Page 1

01 januari 2012

Cor van Schaik en Johan Hogenesch:

“Als ledenraad denken we mee over het beleid” Opmars van de coöperatie pagina 12-15

schakel in succes voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij

Opfok lammeren basis van geitenbedrijf pagina 18

Unieke samenwerking met bierbrouwerij Koningshoeven pagina 28


In dit nummer

Agrifirm houdt koers Sinds 1 januari heeft Agrifirm een nieuwe hoofd­

Groeien in een krimpende markt Ledendagen met een plus Enkelvoudige grondstoffen Exlan: nieuwe naam en huisstijl Agrifirm Winkel BV: eigen identiteit

5 6 8 9

10

directie. CFO Jaap Vessies is verantwoordelijk voor financiën en ICT, COO Joost Helsen voor de bedrijven binnen Agrifirm Group en ondergetekende is voorzitter van de hoofddirectie/CEO. Een nieuwe directie, maar dezelfde strategie. De huidige hoofddirectie was intensief betrokken bij

Gezamenlijk meer bereiken met coöperatie

12

de strategiebepaling en staat daar vierkant achter. Agrifirm heeft een duidelijke coöperatieve missie: waarde creëren voor haar leden. Onze bedrijven in binnen- en buitenland hebben de opdracht om met

Reportage: optimale melkproductie De beste maïsrassen voor 2012

16 17

producten en diensten toegevoegde waarde te creëren op de bedrijven van klanten. Daarnaast vloeit door het Ledenvoordeel vijftig procent van het resultaat van niet-ledenactiviteiten terug naar

Kwaliteit voorop voor geitenhouders

18

de leden. Agrifirm heeft een stevige basis. Zelfs in het eerste jaar bleven de omzetten in de belangrijkste markten

Samenwerken aan succes varkenshouder Zeugenhouder zet de puntjes op de i Behandelingsoverzichten legpluimvee

19 20 22

op peil of groeiden. Dat is geen reden om achterover te leunen. We zetten in 2012 stevig in op innovatieve producten, een perfecte uitvoering van alles wat we voor klanten doen en een scherpe prijsstelling. Daarnaast blijven we werken aan de strategische

Goede start voor vleeskuikens

23

pijlers groei, innovatie, samenwerken en het versterken van de organisatie. Dat doen we met de ambitie om voor u als klant de beste oplossing te leveren. Met enthousiaste, gepassioneerde medewerkers die uw

Reportage: vroeg bestellen ThermoSeed zorgt voor sterkere plant Geschiktheid bladbemesting varieert

24 26 27

bedrijf kennen en met u samenwerken. Onze opdracht is voor u toegevoegde waarde te leveren op korte en langere termijn. Daar staan we voor en daar gaan we voor.

Samenwerking Agrifirm Plant en bierbrouwerij

28

Bemestingsplan vollegrondsgroenten 29 Reportage: de beste bollen van het duinzand 30 Samenspel

2

schakel in succes januari 2012

32

Ton Loman,

voorzitter hoofddirectie Agrifirm Group


<Piet Moerland (l), Aalt Dijkhuizen (m) en Jan Peter Balkenende roemden de economische prestaties van de Nederlandse land- en tuinbouw.

In 2015 alleen nog duurzame soja De Nederlandse voedselketen wil in 2015 alleen nog duurzame soja verwerken, geteeld volgens de principes

Duurzaam innovatief ondernemerschap

van de Round Table on Responsible Soy. Op 15 december ondertekende een groot aantal partijen uit de keten

Ter gelegenheid van het afscheid van

Toekomst

daar een intentieverklaring voor. De

CEO Kees Sijssens is een symposium

Rabobank-directievoorzitter Piet

Nederlandse Vereniging Dier­voeder­

georganiseerd. Enkele honderden

Moerland zag toekomstmogelijkheden

industrie Nevedi, en via Nevedi ook

aanwezigen luisterden naar drie

voor Nederland, omdat Nederland toon-

Agrifirm, speelde hierin een

beschouwingen over het thema:

aangevend is op veel actuele wereld­

grote rol. Andere ondertekenaars

Duurzaam innovatief ondernemer­

wijde thema’s. De uitdaging voor de

waren bijvoorbeeld partijen uit de

schap, sleutel voor succesvolle

agrarische sector is volgens Moerland

zuivel- en vleesindustrie, de retail en

agrosector.

het produceren van voldoende en veilig

het Initiatief Duurzame Handel

voedsel voor de groeiende wereld­

(IDH). De omschakeling gaat naar

De sprekers roemden de economische

bevolking. In dat verband is volgens de

schatting 7 miljoen euro kosten.

prestaties van de Nederlandse land- en

Rabo-topman het coöperatieve onderne-

De helft daarvan wordt gefinancierd

tuinbouw en de hoge efficiency en

mingsmodel het model van de toekomst.

door het IDH, het bedrijfsleven

productiviteit. De eerste inleider was

“Je hebt de boeren hard nodig.”

brengt de andere helft op. In de

Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van

komende vier jaar willen de bedrijven

Wageningen Universiteit en Research-

Duurzaamheid

steeds grotere partijen gecertificeerde

centrum (WUR). “Met eenzelfde

Jan Peter Balkenende, voormalig minister

soja opkopen, om in 2015 volledig te

productiviteitsgroei, is het mogelijk om

president en tegenwoordig partner bij

zijn omgeschakeld. Het IDH spreekt

over veertig jaar de voorspelde negen

accountantskantoor Ernst & Young,

van een mijlpaal op het gebied van

miljard mensen op de aarde te voeden”,

benadrukte dat duurzaamheid niet “iets

duurzame handel.

aldus Dijkhuizen. De belangrijkste

erbij” is. Het is de basis van een winst­

factor in het succes is volgens hem de

gevende aanpak. Hij noemde Agrifirm

ondernemende boer of tuinder.

als voorbeeld van een onderneming die

Rectificatie

innovatie en internationale groei combi-

In de Schakel in Succes van november

neert en daarmee duurzaam onder­

2011 stonden de verkeerde

nemen gestalte geeft. “Dat doen jullie

overlijdensdata in de rubriek In

met je beide benen op de grond en dat

Memoriam. De heer Herman Scheffer

is belangrijk”. De positieve woorden van

overleed op 20 september 2011,

de inleiders ontlokten Kees Sijssens de

mevrouw Gerrie Huirne overleed op

vraag hoe het toch komt dat de agrari-

23 september 2011 en de heer

sche sector vaak zo negatief in de

Egbert-Jan Blaauw overleed op

belangstelling staat. De drie inleiders

29 september 2011. We bieden

waren het roerend met hem eens dat er

bij deze onze excuses aan voor het

alle aanleiding is om daar meer positieve

vermelden van de verkeerde data.

<

Kees Sijssens en zijn vrouw Carri tijdens de receptie.

aandacht aan te besteden.

schakel in succes januari 2012

3


Efficiënt werken draagt aantoonbaar bij aan duurzaamheid

Sterke CO2 -reductie met vernieuwende concepten <

De CO2-uitstoot wordt onder andere door efficiënte logistiek verminderd.

Investeren in duurzaamheid is een belangrijke voorwaarde voor

vleeskuikenhouders van Agrifirm die nu

continuïteit. Zowel voor Agrifirm als voor boeren en tuinders.

gebruik maken van dit concept zorgen

Gezien de sterk competitieve markt is het echter van groot belang dat duurzame oplossingen ook financieel rendabel zijn.

er gezamenlijk voor dat er omgerekend ieder jaar zo’n 180 rondjes om de aarde met een Volvo V40 worden vermeden. Vigor

De focus bij vernieuwende voer- en

varkens, ook zorgt voor 11 procent

Vigor is een nieuw voerconcept dat de

logistieke concepten van Agrifirm ligt

reductie van de CO2-footprint in de

darmgezondheid van leghennen verbe-

dan ook op het optimaal voeren van

keten. Uit de berekeningen blijkt nu dat

tert en de vertering en voerbenutting

dieren en een reductie van de kostprijs.

ook met Kernvoer voor vleeskuikens,

stimuleert. Door toepassing van een

Onlangs bleek dat door die focus ook

Vigor voor legpluimvee, Proficorn voor

vernieuwd grondstoffenpakket ver­

de carbon footprint wordt verlaagd.

melkvee en de logistiek van MervoBest®

betert de gezondheid van de hen en

Goed nieuws dus.

voor rundvee een sterke CO2-reductie

wordt de CO2-uitstoot met 3,1% gere-

wordt behaald.

duceerd. Als het Vigor-concept toe­ gepast zou worden op al het leghen-

CO2-emissie in voerketen

Onlangs heeft Agrifirm voor een aantal

Kernvoerconcept

nenvoer van Agrifirm, dan scheelt

cases een onafhankelijk bureau de CO2-

Bij het kernvoerconcept voor vlees­

dat 261 rondjes om de aarde qua

emissie in de voerketen laten berekenen.

kuikens maakt de pluimveehouder

CO2 uitstoot met een Volvo V40.

Met voerketen wordt in dit geval het

gebruik van de goede eigenschappen

traject bedoeld van grondstof tot aan

van lokaal geteelde tarwe. Door het

Proficorn

het boerenerf. Van boerenerf tot de

gebruik van lokale tarwe, hoeft er geen

Proficorn kan worden ingezet als nutri-

consument is niet meegenomen in

tarwe geïmporteerd te worden en dat

tioneel hoogwaardige vervanger voor

deze berekeningen. Tot nu toe was de

scheelt weer in de transport- en produc-

krachtvoer. Het bestaat uit maïscel-

berekening van CO2-emissie alleen

tiekosten. Ook worden productiekosten

wanden, eiwitten en zetmeel. Tot voor

gedaan voor het vleesvarkensvoer Air

en -emissies vermeden omdat de tarwe

kort werd de maïsvezelstroom gedroogd

Line [2.0]. Hiervan was al bekend dat

niet verwerkt hoeft te worden in de

bij Cargill in Sas van Gent en vervolgens

het ten opzichte van conventioneel

mengvoerfabriek. Met het kernvoer-

ingezet als droog veevoeder. Door de

vleesvarkensvoer, naast een betere

concept kan de carbon footprint met

maïsvezelstroom niet te drogen en als

fosfaat- en stikstofbenutting bij

wel 2,4 procent worden verlaagd. De

nat product direct vanuit dochter­

4

schakel in succes januari 2012


bedrijf Bonda bij de boer te leveren,

Groeien in krimpende markt

worden echter dezelfde groeiresultaten geboekt en worden emissies door

Agrifirm wist in 2011 de voerafzet nagenoeg op peil te houden. In een krimpende

productie en logistiek vermeden. Voor

markt betekent dat een verhoging van het marktaandeel. Ook in de afzet van

de boeren die hier gebruik van kunnen

meststoffen en gewasbescherming waren de ontwikkelingen positief.

maken, levert dit uiteindelijk een reductie op van 1,7 procent CO2 per kg

Volgens de Nederlandse Vereniging van Diervoerders daalde in 2011 de meng-

melk. Voor alle beschikbare Proficorn

voerafzet in Nederland fors. Bij Agrifirm blijft de afname van de mengvoerafzet

uit Sas van Gent komt dit overeen met

beperkt ten opzichte van 2010.

2.788 rondjes om de aarde met een Volvo V40. Aangezien de emissie van

Groei marktaandeel

methaan een fors deel van de

Per saldo is daarmee sprake van een groei in marktaandeel. Tegelijk steeg de afzet

CO2-footprint van melk bepaalt, is het

in natte en droge producten. Ook de afzet in gewasbeschermingsmiddelen en

bereiken van zo’n reductie via het voer

meststoffen verliep beter dan verwacht. Zeker in de kunstmeststoffen is landelijk

een enorme stap voorwaarts.

al jarenlang een forse krimp gaande door een efficiëntere bemesting en het

MervoBest®

gebruik van dierlijke mest. Agrifirm bevordert deze ontwikkeling. Ook in de

“Focus op optimaal voeren en lagere kostprijs.”

gewasbescherming staat efficiënt gebruik van middelen op de eerste plaats. Resultaten 2011

De definitieve financiële resultaten over 2011 worden eind maart met de ledenraad besproken. Tijdens de Agrifirm Ledendagen in februari worden ze in

Agrifirm-bedrijf Pre-Mervo produceert

concept gepresenteerd.

premixen voor veevoeders. MervoBest® is een voedermiddel voor rundvee met een hoog aandeel darmverteerbaar eiwit. Door MervoBest® niet langer per

Ook in 2012 proeven regionale sojateelt

truck maar per boot te vervoeren, wordt 278 ton CO2-emissie per jaar

Agrifirm blijft ook in 2012 proeven

Agrifirm onlangs om de samenwerking

vermeden. Dit komt overeen met 36

doen met sojateelt in Noord West

met een kweker van eiwithoudende

rondjes om de aarde met een Volvo

Europa. In 2011 zijn belangrijke nieuwe

gewassen voort te zetten.

V40. Doordat de hoeveelheid

inzichten opgedaan en stappen gezet

MervoBest® in mengvoeders per

bij proeven met sojateelt in Nederland

In 2012 is het belangrijk aansluiting te

toepassing verschilt, kan er geen

en Polen. De gemiddelde opbrengst

vinden met andere marktpartijen om

berekening plaatsvinden op het eind-

van de Nederlandse proeven was

de soja commercieel aantrekkelijk te

product. De uitgevoerde carbon

ongeveer drie ton per hectare, in Polen

maken. Agrifirm ervaart een groeiende

footprintberekeningen zijn onderdeel

twee ton per hectare.

interesse van boeren in de sojateelt.

van het duurzaamheidsbeleid van

Daarom zijn twee rassen, namelijk

Agrifirm. Het optimaal laten presteren

Regionale teelt is dus mogelijk, zelfs bij

Hector en Sunrise, aangeboden voor

van planten en dieren staat in dit beleid

natte weersomstandigheden. De op-

plaatsing op de rassenlijst en is een

centraal. Wilt u hier meer over weten?

brengst was echter te laag om te concur-

teelthand­leiding gemaakt. Ook zijn de

Kijk dan op onze website. Meer infor-

reren met graan. Daardoor is soja nu nog

eerste ontheffingen voor het gebruik

matie over bovenstaande producten en

niet commercieel aantrekkelijk voor

van gewasbeschermingsmiddelen

concepten kunt u ook vinden op

akkerbouwers. Regionale teelt kan echter

verleend. Naar verwachting zijn enkele

www.agrifirm.com of neem contact

een duurzaam alternatief voor soja uit

middelen al in 2012 beschikbaar.

op met uw buitendienstspecialist.

Zuid-Amerika zijn. Daarom besloot

schakel in succes januari 2012

5


2

10

3

2

1

14 6

3 5

4

9

8

7

10

6

11

12

14

Nieuwe opzet Agrifirm Ledendagen

U & agrifirm: Ledendagen met een plus

15

13 20 16

17

18

19

21 24

22

23 26

25

27

28

Regio 1: district 26, 27, 28 Regio 2: district 21, 24, 25

Regio 3: district 16, 17, 18, 19 Regio 4: district 15, 20, 22, 23

Regio 5: district 10, 13, 14 Regio 6: district 7, 8, 11, 12

Welkom op de Agrifirm Ledendagen. Dit jaar in een vernieuwde

Van gedachten wisselen

opzet, die recht doet aan het contact tussen lid en coöperatie en

Tijdens de lunch kunt u worden bij­gepraat door de bedrijven die deel

tegelijk meer biedt voor u als ondernemer. Een opzet waarin

uitmaken van de Agrifirm Group. Een

ruimte is voor contact met collega’s, Agrifirm-medewerkers en

scala van activiteiten, gericht op het

met directieleden en commissarissen. We spreken u graag

versterken van de ondernemer in de

tijdens één van de dagen.

Regio 7: district 2, 3, 6, 9 Regio 8: district 1, 4, 5

land- en tuinbouw en die samen een stevig fundament vormen onder de coöperatie. Ook leden van de raad van

Dit jaar organiseert Agrifirm tien Leden-

Agrifirm. Daarbij groeit Agrifirm in

commissarissen en de hoofddirectie zijn

dagen. Daarbij worden de leden uit

omzet, in aantal klanten en in efficiëntie.

aanwezig. Zij horen graag uw mening en

verschillende districten tegelijk uit­

Terwijl dat toch een jaar was waarin

willen altijd de ontwikkelingen in en

genodigd. In het overzicht vindt u de

de bankwereld op zijn kop stond, de

standpunten van uw coöperatie

data en de locaties en op de kaart de

eurocrisis doorzette en de prijzen sterk

toe­lichten en met u daarover van

districten. U heeft als lid al een aparte

fluctueerden.

gedachten wisselen.

uitnodiging ontvangen, met daarin een gedetailleerd programma. Op de daarbij meegestuurde brief stond ook uw districtnummer vermeld. Reilen en zeilen

U krijgt tijdens de Ledendagen natuurlijk inzicht in het reilen en zeilen van uw coöperatie. Na het eerste intensieve jaar, met hier en daar aanlooppro­ble­men, kan aan het begin van 2012 gesteld worden dat de nieuwe organisatie er staat. De dagvoorzitster, Marit van Bohemen (bekend van de reclame van Beemsterkaas) zal over dit onderwerp het bestuur en de hoofddirectie inter-

Uitnodiging

Agrifirm Ledendagen

viewen en ook u de kans geven vragen te stellen. Geen moeilijke opsomming van jaarcijfers, maar een interactieve presentatie over het wel en wee van

6

schakel in succes januari 2012

schakel in succes


Bezoek aan workshops zeker de moeite waard Tijdens uw bezoek aan een Agrifirm Ledendag kunt u twee keer

Hieronder alle onderwerpen:

een workshop naar eigen keuze bezoeken. Daarvoor heeft

1. Ik, de boerin, als merk op het bedrijf. Deze workshop is sterk

Agrifirm zeven verschillende workshops voorbereid. U kunt

gericht op de vrouwelijke partner op het bedrijf

daarvan dus één tijdens de ochtendsessie bezoeken en één

2. Imago en landbouw. Een veel besproken thema, dat dieper

tijdens het middagprogramma.

ingrijpt dan ‘boer zoekt vrouw’ veelal uitstraalt 3. Duurzaamheid, stand van zaken en de rol van Agrifirm.

Naast bedrijfsmatig georiënteerde workshops, kunt u ook kiezen

In 2050 negen miljard mensen voeden vraagt om een

voor meer algemene workshops. U kunt op de dag zelf, tijdens

toekomstgerichte productie

uw bezoek aan de Agrifirm Ledendag, nog uw keuze maken

4. Grondstoffen, de schommelingen van de voerprijs.

voor een bepaalde workshop.

Grondstoffen wereldwijd inkopen kopen is een bijzonder vak 5. Innovatieve akker- en tuinbouw. Toekomst gerichte productie vraagt vernieuwende inzichten en methoden 6. Innovatieve veehouderij. Moderne veehouderij kan niet zonder vernieuwende concepten en technieken 7. Beweeglijke graanmarkten; een kans voor de telers

Workhops en sprekers

Datum

Tijdens twee workshoprondes is er tijd

District

Spreker

Locatie

Tijden

(onder voorbehoud)

voor meer vaktechnische inleidingen. U kunt zelf kiezen welke workshop u

Dinsdag

16/17/

07-02-2012

18/19

wellicht leert u ook veel bij een inleiding

Woensdag

2/3/

Annemarie

die niet helemaal gesneden koek voor u

08-02-2012

6/9

van Gaal

Einde:

is. Als uitsmijter aan het eind van de dag

Donderdag

1/4/5

Annemarie

Ontvangst: 09.45

heeft Agrifirm gerenommeerde sprekers

09-02-2012

van Gaal

Einde:

Dinsdag

21/24/

Hans van

PSV Stadion

Ontvangst: 10.45

14-02-2012

25

Breukelen

Eindhoven

Einde:

Breukelen, Annemarie van Gaal en Marc

Woensdag

26/27

Marc Lammers

Dok6 Panningen

Ontvangst: 10.45

Lammers weten waarover ze spreken en

15-02-2012

Einde:

zullen hun visie met passie met u delen.

Donderdag

Van der Valk

Ontvangst: 09.45

16-02-2012

Stein-Urmond

Einde:

Wij heten u van harte welkom op de

Maandag

AZ- Stadion, Alkmaar Ontvangst: 09.45

Agrifirm Ledendagen, waar u kunt

20-02-2012

van Gaal

Einde:

genieten van een uniek en gevarieerd

Donderdag

Annemarie

Ontvangst: 09.45

programma. Alle leden hebben rond

23-02-2012

wilt volgen. Dit kan een onderwerp in uw eigen belevingswereld zijn, maar

gevraagd hun visie op ondernemerschap, presteren, teamspirit en het bereiken van resultaat neer te zetten. Hans van

Welkom

20 januari een uitgebreide uitnodiging

28

10

13/14

Marc Lammers

Marc Lammers

Annemarie

NAC Breda

WTC Leeuwarden

Kasteel Woerden

van Gaal

7/8/11/ Annemarie

24-02-2012

12

wel geïnteresseerd in Agrifirm als partner

Dinsdag

15/20/ Marc Lammers

voor uw bedrijf, ook dan bent u van harte

28-02-2012

22/23

welkom op één van deze dagen.

ontvangen of bent u nog geen lid, maar

Einde:

± 16.30

Euroborg Groningen Ontvangst: 09.45

Vrijdag

ontvangen. Heeft u deze onverhoopt niet

Ontvangst: 10.45

± 16.00

± 16.00

± 16.30

± 16.30

± 16.00

± 16.00

Einde:

Coelenhage Wezep

van Gaal

± 16.00

Ontvangst: 09.45 Einde:

Verploegen Wijchen

± 16.00

Ontvangst: 10.45 Einde:

schakel in succes januari 2012

± 16.30

7


<Egbert Schreurs, Wim Marien en Janet Breembroek (v.l.n.r.) verzorgen bij Agrifirm Feed de handel in grondstoffen.

Meer enkelvoudige droge grondstoffen in rantsoen

Efficiënt rantsoen met bierbostel Bierbostel is in veel moderne rant­

Het enkelvoudig voeren van grondstoffen in de veehouderij neemt toe. Het gaat

soenen een onmisbare eiwitbron

daarbij bijvoorbeeld om tarwe, soja, maïsmeel en andere droge grondstoffen.

geworden. Het is een eiwitrijke krachtvoervervanger met een hoge

De verkoop van enkelvoudige grond­

> de Feedcliqprijs is gebaseerd op de

benutting van eiwit. De specifieke

stoffen omvat bijna 10 procent van de

termijnnoteringen van grondstoffen.

werking op de pens en op de gezond-

totale voeromzet van Agrifirm Feed.

Hierbij is het mogelijk om de prijs van

heid van het vee wordt door de

Deze handel is vooral gericht op vee­

een product vast te zetten voor

praktijk onomstotelijk onderschreven.

leveringen in de toekomst;

Bierbostel kan hierdoor de benutting

houders die grotere volumes per keer bestellen. Daarnaast worden er grond-

> Feedfix gaat ervan uit dat, over een

van eigen ruwvoer stimuleren. Het

stoffen meegeleverd met mengvoer

langere periode, de inkopers van

levert daardoor een belangrijke

vanaf de productielocaties. Gerrit

Agrifirm Feed gemiddeld goedkoper

bijdrage aan de optimalisatie van

Schilstra is verantwoordelijk voor de

inkopen dan op dagprijs het geval zou

het rantsoen.

afdeling Dier, waar veehouders enkel-

zijn geweest. Met Feedfix maakt de

Agrifirm-dochteronderneming Bonda

voudige grondstoffen in kunnen kopen.

klant gebruik van de inkoopposities

levert het hele jaar rond bierbostel.

“Het grote volume grondstoffen dat

van de grondstoffen van Agrifirm

Neem voor meer informatie contact

Agrifirm Feed inkoopt voor mengvoer

Feed en geeft hierbij het vertrouwen

op met uw specialist van Agrifirm

draagt bij aan een scherpe inkoopprijs

aan de inkopers. U maakt een afspraak

Feed of bel met afdeling Dier via

en lage logistieke kosten voor grond­

voor levering voor een langere periode

(088) 488 10 11.

stoffen, net als de ervaring en kennis

waarbij de prijs maandelijks bepaald

van de inkopers.

wordt.

Prijsvorming

Agrifirm Feed noteert de prijzen bij alle

De prijzen van grondstoffen kunnen

systemen franco geleverd. Dit zorgt voor

sterk fluctueren en zijn afhankelijk van

transparantie in de handel in grond­

de prijsnoteringen op de wereldmarkt.

stoffen en voorkomt verrassingen voor

Agrifirm Feed kent drie verschillende

extra logistieke kosten. De medewerkers

prijssystemen voor grondstoffen waarbij

van afdeling Dier adviseren veehouders,

de risico’s in meer of mindere mate

bijvoorbeeld over de prijs- en markt­

afgedekt kunnen worden.

ontwikkeling en het meest passende

> de dagprijs is gebaseerd op de actuele

prijssysteem. De afdeling Dier is te

dagprijzen van grondstoffen;

8

schakel in succes januari 2012

bereiken via T (088) 488 10 12.


...

Nieuwe naam en huisstijl

Agrifirm Exlan biedt een compleet servicepakket <

v.l.nr. Hans van Reijmersdal, Toon van der Putten en Harry de Groot .

Een nieuw jaar betekent voor Agrifirm-

maar ook andere stappen in de ont­

staat, zijn we klaar om met onze nieuwe

dochter Exlan ook een nieuwe naam

wikkeling van het bedrijf”, vertelt

naam naar buiten te treden”, aldus Van

en huisstijl. Sinds 1 januari is de naam

manager Harry de Groot. “Van de

Reijmersdal. Hier zijn nog wel uit­

van deze onderneming veranderd van

coaching van ondernemers en het

zonderingen op. De Groot: “Agrifirm

Exlan Consultants in Agrifirm Exlan.

maken van bouwtekeningen, tot het

Quotumbank is bijvoorbeeld onderdeel

begeleiden bij vergunningaanvragen of

van Exlan, maar treedt onder de eigen

Ook de huisstijl is aangepast in lijn met

juridische procedures, maar ook de

naam naar buiten. Het is gewoon een

de Agrifirm-stijl en -kleuren. De advies-

mineralenadministratie. Het hele

sterke naam, met een grote herkenbaar-

organisatie wil daarmee duidelijk uit-

pakket.” Exlan heeft ongeveer veertig

heid, dus daar houden we aan vast.”

dragen onderdeel van Agrifirm te zijn.

mensen in dienst, waaronder een groot

“Dat maakt het makkelijker om aan­

aantal adviseurs die alles weten van

Actieve communicatie

sluiting te vinden bij Agrifirm-klanten

hun eigen vakgebied. Van der Putten:

Dat zijn echter uitzonderingen. Verreweg

en te profiteren van de slagkracht van

“Ondernemers hebben steeds meer

de meeste uitingen zullen voortaan in

onze moederonderneming”, legt

behoefte om specifieke expertise in te

de Agrifirm-stijl zijn. Dat zal de klanten

directeur Toon van der Putten uit.

kopen en wij willen die expert zijn. We

niet ontgaan want Agrifirm Exlan gaat

Manager Hans van Reijmersdal voegt

willen de klant ontzorgen.”

actiever communiceren. “Dat is eigenlijk een extra service voor de klant”,

toe dat andersom ook Agrifirm van deze nauwere banden kan profiteren.

Interne afstemming

legt de Groot uit. “Met nieuwsflitsen

“Het is voor de klant meteen duidelijk

Om die ambitie waar te maken richtte

via de email houden we ondernemers

dat Agrifirm een heel compleet service-

Exlan zich in 2011 op het uitbouwen

bijvoorbeeld op de hoogte van ontwik-

pakket in huis heeft.”

van de organisatie. “Door de fusie van

kelingen in de sector en in de markt.

Agrifirm en Cehave Landbouwbelang

Ook dat hoort bij het ontzorgen van

Ontzorgen

hebben we nu een landelijke dekking

klanten. Wij hebben de kennis in huis

De klanten van Agrifirm Exlan zijn voor-

en afgelopen jaar hebben we besteed

en willen daarmee zowel een expert als

al ondernemers met toekomstplannen.

aan het optimaal afstemmen van de

een gesprekspartner en coach voor

“Dat kunnen uitbreidingsplannen zijn,

nieuwe organisatie. Nu dat helemaal

ondernemers zijn.”

schakel in succes januari 2012

9


Agrifirm Winkel BV exploiteert 60 winkels

‘We hebben een  duidelijke eigen identiteit’ <

Verkoopmanager Teije de Jong van Agrifirm Winkel BV.

Nederland telt 232 Welkoop/BoerenBond winkels. Van deze

ties die meerdere winkels hebben.

winkels zijn er 60 in eigendom van Agrifirm, via dochter-

Winkel BV is verantwoordelijk voor de

onderneming Agrifirm Winkel BV.

exploitatie van de 60 eigen winkels. Ondernemerschap

Iedere vestiging heeft een eigen Teije de Jong is verkoopmanager van

Welkoop is een franchiseformule en alle

bedrijfsleider. “Dit zijn eigenlijk onder-

Agrifirm Winkel BV. “Onze winkels

winkels hebben dezelfde uitstraling.

nemers in loondienst”, legt De Jong uit.

zitten eigenlijk door het hele land heen.

Het gaat om het merk BoerenBond of

“Ze krijgen een budget en zijn binnen

Sinds de fusie van Agrifirm-oud en Ce-

het merk Welkoop. Voor een sterk merk

dat budget zelf verantwoordelijk voor

have Landbouwbelang hebben we ook

is een uniforme uitstraling belangrijk.”

hun winkel. Door de bedrijfsleiders

acht BoerenBond winkels. BoerenBond

De franchiseformule is in handen van

eigen verantwoordelijkheid te geven,

zit onder de grote rivieren, alle winkels

Agri Retail. Deze organisatie bepaalt

komt het ondernemerschap echt naar

boven de rivieren heten Welkoop.”

voor alle BoerenBond/Welkoop winkels

voren en dat maakt het juist leuk, ook

het assortiment, de folders en andere

voor henzelf.” Omdat Agri Retail de

Franchiseformule

landelijke uitingen. Agrifirm Winkel BV

formule bewaakt, kan de bedrijfsleider

De winkels van Agrifirm zijn niet

is één van de franchisenemers bij Agri

zich puur op de eigen winkel focussen.

herkenbaar als onderdeel van Agrifirm.

Retail, naast onder andere particuliere

“Hij kan zich bijvoorbeeld richten op de

Dat is een bewuste keuze. “BoerenBond/

ondernemers en twee andere organisa-

voorraad, het personeel en vooral om

10

schakel in succes januari 2012


het de klant zo goed mogelijk naar de

personeel. Voorheen was er vaak

“Agri Retail heeft een zogenaamde witte

zin te maken. Uiteindelijk draait het

onduidelijkheid: het merk is onderdeel

vlekken strategie; er zijn een aantal

allemaal om de klant.”

van Agri Retail, de winkel valt onder

gebieden in Nederland waar nog geen

Agrifirm Winkel BV, wat weer onder-

winkels zitten. Daar wil Agri Retail zich

Particuliere doelgroep

deel is van Agrifirm. Daardoor wisten

in de komende jaren wel vestigen en als

Van oudsher waren agrarische onder­

mensen nauwelijks bij wie ze in dienst

dat locaties in ons werkgebied zijn

nemers de belangrijkste klanten van

waren. Nu hebben we een duidelijke

heeft Winkel BV de eerste keuze om

BoerenBond/Welkoop winkels, maar

eigen identiteit als Winkel BV.” Het

een winkel te beginnen.”

tegenwoordig zijn dat particulieren. “Er

personeel van de winkels, in totaal 650

zijn een aantal winkels waar nog 20 tot

medewerkers in 60 winkels, is in dienst

Geld verdienen

30 procent van de omzet uit de agrari-

van Winkel BV. Er is 13 man onder­

Bij bestaande winkels wordt kritisch

sche sector komt, maar dit zijn maar

steunend personeel op kantoor en

naar de locatie en het pand gekeken en

een paar winkels. Dat kan niet anders,

daarnaast zijn er vier retailmanagers,

zo nodig verhuist de winkel naar een

de boerenbedrijven zijn te groot om

die de contacten met de bedrijfsleiders

nieuwe locatie. Per jaar zijn er in totaal

bijvoorbeeld veevoer nog af te komen

onderhouden en samen met hen

twaalf winkels nieuw of vernieuwd.

halen. We zijn de boer niet vergeten, in

bijvoorbeeld assortimentskeuzes ma-

“We zien direct dat de omzet bij die

alle winkels is bijvoorbeeld twee keer

ken en de budgetten bewaken.

winkels stijgt en dat is belangrijk. Wij zijn namelijk geen core-business voor

per jaar een boerenkoopavond, maar particulieren zijn de belangrijkste doel-

Uitbreiding

Agrifirm. Onze opdracht, en daarmee

groep.”

Alle winkels worden eens in de vijf jaar

onze doelstelling, is geld verdienen.”

helemaal opnieuw ingericht. “Er staat Eigen identiteit

dan eigenlijk weer een compleet nieuwe

Hoewel Winkel BV 100 procent dochter

winkel. Dat werpt zijn vruchten af:

van Agrifirm is, profileert de onderne-

mede daardoor groeit de omzet bij

ming zich nadrukkelijk met een eigen

onze winkels harder dan bij de winkels

identiteit. “Onze strategie is zelfs om

waar minder in geïnvesteerd wordt.”

wat meer afstand tot Agrifirm te

Daarnaast komen er per jaar ongeveer

houden dan in het verleden”, vertelt

drie à vier nieuwe winkels bij. Dit past

De Jong. “Dat is om verwarring te voor­

in de strategie van Winkel BV om het

komen, vooral ten opzichte van het

aantal winkels verder uit te breiden.

“Voor een sterk merk is een uniforme uitstraling belangrijk.”

schakel in succes januari 2012

11


Samen meer bereiken

De opmars van de coöperatie De coöperatie is bezig aan een opmars. In mei 2011 stonden

van haar leden, door overeenkomsten

7.500 coöperaties ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,

met hen af te sluiten. Het is een vorm

ruim 2.100 meer dan eind 2009. In economische slechte tijden blijkt de coöperatie een betrouwbare partner voor haar leden.

van zelforganisatie van producenten of verbruikers, gericht op een grotere economische macht en schaalvoordeel. De leden zijn tevens eigenaar van de onderneming en nauw betrokken bij de

“De essentie van een coöperatie? De

van commissarissen Noud van Vught

strategie. Het uitgangspunt is vaak,

kreet ‘Welbegrepen eigenbelang’ zegt

vult hem aan: “Het doel van een coöpe-

zoals Koekkoek ook zegt, dat de leden

voor mij eigenlijk alles.” Aan het woord

ratie is niet alleen geld verdienen. Het

gezamenlijk meer kunnen bereiken dan

is Theo Koekkoek, voorzitter van de

gaat ook om het leveren van een goed,

ieder voor zich. Kenmerkend is boven-

raad van commissarissen van Agrifirm.

betrouwbaar product, tegen zo laag

dien dat de winst van een coöperatie

“Welbegrepen eigenbelang is de naam

mogelijke kosten. Maar laten we wel

terugkomt bij de leden. Ongeveer de

van de allereerste coöperatie in Neder-

wezen: zonder winst kan ook een

helft van de 7.500 coöperaties in

land die in 1877 werd opgericht. Het

coöperatie niet blijven draaien. Je hebt

Nederland heeft agrarische wortels.

idee was: als we dingen samen doen,

nu eenmaal winst nodig om te kunnen

Bekende niet-agrarische coöperaties

kunnen we het verder brengen dan

investeren. Als je toonaangevend wilt

zijn Rabobank, Dela en Coop. Agrifirm

alleen. Dat is nog steeds het uitgangs-

blijven, moet je investeren. Het gaat

staat op plaats vijf in de door de Natio-

punt. Samen bereiken we meer dan

om een scherpe prijs en een goede

nale Coöperatieve Raad voor land- en

alleen. Het gaat hierbij niet alleen om

begeleiding.”

tuinbouw (NCR) gepubliceerde top 40

het collectief belang, maar om het

van agrarische coöperaties. De grootste

belang van elk individueel lid. Dat lijkt

De coöperatie

agrarische coöperatie is Friesland­

wat soft, maar het gaat om keiharde

Een coöperatie is een vereniging die

Campina. De Verenigde Naties hebben

business.” Vice-voorzitter van de raad

opkomt voor de materiële belangen

2012 uitgeroepen tot Jaar van de

12

schakel in succes januari 2012


plant <De Ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie Agrifirm.

Coöperatie, mede vanwege de belang-

financiële relatie en een transactie­

Bedrijfsvoering

rijke rol voor de economische ontwik­

relatie. “Dat is uniek”, aldus Koekkoek.

Voorwaarde voor een succesvolle

keling. Het is tekenend voor de opmars

”Wat ik een mooi idee vind, is dat het

coöperatie is volgens Van Vught een

van de ondernemingsvorm.

belang van het bedrijf Agrifirm niet

goede bedrijfsvoering. “Een coöperatie

voorop staat. Het gaat om de leden van

moet efficiënt en zakelijk aangestuurd

Imago

de coöperatie.” Koekkoek denkt dat

worden. Het kan niet zo zijn dat het

Die opmars draagt weer bij aan verbete-

ondernemers lid worden van een coöpe-

servicegehalte zo hoog wordt dat het

ring van het imago, denkt Koekkoek. “Tot een paar jaar geleden werd de coöperatie gezien als een stoffige onderneming uit het verleden. Ik zie daar een kentering in sinds de financiële

“Een coöperatie moet efficiënt en zakelijk worden aangestuurd.”

crisis.” Zowel Koekkoek als Kees Barlagen,

bedrijf niet meer financieel gezond is. Boeren en tuinders hebben het nu al niet makkelijk. Wij zijn het verplicht aan onze achterban om het zo goed mogelijk te doen. Agrifirm dient een betrouwbaar product te leveren zonder poespas,

voorzitter van de Jongerenraad van

ratie omdat een coöperatie betrouw-

gecombineerd met een eerlijke en

Agrifirm, zien daarin een aandeel van de

baar is, transparant is naar de leden toe

goede service. Daar rekenen onze

Rabobank. Barlagen: “Deze coöperatieve

en werkt aan een goede kostprijs.

leden op.”

bank is eigenlijk de enige bank die heel

“Leden hebben een directe lijn met

door de crisis is gekomen. “ Van Vught

directie en commissarissen. Ze hebben

Duurzaamheid en innovatie

denkt dat het betere imago vooral te

invloed op het beleid. Ze praten mee.

Innovatie en duurzaamheid zijn actuele

maken heeft met het lange termijn

De financiële relatie kenmerkt zich ook

thema’s in de sector. Volgens Koekkoek

denken van de coöperatie. “Voor de

door het Ledenvoordeel. We willen

en Van Vught passen deze thema’s

crisis wilden mensen zo snel mogelijk,

zoveel mogelijk winst bij de boer laten.”

goed bij de coöperatieve insteek,

>

zoveel mogelijk geld verdienen. Ze zijn er achter gekomen dat het zo niet werkt.” Koekkoek voegt daar aan toe dat coöpe-

Samenstelling coöperatie Agrifirm

raties, in tegenstelling tot beurs­ genoteerde ondernemingen, niet te

De coöperatie Agrifirm is als volgt ingericht:

maken hebben met het ongeduld van

Bestuur

een aandeelhouder. “Agrifirm hoeft niet

Het bestuur bestaat uit praktiserende boeren en tuinders en externe leden.

elke drie maanden te laten zien wat we

Het bestuur is tevens de raad van commissarissen van de onderneming Agrifirm.

verdiend hebben. Coöperaties denken

Ledenraad

aan rendement en perspectief, maar wel

De gekozen districtsbestuurders van de 28 districten vormen samen de ledenraad, het

op de lange termijn. Het mag dan wel

hoogste orgaan van de coöperatie. Deze raad heeft belangrijke bevoegdheden op het

zijn dat een coöperatie de laatste jaren

vlak van investeringen, onroerend goed, samenwerkingsverbanden en goedkeuring van

minder sexy geweest is en misschien

de jaarrekening.

wat stoffig, maar het zijn wel betrouw-

Sectorraden

bare, stabiele organisaties geweest.

Er zijn sectorraden in de rundveehouderij, varkenshouderij, pluiveehouderijtakken en

En succesvolle, zakelijke bedrijven!”

de akker- en tuinbouw. Ze dienen als klankbord voor de directies van Agrifirm Feed en Agrifirm Plant.

Unieke relatie

Jongerenraad

Een lid van een coöperatie heeft op

De Jongerenraad bestaat uit jonge, agrarische ondernemers tussen de 18 en 35 jaar

meerdere manieren een relatie met een

oud uit alle districten van de coöperatie. De Jongerenraad heeft een belangrijke

bedrijf. Ze hebben een eigendoms­

klankbordfunctie voor bestuur en directie. >

relatie, een zeggenschapsrelatie, een

schakel in succes januari 2012

13


> omdat het onderdelen van de lange

toekomst van de coöperatie, denkt

Toekomst

termijn strategie zijn. Ook Barlagen

Barlagen. “We moeten blijven

De Agrifirm-bestuurders verwachten

roemt de lange termijn visie van de

innoveren om steeds een stapje verder

dat het aantal coöperaties in de agrari-

coöperatie. Barlagen: “Een coöperatie

te komen. Het gaat bij Agrifirm niet

sche sector zal afnemen. Dat heeft

is juist een organisatie met lange­

alleen om de verkoop van producten

echter vooral te maken met fusies en

termijndoelstellingen. Dat past goed

maar ook om de ontwikkeling van het

schaalvergroting. Van Vught: “In andere

bij de doelstelling die leden hebben bij

hele proces.” Die procesontwikkeling

sectoren zie je juist weer een toename

hun eigen bedrijf. Leden zijn niet

draagt op zijn beurt weer bij aan een

van het aantal coöperaties. Daar komen

geïnteresseerd in snelle winst, maar

duurzame bedrijfsvoering. ”Duurzaam-

steeds meer coöperaties bij. Bijvoor-

willen het eigen bedrijf duurzaam en

heid is meer dan alleen milieu- en

beeld in de woningbouw, gezondheid-

stabiel naar de volgende generatie

natuurdoelstellingen. Je wilt tot in de

zorg en energiesector. De totale omzet

brengen.” Koekkoek: “Duurzaamheid

lengte van dagen je productiemethodes

van coöperaties is groeiend in Nederland.

en innovatie zijn niet voor niets onze

kunnen volhouden. Ik zeg altijd: het

Dus dat is een goed teken.” Barlagen

merkwaarden. Wij nemen de tijd om

gaat om het evenwicht tussen econo-

vult aan: “De coöperatie is een onder-

te investeren in duurzaamheid en in

mie, ecologie en de menselijke maat.

nemingsvorm van alle tijden. De

research & development. Op deze

Wij hebben als Agrifirm een voor­

oprichting heeft in het verleden vaak

gebieden kan een coöperatie echt

trekkersrol en helpen boeren om deze

plaatsgevonden om de marktmacht

onderscheidend zijn.” Bovendien is

duurzaamheid te bereiken”, vertelt

beter aan te kunnen. Dat heb je nog

innovatie ook belangrijk voor de

Van Vught.

steeds nodig, nu en in de toekomst.”

Bewust gekozen voor coöperatie Bijna zo lang als hij zich kan herinneren is Johan Hogenesch lid van Agrifirm. Naar eigen zeggen is de akkerbouwer, met ongeveer 85 hectare grond in het veenkoloniale Gieten, sowieso erg coöperatief ingesteld. “We hebben bijvoorbeeld de bietenafzet coöperatief geregeld.” De keuze voor coöperatieve partners is een bewuste, vertelt Hogenesch. “Het bedrijf profiteert ervan. Je ontvangt gemiddeld altijd een goede prijs, je hebt meer zekerheid bij inkoop en afzet en het bedrijf deelt mee in de winst van de coöperatie. Bovendien hebben de leden zelf ook invloed op de onderneming.” Sinds drie jaar is Hogenesch lid van de ledenraad. “Ik werd er voor gevraagd en het leek me leuk en leerzaam. Je steekt er toch altijd wat van op.” Die rol brengt voor Hogenesch ook een verantwoordelijkheid met zich mee. “Ik vind het belangrijk om mijn regio goed te vertegenwoordigen binnen de coöperatie en gezamenlijk toezicht te houden op de directie. Dat is belangrijk, dat de leden de directie zo nodig terug kunnen fluiten en een vinger aan de pols houden. Uiteindelijk moet zowel het bedrijf als de leden er baat bij hebben.”

“Uiteindelijk moet zowel Agrifirm als de leden er baat bij hebben.” <

Johan Hogenesch

14

schakel in succes januari 2012


Uitkering Ledenvoordeel 2010 en vaststelling Ledenvoordeel 2011 Agrifirm keert uit de resultaten op

Bonda (producten voor de varkens­

is vastgesteld in overleg met de leden-

geïnvesteerd vermogen in niet-leden­

houderij). Belangrijk is dat u weet dat

raad op 20 december jongstleden.

activiteiten extra voordeel aan leden uit.

wanneer u zaken doet bij Agrifirm Feed

U krijgt dit als lid uitgekeerd over de

De ledenraad van Agrifirm stelde daar-

en Agrifirm Plant, deze bedrijven u apart

omzet die u realiseert bij Agrifirm Plant,

voor in december 2010 het Ledenvoor-

het opgebouwde Ledenvoordeel zullen

Agrifirm Feed en/of Bonda (producten

deel 2010 vast op 1,0 procent. Rond 20

uitbetalen (en/of verrekenen). Daarbij

voor de varkenshouderij) en wordt aan u

januari is het Ledenvoordeel uitgekeerd

kent het Ledenvoordeel geen staffeling,

uitbetaald (en/of verrekend) in januari

(en/of verrekend).

afhankelijk van omzet.

2013. Het lagere percentage wordt

Het Ledenvoordeel bij Agrifirm Plant

veroorzaakt door enkele in 2011 minder

Het saldo van het Ledenvoordeel 2010

over de afzetproducten oogst 2011

renderende (minderheids-)deel­­ne­

staat vanaf april 2011 op uw factuur.

bedraagt voor granen € 2.00/ton, voor

mingen, mede onder invloed van de

Het Ledenvoordeel heeft u opgebouwd

uien € 1,50/ton en voor peen € 1,00/ton.

slechtere economische situatie. Ook

over de omzet vanaf 1 januari tot en

Uitkering hiervan vindt medio 2012

spelen de hogere rentelasten een rol.

met 31 december 2011. Dit Ledenvoor-

plaats.

Door het hogere prijsniveau, van onder

deel wordt opgebouwd over de omzet

Voor 2011 is de hoogte van het Leden-

andere de grondstoffen, is er meer

bij Agrifirm Plant, Agrifirm Feed en/of

voordeel vastgesteld op 0,3 procent. Dit

kapitaal nodig binnen alle bedrijven.

Cor van Schaik

<

Coöperatie is open en betrokken Cor van Schaik heeft een bedrijf met melkvee, een kaasmakerij, vleesvarkens en akkerbouw in het Zeeuwse Kruiningen. Sinds de fusie tussen Cehave Landbouw­ belang en Agrifirm is hij lid van de coöperatie Agrifirm en maakt hij deel uit van de ledenraad. “Ik vind het interessant om in de keuken van de coöperatie te kijken en mee te denken over het beleid. Je bent op die manier toch extra betrokken bij je coöperatie. Als ledenraadslid heb je ook een verantwoordelijke taak met de goed­ keuring van de jaarcijfers en investeringen binnen het bedrijf.” Bovendien vindt Van Schaik het ook leuk om deel uit te maken van de ledenraad. “Het zijn prettige bijeenkomsten en een mooie gelegenheid om te netwerken met collega’s. Ik kom altijd met een goed gevoel thuis.” Openheid is voor Van Schaik een groot voordeel van de coöperatieve ondernemingsvorm. “Daarnaast is de betrokkenheid van een coöperatie bij de ondernemers groter en mede daardoor is de dienstverlening beter. De service en deskundigheid vind ik een groot pluspunt van Agrifirm. In mijn ogen kunnen ze dit beter realiseren omdat het een grote coöperatie is. Natuurlijk moeten coöperaties zich ook steeds zakelijker opstellen, maar het belang van de leden staat toch voorop. Ook met het oog op de toekomst van de sector en dat vind ik belangrijk voor de volgende generaties, zoals mijn eigen zoons.”

“Ik vind het interessant om in de keuken van de coöperatie te kijken.”

schakel in succes januari 2012

15


feed

< Steef Pronk (r) met Agrifirm Feed specialist Jildert Herder.

Maximale productie met MelkNavigator list Jildert Herder de rantsoenaanpas-

‘Het draait goed, maar het kan altijd beter’

singen door in MelkNavigator. “Daarmee kan ik het zwakste punt in het rantsoen opzoeken, of bijvoorbeeld het effect van een aanpassing doorrekenen”, vertelt Herder. Pronk ziet MelkNavigator als een extra houvast. “Ik probeer het

Melkveehouder Steef Pronk wil met zo min mogelijk kosten, zo

zoveel mogelijk zelf op te lossen, maar

veel mogelijk liters melk bereiken. Hij ziet er een uitdaging in

het is prettig om beslissingen onder-

om het maximale uit zijn bedrijf en zijn koeien te halen.

bouwd te zien. Bovendien maak je soms ook andere keuzes. Een duurdere brok is niet erg, als die zich maar

“Die uitdaging heb ik ook nodig. Juist

Gezonde koeien

terugbetaalt. Het gaat uiteindelijk

het steeds verder verbeteren maakt het

De geleidelijke groei wil niet zeggen dat

om het saldo.”

zo mooi.” Pronk, die met zijn vrouw

Pronk op safe speelt. “Ik ga voor een

Bouwina en hun vier kinderen in het

maximale productie en een zo hoog

Nog beter

Groningse De Wilp woont, is ambitieus.

mogelijk saldo en dan zit je soms op de

Onlangs stapte Pronk over op twee

“Het is voor mij een uitdaging om het

grens van wat de koeien aankunnen.

aparte rantsoenen voor de oudmelkte

steeds beter te doen. Dat vind ik

Het is dan heel erg belangrijk dat de

en de nieuwmelkte koeien. “Dat

belangrijker dan steeds maar verder

koeien goed in hun vel zitten.” Gezond-

adviseerde Jildert altijd al, maar ik wilde

groeien, daar zitten grenzen aan.”

heid en welzijn komen op de eerste

er nooit aan. Laatst liet Jildert zien dat

plaats. Pronk kiest bijvoorbeeld bewust

het toch veel voordelen heeft. Je kunt

Geleidelijke groei

voor zand in de ligboxen en een vrij

de nieuwmelkte koeien harder voeren,

In 2008 bouwde Pronk een nieuwe stal,

lange tussenkalftijd. Een heel belangrijk

wat je direct in de productie terugziet.

met 160 ligplaatsen. “We bouwden

aandachtspunt is het voer. “Ik vraag

De oudmelkte koeien daarentegen voer

toen de melkprijzen op een historisch

veel van mijn koeien en dan moet je

je niet meer dan ze nodig hebben.” Het

dieptepunt lagen, dat was niet makke-

super voeren. Ik probeer het rantsoen

is een voorbeeld van hoe Pronk steeds

lijk. We hebben nu 120 melkkoeien, dus

altijd zo te sturen dat het aansluit bij

zoekt naar manieren om het nog beter

nog wel ruimte om te groeien. Dat wil

de behoefte van de koeien.”

te doen. “Het draait goed, maar het kan

ik geleidelijk doen en niet onbeperkt. Bij

altijd beter. Ik zit nu op een gemiddelde

een groter bedrijf heb je minder grip op

MelkNavigator

productie van 10.143 (305 dagen

dingen en het brengt meer verant-

Pronk kijkt daarvoor onder andere naar

productie) met 20 kilo krachtvoer per

woordelijkheid en werk met zich mee.

zijn vee en het ureumcijfer van de melk.

100 kilo melk en ik ben er van overtuigd

Ik heb ook nog een gezin.”

Daarnaast rekent Agrifirm Feed specia-

dat er nog meer in zit.”

16

schakel in succes januari 2012


feed

Nieuwe bulkbonnen Agrifirm Feed Met ingang van 4 februari zal Agrifirm Feed overgaan op nieuwe bulkbonnen. De nieuwe bulkbonnen zijn overzichtelijker, compacter en bevatten meer gerichte informatie. Een ander zeer belangrijk aspect is

Kansen voor biologisch melken

dat de nieuwe bulkbonnen papier reduceren.

De biologische markt groeit. In 2011

koeien. Juist in een sector waar zowel

kunnen voldoen. Mocht u overwegen

groeiden de consumentenuitgaven aan

de opbrengsten per eenheid als de

om biologische zuivel te gaan produ­

biologische producten boven verwach-

gemaakte kosten hoger zijn, zijn de

ceren, dan geldt een omschakeltermijn.

ting. De afzet van biologische zuivel

risico’s groter. Goede technische resul-

Als u dit voorjaar geen kunstmest

nam sterk toe. Ook in omringende lan-

taten maken het verschil tussen meer-

strooit, kunt u met een goede begelei-

den groeit de vraag, wat van belang is

waarde voor producten of meer kosten.

ding en planning in het najaar van 2013

voor de Nederlandse biologische sector

Daarom investeert Agrifirm in innovatie

biologische melk leveren.

die voor 50 procent exporteert. De

en goede specialisten.

grootste biologische melkveebedrijven

Momenteel wordt er biologische melk

Voor informatie kunt u contact

houden tegenwoordig ongeveer 200

geïmporteerd om aan de vraag te

opnemen met T (088) 488 10 13.

De beste maïsrassen voor 2012

Knutselen met mineralenzakken

Bij de keuze voor de maïsrassen van

analyses van klanten, berekenen.

2012 spelen verschillende factoren een

Agrifirm heeft gespecialiseerde mensen

rol. De officiële CSAR Aanbevelende

die al jaren de ontwikkeling van alle

Rassenlijst 2012 heeft een hoge

maïsrassen volgen. Zij kennen de kweek­

betrouwbaarheid en is daardoor een

lijnen en weten precies wat de beste

goede houvast.

rassen zijn. Een aantal toprassen van nu

Belangrijke eigenschappen als u de maïs

zijn Adenzo, Coryphee, LG 30.225, LG

gebruikt als rundveevoer zijn VEM per

30.218, Torres, NK Famous, LG. 32.47 en

kilo drogestof, het zetmeelgehalte en

Amadeo. Agrifirm levert een aantal top-

celwandverteerbaarheid. Deze laatste

maïsrassen met de iSeed-coating, waar-

eigenschap verdwijnt uit commercieel

bij de startgift fosfaat op het zaad zit en

Laurens Raats heeft op zijn kinder­

oogpunt van de rassenlijst. Agrifirm

daardoor direct na ontkieming beschik-

feestje mooie knutselwerkjes van

hecht echter waarde aan de betekenis

baar is. Dit bevordert de beginontwikke-

DairyFit® mineralenzakken gemaakt.

van de celwandverteerbaarheid en blijft

ling van de plant en de P-gift kan fors

Een leuk idee!

dat, onder andere op basis van de kuil-

omlaag, met behoud van opbrengst.

schakel in succes januari 2012

17


rubriek feed

Geitenhouder gaat voor kwaliteit

‘Gezonde en goede geiten belangrijk’ <

Rinie Raymakers (l) met specialist Dirk-Jan Vonk.

Gezonde geiten die goed presteren. Dat is het belangrijkste voor

keuzes in de bedrijfsvoering. De beslis-

geitenhouder Rinie Raymakers uit Asten-Heusden. “De focus ligt

singen neem ik zelf, maar Dirk-Jan is een

niet op de aantallen, maar op de kwaliteit.”

sparringpartner om bijvoorbeeld van gedachten te wisselen over hoe de resultaten nog beter kunnen.” Daarbij

Raymakers heeft 430 melkgeiten met

hooi. Dat bevalt het beste en zorgt voor

introduceerde Vonk onlangs het

een gemiddelde productie van 1.430

een stabiel resultaat. Ik probeer daar ook

PowerPlan Lammeren. “Dit is een

liter per jaar. In 1999 begon hij met het

echt aan vast te houden en zo min

adviesmodel waarin we alle kennis over

bedrijf, na een carrière als adviseur bij

mogelijk te schuiven in het rantsoen.”

de opfok van geiten hebben gebundeld,

Cehave Landbouwbelang. “De focus ligt

van huisvesting en klimaat tot gezond-

op kwaliteit. Van de productie, de

Goede basis

heid en voeding”, vertelt Vonk. “Het

producten en de geiten. Ik haal een deel

De geiten zijn onderverdeeld in produc-

computerprogramma berekent wat de

van mijn inkomen uit de verkoop van

tiegroepen en worden per groep naar

sterke punten zijn en waar nog verbeter-

fokmateriaal, dus is het extra belangrijk

behoefte gevoerd. “Rinie combineert

punten liggen en vertaalt dat ook direct

dat de geiten een goede genetische

een laag energetisch krachtvoer en een

door in het verbeterpotentieel in euro’s.”

aanleg hebben en een hoge gezond-

hoog energetisch krachtvoer, aangevuld

heidsstatus.”

met een extra hoogwaardig voer rond

Verbeterpunten

het aflammeren”, vertelt Agrifirm Feed

Raymakers is enthousiast over het

Duurzame bedrijfsvoering

specialist Dirk-Jan Vonk. “Bij het ruwvoer

PowerPlan. “Je ziet gewoon direct waar

Raymakers vindt een duurzame bedrijfs-

is de kwaliteit erg belangrijk”, voegt

nog verbeterpunten liggen en wat het

voering belangrijk. “Voor de omgeving,

Raymakers toe. “Het ruwvoer is de basis.

oplevert om die punten aan te pakken.

bijvoorbeeld met het oog op het

Ik betaal liever wat meer voor een goede

Opfok is belangrijk, het is de toekomst

medicijngebruik, maar zeker ook voor

en constante kwaliteit.”

van het bedrijf. Hiermee heb je heel

mijn eigen bedrijf. Ik vind het belangrijk

duidelijk in beeld hoe je dat nog verder

dat mijn geiten op en top gezond zijn en

PowerPlan Lammeren

aan kunt scherpen.” Daarmee sluit

een lange levensduur hebben.” Goede,

Vonk komt iedere zes weken langs op

PowerPlan Lammeren aan bij de

stabiele voeding is daarbij onmisbaar. “Ik

het bedrijf. Raymakers: “Ik bespreek het

filosofie van Raymakers: het kan

voer een rantsoen van stro, brok en

rantsoen met hem, maar ook andere

altijd nòg beter.

18

schakel in succes januari 2012


feed Intensieve samenwerking tussen de varkenshouder en zijn adviseurs kan een positieve bijdrage leveren aan de resultaten. >

Gezamenlijke inspanning van varkenshouder en adviseurs

Samenwerken aan succes De bedrijfsresultaten op het gebied van prestatie en gezondheid

watersysteem aan te passen.” Na een

blijven verbeteren. Dat is belangrijk voor het succes van een

half jaar bleek de circulatie van Circo

bedrijf en het is wat elke varkenshouder voor ogen houdt.

verdwenen. Gezondere biggen en de overstap naar een luxer Air Line® [2.0] voer verbeterden eveneens de groei en

Ontwikkelingen in de sector en daar

te spreken was over de contacten die er

gezondheid van de vleesvarkens.

buiten vragen om een scherpere focus

al waren.” Aanleiding voor intensivering

Daarmee daalde het antibioticum­

op gezondheid. De keuze voor een

waren onder andere problemen bij de

gebruik met maar liefst 45 procent.

verbredende tak kan bijvoorbeeld

gespeende biggen. Streptokokken en

leiden tot grotere gezondheidsrisico’s

luchtwegproblemen staken de kop op.

doordat er meer mensen op het erf

Slechte uniformiteit was het gevolg.

komen. Daarnaast keert antibioticum-

Daardoor stonden ook de resultaten

gebruik op agrarische bedrijven steeds

van de vleesvarkens onder druk.

“Te lang afwachten is er niet meer bij.” Sleutelwoord: communicatie

Gezamenlijke inspanning en intensieve

terug in de media. Van agrariërs wordt gevraagd - of beter gezegd: verwacht -

vinger aan de pols

samenwerking kunnen grote stappen

hier iets mee te doen. Centrale vraag

Zwolschen: “Het beeld PDNS en bleke

voorwaarts maken. Uitdaging is goede

die altijd terugkeert: hoe zorg je als

varkens deed aan Circo denken. Een

samenwerking voor elkaar te krijgen.

varkenshouder er nu op een verant-

Respig-analyse (bloedonderzoek) moest

“Communicatie is het sleutelwoord”, zo

woorde manier voor dat je dieren

uitwijzen of dit inderdaad het geval

stelt Zwolschen. “Als de varkenshouder

gezond zijn en blijven en goed presteren?

was. Om goed de vinger aan de pols te

of één van de adviseurs iets opvalt in

Intensieve samenwerking tussen

houden, besloten we voortaan vier keer

de stal wordt dit zo snel mogelijk

varkenshouder en zijn adviseurs kan

per jaar als varkenshouder, voervoor-

gecommuniceerd naar de (andere)

bijdragen aan goede resultaten. Een

lichter en dierenarts bij elkaar te komen.

adviseurs. Zij brengen vervolgens een

voorbeeld uit de praktijk.

Waar nodig vroegen we derden, zoals

extra bezoek aan het bedrijf, om

drinkwater- klimaat- en fokkerijadviseurs,

daarna in teamverband een plan van

Contacten intensiveren

aan de gesprekken deel te nemen. Bij

aanpak op te stellen. Gezondheid en

Hans Zwolschen, dierenarts bij Agrifirm,

de eerste bijeenkomst werden onder-

prestaties staan voor iedereen voorop.

vertelt over zijn ervaringen bij een

meer de uitslagen van de Respig-analyse

Dit houdt de adviseurs scherp. Te lang

varkenshouder in Noord-Brabant. “Hij

besproken: er bleek inderdaad sprake

afwachten is er niet meer bij. We

wilde de contacten met- en tussen zijn

van Circo. Tijdens het gesprek is besloten

werken juist met elkaar aan het succes

adviseurs intensiveren, hoewel hij goed

het entschema, biggenvoer en drink-

van het bedrijf.”

schakel in succes januari 2012

19


feed

Zeugenhouder zet in kraamstal puntjes op de i

‘A ls de basis maar goed is’ Zeugenhouder Jeroen van Dijk zoekt gericht naar manieren om

samen met zijn adviseurs, zijn resultaten

het resultaat te verbeteren, zonder dat dat voor meer werk zorgt.

geleidelijk verder te verbeteren “Een

Consequent en gestructureerd werken is de basis van zijn bedrijf.

goede begeleiding is heel belangrijk. Jan komt hier nu een jaar en heeft een frisse blik, waardoor je dingen die

Van Dijk heeft in het Brabantse

Structuur

vanzelfsprekend lijken toch verder kunt

Vlierden 650 zeugen. Zijn vrouw

Daarbij is het voor de varkenshouder

verbeteren. Daarnaast speelt ook de

Melanie doet een gedeelte van de

belangrijk om gestructureerd te

veearts een grote rol, en de samen­

administratie van het bedrijf en Van

werken. “Ik heb een vast ritme van de

werking tussen veearts, Agrifirm en

Dijk doet het werk in de stal groten-

werkzaamheden. Ik speen op een vaste

andere adviseurs.” In de afgelopen

deels alleen, zo nodig bijgestaan door

dag en een vast tijdstip en insemineer

jaren lag de focus daarbij op het ver­

zijn vader. Dat betekent dat het

daardoor altijd op hetzelfde moment,

hogen van het aantal levend geboren

belangrijk is om efficiënt te werken.

daar wil ik ook niet van afwijken. Ik hou

biggen. “Maar niet koste wat het kost.

“Ik moet in een korte tijd relatief veel

niet van kunst- en vliegwerk om alles

Je hebt er niets aan als het aantal levend

doen, dus het is me wel wat waard als

rond te krijgen, dat past niet bij mij.”

geboren stijgt, maar de uitval net zo

het makkelijk draait”, vindt Van Dijk.

Mede door die structurele aanpak

hard mee stijgt. Het gaat uiteindelijk

“Als de basis maar goed is, kan dat.”

realiseert Van Dijk constante resultaten,

om het aantal biggen dat je groot

Komend jaar wil hij uitbreiden naar

denkt Agrifirm Feed specialist Varkens

brengt en wat je daar aan overhoudt.”

950 zeugen. “Dan ontkom ik er niet

Jan van Acht. “De kracht van dit bedrijf

aan om vreemde arbeid in te huren en

is de basis. Die is in orde en daardoor

Kraamstalmanagement

dat is ook wel goed. Het geeft toch

kan Jeroen constant draaien, zonder

Een goed kraamstalmanagement is

wat meer ruimte en flexibiliteit. Nu is

grote pieken en dalen.”

belangrijk om de resultaten structureel te verbeteren, vertelt Van Acht.

het veel werk om alleen te doen, maar daardoor werk je wel efficiënt. Dat wil

Geleidelijke verbetering

“Afgelopen zomer zagen we dat de

ik ook zeker vasthouden.”

Vanuit die basis probeert Van Dijk,

zeugen wat schraal waren bij het

20

schakel in succes januari 2012


feed

< Jeroen van DIjk (l) met Agrifirm Feed specialist Jan van Acht.

spenen. De grotere tomen vragen toch

het daar goed loopt kun je met weinig

het aantal levend geboren van 13,6

meer van de zeugen. Daarom zijn we in

werk veel biggen groot brengen. Het

naar 13,9, terwijl de uitval tot het spe-

de kraamstal gericht gaan sturen op de

gaat ook om het evenwicht. De zeugen

nen juist daalde van 9,8 procent naar

voergift, aan de hand van het aantal

moeten het wel aan kunnen om meer

8,6 procent. Dat is precies waar het

biggen bij de zeug. Een ander voorbeeld

biggen groot te brengen.” Juist daarom

mij om gaat.”

is de overgang van drachtvoer naar

streeft Van Dijk ernaar om de resultaten

lactovoer. Vooral bij gelten moet het

geleidelijk te verbeteren.

energiegehalte geleidelijk verhoogd

“Je merkt dat de lat steeds hoger ligt

Technische resultaten 2011

worden, om te veel stuwing op het uier

en dat je daar in mee groeit. Vroeger

Levend geboren: 13,9

te voorkomen.” Naarmate de prestaties

was een koppel van 14 biggen een hele

Uitval voor spenen: 8,6

uitdaging, tegenwoordig kun je daar

Gespeend per jaar: 30,3

“Het gaat uiteindelijk om het aantal biggen dat je groot brengt.”

veel beter mee om gaan. In 2011 steeg

stijgen, worden het steeds meer de kleine dingen die het verschil maken, denkt Van Dijk. “De zeug moet een topprestatie leveren, dus dan gaat het echt om de puntjes op de i.” Onbeperkt drinkwater voor de zeug, een optimaal klimaat en gericht voeren zijn voor­ beelden. Naarmate het aantal levend geboren stijgt loont het volgens Van Dijk vaker om de biggen de eerste dagen melkpoeder bij te voeren. “Je zoekt naar een optimaal evenwicht tussen vertering en voer­kosten en manieren om ook kleinere biggen wat extra energie te geven.” Van Acht voegt toe: “Als het aantal levend geboren stijgt wordt ook het biestmanagement nog belangrijker. Zorg daarom voor een vlot afbigproces, goede omgevings- en nestwarmte, goede mestconsistentie en een vol, soepel uier zodat de biestproductie optimaal is.” Goed draaien

Behalve het kraamstalmanagement, is ook de dekstal erg belangrijk voor Van Dijk. “Daar begint het allemaal, als

schakel in succes januari 2012

21


feed

‘We ontzorgen de legpluimveehouder’ ronde te maken met een groot aantal behandelingen. Deels wettelijk

Ontzorgpakket

Aanvullende informatie m.b.t. ontwormen voer gemaakt in

attest opsturen naar Wanssum

Fabriek Wanssum

F (0478) 53 23 93

Burg. de Weichshavenstraat 13

5861 AX Wanssum

“De pluimveehouder kan deze schema’s Maasbracht

Maasbracht F 0900 582 82 82

samen met zijn specialist invullen”,

verplicht, deels vrijwillig. Vaak zijn het

legt specialist Legpluimvee Gertjan

behandelingen die slechts één of

Rooijakkers uit. “Daarbij bepalen

daarom is het soms lastig het overzicht

ze samen op welke momenten de verplichte behandelingen het beste

te bewaren. Bovendien is er het risico

uitgevoerd kunnen worden en welke

dat behandelingen vergeten worden.

vrijwillige behandelingen verstandig

Fabriek Maasbracht Brouwersstraat 19 6051 AA Maasbracht

Oss

Wanssum

Fabriek Wanssum

F (0478) 53 23 93

Burg. de Weichshavenstraat 13

5861 AX Wanssum

Emmen

Zwolle

Fabriek Emmen

F 0522 56 83 53

Rondweg 31

7821 AW Emmen

Meppel

Meppel

Fabriek Meppel

F 0522 26 89 27

Noordeinde 31

7941 AS Meppel

Belangrijke telefoonnummers naam

enkele malen per ronde voorkomen en

medicijn sturen naar

Wanssum

telefoon

Biologische Pluimveehouders Vereniging (BPV)

(0113) 61 32 08

CBD

(030) 694 18 00

Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE)

(0342) 42 55 42

GD, De Gezondheidsdienst voor Dieren

0900 17 70

GD, Ophaaldienst voor sectie- en monstermateriaal

0900 202 00 12

ISACert. Nederland

088 472 23 78

Kadaver meldsysteem

0900 92 21

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP)

(079) 368 75 22

Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)

(0342) 46 50 08

OVO Cert GmbH

(0049) 228 688 477 30

Productschap voor Pluimvee en Eieren (PPE)

(079) 368 71 00

Skal (voor biologische productiemethoden)

(038) 426 81 81

Behandelingsoverzicht Pluimveehouder

Agrifirm Specialist Legpluimveehouderij Dierenarts

Stalnummmer

Ras hen

Kip nummer

Geboortedatum

Opzetdatum

UBN nummer

Ongediertebestrijding Verkoopadviseur opfokorganisatie

Agrifirm heeft dit behandelingsoverzicht met de grootste zorg opgesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

RA 09-11

Legpluimveehouders hebben iedere

schakel in succes

zijn om bij dit koppel te doen. De Sinds de zomer van 2011 werkt Agrifirm

behandelingen kunnen per week

overzichten en krijgen positieve

Feed met Behandelingsoverzichten,

ingevuld worden, zodat in één oog­opslag

reacties van klanten. Bovendien is het

speciaal voor de legpluimveehouderij.

te zien is wanneer er weer iets moet

Behandelingsoverzicht ook een uit-

Hierin staan veel voorkomende behan-

gebeuren. Bovendien staan op de

komst voor Rooijakkers en zijn collega’s.

delingen, zowel verplicht als optioneel,

achterzijde ook de belangrijkste telefoon­

“We hebben er in de advisering voordeel

overzichtelijk op een rijtje. Van het

nummers en adressen die de pluimvee-

van om alle regelgeving duidelijk in

onderzoek naar Salmonella of NCD tot

houder tijdens een ronde nodig heeft.

beeld te hebben. Het scheelt tijd, omdat

ontwormen of bloed­onderzoek. Daarbij

Het is eigenlijk een ontzorgpakket.”

we niet steeds dingen op hoeven te

is ook aangegeven wanneer de behan-

zoeken, en het zorgt voor een uniforme

deling het beste uitgevoerd kan of

Positieve reacties

advisering omdat we allemaal met

moet worden. De verschillende behan-

Er blijkt behoefte aan een dergelijk

hetzelfde schema werken.”

delingen kunnen allemaal worden inge-

pakket te bestaan. De Agrifirm

Wilt u ook gebruik maken van een

vuld in de twee jaaroverzichten die ook

Legpluimvee specialisten werken nu een

Behandelingsoverzicht, neem dan

in het Behandelingsoverzicht staan.

aantal maanden met de Behandelings-

contact op met uw specialist.

LEG

360

22

Agrifirm Feed biedt meer oplossingen waarmee wij u kunnen ontzorgen. LEG360 is een bedrijfsbrede advisering met structurele oplossingen voor maximaal resultaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw specialist of bellen naar T (088) 488 10 15.

schakel in succes januari 2012


feed

Karin Renders in overleg met André Denekamp, verkoopleider Vleespluimveehouderij van Agrifirm Feed. >

Goede start door WellCome

‘Gezondheid en welzijn van de kuikens staan voorop’

voordat zij kijken wat er in de voerpannen ligt. Met anderhalf à twee dagen is het prestartvoer op. Een welkom extraatje.”

Een gezond en uniform koppel kuikens is voor vleeskuiken­

Resultaat

houdster Karin Renders het allerbelangrijkst. “Dit is de basis,

Gezondheid en dierenwelzijn staan

hier pas ik mijn management op aan.”

voor de familie Renders voorop. Frans Renders: “Doordat we de kuikens een goede start geven, is ons medicijn­

In 1997 is Karin Renders in het bedrijf

WellCome

gebruik nihil. Het antibioticumgebruik

van haar ouders gekomen. Zij hielden

Hoewel de resultaten op het bedrijf al

is zeer laag en entingen zijn nauwelijks

toen varkens, pluimvee en vleesstieren.

goed waren, kozen de Renders ervoor

nodig. Het uitvalspercentage van de

“Maar alles wat met drijfmest te ma-

om de kuikens prestartvoer te geven

vleeskuikens is en blijft daardoor laag.”

ken heeft, is mijn hobby niet”, vertelt

naast het standaard startvoer. Karin:

De familie Renders behandelde het

Karin lachend. In 2000 werd dan ook de

“We staan open voor nieuwe ideeën om

afgelopen jaar de kuikens van drie

overstap gemaakt naar vleeskuikens,

nog betere resultaten te halen. André

rondes alleen in de eerste week met

die gehuisvest werden in twee nieuwe

Denekamp, verkoopleider Vleespluim-

antibiotica. Daarmee sloot zij 2011

stallen. Renders runt het bedrijf met

veehouderij bij Agrifirm Feed, begeleidt

af met een antibioticumgebruik van

115.000 vleeskuikens nu samen met

ons en raadde aan WellCome in te zetten.

17,5 dagdoseringen per dier op jaar­

haar vader Frans.

We zijn ervoor gegaan en inmiddels

basis. Vergeleken met de landelijke

draaien we alweer de vierde ronde met

streefwaarde van 30 is dat zeer laag.

WellCome.”

Karin: “We doen veel dingen op gevoel

Rechtstreekse verkoop

De Renders verkopen hun kuikens sinds

en ons bedrijf loopt lekker. Hoewel wij

enige tijd rechtstreeks aan de slachterij.

Behaaglijk

niet hard kunnen maken dat de

Een grote stap. “We zijn nu zelf verant-

Voor aankomst van de nieuwe koppels

WellCome hier direct mee te maken

woordelijk voor een goede prijs en goe-

kuikens legt Renders papier op de vloer en

heeft, weten we één ding zeker. Het ge-

de afspraken”, zo vertelt Karin. “Maar

strooit er vervolgens eenmalig WellCome

bruik ervan komt onze resultaten

door deze korte lijn zijn wij wel vrij te

overheen. “Het papier ritselt en houdt

alleen maar ten goede.”

kiezen welk voer wij onze vleeskuikens

deels de kou van de vloer tegen. Een be-

WellCome is vanaf nu te bestellen.

voorschotelen. We draaien nu voor de

haaglijke plek,” vertelt Karin. “Zo begin-

Neem voor meer informatie contact op

tiende ronde Agrifirm voer.”

nen de kuikens aan het prestartvoer

met uw specialist.

schakel in succes januari 2012

23


plant

Middelen altijd op tijd in huis

‘Vroege bestelling scheelt een hoop stress’ Hoe zetten we gewasbeschermingsproducten komend seizoen zo

bedoeling van dit systeem is dat de

effectief mogelijk in? Agrifirm Plant specialist Jan Verbeek gaat

klanten de hoofdmoot van de producten

langs bij John Smets in Reuver om zijn gewasbeschermingsplan voor 2012 te bespreken.

die ze gebruiken, op tijd in huis hebben.” Geen stress

Het systeem werkt prima, aldus John Smets. Hij heeft vorig jaar kunnen “Denk je dat je Safari nodig hebt

heeft het gesprek gedetailleerd voor­

ervaren welke voordelen het vroeg

komend jaar? Weet je wat, gezien je

bereid. Verbeek: “Vorig jaar ben ik

bestellen heeft. “Jan bestelt dan wel

onkruiddruk op de percelen zetten we

gestart met een nieuw systeem. Ik

alles in februari, maar de producten

voor de zekerheid een potje op de lijst.”

gebruik de gegevens van vorig jaar als

worden verspreid over het seizoen

Aan het woord is Jan Verbeek, akker-

basis voor het adviesgesprek. Ik heb

geleverd. Ik vind het wel prettig. Ik heb

bouw-/vollegrondsgroenten–specialist

opgezocht wat John vorig jaar gebruikt

geen stress over wat ik nog moet

van Agrifirm Plant. Samen met John

heeft en aan de hand van het teeltplan

bestellen en moet regelen. Ik kan zelf

Smets, bedrijfsleider van Heldens

berekend wat hij komend jaar ongeveer

bepalen wanneer ik wil spuiten. Ik hoef

Klinkers landbouwonderneming, neemt

nodig heeft. Dit bespreken we nu en

niet te wachten tot het product

hij de lijst met gewasbeschermings­

daar waar nodig passen we nog wat

geleverd is.” Verbeek vult hem aan:

producten door. Het is tijd voor het

dingetjes aan. En dan zet ik de bestelling

“In het verleden kwam je hier als

jaarlijkse adviesgesprek en Verbeek

voor het hele jaar in het systeem. De

specialist minstens één keer in de week

24

schakel in succes januari 2012


plant

< Specialist Jan Verbeek (l) controleert de spuitdoppen op het bedrijf waar John Smets als bedrijfsleider werkzaam is.

Flexibel

Heldens Klinkers Landbouwonderneming

Als de bestelling geplaatst is, geeft Verbeek zijn klanten een overzicht van

John Smets is bedrijfsleider en enige

de levermomenten van de producten.

werknemer van Heldens Klinkers

“De bestelling die we in het begin van

Landbouwonderneming in Reuver.

het jaar plaatsen, is ook nog niet

Het bedrijf teelt aardappelen, bieten,

helemaal compleet. Daar komt altijd

granen en mosterd- en graszaad.

nog wat bij. In Johns geval hebben we

Daarnaast heeft de onderneming

zo’n 80 procent besproken. We hebben

ook een fruittak met zure kersen en

bijvoorbeeld de onkruidbestrijding van

appels.

de granen nog niet meegenomen en ook het graszaad hebben we nog niet besproken. Daarnaast zijn we uitgegaan

van Smets. “Ik weet waar de percelen

van drie onkruidbestrijdingen in de

liggen, rij die af en bel mijn advies door

bieten. John zei net al: ‘Dat worden er

aan John. We hoeven elkaar niet altijd

toch vier’.” “Wáárschijnlijk worden dat er

persoonlijk te zien. Hij kan doorgaan

vier”, corrigeert Smets. “Oké, oké, waar-

met zijn werk en ik ook.” Deze manier

schijnlijk worden dat er vier”, lacht

van werken werkt voor beiden uit­

Verbeek. “Het zou maar eens net

stekend. Smets: “We werken nu sinds

en dan rolde daar een bestelling uit.

gebeuren dat het wél lukt in drie keer!

2007 met elkaar en ik vertrouw op Jans

Zeker vier keer in de maand, vaak vijf

Zou toch mooi zijn.”

oordeel. Hij houdt met zijn advies altijd

keer, kwam hier een vrachtwagen op

rekening met mijn omstandigheden.

het erf om producten te brengen. Dat

Advies

Verbeek: “Voor John gaat het om het

is teruggebracht naar één tot twee keer

Smets is blij met de ondersteuning van

beste product met het beste resultaat.

in de maand. Dat scheelt een hoop

Verbeek. Nu, tijdens het opstellen van

Zo spuit John met Betanal Expert. Dat

stress en tijd, bij de klant en bij mij.

het plan voor 2012, maar zeker ook

is niet het goedkoopste middel, maar

Het product staat gewoon bij hem in

tijdens het seizoen. “Ik heb te weinig tijd

wel erg effectief. Hij heeft geen tijd

de kast, dat geeft rust. Als ik naar de bieten van John ga kijken en ik geef hem het advies te spuiten, dan kan hij meteen handelen. Het middel is er al.

“Ik heb geen stress over wat ik nog moet bestellen en moet regelen.”

Als het toevallig die dag mooi weer is om te spuiten, kan hij meteen aan de

om alle percelen zelf te controleren. Het

voor meerdere spuitgangen, het moet

slag. Niets is zo vervelend, als mooi

is prettig om iemand te hebben die op

in één keer goed zijn. Elke klant maakt

weer en je kunt niet spuiten omdat je

tijd voor mij problemen signaleert. Het

weer zijn eigen afwegingen. Als specia-

de middelen niet in huis hebt. En dan

is fijn dat iemand me hierbij onder-

list kijk ik per klant wat hij nodig heeft

heb je de pech: morgen regent het.”

steunt.” Verbeek komt tijdens het

en waar het voordeel te behalen valt.

seizoen elke tien dagen op de percelen

Daar ligt mijn meerwaarde.”

schakel in succes januari 2012

25


plant

Topfolie voor een topkuil Voor een goede kuil, is een goede kuilfolie belangrijk. Ondernemers doen er goed aan om de folie voor het komende seizoen op tijd te bestellen. De gunstige voorkoopprijzen gelden voor bestellingen die geplaatst worden vóór 31 januari 2012. Door nu te bestellen beschikt u bovendien gegarandeerd over de juiste kwaliteit kuilfolie in het seizoen en is er geen risico op eventuele prijsstijgingen. De bestellingen leveren we vanaf februari 2012 uit. Agrifirm kuilfolie voldoet aan strenge kwaliteitseisen en aan een constant < Henk Oosterhuis (r) overlegt met Henri Hendrikse van Agrifirm Plant.

en hoog kwaliteitsniveau. Dit hoge kwaliteitsniveau bereiken we door hedendaagse technologie en de juiste grondstoffen te gebruiken. Alle folie is gekeurd en getest, van grondstof

Sterke plant juist bij biologische teelt belangrijk

tot eindproduct. Pas dan voorzien we het van ons logo: de kwaliteitsgarantie. Agrifirm biedt een compleet assor­ timent, afhankelijk van de eisen die

In de biologische graanteelt is een sterke

teelt. Het doel is een sterkere plant.”

aan de folie worden gesteld. De

plant extra belangrijk. Zonder chemische

Oosterhuis ziet in de praktijk dat de

topkwaliteit is Agrifirm Excellent

middelen om op terug te vallen, is voor-

ThermoSeed zaaigranen een hogere

kuilfolie, met een dikte van 170 Mu.

komen beter dan genezen. Proefbedrijf

opkomst hebben en ook sneller op

Door toevoeging van de nieuwste

de Broekema Hoeve, onderdeel van PPO

komen. “Als de plant sneller opkomt,

generatie grondstoffen is dit een

Lelystad, zet daarom voor de biologische

kun je ook eerder beginnen met de

folie met ‘body’ en extra soepel en

teelt zoveel mogelijk ThermoSeed

onkruidbestrijding. Daarnaast leidt een

sterk. Deze folie is aan te bevelen bij

zaaigranen in van Agrifirm Plant.

goede kiemplant tot een gezonder

het afdekken van de kuil met zand.

Thermoseed zaaigranen hebben een

eindproduct. Wij willen baktarwe

Agrifirm Rendement is een kwaliteits-

hittebehandeling met vochtige lucht

leveren, dus het zaad moet van een

folie van 150 Mu dikte met een hoge

gehad. Hierdoor zijn ze ontdaan van

hoge kwaliteit zijn.”

scheurweerstand en breukverlenging.

schimmels, waardoor de plant een

Op de Broekema Hoeve ligt dit jaar ook

Als de prijs voorop staat is er de

betere en gezondere start heeft.

een demo met biologische winter­

Agrifirm Exact folie, eveneens

“Er zitten altijd kiemschimmels op de

granen. Juist daarbij ziet Oosterhuis

met dikte 150 Mu en volgens alle

zaden en die wil je geen kans geven om

mogelijkheden voor ThermoSeed. “De

standaardeisen. Ook heeft Agrifirm

de plant te beschadigen, of de groei te

opkomst van wintergranen duurt

een breed assortiment onderfolie en

vertragen”, legt bedrijfsleider Henk

normaal langer, door de lage tempera-

wandfolie. Voor meer informatie

Oosterhuis van de Broekema Hoeve uit.

turen. Door dat te versnellen kunnen

kunt u contact opnemen met uw

“Wij gebruiken zo mogelijk dan ook

de mogelijkheden voor de biologische

specialist.

behandeld zaad, juist bij de biologische

teelt van wintergranen toenemen.”

26

schakel in succes januari 2012


plant

Geschiktheid bladbemesting varieert Bladbemesting in aardappelen is populair. Genoemde voordelen zijn de mogelijk-

we als vervanging van een eenmalige

heid van lage giften, ook bij grote werkbreedtes egaal te verdelen en de efficiëntie.

bijbemesting met KAS wekelijks een

Opnameproeven van Agrifirm Plant tonen echter aan dat de voordelen sterk

klein beetje stikstof bladbemesting

afhankelijk zijn van de toe te dienen elementen.

toegediend, variërend van 5 of 10 kg per hectare per week.

Voor mangaan is bladbemesting vaak

gescherpte gebruiksnormen. Stikstof

de enige oplossing. Bij magnesium kan

stimuleert namelijk de opname van

Het nitraatgehalte in de bladsteeltjes

het een goede aanvulling zijn en bij

magnesium. Een gebrek aan magnesium

stijgt inderdaad na toediening, dus de

stikstof lijkt bladbemesting bij aard­

toont zich in de onderste bladeren van

stikstof wordt opgenomen. Het gewas

appelen alleen geschikt voor incidentele

de plant. Ook magnesium is aanvullend

op de velden lijkt visueel groener en bij

toepassingen.

goed toe te dienen via het blad. Al is de

de oogst meten we een verhoogde

beste route om vooraf de juiste bodem-

hoeveelheid stikstof in de knollen.

Mangaan

bemesting uit te voeren. Daarmee kan

Tegen de verwachting in, meten we

Een gebrek aan mangaan komt op veel

gebrek tijdens de groei worden voor­

gemiddeld over deze zeven proeven

gronden en in veel gewassen voor.

komen.

echter geen meeropbrengst in kilo-

Vooral in voorjaarsgewassen op gronden

grammen. Tijdig eenmaal dezelfde

met een hogere pH en onder droge

Stikstof

hoeveelheid bijbemesten met KAS gaf

omstandigheden is mangaan slecht

De laatste jaren adviseren veel partijen

altijd een beter resultaat, dan dezelfde

opneembaar uit de bodem. Een gebrek

om bij aardappelen kleine hoeveel­

hoeveelheid stikstof met een blad-

toont zich direct in de top van de plant,

heden stikstof via het blad toe te

meststof. Stikstofbladbemesting als

met groeiremming tot gevolg. Een blad-

dienen als aanvulling op de basis­

systeem geeft bij aardappelen niet het

bemesting met bijvoorbeeld TopTrace

bemesting. Ervaring is vaak dat het

beoogde resultaat. Beperk het gebruik

Mangaannitraat, zo nodig herhaald, is

gewas hierdoor wat groener blijft dan

van stikstofhoudende bladmeststoffen

de enige oplossing.

zonder stikstofbladvoeding, mits op

daarom tot incidentele toepassingen

tijd aangevuld en mits bladverbranding

om bijvoorbeeld in drogere perioden

Magnesium

wordt voorkomen. Agrifirm Plant voert

tijdelijk de plant iets vitaler te houden.

Magnesiumgebrek komt de laatste

samen met Cebeco Meststoffen al zes

Voor meer informatie over bladbemes-

jaren vaker voor doordat de stikstof­

jaar proeven uit met stikstofbladmest-

ting kunt u contact opnemen met

giften steeds lager zijn door aan­

stoffen in aardappelen. Hierbij hebben

uw specialist.

schakel in succes januari 2012

27


plant

< Adrie Strikkeling (l) en Thijs Thijssen.

Bierbrouwerij de Koningshoeven Bierbrouwerij de Koningshoeven, opgericht in 1884 in Berkel-Enschot, is de enige Trappistenbrouwerij van Nederland. Het bier van de Konings­ hoeven draagt het label ‘Authentic Trappist Product’. Dit label mag een brouwerij alleen voeren als het bier binnen de abdijmuren en onder

Unieke samenwerking met Bierbrouwerij de Koningshoeven

toezicht van monniken wordt gebrouwen. Daarnaast is het een vereiste dat een gedeelte van de opbrengst naar goede doelen gaat. Bij de bierbrouwerij werken momenteel zo’n 38 medewer­ kers. De totale productie van La Trappe in 2011 was tussen de 47.000 en 48.000 hectoliter bier.

Agrifirm Plant gaat in 2012 op zoek naar 15 telers in de regio Werkendam die samen

brouwgerst kunnen telen. “Strikkeling:

100 hectare brouwgerst willen telen voor Bierbrouwerij de Koningshoeven uit

“We zoeken telers die veel kennis hebben

Berkel-Enschot. Er start een uniek samenwerkingsproject tussen boer, brouwerij en

van brouwgerstteelt. Boeren die de teelt

Agrifirm Plant.

extra aandacht willen geven zodat we komen tot een kwalitatief hoogwaardig

Adrie Strikkeling, Verkoopleider regio

ons bedrijf. Dat is zo gegroeid. We willen

product. Dat staat namelijk voorop;

Zuid van Agrifirm Plant, is enthousiast

hierin steeds een stapje verder gaan.

kwaliteit. We willen ook graag dat de

over het project. Hij vertelt hoe de

Ook wat betreft aankoop van grond-

telers betrokken zijn bij het project.

samenwerking tot stand kwam: “De

stoffen. Wij kopen onze hop fair trade

Daarom richten we ook de ‘Studieclub

Koningshoeven wil regionaal geteelde

in, rechtstreeks bij de boeren. We geven

Koningshoeven’ op. Gedurende het

brouwgerst gebruiken. Aan deze gerst

de boeren een goede prijs voor hun

seizoen volgen we samen met mensen

stellen ze natuurlijk hoge kwaliteits­

producten, wij krijgen van hen de beste

van de Koningshoeven de teelt en

eisen. Ze benaderden de ZLTO met hun

kwaliteit hop. Helaas niet uit Nederland.

bezoeken we de percelen. We nodigen

wens en de ZLTO heeft ons erbij

In Nederland is het namelijk moeilijk

de telers ook uit op de brouwerij. Zo

betrokken onder andere vanwege de

goede hop te verbouwen. Gerst daaren-

kunnen ze zien waar het om gaat en wat

goede contacten met Holland Malt en

tegen is prima te telen in Nederland.

voor resultaat we voor ogen hebben.

omdat we een belangrijke brouwgerst-

Door het in de buurt te verbouwen,

We willen een betrokken club van telers.

collecteur zijn in Zuid-Nederland.”

verkorten we de keten, hebben we zicht

Vanaf januari gaan we telers benaderen

op de kwaliteit en hebben we recht-

met de vraag of ze willen samenwerken.

streeks contact met de boeren.”

Normaal gesproken kan de gerst name-

MVO

Thijs Thijssen, directeur van de Konings-

lijk al in februari gezaaid worden.

hoeven, legt uit waarom de brouwerij

Kwaliteit

We moeten er op tijd bij zijn!”

overstapt op regionaal geteelde gerst.

Agrifirm Plant gaat voor de brouwerij op

Wilt u meer weten over dit project,

“Maatschappelijk verantwoord onderne-

zoek naar zo’n vijftien telers in de buurt

dan kunt u contact opnemen met uw

men is altijd belangrijk geweest binnen

van Werkendam die samen 100 hectare

specialist.

28

schakel in succes januari 2012


plant

Bemestingsplan voor optimale teelt vollegrondsgroenten Veelal staat de teelt van vollegrondsgroenten op zandgrond. Om de gewassen

toepassing. Je voegt de mest­stoffen

van voldoende voedingsstoffen te voorzien en te voldoen aan de wettelijke

meteen toe bij het planten, onder- of

gebruiks­normen is het nodig een bemestingsplan op te stellen. De Agrifirm

naast het plantje. Naast het feit dat

Plant-specialisten helpen hun klanten hierbij.

dan het benutten van nutriënten beter is, bespaar je ook tijd en arbeid.”

Complicaties

het programma of de teler de gebruiks-

Johan Brooijmans, teeltspecialist in

normen niet overschrijdt.”

Entec

Een andere belangrijke ontwikkeling

regio Zuid, legt uit: “Het telen van vollegrondsgroenten op zandgrond kan

Proeven

zijn meststoffen die gecontroleerd

complicaties met zich meebrengen. Er

Agrifirm Plant heeft in de praktijk veel

vrij­komen. Brooijmans: “Een voorbeeld

is kans op een hogere percentage uit-

bemestingsproeven gedaan. Die vertalen

is het product Entec, een stikstofmest-

spoeling. Dit gaat gepaard met grotere

we door naar de praktijk. Brooijmans:

stof met een nitrificatieremmer. Deze

verliezen en daardoor grotere kans op

“De wetgeving dwingt telers te zoeken

zorgt dat de stikstof vertraagd

onevenwichtige groei van de gewassen.

naar efficiëntere en duurzamere oplos-

vrijkomt. Hierdoor zijn minder strooi-

Een goed bemestingsplan met dierlijke

singen. Wij willen vooral laten zien wat

beurten nodig en groeit het gewas

mest, kunstmeststoffen en bodemver-

er mogelijk is op het gebied van efficiënt

regelmatiger.” Agrifirm Plant heeft

beteraars is daarom belangrijk. We

gebruik van fosfaat en stikstof en kiezen

inmiddels een breed assortiment Entec

maken hierbij onder andere gebruik van

uiteindelijk die oplossing die voor de

houdende producten voor diverse

het programma Masterlink. Met dit

teler het hoogste rendement oplevert.

gewassen. “Telers passen inmiddels

programma stellen we een bemes-

Bijvoorbeeld het gebruik van vaste-

op brede schaal Entec toe in de volle-

tingsplan op en tegelijkertijd berekent

of vloeibare meststoffen via rijen­

grondsgroenteteelt.”

Kiefer houten palen: minimale levensduur van 20 jaar Fruittelers gebruiken voornamelijk betonpalen voor de ondersteuning van bomen. De laatste tijd zijn er echter meer problemen met het afbreken van betonpalen. Productiestijgingen stellen de ondersteuning zwaar op de proef en ook de extremere neerslag zorgt voor problemen. Fruittelers zoeken daarom een alternatief. Sinds Agrifirm Plant dealer van Frustar hagelnetten is, zijn Kiefer houten palen in ons land beschikbaar. Al meer dan 30 jaar gebruiken telers voor hagelnetsystemen deze palen en regelmatig hergebruiken ze deze na 25-30 jaar. Kiefer houten palen, van een langzaam groeiende houtsoort met vaak meer dan 40 jaarringen, zijn sterk en behouden toch de flexibiliteit van hout. Na behandeling met een zout zijn ze aanzienlijk duur­zamer dan standaard hout. Een levensduur van minimaal 20 jaar is geen enkel probleem. De palen hebben daarnaast nauwelijks verloop in dikte. Vraag bij uw specialist Fruitteelt naar de mogelijkheden van Kiefer houten palen.

schakel in succes januari 2012

29


plant

Bloembollenbedrijf verrijkt bodem met Orgaplus

De beste bollen van het duinzand Orgaplus is een welkome aanvulling in de bemestingsstrategie van World Flower BV. Goed voor de plaatsings­ruimte van stikstof en fosfaat, de kwaliteit en de opbrengst van de bollen.

Zonne-uren

“Wanneer je in Noord-Holland lelies goed bemest met onder andere Orgaplus, dan kunnen we lelies produceren met de zelfde kwaliteit als in ‘het buitengebied’”,

Een gezonde bodem met voldoende

handel, Arnold is het aanspreekpunt

stelt Arnold. Natuurlijk, er zijn verschillen

voedingselementen. Dat is de voor-

voor de kwekerij. Samen met hun

in teeltomstandigheden. Van der Wereld:

waarde voor een succesvolle teelt van

medewerkers staan ze voor een assorti-

“In het groeiseizoen is de temperatuur

bloembollen, zegt kweker Arnold van

ment dat bestaat uit tulp, iris, krokus,

in het oosten net iets hoger. Maar daar

der Wereld. Als aan die voorwaarden

narcis, anemoon, frittilaria (kievits-

staat tegenover dat wij in het kust­

wordt voldaan, dan is er geen verschil

bloem) en lelie. Na de oogst verwerkt

gebied meer zonne-uren hebben.”

tussen bollen van de rijkere zand­

het bedrijf zelf alle gewassen en maakt

gebieden in het oosten of van de

ze exportklaar.

Bemestingsstrategie

schralere kuststreek. Hij kan het

Voor de teelt hebben ze ongeveer 75

Een ander onderscheid is het organische-

weten, want hij levert ze allebei.

hectare in gebruik, waarvan 30 hectare

stofgehalte van de bodem. De oostelijke

voor lelies. Het grootste deel van de

dekzandgrond bijvoorbeeld bevat meer

World Flower

grond ligt rond Breezand. Alleen voor

dan de duinzandgrond in de Kop van

Samen met zijn broer Kees is Arnold

de lelies vindt ook teelt elders plaats.

Noord-Holland. Dat zou de kwaliteit

eigenaar van het familiebedrijf World

De Noord-Hollander vindt extra teelt-

gunstig beïnvloeden. Van der Wereld

Flower BV, in Breezand (Noord-Holland).

ruimte vooral in Limburg. Voor lelies

compenseert het met een uitgekiende

Kees is de man van de verkoop en de

zijn ook Overijssel en Drenthe in trek.

bemestingsstrategie. Sinds afgelopen

30

schakel in succes januari 2012


plant

< Arnold van der Wereld (r) en Marco Jonkman bekijken de leliebollen van het geslaagde oogstjaar.

rijden. Je werkt met de natuur, dat

“Daardoor worden alle elementen

vraagt om Fingerspitzengefühl”, zegt

meteen goed opgenomen. Dat geeft

de kweker.

het gewas een goede start.” De organische meststof draagt ook bij

Orgaplus

aan een gezond bodemleven. Zeker in

In tegenstelling tot voorgaande jaren,

de bollenteelt is dat een voordeel,

hoefde Van der Wereld in het groei­

omdat de grond regelmatig wordt

seizoen van 2011 de ingezette strategie

ontsmet. Arnold: “Je hebt organische

niet bij te stellen. Het verschil is

stof nodig om het natuurlijke even-

Orgaplus. Dat is een samengestelde

wicht weer snel te herstellen. In een

meststof op basis van dierlijke mest en

gezonde bodem zit veel leven. Daar

compost, waaraan sporenelementen

moet je zuinig op zijn.” Bijkomend

zijn toegevoegd. In Orgaplus zijn de

voordeel is dat het gewas beter

nutriënten organisch gebonden. De

bestand is tegen droogte.

meststof kan daarom voor het planten

Orgaplus is als organische meststof ook

worden ingewerkt zonder risico op

een perfect product om de stikstof- en

uitspoeling. De voedingsstoffen zijn dan

fosfaatruimte optimaal te benutten,

beschikbaar als de bol gaat groeien. Dat

vult bloembollenspecialist Jonkman

was afgelopen voorjaar goed te zien.

aan. Door de mestwetgeving is die ruimte daarvoor namelijk steeds verder

“Je hebt organische stof nodig om het natuur­lijke evenwicht weer snel te herstellen.”

ingeperkt. “Orgaplus werkt ideaal in combinatie met compost.” Wat voor kweker Van der Wereld vooropstaat is dat de opbrengst en kwaliteit optimaal zijn. “Ons vak wordt steeds

jaar heeft meststof Orgaplus daarin

Van der Wereld: “De lelies stonden in

meer topsport. De marges zijn smal en

een centrale plaats.

één keer goed. In het verleden kwam

de concurrentie in de markt is groot.

De voorbereidingen voor de bemes-

het gewas altijd wat schraal en bleek op.

Je kunt je geen missers meer veroor­

tingsstrategie beginnen al ver voor het

Je moet dan bijsturen om een goede

loven”, aldus Arnold.

planten. In februari bespreekt de kweker

stand te krijgen. Eigenlijk loop je dan

het plan voor het komende jaar met

steeds achter de feiten aan.” World

zijn bloembollenspecialist van Agrifirm

Flower gebruikt Orgaplus in combinatie

Plant, Marco Jonkman. Van der Wereld

met de gecontroleerd vrijkomende

heeft op dat moment de toestand van

kunstmeststof Agroblen (18-0-18).

de bodem scherp in beeld. Hij laat elk

Gedurende het groeiseizoen vullen ze

perceel bemonsteren. Ook gedurende

naar behoefte aan met Multi K en

het teeltseizoen houdt hij de vinger aan

kalksalpeter of KAS.

de pols. Waar nodig past hij zijn strategie Veel voordelen

een andere meststof te kiezen. “Een

“Met Orgaplus komt de beworteling

goede bemestingsstrategie is meer dan

heel snel op gang”, legt Agrifirm-

volgens een boekje meststoffen uit­

specialist Marco Jonkman uit.

<

aan; met een extra bemesting of door

Leliebollen van het Noord-Hollandse duinzand.

schakel in succes januari 2012

31


“Ik ben erg benieuwd naar de samenwerking en de begeleiding van Kees. Ik heb er, na twee gesprekken, in ieder geval vertrouwen in.” Jan van Oort boomkweker in Hilvarenbeek

“Bij het team Boomteelt en Openbaar Groen heeft Jan een duidelijk aanspreekpunt binnen Agrifirm Plant. Hij kan nu met al zijn vragen bij ons terecht.” Kees Overheul specialist Boomteelt en Openbaar Groen Agrifirm Plant

Samenspel Jan van Oort heeft een boomkwekerij in Hilvarenbeek. Op 10 hectare land kweekt hij lichte laanbomen. Van Oort nam in 1997 een opmerkelijk besluit: hij stopte met zijn varkensbedrijf en stapte over naar de boomteelt. Kees Overheul, specialist van het nieuwe team Boomteelt en Openbaar Groen van Agrifirm Plant, benaderde Van Oort in augustus 2011. Ze bespraken kort de teelt en bekijken ze onkruidbestrijding, bemesting en ziektebestrijding in de teelt. Beiden zijn benieuwd wat de komende samenwerking hen gaat brengen.

colofon

schakel in succes is het klantenblad van Agrifirm en verschijnt 6 keer per jaar. Redactie Afdeling Communicatie Agrifirm Fotografie AxiPress, Marten Aukes, Marcel Bekken, Marnix Klooster, Geert Marissen, Wim Roefs, Koos van der Spek en Agrifirm Concept en realisatie JEEN bureau voor communicatie Drukwerk Ten Brink, Meppel

ISSN 2211-5811

mogelijkheden voor het komende seizoen. In februari 2012 staat de volgende afspraak gepland. Dan bespreken ze de komende

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2012  
Schakel in Succes nr. 1 - januari 2012  

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2012 Klantenmagazine van Agrifirm voor ondernemende boeren en tuinders.