__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Giorgos Triantafyllou, architect Γιώργος Τριανταφύλλου, αρχιτέκτων

Corfu renovation of a house in the old town

Κέρκυρα Αποκατάσταση κατοικίας στην παλιά πόλη

1. NOVEMBER 2012 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012


Η ηλεκτρονική αυτή έκδοση είναι παραγωγή του Αρχιτεκτονικού Γραφείου Μελετών Γιώργος Τριανταφύλλου + Συνεργάτες. φωτογραφίες, κείµενα, lay out: Γιώργος Τριανταφύλλου , αρχιτέκτων Copyright © 2012 για το φωτογραφικό υλικό, τα σχέδια, σκίτσα και κέιµενα: Γιώργος Τριανταφύλλου Καρκαβίτσα 4, Ψυχικό / Αθήνα 154 52 Τηλ.: +30 6944 305512 Εmail: info@triantafyllou.eu Απαγορεύεται η ολική ή µερική ανατύπωση, αναδηµοσίευση ή αναπαραγωγή του κειµένου ή της εικονογράφησης της δηµοσίευσης χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα.

This digital application is produced by Giorgos Triantafyllou + Partners, Architectural Bureau. Photos, texts, lay out: Giorgos Triantafyllou, architect Copyright © 2012 for the photos, sketches and texts: Giorgos Triantafyllou 4 Karkavitsa str., Psychico / Athens 154 52 tel.: +30 6944 305512 Email.: info@triantafyllou.eu No part of the text or illustrations of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission in writing from the writer


ρρ

Giorgos Triantafyllou, architect Γιώργος Τριανταφύλλου, αρχιτέκτων

Corfu renovation of a house in the old town

Κέρκυρα αποκατάσταση κατοικίας στην παλιά πόλη

NOVEMBER 2012 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012


Ρ


Εδώ και πολύ καρό είχα την πρόθεση να αξιοποιήσω την δυνατότητα που προσφέρει ο ιστότοπος ISSUU να ξεφυλλίζεις µια ηλεκτρονική έκδοση, δηµοσιεύοντας µια πραγµατοποιηµένη µελέτη. Η έκδοση αυτή αποτελεί µια πρώτη πειραµατική απόπειρα, µε θέµα την υποδειγµατική αποκατάσταση µιας κατοικίας – διαµερίσµατος σε διατηρητέο πενταόροφο κτίριο στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα µε την πλήρη µελέτη και επίβλεψη του γραφείου µας Γιώργος Τριανταφύλλου & Συνεργάτες. Πρόκειται για µια «έκδοση» 66 σελίδων που εκτιµώ ότι δίνει την δυνατότητα µιας πιο αναλυτικής παρουσίασης µιας µελέτης ή ενός έργου, σε σχέση µε τις γνωστές δηµοσιεύσεις. Εικόνες από την κατασκευή, σκίτσα, κατασκευαστικές λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται ήδη και επιφυλάσσοµαι για την συµπλήρωση του υλικού αυτού, µε περισσότερα στοιχεία διδακτικού χαρακτήρα. Γ.Τ. Νοέµβριος 2012

For a long period I intended to take this opportunity, offered by the website ISSUU, to browse an online version, publishing a realized study. This version is the first experimental attempt, on the exemplary restoration of a home / apartment in a conserved five-storey building in the old town of Corfu, which was recently completed with the full design and supervision of our office “Giorgos Triantafyllou & Associates”. I think this "version" of 66 pages enables a more detailed presentation of a study or a project according to the known publications. Photos of the construction, drawings, construction details are included. I reserve for the completion of this material, with more evidence of teaching character.

G,T, November 2012


ΤΟ ΕΡΓΟ Η επέµβαση πραγµατοποιήθηκε στον τελευταίο όροφο και τη σοφίτα ενός πενταόροφου κτιρίου στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, µε εξαιρετική θέα προς την θάλασσα, που ήταν σε πολλή κακή κατάσταση. Στόχος η µόνιµη διαµονή ενός ζευγαριού που θέλει να επιστρέψει στην πόλη, από την εξοχή του νησιού, µια κι τα παιδιά τους χάραξαν ήδη τον δικό τους δρόµο. Βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον κατοικηµένο 3ο όροφο που το ξύλινο ραµποτέ ταβάνι του ήταν καρφωµένο στους παραµορφωµένους και ασθενείς ξύλινους δοκούς του δαπέδου µας THE PROJECT The renovation took plae at the rooftop and attic of a conserved five-storey building, in the old town of Corfu, with excellent views to the sea, which was in a very bad situation. The new owners are a couple who want to return to the city from the countryside of the island, as their children already carved their own way. The appartment is located just above the inhabited 3rd floor, where the ribbed wooden ceiling was nailed to the weak and warped wooden beams of our floor


Η θέα προς την θάλασσα The view to the sea


Η κατοικία όπως αγοράστηκε το 2007

The apartment before the renovation


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ

CONSTRUCTION DETAILS - FLOOR REINFORCEMENT


του δαπέδου 4ου

The strengthening of the floor was performed

ορόφου πραγµατοποιήθηκε µε ενισχύσεις από

with support from 4mm thick steel plates,

χαλύβδινα

που

placed around the floor and flanked by the old

τοποθετήθηκαν περιµετρικά των δαπέδων και

wooden beams. The plates are connecting the

αµφίπλευρα στους παλαιούς ξύλινους δοκούς,

new and the old beams. The new beams

συνδέοντας τους µε νέους επικαθήµενους στους

ensured alignment and leveling of the floor.

παλαιούς. Οι νέοι δοκοί που εξασφάλισαν την

Rafters 45CX45mm and sheets of plywood are

ευθυγράµµιση και το αλφάδιασµα, υποδέχτηκαν

nailed over the wooden beams. Our goal was to

καδρόνια 45Χ45 mm και φύλλα από κόντρα

secure water -tightness so we suggested three

πλακέ θαλάσσης συνδεδεµένα µεταξύ τους µε

coats of two components varnish. The final

γκινισόπηχες

floor was constructed from 22mm thick oak

Η αποκατάσταση-ενίσχυση ελάσµατα

.

πάχους

Στόχος

η

4mm

εξασφάλιση

στεγανότητας που ενισχύθηκε βέβαια µε τρία

strips.

χέρια βερνίκι δύο συστατικών. Το τελικό

concrete

δάπεδο κατασκευάστηκε από δρύινες λωρίδες

constructed at the sanitary facilities areas.

πάχους 22mm. Στους χώρους υγιεινής οι δοκοί υποδέχτηκαν σύµµικτες πλάκες από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Composite over

the

slabs steel

of

reinforced

beams

were


σ

Το νέο πατάρι κατασκευάστηκε από σιδηροδοκούς από όπου αναρτάται και το µεταλλικό φρεάτιο µε τον νέο ανελκυστήρα 4 ορόφων, που εντάχθηκε στο φανάρι του κλιµακοστασίου µε χαλύβδινα ελάσµατα The new loft constructed of steel beams.The metal shaft with the new 4-storey elevator, hanged with steel plates from the steel beams and placed in the center of the staircase.


Η νέα στέψη του κτιρίου κατασκευάστηκε µε σενάζ από οπλισµένο σκυρόδεµα, και χαλύβδινα ελάσµατα αγκυρωµένα στην παλιά τοιχοποιία. Η νέα ξύλινη στέγη στηρίχθηκε στις κατασκευές αυτές

The new building's coronation constructed with a senaz of reinforced concrete and steel plates anchored in the old masonry. The new wooden roof structures were based on these constructions.


νέα


Οι παλιές τοιχοποιίες ενισχύθηκαν µε γαλβανισµένα πλέγµατα και ισχυρά τσιµεντοκονιάµατα µε στεγανωτικό µάζης,. Το παλιό κέλυφος του υπνοδωµατίου, από µπαγδατί και ξύλινους δοκούς αντικαταστάθηκε µε νέα πετάσµατα κατασκευασµένα από χαλύβδινους κοίλους δοκούς, ισχυρή θερµοµόνωση και διπλά φύλλα τσιµεντοσανίδας

The old walls were reinforced with galvanized mesh and strong cement with waterproofing mass. The old shell of the bedroom from “bagdati” and wooden beams was replaced with new panels made of hollow steel beams, strong thermal insulation and double leaf cementboards


Ιιξιξιι

Βιοκλιµατική προσέγγιση.

Βioclimatic approach

Τα παράθυρα τοποθετήθηκαν σε απέναντι τοίχους (διαµπερότητα) για την εξασφάλιση ρευµάτων αέρος και δροσισµού. Ο θερµός αέρα στο εσωτερικό εκτονώνεται από ανοιγόµενους φεγγίτες στην στέγη . Τα ξύλινα παράθυρα κατασκευασµένα από σύνθετη ξυλεία, φέρουν ειδικά κρύσταλλα για την καλύτερη θερµοµόνωση. Οι περιµετρικοί τοίχοι έχουν επενδυθεί εσωτερικά µε θερµοµονωτικά φύλλα και διπλή επένδυση από γυψοσανίδα. Θερµοµονωτικά φύλλα έχουν τοποθετηθεί ανάµεσα στο διπλό ξύλινο πέτσωµα στην στέγη

The windows were placed on opposite walls to provide air flow and cooling. The hot air, inside the apartment is vented from opening skylights. Wooden windows have special glass for better insulation. The perimeter walls are lined with insulation panels and double plasterboard Insulated panels were placed between double wooden planking on the roof


4th FLOOR PLAN

SECTION I-I


5th FLOOR PLAN

SECTION Ε-Ε


*

*

Αριστερά: η είσοδος του διαµερίσµατος από τον 3ο όροφο. Με αστερίσκο επισηµαίνονται οι πλευρικές λάµες (100χ10mm) που αναρτήθηκαν από τις δοκούς του νέου παταριού και φέρουν το φρεάτιο αλουµινίου του ανελκυστήρα 8εξιά: η δεύτερη κύρια είσοδος στην στάθµη του 4ου ορόφου Κάτω: το νέο φρεάτιο ανελκυστήρα ενταγµένο φανάρι του κλιµακοστασίου

του στο

Left: the entrance of the apartment seeing from the third floor. The side steel blades (100Χ10mm) were posted by the beams of the new loft and support the aluminum shaft of the elevator (marked with asterisk). Right: the second main entrance on the fourth floor level Below: the new elevator shaft integrated in the stairwell lantern


Η κουζίνα, οι ντουλάπες και τα περισσότερα έπιπλα και σχεδιασµένα στο γραφείο και κατασκευασµένα από Κερκυραίους επιπλοποιούς / The kitchen, wardrobes and most furniture, designed in our office and made by furniture makers in Corfu.


The master bedroom


The master bedroom


The main bathroom


The bedroom of the architect in the attic


The bathroom of the architect in the attic


The north west view


The west view in the night


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Γιώργος Τριανταφύλλου & Συνεργάτες Βαρβάρα Γιαννούλα, Μαριάννα Νέζη Γιώργος Τριανταφύλλου, αρχιτέκτονες ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

Δηµήτρης Κoντός, Γιώργος Βροχίδης πολιτικοί µηχανικοί

ΕΠΙΒΛΕΨΗ:

Γιώργος Τριανταφύλλου Δηµήτρης Κοντός, Γιώργος Βροχίδης

2012

ARCHITECTURAL DESIGN: Giorgos Triantafyllou & Partners Barbara Yiannoula, Marianna Nezi Giorgos Triantafyllou, architects STRUCTURAL DESIGN:

Dimitris Kontos, George Vrohidis civil engineers

SUPERVISION:

Giorgos Triantafyllou Dimitris Kontos, George Vrohidis

2012

.

Profile for Giorgos Triantafyllou

Corfu, renovation of a house in the old town  

the exemplary restoration of a home / apartment in a conserved five-storey building in the old town of Corfu, which was recently completed w...

Corfu, renovation of a house in the old town  

the exemplary restoration of a home / apartment in a conserved five-storey building in the old town of Corfu, which was recently completed w...

Profile for 30fyllou
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded