__MAIN_TEXT__

Page 1

สอง สาม ก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ ฉบับที่ 10 l กรกฎาคม 2560

วิถไี ทยน่ายล

6 ชุมชนสุราษฎร์ธานี

FREE COPY

อุทยานแห่งชาติไทรทอง โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา 5 ทริปฉ�่ำฝน เพลินชมธรรมชาติ กฎแห่งความสุขในการท่องเที่ยว


สอง สาม ก้าว


เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


แวะพักทักทาย “ต้องท�ำอะไรให้ตา่ งจากคนอืน ่ เขา” เพือ่ นคนหนึง่ ให้คำ� แนะน�ำ ระหว่างเราคุยถึงความเติบโตของโลกยุคโซ เชียล รวมทัง้ การผุดขึน ้ ยิง่ กว่าดอกเห็ดกลางป่าฝนของเพจท่องเทีย่ วต่างๆ ซึง่ ถือว่าก�ำลังเป็นกระแสฮิตของคนรุน ่ ใหม่ ทีม่ แี นวคิดต้องการเปลีย่ นงานอดิเรกให้กลายเป็นอาชีพเลีย้ งตัว “ท�ำอยูน ่ ไี่ ง เห็นเพจไหนท�ำแม็กกาซีนท่องเทีย่ วออนไลน์ไหมล่ะ” ผมตอบกลับ “จริงว่ะไม่มใี ครท�ำ ไม่มใี ครอ่านด้วย” เขามองหน้าผม เราสองคนหัวเราะแห้งๆ ก่อนถอนหายใจแทบพร้อมกัน จากทีเ่ ติบโตขึน ้ มาในสายงานเดียวกัน เคยร่วมเขียนหนังสือ ท�ำหนังสือ กับส�ำนักข่าวส�ำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ ซึง่ มีหนังสือพิมพ์และนิตยสารมากมายบนแผง ตอนนีเ้ ราต่างรูด้ วี า่ สถานการณ์ในอาชีพของตัวเองเป็นอย่างไร ช่างหายใจรวยรินเหลือเกิน “ถ้ายังรักก็ทนท�ำกันไป ถ้าไม่ไหวแล้วก็หน ั ไปท�ำอย่างอืน ่ ” รุน ่ พีท่ ที่ ำ� งานเก่าเคยพูดไว้ และมันเป็นเรือ่ งจริง อย่างทีเ่ ขาว่า เพราะบรรดาหนังสือนิตยสารต่างๆ ทีย่ งั คงวางขาย เกือบทัง้ หมดอยูเ่ พราะหัวใจ เรือ่ งความส�ำเร็จทาง ธุรกิจอย่าให้ตอ้ งพูดถึง มันน่าเศร้านัก ข่าวการปิดตัวของนิตยสารแต่ละเล่มตลอดปีสองปีทผี่ า่ นมาท�ำให้ผมรูส้ กึ ใจหาย ไม่แน่ใจว่าอีกสักสีห่ า้ ปีจะ เหลืออะไรแบบนีใ้ ห้สมั ผัสจับต้องอีกไหม ในขณะเดียวกันธุรกิจหนังสือหรือแม็กกาซีนออนไลน์กไ็ ด้รบั การพิสจู น์แล้ว ว่าไม่เวิรค์ ปัจจุบน ั สือ่ ทีอ่ ยูร่ อดมาในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และต้องน�ำเสนอแบบถูกใจคนรุน ่ ใหม่ เน้นการอ่านตัว หนังสือให้นอ้ ยทีส่ ดุ พยายามรวบรัดกระชับข้อมูล บทสรุปอยูเ่ บือ้ งต้น ค�ำน�ำตัดทิง้ ไป หรือหากใช้ภาษาวัยรุน ่ ได้กจ็ ะ ยิง่ ดี นัน ่ แตกต่างเหลือเกินจากการอ่านรูปแบบเดิมๆ ทีผ่ มผูกพัน “ถ้ายังรักก็ตอ้ งท�ำกันต่อไป” ผมนึกถึงค�ำนีบ้ อ่ ยครัง้ ช่วงก�ำลังตัดสินใจท�ำแม็กกาซีนออนไลน์ฉบับนี้ และถาม ตัวเองตลอดทุกเล่มทีผ่ า่ นมาว่ายังรักมันอยูใ่ ช่ไหม ซึง่ เวลานีค้ ำ� ตอบยังคงเดิม ถึงแม้ไม่คอ่ ยแน่ใจว่าจะเป็นเช่นนัน ้ ตลอดไปหรือเปล่า หนึง่ เดือนทีข่ าดไปไม่ใช่วา่ ผมหมดรักแล้วหรอก เพียงทว่ามีบางอย่างรัดตัวจนท�ำไม่ทน ั เท่านัน ้ เอง หากอยู่ บนแผงก็เรียกว่ายอมปล่อยให้ตกแผงเสียหนึง่ เดือน ช้าไปหน่อยแต่กย็ งั ดันทุรงั เดินต่อไป และจะพยายามประคับประคองรักนีใ้ ห้ยาวนานทีส่ ดุ ครับ ไม่ได้ให้สญ ั ญากับใคร แค่สญ ั ญากับตัวเอง

นายสองสามก้าว

สองสามก้าว เ พ ร า ะ ก า ร เ ดิ น ท า ง ส ร ้ า ง แ ร ง บั น ด า ลใ จ

ร่วมสร้างสรรค์โดย : ธตินันท์ ค�ำภักดี, ธิรยุทธ์ ถาวรเจริญสกุล, ธีระวัฒน์ ธรรมนิยม, ประสิทธิ์ศักดิ์ โต้ทองดี, นฤดล ปาณฑุเดชะ, อวิรุทธ์ รังสิวรารักษ์, ปภัทชญา อภิมติรัตน์ และ อภิชิต บวรวิริยพันธุ์ ติดตามและติดต่อ สองสามก้าว ได้ทาง Facebook : นายสองสามก้าว / A Life, A Traveller หรือ www.facebook.com/alifeatraveller Twitter : @alifeatraveller หรือ www.twitter.com/alifeatraveller E-mail : alifeatraveller@outlook.com Tel : 087-981-5777 ดาวน์โหลดฉบับย้อนหลังฟรีที่

www.alifeatraveller.com

บทความ ข้อเขียน และภาพถ่ายใน E-magazine ฉบับนี้ มีลิขสิทธิ์เฉพาะตามกฎหมาย ห้ามน�ำไปใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

4

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


6 แกลเลอรี่ประเทศไทย ... ฤดูสีเขียว 12 แบกเป้ตามหน้าปก ... วิถีไทยน่ายล 6 ชุมชนสุราษฎร์ธานี 30 จัดทริปเที่ยว ... 5 ทริปฉ�่ำฝน เพลินชมธรรมชาติ 34 เที่ยวไปคิดไป ... กฎแห่งความสุขในการท่องเที่ยว 36 ท่องไปในอุทยานฯ ... ไทรทอง 44 ชีวิตติดเที่ยว ... โพสต์ความคิดถึงผ่านโปสการ์ด 48 พักกายสบายใจ ... โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา 56 บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ... เที่ยวโคราช เที่ยวเมืองไทย – บันทึกการเดินทาง by namo


แกลเลอรีป่ ระเทศไทย

ดอยมะม่วงสามหมื่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

6

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ฤดูสเี ขียว GREEN SEASON

เขียวชุม่ ชอุม่ ป่า ฉ�ำ่ นภาฟ้าโปรยฝน สายหมอกปลิวพลิว้ ลอยลม คล้อยคลุมห่มให้รม่ ใจ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

7


ดอยหลวงเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่

8

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ห้วยทับเสลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

9


10

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

เขาก�ำแพง อช.เฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี


ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

11


แบกเป้ตามหน้าปก เรื่อง... นายสองสามก้าว

12

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


วิถไี ทยน่ายล 6 ชุมชนสุราษฎร์ธานี สายวันอาทิตย์ --- เครื่องบินทะยานฟ้าพาผมเดินทางจาก กทม. สู่ท่าอากาศยาน สุราษฎร์ธานี ไม่ใช่ครัง้ แรกทีม่ าเยือนทีน ่ ี่ แต่เป็นครัง้ แรกซึง่ มีโอกาสมองเมืองคนดีจาก มุมสูง หลังรับกระเป๋าเดินออกจากห้องผู้โดยสารขาเข้า ทีมงานสาวจากสถาบัน คีนน ั แห่งเอเซียสามสีค่ นเดินเข้ามาต้อนรับพร้อมแนะน�ำตัว นี่คือทริปพิเศษส�ำหรับผมและเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เมื่อได้รับเชิญจากสถาบัน คีนันแห่งเอเซีย ให้ร่วมเดินทางส�ำรวจโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนในชุมชน ชายฝัง่ สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ชุมชนบางใบไม้ ชุมชนคลองน้อย อ�ำเภอเมือง ชุมชน ลีเล็ด อ�ำเภอพุนพิน ชุมชนพุมเรียง ชุมชนเลม็ด อ�ำเภอไชยา และชุมชนท่าฉาง อ�ำเภอ ท่าฉาง สนับสนุนโดย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด การท่องเที่ยววิถีชีวิตและชุมชนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่ก็อีกนั่นแหละเพราะเป็นครั้ง แรกของการเทีย่ วชุมชนทีส่ รุ าษฎร์ธานี จังหวัดซึง่ ผูค้ นนึกถึงแต่เพียงเกาะสวย น�ำ้ ทะเล ใส หรือขุนเขาอลังการแห่งเขาสก เขือ่ นเชีย่ วหลาน ชุมชนชายฝัง่ สุราษฎร์ธานีเปีย่ มเสน่หอ์ ย่างไร แค่กา้ วออกจากสนามบินผมก็รสู้ กึ ตืน ่ เต้น นิดๆ แล้วล่ะ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

13


บางใบไม้ อุโมงค์ตน ้ จาก สวนมะพร้าวริมคลอง บ่ายวันอาทิตย์ --- ท้องน�้ำมีสีขุ่นเข้มจากฝนที่ตกมาตลอด หลายวันก่อนหน้า แต่มันไม่เป็นอุปสรรคส�ำหรับนักท่องเที่ยว ต่อการนัง่ เรือพายล่องไปตามคลองเล็กๆ ร่มรืน ่ ด้วยต้นไม้สเี ขียว สองข้างทาง โดยเฉพาะต้นจากซึ่งเปรียบเสมือนพันธุ์ไม้ประจ�ำ ล�ำคลอง

“เราเป็นมะพร้าวสองน�้ำคือน�้ำเค็มกับน�้ำจืด” ลุงสมประสงค์ ศรีเทพ เล่าระหว่างสาธิตการสกัดน�้ำมันมะพร้าว “พันธุ์เราไป ปลูกที่อื่นก็ไม่ได้แบบนี้ ของที่อื่นมาปลูกที่นี่ก็ไม่ได้เหมือนกัน เลยมีความพิเศษเฉพาะตัว”

ลุงสงค์ศกึ ษาวิธกี ารสกัดน�ำ้ มันมะพร้าว และลองผิดลองถูกด้วย ชาวสุราษฎร์เรียกพืน ้ ทีย่ า่ นนีว้ า่ คลองร้อยสาย เพราะเต็มไปด้วย ตัวเอง ในช่วงที่ราคามะพร้าวตกต�่ำเมื่อปี พ.ศ. 2554 จน คลองธรรมชาติสาขาแม่นำ�้ ตาปีนบั ไม่ถว้ น หรืออีกชือ่ คือในบาง สามารถพลิกสถานการณ์จากหลังมือกลับมาเป็นหน้ามือ ทั้ง หมายความประมาณว่าย่านในคลอง ล้อมรอบด้วยคลอง เป็น ต่อยอดผลิตสินค้าอืน ่ ๆ โดยเฉพาะเครือ่ งส�ำอางส่วนผสมน�ำ้ มัน พื้นที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ โดยชุมชนบางใบไม้คือหนึ่งในนั้น มะพร้าว ภายใต้แบรนด์พร้าวไทย เป็นที่ต้องการของตลาดทั้ง ในและต่างประเทศ แม้การมาถึงของถนนจะลดทอนความส�ำคัญในการเดินทาง ด้วยเรือลง ทว่าเมือ่ ได้รบั การสนับสนุนจากผูน ้ ำ� ชุมชนให้รอื้ ฟืน ้ ที่ส�ำคัญ ลุงสงค์ไม่เคยหวงวิชา พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่ทุกคน วิ ถี เ ก่ า ๆ เพื่ อ น� ำ เสนอด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ล� ำ คลองที่ เ คย ที่สนใจ เงียบเหงาของบางใบไม้ก็หวนกลับมาคึกคัก “มันคือหน้าที่อย่างหนึ่งของเกษตรกรที่ดี เราเองก็เรียนรู้การ เรือพายพาเราแล่นตามล�ำลองไม่นานก็ถึงจุดไฮไลท์ของการ สกัดน�ำ้ มันมะพร้าวมาจากคนอืน ่ เหมือนกัน หากถ่ายทอดความ เที่ยวคือบริเวณซึ่งต้นจากสองฝากฝั่งแผ่ก้านใบโน้มเข้าหากัน รู้เหล่านี้ต่อกันไป เกษตรกรไทยก็จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง” ลุง จนกลายเป็นเหมือนอุโมงค์เปี่ยมความร่มรื่น สงค์บอกถึงความมุ่งมั่น “ที่นี่เดือนหกเดือนเจ็ดน�้ำจะเค็ม” ลุงคนพายเรือเล่า “เดือน เรากลับถึงท่าเรือชุมชนใกล้เย็นย�ำ่ ตลาดประชารัฐบางใบไม้ซงึ่ แปดเดือนเก้าน�้ำแห้ง ส่วนเดือนที่เหลือน�้ำเต็มคลองค่อนข้าง มีเฉพาะวันอาทิตย์ก�ำลังเริ่มวายแล้วหลังจากเปิดขายของกิน จืด เป็นธรรมชาติเพราะรับทั้งน�้ำจากแม่น�้ำตาปีกับน�้ำทะเล” อร่อยๆ และขนมพื้นถิ่นต่างๆ ตั้งแต่เช้า หลังชมความสวยของอุโมงค์ต้นจาก เราขึ้นท่าเปลี่ยนเป็นเรือ หางยาวติดเครื่องยนต์แล่นไปยังจุดหมายไกลกว่าเดิมคือสวน ลุงสงค์ ที่ผลิตน�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ได้รับการยกย่องว่ามี คุณภาพล�ำดับต้นๆ ของประเทศ

14

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ถึงจุดนี้ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวน�ำชีวิตชีวากลับมสู่บางใบไม้ อย่างแท้จริง แม้อยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นแต่กเ็ ป็นไปอย่างน่าพอใจ หาก รักษาความพอดีของกิจกรรมท่องเที่ยวให้เหมาะสม ที่นี่น่าจะ พัฒนาเป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนได้ไม่ยากเลย


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

15


ลีเล็ด ชีวติ ลูกทะเล ป่าเลนต้นล�ำพู สายวันจันทร์ --- “เราเริม่ อนุรกั ษ์ตงั้ แต่ปี 2548 แค่สองปีกม็ ปี า่ เพิม่ ขึน ้ กว่า 2,000 ไร่ ถึงตอนนีเ้ รามีปา่ ชายเลนไม่ตำ�่ กว่า 8,000 ไร่ เป็นป่าทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องปลูก แค่เพียงอย่าตัดท�ำลายก็พอ เพราะทีน ่ ี่ มีลกั ษณะเป็นป่ารุกทะเล คือป่าเติบโตมากขึน้ กินพืน้ ทีท่ ะเลให้นอ้ ย ลง” เสียงของก�ำนันประเสริฐ ชัญจุกรณ์ ผูเ้ ป็นหัวเรีย่ วหัวแรงในการ อนุรักษ์ป่าชายเลนและจัดตั้งกลุ่มชุมชนลีเล็ดน�ำเที่ยวเพื่อการ อนุรักษ์ ดังผ่านโทรโข่งเล่าถึงความเป็นมาของพื้นที่ให้เราฟัง ระหว่างนัง่ เรือหางยาวไปตามคลองพุนพิน ชมธรรมชาติรม่ รืน ่ สอง ข้างทาง ลีเล็ดเป็นหนึง่ ในชุมชนต้นแบบด้านการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจดุ เด่นทีค่ วามสมบูรณ์และหลากหลายของ ธรรมชาติทางทะเล เพราะคลองพุนพินเป็นคลองสายหลักซึง่ แยก ตัวมาจากแม่นำ�้ ตาปี ก่อนไหลลงอ่าวไทยทีอ่ า่ วบ้านดอน จึงรับความ สมบูรณ์ของแร่ธาตุตา่ งๆ ทีพ่ ดั พามากับกระแสน�ำ้ อย่างเต็มที่ การบุกรุกป่าชายเลนท�ำให้ครัง้ หนึง่ ลีเล็ดประสบปัญหาวิกฤต แต่ ก่อนสายเกินแก้ ก�ำนันประเสริฐก็จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่า ท�ำความเข้าใจพร้อมให้ความรูก้ บั ผูค้ นในชุมชน น�ำการท่องเทีย่ ว เข้ามาสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้าน ทัง้ หมดประสบผลส�ำเร็จอย่าง ดี จนปัจจุบน ั ได้รบั ฉายาว่า อะเมซอนเมืองไทย

เทือกเขาหลวงไหลมาตามแม่นำ�้ ตาปีสะสมเกิดเป็นดินเลนทับถม มากขึน ้ ป่าก็เติบโตขยายพืน ้ ทีเ่ พิม่ ขึน ้ และเมือ่ ป่าชายเลนสมบูรณ์ สัตว์นำ�้ ก็ยอ่ มอุดมสมบูรณ์ขน ึ้ เช่นกัน เรือน�ำเราแล่นช้าๆ ชมวิวสองฝัง่ คลอง ก�ำนันประเสริฐเล่าต่อว่า ภายในล�ำคลองพรรณไม้หลักคือล�ำพู แต่เมือ่ ใกล้ทะเลพรรณไม้จะ เปลีย่ นเป็นโกงกาง และเมือ่ เรือแล่นพ้นล�ำคลองออกสูอ่ า่ วบ้านดอน เราทุกคนก็แทบตาโต เพราะป่าชายเลนเขียวขจีแผ่อาณาเขตกว้าง สุดสายตา นกยางฝูงใหญ่บน ิ ร่อนเหนือแนวยอดไม้ เหยีย่ วออสเปร ตัวหนึง่ เกาะบนยอดไม้ดว้ ยท่าทางทระนง ก่อนแผ่ปกี กว้างโผบิน เมือ่ เรือของเราเข้าใกล้ ชาวลีเล็ดคือลูกทะเล ทีอ่ า่ วบ้านดอน เราพบการท�ำประมงพืน ้ ถิน ่ ด้วยเครือ่ งมือเรียกว่าช้อนปีก (บางพืน ้ ทีเ่ รียกโพงพางปีก ยอปีก) ดักจับกุง้ เคยน�ำเอามาท�ำกะปิ เป็นสินค้าขึน ้ ชือ่ ของต�ำบลลีเล็ด และ ยังมีการท�ำประมงพืน ้ ถิน ่ อีกหลายรูปแบบ ขานัง่ เรือกลับสูค่ ลองพุนพิน เราพบว่าลอบปูแทบทุกอันมีปดู ำ� ตัว เป้งติดอยู่ เป็นสิง่ แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์โดยไม่ตอ้ งอวดอ้าง สรรพคุณอืน ่ ใด

นับเวลาลงเรือล่องจากคลองพุนพินออกสูอ่ า่ วบ้านดอน และกลับ มาขึน ้ ฝัง่ ใช้เวลาทัง้ หมดราวสองชัว่ โมง แม้จะเป็นเวลาสัน ้ ๆ แต่ชา่ ง เป็นสองชัว่ โมงทีเ่ ปีย่ มความสุข เพลิดเพลิน อิม่ ใจกับทุกภาพ ทุก เมือ่ หยุดรุกป่า ป่าก็เติบโตเองตามธรรมชาติ แร่ธาตุและตะกอนจาก วิถชี วี ติ ทีไ่ ด้สมั ผัสเหลือเกิน

16

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

17


คลองน้อย วิถคี นกับลิง โฮมสเตย์นา่ พัก บ่ายวันจันทร์ --- เรือหางยาวล�ำใหญ่พาเราล่องตามล�ำคลอง สายไม่กว้างนัก เมื่อเทียบท่าเราพากันเดินขึ้นไปเรือนไม้แบบ ทางภาคใต้ รอบบริเวณบ้านเต็มไปด้วยสีเขียวสดชืน ่ ต้นมะพร้าว สูงใหญ่โดดเด่นอยูห่ ลายสิบต้น พร้อมกับการต้อนรับด้วยเสียง ร้องทักทายของเจ้าบ้าน ไม่ใช่เสียงคน มันเป็นเสียงลิง ชาวคลองน้อยมีความสนิทสนมกับลิงมายาวนาน เพราะเป็น ชุมชนซึง่ ชาวบ้านมีอาชีพท�ำสวนผลไม้ โดยเฉพาะสวนมะพร้าว มีการพัฒนาภูมิปัญญาฝึกลิงเพื่อขึ้นต้นมะพร้าวมากว่าสามรุ่น คน กระทัง่ ปัจจุบน ั มีการจัดตัง้ เป็นโรงเรียนฝึกลิงขึน ้ ต้นมะพร้าว ด�ำเนินการครบวงจรตัง้ แต่เพาะพันธุ์ ฝึกสอน รับจ้างขึน ้ มะพร้าว รวมทัง้ ขายลิงทีฝ่ กึ ส�ำเร็จแล้ว คุณสุมาตร อินทรมณี ประธานกลุม่ ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ตำ� บล คลองน้อยเล่าให้ฟงั คร่าวๆ ถึงขัน ้ ตอนการฝึกลิงว่ามีทงั้ หมดห้า ล�ำดับ เข้าแป้น ห้อยปัน ่ ขึน ้ ราว ขึน ้ ต้น แก้เชือก เจ้าจ๋อตัวใดผ่าน ครบทัง้ หมดถือว่าจบหลักสูตร ทว่ากว่าจะช�ำนาญจริงๆ ยังต้องใช้ เวลาเก็บประสบการณ์สนามจริงอีกนานนับปี “เราเริ่มฝึกตอนลิงอายุสักสามปี” คุณสุมาตรเล่า “ในการคัด เลือกลิงส�ำคัญเลยคือพ่อพันธุแ์ ม่พน ั ธุต์ อ้ งไม่ดุ ลูกออกมาจะค่อน ข้างเชือ่ งคน ถ้าพ่อแม่ดถุ อื ว่าไม่ผา่ น ฝึกอย่างไรลูกลิงก็เชือ่ งยาก” ด้วยจุดเด่นเรือ่ งความผูกพันของคนกับลิง ดังนัน ้ เมือ่ มีการจัดตัง้ โครงการท่องเที่ยวชุมชนที่ต�ำบลคลองน้อย โปรแกรมชมการ สาธิตวิธฝี กึ ลิงจึงถือเป็นจุดขาย ทุกขัน ้ ตอนท�ำให้เราเข้าใจว่าสัตว์ แสนรูท้ สี่ ายพันธุใ์ กล้เคียงกับคนเรานัน ้ ชาญฉลาดเพียงใด นอกจากการฝึกลิง เรายังได้เยีย่ มชมและเลือกซือ้ หางานจักสาน ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกะลามะพร้าว ชมการต่อเรือ หัวโทงแบบดั้งเดิมที่สืบทอดฝีมือผ่านตระกูลช่างต่อเรือแห่ง คลองน้อย และเมือ่ แสงสุดท้ายของวันใกล้ลาลับ เราก็เข้าพักกันทีโ่ ฮมสเตย์ ริมคลอง สัมผัสความเงียบสงบแสนวิเศษ ค�ำ่ วันจันทร์ --- ทีต่ น ้ ล�ำพูขา้ งศาลาริมน�ำ้ แสงไฟจากหิง่ ห้อยวับ วาบแข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้า นานทีถงึ มีเรือชาวบ้านไปหาปลา หากุง้ แล่นผ่านมาสักล�ำ นอกจากนัน ้ แล้วไม่มเี สียงอืน ่ ใดรบกวน ชุมชนคลองน้อยมีทพี่ กั โฮมสเตย์ขนานแท้ประมาณสิบหลัง ได้ รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเทีย่ ว สมาชิกรับนักท่อง เทีย่ วผลัดเวียนกันเพือ่ ให้เกิดการกระจายรายได้ภายในกลุม่ แต่ ก็สามารถติดต่อเข้าพักหลังทีถ่ กู ใจหากเคยมาพักแล้ว เมื่ออิ่มหน�ำกับอาหารพื้นถิ่นจากเจ้าของบ้าน ผมหลบมานอน เล่นบนเปลดืม่ ด�ำ่ ความเงียบสงบ ฟังเสียงลม ชมแสงดาวชมแสง หิ่งห้อยที่ศาลาริมน�้ำ กระทั่งราตรีคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆ ผม ผล็อบหลับไปตรงนัน ้ นัน ่ เอง

18

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เลม็ด ไข่เค็มไชยา รวงข้าวหอมโบราณ สายวันอังคาร --- อากาศสดใส ฟ้าสีนำ�้ เงินเข้ม เมือ่ ก้าวลงจาก รถผมเดินลุยแดดไปยังจุดหมายทันทีดว้ ยหัวใจลิงโลด ผมไม่ได้ บอกเพือ่ นร่วมทริปหรอกว่าตัวเองอยากมาเยีย่ มชมพระบรมธาตุ ไชยาขนาดไหน แม้พน ื้ ทีร่ อบนอกจะอยูร่ ะหว่างปรับปรุง นัน ่ ไม่อาจลดทอนความ งามขององค์พระบรมธาตุ ซึง่ ถือเป็นพระธาตุศลิ ปะศรีวชิ ยั ทีส่ มบูรณ์ และงามทีส่ ดุ ผูค้ นแวะเวียนมาสักการะกันตลอดไม่ขาดสาย เอ่ยชื่อไชยา นอกจากพระบรมธาตุ ทุกคนย่อมนึกถึงไข่เค็ม ไชยา ต่างจากไข่เค็มแห่งอื่นตรงรสชาติกลมกล่อม ไม่เค็มมาก น�ำไปท�ำอาหารได้หลากหลาย ดังนัน ้ หลังกราบไหว้พระบรมธาตุ ไชยาแล้ว เราจึงต้องไม่พลาดไปเรียนรู้การท�ำไข่เต็มที่ชุมชน เลม็ด (ละ-เม็ด) ต�ำบลเลม็ดมีชอื่ เสียงเรือ่ งไข่เค็ม หลายยีห่ อ้ เป็นทีร่ จู้ กั ดี กระนัน ้ เราเจาะจงไปหมู่ที่ 5 ซึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้รับ เลือกให้เป็นสินค้า OTOP 5 ดาว ภายใต้ยี่ห้อไข่เค็ม อสม. ที่ทุก คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม หลังอร่อยกับการทานบัวลอยไข่เค็มเป็นเมนูตอ้ นรับ ป้าประสงค์ หีตอนันนท์ ประธานกลุ่มก็ยิ้มกว้างเล่าให้ฟังว่าการรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม หมู่ 5 ต้องย้อนไปสักสิบห้าปีก่อน เมื่อ เกิดวิกฤตท�ำนาเพราะหอยเชอรี่ระบาด เกษตรจังหวัดจึงหันมา ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด ต่อยอดสู่การท�ำไข่เค็ม ความน่ารักของวิสาหกิจชุมชนแห่งนีค้ อื มีการจัดเวรสมาชิกมาท�ำ ไข่เค็มทุกวัน ครัง้ ละ 3-4 คน ไข่เป็ดทีใ่ ช้ตอ้ งเป็นไข่เป็ดในชุมชน คัดขนาดด้วยมือ ไม่ได้ซอื้ หามาจากทีอ่ น ื่ เหมือนกับบางเจ้า เราเรียนรูก้ ารท�ำไข่เค็ม กรรมวิธแี สนง่ายคือล้างไข่ให้สะอาด จุม่ ลงในดินจอมปลวกผสมเกลือและน�ำ้ ปริมารณตามสูตร จากนัน ้ คลุกขีแ้ กลบให้ทวั่ ป้องกันการระเหยของน�ำ้ บรรจุลงกะละมังเก็บ ไว้ในที่ปิดสนิท แต่การจะได้สูตรไข่เค็มรสอร่อยก�ำลังดีแบบนี้ ต้ อ งผ่ า นประสบการณ์ ท ดลองผสมส่ ว นต่ า งๆ ให้ ล งตั ว มา ยาวนาน “สามวันเหมาะเอามาท�ำไข่ตม้ เจ็ดวันทอดเป็นไข่ดาวเค็มนิดๆ เลยสิบวันแล้วก็กลายเป็นไข่เค็มเต็มที่ ยิ่งทิ้งไว้ก็ยิ่งเค็ม” ป้า ประสงค์พูดถึงการกินไข่เค็มไชยาตามสูตรค�ำนวณวันให้อร่อย อีกสิ่งน่าสนใจคือเลม็ดเป็นต้นก�ำเนิดข้าวหอมไชยา ข้าวที่มี เรื่องเล่ามาตั้งแต่รุ่นผู้เฒ่าว่าตอนออกรวงหอมทั่วทุ่ง ตอนหุง ข้าวหอมทั่วบ้าน น่าเสียดายที่ปัจจุบันพันธุ์ข้าวหอมไชยก�ำลัง สูญหาย แต่หากใครมาเทีย่ วช่วงท�ำนา ทีน ่ มี่ กี ารปลูกแปลงสาธิต ให้ชม รวมทั้งเยี่ยมชมโรงสีขาว การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ท่ามกลางทุง่ นาและเล้าเป็ด เลม็ดท�ำให้เราต้องยิม้ กว้างกับภาพ ของความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในชุมชนได้ดีเชียวล่ะ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

19


พุมเรียง ล่องเลคราดหอย กินซีฟดู้ ปูมา้ บ่ายวันอังคาร --- ท่ามกลางแดดร้อนแรง เรือหางยาวสีห่ า้ ล�ำแล่น พักปล่อยให้สตั ว์ตา่ งๆ เติบโต ชาวบ้านให้ความร่วมมือดี” พีจ่ รินทร์ ฝ่าคลื่นลมมุ่งหน้าตามกันออกสู่อ่าวบ้านดอน ผมเพลินชมวิว เฉยเชยชม ประธารกลุม่ ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์บา้ นพุมเรียงเล่า กว้างเบือ้ งหน้า เห็นเกาะขนาดเล็กมากอยูไ่ ม่ไกลนัก “นัน ่ แหละ เกาะเสร็จทีเ่ ราก�ำลังไปกัน” คุณลุงคนขับเรือชีน ้ วิ้ บอก บนเกาะเสร็จเราเห็นภาพของเกาะสันดอนกลางทะเลทีด่ แู ปลก ตา สนุกกับการขุดทรายปลูกต้นมะพร้าวและหาหอยต่างๆ ทัง้ หอย เกาะเสร็จเป็นเกาะซึ่งไม่เคยมีชื่ออยู่ในสารบบการท่องเที่ยว สับเค็ดที่มีเนื้อสีขาวผ่อง ว่ากันว่าอร่อยกว่าหอยนางรมเสียอีก สุราษฎร์ธานีสำ� หรับผม สมุย พะงัน เกาะเต่า หมูเ่ กาะอ่างทอง หรือหอยตลับ ซึง่ ต้องคราดหาตามผืนทราย รวมทัง้ การลากอวน เคยไปมาทัง้ หมด อย่างไรก็ตามส�ำหรับเกาะเสร็จ หรือเกาะส�ำเร็จ คูห่ าปลาเล็กๆ ริมฝัง่ ดังนัน ้ การเดินทางมาเกาะเสร็จจึงขึน ้ อยูก่ บั มันแตกต่างกันอย่างสิน ้ เชิง เวลาน�ำ้ ขึน ้ ลง เกาะเสร็จเป็นเกาะสันดอนเล็กๆ กลางอ่าวบ้านดอน ข้อมูลของกรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ใช้ชอื่ ว่าเกาะหัวเสร็จ พืน ้ ทีแ่ ค่ 0.012 ตางรางกิโลเมตร แต่ถึงเล็กแค่นี้ก็มีความส�ำคัญเพราะเปรียบ เสมือนป่าชายเลนกลางทะเล เป็นแหล่งวางไข่อนุบาลสัตว์น�้ำ ปัจจุบน ั บ้านพุมเรียงใช้เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงนิเวศของชุมชน

ใช้เวลาสนุกสนานบนเกาะเสร็จประมาณสองชัว่ โมง เราพากันนัง่ เรือหางยาวกลับมาสูฝ่ ง่ั บ้านพุมเรียง ทีส่ วนสาธารณะแหลมโพธิ์ บริเวณนีเ้ ป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจชัน ้ ดีของผูค้ นในท้องที่ และ เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างถิ่นมากขึ้นแล้วเพราะมีร้าน อาหารดีๆ บรรยากาศดีๆ ให้เลือกหาอยูพ่ อประมาณ

ความสมบูรณ์ของอ่าวบ้านดอนเกิดจากการรับแร่ธาตุและตะกอน มากมายมาจากแม่นำ�้ ตาปี แต่ความทรุดโทรมก็มาเยือนเพราะ การท�ำประมงเกิดขีดจ�ำกัดในช่วงปลายสิบปีทผี่ า่ นมา กระทัง่ รัฐ ต้องลงมาให้ความส�ำคัญอย่างจริงจัง และชุมชนแต่ละพืน ้ ทีช่ ว่ ย สนับสนุน ความอุดมสมบูรณ์จงึ เริม่ คืนมา

แต่หากมาเทีย่ วกับชาวพุมเรียง เราสามารถอิม่ อร่อยกับอาหาร ทะเลสดๆ ได้ทหี่ มูบ่ า้ น ทีน ่ มี่ กี ารจัดท�ำโครงการธนาคารปูมา้ และ กระชังปลาอีกหลายประเภทให้เราเทีย่ วชม รวมทัง้ ลิม้ รสชาติไข่ หมก นับเป็นการถนอมอาหารของชาวเลภาคใต้ น�ำเอาไข่แดงซึง่ เหลือจากการใช้ไข่ขาวไปซ่อมอวน มาประกบกันแล้วหมักด้วย เกลือ พอจะกินก็ปง้ิ ย่างให้กลิน ่ หอม ทานกับอะไรก็อร่อย

พุมเรียงเป็นหนึ่งชุมชนริมอ่าวบ้านดอนที่ด�ำรงชีวิตด้วยการท�ำ ประมงพื้นถิ่น และเกาะเสร็จเล็กๆ ก็ถือเป็นโอเอซิสของความ สบายๆ สไตล์วถิ ลี กู ทะเล วิถชี วี ติ อันเรียบง่ายแบบนีท้ ำ� ให้คนเมือง สมบูรณ์ “เราช่วยกันดูแล ไม่ใช้อปุ กรณ์ประมงผิดกฎหมาย มีเวลา อย่างเราอิจฉาเหลือเกิน

20

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

21


ท่าฉาง อาบน�ำ้ ร้อน นอนฟาร์มสเตย์ เย็นวันอังคาร ---- “เราอยากให้มน ั เป็นธรรมชาติ ไม่อยากให้ โดนท�ำลาย” พี่จันทร์จิรา ใจอารี หนึ่งในสมาชิกเครือข่าย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ�ำเภอท่าฉางบอก เมื่อเรา ถามว่ามีแนวคิดพัฒนาบ่อน�ำ้ พุรอ้ นของชุมชนให้เป็นสถานทีท่ อ่ ง เทีย่ วเต็มรูปแบบหรือเปล่า

สิง่ ทีไ่ ด้จากการคราดหนึง่ ครัง้ ถือว่าน่าพอใจ พวกมันส่วนหนึง่ แปร สภาพเป็นอาหารมือ้ กลางวันของเรา บวกกับอาหารทะเลสดๆ อีก หลายอย่างซึง่ ทางชุมชนจัดเตรียมไว้ทานบนขน�ำกลางทะเล

“สมัยก่อนแถวนีท้ ะเลแย่ลงเพราะท�ำอวนรุน” พีจ่ น ั ทร์จริ าเล่าต่อ “พอรัฐยกเลิกอวนรุนก็ส่งเสริมให้ท�ำฟาร์มหอยแครง เมื่อก่อน ท่าฉางมีบอ่ น�ำ้ พุรอ้ นธรรมชาติ แต่ตา่ งจากหลายแห่งตรงทีไ่ ม่ได้ เจ้าของหน�ำหลังนีก้ ท็ ำ� อวนรุนเหมือนกัน แต่ทำ� แบบนีด้ กี ว่าจะ รับการปรับปรุงให้เป็นสถานทีเ่ ทีย่ วต้อนรับผูม้ าเยือนต่างถิน ่ มี ได้มใี ห้หากินกันนานๆ” เพียงการจัดท�ำทีน ่ งั่ เล็กๆ บางจุด และผูม้ าอาบน�ำ้ แร่แช่นำ�้ ร้อน ท่ามกลางบรรยากาศดิบๆ ส่วนใหญ่คอื ชาวบ้าน ทีใ่ ช้ประโยชน์ ถึงอ่าวบ้านดอนจะมีปัญหาใหญ่ระดับชาติเรื่องฟาร์มหอยแครง จากบ่อน�ำ้ ร้อนนีม้ าตัง้ แต่จำ� ความได้ เกีย่ วพันกับนายทุนรุกที่ แต่นน ั่ ไม่สง่ ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ ว ชุมชนท่าฉาง เราสามารถชมวิถชี วี ติ และค้างแรมบนขน�ำอย่างไร้ “หากเราเปลีย่ นมันอาจท�ำให้คนอืน ่ อยากมาเทีย่ วมากขึน ้ แต่ก็ กังวล เป็นการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศได้รบั การสนับสนุนจากทุกฝ่าย คงท�ำลายธรรมชาติเหมือนกัน เราว่ามันไม่คมุ้ กันหรอก” พีจ่ น ั ทร์ จิราอธิบายต่อ ระยะเวลาสีว่ น ั ทีไ่ ด้สมั ผัสกับการท่องเทีย่ ว 6 ชุมชนชายฝัง่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ต้องยอมรับว่าผมได้เห็นอะไรหลากหลาย เรียนรู้ อย่างไรก็ตามบ่อน�ำ้ ร้อนไม่ใช่ของดีทงั้ หมดของการท่องเทีย่ วท่าฉาง อะไรเหนือความคาดคิดมากมาย เห็นทัง้ ด้านดี ทัง้ ปัญหา เห็น ค�ำ่ คืนนัน ้ เราเข้าพักทีโ่ ฮมสเตย์ชาวบ้านในชุมชน ก่อนตอนเช้ามี แนวทางแก้ไขและพัฒนาเพือ่ ต่อยอดสูก่ ารท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน นัดล่องเรือมุง่ สูอ่ า่ วบ้านดอนอีกครัง้ เพือ่ คราดหอยแครง ส�ำคัญกว่าอืน ่ ใด ผมเห็นความสุข รอยยิม้ เสียงหัวเราะ ของชาว เช้าวันพุธ --- เรือหางล�ำใหญ่สองล�ำแล่นออกจากที่ท�ำการ บ้านซึง่ ได้ตอ้ นรับนักท่องเทีย่ วในทุกชุมชน เมือ่ เจ้าบ้านรูส้ กึ ยินดี เทศบาลต�ำบลท่าฉางไปตามล�ำคลองจนออกสูท่ ะเลกว้าง ภาพ ต้อนรับเช่นนี้ ผูม้ าเทีย่ วย่อมต้องรูส้ กึ ดีเช่นกัน ขน�ำน้อยใหญ่และไม้ปกั บอกอาณาเขตฟาร์มหอยแครงละลานตา ทัว่ พืน ้ ที่ เพราะทีน ่ เี่ ป็นแหล่งจับหอยแครงใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของ การท่องเที่ยวชุมชนมีดีกว่าที่คิด หากไม่ลองใครเล่าจะรู้ว่ามัน ประเทศทีเดียว ท�ำให้เรายิม้ กว้างได้มากเพียงใด ขอขอบคุณ แล่นตามแนวรั้วบอกเขตจนถึงฟาร์มของชุมชน การคราดหอย สถาบันคีนน ั แห่งเอเซีย แครงก็เริ่มต้นขึ้นด้วยการหย่อนตะแกรงเหล็กอันใหญ่ลงทะเล บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด จากนัน ้ แล่นเรือลากตะแกรงกวาดเอาหอยทีอ่ ยูข่ า้ งล่างขึน ้ มา ชาวชุมชนบางใบไม้ ลีเล็ด คลองน้อย เลม็ด พุมเรียง และท่าฉาง

22

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

23


เทีย่ วอย่างไร ติดต่อทีไ่ หน ชุมชนบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมือง ติดต่อ 081-607-4935 ราคาเรือหางยาว 500 บาทต่อล�ำ ไม่เกิน 5 คน หากเกิน 5 คน คิดคนละ 100 บาท ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณสอง ชั่วโมง ส่วนเรือพายชมอุโมงค์ต้นจาก คนละ 20 บาท มี เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น

ชุมชนคลองน้อย ต.คลองน้อย อ.เมือง ติดต่อชุมชนคลองน้อย 089-728-2810, 082-411-6357 ราคาเรือหางยาว 1,000 บาทต่อล�ำ นั่งได้ประมาณ 8 คน บ้านพักแบบโฮมสเตย์ ราคาเข้าพัก 100 บาท ต่อคน ราคา อาหารมื้อละ 120 บาท ต่อคน

ชุมชนท่าฉาง ชุมชนลีเล็ด ติดต่อ 061-243-4076, 061-508-2767 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน ราคาเรือหางยาวเล็ก 1,500 บาท นั่งได้ไม่เกิน 7 คน ติดต่อ 061-174-7445, 095-257-4428 ราคาเรือหางยาวใหญ่ 2,500 บาท นั่งได้ประมาณ 20 คน ราคาเรือหางยาว 1,500 บาทต่อล�ำ นั่งได้ประมาณ 8 คน ราคาพักฟาร์มสเตย์ขน�ำกลางทะเล คนละ 200 บาท อาหาร ส�ำหรับบ้านพักแบบโฮมสเตย์ ปัจจุบน ั รับเฉพาะส�ำหรับกลุม่ กลางวัน/เย็น มื้อละ 200 บาทต่อคน และอาหารเช้ามื้อละ ศึกษาดูงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปเท่านั้น 80 บาท ชุมชนพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา * ราคาต่างๆ เป็นราคาเบื้องต้น โปรดสอบถามจากชุมชน ติดต่อ 092-379-3969 ,099-319-9570, 082-272-7956 ด้วยตนเองอีกครั้ง ราคาเรือหางยาวเที่ยวเกาะเสร็จ 1,200 บาทต่อล�ำ นั่งได้ ประมาณ 5 คน

24

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


รู้สักนิดก่อนไปเที่ยว สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดซึง่ ใหญ่ทสี่ ดุ อันดับ 6 ของประเทศ ประกอบด้วย 19 อ�ำเภอ แต่มเี พียง 6 อ�ำเภอทีต่ ดิ ทะเลชายฝัง่ คือ ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน เมือง กาญจนดิษฐ์ และ ดอนสัก ขณะ ทีม่ อี กี สองอ�ำเภอเป็นเกาะกลางทะเล คืออ�ำเภอเกาะสมุย และอ�ำเภอเกาะพะงัน แม้จะเป็นจังหวัดซึง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของภาคใต้ ทว่าสุราษฎร์ธานีมปี ระชากรตามทะเบียนราษฎร์นอ้ ย กว่า สงขลา และนครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตามถือเป็นหนึง่ ในสามจังหวัดของภาคใต้ทมี่ ปี ระชากร ชาวไทยมากกว่าหนึง่ ล้านคน ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดเป็นรูปพระบรมธาตุไชยา ถือเป็นพระเจดียส์ ำ� คัญสององค์ของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แม่น�้ำตาปีเป็นแม่น�้ำสายส�ำคัญที่สุดของภาคใต้ มีต้นก�ำเนิดมาจากเทือกเขาหลวง จังหวัด นครศรีธรรมราช ก่อนไหลเข้ามาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และลงทะเลอ่าวไทยทีอ่ า่ วบ้านดอน ช่วง ปลายแม่นำ�้ แยกออกเป็นล�ำคลองสายเล็กสายน้อยมากมาย ชาวบ้านเรียกกันว่าคลองร้อยสาย เป็นจังหวัดทีม่ เี กาะมากทีส่ ดุ ในทะเลภาคใต้ฝง่ั อ่าวไทย จ�ำนวน 108 เกาะ รวมพืน ้ ทีเ่ กาะเกือบ 420 ตารางกิโลเมตร สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ไม่ได้อยูใ่ นอ�ำเภอเมือง แต่อยูใ่ นเขตอ�ำเภอพุนพิน เช่นเดียวกับสนาม บินสุราษฎร์ธานี ก็อยูใ่ นอ�ำเภอพุนพินเช่นเดียวกัน

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

25


คนบนเส้นทาง เรื่อง... นายสองสามก้าว

26

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


คนเลี้ยงลิง ผู้น�ำแห่งคลองน้อย ลิงซนตัวหนึง่ ปีนป่ายไปตามร่างกายของหนุม่ ใหญ่ผวิ ด�ำแดงบ่งบอกถึงการเป็นคนท�ำงานกลาง แจ้งมาอย่างยาวนาน แต่กแ็ ต่งกายด้วยเสือ้ เชิต้ สุภาพ เขายิม้ หัวเราะ เล่นกับมันด้วยความเอ็นดู “ตัวนี้ใกล้ครบปี แม่ของมันคือตัวโน้น” เขาบอกผม ชี้นิ้วไปยังลิงตัวเมียตัวเต็มวัยซึ่งนอนพัก ผ่อนอยู่โคนต้นมะพร้าวห่างออกไปไม่กี่สิบเมตร “มันเกิดที่นี่ เชื่อง ฉลาด น่าจะฝึกขึ้นมะพร้าว ไม่ยาก” นี่คือ คุณเล็ก - สุมาตร อินทรมณี ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต�ำบลคลองน้อย อ�ำเภอ เมือง สุราษฎร์ธานี ผูก้ อ่ ตัง้ โรงเรียนสอนลิงขึน ้ มะพร้าว และเป็นหัวเรีย่ วหัวแรงพัฒนาคลองน้อย สู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนอย่างยั่งยืน คลองน้อยเป็นชุมชนเล็กๆ ในพื้นที่ซึ่งชาวสุราษฎร์เรียกว่าในบาง คือโอบล้อมด้วยล�ำคลอง ธรรมชาติสาขาของแม่น�้ำตาปี เต็มไปด้วยสวนมะพร้าวและลิงขึ้นมะพร้าว แต่เพราะสังคมที่ เปลีย่ นไปก�ำลังกระทบต่อวิถดี งั้ เดิม ท�ำให้คณ ุ เล็กพยายามรวบรวมชาวบ้านจัดตัง้ กลุม่ ท่องเทีย่ ว เชิงอนุรักษ์ขึ้นมา “สิง่ ทีเ่ ราต้องการทีส่ ดุ จากการพัฒนาการท่องเทีย่ วคืออยากให้ชาวบ้านรูจ้ กั หวงแหนแผ่นดินเกิด มันน่ากลัวนะถ้าวันหนึ่งสวนมะพร้าวจะกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร” คุณเล็กว่า จุดเริ่มต้นของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่ที่โรงเรียนสอนลิง ซึ่งคุณเล็กน�ำภูมิปัญญาความรู้ จากรุ่นปู่ รุ่นพ่อ มาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง “จริงแล้วๆ แค่อยากรักษาภูมิปัญญาตรงนี้ไว้” หนุ่ม ใหญ่ชาวคลองน้อยเล่าต่อ “เราเริม่ หัดสอนลิงขึน ้ ต้นมะพร้าวมาตัง้ แต่รน ุ่ ปู่ ถึงรุน ่ พ่อก็ใช้ลงิ เป็น หลักแล้ว ความรู้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรักษาไว้ ตอนแรกไม่ได้คิดให้ที่นี่เป็นที่เที่ยวหรอก” “เราท�ำครบวงจรนะ เพาะพันธุ์ เลี้ยง สอน แล้วก็ขายลิงด้วย มีคนสนใจเอาลิงมาให้เราสอนอยู่ ตลอด เราก็ดีใจที่ได้มีส่วนรักษาความรู้ตรงนี้เอาไว้ พอตอนหลังมีเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามา เรา เลยเห็นว่าควรน�ำความรู้ที่คนส่วนใหญ่ไม่น่าจะเคยเห็นมาเป็นจุดขายของชุมชน” แต่นอกจากชมการฝึกลิงขึ้นมะพร้าว คุณเล็กยังหาจุดขายอย่างอื่นให้หลากหลาย เช่น การล่อง เรือ ชมอู่ต่อเรือไม้แบบดั้งเดิม ชมการผลิตภัณฑ์จักสานจากมะพร้าว รวมทั้งการพักโฮมสเตย์ แท้ๆ เพื่อสัมผัสกิจกรรมยามค�่ำคืน “กลางคืนเราสามารถล่องเรือชมหิ่งห้อย แล้วก็ตกกุ้งแม่น�้ำ ที่นี่มีเยอะเพราะธรรมชาติยังดี เรา เน้นเรือ่ งความสมดุลย์ของระบบนิเวศควบคูก่ บั การพัฒนาชุมชน คือถ้าจะเจริญก็ตอ้ งเป็นไปใน ทางที่ดีด้วย” ท่ามกลางสังคมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ภารกิจของคุณเล็กที่จะน�ำการท่องเที่ยวมาพัฒนาชุมชน คลองน้อยให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนถือว่าไม่งา่ ย แต่ดว้ ยความตัง้ ใจจริงก็เชือ่ ว่าวิถผี กู พันกันระหว่าง คนกับลิงที่นี่จะยังไม่จางหายไปไหน อย่างน้อยที่สุดก็ในรุ่นซึ่งเรายังมีลมหายใจอยู่

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

27


ค�ำคมสองบรรทัด

บางความฝันไม่ได้มไี ว้ให้ครอบครอง มันมีไว้ให้ยดึ มัน ่ เป็นแรงผลักดันในการใช้ชวี ติ

28

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


การเดินทางไม่อาจช่วยให้เราเปลีย่ นโลกทัง้ ใบ แต่มน ั สามารถช่วยให้เราเปลีย่ นโลกของตัวเอง

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

29


จัดทริปเทีย่ ว เรื่อง... ไกด์คุณชาย

5 ทริปฉ�ำ่ ฝน เพลินชมธรรมชาติ “ยามเมือ่ ฝนโปรยมาพาชืน ่ ใจ เย็นชืน ่ กายยามฝนพร�ำ” บทเพลงจากน�ำ้ เสียงของ มาโนช พุฒตาล ท�ำให้รสู้ กึ สดชืน ่ ทุกครัง้ เมือ่ รูว้ า่ สายฝนก�ำลังโปรายปราย เพราะ หากจะมีฤดูใดทีธ่ รรมชาติเขียวสดชืน ่ เต็มไปด้วยชีวติ ชีวาก็ตอ้ งเป็นหน้าฝนนีแ่ หละ อย่าได้กลัวว่าจะเฉอะแฉะ อย่าได้กลัวความเปียกปอน เพราะหลายสถานทีเ่ หมาะ กับการเทีย่ วช่วงฤดูฝนเหลือเกิน เหมือนเช่น 5 สถานทีเ่ หล่านีย้ งั ไงล่ะ

30

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์ ทะเลหมอกภูทับเบิก

ล่าหมอก @ ภูทบั เบิก สุ ด ยอดแห่ ง จุ ด ล่ า ทะเลหมอกหน้ า ฝนต้ อ งยกให้ ภู ทั บ เบิ ก เพชรบูรณ์ ทีส่ ำ� คัญยังต้องบอกเสียงดังฟังชัดให้รกู้ น ั ว่าโอกาสเจอ ทะเลหมอกแบบสวยสุดๆ คือฤดูฝน ไม่ใช่ฤดูหนาวเหมือนดอย ตามภาคเหนืออย่างทีห่ ลายคนอาจเข้าใจผิด เวลาดีทสี่ ดุ คือราว เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ในวันทีโ่ ชคเป็นใจ บนภูทบั เบิกมีทพี่ กั มากมายให้เลือก โดยมากเป็นทีพ่ กั เรียบง่าย ไม่มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกอะไรเท่าไหร่ เน้นให้นกั ท่องเทีย่ วอยู่ กับวิวสวยๆ เป็นหลัก บางแห่งมีพน ื้ ทีก่ างเต็นท์ดว้ ย หรือจะเลือก กางบริเวณจุดกางเต็นท์วสิ าหกิจชุมชนก็เข้าท่า สิง่ ส�ำคัญซึง่ ต้อง ระมัดระวังคือการขับรถขึน ้ เขาลงเขา เพราะเส้นทางคดเคีย้ วสูง ชัน เคยมีนกั ท่องเทีย่ วประสบอุบตั เิ หตุอยูเ่ สมอ

ถนนสู่ภูทับเบิก

ไร่กะหล�่ำปลี สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

31


อลังการสายน�ำ้ @ เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หน้าฝนน่าเทีย่ วอย่าบอกใคร นอกจาก ป่าเขียวสดชืน ่ หายใจชุม่ ปอด ยามเช้าเราจะได้รบั การโอบกอด ด้วยสายหมอกขาวบริสทุ ธิ์ อีกทัง้ เป็นฤดูกาลทีน ่ กั ท่องเทีย่ วค่อน ข้างน้อย บรรยากาศสงบสบายโดยเฉพาะวันธรรมดา เปิดโอกาส ให้เราใกล้ชดิ ธรรมชาติมากๆ ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม

เล่นน�ำ้ ตก ชมดอกไม้ @ ชัยภูมิ จะมีชว่ งไหนเหมาะกับการเทีย่ วชัยภูมมิ ากกว่าหน้าฝนอีกล่ะ ที่ นีม่ จี ดุ เด่นตรงเทศกาลหยิบหมอกหยอกดอกกระเจียว ภายใน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง ซึ่ง ดอกไม้ ส วยนี้ จ ะเบ่ ง บานตอนกลางฤดู ฝ น ระหว่ า งเดื อ น กรกฎาคม ถึงสิงหาคม

32

ไฮไลท์การเทีย่ วหน้าฝนอยูท่ น ี่ ำ�้ ตกอลังการอย่างน�ำ้ ตกเหวสุวตั และน�ำ้ ตกเหวนรก ทัง้ สองแห่งเป็นน�ำ้ ตกซึง่ ไม่อนุญาตให้เล่นน�ำ้ เป็นจุดส�ำหรับชมวิวชมความสวยงาม ดังนัน ้ หน้าฝนน�ำ้ เยอะจึง เป็นเวลาแห่งควายิง่ ใหญ่ เสียงสายน�ำ้ หล่นจากหน้าผาดังกึกก้อง ไปทัว่ ผืนป่า บอกนิดหนึง่ ว่าทีน ่ ำ�้ ตกเหวนรก เราสามารถติดต่อ เจ้าหน้าทีน ่ ำ� ทางให้พาไปชมวิวมุมสูงได้ดว้ ย

เทีย่ วครัง้ เดียวสามารถลุยให้ครบ 4 อุทยานแห่งชาติของจังหวัด กัน ทีแ่ รกคือ อช.ตาดโตน ไปเล่นน�ำ้ ตกให้สบายกายสบายใจ ต่อจากนัน ้ ขึน ้ มอหินขาว ผาหัวนาค ชมวิวสวยๆ ในเขต อช.ภู แลนคา ที่อยู่ไกลกัน แล้วค่อยวนสู่เส้นทางชมดอกกระเจียวที่ อช.ป่าหินงาม และ อช.ไทรทอง ทุกอุทยานฯ มีลานกางเต็นท์ให้ สัมผัสบรรยากาศใกล้ชดิ ธรรมชาติ แล้วจะรูว้ า่ ค�ำว่าอีสานเขียวมี อยูจ่ ริงทีช่ ยั ภูมิ

น�้ำตกเหวนรก

น�้ำตกตาดโตน

น�้ำตกเหวสุวัต

ผาหัวนาค

หนองผักชี

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เส้นทางศึกษาป่าชุมชน

ลานสน

ร้านกาแฟชมนกชมไม้

ลานสน

วัดหัวใจ พิชติ ก�ำลัง @ ภูสอยดาว เส้นทางเดินป่ายอดฮิตช่วงฤดูฝน ป่าไหนเขาไหนปิดภูสอยดาว ไม่เคยแคร์ เพราะทีน ่ แี่ หวกแนวเปิดให้เทีย่ วตัง้ แต่ฤดูฝนเป็นต้น ไป และหยุดให้ปา่ พักผ่อนช่วงฤดูรอ้ นแทน กิบ๊ เก๋ดไี หมล่ะ นัน ่ เพราะฤดูฝนเป็นช่วงทีด่ อกหงอนนาคสีมว่ งจะเบ่งบานทัว่ ทุง่ บน ภูนะ่ สิ ร้านกาแฟลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง

หมูบ่ า้ นสีเขียว @ แม่กำ� ปอง หมูบ่ า้ นสโลว์ไลฟ์ในต�ำนาน ช่วงหน้าฝนไม่วา่ มองทางใดก็เขียว ชุม่ ฉ�ำ่ ไปทุกทาง ในล�ำธารเอ่อล้นด้วยสายน�ำ้ ไหลเย็น ถือว่าเป็น ช่วงซึง่ เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจทีส่ ดุ นักท่องเทีย่ วก็นอ้ ย กว่าในฤดูหนาวทีช่ ว่ งพีคๆ ผูค้ นแทบล้นหมูบ่ า้ นท�ำเอารถติดยาว หลายกิโลเมตร

เส้นทางเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูสอยดาวระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ค่อนข้างชัน นักท่องเที่ยวควรเตรียมความพร้อม ร่างกายสักหน่อย จริงๆ ใครก็ขน ึ้ ได้แต่แข็งแรงไว้จะดีกว่า บนภูมี เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางราว 2 กิโลเมตร ยามเช้า บรรยากาศดีสุดๆ ส่วนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมีลานกางเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ให้เช่า ห้องน�ำ้ กับห้องอาบน�ำ้ (ต้องตักน�ำ้ เอง) แต่ ว่าอาหารต้องเตรียมขึน ้ ไปท�ำกินนะ ทุ่งดอกหงอนนาค ลานสน

แม่ก�ำปองเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีที่เที่ยวน่าสนใจอย่างร้านกาแฟ บรรยากาศดี มีนำ�้ ตกแม่กำ� ปองให้เล่นน�ำ้ วัดคันธาพฤกษาหรือ วัดแม่กำ� ปองทีโ่ อบล้อมด้วยต้นไม้ลำ� ธาร หากขึน ้ ไปจุดชมวิวกิว่ ฝิน ่ แนวรอยต่อเชียงใหม่ – ล�ำปาง ก็มโี อกาสเห็นทะเลหมอก สวยๆ ยามเช้า นอกจากนีย้ งั สามารถเทีย่ วบ้านแม่ลาย หรือบ้าน ป๊อก ทีอ่ ยูบ่ นแนวเทือกเขาใกล้ๆ กันได้ดว้ ย สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

33


เทีย่ วไปคิดไป เรื่อง... นายสองสามก้าว

34

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


กฎแห่งความสุขในการท่องเที่ยว เคยไปเทีย่ วแล้วรูส้ กึ ว่าทริปไม่สนุกหรือไม่นา่ จดจ�ำเสียเลยไหม ลองกลับมาถามตัวเองดูสวิ า่ เพราะอะไรกัน มีตรง ไหนผิดพลาด ซึง่ เราเชือ่ ว่าทริปทีแ่ ย่ๆ มีโอกาสเกิดขึน ้ จากการทีค่ ณ ุ ท�ำผิดกฎแห่งความสุขในการท่องเทีย่ วเหล่า นี้ เพราะเชือ่ สิถา้ คุณท�ำได้ครบ จะทริปไหนๆ ก็จะสนุกแน่นอน จะแดดจะฝนก็ยมิ้ เข้าไว้ ไปทะเลฝนตก ขึน ้ ดอยหมอกฟุง้ พอจะถ่ายภาพน�ำ้ ตกแดดดันจ้าเชียว เอาเถอะถึงอย่างไรก็ยมิ้ ไว้กอ่ น หัดเข้าใจ ว่านัน ่ คือสภาพอากาศซึง่ ผันผวนได้เสมอ ดีเสียอีกทีเ่ ราจะได้เห็นสิง่ แตกต่างจากภาพสวยๆ ในอินเทอร์เน็ต และ หากคุณท้อใจกับท้องฟ้าไม่เป็นใจตัง้ แต่เริม่ ต้น ทริปนัน ้ ย่อมน่าเบือ่ ไปจนจบ เหงือ่ ออก = มีชวี ติ ชีวา เคยเรียนวิทยาศาสตร์กน ั ไหม ทีว่ า่ เมือ่ เราใช้กำ� ลังเหงือ่ แตกพลัก่ ร่ายกายจะหลัง่ สารแห่งความสุขชือ่ ว่าเอ็นโดรฟีน ท�ำให้สดชืน ่ กระปรีก้ ระเปร่า เพราะฉะนัน ้ ระหว่างท่องเทีย่ วหากมีเหตุให้ตอ้ งเดินไกลสักนิด ออกแรงสักหน่อย ขึน ้ บันไดทางชัน มันจะท�ำให้คณ ุ รูส้ กึ ดีโดยไม่รตู้ วั ส่วนเหงือ่ น่ะแป๊บเดียวก็แห้ง อย่าหงุดหงิดกับเรือ่ งเล็กน้อย โดนโก่งค่ารถ หลงทางผิดทิศเสียเวลา ห้องพักไม่ได้ดงั่ ใจ กินข้าวรอนาน บางเรือ่ งชวนหงุดหงิดควรปล่อยให้มน ั ผ่านไป การเก็บมาคิดมีแต่จะท�ำให้เรารูส้ กึ แย่จนท�ำลายบรรยากาศเสียเปล่า อย่าเอาความหงุดหงิดเท่าเส้นผม มาบดบังความสุขเท่าภูเขา โฟกัสกับสิง่ ทีท่ ำ� ให้เรายิม้ จะดีกว่า เป็นตัวของตัวเอง ชอบหัวเราะเสียงดังก็จงท�ำมัน ชอบโลดเต้นร้องเพลงลัล้ ลาก็ทำ� เถอะ ปล่อยพลังของคุณออกมาให้หมดระหว่าง ท่องเทีย่ ว และหากคุณรูส้ กึ กว่าการเก็บตัวเงียบๆ อ่านหนังสือสักเล่มคือความสุขของคุณ ก็จงท�ำแบบนัน ้ อย่าฝืน กล�ำ้ กลืนเฮฮาไปเลย แต่อย่าลืมว่าการเป็นตัวของตัวเองต้องค�ำนึงถึงกาละเทศะด้วยนะ แต่งกายเคารพสถานที่ ถ้าเข้าวัดแล้วนุง่ สัน ้ เหมือนอยูช่ ายหาด เดินตลาดนัดแต่งตัวเหมือนเข้าผับ ย่อมเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะถูกต�ำหนิถกู มอง ด้วยหางตา มันไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกนะ เป็นความผิดของคุณนัน ่ แหละ เทีย่ วทีไ่ หนควรแต่งกายเคารพ สถานทีน ่ น ั้ และอย่าอ้างการแต่งตัวของนักท่องเทีย่ วฝรัง่ เพราะวัฒธรรมเขากับเราไม่เหมือนกัน รูจ้ กั คุยกับคนท้องถิน ่ การพบปะผูค้ นคือหนึง่ เสน่หข์ องการเดินทางโดยเฉพาะกับคนท้องถิน ่ อย่าอายทีจ่ ะเข้าไปคุยกับคุณป้าขายขนม คุณลุงเลีย้ ววัว หรือใครก็ตามทีส่ ามารถบอกเล่าเรือ่ งราวชีวติ ความเป็นมาเป็นไปของสถานทีน ่ น ั้ ยิง่ หากเป็นทีซ่ งึ่ มีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์เฉพาะตัว ยิง่ น่าสนใจเรียนรูข้ น ึ้ อีก ใช้จา่ ยอย่างพอดี เพราะเงินเดือนไม่เท่ากัน ฐานะไม่เท่ากัน งบประมาณในการท่องเทีย่ วย่อมไม่เท่ากัน การจะบอกให้ใช้ไปเถอะ อย่าประหยัดมากจึงเป็นไปไม่ได้ ทีท่ ำ� ได้คอื คุมค่าใช้จา่ ยอย่าให้เกินทีม่ ี มือเติบจนเกิดปัญหาก็ไม่ดี มัธยัสถ์จนไม่ ได้ลองกินลองท�ำอะไรเลยก็ไม่ดี ค�ำว่าพอดีจงึ ดีทสี่ ดุ นัน ่ แหละ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

35


ท่องไปในอุทยานฯ เรื่อง... นักเดินป่าสายชิล

ทุ่งดอกกระเจียว

อุทยานแห่งชาติไทรทอง สีชมพูผลิบานยามฝนโปรยปราย

36

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ทุ่งดอกกระเจียว

ทุ่งดอกกระเจียว

ทุกปีเมื่อเดือนกรกฎาคมมาเยือน สายฝนก�ำลังโปรยความชุ่มฉ�่ำเปลี่ยน ความแห้งแล้งให้กลายเป็นสีเขียวชอุ่ม นั่นคือเวลาทองของการท่องเที่ยว ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เพราะบนแนวเทือกเขาที่ราบสูงแห่งนี้จะปรากฎ ดอกไม้สีชมพูแทงหน่อขึ้นจากพื้นดินอวดโฉมงามละลานตา เราเรียกพวก มันว่า ดอกกระเจียว หรือบัวสวรรค์ ทีน ่ เี่ ป็นหนึง่ ในสองอุทยานฯ ของชัยภูมซิ งึ่ จัดเทศกาลดูดอกกระเจียวขึน ้ เป็น ประจ�ำทุกปี สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนหลายหมื่นคนในช่วงเวลา เพียงสั้นๆ ไม่กี่สัปดาห์ ตามปกติทุ่งดอกกระเจียวจะเริ่มบานสวยตั้งแต่ราว กลางเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคม ช้ากว่าจุดชมดอกกระเจียวอีก แห่งคืออุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ประมาณสองสัปดาห์

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

37


น�้ำตกไทรทอง

ผาพ่อเมือง

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ผาห�ำหด

38

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


อุทยานแห่งชาติไทรทองครอบคลุมผืนป่าบนเทือกเขาพังเหย ในเขตอ�ำเภอหนองบัวระเหว (ออกเสียงเหมือนไขว้เขว ไม่ใช่ หุบเหว) ภักดีชุมพล และหนองบัวแดง รวมพื้นที่ทั้งหมดราว 320 ตารางกิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็น อุทยานฯ ล�ำดับที่ 77 ของประเทศ เป็นแนวป่าเชือ่ มต่อกับอุทยาน แห่งชาติปา่ หินงาม และอุทยานแห่งชาติภแู ลนคา ซึง่ มีลกั ษณะ คล้ายคลึงกัน จุดหลักในการเทีย่ วอุทยานแห่งชาติไทรทองอยูบ่ นเทือกเขา ซึง่ ช่วงฤดูหนาวและฤดูรอ้ น นักท่องเทีย่ วสามารถขับรถทุกชนิดขึน ้ ไปด้านบนด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามช่วงฤดูฝนหรือตอนเทศกาล ดอกกระเจียวบานจะมีล�ำธารจากน�้ำตกไทรทองขวางกั้น ท�ำให้ รถยนต์ธรรมดาไม่อาจผ่าน ต้องใช้รถกระบะยกสูงหรือรถโฟร์วลี เท่านั้น ซึ่งอุทยานฯ จัดเตรียมรถรับ-ส่ง ของชาวบ้านมาให้ บริการ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อย ถือเป็นการช่วยสร้างราย ได้ให้กับท้องถิ่นทางหนึ่ง

หากต้องการความสะดวกในการพักแรมมากกว่า สามารถเลือก กางเต็นท์ริมอ่างเก็บน�้ำด้านล่าง บริเวณศูนย์บริการนักท่อง เทีย่ ว มีทงั้ ร้านอาหาร ห้องน�ำ้ ห้องอาบน�ำ้ รวมถึงไฟฟ้า สามารถ เช่าอุปการณ์ค้างแรมได้ทุกอย่าง และอุทยานฯ ยังมีบ้านพักให้ บริการในบรรยากาศร่มรืน ่ พอยามเช้ามาเยือนค่อยนัง่ รถขึน ้ มา ชมทุ่งดอกกระเจียวภายใต้อ้อมกอดของสายหมอกสีขาว ไม่ไกลจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีทางเดินเท้าไปน�้ำตก ไทรทอง น�้ำตกขนาดย่อมซึ่งเป็นที่มาของชื่ออุทยานฯ ช่วงหน้า ฝนสายน�้ำจะขุ่นแดงไม่เหมาะกับการลงเล่นเท่าใดนัก ถ้า ต้องการเล่นน�้ำช่วงเหมาะสมคือปลายฝนต้นหนาว

และเพราะเหตุนเี้ อง แม้ตอ้ งยอมรับว่าฤดูฝนดอกกระเจียวบาน คือไฮไลท์ในการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทรทอง ทว่าในฤดู อืน ่ ๆ ทีน ่ กี่ ย็ งั มีสงิ่ น่าสนใจไม่นอ้ ย หากลองมาเยือนผาห�ำหดใน ฤดูหนาว เที่ยวชมป่าบนภูหินทรายในห้วงเวลาแตกต่างดูบ้าง เราก็นา่ จะเข้าใจความเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลได้ บนเทือกเขามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบวนรอบ สามารถเดิน ไม่น้อยเลยทีเดียว เองโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่น�ำทาง จุดชมบัวสวรรค์มีทั้งหมดห้า ทุง่ สวยทีส่ ดุ คือทุง่ บัวสวรรค์หนึง่ และสอง ระยะทางจากลานจอด การเดินทาง รถไปทุ่งหนึ่งประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตลอดทางเราจะได้เห็น รถยนต์ พรรณไม้ต่างๆ ที่น่าสนใจ และภูมิทัศน์ของป่าเบจพรรณบนภู - จากตัวอ�ำเภอหนองบัวระเหวไปตามทางหลวงแผ่น หินทราย ดินหมายเลข 225 สายชัยภูมิ-นครสวรรค์ จะพบทางแยกขวา มือเข้าไปน�้ำตกไทรทองอีก 7 กิโลเมตร นอกจากนีย้ งั มีเส้นทางเลียบผาชมวิว หนึง่ จุดชมวิวทีม่ ชี อื่ เสียง รถสาธารณะ ระดับประเทศคือผาห�ำหด ลักษณะเป็นชะง่อนผาเล็กและแหลม - ไม่มีรถสาธารณะถึงที่ท�ำการอุทยานฯ โดยตรง หาก ยืน ่ ออกไปประมาณหนึง่ เมตรแลดูนา่ หวาดเสียว ด้วยชือ่ ทีเ่ ปีย่ ม ไม่ได้เดินทางด้วยรถส่วนตัวสามารถจ้างรถรับจ้างได้จากพื้นที่ ไปด้วยอารมณ์ขัน ท�ำให้หน้าผาแห่งนี้กลายเป็นแลนด์มาร์ค ใกล้เคียง เช่นที่ตัวอ�ำเภอหนองบัวระเหว หรือบ้านท่าโป่ง ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนไทรทอง ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ นักท่องเทีย่ วสามารถกางเต็นท์นอนบนเทือกเขา โดยฤดูเทีย่ ว - ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท (ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 ชมดอกกระเจียวจะมีรา้ นอาหารเปิดให้บริการ ลานกางเต็นท์ได้ บาท เด็ก 100 บาท) รับการจัดท�ำอย่างดี ทว่าห้องน�้ำเป็นน�้ำบาดาลอาจไม่สะดวก - รถยนต์ 30 บาท รถจักรยานยนต์ 20 บาท เท่าใด และไม่มีไฟฟ้า - ค่าบริการรถโฟร์วีลขึ้นเขา 60 บาท ต่อคน เหมาคัน 500-600 บาท นอกจากนี้ยังมีลานกางเต็นท์อีกแห่งใกล้ทุ่งบัวสวรรค์หนึ่ง - พื้นที่กางเต็นท์ (น�ำเต็นท์มาเอง) 30 บาท ต่อคน สามารถเดินทางจากด่านเก็บค่าธรรมเนียมบ้านซับมงคล แต่ ต่อคืน ต้องใช้รถกระบะหรือรถมอเตอร์ไซค์เท่านัน ้ เพราะเป็นทางลูกรัง จุดนีไ้ ม่มรี า้ นอาหารให้บริการ เป็นทีน ่ ยิ มของนักท่องเทีย่ วสาย อุทยานแห่งชาติไทรทอง แคมปิ้งเตรียมอุปกรณ์มาท�ำอาหารเอง ต�ำบลวังตะเฆ่ อ�ำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 โทร. 089-282-3437

ลานกางเต็นท์ ผาพ่อเมือง

ลานกางเต็นท์ ศูนย์บริการฯ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

39


ตามใจคิด เรื่อง... นายสองสามก้าว

40

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


กลางป่าเราเท่ากัน หนึง่ เหตุผลทีท่ ำ� ให้ผมชอบแคมปิง้ เดินป่า เพราะป่าท�ำให้พวกเราทุกคนเท่าเทียม ในป่า... จะรวยหรือจน เรากินอย่างเดียวกัน จะใหญ่โตหรือต�ำ่ ต้อย เรานอนกลางดินเหมือนกัน จะเป้ใบละหมืน ่ หรือพัน เราต้องแบกมันด้วยตัวเอง กลางป่า... เราไม่คยุ เรือ่ งความร�ำ่ รวย เรือ่ งต�ำแหน่งการงาน เราไม่คยุ เรือ่ งดีกรี การศึกษา ด็อกเตอร์ปริญญา เราไม่คยุ เรือ่ งสีเสือ้ เรือ่ งน่าเบือ่ ทางการเมือง เราคุยกันเฉพาะเรือ่ งน่าแบ่งปันเกีย่ วกับการเดินทาง ใต้ฟา้ กลางป่า เราทุกคนเท่ากัน และได้รบั ความสุขเท่าเทียม

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

41


คนสร้างภาพ เรื่องและภาพ... PuiiiImage

42

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


แสงเงาเล่าอารมณ์ แสงและเงาในภาพถ่ายเป็นสิง่ ส�ำคัญ นอกจากจะช่วยสร้างมิตใิ ห้กบั ภาพแล้ว ยังช่วยสือ่ ถึง “อารมณ์” ของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นภาพด้วย แสงทีม่ ี Contrast หรือความเปรียบต่างสูง ให้อารมณ์ความรูส้ กึ หนักแน่น เข้มขลัง มีพลัง ขณะที่แสงความเปรียบต่างต�่ำ ให้อารมณ์เบาสบายผ่อนคลายกว่า เราจึงสามารถใช้แสง เน้นอารมณ์ในการน�ำเสนอภาพถ่ายได้ “ปราสาทเมืองสิงห์” จ.กาญจนบุรี เป็นพุทธศาสนสถานในนิกายมหายาน ภายในมีโบราณ สถานและโบราณวัตถุมากมาย องค์หนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือ พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร เป็นโชคดีของผมที่ไปถึงในช่วงเวลาสายเกือบเที่ยง แสงแดดส่องข้ามพ้นแนวก�ำแพงลง กระทบองค์ทา่ นพอดี จึงเกิดความรูส้ กึ ขรึมขลัง เก่าแก่ ในแบบทีโ่ บราณสถานโดยรอบ และ โบราณวัตถุพงึ จะเป็น... PuiiiImage ช่างภาพอิสระผูผ้ น ั ตัวมาจากบุคคลากรในระบบราชการ มีแนวทางและความคิดเป็นของตัวเอง มุง่ มัน ่ ถ่ายภาพให้ชดั เจนในความทรงจ�ำเพือ่ สร้างภาพถ่ายทีม่ คี ณ ุ ค่ายาวนาน เจ้าของภาพคิดถึงและมีอารมณ์รว่ มเมือ่ ได้เห็นภาพทุกครัง้ สามารถติดต่อและชมภาพเพิม่ เติมที่ www.facebook.com/PuiiiImage

50 mm. 1/640s F/4.0 ISO100 สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

43


ชีวติ ติดเทีย่ ว เรื่อง... Tim Timm

44

โพสต์ความคิดถ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ย้อนกลับไปสักราว 5-6 ปีก่อน ผมยังจ�ำช่วงเวลาที่ต้องช่วย พ่อพิมพ์จา่ หน้าซอง ส.ค.ส. เพือ่ ส่งถึงญาติผใู้ หญ่หลายท่าน ที่บ้านเรานับถือ ตอนนั้นจริงๆ ก็เป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่พอมา นึกย้อนกลับไปในช่วงปีก่อน หรือแม้กระทั่งต้นปีที่ผ่านมา เราไม่ได้ท�ำแบบนั้นกันอีกแล้ว ผมเพิ่งถามเหตุผลกับพ่อ เมือ่ หลายวันก่อน พ่ออธิบายว่าเดีย๋ วนีเ้ ขาส่งค�ำอวยพรผ่าน ไลน์หมดแล้ว สะดวกและได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว อีกด้วย เทคโนโลยีใหม่มกั เข้ามาเปลีย่ นวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของเรา อะไร ที่ล้าหลังและไม่ทันสมัยก็มักเลือนหายไป อย่าง ส.ค.ส. นี่ เป็นอะไรทีช่ ดั เจนมาก จากแต่เดิมทีใ่ ช้บตั รเขียนค�ำอวยพร เพือ่ ส่งความสุข ปัจจุบน ั พ่อผมใช้วธิ กี ารส่งภาพส�ำเร็จรูปผ่าน แอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นข้อความอวยพรให้ใครต่อใครใน เทศกาลต่างๆ วิธกี ารเปลีย่ นไปแต่เจตนาทีจ่ ะมอบความสุข ให้กับคนที่ได้รับยังคงเดิมอยู่

ถึงผ่านโปสการ์ด สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

45


ผมมองมาทีค่ นยุคใหม่อย่างเราดูบา้ ง มีใครทีเ่ คยส่ง ส.ค.ส. หรือเปล่า อย่างตัวผมยังไม่เคยเขียนค�ำอวยพรส่ง ส.ค.ส. ให้ ใครด้วยซ�ำ้ แต่หากมีอะไรสักอย่างทีพ่ อเทียบเคียงกันได้กน ็ า่ จะเป็นโปสการ์ด ผมชอบส่งโปสการ์ด แม้มน ั จะมีความแตก ต่างในข้อความอยูบ่ า้ ง เพราะข้อความใน ส.ค.ส. มักเป็นเรือ่ ง ของการอวยพรให้แก่กน ั แต่ในโปสการ์ดเราไม่คอ่ ยเขียนแบบ นัน ้ สักเท่าไหร่ ส่วนมากจะเป็นล�ำดับความทรงจ�ำสัน ้ ๆ ทีเ่ รา อยากเล่าให้ใครสักคนรับรู้ ในความต่างมันมีจดุ ลงตัวบาง อย่างทีค่ ล้ายคลึงกัน คือมักท�ำให้ผรู้ บั มีความสุข และในบางครั้งเราก็เขียนโปสการ์ดหาตัวเอง ในทุกที่ที่เรา ไปมักมีเหตุการณ์สร้างความประทับใจหลายอย่างเกิดขึ้น ผมแค่ไม่อยากให้ความทรงจ�ำเหล่านัน ้ เลือนหายไป ผมเริม่ เขียนโปสการ์ดบันทึกเรือ่ งราวทีพ่ บเห็นสัน ้ ๆ เก็บเป็นความ ทรงจ�ำส่งกลับบ้าน และส่งโปสการ์ดอยู่เป็นประจ�ำด้วย เหตุผลเหล่านั้น

ผมตั้งค�ำถามนี้ทิ้งไว้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สิ่งที่น่าประหลาด ใจคือมีเพื่อนเข้ามาตอบค�ำถามกันเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งที่ ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่คอ่ ยมีใครอินกับการส่งโปสการ์ดอีก แล้ว แท้จริงยังมีคนส่งโปสการ์ดอยูม่ ากมาย ทัง้ ส่งให้คนอืน ่ และส่งหาตัวเอง บางทีการส่งโปสการ์ดอาจมีความซับซ้อน ในตัวเองมากกว่าการส่ง ส.ค.ส. เพราะบางคนบอกว่าการ ส่งโปสการ์ดเหมือนการส่งข้อความหาตัวเองทีอ่ ยูใ่ นอนาคต บางคนบอกว่ากระดาษมันมีกลิน ่ กลิน ่ ในทีน ่ ไี้ ม่ใช่กลิน ่ ของ รูปรสสัมผัส แต่เป็นกลิ่นของความทรงจ�ำ โปสการ์ดแต่ละ ใบท�ำหน้าที่เหมือนหนึ่งหน้าความทรงจ�ำให้เราได้คิดถึง

สุดท้ายเรายังคงหลงใหลในอะไรที่สัมผัสได้ ไม่ใช่ข้อความ ที่ได้รับต่อๆ กันมาทางอิเล็กทรอนิกส์ วันเดือนปีที่ผ่านพ้น ไปคงไม่มใี ครย้อนกลับไปดูขอ้ ความไลน์ทไี่ ด้รบั เมือ่ ต้นปีที่ แล้ว หรือย้อนดูโพสต์ของตัวเองซึ่งโพสไว้เมื่อหลายปีก่อน แต่กบั โปสการ์ดเราสามารถน�ำมันกลับมาอ่านซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า พร้อมกับความคิดถึงอยู่เสมอ และหากถามว่าโปสการ์ดจะ เริ่มแอบมานั่งคิดว่าสักวันโปสการ์ดจะจางหายไปอย่าง เลือนหายไปอย่าง ส.ค.ส. ไหม ผมคิดว่าคงไม่ เพราะถึง ส.ค.ส. ไหม เพราะปัจจุบน ั มีเทคโนโลยีอย่างโซเชียลมีเดีย อย่างไรกระดาษพวกนีก้ ย็ งั คงมีเสน่หท์ ใี่ ครหลายคนยังเห็น เกิดขึน ้ มา เราจะส่งโปสการ์ดกันอยูไ่ หมในเมือ่ สามารถอัพ คุณค่าของมัน เรื่องราวประทับใจต่างๆ โพสต์ลงเฟซบุ๊กได้อย่างทันท่วงที ยังมีใครซื้อโปสการ์ดกันอยู่ไหม ในเมื่อเรามีกล้องมือถือที่ ไม่แน่บางทีปลายปีนี้ ผมอาจชวนพ่อกลับมาเขียน ส.ค.ส. สามารถถ่ายรูปสวยๆ เก็บเป็นความทรงจ�ำส่วนตัวได้แบบ ส่งความสุขให้กันอีกสักครั้ง ง่ายดาย แต่สิ่งที่น่าสงสัยยิ่งกว่าคือคนที่ยังซื้อโปสการ์ดส่ง กลับบ้าน พวกเขาท�ำแบบนั้นกันอยู่ท�ำไม 46

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

47


พักกายสบายใจ เรื่อง... หนุงหนิง

Hard Rock Hotel Pattaya โรงแรม ฮาร์ดร็อค พัทยา เติมความหวานสไตล์รอ็ คแอนด์โรล

ล็อบบี้

โซลเล้าจ์

เดอะ พิซเซอเรีย

ห้องซาวน่าและอบไอน�้ำ

“ล็อบบีอ้ ยูท่ างโน้นครับ เดินเลาะสระว่ายน�ำ้ เข้าไปได้เลยครับ” พนักงานรักษาความปลอดภัยบอก นัน ่ ท�ำให้เราแปลกใจเล็กน้อย หลังจากพากันเดินเลียบชายหาดจากพัทยาใต้มาถึงโรงแรมฮาร์ด ร็อค หาดพัทยากลาง เพือ่ พบว่าฝัง่ ทีห่ น ั หน้าเข้าหาทะเลคือด้าน หลังโรงแรม เพราะเคยได้ยน ิ ชือ่ เสียงโด่งดังของ ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ และใฝ่ฝน ั จะ สัมผัสบรรยากาศสักครัง้ มานาน ท�ำให้ฉน ั ค่อนข้างลิงโลดใจยิง่ กว่า ครัง้ ใดเมือ่ รูว้ า่ เราสองคนก�ำลังมีวน ั พักผ่อนทีพ่ ทั ยา และเข้าพักโรง แรมฮาร์ดร็อค

48

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ล็อบบี้

แม้จะเข้าสูฤ่ ดูฝน แต่อากาศทีพ่ ทั ยาปลายเดือนมิถนุ ายนค่อนข้างแจ่มใส เราเดินเลียบสระว่าย น�ำ้ ไปยังล็อบบี้ ฉันต้องตาโตเพราะสระว่ายน�ำ้ ทีน ่ กี่ ว้างขวางน่าเล่นเหลือเกิน มุมหนึง่ ท�ำ เหมือนทะเลจ�ำลอง มีหาดทราย ร่มรืน่ ด้วยทิวต้นมะพร้าว ถือเป็นเสน่หเ์ ก๋ไก๋ของทีน่ กี่ ว็ า่ ได้ ใครเป็นแฟนของศิลปินเซเล็บต้องกรีด๊ กับล็อบบีโ้ รงแรมฮาร์ดร็อค เพราะนอกจากบรรยากาศ โอ่อา่ คล้ายเวทีคอนเสิรต์ ยังมีการจัดแสดงเสือ้ ผ้าคนดังมากมาย โดดเด่นทีส่ ดุ ต้องเป็นชุด ของ เดอะคิง - เอลวิส เพรสลีย่ ์ เอลตัน จอห์น วิทนีย่ ์ ฮิวส์ตน ั เอริค แคล็ปตัน มาดอนน่า ซึง่ ทัง้ หมดเป็นของจริงแท้แน่นอน หากเป็นขาร็อคคงกลืนน�ำ้ ลายกับแจ็คเก็ตหนังและกีตาร์ กิบ๊ สันของ สแลช แห่งวง Guns N’ Roses ฮาร์ดร็อค สปา

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

49


ร็อค รอยัลตี้ เลเวล เล้าจ์

แต่เราไม่ได้เช็คอินทีล่ อ็ บบีห้ รอก พนักงานกดลิฟต์สชู่ น ั้ 9 ร็อค รอยัลตี้ เลเวล (Rock Royalty Level) ซึ่งเปรียบเหมือนเอ็คเซ็คคิวทีฟฟลอร์ การเช็คอินเป็นไปอย่างรวดเร็วพอๆ กับทีฉ่ น ั ตรงไปเคาน์เตอร์อาหารว่าง สัง่ กาแฟม็อคค่าเย็นของโปรดมาทาน อาหารทานเล่นและซอฟท์ดริงค์ ตัง้ แต่เช้าถึงค�ำ่ คือความพิเศษของชัน ้ นี้

ร็อค รอยัลตี้ เลเวล เล้าจ์

โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา สูงสิบชัน ้ วิวจากเล้าจ์ชน ั้ 9 ท�ำให้เราชมอ่าว พัทยาสวยเหลือเกิน เห็นเกาะล้านวางตัวอยู่ไม่ไกล สปีดโบ้ทวิ่งกัน ขวักไขว่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของทะเลพัทยาไปแล้ว ในห้องพักตกแต่งด้วยโทนสีน�้ำตาล ปูพรมสีม่วงเปลือกมังคุด เพียบ พร้อมด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ฉันเปิดม่านหน้าต่างออกกว้าง ทิง้ ตัว เอนหลังลงบนโซฟาหนานุ่มตัวใหญ่ ทอดมองท้องทะเลกว้างไกลสุด สายตา จะมีอะไรวิเศษมากไปกว่าเข้าพักโรงแรมดีๆ กับคนข้างกายอีก ล่ะ

ร็อค รอยัลตี้ เลเวล เล้าจ์

50

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ยามเย็นทีเ่ ล้าจ์ชน ั้ 9 ตัง้ แต่ 18.00 - 19.30 น. คือเวลาเสิรฟ์ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์หลากหลายชนิด พร้อมอาหารว่างเพิม่ เติม และแม้จะเรียก ว่าอาหารว่างแต่หากทานเพลินเรือ่ ยๆ ก็ทำ� ให้เราอิม่ ท้องเหมือนกัน ยิง่ มีเครือ่ งดืม่ เบียร์ ค็อกเทล ไวน์ เสิรฟ์ ไม่อน ั้ ก็ทำ� ให้เราแทบไม่อยากลุก ไปไหนเลย


ห้องพัก ร็อค รอยัลตี้ ซีวิว

สระว่ายน�้ำ

สระว่ายน�้ำ

สระว่ายน�้ำ ห้องพัก ร็อค รอยัลตี้ ซีวิว

ห้องดีลักซ์

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

51


ฮาร์ดร็อค คาเฟ่

ฮาร์ดร็อค คาเฟ่

สตาร์ซ ไดเนอร์

เดอะ พิซเซอเรีย

52

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

เดอะ เกรท ชาร์โคล บาร์บีคิว บุฟเฟ่ต์


แขกชั้นร็อค รอยัลตี้ เลเวล สามารถเลือกได้ว่าจะทานอาหารเช้าที่เล้าจ์ชั้น 9 หรือที่ห้องอาหาร สตาร์ซ ไดเนอร์ (Starz Diner) ชัน ้ ล่าง ซึง่ แน่นอนว่าเราเลือกเอ็นจอยกับเบรกฟาสต์พร้อมวิวทะเลมุมสูงดีกว่า บน ชัน ้ นีม้ เี มนูพเิ ศษให้เลือกด้วย ฉันชอบแซลมอน เทริยากิ ขณะทีเ่ ขาชอบ ฟริททาทาร์ ไข่เจียวสไตล์อติ าเลียน รสชาติถกู ใจ โรงแรม ฮาร์ดร็อค พัทยา มีสง่ิ อ�ำนวยความสะดวกมากมาย มีฮาร์ดร็อค สปา มีหอ้ งซาวน่ากับห้องสตรีม มี ฟิตเนสเซ็นเตอร์ หรือใครสนใจเรียนมวยไทยก็ไม่ธรรมดา เพราะเทรนเนอร์คอื ขวัญไทย ศิษย์หมอเส็ง อดีต แชมป์โลกของ WBA เลยทีเดียว แต่สงิ่ ทีฉ่ น ั สนใจทีส่ ดุ มีเพียงอย่างเดียว คือสลัดผ้าใส่บกิ น ิ ลี่ งไปแหวกว่ายในสระว่ายน�ำ้ ให้สบายใจ หลังขอรับ ผ้าขนหนูทเี่ คาน์เตอร์แล้วก็เลือกเตียงพักผ่อนริมสระได้เลย ทีน ่ มี่ กี าร์ดเฝ้าดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา หากต้องการความพิเศษส่วนตัวสามารถติดต่อเช่าคาบาน่า หรือศาลาพักผ่อน ซึง่ อยูโ่ ซนชายหาดจ�ำลองได้ ด้วย และหากมาเทีย่ ววันเสาร์จะมีปาร์ตโี้ ฟมสนุกๆ กันอีก ห้องอาหารอีกหนึง่ แห่งชือ่ เดอะ พิซเซอเรีย ชือ่ บอกอยูแ่ ล้วว่าไฮไลท์คอื พิซซ่ารสชาติเยีย่ ม แต่เราขอแนะน�ำ ข้าวมันไก่สงิ คโปร์ อร่อยเหมือนทานทีป่ ระเทศเจ้าต�ำรับเชียวล่ะ จะให้เยีย่ มยิง่ ขึน ้ ต้องสัง่ เดอะ พาวเวอร์ เครือ่ งดืม่ สูตรเด็ดเปรีย้ วซ่าชืน ่ ใจมาทานคูก่ น ั ถ้าสัง่ ไปจิบริมสระขอบอกว่าฟินแน่นอน ดินเนอร์ทโี่ รงแรม ฮาร์ดร็อค ก็จดั ว่าเด็ดไม่แพ้กน ั ทุกวันทีห่ อ้ งอาหาร เดอะ สตาร์ซ มีบฟุ เฟ่ต์ เดอะ เกรท ชาร์โคล บาร์บคี วิ เสิรฟ์ บาร์บคี วิ ปิง้ ย่างสไตล์บราซิเลียน ทัง้ หมู เนือ้ ไก่ พร้อมอาหารทะเล ปูเผา กุง้ เผา หมึก ย่าง และไลน์บฟุ เฟ่ตน ์ านาชาติอกี หลากหลาย ซึง่ แขกนอกสามารถมาใช้บริการได้ดว้ ย บาร์บคี วิ ทีน ่ เี่ ล่นเอา ฉันอิม่ หน�ำจนอยากเข้าฟิตเนสเสียเดีย๋ วนัน ้ เลยเชียว แม้เราสองคนจะไม่ได้กา้ วออกจากโรงแรมเลย แต่กลับไม่มคี วามเบือ่ หน่าย หน�ำซ�ำ้ ยังสนุกสบายกับสิง่ ต่างๆ ทีโ่ รงแรมมีให้ และเพือ่ ให้สมบูรณ์แบบเมือ่ เข้าพักทีน ่ ี่ หลังจากเช็คเอาต์กอ่ นกลับบ้าน เราสองคนได้ทานอาหาร เทีย่ งที่ ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ ตัง้ อยูร่ มิ ถนนเลียบชายหาด ฝัง่ หลังโรงแรมทีเ่ ราเดินเข้ามาทางตอนแรกนัน ่ เอง ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ ตกแต่งด้วยบรรยากาศทีฉ่ น ั ชอบสุดๆ ให้กลิน ่ อายความเป็นร็อคแอนด์โรล มีกตี าร์และอุปกรณ์ ของวงดนตรีรอ็ คชือ่ ดังประดับตามฝาผนัง เราสองคนสัง่ นิวยอร์ค สตริป สเต็ก กับ ลีเจนดารี่ ฮิคคอรี่ เบอร์ เกอร์ บาร์บคี วิ (แค่ฟงั ชือ่ ก็นำ้� ลายไหลแล้วใช่ไหมล่ะ) พร้อมเครือ่ งดืม่ เย็นฉ�ำ่ สองแก้ว ละเมียดละไมอาหาร พร้อมฟังเพลงเพลินๆ เป็นอีกหนึง่ มือ้ ทีฉ่ น ั ยิม้ กว้างมาก สามวันสองคืนกับการพักผ่อน โรงแรม ฮาร์ดร็อค พัทยา เราคงใช้คำ� ใดมาอธิบายทริปนีไ้ ม่ได้มากไปกว่ามัน ช่างเฟอร์เฟกต์เสียจริงเชียว

โรงแรม ฮาร์ดร็อค พัทยา 429 หมู่ 9 ถนนเลียบหาดพัทยา อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร 038-428-755 สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

53


จากปลายดินสอ ภาพวาด... Awiruth Rungsivararak

54

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


หาดพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บ้างอาจนึกถึงในแง่ดี บ้างอาจนึกถึงในแง่รา้ ย แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม น้อยคนนักจะไม่รจู้ กั หาดพัทยา ชายหาดท่องเทีย่ วซึง่ มีชอื่ เสียงโด่ง ดังทัว่ โลก (ทัง้ สองแง่นน ั่ แหละ) ชายหาดทอดโค้งยาวประมาณสาม กิโลเมตร แบ่งโซนเป็นพัทยาเหนือ กลาง และใต้ คึกคักด้วยผูค้ น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ผับบาร์ สถานที่ท่องเที่ยว มองจาก ชายหาดออกไปจะเห็นเกาะล้าน วางตัวอยูไ่ ม่ไกลกลางท้องทะเล

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

55


บล็อกเกอร์ทอ่ งเทีย่ ว

เที่ยวโคราช เที่ยวเมืองไทย – บันทึกการเดินทาง by namo ‘นะโม’ ลูกหลานย่าโมโคราชบ้านเอง ชอบท่องเทีย่ ว ชอบถ่ายภาพ และ เก็บเรือ่ งราวประทับใจจากการเดินทาง น�ำมาซึง่ การเปิดเพจรีววิ ท่องเทีย่ ว ในสไตล์ลึกซึ้งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวน่าติดตาม และจะท�ำให้คุณรู้จัก นครราชสีมา จังหวัดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยแห่งนีม้ ากขึน ้

นิยามค�ำว่าการเดินทางของ namo คืออะไร การเดินทางส�ำหรับผมคือการได้เรียนรู้ที่จะอยู่บนเส้นทางของ ความสุข เพราะเมือ่ ออกเดินทางไปยังสถานทีต่ า่ งๆ นัน่ คือการเปิด โอกาสส�ำหรับเราในการเก็บเกีย่ วประสบการณ์และความทรงจ�ำ ผ่านภาพถ่าย ผ่านเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างทางให้ได้มากทีส่ ดุ

ท�ำให้คนได้รจู้ กั ในอนาคตอันใกล้นคี้ รับ

จุดเด่นทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วต้องติดใจเมือ่ มาโคราช ผมมองว่าความหลากหลายของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ไม่วา่ จะ เป็นในตัวเมืองโคราช หรือตามต่างอ�ำเภอ ทัง้ ด้านสถานที่ ของกิน แลนด์มาร์ค จุดถ่ายภาพ จุดเช็คอินต่างๆ นอกจากนีย้ งั สามารถ ความน่าสนใจของโคราชทีค่ นอืน ่ อาจมองข้ามอยูต่ รงไหน เทีย่ วข้ามอ�ำเภอกันได้แบบสบายๆ เพราะถนนหนทางค่อนข้างดี การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศทีไ่ ม่ใช่เพียงแค่ “เขาใหญ่” ความจริงแล้ว สามารถจัดทริปยาว 3-5 วันเลยยังได้ถา้ คิดจะเก็บให้หมด โคราชเป็นเมืองท่องเทีย่ วซึง่ หลากหลายมาก โดยเฉพาะการท่อง เทีย่ วทางธรรมชาติ ป่าเขา ต้นไม้ น�ำ้ ตก ล�ำธารต่างๆ มีสถานที่ นอกจากโคราชแล้ว namo ประทับใจจังหวัดไหนทีส่ ดุ ชนิดอันซีนหลายแห่งในหลายอ�ำเภอนอกเหนือจากปากช่อง เพียง เชียงรายครับ.... เพราะเป็นการเดินทางขึน้ ภาคเหนือครัง้ แรกของ แต่วา่ คนยังไม่คอ่ ยรูจ้ กั มากนัก และนัน่ คือเป้าหมายของผมในการ ผมด้วยรถมอไซค์คนั โปรด ขับกันข้ามวันข้ามคืนท่ามกลางอากาศ 56

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ทีห่ นาวเหน็บเย็นจับใจกันเลยทีเดียว อีกทัง้ ยังหลงทางขึน้ ไปยังยอด เขารอยต่อชายแดนไทย-พม่าด้วย ความรู้สึกเหมือนได้โบยบิน ปลดปล่อยจริงๆ ประทับใจทีส่ ดุ ครับ ตามคลิก LIKE แฟนเพจ เทีย่ วโคราช เทีย่ วเมืองไทย – บันทึกการเดินทาง by namo ได้ที่ www.facebook.com/namotrips หรือติดตามทางช่องทางอืน ่ ๆ Instagram : www.instagram.com/namotrips YouTube : www.youtube.com/c/NAMOTRIPS เว็บไซต์ https://namotrips.com และติดต่อโดยตรงที่ E-mail : namo@namotrips.com

แล้วทีเ่ ทีย่ วในโคราชชนิดอันซีนทีเ่ ราอยากให้คนรูจ้ กั ล่ะ น�ำ้ ตกวังเสถียร หรือแก่งหินวังเสถียร เขือ่ นล�ำปลายมาศ อ�ำเภอ เสิงสาง เป็นล�ำธารน�ำ้ ตกทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่ มาก เหมาะส�ำหรับคนชอบท่องเทีย่ วป่าเขา การเดินทางไปน�ำ้ ตก สามารถไปได้สองวิธคี อื ทางเรือ และทางเท้า แต่ผมชอบการเดิน เท้ามากกว่า มันรูส้ กึ ผจญภัยและท้ายทายดี หนึง่ สถานทีแ่ นะน�ำของโคราชในช่วงหน้าฝนนี้ น�ำ้ ตกแก่งวังเต่า เขือ่ นล�ำแชะ อ�ำเภอครบุรี เสน่หข์ องการเดินทาง ไปยังน�้ำตกคือเราต้องนั่งเรือหางยาวหรือล่องแพไปครับ จะได้ สัมผัสบรรยากาศของการนัง่ เรือล่องแพชมวิถชี วี ติ ของชาวบ้านที่ ก�ำลังหาปลาและความสวยงามของสองฝัง่ แม่นำ�้ ก่อนทีเ่ ราจะเดิน ขึน้ ไปแช่นำ�้ ตกเย็นๆ ให้ชนื่ ใจ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

57


ตามรอยรีววิ พันทิป รีววิ เด็ด รีววิ เจ๋ง รีววิ แบบนีม้ น ั ต้องตามรอยสักหน่อย มีทไี่ หนน่าสนใจบ้างคลิกเข้าไปชมกันได้เลย https://pantip.com/topic/36583904 เอราวัณ..แค่พน ั เดียวก็รอด โดย สมาชิกหมายเลข สมาชิกหมายเลข 3788711 น�้ำตกยอดฮิตส�ำหรับแบ็คแพ็คเกอร์และนักเดินทางมือใหม่ จะผ่านมากี่ปีก็ยังคงความเที่ยวง่ายและ สนุกสนานเหมือนเดิม ไปยังไง ง่ายแค่ไหน ลองตามกระทูน ้ ไี้ ปสิ ฝนมาแล้วแบบนีย้ งิ่ น่าเทีย่ วขึน ้ นะ -------------------------------------------------https://pantip.com/topic/36635227 เปิด “ภูสอยดาว” วันแรกของปี 2560 ด้วยงบ 1,305 บาท จาก กทม. โดย สมาชิกหมายเลข 3320259 โหดๆ มันๆ ฮาๆ บนเส้นทางพิชิตป่าสนภูสอยดาว ในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าฝนตั้งแต่เดือน กรกฎาคมนีแ้ หละ ถึงจะโหดแต่กส็ วยงาม เป็นขุนเขาทีต่ อ้ งตามรอยไปเทีย่ วสักครัง้ หนึง่ ในชีวติ -------------------------------------------------https://pantip.com/topic/36615207 ไม่กบี่ าท | ใต้สดุ อันดามัน ทีน ่ ี่ จังหวัดสตูล (บากันใหญ่ - หลีเป๊ะ) โดย konr backpack ตะลุยทะเลสตูล ใต้สดุ แห่งอันดามัน ตามหาสันหลังมังกรแห่งบากันใหญ่ ก่อนต่อไปหลีเป๊ะ เกาะสุดฮิต ทีใ่ ครๆ ก็ไม่ควรพลาด แบ็คแพ็คมันๆ ตลอดทัง้ ทริป พร้อมข้อมูลให้ตามรอยแสนสะดวก -------------------------------------------------https://pantip.com/topic/36590621 นอนรถไฟไปเทีย่ วเหนือ พักผ่อนชิวๆ ที่ @เชียงใหม่ @ม่อนแจ่ม @แม่กำ� ปอง โดย น้องหนูดโู ลกกว้าง รีวิวสองบรรยากาศ นั่งรถไฟไปเช่ารถขับเที่ยวเชียงใหม่ น่าจะเป็นทริปในฝันของสาวหลายคนเชียวล่ะ ภาพอาจไม่สวยเหมือนรีววิ มืออาชีพ แต่ขอ้ มูลนัน ้ น่าติดตามและเหมาะให้เดินทางตามเหลือเกิน -------------------------------------------------https://pantip.com/topic/36612206 :: สายรุง้ ละอองดาว เส้นทางมหาโหด :: สมาชิกหมายเลข 763170 เส้นทางเดินป่าพิชติ น�ำ้ ตกใหญ่ซงึ่ ก�ำลังมาแรงขึน ้ เรือ่ ยๆ ทุกปีของอ�ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กับรีววิ แบบภาพจริง ภาพแท้ ภาพสด ปราศจากการปรุงแต่ง เห็นมากับตาอย่างไรก็ถา่ ยทอดตามทีเ่ ห็นเช่นนัน ้ --------------------------------------------------

58

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เดือนนีเ้ ทีย่ วทีไ่ หน ฝนโปรยปรายในเดือนกรกฎาคม ฤดูกาลส�ำหรับคนรักหน้าฝนเริม่ ต้นอย่างเต็มรูปแบบ ช่วงนี้ เหมาะกับการเทีย่ วป่าเขาธรรมชาติสมั ผัสความเขียวชอุม่ อย่างไรก็เถอะหากจะเทีย่ วน�ำ้ ตกหรือ อะไรก็ตามทีเ่ กีย่ วกับสายน�ำ้ ควรตรวจสอบความปลอดภัยจากน�ำ้ ป่ากับหน่วยงานซึง่ ดูแลพืน ้ ที่ สักหน่อยก่อนล่ะ #ล่องแก่งน�ำ้ ว้า #น่าน หนึง่ ในสุดยอดเส้นทางล่องแก่งเมืองไทย เลือกระยะเส้นทางได้ตามความสะดวก ล่องใกล้กเ็ ปียกน้อย ล่องไกลก็เปียกกว่า แต่แน่นอนคือสนุกสะใจ เรียกเสียงกรีด๊ ได้ตลอดทาง #น�ำ้ ตกหงาว #น�ำ้ ตกปุญญบาล #ระนอง ยามฝนโปรยมาสายน�ำ้ ก็ไหลล้น สองน�ำ้ ตกสวยเทีย่ วง่ายของระนอง ตัง้ เด่นอยูร่ มิ ถนนเพชรเกษม ใกล้ตวั เมือง ห่างกันราว 30 กม. เดินทางสะดวก น่าไปเทีย่ วแพ็คคู่ #เขาค้อ #เพชรบูรณ์ คิดถึงทะเลหมอกหน้าฝน ทีน ่ คี่ อื ล�ำดับต้นๆ เลือกเทีย่ วสบายว่าจะพักรีสอร์ท หรือนอนเต็นท์ ช่วงวันหยุดคนอาจเยอะแยะสักหน่อย แนะน�ำให้ไปเทีย่ ววันธรรมดา จะได้บรรยากาศจริงๆ #ทุง่ ดอกกระเจียว #ชัยภูมิ กลางเดือนกรกฎาคม ถึงราวต้นสิงหาคม ดอกกระเจียวสีชมพูจะบานทัว่ ทุง่ อช.ไทรทอง เป็นเหมือนฉากในฝันบนภูเขาหินทราย แล้วอย่าลืมเทีย่ วชมวิวที่ ผาห�ำหด และผาพ่อเมือง #อ่างกา #ดอยอินทนนท์ #เชียงใหม่ ป่าโบราณบนยอดดอยอินทนนท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติสงู ทีส่ ดุ ในประเทศ ช่วงหน้าฝนป่าเขียวครึม้ ห่มคลุมด้วยสายหมอก ใครอยากสัมผัสความขรึมขลังของธรรมชาติตอ้ งห้ามพลาด #น�ำ้ ตกปิตโุ๊ กร #อุม้ ผาง #ตาก น�ำ้ ตกรูปหัวใจแห่งผืนป่าตะวันตก อ�ำเภออุม้ ผาง อยากชมความงามต้องเดินเท้าเข้าไปราวสามชัว่ โมง เหมาะกับทริปค้างแรมสักหนึง่ หรือสองคืน นอกจากนีย้ งั มียอดดอยมะม่วงสามหมืน ่ รอให้พชิ ติ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

59


เทีย่ วสุดท้าย ฤดูกาลท่องเที่ยวท�ำบุญวันเข้าพรรษาเป็นอีกหนึ่งวันส�ำคัญทางพระพุทธ ศาสนา เป็ น วั น ที่ พ ระสงฆ์ เ ริ่ ม อยู ่ จ� ำ พรรษาตลอด 3 เดื อ น เป็ น เทศกาลที่ พุทธศาสนิกชนละเว้นอบายมุข เข้าวัดท�ำบุญถวายผ้าอาบน�้ำฝนและเทียนจ�ำน�ำ พรรษาในฤดูฝน ทีผ่ า่ นมาผมเคยเทีย่ วงานวันเข้าพรรษาของหลายทีห่ ลายจังหวัด แต่ประทับ ใจทีส่ ดุ คือวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี ทีน ่ น ั่ มีประเพณีตกั บาตร ดอกไม้เป็นประเพณีสำ� คัญสืบทอดต่อกันมาเป็นประจ�ำทุกปี ดอกไม้ทชี่ าวบ้านเรียกขานกันว่า “ดอกเข้าพรรษา” มีลกั ษณะคล้ายๆ ต้น กระชายหรือขมิน ้ มีดอกสีเหลือง สีขาว และสีนำ�้ เงินม่วง ต้นดอกไม้เข้าพรรษานีจ้ ะ ขึ้นตามไหล่เขาใกล้ ๆ กับรอยพระพุทธบาท และจะผลิดอกเฉพาะช่วงเข้าพรรษา เท่านัน ้ ในวันประเพณีตักบาตรดอกไม้ พระภิกษุจะเดินขึ้นบันไดเพื่อน�ำดอกเข้า พรรษาไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ก็จะมีประชาชนจ�ำนวนมากรอใส่บาตรด้วยดอก เข้าพรรษาและน�ำภาชนะใส่นำ�้ ลอยด้วยดอกพิกลุ นัง่ อยูต่ ามสองข้างขัน ้ บันได เพือ่ คอยทีจ่ ะล้างเท้าให้แก่พระภิกษุเพือ่ เป็นการช�ำระบาปตามความเชือ่ เมือ่ พระภิกษุ สงฆ์รบั บิณฑบาตรดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนแล้วจะน�ำออกมาสักการะพระเจดียท์ ี่ บรรจุพระเขีย้ วแก้วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วน�ำไปสักการะบูชาพระเจดีย์ มหาธาตุองค์ใหญ่ทบี่ รรจุพระบรมพระสารีรกิ ธาตุ ในวันงานยังมีขบวนรถบุพชาติ ขบวนวัฒนธรรม การแสดงศิลปะพืน ้ บ้านให้ นักท่องเทีย่ วได้ชมและถ่ายรูปอีกด้วย ประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีทรงคุณค่าแสดงถึงความเจริญทาง พระพุทธศาสนาทีค่ วรจะรักษาไว้ และสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานัน ้ ผูกพันกับ วิถชี วี ติ ของคนไทยเราอย่างไร ทีส่ ำ� คัญยังแสดงด้วยว่าหากเราน�ำศาสนา เทศกาล งานประเพณี มาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยก็สามารถสร้างการท่องเทีย่ วทีส่ ร้างสรรค์ ได้เช่นกัน

60

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

บอย อิม่ ก�ำลังดี


สองสามก้าว 10  

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ สองสามก้าว ฉบับที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2560

สองสามก้าว 10  

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ สองสามก้าว ฉบับที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2560

Advertisement