สองสามก้าว 05

Page 1

สอง สาม ก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ ฉบับที่ 5 l มกราคม 2560

ชี้ฟ้าภูสชีวรรค์ ้ดาว ชี เ ้ ดื อ น ทะเลหมอก

FREE COPY อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 5 ทริปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเชียงใหม่ 7 ค�ำห้ามพูดเมื่อออกเดินทาง อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด


สอง สาม ก้าว


เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


แวะพักทักทาย เดือนธันวาคมทีผ่ า่ นมา มีมติ รสหายมากมายถามไถ่ผมเกีย่ วกับสถานทีเ่ ทีย่ วพักผ่อน เรือ่ งจ�ำนวนคน ถามไม่นา่ ประหลาดใจเท่าไหร่ แต่ตดิ ใจตรงทีห่ ลายคนไม่เคยเห็นว่าจะสนใจจ่ายเงินไปเทีย่ วมาก่อน ซ�ำ้ บางคน เคยมองว่าการท่องเทีย่ วเป็นเรือ่ งฟุม่ เฟือยอีกต่างหาก ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเพราะบรรยากาศหน้าหนาว (ซึ่งความจริงปีนี้ไม่เห็นจะหนาว) มีความพิเศษ เหมาะกับการเดินทางพักผ่อน และอีกส่วนคงเป็นเพราะภาพสถานทีส่ วยงามต่างๆ ทีเ่ ผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย นัน ่ แหละ เป็นแรงผลักดันชัน ้ ดีให้คนอยากเทีย่ ว ตัง้ แต่สองสามปีทผี่ า่ นมา การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) แทบไม่ตอ้ งท�ำงานหนักเพราะมีคน ชอบเทีย่ วแบบเราๆ ช่วยประชาสัมพันธ์สถานทีเ่ ทีย่ วต่างๆ ให้อย่างล้นหลาม ไม่วา่ จะเป็นด้วยภาพถ่าย หรือข้อมูล ทีไ่ หนน่าสนใจเดีย๋ วสักพักก็มคี นช่วยโปรโมตให้เอง จะเอาสไตล์ไหนล่ะ ผจญภัย เดินป่า สโลว์ไลฟ์ใช้ชวี ติ กระท่อมปลายนา รีววิ โรงแรม ร้านอาหาร ทีพ่ กั ราคา ประหยัด หรือน�ำสมัย เดินทางแบ็คแพ็คคนเดียว เส้นทางขับรถ ทุกข้อมูลเรือ่ งเทีย่ วเดีย๋ วนีห้ าได้ดว้ ยปลายนิว้ หน�ำซ�้ำง่ายยิ่งกว่าคือสถานที่ซึ่งเคยเที่ยวยาก ต้องไปกันหลายคน ยังสามารถใช้โซเชียลมีเดียในการ ติดต่อรวมกลุม่ กันอีกต่างหาก เพราะง่ายแบบนีเ้ ลยเห็นวัยรุน ่ เด็กมหา’ลัยเดินทางเทีย่ วมากขึน ้ กลายเป็นเทรนด์เรียนรูโ้ ลกกว้างพร้อม กับเรียนหนังสือ บางคนเทีย่ วเกือบครบทุกจังหวัดทัง้ ทีย่ งั สอบผ่านไม่ครบทุกวิชาด้วยซ�ำ้ นึกย้อนกลับไปสมัยผมยังวัยรุน ่ (แฮ่ม... ตอนนีก้ ไ็ ม่ถอื ว่าแก่หรอกมัง้ ) ปิดเทอมแต่ละครัง้ ชวนกันเทีย่ ว ทีไ่ ปเป็นก็มแี ค่ เกาะเสม็ด เขาใหญ่ พัทยา หัวหิน ผิดกับเดีย๋ วนีท้ สี่ องทริปล่าสุดผมไปในทีซ่ งึ่ กลุม่ นักท่องเทีย่ ว ทัว่ ไปคงไม่รจู้ กั อย่าง สันหนอกวัว กาญจนบุรี กับ ม่อนทูเล ตาก ปรากฎว่ามากกว่าครึง่ ของคนไปเทีย่ วเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัย มันน่าอิจฉาเด็กสมัยนีไ้ หมล่ะ คงไม่ผดิ หากจะบอกว่าตอนนีเ้ ราอยูใ่ นยุคทองของการท่องเทีย่ วอย่างแท้จริง แม้วา่ ความรวดเร็วของโลก ดิจติ อลอาจส่งผลกระทบต่อสถานทีห่ ลายแห่งซึง่ ต้องปรับตัวเปลีย่ นตามกระแสก็ตาม ในยุคสมัยแบบนี้ แค่อยากให้ทกุ คนใช้ประโยชน์จากมันให้มาก เปิดโลกให้ตวั เอง เรียนรูช้ วี ติ จากสถาน ทีใ่ หม่ๆ แม้คนทีเ่ ติบโตมาจากยุคอนาล็อกอย่างผมจะหลงรักวิถตี า่ งๆ สมัยวัยรุน ่ ก็ตาม แต่หากเป็นเรือ่ งท่องเทีย่ ว ล่ะก็ขอบอกเลยว่า... โชคดีจริงๆ ทีย่ งั มีพลังได้เทีย่ วในตอนนี้

นายสองสามก้าว

สองสามก้าว เ พ ร า ะ ก า ร เ ดิ น ท า ง ส ร ้ า ง แ ร ง บั น ด า ลใ จ

ร่วมสร้างสรรค์โดย : ธตินันท์ ค�ำภักดี, ธิรยุทธ์ ถาวรเจริญสกุล, ธีระวัฒน์ ธรรมนิยม, ประสิทธิ์ศักดิ์ โต้ทองดี, นฤดล ปาณฑุเดชะ, ณัฐริกา อภิมติรัตน์ และ อภิชิต บวรวิริยพันธุ์ ติดตามและติดต่อ สองสามก้าว ได้ทาง Facebook : นายสองสามก้าว / A Life, A Traveller หรือ www.facebook.com/alifeatraveller Twitter : @alifeatraveller หรือ www.twitter.com/alifeatraveller E-mail : alifeatraveller@outlook.com Tel : 087-981-5777 ดาวน์โหลดฉบับย้อนหลังฟรีที่

www.alifeatraveller.com

บทความ ข้อเขียน และภาพถ่ายใน E-magazine ฉบับนี้ มีลิขสิทธิ์เฉพาะตามกฎหมาย ห้ามน�ำไปใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

4

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


6 แกลเลอรี่ประเทศไทย ... เหมันต์ 12 แบกเป้ตามหน้าปก ... ภูสวรรค์ทะเลหมอก เชียงราย 28 สกู๊ปพิเศษ ... “ลุงไก่ บ้านฟาง” เกษตรพันธุ์ใหม่ 36 จัดทริปเที่ยว ... 5 เส้นทางขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเชียงใหม่ 40 เที่ยวไปคิดไป ... 7 ค�ำห้ามพูดเมื่อออกเดินทาง 42 ท่องไปในอุทยานฯ ... เขื่อนศรีนครินทร์ 50 ชีวิตติดเที่ยว ... ระหว่างทางเขาช้างเผือก 54 พักกายสบายใจ ... อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 62 บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ... พาวัวไปล่าม


แกลเลอรีป่ ระเทศไทย

สันหนอกวัว อช.เขาแหลม กาญจนบุรี

6

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เหมั น ต์ WINTER

ใบไม้พดั พลิว้ ปลิดขัว้ ปลิวล่วงลา สายลมพัดผ่านพา สุขอุราสะกดมนต์ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

7


บึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

8

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ดอยปุย อช.ดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

9


10

สองสามก้าว เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ผาเก็บตะวัน อช.ทับลาน จ.นครราชสีมา


ภูทอก อ.เชียงคาน จ.เลย สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

11


แบกเป้ตามหน้าปก เรื่อง... นายสองสามก้าว

ชีฟ้ า้ ชีด้ าว ชีเ้ ดือน ภูสวรรค์ทะเลหมอก เทีย่ งวันเสาร์ --- ฟ้าทัง้ ผืนสีขาวหม่น ยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอก วิวสอง ฝัง่ ถนนสีสน ั จืดชืดตลอดเส้นทางทีผ่ มขีม่ อเตอร์ไซค์ไปตามทางหลวง 1155 เทิง-เวียง แก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งหน้าขึ้นภูชี้ฟ้า ทั้งที่เป็นช่วงหน้าหนาวกลางเดือน ธันวาคม ซึง่ เป็นไปตามรายงานของกรมอุตฯุ ว่าจะมีอากาศแปรปรวน แวะจอดพัก รถทีร่ า้ นของช�ำริมถนน คุณป้าเจ้าของร้านทักทายว่า “อากาศแบบนีบ้ นเขาฝนคง ตก ขีร่ ถระวังหน่อยนะ” ผมเดินทางมาถึงเชียงรายตัง้ แต่เช้า จากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารแห่งใหม่ตอ่ สองแถว เข้ามาหาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ในตัวเมือง ก่อนควบมันขึน ้ สูภ่ ชู ฟี้ า้ ทันที ความหวังจะ ได้ทา้ ทายแสงแดดหายวับไปตัง้ แต่ฟา้ เริม่ สว่างบนรถทัวร์เพราะกรมอุตฯุ พยากรณ์ ไว้ไม่ผดิ แต่กน ็ น ั่ แหละ เสียบกุญแจ สตาร์ตรถ สวมหมวกกันน็อค ผมค้อมหัวเป็นการอ�ำลาคุณป้าเจ้าของ ร้านช�ำก่อนเร่งเครือ่ งออกไปท่ามกลางอากาศขะมุกขะมัว เมือ่ พารถผ่านเส้นทางคด โค้งเริม่ ขึน ้ เขาในอีกราวครึง่ ชัว่ โมงถัดมา สายฝนก็โรยหล่นพร�ำๆ ตามนัดหมาย

12

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

13


ยอดภูทถี่ กู ห่ม “ข้างล่างนัน ่ ลาวหรือ” คุณลุงนักท่องเทีย่ วคนหนึง่ เอ่ยถาม “ครับ พ้นจากหน้าผาออกไปเป็นประเทศลาวแล้ว” ผมตอบ เขาผงกหัว รับทราบ ยิม้ แบบปลอบใจตัวเอง ทว่ายังบ่นพึมพ�ำ “น่าเสียดายนะ วิวคงสวยน่าดู”

ดอยผาตั้ง

แม้ในฤดูกาลทีถ่ กู ต้องบางครัง้ ก็อาจผิดเวลา เหมือนเช่นนักท่อง เที่ยวจังหวัดตรังกลุ่มนี้เดินทางไกลข้ามภาคจากดินแดนโพ้น ทะเลมายังภูชฟี้ า้ กลางเดือนธันวาคม แต่กลับต้องพบสิง่ ไม่คาด ฝัน อากาศเปลีย่ นแปลง ฝนตกเป็นระยะ ลมแรง หมอกขาวโพลน คลุง้ กระจายทัว่ ทัง้ เทือกเขา ทัศนวิสยั ย�ำ่ แย่มองไม่เห็นสิง่ ใดทีอ่ ยู่ ห่างออกไปเกินหนึง่ ร้อยเมตร ด้วยเพราะเป็นวันเสาร์ทำ� ให้มน ี กั ท่องเทีย่ วจ�ำนวนมากเดินเท้า 800 เมตร ขึน ้ มายังภูชฟี้ า้ แม้สภาพอากาศไม่อำ� นวย บางคนมี สีหน้าผิดหวัง แต่อกี หลายคนยังคงสนุกสนานกับการโพสท่าถ่าย รูปท่ามกลางฉากหลังสีขาว และส�ำหรับผมทีเ่ คยสัมผัสความงาม ของภูชี้ฟ้ามาหลายครั้ง ภาพยอดภูปลายแหลมถูกปกคลุมด้วย หมอกฟุง้ กระจายถือภาพใหม่ในคอลเล็คชัน ่ เลยทีเดียว

ภูชี้ฟ้า

ลงจากภูชฟี้ า้ ผมขีม่ อเตอร์ไซค์ฝา่ สายฝนจากบ้านร่มฟ้าไทย ชุมชน ชาวม้งในเขตอ�ำเภอเทิง ไปบนทางหลวง 1093 พาคดโค้งลัดเลาะ ตามแนวไหล่เขา ระหว่างทางผ่านภูชดี้ าว กับภูชเี้ ดือน อีกสอง จุดชมวิวส�ำคัญ จนถึงบ้านผาตัง้ อ�ำเภอเวียงแก่น ระยะทางราว 25 กิโลเมตร ทีน ่ ไี่ ม่เหมือนภูชฟี้ า้ ตรงเป็นชุมชนชาวจีนยูนนาน แต่สงิ่ ทีเ่ หมือนกันคือเป็นจุดชมวิวประเทศลาวซึง่ สวยงาม และ เหมือนกันยิง่ กว่าส�ำหรับวันนีค้ อื หมอกสีขาวปกคลุมทัว่ สารทิศ สภาพอากาศบนดอยผาตั้งไม่ต่างจากภูชี้ฟ้า นั่นท�ำให้นักท่อง เทีย่ วทีม่ าเยือนพลาดโอกาสเห็นวิวแม่นำ�้ โขงไหลทอดยาวตาม แนวสองฝัง่ ภูเขาอย่างน่าเสียดาย และน�ำ้ โขงบริเวณนีพ้ เิ ศษกว่า จุดใด เพราะไม่ได้เป็นเขตแดนไทย-ลาว แต่อยูใ่ นประเทศลาว ทั้งหมด เป็นผลมาจากการเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น�้ำโขงให้ กองทัพฝรัง่ เศส สมัยรัชกาลที่ 5

ภูชี้ฟ้า

ดอยผาตั้งมีจุดชมวิวเลื่องชื่อคือ เนิน 102 กับ เนิน 103 แต่ คราวนี้มองจากแต่ละเนินไม่เห็นกัน เสียงคนตีระฆังจากเนิน 102 ก้องกังวานไปถึงเนิน 103 แต่เมือ่ มองย้อนมากลับพบพาน เพียงฉากสีขาว บางครัง้ ธรรมชาติชา่ งเล่นตลกกับคนเดินทาง แต่นน ั่ อาจเรียก ว่าเป็นเสน่หอ์ ย่างหนึง่ ไม่ใช่หรือ

ภูชี้ฟ้า

14

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


นับดาว ณ บ้านฟาง วันอาทิตย์ --- อากาศแปรปรวนยังคงด�ำเนินต่อไปในช่วงเช้า หมอกฟุง้ กระจายท�ำให้คนทีม่ ารอชมทะเลหมอกตามยอดภูตอ้ งผิด หวัง มีบางช่วงลมพัดหมอกบางลงพอเผยให้เห็นภาพข้างล่างอยู่ บ้าง ทว่ามันยังห่างไกลกับความงดงามทีค่ วรจะเป็นหลายเท่าตัว บ้างฟาง

เมือ่ อากาศไม่อำ� นวย ผมจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ขมี่ อเตอร์ไซค์สำ� รวจ สถานทีต่ า่ งๆ ตามทางหลวง 1093 ปีนมี้ ลี านกางเต็นท์หลายแห่ง เปิ ดให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ ริ ม ถนน เช่ น เดี ย วกั บ บ้ า นพั ก กะทัดรัดริมเขาผุดขึน ้ มาบ้างแล้วบริเวณไม่ไกลจากภูชดี้ าว เทียบ กับปีกอ่ นทีไ่ ม่มที พี่ กั ใดเลย ส�ำหรับผม เลือกทีพ่ กั เป็นลานกางเต็นท์สวยงามชือ่ “บ้านฟาง โฮมสเตย์” ตัง้ อยูร่ ะหว่างภูชฟี้ า้ กับดอยผาตัง้ ห่างจากภูชดี้ าว ภูชเี้ ดือน ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นแห่งเดิมกับทีเ่ คยมาพักปีกอ่ น

บ้างฟาง

“ลุงไก่” เจ้าของบ้านฟาง โฮมสเตย์ เป็นคนเมืองเชียงราย ย้าย หลักปักฐานมาอยูบ่ นดอย ปลูกพืชผัก ไม้ดอก ส่งไปขายข้างล่าง เพิ่มเติมด้วยการรองรับนักท่องเที่ยว ที่นี่ไม่มีบ้านพัก มีเพียง เต็นท์พร้อมเครือ่ งนอน เข้าพักในลักษณะฟาร์มสเตย์ คือนักท่อง เทีย่ วใช้พน ื้ ทีแ่ ละวัตถุดบิ ทีม่ ไี ด้ตามความเหมาะสม มีพชื ผักผลไม้ ให้ทานตามฤดูกาล ความเรียบง่าย เงียบสงบ คือเสน่ห์ ประปาภูเขา ไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ แม้หากใครไม่ได้เข้าพักก็สามารถแวะมาชมดอกไม้ โรงเรือน และหากเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อาจพบเจอไกด์เยาวชน ชาวม้งจากบ้านร่มฟ้าไทย มาพาเราเดินเทีย่ วชม ช่วงบ่ายสภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้มักเกิดเป็นเวลาสั้นๆ แค่ สองสามวันเท่านัน ้

บ้างฟาง

เย็นย�ำ่ ลุงไก่จดั มือ้ พิเศษท�ำบาร์บคี วิ กับสลัดผัก พืชผลทุกอย่าง หาเอาจากในไร่ ผักเก็บสดๆ จากทีป่ ลูกไว้ พริกหวานสีแดงเด็ด จากโรงเรือน มีเพียงสองอย่างต้องหาซือ้ คือเนือ้ หมู กับน�ำ้ สลัด ช่วงค�ำ่ ความแปรปรวนผ่านพ้นไปอย่างสมบูรณ์ ท้องฟ้าเปิดโล่ง ดวงดาวพราวระยับ เรา – ผมกับคู่ชีวิต และลุงไก่ พูดคุย ปิ้ง บาร์บคี วิ จิบน�ำ้ ชา ยิม้ หัวเราะ ภายใต้ความสงบท่ามกลางแสง ดาวเดือน พร้อมกองไฟไออุน ่ หน้าตาของความสุขบนภูเขานัน ้ ช่างเรียบง่ายเหลือเกิน

บ้างฟาง สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

15


ยามพายุพน ้ ผ่าน เช้าวันจันทร์ --- ทันทีทผี่ มลากสังขารพาสองเท้าเดินขึน ้ ถึงยอดภู สายตาก็ปะทะเข้ากับผืนทะเลหมอกแผ่กว้างไกลจนสุดขอบฟ้า มี ยอดเขาสูงโผล่พน ้ ทะลุหมอกเหมือนดัง่ เกาะกลางทะเล ใบหน้าผม เผยอยิ้มออกมาโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับมือหยิบกล้องขึ้นมา บันทึกภาพ แม้การอดทนรอคอยอาจไม่ได้ให้ผลด้านบวกเสมอไป แต่หากผลของมันออกมาดี เราจะรู้ซึ้งทันทีว่าคุณค่าของมัน มากมายเพียงใด จากสภาพอากาศเมือ่ คืน ท�ำให้ผมมัน ่ ใจว่าเช้าวันนีท้ กุ อย่างคงกลับ สูส่ ภาพปกติ หมายถึงมีทะเลหมอกสวยงามให้ชมอีกครัง้ ดังนัน ้ เมือ่ ตืน ่ นอนตอนตีสจี่ งึ รีบจัดแจงเตรียมตัวและขีม่ อเตอร์ไซค์ฝา่ อากาศหนาวเย็นจากบ้านฟางมาถึงทีน ่ .ี่ .. ภูชดี้ าว จุดชมวิวชือ่ ดัง ซึง่ เพิง่ เปิดเมือ่ ปีทแี่ ล้ว และเป็นส่วนส�ำคัญท�ำให้เกิดการเติบโตด้าน ท่องเทีย่ วในละแวกนี้

เยอะพอสมควร นับเป็นโชคดีของพวกเขา เพราะหากเร็วกว่านีเ้ พียง วันเดียว ภาพทีเ่ ห็นช่างต่างกันราวหน้ามือหลังมือ ทะเลหมอกหนานุม่ ท�ำให้ผมตัดสินใจมุง่ หน้าต่อไปภูชฟี้ า้ หลังลง จากภูชเี้ ดือน ใช้เวลาขีม่ อเตอร์ไซค์เพียงไม่เท่าไหร่ ภาพฝันทีน ่ น ั่ ยังคงงดงาม แม้วา่ มีภเู ปิดใหม่มาดึงดูดความสนใจของนักท่องเทีย่ ว หลายแห่ง ทว่าชือ่ เสียงเก่าๆ กับการเป็นแลนด์มาร์คแห่งเชียงราย ของภูชฟี้ า้ ไม่เคยเปลีย่ นไป เช้าวันนีผ้ มยังไม่เห็นแผ่นดินประเทศลาวเฉกเช่นเดียวกับเมือ่ สอง วันก่อน แต่เป็นการไม่เห็นในสถานการณ์นา่ ยินดีเหลือเกิน

ตะวันคล้อยบ่ายผมขีม่ อเตอร์ไซค์ไปดอยผาตัง้ คราวนีแ้ ม่นำ�้ โขง ปรากฎโฉมให้เห็นงดงามทัง้ ทีเ่ นิน 102 และเนิน 103 รวมถึงบริเวณ ช่องเขาขาด ลักษณะเป็นก้อนหินใหญ่แยกออกจากกัน สวยแปลก วิธขี น ึ้ ภูชด้ี าวต้องใช้บริการรถกระบะรับ-ส่ง ของชาวม้ง บ้านร่มโพธิ์ ตา ระยะทางเดินเท้าของดอยผาตัง้ ไกลกว่าทีอ่ น ื่ เล็กน้อย จากทาง เงิน สนนราคาคนละ 100 บาท เทียบกับระยะทางและความโหด เข้าไปสูเ่ นิน 103 ราว 1 กิโลเมตร แต่ถงึ อย่างนัน ้ ภาพความสวยของ ของถนนลูกรังขึน ้ เขาถือว่าไม่แพง ปัจจุบน ั หมูบ่ า้ นมีการจัดท�ำที่ มันนับว่าคุม้ ค่า จอดรถและจุดชมวิวอย่างดี พัฒนาจากเมือ่ ครัง้ เปิดใหม่มากมาย นักท่องเทีย่ วไม่นอ้ ยแวะเวียนกันมาดอยผาตัง้ หลายคนอยูด่ มื่ ด�ำ่ ความงามของทะเลหมอกภูชดี้ าวยากเกินบรรยาย ยอดภูมสี องฝัง่ ความสวยงามจนฟ้าเปลีย่ นเป็นสีชมพูอมส้ม ดวงตะวันหายลับหลัง ทิศเหนือกับใต้ สามารถเดินขึน ้ ไปได้ทงั้ คู่ แต่ละยอดมีหลักหมุด แนวภูเขา เป็นบรรยากาศโรแมนติกไม่ตา่ งจากยามมีทะเลหมอก เขตแดนไทย-ลาว ตัง้ อยู่ ถึงจะเป็นวันจันทร์แต่นกั ท่องเทีย่ วถือว่า ในช่วงเช้า ดอยผาตั้ง

16

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ภูชี้ดาว

ภูชี้ดาว

ภูชี้ฟ้า

ภูชี้ดาว

ภูชี้ดาว สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

17


ทะเลหมอกใต้ฝา่ เท้า วันอังคาร --- ตีสี่ ดาวระยับพราวฟ้าเป็นสัญญาณอันดี นีค่ อื วัน สุดท้ายของการเดินทาง และเป็นวันที่ผมเฝ้ารอ ระหว่างขี่ มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนมืดมิด หัวใจยังคงลุน ้ เสมอว่าขออย่าให้ เกิดเหตุการณ์ผลิกผัน เพราะผมไม่อยากพลาดกับครัง้ แรกของภู เปิดใหม่ลา่ สุด... ภูชเี้ ดือน

เมือ่ พระอาทิตย์เคลือ่ นตัวพ้นเส้นขอบฟ้า ทะเลหมอกก็ถกู อาบด้วย แสงสีสม้ เพิม่ ความสวยงาม ดูฟฟู อ่ งนุม่ หนา มุมถ่ายภาพอาจไม่ หลากหลายเท่าภูชดี้ าว ทว่าทุกช็อตเต็มไปด้วยความประทับใจ สวยงามราวกับยืนอยูบ่ นสวรรค์กไ็ ม่ปาน

ได้เวลาสมควรผมจึงลงจากภูชดี้ าว ขีม่ อเตอร์ไซค์กลับไปยังบ้าน ด้วยกระแสความโด่งดังของภูชี้ดาวเมื่อปีก่อน ท�ำให้ปีนี้อ�ำเภอ ฟาง ลุงไก่ทำ� อาหารเช้าง่ายๆ เป็นผัดหมีใ่ ส่สารพัดผักจากไร่ อิม่ หน�ำ เวียงแก่นผลักดันสถานทีช่ มวิวแห่งใหม่ขน ึ้ มาอีกคือภูชเี้ ดือน บ้าน ส�ำราญก็เก็บข้าวของบอกลาคุณลุง พามอเตอร์ไซค์เช่ามุง่ หน้าสู่ ร่มฟ้าหลวง ทางขึน ้ อยูห่ า่ งจากภูชดี้ าวไม่กรี่ อ้ ยเมตร และยอดภูอยู่ ตัวเมืองเชียงราย ห่างกันในระยะมองเห็น มีเส้นทางเดินลัดเลาะตามแนวป่าเชือ่ ม ถึงกันในเวลาไม่เกินชัว่ โมง แดดฤดูหนาวแรงกล้าสาดส่องจนรูส้ กึ แสบใบหน้า ในเวลาห่างกัน เพียงไม่กวี่ น ั อากาศทีแ่ ปรเปลีย่ นช่วยให้ผมได้เห็นภาพความหลาก ด้วยเพราะเพิง่ เปิดตัวเมือ่ เดือนพฤศจิกายน ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วยัง หลายทางธรรมชาติ จากหมอกขาวโพลน สูท่ ะเลหมอกงดงาม และ ไม่รจู้ กั ภูชเี้ ดือนมากนัก การขึน ้ ไปด้านบนใช้ระบบเดียวกับภูชดี้ าว ความกระจ่างใสของท้องฟ้าสีนำ�้ เงินเข้ม ทุกประการ รถกระบะรับ-ส่ง ของชาวบ้านจอดรออยูต่ น ี ภู ผมไปถึง เป็นกลุม่ ทีส่ องถัดจากทีมงานสือ่ มวลชนกลุม่ หนึง่ การเดินทางนัน ้ ไม่เพียงท�ำให้เราพบเจอผูค้ นทีม่ คี วามคิดแตกต่าง แต่ยงั เผยให้เห็นธรรมชาติทไี่ ม่เหมือนกันในละวัน แต่ละช่วงเวลา ความแตกต่างของภูชเี้ ดือนกับภูชดี้ าวคือทีน ่ เี่ ดินง่ายกว่า เส้นทาง ดัง่ เป็นบทเรียนสอนว่าทุกสิง่ ทุกอย่างบนโลกล้วนไม่คงที่ เดีย๋ วดี ขึน ้ ยอดไม่ชน ั มาก แต่พน ื้ ทีข่ า้ งบนไม่หลากทิศทางมากเท่า อย่างไร เดีย๋ วร้าย เป็นสัจธรรมทีต่ อ้ งพบเจอ ก็ตามทีเ่ หมือนกันทุกประการคือความงามของทะเลหมอก วิวฝัง่ ทิศใต้มองเห็นทัง้ ยอดภูชดี้ าว และภูชฟี้ า้ ขณะทีท่ ศิ เหนือมีดอยผาหม่น ทว่าหากเรามุง่ มัน ่ อดทนมากพอรอคอย สักวันหนึง่ จะต้องมีเวลาที่ (ปัจจุบน ั ยังไม่เปิดเป็นสถานทีเ่ ทีย่ ว) ชีย้ อดปลายสูงพุง่ ขึน ้ สูฟ่ ากฟ้า หมอกขาวจางหายไปกลายเป็นวันทีป่ รากฎให้เห็นทะเลหมอกแสน เป็นฉากประกอบ สวยงาม

ภูชี้เดือน

18

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ภูชี้เดือน

ภูชี้เดือน

ภูชี้เดือน

ภูชี้เดือน

ภูชี้เดือน สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

19


โครงการหลวงผาตั้ง

ถ�้ำเพชร ภูชี้ฟ้า

เทีย่ วทีไ่ หน..

บนเส้นทางภูชฟี้ า้

20

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ภูชฟี้ า้

แลนด์มาร์คของเชียงราย มุมมหานิยมทีย่ งั ไงก็ตอ้ งไปเห็นกับตา จากตีนภูตรงปากทางเข้าวนอุทยานขึน ้ ไปถึงลานจอดรถ 2 กม. ขับรถขึน ้ ได้ทกุ ชนิด หากไม่มรี ถส่วนตัว จะมีรถกระบะบริการพา ขึน ้ -ลง ราคาสอบถามทีจ่ ดุ บริการ จากลานจอดรถเดินขึน ้ ยอด ภูประมาณ 800 เมตร

น�้ำตกภูซาง

ภูชดี้ าว

เปิดเมือ่ ปีกอ่ นและดังเป็นพลุแตกในพริบตา จากตีนภูมรี ถกระบะ บริการขึน ้ -ลง คิดคนละ 100 บาท หรือเหมาคัน 500 บาท ระยะ ทาง 3 กม. ทางลูกรังลาดชัน ไม่อนุญาตให้รถส่วนตัวทุกชนิด ขึน ้ ยกเว้นมอเตอร์ไซค์ แต่การขีข่ น ึ้ ไปต้องใช้ฝมี อื ระดับแอดวานซ์ สุดๆ จากจุดจอดรถเดินขึน ้ ยอดภูประมาณ 400 เมตร ทางชัน เหนือ่ ยแน่นอน ด้านบนมีสองยอด ทิศเหนือกับใต้ ควรเดินชม วิวให้ครบ

ภูชเี้ ดือน

เพิง่ เปิดให้ชมเป็นปีแรก สดสุด ใหม่สดุ รายละเอียดอืน ่ เหมือน กับภูชดี้ าวทัง้ หมด แต่จากทีจ่ อดรถเดินไปจุดชมวิวจุดแรกเพียง 50 เมตร หรือเดินต่อไปถึงยอดก็ 400 เมตร ทางไม่ชน ั เหมือน ภูชดี้ าว บริเวณยอดภูมหี ลุมบังเกอร์ของ ผกค. มองไปทิศเหนือ จะเห็นดอยผาหม่น สูงแหลมโดดเด่น ถ้ามองอีกฝั่งจะเห็น ภูชดี้ าว และภูชฟี้ า้ อยูไ่ ม่ไกล

ดอยผาตัง้

จากตีนภูมถี นนลาดยาง (ช�ำรุดบางช่วง) ประมาณ 2 กิโลเมตร รถทุกชนิดขึน ้ ได้จนถึงทีจ่ อดรถ เดินไปจุดชมวิวแรก ช่องเขาขาด 350 เมตร จุดทีส่ องเนิน 102 450 เมตร และจุดทีส่ ามเนิน 103 950 เมตร ใครเดินไม่ไหวมีบริการขีม่ า้ แคระพาขึน ้ ไปด้วย

บ้านฟาง

ศูนย์พฒ ั นาโครงการหลวงผาตัง้

อยูบ่ ริเวณทางขึน ้ ดอยผาตัง้ จากจุดเริม่ ต้นของโครงการหลวงคือ ช่วยเหลือและให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรท้องถิน ่ ได้มกี ารพัฒนาพืน ้ ที่ เพือ่ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงเกษตร มีทวิ ทัศน์สวยงามโอบล้อม ด้วยภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมพื้นที่ และโรงเรือน แปลงดอกไม้ ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ

บ้านกาแฟ ผาตัง้

ร้านกาแฟบรรยากาศดี บริเวณทางขึน ้ ดอยผาตัง้ ใช้เมล็ดกาแฟ ในท้องถิน ่ และเป็นร้านของชาวบ้านในท้องถิน ่ รสชาติดี ราคา ไม่แพง นอกจากนีย้ งั มีกาแฟขีช้ ะมดจัดจ�ำหน่าย

ป่าชุมชนบ้านร่มฟ้าผาหม่น

บ้านฟาง โฮมสเตย์

ลานกางเต็นท์ในลักษณะฟาร์มสเตย์ซึ่งอยู่ระหว่างภูชี้ดาวกับ บ้านผาตัง้ สามารถเข้าชมภายในโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ มีการ จัดตัง้ เป็นวิสาหกิจชุมชนขายผลิตภัณฑ์เกษตรจากชาวบ้านแบบ ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง มีโรงเรือนส�ำหรับปลูกพืชผล ไม้ดอกไม้ ประดับ ช่วงวันหยุดจะมีไกด์เยาวชนชาวม้งพาเที่ยวชม หรือมี การแสดงเล็กน้อยจากเด็กๆ

ถ�ำ้ เพชร

เป็นถ�ำ้ ทีม่ หี น ิ งอกหินย้อย และเป็นทีอ่ ยูข่ องค้างคาว ตัง้ อยูท่ บี่ า้ น ร่มฟ้าผาหม่น ทางจากภูชดี้ าวไปดอยผาตัง้ การท่องเทีย่ วยังอยู่ ในช่วงพัฒนาพืน ้ ที่ (หลังเคยปรับปรุงครัง้ ล่าสุดมานานนับสิบปี ก่อน) หากต้องการเทีย่ วชมให้ตดิ ต่อชาวบ้านท้องถิน ่ น�ำทาง

ป่าชุมชนบ้านร่มฟ้าผาหม่น สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

21


ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง

ภูชี้เดือน ภูชี้ดาว

ป่าชุมชนบ้านร่มฟ้าผาหม่น

หนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวบ้านร่มฟ้าผาหม่น เปิด โอกาสให้ชาวบ้าน (ม้ง) เข้ามามีสว่ นร่วมกับหน่วยงานท้องถิน ่ และโครงการหลวงผาตั้ง จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าม้ง ตลาด ประชารัฐกองทุนหมูบ่ า้ น นอกจากนีย้ งั มีเส้นทางศึกษาป่าชุมชน ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ชมป่าฟืน ้ ฟู ไร่กาแฟ ซึง่ สามารถ เก็บเมล็ดสดๆ ทดลองทานได้ โดยติดต่อไกด์ทอ้ งถิน ่ น�ำทาง

ภูชี้ดาว

ภูชี้ฟ้า

ศูนย์สง่ เสริมการเกษตรทีส่ งู ดอยผาหม่น

แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรอีกแห่ง อยูห่ า่ งจากภูชฟี้ า้ ไปทางบ้านฮวก ประมาณ 13 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาวทางศูนย์ฯ จะมีการปลูกดอกไม้ เมืองหนาว อาทิ ดอยทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกซัลเวีย ฯลฯ ให้นกั ท่อง เทีย่ วเข้าชม นอกจากนีย้ งั มีบา้ นพัก และลานกางเต็นท์บริการ

น�ำ้ ตกภูซาง

อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1093 ทางขึ้น-ลง ภูชี้ฟ้า ฝั่งอ�ำเภอ ภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รบั การจัดตัง้ เป็นอุทยานแห่งชาติภซู าง ตามเส้นทางขึน ้ สูภ่ ชู ฟี้ า้ ดอยผาตัง้ ในช่วงฤดูหนาว จะมีไร่สตรอ มีความพิเศษคือเป็นน�ำ้ ตกทีเ่ กิดจากบ่อน�ำ้ อุน ่ ธรรมชาติทำ� ให้มี เบอร์รี่จากชาวม้งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและซื้อผลิตภัณฑ์ อุณภูมปิ ระมาณ 35 องศา ตลอดทัง้ ปี เทีย่ วง่ายมีความสะดวก หาดแห่-ก้อนแดง หลายแห่ง สามารถเลือกเทีย่ วตามใจชอบ สามารถใช้เป็นจุดพักรถทีด่ ี

ไร่สตรอเบอร์รี่

22

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ไม่มีรถไปยังไง รถส่วนตัว แนะน�ำเฉพาะสามเส้นทางเท่านัน ้ 1. จากเมืองเชียงรายให้มาอ�ำเภอเทิง แล้วใช้ทางหลวง 1021 จนถึงสามแยกปางค่า เลีย้ วซ้ายเข้าทางหลวง 1155 ไปตามทางเรือ่ ยๆ ถึงจุดสกัดบ้านแผ่นดินทองให้ตรงตามป้ายบอกสูภ่ ชู ฟี้ า้ รถเกียร์ออโต้ขน ึ้ สบาย 2. ขึน ้ จากอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา เข้าอ�ำเภอภูซาง ผ่านน�ำ้ ตกภูซาง สูท่ างหลวงหมายเลข 1093 ตามทางมาตลอดจนถึงภูชฟี้ า้ ทางนีเ้ หมาะกับรถทุกประเภท แต่ระยะทางค่อนข้างไกล 3. มาจากฝัง่ อ�ำเภอเชียงของ ต่อเข้าอ�ำเภอเวียงแก่น วิง่ เส้นทางหลวง 1155 ถึงสามแยกโรงเรียนปางหัด เลีย้ วซ้ายเข้าทางหลวงชนบท ชร.4029 ถนนจะพาเราขึน ้ สูด่ อยผาตัง้ ก่อนต่อไป ชีเ้ ดือน ชีด้ าว ชีฟ้ า้ รถโดยสาร 1. รถตูจ้ าก บขส.เก่า เชียงราย (ไนท์บาร์ซา่ ) ฤดูทอ่ งเทีย่ วจะมีไปภูชฟี้ า้ ประมาณสองถึงสามรอบต่อวัน 2. รถสองแถวเหมาจาก บขส. อ�ำเภอเทิง ขึน ้ ภูชฟี้ า้ 3. ไปดอยผาตัง้ มีสองแถว เชียงของ เวียงแก่น บ้านผาตัง้ ฤดูทอ่ งเทีย่ ววิง่ วันละสามรอบ 10.00 12.00 และ 15.00 (เวลาออกจากเชียงของ) 4. เส้นทางระหว่าง ภูชฟี้ า้ กับดอยผาตัง้ ไม่มรี ถโดยสารใดๆ หากต้องการเดินทางไปมาแถวนีไ้ ม่โบกรถ ก็ตอ้ งเหมารถ รถมอเตอร์ไซค์เช่า ทัง้ เกียร์ธรรมดาและออโต้สามารถขีข่ น ึ้ ภูชฟี้ า้ ดอยผาตัง้ ไม่ยาก (ส�ำหรับคนช�ำนาญ) จุดเช่ารถแนะน�ำ สองแห่ง คือร้าน Bikky บขส.ใหม่ โทร. 09-6684-6464 กับร้าน ST เจ็ดยอด (วงเวียนหอนาฬิกา) เมืองเชียงราย ร้านนีม้ มี ดั จ�ำ 3,000-5,000 บาท โทร. 053-713-652 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม อบต.ปอ (ดอยผาตัง้ ภูชดี้ าว ภูชเี้ ดือน) โทร. 053-918-265 อบต.ตับเต่า (ภูชฟี้ า้ ) โทร. 053-160-743 ททท.เชียงราย โทร. 053-717-433, 053-744-674-5

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

23


พัก แบบไหน-ที่ไหน เส้นทางท่องเทีย่ ว ภูชฟี้ า้ ภูชดี้ าว ภูชเี้ ดือน ดอยผาตัง้ มีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร หากมีรถส่วนตัวการเดินทาง ใช้เวลาไม่นานมาก อย่างไรก็ตามหากเลือกทีพ่ กั ใกล้เคียงยอดเขาทีเ่ ราต้องการเทีย่ วก็ชว่ ยประหยัดเวลาตอนเช้า เมือ่ ก่อนมีทพ ี่ กั เฉพาะภูชฟี้ า้ กับดอยผาตัง้ ทว่าปัจจุบน ั เริม่ มีทพี่ กั รายทางเพิม่ ขึน ้ จากการเติบโตของ ภูชดี้ าว และภูชเี้ ดือน โซนภูชฟี้ า้ มีรสี อร์ทบ้านพักอยูห่ ลายสิบแห่งทีบ่ า้ นร่มฟ้าไทย ตีนภูชฟี้ า้ ราคาเริม่ ต้นประมาณ 500 บาท (เทศกาลอาจอัพขึน ้ ) หรือ ลานกางเต็นท์มที งั้ ของเอกชน วนอุทยาน หน่วยจัดการต้นน�ำ้ และช่วงหน้าหนาวหลายคนหาทีว่ า่ งกางกันริมถนน โซนภูชดี้ าว-ภูชเี้ ดือน มีลานกางเต็นท์บริเวณทางขึ้นทั้งสองภู บรรยากาศอาจไม่ดีนักแค่ใช้เป็นที่พักหลับนอน และมีที่กางเต็นท์เปิดใหม่ เกือบสิบแห่งระหว่างทาง ภูชฟี้ า้ ภูชดี้ าว ภูชเี้ ดือน ส่วนใหญ่ตง้ั อยูร่ มิ ถนน วิวภูเขา ราคาต่อเต็นท์ประมาณ 350-450 บาท หากอยากนอนแบบห้องพักลองดู พบหมอก รีสอร์ท 095-854-9421 ตรงทางขึน ้ ภูชดี้ าว โซนดอยผาตัง้ กางเต็นท์นอนได้ที่ข้างลานจอดรถและลานด้านล่าง แต่บรรยากาศไม่ดีนัก ส่วนตรงตีนภูมีรีสอร์ทพอสมควร ชิวชิว 089-880-2527 ผาตัง้ ฮิลล์ 087-191-5037 ผาตัง้ เหมยฮัว 087-191-8808 บ้านกาแฟ 084-894-1608 ผาตัง้ พัชรี 081950-5731 บ้านฟางโฮมสเตย์ ทีก่ างเต็นท์บรรยากาศดี อยูต่ รงกลางระหว่างภูชฟี้ า้ กับดอยผาตัง้ และห่างจากภูชดี้ าว ภูชเี้ ดือน ประมาณ 5 กม. ราคา พักต่อคน 200 บาท มีเครือ่ งนอนอย่างดี พร้อมอาหารเช้า นอกจากนีใ้ นบางวันจะมีการแสดงจากเยาวชนชาวม้งให้ ชมอีกด้วย ส่วนออปชัน ่ เสริมอย่างอืน ่ รีเควสต์ได้ โดยตรง โทร. 081-883-9704 (ลุงไก่)

24

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


รู้สักนิดก่อนไปเที่ยว ภูชฟี้ า้ ภูชดี้ าว ภูชเี้ ดือน และดอยผาตัง้ เป็นจุดชมวิวซึง่ เรียงกันอยูต่ ามแนวเทือกเขาดอยผาหม่น อ�ำเภอเทิง ต่อกับอ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และเป็นพรมแดนธรรมชาติประเทศไทย-ลาว บริเวณยอดภูชฟี้ า้ ได้รบั การจัดตัง้ เป็นวนอุทยาน อยูใ่ นความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ขณะทีภ่ ชู ดี้ าว ภูชเี้ ดือน และดอยผาตัง้ อยูใ่ นความดูแลของท้องถิน ่ นอกจากทัง้ สีแ่ ห่ง ยังมีหน้าผาและและยอดเขาอีกหลายลูกทีเ่ ป็นจุดชมวิวตามแนวเทือกเขา แต่ยงั ไม่ได้รบั การ เปิดเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอย่างเป็นกิจจะลักษณะ และบางแห่งต้องเจรจาการทางประเทศลาวหากต้องการผลัก ดันเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว อ�ำเภอเวียงแก่น เป็นจุดสุดท้ายของแม่นำ�้ โขงในเขตภาคเหนือของไทย หลังจากนัน ้ แม่นำ�้ โขงจะไหลเข้าสูเ่ ขต ประเทศลาว ก่อนไหลกลับมาเป็นพรมแดนไทย-ลาว อีกครัง้ เมือ่ เข้าสูภ่ าคอีสานทีอ่ ำ� เภอเชียงคาน จังหวัดเลย อ�ำเภอเวียงแก่น และอ�ำเภอเทิง เป็นชายแดนซึง่ มีประชากรหลากหลายชาติพน ั ธุ์ ชุมชนต่างๆ บริเวณภูชฟี้ า้ ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน เป็นชาวม้ง ขณะที่ชุมชนบ้านผาตั้งเป็นชาวจีนยูนนาน นอกจากนี้ยังมีชาวไทลื้อ ชาวลาว ชาวเย้า อาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นอืน ่ ๆ ของอ�ำเภอทัง้ สอง ทางหลวงหมายเลข 1093 (บ้านฮวก-บ้านผาตัง้ ) ซึง่ เป็นถนนเส้นหลักในการเทีย่ วบนภูเขา มีความส�ำคัญใน ยุทธศาสตร์การปราบปรามคอมมิวนิสต์เขตดอยยาวและดอยผาตัง้ จังหวัดเชียงราย ไม่มปี ม๊ั น�ำ้ มันมาตรฐานบนเขา แต่มปี ม๊ั หลอดชาวบ้าน และปัม๊ แบบตูห้ ยอดเหรียญให้บริการตามหมูบ่ า้ นต่างๆ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

25


คนบนเส้นทาง เรื่อง... นายสองสามก้าว

26

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สาวชาวม้ง บ้านร้มฟ้าผาหม่น “โตขึน ้ หนูอยากเป็นพยาบาล แม่อยากให้เป็น แล้วหนูกอ็ ยากเป็นเองด้วย” อัญชลี เกษตรโสภาพันธ์ เด็ก สาวชาวม้งวัย 14 ปี แห่งบ้านร่มฟ้าผาหม่น ต�ำบลปอ อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เจือ้ ยแจ้วบอกผม “หนูกลัวจะท�ำไม่ได้เพราะคงต้องปรับตัวอีกเยอะเลย แต่กจ็ ะพยายามทีส่ ดุ ค่ะ” แม้จะอยูไ่ ม่ไกลความเจริญ ถนนหลวงตัดผ่าน แถมอยูใ่ กล้แหล่งท่องเทีย่ วอย่างภูชฟี้ า้ เด็กๆ แทบทุกคน มีโทรศัพท์มอื ถือส่วนตัว รูจ้ กั การเล่นอินเทอร์เน็ต มีแอ็คเคาน์เฟซบุก้ ถึงอย่างนัน ้ สังคมของเด็กบนดอย ยังต่างจากเด็กในเมืองค่อนข้างมาก โชคดีของอัญทีค่ รอบครัวของเธอได้รจู้ กั ลุงไก่ เจ้าของบ้านฟาง โฮมสเตย์ เกษตรกรนักพัฒนาผูม้ าลงหลัก ท�ำมาหากินทีบ่ า้ นร่มฟ้าผาหม่น และพยายามสร้างโอกาสให้ผคู้ นในพืน ้ ที่ โดยเฉพาะเด็กๆ ชาวเขา ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ อัญกับน้องสาวและเพือ่ นๆ จะมารวมตัวกันทีบ่ า้ นฟาง คอยเป็นไกด์พานักท่องเทีย่ ว ชมไร่ชมสวน บางครั้งก็มีกิจกรรมเต้นประกอบเพลงให้ชม เป็นการฝึกให้เธอได้พบปะผู้คนและกล้า แสดงออก “พ่อไก่บอกว่าจะช่วยเพิม่ ความมัน ่ ใจในตัวเอง เพราะเด็กชาวเขาค่อนข้างขีอ้ าย” เธอเล่า “พอมีโอกาส เจอนักท่องเทีย่ วมากขึน ้ เราก็กล้าเข้าหาคนอืน ่ กล้าพูด ไม่รสู้ กึ กลัวหรือเขินอีกแล้ว” อีกหนึง่ ขัน ้ ตอนการเติบโตของอัญคือเธอจะมีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมปลายทีก่ รุงเทพ โดยอาศัยอยู่ กับน้าสาว ซึ่งแม้จะรู้สึกตื่นเต้นแต่กรุงเทพไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเธอเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนไปร่วม กิจกรรมกับส�ำนักทรัพย์สน ิ ส่วนพระมหากษัตริยม์ าแล้ว “อัญได้ดโู ขน เทีย่ วเขาดิน แล้วก็ชมทีท่ มี่ เี รือ่ งเกีย่ วกับประเทศไทยค่ะ ชือ่ ว่า...” อัญแสดงสีหน้าครุน ่ คิด แต่เหมือนจะคิดไม่ออก ผมจึงบอกตามทีพ่ อจะคาดเดาได้วา่ “นิทรรศรัตนโกสินทร์ใช่ไหม” เธอพยักหน้า ทันที “ใช่คะ่ สวยมากๆ ได้เรียนรูเ้ รือ่ งประเทศไทยทีโ่ รงเรียนไม่ได้สอนเยอะแยะ” “อัญชอบกรุงเทพ สวยเหมือนกับทีเ่ คยดูในทีวี แต่วา่ อัญไม่ชอบเดินทาง ต้องนัง่ รถตู้ นัง่ เครือ่ งบิน กว่า จะไปกว่าจะกลับทัง้ เวียนหัวปวดหัวไปหมดเลยค่ะ” เธอหัวเราะ เมือ่ ถามว่าเธอมีใครเป็นต้นแบบในการใช้ชวี ติ อัญตอบอย่างไม่ลงั เลว่า “ในหลวงค่ะ เพราะในหลวงไม่ เคยเหนือ่ ยในการท�ำงาน เวลาอัญรูส้ กึ เหนือ่ ย อัญคิดถึงในหลวงก็จะหายเหนือ่ ย” “แล้วอัญก็อยากท�ำเหมือนพ่อไก่ คอยช่วยเหลือคนอืน ่ พ่อไก่สอนอัญเสมอๆ พ่อไก่บอกว่าตอนนีอ้ ญ ั ยัง เด็ก คิดอะไรก็ไม่ผดิ แต่เมือ่ โตขึน ้ หรือต้องไปอยูก่ รุงเทพ อัญต้องคิดให้รอบคอบมากขึน ้ และต้องคิดดีทำ� ดีดว้ ย” สาวน้อยยิม้ หวาน คงจริงอย่างทีอ่ ย่างทีล่ งุ ไก่มองไว้ โอกาสของอัญและเพือ่ นๆ มีไม่มากเท่ากับเด็กในเมือง ทว่าอย่างน้อย พวกเธอมีสทิ ธิค์ ดิ ฝันถึงอนาคตตามใจต้องการ และหากคิดในสิง่ ทีด่ ที ำ� ในสิง่ ทีถ่ กู ต้องเหมาะสม สักวัน หนึง่ เจ้าของรอยยิม้ น้อยๆ แห่งบ้านร่มฟ้าผ่าหม่นก็อาจโบยบินเติบใหญ่สสู่ งั คมอันกว้างไกลได้เช่นกัน

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

27


สกูป๊ พิเศษ เรื่อง... นายสองสามก้าว

“ลุงไก่ บ้านฟาง” เกษตรพันธุใ์ หม่ ทุกสิง่ ดีๆ เริม่ ต้นด้วยความคิดดี ท้องฟ้าฤดูหนาวสีเข้มสดใส ชายสูงวัยท่าทางทะมัดทะแมงยืนฉีดสายยางรดน�้ำ ดอกไม้กระถางที่วางเรียงรายนับร้อยต้น จากนั้นเดินเข้าไปในโรงเรือนเก็บพริก หวานสีแดงออกมาหนึ่งกระบะใหญ่ แล้วค่อยมาเอนหลังพักใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ นกปรอดคูห่ นึง่ บนมาจิกผลมะเขือเทศทีป่ ลูกไว้ในแปลงผัก “อย่ากินเสียหมดล่ะ เหลือไว้ให้นกั ท่องเทีย่ วดูบา้ ง” แกบอกนกสองตัวนัน ้ ด้วยรอยยิม้ นัน ่ คือภาพชีวติ ประจ�ำวันของ ลุงไก่ - ไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ เกษตรกรวัย 55 ปี เจ้าของ บ้านฟาง โฮมสเตย์ และไร่อาจิณไตย อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึง่ ถือเป็น จุดพักค้างแรมในการมาเยือนภูชฟี้ า้ ดอยผาตัง้ หรือจุดแวะถ่ายรูป ชมดอกไม้สวยๆ ของนักท่องเทีย่ ว แต่สำ� หรับผูเ้ ป็นเจ้าของ ทีน ่ คี่ อื บ้าน ชีวติ จิตใจ รวมทัง้ เป็นแรง บันดาลใจให้ยดึ มัน ่ ในการท�ำความดี

28

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

29


“แรกเริม่ ตัง้ ใจมาหาทีป่ ลูกไม้ดอกไม้ประดับส่งให้รา้ นกิจการทีบ่ า้ น จาก นัน ้ ค่อยๆ ต่อยอด เพราะรูส้ กึ มีความสุขกับอาชีพนีแ้ ละพืน ้ ทีต่ รงนี”้ ลุง ไก่เริม่ ต้นเล่า เทชาแดงร้อนๆ ไอกรุน ่ จากเหยือก ยกแก้วชาขึน ้ จิบ ลุ ง ไก่ เ ป็ น คนเมื อ งเชี ย งราย เรี ย นจบด้ า นการเกษตรจาก มหาวิทยาลัยชือ่ ดังของจังหวัด จากนัน ้ ยึดอาชีพเกีย่ วกับเกษตรมา ตลอด ทัง้ เป็นผูป้ ลูก ผูค้ า้ ผูแ้ ปรรูป ก่อนตัดสินใจห่างเหินครอบครัว หลีกหนีจากชีวติ ในเมืองขึน ้ มาปักหลักบนดอยสูง สร้างไร่อาจิณไตย เมือ่ ปี พ.ศ. 2558 เพียงล�ำพัง “ช่วงแรกชาวบ้านเขาสงสัยกันนะว่าเรามาท�ำอะไร เราจะอยูร่ อดได้ อย่างไร สภาพทีน ่ มี่ น ั ต่างจากในเมืองมาก เจอปัญหาเยอะแยะ เขา ดูแคลนเราไว้เยอะ แต่กส็ นุกดีทไี่ ด้แก้ปญ ั หา จนวันนีอ้ ยูร่ อดมาได้ มัน ่ คงระดับหนึง่ ก็รสู้ กึ ดีใจนะ” แกหัวเราะร่า ไม่เพียงแค่อยูร่ อดแต่ลงุ ไก่มองลึกกว่านัน ้ ใช้ประสบการณ์ชวี ติ ศึกษา สภาพแวดล้อม เล็งเห็นถึงโอกาสพัฒนาท้องถิน ่ จากจุดมุง่ หมายแรก คือแค่ตอ้ งการสถานทีป่ ลูกต้นไม้ดอกไม้ ลุงไก่ขยายสร้างลานกาง เต็นท์รบั นักท่องเทีย่ ว ใช้ชอ่ื ว่าบ้านฟาง โฮมสเตย์ ดึงชาวบ้านเข้ามา มีสว่ นร่วมโดยให้เด็กชาวม้งท�ำหน้าทีไ่ กด์พาผูม้ าเยือนชมพืน ้ ที่ มีการ แสดงเต้นประกอบเพลงให้ผเู้ ข้าพักค้างคืนได้ดู นอกจากสร้างรายได้ เสริมยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ บนเขาไปในตัว เมื่อจุดหนึ่งเริ่มต้น จุดต่อมาก็ถือก�ำเนิด เข้าขวบปีที่สองของชีวิต บนเขา ลุงไก่จดั ตัง้ วิสาหกิจชุมชนบ้านฟาง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รวม กลุม่ ชาวบ้านทีส่ นใจร่วมกันสร้างผลผลิตทีป่ ลอดภัยทัง้ พืชและสัตว์ แปรรูปผลผลิตที่คงเหลือ สนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน สร้าง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือการเป็นต้นแบบให้กบั เกษตรกรในพืน ้ ที่

30

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


“เรามองเห็นทัง้ ปัญหาและโอกาส” ลุงไก่เล่าต่อ “ปัญหาคือระบบ จะได้ไม่ตอ้ งล�ำบากเหมือนตัวเอง ความสุขไม่ตอ้ งไปวัดจากค่าจีดพี ี การเกษตรไทยเอือ้ ต่อพ่อค้าคนกลางมากกว่าคนลงแรง ทีน ่ กี่ เ็ ช่น อะไรหรอก ดูเลยว่าเราสุขจริงหรือเปล่า ไม่ตอ้ งเป็นหนีใ้ ช่ไหม ไม่ กัน เกษตรกรจึงเป็นอาชีพย�ำ่ อยูก่ บั ที่ แต่ขณะเดียวกันเราก็เห็น ต้องกูเ้ งินใครใช่ไหม ไม่ตอ้ งมีแรงกดดันทางการตลาดใช่หรือเปล่า” โอกาสว่าทีน ่ อี่ ยูใ่ กล้แหล่งท่องเทีย่ ว น่าจะใช้ประโยชน์จากจุดนัน ้ ” แนวทางการเกษตรทีล่ งุ ไก่สนใจอย่างมากคือประเทศอิสราเอล วิสาหากิจชุมชนบ้านฟางมีสมาชิก 7 ราย เป็นไปตามความต้องการ ต้นแบบของสังคมซึ่งเรียกว่า คิบบุตซ์ (Kibbutz) หรือนิคม ของลุงไก่ทอี่ ยากให้มขี นาดเล็ก ง่ายต่อการดูแล และขจัดปัญหา การเกษตรทีส่ ร้างผลิตผลให้รฐั แต่มกี ารใช้ทรัพยากรและแบ่งปัน ความต่างด้านความคิด มีแนวทางปฏิบตั หิ ลักๆ คือให้สมาชิกมีพนื้ ที่ ประโยชน์รว่ มกันของคนในกลุม่ หรือประเทศญีป่ น ุ่ กับไต้หวัน ทีแ่ ม้ ขายปลีกสินค้าโดยไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง มีการกระจายฝาก จะมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรไม่มาก ทว่ามีความมัน ่ คง ผล ขายสินค้าในกลุม่ รวมกันสร้างผลผลิตคุณภาพซึง่ ยังมีไม่มากใน ตอบแทบน่าพอใจ มีศกั ยภาพในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง ตลาดอ�ำเภอเวียงแก่น – ปัจจุบน ั เน้นทีก่ ารปลูกเคปกูสเบอร์รี่ “บ้านเรามีกระทรวง มีกรม มีหน่วยงานเยอะแยะดูแลเรื่อง ลุงไก่เรียกสิ่งที่ตนเองก�ำลังท�ำว่าบันไดสามขั้นพัฒนาแนวทาง การเกษตร แต่กลับท�ำงานเหมือนวงกลมหมุนอยูท่ เ่ี ดิม เพราะ การเกษตร ประกอบด้วย เกษตรสายพันธุใ์ หม่ ต่อยอดสูเ่ กษตร เขามองจากข้างบน แก้ปญ ั หาจากด้านบน แต่เมือ่ เรารวมกลุม่ ยัง่ ยืน และเป็นเกษตรวิถพี ทุ ธ หรือวิถศี าสนา ในขัน ้ ตอนสุดท้าย กันเอง เรารูป้ ญ ั หาจากฐานด้านล่างสุด จึงเป็นการแก้ปญ ั หาทีถ่ กู ต้อง” ลุงไก่พดู หนักแน่น “ค�ำว่าสายพันธุใ์ หม่คอื ต้องคิดใหม่” ลุงไก่อธิบาย “อันดับแรก ผลผลิตต้องมีคุณภาพและสร้างสิ่งที่แตกต่าง ข้าวโพดคนอื่นมี ทุกวันนีล้ งุ ไก่ตน ื่ นอนทุกวันราวตีสี่ ตืน ่ มาก็เริม่ ท�ำกิจวัตรคือการ ข้าวคนอืน ่ มี กะหล�ำ่ คนอืน ่ มี เราจึงต้องปลูกอย่างอืน ่ เรือ่ งตลาด สวดมนต์แล้วจึงค่อยเริ่มงานวันใหม่ ความเชื่อถือศรัทธาใน ต้องจัดการกันเอง มีพน ื้ ทีใ่ ห้สมาชิกขายปลีก ไม่ตอ้ งคิดให้ใหญ่ ศาสนา คุณงามความดี น�ำมาซึง่ แนวคิดขัน ้ ทีส่ ามของการพัฒนา โตมากเริม่ จากขนาดเล็ก หรือหากจ�ำเป็นต้องพึง่ พาคนกลางก็ คือเกษตรวิถพี ทุ ธ หรือวิถศี าสนา ควรเลือกคนมีคณ ุ ธรรม ไม่เอาเปรียบ ไม่อย่างนัน ้ เกษตรกรก็ยงั คงล�ำบากเหมือนเดิม” “ศาสนาคือการเผยแผ่ความดี หากเราประสบความส�ำเร็จแล้วก็ ต้องตัดความละโมบ อย่าเอาตัวเองไปพัวพันระบบเศรษฐกิจ น�ำ เมือ่ อยูร่ อดด้วยตัวเองแล้ว ขัน ้ ต่อไปจึงพัฒนาสูก่ ารเกตรยัง่ ยืน “ค�ำ สิ่งที่ดีมาถ่ายทอดให้คนอื่นต่อ เปรียบได้กับการหลุดพ้นนั่น ว่ายัง่ ยืนคือการทีเ่ รายึดอาชีพเกษตรกรแล้วมีความสุข พร้อมส่งต่อ แหละ หากใครยึดติดความส�ำเร็จของตัวเองก็จะหยุดอยู่แค่ ให้รน ุ่ ลูก ไม่ใช่เหมือนทุกวันนีท้ เี่ กษตรกรหวังส่งลูกเรียนสูงๆ เพือ่ เกษตรยัง่ ยืน แต่ดที สี่ ดุ คือต้องพัฒนาเป็นเกษตรวิถพี ทุ ธ ท�ำเพือ่

สระว่ายน�้ำ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

31


32

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ส่วนรวมและคนหมูม่ าก”

นกปรอดสองตัวบินจากไปแล้วหลังจิกกินมะเขือเทศหลายต่อ หลายลูกจนอิม่ หน�ำ สวนทางกับนักท่องเทีย่ วกลุม่ หนึง่ ทีม่ ายัง “ในหลวงทรงมีพระราชด�ำริและตรัสถึงเรือ่ งให้เกษตรกรอยูอ่ ย่าง บ้านฟางด้วยรถตู้ เด็กสาววัยประถมมัธยมสามสีค่ นในชุดชาวม้ง พอเพียงไว้เยอะแยะ แต่เดีย๋ วนีม้ น ั ผิดเพีย้ นไม่เป็นไปตามหลัก ยิม้ ปรีเ่ ข้าไปต้อนรับทักทาย พอเพียงจริงๆ” ลุงไก่วา่ “แค่อยากเห็นพวกเขามีอนาคต เขาเรียกเราว่าพ่อ บางคนเรียก จากสามขัน ้ ตอนดังกล่าว ลุงไก่เชือ่ ว่ามันจะเป็นหนทางอยูร่ อดของ เราอาจารย์ ทีจ่ ริงไม่อยากให้เขาเรียกแบบนัน ้ แต่มน ั ก็เป็นความ ภาคการเกษตรไทยในอนาคต แต่ดว้ ยจุดเริม่ ต้นเพียงแค่การจัดตัง้ ภาคภูมใิ จนะ” ลุงไก่มองไปทางเด็กๆ “หากความคิดของเรามัน วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กมากอย่างทีบ่ า้ นฟาง มันสามารถส่งผล เล็กเกินกว่าจะเปลีย่ นอะไรใหญ่โตในสังคม ขอให้มน ั เกิดขึน ้ ใน หรือสร้างประโยชน์ได้มากมายขนาดนัน ้ เชียวหรือ ชุมชนก็ยังดี และหากถึงที่สุดมันจะไม่ส�ำเร็จอะไรเลย มันก็ยัง เป็นสิง่ ดีๆ ทีเ่ กิดขึน ้ กับตัวเราเอง” “มันเหมือนกับเดีย๋ วนีเ้ ขาเลิกให้ปลากันแล้ว แต่การให้แหก็ยงั ไม่ ใช้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ เพราะถ้าแหขาด แหเป็นรู ชาวบ้านก็ไม่รวู้ ธิ ซี อ่ มแซม ลุงไก่เทชาที่เหลือจากเหยือกแล้วยกจิบจนหมดแก้ว ปล่อยให้ ส่วนเรานัน ้ รูว้ ธิ ซี อ่ มแต่บงั เอิญว่าไม่มดี า้ ย ทีต่ อ้ งการก็คอื ด้าย หรือ เด็กๆ ท�ำหน้าทีต่ อ้ นรับนักท่องเทีย่ วกลุม่ นัน ้ จนกระทัง่ กลับขึน ้ การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพือ่ เอาไปแสดงให้คนอืน ่ ดูวา่ รถเดินไปเทีย่ วทีอ่ น ื่ ต่อ เด็กสาวในชุดสีสม้ ยิม้ แสดงธนบัตรสีแดง หากแหขาดจะซ่อมยังไง” ลุงไก่พดู เปรียบเปรย “แต่สดุ ท้ายถึงจะ ทีเ่ ธอได้รบั จากนักท่องเทีย่ วให้ดู ลุงไก่ยมิ้ ให้เธอ ไม่มดี า้ ยก็ไม่เป็นไรหรอก เราท�ำของเราต่อไปเพราะเชือ่ ว่ามันดี อย่างน้อยมันสามารถเป็นตัวอย่างให้คนในพืน ้ ที่ หากดีจริงเดีย๋ วก็ นักท่องเที่ยวทุกคนกลับไปโดยรู้จักเด็กๆ รู้จักชื่อไม้ดอกไม้ ต้องมีคนท�ำตาม กระจายไปปากต่อปาก หรือเห็นด้วยตากันเอง” ประดับหลายชนิด รูจ้ กั บ้านฟาง โฮมเตย์ บางคนได้สน ิ ค้า ได้พชื ผัก ได้ผลไม้กลับไป แต่นอ้ ยคนนักจะรูจ้ กั ชือ่ ของลุงไก่ “ส�ำคัญคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการพิสูจน์คุณค่า ต้อง อดทนตัง้ ใจ ตอนนีเ้ รายังถือว่าไม่ได้เริม่ ก้าวแรกด้วยซ�ำ้ แค่เพิง่ เราต้องเชือ่ มัน ่ ว่าท�ำดีตอ้ งได้ดี ต่อให้ไม่มคี นเห็นมันก็คอื ความดี ยกขาขึน ้ มาเอง” ลุงไก่หวั เราะ – ผมนึกถึงค�ำพูดของลุงไก่ แม้อาจไม่มีใครข้างนอกเห็น แต่ วิสาหกิจชุมชนบ้างฟางน่าจะเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้แก่คนในชุมชน แม้แนวคิดดังกล่าวจะเปรียบเสมือนจุดเล็กๆ บนหน้ากระดาษสีขาว บนดอยสูงของอ�ำเภอเวียงแก่น และสักวันหนึง่ อาจมีใครสักคน แผ่นใหญ่ ทว่าหากมีคนช่วยกันสานต่อทีละจุดให้กลายเป็นเส้นตรง มาสะดุดใจกับสิ่งดีๆ ช่วยลุงไก่ให้สมความตั้งใจในการลากจุด บางทีนอี่ าจเป็นทางออกส�ำหรับอนาคตการเกษตรไทยอย่างทีว่ าด เล็กๆ เพียงจุดเดียวให้กลายเป็นเส้นตรง หวัง ลุงไก่เน้นย�ำ้ ว่า “เราต้องเชือ่ มัน ่ ว่าท�ำดีตอ้ งได้ดี ต่อให้ไม่มคี น เห็นมันก็คอื ความดี อย่าไปเชือ่ กลอนล้อว่าท�ำดีได้ดมี ที ไี่ หน ท�ำชัว่ ติดต่อวิสาหกิจชุมชนบ้างฟาง ได้ดมี ถี มไป หากเชือ่ แบบนัน ้ มันก็สร้างให้คนชัว่ สิ” ลุงไก่ - ไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ โทร. 081-883-9704

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

33


ค�ำคมสองบรรทัด

เรารูไ้ ด้วา่ ใครส�ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ ด้วยการออกเดินทางเพียงล�ำพัง

34

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ความฝันมีไว้ลงมือท�ำ ไม่ใช่เก็บไว้ในจินตนาการ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

35


จัดทริปเทีย่ ว เรื่อง... ไกด์คุณชาย

สองล้อตะลอนเชียงใหม่ 5 เส้นทางเทีย่ วง่าย

หากใครขอค�ำแนะน�ำว่าอยากเที่ยวเชียงใหม่ ก็ถามกลับเลยว่าขี่มอเตอร์ไซค์ เป็นหรือเปล่าล่ะ เพราะการเช่ามอเตอร์ไซค์ขเี่ ทีย่ วเป็นอะไรทีเ่ วิรค์ สุดๆ ค่าเช่า ไม่แพง วิธงี า่ ยไม่ซบั ซ้อน จุดเช่าดีทสี่ ดุ คือสถานีขนส่งเชียงใหม่ หรือเรียกกันว่า อาเขต จ�ำเพาะเจาะจงไปเลยทีร่ า้ น Bikkey ข้างโรงแรมแกรนด์ ไดมอนด์ เช่ากี่ วันตามสะดวก ราคา 200-400 บาท ตามแค่รน ุ่ รถ ไม่มมี ดั จ�ำ ใครนัง่ รถทัวร์มา ถึงตอนเช้าลงรถแล้วสามารถเดินไปเช่าได้ทน ั ที วันกลับมาคืนรถตอนเย็นแล้ว นัง่ รถทัวร์กลับ สบายใจสุดๆ ส่วนการขีม่ อเตอร์ไซค์เทีย่ ว แนะน�ำแบบใกล้ตวั เมือง 5 เส้นทาง มีเวลากีว่ น ั อยากเทีย่ วทีไ่ หนมากกว่ากันตัดสินใจเอาเองล่ะนะ

36

สองสามก้าว

เพราะการเดิ เพราะการเดินนทางสร้ ทางสร้าางแรงบั งแรงบันนดาลใจ ดาลใจ


วัดเจดีย์หลวง

เส้นทางที่ 1 เทีย่ วตัวเมือง เรือ่ งเล่าประวัตศิ าสตร์

ทีเ่ ทีย่ วเด่น : วัดพระสิงห์ วัดเจดียห์ ลวง อนุสาวรียส์ ามกษัตริย์ เครือข่ายพิพธิ ภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ และอีกสารพัดวัด ตั ว เมื อ งเชี ย งใหม่ มี วั ด สวยงามตามสถาปั ต ยกรรมล้ า นนา มากมายจนเอ่ยชื่อไม่หมด แต่โดดเด่นต้องห้ามพลาดถือเป็น สัญลักษณ์คอื วัดเจดียห์ ลวง มีพระเจดียอ์ งค์ใหญ่ กับวัดพระสิงห์ ทีป่ ระดิษฐานพระพุทธสิหงิ ค์ นอกจากนีย้ งั น่าแวะเทีย่ วศึกษาประ วัติศาตร์ วัฒนธรรมที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ บริเวณอนุสาวรียส์ ามกษัตริย์ เขาจัดท�ำไว้ดมี ากๆ บริเวณด้านนอกคูเมืองยังมีวัดวาอารามสวยงามอีกไม่น้อย แนะน�ำวัดสวนดอก วัดเจ็ดยอด วัดศรีสพุ รรณ ซึง่ ทัง้ หมดว่ามา สามารถขีม่ อเตอร์ไซค์เทีย่ วแบบง่ายๆ แต่บอกสักนิดว่าช่วงเวลา เร่งด่วนในเมืองเชียงใหม่ รถราติดขัดใช้ได้เชียวล่ะ วัดพระสิงห์

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

37


เส้นทางที่ 3 อ�ำเภอแม่รมิ เอมอิม่ ธรรมชาติ

ทีเ่ ทีย่ วเด่น : ห้วยตึงเฒ่า – น�ำ้ ตกแม่สา – สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ – ม่อนแจ่ม

ขุนช่างเคี่ยน

เส้นทางที่ 2 ดอยสุเทพ-ปุย บิดฉลุยจากตีนถึงยอด

ทีเ่ ทีย่ วเด่น : สวนสัตว์เชียงใหม่ – น�ำ้ ตกห้วยแก้ว – น�ำ้ ตก มณฑาธาร – พระธาตุดอยสุเทพ – พระต�ำหนักภูพงิ ค์ – บ้านม้งดอยปุย – ขุนช่างเคีย่ น เส้ น ทางยอดฮิ ต การขี่ ม อเตอร์ ไ ซค์ ขึ้ น ดอยสุ เ ทพคื อ ความ สนุกสนาน ถนนอย่างดี ไม่ชน ั เกินไป ทีเ่ ทีย่ วรายทางเพียบ เทีย่ ว วันเดียวไม่มที างหมด ต้องเลือกคัดกรองจุดหมายเอาว่าอยากไป ทีใ่ ดบ้าง แต่แน่นอนทีส่ ดุ คืออย่างน้อยต้องแวะเวียนสักการะพระ ธาตุดอยสุเทพ แลนด์มาร์คเมืองเชียงใหม่สกั หน่อย

ม่อนแจ่มรถมอเตอร์ไซค์ขน ึ้ ได้ไหม ตอบว่าง่ายกว่ารถยนต์หลาย เท่า... แถมระหว่างทางมีทเี่ ทีย่ วอย่างน�ำ้ ตกแม่สา ในความดูแล ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กับสวนพฤกศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ ซึง่ หากคิดจะเทีย่ วทีน ่ ใี่ ห้ทวั่ คงต้องใช้เวลาทัง้ วัน เขามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ทั้งโรงเรือนต้นไม้หลากชนิด พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ภาพถ่ายสามมิติ และล่าสุดคือทางเดิน สกายวอล์ค นอกจากนีท้ างหลวงหมายเลข 1096 แม่รมิ -สะเมิง ยังได้รบั การ แซวเล่นว่าเป็นถนนสารพัดสัตว์ เพราะมีทงั้ คุม้ เสือ ปางช้าง โชว์ งู จระเข้ ลิง สวนสัตว์แมลง ทัวร์ต่างชาติมาชมโชว์เลยวิ่งกัน พล่านไปหมด ส�ำหรับคนไทยหากสนใจก็แวะเทีย่ วได้เช่นกัน น�้ำตกแม่สา

ในช่วงหน้าหนาวเดือนมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งจะผลิ บานที่ขุนช่างเคี่ยน การขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวถือว่าสะดวกที่สุด เพราะถนนช่วงนั้นคับแคบ หากเดินทางด้วยรถยนต์จะติดขัด ยาวหลายกิโล เสียเวลาหลายชัว่ โมง ก่อนถึงขุนช่างเคีย่ นไม่ไกล มีลานกางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บรรยากาศ ดี และยังช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยเรือ่ งทีพ่ กั

น�้ำตกมณฑาธาร พระธาตุดอยสุเทพ

38

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ม่อนแจ่ม สวนพฤกษศาสตร์ฯ


ถ�้ำเมืองออน

วัดพระธาตุดอยค�ำ

ออบขาน

น�้ำพุร้อนสันก�ำแพง

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เส้นทางที่ 5 อาบน�ำ้ ร้อน นอนแม่กำ� ปอง

ทีเ่ ทีย่ วเด่น : ศูนย์อตุ สาหกรรมร่มบ่อสร้าง – ถ�ำ้ เมืองออน – น�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพง – โครงการหลวงตีนตก – บ้านแม่กำ� ปอง – บ้านแม่ลาย เส้นทางท่องเทีย่ วซึง่ ได้รบั ความนิยมสุดๆ ในช่วงปีสองปีทผี่ า่ น มา จากความโด่งดังเป็นพลุแตกของบ้านแม่กำ� ปอง วิธกี ารเทีย่ ว ง่ายๆ คือขีม่ อเตอร์ไซค์ไปนัน ่ เอง ระหว่างทางจะผ่านถ�ำ้ เมือง ออน กับน�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพง แนะน�ำว่าควรค่าแก่การสละเวลาเข้าไป ชม

เส้นทางที่ 4 ล�ำธารแม่ขาน ต�ำนานดอยค�ำ

ทีเ่ ทีย่ วเด่น : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – วัดพระธาตุดอยค�ำ – เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี – วัดต้นเก๋วน – อช.ออบขาน ทิ ศใต้ ข องเมื อ งเชี ย งใหม่ อ� ำ เภอหางดง มี ที่ เ ที่ ย วให้ เ ลื อ ก มากมาย ชือ่ เสียงของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กับ เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี คงไม่ตอ้ งอธิบายให้มากความ ไม่ไกลกันคือวัดพระธาตุ ดอยค�ำ ถือพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองอีกองค์ ตั้งอยู่บนเขาทิวทัศน์ กว้างไกล มีตำ� นานเกีย่ วกับพระนางจามเทวี ยักษ์ปแู่ สะ ย่าแสะ ทีถ่ อื เป็นพ่อแม่ของปูเ่ ทวฤาษี ทีม่ าของชือ่ ดอยสุเทพนัน ่ ไง

ในบ้านแม่กำ� ปองมีจดุ ท่องเทีย่ วพอสมควร อาทิ วัดคันธาพฤกษา ร้านกาแฟต่างๆ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น�ำ้ ตกแม่กำ� ปอง รวม ถึงขึน ้ ไปจุดชมวิวกิว่ ฝิน ่ เขตแดนเชียงใหม่-ล�ำปาง ส่วนอีกจุดฮิต คือร้านกาแฟต้นไม้ เดอะ ไจแอนท์ ทางไปอยู่ตรงสามแยก โครงการหลวงตีนตก ขีม่ อเตอร์ไซค์ไปได้เช่นกัน แต่ทางชันบาง ช่วงระมัดระวังกันสักหน่อย บ้านแม่ก�ำปอง

หากชอบเทีย่ วธรรมชาติ มุง่ หน้าเข้าไปอุทยานแห่งชาติออบขาน สองกิโลเมตรสุดท้ายเป็นลูกรังแต่มอเตอร์ไซค์วงิ่ สบาย สายน�ำ้ แม่ขานไหลเย็น สวยงาม สามารถกางเต็นท์ค้างแรมภายใน อุทยานได้ดว้ ย สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

39


เทีย่ วไปคิดไป เรื่อง... นายสองสามก้าว

40

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


7 ค�ำต้องห้าม : อย่าพูดว่า “ไม่” เมื่อออกเดินทาง ไม่ ไม่ ไม่ ... เติมน�ำหน้าค�ำดีๆ ค�ำใดก็เปลีย่ นให้เป็นเรือ่ งไม่ดี และน่าแปลกทีเ่ รามักชอบพูดค�ำว่า “ไม่” จนติดปาก ไม่ดเี ลย ไม่สวยเลย ไม่เห็นเป็นอย่างนัน ้ อย่างนีเ้ ลย ซึง่ เพราะไม่อยากให้การท่องเทีย่ วของใคร ต้องด้อยค่าลง ผมจึงมีคำ� ต้องห้าม “7 ไม่” ทีอ่ ย่าได้พดู เด็ดขาดระหว่างท่องเทีย่ ว หัดมองมุมกลับสักนิด จะ ทริปไหนๆ ก็นา่ จดจ�ำทัง้ นัน ้ แหละ ไม่มเี งิน เงินเป็นสิง่ จ�ำเป็น แต่หลายครัง้ ค�ำว่าไม่มเี งินมีความหมายจริงๆ ว่า “ไม่มเี งินเหลือเฟือ” ต่างหาก ซึง่ บางที การเดินทางท่องเทีย่ วอาจไม่ตอ้ งใช้เงินขนาดนัน ้ สิง่ ส�ำคัญกว่าคือการรูจ้ กั บริหารเงิน เงินน้อยเทีย่ วถูกนอน เต็นท์ รอโบนัสออกค่อยพักโรงแรมหรูกไ็ ด้ ดังนัน ้ อย่าให้คำ� ว่าไม่มเี งินมาปิดกัน ้ โอกาสเปิดโลกกว้างของ คุณ ไม่นา่ สนใจ เมือ่ พูดว่าไม่นา่ สนใจขึน ้ มาเมือ่ ไหร่ สมองจะปิดกัน ้ การรับสิง่ ใหม่ๆ โดยอัตโนมัติ คุณจะรูส้ กึ เบือ่ ทัง้ ทีส่ งิ่ ตรง หน้าอาจมีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่ ค�ำว่าไม่นา่ สนใจจึงไม่อยูใ่ นพจนานุกรมของนักเดินทาง ยังไงก็ตอ้ งมองหาดูวา่ มันมีขอ้ ดีอะไรบ้าง หลังจากสัมผัสมันแล้วจะชอบหรือไม่คอ่ ยตัดสิน แต่อย่าตัดสินก่อนได้ลองท�ำหรือได้เห็น โดยเด็ดขาด ไม่เห็นสวย ชะอ�ำอาจไม่งามส�ำหรับคนเคยไป สิมิลัน หลีเป๊ะ แต่ทะเลชะอ�ำเดียวกันกลับสวยมากส�ำหรับคนที่ไม่มี โอกาสท่องเทีย่ วบ่อยนัก เพราะค่าความสวยของแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึน ้ อยูก่ บั ความชอบและประสบการณ์ หรือกระทัง่ กรณีฟา้ ฝนไม่เป็นใจก็ไม่ใช่ขอ้ อ้าง ลองเปลีย่ นมาคิดว่ามันก็สวยอีกแบบ หรือสวยแบบทีม่ น ั เป็น จะดีกว่า ไม่ไหวหรอก ขึน ้ ไม่ไหวหรอก เดินไกลไม่ไหวหรอก ข้ออ้างเหล่านีเ้ หมือนกันตรงทีค่ นพูดยังไม่ได้ลงมือท�ำก็ตโี พยตีพาย เสียก่อนแล้ว ความไหวหรือไม่ไหวนัน ้ ขึน ้ อยูก่ บั หัวใจ ถ้ามันยากล�ำบากนักก็ไปช้าๆ พักบ่อยๆ พอถึงทีห่ มาย เมือ่ มองย้อนกลับมาแล้วคุณจะหัวเราะตัวเองว่า ก็ไหนบอกว่าไม่ไหวแล้วมาถึงได้ไงล่ะนี่ ไม่อยากตากแดด ความงามของธรรมชาติมไี ว้สำ� หรับคนไม่กลัวแดด อย่าเสียเงิน เสียเวลาเดินทาง เสียวันลาพักร้อนโดยสูญ เปล่าเพียงเพราะว่าคุณกลัวแดด กลัวผิวเสีย บนโลกนีม้ อี ปุ กรณ์กน ั แดดหลากหลาย เสือ้ ผ้า หมวก แว่น ครีม กันแดด ใช้เข้าไปสิ จ�ำไว้เสมอว่าคนกล้าสูแ้ ดดจะได้เห็นสิง่ สวยงามมากกว่าคนทีก่ ลัวแดดเสมอ ไม่เคยท�ำ คุณสมบัตทิ ดี่ อี ย่างหนึง่ ของนักเดินทางคือการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ อะไรไม่เคยท�ำก็ลองซะ ไม่มใี คร ท�ำเป็นทุกอย่างตัง้ แต่เกิด พายเรือ ขีม่ า้ ยิงปืน ลองให้หมด และเป็นเรือ่ งปกติทคี่ นเรามักตืน ่ เต้นกับอะไร ใหม่ๆ ดังนัน ้ การได้ทำ� อะไรใหม่สกั อย่างระหว่างเดินทาง อาจเปลีย่ นมาเป็นสิง่ ซึง่ คุณรักทีจ่ ะท�ำอีกตลอด ชีวติ ทีเ่ หลือก็เป็นได้ ไม่ใช่ฉน ั เลย แม้แต่พระเจ้ายังไม่อาจรูว้ า่ ตัวตนของคุณเป็นอย่างไร เพราะมนุษย์มกั แปรเปลีย่ นความคิดอยูเ่ สมอ ขึน ้ อยู่ กับอายุ ประสบการณ์ อารมณ์ สถานการณ์ในช่วงเวลานัน ้ ดังนัน ้ อย่ายกค�ำว่าไม่ใช่ฉน ั เลยมาเป็นเหตุผล ท�ำให้คณ ุ เสียโอกาสลองท�ำอะไรบางอย่าง อย่าลืมว่านักเดินทางคือผูเ้ ปิดรับสิง่ ใหม่เสมอ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

41


ท่องไปในอุทยานฯ เรื่อง... นักเดินป่าสายชิล

น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ชั้นที่สี่

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ชุ่มฉ�่ำสายน�้ำ ล�ำธารแม่ขมิ้น

42

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


น�้ำตกผาตาด น�้ำตกผาตาด

หนึง่ ในอุทยานแห่งชาติเจ็ดแห่งของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นอุทยานฯ โด่งดัง ระดับประเทศ นั่นต้องขอบคุณห้วยแม่ขมิ้น น�้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ มีความ สวยงามไม่แพ้นำ�้ ตกใด เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอดนิยมอันดับต้นๆ ของเมืองแห่ง สายน�ำ้ ขุนเขา ล�ำเนาไพร เขื่อนศรีนครินทร์เป็นอุทยานฯ กว้างใหญ่ไพศาล มีพื้นที่กว่า 1,500 ตาราง กิโลเมตร ครอบคลุมหลายอ�ำเภอทัง้ ศรีสวัสดิ์ ไทรโยค ทองผาภูมิ รวมทัง้ พืน ้ ที่ เหนืออ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นศรีนครินทร์ (แม่นำ�้ แควใหญ่) จึงหลากหลายด้วยทีเ่ ทีย่ ว แต่กน ็ น ั่ แหละสิง่ ทีท่ ำ� ให้โด่งดังทีส่ ดุ คือน�ำ้ ตกห้วยแม่ขมิน ้ อันเป็นทีต่ งั้ ของทีท่ ำ� การฯ นัน ่ เอง เมือ่ ก่อนการเดินทางสูน ่ ำ�้ ตกห้วยแม่ขมิน ้ เป็นเรือ่ งล�ำบากเล็กน้อย เนือ่ งจากถนน หนทางยังเป็นลูกรัง รถยนต์ธรรมดาเข้าถึงยาก ต้องอาศัยการข้ามแพขนานยนต์ จากฝัง่ ตะวันออกของอ่างเก็บน�ำ้ มายังทีท่ ำ� การฯ ซึง่ อยูท่ างด้านตะวันตก ใช้เวลา เดินทางยาวนาน กระนัน ้ เมือ่ มีการท�ำถนนลาดยางเสร็จสิน ้ ตลอดทัง้ สายเมือ่ ปี พ.ศ. 2555 การท่ อ งเที่ ย วจึ ง สะดวกขึ้ น จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้น ใน สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

43


เขื่อนศรีนครินทร์ น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ชั้นที่หนึ่ง

44

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ชั้นที่สอง

น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ชั้นที่สาม

น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ชั้นที่เจ็ด


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นับเฉพาะชาวไทยเกือบ 170,000 คน ผาตาดใช้เวลาประมาณ 4-5 ชัว่ โมง หรือใช้รถออฟโรดลุยตามถนน เป็นสถิตสิ งู สุดของอุทยานฯ เพิม่ ขึน ้ จากช่วงก่อนสร้างถนนเสร็จ ลูกรังสมบุกสมบัน การเทีย่ วชมยังคงจ�ำกัดต้องสอบถามและขอ กว่าสามเท่าตัว และจากนัน ้ ตัวเลขผูม้ าเยือนก็เกิน 100,000 คน อนุญาตจากอุทยานฯ เสียก่อน มาตลอดสองปีลา่ สุด ไม่วา่ จะเทีย่ วแบบยากหรือง่าย ขอสักครัง้ เถอะทีล่ องได้มาสัมผัส ความสวยงามของห้วยแม่ขมิน ้ ได้รบั การถ่ายทอดผ่านชัน ้ น�ำ้ ตก อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ คุณจะได้รบั รูว้ า่ ความสวยงามของ ทัง้ เจ็ด มีชอื่ เรียกไพเราะเพราะพริง้ ตัง้ แต่ชน ั้ แรกว่า ดงว่าน ม่าน ทีน ่ มี่ มี ากมายขนาดไหน ขมิน ้ วังหน้าผา ฉัตรแก้ว ไหลจนหลง ดงผีเสือ้ และร่มเกล้า เป็น น�้ำตกหินปูนท�ำให้สายน�้ำมีสีเขียวสดใสราวแก้วมรกต โดย การเดินทางสูท่ ที่ ำ� การฯ และน�ำ้ ตกห้วยแม่ขมิน ้ เฉพาะหลังจากฤดูฝนเป็นต้นไป มีน�้ำตลอดทั้งปี (แต่ช่วงหน้า รถส่วนตัว ร้อนก็จะน้อยลงตามฤดูกาล) ชั้นที่เหมาะกับการเล่นน�้ำคือชั้น - จากตัวเมืองกาญจนบุรี เดินทางไปยังอ�ำเภอศรีสวัสดิ์ ล่างๆ หนึง่ สอง สาม เพราะมีแอ่งขนาดกว้างใหญ่ไม่ลกึ มากอยู่ ด้วยทางหลวงหมายเลข 3199 ตามเส้นทางน�ำ้ ตกเอราวัณ เมือ่ พอสมควร ถึงทางแยกเข้าน�้ำตกเอราวัณ จะมีป้ายบอกเส้นทางต่อไปยัง น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ด้วย ไฮไลท์สำ� คัญคือชัน ้ ทีส่ ี่ ฉัตรแก้ว สายน�ำ้ ไหลหล่นจากหน้าผาสูง ทางหลวงชนบท กจ. 6043 ให้ไปตามป้ายได้เลย ระยะทางจาก เป็นจุดชมวิวทีส่ วยงาม และเป็นมุมมหาชน บริเวณนีเ้ ป็นทีต่ งั้ เอราวัณไปห้วยแม่ขมิน ้ ประมาณ 45 กิโลเมตร ของทีท่ ำ� การอุทยานฯ ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว ร้านค้าสวัสดิการ ลานกางเต็นท์ ลานจอดรถ การจะเทีย่ วชมชัน ้ อืน ่ ๆ คือเดินลง รถสาธารณะ ข้างล่างชัน ้ สามถึงหนึง่ และเดินขึน ้ ชัน ้ ห้าถึงเจ็ด ระยะทางจาก - ไม่มรี ถสาธารณะสูน ่ ำ�้ ตกห้วยแม่ขมิน ้ โดยตรง อย่างไร ชัน ้ แรกถึงชัน ้ บนสุดประมาณสองกิโลเมตร มีการจัดท�ำสะพาน ก็ตามมีรถกระบะให้บริการพาไปส่งน�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น วันละ ทางเดินอย่างดี เทีย่ วชมสะดวกสบาย เทีย่ ว ประมาณ 12.00 น. จอดอยูแ่ ถวตลาดเทศบาลต�ำบลลาด หญ้า อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี (ย�ำ้ ว่าไม่ใช่รถประจ�ำทาง ดังนัน ้ นอกจากนีอ้ ทุ ยานฯ มีบา้ นพักรับรองบรรยากาศดีอยูบ่ นหน้าผา อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าว) หรืออีกวิธคี อื จาก สูง มองเห็นวิวเขือ่ นศรีนครินทร์ถนัดตา แต่เน้นย�ำ้ ก่อนว่าไม่ได้ สถานีขนส่งผู้โดยสารกาญจนบุรี นั่งรถโดยสารไปยังน�้ำตก หรูหราอะไรนักนะ เป็นทีพ่ กั ง่ายๆ ตามสไตล์การเทีย่ วธรรมชาติ เอราวัณ ลงทีต่ ลาดหน้าทางเข้า แล้วหาโบกรถต่อไปน�ำ้ ตกห้วย แม่ขมิน ้ ด้วยมีพน ื้ ทีก่ ว้างใหญ่ ท�ำให้นอกเหนือจากบริเวณทีท่ ำ� การอุทยานฯ ยังมีทเี่ ทีย่ วหลากหลายอย่าง ถ�ำ้ สวรรค์ ถ�ำ้ เนรมิต ถ�ำ้ น�ำ้ มุด ถ�ำ้ ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ พระปรางค์ ทีต่ งั้ และการเข้าถึงยากง่ายต่างกัน รวมถึงน�ำ้ ตกสวย - ผูใ้ หญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท (ต่างชาติ ผูใ้ หญ่ 300 บาท อีกสองแห่งคือน�้ำตกผาสวรรค์ กับน�้ำตกผาตาด เขตอ�ำเภอ เด็ก 200 บาท) ทองผาภูมิ - รถจักรยาน 20 บาท รถจักรยานยนต์ 30 บาท รถยนต์ 50 บาท น�ำ้ ตกผาตาดเดินทางง่าย แต่หากนับจากทีท่ ำ� การอุทยานฯ ถือว่า - พืน้ ทีก่ างเต็นท์ (น�ำเต็นท์มาเอง) 30 บาท ต่อคน ต่อคืน ไกลมาก เพราะต้องอ้อมจากอ�ำเภอศรีสวัสดิม์ าอ�ำเภอไทรโยค ก่อน ต่อเข้าสูอ่ ำ� เภอทองผาภูมิ อย่างไรก็ตามหากเดินทางจากตัวเมือง อุทยานแห่งชาติเขือ่ นศรีนครินทร์ หรือฝัง่ ไทรโยคก็ใกล้นดิ เดียว เป็นน�ำ้ ตกหินปูนไม่สงู แต่กว้างมาก ต�ำบลแม่กระบุง อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ มีทงั้ หมดสามชัน้ สามารถกางเต็นท์พกั แรมทีห่ น่วยพิทกั ษ์ฯ ผาตาด จังหวัดกาญจนบุรี 71250 ขณะทีน ่ ำ�้ ตกผาสวรรค์เข้าไปอีกค่อนข้างลึก เดินเท้าจากน�ำ้ ตก โทร. 0-3453-2027, 08-2290-2466 แพขนานยนต์

ลานกางเต็นท์

สองสามก้าว

เพราะการเดิ เพราะการเดินนทางสร้ ทางสร้าางแรงบั งแรงบันนดาลใจ ดาลใจ

45


ตามใจคิด เรื่อง... นายสองสามก้าว

46

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ความสุขหลังเล็ก ผมมีเต็นท์เล็กๆ ส�ำหรับนอนคนเดียวหลังหนึง่ มักใช้ มันเป็นบ้านเคลือ่ นทีย่ ามเดินทางไปตามสถานทีเ่ ทีย่ ว ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้ผมได้นอนฟังเสียงลม แมลง ต้นไม้ ใบหญ้า ยามนัน ้ ผมรูส้ กึ สงบ ปล่อยวาง สัมผัส ถึงลมหายใจ รับรูส้ งิ่ ทีช่ วี ติ ต้องการ ท�ำไมเราต้องโหยหาสมบัตน ิ อกกาย ทัง้ ทีค่ วามสุขไม่ ได้อยูท่ กี่ ารมีมาก แต่ตรงกันข้าม ความสุขแท้จริงเกิด จากการยอมรับในสิ่งที่เรามีต่างหาก และทุกครั้งเมื่อ ล้มตัวลงนอนในเต็นท์กะทัดรัดหลังนี้ ความสุขจาก ภายในมันแทบล้นทะลักออกมา ภายใต้หลังคาเต็นท์แคบๆ ผมยิม้ ผมยินดี ชีวติ นีผ้ ม ไม่ตอ้ งการอะไรมากมายเลย สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

47


คนสร้างภาพ เรื่องและภาพ... PuiiiImage

เปิดโอกาสให้คดิ (ไปเอง) ความสนุกอย่างหนึง่ ของการถ่ายภาพคือเราสามารถท�ำให้คนทีด่ ู “จิตนาการได้ ไม่รจู้ บ” ภาพแบบที่ “สร้างความสงสัย” ช่วยให้คนดูได้ตรวจสอบทัศนคติของ เขาเองโดยไม่รตู้ วั อาจจะคิดถึงเรือ่ งทีด่ ี เรือ่ งทีร่ า้ ย ความหวัง ความกลัว ความ สุข ความเศร้า หรือความรูส้ กึ ใดๆ ก็แล้วแต่ทศั นคติหรืออารมณ์ของเขาในตอน นัน ้ ซึง่ ไม่มผี ดิ ไม่มถี กู เพราะเราจงใจให้ภาพไม่มคี ำ� ตอบ รูปนีถ้ า่ ยทีท่ ะเลชะอ�ำ ช่วงก่อนพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า แสงอาทิตย์ลอดผ่านแนว ร่มชายหาดทีก่ างไว้สำ� หรับนักท่องเทีย่ วเพียงเล็กน้อยเท่านัน ้ และบังเอิญว่ามี เด็กน้อยอาบแสงนัน ้ อยูพ่ อดี การทีเ่ ห็นทิศทางการมอง แต่ไม่เห็นหน้าเขา ท�ำให้ จินตนาการไปได้หลายทาง เขาดูอะไร เขาก�ำลังเดินไปไหน ก�ำลังรูส้ กึ เช่นไร ทัง้ หลายทัง้ ปวงแล้วแต่จะจิตนาการ คนทีร่ จู้ ริง ๆ คือเด็กน้อย หรือช่างภาพเอง อาจจะรู้ แต่ตงั้ ใจถ่ายทอดมาแบบไม่ให้รู้ เพือ่ เปิดโอกาสให้คนดูภาพได้นกึ คิด (ไปเอง) ...

PuiiiImage ช่างภาพอิสระผูผ้ น ั ตัวมาจากบุคคลากรในระบบราชการ มีแนวทางและความคิดเป็นของตัวเอง มุง่ มัน ่ ถ่ายภาพให้ชดั เจนในความทรงจ�ำเพือ่ สร้างภาพถ่ายทีม่ คี ณ ุ ค่ายาวนาน เจ้าของภาพคิดถึงและมีอารมณ์รว่ มเมือ่ ได้เห็นภาพทุกครัง้ สามารถติดต่อและชมภาพเพิม่ เติมที่ www.facebook.com/PuiiiImage

35 mm. 1/1600s F/1.4 ISO50 48

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

49


ชีวติ ติดเทีย่ ว เรื่อง... Tim Timm

ระหว่างทางเขาช้างเผือก 50

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


“นี่มันวันหยุดพักผ่อนของเรานะ มาเที่ยวทั้งทีมันจ�ำเป็นต้อง เหนือ่ ยขนาดนีไ้ หม” ค�ำตัดพ้อเหล่านีเ้ กิดขึน ้ ระหว่างทางสูย่ อด เขาช้างเผือก เส้นทางผจญภัยศึกษาธรรมชาติยอดฮิตของอุทยาน แห่งชาติทองผาภูมิ กาญจนบุรี เมือ่ ช่วงปลายปีทผี่ า่ นมา อันที่จริงพวกเราเดินเขาเข้าป่ากันก็บ่อย แต่ด้วยสภาพเขาช้าง เผือกเป็นเขาหัวโล้น ไม่มตี น ้ ไม้ใหญ่ปกคลุม ท�ำให้เปิดโล่งรับ แสงแดดจากพระอาทิตย์อย่างเต็มที่ อากาศร้อนดูดกลืนเรีย่ วแรง ไปมากอักโข แม้จดุ ทีส่ งู ชันอาจจะไม่มากเท่าไหร่กต็ าม ผมเก็บค�ำตัดพ้อดังกล่าวกลับมานึกทบทวน เพราะมันมีจดุ ตัด ความต่างเป็นเส้นบางๆ ระหว่างกัน ซึง่ ต้องย้อนกลับไปถามคน ทีพ่ ดู ประโยคนีว้ า่ วันพักผ่อนทีว่ า่ คุณมาเพือ่ พักกายหรือพักใจ หากคุณหาทีพ่ กั กาย คุณสามารถไปทีไ่ หนก็ได้ ไปแสวงหาความ สุขสบาย ไปเปลีย่ นทีน ่ อนเพือ่ ตืน ่ ขึน ้ มาสูดอากาศสดชืน ่ ยามเช้า ก่อนออกไปหาร้านกาแฟเก๋ๆ นัง่ ผ่อนคลายถึงตอนบ่าย ทีเ่ หล่า สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

51


นั้นน่าจะเข้าข่ายเป็นสถานที่พักผ่อนตามนิยามของคนทั่วไป และเป็นความปรารถนาของการพักกาย แต่ถ้าค�ำตอบเปลี่ยน เป็นว่าคุณมาเพือ่ พักใจ คุณค่าของการพักใจในบางสถานทีม่ น ั มีราคาซึง่ เราต้องจ่าย

“คนเดินป่าเทีย่ วเขาส่วนใหญ่มน ี ำ�้ ใจ” ลองมานัง่ คิดดูแล้ว มัน อาจเป็นจริงก็ได้ เพราะคนส่วนใหญ่ทมี่ าทีน ่ ตี่ อ้ งเตรียมใจมาพบ กับความล�ำบากอยูแ่ ล้ว เราไม่เหลือภาระหน้าทีอ่ น ื่ ใดต่อกันอีก ทุกคนมีภาระอย่างเดียวคือสัมภาระทีแ่ บกขึน ้ หลังซึง่ ต้องรับผิด ชอบ เราไม่มีผลประโยชน์อื่นใดมาเคลือบแฝง เรามีจุดหมาย ผมเทียบเคียงให้เห็นภาพง่ายๆ เหมือนกันการชมพระอาทิตย์ เหมือนกันคือท�ำอย่างไรจึงจะประคับประคองกันไปถึงยอดเขา ตกดิน ทัง้ ทีจ่ ริงพระอาทิตย์ทไี่ หนก็ขน ึ้ และตกไม่ตา่ งกัน แต่เป็น ครบทุกคน เพราะเราต่างหากทีพ่ ยายามเสาะแสวงหาการชืน ่ ชมพระอาทิตย์ ในบริบทแตกต่างกันออกไป นั่นเป็นเหตุผลว่าเหตุใดการชม และในทีส่ ดุ เมือ่ มาอยูต่ อ่ หน้า “ยอดเขาช้างเผือก” ผมไม่เห็นใคร พระอาทิตย์ขน ึ้ และตกในแต่ละครัง้ จึงไม่เคยน่าเบือ่ บ่นถึงน�ำ้ พักน�ำ้ แรงทีเ่ ราจ่ายไปก่อนจะมาถึงจุดนีอ้ กี แล้ว ผมเห็น เพียงใบหน้าเบิกบานของแต่ละคนในฐานะผูพ ้ ชิ ติ หากถามว่า ธรรมชาติของคนเทีย่ วป่าเดินเขาก็คงคล้ายคลึงกัน ไม่มคี รัง้ ใด บนยอดเขานัน ้ สวยแค่ไหน คงต้องตอบตามความจริงว่ามันไม่ ทีพ่ วกเราจะกลับลงมาด้วยจิตใจห่อเหีย่ วหรือผิดหวัง โดยมากก็ ได้งดงามสักเท่าไหร่หรอกนะหากเทียบกับระหว่างทางที่เราได้ แค่กลับมาด้วยร่างกายอ่อนล้าจากความยากล�ำบากของเส้นทาง เดินผ่านมา เท่านัน ้ นัน ่ เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มงุ่ ไปเพือ่ พักกาย แต่เราไปเพือ่ พักใจ ย้อนกลับไปที่ค�ำถามแรก “วันหยุดพักผ่อนจ�ำเป็นต้องเหนื่อย ขนาดนีไ้ หม” แท้ทจี่ ริงก็อาจไม่จำ� เป็นต้องเหนือ่ ยขนาดนีห้ รอก ผมพยายามนึกหาเหตุผลว่าท�ำไมการเดินทางที่สร้างความ แต่ในบางสถานที่มันมีราคาที่เราต้องจ่าย และลงท้ายแล้วจุด เหนือ่ ยล้าให้รา่ งกายอย่างการเข้าป่าเดินเขา ถึงส่งผลดีกบั จิตใจ หมายอาจไม่ใช่ไฮไลท์สำ� คัญทีส่ ดุ แต่เป็นระหว่างทางทีเ่ ราจ่าย อยู่เสมอ จนเมื่อได้ยินผู้ร่วมทางคนหนึ่งพูดประโยคหนึ่งขึ้นว่า ไปต่างหากท�ำให้เรือ่ งราวเหล่านัน ้ ช่างน่าจดจ�ำ

52

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

53


พักกายสบายใจ เรื่อง... หนุงหนิง

AMARI BURIRAM UNITED อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เมื่อลมหายใจมอบให้ฟุตบอล

ภายในโรงแรม

ฟิตเนส

ห้องอาหารคิกออฟ

ห้องอาหารคิกออฟ

ฉันยืนอยูห่ น้าปราสาทสีนำ�้ เงินหลังใหญ่ แอบนอกใจคนข้างกาย จินตนาการว่าเป็นเจ้าหญิงสวมชุดราตรีสน ี ำ�้ เงินก�ำลังเต้นร�ำกับ ชายหนุม่ แต่หนุม่ คนนัน ้ ไม่ใช่เจ้าชายผูส้ งู ศักดิห์ รืออัศวินผูเ้ ก่งกาจ หรอกนะ เขาคือนักฟุตบอล และหากเป็นนักฟุตบอลสุดเท่เหมือน อย่าง ชาริล ชัปปุยส์ คงเยีย่ มไปเลย

54

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ด้านหน้าโรงแรม

ทีน ่ คี่ อื จังหวัดบุรรี มั ย์ ปราสาทสีนำ�้ เงินตรงหน้าฉันไม่ใช่ปราสาทจริงๆ หรอก แต่คอื สนามฟุตบอล ธันเดอร์ คาสเซิล่ หรือชือ่ ตามสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการว่า ไอ-โมบาย สเตเดีย้ ม เป็นสนามประจ�ำ สโมสรบุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด ทีมชัน ้ น�ำ้ ของบ้านเรา อดีตต้นสังกัดของ ชารีล ชัปปุยส์ นักฟุตบอลลูกครึง่ ทีมชาติไทยขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่รวมถึงฉันด้วยคนหนึ่ง อย่างไรก็เถอะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อดู ฟุตบอล แต่มาพักผ่อนทีโ่ รงแรม อมารี บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด ซึง่ ตัง้ อยูข่ า้ งกันต่างหาก หาก ไอ-โมบาย สเตเดีย้ ม คือสนามของทีมบุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด โรงแรมอมารี บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด ก็คงถือ เป็นโรงแรมของสโมสรได้เหมือนกัน โดยมีทมี งานชัน ้ น�ำจากอมารีมาบริหารงาน ล็อบบี้

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

55


สระว่ายน�้ำ

เพราะ อมารี บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด เป็นของทีมบุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด ท�ำให้หลายคน เข้าใจผิดว่าเปิดให้พักเฉพาะผู้ที่มาดูฟุตบอล หรือมีไว้ส�ำหรับแฟนบอล เท่านัน ้ ทว่าความจริงทีน ่ เี่ ป็นโรงแรมเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนอย่าง มากเลยล่ะ และถึงแม้จะมีความสูงเพียงสองชัน ้ แต่คณ ุ ภาพนัน ้ ไม่ได้เล็ก ตามขนาดเลย ฉันเคยสงสัยมาตลอดว่าค�ำว่าโรงแรมธีมฟุตบอลแห่งแรกและแห่งเดียวของ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ทีผ่ า่ นมาเคยเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี ตาม สนามต่างๆ อยูบ่ า้ ง - คนทีเ่ ป็นแฟนฟุตบอลตัวยงพาไปน่ะ แต่โรงแรมซึง่ อบอวลด้วยกลิน ่ อายลูกหนังนัน ้ คิดไม่ออกจริงๆ หลังเช็คอินอย่างรวดเร็ว ความประทับใจแรกเกิดขึน ้ กับการออกแบบภายใน ของโรงแรมให้มลี กั ษณะคล้ายสนามฟุตบอล สนามหญ้าอยูต่ รงกลางคูส่ ระ ว่ายน�ำ้ ล้อมรอบด้วยห้องพักเข้ามุมสีเ่ หลีย่ มจนดูเหมือนอัฒจันทร์ แถมมี ตราสัญลักษณ์ของสโมสรบุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด ประดับไว้อกี ต่างหาก รอบสระ ว่ายน�ำ้ มีเตียงอาบแดดเรียงรายเป็นระเบียบ ร่มสีสม้ สดใสตามสไตล์อมารี ห้องพักทีอ่ มารี บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด มีสามรูปแบบคือ ดีลกั ซ์ แกรนด์ ดีลกั ซ์ และ ทู เบด รูม สวีท ทุกห้องตกแต่งไม่เหมือนกันแต่คล้ายคลึงกัน บางห้อง ประดับด้วยภาพนักเตะ บางห้องเป็นภาพกองเชียร์ หรือตราสัญลักษณ์ของ สโมสร มีทงั้ เตียงเดีย่ วและเตียงคู่ ใช้สน ี ำ�้ เงินซึง่ เป็นสีประจ�ำสโมสรเป็น หลัก ตัดกับสีขาว ให้ความรูส้ กึ สบายผ่อนคลาย

56

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ห้องทู เบด รูม สวีท

ห้องแกรนด์ ดีลักซ์ ห้องดีลักซ์

ห้ไอ-โมบาย องดีลักซ์ สเตเดี้ยม

ห้องทู เบด รูม สวีท

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

57


ห้องอาหารคิกออฟ

ห้องอาหารคิกออฟ ห้องอาหารคิกออฟ

ไอ-โมบาย สเตเดี้ยม

ไอ-โมบาย สเตเดี้ยม


ภายในห้องพักมีอปุ กรณ์อำ� นวยความสะดวกตามมาตรฐานอมารี พร้อมท�ำให้วน ั พักผ่อนของเราเป็นอะไรที่ แสนสบาย เมือ่ เปิดประตูระเบียงออกไปก็พบสระว่ายน�ำ้ ตรงหน้าทันที เป็นสิง่ ทีฉ่ น ั ชอบมากส�ำหรับการพัก ชั้นล่าง แถมโรงแรมเงียบสงบแบบนี้ฉันคงไม่พลาดต้องเปลี่ยนบิกินี่มานอนเล่นริมสระแน่นอน และหาก เวลากลางวันว่าสวย ช่วงหัวค�ำ่ ทีไ่ ฟสปอตไลท์สอ่ งสว่างยิง่ งามขึน ้ อีก รูส้ กึ เหมือนยืนอยูใ่ นสนามฟุตบอลยัง ไงยังงัน ้ เชียวล่ะ ห้องอาหารทีอ่ มารี บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด มีแห่งเดียวชือ่ คิกออฟ อยูต่ ดิ กับล็อบบีแ้ ละเป็นทางเดินเข้ามายังภายใน โรงแรม บรรยากาศดีมากโดยเฉพาะช่วงหัวค�ำ่ เป็นต้นไป ให้ความรูส้ กึ เหมือนอยูใ่ นวีไอพีบอ็ กซ์แล้วมองลง มายังสนามฟุตบอล ทีห่ อ้ งอาหารจะเปิดทีวรี ายการกีฬาต่างๆ ให้ดตู ลอดทัง้ วัน บริการอาหารตัง้ แต่เบรคฟาสต์แบบบุฟเฟ่ต์ จนถึง มือ้ ค�ำ่ สีท่ มุ่ ครึง่ มีทงั้ อาหารยุโรป อาหารไทย สูตรเฉพาะทีอ่ ยากให้ลองคือ พิซซ่าไส้กรอกอีสาน ผสมผสาน ลงตัวระหว่างความเป็นฝรัง่ กับความเป็นอีสานบ้านเรา นอกจากนีย้ งั มีมมุ ล็อบบีบ้ าร์เสิรฟ์ เครือ่ งดืม่ เย็นชืน ่ ใจ ซึง่ เราสามารถสัง่ ไปทานทีส่ ระว่ายน�ำ้ ด้วยนะ แม้เป็นโรงแรมขนาดกะทัดรัดและแตกต่างจากโรงแรมโดยทัว่ ไป อมารี บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด สามารถมอบการ พักผ่อนสบายๆ ให้กบั เราสองคนได้มากมาย แต่ตอ้ งเตือนนิดหน่อยว่าเราจ�ำเป็นต้องหลีกหนีการเข้าพักช่วง วันทีม่ กี ารแข่งขันฟุตบอลและการแข่งรถ ซึง่ โดยมากจะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ นอกเหนือการพักผ่อน เราสองคนยังควงแขนกันเทีย่ วชมพืน ้ ทีโ่ ดยรอบ สนามฟุตบอลไอ-โมบาย สเตเดีย้ ม กับสนามแข่งรถช้าง อินเตอร์เนชัน ่ แนล เซอร์กติ เปิดให้ชมฟรีทกุ วันทีไ่ ม่มกี ารแข่งขัน และยังมีสนามยิงปืน กับบีบกี น ั อยูไ่ ม่ไกล ด้านหลังเป็นทีต่ งั้ ของคอมมิวนิตี้ มอลล์ ชือ่ ว่า บุรรี มั ย์ คาสเซิล่ มีรา้ นค้า ร้านอาหาร พอ สมควร ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับกลิน ่ อายเมืองปราสาทหินโบราณได้เก๋ไก๋ มุมให้ถา่ ยรูปเยอะแยะไป หมด ช่วงเย็นๆ แดดเริม่ ร่มเดินเล่นเพลินเชียว หากใครชอบสตรีทฟูด๊ ข้างสนามไอ-โมบาย สเตเดีย้ ม มีตลาดไนท์ เซราะกราว ขายของกินอร่อยๆ เห็นใคร ต่อใครใส่เสือ้ สโมสรมาเดินเล่นหาของกิน และถ้าจะช็อปปิง้ ซือ้ ของทีร่ ะลึกก็มเี มก้าสโตร์ ให้เราอุดหนุนของ แท้ออฟฟิเชียลกันเลย สิง่ ทีฉ่ น ั เห็นตลอดการมาพักผ่อนที่ อมารี บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด สามวันสองคืนคือทีน ่ ไี่ ม่ใช่แค่โรงแรม ข้างๆ กัน ก็ไม่ใช่แค่สนามฟุตบอล แต่ทงั้ หมดนีส้ มควรเรียกว่าเป็นอาณาจักรของบุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด ไม่นา่ เชือ่ ว่ากีฬา ฟุตบอลจะกลายเป็นหัวใจและลมหายใจของบุรรี มั ย์ เป็นพลังผลักดันให้เกิดสิง่ ดีๆ ตามมามากมาย ต้องเน้นย�ำ้ ว่าไม่ใช่แค่ อมารี บุรรี มั ย์ แต่ทน ี่ คี่ อื อมารี บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด และฉันก็เชือ่ ว่า บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด มี ความหมายส�ำหรับคนบุรรี มั ย์มากมายจริงๆ นะ

โรงแรมอมารี บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด 444 ม.15 ถ.บุรรี มั ย์-ประโคนชัย อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ โทร 044-111-444 สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

59


จากปลายดินสอ ภาพวาด... Awiruth Rungsivararak

60

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


หินเรือใบ ยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ก�ำแพงเพชร “เหมือนฝนจะตก” นั่นคือความหมายของโมโกจู ภาษาชาว กะเหรี่ยง ถือเป็นหนึ่งในยอดเขาท้าทายที่สุดของประเทศ ด้วย ความสูงเกือบ 2,000 เมตร ต้องเดินเท้าตามเส้นทางศึกษา ธรรมชาติ 5 วัน 4 คืน ทว่ายากยิง่ กว่าคือการจองทริป เพราะใน หนึง่ ปีอทุ ยานฯ เปิดรับนักท่องเทีย่ วแค่ราว 20 กลุม่ ในระยะเวลา สีเ่ ดือน พฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ ดังนัน ้ ใครมีโอกาสเหยียบย่าง พิชติ โมโกจู คุณคือผูโ้ ชคดีอย่างแท้จริง

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

61


บล็อกเกอร์ทอ่ งเทีย่ ว

พาวัวไปล่าม “พาวัวไปล่าม” เพจของหนุม่ ใต้ “แบงค์” กับการท่องเทีย่ วบ้านๆ รีววิ บ้านๆ ในแบบไปมาเอง ดีไม่ดวี า่ กันตามจริง ถ่ายทอดมุม มองทีค่ นเข้าถึงได้งา่ ย พร้อมจุดมุง่ หมายอยากให้ทกุ คนกล้าที่ จะออกเดินทาง เพราะเชือ่ ว่าการเดินทางท�ำให้มคี วามสุข

พาวัวไปล่าม เป็นชือ่ ทีแ่ ปลกมาก มีทมี่ าอย่างไร เริ่มจากแค่อยากท�ำเพจบันทึกเรื่องราวที่ไปเที่ยวมา เพราะมัน เยอะมากเก็บไว้เองก็ไม่มปี ระโยชน์ ส่วนชือ่ นีเ่ ราเป็นคนใต้ บ้าน เราเลีย้ งวัว ตอนเด็กๆ แม่เฒ่า (ยาย) ชอบใช้ให้เอาวัวไปล่าม แล้วต้องเปลีย่ นทีไ่ ปเรือ่ ยๆ ทุกวัน มันก็เหมือนเราได้เทีย่ ว เลย กลายมาเป็นชือ่ เพจบ้านๆ แบบบ้าๆ สไตล์การท่องเทีย่ วแบบไหนทีเ่ ป็นตัวเรามากทีส่ ดุ ทุกแบบนะ ไปไหนก็ได้ทสี่ นุกและมีความสุขกับมัน แต่ถา้ ให้เป็น แบบทีไ่ ปบ่อยคงเป็นธรรมชาติ ชอบแอบออกไปหาสถานทีใ่ หม่ๆ ทีย่ งั ไม่คอ่ ยมีคนไป ส่วนใหญ่ไปคนเดียวเพราะคนแบบเรามัน บ้า คือนึกจะไปก็ไป แล้วถ้าเจอทีใ่ หม่ๆ ก็ไปเรือ่ ยๆ ล่าสุดว่าแพ

62

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ลนว่าจะเทีย่ วหนึง่ สัปดาห์ แต่ไปๆ มาๆ ลากยาวเดือนนึงจนแม่ ไม่คยุ ด้วย (ฮา...) ระหว่างตอนท�ำเพจกับไม่ท�ำเพจ มุมมองการเดินทางแตกต่าง กันบ้างไหม ไม่ได้ต่างมากมาย มุมมองการเดินทางยังเป็นแบบไปที่ๆ เรา อยากไป เราเลือกทีจ่ ะออกไปหาแรงบันดาลใจในสถานทีใ่ หม่ ได้ ลองได้ทำ� ได้เรียนรูว้ ถิ ขี องคนในทีต่ า่ งๆ ระยะหลังมานีส้ งิ่ ทีเ่ พิม่ มาคือการหาข้อมูลของสถานทีน ่ น ั้ ๆ เพือ่ ให้เราได้เข้าถึงจริง เรา ไม่ได้หวังว่าต้องกลับไปรีววิ มากมาย มีบางทีเ่ ราเลือกเก็บไว้ให้ มันเป็นแบบนัน ้


สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางคืออะไร คงจะเป็นการเตรียมร่างกาย เราเป็นพวกเวลาไปเทีย่ วในทีไ่ หน เรา แค่หาชือ่ สถานทีจ่ ะไป เส้นทาง และข้อมูลส�ำคัญเล็กๆ น้อยๆ แค่นน ั้ เพราะไม่อยากไปให้ความคาดหวังกับสถานทีน ่ น ั้ ๆ มาก มันจะท�ำให้ เราเทีย่ วไม่สนุก ไปลุน ้ เอาข้างหน้าดีกว่า เราจะได้เจอในสิง่ ทีม่ น ั เป็น จริง แบบนีม้ น ั สนุกดีมอี ะไรให้ลน ุ้ ตลอด

ตามคลิก LIKE แฟนเพจ พาวัวไปล่าม ได้ที่ www.facebook.com/bangtsr หรือติดตามทางช่องทางอืน ่ ๆ Instagram : www.instagram.com/ko.bank และติดต่อโดยตรงที่ E-mail : bangtsr@gmail.com หรือ LINE : bangtsr13

ทริปทีโ่ ดนใจทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เทีย่ วมา Road Trip 5 คืน 6 วัน ขับมอเตอร์ไซค์ เชียงใหม่ - แม่ฮอ่ งสอน ไป ดอยพุย่ โค ดอยปุย ปางอุง๋ บ้านรักไทย บ้านจ่าโบ่ ดอยหลวงเชียงดาว เป็นการเดินทางทีโ่ คตรมัน มีอะไรให้ตน ื่ เต้นตลอด เส้นทางก็โคตร ล�ำบากแต่ประทับใจ ทุกทีส่ วย ทุกทีพ่ คี มาก ทีส่ ำ� คัญไปกว่านัน ้ คือการ ได้ชมวิวระหว่างทางเป็นอะไรทีว่ เิ ศษมากๆเราแวะพูดคุยกับชาวบ้าน บ่อยมาก ทริปนีไ้ ด้รจู้ กั คนเพิม่ มาประมาณ 60 คน ทุกคนยังอยูใ่ น ความสุขของเรา เป็นความทรงจ�ำทีจ่ ำ� ไม่ลมื เลย หนึง่ สถานทีแ่ นะน�ำแฟนเพจไปเทีย่ วช่วงเดือนมกราคม มกราคมคงเป็นเดือนทีน ่ า่ ตืน ่ เต้นทีส่ ดุ ส�ำหรับเมืองไทย เราแนะน�ำ ดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ จ.แม่ฮอ่ งสอน เพราะยังคงไม่คอ่ ยเป็นทีร่ จู้ กั ส�ำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เเละสวยมากๆ เหมือนได้ยืนอยู่บน สวรรค์บนดิน ชมวิว 360 องศา มันสวยจนต้องร้องโอ้ว ลองดูครับ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

63


ตามรอยรีววิ พันทิป รีววิ เด็ด รีววิ เจ๋ง รีววิ แบบนีม้ น ั ต้องตามรอยสักหน่อย มีทไี่ หนน่าสนใจบ้างคลิกเข้าไปชมกันได้เลย https://pantip.com/topic/35967164 นาตอง-นาคูหา มนต์เสน่หส์ องบ้านนา จ.แพร่ โดย Teejingpentayvada นาตอง-นาคูหา อยูท่ ไี่ หน ไปยังไง ไม่รจู้ กั ล่ะสิ ถ้าแบบนัน ้ ตามเจ้าของกระทูส้ าวคนเก่งไปเทีย่ วดีกว่าว่าที่ นัน ่ มีอะไรดี กระซิบนิดหน่อยว่านอกจากเทีย่ วคนเดียว ยังนัง่ รถไฟ และเช่ามอเตอร์ไซค์ขเี่ องด้วยนะ -------------------------------------------------https://pantip.com/topic/35947736 โอ้ “ทูเล” แสนงาม... “คลุยหลวง-ม่อนคลุย” สดใส โดย secret place finder หลายเรือ่ งราวทีค่ วรรูเ้ กีย่ วกับการเทีย่ วเดินป่า ม่อยทูเล - คลุยหลวง - ม่อนคลุย แห่งอ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ภาพสวย ข้อมูลโอเค ช่างยัว่ ให้ตามรอยเสียนีก่ ระไร -------------------------------------------------https://pantip.com/topic/35964513 ดอยหนอก ดอยหลวงพะเยา ลงขันไปกับเราแค่คนละ 2150 บาท โดย สมาชิกหมายเลข 2552156 หนึง่ ในเส้นทางเดินป่ามาแรงแห่งปี สวยบาดใจแค่ไหนตามไปดูกน ั เอาเอง มีคอ่ นข้างครบทัง้ ภาพ ข้อมูล สรุปค่าใช้จา่ ยต่างๆ ท�ำให้ใครทีล่ งั เลว่าจะไปดีหรือไม่รบี เก็บกระเป๋ากันเลยล่ะ -------------------------------------------------https://pantip.com/topic/35957327 ไปตามหาความหนาว... สังขละบุรี + ทองผาภูมิ คนเดียวก็เทีย่ วได้ ว่าแต่ใจป่ะล่ะ? โดย สมาชิกหมายเลข 3553580 บอกเลยว่าไม่ใช่กระทู้ภาพสวย แต่เด็ดด้วยข้อมูล วิธีการวางแผนการเดินทาง และแรงบันดาลใจมาเต็ม เพราะเธอลุยเดีย่ ว จัดการทุกอย่างเพียงล�ำพัง ไม่มหี วาดหวัน ่ ต่อค�ำว่าเทีย่ วคนเดียวสักนิด -------------------------------------------------https://pantip.com/topic/35965007 Review :: วันเดียวเทีย่ วสองทะเล เขาไข่นยุ้ & เกาะสิมลิ น ั 2016 โดย หมีแบกกล้อง วันเดียวเทีย่ วทัง้ ทะเลหมอก และทะเลใสๆ แต่ไม่มขี อ้ มูลเรือ่ งการเดินทางหรอกนะ เพราะเจ้าของกระทูอ้ ยู่ พังงา ว่าแล้วชาติหน้าขอให้ได้เกิดเป็นคนพังงาทีเถอะ จังหวัดอะไรสวยชะมัด --------------------------------------------------

64

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เดือนนีเ้ ทีย่ วทีไ่ หน หลังกระหน�ำ่ เทีย่ วกระจายช่วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ใครยังเงินเหลือหรือออมไว้ไม่ใช้ หมดก็ขอแสดงความยินดี เพราะเดือนมกราคมเหมาะกับการท่องเทีย่ วสุดๆ ยกเว้นทางภาค ใต้ฝง่ั อ่าวไทยทีอ่ าจมีลมมรสุมตกค้าง ส่วนทีเ่ หลือของประเทศเราเทีย่ วได้ทงั้ หมดเลยล่ะ #พญาเสือโคร่ง #เชียงใหม่ วันเวลาแห่งดอกไม้สชี มพูผลิบานมาถึงแล้ว จุดท่องเทีย่ วยอดฮิต เทีย่ วง่าย สวยมาก อยูท่ เี่ ชียงใหม่ ไม่วา่ จะเป็น ดอยอ่างขาง ดอยอินทนน์ ขุนวาง หรือขุนช่างเคีย่ น แต่เวลาเบ่งบานไม่อาจก�ำหนดชัด ตามตรวจสอบกันเอาเองนะ #ภูลมโล #เลย หนึง่ ในสุดยอดจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งอีกแห่ง เพราะเขามีการปลูกไว้เรียงรายนับพันๆ ต้นเชียวแหละ เป็นรอยต่อสามจังหวัด เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย แต่เส้นทางทีไ่ ด้รบั ความนิยมคือที่ บ้านกกสะทอน อ.ด่านซ้าย เลย #ปางอุง๋ #แม่ฮอ่ งสอน ทีเ่ ทีย่ วสุดแสนโรแมนติกของฤดูหนาว โด่งดังมานานหลายปี และยังคงจะได้รบั ความนิยมต่อไป ยามเช้าสัมผัสไอหมอกลอยเหนืออ่างเก็บน�ำ้ เสริมความงามด้วยแดดอ่อนๆ และเงาแนวต้นสน #ทะเลบัวแดง #หนองหาน #อุดรธานี จุดชมทะเลบัวแดงยอดนิยมระดับประเทศ ไม่มที ไี่ หนเกินหน้าบึงหนองหาน อ.กุมภวาปี อุดรธานี ไปช่วงเช้าตรูก่ น ั หน่อยนะเพราะบัวแดงจะหุบเมือ่ แดดแรง เทีย่ วแบบชาวบ้าน นัง่ เรือชาวบ้าน สุขใจอย่างทีส่ ดุ #เกาะกูด #ตราด ปลายภาคตะวันออก เกาะสุดท้ายของประเทศ ช่วงมกราคม ค่อนข้างเงียบสงบ นักท่องเทีย่ วไม่มาก น�ำ้ ทะเลใสแจ๋วไม่แพ้อน ั ดามัน บรรยากาศดี อะไรก็ดไี ปหมด ขอบอกว่าอยากเทีย่ วทะเลไม่ตอ้ งรอหน้าร้อนหรอก #ตะรุเตา #หลีเป๊ะ #สตูล อากาศเริม่ คงที พายุมรสุมแทบหมดจากทะเลอันดามัน ใครเล็งเทีย่ วทะเลใต้ชว่ งนีเ้ หมาะเลย โดยเฉพาะหลีเป๊ะ น�ำ้ ใส คลืน ่ ลมสงบ สนุกกับกิจกรรมด�ำน�ำ้ เหลือเกิน ขาปาร์ตพี้ กั บนหลีเป๊ะ ส่วนขาธรรมชาติให้พกั ทีเ่ กาะอาดัง อยูใ่ กล้กน ั

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

65


เทีย่ วสุดท้าย ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทผี่ า่ นมา ผมมีโอกาสไปเยือน ฮานอย เมืองหลวงของประเทศ เวียดนาม ก่อนเดินทางผมได้ตงั้ ค�ำถามไว้มากมายตามค�ำบอกเล่าของผูอ้ น ื่ ซึง่ ส่วนมากมักเป็นแง่ไม่ ค่อยสูด้ น ี กั ทัง้ เรือ่ งของการจราจร วิถชี วี ติ วัฒนธรรม รวมถึงอาหารการกินต่างๆ ทว่าหลังจากได้คน ้ หา ค�ำตอบผ่านทางสายตาและการได้ไปสัมผัสด้วยตัวเอง กลับเป็นว่าผมได้รบั ค�ำตอบค่อนข้างพลิกความ คาดหมาย แถมเมืองเก่าแห่งนีย้ งั ท�ำให้ผมหลงรักมากขึน ้ ฮานอยถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุเกือบพันปี มีความคลาสสิคของอาคารบ้านเรือนเป็นตัว เรียกแขก แถมแจกเสน่หค์ วามเป็นตัวของตัวเองให้ชวนหลงใหล เปีย่ มไปด้วยความเรียบง่ายในการ ใช้ชวี ติ มีรา้ นอาหาร ร้านกาแฟ ร้านตัดผมอยูร่ มิ ถนนทัว่ ไป ในอีกด้านก็เป็นเมืองทีม่ คี วามวุน ่ วายบน ท้องถนนเพราะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะหลัก มีเสียงแตรรถดังเหมือนไดร์เป่าผมหลายตัวมาเปิด พร้อมกัน แต่พอข้ามถนนแล้วมันก็ลน ุ้ ดีทเี ดียวเชียว ต้องเดินไปข้างหน้าห้ามหยุดเด็ดขาด จากการได้ใช้เวลาสบายๆ เดินเท้าสัมผัสย่านเมืองเก่าในฮานอย ผมพบว่าเสน่หข์ องทีน ่ ถี่ กู ซุกซ่อนอยูต่ ามซอกตึกชวนให้คน ้ หา แต่ละอาคารมีทางขึน ้ ลงเล็กๆ ทีพ่ อจะสังเกตได้ มีรา้ นกาแฟเก๋ ไก๋หลายร้านแอบอยูด่ า้ นบนตึกย่านโบสถ์เซนต์โจเซฟ ทีถ่ อื เป็นแลนด์มาร์คของเมืองอีกหนึง่ แห่ง ที่ นัน ่ มีทำ� เลเหมาะๆ ส�ำหรับการไปดึงเวลาของเราให้ชา้ ลง ผมเลือกนัง่ ทีร่ า้ นกาแฟแห่งหนึง่ มองทิวทัศน์และความเป็นไปจากมุมสูง ด้านล่างเป็นถนน ทีม่ เี สียงแตรรถอันวุน ่ วาย บริเวณหน้าโบส์ถเซนต์โจเซฟมีความเคลือ่ นไหวของผูค้ นมากมายหลาก หลายเชือ้ ชาติอยูต่ ลอดเวลา หลายคนแวะเวียนมาถ่ายรูป หลายคนมาเช็คอินเพือ่ ให้รวู้ า่ ฉันอยูท่ น ี่ น ี่ ะ บางคนมาเพือ่ ยืนซึบซับบรรยากาศ แล้วยังมีหลายคูท่ มี่ าถ่ายรูปพรีเวดดิง้ ส่วนตัวผมได้แต่นงั่ นิง่ ๆ ดืม่ เครือ่ งดืม่ ร้อนๆ แล้วมองลงมา รูส้ กึ ชัดเจนว่าหลายสิง่ อย่างทีใ่ ครหลายคนบอกผมก่อนมาฮานอยมัน เริม่ จะไม่เป็นจริงอย่างทีค่ ดิ บางทีการได้เฝ้าดูความเคลือ่ นไหวอันวุน ่ วายในขณะทีเ่ ราท�ำตัวให้ชา้ ทีส่ ดุ อาจกลายเป็นเสน่ห์ แท้จริงส�ำหรับการมาเทีย่ วฮานอยก็เป็นได้ ส�ำหรับผม ฮานอยเป็นเมืองทีม่ มี นต์สะกดของความคลาสสิคอย่างรุนแรง เมืองทีช่ วนให้มา ท�ำตัวดึงช้าขัดแย้งกับความเร่งรีบจนกลายเป็นเสน่หเ์ ฉพาะตัว มีความเรียบง่ายในการใช้ชวี ติ และมี ความเป็นตัวเองของตัวเองสูงมาก สามารถสร้างแรงบันดาลใจแบบทีห่ ยิบจับท�ำอะไรก็ดงู า่ ยไปซะหมด นัน ่ แหละฮานอย เมืองทีไ่ ม่ได้เป็นไปตามค�ำบอกเล่าของผูอ้ น ื่ และคุณจะรูว้ า่ มันเป็นเช่นไร ก็ตอ่ เมือ่ ได้มาสัมผัสด้วยตัวของคุณเอง

66

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

บอย อิม่ ก�ำลังดี


ºÃÔ¡ÒþÒà·ÕèÂǾÌÍÁ·Õè¾Ñ¡ ÍÒËÒà ·ÑÇà »†Ò ŋͧᡋ§ àÃ×ÍÂÒ§ á¤Á» œ§

“ÃÒ¤ÒàÃÔèÁµŒ¹ 2,000 ºÒ·”

<< ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ ËÃ×Í FacebookFanpage : ´Í¡àÊÕéÂÇ·ÑÇà ¹éÓµ¡·ÕÅÍ«Ù ÍÓàÀÍÍØŒÁ¼Ò§ 㺻ÃСͺ¸ØáԨ¹Óà·ÕèÂÇàÅ¢·Õè 00053/2559

ºÃÔ¡Òçҹâ´Â ¤Ø³Í¹ØÊó ´Í¡à¡Õë§ áºç¤ â·Ã. 089-860 5070