Page 1

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

2012 m. VEIKLOS ATASKAITA Elena Jurevičienė Direktorė valdymui 2013 m. balandžio mėn. 17 d.


VUL SK dalininkai Sveikatos apsaugos ministerija 4.728.640,69 Lt Vilniaus universitetas 2.000 Lt


Reorganizavimas Bendrųjų VULSK ir filialų padalinių sujungimas: 1.1. Buhalterija nuo 2012-03-01 1.2. Viešųjų pirkimų skyrius nuo 2012-03-01 1.3. Transporto skyrius nuo 2012-05-01 2. Reorganizuotos maitinimo paslaugos Valkininkuose (suaugusiųjų ir vaikų padaliniuose), ILTL, Vaikų ligoninėje, valymo paslaugos ILTL – pagal sutartis perduota paslaugų teikėjams. ILTL vaistinė prijungta prie VULSK vaistinės. 3. Nauji pirkimai pradėti vykdyti, įvertinant visų filialų poreikius (komunalinės paslaugos, vaistai, medicinos priemonės ir kt.) . 4. Pradėtas informacinių technologijų skyrių jungimas. 5. Paruošti darbo pasiūlymai Centro filialo darbuotojams, planuojant CF perkėlimą. CF perkėlimas suplanuotas iki 2013-03-01. 6. Akušerijos ir chirurgijos korpusas perduotas SAM 2012-11-04, pastato panaudos sutartis tarp VULSK ir SAM pasirašyta 2012-12-16. 1.


2012 m. atlikti darbai (1) 1. Nagrinėtos aktyviojo gydymo paslaugų kodavimo pagal giminigų diagnozių grupių (DRG) metodą problemos, parengti pasiūlymai VLK ir SAM dėl intervencinės radiologijos, chemoterapijos, kraujo komponentų perpylimo apmokėjimo sistemos tobulinimo. 2. Pabaigta rengti ragenos transplantacijos programa, alerginių ir imuninių ligų dienos stacionaro paslaugų teikimo tvarka. 3. Dalyvauta rengiant ASPĮ kiekybinių ir kokybinių rodiklių rengimo (patvirtinta SAM įsakymu), dienos chirurgijos, ambulatorinių paslaugų ir kt. darbo grupių veikloje. 4. Įdiegta ir pradėta naudoti elektroninė vaistų užsakymų sistema ELI. 5. Parengti 96 KVS dokumentai: 45 darbo procedūros, 7 gydymo, 37 diagnostikos procedūrų, 3 kokybės vadovai, 4 darbo reglamentai. 6. Turėjome 30 išorinių patikrinimų (12 Vilniaus TLK, 5 VSC, 1 SAM dėl kraujo kokybės, 1 Valstybės kontrolės, 6 VASPVT, 4 VVKT, 1 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos depart.), esminių pažeidimų nenustatyta.


2012 m. įsteigti koordinaciniai centrai Eil.Nr.

Koordinacinio centro pavadinimas

Vadovas

1 . Respublikinis aterosklerozės, hipertenzijų ir metabolinių sutrikimų A. Laucevičius 2 . Respublikinis įgimtų širdies ydų V. Tarutis 3 . Širdies ir kraujagyslių vaizdinimo A.E. Tamošiūnas 4 . Endokrininių ligų pažangios diagnostikos ir gydymo V. Beiša 5 . Onkogenetikos ir paveldimo vėžio R. Janavičius 6 . Širdies nepakankamumo K. Ručinskas 7 . Prieširdžių virpėjimo A. Aidietis 8 . Neuroangiologijos D. Jatužis 9 . Minimaliai invazinės chirurgijos ir instrumentinių inovatyvių technologijų diegimo K. Strupas 10 . Įgimtų kraujagyslių anomalijų B. Vaišnytė 11 . Retųjų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos A. Utkus 12 . Klausos implantacijos E. Lesinskas 13 . Intersticinių plaučių ligų V. Šileikienė 14 . Pažangios terapijos, audinių bei ląstelių transplantacijos L. Griškevičius 15 . Pilvo medicinos, onkologijos ir transplantologijos K. Strupas 16 . HepatoPankreatoBilijinės chirurgijos ir transplantologijos K. Strupas


Projektai, vykdyti 2012 m. (1) • • • • • •

• •

Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra – pradţia 2012 m E. sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos prieţiūros įstaigose (SANTA-HIS plėtra) – pradţia 2012 m. Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema – pradţia 2012 m. Paţangios telemedicinos paslaugos – pradţia 2012 m Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikose Pozitronų emisijos tomografijos komplekso įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vaikų ligoninėje, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale VUL Santariškių klinikų Priėmimo skyriaus ir Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas


Projektai, vykdyti 2012 m. (2) •

• •

• • • • • • • •

Sveikatos prieţiūros įstaigose dirbančių specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų maţinimo, profesinės kompetencijos ugdymas (Kardiologijos mokymo projektas) BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų maţinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos prieţiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas Nr. VP32.1-SAM-01-V-01-001 VUL Santariškių klinikų filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės Ţvėryno stacionare sveikatos prieţiūros paslaugų gerinimas ir efektyvumo didinimas Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programa TB PAN-NET Kelių prieţiūros ir plėtros programa Urologijos, nefrologijos ir I-o operacinio bloko plėtra Pastatų grupės renovacija (Druskininkų saulutė) Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa (gyd. psichiatrai, BPS) Šeimos akademija-vaikų elgesio sutrikimų prevencija


Projektai, vykdyti 2012 m. (3) • • • • •

„VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Pediatrijos centro pastatų atitvarų ir inţinerinių sistemų modernizavimas“ „VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Chirurgijos centro pastatų atitvarų ir inţinerinių sistemų modernizavimas“ „Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra „Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje“ „Vaikų traumų centro infrastruktūros plėtra Vaikų ligoninėje VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių filiale“ Neomero - „Daugiacentrinio Europos tinklo įkūrimas siekiant įvertinti Meropenemo farmakokinetiką, saugumą ir efektyvumą gydant naujagimius, sergančius sepsiu ir bakteriniu meningitu“ (Europos Komisijos finansuojamas 7BP projektas) Arpec – Atsparumas antibiotikams ir jų skyrimas Europos vaikams (Antibiotic Resistance and Prescribing in European Children) (finansuojamas DG-SANCO Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų Generalinio Direktorato) „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Vaikų ligoninėje (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas), teikiančioje sveikatos prieţiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ (Nr. CH-7-SAM-02) „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos prieţiūros gerinimas Lietuvoje“


Stacionaro lovų fondo dinamika 2004 – 2012 m. 2500

ILT lig. Vaikų lig. Centro fil. VUL SK

2000

335

300

797

794

1500

283

266

1000

500

1003 1025

244

244

240

228

228

224

224

953

974

991

966

994

1017

994

0

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. (1286) (1291) (1197) (1218) (1231) (1194) (1222) (2373) (2312)


VUL SK darbuotojų struktūra 2012 m. (su filialais) 2011 m.–5157 darbuotojai: VUL SK–2500, CF–635, Vaikų ligoninė–1527, ILT ligoninė–396 , Patologijos centras–99 2012 m.–5090 darbuotojai: VUL SK–2609, CF–617, Vaikų ligoninė–1518, ILT ligoninė–254 , Patologijos centras–92 Patolog. c.

32

2000

ILT lig.

1,6%

Vaikų lig.

82 4,2% 1800

Centro fil.

593 30,3%

1600 1400 1200

34

26 2,1% 39 3,1%

1000

290 23,0%

800

154 12,2%

600 400

VUL SK

751 59,6%

121 8,6 %

216 11,0%

565 40,3% 1036 52,9%

12 2,6%

0

Slaugos specialistai (1959)

152 10,8%

70 15,0%

95 20,3%

291 62,2%

200

Gydytojai (1260)

2,4%

531 37,8%

Slaugytojo Kitas personalas padėjėjai (468) (1403)


Stacionare gydyt킬 pacient킬 dinamika 2004-2012 m. 90000 80000 70000

ILT lig. Vaik킬 lig Centro fil. VUL SK

3797

3877

27790 28291

60000 50000 40000

11320 11054 12857 11664 11294

11648

11455

35650 35832

35549

11422 11710

30000 20000

31154 32803 30059 32077

40591 42315

10000 0 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. (42 916) (43 741) (42 448) (44 225) (47 360) (47 480) (47 004) (83 498) (85 537)


1064 1332 1332 1179 1408 1394

Nefrologijos centras

Pulmonologijos ir alergologijos centras

Vidaus ligĹł centras

5370 5327 5416

6000

Kardiolog. ir angiol.centras

2416 2805 3505

2010 m. 2011 m. 2012 m.

Hematol.s, onkol.ir transfuz.centras

2778 2897 2964

2830 2714

3000

Neurologijos centras

1281

1121 1202 1194

FizinÄ—s med.ir reabilitacijos centras

1039 1063 1119

Hepatol., gastroent.ir dietol.centras

0

954 1113 1112

2000

Reumatologijos centras

4000

882 969 885

5000

Endokrinologijos centras

713 725 677

1000

Dermatovenerologijos centras

VUL SK terapijos profilio centruose 2010-2012 m. gydyti pacientai (be filialĹł)


0

Reanimacijos skyriai

5000

6717 7244 7200

4078 5083 6247

2942 3257 3162

2010 m. 2011 m. 2012 m.

Akių ligų centras

Pilvo chirurgijos centras

2231 2533 2580

4000

Ausų,nosies,gerklės ligų centras

Urologijos centras

6000

2027 2042 2118

7000

1719 1992 1990

8000

Širdies chirurgijos centras

1236 1460 1362

1000

II-as ginekologijos skyrius

2000

1158 1197 1185

3000

Kraujagyslių chirurgijos centras

VUL SK chirurgijos profilio centruose 2010-2012 m. gydyti pacientai (be filialų)


800

0

1598 1569 1552 1437 1543 1604 1494 1563 1628

Plastinės reknstr. ch. sk.

III pilvo chirurgijos sk.

Ortopedijos traumatologijos sk.

II vidaus l. diagn.sk

1343 1393 1372

I ginekologijos sk.

1334 1271 1285 1486 1430 1361

III reanimacijos skyrius

1200

1054

1588

2010 m. 2011 m. 2012 m. 1300

1800

Akušerijos sk.

816 829 832

200

II endokrinologijos skyrius

1000

733 717 829

1400

II gastroenetrologijos skyrius

672 737 654

1600

Krūtinės chirurgijos sk.

400

444 357 295

600

Naujagimių intensyvi terapija

Centro filialo skyriuose gydytų pacientų skaičius 2010-2012 m.


1131 1033 999 Neonatologijos c.

2011 m.

7000

2012 m.

933 952 903

8000

Vaiko raidos c.

1034 970

1263 934 1026

0

Vaikų onkohematologijos c.

1000

Vaikų akių ligų c.

3124 2296 2272

2271 2568 2300

1737 1717 1511

2000

Vaikų intens. terapijos ir anestezijos c.

Vaikų ausų, nosies, gerklės ligų c.

Fizinės med.ir reabilitacijos c.

4610

4576

4057 3769 3509 2850 2738 2633

3000

Vaikų pulmonologijos ir alergologijos c.

Vaikų ortopedijos traumatologijos c.

4000

3459

5000

Vaikų chirurgijos c.

9000

Pediatrijos c.

10000

8652 8851 8955

Vaikų ligoninės skyriuose gydytų pacientų skaičius 2010-2012 m. 2010 m.

6000


PASTABA: Vaikų tuberkuliozės skyrius nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.perkeltas į VUVL 12 3

16 8

16 1

17 3

16 6

1600

Vaikų tuberkuliozės skyrius*

Ftiziochirurgijos skyrius

27 4 19 5

15 2

200

Atsparios tuberkuliozės skyrius

RITS (infekcinių ligų)

36 0

400

53 2

600

RITS (tuberkuliozės)

59 7

63 5

800

Suaugusiųjų tuberkuliozės skyrius

1200

10 47 11 11

16 57 16 23

1800

Antrasis infekcinių ligų skyrius

Pirmasis infekcinių ligų skyrius

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės skyriuose gydytų pacientų skaičius 2011-2012 m. 2011 m.

2012 m.

1400

1000

0


VUL SK stacionare 2012 m. gydyti pacientai pagal TLK

Klaipėdos TLK; 1956; 2,3%

Šiaulių TLK; 3516; 4,1%

Panevėžio TLK; 9803; 11,5%

Kauno TLK; 3533; 4,1% Vilniaus TLK; 66606; 78,0%


58 89 0 51 70 96

62 31 3

56 84 3 46 20 23

41 49 39

52 86 1 38 20 79

61 65 7 36 52 27

57 24 1 33 25 31

100000

34 31 87

200000

31 13 47

300000

42 39 5

400000

52 84 7

500000

58 83 5

600000

49 94 76

700000

16 36 82 73 79 0

ILT lig. Vaik킬 lig. Centro fil. VUL SK

800000

18 58 331 46 23

Ambulatorini킬 apsilankym킬 dinamika 2004-2012 m.

2011 m. (766 798)

2012 m. (794 955)

0 2004 m. (353 742)

2005 m. (396 034)

2006 m. (389 772)

2007 m. (426 884)

2008 m. (434 490)

2009 m. (473 774)

2010 m. (518 866)


VUL SK amb. konsultacijos pagal lygius 2008-2012 m. 2008 m-243 812, 2009 m.–256 464, 2010 m.–275 095, 2011 m.–444 601, 2012m.-451 560

160000

18 17 13

ILT lig.

16 88 32

Vaikų lig.

16 36 87

Centro fil.

15 55 39

180000

VUL SK

16 61 69

200000

96795

120000

74 61 2

III lygio konsultacijos 2008 m.

III lygio konsultacijos 2009 m.

III lygio konsultacijos 2010 m.

III lygio konsultacijos 2011 m.

0

0

0 II lygio konsultacijos 2012 m.

13 73 9

80 62 1 II lygio konsultacijos 2011 m.

20 17 9

II lygio konsultacijos 2010 m.

21 29 5

II lygio konsultacijos 2009 m.

21 99 2

15 51 3

II lygio konsultacijos 2008 m.

22 16 1

15 50 8

20000

16 33 6

40000

23 81 1 38562 18603

52 79 5

49 77 6

80000

20 56 5 38221 19388

74 60 0

100000

60000

100520

140000

III lygio konsultacijos 2012 m.


VUL SK ambulatorinių konsultacijų (su papildomomis paslaugomis) skaičius pagal TLK 2012 m.

Šiaulių TLK; 12365; 2,4% Klaipėdos TLK; 6006; 1,2%

Panevėžio TLK; 44205; 8,6%

Kauno TLK; 12828; 2,6% Vilniaus TLK; 435665; 85,2%


0,0%

88,2%

Kardiologijos ir angiol.centras

Plastinės ir rekonstrukc.ch.centras

Krūtinės chirurgijos centras

83,9%

89,2%

90,4%

90,0%

114,7%

140,0%

Hematol.onkolog.ir transfuz.centras

Urologijos centras

Pulmonologijos centras

89,5% 98,1%

120,0%

Vidaus ligų centras

88,4%

87,8%

Dermatovenerologijos centras

Nefrologijos centras

86,4%

83,7%

81,5%

81,1% 91,9%

79,7% 61,5%

74,7%

74,0%

73,6% 88,7%

89,6%

Reumatologijos centras

Fizinės med.ir reabil.centras

Nervų ligų centras

Hepatol.gastroenter.ir diet.centras

Reanimacijos skyriai

Akių ligų centras

Širdies chirurgijos centras

Pilvo chirurgijos centras

66,1% 62,0%

20,0%

Moters fiziologijos ir patol.centras

40,0%

64,6%

64,3%

100,0%

Endokrinologijos centras

Ausų,nosies,gerklės ligų centras

60,0%

57,8%

80,0%

Kraujagyslių chirurgijos centras

VUL Santariškių klinikų stacionaro lovos užimtumas (%) 2012 m. 2011 metais – 291,4d.; 79,6% (VUL SK – 312,9d.;85,7% , CF – 312,0d.;85,4%) 2012 metais – 281,4d.; 76,8% (VUL SK – 302,4d.;82,6% , CF – 304,0d.;85,4%)

VUL SK Centro filialas


87,6%

ILT lig.

Tuberkuliozės skyriai

82,4%

80,3%

80,7%

76,6%

70,1%

79,3%

100,0%

Infekcinių ligų skyriai

35,9%

40,0%

Reanimacijos (RTIUL) skyriai

Pediatrijos c.

Vaikų pulmonologijos ir alergologijos c.

Neonatologijos c.

Vaiko raidos c.

53,0%

60,2%

90,0%

Vaikų ausų, nosies, gerklės ir akių ligų c.

Vaikų akių ligų c.

Vaikų ortopedijos traumatologijos c.

49,9%

48,2%

50,0%

Vaikų intens. terapijos ir anestezijos c.

Vaikų chirurgijos c.

70,0%

63,0%

80,0%

Vaikų onkohematologijos c.

51,0%

60,0%

Fizinės med.ir reabilitacijos skyriai

VUL SK filialų stacionaro lovos užimtumas (%) 2012 m. 2012 metais – 281,4d.;76,8% VUL SK – 302,4d.;82,6% , CF – 304,0d.; 83,2%, Vaikų lig. – 236,2d.;64,5% , ILT lig. – 312,9d.;85,5%

Vaikų lig.

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%


Krūtinės chirurgijos centras

Plastinės chirurgijos centras

5,3 10,7

12,9

11,9

18,8

20,0

Reabilit.fizinės ir sporto medi.centras

9,6

12,0

Širdies chirurgijos centras

8,3

7,9

7,8

7,6 7,7

7,2

9,9

14,0

Dermatovenerologijos centras

Nefrologijos centras

Nervų ligų centras

Pulmonologijos centras

Hematologijos, onkol.ir transfuz.centras

Hepatol.,gastroenter.ir dietologijos centras

Reumatologijos centras

6,8

10,0

Vidaus ligų centras

6,1 6,9

5,7 5,2

5,4

5,3

8,0

Endokrinologijos scentras

Pilvo chirurgijos centras

Kardiologijos ir angiologijos centras

Urologijos centras

4,2

3,4 3,5

6,0

Kraujagyslių chirurgijos centras

Moters fiziologijos ir patologijos centras

16,0

2,7

18,0

Ausų,nosies,gerklės ligų centras

2,6 2,4

4,0

Reanimacijos skyriai

1,5

2,0

Akių ligų centras

VUL SK stacionaro pacientų vidutinis gydymo laikas 2012 m. 2010 m. – 6,8 d. (su reab.sporto ir fiz.med. centru – 7,21 d.) 2011 m. – 7,3 d. (su reab.sporto ir fiz.med. centru – 8,00 d.) 2012 m. – 6,8 d. (su reab.sporto ir fiz.med. centru – 7,50 d.) VUL SK – 6,12 d.(su reab.sporto ir fiz.med.c. – 6,9 d.); Centro filialas – 3,6 d.

VUL SK Centro fil.

0,0


80,0

Tuberkuliozės skyriai

1,7 Infekcinių ligų skyriai

Reanimacijos (RTIUL) skyriai

16,6

Fizinės med.ir reabilitacijos skyriai

12,6 13,3

Neonatologijos c.

8,3

Vaiko raidos c.

20,0

Vaikų pulmonologijos ir alergologijos c.

4,1

Vaikų onkohematologijos c.

3,9

Vaikų ortopedijos traumatologijos c.

4,0

Pediatrijos c.

3,5

Vaikų akių ligų c.

2,6

Vaikų chirurgijos c.

1,7

Vaikų ausų, nosies, gerklės ligų c.

10,0

Vaikų intens. terapijos ir anestezijos c.

VUL SK filialų stacionaro pacientų vidutinis gydymo laikas 2012 m. – 6,8 d. (su reab. sporto ir fiz. med. centru – 7,5 d.) Vaikų ligoninė – 5,5 d.(su reab. sporto ir fiz. med.centru – 6,6 d.).; ILT ligoninė – 21,36 d.(be TBC skyrių 5,04d.)

2012 m. Vaikų lig.

2012 m. ILTL

72,6

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

18,7 5,7

0,0


Mirštamumas 2004 - 2012 m. 2,5

2

1,96

1,93 1,78

1,5

1,3

1,4

2,1

2,0 1,92

VUL SK Centro filialas Vaikų ligoninė ILT ligoninė

2,26 2,03 1,96

1,85 1,8 1,78 1,74 1,73 1,73 1,57

2,00 1,48

1

0,5

0,16

0,15

0 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. (Bendras- (Bendras- (Bendras- (Bendras- (Bendras- (Bendras- (Bendras- (Bendras- (Bendras1,8) 1,7) 1.9) 1.96) 1,79) 1.7) 1.82) 1.18) 1.16)


VUL SK atliktos žmogaus organų transplantacijos 2008 – 2012 m. 180 160 140

167

2008 metai 2009 metai 2010 metai 2011 metai 2012 metai

127 123

120

117 102

100 80

62 60

50

37

40 20

50 53

76 8

27 2728 19 18 4 5

4

75 8 9 7

1 33 5

0 Širdies transplantacijos

Dirbtinės širdys

Inkstų transplantacijos

Ragenos transplantacijos

Kaulų čiulpų transplantacijos

Kepenų transplantacijos

4 3 13

0

Kasos transplantacijos


Molekulinės patologijos tyrimai

VPC autopsiniai tyrimai

VPC citopatologiniai tyrimai

VPC biopsinės ir operacinės medţ. tyrimai

Medicininės genetikos centras

Molekulinės diagn.lab.

Kraujo perpylimo lab.

Klinikinės imunolog. lab.

982

105 91 95

56877 57395 62214

37654 41916 41074

67305 53279

16555 24073 28952

135529 167388 183807

22603 21321 18744

101802

88358 91341

200000

Mikrobiologijos lab.

400000 285403 327226 350663

972084 1071755

1000000

Hematolog.ir bendr.citologijos lab.

828749

1200000

Biochemijos lab.

VUL SK atlikti tyrimai 2010 - 2012m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

800000

600000

0


Priėmimo skyriaus ambulatorinės paslaugos 2009 m. buvo 29 591 apsilankymas (iš jų - 23 264 konsultacijos) 2010 m. buvo 36 854 apsilankymai (iš jų - 28 867 konsultacijos) 2011 m. buvo 42 149 apsilankymai (iš jų - 32 239 konsultacijos) 2012 m. buvo 104 178 apsilankymai (iš jų –65 910 konsultacijos) 120000

ILTL Vaikų lig. Centro fil. VUL SK

2083 100000

80000

60667

1949

60000

33353 40000

11027 20000

12437

11879

17851

9646

9167

20210

22593

21441

Konsultacijos 2010 m.

Konsultacijos 2011 m.

Konsultacijos 2012 m.

8657

11740 25827

29712

29549

9167 14097

0

Apsilankymai 2009 m.

Apsilankymai 2010 m.

Apsilankymai 2011 m.

Apsilankymai 2012 m.

Konsultacijos 2009 m.


2012 m. veiklos vertinimo rodikliai Rodiklis

Planas

Faktas

Finansinis veiklos rezultatas

0 (nenuostolinga)

- 7.105,4 tūkst. Lt

Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis

Neviršyti 60 procentų

DU su SODRA 226.219,7 tūkst. Lt 50,4 procento

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

Neviršyti 2 procentų nuo DU fondo

2.566 tūkst. Lt 1,1 procento

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas

Dalyvauti ne < kaip 5 projektuose Pradėti ne < kaip 1 naują projektą

Kartu su filialais vykdomi 28 projektai Pradėti 4 nauji projektai

Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis Pacientų skundų tendencijos

Ne mažiau 70 procentų pacientų, gerai vertinančių įstaigos paslaugas Ne daugiau 0,25 procento pacientų

VULSK – 89 proc., skundų 0,037 proc. Vaikų lig. – 96 proc., skundų 0,039 proc. ILTL – 78 proc.

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis

Plėtoti KVS, aprašant naujas diagnostikos ir gydymo procedūras Kraujo centro ISO resertifikavimas

Parengti 96 KVS dokumentai Pasirengta kraujo centro resertifikavimui

Darbuotojų kaita įstaigoje

Iki 1 procento (neįskaitant reorganizavimo ir rezidentų)

VULSK – priimta 198, atleista 129 Vaikų lig. – priimta 119, atleista 101 ILTL - atleista 38

IT diegimo ir vystymo lygis

Palaikyti esamą lygį, išplečiant IT technologijas į filialus

Pradėta ELI plėtra į Vaikų lig. ir ILTL

Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika

Didėjimas

Suteikta amb. paslaugų 794.955, 2011 m. 766.798


Veiklos planas 2013 m. 1. Bendradarbiauti su SAM ir VLK tobulinant aktyvaus gydymo paslaugų, ambulatorinių paslaugų, transplantacijos įkainius; 2. Atsižvelgiant į finansavimą, plėsti dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorines paslaugas, inicijuoti jų nomenklatūtos išplėtimą (diagnostinė intervencinė kardiologija ir kt.); 3. Aktyviai dalyvauti SAM darbo grupių veikloje; 4. Optimizuoti kaštus, racionaliai naudoti įrangos, personalo ir kt. išteklius: 4.1. Tęsti filialų bendrųjų tarnybų jungimą, (IT, Medicininės technikos, Medicininio audito, Infekcijų kontrolės, Klinikinės radiacinės saugos skyriai ir kt.); 4.2. Vykdant bendrus pirkimus (maitinimas, skalbimas, komunalinės paslaugos, vaistai, medicinos priemonės ir kt.) 4.3. Racionaliai išnaudoti patalpas; 5. Įvykdyti Centro filialo perkėlimą 2013 m., integruojant į VUL SK;


Veiklos planas 2013 m. (tęsinys)

6. Vykdyti investicinius projektus, teikti paraiškas naujiems ES ir kt. projektams; 7. Plėtoti kokybės vadybos sistemą (atnaujinti darbo reglamentus, parengti naujų centrų ir skyrių KVS dokumentus); 8. Įvykdyti Perinatologijos centro ir Akušerijos ir ginekologijos klinikos perkėlimą iš VMKL į VUL SK. Inicijuoti atitinkamų teisės aktų pakeitimus. 9. Optimizuoti terapinių pacientų srautų valdymą. 10. Pradėti naujo Vaikų ligoninės korpuso statybą.


Planuojami 2013 m. veiklos vertinimo rodikliai Rodiklis

Planuojamas rezultatas

Finansinis veiklos rezultatas

0 (nenuostolinga)

Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis

Neviršyti 60 procentų

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

Neviršyti 2 procentų nuo DU fondo

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas

Dalyvauti ne mažiau kaip 5 projektuose Pradėti ne mažiau kaip 1 naują projektą

Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis Pacientų skundų tendencijos

Ne mažiau 70 procentų pacientų, gerai vertinančių įstaigos paslaugas Ne daugiau 0,25 procento pacientų

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis

Plėtoti KVS, aprašant naujas diagnostikos ir gydymo procedūras Kraujo centro ISO resertifikavimas

Darbuotojų kaita įstaigoje

Iki 10 procentų (neįskaitant reorganizavimo ir rezidentų)

IT diegimo ir vystymo lygis

Palaikyti esamą lygį, išplečiant IT technologijas į filialus

Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika

Didėjimas, atsižvelgiant į finansavimą

Veiklos ataskaita 2012