__MAIN_TEXT__

Page 1

สอง สาม ก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ ฉบับที่ 3 l พฤศจิกายน 2559

อุ้มผาง เมืองกลางป่า เส้นทาง 1,219 โค้ง

FREE COPY 5 ทริปทะเลชลบุรี 5 วิธีเปลี่ยนตัวเองเป็นนักเดินทาง อมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครูอาสาพาน้องท่องทะเล


สอง สาม ก้าว


เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


แวะพักทักทาย ราวสามเดือนก่อน เพือ่ นเก่าคนหนึง่ โทรศัพท์ทกั ทายมา เล่าให้ผมฟังว่าก�ำลังมีปญ ั หาคร�ำ่ เครียด หัวแทบระเบิดทัง้ เรือ่ งเงิน งาน และครอบครัว อยากจะหนีโลกวุน ่ วายไปพักผ่อนสักสามสีว่ น ั ผมจึงแนะน�ำ ง่ายๆ ว่าลองขับรถไปเช่าเต็นท์นอนทีเ่ ขาใหญ่ดสู ิ ฤดูฝนสีเขียว อากาศก�ำลังดีเชียวล่ะ พอมีโอกาสเจอหน้ากัน เขาขอบอกขอบใจผมยกใหญ่ บอกว่ามัวแต่โหมท�ำงานไม่ได้เทีย่ วมานาน ชีวติ มันตึงจนเกินไป เวลาแค่สามวันสองคืนสัน ้ ๆ ทีเ่ ขาใหญ่ชว่ ยให้เขาคิดอะไรได้เยอะเลย คลายทุกข์คลาย เศร้า เติมพลังใจให้ชวี ติ ต่อจากนีจ้ ะพยายามออกไปหาความสุขให้ได้อย่างน้อยสักสองสามเดือนครัง้ ผมอมยิม้ แล้วบอกไปว่าความสุขทีเ่ ขาได้รบั มาน่ะ มันไม่ได้อยูท่ เ่ี ขาใหญ่หรอก แต่มน ั อยูท่ หี่ วั ใจของ นายต่างหาก ความสุขจากการเดินทางอยูท่ ไี่ หน? มันไม่ได้อยูใ่ นป่าเขา อยูใ่ ต้ทอ้ งทะเล อยูเ่ หนือเมฆหมอก หรือ อยูใ่ นเมืองสโลว์ไลฟ์อะไรเหล่านัน ้ หรอกครับ ความสุขมันอยูภ่ ายในตัวเราเอง ซุกซ่อนอย่างเงียบเชียบอยู่ ในกล่องใบเล็กซึง่ มีชอ่ื ว่าหัวใจ ความสุขทีค่ นเรามักได้รบั ระหว่างเดินทางจึงไม่ได้มาจากการเก็บเกีย่ วข้าง นอก แต่เกิดจากการทีเ่ ราไขกล่องความสุขของตัวเองเพือ่ ปลดปล่อยมันออกมา ลองนึกดูสคิ รับว่าต่อให้เดินทางไปสถานทีท่ สี่ วยทีส่ ดุ ในสามโลก งดงามทีส่ ดุ ในสามปฐพี ทว่าหาก ในใจยังร้อนรน ไม่ยอมลดละปล่อยวางความหนักอึง้ ซึง่ ก�ำลังแบกรับมันอยู่ ท�ำอย่างไรเราก็ไม่อาจสัมผัสถึง ความสุขจากการเดินทางท่องเทีย่ วครัง้ นัน ้ อยูด่ ี ส่วนคนทีย่ มิ้ แย้มตลอดเส้นทาง หัวเราะตืน ่ เต้นกับทุกสิง่ ทีเ่ ห็น มันไม่สำ� คัญเลยว่าสถานทีท่ เี่ ขา ไปคือทีไ่ หนหรือเป็นอย่างไร เพราะเขารูว้ ธิ ไี ขกล่องปล่อยความสุขให้มน ั โลดแล่นอยูเ่ สมอ จะเดินทางด้วยรถไฟ รถยนต์ เรือเมล์ เครือ่ งบิน จะแบกเป้ไปนอนเต็นท์ นอนรีสอร์ทหรูหรา โรงแรม ห้าดาว เทีย่ วกับบริษทั ทัวร์ หรือแบ็คแพ็คกันเอง อะไรก็ตามแต่สไตล์ทคี่ ณ ุ ชอบเถอะ ขอเพียงรูจ้ กั ละทิง้ บาง สิง่ บางอย่างลงเสียบ้าง รูจ้ กั เก็บเกีย่ วช่วงเวลาดีๆ สักหน่อย แง้มเปิดฝากล่องความสุขสักนิด ทริปไหนก็เป็น ทริปแสนวิเศษได้ทงั้ นัน ้ มันเป็นเรื่องจริงอย่างที่สุด - ความสุขไม่ได้อยู่รอบกาย แต่มันอยู่ในร่างกายของเรา และผม สนับสนุนทุกการเดินทางเพือ่ ไขกล่องแห่งความสุขใบนี้ มาเดินทางเพือ่ เติมความสนุกให้กบั ชีวติ กันนะครับ

นายสองสามก้าว

สองสามก้าว เ พ ร า ะ ก า ร เ ดิ น ท า ง ส ร ้ า ง แ ร ง บั น ด า ลใ จ

ร่วมสร้างสรรค์โดย : ธตินันท์ ค�ำภักดี, ธิรยุทธ์ ถาวรเจริญสกุล, ธีระวัฒน์ ธรรมนิยม, ประสิทธิ์ศักดิ์ โต้ทองดี, นฤดล ปาณฑุเดชะ, ณัฐริกา อภิมติรัตน์ และ อภิชิต บวรวิริยพันธุ์ ติดตามและติดต่อ สองสามก้าว ได้ทาง Facebook : นายสองสามก้าว / A Life, A Traveller หรือ www.facebook.com/alifeatraveller Twitter : @alifeatraveller หรือ www.twitter.com/alifeatraveller E-mail : alifeatraveller@outlook.com Tel : 087-981-5777 ดาวน์โหลดฉบับย้อนหลังฟรีที่

www.alifeatraveller.com

บทความ ข้อเขียน และภาพถ่ายใน E-magazine ฉบับนี้ มีลิขสิทธิ์เฉพาะตามกฎหมาย ห้ามน�ำไปใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

4

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


6 แกลเลอรี่ประเทศไทย ... ดอกไม้ 12 แบกเป้ตามหน้าปก ... อุ้มผาง 30 จัดทริปเที่ยว ... 5 ทริปทะเลชลบุรี 34 เที่ยวไปคิดไป ... 5 วิธีเปลี่ยนตัวเองเป็นนักเดินทาง 36 ท่องไปในอุทยานฯ ... แก่งกระจาน 42 CSR อาสาท่องเที่ยว ... อาสาพาน้องท่องทะเล 46 พักกายสบายใจ ... อมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา 52 บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ... The Travelerz


แกลเลอรีป่ ระเทศไทย

นางพญาเสือโคร่ง (ธันวาคม - มกราคม) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

6

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ดอกไม้ Flower

ดารดาษบานสะพรัง่ อวดสีสน ั เฉิดโฉมฉาย บุษบาแย้มกลีบกลาย ต้องยิม้ พรายยามได้มอง สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

7


กระเจียว (กรกฎาคม - สิงหาคม) อช.ไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

8

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ทานตะวัน (พฤศจิกายน - ธันวาคม) บ้านหัวดง อ.โคกส�ำโรง จ.ลพบุรี

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

9


10

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

หงอนนาค (กันยายน - ตุลาคม) อช.ภูสอยดาว อ.น�้ำปาด จ.อุตรดิตถ์


คอสมอส (ธันวาคม - มกราคม) จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

11


แบกเป้ตามหน้าปก เรื่อง... นายสองสามก้าว

อุม้ ผาง เมืองกลางป่า เส้นทาง 1,219 โค้ง วันศุกร์ --- ผมบิดขีเ้ กียจเต็มเหยียดจนกระดูกแทบลัน ่ หลังเปิดประตูลงจากรถสอง แถวโดยสารแม่สอด-อุม้ ผาง การเดินทางยาวนานห้าชัว่ โมง ผ่านโค้งซ้ายโค้งขวาลัด เลาะตามไหล่เขามากกว่าพันโค้งท�ำให้รา่ งกายอ่อนล้าไม่ใช่เล่น ยังดีทวี่ วิ ทิวทัศน์ สวยๆ สองฝากฝัง่ ตลอดเส้นทางพอสร้างความเพลิดเพลินใจได้อยูบ่ า้ ง นีค่ อื อุม้ ผาง อ�ำเภอชายแดนไทย-พม่า แหล่งรวมชนกลุม่ น้อยหลากหลายชาติพน ั ธุ์ เป็นอ�ำเภอทีอ่ ยูห่ า่ งไกลตัวจังหวัดมากทีส่ ดุ ของประเทศ เต็มไปด้วยผืนป่า ทัง้ ป่าดิบ ยากแก่การเข้าถึง ป่าเปิดซึง่ ก�ำลังถูกบุกรุกจากพืน ้ ทีก่ ารเกษตร ป่าทีจ่ ดั เป็นทีท่ อ่ ง เทีย่ วส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป และรูจ้ กั กันดีทสี่ ดุ คือทีน ่ เี่ ป็นบ้านของทีลอซู น�ำ้ ตกยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ไม่มที ใี่ ดเทียมในบ้านเรา รับกระเป๋าสัมภาระที่ผูกมัดไว้บนหลังคาลงมาเรียบร้อย ชายหนุ่มเจ้าบ้านเจ้าของ รีสอร์ทน�ำเทีย่ ว “ดอกเสีย้ วทัวร์” ก็เดินยิม้ แย้มมาทักทาย พร้อมชีแ้ จงว่าจัดเตรียม ทุกอย่างรออยูท่ า่ แล้ว แม้ผมจะเคยมาเยือนอุม้ ผางก่อนหน้านีส้ องสามครัง้ แต่จบั ความรูส้ กึ ได้วา่ คราวนีค้ งพิเศษมากกว่าทีผ่ า่ นมา

12

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

13


อ�ำเภอพันโค้ง

ทางหลวง 1090

ห้าชัว่ โมงก่อนหน้า --- แดดยามเช้าส่องแรงแยงตา ผูค้ น ในสถานีขนส่งผู้โดยสารแม่สอดบางตาลงมาก ต่างจาก ช่วงก่อนฟ้าสว่างทีม่ คี นคึกคักหนาแน่น ทัง้ ชาวไทย ชาว พม่า ชาวมุสลิม ต่างมีภารกิจต้องเดินทางไปใช้ชวี ติ ตาม วิถขี องตนเอง ผมนัง่ รถโดยสารจากกรุงเทพมาถึง บขส.แม่สอด ตัง้ แต่ตี ห้าครึง่ หัวใจร้อนรนอยากเดินทางต่อสูอ่ ำ� เภออุม้ ผางแทบ แย่ แต่ท�ำเช่นนั้นไม่ได้เมื่อตารางบนกระดานไวท์บอร์ด เล็กๆ ระบุชดั เจนว่ารถสองแถวแม่สอด-อุม้ ผาง เทีย่ วแรก ออกเวลา 7.30 น. ปล่อยเวลารอจนถึงก�ำหนด รถก็เคลือ่ นตัวจากสถานีขนส่ง ทว่ายังวนเวียนซื้อของและรับผู้โดยสารเพิ่มเติมที่ตลาด แม่สอดอีกหลายสิบนาทีจึงค่อยเริ่มเดินทางจริงจัง “พี่ โกวิท” โชเฟอร์สองแถวประสบการณ์สามปีคยุ กับผมอย่าง อารมณ์ดีว่าเส้นทางไกลมาก ช่วงวันธรรมดาวิ่งรถแค่วัน ละเทีย่ ว ดังนัน ้ จ�ำเป็นต้องรับผูโ้ ดยสารให้ได้มากทีส่ ดุ ไม่ เช่นนัน ้ อาจมีรายได้ไม่คมุ้ ค่าท�ำงานและน�ำ้ มัน ทางหลวงหมายเลข 1090 แม่สอด-อุม้ ผาง พาเราออกจาก อ�ำเภอแม่สอด เข้าสู่อ�ำเภอพบพระ พื้นที่ราบการเกษตร แปรเปลีย่ นเป็นภูเขา รถแล่นเลือ่ นตามทางลาดยางซึง่ ได้ รับการขนานนามว่าถนนลอยฟ้า แวะพักให้กน ิ ข้าวครึง่ ทาง ทีบ่ า้ นอุม้ เปีย้ ม ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ไม่กกี่ โิ ลเมตร และเป็นทีต่ งั้ ของศูนย์อพยพผูล้ ภี้ ยั จากนัน ้ จึงเริม่ เข้าสูเ่ ขต อ�ำเภออุม้ ผาง แต่ยงั ต้องเดินทางต่ออีกเกือบ 80 กิโลเมตร บนถนนคดเคีย้ วกว่าจะถึงตัวอ�ำเภอ บนเส้นทางสายนีเ้ ป็นเรือ่ งปกติทน ี่ กั ท่องเทีย่ วต่างถิน ่ มัก มีอาการเวียนหัวคลืน ่ ไส้ หรือถึงขัน ้ นอนสลบไสล การทาน ยาแก้เมารถสักเม็ดและเลือกนั่งข้างหน้าเหมือนที่ผมท�ำ ช่วยป้องกันการวิงเวียนได้มาก แม้วา่ นัง่ เบาะหน้าต้องจ่าย แพงกว่านัง่ ข้างหลัง 20 บาท ก็ตาม “นัง่ หน้ามีเพลงฟัง นัง่ สบายไม่เมารถ ขอเก็บมากกว่าอีก นิดหน่อยแล้วกัน” พีโ่ กวิทหัวเราะ ถึงอุม้ ผาง ผมสังเกตเห็นว่าความเจริญเดินมาเคาะประตู ทีน ่ เี่ ช่นเดียวกับทุกทีข่ องประเทศ ร้านสะดวกซือ้ เปิด 24 ชั่วโมงส่องไฟสว่างจ้า ร้านกาแฟกับร้านเหล้าเล็กๆ ตาม สมัยนิยมผุดขึ้นสองสามแห่ง อย่างไรก็ตามบรรยากาศ ภาพรวมยังคงเงียบสงบมาก ปราศจากความพลุกพล่าน ทุกอย่างด�ำเนินไปด้วยความเนิบนาบเรียบง่าย เหมือน ผูค้ นอยูก่ บั ความเป็นไปของตัวเอง ไม่ใส่ใจว่าโลกภายนอก จะเป็นเช่นไร คงเป็นเพราะถนน 1,219 โค้ง ท�ำหน้าทีอ่ ย่างดีปอ้ งกันไม่ ให้ความวุน ่ วายยุง่ เหยิงย่างกรายเข้ามา

14

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ตลาดร่มหุบ


บขส. แม่สอด

ทางหลวง 1090 สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

15


น�ำ้ แม่กลองและทีลอซู วันเสาร์ --- เรือยางสีเหลืองหกทีน ่ งั่ พาเราล่องไปตามน�ำ้ แม่นำ�้ สีชาเย็นตามธรรมชาติของฤดูฝน นีค่ อื หนึง่ กิจกรรมเด่นของการ เทีย่ วอุม้ ผาง ล่องเรือยางล�ำห้วยแม่กลอง เส้นเลือดสายหลักของ ชาวอุม้ ผาง ทิวทัศน์สองข้างทางเป็นป่าเขียวสลับกับเขาหินปูนสูง ใหญ่ มีเรือยางแล่นตามหลังเรามาอยูห่ ลายล�ำ

ทางเขตฯ จะปิดถนน อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินเท้าเข้าไป เท่านัน ้

หลังอาหารเที่ยงง่ายๆ ฝีพายเจ้าของรีสอร์ทเปลี่ยนหน้าที่เป็น โชเฟอร์รถโฟร์วลี เส้นทาง 10 กิโลเมตร จากผาเลือดสูท่ ลี อซูใน ช่วงปลายฤดูฝนยากล�ำบาก มีทางโคลนและหลุมลึกให้ฟน ั ผ่า ไม่ เหมือนกับฤดูหนาวซึง่ เส้นทางช่างราบเรียบ ส่วนช่วงกลางฤดูฝน

เสียงสายน�้ำหล่นจากหน้าผาสูงกระทบพื้นเบื้องล่างดังกึกก้อง กังวาลทัง้ ป่า ละอองน�ำ้ มหาศาลสาดกระเซ็นจนตัวเราชุม่ ฉ�ำ่ อยาก รูว้ า่ นิยามของค�ำว่าอลังการเป็นอย่างไร ผมแนะน�ำให้มาหาค�ำ จ�ำกัดความกันเองทีน ่ .ี่ .. ทีลอซู

เราต่างหัวโยกคลอนไปตามร่องลึกของถนน พลขับต้องใช้ทกั ษะ บังคับรถขัน ้ สูง กว่าจะผ่านแต่ละร่องเล่นเอาลุน ้ ตัวโก่ง จนราวบ่าย โมงเศษๆ เราจึงมาถึงใจกลางเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ อุม้ ผาง โฟร์ ถึงผาสูงใหญ่แห่งหนึง่ สายน�ำ้ หล่นพร�ำลงมาเหมือนน�ำ้ ตก ฝีพาย วีลเปรอะเปือ้ นดินโคลนหลายคันจอดเรียงรายอยูก่ อ่ นแล้ว มีทงั้ มือดี – เจ้าของรีสอร์ทนัน ่ แหละ ค่อยๆ พาเรือมาจอดหยุดสนิทอยู่ นักท่องเทีย่ วแบบวันเดียว กับนอนเต็นท์คา้ งแรม ฝัง่ ตรงข้าม “รอสักพักก่อนให้แดดออก” เขาบอก และทันทีทเี่ มฆ ครึม้ ก้อนใหญ่เคลือ่ นตัวพ้นดวงอาทิตย์ แสงแดดก็สอ่ งลงมากระ ค�ำถามว่าท�ำไมเราถึงยอมลงทุนเดินทางไกล ฝ่าฟันผ่านถนน ทบน�ำ้ ตกจนเกิดเป็นสายรุง้ สวยงาม เรือยางสองสามล�ำแล่นเข้า ลอยฟ้า 1,219 โค้ง ผ่านถนนลูกรังเละเทะหลายชัว่ โมง (ถ้ามาจาก มาประกอบฉากเพิม่ ชีวติ ชีวาให้แก่ภาพถ่ายของผม นีค่ อื น�ำ้ ตก ปากทางเข้า 25 กิโลเมตร ถ้ามาจากผาเลือด 10 กิโลเมตร) ต่อ ทีลอจ่อ แปลว่าน�ำ้ ตกสายฝน ด้วยเดินเท้าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติอกี 1.5 กิโลเมตร เมือ่ มาถึงน�ำ้ ตกทีลอซู ค�ำตอบจะกระจ่างด้วยสายตา “ใครเห็นสายรุง้ ทีลอจ่อแล้วจะผูกพันกันต้องกลับมาอีก” เขาบอก ผมพยักหน้ายิม้ รับ เพราะเคยเห็นสายรุง้ มาแล้ว และได้กลับมา ทีลอซูเป็นน�ำ้ ตกใหญ่ยกั ษ์ ไหลลงมาตามหน้าผาหินปูนความสูง อยูท่ น ี่ อี่ กี ครัง้ กว่าสามร้อยเมตร กินพืน ้ ทีก่ ว้างเกือบห้าร้อยเมตร ติดท็อปเทน น�้ำตกใหญ่ที่สุดของเอเชีย น้อยคนนักจะรู้ว่าทีลอซูที่เห็นใน พ้นจากน�ำ้ ตกสายฝน เรือแล่นผ่านแก่งเล็กๆ ชือ่ ว่าแก่งตะโคะบิ ปัจจุบน ั เป็นผลมาจากการถล่มของหน้าผาเมือ่ เกือบสามสิบปีกอ่ น มือพายทัง้ หัวท้ายได้โอกาสแสดงความช�ำนาญในการบังคับเรือ ท�ำให้นำ�้ ตกใหญ่เกิดธารน�ำ้ แยกย่อยหลายสาย ก่อนมาหยุดพักตรงบ่อน�ำ้ ร้อน จุดสกัดชัว่ คราวของเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ปา่ อุม้ ผาง มีของกินขายหลายอย่าง ทัง้ สามารถลงแช่นำ�้ ร้อน บางคนลัน ่ ชัตเตอร์เก็บภาพ บางคนเดินไปตามชัน ้ น�ำ้ ตกเล็กๆ อุณหภูมกิ ำ� ลังดี สักพักหนึง่ เราจึงค่อยเดินทางต่อสูห่ น่วยพิทกั ษ์ฯ หาแอ่งเล่นน�ำ้ บางคนพยายามปีนป่ายให้สงู ทีส่ ดุ และบางคนไม่ ผาเลือด รอเปลีย่ นจากเรือเป็นรถ 4x4 มุง่ หน้าสูน ่ ำ�้ ตกทีลอซู ท�ำสิง่ ใดเลยนอกจากยืนมองภาพเบือ้ งหน้านิง่ ๆ อยูเ่ ช่นนัน ้

น�้ำตกทีลอซู

16

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ล่องเรือยางแม่กลอง

น�้ำตกทีลอจ่อ

น�้ำตกทีลอซู

ล่องเรือยางแม่กลอง

น�้ำตกทีลอจ่อ

น�้ำตกทีลอซู

โบสถ์ปรกโพธิ์

น�้ำตกทีลอซู

ถนนสู่น�้ำตกทีลอซูช่วงปลายฤดูฝน สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

17


ดอยหัวหมด

เทีย่ วรอบนอก ถูกต้องกับค�ำบอกทีว่ า่ หากไม่มาทีลอซูกเ็ หมือนมาไม่ถงึ อุม้ ผาง แต่ความจริงอุม้ ผางยังมีทเี่ ทีย่ วธรรมชาติอกี หลากหลาย ถ้าอยาก เทีย่ วให้ทวั่ ควรมอบเวลาเต็มทีห่ นึง่ วัน การเทีย่ วแบบนีผ้ ปู้ ระกอบ การมักเรียกว่าเทีย่ วรอบนอก หมายถึงเทีย่ วสถานทีต่ า่ งๆ รอบตัว อ�ำเภออุม้ ผางนัน ่ เอง วันอาทิตย์ --- หลังอาหารเช้า เราขึ้นรถกระบะคันเดิมพร้อม โชเฟอร์คนเดิมไปแวะให้อาหารปลาหลายร้อยตัวที่วังปลาปุงที่ ห้วยยะแมะ ก่อนมุง่ สูว่ นอุทยานถ�ำ้ ตะโคะบิ บ้านแม่กลองใหม่ ทันทีทลี่ งจากรถเด็กชายวัยปลายประถมสามคนก็มายืนตัวตรง เหมือนเคารพธงชาติอยูข่ า้ งหน้า พวกเขาคือไกด์เยาวชนผูน ้ ำ� พา พวกเราเดินชมหินงอกหินย้อยข้างในถ�ำ้ ถึงออกจะขีอ้ ายและอธิบายสิง่ ต่างๆ ได้เพียงตามทีท่ อ่ งจ�ำมาตาม ประสาเด็ก ทว่านีอ่ าจเป็นก้าวย่างเล็กๆ ในการพัฒนาอุม้ ผางให้ เป็นอ�ำเภอท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืนในยุคสมัยทีเ่ ด็กรุน ่ ใหม่สนใจเกมคอมพิวเตอร์มากกว่าการผจญภัยตามธรรมชาติ เหมือนเด็กยุคก่อน จากถ�ำ้ ตะโคะบิ เราหันหัวรถลงใต้ไปบ้านปะหละทะ ถึงหมูบ่ า้ น แล้วต้องลุยถนนลูกรัง 5 กิโลเมตร สูว่ นอุทยานน�ำ้ ตกปะหละทะ น�ำ้ ตกสามชัน ้ ทีน ่ คี่ งเป็นเพียงน�ำ้ ตกเล็กกระจิว๋ เดียวเมือ่ เทียบกับ ทีลอซู แต่ในช่วงน�้ำเยอะมีความสวยงามไม่ใช่น้อย ผู้คนพอ ประมาณผลัดกันแวะมาเล่นน�ำ้ อย่างสนุกสนาน

ดอยหัวหมด

จุดหมายสุดท้ายของวันคือดอยหัวหมด แนวเขาแห่งนี้วางตัว ขนานกับทางหลวงหมายเลข 1090 ช่วงอุม้ ผาง-ปะหละทะ-กะแง่ ดี ปกตินกั ท่องเทีย่ วมักมาชมความงามตอนพระอาทิตย์ขน ึ้ ตรง กม.10 เพราะรถยนต์เข้าถึง แต่เราเลือกมาดอยหัวหมดเพือ่ ชม พระอาทิตย์ตก การท�ำเช่นนั้นต้องเดินเท้าขึ้นจุดสูงสุดซึ่งอยู่ ประมาณ กม.8 ทางชันแถมยากล�ำบากเพราะพืน ้ หินกรวดง่ายต่อ การลืน ่ ล้ม ดังนัน ้ ถึงระยะทางไม่ไกลก็ตอ้ งใช้เวลามากพอดู หากจุดชมวิว กม.10 คือความสวย ที่ กม.8 ต้องเพิม่ ค�ำว่ากว่าและ ใส่ไม้ยมกอีกหลายตัว มุมมองบนยอดดอยรอบทิศ 360 องศา ชม ได้ทงั้ พระอาทิตย์ขน ึ้ และตก บนยอดเขาเคียงข้างกันมีลานโล่ง กว้าง หากปรับพืน ้ ทีก่ ำ� จัดวัชพืชต่างๆ สักหน่อยสามารถท�ำเป็น จุดแคมปิง้ กางเต็นท์ทดี่ ี

ถ�้ำตะโคะบิ

เย็นย�่ำวันนั้นเราจะผิดหวังเพราะสภาพท้องฟ้าไม่เป็นใจ แต่ ทิวทัศน์บนดอยหัวหมดนับว่างดงามเหลือเกิน มองเห็นภูเขาและ ผืนป่าตะวันตกในเขตเชือ่ มต่อทัง้ อุม้ ผาง ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทยั ธานี กว้างไกลสุดสายตา เขียวขจี เป็นเสน่หธ์ รรมชาติอย่าง สมบูรณ์

น�้ำตกปะหละทะ

18

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


น�้ำตกพาเจริญ

น�้ำตกป่าหวาย

จากพบพระกลับแม่สอด วันจันทร์ --- เวลาแห่งความสนุกมักเวียนว่ายอย่างรวดเร็ว สาม คืนในอุม้ ผาง ทีลอซู ทีลอจ่อ ถ�ำ้ ตะโคะบิ น�ำ้ ตกปะหละทะ ดอย หัวหมด กลายเป็นเพียงอดีต นาฬิกาปลุกทีด่ งั ขึน ้ ยามเช้าเป็น สัญญาณบอกว่าเวลาของเราในเมืองที่เหมือนจะไม่ใส่ใจโลก ภายนอกหมดลงแล้ว เราต้องเดินทางกลับสูโ่ ลกแสนวุน ่ วาย

อุทยานฯ จุดหมายทางผ่านยอดนิยม และสถานทีพ ่ กั ผ่อนของ คนละแวกนี้

ชื่อป่าหวายแต่ไร้ต้นหวาย (คงโดนตัดหมดแล้วสินะ) น�้ำตก หินปูนขนาดย่อมมีชน ั้ เล็กชัน ้ น้อยมากมาย ดินเป็นสีแดงท�ำให้ น�ำ้ ตกมีสคี อ่ นข้างน่ากลัว ทว่าดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบ ขณะ ที่อยู่ไกลกันอีกเพียงไม่กี่กิโลเมตรคือน�้ำตกพาเจริญ ที่ท�ำการ

ขณะรอรถทัวร์กลับกรุงเทพที่ บขส.แม่สอด ผมเปิดเฟสบุค๊ โพส ภาพอวดเพือ่ นๆ ตามประสา มีขอ้ ความจากมิตรคนหนึง่ เด้งขึน ้ มาว่า “เทีย่ วทีลอซูไม่ชวนกันบ้างเลย” ผมยิม้ แล้วพิมพ์ตอบกลับ ไปว่า “ไม่ได้มาเทีย่ วทีล่ อซู มาเทีย่ วอุม้ ผางต่างหาก”

อีกแห่งรายทางคือน�ำ้ ตกธารารักษ์ ชือ่ เดิมว่าน�ำ้ ตกผาชัน บ้านเจดีย์ โค๊ะ ริมทางหลวงหมายเลข 1090 ไหลจากผาสูงหลายสิบเมตร ชั้นเดียว อยู่ในความดูแลของเทศบาล มีลานจอดรถและพื้นที่ ขากลับ เจ้าของรีสอร์ทหนุม่ ผูเ้ ป็นทัง้ ฝีพายเรือยางและโชเฟอร์รถ พักผ่อน น�้ำตกเล่นน�้ำแบบบ้านๆ แห่งนี้ดูดีมีเสน่ห์อย่างน่า โฟร์วีล อ�ำนวยความสะดวกให้ผมด้วยการไปส่งถึงตัวอ�ำเภอ ประหลาด แม่สอด พร้อมพาเทีย่ วรายทาง พบพระ-แม่สอด ไปในตัว มาเยือนอุม้ ผาง หลายคนมักให้ความสนใจเฉพาะทีลอซู – หรือ หลังจากใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าๆ ผ่านถนนพันโค้งจนถึงกลาง อีกแห่งคือน�ำ้ ตกรูปหัวใจ ปิตโุ๊ กร อันโด่งดังเป็นพลุแตกในช่วง อ�ำเภอพบพระ เราเลีย้ วรถเข้าไปตามป้ายบ้านชิบาโบ สูน ่ ำ�้ ตกป่า สองปีทผี่ า่ นมา จนท�ำให้หลงลืมไปว่าทีน ่ มี่ ธี รรมชาติอกี มากมาย หวาย เขตอุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกพาเจริญ เป็นน�ำ้ ตกซึง่ จังหวัด น่าสนใจให้ค้นหาเรียนรู้ และทีลอซูหาใช่ทั้งหมดทั้งมวลของ พยายามกระตุน ้ เรือ่ งการท่องเทีย่ วให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน ้ อุม้ ผาง

น�้ำตกธารารักษ์

น�้ำตกธารารักษ์

ขอขอบคุณ

ดอกเสีย้ วทัวร์ บริการน�ำเทีย่ ว ทีพ่ กั อาหาร ทัวร์ปา่ ล่องแก่ง อ�ำเภออุม้ ผาง ติดต่อ คุณอนุสรณ์ ดอกเกีย๋ ง (แบ็ค) โทร. 089-860-5070 Facebook : ดอกเสีย้ วทัวร์ น�ำ้ ตกทีลอซู อ�ำเภออุม้ ผาง สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

19


ดอยมะม่วงสามหมื่น

ดอยหัวหมด วัดหนองหลวง

เทีย่ วทีไ่ หนในอุม้ ผาง อ�ำเภออุม้ ผาง น�ำ้ ตกทีลอซู

ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของบ้านเราอย่างไร้ขอ้ กังขา สามารถนัง่ รถยาว 25 กิโลเมตร หรือล่องเรือไปขึน ้ ทีห่ น่วยพิทกั ษ์ฯ ผาเลือด แล้วต่อรถ อีก 10 กิโลเมตร เมือ่ ถึงลานกางเต็นท์ตอ้ งเดินเท้า 1.5 กิโลไป ตามทางคอนกรีตจึงถึงตัวน�ำ้ ตก ทัง้ นีถ้ นนเข้าสูน ่ ำ�้ ตกจะปิดใน ช่วงฤดูฝน ทว่าตัวน�้ำตกสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยใช้การ เดินเท้าเข้าไป

20

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ล่องเรือแม่กลอง – น�ำ้ ตกทีลอจ่อ

นัง่ เรือยางตามล�ำน�ำ้ แม่กลอง ตลอดทางมีหน้าผาสวยๆ ให้ชม และล่องแก่งเล็กๆ ให้ได้รอ้ งวีด๊ ว๊าย ไฮไลท์คอื น�ำ้ ตกทีลอจ่อ หรือ น�ำ้ ตกสายฝน หากมาช่วงสายแดดดีจะเห็นสายรุง้ สะท้อนน�ำ้ ตก และยังมีจดุ แวะพักเป็นบ่อน�ำ้ ร้อนธรรมชาติทเี่ ราลงไปแช่ได้ดว้ ย


ดอยหัวหมด (กม.10)

จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยอดนิยมเพราะมองวิวได้ไกลสุดสายตา เกือบทุกคนซึง่ มาเทีย่ วอุม้ ผางต้องแวะมาหรือรีสอร์ททีพ่ กั พามา แต่ใครจะเห็นทะเลหมอกสวยสมใจหรือไม่กแ็ ล้วแต่ดวงนัน ่ แหละ

ถ�้ำตะโคะบิ

ดอยหัวหมด (กม.8)

จุดสูงสุดของดอยหัวหมด มีทางเดินทางจากริมถนนขึน ้ ถึงยอด ใช้เวลาสีส่ บิ นาที ทางเดินชันพอสมควรและล�ำบากด้วยหินกรวด ค่อนข้างลืน ่ แต่ดา้ นบนวิวสวยงาม มองเห็นทุกทิศทาง ชมได้ทงั้ พระอาทิตย์ขน ึ้ และตก

ถ�ำ้ ตะโคะบิ

เป็นวนอุทยาน ภายในถ�ำ้ มีหน ิ งอกหินย้อย ยาวสามกิโลเมตร สามารถทะลุออกอีกฝัง่ ในถ�ำ้ ไม่มกี ารติดตัง้ ไฟฟ้าแต่สามารถเดิน ชมได้เองโดยการน�ำไฟฉายเข้าไป ปัจจุบน ั มีไกด์เยาวชนน�ำเทีย่ ว ในวันหยุดและฤดูทอ่ งเทีย่ ว หากไม่มไี กด์นอ้ งๆ สามารถติดต่อ เจ้าหน้าทีน ่ ำ� ทางถ้าต้องการ

วัดหนองหลวง

โดดเด่นด้วยโบสถ์ไม้สกั หลังเล็กแต่มคี วามสวยงาม มีการสร้าง พระประจ�ำวันเกิดด้วยไม้ตะเคียนให้พทุ ธศาสนิกชนกราบไหว้

น�ำ้ ตกปะหละทะ

อีกหนึง่ วนอุทยานในอุม้ ผาง ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นปะหละทะ เป็นน�ำ้ ตก ขนาดเล็กมีสามชั้น ช่วงน�้ำเยอะสวยงามเหมาะกับการเล่นน�้ำ ทางเข้าน�้ำตกเป็นเส้นทางลูกรังเหมาะกับรถโฟร์วีลหรือรถ กระบะสูงเท่านัน ้

น�้ำตกทีลอจ่อ

บ้านครูซน ั

ร้านของฝากของทีร่ ะลึกยอดฮิตประจ�ำอุม้ ผาง มีสน ิ ค้าหลากหลาย เสื้อยืดที่ระลึกเก๋ไก๋ก็มากมาย เดี๋ยวนี้จัดท�ำมุมถ่ายรูปสวยๆ ถูกใจตากล้องและนายแบบนางแบบนักแหละ

กาแฟอาโม-อาปา

ร้านกาแฟสดบรรยากาศดีในตัวอ�ำเภออุม้ ผาง อาโมกับอาปาคือ แม่กบั พ่อในภาษากะเหรีย่ ง นอกจากกาแฟอร่อยๆ ยังมีอาหาร ข้าวขาหมู ก๋วยเตีย๋ ว เหมาะมาเติมท้องในมือ้ กลางวัน

ถนนคนเดิน

จัดขึน ้ ต้อนรับฤดูทอ่ งเทีย่ วของอุม้ ผาง ตัง้ แต่ปลายเดือนตุลาคม จนถึงราวเดือนมีนาคม มีทกุ วันศุกร์และเสาร์ บริเวณซอยภูดอย แคมป์ไซต์ เน้นของกินทัง้ คาวและหวาน

น�้ำตกทีลอซู

วังปลาปุง

วังปลาในห้วยยะแมะ ใกล้ตวั อ�ำเภออุม้ ผาง มีการจัดท�ำสถานที่ ให้มาพักผ่อนหย่อนใจและให้อาหารปลา ตรงฝายกันน�ำ้ ช่วงหน้า หนาวและหน้าร้อนถือเป็นสถานทีเ่ ล่นน�ำ้ ได้ดอี กี แห่ง

น�ำ้ ตกปิตโุ๊ กร – ดอยมะม่วงสามหมืน ่

โด่งดังเป็นพลุแตกในช่วงปีทผี่ า่ นมา อยูใ่ นเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ ป่าอุม้ ผาง ไหลลงมาจากดอยมะม่วงสามหมืน ่ สายน�ำ้ สองเส้น บรรจบกันคล้ายรูปหัวใจ การไปเที่ยวต้องค้างแรมในป่าอย่าง น้อยหนึ่งคืน และเหมาะเฉพาะฤดูฝนเพราะมีน�้ำแค่ช่วงฝนชุก เท่านัน ้ สามารถติดต่อรีสอร์ทน�ำเทีย่ วในอุม้ ผาง หรือขอไกด์ทอ้ ง ถิน ่ ได้ทบี่ า้ นกุยเลอตอ

น�้ำตกปะหละทะ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

21


น�้ำตกป่าหวาย

ระหว่างทาง แม่สอด-พบพระ (ทางหลวงหมายเลข 1090) น�ำ้ ตกธารารักษ์

น�ำ้ ตกชัน ้ เดียวแต่สงู พอสมควร เข้าจากทางหลวงหมายเลข 1090 กม.ที่ 26 บ้านเจดียโ์ คะ เพียงไม่กรี่ อ้ ยเมตร มีลานจอดรถกว้าง ขวาง สะพานเดินชมวิว ชาวบ้านในพืน ้ ทีน ่ ยิ มมาเล่นน�ำ้ พักผ่อน ในวันหยุด

น�ำ้ ตกพาเจริญ

อุทยานแห่งชาติเทีย่ วง่าย เพราะเข้าจากทางหลวง 1090 กม.ที่ 37 แค่นดิ เดียว ตัวน�ำ้ ตกเป็นชัน ้ เล็กๆ ไหลหลัน ่ ลงมาตามหินปูน มี ล านกางเต็ น ท์ ข องอุ ท ยานฯ ปั จ จุ บั น ยั งไม่ มี ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนียมเพราะอยูร่ ะหว่างเตรียมการ

น�ำ้ ตกป่าหวาย

น�ำ้ ตกเล็กๆ ในเขต อช.น�ำ้ ตกพาเจริญ ไหลลงมาตามชัน ้ หินปูน เล็กๆ มากกว่า 100 ชัน ้ พืน ้ ทีร่ ม่ รืน ่ ด้วยต้นไม้ ทว่าดินบริเวณ น�้ำตกเป็นสีแดงท�ำให้น�้ำตกแลดูสีไม่สวยนัก จากทางหลวง หมายเลข 1090 กม.ที่ 42 เลีย้ วเข้าซอยผ่านบ้านชิบาโบ และ บ้านป่าหวาย ระยะทาง 14 กิโลเมตร

น�้ำตกปิตุ๊โกร

ตลาดริมเมย

ตลาดสินค้าริมแม่นำ�้ เมย ด่านชายแดน แม่สอด-เมียวดี สินค้า ส่วนมากเป็นของกิน เครือ่ งส�ำอางค์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เครือ่ งประดับ กับสินค้าตกแต่งบ้านต่างๆ

บ้านครูซัน

วังปลาปุง

22

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ล่องเรือยางแม่กลอง


เที่ยวแบบไหนดี การเทีย่ วในอุม้ ผางไม่เหมือนเทีย่ วทีอ่ น ื่ โดยทัว่ ไป การขับรถมาวอล์คอินหาทีพ่ กั เอง แล้วนึกอยากเทีย่ ว ไหนค่อยไปเองเป็นเรือ่ งไม่นยิ มสักเท่าไหร่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมคือซือ้ แพ็คเกจทัวร์คดิ ราคาต่อหัวกับรีสอร์ททีพ่ กั ทัง้ หลาย ส่วนใหญ่เลือกได้วา่ จะเริม่ แพ็คเกจทีใ่ ดตัง้ แต่ กทม. (จังหวัดอืน ่ ๆ) แม่สอด หรืออุม้ ผาง ราคาแพ็คเกจอาจผันผวนต่างกันขึน ้ อยูก่ บั ว่าเราเริม่ ต้นทีใ่ ด เทีย่ วทีไ่ หนบ้าง กินอาหารอะไร และแน่นอนทีส่ ดุ คือจ�ำนวนกีค่ น ยกตัวอย่าง เมือ่ สอบถามราคาแพ็คเกจสามวันสองคืนของรีสอร์ทสองแห่งทีต่ า่ งกัน คุณอาจไม่รวู้ า่ รีสอร์ท ทีค่ ดิ แพงกว่าจัดเตรียมอาหารดีๆ ไว้ให้ ส่วนรีสอร์ทราคาถูกกว่าอาจมีอาหารด้อยกว่า เช่นเดียวกับการ ต่อรองราคาแพ็คเกจ ซึง่ เป็นไปได้วา่ ราคาทีถ่ กู ลง อาจท�ำให้จำ� นวนอาหารลดลง มีการเปลีย่ นชนิดอาหาร หรือลดจ�ำนวนสถานทีเ่ ทีย่ วลงด้วย อย่างไรก็ตามนักท่องเทีย่ วทีช่ น ื่ ชอบการเทีย่ วตามใจตัวเองโดยไม่พงึ่ แพ็คเกจ สามารถติดต่อล่องเรือ ยาง หรือรถน�ำเทีย่ วน�ำ้ ตกทีลอซู น�ำ้ ตกปะหละทะ (ทัง้ สองแห่งไม่เหมาะกับรถยนต์ทวั่ ไป) ได้จากรีสอร์ท และสหกรณ์เดินรถน�ำเทีย่ ว อาจมีราคาแพงขึน ้ เล็กน้อย ขณะทีส่ ถานทีเ่ ทีย่ วซึง่ รถยนต์ทวั่ ไปเข้าถึงอย่าง เช่น ดอยหัวหมด ถ�ำ้ ตะโคะบิ ตัวอ�ำเภออุม้ ผาง สามารถเทีย่ วได้เองตามปกติ นอกจากนีท้ น ี่ กั ท่องเทีย่ วควรรูค้ อื รีสอร์ททีพ่ กั ในอุม้ ผางเกือบทัง้ หมดมีลกั ษณะเรียบง่ายไม่หรูหรา ไม่มี เครือ่ งปรับอากาศ (เพราะทีเ่ ราต้องการคือผ้าห่มหนาๆ ต่างหาก) และไม่มอี าหารบริการหากไม่ได้จดั สัง่ เตรียมไว้กอ่ น

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

23


ไม่มีรถไปยังไง การเดินทางสูอ่ ำ� เภออุม้ ผางแบบไม่มรี ถไม่ใช่เรือ่ งยาก และไม่วา่ จะอย่างไรคุณต้องตัง้ ต้นทีอ่ ำ� เภอ แม่สอด ซึง่ การเดินทางไปแม่สอด มีอยูห่ ลายวิธี 1. รถโดยสาร มีรถกรุงเทพ-แม่สอด ให้บริการทุกวัน ทัง้ มาตรฐาน ป.1 และวีไอพี เลือก ออกจาก กทม. รอบค�ำ่ จะถึง บขส.แม่สอด ตอนเช้าตรู่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง 2. หากเดินทางจากจังหวัดอืน ่ ๆ ให้นงั่ รถโดยสารไป บขส.จังหวัดตาก แล้วค่อยต่อรถตู้ โดยสาร ตาก-แม่สอด ซึง่ มีให้บริการตลอดทุกชัว่ โมงตัง้ แต่เช้าถึงค�ำ่ 3. สายการบินนกแอร์ เปิดบริการเส้นทาง กรุงเทพ (ดอนเมือง) – แม่สอด ทุกวัน วันละ สามถึงสีเ่ ทีย่ วบิน โดยท่าอากาศยานแม่สอดอยูต่ ดิ กับ บขส.แม่สอด เมือ่ ถึง บขส.แม่สอด ให้ตอ่ รถสองแถวโดยสาร แม่สอด-อุม้ ผาง รถออกทุกชัว่ โมงตัง้ แต่ 7.30 – 14.30 น. ราคาค่าโดยสารคนละ 130 บาท (นัง่ หลัง) และ 150 บาท (นัง่ หน้า) รถวิง่ ผ่านอ�ำเภอ พบพระ ถนนลอยฟ้า เข้าสูต่ วั อ�ำเภออุม้ ผาง ระหว่างทางจะแวะพักให้ทานอาหารและเข้าห้องน�ำ้ ที่ อุม้ เปีย้ ม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง หากจองทีพ่ กั ไว้แล้ว ถ้าอยูใ่ นเส้นทางสามารถให้รถสองแถวเข้าไปส่งได้เลย ไม่เช่นนัน ้ ให้ตดิ ต่อ รีสอร์ททีพ่ กั มารับทีต่ วั อ�ำเภออุม้ ผางอีกที

24

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


รู้สักนิดก่อนไปเที่ยว อุ้มผางเคยมีชื่อว่าอ�ำเภอแม่กลอง อยู่ในการปกครองของจังหวัดอุทัยธานี จากนั้นจึงย้ายไปขึ้นกับ ก�ำแพงเพชร กระทัง่ ปี พ.ศ. 2502 จึงโอนมาเป็นส่วนหนึง่ ของจังหวัดจากในชือ่ อ�ำเภออุม้ ผาง อ�ำเภอแห่งนีม้ ขี นาดใหญ่ถงึ 4,325 ตารางกิโลเมตร นับว่าใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย และใหญ่กว่าจังหวัด ต่างๆ ในประเทศถึง 26 จังหวัด อุม้ ผางยังเป็นอ�ำเภอซึง่ อยูห่ า่ งไกลจากตัวจังหวัดมากทีส่ ดุ อีกด้วย วัดระยะทางจากตัวอ�ำเภออุม้ ผางถึงตัว อ�ำเภอเมืองตาก ประมาณ 280 กิโลเมตร ผืนป่าอุ้มผางเป็นพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสามแห่งคือ เขตรักษาพันธุ์ฯ อุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์ฯ ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และเขตรักษาพันธุ์ฯ ห้วยขาแข้ง นอกจากนี้ยังมีวนอุทยานสองแห่งคือ วนอุทยานน�ำ้ ตกปะหละทะ กับวนอุทยานถ�ำ้ ตะโคะบิ แม่นำ�้ แม่กลองมีตน ้ ก�ำเนิดทีอ่ มุ้ ผาง รวมล�ำห้วยหลายสายเป็นแม่นำ�้ แม่กลอง ไหลลงใต้สจู่ งั หวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนชื่อเป็นแควใหญ่ เมื่อแม่น�้ำแควใหญ่รวมกับแควน้อย ที่อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี จะเปลี่ยนชื่อเป็น แม่นำ�้ แม่กลองอีกครัง้ ไหลผ่านราชบุรี และสมุทรสงคราม ลงทะเลอ่าวไทยทีด่ อนหอยหลอด ถนนแม่สอด – อุม้ ผาง หรือทางหลวงหมายเลข 1090 ซึง่ มีชอื่ เรียกเล่นๆ ว่าถนนลอยฟ้า และมีโค้งมากถึง 1,219 โค้ง ใช้เวลาสร้างนานกว่าสิบปี เสร็จสมบูรณ์เมือ่ ปี พ.ศ. 2526 คนในอุม้ ผางแต่ดงั้ เดิมคือชาวกะเหรีย่ ง ทัง้ กะเหรีย่ งปกากะญอ และกะเหรีย่ งโพล่ว ซึง่ ถือเป็นชนกลุม่ น้อย ทีอ่ ยูต่ ามเขตชายแดนไทย-พม่า กระทัง่ เมือ่ ร้อยกว่าปีกอ่ นจึงมีชาวไทยจากเขตภาคเหนืออพยพมาบุกเบิก หาพืน ้ ทีท่ ำ� กิน นอกจากนีป้ จั จุบน ั ในพืน ้ ทีอ่ มุ้ ผางยังมีชาวม้งอาศัยอยูไ่ ม่นอ้ ย สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

25


คนบนเส้นทาง เรื่อง... นายสองสามก้าว

26

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ลูกชายแห่งอุ้มผาง “ไม่เคยคิดว่าจะกลับมาอยูบ่ า้ น แต่พอกลับมาก็ไม่อยากไปไหนแล้ว” แบ็ค อนุสรณ์ ดอกเกีย๋ ง เจ้าของรีสอร์ทน�ำเทีย่ วดอกเสีย้ วทัวร์ อ�ำเภออุม้ ผาง คุยกับผมระหว่างเขาลงแรงจ�ำ้ ฝีพายพา เรือยางล่องไปตามล�ำน�้ำแม่กลอง “ช่วงแรกต้องปรับตัวเยอะเพราะไปอยู่ในเมืองมานาน เดีย๋ วนีช้ น ิ แล้วล่ะ” แบ็คเป็นคนอุม้ ผางโดยก�ำเนิด รูจ้ กั ทุกสิง่ ในเมืองกลางป่า พายเรือเป็นตัง้ แต่สบิ สาม พอสิบ ห้าก็ขับรถขึ้นทีลอซูได้แล้ว เคยเป็นทั้งไกด์ ลูกมือ ลูกหาบ ก่อนที่ปริญญาตรีสาขา คอมพิวเตอร์ทำ� ให้เขาผละจากเมืองซึง่ เต็มไปด้วยต้นไม้ไปอยูใ่ นเมืองใหญ่ปา่ คอนกรีต แต่เหมือนโชคชะตาไม่ยอมให้เขาจากไปไกล หลังเพิง่ ตัดสินใจกลับมาอยูบ่ า้ นเปิดร้านซ่อม คอมพิวเตอร์เล็กๆ แค่แป๊บเดียว พ่อก็มาด่วนเสียชีวติ อย่างกะทันหันเมือ่ กลางปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้แบ็คต้องรับหน้าทีส่ านกิจการของครอบครัวทีด่ ำ� เนินมาอย่างยาวนานแทน “ผมขัดกับพ่อประจ�ำนะ” แบ็คหัวเราะ “พ่อเขาประสบการณ์เยอะก็อยากท�ำตามทีเ่ คยประสบ ความส�ำเร็จ ส่วนผมอยากท�ำอะไรใหม่ๆ ดูบา้ ง เพราะดูเหมือนว่าเราจะย�ำ่ อยูก่ บั ที”่ ย�ำ่ อยูก่ บั ที่ – แบ็คหมายถึงภาพรวมการท่องเทีย่ วของอุม้ ผาง นักท่องเทีย่ วน�ำ้ ตกทีลอซูลด ลงจากสิบกว่าปีกอ่ นเกือบเท่าตัว แบ็คมองว่าเพราะทุกคนยังท�ำกันแบบเก่าๆ ต่างคนต่างท�ำ มือใครยาวก็สาวกันเอา น�ำมาซึง่ การขาดมาตรฐานในการบริการ และความไม่ไว้วางใจจาก นักท่องเทีย่ ว แบ็คก�ำลังมองหารูปแบบการท่องเทีย่ วใหม่ สถานทีใ่ หม่ เจาะกลุม่ ลูกค้าใหม่ คิดแหวกแนว อย่างเช่นพานักท่องเทีย่ วไปนอนเต็นท์บนดอย ล่องเรือไปนอนริมน�ำ้ แม่กลอง หรือเทีย่ ว เชิงเกษตรในไร่ข้าวโพด แต่ส�ำคัญที่สุดคือท�ำให้ทุกภาคส่วนจับมือกันยกระดับมาตรฐาน การท่องเที่ยวให้สูงขึ้น ท�ำให้คนในพื้นที่ทั้งไทยทั้งกะเหรี่ยงเห็นว่าการท่องเที่ยวสามารถ สร้างรายได้ตอ่ เนือ่ ง เกิดการกระจายรายได้ในวงกว้าง “คนข้างนอกมักคิดว่าบ้านเรามีรสี อร์ททีอ่ มุ้ ผาง หมายความว่าเราสบาย แต่จริงๆ ไม่ใช่เลย ฤดูทอ่ งเทีย่ วทีน ่ สี่ น ั้ มากทัง้ ทีเ่ รามีทรัพยากรหลากหลาย ผมอยากเห็นคนทีน ่ ชี่ ว่ ยกันสร้าง การท่องเทีย่ วระยะยาว เป็นการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนจริงๆ ถ้าไม่มใี ครเริม่ ผมก็ตอ้ งเป็นคน เริม่ ” แบ็คว่า ฤดูฝนก�ำลังหมดลง ลมหนาวพัดกรายเข้ามา นีค่ อื ปีแรกในชีวติ ทีแ่ บ็คต้องเป็นหัวเรือใหญ่ ดูแลกิจการของครอบครัว แน่นอนที่สุดว่ามันจะเป็นปีแห่งประสบการณ์ล�้ำค่าที่ส่งผลต่อ อนาคตของเขา และบางทีอาจจะต่ออนาคตของการท่องเทีย่ วในอุม้ ผาง ลูกชายแห่งอุ้มผางกลับมาอยู่บ้านพร้อมความตั้งใจ แต่คนรุ่นใหม่จะท�ำให้เกิดอะไรใหม่ๆ ได้บา้ งหรือเปล่า คงมีเวลาเท่านัน ้ ทีจ่ ะให้คำ� ตอบ...

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

27


ค�ำคมสองบรรทัด

สิง่ เดียวทีค่ วรหวาดกลัวในชีวติ คือกลัวทีจ่ ะไม่ได้ทำ� ตามความฝัน

28

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


นอกจากคนทีร่ กั สุดหัวใจ เราไม่ควรอุทศิ ชีวติ ให้สง่ิ อืน ่ ใด ถ้ามันไม่ใช่ความสุขของตัวเอง

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

29


จัดทริปเทีย่ ว เรื่อง... ไกด์คุณชาย

5 ทริ ป เก๋ เทีย่ วทะเลชลบุรี ทะเลชลบุรเี ป็นทีพ่ กั ผ่อนยอดฮิตระเบิดมาตัง้ แต่สมัยคุณปูย่ งั หนุม่ เพราะอยูไ่ ม่ ไกลกรุงเทพ เดินทางสะดวก แถมแต่ละพืน ้ ทีย่ งั มีความหลากหลายสวยงามตาม แคแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน พอนึกอยากเทีย่ วทะเลใกล้ๆ สักวันสองวัน ชลบุรจี งึ เป็นตัวเลือกแรกเสมอ ยิง่ เข้าปลายฝนต้นหนาวราวปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปถือว่าเหมาะเหม็ง เพราะทะเลทีน ่ จี่ ะสวยงามทีส่ ดุ ในรอบปี กระแสน�ำ้ เปลีย่ นทิศไม่พดั พาตะกอน ต่างๆ มายังฝัง่ คลืน ่ ลมค่อนข้างสงบ ถึงขนาดว่าหาดบางแสนและพัทยาน�ำ้ ยัง ใสคิดเอาแล้วกัน เพราะสวยแบบนีเ้ ลยขอหยิบยกทริปง่ายๆ ในการเทีย่ วทะเล ของจังหวัดชลบุรมี าให้พจิ ารณา

หาดนางร�ำ อ.สัตหีบ

30

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ศาลเจ้าหน่าจา

บางแสน อ.เมือง

ไฮไลท์นา่ เทีย่ ว : พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ม.บูรพา ศาลเจ้าหน่าจาไท้ จือ้ และถนนคนเดิน ทีส่ ดุ ของทีส่ ดุ ส�ำหรับทะเลพักผ่อน ไม่ใช่ดา้ นความสวยงามแต่ เป็นเรือ่ งความนิยม เดีย๋ วนีห้ าดบางแสนมีการจัดระเบียบใหม่ ให้ดสู ะอาดสะอ้านเรียบร้อย น่ามาพักผ่อนสุดๆ ส่วนความสวย ใสของน�ำ้ ต้องมาให้ถกู เวลาล่ะ ไม่อย่างนัน ้ อาจผิดหวัง นอกจากชายหาด มาบางแสนทั้ ง ที ต ้ อ งเข้ า ชมสถาบั น วิทยาศาสตร์ทางทะเล ในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือทีเ่ รามักเรียก ติดปากว่าพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ จากนัน ้ แวะให้อาหารลิงเขาสามมุข เดินเล่นวัดแสนสุขดูรปู ปัน ้ เปรตแสดงเรือ่ งราวนรกสวรรค์ เทีย่ ว ศาลเจ้าหน่าจาไท้จอื้ หรือวิหารเทพสถิตพระกิตเิ ฉลิม ซือ้ อาหาร ทะเลสดๆ กับของฝากทีต่ ลาดอ่างศิลา และเดีย๋ วนีว้ น ั ศุกร์-เสาร์ ทีแ่ หล่มแท่นมีถนนคนเดินคึกคักมาก หาดบางแสน

หาดบางแสน

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

31


เกาะล้าน อ.บางละมุง

ไฮไลท์นา่ เทีย่ ว : จุดชมวิวกังหัน จุดชมวิวส�ำนักสงฆ์ และชาย หาดสวยๆ จากแหลมบาลีไฮ พัทยา ไม่ไกล บอกไปใครก็ไม่อยากเชือ่ ว่าเกาะ ล้านเป็นเกาะซึ่งมีน�้ำทะเลใสแจ๋วประหนึ่งน�้ำก๊อก และนั่นคือ เหตุผลท�ำให้ทน ี่ เี่ ป็นหมุดหมายแรกๆ ในการเทีย่ วเกาะของนัก ท่องเทีย่ ววัยรุน ่ ยุคใหม่ ทัง้ สวย เดินทางสะดวก เทีย่ ววันเดียว ก็ได้ หากค้างคืนก็ยงิ่ ดี ท่าเรือบนเกาะล้านมีสองแห่งคือท่าหน้าบ้าน กับหาดตาแหวน มีข้อดีข้อเสียต่างกันคือหาดตาแหวนเล่นน�้ำได้เลยแต่ทัวร์จีน เยอะ ส่วนท่าหน้าบ้านต่อรถเทีย่ วหาดอืน ่ สะดวกแต่ตรงท่าเรือ เกาะสีชงั อ.เกาะสีชงั ไม่มีชายหาดให้เล่นน�้ำ นักท่องเที่ยวนิยมขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยว ไฮไลท์นา่ เทีย่ ว : พระจุฑาธุชราชฐาน ช่องเขาขาด จุดชมวิวรอย หาดนวล หาดแสม หาดเทียน หาดตายาย กับจุดชมวิวกังหันลม พระพุทธบาท เขาพระจุลจอมเกล้า และจุดชมวิวส�ำนักสงฆ์ ทว่าหากคุณขีร่ ถไม่แข็งขอแนะน�ำให้ใช้ บริการพีว่ น ิ จะปลอดภัยกว่า เกาะท่องเทีย่ วแรกสุดทางภาคตะวันออก และอ�ำเภอขนาดเล็ก ที่สุดของบ้านเรา ต้องท�ำความเข้าใจก่อนว่าที่นี่ไม่ใช่เกาะ จุดชมวิวกังหันลม ประเภทชายหาดทอดสีขาวทอดยาว เพราะจุดเด่นของสีชงั ส่วน มากเป็นสถานทีช่ มวิว หาดพักผ่อนมีเพียงหนึง่ แห่งเดียวคือหาด ถ�ำ้ พัง บรรยากาศบ้านๆ ไม่ได้โก้หรู จุดชมวิวพระมณฑปรอยพระพุทธบาท

ปกติเที่ยวที่นี่ถ้าไม่เช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เที่ยวเอง ก็ต้องเหมารถ เครือ่ งสกายแล็ปพาเทีย่ วสีแ่ ห่งคือพระจุฑาธุชราชฐาน ทีต่ งั้ ของ สะพานอัษฎางค์สขี าว ช่องเขาขาด หาดถ�ำ้ พัง และศาลเจ้าพ่อ เขาใหญ่ หากใครมีแรงแนะน�ำว่าลองเดินพิชิตยอดเขาพระ จุลจอมเกล้า ซึง่ อยูเ่ หนือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ และพระมณฑปรอย พระพุทธบาทขึน ้ ไป เหนือ่ ยแต่รบั รองว่าฟิน

ช่องเขาขาด

พระจุฑาธุชราชฐาน

32

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

หาดนวล

หาดแสม


เกาะขาม

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

หาดเตยงาม - อ่าวนาวิกโยธิน หาดนางรอง

เกาะแสมสาร

ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ

ไฮไลท์นา่ เทีย่ ว : ทุกสิง่ ทุกอย่างในบริเวณนี้

โด่งดังขึน ้ พรวดพราดช่วงสองสามปีทผี่ า่ นมาเพราะชือ่ เสียงความ สวยงามของ เกาะแสมสาร กับเกาะขาม สองเกาะเขตทหารเรือ ทีต่ อ้ งมาขึน ้ เรือกันทีน ่ ี่ และแม้ทง้ั สองเกาะดังกล่าวจะไม่อนุญาต ให้นกั ท่องเทีย่ วค้างแรม แต่เราสามารถหาทีพ่ กั ทัง้ แบบโฮมสเตย์ และบังกะโลรีสอร์ท โดยรอบหมูบ่ า้ นช่องแสมสารไม่ยาก ถ้าไม่อยากข้ามเกาะ ในพืน ้ ทีม่ ที เี่ ทีย่ วอืน ่ น่าสนใจอย่างหาดน�ำ้ ใส อยู่ในเขตทหารเรือซึ่งเพิ่งเปิดให้เที่ยวแค่ราวสองปี รวมถึง พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย อาคารหลังบนสุด สัตหีบ อ.สัตหีบ ของพิพธิ ภัณฑ์ตงั้ อยูบ่ นยอดเขาหมาจอ (ท่าเรือข้ามไปเกาะนัน ่ ไฮไลท์นา่ เทีย่ ว : ชมวิวแหลมปูเ่ จ้า เรือหลวงจักรีนฤเบศร หาด แหละ) เป็นจุดชมวิวทะเลแสมสารที่จะท�ำให้ทุกคนต้องตาโต นางร�ำ-นางรอง เช่นเดียวจุดชมวิวบริเวณสโมสรหาดน�ำ้ หนาว แดนดินถิน ่ ทหารเรือ คงไม่เว่อร์เกินไปถ้าจะบอกว่าสัตหีบคือโซน ทะเลสวยทีส่ ดุ ของชลบุรี เพราะเป็นเขตทหาร จึงโดดเด่นทัง้ เรือ่ ง ภูมทิ ศั น์ ความสะอาดสะอ้าน การดูแลรักษา แถมบอกเลยว่าที่ เที่ยวทะเลสัตหีบเยอะมาก วันเดียวไม่มีทางหมด ซึ่งขอแบ่ง คร่าวๆ เป็นสองโซน

เขาหมาจอ - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ

โซนแรกเข้าจากถนนสุขวุ ทิ คือ หาดทรายแก้ว หาดเตยงาม อ่าว นาวิกโยธิน ศาลกรมหลวงชุมพรฯ อ่าวดงตาล ทัง้ หมดอยูภ่ ายใน หน่วยงานทหารเรือฯ การเข้าไปเทีย่ วต้องแลกบัตรหน้าป้อมยาม แต่ละแห่ง ส่วนอีกโซนไปทางสนามบินอูต่ ะเภาจนเกือบสุดทาง จะเจอ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เรือหลวงจักรีนฤเบศร และ ชายหาดฝาแฝดหาดนางร�ำกับนางรอง วางแผนเทีย่ วว่าจะไปไหน บ้างกันตามสะดวก สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

33


เทีย่ วไปคิดไป เรื่อง... นายสองสามก้าว

34

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


5 วิธีเปลี่ยนตัวเอง จากนักท่องเที่ยวเป็นนักเดินทาง ท่องเทีย่ วกับเดินทาง ทัง้ สองค�ำมีความหมายภาพรวมใกล้เคียงกัน เพราะจะเทีย่ วก็ตอ้ งเดินทาง แต่สำ� หรับผมมีบางสิง่ สามารถน�ำมาแยกแยะ และมันไม่ได้ตา่ งกันเพราะว่าท่องเทีย่ วไปกับทัวร์ เดิน ทางไปด้วยตัวเอง ท่องเทีย่ วนอนรีสอร์ท เดินทางนอนเต็นท์ ท่องเทีย่ วขับรถยนต์ เดินทางขึน ้ รถไฟ ทว่าประเด็นส�ำคัญคือจุดประสงค์ตา่ งหาก... ท่องเทีย่ วเพือ่ พักผ่อน ชมความงามสถานที่ ส่วนเดินทางนัน ้ เพือ่ เรียนรู้ และเข้าใจสถานที่ หากคุณ ท�ำแค่เพียงเปลีย่ นทีน ่ อนเปลีย่ นทีก่ น ิ เหล้า ถ่ายรูปสวยๆ แล้วจากมา ไม่วา่ จะไปมากีร่ อ้ ยพันย่าน น�ำ้ คุณก็คงเป็นคนชอบเทีย่ วธรรมดาเท่านัน ้ อยากเปลีย่ นตัวเองจากนักท่องเทีย่ วมาเป็นนักเดินทาง ตะลอนเทีย่ วพร้อมเก็บเกีย่ วความเข้าใจ โลก ความเข้าใจชีวติ มากขึน ้ หรือเปล่า นีค่ อื 5 วิธแี สนง่ายทีท่ ำ� ได้ดว้ ยตัวเอง เรียนรูแ้ ผนที่ ระนองกับระยองมีทะเลเหมือนกันแต่ไม่ได้อยูใ่ กล้กน ั สักนิด ความรูร้ อบตัวเกีย่ วกับแผนทีง่ า่ ยๆ แค่ นีค้ ณ ุ รูบ้ า้ งไหม ไม่จำ� เป็นต้องรูท้ งั้ หมดหรอกว่าจังหวัดนัน ้ มีกตี่ ำ� บล กีอ่ ำ� เภอ ทว่าเมือ่ เอ่ยถึงสถาน ทีท่ อ่ งเทีย่ วสักแห่ง คุณควรนึกภาพออกว่ามันวางตัวอยูต่ รงไหน มีภมู ปิ ระเทศเป็นอย่างไร ศึกษาความเป็นมา การใส่ใจเรียนรูค้ วามเป็นมาจะท�ำให้คณ ุ เข้าใจท้องถิน ่ นัน ้ ท�ำไมคนเชียงใหม่ เชียงราย ถึงกราบ ไหว้พญามังราย ท�ำไมนครราชสีมาถึงมีปราสาทขอม พระประแดงท�ำไมเป็นชุมชนคนมอญ รวมทัง้ เรือ่ งราวทางธรรมชาติ แม่นำ�้ แม่กลองมาจากไหน เขาใหญ่ครอบคลุมกีจ่ งั หวัด เรือ่ งเหล่านีค้ นทีท่ ำ� เพียงเทีย่ วถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียไม่มที างรู้ หาหนทางคมนาคม เคยไปเทีย่ วโดยไม่ได้ขบั รถยนต์สว่ นตัวหรือเปล่า แล้วถ้าจอดรถยนต์ไว้กบั บ้าน คุณจะไปเชียงใหม่ หนองคาย สงขลา เกาะสมุย ได้อย่างไร หากนึกไม่ออกแสดงว่าเลเวลของคุณยังคงห่างไกลจากการ เป็นนักเดินทาง และจะดียงิ่ ขึน ้ ถ้าคุณรูว้ า่ ถ้าพลาดรถทัวร์เทีย่ วนีต้ อ้ งแก้ไขตรงไหน เพราะนักเดิน ทางผูช้ ำ�่ ชองย่อมรูว้ า่ มีวธิ ที จี่ ะไปให้ถงึ ทีห่ มายโดยไม่เกีย่ งวิธแี ละเวลา มองชีวติ ท้องถิน ่ เหนือคือภูเขา กลางคือทีร่ าบลุม่ อีสานคือทีร่ าบสูง ใต้คอื ทะเล ภูมศิ าสตร์ทไี่ ม่เหมือนกันท�ำให้การ ใช้ชีวิตของผู้คนต่างกัน หากคุณเหลียวมองชีวิตรอบด้านขณะท่องเที่ยวให้มากก็ย่อมเกิดความรู้ และเข้าใจเหตุผลของการกระท�ำซึง่ ต่างกัน ดังนัน ้ อย่าลังเลทีจ่ ะเดินเข้าหาผูค้ น ท�ำความเข้าใจและ รูจ้ กั พวกเขาเข้าไว้ ไปในทีท่ ไี่ ม่รจู้ กั ไม่วา่ โลกอินเทอร์เน็ตจะมีขอ้ มูลมากมายปานใด แต่ละทีย่ งั คงมีสถานทีซ่ งึ่ ไม่เคยได้รบั การกล่าว ถึงอยูเ่ สมอ อย่ากลัวทีจ่ ะไป อย่ากังวลว่ามันไม่คมุ้ ค่า นักท่องเทีย่ วมักตามรอยสิง่ ทีผ่ อู้ น ื่ แนะน�ำ แต่ นักเดินทางจะกลับมาแนะน�ำสิง่ ทีต่ นเองเห็นแก่ผอู้ น ื่ พวกเขาจะมีความสุขกับทุกสิง่ ทีพ่ บเจอไม่วา่ มันจะสวยงามมากน้อยขนาดไหน เพราะจุดหมายของเขาคือการเรียนรูโ้ ลกนีย้ งั ไงล่ะ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

35


ท่องไปในอุทยานฯ เรื่อง... นักเดินป่าสายชิล

ทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ผืนป่าตะนาวศรี วิวทะเลหมอกสามฤดู

36

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนแก่งกระจาน

ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย... นัน ่ คือความเป็นอันดับหนึง่ ของแก่งกระจาน อุทยานแห่ง ชาติเพียงแห่งเดียวของเพชรบุรี ซึง่ กินพืน ้ ทีจ่ งั หวัดเกือบครึง่ และขึน ้ ชือ่ เรือ่ งการเป็น ผืนป่าสมบูรณ์ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของบ้านเรา นานมากกว่า 35 ปี แล้วที่แก่งกระจานได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตลอด แนวป่าเทือกเขาตะนาวศรี พรมแดนไทย-พม่า ต้นแม่นำ�้ เพชรบุร-ี ปราณบุรี ทีน ่ เี่ ป็น จุดชมทะเลหมอกอันสวยงาม เป็นสถานทีส่ อ่ งนก ดูผเี สือ้ ศึกษาธรรมชาติ อีกทัง้ โดด เด่นด้วยกิจกรรมแคมปิง้ พักแรมบรรยากาศดี การเทีย่ ว อช.แก่งกระจาน แบ่งเป็นสองจุดหลัก จุดแรกคือบริเวณเขือ่ นแก่งกระจาน มีทที่ ำ� การอุทยานฯ และศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วริมอ่างเก็บน�ำ้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก ครบทุกอย่าง ร้านอาหาร บ้านพัก ลานกางเต็นท์ เราสามารถใช้บริการเรือชาวบ้าน ล่องชมทิวทัศน์ในราคาไม่แพง การท่องเทีย่ วพืน ้ ทีต่ รงนีไ้ ม่มกี ารเก็บค่าธรรมเนียม เข้าชม (แต่มคี า่ พักแรม) ขณะทีร่ อบอ่างเก็บน�ำ้ และริมแม่นำ�้ เพชรบุรี มีรสี อร์ททีพ่ กั ของเอกชน และร้านอาหารบรรยากาศดีให้เลือกเพียบเชียว อีกหนึง่ จุดคือการเทีย่ วเขตป่าอุทยานฯ ซึง่ มีดา่ นเก็บค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกกันว่าด่าน สามยอดเป็นเหมือนประตูทางเข้า อยูห่ า่ งจากศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว 20 กิโลเมตร สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

37


เขาพะเนินทุ่ง

กิจกรรมดูนก - บ้านกร่าง ผีเสื้อฤดูร้อน - บ้านกร่าง

ลานกางเต็นท์ - บ้านกร่าง

อุโมงค์ต้นไม้ - ด่านตรวจสามยอด

38

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เมื่อพ้นด่านแห่งนี้เข้าไปแล้ว นั่นแหละคือป่าสมบูรณ์ของแก่ง นอกจากนี้เพื่อการฟื้นตัวของธรรมชาติ อุทยานฯ จะปิดพื้นที่ กระจานอย่างแท้จริง ตัง้ แต่ดา่ นสามยอด บ้านกร่าง จนถึงพะเนินทุง่ ตัง้ แต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี ทว่าตรงศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วและ จากด่านตรวจสามยอด 16 กิโลเมตร ถนนลาดยางสลับถนน อ่างเก็บน�ำ้ แก่งกระจานสามารถเทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปี คอนกรีตอย่างดีจะพาเราไปถึงหน่วยพิทกั ษ์ฯ บ้านกร่าง สถานที่ ในฝั น ของเหล่ า นั ก ดู น ก ขณะที่ ฤ ดู ร ้ อ นต่ อ ต้ น ฤดู ฝ นตั้ ง แต่ แม้จะมีขอ้ แม้อยูบ่ า้ งและไม่ได้เทีย่ วด้วยตัวเองแบบสะดวกมาก เมษายน ถึงมิถน ุ ายน จะมีผเี สือ้ นับหมืน ่ นับแสนตัวโบยบินเติม นักเหมือนอุทยานแห่งชาติอกี หลายแห่งโดยทัว่ ไป ทว่ามองใน สีสน ั ในพืน ้ ทีม่ ลี านกางเต็นท์ และร้านอาหารให้บริการเช่นกัน อีกมุมมันกลับเป็นความพิเศษของ อช.แก่งกระจาน ซึง่ ช่วยคัด กรองให้เหลือเฉพาะคนอยากมาเทีย่ วจริงๆ เท่านัน ้ ส�ำหรับไฮไลท์ของอุทยานฯ คือเขาพะเนินทุ่งอยู่เลยจากบ้าน กร่างไปอีก 15 กิโลเมตร ป่าสีเขียวสดชืน ่ ทัง้ ปีโอบล้อมด้วยภูเขา เรียกว่าถ้าไม่รักกันจริงคงไม่ได้มาสัมผัสเสน่ห์ป่าสีเขียวแห่ง สภาพพืน ้ ทีเ่ หมาะกับการเกิดทะเลหมอกอย่างยิง่ และพิเศษสุด ตะนาวศรีละ่ นะ... คือเรามีโอกาสพบทะเลหมอกทุกฤดูกาล ไม่เว้นแม้กระทัง่ ช่วง สงกรานต์กลางเดือนเมษายน ขณะทีย่ ามค�ำ่ คืนกลางป่าก็เหมาะ การเดินทางสูแ่ ก่งกระจาน เหลือเกินกับการชมดาวชมจันทร์ รถส่วนตัว - เส้นทางนิยมทีส่ ดุ คือใช้ถนนเพชรเกษม เข้าสูอ่ ำ� เภอ การชมทะเลหมอกเขาพะเนินทุง่ สามารถมากางเต็นท์พกั แรม ท่ายาง เชือ่ มต่อสูอ่ ำ� เภอแก่งกระจาน กระทัง่ ถึงทีท่ ำ� การฯ และ ทีห่ น่วยพิทกั ษ์ฯ หรือนัง่ รถขึน ้ มาตอนเช้าก็ได้ มีจดุ ชมวิวสองแห่ง ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว มีปา้ ยบอกทางโดยตลอด ระยะทางห่าง คือ กม.30 และ กม.36 หากเลยจากนัน ้ ไปจนสุดถนนจะพบเส้น จากตัวจังหวัดเพชรบุรปี ระมาณ 55 กิโลเมตร ทางศึกษาธรรมชาตินำ�้ ตกทอทิพย์ เหมาะมาเทีย่ วช่วงปลายฤดู ฝนตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม การใช้เส้นทางควร รถสาธารณะ มีเจ้าหน้าทีห่ รือไกด์นำ� ทาง - มีรถตู้โดยสารประจ�ำทางจากกรุงเทพ ผ่านตัวเมือง เพชรบุรี มาสิน ้ สุดทีต่ ลาดอ�ำเภอแก่งกระจาน ซึง่ เราสามารถให้ อย่างไรก็ตามสิ่งส�ำคัญที่ทุกคนต้องทราบคืออุทยานฯ อนุญาต เข้าไปส่งถึงศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว (อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม) ให้นักท่องเที่ยวขับรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าถึงเพียงบ้านกร่าง แต่ในการท่องเทีย่ วจากนัน ้ ไม่มรี ถโดยสารใดๆ หากต้องการขึน ้ เนื่องจากเส้นทางต่อไปจากบ้านกร่างถึงพะเนินทุ่งเป็นถนน เขาพะเนินทุง่ หรือบ้านกร่าง จ�ำเป็นต้องติดต่อรถเหมากับอุทยานฯ ช�ำรุดจนหมดสภาพสลับกับลูกรัง เหมาะกับรถกระบะ เอสยูวี หรือรีสอร์ททีพ่ กั ต่างๆ หรือโฟร์วลี เท่านัน ้ และไม่อนุญาตให้นกั ท่องเทีย่ วขีม่ อเตอร์ไซค์ เข้ามาตัง้ แต่ดา่ นสามยอดเพือ่ ความปลอดภัย ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ - ผูใ้ หญ่ 100 บาท เด็ก 40 บาท (ต่างชาติ ผูใ้ หญ่ 300 กรณีไม่มยี านพาหะนะสามารถติดต่อเหมารถขึน ้ เขาพะเนินทุง่ บาท เด็ก 200 บาท) ได้ทศี่ น ู ย์บริการนักท่องเทีย่ ว ราคาประมาณ 1,600 บาท ส�ำหรับ - รถยนต์ 50 บาท (ไม่อนุญาตให้นำ� รถจักรยานยนต์ การเทีย่ วแบบขึน ้ ตอนเช้าลงตอนสาย หากอยากค้างแรมทีบ่ า้ น เข้าเขตอุทยานฯ ตัง้ แต่ดา่ นสามยอดเป็นต้นไป) กร่างหรือพะเนินทุง่ ต้องเสียค่าเวลาให้คนขับรถเพิม่ เติม 400- - พื้นที่กางเต็นท์ (น�ำเต็นท์มาเอง) 30 บาท ต่อคน 500 บาทต่อคืน ต่อคืน อีกวิธหี นึง่ ซึง่ นักท่องเทีย่ วนิยมท�ำคือเทีย่ วแบบแพ็คเกจทัวร์กบั รีสอร์ทต่างๆ ทีอ่ ำ� เภอแก่งกระจาน ซึง่ จะมีบริการพาขึน ้ มาชมทะเล หมอกยามเช้าบนเขาพะเนินทุง่ รวมอยูด่ ว้ ย ราคาแต่ละแห่งจะต่างกัน เล็กน้อยตามคุณภาพทีพ่ กั มือ้ อาหาร และสถานทีเ่ ทีย่ วในแพ็คเกจ

ทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง ฤดูร้อน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต�ำบลแก่งกระจาน อ�ำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 โทร. 032-459-293

ลานกางเต็นท์ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

39


คนสร้างภาพ เรื่องและภาพ... PuiiiImage

85 mm. 1/320s F/11 ISO100 40

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


งามตามวิถี ความงามแท้จริงคือความงามตามวิถซี งึ่ ผ่านการปรุงแต่งน้อยทีส่ ดุ เป็นความ งามทีส่ ามารถสัมผัสได้จริง ใครๆ ก็สามารถพบเจอ ภาพนีถ้ า่ ยริมถนนเส้นเลีย่ งเมืองราชบุรี บริเวณบ้านคูบวั ด้วยมารยาททีด่ ขี อง การถ่ายภาพ ผมลงไปพูดคุยพอหอมปากหอมคอกับ “คนเลีย้ งบัว” เพือ่ ให้เขา รูว้ า่ เราแค่อยากบันทึกภาพความสวยงามทีม่ องเห็น ไม่ได้ตอ้ งการละเมิดสิทธิ์ ของเขาแต่อย่างใด มันอาจเป็นวิถีชีวิตตามปกติของคนบริเวณนั้น แต่ไม่ปกติของคนบริเวณนี้ พระอาทิตย์ยอ้ นแสงยามเย็น เห็นกิจกรรมของคนก�ำลังเก็บบัว เงาสะท้อน ของดอกบัวอาบด้วยสีทองของแสงอุน ่ ๆ เท่านีก้ เ็ พียงพอทีจ่ ะเรียกว่า “งามตาม วิถ”ี โดยไม่ตอ้ งปรุงแต่งสิง่ ใดเพิม่ เติม บางครัง้ เราไม่จำ� เป็นต้องดิน ้ รนไปในทีไ่ กลแสนไกลหรือยากล�ำบากมากมาย เพราะยังมีสงิ่ ละอันพันละน้อยรอบตัวรอคอยให้คน ้ หา จดจ�ำ และเก็บความ ประทับใจอยูเ่ สมอ

PuiiiImage ช่างภาพอิสระผูผ้ น ั ตัวมาจากบุคคลากรในระบบราชการ มีแนวทางและความคิดเป็นของตัวเอง มุง่ มัน ่ ถ่ายภาพให้ชดั เจนในความทรงจ�ำเพือ่ สร้างภาพถ่ายทีม่ คี ณ ุ ค่ายาวนาน เจ้าของภาพคิดถึงและมีอารมณ์รว่ มเมือ่ ได้เห็นภาพทุกครัง้ สามารถติดต่อและชมภาพเพิม่ เติมที่ www.facebook.com/PuiiiImage

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

41


CSR อาสาท่องเทีย่ ว เรื่อง... Tim Timm ภาพ... กลุ่มอาสาสมัครโครงการครูอาสาบ้านอุระโกร และโครงการอาสาพาน้องท่องทะเล

อาสาพาน้องท่องทะเล 42

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ทุกอย่างเริม่ ต้นเพียงว่า... เด็กๆ เล่าเรือ่ งความฝันถึง “ทะเล” ของ เขาให้เราฟัง เราสัมผัสได้วา่ ความฝันของพวกเขาช่างมีพลัง ไม่มี ใครอยากให้พวกเขาทิง้ ความฝันเหล่านัน ้ ความด้อยโอกาสอาจ ท�ำให้พวกเขาท�ำได้เพียงฝัน แต่หน้าทีส่ ร้างมันให้เป็นจริงคงเป็น ภารกิจของเรา

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

43


สืบเนื่องจาก “โครงการครูอาสาบ้านอุระโกร” วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2559 น�ำพาสมาชิกครูอาสากลุม่ หนึง่ เข้าไปในหุบเขา บนดอยสูง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพือ่ สอนหนังสือเด็กชาวปกาเกอะญอ ซึง่ มันเหมือนโชคชะตาน�ำพาเราไปรับฟังความฝันเล็กๆ ของพวกเขาว่าสักวันหนึง่ ฉันจะได้เห็นทะเล หลังจบค่ายเพียงไม่กอี่ าทิตย์ กลุม่ ครูอาสาได้ประชุมเพือ่ พูดคุย ถึงความเป็นไปได้ของ “โครงการอาสาพาน้องท่องทะเล” ขึน ้ เพือ่ สานฝันของเด็กๆ ให้เป็นจริง ในช่วงแรกต้องบอกว่าโครงการนี้ ไม่งา่ ยเลยกับการน�ำเด็กจากดอยสูงเดินทางมาเทีย่ ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพราะเมื่อค�ำนวณค่าใช้จ่ายแล้วต้องใช้งบประมาณสูง ถึง 160,000 บาท และพวกเราต้องเริม่ ต้นจากศูนย์

ยืดซึ่งท�ำขึ้นเพื่อจ�ำหน่ายสมทบทุนโครงการมียอดสั่งซื้อกว่า 1,000 ตัว เราได้เงินทุนครบตามเป้าในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่ง เดือน แถมได้เหล่าคนทีม่ จี ติ อาสาสมัครเข้าโครงการเพือ่ มาดูแล เด็กๆ ระหว่างการเดินทางอีกล้นหลาม หนึง่ ในสมาชิกกลุม่ อาสาเคยกล่าวไว้วา่ “หากคุณมีความฝันซึง่ ไม่อาจท�ำให้มน ั ส�ำเร็จได้เอง ให้ลองเริม่ ต้นเล่าความฝันนัน ้ ออก มา สักวันอาจพบคนทีพ่ ร้อมจะเริม่ สร้างฝันร่วมกับคุณ” ก่อนหน้านี้หากใครสักคนในหุบเขาแห่งนั้นเอ่ยถึงเรื่องการไป เที่ยวทะเลคงถูกมองว่าละเมอเพ้อฝัน แต่ใครเล่าจะรู้ว่า วันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 หาดทรายสีขาว ท้องฟ้า และน�ำ้ ทะเลสีคราม มันไม่ใช่ภาพความฝันอีกต่อไป เรือ่ งราวเหล่านีก้ ำ� ลังเกิดขึน ้ จริง

กระนัน ้ ต้องขอบคุณเทคโนโลยียคุ ปัจจุบน ั ซึง่ สร้างโครงข่ายทีม่ ี พลังหรือเรียกกันว่าโลกโซเชียล เพราะทันทีที่หน้าอีเว้นท์ดัง การนั่งรถเพื่อเดินทางไกลของคนเมืองอาจเป็นเรื่องปกติ แต่ กล่าวถูกตัง้ ขึน ้ โครงการอาสาพาน้องท่องทะเลก็ได้รบั การแชร์ ส�ำหรับเด็กชาวเขาอย่างพวกเขาแล้ว นีถ่ อื เป็นครัง้ แรก หลายคน ต่อกันกว่า 900 ครัง้ เงินสะสมหลัง่ ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว เสือ้ เกิดอาการเมารถ บ้างอาเจียน บ้างนอนไม่หลับ บ้างมวนท้อง

44

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


อยูต่ ลอดเวลา จนเด็กๆ ต่างบอกว่าการนัง่ รถถือเป็นประสบการณ์ กลบลบกันไปจนเหมาะสมกับค�ำว่า “คุม้ ค่า” อย่างแรกของทริปทีเ่ ปิดตัวไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่ แต่กห็ กั ล้างกันไปได้ เมือ่ น้องๆ พบเห็นเรือ่ งแรกๆ อีกหลายอย่างตามมา การเทีย่ วทะเลส�ำหรับใครหลายคนอาจเป็นแค่เรือ่ งการพักผ่อนเล็ก น้อย แต่สำ� หรับเด็กชาวเขาเหล่านีม้ น ั คือความทรงจ�ำอันยิง่ ใหญ่ ลงจากเขาเป็นครัง้ แรก เห็นกรุงเทพครัง้ แรกแม้จะเพียงแค่ขบั รถ ผ่าน เทีย่ วชมสวนสัตว์และสัมผัสกับแรดตัวเป็นๆ ครัง้ แรก ได้รู้ วันสุดท้ายทีต่ อ้ งจากลา เด็กๆ ลุกขึน ้ ขอบคุณกลุม่ ครูอาสาทีช่ ว่ ย ว่านอกจากรถไฟแล้วโลกนีย้ งั มีรถรางทีต่ อ่ กันเป็นขบวนเป็นครัง้ เติมเต็มความฝันให้กบั พวกเขา ซึง่ เราปฏิเสธค�ำขอบคุณนัน ้ กลับ แรก ได้ยน ื บนเหล็กลอยน�ำ้ หรือทีเ่ ราเรียกว่าเรือเป็นหนแรก รู้ ไป และบอกเขาว่าไม่จำ� เป็นต้องจดจ�ำพวกเรา แต่ควรจดจ�ำให้ดี เป็นครั้งแรกว่านอกจากเต่าน�้ำจืดแล้วยังมีเต่าทะเลที่หน้าตา ว่าครัง้ นีพ้ วกเขาได้อะไรมาจากสังคม และในวันทีต่ วั เองเติบใหญ่ คล้ายกันแต่มเี ท้าทัง้ สีเ่ หมือนไม้พาย สามารถว่ายน�ำ้ ได้ไกลเป็น ลองมองย้อนกลับไปว่าจะสามารถตอบแทนอะไรแก่สงั คมได้บา้ ง ร้อยกิโล ได้ลมิ้ ลองรสชาติความคาวของอาหารทะเลเป็นครัง้ แรก เช่นเดียวกัน นัน ่ ต่างหากคือสิง่ ทีพ่ วกคุณต้องจดจ�ำ... ขอบคุณ เหนือสิ่งอื่นใดคือได้เอาเท้าสัมผัสกับหาดทรายละเอียดสีขาว กลุม่ อาสาสมัครโครงการครูอาสาบ้านอุระโกร โครงการอาสาพา ปล่อยตัวตามเกลียวคลื่นที่พัดพาทุกสิ่งกลับเข้าฝั่ง ได้รู้รสชาติ น้องท่องทะเล เอือ้ เฟือ้ รูปถ่าย และขอขอบคุณผูส้ นับสนุนบริจาค ความเค็มของน�ำ้ ทะเลว่าต่างจากน�ำ้ ปลาทีบ่ า้ นอย่างไร เทียบกับ เงินเข้าโครงการทุกท่าน ทุกการแชร์ตอ่ ความฝันถือเป็นสายใย ประสบการณ์แย่ๆ อย่างอาการ “เมารถ” ในครัง้ แรกแล้ว มันหัก ส�ำคัญให้เรือ่ งราวครัง้ นีเ้ กิดขึน ้ จริง สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

45


พักกายสบายใจ เรื่อง... หนุงหนิง

AMARI RESIDENCES PATTAYA อมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา สวยสงบเคียงเขาพระต�ำหนัก

ห้องซูพีเรีย

ฟิตเนส

In-room Dining

สระว่ายน�้ำ

ทิวทัศน์ผ่านกระจกใสบานใหญ่จากห้องพักชั้น 15 ของโรงแรม อมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา ท�ำให้ฉน ั รูว้ า่ ทะเลพัทยาก็แลดูสวยไม่ใช่ เล่นเมื่อมองจากมุมสูง เรือโดยสารและสปีดโบ๊ทแล่นขวักไขว่ เทียวรับส่งนักท่องเทีย่ วจากท่าเรือแหลมบาลีฮายไปยังเกาะล้าน ซึง่ วางตัวอยูไ่ ม่ไกลชายฝัง่

46

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ล็อบบี้

อมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา เป็นโรงแรมแห่งใหม่ของอมารี เปิดให้บริการเมือ่ เดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ตัง้ อยูบ่ ริเวณ เขาพระต�ำหนัก ห่างจากเมืองพัทยาไม่ไกล เป็นย่านสถานทีพ่ กั ส่วนบุคคลท�ำให้บรรยากาศเงียบสงบ ปราศจาก ความวุน ่ วาย ตัง้ แต่แรกทีเ่ ราสองคน – ฉันกับเขา ผ่านประตูเข้ามาในอาคารสูงลิบกว่าสามสิบชัน ้ ก็สมั ผัสถึงความสบายผ่อนคลาย พนักงานยิม้ หวานต้อนรับพวกเรา เครือ่ งดืม่ เวลคัมดริง๊ ค์เย็นๆ ได้รบั การเสิรฟ์ ขณะนัง่ รอภายในล็อบบีโ้ อ่โถง ชุด โซฟาหนานุม่ วางตามมุมต่างๆ อย่างลงตัว ผนังด้านหนึง่ ประด้บด้วยโลหะหล่อรูปปลากระเบนฝูงใหญ่ ทีน ่ เี่ ป็นโรงแรมกึง่ คอนโดมีเนียม ชัน ้ หนึง่ ถึงชัน ้ สิบห้าเป็นพืน ้ ทีโ่ รงแรม ตัง้ แต่ชน ั้ สิบหกขึน ้ ไปเป็นห้องพักส่วน บุคคล ทัง้ สองส่วนบริหารจัดการแยกกันรวมทัง้ ล็อบบี้ ทีใ่ ช้รว่ มกันมีเพียงลิฟต์ความเร็วสูงเท่านัน ้ ห้องอาหาร Brasserie

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

47


ห้องวันเบดรูม สวีท คอร์เนอร์ โอเชียน เฟซซิ่ง

ห้องพักของ อมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา มีมากถึงแปดรูปแบบ แต่หากแบ่ง คร่าวๆ คือ ซูพเี รีย - วันเบดรูม สวีท - วันเบดรูม ดีลกั ซ์ สวีท และ ทูเบดรูม สวีท ทีเ่ พิม่ เติมขึน ้ มาเป็นรูปแบบห้องซึง่ อยูต่ รงคอร์เนอร์หรือหัวมุม ขนาด ใหญ่กว่าเห็นวิวมากกว่า กับห้องซึง่ เป็นโอเชียน เฟซซิง่ หันหน้าออกทะเล โดยห้องทุกแบบยกเว้นซูพเี รียจะมีหอ้ งครัวรวมอยูด่ ว้ ย พนักงานพาเราไปส่งทีห่ อ้ งพักซึง่ มีชอื่ เต็มว่า วันเบดรูม คอร์เนอร์ สวีท โอ เชียน เฟซซิง่ แค่กา้ วแรกเข้าไปในห้องฉันก็รไู้ ด้ทน ั ทีวา่ ทริปนีต้ อ้ งเป็นการ พักผ่อนแสนสบายอย่างแน่นอน ห้องนัง่ เล่นกว้างขวาง มีมมุ ห้องครัวเล็กๆ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ตูเ้ ย็นเครือ่ งใหญ่ เตาอบ ไมโครเวฟ โต๊ะทานอาหาร ขนาดพอดีสำ� หรับสองคน ห้องนอนด้านหนึง่ มีผนังเป็นกระจกใส วิวจากชัน ้ 15 นีเ่ องท�ำให้ฉน ั เห็น ความสวยของทะเลพัทยา นอกจากนีห้ อ้ งน�ำ้ ยังมีผนังเป็นกระจกใสทัง้ หมด ด้วยเช่นกัน แต่ไม่ต้องกังวลหรอกนะเพราะมีม่านไฟฟ้ากดปุ่มเปิดปิด ง่ายดายเหมือนพลิกฝ่ามือ สบูก่ บั แชมพูใช้ผลิตภัณฑ์ บรีซ สปา กลิน ่ ตะไคร้ หอมถูกใจฉันเป็นทีส่ ดุ นอกจากความใหม่ สะอาด กว้างขวาง ทีน ่ ยี่ งั เน้นเทคโนโลยีนำ� สมัย ปุม่ เปิดปิดไฟต่างๆ เป็นระบบทัชสกรีน และมีเซ็นเซอร์เปิดปิดไฟอัตโนมัตยิ าม เราเดินเข้ามาในห้องนอนหรือห้องน�ำ้ อีกต่างหาก

48

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ห้องวันเบดรูม ดีลักซ์ สวีท

ห้องวันเบดรูม ดีลักซ์ สวีท

ห้องวันเบดรูม สวีท คอร์เนอร์ โอเชียน เฟซซิ่ง

ห้องวันเบดรูม ดีลักซ์ สวีท

ห้องวันเบดรูม สวีท คอร์เนอร์ โอเชียน เฟซซิ่ง

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

49


Aroma Deli

ห้องวันเบดรูม สวีท คอร์เนอร์ โอเชียน เฟซซิ่ง

Aroma Deli

ห้องอาหาร Brasserie

ห้องอาหาร Brasserie


เมือ่ พระอาทิตย์ยามบ่ายทอแสงเบาลง ฉันเปิดม่านห้องนอนออกกว้างทีส่ ดุ เพือ่ รับความสดชืน ่ จากภาพผืน ทะเลกว้างไกล ทิง้ ตัวลงบนเตียงแสนนุม่ นอนยิม้ มองวิวสวยๆ ก่อนจะผล็อยหลับไปเพราะความสบายนัน ่ เอง อมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา (ยังคง) ไม่มหี อ้ งอาหารกลางวันหรือเย็น แต่นน ั่ ไม่ใช่ปญ ั หา เพราะจุดเด่นของทีน ่ ี่ คือบริการอิน-รูม ไดนิง่ โทรศัพท์สงั่ อาหารจากครัวมาทานภายในห้องพักได้เลย ฉันสะลึมสะลือตื่นขึ้นมาตอนฟ้าโผล้เผล้ ดินเนอร์เซ็ตขนาดเหมาะส�ำหรับสองคนวางอยู่บนโต๊ะอาหาร เรียบร้อย แกงกะหรีแ่ กะทานคูก่ บั แป้งนาน บราสเซอรีเ่ บอร์เกอร์มที งั้ เนือ้ วัวและกุง้ กับซีซาร์สลัด ผักสดๆ หลากชนิด เครือ่ งดืม่ เป็นค็อกเทลสีสวยสองแก้ว เรายิม้ ให้กน ั ละเมียดละไมทานมือ้ เย็นอย่างเอร็ดอร่อยและ เปีย่ มด้วยความสุข นอกจากการสั่งอาหารทั้งกลางวันและเย็นมาทานในห้อง เรายังสามารถสั่งไปทานริมสระว่ายน�้ำขนาด กะทัดรัดซึง่ มีสไลเดอร์สนุกๆ ให้เล่น หรือทานที่ อโรม่า เดลี่ (Aroma Deli) มุมคาเฟ่เล็กๆ ข้างล็อบบี้ ไม่ เช่นนัน ้ จะสัง่ เครือ่ งดืม่ อาหารว่าง ขนมหวาน จากอโรม่า เดลี่ ไปทานทีส่ ระว่ายน�ำ้ ก็ได้ ไม่เพียงอาหารนานาชาติ อมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา เป็นโรงแรมซึ่งปรุงอาหารไทยถูกปากเราสองคนมาก ดินเนอร์เย็นอีกหนึง่ วันเราเลือกทานย�ำเนือ้ ย่าง กับต้มข่าไก่ รสชาติจดั จ้านถึงเครือ่ งก�ำลังดี ไม่ปรุงเอาใจฝรัง่ จนเกินไป ส�ำหรับห้องอาหารเช้าบราสเซอรี่ (Brasserie) อาจไม่ได้มีไลน์อาหารอลังการจนต้องตาโต แต่ก็ครบครัน หลากหลายตามแบบฉบับอมารี ชอบสไตล์ไทยหรือตะวันตกก็จดั เต็มทีต่ ามสบาย ทีส่ ำ� คัญคือรสชาติยงั คง ความอร่อยถูกปากทุกเมนูเชียวล่ะ ทานอิ่มท้องอร่อยลิ้นทุกมื้อแบบนี้ ใครต้องการเผาผลาญพลังงานเขามีห้องฟิตเนสมากด้วยอุปกรณ์ให้ใช้ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เช่นนั้นสาวๆ อาจชอบใจกับการลงเล่นสระว่ายน�้ำเหมือนที่ฉันท�ำแทบตลอดทั้งวัน มากกว่า หลังจากพระอาทิตย์ตก สระทีน ่ จี่ ะเปิดไฟเปลีย่ นสีสน ั ดูสวยงามอีกแบบด้วยนะ ส�ำหรับเราสอง การเข้าพักสามวันสองคืนที่ อมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา คือการมาพักผ่อนปล่อยตัวปล่อยใจอย่าง แท้จริง ห้องใหม่สะอาด กว้างขวาง พร้อมด้วยอุปกรณ์อำ� นวยความสะดวก พนักงานให้บริการน่ารักมาก อาหาร รสเยีย่ มทัง้ ไทยและนานาชาติ ขณะทีว่ วิ ทะเลพัทยาจากห้องนอนก็สวยจนฉันแทบไม่อยากเชือ่ สายตา ที่ส�ำคัญการมาพักครั้งนี้ท�ำให้ฉันลบความคิดเดิมว่าพัทยาคือเมืองวุ่นวายเต็มไปด้วยแสงสีลงอย่างสิ้นเชิง เพราะที่ อมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา ไม่วา่ หันรอบทิศทางใดล้วนมีแต่ความเงียบสงบผ่อนคลาย เป็นภาพของ พัทยาในอีกมุมซึง่ ฉันชักจะหลงรักเสียแล้วสิ

โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา 382/14 เขาพระต�ำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร 038-933-222 สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

51


บล็อกเกอร์ทอ่ งเทีย่ ว

The Travelerz

แบกเป้ สะพายกล้อง ท่องเที่ยว “ทศ” หรือเพือ่ นๆ ชอบเรียก ‘’รันทศ” พนักงานโรงแรมธรรมดาคนหนึง่ ทีช่ อบถ่าย รูป จุดเริม่ ต้นท�ำเพจเกิดจากความรักในการเดินทาง อยากพบปะผูค้ น เรียนรูว้ ถิ ี ชีวติ เปิดโลกให้ตวั เอง แต่แล้วสิง่ เล็กๆ กลับผลิบานโดยไม่รตู้ วั ตอนแรกตัง้ ใจท�ำ แค่บน ั ทึกการเดินทางในสไตล์ตวั เอง แบกเป้ ประหยัด ไม่เร่งรีบ ให้เพือ่ นฝูงได้อา่ น กลายมาเป็นมีคนแชร์และบอกต่อกันเรือ่ ยๆ จนเป็นเพจแบบปัจจุบน ั

นิยามการแบกเป้ สะพายกล้อง ท่องเทีย่ ว ของ The Travelerz เอาจริงๆ ก็ไม่มน ี ยิ ามอะไรนะ แค่อยากแบกเป้สะพายกล้องไป เรือ่ ยๆ อยากไปไหนก็ไป ไม่คอ่ ยวางแผนสักเท่าไหร่ เป็นคนไป ไหนก็ได้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังๆ บางครั้งแค่ อยากออกเดินทางก็แบกเป้ไปเลยโดยยังไม่รจู้ ดุ หมายก็มี

มันไม่จ�ำเป็นว่าต้องรู้จักกัน แค่พร้อมเปิดใจรับสิ่งใหม่และ มิตรภาพใหม่กพ็ อ

ตัง้ แต่เริม่ ท่องเทีย่ ว มุมมองการเดินทางเปลีย่ นไปบ้างหรือเปล่า เปลีย่ นไปมาก จากคนขีอ้ ายกลัวไปหมดทุกอย่าง การเดินทาง มันเปลีย่ นชีวติ เราไปเลย ท�ำให้เรากล้าขึน ้ ได้เห็นอะไรมากขึน ้ The Travelerz ชอบชวนคนไม่รจู้ กั กันไปเทีย่ ว... ได้ลองท�ำอะไรทีไ่ ม่เคยมาก่อน ได้คน ้ พบสถานทีใ่ หม่ๆ และมิตร ตอนแรกก็ไปคนเดียว จนวันหนึง่ นึกสนุกลองชวนคนแปลกหน้า ภาพใหม่ๆ ในเพจของเราไปเทีย่ วด้วยกัน ก็ไม่คดิ ว่าจะมีใครไปนะ ครัง้ แรก ตกใจมากทีม่ คี นยอมมาด้วย พอพักหลังเลยเป็นเพือ่ นสนิทกัน สถานทีอ่ ยากไปทีส่ ดุ ในประเทศ เลย จากนัน ้ จึงลองชวนมาเรือ่ ยๆ มีทริปไหนทีค่ ดิ ว่าน่าสนใจและ ถ้าเน้นเฉพาะในประเทศตอนนีค้ งไม่มคี รับ เพราะเราคิดว่าใน น่าลองก็ชวนกันดู ซึง่ จริงๆ เราอยากให้หลายคนกล้าออกเดินทาง ประเทศไทยทุกทีน ่ า่ ไปเทีย่ วหมดนัน ่ แหละ ซึง่ เราก็ชอบทุกที่ มัน

52

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


มีอะไรทีน ่ า่ สนใจแตกต่างกัน ถ้าถามว่าอยากไปทีไ่ หนก็ขอตอบ ว่าอยากไปทุกทีท่ ยี่ งั ไม่เคยไป

ตามคลิก LIKE แฟนเพจ The Travelerz แบกเป้ สะพายกล้อง ท่องเทีย่ ว ได้ที่ www.facebook.com/thetravelerz หรือติดตามทางช่องทางอืน ่ ๆ Instagram : www.instagram.com/run_totz Pantip : http://pantip.com/profile/917018 และติดต่อโดยตรงที่ E-mail : gengtotz@hotmail.com Line : runtotz

ทริปความทรงจ�ำไม่มวี น ั ลืม ตอนลาออกจากงานโรงแรมทีส่ มุยแล้วขีม่ อเตอร์ไซค์ทางไกลครัง้ แรก เริ่มต้นจากเกาะสมุยกลับบ้านที่สุพรรณบุรีด้วยรถมอเตอร์ไซค์ ฟีโน่คน ั เล็กๆ จ�ำได้วา่ มันสนุกมาก ตืน ่ เต้น เหนือ่ ยมาก ร้อน ขี่ ไปเรือ่ ยๆ แบบว่าค�ำ่ ไหนนอนนัน ่ อยากแวะทีไ่ หนก็แวะ กว่าจะ ถึงบ้านทีส่ พุ รรณก็สหี่ า้ วัน เป็นจุดเริม่ ต้นท�ำให้ชอบขีม่ อเตอร์ไซค์ ทางไกลด้วย หนึง่ สถานทีแ่ นะน�ำแฟนเพจไปเทีย่ วช่วงเดือนพฤศจิกายน ทุง่ ดอกบัวตองดอยแม่อคู อ กับภูชเี้ พ้อ อ�ำเภอขุนยวม แม่ฮอ่ งสอน เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงดอกบัวตองบานสะพรั่งสีเหลืองทอง ทัว่ ทัง้ ดอย สวยงามมากๆ และเลยขึน ้ ไปก็มภี ชู เี้ พ้อซึง่ เป็นจุดชม ทะเลหมอกสวยงามอีกจุดหนึง่ เราสามารถกลางเต็นท์พกั แรม ได้ครับ ทีส่ ำ� คัญวิวทีภ่ ชู เี้ พ้อสวยไม่แพ้ทไี่ หนเลยทีเดียว สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

53


ตามรอยรีววิ พันทิป รีววิ เด็ด รีววิ เจ๋ง รีววิ แบบนีม้ น ั ต้องตามรอยสักหน่อย มีทไี่ หนน่าสนใจบ้างคลิกเข้าไปชมกันได้เลย http://pantip.com/topic/35763673 ทุง่ แสลงหลวง... ดินแดนแห่งทุง่ หญ้าสะวันนา คูผ่ น ื ป่าไทย โดย Nat_NM แบกเป้เทีย่ วทุง่ สะวันนาเมืองไทยแห่งเพชรบูรณ์ (แต่ทที่ ำ� การอุทยานฯ อยูพ่ ษ ิ ณุโลก) เจ้าของกระทูเ้ ดินทาง แบบไม่มรี ถนะจะบอกให้ เพราะฉะนัน ้ ใครอยากเทีย่ วก็ตามกันโลด -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35759812 ทีน ่ …ี่ ก�ำแพงเพชร...เมืองนีเ้ ด็ดกว่าทีค่ ดิ โดย หมูอว้ นจอมพลัง ก�ำแพงเพชร จังหวัดทีใ่ ครหลายคนอาจไม่สนใจมาก่อน แต่บางทีคณ ุ อาจเปลีย่ นใจทันทีทอี่ า่ นรีววิ นี้ ของกิน เด็ดๆ ทีเ่ ทีย่ วโดนๆ ธรรมชาติสวย วัฒนธรรมงาม ประวัตศิ าสตร์ลำ�้ เหลือ เด็ดกว่าทีค่ ดิ จริงๆ แฮะ -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35758259 ภูกระดึงครัง้ แรกคนเดียว (รักเลย) โดย สมาชิกหมายเลข 2554404 รอไปเถอะเพือ่ นน่ะ เดีย๋ วก็เลือ่ น เดีย๋ วก็เลท เดีย๋ วก็เท เพราะฉะนัน ้ เก็บกระเป๋าลุยเดีย่ วให้รแู้ ล้วรูร้ อดกัน เลยดีกว่า ใครกังวลหรือลังเลว่าเทีย่ วภูกระดึงคนเดียวจะสนุกไหม จะอันตรายหรือเปล่า อ่านซะ -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35753283 นีค่ อื ???....เกาะกูด ช่วง Low Season โดย money01 เอาล่ะ นีไ่ ม่ใช่รวี วิ ทีข่ ายภาพสวยๆ หรือเรือ่ งเล่าโดนๆ แต่ทเี ด็ดอยูต่ รงทีอ่ ยากให้เห็นกันว่าเกาะกูด โลว์ซซี น ั่ ซึง่ ถ่ายภาพจากไอแพดแสนธรรมดายังสวยขนาดนี้ แล้วคิดดูสติ งั้ แต่นเี้ ป็นต้นไปมันจะสวยขนาดไหน -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35747230 เชียงราย 3 วัน 3 คืน ดอยผาตัง้ -ภูชฟี้ า้ -น�ำ้ ตกภูซาง-น�ำ้ ตกขุนกรณ์-ตัวเมือง ปลายฝนต้นหนาว โดย สมาชิก หมายเลข 3492194 เหมารถเทีย่ วเชียงรายแบบสบายๆ ตามเก็บทุกแลนด์มาร์คชือ่ ดังของจังหวัด เทีย่ วแบบนีเ้ หมาะกับการไป เฮฮากับเพือ่ นๆ เหมือนทีเ่ จ้าของกระทูท้ ำ� ดีเหลือเกิน --------------------------------------------------

54

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เดือนนีเ้ ทีย่ วทีไ่ หน ลมหนาวมาเยือนเดือนพฤศจิกายน ใครต่อใครย่อมมองหาทีเ่ ทีย่ วภาคเหนือขึน ้ เขาขึน ้ ดอย ตามล่าทะเลหมอกฟูๆ หนานุม่ เป็นธรรมดา แต่ความจริงหน้าหนาวไม่ได้เหมาะส�ำหรับการ เทีย่ วภูเขาอย่างเดียวนะ ลองมองทีอ่ น ื่ ดูบา้ งก็ได้ และนีค่ อื บางทีท่ เี่ ราอยากแนะน�ำ #ดอยหลวงเชียงดาว #เชียงใหม่ เส้นทางเดินป่าบนดอยสูงอันดับสาม เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เพิง่ เปิดให้เทีย่ วเดือน พ.ย. เพราะฉะนัน ้ ป่าจึงยังสดอยูม่ าก ทีน ่ จี่ ำ� กัดนักท่องเทีย่ วค้างคืนแค่ 150 คนต่อวัน ดังนัน ้ ก่อนไปโทรสอบถามและจองโควต้ากับทางเขตฯ ก่อนล่ะ #ทุง่ ดอกไม้ #อุบลราชธานี ปลายฝนต้นหนาวดอกไม้ปา่ สะพรัง่ ทัว่ พลาญหินทราย ทีอ่ บุ ลฯ มีทงุ่ ดอกไม้ให้ชมหลายจุดเชียวล่ะ ภูสมุย ป่าดงนาทาม น�ำ้ ตกสร้อยสวรรค์ ผาหลวง เป็นต้น ดอกไม้ปา่ อาจจะเล็กแต่กเ็ ป็นความงามตามธรรมชาติแท้จริง #ดอยแม่อคู อ #แม่ฮอ่ งสอน หนึง่ ในทีเ่ ทีย่ วฮิตติดชาร์ตของเมืองสามหมอก ทุง่ ดอกบัวตอง ดอยแม่อคู อ บานเหลืองสะพรัง่ ทัง้ ดอย มีให้ชมกันแค่ไม่กสี่ ปั ดาห์ของเดือน พ.ย. ต่อต้น ธ.ค. ปีละครัง้ เดียวสัน ้ ๆ แบบนี้ ต้องขอแนะน�ำให้ไปเยือน #เขาพะเนินทุง่ #แก่งกระจาน #เพชรบุรี หลังปิดพักฟืน ้ ป่าตัง้ แต่เดือนสิงหาคม ทะเลหมอกเขาพะเนินทุง่ กลับมาเปิดให้เทีย่ วอีกครัง้ ช่วงปลายฝนต้นหนาว ป่าช่างสดชืน ่ หมอกก็แจ่มเหลือ แถมอุทยานฯ มีจดุ ค้างแรมให้เลือกเพียบตามใจชอบ #หมูเ่ กาะสิมลิ น ั #พังงา ทะเลอันดามันพ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สกั ที อาจยังไม่เข้าช่วงพีกสุดๆ แต่เทีย่ วตอนนีม้ ขี อ้ ดี ทะเลยังสดใหม่หลังจากปิดพักฟืน ้ มาหลายเดือน แถมนักท่องเทีย่ วไม่เยอะมาก จะท�ำอะไรก็ชลิ ๆ #สัตหีบ #ชลบุรี อยากเทีย่ วทะเลน�ำ้ ใสใกล้กรุงให้นกึ ถึงสัตหีบ ตัง้ แต่เดือน พ.ย. ถึง ธ.ค. นีส่ วยมากจริงๆ น�ำ้ นิง่ ไม่คอ่ ยมีคลืน ่ ใสแจ๋วจนไม่อยากเชือ่ สายตา แถมทีเ่ ทีย่ วหลากหลาย ทัง้ เกาะ ชายหาด เขตทหารเรือ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

55


เทีย่ วสุดท้าย ตามทีก่ รมอุตฯุ ประกาศแล้วว่าประเทศไทยก�ำลังเข้าสูฤ่ ดูหนาว ผมเชือ่ ว่าน่าจะเป็นช่วงเวลา ทีใ่ ครหลายคนเฝ้ารอ บางคนอยากไปยืนท่ามกลางความหนาวดูแสงแรกยามเช้า อยากไปดูทะเล หมอก หายใจเข้าออกฟอกปอดกับบรรยากาศระดับติดดาว ไปหยอกล้อดึงเล่นกับแสงตะวันยามเย็น แต่ระวังเดีย๋ วจะถ่ายรูปไม่ทน ั เพราะพระจันทร์กลืนพระอาทิตย์เสียก่อนล่ะ ไปนอนคุยกับดาวก็เพลิน ดี หรืออาจกลายเป็นเพิม่ ดีกรีให้นอนหลับฝันดีกเ็ ป็นได้ ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าการท่องเทีย่ วทีม่ นุษย์ทำ� งานในยุคป่าคอนกรีตโหยหามากทีส่ ดุ คือการเทีย่ วธรรมชาติ สัมผัสความกรีนหรือพืน ้ ทีส่ เี ขียว ซึง่ การได้ออกไปใช้ชวี ติ กับบรรยากาศรอบ ข้างทีแ่ ตกต่าง อาจเป็นการเพิม่ แรงบันดาลใจให้แนวคิดความใหม่ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ ฤดูหนาวนีผ้ มจึงมีเมืองเล็กๆ ทีเ่ พิง่ มีโอกาสไปเยือนมาแนะน�ำ ชือ่ ว่า “นาแห้ว” ตัง้ อยูใ่ น จังหวัดเลย ติดชายแดนไทย-ลาว ชาวบ้านยังคงมีวถิ ชี วี ติ ตามต้นฉบับเดิม เป็นเมืองทีไ่ ม่มตี กึ สูง มารบกวนสายตา ธรรมชาติเป็นผูย้ งิ่ ใหญ่ แถมมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมากมายตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากสองข้าง ถนน อยากให้ลองไปนัง่ ดูทะเลหมอกตอนเช้าทีภ่ ผู าหนอง จะเห็นวิวสวยราวสวรรค์ ทะเลหมอก ค่อยๆ เคลือ่ นเหมือนเป็นเพือ่ นเรา สลับวิวภูเขาใกล้ไกลถูกใจจริงๆ แล้วมาเก็บแสงเย็นมุมพาโนรา มาทีผ่ าหมวก เห็นหมูบ่ า้ นนาแห้วแบบชัดเจน ครัง้ แรกทีส่ ายตาสัมผัสก็ได้แต่ยน ื อึง้ สักพักแล้วบอก ตัวเองว่าเมืองนีแ้ หละทีม่ คี วามพอเพียงอยูใ่ นตัวสูงมาก มีสงิ่ ปลูกสร้างอยูใ่ นระดับหนึง่ ต่อสิบของ ธรรมชาติ สวยงามจริงๆ ส�ำหรับทีค่ า้ งแรม แนะน�ำให้กางเต็นท์นอนนับดาวทีภ่ หู วั ฮ่อม กลางคืนใครจะดืม่ ก็ได้นะ แต่ตอ้ งขยีต้ าตืน ่ มาชมพระอาทิตย์กบั คลืน ่ ทะเลหมอกแบบสุดสายตา มีเส้นทางดูนกศึกษาธรรมชาติ หลากหลาย ณ อุทยานแห่งชาติภสู วนทราย และสถานทีน ่ า่ สนใจอืน ่ ๆ อีก เช่น วัดโพธิช์ ยั นาพึง บ้าน เหมืองแพร่ น�ำ้ ตกตาดเหือง น�ำ้ ตกคิง้ น�ำ้ ตกช้างตก น�ำ้ ตกวังตาด อีกมุมที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือภาพซึ่งบ่งบอกวิถีชีวิตวัฒนธรรมของนาแห้วอย่างชัดเจน วิวทุ่ง นาวัดศรีโพธิช์ ยั กับฉากหมูบ่ า้ นนาแห้วอยูด่ า้ นหลัง นัน ่ คือมุมทีต่ อบค�ำถามทุกอย่างได้วา่ ท�ำไมเรา ควรอนุรกั ษ์หมูบ่ า้ นนีแ้ ห่งไว้ หนาวนีห้ วังว่านาแห้วจะเป็นตัวเลือกให้ใครหลายคนได้ลองมาใช้ชวี ติ กับธรรมชาติแบบรอบ ตัวเรา รักธรรมชาติแบบที่ธรรมชาติรักเรา เก็บกระเป๋ากันดีๆ แล้วออกไปรู้จักนาแห้วแบบที่ผมได้ สัมผัส ขอให้ทกุ คนมีความสุขในทุกการเดินทางนะครับ

56

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

บอย อิม่ ก�ำลังดี


ºÃÔ¡ÒþÒà·ÕèÂǾÌÍÁ·Õè¾Ñ¡ ÍÒËÒà ·ÑÇÏ»†Ò ŋͧᡋ§ àÃ×ÍÂÒ§ á¤Á»œ§

“ÃÒ¤ÒàÃÔèÁµŒ¹ 2,000 ºÒ·”

<< ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ ËÃ×Í FacebookFanpage : ´Í¡àÊÕéÂÇ·ÑÇÏ ¹éÓµ¡·ÕÅÍ«Ù ÍÓàÀÍÍØŒÁ¼Ò§ 㺻ÃСͺ¸ØáԨ¹Óà·ÕèÂÇàÅ¢·Õè 00053/2559

ºÃÔ¡Òçҹâ´Â ¤Ø³Í¹ØÊó ´Í¡à¡Õë§ áºç¤ â·Ã. 089-860 5070


สองสามก้าว 03  

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ สองสามก้าว ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2559

สองสามก้าว 03  

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ สองสามก้าว ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2559

Advertisement