Retrats de medalla: l'espectacle del bronze [llibre]

Page 1

Retrats de medalla Medal Portraits L’espectacle del bronze The Spectacle of Bronze

1


Jules Clément Chaplain, Mariana. Exposició Universal de París, 1900 Anvers, bronze, encunyada Jules Clément Chaplain, Marianne. Paris World Fair, 1900 Obverse, bronze, struck

2

Alexandre Morlon, Mariana, 1910 Anvers, bronze, encunyada Alexandre Morlon, Marianne, 1910 Obverse, bronze, struck


Retrats de medalla Medal Portraits L’espectacle del bronze The Spectacle of Bronze

Edició de Edited by Rossend Casanova Amb textos de With texts by Rossend Casanova Miquel Crusafont Laure Dorchy


Aquest llibre s’ha publicat amb motiu de l’exposició Retrats de medalla: l’espectacle del bronze. Casa Masó, Fundació Rafael Masó, del 21 de març al 12 de setembre de 2015.

© Edició  Edition Fundació Rafael Masó Úrsula llibres

This book has been published on the occasion of the exhibition Medal Portraits: The Spectacle of Bronze. Casa Masó, Fundació Rafael Masó, 21 March 12 September 2015.

Textos  Texts Rossend Casanova Miquel Crusafont Laure Dorchy

Coberta: Front cover: Maurice Delannoy, El Teatre (detall), 1928 Anvers, bronze, encunyada, 67 ø mm Maurice Delannoy, Drama (detail), 1928 Obverse, bronze, struck, 67 mm ø Coberta posterior: Back cover: Max Blondat, El presoner de guerra, 1914 Anvers, bronze argentat, encuny Max Blondat, War Prisoner, 1914 Obverse, silver-plated bronze, struck Solapes: Cover flaps: Frédéric de Vernon, El Treball. Exposició del Treball, 1891 Anvers, coure, encunyada Frédéric de Vernon, Labour, Labour Exhibition, 1891 Obverse, copper, struck Eusebi Arnau, L’Art mostra i premia la veritat. VI Exposició Internacional d’Art, 1911 Anvers, bronze daurat, suport de vellut i fusta, encunyada Atribuïda al taller de vitralls Rigalt, Granell y cía. Eusebi Arnau, Art shows and awards Truth. VI International Art Exhibition, 1911 Obverse, bronze, velvet and wooden support, struck Attributed to Rigalt, Granell y cía. glassmakers

Edició de  Edited by Rossend Casanova

Fotografia i tractament digital  Photography and digital treatment Jordi Puig Disseny  Design Joan Barjau Maquetació  Layout Vador Minobis Correcció lingüística  Proofreading Eva Vàzquez Traduccions  Translations Traduccions Link Impressió  Printed by Gràfiques Alzamora SA Imprès a Girona Printed in Girona ISBN: 978-84-941101-4-6 DL: GI 233-2015

Agraïments  Acknowledgments to: François de Callataÿ, director del Gabinet de Medalles de la Biblioteca Reial de Bèlgica (KBR); Cécile Arnould, curadora assistenta de Numismàtica al Museu Nacional d’Història i Art de Luxemburg; Werner Adriaenssens, investigador Art Nouveau - Art Déco a l’Institut Reial del Patrimoni Artístic (IRPA) a Brussel·les; Evelyne Possémé, conservadora al Museu d’Arts Decoratives de París; Sylvie Juvénal i JeanLuc Desnier, conservadors del Museu de la Monnaie de París; Albert Estrada-Rius, conservador del Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC); Rob Wm. Vugteveen, Northwest Territorial Mint, Medallic Art Company dels Estats Units d’Amèrica; Leonel Bettinelli, director de la Casa Tammaro de Montevideo, Uruguai; Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (SCEN) de l’Institut d’Estudis Catalans; Biblioteca del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Catalunya.

Fundació Rafael Masó info@rafaelmaso.org www.rafaelmaso.org Úrsula llibres info@ursulallibres.cat www.ursulallibres.cat Aquest llibre no pot ser reproduït totalment ni parcialment per cap mena de procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, sense l’autorització escrita del titular del copyright. Tots els drets reservats a tots els països. This book may not be totally or partially reproduced by any method, including reprography and computerised treatment without the written authorisation of the copyright holder. All rights reserved in all countries. Primera edició, Girona, març de 2015 First edition, Girona, March 2015

Als particulars  And to: Eduard Blanxart, Mariam Chaïb, Jacqueline Babou, Núria Gil, Teresa Granell, Marc LemoncheColl, Josepa Mandri, Isabel Marín, David Miret, Montserrat Rodríguez. Restauració de les peces  Restoration Emma Sarró ECORE

Totes les obres es reprodueixen a grandària real, excepte quan s’indiquen les mides. Totes les obres pertanyen a la Col·lecció Rossend Casanova, Barcelona, excepte quan s’indica el contrari. All works are reproduced in their actual size, except when dimensions are provided. All works belong to the Rossend Casanova Collection, Barcelona, except when otherwise indicated.


Sumari

7 Preàmbul Carles Puigdemont i Casamajó

13 El retrat en la medalla Rossend Casanova

Contents

7 Preface Carles Puigdemont i Casamajó

13 The Portrait Medal Rossend Casanova

22 Un homenatge per recordar

22 Homage Momentoes

34 El rostre del país: monarquies i repúbliques

34 The Face of the Country: Monarchies and Republics

50 Les cares de la guerra

50 The Faces of War

62 La simbologia en el retrat religiós

62 Symbolism in the Religious Portrait Medal

74 Al·legories o el clàssic modern

74 Allegories or the Modern Classic

92 A ells també se’ls retrata

92 Animal Portraits

101 La renovació de la medalla entre el segon terç del segle xix i l’esclat de la Primera Guerra Mundial Laure Dorchy

139 El gran moment de la medalla catalana Miquel Crusafont

159 A la recerca de l’essència humana Rossend Casanova

190 Índex d’artistes

101 The Renewal of the Medal from the Second Third of the 19th Century to the Outbreak of the First World War Laure Dorchy

139 The Great Moment of the Catalan Medal Miquel Crusafont

159 In Search of the Human Essence Rossend Casanova

190 Artist Index


6


La col·lecció de la Casa Masó és una font constant de sorpreses i meravelles que en mans de la Fundació Rafael Masó acaba convertint-se en material d’estudi i de coneixement sobre el patrimoni i la història de la ciutat de Girona. Quan el 2013 vam inaugurar la nova sala d’exposicions temporals a la planta baixa de la Casa Masó, alhora s’aprovava el Pla d’Exposicions Temporals per als pròxims cinc anys, el full de ruta que marca l’activitat de recerca i difusió de la Fundació. Un dels objectius de les exposicions que hem vist i veurem a la Casa Masó és precisament estudiar i donar a conèixer el ric i divers llegat artístic de la família Masó que s’hi guarda. Pocs mesos després vam poder celebrar el fet que una part d’aquesta col·lecció té una difusió global gràcies al fet de ser la tercera de Catalunya que forma part del Google Cultural Institute i es presenta dins del Google Art Project. Però no per això ens oblidem de la importància que té poder veure els objectes reals, i a la mateixa Casa Masó, com és el cas de l’esplèndid i únic conjunt numismàtic que presentem en aquest llibre i exposició. És a partir de la catalogació i l’estudi de dues medalles de la Casa Masó que vam entrar en contacte amb Rossend Casanova, l’historiador de l’art, col·leccionista i especialista en numis-

The Casa Masó collection is a constant source of surprises and wonders that under the management of the Rafael Masó Foundation is becoming material for study and knowledge on the heritage and history of the city of Girona. The inauguration, in 2013, of the new temporary exhibition room on the ground floor of Casa Masó coincided with approval of the Temporary Exhibition Plan for the following five years, which is the roadmap that sets out the Foundation’s work in research and dissemination. One of the objectives of the exhibitions we have seen and will see at Casa Masó is, precisely, to study and draw attention to the rich, diverse artistic legacy of the Masó family that is kept there. Just a few months later, we celebrated the fact that part of the collection was given a global reach when it became the third in Catalonia to be included in the Google Cultural Institute and presented within the Google Art Project. We should not forget, however, the importance of being able to see the real objects at Casa Masó itself, as is the case of the magnificent and unique numismatic collection featured in this book and exhibition. The cataloguing and study of two medals belonging to Casa Masó brought us into contact with Rossend Casanova, art historian, collector 7


Jean-Baptiste Daniel-Dupuis, L’Any nou escriu la seva primera pàgina. La Monnaie a l’Exposició Universal de París, 1900 Anvers, bronze, encunyada Fundació Rafael Masó, Girona Jean-Baptiste Daniel-Dupuis, New Year Inscribes Her First Page, La Monnaie at Paris World Fair, 1900 Obverse, bronze, struck Fundació Rafael Masó, Girona

8

Louis Bottée, La Monnaie encunya monedes. Centenari del Ministeri de Finances (Monedes i Medalles), 1889 Anvers, bronze, encunyada Louis Bottée, La Monnaie Mints Coins, Centenary of the Ministry of Finance (Coins and Medals), 1889 Obverse, bronze, struck


màtica moderna, que a més d’ajudar-nos a conèixer la vàlua i l’interès de les nostres peces, ens va proposar exposar-les en el context de la vida de Rafael Masó, des de 1880 fins a 1935. Volem agrair a Rossend Casanova la seva tasca, com a comissari i principal prestador de l’exposició, la seva dedicació i experiència, que no només ens han permès conèixer millor una part de la nostra col·lecció sinó que han fet possible que Girona sigui l’escenari on es presenta en primícia aquest magnífic recorregut per la medalla dedicada al retrat a través del Modernisme, el Noucentisme i l’Art Déco. No hi ha dubte que Retrats de medalla: l’espectacle del bronze no només despertarà l’interès de col·leccionistes i amants de l’art de la medallística, sinó que alhora als qui no en som experts ens permet endinsar-nos en un món riquíssim i fascinant. Aquestes petites grans obres d’art ens parlen d’artistes, d’història, de fidelitat i memòria, de mites i creences; en definitiva, d’un món tan apassionant com a vegades desconegut que ara podem descobrir a Girona.

and specialist in modern numismatics, who not only helped us to establish the value and interest of our pieces, but also suggested that we should exhibit them within the context of the life of Rafael Masó, from 1880 to 1935. We wish to thank Rossend Casanova for his work as curator and main lender to the exhibition, and for his dedication and experience, which has not only helped to improve our understanding of some of the collection, but has also made it possible for Girona to host, for the first time ever, this magnificent journey through medal portraits during the Art Nouveau, Noucentisme and Art Deco movements. Medal Portraits: The Spectacle of Bronze will certainly arouse the interest not only of collectors and lovers of medal art, but also of non-experts who wish to explore an extremely rich and fascinating world. These small, great works of art tell of artists, history, loyalty and memory, of myths and beliefs and, in short, of the passionate and unknown world that is now open to discovery in Girona.

Carles Puigdemont i Casamajó

Carles Puigdemont i Casamajó

Alcalde de Girona i president de la Fundació Rafael Masó

Mayor of Girona and President of the Rafael Masó Foundation

9


Encuny de la medalla oficial del bicentenari de George Washington L’escultora Laura Gardin Fraser, autora de la medalla, contempla l’encunyació de la primera peça obrada en platí, acompanyada de Robert S. Grant, director de la seca United States Mint a Washington; de Charles T. Smith, responsable de la premsa, i Sol Bloom, director de la comissió del bicentenari. Imatge presa a la seca Philadelphia Mint el 4 de febrer de 1932.

Minting of the Official George Washington Bicentenary Medal Sculptor Laura Gardin Fraser, who designed the medal, watches the minting of the first piece, made of platinum. She is seen here with Robert S. Grant, director of the United States Mint in Washington, Charles T. Smith, press officer, and Sol Bloom, director of the Bicentenary Commission. Philadelphia Mint, 4 February 1932 © ACME Photos

10El rostre del país: monarquies i repúbliques

The Face of the Country: Monarchies and Republics

Històricament, les monarquies han tendit a representar la imatge del cap regnant en tot tipus de suports, des de pintures fins a escultures, gravats, tapissos, monuments... Un dels elements que servien per significar les monarquies era (i és encara avui) la moneda oficial, que sol dur el perfil del rei o la reina a l’anvers i el valor monetari al revers. Aquests retrats oficialistes mostren el monarca d’una manera concreta i inalterable, sempre serè, normalment de perfil, amb els seus atributs, el posat autoritari i amb dignitat. Aquest tipus de representació es va traspassar, més o menys igual, als retrats de les medalles, que en no ser peces de curs legal ni tenir valor prefixat permetien als artistes certes llicències, sempre respectant el posat majestàtic del retratat. Algunes medalles també presentaven el matrimoni reial o la seva descendència, com ara Exposició Universal de Barcelona (1888), d’Eusebi Arnau, que mostra la reina regent Maria Cristina i el rei nen Alfons XIII, o bé Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza (1908), realitzada per la firma Anduiza de Bilbao, que presenta Alfons XIII i la seva esposa, Victòria Eugènia. En aquests casos, mare i fill, o marit i muller, es mostraven conjugats: l’hereu i la consort sempre al darrere, i a primer terme, qui regnava en aquell moment. Les medalles van servir, durant segles, com a mitjà de comunicació, difusió i propaganda en un moment en què no existien objectes relativament fàcils de produir i que duressin.

Historically, monarchies have tended to represent the image of the incumbent ruler on supports ranging from paintings to sculptures, engravings, tapestries, and monuments. One of the elements used to symbolise monarchies has always been official coinage, which usually bears the profile of the king or queen on the obverse and the monetary value of the coin on the reverse. The official portrait depicts monarchs in a specific, unalterable way, usually in profile, accompanied by their attributes, posed in a serene dignified, authoritarian manner. This type of effigy extended in more or less the same way to medal portraits; the fact that medals are neither legal tender nor fixed in value enabled artists to take certain liberties, while respecting the conventional majestic pose of the subject. The royal couple or their descendents were sometimes depicted, as on the Barcelona World Fair (1888) medal by Eusebi Arnau, showing the young Alfonso XIII with Queen Regent María Cristina, and the medal of King Alfonso XIII with his consort Queen Victoria Eugenie, manufactured by the Anduiza firm in Bilbao to commemorate the Hispano-French Exhibition in Zaragoza (1908). Both are overlapping portraits, with the reigning sovereign depicted in the foreground, i.e., the Queen Regent in front of the young Alfonso, and King Alfonso XIII in front of his consort, Queen Victoria Eugenie.

34


Émile Vernier, Lluïsa, reina de Dinamarca, 1909 Anvers, bronze, encunyada Émile Vernier, Louise, Queen of Denmark, 1909 Obverse, bronze, struck

William Goscombe John, Medalla oficial d’investidura d’Eduard, príncep de Gal·les, 1911 Anvers, argent, encunyada William Goscombe John, Official Medallion for the Investiture of Edward, Prince of Wales, 1911 Obverse, silver, struck

A les acaballes del segle xix, les medalles amb els retrats dels monarques van proliferar entre la societat com a símbols nacionals, i sovint es produïren en forma de medalletes per penjar, per tal de fer-ne assequible la compra. Igualment, els rostres reials se situaren al revers en les peces que rememoraven tot tipus d’esdeveniments oficials, i es reservava l’anvers per al tema que motivava l’obra: un premi, un homenatge, la col·locació de la primera pedra d’un edifici, una visita institucional... Seguint el model tradicional de les monarquies, les noves repúbliques buscaren una imatge que les identifiqués i, prenent l’exem-

For centuries, medals were used as a means of communication, dissemination, and propaganda in the absence of other durable, easily manufactured objects. In the late 19th century, medals bearing portraits of the monarchs proliferated as national symbols, often produced in the more accessible form of pendants. Likewise, medals made for official events bore the face of the monarch on the reverse, while commemorating the prize, tribute, placing of a cornerstone, institutional visit, etc. on the obverse. Following the traditional monarchic model, the new republics sought to establish their own identifying images and, taking their cue 35


ple de la Mariana francesa, reproduïren figures femenines imaginades, belles, serenes i distingides. Així, corones reials i barrets frigis serviren per evocar els països respectius, sovint acompanyats d’altres referències al territori representat. En aquestes pàgines es presenten diverses medalles que mostren com les al·legories de monarquies i repúbliques han encarnat la veu popular i han adoptat un rol social actiu, representant reis, reines o Marianes vetllant pels seus súbdits o rebent-ne l’agraïment. També es presenten retrats de reis traspassats o de membres de la família reial, i dels polítics que han governat. Aquí, els rostres de mandataris esdevenen més que mai uns instruments de comunicació política i ideològica concebuts com a petites obres d’art.

from the French Marianne, reproduced serene, beautiful, distinguished female figures drawn from the imagination. Thus, Phrygian caps and other Republican symbols were used to evoke the respective countries, often accompanied by other references to the territory in question. The medals on the following pages show how monarchic and republican allegories have come to embody the vox populi and to play an active social role, with images representing kings, queens, or Mariannes watching over their respective subjects or citizens, or receiving their gratitude. Other medals show portraits of previous monarchs, members of the royal family, or former politicians, with the faces of the rulers used as instruments of political and ideological propaganda designed as small works of art.

Sir Thomas Brock, 60è aniversari d’accés al tron de la reina Victòria, 1897 Anvers, bronze, encunyada Sir Thomas Brock, 60th Anniversary of the Coronation of Queen Victoria, 1897 Obverse, bronze, struck

36


Tony Szirmai, Inauguració del monument d’Eduard VII a Canes, 1912 Anvers, bronze, encunyada Tony Szirmai, Inauguration of the Monument to Edward VII in Cannes, 1912 Obverse, bronze, struck

S. A. Anduiza, Alfons XIII i Victòria Eugènia, 1908 Anvers, bronze daurat, encunyada Atribuïda al taller de vitralls Rigalt, Granell y cía. S. A. Anduiza, King Alfonso XIII and Queen Victoria Eugenie, 1908 Obverse, gold-plated bronze, struck Attributed to Rigalt, Granell y cía. glassmakers

37


Adolf Lindberg, Òscar II, 25 anys de regnat a Suècia i Noruega, 1897 Anvers, argent, encunyada Adolf Lindberg, Oscar II, 25th Anniversary as King of Sweden and Norway, 1897 Obverse, silver, struck

Marcel Rau, Leopold III i Astrid, reis de Bèlgica, 1935 Anvers, bronze, encunyada Marcel Rau, Leopold III, King of the Belgians, and Queen Astrid, 1935 Obverse, bronze, struck

Erik Lindberg, Gustau III, rei de Suècia, 1932 Anvers, argent, encunyada Erik Lindberg, Gustav III, King of Sweden, 1932 Obverse, silver, struck

38


Oscar Roty, Galia, c. 1900 Anvers, argent, encunyada Oscar Roty, Gaul, c. 1900 Obverse, silver, struck

Adolphe Rivet, Mariana, c. 1900 Anvers, bronze argentat, encunyada Adolphe Rivet, Marianne, c. 1900 Obverse, silver-plated bronze, struck

Hippolyte Jules Lefebvre, La Pau porta l’Abundància a la República. Centenari de la independència d’Argentina, 1910 Anvers, bronze, encunyada Hippolyte Jules Lefebvre, Peace Brings Abundance to the Republic. Centenary of the Independence of Argentina, 1910 Obverse, bronze, struck

39


Héctor Rodá, Guillermo Rawson, ministre de l’Interior d’Argentina, 1928 Anvers, bronze argentat, encunyada Héctor Rodá, Guillermo Rawson, Minister of Internal Affairs, Argentina, 1928 Obverse, silver-plated bronze, struck

Bellagamba y Rossi, Bernardo de Irigoyen, ministre de l’Interior d’Argentina, 1902 Anvers, argent, encunyada Bellagamba y Rossi, Bernardo de Irigoyen, Minister of Internal Affairs, Argentina, 1902 Obverse, silver, struck

Jorge María Lubary, Antonio José Escalada, canceller de la Reial Audiència de Buenos Aires, 1921 Anvers, bronze argentat, encunyada Jorge María Lubary, Antonio José Escalada, Chancellor of the Real Audiencia de Buenos Aires, 1921 Obverse, silver-plated bronze, struck

40


Jorge María Lubary, Campos Salles, president del Brasil, 1900 Anvers, bronze, encunyada Jorge María Lubary, Campos Salles, President of Brazil, 1900 Obverse, bronze, struck

Agry Graveur, París, Elihu Root, secretari d’Estat dels Estats Units, visita el Brasil, 1906 Anvers, bronze, encunyada Agry Graveur, Paris, US Secretary of State, Elihu Root, Visits Brazil, 1906 Obverse, bronze, struck Augusto Giorgio Girardet, Baró de Rio Branco, ministre d’Afers Exteriors del Brasil, 1910 Anvers, bronze, encunyada Augusto Giorgio Girardet, Baron of Rio Branco, Brazilian Minister of Foreign Affairs, 1910 Obverse, bronze, struck

41


La dinastia belga en plaquetes de conjunt

The Belgian Dynasty on Plaquette Sets

Bèlgica va ser un país prolífic en medallistes, que retrataren sovint els membres de la família reial. Godefroid Devreese és l’autor de moltes d’aquestes medalles, com la plaqueta Els quatre reis de la dinastia belga (1935), que presenta els monarques que havien regnat al país des de la seva fundació. Estan retratats conjugats, de perfil a l’esquerra i fins a l’alçada del pit. Al fons, Leopold I (1790-1865), iniciador de la dinastia, seguit de Leopold II (1835-1909), Albert I (1875-1934) i, a primer terme, Leopold III (1901-1983). A la part inferior hi ha la llegenda: / - LA DYNASTIE BELGE - /. Aquesta plaqueta fa conjunt amb Les quatre reines de la dinastia belga (1936), que presenta Lluïsa d’Orleans (1812-1850), Maria Enriqueta d’Habsburg-Lorena (1836-1902), Elisabet de Baviera (1876-1965) i, a primer terme, la reina Àstrid de Suècia (1905-1935). Totes quatre estan retratades en un moment intermedi del seu regnat, per això són representades joves, i presenten el perfil a la dreta, de manera que, si es posen les dues plaquetes de costat, reis i reines es miren formant un bonic conjunt.

Belgium produced numerous medallists, who often portrayed the members of the Belgian royal family. Godefroid Devreese had a prolific production of this type of piece, such as the plaquette entitled The Belgian Dynasty, Four Kings of Belgium (1935) showing the monarchs who had reigned since Belgium had asserted its independence. The overlapping busts in left profile start with the founder of the dynasty, Leopold I (1790-1865), followed by Leopold II (1835-1909) and Albert I (1875-1934), with the reigning Leopold III (1901-1983) in the foreground. The bottom of the plaquette bears the legend: / - LA DYNASTIE BELGE - /. The companion plaquette, entitled The Belgian Dynasty, Four Queens of Belgium (1936), shows Louise of Orléans (1812-1850), Marie Henriette of Austria (1836-1902), Elisabeth of Bavaria (1876-1965) and, in the foreground, the Queen Astrid of Sweden (1905-1935). All four are portrayed as young women at a certain stage of their respective reigns. The busts overlap in right profile, in such a way that when the two plaquettes are placed side by side, the kings and their consorts appear to look at each other, thus forming an attractive companion set.

42


Godefroid Devreese, Les quatre reines de la dinastia belga, 1936 Anvers, bronze, encunyada, 78 x 68 mm Godefroid Devreese, The Belgian Dynasty, Four Queens of Belgium, 1936 Obverse, bronze, struck , 78 x 68 mm

Godefroid Devreese, Els quatre reis de la dinastia belga, 1935 Anvers, bronze, encunyada, 76 x 68 mm Godefroid Devreese, The Belgian Dynasty, Four Kings of Belgium, 1935 Obverse, bronze, struck , 76 x 68 mm

43


Al·legories femenines: coronades o amb barret frigi

Feminine Allegories in Crowns or Phrygian Caps

Al llarg de la història de l’art els artistes han representat sovint idees abstractes per mitjà de figures. Són les al·legories, metàfores de semblança humana que també han servit per suggerir institucions nacionals com ara la monarquia o la república, normalment personificades per mitjà de la figura femenina, associada a la idea de la mare pàtria, defensora, alimentadora i protectora dels seus ciutadans. A Espanya, un recurs per evocar el territori nacional ha estat el terme Hispània, que els romans utilitzaven per identificar les seves províncies a la península. Antoni Parera utilitzà aquesta figura per celebrar els vint-i-cinc anys de regnat d’Alfons XIII i la personificà en una orgullosa i serena al·legoria, amb vestit clàssic (la Tradició), coronada (el regne de Castella), amb una espasa a la mà (el Poder), dempeus al costat d’un lleó (el Valor), amb flors (la Celebració) i mirant l’escut d’Espanya radiant i una cinta amb la llegenda: / 17 DE MAYO DE 19021927 /, recordant així l’aniversari del jurament del rei. La peça va ser fosa a Bilbao pel joier Alfredo Álvarez. Cal fer notar que Parera és l’autor de l’escultura Als defensors de Girona el 1808 i 1809 (1894), de la plaça de la Independència de la ciutat, i de l’escultura monumental Girona (1928), de la plaça de Catalunya de Barcelona.

Artists have represented abstract ideas by means of the human figure throughout the history of art. Allegories, or metaphors in human form, have also been used to symbolise national institutions such as the monarchy or the republic, usually personified by a female figure associated with the idea of the mother country, provider of defence, protection, and nourishment for the subjects or citizens. In Spain, one of the terms used to evoke the national territory was Hispania, originally employed by the Romans to identify their provinces in the Iberian Peninsula. To celebrate the twenty-fifth anniversary of the reign of Alfonso XIII, Antoni Parera personified Hispania as a proud, serene allegory wearing a crown (Kingdom of Castile) and a classical gown (tradition), with a sword in her hand (power) and a lion by her side (bravery), gazing at a resplendent Spanish coat of arms against a floral background (celebration). A ribbon bears the legend: / 17 DE MAYO DE 1902-1927 /, recording the anniversary of the proclamation of the King. The piece was cast in Bilbao by jeweller Alfredo Álvarez. It is interesting to note that Antoni Parera also made the sculpture To the Defenders of Girona in 1808 and 1809 (1894) on Plaça de la Independència in Girona, and the monumental sculpture entitled Girona (1928) on Plaça de Catalunya in Barcelona.

44


Antoni Parera, Hispania, 25 anys de regnat d’Alfons XIII, 1927 Placa d’aram níquelat, fosa, 200 ø mm Antoni Parera, Hispania, Silver Jubilee of Alfonso XIII, 1927 Copper and nickel plaque, cast, 200 mm ø

45


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.