Page 1

P509269

De wieken waken over het landschap in winterslaap

De

VU: Toon Vanhoutteghem, Oude Burg 13, 8000 Brugge | Vormgeving: www.grafiekgroep.be

DriemaanDelijks tijDschrift jaargang 25 – nr 2 –DECEMBER 2011, JANUARI, FEBRUARI 2012

... op beweging en politiek

BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P. 8000 BRUGGE 1-2 3/7633

Stefaan Leupe p2 Erik Snauwaert p3 ACW Stad Brugge prioriteiten p 4 Lieve Mus p5 Franky Demon p6 Chris Vileyn p7 Moniek Boydens p8 Linda Vandenbruwaene p9 Hilde Crevits p 10 Griet Trioen p 11 Jos Demarest De Brugse visie [1] p 12


om bezorgdheden en aandachtspunten mee te geven aan de politiek. Een grote groep Brugse vrijwilligers werkt dan ook hard om een prioriteitennota op te stellen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Een plan voor de komende zes jaar, waarin wensen en verzuchtingen worden opgenomen en uiteraard het werk van de mandatarissen niet gemakkelijk maakt.

Is “IEDEREEN MEE” met de G1000 De democratische inspraak kan opeens in één dag worden georganiseerd met 1000 willekeurig gekozen burgers (704 kwamen opdagen). Het ACW en het hele middenveld met haar deelorganisaties voeren jaar in jaar uit gesprekken en inspraakmomenten. Ze informeren nationale en zeker lokale mandatarissen over wat er reilt en zeilt bij haar aangesloten leden, wat hun zorgen en bezorgdheden zijn.

Rest me nog iedereen een zalige Kerst en gezond In het bijzonder willen we aandacht schenken aan en mooi Nieuwjaar toe te wensen. ons jaartema “Iedereen mee”. We willen in de eerste plaats dat de meest kwetsbaren in het voetlicht Stefaan Leupe komen. Zij moeten in de voorziene prioriteiten Wn stedelijk voorzitter voor het aanstaande lokaal bestuur een hoofdrol spelen. Iedereen die hier, in de komende maanden aan wil meewerken en over wil nadenken is bij ons welkom. In dit kader verwijs ik ook naar de vormingsreeks van ACW Verbond Brugge: GOESTING IN POLITIEK. Op twee avonden kom je meer te weten over lokale politiek in de praktijk. Met Moniek Boydens (ere-schepen Brugge), Inge Bisschop (OCMW-voorzitter Damme) en Jos Demarest (schepen Brugge) vonden we de ideale ervaringsdeskundigen om de weg van een dossier toe te Lokale poliek lichten. onder de loep

Met het naderen van het jaareinde wil ik toch Ook in Brugge maken we hier werk van. Zeker nu ook even de campagne van Welzijnszorg onder de gemeenteraadsverkiezingen stilaan dichterbij de aandacht brengen. Hun campagneboodschap komen en dit toch wel het moment bij uitstek is luidt: “ARMOEDE IS GEEN KINDERSPEL”.

[2]

De

Brugse Visie

Eén kind op vijf groeit op in armoede. Dit laat sporen na. Bovendien is een kinderleven in armoede de ‘ideale springplank’ naar een volwassen leven in armoede. Neem zeker eens een kijkje op: www.armoedeisgeenkinderspe.be. Daar kan je meteen de online petitie tekenen. Geef je hand en stem mee tegen kinderarmoede.

GOESTING IN POLITIEK?!

Donderdag 8 maart - 20 uur Donderdag 15 maart - 20 uur Aljd al willen weten hoe lokale poliek werkt? nog meer hoe polici werken? Meer info: En lieven. vanbelle@acw.be Deelname gratis - inschrijven verplicht

Dan hebben wij voor jou de ideale vorming!


Erik Snauwaert Gemeenteraadslid

Geluidsbos in Dudzele Dank zij de nieuwe verbindingsweg A11 tussen de N31 en Westkapelle zal in de toekomst het verkeer van en naar Zeebrugge en Knokke-Heist vlotter verlopen. Maar de aanleg van zo’n grote weg heeft ook impact op de omgeving. De Vlaamse Landmaatschappij ( VLM ) kreeg de opdracht om de effecten van dit grote infrastructuurproject op mens en milieu te milderen. Zij hebben alle plannen hiervoor gebundeld in het ‘inrichtingsplan A11’.

Wandel- en fietspaden en een speelzone zijn alvast voorzien. Tussen de diverse bospercelen zal landbouw mogelijk blijven tussen het dorp van Dudzele en de havenrandweg. Aan het stadsbestuur en ook aan de VLM zal gevraagd worden om eventueel ook de mogelijkheid te voorzien om een bijkomende parking aan te leggen dicht bij de dorpskern in de Zwaanhofstraat.

Belangstellenden die dit inrichtingsplan A11 wilDe VLM gaat daarom houtkanten, (knot-)bo- len bekijken: deze ligt ter inzage bij het gemeentemenrijen en meidoornhagen heraanplanten op bestuur en is ook raadpleegbaar op www.vlm.be. wegbermen en perceelsranden in Dudzele, de Blauwe Toren en Westkapelle. Erik Snauwaert Het nieuwe groen in de wegbermen zal het zicht Raadslid Brugge op de drukke A11 wegnemen. Tussen Dudzele-dorp en de havenrand komt een bos van acht hectare om de A11 aan het zicht te onttrekken. De inwoners van Dudzele zullen de kans krijgen om te laten weten hoe zij deze zone ingericht willen zien.

De

Brugse Visie

[3]


ACW Stad Brugge stelt prioriteiten op De gemeenteraadsverkiezingen 2012 komen dichterbij. ACW Stad Brugge gaf een eerste aanzet tot de ACW-prioriteiten. Vijf thema’s kwamen aan bod in november (zie hieronder). Op 9/1/2012 worden ‘Wonen’ en ‘Mobiliteit besproken. Ook jouw mening telt! Duid per thema jouw 2 prioriteiten aan (1 = belangrijkste; 2 = tweede belangrijkste) of vul aan met jouw suggestie. Bezorg deze lijst aan ACW, Oude Burg 13, 8000 Brugge (tot 7/1/2012). OO OO

OO OO OO

WELZIJN EN ZORG Een laagdrempelig Sociaal Huis waar elke inwoner begrijpelijke informatie vindt. Aandacht voor nieuwe noden via vernieuwende projecten: noden van ouderen met een laag zorgprofiel, woonzorgcentra als buurtgerichte open centra voor ouderen… Waar men recht op heeft, moet men automatisch krijgen, zonder administratieve rompslomp. Schuldpreventie naar brede groepen: scholen, verenigingen, jeugdbewegingen, werkvloer. Mijn suggestie: ........................................................................ ..........................................................................................................

WERK EN ECONOMIE OO Een tewerkstellingsambtenaar als aanspreekpunt voor alles wat met werk te maken heeft. OO Meer inzetten op stad Brugge als werkgever voor mensen die in het gewoon circuit niet aan bod komen en op jobs voor kortgeschoolden. OO Met openbaar vervoer naar het werk: meer inzetten op buslijnen naar bedrijventerreinen enz.

[4]

De

Brugse Visie

OO Inzetten op laaggeletterdheid: opleidingsprojecten voor kortgeschoolde leerplichtige jongeren, brugprojecten, samenwerking met beroepsscholen (vb. voor restauratie van oude gebouwen). OO ........................................................................................................... ........................................................................................................... ARMOEDE OO De armoedetoets: bij elke beleidsbeslissing wordt de vraag gesteld: ‘Is dit een goede beslissing voor mensen in armoede?’ OO Een ervaringsdeskundige in armoede in dienst van stad en OCMW (bv. om personeel te coachen in omgang met mensen in armoede). OO Een sociaal energiebeleid: campagnes rond energiebesparing gericht op mensen in armoede, gratis energiescans voor mensen met een beperkt inkomen... OO Activeren van kwetsbare mensen, niet alleen economisch maar ook sociaal: op maat van mensen, met goede opvolging en begeleiding. OO ........................................................................................................... ........................................................................................................... JEUGD OO Voldoende en aangepaste speelplekken in elke deelgemeente als ontmoetingsplaats voor verschillende leeftijden. OO Ontmoetingsruimte buiten school voor 12- tot 18-jarigen. Stad organiseert niet, maar maakt mogelijk. OO Beter bekendmaken van bestaande initiatieven voor de jeugd: muziek, sport, jeugdbeweging, cultuur, onderwijs…

OO Betaalbare kinderopvang met aandacht voor kwetsbare groepen. OO ........................................................................................................... ........................................................................................................... LERENDE SAMENLEVING OO Onderwijscheques als ondersteuning van kinderen uit kwetsbare milieus. OO Inzetten op scholen als middelpunt van een breed netwerk waarbij wordt ingespeeld op lokale noden en kansen (‘Brede school’). OO Meer inzetten op flankerend onderwijsbeleid: samenwerken met scholen om bijvoorbeeld spijbelen aan te pakken. OO Brugge moet zich als aantrekkelijke studentenstad profileren. Studenten hebben nood aan een centrale plaats waar zij elkaar kunnen ontmoeten, studeren, ontspannen... OO ........................................................................................................... .......................................................................................................... Graag word ik verder op de hoogte gehouden van de ACW-prioriteiten voor Brugge. Naam: Adres: Mailadres:


Lieve Mus Ereschepen voor het ACW een rol is weggelegd in het sensibiliseren van mensen rond de thematiek van armoede, maar evenzeer om de verenigingen te stimuleren de stap te zetten naar mensen in armoede, te luisteren en van hen te leren. Brugge Dialoogstad kreeg intussen de ondertitel “Dialoog werkt!”. Zo ontstond een platform (soort adviesraad) met afgevaardigden van Stad en OCMW, van verenigingen en mensen in armoede. Ikzelf engageerde mij in deze groep alsook in de redactieraad voor een nieuwe brochure “Brugge Dialoogstad- Dialoog werkt!” met nog concretere beleidsaanbevelingen, rekening houdend met bestaande drempels en knelpunten.

Samen voor “Iedereen mee” - Dialoog werkt Ongeveer een jaar geleden (1 dec 2010) zag “Brugge Dialoogstad” het levenslicht. In het Brugse stadhuis kwamen beleidsmensen, mandatarissen stad en OCMW en mensen in armoede gesteund door hun vereniging samen. Het was een belangrijke stap. Openheid en luisterbereidheid stonden voorop. De thema’s wonen, opvoeding en onderwijs, cultuur en vrije tijd, gezondheid, arbeid, werden aan de hand van getuigenissen door de mensen in armoede aangebracht. De verslaggeving werd gebundeld in een rapport dat aan alle deelnemers werd bezorgd maar ook aan de Brugse politieke partijbesturen. De noden in Brugge zijn dus gekend. Ook in de ACW Stedelijke Groep werd het rapport toegelicht door Noël Ramon, een gedreven kracht binnen armenzorg in Brugge. Het is duidelijk dat ook

Naast het beleid wordt ook het middenveld opgeroepen om de uitdaging van de strijd tegen armoede aan te gaan. Die strijd is immers een zaak van iedereen, maar ongetwijfeld een werk van lange adem. Om de bestaande verenigingen van armen beter te leren kennen werd een folder samengesteld die sinds de werelddag van verzet tegen extreme armoede 2011 ruim werd verspreid.

zij die zeer kwetsbaar zijn. Daarom moet elke politieke besluitvorming de armoedetoets doorstaan. Het aanwerven van een ervaringsdeskundige in de armoede in de dienst welzijn en relevante vorming van het dienstverlenend personeel zijn meerwaarden. De subsidie voor verenigingen van armen (het aantal is toegenomen) dient verhoogd te worden. Meer investeren in sociale economie en beschutte werkplaatsen is zeer belangrijk want arbeid is essentieel om te overleven. Meer initiatieven die participatie bevorderen en vooral goeie informatie hierover, zijn nodig. De vele zinvolle preventiecampagnes moeten de groep armen bereiken. Dit zijn maar enkele punten om van armoedebeleid verder een prioriteit te maken. Belangrijk is dat we er samen voor gaan. Dan pas krijgt “Iedereen mee” in Brugge gestalte. Lieve Mus Ereschepen raadslid

Intussen stemde de gemeenteraad, op vraag van Dirk De fauw, een “charter voor een toegankelijke dienstverlening”. Het is overduidelijk dat er in onze samenleving drempels zijn die verhinderen dat bepaalde mensen niet krijgen waar ze recht op hebben. Dit charter houdt een engagement in voor de praktijk. Met “Brugge Dialoogstad - Dialoog werkt!” willen we verder. Het welzijnsbeleid is pas effectief als er respectvol wordt omgegaan met elke burger, maar zeker met

Voorblad van de nieuwe brochure!

De

Brugse Visie

[5]


Franky Demon Schepen van bevolking, burgerlijke stand en groen

Tewerkstelling en groenbeheer: een pittige mix Voor het groenonderhoud in Brugge doet de groendienst steevast een beroep op een equipe medewerkers, zo’n 220. Het sproeiverbod zorgt immers voor extra werk. In plaats van taken te laten uitvoeren door externe aannemers, blijft de groendienst stevig op de regisseursstoel. De groendienstequipe is zeer divers: ook mensen met een mentale of fysieke beperking werken mee aan het groenonderhoud. Ook laaggeschoolden of langdurig werklozen kunnen bij de groendienst aan de slag. Prioritair hierin is de inclusiegedachte. Het personeelskader van de groendienst is zeer divers. Bij de bepaling van de taken trachten we zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele capaciteiten van de medewerkers. Zo is het snoeien in de hoogte bijvoorbeeld niet voor iedereen weggelegd. Harken en onkruid wieden kan dan weer wel. De samenwerking met de kansengroepen uit de sociale economie zoals Arcotec en Loca Labora verloopt goed en levert een échte win-win sitatie op. Door het bijbrengen van arbeidsattitude en een intense begeleiding kunnen deze medewerkers na een poosje doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit. Onlangs werkte de groendienst ook nog samen met De Varens, een secundaire school voor Bijzonder Onderwijs. De leerlingen timmerden nestkastjes die her in der in Brugge werden uitgehangen om er de gierzwaluw in te laten huizen. Medewerkers van Loca Labora in de weer in het Assebroekse natuurgebied Gemeneweidebeek

[6]

De

Brugse Visie

Loca Labora stelt voltijdse Mina-werkers (= groenarbeiders die gesubsidieerd worden via de ‘samenwerkingsovereenkomst’: een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de stad) tewerk. Deze Mina-

werkers staan in voor de seizoensarbeid onkruidbestrijding en voor het onderhoud van heel wat natuurgebieden waar ze onder meer instaan voor de distelbestrijding. Loca Labora vindt de samenwerking alvast zeer waardevol. “De Stad Brugge biedt immers de mogelijkheid om mee te werken aan een reëel project met een concreet resultaat waarbij medewerkers zich kunnen vereenzelvigen”, aldus Alain Deloore, bevoegd productieleider van Loca Labora. “In de toekomst willen we onze samenwerking intenser en breder maken voor wat de inhoud en opdrachten betreft.” De medewerkers van Arcotec houden de begraafplaatsen op Sint-Kruis, Sint-Andries en Ver-Assebroek netjes. Ook Arcotec ziet een meerwaarde in de samenwerking met de groendienst. “Door actief te zijn in de groensector voeren onze medewerkers opdrachten uit op externe locaties. Deze hoge visibiliteit van de taakuitvoering zorgt voor meer kansen op doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit”, stelt Jurgen Dolfen, verantwoordelijke van de commerciële dienst van Arcotec. Daarnaast werken er op de groendienst ook nog 67 arbeiders in een Geco-statuut (Geco = gesubsidieerde contractuelen zoals aangestelde langdurig werklozen). Door deze gesubsidieerde werknemers in dienst te nemen worden kansen aangereikt zodat deze arbeiders zich ten volle kunnen ontplooien in de samenleving. Streven naar een divers personeelsbeleid binnen de groendienst beschouw ik als een belangrijke taak. Franky Demon schepen van bevolking, burgerlijke stand en groen www.frankydemon.be


Chris Vileyn

20 jaar Stedelijke EmancipatieRaad Brugge (SER) Op donderdag, 10 november 2011, op de vooravond van de nationale vrouwendag, was er reden om te feesten in Brugge. Nét vóór de vrouwendag hielden wij eraan om ons twintigjarig bestaan te vieren, liefst met zoveel mogelijk volk. Het improvisatietheater “Inspinazie” bracht op een ludieke en fijnzinnige manier een overzicht van onze activiteiten. Om de SER te situeren in het Brugse landschap van adviesorganen zal ik even terugblikken naar het verleden, schetsen hoe we nu werken en naar de toekomst kijken.

Brugge die als naam koos: PAG, Pluralistische actiegroep voor gelijke rechten van mannen en vrouwen. Zij voerden ondermeer actie voor anticonceptie en tegen discriminatie van meisjes in het onderwijs en op juridisch vlak. In Brugge werd het eerste Vrouwenhuis, een ontmoetingsplaats voor vrouwen, opgericht en een tiental jaar later een vrouwenopvanghuis. In 1991 leidde dit allemaal tot de oprichting van de Stedelijke Emancipatieraad, als eerste in Vlaanderen. De raad werd officieel erkend als stedelijke adviesraad voor emancipatie en gelijke kansen. In 1998 werd de eerste emancipatie-ambtenaar aangesteld. De Emancipatieraad is geen gewone praatbarak, daarvan getuigen de vele initiatieven die in het verleden genomen werden. De raad heeft zich actief ingezet rond sociale veiligheid, holebi- en transgenderbeleid, “stem vrouw”-acties (vooral rond de verkiezingen), streven naar evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de stedelijke adviesraden. In de SER nam men ook initiatief tot het oprichten van werkgroepen, waarvan er een aantal een zelfstandig bestaan hebben zoals de “zijstraten”-wandeling, de fietscursus voor volwassenen (ook allochtonen). Met de tijd verruimde ook het gezichtsveld van de SER: vrouwenemancipatie evolueerde tot gelijke kansen voor iedereen, diversiteit deed zijn intrede.

samenkomt, en de Kern, die de Algemene Vergadering voorbereidt en voorstellen uit de A.V. uitwerkt. Ook dringende zaken kunnen naar de Kern doorgeschoven worden. Werkgroepen worden opgericht volgens noodzaak . Bij de oprichting hiervan wordt steeds gevraagd aan de leden van de A.V. of zij hieraan wensen deel te nemen, zodat de betrokkenheid bij de werking groter wordt. Voor het ogenblik werken wij aan een plasbeleid: op 19 november was er de wereldtoilettendag. Aangezien dit heel veel mensen in onze samenleving aangaat willen wij daar ook ons steentje toe bijdragen om de overheid te sensibiliseren om meer openbare toiletten te voorzien. Het spreekt voor zich dat deze actie niet stopt op 19 november . Straks Voor de toekomst werken wij aan een goed onthaalbeleid, een betere zichtbaarheid, emancipatie en gelijke kansen en de toepassing van de tweederdenregel (maximum twee derde van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn) in alle adviesraden, ook in de SER. Ook in de verkiezingsperiode en erna zal nog veel werk aan de winkel zijn.

Vroeger Nu Chris Vileyn Voor de start van de SER moeten we teruggaan naar De werking van de SER wordt gesplitst in: de Al- de jaren ’70. Er was toen een actiegroep actief in gemene Vergadering (A.V.), die drie keer per jaar

De

Brugse Visie

[7]


Moniek Boydens Gemeenteraadslid

Je werk als politiek mandataris stopt nooit, is nooit af Wanneer je een politiek mandaat opneemt, erf je van je voorganger (althans als schepen) en dat kan een positieve balans zijn ofwel een magere oogst. Toen ik schepen werd in 2001, was dit laatste het geval. Zelfs de erfenis van het Ruimtelijk Structuurplan Brugge was geen cadeau . Het werd immers door de minister afgekeurd. We dienden het opnieuw te maken maar dan wel samen met het strategisch plan van de haven en met de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge. Wat je anderzijds als schepen in zes jaar kan verwezenlijken is nochtans een dikke inventaris. En wat je nog niet realiseerde maar op de sporen zette, wordt door de opvolger verdergezet en het is goed dat er continuïteit is.

meenteraadslid, OCMW-raadslid als schepen, ze zijn elk op hun beurt een mooie uitdaging. Het moet dan ook beter gekend zijn wat de taak van elk van die mandaten inhoudt. Op mijn website kan je lezen hoe je een politiek mandataris wordt en wat je taak is. Gezien de naderende verkiezingen goed om weten. Neem je de handschoen op? Website: www.moniekboydens.be en na ‘toon menu’ klikken op: ‘vorming’.

Een foto voor het KHBO, één van de realisaties waar ik het meest trots op ben. Waarom? Wel, een gloednieuwe hogeschool had Brugge nodig en het is een aantrekkingspool voor vele jonge mensen die hier komen studeren en die we ook Gedurende deze legislatuur kreeg ik niet de tijd graag zien komen en blijven. voor de uitvoering van gemaakte plannen. Dat werd dus een erfenis van opgestarte maar niet-afgewerkte projecten. Daarom pleit ik om politieke Moniek Boydens mandaten zo weinig mogelijk op te splitsen in tijd. Gemeenteraadslid Het creëert verwarring en bezorgt frustraties, ofWie meer te weten wil komen is welkom wel bij de opvolgers, ofwel bij diegenen die hun op de vormingsreeks: bevoegdheid afgeven. De reden is dat de taak van schepen een zeer aanGoesting in politiek trekkelijke opdracht is om te vervullen en een uitstekende kans om je te kunnen inzetten voor donderdag 8 en 15 maart 2012 de maatschappij op die gebieden waarvoor je de lieven.vanbelle@acw.be bevoegdheid krijgt. Zowel het mandaat van ge[8]

De

Brugse Visie


Linda Vandenbruwaene dit wooncomplex stond tot na Wereldoorlog II het Gesticht Baron Jan Joseph van Zuylen van Nyevelt. Een preventorium van het Brugse SintJansziekenhuis, een voorziening eigen aan de medische noden van die tijd. Dit tehuis werd eind de jaren 1980 volledig gesloopt. Kortom de naam “Van Zuylen” is in onze omgeving altijd met het begrip zorg verbonden geweest. In 1989 werd in de rustige buurt van de ‘Gulden Kamer’ in de Geralaan het woonzorgcentrum (WZC) Van Zuylen opgericht. Bij de opening was er plaats voor 120 bewoners. Sedert de ingebruikname van de nieuwbouw op 1 november 2008 beschikt het WZC over 173 bedden, waarvan 2 kamers voor kortopvang. Er zijn 13 tweeen 147 eenpersoonskamers. Als thuis wonen niet meer mogelijk is persoonskamers Alle voorzieningen zijn volledig op maat ontworpen voor het optimaal comfort van de hulpbeMomenteel is meer dan twintig procent van de hoevende ouderen. Het thuisgevoel wordt zoveel Brugse bevolking ouder dan 65 jaar. De vergrijmogelijk benaderd. zing van de populatie zal in de toekomst alleen maar toenemen. Daar de ouderen voor het BrugRond februari 2012 wordt de vleugel kant Gerase OCMW een belangrijke doelgroep zijn, wil laan vernieuwd. Daardoor moeten nu tijdelijk 66 men er alles aan doen om hen zo lang mogelijk bewoners verhuizen. Bijgevolg is er nu een opnazelfstandig thuis te laten wonen door middel van mestop tot de verbouwing voltooid is. Er werken de noodzakelijke ondersteuning. ongeveer 140 voltijdse equivalenten (VTE) over Indien thuis wonen echter niet meer mogelijk is, het hele rusthuis. dan kan een verblijf in een van de woonzorgcentra een geschikte oplossing bieden. Samen met de directeur Maurice Vanparys hebben we op woensdag 16 november een kijkje geWoon en Zorgcentrum Van Zuylen nomen op de 4 verdiepingen van het WZC. Per Wie ‘Van Zuylen’ zegt, denkt in Sint-Kruis welverdieping is er een centrale verpleegpost en zijn licht onmiddellijk aan de ‘Residentie Van Zuylen’ er sfeervolle leefruimtes of dagzalen die elk de in de Julius Delaplacestraat. Op de plaats van naam van een oud kasteel uit Sint-Kruis hebben,

waardoor de bewoners zich als echte edellieden voelen! Overigens was dit een opmerking van een van de bewoners, waarvan de jongste 65 en de oudste onlangs 105 jaar geworden is. De kamers zijn stuk voor stuk pareltjes met een eigen karakter. Op het gelijkvloers zijn de publieke ruimtes zoals de keuken, de cafetaria met terras, een dwaaltuin met eetbare planten (zodat er geen hinder is voor de bewoner), kantoren voor administratie en directie, personeelsruimte en vergaderzaal, kineruimte, bureau sociale dienst, rookruimte voor bewoners en het kapsalon. Het WZC grenst aan een groene sportomgeving. Het ligt op wandelafstand van het centrum van Sint-Kruis en is bovendien gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Om de binding met Sint-Kruis te behouden doet het WZC regelmatig activiteiten binnen en buitenshuis. Zo is er binnenkort een Kerstmarkt, en steunt het OCMW ook Kerstival. Linda Vandenbruwaene OCMW-raadslid idee.pline@euphonynet.be

De

Brugse Visie

[9]


Hilde Crevits Vlaams Minister voor Openbare Werken en Mobiliteit

Brugge proeftuin voor eerste elektrische stadsbussen Onder alle centrumsteden is Brugge de stad met het minste fijn stof in de lucht. Dat ligt ten dele aan het openbaar vervoer. Op dat vlak is Brugge een goed voorbeeld. Brugge heeft dat altijd al vooruitstrevend aangepakt. In Brugge maken bijzonder veel mensen gebruik van het openbaar vervoer.

gebruik van een elektromotor en ze zijn zuiniger en schoner dan dieselvoertuigen. Ze zijn ook tot 30 procent stiller, bijvoorbeeld bij het vertrek aan een halte. Ze verbruiken tot 25 procent minder brandstof dan een gewone dieselbus. Bovendien stoten hybride bussen minder schadelijke stoffen uit. Hybride bussen zijn vooral efficiĂŤnt in de stad waar ze voortdurend moeten stoppen en optrekken. De buschauffeur kan dankzij een display op het dashboard ook altijd het energieverbruik volgen.

De keerzijde van dit succes is dat de centrale assen in de Brugse binnenstad om de twee minuten een bus over de kasseien krijgen. Het stadsbestuur en De Lijn zullen nu een studie bestellen om objectief te kunnen oordelen of er meer of minder bussen door de Brugse binnenstad moeten rijden, Proeftuin zonder in te boeten op de dienstverlening of zon- De Lijn heeft Brugge uitgekozen als proeftuin der het aantal passagiers te verminderen. voor de eerste elektrische stadsbussen. In 2012 zullen er daarvan drie rijden in Brugge. Brugge Hybride bussen krijgt mijn volle steun om een pilootstad te worIn de strijd voor een beter milieu heeft De Lijn een den wat betreft energiezuinig openbaar vervoer. belangrijke verantwoordelijkheid. De Lijn moet De nieuwe stelplaats van De Lijn op de industriezuinig omgaan met energie. Ze moet de uitstoot zone Ten Briele langs de Vaartdijkstraat is op dat van schadelijke stoffen zoveel mogelijk beperken. vlak een belangrijk winstpunt. Van daar moeten De Lijn doet dat door op de bussen een roetfilter de buschauffeurs een kortere afstand rijden naar te installeren. In Brugge zijn alle bussen daarmee het station. Dat zal de hinder verminderen. Het uitgerust. Bij de vernieuwing van het wagenpark openbaar vervoer van de toekomst zal energiekiest De Lijn voor kleine bussen, hybride bussen zuinig zijn, stil, snel en efficiĂŤnt. Ik steun voluit de en elektrische bussen. ambitie van Brugge om de stad helemaal vrij van fijn stof te maken. Traditionele bussen rijden op diesel. In Brugge rijden er nu al vijf hybride bussen. Dat aantal Hilde Crevits wordt opgetrokken. Hybride bussen maken deels Vlaams minister

[10]

De

Brugse Visie


Griet Trioen OCMW-raadslid

De schuldenproblematiek In het OCMW Brugge moeten we helaas vaststellen dat de schuldenproblematiek stijgt. Al meer dan 1000 dossiers in 2011. Achter al die ‘dossiers’ zitten mensen, gezinnen die geen uitweg meer zien in hun financiële situatie. Naast het OCMW zijn ook heel wat advocaten actief als collectief schuldbemiddelaar. Wat is hun taak? Afspraken maken met de schuldenaars om een afbetaling af te spreken en intussen het gezin of de alleenstaande een beperkt ‘leefloon’ geven. Verontrustend is het feit dat een flink aantal jongeren en jonge gezinnen in die schuldenproblematiek verwikkeld zitten. Achterstallige rekeningen voor kinderopvang en niet betalen van schoolrekeningen. Het niet tijdig betalen van de nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektriciteit en ten slotte huurachterstand. Waar liggen de oorzaken? Er kunnen verschillende redenen zijn. Een grote tegenslag zoals ziekte of werkverlies. Een scheiding waarbij beide of een van de partners financieel zwaar verlies lijden. Maar er is ook het uitgavenpatroon. Als je beperkte middelen hebt en meent dat je niet meetelt als je geen nieuwe I-Pod of I-Pad of gesofisticeerde GSM hebt. Als je veel koopt op krediet zonder na te gaan of het maandinkomen dat aankan. Als je je te veel laat beïnvloeden door reclame waarin het geluk beloofd wordt als je maar dit of dat kan kopen. Jongeren die uit een gezin komen waar een redelijke welvaart is, en die plots met hun inkomen onmiddellijk een zelfde levensstijl willen. Sparen is dan blijkbaar geen optie, de

behoeften moeten onmiddellijk voldaan worden, zo nodig op krediet. Tijdens de begrotingsbespreking in 2010 heb ik de suggestie gedaan om jongeren beter voor te bereiden op hun financiële toekomst. De sociale dienst van het OCMW heeft nu een lessenpakket samengesteld voor het secundair onderwijs. Het is natuurlijk jammer dat dit weer een opdracht wordt voor de leerkrachten. We begrijpen dat ze het lastig vinden om alle maatschappelijke problemen in de klas ter sprake te brengen. Maar het OCMW hoopt dat dit een preventief effect kan hebben. Een win-winsituatie, zowel voor de toekomstige volwassene als voor de samenleving. We leven in een consumptiemaatschappij. Voor mensen met een beperkt inkomen, is het moeilijk om er zich steeds tegen te wapenen. Maar in een spiraal van schulden terechtkomen, is nog veel moeilijker. Gelukkig zijn er verenigingen waar armen het woord nemen. Waar ze steun en waardering vinden voor hun inspanningen.

Griet Trioen, OCMW-raadslid

De

Brugse Visie

[11]


Jos Demarest Schepen voor openbare werken

Wegen naar beleid Als schepen voor openbare werken zijn wegen mij dierbaar. Het is een dagelijkse zorg om binnen de beperkte budgetten maximaal op de wensen van de mensen in te spelen. Niet alles kan, niet alles moet. Prioriteiten leggen, betekent ook neen zeggen aan een aantal dossiers, tegen vragen van mensen in. Je moet keuzes maken en kiezen is altijd ook verliezen. Politiek is ook zoeken naar mogelijkheden om mensen mee te krijgen in een verhaal. Een groot verhaal van de stad besturen. Ook een verhaal van een oplossing bieden aan de kleine zorgen van mensen. Als beleidsverantwoordelijke probeer ik dingen te objectiveren. Zijn er regels, zijn er maatstaven. Cijfers en letters dus. Maar gekoppeld aan een menselijke aanpak. Voor iedereen, niet (alleen) voor de luide roepers, voor zij die de weg weten, die naar ‘netwerkbijeenkomsten’ kunnen gaan. Ook luisteren naar mensen zonder stem. Dat is verdomd moeilijk. Toch een poging doen, is voor mij belangrijk.

Wegen op beleid Wegen op beleid is altijd een opdracht geweest voor het ACW, wegen naar beleid moeten wij ook in de komende maanden aanbrengen. Aan de vooravond van een verkiezingsjaar moeten we ons bezinnen, voorbereiden. Moeten we nadenken, evalueren, conclusies trekken uit goede en slechte dingen uit het verleden. We moeten durven gaan voor een nieuw project. Een antwoord formuleren op de uitdagingen van morgen. We moeten naar de inwoners van Brugge durven gaan met ideeën. Vertrekkend vanuit het verleden, met ideeën voor morgen en een daadkracht die vandaag start. Samen met zoveel mogelijk mensen. Vooral niet alleen, hoe moeilijk (naïef) dit ook klinkt als de verkiezingskoorts toeneemt. Wat het concreet wordt, is nog niet duidelijk. Maar later we er samen aan werken door overleg, discussie en door concrete standpunten in te nemen. Als schepen voor openbare werken wil ik mee werken aan wegen naar beleid en wegen op beleid. Maar eerst gaan we genieten van de kerst- en nieuwjaarsperiode. De batterijen opladen. Geniet ervan en straks... een boeiend 2012 toegewenst. Hopelijk zien we elkaar om deze wensen ook persoonlijk over te maken.

Beleid maken, ook voor de inwoners die we niet horen. Mensen die we niet zien, niet in de ogen kunen kijken. Dit is een belangrijke opdracht voor het ACW. Voor vrijwilligers die wars van elk eigenbelang de stad mee vorm willen geven. Voor mandatarissen die hun nek willen uitsteken, die Jos Demarest verantwoordelijkheid willen nemen. Schepen

[12]

De

Brugse visie

Brugse Visie december 2011  

Driemaandelijkse uitgave van ACW stad Brugge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you