Page 1


EDITOR’S www.abjmagazine.com

NOTE facebook.com/abjmagazine

ขณะที่ก�ำลังเขียน Editor’s Note ของ All About Japan E-magazine ฉบับที่ 20 - - เมืองหลวงของ ประเทศไทยเราก�ำลังตกอยู่ในสถานการณ์น่าอกสั่นขวัญหายเพราะเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณ แยกราชประสงค์หรือจุดที่เรียกว่าเป็น ‘หัวใจ’ ของกรุงเทพมหานคร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉุดหัวใจคนไทยทุกคนให้ดิ่งลงสู่ห้วงความโศก เนื่องจากการวางระเบิดครั้งนี้ คนร้ายมุ่งหวัง ท�ำลายถึงชีวิตผู้บริสุทธิ์ซึ่งไม่รู้อีโหน่อีเหน่ และแน่นอนว่าคนอีกกว่า 60 ล้านคน... ไม่รู้ถึงเหตุผลในการกระท�ำของผู้ไม่ประสงค์ดี น่าเศร้านะคะ ที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงถึงเพียงนี้ขึ้นใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยเรา ในฐานะคนไทย ทีมงานของ All About Japan E-magazine ทุกคนขอร่วมไว้อาลัยแด่ผู้จากไป พร้อมทั้งวิงวอนขอให้ชาวสยาม ทุกคนใช้สถานการณ์ในครั้งนี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมา “รัก” และ “สามัคคี” กันเช่นเดิม เราเป็นห่วงผู้อ่านทุกท่านนะคะ หวังว่าจะดูแลตัวเองและครอบครัว พร้อมร่วมภาวนาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง แบบนี้ขึ้นอีก -ส�ำหรับ All About Japan E-magazine เล่มนี้ เราพาคุณนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปเยี่ยมชมเมืองหลวงเก่า ของแดนปลาดิบกันค่ะ หลายคนสับสนระหว่าง ‘โตเกียว’ กับ ‘เกียวโต’ ครัง้ หนึง่ เราจึงท�ำเรือ่ งราวเกีย่ วกับสองจังหวัดนี้ ไปแล้วว่าเป็นประหนึ่งเมืองพี่เมืองน้องกัน ครั้งนี้สบโอกาสเราจึงขอหยิบยกอดีตนครหลวงเก่าอย่างเกียวโตขึ้นมาเป็น ตัวเอกเสียเลย หลายคนหลงรักเกียวโตมากนะคะ รวมถึงเราเองด้วย ฉะนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะอิ่มเอมไปกับวิถีชีวิต แบบเรียบง่ายธรรมดาในเมืองหลวงเก่าที่เคยรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม เชื่อไหมคะ - - ทุกวันนี้เกียวโตก็ยังคงเป็นเกียวโต เป็นจังหวัดที่น่าหลงใหลและคลุ้งไปด้วยกลิ่นอายแดนอาทิตย์ อุทัยไว้อย่างชัดเจน ทิ้งชีวิตเร่งรีบ แล้วไปเที่ยวแบบเรียบง่ายด้วยกันนะคะ จะปั่นจักรยานหรือนั่งรถเมล์เที่ยว คุณเลือกเอาได้ตามสไตล์เลย : )

Nichikarn Chomratanadilok Editor in chief niichiiz13@gmail.com facebook.com/abjmagazine


CONTENTS

ALL A BOUT JAPAN I AUGUST 2015

T HIS ISSU E 06 ABOUT NEWS 08 ABOUT JAPAN : A SIMPLE LIFE IN KYOTO 24 ABOUT TRICK : นั่งรถเมล์เที่ยว ‘เกียวโต’ แบบ PROFESSIONAL 38 ABOUT TRIP : 7 สถานที่ต้องพิชิตกับภารกิจเช็คอินในเกียวโต 56 ABOUT STORY : SAGANO ROMANTIC TRAIN การเดินทางของความโรแมนติก

56

ABOUT GUIDE 62 SHOPPING : SPINNS 66 EATING : MANNEKEN WAFFLE 70 JAPAN STYLE : คนญี่ปุ่นกับความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม 74 ABOUT GIMMICK : 4 วิธีเพิ่มอรรถรสในการเที่ยวเกียวโตให้ “ฟิน” ยิ่งขึ้น 76 ABOUT SHARE 78 ABOUT INSPIRE

62

ALL ABOUT JAPAN E-MAGAZINE

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่ เอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ


76

78

STAFF บรรณาธิการ ณิชิกาญน์ ชมรัตนดิลก

66

นักเขียน สุดสายใจ จำ�ปาเฟื่อง

กราฟิกดี ไซเนอร์ สิริกุล ราษฎร์ดุษดี จิณณวัตร วรวณิชย์

บรรณาธิการศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย ดาวน์โหลดฟรี ได้ทาง : www.abjmagazine.com E-mail : abjmag@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 02 526 5421-2 / 085 067 4499 ติดต่อเพื่อลงโฆษณา / ซื้อสกู๊ปคอลัมน์ : คุณณิชิกาญจน์ (เบลล์) 081 455 2022 สมัครสมาชิก : member.abjmag@gmail.com Fan Page Facebook : www.facebook.com/abjmagazine

All About Japan E-magazine จัดทำ�โดย DUCKABLT STUDIO ผูม้ คี วามรัก และผูกพันกับการทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ่ ออนไลน์อย่าง E-magazine หรือ E-book มาอย่างยาวนาน หากท่านถูกใจในผลงานการออกแบบหรือ Graphic ต่างๆ สนใจติดต่อให้ทาง DUCKABLT STUDIO สร้างสรรค์ผลงานให้ ติดต่อได้ที่ E-mail : duckablestudio@gmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 085 067 4499 คุณวีร์ศรัณย์ (เจี่ย)


All

ABOUT NEWS

KOCH IA CARN IVAL 2015

JR KYUSHU SWEET TRAIN ~ ARURESSHA การรถไฟคิวชูเปิดตัว รถไฟท่ อ งเที่ ย วขบวนใหม่ ล่าสุด JR KYUSHU SWEET TRAIN ~ Aruressha ยก ระดับอีกขัน้ ของการเดินทาง ให้ มี ค วามสุ น ทรี ย ์ ไ ปกั บ รสชาติของขนมหวานชั้นเยี่ยมที่ปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างดีจากเชฟ ชื่อดังชาวญี่ปุ่นแห่งภัตตาคารชั้นน�ำ Narisawa ตลอดการเดินทางจาก เหนือสุดไปยังใต้สุดของเกาะคิวชู ซึ่งจะพร้อมให้บริการในเดือนสิงหาคม 2558 (ตามก�ำหนดการ คือ วันที่ 8 สิงหาคม 2558) รถไฟขบวน Aruressha นี้ สร้างขึ้นที่เมืองโยโกฮะมะ เน้นสีทองและด�ำ ให้ความหรูหราคลาสสิค ภายในตกแต่งด้วยไม้ประกอบกับลวดลายสวยงาม ทั้ ง ขบวน ส� ำ หรั บ เส้ น ทางวิ่ ง ของรถไฟขบวนนี้ จ ะวิ่ ง จากเมื อ งฟุ กุ โ อกะ พาเที่ยวชมเกาะทางใต้แบบ Unseen ที่เมืองคาโกะชิมะ WHERE : KYUSHU WHEN : ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 CREDIT : http://www.jrkyushu-aruressha.jp

S N O O PY M U S E U M สาวกสนู ป ปี ้ เ ตรี ย มเฮ พิพิธภัณฑ์สนูปปี้ (SNOOPY MUSEUM) ก�ำลังจะมาเปิดที่ รปปงงิ ณ กรุ ง โตเกี ย ว ใน เดื อ นมี น าคม ปี พ .ศ. 2559 ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง Sony Creative Products และ the Charles M. Schulz Museum and Research Center in California ภายในพิพิธภัณฑ์จะได้พบกับผลงาน ต้นฉบับและการจัดแสดงที่ชวนให้หวนระลึกถึงความหลังของสนูปปี้และ ผองเพื่อน นอกจากนี้จะมีคาเฟ่ รวมถึงร้านขายสินค้าที่ระลึกและจะมีการ จัดอีเวนต์ตามเทศกาลอย่างฮัลโลวีนและคริสมาสด้วย ก� ำ หนดวางจ� ำ หน่ า ยตั๋ว เข้าชมล่ว งหน้าคือ เดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้โครงการนี้จะมีเพียงราว 2 ปีครึ่งเท่านั้น ฉะนั้นสาวกสนูปปี้วางแผน กันให้ดๆี WHERE : ROPPONGI, TOKYO WHEN : มีนาคม พ.ศ. 2559 CREDIT : http://www.snoopymuseum.tokyo 6 ALL ABOUT JAPAN

Hitachi Seaside Park เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีดอกไม้บานให้ชม ผลัดเปลี่ยนสายพันธุ์ตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ในจังหวัด Ibaraki สามารถเดินทางมาได้สะดวกจากโตเกียว โดยในช่วงเข้าฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม จะมีงาน เทศกาล Kochia Carnival ที่จะสามารถชม ทุ่งต้นโคเคียจะเปลี่ยนจากสีเขียว เป็นทุ่งสีส้มแดงสุดลูกหูลูกตาทั่วทั้งทุ่ง ชมวิวได้รอบทิศทาง 360 องศา ที่ลาน Miharashi และในช่วงเวลาเดียวกันยังสามารถชมทุ่งดอกคอสมอสได้อีกด้วย WHERE : IBARAKI WHEN : เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2558 CREDIT : http://hitachikaihin.go.jp/guide/schedule.html

KAWA I I M O N STER CA FE KAWAII MONSTER CAFE คาเฟ่สุดชิค สีแสบสัน แห่ ง ใหม่ ล ่ า สุ ด ของโตเกี ย ว รั ง สรรค์ โ ดย Sebastian Masuda ที่ได้รับสมญานาม ว่าเป็น King of Japanese Kawaii Culture เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2015 ใจกลาง ฮาราจูกุ ย่านสุดชิคของวัยรุ่นในโตเกียวที่พวกเรารู้จักกันดี สร้างสรรค์โดย ดีไซเนอร์ชื่อดัง Sebastian Masuda ที่เป็นเจ้าของร้านแฟชั่นชื่อดังอย่าง 6% DOKI DOKI ที่เปิดมานานกว่า 20 ปีอีกด้วย ภายในร้านตกแต่งได้อย่างมหัศจรรย์กับแต่ละไอเดียสุดล�้ำที่มาพร้อมกับ สีสัน ความสดใส และความสนุก ในคอนเซ็ปต์ Sweets Go Round ที่มีทั้งหมด 4 มุม นั่นคือ MUSHROOM DISCO, MILK STAND, Bar Experiment และ Mel-Tea ROOM ให้ได้ชื่นชมกับงานอาร์ทไปพร้อมๆกับ สาวๆสุดน่ารักที่มาใน ชุดของ Monster Girl WHERE : HARAJUKU, TOKYO WHEN : ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 CREDIT : http://kawaiimonster.jp Content by :


All

ABOUT JAPAN

‘เกียวโต’ นครหลวงเก่าอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของประเทศญี่ปุ่น หากโตเกียวเป็นภาพสะท้อนของแดนปลาดิบในอนาคต เกียวโตคือกระจกบานใสที่สะท้อนกลิ่นอายวันวานของแดนอาทิตย์อุทัย 8 ALL ABOUT JAPAN

นครหล สถานที่ ย อด ทั่ ว สารทิ ศ ห้ ว งความหอ วัฒนธรรม เน สมบัติล�้ำค่าห อี ก ทั้ ง บรรยา กลิ่ น อายเมื อ เดิ น ท่ อ งเที่ ย ว


ลวงเก่ า แห่ ง นี้ ยั ง เป็ น หนึ่ ง ใน ดนิ ย มของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก โดยเฉพาะคนที่ ห ลงใหลใน อมหวานของธรรมชาติ ผ สาน นื่องจากมีวัดวาอารามซึ่งนับเป็น หลายแห่งให้ซึมซับความสวยงาม ากาศโดยรอบยั ง อบอวลด้ ว ย องหลวงเก่ า มี ค นใส่ ชุ ด กิ โ มโน วอยู ่ ใ นบรรยากาศบ้ า นเมื อ ง

ยุคปัจจุบันแบบไม่ขัดตา ร้านค้า ร้านอาหาร ยังคงร่องรอยความรุ่งเรืองของสังคมเมืองใน อดีตไว้อย่างเด่นชัด เพียงเท่านี้อาจมากพอให้ เกียวโตกลายเป็นมิติที่ลงตัวระหว่างรอยต่อ ของอดี ต และปั จ จุ บั น แต่ ม นต์ เ สน่ ห ์ ข อง เกี ย วโตกลั บ ไม่ ห มดเพี ย งเท่ า นี้ ธรรมชาติ ยั ง เป็ น อี ก หนึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ ล�้ ำ เลิ ศ ที่ ป รุ ง แต่ ง ให้ เกียวโตมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น อดีตนครหลวงแห่งนี้จึงเปรียบเสมือน

อาหารจานโอชะซึ่งพ่อครัวฝีมือดีในยุคเฮอัง ปรุ ง รสด้ ว ยวั ต ถุ ดิ บ พิ เ ศษให้ ค นรุ ่ น หลั ง ได้ สั ม ผั ส ถึ ง ความกลมกล่ อ มหอมหวานของ ธรรมชาติและวัฒนธรรม และนี่ คื อ เกี ย วโตในมุ ม มองของ All About Japan ที่ อ ยากให้ คุ ณ มี โ อกาสได้ สัมผัส ชีวิตธรรมดาที่แสนพิเศษในเมืองหลวง เก่าของแดนอาทิตย์อุทัย ALL ABOUT JAPAN 9


ABJ ABOUT JAPAN

KYOTO

เกียวโตเป็นห เคฮันชิง ซึ่งห ส�ำคัญทางเศ ญี่ปุ่นสามจัง เกียวโต โอซ

เกียวโต ตั้งอยู่ในเขต ภูมิภาคคันไซ ใกล้จังหวัด โอซาก้า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งยังนับเป็นศูนย์กลางของ เกาะฮอนชู เกาะใหญ่ที่สุด ของญี่ปุ่นด้วย

เกียวโต (京都)

10 ALL ABOUT JAPAN


หนึ่งในกลุ่ม หมายถึงพื้นที่ ศรษฐกิจของ งหวัด ได้แก่ ซาก้า และโกเบ

‘เอฮังเกียว’

คือชื่อเก่าของเมืองเกียวโต มีความหมายว่า ‘นครหลวงแห่งความสงบสันติสุข’ อดีตเคยเป็น เพียงหมู่บ้านเล็กในหุบเขา ก่อนจะขยายอาณาเขต จนกลายเป็นเมืองเกียวโตในปัจจุบัน

‘เกียวโต’ เคยเป็นอดีต นครหลวงของประเทศ ญี่ปุ่นในยุคเฮอัง เรืองอ�ำนาจอย่างยาวนาน จนกระทั่งเข้าสู่ยุคเอะโดะ ได้มีการย้ายฐานที่มั่น มายังภูมิภาคคันโตพร้อม แต่งตั้งเมืองเอะโดะให้เป็น เมืองหลวงใหม่ ภายหลัง มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ‘โตเกียว’ และยังคงเป็น เมืองหลวงที่รุ่งเรือง ตลอดกาลมาจนถึง ปัจจุบัน

ALL ABOUT JAPAN 11


ABJ ABOUT JAPAN

ด้วยต�ำแหน่งเมืองหลวงเก่าคงการันตี ถึงความส�ำคัญของเกียวโตได้เป็นอย่างดี แต่นอกจากการเป็นรุ่นเก๋าในประวัติศาสตร์ เกียวโตยังนับเป็นเมืองเก่าทรงคุณค่าที่มีอายุ ยาวนานถึง 1,221 ปี นับตั้งแต่เริ่มต้น ประวัติศาสตร์ของยุคเอฮัง

JIDAI MATSURI

ทุกวันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันส�ำคัญในปฏิทินของเมืองเกียวโต มีการจัดงาน เทศกาล ‘Jidai Matsuri’ เพื่อหวนร�ำลึกถึงวันก่อตั้งนครหลวงเก่าแห่งนี้ ไฮไลท์คือ ขบวนพาเหรด ที่มีผู้แต่งกายย้อนอดีตแบ่งตามยุคสมัยของญี่ปุ่นเดินแห่เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร มีความยิ่งใหญ่อลังการสมเป็นหนึ่งในสามงานเทศกาลส�ำคัญของเมืองเกียวโต 12 ALL ABOUT JAPAN


เกียวโตมี 3 งานเทศกาลส�ำคัญที่จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการทุกปี คือ

Gion Matsuri

จัดทุกเดือนกรกฎาคม ตลอดทั้งเดือน

Aoi Matsuri

จัดทุกวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี

Jidai Matsuri

จัดทุกวันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี

時 代 祭 ALL ABOUT JAPAN 13


ABJ ABOUT JAPAN

เทศบัญญัติเมืองเกียวโตระบุไว้ชัดเจนว่า “ห้าม” สูบบุหรี่บนถนนและริมทางเดิน รวมถึงขณะ ขับขี่รถจักรยานหรือจักรยานยนต์ หากฝ่าฝืน มีโทษปรับเป็นเงินจ�ำนวน 1,000 เยน

14 ALL ABOUT JAPAN


131 เมตร

เมืองหลวงใหม่มีโตเกียวทาวเวอร์ เมืองหลวงเก่าก็มี ‘เกียวโตทาวเวอร์’ เช่นกัน ตั้งอยู่หน้าสถานีเกียวโตซึ่งเป็น สถานีรถไฟหลักส�ำคัญ มีความสูง 131 เมตร และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยม โดยมีจุดชมวิวบนหอคอยที่ สามารถมองเห็นเมืองเกียวโตได้รอบทิศทาง

กิโมโน คือ ชุดประจ�ำชาติของประเทศญี่ปุ่นและเป็นชุดที่คนญี่ปุ่นเคยสวมใส่ในอดีต หากน�ำมา ใส่ในปัจจุบันคงขัดเขินและอาจดูขัดตา แต่ทฤษฎีนี้ใช้ ไม่ได้กับเกียวโต เพราะการเช่าชุดกิโมโน เพื่อใส่เดินเล่นหรือไหว้พระตามศาลเจ้าและวัดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมของหนุ่มสาว หลายคน นับเป็นอีกหนึ่งสีสันที่สร้างบรรยากาศให้นครหลวงเก่าแห่งนี้อบอวลด้วยกลิ่นอาย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประหนึ่งนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไปในยุคเฮอัง

京 都 タ ワ ー

ALL ABOUT JAPAN 15


ABJ ABOUT JAPAN

ด้วยความเป็นอดีตเมืองหลวงที่เคยเรืองนามด้านศาสนาและ วัฒนธรรม เกียวโตจึงที่มีสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกมากถึง

17 แห

KAMIGAMO JINJA

NISHI HONGAN-JI

TOJI TE

ENRYAKU-JI TEMPLE

SAIHO-JI TEMPLE

UJIGAMI

KIYOMIZU-DERA TEMPLE

GINKAKU-JI TEMPLE

NINNA-JI

16 ALL ABOUT JAPAN


17ห่ง

NIJO CASTLE

SIMOGAMO JINJA

BYODOIN TEMPLE

KOSAN-JI TEMPLE

SHRINE

DAIGO-JI TEMPLE

KINKAKU-JI TEMPLE

TEMPLE

RYOAN-JI TEMPLE

TENRYU-JI TEMPLE

EMPLE

ALL ABOUT JAPAN 17


กี ย วโ

ABJ ABOUT JAPAN

เ ่ ู ส า ้ ฟ ลั ด

เกียวโตอยู่ห่าง จากกรุงเทพมหานคร

4,246 กรุงเทพมหานคร 18 ALL ABOUT JAPAN

กิโลเมตร


เกียวโต ไม่มีสนามบินประจ�ำจังหวัด ดังนั้นหาก ต้องการเดินทางจากประเทศไทย สามารถนั่ง เครื่องบินลงสนามบินนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport) หรือสนามบินนานาชาติ นาริตะ (Narita International Airport) แล้วต่อ รถไฟ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากสนามบินนานาชาติคันไซ และ 3 ชั่วโมง 15 นาที จากสนามบินนานาชาตินาริตะ

เกียวโต

From Kansai International Airport เดินทางด้วยรถไฟ JR Haruka Airport Express

เดินทางด้วยรถไฟ JR Rapid Service

เดินทางด้วยรถบัส Airport Limousine Bus

75 นาที

90 นาที

2 ชั่วโมง

From Narita International Airport เดินทางด้วยรถไฟ Narita Express

ลงสถานี Tokyo แล้วต่อชินคันเซ็น

3 ชั่วโมง 15 นาที ALL ABOUT JAPAN 19


ABJ ABOUT JAPAN

การเดินทาง ภายในเกียวโต รถไฟ

รถไฟใต้ดิน 2 สาย

รถเมล์เป็นระบบขนส่ง ต่างๆ มากที่สุด สามา รายละเอียดต่างๆ ของ จังหวัดเกียวโตได้ที่ ht eng/access/transpo

รถเมล์

Kyoto City Kyoto Bus

หากไม่ได้ซื้อ Kansai Th รถไฟ สามารถซื้อบัตร ส�ำหรับนั่งรถเมล์ ในเกีย 500 เยน เด็ก 250 เยน 20 ALL ABOUT JAPAN


งสารธารณะที่ครอบคลุมสถานที่ ารถดาวน์โหลดแผนที่และ งเส้นทางการเดินรถภายใน ttp://www.city.kyoto.jp/koho/ ort.html

Kansai Thru Pass (KTP)

ใครมีบัตร Kansai Thru Pass (KTP) อยู่ในครอบครอง สามารถใช้ขึ้น-ลงรถเมล์ รวมถึงรถไฟ และรถไฟใต้ดินภายใน เกียวโตได้ ไม่จ�ำกัดเที่ยว ภายในระยะเวลาของพาสที่ซื้อ

y Bus & s One-Day Pass

hru Pass (KTP) และมีแผนต้องนั่งรถเมล์มากกว่า Kyoto City Bus & Kyoto Bus One-Day Pass ยวโตแบบไม่จ�ำกัดเที่ยวภายใน 1 วัน ราคา ผู้ ใหญ่ น จะคุ้มค่ากว่าการจ่ายค่ารถเมล์เป็นเที่ยว

ผู้ ใหญ่ 500 เยน เด็ก 250 เยน ALL ABOUT JAPAN 21


ABJ ABOUT JAPAN

Kyoto Plan

เนื่องจากเกียวโตเป็นเมืองท่องเที่ยว ยอดนิยม ดังนั้นหากเดินทางตรงกับ ช่วงเทศกาล เช่น ซากุระหรือใบไม้ เปลี่ยนสี อาจต้องเจอกับบรรยากาศ ที่ล้นหลามไปด้วยผู้คนจากทั่ว สารทิศ ควรจองที่พักตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงการจราจรบนท้องถนนก็จะ ติดขัดมากเช่นกัน ดังนั้นการเผื่อ เวลาและการวางแผนการเดินทางจึง เป็นอีกเรื่องส�ำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

สิงห์นักปั่นหรือฮิปสเตอร์ที่ต้องการสัมผัสเกียวโต ในความรู้สึกที่แตกต่าง สามารถน�ำจักรยาน ส่วนตัวหรือเช่าจักรยานที่มีอยู่หลายร้านใน เกียวโตเพื่อซึมซับบรรยากาศเมืองหลวงเก่า ทั้งนี้ การปั่นจักรยานท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม น่าท�ำที่น่าจะถูกใจคนใช้วิถีสโลว์ ไลฟ์อยู่ ไม่น้อย 22 ALL ABOUT JAPAN


นักท่องเที่ยวที่รักความสงบ ต้องการสัมผัสบรรยากาศ เมืองหลวงเก่าแบบไม่ คราคร�่ำไปด้วยผู้คนมากนัก ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง ท่องเที่ยวเกียวโตในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด ราชการของญี่ปุ่น ALL ABOUT JAPAN 23


All

ABOUT TRICK

KYOTO 京都

หากพู ด ถึ ง โตเกี ย ว แน่ น อนว่ า ระบบคมนาคมหลักคือรถไฟ แต่ ถ้ า ตกลงปลงใจนั่ ง ไทม์ แ มชชี น ย้ อ นเวลาสู ่ น ครหลวงเก่ า อย่ า ง เกียวโต คุณอาจต้องหัดนั่งรถเมล์ ให้เป็น อันที่จริงเกียวโตมีทั้งรถไฟ และรถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น ไม่ ต ่ า งจาก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในญี่ปุ่น อย่ า งโตเกี ย วหรื อ โอซาก้ า แต่ การเดินทางด้วยรถเมล์ ในเกียวโต ครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากกว่า จึงเดินทางสะดวกกว่า ขนส่ ง มวลชนประเภทอื่ น แต่ รถเมล์ญี่ปุ่นอาจดูมีวิธีการนั่งที่ ยุ ่ ง ยากในสายตาคนต่ า งชาติ About Trick ฉบับนี้จึงขอเสนอ เคล็ ด ลั บ ในการนั่ ง รถเมล์ เ ที่ ย ว เกียวโตแบบมือโปร รับรองว่าคุณ จะสามารถเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วใน เมืองหลวงเก่าได้แบบไร้กังวล

24 ALL ABOUT JAPAN


ALL ABOUT JAPAN 25


ABJ ABOUT TRICK

ต้นทาง ปลายทาง จ�ำเป็นต้องรู้ การรู้ชื่อสถานีต้นทาง ปลายทางของแต่ละสถานที่ ทีจ่ ะไปเป็นสิง่ จ�ำเป็นต้องรู้ สามารถหาข้อมูลได้จากไกด์บกุ๊ ท่องเที่ยวหรือรีวิวการท่องเที่ยวจากเพื่อนนักเดินทางที่ แบ่งปันไว้ ในอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ pantip.com รถเมล์ของเกียวโตแบ่งเป็นสายตามตัวเลขเหมือน เมืองไทย อาจต่างตรงที่มีระบบจัดการที่ดีกว่าและมีป้าย

ระบุข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น สถานีที่รถเมล์สายนี้ จะวิ่งผ่าน หรือป้ายรถเมล์นี้มีรถเมล์สายไหนผ่านบ้าง รวมถึงมีตารางการเดินรถที่แน่นอน ฉะนั้นจึงง่ายต่อการ วางแผน เพียงแต่ต้องขยันท�ำการบ้านก่อนไปเท่านั้น เหมือนค�ำโบราณที่บอกไว้ว่า “ยอมล�ำบากเสียก่อนย่อม สบายทีหลังแน่นอน”

วิธีการนั่งรถเมล์แบบ ‘เกียวโตสไตล์’

หลายคนเป็นกังวลเรื่องวิธีการขึ้นรถเมล์ที่ญี่ปุ่น เนื่องจากมีวิธีการแตกต่าง จากรถเมล์ ไทย ทั้งยังชวนสับสนเรื่องการขึ้นลง เพราะส่วนใหญ่ต้องขึ้นและลง ทางประตูเดียว ฉะนั้นนักท่องเที่ยวจึงค่อนข้างกลัวการขึ้นรถเมล์ญี่ปุ่นไม่น้อย รถเมล์ญี่ปุ่นมีวิธีการขึ้นหลักๆ อยู่ 2 วิธี คือ

ขึ้นทางประตูหลัง และลงทางประตูหน้า

ขึ้นทางประตูหน้า และลงทางประตูหลัง

รถเมล์ของเกียวโตต้อง ‘ขึ้นทางประตูหลังและลงทางประตูหน้า’ ซึ่งค่าโดยสารของรถเมล์แตกละสายแบ่งออกเป็น

‘Flat Fare’

ค่าโดยสาร ราคาเดียวตลอดสาย

26 ALL ABOUT JAPAN

‘Not-flat Fare’ ค่าโดยสาร แตกต่างกันตามระยะทาง

PA

ดูที่ป้าย


ป้ายบอกรายละเอียดหน้ารถเมล์

ANTIP.COM

ชื่อถนน

Horikawa St. Senbon St./ Omiya St.

จุดหมายปลายทาง

Nishioji St. Shirakawa St. Higashiyama St.

สีของสายรถเมล์

วิธีการสังเกตคือ

ยหมายเลขสายรถเมล์ซึ่งติดไว้หน้ารถ

หมายเลขรถเมล์

Kawaramachi St.

205 4 สายรถเมล์ที่มีสีพื้น ของป้ายเป็นสีส้มและ สีฟ้า เป็นรถเมล์ประเภท ‘Flat Fare’ มีค่าโดยสาร ราคาเดียวตลอดสาย คือ ผู้ ใหญ่ 230 เยน เด็ก 120 เยน

5 สายรถเมล์ที่มีสีพื้น ของป้ายเป็นสีขาว เป็นรถเมล์ประเภท ‘Not-flat Fare’ มีค่าโดยสารแตกต่าง กันตามระยะทางของ สถานีปลายทาง

ALL ABOUT JAPAN 27


ABJ ABOUT TRICK

วิธีการขึ้นรถเมล์เกียวโต

แม้การขึ้นรถเมล์ ในเกียวโตอาจมีวิธีการแตกต่างจากรถเมล์ ไทย แต่อย่าเพิ่งกังวลใจไปเสียก่อน เพราะนี่คือวิธีการขึ้น ลง รถเมล์ ในเกียวโตแบบ Step by Step -- รู้ ไว้รับรองว่าจะสามารถ ขึ้นรถเมล์ ในเกียวโตได้คล่องไม่แพ้คนญี่ปุ่นเชียว

2

เดินไปหาที่นั่ง

สามารถอ่านวิธีการขึ้นรถเมล์ประเภท ‘Not-flat Fare’ ที่มีค่าโดยสารแตกต่าง กันตามระยะทางอย่างละเอียดได้ ใน All About Japan E-magazine เล่ม 18 คอลัมน์ About Japan ดาวน์โหลดฟรีย้อนหลังได้ที่ http://www.abjmagazine.com/ back_issue_2015.html

28 ALL ABOUT JAPAN

5

ลงรถทางประตูหน้า


1

ขึ้นรถทางประตูหลัง หากที่ป้ายรถเมล์ มีคนก�ำลังยืนต่อแถวอยู่ ห้ามแซงคิว เด็ดขาด เพราะถือเป็นการกระท�ำที่ ไร้มารยาทในสายตาคนญี่ปุ่น

3

กดกริ่งเมื่อถึงป้ายที่จะลง โดย สังเกตจากจอมอนิเตอร์ด้านหน้า ซึ่งจะบอกชื่อของป้ายถัดไปที่รถเมล์ จะจอด รวมถึงมีเสียงประกาศเป็น ภาษาอังกฤษด้วย

4

เมื่อรถเมล์จอดเทียบป้าย เดินไปจ่ายตังค์ ด้านหน้ากับคนขับ ส�ำหรับรถที่มีค่าโดยสาร ราคาเดียวตลอดสาย ควรเตรียมเหรียญให้ พอดี หากไม่มีเหรียญ สามารถแลกได้ที่ เครื่องแลกเหรียญอัตโนมัติซึ่งตั้งอยู่บริเวณ เดียวกัน จากนั้นน�ำเหรียญที่ได้ หยอดลง กล่องตามราคาค่าโดยสาร

ALL ABOUT JAPAN 29


ABJ ABOUT TRICK

วิธีการจ่าย ค่าโดยสาร อย่างละเอียด หลายคนที่มีโอกาสขึ้นรถเมล์ญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกคงสงสัยว่าเครื่องอะไร กันหนอที่ตั้งอยู่ข้างคนขับ ดูน่ากลัว พอสมควรเพราะมีช่องให้หยอด เหรียญ สอดแบงก์เต็มไปหมด มาท�ำความรู้จักปราการด่าน สุดท้ายก่อนลงจากรถเมล์กัน

1

กล่องรับค่าโดยสาร หากเตรียมเหรียญไว้พอดี สามารถหยอดเหรียญลง ในกล่องนี้ได้เลย

4

สามารถจ่ายค่าโดยสาร ด้วย IC Card ประเภท ต่างๆ ได้ด้วยการน�ำ IC Card แตะที่นี่

5

หากซื้อ Kyoto City Bus & Kyoto Bus One-Day Pass เมื่อใช้งานครั้งแรก ต้องน�ำพาสสอดเข้า ช่องนี้เพื่อเปิดใช้งาน (ระบุวันที่ใช้) หลังจากนั้นโชว์พาสให้คนขับดู เมื่อขึ้นรถเมล์รอบถัดๆ ไป ภายใน 1 วันของอายุพาส

7

ช่องรับเหรียญ จากการแลก 30 ALL ABOUT JAPAN


2

จอแสดงค่าโดยสาร ที่ต้องจ่าย

3

ช่องส�ำหรับแลกเหรียญ กรณีที่มีเหรียญไม่ครบตามจ�ำนวน ค่าโดยสาร เช่น แลกเหรียญ 500 เยน ให้เป็นเหรียญ 100 เยน หรือ 50 เยน เพื่อน�ำมาจ่าย ค่าโดยสารให้พอดี

6

เครื่องแลกเหรียญ ช่องส�ำหรับแลกแบงก์ 1,000 เยน ให้เป็นเหรียญ เพื่อน�ำมาจ่าย ค่าโดยสาร

อย่าสับสนระหว่างเครื่องแลกเหรียญกับกล่องรับ ค่าโดยสาร เครื่องแลกเหรียญมีไว้เพื่อแลกเหรียญ เท่านั้น เช่น สอดแบงก์ 1,000 เยนเข้าไป เพื่อแลกออก มาเป็นเหรียญ 100 เยน 10 เหรียญ ฉะนั้นหลังจากได้ เหรียญแล้ว ต้องน�ำเหรียญที่ได้ ไปหยอดในกล่องรับ ค่าโดยสารด้วย อย่าเผลอคิดว่าจ่ายค่าโดยสาร ไปในเครื่องแลกเหรียญแล้วโดยเด็ดขาด

ALL ABOUT JAPAN 31


ABJ ABOUT TRICK

แผนผั ง รถเมล์ เ กี ย วโต เพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง เป็นโชคดีของนักท่องเที่ยวที่รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ จึงมีการจัดท�ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมามากมาย การเดินทางด้วยรถเมล์ ในเกียวโต ก็เช่นกัน มีแผนผังเส้นทางของรถเมล์เกียวโตอย่างละเอียดให้ดาวน์โหลดฟรีด้วย สถานที่ท่องเที่ยวใดมีรถเมล์สายไหนผ่านบ้าง สามารถดูได้จากแผนผังนี้

ป้าย Ginkakuji-michi

BUS เส้นทางของรถเมล์ที่มี ค่าโดยสาร 220 เยน เส้นทางของรถเมล์ที่ต้อง จ่ายค่าโดยสารเพิ่มจากพาส จุดเปลี่ยนสายรถเมล์ เส้นทางที่สามารถใช้ One day pass ได้

RAILROAD Subway Karasuma Line Subway Tozai Line JR Line Private Railroad

2 ดูว่าสถานีต้นทางคือป้าย ‘G

รถเมล์ที่วิ่งไปยังปลายทางห 5, 17, 32, 100, 102, 203

32 ALL ABOUT JAPAN


ตัวอย่าง วิธีการ ดูแผนผัง

กรณีที่เดินทางด้วยรถเมล์เพียงอย่างเดียว ดูป้ายของสถานีต้นทางและปลายทางที่จะไปว่ามีรถเมล์สายไหนผ่าน ร่วมกันบ้าง โดยสังเกตจากสีของเส้นซึ่งแทนรถเมล์แต่ละสาย เช่น

1 ต้องการเดินทางจากวัด Ginkakuji ไปวัด

Kiyomizu ให้ดูว่าป้าย ‘Kiyomizu-michi’ ซึ่งเป็น สถานีปลายทางมีรถเมล์สายไหนผ่านบ้าง (จาก แผนผัง คือ 100, 202, 206 และ 207)

ป้าย Kiyomizu-michi

วัด Kiyomizu

วัด Ginkakuji

Ginkakuji-michi’ มีสาย หรือไม่ (จากแผนผังคือ และ 204)

3

จะสังเกตว่าต้นทาง และปลายทางมีสายรถเมล์ร่วม กันอยู่ 1 สาย คือ 100 ฉะนั้นสามารถนั่งรถเมล์สาย 100 ตรงไปลงป้ายรถเมล์ Kiyomizu-michi ได้เลย ALL ABOUT JAPAN 33


ABJ ABOUT TRICK

กรณีที่อาจต้องเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินร่วมด้วย หากมีตน้ ทาง ปลายทางที่ไม่มสี ายรถเมล์รว่ ม หรือต้องการย่นระยะเวลา การเดินทางให้เร็วขึ้น เนื่องจากบางครั้งการจราจรบนท้องถนนอาจ ติดขัด สามารถเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินร่วมกับการขึ้นรถเมล์ ได้ เช่น

1

ต้องการเดินทางจากวัด Kinkakuji ไปวัด Kiyomizu ให้ดูว่าป้าย ‘Kiyomizu-michi’ ซึ่งเป็น สถานีปลายทางมีรถเมล์สายไหนผ่านบ้าง (จาก แผนผัง คือ 100, 202, 206 และ 207)

วัด Kinkakuji

3

สังเกตว่าต้นทางและปลายทาง “ไม่มี” สา รถเมล์วิ่งร่วมกันเลย ฉะนั้นเราจ�ำเป็นต้อง เปลี่ยนสายรถเมล์เช่นเดียวกับการเปลี่ยน สายรถไฟ ซึ่งกรณีนี้วัดทองไกลจากวัด น�้ำใสค่อนข้างมาก ฉะนั้นการนั่งรถเมล์ต่อ รถเมล์อาจท�ำให้เสียเวลา ให้มองหาป้าย รถเมล์ที่มีสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ (จาก แผนผังคือป้าย Kitaoji bus terminal ที่ใก ที่สุด ซึ่งมีสายรถเมล์ร่วมกับวัดทองอยู่ หลายสาย คือ 101, 102, 204 และ 205)

ป้าย Kinkakuji-michi

Kit te

2 ดูว่าสถานีต้นทางคือป้าย

‘Kinkakuji-michi’ มีสายรถเมล์ที่วิ่งไปยัง ปลายทางหรือไม่ (จากแผนผังคือ 12, 59, 101, 102, 204 และ 205)

34 ALL ABOUT JAPAN

4 นั่งรถเมล์จากวัดทองไปลงป้าย ‘Kita

bus terminal’ แล้วต่อรถไฟใต้ดินสา สีเขียวที่สถานี Kitaoji (จะมีทางเข้าสถ รถไฟใต้ดินอยู่บริเวณเดียวกัน)


าย ง น

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ของแผนผังรถเมล์เกียวโตเพื่อท�ำแผนการเดินทาง หรือเก็บไว้ ใน iPad เพื่อดูระหว่างการเดินทางได้ที่ http://www.city.kyoto. jp/koho/eng/access/transport.html

5 จากนั้นดูว่าป้ายรถเมล์ไหนที่รถไฟใต้ดินสาย

สีเขียวผ่านและอยู่ใกล้ป้ายของวัดน�้ำใสมาก ที่สุด (จากแผนผังคือป้าย ‘Shijo Karasuma’ ซึ่งมีสายรถเมล์ร่วม คือ 207)

กล้

) ป้าย Shijo Karasuma

ป้าย Kiyomizu-michi

ป้าย taoji bus erminal

aoji าย ถานี

วัด Kiyomizu

6 เมื่อลงรถไฟใต้ดินที่ป้าย Shijo Karasuma แล้ว ให้เดินขึ้นมาต่อรถเมล์สาย 207 เพื่อ เดินทางไปยังป้าย ‘Kiyomizu-michi’ ที่ตั้ง ของวัดทอง

ALL ABOUT JAPAN 35


ABJ ABOUT TRICK

ประหยัดค่าเดินทางด้วยพาสเหมาจ่ายรา

หลายคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวแถบคันไซคงนิยมซื้อ Kansai Thru Pass หรือ KTP ซึ่ง เดินทางด้วยรถไฟของเอกชนทั้งหมดที่ไม่ใช่รถไฟของ JR ภายในภูมิภาคคันไซ (โอซาก นารา โกเบ วาคายามะ) ได้แบบไม่จ�ำกัดเที่ยวภายในอายุของพาสที่ซื้อ (พาสมีแบบ 2 แ ซึ่งพาสนี้สามารถใช้ขึ้นรถเมล์บางสายในเกียวโตได้ด้วย โดยสังเกตจากโลโก้แม่มดที่ต หากมีโลโก้นี้สามารถใช้ KTP ขึ้นได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่ม

36 ALL ABOUT JAPAN


ายวัน

งสามารถใช้ ก้า เกียวโต และ 3 วัน) ติดไว้ข้างรถ

ส�ำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อ Kansai Thru Pass สามารถซื้อ Kyoto City Bus & Kyoto Bus One-Day Pass ซึ่งเป็น ตั๋วเหมาจ่ายรายวันส�ำหรับขึ้นรถเมล์ ในเกียวโตได้ ไม่จ�ำกัดเที่ยว ยกเว้น รถเมล์บางสายที่เป็นรถเมล์ประเภท Not-flat Fare อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้ใหญ่ 500 เยน เด็ก 250 เยน

ALL ABOUT JAPAN 37


All

ABOUT TRIP

เวลาเปิด – ปิด

ราคา

วิธีการเดินทาง 38 ALL ABOUT JAPAN

Kyoto คืออดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่ของแดนปลาดิบ -- นี่คือข้อมูลพื้นฐาน แน่นอนว่าเมืองที่ผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานมาขนาดนี้ย่อมต้องมีสถานที่ท่อ เอาเป็นว่าครั้งนี้ Abj จะขอน�ำแค่น�้ำจิ้มคือเจ็ดสถานที่เด็ดดวงซึ่งห้ามปล่อยให้เหต การไปเยือนมาฝากกันก่อน - - ถ้ามาเกียวโตแล้วพลาดสถานที่เหล่านี้ อาจไม ครั้งหนึ่งฉันก็เคยไปเช็คอินมาแล้วนะ แลนด์มาร์กทั้งหลายของเกียวโต!


นที่เราล้วนรู้ดีกันอยู่แล้ว องเที่ยวน่าสนใจอยู่มากโข ตุทั้งปวงมาท�ำให้คุณพลาด ่สามารถไปบอกใครได้ว่า ALL ABOUT JAPAN 39


ABJ ABOUT TRIP

หนึ่งภาพติดตาที่แฟนพันธุ์แท้เกียวโตต้องคุ้นเคย กับภาพโทริอิสีแดงเรียง ต่ อ กั น เป็ น ทางยาวสู่ ย อดเขาอิ น าริ ที่ ตั้ ง ชื่ อ ตามเทพอิ น าริ ห รื อ เทพแห่ ง ความ อุดมสมบูรณ์ ชื่อเล่นคือศาลเจ้าจิ้งจอก ซึ่งว่ากันว่ามาจากการที่เทพอินาริทรงมี สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงกายเป็นสุนัขจิ้งจอก ทำ�ให้ที่ นี่มีรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกอยู่มากมาย - - ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว เสาโทริอิที่เห็นเรียงรายอยู่นับหมื่นต้น ส่วนใหญ่ เป็นการบริจาคจากบริษัท ห้างร้านต่างๆ ของญี่ปุ่น นัยว่าเพื่อความเป็นสิริมงคล ของผู้บริจาค โดยตลอดทางเดินคุณจะพบกับเสาโทริอิหลากไซส์หลายขนาด ตั้ ง แต่ มิ นิ แ บบน่ ารัก ไปจนถึงเสาต้น ใหญ่อลัง ขึ้น อยู่ กั บสตางค์ ใ นกระเป๋ า ของ ผู้บริจาค ฉะนั้นจึงนับได้ว่านี่คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งกำ�เนิดเกิดขึ้นจาก กำ�ลังศรัทธาของชาวญี่ปุ่นโดยแท้ กระซิบไว้ก่อนว่า หากอยากไปพิชิตเสาโทริอินับหมื่นที่ศาลเจ้าให้ครบ ต้อง เตรียมแรงขาไว้เดินกันสักนิด เพราะการเดินไป กลับตลอดความยาวของอุโมงค์ เสาสีแดงใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง - - แต่เอาน่ะ ไหนๆ มาเกียวโตทั้งที เราขอให้จงกัดฟันสู้ เพราะถ้าคุณพลาดที่นี่ นับว่ายังมาไม่ถึงเกียวโต

** ที่นี่ได้รับการโหวตในเว็บไซต์ TripAdvisor จากเหล่านักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอันดับ 1 ของญี่ปุ่น ในปี 2014 ทุกวัน ตลอดเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม นั่งรถไฟ JR ลงสถานี JR Inari แล้วเดินต่ออีกประมาณ 5 นาที หรือนั่งรถไฟสาย Keihan Main Line ลงที่สถานี Keihan Fushimi Inari แล้วเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที

40 ALL ABOUT JAPAN


ALL ABOUT JAPAN 41


ABJ ABOUT TRIP

อีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงมากของเมืองเกียวโต ได้รับ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในอนุ ส รณ์ ส ถานส�ำคั ญ ใน ประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ และยังได้รับการรับรอง ให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 798 เรียกได้ว่า มีอายุเก่าแก่กว่าตัวเมืองเกียวโตเสียอีก คนไทยนิยมเรียก ว่า ‘วัดน�้ำใส’ มีที่มาจากสายน�้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สายที่ไหล ผ่านบริเวณใต้วิหารใหญ่ของวัดลงสู่บ่อน�้ำด้านล่าง โดยมี ความเชื่อกันว่าหากใครได้ดื่มน�้ำจากบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์จะได้ รั บ พรสามประการคื อ ความส�ำเร็ จ ในการเรี ย น การ ท�ำงาน และมีสุขภาพแข็งแรง แลนด์มาร์กของวัดคือ อาคารวิหารไม้ที่มีระเบียงขนาดใหญ่ยื่นออกไปบริเวณ หน้าผาของภูเขา โดยมีเสาไม้สงู 13 เมตร จ�ำนวน 139 ต้น ค�้ำยันอยู่ ที่อเมซิ่งสุดๆ คือตัวอาคารแห่งนี้ไม่มีตะปูเลย แม้แต่ตัวเดียว เพราะทั้งหมดใช้การก่อสร้างด้วยวิธีตอก ลิ่มไม้เพื่อยึดโยงโครงสร้างที่เห็นอยู่เข้าไว้ด้วยกัน นี่จึง เป็นข้อพิสูจน์ถึงความน่าทึ่งในภูมิปัญญาของคนสมัย ก่อนได้เป็นอย่างดี จากระเบียงนี้ จะเป็นจุดชมวิวตัวเมือง และจุ ด ชมสี สั น ในฤดู ก าลใบไม้ เ ปลี่ ย นสี แ ละซากุ ร ะที่ น่าทึ่งอีกหนึ่งจุด ภายในวัดประกอบด้วยศาลเจ้าหลาย แห่ง หนึ่งในนั้นคือ ศาลเจ้าจิชู (Jishu - Jinja) ซึ่งเป็นที่ รู ้ จั ก กั น มากที่ สุ ด โดยเชื่ อ ว่ า เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานของ เทพเจ้าแห่งความรัก ‘Okuninushino’ ให้ผู้คนที่อยาก สมหวังเรียงหน้ากันเข้าไปอธิษฐานขอพร และแอบลุ้น ด้ ว ยหิ น เสี่ ย งทายความรั ก 2 ก้ อ น ที่ ตั้ ง อยู ่ ห ่ า งกั น ประมาณ 6 เมตร เชื่อกันว่าถ้าผู้ใดปิดตาแล้วสามารถเดิน

จากหินก้อนหนึ่งไปสู่อีกก้อนหนึ่งได้ผู้นั้นจะประสบความ ส�ำเร็จในเรื่องความรัก นอกจากนี้ บริ เ วณทางเดิ น สู ่ วั ด ยั ง เรี ย งรายด้ ว ย ร้านรวงตลอดสองข้างทาง ซึ่งพยายามคงเอกลักษณ์แบบ โบราณเอาไว้เพื่อรักษาบรรยากาศในการเดินชม บางคน เรียกถนนแห่งนี้ว่า ‘ถนนสายกาน�้ำชา’ หรือ Go-Jo zaka เนื่ อ งจากในอดี ต ร้ า นรวงแถบนี้ ท�ำการค้ า ขาย เครื่องปั้นดินเผากันอย่างเป็นล�่ำเป็นสัน เรียกว่าเป็น โอท็อปขึ้นชื่อของละแวกนี้ทีเดียว แม้ปัจจุบันอาจไม่ได้มี ให้เห็นกันมากนักดังเช่นสมัยก่อน แต่ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ บ้างสลับกับร้านค้าที่วางขายของที่ระลึกอีกหลากชนิด หลายแบบให้นักท่องเที่ยวได้เลือกช้อปกันตามอ�ำเภอใจ มีวลีโบร�่ำโบราณของญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่า ‘กระโดดจาก ระเบียงวัดคิโยมิซึ’ หมายถึงการตัดสินใจแบบกระทันหัน โดยเชื่ อ กั น ว่ า วลี นี้ มี ที่ ม าจากความเชื่ อ ของคนโบราณ สมัยเอโดะว่า หากใครกระโดดจากระเบียงวัดแห่งนี้ลงสู่ พื้นเบื้องล่างแล้วรอดตาย พรที่อธิษฐานขอไว้จะสมดัง ที่หวัง ซึ่งมีสถิติบันทึกไว้ว่าเคยมีผู้คนลองกระโดดจาก ระเบียงนี้กว่าสองร้อยคน และกว่า 85 เปอร์เซ็นต์รอด ชีวิต! ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะ แต่ก็มีผู้สันนิษฐานไว้อีกว่า อาจ เป็นเพราะบริเวณหุบเขาด้านล่างระเบียงมีต้นไม้ขึ้นอยู่ อย่างหนาแน่น จึงช่วยรองรับแรงกระแทกและชะลอ ความเร็วของการตกสู่เบื้องล่างไว้ได้บ้าง แต่ไม่ว่าจะเป็น เหตุผลใดก็ตาม ปัจจุบันทางวัดได้ออกกฎห้ามกระโดด ระเบี ย งอย่ า งเด็ ด ขาดเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ ความ ปลอดภัย - - คุณแอบเสียดายกันบ้างไหมล่ะ

** ในปี 2007 วัดคิโยมิซึ - เดระ ได้รับเลือกให้เข้ารอบ 21 สถานที่สุดท้ายส�ำหรับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ ของโลก แต่พลาดการเข้ารอบไปอย่างน่าเสียดาย ทุกวัน เวลา 6.00 น. - 18.00 น. (บางช่วง เช่น ฤดูกาลซากุระหรือใบไม้เปลี่ยนสี เปิดให้เข้าชมเป็นพิเศษได้ จนถึง 21.00 น. และเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งคืนในวันสิ้นปี) ส�ำหรับช่วงเวลาที่เปิดปกติ ผู้ใหญ่ 300 เยน / เด็ก 200 เยน ส�ำหรับช่วงเวลาที่เปิดพิเศษ ผู้ใหญ่ 400 เยน / เด็ก 200 เยน นั่งรถประจ�ำทางสาย 100, 202, 206, 207 ลงป้าย Kiyomizu – Michi จากนั้นเดินต่อไปตามทางเดินที่ปู ด้วยหิน จะพบร้านค้าเรียงรายอยู่ตลอดทั้งสองข้างทาง ทางเข้าวัดอยู่ปลายทางของถนนเส้นนี้ หรือนั่ง รถไฟสาย Keihan Line จากสถานีเกียวโต ไปลงที่สถานี Kiyomizu Gojo แล้วเดินต่อ


ALL ABOUT JAPAN 43


ABJ ABOUT TRIP

44 ALL ABOUT JAPAN


วัดนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัด Rokuon -Ji ใครเกิดทันดู การ์ตูนยอดฮิตในยุคก่อนอย่าง อิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา คาดว่า น่าจะรู้จักวัดนี้กันเป็นอย่างดี เพราะนี่คือต้นแบบปราสาทของท่าน โชกุนในเรื่อง เป็นสถานที่ที่อิคคิวของเราโดนเรียกมาเพื่อทายปัญหา ปุจฉา วิสัชนา กับท่านโชกุนอยู่บ่อยๆ และแม้การ์ตูนเรื่องนี้จะเป็น เรื่องที่แต่งขึ้น แต่ท่านโชกุนต้นแบบในเรื่องนี้กลับมีตัวตนอยู่จริง คือ โชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ผู้ที่เคยเป็นเจ้าของพลับพลาทองแห่งนี้ นี่เอง - - วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของเกียวโต แรกเริ่มเดิมทีเคยเป็น บ้านพักตากอากาศของ ไซออนจิ คิซึเนะ รัฐบุรุษท่านหนึ่งของญี่ปุ่น และท่านโชกุนอาชิคางะได้ท�ำการซื้อต่อมา เมื่อเสียชีวิตลง ลูกชาย ของท่านจึงท�ำการเปลี่ยนพลับพลาหรือปราสาทแห่งนี้มาเป็นวัด ในนิกายเซน จุดเด่นสะดุดตาของพลับพลาแห่งนีค้ อื สีทองอร่ามเหลืองโดดเด่น มาแต่ไกล ซึ่งสีทองบริเวณชั้นสองและสามของตัวพลับพลาเกิดจาก การแปะแผ่นทองค�ำนับล้านแผ่นลงไป ยามสะท้อนลงบนผืนน�้ำใส ราวกระจกของสระข้างพลับพลามีความสวยงามจนต้องไปดูสักครั้ง ด้วยตาถึงจะรู้ได้ว่างดงามขนาดไหน วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นหนึ่งในมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 1994 น่าเสียดายนิดหน่อยตรงที่ พลับพลาที่เราเห็นอยู่นี่ เป็นหลังที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ เพราะ หลังเก่าโดนเผาท�ำลายจากการลอบวางเพลิงของพระรูปหนึ่งในวัด หากมีโอกาสแวะมา อย่าลืมเขียนแผ่นไม้ขอพรตรงบริเวณใกล้ กับทางออก และแน่นอนว่าพรยอดฮิตที่ได้รับการขอมากที่สุดคือ ‘ขอให้ฉลาดเหมือนอิคคิวซัง’

ทุกวัน 9.00-17.00 น. 400 เยน ขึ้นรถไฟจากสถานี Kyot ลงสถานี Enmachi แล้วต่อ รถประจ�ำทางสาย 204, 205 มาลงหน้าวัด หรือนั่งรถ ประจ�ำทางสาย 101, 102, 204, 205 จากสถานีรถไฟ Kyot มาลงที่ป้าย Kinkakuji - michi แล้วเดินต่ออีก ประมาณ 10 นาที

ALL ABOUT JAPAN 45


ABJ ABOUT TRIP


หากได้ไปเยือนวัดพลับพลาทองมาแล้ว แนะน�ำว่าต้องมาที่นี่ด้วย วัดนี้สร้างขึ้นโดย โชกุนอาชิคางะ โยชิมาสะ หลานของโชกุนโยชิมิซึ ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดพลับพลาทองนั่นเอง โดยวัดพลับพลาเงินแห่งนี้ถูกสร้าง ขึ้นโดยมีวัดพลับพลาทองเป็นต้นแบบ แรกเริ่มผู้สร้างได้ตั้งใจที่จะน�ำแผ่น เงิ น แท้ ม าปิ ด หุ ้ ม ตั ว เรื อ นแทนแผ่ น ทองค�ำ แต่ ด ้ ว ยในยุ ค นั้ น เป็ น ยุ ค สงครามซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสร้างจึงท�ำให้ต้องหยุดไป ต่อมา ภายหลังท่านโชกุนโยชิมาสะเสียชีวิตลง โครงการหุ้มพลับพลาด้วยแผ่น เงินจึงเป็นอันต้องหยุดลงตามไปด้วย จากนั้นวัดแห่งนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนมา เป็น วั ดนิก ายเซนมาจนถึ งปัจ จุบัน ฉะนั้ นหากมาถึงที่นี่ แล้วพบว่าตัว พลับพลาเป็นสีน�้ำตาลเข้มแทนที่จะเป็นสีเงินตามชื่อวัด ก็ไม่ต้องสงสัยล่ะ นอกจากตั ว พลั บ พลาที่ ม าพร้ อ มกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนาน บริเวณโดยรอบยังรายล้อมด้วยสวนสวยที่ให้ความรู้สึกสงบอย่างน่า อัศจรรย์ในสไตล์เซน บางคนยกให้เป็นสวนที่น่าสนใจที่สุดสวนหนึ่งใน ญี่ปุ่นเลยทีเดียว สวนนี้โดดเด่นที่ริ้วทรายสีขาวซึ่งมีคนให้สมญานามไว้ว่า “Sea of Silver Sand” ประกอบด้วยสวนหินและเม็ดทราย แถมท้าย ด้วยกองทรายที่ใช้เป็นสัญญลักษณ์แทนภูเขาไฟฟูจิอยู่กลางสวน ว่ากัน ว่า ยามค�่ำคืนผืนทรายจะสะท้อนแสงจันทร์ส่งผลให้วัดนี้สว่างไสวไปทั่ว ทีเดียว วัดพลับพลาเงินแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง วัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี 1994 เช่นเดียวกันกับวัดพลับพลา ทองด้วย

ทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น. เฉพาะเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ เปิดเวลา 09.00 - 16.30 น. 500 เยน นั่งรถเมล์สาย 5, 17, 100 จากสถานีรถไฟ Kyoto ลงป้าย Ginkakuji - michi แล้วเดินต่อประมาณ 10 นาที

ALL ABOUT JAPAN 47


ABJ ABOUT TRIP

48 ALL ABOUT JAPAN


ย่านนี้อยู่ใกล้กับศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Shrine) และแม่น�้ำคาโมะ (Kamo River) ถือเป็นอีกแหล่งที่ไม่ควรพลาดกับบรรยากาศที่จะฉุดให้พลัดหลงเข้าไปในยุคเก่าของเกียวโต ทั้งอาคารบ้านไม้แบบดั้งเดิมสองฝั่งถนนที่ปูลาดไว้ด้วยก้อนหิน ปัจจุบันเป็นทั้งร้านอาหารและ ร้านดื่มชาเรียงยาวต่อกัน แต่บอกไว้เลยว่าต้องก�ำกระเป๋าสตางค์ไว้ให้มั่น เพราะราคาอาจท�ำให้ ใจสั่นได้ไม่มากก็น้อย ตามร้านส่วนใหญ่จะมีการน�ำเสนอการแสดงศิลปะในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการร่ายร�ำและการชงชาจากเกอิชาหรือที่ภาษาดั้งเดิมของเกียวโตเรียกว่า เกอิโกะ (Geiko) และไมโกะ (Maiko) แนะน�ำถนนเส้นฮานามิ - โคจิ (Hanami - Koji) ที่ว่ากันว่าคึกคักและ ครึกครื้นที่สุดของย่านนี้ ถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างถนนชิโจและวัด Kenninji ถ้าโชคดีอาจได้เห็น ผู้คนแต่งชุดกิโมโนมาเดินชิลกัน หรือถ้าโชคดียิ่งกว่านั้นก็อาจได้กระทบไหล่กับไมโกะตัวเป็นๆ ที่ แต่งเต็มยศออกมาเดินเล่นด้วยก็ยังเป็นไปได้ ร้านอาหารในย่านนี้จะมีบริการอาหารพื้นเมืองแท้ๆ ของเกียวโต ซึ่งไหนๆ ไปถึงถิ่นแล้ว มี เหตุผลอะไรที่จะไม่ลองชิมกันเล่า อีกอย่างที่ไม่ควรพลาดคือการเข้าไปนั่งพักดื่มชาในร้านแบบ โบราณ ท�ำตัวเนียนให้สมกับบรรยากาศย่านเก่าละแวกนี้เสียหน่อยก็น่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่มีวันลืม แนะน�ำให้ซื้อตั๋วเข้าไปชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่ กิออน คอร์ เนอร์ (Gion Corner) ด้วยราคาค่าเข้าชมประมาณคนละ 3,150 เยน คุณจะได้ชมการแสดงซึ่ง นับเป็นรากเหง้าของชาวญี่ปุ่นอันหลากหลายทั้ง 7 รูปแบบ เริ่มตั้งแต่พิธีชงชา ศิลปะการจัด ดอกไม้ การแสดงโกโตะ การแสดงดนตรีกางากุ โชว์ตลกเกียวเง็น การเชิดหุ่นบุรากุ ที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านศิลปะการแสดงไปแล้วเรียบร้อย และปิดท้ายด้วยระบ�ำเกียวมา อิจากไมโกะตัวจริงเสียงจริง - - นี่สิ ถึงจะเรียกได้ว่ามาถึงญี่ปุ่นแล้วจริงๆ ค่าตั๋วเข้าชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมที่ย่านกิออน ประมาณ 3,150 เยน เวลาแสดง : วันละ 2 รอบ เวลา 18:00 น. และ 19:00 น. ** พลาดไม่ได้กับเทศกาลยิ่งใหญ่สุดตระการตา ‘Gion Matsuri’ ในช่วงเดือนกรกฎาคมของ ทุกปี นี่คือหนึ่งในงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ที่สุดติดหนึ่งในสามอันดับของประเทศ ญี่ปุ่น ภายในงานจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่เก่าแก่ที่มีผู้คนหลั่งไหลมาเข้าร่วมชม นับล้าน แถมยังมีงานออกร้านของอาหารหลากหลายชนิดเรียงรายไปในบริเวณสองฝั่งถนนให้ ได้เลือกช้อป ชม ชิม ได้ตามอัธยาศัย โดยทั้งงานเทศกาลจะกินเวลาเกือบตลอดทั้งเดือน กรกฎาคม แต่วันพีคที่จะมีขบวนแห่นั้นไม่ใช่ทุกวัน หากสนใจแนะน�ำให้ลองศึกษารายละเอียด ก่อนการเดินทาง นั่งรถเมล์สาย 100, 206 ลงป้าย Gion แล้วเดินต่อประมาณ 5 นาที หรือนั่งรถไฟ สาย Keihan Line ลงที่สถานี Gion Shijo แล้วเดินต่อประมาณ 10 นาที หรือนั่ง รถไฟสาย Hankyu Line ลงที่สถานี Kawaramachi จากนั้นเดินต่ออีกประมาณ 10 - 15 นาที

ALL ABOUT JAPAN 49


ABJ ABOUT TRIP

50 ALL ABOUT JAPAN


หากแปลตามตัวอักษรของชื่อแล้ว ความหมายของวัดนี้จะแปลว่า มังกรสันติ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของวัดนิกายเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเกียวโต ที่น่ีเด่นมากเรื่องของความสวยงามเชิงปรัชญาของสวนหินในแบบวิถีแห่ง เซน นับว่าเป็นสวนหินที่มีชื่อเสียงโด่งดังติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น เลยทีเดียว และได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของสวนหินสไตล์เซนที่ดี ที่สุดจนได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1994 ว่ากันว่าวัดเรียวอัน – จิ แห่งนี้ เดิมทีใช้เป็นบ้านพักของขุนนาง และถูก เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสอนศาสนาและวัดนิกายเซนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1450 หลังจากนั้นประมาณยี่สิบปีก็เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยมีสาเหตุจากสงคราม ต่อมาในภายหลังจึงได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1488 และ สวนหินแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นในอีกหนึ่งปีถัดมา พร้อมกับอาคารหลักซึ่งเป็น ที่พักของหัวหน้านักบวช โดยยังไม่มีใครทราบที่มาอันแน่ชัดถึงประวัติในการ สร้างสวนหินแห่งนี้ แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจ�ำนวนหลายร้อยคนต่อวันคือ สวนหินรูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า ปูพื้นด้วยกรวด และมีกลุ่มของก้อนหินตั้งเรียงรายอยู่ 15 ก้อน โดยแบ่งเป็นกลุ่มจ�ำนวน 5 กลุ่ม บางคนบอกว่าหินเหล่านี้ดูเหมือนลอย อยู่ในทะเล บ้างก็ว่าดูคล้ายสุสานสีขาวล้อมรอบด้วยก�ำแพงดิน ซึ่งก็คงขึ้น อยู่กับการจินตนาการส่วนบุคคล ความแปลกของสวนอยู่ตรงที่ แม้ว่าจะไม่มี สิ่งกีดขวางสายตาใดๆ ในการชมแต่กลับไม่มีมุมไหนที่จะสามารถมองเห็น หินทั้ง 15 ก้อนได้พร้อมกัน เพราะจะมีก้อนหนึ่งที่หายไปจากสายตาเสมอ! เชื่อกันว่าผู้ที่จะสามารถมองเห็นหินทุกก้อนได้พร้อมกันในคราวเดียวนั้น จะ ต้องเป็นผู้ที่บรรลุหลักธรรมขั้นสูงสุดเท่านั้น -- จริงหรือไม่ คงต้องไปลอง พิสูจน์ด้วยตาตัวเอง ภายในวัดยังมีสระน�้ำที่มีศาลเจ้าสร้างอยู่บริเวณเกาะกลาง และยังมี งานศิลปะแบบต่างๆ ให้เข้าชมได้ภายในอาคารหลัก รวมไปถึงร้านอาหารให้ นั่งชิมของดีเมืองเกียวโตอย่างโยดูฟุหรือเต้าหู้ต้มพลางชมวิวสวยของสวน สงบไปได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย ทุกวัน ช่วงเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ผู้ใหญ่ 500 เยน / เด็ก 300 เยน นั่งรถเมล์สาย 50 ลงป้าย Ritsumeikan daigaku-mae หรือรถไฟ Keifuku Electric Railroad ลงที่สถานี Ryoanji แล้วเดินต่อประมาณ 5-10 นาที

ALL ABOUT JAPAN 51


ABJ ABOUT TRIP

อาราชิยามะคือแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าความสวยจะพีคมากในช่วงฤดูซากุระบานและ ใบไม้เปลี่ยนสี แถมยังมีเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วคอยเรียกแขกด้วย แต่นี่คืออีกหนึ่งความพีคที่เรายืนยันว่าไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม เพราะ ป่าไผ่แห่งนี้คือสถานที่ที่จะทำ�ให้คุณสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติบนโลกได้อย่างชัดเจน นี่คืออีก หนึ่งโปรแกรมที่พลาดไม่ได้ในการมาเยือนเมืองเก่าอย่างเกียวโต ทางเดินเส้นเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 500 เมตร บริเวณทางออกด้านหลังระหว่างวัด Tenryuji กับศาลเจ้า Nonomiya - jinja ซึ่งหลายคนคงคุ้นตา กับภาพที่เคยปรากฏในฉากของภาพยนตร์หลายเรื่อง -- ป่าไผ่สูงลิบสุดสายตาโอบล้อมทางเดินเล็กๆ ให้ ความรู้สึกมหัศจรรย์ สงบ และลึกลับ ไปพร้อมๆ กัน ยามเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงกลาง บางคนถึงกับเคย กล่าวไว้ว่าเสียงที่เกิดจากใบไผ่ในป่าแห่งนี้เสียดสีกันยามกระทบแรงลมจนไหวโอนไปมานั้น คือหนึ่งเสียงที่ ไพเราะที่สุดในญี่ปุ่นอันมีธรรมชาติเป็นผู้บรรเลงเลยเชียว! ช่วงเวลากลางวันทางเดินกลางป่าไผ่เส้นนี้จะให้อารมณ์ละเมียดละไมยามได้เห็นแสงแดดส่องเป็นริ้ว ผ่านมาตกกระทบกับต้นไผ่นับพันๆ ต้น ก่อให้เกิดช่องแสงและเงาที่สวยประหลาดซึ่งต้องยกเครดิตให้เป็น ความสามารถของธรรมชาติที่บันดาลขึ้นมาโดยแท้จริง แต่หากอยากได้อารมณ์ที่ต่างออกไป ในตอนกลาง คืนก็จะมีการเปิดไฟตลอดเส้นทางเดินสายนี้สำ�หรับผู้ที่จะเข้ามาชมซึ่งสามารถทำ�ได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง คุณอาจเลือกวิธีในการชื่นชมกับเส้นทางสั้นๆ สุดอัศจรรย์ใจนี้ได้หลายวิธี ตามแต่ความชอบและ ทรัพย์สินที่มีในกระเป๋าสตางค์ ตั้งแต่พึ่งกำ�ลังขาของตัวเองด้วยการเดินชิลล์ชื่นชมธรรมชาติให้เต็มตา หรือ หากเช่าจักรยานก็จะได้บรรยากาศของการชมทิวทัศน์ไปอีกแบบ แต่ถ้าจะให้บรรยากาศแตกต่างแบบ สุดๆ ต้องใช้บริการรถลากแบบโบราณ ที่มีหนุ่มญี่ปุ่นเป็นคนลากรถ เพื่อพาคุณเดินทางไปในเส้นทางนี้และ บริเวณละแวกใกล้เคียง ถนัดแบบไหนก็เลือกกันได้ตามที่ใจเลย

ทุกวัน 24 ชั่วโมง ฟรี นั่งรถไฟ JR Sagano Line ลงสถานี Saga Arashiyama แล้วเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที หรือนั่งรถไฟ HenKyu Railway ลงสถานี Arashiyama แล้วเดินต่ออีกประมาณ 15 นาที

52 ALL ABOUT JAPAN


ALL ABOUT JAPAN 53


All

ABOUT STORY

Sagano

Romantic n i a r T การเดินทางของความโรแมนติก

“Beautiful things don’t ask for attention.” ดูเหมือนค�ำคมจาก ภาพยนตร์เรื่อง The Secret Life of Walter Mitty จะเล่นงานเราให้ต้อง เก็บกระเป๋าออกเดินทางอีกแล้ว

56 ALL ABOUT JAPAN


ALL ABOUT JAPAN 57


ABJ ABOUT STORY

ครั้งนี้เราเดินทางไปเยือนอดีตนครหลวง ของแดนอาทิ ต ย์ อุ ทั ย ซึ่ ง เคยอั บ แสงและ ทอแสงในเวลาไล่เลี่ยกัน เกียวโต เป็นช่วงเวลาทีแ่ สงอุทยั สาดส่อง ได้อบอุ่นที่สุด เป็นสถานที่ที่ไม่เคยเรียกร้อง ความสนใจแต่กลับเข้ามานั่งอยู่กลางใจใคร หลายคน เคยได้ ยิ น มานานว่าเกียวโตมีเส้น ทาง สายโรแมนติกที่ทุกคนต้องตกหลุมรัก รถไฟ หัวรถจักรโบราณวิ่งผ่านเส้นทางเลียบแม่น�้ำ น�ำทางผู้โดยสารด�ำดิ่งลึกเข้าไปในห้วงความ งดงามของธรรมชาติ เรี ย กว่ า Sagano Romantic Train หรื อ Sagano Scenic Railway (嵯峨野観光鉄道) เมื่อได้ยินค�ำกล่าวขาน สิ่งที่ต้องท�ำคือ เดินทางไปพิสูจน์

58 ALL ABOUT JAPAN

เราไม่ค่อยเชื่อค�ำพูดจากหุ่นยนต์หน้า สี่เหลี่ยมนามว่า Google หรืออากู๋เสียเท่าไร คอมพิ ว เตอร์ ป ระมวลภาพและข้ อ มู ล ให้ เท่ า นั้ น แต่ ไ ม่ เ คยประมวลความรู ้ สึ ก และ ประสบการณ์ เ ข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ ค้นหา ฉะนั้นสิบปากว่าจึงไม่เท่าหนึ่งตาที่ได้ เดินทางไปเห็นด้วยตัวเอง การหาข้อมูลของเส้นทางสายโรแมนติก ค่อนข้างซับซ้อนส�ำหรับมือใหม่ แต่ไม่ยาก เกิ น ไปส� ำ หรั บ คนที่ โ หยหาความโรแมนติ ก เพราะนักท่องเที่ยวสามารถเริ่มต้นจากสถานี ต้ น ทางหรื อ ปลายทางก็ ไ ด้ เนื่ อ งจากรถไฟ จอดเพียง 4 สถานีเท่านั้น บางคนเลื อ กนั่ ง รถไฟจาก Torokko Kameoka Station ซึ่งเป็นสถานีต้นทางไป ลง Torokko Arashiyama Station แล้ว

ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี สถานี Torokko Kameoka ฮ็อตสุดๆ ท่วมทันไปด้วย ผู้คนที่โหยหาความโรแมนติก


วิวจากรถไฟสาย โรแมนติก แม่น�้ำโฮสุ ที่แต่งแต้มสีสันจาก ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงาม เกินค�ำบรรยาย

ALL ABOUT JAPAN 59


ABJ ABOUT STORY

โบกี้ที่ 5 สุดฮ็อต หลังคาโปร่ง โล่ง เพื่อความเต็มอิ่ม ในการชมทิวทัศน์ รอบทิศทาง

60 ALL ABOUT JAPAN

เดิ น ชมป่ า ไผ่ ซ ากะโนะ (Sagano Bamboo Forest) อีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดเกียวโต บางคนเลือกนั่งรถไฟจาก Saga Torokko Station ซึ่งเป็นสถานีปลายทางย้อนกลับไปลง Kameoka Torokko Station สถานี ต ้ น ทาง แล้วล่องเรือผ่านแม่น�้ำโฮสุกลับมาเดินชมป่าไผ่ ซากะโนะต่อ ส่วนตัวเราเลือกเดินทางด้วยการนั่งรถไฟ JR Sagano Line ไปลงสถานี Umahori แล้วเดิน ไปขึ้น Sagano Scenic Railway ที่สถานีต้นทาง Torokko Kameoka Station เพื่ อ นั่ ง รถไฟ สายโรแมนติ ก ไปลง Torokko Arashiyama Station แล้วเดินชมป่าไผ่ซากะโนะต่อ เนื่องจาก ไม่ อ ยากนั่ ง รถไฟย้ อ นไปมา และอากาศของ เดือนพฤศจิกายนก็หนาวเกินกว่าจะล่องเรือใน แม่น�้ำโฮสุ

ได้ ยิ น กิ ต ติ ศั พ ท์ ม าว่ า คนญี่ ปุ ่ น และนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเยื อ นเกี ย วโตต่ า งโหยหาความ โรแมนติ ก มากเป็ น พิ เ ศษ เส้ น ทางสายนี้ จึ ง คึกคัก โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงและยามซากุระ เบ่ ง บาน ดั ง นั้ น ควรเตรี ย มใจมาพอสมควรว่ า จ�ำนวนผู้คนที่มากล้นอาจลดทอนความโรแมนติก ลงไปบ้ า ง แต่ ก็ ไ ม่ เ จื อ จางจนเลื อ นลางความ ทรงจ�ำที่แสนดี รถไฟหัวรถจักรโบราณขบวนสีแดงสดจะ วิ่งลัดเลาะเลียบแม่น�้ำโฮสุ ผ่านหุบเขาซึ่งฉาบ ด้วยสีสันความสวยงามของฤดูกาล อาจเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ แค่ 25 นาที แต่การเดินทางครั้งนี้ท�ำให้เราประจักษ์ได้อย่าง ถ่องแท้ว่า “ความงามที่แท้จริง ไม่เคยเรียกร้องความ สนใจ”


Beautiful things don’t ask for attention.

All About Sagano Romantic Train o ค่าโดยสาร - ผู้ใหญ่ 620 เยน เด็ก 310 เยน o สถานีต้นทาง Torokko Kameoka Station เริ่มเปิดจ�ำหน่ายตั๋วเวลา 9.00 น. หากเดินทาง ช่วงเทศกาล เช่น ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือซากุระ ควรไปถึงก่อนเวลาเปิดเล็กน้อย หากไปถึงช้า อาจต้อง กินแห้วเพราะตั๋วขายหมดเร็วมาก o Sagano Scenic Railway มีทั้งหมด 5 โบกี้ ซึ่งโบกี้ที่ 5 เป็นที่นั่งแบบหลังคาเปิดโล่งเพื่อให้ ผู้โดยสารได้สัมผัสความงามของธรรมชาติได้รอบทิศทาง แต่ตั๋วส�ำหรับโบกี้ที่ 5 ไม่สามารถจอง ล่วงหน้าได้ ต้องมาจองที่สถานีเท่านั้น ส่วนโบกี้ที่ 1-4 สามารถจองล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์จ�ำหน่าย ตั๋วของ JR West o หากช่วงเทศกาล ตั๋วส�ำหรับนั่งเต็ม ทางสถานีจะเปิดให้จองตั๋วส�ำหรับยืน ซึ่งอาจต้องท�ำใจ เล็กน้อยว่าถ้าคนเยอะจะไม่สามารถมองเห็นวิวข้างทางได้อย่างเต็มอิ่ม o รถไฟจอดเพียง 4 สถานี คือ Kameoka Torokko > Hozukyo Torokko > Arashiyama Torokko > Saga Torokko หากไม่ต้องการนั่งรถไฟย้อนไปมา สามารถนั่งรถไฟ JR Sagano Line ลงสถานี Umahori แล้วเดินไปขึ้น Sagano Scenic Railway ที่สถานีต้นทาง Torokko Kameoka ลง Arashiyama Torokko เพื่อเดินชมป่าไผ่ หรือลงสถานีปลายทาง Saga Torokko เพื่อเที่ยว ฮาราชิยาม่าต่อได้ UMAHORI

เดิน

JR SAGANO LINE

SAGA ARASHIYAMA

SAGANO SCENIC RAILWAY KAMEOKA TOROKKO

HOZUKYO TOROKKO

ARASHIYAMA TOROKKO

KYOTO STATION

SAGA TOROKKO

เส้นทางป่าไผ่ ALL ABOUT JAPAN 61


All

ABOUT GUIDE

ช็ อ ป ฟิ น ฟิ น ที่ ร้ า น S p i n n s ( เ จ้ า ) แ ม่ แ ฟ ชั่ น ท 62 ALL ABOUT JAPAN


ทุ ก ส ถ า บั น

SHOPPING

เขาว่าญี่ปุ่นเป็นถิ่นแฟชั่นนิสต้า เห็นด้วยทุกประการและไม่มีค�ำโต้แย้งใด ให้กับนิยามนี้ และหากใครหลงใหลแฟชั่น ของหนุ่มมั่นสาวจี๊ดอันเป็นเอกลักษณ์ของ แดนอาทิตย์อุทัยเหมือนกัน คงไม่มีค�ำโต้แย้งใด ให้กับเจ้าแม่แฟชั่นทุกสถาบันอย่าง ร้าน ‘Spinns’ เช่นเดียวกัน


ABJ ABOUT GUIDE

เคยอ่ า นนิ ต ยสารใสใสวั ย รุ ่ น ชอบที่ อิ ม พอร์ ต มาจากประเทศญี่ ปุ ่ น ‘Scawaii’ ไหม แฟชั่ น ในนิ ต ยสารน� ำ เสนอสไตล์ ก าร แต่งตัวของวัยรุ่นญี่ปุ่นที่เห็นแล้วจี๊ดใจ ท�ำเอา (อดีต) เด็กวัยใสอย่างเราอดใฝ่ฝันไม่ได้ว่าสักวัน จะได้ แ ต่ ง ตั ว จี๊ ด ๆ ไปเดิ น เฉิ ด ฉายอยู ่ ใ นย่ า น ฮาราจูกุบ้าง Spinns คือร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นรวมถึง เครือ่ งประดับทีเ่ กิดมาเพือ่ แฟชัน่ นิสต้าสายเลือด นิ ฮ งโดยเฉพาะ แฟชั่ น ทุ ก แบบที่ เ คยเห็ น ใน นิตยสาร Scawaii มีให้เลือกสรรอยูภ่ ายในร้าน ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ กระโปรง กางเกง เดรส กระเป๋า รองเท้า ซึ่งอัพเดทเทรนด์ใหม่เรื่อยๆ ตามยุค สมัย อีกทัง้ ราคายังไม่แพงมาก น่าจะถูกอกถูกใจ

ของวัยรุ่นที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง ร้านนี้มีหลายสาขาทั่วประเทศ แน่นอนว่า รวมถึงเกียวโตด้วย สามารถเดินทางไปละลายเงิน เยนได้โดยนัง่ รถไฟใต้ดนิ ลงสถานี Kawaramachi แล้วเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที หากใครไม่ได้ แวะผ่ า นมาแถวเกี ย วโตแต่ จ องตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ลั ด ฟ้ า ไปสั ม ผั ส ความศิ วิ ไ ลซ์ ที่ เ มื อ งหลวง ปัจจุบันอย่างโตเกียว สาขาที่เดินทางสะดวกคือ ฮาราจูกุ อยู่ใกล้ถนนทาเคชิตะแค่เอื้อม ฉะนั้น หาไม่ยากแน่นอน ค้นหาสาขาของร้าน Spinns เพิ่มเติมได้ที่ http://www.spinns.com/shop ร้านนี้มีทั้ง แฟชั่นผู้หญิงและผู้ชาย เรียนเชิญแวะเวียนไป ละลายเงินเยนเล่นได้ตามสบาย

กระเป๋า รองเท้า ราคาไม่แพง แถมมีจัดอันดับด้วย ว่ารุ่นไหนก�ำลังฮิต

64 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

เสื้อผ้าแฟชั่น มีคอลเลคชั่นใหม่ๆ ออกตามฤดูกาล

ALL ABOUT JAPAN 65


All

ABOUT GUIDE

Manneken Waffle

หลายคนมองญี่ปุ่นว่าเป็นประเทศค่านิยมสูง อาหารก็คงมีแต่ปลาด แท้จริงญี่ปุ่นได้รับวัฒนธรรมการกินจากประเทศอื่นมาพอสมควร แม้จะหนักไป แต่ความอร่อยฝั่งยุโรปก็ข้ามน�้ำข้ามทะเลมาให้ชาวแดนปลาดิบได้ลิ้มลอง โดยเฉพาะขนมหวานที่ดูจะหวานถูกใจคนญี่ปุ่นอย่าง ‘วาฟเฟิล’ และนี่คือวาฟเ ซึ่งหัวกระไดร้านไม่เคยแห้ง ‘Manneken Waffle’ 66 ALL ABOUT JAPAN


EATING

n

ดิบ ซูชิ ปทางถิ่นอาหมวย งเหมือนกัน เฟิลร้านดังที่สุด

คอขนมหวานสายเลือดนิฮงคงเคยได้ยนิ ชือ่ เสียงเรียงนาม ของร้ า น Manneken มาบ้ า ง เพราะเป็ น ร้ า นวาฟเฟิ ล ที่ เรียกว่าแทบจะดังที่สุดในญี่ปุ่น แม้ป้ายหน้าร้านจะมีค�ำว่า “Belgium Waffle” เขียนไว้ตัวใหญ่โต แต่ Manneken เป็น วาฟเฟิลสูตรญี่ปุ่นแท้ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพราะอยากให้ชาวปลาดิบ ได้ลิ้มลองขนมฝรั่งที่มีรสชาติน่าหลงใหลโดยไม่ต้องเดินทาง ไปไกลถึงเบลเยี่ยม สาขาแรกของร้าน Manneken คือ Hankyu Umeda จังหวัดโอซาก้า ถิ่นพ่อครัวหัวป่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นครัวของชาติ เพี ย งไม่ น านขนมสั ญ ชาติ ยุ โ รปก็ ก ระจายความหอมหวาน ไปทั่ ว ประเทศ และกลายเป็ น ร้ า นวาฟเฟิ ล ที่ โ ด่ ง ดั ง จน หัวกระไดร้านไม่เคยแห้งเพราะมีคนต่อแถวรอลิ้มรสความ อร่อยยาวเยียดเสมอ ทุ ก วั น นี้ Manneken มี ส าขาอยู ่ แ ทบทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ตามสถานีรถไฟหรือใกล้สถานี รถไฟเพราะเป็นขนมที่กินแล้วอยู่ท้อง เหมาะส�ำหรับมื้อเช้า แสนเร่งรีบ บางคนเบื่อข้าวกล่องเบนโตะหรือข้าวปั้น แค่แวะ ซื้อวาฟเฟิลกินคู่กาแฟกระป๋องส�ำเร็จรูปบนรถไฟระหว่าง เดินทางก็ฟินแล้ว แป้งวาฟเฟิลกรอบนอกนุ่มในและหอมมัน ยิ่งมีรสชาติให้เลือกหลากหลาย เช่น รสดั้งเดิม อัลมอนด์

ALL ABOUT JAPAN 67


ABJ ABOUT GUIDE

Caramel

Waffle 180

Yen

ไม่รู้ว่า Manneken มีมาตรฐานในการ คัดเลือกพนักงาน อย่างไร ไม่รู้ท�ำไม พนักงานสาวของร้าน ถึงน่ารักทั้งหน้าตาและ มารยาททุกสาขาเลย

ช็อกโกแลต ชาเขียว ฯลฯ ยิ่งมัดใจคนรักวาฟเฟิลเข้าไปใหญ่ บางช่วงมีเมนูพิเศษเพิ่มเข้ามาเป็นสีสัน รวมถึงขนมชนิดอื่น ที่ ไ ม่ ทิ้ ง คอนเซปต์ ว าฟเฟิ ล เช่ น คุ ก กี้ ว าฟเฟิ ล วาฟเฟิ ล เนื้อนิ่มสอดไส้ครีม และอื่นๆ อีกสารพัด เชื่อว่าคนยุโรปหรือ คนเบลเยี่ยมมาเจอคงอึ้งในความคิดสร้างสรรค์ ส� ำ หรั บ ใครที่ ม าเยื อ นนครหลวงเก่ า อย่ า งเกี ย วโต แล้วอยากลิ้มรสวาฟเฟิลเจ้าดังสักครั้ง สาขาที่หาง่ายและ เดินทางสะดวกสุดคือ สาขาสถานีรถไฟเกียวโต (Kyoto

Station) แทบไม่ต้องเดินหาพิกัดร้านเพราะเมื่อเดินออก จากชานชาลา กลิ่นหอมของวาฟเฟิลก็อบอวลไปทั่วสถานี เป็นเข็มทิศบอกสถานที่ตั้งของร้านได้เป็นอย่างดี ใครไม่หยุด แวะซื้อสักชิ้นคงใจแข็งน่าดู ส่วนใครที่แวะเวียนไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆ ลองแวะชิมที่ สาขาต่างๆ ภายในจังหวัดได้ ไม่ต้องกลัวจะไม่ได้กินเพราะ ร้านดังชนิดหัวกระไดร้านไม่เคยแห้งอย่าง Manneken มีสาขาอยู่แทบทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว

ค้นหาพิกัดร้านเพิ่มเติม http://www.manneken.co.jp /shop/index.html 68 ALL ABOUT JAPAN


EATING

ALL ABOUT JAPAN 69


All

JAPAN STYLE

นอกจากการท�ำบุญด้วยเหร ห้าเยนแล้ว คนญี่ปุ่นบางคนย เหรียญห้าเยนมาผูกเชือกคล ที่รูตรงกลางและพกติดต ด้วยความเชื่อว่าจะเป็นการผ ความโชคดีไว้อยู่เสมอ

คนญี่ปุ่นเชื่อว่าเสาประตูศาลเจ้าหรือ โทริอิคือประตูกั้นเขตระหว่างดินแดน ศักดิ์สิทธิ์ของเทพกับโลกมนุษย์ ดังนั้น หากต้องเดินผ่านซุ้มประตูโทริอิ ควร หยุดก้มศีรษะเล็กน้อยเพื่อเป็นการแสดง ความเคารพก่อนหนึ่งครั้ง 70 ALL ABOUT JAPAN


รียญ ยังน�ำ ล้องไว้ ตัว ผูกติด

คนญี่ปุ่น กัทางศาสนาและวั บความเชื อ ่ ฒนธรรม ประเทศญี่ปุ่นมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันละเอียดอ่อน ทั้งด้านศาสนาและ วัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อซึ่งยึดถือปฏิบัติต่อกันมาช้านาน ดังสุภาษิตโบราณว่า “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม” ฉะนั้น เข้าเมืองหลวงเก่าอย่างเกียวโตทั้งที มาเรียนรู้ความเชื่ออันพึงควรปฏิบัติ ของคนญี่ปุ่นกันเสียหน่อย จะได้ ไม่เขินอายเวลาท�ำบุญไหว้พระในวัดที่เกียวโต

หลังจากไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้ว คนญี่ปุ่นนิยมเสี่ยงเซียมซี หากเสี่ยงได้ ใบดี ก็จะน�ำติดตัวไว้ แต่หากเสี่ยงได้ ใบไม่ดี ตามธรรมเนียมบอกให้ฝากเรื่องไม่ดีไว้กับ ศาลเจ้า ไม่ควรน�ำกลับบ้าน โดยศาลเจ้า จะมีที่ผูกใบเซียมซีที่ไม่ดีไว้ ให้โดยเฉพาะ

คนญี่ปุ่นนิยมโยนเหรียญห้าเยนใส่กล่องรับบริจาค เพราะเชื่อว่ารูตรงกลางของเหรียญห้าเยนจะท�ำให้ สิ่งเลวร้ายลอดผ่านช่องนี้ไป และพบเจอแต่สิ่งดีๆ อีกทั้งเหรียญห้าเยนในภาษาญี่ปุ่นยังเรียกว่า “โกะเอ็น” ซึ่งมีความหมายพ้องเสียงกับค�ำว่า “โชคดี” ดังนั้นหากบริจาคเหรียญห้าเยนแล้วจะท�ำให้ พบเจอกับความโชคดีไปตลอดทั้งปีนั่นเอง ALL ABOUT JAPAN 71


ABJ JAPAN STYLE

คนญี่ปุ่นไม่นิยมบนบานศาลกล่าวต่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่จะให้เป็นค�ำมั่นสัญญา เช่น จะมีความตั้งใจต่อสิ่งที่ก�ำลังกระท�ำ เมื่อ เทพเจ้าได้รับฟังถึงความตั้งใจจะดลบันดาล ให้สิ่งที่หวังไว้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเอง เมื่อเข้าสู่จุดที่ต้องสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้า ควรก้าวขึ้นบันไดด้วย ขาซ้ายก่อนเสมอ หากปีใดมีญาติพี่น้องในครอบครัว เสียชีวิต คนญี่ปุ่นที่นับถือลัทธิชินโต จะไม่เดินลอดซุ้มประตูโทริอิ แต่จะเลี่ยง ไปเดินผ่านด้านข้างเสาโทริอิแทน

ในการเดินผ่านเข้าไปยังเขตแดนของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นศาลเจ้า ไม่ควรเดินผ่านตรงกลางทางเดิน เนื่องจากคนญี่ปุ่นเชื่อว่าทางเดินตรงกลางคือทางเดินของเทพเจ้า ดังนั้นควรเดินเลี่ยงไปทางซ้าย หรือทางขวาข้างใดข้างหนึ่ง และไม่ควรเดินข้ามไปมาระหว่างฝั่งซ้ายขวา หากมีความจ�ำเป็นต้อง เดินข้ามตรงกลางให้ก้มหัวเบาๆ หนึ่งครั้งเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทพเจ้า

เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ ‘All About Japan รู้ ไว้ก่อนไปญี่ปุ่น’ หากสนใจอ่านเพิ่มเติม สามารถหาซื้อ ได้ที่ร้านหนังสือชั้นน�ำ ราคาเล่มละ 250 บาท 72 ALL ABOUT JAPAN


Pocket Book

All About Japan Series

All About Japan เที่ยวญี่ปุ่นง่ายมาก - คู่มือเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองฉบับเร่งรัด All About Japan รู้ ไว้ก่อนไปญี่ปุ่น - รวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

หาซื้อได้แล้ววันนี้ ทุกร้านหนังสือชั้นนำ�ทั่วประเทศ


All

ABOUT GIMMICK

1

เช่าชุดกิโมโนใส่ซึมซับบรรยากาศ เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่า ส่วนกิโมโนคือชุดประจ�ำชาติเก่าแก่ ของประเทศญี่ปุ่น ฉะนั้นลองจินตนาการดูว่าจะฟินขนาดไหนถ้าได้ใส่ ชุดกิโมโนเดิมเล่นซึมซับบรรยากาศของอดีตนครหลวงซึ่งเรืองนามด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่มีหลายสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก ที่ส�ำคัญการใส่ชุดกิโมโนในเกียวโตไม่ใช่ภาพขัด สายตาต่อผู้พบเห็น แต่เป็นภาพน่าชื่นชมจนอาจต้องสวมบทเซเลบ ชั่วคราว เพราะจะมีนักท่องเที่ยวหลายชาติเข้ามาขอถ่ายรูปด้วย ใครสนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตเพื่อเลือกร้าน เช่าชุดกิโมโนและติดต่อจองคิว ซึ่งมีอยู่หลายร้านที่ได้รับความนิยม เช่น Okamoto Kimono (http://www.okamoto-kimono.com/ english) ราคาเริ่มต้น 3,000 - 5,000 เยน

4

วิธีเพิ่ม

ในการเท

2 ศึกษาประวัติศาสตร์แบบพอสังเขป ทุกวันนี้การเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองดูจะเป็นเรื่องง่ายจนใครๆ ก็ สามารถเที่ยวเองได้โดยไม่ต้องง้อทัวร์ ข้อดีคือมีความเป็นอิสระ สามารถ จัดการตารางเวลาเองได้ ไม่ต้องเร่งรีบหรือรอใคร แต่ข้อเสียคือไม่มีไกด์ คอยแนะน�ำข้อมูลหรือประวัติของสถานที่เหล่านั้น แม้บางคนอาจมอง ว่าไม่จ�ำเป็นแต่การทราบประวัติคร่าวๆ จะช่วยเพิ่มอรรถรสให้การ ท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ช่วยให้รับรู้ถึงที่มาที่ไปและซึมซับ เข้าถึงวัฒนธรรมได้ลึกถึงแก่น โดยเฉพาะนครหลวงเก่าซึ่งเก๋าเกมใน วงการประวัติศาสตร์แดนอาทิตย์อุทัยอย่างเกียวโต มีเรื่องราวน่าสนใจ ให้ศึกษามากมาย เชื่อเถอะว่าเมื่อถึงเวลาได้ไปเห็นสถานที่เหล่านั้นด้วย สองตา ความรู้สึกที่เกิดคงฟินกว่าเดินทางมาสัมผัสแบบไม่รู้อะไรเลย อย่างแน่นอน


มอรรถรส

ที่ยวเกียวโตให้

3

” น ิ “ฟ

ยิ่งขึ้น

เลือกฤดูกาลสักนิด ญี่ปุ่นเที่ยวได้ทั้งปี แถมครั้งเดียวไม่เคยพออีกต่างหากแต่ ใครที่อาจมีโอกาสได้เดินทางไปสัมผัสเพียงครั้งเดียวและเลือก แล้วว่าครัง้ เดียวในฝันนัน้ คือ ‘เกียวโต’ นอกจากแผนการเดินทาง สิ่งส�ำคัญที่ควรพินิจก่อนจองตั๋วเครื่องบินคือ ‘ช่วงเวลา’ จริงอยู่ ที่ไม่ว่าไปเที่ยวช่วงไหนก็คงประทับใจไม่ต่างกัน แต่เกียวโตยาม ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีงดงามจนติดอันดับท็อปของประเทศ ทั่วทุก อณูสดใสไปด้วยสีสันเหลืองแดงจากฤดูกาลของธรรมชาติ ฉะนั้น จึงช่วยเพิ่มอรรถรสในการเที่ยวชมนครหลวงเก่าแห่งนี้ได้อย่าง มากทีเดียว นอกจากฤดูใบไม้ร่วงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้น เดือนธันวาคม ยามซากุระผลิบานในเดือนเมษายนก็น่าเที่ยวชม ไม่น้อย ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแล้วล่ะ

4

เปลี่ยนมาเป็นฮิปสเตอร์ ด้วยการเช่าจักรยานปั่นสักวัน แม้จะเป็นเมืองหลวงเก่าที่มีความเจริญพอสมควรเพราะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของประเทศญี่ปุ่น ระบบคมนาคมจึง ค่อนข้างสะดวกสบาย มีทั้งรถไฟ รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถเมล์ คอยให้บริการ แต่ใครที่พอมีเวลามากพอ ลองผันตัวเองจาก นักท่องเที่ยวมาเป็นฮิปสเตอร์แดนปลาดิบด้วยการเช่าจักรยาน ปั่นเล่นรอบเมืองดูสักวัน สิ่งที่ได้คือมุมมองในเมืองเกียวโตที่ อาจไม่ได้เห็นจากการเดินทางด้วยรถไฟ ปั่นจนเหนื่อยก็แวะนั่ง พักริมล�ำธาร สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเกียวโต เดินเล่นริม ถนนบ้าง แวะคาเฟ่จิบกาแฟชิวๆ บ้าง รับรองว่าอรรถรสความ ฟินมาเต็ม!

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูใบไม้ผลิ

ALL ABOUT JAPAN 75


All

ABOUT SHARE

TTAHMINE INS TAGRAM

KYOTO

KHUNCOCO INS TAGRAM

OSAKA 76 ALL ABOUT JAPAN


RICHIEZHOU INS TAGRAM

KYOTO

KAIICHICKY INS TAGRAM

SINGAPORE

WARINANU INS TAGRAM

BANGKOK

ALL ABOUT JAPAN 77


All

ABOUT INSPIRE

78 ALL ABOUT JAPAN


We live in a wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. There is no end to the adventures we can have if only we seek them with our eyes open. - Jawaharal Nehru -

ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ All About Japan E-magazine ในคอลัมน์ ABOUT Share โดยการ ร่วมแบ่งปันความทรงจำ�ประทับใจผ่านรูปภาพ ไม่ว่า จะไปเที่ยวที่มุมไหนของโลกก็ตาม (ไม่จำ�เป็นต้องเป็น ประเทศญี่ปุ่น) ส่งรูปเข้ามาแบ่งปันความทรงจำ�ดีๆ ให้ ทุกคนที่มีใจรักในการท่องเที่ยวเหมือนกันได้เห็นเป็น แรงบันดาลใจ รูปภาพที่ประทับใจทีมงานจะได้แชร์ลงใน คอลัมน์ ABOUT Share สามารถแชร์รูปมาได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะ ผ่านทาง Fan page โดยการโพสในหน้าแฟนเพจ หรือ ส่งมาทางกล่องข้อความ สำ�หรับคนที่เล่น Instagram ก็สามารถแชร์ผ่านทาง ig ได้ โดยการแฮชแท็กมาที่ #abjmagazine ALL ABOUT JAPAN 79


NEXT ISSUE

ALL ABOUT JAPAN I SEPTEMBER 2015


ดาวน์โหลด All About Japan E-magazine นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่เอาใจคนรักประเทศญี่ปุ่น ได้แล้ววันนี้ ทั้งคอมพิวเตอร์ PC Mac และอ่านออนไลน์ที่ http://www.abjmagazine.com ดาวน์โหลดฟรี !! สำ�หรับสมาชิกเตรียมรับ All About Japan E-magazine ก่อนใคร !! ส่งตรงให้ถึง E-mail ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เตรียมรอดาวน์โหลดนิตยสารได้ทุก วันที่ 30 ของเดือนที่เว็บไซต์ของนิตยสารและแผงหนังสือออนไลน์ เขียนจดหมายเข้ามาพูดคุย ติชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแบ่งปันรูปภาพ ประสบการณ์ ได้ทั้งทาง Fan Page Facebook และทาง E-mail : abjmag@gmail.com

FOR IPAD OR TABLET

สามารถดาวน์โหลด All About Japan E-magazine ลง iPad หรือ Tablet ได้แล้ววันนี้ โดยการดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ http://www.abjmagazine.com หรือดาวน์โหลด จากแอพพลิเคชั่นด้านล่างนี้ แล้วค้นหาชื่อนิตยสารได้เลย

อ่านสนุก อ่านดี อ่านฟรี มีสาระ อ่าน All About Japan E-magazine แล้วคุณจะรู้ว่า เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!


All about japan E-magazine issue 20  

All about japan E-magazine issue 19 Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-m...