Meremees. Veeteede Teataja. 2021 4/4

Page 36

UUDISED

Käivitus digitaalne meremeeste infosüsteem Mee lis Zujev, Laura Tam meorg

Merendust on peetud konservatiivseks ning aeglaselt muutuvaks valdkonnaks, kuna laevadki on suured ning liiguvad muude liikumisvahenditega võrreldes suhteliselt aeglaselt. See aga ei tähenda, et muutused ja innovatsioon ei oleks merenduses teretulnud. Viimased 3 aastat on tõsiselt mõeldud selle peale, kuidas muuta mereriigi kuvandit kaasaegsemaks ning inimestele lähedasemaks. Ühe tegevusena võeti selge suund viia keerulised ja suurt administratiivset ajakulu nõudvad tegevused digitaalsele platvormile, mis võimaldab nii laevaomanikel kui ka meremeestel endaga seotud andmeid hallata ning tegevusi sooritada läbi kaasaaegse iseteeninduskeskkonna interneti vahendusel. 1. novembril 2021 käivitaski Transpordiamet digitaalse meremeeste infosüsteemi, mis võimaldab meremeestel ja neile dokumente väljastavatel osapooltel suhelda üksteisega senisest oluliselt mugavamalt ja kiiremini. Meremeeste infosüsteem kujutab endast veebipõhist menetlussüsteemi, kus meremehed saavad esitada erinevaid taotlusi ning hoiustada oma kvalifikatsioonidokumente. Keskkond on loodud eesmärgiga edendada digitaalsete meresõidudokumentide väljaandmist. Süsteemi peamisteks kasutajateks on meremehed, Transpordiameti diplomeerimise osakonna spetsialistid, aga ka välised osapooled nagu õppeasutused, tervishoiutöötajad ning tööandjate esindajad. Kokku muudab uus süsteem elu lihtsamaks ligikaudu 21 000 inimesel, kel pole vaja enam oma dokumente paberkujul esitada. Lahendus on suunatud meremeestele, kes perioodiliselt või harvem vajavad uusi dokumente aktiivseks töötamiseks merel. Siia alla kuuluvad nii kvalifikat-

36

siooni tõendavad dokumendid kui ka meresõidu praktikat tõendavad dokumendid ja sündmused. Süsteem on loodud andmete põhisena, mis tähendab seda, et kui meremehe mingid eeldused on kvalifikatsiooni tõstmiseks täidetud, siis neid andmeid teist korda enam esitama ei pea. Samuti võib meremees perioodiliselt teha süsteemi sissekandeid oma sõitude ja töökogemuse kohta. Välislaevadel sõitvatele meremeestele mõeldes on kõik süsteemi poolt väljastatud dokumendid varustatud ka QR-koodiga, mis muudab nende kontrollimise kiiremaks ja lihtsamaks. Uues süsteemis on meremehel täielik voli ise määrata, kellele ta oma andmeid avaldada soovib. Menetluste raames on kindlasti ametnikele seadusest tulenev õigus meremehe andmeid töödelda, kuid ka partnerid nagu töötervishoiuarstid või õppeasutused saavad süsteemis kontrollida meremeeste isikusamasust ning lisada vajalikke andmeid vastavalt oma pädevusvaldkonnale.

Foto: Transpordiamet

Veeteede TEATAJA nr 4 2021 (125)

Meremeeste infosüsteem asub aadressil https://meremees.transpordiamet.ee. Juba täna on meremeeste infosüsteem X-tee vahendusel liidestatud nii Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti rahvastikuregistri kui ka teiste riiklike andmebaasidega. Lähiajal liidestub see sarnaselt maismaasõidukite juhtidele suunatud Transpordiameti e-teenindusele ka tervise infosüsteemiga. Siinkohal aga ei pea kartma, et keegi varjatult mingisuguseid andmeid kogub, sest meremeeste infosüsteemis on juurutatud ka andmejälgija funktsionaalsus, mille raporteid saavad kõik riigiportaali kasutajad ise jälgida. Meremeeste infosüsteemi loomine läks maksma 407 000 eurot, mida 85% ulatuses finantseeris Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF). Töid teostas AgileWorks AS.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.