Adventnytt 2022 7-8

Page 1

Adventnytt

Nr 7/8-2022

TR OFA S T H E T – R AUS HE T – S A MFUNNSANSVAR

Etter fire generalforsamlinger i Norge, var det tid for Generalkonferansen

Daniel Duda er valgt til ny leder for TED

Audrey Andersson, TED Exec. Secretary, valgt til en av 7 visepresidenter i GC

Ted Wilson gjenvalgt

Undervisning fra Bibelen og reportasjer fra fellesskapet. Styrker håpet om Jesu gjenkomst. Inspirerer til å leve ut troen.


Som syvendedags-adventister er vi aldri alene i denne verden. Vi er aldri alene på veien fram mot målet.

Adventnytt Abonnement Postboks 103, 3529 Røyse Tlf.: 32 16 15 60 ordre@norskbokforlag.no www.adventnytt.no Ansvarlig Redaktør Victor Marley E-post: victor.marley@adventist.no Redaktør Atle Haugen E-post: post@adventnytt.no Faste medarbeidere Tom Angelsen, Marianne Dyrud, Øyvind Gjengstø, Jóhann E. Jóhannsson, Claes Lundström. ADVENTISTKIRKENS ORGANISASJONER: Den norske union Besøksadresse: Røyseveien 41, 3530 Røyse Postadresse: Postboks 124, 3529 Røyse Web: www.adventist.no E-post: post.dnu@adventist.no Tlf.: 32 16 16 70 Bankgironr.: 3000.30.33100 Vipps: 17268 Leder: Victor Marley E-post: victor.marley@adventist.no Sekretær: Marianne Dyrud E-post: marianne.dyrud@adventist.no Økonomisjef: Jóhann E. Jóhannsson E-post: johann.johannsson@adventist.no Adventistkirkens ressurssenter: Postboks 103, 3529 Røyse Tlf.: 32 16 15 52 E-post: ordre@norskbokforlag.no Nordnorsk distrikt Stuertveien 6, 9014 Tromsø Tlf.: 465 41 322. post.nnd@adventist.no Leder: Tom Angelsen Vestnorsk distrikt Postboks 6, 5358 Fjell Tlf.: 911 20 735. post.vnd@adventist.no Leder: Øyvind Gjengstø Østnorsk distrikt Tyrifjordveien 3, 3530 Røyse Tlf.: 481 55 628 E-post: post.ond@adventist.no Leder: Claes Lundström Kurbadet Akersgata 74, 0180 Oslo Tlf.: 22 20 64 14 / 936 93 060 post@kurbadet.oslo.no ADRA Norge Pb. 124, 3529 Røyse Tlf.: 31 01 88 00 Bankgironr.: 3000.30.31035 www.adranorge.no post@adranorge.no Norsk Bibelinstitutt Postboks 133, 3529 Røyse Tlf.: 32 16 16 32 Bankgironr.: 3000.30.22222 Rektor: Kjell Aune www.norskbibelinstitutt.no ordre@norskbibelinstitutt.no Hope Channel Norge Postboks 124, 3529 Røyse Tlf. 32 16 16 70 Bankgironr: 3000.30.37777 www.hopechannel.no post@hopechannel.no Norsk Bokforlag Postboks 103, 3529 Røyse Tlf.: 32 16 15 50 Bankkontonr.: 3000.49.65600 www.norskbokforlag.no ordre@norskbokforlag.no Studentprogrammet - Norsk Bokforlag Postboks 103, 3529 Røyse Bankkontonr.: 3000.39.38456 Tyrifjord videregående skole Tyrifjordveien 25, 3530 Røyse, Tlf.: 32 16 26 00 www.tyrifjord.vgs.no post@tyrifjord.vgs.no Norsk helse- og avholdsforbund v/Per de Lange, Postboks 124, 3529 Røyse Tlf.: 32 16 16 70 / Mob 901 83 859 E-post: post@norskavholdsforbund.no Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter 2614 Lillehammer Resepsjon: 61 24 91 00 Inntakskontor.: 61 24 92 00 www.skogli.no E-post: skogli@skogli.no Mosserødhjemmet Plutosvei 24, 3226 Sandefjord Tlf.: 33 48 81 00 www.mosserod.no. post@mosserod.no Syvendedags Adventistkirkens seniorforening Leder: Finn Møller Nielsen Tlf: 992 49 714 E-post: finn.moller.nielsen@hebb.no Bankgironr.: 3000 26 41867 Adventnytt er Syvendedags Adventistkirkens offisielle organ i Norge. Bladet sendes kostnadsfritt til medlemmer av norske adventistmenigheter bosatt i Norge. Andre kan bestille bladet ved Norsk Bokforlag. Pris kr. 370 pr. år. Til utlandet koster bladet kr. 450 pr. år. Stoff til bladet må være innlevert senest den 1. i hver foregående måned. Ø M E R KE T ILJ M

7 Trykksak 3

9

1

24

Layout: Norsk Bokforlag Trykk og innbinding: 07 Media AS

Innhold 3 Kvinners tjeneste i menigheten i teori og praksis

4 Aktivitetskalender 5 Misjonsbefalingens utfordring 6 Nyheter 10 Guds hånd og våre hender 11 Jeg vil gå med Jesus 12 ADRA 14 Menighetsliv 15 TVS-kontakten 20 Generalforsamlinger 26 Likebehandling 28 Vi minnes 29 Vi gratulerer 31 Barnesiden 32 Med Jesus i håp og trygghet

AdventistInfo nyhetsbrev

Adventistkirken sender et elektronisk nyhetsbrev hver uke. Du får de ferskeste nyhetene gratis til din e-postadresse. Du bestiller nyhetsbrevet på www.adventist.no

Følg oss på Facebook

www.facebook.com/adventist.no

Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.

Adventnytt på nett

(Gal 3,28)

Du finner en elektronisk utgave av Adventnytt på Adventistkirkens nettsider, www.adventist.no. Foto forsiden: Tor Tjeransen / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Adventnytt 7/8-2022


LEDER

Kvinners tjeneste i menigheten i teori og praksis Dette har vært våren og sommeren for generalforsamlinger, noe dette bladet bærer preg av. Forsinket av pandemien med to år, har vi gjennomført samlingene i de tre distriktene våre, og i Den norske union. Når dette skrives, er Generalkonferansen i vårt verdensforbund i gang med sin sesjon. Men vi er ikke alene om generalforsamlinger i sommer. Norsk Luthersk Misjonssamband skal ha sin konferanse i begynnelsen av juli. Det er knyttet store spenninger til den. I lang tid har de kristne dagsavisene Vårt Land og DAGEN vært sterkt preget av en opprivende strid og debatt om organisasjonskulturen, lederskapet og spørsmål knyttet til likebehandling av kvinner og menn i organisasjonen. Skjønt det siste er ikke egentlig på tale. Det man skal ta stilling til, er et forslag om en ny organisasjonsstruktur, hvor hovedstyret erstattes av et nytt sentralstyre der også kvinner kan velges inn. Lære- og tilsynsansvaret vil forbli i et nytt nasjonalt tilsynsråd, som fortsatt kun kan bestå av menn. Slik vil man bevare sitt syn på tjenestedeling og kvinners underordning av menn, men samtidig gi dem større innflytelse på det praktiske plan.

Paradoksalt

Sett utenfra, virker det hele som en underlig situasjon. Vi adventister har en kvinnelig grunnlegger som vi tillegger en profetisk rolle, og som i alle år har hatt sterk innflytelse både i teologiske og praktiske spørsmål. Likevel har vi hatt en diskusjon rundt spørsmålet om kvinnelige pastorer, og nølt med å gi dem full anerkjennelse. Forstå det den som kan! NLM, eller Misjonssambandet, kalles ofte for haugianere, og regnes som etterfølgere av Hans Nielsen Hauge – som var svært romslig med hensyn til kvinners tjeneste i forsamlingene. Som landets største misjonsorganisasjon, er de tuftet på tusener av misjonskvinners innsats. De har sendt ut kvinnelige misjonærer i over 100 år, og NLM, eller Kinamisjonen som de opprinnelig het, ble faktisk startet på initiativ av en gruppe yngre kvinner i Bergen som ville støtte misjonsarbeidet drevet av Hudson Taylor i Kina. I alle år har kvinner undervist og ledet på feltene, mens lokale kvinneforeninger her hjemme finansierte arbeidet gjennom sin virksomhet. Organisasjonen driver i dag et av de største nettverk av friskoler i Norge. Der har man kvinnelige lærere, rektorer og administratorer. De har også kvinnelige forkynnere i forsamlingene. Men lære- og hyrdeansvaret forbeholdes menn, tydeligst i arbeidet her i landet. I sitt dokument om tjenestedeling fra 2012, innrømmer de flere ganger at holdningen og praktiseringen av tjenestedeling kan virke inkonsekvent og tilfeldig og at det i praksis er vanskelig å holde disse tingene adskilt.i Så det er ikke underlig at spørsmålet skaper debatt. Likevel er det strid rundt lederskap og personalbehandling, som har fått størst oppmerksomhet i media. Generalsekretæren ble nylig sparket av hovedstyret, bare et par måneder før generalforsamlingen. Det har skapt sterke reaksjoner, og skittentøyvasken foregår i avisene. Jeg har oppriktig medfølelse med de mange trofaste

Adventnytt 7/8-2022

misjonsvennene som opplever den offentlige striden smertefull og opprivende.

Lite uro, tross alt

Sett utenfra, virker det hele som en underlig situasjon.

Visst har diskusjonen om likebehandling av kvinner og menn i pastoral tjeneste skapt uro og uenighet i vårt kirkesamfunn også gjennom noen år. Kulturforskjellene mellom den vestlige verden og feltene i Afrika, Sør-Amerika og Østen er store. Mens det hos oss er en «skandale» at kvinner ikke er likestilt, vil det være en tilsvarende skandale i mange land om de blir likestilt. Derfor har Adventistkirken internasjonalt ikke klart, eller våget, å åpne for fullstendig likebehandling av pastorer. En av grunnene til at det likevel ikke har vært en helt splittende sak her i landet, og i vestlige land generelt, er at det hos oss ikke har vært en teologisk strid. Jo, det finnes en del som avviser kvinner i lederskap og pastorale funksjoner med det de mener er bibelsk begrunnelse, og har argumentert for dette i debatten. Men mot dette, står det faktum at vi både tidlig vår historie, og igjen fra 1970-tallet, offisielt har anerkjent kvinner i forkynnelse og pastoral tjeneste. Altså viser vi ved vår praksis at det ikke er de bibelske argumentene som har holdt saken tilbake. De som derfor vil ha den debatten i gang, er i konflikt med Generalkonferansen vår. Avstemningsresultatene fra de fire generalforsamlingene våre, viser også tydelig at flertallet i menigheten er enig i den linjen unionsstyret har valgt. Så nå får vi legge teorien bak oss og gå tilbake til arbeidet igjen. Det er nødvendig, for høsten er stor og arbeiderne er få. Vi trenger alle sammen. _______________ i

https://www.nlm.no/globalassets/dokumenter-og-filer/ formelle-dokumenter/veiledning-og-retningslinjer/ sammen-i-tjeneste----vedtatt-av-hs-nov-2012.pdf

REDAKTØR: Atle Haugen er redaktør i Adventnytt, men også pastor i Adventistkirken Cornelius i Oslo.

3


NYHETER

Aktivitetskalender JULI 23/6–3/7

Impact, Kongsberg

5.–10.

Levende vann sommerleir, Fyresdal

11.–17.

Sommerstevnet, Vik Camping, Nissedal

11.–17.

Sommerstevnet tenåringer, TVS

24.–31.

Speiderleir, Nordtangen, Gran

26. – 31.

Skandinavisk seniorstevne, Danmark

Alfa og Omega-serien av Ellen G. White er nå tilgjengelig som lydbøker for gratis lytting. Foto: Tor Tjeransen / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Lydbok som sommerlektyre? AUGUST

Av Tor Tjeransen

2.–6.

European Adventist Youth Congress

16.

Skolestart TVS

20.

Hjelpeaksjonen begynner

20.

Åpningshelg TVS

27.

ADRAs dag i «Frivillighetens år»

30.

Pastorsamling VND

Menighetskalender JULI Sommerens stevner 2.

Offer: Newbold College

AUGUST 13.

Offer: Unionens evangeliseringstiltak (C)

20.

Hjelpeaksjonen begynner i Norge

20.

End It Now dag – mot vold og overgrep

27.

Offer: Unionens og Divisjonens katastrofeoffer (B)

A: TED B: 50% TED 50% DNU C: DNU D: Distrikt E: 10% GC / 90% DNU F: GC

Lytt til en av bøkene i Alfa og Omga-serien i sommer. Sommeren byr på late dager uansett om det er sol eller regn, en tid for å gjøre noe av det vi bare drømmer om ellers i året. I sommer kan du kanskje lytte til en av de fem bøkene av Ellen G. White i Alfa og Omega-serien. I mai ble disse lydbøkene tilgjengelige på både Spotify og LifeStyleTVs nye app. Nå blir bøkene også tilgjengelige via websiden EGW Writings https://egwwritings.org/audio. Lydbøkene er trolig klare der i løpet av juni måned. Foreløpig er appen fra LifeStyleTV bare tilgjengelig for Apples produkter, og bøkene bare i telefonversjonen av appen. Skann QR-koden, så kommer du rett til App Store, og kan laste den ned. Lenke til grafikken med QR-kode: https://media.adventistexchange.org/pages/view.php?ref=100110383&k=1c549807d8 Patriarker og profeter, Profeter og konger, Slektenes håp, Apostlenes liv og tjeneste, og Mot historiens klimaks er fem bøker som formidler frelseshistorien fra skapelsen til Jesu gjenkomst. Bøkene av Ellen G. White er en kilde til både innsikt og inspirasjon. Hva med å lytte gjennom en eller flere av disse bøkene i sommer? Generalkonferansen har oppfordret til storstilt distribusjon av Mot historiens klimaks i det som kalles The Great Controversy Project 2.0. I Norge gjør vi mer enn bare å distribuere Mot historiens klimaks. Vi gjør alle fem bindene tilgjengelige i lydbokversjon. Gratis. Dette er et misjonsprosjekt vi ber om medlemmenes hjelp til å finansiere. Distriktene og unionen tar om lag halvdelen av kostnaden på kr 180.000, men vi håper at medlemmer over hele landet vil bidra til å gjøre disse fem bøkene i kjernen av Ellen G. Whites forfatterskap tilgjengelig gratis for våre landsmenn. Skann QR-koden for å gi ditt bidrag gjennom kirkens nye løsning for å motta gaver. Når du bruker denne QR-koden blir transaksjonen bokført automatisk. Det sparer økonomiavdelingen for tid og effektiviserer arbeidet. Send ditt bidrag til dette prosjektet i dag. Bidrag sendes til konto 3000.30.33100 eller via Vipps #17268 (DNU Syvendedags Adventistkirken). Merk innbetalingen med «Lydbok».

4

Adventnytt 7/8-2022


GJESTELEDER

Misjonsbefalingens utfordring Av Simon Martin Jeg husker godt den første turen min til Arbel-fjellet i Israel. Ifølge noen teologer, var dette et helt spesielt fjell for Jesus og de som fulgte ham. Det peker seg ut som et av de høyeste fjellene rundt Galileasjøen i det nordlige Israel, og noen tror at det var stedet hvor Jesus ga Misjonsbefalingen. Da jeg nådde toppen av dette fjellet, forsto jeg hvorfor. Fra toppen kan man skue milevis utover i alle retninger. Matteus’ beskrivelse av hva som skjedde, er den mest fullstendige beretningen vi har om møtet som fant sted på fjellet. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt på himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,18-20). Med disse ordene presenterte Jesus en vidtrekkende visjon om en bevegelse som ville komme til å involvere alle dem som fulgte ham i hver generasjon og hvert geografisk område i hele verden. Å gjøre mennesker til disipler, var hovedfokuset i Jesu tjeneste, så det er ikke overraskende at ordet disippel blir brukt 261 ganger i Det nye testamentet. Faktisk er historien om Det nye testamentet, historien om disipler, skrevet av disipler som ønsket å gjøre andre til disipler. De første disiplene forandret verden dramatisk med budskapet om Jesus ved å bruke de samme metodene som Jesus gjorde. Vi blir utfordret til å gjøre det samme. Da Jesus forkynte dette på fjellet, lanserte han ikke en global offentlig relasjonskampanje. Bak ordene er det et mye større bilde. Idet han erklærte at «all autoritet» var blitt gitt til ham, signaliserte han begynnelsen på de siste dager. Han erklærte åndelig krig. Misjonsbefalingen er det avgjørende slaget i den kosmiske kampen mellom Gud og slangen i Edens hage. Å kalle nye disipler

Adventnytt 7/8-2022

representerer en plyndring av Satans kongedømme (Mark. 3,27, Joh 12,31-32). Det er også et kall til å samle et folk som han, som Herre og hyrde, leder (Joh 10,15-16). Det betyr å styrte eldgamle makter som lenge har holdt skapelsen fanget gjennom synd og død. Det er ikke underlig at han lover å være med oss til siste slutt. Han kaller menigheten til å formidle bildet av hvordan Gud er. Men vi vet at vi lever i en tid hvor vår kultur synes mye mindre mottakelig for Guds ord enn tidligere. Hvilke prioriteringer bør vi ta i betraktning for å effektivisere misjonsbefalingen? Her er noen få forslag:

Å gjøre mennesker til disipler, var hovedfokuset i Jesu tjeneste.

1. Gjør disippelskap til motoren som driver menigheten framover! Prøv å utvikle en klar retning for din menighet. Vær klar over hvor viktig den lokale menigheten er for Guds plan om rekruttering av disipler og vår åndelige modning. Ofte måler vi menighetens framgang ut fra antall gudstjenestebesøk, hvor mye penger som blir gitt, og hvor mange som blir døpt. Det er viktigere at mennesker blir utstyrt til å gå ut i tjeneste som disipler, og til å rekruttere nye. Når vi slik begynner å investere i våre egne og andres liv, tar vi også skritt fremover på vår åndelige reise som Jesu etterfølgere. 2. Større avhengighet av bønn og Den hellige ånd. Det er typisk at vi begynner hver diskusjon om hvordan vi kan forbedre effektiviteten i vår evangelisering med å analysere data, debattere metoder, fremme virksomheter, og utfordre medlemmer til å gjøre en større innsats. Fokuset vårt bør heller være på å bruke mer tid til å gå i forbønn for menneskers frelse (Rom10,1) og en fornyet avhengighet av Den hellige ånds kraft (Apg 1,8).

3. Anerkjenne mulighetene for misjon i livets daglige rutiner. Historien om disippelskap i den første menighets tid, ble til mens de troende levde sine hverdagsliv. De fortalte familie og venner om ham de trodde på. Dagliglivet og oppgaven som disippel, var ett og det samme for dem. Guds rike vokser i samme takt som vi bygger relasjoner mens evangeliet beveger seg videre på stier av tillit. 4. Tilegne seg nye ferdigheter. Å kommunisere med mennesker som ikke har kjennskap til evangeliet, kirken eller Bibelen, krever nye ferdigheter. Det tar ofte mer tid å formidle evangeliet i dag enn tidligere. Ja, det er en tålmodighetsprosess å leve ut budskapet, dele det trinnvis, åpent diskutere det og å be og arbeide for menneskers omvendelse mens vi deler livene våre med dem. 5. Bekrefte metodisk pluralisme. Vår effektivitet som disipler vil bli bestemt av vår kapasitet til å prøve nye ting. Vi må slutte å kritisere dem som gjør tjeneste på nye måter som vi ikke liker, eller fordi det er utfordrende for status quo. Våre feilvurderinger har allerede forårsaket at mange unge ledere har nådd kanten av stupet, eller forlatt menighetene våre. De mest effektive prosessene med hensyn til å rekruttere disipler, har ennå ikke sett dagens lys. Teologisk fornuft må kombineres med nyskapende metoder. Da kan vi bli ledet framover. La oss bevege oss framover med en agenda for rekruttering av disipler, forent i tjeneste for Jesus og hans herlighet.

Simon Martin er pastor i Adventistkirken Betel, Oslo

5


NYHETER

Dåp i Hønefoss

Speidergudstjeneste i Tromsø

Av Silvia Pel

Sabbaten 14. mai hadde vi speidergudstjeneste med vigsling. Under gudstjenesten fikk menigheten blant annet se bilder av hva speiderne har gjort det siste året. Kakebaking og pizzabaking er noen av de aktivitetene vi har fylt speidermøtene med, i tillegg til speidergraden Sjøen. Vi er veldig glade for at vi også kunne vigsle Oddvar Vikan til ledergraden. Oddvar har vært leder i troppen i to år og kunne endelig få sitt nye gule lederskjerf. Vi gleder oss til sommerens speiderleir.

Sabbaten 21. mai var en høytidssabbat i Hønefoss menighet. Evy Seglem valgte å gå i pakt med sin Herre og frelser i dåpens vann. Evy vokste opp i en ganske vanlig norsk familie. I voksen alder ble faren hennes, Ingvald Emil Seglem, adventist. Flere som vanket i Matteson-miljøet noen tiår tilbake, vil huske Emil med det lange røde skjegget. Han var nidkjær for troen og en lidenskapelig hobbykokk. Men Evy husker hvordan hun protesterte da faren forsøkte å dele troen sin med henne. «Det kan da ikke spille noen rolle hvilken dag man holder hviledag», avslo hun da han prøvde å overbevise henne om sabbaten. Livet hadde sine oppturer og nedturer, men idet Evy ser tilbake, innser hun at Herren hele tiden har fulgt henne med sin godhet og miskunnhet (Sal 23, 6). Og så, mot slutten av 2021, skjedde et gjennombrudd. Evy fikk et personlig møte med sin frelser. «Denne gangen følte jeg at han ropte på meg», sier Evy. Hun begynte å lete aktivt etter sannhet. Hun søkte Gud i bønn, i Ordet, og i forkynnelsen – og i den forbindelse kom hun over møtene til Daniel Pel på internett. Så en dag fikk vi en e-post fra Evy. Hun fortalte at hun hadde fulgt Hønefoss Adventistkirke på YouTube et stykke tid, og at hun ønsket å ta et standpunkt for Jesus og bli døpt. Evy bor langt fra adventistkirker, men har flere ganger tatt den drøyt tre timer lange turen over fjellet for å være sammen med oss i Hønefoss. I tillegg har hun deltatt på hus-samlinger med spredtboende adventister i området, deriblant seminar med Kenneth Jørgensen. «Dette er den største dagen i mitt liv», utbrøt Evy på dåpsdagen. Etter gudstjenesten var festsalen fullsatt og dekket som til bryllup. Vi kjente alle på frelsesgleden og takknemligheten idet vi nøt fellesskapet med sang, vitnesbyrd og deilig mat.

6

Fra venstre: Fredrik Schneider, Maria Angelsen, Ingvild Lindekleiv, Miriam Angelsen, Stefan Kusterle, Oddvar Vikan

Vekst i elevtall ved Norsk Bibelinstitutt Den årlige fellesaksjonen ved NBI sist høst og vinter, foregikk først og fremst ved digital markedsføring (spesielt Facebook, Instagram og Google). 45 menigheter var med, og bidro med til sammen kr. 216.500 ved siden av de tre distriktenes bidrag på kr. 280.000. Dette muliggjorde ganske intens digital annonsering for brevskolen fra oktober 2021 til påsken 2022. I denne perioden opplevde vi en godt over dobling av antall nye elever i forhold til året før. Menighetene og distriktene ble nylig kontaktet angående felles­ aksjonen 2022, og flere menigheter og distrikter har allerede meldt ifra om de også i år blir med på aksjonen. Vi håper og ber vi om god respons også på kommende aksjon, og håper å oppleve samme grad av interesse og støtte som i fjor. Takk til Adventist-Norge for fortsatt støtte til driften av Norsk Bibel­ institutt! Takk for fortsatt forbønn for Norsk Bibel­institutt og våre elever. Kjell Aune, rektor

Adventnytt 7/8-2022


NYHETER

Vellykket tenåringsarrangement for ukrainske flyktninger Av Frida Reierson Lørdag 21. mai var det lek og moro for til sammen 80 lokale og ukrainske tenåringer på Tyrifjord videregående skole. Ungdommene, både elever ved skolen og flyktninger bosatt lokalt i Hole, Ringerike og på Hvalsmoen akuttmottak, uttrykte takknemlighet over muligheten til å bli kjent og ha det gøy sammen. En av sjåførene fortalte: «Det var fantastisk! De to jeg hentet og kjørte hjem, var begge godt fornøyd. Den ene smilte for seg selv, mens den andre ga uttrykk for å ha fått gode venner.» En annen person sa: «Jeg er helt rørt av det som ble gjort i dag. Det å se ungdommene skape relasjoner, var en uvurderlig opplevelse». Det var en positiv erfaring for de som deltok, med nye vennskap og hyggelig samvær. Ettermiddagen var fylt med bli kjent-leker, aktiviteter, og pizza. Ungdommene var ivrig med på alt, og som fremmet vennskap, samarbeid, og tillit, som for eksempel avisleken, personbingo og kanonball. I tillegg fikk de utdelt ark med grunnleggende setninger på begge språk, slik at de kunne bli bedre kjent. Smilene var mange og stemningen god. Mange av de ukrainske ungdommene gjør skolearbeidet sitt på nett, og har dermed begrenset sosial kontakt. Det er spesielt viktig å tilrettelegge slik at de føler seg velkomne, inkludert og tatt vare på i lokalsamfunnet i Ringerike og Hole. Derfor vil dette viktige initiativet i regi av ADRA Tyrifjord lokallag gjentas flere ganger utover året. Neste samling er planlagt allerede i juni. Arrangementets suksess skyldtes uten tvil en felles innsats. ADRA Tyrifjord lokallag er veldig takknemlige for alle de frivillige hjelperne som stilte opp: tolker, sjåfører, aktivitetsledere, planlegningsgruppa, og ikke minst alle ungdommene. Takk til samarbeidspartnerne Tyrifjord videregående skole, syvendedags-adventistkirken Tyrifjord, og Hole frivilligsentral. En spesiell takk til Pizzabakeren Vik, for sponsing av pizza, og Rema 1000 Vik, for sponsing av brus.

Adventnytt 7/8-2022

Sårbarhetens kraft i Trondheim Av Solveig Tonstad 10. mai i år ble en håndfull personer i Adventkirken i Trondheim vitne til kraften i sårbarhet. Den tidligere så barske fiskeren, Leif Magne Pettersen, som har hatt egen stor fiskebåt og mannskap i værharde farvann langs Finnmarkskysten og mot Island, og derpå fangstlevering helt i sør mot Kristiansand, fikk oppleve det han «lenge har ventet på»: Å bli døpt. Leif Magne glemte aldri sin mors adventtro, og godt inn i pensjonisttilværelsen fikk han kontakt med Adventistkirken i Trondheim. Helseutfordringer har det vært mange av, men også hjemme-besøk med samtaler og bibelstudier sammen med pastor Rolf Andvik og forstander Stig Aspli. Men hvordan komme ned i vannet når man sitter i rullestol og bare kan bevege seg med krykker og to kunstige benproteser fordi begge bena er amputert fra knærne og ned? Hele dåpsanledningen fikk en nåtidsklang av historien i Markus 2 for mer enn 2000 år siden, der fire venners kreative engasjement hjalp den lamme mannen å komme helt nær Jesus: «…de brøt opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt. ... og alle de som var til stede ble ute av seg av undring.» I Adventkirken i Trondheim ble sårbarheten til kraft, da tre sterke menn fra menigheten tok grep, løftet, bar og støttet Leif Magne ned i bassenget, der han ble døpt av pastor Rolf Andvik. For en samhandling! Og dåpen – for en hjelp til å huske det største og beste i livet! Rolf Andvik henviste deretter til historien i Luk 24, hvordan de nedbrutte disiplene til Jesus på veien til Emmaus, fikk følge av en de ikke gjenkjente, og underveis ble øynene deres åpnet for en helt ny grensesprengende forståelse av kjente tekster. Det ga ny kraft: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Leif Magne fikk Sal 37, 5.6 på sitt dåpsbevis: «Legg din vei i Herrens hånd! Stol på han, så griper han inn. Han lar din rettferd stige opp som lyset, din rett som høylys dag.»

7


NYHETER

LifeStyleTV tilgjengelig i ny app

Enklere å gi med Vipps Automatisk registrering for skattefradrag.

Se LifeStyleTV og Hope Channels programmer når du vil! Av Tor Tjeransen Endelig blir LifeStyleTV igjen tilgjengelig direkte på TV-skjermen. Det skjer gjennom en ny app og digital distribusjon. Programmene kommer nå i full HD, en kvalitet det ikke var økonomi til å levere via satellitt. Mange har savnet LifeStyleTV og Hope Channel direkte på TV-apparatene de siste årene. Nå blir LifeStyleTV tilgjengelig direkte på TV-apparatene igjen. For smartTV’er fra Samsung, LG og Philips, vil appen bli tilgjengelig direkte i TV-apparatene, men det tar enda noen uker før det er klart. Appen er allerede tilgjengelig på Apple TV og Apple’s håndholdte enheter. Apple TV-boksen kan man benytte selv om man ikke har andre Apple-produkter. Man trenger bare å koble boksen til TV og internett, og så laste appen fra LifeStyleTV ned. TV-programmene vil da være tilgjengelige for avspilling når du måtte ønske det. Det er en profesjonell aktør som tilbyr infrastrukturen for appen, men selve distribusjonen av TV-signalet er ikke avhengig av en ekstern TV-distributør. Det betyr at LifeStyleTV har full kontroll med leveransen av TV-signalet fram til brukeren. Hope Channel vil gjøre alle norskproduserte programmer tilgjengelige i appen i tillegg til de utenlandske programmene Hope Channel Norge har tekstet. Sammen med LifeStyleTV kan vi tilby et stort utvalg innenfor kristne programmer og livsstil. LifeStyleTVs nye app kommer i to versjoner. En for TV, og en for telefon og nettbrett. I sistnevnte versjon vil det i tillegg til TV-programmene, også bli tilbud om å lese kristne bøker og blader. Gjennom appen tilbyr Adventistkirken hele «Alfa og Omega-serien» til Ellen G. White som lydbok for gratis nedlastning. Dette vil styrke vårt evangeliserende tilbud.

Scan coden for å komme rett til riktig app i App Store. Gjør andre oppmerksomme på appen og programmene der.

8

Av Tor Tjeransen Gjennom pandemien har en stor del av kollekter og gaver til kirken, blitt gitt via Vipps. Adventistkirken har nå tatt i bruk en ny løsning som innebærer at gaver gitt via Vipps kan bli registrert for å få skattefradrag og samtidig bli automatisk bokført i kirkens regnskapssystem. Det nye systemet er bygget på en programvare som heter Corner­stone, et medlems- og giversystem. Programvaren er utviklet spesielt for å hjelpe frivilligheten til å effektivisere registrering av gaveinntekter, og gi medlemmer tilgang til å få oversikt over hva de har gitt. Den nye løsningen ble testet ut på generalforsamlingene i mai og fungerte godt. Økonomisjef Jóhann E. Jóhannsson forklarer at systemet vil bli gjort tilgjengelig for menighetene lokalt senere i år. – Nå er vi i en testperiode, men på sikt vil dette nye systemet bli til stor hjelp for bokføring av gaver i menighetene lokalt og sentralt, sier han.

Registrerer gaver for skattefradrag

En vesentlig funksjon i det nye systemet er at gavene du gir på denne måten, blir registrert for å kvalifisere for skattefradrag etter myndighetenes regler. Ved hjelp av en spesiell QR-kode blir man ledet til en giverside for et bestemt prosjekt. Ved generalforsamlingene i mai vil man kunne gi sabbatsskolegaver, gave til TVS utdanningsfond og gave for Alfa og Omega-serien Du må scanne koden for å gi som lydbøker. gjennom det nye systemet. Første gang man gir en gave via Vipps­nummeret brukes hvis du Vipps i dette nye systemet, vil man ikke kan scanne QR-koden. Da bli spurt om samtykke til at personbetaler du via Vipps på vanlig opplysninger registrert hos Vipps, måte. Dette eksemplet handler overføres til Syvendedags Adventistom å støtte innkjøpet av lydutkirken. Dette er nødvendig for at gaven av Alfa & Omega-serien. gaven skal registreres for skattefradrag. Samtidig sørger dette for at kirken automatisk kan sende deg en kvittering for mottatt gavebeløp. Dessuten sikrer du deg at kirken har oppdatert kontaktinformasjon til deg. Dersom du ikke ønsker å overføre dine persondata fra Vipps til kirken, må du krysse av for å gi en anonym gave.

Automatisk bokføring

Det nye systemet for å gi gaver, fører til en vesentlig effektivisering av regnskapsføringen. Gavene som gis på denne måten, vil bli automatisk bokført i regnskapet.

Adventnytt 7/8-2022


NYHETER

Husfest med takksigelse og vigsling i Vennesla Av Per de Lange / Foto fra deltakerne Blant alle de kulturelle godene som burmeserne har brakt oss, er det årlige takksigelse- og vigslingsmøtet av hus og hjem de praktiserer – og særlig ved innflytting i nytt husvære. Monica og jeg ble invitert til en slik anledning i Vennesla en søndag i april. Anledningen var at det unge ekteparet Eh Kaw Baw og Vanida David hadde funnet seg jobber i Kristiansands-området og bosted i et nytt rekkehus i Kløvervegen 12 i Vennesla. Nære venner, og familie i en stor omkrets ble invitert, fra Tvedestrand, Åmli og Risør, til Mosby i Vennesla og Valle i Setesdal. Og mange tok imot invitasjonen, slik som Ne He Miah, Mugar Poe Kinner, HtooKu, Heser, Winhtoo og en del gode baptist-venner. Vi ble mer enn 30 personer – og med barna som æresgjester. Samlingen startet med fellessanger, ledet av el-piano, gitar og kontrabass. Talen hadde fokus på Jesus som står og banker på dør­ ene våre – både hjertedører og husdører. Og evangeliene forteller om Jesus som en flittig gjest i mange familier – hvor han talte, helbredet og velsignet. Vi hadde felles bønn om dette. Som Vanida og Eh Kaw sa det i invitasjonsbrevet: «Vi vil gjerne fortelle om at Gud har gjort mye for oss, både i små detaljer og i store ting.»

Husmøtet ble en takkefest av dimensjoner. I tillegg fikk vi nyte Myanmar-mat i rike mengder, fulgt av leker med barna i husets hage. Sannelig en velsignet dag!

Engasjert ungdom Én gang i måneden samles menighetene i Kristiansand og Mandal til en fest-sabbat. Sabbaten 28. mai ble vi velsignet med evangeliets budskap forkynt på en annerledes måte. Re-action, det elevdrevne koret fra Tyrifjord vgs., tok turen til Adventistkirken i Kristiansand. Siden et kor hadde ansvar for gudstjenesten, var det selvsagt mye vakker sang. Det var også utrolig fin musikk, av dyktige musikere. Det var barnefortelling, og innslag med bibel­ lesning og korte andakter. Ikke bare er de flinke, men det var en veldig hyggelig gjeng å få besøk av. Tusen takk for besøket, og velkommen igjen! Marita Traanum

Adventnytt 7/8-2022

9


REFLEKSJON

Guds hånd – og våre hender Utsagnet er komplisert. Religion har mange sider og varianter. Det gjelder ikke bare doktrinene, men også praksis, tradisjonene og mentaliteten som er religionens drivkraft. Samfunnskulturen hvor religionen praktiseres og det religiøse fellesskapets subkultur setter rammer som påvirker både personer, ideer og praksis.

egne følelser som hindrer oss i å se den andres behov. Den sultne trenger mat. Den syke trenger medisiner. Den fattige trenger alt. De trenger å møte en åndelig kristen som ser den andre, mer enn en som bare vet. Religiøsitet har sin kilde i mitt eget behov for å fokusere på meg selv. Åndelighet har sitt utspring i Gud som gjør at vi glemmer oss selv og ser vårt ansvar for andre.

Religion og åndelighet

Religiøs sjargong

Av Edwin Torkelsen

Religion og åndelighet er ikke det samme. Religion er noe vi gjør. Religion er organiserte eller tradisjonelle normer, strukturer og prosesser som griper inn i vår adferd og private livstil gjennom seremonier, tiltak og arrangementer. Dette er religiøs adferd som i sum utgjør et sosialt og mentalt lim, men også tilsvarende sosial kontroll, som binder oss til et religiøst fellesskap. En religiøs person vil være opptatt av å følge religionens og fellesskapets regler og tradisjoner. Samtalen vil ofte ha religiøse ideer, termer og tema som referanseramme. Åndelighet er et individuelt intimt vennskaps- og kjærlighetsforhold mellom én person og Gud. Det er ikke avhengig av og bygger ikke på fellesskapet med andre. Det uttrykker noe vi er. Det er et resultat av hva Gud har gjort, ikke hva mennesket har bidratt med for å oppnå noe.

Religion som opium

Det er mulig å være religiøs uten å være åndelig. Det fører ofte til selvfokusert legalisme – Jeg må følge reglene. Det er også mulig å være en viss type «åndelig» uten å være realistisk. Det fører til selvfokusert jeg-føleri. Idealet er å ha et Kristus-sentrert forhold som er å følge Jesus og se den andre. Religion og åndelighet kan forkvakles til en bedøvende og passiv virkelighetsflukt. Lever vi med hodet i skyene kan beina miste kontakten med jorden. Da blir vår religion og åndelighet et «opium», et bedøvelses- og beruselsesmiddel for våre

10

Religiøse mennesker bruker religiøse talemåter som ikke alltid er gjennomtenkt: «Legg saken i Guds hender»; «ikke vær bekymret, for Gud har kontrollen»; «la oss slutte å snakke om dette, for Gud vil ordne opp til slutt»; «når vi ber, vil Guds vilje skje». Slike talemåter er ikke utrykk for en aktiv, sunn og tillitsfull tro på Gud. Tvert imot, de fungerer som fatalistisk «opium» som bedøver og gjør oss passive. Vi fraskriver oss ansvar for vår neste ved å vise til Guds kontroll. Ansvaret er Guds, ikke vårt. Tankegangen nærmer seg kalvinistisk predestinasjonsforståelse. Hvis Gud har «kontrollen», så er det vel han som bestemmer hva som skjer? Ved å overlate kontrollen og ansvaret til Gud, har vi i praksis fraskrevet oss ansvaret for det som skjer i verden og menigheten.

Ledelse: Religion på autopilot?

Noen hevder at hvis vi ber (nok) om Guds ledelse, så vil han automatisk lede oss til et resultat som er Guds vilje. De ser Guds finger selv i Satans gjerninger. I tillegg til å fri oss fra eget ansvar, har vi gjort vår bønn til en handelsvare som vil kjøpe oppfyllelsen av mitt ønske. Mener vi at Gud vil overkjøre og fjernstyre våre tanker og beslutninger? Hva slags bilde tegner dette av Gud og vår tro? Hevder vi at Gud har aktiv kontroll, kan vi lene oss tilbake, lukke øynene og be en from bønn, og overlate både verden og menigheten til å seile sin egen sjø. Men vi

overser det faktum at Gud sjelden har andre hender i denne verden enn våre hender. Jeg forstår godt at Karl Marx sammenlignet ansvarsfraskrivende religiøsitet løsrevet fra forpliktende åndelighet som et opium. Tilstanden er bedøvende behagelig. Det var forskjell mellom fariseerens prangende bønn og tollerens stille sukk skjult bak en søyle i templet (Luk 18,914). Den første var svært religiøs, den andre var dypt åndelig. Kanskje bør vi be: «Kjære Gud. Vær meg synder nådig! Her er mine hender. Hjelp meg å hjelpe dem som trenger hjelp!»

Er ledere og kirkemøter åndelig ufeilbarlige?

Lederes og generalforsamlingers åndelige kvalitet viser seg i forhandlingene og vedtakene, ikke i fromme ord og andakter. Er disse vedtakene i Jesu ånd? Er denne regelen å elske min neste som meg selv? Generalforsamlingene bør være en invitasjon til å tenke over og drøfte det ledelsen presenterer. Derfor er det medlemmenes og de delegertes fremste plikt å nøye vurdere både det som har vært gjort og sagt tidligere, og vurdere det som foreslås nå i lys av frukten av tidligere vedtak. Demokratiets kjerne ligger i det demokratiske sinnelaget og drøftelsen, ikke i formelle avstemninger. Hverken majoritet eller minoritet kan gjøre krav på Guds vilje om hva som er rett. Det kan bare fruktene i ettertid vise. Også ledere skal bedømmes på deres tidligere frukter, mer enn deres fromme ord. Å stole på at Guds vilje skjer automatisk etter bønn og avstemning, uten at vi har reflektert, drøftet og vurdert, dreier seg ikke om sunn tro, men magisk tenkning. Gud belønner ikke våre fatalistiske og passive holdninger med mirakler. Derfor plikter vi å forsøke, etter beste evne, å holde oss orientert, forstå og gjøre oss opp en begrunnet mening. Nøyer vi oss med å overlate kontroll og ansvar til Gud uten vår våkne medvirkning, forsømmer vi vår plikt og er neppe i tråd med Guds vilje.

Adventnytt 7/8-2022

Foto: kieferpix / iStock

Karl Marx hevdet en gang at religion er opium for folket. Hadde han rett?


GENERALFORSAMLING ØND

Jeg vil gå med Jesus Av Widar Ursett På adventistkirkens generalforsamling for østnorsk distrikt (ØND), var Ian Sweeney invitert som hovedtaler helgen 13.-15. mai. Sweeney har i mange år vært leder for den britiske union, men er nylig valgt til Field Secretary for Den transeuropeiske divisjon. På årsmøtet ga han oss solid og bibelbasert forkynnelse fordelt på tre møter, der han belyste behovet for å dele de gode nyhetene om Jesus Kristus med verden.

Ekte menn gråter

Her er det ikke tale om å gråte på egne vegne, men for mennesker som lider, og for dem som går fortapt fordi de velger bort Jesus. Profeten Jeremia er kjent som den gråtende profet fordi han ofte gråt for sitt eget folk. Han tryglet dem om å være trofast mot Gud, ellers ville de gå til grunne. På tross av hans advarsler og tårer, var det ingen som ville høre på ham. Budskapet hans ble forkastet av regjeringen, de religiøse lederne og folk flest. Til slutt gikk det som han hadde sagt, og babylonerne veltet inn i landet. Klagesangene, som Jeremia også forfattet, er profetens førstehåndskommentar til krigens uhygge. Sulten herjer med folket, og de leter fortvilt etter noe å spise på søppeldyngene. Det er ingen som bryr seg om barnas nød. Mødre koker barna sine for å spise dem. Jeremia erklærte aldri: Hva var det jeg sa! Han var full av smerte for de fortapte – de som pådro seg den skyld som førte folket ut i nød og fangenskap. Istedet utbryter han: «Uhelbredelig sorg kommer over meg, hjertet mitt er sykt … Jeg er nedbrutt, for folket, min datter, har brutt sammen, det svartner for meg, gru har grepet meg (Jer 8,18.21). Slik skulle vi også bry oss om andre. Vi må ha hjerter som gråter for andres nød og frelse istedenfor å være selvopptatte. Og det gjør vi om vi er grepet av Jesus og hans kjærlighet til menneskene.

Du snakker for mye

«En mann som var spedalsk, kom til ham,

Adventnytt 7/8-2022

falt på kne og ba om hjelp: ‘Om du vil, kan du gjøre meg ren.’ Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. ‘Jeg vil’, sa han. ‘Bli ren!’ Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. ‘Se til at du ikke sier et ord om dette til noen’, sa han. ‘Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem’. Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter» (Mark 1,40-45). Noen ganger snakker også vi for mye. Til tider hender det at vi holder Bibelen som et gevær for å skyte på dem vi mener tar feil. Men slik som denne mannen, kan også vi hindre evangeliet om vi lar munnen løpe av med oss bare for å peke ut alle feil og mangler vi ser hos andre. Slikt skaper naturligvis kun fordommer og fiendskap. Fordi ordene satt løst hos denne mannen, ble hans «vitnesbyrd» til hindring for Jesus. 1. Han begrenset hvor Jesus kunne ferdes 2. Han skapte fordommer fordi prestene fikk høre om dette via rykter før han selv møtte opp hos dem. Det var Jesu hensikt å vise prestene at han holdt Moseloven. Den påla folk å gå direkte til prestene for å bli erklært friske. 3. Folk begynte å følge Jesus av egoistiske motiver, istedenfor av kjærlighet til Gud og hans ord. Som denne mannen, trenger vi å la oss lede av Den hellige ånd så vi kan lære og forstå hva han vil at vi skal dele og fortelle. Når vi tillater Gud å lese oss, vil mange mennesker finne ham attraktiv og verd å følge.

Undervisning fra en motvillig evangelist

Gud hadde kalt Jona til å dra til Ninive og advare dem om den kommende dom og undergang. Men Jona hadde ingenting

til overs for hedningene, og valgte å reise så langt i motsatt retning som han kunne. Han stikker til sjøs, men blir slukt av en hval som til slutt spyr ham ut. For andre gang kaller Gud Jona til å reise til Ninive med advarselsbudskapet. Han er fremdeles motvillig, men drar likevel av gårde. Gud er interessert i å frelse alle mennesker. Det faller på oss å dele Bibelens budskap med andre, fordi Gud ønsker å frelse både oss og dem som enda ikke har en relasjon til ham. Gud har kalt oss til å velsigne hele verden. Ninive var en stor by. Det tok tre dagsreiser å vandre gjennom den. For andre gang talte Gud til Jona: «Stå opp og gå til storbyen Ninive! Det budskapet jeg gir deg, skal du rope ut over byen» (Jona 3,2). Han gikk en hel dag før han ropte ut: «Om 40 dager skal Ninive bli ødelagt». Det førte til at hele byen med 120.000 mennesker angret sine synder og omvendte seg. Det store mirakelet i fortellingen om Jona, er ikke at han ble slukt av en fisk, men at 120.000 mennesker omvendte seg. I løpet av fem uker gjennomførte han en evangelistisk møteserie med en suksess som verden aldri siden har sett maken til. Antall omvendte overgår pinsefestens dag med stor margin. Jonas suksess var likevel ikke at han vant mange mennesker, men at han forkynte akkurat det Gud sa han skulle. Gud har også gitt oss et enkelt budskap. Det handler om relasjonen til Jesus Kristus. Vi skal vitne om Jesus og vårt forhold til ham. Det handler ikke bare om de ordene vi bruker, men også om at våre liv harmonerer med ordene. Vi skal leve kristuslikt i verden, både i vår tale og i vår omsorg. Ian Sweeney oppsummerte det han hadde på hjertet med å poengtere kjernen i de budskapene han hadde delt. – Om dere har fulgt med på møtene, vil dere se at de har hatt ett mål og en retning: Vår fremste oppgave er å dele Jesus med verden.

11

Foto: Hydromet / iStock

Ian Sweeney inspirerte til å dele Jesus med andre.


Hjelpeaksjon 2022:

Trygg til å lære Alle barn skal være trygge, slik at de kan lære! For å redusere de negative psykiske konsekvensene av kriser, fattigdom og krig, styrker ADRA barns lokale støttenettverk og stimulerer positive mestringsstrategier. Hjelpeaksjon

Tekst: Gry Haugen, ADRA

Psykisk helse

Barn som går på skolen, skal helst lære noe der! Men for at barn skal kunne lære, trenger de å ha grunnleggende behov dekket. Trygghet er et slikt grunnleggende behov. Rammene for læring må i størst mulig grad være inkluderende og trygge. Alle mennesker har en psykisk helse, men den utfordres i krisesituasjoner, enten det er personlige kriser, i familien eller lokalsamfunn eller i land. Kriser kan dog gi økt oppmerksomhet for å bedre lands helsesystemer og integrere psykisk helse.

Årets Hjelpeaksjonsfolder forteller to nokså ulike historier: Den ene handler om ei jente på flukt fra krigen i Ukraina som sluttet å snakke, den andre handler om ei ung jente i Etiopia som ble kidnappet for å giftes vekk. Begge sliter med ettervirkninger av krisene de har erfart i sine unge liv, men begge erfarer at gode støttesystemer og nettverk kan hjelpe. Sårene og arrene sitter på innsiden. De vil kanskje ikke forsvinne, men for begge jentene er det avgjørende at noen bryr seg, viser omsorg og gir den hjelpen og støtten som akkurat de trenger.

ADRA i Etiopia

ADRA Etiopia har vært et av ADRA Norges hovedsamarbeidsland siden stiftelsen i 1993. Utdanning har vært en prioritet hele veien.

Barn i krig og konfliktområder mister verdifull tid i sitt liv som skulle vært benyttet på skolen for å lære. Parallelt, i en urolig tid, kan andre typer konflikter ramme enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn. Hjelpeaksjon 2022 fokuserer på to land: ETIOPIA OG UKRAINA.

ADRA fortsetter arbeidet med yrkesopplæring med fokus på inntektsgivende arbeid. Samtidig bygger vi klasserom, toaletter og gir vann til skoler. E-læring på pc og telefon, og strøm fra solceller, er en del av dette helhetlige arbeidet som består av flere komponenter. Utdanning av lærere, rektorer og foreldregrupper er viktige prioriteringer. Lærere utdannes med tanke på fag, pedagogikk, metodikk og med en forsterket innsats for psykisk helse.

Konfliktfylt

Landet Etiopia har vært urolig i mange perioder gjennom historien, ofte rammet av matmangel og humanitære kriser. Særlig urolig har det vært de aller siste årene, noe som påvirker de fleste landsdelene, men særlig i nord. Situasjonen er uoversiktlig og ustabil.

Trygg til å fortsette utdannelsen! Endelig er Kasim tilbake på skolen. Hun er trygg.

Kasim har full støtte fra skolen og landsbyen til å fortsette skolegangen. Her er hun trygt på vei. 12

Det var ikke i Kasims plan å bli gift som fjortenåring, men en annen familie og en ung mann bestemte – så da var det ingen vei tilbake. Sorgen kjentes endeløs da hun ble giftet bort mot sin vilje. Men gutten hun hadde blitt tvangsgiftet med, hadde en rekke problemer. Da han til slutt kom i konflikt med sin egen familie, ble det for vanskelig å bo så nær. Han dro av gårde og sluttet seg til militæret for å komme seg vekk. Kasim fikk tillatelse til å dra tilbake til moren sin. Kasim forteller at hun hadde mistet alt

Kasim har lært å hekle. Det gir god atspredelse, og er i tillegg veldig nyttig. Hekletøyet er en skatt! håp om å fullføre skolegangen da at hun ble tvangsgiftet: – Jeg mistet all selvtillit. Jeg følte meg bare lei og trist hele tiden, forteller hun. Moren til Kasim er veldig fattig. For Adventnytt 7/8-2022


gi.adranorge.no/hjelpeaksjon

Klasserommet til Kasim er nytt og innbydende med lyse farger. Det er godt å være der, og hun ønsker å lære mest mulig. Klasserommet og hele skolen er bygd av ADRA, og lærerne får videreutdanning av ADRA. Samtidig lærer lærerne mye om hvordan de kan støtte elevene psykisk og sosialt slik at de kan greie seg bedre i livet.

Kasim har flere venner på skolen. Her er hun nr. 2 fra venstre.

å skaffe inntekter, selger de ved. Men hvor kommer veden fra? Det finnes lite med trær på eiendommen, så det blir mest småkvist. Til tross for alt som hadde skjedd, var moren bare glad for å sende Kasim tilbake til skolen, og Kasim var lykkelig. Endelig!

Takket være nødvendig psykososial støtte fra lærere, foreldregruppen og rektoren, sier Kasim at hun får hjelp. Nå ser hun lysere på framtiden. Alle utfordringene er ikke løst, men hun har forstått at hun har full støtte til å fortsette utdannelsen. Hun er trygg – og skal få lære.

Rapport fra Hjelpeaksjon 2021 For Gud er alle mennesker like mye verdt. Alle mennesker er verdsatt av Gud og ønsket (Salme 139,13-17). Dette er ikke selvsagt i alle folkegrupper og kulturer, og konsekvensene av et slikt menneskesyn har langt fra vært praktisert gjennom tidene. Ofte i kontrast til samtidens tenkning, er Bibelen tydelig på menneskers verdi.

Moderne slaveri

Slaveri er en eldgammel praksis, men det foregår også i dag – i nye former. Vi kaller det «moderne slaveri». Moderne slaveri forebygges når barn går på skole, og når lærere, lokalsamfunn og foreldre utdannes. Barn trenger derfor skolen. Dette var tematikken for Hjelpeaksjonen i 2021, og vil følge oss videre.

Myanmar i dobbel krise

Landfokus i 2021 var Myanmar. Myanmar er også fremover et av ADRA Norges syv hovedsamarbeidsland for langsiktig utviklingssamarbeid. I 2022 rammet krisene Myanmar ekstra sterkt. Etter et demokratisk valg i

Adventnytt 7/8-2022

2021, ble folkets vilje avsatt og fengslet, mens et militærregime brutalt overtok makten.

ADRAs skoler har fungert

– ADRA har gjennom denne tiden støttet sivilsamfunnet på mange forskjellige måter, sier Jonathan Telfer som jobber direkte med ADRA Myanmar. – Fra Norges side håpet vi at utdanningstilbudet skulle fortsette tross krisene. Men nå har de fleste barn i Myanmar gått glipp av to år med undervisning. Til tross for dette har de fleste av skolene som ADRA Norge støtter, vært i drift. Dette gjelder særlig i minoritetsområder, der kuppmakerne har mindre innflytelse.

Innovativ læring for ungdom

De to yrkesskolene ADRA jobber med i Myanmar, er veldig forskjellige og har ulikt utgangspunkt. Den ene skolen ligger ved grensen mot Thailand og er fullt ut drevet av ADRA, mens den andre drives i samarbeid med lokale myndigheter i et mer sentralt område. I samarbeid med rektoren på denne sistnevnte

skolen, fikk ADRA etter kuppet flyttet verdifullt læremateriell og utstyr til lokale bedrifter som tok på seg praksisansvar for elevene i samarbeid med ADRAs lærere, ikke uten risiko. Vi takker Gud for at 279 ungdommer i denne krevende tiden fullførte yrkesopplæringsprogrammet. De langt fleste er nå i jobb, mens prosjektet kommer andre til gode videre.

86 580 barn fikk skolegang

Takket være Hjelpeaksjonen og støtten til ADRA fra Norad, har ADRA i en krevende tid støttet driften av 1008 skoler i Myanmar, med totalt 86 580 barn. Norad ga dessuten en tilleggsbevilgning øremerket Myanmar på 10 millioner kroner for å møte økt humanitært behov på grunn av konflikten. På grunn av alt dette, fikk nye flyktningbarn plass på skoler, familier fikk mat, jordbruksredskaper og annen hjelp.

13


MENIGHETSLIV

Mine personlige erfaringer fra kristenlivet/menighetslivet

Av Elin Hovden Valand, Stavanger menighet Hva betyr menigheten for oss? Jeg har vært adventist hele livet, og har hatt både gode og dårlige opplevelser i menighetslivet. Men for meg skjedde det en endring da jeg innså at jeg ikke bare kan komme til

menigheten for å få. Jeg må bidra til felleskapet også. Da jeg begynte å engasjere meg på denne måten, fikk jeg større glede av å være sammen med menighetsfamilien. Jeg har for vane å be før jeg kommer til kirken. Hvem skal møte meg, og hvem skal jeg møte i dag for å knytte en god relasjon? Ellers er det mange verv i menigheten man kan engasjere seg i. Jeg har hatt flere slike oppgaver, men det som har velsignet meg mest, er å være bønnekoordinator for VND, og omsorgsleder i menigheten. I den tjenesten har jeg fått opplevelser jeg aldri ville vært foruten. Gode bønnestunder og besøk til syke og døende gjør inntrykk. Jeg har også blitt mer frimodig i å dele troen med arbeidskollegaer og ikke-kristne venner. Gjennom bønn, og ved å være inkluderende og vise omsorg, minner Gud meg på hvem jeg skal være noe for. Det er bare herlig! Det er viktig når vi engasjerer oss i Guds

verk, at vi ikke er ute etter egen ære, men alltid husker på at det er Gud som skal æres i det vi gjør. Det handler ikke om prestasjon, men om overgivelse. Gud vil bruke alle mennesker i sitt verk. Derfor er vi sendt som lys og salt i verden. Vi skal først og fremst spre håp, ikke frykt. Jeg er spent på hvilke opplevelser jeg skal få med Gud videre på min ferd! Jesus sa at det skal skje mektige og underfulle gjerninger ved oss hvis vi er villig til å lytte til Den hellige ånd. Lytt og lev kristenlivet til det fulle! Menighetene vil alltid bestå av mennesker med forskjellige meninger. Men hvis vi ser etter verdien i den enkelte, så blir felleskapet så mye enklere å håndtere. Jeg ønsker dere alle gode opplevelser fremover, og at vi får se hva Gud virkelig mente med menigheten. Da må vi være ydmyke for at ting kanskje blir annerledes enn vi hadde sett for oss først. Må Gud velsigne akkurat ditt menighetsfellesskap og engasjement!

at vi gjennom årene ikke har hatt jevnlig kontakt med hverandre i tjenesten, kom følelsen av fellesskap og samhold sterkt til uttrykk, skriver han. Og vi responderer med å takke for de mange år i tjeneste disse har nedlagt i Guds verk.

På bildet fra venstre: Nanna-Lise og David Havstein, Gerd Laila og Sven Arvid Gustavsen, Lillian og Tore Wollan, Reidar Larsen, Karin og Karl J. Bergland. Angela Larsen var dessverre syk for anledningen.

En «eksklusiv» gruppe Mjøsregionen er tydeligvis det rette stedet å bosette seg i som pensjonert adventistpredikant! Reidar Larsen har sendt dette bildet til Adventnytt og forteller om hyggelige samvær pensjonerte adventistektepar har hatt det siste året. Bildet er fra en samling hjemme hos Nanna Lise og David Havstein i november, men de har vært samlet siden det også. De fikk også med seg Christoffer Dahlseide, som nok er tidligere pastor, dog langt fra pensjonist! Han fikk æren av å ta bildet for ikke å bli forvekslet med pensjonistene! Nåværende pastor på Lillehammer, Joachim Fosse, hadde ikke anledning til å være med. Så særlig eksklusive er denne gjengen ikke! Men det er ikke ofte så mange pensjonerte predikanter med familie, er bosatt i samme region og kan samles slik. – Vi hadde ingen agenda, bedyrer Reidar, men det ble gode samtaler om alt fra pandemi til teologiske tema, og meningene fikk lufte seg. Til tross for

14

Adventnytt 7/8-2022


Nordisk korfestival på Tyrifjord videregående skole Endelig fikk vi møtes igjen! Annethvert år samles skolekorene ved de videregående adventistskolene i Norden til en korfestival. I 2021 var det Tyrifjords tur til å være vertskap, men korona-pandemien satte dessverre en stopper for det. Korlederne har hatt planlegningsmøter på Zoom, og så snart vi så at det kunne bli en mulighet til å flytte festivalen til 2022, satte vi i gang med å sende ut noter til det store felleskoret. Torsdag kveld 28. april ankom så korene med deres ledere fra Ekebyholmskolan i Sverige, Vejlefjordskolen i Danmark og Toivonlinna Yhteiskoulu i Finland til TVS. Etter å ha blitt innkvartert i internatrom eller dagligstuer, og spist kveldsmat, møttes vi i aulaen til velkomst, informasjon og «bli-kjent-aktiviteter». Fredagen sang vi fra morgen til kveld. Først skulle hver korleder gå igjennom sine sanger med felleskoret, deretter var det tid for hvert enkelt kor å gjøre sine lydprøver, og sist på kvelden hadde vi et musikkprogram i aulaen, før vi la oss til å sove med sangene surrende rundt i hodene våre. Lørdag morgen var det oppvarming i felleskoret, deretter sabbatsskole i form av en «Bit-for-Bit»-konkurranse med kristne

sanger mellom landene. Gudstjenesten ble også full av musikk, og etter å ha spist lunsj, dro vi alle inn til Hønefoss, der vi skulle ha vår avslutningskonsert i Den norske kirke. Alle de åtte felleskorsangene ble løftet himmelhøyt i den fantastiske akustikken i den forholdsvis nye kirken, sammen med varierte innslag av både instrumentalister, små grupper og kor fra de ulike skolene. Kollekten på kr. 15.000 gikk til Ukraina via ADRA. Dagen ble avsluttet med en aktivitetsløype på TVS, der ung-

Elbjørg Keyn Lundström

15

Adventnytt 7/8-2022 (merk gjerne med steds- eller menighetsnavn)

dommene fikk mulighet til å bli enda bedre kjent med hverandre. Slik skrev en av deltakerne om helgen: «Thank you for a wonderful choir festival. We had such a nice time at Tyrifjord, and everything went so well. I have just sent a video to our principal where the choir tells him that they had an amazing time at Tyrifjord and that they hope we can have a festival already next year again :)»

(eller til lokalt ADRA Vipps-nummer)


Nordisk volleyballcup i Sverige Volleyball-entusiasmen har holdt seg stabil med mange smasher i nettet og noen server i taket gjennom hele sesongen. Mye latter og minner for livet. Spesielt på Nordisk 6.– 8. mai, da vi oppnådde sølv og hadde den største heiagjengen! Grytidlig fredag 6. mai ble skolens minibusser fylt av et gutte- og et jentelag. Ekebyholmsskolan i Sverige var målet, for der skulle den årlige volleyballcupen «Nordisk» holdes, hvor de skandinaviske søsterskolene spiller mot hverandre. Etter 10 lange timer på veien, kom bussen endelig frem, og da gikk det ikke lang tid før første kamp skulle spilles. Det var så vidt vi rakk å spise middag. I gruppespillet la begge lagene inn en skikkelig innsats. Guttelaget gikk ubeseiret videre inn i sluttspillet, og jentelaget var bare slått av favorittene Finland.

16

Både jentene og guttene kom til finalen, men uheldigvis for begge lagene, tapte de mot Finland. Selv om det ble sølv, tror jeg at jeg snakker for alle volleyballspillerne på Tyrifjord når jeg sier at vi hadde det utrolig gøy uansett. Det var ikke bare volleyball på Nordisk. Det ble mye kortspill under reisen. Sølv, smil, masse latter, nye venner og opplev­ elser som ikke kommer til å bli glemt, er mye bedre enn gull, selv om vi kjempet for livet for gullet. Men man kan jo ikke få alt? Om ikke det skulle være nok med at det var høyt nivå på volleyballen, så var det fantastiske møter og gudstjenester også, og mange opplevde å få et sterkere bånd til elever fra søsterskolene og til Gud. Åne Myrdal og Erik Høe Albrecht

Vi gleder oss… ….til å ønske velkommen til et nytt skoleår tirsdag 16. august kl. 09.00! Søndag 14. august fra kl. 15.00 og utover er dørene åpne for å ta imot 1. klasse internatelever, det er like spennende for alle, hvert år! Mandag 15. august fra kl. 15.00 og utover gleder vi oss til å ta imot 2. og 3. klassingene på internatene. Er du en av dem som ikke helt har klart å lande på et skolevalg enda, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, enten på tlf.nr. 32 16 26 00, eller via epost: post@ tyrifjord.vgs.no. Kanskje vi fremdeles har ledige plasser på den linjen du ønsker å søke på, så da er det fremdeles mulig å søke seg inn på skolen! Vi ser frem til å se dere alle!

Hilsen oss på TVS

Adventnytt 7/8-2022


Promises By Jessica Anne Glass In the beginning when all was created, The snap of a finger and the Lords word. In the Bible, his words stated. Fish, seas, land, trees and birds. A promise sweet, Followed by a rainbow. There will never be another flood, The promise is strong, you know? To follow the lord in faith, Like how the animals gathered two by two. The spirit wraps us all safe, We are all under his wing, who knew? A walk across a beach, The sunset hits our faces. The day he promised to come back, He’ll show himself in many places. Reach out your hands, Call out his name. He only wants us home, No greed, desire nor fame. We as people are sinful, Although he’ll happily accept us. With wide, open arms calling us home, A bond made of love and trust. All the promises made, He really shows he cares. His children we are here and now, Living in this world unfair. As we wait for him, We will watch each sunset. To ponder when he will return, What welcome into heaven we will get. To all you seeking faith, Looking for the spiritual way. I wish you all the best of luck, May we all meet in heaven someday.

Jessica er elev i 1STB og er glad i å tegne og skrive dikt. Hun er engelsktalende, og selv om hun forstår norsk og følger med i skolen på vanlig måte, er engelsk hennes foretrukne språk når hun skal uttrykke seg i diktform. Vi har spurt om hun vil vise oss noe av det hun lager, og her er hennes svar. Vi takker Jessica for hennes bidrag og ser frem til mer fra hennes hånd og hjerte!

Adventnytt 7/8-2022

Foto: Tor Tjeransen – Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

TVS-JUBILEUM 17. SEPTEMBER OBS! OBS!: BÅDE FOR 0- OG 2-KULLENE! Vi henter oss inn igjen mht jubileer som skulle vært avholdt i koronaperioden. På oppfordring ønskes herved alle avgangselever fra

1960, 1962, 1970,1972, 1980, 1982, 1990, 1992, 1997, 2000, 2002, 2010 og 2012 hjertelig velkommen til jubileumsfeiring på TVS

lørdag 17. september!

Det blir et stort arrangement, men om det er stort eller lite, er nesten likegyldig så lenge flest mulig fra DITT kull melder seg på! Oppfordringen går til hver og én: kontakt dine klassekamerater, spre nyheten, og ikke vent med å melde deg på til post@tyrifjord.vgs.no eller på telefon: 32 16 26 00. Klasseliste kan fås ved å kontakte oss. Oppgi fullt navn, avgangsår, og om du ønsker både lunsj og bankett eller kun bankett. Betaling skjer til konto nr. 3000.30.30330 og merkes med navn, avgangsår og «jubileum». Pris kr. 300,- for bankett og kr. 375,- hvis du i tillegg vil spise lunsj. Betalingen er den endelige påmeldingen. Frist for påmelding er 2. september. Program for dagen: Kl. 10.30 Sabbatskole Kl. 11.45 Festgudstjeneste Kl. 13.00 Lunsj Kl. 15.00 Velkomsthilsen og offisiell åpning av jubileet. De forskjellige klassene går til egne lokaler for mimring og samvær Kl. 18.00 Bankett

Velkommen!

17


Smarte elever – Smarte hus Elevene på VG1 Elektrofag på TVS, driver i disse dager med det helt siste innen elektriske anlegg – såkalte smarte styringer. Dette er elektriske anlegg som inneholder alt det vanlige, slik som lys, varmekabler, stikkontakter osv. Forskjellen er at disse tingene nå kan programmeres for å gjøre boliger mer strømbesparende og derfor mer miljøvennlige. Ved å bruke ulike sensorer kan f.eks. belysning i rom dimmes ned når det ikke registreres bevegelse, oppvarming kan skrus ned når ingen er hjemme, detaljert info om strømforbruk i en enkelt stik�kontakt kan avleses, og hele anlegget kan

fjernstyres over internett. Alt administreres i en app på telefonen. Elevene øver seg i å montere og programmere slike anlegg, noe som gir dem erfaring med teknologi de møter senere i arbeidslivet.

Rektor har ordet... Sommermånedene er ofte synonymt med ferie - som likevel vokste på marken, skulle tilhøre allmenheten og turer, bading, friluftsliv, og å være hjemme. ikke selges av grunneieren. Hva dette innebærer, varierer fra person til Sabbaten utfordrer oss også til å huske på Gud om person. sommeren og i ferien. Hvorfor ikke oppdage/gjenoppdage Bibelen taler også om å holde fri. Gud noen av Bibelens bøker? eF rietiden er en ypperlig anledning skapte på seks dager, og på den sjuen til å lese for eksempel et helt evangelium sammenhengende. de holdt han fri. Dette skulle være et Noen av bøkene kan leses på mindre enn en time. Eksempler eksempel til etterfølgelse. Til og med er Esters og Ruts bok. Da kan det samles skatter i himmelen jorden skulle ha ferie. Hvert sjuende hvor hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter år (sabbatsåret), skulle den ligge inn og ødelegger (Matt 6,19-21). brakk og all gjeld ettergis. Det Styrkår Dramstad

18

Adventnytt 7/8-2022


Den respekterte teologen Karl Barth ble en gang bedt om å summere Bibelens budskap i et par setninger. Barth svarte med ettertanke: «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.» I boken Å elske som Jesus har Bruce Manners satt ord på noen av konsekvensene av en slik eviggyldig livsforståelse. Og han gjør det på en måte som kanskje vil både trøste og provosere. Jesu liv og tjeneste er pulsen i adventismen, men det er så lett å miste fokus. Å elske som Jesus hjelper oss til å høre hjerteslagene igjen.

Bokforlag

Å elske som Jesus begynner med å beskrive Guds betingelsesløse kjærlighet og medfølelse. Spørsmålet om «Det gamle testamentets Gud» tas opp.

Foto: Studio-Annika / iStock

fra Norsk T E H Y N – s su Je m so e Å elsk

Videre beskriver boken Jesu bakgrunn, hans natur og de mennesker han omgav seg med. Boken hjelper oss til å forstå bedre hva nåde og tilgivelse er. Forfatteren bruker tid på de fire kjærlighetsbudene Jesus kom med, og hvordan det er behov for en kjærlighetsreformasjon i menigheten. Boken er et nyttig bidrag for å hjelpe oss framover med å lære å elske som Jesus.

NYHET!

• Denne boken er skrevet på en måte som gjør den lettlest. Når du har begynt å lese, er det vanskelig å legge fra deg boken! • Nesten hvert kapittel begynner med en personlig erfaring. Kapitlene slutter med en historie som illustrerer hovedpoenget i kapitlet. • Bruce Manners er ikke redd for å ta opp utfordringene vi møter når vi skal elske vår neste.

Boken har et helt kapittel om «Adventister og LGBTQIA+ samfunnet», der Bruce Manners tar opp dette aktuelle temaet på en balansert og følsom måte.

• Etter hvert kapittel finner du syv spørsmål som kan være utgangspunkt for gruppe-diskusjoner. Punktene kan også fungere som en disposisjon for andakter.

Forfatteren skriver om vårt kall til å «leve budskapet» og om hvordan vi er satt i denne verden for å utgjøre en forskjell.

Kr. 269

Varenummer: 3518 ISBN: 978-82-7007-514-0 Heftet • 227 sider

Puslespill for barna

Kr. 149

Varenummer: 3485 ISBN: 978-82-7007-466-2 Skapelsen

Kr. 149

Varenummer: 3484 ISBN: 978-82-7007-465-5 Jesu liv

Kr. 219

Varenummer: 8995 ISBN: 978-87-7203-180-4 Jesus går på vannet

Motiv av Jesus som går på vannet mens Peter ber om å få komme ut til ham. Historien finner du i Matteus 14,22-33. 500 brikker. Fra 10 år og oppover. Bibelteksten på bildet er på engelsk.

6-i-1 puslebibel gir en unik mulighet til å lære barna om 6 velkjente fortellinger fra de fire evangeliene, brikke etter brikke, et puslespill av gangen. Og til slutt kan du se hele Jesu liv i ett bilde!

6-i-1 puslebibel gir en unik mulighet til å lære barna om alt det fantastiske Gud skapte på hver av de 6 dagene, brikke etter brikke, et puslespill av gangen. Og til slutt kan du se hele Skapelsen i ett bilde!

Besøk vår hjemmeside for informasjon om og bestilling av våre produkter, www.norbok.no, ta kontakt på ordre@norskbokforlag.no 19 eller ring oss på 32 16 15 60 (ordretelefon).


GENERALFORSAMLING NND

NND: JA til likebehandling – Nei til union av menigheter Generalforsamlingen i NND sa et rungende nei.

Hilde T. Huru var et av medlemmene i organisasjonskomitéen fra Nordnorsk distrikt. Komitéens forslag om å organisere Adventistkirkens arbeid i Norge som en union av menigheter, ble avvist av generalforsamlingen i Nordnorsk distrikt. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Av Tor Tjeransen Generalforsamlingen for Nordnorsk distrikt, stoppet videre arbeid for å organisere Syvendedags Adventistkirkens arbeid i Norge som en union av menigheter istedenfor en union av distrikter, slik det er nå. I flere år har en komité arbeidet med forslag til omorganisering av kirkens arbeid i Norge. Komitéen leverte en rapport i tide til de planlagte generalforsamlingene i 2020. Et forslag om å organisere arbeidet i Norge som en union av menigheter, istedenfor dagens ordning med en union av distrikter, er et av en rekke forslag organisasjonskomitéen kommer med i rapporten. Det forslaget ble kontant avvist av general-

20

forsamlingen i Adventistkirkens nordnorske distrikt søndag 8. mai. Behandlingen av rapporten i kirkens tre norske distrikter er rådgivende. Victor Marley, leder for Den norske union, forklarte at endelig behandling av rapporten skal skje ved unionens generalforsamling, men siden rapportens forslag griper inn i alle de tre distriktene, er det viktig å høre meningen til delegatene fra samtlige tre distrikter, før rapporten behandles ved unionens generalforsamling i slutten av mai. Organisasjonskomitéen ble oppnevnt av unionsstyret etter et vedtak ved unionens generalforsamling i 2015. Komitéen har hatt disse medlemmene: Bjørn Eivind Holm (leder/DNU), Bjørn Knutsen (sekre-

tær/VND), Finn Andersen (VND), Hilde T. Huru (NND), Vinjar Fønnebø (NND), Cato Steinsvåg (ØND), Dagfinn Møller Nielsen (ØND), Edel Krøll (ØND). Komitéen har hatt 11 møter i perioden 2017-2019. Vinjar Fønnebø fortalte delegatene i nord, at forslaget om å organisere Adventistkirkens arbeid i Norge som en union av menigheter, ble ansett som et relativt lite spørsmål sammenlignet med de øvrige forslagene, som vil bety vesentlige endringer, dersom de blir vedtatt. Likevel var det spørsmålet om Adventistkirkens nordnorske distrikt skulle bestå som eget distrikt, delegatene debatterte mest inngående. Etter et ordskifte på drøyt 90 minutter

Adventnytt 7/8-2022


GENERALFORSAMLING NND

stemte 35 delegater nei og 5 for forslaget om å arbeide for en union av menigheter. Forslaget falt med 87,5 % av avgitte stemmer. Dette er vedtaksteksten det ble stemt over: «Generalforsamlingen i NND går inn for at DNU kan organiseres som en union av menigheter, og ber DNU-styret om å anmode Generalkonferansen om å sette i gang prosessen med å vurdere dette.» Avstemningen i Nordnorsk distrikt vil ha konsekvenser for behandlingen av dette spørsmålet i de øvrige generalforsamlingene som arrangeres denne våren i Adventistkirken i Norge. Et forslag om å be unionsstyret vurdere en ny inndeling av distriktene i unionen, fikk også tommelen ned. Forslagene om å tilrå at alt personalansvaret for kirken i Norge samles i unionen, at forslagene i rapportens del 1 oversendes unionsstyret for videre behandling, og at implementeringen av vedtatte endringer nødvendigvis vil ta tid, ble alle tre vedtatt enstemmig.

Likebehandling av pastorer

I tillegg til spørsmålet om framtidig organisering av kirkens arbeid i Norge, var spørsmålet om likebehandling av menn og kvinner i pastoral tjeneste, de to viktige sakene av prinsipiell karakter ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen i NND ga overveldende støtte til den måten Den norske union har valgt å likebehandle kvinner og menn i pastoral tjeneste. Fra DNUs side ble generalforsamlingen bedt om å svare på seks vedtaksforslag gruppert i tre parvise forslag. Generalforsamlingene i alle de tre norske distriktene er bedt om å gi uttrykk for sin holdning til likebehandling av pastorer uavhengig av kjønn. Unionens ledelse har arbeidet grundig med utformingen av de seks spørsmålene delegatene var invitert til å svare ja eller nei til. Spørsmålene var utformet slik at delegatene skulle ha vedtakstekst som uttrykker deres synspunkt, enten man ønsker at ordinasjon skal forbeholdes menn, eller man ønsker likebehandling av menn og kvinner. Her følger de seks vedtakene som hører sammen parvis. Disse ble også stemt over i de andre generalforsamlingene. Se avstemmingsresultatene til høyre.

Adventnytt 7/8-2022

Vedtektsendringer

En rekke vedtektsendringer ble gjort. Vedtektsnemnda la fram forslag som sørget for å regulere hva som skal skje i tilfelle forhold gjør det nødvendig å utsette generalforsamlingen. Vedtektene hadde ingen slike bestemmelser tidligere, men pandemien har synliggjort behovet for at vedtektene inneholder regler om eventuelle utsettelser. Vedtektsnemnda hadde gjort et grundig arbeid. Delegatene oppfattet forslagene som både nødvendige og presise. Alle vedtektsendringene ble gjort enstemmig. Spørsmålet om begrenset antall valgperioder for distriktsleder skapte noe debatt, og punktet ble utsatt til neste generalforsamling.

Forhold til homofile

Da den foreslåtte strategiplanen ble behandlet, ytret Liv Fønnebø et ønske om

VEDTAKSFORSLAGENE DET BLE STEMT OVER Forslag til vedtak 1 Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken * anbefaler styret og administrasjonen i unionen om å arbeide for at kvinnelige og mannlige pastorer skal behandles likt med hensyn til rettigheter og plikter.

at det ble satt i gang en formell prosess for å se på kirkens holdning til homofile og forståelse av bibeltekstene angående homofili. Det ble imidlertid ikke fremmet noe formelt forslag om dette. Flere delegater fulgte opp Liv Fønnebøs innlegg, og uttrykte uro over den måten kirken forholder seg til homofile. Vinjar Fønnebø påpekte at kirkesamfunnet vårt oftest har diltet etter i spørsmål om etikk. Han minnet om at det for knapt førti år siden var slik at kvinner og menn ikke fikk lik lønn for likt arbeid i kirken. Han påpekte at i Jesu undervisning om dommen, er spørsmålet om hvordan vi har forholdt oss til andre mennesker, det avgjørende. Fønnebø avsluttet sitt innlegg med et retorisk spørsmål: «Ønsker vi å være hode i slike spørsmål, eller er vi fornøyd med å dilte etter, ganske langt etter?»

NND Ja: 42 Nei: 2

ØND

VND

DNU

Ja: 107 Nei: 27

Ja: 69 Nei: 4 Blank 1

Ja: 75 Nei: 12

Forslag til vedtak 2 Ja: 2 Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken * Nei: 40 anbefaler styret og administrasjonen i unionen om å arbeide ut fra at kvinnelige og mannlige pastorer IKKE skal tildeles like rettigheter og plikter.

Ja: 21 Nei: 107 Blank: 7

Ja: 3 Nei: 68 Blank 2

Ja: 11 Nei: 83

Forslag til vedtak 3 Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken * anbefaler at norske pastorer inndeles i kategorier som gir like rettigheter og anerkjennelse inntil Generalkonferansen vedtar et regelverk som ivaretar likebehandling av kvinnelige og mannlige pastorer.

Ja: 43 Nei: 3

Ja: 91, Nei: 43 Blank: 1

Ja: 69 Nei: 5

Ja: 71 Nei: 16

Forslag til vedtak 4 Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken * anbefaler styre og administrasjon i unionen om å dele norske adventistpastorer inn i kategorier (credentials) som er i samsvar med regelverket vedtatt i Generalkonferansen, selv om dette gir ulike rettigheter til mannlige og kvinnelige pastorer.

Ja: 5 Nei: 37

Ja: 36, Nei: 99 Blank: 1

Ja: 6 Nei: 67 Blank 1

Ja: 19 Nei: 69

Forslag til vedtak 5 Ja: 42 Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken * Nei: 2 anbefaler at det ved forbønnshandlingen ved innsetting av pastorer i DNU, brukes ordet innsettelse for både kvinnelige og mannlige pastorer i stedet for ordet ordinasjon.

Ja: 99 Nei: 28 Blank: 3

Ja: 66 Nei: 1

Ja: 71 Nei: 16

Forslag til vedtak 6 Ja: 2 Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken * anbefa- Nei: 42 ler at det ved forbønnshandlingen ved innsetting av pastorer i DNU, brukes ordet ordinasjon for menn og innsettelse for kvinner.

Ja: 22 Nei:104 Blank: 4

Ja: 7 Nei: 66 Blank 1

Ja: 14 Nei: 72

* NND/ØND/VND/DNU

21


GENERALFORSAMLING NND

Jeg vil gå med Jesus Ikke alle går med Jesus på samme måte.

– Jesus vet hvordan du er. Han tar høyde for deg, sa pastor Anne-Siri Gustafsson i sin preken med tittelen «Jeg vil gå med Jesus - tilpasset gange». Hun talte sabbats morgen under generalforsamlingen i Nordnorsk distrikt. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0). Av Tor Tjeransen – Ikke alle har kapasitet til å gå lange fjellturer med Jesus, sa Anne-Siri Gustafsson i sin preken sabbats morgen til delegatene ved generalforsamlingen for Nordnorsk distrikt helgen 6.-8. mai. Gustafsson er pastor i Lofoten. Hun nevnte sin egen begrensning på grunn av astma, og måtte bare innse at det ikke var mulig for henne å bli med på de lange fjellturene andre av hennes pastorkolleger i nord så gjerne ville ha henne med på. Fra dette utgangspunktet, ledet hun forsamlingen gjennom en refleksjon om hvordan Jesus tar høyde for hvor forskjellige vi er. De forskjellene tar Jesus høyde for når vi velger å gå med ham. Det åndelige temaet for helgen med generalforsamlingen var «Jeg vil gå med Jesus». Alle talerne berørte forskjellige

22

fasetter av det å være et menneske som vil gå med Jesus. Det samme temaet ble belyst fra ulike vinkler også under de øvrige tre generalforsamlingene Adventistkirken i Norge avviklet i løpet av mai måned i år. Temaet er ikke tilfeldig. Det knytter an til Generalkonferansens strategiplan for verdenskirken. Den kalles «I will go» (Jeg vil gå). Den internasjonale strategiplanen gjenspeiles i strategiplanene i Norge, og er en sterk inspirasjon til å delta aktivt i menighetens arbeid, der vi ønsker å se «Alle engasjert.»

Jesus tar høyde for både «action­ gutta» og de mer ettertenksomme Gustafsson minnet i sin preken om at Jesus også tok med seg Jakob og Johannes i disippelflokken. De ble kalt «tordensønnene». – Det lå sikkert en historie bak det kallenavnet, med tilhørende atferd, sa Gustafsson.

Den impulsive Peter var så brå. – Noen ganger ble det skikkelig bra, som da han gikk på vannet. Andre ganger gikk det helt galt, som da han hogg av øret til øversteprestens tjener (Luk 22,50). – Hadde disse guttene gått på norsk skole, ville de blitt sendt til PP-tjenesten, men Jesus møtte dem der de var. Jesus tok «actiongutta» med på tur. Han gikk med dem, sa hun. Jesus er konge over «actiongutta», men Jesus er også konge over dem som trenger tid til å tenke. Slike som Nikodemus, han som nokså nølende kom til Jesus midt på natta. Maria Magdalena ble møtt av Frelseren på en måte som passet for hennes personlighet og situasjon. – Jesus er konge over dem som trenger en ny start, sa Gustafsson. – Jesus vet hvordan du er. Han tar høyde for deg. Kanskje han kan hjelpe deg til å ta høyde for de andre i menigheten? appellerte Gustafsson.

Tunge skritt mot Emmaus

Fredag kveld inviterte Marianne Dyrud, organisasjonssekretær i Den norske union, forsamlingen til å tenke over hvordan gang­ laget var til disiplene som var på vei mot Emmaus etter at Jesus var korsfestet. De gikk nok med både usikre og tunge skritt. Men da Jesus slo følge med dem på veien, åpnet han skriftene for dem. Da de plutselig skjønte at det var Jesus selv som hadde bedt bordbønnen ved kveldsmåltidet, var alt brått forandret. Nå var skrittene hverken slitne eller usikre. De løp tilbake til Jerusalem for å fortelle at de hadde sett Jesus i levende live. – Jesus hadde gitt dem et sikkert grunnlag for å gå med et helt annet ganglag. «Om jeg må si: «Foten min er ustø», så holder din godhet meg oppe, HERRE.» (Sal 94,18). – På tross av usikkert underlag, kan Jesus gi oss trygghet til å gå med sikre skritt, sa Dyrud.

Adventnytt 7/8-2022


GENERALFORSAMLING ØND

Støtte til unionens håndtering av ordinasjonssaken Generalforsamlingen i ØND med klart råd. Av Tor Tjeransen Delegatene til generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirkens østnorske distrikt, ga tydelig støtte til måten Den norske union har håndtert spørsmålet om likebehandling av kvinner og menn i pastoral tjeneste. På spørsmål om unionen skulle arbeide for like rettigheter og plikter for menn og kvinner, svarte 107 delegater ja, mens 27 svarte nei. Uten tvil var ordinasjonsspørsmålet den saken det var knyttet størst interesse til på sakskartet til generalforsamlingen i Østnorsk distrikt. Allerede da avtroppende formann, Rolf Andvik, ga sin rapport, ble saken tydelig markert. Formannens rapport inneholdt et avsnitt som forklarte hvordan og hvorfor styret for ØND i 2017 sendte et brev til unionens administrasjonsutvalg (DNU-ADMIN), der de ber om at union­ ens reaksjonsform i ordinasjonssaken blir vurdert på nytt (s. 51). «ØND er bekymret for at den aksjonsform man har valgt også fører til mindre respekt for organisasjonens formål og vedtekter på andre områder. Vi tror at verdensmenigheten lettere vil komme til enighet og forståelse i dette spørsmål om DNU også følger de retningslinjer vi har i vår policy når det gjelder hvordan endringer blir gjort i våre vedtekter,» står det i brevet fra ØND til DNU. I tilknytning til presentasjonen av formannens rapport benyttet Andvik anledningen til å gi en lengre redegjørelse for begrunnelsene for brevet til Østnorsk distrikt. Ordstyrerne, Tore Molstad Andresen og Anders Taraldset, stanset denne redegjørelsen tre ganger, og påpekte at Andvik brukte formannens rapport til å gi et innlegg i saken om ordinasjon. Generalforsamlingen vedtok etter hvert at Andviks redegjørelse om dette temaet måtte vente til den aktuelle saken ble drøftet. Da sak 17: «Likebehandling av pastorer» endelig ble tatt opp til drøftelse, var klokken

Adventnytt 7/8-2022

Unionsleder Victor Marley ga en redegjørelse om ordinasjonsspørsmålet ved innledningen av debatten om temaet, på generalforsamlingen til Syvendedags Adventistkirken – Østnorsk distrikt. blitt 15.30, og delegatene skjønte at generalforsamlingen ikke kom til å bli ferdig til klokken 17, som programmet tilsa. Mange tegnet seg på talelisten for å gi sine forberedte innlegg. Unionsleder Victor Marley ga en kort redegjørelse for saken og avsluttet sitt innlegg med å oppfordre delegatene til å føre en debatt preget av kjærlighet og respekt. – Husk at vi har pastorer av begge kjønn i salen. Vær så snill å ikke såre dem, sa han. Sergey Panfilov fra Strømmen menighet, fremmet et forslag om å avvise saken. Han mente at saken ikke var legitim, og ikke tilstrekkelig opplyst fordi saksdokumentasjonen på 197 sider ikke inneholdt dokumenter fra komitéen Generalkonferansen hadde oppnevnt for å studere ordinasjonsspørsmålet, Theology of Ordination Study Committee (TOSC). Han etterlyste Way Forward dokumenter og konsensusdokumentet om ordinasjon (norsk utgave her). Panfilovs forslag om å avvise saken, ble nedstemt. Noen av delegatene var opptatt av at

man skulle forholde seg lojalt til kirkens retningslinjer samtidig som man arbeidet for likestilling. Advokat Bjørn Haugen fra Sarpsborg menighet, sa at den forskjellsbehandlingen som skjer i kirken på verdensbasis, er ulovlig i Norge. – Den første kvinnelige pastor som bringer forskjellsbehandlingen inn for en norsk domstol, vil få medhold. Henrik Norlin fra Mysen menighet siterte 1 Peter 2,19: «For det er godt om noen finner seg i uforskyldte lidelser fordi samvittigheten er bundet til Gud.» Han påpekte at DNU trosser Generalkonferansen på grunn av samvittigheten, og mente at dette verset snur saken på hodet. Harald Giesebrecht påpekte at det unionen gjør ved å la være å sende inn navnene på våre pastorer slik at de kan settes inn i Generalkonferansens kategorier for pastorer, er en liten handling som betyr mye. Fortsetter neste side u

23


GENERALFORSAMLING ØND

u

Fra forrige side

– Denne lille symbolhandlingen er den som gir unge mennesker håp og holder dem i menigheten. Etter en times debatt ble taletiden redusert fra to minutter til ett minutt, og debattantene klarte å få fram viktige poeng på konsentrert tid. Natalia Sagmo Sivertsen fra Strømmen menighet talte mot likebehandling og fortalte om sin egen erfaring med Gud da hun studerte temaet grundig. – Gud åpenbarte for meg at det ikke handler om likeverd, bare om forskjellige roller, sa hun og avsluttet med et retorisk spørsmål. – Har du studert temaet grundig, alene med Gud? Nina Myrdal brukte sitt tilmålte minutt på å rose unionen for måten den hadde håndtert ordinasjonssaken. – Det gir meg tro på kirken, sa hun og påpekte at det DNU hadde gjort, ikke er trass. – Men om det hadde vært trass, hadde det kanskje vært sunt. Noen delegater ønsket nye samtaler for å finne en god løsning i dialog med Generalkonferansens ledelse. Både Victor Marley og Finn Eckhoff var av den oppfatning at det løpet er kjørt til veis ende, uten løsning. De fikk støtte av Rolf Angelsen fra Mjøndalen: – Jeg har ingen illusjon om at det er mulig å forhandle fram en løsning med nåværende administrasjon i Generalkonferansen. Widar Ursett sa i sitt innlegg, at det er umulig å begrunne likebehandling av kvinner og menn i pastoral tjeneste ut fra Bibelen ved bruk av den historisk-grammatiske tolkningsmetoden, og hevdet at Den nordamerikanske divisjon hadde introdusert en ny tolkingsmetode for å begrunne sitt standpunkt for ordinasjon av kvinnelige pastorer. – Det blir en komplett tragedie hvis denne generalforsamlingen fraviker den historisk-grammatiske tolkningsmetode, sa han. – Det kan være fint å se en kvinnelig pastor. Jeg er en av to i Østnorsk distrikt, sa Melissa Wilson, pastor i Oslo, da hun gikk på talerstolen. – Kanskje det ufarliggjør spørsmålet? undret hun. Se avstemmingsresultatene på s. 21.

24

ØND vil ikke ha union av menigheter Organisasjonskomiteens forslag ble nedstemt.

Delegatene til generalforsamlingen for Østnorsk distrikt stemte nei til et forslag om å utrede muligheten for å organisere Adventistkirkens arbeid i Norge som en union av menigheter. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0). Av Tor Tjeransen Forslaget fra organisasjonskomitéen om å begynne en prosess med Generalkonferansen for å undersøke muligheten for å organisere Adventistkirkens arbeid i Norge i en union av menigheter, ble nedstemt av delegatene til generalforsamlingen for Østnorsk distrikt søndag 15. mai. Også delegatene til generalforsamlingen i Nordnorsk distrikt vendte tommelen ned for forslaget under sin generalforsamling. Rapporten fra organisasjonskomitéen var en av de viktigste sakene som ble behandlet under generalforsamlingen i Østnorsk distrikt. Den andre viktige saken var spørsmålet om unionens håndtering av spørsmålet om likebehandling av kvinnelige og mannlige pastorer. Organisasjonskomitéen ble oppnevnt av unionsstyret etter et vedtak ved union­

ens generalforsamling i 2015. Komitéen har hatt disse medlemmene: Bjørn Eivind Holm (leder/DNU), Bjørn Knutsen (sekretær/VND), Finn Andersen (VND), Hilde T. Huru (NND), Vinjar Fønnebø (NND), Cato Steinsvåg (ØND), Dagfinn Møller Nielsen (ØND), Edel Krøll (ØND). Komitéen har hatt 11 møter i perioden 2017-2019. Benedicte Pran Wiik fra Ulsrud menighet syntes at rapporten fra organisasjonskomitéen ikke inneholdt en tilstrekkelig konsekvensutredning av hva forslagene ville føre til. – Jeg føler at dette er prematurt, sa hun. Pastor Atle Haugen pekte på at selv om nordlendinger lett reiser til Oslo, virker avstanden fra Oslo til Tromsø betydelig lengre enn motsatt vei. Han pekte på at den norske organisasjonsmodellen har potensiale vi ikke har utnyttet fullt ut.

Adventnytt 7/8-2022


GENERALFORSAMLING ØND

– Jeg ønsker meg en styrking av mulighetene innenfor nåværende organisasjonsmodell, heller enn å innføre en union av menigheter, sa han. Tommy Berglund har vært medlem av distriktsstyret i ØND i perioden 2015-2020. Han mente at dagens organisasjonsmodell ikke var gunstig i forhold til det arbeidet vi skal utføre. – Vi opererer hele tiden et sted midt mellom to organisasjonsmodeller. Vi har distrikter uten tenner, mente han. Sergey Panfilov, delegat fra Strømmen menighet, var opptatt av at organisasjonsmodellen vi bruker, må være rigget for menighetsvekst. – Hvis menighetene vokste raskere, ville det være umulig å tenke en union av menigheter, sa han. Det ble votert over følgende forslag: «Generalforsamlingen i ØND ber DNU-styret om å anmode Generalkonferansen om å sette i gang prosessen med å vurdere om DNU kan organiseres som en union av menigheter, under forutsetning av at det er 2/3-flertall i både unionens og distriktenes generalforsamlinger.» Avstemningsresultatet ble: Ja: 40 Nei: 90

Nei til ny distriktsinndeling

Et forslag om å be unionsstyret vurdere en ny inndeling av distriktene i Norge for å få en jevnere fordeling av antall medlemmer i distriktene, ble også nedstemt. Men stemmeresultatet var svært jevnt. 54 delegater stemte ja, mens 59 stemte nei. Forslaget om at all personaladministrasjon skal samles hos DNU fikk et overveldende flertall, med 115 delegater som stemte for, og 16 som stemte mot. I debatten om dette punktet, sa Melissa Myklebust Wilson at hun i ansettelsesprosessen som fersk pastor syntes det hadde vært vanskelig å forholde seg til «sammensuriet av høye herrer».

Solid styrking av TVS utdanningsfond Suksess med gaver via QR-koder og Cornerstone. Kr 185 587,- kom til sammen inn til TVS utdanningsfond gjennom kollektene ved årsmøtene i mai. Adventistkirken dobler i tillegg din gave til utdanningsfondet. Det betyr en solid styrking av muligheten for støtte til TVS-elever med svak økonomi. Ved årsmøtene til ØND, VND og DNU, tok Adventistkirken dessuten i bruk muligheten for å gi gaver via QR-koder knyttet til en programvare som heter Cornerstone. Det ble en suksess fra første øyeblikk, og totalt den metoden godt over halvparten av dem som ga gaver via Vipps, bruke løsningen med å scanne QR-koden. Det gjør at gavebeløpet registreres med riktig navn og bokføres automatisk. Se side 8! Det ble også oppfordret til å gi gaver til den store investeringen i lydbøker av Alfa & Omega-serien: Til dette kom det inn kr 17 920,-

Behandlingen av vedtektsendringer i Østnorsk distrikts generalforsamlinger, har ofte ført til et stort engasjement med mange innlegg og diverse forslag til endringer. Det skjedde ikke denne gangen. Generalforsamlingen var på overtid da vedtektsendringene ble behandlet. Ordstyrerne foreslo å behandle dem som blokk, og slik ble det. Som i Nordnorsk distrikt, ble det ingen debatt rundt endringsforslagene. Delegatene var tydelig fornøyd med forslagene. Forslagene til vedtektsendringer har vært koordinert mellom distriktene for å få mest mulig likelydende vedtekter i de tre norske distriktene. Som et resultat av utsettelsene på grunn av pandemien, inneholdt forslaget til vedtektsendringene et punkt som regulerer hvordan distriktet skal forholde seg ved et behov for utsettelser, eventuelt behov for å bruke digitale eller andre hjelpemidler for at delegater kan delta i generalforsamlingen i et fjernmøte. Dette punktet trekker veksler på lignende vedtak gjort for Generalkonferansen. Den aktuelle paragrafen lyder slik: § 7.4 Som hovedregel skal ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger avholdes med delegerte fysisk samlet der styret har valgt å avholde generalforsamlingen. Delegerte kan imidlertid etter vedtak i styret delta ved hjelp av et fjernmøte, der alle delegerte kan høre hverandre samtidig og ha anledning til å komme med innlegg. Begrunnelsen for deltakelse via fjernmøte skal angis i protokollen. Deltakelse på denne måten godkjennes som personlig tilstedeværelse på den aktuelle generalforsamlingen. Stemmer avgitt eksternt skal gjennomføres på en betryggende måte og ha samme gyldighet som om delegerte møttes og stemte på stedet (jf. § 13 tredje ledd). Vedtektsendringene ble vedtatt med 96 stemmer for, og 3 stemmer mot.

Adventnytt 6-2022

Foto: Claus Nybo/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Vedtektsendringer

Store gaver også til ADRA på årsmøtene Av Gry Haugen Det ble tatt opp «ekstra-kollekter» på spesielle programmøter i regi av ADRA på 3 av 4 generalforsamlinger + på «Barnas supersabbat» på årsmøtet til Østnorsk distrikt.. Til sammen kom det inn kr 157 611,- noe vi i ADRA er dypt takknemlig for. Disse pengene brukes til medisinsk utstyr i Ukraina, blant annet til såkalte VAC-maskiner som er svært effektive i sårbehandling ved alvorlige skader.

25


GENERALFORSAMLING DNU

Likebehandling: Forventet resultat i unionen Sterk støtte til forslagene om likebehandling av kvinnelige og mannlige pastorer.

Anett Andersen var en av dem som tok ordet under debatten om likebehandling ved generalforsamlingen til Den norske union fredag 27. mai 2022. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0). Av Tor Tjeransen Unionens generalforsamling stemte med overveldende flertall for at Adventistkirken i Norge skal arbeide for likebehandling av pastorer, bruke ansettelseskategorier som er likeverdige,

samt at man ikke skal ordinere pastorer. Etter tilsvarende sterke vedtak i de tre distriktene i Adventistkirken, var resultatet som forventet. Saken om likebehandling, var en av de viktigste sakene på agendaen under generalforsamlingen til Den norske union i Adventistkirken 27.-29. mai. De 100 delegatene til unionens generalforsamling, førte en verdig og saklig samtale om temaet. Flere av dem som var til stede, merket seg at et flertall av de delegatene som talte til saken, var kvinner. Liv Fønnebø er medlem av unionssty-

ret. Hun stilte et retorisk spørsmål i sitt innlegg. – Hva tenker Generalkonferansen er det verste som kan skje ved å likebehandle? Pastor May Anette Tallini fra Tyrifjord, var opptatt av terminologien menigheten bruker om den anerkjennelsen menigheten gir. Hun mente at «innsettelse» har for sterke assosiasjoner til å havne i fengsel. Derfor la hun fram et konkret forslag til å benytte begrepet «velsignelse til tjeneste». – Begrepet velsignelse til tjeneste klinger godt. Det er også en bibelsk modell, siden Jesus velsignet disiplene, sa hun. Miyuki Andvik fra Tyrifjord menighet, framholdt at vi som menighet både må følge kirkens regelverk og likebehandle. Hun mente at linjen unionen hadde valgt, ikke er klok. – Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved ikke å rapportere inn pastorene i henhold til regelverket. John Hernehult fra Kongsberg menighet var også urolig for den framgangsmåten unionen hadde valgt. Han mente at kulturen fikk for stor vekt på bekostning av det bibelske. – Det er vanskelig å stemme for disse forslagene. Jeg tror det kan åpne dører til noe vi ikke har oversikt over, sa han. Hilde Huru fra Vadsø menighet, og medlem av både unionsstyret og styret for Trans-Europeisk divisjon, snakket i sitt innlegg om det regelverket kirken drifter etter. Hun sammenlignet dem med klubbregler. – Slik en skyskraper må ha et fleksibelt reisverk. For ikke å klappe sammen i første storm, må vår kirke også ha fleksible regler, sa hun. Linda Helen Ness fra Lofoten snakket også om kirkens administrative regler. – Det er viktig å skille mellom Guds

Avisen Vårt Land gjorde et stort, positivt oppslag på vedtaket om likebehandling av kvinner og menn i pastoral tjeneste.

26

Adventnytt 7/8-2022


GENERALFORSAMLING VND

regler og menneskeskapte regler. Kirkens praksis rundt ordinasjon er en menneskeskapt regel. Jeg føler Generalkonferansen har en policy som ikke er i harmoni med skriften. Anne-Siri Gustafsson, pastor i Lofoten, påpekte at det vi gjør her i Norge, har en positiv innflytelse langt ut over landets grenser. – Kanskje er det ei lita jente et eller annet sted i verden, som kan tro at veien er åpen til at hun kan bli pastor, dersom hun kjenner Guds kall. Kenneth Bergland, pastor i Vesterålen, sa at unionen kunne ha valgt andre måter å håndtere situasjonen på, da verdenskirkens generalforsamling vendte tommelen ned for at de enkelte divisjonene kunne avgjøre ordinasjonsspørsmålet i sine områder. Bergland ønsket seg en enda mer radikal løsning enn den unionen valgt. Selv leverte han inn sitt ordinasjonsbevis. – Unionens vedtak er problematisk, fordi det begrenser seg til mannlige og kvinnelige pastorer, og dermed opprettholder en hierarkisk tenkning i ordinasjonsspørsmålet, sa han og la til at unionen trolig kunne gjort et veivalg som var mer bibelsk, og kanskje kunne ført til en mer konstruktiv samtale internasjonalt om ordinasjonspraksisen. Anett Andersen fra Kristiansand, gikk på talerstolen og pekte på at den forskjellsbehandlingen kirken praktiserer internasjonalt overfor kvinner, har konsekvenser som blant annet fører til vold i hjemmet. – Vi er ikke først og fremst et kirkesamfunn, men en grasrotbevegelse, og vi må ha Bibelen som grunnvoll, og vi må tørre å se prinsippene i den. Avstemningen viste at hele 86,2 % av de som stemte, sa ja til at unionen skulle fortsette arbeidet med likebehandling av pastorene. Unionsleder Victor Marley var takknemlig for den tydelige tilbakemeldingen fra generalforsamlingen og for den gode tonen debatten ble ført i. – Disse resultatene gir oss ro til å arbeide med det viktigste, nemlig evangelisering. Dette er godt for kirken, for misjonen og for ungdommene våre, sa Marley i en kommentar. Se avstemmingsresultatene på s. 21.

Adventnytt 7/8-2022

Støtte til unionens linje i likebehandling Nitti prosent av delegatene i VND støtter likebehandling.

Av Tor Tjeransen Over 90 prosent av delegatene til Vestnorsk distrikts generalforsamling, støtter DNUs arbeid for å sikre like vilkår for kvinnelige og mannlige pastorer, og at pastorene ikke ordineres. Like stor andel var positive til at unionen fortsetter praksisen med ikke å rapportere pastorene i kategorier som innebærer forskjellsbehandling. – Jeg er glad for at jeg bor i Norge, og for at vi har modige ledere som har sørget for likebehandling av kvinnelige og mannlige pastorer, sa Keth Linda Holm fra Sandnes menighet. I sin innledende kommentar til saken, forklarte unionsleder Victor Marley at dette er en prinsippsak som dessverre har ført til uenighet med Generalkonferansen. Derfor ønsker unionen å få innspill fra de tre distriktene. – Dette er ikke et spørsmål om vi skal ha kvinnelige pastorer, det har vi hatt i mange år, sa Marley. Det dreier seg om hvordan vi skal forholde oss til Generalkonferansens regelverk, som krever forskjellsbehandling basert på kjønn. Andreas Klungsør fra Eidså menighet sa i sitt innlegg at han ikke på noen måte er imot kvinnelige pastorer, og mente at de i mange tilfeller er bedre skikket til mange oppgaver enn det menn er. Likevel ville han ikke støtte unionens framgangsmåte i spørsmålet om likebehandling. Han påpekte at saken har vært tatt opp til debatt tre ganger på generalkonferansenivå. Han tok dette som tre meldinger fra Gud, og det var avgjørende for ham. Kjell Knutsen, delegat fra Sandnes menighet, uttrykte stor takk til unionen for å ha gjort det som er riktig i denne

Unionsleder Victor Marley forklarer hva Adventistkirken i Norge har gjort i spørsmålet om likebehandling av kvinner og menn i pastortjeneste. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0). saken. Han var også fornøyd med at unionen har sluttet å bruke ordet ordinasjon ved innsettelse av pastorer. – Jeg håper det ordet aldri kommer tilbake, sa han. Kristoffer Thunem var delegat fra Bergen. Han studerer teologi ved Newbold College. Der har han sett hvordan kvinnelige teologistudenter blir møtt med fordommer og vansker i mange land. – Hvilket signal sender vi når vi er enige om å ha kvinnelige pastorer, men ikke gir dem de samme rettighetene som menn? spurte han. Finn F. Eckhoff var valgt til ordstyrer for generalforsamlingen. Han ledet på en trygg og gemyttlig måte, og var behjelpelig med å tydeliggjøre de forskjellige vedtakstekstene. Se avstemmingsresultatene på s. 21.

27


NYHETER

Vi minnes Emma Marie Fasting, ble født

Illustrasjon: iStock.com/Tegan Thorneycroft

Berit Sylvia Ottesen, Ulsrud

menighet, sovnet stille inn fredag 8. april. Hun ble 90 år gammel. Berit var født Smedby, og vokste opp i Oslo sammen med broren Knut. Familien var Adventister, og Berit fikk sin skolegang ved menighetsskolen i Kingosgate. Det året hun fylte 15, tok hun sin egen bestemmelse og gikk i dåpens vann den 14. juni 1946. Det var J. A. Tillgren som døpte henne. Hun var medlem i Betel i mange år før hun tilsluttet seg Oslo 2, som senere ble til Ulsrud menighet. Berit var musikalsk og spilte piano og orgel. Hun var også ivrig med i menighetens aktiviteter. Allerede som 16-åring var hun pianist for Betel sangforening. Hun arbeidet også noe for Hellstrøm pianofabrikk. I Oslo traff hun også sin mann, og de giftet seg i 1951. De fikk to barn sammen, Anne-Karin og Bjørn. Mens barna var små, var hun hjemme­ værende husmor. Senere arbeidet hun i administrasjonen for Stovner-senteret frem til hun ble pensjonist. Det var alltid veldig hyggelig å besøke Berit. Hun var et kjærlig og omsorgsfullt menneske som hadde en sterk tro og full tillit til sin Gud og frelser. Hun fulgte gudstjenestene gjennom radio og internett. Og hun var ivrig med og støttet menighetens arbeid. Berit bodde hjemme på Stovner til hun ble rammet av et hjerteinfarkt og ble lagt inn på A-hus, hvor hun også sovnet inn. Bisettelsen fant sted i stillhet med de nærmeste rundt seg. Vi lyser fred over Berit Ottesens gode minne, og ser frem til den dagen da vi skal få møtes igjen. Øystein Hogganvik

28

13. november 1928 i Sogn, og døde 19. mai 2022 på Ekholt Helse- og omsorgssenter i Moss. Som 16-åring kom hun til Bergen og begynte å arbeide som hushjelp. I 1951 giftet hun seg med Bjarne og det nygifte paret bosatte seg på Askøy utenfor Bergen. De fikk sønnen Rolf, som ble adoptert da han bare var noen måneder gammel. Senere fikk de tre barnebarn og seks oldebarn. Det eldste oldebarnet ble konfirmert dagen før bisettelsen. Hun ble døpt av pastor O. Jordal og opptatt som medlem i Adventistkirken i Bergen i 1956. Emma utdannet seg til hjelpepleier i godt voksen alder, og jobbet lenge på Olaviken psykiatriske sykehjem på Askøy. Hun trivdes godt med arbeidet som hjelpepleier, og ble høyt respektert for måten hun utførte jobben sin på. Med sin omsorg og lune humor satte hun preg på omgivelsene. Da Bjarne døde i 1987, var det et stort sjokk for henne. Rundt ett år etter at hun ble enke, flyttet hun til Moss. Hennes mor, Kristina, kom også flyttende etter og bodde sammen med Emma. I Moss søkte hun jobb på Jeløy kurbad. Da hun kom til kontoret til Fritjof Åsheim med forespørsel om jobb, var svaret: «Du kommer som sendt fra himmelen!» Og her ble hun til hun gikk av med pensjon som 70-åring. Likevel fortsatte hun å ta ekstravakter til hun var 80. I høy alder ble hun rammet av flere uhell som satte henne helsemessig tilbake, og hun kom etter hvert til Ekholt Helse- og omsorgssenter. Etter en tid kom hun til avdeling 3, der hun trivdes svært godt. 19. mai sovnet hun stille inn og ble bisatt fra Adventistkirken i Moss 30. mai. Undertegnede forrettet. Vi lyser fred over Emma Marie Fastings gode minne. Atle F. Aluwini

John Peder Edmund Lindberg, Stavanger menighet,

sovnet stille inn natt til 3. mai 2022, 78 år gammel. John ble født den 4. april 1944 i Bjergsted i Danmark som den yngste i en barneflokk på tre. Allerede som fireåring mistet han faren sin i en trafikkulykke og resten av barndommen var preget av dette, med blant annet dårlig økonomi. Etter folkeskolen begynte John på Vejlefjordskolen. Som 15-åring ble han døpt i Kalundborg Adventistkirke, Danmark. Etter Vejlefjord valgte John å følge i sin storebror Erlings fotspor, og tok sin fysioterapi-utdannelse på Skodsborg. Der traff han Ann-Elise, som han ble gift med. Sammen flyttet de tilbake til hennes hjemtrakter i Namsos, og arbeidet en tid på sykehuset der. Senere ble det flytting til Romsdalen, så til Danmark og endelig tilbake til Norge igjen. Han arbeidet mange år på Sofien­berg badesanatorium i Sør-Fron, og så på Larvik Kurbad. Familien har alltid vært viktig for John. Han fikk seks barn – Kari Anne, Henriette, Bjørn Henrik, Sven Eirik, Jens Peter og John Even – etter hvert kom det også svigerbarn, 15 barnebarn, pluss bonusbarnebarn og bonusoldebarn. For å være nærmere de fleste av dem, flyttet han i 2003 til Rogaland. Han elsket å være sammen med familien, spise sammen med dem, gå turer, snakke sammen, synge, spille piano og spille spill. Det var viktig for John å holde seg i aktivitet og han var ofte ute på gåtur eller i kolonihagen sin. John var alltid aktiv i menigheten der han bodde. Adventbudskapet var noe han brant for. John etterlater seg en stor flokk – og hans høyeste ønske var å møte alle igjen når Jesus kommer tilbake. Undertegnede forrettet ved begravelsen som fant sted i Stavanger Adventistkirke 16. mai 2022. Hele familien var til stede i tillegg til gode venner. Vi lyser fred over Johns gode minne. Arne Bredesen

Adventnytt 6-2022


NYHETER

Vi gratulerer! Magdalena Sola, Sandnes me-

nighet, sovnet stille inn natt til 9. mai 2022, 99 år gammel. Magdalena ble født 24. januar 1923 på gården på Soma, som nummer tre av ti søsken. Etter folkeskolen på Soma, gikk Magdalena på Arbeidsskolen. Deretter fikk hun plass som tjenestejente i Sandnes. Systua hos Jonas Øglænd i Sandnes ble neste stopp. I tillegg var det gårdsarbeid hjemme. Magdalena giftet seg i 1950 med Kristian E. Sola fra Tjelta. De bygde hus på Ræge, og har vært bosatt der siden. De fikk to barn, Karen og Lars Einar. Etter hvert kom svigerbarna Gunveig og Harald, samt to barnebarn: Møyfrid og Karl Kristian og tre oldebarn: Vetle, Brage og Harald. Også bonus oldebarn Matheus. Magdalena var alltid religiøst interessert, og ble kjent med Syvendedags adventistkirken i slutten av 50 årene gjennom Fjelde fra Jørpeland som reiste jevnlig rundt i distriktet og besøkte folk. Magdalena ble døpt 28. april 1962 av Torkel Torkelsen, og opptatt i Sandnes SDA menighet. Hun var aktiv i menigheten til hun ble syk. Gode venner, Marit og Jørgen Fuglestad, og senere Liv Salmelid, så til at hun kom til og fra gudstjenestene på sabbaten. Magdalena brant for Hjelpeaksjonen og ADRA. Hun la inn et enormt arbeid for å samle inn penger hver høst. De siste årene med rullator fra hus til hus langs landeveien i Sola. Mange i kirken husker Magdalena som den første som inviterte dem til middag etter gudstjenesten. Hun har vist oss alle kjærlighet, omsorg og omtanke. Til tross for at alderen tynget henne etter hvert, hadde hun glede av livet og ønsket å bo hjemme. Med god hjelp fra hjemmetjenesten i Sola, gikk det tålig bra. Magdalena sovnet inn natt til 9. mai 2022, stille og fredfullt. Undertegnede forrettet ved begravelsen som fant sted fra Ræge kirke 18. mai 2022. Vi lyser fred over Magdalena Solas gode minne. Arne Bredesen

Adventnytt 7/8-2022

100 år

Markus Kristian Ringsby Mysen menighet, 21. aug.

90 år

Borgny Johanne Åsebø Bergen menighet, 9. sept.

85 år

Eilert Gerhard Struksnes Oslo, Betel mgh., 12. juli Jorunn Andrea Gaasland Bø menighet, 18. juli David Allan Gronert Kristiansand mgh., 24. juli Ann-Marie Silander Klette Oslo, Betel mgh., 28. juli Bjørg Marie Rognlie Sandnes menighet, 8. aug. Willy Hugstmyr Indre Senja mgh., 9. aug. Kristen Falch Jakobsen Bø menighet, 1. sept.

80 år

Helge Asbjørn Larsen Mjøndalen mgh., 11. juli Teresa Kirkengen Mysen menighet, 13. juli Kjell Olav Bårdsen Indre Senja mgh., 15. juli Tove Hunslund Vadsø menighet, 16. juli Ann Katrin Henriksen Tromsø menighet, 19. juli Marion Frydel Johansen Tyrifjord menighet, 31. juli Angela Blissett Larsen Lillehammer mgh., 4. aug. Reidar Larsen Lillehammer mgh., 5. aug. Bodil Tørnes Oslo, Betel menighet, 7. aug. Jan Kristian Isaksen Fredrikstad mgh., 8. aug. Elsa Steen Tyrifjord menighet, 15. aug. Åse Karin Gilje Liane Stavanger menighet, 26. aug. Rodica Florica Fares Sandefjord mgh., 9. sept.

75 år

Jan Terje Skonnord Grenland menighet, 15. juli Karin H. Brekke Andreassen Harstad menighet, 17. juli May O. Brekke Nordahl Tyrifjord menighet, 17. juli Dagmar Haldis Johnsen Lofoten menighet, 25. juli Solveig Søreide Berglund Strømmen menighet, 29. juli Lasse Kolstad Kristiansand mgh., 5. aug. Bente Rønning Oslo, Betel menighet, 7. aug. Lisbet Ahnfeldt Andersen Mjøndalen mgh., 10. aug. Kari Ovidia Røsberg Mjøndalen mgh., 12. aug. Kari Elisabeth Bjaanes Strømmen menighet, 16. aug. Sigmar Holbergsson Moss menighet, 19. aug. Arnhild B. Hanssen Moss menighet, 22. aug. Solveig Helene Aanderaa Sandnes menighet, 29. aug. Dagfinn Ånonsen Stavanger menighet, 30. aug. Ove Selmer Berntsen Tyrifjord menighet, 31. aug. Lillian Harriet Larsen Halden menighet, 4. sept. Rolf Angelsen Mjøndalen menighet, 8. sept.

70 år

Torild Johanne Johansen Tromsø menighet, 18. juli Amund Eriksen Oslo, Betel menighet, 23. juli Frank Marthiniussen Tønsberg menighet, 25. juli Ole Jan Lande Kongsberg menighet, 29. juli Kjell Peder Hoff Strømmen menighet, 29. juli Vinjar Magne Fønnebø Tromsø menighet, 8. aug. Else Carlsen Tønsberg menighet, 9. aug. Rainer Michael Halkow Moss menighet, 29. aug.

Åremålsdager fra 70 år blir annonsert i Adventnytt hvis vi vet om din fødselsdato. Ønsker du ikke at fødselsdagen skal nevnes, så gi beskjed senest tre måneder før til post@ adventnytt.no eller ring 29 Atle Haugen, 976 69 368


GENERALFORSAMLING VND / ANNONSE

Å gjøre Faderens vilje er viktigst Lederen for Transeuropeisk divisjon oppmuntret til troskap og enhet. Av Tor Tjeransen – Det finnes en lekse i ledelse i Johannes’ evangelium kapittel 17, sa pastor Raafat Kamal, leder for Adventistkirkens Transeuropeiske union, da han talte ved åpningsmøtet for generalforsamlingen i kirkens vestnorske distrikt. – Ledelsesleksen er ganske enkel: Jesus gjorde Faderens vilje, sa Kamal, og viste til hans bønn i Johannes' evangelium kapittel 17. Jesus fullførte den gjerningen Faderen ga ham å gjøre, og gjennom livet i lydighet, herliggjorde han Gud. Kamal påpekte at vi i dag også må gjøre Fars vilje, hvis vi vil herliggjøre ham. Mange kjente seg igjen da han snakket om hvordan vi så ofte ber om ting for å hjelpe oss. Men alt vi ber om, må ha som mål å herliggjøre Far. – Livets hensikt er å herliggjøre Far, sa Kamal. Han løftet også fram tanken om fullt og helt å være ett, som uttrykkes så klart i kapittelet. «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg» (Joh 17,20–23). Den enhet Jesus nevner i bønnen, har til hensikt å hjelpe mennesker til tro på Gud. – Som kristne må vi også være ett, for å gjøre Fars vilje. Kamal minnet om Adventistkirkens formålsparagraf, som sier at vårt «formål er å legge til rette for forkynnelsen av det evige evangeliet i tråd med de tre englebudskapene i Åp 14,6-12, og lede mennesker til å ta imot Jesus som deres personlige frelser, og til å forene seg med hans menighet, og å støtte og styrke dem idet de forbereder seg til hans snare komme.» Fokuset i formålsparagrafen er å gjøre Jesus kjent. Men til tross for en vel formulert formålsparagraf, er det lett å miste formålet av syne. – Å miste formålet av syne er en naturlig utvikling i alle organisasjoner, påpekte Kamal, og advarte mot det. Det skjer så sakte og umerkelig. Vi må hele tiden be Gud om hjelp til å holde fokus på hvorfor vi er her og hva vår oppgave er. – Jeg stiller meg selv stadig spørsmålet: Er det jeg holder på med, viktig for Gud, og vil det lede mennesker til ham? Skal vi holde sammen helt og fullt i den oppgaven vi har, må vi være bevisste på å gjøre Fars vilje.

30

– Livets hensikt er å herliggjøre Far, sa pastor Raafat Kamal, leder for Adventistkirkens Transeuropeiske divisjon, da han talte ved åpningsmøtet for generalforsamlingen i kirkens vestnorske distrikt. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Søker hjelp til digital markedsføring for Norsk Bibelinstitutt Norsk Bibelinstitutt (NBI) har det siste året hatt stor suksess med digital markedsføring for å rekruttere elever, og dette ønsker vi å videreføre. Vår nåværende digitale markedsfører slutter, og Norsk Bibelinstitutt søker hjelp til å kjøre online annonsekampanjer på Facebook/Instagram, Youtube og Google. Betaling etter Adventistkirkens lønnsskala på timebasis. Det er også mulig at søker kan få ansvar for digital markedsføring for flere enheter i DNU. Kvalifikasjoner: • Du brenner for Guds rike og har forståelse for Adventistkirkens misjonsaktiviteter og tro og lære (dette er "produktet" du skal bidra til å markedsføre). • Du er interessert i IKT og sosiale medier. • Du er kreativ, har litt skrive-teft og forstår mennesker, samtidig som du er analytisk. • Det er en fordel om du allerede har utdannelse eller erfaring med annonsering på Facebook/Instagram og Youtube, men slik teknisk kompetanse i annonseverktøyene kan vår avgående markedsfører lære deg hvis du er lærevillig og brenner for oppgaven. Du må også kunne analyseverktøy (som f.eks. Google Analytics), men dette kan vi også lære deg. Send inn søknad og CV til rektor Kjell Aune: kjell.aune@norskbibelinstitutt.no. Søknadsfrist og jobb-start: Så snart som mulig.

Adventnytt 7/8-2022


Hei på deg!

Foto: Michael Dean Shelton / iStock

Vi vil gjerne høre fra deg! Liker du å tegne eller skrive? Ta bilder? Har du en hobby? Fortell gjerne hva du tenker på for tiden! Send til gry.haugen@adranorge.no . Barnesiden leveres av ADRA.

Foto: Jorisvo / iStock

Lyset skinner gjennom etterfølgerne til Jesus En gang for lenge siden var det en svært fattig og hjemløs gutt som bodde på gaten i en stor by. Et av de stedene han likte best å være, var i en stor kirke, en katedral. I kirken var det mange flotte glassmalerier som skulle forestille disiplene til Jesus. Kirken var alltid åpen for at folk kunne be der. Gutten visste ikke hvordan han skulle be, men han kom gjerne innom midt på dagen. Der satt han alene på en benk og beundret glassmaleriene. Han syntes de var utrolig vakre, og studerte dem så nøye at det ikke var noe problem for ham å fortelle nøyaktig hvordan hver enkelt av de 12 disiplene så ut. En som jobbet i kirken la merke til den fillete gutten som satt der så stille dag etter dag. Han visste ikke akkurat hva han skulle si til gutten, men bestemte seg for å spørre om bildene i vinduene. – Men vet du hva en disippel er? spurte han, og forklarte så at disiplene var etterfølgerne til Jesus. Gutten var overrasket over at noen ville snakke med han, og svarte raskt: – Lyset skinner gjennom etterfølgerne til Jesus. Det hadde gutten helt rett i. Jesus er verdens lys. Lyset skinner gjennom etterfølgerne til Jesus. Det er ikke akkurat som vanlig lys, men det kan handle om gode ting som vi mennesker kan gjøre mot hverandre. Noen ganger kan et smil eller litt ekstra hjelp lyse opp et veldig mørkt hjerte.

gutten å Hjelp den lille

Foto: Tim Arbaev / iStock

l lyset! finne veien ti

Vil du være journalist?

Send et bilde av deg selv sammen med svar på disse spørsmålene, så skriver vi om deg!

BILDE V A DEG

Spørsmål: 1. Har du en hobby? 2. Hvilken bok leste du sist? 3. Hvilken person (i tillegg til Jesus) liker du aller best? 4. Hvilken is liker du aller best? 5. Hva skal du gjøre i morgen? Teksten med fortellingen er inspirert av andaktsboken På skattejakt i naturen av James og Priscilla Tucker, Norsk Bokforlag 2006.


Returadresse: Norsk Bokforlag Postboks 103 3529 Røyse

Med Jesus i håp og trygghet Av Victor Marley Mai måned 2022 er en måned jeg kommer til å huske! Fire generalforsamlinger på rad, etter en forsinkelse på to år. En maraton av en måned. Jeg var i hvert fall temmelig sliten da det hele var ferdig. Så hva tenker jeg nå etter noen få dagers refleksjon? Ble vi klokere? Kom det noe godt ut av det? Mitt svar er ja. Det kom mye godt ut av det. Her er min liste. Stemningen var, for det meste, veldig bra. Jeg fikk inntrykk av at de delegerte hadde bedt for møtene på forhånd, og hadde kommet med en konstruktiv innstilling. Vi klarte å lytte til hverandre, spise med hverandre, og snakke godt om hverandre, selv i saker hvor ikke alle var enige. Her var det en usagt forståelse for at vi er en åndelig familie. Alle prøver å være trofaste, selv om vi til tider kan ha ulike oppfatninger. Ja, noen opplevde frustrasjon, tiden ble litt knapp på et av møtene, noen opplevde å høre til et mindretall. Men, som en av delegatene sa: «Hvis vi alle tenkte akkurat det samme ville vi vært en sekt.» Guds ånd var tilstede, og det betyr at vi kunne oppleve enhet i vår tro på Jesus og hans snare komme. Det var godt å se at flere yngre medlemmer var blitt sendt som delegerte, spesielt på distriktenes generalforsamlinger. Jeg la særlig merke til at både Adventistkirken

Siden sist

Leknes, og Adventistkirken Tyrifjord, hadde gjort et bevist valg om å sende unge delegater. Dette må vi bygge på. Neste gang vi skal gjennomføre generalforsamlinger er i 2025. Tenk om vi klarte å involvere enda flere i 20-årene!

Det som gjør at vi går sammen, er at vi følger Jesus.

Åndelige høydepunkter satte tonen for alle de fire generalforsamlingene. Jeg vil gå med Jesus var temaet alle kunne bli inspirert av. Vi kan ha forskjellige måter å gå med Jesus på, men det er fint. Disiplene måtte også gå med Jesus på forskjellige måter. Det som gjør at vi går sammen, er at vi følger Jesus. Det er derfor disippelskap er et fokusområde i handlingsplanene til alle fire enheter. Både saken om organisasjon og saken om likebehandling av pastorene våre, kunne blitt vanskelige, og fått ringvirkninger som ville kreve mye tid fremover. Men i begge disse sakene ga alle fire generalfor-

samlinger sterke signaler om retningen for kirken videre. I alle generalforsamlingene var det et overveldende flertall for at vi beholder union av distrikter, og å gi våre pastorer like rettigheter og titler. Jeg er glad for dette, ikke først og fremst fordi jeg er enig (selv om jeg er det), men fordi mandatet var så tydelig at jeg håper det gir oss ro som kirke i Norge til å fokusere på å være disipler som går sammen med Jesus, som elsker ham og elsker mennesker. Så jeg føler med dem som har sine overbevisninger, men befant seg i et mindretall. Jeg er en person som lever best med konsensus. Jeg liker ikke diskusjoner og debatt. Jeg trives best når alle er fornøyde. Men spesielt i forhold til likebehandling, ville det alltid vært noen som kom til å være skuffet. Jeg håper nå at vi kan fokusere på det som bringer oss sammen. Til sist takker jeg for både tillitt og støtte som ble vist til oss i ledelsen. Vi er mennesker men vi gjør vårt beste. Og med Jesus kan vi gå med håp og trygghet.

Victor Marley er leder for Adventistkirken i Norge.

Adventnytt 7/8-2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.