Bregebidler 109 - februari 2019

Page 1

de Brêgebidler DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN FEBREWARIS 2019

109


Colofon

Redactie-adres: Jellie Sinnema, van Sminiaweg 91 9064 KG Aldtsjerk 256 10 42 bregebidler@hotmail.com Redactieleden: Hester Luinstra penningmeester Jellie Sinnema verspreiding Theorine Scholte

256 20 31

256 10 42

256 05 98

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten per jaar: hele pagina 135,00 halve pagina 67,50 éénmalige advertentie 25,00 Abonnementen buiten verspreidingsgebied (5x) 11,34

Vrijwillige bijdragen: graag op ons banknummer: IBAN NL10 RABO 0135 6728 05 Rabobank t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk.

Opmaak en druk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooiweg, Rengersweg tot Stania State.

Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten / aan te passen.

Contactpersonen

Doarpsbelang: Marten Pietersma 06 30509270 info@dorpsbelangaldtsjerk.nl Havencommissie: Theo Spies 2561804 Speeltuincommissie: Anne Dorenbos 06 51460364 anne@dorenbosarchitecten.nl Feinteboun: Wouter Hooghiemster 06 46072611 IIsklub: Jan Klompmaker 2562619 Koor: Loes Wierdsma 2562400 Soos: Auke Talsma 2561889 Skoalle/âld papier: Sinnehonk 2561762 Gemma van Nimwegen 06 50630988 BvPF Vrouwen van nu ôfd. Gytsjerk: Wietske v.d. Werff 2561772 Hervormde Vrouwenvereniging: C. Holtkamp 2561553 Café Moarkswâl: Henk en Jannie 2563300 Doarpshûs Oerein: 2562222 Boekingen (Annestien) 06 53632103 www.oerein.nl 058-2561612

Buurtagent: Wijkagent Aldtsjerk 0900-8844 Servicenummer Milieu en Beheer: Openbare ruimte (klein leed: losse tegel; 0511-460860 overhangende tak: en 14 05 11 Werkdagen 9-12 en 13-15.30 Melding doen via: http://www.t-diel.nl Calamiteitennr. wegen en riolering: Na werktijd van 15.30 tot de volgende ochtend 07.00: 0511-460888 Weekend en feestdagen


Voorwoord Een voorwoord over Tijd en Taal.

Laten we met de tijd beginnen, een korte terugblik. We zijn inmiddels twee maanden na december. Een maand waar Aldtsjerk zich met alle festiviteiten weer kranig doorheen heeft geslagen. Eerst kwam Sinterklaas in een tuktuk over de brug gereden om vervolgens met jong en oud een gezellig feest te vieren in het café. Kerst werd ingeluid door onze eigen Kerst Inn en met Oud en Nieuw werd er weer geklaverjast in het café en was de Oudejaarsploeg weer druk in de weer om Aldtsjerk een gezellig tentfeest te bezorgen. Het nieuwe jaar werd weer frisjes begonnen met de nieuwjaarsduik. Er waren meer toeschouwers dan ‘duikers’.

Januari bracht nog niet de door Piet voorspelde horrorwinter: er kon slechts een paar dagen op natuurijs worden geschaatst, en helaas niet op onze eigen ijsbaan. Wel heeft de Aldtsjerkster schooljeugd met de eigen IJsclub weer rondjes gedraaid in Leeuwarden, afgetopt met een heuse chocolademelk met slagroom.

Inmiddels staat de voorjaarsvakantie voor de deur en gaat menig dorpeling de sneeuw of zon opzoeken. Daarom hierbij een dank aan onze reserve-bezorgers die de skiënde / zonnende jeugd vervangt om u te voorzien van de Brêgebidler.

Taal vindt u terug in het vakantieverslag van Anneke en de terugblik van Gryt op de Kerst Inn. In prachtig Frysk nemen ze u even mee terug in hun belevenissen.

Afsluitend een klein kijkje in de toekomst: Aldtsjerk kan zich weer opmaken voor de naderende festiviteiten. In dit nummer vindt u in ieder geval het thema voor ons (dit jaar) 3-dagen-durend-Dorpsfeest. De voorbereidingen kunnen dus weer beginnen. De redactie wenst u veel succes daarmee! 3


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


Het nieuwe jaar is ook bij dorpshuis Oerein ingeluid tijdens de Nieuwjaarsinloop en de inloop van februari. Vorig jaar hadden we een leuke SNERT-kuier met bijbehorend SNERT-weer voorafgaand aan de november-inloop. Wanneer deze BB uitkomt, hebben wij ook net weer een gezellige Bingo gehad op 15 februari. En ook de Toneelvereniging It Nije Doarp uit Mûnein, heeft op verzoek van de Nederlands Hervormde Vrouwenvereniging Aldtsjerk, op 21 februari het toneelstuk ‘Kluchten & Kueren’ ter uitvoering gebracht in ons dorpshuis.

Tijdens de Nieuwjaarsinloop hebben wij afscheid genomen van Dorien als beheerder van Oerein en van Joukje als penningmeester. Beide hebben een attentie ontvangen voor hun geweldige inzet al die jaren. Annestien heeft vanaf afgelopen november het beheer van Oerein op zich genomen en heeft aangegeven in ieder geval tot de zomer als beheerder te willen aanblijven. De door Annestien neergelegde functie als secretaris van Oerein wordt inmiddels vervuld door Ynskje, en ook Hilda is door Joukje helemaal ingewerkt als penningmeester.

Een deel van het bestuur van Oerein bestaat uit de activiteitencommissie. René Bremer heeft vorig jaar aangekondigd dat hij een bestuursfunctie bij het Doarpsbelang gaat vervullen en stopt met de activiteitencommisie. Tijdens de inloop van februari is afscheid genomen van René, en ook hij heeft een attentie ontvangen voor zijn inzet de afgelopen 5 jaar. Inmiddels zijn twee leuke, jonge dames uit Aldtsjerk toegetreden tot de activiteitencommissie, namelijk Tineke Steffens en Baukje Tamsma! Deze dames zijn al druk bezig geweest met het bedenken van nieuwe activiteiten, welke ook terug te vinden zijn op de activiteiten-flyer van Oerein! Het klaverjassen staat op de agenda voor 23 februari en 30 maart. De volgende inloop staat gepland voor 2 maart en wij hopen uiteraard dat je komt! Voorafgaand aan de inloop van 6 april zal er een voorjaarskuier van 5 en 10 kilometer worden georganiseerd. Opgave kan bij de bestuurders, Annestien of via de e-mail: oerein@hotmail.nl.

Voor de basisschoolkinderen in Aldtsjerk organiseert Oerein op zaterdag 16 maart een kinderdisco van 19.30 tot 21.00 uur! Voor € 2,00 entree krijgen de kinderen een avond vol muziek, chips, ranja en gezelligheid!

Op 10, 17, 24, 31 mei en 7 juni (9.00-13.00 uur) wordt er ook weer zeilcursus voor beginners en gevorderden georganiseerd. Voor informatie en opgave kunnen jullie René (06-43365314) nog benaderen. Koningsdag zal dit jaar door de nieuwe leden van de ac5tiviteitencommissie worden georganiseerd, evenals een dorpspicknick achter de volkstuinen op 18 mei aanstaande, maar daarover in de volgende Brêgebilder meer! * Alle activiteiten staan ook op de site van Oerein! Graag zien wij jullie weer in Oerein! Bestuur dorpshuis Oerein Bibliotheek: De bibliotheek is niet meer op ‘vaste’ tijden open, maar wel elke keer als er iets georganiseerd wordt in Oerein.

Klaverjassen Op 24-11-2019 werd er geklaverjast in Oerein. Er waren 24 deelnemers en de uitslag was: 1. Sikke v.d. Meer 6074 2. Anne Tjeerdsma 5752 3. Jan Zijlstra 5632 4. Hotske v.d. Kooi 5269 5. Tjibbe Lei 5061 6. Evert de Jong 4954 7. Rom Veenstra 4949 8. Klaas v.d. Veen 4854 9. Johannes v.d. Kooi 4840 10. Oetzen Hooghiemster 4838 11. Wiebe Spinder 4815 12. Nellie v.d. Meer 4676 13. Michiel Westerhof 4583 14. Geartsje Hoekstra 4558

Bij de klaverjaswedstrijd van 26-01-2019 in Oerein was de uitslag met 20 deelnemers als volgt: 1. Jacob de Vries 5555 2. Hotske v.d. Kooi 5495 3. Evert de Jong 5128 4. Johannes v.d. Kooi 4922 5. Mies Bentem 4797 6. Harry v.d. Mark 4780 7. Geartsje Hoekstra 4701 8. Nellie v.d. Meer 4696 9. Toos Daalmans 4645 10. Joast de Boer 4635 11. Rom Veenstra 4521 12. Jan Zijlstra 4495 Opgetekend door Klaas en Rom.

Oproep A(ldtsjerkster)-team

Beste mensen, Wij, team kerk-schoonmakers van de Pauluskerk te Aldtsjerk, zijn op zoek naar hulp. Wij zijn met 8 mensen die om de 6 á 8 weken in duo’s de kerk schoonmaken. Omdat we met meerdere mensen zijn, wordt er maar twee á drie keer in het jaar een beroep op je gedaan. Voor elke gelegenheid, zoals de Kerst-Inn, Tsjerkepaad, een Eredienst, Kunst in de Kerk zorgen we ervoor dat de kerk er tip-top uitziet. Wilt u ons helpen om "onze" mooie Aldtsjerkster tsjerke schoon te houden, wilt u dan contact opnemen met Alie Dijk, tel. 058-2561964 of per mail: a.v.d.weg@kpnplanet.nl Uw reacties zie ik graag tegemoet! 7


Kunst in de kerk 2019

Ook in 2019 is er weer een editie van Kunst in de Kerk, de jaarlijkse expositie van amateurkunst uit de Trynwâlden. Deze keer wordt de expositie gehouden van 8 tot en met 17 april in de Mariakerk aan de Wynzerdyk in Oentsjerk.

De werkgroep roept alle inwoners van de Trynwâlden op om mee te doen. Kunstwerken kunnen divers zijn: schilderijen, beelden, tekeningen, woordcomposities, gedichten, bloemschikkingen, textiele werken, foto’s, columns etc.

Het thema voor deze editie is ‘Passie’. Passie staat voor gedrevenheid. Wat beweegt je, wat drijft je in je werk tot actie? Passie is ook inleving waardoor je tot een creatie of een gevoelvolle uiting komt. Je drijfveer kan ook zijn dat je je inleeft in iemand of iets wat je diep raakt. Passie kan ook bewogenheid inhouden, bijvoorbeeld bij het lijden van anderen – dus ook passend bij de lijdenstijd en Pasen. En natuurlijk heb je altijd de vrijheid om van het thema af te wijken om je eigen werkstuk inhoud en vorm te geven.

De opening van de expositie is op maandag 8 april 2019 om 19.00 uur. De kunstenaars wordt gevraagd hun werk in te leveren op zaterdag 23 maart tussen 11 en 12 uur. Net als vorig jaar wordt er weer een boekje gemaakt met foto’s van de geëxposeerde kunstwerken. Opgave voor deelname vóór 1 maart 2019 bij Corrie Ringlever: corring@kpnplanet.nl. Werkgroep Kunst in de Kerk Trynwâlden www.facebook.com/KunstindekerkTrynwalden

Zwerfafval

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft haar dorpen de mogelijkheid geboden subsidie aan te vragen voor het schoonhouden van hun dorp. Ook Aldtsjerk maakt gebruik van deze mogelijkheid om ons mooie dorp schoon te houden. Als inwoner wordt u uitgenodigd hieraan mee te denken en werken. Op welke manier is aan uzelf. U kunt denken aan preventieve acties zoals het bedenken en verspreiden van informatie over zwerfafval in de buurt van uw woning, bedrijf of school. Maar het is ook mogelijk om dit per buurt aan te pakken. Een aantal zaken die al door het dorp zijn opgepakt zijn: het schoonhouden van bermen, het plaatsen van prullen- en poepbakken en het plaatsen van de blikvanger. Mochten u zaken opvallen die een schoonmaakronde verdienen: Melden kan via info@dorpsbelangaldtsjerk.nl – gaan we samen bekijken hoe we het gaan aanpakken. 8


Dorpsfeest en Thema 2019 Beste dorpsgenoten Aldtsjerk en Readtsjerk, De eerste voorbereiding voor het dorpsfeest 2019 zijn alweer in volle gang en we hebben de eerste vergaderingen al weer achter de rug. Het programma begint al vorm te krijgen en zullen we binnenkort bekend maken. Dit jaar valt het dorpsfeest in het pinksterweekend, we hebben dit jaar 3 dagen feest (dus ook de zondag).

Dit jaar is het thema in overleg met de school kinderen van OBS Sinnehonk uitgekozen, uit de aangeleverde mogelijkheden hebben wij het volgende thema gekozen:

GESCHIEDENIS

Jullie kunnen deelname met praalwagens en/of fietsploegen opgeven bij Wouter Hooghiemster 06-46072611. Vanaf begin april kunnen jullie de leden van de Feestcommissie weer verwachten langs de duren voor de vrijwillige bijdrage/ kaartverkoop voor de vrijdag. Na de meivakantie zullen de leden van de Feinteboun langs de deuren gaan voor de vrijwillige bijdrage/ kaartverkoop voor de zaterdag. Jullie bijdrage waarderen wij altijd enorm - hierdoor kunnen wij het dorp en het feestterrein versieren, de spelletjes en de optocht organiseren.

In de volgende Bregebidler zal het complete programma staan en tijdens het lijstlopen zal het programma ook weer worden uitgedeeld. Kijk voor tussentijdse nieuwtjes ook op onze facebook pagina Feinteboun doarpsfeest Aldtsjerk/Readtsjerk.

Wij hopen weer op sfeervol en gezellig dorpsfeest in 2019 en hopen iedereen daar te treffen! Met vriendelijke groet namens de Feinteboun - Wouter Hooghiemster 9


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


40 jier Fûgelwacht Trynwâlden

(Voor een nederlandstalige versie klik hier: http://www.fugelwachttrynwalden. nl/data/documents/Jubileum-Vogelwacht-dorpskranten-layout.pdf ) Kommende maitiid, op 10 april 2019 bestiet de Fûgelwacht Trynwâlden 40 jier. Op 10 april 1979 kamen de fûgelwachten fan de doarpen Oentsjerk, Gytsjerk, Aldtsjerk en Mûnein oerien om fierder te gean as ien wacht mei de namme Fûgelwacht Trynwâlden. Wy wolle dit moaie barren fiere troch op sneon 13 april in iepen dei te organisearjen. Moarns is der in tal ekskurzjes om de Trynwâlden: - Yn de Bouwepet hawwe wy moarns ús moanlikse wetterfûgel telling mei in ekskurzje, - Yn it Bûtefjild is der in ekskurzje by skiepeboer Hessel Boersma oer greidefûgels en in greppel plas-dras - Us obserfaasje hut oan de Wiinzerdyk is fan 10.00 oant 11.00 oere iepen. Hjir kinne jo greidfûgels sjen, hearre en belibje. Aktiviteiten wér by jo sjen kinne wat wy dogge en wêr’t wy it foar dogge. Middeis binne wij yn it park Stania State te finen. Dêr binne fanôf 13.30 oere de folgjende aktiviteiten: Foar de bêrn: - polsstokspringen, - nêstkast- en bijenhotel timmerjen en - mei leskisten oan de slach. Fierder binne der yn elts gefal: - in demonstraasje beamklimmen, - in ekzkurzje troch it park Stania State (hearre wy al sjongfûgels?) - einekoer flechtsjen (Feriening De Strampel, mei Rypke Glas en Hendrik Kooistra) - foarljochting oer greidefûgels en oare fûgels yn ús wachtgebiet. Yn elts gefal binne der staltsjes fan de BFVW, Staatsbosbehear, Trynergie en fansels fan ús eigen wacht. Feiling: Jo kinne biede op houten bylden en opsette fûgels út de samling fan Jan Faber. Op de neimiddei, fanôf 16.30 oere is der in ynformele gearkomst foar leden, noege gasten en elk dy’t belanstelling hat. In dei yn it ramt fan ús krewearjen foar de fûgels en harren leefgebieten, fersoarge troch de leden. Fansels foar leden mar foaral ek foar belangstellenden út de Trynwâlden en omkriten It programma, weryn werom sjoen wurdt, mar foaral ek sjoen wurdt nei it no en de takomst, is foar in grut part klear. Ynwenners fan Trynwâlden en omkriten kinne dizze dei , 13 april 2019 al fêst yn harren aginda sette. Wy binne ek te folgjen op ús webside fugelwacht-trynwalden.nl 11

Bestjoer Fûgelwacht Trynwâlden


VERGROOT UW WOONCOMFORT

Bouw uw droomserre samen met De Boer Serrebouw 058 256 2332 • Andringasingel 13, Oenkerk

www.deboerserrebouw.nl


Het verhaal van een laatbloeier Op de basisschool heb je het naar je zin, je kan meekomen maar scoort net voldoende. In groep 8 krijg je als advies om naar het vmbo te gaan en de beroepsgerichte leerweg te volgen. Na enig overleg meld je je aan: je werkt immers graag met je handen.. Je kiest voor elektro- en installatietechniek. Vooral de stages zijn leuk en op niveau 4 haal je diploma. Door naar het mbo: je keuze valt op podium techniek, dit bestaat uit licht- en geluid techniek. Deze opleiding wordt gegeven in Drachten. Je moet wennen, maar het gaat goed. De “leervakken” kan je makkelijk volgen en de kennis in praktijk brengen gaat ook prima. De stages zijn super, maar hier begint wel de twijfel: altijd in het weekend werken en bij nacht en ontij op pad. In je omgeving maak je kennis met vrienden die gaan studeren en het zaadje gaat groeien. Ook op het mbo haal je op niveau 4 je diploma en ondertussen heb je je georiënteerd op de mogelijkheden voor een vervolgstudie en dat wordt Civiele Techniek aan de Hanzehogeschool in Groningen. Voor deze hbo-opleiding volg je in de zomervakantie extra wiskunde en je wordt toegelaten! Super gemotiveerd, met een enorme wilskracht haal je met een beetje vertraging je propedeuse en daarna gaat het, zoals ze dat zeggen, van een leien dakje…..Je afstudeerscriptie die je samen met een medestudent maakt wordt zo goed beoordeeld dat jullie er op school en landelijk (bachelor scriptie prijs 2018) prijzen mee winnen. Een baan heb je al te pakken voordat je bent afgestudeerd.

Bovenstaand is mijn verhaal als laatbloeier geschreven vanuit de visie van mijn moeder. Soms is het lastig om je draai te vinden. Echter als je de goede kant op kijkt, de juiste mensen om je heen hebt en doorzettingsvermogen toont blijkt er ineens van alles mogelijk te zijn. Laat anderen niet definiëren wie je bent, definieer jezelf.

Paul Sinnema

Link naar de scriptie: https://www.h2owaternetwerk.nl/images/magazine/h2ojan19print.pdf

Het zal je maar gebeuren – al je vrienden werkloos…. en dan begint jouw drukke carrière Boek Aldtsjerk

Hierbij doen wij nogmaals een beroep op u/jullie om ons te helpen bij het samenstellen van een boek over Aldtsjerk. Wij willen graag oude foto's lenen van met name: De Smidshoek, De Kûpershoek, De Cichoreifabriek (in 1948 afgebroken), de houtfabriek/handel van Attema (afgebrand in ......?). Ook zijn oude foto's van de jaren 1925-1950 zeer welkom! Na gebruik worden de foto's uiteraard bij u terugbezorgd. (vergeet niet uw naam/adres te vermelden). Het materiaal graag brengen bij: Annie Pietersma, Eysingapaed 56, Aldtsjerk Bij voorbaat hartelijk dank - de werkgroep.

13• •

Wat te doen met gebruikte theezakjes: • Heb je last van nare geurtjes in de koelkast, prullenbak of schoenen? Hang dan een droog theezakje in de koelkast en ververs deze 2 keer per maand. Geen thee, dan kun je hiervoor ook de inhoud van je gebruikte koffiefilter nemen. • Als je knoflook, vis, of ui gesneden hebt, dan krijg je deze geur snel van je handen door ze te wassen met de inhoud van een gebruikt theezakje. Vermoeide ogen? Bij vermoeide ogen, een geïrriteerde huid of zonnebrand werkt een gekoeld en vochtig theezakje kalmerend. Heb je last van wallen? Ga dan rustig liggen en leg er zo’n 10 minuten warme theezakjes op. Goed voor je tuin: Theewater en ook de theeblaadjes uit de gebruikte theezakjes kun je gebruiken in de tuin. Strooi het theewater en of de theeblaadjes rondom de planten in je tuin. Dit beschermt de planten tegen schimmelinfecties en ook de bodem wordt zo meteen bemest. Weg met ongedierte - Muizen en ook ander ongedierte hebben een hekel aan de geur van thee. Met name de geur van muntthee. Leg de gebruikte zakjes op de plaatsen waar ze naar binnen komen of in de keukenkastjes.

Nog wat andere tips – ter voorbereiding op de voorjaarsschoonmaak: • Krassen op meubels verwijder je met een mengsel van olie en azijnwater. • Eikenhouten meubels krijg je schoon met bier • Leren meubels wrijf je in met een vochtige doek met olie en azijn • Gestoffeerde meubels met een vochtige doek met azijnwater. • Vieze hoekjes in de magnetron maak je schoon door een kom met water en citroen uitgeperst in de magnetron te zetten. Laat de magnetron net zo lang draaien tot het water een minuut kookt. Laat vervolgens de kom in de magnetron afkoelen. Het meeste vuil is er dan afgedropen, de laatste beetjes kun je wegvegen. • Maak de wasmachine schoon met soda en hij is weer als nieuw. • Last van kalkaanslag? Doe witte natuurazijn op een doek of schuurspons en boenen maar. • Je bad blinkt weer als je het schoonmaakt met een sponsje met karnemelk. 15Ut ’e skoalle klapt . . . . .

Hieronder kijken de kinderen van groep 4 en 5 – terug op de winterperiode: Marieke: Ik vind de winter leuk, omdat ik een sneeuwpop kan maken en kan schaatsen met mijn familie. Ik vind het leuk om met mijn zusjes op de slee te zitten en mama gaat de slee trekken. Met onze school gaan we weer naar schaatsles. Dat is erg leuk. Daar kan je meer leren. Douwe: Ik vind de winter best leuk. Ik speel graag in de sneeuw. Ik bouw met mijn broer vaak een sneeuwpop. Ik doe met mijn broer een sneeuwballengevecht. Richard: De winter is leuk, want je kan sleeën en skiën en een sneeuwballengevecht houden. Je kan ook een sneeuwpop maken en schaatsen en een sneeuwengeltje maken. Sneeuwscheppen vind ik ook leuk. Dat doe ik vaak als er sneeuw is. Thys: De winter is zo mooi. De dieren houden een winterslaap. Dan slapen ze de hele winter door. De beer, egels en vleermuizen houden een winterslaap. De beer komt niet uit zijn hol. Hij blijft liggen. Roy: Ik vind de winter leuk, omdat je dan een sneeuwballengevecht kunt doen en sneeuwpoppen kunt maken. Ik kan ook met mijn zusje sleeën en met mijn broer kan ik schaatsen. Ik vind het leuk dat we met school gaan schaatsen. We gaan naar de ijshal in Leeuwarden. We krijgen er 4 keer schaatsles. Finn: De winter. Het sneeuwt. Je kan schaatsen en sleeën. Je kan ook skiën en sneeuwpoppen maken. Sneeuwballen en sneeuwengeltjes en nog veel meer. Als je klaar bent met spelen dan kan je naar binnen en daarna kan je weer verder spelen. O, en nog 1 ding. Een paar dieren hou-

den een winterslaap. Yldou: Hoi, ik ben Yldou. We hebben nu Engels op school. We hebben ook al veel geleerd, maar het is best moeilijk. We kennen al dieren en kleding en meer dingen. Lion, zebra, horse, snake, rabbit. Anne-Fleur: Ik vind sneeuwballen maken leuk. Ik vind het leuk om sneeuwpoppen te maken. Vorig jaar hebben we een hele grote sneeuwpop gemaakt. Daar viel toen steeds 1 ding vanaf. Dat moesten we dan weer vastmaken met sneeuw. Twan: Lekker spelen in het bos en spelen in de sneeuw. Sneeuwpoppen maken en hutten maken. Dat zijn leuke dingen om in de sneeuw te doen. Djurra: Hello, I’m Djurra. I’m 8 years old and have two guinea pigs. Ik praat wel Nederlands hoor, maar wij hebben Engelse lessen en dat vind ik heel leuk. Wij hebben nu thema familie. Ik heb deze woorden geleerd: brother, son, daughter, sister en nog veel meer en dat was het dan. Bye,bye. Tess: Ik vind het leuk om in de sneeuw te spelen maar dan krijg je het wel koud. Dan ga ik gewoon naar binnen naar de kachel, maar op school kan dat niet de hele dag. We moeten ook werken. Bijvoorbeeld Engels. Dat vind ik heel leuk. Ik vind het wel een beetje moeilijk maar ik ken wel een paar woorden. Grootvader = grandfather , grootmoeder = grandmother, stiefvader= stepfather, stiefmoeder = stepmother, vader = father, moeder = mother, kind = child, zoon = son, dochter = daughter, zus = sister.

17


Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Aldtsjerk

Namens DBA aanwezig: Marja de With, Hester van Delft, Marten Pietersma, Rinus Roodvoets, Chantoine Boomsma en René Bremer Namens Aldtsjerk Foarút: Jolt Andela en Han Westerhof Namens de politiek aanwezig: Gert v.d. Meijden (CDA), Gerryt Jullens (FNP) Met kennisgeving afwezig: Paul Boelens, S. vd. Werf (PvdA) Aantal aanwezigen: 27

1. Opening De voorzitter Hester van Delft opent de vergadering 19:55 uur en heet iedereen van harte welkom. 2. Mededelingen/ bestuurszaken Dorpsbelang Aldtsjerk lid Paul Boelens heeft i.v.m. zijn drukke werkzaamheden veelal in het buitenland besloten niet nog een termijn als lid DBA te kunnen voortzetten en gaat ons verlaten. We zullen hem als persoon en ook zijn inzet zeker missen en zoals te doen gebruikelijk nemen we nog even persoonlijk afscheid tijdens een gezamenlijk etentje. René Bremer is bereid gevonden om ons te komen versterken en Paul zijn plek in te nemen. De voordracht van René wordt akkoord bevonden door de aanwezigen en René stelt zich vervolgens kort voor.

3. Verslag voorjaarsledenvergadering van 11 april 2018 Er waren geen op-of aanmerkingen over het verslag. Met dank aan de notulist is het verslag derhalve vastgesteld. Er wordt nog aangevuld dat de in het verslag genoemde blikvanger inmiddels is geplaatst voor de vijver op splitsing Eijsingapad / Freuleleane. In de zaal wordt opgemerkt dat deze op de verkeerde plek staat. Over een langere periode zal dit worden geëvalueerd. Hester vertelt nog aan dat er inmiddels door een aantal mensen druk gewerkt wordt aan een dorpsboek en dat input vanuit het dorp zeer op prijs wordt gesteld.

4. Waar is dorpsbelang zoal mee bezig geweest? • Buslijn 51 - Hester geeft een update van de laatste ontwikkelingen. Er is nog geen definitief verkeersbesluit over de exacte plaats en invulling van de bushalte aan de Marwei (N361). Hester laat de schets (zie foto) die de Provincie tot dusver heeft gehanteerd aan de zaal zien. De aanwezigen zijn zeer bezorgd over de veiligheid van de busreizigers die daar moeten inen uitstappen. Medio 2019 staat groot onderhoud voor de N361 gepland en dan zullen alle veiligheidsaspecten, inclusief die m.b.t. de bushaltes, worden ingevuld. Vanuit de zaal wordt gevraagd of er door de bewoners bezwaar kan worden gemaakt. Pas als de aanvraag voor plaatsing van de bushalte openbaar bekend wordt gemaakt kan men bezwaar maken. (www.overheid.nl)

18


Ter aanvulling m.b.t. Buslijn en Traverse geeft de heer Gert van der Meijden nog aan dat hij de ongerustheid van de aanwezigen, ten aanzien van de veiligheid van de buspassagiers en de onvrede over de manier waarop het strekken van de buslijn 51 wordt doorgezet, zal aankaarten bij het college van Tytsjerksteradiel. De burgemeester heeft veiligheid zelf in portefeuille. • Werkgroep Traverse - Rinus geeft in aansluiting hierop aan, dat de DB’s van de dorpen Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk hun krachten bundelen middels een aparte werkgroep, die de wensen ten aanzien veiligheid en het oplossen van knelpunten op de N361 vanaf de ovonde bij Aldtsjerk tot aan de E10 bij Ryptsjerk gaat bespreken met de gemeente en de provincie. DBA Oentsjerk heeft middels een enquête de mening van het dorp gevraagd over voorgestelde oplossingen voor de knelpunten op het traject binnen Oentsjerk. In te zien op www.trynwâlden.nl, waar deze ook door mensen uit de andere dorpen kan worden ingevuld. Dit is niet onbelangrijk, omdat de eventuele aanpassingen van het traject als doorgaande weg ook voor de andere dorpen gevolgen kunnen hebben. • Aldtsjerk Foarút - Er is regelmatig overleg tussen besturen Aldtsjerk Foarút en Dorpsbelang Aldtsjerk. • Kerst - In het kader van Kerst komt er weer een kerstboom op het grasveld bij de flat. De boom zal worden voorzien van duurzame verlichting. • QR code - DBA heeft gevraagd om uit te zoeken of het plaatsen van informatieborden met QR code in het dorp, bij voorbeeld bij de haven, voor bezoekers. Door het scannen van de code wordt de bezoeker doorgelinkt naar een aparte pagina op de website trynwalden.nl. waarop interessante informatie over het dorp is te vinden. Hierover moet technisch nog het een en ander worden uitgezocht en deze klus is door het bestuur uitbesteed. • Leden om útens - Mensen die Aldtsjerk verlaten en ergens anders gaan wonen, kunnen lid blijven van DBA. Ze krijgen het verslag en de uitnodigingen van de vergaderingen van ALV, betalen ook contributie maar hebben geen stemrecht. Pauze

5. Aldtsjerk Foarút Han Westerhof geeft toelichting op de stand van zaken en geeft kort aan welke stappen zijn gemaakt sinds de ledenvergadering in april jl. Er is contact geweest met Vof Eeltsjemar m.b.t. zandwinning. Inmiddels is duidelijk dat er wel belangstelling is voor het zand maar het oude bod blijft gestand en het wordt dan in twee keer gewonnen waarbij ze zelf bepalen wanneer dit gebeurt. Daarmee komen we niet verder en kunnen geen concrete afspraken worden gemaakt. De financiële kurk is daarmee uit het project gehaald en is men op zoek gegaan naar alternatieve geldbronnen. Er zijn op verzoek van de gemeente contacten gezocht met partijen die met AF in zee willen en daarmee een deel van de risico’s willen dragen. Inmiddels is een partij gevonden die een tiental kavels wil afnemen en hierop twee onder een kap woningen wil bouwen. Er zijn gesprekken geweest met zowel de oud wethouder Schippers als ook zijn opvolgster. In deze gesprekken is het volgende gevraagd; • Plan met klein meer – gemeente zegt nogmaals dat dit niet kan, is in de raad besloten. • Plan met groot meer – hier is geen geld voor en gemeente wil dit probleem niet oplossen met voorfinanciering. Laatste mogelijkheid is om dit nogmaals voor te leggen aan de raad en te proberen het plan voor de laatste keer van de grond te krijgen. Als dit onverhoopt niet lukt om dan tenminste het wooncontingent van 23 woningen voor Aldtsjerk te behouden. De behoefte aan extra

19woningen is immers nog steeds actueel. Ook bouwen op een andere plek is voor het dorp geen probleem als we de woningen er maar bij krijgen. Gert v.d. Meijden merkt op dat binnen de gemeente op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe woonvisie voor de komende jaren. Aan dorpen zal worden gevraagd plannen in te dienen voor deze woonvisie en als de dorpen aangeven dat ze extra wooncontingent willen dat zal dat worden toegekend. Op 10 januari 2019 is de eerstvolgende raadsvergadering waar AF en het dorp dit kunnen voorleggen. Tot slot wordt nog opgemerkt dat we het plan ook kunnen verduurzamen en tegelijkertijd een financiële basis leggen door het plaatsen van zonnepanelen. 6. Rondvraag Geen vragen

7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur en bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid.

Kerst Inn 2018

Under it spyljen fan “Respect” fan Aretha Franklin kamen de skoallebern de tsjerke yn. Harren selsmakke letters goed yn de hichte hâlden. It wie fuort dúdlik: Respekt wie it tema, respekt ha foarelkoar. Ivo van Hijum, ús organist wist ús mei “Something just like this” fan Cold Play en mei “Con te Partiro” fan Andrea Bocelli hearre te litten, dat ek dit op Krystjûn op in tsjerkeoargel geweldich klinkt. It Koar en de Bazuin binne ús fêste gasten, sûnder harren sjongen en spyljen gjin Kerst Inn. De skoallebern droegen gedichten foar, rapten fanôf de preekstoel en songen as klysters. Dat sjongen wie moai en sá suver, fertelde Meester Biesma ús. Meester siet allinne en wie ophelle en dat hie him bêst foldien. Ferbining is hjir wol it juste wurd. We meitsje dêr mar in gewoante fan. Takomm’jier rydt de krystbus en hellet jimme op as jimme krystjûn meielkoar fiere wolle yn ús moaie Aldtsjerkster tsjerke. Ferbining moat der wêze, it doarp moat libje, der meielkoar foar stean! Sa ek de jonges en fammen dy’t mei helpe om de tsjerke yn krystsfear te bringen en letter alles wer mei opromje. En wat seagen we dit jier? Trije jonge fammen, krekt fan de basisskoalle, se wolle ek graach meidwaan! Wat in wille hienen Ilse Andela en Jade van der Kooi mei harren gedicht oer “Respekt” en wienen jimme ek ûnder de yndruk fan Frederike de Vries mei har moaie stim en liet “Leef met elkaar”? Doch it harren mar ris nei. “Fields of Gold” spruts de minsken tige oan. Marte Koster sjongt it ek sa moai mei har “Friends”. Ek “Sad Lisa” fan Cat Stevens wie bysûnder. Ferbining troch meielkoar te sjongen, te hearren, te genietsjen, de stap te setten om ek mei te dwaan, op wat foar manier dan ek. We litte ús dizze kâns net ûntnimme! Oan’t takomm’jier leave minsken!! 21

Gryt van der Polder


* BOKSEN * SPINNING * FITNESS * PILATES

* CARDIOTRAININGS * GROEPSFITNESS * KRACHTTRAINING * VIRTUELE SPINNING

* FIT EN STRENGTH * SPORTMASSAGE EN * 55+FITNESS MEDICAL TAPING * VOEDING * ZONNEBANK


Rubriek 13+ - 20-

Om ook de oudere jeugd aan bod te laten komen in de Bregebidler houden we af en toe een interview met een van hen.

Voor deze rubriek had ik voor dit nummer van de Brêgebidler een interview met Frederike de Vries. Frederike is bijna veertien jaar en woont met haar broertje Frans Jacob, die 11 jaar is, mem Wietske en heit Geert aan de Miedemaweg. Er zijn veel huisdieren: heel veel vissen in een aquarium binnen en vissen in de vijver buiten. Buiten heeft de familie ook nog een volière met vogels (is een hobby van haar vader). Ook hebben ze nog een kat.

Frederike fietst meestal naar school, het stedelijk Gymnasium in Leeuwarden. Ze zit nu in de tweede klas met in totaal 29 kinderen. Dat is wel erg druk, maar ze hebben een hele leuke klas, dus dat scheelt. Een favoriet vak heeft ze niet, Latijn is wel erg moeilijk, maar Grieks valt eigenlijk wel mee. Op de vraag of Frederike al weet wat ze wil worden zegt ze heel snel ‘ja’! Ze wil graag geneeskunde studeren om daarna nieuwe medicijnen te ontwikkelen tegen ziektes, zoals bijvoorbeeld kanker.

Voetbal is de sport die Frederike enthousiast beoefent. Natuurlijk doet ze dit bij VC Trynwâlden, ze speelt mee in een team met jongens. Haar positie is meestal rechtsachter. Het team heeft in de eerste klasse de competitie gewonnen, nu wordt er competitie in de promotieklasse gespeeld, mochten ze die ook winnen dan mag er in de hoofdklasse gevoetbald worden. Nu spelen ze veel oefenwedstrijden.

Hobby’s zijn er ook: Frederike zingt heel graag en zou best zangles willen hebben. Ook luistert Frederike graag naar muziek, met name popmuziek en Nederlandse rap. Eigenlijk besteedt ze hier wat teveel tijd aan…….samen met haar broertje (die drumles krijgt) probeert ze een eigen muzieknummer te schrijven. Af en toe kookt Frederike, met name iets uit de buitenlandse keuken zoals pasta of sushi.

Favoriet vakantieland van de familie is Duitsland: de Eiffel en de Hartz. Er wordt dan veel gewandeld. Dank je wel Frederike voor je spontane medewerking aan deze rubriek. Het was gezellig.

23

J.S.


Ruim & plezierig Ruime winkelen gstijden openin

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur Donderdag en vrijdag tot 21.00 uur Zondag van 12.00 tot 18.00 uur De Haven 5, Gytsjerk 058 - 256 1370 • info@ahgytsjerk.nl

Iedere klant tevreden de deur uit!

1400m 2 winke l plezie r!


Buorkje by de buorlju: Folkert en Dieuwke Post

Voor Voor de rubriek Buorkje by de buorlju waren we deze keer te gast bij: de familie Post , bestaande uit Folkert, Dieuwke, Bjorn (4) en Maud (1) - aangevuld met 2 paarden, 1 veulen, 1( gast)veulen en 3 katten. De familie woont sinds januari 2018 aan de Rhaladijk in Aldtsjerk.

Waarom is er gekozen voor het Aldtsjerk? Zowel Dieuwke als Folkert waren al jaren bekend met de Trynwâlden. Folkert had hier vrienden waar hij mee optrok en Dieuwke heeft een tijd in Munein gewoond. Omdat Dieuwke graag haar paarden bij huis wilde hebben viel hun oog op de bouwgrond met weiland in Aldtsjerk. Na twee jaar plannen maken en het doorlopen van de vergunning procedure kon er in december 2016 gestart worden met de bouw van het huis. Inmiddels is het gezin helemaal gesetteld, Bjorn gaat met veel plezier naar Sinnehonk en Folkert is vooral blij dat het hier minder hard waait dan in zijn oude woonplaats Oosternijkerk.

Wat wilde je vroeger worden en wat ben je geworden? Folkert zei als klein jongetje al dat hij bij de marine wilde in een duikboot of op een booreiland. Daar heeft hij zich aan gehouden: na de MTS-werktuigbouwkunde is hij sinds 2006 werkzaam op een booreiland. Gestart in onze eigen Noordzee werkt hij nu al weer een aantal jaren in de golf van Mexico, aan boord van een groot booreiland waar met 180 man in een 24/7 dienst geboord wordt naar gas en olie. Folkert werkt 4 weken op het booreiland en is daarna een aantal weken thuis. Dieuwke wilde iets met dieren / paarden doen, maar heeft op een gegeven moment besloten dat zij van haar hobby niet haar werk wilde maken. Sinds 2005 werkt ze als thuiskapster, dat bevalt prima omdat ze haar werktijden nu om de zorg voor de kinderen heen kan plannen. Hoe drinken jullie je koffie? Dieuwke drinkt haar koffie zwart met een zoetje en Folkert met melk en suiker.

Zijn er hobby’s? Zoals verwacht zijn paarden de grote hobby van Dieuwke, zij is dagelijks bezig met de verzorging van de paarden en gaat binnenkort de paarden ook weer berijden. Verder is ze druk met de kinderen. Folkert houdt van auto’s, vooral aparte / exclusieve auto’s. Toen hij meer vrije tijd had kon hij zich prima vermaken met vissen en zoektochten met de metaaldetector.

Welk boek ligt er op je nachtkastje? Op dit moment is er thuis door de drukte met de bouw van het huis, de paarden en de kinderen geen tijd om rustig te lezen, maar voor Folkert ligt het boek ‘Captain Henk (Kuipers – van No Surrender) klaar om mee te nemen naar zijn werk. Dieuwke heeft gemerkt dat zij een (spannend) boek niet kan neerleggen 25


Kantoor Kaastra Miedemaweg 29, 9064 KL Aldtsjerk kantoorkaastra@outlook.com 06-25386438

◊ Verzorgen van uw inkomstenbelasting ◊ Helpen met uw huishoudboekje

◊ Verzorgen van uw bedrijfsadministratie ◊ Doen van BTW aangifte

◊ Verzorgen van de bijbehorende correspondentie

VERTROUWD BIJ U THUIS

✔ Thuiszorg ✔ 24-uurs alarmering ✔ Hulp in de huishouding

www.patyna.nl

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing?

0900 - 1722


zonder het in 1 ruk uit te lezen en dat dat haar nachtrust niet ten goede komt – vandaar dat zij momenteel niet aan een boek begint.

Welke auto rijdt je en welke zou je willen rijden? Op het moment van dit interview was net de wensauto aangeschaft, een blauwe BMW X5 M – dus voorlopig zijn Dieuwke en Folkert meer dan tevreden.

Wat heeft veel indruk op je gemaakt? Voor beiden is de geboorte van Bjorn en Maud een indrukwekkende gebeurtenis, maar ook het plotselinge verlies van Folkert’s broer op veel te jonge leeftijd.

Wat is je favoriete menu en wie kookt het vaakst? Eigenlijk eten ze altijd lekker, zowel van de Hollandse pot, als verschillende pasta’s. Er is geen vaste verdeling in de keuken, wie het eerste thuis is begint met de voorbereiding van de maaltijd.

Wat is je favoriete vakantieland / vakantie herinnering? Direct wordt de vakantie op Aruba genoemd, waar niet alleen gesnorkeld werd, maar waar Folkert ook het huwelijksaanzoek heeft gedaan.

Ben je een ochtend- of avond mens? Beiden zijn echte avond mensen dus dat gaat prima, waarbij vooral de lange zomeravonden favoriet zijn.

Bedankt voor de gezellige ontvangst en jullie medewerking aan deze rubriek!

Op de achtergrond van de foto linksboven ligt de vrachtboot van de Beurtdienst Oudkerk-Leeuwarden v.v. De motorboot werd zomers ook gebruikt voor tochtjes met familie en vrienden naar bijvoorbeeld het Skûtsjesilen naar Eernewoude en Grouw. De boot was eigendom van de familie Doeije Sape Bloemhof (de pake van Doeije Bloemhof van Klaske). Verder is het oude café te zien, welke afbrandde in 1982. De boerderij op de achtergrond en het huis ervoor waren eigendom van K.S Miedema en later zijn zoon S. Miedema. Later werd dat verkocht aan D.S. Bloemhof.Hij had hier zijn Fourage, maar woonde aan de van Sminiaweg. Tsjip Bloemhof heeft er geboerd. Hij was echter geen echte boer en schakelde later over naar vrachtauto’s. In het huis tegenover het café, waar nu Leo en Madeleine Bijzet wonen, woonden Hans en Willemke Dijkstra. Genoemde Klaas. S. Miedema was van 1881 tot zijn overlijden in 1913 voorzitter van IJsclub Oudkerk.Zijn zoon Sytze K. Miedema zette het voorzitterschap voort. Zijn zij de naamgevers van de Miedemaweg??

Bronnen: Robijn archief in bezit van Stichting Cultureel Erfgoed Trynwalden, het boekje: In iisklub mei in doarp, Klaske Bloemhof en Sietske Boersma-Dijkstra.

27


Auto- en motortechniek APK keuringsstation Jonge gebruikte auto's

Boerfinne 2, 9064 DG Aldtsjerk Telefoon: 058 - 256 16 41 Mobiel: 06-1033 1035 aircotech@hetnet.nl www.aircotechalgra.nl


Fakânsje Dubai 2019

Dei 1 en 2 yn Dubai, Jitske wol graach in kear de sky- line fan Dubai sjen, fan dêr dat op 9 jannewaris Popke ús nei de trein, yn Ljouwert, bringt rjochting Skiphol om jûns mei it fleantúch nei Dubai te fleanen. It is noflik reizgjen mei de trein en kinne útstappe by fertrek hal 3 wer’t wy ek wêze moatte. De koffers ynleverje giet maklik, troch de dûane is it efkes ho. Jitske stiet mei myn pas by it poartsje en dan kom je net fierder. As alles skant wurde moat, moat alles by har neisjoen wurde, ik bin samar klear. Slippers yn’e tas is it probleem, nei dit alles op nei in rook hok, der moat dochs wol efkes ien rookt wurde. Dan nei de Mc Donalds en it wiksel kantoar om jild te wikseljen. Om 22.00 gean wy de loft yn, it is smoarhjit yn de Airbus a 380-800. Wy ite lekker en sliepe dochs wol wat. Sa om fiif oere hinne komt der noch in broadsje foarby. De lâning wurdt fier fan te foaren ynset, de earen sitte my pot ticht, duorret even foardat it wer oer is. De koffers ophelje en nei de útgong, dat is noch wol efkes rinnen. Hjir stiet in man mei in ANWB boerd ús op te wachtsjen As elk der is ride wy mei in bus in rûte troch de stêd, en sjogge wy in âld stik Dubai. It is wol nijsgjirrich de huzen mei spesjale fentilaasje op it dak. Dan op nei it Fort Al Fahidi wer’t in museum yn is. Moai om te sjen hoe it earder om en ta giet. De souk mei syn krûden, side en oare dingen is de folgjende stop, mar wy moatte earst wol mei in lyts boatsje oer de ,,Kreek” om der te kommen. Wy nimme de ,,goud” strjitte. Allemachtich wat in goud. As wy út sjoen binne rinne wy wer nei it begjin punt. Elk is der al, mar de âldste fan de groep (87) is der net. Twa manlju der op út, komt beppe Nel fan in hiel oare kant. Hja wie it paad kwyt, hat it horloazje ek net lyk set en is dea wurch. No hie ik der ek lêst fan en bin op in tuorke fan wetter fleskes sitten gien. It iten sa tusken de middei, is yn in 5 stjerren restaurant. Der is gjin nee te krijen en tige lekker. Hjirnei ride wy by de see lâns en meitsje in tusken stop. Dan komt der mei grut geweld in oranje Laborgini fan 2010 oan. Jitske is daliks ferkocht en freget oft der in foto fan har makke wurde mei, yn’e auto. Dat mei, ik kin net efter bliuwe. Doe wiene der mear, fan âld oant jong makket der gebrûk fan. Doe in toer troch it nije part fan Dubai u.o it Palm eilân, mar dit komt net ut’e ferve, dêrfoar moat je tige heech sitte oars sjogge je it net, wol prachtige gebouwen, tige heech. Doe op nei it hotel, wy binne allegearre gear, ite jûns noch wat dogge in lyts kuierke en jouwe ús del. Dei 3 Dubai, Hjoed is in noflike dei, lekker moarnsiten en oant healwei de middei neat dien. Om twa oere meitsje wy ús klear om letter dy middei op safary te gean mei in Jeep. De tiid kloppet net, wy stean in oere te gau klear. Gjin panyk it is moai waar. As wy dan al fuort sille is der in auto te let. Al mei al is it 20 minuten letter. Wy ride in moaie rûte mei dúdlike útlis fan alles wat wy tsjin komme fan de sjauffeur. Elk hat syn eigen park, Busnis park, Stúdzje park, it Medyske park, Media park en sa mear. Draafbanen fan hynders, auto’s en kamielen. Underweis komme wy in lange muorre foarby, hjir efter sitte de stallen en de hynders fan de Sjeik. Nei in oere wurdt der lucht ut’e bannen helle, dan ryd it better yn it sân. Nei in hiel gehobbel en geslip stopje wy efkes. It is wol nedich, Jitske en ik binne beide net sa helder mear. Nei it iten fan in koekje giet it wer better. Nei wer in ein hobbeljen stopje wy foar it ûndergean fan’e sinne. De sjauffeur makket foto’s fan de sinne op ús hân, is net hielendal slagge. Dan binne wy ek gau op it plak 29


Uw zelfslachtende slager Canterlandseweg 12, Gytsjerk

Uw vlees- en barbecue specialist Tel.: 058 256 13 62

e-mail: slagerijrijpma@planet.nl www.slagerijrijpma.nl (ook voor on-line bestellen)

kwaliteit goede service scherpe prijzen


wer’t wy wêze moatte. Wy binne te let om op it kamiel, it is te tsjuster. Nei in lekker hapke foar ôf is der in BBQ. Jitske hat ûndertusken in rôffûgel yn’e hân en op’e holle, mar ik wie earne oars wat ek nedich wie. De show dy’t folget begjint mei in búk dûnseres, in rûntsjes draaiende jonge, mei en sûnder kleurde ljochtsjes, letter as fjoer spuier. Werom yn de auto, sitte wy sa te praten dat de sjauffeur ynienen sei, ,,Ladys, op’e efterbank, sjoch nei links.” Wy sjogge in soarte fan kermis mei prachtige kleuren. Fan elk wrâlddiel stiet der wat. Wer by it hotel gean wy mei de lift nei de 43 ferdjipping, foar de foto’s, in prachtich útsjoch, mar om der te sitten kostet 2000 diram, € 500, by it rut, dan mar gewoan oan’e bar. Gesellich sitten. Dei 4 Dubai, nei it skip de Splendida. Net te betiid fan it bêd, dus let ite. It Ingelsk moarnsiten smakket nearne nei, de lytse broadsjes wol. It twadde bakje kofje duorret in hûnelibben, mar as it komt, komme der twa. Ik kuierje in blokje om, fjouwer kear nei links en ik bin wer teplak. It is net de muoite om earne oars hinne te gean, as je der binne moat je werom. Wylst wy sitte te wachtsjen komt der in frommeske by ús sitten. Har man wurket foar in bedriuw yn Nederlân, ien wike yn de moanne yn Dubai. Hja wiene der foar de 24 oere race fan de Formule 1. Us koffers, fersjoen fan in troch ús sels yninoar prutste label wurde, as de sjauffeur der is, nei de bus brocht. Yn in goed heal oere ride wy nei de haven wer’t de Splendida leit. Allemachtich wat in skip. It is net drok as wy oan board gean en foardat wy op it skip binne ha wy it earste luchtsje al om ús hinne. Lang om let komme wy by ús hutte op dek 12. Dan nei dek 14 foar wat iten. Wy komme de aardige minsken fan de dei derfoar tsjin Kees en José, mar kinne net by harren sitte. Wy kinne ite en drinke wat wy wolle. Wer by de hutte oankaam binne de koffers der en de jierdbeien mei sûkelade stean ek klear. Smeitsje goed. Wy ferkenne de boat en gean om goed 18.00 te iten. Wy sitte mei sân minsken oan tafel. In jonger stel falt it tige tsjin, hie in tafel foar twa ferwachte en lieten dat ek dúdlik blike, dan komt Jitske mei in pear moaie opmerkingen, alles mei, hja hoege hjir net te sitten en kinne altyd nei dek 14 gean. It wie net sa bedoeld waard der letter sein.Wy ha se net wer oan tafel hân. De âldere frou, beppe Nel, 87 jier, komt by ús oan tafel. Nei it diner, wy binne ûnderweis nei de hutte, is der in ramp oefening, wy ha meidien sûnder swimfest, mochten it swimfest net ophelje. De oare dei yn Abu Dhabi, wolle wy mei in hop en hop of bus. Ik tink dat ik de pinpas brûke moat, en ferdwaal dus hielendal nei de hutte. It hie net nedich west, alles wurdt boekt op it paske wat wy krigen ha doe’t wy op it skip kammen, alles is bekend, je wurde net wei. Wy ferkenne it skip hjir en der en komme by it teäter, it like de Harmonie wol. wer’t in show mei Flamingo dûnsers is. In man dy’t entûsjast oan komt en sitten giet ferjit de sitting fan it stuoltsje nei ûnderen te dwaan. Der is gjin nee te krijen op it skip, in ferskaat oan bars, restauranten, swimbaden mei alles der op en der oan. Wolle jo fitness, kin ek. Entûsjaste jonges en famkes stean klear om de gasten op it skip te fermeitsjen. It skip giet om 23.00 fan wâl mei in ferske ,,Time to say goodbay” fan Andrea Bocelli, in moai gesicht. Wy helje noch in punt fan in Pizza en sykje de hutte op. Mei Jitske derby is it maklik. Dei 5, Abu Dhabi. Nachts wurdt der fean en sa binne wy de oare moarns by Abu Dhabi. Wy nimme de hop on hop of bus. Yn dizze bussen is Wifi, net ûnaardich, kin it thúsfront in teken fan libben fan ús krije, wy kinne útstappe wer’t wy wolle. De earste stop foar ús 31


Schuif ook eens aan voor KoďŹƒe, Lunch, Diner of kom Picknicken in het park

geniet als in vervlogen tijden Bekijk alle mogelijkheden op www.staniastate.nl

n i e u we nb o u w onderhoud voor

Rhaladijk 6, 9064 DD Aldtsjerk Telefoon: 058-2561465 - Fax 058-2561914


is de haven wer’t wy in tochtsje op in Dhow, in histoarysk, tradisjoneel houten skip, meitsje. It kin grif net út, der binne mar tsien man/frou oan board. Wer yn’e bus ride wy by it paleis fan de Sjeik lâns, wy ride troch oan de Sjeik Zayed moskee. Undertusken is it gleonhjit en wat in minsken as wy dêr oankomme. Fan in grut parkearplak ôf moatte wy ûnder de dyk troch nei de moskee. Jitske is der net op klaaid, die kriget it blau jak, mei kapusjon, oan. Oeral stean buordsje, gjin foto’s meitsje!! Elk makket foto’s, wy dogge gewoan mei. It is prachtich wat in gebou, sawol bûten as binnen. Wer yn’e bus beslute wy om net op de griene rûte rjochting Ferrari tema park, te stappen (oardel oere ) i.f.m de waarmte, mar ride mei nei de Abu Dhabi Mall. Wy sjogge fernuvere om ús hinne wat in winkels en wat in prizen. Wy hâlde it derom mar by kofje mei gebak. As lêste nimme wy de WTC souk mei. It is net drok en de minsken binne ek net optwingerich dus 100 punten. Hjir kinne wy letter wer op de bus nei it skip ta, oerstappe. Yn’e oankomst hal binne ek aardich mooglikheden om wat te keapjen, wat wy dan ek dogge. Dei 6, Sir Bani Yas. In bysûnder eilân wat de Sjeik oanlein hat, mei ien fan de grutste natuer reservaten yn de omjouwing Hjir rinne ek in 10.000 tal bisten. Wy wolle net sa betiid en beslute letter te gean. Mei in sloep wurde wy nei it eilân brocht. Der oankaam stiet der in BBQ klear ( alles komt fan it skip, wer thús kom ik der efter dat der ek hotels op it eilân binne. ) Der is in ferskaat oan fakânsje fertier, wy boeke dan dochs mar in rit mei in bus oer it eilân. It is spitich, mar wy sjogge twa, trije soarten bisten. It is krekt as op de Hege Veluwe, gjin bist te sjen. Oan’e oare kant fan it eilân hat de Sjeik in fakânsje ferbliuw mei fan alles der om hinne. It is de muoite wol wurdich. As wy werom binne, op it punt wer’t de sloepen lizze om werom nei it skip te gean hat Jitske kontakt mei Wifi. Wy hoege net lang te wachtsjen op in sloep, wy binne samar wer op it skip, nimme in snak en jouwe ús del op in lisstoel. Sa no en dan moat je de eagen wol goed iepen ha. Man en frou komme oan en wolle harren deljaan op in lisstoel. Mantsje klapt de stoel út, leit syn handoekje derop, giet sitten en docht syn T-shirt út, sokken, koarte broek, en leit dit op it útein fan de stoel, dan de ûnderbroek, komt by de koarte broek, stiet mei syn bleate niks ús kant op, en docht de swimbroek oan. Dan de frou, T-shirt út B.H of, boppestikje fan de bikiny oan. Dan it moaiste, mantsje hâld it oranje badlekken om har hinne, sa as yn de film,,Alleman?” Hja wrot út de ûnderbroek en docht it bikiny broekje oan. Sa klear. Fermaaklik. Letter sitte hja, fier fan alle oaren, smûk tegearre yn in bobbel bad. Wy ha net sjoen hoe hja wer yn’e klean kaam binne. By it diner komme wy der efter dat ien fan de manlju dy’t by ús oan tafel sitte op tiisdei jierdei is. Jitske is daliks beret en freget oan it haad fan de betsjinning oft der dan ek wat regele wurde kin. Der sil oan tocht wurde sa seit de Babs fan it skip. Dei 7, dei op see, In dei om op in lisstoel op it dek yn’e sinne te lizzen. Jitske leit de badhandoeken moarns betiid al op in lisstoel, beset. Sa kinne wy earst nei it buffet, melde dat wy mei wolle op ekskurzje nei Oman, is oanbeaen troch de ANWB. Wy meitsje der in noflike dei fan, ite en drinke op tiid en litte jûns foto’s meitsje, yn de lange jurk dy ik meinaam ha. Posearje is in keunst op him sels, mar it wurde moaie foto’s. It diner is wat lúkser, omdat it in gala jun is, it is allegearre moaier oanklaaid. Nei dat der fan de betsjinning frege is, of alles smakke hat, bestelle Jitske en in oar jong stel, wat by ús oan tafel sit, noch wat by dan hoege hja letter net mear nei it restaurant op dek 14. Jitske slept 33


-

Verhuur van graafmachines met machinist Gespecialiseerd in graafmachines van 1 tot 10 ton Grondverzet Werkzaam voor de infra/wegenbouw/nuts/hoveniers/ bouw/particulier - Transport van graafmachines tot 10 ton

Boerfinne 5 9064 DG Aldtsjerk Tel: 058-2561211 Mail: dijkstrahjh@gmail.com


tige min en doe hja troch de Hotel manager frege waard oft alles nei it sin is, leit hja út dat der nochal wat mei doarren slein wurdt. De goeie man bellet daliks, mar it jout neat. Letter komme wy der efter dat der in soarte fan spiel keuken skean tsjin ús oer is. Sa as alle jûnen noch in kop kofje op dek 14 mei beppe Nel , it is in moaie dei west. Dei 8, Oman, Jitske hat wer net goed slept, de man fan it hotel wezen dy’t hja tsjin komt freget hoe it dy nacht gien is, neat better. Wy meie fan keamer feroarje as wy wolle. Oman hat in grut ,,wau” effekt. Grutte rotsen(bergen) hjir en der wite bebouwing. Trochdat de sinne der op skynt is it in prachtich gesicht. Mei in grutte foto fan Sultan Qaboes Said Al Said op in grut boerd. Nei in pear hûndert meter yn in bus moatte wy troch de dûane, wy krije elk in fisum, moast letter wol wer ynlevere wurde. Earst komme wy by de Opera, tige grut, alles moarmer en ferskuorrende glêd. Troch dat it sa glêd is sjoch ik net dat der twa treden nei ûnderen binne en gean ik tsjin de flakte, hoopjende dat Jitske it net sjen sil, dat is al sa. It resultaat twa seare knibbels en seare heupe. It hie minder kinnen. De wite moskee falt ôf, hy wie net snie wyt. In slach derom hinne rinne, mear siet der net yn. Wy kinne wol nei it húske, as wiene wy yn Frankryk, in gat yn’e flier, mei dit ferskil it is tige skjin. En je moatte betinke hoe je it fatsoenlik ha moatte. Yn’e bus krije wy in fleske wetter, wat der wol ynfalt. It is in moaie stêd, alles fier útinoar. Ek paleis sjocht der moai út, mei derneist in museum. Mar sa as altyd ha wy temin tiid en it is smoarhjit. As lêste is de souk oan bar, in moaie, mei allegearre lytse strjitsje en freonlike minsken. Wer op it skip ha wy noch tiid om yn’e sinne te lizzen. As wy letter yn’e hutte komme leit der in skriuwen fan de Hotel manager, wy kinne nei in oare hutte, dat dogge wy yn tûzen haasten. In mins kin yn in heal oere hiel wat. Alles yn’e koffer, dûse en nei in oare hutte. It slept rêstiger. Dei 9, Khaşab, Nei it moarns iten en de kofje ha wy alle tiid. Om 12 oere meitsje wy ús klear foar de ekskurzje nei Khaşab. Khaşab is stichte troch de Portugezen en haadstêd fan it skiereilân Musandam, Oman. Wy wurde wer mei in sloep nei it fêste lân brocht. As de bus fol is ride wy earst nei it fort, no museum. Je krije in aardich byld fan hoe de minsken hjir earder libbe ha. Dan nei de souk. Jitske dûkt daliks in winkel yn en doch ynkeapen. As de oare minsken ek nei dy kant fan’e dyk gean, binne wy klear en oan kofje ta. Der is ek Wifi, allinne as je wat yn dy winkel keapje. De kofje is waarme molke, karamel en net te min sûker. Dan ride wy nei Oman’s Musandam oan de, ,,Straat van Hermuz”. Wat in wille, in dyk fan 22 km mei ien en al bocht!! Ik wit no noch mear werom ik net mear efter op’e motor wol. Op’e ein is neat te belibje, allinne in fort, ek al gelyk oan de oare’n dy’t wy sjoen ha. Dan, mei ús twaen, oer in grutte betonnen muorre klauterje, nei de see en mei de fuotten yn’e Perzyske golf. Wy moatte ek werom oer dat blok beton, ik krij help fan in man dy’t my in kontsje jout, mar in oare man en frou moatte harren sels rede. It slagget de man, plat op syn liif, mar de frou wurdt as in sek moal oer de muorre hinne hyst. Net ien fan de oaren dy’t in hân útstekt. Op wei werom nimme wy it heechste punt fan Khaşab mei, in prachtich útsjocht. Werom is like lang, mar it ryd, foar myn gefoel krekt makliker. As wy wer op it skip binne wurdt der omroppen dat wy om 18.00 farre sille, en sille dertroch earder yn Dubai wêze. Der soe in sân stoarm op komst wêze. Dizze jûne sitte wy mei 7 minsken oan tafel, beppe Nel kaam yn in fluwielen jurk foar it ljocht, einliks in jûn telet, hja seach der prachtich út. De jeugd besteld pa35


tat by. Ynienen gean de ljochten út en mei muzyk komt de hiele brigade, koks en oar keuken personiel, in taart mei fjoerwurk by harren, it poadium op en kinne wy harren betankje foar alle goeds In prachtich gesicht. Nei it diner bring ik beppe Nel nei de fotograaf, mar om op’e foto slagget net, it is har te ,,gemaakt”. Wy sille útsykje wat wy de lêste dei dwaan sille. Dei 10, Dûbai, De sân stoarm falt ta. Wy dogge de hop on hop of en stappe om 9.30 yn’e bus. Wy ride earst in stikje reade rûte om dan oer te stappen nei de griene en fan dêr ôf nei de blauwe. Wy komme yn in prachtige souk, suver te netsjes, en nimme fierderop it akwarium mei. Moai gesicht al dy soarten fisken. Wy sjogge de meast aparte gebouwen en ride wer fia de griene rûte nei de reade. Hjir en der stappe wy efkes út. It is de bedoeling om de reade rûte noch te dwaan, mar it sjit by it oerstappen net op, en beslute werom te gean nei it skip. Efternei spitich, wy hiene de reade rûte nimme moatten en de griene en blauwe rûte net. As wy wer op it skip binne helje wy de foto’s op en hearre dat de koffers om 24.00 jûns bûten de hutte stean moatte. In hiel gedoch, wat moat der yn en wat moat je noch brûke. Jitske sil efkes sjen hoe it mei it beteljen sit, komt mei in heale rekken werom. Dan ik der mar hinne en Jitske letter wer mei har kaart fan it skip. In Japansk minske kin net wer yn’e hutte komme, doar ticht, man dôf. Mei help fan Jitske komt it klear. Dei, 11, om 7 45 wurde wy yn it teäter ferwachte, 8.00 stean wy mei koffers en al bûten, mar gjin bus fan de ANWB. Hjir en der freegje, it skynt dat wy gjin ferfier nei it fleanfjild ha. It sjit oars dúdlik yn de ynformaasje. It is allegearre bussen dy’t de nije passazjiers bringe, mar wy kinne net mei. Nei in protte hinne en wer gedoch en freegjen sille Jitske en Kees op ûndersyk út en komme nea werom. Dan komt der in man mei it ferhaal dat der foar de ANWB groep gjin bus komt, der is net ien foar ús regele. Wy moatte mar in taksy nimme. Trije taksys komme oanriden. Nei in protte passen en mjitten mei de koffers sitte wy. Jitske sil it foarút betelje mei de pin, mar de batterij is leech. Dan mar kontant, it komt hielendal klear. It hâldt yn dat wy fiersten te betiid, 10 oere, op it fleanfjild binne. De koffers kinne lokkich ynlevere wurde en de dûane is ek net dreech. De flucht is om 15.15. mei de metro gjin wy nei Gate A, drinke kofje, ite wat, keapje it ien en oaren wachtsje. Om 15.00 kinne wy it fleantúch yn. As wy goed en wol sitte wurdt der omroppen dat wy 45 minuten fertraging ha, binne wy de loft noch net iens yn. It is in rêstige flucht en en om 20.30 hinne binne wy op Skiphol. Koffers komme op bân 22/20 mar der is ferskerpte dûane kontrôle. Dat kinne wy no krekt net ha, wy moatte mei in bus fan Skiphol nei trein stasjon Amsterdam súd, der wurdt oan it spoar wurke. En as de koffer as earste it fleantúch yn giet, komt hy der as lêste út, sa ek hjir. Bûtendoar oankaam kinne wy mei yn’e bus dy’t klear stiet. Op stasjon súd mei de koffer by de trep del. Yn’e haast in sausys broadsje en op nei de trein. Wy ha help fan in man fan it spoar, hy helpt ús nei de lift. Om 21.45 sitte wy yn’e trein, in noflike treinreis folget en om 00.55 stappe wy yn Ljouwert út. Popke stiet ús op te wachtsjen, dan nei hûs, nei de kofje mei oranje koeke. It is in prachtige reis west, wy ha hiel wat sjoen en ekskurzjes dien. Mar der binne in oantal dingen dy’t ik, alles wittende, oars dwaan soe. Anneke de Vries 36


Grutsk, op onze energieleverancier!

10! Stroom van EnergieVanOns krijgt een tien! • 100% groen • lokaal • opgewekt in eigen beheer Uit het jaarlijkse onderzoek door de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise.

Stap nu over! Trynergie; duurzaam met energie, door ons voor ons! It Medsje 14, 9062 HV Oentsjerk info@trynergie.nl • (058) 844 88 04

www.trynergie.nl 37


Meer gemak op loopafstand Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk • Telefoon: 058 - 256 11 87

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


Motor (club) nieuws

Hallo Bikers Op dit moment zijn er weinig motoren te bekennen op de weg, maar de bikers zijn er zeker mee bezig. Is het niet met de handen dan is het wel met het hoofd. Het zal nog een tijdje duren voordat de motoren weer van stal komen. In tussentijd kunnen ze weer mooie plannen maken voor het komende seizoen, en terug kijken op onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van 19 jan. j.l. Deze keer waren er weer fraaie beelden en het spannende reisverslag van de mannen Jaap – Jaap – Alco en Sytse door het Engelse Wales, om van te smullen. De treinreis onder Het Kanaal door, de authentieke weggetjes door de bergen en over het woeste landschap. Met overnachtingen in karakteristieke Wales hotelletjes. Geweldig mannen. Verder maakte Jaap S (tegengaS) bekend dat hij na 12 jaar met het organiseren van onze jaarlijkse tourritten, er mee is gestopt en het stokje heeft overgedragen aan Sytse Kaastra. Jaap blijft wel door motor rijden. Ook op deze avond maakten Henkie en Ludo bekend dat 2019 voor hun het laatste seizoen zal zijn dat zij de Motorherberg runnen. Na 10 jaar van succesvolle beleving hebben ze gekozen voor andere uitdagingen.

En wat er ook nog te beleven valt in deze winterperiode, zijn de motor evenementen en beurzen zoals: Egbert Streuer Expositie Drents Museum 10 Febr./ 1 Sept Motorjaarbeurs Utrecht 14-17 Febr. Junior motorcross DMX Noord Emmen 24 Maart WK IJsrace Thialf Heerenveen 30 Maart Motor onderdelen markt Hardenberg 30 Maart TT Experience day Assen 7 April WK Superbike TT-circuit Assen 12-14 April Juniormotorcross DMX Noord Westerbork 21 April Groeten de Bikers

39Fryske Krite Trynwalden De Fryske Krite hat sa’n fiif kear yn it winterseizoen in gearsit, de folgjende trije fan dit seizoen binne allegearre yn de Trochreed yn Readtsjerk, op in sneintemiddei om healwei fjouweren.

Faak binne it muzikale bydragen dy’t der brocht wurde, ek wol toaniel of in smout ferhaal, bygelyks oer eigen aktiviteiten yn fiere kriten as Afrika en Ruslân. En de Nijjiersslokjes binne ferneamd: ûnder it noflik praten gjin muzyk, en ûnder it noflik sjongen allinne meisjongen. En dikke wille.

Snein 10 maart 2019 komt de ferteller Gjalt de Groot mei syn smoute ferhalen en mei de trije dames fan Triofantelijk. Sterke stikken, boerelibben en natoer fan doe en fan no. Us útsetter fan it winterhealjier, as de maitiid al komt, is Bennie Huisman: skriuwer en sjonger. In protte eigen wurk, ris wat fan in oar, en genôch om it publyk oan it meisjongen te krijen. Op snein 14 april 2019. Kom ek ris om de sfear te priuwen: kaarten en ynljochtings fia krite.trynwalden@gmail.com.

Vacature trainer volleybal

Volleybaltrainer gezocht Wij zijn op zoek naar een trainer voor de jeugd. De training vindt in beginsel plaats op de donderdagavond, maar de maandagavond kan ook een optie zijn. We zoeken een pro-actieve trainer die de jongeren stimuleert en die mee wil bouwen aan onze vereniging. De trainer dient bij voorkeur in het bezit te zijn van een trainersdiploma. Wanneer dit nog niet het geval is, is het mogelijk om in overleg met de vereniging dit diploma te behalen. Voor de training geven wij een vergoeding. Wanneer deze vacature jou aanspreekt, of heb je aanvullende vragen, dan kun je dit doorgeven via het volgende mailadres: volleybaltrynwalden@gmail.com. Wij nemen dat z.s.m. contact met je op.

Wil je geen trainer worden, maar wel graag bij ons volleyballen, dan kun je dat ook doorgeven via bovenstaand mailadres. Namens het bestuur: Djoke Rispens

41De Bazuin Oenkerk B eert met Weima&VanderWerf British Heroes op de vooravond van de Brexit.

Op de vooravond van de Brexit springt De Bazuin Oenkerk B het Kanaal over voor een eerbetoon aan de pareltjes uit de Engelse brass- en popmuziek. Het SELLEkonsert staat dit jaar in het teken van British Heroes. Het duo Weima&VanderWerf is te gast en de beide heren halen met de prachtigste songs en evergreens de grote Engelse muzikale helden voor een avondje naar Oenkerk.

Zaterdag 9 maart klinken The Beatles in de Trynwâlden. Schallen David Bowie-hits door Oenkerk en rockt Rolling Stone Mick Jagger uit de speakers in de Ontmoetingskerk. Weima&VanderWerf laten samen met De Bazuin B het beste uit het Verenigd Koninkrijk horen, de bakermat van de brassband.

Oenkerk, januari 2019: Het duo, bestaande uit Reinout Weima en Anno van der Werf, speelt al sinds 1996 samen en heeft al meer dan 2.000 maal opgetreden. Ze spelen 60 jaar (pop)historie en weten wat te doen met publiek. Een volledig kloppend duo qua muziek, beeld, spel en energie, zonder al teveel poespas. Het repertoire van Weima&VanderWerf is breed en schiet van de ene muziekstijl naar de andere. De mannen zingen ook eigen Friestalige nummers. Op het SELLEkonsert duiken ze in de grote Britse popvijver en komen boven met de mooiste nummers van helden uit het land aan de overkant van het Kanaal. Zonder de Britten geen brassband. Het betekent letterlijk koperorkest in het Engels. De oorsprong ligt in de staal- en mijnbouw van het Verenigd Koninkrijk. Mijnwerkers wilden muziek maken in hun vrije tijd en richten begin 1800 muziekkorpsen op. Het koude, natte weer en de ruige omstandigheden zorgden ervoor dat ze eenvoudige koperen blaasinstrumenten kozen die tegen een stootje konden. De brassband bleek een prachtige warme ronde klank voort te brengen. Tot op de dag van vandaag is Engeland koning van de brassband. Beroemde orkesten als de Black Dyke en The Cory Band uit Wales toeren over de wereld. De Bazuin Oenkerk is trots dat ze in die rijke traditie staat. Het B-orkest onder leiding van Sietse Hamersma ziet er dan ook naar uit om op het SELLEkonsert werken van bekende (Engelse) brassbandcomponisten te laten horen en bezoekers aan de hand van de kenmerkende koperklank mee te nemen naar de Britse valleys. Na het concert zetten de mannen van Weima&VanderWerf het feestje nog even unplugged door op de afterparty in Pro Rege.

43Adres “Roodkerkje”: Kerkweg 17 te Roodkerk. Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd! Voor verdere informatie: Wim Bok, 058 2562821 of wimbok@telfort.nl

Nijs fan Sabeare

Wy sille it stik 'Prins siket prinsesse' fjouwer kear opfiere yn Pro Rege yn Oentsjerk.

Wy binne drok dwaande mei de repetysjes. Wurdt it in mearke of dochs aktualiteit? Giet it oer leafde en ôfgeunst of is alles yn harmony? Is it werkenber of dochs net? Of miskien is it wol alles by inoar... Genôch reden om del te kommen foar in moaie jûn!

De útfieringen binne op: Freed 15 maart, Sneon 16 maart, Freed 22 maart en Sneon 23 maart. Oanfang 20 oere yn Pro Rege yn Oentsjerk. Hâld ús posters en jo brievebus yn 'e gaten! Foar ynfo: Greetje Rijpma 06-39644215

45


Senioren verkeersmarkt

De seniorenraad Tytsjerksteradiel organiseert in samenwerking met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) een informatiemarkt rond verkeersdeelname. Schrijf de datum vast in uw agenda 6 april 2019 in en bij Glinstra State te Burgum. Voor die tijd wordt nog bekend gemaakt in de media wat daar allemaal is te doen. Net zoals op onze vorige seniorenmarkten is de koffie en thee gratis en zijn er gezellige zitjes waar u wat kunt bijpraten. Wat weet u van: – de nieuwste verkeersregels, de nieuwste snufjes in de auto, fietsen met elektrische fietsen (e-bikes), gebruik van een scootmobiel, de “dodehoek” bij vrachtwagens? – deelnemen aan het verkeer in verband met medicijngebruik? – wat u moet doen als er een lampje in de auto begint te branden? * Met voorbeelden en workshops krijgt u uitleg over deze en andere zaken met betrekking tot deelname aan het verkeer. Voor informatie: Nini Brink, Gytsjerk. (e-mail: ninibrink37@gmail.com)

Huisnummer verplicht

Veel mensen weten het niet maar iedereen in Nederland is verplicht er voor te zorgen dat het huisnummer vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar is. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen, onderhouden en goed zichtbaar houden van je huisnummer. Spoed, alarm, 112. De hulpdiensten zijn gealarmeerd en onderweg, maar kunnen ze jouw huis in noodgevallen vinden? Is je huisnummer ook in het donker goed zichtbaar en leesbaar vanaf de openbare weg? Soms is het moeilijk het huisnummer te vinden en daardoor wordt kostbare tijd verloren. Het komt voor dat huisnummers niet leesbaar zijn of overwoekerd zijn door klimplanten. Als elke seconde telt, moeten de hulpdiensten je woning snel kunnen vinden. Hoe weet je of je huisnummer goed zichtbaar is? Heel simpel: voer thuis zelf even een check uit. Kijk van een afstand of je eigen huisnummer duidelijk zichtbaar is. Zo niet, pas het dan aan! Je kan zelf iets maken, maar kan ook een reflecterend huisnummerbordje bestellen die dag en nacht goed te zien is, zowel van links of rechts komend . Het bordje kan aan een hek, muur of paaltje bevestigd worden. Voor hulpdiensten zijn witte bordjes met donkere cijfers het beste leesbaar in de nacht. Ook witte cijfers op een donkere achtergrond zijn prima. Volgens de wettelijke eisen moet een huisnummerplaatje de minimale afmetingen van 12 x 12 cm hebben. De cijfers dienen minimaal 88 mm hoog bij 60 mm breed te zijn. Verder moet het huisnummer(plaatje) een kleur hebben, die afwijkt van de ondergrond waarop het bevestigd is. Het plaatje kan het beste hangen op 1.75 tot 2.50 meter hoogte. Natuurlijk is het makkelijk als je huisnummer ook verlicht is. 46


FEBRUARI 23 - Klaverjassen Oerein – 20.00 uur MAART 2 - oud papier 2 - Inloop Oerein – vanaf 16.00 uur 13 - Soos – start 20.00 uur in café Moarkswâl 15 -16 - Sabeare - 'Prins siket prinsesse' - Pro Rege yn Oentsjerk – 20.00 uur 16 - Kinderdisco Oerein – 19.30 – 21.00 22 -23 - Sabeare - 'Prins siket prinsesse' - Pro Rege yn Oentsjerk – 20.00 uur 24 - Robert Poortinga (piano) en Meri Khojayan (viool) - het Readtsjerkje – 15.00 uur 30 - Klaverjassen Oerein – 20.00 uur

INLEVEREN KOPIJ

(bregebidler@hotmail.com) voor de volgende nummers 6 februari 6 april 6 juni 6 september 6 november

APRIL 6 - oud papier 6 - voorjaarskuier Oerein en inloop Oerein 6 - Senioren Verkeersmarkt – Glinstrastate Burgum 8 - 17 - Kunst in de Kerk – Mariakerk Oenkerk 10 - Soos – start 20.00 uur in café Moarkswâl 12 - Teake v.d. Meer dag sizze - Oerein 13 Open dag Fûgelwacht Trynwâlden – diverse activiteiten zie pagina 21 17 Dorpsbelang: Algemene Leden Vergadering - café Moarkswâl MEI 4 - oud papier


Terras/serre aan het water Zaterdag 20 april

Johannes Rypma & "THE BOUNTY HUNTERS"

Café Moarkswâl van Sminiaweg 107 - 9064 KG Aldtsjerk tel. 058 - 256 33 00 - mob. 06 - 51 34 55 85 h.breeuwsma@hetnet.nl - www.cafemoarkswal.nl