ่ มัน ่ อดทนรอรอย และพยายามต่อไป สักวันหนึง่ แม้อาจจะช้าสักหน่อยย่อมต้อง ได้ภาพทีฝ่ น ั ไว้ เมือ่ นัน ้ เราจะสัมผัสกับรสชาติความส�ำเร็จทีท่ ำ� ให้มคี วามสุขสุดๆ จงฉกฉวยโอกาส เสีย้ ววินาทีเป็นเวลาทีม่ คี วามหมายอย่างยิง่ ส�ำหรับการถ่ายภาพ และความ “พอดี” ทีเ่ กิดขึน ้ ในภาพถ่ายคือผล ของการฉกฉวยโอกาส คงไม่ตอ้ งบอกว่าส่วนใหญ่โอกาสเหล่านัน ้ เกิดขึน ้ เพียงครัง้ เดียว ไม่มซี ำ�้ สอง ยิง่ กับโอกาส ใหญ่กว่าในชีวติ เมือ่ พวกมันมากถึงต้องคว้าไว้ให้ได้ การวางแผนนัน ้ ส�ำคัญ หากต้องการภาพตามใจคิด คุณต้องรูจ้ กั วางแผน รูจ้ กั พืน ้ ที่ รูจ้ กั ก�ำหนดช่วงเวลา ท�ำการบ้านหนักพอตัว การ วางแผนทีด่ ยี อ่ มเปิดโอกาสประสบผลส�ำเร็จมากกว่า คนทีถ่ า่ ยภาพสวยๆ ได้โดยบังเอิญมีอยูแ่ น่นอน แต่ภาพสวยๆ ทีเ่ กิดจากการวางแผนไว้รอบคอบมีมากกว่าหลายร้อยเท่า อย่าคาดเดา ให้ลงมือท�ำ คิดว่าวันนีฟ้ า้ ไม่สวย พระอาทิตย์ตกคงไม่งามเท่าไหร่ เลยไปหากิจกรรมอย่างอืน ่ ท�ำ แต่ปรากฎว่าพอถึงเวลาฟ้า กลับอลังการงามสุดใจ คนชอบถ่ายภาพทุกคนคงเคยเจอเรือ่ งแบบนี้ หรือในอีกทางวันทีค่ ดิ ว่าต้องสวยแน่นอน กลับจืดสนิท มันสอนเราว่าอย่าคาดหวังหรือคาดเดาอะไรในชีวติ ว่าต้องเป็นแบบโน้นแบบนีม้ ากนัก ถ้าอยากรูว้ า่ จะดีหรือร้ายก็ตอ้ งลงมือท�ำแล้วรอดูให้เห็นผลกันไปเลย

34

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

35


ท่องไปในอุทยานฯ เรื่อง... นักเดินป่าสายชิล

เกาะง่ามใหญ่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ป่าดอกไม้ทะเลบานสะพรั่ง

36

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เกาะง่ามใหญ่ เกาะมัตรา

เมืองหาดทรายสวยสีร่ อ้ ยลี้ นัน ่ คือฉายาของชุมพร ซึง่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ตัง้ ให้เพือ่ ใช้ประชาสัมพันธ์แคมเปญ “เมืองต้องห้ามพลาด” ตลอดสองสาม ปีทผี่ า่ นมา จนท�ำให้ทน ี่ เี่ ริม่ เป็นทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ วมากขึน ้ หลังจากเก็บตัว เงียบในฐานะเมืองผ่าน เป็นแค่ประตูสภู่ าคใต้มายาวนาน ฉายาดังกล่าวคงพออธิบายลักษณะของชุมพรเป็นอย่างดีวา่ มีชายหาดมากมาย พอ มีชอื่ ก็อย่างเช่น หาดทุง่ วัวแล่น หาดทรายรี หาดภราดรภาพ หาดอรุโณทัย อย่างไร ก็เถอะหากพูดถึงสุดยอดของทะเลชุมพรจริงๆ ทีห่ ลายคนอาจเผลอมองข้าม คือที่ นีส่ มบูรณ์ดว้ ยผืนป่า ทัง้ ป่าบนดิน และป่าใต้นำ�้ หมูเ่ กาะชุมพรประกาศเป็นอุทยานฯ เมือ่ ปี พ.ศ. 2542 หลังจากส�ำรวจและเตรียม การด้านต่างๆ นานกว่า 12 ปี ครอบคลุมพืน ้ ทีท่ งั้ ทางบกและทะเลในหลายอ�ำเภอ ของชุมพร ที่ท�ำการอุทยานฯ อยู่บริเวณอ่าวทุ่งคา เป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลน ส�ำคัญแห่งหนึง่ ทางภาคใต้ตอนบน ท้องทะเลประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 40 เกาะ ส่วนมากเป็นเกาะหินปูน ใต้ทะเลงามสะพรั่งด้วยแนวปะการังและดอกไม้ ทะเล การมาเทีย่ วอุทยานฯ เราสามารถสัมผัสความสวยงามได้ทกุ รูปแบบ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

37


เขามัทรี เกาะง่ามน้อย

38

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

เกาะง่ามน้อย

เกาะง่ามน้อย

หาดทรายรี


ทีท่ ำ� การฯ โอบล้อมด้วยป่าชายเลน เป็นจุดรวมของล�ำคลองหลาย สาย นอกจากสามารถเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติตาม สะพานไม้ทจี่ ดั ท�ำอย่างดี ยังเลือกพายเรือคายัคลัดเลาะไปตาม ล�ำคลองได้ดว้ ยตัวเอง

หลายแห่ง ทีห่ าดทรายรี เป็นทีต่ งั้ ของศาลกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ พระบิดาของกองทัพเรือไทย และพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั นอกจากมาสักการะ พระองค์ทา่ น ยังมาชมพระอาทิตย์ขน ึ้ ยามเช้าสวยๆ ได้ดว้ ย

เพราะอยูใ่ กล้คลองธรรมชาติ น�ำ้ จืดจ�ำนวนมากไหลลงทะเลตลอด เวลา ท�ำให้มองเผินๆ อาจเห็นว่าชายฝัง่ ไม่สวยใสสักเท่าไหร่ ซึง่ นัน ่ เป็นอีกเหตุทำ� ให้ชมุ พรไม่ใช่เมืองเทีย่ วทะเลยอดฮิต แต่หาก เพียงแค่เราล่องเรือออกไปอีกสักนิดก็จะเห็นความแตกต่าง

ไม่ไกลกันคือเขามัทรี จุดชมวิวยอดฮิตของชุมพร เห็นปากน�้ำ ชุมพรและท้องทะเลกว้างไกล บนเขาจัดท�ำพื้นที่ให้ถ่ายรูปเก๋ๆ หลายมุม มีรา้ นกาแฟบรรยากาศดี ร้านรังนกชุมพรแท้ๆ ไม่ควร พลาดแม้จะไม่ได้อยูใ่ นเขตอุทยานฯ ก็ตาม

ตามเกาะต่างๆ ของชุมพรเป็นจุดด�ำน�ำ้ ตืน ้ ทีด่ ที สี่ ดุ ระดับประเทศ ปัจจุบันมีการจัดทริปมาตรฐานเป็นสองจุด จุดแรกคือโซนใกล้ เกาะมัตรา หลักแรด ละวะ ลังกาจิว จุดสองไกลออกไปคือ เกาะ ง่ามน้อย ง่ามใหญ่ กะโหลก ทะลุ แคแรคเตอร์ตา่ งกันบ้างเล็ก น้อยเช่น เกาะลังกาจิว เกาะมัตรา ปะการังค่อนข้างเยอะและ หลากหลาย ขณะทีก่ ลุม่ เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่ หรือหลักแรด สมบูรณ์ด้วยดอกไม้ทะเลซึ่งเติบโตทั่วโขดหินใต้ผืนน�้ำจนดูไม่ ต่างจากป่าดอกไม้ทะเล

ฤดูทอ่ งเทีย่ วทะเลชุมพรทีด่ ที สี่ ดุ คือ กุมภาพันธ์ ถึงเมษายน จาก นัน ้ เมือ่ เข้าสูห่ น้าฝนยังสามารถเทีย่ วได้โดยดูจากสภาพอากาศ เวลานัน ้ ๆ เป็นหลัก ส่วนฤดูมรสุมต้องหลีกเลีย่ งคือตัง้ แต่เดือน ตุลาคมเป็นต้นไปจนกระทั่งผ่านพ้นปีใหม่ เป็นข้อแตกต่างไม่ เหมือนกับฟากทะเลอันดามัน

ป้จจุบันมีบริษัทน�ำเที่ยวหลายแห่งให้บริการทริปด�ำน�้ำในเขต อุทยานฯ ราคาเฉลีย่ ประมาณ 1,200 บาท ต่อคน แต่หากใคร ชอบแบบบ้านๆ สามารถติดต่ออุทยานฯ ซึง่ จะประสานกับเรือน�ำ เทีย่ วของชาวบ้านทีเ่ ป็นเรือไม้ เรือประมงดัดแปลง ถือเป็นการ อุดหนุนธุรกิจในชุมชน สนนราคาหากไปหลายคนจะคุม้ กว่าซือ้ ทัวร์รายหัว เพราะเรือหนึง่ ล�ำสามารถนัง่ ได้ถงึ สิบคน ราคาทริป โซนใกล้อยูท่ ี่ 2,800 บาท และโซนไกลเกาะง่าม 3,900 บาท

แนะน�ำลองวางแผนให้ดแี ล้วมาเทีย่ วชุมพรสักครัง้ เพือ่ จะไปบอก ใครต่อใครได้วา่ ทะเลชุมพรมีดจี นต้องห้ามพลาดเหมือนที่ ททท. เขาป่าวประกาศหรือเปล่า การเดินทาง รถสาธารณะ - ไม่มรี ถสาธารณะโดยตรงเดินทางถึงทีท่ ำ� การอุทยานฯ แต่มรี ถสองแถวจากตัวเมืองชุมพร มายังหาดทรายรี ซึง่ อยูห่ า่ ง จากทีท่ ำ� การฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร รถโดยสารจะผ่านท่าเรือ ของบริษทั น�ำเทีย่ วหมูเ่ กาะชุมพรหลายแห่ง หรือสามารถเหมา รถจากตัวเมืองไปทีท่ ำ� การฯ ได้เลย

อย่างไรก็ตามทริปด�ำน�้ำทั้งสองจุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม ประกาศปิดพื้นที่ของอุทยานฯ กรณีที่มีปัญหาปะการังฟอกขาว ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ ก่อนไปเทีย่ วสามารถสอบถามอุทยานฯ ว่า ณ เวลาดังกล่าวเปิด - ผูใ้ หญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท (ต่างชาติ ผูใ้ หญ่ 200 บาท ให้ดำ� น�ำ้ เกาะใดบ้าง เด็ก 100 บาท) - รถยนต์ 30 บาท รถจักรยานยนต์ 20 บาท แม้เกาะเกือบทั้งหมดมีสัมปทานรังนก ไม่อนุญาตให้ขึ้นเกาะ - พืน ้ ทีก่ างเต็นท์ (น�ำเต็นท์มาเอง) 30 บาท ต่อคน ทว่าส�ำหรับคนต้องการค้างแรม ยังพอมีสองเกาะให้เราเข้าพัก ต่อคืน คือเกาะลังกาจิว กับเกาะมัตรา เป็นบังกะโลเล็กๆ ของชาวบ้าน ซึง่ อาศัยอยูม่ าตัง้ แต่ดงั้ เดิมก่อนประกาศเขตอุทยานฯ ไม่หรูหรา อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะชุมพร แต่ได้บรรยากาศติดเกาะแบบเต็มๆ ต�ำบลปากน�ำ้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120 ใกล้เคียงพื้นที่อุทยานฯ เราสามารถเที่ยวสถานที่น่าสนใจอีก โทร. 077-588144-6

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน สองสามก้าว

เพราะการเดิ เพราะการเดินนทางสร้ ทางสร้าางแรงบั งแรงบันนดาลใจ ดาลใจ

39


ตามใจคิด เรื่อง... นายสองสามก้าว

40

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ทางข้างหน้า สิ่งน่ากลัวที่สุดยามออกก้าวเดินคือการหันหลังกลับ กลางคัน เพราะเราจะไม่มที างรูว้ า่ สุดปลายทางแท้จริง มีอะไรรออยู่ และความไม่รจู้ ะน�ำมาซึง่ ค�ำถามให้คอย สงสัยจนลมหายใจสุดท้าย หากไปต่อ... ฉันจะท�ำได้ไหม หากไปต่อ... มันจะดีกว่าทีเ่ ป็นอยูห่ รือเปล่า หากไปต่อ... มันจะ... หากไปต่อ... มันจะ... ส�ำหรับผม ให้รบั รูว้ า่ ตัวเองมีปญ ั ญาเท่านี้ ท�ำดีทสี่ ดุ แล้ว ก็ไม่พอ ยังดีเสียกว่าการไม่รวู้ า่ เราจะท�ำได้ไหม ดังนัน ้ ปลายอุโมงค์มอี ะไรรออยู่ วิธเี ดียวทีจ่ ะรูค้ อื เดินต่อไปจน กระทัง่ สุดทาง ก้าวอย่างช้าๆ แต่จงอย่าก้าวถอยหลัง “I am a slow walker, but I never walk back” อับราฮัม ลินคอล์น ว่าไว้ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

41


คนสร้างภาพ เรื่องและภาพ... PuiiiImage

16 mm. 1/500s F/6.3 ISO100 42

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เทีย่ วนอกฤดูทอ่ งเทีย่ ว ทุกสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วย่อมมีชว่ งเวลาดีตามความเหมาะสมของฤดูกาล เป็นเวลาซึง่ ทีน ่ น ั้ ๆ มีความสวยงามและโดนเด่นมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างใดหากว่าเราจะอยาก ลองไปซึมซับบรรยากาศในช่วงเวลาอืน ่ ดูบา้ ง และตรงกันข้าม สิง่ ทีเ่ ราได้รบั อาจจะเป็นความ “ปกติ” ตามวิถชี วี ติ อย่างแท้จริงของคนใน พืน ้ ทีน ่ น ั้ ๆ ซึง่ แตกต่างจากความ “ปกติ” ทีเ่ ราเห็นในโปสการ์ดทีว่ างขายทัว่ ไป สังขละบุรีช่วงหน้าแล้ง น�้ำที่เคยไหลผ่านลอดใต้สะพานมอญจ�ำนวนมากลดระดับเหลือ เพียงแค่ให้เรือล�ำเล็กสัญจรผ่านได้ พืชเล็กพืชน้อยเติบโตแทนทีผ่ น ื น�ำ้ จนดูราวกับว่าสะพาน ตัง้ ตระหง่านอยูบ่ นผืนหญ้าเขียวสด เป็นภาพไม่คน ุ้ ตา ทว่าก็มเี สน่หน ์ า่ สนใจในความไม่คน ุ้ เคย PuiiiImage ช่างภาพอิสระผูผ้ น ั ตัวมาจากบุคคลากรในระบบราชการ มีแนวทางและความคิดเป็นของตัวเอง มุง่ มัน ่ ถ่ายภาพให้ชดั เจนในความทรงจ�ำเพือ่ สร้างภาพถ่ายทีม่ คี ณ ุ ค่ายาวนาน เจ้าของภาพคิดถึงและมีอารมณ์รว่ มเมือ่ ได้เห็นภาพทุกครัง้ สามารถติดต่อและชมภาพเพิม่ เติมที่ www.facebook.com/PuiiiImage

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

43


ชีวติ ติดเทีย่ ว เรื่อง... Tim Timm

เพราะฉั น ออนไลน์ ฉั น 44

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


“ย้อนกลับไป 10 ปีกอ่ น” ...เป็นความใฝ่ฝน ั มานานแล้วว่า อยากใช้คำ� พูดนี้ เพราะทุกครัง้ ทีเ่ ริม่ เกริน ่ ด้วยถ้อยค�ำแบบนี้ มันมักจะตามมาด้วยเรือ่ งเก่าๆ น�ำมาเล่าใหม่ ต่อให้ไม่ใช่ เรือ่ งใหญ่โตก็ยงั ฟังดูนา่ ค้นหา เมือ่ ก่อนเราอาจยังใช้คำ� พวก นี้ไม่ได้เพราะอายุน้อยเกินไป การจะเกริ่นน�ำด้วยประโยค เหล่านีบ้ างทีกเ็ หมือนแก่แดดไปหน่อย แต่ตอนนีเ้ ริม่ รูส้ กึ ถึง ช่วงวัยทีเ่ ราสามารถกล่าวอะไรแบบนีไ้ ด้โดยไม่เคอะเขิน ย้อนกลับไป 10 ปีกอ่ น ช่วงทีเ่ รายังไม่มโี ครงข่ายสัญญาณ อินเตอร์เน็ตทัว่ ถึงขนาดนี้ การท่องเทีย่ วของเราผูกติดอยูก่ บั อะไร เราเทีย่ วกันแบบไหน หลายคนอาจนึกไม่ออกแล้วด้วย ซ�ำ้ ซึง่ หากลองมองย้อนหลัง มันมีหลายอย่างทีเ่ ราก�ำลังจะ ข้ามผ่านไป และคงไม่มวี น ั เกิดขึน ้ กับโลกยุคใหม่อกี แล้ว ยกตัวอย่างเรือ่ งง่ายๆ ทีก่ ารเดินทางยุคใหม่ไม่มวี น ั สัมผัสถึง เช่น การหลงทางด้วยแผนทีแ่ ผ่นพับ การหลงแบบนัน ้ เราไม่มี วันรู้ด้วยซ�้ำว่าก�ำลังอยู่จุดไหน การแก้ปัญหาคงท�ำได้อย่าง เดียวคือหาถนนสายหลักให้เจอ ส�ำหรับโลกยุคใหม่เราก็ยงั คงหลงกันอยูบ่ า้ ง แต่เป็นการหลงเพราะ Google พาไป หรือ จะเป็นอีกเรือ่ งอย่างเช่นการหาข้อมูลท่องเทีย่ วจากหนังสือ หรือนิตยสาร ผมไม่รวู้ า่ ปัจจุบน ั ยังมีคนซือ้ หาตามแผงกันอยู่ ไหม และถ้าจะให้วา่ กันตรงๆ ผมก็หนึง่ คนนัน ่ แหละทีไ่ ม่เคย เปิดหาข้อมูลแบบนัน ้ อีกแล้ว

นจึ ง มี ตั ว ตน สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

45


ทุกวันนีเ้ รามีโลกยุคใหม่ทเี่ ต็มไปด้วยโครงข่ายข้อมูลเข้าถึง รวดเร็ว อันที่จริงมันสะดวกกว่าเดิมเมื่อเทียบกับโลกแบบ เก่าๆ ถึงตอนนีห้ ลายคนอาจเริม่ สงสัย ผมเขียนเรือ่ งเหล่านี้ ออกมาท�ำไม นีไ่ ม่ใช่การตัง้ แง่ถงึ โลกยุคใหม่ทสี่ ามารถเข้า ถึงข้อมูลอย่างง่ายดาย และไม่ใช่การยกอ้างถึงยุคตนว่ามี ความคลาสสิกยิง่ กว่ายุคไหนๆ หรือไม่ใช่การอวดโอ้วา่ ตนเป็น ผลผลิตทีง่ ดงามของยุค 90 แต่เราก�ำลังเริม่ ท�ำความเข้าใจกับ โลกทีน ่ บั วันเอาแต่กา้ วไปข้างหน้า และทิง้ ให้ผไู้ ม่ยอมก้าว ตามต้องคล้อยอยูด่ า้ นหลัง เทรนด์ทกุ อย่างถูกปรับโฉมใหม่ หากจะก้าวให้ทน ั กระแสโลก มีความจ�ำเป็นต้องออนไลน์ ธุรกิจทีไ่ ม่ออนไลน์ไม่ตา่ งอะไร กับคนทีน ่ อนรอวันตาย เฉกเช่นคนทีไ่ ม่ชอบออนไลน์กจ็ ะ ค่อยๆ เลือนหายไปจากแวดวงอย่างไร้ตวั ตน เราไม่สามารถ ปฎิเสธกระแสโลกทีถ่ กู ดึงทุกอย่างเข้าระบบออนไลน์อกี แล้ว นับวันโลกโซเชียลเน็ตเวิรก์ ยิง่ เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการ บันทึกเรือ่ งราวชีวติ ของทุกคน ผมนึกย้อนถึงตนเองในช่วงก่อนที่โซเชียลเน็ตเวิร์คจะเริ่ม เข้ามา ถามตัวเองว่าระหว่างการท่องเทีย่ วช่วงนัน ้ เราสนุกกับ อะไร... ตอนนัน ้ ผมให้สำ� คัญกับเรือ่ งภาพถ่าย ถ่ายรูปเก็บไว้ ในทุกสถานทีท่ เี่ ดินทางไป เพราะรูส้ กึ ว่ามันเป็นจุดเกาะเกีย่ ว ส�ำคัญท�ำให้เราจดจ�ำสถานทีแ่ ห่งนัน ้ ผมยังเขียนโปสการ์ด เก็บเป็นเกร็ดความคิดสัน ้ ๆ แล้วส่งกลับบ้านในทุกจุดทีเ่ ราไป ถึง ด้วยความหวังว่าคล้อยหลังอีกสักสัปดาห์ เกร็ดความคิด ดังกล่าวจะช่วยสร้างรอยยิม้ มุมปากได้เมือ่ มันส่งถึงบ้าน

เทีย่ วของตัวเองเปลีย่ นไปอย่างสิน ้ เชิง จากถ่ายรูปเฉลีย่ ต่อ ทริปเป็นพันก็ลดปริมาณลงเหลือแค่หลักร้อย จากต้องขน กล้องใหญ่ๆ พร้อมเลนส์เยอะๆ ก็เหลือเพียงกล้องจากสมาร์ท โฟนเครือ่ งเล็กซึง่ พร้อมแชร์ภาพผ่านสัญญาณ WIFI ตลอด เวลา และประเด็นส�ำคัญคือ ผมไม่ได้เขียนโปสการ์ดอีกแล้ว จากเกร็ดความทรงจ�ำเล็กๆ ทีเ่ ขียนใส่กระดาษติดแสตมป์สง่ กลับบ้าน ถูกแปรเปลีย่ นมาอยูใ่ นรูปของสเตตัสและเช็คอิน บนหน้าเฟซบุก๊ การท่องเทีย่ วในยุคปัจจุบน ั ของผมถูกผูกติด ไว้กบั เรือ่ งแบบนัน ้ หากถามว่าแล้วโลกยุคนัน ้ กับยุคนี้ ยุคไหนท�ำให้เราสนุกกับ การท่องเทีย่ วมากกว่ากัน เรือ่ งนีค้ งตอบได้โดยไม่ลงั เลเลย ว่า “มันต้องยุคนีอ้ ยูแ่ ล้ว” การเดินทางของเราดูเรียลลิตขี้ น ึ้ ดึงให้ผู้คนซึ่งสนใจในเรื่องเดียวกันเข้ามาติดตามเรื่องราว โต้ตอบและแนะน�ำซึง่ กันและกัน บ่อยครัง้ ทีค่ ำ� แนะน�ำเหล่า นั้นช่วยให้เราไม่พลาดแวะสถานที่ส�ำคัญระหว่างทาง โดย เนือ้ แท้ผมจึงชอบและสนุกกับโลกตอนนี้ อย่างทีผ่ มเกริน ่ ในช่วงต้นว่าโลกมันเปลีย่ นไปแล้ว การจะมา นั่งดักดานนึกถึงความคลาสสิกสมัยเก่าจึงไม่ใช่เรื่องน่า โอ้อวดสักเท่าไหร่ เพราะท้ายทีส่ ดุ เมือ่ เราเปลีย่ นแปลงโลกไม่ ได้ เราก็ไม่ควรปิดโอกาสที่จะกระโดดลงสู่กระแสธารของ ปัจจุบัน นี่อาจเป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่จ�ำต้องเลือกว่าในท้าย ทีส่ ดุ เราจะก้าวตามให้ทน ั โลกยุคใหม่ หรือจะเหีย่ วแห้งตาย ลงไปอย่างคนไร้ตวั ตน

ส่วนในยุคทีโ่ ซเชียลเฟือ่ งฟู ผมพบว่าพฤติกรรมระหว่างท่อง ผมเลือกแล้วว่าจะท�ำแบบไหน คุณล่ะเลือกหรือยัง... 46

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


พักกายสบายใจ เรื่อง... หนุงหนิง

AMARI OCEAN PATTAYA อมารี โอเชียน พัทยา หรูหราระฟ้าริมชายหาด

บริเวณโรงแรม

ฟิตเนส

สระว่ายน�้ำ

ฮอไรซอน คลับ เลาจ์

ทะเลพัทยาสวยหรือไม่ คงขึน ้ อยูก่ บั ว่าคุณมองมันจากมุมไหน และ เชือ่ ว่าหากใครมีโอกาสชมวิวพัทยาจากบนอาคารชัน ้ 19 เหมือนกับ ทีฉ่ น ั ท�ำ คุณอาจต้องยอมรับว่าทะเลพัทยาก็มคี วามงามอยูใ่ นตัว เองเหมือนกัน ฉันก�ำลังนัง่ เอนหลังบนโซฟานิม่ ๆ ชมวิวเพลินตาอยูท่ ี่ ฮอไรซอน คลับ เลาจ์ บนชัน ้ 19 ของ อมารี โอเชียน พัทยา ริมหาดพัทยาเหนือ ด้วยความสูงระดับนีท้ ำ� ให้ฉน ั สามารถมองท้องทะเลกว้างไกลถนัด ตา พร้อมจิบเครือ่ งดืม่ แก้วโปรด คงไม่ตอ้ งบอกหรอกนะว่ามีความ สุขมากขนาดใด

48

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ล็อบบี้

อมารี โอเชียน พัทยา คือโรงแรม อมารี ออร์คดิ พัทยา อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ เดิม แต่ภายหลังมี การรีโนเวท แยกสัดส่วนเป็น อมารี โอเชียน พัทยา กับ อมารี การ์เด้น ทัง้ สองส่วนตัง้ อยูใ่ นพืน ้ ที่ เดียวกัน โดย อมารี โอเชียน คืออาคารสูงเด่นตระหง่านเสียดฟ้า ขณะที่ อมารี การ์เด้น คืออาคาร ดัง้ เดิมความสูงแค่สชี่ น ั้ และแม้จะใช้พน ื้ ทีส่ ว่ นกลางหลายอย่างร่วมกัน เช่น สระว่ายน�ำ้ สวนหย่อม ลานกิจกรรม แต่กม็ กี ารแยกล็อบบี้ และห้องอาหารเช้า ออกจากกัน เราสองคน – ฉันกับเขา เดินทางมาถึงพัทยาช่วงกลางวัน ชายหาดพัทยาเหนือบรรยากาศดี มีชวี ติ ชีวาจากผูค้ นและนักท่องเทีย่ ว แต่ไม่วยุ่ วายถึงขัน ้ พลุกพล่านเหมือนพัทยาใต้ หลังจากเดินเล่นสัก พักหนึง่ เราจึงเข้ามาทีโ่ รงแรม บรีซ สปา

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

49


สระว่ายน�้ำ

แม้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งมีแขกหนาตา ทว่าด้วยพื้นที่กว้างขวาง ท�ำให้บรรยากาศในโรงแรมสบายๆ ล็อบบีโ้ อ่โถงให้ความรูส้ กึ หรูหราจน หัวใจฉันแอบเต้นตึกตักเล็กน้อย พนักงานยิม้ แย้ม สัมผัสได้วา่ เราคือคน พิเศษ ติดกับล็อบบีค้ อื ไอซ์ บาร์ เปรียบเสมือนเลาจ์ขนาดย่อมให้แขกมา พักผ่อน หรือรอเช็คอินเช็คเอาต์

ฮอไรซอน คลับ เลาจ์

ห้องพักของเราได้รบั การบุค๊ ไว้เรียบร้อย ขัน ้ ตอนการเช็คอินจึงเป็นไปอย่าง รวดเร็ว พนักงานน�ำเรากดลิฟต์สชู่ น ั้ 18 พร้อมอธิบายว่านัน ่ คือชัน ้ เอ็กเซ็ก คูทฟี ฟลอร์ ซึง่ มีทงั้ หมดสามชัน ้ 18-20 นอกจากห้องพักจะมีระดับกว่า ปกติ ยังมีบริการพิเศษอีกหลากหลาย หนึง่ ในนัน ้ คือมี ฮอไรซอน คลับ เลาจ์ ทีแ่ ขกผูเ้ ข้าพักสามารถมานัง่ เพลินชมวิว รวมถึงทานอาหารว่าง กับ ซอฟต์ดริงค์ (ไม่มแี อลกอฮอล์) ได้ตลอดทัง้ วัน และนัน ่ แหละ ยังไม่ทน ั เข้าห้องพักฉันก็หลงรักทีน ่ เี่ ข้าเต็มเปา เมือ่ เข้ามาในห้อง ดีลกั ซ์ โอเชียน วิว เราสองคนต้องสบตากันทันที เพราะ นอกจากจะกว้างขวางทันสมัย ยังมีอา่ งอาบน�ำ้ อยูต่ รงกลางห้องเชียวล่ะ มีม่านสามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อบังสายตา แต่ฉันคิดว่ามันคงไม่จ�ำเป็น หรอกนะ

ฮอไรซอน คลับ เลาจ์

50

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

นอกจากห้องของเรา ฉันกับเขายังได้ชมห้องพักรูปแบบอืน ่ ทัง้ แฟมิลี่ จูเนียร์ สวีท - เอ็กเซ็กคูทฟี สวีท- ดูเพล็กซ์ ท�ำให้รวู้ า่ ทุกห้องมีอา่ งอาบน�ำ้ แบบโอเพ่นทัง้ หมด ยกเว้นเพียงห้องแฟมิลเ่ี ท่านัน ้


ห้องเอ็กเซ็กคูทีฟ สวีท

ห้องจูเนียร์ สวีท

ห้องดีลักซ์

ห้องดีลักซ์ ห้องอาหารเอสเซนส์

ห้องดีลักซ์

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

51


มันตรา เรสเตอรองค์ แอนด์ บาร์

มันตรา เรสเตอรองค์ แอนด์ บาร์ มันตรา เรสเตอรองค์ แอนด์ บาร์

ซันเดย์ บรันช์

ซันเดย์ บรันช์


อีกความพิเศษของเอ็กเซ็คคูทฟี ฟลอร์ คือทุกวัน 17.30 – 19.30 น. เป็นเวลา Happy Hour มีอาหารพิเศษ เสิรฟ์ เพิม่ เติม พร้อมบริการเบียร์ วิสกี้ ไวน์ ค็อกเทล ฟรีตลอดสองชัว่ โมง ซึง่ อาหารทัง้ หมดไม่ใช่นอ้ ยๆ ฉัน กับเขาตักนีน ่ ดิ ทานนีห่ น่อยไม่นานก็เริม่ อิม่ ท้อง ไม่จำ� เป็นต้องไปหาสถานทีด่ น ิ เนอร์อน ื่ เลย ช่วงหัวค�่ำ ฉันเกือบจะเคลิ้มหลับบนเตียงนอนแสนนุ่มอยู่แล้วตอนที่เขาสะกิดชวนให้ลงไปหาอะไรดื่มที่ มันตรา เรสเตอรองค์ แอนด์ บาร์ ห้องอาหารของโรงแรมซึง่ เปิดรับแขกนอกด้วย ถือเป็นหนึง่ ในห้องอาหาร ที่ดีที่สุดบนหาดพัทยาเหนือ ด้านในสวยสะดุดตา ตกแต่งธีมเอเชีย เราสองคนไม่ได้ใช้บริการส่วนห้อง อาหารหรอกนะ แต่มาหามุมสบายบริเวณบาร์ ฟังเพลงเพราะๆ สัง่ ค็อกเทลมาจิบนิดหน่อย เป็นค�ำ่ คืนที่ ท�ำให้ฉน ั ยิม้ กว้างเหลือเกิน ยามเช้ามาถึงหลังจากหลับสบายตลอดคืน ห้องอาหารเช้าของ อมารี โอเชียน พัทยา ชือ่ ว่าเอสเซนส์ ด้วย ความทีม่ แี ขกเข้าพักจ�ำนวนมากทุกวัน ไลน์อาหารจึงอลังการตามไปด้วย ทุกอย่างน่าอร่อยจนเขาต้องเตือน ฉันว่าอย่าทานมากนัก ควรเผือ่ ท้องไว้ทานซันเดย์ บรันช์ ทีห่ อ้ งอาหารมันตราจะดีกว่า ทุกวันอาทิตย์ทหี่ อ้ งอาหารมันตราจะมีบริการซันเดย์ บรันช์ ตัง้ แต่ 11.00-15.00 น. รับทัง้ แขกในและแขก นอก ไลน์อาหารเลิศเลอสมราคา มีทงั้ หมดเจ็ดครัวคือ ญีป่ น่ ุ จีน อินเดีย อาหารทะเลสด อาหารกริลล์ ตะวันตก และ เมดิเตอเรเนีย่ น รวมเมนูหลายร้อยรายการ เป็นอันว่าแผนพยายามลดน�ำ้ หนักของฉันต้องเลือ่ นออก ไปก่อนอีกแล้ว นอนสบาย อาหารอร่อย แต่ถงึ อย่างนัน ้ การพักผ่อนที่ อมารี โอเชียน พัทยา จะถือว่าสมบูรณ์แบบไม่ได้หาก พลาดมาผ่อนคลายที่ บรีซ สปา ฉันใช้เวลาช่วงบ่ายในการนวดน�้ำมัน Signature Mood Massage เป็นการนวดตามอารมณ์ มีทงั้ นวดผ่อนคลาย นวดให้สดชืน ่ หรือนวดแก้อาการปวดล้า ฉันเลือกอย่างหลัง สุดซึง่ ต้องลงมือหนักนิดหน่อย แต่รสู้ กึ สบายตัวมาก บ่ายแก่ๆ แดดเริม่ คลายความร้อนแรง ฉันกับเขาสลัดผ้ามาเพลิดเพลินทีส่ ระน�ำ้ สระทีน ่ มี่ สี องแบบน่าเล่น ทัง้ คู่ พอตกเย็นก็ไม่ยอมพลาด Happy Hour ทีฮ่ อไรซอน คลับ เลาจ์ ไหนๆ ก็ไหนๆ ช่วงสองสามวันนีข้ อ ตามใจปากให้เต็มทีเ่ ลยแล้วกัน เวลาสัน ้ ๆ สามวันสองคืน ที่ อมารี โอเชียน พัทยา ฉันบอกได้วา่ นีค่ อื การพักผ่อนวันหยุดทีด่ ี แสนสบาย และมีความสุขทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่ หากจะมีอะไรท�ำให้ฉน ั ต้องขุน ่ เคืองใจอยูบ่ า้ งคงเป็นตรงทีฉ่ น ั ไม่อยากเช็คเอาต์ เดินออกจากโรงแรมเอาเสียเลย เพราะประสบการณ์แสนวิเศษแบบนีอ้ าจเรียกได้วา่ เป็นครัง้ หนึง่ ในชีวติ ได้เชียวล่ะ

โรงแรมอมารี โอเชียน พัทยา 240 ถนนเลียบชายหาดพัทยา พัทยา จ.ชลบุรี 20150 โทร 038-418-418 สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

53


จากปลายดินสอ ภาพวาด... Awiruth Rungsivararak

54

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ขุนเขาและเส้นทางเดินป่าซึ่งโด่งดังที่สุดในขวบปีนี้ ใครอยาก พิชิตสันคมมีดแห่งเขาช้างเผือกจ�ำเป็นต้องฝ่าฟันอุปสรรคแสน สาหัส หมายถึงฝ่าฟันอุปสรรคในการจองทริปนะ เพราะอุทยานฯ เปิดรับนักท่องเทีย่ วเพียงไม่กสี่ บิ คนต่อหนึง่ วัน อีกทัง้ ก�ำหนดเปิด ให้เทีย่ วแค่ระหว่างเดือนธันวาคม จนถึงสิน ้ เดือนมกราคมเท่านัน ้ จนต้องบอกว่าใครมีโอกาสพิชติ เขาช้างเผือกถือว่าช่างโชคดีจริงๆ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

55


บล็อกเกอร์ทอ่ งเทีย่ ว

จูงมือกันเที่ยว by NaiSoop

เริม่ ต้นจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนชอบเทีย่ ว ชอบออกเดินทาง ไปถ่ายรูปในทีต่ า่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นในหรือนอกประเทศ จนเกิดเป็น เพจท่องเที่ยวน่ารักๆ ซึ่งมาพร้อมแรงบันดาลใจอยากบอกต่อ หลายสิง่ ทีไ่ ปพบเจอมาในรูปแบบทีห่ ลายรีววิ ไม่เคยเล่า เพราะ การท่องเทีย่ วส�ำหรับเราคือการเรียนรูท้ สี่ นุกสนานทีส่ ดุ

“NaiSoop” ภาษาไทยเขียนยังไง มีทมี่ าจากไหน อ่านว่า “นาย-ซุป” เป็นชือ่ เรียกทีเ่ พือ่ นเรียกตัง้ แต่ตอนเรียนครับ เพราะชือ่ เล่นมันโหลไปหน่อย ย่อมาจากชือ่ จริง แต่ตอนนีเ้ พิง่ เปลีย่ นชือ่ เพจเป็น “จูงมือกันเทีย่ ว by NaiSoop” เพราะการได้ ออกไปเทีย่ วด้วยกันมันรูส้ กึ ดีทมี่ คี นร่วมแชร์ความรูส้ กึ พิเศษนัน ้

ทีค่ นไม่เยอะเกิน เพราะไม่ชอบแย่งกินแย่งกันเทีย่ วจนขาดความ สนุก ทริปไหน (ในประเทศ) ทีจ่ งู มือกันเทีย่ วแล้วประทับใจทีส่ ดุ คงจะเป็นทริปแรกๆ ทีเ่ ริม่ เทีย่ วกันเองสองคน ปาย - เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน นัง่ รถทัวร์ไปเชียงใหม่ หารถต่อไปปาย หาทีพ่ กั เอง เช่า รถมอเตอร์ไซค์ขเี่ ทีย่ วไปทัว่ เกือบจะหลงไปโผล่ไล่สตรอว์เบอร์รบี่ น หมูบ่ า้ นชาวเขา แถมยังเป็นช่วงทีค่ วันไฟป่าจากประเทศเพือ่ นบ้าน ลอยมาจนถ่ายรูปเหมือนหน้าหนาว แตกต่างกันก็ทกี่ ลิน ่ นีแ่ หละ แต่เป็นทริปสนุกมาก ใช้เวลาเทีย่ วกันเต็มทีจ่ นไม่อยากจะกลับ

ด้วยสไตล์การเทีย่ วเป็นคู่ อะไรคือปัจจัยส�ำคัญในการเลือกทีเ่ ทีย่ ว จริงๆ แล้วคูเ่ ราจะมีขอ้ จ�ำกัดเพราะเป็นคนท�ำงาน มนุษย์เงินเดือน ทัง้ คู่ เวลาไปเทีย่ วเลยอยากไปแนวสบาย ๆ ไหนจะเหนือ่ ยกับการ ท�ำงานแล้วก็ไม่อยากเหนือ่ ยตอนไปเทีย่ วอีก แต่สถานทีท่ เี่ ราจะ เทีย่ วก็ตอ้ งมีมมุ ถ่ายรูปสวยๆ (ด้วยความชอบส่วนตัวของผมเอง) ส�ำหรับทริปลุยๆ ก็ยงั ไปกันได้นะ ถ้ามันสามารถสร้างความทรง มีทริคอะไรท�ำให้การเทีย่ วกับคนรักไม่จบลงด้วยการถกเถียงกัน จ�ำดีๆ เหมือนอย่างตอนไปปีนภูเขาไฟฟูจิ ทีส่ ำ� คัญคือต้องเป็นช่วง เราตกลงกันไว้กอ่ นครับ เนือ่ งจากผมชอบถ่ายรูป พลาดไม่ได้คอื

56

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ช่วงเช้า อากาศดีๆ กับช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก ยาวไปจนถึงก่อนหมด แสง (ช่วง Twilight) ดังนัน ้ สองเวลานีผ้ มขอ ส่วนเวลาอืน ่ ผมให้สทิ ธิเ์ ต็ม ที่ เราจะเอาแพลนมาดูกน ั แต่หลักๆ คือผมค่อนข้างตามใจศรีภรรยาครับ อยากได้อะไรให้เต็มที่ แล้วถ้ามีแนวโน้มว่าเรือ่ งจะบานปลาย ผมจะไม่ พูดอะไรมาก พูดแค่ทำ� เดียว “ครับ” (ฮา...)

ตามคลิก LIKE แฟนเพจ จูงมือกันเทีย่ ว by NaiSoop ได้ที่ www.facebook.com/naisoop หรือติดตามทางช่องทางอืน ่ ๆ Instagram : www.instagram.com/naisoop Flickr : www.flickr.com/photos/soopphoto Website : www.naisoop.com และติดต่อโดยตรงที่ E-mail : naisoop@gmail.com

คิดถึงหน้าร้อน NaiSoop อยากพาคนรักไปท�ำกิจกรรมทีส่ ดุ น่าจะเหมือนกับหลายคูค่ อื พาไปทะเลครับ หน้านีเ้ ล่นน�ำ้ ทะเลสนุกทีส่ ดุ แล้ว เพราะร้อนๆ โดดน�ำ้ เย็นๆ มันสุขใจสุดๆ แต่ยงั มีอกี สถานทีอ่ ยากจะ แนะน�ำคือไปเล่นน�ำ้ ตามเขือ่ นต่างๆ สนุกเหมือนกัน จะไปเป็นคูห่ รือไป กับกลุ่มเพื่อนก็เหมาะ ที่ส�ำคัญคือที่พักในเขื่อนหลายแห่งมักไม่มี สัญญาณโทรศัพท์ ท�ำให้มเี วลาอยูด่ ว้ ยกันเต็มที่ ไม่ตอ้ งคอยมองแต่หน้า จอ เป็นเวลาส่วนตัวสุดๆ ทะเลทีไ่ หนทีอ่ ยากแนะน�ำให้ไปในเดือนมีนาคม ฝัง่ อ่าวไทยทีป่ ระทับใจคือ “เกาะกูด” ทะเลสวย มีนำ�้ ตกให้เล่น กลางคืน อากาศดี ตืน ่ เช้ามาก็สดชืน ่ สุดๆ หลายรีสอร์ทท�ำเป็นแนวแพ็คเกจคือจ่าย ครัง้ เดียวอยูก่ น ั ยาวๆ ตัง้ แต่ขน ึ้ เกาะจนกลับฝัง่ ส่วนฝัง่ อันดามันขอแนะน�ำ “เกาะรอก” ทรายละเอียดเหมือนแป้ง หาดยาว ประการังสมบูรณ์อยูม่ าก เรา เรียกกันว่าราชินีแห่งอันดามัน สามารถเดินทางไปได้ทั้งจากภูเก็ต เกาะลันตา กระบี่ หรือ ตรัง เป็นเกาะซึง่ ผมจะไปเทีย่ วซ�ำ้ ในปีนดี้ ว้ ยครับ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

57


ตามรอยรีววิ พันทิป รีววิ เด็ด รีววิ เจ๋ง รีววิ แบบนีม้ น ั ต้องตามรอยสักหน่อย มีทไี่ หนน่าสนใจบ้างคลิกเข้าไปชมกันได้เลย https://pantip.com/topic/36132390 ทริปตลอนกางเต็นท์ อช.ขุนสถาน ผาชู้ และผาเก็บตะวัน 11 - 16 ก.พ.60 โดย หมวกไหมพรม บอกก่อนเลยว่ากระทูน ้ ไี้ ม่ขายภาพสวย แต่สำ� หรับคนชอบเทีย่ วแบบโร้ดทริป ขับรถเทีย่ วไปเรือ่ ยๆ หาที่ กางเต็นท์นอน รับประกันว่าจะได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์เพียบเลยล่ะ -------------------------------------------------https://pantip.com/topic/36167701 พักกาย พักใจ 4 วัน 3 คืน ณ เกาะสาหร่าย รักษ์เลโฮมสเตย์ โดย สมาชิกหมายเลข 3318396 เกาะอะไรนะ? อยูท่ ไี่ หน? หลายคนคงต้องถามแบบนี้ จึงขอเฉลยให้คลายสงสัยว่าหมูเ่ กาะสาหร่ายอยูจ่ งั หวัด สตูล เป็นเกาะปากแม่นำ�้ ไม่ใช่เกาะสวยกลางทะเลเปิด แต่ทเี ด็ดน่าเทีย่ วมาเต็ม ไม่เชือ่ คลิกเข้าไปดูสิ -------------------------------------------------https://pantip.com/topic/36125663 เกาะหวาย 2560 .. ไปติดเกาะกัน โดย สมาชิกหมายเลข 1924682 เกาะหวาย เกาะเล็กๆ แห่งท้องทะเลตราด กับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของเจ้าของกระทู้ รีววิ อาจไม่เลิศแต่มี ประโยชน์มาก เป็นอีกเกาะแนะน�ำส�ำหรับคนรักทะเลในช่วงซัมเมอร์ -------------------------------------------------https://pantip.com/topic/36131089 ทริปซ่อม ณ ชุมพร ประทับใจจนต้องไปซ�ำ้ (เกาะมาตรา เกาะหลักแรด เกาะลังกาจิว เกาะละวะ) โดย สมาชิกหมายเลข 3688392 รูปอาจไม่ใหญ่ กระทูอ้ าจไม่อลังการ แต่ทแี่ น่ๆ คือแสดงความสวยใต้ทะเลของชุมพรให้เห็น พร้อมราย ละเอียดการเทีย่ วการเดินทางทีโ่ อเคพอสมควร แนะน�ำให้ตามรอยเป็นอย่างยิง่ -------------------------------------------------https://pantip.com/topic/36151261 +++++ แมกไม้ +++++ ล�ำธาร >>>>> แม่กำ� ปอง <<<<< by คนช่างเทีย่ ว ((( ไม่มรี ถส่วนตัวก็เทีย่ วได้ ))) โดย คนช่างเทีย่ ว ฮิตสุดๆ ช่วงปีสองปีทผี่ า่ นมา ถึงตอนนีย้ งั คงอินอยูแ่ ม้จะเปลีย่ นแปลงไปพอสมควร จะอ่านเก็บไว้เป็นข้อมูล รอฤดูทอ่ งเทีย่ วหน้า หรือแพ็คกระเป๋าไปช่วงโลว์นกี้ ต็ ามใจชอบ --------------------------------------------------

58

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เดือนนีเ้ ทีย่ วทีไ่ หน ฟ้าใสแดดแรงแทบจะเผาผลาญ ซัมเมอร์มาเยือนให้ระอุเลยทีเดียว ช่วงนี้คงไม่ต้องบอกว่า เป็นฤดูกาลดีทสี่ ดุ ส�ำหรับเทีย่ วทะเลทุกภูมภิ าค ขณะทีค่ วรหลีกเลีย่ งคือภาคเหนือเพราะมัก เกิดปัญหาหมอกควันจากการเผาไร่ ไฟป่า เป็นประจ�ำ ถ้าอยากจะไปต้องเช็คสถานการณ์ให้ ดี ส่วนทีน ่ า่ เทีย่ วน่ะหรือ... ลองพิจารณาดู #เกาะทะลุ #ประจวบคีรขี น ั ธ์ ประจวบก็มกี จิ กรรมด�ำน�ำ้ ดูปะการัง เด็ดสุดในย่านนีต้ อ้ งยกให้เกาะทะลุ มีบริษทั ทัวร์และรีสอร์ทให้บริการพอประมาณ แถมยังสะดวกเดินทางทัง้ รถยนต์ รถไฟ รถทัวร์ #เกาะเสม็ด #ระยอง ไปเสม็ดเสร็จทุกราย วลียอดฮิตเก่าก่อน ณ ปัจจุบน ั ก็ยงั คงเสร็จอยูเ่ หมือนเดิม หมายถึงเสร็จความสวยของทะเลเสม็ดนัน ่ ไง มีหาดหลากหลายให้เลือก ทัง้ เงียบสงบและปาร์ตี้ #เลียบน�ำ้ โขง #นครพนม เมืองแสนน่ารักริมฝัง่ โขง หน้าแล้งน�ำ้ ลดระดับเผยให้เห็นหาดทรายกว้าง แถมมีกจิ กรรมไหว้พระธาตุศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ทีน ่ มี่ ดี แี บบบอกไม่ถกู ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเอง #นาเกลือ #บ้านแหลม #เพชรบุรี ช่วงแดดแรง ชาวนาเกลือสร้างผลผลิตเป็นกอบเป็นก�ำ แหล่งท�ำนาเกลือใหญ่สดุ อยูท่ อี่ ำ� เภอบ้านแหลม ช่วงเวลาทองของตากล้องในการเก็บภาพวิถชี วี ติ แถมทุกปีจะมีกจิ กรรม Art of Salt ซึง่ ททท. จัดขึน ้ ด้วย #ล่องแพ #กาญจนบุรี ร้อนแบบนีม้ อี ะไรจะดีกว่าการเล่นน�ำ้ เมืองกาญจน์ทงั้ อยูใ่ กล้และเดินทางง่าย อยากเลือกทีพ่ กั แบบไหนก็ชา่ งหลากหลาย แถมหน้าร้อนทัง้ แม่นำ�้ แควน้อย แควใหญ่ ยังสวยใสอีกต่างหาก #หมูเ่ กาะก�ำ #ระนอง โด่งดังขึน ้ ทุกวันในฐานะเกาะสวยของระนอง อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน นัง่ เรือเทีย่ วแบบวันเดย์จากหาดบางเบน บรรยากาศดีเลิศ หาดขาว ทะเลงาม ประทับใจแน่นอน

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

59


เทีย่ วสุดท้าย พริ้วลมเย็นเบาๆ ของฤดูหนาวถึงเวลาอวสาน พระอาทิตย์ก�ำลังท�ำงานคอยปรับ อุณหภูมิประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเมื่อพูดถึงฤดูร้อนส่วนใหญ่หลายคนคงนึกถึงทะเล น�ำ้ ใสๆ หาดทรายขาวละเอียด เสียงคลืน ่ ซัดกระทบฝัง่ แต่เดีย๋ วก่อน ทะเลอาจจะไม่ใช่คำ� ตอบ สุดท้าย เพราะลมหนาวได้ทงิ้ ความโรแมนติกไว้บนสายน�ำ้ แห่งฤดูรอ้ นเช่นเดียวกัน เดือนมีนาคมเริม่ เข้าฤดูรอ้ น (จัด) สถานทีค่ ลายร้อนของเดือนนีค้ งหนีไม่พน ้ สายน�ำ้ ผมเลยมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมาแนะน�ำ “สวรรค์ตะวันตก” กาญจนบุรี เป็นอีกหนึง่ จังหวัดทีไ่ ม่ ไกลกรุงเทพ มีทอ่ งเทีย่ วหลากหลายและมีความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม นอกจากนีส้ งิ่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้จงั หวัดกาญจนบุรซี งึ่ ปกติมอี ณ ุ หภูมริ อ้ นติดอันดับต้นๆ ของประเทศ ให้เย็นลงคือแม่นำ�้ แควน้อย แม่นำ�้ แควใหญ่ ทีไ่ หลมาบรรจบจนเป็นแม่นำ�้ แม่กลอง ส�ำหรับคนที่ต้องการสถานที่คลายร้อนก็อยากแนะน�ำ รีสอร์ทแพลอยน�้ำจ�ำนวน มากมายทีต่ งั้ อยูบ่ นสายน�ำ้ แควน้อย อ�ำเภอไทรโยค ถือช่วงเวลาอันดีทจี่ ะได้เข้าไปสัมผัสทีพ่ กั ที่มีธรรมชาติล้อมรอบ ท�ำให้ทุกอย่างดูผ่อนคลาย เพราะมนต์เสน่ห์ไทรโยคนั้นชวนให้มา พักผ่อนจริงๆ แพพักส่วนใหญ่ถกู ออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ หน้าห้องพักมีเปลไว้ให้เหมาะ แก่การนั่งนอนอ่านหนังสือ ในช่วงเย็นจะมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างการล่องแพเปียก ถือว่า เรียกความสนุกได้สดุ มัน และยังมีกจิ กรรมอีกหลายอย่างน่าสนใจ เช่น พายเรือคายัคล่องไป ตามสายน�ำ้ ขีช่ า้ งชมธรรมชาติ และพาช้างไปอาบน�ำ้ ถือว่าเป็นไฮไลท์ ลมหนาวทิ้งความโรแมนติกไว้บนสายน�้ำ ประกอบกับความเป็นส่วนตัวของสถาน ทีพ่ กั ท�ำให้ววิ และบรรยากาศตอนเย็นชวนดึงดูดความโรแมนติกเพิม่ ขึน ้ เป็นสองเท่า ลองนึก ภาพพระอาทิตย์กำ� ลังโน้มตัวต�ำ่ ลง สาดแสงระยิบระยับลงบนสายน�ำ้ กระทบสายตา พร้อม กับตอนทีเ่ ครือ่ งดืม่ เย็นๆ ก�ำลังมาเสิรฟ์ มันจะเป็นเวลาทีแ่ สนพิเศษขนาดไหน การจ้องมอง ดูธรรมชาติรอบข้างเคลือ่ นไปโดยตัวเราหยุดอยูก่ บั ทีท่ ำ� ให้ใจเรานิง่ ลง และเป็นช่วงวันหยุดที่ ดูคมุ้ ค่าจริงๆ หลังการท�ำงานหนักมาทัง้ สัปดาห์ เราอาจต้องการเวลาให้หวั ใจพักผ่อนเสียบ้าง และ กาญจนบุรกี เ็ ป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีผ่ มอยากแนะน�ำ ฤดูรอ้ นนีล้ องสะกิดชวนคนข้างกายไป เติมความรักความโรแมนติกบนสายน�ำ้ แควน้อยไปพร้อมกันสิ ขอบอกเลยว่ากาญจนบุรไี ป กีค่ รัง้ ก็ไม่มเี บือ่

60

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

บอย อิม่ ก�ำลังดี


ดอกเสีย้ วทัวร์

DOK SEAW TOUR

“มหัศจรรย์รงุ้ กินน�ำ้ ทีน ่ ำ�้ ตกทีลอซู” น�ำ้ ตกปิตโุ๊ กร น�ำ้ ตกทีลอซู น�ำ้ ตกทีลอต่อ น�ำ้ ตกปะหละทะ ดอยหัวหมด

บริการพาเทีย่ วพร้อมทีพ ่ ก ั อาหาร ทัวร์ปา่ ล่องแก่ง เรือยาง แคมปิง้

“ราคาเริม่ ต้น 2,000 บาท”

รายละเอียดเพิม่ เติม FACEBOOK : ดอกเสีย ้ วทัวร์ น�ำ้ ตกทีลอซู อ�ำเภออุม้ ผาง ใบประกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วเลขที่ 00053/2559

บริหารงานโดย คุณอนุสรณ์ ดอกเกีย๋ ง (แบ็ค) โทร. 089-860-5070


สองสามก้าว 07  

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ สองสามก้าว ฉบับที่ 7 เดือน มีนาคม 2560

สองสามก้าว 07  

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ สองสามก้าว ฉบับที่ 7 เดือน มีนาคม 2560

Advertisement