Page 1

P-NYT


Sektion 1: Frederiks Kirke 250 år

3

Sektion 2 : Programhæfte

Side 20-31

Her ser man tydeligt (2008), at Frederiks by udvikling blev centreret omkring jernbanen, mens kirken og præstegården endnu i dag ligger for sig selv Forside: Fest i Frederiks Kirke Redaktion: Bente Larsen Jørgen Poulsen Erling Jensen Gurli Stoldt Lis Linde Kurt Balslev Kristensen Arne Christensen

(krydsord) (kasserer, ansvarsh.) (annoncer) (sekretær) (gevinster) (omdelere) (redigering, adresselister)

Foto: Arne Christensen 8666 1623 8666 1732 2339 2193 2423 5575 8666 1585 4030 5615 2141 9886

bentekjeld@webspeed.dk bogjpoulsen@privat.dk anjaotto@webspeed.dk gurlistoldt@hotmail.com lislinde23@gmail.com kbk@energimail.dk abchris@mail.dk

(Hvor intet andet er anført, er artikler skrevet af Arne Christensen) Oplag: P-NYT udsendes 4 gange årligt til 1470 adressater med i alt ca. 1800 læsere (pr. dec. 2015). Til 99 modtagere sendes bladet pr. post; til alle øvrige fordeles bladet direkte i postkassen af 24 frivillige omdelere. Deadline: P-NYT udkommer marts, juni, september, december. Frist for indlevering af materiale er: 5. februar, 5. maj , 5. august og 5. november Redaktionens postadresse: P-NYT, Dagcentret Parkallé 2, Frederiks, 7470 Karup J.

Husk venligst at oplyse afsender.

2


Frederiks Kirke 250 år Den 16. april kan Frederiks Kirke fejre sit 250 års jubilæum. Usædvanlig baggrund Frederiks Kirke, hvis oprindelige navne var ”Den tyske Kirke på Ahlheden” indtil 1870 og derefter ”Frederikskirken”, udgør på en meget stilfærdig og dagligdags måde et særligt kapitel i Danmarks historie. Især på grund af den usædvanlige baggrund for kirkens etablering og de specielle forhold, hvorunder præster og menighed benyttede kirken, hvor der i mange, mange år blev prædiket på tysk, men også fordi kirken her er mere knyttet til almindelige menneskers daglige liv og slid, end den er knyttet til store personer og begivenheder.

ger for at kunne klarer opgaven som hedeopdyrkerere, mens andre dog havde en baggrund som jorddyrker fra deres hjemegn. Der var imidlertid det fælles træk, at den største part af kolonisterne udviste en stærkt ytret religiøsitet og en erklæret kirkepolitisk stilling. Dette skyldtes i høj grad hjemlandets kirkelige brydninger, hvor et protestantisk flertal i befolkningen blev holdt undertrykt af den katolske regering i Pfalz. Netop dette forhold var for mange en tungtvejende grund til, at de valgte at udvandre, da tilbuddet kom.

Første blivende bygning i Frederiks Frederiks Kirke er den første blivende bygning, der blev opført her på den bare hede, hvor den med sin centrale funktion måske kunne give anelser om en fremtidig bebyggelse. Den er da også en af de få markante bygninger i Frederiks, som i dag stort set står uændret siden opførelsen for 250 år siden, og den er stadig er i brug. Som vi ved, blev det imidlertid ikke kirken, der gav stødet til etablering af et samfund. Det var jernbanen, og som vi ser det endnu i dag, ligger kirken stadig for sig selv, hvorimod banen hurtigt blev omsluttet af bebyggelser. Kolonisterne var blevet lovet en kirke De tyske kolonister, som i 175960 brød op fra hjemstavnen Pfalz -Hessen og drog til de jyske heder, var en meget broget flok. En del havde kun ringe forudsætnin-

Kgl. Bygmester G.D. Anthons første tegninger til kirken

Rigsarkivet

3


De danske kommissærer, der modtog kolonisterne og skulle sørge for deres bosættelse, var opmærksom på disse forhold, og ved ankomsten måtte tyskerne oplyse, om de var lutherske, reformerte eller katolske. For at hindre gnidninger mellem folk af forskellig kirkelig retning blev det besluttet, at katolikkerne skulle samles i kolonien Frederiksnåde i Vorbasse sogn, mens lutherske og reformerte, der heller ikke indbyrdes havde det bedste forhold, kunne søge sammen med deres trosfæller i de oprettede kolonibyer, alt dog under frie forhold. Resultatet blev, at Grønhøj blev en ren luthersk by, mens Havredal deltes mellem lutheranere og reformerte.

Det første alterbillede fra 1766, som koloniforvalteren fik lov at købe til kirken. Foto: Arne Christensen

På bagsiden kan man læse: ”Alheden bygte Kong Frederik den Femte. De Tydske gav han Hielp og Kirken ikke glemte. Hans Søn Kong Christian den Syvende af Navn, Tog dem i Nåde an og søger hver Mands Gavn.”

4

De var lovet en kirke Men med de ydre rammer for kirkelivet, med antagelsen af præster og med fremskaffelsen af passende lokaler til afholdelse af gudstjeneste, måtte kolonisterne gennem flere år nøje med det mest nødtørftige. Det var tydeligt, at kolonisterne i højere grad end den jyske bondebefolkninge i almindelighed lagde vægt på skolegang og undervisning, og så snart gårdene blev bygget, indrettedes skolestuer i kolonibyerne, hvor der i den første tid også blev holdt gudstjeneste under interimistiske forhold. Men kolonisterne var faktisk blevet stillet i udsigt, at når 30 familier var samlet, så ville der blive bygget en kirke til dem. Den forudsætning var snart opfyldt, og allerede i 1761

Altertavlen fra 1766, som angiveligt blev skænket til kirken af kommissær Hans de Hoffman. Alterbilledet, malet af C.A.Schleisner, blev indsat 1866. Begge de gamle alterbilleder er bevaringsværdige og skal forblive i kirkerummet. Foto: Knud Gaarn-Larsen


havde kommissærerne foreslået, at der af en i Havredal nedblæst gård kunne bygges præsteresidenser til den reformerte præst i Frederikshede (Havredal) og til den lutherske i Frederikshøj (Grønhøj). Samtidig berørte man spørgsmålet om en kirke til kolonisterne. Efter at man i 1763 havde fået regeringens billigelse til at bortvise de mest uønskede blandt kolonisterne, mente man at kunne se fremtiden i møde med større fortrøstning og med sikkerhed for, at et passende antal kolonister ville forblive og slå rod. I 1763 erindrer koloniforvalter Kjærsgaard i en indberetning om, at kolonisterne

havde fået løfte om kirker og skoler, men at de endnu efter tre års forløb intet havde fået. Skulle den påbegyndte konsolidering af koloniforetagendet lykkedes, måtte løftet nu indfries, ligesom kolonisterne måtte have ”en habil luthersk præst”, der kunne have samme løn, som den reformerte præst. Kjærsgaard skrev endvidere, at det kunne være passende at bygge en kirke for begge menigheder midt imellem disse to bedst fungerende kolonier, hvor der skiftevis kunne prædikes af en luthersk og en reformert præst.

Den syvarmede lysestage, som i 1941 blev skænket kirken af Kristine Elisabeth Munk

Foto: Arne Christensen

5


Præcist midtvejs mellem Havredal og Grønhøj Med dette forslag havde forvalter Kjærsgaard egentlig placeret kirken, sikkert efter at havde drøftet det med kolonisterne. Hvad han ikke nævnte var, at der blandt mange kolonister faktisk var et ønske om, at kirken skulle bygges ved en af de to kolonier, eventuelt ved lodtrækning. Tanken var, at i stedet for at begge kolonier havde ulemper ved at have kirken placeret midtvejs, så ville i det mindste den vindende koloni have store fordele – og den tabende ikke væsentligt større ulemper. Det var Conrad Münster i Grønhøj, som var talsmand for denne løsning, sikkert i det lønlige håb, at det ville blive Grønhøj, som fik kirken. Her havde man allerede udlagt et areal til kirkegård.

idealer harmonerede godt med de reformerte, som ønskede en spartansk kirke. Det passede også rigtig godt med rentekammerets ønske om, at byggeriet blev så billigt som muligt.

Kjærgaards efterfølgende præcise opmåling placerer kirken på et sted, der ligger 222 favne nord for korsvejen, hvor den dengang eksisterende vej fra Viborg krydsede vejen fra Skive, og hvortil der præcist vil være en afstand på 1542 favne fra hver af kolonierne. At kirken i dag ligger netop ved korsvejen skyldes ikke at kirken er flyttet men derimod, at landevejen fra Viborg er rykket nordpå til den nuværende placering. Endelig grønt lys I en skrivelse af 12. maj 1764 bevilger rentekammeret, at der må igangsættes et kirkebyggeri, og det påbegyndes for alvor i sommeren 1765. Murermester Peder Jensen fra Viborg foretog de første opmålinger og forestillede sig kirkerummet delt med otte alen til kor og det øvrige rum forynet med stolestader, hvoraf der kunne blive cirka 26, hver med plads til 2 familier, idet der også skulle være plads til prædikestol samt en dør. Kirken kunne få en indvendig bredde af 11½ alen, hvoraf midtergangen ville optage 3 alen. Om lofthøjden mente man, at seks alen var nok. Tegninger til kirken blev udarbejdet af kgl. bygmester G.D. Anthon, hvis klassicistiske 6

Den gamle døbefont, som kolonisterne bragte med fra Tyskland, og som efter restaurering nu er i brug igen. Ny kande og fad er tegnet af Maja Lise Engelhardt. Foto: Knud Gaarn-Larsen


Tegningerne blev udført med hensyntagen til den allerede fastlagte grundplan, som var bestemt af, at man ønskede at genbruge et ikke for solidt tag fra tørreladen ved teglværket i Skræ. Laden var allerede ved opførelsen bygget med tanke på flytning og anden anvendelse. Det havde en længde på 24 fag á 2 alen, så den nye kirke kunne altså blive 48 alen lang, hvilken man mente var tilstrækkeligt. Kirkens størrelse var dermed på forhånd bestemt af tørreladens tag fra Skræ!

var omegnens danske bønder, der måtte udføre tvangskørsel med hundredvis af læs materialer fra teglværkerne i Skræ og Nørlund, tagsten fra Hald og kalk fra Daugbjerg. Alene murstenene til kirken krævede 500 vognlæs, og de pommerske bjælker måtte fragtes ad søvejen fra Aabenraa til Randers, hvorfra 29 vogne fra Demstrup gods og 31 fra Gjessinggård bragte bjælkerne til Alheden. En bjælke var så tungt læs, at der måtte 4 heste for vognen.

Planen gav anledning til flere indvendinger fra kommissærerne, f.eks at der kun kan rummes 150-200 personer, mens der næsten hver gang vil være nærmere 300, samt at forbygning og zirater (udsmykning) på muren er bekosteligt og ondt at holde ved lige – ”da ingen stads behøves i den vilde hede”!

I 1764 nåede man næppe videre med byggeriet end at få grundstenene tilført, og hermed havde kolonisterne udført deres part af opgaven. Først efter pinse 1765 kom der rigtig gang i byggeriet, hvor bygmestrene havde 3040 mennesker i arbejde på kirken, og fra alle verdenshjørner agede bøndervognene ad de

Et væsentligt argument var desuden, at det ville blive cirka 1000 rigsdaler dyrere, end det af kommisærerne fremlagte. Det ser ud til, at indvendingerne langt hen ad vejen blev taget til følge, og Anthons projekt blev forandret og forenklet, så resultatet skulle blive en kirke uden pynt eller ”zirat”, som den følgende sommmer skulle tage form midt på den bare hede. Men da kirken stod færdig, fandt den omgivende danske befolkning den tarvelig og påpegede, at den manglede både tårn, kirkeklokke og en passende udsmykning. Ingen vil påtage sig arbejdet Ved en licitation over byggeriet, som blev afholdt i Knudstrup, var der ingen, der ville påtage sig arbejdet! Der var ellers opsat plakater i de omkringliggende købstæder, men det var tilsyneladende dårlige erfaringer fra de kaotiske vilkår, hvorunder de mange kolonigårde var blevet bygget, som afholdt håndværkerne fra at byde. Omsider lykkedes det at få bygmestrene Bordewig og Thomsen i Vejle til at påtage sig arbejdet. Byggeriet sætter mange i arbejde Kolonisterne tilvejebragte grundstenene til kirken, 3 læs kampesten fra hver, men det

Døbefont af granit i brug 1929-2009. Den står nu nederst i kirken og er blevet udstyret med låg, hvor der er plads til fyrfadslys.

Foto: Knud Gaarn-Larsen

7


sandede hulveje til Alheden med byggematerialer. Bygmestrene havde travlt, for ”føden til arbejderne er overmåde kostbar”, og herremændene skyndede på bønderne, så de kunne have dem hjemme igen til høsten. I september var kirkens mure rejst til taget. Klar, men indvielsen må vente Den 9. december 1765 kunne kommissærerne meddele rentekammeret, at kirken stod færdig, lysende med sine hvidkalkede mure, brudt af støttepiller og høje støbejernsvinduer, med rødt tegltag, en noget flad tagkonstruktion med afvalmede gavle. For nabosognenes bønder, som kunne have ærinde over AlheKirkens nyere lysekroner, som stammer fra Skanderborg den, var ”æ tysk kjærk” der Slotskirke. Angiveligt var slotsherren bekendt med en af midt i lyngen sikkert nok genpræsterne ved kirken i Frederiks og forærede disse lysekrostand for grin og spot, sådan en ner til kirken, da de var blevet i overskud i Skanderborg kirke havde man da aldrig før Slotskirke. Foto: Arne Christensen set. Forskellig fra egnens andre landsbykirker var den unægtelig også. Men Alhedens kolonister var glade for deres kirke og ventede med længsel efter at kunne tage den i brug. Det kom til at trække i langdrag. Et ønske om at sognepræsten i Thorning, som kunne prædike på tysk, skulle indvie kirken før jul, blev ikke godtaget, men det var vist også så som så med færdiggørelsen, for man manglede stadig det mest nødvendige, altertavle, messeklæder, døbefad, kalk og disk m.m., ligesom man håbede at kunne komme billigt til et epitafium til altertavlen, som var hos byfogden i Skive. Hvilket udstyr, der i det hele taget skulle være, var der heller ikke enighed om blandt den lutherske og den reformerte menighed, som jo begge skulle bruge kirken.

På loftet opbevares stadig de oprindelige lysekroner, som naturligvis var beregnet til levende lys. Foto: Knud Gaarn-Larsen

8


Indviet den 16. april 1766 I Februar 1766 havde rentekammeret bedt biskop Bildsøe i Århus sørge for kirkens indvielse, men det var næppe at forvente, at biskoppen selv ville tage til Alheden. Efter flere henvendelser lykkedes det endelig at få den førnævnte sognepræst Morten Windfeld i Thorning til at forestå de kirkelige handlinger, og endelig den 16. april 1766 blev kirken så indviet. Selv om kirken var enkel og spartansk udstyret, er der næppe tvivl om, at kirkens indvielsen blev en betydningsfuld mærkedag for Alhedens beboere, som nu endelig kunne samles til gudstjeneste på deres eget sprog i værdige omgivelser. Nu stod kirken der, men altså kun én kirke, så lutheranerne og de reformerte måtte deles om at bruge den. Sådan gik da også, og i fordragelighed blev der på søndage skiftevis holdt lutheransk og reformert gudstjeneste af hver sin præst. Det endte dog med, at den reformerte menighed svandt ind, og snart var der kun en lutheransk præst ved kirken, som i 1775 kunne tildeles titlen sognepræst. Bestandige problemer med bygningen Selve byggeriet var solidt nok, men vinduer og især det skrøbelige genbrugstag led meget under det barske klimas indvirkning. Vinduesruderne blev gang på gang knust af det hårde vindtryk, og allerede efter den første vinters storme var der 30 afblæste tagsten og 12 ruder manglede i vinduerne! I 1787 greb man til at tilmure den nederste del af vinduesåbningen for at mindske presset på vinduerne. Taget var et helt kapitel for sig, for det store tag rokkede i takt med vindens påvirkning, så tagstenene løsnede sig og faldt ned, og gang på gang måtte der foretages reparationer. I 1862 tog man endelig fat på problemet, idet der, efter anvisning fra bygningsinspektør L.A. Winstrup, i den vestlige ende blev opført en solid mur, som i indgreb med taget

Murermester Grønbæks forslag (1826) til et klokketårn, som lå til grund, da der endelig i 1862 blev opført en ny støttemur med plads til at ophænge en klokke. Rigsarkivet

skabte så meget stabilitet, at stormen ikke længere kunne sætte det i bevægelse. Ved samme lejlighed fik man imødekommet ønsket om et tårn til en klokke, idet den midterste del af den nye støttemur blev ført op over taget til en spids med en åbning, hvori der kunne ophænges en kirkeklokke. Kirken havde ingen klokke i de første mange år, og det var først i 1828, at der blev bevilget 250 rdl. til en klokke, som blev støbt i Randers og ophængt i en simpelt stabel af 2 egestolper under et nødtørftigt tag. Det voldte i øvrigt problemer at få nogen til at foretage ringning morgen og aften, for ringeren skulle komme fra en af kolonierne, og man mente, at det var en overflødig anstrengelse, for kun 3 gårde i hele sognet kunne angiveligt høre klokken. 9


Kirkens gamle klokke fra 1828 i tårnet og klokkestablen fra 1988. Det var en brugt stabel fra Svendborg, som blev anskaffet til den nye klokke (herunder). Foto: Knud Gaarn-Larsen

I 1988 blev fik sognet en arv fra Kirstine Bertel, og pengene blev brugt til køb af en ny klokke, der blev ophængt i en klokkestabel nord for kirken. Da den ikke kunne mere, blev klokken anbragt på en forhøjning uden for indgangen til kirken Foto: Arne Christensen

10


Altertavlen efter restaurering og med et nyt alterbillede af Maja Lise Engelhardt Foto: Arne Christensen Med det nye tårn kunne klokken endelig komme op at hænge over kirken, så klangen kunne høres langt ud over den flade hede og sikkert på stille dage også både i Grønhøj og Havredal. I 1866 blev våbenhuset tilbygget, og med det er kirkens udseende som i dag. Kirkesproget var tysk Den første præst, der blev ansat til at betjene kolonisterne var Tobias Oswald fra 1764, men han fik anvist en gård i Havredal som

beboelse. Den første præst, der fik den nye præstegård som bolig blev derfor Hans Clausen, som gjorde tjeneste fra 1775 til 1784. Det var en forudsætning for at blive præst i Frederiks Kirke, at man kunne prædike på tysk, for sproget og alle kirkelige handlinger foregik på tysk i de første 100 år. De få dansktalende i området måtte tage til Karup Kirke. 11


Præstegården Umiddelbart vest for kirken, på den anden side af Horsens-Skive vejen, var der samtidig med kirkens opførelse blevet bygget to kolonigårde, vel sagtens ud fra den betragtning, at kirkegængerne måtte have et sted at tage ind. Disse gårde blev dermed de næste bebyggelser her i området efter kirken, og i 1765 fik Niels Pedersen fæstebrev på den ene af gårdene. At han fik overdraget et vist tilsyn med kirken var næsten en selvfølge. Den første egentlige præstegård blev opført i 1775 på samme sted. Det var på den tid stadig et fuldstændig øde område midt imellem kolonierne Havredal og Grønhøj, hvor der hidtil kun havde ligget de 2 førnævnte gårde og kirken. Kolonisterne var rømmet fra gårdene, og man formoder, at materialer fra disse gårde medgik til byggeriet af præstegården, som kom til at bestå af et stuehus på 15 fag bindingsværk af eg og fyr og med gode brændte sten. Stuehuset lå langs Skive landevejen og bagved lå 2 længer. Tagene var med lyng og rughalm, og der var en 36 alen dyb brønd. Den ældste præstegård nedbrændte ved lynnedslag i 1809. Den genopbyggede præstegård blev igen i 1849 Foto: Knud Gaarn-Larsen ramt af ildebrand, hvorved alle At præsten var dansk og også kunne prædipræsteembedets papirer samt kirkebøger ke på dansk blev dog snart en lige så klar for perioden 1760-1814 blev tilintetgjort. forudsætning, nemlig da Karup sogn i 1787 Ved genopbygningen fik stuehuset sin nuvæblev udskilt fra Thorning og lagt under Frerende beliggenhed. I 1904 slog lynet atter deriks, så præsten i Frederiks skulle herefter ned, og alle avlsbygninger brændte, men også betjene kirkegængere i Karup kirke. stuehuset blev reddet. Der blev opført nye avlsbygninger, hvorimod stuehuset først i I 1856 bestemte en kongelig resolution, at 1922 blev hovedrepareret og fik sit nuvæder hver anden søndag skulle prædikes på rende udseende. I 1980 blev opført en ny dansk i Frederiks kirke, og fastelavnssøndag bygning vinkelret på præstegården indehol1870 blev der prædiket sidste gang på tysk. dende konfirmandstue og dobbeltgarage. 12


Den nyeste messehagel fra 2015, som her bæres af den tidligere præst i Frederiks Majbritt Roulund Kjærsgaard Foto: Knud Gaarn-Larsen 600 hektar præstegårdsjord! Nogle er sikkert vidende om, at Frederiks Præstegaard engang var en stor gård med meget jord. Men at dens jorder faktisk har strakt sig fra Karup til Skelhøje, er måske alligevel overraskende. Arealet var på næsten 6 kvadratkilometer (1088 tdl. = 600 hektar)! Grunden til det store areal var naturligvis, at jordens bonitet var så elendig, at man ved matrikuleringen i 1765 vurderede, at der skulle et så stort areal til, for at præstegården kunne give livsgrundlag for præsten og hans hushold. Og det store areal var dog heller ikke ensbetydende med, at det blev et godt embede at være præst i Frederiks. Af de 19 første præster forblev kun én i embedet til sin død,

og han blev kun 42 år gammel, så det lykkedes altså for de fleste at finde noget andet og bedre. Knap 100 år senere, i 1849, var der fortsat kun 60-80 tdl. af det samlede areal, som var opdyrket, resten henlå som hede. I 1921 blev 1000 tdl. af præstegårdens jorder udstykket iflg. Lov af 1918 med den klausul for køberne, at der skulle opdyrkes en ottendedel af den købte hede hvert år. Dette var i høj grad medvirkende til at sætte gang i opdyrkningen af de store arealer præstegårdsjord. I 1960 blev der opført en ny forpagtergård, som fik en placering lidt sydligere mod Karup, end den forrige, og i 1980 blev der bygget en ny konfirmandstue, som kom til at ligge netop der, hvor forpagtergården tidligere havde været. 13


Kirkens nye orgel Kirken i nyere tid Da rigsdagen i 1935 endeligt vedtog, at staten ikke længere ville betale for kirken og overdrog den til sognet formedelst 29.000 kroner i erstatning, forsvandt den sidste rest af de særlige privilegier, som kongen i sin tid havde givet til kolonisterne og kirken. Herefter er det alene op til sognets beboere at afholde udgifterne til kirken. Og det har de klaret godt Hvis man alene kender Frederiks Kirke udefra, så kan det godt virke som om, at der ikke er sket meget i Frederiks Kirke og Frederiks Sogn de sidste mange år. Det er ikke rigtigt. Gennem årene har de forskellige menighedsråd sørget for at sætte penge til side og skabt mulighed for, at kirken løbende har kunnet vedligeholdes og senest, at den i 2002 og 2003 kunne blive gennemgående renoveret. Kirken var i den periode lukket i 14

Foto: Knud Gaarn-Larsen

længere tid, og de kirkelige handlinger forlagt til Menighedshuset på Holbergsgade, mens kirkens indre blev renoveret. Orglet, der oprindelig blev sat ind i 1912, blev skiftet til et større orgel, og det betød at pulpituret måtte gøres større. Trægulvet undere stolestaderne blev udskiftet, hvorimod flisegulvet fra 1882 blev bevaret med nogle udbedringer, hvor det lykkedes at få et teglværk i Tommerup til at lave nye fliser i helt samme farver, så også gulvet i koret blev forsynet med flisebelægning. Den kendte kunstner Maja Lise Engelhardt lavede et nyt alterbillede og et altertæppe til kirken samt udarbejdede en sammenhængende farvesætning til alter, prædikestol og bænke, hvor farvetonen blev inspireret af farverne i gulvets fliser. Efter den omfattende renovering kunne kirken genåbnes i 2003.


I 2006 blev det besluttet at man ville renovere den oprindelige døbefont, som kartoffeltyskerne havde med, da de kom her til egnen i 1758. Den blev brugt i kirken fra 1766 frem til 1929, hvor den blev den afløst af en døbefont af granit. Døbefonten af granit blev anbragt nederst i kirken lige til højre for indgangen, og lavet om, og står nu med en smuk lyskrans så kirkegængere kan tænde et levende lys. Det lykkedes at få Maja Lise Engelhardt til at designe et sølvfad og kande til døbefonten, så det danner en flot enhed. Hvad så med præstegården I forbindelse med den seneste renovering af kirken, var man bevidst om, at også præsteboligen trængte til en kærlig hånd. Menighedsrådet fik udarbejdet en rapport, og der var mange overvejelser. Skulle man rive den gamle gård ned, og bygge en ny på tomten. Skulle man renovere bygningen, eller skulle man vælge en helt anden løsning, og flytte det hele over på den anden side af Nørregade, og på den måde undgå at mange konfirmander skulle krydse den stærkt trafikerede Nørregade.

Den gamle kirkebøsse, som nu står gemt under prædikestolen. Historien om denne kiste er ikke kendt, men det menes, at den er fra kirkens første tid. Foto: Knud Gaarn-Larsen

I 2008 besluttede menighedsrådet at sælge præstegården Det oprindelige fad og kande til den gamle døbefont og det meste af den tilbageFoto: Arne Christensen blevne jord (58 hektar) til Lars Kristensen på Elmegården. Præsteboligen blev udstykket med 13.995 m2 samlingsrum, og ved siden af blev der opført og solgt til Lisbet og Ole Mølgaard, som efen præstebolig lige over for skolen. Kapel og terfølgende har gennemført en omfattende graverbygning levede heller ikke op til morenovering af den gamle præstegård. Menigderne standarder, og det blev besluttet at hedsrådet beholdt kun jorden mellem Viopføre en ny graverbygning med kapel, plads borgvej og Trehusevej, hvor kirken, kirketil kontor, frokoststue og redskaber samt et gården, kirkeskoven og to marker ligger. offentligt toilet, der også er toilet for kirkens brugere. Kapel og graverbygning, kirkecenter og præstebolig I dag er Frederiks Sogn et særdeles velfungeSalget gjorde det muligt at få penge til at oprende sogn, hvor der er halvanden sogneføre et helt nyt kirkecenter med mødesal og præst ansat. Både når det gælder bygningerkonfirmandstue, kontorer, køkken og et ...fortsættes side 38 15


Grønhøj Garnlager Tlf. 86 66 10 27 & 86 66 21 14 Grønhøj - 7470 Karup

STORT UDVALG I: Metervarer, sytilbehør, broderi, patchwork og hobbyartikler

GRØNHØJ, KARUP, 86 66 16 55 Åbningstider: Man-Fre 13-17, Lør 9-12

Mett Kjølvraa Tilbyder mad til ældre, enlige eller andre, som bare trænger til en portion varm mad. Leveret til middag for kun 50 kr. Ring til Lone Nielsen 2764 1325

Hvor holder man fest

GrønHØJ KULTURHUS Prisliste:

Lille sal 650 kr Hele huset 1200 kr Service 6 kr pr kuvert Lejer sørger for opvask, oprydning, rengøring af ovne og fejning af gulve. Udlejning af borde, stole og service ud af huset.

Alt vedrørende udlejning: Telefon: 24 81 84 59 - Mail: keldpedersen20@gmail.com 16


Få en fast aftale på

VINDUESPUDSNING Aksglæde Vinduespolering v/Flemming Aksglæde

Ring 40 55 17 23

Rikke Østergaard Indehaver & Fysioterapeut

17


18


19


2. sektion af P-Nyt Programhæfte Nyttige telefonnumre: Visitationen: Træffes hverdage kl. 8.00–10.00 på tlf. 8787 6110 Reparation af hjælpemidler ml. kl. 8 og 10 på tlf. 8787 6107 Hjemmeplejen Karup/Frederiks: Gruppeleder: Susanne Kirstine Poulsen elf. 8787 6411 Ved ændringer i dagligt besøg kontakt disponatorer på 8787 6413 Hjemmeplejegrupperne: Frederiks området: Hverdage 7.00-7.30, weekend 7.00-7.15 på tlf. 8787 6413 Karup - Kølvrå området: Hverdage kl. 7.00–7.30, weekend 7.00-7.15 på tlf. 8787 6413 Efter telefontid: 8787 8787 Sygeplejerskerne (Karup distrikt vest): tlf. 8787 6396 Træffes hverdage kl. 8.00–8.30 + 13.00–14.00, Plejecenter Åbrinken: Centerleder Åbrinken: tlf. 8787 6390 Gruppekoordinator: Hovednummer tlf. 8787 6400 Vedr. mad fra kommunen: Kontakt Blichergården, tlf. 8725 3336. Demenskoordinator: Hanne Harrestrup, hverdage kl. 8.00–8.30 på tlf. 8787 6443 Hørevejledning: Alle hverdage kl. 8.00–9.30 på tlf. 9915 7600 Træffetid i Frederiks: Tirsdag 15. december 10.00-11.30 Forebyggelseskonsulent: Britta Kempe Mandag-torsdag 8.00-9.00 på tlf. 5149 0893. Aktivitetscenter: Frederiks Dagcenter: tlf. 8787 6410. Træffes bedst 11.30 - 12.30 eller på mail. E-mail: Hanne Buch (hab@viborg.dk), Eva Christensen (evc@viborg.dk), Tinna Dürr (tid@viborg.dk), Tina Ehlert (tre@viborg.dk) Afbud ved kørsel: Indtal besked på telefonsvarer om morgenen. Seniorhuset (ingen telefontid, intet personale) tlf. 9651 7148

20


Aktiviteter i Seniorhuset, Karup Rettelser til oversigten sendes til: Gurli Stoldt, Torvegade 3, Karup. Tlf. 2423 5575. E-mail gurlistoldt@hotmail.com - eller læg beskeden i den røde postkasse i Seniorhuset

Aktivitet

Tidspunkt

Mandag Røde Kors nørklere Gymnastik

08.30 - 11.00 09.00 - 10.00

Kortspil Patchwork (ulige uger)

12.30 - 17.00 13.30 - 16.00

Billard damer Krolf Tirsdag De kreative Motion og mennesker Billard Billard Præmiewhist

Ferie

14/12

Starter igen 4/1

Kontaktperson

10.00 - 12.00 10.00 - 12.00

Bente Pedersen Tove Nielsen Annelise Lindholm Børge Pedersen Ellen Annelise Emmy Pedersen Erling Madsen

5056 9301 2990 3652 2023 1161 9710 1713 9710 1813 9710 1217 2872 1985 6160 0059

09.00 - 11.30 09.30 09.00 - 12.00 13.00 - 16.00 13.00 - 17.00

L. Kusnitzoff Alice Hyldahl T. Hvam V. Andersen P.E. Clausen

9710 1167 2369 9868 4035 6268 9710 1356 3066 6520

Lars Kruse

9710 1107

Onsdag Knipling Tæppecurling

09.00 - 11.30 18.00 - 20.00

Torsdag Kortspil Krolf Patchwork Billard

12.30 - 17.00 10.00 - 12.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.00

Børge Pedersen Erling Madsen Bodil Sigård B. Andersen

9710 1713 6160 0059 2058 3002 9710 2648

09.00 - 12.00

P. Pedersen

9710 1895

Torben Bundgård H.G. Pørksen

2484 9764 8663 8384

27/4

7/9

Fredag Billard Datastue*

Kontakt venligst en af underviserne

(* Tilmelding nødvendig)

21


Karup Kirke og Sognegård Marts, april, maj 2016 Året rundt sker der mange ting i Karup Kirke og Sognegård – så kom og vær med! Hver søn- og helligdag er der højmesse i kirken – som oftest kl. 10.00, men tjek kirkesiden i Ugeavisen eller kirkens hjemmeside www.karupkirke.dk for klokkeslæt. Her kan man desuden finde yderligere oplysninger om de nævnte gudstjenester og arrangementer. Nyder du at synge? – så kig ind på hjemmesiden under fanebladet ”Aktiviteter” og klik på Karup Sangkor! Koret er et uforpligtende tilbud fra vores organist Anders Hjorth Nielsen til alle sangglade mennesker i sognet – uanset alder, køn, korerfaring og sangstemme. Fredag d. 18/3 kl. 14.30 er der fredagshjørnet i sognegården. Biskop Henrik Stubkjær fortæller om sin vej til bispeembedet. Påsken i Karup kirke: Torsdag d. 24/3 kl. 16.30 er der skærtorsdags gudstjeneste i kirken og efterfølgende middag i sognegården (tilmelding til spisningen). Fredag d. 25/3 kl. 10.00 er der liturgisk langfredags gudstjeneste uden prædiken, men med fokus på tekstlæsning og sang. Søndag d. 27/3 kl. 10.00 er der påskedags gudstjeneste med medvirken af Karup Sangkor. Mandag d. 28/3 kl. 16.00 er der 2. påskedags gudstjeneste. Det vil være en musik- og sanggudstjeneste med tekstlæsning og tid til stilhed og refleksion over påskens budskab. Onsdag d. 20/4 kl. 19.00 giver Haderup-Karup Gospelkor koncert i Karup kirke. Fredag d. 29/4 kl. 14.30 er der fredagshjørnet i sognegården. Læge Hasse Lenler-Eriksen fortæller om sit indtryk af det grønlandske samfund, hvor han i perioder har boet og arbejdet som læge. Søndag d. 1/5 kl. 10.30 er der gudstjeneste, hvor Karup Sangkor medvirker. Efterfølgende er der kirkekaffe i kirken. Mandag d. 16/5 kl. 09.00 er det 2. pinsedag, og der er morgensang i kirken efterfulgt af en kort vandring ad Mosevej og Alhedestien. Tilbage i kirken er der musik- og sanggudstjeneste kl. 10.00 med tekstlæsning og tid til stilhed og refleksion over pinsens budskab. Fredag d. 27/5 kl. 13.00 drager fredagshjørnet på sommerudflugt til Lemvig, hvor vi besøger Museet for Religiøs Kunst (tilmelding). (Inserat)

Batterier til høreapparater

Når de sidste kasser med batterier til høreapparater er blevet afhentet af brugere af høreapparater på Frederiks Dagcenter og Plejecenter Åbrinken, skal du fremover selv bestille batterier til dit høreapparat. Bestillingen foregår ved, at du, første gang du bestiller på den nye måde, henter en bestillingsseddel på Frederiks Dagcenter eller på Plejecenter Åbrinken på det bord, hvor du plejer at hente batterier, udfylder den og sender den med posten. Efter nogle dage modtager du dine bestilte batterier vedlagt en ny bestillingsseddel, som du skal bruge næste gang, du bestiller batterier. Brugte batterier kan du ikke længere aflevere på centrene, men du skal i stedet lægge dem i en pose ovenpå din affaldsbeholder på tømningsdagen, så vil de blive taget med på miljøstationen og destrueret, så batterierne ikke er til skade for miljøet.

Handymand

i Karup-Kølvrå området Tilbyder vederlagsfri hjælp til ældre med mindre opgaver ude og inde i hjemmet (ikke havearbejde). Kontakt: Carl-Emil Friis, 9710 2251

HUSK Vi syr i uge 4, 12 (i 2016 dog i uge 14) og 40 for RØDE KORS på Dagcentret. 22


Fjends - Karup Kontaktpersoner: Alice Hyldahl, Urfuglevænget 10B, 7470 Karup, Tlf.: 23699868, Mail: ks.fjends-karup.763@aeldresagen.dk Martin Ditlevsen, Viborgvej 56, 7470 Karup, Tlf.: 51512803, Mail: familien.ditlevsen@gmail.com

MAD - MOTION – MENNESKER Seniorhuset hver tirsdag kl. 9.30. Der er GYMNASTIK hver tirsdag med kaffe og rundstykker bagefter. Alle øvelser kan laves stående eller siddende. Stoholm skole tirsdag i lige uger kl. 17-20. Stort, friskt, energisk hold, der laver god mad, både sundt og godt. Tilmelding Lena og Torben Kragh Møller tlf. 86119892. Tirsdag 8. marts kl. 17: ÅRSMØDE 2016 Frederiks Kulturhus, Trehusevej 7 Dagsorden iflg. vedtægter. Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. Efter mødet serveres stegt flæsk, kartofler med persillesovs. Drikkevarer kan købes. Gratis for medlemmer, kr. 150,00 for ikke medlemmer. Tilmelding af hensyn til maden hurtigst muligt: - Martin Ditlevsen, tlf. 51 51 28 03 mail: familien.ditlevsen@gmail.com - Alice Hyldahl tlf. 23 69 98 68 mail: KS.Fjends-Karup.763@aeldresagen.dk Onsdag 27. april kl. 14: Vi får besøg fra Damernes Butik, der også sælger herretøj. Der vises og sælges smart og klassisk tøj i gode kvaliteter — og i de rigtige faconer til modne mænd og kvinder. Mød op og bliv inspireret — eller køb det nye look. Sted: Seniorhuset, Gl. Banevej 6A Pris: 50 kr. inkl. kaffe og brød Tilmelding senest 16. april til: Meta Nors, tlf. 2140 1249, mail: nors@mail.tele.dk

Tirsdag 26. maj: Udflugt i 4-stjernet røgfri bus til: Bindeballe Købmandsgård med gammeldags landhandel i de originale bygninger og med Danmarks største købmandsmuseum. Derefter 2 retters middag på Skavenhus. Om eftermiddagen tur i Skjern Å nationalparkområde med stop ved Lønborg Kirke. Afgang: Frederiks Kirke 07.50, Karup Bibliotek 08.00 Pris: 515 kr. pr. person. Tilmelding til: Sv. Aa. Gundelund tlf. 9754 8219 / 2256 6355, gundelund@os.dk Sidste frist for tilmelding: 6. maj 2016. Tilmelding er først gyldig ved indbetaling til: Sparekassen Kronjylland, Reg. 9294 Konto: 0003182541 TRYGHEDSOPKALD. Ville du føle dig mere tryg, hvis du blev ringet op hver morgen, så kontakt Birthe G. Christensen, tlf. 2369 7217

BESØGSVEN. Er der nogen, der har lyst til at være BESØGSVEN for Ældre Sagen, så kontakt venligst Meta Nors, tlf. 2140 1249

PC Hjælp til selvhjælp. Tirsdage i ulige uger fra 5/1: Datastuen under det gamle rådhus ved Stoholm Bibliotek kl. 10-12. Vi bruger de første 10-15 min. På ”dagens emne”, hvor vi med overhead laver en fælles gennemgang. Derefter kan den enkelte arbejde videre med emnet eller få hjælp til andre problemer. Yderligere oplysning eller hjælp til et akut problem, kontakt Bent på 2362 9656 En hjælpende hånd Mangler du hjælp til at hænge et billede op, skifte en pære, opsætte en røgalarm eller lignende småting, så kontakt Knud Lang, tlf. 4019 4365

23


OK Alheden Formand: Henny Larsen, Drakenvej 15, Kølvrå, 7470 Karup, Tlf.: 9710 1403 / 2944 1702 Vi mødes i Klubhuset i Kølvrå kl.14, hvis ikke andet er anført.

8. marts

PÅSKETUR Turen går til MATINES BUTIK og HJARBÆK KRO. Martines er en anderledes butik med møbler, tøj, brugskunst og meget mere. Derefter går turen til Hjarbæk kro, hvor vi skal nyde kaffen. Pris: 125 kr Ikke medlemmer: 150kr. Afgang: Kølvrå, Stationspladsen kl. 12,30 Karup, Biblioteksparken kl. 12,40 Tilmelding senest 5. marts til bestyrelsen

22. marts.

PÅSKEFROKOST: Med en sildemad samt Esther og Co. flotte smørrebrød, kaffe/the, lagkage, en øl eller vand. Pris: 85,00 kr. Vi mødes kl. 12,30 Tilmelding til bestyrelsen senest 18. marts.

5. april

SENIOR SHOP Kommer med hele deres forårs og sommerkollektion, Mannequinopvisning af vore lokale aktører, ingen købetvang, men få nogle gode tips og ideer til forår og sommer. Senior-shop har et kæmpeudvalg i alle størrelser. Alle er velkomne.

19. april

BANKO 5 kr. pr. plade.

3. maj

HYGGEEFTERMIDDAG. Vi synger foråret ind og får en historie m.m.

17. maj

KONGENSHUS MINDEPARK Vi skal se bl.a. det nye udsigtstårn (med elevator) og nyde den storslåede natur, samt høre historien om Kongenshus mindepark. Kaffen får vi på Kongenshus Hotel. Transporten foregår i egne biler, vi mødes ved Klubhuset eller Biblioteksparken kl. 12,45, hor vi fylder bilerne op. Pris: 80,00 kr. Af hensyn til Hotellet, tilmelding til bestyrelsen senest 13. maj.

GOD SOMMER

24


Aktivisterne I Cafe Aktivisten, Vallerbækvej 1, er alle velkommen til hyggeligt samvær. Kaffe og brød kan købes Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 13.00 - 16.00 Mandag aften er der mulighed for at spille pool.

Torsdag 3. marts 2016 kl.19 Foredrag med socialrådgiver Thorben Koed Thomsen. Emne: Er der en vej ud - hvad gør vi når vi møder systemet? Thorben er næsten blind, men det forhindrer ham ikke i at deltage i flere organisationer bl.a. Dansk Blindesamfund samt mange andre handicaporganisationer. Thorben er en meget dygtig socialrådgiver og ved, hvad han taler om. Entreen er gratis, kaffe kan købes til et overkommeligt beløb på kr. 25,00. Tilmelding på tlf. 22 91 31 03 eller 25 32 15 84 samt på fremlagte liste i cafeen Torsdag 18. april 2016 kl.18 Fællesspisning for medlemmer. Hovedret: Skinke med flødestuvede kartofler og salat Dessert: Chokoladeskåle med frugter og vanillecreme Kaffe med lidt sødt til ganen Pris kr. 75,00 – drikkevarer kan købes til rimelige priser. Vi har som sædvanlig amerikansk lotteri og synger nogle sange. Kom og få en hyggelig aften. Tilmelding på tlf. 25 38 36 25 eller 25 32 15 84 samt fremlagte liste i cafeen Onsdag 22. juni 2016 kl.15.30 Grill Igen i år holder vi grill-komsammen inden sommerferien. Vi mødes i Fårbæk Pavillon, Karupvej 47, Fårbæk. Det tager ca. et kvarter at køre til destinationen. Der er en stor grill, hvor vi kan grille vores medbragte kød/pølser. Du kan selv medbringe drikkevarer eller købe til overkommelige priser. Hvis du vil have kaffe og kage skal du selv medbringe det. Der er ingen entre. Tilmelding på tlf. 22 91 31 03 eller 25 32 15 84 samt fremlagte liste i cafeen. Vi holder ferie 21. juni – 14. august 2016 begge dage inkl.. Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem Cafe i åbningstiden

Ulla Birch Else Hvam Bent Uggelvig Sigrid Hosbond Kirsten Vinkler

tlf. 97102207 - 25321584 - 24465367 - 25383625 - 23745817 - 30143111

25


Karup-Kølvrå Seniorer Vi starter kl 14 i Seniorhuset medmindre andet er anført. Tilmelding til aktiviteter på liste i Seniorhuset eller til Gurli 24235575 eller Keld 24818459 medmindre andet er anført. Tilmelding er bindende, dvs. man betaler ved manglende fremmøde. Afgange på ture fra skolens parkeringsplads ved biblioteket og torvet i Kølvrå. Onsdag 9. marts Den fra Dansktoppen kendte Karup dreng Rene Franz kommer og underholder os med sang og musik. Pris for entre, kaffe og brød: 40 kr for medlemmer, 50 kr for andre Torsdag 10. marts Banko Torsdag 7. april

Banko

Onsdag 13. april Generalforsamling. Vi starter med gule ærter kl.12 og går derefter over til kaffe og generalforsamling. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Vi slutter af med banko med 2 gratis plader til hver. Tilmelding på liste. Torsdag 21. april Banko Tirsdag 26.april

Forårstur til Hinge Osteri med rundvisning, kaffe med nybagt brød og smagsprøver. Derefter besøg på en plastfabrik i Ans. Vi slutter af med middag på Truust Kro. Pris 175 kr. Højst 50 personer. Afgang fra bibliotekets parkeringsplads kl. 9,15 Torsdag 19. maj

Banko Onsdag 1. juni Harmonikatræf med spillemændene. Vi starter kl. 13.30. Pris for 3 stk. smørrebrød, 1 øl/vand, kaffe og kage 60 kr. Tilmelding. Torsdag 2. juni

Banko

Fredag 10 juni Fælles grillfest kl. 12 med helstegt pattegris, kartofler og salater. Kaffe og kage Pris: 125 kr. Årets ferietur går i år til Rhinen fra søndag 12/6 til fredag 17/6 med Trehøje busser. Pris for 6 dage med kaffe og rundstykker, alle udflugter, vinsmagning og halvpension kun 3195 kr. Bestyrelsen i Seniorklubben Formand Næstformand Kasserer Sekretær

26

Gurli Stoldt Keld Pedersen Leif Nielsen Erling Madsen

tlf. 24235575 tlf. 24818459/97101907 tlf. 24601719 tlf. 61600059

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Bodil Siggaard Magda Clausen Kurt Balslev Lisbeth Juhl

tlf. 97101635/20583002 tlf. 22553156 tlf. 97102138/40305615 tlf. 22162587


Brugerrådet Karup-Kølvrå Vi starter kl. 14 i Seniorhuset, medmindre andet er anført. Tilmeldingslisterne ligger i Seniorhuset. Tilmeldinger er bindende. 3/3 17/3 31/3 6/4

Banko Banko Banko Brugerrådets generalforsamling kl. 14.00.......se opslag på tavlen i Seniorhuset.

14/4

Banko

28/4

Banko

12/5

Banko

18/5

Forårsudflugt kl. 09.30 fra Bibliotekets parkeringsplads. Turen går til Bork havn med bus. Pris: 200.00 kr. pr. person med mad og kaffe. 26/5

Banko

10/6

Grillfest kl. 12.00 i Seniorhuset

Turen til efteråret er ved at blive tilrettelagt, nærmere i næste P-nyt.

Brugerrådets bestyrelse Formand Næstformand Kasserer

Edith Andersen Grethe Lauritsen Poul Pedersen

2231 3346 9710 1027 9710 1895

Sekretær

Birhe Gøtche Christensen Oda Olsen Emmy Jensen

2273 1317 9710 2135 9710 1665

Foreninger m.v. må selv huske at informere P-NYT redaktion om program og nyheder. Mail til: abchris@mail.dk

27


Dagcentret Frederiks Ændringer til aktivitetslisten skal meddeles til Jørgen Poulsen. Ring eller send mail (se side 2) eller læg en seddel i den røde P-Nyt postkasse lige ved indgangsdøren i Dagcentret. Kaffe med brød alle dage 09.30 - 10.00 Aktivitet

Tidspunkt

Ferie

Starter igen

Kontaktperson

Mandag Dart Japansk kunstbroderi Billard Flittige hænder Styrk din krop Stenhugning Billard

10.00 - 11.30 09.00 - 12.00 09.30 - 11.30 09.30 - 11.15 09.30 - 12.00 12.30 - 14.45 13.00 - 16.00

K. Larsen Sonja Hald Jens Chr. Poulsen Edith Johansen Dagcentret LOF Jens Lassen

2230 0122 2484 5207 8666 1144 8666 1299 8787 6410 6466 4001 2224 8250

Tirsdag Bobspil Madlavning/mænd Damebillard Vævning Boccia/Petanque Ipad og IT Syslegruppe Fællessang - lige uger

10.00 - 11.30 10.00 - 13.00 10.00 - 12.00 10.00 - 11.30 10.00 - 11.15 10.15 - 11.30 13.00 - 15.30 14.00 - 16.00

Dagcentret Jørgen Poulsen Aase Gude Bente Madsen Dagcentret Dagcentret Dagcentret Lissy Siig

8787 6410 8666 1732 5278 7078 2241 2917 8787 6410 8787 6410 8787 6410 2011 4867

Onsdag Gymnastik Herre bagegruppe Stenhugning Porcelænsmaling Knipling - ulige uger Spillecafeen Træværksted Billard Billard Pergamano/Decoupage

09.00 - 09.45 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 11.45 09.00 - 11.30 09.30 - 11.30 10.00 - 11.30 10.00 - 12.00 13.00 - 15.30 13.00 - 16.00

Stenhugning Tæppecurling

13.00 - 16.00 13.30 - 16.00

Minna Hansen Jens Chr. Poulsen Erik Toft LOF Karin Lassen Dagcentret Svend Åge Maagaard Jørgen Stockholm Niels Erik Larsen Anna Bitsch Else Lund Andersen Margrethe Bitsch Kaj Andreasen

2849 1795 8666 1144 9710 1501 8666 2361 4084 7664 8787 6410 8666 1239 8666 2706 2992 3752 2142 5051 2341 9927 8666 1217 8666 2121

* Tilmelding nødvendig 28

14/6

..fortsættes næste side


Torsdag Træværksted Svømning/Alhedehallen Bobspil Billard Vævegruppe Glad motion Acrylmaling Nødhjælpsstrik Kortspil

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 09.00 13.00 13.00

Fredag Skydning – ulige uger Petanque Fredagscafe

09.00 - 10.30 10.00 - 11.30 10.00 - 11.30

- 11.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 11.30 - 11.15 - 12.00 - 15.30 - 16.00

31/3

15/9

Svend Andreasen Inger Holm Dagcentret Ebbe Jensen Dagcentret Dagcentret Ingrid Christensen Bodil Jensen Inger Holm

3046 3107 8666 1012 8787 6410 2784 1432 8787 6410 8787 6410 2575 5831 2333 6357 8666 1012

Ingemann Thomsen K. Larsen Dagcentret

2423 2516 2230 0122 8787 6410

Frivillige afløsere søges til cafeen Har du et par timer til overs en gang imellem? Har du lyst til at være en del af et dynamisk cafeudvalg på Frederiks Dagcenter? Kan du svare ja til ovenstående, så er du lige den, vi står og mangler. Har du lyst til at vide mere, kan du uforpligtende kontakte Inger Schmidt på til. 6068 1361

Det sker i Frederiks Kirke og Kirkecenter Marts-april-maj 2016 Præstesituationen Carl-Gustav Christensen er nu godt i gang som kirkebogsførende sognepræst og som midlertidig kollega har han Herbert Wilson, som er fortsat som præstevikar. Han efterhånden er ved at være et kendt ansigt i sognet. Stillingen som deltidspræst forventes opslået i løbet af foråret. Gudstjenester Der er gudstjeneste hver søndag kl. 10, ændringer kan forekomme engang imellem. Tjek enten gudstjenestelisten i Ugeavisen eller på kirkens hjemmeside. Påsken indledes Palmesøndag med familiegudstjeneste kl. 10.00 om indtoget i Jerusalem. Børnekoret medvirker. Skærtorsdag er der aftengudstjeneste kl. 19.00 om nadverens indstiftelse. Langfredag byder på en liturgisk gudstjeneste kl. 10.00. Påskedag kl. 10.00 fejrer vi sammen opstandelsen! Pinsen er markering af Helligåndens komme, og vi har gudstjeneste kl. 10.00 Pinsedag. Frederiks Kirke 250 år Kirken er nu kalket indvendig og klar til weekenden den 16. og 17. april, hvor Frederiks Kirkes 250 års jubilæum markeres. Lørdag eftermiddag kl. 16.00 er der gudstjeneste, hvor en tysk præst vil medvirke. Søndag kl. 10.00 er der festgudstjeneste, hvor Biskop Henrik Stubkjær prædiker. Begge dage vil der være mulighed for at spise sammen efter kirkegangen. Der er også planlagt andre ting, så hold øje med Uge-avisen, hjemmesiden og opslag. Konfirmation I år vil der være konfirmation i Frederiks Kirke lørdag den 9. april og søndag den 10. april. Begge dage kl. 10.00. Flagene er oppe, og vi håber på godt vejr til de unge menneskers store dag. Mandagstræf - Mandag den 14. marts kommer Torkil Søndergaard og i ord og billeder vil den tidligere praktiserende læge i Karup fortælle om sin rejse med Røde Kors til Cambodia i nov. 2014. - Mandag den 25. april med Torben U. Madsen fra Frederiks som i ord og billeder vil fortælle om sine 11 år i Kongehuset som Livrist i Dronning Ingrids hof. Kaffe og kagekoster 20 kr. Mandagstræf den sidste mandag i hver måned undtagen december. Programfolder kan findes i Dagcenteret, Kirken og Kirkecenteret. Kirkebil Man kan bestille kirkebilen til alle arrangementer. Det koster 10 kr., og den skal bestilles i forvejen på 8666 1045.

(Inserat)

29


Brugerrådet i Frederiksområdet Arrangementerne starter kl. 14 på Dagcentret, medmindre andet er anført.

Tir 15 marts

Fællesunderholdning med pensionistforening kl. 13.30 -16.00 Viborg Harmonikaklub spiller og synger, har sanghæfter med. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, Pris 60 Kr. for 3 stk. snitter + 1 øl/vand samt kaffe og småkager Tilmelding på fremlagte liste sidste frist for tilmelding den 7/3. Max 90 prs.

Tir 29 marts

Banko

Tir d. 12 april

Modeopvisning 5 Damer viser Dametøj fra Collection i Kjellerup. Tøj kan købes efter modeopvisning. Dankort modtages ikke. Pris kaffe og brød 40 kr.

Tir d. 26. april

Valg til Brugerrådet + gratis Banko (3 plader til hver) Brugerrådet giver gratis kaffe med brød

Tir. d.10. maj

Banko

Tir d 24 maj

Musik og sang – de små synger. 2 herrer fra Gl. Ry synger og spiller - de har været her før, men er en gentagelse værd - Pris 40,00 kr.

Formand Næstfmd. Kasserer

Benty Thomsen Niels Åge Arendt Erling Jensen Jørgen Hansen Bente Madsen Edith Johansen Regner Hessellund

tlf. 8666 1357 benty.ev@thomsen.mail.dk tlf. 8666 1552 tlf. 2339 2193 tlf. 2011 4867 tlf. 8666 1937 tlf. 8666 1299 tlf. 9745 6109

. . . støtter Brugerrådet

Fredags cafe på Dagcentret i Frederiks Alle pensionister er velkomne

Hver fredag er der fredags cafe på Frederiks Dagcenter fra kl. 9.30 – 11.30. Der vil foregå forskellige aktiviteter såsom sang, quiz, spil, minibanko mm. Derudover vil væksthuset fra Hald Ege komme en gang imellem, og der vil indimellem være salg af sko og tøj fra forskellige firmaer .

Se opslag i Dagcentret for de enkelte fredage.

30


Frederiks Pensionistforening Alle arrangementer starter kl. 14.00, pris 40 kr., medmindre andet er oplyst.

Fredag 11. marts BANKO Tirsdag 15. marts kl.13.30 – 16.00 VIBORG HARMONIKAKLUB kommer og underholder. Der vil blive serveret 3 håndmadder plus en øl/vand. Kaffe og småkager. Pris 60 kr. Arrangementet er sammen med Brugerrådet. Tilmeldingsliste lægges frem den 15/2.

Fredag 8.april

DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING Sædvanlig dagsorden -- forslag der ønskes behandlet skal være fremme 14 dage før. Foreningen er vært ved kaffe med brød. Gratis banko med 2 plader

Fredag 6.maj

BANKO

Fredag 20.maj

UDFLUGT TIL JUELSMINDE Vi skal på en guidet rundtur i Juelsminde. Derefter besøg på GLUD MUSEUM, hvor vi skal drikke kaffe. Afgang fra dagcentret kl 12.15. Pris 150 kr. Bindende tilmelding på liste der lægges frem den 18/4. Max. 57 pers.

Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær:

Alice Nielsen Dagmar Sørensen Birthe Poulsen Dagny Sørensen Grethe Rasmussen Edith Klokkeriis Inger Holm

2393 4789 86661142 86661732 86661048 26141249 23951700 86661012

. . . støtter Frederiks Pensionistforening

31


Hjælp en ældre medborger ud af ensomheden. Har du tid og overskud til at gøre en forskel for et ensomt menneske, har DRK brug for din hjælp. Som frivillig besøgsven får du mulighed for en gang om ugen i ca. 2 timer at glæde et andet menneske, som er ensomt og har svært ved at færdes alene. Med lidt kreativ tænkning kan I gøre ting sammen, f.eks. højtlæsning, spille en form for spil, gå tur, følge med til steder, der har besøgsmodtagerens interesse - eller bare snakke sammen. Det er meget vigtigt at du overholder aftaler og har forståelse og respekt for andres liv og forskelligheder. Du vil få hjælp til opstart af besøgsforhold og løbende mulighed for møder og kurser gennem DRK. Har det din interesse, ring da venligst til Anny Jensen 8666 1104 eller Torkil Søndergaard 6062 9480

Kik indenfor i

RØDE KORS BUTIKKEN Industrivej 28, Karup, Tlf.: 9710 0201 Åbningstider: Mandag – Fredag: 10.00 – 17.00 Vi har et stort udvalg af super gode genbrugseffekter. Tøj til både børn og voksne f.eks. bluser, kjoler, trøjer skjorter, bukser, jakker, frakker, sko, tasker, tørklæder, hatte, bøger, nips og andre spændende ting og sager. Overskud fra salget går til Røde Kors humanitære hjælpearbejde.

Hjælp os at hjælpe Vi mangler afløsere i butikken. Har du tid og lyst til at blive frivillig og være med til at gøre noget for andre, har vi brug for dig. Henvend dig til de frivillige i butikken og giv dem dit navn og dit tlf.nr. eller ring til butiksleder Lissy Mikkelsen på tlf. 9710 1563. Vi håber på at høre fra dig snart. ed venlig hilsen Karin Lieder, formand for Røde Kors Karup

Nørklearbejdet, har du lyst til at være med? Nørklerne strikker og syr tæpper og børnetøj, som sendes til nødlidende familier i de forskellige lande, hvor der er størst behov.  En gruppe syr på Dagcentret i Frederiks fra mandag morgen til torsdag middag i ugerne 4, 12 (i 2016 dog uge 14) og 40.  En gruppe mødes i Seniorhuset i Karup hver mandag formiddag. Alle nyder det sociale samvær medens maskinerne snurrer og strikkepindene klirrer. Stof og garn modtages gerne. Henvendelse kan ske til Edith Johansen, Frederiks 8666 1299 eller Bente M. Pedersen, Karup 5056 9301

32


33


FREDERIKS SYSTUE REPARATION & OMFORANDRING

Ruth Vinkler Søndergade 8A, Frederiks Tlf. 4111 4947

Træffes bedst onsdag 15-18 34


NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Godt nyt til modtagere af P-NYT Nu kan du bestille alle de kendte Aloevera produkter fra Forevereveraloevera din lokale leverandør i Karup. Vi leverer det gratis inden for 12 km fra Karup. Betaling på mobilepay eller bankoverførsel. www.foreveraloevera.today Kate & Freddy Jul Pedersen Industrivej 5 7470 Karup Email. info@foreveraloevera.nu Tlf. 40759956

Kate Jul Pedersen Kranio Sakral Terapeut & massør

Lige nu kan du prøve en behandling for 300 kr. Online bestilling på www.katejul.dk eller ring til Kate på 4075 9956. Industrivej 5 7470 Karup.

Sonja Salon Kom ind og bliv up-to-date! Skovvej 1A, Frederiks

Tlf. 8666 1424 Kig indenfor, eller ring og bestil tid

JYSK TØJSALG Tøj til unge og ældre Priser op til max. 300,00 kr. pr. del

Frederiks Dagcenter Fredag 20. maj kl. 10-14 Lars Rasmussen Bredhøjvej 30 C - 8600 Silkeborg

mail: jysk@webspeed.dk Telefon 40449164

35


Ă…BEN KL. 7.00-21.00 ALLE UGENS DAGE

Tandklinikken Frederiks Jernbanegade 4B Tlf. 86 66 17 70

36


Karup-Kølvrå KFUM Gymnastik i Jethallen hver fredag kl. 09.00 Tæppecurling i Seniorhuset hver onsdag kl. 18.00 I skal være velkomne, bare mød op. Eller kontakt Tove Hillemann på tlf. 6063 9107 for evt. flere oplysninger

37


Frederiks Kirke ….fortsat fra s. 15 ne og indholdet i bygningerne har Frederiks Sogn i den grad fulgt med tiden, og både i kirken og i kirkecenteret foregår der mange aktiviteter, der vidner om, at udviklingen bestemt ikke har stået stille i Frederiks Sogn. Som afslutning kan passende refereres tidligere sognepræst Knud Birkbaks udsagn: ”Kirken ligger forholdsvis skjult af bevoksning, men at se kirken fra bysiden en solskinsdag: Hvidkalket og tag af røde teglsten, jo, der er vel nærmest et lidt sydlandsk træk over Frederiks Kirke, og dog passer den i stil og enkeltheder helt til Alheden. Karakteristisk er den med det ejendommelige klokkespir og den østre skrånende gavl, der ligesom skaber balance: Som en ryg, der stemmes mod vestenvindens pres på vestre gavl og spir.”

Som et kuriosum kan nævnes, at 2 andre kirker i Danmark har en vis relevans til Frederiks Kirke. Det er Frederikskirken (Marmorkirken) i København, som ofte navneforveksles med Frederiks Kirke, og det er Christianskirken på Christianshavn, som blev indviet i 1759, kun 7 år før Frederiks Kirke, og som også havde en tysk baggrund, idet den blev bygget til og på foranledning af de mange tyske militærpersoner, som på den tid gjorde tjeneste i den danske hær. Som for Frederiks Kirke var det Kong Frederik V, der gav tilladelse til kirkernes opførelse og forærede byggegrunden til den tyske menighed. Den bar da også navnet ”Frederiks tydske Kirke på Christianshavn”, men fik i 1901 navnet Christianskirken. Red.: I den omtalte bog ”Kolonikirken på Alhe-

Kilder: Vald. Andersen: Kolonikirken på Alheden Knud Gaarn-Larsen m.fl.

den” fortælles omfattende og detaljeret om kirkens opførelse, tilvejebringelse af byggematerialer og mange andre forhold. Interesserede kan meget anbefales at låne bogen på biblioteket.

Det nye kirkecenter og præstebolig 38

Foto: Arne Christensen


Præster i Frederiks 1764-2016 1764-1775 1775-1784 1784-1796 1796-1800 1800-1809 1809-1817 1819-1831 1832-1845 1845-1857 1857-1864 1864-1874 1874-1877 1877-1883 1883-1886

Tobias Oswald Hans Clausen Hans Munch Johan Peter Købke Rasmus Henriksen Rosendahl Peter Henrik Rosendahl Lorents Stallknecht Kjerulf Frederik Carl Carstens Daniel Heinrich Jacobsen Jessenius Theodor Petersen Frederik Vincens Gad Rud Roar Gad Christopher Otto Andreasen Martin Johannes Georg Smith

1887-1891 1891-1896 1896-1920 1920-1927 1927-1936 1936-1970 1971-1989 1989-1993 1994-2006 2006-2010 2009-2015 2010-2015 2015-

Andreas Emil August Møller Hans Jensen Møller David Pedersen Østergaard Aage Henrik Reumert Jens Mourits Larsen Maulund Anton Andersen Kjærgaard Knud Birkbak (provst) Arna Aa Thomas H. Poulsen Peder Kjærsgaard Roulund Majbritt Kjærsgaard Roulund Andres L. Hansen Carl-Gustav Christensen

Gå glad i bad - kom og svøm! Frederiks og omegns sociale svømmeklub (FOS) har svømmehallen i Frederiks hver torsdag formiddag mellem kl. 10 og 11. Vi er pt 50 betalende medlemmer, og hver torsdag er der mellem 30 og 40, der dukker op til en hyggelig time i svømmehallen. Der er mulighed for at få motion, få snakket om den forgangne uge eller, om hvad der lige rører sig i lokalsamfundet eller den store verden.

Der kan evt. laves en aftale med kantinedamen om at spise frokost efter svømning En gang om året, første torsdag i december, mødes vi til generalforsamling/julefrokost. Der hygger vi et par timer eller tre og spiser lidt lækkert mad.

Der er også mulighed for, fra kl. 10.30, at få lidt vandgymnastik i det lille bassin, under latter og snak får vi rørt musklerne. Saunaen er åben, så man kan blive varmet igennem, og mon ikke der også bliver tid til lidt snak derinde.

Velkommen i svømmehallen,

Prisen for at deltage er 220 kr. pr sæson. Første sæson går fra januar til juli, og anden sæson går fra august til januar.

vi glæder os til at se dig. Henny, Inger og Anna

Alle førtidspensionister, efterlønnere og folkepensionister kan deltage, og du må gerne ”prøve” et par gange, inden du bestemmer dig for at blive medlem, bare duk op i svømmehallen, så snakker vi om det. 39


40


v/Iben og Lars Trier Nielsen byens.kagemand@tdcadsl.dk

Frederiks

Tlf. 86 66 22 11 Fax. 86 66 24 42

Solen skinner på vedvarende energi For under 50.000 kr. kan du blive din egen strømproducent Ring og hør nærmere om en løsning, samt om mulighederne for finansiering - eller kig ind og oplev vores testanlæg i drift.

Havrevænget 3 - 8666 1115 - www.frederiks-el.dk

41


Vindere af krydsord Marie Pedersen Kingosvej 46, Frederiks

Vin el. chokolade

Keld Pedersen Viborgvej 14, Karup

Vin el. chokolade

Ella Jensen Trehuse 2, Frederiks

Vin el. chokolade

Dorrit Jensen Kingosvej 21, Frederiks

2 bankoplader

Valder Jacobsen Hedevej 13, Frederiks

Overraskelse

Og løsningen er...

Bankoplader kan afhentes hos den lokale pensionistforening. Øvrige gevinster udleveres i Seniorhuset (kontakt Gurli Stolt) eller Dagcentret i kontorets åbningstid.

En stor tak til LIONS Club Karup, som har fundet mulighed for at støtte P-Nyt med en donation på 2.500 kr. 42


Vandret 1.Lund 2. Lag 3. P. Navn 4. Sat 5. Pige 6. Vig 7. P. Navn 8. Tone

Lodret 1. Stakle 2. P. Navn 3. Dr. Navn 4. Gejsten 5. Opera 6. Spole 7. Flod 8. Smile

Sponsorer af præmier: Dagli`Brugsen Super Brugsen Rema 1000 Karup Pensionistforening Frederiks Pensionistforening TS Tryk og Skilte, Karup

Afleveres i postkasse i Seniorhus/Dagcenter inden 1. maj 2016

Adresse……………………………………………..……………

Navn……………………………………………………………

Krydsord 1/2016

1., 2. og 3. præmie er chokolade eller vin 4. præmie er 2 bankoplader 5. præmie er en overraskelse.

Nødhjælpsstrik

Hver torsdag kl. 13-15.30 mødes 5-7 damer på Dagcentret i Frederiks. Vi strikker tæpper, børnebluser, babyhjelme m.m. Tingene bliver givet til Dienesmindes Venner, Furvej 41, Skive Alle slags garn modtages med tak - fra ”Strikkerne”

Dienesmindes Venner har eksisteret i mere end 20 år. Frivillige sorterer og pakker tøj m.m., som gives til Litauen og Hviderusland. Frivillige kører tingene i de 2 lastbiler, som ejes af Dienesmindes Venner

43


44

Profile for Arne Christensen

P nyt 1 2016  

Ældreblad for den tidligere Karup kommune, 7470

P nyt 1 2016  

Ældreblad for den tidligere Karup kommune, 7470

Profile for abchris
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded