Page 1

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR DE BESTUURSLEDEN VAN HET ACW VU: TOON VANHOUTTEGHEM - ACW VERBOND BRUGGE, OUDE BURG 13, 8000 BRUGGE JAARGANG 32 - NR 3 - JUNI - JULI - AUGUSTUS 2012 - ERKENNINGSNUMMER P900370 M.M.V. SOCIAAL ENGAGEMENT CVBA MET SOCIAAL OOGMERK WENST U AANDACHTSPUNTEN NIET MEER TE ONTVANGEN? GEEF EEN SEINTJE: 050 33 27 38 OF ACWBRUGGE@ACW.BE

andachtspunten . . . n e n n a l p e vakanti er e m l e e v o z en nog

België-Belgique P.B. - P.P. 8000 BRUGGE1 4/2860

ACW gaat voor een warme provincie

2-3

Deelorganisaties

4-5

Inspiratie in de beweging 5

KAV heet voortaan Femma 6

Met oog op... september 7

ACV grote winnaar sociale verkiezingen 8


ACW gaat voor een warme provincie

Op 14 oktober trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen én de provincieraadsverkiezingen. Deze laatste worden misschien wat overschaduwd door het lokaal niveau, maar ook hier wil ACW wegen op het beleid en zo werken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving. Maar welke kansen biedt het provinciaal niveau om ACW-klemtonen waar te maken? En wat met de fel bediscussieerde staatshervorming? We vroegen het aan drie provinciale ACW-zwaargewichten uit onze regio: gedeputeerde Dirk De fauw, provinciaal ACW-voorzitter Patrick Moenaert en ACW-fractieleider Georgine Denolf.

aandacht voor milieu onze tijdschriften worden op ecologisch papier gedrukt. Ook het drukken zelf gebeurt volgens milieuvriendelijke tech-

Dirk De fauw:

‘Bevoegdheden van de provincies ingeperkt’ Interne staatshervorming, het klinkt misschien onbekend. Sinds 1970 kenden we al heel wat staatshervormingen, waarbij het unitaire België telkens bevoegdheden afstond aan gewesten en gemeenschappen. De ‘interne staatshervorming’ is echter een interne Vlaamse aangelegenheid, waarbij men de bevoegdheden tussen Vlaanderen, provincies en gemeenten wil herverkavelen. Het proces werd opgestart in 2009 en moet leiden tot een efficiënter en transparanter bestuur. Niemand betwist de noodzaak van deze oefening. Maar bij de uitwerking van de interne staatshervorming in een groenboek (2010) en later in een witboek (2011), bleek dat deze operatie vooral wordt aangegrepen om de bevoegdheden van de provincies in te perken.

nieken.

Wat verandert er voor de provincies? Bij de komende verkiezingen wordt het aantal kiesdistricten herleid van 12 naar 7, het aantal provincieraadsleden van 84 naar 72. Na 2018 gaan we ook van 6 naar 5 gedeputeerden.

2 | Aandachtspunten

Belangrijker is de inperking van de bevoegdheden. De provincies hadden vroeger een open taakstelling; alle initiatieven ter bevordering van het welzijn en de duurzame ontwikkeling van de provincie waren toegestaan. Voor cultuur, sport en welzijn wordt dit nu een ‘gesloten taakstelling’. Dit betekent dat initiatieven in deze domeinen alleen toegestaan zijn, indien er een decretale basis voor is. Voor de andere bevoegdheden (milieu, waterlopen, vergunningen…) blijft er een open taakstelling, al worden ook hier bepaalde deelopdrachten aan de provincies onttrokken. Wat betekent dit voor cultuur, sport en welzijn? De provincies blijven bevoegd voor sociale planning, sociale kaart, netwerkvorming, impulsbeleid, sport voor personen met een handicap, streekgericht bibliotheekbeleid, projectsubsidies, regionale sportwerking, bovenlokale sportevenementen en bovenlokale sportinfrastructuur. Maar

aanvullende subsidies toekennen, bovenop Vlaamse subsidies, is niet meer toegestaan. Wat zijn gevolgen heeft voor sociaalculturele verenigingen, jeugdbewegingen en welzijnsorganisaties. Ook infrastructuursubsidies en individuele premies moeten verdwijnen. Voor heel wat organisaties zal dit wellicht tot besparingen en reorganisaties leiden.

Patrick Moenaert:

‘De brug die efficiënt bestuur bevordert’ Gedurende de drie legislaturen dat ik mijn ambt als burgemeester van Brugge uitoefen, heb ik vanop de eerste rij kunnen ondervinden dat samenwerking tussen het gemeentelijke en het provinciale niveau vruchten afwerpt.


Georgine Roets - Denolf:

‘Middenveld als belangrijke partner’ Met oog op de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober bepaalde ACW West-Vlaanderen de ACW-prioriteiten voor de komende legislatuur. Belangrijke factor waarmee rekening werd gehouden is uiteraard de interne staatshervorming. In het bijzonder heeft de provincie een rol in het sociaaleconomisch domein. Als stad beslisten wij op een gegeven moment ons industrieel samenwerkingsverbond voor Brugge te laten opgaan in Resoc, het regionaal platform voor het sociaaleconomisch streekbeleid. Enkele jaren daarvoor nam ik initiatief om verschillende burgemeesters rond de tafel te brengen met het oog op een oplossing voor het tekort aan bedrijventerreinen in en rond Brugge. Economie en werkgelegenheid zijn immers stadsgrenzenoverschrijdende materie. Het Resoc, maar ook de SERR, de sociaaleconomische raad voor de regio, worden door de provincie, die hoofdpartner is, financieel ondersteund.

Ondersteuning In de toekenning van milieuvergunningen en bouwvergunningen is de provincie toewijzende en/of beroepsoverheid en de provincies adviseren en ondersteunen het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Ook op het vlak van lokaal woonbeleid, streekgericht landbouwbeleid en welzijn en gezondheid kan de provincie een belangrijke, ondersteunende rol spelen.

Europese projecten Voor de gebiedsgerichte Europese programma’s en de samenwerking binnen en buiten de Europese Unie zijn de knowhow en de contacten van de provincie zowel voor de steden en gemeenten als voor Vlaanderen van belang. Voor Brugge geldt dit in het bijzonder voor de uitbouw van de haven van Zeebrugge. In vele Europese projecten speelt de provincie een

Bruggenbouwers Het takenpakket van de Provincie is tegelijk ruim en gespecialiseerd. Raakvlakken met lokale en regionale overheid vormen de brug die efficiënt bestuur bevordert. De bruggenbouwers, de provincieraadsleden, worden straks verkozen. Als provinciaal ACW-voorzitter durf ik een warme oproep te doen om onze ACW-kandidaten volop te ondersteunen.

rol, als bemiddelaar, coördinator, projectleider, medefinancier... Ook de stedelijke Europese Cel werkt nauw samen met de Provincie en kon zo al de laatste twee jaar meer dan 3,7 miljoen euro Europees geld naar de stad Brugge halen.

Waarvoor gaan we met ACW in de periode 2013-2018? - In de uitbouw van de startersinfrastructuur uitdrukkelijk ruimte voorzien voor startende sociale economie-initiatieven. - Sociale economiebedrijven laten meedingen naar overheidsopdrachten. - Aanpak van knelpuntberoepen. - Uitbouw van een provinciaal steunpunt duurzaam wonen en bouwen. - Kringloopcentra blijvend ondersteunen. - Netwerking: ondersteunen van samenwerking en overleg tussen welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. - Positieve beeldvorming voor zorgberoepen en technisch onderwijs, inzet op betere doorstroming. - Gemeenten en jongeren ondersteunen bij het opzetten van initiatieven. - Aandacht voor sociale woningen, coöperatieve gedachte, inbreidingsprojecten. - Advies aan ouderen voor aanpassing van hun woning en impulsen geven rond wonen en zorg. - Een functioneel en recreatief fietsplan en een doordachte ontwikkeling van trage wegen.

- In de provinciale domeinen uitbreiding van groen, de erosie aanpakken, aandacht voor het bosareaal. - Een platformwerking uitbouwen voor het sociaal-cultureel werk. - Eén procent van het budget besteden aan projecten uit het Zuiden (groeipool 2015) en vierdepijlerorganisaties ondersteunen. - Inzetten op een veilige en leefbare samenleving. Als ‘groene’ draad doorheen al onze ACW-prioriteiten vind je het sociaaleconomisch overleg en het middenveld als belangrijke actor en partner. De gekozen mandatarissen zullen in de komende legislatuur voor een hele uitdaging staan! * * * Alle ACW-kandidaten zijn bekend. Binnen het kiesdistrict Brugge worden 17 zetels verdeeld. ACW-kandidaten vind je op de CD&V-lijst: Franky Demon (3), Annie Vandenbussche (4), Isabelle louis (9), Anne-Marie Viaene (10), Sandy Buysschaert (11), Jos Sypré (12), Georgine Roets-Denolf (16) en Dirk De fauw (17).

Aandachtspunten | 3


Deelorganisaties

FAMILIEHULP GAAT VOOR DUURZAAM VERVOER De verzorgenden van centrum Brugge en de kuststreek kampen met mobiliteitsproblemen. Omdat duurzaam verkeer belangrijk is en nog belangrijker wordt, neemt Familiehulp Brugge deel aan een project rond mobiliteit, het Pendelfonds. In het kader van dit project kunnen verzorgenden die het wensen gedurende een bepaalde tijd gebruik maken van een leasingfiets. Men kan kiezen tussen een plooifiets of een citybike. Deze fiets is uitgerust met een fietszak of kinderzitje en een fietscomputer. Een tiental personen tekende in op dit project. Zij zullen vanaf deze zomer te zien zijn op een gepersonaliseerde Familiehulp-fiets. Op die manier werken we mee aan een leefbaar Brugge en aan de parkeerproblematiek in de kuststeden. In het najaar staan nog enkele acties op touw in het kader van de week van het vervoer. Contact Familiehulp Zorgregio Brugge Nieuwstraat 4 | 8000 Brugge 050 33 14 55 | brugge@familiehulp.be www.familiehulp.be

4 | Aandachtspunten

OPPAS OP MAAT Vzw Oppas is een erkende dienst voor oppashulp die zich richt naar chronisch zieken, zorgbehoevende ouderen en personen met een handicap in hun thuissituatie. De oppas gebeurt door vrijwilligers. Zij nemen voor even de zorg van de mantelzorger over. Een ziek of zorgbehoevend familielid verzorgen kan immers zwaar wegen. De thuisoppassers zorgen ervoor dat de mantelzorger met een gerust hart even weg kan. De vrijwilligers nemen geen huishoudelijke of verpleegkundige taken op. uisoppas kan zowel overdag als ’s nachts georganiseerd worden, al naargelang de beschikbaarheid van de vrijwilligers. Vzw Oppas kan in het arrondissement Brugge rekenen op bijna 150 vrijwilligers. Drie professionele coördinatoren zorgen dat de planning van de oppas vlot verloopt. Zij bieden ook de nodige begeleiding en ondersteuning aan de vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen geregeld de kans om vorming te volgen. Zo krijgen ze de nodige bagage om hun oppas goed in te vullen. Heb jij nood aan een oppas? Of heb je interesse om als vrijwilliger met Oppas mee te werken ? Neem contact op! VZW Oppas Oude Burg 27 | 8000 Brugge 050 34 01 01 | oppas.brugge@advalvas.be

LEVE DE ZOMER Van 7 juli tot 26 augustus genieten kwbleden van een zomer vol activiteiten. De hele zomer lang, van West-Vlaanderen tot Limburg, voor jong en oud. Zowel het individuele kwb-lid als kleine en grote groepen komen aan hun trekken. Het startsein weerklinkt op 7 juli op het TRACK kunstenfestival in Gent. Er zijn grote en kleinere evenementen. Een greep uit de ‘grote’ evenementen: • Bobbejaanland aan voordeeltarief voor kwb-leden (29/7). • Museum Aan de Stroom in Antwerpen aan voordeeltarief (heel de zomer). • Bezoek aan brouwerlij Stella Artois in Leuven (4/8). • Varen naar het windmolenpark in de Noordzee (23/8). • Plopsaland aan voordeeltarief (26/8). Kwb-leden kunnen een uurtje eerder dan de andere bezoekers het park binnen. Het volledig aanbod van ‘kwb zomert’ vind je op www.kwb.be/kwbzomert Nog geen lid van kwb en toch deelnemen aan ‘kwb zomert’? Geniet nu van alle voordelen: www.kwb.be of bel 02 246 5252. Je krijgt er nog tot het einde van 2012 het kwb-voordelenboekje bovenop. Kwb regio Brugge Afdelingsondersteuner Ann Caremans 0486 76 86 66 | ann.caremans@kwb.be www.kwb.be

MIJNROUTE.BE Jouw vertrekplaats voor wandelen en fietsen Zoek de mooiste wandel- en fietstochten in je eigen streek of deel je zelf uitgestippelde wandel- en fietstochten met anderen. Registreer je op MijnRoute.be, de online community van Pasar voor fietsers en wandelaars. Deze online vriendengroep wil zoveel mogelijk fietsers en wandelaars samenbrengen en zo de grootste databank van fiets- en wandeltochten in Vlaanderen worden. Lid worden is eenvoudig. Je surft naar MijnRoute.be en maakt een profiel aan. Dan kan je contact leggen met andere leden door een vriendschapsverzoek te sturen. Als dat aanvaard wordt, krijg je toegang tot alle wandelen fietstochten van je ‘vriend’. Tochten zoeken kan door op het kaartje te klikken op de plek waar je wil gaan wandelen of door te zoeken op locatie, afstand, titel of auteur. Je kunt van al de wandelingen een documentje afprinten met kaartje, wegbeschrijving, afbeeldingen en toeristische info. Je kunt ook de gegevens downloaden en inladen in je gps-toestel. Al meer dan 1100 mensen hebben zich geregistreerd en je hebt de keuze uit meer dan 110 tochten in Vlaanderen en Wallonië. En de aantallen groeien. Zo wordt MijnRoute.be de grootste gratis databank van fiets- en wandeltochten dichtbij. www.MijnRoute.be Pasar Regio Brugge | Els Bonte Oude Burg 13 | 8000 Brugge 050 44 43 39 | 0474 76 55 10 www.pasar.be


Inspiratie in de beweging DE AARDE ROND VOOR ZORG Najaar 2011 en voorjaar 2012 was Femma in de ban van de ‘Goud voor Zorg-actie’. Daarmee komt Femma op voor vrouwen (en mannen) die informele en formele zorg op zich nemen. De vergrijzing en de toenemende nood aan zorg plaatsen onze samenleving voor een grote uitdaging. Femma is ervan overtuigd dat zorg een verantwoordelijkheid is van iedereen, niet enkel van vrouwen zoals nu nog te vaak het geval is. Om de zorgverleners een hart onder de riem te steken mobiliseerde Femma al haar leden om te fietsen, zwemmen en wandelen voor drie actiepunten: • een premie voor mantelzorgers • vijf jaar tijdkrediet voor zorg en • 60 000 extra plaatsen in de Vlaamse zorgsector. In West-Vlaanderen werden 42.960 km verzameld. De eisenbundel is overgemaakt aan de politici op 12 mei, tijdens Vriendinnendag. Meer info lees je in de beleidsbrochure Goud voor Zorg. Aan te vragen of te downloaden via www.femma.be in de rubriek Visie of rubriek Nieuws. Femma: goud voor zorg Meer info: Femma West-Vlaanderen Ann Vanoverbeke verantwoordelijke regio Brugge Sint-Jorisstraat 1 | 8800 Roeselare 051 26 47 65 ann.vanoverbeke@femma.be www.femma.be

HET ANDERE CONGO Wereldsolidariteit blijft ook de komende jaren Congo in de kijker zetten. Wil je met jouw vereniging iets doen voor de partners in Congo? Dat kan op veel manieren. • Organiseer een fruitshake en stort de opbrengst naar Wereldsolidariteit. • Of zet een andere fondsenwervende activiteit op in je vereniging of trefpunt. • Nodig een ervaringsreiziger uit in je vereniging of trefpunt die je meeneemt naar ‘Het andere Congo’. • Doe mee aan H2O Brugge – smoefelen langs de Congostroom (september 2013). • Maak mee promotie voor H2O Brugge – smoefelen langs de Congostroom. • Steek je handen uit de mouwen – alleen of in groep – op H2O Brugge – smoefelen langs de Congostroom. • Organiseer een activiteit in je vereniging, in je (deel)gemeente… waarbij je Wereldsolidariteit in de kijker zet. • … Of laat je fantasie de vrije loop.

Vakantieplannen en nog zo veel meer… De stress van het werk wordt vervangen door de stress van het vakantie nemen. Het begint al met wat zullen we doen tijdens de vakantie, wanneer en waar naartoe. Het afwerken van het lijstje ‘te doen’ tijdens de vakantie Het wordt opnieuw regelen, organiseren, afspraken maken… Je kunt je de vraag stellen: moet het zo? Belangrijke werkwoorden tijdens de vakantie zijn loskomen en loslaten. Je bevrijden van de dagelijkse ‘kommer en kwel’, bezigheden en bekommernissen. Natuurlijk wordt je vakantie geen verblijf op een onbewoond eiland - los van de vraag of je daar ook geen stress zou krijgen. Maar vakantietijd moet toch een beetje andere tijd zijn. Laat de zon z’n werk doen Laat de rust z’n werk doen Laat de tijd z’n werk doen Laat het niksen z’n werk doen. En na de zomer is er nog zoveel…om weer tegenaan te gaan.

Meer info? Wereldsolidariteit regio Brugge Mia Vandenberghe mia.vandenberghe@acw.be 050 44 43 33 www.wereldsolidariteit.be

Geniet ervan! Jos Demarest

Aandachtspunten | 5


KAV heet voortaan Op 12 mei werd in Oostende de nieuwe naam van de vrouwenvereniging KAV (Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging) bekendgemaakt: Femma. Kort en krachtig, elegant en vrouwelijk. Femma staat open voor elke vrouw. ‘De naamsverandering is geen marketingstunt, maar het logische gevolg op een uitgebreid herbronningsproces. De afgelopen jaren hebben we elk aspect van onze werking grondig geëvalueerd en aangepast aan de noden van vrouwen vandaag. Onze nieuwe naam sluit daar mooi bij aan’, vertelt Christa Mestdagh, directeur Femma West-Vlaanderen. ‘Tijdens dit herbronningsproces werden nieuwe organisatiedoelen en doel-

groepen bepaald. We bereiken heel veel vrouwen in de leeftijdsgroep 50 en 60 en dit blijven we belangrijk vinden, maar enkele doelgroepen bereiken we niet of weinig. En daarom willen we in onze werking ook bijzondere aandacht hebben voor jonge vrouwen, alleenstaande vrouwen, kortgeschoolde vrouwen en allochtone vrouwen’, verduidelijkt Ann Vanoverbeke, educatief medewerker voor regio Brugge. Greta van Femma Zerkegem was er, samen met enkele teamleden, ook bij op 12 mei. ‘Een goede keuze’, vertelt ze. ‘Frisse kleuren. Nu is het de grote uitdaging om daarmee naar buiten te komen en nieuwe mensen aan te spreken.’

Femma Vriendinnendag: teamleden van Femma Dudzele, Femma Zerkegem en Ann Vanoverbeke.

6 | Aandachtspunten

Brigitte van Femma Brugge Sint-Jozef is ook heel positief. ‘Veel beter, die nieuwe naam! Daarmee kan je echt uitpakken. Het logo spreekt aan door kleur en vorm.’ Femma Koolkerke plande een feestelijk ontbijt om de nieuwe naam te lanceren. In Dudzele organiseerde de Femma groep een actie in de bibliotheek. ‘Het is wennen aan de nieuwe naam’, zegt Magda van Femma Dudzele. ‘We zijn het zo lang anders gewoon geweest. Het is eigenlijk een beetje afscheid nemen en dat vraagt wat tijd. Maar we blijven ervoor gaan, samen met al onze Femma - vriendinnen.’ Femma voert actie Belangenverdediging is een belangrijk aspect in de werking van Femma. Naar aanleiding van de komende gemeente -en provincieraadsverkiezingen voert Femma actie voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in onze lokale besturen.

De drie eisen zijn: • de volledige rits bij de volgende verkiezingen van 2018 • de helft van de uitvoerende mandaten voor vrouwen • een vrouwvriendelijk lokaal beleid. De oproep ‘Stem vrouw’ wil Femma ludiek aanpakken door wildbrei-acties. Via ‘urban knitting’ worden mannen en vrouwen opgeroepen om de publieke ruimte in te kleden met origineel brei- of haakwerk. Zo krijgen pleinen en standbeelden tijdens de twee weken voor de verkiezingen kleur en roept Femma de mensen op om ook voor vrouwen te stemmen. Meer info vind je op de breiblog: www.femmawildbreien.blogspot.com Voor meer info: Femma West-Vlaanderen, Ann Vanoverbeke, verantwoordelijke regio Brugge, Sint-Jorisstraat 1, 8800 Roeselare of 051 26 47 65 of ann.vanoverbeke@femma.be

Doe mee met de wildbrei-actie van Femma.


Met oog op… september In de zomer ligt de werking van heel wat verenigingen stil. Het is voor velen een tijd van herbronnen om er straks weer voluit voor te gaan. Een tijd van even achterom kijken en vooruitblikken naar de toekomst. Het is goed om nu en dan een pauze in onze werking in te lassen, een periode van ‘even alles laten bezinken’ en te reflecteren over waar we mee bezig zijn. De zomervakantie is meestal zo’n periode van gas terugnemen om er daarna vol energie weer in te vliegen. Ritme Elke vereniging kent momenten die jaarlijks in de werking terugkeren. Een startmoment, de nieuwjaarsbijeenkomst, de Week van de Vrijwilliger, Rerum Novarum… Daarnaast zijn er eenmalige activiteiten. Een actie, een info-avond... zijn voorbeelden. Verder zijn er ook momenten die maar eens in de zoveel jaar terugkeren, zoals de gemeenteraadsverkiezingen. Al deze momenten bepalen het ritme van onze werking. Het zijn ijkpunten die we aangrijpen om mensen samen te brengen, onze boodschap kracht te geven, te wegen op het beleid. Tussen al deze ‘ijkpunten’ door is het goed om af en toe eens rustig de tijd te nemen om onze werking onder de loep te nemen. Om daarna nog krachtiger, nog enthousiaster, nog doelgerichter te kunnen werken. Enkele tips Maar hoe begin je eraan om ‘je werking onder de loep te nemen?’ Deze tips kunnen een aanzet geven.

Word een aantrekkelijke afdeling Als lokale groep wil je groeien, nieuwe mensen betrekken, nieuwe activiteiten op touw zetten. Nieuwe mensen voor je werking warm maken, kan maar als je ‘aantrekkelijk’ wordt bevonden. Een afdeling is aantrekkelijk als ze een duidelijk maatschappelijk doel, een ruim en divers aanbod en een vrijwilligersvriendelijk klimaat heeft.

ie Vragen d elpen kunnen h

• Welk duidelijk (maatschappelijk) doel neemt onze groep zich voor? → Maak het concreet: tegen… (tijdstip) willen we… (concreet resultaat) bereiken/veranderen in onze gemeente.

• Hebben wij genoeg aandacht voor verbondenheid? Is er aandacht voor sfeer, gezelligheid en plezier, groepscultuur?

• Hebben wij een ruim en divers aanbod? → Is er keuze uit diverse engagementen, engagementen op maat, inzet zonder verplichtingen…? Wat kan je als vrijwilliger concreet DOEN in onze werking? • Heerst er bij ons een vrijwilligersvriendelijk klimaat? → Sleutelwoorden zijn waardering, zinvolheid en verbondenheid.

• Tonen wij onze waardering? Een kleine attentie, een complimentje, de juiste ondersteuning, leerkansen…

En nu… plannen smeden Als je eens alle op een rijtje hebt gezet, kan je er samen weer voor gaan. Neem de doelstellingen die je eerder formuleerde (zoals de prioriteitennota van je afdeling) er opnieuw bij. Op basis daarvan is het een fluitje van een cent om een concrete jaarplanning te maken. Kijk wat haalbaar is, wat eerst moet aangepakt worden, wat nog even in de koelkast mag. Zeg wat je doet ‘Je bestaat maar als er over je wordt gepraat’. Onderschat dus het belang van een goede communicatie niet. Enkele tips: • een persactie hoeft niet groot en spectaculair te zijn. Je kunt ook met beperkte middelen op een originele manier uit de hoek komen. • mondelinge communicatie blijft een sterke troef: effectief, goedkoop, aantrekkelijk, reactie is mogelijk. • flyers & folders zijn niet duur als de oplage voldoende is. Bedenk dat deze ook bedeeld moet worden (huis aan huis, tijdens markten, op tafels tijdens bijeenkomsten…). • een stand op een goede locatie kan wonderen doen, zeker met standhouders die uitnodigen tot gesprek.

• Zijn de engagementen zinvol? Zijn de taken concreet, krijgt de betrokkene genoeg autonomie, zijn de resultaten van wat je doet zichtbaar, krijg je reacties van anderen?

Aandachtspunten | 7


Sociale verkiezingen 2012: de resultaten

ACV blijft op toppositie in Brugge-Oostende-Westhoek Met de gekende gegevens vandaag (*) is het ACV in Brugge-Oostende-Westhoek absoluut opnieuw de grote winnaar van de sociale verkiezingen. Met 70,29 procent an alle zetels in de Comités Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en 66,84 procent zetels in de Ondernemingsraden (OR) behoudt het een groot overwicht op ABVV en ACLVB, die respectievelijk stranden op 24,83 en 4,63 procent voor de CPBW’s en 26,74 en 5,66 procent in de OR.

In aantal stemmen wint het ACV nog 0,53 procent in de OR en is er een beperkt verlies van 0,57 procent in de CPBW’s. Een algemeen status quo op hoog niveau kan dus de conclusie zijn. Het ACV is ook erg gelukkig met de hoge scores bij de jongeren: 84,62 procent in de OR en 86,49 procent in de CPBW. Traditioneel scoort het ACV ook een stuk sterker in de non-profit met scores van 88,42 procent in de OR en 88,67 procent in de CPBW’s. (*) Door de FOD-tewerkstelling geregistreerde gegevens op vandaag. 128 ondernemingen met een OR, 275 ondernemingen met een CPBW.

Vlnr: Hannes Verstraete en Debby Deschuytter, verkozen in Dana Spicer Off-Highway (Brugge) en Steven Bogaert , hoofddélégué in Bombardier Transportation (Brugge) heffen het glas op de mooie resultaten.

8 | Aandachtspunten

En nu: aan het werk

Dat het ACV Brugge-OostendeWesthoek weer met schitterende resultaten de periode van sociale verkiezingen kan afsluiten, kon je al lezen. Ook deze keer haalt ACV de eindmeet met een immense voorsprong op de andere vakbonden. Om het in koerstermen te zeggen: de tweede - laat staan de derde – stonden niet op de finishfoto. ACV bevestigt daarmee andermaal met verve zijn onbetwistbare leidersrol onder de vakbonden in onze regio. Dat betekent meteen ook dat het ACV zijn rol kan en zal blijven spelen in het overleg in de ondernemingen en in de regio, maar vooral dat de werknemers in die ondernemingen waar een syndicale vertegenwoordiging werd verkozen, zullen kunnen rekenen op gedegen en kwalitatieve ondersteuning en een volmondige inspraak in hun onderneming of voorziening. Wij hebben ons in deze sociale verkiezingen aan de kiezers aangeboden met stuk voor stuk kwalitatieve kandidaten, met een sterk programma, niet met loze beloftes. De combinatie met wat onze vertegenwoordigers de voorbije vier jaar presteerden, heeft ervoor

gezorgd dat we een puik resultaat kunnen voorstellen. Mijn dank gaat zeer oprecht uit naar àlle kandidaten voor hun inzet. Al de moeite heeft geloond. Ook de kiezers die het ACV hebben gesteund wil ik – namens de kandidaten – van harte danken. Ook de komende vier jaar zal het ACV het vertrouwen dat het kreeg, omzetten in concrete daden ten goede van alle werknemers. Daar blijven we voor staan. Wim David Verbondssecretaris ACV Brugge-Oostende-Westhoek

ACV Oude Burg 17 8000 Brugge 050 44 41 11 www.acv-online.be

Aandachtspunten juni - augustus 2012  

Infoblad voor bestuursleden ACW Verbond Brugge en deelorganisaties

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you