Page 1

De

VU: Toon Vanhoutteghem, Oude Burg 13, 8000 Brugge | Vormgeving: www.grafiekgroep.be

DriemaanDelijks tijDschrift jaargang 25 – nr 3– MAART, APRIL, MEI 2012

... op beweging en politiek

BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P. 8000 BRUGGE 1-2 3/7633 P509269

Foto: water weerspiegelt wenselijkheid...

Stefaan Leupe Patrick Moenaert Guy Rogissart Georgina Denolf Prioriteiten, deel 2 Niels Vermeulen Martine Matthys 10.000 stappen Katrien Deklerck Wim Demuyt Dirk De fauw De

Brugse visie

[1]

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


vergaderingen van de Stedelijke Groep werden verschillende werkgroepen georganiseerd rond specifieke thema’s. Daarna nam een kleine werkgroep uit de Stedelijke Kern deze verslagen onder handen om tot een voorsteltekst te komen. Deze tekst werd dan opnieuw ter goedkeuring voorgesteld aan de Stedelijke Groep. Ook heel wat lezers gaven hun prioriteiten door, waarvoor dank. Maar ook nu kunt u nog uw mening geven. De tweede reeks aandachtspunten staan op een rijtje op pagina 6. Zo bepaalt u mee wat we prioritair naar voor schuiven.

FOCUS OP KWETSBARE MENSEN Beste ACW vrienden

[2]

De

Brugse Visie

Op de komende Rerum Novarum-vieringen in onze afdelingen geven we plaats en ruimte aan onze kandidaat-mandatarissen en zullen onze prioriteiten onder de aandacht worden gebracht. Een boeiende periode dus...

Bijzonder veel aandacht gaat in het kader van ons Stefaan LEUPE jaarthema “IEDEREEN MEE in DE GEMEEN- Stedelijk ACW-Voorzitter a.i. TE” naar de meest kwetsbare mensen in onze stad. Daarom wordt heel veel aandacht besteed aan de conclusies van de ARMOEDEDIALOOG die in Onze tijdschriften op ecologisch papier gedrukt. Ook het drukken zelf gebeurt volgens milieuvriendeonze stad heeft plaatsgehad. Een document dat lijke technieken. niet in de kast mag belanden.

OKRA stoomt een Zilverboek klaar omdat de ouderen in onze gemeenschap in de komende jaren De provincie- en gemeenteraadsverkiezingen in aantal de grootste groep zullen uitmaken, zonkomen er stilaan aan. Er wordt hard gewerkt aan der hierdoor afbreuk te willen doen aan de rechtde lijstvorming en de prioriteitennota’s rollen stilaan van de pers. Nota’s met wensen en verlangens voor de volgende legislatuur. Met de uitdagingen voor de nieuwe mandatarissen. Ook hier in Brugge werd heel wat tijd gestoken in een stevige prioriteitennota. Tijdens twee

vaardige wensen van de jongeren. Zeker wanneer in 2012 binnen Europa het thema “Europees jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen generaties” aan de orde is.


Patrick Moenaert Burgemeester De werkloosheidsgraad ligt in Brugge lager dan in Vlaanderen: eind 2011 was dit 5,11% voor Brugge tegenover 6,55% voor Vlaanderen, 7,2% voor België en 10,3% in het Eurogebied. De stadsmonitor 2011 (een onafhankelijk onderzoek van 13 Vlaamse centrumsteden) geeft aan dat Brugge de op één na grootste werkzaamheidsgraad heeft van alle Vlaamse centrumsteden. Na Leuven en Genk laat Brugge bovendien het beste cijfer zien voor de nettogroei en de overlevingskans van ondernemingen. Als Brugge als derde grootste stad van Vlaanderen goed scoort op vlak van werkgelegenheid, dan is dat mede te danken aan een doordacht beleid dat voortdurend inspeelt op de mogelijkheden die de stad biedt. Op verschillende manieren wordt de bedrijvigheid in haven, toerisme, winkelstraten, onderwijsinstellingen, horeca en zorgsector aangemoedigd en ondersteund. Het jaar 2012 is op economisch vlak niet bepaald in een hoerastemming ingezet. Realisme is nodig, maar als er positief tegengewicht is, mag dat ook aandacht krijgen. Enkele media lieten een tijdje geleden weten dat werkloosheid meer een meer een (groot)stedelijk fenomeen wordt. ‘Grootstedelijke fenomenen’ staan doorgaans voor weinig goeds (veiligheidsproblemen, sociale problemen, leefbaarheidsproblemen) en worden nogal eens gekenmerkt door het feit dat men er op korte termijn weinig aan kan doen. En inderdaad, een acute ingreep ten gunste van werkloosheidscijfers is een utopie, snel remediëren welhaast een illusie. Hebben (lokale) besturen dan helemaal geen vat op economische cijfers? En hoe zit dat in Brugge?

Voor de haven zijn infrastructurele ingrepen ten voordele van de ontsluiting van levensbelang, voor het toerisme een focus op evenementen, cultuurthema’s en een gedegen marketingbeleid, voor onderwijsinstellingen faciliteiten voor studenten, voor horeca goede contacten en transparante regelgeving enz. Planmatige acties binnen elk van deze beleidsdomeinen spelen een belangrijke rol bij de lage werkloosheidscijfers en de hoge arbeidsparticipatie van Brugge. De Brugse haven geeft (rechtstreeks en onrechtstreeks) werk aan 27.000 mensen. De stad is hoofdaandeelhouder met 98% van de aandelen. De haven moet alle groeikansen krijgen. De Stad koppelt leefbaarheid van de polderdorpen aan een verantwoord groeiscenario voor de havenactiviteiten.

Het wintertoerisme kende de voorbije jaren een benijdenswaardige stijging met 20%, dat betekent extra en meer zekere werkgelegenheid voor laaggeschoolden die via de VDAB passende opleidingen kunnen volgen. Brugge zet met succes in op cultuurtoerisme. Grote museale tentoonstellingen en cultuurfestivals bijvoorbeeld, genereren dagtoerisme en meerdaagse verblijven. Brugge is centrumstad van de hogescholen; de Stad heeft stappen ondernomen om in te spelen op de nood aan meer studentenkamers en onderhoudt goede contacten met scholen en studenten. De Brugse regio is een belangrijke en actieve speler in de zorgsector: 1 op 5 Bruggelingen werkt in die sector, wat neerkomt op 18.260 loontrekkenden. Gezien de toenemende vergrijzing is het van vitaal belang dat de Stad (met twee ziekenhuizen op het grondgebied, maar ook tal van woonzorgcentra en zorgopleidingen) zich als zorgstad profileert. Brugge voert een beleid op maat van de stad en slaagt er in om via het planmatig promoten, aanwakkeren en uitspelen van de sterktes van de stad een frisse ijver te creëren. ‘Daarbij gaat bijzondere aandacht naar goede contacten met de sociale organisaties. Een doorgedreven ondersteuning van de verschillende sectoren die binnen de stad actief zijn, draagt ertoe bij dat Brugge minder vatbaar is voor economische fluctuaties en gespaard blijft van grootstedelijke fenomenen. Als we daarvan uitgaan, dan kunnen we 2012 vol vertrouwen in de armen sluiten. Patrick MOENAERT Burgemeester van Brugge.

De

Brugse Visie

[3]


Guy Rogissart Gemeenteraadslid dan zouden ze minder investeren. De ‘zotte’ prestige investeringen moeten we zeker bespreken want dit is nodig voor het imago en aantrekkingskracht van ons land. Dit zijn boodschappen die ons raken, waarmee we bezig zijn. Het zijn problemen die volledig onze aandacht krijgen en de maatschappelijke discussie overheersen.

Een winterperiode is voorbij. De vrieskou was kort maar intens. We stellen vast dat de daklozen opnieuw in de kou werden gezet. Veel meer kinderen leven in armoede. Het cijfers stijgt onrustwekkend. Het aantal mensen dat een minimuminkomen krijgt, verhoogt. De kloof tussen arm en rijk verhoogt. Allemaal boodschappen die we als normaal beschouwen en waar we weinig aanstoot aan nemen. Het zijn problemen die veel te weinig onze aandacht krijgen. De economische en financiële recessie vermindert onze koopkracht en ons vermogen. Maar de belasting van bedrijven mogen we niet afschaffen, integendeel we moeten die verminderen, want anders komt de concurrentie in gevaar. En nee, de belasting van grote vermogens mogen we natuurlijk niet aanpakken want [4]

De

Brugse Visie

Ook op politiek vlak zijn het de ‘materialistische’ discussies die de agenda overheersen. Neem nu het overlegplatform rond armoede waar zeer waardevol werk werd verricht. Tot op heden (begin maart) is er nog geen enkel actiepunt uitgevoerd of voorgesteld. Toch werden heel wat concrete voorstellengedaan: (1) Ondersteuning: aanstellen van ervaringsdeskundige en grotere subsidies voor organisaties. Een ervaringsdeskundige voor stad Brugge en OCMW kan het personeel begeleiden bij het aanleren van een aantal vaardigheden alsook in de aanpak naar de armoedebestrijding in het beleid. Hij of zij kan de verenigingen die het opnemen voor de armen verder ondersteunen en begeleiden. (2) Onderwijs: financieren van onderwijs ondersteuning en gratis onderwijs. Leerachterstand voor kinderen uit ‘arme gezinnen’ is schrijnend en te mijden. Laat ons investeren in begeleiding. Vaak kunnen sociaal kwetsbaren de hoge schoolrekeningen niet betalen. Laat ons in Brugge streven naar gratis onderwijs. (3) Cultuur en sport (vrije tijd): gratis voor armen Dit is heel belangrijk voor een positief gezondheidsbeleid en duurzame integratie. Stel de Brugse infrastructuur volledig gratis voor al die armenorganisaties en zijn leden.

Zorg voor volledig gratis busvervoer voor deze mensen. (4) Arbeid: sociale economie ondersteunen en streven naar sociale arbeidsmix. Werken is een middel om uit de spiraal van armoede te komen. Laat stad Brugge nog meer investeren in sociale economie en voordelen toekennen aan ondernemers en klanten die gebruik maken van sociale tewerkstelling. (5)Premies socialer maken: zorg dat Brugse premies een sociale inslag krijgen. Zo zullen enkel de echte armen er kunnen van genieten en kunnen we de bedragen voor hen verhogen. Deze acties kunnen geïmplementeerd worden zonder veel budget. Eén actie is al een begin. Dit zal zeker geen 300.000 euro kosten, die het stadsbestuur heeft kwijtgescholden aan onze ondernemers. Ik hoop dat de politieke discussies in Brugge meer zullen gaan over sociale materies in plaats van enkel financiële, ruimtelijke plannen, mobiliteit, voetbal of andere luxe prestige projecten. Ik hoop dat die sociale materies ook bij ons allemaal meer aandacht krijgen en niet als normaal worden beschouwd. Voor de volgende verkiezing is een sociale ACW stem meer dan nodig! Guy Rogissart Gemeenteraadslid


Georgina Denolf Provincieraadslid de groep mensen, vooral senioren (ongeveer de helft heeft nooit met een PC gewerkt), om een goede voorlichtingscampagne te organiseren.

2012 een bijzonder politiek jaar. Op 14 oktober hebben we met zijn allen de democratische plicht om naar de stembus te trekken voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Het belang hiervan voor de burgers mag niet onderschat worden. Zij sturen immers mensen naar de gemeente- en provincieraad waarvan zij verwachten dat deze zich zullen inzetten voor het welzijn van de burgers. Nieuw is dat we in Brugge voor het eerst kunnen gebruik maken van een digitaal stemsysteem. Op de gemeenteraad van februari, waar dit agendapunt werd goedgekeurd, heb ik meteen aan de bevoegde Schepen gevraagd om aandacht te geven aan

Verkiezingen moeten ook inhoudelijk voorbereid worden. Verschillende groepen in onze regio zitten samen en evalueren het huidig beleid. Tegelijkertijd denken zij na waaraan de beleidsmakers in de toekomst aandacht moeten geven. In een democratische en evoluerende maatschappij is dit nuttig en goed. Belangrijk is dat beleidsmakers hiernaar luisteren. Ook binnen onze eigen partij zijn er werkgroepen actief die samenzitten rond samen leven, wonen, cultuur, tewerkstelling, goed bestuur. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit bestuursleden, mandatarissen en externen met expertise. Ikzelf mocht deelnemen aan de werkgroep samen leven waarin welzijn een voorname plaats inneemt. Deskundigen uit onze groep wijzen ons op het belang van preventie: een gezonde stad – gezonde omgeving – gezondheidscampagnes. Meer aandacht moet gaan naar dringende hulpverlening, naar langdurig zieken en psychiatrische zorg. Brugge moet zich profileren als zorgregio. Positief is de nieuwe locatie van het Sociaal Huis in de Hoogstraat, het is een kans om de dienstverlening uit te breiden. Het moet een laagdrempelig open huis zijn, dat een brede waaier van begrijpelijke informatie aanbiedt. Vanuit hun deskundigheid, een luisterend oor, een begripvolle houding zal het personeel vooral wegwijzer zijn voor de vragen van de burger. Er komt een loket kinderopvang, waar mensen met hun vragen terechtkunnen en waar aandacht wordt besteed aan flexibele opvang en opvang van zieke kinderen.

Daarnaast komt er ook een seniorenloket. Persoonlijk vind ik dat er ook plaats moet zijn voor een woonloket, eventueel diensten uit de welzijnssector, een ervaringsdeskundige, mobiliteitswinkel… In eigen beweging is er door de ouderengroep een Zilverboek opgemaakt waarin ze hun bekommernissen voor de komende zes jaar geformuleerd hebben. Zij willen een ‘oudervriendelijk’ beleid, alvast boeiende lectuur. Een paar voorbeelden zijn: toegankelijke openbare toiletten, stimuleren van buurtwinkels, sociale veiligheid, klantvriendelijke politie… Zomercheques zijn positief in kader van ontmoeting. Zij stellen dat dit aanbod ook naar verenigingen moet kunnen om hun activiteiten te versterken: een idee dat ik zeer genegen ben. Alle verenigingen brengen al van oudsher mensen samen om elkaar te ontmoeten, vorming en ontspanning aan te bieden. Een hele bundel waar we best de nodige aandacht aan besteden. De komende tijd is er voor de partij nog veel werk om het programma te distilleren. Hopelijk kan de burger zich herkennen in ons programma!

Denolf Georgina Gemeente- en provincieraadslid georgina.denolf@west-vlaanderen.be

De

Brugse Visie

[5]


Prioriteiten deel 2

Op 9 januari werd het tweede deel van de prioriteiten voor het toekomstig eleid besproken op de Stedelijke Groep. Hieronder een korte weergave van wat uit de bus kwam. We vragen opnieuw jouw mening! Duid per thema jouw 2 prioriteiten aan (1 = belangrijkste; 2 = tweede belangrijkste) of vul aan met jouw suggestie. Bezorg deze lijst aan ACW, Oude Burg 13, 8000 Brugge

.

WONEN EN RUIMTELIJKE ORDE OO Aandacht voor verschillende woonnoden via een woonwinkel in het Sociaal Huis. OO Een sociaal energiebeleid en premiebeleid, o.a. voorfinanciëring voor kwetsbare groepen. OO Levenslang verantwoord wonen (aangepast aan de bewoner) in de onmiddellijke omgeving! OO Leegstaand kerkelijk patrimonium wordt ingezet voor betaalbaar wonen of sociale doelstellingen. OO Een vergunningsbeleid waarbij de dienst mee naar oplossingen voor problemen zoekt. OO Een gezond grond- en pandenbeleid door leegstand, verkrotting…tegen te gaan. OO 1 centraal aanspreekpunt voor alles wat de haven van Zeebrugge aangaat. OO Mijn suggestie: ........................................................................ .......................................................................................................... MOBILITEIT OO Bij elke (her)aanleg van nieuwe wegen toetsing aan het STOP-principe (eerst aandacht voor stappen, daarna trappen en pas daarna openbaar vervoer en privé-vervoer). ! OO Een mobiliteitsplan voor elke deelgemeente, geïntegreerd in het globaal Brugs mobiliteitsplan. [6]

De

Brugse Visie

OO Meer inspraak rond mobiliteit via de mobiliteitsraad en de stedelijke werkgroep verkeer. OO Aanpak van het overaanbod van bussen in de binnenstad. Een hertekening van het openbaar vervoer in samenwerking met taxi’s, Minder Mobielen Centrale… OO Aanpak van gemengd woon- en havenverkeer in Zeebrugge en Zwankendamme. OO Beter onderhoud van wandel- en fietsroutenetwerken met laadpunten voor elektrische fietsen. Bijkomende fietsstallingen op heel het grondgebied. OO Aandacht voor mensen die zich onzeker voelen in het verkeer met inzet van buren, vrijwilligers, verenigingen… OO Mijn suggestie: ........................................................................ .......................................................................................................... DUURZAAM EN GROEN OO Maatregelen om energie te besparen in stadsgebouwen. OO Voorkomen van afval door promotie via scholen. Sensibilisering van ouders via Bruggespraak. OO Op boomrijke plaatsen voorziet men voldoende bladkorven. OO Zoveel mogelijk publiek toegankelijk maken van (private) groene zones. OO Ondersteuning van bosplantacties door verenigingen. OO Het natuur- en bosbeleid richt zich op recreatie, ook in kwetsbare gebieden (vb. enkel met geleide wandelingen). OO Mijn suggestie: ....................................................................... ..........................................................................................................

CULTUUR, DIVERSITEIT EN INTERNATIONALE SOLIDARITEIT OO Een degelijk ondersteuningsbeleid voor vrijwilligersinitiatieven (welzijn, cultuur, diversiteit…). OO Een integratiedienst en een integratieambtenaar verzekeren een humane en vlotte dienstverlening. OO Stad Brugge en het OCMW voeren een intern diversiteitsbeleid (voor eigen personeel). OO Betere bekendmaking van initiatieven rond Noord-Zuid. Feest in ’t Park moet verder ondersteund worden. OO Een actief Fair Trade- en Schone Kleren-beleid. Initiatieven van scholen en verenigingen... worden aangemoedigd. OO Deelname aan cultuur en vrijetijd voor kwetsbare groepen via goedkope tickets, betere bekendmaking van vakantiemogelijkheden. Laagdrempelige initiatieven uitbreiden door samenwerking met scholen, buurten en verenigingen... OO Realisatie van een bijkomende camping. Het gebrek aan picknickmogelijkheden voor groepen aanpakken. OO Mijn suggestie: ....................................................................... .......................................................................................................... U kunt op een eenvoudige manier uw prioriteiten aangeven via onze website! Surf naar de website van ACW Verbond Brugge: www.acw.be/verbond/brugge klik op ‘lees meer...’ onder “als je ‘t mij vraagt” en klik op “BRUGGE”. De bevraging duurt slecht 5 minuten! Dankjewel voor je tijd.


Niels Vermeulen dure lening. President Obama had het principe gelanceerd dat álle jongeren de kans zouden moeten krijgen om een hoger diploma te halen. Dit voorstel werd door de meest rechts-conservatieve kandidaat bij de Republikeinen, Rick Santorum, als een belediging beschouwd voor alle jonge Amerikanen zonder een hoog diploma. Deze reactie slaat uiteraard nergens op, want het al dan niet bezitten van een diploma geeft meestal de doorslag bij een sollicitatiegesprek, zeker in een land waar de werkloosheid zeer hoog is. Maar er zit natuurlijk meer achter, namelijk het feit dat universiteiten en hogescholen een natuurlijke biotoop zijn voor ruimdenkende en progressieve ideeën. Het is de bedoeling van Santorum om jongeren zoveel mogelijk weg te houden van deze omgeving en hen in de onwetendheid te laten. Een gevaarlijk discours dat een hypotheek De gemeenteraadsverkiezingen van oktober zou leggen op de Amerikaanse jeugd. naderen met rasse schreden. Ook de Verenigde Staten van Amerika zijn in de ban van hun presidentsverkiezingen van november, eind dit jaar. De Als student geschiedenis aan de K.U. Leuven heb verbale strijd tussen beide partijen is ondertussen ik de voorbije jaren zelf mogen ondervinden hoe al volledig op kruissnelheid gekomen, waarbij de een hoge opleiding je kijk op het leven kan verruitegenstellingen tussen enerzijds de progressieve men en een absolute meerwaarde kan betekenen Democraten en het behoudensgezinde Republi- in je ontwikkeling als mens. Daarbij zijn niet enkel de studieboeken en de lessen van de docenten keinse ideeëngoed duidelijk merkbaar zijn. cruciaal, maar evenzeer ook de omgeving waarin Een mooi voorbeeld was de controverse rond het je studeert en het contact dat je hebt met medebelang van hoger onderwijs. In de VS is het na- studenten. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat stumelijk zo dat jongeren zelf hun volledige studie denten ook heel veel van elkaar leren tijdens hun moeten betalen, vaak door het aangaan van een studieperiode. Daarom blijft de ontwikkeling van

Brugge als studentenstad op nummer 1 van mijn politieke agenda staan. Uiteraard betekent dit niet dat er meer cafés of fuifzalen of grote evenementen moeten komen, maar wel dat studenten zich in de eerste plaats thuis moeten kunnen voelen. Ze moeten een eigen plek, zeg maar een eigen ‘côté’ hebben waar ze buiten hun lessen om met elkaar in gesprek kunnen gaan en elkaar kunnen leren kennen. Een stad waar het aangenaam is om te komen studeren is ook een stad waar de kans hoger is dat afgestudeerde jonge mensen blijven plakken en er uiteindelijk voor kiezen om er hun toekomst uit te bouwen. Dit is een belangrijke remedie om de toenemende vergrijzing van onze Brugse bevolking tegen te gaan, want momenteel is het zo dat meer en meer zestigplussers van ver buiten de Brugse regio zich komen vestigen in de binnenstad én in de deelgemeenten. Een gezonde balans tussen jong en oud is namelijk belangrijk voor het welzijn van alle inwoners.

Niels Vermeulen

De

Brugse Visie

[7]


Martine Matthys Schepen van Jeugd en Welzijn ‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge’ wint prestigieus EFID Award. Op maandag 16 januari, werden in Brussel de 2012 EFID-Awards (European foundations’ Initiative on Dementia) uitgereikt met als thema ‘Living well with Dementia in the Community’. Daar mocht Bart Deltour van FOTON, bezieler van ons project ‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge’ uit handen van prinses Mathilde deze EFID Award in ontvangst te nemen. Niet minder dan 81 landen dienden een project in. Tien laureaten - waaronder Brugge - kregen elk een prijs van 10.000 euro. Samen voor een dementievriendelijk Brugge werd omschreven als ‘een langetermijnproject in welke alle relevante partners: gezondheidsdiensten, socio-culturele verenigingen, publieke en private diensten uitgenodigd worden om een actieve bijdrage te leveren, zowel individueel als door door partnerships, om een dementievriendelijke gemeenschap te creëren.’ Het project heeft tot doel in alle structuren van de Stad Brugge te infiltreren om zo een klimaat te creëren waar dementie wordt gedragen door de volledige gemeenschap. Voorbeelden van ondernomen initiatieven zijn de creatie van een website (www.dementievriendelijkbrugge.be) , de distributie van een gratis ‘dementiegids’, de organisatie van workshops over dementie en een vermissingsproject. [8]

De

Brugse Visie

Motivatie van de jury waarom FOTON de prijs in ontvangst mocht nemen: ‘Foton was in staat verschillende actoren in de lokale gemeenschap te betrekken (winkels, onderwijsinstellingen, culturele organisaties en de politie). Deze manier om de hele gemeenschap te sensibiliseren laat toe stigmatisering effectief te bestrijden. Bovendien wordt interactie met mensen met dementie aangemoedigd. Het werk van Foton is gebaseerd op sterke waarden zoals respect, verdraagzaamheid en authenticiteit in ontmoetingen met mensen met dementie’. Als schepen van welzijn ben ik trots om met een dergelijke waardevolle organisatie samen te mogen werken.

Martine Matthys Schepen van jeugd en welzijn

(foto: Cesare Gregori)


10.000 stappen is doktersvisite schrappen! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de helft van de Vlamingen te weinig beweegt en hierdoor meer risico loopt op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, darmkanker, diabetes, obesitas,… De Provincie West-Vlaanderen schaart zich daarom volledig achter het 10.000 stappenproject van de Vlaamse Overheid, de Universiteit Gent en het Lokaal Gezondheidsoverleg. Het idee achter 10.000 stappen is: mensen die niet van sport of specifieke bewegingsactiviteiten houden, kunnen toch een actieve levensstijl opbouwen en gezondheidsvoordelen bekomen. Ook door eenvoudige en regelmatige bewegingsactiviteiten kan men fit en gezond blijven. Een half uur beweging per dag (aan matige intensiteit!) heeft reeds een gunstig effect op de gezondheid. Neem wat meer de fiets, ga met de trap in plaats van de lift, werk in de tuin, laat de hond uit …. Mensen die een concreter beeld wensen van de hoeveelheid beweging per dag of die een extra stimulans nodig hebben, kunnen hun stappen per dag gaan tellen en hiervoor een stappenteller of pedometer gebruiken. Dit toestelletje wordt ter hoogte van de heup gedragen en telt exact het aantal stappen dat men op een dag zet. Ideaal om te weten of je de 10.000 stappen per dag haalt, of misschien wel moet bijsturen.

10 tips om dagelijks meer te bewegen • • • • • • • • • • •

Ga te voet of met de fiets naar het werk, de winkel, de school, buren, familie… Neem steeds de trap in plats van de lift Wandel tijdens (lunch)pauzes en reclame op tv Parkeer in de verste ruimte op een parking Stap een halte te vroeg/laat of van de bus of tram Wandel naar het bureau van een collega in plaats van te mailen/bellen Wandel rond op plaatsen waar u moet wachten Maak regelmatige een gezinsuitstap per fiets of te voet Werk in de tuin Zet dansbare muziek op terwijl u schoonmaakt ...

Voor meer informatie surf naar: www.100000stappen.be

Provincie West-Vlaanderen ondersteunt de campagne 60 van de 64 West-Vlaamse gemeenten gingen in op de oproep van gedeputeerde Dirk De fauw om een 10.000 stappenwandeling uit te tekenen en te bewegwijzeren. Zo wil de Provincie de West-Vlaming stimuleren om daadwerkelijk stappen te zetten. En zo kan je ook het nuttige aan het aangename paren: tijdens de wandeling kan je genieten van de mooie natuur, cultuur en geschiedenis. De lancering van de campagne vindt plaats op 20 maart. Dan wordt de Brugse 10.000 stappenwandeling plechtig ingewandeld. Op 23 maart verschijnt een speciale bijlage van de Krant van West-Vlaanderen, waarin de campagne toegelicht wordt. Vanaf 30 maart, en dit 12 weken lang, worden dan de 64 gemeentelijke stappenwandelingen gepubliceerd. De Brugse wandeling bijt de spits af en verschijnt in de editie van 30 maart.

De

Brugse Visie

[9]


Katrien Deklerck OCMW-raadslid Progressieve groei naar nieuwe zorgcultuur in de Woon- en Zorgcentra (WZC) Sinds 2009 wordt de ouderenzorg wettelijk geregeld door het zogenaamde “Woonzorgdecreet” dat heel wat strengere normen oplegt. Zo dient de minimumoppervlakte van elke bewonerskamer in een woon- en zorgcentrum vergroot te worden en het aantal meerpersoonskamers te worden afgebouwd. De nieuwe WZC van het OCMW, zoals de “Vliedberg”, bezorgen de bewoners heel wat wooncomfort. De zorg wordt er, zoals in alle andere WZC’s, via multidisciplinaire stuurgroepen bestaande uit kinesisten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, animatoren en directies verleend. Op deze manier kunnen actiepunten zoals “valpreventie” en werken rond “zelfredzaamheid” worden uitgewerkt. Tot op heden was het opnamebeleid van een WZC gebaseerd op een zuiver diagnoseprofiel. Met Dr. Van Couter als coördinerend geriater van o.a. de Vliedberg, wordt de klassieke “taak”gerichte zorg omgebogen tot een echte “persoons”gerichte zorg waarbij de totale persoonlijkheid van de bewoner prioritair wordt. Dit is een nieuwe zorgvisie (de zogenaamde “Bradford visie”) uitgewerkt door professor Kitwood van de universiteit van Bradford, wetenschappelijk onderbouwd en progressief wereldwijd verspreid via intensieve opleidingen. De bewoner dient steeds respectvol vanuit zijn eigenheid als persoon te worden benaderd. Goede persoonsgerichte zorg vereist ook heel wat gaven en kunde van de professionele zorgverlener. Ook de participatie van vrienden en familie van de bewoner is in deze benadering van kapitaal belang.

[10]

De

Brugse Visie

Ook de belevingsgerichte aspecten van vroeger en nu zijn heel belangrijk voor de bewoner. De interactie tussen bewoner en zorgverlener moet hierbij persoonsversterkend werken en zorgen voor geborgenheid, erkenning, een warm thuisgevoel. Vanuit het vernieuwde evaluatiesysteem door de Bradford University opgesteld kan men komen tot een ondersteunende feedback voor het volledige zorgteam, wiens taak en verantwoordelijkheid niet te onderschatten valt. Deze nieuwe visie rond zorgcultuur in het “Vliedbergproject” wil Dr. Van Couter ook progressief laten doorgroeien naar alle andere WZC van het OCMW, waar de bezorgdheid voor iedere bewoner nu al ter harte wordt genomen.

Katrien Deklerck OCMW-raadslid Brugge Voorzitter comité WZC


Wim Demuyt OCMW-raadslid

Duurzame basisgezondheidszorg in Gombe Matadi Wereldsolidariteit is een belangrijk aandachtspunt voor het ACW. Vijf Brugse ‘ervaringsreizigers’ zijn pas terug uit Congo en vertellen hun boeiende en levensechte verhalen straks verder in de afdelingen. Ook AZ Sint-Jan doet mee aan het Noord-Zuidbeleid. Eind 2011 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ziekenhuis Gombe Matadi. Partners in dit verhaal zijn de niet-gouvernementele organisatie (NGO) Memisa en de provincie West-Vlaanderen. Dirk De fauw, gedeputeerde voor Noord-Zuidbeleid, ondersteunt het project ‘ziekenhuis voor ziekenhuis’. Hij nam halfweg 2011 het initiatief en samen met Kristel Moerman van Memisa kregen Algemeen directeur dr. Hans Rigauts en ikzelf uitgebreide info. Nauwelijks één maand later al werd het AZ-engagement unaniem goedgekeurd in de Raad van bestuur. Dirk vertelde ons dat de gezondheidszorg in Congo met grote problemen kampt. Door de gebrekkige weginfrastructuur en beperkte financiële middelen blijven veel Congolezen verstoken van de meest elementaire medische bijstand. De ondersteuning van Memisa en de uitwisseling van expertise maakt werkelijk een verschil. Duurzame basisgezondheidszorg is broodnodig…

Engagementen van het AZ Sint-Jan Elk jaar wordt een minimumbedrag van 11.500 euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van gezondheidsprojecten in de regio van Bas Congo. Daarnaast engageert het ziekenhuis zich om de problematiek van het Zuiden aan te kaarten en iedereen te betrekken bij dit project: medisch en technisch personeel, vrijwilligers, patiënten, bezoekers… Met de steun van de provincie WestVlaanderen en Memisa kan jaarlijks een belangrijke som van ongeveer € 100.000 geïnvesteerd worden in deze basisgezondheidszorg. Als coördinator van de werkgroep die dit project behartigt, geloof ik dat ook het AZ een beetje ‘het verschil’ kan maken. Of zoals Dirk De fauw het treffend zegt: ‘Samenwerking tussen WestVlaamse en Congolese ziekenhuizen: het loont écht de moeite. Onze steun leidt tot een betere infrastructuur, verhoogde knowhow en betere dienstverlening.’ Wim Demuyt Afgevaardigd voorzitter Raad van bestuur AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV OCMW-raadslid

De

Brugse Visie

[11]


Dirk De fauw Gedeputeerde

Nieuwe sociale woningen in Lisseweegs Vaartje Op 15 februari legden we de eerste steen van zestien sociale woningen langs het Lisseweegs Vaartje. Daarmee komt het einde in zicht van een bouwproject dat intussen 14 jaar geleden van start ging. Toen verkocht de stad Brugge de gronden gelegen langs het Lisseweegs Vaartje aan de toenmalige sociale huisvestingsmaatschappij “Haard en Kouter”. De bouwplannen kenden echter een traag verloop en brachten een opeenvolging teweeg van bouwaanvragen, weigeringen, bezwaarschriften en discussies over de toegangsweg en de architectuur. Toen er eind 2009 eindelijk een bouwvergunning werd bekomen, was “Haard en Kouter” reeds gefuseerd met de Interbrugse Maatschappij voor Huisvesting (IBH) tot het huidige Vivendo. Bij de eerste steenlegging werd het unieke karakter van dit project beklemtoond. De nieuwe woningen liggen pal in het centrum van Lissewege, langs het idyllische Lisseweegse Vaartje en onder de mooie toren van de middeleeuwse kerk. De realisatie van deze woningen is voor Lissewege ook van groot belang, want op vandaag is het aantal sociale woningen er eerder beperkt. Het project omvat 16 sociale woningen (6 koop- en 10 huurwoningen) met 7 afzonderlijke garages en 8 carports. De huurwoningen liggen rond een verkeersarm binnenplein en de koopwoningen aan het Lisseweegs Vaartje. 8 huurwoningen beschikken over 3 slaapkamers, de overige 2 huurwoningen hebben 2 slaapkamers. De koopwoningen hebben 3 slaapkamers. Bij elk van de koopwoningen wordt ook een volwaardige tuinberging met fietsenstalling voorzien, uitgevend op het binnenplein.

[12]

De

Brugse visie

Voor een volledig overzicht van de inschrijvingsvoorwaarden voor zowel verhuur als verkoop of voor verdere info kan men terecht bij Vivendo: Koningin Astridlaan 134 bus1, Sint-Michiels Brugge. Tel. 050/ 44 61 10 fax 050/ 44 61 11 e-mail: info@vivendo.be website: www.vivendo.be.

Vivendo zit niet stil in Brugge

Het werkingsgebied van Vivendo mag dan het gehele bestuurlijke arrondissement Brugge omvatten, plus de gemeenten De Haan, Ichtegem en Ruiselede, het zwaartepunt van de werking concentreert zich duidelijk in Brugge. Zowat de helft van de 3000 huurwoningen waarover Vivendo beschikt, zijn op Brugs grondgebied gelegen. De wachtlijsten voor een sociale woning zijn echter zeer lang. Ook in Brugge kan de wachttijd oplopen tot 5 jaar. Daarom zijn nieuwe sociale woningen dringend noodzakelijk. Vivendo levert alvast zijn bijdrage. Recent werden nieuwe woningen opgeleverd in de Kammakerstraat in de binnenstad. Verschillende projecten zoals de Rijselstraat in Sint-Michiels en de Hermitage in Sint-Andries, zijn in volle uitvoering. Andere projecten zijn in voorbereiding zoals het oud gemeentehuis van Zeebrugge, de oude kazerne in de Peterseliestraat, de Hoefijzerlaan en de Oostmeers in de binnenstad, de Stokveldewijk in Sint-Michiels, de Malehoek in Sint-Kruis en de Zagersweg in Koolkerke. Dirk De fauw Gedeputeerde

Brugse Visie maart 2012  
Brugse Visie maart 2012  

Driemaandelijkse uitgave van ACW stad Brugge.

Advertisement