Page 1

ISSUE 25 LAST ISSUE

北海道

ROAD TRIP

ABOUT JAPAN

ใครวาเชารถขับเที่ยวแดนปลาดิบ เปนเร�่องยาก เรารวบรวมขอมูล มาใหแลวตั้งแตเร�่มทำใบขับข�่สากล ไปจนถึงว�ธีเชา และกฎจราจรญี่ปุน

ABOUT TRIP

คาดเข็มขัดใหแนนแลวไปตะลุย ฮอกไกโดดวยการเชารถขับกัน แลวคุณจะรูวาฮอกไกโดมีดี เหมาะสำหรับ ‘Road Trip’ ที่สุด!

ABOUT STORY

สงทายเลมสุดทายดวยคอลัมนสุดทาย พรอมแสงสุดทายจากดวงอาทิตย ดวงสุดทาย “พระอาทิตยของฉัน ตกเพ�่อที่จะข�้นใหมอีกครั้ง”


EDITOR’S www.abjmagazine.com

NOTE facebook.com/abjmagazine

เสน่ห์ของการเดินทางไม่ใช่การจดจ�ำว่าสถานที่ปลายทางนั้นสวยงามแค่ไหน หากแต่เป็นการจดจ�ำได้ว่า ...ครั้งหนึ่งเราได้เคยเดินทางไป...

เพราะไม่มีสถานที่ใดท�ำให้เราผิดหวัง เราจึงไม่คิดจะหยุดเดินทาง ขอบคุณทุกการตัดสินใจที่ท�ำให้เรามีความทรงจ�ำว่า “ครั้งหนึ่งเราเคยท�ำ...” ถ้าสมองมีห้องความทรงจ�ำอยู่หลายห้อง ห้องของ All About Japan ที่มีภาพความทรงจ�ำเด่นชัดที่สุดคงเป็นตอน ที่ไฟล์ของ All About Japan E-magazine เล่มแรกสามารถออนไลน์ขึ้นเว็บไซต์และกดดาวน์โหลดได้ส�ำเร็จ สารภาพตามตรงว่าก่อนมาท�ำนิตยสารออนไลน์เล่มนี้ เราเป็นเพียงกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ธรรมดาที่กล้าบ้าบิ่นลาออก จากกองนิตยสารที่มีทั้งความรัก และความมั่นคง อยู่ภายใต้บริษัทที่เรียกว่าเป็น Comfort Zone ซึ่งมีทั้งเงินเดือน และ สวัสดิการที่หล่อเลี้ยงชีวิตได้แบบมีความสุขดี ตอนที่ตัดสินใจลาออกจาก Comfort Zone เป็นช่วงเดียวกับที่เราตัดสินใจส่งใบสมัครเข้าเป็น ‘นักเดินทาง’ แม้ญี่ปุ่นจะไม่ใช่ประเทศแรกที่เรามีโอกาสไปเยือน แต่ยอมรับด้วยความจริงใจว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ละลายมุมมอง และอคติหลายอย่างของเราได้เป็นอย่างดี ตลอดช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านจากการเดินทางออกไปท่องเที่ยวมาเป็นการท�ำงาน สิ่งที่เข้ามาเอี่ยวโดยที่ไม่มีใคร เชื้อเชิญคือ ความกดดัน แต่เป็นความกดดันที่มาพร้อมประสบการณ์และความทรงจ�ำที่แม้แต่เงินจ�ำนวนมากมาย มหาศาลก็เอามาใช้ซื้อไม่ได้ เราจึงภูมิใจในนิตยสารออนไลน์เล่มนี้มาก ภูมิใจที่ได้คิด ได้ท�ำ ได้ค้านกับใครหลายคน หัวชนฝาว่า ยังไงก็จะให้ดาวน์โหลดฟรี ไม่ขาย -- เพราะเราเชื่อว่า ค่าตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ‘การให้’ ถึงวันนี้ เราต้องขอโทษที่การเดินทางนี้ต้องหยุดลง -- All About Japan E-magazine เล่มนี้ จ�ำเป็นต้องเป็น ‘เล่มสุดท้าย’ เนื่องด้วยเหตุผลนานัปการที่พวกเราเองก็หมดแรงโต้แย้ง ขอบคุณมากนะคะ ที่ร่วมเดินทางด้วยกันมา ขอบคุณทุกๆ ก�ำลังใจที่ส่งมาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน เราไม่เคย เสียใจที่ได้เลือกเดินมาในเส้นทางนี้ ไม่เคยเสียดายช่วงเวลาที่ได้ทุ่มเททั้งแรงใจและแรงกายให้กับสิ่งที่ดูห่างไกลจาก Comfort Zone และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต่อให้นิตยสารเล่มนี้หยุดลง ‘เพื่อน’ ของเราทุกคนที่เคยร่วมเดินทางด้วยกันมา -- จะไม่หยุดเดินทาง เพราะเราเองก็จะไม่หยุดเดินทางเช่นกัน : )

Nichikarn Chomratanadilok Editor in chief niichiiz13@gmail.com facebook.com/abjmagazine


CONTENTS

ALL A BOUT JAPAN I LAST ISSUE

T HIS ISSU E 06 ABOUT JAPAN : HOKKAIDO TRAVEL GUIDE เที่ยวฮอกไกโดด้วยตัวเอง ฉบับ ขับรถเที่ยว

40 ABOUT SPECIAL : ASHIKAGA ถ้าไม่ลองไป เมื่อไหร่จะรู้?

20 ABOUT GIMMICK : 5 ของฝากยอดนิยมจากฮอกไกโด ที่ควรติดไม้ติดมือกลับบ้าน

46 ABOUT STORY : MY SUN SETS TO RISE AGAIN

22 ABOUT TRICK : เตรียมพร้อมรับมือ “แผ่นดินไหว” ภัยธรรมชาติที่ไม่มีใครอยากให้เกิด 26 ABOUT TRIP : HOKKAIDO ROAD TRIP

ALL ABOUT JAPAN E-MAGAZINE

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่ เอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

24

26


06

37

STAFF บรรณาธิการ ณิชิกาญน์ ชมรัตนดิลก นักเขียน สุดสายใจ จำ�ปาเฟื่อง

40

บรรณาธิการศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย ดาวน์โหลดฟรี ได้ทาง : www.abjmagazine.com E-mail : abjmag@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 02 526 5421-2 / 085 067 4499 ติดต่อเพื่อลงโฆษณา / ซื้อสกู๊ปคอลัมน์ : คุณณิชิกาญจน์ (เบลล์) 081 455 2022 สมัครสมาชิก : member.abjmag@gmail.com Fan Page Facebook : www.facebook.com/abjmagazine

All About Japan E-magazine จัดทำ�โดย DUCKABLT STUDIO ผูม้ คี วามรัก และผูกพันกับการทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ่ ออนไลน์อย่าง E-magazine หรือ E-book มาอย่างยาวนาน หากท่านถูกใจในผลงานการออกแบบหรือ Graphic ต่างๆ สนใจติดต่อให้ทาง DUCKABLT STUDIO สร้างสรรค์ผลงานให้ ติดต่อได้ที่ E-mail : duckablestudio@gmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 085 067 4499 คุณวีร์ศรัณย์ (เจี่ย)


All

ABOUT JAPAN พูดถึงเมืองยอดนิยมของแดนปลาดิบ คงหนี ไม่พ้น โตเกียว โอซาก้า หรือน้อง ใหม่ ไวไฟอย่างภูมิภาคคิวชู -- แม้ชื่อ “ฮอกไกโด” จะผ่านหูมานาน แต่คนไทย ยังกล้าๆ กลัวๆ ที่จะไปเยือน ส่วนหนึ่ง อาจเพราะระบบคมนาคมยังไม่สะดวก เทียบเท่าเมืองศิวิ ไลซ์

北 海 道

6 ALL ABOUT JAPAN

เที่ยวฮอกไกโ ฉบับ ขับ


โดด้วยตัวเอง บรถเที่ยว

แต่สถานที่ที่ยังมีอัตราส่วนความเจริญน้อยกว่า ธรรมชาตินี่ละคือสวรรค์ของคนรักความเงียบสงบ เราเคยแนะน�ำภูมิภาคฮอกไกโดไปแล้วใน All About Japan เล่ม 23 ฉบับนั้นเป็นการเที่ยวฮอกไกโดด้วย ตั ว เองโดยการเดิ น ทางด้ ว ยรถไฟ เหมาะส� ำ หรั บ มือใหม่ที่ ไม่อยากพึ่งทัวร์ ฉบับนี้ขออัพเกรดขึ้นมา หน่อยเป็นการพาเที่ยวฮอกไกโดด้วยการเช่ารถขับ ซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางแบบนี้ย่อมอิสระกว่าการ โดยสารรถสาธารณะ แถมยังสามารถชอนไชไปยัง จุดต่างๆ ได้ครอบคลุมกว่า โดยเฉพาะภูมิภาคที่มี ทรัพยากรธรรมชาติสวยงามดั่งทองอย่างฮอกไกโด แค่ได้ขับรถลัดเลาะไปตามเส้นทางก็คุ้มแล้ว ว่าแต่ เช่ารถขับที่ต่างประเทศจะง่ายดายอย่างที่ คนอื่นว่าจริงเหรอ? -- ใครเกิดค�ำถามในใจขึ้นมา แบบนี้ ลองลบค�ำว่า “ยาก” ออกไปจากความคิด แล้ว ตามติ ด พลิ ก หน้ า ต่ อ ๆ ไปใน All About Japan ฉบับนี้ ดีไม่ดคี ณ ุ อาจพุง่ ไปท�ำใบขับขีส่ ากล พร้อมจอง ตั๋วเครื่องบินลัดฟ้าไปฮอกไกโดในเร็ววันนี้เลยก็ ได้

ALL ABOUT JAPAN 7


ABJ ABOUT JAPAN

เมื่อคิดเช่ารถขับในฮอกไกโดหรือภูมิภาค ประเทศไทย THAILAND ท�ำใบขับขี่สากล ได้ยินค�ำว่า ใบขับขี่สากล หลายคนอาจคิดว่าท�ำยาก ต้องสอบ หรือเปล่า เสียค่าใช้จ่ายเยอะมั้ย -- เราบอกแล้ว ให้ลบค�ำว่า “ยาก” ออกไป เพราะขั้นตอนการขอใบขับขี่สากลนั้นง่ายมาก เพียงเตรียมเอกสาร และค่าธรรมเนียม 505 บาท ก็สามารถ รับใบขับขี่สากลมาครอบครองได้แล้ว

เลือก และจองรถย

มีบริษัทเช่ารถยนต์มากมาย ราคา และสถานที่รับ – คืนร

Nippon Rent-A(http://www.nrh.c

ToCoo! (http://www2.toco

เอกสารที่ต้องเตรียม • ส�ำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมฉบับจริง) • ส�ำเนาประจ�ำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) • ส�ำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล (พร้อมฉบับจริง) • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) น�ำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่ส�ำนักงานขนส่งใกล้บ้าน จ่ายค่าธรรมเนียม 505 บาท และรอรับ ใบขับขี่สากลได้เลย

ค่าธรรมเนียม

505 บาท

8 ALL ABOUT JAPAN

เว็บไซต์ที่แนะน�ำเป็นบริษัทเช่า ฮอกไกโด โดย Nippon Rent ก็ค่อนข้างสูงกว่าเจ้าอื่น ส่วน a Car เนื่องจากมีส�ำนักงานอ ส่วนใหญ่เราพักใกล้สถานีรถ


คอื่นทั่วญี่ปุ่น

ยนต์ผ่านเว็บไซต์

ยพอสมควรให้เลือกใช้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเรื่องสภาพรถยนต์ รถ โดยเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทย คือ

-Car co.jp/foreign)

JR Hokkaido Rent a Car (https://www.jrh-rentacar.com)

oo.jp/en)

TOYOTA Rent a Car (https://rent.toyota.co.jp/eng)

ารถยนต์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเนื่องจากมีสถานที่รับ – คืนรถอยู่หลายจุดทั่ว t-A-Car ดูจะเป็นเจ้าใหญ่สุด เนื่องจากมีรถให้เลือกหลายขนาด หลายรุ่น แต่ราคา น ToCoo! ราคาจะถูกกว่าเล็กน้อย พวกเรา ABJ เคยเช่ากับ JR Hokkaido Rent อยู่ใกล้สถานีรถไฟ JR ทั่วฮอกไกโด ซึ่งสะดวกในการรับ – คืนรถมาก เพราะ ถไฟ และราคาก็ถูกกว่า Nippon Rent-A-Car พอประมาณ

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย อย่าลืมให้ความส�ำคัญ กับการวางแผนการเช่ารถ!

หากเดินทางไปเที่ยวฮอกไกโดเป็น จ�ำนวนหลายวัน การเช่ารถขับทุกวัน อาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และไม่ตอบ โจทย์การเดินทางเสมอไป เพราะบาง เมืองของฮอกไกโดนั่งรถไฟสะดวกกว่า มาก เช่น ซัปโปโร หรือฮาโกดาเตะ ฉะนั้นก่อนตัดสินใจจอง อย่าลืม ค�ำนวนค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเช่า รถ เช่น ค่าน�้ำมัน ค่าทางด่วน และ ค่าจอดรถ เนื่องจากบางสถานที่ และ บางโรงแรมคิดค่าจอดรถด้วย ที่ส�ำคัญ คือ ค่าทางด่วน เพราะแพงมหาโหด จนเล่นเอาปาดเหงื่อได้เหมือนกัน

ALL ABOUT JAPAN 9


ABJ ABOUT JAPAN

ขั้นตอนการจอง และรับรถ

เมื่อเลือกได้แล้วว่าจะใช้บริการเช่ารถ กับบริษัทใดให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ เลือกรุ่นรถที่ต้องการ โดยเลือกให้ เหมาะกับจ�ำนวนคนนั่งและควรเผื่อพื้นที่ ไว้เก็บของหรือกระเป๋าเดินทาง จากนั้นกรอกแบบฟอร์ม ระบุวัน เวลา พร้อมสถานที่ในการรับ - คืนรถ สามารถเลือกรับ และคืนรถต่างสถานที่ ต่างเมืองได้ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

10 ALL ABOUT JAPAN

เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย ครบถ้วน ระบบจะส่งอ ยืนยันการจองมา พร ใบยืนยันการจองไปยื่น ส�ำนักงานตอนรับรถ กรอกรายละเอียดของผู้จอง ระบุช่องทางการติดต่อให้ชัดเจน เช่น เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล


ย่าง อีเมล รินต์ นที่

ในวันรับรถ ให้แสดงใบยืนยันการจอง พร้อมใบขับขี่สากล และบัตรเครดิต พนักงานจะให้เซ็นต์เอกสาร พร้อมให้คู่มือต่างๆ เช่น วิธีการใช้ GPS การเติมน�้ำมันว่าควรเติมแบบไหน รวมถึง MAPCODE ที่จะใช้ค้นหาพิกัดสถานที่ใน GPS

หลังจากนั้นพนักงานจะพาไปตรวจสอบรถยนต์ ในขั้นตอนนี้ควรตรวจดูรอบคันรถให้ดีว่ามีรอยอะไรหรือไม่ เพราะตอนน�ำรถมาคืน พนักงานจะตรวจสอบรอบรถอีกครั้ง หากมีรอยที่ไม่ได้ระบุ หรือแจ้งไว้แต่แรก จะต้องเสียค่าปรับในการท�ำให้รถยนต์เกิดความเสียหาย

พนักงานส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้ ซึ่งเพียงพอต่อการแนะน�ำวิธีการใช้รถยนต์ เบื้องต้น แต่บางเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อย พนักงานอาจไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่เป็นปัญหา เพราะเราจะได้รับคู่มือการใช้รถยนต์เป็นภาษาอังกฤษมาด้วยตอนรับรถ ALL ABOUT JAPAN 11


ABJ ABOUT JAPAN

วิธีการใช้ GPS เพื่อค้นหาเส้นทาง GPS ของญี่ปุ่นค่อนข้างมีความแม่นย�ำ แม้อาจมีบางสถานที่ที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ก็สามารถท�ำหน้าที่ช่วยเหลือ มนุษย์จอมหลงทางได้ดีทีเดียว หลายคนเป็นกังวลเรื่องภาษาญี่ปุ่น แต่ GPS เกือบทุกตัวที่ติดตั้งอยู่ในรถเช่าสามารถ ปรับเป็นภาษาอังกฤษได้ ส่วนวิธีการค้นหาก็ง่ายๆ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย

Full Menu

Simple Menu

Back

1

Destination

Back

Name

MAPCODE

Nearby Search

Phone Number Destination Settings

Route Phone

Information

Ecology Info

Display

Smart Access

Address

Day/Night

Home

เมื่อเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เลือก ‘Destination’

MAPCODE MAPCODE

Back

3

Other Search Delete Dest.

หน้าจอจะปรากฎช่องทางการค้นหาพิกัดมาให้เลือก เช MAPCODE ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ ทั้งนี้ส่วนใหญ่การ MAPCODE จะค่อนข้างง่ายดาย และแม่นย�ำ เนื่องจากเรา รับใบ MAPCODE สถานที่ต่างๆ มาตั้งแต่ตอนรับรถ MAPCODE

Back

Fastest

894854404_

Start Show Routes

1

2

3

4

5

6

Alter Location

7

8

9

Store Loc.

*

0

Delete

OK

เลือก ‘MAPCODE’ และใส่รหัสของสถานที่ที่ต้องการไป

12 ALL ABOUT JAPAN

History

Parking Nearby

334

เลือก ‘OK’ หน้าจอจะแสดงแผนที่ของจุดเริ่มต้นและปลาย จากนั้นเลือก ‘Start’ และลุยไปตาม GPS ได้เลย


วิธีการเติมน�้ำมัน ปั้มน�้ำมันในประเทศญี่ปุ่นมีอยู่ 2 ประเภท คือ ปั๊มน�้ำมันที่มีพนักงานบริการ (เหมือน ของไทย) และปั้มน�้ำมันที่ต้องบริการตัวเอง ขอแนะน�ำให้เลี้ยวเข้าปั้มน�้ำมันที่มีพนักงาน บริการดีกว่า เพราะวิธีการไม่ยุ่งยาก เพียงบอกประเภทของน�้ำมันที่ต้องการเติม และพูด ว่า “มันตัง” ซึ่งแปลว่า “เต็มถัง” และรอจ่ายตังค์เพียงเท่านั้น สิ่งที่ต้องจ�ำไว้ ให้มั่นคือ ก่อนคืนรถทุกครั้ง ต้อง เติมน�้ำมันให้เต็มถัง และ ต้อง เติมให้ ถูกประเภท โดยพนักงานจะแจ้งเรามาตั้งแต่ตอนรับรถว่า ต้องเติมน�้ำมันประเภทอะไร ซึ่งรถเช่าในประเทศญี่ปุ่นใช้เครื่องยนต์เบนซิน ฉะนั้นจะต้องเติม “น�้ำมันเบนซิน แบบ ธรรมดา” โดยสามารถแจ้งกับพนักงานที่ปั้ม หรือหากเป็นปั้มแบบบริการตัวเอง ต้อง ระวังอย่าเติมผิดหัวจ่าย โดยมีการแบ่งแยกประเภทน�้ำมันตามสีของหัวจ่าย ดังนี้

2

ช่น รระบุ าจะได้ ถ

สีเขียว คือ น�้ำมันดีเซล

4

น�้ำมันเบนซินแบบ “ไฮ โอะคุ” คือ น�้ำมันเบนซิน ที่มีค่าออกเทนสูง

ยทาง

Regular

Hi

สีแดง คือ น�้ำมันเบนซินแบบ “ธรรมดา”

สีเหลือง คือ น�้ำมันเบนซิน แบบ “ไฮ โอะคุ”


ABJ ABOUT JAPAN

เลือกใช้ทางด่วน ในเวลาที่ ต้องการความเร่งด่วน นักท่องเที่ยวที่มีแผนเที่ยวเร่งรัดอย่างเรา “เวลา” คงเป็นสิ่งส�ำคัญสุด ฉะนั้นหากบริหารเวลาในการเดินทางได้ จะสามารถเพิ่มเวลาซึมซับบรรยากาศที่แดนปลาดิบได้อีกนานทีเดียว ยิ่งเป็นการขับรถเที่ยวด้วยแล้ว หากคุณไม่หยุดแวะ ข้างทางแบบนอกแผนที่ฮอกไกโดคงเป็นคนใจแข็งน่าดู เพราะทิวทัศน์ของภูมิภาคนี้งดงามดั่งทอง การวางแผนเดินทางที่ ส�ำคัญอีกอย่างจึงหนีไม่พ้นการใช้ทางด่วนเพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง ก่อนจะพูดถึงเรื่องวิธีการใช้ทางด่วน ขอดอกจันไว้ก่อนแบบตัวหนาๆ เลยว่า “ค่าทางด่วนที่ญี่ปุ่นราคาแพงมหาโหด” ฉะนั้นจึงควรคิดให้ดีก่อนใช้ทางด่วนทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นเวลาที่ได้มาอาจต้องแลกด้วยเงินเยนในราคาที่ต้องยกมือขึ้นมาปาด เหงื่อ ทั้งนี้สามารถเช็คค่าทางด่วนในราคาปกติก่อนได้ที่ http://northern-road.jp/navi/eng/index.htm

CLICK HERE ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf ค่าทางด่วน ในราคาปกติ

วิธีใช้ทางด่วนในฮอกไกโด

01

ตรวจสอบเส้นทาง ให้แน่ใจว่าช่องเข้า ทางด่วนอยู่ตรงไหน ทั้งนี้สามารถดูตาม แผนที่ใน GPS หรือ สังเกตป้ายทางด่วน ระหว่างทาง

14 ALL ABOUT JAPAN

02

หากไม่มี ETC Card ระวัง อย่าเข้า ผิดช่อง ให้ขับเข้าไป ช่องจ่ายเงินสด ธรรมดา ส่วนคนที่ เช่า ETC Card สามารถขับเข้าช่อง ETC และใส่บัตร ผ่านได้เลย

03

กรณีเข้าช่องจ่ายเงินสด ให้รับบัตรทางด่วนจาก ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติที่ ติดตั้งไว้ และต้องเก็บ บัตรไว้ ให้ดี อย่าท�ำหาย เด็ดขาด เพราะต้องใช้ ยื่นให้เจ้าหน้าที่เก็บค่า ผ่านทางตอนขาออก จากทางด่วน

04

เมื่อแน่ใจว่าถึงช่อง ทางออกไปยังจุด หมายปลายทาง ชะลอรถเพื่อท�ำการ จ่ายเงินค่าทางด่วน กับเจ้าหน้าที่


เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย

ETC Card คืออะไร และจ�ำเป็นจริงหรือ!?

ส�ำหรับคนที่วางแผนขับรถทางไกลแล้วต้องขึ้นทางด่วน คงเคยได้ยินค�ำว่า ETC Card ผ่านหู และอาจเกิดค�ำถามขึ้นในใจ ว่า “จ�ำเป็นต้องมีหรือไม่” ETC (Electronic Toll Collection System) คือ ระบบเก็บค่าผ่านทาง อัตโนมัติ หรือว่ากันแบบง่ายๆ ก็เหมือน Easy Pass ของทางด่วนบ้านเรา ไม่ต้องเสียเวลาจ่ายตังค์ค่าทางด่วน เพียงเข้าช่อง ETC ใส่บัตรและผ่านได้ เลย แล้วค่อยมาช�ำระค่าทางด่วนตอนคืนรถทีหลัง ซึ่งปกติแล้วผู้ถือ ETC Card จ�ำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารอยู่ในประเทศญี่ปุ่น แต่บริษัทเช่ารถหลาย แห่งมีให้เช่า ซึ่งสามารถระบุขอเช่าตั้งแต่ตอนจองรถ ข่าวดีคือ ส�ำ หรับ นักท่องเที่ยวอย่างเรา เขามีแพ็กเกจเหมาจ่ายเป็นรายวันด้วย ฉะนั้นหาก ค�ำนวนแล้วว่ามีโอกาสใช้ทางด่วนเกินราคาเหมาจ่ายในแพ็กเกจ เลือกซื้อ แพ็กเกจเหมาจ่ายคุ้มกว่าแน่นอน

Consecutive Day 2 Days 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days 8 Days 9 Days 10 Days 11 Days 12 Days 13 Days 14 Days

Regular Auto 3,600 yen 5,100 yen 6,200 yen 6,700 yen 7,200 yen 7,700 yen 8,200 yen 8,700 yen 9,300 yen 9,800 yen 10,300 yen 10,800 yen 11,300 yen

ราคาเหมาจ่ายรายวัน

05

ยื่นใบทางด่วนที่รับมา ตอนแรกให้เจ้าหน้าที่ เก็บค่าผ่านทาง เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคา ค่าทางด่วนให้ทราบ

06

ช�ำระเงินกับเจ้าหน้าที่ โดย สามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือ บัตรเครดิต JCB Card, NICOS Card, American Express Card, Diners Club Card, VISA Card และ Master Card ได้

07

ขับรถออกจาก ทางด่วนเพื่อไปยังจุด หมายปลายทาง

การเก็บค่าทางด่วนในเส้น ทางของเมืองซัปโปโรมีความ แตกต่างออกไปเล็กน้อยคือ จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียม 400 เยน ก่อนตอนเข้า ทางด่วนหนึ่งครั้ง แล้วจึงรับ บัตรทางด่วนมา และไปช�ำระ ค่าทางด่วนอีกครั้งตอนออก จากทางด่วน เท่ากับว่าเรา ต้องช�ำระสองครั้ง ALL ABOUT JAPAN 15


ABJ ABOUT JAPAN

เรียนรู้กฎจราจรแดนปลาดิบ

60

กิโลเมตร

ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องส�ำคัญ ไม่ว่าขับขี่อยู่บนถนน ของประเทศไหนก็ ไม่ควรมองข้ามกฎจราจร ฉะนั้นก่อนลงสนามจริง เรามาจดจ�ำกฎจราจรของประเทศญี่ปุ่นที่ควรรู้กัน

คน ส�ำคัญที่สุด ในเมืองไทย เราถูกสอนให้ระมัดระวังรถ เวลาข้ามถนนหรือเดินบนทางเท้า แต่ที่ ญี่ปุ่นรถต้องเป็นฝ่ายระมัดระวังคน หาก เกิดอุบัติเหตุใดก็ตามที่คนเดินเท้าได้รับ บาดเจ็บ ส่วนใหญ่ผู้ขับขี่จะเป็นฝ่ายผิด แทบทุกกรณี ฉะนั้นเวลาขับรถที่ญี่ปุ่น สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือ “คน”

หยุดรอให้คนเดินเท้า ข้ามไปก่อน

ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ต้องมองหาป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดที่ญี่ปุ่น เพราะรถทุกคันบน ท้องถนนจะต้องหยุดตามสัญญาณไฟจราจร หากต้องการเลี้ยว ซ้าย ก็จะต้องจอดรอสัญญาณไฟเขียวก่อนเท่านั้น 16 ALL ABOUT JAPAN


สิงห์นักซิ่งอย่าเหยียบเพลิน ระวังเรื่องอัตราความเร็วด้วย ตามกฎหมายญี่ปุ่น ก�ำหนดอัตราความเร็วไว้ ที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนนถนนสายหลัก และเขตชานเมือง อาจน้อยกว่าในพื้นที่เขต เมือง ส่วนทางด่วนก�ำหนดไว้ที่ 100 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ฉะนั้นควรสังเกตป้ายจ�ำกัด ความเร็วบนท้องถนนในแต่ละพื้นที่ด้วย

หยุด เมื่อต้องข้ามทางรถไฟ เมื่อต้องขับรถข้ามทางรถไฟ ต้องหยุดรถ ให้สนิทและมองซ้ายขวาให้แน่ใจว่าปลอดภัย ก่อนจึงขับรถข้ามได้ หากไม่หยุดรถก่อน ข้ามถือว่าผิดกฎจราจร

รถซ้ายเลี้ยวก่อน รถขวารอสักนิด แม้จะไม่มีป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด แต่รถที่ต้องการ เลี้ยวซ้ายก็จะได้สิทธิ์ในการเลี้ยวก่อน กล่าวคือ หากคุณขับรถมาเจอสี่แยกไฟแดงและต้องการเลี้ยว ขวา เมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว ต้องให้สิทธิ์ รถฝั่งตรงข้ามที่ต้องการเลี้ยวซ้ายขับผ่านไปก่อน จากนั้นรอจังหวะที่เหมาะสมจึงเลี้ยวขวาได้

ALL ABOUT JAPAN 17


ABJ ABOUT JAPAN

ประเทศไทยอาจมีหยวนๆ แต่หากใครดื่มก่อนขับที่ญี่ปุ่นแล้ว ถูกจับเป่าแอลกอฮอล์และพบว่าคุณดื่มก่อนขับจริง อาจถูก จ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 เยน อย่าท�ำเป็น เล่นเพราะที่ญี่ปุ่นเขาจับจริง ปรับจริง ติดคุกจริงๆ ด้วยนะ

R CA

เมาแล้วขับ ทั้งจ�ำทั้งปรับ และท�ำจริงๆ นะ

จอดรถในที่จอด

ระวังอย่าจอดรถซี้ซั้วใ ในที่ห้ามจอด คุณอาจ ริมถนนเกือบทุกที่ไม่ส เหมือนเมืองไทย เว้นก แวะซื้อของ ทั้งนี้ควรด จอดรถนาน ให้ ใช้บริก เหรียญ ลานจอดรถ ห

อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย แม้จะนั่งอยู่เบาะหลังก็ตาม ผู้ขับขี่รวมถึงผู้โดยสารทุกคนจะต้องคาด เข็มขัดนิรภัย รวมถึงคนที่นั่งอยู่เบาะหลัง กรณีมีเด็กเล็ก (อายุต�่ำกว่า 6 ปี) ควรเช่าที่นั่งส�ำหรับเด็กเพิ่มซึ่งสามารถแจ้ง ความประสงค์ ได้ตั้งแต่ตอนจอง ทั้งนี้จะต้อง คาดเข็มนิรภัยในที่นั่งส�ำหรับเด็กด้วย

18 ALL ABOUT JAPAN


เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย

ป้ายจราจรที่ควรรู้

R

R PA K

ดรถเท่านั้น

ในญี่ปุ่น เพราะหากพลาดไปจอด จเจอค่าปรับอาน ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว สามารถจอดรถดับเครื่องยนต์ ได้ กรณีที่จอดไม่นาน เช่น ส่งคน หรือ ดูความเหมาะสมด้วย หากต้องการ การที่จอดรถแบบมิเตอร์หยอด หรืออาคารจอดรถจะดีกว่า

ห้ามผ่าน

ห้ามเข้า

ห้ามจอดและหยุดรถ

ห้ามจอดรถ

สามารถจอดรถได้ ไม่เกิน 60 นาที

จ�ำกัดความเร็ว

จ�ำกัดความเร็ว ขั้นต�่ำ

ช่องเดินรถ จักรยาน

เฉพาะคนเดิน

เดินรถตามทิศทาง ที่ก�ำหนด

ลดความเร็ว

หยุด

ห้ามคนเดินผ่าน

จอดรถได้

เส้นหยุด

ALL ABOUT JAPAN 19


All

ABOUT GIMMICK Shiroi Koibito คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตรสหอมมันยี่ห้อ ‘Shiroi Koibito’ เป็น ของฝากยอดนิยมที่ใครไม่ซื้อคือพลาดมาก เพราะเป็นช็อกโกแลตเจ้าดัง ประจ�ำถิ่นฮอกไกโด ดังถึงขนาดเปิดโรงงานช็อกโกแลตให้นักท่องเที่ยว เข้ามาเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต (Shiroi Koibito Park) ฉะนั้นถ้าไม่อร่อย จริงคงไม่ได้รับความนิยมจนมียอดขายถล่มถลาย

Jaga Pokkuru ถ้าถามคนฮอกไกโดว่าควรซื้อ อะไรกลั บ ไปฝากคนที่ บ ้ า น คงได้ รับค�ำตอบว่า “Jaga Pokkuru” นี่ละ แม้จะเป็นมันฝรั่งอบกรอบที่ดูเหมือน หาซื้ อ ได้ ทั่ ว ไปในญี่ ปุ ่ น แต่ ร สชาติ กลับไม่ธรรมดา เคี้ยวมัน เคี้ยวเพลิน จนรู ้ สึ ก ตั ว อี ก ที ห มดกล่ อ งซะละ เพราะฉะนั้นใครซื้อกลับไปแค่กล่อง เดี ย วอาจนึ ก เสี ย ดายที ห ลั ง ตอนกิ น หมดกล่องไปแล้ว

5

ของฝากยอดนิยมจาก

ฮอกไกโด ที่ควร ติดไม้ติดมือ กลับบ้าน

Yubari Melon Pure Jelly ฮอกไกโดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งส่งออกวัตถุดิบติดอันดับท็อป และ ‘เมลอน’ ก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ฉะนั้นเมลอนหอมหวานจึงถูกแปรรูปมาท�ำเป็นขนมของฝากกับเขาด้วย เจลลี่เด้งดึ๋งดั๋งจากเนื้อเมลอนแท้ ‘Yubari Melon Pure Jelly’ เปรียบเสมือนผลเมลอนย่อส่วนใส่ บรรจุภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถหอบหิ้วความอร่อยกลับบ้านได้แบบสบายๆ 20 ALL ABOUT JAPAN

อย มาเ แน


ROYCE’ Chocolate

Cheese Omelette

แม้จะหาซื้อได้ทั่วญี่ปุ่น แต่รู้ไหม ฮอกไกโดเป็นถิ่นก�ำเนิดความอร่อยของ ช็อกโกแลต ROYCE’ ฉะนั้นมาเยือน ถิ่นความหวานของช็อกโกแลตที่โด่งดัง ไปทั่ ว โลกทั้ ง ที พลาดซื้ อ กลั บ ไปเป็ น ของฝากคงน่าเสียดาย แอบกระซิบว่า ให้อดใจไปซื้อที่ ‘Royce’ Chocolate World’ ซึง่ ตัง้ อยูท่ สี่ นามบินนิวชิโตะเสะ เพราะที่นี่มีช็อกโกแลตรสพิเศษที่มีขาย เฉพาะฮอกไกโดเท่านั้น

ไม่อยากให้พลาดขนมที่ท�ำจากชีสบนเกาะฮอกไกโดจริงๆ เพราะขนาดคนไม่โปรดชีส ย่างเรายังต้องยอมใจให้ โดยเฉพาะ ‘Cheese Omelette’ จากร้าน SNAFFLE’S ที่กลาย เป็นของฝากยอดนิยมประจ�ำเมืองฮาโกดาเตะ เนื้อชีสเค้กนุ่มละมุนจนแทบละลายในปาก น่นอนว่าต้องละลายใจคนรักชีส และขนมหวานได้อย่างแน่นอน ALL ABOUT JAPAN 21


All

ABOUT TRICK

เตรียมพร้อมรับมือ

“แผ่นดิดนิ ไหว” “แผ่ ไหว” ภัยธรรมชาติที่ ไม่มีใครอยากให้เกิด

ต่อให้โลกหมุนพาเทคโนโลยีก้าวหน้าไปแค่ ไหน ‘ธรรมชาติ’ ก็ยังคงท�ำหน้าที่เป็นเจ้าถิ่น อยู่เสมอ แม้มนุษย์จะพยายามคิดค้นนวัตกรรมล�้ำยุคเพื่อควบคุมทุกสิ่งในโลกให้เป็นไป ดั่งใจ แต่ภัยพิบัติจากธรรมชาติก็ยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ ได้อยู่ดี

เราเคยมองภาพแผ่ น ดิ น ไหวไว้ ไ กลตา อาจ เพราะไม่ ใ ช่ ภั ย ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ บ ่ อ ยครั้ ง กั บ ประเทศไทย แต่ก็ใช่ว่าไม่มีโอกาสเกิด ทุกวันนี้คนไทย สามารถเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้อย่างอิสระมากขึ้น จนอาจกล่ า วได้ ว ่ า ญี่ ปุ ่ น กลายมาเป็ น จุ ด หมาย ปลายทางติดอันดับท็อปของนักท่องเที่ยวไทย ฉะนั้น แผ่นดินไหวจึงกลายเป็นภัยพิบัติใกล้ตาไปโดยปริยาย เนื่ อ งจากญี่ ปุ ่ น เป็ น ประเทศที่ มี ส ถิ ติ ก ารเกิ ด แผ่นดินไหวบ่อยครั้ง การเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจึงเป็นสิ่งที่เราควรค�ำนึง และศึกษาไว้ เพราะธรรมชาติไม่เคยแจ้งก�ำหนดเวลา ในการส่งเสียงเตือนว่า “ฉันทนไม่ไหวแล้ว” 22 ALL ABOUT JAPAN


ท�ำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หากเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่น สะเทือนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น เหตุการณ์แผ่นดินไหว ให้รีบ มองหาสถานที่หลบที่มีความ ปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพื่อปกป้องสิ่งของตกใส่ตัว เช่น ใต้โต๊ะ หรือข้างโซฟา

หลีกให้ห่างจากกระจก หรือเฟอร์นิเจอร์ที่อาจ เกิดความเสียหาย และ หล่นมาทับใส่ตัว

หลบอยู่บริเวณที่ ปลอดภัยจนกระทั่งการ สั่นไหวหยุดลง แล้วจึงรีบ ออกจากตัวอาคารไปอยู่ ในที่โล่งแจ้งซึ่งมีความ ปลอดภัย ห่างจากเสาไฟ ป้ายโฆษณา หรือต้นไม้ที่ อาจหล่นมาทับตัว

หากอยู่บนอาคารสูง อย่าใช้ลิฟต์เพื่อหลบหนี ลงมาจากอาคาร

อย่าตื่นตระหนก พยายามมี สติ และนัดแนะสถานที่นัดพบ กับเพื่อน หรือครอบครัว ภายหลังจากหลบหนีออก จากอาคารได้แล้ว เนื่องจาก สัญญาณโทรศัพท์อาจ ขาดหายหลังเกิดเหตุการณ์

อาจมีอาฟเตอร์ช็อกเกิด ขึ้นตามมาได้เสมอ ควร ระมัดระวังตัว และมีสติ อยู่ตลอดเวลา ติดตาม ข่าวสาร และฟังประกาศ จากเจ้าหน้าที่

ALL ABOUT JAPAN 23


All

ABOUT TRIP

คิ ด ว่ า แบ็ ก แพ็ ก เกอร์ เ กิ น 60% มีความฝันอยากสัมผัสความรู้สึกของ การ ‘Road Trip’ หรือขับรถเที่ยว ต่างแดนสักครั้งในชีวิต แม้อาจดูเป็น เรื่ อ งยุ ่ ง ยากเพราะความแตกต่ า งใน หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น กฎจราจร เส้ น ทาง หรื อ บางประเทศที่ ไ ม่ ไ ด้ ขั บ พวงมาลัยขวาเหมือนบ้านเรา ไหนจะ อุบตั เิ หตุทตี่ อ้ งระวัง ค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิน งบประมาณ -- เหตุผลต่างๆ เหล่านีอ้ าจ ท�ำให้ความฝันของบางคนมลายหายไป กับความกังวลได้เลยทีเดียว แต่ นั บ เป็ น โชคดี ที่ ก ารขั บ ขี่ ใ น ประเทศญี่ปุ่นนั้นปลอดภัย พวงมาลัย อยู ่ ด ้ า นขวาเหมื อ นบ้ า นเรา และ เส้นทางในฮอกไกโดก็สวยจนไม่อยาก ให้ ใ ครพลาด ที่ ส� ำ คั ญ เรื่ อ งราวและ วิธีการเช่ารถขับเที่ยวญี่ปุ่นในคอลัมน์ About Japan คงท�ำให้หลายคนคลาย กั ง วลได้ พ อสมควร ฉะนั้ น คอลั ม น์ About Trip ฉบับนีข้ ออาสาเป็นโชเฟอร์ ขับรถพาผูอ้ า่ นเทีย่ วฮฮกไกโดแล้วกัน เอาละ! คาดเข็มขัดนิรภัยให้แน่น แล้วไปขับรถเทีย่ วฮอกไกโดกัน 26 ALL ABOUT JAPAN


Hok kaiRoad do Trip

ALL ABOUT JAPAN 27


ABJ ABOUT TRIP

28 ALL ABOUT JAPAN


Biei บิเอะมีชอื่ เสียงเรือ่ งทิวทัศน์อนั กว้างใหญ่ โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลเก็บเกีย่ ว ทัว่ ทัง้ เมืองจะกลายเป็นทุง่ สีทองอร่าม กว้างไกลสุดลูกหูลกู ตา ถนนทีท่ อดยาวดูเหมือนไม่มจี ดุ สิน้ สุดเปรียบเสมือนเสน่หข์ อง เมืองทีย่ วั่ ใจให้สงิ ห์นกั เทีย่ วหลายคนอยากมาเหยียบคันเร่งไปตามเส้นทางทีเ่ ต็มไปด้วยความสวยงาม สักครัง้ โดยถนนในเมืองบิเอะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ Patchwork Road และ Panorama Road ซึง่ มีทวิ ทัศน์ทไี่ ม่ตา่ งกันเท่าไรนัก ต่างเพียงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และจุดชมวิวบางจุดทีต่ า่ งมีเสน่หด์ งึ ดูด ให้อดหยุดรถลงไปเก็บภาพความประทับใจไม่ได้

ALL ABOUT JAPAN 29


ABJ ABOUT STORY

BLUE PONE

30 ALL ABOUT JAPAN


PATCHWORK ROAD

ALL ABOUT JAPAN 31


ABJ ABOUT TRIP

Abashiri

พื้นที่ห่างไกลเมืองอย่างอะบาชิริอาจดูไม่คุ้นหูนักท่องเที่ยวเท่าไรนัก แต่ทุกช่วงฤดูกาลแห่งความ หนาวเหน็บที่เกร็ดหิมะมาเยือน เมืองเล็กแห่งนี้จะป็อบปูล่าขึ้นมาทันตา เนื่องจากตั้งอยู่เลียบทะเล โอค็อตสก์ซึ่งผืนน�้ำจะจับตัวกลายเป็นแผ่นน�้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ไฮไลท์คือการนั่งเรือตัดน�้ำแข็ง ออกไปสัมผัสอุณหภูมิหนาวติดลบพร้อมชมความสวยงามของเหมันตฤดู -- แต่อย่าเพิ่งตัดสิน ว่าไฮไลท์คอื ความน่าสนใจทัง้ หมด เพราะทีน่ ี่ -- อะบาชิรแิ ห่งนีย้ งั มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วน่าสนใจมากมาย รอคอยให้คณ ุ มาสัมผัสด้วยตัวเอง

32 ALL ABOUT JAPAN


ALL ABOUT JAPAN 33


ABJ ABOUT STORY

LAKE TOFUTSU

34 ALL ABOUT JAPAN


ABASHIRI PRISON MUSEUM เพราะเป็นพืน้ ทีห่ า่ งไกลและค่อนข้าง รกร้างในสมัยก่อน อะบาชิรจิ งึ เคย ถูกใช้เป็นสถานทีก่ มุ ขังนักโทษ ซึง่ ปัจจุบนั กลายเป็นพิพธิ ภัณฑ์ ทีใ่ ช้เตือนใจว่าอิสรภาพนัน่ ต้อง แลกมาด้วยความเจ็บปวดเพียงใด ALL ABOUT JAPAN 35


ABJ ABOUT TRIP

ห อ ค ห ข ส

36 ALL ABOUT JAPAN


Shiretoko

หากฮอกไกโดเปรียบเสมือนกล่องของขวัญทีธ่ รรมชาติมอบให้ ชิเรโตโกะก็เปรียบเสมือนของขวัญที่ อยูใ่ นกล่องใบนัน้ หากไม่เปิดดูกไ็ ม่มโี อกาสเซอร์ไพรส์ -- อุทยานแห่งชาติแห่งนีม้ อี าณาเขตกว้างใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ของคาบสมุทรชิเรโตโกะ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ปลายสุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ หรือจะเรียกว่าเป็นแดนอีสานแห่งฮอกไกโดก็ได้ ค�ำว่า “Shiretoko” เป็นภาษาไอนุ แปลว่า “จุดสุด ขอบโลก” ซึง่ เป็นสุดขอบทีเ่ ต็มไปด้วยสุดยอดความอัศจรรย์ของธรรมชาติมากมาย อุดมสมบูรณ์จน สามารถพบเห็นสัตว์นานาชนิด เช่น สุนขั จิง้ จอก หรือกวาง เดินผ่านหน้ารถได้เลย ฉะนัน้ หากคุณเป็น คนรักธรรมชาติ ได้มาขับรถเล่นทีน่ สี่ กั วันรับรองคุณคงคลัง่ ตาย

ALL ABOUT JAPAN 37


ABJ ABOUT TRIP

Noboribetsu

ถ้าคุณยังไม่รวู้ า่ ของดีเมืองฮอกไกโดคืออะไร เราจะบอกให้วา่ “ออนเซ็น” นัน่ ไง -- ฮอกไกโดเป็นอีก หนึ่งแหล่งออนเซ็นที่มีชื่อเสียง แม้จะมีบ่อน�้ำแร่ให้ลงแช่มากมายทั่วญี่ปุ่น แต่การได้แช่ออนเซ็น ท่ามกลางธรรมชาติของเกาะฮอกไกโดนับเป็นอีกหนึง่ ไฮไลท์ซงึ่ ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือง ทีม่ ชี อื่ เสียงเรือ่ งออนเซ็นมากทีส่ ดุ ในฮอกไกโดอย่าง ‘โนโบริเบทสึ’ ทีซ่ งึ่ คุณสามารถหย่อนเท้าแช่สปา ออนเซ็นธรรมชาติกลางป่าเขาได้ฟรี พร้อมเดินชมความยิ่งใหญ่ของหุบเขานรกจิโกคุดานิ และ นอนพักต่อในเรียวกังทีอ่ บอวลไปด้วยกลิน่ อายวัฒนธรรมญีป่ นุ่ แท้แบบดัง้ เดิม

38 ALL ABOUT JAPAN


น ง

ALL ABOUT JAPAN 39


All

ABOUT SPECIAL

ASHIKAGA ถ้าไม่ลองไป เมื่อไหร่จะรู้? 40 ALL ABOUT JAPAN

เรื่อง และภาพ : yui_zaa


เมื่อเอ่ยชื่อจังหวัด Tochigi หลายคนคงพยักหน้าว่า “อ๋ออ...รู้จัก ก็ Nikko ไง” อืม -- ก็ ใช่แหละ เพราะนิกโก้ เมืองมรดกโลก หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ หลายคนใฝ่ฝันไปเยือนก็อยู่ในจังหวัดนี้ จริง แต่คุณรู้มั้ยว่านอกจากนิกโก้แล้ว ยังมีอกี หนึง่ เมืองน่าสนใจตัง้ อยูใ่ นจังหวัดนี้ นั่นคือเมือง ‘Ashikaga’ -- ถึงตอนนี้ หลายคนก็คงพยักหน้าอีกนัน่ ละว่า “อ๋อ... ก็เมืองที่มีสวนวิสทีเรียดังๆ นั่นไง” ก็ ใช่ แต่นอกจากนั้นเมืองนี้มีอะไรอีกล่ะ คุณรู้แล้วหรือยัง

เมืองอาชิคางะ ถือเป็นอีกหนึ่งเมือง ที่อยู่ไม่ไกลจากโตเกียว แต่หลายคนอาจ ยังไม่เคยได้ท�ำความรู้จักกันอย่างจริงจัง สั ก ที คราวนี้ ไ ด้ เ วลาฤกษ์ ง ามยามดี ถึ ง เวลาที่ เ ราจะพาเมื อ งนี้ ม า Grand Opening ให้แฟน All About Japan ได้ เปิ ด หู เ ปิ ด ตา เผื่ อ ว่ า นี่ จ ะเป็ น อี ก หนึ่ ง เมืองที่จะเพิ่มเข้าไปในแพลนเที่ยวญี่ปุ่น งวดหน้าของคุณไง เริ่มต้นเรียกความเป็นสิริมงคลด้วย การพาคุณไปท�ำความรู้จักกับวัด ‘Bannaji’ วัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 เก่ า แค่ ไ หนก็ ล องค� ำ นวณกั น เอาเอง แล้วกัน วัดสวยแห่งนี้มีต้นแปะก๊วยเก่าแก่

อายุกว่า 600 ปี ตั้งตระหง่านเตะตาน่า ดู ช มเพี ย งแค่ เ ดิ น เข้ า ไปในบริ เ วณวั ด ไม่กี่ก้าว ที่นี่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของต้น ตระกูลรุ่นที่ 2 ของตระกูลโชกุนอาชิคางะ ซึ่ ง มี ต ้ น ตระกู ล ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น ที่ เ มื อ งนี้ ดั ง นั้ น วั ด บั น นาจิ จึ ง ถื อ เป็ น วั ด เก่ า แก่ ประจ�ำตระกูลอาชิคางะก็ว่าได้ บรรยากาศโดยรวมของวัดถือว่าน่าจะ ถู ก ใจคนรั ก สถาปั ต ยกรรมอารมณ์ แ บบ ญีป่ นุ่ โบราณแท้ๆ แน่นอน เพียงแค่เดินข้าม สะพานผ่านซุม้ ประตูหน้าวัดเข้ามา สายตา ก็จะถูกดึงดูดไปยังตัววิหารหลักอย่างทันที เพราะมี เ พี ย งแค่ ล านหิ น และทางเดิ น โล่งกว้างเท่านั้นที่ขวางทางระหว่างเรากับ

ตัววิหาร เมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆ จะพบว่า สองข้างทางทีเ่ ราเดินผ่านก็มคี วามสวยงาม ซ่อนตัวอยู่มิใช่น้อย ยิ่งในช่วงที่เรามา เป็น ช่ ว งที่ ใ บไม้ ต ้ น ไม้ ใ นบริ เ วณวั ด แห่ ง นี้ พร้ อ มใจกั น เปลี่ ย นสี สั น แบบพรึ่ บ พรั่ บ งามสิคะ จะให้บอกว่าอะไรได้ แถมยังมี พ่อแม่ลุงป้าน้าอาจูงมือลูกหลานมาท�ำพิธี Shichigosan อันเป็นพิธีฉลองอายุครบ 3 และ 5 ขวบ ของเด็กผู้ชาย และ 3 และ 7 ขวบ ของเด็กผู้หญิง ซึ่งครอบครัวจะพา เด็กๆ มากราบขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง และปลอดภั ย โดยเด็ ก ๆ จะมากั น ใน ชุดกิโมโนชนิดเต็มยศเชียวละ ก็ถือว่าเป็น ข้อดีอีกหนึ่งข้อที่เรามาในช่วงนี้สินะ ALL ABOUT JAPAN 41


ABJ ABOUT SPECIAL

ภายในวัดร่มรื่นไปด้วย ต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะ ต้นแปะก๊วยที่พร้อมใจกัน ผลัดใบเปลี่ยนสีสัน ต้อนรับเราอย่างอบอุ่น

42 ALL ABOUT JAPAN


เมื่อออกจากประตูวัด เราก็เดินหน้ามาตามถนนสาย เล็กๆ ที่มุ่งตรงไปจากทางเข้าวัด แม้แถวนี้จะเป็นแค่ซอย เล็กๆ ซอยหนึ่ง แต่สองข้างทางก็เต็มพรืดไปด้วยร้านรวง ทั้งหลายที่รอคอยให้เราเข้าไปจับจ่ายใช้สอยละลานตา ทั้งร้านขนม ร้านขายของกระจุกกระจิก เลือกเอาสักร้าน เลยคุ ณ ขา น่ า กระจายรายได้ ทุ ก ร้ า น เรารั บ รอง -ส่วนเรา เลือกพุง่ เข้ามาร้านขายกิโมโนแสนสวย ซึง่ ปรากฏ ว่ า ด้ า นบนของร้ า นดั น มี ที่ นั่ ง ให้ จิ บ ชาพร้ อ มชิ ม ขนม กรุบกริบได้ ในขณะทีส่ ายตาก็สอดส่ายดูความสวยงามของ กิโมโนทัง้ หลายทีโ่ ชว์อยูใ่ นร้าน แว่วมาว่าร้านนีเ้ ป็นร้านดัง ร้านหนึ่งในละแวกนี้ทีเดียว แถมเขายังสามารถน�ำกิโมโน เก่าที่อาจจะเชยหรือไม่ได้ใช้งานแล้วมารีโนเวทใหม่ให้ ไฉไลทันสมัยได้อีกด้วย เราเห็นฝีมือและความละเอียด ของขั้นตอนการท�ำงานจากการได้ขึ้นมานั่งดื่มชาแล้วก็ไม่ แปลกใจเลย ว่าท�ำไมเขาถึงดัง! จากวัดบันนาจิ เราเดินทางต่อมายัง ‘Ashikaga Gakko’ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่นเลยเชียว โดยคร่าวๆ คาดการณ์กันว่าน่าจะ มีอายุอานามอยู่ที่ประมาณ 700 กว่าปี โดยสภาพอาคาร ที่ยังคงอยู่ทุกวันนี้ บางส่วนได้รับการซ่อมแซมและต่อเติม จากโครงเดิ ม ขึ้ น มาใหม่ เนื่ อ งจากที่ นี่ เ คยประสบเหตุ ไฟไหม้ครั้งใหญ่มาก่อน ซึ่งส่งผลให้อาคารดั้งเดิมได้รับ ความเสียหายไปไม่น้อย แต่แม้จะเป็นอาคารที่ผ่านการ ซ่อมบ�ำรุงและสร้างขึ้นมาใหม่ แต่รับรองว่าให้บรรยากาศ ขลังได้แบบไม่มีผิดหวัง เมื่อซื้อตั๋วจากทางเข้าด้านหน้า เราก็เดินมาถึงประตูทางเข้าโรงเรียน ซึ่งมีต้นแปะก๊วย ต้นเบ้อเริ่ม ยืนส่งพลังแห่งสีสันเข้ามากระแทกตาเราแต่ ไกล พอเดิ น ผ่ า นเข้ า มาด้ า นใน ก็ จ ะพบกั บ อาคาร สถาปัตยกรรมแบบโบราณตั้งตระหง่านอยู่รายล้อม โดย เฉพาะอาคารหลังใหญ่ซึ่งอยู่ด้านในสุดของสวนสวยแบบ ญี่ปุ่น อันเป็นคล้ายพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม รวบรวมเรื่อง ราวของประวัติในยุคเก่าก่อนของที่นี่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ เข้ามาศึกษา หลังจากถอดรองเท้าแล้วเดินเข้ามา แม้จะดู รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างว่าอะไรเป็นอะไร แต่สิ่งที่เราสัมผัส ได้และชอบมากคือความสงบ เมื่อค่อยๆ ย่างเท้าก้าวเดิน เบาๆ ไปบนพื้นเสื่อ พร้อมมองดูข้าวของโบราณในตู้ต่างๆ หรือหากไม่รีบร้อนนัก จะนั่งมองสวนสวยสงบที่อยู่ด้าน หน้าอาคารไปพลางๆ ก่อนก็ยังได้ ส�ำหรับเรา สิ่งที่สัมผัส

ได้และชอบมากคืออารมณ์ที่ไม่วุ่นวาย กลิ่นเสื่อที่อยู่บน พื้นรอบกายท�ำให้รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง แล้ ว ยิ่ ง ได้ นั่ ง นิ่ ง มองสวนด้ า นหน้ า สั ก พั ก ละก็ นี่ ถื อ ว่ า เป็นการพักสมองและผ่อนคลายอีกหนึ่งอย่างที่ดีเลยนะ เราขอส่ ง ท้ า ยทริ ป สั้ น ๆ ในการผ่ า นมาชมเมื อ ง อาชิคางะในครั้งนี้กันที่สวนสวยซึ่งใครหลายคนคงเคย รู้จักและแวะมาทักทายความงามกันบ้างแล้ว ถูกต้อง -นั่นคือ ‘สวนดอกไม้อาชิคางะ’ สวนสวยที่มีพื้นที่ฟาด เข้าไปเกือบสองพันตารางเมตรซึ่งถือเป็นแหล่งท็อปฮิต ติ ด อั น ดั บต้ น ๆ ของประเทศญี่ ปุ่ น ในการมาชมดอกไม้ งามๆ บานตะไทในท่ามกลางฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งดอกไม้ที่ ทุกคนยกให้เป็นสุดยอดความงามของสวนนี้ต้องนี่เลย ‘ดอกวิสทีเรีย’ หรือที่บางคนเรียกว่าดอกฟูจินั่นแหละ ทีเด็ดของวิสทีเรียทีน่ ี่ คือมีตน้ เก่าแก่อายุ 145 ปี ทีย่ งั มีชวี ติ อยูแ่ ละยังคงผลิดอกงามๆ ให้ชนื่ ชมกันทุกปีเมือ่ ถึงฤดูกาล น่าเสียดายที่เรามาช่วงปลายปีเลยอดเก็บภาพความ สวยงามของดอกวิสทีเรียมาฝาก แต่ขอไถ่โทษด้วยการ พาชมแสงสีของดวงไฟนับล้านในงาน ‘The garden of illuminated flowers’ แทน -- เราเรียกมันง่ายๆ ว่าการ มาดู ‘ดอกไม้ไฟ’ แต่ไม่ค่ะ – ไม่ใช่ที่ลอยขึ้นไปสว่าง ตู้มต้ามกันบนฟ้าเหมือนที่คุณนึกภาพไว้หรอกนะ เพราะ ครั้งนี้มันคือดอกไม้ไฟจริงๆ ซึ่งคือสวนดอกไม้ที่ใช้ดวงไฟ ดวงเล็กดวงใหญ่เข้ามาประดับประดา ซึง่ เราตบโต๊ะรับรอง ตรงนี้เลยว่าตระการตาสุดๆ สมคุณค่าที่สวนนี้ได้รับการ รับรองว่าเป็นสวนที่มีการจัดแสดงแสงสีของดวงไฟได้ สวยงามเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น เพราะมันสวยจริงๆ สวยแบบที่ถ้าใช้ค�ำอธิบายให้เก๋ๆ แบบที่เขาฮิตกันอยู่ใน ตอนนี้ก็คือสวยเว่อร์วังปังมาก!! -- จริงจังค่ะอันนี้ รับรอง

ALL ABOUT JAPAN 43


ABJ ABOUT SPECIAL

เราซูฮกให้กับความขยันคิดของชาวญี่ปุ่น จริงๆ ขนาดในสวนดอกไม้ที่ฤดูกาลปลายปี เยี่ยงนี้ ความหนาวจะท�ำให้ไม้ดอกไม่ผลิบาน เรี ย กแขกเหมื อ นในฤดู ใ บไม้ ผ ลิ เขายั ง อุ ต ส่ า ห์ อุ ต สาหะเอาไฟดวงเล็ ก ดวงน้ อ ยมา ประดิดประดอยให้เกิดเป็นความสวยงามแบบ บิ๊กเบิ้มขึ้นมาได้ ท�ำให้ฤดูกาลที่สวนดอกไม้ควร จะซบเซากลับกลายเป็นฤดูคึกคักที่เรียกแขก จากมุมเมืองต่างๆ ให้เข้ามาดูชมกันได้แบบ แน่ น อนจริ ง ๆ -- นอกจากความยิ่ ง ใหญ่ ตระการตาของดวงไฟที่ ม าในรู ป แบบต่ า งๆ รายล้อมรอบตัวเราทั้งซ้าย ขวา หน้า หลัง ทั้ง ที่มาแบบกระจายเป็นหย่อมกว้าง มาแบบเป็น ดวงไฟที่ จ� ำ ลองรู ป แบบของดอกวิ ส ที เ รี ย ที่ เต็ ม พรื ด เป็ น อุ โ มงค์ ห ลากสี หรื อ มี ก ระทั่ ง สวนกุหลาบกว้างใหญ่สุดตาที่เนรมิตขึ้นมาด้วย

44 ALL ABOUT JAPAN

ดวงไฟล้ ว นๆ แล้ ว ยั ง มี ก ารจั ด แสดงไฟใน รูปแบบทีต่ อ้ งใช้จนิ ตนาการในการสร้างสรรค์อกี หลายมุมหลากแบบ ลามไปจนถึงบริเวณเชิงเขา ใกล้ๆ สวนอีกต่างหาก บรรยายเท่าไหร่ก็คงไม่ เหมือนได้ไปเห็นด้วยตากันหรอกนะ -- เชือ่ สิ บรรยากาศที่สวนแห่งนี้ท�ำเอาเราช�้ำใจ ทีม่ าแบบเดีย่ วๆ ไม่มใี ครให้ควงแขน เพราะรอบ ด้าน หันไปทางไหนก็เห็นแต่หนุม่ ๆ สาวๆ เขามา มุ้งมิ้งกันแบบเป็นคู่ ควงแขนซบไหล่กันเพราะ บรรยากาศมันเป็นใจจริงๆ เห็นแล้ววิญญาณ นางอิจฉาหนังไทยก็พุ่งเข้าสิงชนิดที่ทั้งตาทั้งใจ ร้อนผ่าวๆ -- หึ คราวหน้าเดีย๊ นจะมาเป็นคูม่ งั่ ย่ะ รับรอง!! อาชิคางะยังมีของดีที่รอการมาเยือนของ นักท่องเทีย่ วอีกเพียบ ซึง่ คุณจะไม่มวี นั รูไ้ ด้เลยว่า ดีงามเพียงใด หากไม่ลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเอง!

ทุกอย่างดูซอฟท์ เมื่อเป็นสีพาสเทล รวมถึงไอศกรีมด้วย รับสักโคนมั้ยคุณ?


‘ดอกไม้ ไฟ’ ที่ไม่ได้ ส่องสว่างอยู่บนฟ้า แต่สุกสกาวอยู่ใน สวนดอกไม้อาชิคางะ และตรึงตราอยู่ในหัวใจ

ALL ABOUT JAPAN 45


All

ABOUT STORY

M

ST

A

เรานึกขอบคุณ

เพื่อท

... 46 ALL ABOUT JAPAN


MY SUN

SETS TO RISE

AGAIN QUOTE BY - Elizabeth Barrett Browning -

ณพระอาทิตย์ดวงเดิมดวงนั้นที่ขึ้นและตกตามหน้าที่อยู่เสมอ พระอาทิตย์ดวงนั้นของเรา ลาลับขอบฟ้า ที่จะสาดแสงส่องประกายอีกครั้งในรุ่งเช้าของอีกวัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

...เราจะไม่มีวันหยุดออกเดินทาง... ALL ABOUT JAPAN 47


ABJ ABOUT STORY

48 ALL ABOUT JAPAN


แสงแรก

เราชอบแสงเช้ า บนเครื่ อ งบิ น แต่ ไ ม่ ช อบความงั ว เงี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลังจากเครื่องบินแลนดิ้งเสียเท่าไร เพราะเป็นคนนอนตื่นสาย เลยพลาดสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ หลายคนว่าสดใสไปอย่างน่าเสียดาย ฉะนั้นเราจึงมีโอกาสเห็นแสงแรก ของวันน้อยมาก โอกาสที่จะได้เห็นพระอาทิตย์โผล่พ้นเส้นขอบฟ้าคือ ช่วงเวลาที่ออกเดินทางเท่านั้น ปกติเวลาเดินทางด้วยไฟลท์เช้า เราจะยินยอมปล่อยให้เข็มนาฬิกา เดินผ่านไปอย่างว่างเปล่า ต่างจากบางคนที่เริ่มตะลุยเที่ยวตั้งแต่เท้า แตะจุดหมายปลายทาง ฉะนั้นตั้งแต่ตอนท�ำแผน หากเป็นเที่ยวบินที่ เดินทางถึงเช้า เราจะปล่อยหนึ่งวันนั้นให้เป็นวันฟรีเดย์คือเตร็ดเตร่ นั่ ง พั ก นอนพั ก ที่ ไ หนก็ ไ ด้ ก่ อ นจะเข้ า ไปหลั บ ยาวต่ อ ในโรงแรมเมื่ อ ถึงเวลาเช็คอิน เหตุผลง่ายๆ ของคนขี้เซาที่ยอมปล่อยให้หนึ่งวันว่างเปล่าคือ -ไม่อยากฝืนอาการงัวเงียจากการนอนไม่หลับบนเครื่องบิน เราไม่ ค ่ อ ยเสี ย ดายเวลาที่ เ ดิ น ผ่ า นไปอย่ า งเปล่ า ประโยชน์ นั ก เพราะแค่รู้ว่าก�ำลังหายใจอยู่ในเมืองต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรมก็นับว่า คุ้มค่าแล้ว -- คล้ายๆ กับตอนที่ต้องตัดสินใจว่าควรท�ำสิ่งที่สร้างขึ้นมา กับมือต่อไป หรือปล่อยไปดี แม้จะรู้สึกหวิวๆ ที่ต้องปล่อยให้สิ่งที่ท�ำลอยผ่านไปอย่างไร้ค่า แต่ กลับไม่รู้สึกเสียดาย เพราะแค่รู้ว่าสิ่งที่เคยทุ่มเทด้วยแรงใจทั้งหมดที่มี ได้เคยสร้างประโยชน์ให้กับคนบางคน -- นั่นก็นับว่าคุ้มค่าแล้วเช่นกัน ถึงจะไม่ชอบความงัวเงียที่เกิดขึ้นตอนบินไฟลท์เช้า แต่เรารักแสงเช้าบนเครื่องบิน และยังคงรักในสิ่งที่ท�ำ

แสงสุดท้าย

เคยได้ยินจากช่างภาพบางคนว่า “ลิขสิทธิ์ความสวยงามเป็นของ ธรรมชาติ 90% ที่เหลืออีก 10% ขึ้นอยู่กับมุมมองและการลั่นชัตเตอร์ ของช่างภาพ” -- หมายความว่า ต่อให้ช่างภาพฝีมือดีแค่ไหน ถ้าออกไป ถ่ายภาพในวันที่แสง และธรรมชาติไม่เอื้ออ�ำนวย ภาพที่ได้ก็อาจไม่ สวยงามเท่าที่ใจคาดหวังเหมือนกัน ... สองปีกว่าที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่เราพบเจอกับความสวยงามของ การเรียนรู้ ลิขสิทธิ์ของการเรียนรู้ 90% เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการคาดเดาและ ยากต่อการควบคุม ส่วนอีก 10% เป็นสิ่งที่เราต้องท�ำความเข้าใจ และ ยอมรับ

All About Japan คือความสวยงามของการเรียนรู้ -- ความ สวยงามที่มีทั้งหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และคราบน�้ำตา พร้อมกับสองปีเต็มที่ ต้องเจอกับหลายสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม เราเคยเป็นคนขี้ขลาด เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ความกังวล จน ต้องทนอึดอัดอยูใ่ นมุมแคบๆ ของความคิดตัวเอง ถึงเวลาทีใ่ จอยากออก เดินทาง ก็ต้องสร้างกรอบความปลอดภัยด้วยการหาข้อมูลแน่นปึ๊กจน กลายมาเป็นนิตยสารออนไลน์ทกี่ ำ� ลังทอดผ่านสายตาใครสักคนอยูต่ อนนี้ เราเคยตื่นกลัว และไม่เข้าใจในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ตอนที่วางแผนเดินทางไปดูฟูจิซังในวันฝนตก นั่งเช็คพยากรณ์อากาศ เป็นสิบครั้งหวังให้ภาพร่มเปลี่ยนเป็นภาพดวงอาทิตย์ สุดท้ายลิขสิทธิ์ก็ เป็นของธรรมชาติ 90% ดั่งที่เคยได้ยินมา เราเริ่ ม เรี ย นรู ้ แ ละสนุ ก กั บ ความผิ ด พลาดนอกแผน จากที่ เ คย วางแผนเที่ยวแบบรายชั่วโมง ทุกสิ่งต้องเป๊ะ วิธีการเดินทางต้องละเอียด แม้กระทั่งทางออก สุดท้ายก็พบว่าการตกรถไฟ หลงทาง หรือถ่ายรูป ช้อปปิ้งจนเผลอลืมเวลานั้นวางแผนไม่ได้ เหมือนกับที่เราวางแผนและก�ำหนดทิศทางให้สิ่งที่รักและท�ำด้วย ใจเดินไปตามเส้นทางที่ใจมุ่งหวังไม่ได้ เพราะลิขสิทธิ์ของการเรียนรู้ 90% ยังคงอยู่เหนือการควบคุม สิ่งที่ท�ำได้ คือท�ำความเข้าใจ และยอมรับ จนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ ตกตะกอนกลายเป็นการเรียนรู้ ... แม้จะตื่นไม่ทันแสงแรกอยู่บ่อยๆ แต่เราไม่ยอมปล่อยให้ตัวเอง พลาดแสงสุดท้ายของวัน โดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปยังประเทศซึ่งได้ รับฉายาว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยอย่างญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา แม้ยังไม่มีโอกาสเดินทางไปสัมผัส ทุกซอกมุม แต่จากเหนือจรดใต้ เว้นเกาะโอกินาวะ เรามีโอกาสได้สัมผัส บรรยากาศแสงสุดท้ายในแดนอาทิตย์อุทัยมามากจนพอใจ และทุ ก ครั้ ง ที่ นั่ ง มองแสงสุ ด ท้ า ยของวั น เรามั ก จะนึ ก ขอบคุ ณ ตัวเองอยู่เสมอ ขอบคุณที่กล้าทิ้งตัวตนขี้ขลาด และเริ่มต้นออกเดินทาง ขอบคุณที่บ้าลาออกจากงานประจ�ำและท�ำสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้อย่าง All About Japan E-magazine ขอบคุณที่ตกตะกอนการเรียนรู้ทุกครั้งหลังเจอเรื่องซึ่งอยู่เหนือ การควบคุม และสุดท้าย เรานึกขอบคุณพระอาทิตย์ดวงเดิมดวงนั้นที่ขึ้นและ ตกตามหน้าที่อยู่เสมอ -- พระอาทิตย์ดวงนั้นของเรา ลาลับขอบฟ้าเพื่อ ที่จะสาดแสงส่องประกายอีกครั้งในรุ่งเช้าของอีกวัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม -- เราจะไม่มีวันหยุดออกเดินทาง

ALL ABOUT JAPAN 49


ABJ ABOUT STORY

H A K O N E - - K A N A G AWA

50 ALL ABOUT JAPAN


A S A H I K AWA - - H O K K A I D O

ALL ABOUT JAPAN 51


ABJ ABOUT STORY

A S A H I K AWA - - H O K K A I D O

52 ALL ABOUT JAPAN


ABASHIRI -- HOKKAIDO

ALL ABOUT JAPAN 53


ABJ ABOUT STORY

SAPPORO -- HOKKAIDO

54 ALL ABOUT JAPAN


FUKUOKA -- KYUSHU

ALL ABOUT JAPAN 55


ABJ ABOUT STORY

ข อ บ คุ ณ ที่ เ ดิ น ด้ ว ย กั น ม า ต ล อ ด น ะ (:

56 ALL ABOUT JAPAN


IN MY HEART -- FOREVER

ALL ABOUT JAPAN 57


All about japan E-magazine issue 25  

Japan, Travel, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine, E-book

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you