Page 1

INFORMATIONSTIDNING FRÅN BENGT DAHLGREN AB

1-2007

Storken - ny galleria i Alingsås

SIDAN 11

I detta nummer bland annat

Värmepumpen - lika bra som sitt rykte?

6

Entré Malmö Företagets grundare, Bengt Dahlgren, har avlidit SIDAN 3

- nytt glashus i Malmö

12

ByggaBoDialogen - jobbar för en hållbar framtid

16-17


BDAB-NYTT

Företagets grundare, Bengt Dahlgren, avled den 3 juni i en ålder av 89 år. Bengt var VD under åren 1952-1982 och verksam i Bengt Dahlgren AB till hösten 1984.

Högtrycket över Bygg-Sverige består. Om vi får samma högtryck på väderfronten kommande månader så får vi extremt varmt och solig sommar. Men efter sol kommer ……..?! För att möta de utmaningar som kommande konjunktursvängningar kommer att ge oss har en del strategiska åtgärder genomförts hos oss under våren 2007. IBA med kontor i Skövde och Göteborg är från och med maj månad ett nytt dotterbolag till Bengt Dahlgren AB. Våra företag har sedan en tid tillbaka haft ett samarbete som nu resulterat i samgåendet. IBA fortsätter sin verksamhet i Skövde med sitt nuvarande namn

VD har ordet

Catarina Warfvinge, universitetslektor i Installationsteknik och Klimatiseringlära vid Lunds Tekniska Högskola har tillträtt tjänsten som biträdande miljöchef på Bengt Dahlgren AB. Med detta förstärker vi ytterligare vår spetskompetens inom energi- och miljöteknik.

Mer information om vårt nya dotterbolag, vår nya biträdande miljöchef och Växjökontoret återfinns i separata artiklar i denna tidning. Våra nyförvärv tillsammans med övriga nyanställningar, har gett oss ett stort antal nya medarbetare och inte minst nya kunder. Ni är alla hjärtligt välkomna till oss på Bengt Dahlgrens. Vår verksamhet bygger till mycket stor del på engagerad, motiverad och kompetent personal. För att bli ännu bättre på att ta hand om vår personal tillsätter vi från och med september en ny tjänst, tillgänglig för samtliga bolag i koncernen. Denna tjänst, såsom personalansvarig, kommer att fylla det behov av samordning, hjälp och stöd inom HR/PA-området som efterfrågats. Dessutom kommer våra medarbetare få en person med tystnadsplikt dit man kan vända sig med frågor, funderingar mm. Avslutningsvis vill jag önska Er alla en trevlig läsning och samtidigt önska er alla en riktigt skön sommar.

Vi fortsätter vår geografiska expansion av verksamheten med att öppna ett kontor i Småland, närmare bestämt i Växjö. Rekryteringen av personal till alla våra verksamhetsområden: VVS, Styr & Övervakning, Energi & Miljö, Brandskydd och Teknisk Förvaltning är i full gång.

I D E T TA N U M M E R :

ÅKE RAUTIO

BDABNYTT NR 1 - 2007 U T G E S AV :

Bengt Dahlgren AB Victor Hasselblads gata 16 421 31 Västra Frölunda Telefon: 031-720 25 00 Fax: 031-720 25 01 www.bengtdahlgren.se

2 VD har ordet

16-17 ByggaBoDialogen

9 Passivhus

18-19 Brandkonsulten

3 Till minne BengtDahlgren

10 Personalnytt 11 Kv Storken Alingsås

19 Storängshallen

4 Vändande tilluft 5 Ny bitr. miljöchef

11 Centraliserade installationer

20 Teknisk förvaltning på Bergakungen

5 Etablering i Småland

12 Entré Malmö

21 AstaZeneca

Peter Orrö peter.orro@bengtdahlgren.se

6 Värmepumpen

13 Integrerad design

21 Lågflödesmetoden

L AYO U T O C H O R I G I N A L :

7 Pellets

22 Brinkåsen

14-15 Web 2.0

7 Ny energi- och miljökonsult

15 Energisamordnare Malmö

23 Presentation Bengt Dahlgren AB

8 Malmö Stadion

15 Öppet Hus Malmö

24 IBA - nytt företag

-2-

R E DA K T Ö R :

MID Marketing AB T RY C K :

Risbergs Tryckeri, Uddevalla Nästa nummer av BDAB-nytt utkommer i december 2007


BDAB-NYTT

TILL MINNE AV BENGT DAHLGREN

Företagets grundare, Bengt Dahlgren, avled den 3 juni i en ålder av 89 år. Bengt var VD under åren 19521982 och verksam i Bengt Dahlgren AB till hösten 1984. Bengt Dahlgren AB startades den 1 oktober 1952 efter att den då 35-årige Bengt fått en förfrågan om han var intresserad av att projektera HSB:s nybyggnation i Kaverös. Det första kontoret låg på Lillatorpsgatan i närheten av Skatåsterrängen, en källarlokal med högt sittande fönster. Från att startat ensam så fylldes lokalerna snabbt av nya medarbetare och snart arbetade det 6 personer i detta källarkontor. Kunderna började strömma till - utöver HSB återfanns bland annat Göteborgs Sjukvårdsförvaltning och Göteborgs Bostadsföretags Stiftelse, nuvarande Poseidon. Under kommande år, i slutet på 50-talet, fick vi SAAB i Trollhättan och Göteborg, Skolförvaltningen samt Byggnadsstyrelsen som kunder. Denna relation med kunderna håller i sig

än idag även om både bolagen och personerna bytt namn. Grunden till detta har lagts av Bengt Dahlgren. Personalstyrkan växte år efter år i takt med att projekten lades hos Bengt och hans anställda. 1954 gick flyttlasset till Ebbe Lieberathsgatan, som förblev adressen under Bengts verksamma tid. 1975 blev Bengt kontaktad av sin gode vän Arne Sandstedt i Linköping angående ett övertagande av Sandstedts konsultverksamhet i Linköping. Detta kontor heter numera Bengt Dahlgren Linköping AB 1979 köptes Paul Pettersson Ingenjörsbyrå i Stockholm, numera Bengt Dahlgren Stockholm AB. Det totala antalet anställda i koncernen var när Bengt lämnade verksamheten ca 125 st. Den personalpolitik som Bengt införde präglas av våra kunders behov av kompetens och företagets omsorg om personalen. Utöver Bengts stora intresse för företaget, dess personal och kunder visade Bengt ett mycket -3-

stort engagemang i vår bransch- och arbetsgivarorganisation, VVS- Tekniska Föreningen, Tekniska Samfundet, Rotary m.m. Bengt var ordförande i många år i flera av dessa organisationer till allas stora uppskattning. Bengt besökte oss regelbundet på företaget under alla år ända fram tills nu och var mycket intresserad av företagets fortsatta utveckling och frågade alltid hur affärerna gick. Bengt gladdes åt vår fortsatta positiva utveckling och vi såg verkligen framemot Bengts besök hos oss och den lilla pratstunden tillsammans. Bengt var en mycket fin chef med ett stort intresse för teknik och en stor förmåga att skapa entusiasm hos oss medarbetare. Bengt blev med åren som en fadersgestalt för oss. Bengt lämnar ett stort tomrum efter sig men Bengts livsverk lever vidare. EVERT TUNÄLV, VD 1982 - 1993 CHRISTER NYBERG, VD 1993 - 2006 ÅKE RAUTIO, VD 2006 -


BDAB-NYTT

Specialkompetens behövs vid vändande tilluft De nya energikraven på byggnader kommer troligtvis leda till att antalet tilluftsfläktar i flerbostadshus ökar lavinartat för att kunna använda värmeåtervinning (FTX). Här finns bra och mycket dåliga lösningar för att klara kraven avseende brand. Var vaksam på lösningar där tiluften vänds! BBR ställer krav sedan länge krav på att brandgasspridning i ventilationen skall förhindras i bl. a bostäder. Detta löses i 99 fall av 100 med fläktar som fortsätter gå vid brand och ett kanalsystem som är konstruerat för att fläktarna skall kunna ta hand om den rök som trycks in i systemet. Detta är en kostnadseffektiv och bra lösning om den utförs på rätt sätt. Den stora merparten av system de senaste åren har utförts med tilluft som tas in via ventil i fasad. Systemet är enkelt och tilluftsintaget i fasad hjälper till viss del till att tryckavlasta lägenheten vid en brand, så att mindre brandgaser trycks in i ventilationssystemet. Har man dessutom separata kanaler till varje lägenhet från vind finns det väldigt goda förutsättningar att få systemet att fungera. Problemet är att lösningen inte är energieffektiv då kall uteluft sugs in och måste värmas upp. BBR 2006 ger endast undantag från kravet på värmeåtervinning ur ventilationsluften om byggnadens golvarea Atemp är högst 100 m2. När man har till- och frånluft i flerbostadshus blir det genast mycket mer komplicerat och risken att göra fel avseende brandskyddet är stor. Det gäller därför att alla aktörer i byggbranschen som projekterar och installerar den här typen av system är vakna och ser till att ha rätt kompetens i projektet. Om branschen vak-

nar först om några år är risken att vi får en stor mängd byggnader som kräver kostsamma ombyggnationer i efterhand och innan dess riskerar skador på människor och egendom. Vän av ordning kanske frågar sig vad som är så speciellt med just flerbostadshus och den här problematiken. Svaret är att i många andra byggnader installeras brandgasspjäll som skyddsmetod men i flerbostadshus är detta olämpligt av främst förvaltningstekniska skäl. Brandgasspjäll är också dyrt och mycket pengar kan sparas på smartare lösningar. I flerbostadshus där man är van vid ”fläkt-i-drift” finns en uppenbar risk att dåligt informerade aktörer tror att det bara är att vända tilluftsströmmen och sen har man två system med ”fläkt i drift” och allt är frid och fröjd. Så är inte fallet.

FAKTA BRAND OCH VENTILATION En brand kan skapa ett övertryck på upp mot 1500 Pa. När giftiga brandgaser trycks in i systemet pga. det höga trycket krävs för bl. a lokaler med sovande personer att de inte skall kunna komma ut i andra brandceller och utsätta människor för fara. Skyddet skapas normalt genom brandgasspjäll som stänger i kanalerna men för vissa system kan man använda sig av fläktar som fortsätter gå och tar hand om brandgaserna.

ERIK GRAHN MALMÖ

PROBLEMEN MED ATT VÄNDA TILLUFTEN

LÖSNINGEN PÅ PROBLEMET

• Ett detektionssystem måste detektera branden innan systemet kan vända.

• Anlita en brandkonsult som är duktig på installationer.

• Två fläktar som båda drar från samma utrymme skapar höga undertryck – folk kan fastna för att dörrarna inte går att öppna. En tät fasad utan uteluftsventiler gör problemet än större. • Det måste till en förhållandevis speciallösning i brandfallet (för bostadshus) med mycket styrningar som skall fungera under anläggningens livstid. • Det är lätt att få tvärströmmar i systemet där luften väljer den lättaste vägen och kan dra rök från det ena kanalsystemet till det andra i icke brandutsatta lägenheter. • Saneringskostnader vid rökkontaminerade tilluftskanaler. • Systemet tar tid på sig att vända och då kan brandgaser sprida sig under tiden. Brandgasspridning skall enligt BBR förhindras för bostäder.

• Typgodkänt backspjäll på tilluften (kräver ingen styrning eller ström). Backspjället placeras antingen vid respektive lägenhet eller, för att underlätta förvaltningen, samlade på vind med separata kanaler ner till lägenheterna. • Fläkt i drift på frånluften som ”vanligt”. • En noggrant designad lösning med tilluftssystem som vänder luftflödet där parametrar som tryckstyrning, ev. fasadventil och separata kanaler för tilluften till samlingskanal på vind har hanterats. Generellt är undertecknad av åsikten att den här typen av relativt avancerade system inte lämpar sig i flerbostadshus pga. förvaltningsproblem. Systemet bör i de flesta byggnader undvikas om valet inte görs med öppna ögon och med tillgång till rätt kompetens. Det finns många fallgropar och systemet har låg robusthet (mycket kan gå snett under systemets livstid).

-4-


BDAB-NYTT

Bengt Dahlgren AB -

Det självklara valet! Visst är det så för mig! Jag tycker att BDAB är det konsultföretag i VVS-branschen som allra tydligast tar tillvara medarbetarnas kreativitet, som satsar på utveckling och provar nya och kvalitetshöjande metoder - inte minst inom energi- och miljöområdet.

kurser för drifttekniker, fastighetsskötare, etc. Förutom kurser anlitas jag ofta för att hålla föreläsningar/föredrag vid seminarier och konferenser och då handlar det nästan uteslutande om energieffektivt byggande ur olika infallsvinklar. På detta sätt har jag fått kontakt med ett mycket stort antal inspirerande personer runt om i landet.

Från den 2 maj är jag anställd som biträdande miljöchef inom BDAB. Jag kommer från en tjänst som universitetslektor i Installationsteknik och klimatiseringslära vid Lunds Tekniska Högskola. Formellt är jag anställd på koncernnivå med placering på Malmökontoret. Jag kommer givetvis att arbeta nära miljöchef Anders Nilson och skall vara en gemensam resurs inom koncernen. BDAB kommer att vara en trovärdig bas för att sprida det budskap som jag tror på och brinner för när det gäller energianvändning och miljöfrågor. Kunskaper och tekniker finns för att bygga energieffektivt och resurssnålt men för att idéerna skall realiseras krävs både diplomati och verklighetsförankring. Det är så lätt att goda visioner och ambitioner om hållbart byggande stannar i sammanträdesrummen. Men det är ju inte förrän konstruktörerna får möjlighet att räkna igenom och rita in lösningar som visionerna kan förverkligas. Ingen kan förvänta att beställare av ideella skäl ska ta på sig extra kostnader för att uppfylla samhällets miljömål. Däremot kan vi som konsulter och projektörer vara tydliga och visa svart på vitt vilka lösningar som lönar sig i ett längre perspektiv. Med våra förenade erfarenheter kan vi fortsätta BDABs framgång i att utveckla metoder och vara teknikledande och därmed bidra till att husen som byggs blir resurssnåla, energieffektiva och får bra inomhusklimat. Min bakgrund är att jag är civilingenjör LTHV 1984. Efter examen började jag direkt på den då relativt nya avdelningen för Installationsteknik på LTH där jag kämpade för att få in kurser i Installationsteknik för blivande arkitekter, vägoch vattenbyggare, byggnadsingenjörer och lantmätare på LTH. Jag byggde upp utbild-

Bengt Dahlgren AB etablerar sig i Småland

ningsverksamheten, skrev kurslitteratur och har undervisat i alla kurser. 1996 skrev jag en licentiatavhandling om CFD-simulering av luftvärme. Det viktigaste resultatet var att jag förstod hur användbara teoretiska modeller kan vara om de används med förnuft. Två händelser som jag är stolt över är att V-teknologerna på LTH valde mig till ”Årets lärare 2000”, och att jag något år senare fick utmärkelsen ”Excellent Teaching Practice” på LTH-nivå. I fortsättningen kommer jag att ha kvar kontakten med LTH för att hålla vissa föreläsningar och för att handleda examensarbeten. Under åren har jag kommit att samarbeta alltmer med branschen i både utbildnings-, utrednings- och projekteringsuppdrag. Från LTH har jag t ex arbetat tillsammans med BDABs Malmökontor vid projekteringen av nybyggnationen i kvarteret Jöns Ols i Lund. Projektet blev riktigt lyckat och kv Jöns Ols är fortfarande ett av de mest energi- och kostnadseffektiva flerbostadshusen i landet. I samarbete med Energikontoret Skåne har jag haft seminarier och kurser i energieffektivt byggande för beställare/förvaltare, arkitekter, byggnads- och installationskonstruktörer, entreprenörer och kommunala energirådgivare samt tillsammans med CEISS

Vi fortsätter vår geografiska expansion med att öppna ett kontor i Växjö. Den småländska verksamheten, som drog i gång 16 maj, startas upp av Rolf Arvidsson tidigare anställd hos FLK i Växjö. Rolf har en gedigen erfarenhet av VVS-projektering, i synnerhet inom sjukhusprojekt och är dessutom certifierad besiktningsman för medicinska gaser.

Under de senaste åren har jag lagt ett stort engagemang på att ta fram Energilotsen, www.energilotsen.nu där vi (några branschföretag och LTH) samlat och bearbetat kunskaper till ett metodiskt sätt att hantera energifrågor i nybyggnadsprojekt. Projektet är ett av tre som nominerats av SBUF som ”Årets innovation”. I slutet av maj 2007 får vi reda på om det vunnit! Har också dragit igång två projekt som pågår på LTH just nu. Ett syftar till att ta reda på vilka säkerhetsmarginaler som krävs på indata till energiberäkningar för att resultatet ska stämma med verklig drift. I det andra tar vi fram en metod för att enkelt kunna simulera installationssystem för säkrare dimensionering. På det nationella planet har jag fått möjligheten att delta bl. a i Anders Nilsons energigrupp inom Byggsektorns Kretsloppsråd, Boverkets energispecialistråd för att ta fram nya BBR, energispecialist i styrelsen för Energimyndighetens marknadsnära projekt beställaregruppen bostäder (BeBo), Boverkets referensgrupp för att ta fram föreskrifter för oberoende specialister för energideklarering, redaktionsrådet för branschtidningen Energi o Miljö, ledningsgruppen för KYutbildningen Energikonsult med inriktning Energideklarering. Jag ser verkligen fram emot att arbeta på BDAB, inte minst eftersom den absolut vanligaste kommentaren till mitt byte av jobb är ”Bengt Dahlgren – de är bra att ha att göra med”. Bättre betyg än så kan väl ett konsultföretag inte få? CATARINA WARFVINGE

Rekryteringen av personal till alla våra verksamhetsområden: VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brandskydd och Teknisk Förvaltning är i full gång. Inledningsvis sitter vi i provisoriska lokaler med adressen Sandgärdsgatan 26 i Växjö. Kring årskiftet kommer vi att flytta in i nyrenoverade lokaler på samma adress. ÅKE RAUTIO

-5-


BDAB-NYTT

TEMA ENERGI

Värmepumpen

– EN ULV I FÅRAKLÄDER? Värmepumpens roll i det svenska energisystemet är för närvarande hett omdiskuterad. Energimyndigheten gick på sin hemsida ut och rekommenderade att miljövärdering av el i alla sammanhang ska beräknas med marginalel. Detta föranledde många reaktioner, till exempel raljerades det om att det i så fall är bättre att köra diesellok och bussar än elektriska tåg. Energimyndigheten arbetar nu med en ny och mer nyanserad utredning om hur el ska miljövärderas. Många fler debatterar frågan och bland debattörerna märks allt ifrån forskare till företrädare för olika branscher och företag. Den gemensamma faktorn för många debattörer är att de oftast är väldigt kunniga. Man kan då undra hur de kan ha så olika uppfattning. Svaret är, som inte helt sällan i diskussioner i allmänhet, att deras argumentation ofta kraftigt påverkas av någon form av egenintresse eller en tidigare tagen, principiell ståndpunkt. Argumenten går mer ut på att försvara denna position än att objektivt belysa problematiken. Men hur är det då, ”objektivt sett”, med värmepumpens klimatpåverkan, är den en ”frälsare” eller en ”ulv i fårakläder” i det svenska energisystemet? Svaret är som så ofta, att ”det beror på hur man ser det”. Huvudproblemet är att det skiljer ungefär en faktor tio i växthuspåverkan mellan den el vi tillverkar i Sverige, och den medelel som tillverkas i Europa (Figur 1). Vill man bedöma miljöpåverkan för en värmepump är således det första man måste bestämma vilken el som används till driften av värmepumpen Första tanken kan måhända vara att elen man stoppar in i en värmepump kommer från Sverige, så länge värmepumpen befinner sig i detta land. Följaktligen är värmepumpen en miljövänlig energikälla. Så tycker också många, framför allt de i värmepumpsbranschen… Men lyssnar vi istället med företrädare för bioenergibranschen blir åsikten en annan. Enstämmigt förklarar de att det naturligtvis är ”Europeisk medelel” eller ”marginalel” vi skall räkna med när vi bedömer miljöbelastningen av vår värmepump. Detta då en ökning av elanvändningen på kort sikt tillgodoses av importerad el.

Fig 1. Bidrag till växthuseffekten (CO2-ekvivalenter) från olika produktionssätt för el (Källa: CIT Ekologik AB, 2001).

”Europeisk medelel” produceras i hög grad i kolkondenskraftverk. För att få ut 1 kWh el ur ett sådant kraftverk måste man stoppa in 2-3 kWh kol och man får då samtidigt ut en massa växthuspåverkande koldioxid. Och, säger bioenergibranschen, om vi, istället för att stoppa in vår svenskproducerade kWh el i en värmepump och få ut 3 kWh värme här hemma, skickar den genom en kabel under Östersjön ner till Europa, så ersätter den där 2-3 kWh kolkondenskraft. På vår berättigade fråga ”Men hur får jag varmt i mitt hus i Sverige då?” hänvisar företrädarna för biobranschen raskt till närmsta installatör av pelletspannor. Pellets är ett bränsle som ingår i kretsloppet och därför ger ett lågt bidrag

till växthuseffekten. Värmepumpen blir, med detta resonemang, ur växthussynpunkt sämre än en oljepanna (Figur 2), och har således hux flux förvandlats från frälsare till en ”avslöjad ulv”. Det tycker i alla fall bioenergibranschen… Som sagt, det beror bara på hur man ser det. Frågan är inte enkel, men lite om hur man kan resonera hoppas vi kunna återkomma till i kommande nummer av BDAB-nytt MAGNUS REHNBY MARIA PERZON GÖTEBORG

Fig 2. Relativt bidrag till växthuseffekten för olika uppvärmningsalternativ (Källa: Uppvärmning i Sverige 2006, Energimyndigheten). -6-


BDAB-NYTT

TEMA ENERGI

Pellets

MILJÖVÄNLIGT - ETT MILJÖVÄNLIGT VAL ETT FÖR VILLAN!

brännare. En pelletskamin är ett lämpligt komplement till direktverkande el, fjärrvärme eller värmepump. Pelletseldning kan även med fördel kombineras med solvärme för att täcka upp behovet av tappvarmvatten sommartid.

För att motverka den ökande växthuseffekten är det viktigt att byta ut fossila bränslen mot biobränslen och andra förnyelsebara energiformer. Sverige är en av de ledande biobränsleanvändarna i EU och 2005 svarade biobränslen för 18 % av Sveriges totala energitillförsel. Nya alternativ för biobränsleeldning i villa, såsom träpellets och högeffektiva vedpannor har kommit ut på marknaden under de senaste tio åren och idag finns det fler biobränslepannor än oljepannor i svenska villor (Figur 1). Träpellets tillverkas av såg- och hyvelspån som torkas, mals och pressas till pellets. I dagsläget finns det mer än 80 pelletsfabriker i Sverige med en total tillverkning av 1,7 miljoner ton/år. Förra året eldades pellets i ca 125 000 villor och 3 500 fastigheter i Sverige. Det finns även ett stort intresse för pellets i USA, Österrike, Kina och många andra länder. En gammal ved- eller oljepanna kan bytas ut mot en pelletspanna eller konverteras till pelletseldning genom installation av en pellets-

VAL FÖR VILLAN!

Pelletseldning är mer praktiskt än vedeldning med automatisk matning och förbränning. Äldre pelletsutrustningar behöver askas ur varje vecka, medan nya, moderna anläggningar endast behöver ses över någon gång per år. Pellets kräver dock större lagringsutrymme än olja.

All förbränning ger upphov till luftföroreningar med negativ effekt på miljö och hälsa. Träpellets ger dock en mycket effektiv förbränning med låga utsläpp av luftföroreningar och är därför lämpligt även i tätorter. Trots de genomsnittligt små utsläppen från pelletseldning är variationerna mellan olika utrustningar stora. Det är därför angeläget att välja alternativ med kontrollerat låga emissioner och att anlita kompetenta installatörer. Miljömärkning med Svanen och Pmärkning är bra sätt att välja rätt utrustning och pelletskvalitet. Pellets är ett ekonomisk fördelaktigt bränsle som i dagsläget kostar 45-55 öre/kWh inklusive moms, vilket kan jämföras med ett elpris på ca 80 öre/kWh och ett oljepris på ca 100 öre/kWh. Pelletspriset följer den allmänna energiprisökningen. Då pellets är ett inhemskt bränsle bidrar det till kortare transporter samt arbetstillfällen i glesbygd. Ur ett livscykelperspektiv hamnar 80 % av primärenergin i bränslet medan 15 % åtgår för pelletering, 4 % för skogsavverkning och mindre än 1 % för transporter.

MARIA PERZON GÖTEBORG

FAKTA Fotosyntes är gröna växters uppbyggande av energirika kolhydrater med hjälp av solljusets energi. Vid fotosyntesen tar växterna upp koldioxid från luft och omvandlar den till syre och biomassa. Fossila bränslen är bränslen som bildats av organiskt material från äldre geologiska perioder, exempelvis petroleum och stenkol. Vid förbränning frigörs den koldioxid som annars skulle varit bunden i bränslet. Därmed sker ett nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Biobränslen är bränslen producerade av levande organismer som, till skillnad från de fossila bränslena, inte varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år. Biobränslen ger i ett uthålligt skogs- och jordbruk med kontinuerlig återväxt ett försumbart bidrag till växthuseffekten, då den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen är precis samma mängd som växten tagit upp under sin tillväxt. Dock erhålls fortfarande ett nettobidrag till växthuseffekten från tillverkning och transport av bränslet. Förnyelsebar energi är energi ur källor som anses outsinliga, såsom biobränslen, solenergi, vind- och vattenkraft. Svensk medelel består huvudsakligen av vattenkraft och kärnkraft medan Europeisk medelel huvudsakligen består av förbränning av stenkol och lignit.

Figur 1: Använda energislag för uppvärmning av småhus 2005 (Källa: Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2005, SCB).

Marginalel definieras som den elproduktion som försvinner/tillkommer vid en ökning/reduktion av elanvändningen eller vid tillkommande/avvecklad elproduktion. Ofta avses el från kolkondenskraftverk som har stor miljöpåverkan.

STÄRKT KOMPETENS INOM BIOBRÄNSLEOMRÅDET Bengt Dahlgren AB är verksamma i åtskilliga byggprojekt där vi bland annat ansvarar för energi- och miljöfrågorna. Eftersom biobränslen får en allt viktigare roll när äldre värmesystem ska ersättas med miljöanpassade och kostnadseffektiva lösningar, stärker företaget sin kompetens inom detta område. Maria Perzon är ny energioch miljökonsult och kommer närmast från Chalmers där hon doktorerat inom området förbränning av biobränslen. Hennes forskning har till stor del handlat om miljöeffekter av luftföroreningar från biobränsleeldning. Maria -7-

har stor erfarenhet av att kartlägga och bedöma miljöpåverkan från olika typer av förbränningsanläggningar och processer när det gäller fasta bränslen, exempelvis träpellets. Maria tilldelades SVEBIOs bioenergistipendium 2007 för sin forskning på pelletsområdet och sitt engagemanget i utvecklingen av det svenska pelletsforskarnätverket. Hon är även ledamot i Sveriges Energirådgivares styrelse.


BDAB-NYTT

Bild: Berg Arkitektkontor AB & Fojab arkitekter

- KLART OM TRE ÅR

MFF:s nya fotbollsstadion Fyra av MFF:s träningsplaner ska om tre år vara totalt omvandlade till en ny Malmö stadion. Namnet är inte klart men det är däremot de första skisserna, planerna för när det blir invigning – och att det är Bengt Dahlgren i Malmö som kommer att stå för projektering av VS-installationer. De stora förändringarna med det nya stadion är en ökad närhet mellan publik och spelare, och att det blir ett renodlat fotbollsstadion – helt utan löparbana och annan friidrott. Arkitekter är Berg Arkitektkontor och Fojab Arkitekter, PEAB är totalentreprenör. De första spadtaget togs den 23 april. PEAB:s koncernchef Mats Paulsson, kommunalråd Ilmar Reepalu och MFF-ordföranden Bengt Madsen delade på en tredelad ceremonispade. En annan spade delades mellan MFF:s lagkapten Daniel Andersson, hans bror Patrik och pappan Roy. Initiativtagarna vill med stadion skapa rätt atmosfär och frambringa de förutsättningar som krävs för att Malmö FF åter ska bli ett lag att räkna med i europeisk klubbfotboll. Arenan är tänkt att fungera både för UEFAspel och såklart för MFF:s matcher. För UEFAmatcherna tillåts enbart sittplatser och det finns då plats för 21000 åskådare. 3000 av dessa sittplatser kan sedan göras om till dubbelt så många ståplatser – vilket varit till glädje för många MFF-anhängare.

Bengt Dahlgren ger planen värme Bengt Dahlgren projekterar tillsammans med

entreprenören Rörläggaren rörinstallationer, värme, kyla, vatten och avlopp. Anläggningen är tänkt att värmas med fjärrvärme och kylas med kylmaskiner, men man undersöker möjligheterna att använda grundvatten som kyla och värme via värmepumpar. Gräsplanen skall ha markvärme och kunna användas i princip året runt. Förutom fotboll finns det även utrymme för konferenser, föreläsningar och konserter. Man utnyttjar också platserna under läktarna bättre nu än på den tidigare stadion. Här kommer att finnas plats för loger, restauranger, kiosker, caféer, sport- och souvenirbutiker samt kontor. Läktarna kommer vara helt under tak och fasaderna bestå av ett väderskyddande skal av en halvtransparent polykarbonat som lyser i kvällsmörkret. Inspirationen för den nya stadion är hämtad från arenor i England och från Allianz Arena i München. -8-

Välinrett stadionområde Den nuvarande stadion har stått där sedan invigningen under fotbolls-VM 1958. Planen är något mindre (65x105m mot nya 80x120m) men har löparbana. Den kommer i framtiden att rustas upp för än mer friidrott. På stadionområdet finns även Baltiska hallen, friidrottshallen Atleticum, Malmö isstadion, en bowlinghall, Sveriges största idrottsmuseum och så redan nämnda träningsplaner. Den nya arenan kommer att ligga rakt söder om den befintliga, med ena kortsidan pekandes mot långsidan på nuvarande Malmö stadion. Invigning blir lagom till U21-EM i juni 2009. Stadion beräknas vara klart i april med invigning månaden därpå. JANOS FEKETE MALMÖ


BDAB-NYTT

Passivhus Med stigande energipriser har det blivit lönsamt att producera bostadshus som är energisnåla. Hus som är energisnåla har på sikt en låg belastning på miljön. Utifrån miljöaspekten bör man välja material och sammansättningar som gör det möjligt att separera och återvinna i framtiden. När man har pratat om energianvändning så har man oftast fokuserat på U-värden för omslutande byggnadsdelar och fönster. Beroende på om det är ett befintligt hus eller nybyggnad ger olika alternativ olika resultat. Kostnaden för att i nybyggnad ha lite tjockare väggar och bättre fönster är ganska små och ger lägre energianvändning. Vid tjockare väggar skall man kontakta byggnadsnämnden för att få tillåtelse att växa utåt med väggarna, annars blir det inte lönsamt då hyresbortfallet blir för stort. Att minska köldbryggorna ger inte bara lägre energikostnader utan även bättre komfort. T.ex. om man har indragna bjälklagskanter undviker man problem med kalla golv utmed fasaden. Men den största energibesparingen får man om man återvinner värmen i frånluften. Återvinning kan göras med olika system, och respektive system har sina fördelar och nackdelar. Det behövs lite värmetillskott för att uppnå rätt rumstemperatur när man bygger hus som är täta och välisolerade. Därför måste det finnas möjlighet att vädra då det kommer att bli varmt i huset större delen av året. En effektiv solavskärmning är också något man bör ha med. Om huset är placerat där uteluften har höga halter av skadliga partiklar måste man överväga hur man kan bli av med överskottsvärmen. Rum med stora fönster i söderläge kan ge en vacker utsikt men ger garanterat höga inomhustemperaturer. Om man överväger att installerar kyla bör man utreda vilka konsekvenser det får på energianvändningen samt miljöbelastningen. Det finns många faktorer som man måste ta hänsyn till när man tänker bygga ett hus med låg energianvändning. För att få ett bra resultat måste alla inblandade vara insatta i vad varje enskild lösning och utförande får för konsekvenser på slut resultatet. För en hållbar utveckling av våra resurser krävs nytänkande och modet att våga gå på nya stigar. Vi på Bengt Dahlgren AB har erfarenhet av flerbostadshus där fokus på låg energianvändning och låg miljöbelastning varit ledstjärnan. Den lättaste besparingen att göra är att inte göra det som man inte behöver. En oförbrukad vara/produkt behöver inte återvinnas, den är intakt. PATRIK HOLMQUIST GÖTEBORG

FAKTORER SOM BÖR BEAKTAS: - Varje val man gör bör LCC-beräknas, utan ett bra underlag kan fel beslut fattas. - Placering av ångspärr, en punkterad ångspärr ger stort läckage med ökad energianvändning och kan orsaka kondensutfällning på oönskade ställen. - Fönsterstorlek, för stora fönster ger problem med höga innetemperaturer. Det måste finnas möjlighet att vädra för att kunna bli av med överskottsvärmen. - Utförande för att minska köldbryggor. - Val av material i täta konstruktioner, mögelrisk? - Ventilationslösning, FTX, FX? Fördelar och nackdelar? - Drift och underhållskostnader för valda lösningar. - Produktionseffektiva lösningar. - Skapa engagemang i alla led. -9-

ALTERNATIVA ENERGIKÄLLOR OCH LÖSNINGAR - Solfångare - Solceller - Vindkraft - Avloppsåtervinning - Närvarogivare - Lågenergilampor


BDAB-NYTT

Bild: Centrumutveckling

Storken lyfter i Alingsås Med ombyggnaden av Kv. Storken mitt inne i kärnan av Alingsås, tar fastighetsägaren Fagrabo ett rejält grepp om framtidens handel. Fastigheten som inringas av KungsgatanFärgaregatan- Nygatan och Strömgatan inrymmer idag ett antal butiker med ingång från i huvudsak Kungsgatan. Vid ombyggnaden knyts hela fastigheten ihop via en galleria och innergård, från vilken de nya butikerna skall få sina entréer. Under hela fastigheten etableras ett parkeringsgarage från vilket man torrskodd skall nå det 50-tal butiker som skall inrymmas i det färdiga komplexet. På taket av den kommersiella fastigheten

byggs 18 bostäder i 2 etager. Bostäderna avskiljs från den kommersiella delen, genom en verkställd 3-dimensionell fastighetsbildning. Delningen innebär att installationssystemen från respektive fastighet separeras från varandra. Bengt Dahlgren AB hjälper Fagrabo med brandskydd och VVS (projektering och installationsledning) under hela resan fram till sista inflyttningen hösten 2008. ARNE ÖSTBERG GÖTEBORG

FAKTA Arkitekt: Butikskonsult: Statiker: VVS & Brandskydd: El: Projektledning:

Kenneth Abelson Centrumutveckling PIAB Bengt Dahlgren AB WSP Creacon

MILJÖVINSTER MED

Centraliserade installationer På Bengt Dahlgren AB använder vi en programvara för automatiserad datorinstallation och programdistribution, som vi har specialanpassat för vårt programvaruutbud. Detta gör det möjligt för oss att beställa datorer från fabriken på Irland direkt till våra olika kontor, för att därefter installera dem på plats från en central server. Allt sker utan att en IT-tekniker behöver närvara fysiskt. Fördelarna med centraliserad IT-drift är många, mindre antal transporter, färre resor samt snabbare utrullning av applikationer och uppdateringar. Vi kan installera specialanpassningar för våra egna programvaror samt Adobe, Office och AutoCAD, samtidigt till utvalda datorer inom koncernen. - 11 -

Systemet erbjuder också flera funktioner för support och datoradministration, t.ex. kan ITpersonalen dela datorns skrivbord med användaren vid supportärenden, för att rätta till ett fel eller visa hur en viss manöver skall utföras. Andra värdefulla funktioner är möjligheten att regelbundet inventera installerade programvaror och datorer, för att hålla rätt nivå ute i organisationen.

HANS DAHLGREN ROLAND MAGNUSSON GÖTEBORG


Entré Malmö

Bild: FOJAB arkitekter

Det är nog ganska ovanligt att en stad som Malmö kan erbjuda en obebygd tomt mitt i stan. Och det är ännu ovanligare att tomten ligger vid en av stadens viktigaste knutpunkter. Entré Malmö byggs just nu på en sådan plats. Värnhemstorget ligger precis vid infarten från motorvägen till Malmö. Det första man ser när man kommer med bil norrifrån är Entréhuset, man befinner sig på några få minuters gångavstånd från Malmö City. På avfarten från motorvägen norr om Entrehuset, passerar varje dag ca 44 000 bilar. Entré Malmö består av tre huskroppar: hus E som är Entréhuset, hus T som är Torghuset samt hus V som är Värnhemshuset. Entréhuset omfattar 6 våningsplan, två våningar undermark med garage - totalt ca 1000 platser och det är ju här besöket kommer att börja för många. Från garage planen kan man med hiss eller rulltrappa ta sig till butiksplan 1 som ligger i gatuplanet, butiksplan 2 som är sammankopplat med hus T via en galleriagång ett antal meter över gatuplanet. I de båda butiksplanen finns det plats för ca 80-100 butiker. Plan 3 som är planet över det andra butiksplanet innehåller ett antal restauranger med inriktning mot medelhavsoch asiatisk inspirerad mat samt hamburgerbar, tacorestaurang, bowlinghall, fitnessanläggning.

Plan 4 är i huvudsak en installationsvåning. Hus T består av tre våningsplan: garageplan under mark sammankopplat med hus E samt två våningar med butiker och café och en torgyta utomhus där man under den varma årstiden kan äta sin lunch eller bara ta en kopp kaffe.

lanterniner. Det andra bandet löper tvärs över, längs med gallerian. Lösningen bäddar för mycket dagsljus. Torghusets västra vägg är helt i klarglas. Utifrån torget ser man rakt in i galleriorna på Plan 1 och 2. Och befinner du dig inne har du direkt kontakt med torglivet. Bengt Dahlgren AB har deltagit i projektet sedan hösten 2005. Vi har upprättat programhandling under 2005, systemhandling under våren 2006 och sedan vintern 2006 detaljprojekterar vi luftbehandlingsanläggningen. Invigningen av Entré Malmö sker våren 2009

Hus V består av ett våningsplan med ett antal butiker ut mot Pilgatan samt via en galleriagång genom Värnhemshuset en livsmedelsbutik. Via galleriagången i hus V kan man med hiss eller rulltrappa ta sig vidare in i hus T och E Entrés byggnader domineras av ett material; glas. Entréhusets fasad är av ett halvtransparent U-profilglas. Delar av fasaden har täta väggar bakom glaset. Den norra väggen, som vetter mot motorvägen, har två stora fönster i klarglas. Under dygnets mörka timmar byter fasaden skepnad genom effektfull ljussättning. Entréhusets tak har två fönsterband. Över Entréhallen och Food courten löper ett band av - 12 -

BENGT GÖRANSSON MALMÖ

FAKTA Projektareal i allt Butisareal Antal butiker Fritid/underhålning/ restauranger

39 500 kvm 25 000 kvm 80-100st 10 700 kvm


BDAB-NYTT

Integrerad design MED FOKUS PÅ KOMFORT OCH ENERGI Att tillsammans med beställare, arkitekter, brukare och medkonsulter fastställa krav på funktion, energianvändning, komfort och underhåll redan på idéstadiet är grunden för att skapa effektiva byggnader. Fördelen är främst att man undviker suboptimering av tekniska installationer samtidigt som man minimerar energianvändningen. Genom att se byggnaden som en helhet har vi möjlighet att minska energianvändningen, behålla eller förbättra funktionen och samtidigt få en utmärkt komfort. Från att ha arbetat främst med tekniska installationer är vi idag även experter på glas, solavskärmningar, byggnadens termiska egenskaper, luftrörelser och komfort.

Exempel på tjänster: Energistudier i tidiga skeden I tidiga skeden minimerar vi värme- och kylbehov genom att aktivt vara med och påverka byggnadens utformning, orientering, fasadsystem och framför allt att noga överväga omfattning, typ och placering av glasytor och solavskärmningar. Andra metoder är passiv solvärme och naturlig kyla. Komfort- och dragriskanalys Gott termiskt klimat i moderna byggnader är en stor utmaning när höga lufttemperaturer kan nås redan då det är minusgrader ute. Genom en djup förståelse för hur människor upplever sin omgivning kan vi på Bengt Dahlgren förutsäga och skapa ett behagligt inneklimat.

Sol- och skugganalys i ett kontorshus

Byggnadsintegrerade installationer När man ser tekniska installationer som en del av byggnaden är det möjligt att både dölja och minska omfattningen med bibehållen funktion. Luftströmningsberäkningar Bengt Dahlgren AB har utvecklat en metod för att förutsäga luftrörelserna i och kring komplexa byggnader. Vi kallar metoden integrerad luftströmningsanalys som i grund och botten oftast handlar om att undvika drag och optimera hybrid- och självdragsventilation.

Visualisering av indata till en energisimulering

Fasader och solskydd Med stor kunskap i byggnadsfysik och tillgång till nyutvecklade verktyg för visualisering och analys av solinstrålning har vi möjlighet att utvärdera och optimera komplexa fasadsystem och solskydd.

Lufthastigheter kring ett lågimpulsdon

- 13 -

Forskning och utveckling Byggnader tenderar att bli mer och mer komplexa. För att möta denna utmaning utvecklar vi kontinuerligt nya modeller och beräkningsverktyg, t.ex. inom termisk komfort, komplexa glasfasader samt sol- och skugganalys. MAX TILLBERG GÖTEBORG


BDAB-NYTT

WEB 2.0

i framtidens styr- och övervakningssystem?

Dagens styr- och övervakningssystem bygger i de flesta system fortfarande på produkter och systemtänkande från en enda leverantör. Fördelarna med att inte bygga sina system på en leverantör kan inte nog understrykas, men detta är säkert ingen nyhet då det i så många olika sammanhang har lyfts fram och debatterats. Öppenhet och så kallade öppna system har länge varit ledordet för många i branschen. Kanske är det så att ordet öppenhet använts så mycket att det förlorat sin betydelse.

Öppna system I de öppna system som trots allt finns har man löst öppenheten på DUC-nivå genom att använda övergripande program på huvuddatornivå. Oftast är det ett SCADA program som exempelvis Citect som ger möjligheten till öppenhet. Citect och andra liknande datorprogram är oftast heltäckande när det gäller funktioner för styr- och övervakning. De kostar dock mycket pengar och har olika licens och supportförfaranden som gör att det kan bli en ganska dyr historia. Speciellt för de organisationer som inte kan dra nytta av hela funktionsprogrammet. Man borde även ta upp frågan om ”öppenheten” när man låser sig till en enda leverantör på toppen av systemet, men det är en fråga vi får ta en annan gång. Vad har då WEB2.0 med styroch övervakning att göra?

WEB2.0 Uttrycket WEB2.0 skapades under ett brainstorm-möte 2004 hos medieföretaget O’Reilly Media. Den form av Internet som hittills hade funnits var ett Internet som informationskälla; ett stort globalt uppslagsverk. Skillnaden med WEB2.0 var att det skulle vara ett Internet för delaktighet där användarna inte bara skulle kunna söka information utan även delta med sina kunskaper och erfarenheter. Användarna av WEB2.0 skulle ges möjligheten att kommunicera. Det var inte längre stora multinationella företag som skulle äga rätten till informationen utan de nya WEB2.0 aktörerna skulle lita på sina användare låta dem kommunicera. WEB2.0 företagen skulle låta all information vara webbknuten och användarvänlighet skulle stå i centrum. Användaren skulle själv få möjlighet att välja vilken information som var väsentlig. Ett exempel på ett företag som snabbt anammade och blev framgångsrikt med detta koncept är Google som genom att samla på länkar till andra sidor kunde erbjuda användarna en sökmotor som slog alla andra dåvarande

Skillnaderna mellan en traditionellt monolitisk arktitektur och en moduluppbyggd.

aktörer. Sina pengar tjänar man på att erbjuda tjänster till både annonsörer och användare. Från att bara varit en sökmotor erbjuder idag Google mejl, kalenderhantering och fulla ordbehandlingsprogramvaror helt gratis till sina användare. Om vi tittar på ett traditionellt styr- och övervakningssystem ser vi att informationen som utgör data som användaren är intresserad av helt och hållet behandlas i en och samma maskin. Oavsett vem som vill få tillgång till informationen så presenteras den på samma sätt. Ingen hänsyn tas till användaren i fråga om informationen är väsentlig. För att få lite mera struktur kan man använda olika inloggningsnivåer, men detta förfarande är inte helt enkelt. Problemet är att inloggningsnivåerna är till för att begränsa användares möjligheter att komma åt information, den är inte till för att styra hur information ska distribueras. Genom att använda WEB2.0 tänkande och systematik får vi istället en styr och övervakningsanläggning som är modulariserad. Eftersom WEB2.0 bygger på ett länkförfarande så kommer användaren att själv kunna bestämma vilken data som är intressant. Vi får även möjligheten att koppla data mellan olika användningsområden för vår fastighet och kan maximera nyttan med systemet.

- 14 -

Praktiskt exempel Hur skulle då ett WEB2.0 system kunna se ut i verkligheten? De flesta leverantörer av DUC:ar och PLC:er har idag någon form av webbgränssnitt att leverera till sina produkter. Vissa produkter har det till och med inbyggt oavsett om vi väljer att nyttja det eller inte. Även leverantörerna av larmservrar och tidsstyrningsprogram har nappat på webbtrenden och levererar webversioner av sina program. Allt detta ger oss en grund att stå på. Utöver dessa traditionella styr- och övervakningsdelar kan vi fortsätta bygga på vårat system med ytterligare webservrar. Drift och underhåll med exempelvis Pondus som finns i en webversion, dokumenthanteringssystem, energiuppföljning och mycket mer finns även det i webversioner. Genom att bygga upp sitt system modulmässigt kan organisationer själva bestämma vilka delar som man vill nyttja. Inga mera köp av stora ”kompletta” program som både kostar pengar och dataresurser. Alla våra webresurser måste nu kopplas ihop via ett länksystem. Detta sker praktiskt i att man skapar ett antal websidor med länkar till de olika modulerna. Genom att nyttja scriptspråk som Java, PHP och AJAX ökas användarvänligheten och smarta funktioner som ger mervärde för användarna kan byggas in i systemet. Exempel på sådana funktioner skulle kunna vara en med-


BDAB-NYTT

NY TJÄNST ERBJUDS I MALMÖ:

Energisamordnare I och med de nya reglerna BBR12, som ställer krav på byggnaders energiförbrukning, erbjuder Bengt Dahlgren Malmö AB tjänsten energisamordnare. Energiförbrukningen ska beräknas och redovisas under projektering och verifieras två år efter färdigställande genom mätningar. Behovet av att hålla fokus på de faktorer som påverkar energistatusen blir allt viktigare och att de energiberäkningar som utförs stämmer överens med det verkliga resultatet. Dataflödena kan gå direkt mellan de olika modulerna men visualiseringen sker länkad från en hemsida

delandeservice mellan driftorganisation och hyresgäst. Eller varför inte låta rektorn få tillgång till skolans fastighetsdata så som energiförbrukning, planerat underhåll, temperaturer i klassrum etc. Så att rektorn och personalen kan planera och påverka sin verksamhet så att det harmoniserar med fastigheten.

Nytt tänkesätt om fastighetsautomation Att implementera WEB2.0 i våra fastigheter kräver att vi tänker i nya banor kring fastighetsautomation. Ett färdigt system kommer att involvera IT-avdelning så väl som Driftavdelning och gränserna mellan de båda kommer mer och mer att suddas ut. Vi behöver också släppa den fokusering som idag finns på systemlösningar och titta mer på funktionslösningar. Det är inte längre vilket system eller vilka produkter som är den stora valfrågan utan snarare vilka funktioner behöver vi och vill vi ha i våra styr- och övervakningssystem. Vi måste även titta bortom de traditionella aktörerna på marknaden för att försöka finna nya partners som kan lev-

erera webtekniken och skapa applikationerna. Bengt Dahlgren AB har flerårig erfarenhet att arbeta med båda styr och övervakning som med IT-tjänster. Redan idag använder kunder BDAB:s hemsida som portal och länksida för att nå sina fastigheter. Tekniken är inte obeprövad, det enda som sätter gränserna är våra inrutade tankemönster när det gäller fastighetsautomation. Det finns inte många som idag ser problem med att utföra banktjänster, eller till och med deklarationen på internet. Däremot är det många som är obefogat rädda för att koppla upp sina fastigheter över internet. För att sammanfatta det hela; internet var inte bara en fluga, det är här för att stanna. Tekniken finns, produkterna finns och är anpassade för webben. Erfarenheten och kunskapen finns. Behovet och möjligheterna är stora. Vinsterna, organisatoriskt, ekonomiskt och inte minst funktionsmässigt är även dem stora. Frågan är; Är du redo att se världen i ett nytt perspektiv?

”Det är viktigt att lyfta fram förändringarna i de nya byggreglerna om energiförbrukning som började gälla förra året med övergångsregler fram till och med den 1 juli Elif Sait i år”, berättar Energisamordnare Elif Sait, som trätt in i den nya tjänsten som energisamordnare hos Bengt Dahlgren AB. För att hjälpa fastighetsägare och övriga aktörer erbjuder företaget numera energisamordning. En energisamordnare finns med under hela byggprocessen så att energimålen uppnås och reglerna i BBR12 uppfylls. Energisamordnaren bidrar också med att lägga grunden för en energieffektiv drift som skapar minimal miljöbelastning under hela byggnadens livstid.

SAMUEL REINWALDS GÖTEBORG

Öppet hus i Malmö

Energisamordnare Elif Sait berättar för intresserade besökare.

Det var ett soligt 25 april när Bengt Dahlgren Malmö AB höll öppet hus. Den största delen av flytten till de nya lokalerna var klar och inbjudna besökare kunde ta del av hela den spännvidd som företaget erbjuder. Stor fokus lades på arbetet med energifrågor och hur vi rent allmänt ska kunna ta till vara på jordens resurser och bidra till minskad/effektiviserad energiförbrukning. Till detta bjöds en läcker italiensk buffé. I dagsläget förbrukar lokaler och bostäder en tredjedel av Sveriges kilowattimmar och nya krav på energideklarationer blir således en strävan för ett aktivt miljöansvar – samtidigt som det blir ett kvalitetsmått för såväl köpare som fastighetsägare. - 15 -

Av de nuvarande 33 medarbetarna var det många som medverkade under dagen och presenterade sina respektive arbetsområden. Bland dessa fann man till exempel energisamordning, scanning och klimatenkäter, brandsimuleringar, CEmärkning, 3D-CAD samt termografering och spårgasmätningar. Vissa presenterade sitt arbete helt med hjälp av talet som uttrycksmedel, medan andra visade upp diverse apparatur och datasimuleringar. De nya lokaler som nu tagits i bruk har plats för ett 50-tal medarbetare. LENA WAHLGREN MALMÖ


BDAB-NYTT

ByggaBoDialogen UTÖKAS MED NYA SPJUTSPETSAR

Den 22 maj undertecknade 40 ledande representanter för spjutspetsföretag och kommuner inom bygg- och fastighetssektorn tillsammans med regeringens miljöminister Andreas Carlgren en avsiktsförklaring och överenskommelse att arbeta för en hållbar bygg- och fastighetssektor.

Avsiktsförklaringen och överenskommelsen genomfördes genom Boverkets ByggaBoDialog som är ett unikt samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för utveckling av en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige. Genom dialog vill företrädarna genomföra frivilliga åtaganden för att skapa hälsosam innemiljö, effektiv energi- och resursanvändning. Undertecknandet är en del i ByggaBoDialogens arbete för konkreta insatser inom bygg- och fastighetssektorn. – Det är mycket intressant och värdefullt för mig och regeringen att genom ByggaBoDialogen få ta del av hur företag inom bygg- och fastighetssektorn arbetar med konkreta insatser, sa miljöminister Andreas Carlgren.

Energianvändning viktig fråga för regeringen Då energianvändningen i våra bostäder och lokaler utgör närmare 40 procent av Sveriges totala energianvändning är frågan viktig för regeringen. – Hur vi bygger och bor har stor betydelse i arbetet mot klimatförändringen. Företagens insatser för energieffektivisering och användande av byggmaterial som är bra för miljön är avgörande i den fortsatta omställningen. Ett näringsliv i framkant ger Sverige möjligheter till miljöteknikexport och behövs för att vi ska axla rollen som ledande förebild på klimatområdet, sa Andreas Carlgren.

40 aktörer i ByggaBoDialogen Sju aktörer som undertecknade överenskommelsen är nya i ByggaBoDialogen: Stockholms stad, Alingsåshem, Bostads AB Poseidon, - 16 -

Familjebostäder i Göteborg AB, Gårdsstenbostäder AB, Göteborgs Egnahems AB och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag. Övriga 33 aktörer som även 2003 undertecknade är: AB Electrolux, AB Svenska Bostäder, AP Fastigheter AB, Akademiska Hus AB, Bengt Dahlgren AB, Folksam, Gillesviks Förvaltnings AB, Hofors kommun, HSB Riksförbund, JM AB, Kalmar kommun, Karlstad kommun, Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter, LB-Hus AB, Locum AB, Länsförsäkringar AB, Malmö stad, Naturvårdsverket, NCC AB, Platzer Fastigheter AB, Ramböll Sverige AB, Riksbyggen, Saint-Gobain Isover AB, SBC AB, Skanska i Sverige, SWECO AB, Tyréns AB, Vasakronan AB, Vasallen AB, White Arkitekter AB, WSP Sverige AB och Älvstranden Utveckling AB.

ByggaBoDialogen i sammanfattning ByggaBoDialogen är ett unikt samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige. Dialogen startades 1998 på regeringens initiativ och har utformats i samverkan mellan ett antal ledande företrädare för bygg- och fastighetssektorn. ByggaBoDialogen startade 1998 och har utformats i samverkan mellan ett antal ledande företrädare för bygg- och fastighetssektorn. ByggaBoDialogen har tre prioriterade teman; hälsosam innemiljö, effektiv energi- och resursanvändning. Från och med den 22 maj ingår 40 aktörer i ByggaBoDialogen. Idag finns totalt 40 aktörer (företag, kom-


BDAB-NYTT

muner och regeringen) som undertecknade en avsiktsförklaring och överenskommelse. Regeringen genom Boverket bidrar med basfinansiering av bland annat kostnader för sekretariat, information, uppföljning samt ett kompetensutvecklingsprogram som även finansieras av Energimyndigheten. Forsknings- och utvecklingsprojekt (bl. a. klassning av byggnader) finansieras av Energimyndigheten, Formas-BIC med samfinansiering av ett antal ByggaBo-företag, bl. a av Bengt Dahlgren AB. ByggaBoDialogen har tre prioriterade teman; hälsosam innemiljö, effektiv energi- och resursanvändning. Dessa teman har i sin tur direkta kopplingar till de sju mål som utgör plattformen för ByggaBoDialogen. Aktörerna i dialogen har genom en överenskommelse åtagit sig att genomföra konkreta insatser för att nå målen. Överenskommelsen ger möjligheter till kraftsamling inom byggoch fastighetssektorn, Sveriges största näringsgren (efter vårdsektorn), kring ett konkret och

aktivt arbete som kan ge viktiga bidrag till att nå miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö och hållbar utveckling.

er, bl. a hos Vasakronan och LOCUM. Vi deltar i "Miljöklassningsprojektet", som vi även är med och delfinansierar.

Vad gör Bengt Dahlgren AB i dialogen?

I Göteborg deltar vi i demonstrationsprojektet ”Hamnhuset” på Norra Älvstranden, som är ett mycket energisnålt flerbostadshus av passivtyp under uppförande. Projektet genomförs i samarbete med byggherren Älvstranden Utveckling AB, White Arkitekter AB och Ramböll Sverige AB. Vi är alla aktörer i ByggaBoDialogen.

Bengt Dahlgren AB har deltagit i ByggaBoDialogen alltsedan starten 1998 och aktivt drivit frågor inom energi- och livscykelkostnadsområdet (LCC). Vi var det enda teknikkonsultföretaget fram till 2003, då vi skrev under de frivilliga åtagandena tillsammans med dåvarande miljöminister Lena Sommestad. Vi ledde under dialogens första fas även arbetsgruppen ”Systemval och upphandling med livscykelperspektiv och helhetssyn” med deltagande av flera stora fastighetsföretag, som numera också är aktörer. För att öka kunnandet på dessa områden har vi också genomfört utbildning av ett 100-tal ledande personer hos några av dialogens aktör-

- 17 -

Vi som konsultföretag kan huvudsakligen verka i ByggaBoDialogens anda i våra olika projekteringsprojekt och försöka att påverka våra uppdragsgivare och medkonsulter att gemensamt ta ett nödvändigt ansvar för en hållbar utveckling. ANDERS NILSON GÖTEBORG


BRANDKONSULTEN – EN AV SPELARNA IGENOM BYGGPROCESSEN: BDAB-NYTT

”Vi ställer inga krav, vi erbjuder lösningar” Det är i samspelet mellan alla parter som ett byggprojekt blir riktigt lyckat. Det vet alla inblandade. Men den nyaste spelaren i gänget - brandkonsulten - har inte fått sin rätta roll än. Den personen uppskattas inte för sitt faktiska värde och har inte heller tagit plats som den resurs som ska delta igenom hela processen. Det är för mycket av den gamla myndighetsrespekten hos båda parter idag, trots att myndighetsrollen sedan flera år är borta. Jag önskar att det vore på ett annat sätt. För då skulle det bli mer plats för fler kreativa lösningar. Ibland är lagstiftarna mer framsynta än dem lagen berör. Det gäller till exempel Plan och bygglagen. Den har utformats så att den är en klar och tydlig anvisning till anläggningsägare, byggherrar och andra inblandade att se till hur olika brandskyddslösningar ska leda till att det i verkligheten finns goda förutsättningar att rädda liv och skydda egendom om det skulle börja brinna. Med den nya lagen försvann myndighetsansvaret över det här området och med det också myndighetspersonerna. Ibland märks inte det.

as hela projektet efter det. Dessa sätt, menar jag, leder inte till den ultimata lösningen.

Mycket att tjäna

Diskutera och ifrågasätt

Det är många som inte riktigt förstått hur den nya rollen behöver vara för att alla parter ska få ut mesta möjliga i brandskyddsarbetet. På lång och kort sikt och i ekonomiska termer. Tills de nya intentionerna efterlevs i de dagliga byggprocesserna förlorar vi alla på att köra vidare i gamla invanda spår. Det är min bestämda uppfattning.

Genom att ta myndighetsrollen kan det bli bekvämt för brandkonsulten. Övriga i projekten köper våra förslag utan att ifrågasätta dem, och utan att vi får tillfälle att anpassa dem mer till helheten. Det är som om det är enklare att vara herre på täppan än en deltagare i processen.

– Vi kan ta brandfrågorna, så kan du gå sen, är ett förslag jag ofta möts av. Så vill jag inte att det ska vara. Jag vill vara en aktiv partner och medspelare i hela byggprocessen. Brandkonsulterna ges alltför hög status. Samarbetspartners vågar inte ifrågasätta och förstår inte vad konsultens förslag innebär och hur det kommer att fungera i verkligheten.

Det finns många faror med oklarheten kring brandkonsultens roll: • Vi luras i ett tidigt skede in i att bestämma hur brandskyddet se ut. Och därmed är vi ute ur leken när det gäller hela projekteringen av projektet. Det är som en inställning likt ”lagt kort ligger”. Det är många som inte vågar inte ta de diskussioner med oss som de har med övriga parter hela tiden. Vi hamnar vid sidan av byggprocessen, i stället för att vara mitt i. • Att vi överlevererar. Genom att vi har fått den här statusen, och aldrig blir ifrågasatta tenderar många brandkonsulter att belöna sig själva genom att föreslå mycket brandskydd. Ju mer brandskydd vi får in, desto bättre är vi. Alla tänkbara scenarios är täckta och vi skapar övertrygghet. Vi föreslår sprinkler, brandgasventilation, utrymningslarm och lite till. Det kanske hade räckt med det ena.

I den bästa av världar:

Det finns inga egentliga bovar i det här dramat. Men det finns många långsamma aktörer. Brandkonsulter som fortfarande har myndighetskostymen på sig och betraktar sig själva som auktoriteter som man inte kan säga emot. Andra behandlar brandkonsulten som den som ska tala om hur det ska vara, och sedan anpass-

Efter två år som brandkonsult, men ett helt yrkesliv inom räddningstjänst – såväl operativ som förebyggande – och försäkring, är jag helt förstummad över den roll brandkonsulten ofta tar eller får. Det finns ju alltid möjlighet till kreativa lösningar om parterna är öppna för att diskutera och ifrågasätta detaljerna vartefter byggprocessen fortskrider. Vi måste alla bli bättre på det. - 18 -

• Vi brandkonsulter är aktiva igenom hela byggprocessen och anpassar våra förslag till hur projektet fortskrider, så att det blir bra för alla parter och så att brandskyddsbehoven är tillgodosedda. Det kan bli lite dyrare under byggtiden, men ge en mycket lägre kostnad över tiden. • Respekteras alla discipliner i ett byggprojekt lika mycket. Alla har sina regler, normer och erfarenheter att ta hänsyn till. Det är inte så att brandkonsultens regelverk kräver större respekt än andras. Det är tillsammans som vi åstadkommer det som lagstiftaren önskat. • Är vi villiga att förhandla och resonera om alternativa lösningar när det finns mycket att vinna i det totala sammanhanget.


BDAB-NYTT

Prestigelöst och effektivt Nyligen deltog jag i ett renoveringsprojekt av Rosenlunds sjukhus i Stockholm för Locum. Från brandsidan arbetade vi tätt tillsammans med våra egna VVS-experter. Därmed fanns inget rollspel och ingen prestige, eftersom vi kände varandra så väl. Genom att projektera ventilationen tillsammans med brandskyddslösningarna kunde vi föreslå 98 brandspjäll istället för de ursprungliga 350. Vi gjorde en livscykelberäkning på sprinkler och på brandspjäll som visade att lösningen med färre brandspjäll och sprinkler både var bättre och mer lönsam i längden. När vi gick ned i brandsektionering fick vi en anläggning som krävde mindre service. Brandceller och den projekterade ventilationen i byggnaden harmoniserade med varandra.

Storängshallen – ny multisporthall i Huddinge

I ett annat fall flyttade vi en brandsektionering några meter. Skyddsfunktionen inom vårt område var fortfarande bra och kunde spara både pengar och krångel för övriga parter. Vi kunde erbjuda bra lösningar tack vare gott samarbete och respekt – ingen övertro - för varandras kunskaper. Så här måste det fungera menar jag. Vi behöver arbeta tillsammans, igenom hela processen och se till helhetsresultatet av projektet. Vi ställer inga krav i en byggprocess, vi erbjuder lösningar och ju mer delaktiga vi är under processen, desto bättre lösningar kan vi erbjuda. Alla måste ta möjligheterna att arbeta på det här sättet. JAN GUSTAFSSON STOCKHOLM

Huge Fastigheter AB bygger en ny sporthall på nuvarande Storängsvallen som beräknas vara klar till höstterminens start 2007. Huge Fastigheter AB är ett aktiebolag som är helägt av Huddinge Kommun. Sporthallen byggs som en ”multisporthall” där flera sporter skall kunna bedrivas samtidigt. Sporthallen blir ca 6000 m2 med en takhöjd på ca 15 m som högst. Här kommer man att kunna utöva friidrott, bollsporter som innebandy, basket och handboll samt gymnastik i olika former och även styrketräning och aerobics. Dagtid kommer hallen även att utnyttjas av Sjödalsgymnasiet. Även publiken skall ges möjligheter med nyanlagda p-platser och upp till ca 400 st läktarplatser via delvis flexibla teleskopläktare.

Tekniska lösningar Sporthallen förses med 2 st separata luftbehandlingssystem för Sporthallen respektive omklädnad, wc/dusch, aerobicssal mm. Ventilationssystemet för sporthallen förses med ett system som varierar luftflödet efter behovet via temperatur - och CO2 givare. Grundflödet skall vara ca 20-30 % av maxflödet med takdon som upprätthåller erforderlig kastlängd även vid grundflödet. Uppvärmningen av halldelen anordnas med ett system av takpaneler för strålningsvärme. Golvytor inom duschutrymmen och angränsande omklädningsdel förses med golvvärme. Spillvattenvärmeväxlare för markförläggning anordnas för återvinning av spillvatten från omklädningsrum mm. ANNE-CHARLOTTE PERSSON STOCKHOLM

Lite fakta om Huddinge: Huddinge har ca 90 000 invånare Näst största kommunen i Stockholms län Namnet ”Huddinge” tros komma från uddungarna, de första bofasta, som under järnåldern bodde på en udde vid Mälarens strand i Vårby Känd handelsplats: Kungens Kurva Södertörns högskola med ca 15 000 studenter Känt sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Jan Gustafsson är brandingenjör med 14 års erfarenhet av operativ och förebyggande räddningstjänst. Han har arbetat åtta år på TryggHansa som skadeteknikchef och i tolv år på Brandskyddsföreningen med övergripande utvecklingsfrågor för branschen. Sedan 2004 är Jan Gustafsson brandkonsult hos Bengt Dahlgren i Stockholm, en av Sveriges största brandkonsultföretag med verksamheter i hela landet och kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö. Bengt Dahlgren arbetar också med VVS, energi, styr- och miljöprojektering.

FAKTA Beställare: Arkitekt: Hallutformning, idrott: Konstruktör: El: VVS: - 19 -

Huge Fastigheter AB Zenit Arkitekter Sweco Konkret ÅF-Installation Bengt Dahlgren AB


TEKNISK FÖRVALTNING PÅ

BDAB-NYTT

Filmstaden Bergakungen

Filmstaden Bergakungen är SF:s nya biografkomplex på Skånegatan i Göteborg. Anläggningen öppnades den 18 november 2006 och invigningen ägde rum i närvaro av HM Drottning Silvia. Biografen har 14 salonger med plats för 2 256 biobesökare. Större delen av den 10 000 kvadratmeter stora anläggningen ligger insprängd under jord, och förutom de 14 salongerna finns här både restaurang och ett café/bistro. Dessutom lanseras ett nytt koncept med en så kallad VIP-salong till ett högre biljettpris med bekvämare sittplatser och möjligheter till förtäring.

Bygget har projekterats under flera år med olika biografbolag som intressenter. Bengt Dahlgren AB har under alla dessa år varit delaktig i projekteringen och även deltagit aktivt under byggskedet i form av installationssamordning och produktionsledning. Det känns därför extra roligt att Bengt Dahlgren AB även är med nu när Bergakungen går in i förvaltningsskedet. Från och med december 2006 ansvarar vi för den tekniska förvaltningen. I uppdraget ingår även fastighetsskötsel, snöröjning och trädgårdsskötsel. För att klara detta så samarbetar vi med ett företag i Göteborg, Bygg och Konsult AB. En person från Bygg och Konsult är på plats dagligen för olika skötseluppdrag och tillsyner. Under garantitiden skall service utföras av entreprenörerna så vår insats under denna tid består av samordning, prov av brandlarm och

- 20 -

sprinkler samt funktionskontroll en gång per år av VVS-anläggningen. Vår viktigaste roll är som samordnare vid driftstörningar. Verksamheten på Bergakungen drog igång innan alla tekniska system var helt utprovade och det har därför varit många akuta insatser. Nu börjar dock alla system fungera bra så våra akuta insatser minskar nu stadigt. Till hjälp för vår planering av förvaltningsuppdraget använder vi Pondussystemet. Även personal från SF kommer att via webben kunna följa vårt arbete i Pondus. Om ni vill ha mer information om Filmstaden Bergakungen kan få detta på SF:s hemsida www.sf.se/bergakungen TOMAS ERVALL GÖTEBORG


BDAB-NYTT

Förvaltningsinformation hos AstraZeneca i Mölndal Väl genomarbetade rutiner och styrande dokument leder till önskad utformning på förvaltningsinformationen hos AstraZeneca i Mölndal. Gruppen Förvaltningssamordning på Dengt Dahlgren AB i Göteborg deltar i arbetet. Mycket av den information som fastighetsdriften vid AstraZeneca R & D i Mölndal efterfrågar, skapas i projekterings- och produktionsskedet. Informationen överförs sedan till förvaltningen som svarar för att uppgifter kontinuerligt uppdateras. Bengt Rehngren, Driftchef och Ingvar Olsén, Projektledare på AstraZeneca Engineering i Mölndal driver frågan om hantering av förvaltningsinformation i både bygg- och förvaltningsskedet. Arbetssättet i Mölndal innebär i stort att rationellt ta vara på förvaltningsinformation vid källan, förädla och överlämna informationen när fastighetsdriften tar över. I förvaltningsskedet hanteras sedan information dels via dokumentsystem och dels via fastighetssystemet Pondus Drift och förvaltning. Krav har utformats för att informationen skall vara relevant och likvärdig från alla byggprojekt. Grundläggande syfte är att byggnadernas egenskaper ska upprätthållas under sin livstid, rätt servicegrad ska levereras till lokalbrukarna, nödvändig statistik och redovisning ska kunna upprättas. Bengt Dahlgren AB:s grupp inom förvaltningssamordning har fått förtroendet att genomföra ett flertal uppdrag som bidra-

git till AstraZenecas hantering av teknisk förvaltningsinformation via Pondussystemet. Fokus för BDAB:s uppdrag är upphandling av förvaltningsinformation, överföring till fastighetssystem, uppdatering av information eller handlingar samt rutiner och planer för drift och underhåll. För närvarande arbetar vi i Göteborg med uppdatering av förvaltningsinformation i Pondus och som förvaltningsinformationssamordnare i byggprojekt. Vid start av nytt byggprojekt upphandlas inblandade konsulter så att valda delar av förvaltningsinformationen som skapas för fastighetsdriften kan överföras digitalt direkt in i Pondussystemet. När fastighetsdriften sedan tar över, har informationen förädlats ytterligare inom ramen för byggprojektet. Nu kan man direkt gå över i förvaltning där Pondus med införd information stödjer processer som t.ex. Tillsyn & Skötsel, Felanmälan, Felavhjälpande underhåll, Besiktningsbevakning, Energi & Mediauppföljning, Systematiskt Brandskyddsarbete och viss dokumentation. Information såsom utrustningslistor, felanmälningar, ronderingslistor, statistik, nyckeltal, avrapporteringar av händelser och utförda arbeten börjar genereras från systemet omgående. Förutom ovanstående finns vi även representerade i en grupp på AstraZeneca som arbetar med kommande IT-stöd och dess rutiner inom ramen för Pondussystemet.

Elena Andersson är documentcontroller i Mölndal och ansvarar för att rätt dokumentation finns tillgänglig för driftpersonalen. Hon menar att tydliga rutiner och bra IT-stöd är mycket viktiga faktorer för att nödvändig informationen ska kunna produceras, hållas tillgänglig och vara aktuell. "Alla verksamheter inom Facility Management ställer höga krav på aktuell information och dess hantering. Tillsammans med våra rutiner för dokumenthantering är Pondus ett väl fungerande stöd till verksamheten. Vi ser också fram emot det nya Pondus.net"

MATS ANDERSSON GÖTEBORG

DIPLOMERAD INJUSTERARE AV VÄRMESYSTEM ENLIGT LÅGFLÖDESMETODEN Drift och underhållsgruppen kan nu erbjuda fastighetsägare som efterfrågar injustering enligt lågflödesmetoden ytterligare ett starkt alternativ. Vi har både teoretisk och praktisk kompetens att genomföra både traditionell injustering och injustering enligt den så kallade lågflödesmetoden. LARS NILSSON GÖTEBORG Fakta lågflödesmetoden Nästan alla äldre värmesystem är dimensionerade med för stora effektbehov. Detta innebär bl a att vi kör värmesystemen med alldeles för stora flöden. I de flesta fall kan man nästan halvera värmeeffektbehovet, vilket också medför ett minskat flöde i värmesystemet. En injustering enligt lågflödesmetoden innebär att man utnyttjar sin värmeanläggning så att bästa driftekonomi uppnås.

- 21 -


BDAB-NYTT

Brinkåsen

VÄNERSBORG

Tre nya rättspsykiatriska anläggningar planeras för närvarande inom Västra Götalandsregionen. Bengt Dahlgren AB har fått uppdraget att bidra med projektering för 2 av dessa anläggningar. Förutom projektet Rågården i Göteborg där BDAB bidrar med brandskyddsprojektering fick BDAB vid årsskiftet även uppdraget att medverka i projektet Brinkåsen, Vänersborg. Den tredje anläggningen planeras till Falköping. Brinkåsen kommer att ligga på en för ändamålet inköpt tomt, granne med en av Vänersborgs äldsta stadsdelar, Restad Gård. Området inklusive byggnaderna ägs av Västfastigheter och ligger vid Göta Älv ca 5 km från Vänersborgs centrum och har anor från så länge sedan som 1500talet. 1905 invigdes sjukhuset på Restad Gård som än idag utgör lokaler för delar av regionens psykiatriska slutenvård. Förutom vårdverksamheten så florerar en mängd olika företag som hyr lokaler för sin verksamhet inom området, allt från filmproduktion till vanliga kontor. Anläggningen som skall inrymma ca 80 patienter och ca 200 personal består av ett antal huskroppar sammanlänkade med en förbindelsegång i ett suterrängplan. Vårdavdelningarna, som är 6 st, utgörs av 1 huskropp per avdelning som är delad i 2 mindre enheter. Vidare finns 1 entrébyggnad med öppenvård, administration och personalrekreation samt 1 aktivitetsbyggnad för patienternas fritid och arbetsträning.

Alla projekt har någon form av utmaning och i detta fall ligger det i de olika mål som de inblandade parterna har. Verksamhetens mål, en god arbetsmiljö och läkande hemlik vårdmiljö skall flätas samman med fastighetsägarens mål, en energi- och resurssnål anläggning, två mål som i vissa avseenden kan vara varandras motsatser. Till detta skall man också lägga myndigheternas krav på en för allmänheten och patienterna säker anläggning vilket gör projektet än mer komplext.

För dokumenthantering och distribution via gemensam projektpool kommer Bengt Dahlgrens FTP-tjänst att användas. FTP-tjänsten är ett snabbt och enkelt sätt för hela projektgruppen att på ett gemensamt ställe förvara och hantera ritningar och andra dokument över Internet. Brinkåsen planeras stå färdig i början av 2011. För närvarande pågår programarbetet och systemhandlingsskedet beräknas börja efter sommarsemestern.

Bengt Dahlgren AB bidrar i projektet med tjänster inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brandskydd, Sprinkler och Kalkyl.

MATTIAS HALLIN GÖTEBORG

brinkåsen

FAKTA Beställare: Pojektledning: Arkitekt: Konstruktör: VVS: Sprinkler: Brandskydd: Elkonsult: Säkerhet: Landskap: Mark/geo: - 22-

Västfastigheter Uddevalla Ramböll Frenning & Sjögren Arkitekter ELU Konsult Bengt Dahlgren AB Bengt Dahlgren AB Bengt Dahlgren AB Prokebo WSP Ahlgren & Bruun Ramböll


BDAB-NYTT

För att bygga vidare på vår egen kunskap och för att hela tiden utvecklas har vi ett stort behov, inom alla våra verksamheter, av utbyte med högskolorna och forskarvärlden. Våra regelverk ställer idag än mer ”funktionskrav” vilket kräver ingående teoretiska kunskaper, förutom den intellektuella stimulansen för våra medarbetare. Detta utbyte är inte minst väsentligt för att ge våra beställare den ”smartaste och optimalaste” utformningen av byggnader. I en allt större utsträckning krävs en helhetssyn, inte bara kring våra egna verksamhetsområden utan även kring alla medverkande discipliner.

ENGAGERAD, FRAMÅTSTRÄVANDE 55-ÅRING När vår grundare Bengt Dahlgren i oktober 1952 startade företaget i en källarlokal på Lillatorpsgatan Göteborg, anade han väl inte konsekvenserna av detta steg. Inte heller att ”källarkonsulten” en dag skulle växa till ett av de ledande teknikkonsultföretagen i Sverige inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brandskydd

gör oss till den ledande konsulten inom de olika tjänster som vi kan erbjuda. • • • • • •

Sprinkler Industribrandskydd SBA, förvaltningsbrandskydd Byggtekniskt brandskydd Riskhantering Skydd vid brandfarlig vara-hantering

och Teknisk Förvaltning Med dynamiskt ledarskap, engagemang, nytänkande och framsynthet byggde han under 30 år upp det företag som i år är 55 år. Vi är många inom företaget som genom åren ”smittats” av den anda som Bengt Dahlgren grundlade och som vi fått förvalta, förädla och anpassat till de krav som våra kunder och marknaden krävt. För de flesta är vi väl ”VVS-konsulten”, vilket också innefattar t ex Styr & Övervakning, Kyla, Energi osv. Vad kanske inte lika många tänker på är att vi sedan snart 40 år även varit och är ”Brandskyddskonsulten”. Vår start som brandskyddskonsulter började med en grupp sprinkleringenjörer som vi knöt till oss i slutet av 60-talet och vi har sedan, allt eftersom åren gått, utvidgat med brandingenjörer och på senare tid även brand-/riskingenjörer. Under dessa snart 40 år har vi successivt utvecklats genom utbildning och erfarenhet vilket idag

Vid ungefär samma tidpunkt som vi startade Brandskyddsverksamheten startade vi vår ITbana. Vi köpte då vår första dator för att kunna göra beräkningarna snabbare och mera exakt. Redan ihop med den första ”oljekrisen” utförde vi med hjälp av denna dator de första klimatoch energiberäkningarna för att optimera våra kunders anläggningar. Denna verksamhet har sedan förfinats och förbättrats så att vi idag kan simulera och visualisera de mest komplexa förhållanden i t ex geometriskt komplicerade ljusgårdar. Vårt energifokus från tidigt 70-tal har också gett sig uttryck i vår medverkan och starka pådrivande av en standard för Energi Effektiv Upphandling ENEU. Där fokus inte ligger på investeringskostnaden utan på totalkostnaden, alltså även kostnader för t ex drift och underhåll, i ett Livscykelperspektiv LCC. Att arbeta med Energikartläggning, Energisamordning eller Energideklarationer är alltså inget nytt för oss. Det är endast en naturlig fortsättning på vårt långsiktiga engagemang i dessa frågor - 23 -

Vi är sedan 2002 respektive 2003 ISO-certifierade inom kvalité och miljö, vilket också medför fokus på ”ständiga förbättringar” Genom åren har vår kundkrets vuxit från HSB som var vår första kund, till industrikunder inom de flesta verksamhetsområden, fastighetsbolag, kunder inom offentlig sektor samt byggoch installationsentreprenörer. Geografiskt, utanför Sverige, har vi genomfört projekt i Asien, Europa, Nord- och Sydamerika samt Afrika. Ett allt större antal medarbetare arbetar idag kontinuerligt med projekt i t ex Ryssland. I Sverige täcker vi, efter samgåendet med IBA (se separat artikel), större delen genom våra bolag i Göteborg, Linköping, Malmö, Skövde och Stockholm. Dessutom har vi kontor i Borås, Härnösand, Norrköping, Uppsala, Växjö och Åhus. Tillsammans kan vi med våra olika verksamhetsområden, alla de tjänster som dessa erbjuder, vår geografiska spridning samt intressanta och utvecklande projekt fortfarande efter 55 år erbjuda dig som kund nytänkande baserat på kunskap och erfarenhet för att uppnå optimal lösningar anpassade för ditt behov. Samtidigt som vi är det stora företaget med resurser, kompetens och kraft har vi också en närhet till och en snabbhet i besluten som kännetecknar det lilla företaget Detta samtidigt som vi vill vara en attraktiv arbetsgivare inte minst för våra egna men också för potentiella externa medarbetare. Det sägs visserligen att ”Ensam är stark” men tillsammans är vi ännu starkare och kan fortsätta att vara ”Det ledande företaget i Sverige inom våra Verksamhetsområden”.

BERTH OLSSON vVD OCH TEKNISK CHEF BENGT DAHLGREN AB


NYTT FÖRETAG I BENGT DAHLGRENGRUPPEN

IBA Ingenjörsbyrån Bygginstallationer AB IBA är väl etablerade i Skövde och är Skaraborgs ledande installationskonsult med inriktning på VVS, energiteknik, miljö samt styr- och övervakning. Tyngdpunkten i företagets verksamhet ligger i projekterings- och byggskedet, men vi har kunskap och ambition att delta i hela byggprocessen, från idé till förvaltning. IBA:s beställare finns bland alla kategorier såsom stat, kommun, landsting, bostads- och fastighetsbolag, industrier och privatägda företag. Bland de större beställarna finns t ex Volvo, sjukvården (Västfastigheter) och försvaret (FortV, SFV) för att nämna några.

Historia Det var sex arbetskamrater från FKI och Nyde som startade IBA 1972. I nästan 30 år så var det dessa personer som drev företaget tillsammans. Under 80-talet växte företaget snabbt och var som mest ca 35 medarbetare vid kontoren i Skövde, Jönköping och Trollhättan. Det finns några anställda som har varit med sedan 70- och 80-talet och av de ursprungliga ägarna arbetar tre fortfarande åt bolaget i olika stor omfattning. Samtidigt har många nya yngre

medarbetare börjat på IBA under de senaste åren, så företaget har en bra sammansättning av ålder, erfarenhet och kompetens. De senaste åren har Stefan Sälle, Peter Sundell och Mikael Sundell ägt och drivit IBA med totalt ca 20 medarbetare på kontoren i Skövde och Göteborg. Från och med 1 maj 2007 ingår IBA i Bengt Dahlgrengruppen AB som är ett personalägt konsultföretag med totalt ca 240 anställda.

Framtid

tor i Skövde. Kontoret i Göteborg kommer att flyttas över till Bengt Dahlgren AB. Det innebär att IBA även i framtiden vara ett oberoende, privat/ personalägt företag utan bindningar till tillverkare, entreprenörer eller myndigheter. IBA kommer fortsatt vara den ledande VVSkonsulten i Skaraborg. Dessutom kan IBA nu lokalt i Skaraborg erbjuda gamla och nya kunder BDAB:s spetskompetens inom t ex brandskydd, miljö, drift- och underhåll.

Företaget kommer drivas vidare under namnet IBA såsom ett fristående dotterbolag med kon-

GÖTEBORG BENGT DAHLGREN AB

LINKÖPING BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB

MALMÖ BENGT DAHLGREN MALMÖ AB

Victor Hasselblads gata 16 421 31 V FRÖLUNDA Telefon 031-720 25 00 Telefax 031-720 25 01

Runstensgatan 5 582 78 LINKÖPING Telefon 013-37 40 50 Telefax 013-10 42 27

Sallerupsvägen 11D 212 18 MALMÖ Telefon 040-635 17 00 Telefax 040-635 17 01 www.bengtdahlgren.se

SKÖVDE IBA INGENJÖRSBYRÅN BYGGINSTALLATIONER AB Skåningstorpsvägen 5 541 65 SKÖVDE Telefon 0500-49 58 00 Telefax 0500-49 58 25

MIKAEL SUNDELL SKÖVDE

STOCKHOLM BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB Romansvägen 6 131 40 NACKA Telefon 08-588 88 100 Telefax 08-588 88 101

Bengt Dahlgren Nytt 1 - 2007  

Storken - ny galleria i Alingsås