__MAIN_TEXT__

Page 1

Mas贸 Interiors


Masó Interiors Jordi Falgàs Amb la col·laboració de With contributions by Sílvia Alemany, Mariona Seguranyes


A Merc猫 Huerta Busquets (in memoriam) i Narc铆s-Jordi Arag贸 Mas贸 que han estimat els interiors.


Aquest catàleg s’ha publicat coincidint amb l’exposició This catalogue was published on the occasion of the exhibition

que s’ha presentat a la Casa Masó, al Museu d’Història de Girona, al Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, al Museu de la Garrotxa d’Olot i al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí-l’Estartit, de 2016 a 2018. held at Casa Masó, Museu d’Història de Girona, Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, Museu de la Garrotxa d’Olot, and Museu de la Mediterrània in Torroella de Montgrí, from 2016 to 2018.

Aquesta edició ha estat possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament d’Olot, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí - l’Estartit, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, la Fundació Vila Casas, l’Institut Ramon Muntaner i el celler Vinyes dels Aspres. This edition has been made possible thanks to the generous patronage of Ajuntament de Girona, Ajuntament d’Olot, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Torroella de Montgrí - L’Estartit, Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Fundació Vila Casas, Institut Ramon Muntaner, and Vinyes dels Aspres winery.

Coberta Front cover Jardinera de la Casa Masó, c. 1912 Planter from Casa Masó, c. 1912 Coberta posterior Back cover Rentamans de la Casa Casas, c. 1915 Hand basin from Casa Casas, c. 1915 © Edició Edition Fundació Rafael Masó Úrsula Llibres Primera edició, Girona, abril de 2016 First edition, Girona, April 2016 © Textos Texts Els autors The authors Totes les obres reproduïdes en aquest catàleg són de Rafael Masó Valentí, excepte quan s’indica el contrari. All works reproduced in this catalogue are by Rafael Masó Valentí, except when otherwise indicated. Fotografia i tractament digital Photography and digital treatment Jordi Puig Disseny Design Joan Colomer Maquetació Layout Vador Minobis Correcció Proofreading Eva Vàzquez Traducció a l’anglès English translation Link Traduccions Impressió Printed by Gràfiques Alzamora ISBN: 978-84-941101-7-7 DL: GI-429-2016 Aquest llibre no podrà ser reproduït totalment ni parcialment per cap mena de procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, sense l’autorització escrita del titular del copyright. Tots els drets reservats a tots els països. This book may not be totally or partially reproduced by any method, including reprography and computerised treatment, without the written authorisation of the copyright holder. All rights reserved in all countries.

La Fundació Rafael Masó compta amb el suport de l’Ajuntament de Girona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Demarcació de Girona, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona, la Universitat de Girona i les famílies Masó-Bru i Aragó-Huerta. The Fundació Rafael Masó is supported by Ajuntament de Girona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona, Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona, Universitat de Girona, and the Masó-Bru and Aragó-Huerta families.


Masó Interiors Sumari Contents 013

Preàmbul Preface

017

Masó i la construcció de l’interior noucentista Masó and the construction of the noucentista interior Jordi Falgàs

041

La Casa Masó, un manifest de l’interior noucentista Casa Masó, a manifesto of the noucentista interior Jordi Falgàs

073

El “niuet amb sabor catalana”: el mobiliari i la decoració de l’apartament Masó-Bru The “little nest with a Catalan flavour”: furniture and decoration in the Masó-Bru apartment Jordi Falgàs

109

La Casa Masramon, culminació d’un ideal domèstic de la nacionalitat catalana Casa Masramon, the culmination of a domestic ideal of the Catalan nationality Mariona Seguranyes Bolaños

135

La Casa Ensesa, un interior per a la Girona moderna Casa Ensesa, an interior for the modern Girona Jordi Falgàs

159

Una vil·la encarada a mar per a Joan Casas i Arxer A villa facing the sea for Joan Casas i Arxer Sílvia Alemany, Jordi Falgàs

189

Masó a Torroella de Montgrí i l’Estartit, del principi al final Masó in Torroella de Montgrí and L’Estartit, from beginning to end Jordi Falgàs


40

Mas贸 Interiors


41

Masó Interiors La Casa Masó, un manifest de l’interior noucentista Jordi Falgàs

Casa Masó, a manifesto of the noucentista interior


48

Masó Interiors

Fig. 2 Imatge recent del vestíbul i l’escala interior. Sobre la caixa del radiador, la Deessa de Josep Armengol, c. 1916.

Recent photograph of the vestibule and the interior staircase. On top of the radiator case, the Goddess by Josep Armengol, c. 1916.


La Casa Masó, un manifest de l’interior noucentista Casa Masó, a manifesto of the noucentista interior

49


50

Masó Interiors

Fig. 3 Projecte de reforma de la Casa Masó: alçats de la fusteria del vestíbul, amb figura femenina, 1910. Llapis i aquarel·la sobre paper, 32 × 44 cm. Fons Masó, AHCOAC-G, núm. reg. 9517-39. Refurbishment Project for Casa Masó: Elevations of the Woodwork in the Vestibule, with Female Figure, 1910. Pencil and watercolour on paper, 32 × 44 cm. Masó Papers, AHCOAC-G, reg. no. 9517-39.

Fig. 4 Projecte de reforma de la Casa Masó: disseny de la vidriera per a la claraboia de l’escala interior, amb instruccions per al vitraller, c. 1910. Tinta i aquarel·la sobre paper, 32 × 22 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9517-45. Refurbishment Project for Casa Masó: Design for the Stained Glass on the Interior Staircase Skylight, with Instructions for the Glazier, c. 1910. Ink and watercolour on paper, 32 × 22 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9517-45.


La Casa Masó, un manifest de l’interior noucentista Casa Masó, a manifesto of the noucentista interior

51


52

Masó Interiors

crear-hi un enteixinat de guix però amb els cassetons pintats a imitació dels de fusta. Les cadires del menjador, de fusta tornejada i respatller i seient de cordill de palma trenada, eren d’una tipologia derivada del mobiliari popular català que van adaptar diferents arquitectes i moblistes noucentistes. El paviment hidràulic prové d’un disseny de 1904 de Joan Fabré Oliver per a la casa Escofet. Per a les portes del menjador, Masó va concebre uns vitralls amb unes campanetes i garlandes estilitzades que li permetien introduir-hi una senzilla nota de color, alhora que amb el sol de tarda aconseguia banyar tot l’espai amb una llum acolorida (fig. 5-7). L’estilització geomètrica d’una Fig. 5 Menjador de la Casa Masó. Fotografia de 1916. Arxiu Mas, Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona. Dining room in Casa Masó. Photograph from 1916. Arxiu Mas, Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona.

Woman with Bundle by Enric Casanovas (c. 1906) in the dining room, a sculpture still conserved in the house today. The upper part of the walls was for hanging paintings. Masó designed a coffered ceiling, with each plaster panel painted to imitate wood. The turned wooden dining room chairs, with seats and backrests in plaited palm fibre, were a type of traditional Catalan furniture that was adapted by various noucentista architects and furniture makers. The pattern of the hydraulic floor tiles was made in 1904 by Joan Fabré Oliver for the Escofet factory. For the dining room doors, Masó designed stained glass panes with stylised bellflowers and garlands,


La Casa Masó, un manifest de l’interior noucentista Casa Masó, a manifesto of the noucentista interior

flor i la combinació i repetició del dibuix per poder-lo aplicar sobre diferents superfícies i materials (teixit, paper pintat, vitralls, estergit) també eren un recurs decoratiu habitual en els interiors de Mackintosh, Baillie Scott i Josef Hoffmann, entre altres autors. A la Casa Masó, les flors estilitzades apareixen en altres vitralls de portes i obertures interiors, el més destacat dels quals és sense cap dubte el doble vitrall del lavabo de la segona planta (fig. 8). El primer objecte que Masó va dissenyar expressament per al menjador va ser un gran llum que penja del sostre, de ferro forjat, aram i vidres de colors, en el qual també va voler combinar la sobrietat Fig. 6 Imatge actual del menjador, després de la restauració de 2011. Masó va fer el bufet per encàrrec del seu germà, durant les obres d’ampliació de la casa de 1918-19. The dining room in its current state, after the 2011 restoration. Masó designed the sideboard for his brother, during the expansion of the house in 1918-19.

which allowed him to introduce a simple note of colour and, at the same time, bathed the room with tinted light in the afternoon sun (fig. 5-7). The geometric stylisation of a single flower and the combination and repetition of the design that could be applied to different surfaces and materials (fabrics, wallpaper, stencils, stained glass) was another decorative device found in interiors by Mackintosh, Baillie Scott and Josef Hoffmann, among others. In Casa Masó, the stylised flowers appear on other stained glass panes on doors and interior openings, the most outstanding of which is undoubtedly the double pane in the second floor bathroom (fig. 8).

53


80

Mas贸 Interiors


El “niuet amb sabor catalana”: el mobiliari i la decoració de l’apartament Masó-Bru The “little nest with a Catalan flavour”: furniture and decoration in the Masó-Bru apartment

Fig. 6 - 7 - 8 Vista general, rentamans i bufet del menjador de l’apartament Masó-Bru. Fotografia de l’Arxiu Mas, 1916. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona. General view, hand basin, and sideboard of the dining room in the Masó-Bru apartment. Photograph from Arxiu Mas, 1916. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona. Fig. 5 Projecte de reforma de l’apartament Masó-Bru: croquis de la decoració ceràmica del rentamans del menjador, 1912. Llapis, tinta i aquarel·la, 47,5 × 33 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9672-1. Refurbishment Project for the Masó-Bru Apartment: Sketch of Ceramic Decoration for the Hand Basin in the Dining Room, 1912. Pencil, ink, and watercolour, 47.5 × 33 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9672-1.

81


82

Masó Interiors

relleus estan acompanyats per tres petites creus de Sant Jordi policromades i una inscripció, també en relleu, d’uns versicles del somni de Jacob que fan referència a la procreació i descendència (Gènesi 28:13-14). En tots dos grups de mobles, el disseny és elaborat a partir de plans de formes regulars, més que en cap dels que Masó havia concebut fins aquell moment, amb perfils rectilinis, superfícies llises, composició simètrica i amb la mínima ornamentació. Per a cada grup va utilitzar una forma geomètrica que donés unitat al conjunt: l’el·lipse en els mobles del dormitori —que també començaria a utilitzar en obertures de portes i façanes— i el quadrat en els

Romanesque capital in the cloister of Girona Cathedral. The reliefs are accompanied by three small polychrome St George’s crosses and an inscription, in relief, of the verses of Jacob’s dream that refer to procreation and descendants (Genesis 28:13-14). More than anything previously created by Masó, the design for both sets of furniture was based on regular-shaped planes, with rectilinear profiles, flat surfaces, symmetrical composition, and minimal ornamentation. He used geometric shapes to give unity to each set: the ellipse for the bedroom furniture (which he also started to use on door openings and façades), and the square for the dining room furniture

Fig. 9 Mobiliari per a l’apartament Masó-Bru: dibuix de la cadira del menjador, amb anotacions, 1911. Tinta sobre paper, 14,8 × 11,6 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9671-17. Furniture for the Masó-Bru Apartment: Drawing of Dining Room Chair, with Notes, 1911. Ink on paper, 14.8 × 11.6 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9671-17.


El “niuet amb sabor catalana”: el mobiliari i la decoració de l’apartament Masó-Bru The “little nest with a Catalan flavour”: furniture and decoration in the Masó-Bru apartment

del menjador (fig. 8-11). A les cadires, per exemple, va crear-hi un senzill però efectiu motiu abstracte amb el quadrangle bisellat, que trenca subtilment l’horitzontalitat de la silueta del respatller i hi dóna un efecte tridimensional, ja que la fusta bisellada sempre capta la llum en alguna de les seves cares. En el bufet i el trinxant va jugar amb els aixamfranats, els buidats de les portes i els calaixos, i amb una sèrie de quadrats i cercles concèntrics sobre plans verticals o inclinats, resseguits per una doble sanefa de tatxes de fusta com a únic ornament. Tanmateix, la modernitat del disseny geomètric d’aquests mobles no és incompatible amb la introducció conscient, una vegada

(fig. 8-11). He designed a bevelled quadrilateral for the backrest of the chairs, a simple but effective abstract motif that subtly breaks the horizontality of the shape and creates a three-dimensional effect, as bevelled wood always catches the light on one or other of its surfaces. On the sideboard and the carving table, he played with chamfered edges, hollowed out surfaces on doors and drawers, and a series of concentric squares and circles on vertical or sloping planes, emphasised by double lines of wooden studs as the sole ornamentation. However, the modernity of the geometrical design of the furniture is compatible with the conscious introduction, once again, of features giving

Fig. 10 Cadira del menjador de l’apartament Masó-Bru, 1912. Castanyer i corda d’espart, 92 × 44 × 41 cm. Coralí Gilabert Masó, Girona. Dining room chair from the Masó-Bru apartment, 1912. Chestnut and esparto twine, 92 × 44 × 41 cm. Coralí Gilabert Masó, Girona.

Fig. 11 Cadira de braços del menjador de l’apartament Masó-Bru, 1912. Castanyer i corda d’espart, 101 × 64,5 × 56,8 cm. Coralí Gilabert Masó, Girona. Dining room chair with armrests from the MasóBru apartment, 1912. Chestnut and esparto twine, 101 × 64.5 × 56.8 cm. Coralí Gilabert Masó, Girona.

83


90

Masó Interiors

Fig. 18 Mobiliari per a l’apartament Masó-Bru: perspectiva del llit i l’armari (projectats inicialment per a la Casa Masó), 1910. Tinta i aquarel·la sobre cartró, 25,5 × 35,5 cm. Col·lecció Joan Tarrús, Barcelona. Furniture for the Masó-Bru Apartment: Perspective of the Bed and the Wardrobe (Initially Planned for Casa Masó), 1910. Ink and watercolour on cardboard, 25.5 × 35.5 cm. Joan Tarrús collection, Barcelona.


El “niuet amb sabor catalana”: el mobiliari i la decoració de l’apartament Masó-Bru The “little nest with a Catalan flavour”: furniture and decoration in the Masó-Bru apartment

Fig. 19 Armari de l’habitació de matrimoni de l’apartament Masó-Bru, en una imatge de 1916. Arxiu Mas, Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona. Conjugal bedroom wardrobe in the Masó-Bru apartment, in an image from 1916. Arxiu Mas, Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona.

Fig. 20 Llit de matrimoni de l’apartament Masó-Bru, en una imatge de 1916. Arxiu Mas, Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona. Conjugal bed in the Masó-Bru apartment, in an image from 1916. Arxiu Mas, Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona.

91


92

Masó Interiors

Fig. 21 Armari de l’habitació de matrimoni de l’apartament Masó-Bru, 1911. Noguera, ferro, vidre i plom, 226 × 262 × 61 cm. Hereves de Josep Masó Bru, Girona. Conjugal bedroom wardrobe from the Masó-Bru apartment, 1911. Walnut, iron, glass, and lead, 226 × 262 × 61 cm. Heirs of Josep Masó Bru, Girona.


El “niuet amb sabor catalana”: el mobiliari i la decoració de l’apartament Masó-Bru The “little nest with a Catalan flavour”: furniture and decoration in the Masó-Bru apartment

Fig. 22 Llit de matrimoni de l’apartament Masó-Bru, 1911. Noguera, ferro, ceràmica, esmalt, paper pintat i flors seques, 150 × 146 × 203 cm. Hereves de Josep Masó Bru, Girona. Conjugal bed from the Masó-Bru apartment, 1911. Walnut, iron, ceramic, glaze, wallpaper, and dried flowers, 150 × 146 × 203 cm. Heirs of Josep Masó Bru, Girona.

93


130

Masó Interiors

netes estilitzades, dibuixava l’atmosfera dels dos espais (fig. 17-21). Els interiors de la casa es conserven només parcialment ja que, després de patir greus inundacions el 1940, els Masramon la van vendre el 1943 i va ser reformada pels actuals propietaris.17 La Casa Masramon representava la culminació d’un ideal de l’espai domèstic al bell mig d’una ciutat jardí, on Masó va fondre la concepció de l’arquitectura vernacla de la zona amb els vestigis d’una antiguitat arcaïtzant i una modernitat procedent de les línies geomètriques de la Secessió vienesa i de la concepció dels espais de l’Escola de Glasgow. Tot això sense renunciar al caràcter català que va infondre als seus interiors, que per a tota una generació simbolitzava l’esperit de l’època.

Fig. 17 Habitació “de les nenes”, al primer pis de la Casa Masramon. Fotografia de l’Arxiu Mas, 1916. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona. “Girls’ room” on the first floor of Casa Masramon. Photograph from Arxiu Mas, 1916. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona.

bellflowers gave them each a distinctive atmosphere (fig. 17-21). Today, the interiors of Casa Masramon are only partially conserved. The house was sold in 1943 after suffering bad flood damage three years previously, and alteration works were carried out by the new owners.17 Casa Masramon was the culmination of an ideal of the domestic space in the middle of a garden city. Masó fused the concept of local vernacular architecture and archaising classical features with the modernity of the Secessionist geometric lines and the Glasgow School concept of space. He achieved this without losing sight of the “Catalan character” with which he wished to imbue his interiors, and which for him symbolised the spirit of the age.


La Casa Masramon, culminació d’un ideal domèstic de la “nacionalitat catalana” Casa Masramon, the culmination of a domestic ideal of the Catalan nationality

Fig. 18 Projecte de la Casa Masramon, Olot. Alçats i anotacions per a diferents portes i finestres del segon pis, 1913. Llapis i tinta sobre paper, 34 × 64 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9520-26. Project for Casa Masramon, Olot. Elevations and Notes for Various Doors and Windows on the Second Floor, 1913. Pencil and ink on paper, 34 × 64 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9520-26.

Fig. 19 La saleta del segon pis de la Casa Masramon. Fotografia de l’Arxiu Mas, 1916. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona. The parlour on the second floor of Casa Masramon. Photograph from Arxiu Mas, 1916. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona.

131


132

Masó Interiors

Fig. 20 Banc de la saleta del segon pis de la Casa Masramon, c. 1914. Fusta i balca (originalment entapissat), 91,5 × 58 × 54 cm. Josep M. Arús Masramon, el Mallol. Bench in the parlour on the second floor of Casa Masramon, c. 1914. Wood and bulrush (originally upholstered), 91.5 × 58 × 54 cm. Josep M. Arús Masramon, El Mallol.

Fig. 21 Cadira de braços de la saleta del segon pis de la Casa Masramon, c. 1914. Fusta i balca (originalment entapissat), 91,5 × 146,5 × 54 cm. Josep M. Arús Masramon, el Mallol. Chair with armrests in the parlour on the second floor of Casa Masramon, c. 1914. Wood and bulrush (originally upholstered), 91.5 × 146.5 × 54 cm. Josep M. Arús Masramon, El Mallol.


La Casa Masramon, culminació d’un ideal domèstic de la “nacionalitat catalana” Casa Masramon, the culmination of a domestic ideal of the Catalan nationality

1

Sobre la biografia de Josep Maria Masramon, vegeu Josep M. Arús Masramon i Bernat Catllar, La Casa Masramon d’Olot (Girona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Demarcació de Girona, 2008), 5-6.

1

On the biography of Josep Maria Masramon, see Josep M. Arús Masramon and Bernat Catllar, La Casa Masramon d’Olot (Girona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Demarcació de Girona, 2008), 5-6.

2

Vegeu La Comarca, 15 de juny de 1918, i El Deber, 8 de novembre de 1913.

2

See La Comarca, 15 June 1918; and El Deber, 8 November 1913.

3

Vegeu Vida olotina, 5 de desembre de 1918; El Deber, 26 de juliol de 1913; El Deber, 22 de novembre de 1913, i Vida olotina, 13 de juliol de 1917.

3

See Vida olotina, 5 December 1918; El Deber, 26 July 1913; El Deber, 22 November 1913; and Vida olotina, 13 July 1917.

4

Arús i Catllar, 12.

4

Arús and Catllar, 12.

5

Ibíd., 7.

5

Ibíd., 7.

6

Jordi Falgàs, “Modernity and Tradition in Catalan Noucentisme: Rafael Masó’s Regionalist Architecture, 1911-1917” (Tesi doctoral, University of Wisconsin-Madison, 2011), 238-44.

6

Jordi Falgàs, “Modernity and Tradition in Catalan Noucentisme: Rafael Masó’s Regionalist Architecture, 1911-1917” (PhD diss., University of Wisconsin-Madison, 2011), 238-44.

7

Falgàs, Ibíd.

7

Falgàs, ibid.

8

Testimoni de Montserrat Pau recollit per Pau Lanao, Miquel Torns i Carme Vinyoles a “Masramon i la fàbrica de xocolata”, Rafael Masó, habitat (Girona: El Punt, 2007), 52.

8

Testimony of Montserrat Pau as told by Pau Lanao, Miquel Torns and Carme Vinyoles in “Masramon i la fàbrica de xocolata”, Rafael Masó, habitat (Girona: El Punt, 2007), 52.

9

Aquestes factures, en total 192, van ser donades per Josep M. Arús Masramon a l’AHCOAC-G. Vegeu Arús i Catllar, 28-46.

9

The invoices, 192 in all, were donated by Josep M. Arús Masramon to the AHCOAC-G. See Arús and Catllar, 2846.

10 Vegeu Annie Unland, Una amistat generosa i noble: cartes de Joan Baptista Coromina a Rafael Masó (1908-1919) (Alacant: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006), 180-204, 278-80, i Mariona Seguranyes, Una visió artística de l’Empordanet (Palafrugell i Girona: Ajuntament / Diputació, 2006), 46-60.

10 See Annie Unland, Una amistat generosa i noble: cartes de Joan Baptista Coromina a Rafael Masó (1908-1919) (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006), 180-204, 278-80; and Mariona Seguranyes, Una visió artística de l’Empordanet (Palafrugell and Girona: Ajuntament / Diputació, 2006), 46-60.

11 Carta de Coromina a Masó, 14 de setembre de 1914, publicada per Unland, 199.

11 Letter from Coromina to Masó, 14 September 1914, published by Unland, 199.

12 Tenim coneixement d’aquesta intervenció d’Aguilar per la factura que va presentar el 16 de març de 1915. Arús i Catllar, 36.

12 We know about the intervention by Aguilar on the ottoman from the invoice he submitted on 16 March 1915. Arús and Catllar, 36.

13 Els dos germans fan referència a aquest encàrrec en una carta que Raimon escriu al seu germà el 5 de febrer de 1914, parlant del “projecte Masó”. Vegeu Mariona Seguranyes, Francesc Vayreda, de l’impressionisme al Noucentisme a Catalunya (Girona: Museu de la Garrotxa / Diputació de Girona, 2013), 64-65.

13 Raimon Vayreda refers to this commission in a letter to his brother, 5 February 1914, speaking about the “Masó project.”  See Mariona Seguranyes, Francesc Vayreda, de l’impressionisme al Noucentisme a Catalunya (Girona: Museu de la Garrotxa / Diputació de Girona, 2013), 6465.

14 Narcís Comadira i Joan Tarrús, “Fidel Aguilar en les arts decoratives del Noucentisme”, Revista de Girona, 167 (1994): 78-81.

14 Narcís Comadira and Joan Tarrús, “Fidel Aguilar en les arts decoratives del Noucentisme”, Revista de Girona, 167 (1994): 78-81.

15 En l’article de 1994, Comadira i Tarrús van atribuir aquest relleu en guix d’una figura femenina a Fidel Aguilar, però més tard l’atribueixen a Coromina. Tarrús i Comadira, Rafael Masó. Arquitecte noucentista (Girona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Demarcació de Girona, 2007), 86. Jo també sóc partidària d’aquesta darrera atribució, per l’estètica del nu, sense una personalitat marcada. I, com hem pogut constatar, Coromina va participar activament en el modelatge de peces per a la casa. Vull agrair a Joan Tarrús la seva ajuda per revisar aquest dubte.

15 In the 1994 article, Comadira and Tarrús attributed this plaster relief of a female figure to Fidel Aguilar, but they attribute it later to Coromina. Tarrús and Comadira, Rafael Masó. Arquitecte noucentista (Girona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Demarcació de Girona, 2007), 86. I also support the latter attribution, because the nude lacks a distinct personality. Moreover, as we have seen, Coromina participated actively in modelling pieces for the house. I would like to thank Joan Tarrús for his help in discussing this question.

16 Josep Casamartina i Parassols, L’interior del 1900. Adolf Mas, fotògraf (Terrassa: Centre de Documentació i Museu Tèxtil, 2002), 124-25.

16 Josep Casamartina i Parassols, L’interior del 1900. Adolf Mas, fotògraf (Terrassa: Centre de Documentació i Museu Tèxtil, 2002), 124-25.

17 Vegeu Arús i Catllar, 23-24. Volem agrair a la família Costa Monteis les seves facilitats per accedir i fotografiar la casa.

17 See Arús and Catllar, 23-24. We would like to thank the Costa Monteis family for their help in accessing and photographing the house.

133


168

Masó Interiors

Fig. 5 Projecte de la Casa Casas, Sant Feliu de Guíxols. Proposta de decoració del paviment del vestíbul (I), 1914. Tinta sobre paper, 32 × 44 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9532-38. Casa Casas Project, Sant Feliu de Guíxols. Decoration Proposal for the Vestibule Paving (I), 1914. Ink on paper, 32 × 44 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9532-38.


Una vil·la encarada a mar per a Joan Casas i Arxer A villa facing the sea for Joan Casas i Arxer

Fig. 6 Projecte de la Casa Casas, Sant Feliu de Guíxols. Proposta de decoració del paviment del vestíbul (II), 1914. Tinta sobre paper, 31,5 × 43,5 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9532-39. Casa Casas Project, Sant Feliu de Guíxols. Decoration Proposal for the Vestibule Paving (II), 1914. Ink on paper, 31.5 × 43.5 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9532-39.

169


170

Masó Interiors

Fig. 7 Projecte de la Casa Casas, Sant Feliu de Guíxols. Proposta de decoració del paviment del vestíbul (III), 1914. Tinta i aquarel·la sobre paper, 32 × 43,5 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9532-40. Casa Casas Project, Sant Feliu de Guíxols. Decoration Proposal for the Vestibule Paving (III), 1914. Ink and watercolour on paper, 32 × 43.5 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9532-40.


Una vil·la encarada a mar per a Joan Casas i Arxer A villa facing the sea for Joan Casas i Arxer

Fig. 8 Projecte de la Casa Casas, Sant Feliu de Guíxols. Proposta de decoració del paviment del vestíbul (IV), 1914. Tinta i aquarel·la sobre paper, 32 × 44 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9532-41. Casa Casas Project, Sant Feliu de Guíxols. Decoration Proposal for the Vestibule Paving (IV), 1914. Ink and watercolour on paper, 32 × 44 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9532-41.

171

Profile for Ajuntament de Girona

Maso: interiors [llibre]  

Extracte del catàleg imprès de l'exposició "Masó: interiors", que es pot veure a Girona del 30 d'abril al 25 de setembre de 2016.

Maso: interiors [llibre]  

Extracte del catàleg imprès de l'exposició "Masó: interiors", que es pot veure a Girona del 30 d'abril al 25 de setembre de 2016.

Advertisement