Page 1

P-NYT

P-NYT uddeles til efterlønnere, tressere, yngre og ældre pensionister i den gamle Karup Kommune

19. årgang Nr. 3 September 2011


Sektion 1: Side 3 Bettefanden Side 26 Kreta 2011

Sektion 2 (side 11-22): Programhæfte

Dårlig kommuneplanlægning..

Redaktion: Bente Larsen (kasserer, ansvh.) 8666 1623 Jørgen Poulsen (mødeleder) 8666 1732 Erling Jensen (annoncer) 8666 1379 Kurt Hald (foreningsnyt, omdelere) 2484 5207 Gurli Stoldt (sekretær) 2423 5575 Lis Linde 8666 1585 Arne Christensen (redigering) 2141 9886

bentekjeld@webspeed.dk bogjpoulsen@privat.dk anjaotto@webspeed.dk khald@post3.tele.dk gurlistoldt@webspeed.dk abchris@mail.dk

Oplag: P-NYT udsendes 4 gange årligt til 1376 modtagere (pr. sep 2011). Til 87 modtagere sendes bladet pr. post; til de øvrige 1289 fordeles bladet direkte i postkassen af et korps af frivillige omdelere. Deadline: P-NYT udkommer marts, juni, september, december. Frist for indlevering af materiale er: 1. februar, 1. maj , 1. august og 1. november

Redaktionens postadresse: P-NYT, Dagcentret Parkallé 2, Frederiks, 7470 Karup J. 2

Husk venligst at oplyse afsender.


”Bettefanden” Det røveriske overfald på ejeren af Gedhuset i 1835. Midt på den jyske hede, nær højderyggen og næsten lige langt fra Viborg og Herning, lå der i gamle dage et bosted med navnet Gedhuset. Slår man op i Traps Danmark II udgave fra 1879, finder man i beskrivelsen af Ringkøbing amt under Haderup sogn følgende beskrivelse af lokaliteten:

under navnet Ole Gedhus, blev han stamfar til den slægt, der sad på gården frem til salget i 1898 til Hedeselskabet.

Gedhuset har, ligesom Skaafhuset (v. Ilskov) i Sunds sogn, navn af den bestemmelse, det først har tjent. Herom hedder det i amtsbeskrivelsen: Ved

Gedhuset holdtes i aarene 1809-10 ingen anden besætning end Geder, Arbeidsstude og 2 køer, men da Gederne i ingen henseende kunne bringe den nytte som faar, og deres underhold kostede mere og var forbundet med større ulejlighed, saa ansees det i enhver henseende til gavn for disse egne, at man har ombyttet gederne med faar. Gedhuset, der lå ved den gamle landevej mellem Ringkøbing og Viborg, var en lille uanselig bondegård, der til alle sider var omgivet af den mørke hede. Om gårdens beboere før folketællingen i 1801 ved man meget lidt. Men i 1801 beboes Gedhuset af husmand Anders Olesen. Han var den 17 februar 1797 blevet gift med Anne Jensdatter i Karup kirke, vel sikkert fordi sønnen og den senere ejer Ole Andersen var på vej. Han bliver født i marts måned 1797 og døbt den 13 april 1797. Han overtager Gedhuset efter hans far i november 1829, og

Den gamle hedegård og smugkro, Gedhuset, 1890. Under Ole Andersen skal gården være blevet mere kendt og bl. a. have tjent gode penge ved at beværte landevejens mange rejsende. De mange kalktransporter, som kom fra Mønsted og Daugbjerg, rastede ved Gedhuset, som, selv om den aldrig har haft en officiel krobevilling, også blev meget benyttet som bedested for rejsende syd fra. Det være sig kvægdrivere, fragtmænd, bissekræmmere og smuglere med varer, der var smuglet over toldgrænsen ved kongeåen. Natmandsfolkene, som dengang fartede rundt på den store jyske hede, har nok ikke været så velkomne gæster. Om et sådan besøg med voldelig overfald til følge kan man læse i Viborgavisen: Den Viborg Samler, den 20 september i 1835, hvor der beret3


tes om et par landevejsrøvere eller omvandrende kræmmere, der havde fået et horn i siden af ejeren af Gedhuset, Ole Andersen, og derfor arrangerede et overfald på ham og stjal flere af gårdens værdigenstande.

Besynderligt nok, at hverken den over de stjaalne Sager til Øvrigheden indgivne Fortegnelse, eller Forbrydernes signalement, saavidt den Overfaldne i Mørket har kunnet mærke sig og igen betegne dette er bleven offentliggjort.

Her så beretningen fra avisen :

Beretning fra anden kilde: I bogen: ”Fra Heden til Havet”, skriver forfatteren Alfred Jeppesen i afsnittet: Gedhuset – et tilholdsted for hedens folk, følgende om det lumske overfald paa Gedhusmanden Ole Andersen:

Et skjændigt Overfald er for nogen Tid siden forøvet paa Ole Andersen, Eier af Gjeddehsuet, et eensomt liggende sted, vesten for Karup Aa, ved den til Ringkøbing førende Landevej. Efter hans Opgivende til sin Øvrighed blev han Natten mellem den 21de og 22de f. M. vækket af en Person, der Bankede paa og bad ham følge sig hen til en noget derfra væltet Vogn og hjælpe ham at rejse denne. Efter at have fulgt den Fremmede et stykke vei, erholt han denne et Slag med et Knippel over den venstre Arm, en anden Person kom pludselig til, og begge disse Røvere overmandede og bandt ham efter nogen Modstand. De aftvang ham ved Trudsler og Mishandlinger den urigtige Tilstaaelse, at han på et opgivet sted i Huset havde 50 Rbd. liggende, berøvede ham hans nøgler og begave sig til huset, som de truede med at ville antænde. Den bundne saa nu, hvorledes der i huset tændtes lys dette bragtes frem og tilbage, for at randsage overalt. Først efter en rum tids Forløb, og efter at Lyset temmelig længe havde staaet stille paa samme sted, vovede Manden, der nu sluttede, at Røverne havde begivet sig bort, at raabe om Hjælp, hvorpaaa hans Tjenestedreng kom til og løste ham fra hans Baand. Ved hjemkomsten fandt Ole Andersen, at et uhr, en stor Mængde Klæder og Andet mere var bortstjaalet. 4

En smed, Anders Hansen Nørager, der boede i Himmerland, havde tidligere været omvandrende kræmmer og flere gange overnattet i Gedhuset. Af en eller anden grund havde han faaet et horn i siden af Ole Andersen, der nu skulle afstraffes paa den mest nederægtige maade. Anders Nørager var med i en vidtforgrenet tyve- og røverbande, der huserede paa det forfærdeligste i egnene mellem Aalborg og Hobro. Bandens anfører var en mand af saare liden vækst, den berygtede ”Bettefanden”, hvis kristennavn var Johannes Jensen. Han var ud af omstrejfende rakkerslægt, men havde slaaet sig ned i Stenild ved Hobro. Smeden vidste, at Ole Andersen var en ret velhavende mand, og foreslog derfor ”Bittefanden”, at de i fællesskab skulle aflægge ham et lille besøg. Denne var straks med paa planen, og en tidlig augustmorgen begav de to venner sig på vandring de otte mil (!) fra Stenild til Gedhuset. Da de ankom dertil, var det mørkt, og de skjulte sig paa høloftet i et af udhuse-


ne. De haabede, at alle husfolkene i løbet af næste dag skulle forlade stedet samtidigt, men da det ikke skete, blev de utaalmodige. Den følgende nat kravlede de saa ned fra loftet og listede sig udenfor, hvor de fik fat i et stykke stærkt reb til senere brug. Himmerland-smeden, der var bevæbnet med en egeknippel, som han holdt skjul under sin trøje, gik hen til sovekammervinduet og fik Gedhusmanden vækket. Med fordrejet stemme fortalte han, at han var en Holstensk pranger, og at han havde været uheldig at vælte med sin vogn et stykke fra huset, og nu bad han ham hjælpe sig med at faa den rejst. Den lidet anende bonde fulgte med ham ind over heden, men pludselig kastede den fremmede masken, trak sin knippel frem, og slog ham ned. I det samme traadte ”Bettefanden” frem, og efter flere forgæves forsøg fik de to voldsmænd Ole Andersen bundet paa arme og ben. Efter den bedrift skyndte de sig til Gedhuset, hvor de truede husholdersken - Ole Andersen var enkemand – med kniplen, saafremt hun ikke forholdt sig rolig. I en times tid ransagede de hele lejligheden og opbrød gemmerne i et par chatoller for at finde penge. Det var med et temmelig ringe udbytte, de forlod huset: 27 rigsdaler, nogle klædningestykker og en flaske brændevin – det var alt. Den forskræmte husholderske fik en hyrdepige sendt af sted til de nærmeste naboer – de boede langt af led – og efterhaanden kom der folk til. De lod hurtigst gaa bud om røveriet til sognefogeden. Først efter flere timers forløb blev Ole Andersen fundet

ude på heden ved en lille høj og befriet for sine baand. Det var umuligt at spore de to ”skintinger”, de undslap, og først adskillige aar senere, da den store himmerlandske forbryderbande afsløredes – der var baade husmænd og gaardfolk imellem – blev det opklaret, hvem de var. Sammen med andre medlemmer af den frygtede bande blev de idømt lange og haarde tugtshusstraffe. 7 års efterforskning og rettergang I en artikel fra Folkets Nordjylland skrives der følgende om rettergangen: Efter et særdeles groft overfald

med dødelig udgang i udkanten af Rold skov i 1836 blev hovedmændene endelig fængslet 1837. I 1844 var det omsider slut, idet der faldt dom over de mange gerningsmænd - og kvinder. En kommisionsdomstol kunne efter syv lange års efterforskning sætte det sidste punktum med ”Den store Aalborgske Justitssag”. Sagen skulle være den største kriminalsag til dato. Ikke mindre end 250 personer blev dømt, 27 for røveri, 50 for hæleri og cirka 150 for andre forbrydelser. Af de dømte fik de syv værste en tillægsstraf med kagstrygning (offentlig piskning op ad en pæl) samt livsvarigt tugthus med slaveri på Holmen. Hovedmanden ved overfaldet i Gedhus ”Bettefanden”, var iblandt de 7. Han blev før sin afrejse til Holmen, kagstrøget i fuld offentlighed på torvet i Aalborg, d.v.s. at en bøddel slog hans rygstykker med hasselkæppe, der havde stået i saltlage natten over. 5


”Bettefanden” blev benådet i 1864, og vendte tilbage til Stenild til konen Mette i fattighuset. De sidste år ernærede han sig dels ved fattighjælp og ved fremstilling af husflidsgenstande og bliktøj, som han vandrede omkring i omegnen og solgte. Han var også at finde på bænken udenfor kirkediget, hvor han gerne fortalte om sine ” bedrifter ” som røver til de, der gysende ville lægge øre til. Til nåde blev han dog ikke taget, idet han ved sin død i 1870 ikke blev begravet i indviet jord, men måtte tage til takke med pladsen udenfor kirkediget.

Samlet og skrevet af Preben I. Troelsen i Nov. 2006. Redigeret og gengivet i P-Nyt med forfatterens tilladelse. Kilder : - Traps Danmark II udgave fra 1879 - Forfatteren Alfred Jeppesens bog: Fra heden til Havet - Viborg-avisen: Den Viborg-samler 1835 - Viborg-Avisen: Viborg-bladet årgang 1980 - Tage Lier Hansens bog: Karup-fladen - Folkets Nordjylland - Folketællingerne i Danmark - Originale kirkebogsoptegnelser fra Statens Arkivalier

Gedhus i 1800-tallet og i dag. På det gamle kort er kun det lyse område mark, alt andet er lyng.

6


7


v/Irene Søjborg Østergade 3 7470 Karup Telefon/fax: 97 10 07 97

8


P-NYT Denne plads er ledig for annoncør

9


v/Iben og Lars Trier Nielsen byens.kagemand@tdc.adsl.dk

Frederiks

Tlf. 86 66 22 11 Fax. 86 66 24 42

Lotte Holm Kunsthåndværk og Malerskole Søndergade 17, Frederiks Hvidt porcelæn, akryl, lærred m.m. Tlf. 8646 3505 / 2991 1370 www.lotteholm.dk

10


2. sektion af P-Nyt Programhæfte - September 2011 Nyttige telefonnumre: Visitationen: Træffes hverdage kl. 8.00–10.00 på tlf. 8787 6110 Reparation af hjælpemidler ml. kl. 8 og 10 på tlf. 8787 6135 Hjemmeplejegrupperne: Frederiks området: Alle dage kl. 7.00–7.30 på tlf. 8787 6395 Karup - Kølvrå området: Alle dage kl. 7.00–7.30 på tlf. 8787 6394 Skelhøje omr.: Alle dage kl. 7.30– 8.30 & 12.00–12.45 på tlf. 8725 3935 Sygeplejerskerne: Træffes hverdage kl. 7.00–7.30 + 12.00–13.00 Frederiks, Havredal, Grønhøj: tlf. 8787 6412 Karup: tlf. 8787 6396 Kølvrå: tlf. 8787 6396 Skelhøje: alle dage kl. 7.30–8.30 & 12.00–12.45 på tlf. 87 25 39 33 Hjemmeplejen Karup: Gruppekoordinatorer: Åbrinken: Annette Soelberg, tlf. 8787 6391 Karup: Bitten Loft tlf. 8787 6394 Frederiks: Anette B. Laustsen tlf. 8787 6413 Distriktsleder: Lene Jespersen tlf. 8787 6411 Centerleder Åbrinken: Carl Christian Nielsen, tlf. 8786 6390 Vedr. mad fra kommunen: Kontakt Blichergården, tlf. 8725 3336. Demenskoordinator: Hanne Harrestrup, hverdage kl. 8.00–8.30 på tlf. 8787 6443 Hørevejledning: Alle hverdage kl. 8.00–9.30 på tlf. 8725 5744, Forebyggelseskonsulent: Britta Kempe Mandag-torsdag 8.00-9.00 på tlf. 5149 0893. Aktivitetscentre, telefontid Frederiks Dagcenter: Asta N. Søndergaard. Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08-09 og 12.30-13.30 på tlf. 8787 6410 Åbrinken Karup: Tinna Dürr Mandag og tirsdag kl.8.30-9 på tlf. 8787 6399 Seniorhuset (ingen telefontid, intet personale) tlf. 9651 7148 11


Aktiviteter i Seniorhuset, Karup Aktivitet

Dag

Røde kors nørklere

mandag

8.30 - 11.00

16/5

15/8

Bente Pedersen 9710 1490

Gymnastik

mandag

9.00 - 10.00

11/4 + uge 42

15/8

Tove Nielsen 9710 2081 Birthe G. Christensen 8891 1113

Patchwork

mandag ulige u. mandag lige uger tirsdag

13.30 -16.00

11/4

12/9

14.00 - 16.00

23/5

5/9

9.00 - 11.30

uge 7 12/4

30/8

Ellen, 97101813 Annelise, 97101217 Birte Pedersen 8666 1897 L. Kusnitzoff 9710 1167 L.Jensen 2247 5649 M. Egholm 9710 2053 H. Jensen, 9710 1614 Georg K., 9710 1167 H. Jensen 9710 1614 Inga Graversgaard 9710 1628 P.E. Clausen, 9710 2354 Minna Søgaard, 9710 1017 LOF 8666 2361 Ryan Andreasen, 9710 0803

Seniordans Fedtsten

Mad, Motion, tirsdag Mennesker *)

Billard damer Billard Billard Datastue *)

Klokken

Start Kontaktperson igen d.

9.30

mandag

10.30 -12.00

tirsdag fredag Tirsdag Torsdag tirsdag

9.00 - 12.00 9.30 - 12.00 13.00 - 16.00 18.00 - 21.00

Præmiewhist tirsdag

Ferie

Kontakt venligst Inga Graversgaard

24/6 20/12 24/6 20/12 24/6 20/12 3/3

19.00 -23.00

Knipling

onsdag

9.00 - 11.30

Lungehold

onsdage

10.30 - 12.00

Tæppecurling

onsdag

18.00 - 20.00

Kortspil

mandag torsdag

12.30 - 17.00 12.30 - 17.00

1/8 3/1 1/8 3/1 1/8 3/1

6/9 uge 7 25/5

27/4

3/8 14/9 7/9

B. Pedersen 9710 1713

*) Tilmelding nødvendig. Rettelser til ovennævnte sendes til: Gurli Stoldt, Torvegade 3, Karup. Tlf. 2423 5575. E-mail gurlistoldt@webspeed.dk

12


Aktivisterne I Cafe Aktivisten, Vallerbækvej 1, Karup er alle velkommen til hyggeligt samvær. Kaffe og brød kan købes. Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 13.00 – 16.30. Mandag aften er der mulighed for at spille pool Torsdag den 22. sep

Kranspuls-åreforkalkning og blodprop i hjertet kl. 19.00-22.00 (Inkl. ca. 45 min kaffepause) Varighed ca. 3 timer. Pris inkl. kaffe m.v. kr. 75,00

En informationsaften om kranspuls-åreforkalkningssygdommen og risikofaktorer for udvikling af sygdommen. Hvilke symptomer kan man have som tegn på en blodprop i hjertet, og hvad skal man gøre? Hvad sker der på sygehuset ved indlæggelse på mistanke om en blodprop i hjertet, og hvilke undersøgelser vil typisk blive foretaget? Hvilken behandling anbefales efter en blodprop i hjertet, og hvordan er det at leve med hjertesygdom? Få svar på ovenstående spørgsmål v/Susanne Hosbond, læge, ph.d. studerende - Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital Tilmelding på telefon 97100403 eller bestyrelsen – senest den 14. september. Der er begrænsede pladser, tilmelding er bindende. Tirsdag den 11. okt Sangaften. Den 2. tirsdag i hver måned i vinterhalvåret er der sangaften. Poul Mortensen spiller. Kom og få en hyggelig aften. Første gang i aften kl. 19.00. Lørdag den 26. nov Julestue. Der vil være mange forskellige hjemmelavede juleting at se på - nisser, julepynt, dekorationer m.m., som kan købes til yderst rimelige priser. Vi serverer gløgg og æbleskiver. Alle er velkomne - vi glæder os til at se jer. Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem Cafe i åbningstiden

Ulla Birch Else Hvam Jørgen Have Sigrid Hosbond Ebba Bak

tlf. 97102207 - 86662093 - 97101368 - 86661255 - 86673553 - 97100403

13


Karup Kølvrå Seniorklub Karup Pensionistforening af 1952 og Karup Efterlønsklub er blevet sammensluttet under navnet Karup Kølvrå Seniorklub.

Vi starter kl 14 i Seniorhuset medmindre andet er anført. Tilmeldingslister ligger i Seniorhuset. Bindende tilmelding til aktiviteter. Afgange på ture fra Cafe Karup og Torvet i Kølvrå. Nyt program til september 2011. Torsdag d. 8. september Bank Onsdag d. 21. september Banko Fredag d. 23. september Høstfest kl. 18-23.30 med god mad, stemning og musik. Pris 100 kr. Drikkevarer sælges til rimelige priser. Tilmelding til Gurli tlf. 24235575, Keld tlf. 97101907 / 24818459 eller på liste senest 16. september. Torsdag d. 6 oktober

Banko

Onsdag d. 12. oktober Bowling i Ikast. Pris 100 kr. for bowling, leje af sko og buffet. Afgang fra Cafe Karup kl. 15.15 i private biler. Tilmelding på liste eller til Ingrid tlf. 97101265 / 28780261 senest 4. oktober. Onsdag d. 19 oktober

Banko

Torsdag d. 20. oktober Harmonikatræf kl. 13.30-16. Kom og få en glad eftermiddag med sang og musik. Snitter, øl/vand og kaffe. Pris 50 kr. Tilmelding på liste eller til Gurli tlf. 24235575 eller Keld tlf. 97101907 / 24818459 senest 12. september. Torsdag d. 3 november

Banko

Onsdag d. 16. november Banko Torsdag d. 17. november Fælles heldags juletur til …? Afgang fra Karup kl. 09 og Kølvrå 09.10. Hold øje med Ugeavisen med nærmere beskrivelse af turen. Tilmelding til Edith tlf. 97102246, Inga tlf. 97101207 eller på liste senest 12/11. Fredag d. 25 november Julefrokost kl. 18-23.30. Kom og få en hyggelig aften med dejlig mad, god musik og glade mennesker. Pris 100 kr. Drikkevarer sælges til rimelige priser. Tilmelding til Gurli tlf. 24235575 eller Keld tlf. 97101907 / 24818459 eller på liste senest 18. november 14


Nye tressere? Vi havde jo en aftale med borgerservice i Viborg kommune om, at vi hvert år kunne få en opdateret liste over personer i vores område, der var blevet 60 år. Dermed kunne vi sørge for, at bladet også blev fordelt til nye tressere. Desværre kan Viborg kommune for tiden ikke selv trække disse datalister fra CPR registret, så de må betale KMD for at få udskrift af deres egne data! Dermed vil det koste P-Nyt mange tusinde kroner at få disse lister, hvilket vi selvsagt ikke kan bekoste.

Vi må derfor igen opfordre læserne til at fortælle redaktionen, hvis de er bekendt med, at personer i området fylder 60 år. Ring eller skriv til et af redaktionens medlemmer, som kan ses på side 3. Vi vil også gerne blive oplyst om fraflytninger og dødsfald.

Krolf

Krolf er halvt kroket, halv golf og helt sjov På grund af byggeri ved plejehjemmet er Krolfbanen midlertidig flyttet ud til Hugo Siig på Årestrupvej. Vi mødes ved Seniorhuset kl. 09.45 og kører samlet derud. Vi vender tilbage til Seniorhuset, så snart byggeriet er overstået.

Batterier til høreapparater: Batterier kan afhentes Frederiks: Dagcentret tirsdage og torsdage kl. 11.30-14 Karup: Borgerservice mandage 13-17 Karup Bibliotek i åbningstiden Åbrinken tirsdage kl. 13-15.30

Hjælp Mother Theresa strikkedamerne, som mødes på Dagcentret, mangler garn! Har du noget liggende, som du ikke længere har brug for, modtager vi det gerne med tak på Dagcentret. Foreninger m.v. må selv huske at informere P-NYT redaktion om program og nyheder. Mail til: khald@post3.tele.dk

15


Brugerrådet Karup-Kølvrå September-Oktober-November 2011 Vi starter kl. 14 i Seniorhuset, medmindre andet er anført. Tilmeldingslisterne ligger i Seniorhuset. Nyt blad til December. Torsdag d. 1/9

Banko

Torsdag d. 15/9 Løvfaldstur til Oksbøl området med middagsmad og kaffe. Pris 200 kr. Max. 50 pers. Afg. Karup kl. 10.00, Kølvrå ved Torvet kl. 10.10 Tilmelding til Edith tlf. 97102246 eller Inga tlf. 97101207 eller listen i Seniorhuset senest 9/9. Fredag d. 23/9 Fælles høstfest kl. 18-23.30. Pris 100 kr. Se under Karup Kølvrå Seniorklub. Torsdag d. 29/9

Banko

Torsdag d. 13/10 Banko Torsdag d. 27/10 Banko Torsdag d. 10/11 Underholdning i Seniorhuset. Pris 50 kr. Tilmelding til Edith 97102246 eller Inga 97101207 eller listen i Seniorhuset senest 7/11. Torsdag d. 17/11 Fælles heldags juletur. Afg. Karup kl. 09.00, Kølvrå Torvet kl. 09.10. Se nærmere i Ugeavisen. Tilmelding til Edith 97102246 eller Inge 97101207 eller listen senest d. 10/11. Torsdag d. 24/11 Banko Fredag d. 25/11 Fælles julefrokost kl. 18-23.30. Pris 100 kr. Se under Karup Kølvrå Seniorklub. Onsdag d. 30/11 Fælles Adventsfest i Karup kirke kl. 13.30. Derefter julehygge i Seniorhuset. Bestyrelse Formand Næstformand Kasserer

Edith Andersen Grethe Lauritsen Inga Maj Rasmussen Oda Olsen Emmy Jensen

9710 2246 9710 1027 9710 1207 9710 2135 9710 1665

SENIORDANS Det er sundt, det er sjovt, og det er god motion for hjerne, hjerte og humør. Vi begynder med lette danse, så alle kan være med. Vi danser i Seniorhuset mandage i lige uger kl. 14-16. Vi starter den 5. september. Karup Seniordansere 16


Fjends - Karup Lis H. Jensen, Ahornvej 2 7470 Karup, Tlf. 97101968, Mobil 2247 5649, lish@jensen.mail.dk

MAD - MOTION – MENNESKER Seniorhuset hver tirsdag kl. 9.30 Der er GYMNASTIK hver tirsdag med kaffe og rundstykker bagefter. MADLAVNING hver anden uge i lige uger efter gymnastikken . Tilmelding til madlavningen af hensyn til indkøb Tlf. 22475649 – Lis Jensen Alle øvelser kan laves stående eller siddende. Kom og prøv om ikke Lisbeth Dahls friske stemme kan få dig i gang. 29. september

Cafe Hack. Kr. 295 + bus (ikke flere pladser)

6. oktober

Kl. 09.30-11.00 Influenzavaccination. Jethallen.

27. oktober

Kl. 14.00 Besøg på hjælpemiddelcentralen, Viborg. Kaffe og kage. 40 kr. Tilmelding og aftale om samkørsel senest 20/10 til Ninna 9754 8063 eller Lis 9710 1968.

BOWLING. Der er indgået aftale med Tinghallen om bowling. Pris inkl. skoleje. Kr. 25. Eigil Lildal 9754 8063. TILMELDINGER . Alle tilmeldinger kan foretages til Ninna 9754 8063 eller Lis 9710 1968 TRYGHEDSOPKALD. Ville du føle dig mere tryg, hvis du blev ringet op hver morgen, så kontakt Birthe G. Christensen tlf. 8891 1113. BESØGSVEN. Er der nogen, der har lyst til at være besøgsven for Ældre Sagen, så kontakt venligst Lis Jensen tlf. 22475649.

Er du på nettet?

Så kan du bladre i alle de senere numre af P-NYT. Klik ind på adressen: issuu.com/abchris

17


Dagcentret Frederiks Husk, at ændringer til aktivitetskalenderen for brugerstyrede aktiviteter fremover bedes meddelt inden deadline (se side 2) til Dagcentret: asd@viborg.dk eller tlf. 8787 6410 ml. 8 og 9

Aktivitet

Tidspunkt

Ferie

Starter igen

Kontaktperson

S. Hald J.C. Poulsen E. Johansen B.Christiansen

2484 5207 8666 1144 8666 1299 2479 1275

8787 6410 8666 1732 8666 1748 2479 1275 8666 1754

Mandag Japansk kunstbroderi Billard Flittige hænder Papirflet

9 – 12 9.30 – 11.30 9.30 – 11.15 12.30 – 15

4/4 18/7 11/4

5/9 1/8 12/9 12/9

Tirsdag Bobspil Madlavning/mænd Damebillard Vævning Fællessang - lige uger

10 – 11.30 10 – 13 10 – 12 10 – 11.30 14 – 16

19/7 28/7 31/5 12/7 14/6

2/8 9/8 6/9 2/8 9/8

Dagcentret Jø. Poulsen Å. Gude B. Christiansen E. Märcher

9 – 9.45

4/5

21/9

N. Würtz

9 – 12 9 – 11.30 9 – 12 9 – 11.45 10 – 12.30 10 – 12 10 – 12 10 – 11.30 13 – 16 13 – 15.30 14 – 16 13.30 – 16

20/7 13/4 20/7 23/3

3/8 21/9 3/8 7/9 24/8 7/9 31/8 3/8 3/8 28/9 3/8 31/8

Onsdag Gymnastik Herrebagegruppe Knivholdet Stenhugning Porcelænsmaling Musiktræf – lige uger Billard Knipling – ulige uger Dart Stenhugning Computerundervisning* Kortklub Tæppecurling

25/5 11/5 20/7 20/7 6/4 13/7 25/5

8666 1065 / 4217 7677 Je. Poulsen 8666 1144 B. Laier 8666 1253 E. Toft 9710 1501 LOF 8666 2361 Dagcentret 8787 6410 H. Jensen 8666 1189 S. Hald 2484 5207 K. Larsen 2230 0122 M. Bitsch 8666 1217 A.B. Christensen 2141 9886 R. Petersen 8654 5847 K. Andreasen 8666 2121

..fortsættes næste side

* Tilmelding nødvendig

HUSK Vi syr i uge 4, 12 og 40 for RØDE KORS på Dagcentret. 18


Torsdag Blomsterbinding

9 – 12

14/4

27/10 +10/11 +24/11+8/12 25/8 4/8 11/8 4/8 4/8 15/9

Stenslibning Træværksted Svømning/Alhedehallen Bobspil Billard Pergamano – ulige uger

9 – 12 10 – 11.30 10 – 11 10 – 11.30 10 – 12 13 – 16

9/6 21/7 14/7 21/7 21/7 28/4

Mother Teresa Strik Kortspil

13 – 16 13 – 16

14/7 21/7

14/7 4/8

Fredag Skydning – lige uger Petanque

9 - 10.30 10 - 11.30

17/6 Ej ferie

12/8

E. Rasmussen

9710 1135

V. Sehested G. Klaris I. Holm Dagcentret E. Jensen A. Bitsch E. Andersen M. Jensen I. Holm

9710 1288 2175 2431 8666 1012 8787 6410 2784 1432 8666 1991/ 8666 2109 8666 2027 8666 1012

I. Thomsen K. Larsen

8666 2516 2230 0122

NYT NYT på Dagcentret Fredags-

Fra den 9. september 2011 vil der være Åben Cafè om fredagen på Dagcentret i Frederiks.Kl. 9.30 mødes vi til kaffe/brød, hvorefter der vil være forskellige aktiviteter/arrangementer. Er du interesseret, kan du høre nærmere ved at kontakte Dagcentret på tlf. 8787 6410 onsdag eller torsdag ml. 12.30 og 13.30. Tilbuddet gælder pensionister.

Vel mødt, hilsen aktivitetspersonalet

Håndarbejde på Dagcentret Vi er nogle stykker, som har tænkt at hygge os med vores håndarbejde på dagcentret mandage 09:30-11:15. Har du lyst at være med ring til Edith 86661299. Opstart 12/9. Venligst Edith Johansen

Jysk Tøjsalg ved Lars Rasmussen Besøger Dagcentret mandag d.14. november. kl. 10.00 -14.00 Tøj til unge og ældre – dankort modtages. Priser op til max 300 kr. pr. del 19


Brugerrådet i Frederiksområdet september—november 2011 Arrangementerne starter kl. 14 på Dagcentret, medmindre andet er anført. Ved alle betalte arrangementer på Dagcentret er der gevinster på indgangsbilletten. Nyt program til september. Tirsdag d. 13/9 Musik og sang Den syngende slagter fra Års kommer sammen med hans kone og synger for jer og med jer. Har sanghæfter med. Pris 30 kr. Tirsdag d. 27/9 Banko Tirsdag d. 7/10 Fællesbanko. Pensionistforening og Brugerrådet afholder stor Bankospil kl. 13.30-16.30 på Dagcentret. Vi spiller om 25 ekstra fine gevinster. Gratis kaffe med boller og lagkage. Kom og vær med. Vi håber på god opbakning. Tirsdag d. 11/10 Kjellerup Harmonikaklub: Festlig underholdning! Kom og syng med. Pris 30 kr. Tirsdag d. 25/10 Banko Tirsdag d. 8/11 Banko Tirsdag d. 22/11 Adventsgudstjeneste kl. 13.30 i Frederiks kirke. Herefter julehygge på Dagcentret, julehistorie, fællessang, æbleskiver, gløgg og kaffe. Pris 30 kr. Ondsag d. 7/12 Julefrokost fra 17- ca. 23. Jørgen Bitsch underholder og spiller op til dans. Der sælges amr. lotteri med flotte sponsorerede gevinster fra området handlende. Sidst på aftenen udtrækkes der blomster på indgangsbilletten. Menu - se tilmeldingslisten. Pris 150 kr. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Max 100 personer. Bindende tilmelding senest 2/12 på fremlagte lister eller til Benty, tlf. 8666 1357. Listen lægges frem den 21/11. ——————————— Formand Benty Thomsen tlf. 8666 1357 benty.ev@thomsen.mail.dk Næstformand Niels Åge Arendt tlf. 8666 1552 Kasserer Erling Jensen tlf. 8666 1379 Jørgen Hansen tlf. 8666 2088 Bente Madsen tlf.8666 1937 Edith Johansen tlf. 8666 1299 Regner Hessellund tlf. 9745 6109

. . . støtter Brugerrådet

20


Frederiks Pensionistforening. Bestyrelse

Formand Næstformand Kasserer Sekretær

Inger Holm Dagmar Sørensen Birthe Poulsen Anna Larsen Anna Lise Jepsen Alise Nielsen Edith Kokkeriis

86661012 86661142 86661732 86661271 86667651 86661259 86661752

Alle arrangementer starter kl. 14.00 medmindre andet er oplyst. Fredag

9/9

Fredag 23/9

Banko Kom og hør Syngepigerne fra Løvel. Kaffe og Brød 50.00 kr.

Fredag 7/10

Brugerrådet og Pensionistforeningen afholder stort bankospil kl. 13/30 til kl.16/30 på dagcenteret. Vi spiller om 25 ekstra fine gevinster. Gratis kaffe, boller og lagkage. Kom og vær med, vi håber på god opbakning. Fredag 21/10

Banko.

Fredag 4/11

Tyskland (Den gamle grænse).

Fredag 18/11

Banko

Vi kører til Kolding ad den gamle landevej til den gamle Grænsekro. Her kommer en lokal mand i bussen og fortæller om grænsens historie. Turen går videre over Christiansfeld, Hejlsminde og Skamlingsbanken. Efter rundturen køres der til Tyskland (Grænsekiosker). På turen får vi formiddagskaffe. På hjemturen en 2 retters menu. Pris for turen er 250 kr. Max 54 pers. Tilmelding er bindende. Afgang dagcenteret 4/11 kl. 9.00. Listen lægges frem 3/10. 21


Kik indenfor i

RØDE KORS BUTIKKEN Industrivej 28, Karup, Tlf.: 9710 0201 Åbningstider: Mandag – Fredag: 10.00 – 17.30 Vi har et stort udvalg af supergode genbrugseffekter. Tøj til både børn og voksne f.eks. bluser, kjoler, trøjer skjorter, bukser, jakker, frakker, sko, tasker, tørklæder, hatte, bøger, nips og andre spændende ting og sager. Overskud fra salget går til Dansk Røde Kors humanitære hjælpearbejde.

Hjælp en ældre medborger ud af ensomheden. Har du tid og overskud til at gøre en forskel for et ensomt menneske, har DRK brug for din hjælp. Som frivillig besøgsven får du mulighed for en gang om ugen i ca. 2 timer at glæde et andet menneske, som er ensomt og har svært ved at færdes alene. Med lidt kreativ tænkning kan I gøre ting sammen, f.eks. højtlæsning, spille en form for spil, gå tur, følge med til steder, der har besøgsmodtagerens interesse - eller bare snakke sammen. Det er meget vigtigt at du overholder aftaler og har forståelse og respekt for andres liv og forskelligheder. Du vil få hjælp til opstart af besøgsforhold og løbende mulighed for møder og kurser gennem DRK. Har det din interesse, ring da venligst til Annie Jensen 8666 1104 eller Nancy Andersen 9710 1432

Husk Aflastningstjenesten ”Ældre hjælper ældre” Har du brug for at blive aflastet fra opgaven med at passe din pårørende derhjemme, eller har du behov for følgeskab for at komme ud at gå en tur? Kontakt Inger Schmidt, 8666 1361 eller Irene Kristensen, 8666 2178 og hør mere. Kunne du tænke dig at blive frivillig hjælper? I så fald vil vi indbyde dig til et informationsmøde. Kontakt et af ovenstående telefonnumre. Foreninger m.v. må selv huske at informere P-NYT redaktion om program og nyheder. Mail til: khald@post3.tele.dk

22


23


Hvor holder man fest

GrønHØJ fORSAMLINGSHUS Prisliste:

Lille sal 650 kr Hele huset 1200 kr Service 6 kr pr kuvert Lejer sørger for opvask, oprydning, rengøring af ovne og fejning af gulve. Udlejning af borde, stole og service ud af huset. Alt vedrørende udlejning: Telefon 23 74 89 59

24


Få en fast aftale på

VINDUESPUDSNING Aksglæde Vinduespolering v/Flemming Aksglæde

Ring 40 55 17 23

25


Kreta 2011 Hanne Dürr beretter om Frederiks Pensionistforenings tur til Kreta Fredag den 27. maj satte Frederiks pensionistforening kurs mod Kreta, øen som er fyldt med spændende historier om den græske mytologi, bla. Zeus, Afrodite, Dionysos, Poseidon og alle de andre. Det var over midnat inden vi kom til hotellet, Sirios Village, hvor vi skulle bo den næste uge. Der var stillet mad klar til os, da vi ankom, så vi ikke skulle gå sultne i seng, selvom vi ankom senere end planlagt. Bytur i Chania Stod op til det flotteste solskinsvejr, og efter morgenmad var der rundtur på hotelområdet med Camilla som guide. Senere på dagen var der afgang til Chania med guidet byrundtur. Vi blev sat af ved Firkafortet, hvor det græske flag blev hejst første gang, da Grækenland og Kreta blev sammensluttet i 1913. Firkafortet huser også søfartsmuseum. Vi gik langs med den Venetianske havn med udsigt til fyrtårnet, Janitshar-moskeen, og de mange taverner, som ligger tæt hele havnefronten rundt. Vi kom ind i de smalle gader, hvor det gik op og ned ad trapper. Fik fortalt historier og nød ellers atmosfæren af fortid og nutid. Vi endte på pladsen overfor Agios Nicolaous kirken. Vi skulle spise på taverne Emma under åben himmel med høje gamle mure omkring og lækker græsk mad. Vi startede med tzatsiki, græsk tomatsalat og brød, friturestegte osteboller krydret med dild. Skinkekød i krydret 26

sauce med bagte kartofler og grøntsager. Til dessert græsk yoghurt med syltede kirsebær. Sluttede af med at skåle i raki. Velbekomme. Det skjulte Kreta Morgensolen skinnede over havet, så det glimtede som sølv. Langs med vejen massevis af blomstrende nerier. Udover at de var flotte, havde de også en fornuftig funktion. De skulle efter sigende udsende en duft, som gederne ikke kunne lide, så når gederne nærmede sig nerierne, vendte de om, og undgik derved de trafikerede veje. Vi kørte opad i bjergene til den gamle oldtidsby Aptera, hvorfra der var den mest storslåede udsigt over Souda bugten, som i bunden af bugten danner en naturlig havn. Vi så skibene, som var på vej ud og ind i bugten, og den pragtfulde natur. Tværs over plateauet mod de hvide bjerge løb en gammel stensætning. Den sidste rest af bymuren. Det var nærmest som en mini udgave af den kinesiske mur. Vi kørte videre til musikken fra filmen Zorba, da den film havde med området, vi befandt os i, at gøre. Næste stop var ved en lille ortodoks vejkirke med mange ikoner. Ikon betyder vinduet til evigheden. Der hang og lå også en masse votiver, små metalplader med forskellige billeder på. Det var nogle plader, som folk kunne købe, som tak for hjælpen, hvis man havde bedt madonnaen på ikonen om hjælp og råd i en eller anden situation.


Vi fortsatte længere op i bjergene til den lille by Lappa, som også rummer masser af historie. Da vi kom ind gennem byporten, var den første, som mødte os, en mand, som gav os creme på hænderne, lavet på avocado. Bageren stod ikke tilbage, så han gav kage, en prøve på hans kunst. Vi gik rundt i de smalle gader, så porten til baderummet, hvor folk skulle renses, inden de fik foretræde for de øverste i byen – jo, der var skam regler i oldtiden. Et meget gammelt mosaikgulv var også bevaret. Derudover var der en betagende udsigt over bjergene og alle oliventræerne plus de mange blomster i selve byen.

Knossos paladset var bygget op i tre etager og dekoreret med dobbeltøkser, akrobatiske tyrespring, kvinder bærende på vandkrukker, friser og meget mere. Der var tronsal, gemakker, lagerrum, beboelser og bade med trapper, som førte ned i badet. Evans havde anslået indbyggertallet til 100.000, mens Knossos var på sit højeste som handelsby. Den ældste stenbelagte vej, som førte op til paladset, findes endnu. Krukkerne, som blev fundet på Knossos, bliver stadig produceret. Det er de store krukker, vi i dag kan købe som græske krukker.

Nå, men vi kunne ikke leve af skønne udsigter og blomster, så det gik ned til en gammel vandmølle eller olivengård. Der var gamle ting, som var brugt til at presse druer eller oliven med. Vi sad i skygge under træerne og havde lyden af rislende vand i ørene, mens vi spiste tzatsiki, græsk salat og græske frikadeller med kartoffelrøsti. De græske frikadeller var kæmpestore, så alle måtte levne. Sidste stop var vingården Dourakis, hvor vi så vintønder og flasker på lager og smagte flere vine, lavet på druer med ukendte navne, men de smagte dejligt. Knossos På tur til den gamle oldtidsby Knossos, som englænderen Arthur Evans begyndte at udgrave i 1890erne. Knossos var centrum for den kretisk minoiske kultur, som havde sin storhedstid ca. 1600 år før vores tidsregning. Der blev fundet krukker og redskaber helt tilbage fra stenalderen.

Fra Knossos gik turen til Rethymnon med frokost på tavernen Samaria på strandpromenaden. Vi fik tzatsiki, græsk salat, vindrueblade med ris og den græske nationalret musaka. Sluttede af med frisk frugt. Godt mætte gik vi til arkæologisk museum. Der var mange spændende ting, store krukker med ører både foroven og forneden, lersarkofager med låg, der havde facon som taget på et hus, synåle lavet af knogler. Der var statuer uden hoved, men det var ikke fordi hovedet var gået i stykker. Nej, det var meget mere smart. Når en konge, 27


eller hvad han nu var, døde, og man havde fået en ny konge, så behøvede man ikke at lave en helt ny statue af ham. Nej man skiftede bare hovedet. Af med det gamle og et nyt på! Vi var også på kløfttur med et lille tog, som var lejet kun til os. Togføreren tog jakke på, inden han startede. Hvorfor dog det? vejret var da dejlig varmt, men vi blev klogere. Først kørte vi gennem et område med flotte huse, blomstrende roser og bougainvillea. Langs med vejen groede platantræer og blomstrende lyserøde nerier. Vi kom videre opad gennem Venizelos slugten med høje bjerge til begge sider. De var så stejle, at solen ikke kunne nå os, og det blev rigtig koldt. Geder gik på skråningerne og nippede grønt. Vi holdt stille, så vi kunne fotografere dem og se grotterne i klipperne. Der var mange sjove vilde blomster, særligt én fangede opmærksomheden. Den var violet med en lang sabel i midten. Det var en vild ingefær og efter sigende meget giftig. Vi kom op i en lysning og gjorde holdt. Steg ud af toget og fotograferede ingefær, men der var også en morgenbitter til at varme sig på efter turen i skyggen af bjergene. Det var Lars fra Frederiks brugs, der havde sponseret den. Videre gik det op til den lille by Theriso. En lille bjergby 580 m over havet ca. 16 km. fra Chania med ikke mindre end to kirker. Begge kirker var fyldt med ikoner. I den ene kirke stod en slags bærestol, som brugtes til at bære ikonen af madonnaen gennem byen ved kirkelige festdage. 28

Nedad gennem kløften igen stoppede turen ved taverne Zorba. Der ventede os alletiders frokost med smagsprøver på en masse af Kretas specialiteter. Vi skulle også lære at spise som kreterne. Vi startede med at skåle i honningraki, og så kom der tzatsiki, græsk salat og brød på bordet. Det spiste man ved at brække brødet, og så bare lange til fadet alle sammen. Dertil ouzo med is og vand, rød og hvidvin. Næste ret aubergine, friteret i pandekagedej med ost. Små ruller med en slags kødsauce indeni, ligesom forårsruller. Vindrueblade med ris og sauce. Spinat i filodej med krydderurter, drysset med sesam. En skive friteret ost, ligesom vi laver camembert frite. Calamari, en lille tiarmet blæksprutte, med sugekopper og det hele. Den så lidt sjov ud, og smagte også lidt sjovt. Vi sluttede af med melon og kage med is. Vi blev også belært om, at man gik ud i køkkenet og så, hvordan maden blev lavet, og valgte hvad man ville spise. Vi havde også dage på egen hånd. Nogle tog til Chania for at bruge penge, andre var med på tur for at udforske naturen i botanisk park, hvor der var træer og planter fra forskellige lande. Nogen foretrak at gå til stranden for at få sol på maven, mens andre var tiltrukket af antikkens Kreta og som man levede i gamle dage, samt livet i klostrene. Der blev hygget rundt på værelserne, spillet kort, drukket kaffe, slikket sol på terrasserne, og hvad man ellers havde lyst til. En dejlig tur uden uheld og med sol og varme op til 30 grader hver dag.


Vandret

1 Rummet 2 Plus 3 Antal 4 Navn 5 Skolebarn 6 Solo 7 Navn 8 Tom dam

Lodret

1 Tegn 2 Regne 3 Pure 4 Afkast 5 Jørn —6 Part 7 Lag 8 Neon

Indsendes til Dagcentret inden 1. November 2011

Chokolade

Vin

O O Adresse……………………………..

Navn………………………………....

Vinder ønsker (sæt X):

Krydsord 3/2011

Sponsorer af præmier: Dagli` Brugsen Super Brugsen Spar Frederiks Karup Pensionistforening Frederiks Pensionistforening Danske Bank i Karup

- vindere af sidste krydsord ses på næste side

1., 2. og 3. præmie er chokolade eller vin 4. præmie er 2 bankoplader og 5. præmie er en overraskelse. 29


Vindere af krydsord 2/2011 1) Anna Larsen Kongemosevej 52, Frederiks

vin

2) Emmy Jensen Lindevej 3, Karup

chokolade

3) Kaj Christensen Bellisstræde, Åbrinken

vin

4) R. Thomsen Ringvej 11, Kølvrå

2 Bankoplader

5) Kjeld Pedersen Viborgvej 14, Karup

En pakke

Og løsningen er... Bankoplader kan afhentes hos den lokale pensionistforening. Øvrige Gevinster udleveres på Dagcentret. Ring mellem 8 og 9 på 8787 6410 og hør hvornår.

30


FUTTEN Gitte Stryhn Lægeeks. fodplejer Ericavej 42 7470 Karup Tlf. 30 31 51 34 Husk tidsbestilling

P-NYT Denne plads er ledig for annoncør

”Kun” en kartoffelblomst... 31


32

P-Nyt 2011-3  
P-Nyt 2011-3  

Ældreblad for den tidligere Karup kommune

Advertisement