Page 1


WO½öŽ≈ …œU ¡UM³« o×K

«Î bb UÎ {dF `H ÍU VOK ÕUM« …dO * «Î —«dL « ÍU¼ VOKÝ Wdý

WŠ«d« Èu²? Ë W?×¹d W?³ðdË s? n?K² ¹ Wb ²?*« W?³ðdLK p?OKŽ «c? d?š« v?≈ h ?ý w²« W?Š«d« q?«uŽ s?Ž Y?׳« pð«œUŽ Ë p½“ËË pL?ł rzöð s „UM¼ Êu?J¹ UbMŽ Ë ÂuM« w? Êu?Jð Ê√ b?Qð „d¹d?Ý „—U?A¹ 5B ?A W?OU d¹d?« WŠU? —UGB« ‰U?HÞ_« ÊuJ¹ U? …œU?ŽË oK —b?B W?HO_« U?½«uO(« Ë√ Æ ÂuMK qODFðË ¡b³« pOKŽ ÂuM« bŽu ‰uKŠ bMŽ pKuð ¡UOý√ qF Ë ¡Ušd²?ÝôUÐ cš√ q?¦ ”U?FM«Ë ¡Ëb?N« v?≈ pOKŽË »U² …¡«d Ë√ ¡w«œ ÂULŠ U q√ v≈ ¡u?C« Èu²? iHš r'« ‰UI²½« v≈ ÍœRð ÁcN sJ1 Æ ÂuM« v≈ WEIO« WKŠd s W“ö« —u_« q q?FHÐ XL «–≈ Ê« lOD²ð r Ë ÂuMK pH½ W¾ON² WIOœ ≤∞ v≈ ±μ ÊuCž w uHGð ¡w?ý Í√ qLŽ Ë ÷uNM« p?OKŽ sË ”UFMUÐ pÝUŠ« 5( dš¬ Èdš« …d? ‘«dH« v?≈ œu?Fð rŁ ·uÝ ÂuM« WËU× Ë jGC« Ê_ Æ ÂuM« lM v≈ ÍœR¹ WK w p²KJ?A X½U «–≈ «Î d?Oš√ WKJ?A Ë« ÷d? V³?Ð Âu?M« V?O³D« W?Fł«d p?OKŽ W?¹uCŽ s?2 ”U?M« s? UÎ ?CFÐ „U?M¼ Ê_ rN¹b Ë rNu½ w qUA Êu½UF¹ fHM²« w  UuF Ë dL² ‚—√ u?¼ V?O³D« Ë Âu?M« ¡U?MŁ√ b?O'« p²KJ?A œb?×¹ Ê√ lOD²?¹ s? ¡«Ëb?« p? n?B¹ Ê√ Ë W?O×B« ÆUN VÝUM*« `zUB½ s ÁUMb U ÊuJ¹ Ê√ ułd½ Ê« qQ½ Ë r?J «Î bOH  U?uKF Ë VOKÝ  «b Ë Vð«d rJ oI% Æ`¹d ËUÎ zœU¼ UÎ u½ ÍU¼

bI²F¹ ”UM« s «dO¦ Ë jAM*« «c¼ u¼ Ë ÂuM« v« ÍœRð UMJ*« Ê« fJF« v?KŽ qÐ ¡w?ÞUš œU?I²Ž« ÈbŠ« ÊuJð X?u« l UN½« U?U9 ÆÂuM« WOKLŽ qODFð q«uŽ qJ?AÐ W?{U¹d« W?Ý—UL0 p?OKŽ W?Ý—U2 U?uBš Ë r?E²M wN WO{U¹d«Ë W?O½b³«  U?¹«uN« w l¹dÝ Ë d?ýU³ qJ?AÐ bŽUð ”—U9 ô s?J Ë W?Š«— d?¦« Âu?½ UN½ô …d?ýU³ Âu?M« q³ W?{U¹d« WOKLŽ qF& Ë r?'« ◊U?A½ b¹eð Æ WÐuF d¦« ÂuM« …œ—U?Ð U?Lz«œ p?²dž q?Fł« »U³?Ý√ s? Ê≈ W?zœU¼ Ë W?LKEË ÂUOI« w?U¦*« Âu?M« v≈ ‰u?u« W?ÐuÞ— Ë …—«d?Š W?ł—œ j?³CÐ ZO−C« Èu²? i?HšË W?dG« ¡uCK W³łU(« dzU²?« «b ²Ý«Ë  U?O½UD³«Ë Ê–_«  «œ«b?Ý Ë Ë√ ¡·b« qUŽ oOIײ W?OU{ô« q¦ Èd?šô« …e?Nłô« «b ²?Ý« U VŠ WŠËd*« Ë« ¡«uN« nOJ Íc« u'« œU−¹ù p– Ë p³?ÝUM¹ Æ `¹d*« puM tłU²% nB²M ‰öš WuKO cšQð Ê√ œuFð dO¦J« pL?ł `M9 U?N½S —U?NM« s* WUšË W?¹uO(« Ë ◊U?AM« s s2 XM «–≈Ë q?OK« w? Êu?KLF¹ Êu?UM¹Ë q?OK« ‰«u?Þ Êu?KLF¹ V−×Ð rJ×BM½ U?M½S —UNM« w? WdG« ‰u?šœ s fL?A« WF?ý√ W?ł—œ v?≈ ‰u?u« W?ËU× Ë XM «–≈Ë p?u½ Wdž w W?L²F« ÿUIO²Ýô« WKJ?A s Êu½UF¹ s2 dzU²?Ý „d²Ð p×BM½ ÕU?³B« w ‰ušb Õu²H UNM ¡eł Ë√ c«uM« v?KŽ pðbŽU?* fL?A« WF?ý√ Æ ÿUIO²Ýô« d¹d?Ý v?KŽ p?uBŠ s? b?Qð

…UO(« ·Ëd?þ w? U?ÐuF s? W¹UŽ— Ë ‰eM*«  UOu¾Ë qLF«Ë W?z—UD«  U?¹bײ« Ë ‰U?HÞô« WOKzUF«  Uö)« Ë WOU*« ÂuLN«Ë q«uŽ UNK WOHM«  UÐdD{ô«Ë wUJ« jI« qO½ vKŽ U³K?Ý dŁRð d?A³ s×½ Ë Âu?M« s? `?¹d*« Ë Ác¼ ¡UG« Ë«√ …dDO?« lOD²?½ ô vF?½ sJË UMuŠ s? q?«uF« s? V?ÝUM u?ł Ë W?¾OÐ o?K) v?« ‰u?uK W?O×B«  «œU?F« Æ `¹d*« ÂuM« s WO{d ZzU²½ ŸU?³ðUÐ ÍU?¼ VOK?Ý `?BMð «c? ∫WOU²«  «œUý—ô« XË w ‘«dH« v« ÍRð Ê« œuFð X?Ë w? kIO²?ð Ê« Ë œb?× W¹UN½ WKDŽ w v²Š Âu¹ q œb× ‰Ëb−Р«e²ô« Ê« YOŠ Ÿu³Ýô« bŽU¹ WEIO« Ë ÂuM« w wM“ vKŽ „bŽU¹ Ë r?'« W¹uIð vKŽ ÆWKO q WuNÐ ÂuM« s …dO³  UOL »dAð Ë√ qQð ô ÂuM« q?³ qz«u?« Ë√  ôu?Q*« n?OHš ¡U?AŽ ‰ËU?M²ð Ê« p?OKŽ ÂuM« q³ 5²ŽU?Ý sŽ qIð ô …b0 W—U(« Ë WOM¼b« WLFÞô« VM& Ë w²« Ë ÂuM« b?MŽ WŠ«d« lM9 w?²« s …dO³  U?OL »d?Að p?KF& «—«d ÿUIO²Ýô« p V³¹ U2 ¡U*« Æ÷UŠd*« v« »U¼cK w? 5?OUJ« Ë 5?ðuJOM« V?M&  UD?AM*« Ác?¼ Ê« Y?OŠ ¡U?*« «dO¦ Ë ÂuM« WK Ë ‚—ôUÐ p?³OBð ÷«dŽ« s? Êu?Mšb*« w?½UF¹ U? w 5šb²« Ë w?KOK« »«dD{ô« UL «bł …dC …œUŽ w¼ Ë d¹d?« 5OUJ« ‰ËU?Mð V?M−²ð Ê« V?−¹  UŽU?Ý w?½ULŁ s?Ž q?Ið ô …b?0 cšQ¹ r?'« Êô pu½ bŽu q³ —UŁ« s h?K ²O WK¹uÞ  UŽU?Ý

ÕU−M«Ë —uD²« …—uU³ «—«dL²?Ý« W?O*UF« Wd?A« …—«œ« X?«“U …œËb;« ÂuM« UeK² o¹u² W?ÝUOÝ Z?N²Mð © ÈU?¼ VOK?Ý ® ‚«uÝ_« qš«œ —UA²½ô«Ë l?Ýu²« UOFÝ ¨ WOÐdF«Ë WO−OK)«Ë WOK;« œd? q v?« U?NðU−²M0 ‰u?uK sÞu« w Ë√ W?JKL*« qš«œ ¡«u?Ý v —U?A²½ô« vKŽ qLF« Ë wÐdF« «cN «—«dL²?ݫ˨ rUF« ‰Ëœ WOIÐ ÕU²²« tK« b?L×Ð - bIK ÕU?−M« ? ÷U?¹d« W?M¹b0 b?¹bł ÷d?F ≥∞ Ãd ? ÂU?F« h¹dš o?¹dÞ Æ Í—U−²« fU ed ? VOKÝ Wdý Ê« ·ËdF*« sË «c¼ WOŽUMB«  UdA« qz«Ë« s ÈU¼ ÂU?Ž l?KD UNðdO?  √b?Ð w?²« q?B×¹ l?MB ‰ËQ ±π∂≥ ‰U− v? vŽUM hOšdð v?KŽ UNŽ«u½« n?K² 0 V?ð«d*« W?ŽUM ZMHÝô«Ë X« s UNÞuG{Ë VOK?Ý ® W¹—U−²« U?N²öŽ X?% WO*UF« Wd?A« d³²Fð ÂuO«Ë© ÈU¼ …œËb;« ÂuM«  UeK² o¹u² WLzU s?L{ s? © ÈU?¼ VOK?Ý® WJKL*« v WOŽUMB«  UdA« d³« XK²Š« UN½« YOŠ W¹œuF« WOÐdF« ÍœuF?« ‚u?« v «“—UÐ U½UJ WB(« vKŽ U¼–«uײ?ÝUÐ wÐdF«Ë v? V?ð«d*« ‚u?Ý s? d?³ô« tbIð U?2 WJKL*« oÞUM n?K² …œu?ł  «– W?OMÞË  U?−²M s? s WHK²  U¹u²?0 l²L²ð WO*UŽ nK²  UłUO²Š« w³Kð Ë WO¼Ud« ÆlL²−*« `z«dý `zUBM« qC« ÂbIð ÍU¼ VOKÝ `¹d*« ÂuMK Âu?M« Ë ‚—_« s? w?½UF½ U?bMŽ U?MÐ j?O×¹ U? V³?Ð »d?DC*« 134 Albenaa

¡UM³« ±≥¥


WOA)«Ë WObF*« ‰ULú ÊUO« lMB Wd ÆÆ eOL« s UÎ U ÊËdA

·d?F²K Wd?A« ÷d?F …—U?¹e bR½Ë ¨ Z?²M*« «c¼ vKŽ rJ?H½QÐ qC√ .b?Ið v?KŽ r?z«b« U?M dŠ Æb¹bł q UÎ Lz«œË UMzöLF Wbš

WM¹b*UÐ WdAK w?Ozd« lMB*« lI¹ Wdý w¼Ë ÷U¹dUÐ WO½U¦« WOŽUMB« W?O½bF*« ‰U?LŽ_« w? W?BB² fK½U²« ‰ULŽ√Ë ‰uGA*« b¹b(U UM¹eЗb«Ë »«u?Ð_« q?¦ qO²?Ý W¹b¹b(« ‰UGý_« WUË pOÐU³A«Ë «Î dšR Wd?A« XU ËÆWOdše«Ë  U?M¹eЗb ’U?š ÂU?E½ d?¹uD²Ð WHK² Ê«u?√Ë ‰UJ?ýQÐË ÂuOM*_« Wd?A« ·bNðÆ …œbF² r?OUBðË bIË ¨ UÎ ?Lz«œ b¹bł q .b?Ið v≈ Ê√ YOŠ Wö?«  U?³KD² U?MOŽ«— ‰UL'«Ë W?½U²*UÐ e?OL²¹ ÂU?EM« «c?¼ V?Od²« w? W?IzUH« WŽd?«Ë ÆVÝUM*« dF« v≈ WU{ùUÐ d³√ Âb½ Ê√ lOD²½ Z²M*« «cNÐ UM½≈ ¡«u?Ý e¹eF« UMFL²− s? W×¹d?ý ŸUD w  U?ÝR Ë√ œ«d?√ «u?½U ”—«b*«Ë W? U)« qKH«Ë sU?*« s?¹—uD*« p?cË  UOH?A²*«Ë UÎ ?FOLł r?uŽb½ U?M½≈Ë Æ5?¹—UIF«


OASE Multimedia & Musical Fountain Design Oase is the leading conceptual design and planning company in multimedia and musical water fountain shows. For decades, OASE has stood for creative design using water. Based in Germany, OASE has developed into a global player with subsidiaries in United Kingdom, USA, Singapore, Poland, Belgium, France, Hungary, Spain, Turkey and China. The regional headquarters in Asia pacific, located in Singapore, is also the Global Design Center consists of a multidisciplinary team of talents to deliver impressive water effects that seeks to entertain and value add to our customer’s projects. OASE provides a wide range of water fountain and water feature design, construction and conceptualization. OASE projects and services include multimedia fountain design, musical fountain planning, dancing fountain designs, water fountain show and water entertainment conceptualization. From design consultancy to full spectrum of component manufacture and supply and project management, OASE is your expert partner. Meat our team. Our expertise, teamwork, passion and commitment to quality design bring water to life.

Design Consultancy We provide design concepts in the forms of life-like visuals- Computer animations or imagery perspectives to facilitate our client’s understanding of the design proposal. OASE will create perspectives, in accordance to the available site information and will closely examine the details, lighting, acoustics and unique water effects that could be created to fit the space and activities designated for the site. We could also provide a budgetary cost for an estimate for the supply and installation work of the water features.


WO½öŽ≈ …œU

¡UM³« o×K

…—UK WOzUdNJ« …—UM*« Wd s ¡«œ_« ‚uHË Ê«u_«Ë qJA« ‰UL ‚u?HðË Ê«u?_«Ë qJ?A« ‰U?Lł 5?Ð …eO2 W? U½QÐ UNF²9 v?KŽ …Ëö?Ž¨¡«œ_« w¼ËÆW?ÝË—b —UF?Ý√Ë WOUŽ …¡UHË UNLOUBð YOŠ s UÎ Lz«œ qC_« ÂbIð V?ÝUM²² …e?OL*« U?NBzUBšË W?Fz«d« ¡«u?Ý ‚«u?Ý_«Ë qOLF« U³KD² l l¹—U?A*« Ë wMJ?« Èu²?*« v?KŽ WöÝË WuN?Ý Ê√ rKF« lÆW¹—U−²« s bŠ«Ë u¼ Wö« √b³Ë «b²Ýô« UNKł_ XLL w²« WO?ÝUÝ_« ΔœU³*« pO½u?ÝU½UÐ `OðUHË ‘U?O√ W?ŽuL− Æq?¹uD« Èb?LK ‰ULF²?Ýù« W?Mü« 5K U(«Ë W UDK …d?u*« qÐË√  U³*Ë  U?H «uLK …œu?'« W?öŽ v?KŽ Æ©uÝUÝ® W¹œuF« WOÝUOI«

`OðUH® ¡öË WOzUÐdNJ« …—UM*« Wd?ý w?UłUu ? pO½u?ÝU½UÐ ‘U?O√Ë ? X?¹ô ÍUJ?Ý ? Êu?1d ? q?ÐË√ ? rJ²bÐ ·d?A²½ ©—U? p?ð ? p?ðuO WOÐdF« W?JKL*« qš«œ U?MŽËd l?OL−Ð …—UM*« lMB Wdý ÕU²²« - W¹œuF?« ÂUð ÂuNH0 l²L²ðË W?OzUÐdNJ« UŠuK U?MLNHðË t?ðUłUO²Š«Ë w?K;« ‚u?K vKŽ UNð—bIÐ rłd²¹  UłUO²Šô« Ác?N w WOMI²« t?O≈ XK uðU d?š¬ W?³«u w WOzUÐdNJ« `OðUH*«Ë ‘UO_« WŽUM  UH «u*«Ë fO¹UILK WIÐUDË r?UF« ULN pKN²?*«  U?łUO²Š«Ë¨WJKL*UÐ U?N¹b b?łu¹ U?L t?ðU³KD² Ÿu?Mð ÊU l?L&  U?−²M*« s? WF?Ý«Ë WKOJ?Að

128 Albenaa

¡UM³« ±≤∏


WO½öŽ≈ …œU ¡UM³« o×K

·ö ôU —uFA« uOÐ «“U

U?NzöLŽ ¡U?{— v?KŽ ‰u?B(« YOŠ dF?«Ë …œu'« Y?OŠ s «– WO*UF«  U—U*« d¦√  d Ë —UF?Ý_« V?½QÐ WOUF« …œu?'« ÷—UF*« r {√ ÕU?²² UÐ XU Ë  «—U?ù« W?Ëœ s? ö w? WOÐdF« W?JKL*«Ë …bײ*« W?OÐdF« dO³ qJAÐ rNÝ√ U2 ¨W¹œuF?« WKU?ý …—u ¡öLF« ¡UDŽ≈ w rNMU? U?NOKŽ ÊuJ²?Ý U?LŽ Y?OŠ s? r?N²U ≈  ö?×Ë ÆWU H«Ë …œu'« u?OÐ «“U ’d?Š o?KDM s?Ë W? ud*« U?N²½UJ aO?Ýdð v?KŽ …œu'« d?O¹UF b? — v≈ XF?Ý V½Uł v?≈ U?NULŽ√ l?OLł w?  U?bš Z?U½dÐ w?M³²Ð U?NUO

¨U?NzöLF W?bš l?O³« b?FÐU qC √ v?KŽ r?NuBŠ ÊU?LC ÆUNðU−²M sŽ ¡U{—Ë ¡«œ√

Íœ—u d?³√ s u?OÐ «“U d?³²Fð a?ÐUD*«Ë W?O×B« «Ëœ_« WO³?A)«  U?O{—_«Ë ◊ö?³«Ë Î Èu²? v?KŽ U?ŠU$ d?¦_«Ë ‰ËœË W¹œuF?« WOÐdF« W?JKL*« uOÐ «“U  —bBð YOŠ ¨Z?OK)« b¹Ëe²Ð ¡UM³« œ«u rUŽ w …œU¹d« ‚œU?MHU W? öLF« l¹—U?A*« —uBI«Ë ëd?Ð_«Ë  U?FL−*«Ë ÆqKH«Ë uOÐ «“U WO−Oð«d²Ý«  bŽUÝ bI w?²«  U?Nłu« …œb?F²Ë W?½d*« W³«u w? dO³ b?Š v?≈ U?N²M³ð  UuI …—«œ≈Ë ‚u«  U³KD² U2 ¨¡UM³« œ«u ŸUD w? WŽuM² eOL²« WH u?OÐ «“U vKŽ vH{√ lOÐ ‰U?− w o³?«Ë …œU?¹d«Ë Æ◊ö³«Ë WO×B«  «Ëœ_« «c?¼ w? œ«Ë— u?OÐ «“U Êu?Ë XŽUD²?Ý« W?IDM*« w? ‰U?−*«

126 Albenaa

¡UM³« ±≤∂


WO½öŽ≈ …œU

ARSCO Established in 1993 by Al-Mutabaqani Group the company was then purchased by MNAF3 Arabia Group in 2005. Aluminum Rolling shutter Co. (ARSCO) trade in aluminum profiles, Motors and Accessories for the rolling shutters industry. It has rapidly emerged as the major supplier of Rolling shutter materials in the Saudi market. ARSCO operates kingdom wide thrugh its two offices in Jeddah (H.Q. & Jeddah 40 th Street),Makkah, Riyadh branch and Dam‫ﺭ‬mam branch. Eash branch is fully equipped with its own warehouse with a total inventory of over 16 million Saudi Riyals.

¡UM³« o×K

its suppliers in developing the market for the all shutters products ARSCO’s team is well qualified and experienced to manufacture, install and train the customer on all the different applications & installations. Manufacturing: As part of the expansion plan, ARSCO has been allocated with land area of 9.000 sqm. in Jeddah new industrial city to build its new fabrication facility to complement its trading activity by providing the contractors with complete solution for the rolling shutters in this booming construction market. This facility will enable ARSCO to manufacture a lot of the items being imported thus saving on the cost of marerial and shortening the delivery time to contractors. This initiative will enhance ARSCO margins greatly.

Executive Management: * Khalid M. AlFuhaid, President * Mohammad H. ElChbeir, General Manager. * Ahmad Khattab, Assistant General Manager.

Business Partners: SOMFY, ASA, CROCI, SIMBAC, GENIUS, ALUPCO, LUPO,EXPALUM, MOLARO, MINGARDI.

Strengths: * Market Share: ARSCO currently control the largest share in Rolling shutters market in Saudi Market and is the Largest distributor for Somfy motors in the Middle East. Market Development: ARSCO is working closely with all

New Product: ARSCO have been associated with long-standing Italian company (Molaro) to provide high quality windows and doors made of natural solid wood with aluminum or bronze clading.

124 Albenaa

¡UM³« ±≤¥


W¹œuF« WOÐdF« WJKL*« w Í—«d(« ‰eF«

qOŽULÝ« sLŠd« b³Ž Âœ¬ ”bMN*« W¹œuF« X¹ôdO³« UŽUMBÐ  UFO³*« d¹b

YOŠ ¨ WŽUMB« Ác?¼ w …œułu*« U¹bײ« b?Š√ lzU³« w WI¦« ”U?Ý√ vKŽ vM³¹ ¡«d?A« —«d Ê√ Æ‚u« w …du²*« œ«u*« 5Ð ‚dH« vKŽ fOË w½U³*« ‰eŽ —«d vKŽ qOŽULÝ« Âœ¬ ”bMN*« oKF¹Ë Í—«d(« ‰eF« bz«uHÐ wŽu« …œU¹“ v≈ ÍœR?¹ t½√ bO?ýdðË ‰eF« ‚u?Ý r−Š …œU?¹“ v≈ ÍœR?¹Ë W¹—ULF rOUBð —u?Nþ v≈Ë ¡UÐdNJ« „öN²?Ý« ÆÎU¹—«dŠ W?ËeF*« w?½U³*« l V?«u²ð WOzU?A½≈Ë  «—«d —«b?≈ qOŽUL?Ý« Âœ¬ ”b?MN*« Õd?²I¹Ë qOu²Ð o¹bB²« r²¹ v²Š Í—«d(« ‰eFUÐ ÂeKð ‰eF« WUIŁ d?A½ vKŽ qLF«Ë w½U³*« v≈ ¡UÐdNJ« pc nOC¹Ë Æ5?MÞ«u*« 5?Ð wŽu«Ë Í—«d?(« bz«u WdF UNöš s sJ1 …eNł√ dOuð »ułË Æ U−²M*« 5Ð WK{UH*«Ë eOOL²«Ë Í—«d(« ‰eF«

i?? HË ¡U?? dNJ« „öN?? « w?? d?? u w?? U*« ‰e?? oz«d(« s wLË wuB« ÀuK«

œUOB« ÂUŠ ”bMN*« WCÐUI« wMLO*« WŽuL−0 UFO³*«Ë o¹u²« d¹b ‰“UF« ÍdB« ·uBK ? ‰“UŽ

—«b'« ¡UM³ dLŠ√ »uÞ

WUš W½u0 X³¦ ÍdB« ·uB«

XO³¦²« —ULË dAO

vKŽ WÝUOK WUš W½u vË√ WI³Þ …dýU³ ÍdB« ·uB« W¹UL×K p³ý WO½UŁ WI³Þ WUš W½u ¡U*« b{ ÊU¼œ WOł—U)« WOJ²«

o¹d×K ÂËUI wðuË Í—«dŠ ‰“UŽ wMLO*« WŽuL−

119 Albenaa

¡UM³« ±±π

o¹u?²« d¹b œU?OB« ÂU?Š ”b?MN*« ‰u?I¹ ? ‰“U?Ž® WCÐUI« w?MLO*« W?ŽuL−0 U?FO³*«Ë W?JKL*« ‚u?Ý Ê≈ ? ‰“U?F« Íd? B« ·u?BK v≈ ÃU²%Ë Î «b?ł WF?² Î UuLŽ ¡U?M³« œ«u w? VOBM« WJKL*« XBBš b? Ë Æ …dO³  «œuN− w ÊUJ?Ýù«Ë dOLF²« rŽb UN²O½«eO s? d³_« ¨’UšË ÂUŽË wuJŠ u¼U UNM  ôU−*« nK² …—Ëd{ X u« p?– w Í—«d(« ‰eF« `?³√Ë bF¹ Î UIÐU?Ý ÊU U Ê√ b?FÐ ¡UM³«  U?¹—Ëd{ s? Î ‰ËeF*« vM³*« Ê√ ∫ ö?zU

œdD²?¹Ë Æ öLJ*« s t½QÐ ÁdOž s?Ž eOL²¹ ‰“UF« Íd? B« ·u?BUÐ •∂∞ s? d?¦_ ¡U?ÐdNJ« „öN²?Ý« w? d?u¹ ÍœR¹Ë w?ðuB« ÀuK²« i?OH ð vKŽ bŽU?¹Ë Æoz«d(« s w½U³*« W¹ULŠ v≈ «b ²?ÝSÐ Ê√ ∫ œUOB« ÂU?Š ”bMN*« ·U{√Ë s b?×¹ Î U?uLŽ w?½U³*« w? W?¹—«d(« ‰“«u?F« W³?½ iH ¹Ë W?JKL*« w? ¡U?ÐdNJ« „öN²?Ý« s Î «d?O¦ pKN²?ð w²« b?Ou²«  U?D× ¡U?A½≈ vKŽ dŁRð  «“U?ž UNM YF³MðË qOG?A²K œu? u« ÆÊU½ù« W× ¨ Í—«d(« ‰e?FUÐ w½U³*« «e?« —«d —b b?IË U Ê√ YOŠ ¨ W?GUÐ WLJŠ tO —«d? bOQ²UÐ «c?¼Ë W×KB*« w? VBM¹ t?K W UD« d?Ouð s d?– ¡UÐdNJ«  U?D× ¡U?MÐ qOKIð w? ¡«u?Ý ¨W?UF« bO?√ ‰Ë√ q¦ W¦F³M*«  «“U?G« W³?½ q?OKIð Ë√ Ê«dŁR¹ Ê«c?K« ÊuÐdJ« bO?√ w?½UŁË Êu?ÐdJ« ÆÊU½ù« W× vKŽ Î UO³KÝ

WOK WOM ëd »uKD lMB d?¹b ? —uL?Ý uÐ√ W?FLł ”b?MN*« Èd?¹ w²« qU?A*« Ê√ ? ÍœuF?« Íd B« ·uB« w dB×Mð ‰e?F« W?ŽUM w 5?FMB*« t?ł«uð ôU− v≈ U?NUI²½«Ë WOK;« WOMH«  «d?³)« WK

d¹uD² W“ö« «d³)« r«dð s b×¹ U2 Èd?š√  UH«u œu?łË Âb?Ž v≈ W?U{ùUÐ ÆW?ŽUMB«  UH«u*« vKŽ œUL²Žô«Ë W¹—«d(« ‰“«uFK WOK×  «œUN?ý œułË ÂbŽ ÍœR¹ w²« WHK² *« W?O³Mł_« `UB l¹—U?A*« Ê«bI Í√ U?N WIÐUD*UÐ WI³? uÐ√ ”bMN*« ·U{√Ë ÆÎU½UOŠ√ WO³Mł√  Udý fO¹UI*«Ë  U?H«u*« W?¾O¼ s? vML²½® —uL?Ý  UH«u l?{u d_« «cNÐ ÂUL²¼ô« W¹œuF?« Æ©WHK² *« l¹—U?A*« w UNOM³ð r?²¹ …œb× WOK× l½UB* W?OŽUMB« w{«—_« d?Ouð Âb?Ž Ê√ U?L Ê√Ë WUš WOK³I²?*«  UF?Ýu²« `O²¹ U0 ‰eF« …dO³ s¹e ð  UŠU? VKD²ð WOzUNM«  U?−²M*« s¹dL¦²?*« dDC¹ U2 ¨UNL−Š d³Ë UN½“Ë WH) …œUH²?Ýô« s b×¹ U …b?OFÐ l «u w? l?Ýu²K Ác¼ sË Æ…œu?łu*« WO²×²« vM³«Ë  U?b)« s 5Oł—Uš s?¹œ—u vKŽ œU?L²Žô« Î U?C¹√ qU?A*« ÆÎUOK× U¼duð ÂbF WŽUMB«  öšb s b¹bFK

s «u*« Èb?? wu« Èb?? f?? JF ÃU?? FO*« r?? …œU?? “ Í—«d(« ‰eFU d¹b ? qOŽUL?Ý« s?LŠd« b?³Ž Âœ¬ ”b?MN*« U?√ Ê√ ÈdO ? W¹œuF?« X¹ôdO³« UŽUM  U?FO³ ¨dL² œU¹œ“« w WJKL*UÐ Í—«d(« ‰eF« ‚u?Ý …œU¹“ V³?Ð  U?FO³*« r?−Š w? p?– q?¦L²¹Ë r−Š w l?Ýu²« …œU¹“Ë Í—«d(« ‰e?FK wŽu« tł«uð w²«  U¹bײ« r¼√ Ê√ nOC¹Ë ¨ «¡U?A½ù«  «—«dI«Ë W?LE½_« w? h K²ð ‰e?F« W?ŽUM ‰eF« WUIŁ —U?A²½« ÂbŽË hOš«d²UÐ oKF²ð w²« Ê√ UL Ɖe?F« WOL¼QÐ r?N²dFË 5?MÞ«u*« 5?Ð bFð UNðœuł ÈbË  U−²M*« v?KŽ ·dF²« WÐuF

ÍœuF« X¹ôdO³« WŽUM Wdý X¹ôu½ô« W½UÝdš cOHMð WI¹dÞ


Í—«d(« ‰eF « WOL √ WOMH« UOMI²«Ë `z«uK«Ë WLE½_« qO)« UÐ√ rO¼«dÐ≈ bL× –U²Ý_« ∫—«u(« Èdł√

v≈ …d?O³ Ë …b?¹bŽ W¹—UL¦²?Ý« U?ŽUD XF?Ý ÆtO —UL¦²Ýô«Ë ŸUDI« «cNÐ ÂUL²¼ô« w½U³*« w Í—«d(« ‰eF« «e≈ —«dI W³? MUÐ U√ ÊËR?A« wð—«“Ë  √bÐ ÊU?OM¦« ”bMN*« ‰u?IO  UO¬ oO³Dð w ¡UÐdNJ«Ë ÁUO*«Ë W¹ËdI«Ë W¹bK³« 5MÞ«u*« W?OŽuð v≈ W? U{≈ Î UO«e≈ —«d?I« q?Fł ¡ö²« qþ w? …bO'« WOŽuM« w?¼UË ¨t?HOUJ²Ð …uD)« Ác¼Ë ¨ ‰“«uF« s WHK² Ÿ«u½QÐ ‚«uÝ_« dOž WËb« s …dO³  «—UL¦²?Ý« r−Š v≈ ÃU²% s d¦ √ WœUI« ÎU?UŽ s¹d?AF« ‰öš œËœd*« Ê√ b R¹ Íc«d_« ¨ «—UL¦²?Ýô« Ác¼ ·UF{√ WŁöŁ t½Q?ý s ¡UM³« w Í—«d(« ‰e?F« «b ²?Ý« Ê√ wMÞu« œU?B² ô« v?KŽ …d?O³ b?z«uHÐ œu?F¹ Ê√ ÆsÞ«u*«Ë

…dOš_« W½Ëü« w Í—«d(« ‰eF« WŽUM bNý WŽUM Èu² vKŽ X½U ¡«u?Ý ¨…dO¦  «—uDð WLE½_« Èu² vKŽ Ë√ ¨ Wb ² *« ‰eF«  UOMIð WOÐdF« WJKL*« w w½U³*« ‰eFÐ WU)« 5½«uI«Ë —«d wðQ¹  «—uD²« Ác¼ sL{ sË ÆW¹œuF? « WOzUN½ hOš«dð vKŽ ‰uB×K w½U³*« ‰eŽ «e?≈ ¡UÐdNJ« …—«“Ë Âe?²Fð —U?Þù« «c?¼ w? Ë Æ¡U?M³K n¹dF²« v≈ ·bNð WOöŽ≈ W?KL×Ð ÂUOI« ÁUO*«Ë ¡UÐdNJ« „öN²Ý« bOýd² Í—«d(« ‰eF« WOL¼QÐ ÆwMÞu« œUB² ô« vKŽË œdH« vKŽ Ábz«u Ë ¡U?M³« W?K− X?U  «—u?D²« Ác?¼ W?³ «u*Ë ‰U?−*« «c?¼ w? 5?BB ²*« ¡«—¬ ŸöD²?ÝSÐ œ«u* 5FMB*« tł«uð w²«  U¹bײ« vKŽ ·dF²K w ‰eF« «e?≈ —«d  UOŽ«bðË Í—«d?(« ‰e?F« ÆrNF  «¡UIK« s œbŽ UM ÊU Ë ¨w½U³*«

ÊUOM¦« `U bUš ”bMN*« ·uB« lMB0 UFO³*«Ë o¹u ²« d¹b ÍœuF « Íd B«

«Î b UB «Î u/ bNA ‰eF « œ«u ‚u

ÍœuF « Íd B« ·uB« lMB U−²M s

d?¹b ? ÊU?OM¦« `?U b?Uš ”b?MN*« `?{Ë√ Íd B« ·u?B« lMB0 U?FO³*«Ë o¹u? ²« …dO³ WBŠ lDI² ð ‰eF« œ«u Ê√ ? ÍœuF « ¨W¹œuF « WOÐdF« WJKL*« w ¡UM³« œ«u ‚uÝ s WËb«Ë sÞ«u*« wŽu Î «dE½ Î «bŽUB² Î «u/ bNA¹Ë vKŽ œU?L²Žô«Ë w?½U³*« w? ‰eF« W?OL¼√ Èb?0 X׳√ YOŠ ¨d{U(« U½dBŽ w ‰eF«  U−²M VBŽ w UNušœË …bL²F*« ¡UM³«  U¹—Ëd{ s Î «dE½ …d?O³J« q³ …d?OGB« w½U³*«Ë  «¡U?A½ù« Ád uð U0 wŽu« œU?¹œ“«Ë …—U(« WIDM*« W?FO³D W? UDK i?OH ð s? Í—«d?(« ‰e?F« q?«uŽ bO?ýdð w t²L¼U? Ë W¾O³K W¹ULŠË  U?IHM«Ë WUšË W?UF«  U?b)« v?KŽ d?O³J« j?GC« WJKN²? *« W UD« i?Hš Íc?« d?_« ¨¡U?ÐdNJ« WÐuKD*« W? UD« wULł≈ s? •≥∞ v≈ U?NHOUJðË pc Ɖe?F« …eO s? U¼uKš ‰U?Š w …Q?AMLK

—uLÝ uÐ√ WFLł ”bMN*« ÍœuF « Íd B« ·uB« lMB d¹b

118 Albenaa

¡UM³« ±±∏


—dJ²*« —Ëb«

w{—_« —Ëb«

bzU?« qJ?A« sŽ nK²¹ vM³ rLB¹ nO u¼ qŁUL²UÐ r?²ð v²« tOuJ(« Ë t¹—«œô« v½U³LK tNÐUA²*« t¹—ULF*« «œdH*« «b²?Ý« Ë b¹bA« Ë ÊU?OŠô« V?Kž« v? tLOI²?*« ◊u?D)«  «– rOLB²« ÕË— v?KŽ t¾ON« W?HOþË f?JFMð nO

tHOþu« Ë qJ?A« 5?Ð jÐdð t¹e— Á—U?ý« v? r?LB*« t?O ‰ËU?Š Èc« r?OLB²« «c?¼ ÊUJ? «b²?Ý« Ë U? œ«d²*« Ác?¼ q s?Ž d?O³F²« ◊uDš l UN−œ Ë t?Kš«b²*« tOM×M*« ◊u?D)« Èc« eOL*« vM³*« «c?¼ vDF² tFÞUI² tLOI²? ÁbzU?« Ë tDO;« v½U³*« VKž« sŽ WOK n?K²¹  ULOI²?*« Ë t?Kš«b²*«  U?OM×M*UÐ d³Ž b Ë  UBB²« 5Ð qUJ²« Ë qš«b²« sŽ tFÞUI²*« Ãd² UNMOÐ ULO qUJ²ð v²²« tHK²*« tOÝbMN« dO³ qJAÐ  UFL²−*« Âbð tOÝbM¼  U½uI¹« UM Ë qJA« 5Ð jÐd¹ vHK bFÐ vM³*« vDŽ√ p– Ë tb²*« œ«u*« t bÐ rLB*« —U²š« b Ë tHOþu«  U×D?*« U?N³Už v?²« Ë  U?Nł«u« WO?J² vM³*« V? √ U2 ÂuOMuô« Õ«u?« Ë tOłUłe« VFB¹ Á—dJ d?Ož Ë ÁeO2 t¹—ULF tOB?ý t½uI¹« vM³*« `³BO b¼UA*« s¼cÐ oKF² UN½UO½ ÆtŁ«b(« ÕË— b& ÁœdH² t¹—ULF 115 Albenaa

¡UM³« ±±μ

rOLB²« œUL²Ž« qHŠ s …—u

b Ë ¡UA½ô« WHKJð s ¡e−Ð „—UAO r¼U sŽ ≤μ mK³0 W —UA*UÐ Êœô sÐ WŽuL− XKCHð ¡U?A½« nOUJð nB½ q¦1 Èc« Ë ‰U¹— Êu?OK t¾ON« v?M³ ¡U?A½« v? UNM W —U?A v?M³*« Æ5ÝbMNLK t¹œuF« tOLOLB²« ÁdJH« WÝ«—œ v tÝbMNK œ¬ W dý rLB*« Ÿd?ý 5Š qšb*« sŽ Y×Ð t?¾ON« vM³* rOLB²« U?³KD² t?¾ON« —Ëœ f?JF¹ v?M³ r?OLB² vH?KH« ŸUDI« d¹uDð WËU× v 5ÝbMNLK t¹œuF?« rLB*« t?ł«u¹ Èc?« Èb?ײ« ÊU Ë v?ÝbMN«

UN²ŠU? m?K³ð v?²« Ë …b?¹b'« ÷—_« v« qBð tOULł« tOHOþË tŠU0 Ë ≤ ≤≥∑± Ë t¹—«œ« —«Ëœ« ∑ s? ÊuJ²ð U?³¹dIð ≤ ∂≥∞∞ XBBš tO³ « œułË l `D?UÐ —Ëœ nB½ hBš Ë vM³LK U?bš Ë  «—UO?Ý n «uL

X?BBš Ë ‰Ëô« Ë v?{—ô« —Ëb?« t?¾ONK UŠU?L lÐU?« v« v½U¦« s UOKF« —«Ëœô« b Ë qBHM q?šb  «– t?¹dOłQð t¹—UL¦²?Ý« Ë mK³ v?Ozd« d?I*« p– ¡U?MÐ W?HKJð  —b?

Ø”bMN*« ‰cÐ b Ë U³¹dIð ‰U¹— ÊuOK μ∞ Á—b

W¹œuF« W¾ONK oÐU« fOzd«® ÊUAIÐ tK«b³Ž Y׳« WËU× w? «dO³ «œuN− ©5?ÝbMNLK


5ÝbMNLK t¹œuF« t¾ON« dI

t«b(« b & tK «b ÃUOMM

U2 ¡«uÝ bŠ vKŽ vÝbMN« ŸUDI« Ë 5ÝbMN*« ÆtJKL*« —U¼œ“« Ë u/ vKŽ UOÐU−¹« fJFM¹ œ√ Wd?ý X? UI U?MIKD½« t?¹ƒd« Ác?¼ s? Ë Èc« t¾ONK ‰Ëô« —dILK rOLBð qLFÐ WÝbMNK ŸUHð—ù« “ËU?−²¹ ô ÷—√ W?FD t? X?BBš Ë w{—√ —Ëœ ¡U?M³« ÂUE½ V?Š UNÐ ÕuL?*« sŽ d³F¹ ô «d?OG v?M³*« dNþ —d?J² s?¹—Ëœ lu œU−¹« s bÐô ÊUJ U?¼—ËœË t¾ON« W½UJ

W¾ON« X U tOKŽ ËeO2 rKF ¡UA½UÐ `L¹ dš¬ UOKF« o¹dÞ vKŽ lIð …b¹bł ÷—√ WFD ¡«d?AÐ - wU²UÐË eOL² lu v t U×B« v×Ð ÂUF« WFDI¡UM³« ÂUEM UI Ë W¾ON« dI rOLBð …œUŽ«

v²« tO½«dLF« Ë t?¹—ULF*« Ád?HD« l UO?ýU9 «d?E½ Ë U?NzUł—√ W? U v? t?JKL*« U¼bN?Að UN²HBÐ t?KŠd*« p?Kð v? t?¾ON« —Ëœ W?OL¼ô bFð v²« Ë v?ÝbMN« ŸU?DI« q¦9 v²« t?N'« lOL−Ð tJKL*UÐ s¹bł«u²*« 5?ÝbMN*« XOÐ o×Ð ÊU rNðUO?Mł ·ö²š« v?KŽ Ë r?NðUBBð Ë U¼—Ëœ fJF¹ r?z«œ dI ¡U?A½« s t¾ONK bÐô ÁbN?Að Èc« Ÿ—U?²*« uLM« Ë —uD²« sŽ d³F¹ v vËô« Á«uM« u?¼ dI*« p– bF¹ YOŠ t?JKL*« ¡U?A½« v« ·bNð tOK³I²? tŠuLÞ tDš —UÞ« vDGð Y?O×Ð t¾ONK t?Lz«b« «d?I*« s? œb?Ž W bš ·b?NÐ tJKL*« o?ÞUM VKž« ŸËd?H« pKð

5ÝbMNLK W¹œuF« W¾ON« ∫ pU*« WÝbMNK œ√ Wdý ∫ rLB*« ≤ ≤≥∑± ∫ ÷—_« WŠU ≤ ∂≥∞∞ ∫ w½U³*« WŠU

114 Albenaa

¡UM³« ±±¥


Residential Community in Tripoli - Libya

WOÝbMN« «—UA²Ýö WŠU³« V²J ∫ rLB*« ÍËö³Ž“ bUš Æ ? ŸU³D« błU Æ UO³O ? fKЫdÞ ∫ lu*« lÐd d² ±≤π∏∏¥ ∫ ÷—_« WŠU

Internal Yards and Compact Composition

The project is located in Libyan capital, Tripoli, in a tourist village on a total area of 129,884 square meters. The architecture idea is based on showing the flexibility in the functional areas where the house was divided into two sections; one consists of family areas and the other consists of public areas (guests and reception). The design is based on harmony and interferences between the house’s internal and external elements where all of them are used at the same time. The design of this kind of villas depends on the idea of open plan that is based on the integration of all key components of the building without neglecting the dynamic interaction with the swimming pool and the living garden. The idea of repeating the residential units leads to create a large internal yard that helps the visual interaction within the residential area, taking into account the environmental factors without neglecting the absolute privacy of each house. The building consists of two floors where the ground floor has the reception and guests’ room, a dining room, the family’s living room, and services room in addition to a suite for the guests. The first floor consists of four bedrooms, a living room connected to the ground floor’s living room by a ladder.

First floor plan

‰Ë_« —ËbK wI _« jI *«

Ground floor plan

Main elevation & section thru entrance

111 Albenaa

¡UM³« ±±±

qšb*UÐ —U ŸUD Ë W Ozd« WNł«u«

w{—_« —ËbK wI _« jI *«

Section

ŸUD


fKЫdÞ w wMJÝ lL&

ÂUC s uJ Ë WOK «œ WOM √

Front facade

f?Ý_« s WŽuL− b¹bײРUML ÊuLLB*« ‰uI¹ ÆrOLB²« w UNIOI% wG³M¹ w²« WUF« ·«b¼ô«Ë w²« —u?D²« Wł—œ f?JF¹ r?OLBð w h?K²ðË ÆŸËd?A*« WOL¼√ s?Ž d³F¹Ë U?NO« ‰u? u« `?LD½ WOHOþu« …¡U?HJ« s? WMJ2 W?ł—œ vKŽ√ o?OI%Ë Ætð«eO2Ë l?u*« W?FO³Þ …UŽ«d l? ÆWOKOG?A²«Ë Už«dH« l¹“uð w W½Ëd*« s? WOUŽ Wł—œ dOuðË …¡U{ô«Ë W¹uN²« s …œUH²?Ýô«Ë ƉeMLK WOKš«b« Í—ULF*« s¹uJ²« w ÍdB³« ¡«œ_« bOQðË ÆWOFO³D« w w½U ½ù« bF³« «d²Š« v≈ WU{ùUÐ ¨qOJ?A²«Ë l vM³*« d UMŽ ZœË ¨WOł—U)«  Už«dH« rOLBð ÆWOMJ «  öOHK WOł—U)« Ë WOKš«b« oz«b(«

WOU_« WNł«u«

WI¹b(« Ë `³? *« l ÍuO(« qŽUH²« ‰U?Hž« ÊËœ «b?Šu« —«d?Jð …d?J w?ðQðË Æ‰e?MLK W?OHK)« wKš«œ ‘u?Š œU?−¹≈ v?KŽ U?NI öð Ë WOMJ? « sL{ Íd?B³« q?ŽUH²« b?OQð v?KŽ q?LF¹ d?O³ ÊËœ WO¾O³« q?«uF« …UŽ«d l? WOMJ? « WIDM*« YOŠ 5IÐUÞ s vM³*« ÊuJ²¹ ÆW?O uB)« ‰UHž« ·uOC« Ë ‰U³I²Ýô« r? w{—ô« oÐUD« rC¹ v« WU{ôUÐ  Ub)« Ë WKzUF« W?AOF Ë ÂUFD«Ë ‰Ëô« oÐUD« Íu²×¹ Æ·uOCUÐ ’U?š Âu½ ÕUMł W¹uKŽ W?AOF WU rNFL& Âu½ ·dž lЗ√ v?KŽ qB² Ë Õu?²H rK? Ð w{—ô« o?ÐUDUÐ q?B²ð ÆWOKH « WAOF*UÐ

W¹d sL{ WO³OK« fKЫdÞ WM¹b w ŸËd?A*« lI¹ Æ≤ ±≤π∏∏¥ UN²ŠU ÷—√ vKŽ WOŠUOÝ w W?½Ëd*« —U?Nþ« v?KŽ W?¹—ULF*« …d?JH« e?Jðdð 5L v« ‰eM*« r? YO×Ð WOHOþu« UŠU? *« wKzUF« lÐUD«  «–  UŠU? *« vKŽ Íu²×¹ UL¼bŠ« ÂUF« lÐUD«  «–  UŠU? *« v?KŽ Íu²×¹ d?šü« Ë vKŽ rOLB²« b?L²F¹Ë Æ© ‰U³I²?Ýô« Ë ·uOC« ® WOKš«b« ‰e?M*« d UMŽ 5?Ð q?š«b²« Ë f?½U−²« lOLł qG² ð YO×Ð WuAJ*« WOł—U)« d UMF«Ë rOLBð w vŽ«— bI Ë ÆX?u« fH½ w d? UMF« bL²F¹ Íc«Ë Õu?²H*« jI? *« …dJ vKŽ qKH« Ác¼ W? Ozd« vM³*« d UMŽ lOLł ÃUb½« Ë qUJð v?KŽ 110 Albenaa

¡UM³« ±±∞


qšb*« vKŽ WKD*« WNł«u« WOHK)« qKH«Ë «—UOK wDÝu« Private road entrance of the villas’ residence

109 Albenaa

¡UM³« ±∞π


o¹dD« vKŽ WKD*« WNł«u« œ«u? ·ö?²š«Ë w?³½U'« d−(« WOŽu½Ë VODA²« Facade view from the street showing the different natural stones

w{—_« —ËbK wI_« jI*« Ground floor plan

108 Albenaa

¡UM³« ±∞∏


Residential villas in Emm Shomra

Ĺ“ULŠ‰ÜĂ? âˆŤ rLB*ÂŤ ĂŠULĹ˝ ¨‌duĂ˝ Ă‚âˆš âˆŤ lu*ÂŤ lĂ?d d² ÂĽâ‰¤Îźâˆž[Âąâˆž âˆŤ WĹ U*ÂŤ

Harmonious Solutions for the Jordanian Housing

We have to emphasis that Jordan’s Amman house has its own visual, spatial, and topographical flavor. The simple formation, the interesting presence of the natural stone, and the geometrical and human regular openings all stress on this deep harmony provided by the housing solutions. The site, which is located in one of the luxury neighborhoods in West Amman, consists of two adjacent lands and has six similar villas; each one has independent entrance, and car parking which gives it a distinctive privacy, also it is surrounded by gardens planted with trees and ornamental plants differentiated by color, shape, and height. The two lands have been separated with paved stone slabs to give the area different atmosphere from the public street, which makes them as a closed residential neighborhood. Each residential unit consists of two floors, where the ground floor contains the public and recreational functions such as the spaces of the reception, the dining room, and the kitchen. As for the upper floor, it consists of the private functions such as the bedrooms and the family living room. The construction is characterized by the integration of two types of stones, where the coarse stone comes before the smooth one punctuated by architectural openings commonly used in modern architecture. This pattern is repeated in the six villas to become a milestone that draws the attention of those coming to the area. In general, we can see a well-known Jordanian house that is repeated in many designs presented in the Albenaa Magazine, as it is a housing model generated from the place and formed from its localism. So, that’s why the house nature and personality are strongly shown even if the designer wants to present it in different way.

107 Albenaa

ÂĄUM³ Âąâˆžâˆ‘

Main elevation perspective

qJ?AĂ?Ă‹ ÆWIDM*ÂŤ v≈ 5Ĺ“UIK —UE½_ÂŤ X?HKš w½œ—ô sJ? *ÂŤ Ăƒâ€“uLMĂ? dF?A½ ĂŠâˆš sJ1 Ă‚UĹ˝ w²ÂŤ rOUB²ÂŤ s dOÂŚ w ÂĄĂ‹bNĂ? —dJ²š Ă?cÂŤ wMJĂ? Ăƒâ€“u/ t½u ¨¥UM³ WK− w UN{dĹ˝ ¨WOK;ÂŤ Ă Ĺ“ÂŤu s qJ?A²šË ĂĽĂŠUJ*ÂŤ s bušò u v²Š‌uIĂ? t²OB ?ýË t²FO³Þ dNEĂ° pc ÆnK² qJAĂ? Ă dNEš ĂŠâˆš rLB*ÂŤ Ĺ“ÂŤâ€”âˆš

WU)ÂŤ nzUĂžuÂŤ vKĹ˝ Ă?uKFÂŤ —Ëb?ÂŤ Ă?u²×š ÆWOKzUFÂŤ â€?u?K'ÂŤ W? dŞË Ă‚uMÂŤ ¡d?Ĺž qÂŚ ¨d−(ÂŤ Ÿu?Â˝âˆš s 5Ĺ˝u½ ZbĂ? ÂĄU?M³ e?OL²š vKĹ˝ WM?A)ÂŤ WFOÂłDÂŤ Ă?– d−(ÂŤ Ă‚bI²š YOŠ – Wš—ULF  Uײ UNKK ²šË ¨rĹ˝UMÂŤ d?−(ÂŤ ÆWŒšb(ÂŤ ‌—ULFÂŤ w Ă‚ÂŤb ²Ă?Ă´ÂŤ WFzUĂ˝ V ½ ULKF `ÂłB² W² ÂŤ qKHÂŤ w jLMÂŤ ÂŤcÂź —dJ²š


…duý Â√ w WOMJÝ qK

wœ—_« XOK WLUM ‰uK

WO U _« WNł«uK —uEM

wDÝu« Ÿ—UA« bO³Fð - ÆWЫcł WOJO UM¹œË WIDM*« wDF² W¹d−Š UÞö³Ð 5²FDI« 5Ð UNKFł U?2 ÂUF« Ÿ—U?A« s?Ž U?HK² «u?ł …bŠË q ÊuJ²ð ÆWIKG WOMJ?Ý …—U×Ð W³ý√ wKH« —Ëb« qLA¹ YOŠ ¨s¹—Ëœ s WOMJÝ  «¡U?CH W?ONOd²«Ë W? UF« n?zUþu« Æa³D*«Ë ¨ÂUFD« Wdž ¨‰U³I²Ýô«

ÊULŽ w WO «d« w?Š«uC« bŠ√ w szUJ«Ë Í—ULF lÐUÞ «– WOMJÝ qK X?Ý ¨WOÐdG« n u Ë q?šb0 U?NM q qI²?ð ÆtÐU?A² UL Æ…e?O2 WOuBš U?NODF²  «—UO?K  UðU³½Ë —U−ýQÐ WŽË—e*« oz«b(« UNÐ jO% ¨ŸUHð—ô«Ë qJ?A«Ë ÊuK« W?ŠË«d²*« W?M¹e« ôU?Lł W?¹—ULF*«  U?Nł«u« v?KŽ w?HC²

w½ULF« w½œ—ô« X?O³« Ê√ UM¼ b?R½ Ê√ bÐô WO«džuÐuD«Ë WOž«dH«Ë W?¹dB³« t²NJ½ t dO¦*« —uC(«Ë jO?³« qOJA²« ÆWU)« «– W?LE²M*«  U?ײH«Ë w?FO³D« d?−×K «c¼ bRð U?NK w½U?½ô«ØwÝbMN« l?ÐUD« ÆWOMJ?« ‰uK(« t bIð Íc« oOLF« ržUM²« 5ð—ËU−² 5{—√ s ÊuJ*« l u*« sC²×¹

106 Albenaa

¡UM³« ±∞∂


Private Housing in Amman

WO½«dLF« UÝ«—b« —«œ ∫ rLB*« Êœ—_« ? ÊULŽ ∫ lu*«

Solid Walls and Family Relationships

Topography always plays a major role in the visual and spatial configurations in the Amman architecture, as this residential building, which has small families from one house living in, is located on a plateau and descended toward west to be formed and be an internal and semi-arbitrator courtyard, where the internal spaces gather and overlook at it, especially the living room space which has been integrated with movement paths and food preparation space, making it as the housing heart and having the most important view at the courtyard to the west. The front level of the building overlooks at a 30-meter width road and at the same time served by a sub road on the low level so the designer can benefit from the topography which characterizes the Jordanian capital of Amman to create a building with a moving form, especially at the level of the ground floor, which always makes us feel that the building was born at the same place and not imposed on it. The project’s plan consists of four full floor apartments for four extended families, and contains two blocs, one for reception spaces and the other for family spaces, which they are combined with a joint yard that separates between the two blocs and the surrounding buildings, also the yard was placed on a level lower than the road to achieve privacy. From the visual point of view, solid walls with small openings were developed in order not to allow a direct connection with the surrounding openings. In general, the housing achieves a number of important principles that assure there are a lot of ideas that can be used to develop the conservative Arabian housing even at the residential buildings level which till now need a huge developmental plan.

105 Albenaa

¡UM³« ±∞μ

East elevation West elevation

Cross section

Typical floor plan

WOdý WNł«Ë

WOÐdž WNł«Ë

w{dŽ ŸUD

—dJ²*« —ËbK wI_« jI*«

Site plan

ÂUF« lu*«


ÊULŽ w ’Uš sJ

W d √ U ö Ë W LB Ê«—b

General perspective from the main street

sŽ 5²K²J« q?B v?KŽ q?LF¹ „d²?A ¡U?M »u?M w ¡UMH« l{Ë - UL WDO;« w½U³*« ÆWOuB)« oOIײ o¹dD« sŽ iH M t²LB Ê«—bł d¹uDð - W¹dB³« W?OŠUM« s dýU³*« q«u²UÐ `Lð ô …dOG Uײ UNÐ «c¼ oI×¹ ÂU?Ž qJ?AÐË ÆWDO;«  UײH« l Ê√ bRð w?²« WLN*« ΔœU?³*« s? œbŽ sJ?*« U¼—UL¦²?Ý≈ sJ1 w²« —UJô« s b¹bF« „UM¼ vKŽ v?²Š k?U;« w?ÐdF« sJ?*« d?¹uD² v²Š ÃU²% w²« åWOMJ?« dzULF«ò Èu²? ÆdO³ d¹uDð v≈ Êü«

fOzd« o¹dD« WNł s ÂUŽ —uEM

o¹dÞ X u« fH½ w? tb ¹ d² ≥∞ ÷d?FÐ rLB*« bOH²O iH M*« »uM*« vKŽ wŽd WLUF« UNÐ eOL²ð w²« U?O«džuÐuD« Ác¼ s „dײ qOJ?A²Ð vM³ lMBO ¨ÊULŽ W?O½œ—_« Íc« w{—_« o?ÐUD« Èu²? vKŽ UuBš t?H½ ÊUJ*« s bu¹ vM³*« ÊQÐ ULz«œ U½dF?A¹ ÆtOKŽ Î U{ËdH fOË lЗ_ WOIÐUÞ oI?ý lЗ√ s ŸËd?A*« Êu?J²¹ s? ŸËd?A*« Êu?J²¹Ë …b?Š«Ë …b?²2 d?Ý√ ‰U³I²?Ýô« U?ž«d Íu?% U?L¼bŠ√ 5?²K² ULNMOÐ lL−¹ ¨WKzUF«  U?ž«d Íu% Èdš_«Ë

UO«džuÐuD« V?FKð ¨W?O½ULF« …—ULF« …œU?F wž«dH«Ë Íd?B³« s?¹uJ²« w? «d?O³ «—Ëœ …dOG dÝ√ tMJ?ð Íc« wMJ?« vM³*« «cN u×½ —b×M¹Ë l?Hðd ‚u? lI¹ bŠ«Ë X?OÐ s Î UOKš«œ Î «¡U?M ÊuJ¹Ë p?– bFÐ qJ?A²O »dG« WOKš«b« U?ž«dH« l?L−²ð YOŠ ¨rJ× t³?ý W?AOF*« ⁄«d ULO?ÝôË ¨ tOKŽ ·d?AðË tuŠ œ«bŽ« ⁄«dË Wd(«  «—U l t−œ - Íc« WöÞ≈ r¼QÐ vE×O sJ?*« VK ÊuJO ÂUFD« Æ»dG« ÁU&UÐ ¡UMH« vKŽ o¹dÞ v?KŽ `?²H¹ v?M³LK w?U_« »u?M*« 104 Albenaa

¡UM³« ±∞¥


Palace in Al Madinah Al Munawarra

WOÝbMN« «—UA²Ýö WM¹b*« …—œ ∫ rLB*« »U¼u« b³Ž VO$ Í—ULF*« …—uM*« WM¹b*« ∫ lu*« lÐd d²≤∏≤∞ ∫÷—_« WŠU lÐd d²∂∏∞ ∫w{—_« —Ëb« WŠU

Axis for Residential Spaces

It is hard to see the Saudi housing in one image or it adopts one visual and spatial line, but there is no doubt that it adopts the same cultural and social approaches, as this housing is characterized by severe social preservation and still re-producing the culture that made it through the times. This housing restores the social and classical spirit, as the internal space affected by the classical Arab cinema’s palaces where the ring ladder is in the space of the big entrance which seems as a large lobby for the historical palaces. The bedrooms overlook at the main movement axis in the first floor which make it looks like a long corridor that ends in the upper living room which links the rooms among each other in a public residential space. The ground floor, as in the Arabian housings even the small ones, consists of main spaces for guests and joint spaces for family, but here all these spaces are distributed around the main axis and formed a part of it or an extension for it. In general, we can say that this design is an extension of large palaces’ design in many cities of Saudi Arabia, which was formed as a phenomenon in construction since the end of the eighties of the last century.

Master plan

103 Albenaa

ÂUF« l u*«

¡UM³« ±∞≥

First floor plan

Ground floor plan

‰Ë_« —ËbK wI _« jI *«

w{—_« —ËbK wI _« jI *«


…—uM*« WM¹b*« w dB

WOMJ « ë¡UCHK —u

Main entrance from the front facade

YOŠ …dO³J« —uBI« u×½ u×Mð UN²dÐ …dJH« œułË l qš«b«Ë ×U?)« s qŁUL²« qJ?A¹ rOLB²« w? ”U?Ý_« WöLŽ W?Oz— WNłË sJ1 ÂU?Ž qJ?AÐË ¨sJ?*« tOKŽ ÂuI¹ Íc?« rOLB² œ«b?²« u¼ rOLB²« «c?¼ Ê√ ‰u?I½ Ê√ W¹œuF?« Êb*« s b¹bF« w …dO³J« —uBI« W¹UN½ c?M W?O½«dLŽ …d?¼UE XKJ?Að w?²«Ë Æw{U*« ÊdI« w UOMO½UL¦«

WOU_« WNł«u« s fOzd« qšb*«

UL ¨WO ¹—U²« —uBIK dO³J« uN³« t³A¹ Íc« fOzd« Wd(« —u?× vKŽ ÂuM« ·dž d?NEð q¹uÞ d2 w U?N½QË Ëb³² ‰Ë_« oÐUD« w? jÐdð W?¹uKŽ W?AOF WŽUIÐ w?N²Mð UM¼ U?NMJ ÆÂU?Ž wMJ?Ý ¡U?C s?L{ U?NCF³Ð ·d?G« WOzd« Už«dH« vKŽ w{—_« oÐUD« Íu²×¹ «c¼Ë WKzUFK Wd²?A*«  «¡U?CH«Ë ·uOCK v²Š ¨WOÐdF« sU*« q w Áb$ wFO³Þ d√ —u;« ‰uŠ Ÿ“u?²ð UM¼ UNMJ ¨UNM …d?OGB« Æt œ«b²« Ë√ tM ¡eł qJAðË fOzd«

…—uBÐ ÍœuF?« sJ?*« Èd?½ Ê√ V?FB¹ ¨bŠ«Ë wž«dË ÍdBÐ jš ZN²M¹ t½√ Ë√ …bŠ«Ë wŽUL²łô« Z?NM« fH½ ZN²M¹ p?ý ÊËœ t?MJ WEU;UÐ sJ?*« «c¼ e?OL²¹ YOŠ ¨w?UI¦«Ë WUI¦« ÃU²½« bOF¹ ‰«“ UË …b¹bA« WOŽUL²łô« Æ…œbF² ‰UJ?ýQÐË dBF« d³Ž UNOKŽ ÂU w?²« WOŽUL²łô« WOJOÝöJ« ÕËd« sJ*« «c¼ bOF¹ dŁQ²*« åwzULMO«ò wKš«b« ¡UCH« Ëb³¹ YOŠ Y?OŠ WOJO?ÝöJ« W?OÐdF« ULMO?« —u?BIÐ dO³J« qšb*« ¡U?C w Ídz«b« rK?« dNE¹

102 Albenaa

¡UM³« ±∞≤


Private Complex

WOÝbMN« «—UA²Ýö ržUM²« V²J ∫ rLB*« qOIF« bUš Æ ∫ rOLB²« o¹d «b½ËdO uOË— Æ U½uKOÐUÐ Í«— Æ ÂUb« WM¹b ∫ lu*« lÐd d² ∏±π∏ ∫ ÷—_« WŠU

Residential Space & Visual Privacy

The small and medium residential projects represent a new and important social and economic phenomenon, as there are some people who build closed and small neighborhoods for family gathering, trying to restore the idea of the traditional residential neighborhood “Alfareej”, while others built these neighborhoods for real estate investment, but at the same time they re-develop the neighborhood idea in a different way that may take longer time. The development company’s goal is developing a residential bloc that suits the Saudi families in Dammam - Eastern Province - KSA, focusing on what this family needs and according to the conditions laid down by the Secretariat. The design’s idea is based on preserving the internal environment of the residential units in order to suit the local culture of the Kingdom, with an emphasis on adopting visual architectural approaches that suit the general climate for the Saudi housing in the region. The project’s total area is 8,198 square meters, and the expected number of the villas is 24 on an area of about 370390square meters each. Each villa will consist of the usual residential spaces of the Saudi housing such as men gatherings and living rooms in the ground floor, and the bedrooms in the upper floor.

Villa Type-C

99 Albenaa

” ? Öu/ öO

¡UM³« ππ

First floor plan

Ground floor plan (Villa Type-A)

First floor plan

Ground floor plan (Villa Type-C)

‰Ë_« —ËbK wI_« jI *«

w{—_« —ËbK wI_« jI *«

‰Ë_« —ËbK wI_« jI *«

w{—_« —ËbK wI_« jI *«


’Uš wMJÝ lL−

W dB WOuB Ë wMJ ¡UC

Main perspective from the front facade (Residential Villa Type-A)

Villa Type-B

» ? Öu/ öO

mK³ð ÆWIDM*« w ÍœuF« sJLK ÂUF« ŒUM*« lu²¹Ë ¨UFÐd «d² ∏±π∏ ŸËd?A*« WŠU WŠU? ÕË«d²ð öO ≤¥ qKH« œb?Ž ÊuJ¹ Ê√ Íu²×²?ÝË ÆlÐd d?² ≥π∞?≥∑∞ U?NM q w²« …œU²F*« WOMJ?« «¡UCH« vKŽ öO q ‰Ułd« fU− q¦ ¨ÍœuF?« sJ*« eO9 ‰U³I²Ýô«Ë a³D*«Ë ÂUFD«Ë WAOF*«  ôUË ÂuM« ·dž e?d²ð ULMOÐ w{—ô« o?ÐUD« w ÆÍuKF« oÐUD« w WKzUFK WAOF l

√ Öu/ öOHK WOzd« WNł«uK —uEM

WOMJÝ WK² d¹uDð v≈ …—uD*« WdA« ·bNð ? ÂUb« w W¹œuF?« …d?Ý_« l V?ÝUM²ð ¨W¹œuF?« WOÐdF« WJKL*« ? WOd?A« WIDM*« …d?Ý_« Ác¼ t?łU²% U? v?KŽ e?Od²« l? edðË ÆW½U_« UNFCð w²« ◊ËdA« VŠË WOKš«b« W¾O³« vKŽ ÿUH(« vKŽ rOLB²« …dJ WOK;« WUI¦« l VÝUM²² WOMJ?« «bŠuK vKŽ bOQ²« l ¨W¹œuF?« WOÐdF« WJKL*« w l V?ÝUM²ð W¹dBÐ W¹—ULF  U?Nłuð wM³ð

98 Albenaa

¡UM³« π∏


Dammam Villa

Êu¹—UA²Ý« ÊuÝbMN rOFM« sLŠd« b³Ž V²J ∫ rLB*« s(« œU¹“ —u²b« ∫ Í—ULF*« rOLB²« ÂUb« WM¹b ∫ lu*« lÐd d² ∑∞±[≤μ ∫ ÷—_« WŠU

Sculptural Formation for Residential Spaces

We are standing in front of a residential formation that gets along with the path of the development of temporal and spatial housing that distinguishes the modern Saudi housing. The first image that we feel is the same we previously expect and it is often generated by itself through the cultural frame which dominates the designer and where the social values and concepts play major role in the spatial formation in particular. The housing here reflects the details of the usual spatial distribution of the Saudi housing i.e. the separation between men and women, the open formation of the living room with a clear uniformity for the spaces, and the general formation of the housing. The ground floor plan gives the swimming pool an open space that provides the floor’s living spaces a nice view, while the first floor extends to cover the open area and creates a sculptural quasi-cubic formation from the building main interface. In general, the idea is a well-known and based on realizing the residential functions needed by the family, but at the same time the formation adopts interrelated internal and external spaces that could be opened at each other. The designer is focusing here on the internal component of the place and regardless of the shape of the horizontal plan, the residential quality lies in the aesthetic value provided by the residential space. The building’s external formation reflects a new approach that has started dominating the shape of the modern Saudi housing. The engineering moderation with the exaggeration of sculpture show some of ideas that make the form follows the function, and this approach has some technical constructional components to make the housing as contemporary in terms of shape, but pursuing a social conservative strict in terms of spatial relations.

Aerial perspective

First floor plan

¡UM³« π∑

‰Ë_« —ËbK wI _« jI*«

Second floor plan

Main elevation

Ground floor plan

97 Albenaa

Íuł —uEM

w{—_« —ËbK wI _« jI*«

w½U¦« —ËbK wI _« jI*«

WOzd« WNł«u«


ÂUb« w öO

WOMJ ë¡UCH w qOJA

Main facade perspective

dEM« ·dBÐË …UO(« …œu?ł lMB¹ Íc« ¡UCH« WOMJ?« …œu'« sLJð w?I_« jI?*« qJ?ý sŽ wMJ?« ¡UCH« UNbI¹ w²« W?OUL'« WLOI« w? tłuð sŽ d³F¹ v?M³LK wł—U)« s¹uJ²« Æt?H½ ¨dUF*« ÍœuF« sJ?*« qJý vKŽ VKG¹ —U iFÐ dNEð YO×Ð X×M« l w?ÝbMN« ‰«b²ŽôU «c¼Ë ¨W?HOþu« l?³²¹ qJ?A« qF& w²« —UJ?ô« dO³F²« «– WOzUA½ù«  U½uJ*« iF³Ð rFD tłuð qJA« YOŠ s ådUFò sJ?*« `³BO wMI²« YOŠ s WEU;« WOŽUL²łô« W«dB« ZN²M¹ tMJ ÆWOHOþu« oOIײ WOž«dH«  UöF«

qšb*« WNł«u —uEM

w{—_« oÐUD« jI ÆsJLK ÂUF« qOJ?A²«Ë oI×¹ Õu²H ¡U?C WŠU³?« ÷u( `O²O bðd¹ b²1 ULMOÐ oÐUD« «c¼ w W?AOF*« Už«dH WöÞ≈ Î UM¹uJð lMB¹Ë WŠu²H*« WŠU*« wDGO ‰Ë_« oÐUD« ÆvM³LK WOzd« WNł«u« s  u×M VFJ t³ý WI¹dD«Ë …d?UF*« u×½ t−²ð ÂUŽ qJ?AÐ …dJH« WOMJ« nzUþu« oOI% vKŽ eJðdð w²« …dýU³*« qO1 Xu« f?H½ w tMJ …d?Ý_« U?N³KD²ð w?²« t³?ýË WKš«b² WOł—UšË WOKš«œ  Už«d wM³ð v≈ e d¹ ÆiF³« UNCFÐ vKŽ `²HMð Ê√ sJ1Ë WKB² t½√ vKŽ sJ?LK wKš«b« ÊuJ*« vKŽ UM¼ r?LB*«

—uDð —U? sŽ d?³F¹ wMJ?Ý ÊuJ ÂU?√ s?×½ sJ?*« e?O1 Íc?« w?½UJ*«Øw½Ue« sJ?*« dF?A½ w²« vË_« …—uBU ÆdUF*« ÍœuF?« UN?HMÐ buð Î U³Už w?²«Ë U?NFu²½ w²« w?¼ U?NÐ UNKIM¹Ë pU*« vKŽ sLON¹ Íc« w?UI¦« —UÞô« d³Ž rO¼UH*« t?O VFKð Íc?«Ë rLB*« s? U?N³KD¹ Ë√ qOJ?A²« w? d?³ _« —Ëb?« W?OŽUL²łô« r?OI«Ë d³F¹ UM¼ sJ?*« Æ’uB)« t?łË vKŽ w?ž«dH« sJ?LK …œU²F*« w?ž«dH« l¹“u²« q?OUHð s?Ž qOJA²«Ë ¡UM«Ë ‰Ułd« 5Ð qBH« ¨ÍœuF?« Už«dHK `{«Ë ÂUE²½≈ l W?AOF*« WUB Õu²H*« 96 Albenaa

¡UM³« π∂


Al Khobar Villa

Êu¹—UA²Ý« ? sR*« ÕU²H« b³Ž ∫ rLB*« d³)« WM¹b ∫ lu*«

Geometric Regularity and Modern Formation

The square composition dominates the house’s horizontal plans, while the spaces reflect the culture of the Saudi housing used in the second decade of the third millennium. The Saudi housing has gone through consecutive and rapidly stages during the last three decades of the last century. The culture of the Saudi family has changed and turned into something like openness, as the strict and exaggerated separation between men and women inside the house has become less severe which gives the designers a huge opportunity to flexibly deal with the internal residential space, which has been reflected on opening the internal space and reducing walls that separate it and disintegrating it to more spaces. In this design the house looks simple and geometrically regular and the spaces are distributed around a main space, as well as the interfaces look modern and tend to the abstract forms which look like the simple and beautiful images started to be used with the modern villa formation in the middle of last century. The new composition employs the modern materials and technologies but it is not far from the abstract visual configuration adopted by modernism at the start of its formation. The interfaces appear here as horizontal and vertical lines with the employment of aluminum slides as breakers to the sunshine and to confirm the technical dimension which has become a prominent feature in the interfaces of contemporary house in the Kingdom. In general, it is obvious that there is an urgent desire for the Saudi family to get more efficient, less space and cost house, perhaps these approaches adopted by a number of young Saudi architects will bring a clear shift in the concept of the Saudi housing in the near future.

General aerial perspective

First floor plan

95 Albenaa

¡UM³« πμ

lL−²« …dJH ÂUŽ —uEM

‰Ë_« —ËbK wI_« jI*«

Ground floor plan

w{—_« —ËbK wI_« jI*«


d³)« öO

Yb qOJA Ë w bM ÂUE«

General perspective from the main street

Ëb³ð ÆUNKOJ?Að W?¹«bÐ w W?Ł«b(« t?²M³ð Íc?« l WO?Ý√—Ë WOI« WO?ÝbM¼ ◊uD U?Nł«u« b?OQ²Ë fL?AK  «d?ÝUJ `z«d?ý n?Oþuð  UNł«Ë w …“—UÐ WLÝ `³ √ Íc« wMI²« bF³« ÆW¹œuF« WOÐdF« WJKL*« w d UF*« sJ*« …d?Ý_« Èb W?×K W?³ž— d?NEð ÂU?Ž qJ?AÐË q«Ë …¡UH d¦√ sU vKŽ ‰uB×K W¹œuF« U¼UM³²¹ w²«  UNłu²« Ác¼ qFË WHKË WŠU? oI×²Ý »U³A« 5¹œuF?« 5¹—ULF*« s œbŽ w ÍœuF« sJ?*« ÂuNH w Î U×{«Ë Îôu% ÆqłUF« V¹dI«

fOzd« o¹dD« WNł s ÂUŽ —uEM

Ê«—b'« s nOH ²«Ë w?Kš«b« ⁄«dH« ÕU?²H½— Èœ√ bI ÆdG √ Už«d v≈ t²²HðË tKBHð w?²« ”UŠô« …œU¹“Ë WOM³*« WŠU*« dOGBð v≈ «c¼ sJ*« Ëb³¹ rOLB²« «c¼ w ÆsJ*« WŠU?0 ‰uŠ  Už«dH« Ÿ“u²ðË UO?ÝbM¼ rE²MË jOÐ qO9Ë W¦¹bŠ  UNł«u« dNEð UL ¨fOz— ¡U?C —uB« pKð bOF²ð w²« W¹b¹d−²« ‰UJýô« v≈ öOH« qJ?Að l  √bÐ w²« W?KOL'«Ë WDO?³« Æw{U*« ÊdI« nB²M w W¦¹b(« …b¹b'«  UOMI²«Ë œ«u*« nþu¹ b?¹b'« s¹uJ²« œd−*« ÍdB³« s¹uJ²« s?Ž «dO¦ bF²³¹ ô tMJ

WOI_« jU?*« v?KŽ lÐd*« s?¹uJ²« s?LON¹ sJ*« WUIŁ sŽ d³F² Už«dH« dNEðË sJLK ¨W¦U¦« W?OHô« s w?½U¦« bIF« w? ÍœuF?« W³UF² qŠ«d0 d ÍœuF?« sJ*« ÊU «–S ÊdI« s …dOš_« WŁö¦« œuIF« ‰öš WF¹d?ÝË  dOGð UNH½ W¹œuF« …d?Ýô« WUIŁ Æw{U*« qBH« Ê√ Ëb³¹ –≈ ¨ÕU²H½ô« t³A¹ U v≈ Xu%Ë ¡UM« rË qłd« r? 5Ð tO mU³*«Ë œU(« 5LLB*« vDŽ√ U2 …bŠ q√ `³ √ sJ*« qš«œ wKš«b« wMJ« ¡UCH« l qUF²K …dO³ W d vKŽ fJF½√ Íc« d_« ¨oÐU« s W½Ëd d¦QÐ 94 Albenaa

¡UM³« π¥


Housing in Dammam

WOÝbMN« «—UA²Ýö WOM√ V²J ∫ rLB*« ÂUb« WM¹b ∫ lu*«

From the Inside Out

We should emphasis here that the housing is primarily the internal space, and that doesn’t mean that we don’t care about the social and residential scope, but this is often included in the initial planning of the residential neighborhood, so dealing with the internal space as an external residential scope that leads the resident to feel the surrounding space is an important issue for the housing design. The design idea here is based on the presence of a giant circular courtyard that links all parts of the building and leads the resident to all multi residential spaces that the building has. The circular courtyard is a lobby covered with concrete glass from the top to allow the sunshine creating a natural lightening space and making the internal and residential spaces as a one space. The visual connection between all building parts here is an important issue as there is a hole in the mezzanine floor that overlooks at the lobby and the external swimming pool. The flow of the spaces from the inside out achieve here the concept of flexible housing which can re-employ its elements in different ways, also the upstairs bedrooms overlook at the main lobby, as there are no corridors but small interventions that achieve the first step of privacy. The goal here is to be open at a large and welcome space without scratching the sense of privacy needed by each member of the family. From the outside, the building looks simple and balanced and gives a feeling that the house spaces fly inside a huge internal space. In general, this design reflects the importance of focusing on intimacy principle needed by the family in its home, as the inside here is compatible, continuous, and open at each other and makes us feel that all internal spaces are one space that forces the family members to communicate and meet.

93 Albenaa

¡UM³« π≥

General aerial perspective

First floor plan

ÂUŽ —uEM

‰Ë_« —ËbK wI_« jI*«

Ground floor plan

w{—_« —ËbK wI_« jI*«


ÂUb« w sJ

×U)« v ≈ q «b « s

General perspective from the main street

WO uB)UÐ ”U?Šô« ‘bš ÊËœ VŠ—Ë d?O³ s vM³*« ÆWKzUF« œ«d?√ s œd q UNłU²×¹ w?²« ”U?Šô« wDF¹Ë Î U½“«u²Ë Î UDO?Ð Ëb³¹ ×U)« w?Kš«œ ¡U?C ‰u?Š o?Kײð sJ?*« U?ž«d Ê√ uŽbð åWUò wDF¹ sD³*« ”U?Šô« «c¼ ¨‚öLŽ WF{«u²Ë WDO?Ð UNMJ ¨·UA²ô«Ë …b¼U?ALK rOLB²« «c¼ UM ÂbI¹ ÂUŽ qJAÐË ÆX u« fH½ w UNłU²% w²« åWOLOL(«ò √b?³ vKŽ eOd²« W?OL¼√ q «u²Ë rzö² UM¼ qš«bU ¨UNMJ w …dÝ_« lOLł ÊQ?Ð U½dF?A¹Ë iF³« tCFÐ vKŽ `?²HMË d³−¹ bŠ«Ë ⁄«d s?Ž …—U³Ž w¼ WOKš«b«  U?ž«dH« Æ¡UI²ô«Ë q «u²« vKŽ …dÝ_« œ«d√

fOzd« o¹dD« WNł s ÂUŽ —uEM

Î UOFO³Þ å¡UC*« ¡UCH«ò oI% w²« fL?A« WFý√ ⁄«d UN½QË WOKš«b« WOMJ« Už«dH« s qF&Ë UM¼ vM³*« ¡«eł√ lOLł 5Ð ÍdB³« q «u²« ÆbŠ«Ë ‚Ëd?*« —Ëb« w WŽUI« „UMN WO?ÝUÝ√ WQ? vKŽ X u« f?H½ w WŠu²H*«Ë u?N³« v?KŽ W?KD*« WOÐUO?½≈ ¨Ã—U)« w l?I¹ Íc« WŠU³?« ÷uŠ ÂuNH UM¼ oI% ×U?)« v≈ qš«b« s  U?ž«dH« Ád UMŽ nOþuð …œUŽ≈ sJ1 Íc« åÊd*«ò sJ?*« vKŽ_« w? ÂuM« ·d?ž Ê√ UL ¨W?HK² ‰UJ?ýQÐ błu¹ ö? ¨fOzd« u?N³« v?KŽ W?Šu²H U?NFOLł vË_« …u?D)« oI% …dOG  ö?šœ qÐ  «d?2 ¡UC vKŽ ÕU?²H½ô« u¼ ·bNU ¨WO uB)« s?

¡UCH«ò u?¼ åsJ?«ò Ê√ vKŽ UM¼ b?R½ Ê√ V?−¹ r²N½ ô UM½√ wMF¹ ô «c¼Ë ¨vË_« Wł—bUÐ åwKš«b« ÊuJ¹ U U?³Už tMJ ¨w?ŽUL²łô« wMJ?« ‚UDMUÐ ÊS wU²UÐË wMJ?« w×K wË_« jOD²« sL{ ‚UDM«ò sŽ d?³F¹ w wKš«b« ¡UCH« l? qUF²« ”UŠô« v≈ sU« qIM¹Ë ¨wł—U)« åwMJ?« ÆsJ?*« rOLBð w WLN WQ? jO;« ¡UCHUÐ Ídz«œ ¡U?M œuł vKŽ U?M¼ rOLB²« …d?J e?Jðdð v≈ sU?« œuI¹Ë vM³*« ¡«eł√ lOLł jÐd¹ ‚öLŽ UN¹u²×¹ w?²« …œbF²*« WOMJ?« «¡U?CH« lOLł vKŽ_« s vDG uNÐ sŽ …—U³Ž Ídz«b« ¡UMH« ÆvM³*« s wUJ« —bIUÐ `L¹ w½UÝdš włUł“ qOJA²Ð

92 Albenaa

¡UM³« π≤


Housing with Sea Spirit

Í—ULF*« s¹e¹œ ͬ V²J ∫ rLB*« ©I Design Architecture® …bł WM¹b ∫ lu*« ≤ ±∏∞∞∫ ÷—ô« WŠU ≤±≥±∞ ∫ w½U³*« WŠU

Modern Lines and Explicit Block

The design here is close to the modern technical formation that was difficult to accept in the past, as the lines are explicit and make a direct and balance block. The building reflects the big change in the taste of the Saudi family where the glassy technical form has dominated most of the modern designs and the simple functional block has made the spontaneous beauty away from the exaggerated decorations and contrived formations. This project is a villa in Jeddah close to the Red Sea beach on a total area of about 1,800 square meters, and it consists of a ground floor and a first floor. The ground floor’s flat is about 800 square meters, which includes reception halls for guests, a family living room, a guest bedroom, and a swimming pool with a private recreation area, an open areas, stores, and service areas, while there are four entrances surrounds the villa for privacy where the family has separated entrance from guests. The first floor’s flat is about 510 square meters and contains three bedrooms, a master bedroom, a family living room, reception room for young people, and stores, and a guest bedroom. The building’s block overlooks at a garden and a swimming pool where the spaces were designed in a rectangular shape to enhance the strength of the built block and at the same time to allow all residential spaces to enjoy the house’s internal view which strengthened the idea of openness at the garden side and the almost complete closure of the backyard (neighbors side). In general, the idea here confirms the social desire to visual renewal; although the community itself still preserves the housing’s main philosophy which is based on privacy that often isolates the men away from the women in the case of the presence of guests.

91 Albenaa

¡UM³« π±

Central open space

Õu²H*« wDÝu « ⁄«dH « vKŽ W öÞù«

Ground floor plan

Swimming pool view

w{—_« —ËbK wI _« jI*«

`³*« vKŽ W öÞù«

Side elevation from garden

WI¹b(« s W³½U'« WN'«


d׳« ÕËdÐ sJÝ

W d WK Ë W b ◊uD

Aerial view from the swimming pool & entertainment area

WŠU³?Ý ÷uŠË WI¹bŠ v?KŽ Õu?²H sJ?*« wUD²?Ý≈ qJ?AÐ Už«dH« r?OLBð - Y?OŠ X u« fH½ w?Ë WOM³*« W?K²J« …u s? “eFð ŸU²L²?Ýö WOMJ?«  «¡UCH« l?OL' `?O²ð s “eŽ Íc« d _« sJLK WOKš«b« WöÞùUÐ t³ý ‚öG½ô«Ë WI¹b(« WNł s ÕU²H½ô« …dJ Æ©Ê«dO'« WNł® WOHK)« WN'« s ÂU²« WOŽUL²łô« W³žd« vKŽ …dJH«bRð ÂUŽ qJAÐË t?H½ lL²−*« Ê√ rž— Íd?B³« b?¹b−²« w? W?Ozd« sJ?« WH?K vKŽ k?U×¹ ‰«“U? ‰eFð U Î U?³Už w¼Ë W?OuB)« vKŽ W?OM³*« Æ·uO{ œułË WUŠ w ¡UM« sŽ ‰Ułd«

WI¹b(«Ë `³*« vKŽ ÕU²H½ö Íuł —uEM

v{—ô« oÐUD« `D? ƉË√ o?ÐUÞË w?{—√ ‰U³I²?Ý« ôU? qL?A¹ ≤ ∏∞∞ v?«uŠ ·uOCK Âu½ WdžË ¨WOKzUŽ WKłË ·uOC« WUš t?ONOdð W?IDM l? WŠU³?Ý ÂU?LŠË ¨ U bš o?ÞUM Ë Ê“U Ë W?Šu²H o?ÞUM Ë …Î UŽ«d p?–Ë ö?OHK qšb s? d¦√ b?łu¹Ë UNÐ ’U?š qšb W?KzUFK Y?OŠ t?OuBK Æ·uOC« qš«b sŽ qBHM Èu²×¹Ë ≤ μ±∞ v«uŠ ‰Ëô« oÐUD« `D W?KłË W?Oz— Âu½ WdžË Âu½ ·dž ≥ vKŽ Ê“U? Ë »U³?AK ‰U³I²?Ý« W?džË t?OKzUŽ Æ·uO{ Âu½ WdžË

dUF*« w?MI²« qOJ?A²« v≈ rOLB²« u?×M¹ ◊uD)« ¨oÐU?« w tK³Ið VFB¹ ÊU Íc?« Æ…d?ýU³ Ë W½“«u² WK² lMBðË W×¹d U?M¼ …d?Ý_« WIz«– w dO³J« ‰uײ« sŽ vM³*« d³F¹ włUłe« wMI²« qJA« `³√ YOŠ W¹œuF« ¨…dUF*« r?O UB²« s? d?O¦ v?KŽ Î U?MLON lMBð WDO?³« åWOHOþu«ò W?K²J« X?׳√Ë mU³*« Wdše« sŽ «bOFÐ –Uš_« ÍuHF« ‰UL'« sŽ …—U³Ž ŸËdA*« ÆWKF²H*« öOJ?A²«Ë UNO s W³¹d W?IDM w …bł W?M¹b v lIð ö?O WOK ÷—√ WŠU? vKŽ dLŠ_« d׳« TÞU?ý oÐUÞ s ŸËdA*« ÊuJ²¹Ë ¨≤ ±∏∞∞ v«uŠ 90 Albenaa

¡UM³« π∞


Palace in Jeddah

WOÝbMN« «—UA²Ýö WOMÐ√ ∫ rLB*« …bł WM¹b ∫ lu*«

Flexible Space & Classical Balance

This housing was designed to form balanced residential spaces in order to highlight the classical formation, especially the entrance, its columns, and its convex block. The house is located on three streets, which means that it should have strong three interfaces to express the personality wanted to be highlighted by the owner. The matter here is associated with the social image expressed by the classical formation in Jeddah. The internal residential spaces are significantly open, in spite of the rigorous and semi-closed outside; the inside seems open at each other. The building’s general block is balanced and responses to the housing’s components as the public spaces and services are located in the ground floor, while the bedrooms are in the first floor, in addition to the external balconies above the two entrances, where it is expected that they will be cosmetic rather than functional. In general, we can see that the design itself provides an idea that reflects the continuation of prevalent and dominant intellectual-social approach on the residential scene in the city of Jeddah.

First floor plan

87 Albenaa

‰Ë_« —ËbK wI_« jI*«

¡UM³« ∏∑

Front elevation

Ground floor plan

WOU_« WNł«u«

w{—_« —ËbK wI_« jI*«


…bł w dB

wJO ö Ê“«u Ë Êd ¡UC

Main perspective from the front facade

VO−²?ðË W?½“«u² v?M³LK W?UF« W?K²J« WUF« U?Ž«dH« lIð Y?OŠ sJ?*«  U½uJ* lIð ULMOÐ ¨w?{—_« o?ÐUD« w?  Ub)«Ë p– v≈ ·UC¹ ¨‰Ë_« oÐUD« w ÂuM« ·dž YOŠ 5Kšb*« ‚u? WOł—Uš  Ud?ý œułË WOKOL& ·d?A« Ác¼ ÊuJð Ê√ l u²*« s t½√ ÆWOHOþË UNM d¦ √ ÂbI¹ sJ*« «c¼ w rLB*« Ê√ Èd½ Ê√ sJ1 wŽUL²ł«ØÍdJ —UOð —«dL²Ý« sŽ d³Fð …dJ w wMJ« bNA*« vKŽ …uIÐ sLONË bzU?Ý Æ…bł WM¹b

WOU_« WNł«uK —uEM

sLC²ð UM¼ WUÝd« Ê√ wMF¹ U2 ¨“«dD« «cNÐ ÆÂUF« t³?ý wŽUL²łô« f(« «cNÐ ◊U?³ð—ô« qJ?AÐ WŠu²H WOKš«b« WOMJ?« «¡UCH« s ‚ö?G½ô« t³?ýË W«dB« r?ž— `?{«Ë tCFÐ vKŽ `²HM Ëb³¹ qš«b« Ê√ ô≈ ×U?)« VO−²ð UNMJ WK «u²  «¡UCH«Ë iF³« ¨5O?Oz— 5Kšb b?łu¹ Y?OŠ  U?Nł«uK wË q √ WOL¼√ W?¦U¦« WNł«u« XODŽ√ U?LMOÐ w½«uD?Ý√ wKš«œ rK?Ý błu¹ WFЫd« W?N'« Íu ÍdBÐ —u× tF qJA¹Ë qšb*« qÐUI¹ Æqš«b« s

WOMJÝ «¡UC sJ?*« «c¼ rOLBð qJ?A¹ wJO?ÝöJ« qOJ?A²« “«dÐ≈ qł√ s W½“«u² t?²K² Ë W?OUF« t?ðbLŽQÐ q?šb*« WÎ ? Uš d_« Ÿ—«uý ÀöŁ vKŽ sJ?*« lI¹ ¨WÐb;« ÀöŁ „U?M¼ ÊuJð Ê√ V?−¹ t?½√ wMF¹ Íc?« w²« WOB ?A« sŽ …d³FË W?¹u  U?Nł«Ë UN UM¼ WQ?*U ¨U?¼“«dЫ w? pU*« V?žd¹ d³F¹ w?²« W?OŽUL²łô« …—u?BUÐ U?NÞU³ð—≈ ¨…bł W?M¹b w wJO?ÝöJ« s?¹uJ²« U?NMŽ WM¹b*« Ác¼ w? t²O uBš t s¹uJ²« «c?N rLBð —uBI«Ë …d?O³J« qKH« V?UG« wH 86 Albenaa

¡UM³« ∏∂


Jeddah housing complex

…bł sU Öu/

Building section

85 Albenaa

¡UM³« ∏μ

wuÞ ŸUD


Typical floor plan - Apartment building

First floor plan - Duplex Arabic villa

fJKÐËœ öO ? ‰Ë_« —Ëb« jI

Ground floor plan - Duplex Arabic villa

oIA« ? —dJ²*« —ËbK wI_« jI*«

Section - Duplex Arabic villa

fJKÐËœ öO ? ŸUD

fJKÐËœ öO ? w{—_« —Ëb« jI

84 Albenaa

¡UM³« ∏¥


Housing Complex

w−¹d)« ÊULOKÝ ”bMN*« V²J ∫ rLB*« …bł WM¹b ∫ lu*«

Housing Solutions for Saudi Modern Family

We can’t deny the large changes that Saudi modern family is going through as these changes have formed an important transformation in our vision toward the housing in the last ten years and made the ideas that were not acceptable previously as part of the residential culture of the Saudi community. In this project, a duplex villa model is shown and it consists of a ground floor, a first floor, and an extension. The ground floor consists of a women gathering room, a dining room, a living room, a store, and a bathroom with a sink. The first floor contains a living room, a master bedroom with a private bathroom and closet, two bedrooms with a bathroom and sink, and a terrace. The extension has a servants’ room with bathroom and a laundry room. The design idea of duplex villas depends on the presence of structural and visual wall that separates between the two adjacent villas with an emphasis on the presence of visual elements in the interface that reflect the diversity that can be in the entire neighborhood, also there is an Andalusian interfaces models that depend on standard form for the horizontal plan. However, we find the residential building that consists of six repeated floors and car parking floor. Each repeated floor has residential apartments; each one consists of a living room, two bedrooms, three bathrooms, and a kitchen. Generally, the residential apartments look regular where each floor has four apartments in the front and back interfaces and one apartment in the side interface with the allocation of the building center for the vertical and horizontal movement by reducing unnecessary movement spaces. The idea here is suitable and offers new solutions for the housing in a new stage that the Saudi community experiences.

83 Albenaa

¡UM³« ∏≥

Duplex Arabic modern villa

Single Arabic modern villa

wÐdF« “«dD« vKŽ fJKÐËœ öO

wÐdF« “«dD« vKŽ öO


wMJÝ lL−

…dUF*« W œuF « …d ú WOMJ ‰uK

Duplex Arabic contemporary villa

Öu/ vKŽ b?L²Fð UNK Ë WO?b½√ UNł«u ÖU/ WOMJ« …—ULF« b$ ULMOÐ ÆwI_« jI?LK bŠu Æn «u —ËœË …—d?J² —«Ëœ√ ∂ s? ÊuJ²ð w?²«Ë WI?ý q WOMJ?Ý oI?ý —dJ²*« —Ëb« w b?łu¹Ë Æ©a³D ? ÂU?LŠ≥ ? Wdž≤ ? Êu?U® s Êu?J²ð oÐUD« w WLE²M WOMJ?« oIA« dNEð ÂUŽ qJ?AÐ WOHK)«Ë W?O U _« WNł«u« v?KŽ oI?ý lЗ√ b?Š«u« vM³*« e d h?OBð l WO³½Uł WNł«Ë w WI?ýË W d(«  UŠU hOKIð Ë WOI_«Ë WO?Ý√d« W d×K …b¹bł ôuKŠ ÂbIðË W?Lzö …dJH« ÆW¹—ËdC« d?Ož ÆÍœuF« lL²−*« UNAOF¹ …b¹bł WKŠd w sJK

wÐdF« “«dD« vKŽ fJKÐËœ öO Öu/

? ÂUFÞ ? ¡U?½ W?Kł ∫ s w{—_« oÐUD« ÊuJ²¹ ÊuJ²¹ ULMOÐ ÆWK?G0 ÂULŠË Êe ?W?AOF Wdž ÂUL×Ð W?Oz— Âu½ WdžË W?AOF s ‰Ë_« o?ÐUD« ¨”«dðË WKG Ë ÂUL×Ð Âu½ 5²džË fÐö Ë ’Uš ÆqOž Wdž ? ÂUL×Ð W œU)« Wdž o×K*« w błu¹Ë v?KŽ f?JKÐËb« q?KH W?OLOLB²« …d?JH« b?L²Fð 5²KH« 5?Ð qBH¹ ÍdBÐË wzU?A½≈ —«bł œu?łË W¹dBÐ dUMŽ œułË vKŽ b?O Q²« l 5²Iö²*« ÊuJ¹ Ê√ sJ1 Íc« ŸuM²« œułuÐ wŠuð WNł«u« w v≈ wL²M¹ Y¹bŠ qOJAð „UMN ¨q U wMJÝ wŠ w „UM¼ Ê√ UL ¨ÍœuF« sJLK b¹b'« wKOJA²« b*«

…d?Ý_« UNÐ d9 w²« …dO³J« ôuײ« Î «bÐ√ d?JM½ ô …dOš_« «uŽ√ …dAF« ‰ö …dUF*« W¹œuF?« Î UM²¹ƒ— w? Î ULN ö?BH  ôu?ײ« Ác?¼ XKJ?ý Wu³I s?Jð r? w?²« —UJ?ô« X?KFłË sJ?LK lL²−LK WOMJ?« W?UI¦« s? ¡e?ł oÐU?« w?  ôuײРVO√ t?H½ sJ*« ÂuNH ÆÍœuF?« VKD² b?F¹ r åö?OH«òË d?O³J« sJ?*U …d?O³

ÊuJ¹ Ê√ »uKD*« `³√ qÐ ¨…dÝú W³MUÐ ”UÝ√ «c¼ w Æ—«dI²Ýô« oI×¹ ‰u³I wMJÝ ¡UC „UM¼ s ÊuJ²ðË fJKÐËœ öO Öu/ UM dNE¹ ŸËdA*« Æ o×K Ë ‰Ë√Ë v{—√

82 Albenaa

¡UM³« ∏≤


Special Housing in Jeddah

«eŽ bUš ∫ rLB*« …bł WM¹b ∫ lu*«

Visual Sequence and Multi-Yards

It is a dream for a lot of people to build the historical Arabian housing in the middle of a rich garden where the open spaces and the structural spaces interfere with each other, which creates a private family space. The visual relationships made by the house spaces and its multi relationships form the visual and spatial complexity which distinguishes the Arabian house, and we can feel this complexity and beautiful mystery in this house. This project represents a special house in Jeddah designed around a series of planted yards and small gardens. This design creates a continuous visual sequence at the green areas and makes you feel that each space of main living spaces is a suite in a green environment, but it is linked with other spaces through corridors which are also part of this interaction with the garden. This design idea is relevant to not only the visual context but also the provided quality of the environment. Also, this house has a lot of openings and can be easily ventilated by opening all the walls which help on the flow of air which is necessary in areas with hot and humid climate. In terms of the external composition, the house consists of clear blocks which have a celebrative giant gate in the middle that leads to the main entrance and clarifies the semi-public space in the house, while the rest of the blocks appear as an extension of the house’s residential component. This formation has an impact on the composition of the external garden space that enhances the motor axis perpendicular to the main gate and gives it a larger visual presence. In general, the interference between the inside and the outside in this design looks very interesting and reminds us with the presence of the historical Arabian house with a modern spirit.

81 Albenaa

¡UM³« ∏±

Main elevation

WOzd« WNł«u«

Back elevation

WOHKš WNł«Ë

Cross section

w{dŽ ŸUD

First floor plan

‰Ë_« —ËbK wI_« jI*«

Ground floor plan

w{—_« —ËbK wI_« jI*«


…bł w ’Uš sJ

…œbF WOM √ Ë ÍdB l U

Main entrance

qJ?A²¹ ¨wł—U)« s¹uJ²« WOŠU½ s ÆV?Þd«Ë W öLŽ WЫuÐ UND?Ýu²ð W×{«Ë q?² s X?O³« fOzd« q?šb*« v≈ œuIð w?UH²Š« —u?CŠ «– dNEð ULMOÐ sJ?*« w ÂUF« t³?ý ¡UCH« bRðË ÆXO³K wMJ« ÊuJLK œ«b²U q²J« w UÐ wIz«b(« ¡UCH« s?¹uJð vKŽ ÁdOŁQð t qOJ?A²« —u;« WOł—U)« W?I¹b(« “e?Fð YOŠ w?ł—U)« UNODFðË W?Ozd« WЫu³« v?KŽ bUF²*« w?d(« qš«b« 5Ð Îöš«bð Ëb?³¹ Ë Æd³√ ÍdBÐ —u?CŠ —uCŠ ÊU¼–ú bOF¹ Î «dO¦ rOLB²« w ×U)«Ë Æ…d UF ÕËdÐ w¹—U²« wÐdF« sJ*«

fOzd« qšb*«

t¹dBÐ tFÐU²² lMB¹ r?OLB²« «c¼ Æ …dOGB« q ÊQÐ —uFA«Ë ¡«dC)« oÞUM*« vKŽ ÁdL² w ÕUMł u¼ W?Ozd« W?AOF*« Už«d s ⁄«d s Èdš_«  Už«dHUÐ j³ðd tMJË ¡«dCš W¾OÐ l qŽUH²« «c?¼ s ¡eł w¼ w²«  «d?L*« ‰öš tIOŁË tK  «– tOLOLB²« ÁdJH« Ác¼ Æo?z«b(« YOŠ s UC¹√ sJË ÍdB³« ‚UOUÐ jI fO d¦J¹ ‰e?M*« Ê√ UL Æ U?NbIð v²« W?¾O³« W?OŽu½ o¹dÞ sŽ WuN?Ð t²¹uNð s?J1Ë  U?ײH« t?Ð ¡«uN« obð v?KŽ qLFð w²« U?NK Ê«—b'« `?² —U(« ŒUM*«  «– o?ÞUM*« w È—Ëd?{ d√ u¼Ë

qš«b²ð Íc« w¹—U²« wÐdF« sJ?*« …œUF²Ý« WOM³*« «¡U?CH« l? W?Šu²H*«  «¡U?CH« t?O «c¼ ¨¡U?Mž WI¹bŠ j?ÝË wMÐ t?½QË tÐ dF?A½Ë ’U)« Íd?Ý_« ¡U?CH« lMB¹ Íc?« sJ?*«  U öF« ÆdO¦J« rKŠ u¼ tÐ ’U)« t*UŽ qJA¹Ë UN² öŽË sJ?*«  Už«d UNFMBð w²« W¹dB³« ÍdB³« åb?OIF²«ò qJ?Að w?²« w?¼ …œb?F²*« dFA½ UMKFË wÐdF« sJ*« eO1 Íc« wž«dH«Ë ÆsJ?*« w qOL'« ÷uLG« «cNÐË bOIF²« «cNÐ rLB …bł w ’Uš sJ sŽ …—U³Ž ŸËdA*« oz«b(«Ë t?ŽË—e*« t?OM_« s? WK?KÝ ‰u?Š 80 Albenaa

¡UM³« ∏∞


Family House

WOÝbMN« «—UA²Ýö WOËb« ÊUJ Wdý ∫ rLB*« s¹œ«— pK*«b³Ž sŠ  aOA« rO¼«dÐ≈ Íb−  wýdI« sŠ tK«b³Ž  …bł WM¹b ∫ lu*« lÐd d²μ∏μ ∫ ÷—_« WŠU lÐd d²∂∂μ ∫w½U³*« WŠU

Contemporary and Openness to the View

One of the key challenges facing Saudi designers in Residential architecture is the limitations placed on them by the planning regulations controlling the configuration and dimensions of the land parcels in most land subdivisions. Additionally, the privacy issue that was brought about by the inversion of traditional court yard in indigenous attached housing into an unusable setback space raised the need for the creation of visual barriers to protect the privacy of detached villas from their adjoining neighbors. This project represents an attempt to deal creatively with these issues and provides an opportunity for presenting an integrated design solution. The project’s main concept is very simple. Through the use of contemporary architecture of surfaces and planes, it aligns most of the functional components of the house to one side, while placing the living room, as the main key space, in the middle of the outdoor space, enclosing it with curtain glass walls facing the front yard and the backyard, creating a visual continuity and openness between both. This effect is further reinforced by use of the sidewall that provides privacy from neighbors and at the same time directs the vision between both sides of the garden. The swimming pool on either side of the main living creates a floating feeling in the room and enhances the quality of the space. Bedroom suites and a secondary living area are located on the first floor. The balconies extend around the villa at specific vantage points to accentuate the form and to provide a transition between Architectural surfaces.

Main perspective from the front facade

WOU_« WNł«u«

Back Elevation

WOHK)« WNł«u«

Íc« ÍdB³« œ«b²ù« vKŽ bR¹Ë ÆV½U'« s b Ë ÆÕ«d?A½ù«Ë WÐUŠd«Ë ŸU?ðùUÐ w?Šu¹ W dG 5²Nł«u« w? dÞ vKŽ `³?*« l{Ë t½QË ⁄«dH« eOL²Ð ”U?Šù« bOQ² W?AOF*« Æ¡U*« vKŽ uHD¹ W U{ùUÐ ÂuM« Už«d ‰Ë_« —Ëb« w błuðË w²«  U d?A« s? œbŽË W?¹uKŽ W?AOF v≈  ôöÞ≈Ë WNł«u« vKŽ Î U¹—ULF ÎöOJAð nOCð ÆöOH« jO× vKŽ WNłu WŽuM²

WOKš«b« WAOF*«

79 Albenaa

¡UM³« ∑π


wKzUŽ sJ

×U)« vK ÕU H « Ë …dUF

View to front & back garden

W³?½ sL{ w{—_« —Ëb« w XUB« v?KŽ W¹dBÐ W¹—«dL²Ý≈ œU−¹≈ l «c¼ ¨…—dI*« ¡UM³« l{Ë ‰öš s WOHK)«Ë WOU_« WI¹b(« 5?Ð tײË ÷—_« jÝË w fOzd« W?AOF*« ⁄«d s¹—Ëœ ŸUHð—SÐ 5?²N'« s WOłUł“ dzU²?Ð dšü«Ë W?OU_« W?I¹b(« v?KŽ UL¼bŠ√ q?D¹ —«dL²?Ýô« «c¼ bO Q²Ë ÆWOHK)« WI¹b(« v?KŽ Î «—«dL²Ý≈Ë w³½U'« dðU« l t−bË ÍdB³« —«bł Âb²?Ý≈ bI ¨…d? UF*« W¹—ULF*« W?GK 5Ð ⁄«d?H« tłu¹Ë Íu?²×¹ —U?Þ≈ qJ?ý v?KŽ `³?LK WO uB)« o?I×¹Ë ÷—_« w?dÞ

WOHK)«Ë WOU_« oz«b(« vKŽ ÕU²H½«

p?ý ô p–Ë ¨n?AJ« s ‰eM*« w W? U)« wDODð qŠ œU−¹ù WÝ«—b«Ë Y׳« wŽb²¹ q¦1 Î UC¹√ «c?¼ Ê√ ô≈ ÆWOMF*« U?N'« q³ s ZUF¹ ‚öš qŠ sŽ Y׳K 5?¹—ULFLK W d WËU× ŸËd?A*« «c?¼ q¦1Ë  öCF*« Ác?¼ ÆÁU&ù« «c¼ w …dJ²³ bL²FðË W?¹UGK WDO?Ð ŸËd?A*« «c¼ …dJ Ê≈ W¹—ULF*«  U×D?*« bL²F¹ d UF tłuð vKŽ öOHK W?Ozd«  Už«dH« e?O dð v≈ vF?¹Ë ¡UM³« ÂUE½ s …œUH²?Ýû w³½U'« —«b'« vKŽ ¡UM³UÐ `L?¹ Íc«Ë ¨…b?ł WM¹b w b?¹b'«

UNM w½UF¹ w²« W?Ozd« öCF*« Èb?Š≈ Ê≈ w{«—_« jODð W?OD/ w¼ ÍœuF?« ‰eM*« w²«Ë ¨…bzU?«  UDD*« rEF w U¼œUFÐ√Ë À«bײ?Ý≈ WO½UJ≈ s? …dO³ Wł—œ v?≈ b?% ÷—_« w ‰eM*« l u W'UF* W¹—UJ²Ð≈ ‰u?KŠ ÆWOHK)«Ë WOU_« WI¹b(« l t² öŽË sŽ X−²½ w?²«Ë WO uB)« WKJ?A Ê√ U?L

WI ö²*« u?O³« w W?OKš«b« WOM_« f?JŽ WKG²? dOž W¹œ«bð—≈  UŠU? v≈ W¹bOKI²« WłU(« UNOKŽ V?ðdð w²«Ë w½U³*« ·«dÞ√ v?KŽ oÞUM*« W¹UL( —«u'« ·«dÞ√ s dð«uÝ qLF 78 Albenaa

¡UM³« ∑∏


Villa In Hail

WOÝbMN« «—UA²Ýö —UA² V²J ∫ rLB*« »UBG« bLŠ√ Í—ULF*« qzUŠ WM¹b ∫ lu*« lÐd d²±∞∞∞ ∫ ÷—_« WŠU lÐd d²∂∂μ ∫w½U³*« WŠU

When the Function Follows the Form

It seems that the problematic of the old and new or traditional and contemporary is still strongly presented in the mind of the Arabian designer at the present time, and it appears that this high presence of the culture in the mind of the designer makes the work itself problematic, as the fact that is required to satisfy contradictory taste that has its historical requirements though it wants to live contemporary life with what these words mean literally. The design in front of us is for one of the houses that appears at the first look trying to regain the traditional spirit as we see the cylinder in one of the corners and find prominent weapons over the windows as they are all references to the history. At the spatial level, we see horizontal plan formed to allow internal spaces to reflect the existence of the yard and other elements that clarify the urge that designer wants to reflect in this house. However, we must stress here that the housing and its components, spatial relations, and internal details can clarify the contemporary social life for the Saudi family, as well as it confirm that the history desire, is a “passion” much more than being a basic requirement in life. In general, the formation and the spatial details are trying to establish an important goal which is the required visual effect, as here the matter is different as we find the function follows the form instead of the opposite. In order to achieve the required visual effect, the spaces have been formed together to express this goal seen by the designer and house owner as an important one.

Aerial perspective

First floor plan

75 Albenaa

¡UM³« ∑μ

Íuł —uEM

‰Ë_« —ËbK wI _« jI*«

Ground floor plan

w{—_« —ËbK wI _« jI*«


qzUŠ w öO

qJA« l UbM WHO u«

Main perspective from the front facade

…—U³Ž w¼ ¨a?¹—U²« w W³žd« Ê√ v?KŽ b? R¹Ë VKD² U?N½u s? dO¦JÐ d?¦ √ åW?HÞUŽò s?Ž Æ…UO(« w ”UÝ« dOŁQ²« œU−¹≈ v≈ w×M¹ WUŽ …—uBÐ qOJ?A²« UNK W?Ož«dH« q?OUH²«Ë »u?KD*« Íd?B³« ÍdB³« dOŁQ²« œU−¹≈ u¼Ë rN ·b¼ sŽ d³Fð ôb³ dO³ bŠ v≈ ”uJF UM¼ d_U ¨»uKD*« WHOþu« Ê√ b−M?Ý WHOþu« l³²¹ qJ?A« Ê√ s dOŁQ²« o?OI% q?ł√ s?L qJ?A« l?³²ð U?M¼ w UNK U?ž«dH« XKJ?Að »uKD*« Íd?B³« pUË rLB*« Á«d?¹ Íc« ·bN« «c¼ s?Ž d³Fð ÆULN sJ *«

WOU_« WNł«uK —uEM

«—U?ý≈ UNK Ë c«uM« ‚u? …“—U³« W×K?Ý_« wž«dH« Èu²? *« vKŽË Æt W“UGË a?¹—U²K  «¡UC `O²¹ w wI_« jI? *« qJ?Að Èd½ dUMŽ s U¼dOžË ¡UMH« œułuÐ wŠuð WOKš«œ rLB*« UN JF¹ Ê√ b¹d¹ w²« W×K*« W³žd« 5³ð s Õu²H*«Ë wKš«b« ‘u?(U ÆXO³« «c¼ w? fK− w¼Ë oÞUM ÀöŁ tOKŽ qDð tðUNł b?Š√ W¦U¦«Ë ¨¡U M«Ë WKzUF« WIDM WO½U¦«Ë ‰Ułd« Ê√ V?−¹ p?– l?Ë ¨‰U?HÞ_« »U?F√ W?IDM tðUöFÐË t?ðU½uJ0 sJ? *« Ê√ vKŽ UM¼ b R½ r?łd²ð U?NK W?OKš«b« t?KOUH²ÐË W?Ož«dH« W¹œuF « …dÝú …dUF*« WOŽUL²łô« …UO(«

ÍbOKI²« Ë√ b?¹b'«Ø.bI« WOUJ?ý≈ Ê√ Ëb?³¹ d?J w? …u?IÐ …d?{UŠ X?«“U d?UF*«Ë dNE¹Ë d?{U(« X?u« w w?ÐdF« r?LB*« s¼– w W?UI¦K nO¦J« —u?C(« «c?¼ Ê√ UM ¨…dO³ WOUJý≈ t? H½ qLF« s qF−¹ rLB*« UNË WCUM² W?Iz«– ¡U{—≈ u¼ »u?KD*« Êu …UOŠ gOFð Ê√ b¹dð UN½√ rž— WO ¹—U²« UNðU³KÞ ÆvMF s W?LKJ« Ác¼ w?MFð U qJÐ …d?UF Íc« s U? *« bŠ_ u¼ UMU√ Íc?« r?OLB²« bOF²? ¹ Ê√ ‰ËU×¹ t½√ vKŽ vË_« WK¼uK dNE¹ ¨W¹dB³« WOŠUM« s sJ? LK W¹bOKI²« ÕËd« b?$Ë ÊU —_« b?Š√ w? W½«uD?Ýù« Èd?M 74 Albenaa

¡UM³« ∑¥


Al-Jazeera Neighborhood Accommodation

WOÝbMN« «—UA²Ýö w½«dLF« qJON« ∫ rLB*« ÷U¹d« …d¹e'« vŠ ∫ lu*« Î UFÐd Î «d² μ∑±≥≥ ∫ ÷—_« WŠU

Contemporary Language and Distinct Urban Nature The design idea was formulated by considering the project’s overall architectural context including the urban and architectural themes without neglecting the third theme which is coordinating the location. The villas and the residential buildings were combined in a coordinated urban context by using the integrated units system and internal cores that are surrounded by a group of residential units and known as “gathering nodes”, in addition to using the same architectural spirit in the design to result a distinct urban project which has one urban language and differs in its architectural components and vocabularies. The project consists of three models connected and semi-connected 434 villas, where the architectural spaces for each residential unit distributed on two floors with the presence of two or three residential units on each land plot. The first unit consists of a ground floor and a part of first floor, while the second one consists of a first floor and a part of the roof floor, as well as for the third one, if any. The project consists of a group of residential buildings which are located at the project’s outer band in a three different models and contain 241 residential units.

Master plan

73 Albenaa

ÂUF« lu*«

¡UM³« ∑≥

Different residential conceptual design

WOMJ« «bŠuK WHK² rOUBð

VILLA TYPE - C1

± ” Öu/ öO

w{—_« —ËbK wI _« jI*«

‰Ë_« —ËbK wI _« jI*«

`D« —Ëb wI _« jI*«

Ground floor plan

First floor plan

Roof floor plan

WOFO³D« Ë «œUF«Ë WOŽUL²łù« wŠ«uM« XOŽË— q?«uF« s? U?¼dOžË t?O uB)«Ë W?O¾O³« Íc«Ë sJLK ¡UL²½ô«dBMŽ oI×¹ U0 WO¾O³« Æ wMJÝ ŸËdA Í√ ÕU−M Î UOz— Î U b¼ bF¹ l?u*« oO?Mð ‰U?LŽUÐ o?KF²¹ U?LO U?« UI Ë p– rOLBð - bI ©Landscape Design ® WOKLŽ Âb ¹ U0 ¨ÂUF« lu*« v v½U³*« l¹“u² tOKš«œ oz«bŠ rOLBð ‰öš s p–Ë rOLB²« ©Gathering Nodes ® t?OKš«œ t¹u½« r?OLBðË ÆqJ ŸËdALK fHM²L Âb ²ð

qL?Að vËô« ÁbŠu« ¨ …bŠ«u« ÷—_« W?FD ÁbŠu«Ë ‰Ëô« —Ëb« s ¡ełË v{—ô« —Ëb« —Ëœ s? ¡e?łË ‰Ëô« —Ëb?« qL?Að t?O½U¦« Æ błË Ê« t¦U¦« ÁbŠu« pcË `D« dzULF« s? WŽuL− vKŽ ŸËd?A*« Íu?²×¹Ë ŸËdALK wł—U)« j¹dA« vKŽ lIð WOMJ?« ≤¥± vKŽ Íu²% w?¼Ë WHK² ÖU/ W?Łö¦Ð  «bŠu« r?OLBð w wŽË—ËÆ WOMJ?Ý …b?ŠË ¨WOHOþu« ÍœuF« ‰eM*«  U³KD² WOł–uLM« UL ¨ ÷U?¹d« WM¹b* W?O¾O³« ·Ëd?E« pcË


…d¹e'« wŠ ÊUJÝ≈

eOL ÍdC l U Ë …dUF WG

Main perspective from the front facade

WËU× ‰öš s Î U?×{«Ë p– «bÐË ¨rOLB²« ŸËd?A*UÐ …œułu*« w{«—_« lD «b ²?Ý√ l u*« rOIð ‰öš s p–Ë ¨q¦_« «b ²Ý_« dzULFK UNCFР«b ²?Ý≈ rŁ ¨oÞUM ÊULŁ v≈ 5½«uIK Î UI Ë öOHK dš_« iF³«Ë WOMJ?« Æ ÷U¹d« WM¹b w UNÐ ‰uLF*« WOLOEM²« t³ýË WKB²  öO ¥≥¥ vKŽ ŸËdA*« Íu²×¹  Už«dH« `³Bð YO×РÖU/ WŁöŁ w WKB² s¹—Ëœ vKŽ WŽ“u WOMJÝ …bŠË qJ W¹—ULF*« vKŽ WOMJ?Ý  «bŠË  öŁË« 5ðbŠË œułË l

öOHK WOU_« WNł«uK —uEM

«bŠu« s? WŽuL− UNuŠ n?²Kð w²« W?OKš«b« ©Gathering nodes® rÝUÐ ·dFð w²«Ë WOMJ« w W¹—ULF*« ÕËd« fH½ «b ²?Ý√ v≈ W U{√ Ë– ŸËd?A tK p– ¨WKB× ÊuJO rOLB²« …bŠ«Ë WO½«dLŽ WG tFL& eOL² ÍdCŠ lÐUÞ Æ W¹—ULF*« tð«œdHË Ád UMŽ ·ö²š√ l  U uF*« l q?UF²« rOLB²« w wŽË— b? Ë —b d³√ oOIײ ŸËdA*UÐ W U)«  «œb;«Ë l w{«—_« lD  U×D s …œUH²?Ýù« s w WOUL'«Ë W?OŽ«bÐ_« wŠ«uM« v?KŽ ÿUH(«

WOHOþu« t?ðU¹u²×Ë ŸËd?A*« W?FO³D Î «d?E½ v≈ dEM« ‰öš s WOLOLB²« …dJH« —u?K³ð Î «—Ëd qUJ² qJ ŸËdALK w½«dLF« ‚UO« ‰U?L¼√ ÊËœ W?¹—ULF*«Ë W?¹dC(« —ËU?;UÐ Æ l u*« oOMð w q¦L²*« YU¦« —u×LK s WOŽuM« Ác¼ q?¦ w Í—ËdC« s? ÊUË ŸËd?A*«  U½uJ l q?UF²« ÂbŽ l¹—U?A*« dzULF«Ë  ö?OH« 5Ð U? Ãe*« - q?Ð œ«d?H½QÐ ‰öš s oÝUM² w½«dLŽ ‚UO?Ý w WOMJ?« W¹u½ô«Ë W?KUJ²*«  «b?Šu« ÂU?E½ «b ²?Ý≈

72 Albenaa

¡UM³« ∑≤


Private Palace

WOÝbMN« «—UA²Ýö w½«dLF« qJON« ∫ rLB*« ÷U¹d« WM¹b ? v«e)« ÷U¹— wŠ ∫ lu*« Î UFÐd Î «d² ≥∞∞∞ ∫ ÷—_« WŠU

Classical Details and Residential Presence

The design idea was a result of the project’s functional program which is based on establishing men, women, and all various and joint sections that can realize more privacy without prejudice to the flexibility principle in using the project elements beside the needs of the resident’s family. In general, the philosophy of the design is based on mixing the modernity with the Andalusian classical design through the types of inside and outside finishes, as well as the men entrance and the internal distributer of the reception area which is a classical one. However, the family area is characterized by open and multi-use areas. Also, the design took into consideration the possibility of using all inside and outside spaces that can be opened to each other in the celebrations and occasions. Providing all kinds of recreation and sense of belonging to the residence was the main focus through steering its family part toward the swimming pool area which is considered as the beating heart of the project and the center of the activities as the family gatherings, the kids’ play area, and the gymnasium are placed around it with whole privacy for the housing’s residents. The main reception area - men area - has been designed to be formal by the internal distribution and the main entrance from the north side with the provision of a cars entrance area. The first floor mainly consists of family’s suites in addition to a hall that overlooks at the swimming pool area. The entrances have been probably distributed with the building’s blocs and its services where main entrance from the north, the family entrance from the east, and children entrance with the provision of a private entrance from the south to receive guests in case of occasions and the use of swimming pool area.

Main entrance

Ground floor plan

71 Albenaa

¡UM³« ∑±

fOzd« qšb*«

w{—_« —ËbK wI_« jI *«


’Uš dB

wMJ —uC Ë WOJO ö qOUH

Perspective from swimming pool area

vKŽ fOz— qJ?AÐ ‰Ë_« oÐUD« Íu?²×¹ ƉU?łd« WKzUFK W?U v« WU{_UÐ W?OKzUF« ÂuM« W?×Mł√ —Ëb« «c?¼ b?¹Ëeð - Ë `³?*« W?IDM v?KŽ q?Dð vKŽ W? Uš W?öÞ≈ «– W?Oł—Uš W?¹uKŽ W?I¹b×Ð p–Ë ÊdË Í“«u² qJAÐ  Ub)« XŽ“Ë Æ`³?*« a³D*« r?C¹ Íc« Ë wKH?« Èu²?*« ‰öš s? Âb)« o?Šö v?« W?U{ùUÐ t?FЫuð Ë f?Ozd« l¹“uð - ÆÕu?²H w?Kš«œ ¡U?M vKŽ q?Dð w?²«Ë YOŠ tðUbšË vM³*« q² l VÝUM qJAÐ qš«b*« s WKzUF« qšbË ‰UL?A« WNł s fOzd« qšb*« dOuð l »uM'« s? œôË_« qK qšb Ë ‚d?A« WUŠ w ‰U³I²?Ýö »uM'« WNł s ’Uš qšb Æ`³*« WIDM «b ²Ý«Ë  U³ÝUM*«

WŠU³« ÂULŠ WNł s —uEM

`²Hð Ê√ sJ1 w²« WOł—U)« Ë WOKš«b« UŠU?*« bË Æ U³?ÝUM*« Ë  ôUH²Š_« WUŠ w UNCFÐ vKŽ ”UŠ_«Ë tOd²« Ÿ«u½√ lOLł dOuð vKŽ eOd²« ‰eM*« tOłuð ‰ö?š s p– Ë ¨sJ?LK ¡U?L²½ùUÐ w²« Ë `³?*« WIDM v?≈ tM w?KzUF« ¡e'« w? YOŠ ¨WDA½_« edË ŸËdALK iÐUM« VKI« bFð »UF_« WU Ë WOKzUF«  U?K'« tuŠ s Ÿ“u²¹ WKUJ« WO uB)«dOuð l? WO{U¹d« WUB« Ë ? W?Ozd« ‰U³I²?Ýô« WIDM ÆsJ?« »U?× _ p– Ë WOL?Ý— ÊuJ² UNLOLBð - ? ‰Ułd« WIDM s fOzd« q?šb*« Ë w?Kš«b« l¹“u²« ‰ö?š s  «—UO?Ý ‰ušœ WIDM dOuð l WOUL?A« WOŠUM« ‰U³I²?Ý« WIDM* W¹uOŠ n?OCð W?OKš«œ W?I¹bŠ Ë

wHOþu« ZU½d³« s Î UöD½« rOLB²« …dJ X−²½ ‰Ułd« r œułË wKŽ f?ÝQð Íc«Ë ŸËd?ALK U0 Wd²A ÂU?√ œułË l ¡U?MK dš¬ r?Ë ‰öšô« ÂbŽ lÆ W?O uB)« s —b d³« o?I×¹ cš_« Ë ŸËdA*« d UMŽ «b ²Ý« w W½Ëd*« √b³0 WUŽ …—uBÐË Æt²KzUŽ Ë sU« U³KD² —U³²ŽôUÐ rOLB²UÐ WŁ«b(« Ãe vKŽ rOLB²« WH?K ÂuIð qšb ‰öš s p– Ë —uD*« wb½_« wJOÝöJ« w¼Ë ‰U³I²?Ý_« WIDM* wKš«b« l¹“u²« Ë ‰U?łd« o?ÞUM*UÐ e?OL²ð W?KzUF« W?IDM U?LMOÐ WOJO?Ýö w p– fJF½√Ë  U«b ²?Ý_« …œb?F² W?Šu²H*« UL ÆWOł—U)« Ë√ WOKš«b« ¡Î «u?Ý  U³ODA²« Ÿ«u½√ lOLł «b ²Ý≈ WO½UJ≈ —U³²Ž_« 5FÐ rOLB²« cš√ 70 Albenaa

¡UM³« ∑∞


Housing in Riyadh

WOÝbMN« «—UA²Ýö WOM√ V²J ∫ rLB*« ÷U¹d« WM¹b ∫ lu*«

Family Privacy Starts from the Depth

Achieving a full privacy for the housing that overlooks at the outside might be the hardest mission. We should wonder here about the concept of the housing, as the privacy idea seems one of the components of Arabian housing culture and we cannot imagine a house without reflecting the culture of its residents. This building is located in Riyadh and basically depends on a medial courtyard open to the space, starting from the basement floor and at the same time contains a swimming pool, while the living room is placed in the housing’s deep part and the men gathering room is facing it from the other side to form a flexible and dynamic medial courtyard. In general, the idea is based on the simple formation and the housing itself doesn’t demand a spatial complexity, as the simplicity generates the beauty and the calmness forms the genius i.e. the internal and external residential space was developed to allow the residents to express their creativeness in the visual configuration. However, it is important to emphasize here that the nature of Riyadh desert contributed significantly in approaching the idea of flexible medial courtyard that is not linked with the movement of the internal spaces. Likewise, the house’s external formation reflects the calmness and the simplicity desire, as the house’s blocs seem clear and the medial courtyard indicates to its presence by the rise of men gathering room on one-anda-half floor high to indicate to the medial depth with the presence of small squareshaped openings that emphasis that the gathering room overlooks at the outside. The house spatial image depends on the consecutive idea i.e. the men spaces seem in the foreground, but at the same time make the visual barrier that achieve the privacy for the family spaces that comes after it.

69 Albenaa

¡UM³« ∂π

Street elevation

Roof floor plan

Basement floor plan

ÂUF« o¹dD« WNł«Ë

`D« —Ëb wI_« jI*«

u³I« —Ëb wI_« jI*«

First floor plan

Ground floor plan

‰Ë_« —ËbK wI_« jI*«

w{—_« —ËbK wI_« jI*«


÷U¹d« w sJ

oLF « s √b W d √ WOuB

Main perspective from the front facade

sŽ pc d?³F¹ wł—U)« s?¹uJ²« ÆW¹«b³« c?M sJ?*« q²J ¨WÞU?³« w W³žd«Ë ¡ËbN« «c?¼ ÁœułË v≈ dOA¹ wD?Ýu« ¡UMH«Ë W×{«Ë Ëb³ð vKŽ dNE¹ Íc« ‰Ułd« fK− ŸU?Hð—« ‰öš s wDÝu« oLF« v≈ dO?AO nB½Ë oÐUÞ ŸUHð—« vKŽ bRð qJA« WFÐd …dOG Uײ œułË l WOž«dH« …—u?B« Æ×U)« v?KŽ fK−*« ÕU?²H½« åWO³UF²«ò …dJ vKŽ bL²Fð ¨sJ*« UNbI¹ w²« w? Ëb?³ð ‰U?łdK W?BB *«  U?ž«dH« Ê√ Í√ ełU(« X?u« f?H½ w l?MBð U?NMJ W?bI*« w²«  Už«dHK WOuB)« oI×¹ Íc« Íd?B³« Æ…dÝ_« œ«d QÐ WUš  Už«d U³Už w¼Ë UN³IFð

WOU_« WNł«uK —uEM

sJ*« Ê√ Ë√ jO³« qOJ?A²« vKŽ …dJH« eJðdð WÞU?³« sL ¨w?ž«d b?OIFð V?KD²¹ ô t?H½ Í√ ¨W¹dI³F« qJ?A²ð ¡Ëb?N« sË ‰UL'« b?u¹ ö?√ w?ł—U)«ØwKš«b« wMJ?« ¡U?CH« Ê√ rNŽ«bÐ≈ sŽ «Ëd?³F¹ Ê√ 5MU?K `O²¹ w —u?Þ rN*« s t?½S p– lË ÆÍd?B³« qOJ?A²« w W¹Ë«d×B« ÷U¹d« W?FO³Þ Ê√ vKŽ UM¼ b?R½ Ê√ ¡UMH« …dJ v≈ tłu²« w dO³ qJ?AÐ XL¼U?Ý «¡UCH« W?d×Ð j³ðd*« dOžË Êd*« wD?Ýu« tOłuðË …dO³ W?OKþ  UŠU? dO u² ¨WOKš«b« qzU? UNK ×U)« s ôbÐ qš«b« v≈  UײH« Á—U³²Ž« w? rLB*« UNF{Ë WO?ÝUÝ√ WOLOLBð

o?I% Ê√ w?¼ V?F_« W?œUF*« Êu?Jð U?0— vKŽ UײHM tKF& Ê√Ë sJLK WKU WOuBš ‰uŠ qzU²½ Ê√ UM¼ V−¹ ÆXu« fH½ w ×U)« Ëb³ð WOuB)« …dJH ¨t?H½ sJ?*« ÂuNH Ê√ sJ1 ôË w?ÐdF« sJ?*« W UIŁ U½uJ bŠ√ WOuBš vKŽ eJðd¹ ô UMJ „UM¼ Ê√ —uB²½ vKŽ ”UÝ√ qJ?AÐ bL²F¹ vM³*« «c¼ ÆtMJ?¹ s s √b³¹Ë ¡UL« vKŽ Õu²H wD?ÝË ¡UM œułË ULMOÐ ¨WŠU³?« ÷uŠ vKŽ Íu²×¹Ë u³I« oÐUÞ sJ?*« s oOLF« ¡e'« w W?AOF*« WU lIð qJA²O sJ*« WbI w UNKÐUI¹ ‰Ułd« fK−Ë ÆåwJOUM¹œòË Êd qOJA²Ð sJË wDÝu« ¡UMH« 68 Albenaa

¡UM³« ∂∏


IDC qUJ²*« ¡U/ù« Wdý ∫ rLB*« uK(« …błU Æ ∫ rOLB²« o¹d Í—U³« œuL× Æ ÍË«Ëe« bL× Æ ÷U¹d« WM¹b ? qOM« wŠ ∫ lu*«

A Moroccan House in Riyadh

A New Approach to Moroccan Architecture

Islamic Architecture with its Moroccan style represents a major component in the architectural development in the kingdom, and especially in Riyadh, both in religious and residential projects. This style provides designers with enough tools to create architectural elements that are suitable for the local culture, and environment. A design firm was commissioned to redesign an un-completed residential villa with a Moroccan Touches. Double skin solution was adopted to balance the masses on the facade, and create the required Architectural elements, using only material locally available. Respecting the theme of the architecture, the Designer created the Interior of the villa by using elements in different locations and shapes from the library of the Moroccan style. The ground floor captured most of these elements at the entrances as well as the main areas of the house. Going to the first floor thru a Grand Stair, the Designer continued with the same theme but a bit lighter emphasizing on creating an environment of warmth, and privacy while responding to the requirements, and the wishes of every member of the house. The concept of the basement was to create vertical decorative elements of the same style, to provide the tenants the feeling of larger space with higher ceiling. Adapting the Moroccan style to this project has helped the designer to incorporate the lighting effect in the design to create shades and shadows feeling that can alter dramatically between day and night time on the facades as well as in the interior.

Family entrance

Ladies sitting - ground floor

Family living room - frist floor

67 Albenaa

¡UM³« ∂∑

WKzUF« qšb WNł s —uEM

w{—_« —Ëb« ? ¡UM« fK−

‰Ë_« —Ëb« ? WAOF*« Wdž

Main sitting - ground floor

w{—_« —Ëb« ? wOzd« ÊuUB«


÷U¹d« w wÐdG sJÝ

wdG*« lUD« w …bb …¡«d

Perspective from the men’s entrance

ÊuJ²*« ‰Ë_« —Ëb?« v≈ f?Ozd« ×b« U?MKL×¹ vKŽ ÊuLLB*« ’d?ŠË ÆWOKzUF« UŠU?*« s q «u×ML ¨W?OLOLŠË WOuBš d?¦ √ t?zUDŽ« tðôuO Âb ¹ U* tÐ Î UUš Î UDO× ‰eM*UÐ s U?Ý …d{UŠ ·—U?še« ¡U?IЫ l? ¨ W?¹dLF« t?²¾Ë ÎöLJ w?ðQO u?³I« —Ëœ U?√ ¨W?HK² ‰UJ?ýQР«b ²?ÝUÐ rŽœÔ YOŠ ¨r?OLB²K WUF« …d?JHK Î «bFÐ ÊUJ?*« wDF¹ U?0 Wdše W?¹œuLŽ Õ«u?√ v≈ ‰öE«Ë ¡«u?{_« lC ð «d?Oš√Ë ÆÎU?¹œuLŽ w fJFM² —U?NM« ¡U?MŁ√  «d?OG²« s? b?¹bF« WOÐdG*« ·—Uše« dOŁQ²Ð l²L²?½ UM d²ðË ¨qOK« Î UOł—Uš Ë√ Î UOKš«œ ÊU ¡«uÝ UMDO× vKŽ

fOzd« qšb*« WNł s —uEM

vKŽ bzU?« lÐUD« ”d?Jð UL ¨W?OzUMŁ W?Nł«Ë WOÐdG*« …—ULF« s …UŠu²?*« ‰UJ?ý_UÐ vM³*« pc Ë sJLK WOzd« qš«b*«Ë U¹«Ëe« W'UF* ÆWK²J« —«Ëœ√ jЗ U¼¡«—Ë ‰e?MLK WOł—U)« …u?J« Ác¼ w?H ðË Í—ULF*« lÐUDK Î «œ«b?²« qJ?A¹ U0 WOŽ«bÐ≈ WK² ÎöLJ w?Kš«b« r?OLB²« ¡U?− ¨‰e?M*« q?š«œ vKŽ ÊuLLB*« e — «cNË ¨W?Oł—U)« UNł«uK f¹dJ² …bŽ ‚d?DÐ WOÐdG*« Wdše« «b ²?Ý« ¨—ËœË Wdž q vKŽ WOuBš ¡U?H{≈Ë lÐUD«  UŽU Ë qš«b s tKLA¹ U0 w{—_« —Ëb« ÊUJ UNMOŠ ¨Ád?Ož s W?dš“ d¦ √ …œb?F² ”u?Kł

Î «¡eł wÐdG*« U?NFÐUDÐ WOö?Ýù« …—ULF« q¦9 UMzUOŠ√Ë U?M½b0 WO½«dLF« W?CNM« w Î UO?ÝUÝ√ «c¼ v?GÞ YOŠ ¨÷U?¹d« W?M¹b w? ULO?ÝôË ¨’uB)UÐ WOMJ«Ë WOM¹b« w½U³*« vKŽ lÐUD« w rN?ð W¹—ULF dUMŽ l?ÐUD« «c?¼ `M1Ë «c¼ wË Æ…bzU?« WUI¦«Ë ŒUM*« l vM³*« rzöð rOLBð …œU?Ž≈ v≈ ÊuLLB*« vŽb²?ÝÔ« ¨‰U?−*« ÆwÐdG*« lÐUD« tÐ eOL²¹ U oË WLzU WOMJÝ öO W¹—ULF*« dUMF« œUL²Ž« ÊuLLB*« ‰ËU?Š bIË WOšUM*« U³KD²*« …UŽ«dË WOK;« œ«u*« ‰ULF²ÝUÐ Î U½“«uð XFM  UODF*« Ác¼ lOLł Æ÷U¹d« WM¹b* ‰ULF²?ÝUÐ wFO³Þ wšUM q¹bFðË ÂU?−Š_« 5Ð 66 Albenaa

¡UM³« ∂∂


Private Residential Palace

W¹—UA²Ýô« WŽuL−*« ∫ rLB*« „—U³*« e¹eF« b³Ž sÐ dU½ —u²b« ÷U¹d« WM¹b ∫ lu*«

Luxury & View at Wadi Hanifa

This private palace is located inside a closed residential complex west of Riyadh, where its eastern interface has a direct view at Wadi Hanifa which was one of the key considerations of the design beside the environmental dimension, irregular shape of the land borders, the function and the environmental and aesthetic approach of the building, and the levels of luxury reflected on the external architectural nature and the internal space. The cluster form was adopted on a middle main patio that is always the beating heart of house where all daily family activities can be done on it from the basement up to the upper facilities. The patio was considered as the house hinge where two main axes were designed as the house’s back block was directed to have a view at a huge back garden, and its visual depth is the nice view of Wadi Hanifa. As for the other axis, it is a vertical one that links the palace entrance and the main reception elements with the border of the location’s western wall. The internal patio was formulated in a way to achieve the diversity idea of spaces sizes which reflects on luxury and achieves the spatial gradual idea of one, two, or three floor high so that each patio suits its function where we can find a patio from the basement up to sky.

Propoosal-2

65 Albenaa

w½U¦« Õd²I*«

¡UM³« ∂μ

First floor plan

‰Ë_« —ËbK wI_« jI*«

Ground floor plan

Proposal -1

w{—_« —ËbK wI_« jI*«

s Î «dO¦ dË wU²UÐË wM³LK w?ł—U)« ·öG« ⁄«dH« WžUO X9 ÆwM³*« qOGA² W“ö« W UD« ⁄«dH« ÂU−Š√ w ŸuM²« …dJ oI×¹ U0 wKš«b« oI×¹Ë WNł s W?U H« Íu²? fJF¹ Íc«Ë —Ëœ ŸUHð—UÐ U?ž«d s wž«dH« ×b?²« …dJ YO×Ð —«Ëœ√ WŁöŁ ŸUHð—SÐ W¦UŁË s¹—Ëœ Ídš√Ë ©pathio® b$ YOŠ t²HOþË l ⁄«d q V?ÝUM²¹ qšb uNÐË ¨¡UL« v²ŠË u³I« s √b³¹ ŸUHð—UÐ WUB« ⁄«d?Ë —«Ëœ« W?ŁöŁ ŸU?Hð—SÐË ‰U?łd« Æs¹—Ëœ ŸUHð—UÐ WOKzUF« WNł«u« rOLB² ‰Ë√ Õd²I


’Uš wMJÝ dB

WHOM Íœ«Ë vK W ö ≈ Ë W U

Final perspective from the front facade

b×Ð ©pOKö «® WO? Ozd« ‰U³I²Ýô« d UMŽË ÆluLK wÐdG« —u « Âb ²? LK WOž«dH« U³KD²*« WU …U?Ž«d X9 s¹uJ²« …d?J l? ÂU?ð r?žUMð w? U?N²žUO Ë d UMŽ lOLł wKŽ .b? ²« r²¹ YO×Ð wFOL−²« tO l?²L²ð Íc« X?u« w? WuN? Ð ŸËd?A*« lÝËQÐ ©WUŽË W Uš® WOAOF*«  Už«dH« lOLł ¡UM ‰uŠ tFL&Ë wM³*« s¹uJð ÆW?MJ2  ôöÞ≈ WOL `O²¹ Íc« —bIUÐ Î U?O¾OÐ Î UI«u² ¡Uł w?Kš«œ w½U³*« q²Ë WOuO« WOAOF*« d UMFK ‰öE« s vKŽ …d?ýU³*« W¹—«d(« ‰ULŠ_« s dO¦ qK U2

WOU_« WNł«uK —uEM

XO³« V?K Êu?J¹ j?Ýu² f?Oz— ⁄«d? w?KŽ WD?A½_« WU tOKŽ lL−²ð Y?OŠ ULz«œ i?ÐUM« oŠö*« w?Ë u³I« s œ«b?²√ W?OuO« W?OKzUF« W U)« W¹—ULF*« Už«dH« w? Î «b¹b%Ë W¹uKF« t½u ©pathio® w Ozd« ⁄«dH« —U³²Ž√ - ÆWKzUFUÐ 5O? Oz— s¹—u× qLŽ - Y?OŠ XO³« q?BH XO³K WOHK)« W?K²J« tOłuð r²¹ YO×Ð r?OLB²K WI¹bŠ wKŽ …dýU³*« WöÞ_« l²L²² ©pOK«d(«® Íœ«Ë u¼ Íd?B³« UNILŽ Êu?J¹Ë …dO³ W?OHKš —u;« U?√ ¨WF?ÝUA« WÐö)« t?²öÞQÐ W?HOMŠ dBI« q?šb jÐd¹ Íœu?LŽ—u× u?N d?š_«

wMJ?Ý lL− q?š«œ ’U?)« dBI« «c?¼ l?I¹ t²Nł«Ë l²L²ð Y?OŠ ÷U¹d« WM¹b »d?GÐ oKG WHOMŠ Íœ«Ë w?KŽ …d?ýU³*« W?öÞùUÐ WOd?A« w WO?ÝUÝ_« «—U³²Ž_« bŠ√ ÊU œb?;« «c?¼Ë rE²M dOG« qJA«Ë w¾O³« bF³« V½U−Ð rOLB²« w¾O³«® wM³*« WOłuðË WOHOþu«Ë ÷—_« œËb?( vKŽ W? JFM WU H«  U¹u²? Ë ©w?UL'«Ë s wKš«b« ⁄«d?H«Ë wł—U)« Í—ULF*« l?ÐUD«  —«dI« –U? ð√ - WOLOLB²«  «—U?³²Žô« ‰öš ∫WOU²« WOLOLB²« ©cluster from® w?FL−²« s?¹uJ²« œU?L²Ž√ 64 Albenaa

¡UM³« ∂¥


w½U¦ « wMJ « Í—UL¦²Ýô« qO³'« ŸËdA

¡UA½ù« X% ≤ wMJ « Í—UL¦²Ýù« qO³'« ŸËdA «—ULŽ

WOÝbM¼ WOJO½UJO UŽËdA

w³²J ÃdÐ

…œËb;« p UðdÐU'«

¨WOŽUMB « ¡UÐdNJ « r Ë√ W³F?ý błuð UL bN'« ôu?× V?Odð vKŽ q?LF¹ Íc? «Ë qOG?A² «Ë Δ—«u?D «  ôU?Š w? j?Ýu²*« wÐ u¹Ë  UH¦J*« WŠu VSD W¹—UDÐ WD?Ý«uÐ  «b u*UÐ rJײ «  UŠu Ë ‰b?F*« —¬ w𠨔≈ dz«Ëb « ÂU?E½Ë …¡U?{≈Ë œu? u «  U?½«ešË rK?ÝË wz«uN « u?¹œ«—Ë W?IKG*« W?O½u¹eHK² « bF¹Ë Æt²O³¦ðË V?KBK rŽb « ‰UJ?ý√ lOLłË w½U¦ « wMJ « Í—UL¦²?Ýô« qO³'« ŸËdA ÂuIð Íc? « Èd³J « W?UN «  UŽËd?A*« bŠ√ UO UŠ  ôËU?ILK qO“√ Wd?ý Ác?OHMð wKŽ ŸËd?A u¼Ë WOŽUMB « q?O³'« w? l?I¹Ë ‰ULŽ√Ë WOMJ?Ý  «—U?LŽË qK rC¹ wMJ?Ý ÆWO²% WOM³ «

b?¹bF « W?OJO½UJO*«Ë W?OzUÐdNJ « W³F?A « Ë√ ‰ULŽô W¹cOHM² «Ë W?OLOLB² « «d?³)« s lL−Ë WOMÞu « lOMB² « Wdý w VOÐU½_« qLF « p cË ¨!u? U  U?¹ËULOËd²³K

w ¡UÐdNJ « bO uðË ÁUO*« WOK% ŸËd?A w ‰ULŽ√ r? v ≈ wL²M¹Ë ¨qO³'«Ë ¨W³OF?A « nþu ±≥∞∞ w? «uŠ W?½UOB «Ë qOG?A² « W¾ON « l¹—UA w l?Ý«Ë ‚UD½ wKŽ«u—Uý ÆWOŽUMB « qO³'« w pÐU?Ý Wd?ýË WOJK*« u¼Ë WKOI¦ « «b?F*«Ë qIMK r? błu¹ UL „—UAð w² « WKOI¦ «  «bF*« s ‰uDÝ√ rC¹ s ‰Ud « q?IMÐ Âu?I¹ Íc «Ë l¹—U?A*« w WOŽUMB « q?O³'« WM¹b w? ‰Ud « d?−× ÆW½UOBK r? UNÐ Ë ÆW?¹—bŠuÐ√ o¹dÞ w?

∑∏∏∞ s? d¦√ t?Ð o¹d W?ŽuL−*« r?Cð «uK¦1 Í—«œ≈Ë qUŽË wMË ”bMN s? œd «c¼ ÆWŽuL−*« Ë√ Wd?A « w WKUF « Èu?I « r? ¨ÂU? _« s b¹bF « Wd?AK b?łu¹Ë qOG?A² « ¨wJO½UJO*«Ë ¡UÐdNJ « r? ¨¡UM³ « ¡UÐdNJ « ¨W?KOI¦ « «bF*«Ë q?IM « ¨W½UOB «Ë  ôËUILK qO“√ Wdý XU b Ë ÆWOŽUMB « WOMJ? « l¹—U?A*« s b¹bF « cOHMð Ë ¡UN½SÐ l¹—U?A*«Ë ‚u? ² « e?«dË W?¹—U−² «Ë  UOHA² *«Ë ©XML?Ý_« l½UB® WOŽUMB « WLH « —u?BI « s? ‰UŽ Èu²? c?OHMðË W?OM³ «Ë WOMJ? « WOŠUO? «  U?F−²M*«Ë TÞ«uAK w UL'« oO? M² « ‰ULŽ«Ë WO²×² « r? w du²¹Ë «c¼ÆWOFO³D «  U?F−²M*«Ë

63 Albenaa

¡UM³« ∂≥


ôËUILK qO “√ W d W¹uLM²« l¹—UA*« w …œU¹—

qO³'« w Í—U−²«Ë wMJ K ÖU/

W¦¹b(« l¹—UA*« s

WO²×²« WOM³« l¹—UA s

¡UÐdNJ« bOuð l¹—UA

WOŽUMB« l¹—UA*« s

WOFO³D« UF−²M*«Ë TÞ«uAK wUL'« oO M²«

wðQðË …“U?²L*« © √ ®Wł—b« W?¾ WHMB w?¼ sŽ —œUB« n?OMB²« sL{ ≥∂ W³ðd*« w? ÆÂ≤∞∞∂ ÂUŽ w WUF« ‰UGý_« …—«“Ë W? Ozd« ΔœU?³*« q?O“√ W?ŽuL− o?I% ¨WOÝbMN« Ub)«Ë  ôËUI*« WO−Oð«d²?Ý≈Ë ¡öLF« l W?OÐU−¹≈  U öŽ ‰öš s? qLFðË sÞU³« s? 5ËUI*«Ë 5¹—ULF*« 5?ÝbMN*«Ë cOHMð w? Wd?A« XL¼U?Ý b Ë Æs¹œ—u*«Ë fOzd« dI*« lI¹ Ë ¨Èd³J« l¹—UA*« s b¹bF« błu¹ UL ¨WOŽUMB« qO³'« WM¹b w WdAK ÷U¹d«Ë ÂUb« w? WOŽdH« VðUJ*« s? œbŽ qLFð w¼Ë ¨l?³M¹Ë …—uM*« WM¹b*«Ë w?−H)«Ë UNM WHK²*« l¹—U?A*« s? b¹bF« …—«œ≈ v?KŽ ÆW¹—ULF*«Ë WOzUÐdNJ«Ë WOŽUMB«Ë WO½b*«

Ud?A« s WŽuL− w¼ q?O“√ WŽuL− d³'« UNJK²1 Ë WŽuM²  U?bš ÍœRð w²« W?JKL*« w? W?I¹dF«  ö?zUF« b?Š√ w?¼Ë Wd?A« ‰u√ œuFðË ¨W¹œuF? « W?OÐdF« XŽdHðË XbIð b Ë ¨W¹œöO*«  UOMO² « v≈ …bŽ v?≈ UN? OÝQð c?M ±π∏∏ ÂU?Ž w? «b²? *« uLM«  UOKLŽ w? rN? ²  UŽUD

X—U?ý b ËÆœö³« ¡U×½√ lOLł w œdD*«Ë s œbŽ l W öLF« l¹—U?A*« s b¹bF« w WOJK*« W¾ON« q¦ œö?³« w W¹uO(« UN'« ¨pÐU?Ý  Ud?ý lOLł ¨q²JÐ ¨l³M¹Ë qO³−K ¨r?OKF²«Ë W?OÐd²« …—«“Ë ¨ ÊœU?F Wd?ý W?OKš«b« …—«“Ë l¹—U?AË  «ËU?LOËd²³« qO“√ WdýË ¨¡UM³« WDA½√ lOLł sŽ ÎöC 62 Albenaa

¡UM³« ∂≤


GOSI Housing Investment Project-2

Electrctiy & Energy projects

Your Partner of Choice in Building the Future SOFCON Consulting Engineering Company is a leading company in the field of engineering consultancy and project management. Since it was founded in 1979 and so far it is still one of the largest companies operating in this field due to the diverse and distinctive services it offers. The headquarter is located in the city of Al-Khobar and it has several branch offices in various parts of the Kingdom. The company employs more than 600 professionals world-class capabilities in the field of engineering design and project management. The company was able to maintain its leadership in its work through: first: the vision of its founders to make it a “partner of choice in building the future” for projects of customers.

61 Albenaa

¡UM³« ∂±

w½U¦« wMJ« Í—UL¦²Ýô« qO³'« ŸËdA

WUD«Ë ¡UÐdNJ« l¹—UA

Engineering & design

Oil & Gas projects

Secondly: the values established by its founders to organize the company’s relationship with customers, employees and the community and these values are summarized in: • Integrity • Accountability • High Performance • Valuing People • Teamwork • Customer Focus The company offers its services to the following sectors: • Oil & Gas & Energy • Power & Water & Utilities • Infrastructure • Buildings & Architecture • Mining The company offers the following consulting engineering Services: • Feasibility Studies • Front-end Engineering & Design • Detailed Engineering & Design • Project & Program Management • Supervision & Construction Management • Planning and Scheduling • Establishment, Management &

WOÝbMN« rOUB²«Ë UÝ«—b«

“UG«Ë jHM« l¹—UA

Operations of Project Management Offices (PMO) • Estimating • Safety & Risk Analysis Studies The company was involved in the design, project management & supervision for a number of mega development projects in our beloved country such as: Infrastructure development for Jubail 2 - Royal Commission Infrastructure development for Yanbu - Royal Commission Development of refinery & petrochemical complex – PetroRabigh Karan Gas Plant Project - Saudi Aramco Khurais field production development - Saudi Aramco The company is still involving in the design, project management & supervision for a number of mega development projects in our beloved country such as: GOSI Investment Residential Complex (2) at Jubail Home Ownership complex for company employees - Saudi Aramco Manifa Field Development - Saudi Aramco Wasit Field Development - Saudi Aramco Integrated Petrochemical Complex - SADARA


qI *« ¡UM qCH*« pdA«

WOKOBH²« WOÝbMN« rOUB²« Ë UÝ«—b« • Z«d³«Ë l¹—UA*« …—«œ≈ • ¡UA½ù« W³ «d …—«œ≈ Ë ·«dýù« • WËb'«Ë jOD ²« • l¹—UA*« …—«œ≈ VðUJ qOGAð Ë …—«œ≈ Ë ¡UA½« • ©PMO®

WOÝbMN« WHKJ²« UÝ«—œ • dÞU *« qOK% Ë Wö«  UÝ«—œ • Ë rOLB²UÐ ÊuJu?Ý Wd?ý X?U b? Ë «c?¼ WOLM²« l¹—U?A s b?¹bFK …—«œù« Ë ·«d?ý_« ‰U¦*« qO³?Ý vKŽ UNMË W³O³(« UM²JKL* W? öLF« ∫dB(« ô WOŽUMB« WIDMLK WO²×²« WOM³« d¹uDð ŸËd?A qO³−K WOJK*« W¾ON« ? ≤ WOŽUMB« qO³'« W?M¹b* l³M¹ Ë WOŽUMB« W?IDMLK WO²×²« WOM³« d¹uDð ŸËd?A l³M¹ Ë qO³−K WOJK*« W¾ON« ? WOŽUMB« l³M¹ WM¹b* lL− Ë …UHB*« d¹uDð ŸËdA mЫ—Ëd²Ð ?  U¹ËULOËd²³« W¹œuF« uJ«—√ ? Ê«d “Už qLF ŸËdA qIŠ ÃU²½√ d¹uDð ŸËdA W¹œuF« uJ«—√ ? h¹dš vKŽ wU(« X u« w ÊuJu?Ý Wd?ý qLFð Ë …—«œù«Ë ·«d?ý_« Ë r?OLB²«  U?bš .b?Ið UM²JKL* W? öLF« W?OLM²« l¹—U?A s? b?¹bFK ∫dB(« ô ‰U¦*« qO³Ý vKŽ UNMË W³O³(« qO³'UÐ WOŽUL²łô«  UMOQ²?K ≤ wMJ« ŸËdA*« wHþu* wMJ« w(« ŸËdA W¹œuF« uJ«—√ ? WdA« W¹œuF« uJ«—√ ? tHOM qIŠ d¹uDð ŸËdA W¹œuF« uJ«—√ ? jÝ«Ë qIŠ d¹uDð ŸËdA Wdý ? qUJ²*«  U¹ËULOËd²³« lL− ŸËdA  U¹ËULOËd²³K …—«b

WOÝbMN« «—U?A²Ýû ÊuJu?Ý Wdý d³²Fð  «—U?A²Ýù« ‰U− w? …b?z«d«  Ud?A« s? w UNOÝQð cM Ë ¨l¹—U?A*« …—«œ≈ Ë WO?ÝbMN« d³√ s ‰«e?ð ô Ë X?½U Êü« v?« ±π∑π ÂU?Ž UNðUb) «d?E½ ‰U−*« «c¼ w? WKUF«  Ud?A« WM¹b w fOzd« U?¼dI lI¹Æ…eOL²*« Ë W?ŽuM²*« w W?OŽdH« V?ðUJ*« s? b?¹bF« U?N¹b Ëd?³)« qLF¹ Ë ÆW¹œuF?« WOÐdF« WJKL*« ¡U×½√ n?K²  «—b Ë– 5OMN*« s ∂∞∞ s d¦« WdA« Èb rOLB²«  U?bš ‰U− w w?*UŽ Èu²? vKŽ WdA« XŽUD²?Ý√ Æl¹—U?A*« …—«œ≈ Ë w?ÝbMN« ∫‰öš s UNKLŽ ‰U− w UNðœU¹— vKŽ W?EU;« UNKF' UNOÝR* W³ U¦« t¹ƒd« ? ôË√ å l¹—U?A* q³I²?*« ¡UM³ qCH*« p¹d?A« ò ÆUNzöLŽ W öŽ rOEM² U¼uÝR U¼UÝ—√ w²« rOI« ? QO½UŁ ÆlL²−*« Ë UNOÐuM ¨UNzöLFÐ WdA« ∫w rOI« …c¼ h K²ð Ë t¼«eM« • WOu¾*« qL% • wUF« ¡«œô« • «d²Šô« Ë d¹bI²« • o¹dH« ÕË— • ¡öLF« vKŽ eOd²« • ∫WOU²«  UŽUDI« v« UNðUbš WdA« ÂbIð Ë W UD«Ë “UG«Ë jHM« • o«d*« Ë ¡U*«Ë ¡UÐdNJ« • WO²×²« WOM³« • W¹—ULF*« WÝbMN« Ë w½U³*« • s¹bF²« • ∫WOU²« WÝbMN«  Ub)« WdA« ÂbIð UL ÈËb'«  UÝ«—œ • WOË_« WOÝbMN« rOUB²« Ë  UÝ«—b« •

60 Albenaa

¡UM³« ∂∞


©√® Öu/ WOMJÝ dzULŽ oЫuÞ WFЗ√ Type - A Four Storey Apartment Building

Perspective from the street view

First floor plan

GOSI Housing Investment Project-2

Social Referrals for Neighborhood Planning The need to create a diverse and balanced society is the backbone of the neighborhood, and we do not expect developing a health social system without the presence of the family of all sizes and configurations, so we find that the planning of the neighborhood here focuses on the existence of residential areas varied at the level of neighborhood through the

59 Albenaa

¡UM³« μπ

ÊU—_« dzULŽ

‰Ë_« —ËbK wI_« jI*«

Ground floor plan

flexible movement of the paths’ motion, where the main road divides the same neighborhood to different shapes and sizes of neighborhoods, and creates a general space where the open spaces inside these neighborhoods link with it, in addition to the public buildings in the neighborhood. From planning point of view, the project looks balanced with urban and visual properties that depend heavily on the gradual discovery of the mass of urban as the street is breaker one, to achieve the traffic safety, and strengthen visual-urban relations inside the neighborhood. The project is established on a land of total area of 580,357.05 square meters, and consists of 117 model A 4-bedroom villas, 135 model B 4-bedroom villas, 12 5-bedroom residential villas, 144

w{—_« —ËbK wI_« jI*«

4-bedroom villa-like units, 8 model A residential buildings, and 10 model B residential buildings. The neighborhood consists of all local services, mosques, and kindergarten. It is obvious that the diversity idea, which the project leans on, aims originally to bring visual diversity at the level of sense of urban space through the diversity of heights and the openness of urban space in general. Generally, we can say that the future of the neighborhood in the Saudi city will be similar to this one that meets all family needs which is an important and necessary matter, especially if we aim to enhance the idea of small housing that suits the family and move into apartments as a an alternative to reside in the Kingdom.


Apartment building front perspective

WOMJ« oIAK WOU_« WNł«u«

» Öu/ WOMJÝ dzULŽ oЫuÞ WFЗ√ Type - B Four Storey Apartment Building

w{—_« —ËbK wI_« jI*«

First floor plan

Ground floor plan

‰Ë_« —ËbK wI_« jI*«

w{—_« —ËbK wI_« jI*«

58 Albenaa

¡UM³« μ∏


Öu/ WOMJÝ öO Âu½ ·dž ¥ Four Bedroon Detached Residential Villa

Front facade detached residential villa

wU_« qšb*« WNł s —uEM

Front elevation attached residential villa

Roof floor plan

WOU_« WNł«u«

`D« —Ëb wI_« jI*« First floor plan

‰Ë_« —ËbK wI_« jI*« Ground floor plan

57 Albenaa

¡UM³« μ∑

w{—_« —ËbK wI_« jI*«


μ Öu/ öO Âu½ ·dž Five Bedroon Detached Residential Villa

Aerial perspective from main entrance

qšb*« WNł s Íuł —uEM

Front elevation from the street view

Roof floor plan

WOU_« WNł«u«

`D« —Ëb wI_« jI*«

First floor plan

‰Ë_« —ËbK wI_« jI*« Ground floor plan

w{—_« —ËbK wI_« jI*«

56 Albenaa

¡UM³« μ∂


WOŽUL²łô« UMOQ²K WUF « W ÝR*« ∫ pU*« ÊUL¦F « bý«— ÊUL¦ŽË w½UD œË«œ ¡öŽË wðUNO « wKŽ tK « b³Ž Wdý ∫ Í—UA²Ýô« Ë rLB*« ©ÊuJ uÝ® WOÝbMN «  «—UA²Ýû

ôËUILK qO“√ Wdý ∫ ‰ËUI*« qO³'UÐ WOŽUMB « WM¹b*« ∫ lu*« lÐdd² μ∏∞≥μ∑[∞μ ∫ ÷—_« WŠU

Site location

ŸËdA*« lu* WD¹dš

Âu½ ·dž ¥ ©√ ® Öu/ Âu½ ·dž¥ ©» ® Öu/ Âu½ ·dž ¥ ©» ® Öu/ Âu½ ·dž μ Öu/ öO

Âu½ ·dž ¥ Öu/ öO

wMJÝ vM³ Í—U& vM³ wuJŠ vM³ W½UCŠ WÝ—b ©q³I² ® b− ôu;« lu WOK³I²  ôu× Master plan

ŸuMð ‰öš s? ÍdC(« ¡U?CH « w p – ÆÍdC(« ¡UCH « ÕU²H½«Ë UŽUHð—ô« w wMJ? « w(« q³I²? Ê√ ‰uI « sJ1 w(« «cN UNÐUA ÊuJOÝ W¹œuF « WM¹b*« u¼Ë UN UOÞ√ W UJÐ …d?Ý_« WłUŠ w³K¹ Íc « UM U «–≈ U?uBš ¨Í—Ëd?{Ë r?N d?√ ådOGB « sJ? *«ò …dJ e?¹eFð v ≈ ·b?N½ v? ≈ t?łu² «Ë …d?Ý_« ÃU?O²Šô r?zö*«Ë w sJ? K q¹bÐ q?× åWOMJ? « oI?A «ò ÆW¹œuF « WOÐdF « WJKL*« 55 Albenaa

¡UM³« μμ

ÂUF « lu*«

Öu/ WOMJÝ «—ULŽ ∏ błuð UL ÆÊeË Æ©»® Öu/ WOMJÝ  «—ULŽ ±∞ Ë © √ ® WOMJ?Ý …b?ŠË ±∂ s? …—U?LŽ q Êu?J²ð Âu½ ·d?ž Àö?Ł Ë√ 5?² dž v?KŽ Íu?²% ÆÊeË ÂULŠË a³DË WAOFË ‰U³I²Ý«Ë  U?b)« W? U v?KŽ w?(« Íu?²×¹ U?L s?Ë ¨‰U?HÞ√ W?{Ë—Ë W?OK;« błU? *«Ë UNOKŽ bM²? ¹ w² « ŸuM² « …dJ Ê√ `?{«u « ŸuMð À«bŠ≈ v ≈ q_« w ·bNð ŸËd?A*« oI×¹Ë ¨”U? Šô« Èu²? vKŽ Íd?BÐ


w½U¦« wMJ« Í—UL¦²Ýô« UMOQ²« ŸËdA

wMJ « w(« jOD

WO UL « ôU ≈

Model presentation of the whole project

±±∑ s ÊuJ²¹Ë lÐd d?² μ∏∞≥μ∑[∞μ öO ±≥μ Ë ¨Âu?½ ·dž ¥ ©√ ® Öu?/ ö?O WOMJ?Ý öO ±≤Ë Âu½ ·d?ž ¥ ©»® Öu?/ ±¥¥ v?≈ W?U{ùUÐ ¨Âu?½ ·d?žμ Öu?/ ¨Âu½ ·dž ¥ W?IB²K öO Öu/ …b?ŠË —Ëb« U√ ¨ o×KË s¹—Ëœ s öO q ÊuJ²ðË fK−Ë ‰U³I²?Ýô« vKŽ Íu?²×O w{—_« a?³DË W?AOFË ¡U?MK d?š¬Ë ‰U?łd« ·dž rCO ‰Ë_« —ËbK W³?MUÐ Ë ¨ÂULŠË  UULŠË a?³DË W?OKš«œ W?AOFË Âu?M«

ŸËdA*« qUJ —uEM

WŠu²H*« UŠU?*« tÐ j?³ðdð Î UUŽ Î «¡U?C w½U³*« v?≈ WU{ôUÐ  «—U?(« Ác?¼ q?š«œ WODOD ²« W?OŠUM« s? Æw(« w? W?UF« h?zUBš Ë–Ë U?½“«u² ŸËd?A*« d?NE¹ vKŽ d?O³ qJ?AÐ bL²Fð W?¹dBÐ W?¹dCŠ Êu W¹dC(« W?K²JK ×b?²*« ·U?A² ô« Wö?« oOIײ ¨d?J² t?H½ Ÿ—U?A« W¹dB³«  U?öF« e¹eF²Ë ¨ôË√ W?¹—Ëd*« Æw(« qš«œ W¹dC(«Ë UN²ŠU? ÷—√ vKŽ ŸËd?A*« ÂU?I¹

ŸuM² l?L²− œU?−¹≈ v?≈ W?łU(« qJ?Að ô s×M ¨wMJ?« w(« VBŽ w Ê“«u²Ë ÊËœ WO× WOŽUL²ł≈ WuEM —u?Dð lu²½ ¨UNðöOJ?AðË UNU−Š√ qJÐ …d?Ýô« œułË œułË vKŽ e d¹ w(« jOD ð Ê√ b$ p?c Èu² vKŽ ¡«uÝ WŽuM² WOMJÝ UŠU Êd*« „«d?(« ‰öš s åWOMJ?« …—U?(«ò o?¹dD« `?³B¹ Y?OŠ ¨W? d(«  «—U?* WŽuL− v≈ tH½ w(« rI¹ Íc« fOzd« lMB¹Ë ÂU−Š_«Ë ‰UJ?ý_« WHK²  «—UŠ 54 Albenaa

¡UM³« μ¥


dO¹UF*« w dOG²« ÂUE½ wË WOŽUL²łô« rUF« w Y¹b(« ¡UM³« ◊U/√ błË√ wÐdF« tMJ …b¹bł WOðUOŠ hK¹ Ê√ lD²¹ r d UF*« wÐdF« Í—ULF*« WOŽUL²łô« t²UIŁ l

ÆWIOLF«

wIAb« XO³« w WOIH«Ë ‘u(«

53 Albenaa

¡UM³« μ≥

UFL²−*« p?Kð ·b?¼ s?J¹ rË ¨’U?)« t?*UŽ qJ?Ë bŠ«Ë q Âu?I¹ Ê√ ·b?N« ÊU U —b?IÐ …√d?*« g?OLNð «c¼ l rzö²ð WO½«dLŽ W¾OÐ w wŽUL²łô« Á—ËbÐ U?LNM UM²Ë w U×{«Ë ôu% „U?M¼ Ê√ Ëb³¹ U vKŽË Æ—Ëb?« ULMOÐ sJ?*« ×Uš ‰Ułd« fK− `³ √ bI ¨d UF*« s ôbÐË ¡U?MK u¼ sJ?*« w fOzd« fK−*« `³ √ wÐdŽ ‰u u¼Ë ¨åqłd« WNł«Ë u¼ fK−*«ò Ê√ ‰uI½ Ê√ „UM¼ `³ √ ¨wÐdF« q?łdK W³?MUÐ fK−*« WLO 5³¹ ‰uײ« sŽ d?³F¹ w å…√d*« WNł«Ë f?K−*«ò ‰uI¹ s? Æ…d UF*« WOÐdF« …—ULF« tAOFð Íc« dO³J« wÐdF« sJ?*« w …√d*« Ê√ ‰uI¹ s Ê√ UM¼ rN*« d?_« uN fK−*« Ë√ W?O½«u¹b« s? WËd× X½U Íb?OKI²« dBMF« u¼ qłd« qE¹ rUF«  UUIŁ qJ sJË ¨TD  U?FL−²« U?³Už qJ?A¹ Íc?«Ë ¨Íu?_« w?ŽUL²łô« UNðUŽUL²ł« ÊuJð U U³Už …√d*« ULMOÐ ¨WOzd« WOŽUL²łô« —Ëœ 5³¹ `{«Ë w½«dLŽ dBMŽ dNE¹ r pc ¨…œËb× dNE¹ r ö¦ W?JKL*« wH ¨«dšR ô≈ w?ŽUL²łô« …√d?*« s  UOMOF³?« W¹UN½ w ô≈ å¡U?M« fK−ò `KDB «dšR nF{ tMJ ¨Âu?O« v²Š dL²?Ý√Ë w{U*« ÊdI« v≈ qłd« ÃdšË …√dLK fK− v≈ ‰u% tK XO³« Ê_ sJ?*« ×Uš Ë√ fOzd« sJ?*« WK² ×Uš  UO½«u¹œ UM²UIŁ s? …œbF² WK¦√ d? –√ Ê√ UM¼ lOD²?Ý√Ë ÆU?OK

åjKIðò Ë qłd« fK− Âb ²ð UNO …√d*« X½U WOK;« wŽUL²łô« ·dF« s ¡e− …uNI« rN VBðË ‰U?łd« X³−ŠË√ WeFM X?M …√d*« Ê√ ‰uI¹ s p?c ¨‰u³I*« ÆUMŁ«dð oLŽË UM²UIŁ ŸuMð wF¹ô uN qUJUÐ ◊ö²šô« ÂbFÐ wLOI« dO³F²« Ê√ dJM½ ô s×M p– lË …√d*« —Ëœ bŽUBð sJ ¨sJ?« WUIŁ vKŽ UMLON ‰«“U ÷d²F¹ rË «b¹bł U½UJ UN błË√ U¹œUB²«Ë U?OŽUL²ł« Ɖuײ« «c¼ WOÐdF« …—ULF« idð rË wÐdF« Í—ULF*« …√d*« V−% r WOÐdF« …—ULF« Ê√ tOKŽ b? R½ Ê√ œu½ U bOUIð œËbŠ w »«u?Ð_« q UN Xײ UN½√ qÐ Âu?¹ w X½U ULK WK¹bÐ ‰uKŠ s?Ž UN X¦×ÐË t«dŽ√Ë l?L²−*« ÆW d×K …bOI bOUI²« Ác¼ …—ULFK W¹bI½ WÝ—b d¹uDð v≈ öF WłU×Ð s×½ U0— pK/ Ê√ ‰uIF*« s fOK ¨…d UF*«Ë WO ¹—U²« WOÐdF« ÆÁ«u²?0 Í—ULF dJ t³ŠUB¹ ôË rN*« À—ô« «c¼ q

qŽUH²« vKŽ lL²−*« …—b œ«“ ULK t½√ u¼ tÐ sR½ U? —U² ¹ Ê√ lL²−*« ŸUD²?Ý√ ULK Ë ¨tuŠ s …—ULF« l? s ¡eł X?׳ √Ë …—U?LF«  —uDð U?LK t V?ÝUM*« lL²−*« Ê√ w¼ ¨U?¼UM³²½ w²«  UŽUMI« bŠ√ Æt²OB ?ý bL²F¹ uN ¨t?F³DÐ U¹—ULF «b?U½ ÊU UO ¹—Uð w?ÐdF« oË qLF¹ ÊU Ë tð—ULŽ w QD)«Ë WÐd−²« v?KŽ ö √ qJ?AÐ WOM³*« t²¾O³ j?D ¹Ë ¨t«b²? WO½«dLŽ W?¾OÐ Ê√ U³¹dž sJ¹ r pc ¨”UM« 5Ð  UI«uð VŠË wu¹ qŽUH²«Ë WÐd−²UÐ bI½ t½_ ¨“UO²UÐ «bU½ lL²−*« Êu?J¹ ÆWÐU²J«Ë ÂöJUÐ fOË

∫‰uIO wIAb« XO³« w½U³ —«e½ nB¹ YOŠ uHGð XO³« WDË ÆÆU?M“UM w Ï‚u?IŠ 5?LÝUOK ÕU?ðdð øv½√ nOJ U?M²uHÞ s ¡Ï eł 6« W½uŠUÞ Õ«u qON« dDŽË Ì ÕU?* Ë uÏ KŠ å…ezUò tłËË dÏ E²M ÆÆåe²F*« wÐ√ò ÊUJ «c¼ ©wIAb« U½√ …bOB s® u¼ wIAb« wÐdF« XO³K w(« w½U?½ù« n u« «c¼ WMF2 …—ULŽ X½U bI WOŁ«d²« WOÐdF« …—U?LF« eO1 U wÐdF« XO³«Ë ¨UNÐ kH²%Ë …d «c« q−ð WO½U½ô« w WO½«dLF« tðöOJ?A²Ð UN¹cG¹Ë W?OuO« tBB l?MB¹ fHM« w ’u?Gð w²« …—uB« Ác?¼ Æ…d³F*« W?zœUN« w½«dLF« UMŁ«dð s q?F& w²« w¼ ¨rK(« l q?š«b²ðË …œËUFË ¨rK(« p– …œUF²?Ýô W³ž— „UM¼ Æ—dJ² dOž n¼d*« wŽUL²łô« —uF?A« sŽ Y׳K Èdš« …d …dJ« ÆWIzU WOÝU×Ð tMŽ d³Fð WOÐdF« …—ULF« X½U w²« Y¹b(« ¡UM³« ÂUE½ w?Ë WOŽUL²łô« dO¹UF*« w d?OG²« r tMJ …b?¹bł WOðUOŠ ◊U?/√ błË√ wÐdF« r?UF« w? t²UIŁ l d UF*« w?ÐdF« Í—ULF*« hK ¹ Ê√ lD²?¹ Í—ULF*« n?B¹ iF³« Ê√ r?ž— ¨W?IOLF« W?OŽUL²łô« WUIŁ s h?K ²¹ Ê√ lD²?¹ r t½QÐ d UF*« w?ÐdF« sJË …√d?*« V?−Š W?UIŁ bOF²?¹ —U? Ë ¨Ê«—b?'« X«“U W?¹bOKI²« WOÐdF« r?OI« Ê√ Æn?K² »uK?ÝQÐ UÝ«—b« s dO¦ „UM¼ Ê√Ë wÐdF« lL²−*« w …d{UŠ wÐdF« lL²−*« w åY¹bײ«ò …d?J Ê√ vKŽ b Rð w?²« jI qJ?AUÐ WD³ðd UN½« Í√ ¨t²×Ð åW?¹œUò …dJ w?¼ Ê√ Èdš√ …d b R¹ Íc?« d_« „uK?«Ë rOIUÐ fOË sŽ d³F¹Ë lL²−*« s ¡eł u¼ d UF wÐdF« Í—ULF*« Íc« u¼ bzU?« „uK?«Ë rOI« Ê≈Ë tðUFKDðË t?²¹ƒ— sŽ Y׳« Í—ULF*« vKŽ Ë ¨…—ULF« vKŽ ÁœułË ÷d?H¹ ÆqC√ …UOŠ oOIײ …b¹bł —UJ√Ë qzUÝË …√d*« V−Š u¼ d UF*« wÐdF« Í—ULF*« r¼ Ê√ ‰uI« Ê≈ …—ULFK WOUL'« WUI¦« q X?LÞ Ê«—b'« WUIŁ Ê√Ë ÊËœ sJ WOÐdF« …—ULF« vKŽ d?š¬ wM& u¼ ¨…d UF*« rOIUÐ Î UÞU³ð—« d¦ √ ÊU ÍbOKI²« Í—ULF*« Ÿ«bЫ Ê√ p?ý b¹bF« błË√ Íc« d_« d UF*« Í—ULF*« s „uK?«Ë UM½b w U¼b¼U?A½Ë UN?AOF½ W¹—ULF*«  ôUJ?ýô« s  UUNðô« Ác¼ Ê√ w¼ U½dE½ WNłË s WKJA*« Æ…d UF*« lL²−*« ÊQÐ o³ dOJHðË WF¹dÝ  «b¼UA vKŽ WOM³ «c¼ l o?«u²¹ U qJ …√d?*« gLN¹Ë Í—u? – w?ÐdF« ÆWU−FÐ tOKŽ d1 ÷—UF²¹ U q Ë d c¹ Í√d« w¼ sJ?*« …—ULŽ w? WOŽUL²łô«  ö?IM« r?¼√ q?F ÆUNÐ W U)« U?NðUO½«u¹œ UN b?łuð Ê√ XËUŠ …√d?*« Ê√ UNÐ ÂU W?LN W?Ý«—bÐ U½d c¹ ÂöJ« «c¼ Ê√ W?IOI(«Ë wH ¨å…√dLK ÍËU× XO³«ò Ê«uMFÐ Duncan ©ÊUJ½Ëœ®  —uÞ W¹bOKI²«  UFL²−*« Ê√ YŠU³« 5³¹ WÝ«—b« Ác¼ ¨Ã—U)« w qłd«Ë XO³« w …√d*« ÊuJð w UNM U?


bN?A*« s WFÐU½ X½U WOÐdF« …—ULF« qO UHð Ê√ vKŽ ÆbNA*« «c¼ qJAð w²« ·«dŽô« Ë wŽUL²łô« lMBð w²« WO½U?½ô« WöF« Ác?¼ sŽ WOÐd?A*« d?³Fð w UNMJ ·u?AJ d?OG« r?UF«Ë W?O uB)« r?UŽ ¨—UE²½ô«Ë j?Ыd²«Ë q «u²« v?≈ dO?Að Xu« fH½ Ë– Í—ULF*« d?BMF« «c¼ q?F−¹ U u¼ iUM²« «c?¼Ë w²« W?OHÞUF« t?³½«uł t?Ë åWO?½UË—ò W?O uBš tF«u wË –U?š_« wUL'« tM¹uJð w? ULz«œ f?JFMð «œ«b²« UN½QÐ i?F³« UNN³?A¹ U U³Už w²« vM³*« w ÆiF³« UNCFÐ vKŽ rKð UN½Q Ë  uO³K ¡UM« »UOŁ Íbð—√ WOÐdA*« nKš ¡«b½ qLł√ w³KO t¹œUMð ¡U*« «c¼ wðQOÝ ÍbOÝ dE²½√ X“ô ÍuN« Ê√ Í—œ√ s √ r ¡Ułd« s( ·eF¹Ë UMMOÐ oK×OÝ ©¡«d¼e« WLÞU® l …√d*« UNÐ q «u²ð Íc« ¡UCH« ULz«œ X½U WOÐd?A*« rË ¨jI  uBUÐ U½UOŠ√Ë …—uB«Ë  uBUÐ UNð«—Uł bŠ√ wN ¨…√dLK ‚öž≈Ë V−Š …«œ≈ œd?− Âu¹ w sJð `² qł√ s? wÐdF« Í—U?LF*« U¼dJ²Ð« w?²« d? UMF« Ê√ sJ1 …b¹bł  ôU?− `²Ë …√dLK W?O½«dLF« W?¾O³« ÆUNuŠ wŽUL²łô« jO;« l UNöš s q «u²ð sË WOšUM*« W?HOþu« q?ł√ s WOÐd?A*«  —u?Dð bI …—ULF« ∫tÐU² w? w³OF d U?ý® ‰uI¹Ë åd²?«ò qł√ włuuO?Ý q?¹ËQð Í√ Ê√ `?{«u« s?ò ©W?¹—u c« ©‚«d?F« w? vL?ð U?L qO?ýUMA« Ë√®  UOÐd?ALK s ∫b?Š«Ë ·dÞ s? V(« …d?J v≈ «—u? tłu²O?Ý W¹œUŠ≈ WöÞ≈ UN½√ Æt?²³« t³«d¹ bŠ√ ô øbN?A*« V«d¹ ÂöJ« «c¼ √dI¹ s Ê√ U½œUI²Ž« w åÆrUF« vKŽ V?½U'« ¨…bAÐ rKþ ‚ö)« Í—ULF*« dBMF« «c¼ Ê√ nO dFA¹ w …√d*« ÂU√ ‰U−*« `?² wK «uð wŽUL²ł« dBMŽ t?½√ WEU;« l wł—U)« rUF« l?Ë UNð«—Uł l q «u²ð ¨n?AJ« —d{ sŽ œUF²Ðô«Ë w?ŽUL²łô« ·d?F« v?KŽ a¹—U²« d³Ž W?OÐdF« …—ULF« w? nþË dBMŽ t½√ U?L dšü« WdF `?O²¹ Íc?« åÍ—cF«ò q? «u²K ¡U?CH UMŁ«dð dLž Íc?« u¼ q «u²« «c¼Ë ¨t?Ð ◊ö?²šô« ÊËœ bOUI²«Ë ·«dŽ_« Âd²% w²« WO«d« WHÞUFUÐ w½«dLF« ÆwzUN½ qJAÐ …√d*« sŽ qłd« qBHð ôË W dŠ v≈ dOA¹ wł—Uš dBMŽ WOÐd?A*« ¨w W³?MUÐ UF?Ý«Ë ‰UO)« `²H¹Ë ¡U?M« ¡UC sŽ d?³F¹ ¨q?š«b« t½uMJ s?Ž d³F¹ ô t?MJ ¨q?š«b« w? —Ëb¹ U? ‰u?Š «c¼ Ê√ b?I²Ž√ ÆWuN?Ð tKš«bÐ U? Âb?I¹ ôË ¨W?Š«d bŠ√ ‰«“UË ÊU wŽUL²łô«ØÍdB³« Í—ULF*« dBMF« V−¹Ë ¨w½«dLF« UM ¹—Uð w WLOEF« WOŽ«bÐô« —«dÝô« Èu²? vKŽ U uBš dBMF« «c¼ ·U?A² « b?OF½ Ê√ WOŽUL²łô« WGK« Ê√ 5?I¹ vKŽ s×M ¨wŽUL²łô« —Ëb?« Æ…dŁRË WOUŽ WOÐdF« …—ULF« w W¹dB³«

wË ¨œuO öÐ WײHM …UOŠ ¡UM« s UN?Mł l UNO …—ULFK WUC WLOË ULN UŠU$ q¦1 «c¼ Ê√ U½œUI²Ž« w W¹—ULF*« ◊U/ô« s U?¼dOž w U¼b& ULK W?OÐdF« UM¼ UNOKŽ b? R½ Ê√ œu½ w²« …d?JH« ÆÈdš_« U?UI¦« wŽUL²łô« U?NDO× w r?OIð Ê√ V−¹ …—U?LF« Ê√ w?¼ WOŽUL²łô«Ë W?OMe« eł«u(« d?J½ Ê√ ô w ¹—U²«Ë ‰ËU%Ë WIKGË W¹—u – X½U WOÐdF« …—ULF« Ê√ ‰uI½Ë Ê√ Î «bÐ√ wMF¹ ô UM W³?MUÐ ÕU²H½ô« Æ¡U?M« V−% Ê√ ÂuI¹ Ê√ sJ ¨b?Š«Ë ÂUŽ ÊUJ w q?łd«Ë …√d*« Êu?Jð WOŽUL²łô« …U?O(« w UL¼—«ËœQÐ …√d?*« ÂuIðË q?łd« ULNM Í√ lM1 U „U?M¼ ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ W?ÝöÝË W¹d×Ð WOÐdF« …—U?LF« XIIŠ bË ¨W?OðUO(« tðU³ł«uÐ ÂU?OI« ÆdO³ —«b²SÐ ·bN« «c¼ WO ¹—U²« WOŽUL²ł«  ôub v≈ W?O½«dLF« d UMF« iFÐ dO?Að «c¼ qFË ¨WO³K?« Ë√ WOÐU−¹ô« UNO½UF V?M& sJ1 ô U0—Ë ¨d UMF« Ác?¼ UNÐ Èd½ w²« W?OHOJ« vKŽ b?L²F¹ d UMF« l d UMF« Ác?¼ UNÐ jÐd½ w²« WOHOJ« r?¼_« dOŁQð dJM¹ Ê√ sJ1 bŠ√ ô pý ÊËœË ÆÈdš_« WO½«dLF« w qžu wŽUL²ł« ØwšUM Øw?HOþË dBMF å¡UMH«ò VFB¹ t½√ v?²Š ¨ÊU?½ô« a¹—Uð l pÐU?A²Ë se« ÊU½ô« ÊQ Ë ¨wL²M¹ WUIŁ Í√ v≈Ë t²¹«bÐ b¹b% UMOKŽ åwFO³Þò dBMŽ uN ¨¡U?MH« l WO½«dLF« tð—UCŠ √bÐ tOŽ«—– j?ÝUÐ rN³K Ëò n?NJ« …—u?Ý w t?K« Ád? – s×½Ë ¨Á¡U?M Ë√ nNJ« WŠUÐ u?¼ bO u«Ë åb?O uUÐ wFO³D« ¡UMHK œ«b?²« u¼ w½«dLF« ¡U?MH« Ê√ UM¼ w?MF½ s WFO³DK tU?A² « W¹«bÐ l? ÊU?½ù« tH?A² « Íc« Æp– bFÐ U¼UMÐ w²« tð—ULŽ w tHþËË tuŠ Ád³²F¹ …œb?F²*« tðôub0 d?BMF« «c¼ W?UŽ …—uBÐ …—ULF« w? …√d*« V−( X?HþË W?O½«dLŽ …«œ√ i?F³« l qUF²ð U?N½√ w¼  U?O{dH« Ác¼ WKJ?A ¨W?OÐdF« «c¼Ë Èd?š_« d UMF« s?Ž ‰eF0 Í—U?LF*« d?BMF« —d{ò Èd¹ s „UMN ÆW×{«Ë WO−NM WOUJý≈ V³¹ Ê√ nO Ë ¨…—ULF« tIH ”U?Ý√ ÊuJ t½√ vKŽ ån?AJ« W¹—ULF*« qO UH²« q w XKGKGð n?AJ« ÂbŽ WËU× »U³«ò s?Ž ’Uš qJ?AÐ Êu?Łbײ¹Ë W?OÐdF«  u?O³K ƉUłd« eOK¼œ sŽ ¡UMH« qBH¹ U …œUŽ Íc« åj?ÝË_« UNMJ WOÐdF«  u?O³« VKž√ w? …œułu …d¼UE« Ác?¼ …√dLK W¹d(« s WŠU? WŠUð≈ qł√ s ö √  —u?Dð dIð Ê√ V−¹ …√d*« Ê√ wC²I¹ ·dF« Ê√ U*UD ¨UN²OÐ w? tOË `¹d XO³« w? UNŁuJ ÊuJ¹ Ê√ V−O U?N²OÐ w jÝË_« »U³« Ê√ UL ÆW¹d(«Ë WF²*« s …dO³ WŠU XO³«ò ‰uI¹ wÐdFU ¨ÂdJ« WUIŁ sŽ Î U×{«Ë Î «dO³Fð ÊU pc ¨XO³« WdŠ “ËU?−²Ð bŠ_ `L?¹ ô tMJ ¨årJ²OÐ j?ÝË_« »U³« —uDð bI WOUJ?ýô« Ác¼ qŠ qł√ sË sŽ ‰Ułd« s? ·uOCK W?BB *« WŠU?*« qBHO wU²UÐË U?Nð«– b×Ð qI²? XOÐ `?³B² XO³« w?UÐ b R¹ ÂUN« —UJ²Ðô« «c¼ ÆrJ²OÐ XO³« WuI oIײð ö?F

…d¼UI« WM¹b w WOÐdA*«

kŠö½Ë ‰UłdK WOHO ‰U³I²Ý« Wdž VOÞd² WŽUI« jÝË w WOIH« œułË UNÐ ¡«uN«

Ác¼ sŽ WOÐdA*« d³Fð w²« WO½U½ô« WöF« WOuB)« rUŽ lMBð ·uAJ dOG« rUF«Ë Xu« fH½ w UNMJ q«u²« v≈ dOAð Æ—UE²½ô«Ë jЫd²«Ë

52 Albenaa

¡UM³« μ≤


WO³OK« Êb*« s W¹bOKIð …—ULŽ

bOFÝuÐ ÍbOÝ w sJ ‘uŠ

wÐdF« Í—ULF*« qLŽ WNł«u* WOUŽ WOd×Ð UNFM w²« eł«u(« ‰U²×¹ Ê√ ‰ËUŠË lL²−*« W¹—ULF ‰uK×Ð UNOKŽ UMŁ«dð UNÐ TK²1 WŽb³ Æw½«dLF«

51 Albenaa

¡UM³« μ±

lL²−*« Ê√ Ë√ eł«u(« lMBð w²« w¼ qN ¨UNz«œ√ r?OI½ Í—ULF*« Ê√ U?½œUI²Ž« w? ¨e?ł«u(« l?MB¹ Íc« u?¼ w²« e?ł«u(« W?Nł«u* W?OUŽ W?Od×Ð q?LŽ w?ÐdF« W¹—ULF ‰uK×Ð UNOKŽ ‰U²×¹ Ê√ ‰ËUŠË lL²−*« U?NFM Y׳½ Ê√ ô≈ UMOKŽ U Ë w½«dLF« U?MŁ«dð UNÐ TK²1 WŽb³ Í—ULF*« U?¼dJ²Ð« w²« ‰u?K(« s r?KF²½ Ê√ ‰ËU?×½Ë W¹d(« WŠU? Ê√ ÁbR½ Ê√ œu½ U Æw ¹—U²« w?ÐdF« pKð s dO¦JÐ d³√ …√d?LK wÐdF« Í—ULF*« UNŠUð√ w?²« w Í√ ¨UM¼ ÊU¼d« Ê√ b?I²F½Ë ¨UN lL²−*« UNŠUð« w?²« lL²−*« UN t bI¹ r U …√dLK X b WOÐdF« …—U?LF« Ê√ tO åW¹—u–ò W?OÐdF« …—ULF« Ê√ ¡U?Žœô« Ê√ w?U²UÐË …—bI*« n?AJð ô w²« WDUG*«Ë ·U?׳ô« s? d?O¦J« ÆWO ¹—U²« UMð—ULŽ ŸbÐ√Ë dJ²Ð√ s* WOŽ«bÐô« Ác¼ XKJ?ý WOuB)«Ë ÂdJ« WLO Ê√ wF¹ ô iF³« qLNð rË ÍdB³«Ë w?ž«dH« UNM¹uJð XFMË W?UI¦« W—U?A* ×U błuð Ê√ XËUŠ UN½√ qÐ Î «bÐ√ …√d*« —Ëœ ·dF«Ë …—ULF« 5Ð ÂœUBð „UM¼ ÊuJ¹ U bMŽ sJ …√d*« nO u¼ UM¼ Ÿ«bÐô« Æ…—ULF« vKŽ VKG²¹ Ê√ ·dFK bÐô s nOH ²« UNöš s? lOD²?½ ×U b$ Ê√ sJ1 t½√ wF¹ ÊU ÍbOKI²« wÐdF« Í—ULF*U ¨·dF« …uD?Ý UM¼ d–√Ë ¨bOUI²«Ë ·«d?Ž_« Èbײ¹ Ê√ tOKŽ qOײ?¹ XM U bMŽ ¨·uHN« WM¹b w wU¼ô« iFÐ XQÝ wM½√ «–U* rN XK Ë ¨…«—u?²b« Y׳ U uKF*« l?L−Ð Âu √ wŽUL²łô« ·dF« tOK1 U l³²¹ Ê√ œdH« vKŽ V?−¹ ÊU åWFÞUI*«ò vKŽ …—bI*« pK1 lL²−*« Ê√ w¼ WÐUłô« X½UJ WÐuF qJA¹ «c¼Ë ¨·dF« sŽ cý «–≈ œdH« WFÞUI Í√ ¨lL²−*« l g?OF¹ Ê√ b¹d¹ ÊU?½≈ Í_ W³?MUÐ …dO³ UNð«cÐ WKI² X½U w²« W¹bOKI²«  UFL²−*« UuBš Æw«dG'« UNDO× sL{ WeFM t³ýË s wÐdF« —U?LF*« U?NÐ ÂU w?²«  ôËU?;« X?½U «–≈ sL ¨…dŁR Ë W?LN lL²−*« ◊uG{ s nOH ²« q?ł√ t² ËUI ‰öš s? Í—ULF*« Z²MLK d?EM½ Ê√ ÷Ëd?H*« UMLOOIð ‰öš s t dEM½ Ê√ s? ôbÐ …bzU?« ·«dŽú Æ…√d*« UNÐ l?²L²ð w²«  U¹d(«Ë ÕU?²H½ô« ÂuNH* Âu?O« rUF« w W¹bOKI²« …—ULF« WOB ?A« ÍdE½ WNłË s XIKš bI ¨’Uš Ÿu½ s WOŽ«bЫ WUŠ sŽ d³Fð w?ÐdF« …√d*« ”—U9 …d?Š W¾OÐ  błË√Ë …√dLK åq?¹bÐò ¡UC

Už«d d¹uD² Wd „UM¼ X½U ULK t½√ vKŽ bR¹ Íc« tð«– bŠ w «c¼ qFË Æp– w l½U1ô lL²−*U ¡U?MK …√d*« W—U?A w l½U9 ô WOÐdF« WM¹b*« Ê√ n?O 5³¹ sL{Ë UN*UŽ V?Š sJË ¨WO½«dLF« qOUH²« q w? s ƉUłdUÐ U?NÞö²š≈ ÂbŽ sLCð w²« U?N²OuBš Ê√ W¹«b³« w dJH¹ Ê√ WOKŽ WOÐdF« …—U?LF« √dI¹ Ê√ b¹d¹ Ë√ UNÐ Y³F« s?J1 ô rO Ë bOUI² lC ð …—U?LF« Ác¼ …—uB« WžUO w? WIOLŽË …dŁR rO w?¼Ë ¨UNK¼U& ÊËœ rOI²ð ô …—ULF« ÆWOÐdF« WM¹bLK W UF« WO½«dLF« lOD²?ð w²« WU(« rNH½ Ê√ V−¹ p?c …√d*«Ë q?łd« fOK ¨WO ¹—U²« WOÐdF« WM¹b*« w qłd« W—UA …√d*« W UF« WOFL²−*« …—uB« sL{ UNMJ WŠU²  ôU(« q w l{u¹ Ê√ V−¹ —u?B²« «c¼ ÆlOL'« U¼U{d¹ w?²« t½_ ¨WOÐdF« …—ULF« ‰uŠ WÝ«—œ Í√ ¡«dł≈ bMŽ —U³²Žô« WM¹b vKŽ …dUF dO¹UF ◊UIÝ≈ Ê√ ·UB½ô« s fO ÆÂuO« Á—uB²½ U VŠ UNOKŽ rJ(«Ë WO ¹—Uð WOÐdF« …—ULF« Ê√ wŽbð w²«  UÝ«—b« s b¹bF« „UM¼ v²Š ÂUF« w½«dLF« ¡UCH« s U¼bF³²ðË …√d*« gLNð u¼ wÐdF« Í—uc« wŽu« Ê√ vKŽ bR¹Ë Ác¼ UM U¹√ w Èu √ WOuB)« …dJ s qF−¹ Íc« ”UÝ_« „d;« WOÐdF« Êb*« w Í—ULF*« rOEM²« w Èdš√ …dJ Í√ s …—U?LF« Ê√ Èd?½ U?M W³?MUÐ Æ…d?UF*«Ë W?O ¹—U²«  «¡UC œU−¹≈ vKŽ «Ëb« vKŽ XKLŽ WO ¹—U²« W?OÐdF« vKŽ UN²¹dŠ UNO ”—U9 Ê√ …√dLK `L?ð …dŠ WO½«dLŽ UN u?¹ w²« b¼«u?A« Ê√ wHM½ô UM¼ s×½Ë ÆtłË qL√ ÁcN dEM½ nO w w¼ WKJ?A*« sJ WOF «Ë Ëb³ð iF³« WOŽdýË WO öš√ WLO w¼ WOuB)« WLOI ¨b¼«uA« s ‰UŠ ÍU?Ð sJ1 ôË ¨w?ÐdF« l?L²−*« WUIŁ qJ?Að t½√ Í√ ¨WLN*« WLOI« Ác¼ l U¹—ULF q UF²« ÂbŽ ‰«uŠ_« WOuB)« Ác¼ WO ¹—U²« WOÐdF« …—ULF« Âd²% U bMŽ ‰uKŠ błuð Ê√ ‰ËU?% UN½√ qÐ …√d*« W?¹dŠ bOIð ô w?N lL²−*« UNFM w?²« œËb(« sL{ …√d?*« W¹dŠ …œU?¹e WOÐdF« …—ULF« Ê√ ‰uI½ Ê√ 5Ð dO³ ‚d „UMN ÆwÐdF« …—ULF« Ác¼ Ê√ ‰u?I½ Ê√ 5ÐË …√d*« g?OLNð vKŽ X?KLŽ XŠUð√Ë wŽ«bЫ »uK?ÝQÐ WOuB)« WLO l X?K UFð ÆUNKš«œ …√dLK W¹d(«Ë Wd×K  ôU− nOË …—ULFK dEM½ n?O w¼ U½dE½ WNłË s WKJ?A*«


Â≤∞±≤ w dF « sJ *« WUI¦«Ë WHOþu« WOUJý≈ rOFM« tK«b³Ž sÐ Í—UA œÆ√

…√d*« s ôËU;« Ác¼ ÆdýU³*« dOžË d?ýU³*« U¼dOŁQð nO 5³¹ WO½«dLF« W¾O³« q?š«œ ’U)« UN*UŽ WŽUMB WO½«dLF« W¾O³« ¡U?MÐ w qłd«Ë …√d*« 5Ð W«d?A« Ê√ …œU¹“Ë qÐ ÂuO« v²Š —«Ëœ_« Ác¼ —«dL²?Ý«Ë ¨«bł .b …d UF*« W?O½«dLF« W?¾O³« w? UNUN?Ý≈Ë …√d?*« —Ëœ ÆWF u² WQ W¹bOKI²« WOÐdF« WM¹b*« ‰u?Š —U¦ð w²«  ôUJ?ýô« bŠ√ ÂUF« ¡UCH« Ê√ Ë√ ¨¡UMK WUŽ  «¡UC œułË ÂbŽ w¼ UN²Fł«d V−¹ WOUJý≈ Ác¼Ë ¨hUš Í—u– ¡UC u¼ tłË ÊËœ WOÐdF« WM¹b*« sŽ ŸUb« qł√ s fO ¨¡ËbNÐ WO½«dLF«Ë W?OUI¦« WLOI« ÕU?C¹≈ qł√ s? sJË o?Š 5Ð W öFU ¨U?N²−²½√ w²« »U³?Ý_« rNË WM¹b*« ÁcN  UöŽ bŠ√ w¼ W?O½«dLF« W¾O³«Ë l?L²−*« d UMŽ q sŽ dO³F²« v?KŽ UNð—bI v≈ dO?AðË W¾O³« Ác¼ Z?C½ Æ×U)« s jI fOË oLF« s lL²−*« W¹u¼ WOŽUL²ł« bŽ«u tLJ% WOÐdF« WM¹b*« w? ÂUF« ¡UCH« ÆqU qJ?AÐ …√d*« bF³²?¹ Âu¹ w sJ¹ r tMJ WOM¹œË vKŽ X½U …√d?*« Ê√ Èd¹ W¹bOKI²« ‚«u?Ý_« b¼U?A¹ s ‰UFË rN dBMŽ qJAð X½U UN½√ UL ¨…d{UŠ «Ëb«  UÝ«—œ „UM¼ Ê√ UL ÆÍdC(« w½U?½ù« s¹uJ²« w «c¼ dJM½ ô s×½Ë WBUš W¹—u– …d?J vNI*« Ê√ Èdð Æp– w VOF« U sJË ¨d_« WUŽ W¹—u– W?¹dCŠ d UMŽ „UM¼ Ê√ Ëb?³¹ U v?KŽË qOKײ«Ë ¨WOzU?½ sU√ U?NKÐUI¹ ô WOÐdF« W?M¹b*« w vKŽ X?OË …d UF  «—uBð vKŽ vM³ UM¼ rJ(«Ë pc ¨s?Uô« pKð t?O XKJ?Að w²« se«  «—u?Bð WOÐdF« WOŽUL²łô« W?OM¼c« sŽ d³Fðô ÂUJŠ_« Ác?¼ q UM¼ eOd²« Êu?J¹ Ê√ Èbł_« s? ÊU b?I ¨W?O ¹—U²«  «¡UCH« W¹œËb; W?−O²½ wMJ?« ¡UCH« —uDð vKŽ U³Už lL²−*« Ê√ ·Ëd?F*« sL ¨…√d?LK W³?MUÐ WUF« ¨WOUI¦« tKU?A tÐ ZUF¹ …b?¹bł —UJ√ s?Ž Y׳¹ U? oKG*«Ë Õu?²H*« ¡U?CH« Ê√ wB ?A« ÍœUI²Ž« w?Ë  «—UJ²Ðû W?−O²½ —uDð w ¹—U²« w?ÐdF« sJ?*« w s ¡UbI« 5LLB*« vKŽ …√d*« U?N²{d w²« WIŠö²*« ÆsJ*« qš«œ åWONOdðò ‰uKŠ œU−¹≈ qł√ bI …√dLK WUŽ  Už«d —uD²ð r t½√ wMF¹ ô «c¼ Ê√ vKŽ d_« WOÐdF« Êb*« VKž« w ¡UMK WUŽ  UULŠ  —uDð

w —«Ëœ_« Ác¼ dOŁQðË …√d*«Ë qłdK WOŽUL²łô« —«Ëœô« —U¦ð w²« WLN*« U¹UCI« bŠ√ q¦9 WO½«dLF« W¾O³« vKŽË w —Ëœ …√dLK ÊU q?¼ ∫u¼ rN*« ‰«R?U ¨ÂU¹_« Ác?¼ q uð X½U q?¼Ë øoÐU?« w sJ?*« ¡UMÐË rOLBð UNÞuG{ ”—U9 X½U nOË ¨d?ýU³ qJ?AÐ U¼—UJ√ XKLŽ …√d*« Ê√ ·dF½ U?L øWO½«dLF« W¾O³« qOJ?Að w błË√Ë UNMJ? qš«œ WOMH« ‰ULŽô« s? b¹bF« vKŽ w¼ X½UË ©W?O³OK« f?«bž® w eOL² w?dš“ j?/ W¹œuF« dO?Ž WIDM w åjI«ò s —uD² ”U?Ý_« X½U WOÐdF« …√d?*« Ê√ vKŽ bRð  UUN?Ýô« Ác¼ qË UL WO?AU¼ sJð rË Í—U?LF*« qLF« s? qO √ ¡e?ł d¦√ »dF« ‰U?łd« Ê√ Èd?¹ s „UM¼ Æi?F³« w?Žb¹ bŠ w «c?¼Ë ¨¡U?M« s sJ?*« rOLBð w? ö?šbð w d UF*« sJ?*« lMB¹ sL …dO³ W?GU³ tO tð«– wU(« X u« w? …√d*« w¼ ¨‰U?¦*« qO³?Ý vKŽ ¨WJKL*« s¼  ö¹bF²« Íd−¹Ë r?OLB²« lÐU²¹ s VUG« w?Ë vKŽ dBð w²« w¼ …√d?*« Ê√ rN*« d_«Ë ¨ uO³«  U?З qI²*« ’U)« UN*UŽ WOL¼√ vKŽ bRðË åd²?«ò …dJ ƉUłd« ÊuOŽ sŽ bOF³«Ë WËU× s t?O U —bIÐ …√dLK g?OLNð tO fO d?_« ULË ÆW U)« UN²¹ƒ— oË UNłUO²Š≈ sŽ dO³F²K WIOLŽ ‚ö)« U¼—Ëœ …√dLK ÊU d UF*« X? u« w ‰U(« u¼ r?Ýd« bMŽ U¼—Ëœ n u²¹ r?Ë ¨W¹bOKI²« …—U?LF« w? ¨¡UM³« q?O UHð q w? qGKGð q?Ð ¨Ê«—b'« W?dš“Ë r²Nð U¼«d½ w²«  «—UJ²ÐôU ¨tH½ sJ*« jOD ð wË ◊uG{ sŽ X−²½ U?N½«dOł l UNðU öŽË …√d*« W?d×Ð WłdHU ¨UN²OÐ w UN²Š«— oOI% qł√ s …√d*« UN²Ý—U W¹uKF«  «dL*« t³Að w−OK)« åZ¹dH«ò w sU*« 5Ð UN²{d ‰uKŠ U?NKË ©f«bž® w ‰“UM*« `D?Ý√ 5Ð ÆUNðUłUO²Š« W?O³Kð qł√ s W?O½«dLF« W¾O³« v?KŽ …√d?*« w ‰Ułd« W?ŽU ‰uŠ ÍuKF« ‚«Ëd?« vKŽ «c¼ o?³DM¹ ¡UM« tb ²?ð X½U Íc« …d¼UI« w „U²?AÐ dB w Èd& X½U w²« WOIOÝu*«  öH(« v≈ ŸUL²?Ýú ƉUłd« WŽU ¡UbI« Êu¹—ULF*« UNÐ vð√ ‰u?K(« Ác¼ Ê√ bI²F¹ s Ê√ w dOOGð qË Àb?Š q Ê_ T?D …√d*« q?šbð ÊËœ sŽË UNÞuG{ sŽ "U?½ u¼ …√d*« f1 WO½«dLF« W?¾O³«

Î U1b ÷U¹d« WM¹b0 W “_« bŠ√

Õu²H*« ¡UCH« —uDð sJ*« w oKG*«Ë W−O²½ w¹—U²« wÐdF« WIŠö²*« «—UJ²Ðû vKŽ …√d*« UN²{d w²« qł√ s ¡U bI« 5LLB*« åWONOdðò ‰uKŠ œU−¹≈ ÆsJ*« qš«œ

50 Albenaa

¡UM³« μ∞


…b¹bł V²

ÆWÒOŽUL²łô«Ë W¹Ò œUB²ô«Ë WO¾O³« W«b²Ýô« .u?I²« «Ëœ√Ë  U?OMIð v?≈ W?łU(« r?N WÒODOD ²« WÒOKLF« 5?ײ …dUF*« WÒO¾O³« ÆW«b²*« WÒOLOLB²«Ë UN«b ²Ý«Ë W«b²Ýö WÒOKLF«Ë W¹Ò dEM« ‚dD« ÆWÒOF«u«Ë WÒOIO³D²«  UŽËdA*« w WOKLF W«b²?Ýô« vKŽ wM³*« bÒO'« rOLB²« ÆWÒOM³*« W¾O³« d¹uDðË b¹b&  ôU(« s b¹bFK WOIÒ O³D²« V½«u'« —UNþ≈ U?ÐË—Ë√ s?  UŽËd?A* W?ÒO*UF« WÒO?Ý«—b« ÆUO«d²Ý√Ë WOULA« UJ¹d√Ë  «¡«dłù« s WKKÝ »U²J« ÷dF²?¹ UL w —«d?I« ŸU?ÒM b½U?ð w?²« VOU?Ý_«Ë ¨rNð«—«d –U ð« 5¹—ULF*« s 5BB ²*«Ë Ò Ò 5O½«dLF« 5LLÒ B*«Ë s¹—uÒ D*«Ë 5DD *«Ë W?³KD« Î U?C¹√Ë ¨rNðUŽËd?A d?¹uDð w? ÆrNðUÝ«—œ œ«bŽ≈ w 5¦ŠU³«Ë 5Ý—«b«Ë  UŽËd?A*« iFÐ d c²½ ‚UO?« «c?¼ wË pK*« e d q¦ W«b²?Ýô« ΔœU³ XŽ«— w²« …dO_« W?FUłË ÷U?¹dUÐ w?U*« t?K« b?³Ž tK« b³Ž pK*« W?M¹bË sLŠd« b³Ž XMÐ …—u?½ tK« b³Ž p?K*« WFUłË mЫ— w? W¹œUB²ô« v≈ WU{ùUÐ «c?¼ ÆmЫ— w WOMI²«Ë Âu?KFK WM¹b*« ÁcN Æw³þuÐQÐ —bB WM¹b ŸËdA w½UD¹d³« Í—U?LF*« U?NLOLBð l?{Ë w²« tLOUB²Ð ·Ëd?F*« d²?Ýu ÊU—u½ œ—uK« WOMI²«Ë WUI¦« vKŽ WOM³*« WO*UF« WLOI«  «– w³þuÐ√ qF& ·uÝ w²« W«b²Ýô« ΔœU³Ë ¨rUF« w? …œb−²*« W?UD« e «d r?¼√ bŠ√ —œUB r¼√ vKŽ Íu?²% WIDM*« Ê√Ë WUš WUD« vKŽ ÂuIð WM¹b*« ÁcN ¨WODHM« W?UD« a?¹—Uð √d?I¹ »uK?ÝQÐ …œb?−²*«Ë W?HOEM« WOMI²« ‰Ušœ≈ - bË ÆwUŽ  uBÐ q³I²?*« ÊU?½û …UO(« ÂU?E½ w WKU?ý …—u?BÐ ÆWM¹b*« Ác¼ w qUýË ÂUŽ qJAÐ wM³ð w? …—Uù« p?Kð  «œuN− v?M½ôË w³þuÐ_ jOD ²« Èu²? vKŽ W«b²?Ýô«  «œuN− pc Ë ¨Â≤∞≥∞ ÂUŽ v²Š …b¹b'« w ¡«dC)« …—U?LF« …UŽ«d w wÐœ …—U?≈ v²Š Îö³I²? ÂUI²?Ý w²« U?NO½U³ l?OLł q² Ë WUŽ WHBÐ WM¹b*« v≈ W«b²Ýô« qBð Æd_« «cN TONð WO½UJÝ«Ë WO½«dLŽ

w d?NEð w?²« …b?¹b'« —UJ?_« X?׳√ w?²«Ë …b?¹b'« Êb?*UÐ W?¹—UIF« l¹—U?A*« WO?ÝUÝ√ q«uŽ b¹b−²«Ë q?UJ²« Ê√ X?MOÐ ¡UI³« lOD²?¹ v²Š Í—UIŽ ŸËd?A Í√ w b¹b−²« WM¹bL Æs?¹dšü« vKŽ œUL²Žô« ÊËœ rŽb« duðË ¨UN?H½ ‰u?%Ë ¨UN?H½ wM³ð ¨WO¾O³«Ë W¹œUB²ô« W«b²Ýô«Ë wŽUL²łô« s?łUNMÐu W?M¹b w? ÁU?MEŠô U? «c?¼Ë WFO³D«Ë Ê«d?LF« 5?Ð Ê“«u?²U Æ…b?¹b'« ŸUDI« WL¼U? ‰uŠ Î UU¼ ÎôU¦ ÂbIð …d?J W?OFO³D« W?¾O³« v?KŽ W?EU×LK Í—U?IF« Æ¡«dC)« …—ULF« eOH%Ë Ê√ sJ1 Í—U?IF« d?¹uD²« Ê√ v?KŽ b? RðË —d{ À«bŠ≈ ÊËœ wFO³D« ¡UCH« l o«u²¹ ÊUJ*« Èu²? vKŽ b¹b−²« Ê√ Y?OŠ ¨d?O³ w¼ W¹œUB²ô«Ë WOFO³D« q?«uF«Ë W¾O³«Ë W¹«b³« c?M UNF q?UF²«Ë W?O½«dLŽ f?Ý√ ÆWM¹bLK «b²*« uLM« dO³ bŠ v≈ sLC¹ »U²J« «c?¼ ÂbI½ ‰U−*« Ë√ ‚U?DM« «c¼ w?Ë œuF?Ý pK*« WFUł t?Lłd²ðË Ád?AMð Íc« W?Lłd²K W?OLKF« U?N²Dš —U?Þ≈ w? p?–Ë WUN« WOLKF« lł«d*« qI½Ë dOuðË d?AM«Ë ÆW¹œuF« WOÐdF« WJKL*« v≈ j?OD ²« UO−Oð«d²?Ý≈ò »U?² ‚d?D²¹ vKŽ `Ðd«Ë W«b²?Ýù« o?OIײ r?OLB²«Ë w²« U¹UCI« s WKLł v≈ åÊ«dLF« Èu² nOþuð VKD²ð w²«Ë WO½«dLF« W?¾O³« tł«uð ‰u?K(« s? W?HzUÞ d?u¹ «b²? Z?NM Èu²? v?KŽ o?O³D²K W?KÐUI«  U?ÒOMI²«Ë W¾OÐ qOJ?Að w bŽU?¹Ë ¨Ê«dLF«Ë …—ULF« ÆW×Ðd W«b² WÒOKLŽ w p?– s? b?FÐ√ v?≈ »U?²J« V?¼– b?I ‰u?K(« s? WKU?ý W?ŽuL−* t{«dF²?Ý≈ Èu²? v?KŽ U?NIO³Dð s?JL*«  U?OMI²«Ë sŽ WK¦√ Âb?I¹ YOŠ ¨WM¹b*«Ë w?(«Ë v?M³*« UL Æ«b²*« rOLB²«Ë jOD ²«  UÝ—U2 wJ W«b²?*« VOU?Ý_« —uDð W?OHO 5³¹ sJË W¾O³K jI fO ¨WÝuLK*« bz«uF« duð ÆÂb ²*«Ë rLB*«Ë jD *«Ë dL¦²LK ∫WOU²« V½«u'« vKŽ »U²J« e Ò d¹Ë rOLB²«Ë jOD ²« s bzUF« o?OI% WOHO v?KŽ …e?Jðd*« W?¹Ò dC(« W?¾O³K «b²?*«

jOD²« UO−Oð«d²Ý« oOIײ rOLB²«Ë

`d«Ë W«b ô« Ê«dLF« Èu² vKŽ ∫ nOQð f²OÐ ÊU¹—œ«

∫ WLłdð s¹b« rKŽ bL× bLŠ√ œU¹“ Æœ œuFÝ pK*« WFUł jOD ²«Ë …—ULF« WOK w½«dLF« jOD ²« r ∫ dýUM« œuFÝ pK*« WFUł

»U²J« ·öž

46 Albenaa

¡UM³« ¥∂


‰U?LĹ˝_ÂŤ Ăˆb?²M Ă•U?²²ÂŤ w½U*_ÂŤ Ă?Ĺ“uFÂŤ

rÂźUHĂ° WO UHĂ°ÂŤ lO uĂ°

‰Üť s p? –Ë ŠUO½U*√ w? lM ≠W?Ă—B ÂŤÂŽ ‌dc*ÂŤ vKĹ˝ l?O u² ÂŤ - YOĹ  r?ÂźUH² ÂŤ ‌d?c —uCĂ—Ă? p? –Ë wL?Ă?d ÂŤ Ă‚U²²ťô q?HĹ  w?

WO U*ÂŤ dÂšâ€œĂ‹ ¡UF ÂŤ rOŸdĂ?ÂŤ —u²b ÂŤ –U²?Ă?_ÂŤ dš“u ÂŤ dK?Ă?Ë— V?OKO —u?²b ÂŤĂ‹ Ă?Ĺ“uF? ÂŤ b Ă‹ ¨UOĹ‚u uMJ² ÂŤĂ‹ Ĺ“UB² Ăś w½U*_ÂŤ Ă?Ĺ“U%Ă´ÂŤ ĂŠĂ‹UF² ÂŤ WOLÂźâˆš vKĹ˝ ÂĄÂŤuĂ? bĹ vKĹ˝ ÂĄuC ÂŤ jKĂ?

vKÂŚ2 s? h?Ă˝ â‰Ľâˆžâˆž s d?ÂŚ√ —u?CĂ—Ă? - w½U*Ă´ÂŤ Ă?Ĺ“uF? ÂŤ Ĺ“U?B² Ă´ÂŤĂ‹  Ud?A ÂŤ w w½U*_ÂŤ Ă?Ĺ“uF? ÂŤ ‰ULĹ˝_ÂŤ Ăˆb²M Ă•U?²² ÂŤ ‰U²MMO²½ud²½ô ‚b?M w qBO p?K*ÂŤ WĹ˝U

Ăˆb²M*ÂŤ Ă•U?²² ÂŤ w? „—U?Ă˝ ÆáUšd ÂŤ W?Mšb0 Ă?Ĺ“uF ÂŤ ‰ULŽô Ăˆb²M w „—UA*ÂŤ fOzd ÂŤ W?N'ÂŤ s? w? UH'ÂŤ b? UĹĄ aO?A ÂŤ w?½U*Ă´ÂŤ —u²b ÂŤ WO½U*Ă´ÂŤ WN'ÂŤ s Ă dOE½ Ă‹ WšœuF? ÂŤ Wd?A Ă?cOHM² ÂŤ fK−*ÂŤuCĹ˝ ¨5? dĂ? ¡ôˍ ‌—œU?Âł f?Oz— Ă‹ ĂĽw?Ĺ‚ Ă?ÂŤ Ëd? s?Oðò ‚dA ÂŤĂ‹ UOIšd ÂŤ ‰UL?A ĂŠU*_ÂŤ ‰ULĹ˝_ÂŤ ‰Uł— ‰ULŽô Ăˆb²M  UO UF  —U?Ă? b Ă‹ ÆjĂ?Ă‹Ă´ÂŤ ULN² ÜŽ  b²ÂŤĂ‹ d³ qJAĂ? w½U*Ă´ÂŤ Ă?Ĺ“uF ÂŤ ‰U− w „d²A*ÂŤ ĂŠĂ‹UF² ÂŤ ‰U− w Wš—Uâˆ’Â˛ ÂŤ tOĂ—B ÂŤ t?M−K ÂŤ q?Âł s? W?OĂ—B ÂŤ W?šUĹ˝d ÂŤ ‌—œU³Ë tšœuF? ÂŤ ¡d?G ÂŤ f?K−* t?FĂ?U² ÂŤ

Qatar Projects Over forty French companies will take part in the first French Pavilion led by UBIFRANCE – the French Agency for International Business Development – at the Project Qatar tradeshow to be held in Doha from next April 30th to May 3rd.2013 After a number of yearly editions, this event is asserting itself as one of the major meeting places for construction professionals. French companies, which include the sector’s largest worldwide groups, will make sure they seize the opportunity provided by this event to provide innovative solutions appropriate to the field of construction and finishing works. Boosted by winning the hosting of the Football World Cup 2022, Qatar is in the midst of developing in excess of 250b USD’s worth of projects. In 2012 alone, over 22b in new contracts is expected to be signed, mainly concerning infrastructures, retail areas and office space. The offer on show by French exhibitors at Project Qatar ranges far and wide, from architecture to tooling, to building construction, finishing works, urban furniture, public works equipment and safety equipment, demonstrating an ongoing focus on innovation.

W UD ÂŤ bO u² WOLA ÂŤ UšÜ)ÂŤ Ă•ÂŤu √ Ă‚ÂŤb²Ă?ÂŤ

dD ŸËdA ádF 5FĂ?—√ s dÂŚ√ „—U?A²Ă? ĂĽf½dHOĂ?ušò  Ud?AK w Ă‹b ÂŤ ZšËd²K WO?½dH ÂŤ W Uu ÂŤ s r?OEM²Ă? ‌d²H ÂŤ w WĹ Ă‹b UĂ? bIFO?Ă? Ă?c ÂŤ dD ŸËdA ádF0 ‰Ë_ÂŤ w½dH ÂŤ Ă•UM'ÂŤ w WO?½d Wd?Ă˝ dÂł√ bĹ âˆš tÂ˝âˆš WO U²²*ÂŤ t?ð—Ëœ d³Ž ádF*ÂŤ ÂŤcÂź XÂłĹ âˆš b?I Ă†Ă‚â‰¤âˆžÂąâ‰ĽušU s Y UÂŚ ÂŤ v? ≈ qšdĂ?≈ â‰Ľâˆž s? rCĂ° w² ÂŤ WO½dH ÂŤ  UdA ÂŤ vF?Ă° rĹ sĂ‹ Æ ¥U?A½ÚË ÂĄUMÂł ÂŤ ‰U− w 5BB²LK  UOI²K*ÂŤ Ă‚UN ÂŤ Ă€b(ÂŤ ÂŤcÂź Ĺ“U?IF½ Wd s ‌œUH²?Ă?Ăś ŸUDI ÂŤ ÂŤcÂź w WBB²*ÂŤ WO*UF ÂŤ  U?Ĺ˝uL−*ÂŤ —U?Âł ‌dJ r UF ÂŤ â€?Q rOEM²Ă? “uH ÂŤ —UĂžâ‰ˆ w Ă‹ Æ UÂłOD?A² ÂŤĂ‹ ÂĄUMÂł ÂŤ ‰U−0 WU)ÂŤ ‌dJ²³*ÂŤ UN uKĹ  .bI² Ă‚UĹ˝ bNAOĂ?Ă‹ ÆwJšd√ —ôËœ —UOK â‰¤Îźâˆž UN²HKJĂ° ĂˆbF²ð lš—UA dšuD²Ă? dD Ă‚uIĂ° ¨≤∞≤≤ Ă‚UĹ˝ Ă‚bI ÂŤ Wš—Uâˆ’Â˛ ÂŤ sU_ÂŤĂ‹ WOĂ?UĂ?_ÂŤ WOMÂł ÂŤ ‰U− w p –Ë —ôËœ —UOK ≤≤ vD²ð WLOIĂ? Ĺ“uIĹ˝ lO uĂ° â‰¤âˆžÂąâ‰¤ w ĂŠuO½dH ÂŤ ĂŠu{—UF ÂŤ tbIOĂ? Ă?c ÂŤ ádF ÂŤ eOL²š rĹ sĂ‹ Æw?Oz— qJ?AĂ? WO³²J*ÂŤ  —UIF ÂŤĂ‹  UÂłODA² ÂŤĂ‹ w½UÂł*ÂŤ ÂĄUA½SĂ? ĂŽ —Ëd  Ëœ_ÂŤĂ‹ —ULF*ÂŤ qLAš YOĹ  bšb?Ă˝ ŸuM²Ă? dD ŸËdA ádF Æ—UJ²Ă?Ăś WLzÂŤĹ“ Wšu Ă‹âˆš ÂĄUDĹ˝â‰ˆ —UĂžâ‰ˆ w 5Q² ÂŤ  bFĂ‹ WUF ÂŤ  ¥UA½Ú  bFĂ‹ Ă?dC(ÂŤ Ă€UĹ Ă´ÂŤĂ‹ 44 Albenaa

¥UM³ ¼¼

NEWS

W dF*ÂŤĂ‹ W?š—b ÂŤĂ‹ U?OĹ‚u uMJ² ÂŤ q?I½Ë bO'ÂŤ ‌bzUH ÂŤ 5³²ð tO½UÂŚ ÂŤ ‌dLK Ă‹ ÆsšbKÂł ÂŤ 5Ă? WOMH ÂŤ qÂł s WOzUMÂŚ ÂŤ ‌—U?âˆ’Â˛ ÂŤ ešeFĂ° w ‌dL²?*ÂŤ 5—U?A*ÂŤ ‰ULĹ˝_ÂŤ ‰Uł— ĂŠU YOŠ—u?NL'ÂŤ ’d?H ÂŤ s? b?še*ÂŤ ĂŠu?A UMš s?šbKÂł ÂŤ s? ‌bĹ˝ ‰ËUM²ð f? U− lĂ?—√ w? p –Ë ĂŠĂ‹U?F²K  UšËULOĂ‹d²³ ÂŤ W?Ĺ˝UMĂ‹ W? UD U lO{ÂŤu lš—U?A*ÂŤ lO−?AĂ°Ă‹ ¨qIM ÂŤĂ‹ WO²×² ÂŤ W?OMÂł ÂŤĂ‹ ĂŽ sĹ˝ Ăś?C

¨r?OKF² ÂŤĂ‹ ¨WD?Ă?u²*ÂŤĂ‹ ‌d?OGB ÂŤ ÆWOĂ—B ÂŤ WšUĹ˝d ÂŤ d?Ă°Ă‹dMĹ‚dOÂź â€?Uš—bÂ˝ÂŤĂ˜bO? ÂŤ ‰U? b? Ă‹ Ăˆb W?O½U*Ă´ÂŤ ‌—U?âˆ’Â˛ ÂŤĂ‹ W?Ĺ˝UMB ÂŤ áu?H WšœuF? ÂŤ WOĂ?dF ÂŤ WJKL*ÂŤ d³²FĂ° WšœuF? ÂŤ WIDM w? UO½U*Ă´ Ă?—U?& pšd?Ă˝ rŸ wÂź  —œUB ÂŤ WÂł½ Â Ĺ“ÂŤâ€œ YOĹ  jĂ?Ă‹Ă´ÂŤ ‚dA ÂŤ w WšœuF? ÂŤ WOĂ?dF ÂŤ W?JKL*ÂŤ v? ≈ W?O½U*_ÂŤ • â‰Ľâˆž WÂł?MĂ? â‰¤âˆžÂąâ‰¤ Ă‚U?Ĺ˝ s? ‰Ë_ÂŤ l?Ă?d ÂŤ XFH𗍠5?Ĺ  w? Ë—u?š —U?OK ≤ X?GKĂ? Ă‹ v ≈ • Âąâˆ‚âˆž WÂł?MĂ? WšœuF? ÂŤ  —œU?B ÂŤ ÆË—uš ĂŠuOK ≼≼âˆ?

—U _ÂŤ

MISCELLANEOUS ‍ﺔ‏


—U _«

DEVELOPMENTS ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ‬

Wdýò w WK¦2 W?ÝbI*« WLUF« W½U√ √bÐ WM¹b ¡U?M³ WOKLF«  «u?D)UÐ å5?_« b?K³« vL? X?% »«e?F«Ë 5?HþuLK WOMJ?Ý l¹d? « …bł ? W?J o¹dDÐ å‰U?LF« W?M¹bò sJ? « dOu² b?NF« w?Ë  U?DD —«u?ł Æ¡«u?Ý bŠ v?KŽ 5?LOI*«Ë 5?MÞ«uLK b?O'« fK− fOz—Ë W?ÝbI*« W?LUF« 5√ ‰U? Ë WdA« Ê≈ —U³« WU?Ý√ —u²b« Wd?A« …—«œ≈ bŠ√ l? ÷ËU?H²« w? «d?O³ UÞu?ý X?FD W?M¹b*« ¡U?M³ …d?O³J« W?¹—UIF«  Ud?A« WOMJÝ qK qJý vKŽ ÊuJ²?Ý w²«Ë ¨WOMJ « WHK² WOMJÝ oI?ýË …œbF²  U¹u²?  «– ÊuOK WŠU? hOB ð - U?LO ¨ UŠU? *« WU l oO M²« ÈdłË ¨WM¹b*« ¡UM³ lÐd d² WO²×²« WOM³«  Ubš dOu² WOuJ(«  UN'« vKŽ qL²Að ·u?Ý w²« ¨WOMJ? « WM¹b*« ÁcN błU? Ë  U¼eM²Ë oz«bŠË W¹—U& ‚«u?Ý√  UM³«Ë 5?M³K ”—«b? v≈ W?U{≈ ¨U?¼dOžË ÆWOÝ«—b« qŠ«d*« nK² *

City of Workers in Makkah The Holy Capital Municipality represented by Al-Balad Al-Ameen Company has started the practical steps to build a residential city for employees and singles under the name of Madinat Alummal “city of workers” at Makkah-Jeddah Highway beside the Crown Prince schemes to provide good housing for citizens and residents. Dr. Osama Al-Bar, Secretary-General of the Holy Capital Municipality and Chairman of Al-Balad Al-Ameen Company, said that the company has made great strides in negotiating with a major real estate company for the construction of the residential city, which will have multi-level villas and apartments with different areas. He added that an area of million square meters was allocated for the construction of the city, while coordination has been done with all government authorities for the provision of infrastructure services for this residential city, which will include commercial markets, gardens, parks, mosques, etc., as well as schools for boys and girls of various academic levels.

NEWS

w ‰ULF« WM¹b WdJ*« WJ

÷U¹d« WM¹b0 …d¼UI« Ê«bO* dEM

ÆÆW¹uLMðË W¹uOŠ ‚dÞ l¹—UA ±∞∏ cHMð qIM« …—«“Ë ÷U¹d« WIDM w ‚dDK qIM« …—«“Ë qOË 5ÐË ¨÷U¹d« WIDM w ‚dD« l¹—U?A s «œbŽ Î UOUŠ qIM« …—«“Ë cHMð WOULł≈ ‰«uÞQÐ UŽËdA ±∞∏v≈ qB¹ l¹—UA*« pKð œbŽ Ê√ q³I*« sLŠd«b³Ž sÐ tK«b³Ž ”bMN*« “dÐ√ sË Æ …œdHË WłËœeË WF¹d?Ý ‚dÞË  UFÞUIð qL?A𠨉U¹—  «—UOK π WHKJðË r ∂≤∏≥ Ø÷U¹d« o¹dDÐ Ãd)« jЗ ‰u×ËÆ  UFÞUI²« l e¹eF«b³Ž sÐ ÊULKÝ dO_« o¹dÞ l¹—UA*« Ác¼ Æ÷U¹d« WM¹b* Ídz«b« o¹dD« vKŽ ©±∑ ¨ ∑ ¨ ∂ ¨ μ ¨ ≤® ÂU —√  UFÞUI²« 5? %Ë Æl¹d? « ÂUb« Æ ¡«dIýØ¡Ud{ o¹dÞ Ã«Ëœ“«Ë Æ rKþØnOHŽØW¹œU−³«Øwœ«Ëb«Ø¡«dIýØWFL−*« o¹dÞ Ã«Ëœ“≈Ë

Ministry of Transport Implements 108 Vital and Developmental Road Projects in Riyadh Region The Ministry of Transport is currently implementing a number of road projects in the Riyadh region. Eng. Abdullah bin Abdulrahman Al Moqbel, the Deputy of Ministry of Transport for Roads, stated that the number of these projects is 108 on a total length of 6283 km and total cost of SR 9 billion and they include intersections, and double and single highways. Among the most important of these projects: the Prince Salman bin Abdulaziz Road with intersections, the road linking Al Kharj with Riyadh-Damman Highway, improving intersections number 2,5,6,7,17 on the Riyadh Ring Road, implementing a two-way multilane for Al Mujamah-Shaqraa-Al Dodami-Al Bajadya-Afef- Dulm Road, and implementing a two-way multi-lane for Darmaa-Shaqra Road.

42 Albenaa

¡UM³« ¥≤


‫ﻋﻘﻮد‬

—U _«

CONTRACTS

·UË_«Ë WOö?Ýù« ÊËR?A« …—«“Ë X?K«Ë s? W?ŽuL−* UN²O?Ýdð œU?ý—ù«Ë …u?Žb«Ë błU?*« s œb?F ¡U?M³«Ë Âb?N« UŽËd?A WJKL*«  UE U×Ë Êb? s œbŽ w l?«u'«Ë WOMÞu«  U?ÝR*«Ë  Ud?A« s? œbŽ v?KŽ Æ ÎôU¹—©≥∞[¥±±[±∑±®U¼—b WOULł≈ mU³0 WOMH«Ë W?¹—«œù« ÊËR?AK …—«“u« qOË ‰U?Ë Ác¼ Ê≈ò q?1uN« rO¼«dÐ≈ s?Ð tK«b³Ž –U²?Ý_« pK*« lUł WFÝuðË d¹uDð sLC²ð  UŽËdA*« ÷U¹d« W?IDM0 Ãd?)« W?E U×0 e?¹eF«b³Ž WO½ULŁ …b* ÎôU?¹— ©¥[∂∏±[μ∑∏® U?¼—b WLOIÐ ©◊®WŽuL−*« błU ¡UA½≈ …œUŽ≈Ë Âb¼Ë ¨ dNý√ mK³0 …—uM*« W?M¹b*« WIDM0 h?OF« WE U×0 d?AŽ WO½ULŁ …b* ÎôU¹— ©±[≥∑∏[≤π∞® Á—b?Ë W½UO  UŽËdA*« sLC²ð UL ·U{«Ë Æ Î «dNý tðUI×KË …uŽb« edË lUł qOGAðË W UE½Ë ‰U?¹—©≤[∏∞∏[∞∞∞® Á—b?Ë m?K³0 ÂU?bUÐ qOG?AðË W UE½Ë W½UOË ¨  «uM?Ý ÀöŁ …b?* Æ åbłU*« Ë w½U³*« s WŽuL−

Ministry of Islamic Affairs Implements Projects to Renovate and Construct Mosques Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Da’wah and Guidance has continued to award a set of demolition and construction projects of a number of mosques in a several cities and governorates of the Kingdom to national companies and institutions on a total amount of SR 30,411,171. Mr. Abdullah bin Ibrahim AlHowaimel, the Ministry’s Undersecretary for Administrative and Technical Affairs, pointed out that these projects include the development and expansion of King Abdulaziz Mosque at Al-Kharj in Riyadh on a total amount of SR 4,681,578 during an 8-month period, and the renovation and re-construction of group (i) mosques in Al-Eys Province in Al-Madinah AlMunawarah on a total amount of SR 1,378, 290 during a 18-month period. He added that the projects include maintenance, cleanliness, and operation of a mosque and a Da’wah center and its facilities in Dammam on a total amount of SR 2,808,000 for a three-year period.

NEWS

wÝdð WOöÝù« ÊËRA« błU rOdðË ¡UMÐ UŽËdA

WU²Ž ¡UÐdN bOuð WD×

‰U¹ — «—UOK ¥[∑ WLOIÐ ÷U¹dUÐ ¡UÐdN bOuð WD× ¡UA½≈ ¡UA½≈ bIŽ ¨wł«uF« 5Š sÐ `U —u²b« ¡UÐdNJK W¹œuF« Wd?A« …—«œ≈ fK− fOz— lË WOULł≈ WLOIÐ WdAUÐ bOu²«  «—bI  «ËU−O ≤±∑μ W U{ù ÷U¹dUÐ …dAŽ WO½U¦« bOu²« WD× r²OÝ WD;« Ê√ WdAK ÍcOHM²« fOzd« „«d³« `U sÐ wKŽ ”bMN*« ÕdË Æ‰U¹—  «—UOK ¥[∑ a¹—Uð s ÷U¹d« WM¹b »dž ‰ULý d² uKO ±∞∞ bFÐ vKŽ Î U¹œöO Î «dNý ≥∂ ÊuCž w U¼ƒUA½≈ ¨WJKL*UÐ W?¹œUB²ô« WCNM« W?³«uË WOzUÐdNJ« W?UD« bOuð …—b? l — ·bNÐ p?–Ë ¨l?Ou²« œuu« s WO U{≈  U?OL Í√ pKN²?ð s UN½√ vMF¹ U2 W³d*« …—Ëb?« ÂUEMÐ qLFð U?N½« Î U?×{u qOGA² Âb²*« œuu« ‚dŠ sŽ W&UM« Âœ«uF« “Už …—«dŠ ‰öG²Ý« ‰öš s qLF²Ý UN½√ YOŠ U2 WCHM*« …¡U?HJ«  «– W1bI«  «b?Šu« s ÎôbÐ W?D;« Ác¼ qײ?Ý YOŠ ¨W¹“UG«  «b?Šu« Æ÷U¹d« WM¹b0 ÀuK²« V½ iOHð vKŽ bŽUOÝ

Building SR 4.7 Billion Power Plant in Riyadh Dr. Saleh bin Hussein Al-Awaji, Chairman of Saudi Electricity Co. (SEC), has signed a contract worth SR 4.7 billion to build the 12th power plant in Riyadh. Eng. Ali bin Saleh Al-Barrak, the company’s CEO, said that the plant with a capacity of 2,175 megawatts is to be built in 36 months from the day of signing the deal in an area of 100 km northwest of Riyadh, in order to increase the capacity of power generation and keep up with the economic boom in the Kingdom. He added that the plant will work on the combined-cycle system, which means it will not consume any additional quantities of fuel as it will work by exploiting the temperature of gas emissions from burning fuel used to run gas units, where this plant will replace the old and low efficiency units, which will help to reduce pollution levels in Riyadh.

WUF« UNŽ—«uý d¹uDðË oOIÐ w W¹—Ëd*« WöK qzUÝË oOIÐ w W¹—Ëd*« Wö?« qzU?ÝË ¡U?A½≈ ŸËd?A cOHMð vKŽ qLF« oOIÐ WE U× W¹bKÐ √bÐ —Uý√Ë ¨ oOIÐ W¹bKÐ ‚dÞË Ÿ—«uý w W¹—Ëd*« Wö« qzU?ÝË rOEMðË 5?ײ p–Ë U¼«dË t½« ÊUOHB« e¹eF« b?³Ž sÐ bL× WOd?A« WIDM*« W½UQÐ ÂöŽô«Ë WUF«  UöF« ÂU?Ž d?¹b W¹—Ëd*« Àœ«u?(« s b×K p–Ë ¨ŸËd?A*« «c¼ q¦* ÃU²% o?OIÐ WE U×0 l«u …b?Ž b?łu¹ WK¦L²*« WOz«u?AF« qOKIðË  U³d*« WdŠË …U?A*« WdŠ qš«bð ÂbŽË W¹—Ëd*« Wd(« rOEMðË W¹—Ëd  «—U?ý≈ vKŽ qL²?A¹ ŸËd?A*« ÊQÐ U×{u ¨Ÿ—U?AK WHK² oÞUM0 …U?A*« —u³FÐ V?Š …U?A*« dÐUF* 5¼U&ô« w ÊuJ¹Ë ÂUEM« qOG?AðË VOdð l? …U?A*« —u³F W?Ozu{ Æ …UA*« dÐUF UNMË WHK² W¹—Ëd WöÝ qzUÝË ¡UA½«Ë ¨…bL²F*«  UDD*«

40 Albenaa

¡UM³« ¥∞


 UDD* vKŽ lKDš bF� s� ešeF b³Ž dO_ uL�

—UD* WO½UÂŚÂŤ WFĂ?u²ÂŤ wĂ‹bÂŤ qzUĹ bF?Ă? sĂ? ešeFÂŤ b³Ž d?OĂ´ÂŤ uL?Ă? lKލ  UDD v?KĹ˝ qzUĹ  WIDM d?O√ VzU½ —UD* w½UÂŚÂŤ ÂĄU?A½Ú qĹ ÂŤdĂ‹ WF?Ă?u²ÂŤ ÂĄUAÂ˝â‰ˆ UNÜť r²O?Ă? YOĹ  ¨wĂ‹bÂŤ qzUĹ  WOĂ‹bÂŤ  ÜŠdÂŤ Ă‚Ă‹bI ULŸbĹ â‰ˆ 5²U qLFÂŤ v≈ W U{ĂšUĂ? ¨‌—œUGLK ĂˆdĹĄ_ÂŤĂ‹ —UD*ÂŤ n? ÂŤuĂ‹ ¨q?ĹĄÂŤb WF?Ă?uĂ° v?KĹ˝ ¨W?Oł—U)ÂŤ WĹ U?ÂŤ r?OEMĂ°Ă‹ ‌b?šb'ÂŤ qĹĄÂŤbĂ‹ d?−Ă? —UD*ÂŤ jĂ?— vKĹ˝ qLFÂŤĂ‹ s ‚dDÂŤ â€Śâ€”ÂŤĹ“â‰ˆ ÂĄU?N²½ b?FĂ? t?Ă? WUĹĄ —Ëœ W?šUN½ qBš Ă?c?ÂŤ ošdDÂŤ ÂĄU?AÂ˝â‰ˆ ‌—uM*ÂŤ WMšb*ÂŤ qzUĹ  ošdDĂ? wU(ÂŤ —UD*ÂŤ ÆqzUĹ  —UD Ă‚U√ dĹ‚ ÂĄUAÂ˝â‰ˆĂ‹ lšdÂŤ

Second Expansion of Hail International Airport HRH Abdulaziz bin Sa’ad, the Deputy Governor of Hail, was briefed on the schemes and the phases of second expansion construction of Hail International Airport, where two halls for the international arrival and departure flights will be constructed, in addition to expanding the entrances and the new parkings, organizing the external yard, connecting the airport with a bridge and private entrances when the Roads Department finishes construction of the road that links the current Airport Circle with Hail-Madinah Highway, and constructing a bridge in front of Hail Airport.

w½dLFÂŤ d?šuD²ÂŤĂ‹ WOLM²K 5?_ÂŤ bK³ â€Śâ€”ÂŤĹ“â‰ˆ f?K− f?Oz—Ë W?Ă?bI*ÂŤ WLUFÂŤ 5√ ádF²?Ă?ÂŤ dšuD²ÂŤĂ‹ WOLM²ÂŤ ZÂŤdĂ? Ĺ“ÂŤbĹ˝â‰ˆ ¡bNĂ? Ă‚ÂŤuĹ˝âˆš ≼ qÂł  Q?AÂ˝âˆš w²ÂŤ Wd?AÂŤ jDĹĄ —U³ WU?Ă?√ —u²bÂŤ Æ’U)ÂŤ ŸUDIÂŤ l?  UÂŤd?Ă˝ ‰Üť s WdJ*ÂŤ WJ w WOzÂŤu?AFÂŤ oĂžUM*ÂŤ w UÂźcOHMĂ°Ă‹ w?½dLFÂŤ ¨ÂUbUĂ? fOzdÂŤ UÂźdI0 WO d?AÂŤ W dGĂ? Wš—UIFÂŤ WM−KÂŤ t²LE½ Ă?cÂŤ l?Ă?u*ÂŤ ÂĄUIKÂŤ ‰Üť —U³ ‰U Ă‹ Wd?AĂ? nšdF²K WJKL*ÂŤ oĂžUM nK² w UNLOEMĂ° le*ÂŤ WOHšdF²ÂŤ  ¥UIKÂŤ ‌—uUĂ? qÂŚ1 ÂĄUIKÂŤ ĂŠâ‰ˆ qLFÂŤ ‌bz— UN½u UNM  —U³²Ž ‌b?F wĂ°Qš vĂ‹âˆš WDĂ—L WO d?AÂŤ WIDM*ÂŤ —UO²ť Ĺ“UĹ˝ ¨ 5Ă´ÂŤ b?K³ Ĺ“uĹ‚Ă‹ VÂł?Ă? WO ÂŤd²Šô s ÂŤdOÂł —b? WIDM*UĂ? Wš—UIFÂŤ  Ud?AÂŤ pK²9Ă‹ ¨WJKL*ÂŤ w? Ă?—U?âˆ’Â˛ÂŤ Æ WĂ?bMNÂŤ Ă‹ —UIFÂŤ w  UdĂ˝ fOĂ?QĂ° Ă‚U√ ošdDÂŤ bN U2 ¨WšœuFÂŤ uJÂŤâ€”âˆš qÂŚ ĂˆdÂł  Ud?Ă˝ WBB²*ÂŤ WOĂ?bMNÂŤ  UdAÂŤ ÂĄÂŤuĂ? ¨WdJ*ÂŤ WJ w —ULŒ²Ă?Ăś WO dAÂŤ WIDM*ÂŤ w  UdAÂŤ UŽœË WMšb ÂĄUMÂł j?DĂ° 5_ÂŤ bK³ Wd?Ă˝ ĂŠâˆš v≈ ĂŽ ÂŤdO?A tO d²ÂŤ WĹ˝UM Ă‹ dCĹĄĂ´ÂŤ ÂĄU?M³ Ă‹ W? UDÂŤ Ă‹âˆš Æ‌dĂ˝UÂł —UD*ÂŤ Ă U&UĂ? —UDIÂŤ dzÂŤeÂŤ qI²š YOĂ—Ă? ¨5d(ÂŤ —UD ŸËdA sL{ ¨—UD*ÂŤ

Developing and Regenerating Makkah’s Slums Dr. Osama Al-Bar, Secretary-General of the Holy Capital Municipality and Chairman of Al-Balad Al-Ameen Development and Urban Regeneration Company, reviewed the threeyear old company’s plans in order to prepare and implement development and urban regeneration programs in the slums of Makkah Al- Mukarramah through partnerships with the private sector. During an expanded meeting organized by the Real Estate Committee at the Eastern Province Chamber of Commerce and Industry in its headquarters in Dammam, Al-Bar said that this meeting represents the first of briefings to be held in various regions of the Kingdom to introduce Al-Balad Al-Ameen Company, while selecting Eastern Province as the first station comes for several reasons, including being a pioneer in the business in the Kingdom, and the region’s real estate companies have a great professionalism because of the presence of major companies such as Saudi Aramco, paving the way for the establishment of companies in the property and engineering. He called the Eastern Province’s specialized engineering, energy, green construction, or entertainment industry companies to invest in Makhka, pointing out that the Al-Balad Al-Ameen Company plans to build an airport city within the Haramain High Speed Rail Project, so that the visitor will ride the train towards the airport directly.

—dBUĂ? bšbĹ‚ Ă?—U& ‚uĂ? cOHMĂ° WšUN½ ‰Üť UNM ÂĄU?N²½ô —dI*ÂŤ s w²ÂŤĂ‹ W?šuO(ÂŤ lš—U?A*ÂŤ s Ĺ“bĹ˝ cOHMĂ° —dBÂŤ W?šbKĂ? q?ÂŤuĂ° wMO?(ÂŤ s?;ÂŤb³Ž sĂ? bLĂ— â€?bMN*ÂŤ —dBÂŤ WšbKĂ? fOz— `{Ă‹âˆš YOŠ¨ wU(ÂŤ Ă?d−NÂŤ Ă‚U?FÂŤ p–Ë Wš—U&  Ü× Ď€ sLC²šË ¨ ≤Â ÂĽÎźâˆž wÂŤuĹ  WĹ U0 bšbĹ‚ Ă?—U& ‚uĂ? cOHMĂ° r²š UOUĹ  t½ Ă?– dNĂ˝ w Ă cOHMĂ° s ÂĄUN²½ô l u²*ÂŤ sĂ‹ •¼≤ Ă â€œU$ÂŤ WÂł½ mK³ðË —dBUĂ? fOzdÂŤ Ÿ—UAÂŤ vKĹ˝ Æ?Ÿ¹¼≼≼ Ă‚UFÂŤ s W−(ÂŤ

Implanting new commercial market in As Sarar The Municipality of As Sarar continues implementing a number of vital projects which are scheduled for completion by the end of the current Hijri year. Eng. Muhammad bin Abdulmuhsen Al-Husseini, the President of Municipality of As Sarar, said that a new commercial market on As Sarar’s main street is currently implemented on a total area of 450 square meters including nine shops, and the percentage of implantation is 42 %. He added that it is scheduled for completion in the month of Dhual-Hijjah of the year 1433 H.

38 Albenaa

ÂĄUM³ ≼âˆ?

NEWS

WdJ* WJ0 WOzuAF oÞUM* WOLMðË dšuDð

—U _ÂŤ

PROJECTS ‍ﺸﺎع‏


NEWS

—U _«

PROJECTS ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬

błU sÐ qFA dO_« wJK*« uL« VŠU

błU sÐ qFA dO_« …bł l¹—UA ÷dF sýb¹ qFA dO_« wJK*« uL?« VŠU `²²H¹ …bł k?U× e?¹eF« b?³Ž s?Ð błU s?Ð …bł WEU× l¹—U?A ÷d?F U?OUF W¹—U& e«d ≥ w Uu¹ ≥∞ dL²¹ Íc« W¹uLM²«Ë W¹—UC(« W?KIM« ÷dŽ ·bNÐ  ôU−*« WU w? WEU;« UNðbN?ý w²« rŽbÐ WO{U*« fL)«  «uM?« Èb vKŽ 5H¹d?A« 5?d(« ÂœU?š W?uJŠ s? sLC²¹Ë Æe?¹eF«b³Ž s?Ð t?K«b³Ž p?K*«  UuKFË  UL?−Ë Î «—u? ÷d?F*« U¼cOHMð r²¹ w²«Ë  cH½ w²« l¹—UA*« sŽ W?EU;« w? W?KUF«  «—«œù« q?³ s? „«d(« v?KŽ …b?ł —«Ë“Ë ÊUJ?Ý l?KDO  ôU−*« W?U w ÁbN?Að Íc« Íu?LM²« WO×B«Ë W¹œUB² ô«Ë WOLOKF²«Ë W¹bK³« ÷dF*« vE×¹Ë ÆWO{U¹d«Ë WOŽUL²łô«Ë WUF« W?ÝR*«Ë …b?ł W?½U√ W—U?A0 WOMÞu« ÁUO*« Wd?ýË W(U*« ÁUO*« tOKײ ‰uO« n¹dBðË —UD_« ÁUO ŸËdAË WO×B« ÊËR?A«Ë WdJ*« W?J W?IDM0 WFUłË rOKF²«Ë W?OÐd²K WUF« …—«œù«Ë e¹eF« b³Ž p?K*« —UDË e¹eF« b?³Ž pK*« ‚d?DK W?UF« …—«œù«Ë b?¹b'« w?Ëb« Êb*« W¾O¼Ë W?dJ*« W?J WIDM0 q?IM«Ë pK*« WM¹bË W?OMI²« o?ÞUMË W?OŽUMB« W¹œuF?« Wd?A«Ë WO{U¹d« t?K« b³Ž ÆwöÝù« …bł ¡UMOË ¡UÐdNJK

÷U¹d« WM¹b w WÐËdF« o¹dÞ l w dA« Ídz«b« o¹dD« lÞUIð —uEM

÷U¹dUÐ WÐËdF« o¹dÞ l wdA« Ídz«b« o¹dD« lÞUIð dł d³Ž ¨WM¹b*« j?ÝË v≈ W¹dz«b« UN dÞ s Wd(« w? WOÐUO?½ô« s b¹e*« oOI% v≈ ÷U¹d« WM¹b t?−²ð ÁcHMð Íc« ¨WÐËdF« o¹dÞ l w dA« Ídz«b« o¹dD« lÞUIð dł ŸËdA UNŁbŠ√ ¨W¹bOKIð dOž ‰uKŠ oO³Dð b Ë ÆÍuO(« lÞUI²« «c?¼ w W¹—Ëd*« Wd×K WOÐUFO²?Ýô« …—bI« l?d ÷U¹d« WM¹b d¹uD² U?OKF« W?¾ON« vKŽ lÞUI²« …—b …œU¹“ ·bNÐ W¹œuF« WOMÞu« UdA« ÈbŠ≈ vKŽ ŸËdA*« ‰ULŽ√ cOHMð bIŽ ¨W¾ON« XÝ—√ Íc« W¹u'« ÷U¹d« …bŽU d³Ž WÐËdF« o¹dÞ œ«b²« cOHMð ‰ULŽ√ ¡UN²½« bFÐ …b¹«e²*« W¹—Ëd*« Wd(« »UFO²Ý« ¡UA½≈ ŸËd?A*« sLC²¹ËÆ w d?A« Ídz«b« o¹dD« l lÞUIð v²Š e¹eF« b³Ž pK*« o¹dÞ l tFÞUIð s b²1 ÆW¹—Ëd*« Wd(« qIM s¹—U0 ¨Î«d² ∑μ∞ »—UI¹ ‰uDÐ dł

Íed*« ‚u« vM³* —uEM

…uKIÐ Íed*« ‚u« cOHMð ƉU¹— 5¹ö ∂ XGKÐ WOULł≈ WHKJ²Ð Íed*« ‚u« ŸËdA cOHMð w ÁuK WEU× W¹bKÐ √bÐ vKŽ cHM¹ Íc?« ŸËd?A*« Ê√ ÊUF?A bL× sÐ bOF?Ý ”bMN*« …uK WEU× W¹bKÐ fOz— `?{Ë√Ë s ÊuJ²¹ ‚u« Ê√ v≈ Î «dOA ¨WM¹b*« qšb0 w³FA« ‚u« w lI¹ lÐd d² å≤∏∞∞ò WŠU? W¹bK³« U¼cHMð w²«  UFL−*« r¼√ s ÊuJOÝ ‚u« Ê√ b√Ë ÆÂu¹ ≥∂∞‰öš ÁcOHMð r²OÝË 5IÐUÞ ÆUNł—Uš s 5œUI« —«Ëe«Ë WEU;« wU¼√ ÂbOÝ Íc« WEU;« w 36 Albenaa

¡UM³« ≥∂


—U _«

PRINCIPLES ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن‬

HRH Prince Sattam bin Abdulaziz, Governor of Riyadh region and President of High Commission for Riyadh Development, chaired the 3rd joint meeting of the Commission, the Regional Council, the Municipal Council, and the Board of Directors of Chamber of Commerce and Industry in Riyadh at the Cultural Palace at the Diplomatic Quarter, to discuss the plan to follow up the projects of Riyadh region, the Public Transportation project, Riyadh’s regional scheme, and Riyadh’s overall strategic scheme. Prince Sattam said that the meeting comes in the framework of consultations usually organized by the High Commission for Riyadh Development every two years, giving a renewed opportunity to enhance communication among everyone, and see what has been achieved and what is under construction or planned in Riyadh and in the region in general.

NEWS

Riyadh Region Witnesses 2980 Projects Worth SR 264 Billion

÷U¹d« WIDM dO√ e¹eF« b³Ž sÐ ÂUDÝ dO_« wJK*« uL« VŠU

ÍœuFÝ ‰U¹— —UOK ≤∂¥ WHKJ²Ð Î UŽËdA ≤π∏∞ bNAð ÷U¹d« d¹uD² UOKF« W¾ON« fOz— ÷U¹d« dO√ e¹eF« b³Ž sÐ ÂUD?Ý dO_« wJK*« uL?« VŠU ”√dð UOKF« W¾ON« tðbIŽ Íc« YU¦« „d²?A*« ŸUL²łô« ¨ «—UH?« w×Ð WUI¦« dB w ÷U¹d« WM¹b WOŽUMB« W¹—U−²« W?dG« …—«œ≈ fK−Ë ÷U¹d« WM¹b* Íb?K³« fK−*«Ë ÷U¹d« WIDM f?K−Ë ÷U¹d« WM¹b w ÂUF« qIM« ŸËd?AË ÷U¹d« WIDM l¹—UA WFÐU² ZU½dÐ W?A UM* ¨÷U¹dUÐ Ê≈ ò ÁuL?Ý ‰U Ë Æ÷U¹d« WM¹b* qU?A« w−Oð«d²?Ýù« jD *«Ë ÷U¹d« WIDM* wLOK ù« jD *«Ë Wd ÊuJO ¨5UŽ q tLOEMð vKŽ ÷U¹d« WM¹b d¹uD² UOKF« W¾ON«  œU?²Ž« Íc« ŸUL²łô« «c?¼  jD ¹ U Ë√ ¨cOHM²« X% u¼ UË ¨e$√ U vKŽ ŸöÞô«Ë ¨lOL'« 5Ð ULO q«u²« e¹eF² …œb−² ÆåÂUŽ qJAÐ WIDM*« w Ë√ ÷U¹d« WM¹b w ¡Î «uÝ t

Inauguration of Western Suburb Project in Makkah HRH Prince Khaled Al-Faisal, Emir of Makkah region, announced the inauguration of the implementation phase of the Western Suburb Project in Makkah on a total area of 1.5 million square meters, located at Makkah Gate area. The project will focus on urban development and provision of highquality services. This came during an inauguration ceremony of the beginning of the execution works for ‘Dhaheyet Somu Project’ on the Makkah-Jeddah Highway. The gate’s structural plan covers an area of 85 million square meters, where AlBalad Al-Ameen Company owns 60 million square meters, starting from 13 km away from the Grand Mosque and extending through the Old Makkah-Jeddah Highway up to the Leith Road from south and the Fifth Ring Road (Al-Shumaisi Road) from west, and the Makkah-Jeddah Highway and Haramain High Speed Rail from west to east. The company aims to turn the area between Makkah Gate and the holy city into a residential area with 40 districts to provide housing for 600,000 residents, according to a 15-year development plan.

‚öD½ô« qHŠ dC×¹ WdJ*« WJ WIDM dO√ ? qBOH« bUš dO_« wJK*« uL« VŠU

WdJ*« WJ0 WOÐdG« WOŠUC« cOHMð ‚öD½« ‰ULŽ_« cOHMð ‚ö?D½« sŽ WdJ*« WJ WIDM dO√ q?BOH« bUš dO_« wJK*« uL?« VŠU s?KŽ√ WIDM w p–Ë ¨lÐd d² ÊuOK ±[μ WŠU vKŽ WdJ*« WJ0 WOÐdG« WOŠUC« ŸËd?A* WO½«bO*« p– ¡Uł ÆWOMH« U?H«u*« vKŽQÐË  Ub)« qUJ² wMJ?Ý Íd¹uDð ŸËd?AL WJ WЫuÐ »uMł ? WdJ*« WJ o¹dÞ vKŽ WF «u«Ë åuL?Ý ò WOŠU{ ŸËd?A* W¹cOHM²« ‰ULŽô« ¡bÐ 5?ýbð qHŠ ‰öš bK³« W d?ý UNM pK²9 ¨ lÐd d² ÊuOK ∏μ WŠU? wDG¹ WЫu³K wKJON« jD *« Ê≈ Æl¹d?« …bł WJ o¹dÞ s b²9Ë n¹dA« Âd(« s r ±≥ bFÐ vKŽ s √b³ð ¨ lÐd d² ÊuOK ∂∞ WŠU ¨ 5_« ¨©wOLA« o¹dÞ® fU)« Ídz«b« o¹dÞ »dG« s U¼b×¹Ë UÐuMł YOK« o¹dÞ v≈ ôULý .bI« …bł YO×Ð ¨W dA« qLFðË Æ5d(« —UD —UË l¹d« WJ …bł o¹dÞ ‚dA« v≈ »dG« s UN d² ¹Ë ÆÎUOMJÝ Î UOŠ ¥∞ s d¦ √ d¹uDð d³Ž ¨WL½ n√ ∂∞∞ l¹ WdJ*« WJ* UOFO³Þ «œ«b²« WJ WЫuÐ `³Bð

34 Albenaa

¡UM³« ≥¥


WO U ù«

ø nOJ « Â√ rJ « ∫ sJ *« sU*« ¡UMÐ sŽ 5u¾*« s dO¦ U¼«d¹ ô w²« WKJA*« Î U³Už u¼Ë sJ?*« rOLBð w wzd*« d?Ož V½U'« w?¼ UM «–S ¨t²OB ý lMB¹Ë tFÐUDÐ sJ*« l³D¹ V½Uł WOB A« WO½U?½ù« V½«u'« iFÐ sJ?*« w Èd½ Ê√ sJ1 sJ*« rOLB² ÖU/ lC½ Ê√ —uB²½ nOJ Æ…dÝ√ n√ WzULLš s d¦√ UFKDðË ‚«Ë–√ w{dð ¡ULKŽ U½œö³Ð sU?*« ¡UM³Ð Âu?I¹ s Ê√ Ëb³¹ U v?KŽ sJ?LK ÊËdEM¹ r?N ¨tO 5?BB ² Ë√ œU?B²« ÊËd¹ Ác?¼ rNðdEMÐ r?¼Ë ¨t?²×Ð W?¹œUB²« …d?¼UE r? r?N ¨sJ?*« —Ëb? j?I W?Oł—U)« …—u?B« WOMJ«  «¡UCH« tOMFð U w «u uG¹ Ê√ «uFOD²?¹ uK?ÝU rK?Ý wH åWO«džuMŁ«ò WUIŁ s tMŽ d³Fð UË  Uł—œ ‰Ë√ sü« sJ*« q¦1 WO½U?½ù«  UłUO²Šö ÊU½ù« ×b²¹ U ÊUŽdÝ sJË ¨WO½U½ù«  UłUO²Šô« edð U Î U³Už vKŽ√  Uł—œ v≈ tðUFKDðË tðUłUO²Š« w U½œöÐ w sJ*« l qUF²¹ sË  «c« sŽ dO³F²« vKŽ ÆrK« «c¼ w vËô« Wł—b« “ËU−²¹ ô nÝú åWOUI¦«ò sJ?« …d?¼UE —d³ d?Ož ‰«e?²š« «c?¼ Ê≈ tKUFð w t ¹—Uð d?³Ž ÊU?½ù« tOKŽ œuFð U* d¹u%Ë «c¼ —d³¹ ô …dO³  UOLJÐ sU*« ÃU²½« Ê≈ ÆsJ?*« l ‰U−LK w½U?½ù« gOLN²UÐ q³I½ UMKF−¹ ôË ‰«e²šô« v≈ sJ?« ‰u?×½ Ê√ U?MKF−¹ ô Ê√ V?−¹Ë ¨wMJ?«  U?Ý«—œ „UM¼ ÊuJð Ê√ VKD²¹ «c?¼Ë ¨W¹—UIŽ …d?¼Uþ wM³½ Ê√ sJ1 nOË W¹œuF« …dÝ_«  ôuײ WIOLŽ Æ ôuײ« Ác¼ l qŽUH²ð sU d¹dײ« fOz—

‫ﻳﺠﺐ‬

ÂU*ù« VFB¹ …d¼Uþ ÂU√ UM½√Î «bOł rNH½ Ê√ UMOKŽ Á«d½ Íc« jI fO sJ*« ¨qU qJ?AÐ UNÐ ‚—UH«Ë ¨U½dŽU?A0 tMOF½ tM ¡eł „UM¼ sJË UM½uOFÐ vKŽ Æ«bł dO³ UMÐuK „d×¹ UË U½—UBÐQÐ t×½ U 5Ð qJÐ sJ?*« l qUF²½ Ê√ 5BB ²L UMOKŽ V−¹ t½√ ‰ö ¨ ÎöF UMBIM¹ U ÍdE½ WNłË s «c¼Ë t?³½«uł u×½ Î UNłuð „U?M¼ Ê« UMEŠô …dOš_« «u?Ž_« …d?AF« ÊUJ« œbF ÆU½œöÐ w sU?LK ÍœbF« hIM« bÝ X׳ √ W¹œuF?« …d?Ýô« WUIŁË dL²? b¹«eð w ¨Wu³I Â_«Ë »_« l? sJ?« …dJ bFð r ¨åW?¹Ëu½ò VKD« —U Ë sU*« œbŽ w …dO³ …u− „UM¼ `³ Q ÆåsU?*« W —uÐò w UMKšb ÷dF« s dO¦JÐ d?³√ d¦√ W¹œUB²« WFK?Ý sJ?*« …d¼UE« Ác¼ XKFł b?I WËb« U?ÝR  —UB wUIŁ wŽUL²ł« Êu?J tM ÊUJ?Ýû …—«“Ë XKJ?AðË ¨U?NOHþu* sU? w?M³ð ‰öš WOMJÝ …bŠË n√ WzULLš wM³²?Ý UN½√ ÷d²H¹ s W¹œbF« W?łU(« Ác¼ b? WœUI« W?KOKI« «u?Ž_« …—U³Ž sJ*« Ê√ w¼ Èd³J« WKJ?A*« Ê√ vKŽ ¨sU?*« ÍœUB²ô«Ë wUI¦«Ë wŽUL²łô« tO jK² ¹ ÊuJ sŽ sŽ Àbײ¹ lL²−LK …¬d q¦1 ÊuJ t½≈ ÆwMI²« v²ŠË  UOuKÝ fJF¹Ë tO …UO(« ◊U/√ sŽ d³F¹Ë tðôu%  U?Ý«—b« s dO¦ w Æ UŽUL'«Ë œ«d?_«  UFKDðË Ác¼ ¨f?HM«Ë  «c?« sŽ d³F t?½QÐ sJ?*« n? u¹ w½U½ù« ‰U−*«Ë ÍœU*« ¡UŽu« 5Ð qBHð ô  UÝ«—b« q U½“ËU& «–S ¨åsJÝò `KDB qJA¹ U U³Už Íc« «c¼Ë ¨sU?LK W¹œbF« WłU(« ¡U{—SÐ U?MOH²«Ë «c¼ UM½√ —uB²½ ô Ê√ U?MOKŽ V−O Êü« n?Ýú tÐ ÂuI½ U ÆW¹œuF« …dÝ_« WłU( ÎöF W³ÝUM sU Z²MMÝ

30 Albenaa

¡UM³« ≥∞


Contents ≥∞

Editorial

≥¥

News

¥∂

U u ;« ønOJ« Â√ rJ« ÆÆ sJ*« ∫ WOŠU²² ô« —U³š_«

Ê«dLF« Èu² vKŽ `Ðd«Ë W«b²Ýô« oOIײ rOLB²«Ë jOD²« UO−Oð«d²Ý« ∫ …b¹bł V²

Â≤∞±≤ w dF « sJ *« GOSI Housing Investment Project-2

≤ wMJ« Í—UL¦²Ýô« UMOQ²« ŸËdA

∂∞

WOÝbMN« «—UA²Ýû Êu uHÝ W dý

∂≤

ôËUILK qO“√ W dý

∂¥

Private Residential Palace

∂∂

A Moroccan House in Riyadh

∂∏

Housing in Riyadh

∑∞

Private Palace

∑≤

Al Jazeera Neighborhood Accommodation

∑¥

Villa in Hail

qzUŠ w öO

∑∏

Family House

wKzUŽ sJ

∏∞

Special Housing in Jeddah

∏≤

Housing Complex

wMJÝ lL−

∏∂

Palace in Jeddah

…bł w dB

π∞

Housing with Sea Spirit

d׳« ÕËdÐ sJÝ

π≤

Housing in Dammam

ÂUb« w sJ

π¥

Al Khobar Villa

d³)« öO

π∂

Dammam Villa

ÂUb« w öO

π∏

Private Residential Complex

±∞≤

Palace in Al Madinah Al Monawarra

…—uM*« WM¹b*« w dB

±∞¥

Private House in Amman

ÊULŽ w ’Uš sJ

±∞∂

Residential Villas in Emm Shomra

…duý Â√ w WOMJÝ qK

±±∞

Residential Community in Tripoli

fKЫdÞ w wMJÝ lL&

’Uš wMJÝ dB

d¹dײ« fOz—Ë dýUM« qO)« UÐ√ tK« b³Ž rO¼«dÐ≈ ”bMN*« ÂUF« d¹b*« qO)« UÐ√ tK« b³Ž e¹eF« b³Ž ”bMN*« ÍcOHM²« d¹b*« qO)« UÐ√ tK« b³Ž rO¼«dÐ≈ bL×

÷U¹d« w wÐdG wMJÝ ÷U¹d« w sJ ’Uš dB

d¹dײ« d¹b ÕU²H«b³Ž bL× ‚—UÞ ”bMN*« d¹dײ« —UA² rOFM« tK« b³Ž Í—UA —u²b«

…d¹e'« wŠ ÊUJÝ≈

…bł w ’Uš sJ

’Uš wMJÝ lL−

¡UM « o K ±±¥

5ÝbMNLK W¹œuF « W¾ON« dI

±±∏

Í—«d(« ‰eF« WOL¼√

±≤≤

 ≤∞±≤ uOu¹Ø?¼ ±¥≥≥ ÊU³Fý

WUI¦«Ë WHOþu« WOUJý≈

μ∞ μ¥

≤∂± œbF« ¨5Łö¦«Ë WO½U¦« WM«

¡UM « o K

wMH« ëdšù« WO½«dLF« ÊËRAK ¡UM³« WK− ∫l¹“u²«Ë U«d²ýô« ±±¥≤± ÷U¹d« μ≤≤ » Æ ’ W¹œuF« WOÐdF« WJKL*« ¥∂μ ? π∑¥π ¨ ¥∂¥ ? ≤μμ∂   ÷U¹d« ¥∂¥ ? ∂≥¥∏ fU mail@albenaamagazine.com.sa ÆÊ«bK³« q w  «bM²*« q sŽ WþuH×dAM« ‚uIŠ  ôUI*UÐ …œ—«u«  UDD*«Ë —u?B«Ë  UuKF*«Ë ¡«—ü« WK−*« ÁcNÐ WHK²*«  UŽËd?A*«Ë  U?Ý«—b«Ë Àu׳«Ë ¨UÎ OK Ë√ UÎ Ozeł U¼d?A½ …œUŽ≈ Ë√ ¨UNM ”U³²ôUÐ `L?¹ ô vKŽ ‰uB(« bFÐ ô≈ ¨X½U U?LN WI¹dÞ ÍQÐ U?NM¹eð Ë√ Æd¹dײ« fOz— s WOÐU² WI«u

∫…bŠ«u« W M« dFÝ Î U¹— ÎU¹œuFÝ ô μμ W¹œuF« WOÐdF« WJKL*« w²¹u —UM¹œ ¥[∏∞ X¹uJ« WOM¹d×Ð dO½U½œ ∂ s¹d׳« ÎUOð«—U≈ UÎ L¼—œ μμ WOÐdF« «—Uù« WËœ Î U¹— UÎ ¹dD ô ¥μ dD Î U¹— ÎUO½ULŽÔ ô ∂ ÊULŽÔ UÎ ¹dB UÎ NOMł ≤μ dB W¹—uÝ …dO ≥∞∞ U¹—uÝ WO½UM³ …dO ±∞∞∞∞ ÊUM³ WO½œ—√ dO½U½œ ¥ Êœ—_« Ë—u¹ ±∞ UO½U*√ Ë—u¹ ±∞ U½d WOMOd²Ý«  UNOMł ±∞ «d²K$« —ôËœ ±¥ Èdš_« ‰Ëb« lOLłË …bײ*«  U¹ôu« ISSN: 1319 - 206 X


Albenaa Magazine  

House 2012

Advertisement