Page 1

02 maart 2013

Marco Klaver:

“Hét moment dat je je als lid kunt laten horen” Agrifirm Ledendagen pagina 6 - 9

schakel in succes voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij

Nieuwe bladmeststoffen voor fruitteelt pagina 17 - 18

Veehouders combineren weidegang en melkrobot pagina 20 - 21


2012: groei in een lastige markt

In dit nummer Winst Agrifirm groeit in 2012 Abemec: “Groot in organisatie, klein in contact”

3 4

2012 was voor veel van onze leden een moeizaam jaar. De prijsstijging van grondstoffen, werd maar beperkt goed gemaakt door prijsstijgingen aan de afzetkant.

Kritische vragen, een knipoog en inspirerende verhalen

Veel veehouderijen kregen daardoor te maken met druk

6

op resultaten en liquiditeit. In de plantaardige sectoren zijn over het algemeen goede resultaten geboekt, juist door hogere opbrengstprijzen van graan en andere akkerbouwproducten. Door deze ontwikkelingen zag

Succesvol aardappelproject in Burundi ‘Gehalte organische stof is rode draad’

10 11

Agrifirm haar werkkapitaalgebruik sterk toenemen. De resultaten van de bedrijven binnen de Agrifirm Group zijn per saldo gestegen. De ledenbedrijven Agrifirm Plant

Akkerbouwers bezoeken elk jaar proeven van Agrifirm

12

en Agrifirm Feed lieten naast marktaandeelgroei een kleine groei van het bedrijfsresultaat zien. De overige bedrijven in de Group lieten een wisselend maar per saldo positief beeld zien.

Ecologische oplossing onkruidbestrijding Producten franco aan huis leveren

14 15

De netto winst van de totale Agrifirm Group kwam, met 21,1 miljoen euro, op begroting uit. Aan klantenkorting en Ledenvoordeel wordt 13, 3 miljoen euro aan

‘De nieuwe bladmeststoffen lijken ons wel wat’

16

Uniek onderzoek gebreksziekten in prei

18 19 20

de leden/klanten uitbetaald. Deze uitkeringen zijn mogelijk door de goede resultaten van in de nietleden­bedrijven in Nederland en vooral het buitenland. De doelstellingen voor 2013 zijn ambitieus. Agrifirm

Nieuw: Agrifirm Feed WeideKompas ‘Weidegang is gewoon goed voor de koe’

wil verder groeien in marktaandeel, kwaliteit van producten en diensten. Daarnaast willen we de financiële resultaten van niet-leden bedrijven verbeteren. Tegelijk en bovenal hopen we dat het u op uw bedrijven

Gestructureerde aanpak levert resultaat op

22

goed zal gaan. Dat de technische en economische resultaten het komende jaar daar waar mogelijk zullen verbeteren. Het is onze ambitie om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.

‘Optimaal voldoen aan behoefte van de hen’ Optimum Vita, concept voor vleeskuikens Samenspel

25 26 28

 on Loman T voorzitter hoofddirectie Agrifirm Group

2

schakel in succes maart 2013


Winst Agrifirm groeit in 2012 naar 21,1 miljoen euro Agrifirm heeft in 2012 de winst naar 21,1 miljoen euro zien groeien. In 2011 bedroeg de winst 10 miljoen euro. De verbetering van het resultaat is het gevolg van een aantal ontwikkelingen, onder andere de betere resultaten van de ledenbedrijven Agrifirm Feed en Agrifirm Plant. Dit verbeterde resultaat komt groten-

het voorgaande jaar. De veevoeder­

deels tot uiting in betere condities voor

ondernemingen van Agrifirm hebben

de leden/klanten, conform de afspraken

extra aandacht moeten besteden

binnen de coöperatie.

aan het voorkomen van oplopende

Ook groeiden de resultaten van onder

debiteurenstanden als gevolg van de

andere dochterondernemingen

slechte financiële positie van veel

Nuscience en Agrifirm Belgium en

veehouderijbedrijven.

verbeterden de resultaten van de

De hogere winst van Agrifirm leidt tot

minderheidsdeelnemingen. Dochter­

een Ledenvoordeel van 0,75 procent van

ondernemingen in de divisies

de ledenomzet in 2013. In totaal gaat het

Co-Producten en Services noteerden

om een bedrag van ongeveer 10 miljoen

in 2012 lagere resultaten dan in

euro, dat begin 2014 wordt uitgekeerd.

Een gezond resultaat met minder fosfaat Agrarisch ondernemers hebben te maken met steeds strengere regelgeving op het

verschot terug te dringen. Dit naar aan-

gebied van fosfaat. Agrifirm Feed en Agrifirm Plant zetten zich in om ondernemers

leiding van de te hoge fosfaatproductie

hierbij te ondersteunen en het fosfaatoverschot terug te dringen.

en de opdracht van de overheid om de productie te verlagen.

Voor het terugdringen van het fosfaat-

fosforvoeders en -mineralen. Ook is in

Ook in de plantaardige sectoren is fosfaat

productie zijn sectorale doelstellingen

een aantal andere gangbare voersoorten

een actueel thema. Telers hebben te

beschreven in het convenant voerspoor

het fosforgehalte terug­geschroefd.

maken met strenger wordende gebruiks­

van Nevedi en LTO. Agrifirm Feed reali-

Uitgangspunt is een optimaal technisch

normen voor fosfaat. Daarbinnen willen

seerde vorig jaar een verlaging van bijna

resultaat voor de veehouder. Dat wil

ze de planten toch optimaal voeden en de

1 miljoen kilo fosfaat.

zeggen dat het terugbrengen van fosfor­

bodemvruchtbaarheid op peil houden.

Hieraan ligt een mix van maatregelen

gehaltes in voer altijd op een verant-

Onderzoek van Agrifirm Plant is daar

ten grondslag. Allereerst stimuleert

woorde manier gebeurt: efficiënt (lage

op gericht. Agrifirm Plant zoekt naar

Agrifirm veehouders om deel te nemen

kosten), met behoud van een goede dier-

slimme oplossingen om binnen de

aan BEX (bedrijfsspecifieke excretie).

gezondheid en ­productie.

krapper wordende ruimte toch een

Dat leidt tot een bewuste inzet van

Dit sluit aan bij het convenant voerspoor,

optimale opbrengst en bodemvrucht-

mineralen. Daarnaast heeft Agrifirm

waarin Nevedi en LTO doelstellingen

baarheid te bereiken en behouden.

in haar assortiment speciale laag netto

hebben omschreven om het fosfaato-

schakel in succes maart 2013

3


Hans Quint, directeur van Abemec:

‘Wij zijn groot in organisatie, klein in contact’ Abemec, dochteronderneming van Agrifirm, is al lang niet meer

duidelijke meerwaarde zijn voor onze

een landbouwmechanisatiebedrijf alleen. Al een aantal jaren

klant. Centraal staat daarbij dat we de

werken ze op het hoofdkantoor in Veghel, en 18 werkplaatsen

klant willen ontzorgen.”

door heel Nederland, aan één belangrijk doel: het ontzorgen van

Service Totaal Plan

de klant.

Quint noemt een aantal voorbeelden wat Abemec precies bedoelt met ontzorgen. Het eerste is het Abemec

4

schakel in succes maart 2013

Hans Quint, directeur van Abemec, legt

Service Totaal Plan. Naast de verkoop

uit: “De afgelopen jaren hebben we de

van landbouwmachines biedt Abemec

omslag gemaakt van verkoop­gerichte

klanten de mogelijkheid een 4-sterren

organisatie naar service­gerichte organi-

servicepakket aan te schaffen. Ster 1 is

satie. We willen voor de klant meer zijn

financieren, ster 2 is een verzekering,

dan alleen maar een dozenschuiver die

ster 3 is een onderhoudscontract. De

een product van een fabriek koopt en

laatste ster is de combinatie van de

het aflevert bij de klant. Wij willen van

onderdelen. Klanten kunnen voor één


of loonwerker, kost hem geld. Wij gaan

voor de fruitteelt. Deze 3-rijige spuit is

daarom steeds vaker de machines

uniek omdat een systeem heeft om

repareren op locatie. Dat scheelt klanten

gewasbeschermingsmiddelen te be­

tijd en geld en de klant kan precies zien

sparen. Het nieuw ontwikkelde lucht-

wat we aan de machine sleutelen.”

circulatiesysteem bespaart zo’n 50 tot

Intern vraagt deze verschuiving van

75 procent aan gewasbeschermings-

werkplek best veel van de monteurs.

middelen. Op dit moment werken we

Quint: “We beseffen dat we op de

ook aan de ontwikkeling van een zelf­

vestigingen enorm veel flexibiliteit

rijdende trekker met een landbouwspuit.

“Elk uur dat een machine weg is van het erf van de boer of loonwerker, kost hem geld.” vragen van de medewerkers. Wij kunnen

In principe kan de klant de trekker

alleen maar flexibel naar de klant zijn als

programmeren en de trekker spuit zo’n

onze medewerkers dat ook zijn. Eerder

10 hectare. De trekker meldt zich ver-

was het zo dat de monteur een vaste

volgens als hij klaar is. Dat is één van de

werkplek had, dat is nu steeds minder

innovaties die voor dit jaar op de rol

vaak het geval. Het is niet zo dat ze elke

staan. Dit laatste project is een samen-

dag op een andere vestiging werken,

werking met Fendt en KWH.”

maar ze worden wel gestimuleerd om

<

Hans Quint, directeur van Abemec.

hun kennis daar in te zetten waar het

Landelijk netwerk

nodig is. Dat gaat steeds beter, mede-

Abemec heeft haar werkgebied voor­

werkers zien de positieve kant ervan en

namelijk onder de grote rivieren, met als

het maakt het werk veel afwisselender.”

uitzondering de vestiging in Groningen. Maar als het aan Quint ligt, zal Abemec

Innovatieve machines

in de toekomst meer vestigingen buiten

van de sterren kiezen, een combinatie

Om naast het ontzorgen ook op andere

Zeeland, Brabant en Limburg openen.

van de sterren of voor allemaal. Deze

vlakken van meerwaarde te zijn voor

“De vestiging in Groningen heeft ons

pakketten blijken enorm in trek te zijn.

haar klanten, werkt Abemec hard aan

laten zien dat we ook buiten ons werk-

Quint: “Het blijkt dat niet alleen kleine

innovaties. Quint legt uit: “Abemec

gebied rendabele vestigingen kunnen

klanten dit interessant vinden, ook

wil graag de schakel zijn tussen klant

openen. We willen in de toekomst graag

steeds meer grote loonwerkers haken

en producent. Hoe kunnen we wensen

toe naar een landelijk dekkend netwerk.

aan. Het geeft hen zekerheid. De afzet

van de klant beter vertalen in het

De focus blijft echter liggen op service.

van de pakketten is de afgelopen jaren

ontwik­kelen van machines? Hoe kan

Want we groeien dan wel in omvang,

zo’n 50 tot 60 procent gegroeid.”

de producent met zijn nieuwe machines

maar we blijven klein met onze service-

nog beter aansluiten bij de wensen van

poot. We willen met onze servicebedrij-

Werkplaats op het erf

de klant? Wij willen met onze kennis

ven dicht bij de klant blijven, zo regionaal

Een tweede voorbeeld van ontzorgen is

van product en markt, samen met

mogelijk de werkzaamheden uitvoeren.

volgens Quint het verschuiven van de

producenten een machine ontwikkelen

Zo blijven we zoeken naar de juiste mix

onderhoudsservice van de werkplaats

waarmee de klant een lagere kostprijs

tussen groot en klein. Met andere woor-

naar het erf. Quint: “Elk uur dat een

kan realiseren. Zo hebben we samen

den: groot in organisatie, klein in contact.

machine weg is van het erf van de boer

met KWH een machine ontwikkeld

Dat is waar het om draait bij Abemec.”

schakel in succes maart 2013

5


Agrifirm Ledendagen

Kritische vragen, een knipoog en inspirerende verhalen Op tien locaties in het land hield Agrifirm in februari de jaarlijkse

kritische vragen zorgt zij ervoor dat

Ledendagen. Een reportage aan de hand van de ervaringen van

het verhaal helder voor het voetlicht

twee deelnemers in Eindhoven en Zwolle.

wordt gebracht. Agrarische ondernemers kijken verschillend terug op 2012, aldus voorzitter van de raad van commissarissen Theo

Akkerbouwer Marco Klaver uit

met het bedrijf, gezin en bestuurlijk werk.

Koekkoek. “De plantaardige sectoren

Kraggenburg (Flevoland) gaat in

Voor de Ledendag maken we graag een

hebben over het algemeen een goed

principe elk jaar naar de Ledendag.

uitzondering.” Deze ledenvergadering

jaar gehad, met hogere prijzen. In de

Zo ook dit jaar - op 26 februari in Zwolle

is dit jaar extra bijzonder, omdat ze

veehouderij was het taaier. Dat kwam

- en hij heeft collega Hans Rommens

kandidaat is voor de Ledenraad van

met name door de hoge grondstof­

overgehaald om mee te komen.

Agrifirm.

prijzen, die voor veehouders niet door

“De meeste activiteiten van Agrifirm

te berekenen zijn in hun opbrengst­

hebben een zakelijk karakter. De

Verantwoorden

prijzen.” Die grondstofprijzen hadden

ledenvergadering is eigenlijk het enige

De resultaten in het afgelopen jaar en

ook hun weerslag op Agrifirm, vult

moment dat je je als lid kunt laten

het verloop van het lopende jaar vor-

voorzitter van de hoofddirectie Ton

horen.”

men een belangrijk onderdeel van de

Loman aan. “De waarde van de voor­

Melkveehoudster Harriëtte van

Ledendagen. Hoofddirectie en bestuur

raden stijgt, waardoor we meer werk­

Summeren uit Knegsel is erbij in

lichten de ontwikkelingen en plannen

kapitaal nodig hebben. Ook de vorde­

Eindhoven, op 8 februari. Ze is er samen

toe. Ze doen dat in de vorm van een

ringen op de klanten liepen als gevolg

met haar man Martien. “Het komt niet

vraag­gesprek met de dagvoorzitter,

van hogere voerprijzen op, daarnaast

veel voor dat we samen een hele dag

presentatrice en actrice Marit van

was er bij een aantal klanten

weggaan, daar zijn we vaak te druk voor

Bohemen. Met een knipoog en met

liquiditeits­spanning .”

6

schakel in succes maart 2013


< Marco Klaver (met microfoon) stelt in Zwolle zijn vraag aan de hoofddirectie.

Daarbij gaat het niet alleen om kosten-

onderneming”, aldus Loman. “We

besparingen, maar ook om investeringen

hebben een solvabiliteit van boven de

in nieuwe technologie, overnames en

40 procent. Daarmee wordt het een

innovatie.”

stuk gemakkelijker om bij banken kapitaal aan te trekken tegen aantrekkelijke

Resultaat

voorwaarden”, legt Vessies uit in

De financiële details komen van

Zwolle. “Van te veel geven, gaat zelfs

operationeel directeur Joost Helsen

de beste koe dood”, vat Helsen samen

(in Eindhoven) of financieel directeur

in Eindhoven.

Jaap Vessies (Zwolle). Onder aan de

Melkveehoudster Van Summeren vindt

streep blijft een netto resultaat van

dit wel logisch. “Ik vind eigenlijk dat er

ruim 21 miljoen over. Een verdubbeling

veel wordt teruggegeven aan de leden.

ten opzichte van 2011. De helft daarvan

Het is heel goed om alles zo op een

wordt toegevoegd aan het eigen ver-

rijtje te zien en de toelichting te horen.

mogen, de andere helft gaat terug naar

Dan heb je zicht op wat er precies

de klanten in de vorm van Ledenvoordeel

binnen je coöperatie gebeurt. Die

en klantenkorting.

openheid is belangrijk.”

Dagvoorzitter Marit van Bohemen daagt de directeuren uit. “Waarom keert u

Gehoord worden

niet een groter deel uit aan de leden?”

Na afloop van de presentaties is het de

“Dat is een begrijpelijke reactie”, vindt

beurt aan de leden om vragen te stel-

Loman. “We moeten echter ook ons

len. Akkerbouwer Marco Klaver grijpt

Financieel

vermogen versterken. Zoals boeren en

die gelegenheid aan. Directe aanleiding

Loman is tevreden over de ontwikke­

tuinders zich richten op continuïteit, zo

is voor hem de verkoop van het minder-

lingen binnen de onderneming. Hij

moet ook Agrifirm investeren in de

heidsbelang in onderzoeks­laboratorium

noemt een groeiend marktaandeel in

ontwikkeling en de rentabiliteit van de

Altic in het afgelopen boekjaar.

>

een krimpende markt, de organisatie van de logistiek en de productie en het hoge kennisniveau van de mensen. ”We zijn een mooi stuk verder dan in 2011. Maar: het kan altijd beter. We geven onszelf een voldoende, we streven tenminste naar een 9.” Waar 2011 nog sterk werd bepaald door fusieperikelen, was 2012 het eerste jaar waarin het nieuwe Agrifirm tot zijn recht kwam, zegt Koekkoek. “De fusie ligt nu definitief achter ons”, vindt hij. “We zijn helemaal klaar voor de toekomst, om 1+1=3 waar te maken.”

<

Harriëtte van Summeren wordt bij haar benoeming tot Ledenraadslid geïnterviewd door dagvoorzitter Marit van Bohemen.

schakel in succes maart 2013

7


>

“Veel van de investeringen worden

Van Summeren volgt de workshops

gedaan in voer”, zegt hij in de zaal in

Trots & Ondernemerschap en Social

Zwolle. “Is plantenteelt in Nederland

Media en kiest daarmee voor de tweede

nog wel een kernactiviteit?” Ton Loman

categorie. “Het is eens wat anders.

reageert heel stellig: “Onze plantaardige

Vaktechnische informatie kun je ook

activiteiten zijn en blijven 100 procent

op andere plekken wel krijgen.”

kernactiviteit.” Na het plenaire gedeelte

Klaver kiest juist voor een technisch

praten Klaver en Loman nog even door.

onderwerp: Teeltfactoren. De inter­

Voor Klaver is dit wat de Ledendagen

actieve vorm van de workshop spreekt

waardevol maakt: de mogelijkheid

hem aan. “Vaak krijg je alleen een lezing

krijgen persoonlijk je mening te geven

over je uitgestort. In deze workshop was

en ervaren dat je gehoord wordt.

veel meer ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers, waardoor je ook veel

Ledenraad

meer met je collega’s in gesprek komt.”

Als afsluiting van het zakelijke, coöperaTopsport

samenstelling van de Ledenraad aan de

Een bekende ex-topsporter verzorgt de

orde. Voor districten waar een vacature

uitsmijter van elke Ledendag. Die trekt

is, worden de nieuwe Ledenraadsleden

de parallel tussen topsport en onder­

gekozen. Van Summeren wordt gekozen

nemen. In Eindhoven vertelt oud-wereld-

zijn enthousiaste verhaal met bekende

om haar district te vertegenwoordigen

kampioen judo Dennis van der Geest

en minder bekende voorbeelden uit zijn

in de Ledenraad. “Ik doe graag bestuurs­

hoe hij zich, ondanks tegenslagen, naar

eigen sportcarrière. Klaver - zelf ook

werk. Ik zit bijvoorbeeld in de gemeente­

de top heeft geknokt.

sportliefhebber - houdt van dit soort

raad. Het lijkt me mooi om ook binnen

“Het is inspirerend om te horen hoe

verhalen. “Heel waardevol. Ik probeer

de sector actief te zijn, samen met

een bekende sporter daarmee omgaat”,

hiervan altijd iets mee naar huis te

collega’s en in mijn eigen vakgebied.

zegt Van Summeren. “Ook als onder­

nemen. Wij hebben op ons bedrijf zes

Ik kijk er echt naar uit.”

nemer moet je gewoon doorgaan, ook

vaste medewerkers, samenwerken en

als het even tegen zit. En het is hard

teamwork zijn heel belangrijk.”

Workshops

werken als je iets wilt bereiken.”

Van Summeren en Klaver kijken terug

Na de verkiezing is het tijd voor de

In Zwolle houdt oud-doelman Hans

op een geslaagde dag. “Je bent weer aan

workshops. Het aanbod varieert van

van Breukelen zijn verhaal over ‘Samen

het denken gezet, op allerlei vlakken”,

technische onderwerpen, zoals mest-

winnen’. Welke factoren bepalen succes

verwoordt Van Summeren. “Ik ben er

verwerking of teeltfactoren tot bredere,

en hoe zorg je ervoor dat je in team­

door geïnspireerd en gemotiveerd, voor

maatschappelijk georiënteerde thema’s.

verband succesvol bent? Hij verlevendigt

ons bedrijf en voor de Ledenraad.”

8

schakel in succes maart 2013

<

tieve programmaonderdeel, komt de

Dennis van der Geest


Hans van Breukelen

<

‘Steek energie alleen in zaken die je kunt beïnvloeden’ Ex-topvoetballer Hans van Breukelen kijkt met plezier terug op de Ledendagen waar hij zijn verhaal mocht doen voor een zaal met agrarische ondernemers. “Ik woon aan de rand van het Brabantse dorp Leende en zie hoe boeren in de buurt zich staande houden ondanks allerlei moeilijkheden. Ze hebben te maken met ongelooflijk veel regelgeving, het continue gevecht voor je imago, de bezwaren

“Je bent dan misschien geneigd om overal tegenaan te schop-

die je tegenkomt als je wilt uitbreiden en enorme investeringen.

pen. Dat moet je niet doen. Dat kost alleen maar energie en

En als je dan ziet wat consumenten in de winkel betalen en

belemmert je in je succes. De kunst is: stop je energie in zaken

dat vergelijkt met wat je zelf als boer krijgt, dan kan ik me

die je wel kunt beïnvloeden. Dat geldt niet alleen voor top-

voorstellen dat je gefrustreerd raakt.”

sport, meer evengoed voor de agrarische sector.”

‘Contact tussen coöperatie en leden’ Direct contact tussen leden, bestuur en commissarissen; via discussies in het plenaire deel, maar ook tijdens lunch en borrel. Dat is wat de coöperatie wil bereiken met de Ledendagen. “We bereiken dit jaar meer dan 2000 leden. Dat is een groot aantal. Het is ook vijftien procent van het totaal, dus van mij mag het aantal bezoekers volgend jaar nog wel iets hoger.” Zo blikt voorzitter Theo Koekkoek van de raad van commissarissen terug op de Ledendagen. “Ik zag dit jaar relatief veel jonge ondernemers en ook veel partners. Dat is heel positief.” Hij heeft lovende reacties gekregen op de workshops. “Heel interessant om te zien dat de algemene onderwerpen sterk in trek waren. De workshops over trots en ondernemerschap en social media waren op de meeste Ledendagen het eerst vol. <

Je ziet dat ondernemers een brede behoefte hebben.”

Theo Koekkoek

schakel in succes maart 2013

9


Agrifirm Plant levert bijdrage aan aardappelproject Burundi

‘Eerst zien, dan geloven’ <

Dick Douma (l) in Burundi.

Voor een project van de ontwikkelingsorganisatie ZOA, Agrifirm

Verrijking

Plant en Bonda, reisde Dick Douma naar Burundi. Daar helpt hij

In februari was Douma voor de laatste

lokale boeren met het opzetten van aardappelproefvelden.

keer in Burundi om de meest recente cijfers van de aardappelproeven te verzamelen en nieuwe proeven aan te leggen.

Dick Douma werkt nu zes jaar bij Agrifirm

iets anders moesten doen. Ze deden het

Dit keer geen aardappelen, maar tarwe,

Plant als specialist Akkerbouw in de

tenslotte al jaren op deze manier.”

soja en bonen. Hij heeft enorm genoten van zijn tijd in Burundi. “Ik heb er veel

Noordoostpolder. In de zomer van 2012 werd hij geattendeerd op het pootgoed-

Plantafstanden

van geleerd, het was een verrijking. Ik

project in Burundi. Douma meldde zich

In de proefvelden heeft Douma, samen

heb mijn kennis ingezet om mensen

meteen aan. Nu, tien maanden later, is

met lokale boeren, twee verschillende

nieuwe dingen te laten ontdekken.”

hij vier keer in Burundi geweest. Douma:

rassen gelegd en twee bemestings­

“Het doel van het project is om lokaal de

strategieën toegepast. De plant­

pootgoedteelt en de afzet te verbeteren.

afstanden in de rij varieerden van 10, 15,

Met proefvelden willen we de boeren

20 tot 30 cm. “Dat was behoorlijk revolu-

laten zien wat resultaten kunnen zijn, als

tionair”, aldus Douma. “In Burundi waren

Het ZOA project in Burundi werd

ze zaken anders aanpakken.”

ze afstanden van 30 tot 40 cm gewend.”

ondersteund door Agrifirm Plant en

Het ZOA pootgoedproject

Na de eerste resultaten, werd de bemes-

Bonda. Agrifirm Plant leverde de

Moeizame start

ting van de velden aangepast. Douma

kennis, Bonda een financiële bijdrage

De start van het project verliep wat

vertelt: “In Burundi is het heel normaal

van 25.000 euro.. Dit is besteed aan

moeizaam. “Over de grootte van de

om alle gewassen gelijk te bemesten. We

gewasbeschermingsmiddelen, poot-

proefvelden hebben we veel discussies

hebben de bemestingsmix aangepast en

goed en bemesting. Daarnaast zijn er

gehad. Elke keer kregen we van de lokale

geven nu 20 procent meer stikstof. En

twee bewaarschuren neer­gezet om

landbouwkundige te horen: ‘het is te

wat blijkt? Deze mix is ook nog eens 10

de opslag beter te regelen.

groot!’ Na veel inkrimpingen, zijn we in

procent goedkoper. We hadden dit de

oktober 2012 gestart met 16 veldjes,

boeren wel kunnen vertellen, maar dan

Burundi (Afrika)

later hebben we dat uitgebreid naar 29.

hadden ze ons niet geloofd. Nu hebben

Inwoners:

Veel boeren zagen het project eerst niet

we ze het laten zien. Het was echt: ‘eerst

Oppervlakte: 27.834 km²

zitten. Ze vroegen ze zich af waarom ze

zien, dan geloven’.”

10

schakel in succes maart 2013

10.557.259


plant Armand Kremer (l) met Sherman Franssen. <

Veldleeuwerik breidt uit naar Zuid-Nederland

‘Gehalte organische stof is rode draad’’ Deelname aan Stichting Veldleeuwerik­project is voor Armand Kremer een logische

hectare ga ontvangen. Mogelijk vormt

vervolgstap op zijn bedrijfs­visie. Een gezonde bodem vormt in deze visie de basis

de deelname een meerwaarde voor onze

voor goede bedrijfsresultaten op zowel de korte als de lange termijn.

rechtstreekse verkoop van aardappelen aan de consument”, aldus Kremer.

Dit jaar slaat het Veldleeuwerikproject

drijfmest op mijn akkers aan te voeren.

Het is nog niet helemaal zeker of hij aan

haar vleugels uit over Zuid-Nederland.

Echter met het oog op het organisch

het project gaat deelnemen. Dit is

Armand Kremer uit Vaals is een poten-

stofgehalte kies ik voor stalmest,

mede afhankelijk van de interesse van

tiële deelnemer. In maatschap met zijn

waarvoor ik moet betalen”, geeft Kremer

löss-collega’s. “Voor mij voegt het weinig

ouders en met echtgenote Helene

als voorbeeld.

toe om te participeren in een groep zand­grond-akkerbouwers. De verschillen

bestiert Kremer een akkerbouw- en

tussen de teelten zijn te groot.”

zoogkoeienbedrijf van 60 ha. Naast tien

Zonnepanelen

hectare grasland omvat het bouwplan

De installatie van zonnepanelen op

wintertarwe, wintergerst, graszaad,

het dak van de stal is één van de eerste

suikerbieten en aardappels. Sherman

zaken die hij in het kader van het

Stichting Veldleeuwerik

Franssen, specialist akkerbouw bij

Veldleeuwerikproject op zijn bedrijf

Binnen de Stichting Veldleeuwerik

Agrifirm Plant en geaccrediteerd

heeft doorgevoerd. De zonnepanelen

werken akkerbouwers en verwerkende

Veldleeuwerikadviseur, begeleidt

voorzien nu in 1/3 van de stroom­

bedrijven samen met als doel een

Veldleeuwerik deelnemers in zijn werk-

behoefte. “Door deelname aan het

duurzamere productie. De kern is dat

gebied. Bij zijn oriëntatie naar potentiële

project focus je steeds meer op aspecten

iedere akkerbouwer, ondersteund door

bedrijven dacht hij al snel aan Armand

die je wilt verbeteren. Het is goed om

enkele collega’s, een op zijn eigen

Kremer. Franssen: “Zijn bedrijfsvisie is

jaarlijks één indicator aan te pakken”,

bedrijf toegespitst duurzaamheidsplan

bij mij bekend. Bovendien is hij al met

adviseert Franssen.

schrijft en uitvoert. Enkele indicatoren uit het plan zijn: productwaarde,

meerdere indicatoren uit het Veld­ leeuwerikproject (onbewust) actief.”

Goede weg

bodem­vruchtbaarheid, voedings­

Eén van die indicatoren is de bodem-

Het Veldleeuwerikproject bevestigt

stoffen en gewasbescherming.

vruchtbaarheid. Het organisch stof­

Kremer in zijn opvatting dat hij op de

Geaccrediteerde Veldleeuwerik­

gehalte van de bodem loopt als een rode

goede weg zit. “Een direct financieel

adviseurs van AgrifirmPlant begeleiden

draad door zijn bedrijfsvoering. “Op

gewin van mijn deelname zie ik nog niet,

akkerbouwers bij het opstellen van

korte termijn zou ik een hoger saldo

uitgezonderd de suikerbieten waarvoor

dit duurzaamheidsplan.

kunnen behalen door tegen betaling

ik 300 euro als bedrijf plus 50 euro per

schakel in succes maart 2013

11


plant

Jaarlijks bezoek proefvelden

‘Gevoel moet goed zijn bij nieuw ras’ Met brouwgerst is het altijd spannend. Is de geoogste kwaliteit

beetje. “Afgelopen jaren zag ik het al

goed genoeg voor een brouwpremie? En als dat niet zo is, brengt

op de toetsingsvelden van Agrifirm

het gewas dan wel voldoende kilo’s op? De teler heeft niet alles in de hand, maar een gerichte rassenkeuze is een goed begin.

Plant op proefboerderij ’t Kompas in Valthermond”, zegt hij. Op deze toetsingsvelden staan gangbare rassen naast de meest veelbelovende, nieuwe rassen. Alle rassen groeien onder praktijk­

“We gaan weer helemaal voor brouw-

Gevoel én cijfers

gerst”, zegt akkerbouwer Wim Beuling.

Het is Beuling gelukt om voor dit jaar

omstandigheden.

Hij teelt komend seizoen 5 hectare

zaaizaad van het ras Propino te bestellen.

“Voor mij is het belangrijk dat het eerste

Propino, een nieuw ras, en 11 hectare

Hij verwacht veel van het nieuwe ras

gevoel bij zo’n nieuw ras goed is. Bij

Quench. Het zaaizaad is al enkele weken

Propino. “Het heeft een hogere

Propino was dat zo. Het ras stond er mooi

geleden besteld. Harm Steenge, specialist

opbrengst dan de andere brouwgerst­

op, vergeleken met de overige rassen”,

akkerbouw, heeft toen samen met

rassen. Het komt qua tonnen in de

zegt Beuling. Daarnaast zijn in de loop

Beuling het bemestingsplan voor het

buurt van Quench, maar heeft

van het najaar ook onderzoekscijfers

bedrijf opgesteld. Beuling: “Ik probeer

betere brouweigenschappen.” Beuling

beschikbaar gekomen. “Als die eerste

op tijd zaaizaad te bestellen. Als er een

gaat een perceel van 5 hectare inzaai-

cijfers dan ook nog goed zijn, heb ik er

veelbelovend nieuw ras is, dan is vaak

en. Dat klinkt gewaagd, om van een

geen enkele moeite mee om een nieuw

een beperkte hoeveelheid zaaizaad

nieuw ras meteen een aardig areaal in

ras te bestellen. Ik houd ervan om iets

beschikbaar. Door vroeg te bestellen, kan

te zaaien. Hij is echter vol vertrouwen

nieuws uit te proberen en daarmee

ik toch die nieuwe rassen proberen.”

en kent het nieuwe ras eigenlijk al een

praktijkervaring op te doen.”

12

schakel in succes maart 2013


plant

< Half februari stond bij Wim en Janny

Beuling het zaaizaad en kunstmest al in de schuur. Links Harm Steenge, specialist akkerbouw.

Resultaten van proeven Om inzicht te geven in wat voor

Nieuw ras brouwgerst: ‘Propino’

onderzoek Agrifirm Plant in de breedte van al haar sectoren uitvoert en wat voor resultaten daar uitkomen, heeft

> Propino is een lange stro ras, maar toch stevig > gemiddelde tot goede ziekte­

Agrifirm Plant een bulletin uitgebracht: Resultaat in beeld; onderzoek, feiten en cijfers.

resistenties > bovengemiddelde opbrengsten

‘Resultaat in beeld’ laat een selectie

> brouwervaringen uit het buiten-

van onderzoek zien dat Agrifirm Plant

land zijn uitstekend, eerste

in 2012 heeft opgezet en uitgevoerd.

ervaringen

Het staat vol met feiten, cijfers en resul-

in Nederland zijn positief

taten van onderzoek in de akkerbouw,

> in 2011 en 2012 is er in de praktijk

bloembollen, vollegrondsgroenten en

al op beperkte schaal ervaring

fruitteelt. Agrifirm Plant voert al jaren

opgedaan met dit ras. Scoort

lang onderzoek uit in heel Nederland.

teelttechnisch uitstekend

Door de resultaten uit al dit onderzoek

> kortom een veelbelovend

hebben onze specialisten in het veld

nieuwkomer, met name op zand-

continu ‘up-to-date’ kennis in huis. Zo

en dalgronden

kunnen zij u als teler goed van gefundeerd advies voorzien. De afdeling R&D en de teeltspecialisten verkrijgen deze kennis door het landelijk en regionaal uit­zetten van eigen proeven. Met deze

Interessante proeven

dat overviel ons in 2011. We weten niet

proeven zoeken ze oplossingen voor

Wim en Janny bezoeken de proefvelden

wat we daaraan moeten doen, want er

actuele problemen in teelten waar de

elk jaar, meestal tijdens de relatiedagen

zijn geen middelen voor toegelaten.”

teler voordeel mee kan doen om zijn

van Agrifirm Plant. “De grondsoort is

Op de proefvelden van Agrifirm Plant is

resultaat te verbeteren.

daar vergelijkbaar met hier. En de

in 2012 de werkzaamheid van bestaande

proeven zijn altijd actueel. Waar wij in

gewasbeschermingsmiddelen op fusari-

Nog geen exemplaar ontvangen van

de praktijk tegenaan lopen, dat heeft

um in gerst vergeleken. “Helaas kwam

het bulletin? Vraag ernaar bij uw spe­

Agrifirm Plant al snel op het proefveld

daar het afgelopen jaar nog weinig uit”,

cialist. Ook gaat hij of zij graag met u

liggen. De aanpak van fusarium in gerst

zegt Steenge. Het onderzoek wordt in

in gesprek over de vertaling van de

bijvoorbeeld. Dat is een nieuw probleem,

2013 voortgezet.

nieuwste ontwikkelingen naar uw bedrijf.

Bedrijfsgegevens Wim en Janny Beuling hebben een akkerbouwbedrij in Drouwenermond

Onderzoek,

(Drenthe). Het heeft een veen­koloniaal bouwplan; de helft zetmeelaardappelen

feiten en cijfers

met bijbehorend pootgoed, bijna een kwart suiker­bieten en de rest zomergraan;

in 2012!

zomertarwe en zomergerst. Het streven is om brouwgerst af te leveren

www.agrifirm.com/ resultaatinbeeld

schakel in succes maart 2013

13


plant

Gegarandeerde looplengte perstouw Agrifirm Plant levert een volledig pakket aan baal- en pers­­touw. De verschillende soorten touw onder­scheiden zich door het aantal meters per kilogram gewicht van de balen. Deze gegarandeerde looplengte wordt volgens ISO 4167-norm op de verpakking afgedrukt. Met deze controleerbare aanduiding onder­scheid Agrifirm zich in de markt.

Door een hoge breek en treksterkte van

variant wordt de laatste jaren steeds

levering van het perstouw ondersteund

het perstouw kunnen doorgaans dun-

meer gebruikt, vooral voor de zwaarde-

door een deskundige fabrikant met

nere varianten gebruikt worden, wat

re machines.

jaren­lange ervaring. Samen vinden we

per baal een besparing oplevert.

voor elke machine de juiste oplossing

Voor elke machine leveren we het juiste

Vanuit ervaring en in samenspraak met

materiaal, zowel in afbreekbaar Sisal

diverse machineleveranciers kan Agrifirm

(een natuurproduct) als in kunst­stof­vezel

het juiste touw adviseren voor uw

Vragen over het juiste perstouw voor uw

(speciaal voor grote balen). Deze laatste

machine. Agrifirm Plant wordt bij de

machine? Vraag ernaar bij uw specialist.

bij eventuele problemen.

Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding Voor onkruidbestrijding en bestrijding van mos en algen is er nu een ecolo­gische

geschikt voor machinaal lastig bereik­

oplossing beschikbaar. Deze ecologische oplossing heet ‘Ultima’ en is beschikbaar

bare plaatsen zoals bij sportparken,

voor professionele toepassers met een licentie.

rotondes, bushokjes en boomspiegels.

Ultima heeft als toepassingsgebieden:

Juist de aanpak van de uitloop is

DOB certificering nodig maar wel een

(half) open verhardingen, onverharde

essentieel om hergroei te voorkomen.

licentie.

terreinen, tijdelijk onbeteeld land en in

Omdat Ultima biologisch afbreekbaar

de (onbedekte) teelt van bloemisterij­­

is, gelden geen beperkingen voor

Hebt u vragen over de toepassing

gewassen, boomkwekerijgewassen en

gebruik rondom rioolputten of langs

van dit ecologische product? Vraag er

vaste planten.

open water.

naar bij uw specialist. Voor bestellingen

Bij het gebruik van Ultima is geen

kunt u contact opnemen met de Biologisch afbreekbaar

Handmatig

afdeling Verkoop­ondersteuning:

Ultima is een contactherbicide met

Het middel is vooralsnog alleen bruik-

T (088) 488 12 60.

een systemische werking, maar voor-

baar voor handmatige toepassing via

komt ook nieuwe uitloop van de plant.

drukspuittechnieken. Het is bij uitstek

14

schakel in succes maart 2013


plant

Bestellen en bezorgen

Op het erf geleverd Gewasbeschermingsmiddelen, (tuinbouw)meststoffen en zaaizaden kunt u bij

kunnen we efficiënt werken, waardoor

Agrifirm Plant op verschillende manieren bestellen en inkopen: vroeg, standaard en

we u een optimale service en passende

met spoed. Vroeg bestellen biedt het meeste voordeel, gemak en zekerheid.

condities kunnen bieden voor een beter resultaat op het boerenerf.

Vroeg bestellen

gemak. Dit betekent dat op termijn

De winterperiode is bij uitstek geschikt

het afhalen van producten bij lokale

Hebt u vragen over vroeg bestellen of

voor het maken van de planning voor

afhaal­punten niet meer mogelijk is.

franco leveren? Neem dan contact op

het nieuwe seizoen, om zo te bepalen

Door centralisatie en franco leveren

met uw specialist.

welke middelen passen bij het teeltplan en de gewasbeschermingsstrategie. Agrifirm Plant biedt vervolgens gemak

Ervaringen van telers

en zekerheid door alle nodige producten franco aan huis te leveren. Dankzij de

‘Ik zou niet meer anders willen’

efficiënte organisatie blijven de kosten

Willem Keesom heeft in het Noord Hollandse ’t Veld een bloembollenbedrijf.

zo laag mogelijk. Bovendien realiseren

“Sinds mensenheugenis, maar in werkelijkheid sinds 1980”, werkt hij samen met

telers extra voordeel door orders

(de voorlopers van) Agrifirm Plant. Keesom is overgestapt van ‘afhalen’ naar ‘af­

zoveel mogelijk te clusteren en tijdig

leveren’. Hij is zeer tevreden over hoe het traject verloopt. “De grote bestellingen

te bestellen.

liet ik eigenlijk altijd al bezorgen, maar voor kleine bestellingen reed ik vaak naar een afhaalpunt van Agrifirm Plant in Noord-Scharwoude. Nu wordt alles bij mij

in Het seizoen

op het erf afgeleverd. Dat werkt voor mij efficiënter en veel praktischer. Ik zou nu

Blijkt tijdens het seizoen dat u andere

eigenlijk niet meer anders willen!”

of aanvullende middelen nodig hebt, dan kunt u die bestellen volgens het

‘De communicatie is erg belangrijk’

standaard bestelconcept. De levertijd

Albert van Strien koopt al zo’n 9 jaar zijn gewasbeschermingsmiddelen in via

verschilt per product van één tot drie

Agrifirm Plant. Hij bestelt veel van zijn middelen voor de start van het seizoen.

werkdagen. In spoedgevallen is er een

“Het lukt me om 80 tot 90 % van de gewasbeschermingsmiddelen vooraf te

nieuwe service. Uw specialist kan u hier

bestellen. Dit wordt dan verspreid over het seizoen geleverd. Natuurlijk verandert

meer over vertellen.

er wel eens wat, of heb je een spoedbestelling, maar dat is dan snel genoeg met een telefoontje naar de specialist geregeld. Een goede communicatie is hierbij wel

Afleveren in plaats van afhalen

ontzettend belangrijk. Ik moet namelijk wel op tijd weten welke middelen, wan-

De logistiek van Agrifirm Plant is inge-

neer geleverd worden.”

richt op het bieden van voordeel en

schakel in succes maart 2013

15


plant

Top Trace alimento

‘Nieuwe bladmeststoffen geven gemak en zekerheid’ <

Jan Hilhorst (l) en Kees de Jongh.

Twintig jaar geleden kochten Jan en Wilmien Hilhorst een

meststof HBED 9%. Agrifirm Plant

fruitteeltbedrijf in Kraggenburg (Noordoostpolder). In de loop

specialist Kees de Jongh legt uit wat de

van de jaren kristalliseerde de bedrijfsvoering uit en zagen ze

verbeteringen zijn. “Door de nieuwe drager bevat de meststof nu een hoger

veel veranderen. Zo wordt de bemesting steeds meer maatwerk

percentage ijzer, geen 6 maar 9 pro-

en neemt het gebruiksgemak toe. Dat verwachten ze ook van

cent, en blijft het langer stabiel. Het

Top Trace alimento, de nieuwe bladmeststoffen en HBED 9% ijzermeststof van Agrifirm Plant.

werkt beter en het ijzer is langer opneembaar. IJzer is belangrijk voor de vorming van bladgroen, een gebrek uit zich vooral in peren. Nu is deze grond

De ijzerbemesting gebeurt zo snel

niet zo gevoelig voor ijzergebrek, maar

mogelijk na de verwijdering van het

toch werkt het ook hier beter.”

blad onder de zwarte strook en bij

16

schakel in succes maart 2013

voorkeur bij regen, zodat het element

Nieuwe bladmeststoffen

snel beschikbaar komt. Hilhorst maakt

De Jongh is bij de familie Hilhorst om

hierbij gebruik van de vernieuwde ijzer-

vooral over de bladbemesting te over-


plant

Bedrijfsgegevens Het bedrijf van de familie Hilhorst, op zavelgrond, omvat 18 hectare, waarvan 3 hectare gepacht land. 12 hectare is ingeplant met appel - Elstar ‘Elshof’ en Jonagold ‘Decosta’ - en 6 hectare met Conference. Een klein stukje spillenteelt peren herinnert aan de uitgifte in 1960 van de grond voor de fruitteelt.

Nieuwe bladmeststoffen voor appels en peren

leggen. Binnenkort breekt de periode

Vergissingen voorkomen

daarvoor aan en hij heeft nieuwe ont-

Voor de bloei begint het met borium

wikkelingen te melden. “Agrifirm Plant

(voor de eiwitvorming van de bloemen)

heeft samen met Cebeco meststoffen

en zink (voor het bladgroen). Daarna

> Top Trace alimento V (voorbloei)

en Fruitconsult nieuwe bladmeststof-

volgen mangaan en magnesium vanaf

> Top Trace alimento Mg

fen ontwikkeld, die veel gebruiks­gemak

de bloei, stikstof in de zomer voor een

> Top Trace alimento K

bieden. Deze nieuwe bladmeststoffen

extra buffer om het blad in een goede

> Top Tracealimento Ca

komen onder de naam Top Trace ali-

conditie te houden en magnesium en

mento op de markt. We hebben één va-

calcium na de bloei. “Je moet goed

Met deze vier producten kunt u in de

riant voor toediening voor de bloei en

oppassen dat je geen fout maakt.” Zelf

diverse groeistadia van uw teelt steeds

drie voor na de bloei: een Mg-variant

is bij Hilhorst nooit iets dramatisch

de juiste mix van elementen bieden.

voor appels, een K-variant voor peren

misgegaan, maar je moet er niet aan

Doordat de complete bladvoeding in

en een Ca-variant voor de Ca-voor­

denken dat je bijvoorbeeld calcium en

één verpakking zit, is de bemesting

ziening, vooral voor appels.

fosfaat (MKP) mengt. “Dat wordt gips”,

eenvoudig en gemakkelijk uit te voeren.

zegt De Jongh. Hilhorst: “Dan moet je

Agrifirm Plant heeft samen met Cebeco

Eenvoudig

de tank in om alles eruit te krijgen.”

meststoffen en Fruitconsult deze unieke

Hilhorst heeft er wel oren naar. Hij zal

Kleinere vergissingen zoals een veel te

lijn ontwikkeld.

ze allemaal gaan gebruiken. “Nu heb je

hoge of veel te lage dosering worden ook

een zakje van dit nodig en een vat van

met de nieuwe bladmeststoffen voor-

dat: bitterzout (magnesium), mangaan­

komen en het vermindert het aantal

nitraat, ureum en MAP (monoammoni-

handelingen. “MAP gebruik je om de

umfosfaat). Met de nieuwe bladmest-

spuitvloeistof aan te zuren’, zegt Hilhorst,

stoffen hoef ik in het hele seizoen nog

maar bij een hogere pH werken sommige

maar drie verschillende zakjes voor de

middelen niet en worden mineralen

Nieuwe ijzerbemesting voor fruitteelt > IJzerchelaat HBED 9%

appels en voor de peren te pakken en

slechter opgenomen.” Top Trace alimento

daar zit alles in. Het klinkt heel eenvou-

producten zijn zo uitgetest dat al dit

Het ijzer in HBED 9% is volledig beschik-

dig, want nu moet je een heel schema

soort problemen te voorkomen zijn.

baar voor het gewas en gaat geen

volgen van wat je per ontwikkelings­

Hilhorst gaat het dit seizoen uitproberen

binding aan met koper in de grond.

stadium moet doen’, zegt Hilhorst.

en is benieuwd naar de resultaten.

Het ijzer is volledig gechelateerd met het HBED-chelaat. HBED ijzer is speciaal

Relatiedag fruitteelt dit jaar in Zeewolde

ontwikkeld voor kalkhoudende gronden en gronden met een hoge pH. Uit proeven blijkt dat het zelfs in lagere

De relatiedag van Agrifirm voor fruittelers vindt dit jaar op 20 juni plaats in Zeewolde bij

doseringen betere resultaten geeft dan

de bedrijven M. Roelofs en S. Dekker. Noteer de datum vast in uw agenda.

rode ijzerchelaten.Agrifirm Plant heeft samen met Fruitconsult HBED 9% voor

Naast een bezichtiging van de fruitteeltbedrijven kunt u een aantal demo’s bekijken, ­

de fruitteelt ontwikkeld.

waaronder VBC-toepassing ten opzichte van minerale olie, een proef met de nieuwe herbicide Pledge en een proef met groei­regulatie. Daarnaast is er aandacht voor een nieuw aangelegd hagelnetsysteem voor drierijïg spuiten.

schakel in succes maart 2013

17


plant < Ronald Hendriksen (r) en Johan Brooijmans.

Picto

ontwikkeling en gewasstand). Deze worden nauwkeurig beschreven en op beeld vastgelegd. Daarnaast volgen de onderzoekers per voedingselement de actuele beschikbaarheid. Ze vergelijken de analyses van de minerale samenstelling van de droge stof van het blad en schacht op diverse momenten met elkaar. De metingen worden gebruikt om ijklijnen te ontwikkelen. Met behulp van deze ijklijnen kunnen boven- en ondergrenzen van de diverse elementen in prei beter worden bepaald. Ook meten de onderzoekers de effecten op opbrengst en kwaliteit van het geoogste product.

Uniek onderzoek gebreksziekten in prei

Zo stellen ze per element de mate van belangrijkheid vast. “De conclusies van het onderzoek, vormen de basis voor het bemestingsadvies bij de teler. Maar ook gebreksziekten kunnen daardoor eerder worden herkend

Agrifirm Plant onderzoekt komend jaar voor welke gebreksverschijnselen prei

en vertaald worden naar een gericht ad-

gevoelig is en wat dit voor effect heeft op de opbrengst, kwaliteit en minerale

vies”. Voor preitelers komt er de moge-

samenstelling van het geoogste product. Dit is een uniek onderzoek want niet

lijkheid om in 2013 een bezoek te bren-

eerder zijn bij prei gebreksverschijnselen onderzocht.

gen aan het veld. Klanten ontvangen hiervoor een uitnodiging.

In Rolde, bij proefboerderij Kooijenburg,

Uniek, want niet eerder is in Nederland

ligt een proefveld waar al sinds 1953

onderzoek gedaan naar voor welke ge-

bepaalde voedings­elementen niet of

breksverschijnselen prei gevoelig is”, al-

juist in overmaat zijn toegediend. Op

dus de preispecialisten Ronald Hendrik-

het proefveld liggen 10 verschillende

sen en Johan Brooijmans van Agrifirm

stroken. Op één strook is bijvoorbeeld

Plant. Met de resultaten van de proeven

sinds 1953 geen stikstofbemesting

kunnen de Agrifirm Plant specialisten

Object

meer uitgevoerd. Op een andere strook

preitelers beter en gerichter adviseren

A Geen borium

geen bemesting met kalium. Door

voor een optimaal teeltresultaat.

B Geen koper

Proefopzet met preiras ‘Krypton’ Behandeling

C Geen magnesium

dwars over deze stroken een gewas te verbouwen kan het effect van verschil-

Werkwijze

D Geen fosfaat

lende voedingselementen bij het des­

Voorafgaand aan de teelt wordt van elk

E Geen kalium

betreffende gewas worden vastge-

object een grondmonster gestoken voor

F Geen stikstof

steld. In het verleden hebben hier

bepaling van de uitgangssituatie. Daar-

G

bijvoorbeeld bloemkool, peen, broccoli,

naast vinden tijdens het groeiseizoen op

H Geen kalk

witte en rode kool gestaan. “Het gewas

diverse momenten visuele beoordelin-

I

Overmaat kalk

prei heeft er echter nooit in gelegen,

gen plaats op zichtbare gebreksver-

J

Overmaat chloor

maar daar komt in 2013 verandering in.

schijnselen en groeistoornissen (gewas-

18

schakel in succes maart 2013

Volledige bemesting


feed

Nieuw: WeideKompas

Meer rendement en gemak uit beweiding Medio maart heeft Agrifirm Feed een nieuw concept gelanceerd voor veehouders die

Op basis van het aantal koeien per ha

beweiden of starten met beweiding: WeideKompas. Een concept dat met 3 unieke

beweidbaar oppervlak maakt de vee-

keuzes, ondersteunende tools én praktisch advies, antwoord geeft op alle vragen

houder een keuze. Iedere keuze kent

rondom weidegang. Het resultaat: meer rendement en gemak uit beweiding.

essentiële succesfactoren zoals: uren weidegang, aantal percelen

Beweiding staat volop in de belangstelling. Wilt u starten met beweiden of meer rendement uit weidegang halen?

Keuze 1 Compleet weiden

Compleet weiden

en inschaarhoogte.

Compleet weiden

Picto

Compleet weiden Combi weiden

Met WeideKompas denkt Agrifirm Feed

Keuze 2

Picto Op www.weidekompas.nl

met u mee; samen maken we van uw

Combi weiden

kunt u zien wat voor uw

Picto

Combi weiden

Picto

Compact weiden Combi weiden

bedrijfssituatie de meest

keuze een succes.WeideKompas van Compact weiden

Agrifirm Feed geeft antwoord op alle Compact weiden

vragen met behulp van 3 unieke keuzes:

Keuze 3

geschikte keuze is. Daarnaast adviseert

Compact weiden

de specialist Rundveehouderij u graag.

Meer melk uit graskuil met Ecosyl

Krachtvoer afgestemd op weidegang

Een goede benutting van gras wordt steeds belangrijker, zowel vanwege de

Tijdens het weideseizoen stemt

mestwetgeving als de voerkosten. Smakelijk ruwvoer van goede kwaliteit is

Agrifirm Feed de Compleet Rende-

daarbij belangrijk. De basis voor smakelijk ruwvoer is een goed geconserveerde kuil.

ment en de Compleet Excellent af op

Ecosyl zorgt voor snelle conservering, waarbij zo min mogelijk voederwaarde

de samenstelling van weidegras.

verloren gaat. Dit blijkt ook uit onafhankelijk onderzoek. Zo is de werking aan­

De Compleet Rendement bevat

getoond in 15 melkproductieproeven waarbij gemiddeld 1,2 kg melk per koe per

bovendien vanaf 6 april een hogere

dag extra werd gerealiseerd.

dosering mineralen en vitaminen. Zo wordt de mineralen- en

Profiteer nu van de voordelen van Ecosyl: tot 20 april 2013 ontvangt u bij tien

vitaminen­behoefte bij weidende

eenheden Ecosyl de elfde gratis. Neem voor meer informatie contact op met uw

koeien bij minder krachtvoer

specialist of bel Agrifirm Feed (088) 488 10 12.

toch goed gedekt.

schakel in succes maart 2013

19


feed

Veehouders combineren weidegang en melkrobot

‘Weidegang is gewoon goed voor de koe’ Melkveehouder Izak Bree is een groot voorstander van weide-

wat betreft het bijvoeren vraagt dat

gang en combineert dat met het gebruik van melkrobots.

flexibiliteit. “Het rantsoen is sterk

Dankzij een flexibele bedrijfsvoering en vakmanschap behaalt hij daar goede resultaten mee.

afhankelijk van de weersomstandig­ heden”, legt Agrifirm Feed specialist Wilco de Bruin uit. “Als de koeien meer buiten zijn, hoeft er minder eiwit bij­ gevoerd te worden en andersom. In de

Bree heeft samen met zijn vrouw Coby,

Flexibel

zomer is het belangrijk te letten op het

dochter Anna en schoonzoon Henk van

Weidegang is bijna vanzelfsprekend

ureumgetal. Zeker afgelopen zomer

Rijswijk een bedrijf met 125 koeien en

voor de ondernemers. “Het is gewoon

waren de weersomstandigheden erg

56 hectare grond in het Zuid-Hollandse

goed voor de koe; voor het beenwerk

wisselend en dan ben je continu aan

Dirksland. Twaalf jaar geleden verplaats-

en de gezondheid. Bovendien besparen

het bijsturen.” De melkveehouders

ten ze het bedrijf vanuit Berkel en

we op krachtvoer”, vat Anna samen.

gebruiken de technische cijfers om

Rodenrijs naar de huidige locatie, des-

Het bedrijf heeft een huiskavel van 48

direct bij te kunnen sturen waar nodig.

tijds een akkerbouwbedrijf. Dat Bree in

hectare, waardoor de weidegang goed

een akkerbouwgebied terecht kwam is

te combineren is met het gebruik van

Evenwicht

niet geheel toevallig. “Ik heb vooral gelet

melkrobots. Izak: “De combinatie be-

Compact weiden zorgt voor een goed

op de kwaliteit van de grond. Dan kom

valt erg goed. Je moet wel flexibel zijn.

evenwicht tussen het robotmelken,

je al gauw in het zuidwesten terecht, de

De koeien hebben vrije in- en uitloop,

weidegang en ruwvoerwinning. Na de

lichte kleigrond hier is perfect voor de

dus bij slecht weer of als het juist heel

eerste snede gaan de koeien omstreeks

ruwvoerteelt en voor beweiding.”

warm is staan ze veel binnen.” Vooral

half mei naar buiten. De melkveehou-

20

schakel in succes maart 2013


feed < Izak Bree (r) en Agrifirm Feed specialist Wilco de Bruin.

Resultaat

ding, maar je moet ook naar het kosten-

“Het is zoeken naar een optimum”, vat

plaatje kijken. Ik zie het als mijn rol om

De Bruin samen. “Dit geldt met name

melkveehouders daarop te wijzen.”

voor percelen die niet beweid worden. Optimaal bemesten is daar van belang.

Aanvullen

Het maximaal benutten van de grond

Eén van de speerpunten van Henk, die

is een uitdaging en een enorm sterk

sinds kort in het bedrijf zit, is het cel­

punt van dit bedrijf. Dat is te danken

getal. Die focus zorgde ervoor dat dit

aan het vakmanschap van Izak. Henk

getal in anderhalf jaar tijd werd

vult dat goed aan met zijn kennis van

gehalveerd tot 150. “Je bent met zijn

koeien.” De combinatie resulteerde het

tweeën, dus heb je ook een paar ogen

afgelopen kwartaal in een opbrengst

meer”, relativeert Henk. “Als Izak aan

van 30,7 liter per koe per dag met 4,14

het maaien is, kan ik me op de koeien

procent vet en 3,47 procent eiwit. Het

concentreren en zo vullen we elkaar

kengetal bedrijfsstandaardkoe (BSK) lag

aan.” Anna vult aan: “Mijn vader heeft

laatst zelfs boven de 50, wat voor De

natuurlijk veel kennis en jarenlange

“Weidegang is goed, maar je moet zo weinig mogelijk opbrengst verliezen.” Bruin reden was om de familie op een

ervaring, wij moeten nog veel leren.

ders maaien om de vijf weken en wisse-

taart te trakteren. De Bruin: “Het gaat

Wilco speelt daar ook een rol in. Hij

len een week na het maaien van weide-

natuurlijk niet om de cijfers op zich,

komt iedere maand langs en bij vragen

perceel. “Maaien, schudden en harken

maar je werkt samen ergens naar toe

kunnen we altijd bij hem terecht. Het is

doe ik zelf, het oprapen en vastrijden

en het is mooi als dat dan duidelijk

belangrijk om de goede mensen om je

samen met een collega veehouder.

resultaat oplevert. Daarbij blijf ik wel

heen te hebben. Het loopt nu goed en

Hierdoor zijn we vrij flexibel. Vorig jaar

kritisch. Technische resultaten zijn één

dat willen we samen zo houden.”

waren er iedere vijf weken steeds precies twee mooie dagen om te maaien en in te kuilen, daar konden we mooi op inspelen.” Door niets uit te besteden,

Bedrijfsgegevens

houdt Bree de kwaliteit van het ruw-

Maatschap Bree

voer in eigen hand. “Weidegang is goed, maar je moet zo weinig mogelijk

Omvang

opbrengst verliezen. Dat is soms best

> 125 melkkoeien, 85 stuks jongvee en 56 hectare grond

een uitdaging, maar dat heeft in mijn ogen meer te maken met de mestwet-

Gemiddelde productie

geving in dit land. De bemestingsnor-

(op 305 dagen of rollend jaargemiddelde)

men zijn niet realistisch voor een droge

> 9.499 kilogram, 4,16% vet,

stofopbrengst van 12 ton, waardoor we

3,5% eiwit en 4,5% lactose <

meer krachtvoer moeten aankopen dan

V.l.n.r. Henk van Rijswijk, Anna Bree en Izak Bree.

nodig zou zijn.”

schakel in succes maart 2013

21


feed

Focus op gezondheid

‘Gestructureerde aanpak levert resultaat op’ <

Gerald Deetman

Varkenshouder Gerald Deetman streeft naar een hoge dier­

productieproces. “Ik wil kwaliteit leveren

gezondheid en goede vleeskwaliteit. Afgelopen jaar bouwde

die beloond wordt.” Om die belofte waar

hij een nieuwe vleesvarkensstal, helemaal afgestemd op zijn

te maken stelt hij hoge eisen aan zichzelf en aan de werkwijze op het bedrijf.

zorgvuldige werkwijze. Gestructureerd

Met name de gezondheid is een belang-

22

schakel in succes maart 2013

Deetman heeft in Putten een gesloten

rijk speerpunt. “Dat is er met de paplepel

bedrijf met 400 zeugen en 3.300 vlees-

ingegoten, mijn vader werkte altijd al

varkens. Hij brengt een deel van het

met een hoge gezondheids­status. De

vlees van zijn varkens zelf op de markt

laatste jaren heb ik die focus nog verder

en levert aan slagers en particulieren.

versterkt zodat ik vlees kan verkopen

Het vlees onderscheidt zich met een

van dieren die nooit antibiotica hebben

hoge kwaliteit en een verantwoord

gehad.” Deetman voerde daarvoor een


feed

opvallend gestructureerde werkwijze

lag de DDD in de verschillende huur­

volgens de regels van het Beter Leven

in. Zowel de varkenshouder zelf als zijn

stallen tussen de 0 en de 1,5. Daarnaast

kenmerk bouwen en die vereisen een

medewerker, Reico Doppenberg, werken

resulteert het beleid in lagere gezond-

minimale groepsgrootte van twintig

met een protocol waarin voor de hele

heidskosten en een hogere groei: de

dieren. Bovendien vereist het kenmerk

dag precies is vastgelegd wanneer ze

groei bij de vleesvarkens steeg in de

gescheiden lig-, eet- en mestruimtes. Samen met Reico Doppenberg en

“De aandacht voor gezondheid is mij met de paplepel ingegoten.”

Agrifirm Feed specialist Rob van de Veerdonk testte Deetman verschillende proefopstellingen in de huurstallen, om te komen tot een optimale hokinrich-

welke werkzaamheden uitvoeren. “Dat

afgelopen jaren van 730 naar 857 gram

ting voor twee tomen, dus 24 dieren.

heeft ook te maken met het kleurenbe-

per dag. Tot voor kort werden de vlees-

Een wandje op de dichte vloer scheidt

leid dat we hanteren bij de zeugen. We

varkens op huurlocaties gehouden.

nu de voerbak van de ligruimte. Het

werken met verschillende kleuren kle-

Afgelopen jaar bouwde de varkens­

hok is bovendien uitgerust met een

ding en materialen per diergroep. De

houder een nieuwe stal voor 2.200

speciale ruwvoerbak naast de brijvoer-

opfok, de gespeende biggen en de

vleesvarkens, met de mogelijkheid tot

bak, waar de varkens snijmaïs krijgen.

kraamstal en dragende zeugen hebben

uitbreiding naar 3.400 varkens, zodat

“We voeren altijd al ruwvoer bij.

elk een eigen kleur overall, laarzen,

alle varkens op de thuislocatie gehouden

Vroeger gehakseld stro, nu maïs”, legt

schep en alle andere materialen. Dan

kunnen worden. Deetman ontwierp de

Deetman uit. “Ik vind het belangrijk

moet je wel gestructureerd werken, wil

nieuwe stal zelf, om zoveel mogelijk

voor het welzijn en denk ook dat het

je je niet steeds om hoeven te kleden.”

aan te sluiten bij zijn eigen werkwijze

beter is voor de darmgezondheid.

en visie. Hij werd daarin onder andere

Bovendien voldoen de bakken als aflei-

begeleid door Agrifirm Exlan.

dingsmateriaal voor het Beter Leven

Uniek

De mate van structuur waar Deetman

>

kenmerk.” Van de Veerdonk voegt toe:

mee werkt is uniek, volgens Agrifirm

Optimale hokinrichting

“Nutritioneel heeft het ruwvoer weinig

Feed specialist Rob van de Veerdonk.

Een belangrijk uitgangspunt was het

waarde, maar het zorgt wel voor

“Weinig varkenshouders voeren dit

gescheiden houden van tomen. “Daar

afleiding en vulling.”

zover door. Het regime vereist heel veel

ben ik een groot voorstander van. Niet

discipline, maar het levert ook duidelijk

alleen in de kraamstal, maar ook na het

Air Line®

resultaat op.” In 2007 testten alle biggen

spenen en in de vleesvarkensstal. Het

Inmiddels is de nieuwe stal in gebruik

PRRS-positief, in 2008 was dat nul pro-

oorspronkelijke plan was dan ook om

genomen. “Dat is natuurlijk altijd weer

cent. De dierdagdosering (DDD) bij de

met twaalf varkens per hok te werken.”

even zoeken en afstellen”, vertelt Van de

zeugen ligt op 0,5. Bij de vleesvarkens

Deetman wilde de nieuwe stal echter

Veerdonk. “We gaan nu aan de slag met >

Bedrijfsgegevens VOF Deetman Gerald en Ingrid Deetman Omvang

> 400 zeugen met 160 zeugen eigen aanfok > 3.300 vleesvarkens Eigen afzet vlees via www.inflesh.nl

schakel in succes maart 2013

23


feed

>

Air Line®. Gerald voert nu P-min voe-

Bouwen in eigen beheer

ders op verzoek van de akker­bouwer die de mest afneemt, voor een lager

Deetman bouwde de nieuwe vleesvarkensstal in eigen beheer. Dat was in eerste

fosfaatgehalte in de mest. We hopen

instantie deels uit nood geboren. “De financiering was een lastig verhaal. We hebben

met Air Line® hetzelfde effect te

het bedrijf pas zeven jaar geleden overgenomen, waarna we flink in de zeugen

bereiken, met nog betere resultaten.”

hebben geïnvesteerd en daarna een paar slechte jaren hebben gehad. Er was dus

Omdat Deetman brij voert, vraagt

niet veel financiële ruimte. Samen met Harry de Groot van Agrifirm Exlan kwamen

dat wel een speciale aanpak. Deetman

we in contact met een club ZZP-ers en ontstond het idee om te bouwen in eigen

wil het bedrijf en het resultaat nog

beheer.” De Groot begeleidde samen met collega Lambert Polinder het traject,

verder optimaliseren met de toepassing

vanaf de eerste gesprekken over mogelijke uitbreiding. “Het traject begon eigenlijk

van Air Line® voeders in brij. “Het loopt

al in 2005, met de bestemmingsplan wijziging en de uitbreiding van de zeugenstal”,

goed en de dierdagdosering is laag,

vertelt De Groot. “Gerald heeft zijn doel altijd duidelijk voor ogen gehad en het

maar ik vind dat het altijd beter kan.

bouwen in eigen beheer bleek de enige manier om dat doel ook haalbaar te maken.

Gelukkig denken Rob en de dierenarts,

Er wordt wel meer op deze manier gebouwd. Het scheelt in de kosten, maar het

Gerard van Eijden, er ook zo over.”

moet wel bij de ondernemer passen. Bouwen is een vak. Daar moet je feeling mee hebben en het is belangrijk om je te laten omringen door de juiste specialisten

“Ik vind dat het altijd beter kan.” Concept centraal

met kennis van zaken.”

“Bouwen is een vak. Je moet je omringen door de juiste specialisten met kennis van zaken.”

De filosofie en het concept van Deetman staan daarbij altijd centraal. “Het is knap

Uitdaging

hoe Gerald vasthoudt aan het concept.

Bij het bouwen in eigen beheer wordt het project niet aangenomen, maar wordt

Aan ons de taak om daarbinnen de

op basis van uurloon gewerkt. “Gerald werkte daarbij samen met een ervaren team

optimale werkwijze te vinden”, aldus

van ZZP-ers, die samen veel meer van dit soort projecten doen en jaren ervaring in

Van de Veerdonk. “Dat is soms een uit-

stallenbouw hebben”, vertelt De Groot. “Zij zorgen voor de mensen en voor de

daging. Gerald wil tomen niet mengen,

technische begeleiding. De ondernemer koopt zelf alle materialen in en is ook erg

dus heeft hij beren en gelten in één

betrokken bij de planning en de bouw. Als je daar tijd in wilt steken en gedreven

hok. Voor de voerstrategie is dat niet

bent, kun je zo veel besparen.” Deetman is enthousiast over de werkwijze. “Van het

ideaal, maar het is de overtuiging van

dak tot de voerbakken en van de kunststof wanden tot het beton; ik heb alles zelf

Gerald en daar moeten we samen de

ingekocht. Er werd keihard gewerkt en aan mij de uitdaging om te zorgen dat alles

beste weg in vinden.” Deetman heeft

er op tijd was. Daar ging veel tijd in zitten en ik heb flink moeten onderhandelen, maar

een duidelijke visie voor zijn bedrijf en

je bent zo wel heel bewust bezig met de nieuwe stal. Het is heel goed bevallen.”

dat blijft niet onopgemerkt. Vanwege zijn bijzondere bedrijfs­voering werd hij afgelopen jaar gekozen tot Ondernemer van het jaar in de gemeente Putten. “Dat kun je niet alleen”, haast Deetman zich te zeggen. “Je hebt een goed team om je heen nodig, wat voor mij bestaat uit medewerker Reico, Agrifirm Feed specialist Rob van de Veerdonk en dierenarts Gerard van Eijden.”

24

schakel in succes maart 2013


feed

Nieuw voerprogramma SCALA

‘Meer eerste soort eieren per hen’ Hoger rendement was het uitgangspunt bij de ontwikkeling van SCALA. “Dit nieuwe voerprogramma verbetert het rendement door 24 uur per dag rekening te houden met de behoeften van de hen. De efficiëntere benutting van het voer heeft een langere levensduur, meer eerste soort eieren en lagere voerkosten tot resultaat”, aldus <

Adrie van Santvoort, sectormanager Legpluimvee bij Agrifirm Feed.

 ijdens de LIV Venray konden bezoekers T kennis maken met SCALA.

SCALA, onderdeel van de totaalaanpak

Maatwerk

voorraad SCALA-1 voer in de ketting ligt,

LEG360, komt voort uit de combinatie

Het nieuwe voerprogramma wordt ge-

zou het rendement aanzienlijk verklei-

van de marktvraag naar toepassing van

heel bedrijfsspecifiek samengesteld. “De

nen.” Zijn de managementcijfers geheel

calcium en onderzoek dat Agrifirm Feed

exacte samenstelling is afhankelijk van

inzichtelijk, dan overlegt de specialist

al deed om nog beter te kunnen voeren

het voersysteem, de voerstrategie, leef-

met zijn toepassingskennis van SCALA

naar nutriëntenbehoefte van de hen.

tijd van de hennen en ei-kwaliteit”, aldus

met de nutritionist voor de juiste voer-

“Met SCALA voegen we niet simpelweg

Van Santvoort. “Voor de optimale wer-

samenstelling op het individuele bedrijf.

calcium toe aan het standaardvoer­

king van het voer is een belangrijke rol

pakket, maar hebben we juist een com-

weggelegd voor de pluimveehouder. Zijn

Meer eerste soort eieren

pleet voerpakket dat op het juiste mo-

vakmanschap en goed management zijn

De leeftijd van 23 à 24 weken is het

ment van de dag aansluit bij de behoefte

nodig, zodat er nauwkeurig inzicht ont-

ideale moment om over te stappen op

van de hen”, legt Van Santvoort uit.

staat in productiecijfers, voergift en

het nieuwe voerprogramma. “Maar dit

voeropname. SCALA-2 voer inzetten op

moet niet op de gok gebeuren. Juist van-

het moment dat er nog een bepaalde

wege het maatwerk zetten we het liever

Verschillende voeders

SCALA bestaat uit twee verschillende

iets later in met duidelijke management­

voeders en een losse calciumbron. Zo

cijfers, dan te vroeg waardoor de

bevat SCALA-1 voer extra opneembaar

werking, en dus het rendement, niet

fosfor voor een goed herstel van het

zeker zal zijn”, aldus Van Santvoort. Voor

medullair bot. Later op de dag, als er

de extra inzet die geleverd wordt om

extra behoefte is aan calcium, krijgen

SCALA te kunnen voeren, krijgen pluim-

de hennen het SCALA-2 voer, waarin

veehouders veel terug. Vergeleken met

het fosforgehalte beperkt is. Tegelij-

een gelijke aanhoudingsduur leggen de

kertijd wordt er een calciumbron

hennen gemiddeld vijf eerste soort

bijgevoegd. Zo komt calcium gedurende

eieren meer en houden de hennen

de nacht beschikbaar voor de schaal­

langer aan: bruine hennen vier weken

vorming van het ei. Ook in de behoefte

en witte hennen zes weken. Bovendien

van een aantal specifieke nutriënten

verlaagt SCALA de voerkosten met circa

zien we gedurende een etmaal aan-

€0,25 per 100 kilogram en zijn de dieren

zienlijke verschillen. Met de SCALA

door een goede vertering gezonder, met

voeraanpak kunnen we hier nog beter

een persistente legcurve en tot 30

invulling aan geven.

procent minder uitval tot resultaat.

schakel in succes maart 2013

25


feed

Optimum Vita houderijconcept voor vleeskuikens

‘Rendement, welzijn en gezondheid’ Op één locatie van ei tot vleeskuiken. Dat is de kern van

dieren zijn bovendien sterker en gezonder,

Optimum Vita, een nieuw houderijconcept voor vleespluimvee.

waardoor niet alleen het antibiotica­

Onlangs werd in het Duitse Emlichheim het eerste bedrijf geopend dat het concept toepast.

gebruik daalt, maar ook de uitval. Rendement

Door de gezondere kuikens, in combinatie met een efficiënte bedrijfsvoering, Optimum Vita is het initiatief van Klaas

kuikens hier uit het ei. Op de verwarmde

verwacht Knol een rendement dat per

Knol, zelf pluimveehouder en verkoop-

strooiselvoer kunnen ze meteen eten en

kilo ongeveer 4 cent hoger ligt dan in

leider bij Agrifirm Deutschland. Hij ont-

drinken. Dankzij de lage, open voerpan-

gangbare bedrijven. “De kostprijs is lager,

wikkelde het concept, waarbij het hele

nen en drinknippels zonder lekbakjes

onder andere omdat je met minder

proces, van broeden tot afmesten,

kunnen de kuikens gemakkelijk bij het

schakels en minder transport werkt. Ook

gebeurt op één locatie. Er komt geen

startvoer en water. Na 10 dagen gaan

werken we met een bijzonder efficiënte

broederij aan te pas. “Het is een heel

de kuikens naar de Living. De kuikens

planning. Er lopen altijd meerdere rondes

efficiënte manier van produceren,

blijven hier tot het einde van de ronde.

tegelijk, die elkaar overlappen. Daardoor kunnen we 21 rondes per jaar realiseren.”

waarbij zowel het rendement als het welzijn en de gezondheid van de kuikens

Minder antibiotica

Knol levert bijna iedere week kuikens

er op vooruit gaan.”

Een groot deel van het voordeel komt

af. Normaal gesproken wordt het werk

voort uit het feit dat de kuikens tijdens

gedaan door twee fulltime medewerkers,

Drie fasen

het hele traject op één locatie blijven.

bij de arbeidspieken worden extra

Van broedei tot vleeskuiken is bij

“De dieren hoeven tussendoor niet op

krachten ingeschakeld.

Optimum Vita opgedeeld in drie fasen:

transport en kunnen meteen als ze uit

Pre Care, High Care en Living. De broed­

het ei komen voer en water opnemen.

Duurzaam houderijsysteem

eieren worden in twee voorbroed­kasten

Dat is efficiënt, want het scheelt tijd en

Het Optimum Vita-concept is op meer-

in de Pre Care voorgebroed. Na het

kosten, maar het is ook goed voor de

dere duurzaamheidsaspecten door­

schouwen op 18 dagen gaan de be-

kuikens”, legt Knol uit. “Ik verwacht dat

berekend door Blonk Consultants. Door

vruchte eieren op de broedladen naar

het antibioticagebruik nihil zal zijn.”

een efficiënt management en voer­

de High Care. De High Care is speciaal

Doordat ze meteen na het uitkomen van

systeem realiseert Optimum Vita een

ingericht voor een optimale ontwikkeling

het ei kunnen eten en drinken, ontwik-

fosfaat- en stikstofreductie van drie

van jonge kuikens. Na 3 dagen komen de

kelen de kuikens zich meer uniform. De

procent per kuiken. Ook het grond­

26

schakel in succes maart 2013


feed

Duurzaamheidslabel Optimum Vita > Fosfaatreductie 3% verbetering per kuiken > Stikstofreductie 3% verbetering per kuiken > Biodiversiteit 3% minder grondgebruik > Klimaatverandering 14% lagere Carbon Footprint gebruik is hierdoor drie procent lager

Agrifirm. “Het concept sluit perfect aan

dan bij een gangbaar systeem voor

bij wat we als Agrifirm belangrijk vin-

het houden van vleeskuikens. De CO2-

den: het is innovatief, duurzaam en

Voetafdruk of ‘Carbon Footprint’ is een

resultaat­gericht”, vindt Erlend Beltman,

maat voor de uitstoot van CO2. Deze is

sectormanager Vleespluimveehouderij

bij Optimum Vita 14 procent lager dan

bij Agrifirm Feed. “We ondersteunen

in een standaardsysteem. Dat komt

dit vernieuwende concept graag.

met name door een lagere voeder­

Agrifirm levert het voer voor Optimum

bij Agrifirm. Knol: “Agrifirm was voor

conversie, toepassing van restwarmte

Vita. ”Het bedrijf in Emlichheim is

mij een belangrijke sparringpartner, om

uit biogas, hergebruik van warmte en

bovendien zo ingericht dat Agrifirm

samen na te denken over de ontwikkeling

geen transport van eendagskuikens.

hier optimaal proeven kan doen naar

van het concept.” “Als Agrifirm voelen

bijvoorbeeld voederefficiëntie en dier-

we ons erg betrokken bij het project

Agrifirm & Optimum Vita

gezondheid. Bovendien heeft Knol

en hebben we er vertrouwen in. Ik zie

Voor de communicatie rondom

in de ontwikkeling van het concept

zeker toekomst in dit systeem”, voegt

Optimum Vita werkt Knol samen met

geprofiteerd van de kennis en kunde

Beltman toe.

per kuiken > Antibioticareductie  et duurzaamheidslabel van Optimum Vita H is op basis van verwachte prestaties bepaald.

Klaas Knol

<

<

Open dagen Optimum Vita

Ruud Tijssens

Op 14 en 15 maart is in Emlichheim het eerste bedrijf op basis van het Optimum Vita concept feestelijk geopend met drukbezochte open dagen en seminars. Op 14 maart konden Duitse bezoekers kennis­maken met het concept, op 15 maart was de open dag voor Nederlandse bezoekers. Sprekers waren onder andere Agrifirm directeur R&D en CSR Ruud Tijssens en Klaas Knol.

schakel in succes maart 2013

27


“Peter heeft een jarenlange ervaring in de vleeskalverhouderij. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de gezondheid van zijn kalveren. De uitwisseling van ervaringen brengt het geheel op een hoger plan.” Jacco Camps, specialist Vleesveehouderij Agrifirm Feed

“De voeding van rosékalveren is totaal anders dan ik gewend was met witvleeskalveren. Ik doe alles in overleg met Jacco. De resultaten in de eerste ronden zijn goed, ik ben er heel tevreden over.”

Peter Arts, kalverhouder in Blitterswijck

Samenspel Peter Arts (r) heeft een bedrijf met zevenhonderd vleeskalveren in Blitterswijck. Hij stapte ruim twee jaar geleden over van witvlees- naar (jong)rosékalveren. Beter beheersbare voerkosten en minder fluctuaties in de opbrengst­prijzen waren hiervoor de redenen. Vooral op het terrein van voeding is de overgang groot; van voornamelijk melkpoeder naar een rantsoen met maïs, krachtvoer en enkelvoudige voeders. Specialist Vleesveehouderij Jacco Camps van Agrifirm Feed heeft de ondernemer daarin leeftijd tot 8 maanden, geslacht gewicht 170 kg, groei 1.450 tot 1.460 gram per dag.

colofon

schakel in succes is het relatiemagazine van Agrifirm en verschijnt 6 keer per jaar. Redactie Afdeling Communicatie Agrifirm (communicatie@agrifirm.com) Fotografie Marcel Bekken, Albert Brunsting, Theo Tangelder en Agrifirm Concept en realisatie JEEN bureau voor communicatie Drukwerk Ten Brink, Meppel

ISSN 2211-5811

wegwijs gemaakt en begeleidt hem met de rantsoensamenstelling. In de eerste drie ronden waren de resultaten heel goed:

Schakel in Succes nr. 2 - maart 2013  

Schakel in Succes nr. 2 - maart 2013