__MAIN_TEXT__

Page 1


Poleski Ośrodek Sztuki / Poleski Art Center dyrektor / director – Aleksandra Podębska kurator wydarzenia / event curator – Agnieszka Kowalska-Owczarek komisarz pleneru / open air commissioner – prof. Jedrzej Stępak ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź Polska / Poland +48 42 688 14 18 biuro@pos.lodz.pl land.art.sztuka.ziemi@gmail.com www.pos.lodz.pl

Plener zorganizowano dzięki dofinansowaniu Wydziału Kultury UMŁ The plein-air was organized thanks to the funding of the Department of Culture of the City of Łódź

Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Kultury

Łódź City Hall Department of Social Affairs Department of Culture


2


Twarze tożsamości Tożsamość to temat bardzo bliski artyście. Tworząc, nieustannie zadaje sobie pytanie, kim tak naprawdę jest. 13. edycja Międzynarodowego Pleneru Form z Wikliny i Land Artu to mocny splot rozmaitych realizacji tego tematu. Publiczność miała okazję spotkać artystów mówiących różnymi językami. Niektórzy z nich skupiali się głównie na formie rzeźby, inni pracowali konceptualnie. Jedni adaptowali zastane kształty natury – korzenie, pieńki, ziemię; drudzy kształtowali je według własnego uznania. Byli tacy, którzy używali poetyckich form wyrazu i inni koncentrujący się na materiale. Abstrakcja spotykała się z figuratywnością czy wręcz surrealizmem. Każdy wybór współtworzył bogactwo form realizacji, które doprawdy trudno porównać. Jury stanęło przed niełatwym wyzwaniem wyłonienia laureatów. Pierwszą nagrodę otrzymała Agnieszka Jakóbiak za pracę pt. „Warstwy tożsamości”. Trzy kule: zewnętrzna otwarta oraz dwie zamknięte osadzone wewnątrz jedna w drugiej, wskazują na złożoność ludzkiej tożsamości. Otwartość formy sugeruje możliwość dalszego kształtowania – budowania kolejnych kul. Samonośna forma wypleciona jest swobodnie. Choć nie było to wymogiem konkursowym, na uwagę zasługuje wysoki poziom techniki plecionkarskiej, którą posługuje się artystka. Drugą nagrodę jury postanowiło przyznać Małgorzacie Górnej-Saniternik za pracę pt. „Wspólnota”. Mocna, działająca w otwartej przestrzeni rzeźba, ukazuje tożsamość w kontekście współistnienia jednostki z grupą w obrębie swoistej całości. Bez jednego elementu obraz byłby wybrakowany, niedokończony. Artystka wybrała formę owalną, wypukłą, która przywodzi na myśl kulę, odsyła do kształtu naszej planety. Materiałem jest drzewo pocięte na plastry – symbol życia. Trzecie miejsce zajęła Magdalena Korbuszewska za pracę ”Dotknij mnie…” o niezwykle pięknej formie przestrzennej, fakturalnej rzeźby. Artystka wychodzi naprzeciw materiałowi, z którym pracuje. Wiklinowe sploty podążające za swoimi naturalnymi własnościami tworzywa zbudowały organiczną bryłę misternie utkanej struktury, w której można dostrzec ciało brzemiennej kobiety. Ale forma jest pusta w środku. „Dotknij mnie…” – to kobiecość oczekująca spełnienia. Wyróżniona Anna Lehmann łączy w swojej pracy element poetyckości z formalnym myśleniem. „Wplecione” czerwone i żółte wstążki mają podobne znaczenie, jak żółty kolor w pracy Annemarie Frascoli, integrują się z poszczególnymi elementami form jednocześnie nadając charakter całości – inaczej mówiąc jej tożsamość. Dodatkowym elementem kształtującym pracę jest ruch, światło i zmiany, którym podlega obiekt w czasie. Oczywiście każda forma jest zależna od atmosferycznych warunków i podlega czasowi, ale w pracy Lehmann zależności te są wpisane w koncepcję pracy. Mobilne elementy poruszane są siłą wiatru, a intensywność koloru wstążki jest uzależniona od światła. Performance dopełnia oddziaływanie tej pracy. Artystka splata sznurki w oczka dzianiny, tworząc kolejne dni swojej codzienności. A może czuwa i dogląda własnego losu, rozmyślając i umilając sobie czas? Carlos Villarreal-Kwasek otrzymał wyróżnienie za pracę pt. „Warstwy”. Grupa „rosnących”, niewielkich brzóz, których pnie momentami zamieniają się w przeźroczystą, wiklinową konstrukcję, jakby szkielet ciała, to niewątpliwie surrealna forma. Jeden odseparowany obiekt – pieniek z odciętymi odnogami, prawie nie posiada elementów konstrukcji, znajduje się również poza grupą wskazanych wyżej rzeźb. Pozbawiony wewnętrznej struktury, nie potrafił osiągnąć dojrzałej formy. Kolejne wyróżnienie przypadło w udziale Barbarze Yoshida za pracę pt. „Otulina”. Artystka biegle posługuje się materiałem plecionkarskim, sprawnie budując bryłę rzeźbiarską. Tytułowa otulina otacza 3


rosnące smukłe drzewo, jakby pomagając mu we wzroście, dając oparcie. Tożsamość to zatem nieodłączny element wzrostu i kształtowania konkretnej formy życia. Wyróżniony Masaktsu Yoshida, jako swoiste „krosna” do wyplotów, wybrał drzewo, które rozwidla się u podstawy, tworząc w zasadzie dwa pnie. Witki wikliny budują strukturę, która w moim rozumieniu, ukazuje dynamikę napięć pomiędzy dwoma pniami. Tytułowy dotyk to poznanie drugiej osoby. Bliskość buduje tandemiczną tożsamość obu form, które stają się jednym ciałem. Autor nadał swojej pracy japoński tytuł „Hadazawari”. W kulturze kraju kwitnącej wiśni dotyk uważany jest za najważniejszy ze zmysłów. I chociaż w przestrzeni publicznej jest on mocno ograniczony, w przestrzeni domowej jest istotnym elementem budowania więzi i wyrażania uczuć. Praca, również wyróżnionego Mateusza Śliwińskiego, składa się z dwóch elementów – jeden z nich, jakby powstając z ziemi, zaplata się i wspina na ławkę. Drugi umieszczony naprzeciw ławki, po drugiej stronie ścieżki, zbudowany jest z tej samej wiklinowej materii, która tym razem prześlizguje się przez otwór w formie z drzewa, aby piąć się ku górze. Widzimy więc dwie struktury: horyzontalną, budującą się na zastanym już szkielecie, i drugą, wertykalną, która pomimo trudności, dąży strzeliście w kierunku nieba. Swoje wyróżnienie przyznał także Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymali je artyści z Francji: Jean Marc Lefevre i Nadia Lefevre za pracę pt. „Everybody has a Dream”. Ta sama praca zdobyła również uznanie Danuty Pospiech – wieloletniej kuratorki międzynarodowych plenerów, która przyznała tym artystom prywatną nagrodę. Praca przedstawia gigantyczny łapacz snów, pod którym żyją miniaturowe ludziki. Przedstawienie ma charakter poetycki. Sen, marzenia, opowiadane historie, z których tworzą się legendy, są tym, co nas łączy. Nie sposób się nie uśmiechnąć patrząc na tę pracę. Oprócz nagrodzonych prac chciałabym napisać kilka słów o innych, które moim zdaniem, w sposób niezwykle inspirujący i interesujący, odpowiedziały na temat konkursu. Bardzo poruszyła mnie artystyczna interpretacja tematu zrealizowana przez Elżbietę Kuźniar. Praca „Konstelacje – odbicie/ dom – droga istnienia” ukazuje kosmiczną wizję egzystencji człowieka. Obiekty zbliżają się do okręgu zbudowanego z fragmentów drzewa. W jego środku być może znajduje się „Poznanie”. Użycie zwierciadeł nawiązuje do platońskiej koncepcji wiedzy. Szczególnie poruszająca jest forma antropomorficzna, torsu ludzkiego zbudowanego z ziemi i korzenia drzewa – obraz życia, ale i rozkładu ciała, synergii z ziemią, z której zbudowana jest nasza cielesność. Annemarie Fracoli „wplotła” tytułowy żółty element, o zróżnicowanej fakturze, do form naturalnych – – także korzeni. Element będący substytutem tożsamości integruje się z formą, osiągając jednocześnie swoją własną dynamikę i kierunek. Nadaje on charakter każdemu z obiektów. Tożsamość jest wyrazem całej naszej egzystencji. Patrząc na prace Maksyma Ostrowskiego nie mogę się oprzeć wrażeniu, że oglądam płytę nagrobną, która wieńczy jednostkowe życie. Zwięzłe, mocne przesłanie. „Historia kulą się toczy” Mirosława Szlęzaka łączy koncepcje z poetyckością przedstawienia. Jest bardzo zjawiskowa. Z pewnego oddalenia to forma, która jawi się jako kokon lub gniazdo insektów. Z bliska okazuje się, że mamy do czynienia z taśmą filmową – zapisem wspomnień. Światło opalizuje na paskach. Każda zmiana odległości względem pracy skutkuje zmianą w kolorystyce. Można wejść do mieniącego się kokonu i poddać się obrazom. Poniżej kokonu leżakują szpulki nici. Czym są? – w postaci nici losu kwintesencją tego, co najważniejsze, tego co wypływa z naszego doświadczenia i formuje nasze poglądy, zwyczaje, postawy, wartości. Dziękuję ogromnie wszystkim artystom za zaangażowanie, wspaniałą atmosferę, spotkanie i wymianę poglądów i dobrej energii, która w moim odczuciu jest ważniejsza niż forma konkursu. W związku z tym 4


krótka refleksja – nagrody i wyróżnienia w naszym biogramie wskazują na naszą tożsamość, ale są tak samo złudne jak artystyczne porażki. Tożsamość to głębokie zakorzenienie w określonej przestrzeni i czasie. Z owych korzeni biorą się: nasza siła i nasze słabości. Najważniejsze pytanie brzmi: czy obdarzamy tożsamość szacunkiem czy może zaprzeczamy sami sobie?

Agnieszka Kowalska-Owczarek – kurator pleneru

Faces of identity Identity is an area very close to the artist. In the process of creation, they keep asking themselves a question of who they really are. 13th edition of the International Open Air of Wicker Forms and Land Art was a good combination of various realizations of this topic. The public had a chance to meet artists speaking different languages. Some of them concentrated mainly on the form of sculpture, others did conceptual works. Some adapted the shapes of nature – be it roots, stumps, land; others shaped them at their discretion. There were those, who used poetic forms of expression, and those who focused on the material. Abstraction met figurativity, or even surrealism. Each choice added to the wealth of forms of realization which were hard to compare. The jury faced a tough challenge to choose the laureates. The first prize went to Agnieszka Jakóbiak for her work “Layers of identity”. Three spheres: the outer one which is open, and two inner ones which are closed, and embedded one in another, pointing to the complexity of human identity. The openness of form suggests a possibility of further shaping – building next spheres. The self-supporting form is freely weaved. Though it was not a competition requirement, the artist’s high level of weaving technique is worth mentioning. The second prize was awarded to Małgorzata Górna-Saniternik for her work “Community”. A strong sculpture working in the open space shows identity in the context of coexistence of an individual with the group in a certain unity. Take away one element and the work is defective, unfinished. The artist chose an oval, convex form, which makes one think of a sphere, references you to the shape of our planet. The material used is a tree cut in plasters – the symbol of life. Magdalena Korbuszewska took the third place for her work ”Touch me…” of a stunning spatial form, a textural sculpture. The artist accommodated the material she worked with. The wicker weaves following its natural qualities built an organic block of an intricately woven structure, in which one may see a body of a pregnant woman. The form, however, is empty inside. “ Touch me…” – is femininity awaiting fulfillment. The honoured Anna Lehmann combines in her work an element of poetry with formal thinking. “Interwoven” red and yellow tapes have a similar meaning as the yellow in Annemarie Frascoli’s work, they integrate with individual elements of forms, thus adding to the whole character – or, in other words, its identity. Additional elements shaping the work are movement, light and changes the object undergoes with time. Surely, each form is dependent on weather conditions and passing time, however these dependencies are inscribed in Lehamnn’s concept of work. The mobile elements are moved by the force of wind, and the intensity of the 5


tape’s colour depends on the light. Performance completes the effect of the work. The artist interweaves pieces of rope into the knit eyelets, thus creating consecutive days of her every-day reality. Or, perhaps, she oversees or watches her own fate while thinking, or having some quality time? Carlos Villarreal-Kwasek was honoured for his work “Layers”. A group of ‘growing’, young birches whose trunks, at certain moments, change into a transparent, wicker construction, as if they were a skeleton, thus creating this certainly surreal form. One separated object – a stump with cut off off-shoots, has very few construction elements and is also located outside the group of the mentioned sculptures. Lacking the inner structure, it is unable to gain a mature form. Yet another honoured work is Barbara Yoshida’s “Lagging”. The artist skillfully uses the wicker material by means of which she builds the sculpture’s block. The title lagging surrounds the growing, slender tree, as if helping it to rise, providing support. Identity, then, is an inherent element of growth and shaping a certain form of life. The honoured Masaktsu Yoshida, for his loom chose a tree which forks at its base, thus creating two trunks. The wicker twigs build a structure which, in my understanding, shows a dynamics of tensions between the two trunks. The title touch is getting to know another person. The proximity builds a tandemic identity of both forms which become one body. The author gave his work a Japanese title “Hadazawari”. In the culture of the Land of the Cherry Blossom, touch is perceived as the most important of all senses. And though in the public space it is extremely limited, at home it is an important element of building ties and expressing feelings. The work of honoured Mateusz Śliwiński is made up of two elements – one of them, as if rising from the ground, weaves and climbs the bench. The other one, placed opposite the bench across the path, is built of the same wicker material which, this time, sneaks through an opening in a tree form to climb its way up there. Hence, we can see two structures: a horizontal one building itself on an existing skeleton, and the other one, vertical which, despite the obstacles shoots towards the sky. University of Adam Mickiewicz in Poznań also honoured a few artists. These were Jean Marc Lefevre and Nadia Lefevre from France for their work “Everybody has Dreams”. This work was also appreciated by Danut Pospiech – a long-term curator of international open-airs, who awarded the artists with her private award. The work is a gigantic dream cather under which there live miniature people. The work has a peotic character. Dreams, stories from which legends are born, they are what connects us. It is hard to keep a straight face while looking at this very work. Those were the awarded works. However, let me add a few words about the others which, in my opinion, addressed the theme of the competition in an inspiring and interesting way. I was very moved by the artistic interpretation of the theme realized by Elżbieta Kuźniar. Her work “Constellations – reflection / home – way to existence” presents a cosmic vision of human existence. The objects draw near the circle built of fragments of a tree. Perhaps its centre is where you can find the “Cognition”. The use of mirrors alludes to the Platonic concept of knowledge. What I find extremely moving is the anthropomorphic form of the human torso built of soil and root of a tree – the picture of life, but at the same time the decay of the body, synergy with the dust that our flesh is built of. Annemarie Fracoli “weaved” the title yellow element of various texture into natural forms – also roots. The element which is a substitute of identity integrates with the form thus reaching its own dynamics and direction. It gives character to each of the objects. Identity is the expression of our whole existence. While looking at Maksym Ostowski’s work, I cannot help but 6


feel that I am looking at a grave stone which ends the individual’s life. A concise, strong message. “History goes on and on” by Mirosław Szlęzak combines the concept with the poetry of performance. It is absolutely phenomenal. From a distance, it is a form which looks like a cocoon or an insect nest but up close it turns out that we are faced with a film tape – a record of memories. The light opalizes on the tapes. Each change of distance from the work results in a change of colours. You can enter the shimmering cocoon and let the pictures influence you. Beneath the cocoon there are thread bobbins. What are they? – in a form of a thread, a quintessence of what is the most important, what flows from our experience and forms our opinions, customs, attitudes and values. A big thank you to all the artists for their engagement, great atmosphere, meeting, exchange of opinions and good energy which, in my opinion, is more important than the competition itself. And hence my reflexion – the prizes and honours in our biograms point to our identity, however they are as illusive as all artistic failures. Identity is deeply rooted in a certain space and time. From these roots we take: our power and our weaknesses. The most crucial questions is: do we respect our identity, or do we deny who we are?

Agnieszka Kowalska-Owczarek – event curator translation – Monika Tomaszewska-Walczak

7


13. MIEDZYNARODOWY PLENER FORM Z WIKLINY I LAND ARTU TOŻSAMOŚĆ Międzynarodowy plener organizowany przez Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi dobiegł końca. Był on kolejną okazją do spotkań i wielkim świętem artystów, naukowców oraz miłośników sztuki, którzy upodobali sobie naturalne tworzywo twórcze, tak bardzo wszystkim bliskie, jakim jest wiklina. Towarzyszy ona człowiekowi od zarania do współczesności. Stała się bardzo modnym środkiem wypowiedzi artystycznej; wykorzystywana do konstruowania obiektów o funkcji zarówno dekoracyjnej jak i użytkowej w przestrzeni publicznej i prywatnej. Ludzkość używa ją w przedmiotach codziennego użytku oraz jako materiał szlachetny, budulec rzeźb, artefaktów, form, które daleko przewyższają sztukę codziennego życia i inspirują artystów. Właśnie takie: wikliniarskie lub wykorzystujące formy naturalne – korzenie, ziemia, drewno; najwyższej jakości dzieła zostały zaprezentowane przez uczestników z wielu zakątków świata. Twórcy zaproponowali swoje prace, aranżując w sposób odkrywczy i oryginalny, z niezwykłym smakiem, przestrzeń natury, idealnie wpasowując swe formy w zastany pejzaż. Powstałe prace inspirowane naturą stworzyły ciekawe i kreatywne kompozycje oddziaływujące na zmysły Odbiorcy. Zarówno Jurorzy jak i Publiczność z zainteresowaniem obserwowali przedstawione formy. Wiklina kolejny raz okazała się tak atrakcyjna, że przyciągnęła swoich wielbicieli do miasta Łodzi i Poleskiego Ośrodka Sztuki, tworząc dialog i interakcje między naturą i sztuką, a także przestrzenią zgodnie z koncepcją land art. Po raz drugi, w kilkunastoletniej historii Plenerów, przestrzeń Ogrodu Botanicznego otworzyła nowe możliwości projektowe i ekspozycyjne, co świetnie wykorzystali Uczestnicy do swoich aranżacji. Kolejny raz wyszliśmy z konkursowymi obiektami poza park Poleskiego Ośrodka Sztuki. Woda była inspiracją do naturalnych kompozycji, poza tym artyści wykorzystali jako materiał twórczy wiele elementów naturalnych, które znaleźli w parku, takich jak: korzenie drzew, fragmenty konarów. Inspiracji szukali również w starej architekturze. Tegorocznemu Plenerowi towarzyszyła druga Konferencja Naukowa „Tożsamość” . Różnorodność tematów poruszanych na owej Konferencji wzbogacona była nie tylko obecnością dziedzin sztuk wizualnych, ale również medycyny czy pedagogiki. 13. edycja tego Festiwalu była niewątpliwie najbardziej rozbudowaną formą z dotychczasowych plenerów i spotkań, gdyż poza głównym plenerem widzowie mieli możliwość uczestnictwa w codziennych prezentacjach autorskich, warsztatach technik farbowania tkanin, technik florystycznych, plecionkarskich oraz wystaw artystów w kilku przestrzeniach galeryjnych Łodzi – w Miejskiej Galerii Sztuki, Muzeum Książki Artystycznej, Domu Literatury oraz Indica Studio. Plenerowi towarzyszyła – jak już wspomniano – Konferencja zorganizowana przez Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Finałowym akcentem Pleneru był teatralizowany pokaz kostiumów z elementami wikliny, zaprojektowanych przez Berit Idę oraz ogłoszenie wyniku Konkursu na aranżację plenerową wyrażającą temat tegorocznej edycji jakim była tożsamość. Ten piękny plener, był niezwykłą okazją do wzbogacenia i uwrażliwienia osobowości i zmysłów estetycznych zarówno uczestników jak i publiczności. Kolejny raz okazało się, że Sztuka nie zna granic, i artyści operując tak prostym tworzywem, jakim jest wiklina, mogą zaprezentować niezwykłe światy i przestrzenie ku radości wszystkich osób wrażliwych na ten rodzaj przekazu artystycznego.

8

prof. Jędrzej Stępak – komisarz pleneru


13th INTERNATIONAL OPEN AIR OF WICKER FORMS AND LAND ART IDENTITY International open-air organized by Poleski Art Centre in Łódź has drawn to an end. It was yet another opportunity to meet, and a great fete for artists, scientists and art lovers, especially those who appreciate the natural material such as wicker. Wicker has accompanied man since the dawn of contemporary times. It became a fashionable means of artistic expression; used for constructing decorative or utility objects in both; public and private spaces. It is used in everyday objects or as a precious material, a construction of sculptures, artefacts, forms, which outclass the art of everyday life and inspire artists. Such works of highest quality, made of wicker or natural forms, be it roots, dirt or wood, were presented by participants from many corners of the world. The authors proposed their works which in a creative and original way, and with unusual taste, arranged the natural space, perfectly blending their forms with the existing landscape. The resulting works inspired by nature made up for interesting and creative compositions affecting the Recipient’s senses. Both the Jury and the Audience took great interest in the presented forms. Once again, wicker turned out to be attractive enough to attract its fans to Łódź and Poleski Art Centre by creating a dialogue and interactions between nature and art, as well as space in line with the concept of land art. For the second time in our dozen of years history of Open-Airs, the Botanical Garden opened its space and provided us with design and exhibition opportunities, which was promptly used by the Participants in their arrangements. So, yet again we took the competition works outside the park of Poleski Art Centre. Water was one of the inspirations for natural compositions, along with tree roots, fragments of trunks that the artists found in the park. They also sought inspiration in the old architecture. This year’s Open-Air was accompanied by the second Scientific Conference “Identity”. The variety of topics covered at the Conference was enriched not only by the presence of the field of visual arts, but also medicine or pedagogy. 13th edition of the Festival was undoubtedly the most developed form of the open airs and meetings held so far. Apart from the main open air, the audience could participate in the daily authorial presentations, workshops on dyeing textile, floristic techniques, or weaving, as well as in artists’ exhibitions held in a few gallery spaces in Łódź – Municipal Art Gallery, The Art Book Museum, House of Literature or Indica Studio. As mentioned before, the Open-Air was accompanied by the Conference organized by Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych from University of Adam Mickiewicz in Poznań. The final accents of the Open-Air were the theatralized fashion show presenting costumes with wicker elements designed by Berit Ida, as well as announcing the results of the Competition for the open-air arrangement on the topic of identity. This beautiful open air was a unique chance to enrich and sensitize one’s personality and aesthethical senses of both the participants and the audience. Yet again, it turned out that the Art knows no boundaries, and by operating such a simple material as wicker, the artists were able to present unusual worlds and spaces, all to the joy of the people sensitive to this sort of artistic message.

prof. Jędrzej Stępak – open air commissioner translation – Monika Tomaszewska-Walczak

9


Urodzony w 1953 r. Wraz z żoną Karoliną i córką Marysią mieszka pod Poznaniem, natomiast sztukę tworzy na całym świecie.

Niezależnie od tego, czy jest to zacisze jego pracowni nieopodal Nowego Tomyśla, dziedziniec amerykańskiego uniwersytetu w słonecznej Kalifornii, czy też gąszcze malezyjskiej dżungli, artysta realizuje swoje wizje, oddając cześć muzie, jaką jest dla niego natura. Obecnie jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczna w Poznaniu. Gościnnie wykładał także między innymi na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Rietveld Academie w Amsterdamie, Academie Minerwa w Groningen w Holandii, Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie oraz uniwersytetach Kuala Lumpur i Penang w Malezji. W latach 1994–95 podczas stypendium Fundacji Kościuszkowskiej prowadził zajęcia ze studentami ośmiu uniwersytetów w USA (m.in. Parsons The New School for Desing w Nowym Jorku, Columbus University w Limie i California Art Institute w San Francisco). Aktywnie wspiera debiutujących w świecie sztuki młodych twórców.

10


Jędrzej Stępak komisarz pleneru / openair commissioner Labirynt rosnących tajemnic/ Labyrinth of Growing Secrets 2010 r. Poleski Ośrodek Sztuki fot. / photo Kamil Paluszkiewicz

Was born in 1953. He lives with his wife, Karolina, and his daughter, Marysia, near Poznań. He creates his art all over the world. Whether in his own studio near Nowy Tomyśl, an American university’s courtyard in California or the Malaysian jungle, the artist creates his visions honoring his muse nature. He is currently a research worker at Adam Mickiewicz University in Poznań. As a visiting artist, he has given lectures at the Academy of Fine Arts in Poznań, Rietveld in Amsterdam and Minerwa in Groningen, The Netherlands, The Academy of Fine Arts in Kiev as well as at universities in Kuala Lumpur and Penang in Malaysia. From 1994 to 1995, while on Kościuszko Foundation scholarship in the USA, he held classes for students of eight universities (e.g. Parsons The New School for Design in New York, Columbus Unievrsity in Lima and California Art Institute in San Francisco). He actively supports young artists making their debut in the world of arts.

11


Galina Diugowska & Władimir Bałybierdin 12

Głos natury / The Voice of Nature


Galina Diugowska

Władimir Bałybierdin

Urodziła się i mieszka w Kijowie. W 1992 r. ukończyła

Mieszka i pracuje w Kijowie na Ukrainie. Jest kierowni-

Kijowski Instytut Kultury i Sztuki. Jest członkinią Narodowego Związku Artystów Ukrainy i Związku Artystów Ukrainy oraz Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy. Tworzy autorskie tekstylia do wnętrz (instalacje, autorskie lalki ukraińskie „motanka”), obiekty z witki. Szeroko angażuje się we florystykę. Wykorzystuje autorską technikę w tekstylnych obiektach artystycznych. Organizator i kurator (wraz z Wołodymirem Bałyberdinem) autorskiego projektu ekologiczno-artystycznego „Dialog z naturą”. Organizator i kurator wystaw artystów kijowskich w Sewastopolu oraz międzynarodowych projektów artystycznych w Koktebelu na festiwalu „Wołoszyn Sierpień” (Krym 2009–2013). W 2012 roku na Konkursie Piosenki Eurowizji w Baku, wspólnie z Wołodymirem Bałyberdinem, zorganizowali wystawę ukraińskich artystów sztuk dekoracyjnych i użytkowych. Jest laureatką Państwowej Nagrody Artystycznej im. Kateryny Bilokur. W 2015 roku na Światowym Festiwalu Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu wspólnie z Wołodymirem Bałyberdinem zajęli trzecie miejsce. Jest uczestniczką wielu wystaw i wydarzeń artystycznych na Ukrainie i za granicą.

Was

born and lives in Kyiv. In 1992 graduated from the Kyiv Institute of Culture and Arts. Member of The National Artists’ Union of Ukraine and The Union of Art Designers of Ukraine and the National Union of Journalists of Ukraine. Creates authorial interior textiles (installations, authorial Ukrainian dolls “motanka”), objects from a withe. Widely engages in floristics. Uses original authorial technique in textile art objects. Organizer and curator (together with Volodymyr Balyberdin) of the authorial ecological and artistic project “Dialogue with nature”. Organizer and curator of exhibitions of Kyiv artists in Sevastopol and international art projects in Koktebel at the festival “Voloshin August” (Crimea 2009–2013). In 2012, at the Eurovision Song Contest in Baku, together with Volodymyr Balyberdin, organized an exhibition of Ukrainian artists of decorative and applied arts. She is a laureate of the Kateryna Bilokur State Art Prize. In 2015, at the World Festival of wickerwork in Nowy Tomyśl (Poland) together with Volodymyr Balyberdin won the third place. She is a participant of many exhibitions and art events, both in Ukraine and abroad. .

kiem sekcji sztuki zdobniczej i użytkowej kijowskiej organizacji Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Od ponad 40 lat zajmuje się sztuką zdobniczą i użytkową. Jest organizatorem, kuratorem i uczestnikiem wielu wystaw, plenerów, wydarzeń artystycznych na Ukrainie i za granicą. Od wielu lat tworzy biżuterię oraz zajmuje się dekoracją wnętrz. Przy projektowaniu biżuterii wykorzystuje różnorodne techniki technologicznej, artystycznej obróbki metalu, kości, masy perłowej, kamieni szlachetnych i emalii na gorąco. Szczególną stroną w twórczości artysty jest wykorzystanie tradycyjnych ukraińskich ornamentów w biżuterii. W zdobieniu wykorzystuje tradycyjne starożytne motywy i symbole. W ostatnich latach artysta zainteresował się techniką wikliny. Wraz Galiną Diugowską są organizatorami i kuratorami autorskiego projektu „Dialog z na-turą” na Ukrainie. Artysta jest laureatem Państwowej Nagrody Artystycznej im. Kateryny Bilokur. Jego prace są prezentowane m.in. w wielu muzeach Ukrainy oraz w zbiorach prywatnych w różnych krajach.

Lives and works in Kyiv, Ukraine.He is the head of the

section of decorative and applied arts of the Kyiv organization of the National Union of Artists of Ukraine. He has been working in the field of decorative and applied arts for more than 40 years. The artist is an organizer, curator and participant of numerous exhibitions, pleinairs, art events both in Ukraine and abroad. For many years he has been creating jewelry and working for interior decoration. In jewelry, the artist skilfully uses a variety of technological techniques of artistic processing of metal, bone, nacre, gems and hot enamel. A special page in the artist’s work is the use of Ukrainian traditional ornaments in jewelry. In the ornament, he uses traditional ancient motives and symbols. In recent years, the artist has become interested in the technique of wickerwork. The artist, together with Halyna Diuhovska, are organizers and curators of the author’s project “Dialogue with Nature” in Ukraine. The artist is a laureate of the Kateryna Bilokur State Art Prize. His works are presented in many museums in Ukraine and in private collections in different countries.

13


Joanna Dadak Bez tytułu / Untitled

Urodzona w 1964 roku w Bielsku-Białej. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych

im. Wł. Strzemińskiegow Łodzi na Wydziale Włókienniczym w Pracowni Gobelinu i Dywanu prof. Antoniego Starczewskiego oraz w Pracowni Malarstwa prof. Wiesława Garbolińskiego. Dyplom w 1990 roku. Jest instruktorem plastyki w Miejskim Domu Kultury w Bielsku-Białej. Zajmuje się tkaniną unikatową i malarstwem. Swoją twórczość prezentowała na kilkunastu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Czechach i na Słowacji oraz indywidualnych (w Ratuszu Bielska-Białej – 2003, w Muzeum św. Sarkandra w Skoczowie – 2010 i MDK Bielsko-Biała „Kubiszówka” – 2015). Brała udział w międzynarodowych plenerach malarskich (Dąbie, Łęczyca) i wikliniarskich (Łódź, Bolestraszyce). W 2004 roku otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej, a w 2011 roku wyróżnienie w IX Międzynarodowym Plenerze – Przestrzenne Formy z Wikliny, Łódź. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum w Bielsku-Białej oraz kolekcjach prywatnych.

Born in 1964 in Bielsko-Biała. Graduated from the Strzemiński State College of Fine Arts in Łódź at the Textile Faculty in the Tapestry and Carpet Studio of prof. Antoni Starczewski and in the Painting Studio of prof. Wiesław Garboliński. M. A. in 1990. She works as an art instructor at the Municipal House of Culture Center in Bielsko-Biała. She specializes in unique fabric and painting. She presented her works at many group exhibitions in the country and abroad, among other places in the Czech Republic and Slovakia as well as at individual exhibitions (in Bielsko-Biała Town hall – 2003, in Museum of St. Sarkandra in Skoczów – 2010, and in Municipal Community Centre “Kubiszówka” in Bielsko-Biała – 2015). She took part in international painting open airs (Dąbie, Łęczyca) and wicker open airs (Łódź, Bolestraszyce). In 2004 she received the award of the Mayor of Bielsko-Biała and in 2011 a distinction in the 9th International Open Air – Three Demensional Wicker Forms, Łódź. Her works are in the collections of the Museum in Bielsko-Biała and private ones.

14


15


16


Annemarie Frascoli Żółty / Yellow

Urodzona w Zurychu w Szwajcarii. Studiowała w Szkole Sztuki Użytkowej (Kunstgewerbeschule)

w Zurychu na Wydziale Projektowania Tkanin. Dyplom ukończenia studiów uzyskała w 1974 roku. Staż artystyczny odbyła w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Swoje prace prezentowała na 30. indywidualnych wystawach oraz 50. zbiorowych w Polsce i za granicą. Zajmuje się tworzeniem form artystycznych korzystając z różnych technik i mediów. Tworzy prace oparte na wykonanych przez siebie lub znalezionych fotografach, które poddaje wielokrotnym zabiegom przetwarzania i miksowania elementów. Uzyskała wiele nagród m. in. Fondation Pierre Giannada oraz Fondation Esther Matossi. Odbywała rezydencje artystyczne w Paryżu oraz Japonii.

Born in Zurich in Switzerland. Graduated from Zurich School of Applied Arts at the Textile Design

Faculty. M. A. in 1974. She took an artistic internship at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She has presented her works at thirty individual exhibitions and ffty collective ones in Poland and abroad. She creates artistic forms using different techniques and media. Her works are based on photographs taken by herself or found, subjected to processing and mixing of elements. She received many awards e.g. Fondation Pierre Giannada and Fondation Esther Matossi. She held artistic residencies in Paris and Japan.

17


Małgorzata Górna-Saniternik Wspólnota / Community drugie miejsce / second place

Absolwentka

Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Zajmuje się tkaniną i dzianiną artystyczną, ubiorem unikatowym, kolażem, sztuką wikliny, land artu i ceramiką artystyczną. Uczestniczka wielu wystaw i pokazów mody w Polsce i za granicą m.in. w Kanadzie, Francji Wielkiej Brytani, Niemczech i na Litwie.

Graduated from the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. Works with tapestry and jersey, art clothes, collage, wicker art, land art and artistic ceramics. Participated in many exhibitions and fashion shows in Poland and abroad among others in Canada, France, Great Britain, Germany and Lithuania

18


19


20


Agnieszka Jakóbiak Warstwy tożsamości / Identity Layer pierwsze miejsce / first place

Absolwentka

Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Ukończyła specjalizację projektowania mebli oraz projektowania wnętrz. Od 2006 roku prowadzi własną działalność, która obejmuje projektowanie wnętrz, mebli oraz grafikę użytkową.

Graduate of High School of Applied Arts in Poznań. She majored in furniture and interior design. Since 2006, she has been self-employed, designing furniture, interiors and functional graphics.

21


Aleksandra Kacprzak Bez tytułu / Untitled

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Włókienniczym, Kierunek Projektowanie

Ubioru i Dzianiny Unikatowej. Pracuje jako nauczyciel przedmiotów artystycznych w Liceum Plastycznym w Kościelcu. Interesuje się malarstwem, akwarelą, fotografią. Zainteresowania sztuką włókna zaowocowały udziałem w 9 i 10 Ogólnopolskiej Wystawie Miniatury Tkackiej towarzyszącej XIII i XIV Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi oraz udziałem w Ogólnopolskiej Wystawie Tkaniny Polskiej towarzyszącej XV Triennale Tkaniny Artystycznej w Łodzi. Od 2006 r. uczestniczy w Międzynarodowych Plenerach organizowanych przez Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi, Galerię 526, „Przestrzenne Formy z Wikliny” a także w Światowych Festiwalach Wikliny w Nowym Tomyślu.

Graduate of Academy of Fine Arts in Łódź at the department of Textiles, Faculty of Fashion Design and Unique Textile. Works as a teacher of arts subjects in the Arts Secondary School in Kościelec. Interested in painting, watercolors, photography. Her interest in the art of fiber resulted in her participation in the 9th and 10th National Exhibition of Weaving Miniature accompanying the 13th and 14th International Triennial of Textile in Łódź, and in the National Exhibition of Polish Textile accompanying the 15th Triennial of Artistic Textile in Łódź. Since 2006, she has been participating in International Open Airs organized by Poleski Art Center in Łódź, Gallery 526, ‘Spatial Wicker Forms’ as well as in World Wicker Festivals in Nowy Tomyśl.

22


23


24


Monika Katarzyna Koprowska Dyski pamięci / Memory Disks

Absolwentka

Kensington & Chelsea Art College oraz Harrow School of Media Arts and Design na University of Westminster w Londynie – Dyplom Bachelor of Arts z Ceramiki w pracowni prof. Christie Brown. Artystka, pedagog sztuki, arteterapeutka. Zajmuje się również organizacją wystaw artystycznych i przygotowuje pokazy prac artystów zajmujących się szeroko pojętą sztuką ceramiki. Stypendysta i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Ceramików (ZCP). Członek ZPAP – Polska Sztuka Użytkowa Okręg Warszawa. Brała udział w wielu grupowych wystawach w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Mieszka i pracuje w Łodzi.

LOCN Certificate in Ceramics, Kensington & Chelsea College, London, U.K. B.A. Honours in Ceramics (BA Hons) University of Westminster, London, U.K. under the supervision of professor Christie Brown. Artist, Art Pedagogue, Artetherapist. she also organizes arts exhibitions and prepares displays of all forms of ceramics works. Fellow and co-founder of The Polish Association of Ceramists (ZCP). Fellow of The Association of The Polish Artists of the Applied Arts (ZPAP-PSU). She took part in many group exhibitions in Great Britain and Poland. Born, lives and works in Łódź, Poland.

25


Magdalena Korbuszewska Wejdź do domu / Enter Home

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, animatorka kultury również koszykarka-plecionkarka. Stypendystka Miasta Gdańsk w 2018 roku.

Graduate of Academy of Fine Arts in Gdańsk at the department of Arts Education in the area of art, animator of culture, and weaver basket-maker. Scholarship holder from the City of Gdańsk in 2018.

26


28


Magdalena Korbuszewska Dotknij mnie / Touch Me trzecie miejsce / third place

29


Bożena Kuzio-Bilska Bez tytułu / Untitled

Absolwentka

Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu Wydziału Scenografi i Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w pracowni Malarstwa na Tkaninie u profesora Wojciecha Sadleya. Twórczość w obszarze malarstwa sztalugowego, tkaniny unikatowej, grafk cyfrowych oraz scenografii. Brała udział w 200. wystawach zbiorowych w kraju i poza jego granicami, 15. wystawach indywidualnych, w międzynarodowych plenerach malarskich i tkackich, wystawach pokonkursowych i poplenerowych. Prace artystki znajdują się w zbiorach muzealnych (m. in. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi) oraz w kolekcjach prywatnych krajowych i zagranicznych. Jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków.

Graduated from the School of Applied Arts in Poznań, Department of Scenography and Painting with honors in the studio of Painting on Textile under the supervision Professor Wojciech Sadley. Specializes in painting, unique textile, digital graphics and scenography. She took part in over 200 collective exhibitions in the country and abroad and 15 individual exhibitions, in international painting and weaving open airs, post-competition and post- open air exhibitions. Her works can be found in museum collections (including at the Central Museum of Textiles in Łódź) and private collections in the country and abroad. A member of the Association of Polish Artists.

30


31


32


Elżbieta Kuźniar Konstelacje – odbicie / dom – droga istnienia / Constellations – Reflections / Home – The Way of Existence

Studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ukończone dyplomem z malarstwa z wyróżnieniem w roku 2004. Doktorat na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Poznańskiego w 2017 r. Zajmuje się malarstwem, site-specific, intermediami. Brała udział w ponad 150 wystawach zbiorowych – Włochy, USA, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Polska, Ukraina, Francja, Węgry, Belgia, Słowacja, Rumunia. Lauretka kilku nagród międzynarodowych. Prace wystawiane m.in. w Deutches Textilmuseum, Krefeld, Niemcy / Tuch + Technik Textilmuseum, Neumuenster, Niemcy; MIAT, Gent – Belgia; Centralnym Muzeum Włókiennictwa – Łódź, Polska; Musee des Beaux-Arts, Tournai, Belgi; Gloucester City Museum, Gloucester, Wielka Brytania. Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych tj.: Musee des Beaux – Arts de Tournai, Belgia; Association Histoires de Boites a Couture, Francja; S.A.C.S., Quiliano, Włochy; Muzeum Rzemiosła w Krośnie/Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, Polska; IFC, Department of Art & Art History, Alabama, USA; The textile-collection of the Szombathely, Węgry; Muzeum Miasta Gdyni, Polska; Architects of Air, UK; Biennnale Osten, Macedonia. Graduated from the School of Applied Arts in Poznań, Graduated from the Institute of Art of the Pedagogical University in Krakow with honors in painting in 2004. PhD at the Department of Art of University of Poznań in 2017. Specializes in painting, site-specific, and intermedia. Participated in over 150 collective exhibitions – Italy, USA, Great Britain, Holland, Germany, Portugal, Poland, Ukraine, France, Hungary, Belgium, Slovakia, Romania. Laureate of a few international awards. Her works have been exhibited, among others, in Deutches Textilmuseum, Krefeld, Germany / Tuch + Technik Textilmuseum, Neumuenster, Germany; MIAT, Gent – Belgium; Central Museum of Textiles– Łódź, Poland; Musee des Beaux-Arts, Tournai, Belgium; Gloucester City Museum, Gloucester, Great Britain. Her works can be found both in private and public collections, i.e.: Musee des Beaux – Arts de Tournai, Belgium; Association Histoires de Boites a Couture, France; S.A.C.S., Quiliano, Italy; Museum of Craft in Krosno/Central Museum of Textile, Łódź, Poland; IFC, Department of Art & Art History, Alabama, USA; The textile-collection of the Szombathely, Hungary; Museum of the City of Gdynia, Poland; Architects of Air, UK; Biennnale Osten, Macedonia.

33


Jean Marc Lefevre & Nadia Lefevre Wszyscy mamy sny / Everybody Has Dreams wyróżnienie nadane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prywatna nagroda Danuty Pospiech / distinction awarded by University of Adam Mickiewicz in Poznań and a private award from Danuta Pospiech

Plecionkarstwo (tkactwo i kolekcjonerstwo) jest dla nas pasją już od ponad dwudziestu lat. Przez długi czas było to hobby. Pięć lat temu Nadia postanowiła zmienić swoje życie, rzuciła pracę i tkała więcej, by sprzedawać wyroby koszykarskie. Jean-Marc zaczął rozwijać projekty artystyczne. W zeszłym roku odwiedziliśmy Polskę i odkryliśmy Nowy Tomyśl i jego plenery. To wydarzenie wywarło na nas takie wrażenie, że zdecydowaliśmy się przyjechać i wziąć w nim udział w tym roku w czerwcu. Spotkaliśmy wiele osób dzielących się z nami projektami tkackimi i artystycznymi, a zwłaszcza Jendrzeja Stępaka, który zaprosił nas do Łodzi. I oto jesteśmy, z wieloma marzeniami do splecenia w głowie. Być może dlatego właśnie tkamy teraz łapacz snów? Basketry has been a passion for us (weaving and collecting) for more than twenty years now. It was

a hobby for a long time. Five years ago, Nadia decided to change her life, left her job and weave more to sell her basketry. Jean-Marc has begun to develop artistic projects. Last year, we visited Poland and discovered Nowy Tomysl and its pleinair. This event made such an impression on us that we decided to come and participate in it this year in June. We met many people sharing with us weaving and artistic projects, and especially Jendrzej Stepak who invited us to come to Lodz. And here we are, with many dreams to weave in head. Perhaps it is why we are weaving a dream catcher now?

34


35


36


Anna Lehmann bez tytułu / Untitled wyróżnienie / distinction

Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, dyplom z Malarstwa w Pracowni prof. Mariana Kępińskiego, aneks w Pracowni litografii prof. Witolda Warzywody. Absolwentka Doktoranckich Studiów Środowiskowych na macierzystej uczelni. Formy wypowiedzi artystycznej to głównie malarstwo oraz działania na pograniczu instalacji. Brała udział w wielu wystawach krajowych. Wyróżniona na X Międzynarodowym Plenerze – Przestrzenne Formy z Wikliny w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi. Polem jej zainteresowań są także działania z zakresu edukacji i animacji kultury. W 2016 roku zrealizowała projekt Alicja i Alojzy w krainie Kanzas w ramach programu Koalicje Kultury Narodowego Centrum Kultury przy wsparciu Województwa Łódzkiego. Ważniejsze cykle: malarskie to Okna, Phalaenopsis, Oczekiwania, Struktury. Od kwietnia 2016 roku artystka realizuje otwarty projekt pt. Zszywanie flagi.

Graduate of the Department of Graphics and Painting at the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. Received her diploma in Painting in the studio of Professor Marian Kępiński, received her annex in the studio of lithography of professor Witold Warzywoda. Graduate of PhD Environmental Studies at her Alma Mater. Her forms of artistic expression are mainly painting and activities on the border of installation. Participated in many national exhibitions. Received a distinction at the 10th International Open Air – Spatial Wicker Forms in Poleski Art Centre in Łódź. Also interested in education and animation of culture. In 2016, she realized a project Alice and Alojzy in the land of Kanzas within a programme: Coalitions of Culture of the National Centre of Culture with the support of Łódź Voivodship. Her more pronounced cycles: in the area of painting: Windows, Phalaenopsis, Expectations, Structures. Since April 2016, the artist has been realizing an open project Sewing up a flag. . 37


Maria Matuszczak Moja tożsamość / My Identity

Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa na Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Obecnie pracownik Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy. Instruktor i organizator kursów florystycznych.

A graduate of the Gardening Faculty at the Agriculture Academy in Poznań as well as the Culture

department at the Social Science Faculty at Adam Mickiewicz University in Poznań. She currently works at J.i W. Zamoyski Secondary School in Rokietnica. An instructor and organizer of florist courses.

38


39


40


Maksym Ostrowski Tożsamość / Identity

Urodził się w 1995 roku.

Młody artysta sztuk wizualnych, którego głównym medium są malarstwo, rysunek i projekty interdyscyplinarne. Absolwent edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w specjalności technik teatralnych, filmowych i telewizyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom został zrealizowany w Pracowni Obrazu prof. Aleksandry Gieragi, Pracowni Projektów i Działań Rysunkowych prof. Andrzeja Michalika oraz w Pracowni Scenografii i Kostiumu dr hab. Ewy Bloom-Kwiatkowskiej. Aktywny uczestnik międzynarodowych wydarzeń artystycznych. Wystawiał swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Albanii i Indiach. Obecnie, jako stypendysta Funduszu Wyszehradzkiego, studiuje malarstwo na Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Wizualnych w Kiszyniowie oraz realizuje projekt ocieplenia wizerunku stolicy Mołdawii.

Born in 1995. Young artist of visual arts whose main medium are painting, drawing and interdisciplinary projects. Graduate of art education in the area of art, majoring in theatre, film and TV techniques at the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. His diploma was realized in the Studio of Picture of Professor Aleksandra Gieragi, Studio of Projects and Cartoon Activity of Professor Andrzej Michalik, and Studio of Set Design and Costume of PhD Ewa Bloom-Kwiatkowska. Active participant of international arts events. Exhibited his works at many individual and collective exhibitions in Poland, Albany and India. Currently, as a scholarship holder of the International Visegrad Fund, studies painting at the Academy of Music, Theatre and Visual Arts in Kiszyniów, and realizes a project of raising the profile of the capital city of Moldova.

41


Magdalena Owczarek Bez tytułu / Untitled

Urodzona

w Łańcucie. Absolwentka pierwszego rocznika Architektury Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej. Adiunkt w Instytucie Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Nauczyciel akademicki na kierunku Wzornictwo Politechniki Łódzkiej oraz na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w latach 2015–2018. Działalność w zakresie projektowania tekstyliów, ubioru, fotografi oraz innowacyjnego łączenia różnych dziedzin z włókiennictwem. Uczestniczka wielu plenerów wikliniarskich. W latach 2006–2012 była organizatorem i prowadzącym coroczne, dwudniowe warsztaty wikliniarskie w ramach Pikniku Naukowego na Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki. Otrzymała II nagrodę w Międzynarodowym Plenerze – Przestrzenne Formy z Wikliny w 2013 r. za pracę Nieskończoność.

Born in Lancut. Graduated from the University of Technology in Łódź at the Textile Architecture

Faculty. Assistant professor at the Institute of Textile Architecture at the University of Technology in Lodz. Academic lecturer of Design department at the Lodz University of Technology and the Faculty of Textile and Clothing at the Academy of Fine Arts in Lodz in the years 2015–2018. Works with textile and clothing design, photography and innovative combination of various felds connected with textiles. Participant of many wicker open-airs. In the years 2006–2012 she was the organizer and host of the annual, two-day wicker workshop as part of the Science Picnic at the Festival of Science and Technology. She received the second prize in the International Open Air – Three Dimensional Wicker Forms in 2013 for her work Infnity.

42


43


44


Anna Pacholik Tożsamość społeczna / Social Identity

Architekt wnętrz, obecnie również studentka IV roku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego na wydziale Grafiki i Malarstwa, kierunku Malarstwo. Ma za sobą 5 wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt wystaw zbiorowych. Działalność artystyczną opiera na sztukach wizualnych, jak malarstwo, performance i instalacja. Maluje głównie portrety oraz mandale. W naturze skupia się na działaniach efemerycznych, ukazujących nietrwałość i przemijanie czasu oraz zmienność jako wynik działania czasu. Głównie układa mandale miejsca i mandale tematyczne. Często zaprasza innych do wspólnego tworzenia. M.in. brała udział w „Przeciekach Sztuki” (2017 r.) , układając z łodzianami mandalę w Parku Sienkiewicza oraz w „Smog Weekend Festiwal” w Łodzi w tym samym roku układając mandalę „Pomnik przyrody” oraz w Festiwalu Sztuki Ulotnej w Uniejowie w 2018 r. układając „Mandalę efemeryczną”.

Born in 1995. Young artist of visual arts whose main medium are painting, drawing and interdisciplinary projects. Graduate of art education in the area of art, majoring in theatre, film and TV techniques at the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. His diploma was realized in the Studio of Picture of Professor Aleksandra Gieragi, Studio of Projects and Cartoon Activity of Professor Andrzej Michalik, and Studio of Set Design and Costume of PhD Ewa Bloom-Kwiatkowska. Active participant of international arts events. Exhibited his works at many individual and collective exhibitions in Poland, Albany and India. Currently, as a scholarship holder of the International Visegrad Fund, studies painting at the Academy of Music, Theatre and Visual Arts in Kiszyniów, and realizes a project of raising the profile of the capital city of Moldova.

45


Katarzyna Schmidt-Przewoźna bez tytułu / Untitled

Ukończyła

Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet Artystyczny), dyplom w 1979 r. z architektury wnętrz w pracowni Prof. Jana Węcławskiego oraz tkaniny eksperymentalnej pod kierunkiem Prof. Magdaleny Abakanowicz. Zawodowo od wielu lat związana z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, kierując Pracownią Naturalnego Barwienia. Pracuje naukowo w dziedzinie odtwarzania dawnych technologii barwienia naturalnego i współczesnego ich wykorzystania. Jest autorem ponad 100 publikacji związanych z różnymi aspektami zastosowania barwników naturalnych w sztuce i tkaninie. Jednocześnie stale kontynuuje swoje własne artystyczne poszkiwania. Jest profesorem na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS, na Wydziale School of Form, prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami. W swoim artystycznym dorobku zrealizowała 31 wystaw indywidualnych oraz brała udział w 48 wystawach zbiorowych. Była stypendystką Rządu Finlandii w dziedzinie tkaniny i form przemysłowych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Republiki Francji w Laboratoire de Resecherche des Monumentem Historiques. Swoje zainteresowania barwnikami naturalnymi pogłębiała między innymi w Achil Colour Studio w Shefford w Wielkiej Brytanii, oraz w różnych ośrodkach tradycyjnego barwienia w Indiach, Chinach, Malezji, Kolumbii, Azerbejdżanie. Za swoje prace naukowe i artystyczne była wielokrotnie nagradzana. Jej tkaniny zyskiwały nagrody – m. in. na wystawach w Łodzi i Poznaniu. Za działania naukowe związane z tkaniną i barwnikami naturalnymi została nagrodzona złotymi i srebrnymi medalami na światowych wystawach wynalazków: Międzynarodowa Wystawa Wynalazków EUREKA Bruksela, Norymberga, Genewa, Warszawa, Korea, Rosja.

Graduated from National High School of Fine Arts in Poznań (present University of Fine Arts), with a diploma in 1979 in the field of interior design, which she obtained in Prof. Jan Węcławski’s studio, and a diploma in the field of experimental fabric in Prof. Magdalena Abakanowicz’s studio. For many years, she has been professionally linked to the Institute of Natural Fibers and Medicinal Plants, in which she has been the head of the Natural Dyeing Laboratory. Her scientific work covers reviving old technologies of natural dyeing and applying them in modern world. She is the author of over 100 publications on various aspects of using natural dyes in art and in fabric. In the same manner, she pursues her own artistic research. She is a professor at SWPS University of Social Sciences and Humanities, where she teaches students in the School of Form Department. As part of her artistic achievements, she has realized 31 individual exhibitions and participated in another 48 group ones. She has received a scholarship from the government of Finland in the field of textile and industrial forms, and another one from the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of France in Laboratoire de Resecherche des Monumentem Historiques. She has pursued her interests in natural dyes in Achil Colour Studio in Shefford, Great Britain, as well as in other centers for traditional dyeing in India, China, Malaysia, Columbia and Azerbaijan. She has been frequently awarded for her scientific and artistic work. Her textiles have won rewards – inter alia in Łódź and Poznań. For her scientific work concerning textile and natural dyes she has been awarded gold and silver medals in world exhibitions of inventions: International Exhibition of Inventions EUREKA in Brussels, Nuremberg, Geneva, Warsaw, Korea, and Russia. 46


47


48


Ina Schneider Bez tytułu / Untitled

Interesuje się procesem i transformacją. Jej twórczość ewoluuje wokół relacji przestrzeń – ruch –

– czas. Proces pracy często wiąże się z obserwacją i dokumentacją ruchu w przyrodzie i przestrzeni – czasami przez kilka lat. Artystyczne środki realizacji są zróżnicowane, od fotografii, rysunku, malarstwa, koloru, technik cyfrowych i materiałów naturalnych. Studiowała sztukę we Francji i Kanadzie, gdzie uzyskała podwójny dyplom z malarstwa i ceramiki i od tamtej pory miała rezydencje i wystawy w Europie, Kanadzie i Japonii. Od ponad 30 lat mieszka i pracuje w kobiecym domu artystycznym GEDOK Stuttgart, gdzie jest również zaangażowana w spółdzielczą galerię.

Is interested in process and transformation. Her work evolves around the complex Space – Movement – Time. The working process often implies the observation and documentation of movement in nature and space – sometimes over several years. The artistic means of implementing are varied, including photography, drawing, painting, color, digital techniques and natural materials. She studied art in France and Canada, finished with a double major degree in painting and ceramics and has since had artist residencies and exhibitions around Europe, Canada and Japan. For over 30 years she has been living and working in a women’s artist house, GEDOK Stuttgart, where she is also engaged in the cooperative gallery.

49


Mirosław Szlęzak Wołanie o łączność/ Calling For Communication

Montażysta filmowy, fotograf, grafik, artysta offowy. Od czterdziestu lat porusza się w obrębie trzech tematów twórczej ekspresji takich jak film, fotografia, grafika. Na początku kariery opracował proces tłoczenia napisów na oryginalnych błonach filmowych firmy Eastman Kodak. Wykonał wiele kopii filmowych z napisami tłoczonymi uznanych twórców polskiego kina na konkursy i pokazy największych festiwali filmowych na świecie, między innymi do Hollywood, Cannes, Berlina. Przez ćwierć wieku główną domeną twórczą była produkcja reportaży i dokumentów filmowych, oraz komercyjna sztuka fotograficzna. Ostatnie lata działalności artystycznej poświęcił na dokumentowanie szeroko pojmowanego zjawiska jakim jest odchodzenie i umieranie otaczającego nas świata. Film editor, photographer, graphic artist, off artist. For 40 years, he has been working within three areas of artistic expression; film, photography and graphics. At the beginning of his career, he developed a process of stamping inscriptions on original Eastman Kodak film. He has made many film copies with stamped inscriptions for renown Polish cinema artists for competitions and major film festivals all over the world, among others in Hollywood, Cannes or Berlin. For a quarter of a century, his main artistic domain was production of reportages and documentaries, as well as commercial photography. Recent years spent on documenting the phenomenon of passing away and dying of the surrounding world.

50


51


52


Mirosław Szlęzak Historia kulą się toczy / History Goes On and On

53


Mateusz Śliwiński Impresja tożsamości / Identity Impression wyróżnienie / distinction

W roku 2007 ukończył Liceum Plastyczne im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi i obronił dyplom

Kolekcja unikatowych okładzin ceramicznych inspirowanych naturą, w pracowni mgr Wiesława Sosnowskiego, uzyskując tytuł zawodowy plastyka ze specjalnością Formy Użytkowe i specjalizacją Wyroby Unikatowe. Od roku 2017 jest studentem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych. W życiu zawodowym, freelancer, menedżer wydarzeń artystycznych i kulturalnych, fotograf, mechanizator. Zajmuje się sztukami wyzwolonymi w szerokim aspekcie i zakresie: malarstwem, rzeźbą plenerową i warsztatową, land artem, kolażem, asamblażem i sztuką performance. Współpracował z wieloma teatrami (m.in. LOGOS, Nowy, Studyjny, Teatr Wielki, Arlekin), wykonując szereg scenografii, rekwizytów, marionetek i masek. Instruktor teatralny w Domach Kultury w Łodzi, Zgierzu i Łęczycy. W zakresie planów zdjęciowych, scenografii, oraz rekwizytów filmowych współpracował z wytwórnią filmów animowanych SE-MA-FOR w Łodzi i PWSFTViT w Łodzi (był też jej studentem). Od 2012 współorganizator Festiwalu OtwArt-a Wystawa, skupiającej artystów z Polski i Świata. Kurator wystaw i plenerów artystycznych. W latach 2015–19 odpowiadał za organizację wystaw, koncertów, wydarzeń społecznych i kulturalnych, oraz plenerów artystycznych w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu. Uczestnik ponad 30-tu plenerów z dziedzin malarstwa, rysunku, rzeźby i land artu. Brał udział w ponad 40-tu wystawach zbiorowych i indywidualnych.

In 2007 graduated from The Tadeusz Makowski Arts Secondary School in Łódź with a diploma

A collection of unique ceramic claddings inspired by nature in the studio of M.A. Wiesław Sosnowski. He obtained a professional title of an artist majoring in Utility Forms and Unique Products. Since 2017, he has been a student of The Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź at the department of Sculpture and Interactive Actions. A freelancer, manager of arts and cultural events, photographer and mechanizer. Deals with a wide range of liberal arts: painting, open air and workshop sculpture, land art, collage, assemble and performance. Cooperated with many theatres (among others, LOGOS, Nowy, Studyjny, Teatr Wielki, Arlekin) for which he created set design, props, puppets or masks. A theatre instructor in Community Centres in Łódź, Zgierz and Łęczyca. Cooperated with SE-MA-FOR in Łódź and Lodz Film School (from which he graduated) on film sets, set design, and film props. Since 2012, a co-organizer of OtwArt-a Wystawa Festival which attracts artists from Poland and abroad. A curator of exhibitions and arts open-airs. In the years 2015-2019, responsible for organizing exhibitions, concerts, social and cultural events, as well as arts open-airs in the Weaver City Culture Park in Zgierz. Participant of over 30 painting, drawing, sculpture and land art open-airs, and over 40 collective and individual exhibitions.

54


55


56


Carlos Villarreal-Kwasek Warstwy / Layers wyróżnienie / distinction

Grafik pracujący w branży gier wideo. Koncentruje się na ilustracji i tworzeniu koncepcji. Ukończył studia licencjackie z podwójnym tytułem z projektowania graficznego i multimediów na Uniwersytecie San Francisco w Quito w Ekwadorze oraz studia magisterskie z ilustracji w Interactive Design Institute na University of Hertfordshire. Posiada dyplom VFX i animacji postaci, który uzyskał w Vancouver Film School w Kanadzie. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Ekwadorze jako grafik filmowy dla telewizji, następnie zajmował się grafiką projektową i projektowaniem multimediów. Niedługo potem wyemigrował do Londynu, gdzie pracował jako animator postaci w reklamie i filmie. Podczas pobytu w Anglii zaczął pracować w branży gier video. Przez lata miał szczęście pracować z najbardziej utalentowanymi profesjonalistami w branży i uczestniczyć w niesamowitych projektach. A Visual Designer working in the video games industry. Focuses on UI, Illustration and Concept

Development. Graduated with a double BA degree, in Graphic Design and Multimedia, at the University of San Francisco of Quito in Ecuador, completed an MA in Illustration at the Interactive Design Institute through the University of Hertfordshire. Completed a Diploma in VFX & Character Animation at the Vancouver Film School in Canada. Began his professional journey in Ecuador as a Motion Graphics Artist for TV and later as Graphic Designer for print and web. Shortly after, migrated to London where he worked as a Character Animator in Advertisement and Film. During his time in England, he made the switch to Games. Over the years, he had the fortune to work with some of the most talented professionals in the industry and be involved in amazing projects.

57


Aleksandra Wereszka Zagrożenie / Danger

Absolwentka wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jej twórczość plastyczna związana jest z projektowaniem ubioru. Wypowiada się również w sztukach czystych: rysunku, malarstwie i tkaninie unikatowej. Doświadczenia artystyczne łączy z pracą zawodową. Od roku 2000 na stałe związana z przemysłem odzieżowym. W 2010 r. podjęła pracę dydaktyczną na Politechnice Łódzkiej w Instytucie Architektury Tekstyliów w Łodzi. Swoje doświadczenie plastyczne i projektowe rozwija tworząc kompozycje, koncentrujące się wokół ludzkiego ciała, pozostającego w relacjach z najbliższym mu otoczeniem zewnętrznym, jakim jest ubiór, oraz wewnętrznym, jakim jest psychika adresata kolekcji. Ubiór stanowi dla niej element łączący życie realne ze światem wewnętrznym stanowiąc swego rodzaju „komunikator społeczny”. W procesie tworzenia bardzo ważnym elementem jest dla niej dynamika linii, która oddaje sferę pewnej intymności, notuje myśli i nastroje. Ulubionym środkiem wyrazu plastycznego jest miniatura, której niepozorny format staje się motorem uruchamiającym wyobraźnię, koncentrującym uwagę na detalach, rodzajem szkicu koncepcyjnego prowadzącego do nowych rozwiązań. Jest finalistką wielu konkursów, wystaw oraz pokazów mody w kraju i zagranicą.

Graduate of the Department of Textile and Clothing at the Academy of Fine Arts in Łódź. Her artistic activity is linked to clothes design. Also expresses herself in pure arts: drawing, painting and unique textile. She combines her art experience with her professional work. Since 2000, she has been working in the clothing industry. In 2010, started teaching at the Institute of Architecture of Textiles at Technical University of Łódź. She develops her art and project experiences by creating compositions centered around human body in relation with the clothes, which are his/her closest external environment, and the psyche of the collection’s recipients. Dynamics of the line is very important to her in the creation process. It reflects a sphere of certain intimacy, notes her thoughts and moods. Her favourite artistic form of expression is a miniature, whose inconspicuous format becomes the driving force initiating one’s imagination, focusing on details, a kind of conceptual sketch leading to new solutions. She is a finalist of many competitions, exhibitions, and fashion shows both in the country and abroad.

58


59


60


Barbara Yoshida Otulina / Lagging wyróżnienie / distinction

Ukończyła

Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. Przez wiele lat pracowała jako projektant tkanin dekoracyjnych. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in.: 9. Międzynarodowej Wystawie Suibokuga w Muzeum Hancho, Hanchio / Chiny 2009 r.; Międzynarodowej Wystawie Suibokuga w Państwowym Nowym Muzeum Sztuki w Tokio / Japonia, 2009 r.; w Ogólnopolskiej Wystawie Miniatury Tkackiej, CMW w Łodzi, Polska, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016; w 2 Biennale Tkaniny Artystycznej w Gdańsku, 2011; w 9 Międzynarodowym Nadbałtyckim Triennale Miniatury Tkackiej w Gdyni, Polska, 2013; w Biennale Tkaniny Artystycznej w Bytomiu, 2015; w Międzynarodowych Plenerach Wikliny, Bolestraszyce, Lublin, Łódź, Polska; w wystawie indywidualnej Suibokuga w Skierniewicach, w MA i E w Łodzi, w Legnicy, BWA w Opolu, oraz w Prudniku, Polska; Międzynarodowym Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej Silezjany, 2015, 2017, MDK Bytom, Polska; w wystawie malarskiej w Bałuckim Ośrodku Sztuki, Lutnia, 2018, Polska. Posiada Certyficat of lecturer / International Bokuga Association Tokio, Japonia. Jest wpisana na japońską listę twórców suibokuga jako jedyna z Polski. Od wielu lat prowadzi warsztaty suibokuga przy Ośrodku Języka i Kultury Japonii im. prof. Ryochu Umedy w Łodzi oraz w Łucznicy.

Graduated from the National Higher School of Art in Łódź. For many years, she has been working as a designer of decorative textiles. She has participated in many collective and individual exhibitions, among others in: 9th International Suibokuga Exhibition in the Hancho Museum, Hanchio / China 2009; International Suibokuga Exhibition in the National New Museum of Art in Tokyo / Japan, 2009; Polish Exhibition of Weaved Miniature, CMW in Łódź, Poland, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016; in 2nd Biennial of Art Textile in Gdańsk, 2011; in 9th International Baltic Triennial of Weaving Miniature in Gdynia, Poland, 2013; in Biennial of Artistic Textile in Bytom, 2015; in International Wicker Open-Airs, Bolestraszyce, Lublin, Łódź, Poland; in an individual exhibition Suibokuga in Skierniewice, in MA and E in Łódź, in Legnicy, BWA in Opole, and in Prudnik, Poland; International Biennial of Contemporary Artistic Textile Silezjany, 2015, 2017, MDK Bytom, Polska; in a painting exhibition in Bałucki Art Centre, Lutnia, 2018, Poland. She is a holder of the Certificate of lecturer / International Bokuga Association Tokio, Japonia. She is the only person from Poland listed on the Japanese suibokuga list of creators. For many years, she has conducted suibokuga workshops in the Professor Ryochu Umedy Centre of Japanese Language and Culture in Łódź and in Łucznica.

61


Masakatsu Yoshida Hadazawari / Dotyk / Touch wyróżnienie / distinction

Urodził się 15.04. 1953 roku w Saitama w Japonii. W 1978 roku ukończył Instytut Słowiański na

Uniwersytecie w Sapporo. Od 1985 roku uczył kaligrafii japońskiej w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od roku 1995 pracuje jako wykładowca w Zakładzie Azji Wschodniej na Uniwersytecie Łódzkim. W 2001 roku założył Ośrodek Języka i Kultury Japonii im. prof. Rochu UMEDA w Łodzi, którego jest prezesem oraz lektorem języka japońskiego. Od 1982 roku zajmuje się organizacją licznych wystaw poświęconych japońskiej kulturze i sztuce oraz prowadzi kursy kaligrafii japońskiej i origami. Jest autorem pierwszych w Polsce podręczników origami wydanych przez KAW. Od czterech lat organizuje Konkurs Krasomówczy Języka Japońskiego dla studentów, uczniów liceów oraz osób, które uczą się j. japońskiego na różnych kursach. Od 39 lat organizuje Dni Kultury Japonii w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. W swojej twórczości artystycznej zajmuje się sztuką origami, kaligrafią japońską, formami przestrzennymi z papieru, wikliny, tkaniną artystyczną, fotografią, pisze poezję haiku. Uprawia łucznictwo japońskie – Kyudo.

Born on 15.04.1953 in Saitama, Japan. In 1978 graduated from the Slavonic Institute at Sapporo

University. Since 1985, a teacher of Japanese calligraphy in the Academy of Fine Arts in Łódź. Since 1995, a lecturer in the Institute of Eastern Asia at University of Łódź. In 2001, he founded the Professor Ryochu Umedy Centre of Japanese Language and Culture in Łódź, where he works as a teacher of Japanese and the chairman. Since 1982, he has organized many exhibitions on Japanese culture and art, conducted coursed of Japanese calligraphy and origami. He is an author of the first origami manuals published in Poland by KAW. For the last four years, he has organized Japanese Speaking Competition for students and people learning Japanese at different courses. He has organized Das of Japanese Culture in the Archeological and Ethnographic Museum in Łódź for the last 39 years. In his artistic activity, he deals with the art of origami, Japanese calligraphy, spatial forms made of paper or wicker, artistic textile, photography, haiku poetry. He does Kyudo – Japanese archery.

62


63


13. Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Sztuki Land Artu – Tożsamość 1–7 VII 2019 W lipcu Poleski Ośrodek Sztuki wraz z Ogrodem Botanicznym w Łodzi gościły artystów, którzy wpisali swoje dzieła w przestrzeń natury. W wydarzeniu wzięło udział 61. artystów z Polski, Niemiec, Francji, Danii, Szwajcarii, Austrii, Ukrainy, Ekwadoru oraz Japonii. W części plenerowej i warsztatowej wzięło udział 33. artystów. Powstało 28 form plenerowych na terenie ogrodu Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Ogrodu Botanicznego. 21 artystów zostało zaproszonych do wydarzeń plenerowych. Odbyło się 8 wystaw, teatralizowany pokaz mody, 3 bloki warsztatowe, 17 wykładów, pokaz taneczny oraz wieczór poetycki. Uczestnicy festiwalu mieli możliwość współpracy z artystami zajmującymi się landartem od wielu lat. Plener poprowadził prof. Jędrzej Stępak uznany twórca wikliny, który w tym roku obchodził swój jubileusz twórczy. Gościliśmy jedną z najwybitniejszych artystek dziedziny land artu, pochodzącą z Danii, Jette Mellgren. W trakcie pleneru, na zamówienie Ogrodu Botanicznego, powstała jej mistrzowska realizacja. Wsparcia artystycznego w zakresie technik plecionkarskich udzielił uczestnikom Bernard Borzęcki – artysta, absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego jednocześnie mistrz rzemiosła plecionkarskiego. Jury przyznało następujące nagrody: Wyróżnienie dla Jeana Marca Lefevre i Nadii Lefevre za pracę pt. Wszyscy mamy sny przyznane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prywatną nagrodę od Danuty Pospiech, Wyróżnienie dla Mateusza Śliwińskiego za pracę pt. Impresja tożsamości, Wyróżnienie dla Masakatsu Yoshida za pracę pt. Hadazawari / Dotyk, Wyróżnienie dla Barbary Yoshida za pracę pt. Otulina, Wyróżnienie dla Carlosa Villarreal-Kwasek za pracę pt. Warstwy, Wyróżnienie dla Anny Lehmann za pracę Bez tytułu, III miejsce dla Magdaleny Korbuszewskiej za pracę Dotknij mnie, II miejsce dla Małgorzaty Górnej-Saniternik za pracę Wspólnota, I miejsce dla Agnieszki Jakóbiak za pracę Warstwy Tożsamości. Wszystkie etapy działań artystycznych przy powstawaniu rzeźb i instalacji były otwarte dla publiczności. Również wieczorne wydarzenia – wystawy, spotkania, wykłady, koncert. Edycja obfitowała w wiele wydarzeń, które zorganizowaliśmy z łódzkimi instytucjami. Program wzbogaciły wystawy i spotkania rozwijające tematykę TOŻSAMOŚCI oraz SZTUKI LAND ART. Wystawom towarzyszyły wykłady tematyczne bądź prezentacje, zawierające odautorski komentarz, dotyczący procesu twórczego, kształtującego identyfikację artysty. Mogliśmy zapoznać się z wydarzeniami, których mianownikiem była tożsamość, wynikająca z przynależności do wspólnoty społecznej lub miejsca, tożsamość, którą buduje historia. Zajmowaliśmy się tożsamością, pochodzącą ze związku z naturą oraz tym, co zostało ukształtowane w tradycji jako folklor. 64


Program podzielony był na cztery grupy tematyczne: TOŻSAMOŚĆ jako PASJA TOŻSAMOŚĆ jako IDENTYFIKACJA Z MIASTEM TOŻSAMOŚĆ jako PRZEŻYWANIE NATURY TOŻSAMOŚĆ jako FOLKLOR Wydarzenia programowe przedstawimy w dalszej części katalogu.

W trakcie pleneru odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tożsamość a edukacja pod honorowym patronatem Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej. Poruszone tematy dotyczyły literatury, muzyki, storytelling, land artu, wzornictwa, ukazując możliwości, jakie niosą ze sobą media elektroniczne w kontekście edukacji i budowania tożsamości. Uroczyste zakończenie 13. Pleneru Form z Wikliny i Sztuki Land Art zwieńczyło wręczenie nagród, wernisaż form land art oraz obiektów powstałych w trakcie pleneru oraz teatralizowany pokaz mody niemieckiej artystki Berit Idy. RADA PROGRAMOWA | Nad całością Międzynarodowego Pleneru czuwa Aleksandra Podębska – dyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki Danuta Pospiech – kulturoznawca, pomysłodawca pleneru i jego wieloletni kurator i koordynator Jędrzej Stępak – komisarz pleneru, wybitny artysta sztuki wikliny, tkaniny, pedagog, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Agnieszka Kowalska-Owczarek – kurator i koordynator ostatniej edycji pleneru, artysta plastyk, kulturoznawca, redaktor kwartalnika artystyczno-literackiego ARTERIE PARTNERZY PROJEKTU | • Ogród Botaniczny im. Jakuba Mosznowicza w Łodzi • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu • Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi • Miejska Galeria Sztuki • Indica Studio • Dom Literatury w Łodzi • School of Form • Austriackie Forum Kultury • Urząd Miasta Tyrolu • Zielona Łódź PATRONAT HONOROWY | • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego • Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego • Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 65


The 13th International Open Air of Wicker Forms and Land Art – IDENTITY 1 – 07 VII 2019 In July, Poleski Art Centre together with Łódź Botanical Garden hosted artists who ascribed their works into nature’s space. The event hosted 61 artists from Poland, Germany, France, Denmark, Switzerland, Austria, Ukraine, Ecuador and Japan. The open air and workshop parts had 33 participating artists. It resulted in creation of 28 open air forms in the gardens of Poleski Art Center and Botanical Garden. 21 artists were invited to the open air events. There were 8 exhibitions, a dramatized fashion show, 3 workshop blocks, 17 lectures, a choreography performance and a poetry night. The festival’s participants had a chance to cooperate with artists working in the field of land art for many years. The Open Air was run by professor Jędrzej Stępak, a renowned wicker creator, who celebrated his artistic jubilee. We hosted one of the greatest artists from this field of art – Jette Mellgren from Denmark. During the open air, the Botanical Garden had her bespoke masterpiece realization created. Artistic support within weaving techniques were granted by Bernard Borzęcki – an artist, graduate of the Department of Art at University of Rzeszów, and a master of weaving craft. The jury awarded the following awards: A distinction for Jean Marc Lefevre and Nadia Lefevre for their work Everybody has dreams awarded by University of Adam Mickiewicz in Poznań and a private award from Danuta Pospiech, A distinction for Mateusz Śliwiński for his work Identity impression, A distinction for Masakatsu Yoshida for his work Hadazawari / Touch, A distinction for Barbara Yoshida for her work Lagging, A distinction for Carlos Villarreal-Kwasek for his work Layers, A distinction for Anna Lehmann for her work Untitled, 3rd place for Magdalena Korbuszewska for her work Touch me, 2nd place for Małgorzata Górna-Saniternik for her work Community, 1st place for Agnieszka Jakóbiak for her work Identity Layers. All stages of the artistic activity while creating statues and installations, as well as evening events – exhibitions, meetings, lectures and a concert were open to the public. This edition abounded in many events organized together with various institutions from Łódź. The programme included exhibitions and events dwelling on the topic of IDENTITY and LAND ART. The exhibitions were accompanied by thematical lectures or presentations containing authors commentary on the creative process which shaped the artists identification. We could learn about the events whose common feature was identity resulting from being a member of a community or place, identity built by history, identity emerging from one’s connection to nature, as well as what was shaped in tradition as FOLKLORE. 66


The programme was divided into four areas: IDENTITY as PASSION IDENTITY as IDENTIFICATION WITH THE CITY IDENTITY as experiencing NATURE IDENTITY as FOLKLORE The events are presented in the farther part of the catalogue. During the open air, we held the 2nd International Scientific Conference Identity vs. Education under an honorary patronage of Professor Agnieszka Cybal-Michalska, Dean of Department of Educational Studies of University of Adam Mickiewicz The discussed topics covered literature, music, storytelling, land art, and design and they showed possibilities that electronic media offer in the context of education and building identity. The ceremonial closing of the 13th Open Air of Wicker Forms and Land Art was topped up by an awards ceremony, vernissage of land art forms and objects created within the open air, and a fashion show german artist Berit Ida. PROGRAMME BOARD | Aleksandra Podębska – director of Polesie Art Centre Danuta Pospiech – culturologist, open air’s originator and its long-standing coordinator Jędrzej Stępak – open air’s commissioner, distinguished wicker and fabric artist, pedagogue, professor at University of Adam Mickiewicz in Poznań. Agnieszka Kowalska-Owczarek – open air’s coordinator, curator of the projects and open air’s exhibitions, fine artist, culturologist, editor of ARTERIE – an artliterature quarterly PROJECT’S PARTNERS | • Botanical Garden of Jakub Mosznowicz in Łódź • University of Adam Mickiewicz in Poznań • Book Art Museum in Łódź • Municipal Art Gallery in Łódź • Indica Studio in Łódź • Dom Literatury in Łódź • School of Form in Poznan • Literature House in Łódź • Austrian Culture Forum Warsaw • Government in Tyrol • Green Łódź HONORARY PATRONAGE | • Ministry of Culture and National Heritage • President of the City of Lodz Hanna Zdanowska • Władysław Strzemiński’s Academy of Fine Arts in Łódź • Central Textile Museum in Łódź 67


TOŻSAMOŚĆ jako PASJA / IDENTITY as PASSION Jubileuszowa wystawa / Jubilee exhibition JĘDRZEJ STĘPAK 1.0 W Muzeum Książki Artystycznej w poetyckim anturażu mogliśmy podziwiać dzieła mistrza wikliny, komisarza pleneru Jędrzeja Stępaka i świętować 45-lecie twórczości artysty. Prace Jędrzeja Stępaka cechuje lekkość ukształtowanej formy. Przybierają kształty jakby od niechcenia. Autor korzystając ze świata natury – używając mimesis przy kształtowaniu formy lub w sposób bezpośredni czerpiąc z form naturalnych takich jak np. gałęzie wyczarowuje surrealistyczne światy, w których to co niemożliwe staje się możliwe. Spotkaniu towarzyszył wykład. Słowo od autora dostępne w katalogu wystawy. Biogram artysty na str. 10. In the Art Book Museum, in a poetic entourage, we could admire works of a wicker master, open-air commissioner – Jędrzej Stępak, and celebrate 45th anniversary of his artistic work. Jędrzej Stępak’s works are characterized by a lightness of the shaped form. They take what seems to be casual shapes. From the world of nature – by means of mimesis while shaping the form or directly using natural forms such as branches, the author conjures up surreal worlds in which the impossible becomes possible. The event was accompanied by a lecture. A word from the author is available in the exhibition’s catalogue. The artist’s bio can be accessed at page 10.

.

miejsce / location – Muzeum Książki Artystycznej / Book Art Museum 68


69


70


71


TOŻSAMOŚĆ jako PASJA / IDENTITY as PASSION Wykład Andrzeja Chętko THE POEM IN PROGRESS – typograficzne land art Andrzeja Chętko i Adama Czarneckiego /

Lecture by Andrzej Chętko THE POEM IN PROGRESS – typographic-land art work by Andrzej Chętko and Adam Czarnecki

Andrzej Chętko Urodził się 1951 roku. Absolwent pracowni grafiki wydawniczej łódzkiej ASP jest autorem typograficznych opracowań wielu książek i periodyków. Projektuje okładki, plakaty i inne druki okazjonalne. Przez wiele lat pracował jako członek redakcji Tygla Kultury i Kroniki miasta Łodzi. Współtworzył klub Forum Fabricum i Festiwal Mediów w Łodzi. Jako artysta szczególnym zainteresowaniem darzy semantyczny fenomen związku tekstu i obrazu. Najchętniej wypowiada się poprzez poezję wizualną i liberaturę. Nagrodzony odznaką Zasłużonego dla Miasta. Laureat Nagrody Ministra Kultury. Jego prace znajdują się w MoMA, w Muzeum Książki Artystycznej, w Muzeum Kinematografi i w zbiorach prywatnych. Born in 1951. Graduated from the studio of publishing graphics at Łódź Academy of Fine Arts. An author of typographic editing of many books and periodicals. Designs covers, posters and other occasional printings. For many years, member of the editorial office of Tygiel Kultury and Kronika miasta Łodzi. Co-author of the club Forum Fabricum and Media Festival in Łódź. As an artist, especially interested in the semantic phenomenon of the relation of text and picture. His famous forms of expression are visual poetry and liberature. Recipient of the Deserved for the City award. Laureate of the Award of Minister of Culture. His works can be found in MoMA, Art Book Museum, Museum of Cinematography an in private collections.

miejsce / location – Muzeum Książki Artystycznej / Book Art Museum 72


73


74


75


TOŻSAMOŚĆ jako PASJA / IDENTITY as PASSION 16. WARSZTATY TECHNIK WIKLINIARSKICH / THE 16TH WICKER FORMS TECHNIQUE WORKSHOP prowadzenie / leading Bernard Borzęcki Podczas trwania pleneru, odbyły się 16. Warsztaty Technik Wikliniarskich. Poprowadził je Bernard Borzęcki, artysta plastyk, mistrz plecionkarstwa, dwukrotny zwycięzca Międzynarodowego Pleneru. Alongside the open air, 16th Workshops of Wicker Techniques were organized. They were conducted by Bernard Borzęcki, an artist, wicker master, double winner of the International Open Air.

76

miejsce / location – Ogród Botaniczny / Botanical Garden


Bernard BorzęckiAbsolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 1997–99 studiował na Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie. Od 2006 roku mistrz w rzemiośle koszykarstwo. Pracuje m.in. jako instruktor rzemiosł w Gminnym Ośrodku Kultury w Besku. Laureat wielu konkursów. W roku 2007, 2009 i 2012 zajął I miejsce w konkursie na Najpiękniejszą Formę Wiklinową podczas Ogólnopolskiego Konkursu Plecionkarskiego w Nowym Tomyślu. W 2013 i 2017 roku otrzymał I miejsce na Międzynarodowym Plenerze Form z Wikliny i Land Artu w Łodzi. Graduated from The Art Department at Rzeszów University. In 1997–99 he studied at Ludowy University in Wzdów. From 2006 a master in basket weaving craft. Among others he works as a crafts instructor in Gminny Ośrodek Kultury in Besk. Winner of many competitions. In 2007, 2009 and 2012 he won the first prize in the competitions for the Most Beautiful Wicker Form during National Weaving Competitions in Nowy Tomyśl. In 2013 and 2017, he took the 1st prize at the International Open Air of Wicker Forms and Land Art in Łódź.

77


TOŻSAMOŚĆ jako IDENTYFIKACJA Z MIASTEM / IDENTITY as IDENTIFICATION WITH THE CITY Wernisaż wystawy Antoni Petz ŁÓDŹ – BOOT. W PRZESTRZENI WYIMAGINOWANEJ ŁODZI praca w procesie / Opening of the Antonia Petz exhibition ŁÓDŹ – BOOT. IN THE SPACE OF THE IMAGINARY BOAT work in progress Co byś zrobił/a, gdybyś miał/a łódź? – takie pytanie 10 lat temu zadała łodzianom Antonia Petz. W swoich odpowiedziach mieszkańcy Łodzi zwierzali się na temat swoich marzeń i oczekiwań wobec miasta używając obrazu łodzi i wody. Powstały krótkie narracje, które dotyczą spraw ważnych, wypowiedzi symboliczne, niekiedy przyjmujące postać wiersza. Co zawierają? Marzenia o rewitalizacji miejsca, czy może ludzkich serc? Od tej pory dużo się zmieniło, ale czy zmieniły się oczekiwania łodzian i ich relacja z miastem? (Więcej w katalogu wystawy.) What would you do if you had a boat?– this is a question that Antonia Petz asked people in Łódź 10 years ago. The inhabitants revealed their dreams and expectations towards the city by using an image of a boat and water. They resulted in short narrations on important issues, symbolic statements; sometimes in a form of a poem. What do they contain? Dreams of the revitalization of the place or, perhaps, people’s hearts? A lot has changed since then, but have the inhabitants’ expectations and relations to the city changed as well? (More you can find in the exhibition’s catalogue.)

miejsce / location – Galeria Re:Medium / Re:Medium Gallery 78


79


TOŻSAMOŚĆ jako IDENTYFIKACJA Z MIASTEM / IDENTITY as IDENTIFICATION WITH THE CITY Wernisaż wystawy Moniki Katarzyny Koprowskiej ZIEMIA (nie) OBIECANA / Opening of the exhibition Monika Katarzyna Koprowska (un) PROMISED LAND W kolejnej odsłonie 13. Międzynarodowego Pleneru Form z Wikliny i Land Artu: Tożsamość jako identyfikacja z miastem odwiedziliśmy Indica Studio. Miejscem ważnym i widocznym w twórczości artystki jest Łódź. Lubię swoje miasto, ale nie mogę w nim żyć. Artystka ceni historyczną wartość miasta, które powstało i rozwijało się na skalę światową dzięki przemysłowi. Przemysłu już nie ma, ja próbuję jakoś go w pracach zatrzymać, uwiecznić, przypomnieć. (Więcej w katalogu wystawy.) Biogram artystki na stronie 25. W programie wykład dr Przemysława Owczarka. The next event during 13th International Open Air of Wicker Forms and Land Art: Identity as identification with the city, we visited Indica Studio. A place, which is important and visible in the work of the artist is Łódź. I like my city, but I can’t live in it. The artist appreciates the historical value of the city which rose up and developed on a global scale thanks to industry. The industry is long gone, I try to hold it, immortalize it, and remind that something like that existed. (More you can find in the exhibition’s catalogue.) The artist’s bio can be accessed at page 25. The exhibition was accompanied by a lecture by Przemysław Owczarek.

miejsce / location – Indica Studio 80


81


82


TOŻSAMOŚĆ jako IDENTYFIKACJA Z MIASTEM / IDENTITY as IDENTIFICATION WITH THE CITY Wykład Przemysława Owczarka HERMES – PATRON ŁODZI / Lecture by Przemysław Owczarek HERMES – PATRON of ŁÓDŹ Posłuchaliśmy historii Łodzi z nietypowej perspektywy, wywiedzionej od patronatu boga Hermesa. We listened to the history of Łódź from an untypical perspective, showing its origin from the patronage of God Hermes. Przemysław Owczarek Z zawodu antropolog kultury, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pisarz, animator, redaktor naczelny Kwartalnika Artystyczno-Literackiego ARTERIE i redaktor wydawanej przy piśmie serii poetyckiej „Biblioteka Arterii”. Urodził się i mieszka w Łodzi. By profession, an anthropologist of culture, PhD in history, writer, animator, chief editor of Artistic-Literature Quarterly ARTERIE, and editor of the poetic series “Library of Arterie” published alongside the quarterly. Born and living in Łódź.

miejsce / location – Indica Studio 83


TOŻSAMOŚĆ jako PRZEŻYWANIE NATURY / IIDENTITY as experiencing NATURE WARSZTATY FLORYSTYCZNE Galiny Diugowskiej / FLORISTIC WORKSHOP led by Galina Diugowska Tożsamość jako przeżywanie natury to kolejny blok wydarzeń, który zawierał 13. Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Land Artu. W ogrodzie botanicznym odbyły się warsztaty florystyczne, które poprowadziła artystka z Ukrainy Galina Diugowska. Biogram artystki na str 13. Identity as experiencing nature was another block of events within 13th International Open Air of Wicker Forms and Land Art. The botanical garden hosted a floristic workshop led by an artist from Ukraine, Galina Diugowska. The artist’s bio can be accessed at page 13.

.

miejsce / location – Ogród Botaniczny / Botanical Garden 84


85


TOŻSAMOŚĆ jako PRZEŻYWANIE NATURY / IIDENTITY as experiencing NATURE Wernisaż wystawy Francisco Villarreal oraz Marioli Kwasek-Villarreal SZTUKA I ŚWIADOMOŚĆ NATURY / Opening of the exhibition Francisco Villarreal and Mariola Kwasek-Villarreal THE ART AND AWARENESS OF NATURE W Domu Literatury w Łodzi mogliśmy oglądać obrazy Francisco Villarreal oraz grafiki Marioli KwasekVillarreal z Ekwadoru. Natura, która jest głównym tematem aktywności artystycznej autorów sportretowana została z całym jej bogactwem ukazując jednocześnie mistrzowski warsztat artystów. (Więcej w katalogu wystawy.) In the House of Literature in Łódź, we could admire watercolor paintings by Francisco Villarreal and Mariola Kwasek-Villarreal graphics from Ecuador. Nature, which is the main motive of the artists’ artistic activity, was pictured with all its wealth, thus revealing the artistry of their workshop. (More can be found in the exhibition’s catalogue.) kurator wystawy / exhibition curator prof. Jędrzej Stępak Artystów reprezentował ich syn – – Carlos Villarreal-Kwasek. The artists were represented by their son Carlos Villarreal-Kwasek.

miejsce / location – Dom Literatury / Literature House 86


87


TOŻSAMOŚĆ jako PRZEŻYWANIE NATURY / IIDENTITY as experiencing NATURE Spotkanie autorskie z Krzysztofem Smoczykiem / Meet the author session with KRZYSZTOF SMOCZYK

Krzysztof Smoczyk Poeta afirmujący przyrodę, filolog, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, lektor języka angielskiego. A nature-affirming poet, philologist, member of the Polish Writers’ Association, English teacher.

.

miejsce / location – Dom Literatury / Literature House 88


Krzysztof Smoczyk [z tomu Przecieranie oczu, 1998] [from the volume Rubbing the eyes, 1998]

NIE

NO

nie ma lustra

with no mirror

ani idei piękna

nor any idea of beauty

nie zdobi się i nie stara

no disguise no attempt to be handsome

nic nie wie o zachwycie podróżnego

not aware of traveller’s delight

nie zamierza wstrzymywać mu oddechu

not about to leave him breathless

i nie przeczyta jego wiersza

not intent on knowing his poem

rośnie między torami

between the tracks

pociągi w jedną i w drugą stronę

trains to and fro

a ona spokojniejsza niż Budda

more silent than Buddha himself

nie daje nikomu lekcji olśnienia

no lessons of epiphany

nie naucza o daremności ścieżek

no preaching on futility of paths

niczego nie pragnie wyjaśnić

no dharma at all

między torami Kwitnąca Jabłoń

between the tracks

kwietniowa zjawa ponad wszystko

Blossoming Apple Tree

a ich pociągi gubią się w dali

April apparition above all while their trains are lost afar off

tłumaczenie / translated by Wiesława Czajczyńska-Smoczyk 89


Krzysztof Smoczyk [z tomu „O jedną wiosnę bliżej, 2003] [from the volume One spring closer, 2003]

POŻAR

FIRE

baśniowy rubin

a fabulous ruby

osadzony w pierścieniu Ziemi

mounted in the ring of the Earth

wysyła ostatnie błyski

sending out its last beams

podpaliwszy pół nieba i wody

having set half the skies and water on fire

tylko na chwilę przedwieczorną

just for an early evening while

lecz moja wyobraźnia

yet my imagination

nie daje się ugasić do późnej nocy

won’t be extinguished until late

więc przenoszę ten pożar

and so I transfer the fire

w węgiełkach słów ostrożnie

in the embers of words carefully

na papier

on paper

żeby tam w nieskończoności papierowego świata

where in the infinity of the paper universe

wytliło się w pełni jego istnienie

its existence might flicker to an end

aby przedzierał się przez papierowe otchłanie

so that it forces its fiery way through the vastness

tworząc i niszcząc swoje słońca i ziemie

of whiteness

mnie pozwoliwszy się zdrzemnąć

creator and destroyer of its suns and earths

po drugiej stronie kartki

leaving me in a doze on the other side of a page

tłumaczenie / translated by Wiesława Czajczyńska-Smoczyk 90


91


TOŻSAMOŚĆ jako PRZEŻYWANIE NATURY / IIDENTITY as experiencing NATURE Warsztaty NATURALNEGO BARWIENIA TKANIN, wykład / Workshop on NATURAL DYEING OF FABRICS, lecture prowadzenie / led by Katarzyna Schmidt-Przewoźna Wernisaż wystawy Katarzyny Schmidt-Przewoźnej oraz Zenovi Shulhy PRZENIKANIA – KARPACKA MELODIA / Opening of the exhibition Katarzyna Schmidt-Przewoźna and Zenovia Shulha PERMEATION – CARPATHIAN MELODY Podczas 13. Międzynarodowego Pleneru form z Wikliny i Land Artu natura objawiła się poprzez Katarzynę Schmidt-Przewoźną, która wprowadziła nas w Magiczny świat roślin barwierskich, opowiadając o sposobach barwienia oraz kulturowych aspektach barwienia naturalnego. Wieczorem spotkaliśmy się na wernisażu, w którym delikatne jedwabne tkaniny Katarzyny Schmidt-Przewoźnej ukazały całe spektrum barw – przy farbowaniu wyłącznie jednym barwnikiem! Delikatne jedwabia wprowadziły nas do dalszej przestrzeni wystawienniczej, w której wyeksponowane zostały wełniane liżniki Zenovi Shulhy również farbowane naturalnymi barwnikami. (Więcej w katalogu wystawy.) Biogram Katarzyny Schmidt-Przewoźnej na str 46. During 13th International Open Air of Wicker Forms and Land Art nature was manifested by Katarzyna Schmidt-Przewoźna, who walked us through The Magical World of Dye Plants. She talked about methods of dyeing as well as cultural aspects of natural dyeing. In the evening vernissage, we could admire Katarzyna Schmidt-Przewoźna’s delicate, silk fabrics and their spectrum of colours, though they were dyed with a single dye only. The farther exhibition space presented woolen lysniks by Zenovia Shulha, who also used natural dyeing while creating them. (More you can find in the exhibition’s catalogue.) Katarzyna Schmidt-Przwoźna bio can be accessed at page 46. kurator wystawy / exhibition curator prof Jędrzej Stępak miejsce / location – Ogród Botaniczny / Botanical Garden 92


93


94


95


Zenovia Shulha (Shulga Zenovia Michajłowna) należy do grona wybitnych artystów, pedagogów i postaci kulturalnych Ukrainy. Od 1981 r. pracuje na Wydziale Tkaniny Artystycznej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Z powodzeniem łączy działalność naukową i pedagogiczną z pracą twórczą, jest autorką i kierownikiem projektu Nowoczesne tkaniny i tradycje (1989–1996), Międzynarodowego Projektu Etno-Artystycznego Perspektywa ekologiczna (1996–2019), Nauczyciel i uczeń (2010–2019) i innych. Organizowane przez nią wydarzenia mają duże znaczenie artystyczne, naukowe i społeczne, cieszące się popularnością wśród artystów i studentów uniwersytetów artystycznych w Ukrainie jak również za granicą. Twórczość Zenoviyi Shulhy obejmuje działania w obszarze gobelinu, dywanu, kurtyny teatralnej, kostiumu autorskiego i scenicznego, lalki teatralnej, itp. Jej prace prezentowane są na licznych wystawach, należą do kolekcji muzealnych i prywatnych. Uczestniczy w międzynarodowych sympozjach na Ukrainie, w Polsce, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i na Węgrzech. Prowadząc prace badawcze odbywa liczne podróże, w szczególności do Ukrainy, czy do Syberii Zachodniej (Rosja), które przyczyniają się do pisania prac naukowych, wydawania książek, organizacji wystaw, plenerów, festiwali i sympozjów. (Shulga Zenovia Michajłowna) belongs to the group of outstanding artists, pedagogues and cultural figures of Ukraine. Since 1981, she has worked at the Department of Art Textile at the Lviv National Academy of Fine Arts. She successfully combines her scientific and pedagogical activity with creative work. An author and supervisor of the project Modern textiles and traditions (1989–1996), International Ethno-Artistic Project Ecological Perspective (1996–2019), Teacher and student (2010–2019) and others. The events she organizes are of great artistic, scientific or social value, and are extremely popular among Ukrainian artists, arts university students and abroad. Zenoviya Shulhy works in the area of gobelins, carpets, theatre curtains, film or stage costumes, puppets, etc. Her works are presented at numerous exhibitions, and are part of museum and private collections. She participates in international symposiums in Ukraine, Poland, Moldova, Russian Federation and Hungary. While doing research, she frequently travels all over Ukraine or to Western Siberia (Russia), which results in scientific thesis, published books, organized exhibitions, open-airs, festivals and symposiums.

.

96


97


TOŻSAMOŚĆ jako PRZEŻYWANIE NATURY / IIDENTITY as experiencing NATURE Wykład Jette Mellgren MOTYW GNIAZDA JAKO INSPIRACJA POWSTANIA RZEŹBY / Lecture by Jette Mellgren NEST – INSPIRATIONFOR THE CREATION OF A SCULPTURE Na zwieńczenie dnia odbył się wykład Jette Mellgren, artystki z Danii, autorki mistrzowskiej instalacji w Ogrodzie Botanicznym, która powstała na tegorocznej edycji pleneru. The day was concluded by the lecture of Jette Mellgren, an artist from Denmark, author of this year’s Open Air edition’s master installation in the Botanical Garden.

98

miejsce / location – Ogród Botaniczny / Botanical Garden


99


Jette Mellgren Moja praktyka opiera się na osobistym zaangażowaniu w krajobraz, a moja praca wynika z mojego związku z naturą. Moja praca celebruje i zawiera esencję tego, czego doświadczam w świecie przyrody. Moje podstawowe podejście do pracy to wydobycie nieodłącznych i ukrytych cech przyrody i jej potencjału jako nośnika narracji. Uwielbiam używać rąk i praktykować koszykarstwo, które tradycyjnie było związane z funkcją i użytkowaniem. Tworzę fantazyjne, rzeźbiarskie obiekty, które znacznie wykraczają poza ich konceptualną formę. Lubię znajdować budulec do moich prac w naturze. Materiały określają charakter pracy w szerokiej skali, odzwierciedlając to, co znajduję i co inspiruje mnie w naturze. Pracuję z naturalnymi włóknami i zebranymi surowcami, wykorzystując techniki takie jak tkanie, szycie i druk w różnych kombinacjach, aby stworzyć powierzchnie i struktury. W moim procesie pracy rękodzieło zamienia się w rzemiosło umysłowe. Moja pasja do przyrody idzie w parze ze współczuciem dla ludzkości. Od wielu lat mam wielki przywilej pracować z innymi kulturami, szczególnie z ludem Lango w ich środowisku w Ugandzie w Afryce. Praca w ścisłym porozumieniu z innymi kulturami oznacza szacunek i wzbogacenie, które prowadzi do otwartego umysłu i zwiększa naszą swobodę twórczą. My practice is based on personal engagement with landscape, and my work generates from my relationship to nature. My work celebrates and carries an essence of what I experience in the natural world. The basic approach to my work is bringing out inherent and hidden qualities of nature and its potential as the bearer of a narrative. I enjoy using my hands and train as a basketmaker, a tradition which has been historically connected to the function and use. I create work into fancy and sculptural objects, which far exceeds its conceptual form. I enjoy finding materials in nature. The materials determine the nature of work in a wide range of scale, reflecting what I find and what inspires me in nature. I work with natural fibres and gathered materials, employing techniques as weaving, stitching and print in different combinations to create surfaces and structures. In my process of working handcraft turns into mind craft. My passion for nature goes along with my compassion for humanity. For many years I have had a great privilege to work with other cultures, especially the Lango people in their environment in Uganda, Africa. Working in close consultation with other cultures means respect and enrichment, which leads to a spacious mind and improves our creative freedom. Jan Johansen Urodzony w 1957 r. Z wykształcenia księgowy, ale jak sam mówi więcej przyjemności czerpie z wikliny. W 2000 r. założył własną frmę, zajmującą się wyplataniem ogrodzeń, koszyków, wyrobów artystycznych i nauczaniem tego zawodu. Specjalista od rozwiązań indywidalnych w tej dziedzinie. Realizuje wspólnie z żoną Jette Melgren wiele artystycznych projektów. Born in 1957. Auditor by profession, but has more fun with the willow. In 2000 started his own company dealing with weaving fences, baskets, artistic products and teaching. A specialist in individual solutions. Together with his wife, Jette Melgren, he realizes many artistic projects. 100


101


102


103


II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA TOŻSAMOŚĆ A EDUKACJA / 2nd INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE – IDENTITY VS. EDUCATION Pod honorowym patronatem Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej / Under the honorary patronage of the Dean of the Faculty of Educational Studies at the University of Adam Mickiewicz prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI / SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CONFERENCE prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – WSE UAM prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – WSE UAM prof. zw. dr hab. Barbara Nowak – WSE UAM prof. zw. dr hab. Małgorzata Cywińska – WSE UAM prof. zw. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak – ASP Łódź prof. Francisco Villerreal – Universidad San Francisco de Quito, Ekwador prof. Mariola Kwasek-Villerreal – Universidad San Francisco de Quito, Ekwador prof. Roman Jaciv – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych, Lwów prof. Zenovia Shulha – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych, Lwów prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak – WSE UAM (przewodniczący) prof. U SWPS dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna – SOF prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak – WSE UAM prof. UAM dr hab. Sławomir Futyma – WSE UAM prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa – WPA UAM prof. UAM dr hab. Renata Michalak – WSE UAM prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak – WSE UAM dr Katarzyna Forecka-Waśko – WSE UAM dr Agnieszka Konarczak – WSE UAM mgr Carlos Villerreal-Kwasek – Visual Designer, Ekwador mgr Galina Diugowska – Narodowy Związek Artystów Ukrainy, Kijówmgr Władimir Bałybierdin – Narodowy Związek Artystów Ukrainy, Kijów

104


UCZESTNICY / PARTICIPANTS mgr Władimir Bałybierdin (NZAU Kijów) dr hab. Andrzej Chętko (ASP Łódź) prof. zw. dr hab. Małgorzata Cywińska (WSE UAM) mgr Galina Diugowska (NZAU Kijów) dr Katarzyna Forecka-Waśko (WSE UAM) prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek (WSE UAM) prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak (WSE UAM) mgr Anna Lejpold (ASP Łódź) prof. zw. dr hab. Barbara Nowak (WSE UAM) dr Przemysław Owczarek (Łódź) prof. U SWPS dr hab. (SOF) Katarzyna Schmidt-Przewoźna (SOF) prof. Zenovia Shulha (LNASP Lwów) prof. UAM dr. hab. Jędrzej Stępak (WSE UAM) mgr Ewa Sykulska (WSE UAM) mgr Carlos Villarreal-Kwasek (Visual Designer, Ekwador) mgr Kamil Wnuk (WSE UAM)

105


TOŻSAMOŚĆ jako FOLKLOR / IDENTITY as FOLKLORE Wernisaż wystawy Agnieszki Czop oraz Joanny Rusin POLSKA SZKOŁA DESIGNU – DYWAN ALTERNATYWNY/ Opening of the exhibition Agnieszka Czop oraz Joanna Rusin POLISH SCHOOL OF DESIGN – ALTERNATE CARPET Tożsamość jako folklor – pod tym hasłem odbyła się wystawa prac dwóch designerek związanych z Łodzią Joanny Rusin i Agnieszki Czop. Podczas wernisażu można było wejść w interakcję z innowacyjną formą dywanu, która nawiązuje do polskich motywów ludowych. (Więcej w katalogu wystawy.) Identity as folklore – this was the slogan of the exhibition of works by two designers from Łódź. During the vernissage, the audience could interact with an innovative form of a carpet drawing upon Polish folk motives. (More can be found in the exhibition’s catalogue.)

106


107


WIELKI FINAŁ! 13. Międzynarodowego Pleneru Form z Wikliny i Sztuki Land Artu – Tożsamość / THE GRAND FINALE The 13th International Open Air of Wicker Forms and Land Art – IDENTITY Wielki finał 13. Międzynarodowego Pleneru Form z Wikliny i Land Artu – Tożsamość nastąpił 7-go lipca. Wieczór otworzył występ zespołu Harnam. Artyści zaprezentowali się w układzie tanecznym stworzonym do łódzkiego hymnu Prząśniczki, ale nietypowo, bo w opracowaniu jazzowym. The grand finale of the 13th International Open Air of Wicker Forms and Land Art – Identity took place on July 7th. The evening was opened by the performance of Harnam. The artists presented a choreography to the music of the anthem of Łódź The Spinner but in an unusual, jazz arrangement. słowa / lyrics : muzyka / music: opracowanie muzyczne / editing music: choreografia / choreography:

108

Jan Czeczot Stanisław Moniuszko Łukasz Skonieczny Maria Kuśnierz


109


WIELKI FINAŁ! Teatralizowany pokaz mody Berit Idy TOŻSAMOŚĆ – UTKANY KOSTIUM I KOLOR W TAŃCU / Theatrical fashion show of Berit Ida’s costumes IDENTITY – WOVEN COSTUMES AND COLOURS ON AESTHETIC MOVING BODIES Korzystając z wikliny i body painting artystka stworzyła kreacje zainspirowane REGUŁĄ PIĘCIU ELEMENTÓW z teorii Yin-Yang. Drewno (bezpieczeństwo materialne), Woda (wartości), Metal (praca, codzienność), Ziemia (ciało), Ogień (relacje międzyludzkie), stworzyły opowieść o ludzkiej naturze. For her creations inspired by the RULE OF FIVE ELEMENTS from Yin-Yang theory, the artist used wicker and body painting. Wood (material safety), Water (values), Metal (work, daily life), Soil (body), Fire (human relations); they all created a story of human nature. kostiumy, body painting, koncepcja / costumes, body painting, concept: reżyseria / direction: w Żywioły wcieliły się / in the Elements were incarnated:

muzyka / music: – głosy:/ voices:

– montaż i mastering / editing and mastering: choreografia / choreography:

110

Berit Ida Agnieszka Kowalska-Owczarek Martyna Justyńska – Woda / Water Nikol Olak – Ziemia / Earth Ewa Piotrowska – Ogień / Fire Małgorzata Sieczkowska – Metal / Metal Sonia Szechowska – Drewno / Wood Laboratorium Głosu z Łodzi: Małgorzata Augustyniak Agnieszka Kowalska-Owczarek Adam Rymarz Zbigniew Piotrowski / Robak Studio Martyna Justyńska Agnieszka Kowalska-Owczarek Nikol Olak Ewa Piotrowska Małgorzata Sieczkowska Sonia Szechowska


111


112


113


114


115


WIELKI FINAŁ! Uroczyste rozdanie nagród, podziękowania / GRAND FINAL! Awards ceremony, thanks

.

116


117


KOMISARZ PLENERU / OPEN AIR’S COMMISSIONER Jędrzej Stępak UCZESTNICY PLENERU / PARTICIPANTS OF THE OPEN AIR: Władimir Bałybierdin (Ukraine) Joanna Dadak (Poland) Galina Diugowska (Ukraine) Annemarie Frascoli (Switzerland) Małgorzata Górna-Saniternik (Poland) Berit Ida (Germany) Agnieszka Jakóbiak (Poland) Jan Johansen (Denmark) Aleksandra Kacprzak (Poland) Monika Katarzyna Koprowska (Poland) Magdalena Korbuszewska (Poland) Bożena Kuzio-Bilska (Poland) Elżbieta Kuźniar (Poland) Anna Lejpold (Poland) Anna Lehmann (Poland) Jean Marc Lefevre (France) Nadia Lefevre (France) Maria Matuszczak (Poland) Jette Mellgren (Denmark) Maksym Ostrowski (Poland) Magdalena Owczarek (Poland) Anna Pacholik (Poland) Antonia Petz (Austria) Ina Schneider (Germany) Zenovia Shulha (Ukraine) Maria Stępak (Poland) Mirosław Szlęzak (Poland) Mateusz Śliwiński (Poland) Katarzyna Szmidt-Przewoźna (Poland) Carlos Villarreal-Kwasek (Ecuador) Aleksandra Wereszka (Poland) Barbara Yoshida (Japan) Masakatsu Yoshida (Japan)

Podziękowania dla JURY: przewodnicząca jury / chairman of the jury Jette Mellgren – duńska artystka tworząca realizację mistrzowską podczas tegorocznej edycji pleneru / Danish artist who created the masterpiece during this year’s edition of open air Bernard Borzęcki – artysta plastyk, mistrz rzemiosła plecionkarskiego / visual artist, master of the weaving craft Anna Kuźmitowicz – artystka, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi / artist, lecturer at the Academy of Fine Arts in Łódź Dorota Mańkowska – Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi / Director of Botanical Garden of Jakub Mosznowicz in Lodz Magdalena Milewska – kuratorka, prowadząca Galerię Punkt Odbioru Sztuki oraz Galerię 526 Poleskiego Ośrodka Sztuki / curator, coordinator Art Collection Point Gallery and Gallery 526 Poleski Art Center Aleksandra Podębska – Dyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki, kulturoznawca / Director of Polesie Art Centre, culturologist Danuta Pospiech – wieloletni kierownik Galerii 526 Poleskiego Ośrodka Sztuki, koordynator, inicjator Międzynarodowego Pleneru / culturologist, open air’s originator and its long-standing coordinator Gallery 526 Polesie Art Center and Internetional Open Air


ORGANIZATOR / ORGANIZER Poleski Ośrodek Sztuki dyrektor / director – Aleksanadra Podębska kurator / curator – Agnieszka Kowalska-Owczarek RADA PROGRAMOWA / PROGRAMME BOARD Aleksandra Podębska – dyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki / director of Polesie Art Centre Danuta Pospiech – kulturoznawca inicjator Międzynarodowego Pleneru i jego wieloletni koordynator / culturologist, open air’s originator and its long-standing coordinator Jędrzej Stępak – komisarz Międzynarodowego Pleneru, wybitny artysta sztuki wikliny, tkaniny, pedagog, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / open air’s commissioner, distinguished wicker and fabric artist, pedagogue, professor at University of Adam Mickiewicz in Poznań. Agnieszka Kowalska-Owczarek – koordynator pleneru, kurator projektów i wystaw plenerowych, artysta plastyk, kulturoznawca, redaktor kwartalnika artystyczno-literackiego ARTERIE / open air’s coordinator, curator of the projects and open air’s exhibitions, fine artist, culturologist, editor of ARTERIE – an artliterature quarterly PARTNERZY PROJEKTU / PROJECT’S PARTNERS Ogród Botaniczny im. Jakuba Mosznowicza w Łodzi / Botanical Garden of Jakub Mosznowicz in Lodz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / University of Adam Mickiewicz in Poznan Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi / Book Art Museum in Lodz Miejska Galeria Sztuki w Łodzi / Municipal Art Gallery in Lodz Indica Studio w Łodzi Dom Literatury w Łodzi / Literature House in Lodz School of Form in Poznan Austriackie Forum Kultury w Warszawie / Austrian Culture Forum Warsaw Urząd w Tyrolu / Government in Tyrol Zielona Lódź / Green Lodz

PATRONAT HONOROWY / HONORARY PATRONAGE • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Ministry of Culture and National Heritage • Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska / President of the City of Lodz Hanna Zdanowska • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego / Władysław Strzemiński’s Academy of Fine Arts in Łódź • Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi / Central Textile Museum in Łódź

fotografie / photo: Marcin Zabrocki, Kamil Paluszkiewicz s. 11, z archiwum / from the archive Galiny Diugowskiej s. 85 tłumaczenie / translation: Monika Tomaszewska-Walczak na okładce wykorzystano zdjęcie Marcina Zabrockiego fragmentu pracy Elżbiety Kuźniar / the cover features a photo of Marcin Zabrocki from a piece of Elżbieta Kuźniar’s work redakcja, opracowanie, projekt okładki, projekt graficzny, skład i łamanie / editing, catalogue scheme design, graphic and cover design, typesetting and text makeup: Agnieszka Kowalska-Owczarek


PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA ŁODZI

UNNECESSARY – USEFUL AND AESTHETIC Creative approach to recycling

UNNECESSARY – USEFUL AND AESTHETIC Creative approach to recycling PATRONI:

tiv

e

a

PARTNERZY:

ro

ach

– RY SA ES

Cr

t o re c y cli n g

ea

USEFUL AN DA ES IC ET TH

ESTHETIC DA AN

C re a pp

UN NE C

CESSARY – US EF NE UL UN

ng

WSPÓŁORGANIZATORZY:

tiv

e ap

p ro a c h t o

re c

yc

li


Profile for Aga.Art.and.Design

Identity. 13th International Open Air of Wicker Forms And Land Art. July 2019  

In July, Poleski Art Centre (Łódź, Poland) together with Łódź Botanical Garden hosted artists who ascribed their works into nature’s space....

Identity. 13th International Open Air of Wicker Forms And Land Art. July 2019  

In July, Poleski Art Centre (Łódź, Poland) together with Łódź Botanical Garden hosted artists who ascribed their works into nature’s space....

Advertisement