Page 14

INDUSTRY NEWS ›

LOGISTICS

DHL Announces €335 Million Expansion of its Strategic Central Asia Hub in Hong Kong Juthamart Nawwarad

เมือ่ เร็วๆ นี้ บริษัท DHL Express ผู้ให้บริการ

ขนส่งด่วนระหว่างประเทศชั้นน�ำของโลก ได้ ประกาศเพิ่ ม มู ล ค่ า การขยายศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร Central Asia Hub (CAH) เพิม่ เติมอีก 355 ล้าน ยูโร ร่วมกับการท่าอากาศยาน Hong Kong โดย แผนการขยาย CAH ในครั้งนี้จะท�ำให้มูลค่ารวม ส�ำหรับก่อตัง้ ศูนย์กลางการปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญแห่ง นี้มีมากถึง 520 ล้านยูโร ซึ่งถือเป็นการลงทุน ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ที่

มากที่สุดของ DHL Express ทัง้ นี้ แผนขยาย CAH เป็นผลมาจากสถิตกิ าร ขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยปีละ 12 เปอร์เซ็นต์ ตลอดช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา โดยศูนย์กลาง แห่งใหม่นี้จะท�ำหน้าที่เป็นหนึ่งในสามศูนย์กลาง ระดับโลกของ DHL Express และเป็นศูนย์กลาง ของเครือข่ายบริการประจ�ำภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ โดยสามารถบริหารจัดการสินค้าได้มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้าทัง้ หมดในภูมภิ าคนี้

Mr. Ken Allen ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั DHL Express กล่าวว่า “จากคาดการณ์ การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ทั่วโลกและ ภายในเขตการค้า Intra-Asia ที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ DHL มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้แก่ทั้งบริการและเครือข่ายทั่วโลกของเรา การ ขยายศูนย์ CAH ใน Hong Kong ไม่เพียงจะ ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟกิ ของเราเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั ช่วย สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ที่ ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการค้าทัว่ โลก อีกด้วย” โดยการขยาย CAH ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะ ด�ำเนินการปรับปรุงระบบจัดการสินค้า ซึง่ จะช่วย พั ฒ นาการท� ำ งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และเพิม่ ขีดความสามารถในการจัดการสินค้าของ ศูนย์ปฏิบัติการ ที่จากเดิมสามารถจัดการสินค้า ได้ราว 75,000 ชิ้นต่อชั่วโมง เป็น 125,000 ชิ้น ต่อชั่วโมง และเมื่อแผนการขยายศูนย์เสร็จสิ้น คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการสินค้าได้มากขึ้น ปีละ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มขึ้นเป็น 1.06 ล้าน ตันต่อปี

LOGISTICS

CEVA Opens New UK Pharma Facility Chatchaya Jianswatvatana

CEVA บริษทั ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ชนั้ น�ำ ได้เปิด

ศูนย์รับจัดการสินค้าแห่งใหม่ ขนาด 132,000 ตารางเมตร ใน Redditch โดยการเปิดศูนย์แห่ง ใหม่ นี้เ ป็ นการลงทุ น เพื่ อ ขยายการรองรั บ อุ ตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริการ ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจสินค้าเพื่อสุขภาพของ CEVA การเปิ ด ศู น ย์ รั บ จั ด การสิ น ค้ า แห่ ง ใหม่ ใ น West Midlands ครอบคลุมถึงการติดตัง้ ระบบไฟ

14  AIRFREIGHT LOGISTICS › December 2017 › Issue 156

แบบ LED และการติดตั้งระบบ HVAC ซึ่งเป็น ระบบท�ำความร้อน ระบบหมุนเวียนอากาศ และ ระบบเครื่องปรับอากาศ ซึ่งระบบ HVAC ช่วยให้ พื้นที่จัดเก็บสินค้ามีการควบคุมอุณหภูมิอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการจัด เก็บสินค้าประเภทเวชภัณฑ์ รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ จัดเก็บสินค้าซึ่งสามารถจัดเก็บสินค้าเฉพาะทาง ซึ่งต้องมีการจัดเก็บในอุณหภูมิระหว่างสองถึง แปดองศาเซลเซียส โดยศูนย์รับจัดการสินค้าแห่งใหม่ ได้รับการ รับรองจากองค์กร Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency ซึง่ เป็นการรับรอง ถึงความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรับซัพพลายเชนของสินค้าเภสัชภัณฑ์อย่างมาก

Airfreight Logistics - 156  
Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Advertisement