Page 1

De brêgebidler DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN NOVIMBER 2004

37


CONTACTPERSONEN Redactie-adres: Tytsje Faber, v. Sminiaweg 88 9064 KE Aldtsjerk, tel. 058 - 844 69 39 t.faber3@chello.nl. Redactieleden: Piet van der Meulen Tytsje Faber t.faber3@chello.nl Diretta Faber Hermien Holtus Hester Luinstra eknhes@hetnet.nl Joekje Stegenga Fokke Veurman Klaas Vijverda bregebidler@tiscali.nl Gerhild Tóth – van Rooy

verspreiding 256 15 42 redactie 844 69 39 256 32 55 256 36 32 penningm. 256 20 31 256 20 70 256 36 26 256 17 76

Havencommissie: Jan Westerhof tel. 2561928 Speeltuincommissie: Henk Stielstra tel. 2561043 Culturele commissie: Gerrit Admiraal tel. 2562112 Buurtagent: Sander Wijnsma tel. 0900-8844

Kunstrubriek

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten: hele pagina € 120,00 per jaar halve pagina € 60,00 per jaar Abonnementen buiten verspreidingsgebied: € 11,34 per 5 nummers. Vrijwillige bijdragen graag op ons banknummer: 29.79.80.521 Friesland Bank, t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Drukwerk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooiweg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten.

Servicenummer Milieu en Beheer gemeente Tytsjerksteradiel: Voor vragen, opmerkingen, calamiteiten en klachten op het gebied van de openbare ruimte:

0511 – 460990 Werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.30 uur

Calamiteitennummer wegen en riolering gemeente Tytsjerksteradiel: Voor het melden van calamiteiten na werktijd van 15.30 uur tot de volgende ochtend 07.00 uur:

0511 – 460888 In het weekend en op feestdagen gedurende 24 uur per dag bereikbaar.


Van de redactie Het was een zonnige en rustige herfstdag, dinsdag 9 november, ‘s avonds was er dorpsbelangvergadering in Oerein. Dat werd een stormachtige en rumoerige vergadering, met gelukkig veel bezoekers, over het voortbestaan van de kulturele commissie en De brêgebidler en over de woningbouwplannen in Aldtsjerk. Voor verdere informatie hieromtrent zie elders in dit nummer. Ook het haantje op de toren zal straks weer met alle winden meedraaien en de dakpannen van de toren zullen weer op hun plaats gelegd worden en ook blijven, zo heeft de gemeente beloofd. Op 10 november was er weer soos in Moarkswâl waar Hiltje de Boer haar functie als bestuurslid heeft overgedragen aan Sytske van der Kooi die gezelschap heeft van Auke Talsma en Sietske Hooghiemster. Dat er altijd weer dorpsbewoners zijn die zich willen inzetten voor de activiteiten in het dorp is geweldig. Dat de mensen die zich voor dit werk beschikbaar stellen altijd in een vrij kleine groep dorpsbewoners gezocht moeten worden is wel eens jammer, er moeten in een dorp met ±700 inwoners toch meer mensen te vinden zijn die zich voor het verenigingsleven interesseren, zou je zeggen. Misschien zou een bezoek van deze mensen aan één van de aktiviteiten in het dorp al een aanzet kunnen zijn om ook wat voor een vereniging te doen . Aan het aantal verenigingen in het dorp kan het niet liggen. Elf november is de dag, dat mijn lichtje schijnen mag Ook dit jaar zijn weer vele kinderen aan de deur geweest, de één al mooier (en vooral harder) zingend dan de ander. Deze traditie moeten we in ere houden, al die blijde kindergezichten! Dit is al weer de laatste brêgebidler van dit jaar. Namens de redactie veel leesplezier en tot ziens in 2005!!! Joekje Stegenga


Een NVOB initiatief

NIEUWBOUW * VERBOUW * ONDERHOUD * RENOVATIE * RESTAURATIE Rinia van Nautaweg 4a, 9061 AE Gytsjerk, Tel.: 058-2561500, Fax.058-2560465

Rengersweg 94 Oenkerk. tel. 058-2561068, fax.058-2563719

U kunt bij ons terecht voor: • hout • bouwmaterialen • ger e e d s c h a p

• hang- en sluitwerk • electra • tuinar tikelen, enz.


Fugelwacht excursie naar Roslev van 30-09 t/m 04-10 2004 Om 5.50 uur kwam mijn vader mij ophalen voor het vertrek naar Gytsjerk waar we eerst Thaddeus Oosterbaan en Harmke Faber opgepikt hebben waarna we ons verzamelden bij café de Fjouwersprong. Om 6.35 uur was het vertrek naar Roslev Denemarken

Op vrijdag vertrokken we in de richting van het eiland Mors, na overgestoken te zijn met het pontje, gaan we naar Agger, Klitmoller en Hanstholm een tocht langs de kust. Veel geziene vogels die dag zijn Goudplevieren, Kieviten, Bonte Kraaien en Vinken na in Hanstholm de haven en de veerboot bekeken te hebben gingen

Na koffie- en lunchpauzes in Nieuwe Schans, Duitsland en Denemarken arriveren we om 16.40 uur in Roslev waar we ons melden bij de plaatselijke jeugdherberg. Na een uitstekende maaltijd ontvangen we ‘s avonds een enthousiaste Deense vogelaar dhr. Allan Kjaer Villizen die ons m.b.v. dia’s de plaatsen laat zien waar we de meeste kans van slagen hebben op het gebied van vogels.

we weer terug naar Roslev. ‘s Avonds kregen we de film ‘’De Lauwerszee dicht’’ te zien voorzien van een boeiende inleiding van Anne Witteveen die als ingenieur voor een groot deel verantwoordelijk was voor dit waterbouwkundig huzarenstuk. De zaterdag was wat het weer betreft een teleurstelling een betrokken lucht en een stevige wind. Ondanks het weer ver5


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


trekken we richting natuurreservaat Vejlerne een gebied van 6000 ha met 1/3 moeras 1/3 grasland en 1/3 open water, het gehele gebied is prachtig te overzien vanuit diverse mooie vogelkijkhutten. Ondanks het miezerige weer hebben we die dag veel Grauwe Ganzen, Smienten en Wilde Eenden gezien. De avond wordt vandaag verzorgd door Jan de Vries en Hinke Hiemstra die m.b.v. de accordeon een prachtige muzikale avond verzorgen, er wordt uit volle borst meegezongen. Later leest Jouke Vlieger voor uit in boekje met proza en poĂŤzie van eigen hand zo luidruchtig als het was met de muziek zo stil waren we nu. Op zondag gaan we via de Veno Bugt, de Noordzeekust weer terug. Het eerst stoppen we bij een natuurreservaat dat Geddal Strandenge heet dat aan een baai licht. Een prachtige plek waar zich duizenden Goudplevieren en Kieviten bevinden verder veel Wintertalingen, Aalscholvers, Slobeenden, Strandlopers en Wulpen. Na de koffie vertrokken we via Struier en Lemvig naar de Noordzeekust. Daar bekijken we de grote bunkers en geschutskoepels die nog vrijwel intact zijn daarna gaan we via de zuidelijke en noordelijke landtongen terug over het eiland Mors waarna we nog snel het eiland Agero bezoeken. Deze avond maken de chauffeurs het niet laat de anderen besluiten om hun laatste kronen om te zetten in bier het is dan al even na middernacht als de laatsten hun bed opzoeken. Na een korte nacht vertrekken we om 9.00 uit Roslev na de diverse tussenstops arriveren we om 17.00 uur bij de Poort van Groningen waar we na een gezamelijke maaltijd afscheid van elkaar nemen

en afspreken dat er op 6 november er een reunie is in Oerein. Na Thaddeus en Harmke in Gytsjerk afgezet te hebben zijn we om 20.00 weer in Aldtsjerk terug. We kunnen terugzien op een geslaagde excursie met meestal mooi weer in perfecte organisatie en een beste jeugdherberg. Jan en Kees de Vries

Sint Maarten, Sint Maarten . . . .

7


Vers en voordelig ! Kopen, doet u bij Klunder Canterlandseweg 2, Giekerk • tel. (058) 256 13 70

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


Een bericht van de Kulturele Kommisje Aldtsjerk Gewoonlijk geven wij op deze plek een verslag van een activiteit van de Kuko. Deze keer willen wij een zorgelijke ontwikkeling, die al langere tijd waar te nemen was, onder uw aandacht brengen. Er is namelijk sprake van een sterk afnemende belangstelling van de dorpsbewoners voor de verschillende activiteiten van de Kuko. Het optreden van de band Remolino in maart 2004, met maar ca. 20 bezoekers, mag een absoluut dieptepunt worden genoemd. In het verleden werden dit soort voorstellingen door ca. 45 mensen bezocht. Voor de traditionele afsluiter van het seizoen voor onze donateurs (met een bestand van ca. 140 stipers) meldden zich maar 8 personen aan, daarom hebben wij deze activiteit af moeten blazen. De afgelopen jaren is getracht, met een divers aanbod voor verschillende doelgroepen en met alle aandacht voor de publiciteit (zelfs huis aan huis verspreiding), de belangstelling van de bewoners van Aldtsjerk en omgeving te wekken, maar het mocht niet baten. Overigens staat deze ontwikkeling van afnemende belangstelling niet op zichzelf. Het is een tendens die overal waarneembaar is: mensen hebben het al zo druk met andere zaken (werk, opleiding, (sport)verenigingen, sociale contacten, vakanties) dat zij nauwelijks behoefte hebben aan nog meer activiteiten. Bovendien is er tegenwoordig een ruim en divers aanbod van culturele activiteiten in onze omgeving waardoor mensen voor een activiteit kunnen

kiezen op momenten dat het hun het beste uitkomt. Vanwege bovenstaande problematiek is, bij aanvang van het seizoen 2004 – 2005, door de leden van de Kuko gesproken over de toekomst van de Kuko. Besloten is dat het seizoen 2004 2005 een testjaar zal zijn waarin het bestaansrecht van de Kuko moet blijken. Mochten er dit seizoen opnieuw weinig belangstellenden op onze activiteiten afkomen, dan ziet de Kuko zich genoodzaakt haar werk neer te leggen. De leden van de Kuko voelen er weinig voor om moeite te doen voor activiteiten waaraan blijkbaar geen behoefte is. In het andere geval zetten wij natuurlijk met plezier ons werk voort. De traditionele Kerst-Inn vormt in z’n geheel een uitzondering. In tegenstelling tot onze overige activiteiten wordt de Kerst-Inn altijd druk bezocht. Echter de Kerst-Inn is een zeer vastomlijnde activiteit met een vast draaiboek en weinig plaats voor vernieuwing of verandering. De Kuko ziet het juist als haar taak nieuwe activiteiten voor het dorp te organiseren en vindt de Kerst-Inn daarin niet passen. Bovendien mag de Kerst-Inn dan toegankelijk zijn voor alle gezindten, in de huidige vorm is de Kerst-Inn voornamelijk christelijk getint, hetgeen weinig van doen heeft met culturele activiteiten waar wij voor staan. Daarnaast is het zo, dat mocht de Kuko besluiten te stoppen met haar werkzaamheden, dit tevens betekent dat er geen Kerst-Inn meer zal worden georganiseerd, terwijl 9


In de visie van Skewiel

Skewiel Trynwâlden komt jo temjitte

Trynwâlden horen ouderen, kinderen en mensen met beperkingen midden in de samenleving. Om dat te bereiken hebben vele partijen in het werkgebied de handen ineen geslagen, om vanuit één organisatie en één dienstencentrum het wonen, het welzijn, de dienstverlening en alle zorg aan huis te realiseren. Daarvoor functioneert per dorp een ‘doarpstal’.

Frisiastate 23 9062 GX Oentsjerk T (058)2564141 F (058)2564142 W www.skewiel-trynwalden.nl E post@skewiel-trynwalden.nl


de Kerst-Inn gezien de belangstelling wel bestaansrecht heeft. Daarom heeft de Kuko besloten dat de Kerst-Inn van 2004 de laatste zal zijn die door ons georganiseerd wordt. Het moge duidelijk zijn dat wij graag bereid zijn ons draaiboek van de Kerst-Inn aan eventuele enthousiastelingen over te dragen.

KRYSTSTIKJES MEITSJE op freed 10 desimber o.s om healwei 8 jûns yn Oerein Wat is de trend dit jier? It binne mear ,,objekten’’ dy’t yn of oan inoar foege wurde ta moaie dekoraasjes, seit frou Toren. It hat wat eksperimenteels. It hat neat mear fan ’e kryststikjes earder by ús thús, dy’t ús mem stuts yn ’e knip dy’t heit om Sinteklaas hinne út beppe’s lân oan ’e Rhaladyk helle. Knip roek nei krystdagen, ik leau net ús bern dat ha mei oase.

Wij zullen ook dit jaar weer ons best doen om leuke activiteiten te organiseren. Wanneer u dit leest hebben we inmiddels een filmavond achter de rug. In het voorjaar zullen we ook voor de kinderen van ons dorp een film draaien op het nieuwe grote scherm in het dorpshuis. Op 19 maart 2005 zal het duo “Ferbean” een voorstelling komen verzorgen.

(Knip is in grûnsoart tusken klaai en sângrûn)

Wij hopen onze dorpsgenoten in grote getale te mogen ontvangen bij onze activiteiten van dit seizoen.

(miskien moat ik wat eksperimenteels dwaan mei knip - Gryt)

Met vriendelijke groet, de Kuko: Bea van den Brink Hester Luistra Ludo de Haas Ytsje van der Wal Wilma Top

Frou Toren stelt foar om in platte skaal mei te nimmen en/of 2 fan ’e selde potten as fazen (net te grut) Fierder: in protte grien- blêd, klimop, oar stevich blêd, buxus, konifear, blauspar dinneappels, appeltsjes, parkes. krystballen, kearsen -foarm hinget ôf fan’e dekoraasje. kleur? waarme tinten, oranje, bordeaux, pears. meske, tange guod, alles wat men tinkt brûke te moatten en in fleurich sin.

Bregepraat Pake Jan en beppe Mimie Westerhof passen al jaren enkele dagen per week op hun kleinkinderen. Het is al traditie dat beppe Mimie elke dinsdag pannenkoeken bakt. Nu blijkt dat ook meester Folkert daarvan profiteert. Regelmatig nemen Huub of Ivan een lekkere pannenkoek voor meester mee.

Graach opjaan foar 3 desimber by Anneke de Vries 058- 2561593 De kursuskommisje Anneke de Vries en Gryt v/d Polder.

11


voor

nieuwbouw en onderhoud Rhaladijk 6, 9064 DD Aldtsjerk Telefoon: 058-2561465 - Fax 058-2561914

Pizzeria Pico Bello Openingstijden: W o e n s d a g 17.00 - 20.00 uur (van 1-5 t/m 1-9) D o n d e r d a g 17.00 - 21.00 uur Vr i j d a g 17.00 - 21.00 uur Zaterdag 17.00 - 21.00 uur Zondag 17.00 - 21.00 uur

en! g r o z e b n e n e l Afha

☎ 058 256 10 67

Informeer ook eens naar onze cateringmogelijkheden! Rinia van Nautaweg 3 (oude melkfabriek) Giekerk


It Fryske Boek Sutelje mei boeken yn in kroade, ’t is wat oars as blêden en grûn. Mar it foldie ús sutelsters wer bêst, sels de nije froulju ha it prachtich fûn.

No dy oare 17 moat it oh sa spite, want wat hiene wy in pracht fan in jûn.. Mei Piter Wilkens, Gurbe Douwstra, Doede Veeman en Jaap Louwes, geweldich, dizze trûbadoers ha elkoar fûn.

Wol 22 op ‘e opslach yn ‘e sinne, de boekebus komt der oan. De bern op skoalle binne ús foarop, se ha al in wike lang Fryske boeken besjoen.

“De poppe” fan Doede Veeman en Gurbe syn Ierske muzyk. Dêr tsjin oer koartswyl en it lûde rauwe, wat binne wy mei sokke minsken ryk.

Nei de sutelútliz fan Janny Bottema meitsje de Aldtsjerksters harren kar út boeken, kalinder en C.D. Moaie ferhalen en sankjes oer see en mar.

Gitaar en banjo, akkordeon en fluit, oan ynstruminten in grut ferskaat. En dat allegear fol humor troch Douwe Kootstra oan elkoar praat.

Mei de sinne yn ’eagen skowe wy de kroade foar. Guon binne wol thús, mar jo komme ek foar de tichte doar.

De muzikanten krigen der mar net genôch fan, de sutelers woene noch wol mear. Betanke Fryske Boek foar alles, wy sutelje graach wer, de oare kear!

Moatte wy oer twa jier dochs de hiele dei by de doarren lâns? Sa jouwe we fansels wol mear ynwenners in boeke-kâns.

Gryt v.d. Polder

“Merci” fan Trienke en Gryt, fan ’t Fryske boek in kalinder en trûbadoerskaart der by. Dochs wol foar € 1555,— ferkocht, fleurige minsken, in pracht fan in dei. Mar... we hiene de trûbadoersjûn op it Fean noch yn it fet. Fiif froulju woene graach hinne, wiene sa mar beret.

13


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


Sint Maarten – ons pepernotenfeest De spanning voor de spannende decembermaand begint voor mij al rond 11 november, Sint Maarten. In deze tijd zijn de dagen kort en donker, de avonden hebben mooie gekleurde luchten, het hoort bij de tijd van het jaar. Het donkere heeft wat mysterieus en geheimzinnigs. Ik voel dan altijd nog het stukje spanning wat ik in mijn eigen kinderjaren rond deze tijd begon te krijgen. Ik heb er nooit moeite voor gedaan om het kwijt te raken en heb het zelfs bij mijn eigen kinderen weer wat aangewakkerd. Want toen de kinderen klein waren vond ik het leuk om wat meer aandacht aan het feest van Sint Maarten te schenken. Op de avond van 11 november gingen de kinderen met hun zelfgemaakte lampionnetjes zingend langs de deuren. Als ze dan thuis kwamen dronken we samen warme chocolademelk, van cacao gemaakt (zonder vellen), met eigen gebakken pepernoten. Om aan alle kinderen die een liedje kwamen zingen eens iets anders te geven dan gewoon snoep of een mandarijn, werd de traktatie een zakje eigengemaakte pepernoten. Het weekend of de woensdag voor Sint Maarten, afhankelijk welke dag van de week dat het Sint Maarten was, zaten we dan de hele middag knikkertjes te draaien en te bakken. Dat was al een feest met de kinderen en zo’n lekkere geur.

gevoegd, maar dat recept gebruik ik nog altijd. En eigenlijk heb ik die traditie nog altijd vastgehouden en wil dat maar zo laten.

Het recept heeft 25 jaar geleden ooit eens in de Leeuwarder Courant gestaan, ik heb er nog het een en ander aan toe-

Veel bakplezier en lekker smullen, Mieke Tolsma

Voor diegene die het recept ook eens willen proberen, hier komt het: 125 50 25 0,5 1 0,5 1 1

gram zelfrijzend bakmeel gram donkerbruine basterdsuiker gram boter eetlepel speculaaskruiden theelepel anijs theelepel zout eetlepel melk eetlepel keukenstroop

Doe alle ingrediĂŤnten in een kom, kneed hiervan een soepele deegbal. Maak van het deeg knikkertjes en leg deze op een beboterde bakplaat, druk ze een beetje plat. Bak de pepernoten in het midden in een voorverwarmde oven op 175 graden, hetelucht 200 graden in 20-25 minuten gaar.

15


Meer gemak op loopafstand Va n H a e r s m a s i n g e l 4 A • 9 0 6 2 C B O e n k e r k • Te l e f o o n : 0 5 8 - 2 5 6 1 1 8 7

Voor de complete verzorging van uw: * Barbecue * Bruiloft * Jubileum * Personeelsfeest etc.

Moet uw party slagen, k u n t u M . v a n K a m m e n v ra g e n Tevens verhuur van: tafels en stoelen en horecabenodigdheden Tel.: 058-256 34 36 • Fax: 058-256 37 58 • Autotel.: 06-53 41 44 27


Boerfinne oan ’e fan Sminiawei ha om dêr in leanbedriuw te begjinnen (no Ype Algra en Veenstra). Der is ruile mei van der Pol, dy’t it lân rjochts fan ’e Rhaladyk hie, (no Bouma en Sieswerda) hy krige doe de boerfinne en hat it letter kocht fan ’e erven Tuinstra. Doe’t Jacob van der Pol nei Pieterburen gie is it ferkocht oan ’e tsjerke en dy hat it wer oerdien oan S.J. Wiersma. No binne wy wer by it begjin. Ik stek myn ljocht op by de Fryske-Akadeemje. Karel Gildemacher fertelt my dat der like faak Finne as Boerfinne foarkomt. It soe wêze kinne dat it in stik lân tichtby de buorren wie en Buorrenfinne neamd waar en dat it yn ’e rin fan jierren Boerfinne wurden is.

Doe’t de gemeente frege hoe as doarpsbelang it nije bedriuweterrein neame woe wiene wy der gau út ,,Boerfinne”. De boerfinne is (wie) in stik lân dat op ’e ein fan ’e Rhaladyk, tsjin ’e grutte dyk oan leit. De âldere minsken ûnder ús sille witte dat in finne in stik lân is dat by in boerepleats leit en brûkt wurdt foar kij en keallen. Ien kear yn’t jier wurde it boskmeand. Dan wie it de finne fan de boer. It wie net in stik lân dat by de buorkerij fan Jan Mulder hearde (no S.J. Wiersma). It hat fan Sietse Miedema west (no Foeke de Jong), it bedriuw wie wêr’t Bloemhof wenne hat (no Zeilstra). By syn ferstjerren ha de erven it ferkocht. In strykjildskriuwer, Tuinstra út Idaard, bleau der oan hingjen en ferhierde it oan Hans Hyles Dykstra, dy’t in spultsje oan it Eijsingapaad hie (no âlderein wennings). Doe Dykstra dêr fan ’e gemeente wei moast woe syn soan Arjen wol in loads

Anneke de Vries.

Rectificatie feestklaverjassen In het stukje over het feestklaverjassen in de vorige bregebidler is een foutje geslopen in de prijsverdeling. Het had als volgt moeten zijn: 1e prijs: Sietze Borger; 2e prijs: Anne Klompmaker; 3e prijs: Jan Kamminga; Poedelprijs: Tamme Klompmaker. Excuses voor het ongemak, ik hoop het hiermee goedgemaakt te hebben. Met vriendelijke groet, Joast de Boer 17


Verslag jaarvergadering Feestcommissie-Feinteboun op 8 oktober 2004 in Café Moarkswâl 1. Opening Voorzitter Kees Seinstra opent de vergadering. Hij is blij met de redelijk grote opkomst. We kunnen terugkijken op een geslaagd feest, dat Kees om twee zaken zal bijblijven: ten eerste was dit het feest van de afzeggingen, n.l. de muziek van het voorfeest, het cabaret voor de vrijdagavond en de dubbele boeking voor de muziek van het matinee. Verder noemt Kees Sjirk Velstra, die op het feest nog aanwezig was en kort daarna overleed.

activiteiten tijdens het feest 2004. Ellie doet verslag van de Feestcommissie-activiteiten tijdens het feest 2004. 4. Verslag van de penningmeester(s) Het verslag van de Feestcommissie is gecontroleerd door Jaap Stegenga en Joast de Boer, is dik in orde bevonden. Jaap verlaat de kascommissie en wordt opgevolgd door Anne Dorenbos. Jaap Faber heeft een vraag over de termijnnota’s van de NUON. Eline legt uit dat de uiteindelijke afrekening pas begin volgend jaar wordt ontvangen. Het blijkt dat bij beide verenigingen goed geboerd wordt.

2. Mededelingen Na klachten over (de vis van) Alex is voor volgend jaar een andere visboer geregeld. Op 12 november om 19.00 uur is het jaarlijkse uitje van Feestcommissie en Feinteboun, dit keer een spoketocht met stampotbuffet bij Henk en Jannie. Opgave van leden en aanhang bij Joast en Ellie, vóór 8 november a.s. Naar aanleiding van een brief van school vorig jaar is dit jaar m.b.v. bouwhekken e.d. het schoolplein afgeschermd. Na het feest heeft Martha namens team Sinnehonk gemeld dat dit goed heeft gewerkt, er was niets gevonden. Compliment voor de Feinteboun, volgend jaar maar weer. Joast meldt dat de site www.feinteboun.nl inmiddels operationeel is.

5. Bestuursverkiezing Kees Seinstra en Lia Jullens nemen na veel jaren in het bestuur afscheid. Zij zijn aftredend en niet herkiesbaar. Ellie bedankt hen beiden voor het bestuurswerk en overhandigt hen een VVV-bon. Kees bedankt hierna de Feestcommissie en Feinteboun voor de goede samenwerking. Han Westerhof is gevraagd als nieuwe voorzitter en neemt dit aan. Kees bedankt Han voor de toezegging. Voor Lia in de plaats komt Thea Westerhof in het bestuur. Zij zat al in de commissie en voor de commissie zoeken we daarom een nieuw lid. Anne Dorenbos meldt zich spontaan en wordt hiervoor bedankt. Omdat Hermien Visser inmiddels is verhuisd, zoeken we ook nog iemand van

3. Verslag van de secretaris(sen) Arjan doet verslag van de Feinteboun18


het vrouwelijk geslacht voor in de commissie. We gaan daar nog mee bezig.

Johan v/d Polder regelt dit z.s.m., de goal is in bestelling. Ate Hans vindt dat als de financiële situatie van de Brêgebidler echt zorgelijk wordt, er een hogere bijdrage door de Feestcommissie en Feinteboun gegeven dient te worden. Dit vinden meer mensen een goede suggestie. We nemen dit mee.

6. Vooruitblik Feest 2005 Volgend jaar is het feest op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juni. Voor de zondag denkt de Feinteboun aan iets sportiefs (vollebal, zeskamp) met eventueel barbeque en natuurlijk kleintje matinee v.a. 16.00 uur. De vergunning voor 3 dagen is al aangevraagd. Voor de vrijdagavond heeft de Feestcommissie al vastgelegd: Teake v.d. Meer, Minze Dijkstra en Gryt Wiersma. Zij komen met een 2 uur durend programma. Dus om 20.00 beginnen! Daarna komt 2Hot4You spelen. Deze band is vaker geweest en bevalt goed. De Feinteboun heeft voor het matinee Twilight Trio vastgelegd en een optie voor de zaterdagavond voor de band XRog.

8. Sluiting Er zijn geen vragen meer, Kees Seinstra sluit voor de laatste keer de vergadering. Na de pauze spelen we enkele ronden bingo. Ellie Hoekstra

Bregepraat De stamppot tijdens de feestelijke afsluiting van het feestjaar was niet aan te slepen, zo lekker. De hierop volgende spokentocht was niet alleen spookachtig, maar ook zeer modderig. Hierdoor besloten enkele (niet bij naam te noemen) personen die -terwijl ze op hun beurt zaten te wachten de eerste deelnemers zagen terugkomen- van deelname af te zien. Deze personen kwamen misschien niet als sportiefste, maar wel als schoonste uit de strijd.

7. Rondvraag: Henk Oud vraagt wat de Feinteboun doet met gekochte feestwagens. Het is in Aldtsjerk nog niet gebeurd; volgens Joast valt dat wel mee. De afspraak wordt gemaakt dat gekochte feestwagens automatisch buiten mededinging van prijzen meedoen. Dit kan tijdens de FB-contrôle worden gemeld. Kees van der Kooi geeft een compliment voor de mooie optocht van afgelopen jaar. Hij was evenwel te laat weg, te lang en reed te langzaam. Volgens Joast had de jury meer tijd nodig dan normaal, keuze was moeilijk. Voortaan is de start van de optocht dan ook een half uur eerder. Jaap Faber vraagt wanneer de goal op het schoolland weer geplaatst wordt. 19


kwaliteit goede service scherpe prijzen


Schelpenpad Al heel lang bestaat er een afspraak met de gemeente, Dorpsbelang Aldtsjerk en IJsclub Oudkerk over het pad naar het meer. Eens in de twee jaar zorgt de gemeente voor een grote hoeveelheid gratis schelpen die dan door leden van bovengenoemde verenigingen ‘te plak’ worden gebracht. Het is al bijna traditie dat deze gezamenlijke activiteit op zondagochtend wordt uitgevoerd.

ker en schuifbakje heel wat schelpen alvast op de plaats van bestemming deponeerde. Op zondagochtend werden de schelpen verder verspreid. Tjalling Faber, Piet Feddema, Han en Huub Westerhof en Harrie van der Mark waren binnen een uur klaar met het karwei. Omdat het een prachtige zondagochtend was, werd er koffiegedronken bij de picknickbank.

Vele handen maken licht werk. Harry, Han, Huub en Piet. Zo ook dit jaar. Deze keer was de berg schelpen kleiner. Langs het meer is het schelpenpad verdwenen en is er een brede groenstrook gemaakt. Dat scheelt heel wat schelpen, maar ook heel wat ritjes met een volle kruiwagen. Dus was het eigenlijk een makkie. Dit jaar werd dat nog eens makkelijker omdat Stefan van der Mark met de trek-

Het pad naar het meer, de paden rond de haven en bij de steiger liggen er weer goed gevuld bij. Janny van der Mark

21


HEEFT U IETS TE VIEREN? Wij zijn er voor uw:

* groepsdiners * koude / warme buffetten * buitenlandse buffetten * gourmetparty’s

* bruiloften * vergadering * recepties * reünie

Zalen van 20 tot 200 personen. Reserveringen op afspraak Tel.: 058 256 11 48 b.g.g. 256 29 30 Fax: 058 256 36 99 Fam. R. Jullens Bosweg 27 9067 DM Roodkerk

Overdag de locatie voor rust, ruimte en vergezichten. ’s Avonds dineren in een landelijke ambiance. Geschikt voor groepsdiners of gezellig met z’n tweetjes Geopend donderdag tot en met zondag.

Reserveren gewenst.

Wij zijn gevestigd aan de Bosweg 27, 9067 DM Roodkerk (zelfde locatie als zalencentrum De Trochreed)

Tel. (058) 256 11 48 • Fax (058) 256 36 99


Leer iets bij over de Bijenhouderij Iedereen in Aldtsjerk heeft de grote BIJ aan hun huis wel eens gezien of een potje honing van hem gekocht. Genoeg reden om eens een gesprek te houden en ons te laten vertellen wat er zoal bij komt kijken alvorens je jezelf een imker mag noemen.

verschillende soorten bijen gehouden door de Nederlandse imkers. Germ noemt * de Italiaanse bij * de buckfast * de mellifera en de carnicabij. De bijen van Germ zijn carnicabijen, en hij heeft deze omdat ze een zachtaardig karakter hebben. Germ wordt dan ook bijna nooit gestoken door zijn bijen. Op de vraag hoe hij tot het houden van bijen is gekomen, blijkt dat zijn interesse al van jongs af aan is. In Holwerd waren toen veel koolzaad velden, en daar stonden bijenkasten. Naarmate je ouder wordt, groeit de belangstelling. Je leest een boekje en gaat naar diverse cursussen en koopt een boekje waarin uitgelegd wordt hoe je een bijenkast moet maken. Als je dan ook nog de ruimte hebt voor de hobby krijg je het eerste volk van Tseard Dijkstra. In een volk zijn drie soorten bijen te onderscheiden. Te weten: de koningin, de werkbijen en de darren (de mannetjes). Op de vraag hoe een koningin een koningin wordt, zegt Germ dat dit door de werkbijen wordt gedaan. Een aantal eieren worden in een iets grotere cel gelegd en worden vervolgens met koninginnegelei gevoerd, waardoor ze groter worden. In de zwerm periode gaat de oude koningin er uit met de helft van het volk en vormt een nieuw volk. De andere uitlopende koninginnen nemen ook een gedeelte van het volk mee totdat er zo weinig bijen overblijven dat het bestaan van het volk in gevaar komt. De koninginnen die dan nog geboren worden, worden doodgestoken. Als je een goede koningin hebt, kan deze wel 5 jaar worden. Om te voorkomen dat deze

Als ik aan Germ vraag welke kunstenaar zijn prachtige BIJ gemaakt heeft, blijkt de maker Germ zelf te zijn. De bij is van R.V.S. en is na veel kloppen-lassenschuren en vele zweetdruppels geworden tot wat hij nu is. Ik had Germ voor het gesprek gevraagd, of hij zelf een stukje zou kunnen schrijven, maar hij vreesde dat het dan veel te technisch zou gaan worden. Als Germ eenmaal begint te praten moet ik hem zo nu en dan vragen even te stoppen want anders gaat hij in ĂŠĂŠn stuk door. Ik kom, zo zegt Germ, eigenlijk op een minder geschikt moment, want het is nu een rustige tijd in de bijenkorven. Er worden 23


wegvliegt wordt er van een van de vleugels een stukje afgeknipt. Ook worden ze ‘gemerkt’ zodat je ze in de kast makkelijk terugvindt. Dit ‘merken’ gebeurt door middel van een klein kokertje waar de koningin in wordt gedaan en tegen een gaasje wordt aangedrukt. Een klein druppeltje lijm en een gekleurd stukje papier zorgen dat zij direct opvalt in de kast. De koningin wordt door meerdere darren bevrucht. De darren verliezen hun geslachtdeel bij de daad en storten dood ter aarde neer. De volgende dar veegt met zijn borstel, welke aan het achterlijf zit, de koningin schoon, en paart hierna, waarna hij hetzelfde lot beschoren is als zijn voorganger. Zo wordt de koningin tussen de 20 en 30 maal bevrucht. Dit alles gebeurt tussen de 5e en 21e dag na haar geboorte, en geeft genoeg sperma voor haar verdere leven.

Na de kortste dag (het volk bestaat dan nog uit 10.000-20.000 bijen), begint de koningin weer eitjes te leggen die door de werksters gevoed moeten worden. Als de temperatuur boven de 10 graden Celsius komt, vliegen ze uit om voedsel te zoeken. Sneeuwklokjes, wilgen, kastanjes, enz.. Zo halverwege mei legt de koningin 1500-2000 eitjes per dag, en is het dus druk in de kast. Het volk neemt toe tot 60.000 bijen. Tijdens deze topdrukte hebben de werksters het zo druk, dat ze na ± 6 weken doodgaan. Omdat de koningin zoveel eitjes legt is dit geen enkel probleem. Van eitje tot werkbij duurt 18 dagen. Ze blijven dan eerst een tijdje in de kast om de boel een beetje op te ruimen, en als ± 21 dagen zijn, beginnen ze aan het verzamelen van nectar en stuifmeel. Het stuifmeel wordt gevoed aan de larven, en de nectar wordt in een honingkamer

24


afgezet. Is zo’n honingkamer vol, dan wordt hij dichtgemaakt met was. Als zo’n hele raat dan vol is, is het tijd voor de imker om te gaan ‘honing slingeren’. De volle raten komen in een soort handmatige centrifuge (eerst is de was er af gestoken), en dan wordt de honing er uit geslingerd. Eigenlijk ‘pikt’ de imker de wintervoorraad van de bijen. Gelukkig worden de bijen eind augustus - begin september bijgevoerd door middel van suikerwater, zodat ze toch goed gevuld de winter tegemoet gaan. In dit suikerwater zit zo’n 14 kilogram suiker verwerkt. Omdat gedurende deze periode het vrij rustig is, blijven de werksters dan ook langer leven. In februari gaat weer een nieuwe ronde in.

Ook Germ heeft er 2 volken heen gebracht. Op Schier worden voornamelijk koninginnen gekweekt voor de imkers. Ik wil ook graag van Germ horen wat het verschil is tussen bij, wesp en hommel. Normaal gesproken zie je nooit een bij in je suikerpot, want ze zoeken alleen stuifmeel en nectar. Wespen zoeken voor hun larven dierlijk eiwit. Dit vinden ze in luizen, rupsen en larven. Als ze hiermee klaar zijn, gaan ze over op zoetigheid voor zichzelf en dan komen ze overal op af. Vooral aan het eind van de zomer kun je dan geen zoetigheid buiten op tafel zetten of er zit wel een wesp bij. Een hommel is er puur voor bestuiving van bloemen. Als je zo’n dikke hommel ziet, zie je vaak wel het stuifmeel op hun poten zitten.

Nu kom ik regelmatig op Schiermonnikoog en had gehoord dat alle 35 volken die daar staan vorig jaar dood waren gegaan. Dat kwam door de Varoa-mijt, zegt Germ. Deze prikt een gaatje in het schild van de bij en zuigt het bloed er uit. Doordat er dan gemakkelijk een virus bij kan komen gaat het volk in een razend tempo dood. Er is geprobeerd met verdelgingsmiddelen nog wat te redden, maar helaas was het al te laat. Gelukkig waren er een aantal imkers bereid om een aantal volken af te staan.

Als ik aan het eind van de avond het gesprek met Germ afrond, duizelt het mij in mijn hoofd van wat Germ mij allemaal heeft verteld. Nu moet ik het nog een beetje chronologisch op gaan schrijven, wat nog een hele klus zal worden. Ik bedank Germ voor de gastvrijheid en keer huiswaarts. Piet 25


SINNEH

NK

Ut ’e skoalle klapt . . . . . De herfstvakantie ligt al weer achter ons en op school zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor Sint en Kerst. Een drukke periode voor iedereen, maar wel een heel gezellige tijd. Op de teldatum 1 okober waren er 83 leerlingen ingeschreven. In de loop van dit schooljaar zal het aantal toenemen door de instroom van 4 jarige leerlingen. Toekomstige leerlingen kunnen in overleg met de school altijd een kijkje komen nemen. Woensdag 16 november was er een goed bezochte Zakelijke Ouderavond. De Ouderraad had de heer Joost Scheffer van de Kuno van Dijk Stichting uitgenodigd om het een en ander te vertellen over het gebruik van alcohol en drugs. Een goed verhaal waardoor ouders aangespoord werden om met hun kinderen in gesprek over deze onderwerpen te gaan. Tevens werd er op deze avond door ondergetekende kort iets verteld over het onderzoeksrapport dat op de school is gehouden.Verschil in visie was de essentie van het geheel. Er zijn verbeterpunten (ook in overleg met de MR) afgesproken. Rust in de school, werkplezier voor leerlingen en leerkrachten. Niet achterom kijken maar met elkaar, dus ook de ouders, zorgen voor een goede en open sfeer. We gaan door met “Omgaan met verschillen”; het bevorderen van zelfstandig werken. Inmiddels is ook bekend dat ik tot de kerstvakantie ad-interim directeur blijf op It Heechhof in Drachten. Mijn aanwezigheid in Sinnehonk is op wisselende dagen. Wekelijks is er een planning in Sinnehonk waar ik te bereiken ben. Myrian de Boer

Groep 1 en 2 P r i n s j e s d a g . . . . . . . De derde dinsdag in september rijdt de gouden koets weer door de straten van Den Haag. En ik vertelde dat koningin Beatrix er ook in zou zitten. Maar ik was net uitgesproken toen Hiske met en reactie kwam. 27


SINNEH

NK Ga daar maar eens tegen in. ‘s Middags toch maar gekeken met de kinderen naar de rijtoer. Koningin Beatrix zat nog wel in de koets. N.a.v. de gouden koets zijn wij heel druk in de weer met sprookjes. Op dit moment staat er in de klas een heksenhuis. De snoephuisjes van de heks van Hans en Grietje staan voor de ramen. Ook zijn er koetsen met paarden getekend. Natuurlijk ontbreken de kastelen ook niet. En de heksen vliegen op hun bezemsteel door de lucht.

Hiske: Nee, die is dood. Echt waar. (Hiske bedoelde koningin Beatrix) En ze was heel overtuigend. Maar andere kinderen reageerden hier weer op. Bente: Eerst was ze dood. Toen is ze in haar slaap wakker geworden.

Het Toverbos.... De afgelopen weken zijn wij veelvuldig “sabeare” in het Toverbos. Ga mee met de kleuters naar hun “Toverbos”. *Wat staat er in het Toverbos?* Anja: Er groeit een snoepjesboom. Anke:Er is ook een reuzenbanaan. Loes: Je mag er altijd spelen, pakkertje.

Hiske: Nee, echt! En prinsessen komen in de kelder. Jorrit: Dan kun je ze altijd zien. Willem Douwe: Ja, door een raampje. Hiske: Nee, er ligt een doek over. En prinsen worden begraven. 28


SINNEH

NK Toveren in het Toverbos? Marianne: Paddestoelen verander ik in monsters. Bomen worden kleine stukjes hout. En een mens verander ik in kikker. De kikker springt dan in een sloot met allemaal blaadjes. Jorrit: Ik verander de hertjes in vissen.

Je eet er heksenbrood en heksenpap. En dat moet je op de tafel eten. En dan ga ik snoep begraven want dan komt er nog een snoepboom. En dan wil ik vliegen op mijn bezemsteel. Rianne: Er is een appelboom en een speeltuin.

En ik blijf een nachtje slapen. Bente: In het kasteel tover ik een bed en een keuken. De kabouters verander ik in een bos. Het huisje van de kabouters verander ik in een keutel.

Olaf: Dan zijn er allemaal paddenstoelen. Met een speeltuin, een wipwap, schommel. En er zijn kabouters. Ze heten; Spillebeen, David de Kabouter, Kabouter Lui, Plop, Klus, Kwebbel, Smul en Smal. 29


SINNEH Friso: Het huis van de heks gewoon in een boot veranderen. En de ridder gaat de heks opeten.

NK november zal zijn. >Rianne wenst vlechten in het haar. >Kars wenst dat zijn lampion heel snel klaar zal zijn.> >Michiel wenst heel veel snoep in de snoepdoos. >Fien wenst dat het zomer is. >Iris wil graag met Rianne spelen. >Rixt wenst een lampion. >Hiske wenst een slak in een slakkenbak.

Een sterrendoosje met wensstenen in het Toverbos? Ja, echt waar! Zie je dat doosje dan mag je dat open maken. Hierin zitten een aantal wensstenen. Pak dan maar een steentje eruit en je mag een wens doen. Wat is er zo al gewenst? >Kees: Ik wens dat het snel 11

De kinderen van groep 1 en 2 wensen u veel leesplezier .

Stefan van der Mark als opropwrotter met trekker en schuifbakje

30


Film Thirteen in Oerein In het kader van de BOB Against Drugs (BAD) campagne wordt op vrijdag 26 november de film “Thirteen” vertoond in Oerein. Dorpsbelang Aldtsjerk wil door het vertonen van deze film het alcoholen drugspreventieproject ondersteunen. Waarschijnlijk heeft iedereen in de afgelopen weken al gemerkt dat BOB deze campagne is gestart. Er zijn folders verspreid, er is op basisscholen gesproken over het onderwerp alcohol en drugs en ook tijdens de ouderavond van basisschool Sinnehonk stond dit onderwerp op de agenda. Dorpsbelang Aldtsjerk wil dit project graag ondersteunen. Dorpsbelang is geschrokken van de resultaten van de Quick scan die onder jongeren in de Trynwâlden is gehouden. Daaruit blijkt dat van de 48 gevraagde jongeren 40 wel eens met drugs geëxperimenteerd hebben. Jongeren beginnen steeds eerder te experimenteren met drugs. Meiden en jongens van 12/13 jaar die blowen zijn allang geen uitzondering meer. Ook het gebruik van alcohol op jonge leeftijd wordt steeds normaler gevonden. Al met al voor BOB reden genoeg om de handen inéén te slaan en deze problematiek in de Trynwâlden bespreekbaar te maken en aan te pakken. Dorpsbelang wil haar steentje bijdragen en doet dat door de vertoning van de film “Thirteen” in de hoop met name de leeftijdsgroep van 13 jaar en ouder te bereiken. In de hieronder opgenomen recensie van de film “Thirteen” wordt duidelijk gemaakt dat het aan te bevelen is dat deze film gezamenlijk door jongeren en ouders bekeken wordt. Dorpsbelang nodigt daarom zowel de jeugd als ook de ouders uit om naar

Oerein te komen, zodat deze film een bijdrage levert aan het bespreekbaar maken van alcohol- en drugs problematiek. (hieronder volgt een recensie van de film; zie ook www.filmclub.nl) Thirteen “De dertienjarige Tracey is op een moeilijke leeftijd en de druk om erbij te horen wordt steeds groter. Als de populaire Evie haar uitnodigt om samen te gaan winkelen is Tracey dolgelukkig. Om er echt bij te horen pikt ze op straat in een opwelling een portefeuille van een onoplettende vrouw en met die buit gaan Tracey en Evie flink aan de rol. Samen met Evie gaat Tracey een opstandige tijd tegemoet, een tijd waarin ze haar oude vrienden laat vallen en zich stort in een wereld waarin ze experimenteert met seks en drugs. Na diefstal is het nemen van een tongpiercing Tracey’s tweede uitspatting. Haar vrijgevochten gescheiden moeder is te druk met zichzelf om de veranderingen bij haar dochter op tijd te signaleren en haar vader is te druk met zijn werk om invloed uit te oefenen op het gedrag van zijn dochter. Al snel begint Tracey’s leven uit de hand te lopen en is er niets meer over van het rustige meisje van weleer.”

“Thirteen”is een krachtige film over meisjes op een kwetsbare, beïnvloedbare leeftijd en het is zo jammer dat deze film niet gezien mag worden door kinderen die daar wellicht iets aan kunnen hebben. Natuurlijk, conform de harde inhoud klopt de leeftijdsaanduiding (geschikt voor 16 jaar en ouder), maar net als films als “Kids”en “Bully”zou het niet verkeerd zijn als 12- tot 16 jarigen deze film kunnen zien als een waarschuwing voor de gevaren waar ze op die leeftijd tegenaan kunnen lopen. Op 31


basis daarvan zou je als ouder kunnen overwegen de film toch met je puberende kinderen te bekijken want de inhoud zet ze wellicht aan het denken. Opvallend detail is dat de zestienjarige hoofdrolspeelster Nikki Reed de gelegenheid kreeg haar eigen ervaringen in het script te verwerken en het is duidelijk dat dit de harde realiteit van het verhaal ten goede is gekomen. Op de verspreide folder wordt gevraagd “Drugs alleen in de stad, denkt u dat?” De jongeren, woonachtig in de Trynwâlden, die deze folder gemaakt hebben, weten wel beter. Ook in onze eigen leefomgeving komt steeds vaker, steeds

meer en op steeds jongere leeftijd alcohol- en drugsgebruik voor. En natuurlijk zijn het altijd de kinderen van de buren die daarmee te maken hebben en niet je eigen kroost. Maar ook omwille van de buurkinderen is het van belang dat deze problematiek besproken wordt en aandacht krijgt in onze leefomgeving. Daarom is iedereen van 13 jaar en ouder van harte welkom op vrijdag 26 november vanaf 20.00 uur in dorpshuis Oerein. De film begint om 20.30 uur. Namens Dorpsbelang Aldtsjerk, Janny van der Mark

Eurowinterparty De laatste weekjes van 2004 liggen alweer voor ons. We kijken uit naar de gezellige kerstdagen. Dan begint alweer het nieuwe jaar. Op 1 januari een bezoekje aan de familie of vrienden. Mocht u nog energie over hebben of eens iets anders willen doen op nieuwjaarsdag…. Kom dan gezellig naar de “Eurowinterparty “. Het nieuwe jaar beginnen met vrienden, buren en familie. Rondom een knapperend vuurtje met een glühwein, koffie, chocolade melk, een wijntje, bier of fris. Voor de kinderen wordt er ook iets georganiseerd. We beginnen om 16.00 uur met live

muziek op de achtergrond in een winterse uitstraling en het duurt tot 21.00 uur. Waar? In een verwarmde tent in Gytsjerk op het parkeerterrein van het winkelcentrum. Voor wie? Voor iedereen. Dus… tot ziens op 1 januari in de tent in Gytsjerk. De (W)Ald en Nij ploeg

32


Een weekend Lissabon Londen en Barcelona zaten al vol en in Lissabon hadden ze nog wel een kamer met vier bedden voor ons. Het was onze derde keus maar beslist een goede. Met 19/20 graden was het weer prima. We konden gelijk een laagje kleding in onze tas stoppen. Om half 3 waren we bij ons hotel en nadat we de boel binnen hadden gebracht … de straat op en maar eens kijken hoe het hier allemaal werkt. Lijn 28 staat in elk boekje beschreven als de meest spectaculaire tramlijn dus die hebben we als eerste opgezocht. Wat niet in het boekje stond was dat je je wel heel goed vast moet houden. Met blauwe plekken en de slappe lach stonden we even later ergens boven in Lissabon. De kaart er maar even bij. Die kaart hebben we wel heel veel gebruikt. Lissabon is een stad op zeven heuvels met heel veel wijken en bezienswaardigheden. Enorme gebouwen, grote pleinen met grote standbeelden en straten vol vriendelijke mensen. We hebben er echt uren en uren doorheen gezworven. Een

stukje met de tram, een eindje lopen, de bus, de trein, de metro en kabeltram. Mogelijkheden zat. En een weekend is natuurlijk veel te kort om alles te zien. We hebben ons laten leiden door het Marco Polo boekje. Dus de geijkte toeristenplekken, de chique wijk, de arme vervallen wijken en het centrum. Omdat we soms niet goed wisten waar we uit de tram of metro moesten hebben we zelf ook nog wat ontdekt. Zo kwamen wij bij het voetbalstadion van Benfica terecht op zondagmiddag. Laat daar nou net een wedstrijd beginnen van Benfica tegen Porto (te vergelijken met Ajax tegen Feyenoord). Ons eigen Heerenveen zou daar de volgende woensdag spelen. Het was daar één groot feest met muziek en een biertent. Veel, heel veel hossende mensen met sjaals, petten, Tshirts, vlaggen en spandoeken. De sfeer was prima, voor ons een mazzeltje om daar even tussen te staan. De wedstrijd hebben we maar niet gezien al werden ons zo links en rechts nog wel kaartjes aangeboden. We zijn terug gegaan naar de binnenstad met z’n nauwe steegjes, trappen en rate33


RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ Alles van eigen slachting Gerookt spek Droge worst uit eigen rokerij Canterlandseweg 12 • Gytsjerk Tel.: 058 256 13 62 • Fax: 058 256 37 40

Jan Hooghiemster Bouw- en onder houdsbedrijf Freuleleane 4 • 9064 KT Aldtsjerk • Tel.. (058) 256 10 71 Fax (058) 256 39 14 • www.janhooghiemster.nl

➢ Timmeren ➢ Renovatie ➢ Verbouw ➢ Nieuwbouw Waarom verder zoeken terwijl kwaliteit dicht bij huis te vinden is!


lende trams. Het werd ook al wat later. De schemer valt en de verlichting gaat aan. Dat gaf weer een heel ander beeld van de stad, sfeervol, sprookjesachtig, soms wat onwerkelijk, soms wat sinister. We zoeken rond deze tijd langs de grotere en drukkere straten onze weg. Je weet maar nooit. Boven de stad hangt een kruidige geur. Het lijkt wel alsof iedereen daar tegelijk met koken begint. Tijd om een terras op te zoeken en te genieten van een lekkere maaltijd en van alles wat er om je heen te zien is. Dan komen ook de bedelaars en straatverkopers. Overdag kun je daar nog wel omheen lopen maar ‘s avonds komen ze de terrassen op. Gelukkig zaten daar ook nog wel wat muzikanten bij.

strand gestaan en dat was ook het streven. Dan wel met mooi weer, maar je hebt nu eenmaal niet alles in de hand. Terug met de trein naar de beschutting van de stad. Het regent niet meer en de wind plaagt ons ook niet meer. Rianne en Tietsje willen naar het hotel, nog geen tijd gehad voor het ligbad. Geartsje en ik doen nog een rondje en ontdekken dan eindelijk die ene kabeltram en die oude wijk waar we eerst niet konden komen. ‘s Avonds lopen we er nog eens met z’n vieren door op zoek naar een geschikt terras, maar we komen toch weer uit in de buurt van ons hotel. Dan maar weer naar dat ene terras waar het toch wel heel prettig zit. De obers daar kennen ons al. Dat was ons galgemaal. De laatste avond zitten we in het ‘hard rock café’, voor ons dus geen fado maar rock. We zaten er prima tot om 12 uur een live band begon, toen werd het ‘to heavy for us’. De laatste nacht, het laatste ontbijt en voor je het weet ben je al weer op terugreis…

Maandag, och het regent. Dat is nou jammer. Toch maar doorzetten, We zijn nu eenmaal hier en willen niet binnen zitten. We zoeken de trein op een gaan richting kust. Eerst naar Sintra, een dorp in de bergen. Het is daar inderdaad prachtig maar ook daar regent het. Dus na een ommetje hadden we het daar wel gezien. Met de bus naar Cascais en Estoril. Oude vissersdorpen, staat in ons boekje. Daar komen we er pas echt achter wat voor weer het is. Het regen pijpenstelen en het waait er een storm. De kust is mooi, het dorp toeristisch en van een oud vissersdorp hebben wij niet veel gezien. Maar we hebben wel op het

Het was een heel geslaagd weekend. We hebben ons prima vermaakt en we hebben ontzettend veel lol gehad. We hebben veel domme dingen gedaan en ook veel bijgeleerd. Rianne, Tietsje, Geartsje en Harmke 35


Landgoed Bezoek onze sfeervolle nieuwe tuinzaal De unieke locatie voor: (Huwelijks)feest & receptie Vergadering en/of cursus Feestelijk diner Ontbijt, lunch en high tea Picknick in het park

Brasserie Theeschenkerij

Elke dag voor gezelschappen op afspraak geopend.

Rengersweg 98b 9062 EJ Oenkerk Tel. 058 256 28 11 Fax 058 256 34 51

Openingstijden: vrijdag v.a. 17.30 uur zaterdag v.a. 11.00 uur zondag v.a. 10.00 uur

voor: woningbouw, dienstensector, industrie, kantoor-, hotel- en museabouw restauratie - rekreatie architektenburo jan dorenbos bv bosweg 15 • 9067 DM roodkerk tel. 058 - 2562003 • fax 058 - 2561094


Traditionele kerstmarkt bij het sfeervolle kerkje in ROODKERK ROODKERK, november 2004 Van donderdag 9 t/m zaterdag 11 december as. wordt er in de grote tent bij het kerkje van ROODKERK weer de gezellige kerstmarkt gehouden. Een grote groep creatieve vrijwilligers is alweer druk bezig om van de kerstmarkt een succes te maken. Prachtige, zelfgemaakte kerststukken, kransen, decoraties, kerstkaarten en andere artikelen zullen er te koop zijn. De opbrengst van deze unieke kerstmarkt gaat dit jaar weer naar de Stichting BOA VISTA, die zich jaarlijks inzet voor de gehandicapten in BRAZILIË. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor de inrichting van het dagverblijf in, en een aangepaste bus voor NOVA SANTA BARBARA. De opbrengst wordt wederom verdubbeld door de Stichting WILDE GANZEN. Binnenkort word gestart met de bouw van het nieuwe dagverblijf in NOVA SANTA BARBARA (opbrengst kerstmarkt 2003) De inrichting ervan proberen we te realiseren met de opbrengst van deze kerstmarkt. En misschien, als het lukt, een aangepaste bus voor NOVA SANTA BARBARA. Deze plaats heeft plm.4200 inwoners en ligt ongeveer 180 km vanaf Arapoti en 70km van Londrina. De meeste inwoners zijn kleine boeren en 75% leeft onder het bestaansniveau geldend voor Brazilië. In het dorp is geen industrie aanwezig. Er is geen ziekenhuis in Nova Santa Barbara, alleen een gezondheidspost, deze is open van 8 – 17 uur. Voor spoedgevallen, zoals een bevalling, moeten de inwoners

naar het plaatsje Cassai, 30 km reizen. Veel kinderen worden dan ook onderweg of thuis geboren zonder hulp. Vorig jaar was de kerstmarkt een geweldig succes. Alleen de zaterdag viel in het ,,water’’ Vele bezoekers kwamen genieten van de kerststukken, maar ook zeker van de sfeer en de gezelligheid. De opbrengst : € 23.000,- word gebruikt voor de bouw van een nieuw dagverblijf voor de gehandicapte kinderen NOVA SANTA BARBARA, BRAZILIË, mede dankzij de verdubbeling van de Stichting WILDE GANZEN (de aanvraag voor verdubbeling bij NCDO is nog in aanvraag) U word weer verwelkomd door kerstmuziek van kinderen uit de Trynwâlden. Zaterdag is er een optreden van ,,de Kastkes’’ (dames met trekzakken) J. van Huizen is ook weer aanwezig met z’n oude foto’s over Trynwâlden. Uiteraard is ook de bekende chocolademelk, koffie met zelfgemaakte cake/koek weer verkrijgbaar De organisatie van de kerstmarkt is samen met vele vrijwilligers in handen van de Jellie de Boer en Geertje van der Beek. Al jaren zijn de schoonzusters uit ROODKERK begaan met het lot van de gehandicapten en de armen in de omgeving van ARAPOTIE in BRAZILIË. Men is momenteel ook bezig een container te vullen met kleding, ziekenhuisbedden, rollators, enz. Deze container word in januari 2005 gestuurd naar BRAZILIË. Inmiddels zijn daar verscheidene projecten gestart en gerealiseerd. Met de opbrengsten van de kerst37


markt en andere acties hopen ze nog meer te bewerkstelligen. Voor al dit vrijwilligerswerk zij ze in 2000 dan ook, verdiend, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

16.00 uur. Voor meer informatie: Jellie de Boer, tel 058-2562542 of Geertje van der Beek, tel 058-2561315.

MET DANK AAN DE SPONSORS: v. Kammen Aldtsjerk, Cafétaria Snackpoint Gytsjerk, Ass. kantoor Hellinga, Dokkum, Postma oliehandel Tytsjerk, De Trochreed Roodkerk, Recl. bureau de Haan Stiens, Boomkwekerij Jellema Aldtsjerk, Fisk reklamenetwerk Oentsjerk, Fam. T. v.d. Kooi Roodkerk, Bakker Braaksma Oentsjerk.

OPENINGSTIJDEN KERSTMARKT:

De kerstmarkt vind plaats van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 december 2004 in een grote tent bij het kerkje van ROODKERK. De openingstijden zijn: donderdag 9 dec. van 19.00 tot 21.00 uur, vrijdag 10 dec. van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag 11 dec. van 10.00 tot

Financiën De bregebidler Tijdens de druk bezochte ledenvergadering Dorpsbelang Oudkerk op 9 november ’04 is door de redactie van dorpskrant de Bregebidler een korte toelichting gegeven op de financiële situatie waarin de dorpskrant zich bevindt. Heel in het kort komt het erop neer dat de krant structureel met verlies draait. De inwoners van Aldtsjerk en omstreken hebben al enige malen met gulle hand gereageerd op de enveloppenactie, waardoor het krantje tot op heden ‘gewoon’ 5x per jaar uitkomt.

belangen waarbij de contributie verhoogd wordt ten gunste van de Brêgebidler etc. Tijdens de vergadering zijn een aantal opties besproken en bleek dat de redactie van de Bregebidler zich door enkele spontane toezeggingen vanuit diverse verenigingen voor dit jaar geen zorgen hoeft te maken over financiële tekorten, waarvoor hartelijke dank!! De redactie neemt de gedane suggesties mee naar haar volgende vergadering en zal u te zijner tijd nader informeren, aangezien wij tot een structurele oplossing wil komen waardoor het voortbestaan van onze krant de Brêgebidler wordt gewaarborgd.

Om echter tot een structurele oplossing te komen zal er iets moeten veranderen, waarbij een aantal opties denkbaar zijn; men kan bijv. denken aan abonnementen (waardoor het krantje dus niet meer huis aan huis verspreid zou worden), meer adverteerders (waarmee de Bregebidler niet meer ‘onze’ Bregebidler blijft), een samenwerkingsverband met bijv. Dorps-

H.L

38


Toch weer BOELDAG in 2005 Juist op de dag van de uiterste inlevering voor de dorpsgids is het weer inzamelen geblazen in de Trynwâlden. De inzameling voor de BOELDAG is weer begonnen. Ook in april 2005 kan de BOELDAG weer plaatsvinden.

Meer dan in voorgaande jaren zal er streng geselecteerd moeten worden bij het inzamelen. Bij de werkgroepleden ontstaat een ‘driezitterscomplex’. De grote bankstellen kunnen niet meer worden ingenomen. De kosten van het afvoeren van de spullen na afloop van de BOELDAG zijn te hoog geworden. Daarom zal (onbruikbaar) spul niet meer ingezameld worden. .

Na een spannende zomer met zoeken naar nieuw onderdak, kwam er onverwachts hulp. De nieuwe eigenaar van bedrijf A aan de Wynserdyk stelde de werkgroep volop in de gelegenheid om voor volgend jaar weer plannen te maken. We krijgen zeker volgend jaar ruimte op de boerderij van Gerke en Antsje Postma.

Vooral de kleinere meubels, zaakjes uit ‘beppe’s tiid’, diggelguod en electra zijn van harte welkom. Maar ook boeken, speelgoed en in het voorjaar de plantenen bloemenstekjes zullen warm worden ontvangen.

“We laten de boel niet de boel”, stelde een gelukkige voorzitter Mame de Graaf op de eerste vergadering van de Werkgroep. Per 1 november kreeg het voormalige bedrijf A aan de Wynserdyk nieuwe eigenaars, Familie Postma was wel genegen om de ingezamelde goederen aan de Wynserdyk onderdak te blijven bieden. Daardoor kan de werkgroep BOELDAG weer doorgaan met haar actie om alle kerkgebouwen in de Trynwâlden financiëeel te steunen.

In het jaar 2005 nog inzamelmogelijkheden op 8 januari, 5 maart en 9 april, elke morgen van 9.30 – 12.00 uur. Het ligt in de bedoeling de BOELDAG op zaterdag 23 april 2005 te houden.

In tegenstelling tot voorheen is het inleveradres niet meer achter Pro Rege, maar rechtstreeks op de boerderij aan de Wynserdyk 20. De spullen kunnen daar op een aantal zaterdagmorgens worden bezorgd. Ook kan er contact worden opgenomen met Minze Tjeerdsma (2561778) of Hendrikus Westra (2563347) over goederen die gehaald moeten worden. 39


Sint Maarten, Sint Maarten . . . .

40


Núnderkes Het is alweer een tijdje geleden dat de gemeente voor onze schelpenpaadjes bij de haven e.o. schelpen bracht. Het was prachtig weer en dus kwamen er wandelaars naar de haven toe om de aktie te bekijken.Een van deze bezoeker was Folkert v/d Heide en hij zei: Wat ha se moaie núnderkes brocht net. Ik luisterde goed en dacht dat is een fries woord dat ik echt in jaren niet meer heb gehoord.

zijkant dan zie je een echt hartje.... De dure naam voor núnder is Cardium Edule. Edule staat weer voor eetbaar. Het is dus een eetbare schelp, nou ja het weekdier dat er in zit dus. In het Fryske wurdboek staat; núnder op it kuierpaadsje. En núnderkalk, dat is kalk van zandschelpen. En dan is er nog een hele andere betekenis; De mensen van het koar weten vast waar ik nu naar toe wil; núnderje......dit is zonder klanken zingen neurieen dus. Mocht iemand hier iets over weten, maak een mooi verhaal en breng het bij de Bregebidler redactie!!!!!!!!!! Tytsje Faber.

Bestuur Dorpsbelang Aldtsjerk Vroeger had men om het huis tegen de gevels aan een smal schelpenpad. Dit heeft vast en zeker een nuttige functie gehad, maar ik weet niet welke behalve dat het netjes en schoon was. Wie weet hier wat meer over en zou ons dat willen vertellen? Het waren NÚNDERS zo noemde een oude buurfrou uit Gytsjerk dat inderdaad ook. Dat woord Núnder vond ik zo mooi dat ik even op zoek ben gegaan naar de betekenis hier van.(gelukkig heb ik een schoonvader die ons over zulke zaken altijd veel kan/wil vertellen) Núnder is zeehartschelp, een kokkel dus, en dan een doublet; de beide schelphelften tegen elkaar aan. Bekijk je zo’n doublet nu van de

Gerrit van der Pol - voorzitter van Sminiaweg 128C Jan Holtkamp - secretaris van Sminiaweg 48 Janny van der Mark - penningmeester Miedemaweg 27A Anneke de Vries Rhaladyk 9 Ludo van der Meer van Sminiaweg 125 Piet Feddema Eysingapaed 10 Wichger Helmholt Freuleleane 1 41


Speeltuin nieuws

Volleyballers gezocht!

Afgelopen seizoen zijn er nogal heftige vergaderingen geweest over het voortbestaan van onze speeltuinen, maar het lijkt allemaal goed te komen. En daarom hopen wij dan ook dat er in het jaar 2005 weer voldoende vrijwilligers zich zullen opgeven voor het onderhoud. Het inschrijfformulier voor opgave kunt u in februari weer in de brievenbus verwachten. Tevens willen wij hierbij alle mensen die in 2004 zich hebben ingezet voor het onderhoud van de beide speeltuinen hartelijk bedanken en wenst de speeltuincommissie u alvast een prettige jaarwisseling.

Gezocht, dames, heren en jeugd om te volleyballen om onze teams aan te vullen. We trainen op de donderdagavond. Ervaring is geen vereiste. Voor meer informatie bel Greetje 058-2562241

Stichting T.O.F. (Trywâldster Oudejaars Feesten) organiseert samen met familie Breeuwsma

OUDEJAARSNACHT feest in sporthal ,,De Hege Wâlden’’ in Oenkerk M.m.v.:

OP EN TOP DRIVE IN SHOW en optreden van de zanger van de band Lays

RINTSJE met goud van oud en Hollandstalige feesthits Entree 00.30-01.00 uur € 3,50; na 01.00 uur € 5,00 42


Verschijningsdata

AGENDA

De brêgebidler komt 5 keer per jaar op vaste tijden. Hieronder is vermeld wanneer de eerstvolgende nummers verschijnen en voor welke datum de kopij binnen moet zijn.

NOVEMBER

Inleveren kopij 6 januari 6 maart 6 mei

verschijnt eind januari eind maart eind mei

25 IJsclub,VERGADERING, Moarkswâl, 20.00. 26 Dorpsbelang, Thirteen FILM, Oerein, 20.30. 27 KLAVERJASSEN, Oerein, 20.00. DECEMBER 2

Vrouwenver. Aldtsjerk, SINTERKLAASAVOND, Oerein, 19.30

4

ALD PAPIER.

De redactie.

INLEVEREN KOPIJ voor het volgende nummer

6 JANUARI 2005

10 Cursuswerkgroep, KRYSTSTIKJES meitsje, Oerein 19.30 15 SOOS, Moarkswâl, 20.00. 18 LAYS, Moarkswâl, 21.30. 18 KLAVERJASSEN, Oerein, 20.00. 24 Culturele Commissie, KERST IN, Herv. kerk, 20.00 uur. 25 BILJARTEN, Moarkswâl, 14.00. 26 KLAVERJASSEN, Moarkswâl, 14.00. 31 KLAVERJASSEN, Moarkswâl, 14.00. JANUARI 1

CAFE OPEN, Moarkswâl, 16.00.

6

ALD PAPIER.

12 SOOS, Moarkswâl, 20.00. 27 Vrouwenver. Aldtsjerk, JAARVERGADERING, Oerein, 19.30 29 KLAVERJASSEN, Oerein, 20.00.


Geschikt voor al uw: recepties, vergaderingen, koffietafels, koud- en warmbuffet, barbecues, gourmet enz.

Bij ons wordt geen zaalhuur berekend. Er is tevens een terras aan het water met waterfietsenverhuur.

LAYS • 18 december – 21.30 BILJARTEN • 25 december – 14.00 KLAVERJASSEN • 26 december – 14.00 KLAVERJASSEN • 31 december – 14.00

To t z i e n s b i j : Henk en Jannie Breeuwsma • Tel. 058-256 33 00

BB 37 - november 2004  

2004 Bregebidler 37

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you