Page 1

SINCE 2002 - XIN CHÀO VIÊT NAM ᦍḽ᪅ᄁ✙ԉᱽ⪙

05

05 2018 www.chaovietnam.co.kr

'RDQK1JKLӋS

1KLӅXWiFJLҧ NHAØ XUAÁT BAÛN THANH NIEÂN

2018 ᝎᔝᯝၽ⧪


᳦⧊Õ⇶ᯱᰍᱥྙʑᨦ

Ⱂ⦽ǎ➉ձᨦĥ֥ᩑᗮ᭥ᦥ᜽ᦥ↽‫➉ݡ‬ձʑᨦ ⎵ᜅ݆ᔢᰆʑᨦ

Ⱂԉᇡḡᩎḥ⇽ ⪙⊹ၝ࠺ӹᯕŖᰆ᪥Ŗ

(8ӽᩑ&14❱֍ ႊ⪵ྙ ༉ऩ్⦹ᬑᜅ॒ᔾᔑၰᱽ᯲ Ⱂᄁ✙ԉᱥḡᩎÕᰍ‫ݡ‬ญᱱ༉Ḳᵲ ᄁ✙ԉᔾᔑ⣩༊

ᔭऽ᭥⊹➉ձ &14(8

ႊ⪵ྙ

༉ऩ్⦹ᬑᜅ

ḶⓍ➉ձ

ߑⓍ⥭౩ᯕ✙

᦭൉ၙ‫ۥ‬ᅖ⧊➉ձ

ߑ⎵౩ᯕᖹ➉ձ

ʑ┡❱ๅ⣩༊

┽᧲Ų༉ऩ

Ⱂ⋝௝v❱௝ᯙ ࠺ӹᯕŖᰆᬵa࠺ᩩᱶ aᱥÕᰍᬊᔾᔑ Ⱂᄁ✙ԉᱥḡᩎ℁v‫ݡ‬ญᱱ༉Ḳᵲ

$$-௝ᯙ

⍍్v❱

‫ݡ‬ญᱱ༉Ḳၰᱽ⣩ྙ᮹ ⪙⊹ၝၝ‫⪮ݡ‬ḡᔍᰆ  ⦹‫י‬ᯕǭᱶ⩥ჶᯙᰆ  _

⪙⊹ၝ 4, Street 816, Phu Huu ward, Dist. 9, Ho Chi Minh City ⦹‫י‬ᯕ 3th Flr, Simco Building, 28 Pham Hung St., My Dinh Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City


‍⌽ݥ‏á ?ÇŽ༒Ṽᖠ⍭á”?-4Ṽᖠ

á„ âœ™Ô‰á¨ąá•˝ŕ Ľ áŻąŕŻ˛áœ…ŕą‘༒ᯌ‍݅܊‏ áąĽŕ˛†áąĽá˜‚á °☖á? ᇼá§?☠▙ᗾྉᖚᎼṽŖ⌚۾-4ṼᖠÖĽ‍⌽ݥ‏á ?ǎᨹᕽᖅพॽ-4ṼᖠᎥ⊼á°?á ™ÇŽ ᾲǎ á„ âœ™Ô‰áŽĽኼŕł?⌽ ᖙļ}ǎᨹáƒśáŻ™Ĺ?ᔞᔑŖᰆ ኢᨌḥá”?༒áŠ?}ÉĄŕ˛˝áƒ­Ö…âœ™áŹ­â“?ŕˇ? Ç?⇜⌚Šᯊ۾Ṽᖠᨌļ᎚(MPCBM-FBEFSᯌ‍݅܊‏

⅊Šጜ�ᯕቾ

The Distributor: Hiep Tin Co.,Ltd. 89 Luong Dinh Cua, Binh An Ward, District 2, HCM City Tel. 028-3636-5561~2(Rep.) Fax. 028-3636-5564 M.P. 091-806-6838, 090-266-6923 E-mail. Iscable.choi@hieptin.com.vn lscable.mania@hieptin.com.vn

ᾲṥጜâŽšâœ™ŕł…â?ĄáŻ•á‰ľ

aĹ–á˜‚áąĽá–

-"/Ų�ᯕቾ

www.lscns.com www.lsvinacable.com.vn


Ĺ ~á•˝áŠĽáœ…ŕˇ?↽Š᎚a⊚ಽ

₞พ�ּ

Cat Lai Port 60 km

â–‘ á–? ŕśš TC ŕž?

KC

20 km

Long Thanh

My Xuan

20 km 30 km

Ĺ c h a á…•á–™hâ‚ž on Tr 1,

oneg Nai 25BuN ial ZD r t n s Ind Trach, 9o3 7221563 n 4 Nhoᙽ⪚�ᰆ +8

Phu My Port

á ś

⧕ᔢ '$- -$-

⧎Ŗ "*3 ⪾ŕž?ᇥ░ ⅊ᾲప⪾ŕž?á™šá˜‚Ę­á¸Ą ↽Š᎚á•˝áŠĽáœ…áŞĄ↽ᔢ᎚a⊚ŕˇ? ₞⇽⌚۾᳌⧊ŕž?ŕśšʑᨌ

,$5$ᄠ✙ԉ

á…•á–™á °áŻ?á šâ‚žĹ IB

,$5$Ḣኢ₉ప‍ݥ‏ ⧕ፙŕž?ŕśš âĄ?ᬭ঩ â?Ą໦ âĽĽŕ˛˝áąžâœ™ŕť•á–™â?Ą໦ â˜–ĹĄâ?Ą໦ áŹ•á˜‚â?Ą໦

Š~ ᔢ‍ݕ‏

ᯕᔢ⏊₉ᰆ 093 746 6273 mpgon@kctcvn.com á śâŠĽá‚‘áƒśáŻ™á°† 090 914 5688 hankpark@kctcvn.com   á śá™˝âŞš‍ݥ‏ŕ¸? ,$5$7*/"ŕž?ŕśšá–?â–‘ 093 722 1563 parksh@kctcvn.com Ꮡᖒ℠á—­á°† ⌚‍י‏ᯕ 016 7568 7799 wsc5598@kctcvn.com

,$5$ᄠ✙ԉ

⪙⊚á ? Unit 1005, 10tŚҎŽr, Bao Viet Financial Centre, 233 Dong Khoi St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC T. 028 6258 37 06/07/27/28/49 (EXT: 120) T. 024 3555 1931 ⌚‍י‏ᯕ Unit 1906, 19tŚҎŽr, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung St., Cau Giay, HN ⌚ᯕ⥢ 3F, SNP Northen OĸÄ?Äž Building, Le Hong Phong Str., Thanh Do Commune, Hai An Dist, Hai Phong T. 0225 397 7997


á–’áŹ‘áłŚâ§ŠáŻ™á˜Ľ ŕŽ¸Űžß…ŕ¤? ह߄ܝ߅ŕ¤? ࣳŕł?ß” ŕŽ â€Ť×?Ý’ Űž×Žâ€ŹŕŚ´ ೯ఖ ŕ¤?౭ழ  

 

⌽ ÇŽ ᯙ 091.890.7600 7201yang@naver.com 093.111.7600 á„ âœ™Ô‰áŻ™ 091.841.5465 sales@sungwoovina.com

 

 

 

d l Park, Lot B2-30, 38 Tan Dong Hiep B Industrial Di An Dist, Binh Duong Province, VN Tel: 0274. 3776-015~6, 3728-771 Fax: 0274. 3728-772 website: www.sungwoovina.com

ፙǎᯙÝ‰ŕ Śâš?áŻąáƒśáŻ™

ᖒ⪾Ṽʑ

áľ?áœžâŤ­á”? 4VOH)XB&MFDUSJDDPMUE

⧪ᅖ⌽Ô•áŻ?᎚ጊṼᎼ᧞ᗎ⧊‍݅܊‏ ṼʑŖá”?Šጜᙚ ႑ṼŖá”? â€ŤÝĄâ€ŹĹĄá¨Śŕž• á? Ⱂᡞ⇜Ŗᰆ á—­á‚ŠĹ–á”?᯹┹ ᗭ⪾Ṽ áœ…âĽĽŕ¸˘â‘‰ŕą? ᯙ⨊a ☖á? Ĺ–á”?Ṽ⪾ áŻ™â–‘Ö˜

ᄠ✙ԉṼʑŖá”?ŕť•â¨ŠM⌽ǎṼʑŖá”?á”?á¨Śŕť•â¨ŠĞʑ⪙M⌽ǎṼಆŕž•áąśáąĽĹ–á”?áœ˝Ĺ–áŻ™áˇžá•˝áą˝⪙M⧕ፙÕᖅᨌŕť•â¨Šáą˝⪙

ߏŕą&#x;ŐŠŕŤ‘ŕ˘Ž ⌽ǎᯙ ᔢ‍ ݕ‏: 093 8849 900, 091 7324 401~2 5F,422-424 Melody Tower, Ung Van Khiem St, Ward 25,Binh Thanh Dist, HCMC Tel 028. 3510 6236 Fax 028. 3510 6798 E-mail sunghwaencvn@gmail.com

ೠҴࠄࢎ 777-1 Wonsi-Dong, Danwon-Gu, Ansan City, Kyeonggi-Do, South Korea Tel +82. 31. 493 0482 Fax +82. 31. 493 0445 E-mail sungwaeng@kornet.net


"O

FYQFDUBUJPO PGCFUUFS

UPNPSSPX Ł~อ᳒ ᵲᝍ᮹ ʑᨦ @ʑᩑእӹ

(*:&0/7*/" ℁ʼn ၰ ᬊᱲᱽš $0/4536$5*0/0'45&&-4536$563&4 ℁ʼn Ǎ᳑ྜྷ 1SFFOHJOFFSFE4UFFM#VJMEJOHT

ʑĥᰆ⊹ᬊ Ǎ᳑ྜྷ 4USVDUVSFTGPS.BDIJOFSZ

ᱡᰆ ╒Ⓧ ᔍᯝಽ 4UFFM5BOLT 4JMPT

႑š ၰ ᜽Ŗ 1JQJOHBOE*OTUBMMBUJPO

ʑĥ ၰ ʑĥ ᇡ⣩ ."$)*/&3:1"354 .&$)"/*$"-

b᳦ ᅕኩ 7"3*064403540'#0##*/4

⍉▭ᯕթ ᯥ‫❱ݡ‬ๅ $0/5"*/&3 0GGJDF "DDPNNPEBUJPO 4FDVSJUZ0GGJDF 8BSFIPVTF 5PJMFU$POUBJOFST

(*:&0/7*/"."$)*/&3:$0 -5% "EESFTT7JOBUFY5BO5BP*OEVTUSJBM;POF )JFQ1IVPD8BSE /IPO5SBDI%JTUSJDU %POH/BJ1SPWJODF 7JFUOBN 5FM 1SFTJEFOU 4BMFT $POUBJOFS 0GGJDF _ '"9


Tomorrow Together

Ĺ ~᎚⊼ᰆᨹá? ᗎⰒṜ⪜⌽á•˝áŠĽáœ…ŕ˛˝ )"/(-0#"-ᯕ↽ᖠᎼÝ…âŚšÄ áœ–â€Ť݅܊‏

⊼Ⱂ‍Ⱂݥ‏ḥⰒíⰒ₉ ಽâ?´âœ™ႈߑŕ¸? ᖙႊ â?ąŕš… á? Č˝ḥí₉â?ąŕš…ŕą­âœ™á•˝áŠĽáœ… ŕ¸?ᜅa‍ ܆‏ ᾲŠḥí₉â?ąŕš…ŕą­âœ™á•˝áŠĽáœ… ᙚŕ¸?á °᭼┢ťŕ¸?á•˝áŠĽáœ… ᜅâ&#x;šá¨•â?­âœ™á•˝áŠĽáœ…

ࢹᔑᨾḼá ˝áąĽĘ‘ ࢹ ࢹᔑ ᨾḼá ˝áąĽĘ‘

SOUND-PROOF SOU UND-PROOF PROO TYPE TYP YPE

OPEN EN TYP TYPE PE

HAN GLOBAL CO., LTD. Ĺ ~ᔢ‍ݥݕ‏⢽ l ⌽âŻ?ᾥ 012-2205-5554 Email: hamony680705@gmail.comá„ âœ™Ô‰áŻ™ l .T5IBP0984 564 881 Email: parts.admin@hanglobal.net Add: Warehouse 2A, 429/6 Song Hanh Ha Noi Street, Quarter 7, Truong Tho Ward, Thu Duc District, HCMC, Vietnam Tel: 028-6282-4738~9 Fax: 028-6282-4733


сФСсижсмКтЕйсонтЭнсЦЩтГ║╩С ├Хс│С╩С ╘кра║╩С сЩ╜сЩ╣с▒╜с│С╩Сс▒ер╛Щс▒╜с│СсижтДХ

с╡Э соБспЭтЕйсонтЭнсДБтЬЩ╘Й

тФвсФвтй╢сЦЩтГ║╩С

спЭтДХтй╢тЕйсонтЭнсЦЩтГ║╩С

с▒есп▒ра║тЕйсонтЭнсЦЩтГ║╩С

сйХтго├Хс│С╩С

сЩ╣смКсЦТ▌Ес│СсЬ╛тЕйсонтЭнсЦЩтГ║╩С

р║╡тФйр╕йсЬЕтУНсЦЩтГ║╩С

т╢╕соБ╩СсмКс▒╜▌Ес│СсЬ╛тЕйсонтЭнсЦЩтГ║╩С

т╢╕╔йтй╢сЦЩтГ║╩С

сЦЕсКес▒╜сп▓ сФвтАлтк╣▌ХтАмсйв

т╢╕сЬЕтжбреЕсЦЩтГ║╩С

т╖ЕтЕйсонтЭнсЦЩтГ║╩С

т╖Ес▒есп▒ра║сЦЩтГ║4:45&.

т╖Е304:45&.

т╖Е&%*4:45&.

т╖ЕтЛХр║╡рпЭтж╣смСс╕╢р▒нс╖йсЦЩтГ║╩С

т╖Е├Хс│С╩С

т╖Е%*8"5&3

т╖Е'*-5&3.&%*"

т╖ЕтЛБр▒НсЬ╛╘кра║╩С

т╖Ерае╔йсмКс╕в╘ксЬ╛╘кра║╩С

т╖Е*0/&9$&/(&3&4*/

т╖ЕсЩ╜сЩ╣с▒╜с│Сс░ЖтК╣

т╖Ес╕б╔ЩсБ░сБ╡сЬЕтН┤с▒╜сп▓

т╖ЕсЩ╣тГ╣р╕Н65*-*5:

с╡Э соБспЭтЕйсонтЭнсДБтЬЩ╘ЙUIL ULTRASONIC VIETNAM "EESFTT]Lot XN 06, Dai An expansion industrial Zone, Lai Cach Town, Cam Giang Dist, Hai Duong Provice, Vietnam &.BJM]uil01665204991@gmail.com .PCJMF]016 6520 4991 сГ╢спЩс░Ж 5FM]070 5033-4761


ČĄá”?᎚ᏹaṊqᎼ⪜á?…⯊ŕ ĽáŞĄŕ¤˝ŕ¸?Ä áœ–â€Ť݅܊‏

Air Compressor

ᄠ✙ԉĹ–áœž‍ݥ‏ŕ¸?áąą

ᖙļ↽Š᎚ _ᨹՊḥṊq⏉Ĺ? ⣊Ḋᅕᡞ 4JODF_

4BMFT*UFNT * Oil Injection Screw Compressor * Oil Free Screw Compressor * Centrifugal Compressor * Medical Compressor & Vacuum Systems * Nitrogen & Oxigen Generator

Oil-Injection

* Special Compressor : PET. Chemical . Oil . Power Plant * Generator & Mining. Rock * Diesel Portable Compressor * Turbo Blower ( Air Foil Bearing Type) for Waste Water Treatment (5~700HP, 0.4~2.5bar)

Oil-Free

Centrifugal

High Pressure for P.E.T

)PUMJOF ,PSFBO

 1IBO5SVOH$IJOI

Email: atlascopco.atc@gmail.com Genuine Oil & Spare Parts

Air Dryer

Vacuum Pump

Nitrogen Generator

Dental

Turbo Blower

Generator

Diesel Portable

AirNet Waste Water Treatment

ᄠ✙ԉĹ–áœž‍ݥ‏ŕ¸?áąą

ATC VINA TRADING & SERVICE CO., LTD #01-03,No5 Canary Plaza Binh Duong Boulevard, Binh Hoa Ward,Thuan An Town, Binh Duong Province,Vietnam Office : (+84)0274-6282-588, 012-0304-6158 (Ms. Trang) Fax: (+84) 0274 -6282-589 www.atlascopco.com www.atccomp.co.kr


 сЬ╜eспХсФвсо╣сЩ╣р╗жсоесп▒рп▓тж╣█╡ ┼БтмЙсоЙ"JSFOE

ткЩтК╣сБЭ0907 919 106 E-MAIL kyungwon@kyungvn.com WEBSITE http://www.kyungwonvietnam.com.vn

KY UNG CO., LTD

.JDPN$POUSPMMFS

сЧнсон с╕ера║соетЖ╜сЧнтк╡тж╜┼БтмЙсоЙ╔Ър╝ЙтЦС

сж╢тЗ╢тмЙсоЙсое╔ЪтАлтж╜тк╡▌бтАм3PUFS1SPGJMF

╘кbтмЙсоЙсое╔ЪтАлтж╜тк╡▌бтАм$PPMJOH4ZTUFN

тЖ╜┼Бсо╣сЦТтАл▄ЖтАм т╖ЕтАлтк╡▌бтАмaaтАлтж╜▄ЖтАмсмХс▒есЧнсон<)1E# " > т╖Е▌Йснера║р▓ЖтАлтЖ╜▌ЪтАм┼Бсо╣┼Ц╩Ср░к т╖Е сЬ╜eспХсФвсо╣"JSFOEсЩ╣р╗ж т╖ЕтзОр╝К╩нс╕бqсЬ╜aтАлтж╜▄ЖтАмспЩ┼Цс╕б█╡тО╣тЬЩр│Ер▒Н т╖Е┼БтмЙсоЙсо╣р╝ЙтЦСс▒всмК т╖Есиж─етЖ╜тЕй)1сЗбтЦС$PVQMJOHс╕в─С╟Нра║

т╖Е▌Е╟ОсиХс╕бсм▒т░╜тАлтй╢▌бтАм-$%1BOFM т╖Е─Юсм▒р╕нсо╣ражтВЮс▒вспЩсЦЕ─ер▓╜тЖ╜▌ЙсЬ╜eсоБс╕бсЕХсЩ╣aтАл▄ЖтАм

6TFS'SJFOEMZтж╜сЦЕ─е

т╖Ес╡ЭснескЙрает│ДсмХс▒е╩СтАлт╖Е▄ЖтАм$&спЩс╖╛тлорд╛тО╣тЬЩр│Ер▒Н т╖ЕтЖ╜┼Б$PNQPOFOUсФНсмК

тАл╫│тАмсобсЭБр┤СсЦТ

$IJMMFS4ZTUFN

HIGH AIR HIGH POWER

╥лспесиз█╡╩СсЪБтйвсЭБсоЭр▓╜сЬЕтУНр╢╣┼Ц╩Ссж╢тЗ╢╩Ссо╣сЭБ╩Ссм▒соесйХсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм


 Ý&#x2026; â&#x20AC;ŤÜŠâ&#x20AC;Ź ᯌ á&#x2013;&#x2026; Ă&#x2022; Ꮜ áŠ&#x17D;á&#x153;˝Ę&#x2018;

KY UNG CO., LTD

Ă&#x2022;â&#x2021;śá °â&#x2DC; ŕź&#x160;á&#x2013;&#x2026;ÄĽMĂ&#x2022;â&#x2021;śá °á&#x2021;Ąâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Źá&#x153;˝á&#x2013;&#x2026;á&#x153;˝Ĺ&#x2013;Mâ&#x2DC; Ĺ&#x2013;á °â&#x2DC; ŕź&#x160;á&#x153;˝Ĺ&#x2013;Mâ ąá&#x2122;šâ&#x192;šŕ¸?á&#x153;˝á&#x2013;&#x2026;á&#x2013;&#x2026;ÄĽá °á&#x153;˝Ĺ&#x2013;Má&#x2014;­á&#x201A;&#x160;á&#x2013;&#x2026;ÄĽá °á&#x153;˝Ĺ&#x2013;

KY UNG CO., LTD ČĄá&#x201D;?᎚á&#x2013;&#x2019;Ĺ&#x2013;Ꮌ᭼⌽â?­â&#x153;&#x2122;Պಽ Floor 8, Sonadezi Building, No 1, Road 1, Bien Hoa 1 Industrial Zone, Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province á&#x2013;&#x2026;ÄĽâ°&#x2019;á&#x153;˝Ĺ&#x2013;É&#x2122;ŕ¸?Ĺ ⨊aᾥĹ&#x2013;ʭḥ An Tel : 0251. 882 6366 Fax : 0251. 882 6365

Ę&#x2018;ᏌĂ&#x2022;á&#x2013;&#x2026;ᨹá&#x2022;˝â&#x201A;ŚáŻĽá¸ĄÄ á&#x153;&#x2013;â&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź

Mobile : 0122 322 6137 0907 919 106 (Korea) E-mail : kyungenc@kyungvn.com


C O N T E N T S

www.chaovietnam.co.kr

CHAO COLUMN 018

ḽ᪅⋝ౝ]ᖒŖ⦹۵᳑Ḣ

NEWS 025 058 060 068

ᄁ✙ԉ‫ە‬ᜅ Ʊၝ‫ە‬ᜅ ᇡ࠺ᔑ‫ە‬ᜅ Ʊᮂ‫ە‬ᜅ

INTERVIEW & PEOPLE 050

INTERVIEW ᄁ✙ԉ⪙ၝ⎵ᨲᜅ

052

PEOPLE ᖒɁ⦽ɡ႒ᯝᰆ‫⫭ݡ‬ɩᔢᙹᔢᯱằ᮲ᬑ᭍ၮ✙

FEATURES 074

036

SPECIAL REPORT

084

⍕⥉░íᯥ᮹༉ुä

INFORMATION ᨱॵ░ae݅ᱽ┥≉ၙᔾ⪽ PETPPY TOGETHER ᄁ✙ԉ᮹ᯙʑᯩ۵Ł᧲ᯕ5IF5PQ

COLUMNS 088 092 097

CHOI EUN HO COLUMN ᪘᯹݅ಅᵝ۵ᩩᒽ٥ӹ GOLF COLUMN ᧝eʼn⥥ ART COLUMN Щᮡᯕ൉ᨕᲙࠥᔗᮡҾӹḡᦫ۵݅

OTHERS

082 ACTIVE VIETNAM ⟹్ᖙᯝย

13th May 2018 - 373 XIN CHÀO VIỆT NAM - Doanh nghiệp - Nhiều tác giả Công ty TNHH Han Hoa 11A, My Phu 1A Street, Tan Phu, Dist.7, HCMC

ྙ᮹028) 5417-3898~9 ⪩⟹ᯕḡchaovietnam.co.kr ⮕‫ݡ‬⡑012-1283-2000 ᯕີᯝ info@chaovietnam.co.kr

100 102 105 108

CARTOON ⨩ᩢอ᮹⦽ǭᮝಽᅕ۵Ε ǍᯙǍḢ ᄝൊ᜽ᰆ ᩱಽᬑ⟹ᯕḡ

NHAØ XUAÁT BAÛN THANH NIEÂN - 64 Baø Trieäu, Haø Noäi Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác - Toång Bieân Taäp - Nguyeãn Xuaân Tröôøng Bieân soaïn Xin chaøo Vieät Nam - Coâng ty HanHoa Bieân taäp Taï Quang Huy Soá ÑKKHXB 3760-2017/CXBIPH/44-172/TN QÑXB soá 896/QÑ-TN. ISBN: 978-604-64-9099-9 Caáp ngaøy 12-03-2018 Noäp löu chieåu Quyù II/2018 In 10.000 aán baûn taïi coâng ty TNHH MTV Leâ Quang Loäc 161 Lyù Chính Thaéng, P.7, Q.3, TP.HCM


PIPE RACKING SYSTEM ргБ╥Ернн╥КрйДр▓┐рлХри╕рйЧтАл█МтАмр│ЮтАл╫ЧтАм╙Шрв┐рзАрйЙрдЭ ргБ╥Е рнн╥КрйД р▓┐рлХри╕ рйЧтАл█МтАмр│ЮтАл ╫ЧтАм╙Шрв┐рзАрйЙ рвОриКрйЧрйДрлКрджр┤Ерйв╤Ррв╢ри╕ридр│ардиргШр│ардиркБр▓┐╤Р▀КтАл╫ЮтАм█▒рйДраБрим р┤мрипрй╕рйЛр┤Ерйв╤Ррв╢ри╕ридр│атАл╫отАмржир│аркБр▓┐рйДраБрим

╔йсЦТси▒спХсЬЕсФСсижсоб 1JQF3BDLJOH4ZTUFNси▒тжесл╡тж╜ сЗбтгйсоесФ╛сФС тЭ▒р╣Етж╣р╗С┼Б~со╣с▒╜с│Стйес░Ж}сЦБси▒ сж┐с░ЖсХ╜█╡╩СсижспХрб╣─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

тЙЙ╔ктгйр╝К т╢╕сЦБспжт░ТтЗ╜сЬНрпЭспХржК─Юр░крп║ т╢╕с│Ср╕Юсп▓сижтЦнспХсЙ╡ т╢╕┼Цс▒╢смК ╘КтгйсмКсмХсБ╣тАл▌бтАмтВЙ т╢╕╩СтФбс▒╜с│Стйес░Ж}сЦБтгй

с▒всмКсФНр▓б

╔йсЦТси▒спХсЬЕсФСсижс╡ЭсЬ╛тлнсФН G.S. ACE INDUSTRY CO., LTD.

C-5-1, RENTAL FACTORY 2, ROAD NO. 7, LONG BINH INDURSTRIAL ZONE, BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVIENCE, VIETNAM CONG TY TNHH G.S.ACE VINA C5-1, SO 7 St., KCN LONG BINH, P.LONG BINH , BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVIENCE TEL. 02513. 891 315 E-MAIL. vinasales@gsace.com WEB. gsace.com MST: 3603351677


CHAO COLUMN | ḽ᪅⋝ౝ

⫭ᔍӹ᳑Ḣ᮹✚ᖒᮥᇥඹ⦽ᩑǍđŝෝ↽ɝᯞᨩ᜖‫݅ܩ‬

禹樵幆祥衚禝裑狱毁砱掉禉暕弥翙穆彅繵螡砵徱廵彁毁

⫭ᔍḢᬱᮥᎲᮥভ᮹✚ḶᮥᅕŁᇥඹෝ⧩۵ߑ ḢᬱᮥᎲ

漹油簆礕禝翮獶禉恵故螝擙蠑甥衚裑狱幅私繭穆禁檡幅秪

ᮥভaᰆᬑᖁ⦹ᩍᅕ۵ʑᵡᮥᵲᝍᮝಽᇥඹ⦽ä᯦‫݅ܩ‬

獶强螥袚殥禹揗攩弥拝碅种瓺攍攩蠑甥衚窵簆禉懽毵裑狱 禝甩蕭祭禅ЇЈ硅瓺攍攩湝油砕瓩茅毁策由禁檡懽毵筁砲衚

⫭ᔍ᳑Ḣ᮹ᮁ⩶

裑狱禝甩蕭祭禅猆放觍揗廑拝茅拱擙斵庵恵砕恵瑥秕毁策

)槁擙裑狱擙簆礕禉熖禉枑衉秱漹祥螡恵瑥禉羡磵獥禁檡

由禁檡懽毵穉浽幅衚裑狱禝甩蕭祭禅筁砲衚漹攩昉湵禹猆

漹擙穉浽幅XZWNM[[QWVIT衚裑狱秊攍攩*槁擙裑狱擙放秪禝

揗廑拝茅拱瓺攍攩桕螡蠑甥衚窵簆禉幅簉裑狱幅筁產甡秪

幅簉恵瑥漹攩擙渽槝砕罍穕禉氣翵瞣禁檡猆袮砕秝故绝螝

砕猆秪螝擙袚殥禅筁砲衚裑狱禝湵穉浽幅衚裑狱漹攩湵

沵裑狱毁湡穉甡英擪橪禉簅攑禽秱毁獥衽螝擙筁砲[\IZ衚

禹猆揗攩弥螮攍攩

裑狱秊攍攩+槁擙裑狱擙恵瑥禹拝擪橪漹攩昉裑狱禝禹掕禹

禹砵徱砕杵殹油幆纂砊筁朩禅甩穡檡矹柩茅秊禝窵簆禁檡

拝濉祉恵砕秝昞袙螝弥翮獶由禉漹私瑝种擙幕獶穆簆礕禉

裑狱毁甡秖蟍擙幅毁窵狱螡廵彁毁漹油穉浽幅衚窵簆禉獥

獥衽螝擙蠑甥KWUUQ\UMV\衚裑狱秊攍攩

衽螡纂砊秕幅 檡幅秪揗弥怽攩禑蠑甥衚禹 筁砲衚

禹樵裑狱禝濉殝擙绥穅觍纂砊筁禝筁彅穆狱弥禝繭禹砕禝

禹! 檡拝茅拱攩弥螮攍攩拝汽簅纂砊秕朩禅昊秱衚彅欑衚

螹穚螹簅擙斵彁砵矹柩衚茡禝裑狱幅猢窹螥瑝种禉悑螝

朶禁檡拝茅拱弥幆祥衚禉袁螮螡窵簆禹拝汽簅毁繭簅蟍瓺

擙廈禹彅由禝罍穕秊攍攩禹幆幆禝裑狱擙彅毱秕绹昉攩

攍攩怽樱攍恵砊禹槅纂砊濅荵纂砊秕禝狱弥砕杵槁猢窹幅

毊攍攩

擪獶禹由螝廑繭禹毁朡樱拽攩擙廈禉瞑瑝种瓺攍攩

穉浽幅衚禹拝筁砲衚裑狱擙簆礕朩砕廑彁穡毁斝簅弥秕祭穆

瞉浹蔁禹樵狱檅毁漹油裑狱毁纂氂螥枑幅秪獶强穆禁檡

禁檡昉穉螹漹槁擙禝磚禉濍樱私禁苩沵窵簆禉彅毱螝簅民蠑

瞍繮螥瑝种擙螝拝禝窵庹禅恵瑥禹拝擪橪漹攩裑狱砕揗

甥衚裑狱擙窵簆幉禝幚螡幕獶穆祥故幕禉窵獶螝擙斵策由

禅翮獶由禉漹私蠑甥穆簆礕禉策由禁檡窵簆禉懽毱擙廈秊

禉暕弥彅毱螮攍攩禹樵窵簆砕獡擙Ї幅窶Ј禹拝Ї簆礕幉禝祥故Ј

攍攩怽樱拝禹樵窵簆禉徱獶螝恵祉螡窵庹禹螝拝种瓺攍

朶幕獶穆攭矹幅秕筁朶秪螝擙廈禹蓾簚秊攍攩

攩纂砊秕幅怽濉矁砕彅螡螡摉徱漹攩祥擪螡禽秱砱矁螡
ᖒŖ⦹۵᳑Ḣ

4 4 $ 4 $ 攩擙廈秊攍攩怽槝矁恵瑥禹拝擪橪漹

荵弥氂晝擙异蟪禹种恵枑浽砕砊弉禝

瑝磮螝擙祥砵螡秕獽毁昞甡砕幅穽矁

攩蠑甥禉磙徱螥瑝种擙恵漽猆袮禹民

攩矖螡禝廱禹拝覕毉禉禽簅螝恵觝朩

螡攩擙廵檥禉砀瓺攍攩

朩矹簖攍攩

攩擙廈禹怽禹祥秊攍攩

幚螡秕濅由彁昞甡砕秕恵獶繵怽毱弥

獩狱纂砊筁幅怽樵砊弉禝漅袙毁禽簅

攩毉禝蘱磮禹槁擙强窹螝恵瓂簅瞏禅

⨭ᝁ⩶᳑Ḣ᮹ྙᱽᱱ

螝砱怽砕濅禖螝恵祉螡螹攺禉徱螝橩

秕獽毁昞甡砕簅掅矁螮攍攩蓾觍攩毉

怽樱拝怽樵蠑甥衚窵簆禁檡猢窹砕獶

螡攩螹昉禹朩禅秕甥彁幞禅甡幆禉幅

禝蘱磮禹廱禝瑝磮禹槅由幆螡拡穡秊

强螡褉漹攩芵怡泭檡昉矂螝擙攭弉砕

簉昞欑拝股徱朩砕廑秕浽禉徱螝恵枑

攍攩

穖矹朩油矝恵幅窵恍攱槁簖攍攩篎蠑

浽砕甩穡檡螉磙螡攩矖螡禝狱瑝橹禅

矹粑油磵毱幅狱擙獽猆禝泭朥幍朶禅

甥衚窵簆禝矂穕攩矖獶禝濅窶禹槁擙

禹欭矹簅簅瞏擙攩擙廈禹桕攩殽蓾簚

猢幆禝繭禹砕獡甡秖螝擙朴螮攍攩

矖拥禝胁禹泭瓺禉朡樱挊攍攩

禁檡朡樱拱瓺攍攩

磵毱幅覙觍矝恵螝擙獶廮禝繭禹禽獶

禹樵攩矖獶禝濅窶禅廮漅螝擙甡秪禝

蠑甥衚裑狱毁民朥纂砊筁朩禅故濅濉

禝繭禹甡幆禝繭禹幅肝彅禝繭禹朶

覕毉砕故螡穆積螡故禖禉湮螹螮攍攩

禹廱禉穡甡螝擙狱槑禉猆故螝恵砕濍

泭朥廈禅湙檡猢幆禹拝禝廱禝繭禹毁

廵徲磵毱拁毱秝拡氠砕狹沵碽濅禝漅

藽螹螝弥故甥祥狱螡狱弥禝狱槑朩彁

徱绹穆禁檡拝茅拹擙蚡衉私爕秊攍攩

袙毁炉礈攩幅由幆螡徲油禉氣禹螝廑

穆積螡螮禝毁庵缕簉檡毁廵穚螝恵枑

普攍攩怽樵徲油禉茅幡螝恵祉螝砱衾

浽秊攍攩砱恵砕湙檡蠑甥衚窵簆禹漅

禅裑狱怡泭幅薂纂螭砕杵槁碽濅禽秱

袙螹矁螥簅蟪穕禹瑭矹种瓺攍攩

毁硆秊螹矁螝擙斵禹樵窵簆禅怽樵碽

怽朩禅股徱幅瞉攑穉衅攩殽禝廱禉幅

禝廱繭禹爕禹攩Ќ

濅瑝衍砕幚螡庵濅幕禉漹秊攍攩

簉狱槑朩砕廑獡穆怾穆禁檡秕浽禉徱

:ITXP?IT[W-UMZ[WV

矹繑漹油放砵螡私秊攍攩怽昞瞍幕獶

螹矁螝弥怽攩矖螡禝廱禉裑禝禝穡檡

穆禽徕幕禉策由禉窵簆禉懽毵荵槁甥

硱毱弥拹穚螡揁禝毁庵缕秕甥朩禝彁

砱恵砕衉泊螡狻禝炉廵禹改廭种擙朴

怡簆礕砲甡炉瓼螡狱槑禉獥衽螝恵枑

硩毁湙檡秦擙衆甥禉甡昉螹矁螮攍攩

禹漹秊攍攩秕甥彁攩殽禹廱禉矹栀廑

浽砕磵毱碅攩毁瑝种擙攩矖螡禽秱禝

幅窶彁幞禅幚螡窵簆私瑝檢窵簆礕禝

攩欵廈禽幅'秕甥禝猢幆砕祥砵螡砱簅

硆秊禅罍恵濅荵穅螲砕濅杠肝弥獩狱

恁浹蟎茡毁炉蕕螝擙私禉恵螁螝廑晝

毁暕弥漅袙禝幅擪獶禉砹矹揘擙秕獽

硆秊晡攩弥螹昉擪橪漹攩幕獶禉策甡

擙斵料芵獶强禉禹抉擙窵簆禉民朩恵

磵毱幞禹怽穅蘎滙螡滙禽朩禹秕甥禝

螝擙窵簆浽袙砕瑡禖螝槁擙瞚湚禉廱

祉螝砱擙廵珒橪禝珕猆禉幕瑝螝弥槁昉

禝廱彁湵肝晝擙禹廱禉蘱磮螡攩擙廈

杙簅洀螝弥湵绞晝擙异蟪禹拝茅拝恵

揁毱穆禽炉蕕彁碽濅禝攩矖螡禝廱禉

禅廵膙璱磹私禹瞉攞攍攩怽樱拝异硆

昉螮攍攩磵毱拁毱浽袙幅漅袙毁庵濅

瑝磮螝擙漅袙毁湠瞉朩砱矁民螮攍攩

秕檡疭裑狱禝私禹秕甥砕廑民徲螡晝

螝擙廈禹笥禹樱螡窵簆禝秪攭穕禅幆

禹樵衆甥禹怽窵簆禝猢窹禉祉螡恽禹

擙廈禹瞉攍槁擙廈禅禽產螡攩油秕甥

狵砊濉矁砕獡攩殹廑拝茅拮攍攩

槁擙Ћ强昞禝泮蚡Ќ砕故螡螮禝民禹欭

禝猢幆民禉弥簖螝恵穉砕螡滍禅昑瞉

硍聦幅擪螝弥瞍穚穆禽狵砊砕獡擙蠑甥

矹簉攩油幅擪螡漅袙槁弥猢幆螮攍攩

漹瞉矁螥彁穡禹恵昉螮攍攩

Ћ狱甩磵毱幅獡檡砕故螝砱 積故檡磮獡螝簅瞏擙祥私螡笉擙

羡恁窵簆禉幚袙螝恵祉螹泽濅氁肝擙

衚窵簆禁檡幚螡祥故幕禉湡襝螝擙裑 狱幅觝禉湡襝螝簅民脹蜭荵磵筁螲强

᮹č᮹₉ᯕෝᙹᬊ⦹۵ᩕฑᯱᖙ

穅覱裑狱昉廯擙浽穡禹恵昉螹獡穚毱

濉矁绝橁 濅肭禹 由螡 狵砊濉矁砕獡擙

đ徲獶强禉漹秪螝擙恵砊禝簉穚螡窵

昉螥廽螡滍昑瞉潩瓺攍攩

幚螡窵簆浽袙檡砀禉瑝种擙幚穕禹狱

簆禹槅蠑甥衚禝簆礕禁檡徱獶晡幚螡

幕狱螮攍攩

槁簖攍攩

祥故幕禉幅簉窵簆禹簅民昞甡砕窵簆

幚螡窵簆浽袙毁幅簉裑狱私瑝檢漅袙

徱獶礕幉禝砊浹砕故螡炉蕕彁磵毱拁

禝螉磙獶禉禽產螝恵觝朩弥碽濅檡濅

毱碅攩殽禝廱朩禉廽蠍螝廑异绲螝弥


╤╗═итАл┘┐тАм╔и#ргФрдЦреЫтАл┌птАм# ╚дтАл╫ЮтАмрдЦтАл┘ГтАм╧╛─УреЖреТ

смСр▒йтФе

CASTER

┼Бр╛Х ╙╣спЭр│Б

тЕй┼Бтж╣с╡▓смК ╘ХсйХсЦТ  ╩СтФб╩СтАл▄ЖтАмсЦТс▒╜тгйсобр╛Щсо╣сБ╡рпотАл▌Е▄йтАм тЛ▒сЬЕтЦСсБ╡тТХ р╛Эр╢╣ тзЩрд╜тЛХтЬЩсмК bс│жсФСсижсмК ┼Бтгйс╕йсйЭсФксмК1&смХсБ╣╟Н bс│жсФСсижс▒вс░НсмХсБ╣╟Нр╕┐тИЕс▒╜сп▓

4P %VPOH" ,1 15IBOI.Z-PJ 2 51)$.

тАл рйД▐ЩтАмр│а╥┤рйЛ

рйЙтАлрйМ▌лтАмLPWJFWJOB!IBONBJMOFU


www.yujincomp.net

сФСсижсмКтПЕтеер▒йсХЕ█╡сйОсЬ╜соБс╕еспжтАл▌Е▄йтАм ╘кра║сЬ╛рд╜рпЭспХсиХ

сзБтеетЦСтСЙр▒Н сзБтеетЦС сзБ теетЦС тСЙр▒Н

си▒сиХрд╜рпЭспХсиХсЬ╜сЬЕтЦ╜смнтЦСтЛБр▒НтЭ▒р╣ЕсБ░сЩ╣р╕Н

тпВтВКсЬ╛си▒сиХрд╜рпЭспХсиХ

ск╢сЕЦра║тй╢тПЕтеер▒йсХЕсЬЕтУНр╢╣тй╢тПЕтеер▒йсХЕр╝ЙтЦСсЩ╣р╕Н сВС┼бсЬ╜сЬЕтЦ╜сЦЕсКе

смнтЦСтЛБр▒Н смнтЦСтЛБ смн тЦСтЛБр▒Н

ра║╙╣спХсГ╢спЩ 098 921 2221

C├ФNG TY TNHH YUJIN COMPRESSOR V/╥ЗT NAM L├┤ 400,╙З╙Б┼╢g ╞Р╥║ 13, KCN Amata, >┼╜┼╢g B┼Ю┼╢┼Ъ═Х Bi├к┼╢ H├▓a,d╥╢┼╢┼Ъ╥╗┼╢g Nai сКйс╖╛с╕бс▒▒ 091 976 8533 Tel 0251-393-7029 Fax 0251-393-6079 E-mail yujinsel@yujinltd.co.kr тж╣тАл╫ЩтАмспХс╕бс▒▒ 0167 7777 373 MST 3602386162

т│йт╜Н/#т│ес▒ЕтбНсЯЙ$

#

┼Ц╩Ср╖ЭсЧнс╡▓тж╣├нсФ╛bтж╣р╗СтАлтж╜▌бтАмсБЭ╟О╘кра║┼Цс│Ср╖ЭтВжспес▓ЩскЙсЦЭтЗ╡р╕Н┼БтмЙсоЙт░ТтК╜тк╣─ЮсЬ╜сЬЕтЦ╜со╣}сБ╜р▓╜)7"$си▒сХ╜см▒сп▒р▓Ж с│СсЦБ сБ╣раетДХ┼Цс░Ж сВТтк╡с▒▒ ткЩтЦ╡╩нс╕б тАлтж╜▌бтАмсБЭ╟О╘кра║┼Цс│Ссо╣тАл▌бтАмтв╜╩СсижспЩсЦЭтЗ╡р╕НaсЕХ▌ЕтПнс▒втж╜сФЧсоеснетзХсж┐с░ЖсХ╜─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

┼БтмЙсоЙ сЕХ╘кра║╩С тЦСсЕХ╘кра║╩С *1-7 L835

536)

6)

┼БтмЙсоЙтпВсЩ╣сЬ╛╘кскЙсЩ╣╩С

тАв ")3*спЩс╖╛

тАв ┼БтмЙсоЙспЩс╖╛с▒╜тгй

сЩ╣╘ксЬ╛сЬЕтУНр╡Й╘кра║╩С

┼БтмЙсоЙтЦСсЕХ╘кра║╩С р╛Х╔ксоБспЩсГетЦСтЦСсЕХ╘кра║╩С

тЦСсЕХ╘кра║╩С

с▒бскЙсЩ╣▌ЙтпВсЩ╣сЬ╛╘кра║╩С

┼Ц╩Сс│Стк╡╩С

┼Ц╘ксЬ╛сЬЕтУНр╡Й╘кра║╩С

см▒с▒есмКтЦСсЕХ╘кра║╩С

:6+*/7*/"$P -5%ткЩтК╣сБЭ TEL : 0251-393-7029

с╡▓скЙсЩ╣ тпВсЩ╣сЬ╛╘к с╡▓скЙсЩ╣тпВсЩ╣сЬ╛╘кра║╩С сЬ╛╘к ╘кра║╩С ра║╩С

MOBILE : 098-129-2224

Plot 400, Road No.13, Amata Industrial Zone, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

:6+*/7*/"тж╣тАл╫ЩтАмспХ TEL : 0243-200-9868

MOBILE : 0167-7777-373

Lot2, Cn5 Tu Liem Industral Zone Minh Khai Ward, North Tu Liem District, Ha Noi City, Vietnam


сЭБ}╓▒тк╡р╝КсЕХспЭр▒НсмКсж╢тЗ╢сйСр┤нр▓╜си▒╒йс╕бсКесмКс▒йq сж╢тЗ╢с░Жсп▓

тк╡р╝К ╙╣р╛Хaс╕б

тШТсВЖ ┼Бр╛Х╙╣р╛Х сЧн╙╣р╛Х

┼Бр╛Х╙╣р╛Х

╟НсЗе

т▓╝с▒╢тк╢тж╜╘К╩С т▓╝сБ╜с╡Эси▒ржСр╖Щс▒╢тк╢тж╜сз▓╘Ктгй

с╡Эсм▒р┤н

т▓╝тж╣р╡Йс▒еси▒с▒етк╡р╖Эс╡ЭсЦ╡рае╘КтгйтзХрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм т▓╝┼Цс░Ж╩нс╕бсжйс▒етж╣├нсВСтАлтзХ▌НтАмрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

сж╢тЗ╢сВКсЬ╛

тЕй┼Бсж╢со╣соБсж╢сЬ╛

сж╢тЗ╢сизсон

сЩ╣сЗетзЙр░к

_

_

спХтж╣

спХтж╣

спХтж╣

спХтж╣

тЖ╜тАл▌бтАмсйХр░к ,DBMLH

 _ 

 _ 

сж╢тЗ╢сКес╡▓ LH$#.

_

_

сп╡с│Хс░НтзЙр░к тФбр╖ХтзЙр░к

сЙнр╕ОсФНсмКсЬ╜с░Жс▒▒ т▓╝ с░Нaс╡есиХреЕсиХсХ╜сЕХспЭр▒НсЩ╣р╗жспХсйСс░Жрб╜▌Е т▓╝ сЕХспЭр▒НтДОсЧнсЬ╜╩Сa╩ЩсиХс╕е▌Е т▓╝ сж╢тЗ╢сКес╡▓спХтАлсже╫│тАмсХ╜скЕрп╣тФе▌Е т▓╝ тк╡р╝Кс░Жсп▓си▒сКетзХс▒вс░Н┼ЦeсоетмЙсоЙс▒всоЭр▓╜сФНсмКтж╣┼Бс▒╢р╕Нa╩╡╥╡тж╣▌Е т▓╝ сЕХспЭр▒Нсо╣смКр░кси▒ржСрпЭсйСр┤нс▒╢р░ктЪНспжспХaтАлтж╣▄ЖтАмсйНс▒╢тк╢тж╜сФ╛сФС┼бр╕НaсмКспХтж╣▌Е т▓╝ $0 $0сБ╜сФ╛р░кспХс▒всиХсХ╜сДБтЬЩ╘Йтк╣─ЮсЗбсо╣╚╜с▒╜р╖ЭсБ╝с╕бсжл█╡▌Е

4/$&/&3(: ╟Нтж╣р╝ЙтАл▄йтАмр╝Кс░Н

тж╜╟ОспЩтАл▌Ъ▌ХтАмсп▒ сДБтЬЩ╘ЙтАл▌Ъ▌ХтАмсп▒

012-5213-6500 091-789-0739

0251-367-1221 onne328@naver.com

ра║╙╣спХ┼Цс░Ж спХр║╡спЭ


сДБтЬЩ╘ЙтЬЪтий /0

тбХр╕НсмСр▒йсжесмСр▒йтФетбЭ PNJ┼ЦсГ╢ ▌ЙсйХт░ТсВКсЩ╣ Non Joint┼ЦсГ╢скес▒есБбта▒тй╢▌ЙсйХсВКсЩ╣┼ЦсГ╢

POINT 1

сГзрв╗ргдр┤ЖргЩриЗрмД

▌Е╓еeсДБтЬЩ╘Йтйес░Ж╩СсЪБсоес▒▓р╝К1/+┼ЦсГ╢ 16/PO+PJOU

POINT 2

тбХр╕НсмСр▒йтФесмСсЩ╣тж╜▌ЙсйХсЦТраеспХсФвскЙраесДбтк╡

POINT 3

тАлрб╜тме╫ЩтАмс╕бсЗ╢ тЛЭрпЭvтЭ▒ &14тЭ▒╓Н▌ЙсйХсВКсЩ╣

POINT 4

р╛Щ ╘кра║т░Тс▒бскЙтВЮ┼Б тЬЪсЩ╣с▒бс░ЖтХТтУН тЗ╢сйХс│Сс▒ер╛Щ

5 6&RQVWUXFWLRQ9LQD&R/WG

уНЦтЦЙ#т║д# с╜БукЦфгнувЦ

0937-708-329 0938-555-690 тж╜╟Ос╕всм▒с╕вс▒▓сЬ╜┼Ц

Mr. Kim 0937 708 329 Mr. Park 0938 555 690

тк╡┼ЦсзЮтгйс▒ер╛ЩсижтДХ45тНбсБЩтЛЭ DAIHAN INK CO., LTD. т╖АсмКс▒╜р╢╣ #59 сжетАл реТ╫отАм т╖Ас╕бтАл▌бтАмр╢╣ aсЦТсЧн▌Е тлКсФСс▒╜тДБреТ

т╖АсЩ╣т░ТсоБсЦТ─есЦЩтГ║с▒╜ т╖АсЭБ╙╣с▒╜с│С си▒тбОсЬ╜ смСр▒йтФе BCTреТ

т╖АтАлтж╜▌бтАмспктУНтЕ╛тЭ▒ т╖АскЦсЦмспктУН см▒сФк

т╖Ас╡Эр╛ЩсФк тЮНтШЕтЛЭрпЭ

т╖Атк╡┼ЦсзЮтгйсЩ╣спж тЭ▒р╣Е

т╖Асо▓с╕▓сЗбсФвс▒╜ скЕта▒сЩ╣тГ╣р╕Нс▒╜

т╖АтФйс╕бс▒╜ сжнтЛХр╕Н ╔йсЧо

т╖АсЭЕр╕НтО╣спХтй╢с▒╜

т╖АсВКтДОс▒╜ тАл ╫ЪтАмсоЕтк╜

т╖АтФйс╕бс▒╜ тДО┼бс▒╜ тлнр╗жсФСсижтЕ╛тЭ▒

т╖АсБ╢р╕Нс▒╜ тЯ╣спЩтЬЩ с╕б╔Щ рае╔й т╖АспХтй╢с▒╜ р╝Срд╜ сЬЕтеер▒йспХ

тлнр╗жсФСсижс╡ЭсЬ╛тлнсФН S&T Truong Mai One Member Co., Ltd Mr PARK 0938 555 690 Mr. Kim 0937 708 329


05 04 22 00 11 88

ɪᄡ⦹۵ᄁ✙ԉ᮹Ğᱽ࠺⨆ŝᔗ᮹⩥ᰆᨱᕽჭᨕḡ۵ᔾᔾ⦽‫ە‬ᜅෝᱥ⧕ऽพ‫݅ܩ‬

info@chaovietnam.co.kr

ᙹ᯦ᯱ࠺₉ šᖙ⦹௞ᨱࠥᗭእᯱaĊᄡ⪵ᱥྕ “ ᔩಽᬕáᩕȽᱶ᯦ࠥᮝಽ ᝅÑ௹aᄡ࠺ᨧᨕ” 硱螹濅荵穆磮晝擙瞉獽瞍簅砲瑝秊秕昞繭彅獽螝槂砕昉 濍徱螝弥甩穡珑炉秕禝幅廮砕擙漅袙幅砋擙廈禁檡拝茅 拱攩彅獽绲禝菺弉砕杵殹油幡禹猆禝秕昞繭幅礙 私濅荵礙!私悑簅瑝秊獽彅甥弥獡毁朶檢蟍禁沵幅 廮禁檡擙民攱樱毁恵檢蟍攩 瞉獽瞍徲幅幉禝浹砲衖穚砕杵槁硱螹濅荵瑝秊彅獽幅狱 槁簅油獡瑝秊秕昞繭禝硍猆幅廮禅繭竊砕杵槁矂绡民 f绡民昞穚昉禝幕珑獽幅硍猆晝砍禁拝滥蓽拭禝猍檡磹 廅砹怡穚禁檡禽螹攩殽炉磮禹篢幅螝油獡甩穡珑炉秕 幅廮禅庵禝漅螝簅瞏禅廈禁檡朡樱拱攩0WVLI繭樎禝 异磵羡恁甡蟎晡攩殽炉磮禉猆琉螝恵祉螹禹穉砕湡蚡 晡幅廮故炉湶民昞禹硩殽幅廮禉湡蚡蟍攩┥‫ܩ‬ᨵ

ᄁ✙ԉ᫙⪹ᅕᮁŁᔍᔢ↽‫❭࠭ݡ‬ ⅾ᫙⪹ᅕᮁŁᨖ‫ ్ݍ‬Ğᱽᖒᰆၰᙹ⇽᷾a Ñ௹ႊ᜾ᄡ⪵ᨱ঑ෙᖒŝ 滥蓽拭策瞞禅蟎;*>禝簅珒穆禽碽袙

拡泌掉幉滥蓽拭异穡禝廱甩螡獶秪 茅庵槝 祉筁砕獡 獥濍庵槝檡 碽袝庵槝

漹祥 篢幅 掽橪禁檡 滥蓽拭禝 碽袝漹祥

瑝翡甥秪砕禝螡硆蟪桕螡滥蓽拭策瞞

弥幅狱猆羡弥肝禽矺攱樱毁昑蕑蟍

禅蟎禝 碽袝庵槝 湮產 漅袙 朶禝 幅簅 砍攩弥 蘎幅蟍攩 碽袝漹祥弥 狱猆羡故

湮產禉 湙懽油獡 碽袙瑝恎砕 昉礅禹 晝

攩弥5IQ<QMV,]VO獥秉穚浹秪彅禹 私 磙珑幅漺螮秖磮螝砱拝茅拡獶彁檡蘎

肝昑蕑珑產禹瞑橩簅秕 私碽袝甡秪

拹幆裑禝 簆褉 筁羡螡 恵秕裑廱砕獡 湡

幅蟍攩

砕獡滥蓽拭昞袙擙幚獽毁漹硅禁沵渽

蚡蟍攩穉浽幅朩禅禹滍滥蓽拭碽袝漹

蓾觍 穉浽幅朩禅 滥蓽拭 策瞞禅蟎禝 碽

徲攱樱故炉矂昞禹猆瓾螡民绡

祥弥幅 狱猆羡弥肝檡 篢幅螡 禹祥毁 簅

袝庵槝湮產禝穉袝禉揗廑蘎幅蟍攩攭

昞禁檡秪禉氍幕蟍攩ᩑ‫ە‬ᜅ
Ğᱽ ECONOMY

VIETNAM NEWS

ᄁ✙ԉ⧎Ŗ ᄁ✙ԉᗭእᯱၵᯕ᪅⭹ၽᮁ᯦ࠥᬑಅ ʑ᳕"⭹ၽᮁ᜽ᰆ♕⇽ၹ‫ݡ‬ ⪵ྜྷᙹᘂḥ⇽Łಅ ᄁ✙ԉ࠺ԉᦥᱽ᳑ᨦ ⨩ቭᇡᔢᨱ঑ෙ ⧎Ŗ⪵ྜྷᙹ᫵᷾a‫⃹ݡ‬

礙 私 滥蓽拭 徲穆 螲强狱禽 滥蓽

礙私狵砊菺猆獶彁恵砊幉禝幉改裑

擝矹拥 异磵 强恎濅窶禁檡 禽螹 幅廮

拭螲强彅弉秕砕禝螝油滥蓽拭螲

砕獡穡瞍晡)!襝湡祥毁湙禹硩砵欑

禹硩毁磵橩幅种攩弥穉浽幅朩禅矽

强禹 袙涁瑝珦濉矁 簉翡禉 廅菥策禹

檡碉穉徕绹穡瞍禹珑炉秕碅穉浽幅

恎蟍攩瞉磽樱衉秱湙禹硩祥禝幅廮

槁弥穉蟍攩

朩禝磵橩毁篢蘲甡苩弥种攩弥私衉

禹炉畁廈昉珑炉秕朩禹狱磮禉裑螁

蓾觍猁獶禉螉暕檡篢幅螝弥种擙滥

簅矽檥禹漹昉蟍攩

螝擙筁磙禽禹晝弥种攩弥穉浽幅朩

蓽拭穡窵砊瑝翡瑝磙毁簅礕螝沵篢

禽恵揗禅)!襝湡祥幅萹翡晥窵簕禹 禅簅穆蟍攩

幅螥庽檡漹禹擙渽槝瑝磙毁幕放螝

漹禹秕珑炉秕朩禅礕螝簅瞏禅-湙

恵祉螹滥蓽拭螲强禝袙涁濉矁簉翡

禹硩襝湡祥毁幚穡檡狱磮螹矁螡攩擙 猆禁檡 螡 獩浽窵狱砕 杵殹油

禅螉磙螝攩弥滥蓽拭螲强,]WVO<ZQ

穕砕磵橩毁漹禹弥种攩

<PIVP狱秪禅灙欽滉怽<>碅禝禽荵

穉浽幅砕 禝螝油 禹滍 穡瞍禝 浽穡擙 恵毁湙槅攩弥攺蟍攩

瀵砕獡禹碅幞禅廱螹毁穉蟍攩桕螡

珑炉秕甥櫵-湙禹硩祥强恎砕浽穡

<PIVP 狱秪禅 滥蓽拭禝 弥獶秪禁檡

槁弥氕螡攩-湙禹硩襝湡祥擙衉秱 砵螮禉 策由禁檡 狱磮晝弥 种禁沵 禹

禽螹螡徲彁私漽禉策由禁檡徲穡砱

 滥蓽拭 磹穉秕朩禹 狱磮螝拝 珑

幢瑝磙幅篢幅螥廈禁檡硍猆螝弥种

炉秕甥櫵擙瞉簆拳禅藽禹攩瞉磽樱 强恎禹禹欭矹簉攩昞拭瞉甡瞉砕獡擙

禁沵策狵聺篢幅檡禽螹徲拹砱幢瑝

衉秱-襝湡祥穡窵砕狱磮晝擙-

茡徲禹筁珑炉徲幅禹沵衉秱 禝甡

磙昉料濍矹篢幅螥廈禁檡硍猆蟍攩

砕茉硱禅滥蓽拭拹砕獡螡裑狱民强

秪穕祥祭禉漹禹弥种攩

ቭᯕᨵᯖᜅ⥥౩ᜅ恎策禹沵禹檡禽螹-襝湡祥瑝裭幅

>V-`XZM[[幅穉徲民绡泊昊秕毁故 擙

)!幅珙毵祥幅甡秪砕獡萹翡晝簅瞏 衉秱 湙禹硩砵欑擙 渽徲 灑槁簍 祥橂 朩徲幅毁策由禁檡穉獽弉 珑炉

ᄁ✙ԉ‫ە‬ᜅ


Ğᱽ ECONOMY

VIETNAM NEWS

ྕྕᗭᬱᔑḡ‫ם‬௡ ⦽ǎᨙುᅕࠥ⬥ Ł~ᯕ┩aᗮ⪵ 甡螝沵螡徲矽檥禝禝衾禉强產穆禁檡 濅禽蟍攩 禹樱螡 浹浹珑聦禝 濅禽砕昉 濍徱螝弥 滥蓽拭珑炉秕朩禅漹昉毁朩禅禹褉螡 徲猆蛍禉蚡湮螝油獡碡浹浹珑砕5ILM 1V+PQVI槁滭禹濞砱种擙穡蛍禹蕕氩晝 弥种擙簅砕禝浽禉穡甡螝弥种禁沵浹 浹珑穡蛍砕故螡甥櫵獶揁槅禅弉珒晝 私滥蓽拭异穡簅Ћ<ZILM+QZKTMЌ禅滥蓽

觍浹浹珑聦禹社狱禹蓽毁菺螹浹浹珑

弥种攩弥<ZILM+QZKTM禅漹昉蟍攩

拭拹砕獡螡徲狵禁檡瞑橩簉猢袡秦袙 幅螡徲礕狵禹沵螡徲恵筅禉筅瑝螡穡

浹浹珑擙 穅幅 猢袡秦袙 穉浽 绹禽穕禁

穉浽穕 浹浹珑禝 礕狵簅 揁槅禹 ;6;毁 蛍禉 蕕氩螡攩弥 簅珒穆禽 袒漹毁 蟍禁

檡掉纂氂褉穉獽弉幡徲幅砕

策由禁檡袚狵策禹槁弥漹昉蟍攩

簉翡蟍禁沵滥蓽拭甡秪砕擙掉簉

沵禹檡禽螹氓禅滥蓽拭珑炉秕朩禝袁

浹浹珑 礕狵簅 揁槅禅 簅拡 礙 螡徲 槅禉幅策甡苩弥种攩弥漹昉蟍攩

翡螝砱衉秱矂砱幡禝氩秪禉漹祥螡

5*+湔;*;幅漹昉螡浹浹珑彅橭恵狱

螡藽 浹浹珑擙 禹滍 狱茡碅 彅橭螝砱 

廈禁檡瞑橩窑攩ᄁ✙ԉ‫ە‬ᜅ

幅羡恁;6;毁菺螹滥蓽拭砕瞑橩簅油

礙私藝禹瓩濆藡藝禹簅毁菺螹

獡衉簅矽檥禝筁泮禉湠恵甡秖蟍攩蓾

掉朶檢晡螡徲蓾蠍绲猆蚡朶檢篢禉穡

ᄁ✙ԉ‫࠺י‬ᯱ⦽ǎᮝಽ❭čᵲ݉ }ḡᯱℕ֥ࠥḡᩎၝ⦽ǎᘂ⇽ᵲ݉ 礙私筁磙矽檥漹昉砕禝螝油!幡滥蓽拭簅秕绹砕獡螡徲

螝油獡珦翡晡禽橪禝怅袝禹擫矹簅秕禽橪珦翡策攭禉廵穚

禁檡禝掽昞秕珦翡策攭禉廵穚蟍攩

螡廈禁檡瞑橩窑攩滥蓽拭掽昞獶禅禹滍窵肝毁菺螹螡徲砕

禽橪珦翡禉改放螝擙簅秕绹擙幆幆砱泊禝掽昞秕珦翡禉 濍滚绹殝螝弥种擙幆簅砲掽昞秕幅怅徲螝油禽橪珦翡窵 改放螝拝簅拡泌掉幉螡徲禝滥蓽拭掽昞秕濍滚绹殝幅篢幅

肝毁螹穡螥禝蟪禉湢衙攩ቭᯕ❑እቭᯕᨵ

☖⧊Ğእ⫭ᔍ505"-*/5&--*(&/54&$63*5:4:45&. q᜽⋕ີ௝

ྕᯙĞእ

⇽᯦☖ᱽ

ᯙಆĞእ

VISCOM‫ݚۋ‬ᝁ‫ᦩۆ‬ᱥ‫ں‬ḡ⍽ऽพ‫݅ܩ‬ Ğₑᯕᷪ᜽⇽࠺⧊‫⩲ ݅ܩ‬ಆĥ᧞ℕđ

↽Ł᮹⣩ḩᮥᯱ௲⧊‫⦽ ݅ܩ‬ǎᔑᱽ⣩ᔍᬊ

ၙǎ᮹"%5 ⦽ǎᯝᅙ᮹4&$0.ᯕᯩ݅໕ ᄁ✙ԉᨱ۵ VISCOM ᯕᯩ᜖‫݅ܩ‬

ᝁᗮ⦽"4ᅕᰆ⧊‫݅ܩ‬ ⦽ǎᯙᯕĞᩢ⦹Łšญ⧊‫݅ܩ‬ Add : 17A Hoang Minh Chau Road, Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province Tel : (84-61) 3 999 777 Fax : (84-61) 3 840 888 ⦽ǎᯙ‫ݚݕ‬ᯱ090 160 1146, 091 679 2282 ྕᯙĞእ$$57ၰ⇽᯦☖ᱽ 091 679 2282 ྕᯙ ᯙಆĞእ
ᔍ⫭ SOCIETY

VIETNAM NEWS

ǑᙹŖᩩ⣩Ñญᝁᖅĥ⫮ၽ⢽

‫׮‬ᨦᖒḡᩎ᜾⣩ ᦩᱥᙽ᭥ ⪙ၝ॒ɪ⦹௞

5SBO1IVÑญ -VPOH/IV)PDÑญšŲ໦ᗭḡᱶĥ⫮ 5QVP3QM]擙穉菺禝螞漹獢庵毱擙禹 渽氓禅湮浽幢禉祥肝螝弥种禁沵簅 穚晡庵毱禝猆忑袡獶袙湔砵弉毁祉

ᝅ᜽‫ݡ‬ᔢ}ᖒᵲ }ḡᩎอᦩᱥᖒ⪶ᅕ 滥蓽拭插砊幡湡獶禹幡獶禉故猆 禉聦穚螡產蛍瞍穉瑡祉砕獡幡獶 民禹插砊獶禹磙徱螝擙瞍穉獶禉袚 漹螡廈禁檡聦穚晕攩 沙膮幚螝徱祥砲砕祉肝螡<ZI>QVP 獶禅民穕策 穕禉湠瞉穉绹 祉毁繭簅蟍禁沵蓾觍&ҫQ7Kѫ獶+j

螹瑝强硍庵毱毁甥獩螝砱料氓禅彅 彖幢禉祥肝螡攩擙弉裒禉湡蚡蟍攩 桕螡藝禽蓽猆穕禁檡祥泊螡<ZIV8P] 私衽繑湁甡徵禽湁祉礕裑擙彅彖幢 庵毱碅穉朶庵毱檡祥泊螡4]WVO6P] 祥肝毁 祉螹 穉菺瑝强硍庵毱 甥獩 弉

0WK庵毱毁彅彖泊珑檡民朩弉裒禹沵

裒禉湡蚡蟍攩弥;IQOWV<QUM[幅漹昉

禹暕庵毱砕擙穉菺禝螞漹獢蕭玝庵

蟍攩漹昉砕禝螝油徵放徲筁彅禁

毱碅螭愝禽荵捼猆庵槝袡獶袙毁祉

檡砹毵Ћ0MTTW,Q[\ZQK\Ќ幅禹朡濆檥

螡浹欑禽荵捼禹獩肝晥硍穚禹攩

育蟎狱砕獡徵濅祉礕秪<Z]WVO<PQ

ᔍᯕŖ┡ᯥᷩ

7ƭQK獶禅秖掉濅穚穆蘎幅砕獡茖 祉忑砕簉秊螝擙幡獥禉庵暕砍攩螡 藽衽繑湁甡禝產蛍瞍穉獶禅祉檡 聦穚晝矹秖掉祉忑砕獡恎廮螝廑 螝槂螡廈禁檡窵狱晕攩 掉插砊獶筁彅禁檡甡秖晡簅砲 產蛍瞍穉瑡祉擙硱螹裑簽禹沵廅狱 禝裭祭獶滚祉湝甡绝滑徕祦彅橭 滚簖蟎禝 故策袒漹 產蛍瞍穉擪橪湵 矖朶禝濉矁毁聦穚螝砱幆獶禝竊 螮穆插瑝狵秉砊濉矁猢狵蛍瞍穉獶 禉窵狱螡攩ᄁ✙ԉ‫ە‬ᜅ

ᄁ✙ԉ᫙Ʊᇡ ԉᇢᱶᔢ⫭‫⪵ݕݕ‬ၽ⢽ 私 滥蓽拭 碽浹獶禅 故漅禽 改袙毁 恁獶彁毁幚袙螝砱螡湝昉禝蘎袙瞍 菺螹拭濆穚猆裑改彁私橭禝蘎袙穚繮 穚湡穉禝菥故毁氍橭螝砱砲拹瞍穚 掽橪禉袝硆螡攩弥强產湡蚡蟍攩

砕恵砱螝恵毁珑氢螡攩弥湢衙攩

碽浹獶/r7Kӏ7KX+ҵQJ故漅禽禅拭濆

滥蓽拭禅 螡湝昉碅 硩槡 恵幉 禽砵禉

穚猆裑改禅螡湝昉禝炉螺袙毁蘱螭螡 氿弥 种禁沵 禹掕穆禁檡 濆螡禝 穉菺 砲拹蘎袙碅獽弉蘎袙毁蟪螡幅肝种擙 穆磵湮徲幅禹秕故螡湁徲禅滥蓽拭禝 掽橪禹槁弥矽恎蟍攩

羡故葱秕徲禹沵穡禝浹砲猆故徲禹

瞉磽樱4M故漅禽禅滥蓽拭禅螡湝昉拹 攩ᄁ✙ԉ‫ە‬ᜅ 泭朥放狱秕幅料氓禅故袙毁菺螹羡

KIZUNA ᕽእᜅᯥ‫ݡ‬Ŗᰆ ߬౟թࢲ࠺झ੐‫؀‬ҕ੢੄ࢶҳ੗

ೠҴয࢚‫੿׸‬੤਋

+84 913 716 783

઺ࣗӝস

ਤೠ৮࠺‫ػ‬ҕ ੢

¥ ୭ࣗ‫੸ݶ‬Nࠗఠ ¥ ֙‫֙ ࣁݶ‬хࣁ ¥ ࠁૐӘജࠛਤডӘহ਺ ¥ ѐೠҴӝসై੗઺ ࢖ࢿ

ಹ޷൜

ҕ೦

೦ҳ

ഐ஖޹दղ

LN

LN

LN

LN

LN

QL 50, Lot K, Tan Kim IP, Tan Kim, Can Giuoc, Long An Province www.kizuna.vn E. sales@kizuna.vn 

‫࠺҃҅ױ‬दझమ

҃࠺ $$57ࢸ஖‫ ؽ‬Nࠁഐ੢߷

ISO 9001 : 2015


ᔍ⫭ SOCIETY

VIETNAM VI V IIET E NA ET NAM NE NAM NEWS N EWS

ᄁ✙ԉ࠺⧕ ԉᵲǎ⧕

ᨕᨦ⪽࠺ɩḡಚၹၽ ᨕၝॅ᮹ᱶᔢᱢᔾᨦ᳦ᔍⅪǍ ࠺ႊ⦽ĥᖁᵡᙹ‫ݚ‬ᇡ 滥蓽拭插砊幡湡獶禅私獶泊湡蚡毁菺螹策徲禹秕徲硆螹 檡筁秪螝擙滥蓽拭昞螹拭策徲螹簅砲禝私湮穆矹砊袡昞 恍簅橾禅浹裭槁擙廱螹毁湡蚡蟍攩 禹樱螡插砊獶禝獶泊禅策徲插砊濅幅湡蚡螡礙私濅荵 礙私悑簅滥蓽拭策濆濅菺苾民簅砲禉蘱螭螡矹砊恍簅 蘱弥橾砕故螡故禖繭礕禁檡湡蚡蟍攩 插砊獶禅獶泊禉菺螹菺苾民簅砲矹湁朩砕廑策徲禝恍簅 橾彁猆彅砋禹穚猆穆矹砊袡昞禉簅珒螥廈禉罎徱蟍禁沵 簅砲祥彅放徲砕策徲禝矹砊袡昞恍簅橾禉矹濅朩砕廑菺漹 螥廈禉簅甡蟍攩 翙幅穆禁檡矹砊袡昞蠍幅毁湠禅矹獥禅滥蓽拭穚濅幅簅穚 螡昞湮螡弉獥禉筅瑝螝昉檢放濅蟍攩 瞣獡滥蓽拭矹砊衖裑擙策徲禝私湮穆禽恍簅橾禅! 掉 徲穡砵螮螹猆滚橾衖矂掉獥蘱螡瞉獽瞍裑礕徲彁策 徲禝昞螹拭策徲螹彅橭徲幅袡昞獥矽砕禝螝砱恁庵幅砋 攩擙獶泊禉湡蚡蟍攩ᄁ✙ԉ‫ە‬ᜅ

ᄁ✙ԉ᫙ǎšŲ~‫ݡ‬Ñ᷾a ⦽ǎšŲ~ɪ᷾ ᇥʑ᫙ǎᯙšŲ~อ໦࠭❭ 私滥蓽拭菺弉绲湡蚡砕杵殹油 掉礙悑簅滥蓽拭禉 湮浽螡碽徲禽彅彖幢禅穉掉故炉矂 篢幅螡民泊禁 檡窵狱晕攩徲穆漉檡擙策徲禽彅彖幢禹矂! 篢幅螝砱 矂民泊禉昑蕑穉绹祉毁繭簅蟍禁沵螡徲禽彅彖幢禅 穉掉故炉幅秪揗禅 篢幅肝毁恵檢矂民泊禉昑蕑螝 油獡穉绹祉毁繭簅蟍攩瞉磽樱瞉獽瞍徲幅砕獡硭湮浽幢 朩昉 故篢幅肝毁漹禹油獡穉湝穆禁檡簅砲砕猆彅砋禹 滥蓽拭湮浽螹碽彅彖幢瑝幅篢幅螡庽檡拝茅拱攩簅拡螹 掉滥蓽拭禉湮浽螡碽徲彅彖幢禅矂民泊故砕攱 蟍禁沵硱螹擙矂民泊昑蕑幅硍猆晡攩 ቭᯕᨵᯖᜅ⥥౩ᜅ
ྙ⪵ CULTURE

VIETNAM NEWS

ᱽ⫭⪙⊹ၝᵝᕾ┥ᔾᯝʑֱ᜾༊⧪ᔍ ( Kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác Hồ) ᬵᯝ⪙⊹ၝᵝᕾ᮹┥ᔾᯝᯕᄁ✙ԉ᜾༊ᯝᯕࡽᮁ௹ 產泮私禝穡穚禅揅槁磹廵彁毁幅穽硭攩!掉砕獡!掉 狱禹穉槅策砕昉瑝氓禅拝浹幅滥蓽拭砕由矹簅廑晝沵禹樵 袡湡螡產泮袡昞禅濆滥蓽拭簅砲禝插砊猢狵樎禉漹窹砕廵 穚穆禽砲螥禉螝廑晡攩 怽褉!掉菺私禉恵掕螝砱產泮私砕獡Ї衽瞉穅睭砊穆硆 徱恵掕產泮私Ј檡禹毉禹漅异晝油獡拭濅簅砲禝產泮私蟎狱 擙衽繑湁筁獢禝猢私彁螭愝螝擙蟎狱檡穚繮螝廑晡攩產泮 私禉菺螡瑷禉漹窹螝弥湡穉甡苩恵祉螡滥蓽拭穚濅禝掽橪 禅氩掉禹拥湶民怽欭禝拝浹幅穉徲穆禁檡由矹簅廑晝沵

ᬵᯝ᜾༊⧪ᔍ

禹蟎狱毁菺螹瑷油穆禹异穡湡穉砕昉濍徱螝弥簅珒穆禁檡

滥蓽拭禅幡湡昉猆徲攺簅瞏廑秕砵袝异禹湡攱螹种禁沵獽弉

篢幅蟍攩廵彁穆禁檡幡湡昉猆徲禉策由禁檡穉獽弉掾簅幅幕

禅蟎禝窵狱砕禝螝油簅拡!!掉狱禹掾簅油穆禹幅

珑螝擙翙獽簅民滥蓽拭禅幡湡昉猆徲策庵禝祥私螝廑穉徲

秪氓禹篢幅螡徲幅檡瞑橩穽种攩禹樱螡滥蓽拭禝掾簅穉菺

菥禝 幅掾簅袙晝油獡秕砵袝异禉秝漹窹螡袝异幚徲禹

禅螝欭瞉肭砕禹欭矹簉廈禹瞉攍槁湙檡衽繑湁筁獢砕禝螹 晝擙獶彁毁庵暙攩 茉猢晡廈禁檡瞑橩穽种攩

滥蓽拭幅檡瑝朩禝弥祥滍衽簅穚禉菺螹穚纊穆禁檡瑝泮彅毱

!!掉放甡硩槡恵幉穉槅禁檡袮蘕螹簉插网簅砲禉漹弥瞍

毁螝弥种擙滥蓽拭放徲禝掽橪禹徲菥掾簅袙禝衉筁珑毁故

茅悑礑螡衽繑湁筁獢禅甥浽恵弥毁菺螹滥蓽拭禝瑷禉漹窹 漅螡攩!掉濅荵甡秖晝矹穉槅策砕昉拝浹毁由恵毁廑禉 螝弥徲幅幡湡禉泮穆禁檡禽放怽欭拝浹由恵磹昞穡瞍

毱螝簅瞏擙滥蓽拭禽朩禝簖掕禉硄潁瑝种擙故泮禹攩

螡攩禹毁弉恵檡怽攩禑螹放甡濆滥蓽拭穚濅擙Ћ<M\<ZWVO

⦽ᖒ⬩: kosdaq62@gmail.com)+IaЌ產泮私禉徱穚彁料濍矹幞禹螝擙蟎狱檡甡秖螡攩

⨩aჩ⪙

Ӊ࢏੅߭ౠժ࢏হਹ‫ة‬৭ٙ݁‫׹࢛ׯץ‬ഝ৕೥‫ׯץ‬ &ĂĐƚŽƌLJ^ƵƉƉůŝĞƐ ᔑᨦᬊᗭ༉⣩Ŗɪ

ᄁ✙ԉᯙ⩅ऽ⨭❦ ɝಽᯱ❭č ,ZŽŶƐƵůƟŶŐ͕ƵƐŝŶĞƐƐ ⍉ᖅ❦

NET

/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů XXXDPSFTFBSDIWO

⎵ᦥ֘ ⪙⊹ၝ ‫ݡ‬⢽ᘂྙÙ⩅ऽ⨭❦ ⰒĞಆᔍᬱ eᇡᔍᬱ Ⱂᯙᔍ Ğญ ⅾྕ Ǎๅ ᔾᔑ ☖ᩎ Ⱂ*5 8&# $"% ॵᯱᯙ॒ᱥྙḢ ⰒእᕽḢ ᩢᨦḢ 2$ 2" ᄁ✙ԉ❭✙թᔍ ɝಽᯱ❭č ⰒŖᰆᯙಆ Õᖅ⩥ᰆ Ⱂ✚ᙹ᯲ᨦᇥ᧝ᬊᱲ ࠥᰆ ⥭௽✙ ᖅእᖙ⃺ ʑĥᮁḡᅕᙹ

Ⱂ.*3," 4*""CSBTJWFᩑษᱽ Ⱂ.4"4BGFUZDPNQBOZษᜅⓍ Ⱂ,JNCFSMZ$MBSLᖙ⃺⪹Ğᬊ⣩ Ⱂ,PSFB-VCF5FDIb᳦ᮅ⪽ᮁ Ⱂʑ┡Ŗᰆᗭ༉⣩

D 016.3462.4808 Kakao IDŐƵůŐŽŽ E ĞĐŽďĞůůϴϴΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ƵƚŽdĞĐŚDĂĐŚŝŶĞƐ Ŗᰆᯱ࠺⪵ʑĥᖅእ Ⱂ⩥‫Ⱂݡ‬ʑᦥ₉ⰒᔝᖒⰒ-(᮹7FOEPS ₉పⰒ༉ၵᯝⰒaᱥᇡ⣩ᄅ޵ᔍॅ᮹ᯱ࠺⪵ᔾᔑᖅእ ၰáᔍᰆእෝḡӽᩍ֥eၙǎⰒ్᜽ᦥⰒᵲǎⰒ ⡕௡ऽⰒᯙࠥⰒ┽ǎⰒຶ᜽⎵॒ ‫ݡ‬ʑᨦ⧕᫙⩥ᰆᨱ Ŗɪ⧕᪅Łᯩ᜖‫݅ܩ‬

Ⱂb᳦ɩ⩶ⰒʑĥⰒŖǍᙹ᯦Ŗɪ

ϴϬϭͬϯϱyŽsŝĞƚEŐŚĞdŝŶŚ͘W͘Ϯϲ͕ŝŶŚdŚĂŶŚ͘dƉ͘,D T +84)028 6290 8647~9


R

M G A MGA VIETNAM CO., LTD

1PXFSFECZ

㕩㧑㜋▞㡅㣫㩒⌭㘋㞶㘼⋺㧧㧑㜣⊣␓⍂┌㫐┧㩖㞆⏇

૑ѱରߊ੹ӝ૒੽ઑ݀ࢤ࢑ ౸‫ݒ‬੐‫ ؀‬ .("( оѺ੉જ‫ ׮‬1SJDF(PPE

ಿ૕੉જ‫ ׮‬2VBMJUZ(PPE

ࢲ࠺झજ‫ ׮‬4FSWJDF(PPE

R

M G A MGA VIETNAM CO., LTD

TP. HCM 19/2A, Quoc lo 13, Khu pho Hoa Long, Lai Thieu, TX. Thuan An, Binh Duong TEL. 0274. 366 2658 FAX. 0274. 366 2557 Ha Noi 1039 - 1041, Kien Trung, Trau Quy, Gia Lam, Ha Noi.

vɝ⪙ 090 233 7586 090 686 5960


ŕ´&#x2018;ŕŠ&#x160;ŕ¤&#x17E;ŕą ௽ۊŕŠ&#x152;ŕ¨&#x2DC;ŕ¤&#x17E;ఽసŕ°?ŕŁ&#x153;â&#x20AC;ŤŕŁ?Ü&#x2014;â&#x20AC;Ź â&#x2020;˝Ĺ ᎚Ę&#x2018;á&#x161; ಽ⊼á°&#x2020;ᨹṢâ§&#x160;⌽âŞ&#x2122;áŻ&#x2022;á&#x153;&#x2026;â&#x153;&#x2122;á °â&#x201C;?๊áŻ&#x2122;Ꮌá&#x153;˝Ĺ&#x2013;â§&#x160;â&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź Ä?Ṣŕž&#x2122;᎚⪚ኢaÄ&#x160;อáł&#x2019;Ꮌá­Ľâ§&#x2022;â&#x2020;˝â&#x20AC;Ť×&#x2122;⌽ݥâ&#x20AC;Źŕ˛&#x2020;âŚšÄ á&#x153;&#x2013;â&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź

ě&#x2022;&#x2C6;ě &#x201E;í&#x2022;&#x153; ě&#x201E;¤ëš&#x201E;ëĄ&#x153; 100% 죟돸ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018; í&#x2122;&#x201D;돟ě&#x161;Š 댏í&#x201D;&#x201E;í&#x160;¸, ě&#x2014;&#x2DC;댏베ě?´í&#x201E;°, Hëš&#x201D; ě &#x153;ě&#x17E;&#x2018; Ę&#x2018;ᏌᎥaá°&#x2020;ጊṼ⌚Šâ&#x153;?â&#x153;?⌽á&#x2013;&#x2026;á&#x160;Ľŕ˛˝áľ?ŕž&#x2122;ṽ᯲â§&#x160;â&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź ĹĄŕ˛&#x2030;ᨌļ᎚áŞ&#x2026;௽Ä&#x17E;⨚Ĺ?â&#x20AC;ŤâŚš×&#x2122;â&#x20AC;ŹáŹ&#x2018; ⣊ḊĹ?á&#x2022;˝á&#x160;Ľá&#x153;&#x2026;ಽ Ĺ ~ÜšŕĽ&#x2026;Ěšá&#x2026;&#x2022;â&#x20AC;ŤâŚšÝ&#x2013;â&#x20AC;ŹÄ á&#x153;&#x2013;â&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź

KY UNG CO., LTD

᤹ă&#x2021;&#x2020; ă&#x192;&#x2022;ă&#x201C; áˇ&#x2030;ă&#x201A;ľâ&#x201C;&#x201A; ⎭ă&#x192;&#x2020;â˘

Floor 8, Sonadezi Building, No 1, Road 1, Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province Tel 0251. 882 6366 Fax 0251. 882 6365 Mobile 0122 322 6137 / 0907 919 106 (Korea) E-mail kyungenc@kyungvn.com


тж╜сК╝спЩтЦС╘ХсЦ╡╒▒ -0/(8*/рлС╤▒рм░

├Ьрдирм░р▒╕тАл▌ТтАмрйРтАлрк║▄╗рг╗╪АтАм╥КтАл▌Т▌ТтАм

тАл╪АтАмриЛ┘гркД▀Крй╣╙Э ├Ь_ L7" ├Ь1PXFSFECZ%BFXPP $VNNJOT %PPTBO HAN VIET INTERNATIONAL IONAL IO NAL TTR TRADING NG C CO CO., O LT LTD D ) ,-F5IJ)PB 2VBSUFS #JOI$IJFV8BSE 5IV%VD р┤РроЦ▐╣

р░МриШр│а╨╛рв┐ра║ рдиргШр│арв▓ра║рдЭтАл█╜тАм раБтАл╫╣тАмр│Ю╤╖рдгтАл╫о╫дтАм

5FM'BY ▀Крй╣╙ЭрлС╤▒рм░рйЙ▐╣риЛ&NBJMUPZNJOV!OBWFSDPN рлС╤▒рм░"4рзЯрйМримрдер░Ц&NBJMTUDMVCEQT!HNBJMDPN

р│Ю╓врйЙ

▀Крй╣╙ЭрлС╤▒рм░рйЙ▐╣риЛримрдер░Ц

сБ│т╡Ъс║▓св▓с╖ЗрлктЗВ LONG HAU INDUSTRIAL PARK спжс╡Э╩Ссиж LOTTE LOGISTICS, SIMONE, MAGIC, LOCK & LOCK, VINA PRIDE SEA FOODреТ 150}сФН

www.longhau.com.vn

ткЩтК╣сБЭспЩсБЭснесм▒тлнсФСтж╣*1$сп▒тлнсФН ╟СтгЩсБЩтпЖси▒сХ╜LNтВЙр▓╜сЗе├Ср╕Н сГ╢спЩсЦЕр╕Юр╛Хр┤нс╕бсм▒ р╛Хр┤нспЩр▓Жр╝Йс╕▓сХ╜сКесЬЕ тДХ─ес▒в┼бр╕НсЬ╜сЬЕтЦ╜ *40 *40

спЩтеерпЭскесКе сЦЩ┼б собтзк ╩СсЩ║сФН тЭнтЗ╜сЧн сЧнсВКсЧн

рк▒ргЧ9B-POH)BV )VZFO$BO(JVPD 5JOI-POH"Oр▓ВрдЭтж╜╟ОспЩтАл▌Ъ▌ХтАмсп▒ ┼Эс░Жс│СтВЮсХ╛ рй╣р┤Ъ ╒▓рв╢ тАлрйМ▌лрйЙ рйД▐ЩтАмDIPDIBOHTFPL!MPOHIBVDPNWO


Industrial Park

ра║тж╣тж╜╟ОсФСсиж┼Ц▌Й

сЬ╜eсЗе LN

ткЩтК╣сБЭсЬ╜си▒сХ╜сЬ╜eсЗе├Ср╕Н ткЩтК╣сБЭр│ТтФе┼БсЧораер▓╜р╖Эспи█╡Dau giay-Xuan Loc тВК┼ЦсоЭр▓╜╩Сс│ХсЬ╜eсЗеси▒сХ╜тАл▌бтАмтбО▌ЙтЗ╢

1 ╓еeсГ╢спЩсЦЩсмСтАлтФ╛тй╜▌бтАм 2 тгосЗбтж╜спЩр▓Ж 

╓есГ╢спЩсЦЩр╗Хс▒╜ ╓есГ╢спЩсЦЩр╗Хс▒╜спЩ╟Нр╕нсо╣сВСтмераесЬ╜ с╡Эсне┼Ц▌ЙспХсизсиХспЩр▓Жтк╢сЕХ─Юс░вр╛Х 9VBO-PD р╕н %VD-JOI р╕н 5BOI-JOI р╕н

3 тАл╫│тАмсобтЪНсп▒aтК╣ 

сЬ╜eсЗе├Ср╕Нсо╣┼Ц▌Йс╡▓aс░Жс▒бр▓Хтж╜сЗесз▓a ┼БсЧораер▓╜ске┼ЦсЬ╜тАл╫│тАмсобс╕бaсФвсЬЪр╖Б╩СтАл▌бтАм

4 тФвсм╡тж╜спжс╕бс│С├Х 

ра║╙╣спХсЦТLN├Ср╕Нр▓╜ра║╙╣спХсЦТbс│жспЩтеерпЭтк╜смКaтАл▄ЖтАм тзкс▒╢╟НсйОсФвсКйтЪНсиЩсЧнсЧосоЭр▓╜тАл╫│тАмсобтЪНсп▒спЩсЦЭтЭСсЙнтй╜тФ╛

тж╜╟ОспЩтАл▌Ъ▌ХтАмсп▒ сДБтЬЩ╘ЙтАл▌Ъ▌ХтАмсп▒

KWWSQWGJURXSFRPYQ


ࢱᔑᯙ⥥௝⎵ᨕ

%XLOGLQJ\RXUWRPRUURZWRGD\ Forklifts

ࢱᔑḡí₉Ⱁၽᱥʑ

/LIWLQJ<RXU'UHDPV

Higher lifting and travel speed helps me to complete my job efficiently

With the reassuring features of Doosan truck, operation is safe and comfortable

Ho Chi Minh HEAD OFFICE Add No 17, Lot C15B - Starhill Complex, Tan Phu Ward, Dist.7, HCMC Tel ᔍྕᝅ028 5416 5672 ၶ᜚℁ ᩢᨦ❡ 016 7418 8006 / ᯕᬊᬑ ᩢᨦ❡ 016 9492 8008 ʡ໦⬩ ᩢᨦ❡ 093 215 0928 / ↽Ğ᳦ ᩢᨦ❡ 012 9367 9262 E mail seung766@hotmail.com

Ha Noi OFFICE Add Lo 203 Khu dat duch vu Xa La, Phuc La Ward, Ha Dong Dist., Ha Noi Tel ᔍྕᝅ024 322 32702 / ၶᵝᩢ 094 243 7976

TAEJIN ENGINEERING CO., LTD

www.doosan-iv.com


SPECIAL REPORT

"

G am e s " т▓│рй▒├нспетж╣╘▒ ┼ЦсЗб█╡сжйтж╣┼Бр╣Й╘Б├нспер╕нтж╣▌Еaр╛▒aрб╣р▓Е┼БспХр▒НтАл ▄йтАм ├нспесоетж╣█╡сп▒╓бр╖ЭсЕХ┼Бтйбр╖ЭтВЙ█╡сиХр╖ЩреЕсо╣тгЩ╓▒спХ▌Е ┼ЭсйС├нспесоб╔Щс▒бсжеспХреЕсо╣тАл╫бтАмспХспЭсР▒спЭ╩н сжетАл▄йтАмр╗Хсп▒╓бреЕсо╣с▒╢сХ╜р╖ЭтАл▌бтАмсДбтж╣р╗С спХсЬ╜тАл▌бтАмсо╣сДбтк╡р╖ЭсФвс╕╢тж╣█╡сжеспХтО╣спЭ╩н

╔Щ

р▒и▌ЕспХс▒╜├нспесоер╝Йр╖Хр╗ХсХ╜сп▒╓бреЕсо╣сЦЩ─ер╖ЭспХтзХ тж╜▌Е█╡├дсобсЗйaтАлтж╜▄ЖтАмсЦЩсФвспХрб╣сий▌Есп▒╓бреЕспХ├н спесоетж╣█╡├дсое╙╣р╛ХрпЭ╩Сс▒еси▒├нспеси▒тАлтж╜▌бтАм┘йтЭжсоетж╣┼Б╔Щ реЕсо╣сЦЩ─еси▒тАлтж╜▌бтАмспХтзХтбОсо╣╒┤тйбсЕХсп▒смСр╕НсжесЛБ█╡р║мс░вспХ сзЭрпЭ█╡сЧнр╕Нр╖ЭреД├нрвБс╕бр╝Йр╖Щ▌Е ╓еспХс▒етФ╜сиХ╙╣сЭБсиХр╖ЩреЕси▒├н█╡сжеспХреЕспХ╙╣тж╣█╡тНХ теЙтЦС├нспесоеaс│ТсмКскЕрпЮсоЭр▓╜сФ╛bтж╣╩СсиХр▓ЕсмЩ├дспХ┼Б рй▒ тж╜тК╜╟НреЕспХр╝ЙсйНсХ╜сЪБр╕йсЬ╜реРспХ├нспеспХс╕▓▌Йс▒всоБтпЖсЩ╣▌Й соЭр▓╜сФНсмКрб╜▌Е█╡├драесФвсФвтж╣╩СсиХр▓ЕсмЩ├дспХ▌Е ╔Щр▒Н╙╣╓етАл▌бтАмспХтмеси▒тФ╜сиХ╙╜сЦЩтАл▌бтАмси▒├н█╡├нспесоб▌ЙсЩ╜тпй сЬЕтЬЩр▒йсЬЕр╖ЭтгЩ█╡скЕрпЮси▒сХ╜сГ╕сиХ╙╣сХ╜сФЧсо╣спЭсЗбсЗеспХсп▒сЦЩтАл▌бтАм р╖ЭсйС─Стж╣█╡р╛Щтк╡тО╡рд╜со╣сйОтзБсоетж╣█╡тНЙтЦ▒тКБспХ▌Ерй▒тж╜сиХ р╖ЩреЕспХсФ╛bтж╣█╡сййс▒е├нспереЕспХ▌ЙсЩ╜тпйс░ЖсзБр╛ЭсоетжЭтж╣┼Б р╛ЭтДХр╖ЭсЗбсЩ╣█╡с▒╢раесо╣e▌Йтж╜сЩ╣с╡бспХсий▌Ер╗Х тйес░Нсо╣├нспе собсФЭ╟Ос╕бzсобс░ЖтаЩсЧнсЦЕсоес░Н╟НсЦТтж╣┼Б смСс╡Эр╖Эр╛ХтАл▌бтАмр▓╜р╛Щр╗жсоер╕нреЕ┼Б с▒бр╕нсо╣раесЬ╜р╖Эс░НтВЮс│Стж╣р╗С тВЙсм▒сое╒╣╙╣рд╜█╡ ▌Есз▓тж╜сЬЕтШБр╕Нр╖Эс░Нтйетж╣█╡сЩ╣с╡бсоЭр▓╜с╕етк╡тзй▌Е сжесмЩр▒Н├нспесоЭр▓╜спЩтж╣сйН &4QPSUрпЭ█╡сФйр▓╜смХсЬЕтбНтКБс░Жр╖Х aтФесФ╛тзйсоЭр╗С тбНр╖ХтАл╫ЩтАмaспЩтЦС╓Ш─Сс▒╜р╖Э╩СсБ╣тж╜сФв├Срп╣╩С сЪБсо╣с╕етк╡р╖ЭсЦБраетзйреРспХ ├нспесобaсФвтйесЭЕ тНХтеЙтЦС╔Щрп╣тжЮ спЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАм╩СсЪБсоетло╩Сс▒всоЭр▓╜с╕есЕХсЬ╜тФЕ█╡▀С─Сс▒╢с▒в╩СсйНр╖Э тзй┼Бс╕б╔йраетж╣┼Бспй▌ЕсжесмЩр▒Н├нспесФСсижсоб┼БсмКтмЙ┼ЭaтУС сФйр▓╜смХсФСсижсоЭр▓╜тФесФ╛рб╣сий┼Бтж╜╟Оси▒сХ╜█╡тЗ╜тЭ▒сФСсижсЕХ▌Е╚╜ р╝Йa▐╡тНЕс▓ЩсзЮс│Ссо╣aтК╣р╖ЭтВЮтЗ╜тж╣█╡сЬ╜с░ЖспХрб╣сийс╕бр╕н с▒╢сп▓├нспе┼ЭzспХсп▒рпЭс╕бсжлсобсЦЩтАл▌бтАмси▒├н█╡сжес╕врает▓│сжеспХ реЕсо╣скЕрпЮт▓┤сЩ╣с╡бсоЭр▓╜спЩсЬ╛рб╣┼Бспй▌Е ╔Щр▒СспЩсЬ╛соесБ╡╨Щ┼Бсп▒ спХсГйткЩсЬЕта▒сЦ╜р╕НтбНтЬЩ█╡тНХтеЙтЦС├н спесо╣р╝ЙреБ├дсоес╡бсКетзй▌ЕспХр╖ЭтШЦтзХражсп▒сйНр▒НсЗереЕсо╣├н спеси▒тАлтж╜▌бтАмспЩсЬ╛соесФйр│О├нтж╣█╡▀Ссп▓соб─е╩СaрвБ├дсое╩С тАл▌Етж╜▌бтАм


тНХтеЙтЦС├нспесо╣р╝ЙреБ├д

╤мрйЛри┐р▒Ырв║ т┤ШтВЩсйНсЦТ тАл▌бтАмсЗбсЗесо╣сйНaр▓╜с╖▒╩С█╡р╛Щтк╡сФСсижреЕсобтж╜aс╕бтЬЪсЦТспХспй▌Е сБ╡р▓╜с╕вс▒▓тВЩсйНaсЫЮс╕бсжл▌Е█╡с▒▒спХ▌Есййр╖ЭреЕсиХсйвтк╡р╖Эс│м сжетж╜▌Е┼БтзХсХ╜сйвтк╡р╖Эс╕вс▒▓р╕нреЕсЩ╣раесиз┼БсзЭ╟Нaс│м▌Е┼БтзХ раеqражсоЭр▓╜тзксЦЩр╖ЭтзБсЩ╣█╡сиз▌Е█╡├дспХ▌Е ╔Щр▒Н╙╣├нспесобтНЙтЦ▒тКБтЬЪсЦТсФвсЧнсКесп▒aр╛Хс│С├ХтВЩaтзХсзЭтж╜ ▌ЕтВЩaтж╣с╕бсжлсоЭр╗Х├нспеспХсЦТр╕Юрб╣с╕бсжл╩Сржнр╛ЩспХ▌Ерй▒тж╜ сЧнсКесп▒aс╕вс▒▓тВЩaтж╣сйНсФ╛сФСсп▒aс▒╜┼Цтж╜тЬбсжйси▒сХ╜├нспесо╣ ╘ХсмКсоес░Н╟НсЦТтзБсЩ╣раеспй▌Е сййр╖ЭреЕсиХсйвтк╡╙╣рд╜рпЭр╕йр▓╜сФЭ╟Ос╕бр╖ЭсЕЭржнсмСр╕Н█╡с│Сс│Сaтж╜ ск╢сЭЕсоер╛Х╒йтЬЩр╕Н█╡├Щс│м▐╣сЭМ▐╣сЕ▒сзЭтж╣┼Б соБсКе ┼бсмС с░ЖсКе aраесм▒со╣р╣ЪсЦЩр╖Эс╕бтФЕс╕бр╝Ьтж╣┼БтВЙр▓бтАл▌бтАмр▓╜с╡Ю█╡р╝ЙсЬЦсоесйОсФН ╔ЩтАл▌бтАмр▓╜с╕бтН╜сЕ▒сзЭтж╜▌Е╔Щр▒Н╙╣├нспеси▒сХ╜█╡сЧнсКесп▒aс╕вс▒▓тВЩ aтзХсХ╜ соБсКер▓╜тГ╜тж╣р╖ЭтШЦспЭтж╣┼БсйОсФНр╖Эсп▒сЭБспХс│мсжетж╣█╡тй╢ тФ╜р▓╜с░Н╟НсЦТтж╣█╡qражсоЭр▓╜тВЩсйНтзБсЩ╣спй▌Е╔Щс▒б┘йсоЭр▓╜с╖▒╩С █╡р╛Щтк╡сФ╛тк╜си▒сХ╜спЭсЕХс▒ес╕етж╣сйНсКер▓╛eс▒▓с▒всоЭр▓╜╙╣р╕йр╝ЙреБ ├дси▒с╕вс▒▓тВЩсйНтж╣█╡╩Стлнр╖Эс▒╜┼Цтж╣█╡с▒▒спХ├нспесо╣тЬЪсЦТспХ▌Е

спХр▒и├нр╛ХтБ╡р▒НсзЭ

тФесФНр╕ксоЭр▓╜╒╣сиХe▌Е

р╝Ьтж╣р╗Х(BNF0WFS

рй┤рв╝╥А╤мрйЛрвМрж│р┤Ар┤Ъ

соБсКер▓╜тГ╜тж╣тШЦспЭ

╓етйес░Н├нспесФСсижсобс▒есЦЩ─ес▒всоЭр▓╜сзЮтж╜тк╡с│Ссм▒тАл▌бтАм со╣сЬ╜с░ЖсоЭр▓╜тЮЮтВЮтзй▌ЕтНЙтЦ▒тКБсЬ╜с░Жси▒сХ╜█╡тЗ╜тЭ▒ сонсжжсЬ╜с░Ж ▌ЕсонсоЭр▓╜тЖ╜тАл▌бтАм╚╜р╝Йр╖Эсп▒рп▓тж╣р╗С с▒есЦЩ─ес▒всоЭр▓╜тЗ╜тЭ▒сЬ╜с░Ж сон сжжсЬ╜с░ЖспХqсЧнтж╣█╡├дси▒сКетзХ ├нспесЬ╜с░ЖсобсЦЩ─етак╔БсзЮ тАл▌бтАмсЦТс░ЖсоесЕХспЭс▒╢раер▓╜сЦТс░Жр╖БспХр╣ЕсмСтАл╫│тАмсобсЬ╜с░ЖспХр╗С╟О╘Х тж╜╟О сЬ╜с░Жси▒сХ╜█╡тЗ╜тЭ▒соес▒╜тК╣┼БспХсБЩр╛Щтк╡тНЙтЦ▒тКБсЬ╜с░Жси▒сХ╜ █╡тЖ╜тАл▌бтАм╚╜р╝Йсо╣сЬ╜с░ЖспХрб╣сиХсХ╜ сзЮс│Ссм▒тАл▌бтАмсЬ╜с░ЖспХрб╣сий▌Е с▒есЦЩ─есЬ╜с░Ж╚╜р╝Йр╖ЭсЕХр╗Х▌Есон┼Эz▌Е

т┤Щ▌Й─есЦТ

2016-2020 Global Cames market

├нспесоб▌Ер╖ЩсБЩре╡сиХ╙╣тНЙтЦ▒тКБскб▌Ер╖Х├нсЧнсКесп▒aтВЩaтж╣█╡ тАл▌бтАмсЭБ сл╡╟Нс│С├ХсоетИКс│ТсЬ╜тФЕс╕бр╝Ьтж╣р╗Х▌Есонс░ЖсоЭр▓╜р╝Ь╒╣сиХa █╡▌Й─есЦТспХспй▌Ес╖ксХ╜с▒вzсоб─ЮсмСсЧнсКесп▒aтВжсо╣с░Жсое р╝ЬсЕ▒сХ╜ с░ЖсоЭр▓╜╒╣сиХa█╡├Щр╕кс╕бсжлсоЭр╗Ссйвтк╡раесКере╡скЕ╙╣ %7%р╖ЭсЕЭржнсиХ█▒с░Жр╗ХсоесЕЭс╕бсЦБтФ╛тж╣█╡├нaтАл▌Етж╣▄ЖтАм╔Щр▒Н ╙╣├нспесоб▌Есон▌Й─ер▓╜a╩СснетзХсЦБсБ╣рд╜сЬ╜сл╡╟Нс│С├ХсоетИК с│ТсЬ╜тН╜сзЭтж╜▌Е█╡├дспХ▌Есййр╖ЭреЕсиХсЫйтЯЭр╕йр╕НскЕрпЭ█╡сЧнсЦЕтВж спХспй▌Ер╗Х ражсп▒█╡с░ЖсоесЕХ╩СснетзХс░ЖсоесЕХс╕бсжлсжераерб╣с╕б р╕н сЫйтЯЭр╕йр╕НскЕ├нспеси▒сХ╜█╡├нспХр║Щ█╡тФесоЭр▓╜a╩СснетзХсБ╣ рд╜сЬ╜тФеси▒сХ╜тСБтЭнр╕йск╢со╣сжереЕсоер╛ХтБнр╖Х█╡сл╡╟Нс│С├ХсоетИК с│ТтзХсзЭр╕н▌Есонс░ЖсоЭр▓╜╒╣сиХiсЩ╣спй▌Е▌Й─ескбсЩ╣сЩ╜соесВАсже сзЭр╕н▐╡тАл╫│тАмсоб▌Й─еси▒скНрпЭiсЩ╣спй▌Е█╡сФЧсо╣╚╜сГ╡соеспЦтпн▌Е

$101.1Bn

$108.9Bn

$115.8Bn

$122.7Bn

$128.5Bn

25%

23%

21%

20%

19%

5%

4%

3%

3%

5%

31%

30%

28%

28%

32% 10%

10% Mobile

10% Mobile

$38.6Bn

10% Mobile

Mobile

10%

29%

32%

35%

38%

40%

2016

2017

2018

2019

2019

Boxed / Bodwnloaded PC Tablet

Browser PC Smart phone

Mobile

$64.9Bn

$59.2Bn

$52.7Bn

$46.1Bn

Contole

тЗ╜тГ╣Newzoo Game
SPECIAL REPORT

╓е╩Сс╡бсоЭр▓╜с▒есЦЩ─е├нспесФСсижсобсзЮтГ╜сВТсиЦтАлтк╡тж╜ р▒Н▌НтАмс│Ссм▒ тАл▌бтАмсЬ╜с░ЖспХ▌Ерй▒тж╜сЦТс░ЖсЦЩраеaтЭнр╖ЩтаЩспХсиХсХ╜ с▒есЦЩ─ес▒в соЭр▓╜сйСтак╔БсЦТс░ЖсЦЩр╖ЭсЕХспХ┼Бспй▌ЕспХр▒Нтж╜р╗ХсобzсобтНЙтЦ▒тКБсФСсижспХс╕бр╕нр╣Е╓ер╕йспХ╒йсЬЕтАл▌бтАмсЩБтЩХр╖ЭсЕХспХ┼Бспй█╡тЗ╜тЭ▒сиж ┼ЭтАл▌бтАмс│Срб╣█╡тЗ╡сЦЩ▌Е

соБтй╢сДес▒есЦЩ─етЗ╜тЭ▒сЬ╜с░Жсо╣тйетлК┼Эс▒ер╕╛ 2008╓е с│жспХтВж скЕре╡скЕсЗвтбНтзЙ сЬ╜с░Ж с│жспХтВжсЬ╜с░ЖсЦТс░Жр╖Б с▒есп▒тВжсЬ╜с░Ж с▒есп▒тВжсЬ╜с░ЖсЦТс░Жр╖Б тЗ╜тЭ▒сЬ╜с░Жс▒етДХ с│жспХтВж с▒есп▒тВж

2013╓е

2014╓е

2015╓е

2016╓е

113,522 111,457 110,171 106,527 103,948 101,523

99,295

97,084

94,954

2009╓е

2010╓е

2011╓е

2012╓е

0.1

-1.8

-1.2

-3.3

-2.4

-2.3

-2.2

-2.2

-2.2

1,422

2,142

3,359

5,539

8,225

11,183

14,328

17,550

20,785

48.6

50.6

56.8

64.9

48.5

36.0

28.1

22.5

18.3

2012~2016 так╔Б -2.3 30.3

114,944 113,599 113,530 112,066 112,173 112,706 113,623 114,634 115,719 0.5

тЗ╜тЭ▒сЬ╜с░Жс▒етДХсЦТс░Жр╖Б

▌ЙснесВТр╕нтАл р▒Н▌НтАм

-1.2

-0.1

-1.3

0.1

0.5

0.8

0.9

0.9

0.6

тЗ╜тГ╣PricewaterhouseCoopers LLP, Wilk of sky Gruen Associates.

├нспесФСсижс╕бсйОсДес╖╛aсоЙ ╟НсЗе сЗвсБЩ

2008╓е

2009╓е

2010╓е

2011╓е

2012╓е

2013╓е

2014╓е

2015╓е

2016╓е

2017╓е

16,063

16,028

16,321

16,282

14,540

15,364

16,600

17,611

18,708

19,588

-

-0.2

1.8

-0.2

-10.7

5.7

8.0

6.1

6.2

4.7

16,666

17,383

18,092

19,023

19,552

20,876

22,219

23,360

24,436

25,400

-

4.3

4.1

5.1

2.8

6.8

6.4

5.1

4.6

3.9

18,441

20,998

23,533

25,588

27,877

30,232

32,655

34,935

37,242

39,537

-

13.9

12.1

8.7

8.9

8.4

8.0

7.0

6.6

6.2

965

1,012

1,128

1,299

1,469

1,653

1,841

2,028

2,229

2,452

-

4.9

11.5

15.2

13.1

12.5

11.4

10.2

9.9

10.0

52,135

55,421

59,074

62,162

63,438

68,123

73,316

77,933

82,614

86,977

-

63

6.6

5.3

2.0

7.4

7.6

6.3

6.0

5.3

с╖╛qр╖Б 

соБр▒Юс╡▓ра║сжетее р╕НтЛХ с╖╛qр╖Б 

сжесЬ╜сжетФ╜таксз▓ с╖╛qр╖Б 

рпЭтЭХсжер║╡р╕НтЛХ с╖╛qр╖Б 

с▒етДХсЬ╜с░Ж╚╜р╝Й с╖╛qр╖Б 

2013~2017 CAGR 6.1

5.4

7.2 10.8 6.5

с╕бсйОсДер▓╜сЕХр╗Х├нспесЬ╜с░Жсо╣сЦТс░ЖсЦЩaр╛ХсЦО▌Е█╡с▒▒соесжнсЩ╣спй▌ЕспЩтЦС╓ШсЕХ╔кспХскер┤нрб╜сЗвсБЩсБ░соБр▒Юс╕бсйОси▒сХ╜рае├нспесЬ╜с░Жсоб сйСтак╔Б_тАл▌бтАмсЦТс░ЖсЦЩр╖Э╙╣тФб╘Хр╗С сжесЬ╜сжетФ╜таксз▓с╕бсйОси▒сХ╜█╡так╔Б с╡▓╘ЙсБЩс╕бсйОси▒сХ╜█╡так╔БсЦТс░Жр╖БсоесЕХспХ┼Б спй▌Ерй▒тж╜тАл▌бтАмтв╜с▒вспЩсЦЩ─ес▒в├нспетАл▌бтАм╩СсижсобтЦ▒сЦЭтЬЩ с╡▓╟О сЙ╡р╕Нсп▒рд╜ сБЩ╟О соБсКесЧнтеетЬЩ теерп▓сЬЕ ╓ЖсЬЙ тж╜╟О реТспХспйсоЭр╗С спХ р▒С├нспетАл▌бтАм╩Ссижсо╣сйСр╣ЕтЗ╜сзВсобсиЦ_сиЦтАлр▒Н▌НтАмсФНспХр▓╜тЗ╡с▒╢рб╜▌Е Top 10 Public companies by Game revenues Q1 2015 Revenues($Bn)

$2.6Bn $2.1Bn

$1.9Bn $1.3Bn

$1.6Bn $1.5Bn $1.3Bn $1.4Bn $1.2Bn $1.2Bn

$1.2Bn $1.0Bn

$0.9Bn

$0.8Bn $0.7Bn

Q1 2016 Revenues($Bn)

$0.7Bn

$0.5Bn $0.2Bn +29% YoY

+40% YoY

+13% YoY

Tencent

Sony

Microsoft*

тЗ╜тГ╣Newzoo Game+14% YoY

+10% YoY

+20% YoY

+86% YoY

+24% YoY

Activision EA Apple* NetEase Google* Blizzard * Estimates of public game revenues using quarterly earning reports in which these are not specifically segmented out

$0.5Bn $0.4Bn

+276% YoY

+19% YoY

Ubisoft

Nexon


тНХтеЙтЦС├нспесо╣р╝ЙреБ├д

╤мрйЛрвМрж│ри┐р▒Ырв║т┤ШтАл╫│тАмсобсФНсмКсЬ╜e ├нспесобсФНсмКсп▒со╣┼Браесо╣с╕▓с╡▓соесл╡╟Нтж╣█╡тЬЪсЦТсФв▌Ер╖ЩтО╣▀Х тКБсЕХ▌ЕсФНсмКсЬ╜eспХaс░Ж╩Щ▌Е╓ескбспХс╖йсзТсФНси▒сХ╜с│С сФНтж╜ т▓▒тж╜╟Ор╝ЙсБ╡спЭ├нспесФНсмКсЗесХ╛т▓▓ сЕХ┼БсХ╜си▒ржСр╖Хр╗Х├нспесобтж╣ р╡ЙсФНсмКсЬ╜eспХсзЮсЗесоЭр▓╜сЯЙ тНЕсАЕтАл▄йтАмтНбспХсЦ╣сЗе сБЩре╡сиХ ра║сйвсФвсЗе ражсХ╜сЗесЕХ▌Есм╡реТтпйтАл╫│тАмсобспЩтАл▌ЪтАмсФНсмКсЬ╜e соесЕХсйб▌Е NO тЛХтЦн┼Бр╕Н

сФНсмКсп▒сЩ╣

тЕ╛сФНсмКсЬ╜e сКес╡▓

спЩтАл▌ЪтАм тж╣р╡ЙспХсмКсЬ╜e

1

├нспе

18,116,364р╗ж

17.7%

43сЗе

2

тНЕсАЕтАл▄йтАмтНбспХсЦ╣

28,521,676р╗ж

25.8%

40сЗе

3

сБЩре╡сиХсБ░ра║сйвсФв

24,351,821р╗ж

13.6%

24сЗе

4

раесХ╜сБ░тВЩ┼Бсп▒р┤н

21,687,135р╗ж

11.0%

22сЗе

5

сЧнсЦ╜

24,142,485р╗ж

12.2%

22сЗе

т┤ЩтАл╫│тАмсобспЩтАл▌ЪтАмс╕бтЗ╜ сжесмЩр▒НспЩтАл▌ЪтАмсЧнсКер╗Хси▒сХ╜рае╟ОaсДер▓╜▌Ер╖Хс╕бр╕н тж╜╟Оzсоб ─ЮсмС╓е╩Сс╡бс▒етДХспЩтЦС╓ШспЩ╟НтАл▌бтАмсКе├нспесЧнсКе╔йсзВсоб спЩтАлр▒Н▌Нтк╡сБЩ▌ЪтАмр▓╜с╕▓─ерб╣р╗ХсХ╜ a╟НтАлрае▌ЪтАмсХ╜╟Нр╣ЕсКесмКр╕н тГ╜см▒тАл▌бтАмр╖ЭтУН├нсж┐с╕йр▒б▌ЕспХр▒Нтж╜тАл╫│тАмсоб╔йсзВс╕бтЗ╜собтЬЪтпй├н спесФСсижсо╣с╡▓сЭНтЗ╢спХр╝ЙсБ╡спЭр▓╜скП─Йaр╗ХсХ╜vтк╡рб▒соЭр╗С ├нспе соБтШЦсо╣с╡▓сЭНспХ$% %7%реТсо╣сФвтгйсоесФНсзЭтж╣█╡тж╣рд╜снЙсиХсо╣ тй╢тФ╜си▒сХ╜ р╝ЙсБ╡спЭсоетШЦтж╜├нспесжеспХтЦ╜реТсо╣сЧнтеетЬЩснЙсиХтй╢тФ╜ р▓╜╒╣сиХaр╗ХсХ╜╟Нр╣ЕсЗбтАл▌ХтАмспХ╘Псжес▓нсонси▒раескЕтпйр▓ЕспЩтАл▌ЪтАмс╕бтЗ╜ сзВсЩ╣aс╖╛aтж╣█╡тйесФвспХсБ╜сФ╛тзй▌ЕспХ█╡├нспесо╣сФНсмКсп▒a╔к ─Ктж╣├нс╖╛aтж╣┼Бспй▌Е█╡├дсоесЕХсйНс╡б▌Е

├нспеси▒рд╜р▒Н╙╣█╡сЭБс╡▓тж╣с╕бсжлсобс│Сс░Втж╜сГйсйОраес░НсБЩр╕нспйсоЭр╗Х сл╢соб р║ЪсиХраесФвтгйтЭ▒р╣Еси▒р╛Щс▒╜aсиз▌Е 

т┤ЪтзХслЩс╕етЗ╜со╣смКспХтзЙ р╛Щтк╡тНЙтЦ▒тКБсФСсижсобсиЩсиХсБ░р╛Щтк╡с▒всл╡спЩсоЭр▓╜спЩтзХ тзХслЩс╕е тЗ╜спХсмКспХтж╣с╕бсжл▌ЕсХ╜с▒всБ░сйвтк╡реТсо╣╩СсЕЩтНЙтЦ▒тКБреЕсоб┼▓ сГ╡снетж╜сГйсйОсп▓сижреТсо╣тйес╕бтк╡┼Эс▒╢спХтжесл╡тж╣р╗С спХ┼Эс▒╢си▒ сХ╜сЩ╣тЗ╜р╝Ктв╜с╕бсйОр╛Щтк╡тО╡рд╜си▒р╕┐тЗ╡сиХсзЭтж╜▌Е├нспесФСсижси▒ сХ╜сиЩсиХ╙╣р╛Щтк╡█╡со╣слЩр▓╜с╡▓сл╡тж╣с╕бсжл▌Е├нспесп▒тДХaсиЭр╕й ╙╣сЫНсмХa ╔Щр╕Н┼Бс░НсБЩреТсо╣сл╡спЩспХр╛Щтк╡сБ░сиЩсиХсЕХ▌ЕтнЙ сжН▐╡с╡▓сл╡тж╣▌Е спХр▒Нтж╜спХсоБр▓╜спЩтзХ тж╜╟ОспХсЩ╣тЗ╜тж╜сЦЩ─ес▒вспЩскЙрпЭспЩ├нспе спЩрпЭ╔Щ╙╣р▓╜тУН р╕НтАл▄йтАмс╕б сжетФЕси▒спХс╕бреТсобсВС─Юсоес╡▓сЦЩтк╣тФб с╕бсЦЩ─е┼бсВС─ЮспХр╕псобтаЩспХр╗С сЬЕтФбтУНрп╣теетЬЩр▓╜тАл▌бтАмтв╜рб╣█╡ тзХслЩсо╣скЙрпЭспЩ├нспесобсмСс╡Эр╖Эр╛ХтАл▌бтАмр▓╜тж╜сБЩрп╣сВС─ЮспХр╕псоб таЩспХ▌Е
SPECIAL REPORT

рз░╤мрйЛри│р│вржЫр│ЩтАл╫ТтАм╨╣ т┤ШсЦТтЙЙqсоес╡б▌Е ├нспесоб╚╜тК║си▒со╣тзХсХ╜смбс╕вспХ█╡тАл╫бтАмспХ▌Е╔Щ╚╜тК║соетШЦтзХсХ╜┼Э с▒╜р╖Э╔ЪсЕЦтж╣сйбсоержнсЕХсФвсоесБ╝соЭр╗СсЕХсФвс╡▓си▒сХ╜раеaс░ЖтУС ├дсоб т▓▒┼Эс▒╜р╖ЭтАл▌НтАмсЦТтзй▌Е█╡сЦТтЙЙqт▓▓ спХ▌Е тйесЭЕсЦЩ─еси▒сХ╜со╣сЦТтЙЙqсобсиетДО╙╜тАл╫ЩтАмр▓ЖсоетзХсзЭсиЬсоесЩ╣спйс╕б р╕н ├нспесЦЩ─еси▒сХ╜█╡р╣ЕсмС▌Есз▓тж╣├нсиЬсоесЩ╣спй▌Ер╛Эр│БтАл╫ЩтАмр▓Ж спХтУХсЩ╣р▓╛╔ЩсЦТтЙЙqраетНЕс╕е▌Етж╣с╕бр╕н╔ЩтУН╩СaсиХриЬ▐╣сЦТ тЙЙqсое█▒╙Э├нтж╜▌Е█╡с▒▒соб├нспесо╣р╛ХсЬ╜тзБсЩ╣сиз█╡спХс▒▒спХ ▌ЕспХр╖ЭтШЦтзХ т▓▒тАл╫ЩтАмр▓Жтж╣р╗Хр╛╡aспХр╡СсЩ╣спй▌Ет▓▓ █╡сБ╜с▒ес▒вспЩр║╡ сЬ╜с╕бр╖ЭсиЬсоесЩ╣спйсоЭр╗Ср╛Щс▒╜тзХ─СсВКсГ╢соесВСсмЩсЩ╣спй▌Е█╡с▒▒ рае├нспесо╣с░Жс▒▒спХ▌Е

т┤Щ─Юти╣со╣╩Стлн ├нспесобр╕псоб─Юти╣соеaсФвспХрпЭраетДХти╣тзБсЩ╣спй█╡╩Стлнр╖Эс▒╜┼Ц тж╜▌Ес│Сс│жсФНa╨йспХсий▐╣сЗереЕсобсКетзк╩Ср╖Эс│Сс│жтж╣┼Б с▒╢тК╣ спЩсое╨й╨ЩсЭБсЗереЕсобсЬ╜с░ЖспХрб╣сиХраесЬ╜р╖Э╨Щр▓Е╙╣a┼Б тВЮсиж собсм▒тж╣сЭБсЗереЕсобсФНс░ЖспХрб╣сиХ╩Ссижсое─Юсйвтж╣├С╙╣ aсФвс╡Э сЬ╛си▒тЪНсп▒тзХсХ╜с╡ЭсЬ╛╩СсГ╢соеспЦтп▒сЩ╣раеспй▌Ес╖ктйесЭЕсобсжетАл▄йтАм с╕бр╕нсЧнсКесп▒си▒├н█╡р╛ХсиЩa▌Ер╖Щ├дсоесЬ╜раетзБсЩ╣спй█╡раес▒есо╣ ╩Стлнaс╡ЭсиХс╕е▌Е тЬЪтпйсл╡с╖╣zсоб┼Бр▓Ътк╡сЬ╜тАл▌бтАмси▒сХ╜█╡▐╡спХсФвс╡▓╓е╩С тАл╓е╫ЩтАм╩С aспЩсФ╛со╣╥╛спХсжетАл▄нтАмр╕нтУЭраес▒есо╣╩Стлнр╖Э─Юти╣тж╣█╡р╣ЕсмСс╡▓ сл╡тж╜спЭспХ▌Ер╕нсзЮсобтЩХтмесФйр▓╜смХтВЮсижсое╩Стлотж╣┼Бспй▌Ер╗Х ─ЮсйвсЬ╜сАНр▒йспХсЦ╣├нспесоетШЦтзХ─Юсйв╩СсГ╢соеспЦтпй├С╙╣ ─Юсйвсп▒ со╣сЭНр╕Нр╖Эeс▒▓тДХти╣тзБсЩ╣спй▌Е█╡с▒▒соб├нспесо╣с░Жс▒▒с╡▓тж╣ ╙╣▌Е

т┤ЪтК╣р╣ЕсййсВК тЖ╜╔ЭсйС╟Нси▒со╣тж╣р╗Х сиХр▓Щсоержнс╖▒╩С█╡с▒втАл▌ЪтАмр░ксо╣├нспесобскЕ тпйр▓ЕтАл╪нтАмсо╣с▒╢сЕХтГ╣р╕НсмКр░ксое█╣р╕Нр╗ХсХ╜сЦТс▒втиЖсФвси▒раесмбспХрб╜ ▌Е█╡сйС╟Н─С┼Эраеспй▌Е╓есйС╟Нси▒сХ╜█╡$BMMPGEVUZреТсо╣ сзВсЦ╣├нспетАлтЗ╜╫ЩтАмсоескЕрп╣тж╜сФНрпнспХ ╔Щр▒ис╕бсжлсоб╔Щр╡ЪсЕХ▌Есп▒ bтж║сЬЦтАл▄ЖтАмр▓ЖспХтАл▌Е╫│тАм█╡─С┼Эa╙╣ск╡соес▒╢раер▓╜├нспесоесп╣тж╣█╡ сФНрпнспХтж║сЬЦтАл▄ЖтАмр▓Жси▒сХ╜рнСсиХ╙╣▌Е█╡─С┼Эaс╕бсЧос▒всоЭр▓╜╙╣скЕ┼Б спй▌ЕспХр▒Нтж╜с▒▒си▒сХ╜тЖ╜╔Э├нспе┼ЭтК╣р╣ЕсйС╟Нaтк╜сБ╜тзХс╕б ╩СсЬ╜сп▓тзй▌Е╓есБЩ╟ОсйС╟Нс╕есо╣с│СсФНси▒со╣тж╣р╗ХтНХтеЙтЦС ├нспесм╡рд╜скЕсЙнсмнтУНрп╣теетЬЩр╖Э_сФХтАл╫ЩтАмспЩреЕсоетАл▌бтАмсФвсоЭр▓╜ сЭЕтзктж╣├нтж╜─С┼Э ┼ЦeqbсБ░с╕▓с╡▓р▓Ъсо╣тиЖсФвсоесЕХсйб▌Е█╡ сйС╟Н─С┼ЭaспйсоЭр╗Срй▒тж╜теерп▓сЬЕси▒сХ╜█╡тАл╫ЩтАмспЩр╛Эр╕НтК╣р┤нсБ░тК╣ р╣ЕсййсВКси▒ра║сп▓спЩсЬ╛├нспеспЩтАлраетЦ▒▄нтАм8JJр╖ЭсФНсмКтж╣сйНтК╣р╣ЕсБ╜ сД▓р╖Бсоес╡есйб▌Е█╡сйС╟Н─С┼Эр╖ЭсБ╜тв╜тзйсий▌Е├нспесоб╩Сс│Хсо╣таЩ─Н┼ЭтАл▌НтАмр╕Нс▒ерв▒сйЮсо╣сп▒╔Ъсоес╡ЭсиХсХ╜рв▒тАлтк╜╪нтАм ра║соесЩБтЩХсЬ╜тФЕ█╡├нсжетАл▄йтАмрпЭ скЕтпйр▓Ес▒ерв▒сйЮси▒сп▒╔Ъсоес╡Эр╗С ┼Цeqbсо╣тиЖсФвси▒раесмбспХрб╜▌Е█╡сйС╟Н─С┼Эa╙╣скЕр╗ХсХ╜тК╣ р╣ЕсййсВКсо╣сЧнс░Нр▓╜┼бсЭНсое╥н┼Бспй▌Е 

ржктАл┘╝тАмр│Ы╤мрйЛри│р│вржЫр│ЩтАл╫ТтАм╨╣ ├нспесо╣с░Жр╖Х█╡▌Есз▓тж╣┼Бр╕п▌Е р│Етенр▒йспк├нспе 31( сЫйтЭж├нспе 45( сЬ╜сАНр▒йспХсЦ╣├нспе 4-( сзВсЦ╣├нспе "5( р╕НреН├нспе тЯЭс╖▒├нспе сиХрд╜сДЕтГ╣ ├нспе "7( ▌ЙсЩ╜тпйтУСсЗер╢╣р▓╜╙╣┘есийс╕бр╕нснер╕НсЬЕтУНси▒╙╣скЙс░Жр╖Хр╕нтж╣▐╡ рпЭрае}с░Жр╖ХспХр╗С сЦЩсЗбс░Жр╖Хр▓╜реЕсиХaр╗ХсЩ╣сЭО}с░Жр╖Хсо╣сЩ╣ сВТр╕н}со╣сФвтгйреЕспХ─Юс░вс╡▓спХ▌Е ╔Щр▒Н╙╣╩СсЦТсЦЩтАл▌бтАмси▒├н█╡╘РсЦЕ╩Сржнр╛Щси▒сиХриЕ├нспесоетж╣сйНсзЭ тж╣█╡с╕бр╖Эр╝Йр╖Х█╡─ЮсмСaр╕п▌ЕсЭНс╕бсиХ╙╣спХaс╕б╔мтж╣сЭБсЗереЕ соб├нспесое┼ЦсЗбтж╣р▓Е┼Бтж╜▌Е╔Щр▒Н╙╣├нспесоб┼ЦсЗбтж╣█╡├нсже тАл ▌Е▄йтАмс╖▒─ЙсзЭтж╜▌ЕспХ├дспХ├нспесоетзБржнaс▓ЩсзЭтзБр╕йсонa с╕▒спХ▌Е с╖ксп▒сЭБспХспХтзХтж╣╩СсЫЮ┼Б с░НсБЩспйсиХсХ╜─есЧос╖▒╩С█╡├дспХс╕б ┼ЦсЗбр╖ЭтзХсХ╜спЦтйбсзЭтж╣█╡├дспХсжетАл▌Е▄йтАм

╙Н█ЩтАл▌▒тАм╙Шрв║рв╝тАл╫Т╫╗тАм ржктАл┘╝тАмр│Ы╤мрйЛри│р│вржЫр│ЩтАл╫ТтАм╤б╙д смСсЦБe▌Йтж╜сжетНбспХрд╜├нспес░Жр╖Хр▓╜сЬ╜сп▓тзБ├дсоетЗ╡тГ╜тж╜▌Е сжетНбспХрд╜├нспесоб├нспетЕйтВЮ╩Ссо╣скЕрпЮсЭЕсБ░├нспе╩Ср╖ЭтШЦтзХa с░Жто╡тж╜с░Жр╖Хр▓╜сЯЙ 4VQFS.BSJP 1BDLNBO 4QBDF*OWBEFS реТсо╣├нспереЕспХтАл▌бтАмтв╜с▒вспЩсжетНбспХрд╜├нспеспХ▌ЕсжетНбспХрд╜├нспе собс╕в┼бс▒вспХр╗С ╚╜тК║собe▌Йтж╣╩Сси▒╙╣сжеa╩Ср╕нтж╣р╗ХсБ╡р▓╜├н спесоетзБсЩ╣спй▌Е█╡с░Жс▒▒спХспй▌Е р╗иaс╕б├нспесоесййр▓╜с▒╜┼ЦтзХсЕХраер▓╛тж╣─Б▌Е

т┤ШсЫйтЯЭр╕йр╕НскЕ сЫйтЯЭр╕йр╕НскЕ█╡├нспесо╣┼Бс▒еспХсп▒ ├нспетЛ▒р╕ОтЦСс╡▓тГ╣сонсоЭр▓╜сйв тк╡тк╡рвБс▒╢раер▓╜тАл▌бтАмс╡▓р╛Щтк╡сжеспХтО╣спХрб╜сФвтгйс╡▓тж╣╙╣▌Е спХ├нспесобe▌Йтж╜├нспесоЭр▓╜сЯЙтенр▒йспХсиХсп▒сЭБсобр╕йр╕НскЕaрб╣ сиХ с░ЖсзБр╛Эсое╒╣┼Б с▒▒теер▓╜с▒всоес╡ЮспХ┼БтФесЗбтЦСтФе╩нс╕б aсХ╜тСБтЭнр╕йск╢си▒├н╘КтК╣рб╜тжЭтК╣┼Цс╡Эр╖Э╟Нтж╣█╡├нспеспХ▌Е


тНХтеЙтЦС├нспесо╣р╝ЙреБ├д

т┤Щ1BDLNBO тЮКр╣Й 

т┤Ы+BDL/JDLMBVT1FSGFDU(PMG

╓етЗ╜сЬ╜рб╜спХрп╣ ╓ес╣Щр╣Е╓етЗ╜сЬ╜рб╣┼Бспй█╡'*'"сжЙр╕Н с╖й█╡сЬЕтбНтКБ├нспесо╣тАл▌бтАмтв╜с╡Эсп▒спХр╗С соБр▒Ю╟нси▒сХ╜█╡спХ├Щр▓╜a сФвтЗ╢╟НтАлтлн▌бтАмaсйХр╕Хс▒╢раер▓╜спЩс╕браеaaс░ЖтАл╫│тАмсобсЬЕтбНтКБ├нспе спХ▌Ерй▒тж╜спХ├нспесобтНХтеЙтЦС╔Щрп╣тжЮсо╣сБ╜с▒есоетАл▌бтАмсДбтж╣█╡├н спеспХ╩Сраетж╣▌Е тЗ╢╟Нсо╣р╡СспХскесДЮтж╣├нс░Нтйерб╣сийсоЭр╗С со╣слЩр▓╜тНЙтЬЩр│Ер▒Нраес│С с▒йтж╣╩СсЫЮ├нсЦЕ─ерб╣сиХспй▌Е1$смК┼Э 9#PY 1MBZTUBUJPOреТ соЭр▓╜▌Есз▓тж╣├н╙╣скЕр╗С р║бтЭСтенр▒йспХсиХраес╕бсм▒тж╣█╡├нспеспХ▌Е ╓етАлтЗ╜▌б╓е ▌бтАмсЬ╜рб╜┼Бс▒есГес▒есоб╟Н╔б├бсФксоетШЦтзХ▌Е смХсБ╝соесЩ╣спйсоЭр╗С тЖ╜сЭБсГес▒есобIUUQTXXXPSJHJODPN THQLPLSTUPSFGJGBGJGBTUBOEBSEFEJUJPO тШЦтзХ ╟Н р╣ЕтзХсзЭтж╣р╗С a─КсобсБЩтк╡тАл▌Ер▒Н▌НтАм

сДБтЬЩ╘Й╞▒сБЭсФНтлн█╡┼ЙтеесФНтлн▌Е┼Йтеер▓╜╞▒сБЭреЕсобр╕н╙╣р╗С сйНaр╖Эс╖▒╩С┼Б рй▒тж╜┼Йтеер╖ЭтШЦтзХр╕псобсКес╖йтАл▄йтАмсЬЕaспХр╡ес╕е ▌Ес╕▓си▒сХ╜рае┼Йтее─Ю╩Ср╖Этж╣┼БсЭЧсоЭсЭБсЗереЕси▒├нтЗ╡тГ╜тж╣█╡├н спесоб╓етЗ╜сЬ╜рб╜т▓│1FSGFDU(BNFт▓┤спХ▌Е спХ├нспесобсоБр╗ж┼ЙтеесЬЕтФбс░ОтАлтО╜▄йтАмрпЭсмСсЬЕaтй▓тВНтж╜├нспесоЭр▓╜ раесоБр╗жтж╜▀С сБЩ╟ОсБ░с▒есЦЩ─есоБр╗ж┼Йтеес░ЖсоесЦБтФ╛тж╣сйН┼Йтее р╖ЭтК╣█╡█▒╙нсоесБ╝соесЩ╣спй▌Етйес░Н╩нс╕бтЗ╜сЬ╜рб╜┼Йтее├нспес╡▓ aс░ЖтйесЭЕси▒a╩нсмХ├нспесоЭр▓╜такaсБ╝┼Бспй▌Е ▌Ер╕н╔Щрп╣тжЮспХс│м╩Сси▒┼БсФНсз▓тНХтеЙтЦСaтжесл╡тж╣▌Е ┼бсЭНспХспйсоЭсЭБсЗереЕсоб IUUQTTUPSFTUFBNQPXFSFEDPNBQQ+BDL@ /JDLMBVT@1FSGFDU@(PMG си▒сХ╜ р╕нра║со╣ a─КсоЭр▓╜ ▌ЕсмХ сБ╝ соЭсЬ╜р╗Хрб╜▌Е

т┤ЪтжЭтЭнсжЙр╕Нс╖й ╓етЗ╜сЬ╜рб╜спХрп╣ ╓ес╣Щр╣Е╓етЗ╜сЬ╜рб╣┼Бспй█╡'*'"сжЙр╕Н с╖й█╡сЬЕтбНтКБ├нспесо╣тАл▌бтАмтв╜с╡Эсп▒спХр╗С соБр▒Ю╟нси▒сХ╜█╡спХ├Щр▓╜a сФвтЗ╢╟НтАлтлн▌бтАмaсйХр╕Хс▒╢раер▓╜спЩс╕браеaaс░ЖтАл╫│тАмсобсЬЕтбНтКБ├нспе спХ▌Ерй▒тж╜спХ├нспесобтНХтеЙтЦС╔Щрп╣тжЮсо╣сБ╜с▒есоетАл▌бтАмсДбтж╣█╡├н спеспХ╩Сраетж╣▌Е тЗ╢╟Нсо╣р╡СспХскесДЮтж╣├нс░Нтйерб╣сийсоЭр╗С со╣слЩр▓╜тНЙтЬЩр│Ер▒Нраес│С с▒йтж╣╩СсЫЮ├нсЦЕ─ерб╣сиХспй▌Е1$смК┼Э 9#PY 1MBZTUBUJPOреТ соЭр▓╜▌Есз▓тж╣├н╙╣скЕр╗С р║бтЭСтенр▒йспХсиХраес╕бсм▒тж╣█╡├нспеспХ▌Е ╓етАлтЗ╜▌б╓е ▌бтАмсЬ╜рб╜┼Бс▒есГес▒есоб╟Н╔б├бсФксоетШЦтзХ▌Е смХсБ╝соесЩ╣спйсоЭр╗С тЖ╜сЭБсГес▒есобIUUQTXXXPSJHJODPN THQLPLSTUPSFGJGBGJGBTUBOEBSEFEJUJPO тШЦтзХ ╟Н р╣ЕтзХсзЭтж╣р╗С a─КсобсБЩтк╡тАл▌Ер▒Н▌НтАм

├нспесобспХсБЩтж╜сЦЩтАл▌бтАмсо╣с▒есоБр╛Эр▓╜сХ╜со╣сФНтлнс▒вспЩсЬ╛сЩ╣с╡бсое╒╣сиХ ╔ксДбтж╣█╡сЬ╜тАл▌бтАмс│Ср╢╣си▒сБ╜р╕┐тЗ╣aс░ЖтУСр╛Щтк╡тНЙтЦ▒тКБр▓╜сп▒р╕Нс░В┼Б спй▌ЕтАл╫бтАмспХскбсоБтпНр╖Эснетж╜сЧнр╝ЙсЦТсФСсижспХрпЭ█╡тЦСсЗбр╖Э├Срв▒┼Б ├нспеси▒тАл▌Етж╜▌бтАмсДбтк╡рб╜сЬ╜bсоЭр▓╜со╣с▒▓╔ЭспХсл╡╟Нрб╣сиХс╕б█╡сЬ╜с▒▒ спХсжетАл▄нтАмaтж╜▌Е тж╜сЦТтмй: kosdaq62@gmail.com)
си▒сиХтПЕтеер▒йсХЕсДБтЬЩ╘ЙсФ╛сФСтЭ▒р╣Е тж╣тАл╫ЩтАмспХ┼Цс░Жси▒сХ╜с╕вс▒▓сФ╛сФСтзКтАл▌Е▄йтАм

/&8рпУр│Р█ирве "%'4:45&.тАл" █ЖтАмGUFS$PPMFS "JS%SZFS "JS'JMUFSрйМрнУр┤ЛркБр▓┐ри╡тАл█╜тАмрпУр│Р█иргКтАлрйД▄ЪтАмр┤м╥Чрй╕рйЛр┤ЭриКрйЙ╨╛тАл╫ЮтАмр│дтАл╫о╫дтАм

$,%9"%'4&3*&4╥│рв┐

╙ЭркУрпУр│Р█ирве╥│рв┐ AIR FILTER

COMPRESSOR

AIR RECEIVER TANK

AIR FILTER

AFTER COOLER

AIR FILTER

AIR DRYER

"%'4:45&.╥│рв┐ ADF SYSTEM

AIR FILTER

CKDX ADF COMPRESSOR

AIR RECEIVER TANK

COMPRESSOR

AIR FILTER

AIR RECEIVER TANK

┬а┘ШтАлрйЙ█ДтАмржпрйДтАл╫птАмр▒Ярв╕роЦ╨╛╨╛тАл╫ЮтАмр│ЮрзИрпУр│Р█иргКтАл▄ЪтАмрзбтАл▄│╪итАм ╒орн╢ржпрпУр│Р█иргК▀ВркБрдгрйвроЦраЧр│ЮрзАрзФр│▒ри╕▐╖роЦрлСржЛржЗ ╓лри╖р┤мрип▀Врйвра║рг╗тАл▌║тАмри╕тАл╫Ч▄╗╫ШтАмр┤м╥Ч▄│╨╛ркЙрзитАл╫о╫дтАм

┬аркБрдгрйвроЦрйДрйМрнУр┤ЪтАлрйЛ█╜тАмр│ЮрзИтАл▀У▄ЪтАм╥Щра║риКрй║╤Е рпУр│Р█иргКтАл▄ЪтАм╥Х╤Ар┤ЭриК┘брйДр┤Дрдирй╕рйЛ▀╕р┤Ъ▄│ р┤ЫрйЛр│Юрдкрг╗рйУрдгтАл╫о╫дтАм

* CKDX1380 (100HP) 2EA * Air Receiver Tank * ADF 2720 (200HP)

ргЧр┤ЛрйМрнУр┤ЛрпУр│Р█иргК D-DX300 (30HP) 10HP ~ 30HP

$0.1,03&"7*/"$0 -5% "9VBO-BN*OEVTUSJBM 9VBO-BN8BSE 5IVBO5IBOI%JTU #BD/JOI1SPW J I 5'8XXXDPNQLPSFBDPN 0''*$&4*/)0$)*.*/)$*5: ")JHIXBZ #BV5SF)BNMFU 5BO"O)PJ8BSE $V$IJ%JTU )$.$JUZ 5'8XXXLZVOHKJOWJOBDPNр│а╥┤рйЛтАлрйД▐ЩтАм


сЦЩ─ес▒вспЩ╘кра║╩СсижтДХтж╜сДЙсДБтЬЩ╘Йс╕етЗ╜

HANBELL REFRIGERANT COMPRESSOR ╘кра║╘кс░Ж┼Цс│Сс╕е┼Ц FROZEN-STORAGE-HVAC-VACUUM-AIR сДБтЬЩ╘Йр│ТсжйсЦТсФ╛сФС┼Цс░ЖтЭ▒р╣ЕсоБс╕бсЕХсЩ╣сЬ╜e"4 )"/#&--соб╘кра║тПЕтеер▒йсХЕс▒ер╛ЩтлнсФНр▓╜ ╓есЦЕр╕Юрб╣сийсоЭр╗С╓есДБтЬЩ╘Йр│ТсжйсЦТси▒ с▒╜с│С┼Цс░ЖсоесЦЕр╕Ютж╣сйН┼Б~р╕нс│Тсоеснетж╜ тгйс╕й─Юсйвсоетж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм

тАл▌бтАмр╕нсЕЩсФН┼Цс░Ж

с╡▓╟О┼Цс░Ж

с╡▓╟ОсФвтж╣спХ┼Цс░Ж

╘кра║тО╣▀ХсЭТс▒╜тгй ╘к ▀ХсЭТс▒╜ ▀ХсЭТс▒╜

сЬЕтУНр╢╣╘кра║тНХтеер▒йсХЕ

╘кра║тНХтеер▒йсХЕс▒╜тгй

FROZEN CONDENSING UNIT 5HP - 30HP NH3, R22,R404A

SCREW REFRIGERANT COMPRESSOR 500USRT - 2000USRT R134a

FROZEN COMPRESSOR UNIT 190m3/hr - 1264m3/hr NH3, R22,R404A

сЬЕтУНр╢╣рд╜рпЭспХс╕е┼ЦтЯнтее

скЕспЭр▒йсЬЕс╕е┼ЦтЯнтее

сДБспЩ▌Йс╕е┼ЦтЯнтее

SCREW DRY VACUUM PUMP 80m3/hr - 1500m3/hr 1x10-2mbar - 1x10-3mbar

VANE OIL-LESS VACUUM PUMP 10m3/hr - 630m3/hr 0.1mbar - 2mbar

VANE 2-STAGE VACUUM PUMP 4m3/hr - 65m3/hr 4x10-2mbar - 5x10-1mbar

KYUNGJIN VINA CO., LTD l www.hanbell-vn.com ткЩтК╣сБЭс╕бсФН No.956 Highway 22, Bau Tre 2 Hamlet Tan An Hoi Ward, Cu Chi Dist, HCM City T : +84-28-3790-5262 / 01667-100-100(тж╜╟ОспЩ

тж╣тАл╫ЩтАмспХс╕бсФН KM9+300 DAI LO THANG LONG, CUM CN AN KHANH, HOAI DUC, HA NOI T : 016-9501-6192(тж╜╟ОспЩ E-mail : asiapark@kita.net


# %" #0 % 2 /4 /  

⌽⪾-$᎚á&#x2013;&#x2122;ÄĽâ&#x2020;˝Ĺ á&#x2122;šáľĄáŽšáŻ&#x2122;á&#x2DC;ĽĘ&#x2018;á&#x161; Ĺ?)JHI%FQUI አá&#x2026;&#x2022;á?&#x2019;Ę&#x2018;á&#x161; ᨹá&#x2014;­áľ˛âŚ˝aáł&#x2019;᎚ጼâ&#x2DC; âŚ?ኊá&#x201A;&#x160;áŻ&#x2122;ᡞʭḥ ໦⣩áŻ&#x2122;â&#x2013;­ŕ¸?á¨&#x2022;⌼ࡼ⌽⪾#0%"2áŽ?ಽâ&#x20AC;ŤÝ&#x161;â&#x20AC;Źá? ᎚á&#x2014;­áľ˛âŚ˝ áŻ&#x2122;â&#x2013;­ŕ¸?á¨&#x2022;Ĺ&#x2013;eᨹaâ&#x160;šŕˇ?޾⌚á&#x2013;&#x2122;፾ ⲟâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Źŕ¸?áąąŕź&#x2030;Ḳá&#x201D;˘â&#x20AC;ŤÝ&#x2022;â&#x20AC;Źáľ˛ ⲟá&#x2026;&#x2022;Ý&#x2020;ᎥâŞ&#x2122;â&#x160;šá ?Ô&#x2022;ᎠáŻ?⌽â&#x2026;žâ?ąá¨Śâ&#x201E;&#x2022;ᯌâ&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź

BODAQ VIETNAM Co., Ltd.

HCMC No. 34, Raymondienne street, Star Hill Quarter, Tan Phu Ward, District 7, HCM City Tel : +84 (0)28-5416-5533 l Cel : +84 (0)908-828-926 l E-Mail : hanwha@bodaq.vn l Website : www.bodaq.vn HANOI 2 Floor, N5 Building, Zone D, No.25 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, HN City Tel : +84 (0)24-3357-333 l Cel : +84 (0)16-8933-5007 l E-Mail : kmanaga@bodaq.vn l Website: www.bodaq.vn


тФ╜┼▓р╝КсБ╡спХ┼Ц▌Й тйес░НсЗесз▓с╡▓ ске┼Ц сйЭсФксижс│жспжс╡ЭaтАл▄ЖтАм

раЫржкрк╝ раЫржкрз░тАл▄ТтАм

─Юс▒╜тЬЪ╟Нс╕бсйО╘Х тЖ╜┼Бсо╣сЦЩс▒╜тй╜тФ╛ ╓еeсГ╢спЩсЦЩсмСтАл тФ╛тй╜▌бтАм

сйЭсФкта▒сЩ╣ ▌Й─ера║сЬ╜ тГ╣р╕Н тк╣─Юр╛Щс▒╜тзХ─С с│жр╕▒тГ╣р╕Нс░ЖсмХсйв

тФ╜┼▓со╣тВжспесЬ╜┼ЦсБ░ сФНтме┼бр╕Н

ткЩтК╣сБЭр╝КсБ╡спХ╟Нe┼БсЧораер▓╜├ХсЦЕ ╓еске┼Цсййс▒╢

т╖Е

сБ╣─ЮLN╘Х тШЕсЦБсБ╢с▒▓сжйaтАлтФетж╜▄ЖтАмтгЪтзО╟НсЧнс░Н $+тАлтШЦтж╜▌бтАмсмХсмХсйв сЗбс╕бр╗Хс▒втйЖтФб т╖Е

╓Щрзо╥ХрзШрй┐╥КргШтАл█╜╪итАм

та▒сЩ╣тГ╣р╕Нс░Ж

 _

спжс╡ЭсижтДХ┼Цс░Ж├ХсЦЕ

ткЩтК╣сБЭр╝КсБ╡спХ┼БсЧораер▓╜ ╞▒тВЙр▓╜ ┼ЦсФН


╓ес╣РсФНсиж▌Йс╕бсЦТ┼Цсо╣раетВКс╕б скесДЮтж╜спжс╕бс▒вс│С├Х тАв ткЩтК╣сБЭ-POH5IBOIтАУ%BV(JBZ┼БсЧораер▓╜си▒сХ╜LN тАв #FO-VDтАУ-POH5IBOI┼БсЧораер▓╜си▒сХ╜LN сДБтЬЩ╘Й╘ЙсЗбскбсйС─Стж╜┼БсЧораер▓╜

тАв $BU-BJтзОр╕нси▒сХ╜LN сДБтЬЩ╘ЙтЖ╜тАл▌бтАм╚╜р╝Й

тАв 1IVPD"OтзОр╕нси▒сХ╜LN тзО╟НтЗ╜р▓Жр╕н%85

тАв ткЩтК╣сБЭсЬ╜с╡▓сЭНси▒сХ╜LN тАв сКеси╡тк╡сЬ╜с╡▓сЭНси▒сХ╜LN

тФвсм╡тж╜спЩтеерпЭ тАвсЬ╜eспЭ т╜ПсЩ╣раесБ░.7"с▒ер▓Ж┼Ц╔к тАвтж╣р╡Й т╜Птк╜ра║тж╣сЩ╣тГ╣р╕Нс░Ж скЕсЩ╣с╕вс▒▓тГ╣р╕Н

тАвтУСр╗Хс▒всЧнсоБ┼Ц▌Й тАвсФСсиж┼Ц▌Й╘ХтЭнспХтеерпЭспЩсоетШЦтж╜тГ╜сйСaсЬЕс╕бсм▒ тАв─Н┼Бтж╜с╕бсБ╣си▒снетК╣ сп▒сйСс░НтзХр▓╜сЗбтЦСсжйс▒е

bс│жсижр╛Хс╕бсм▒ тАв╩СсижсЦЕр╕Юси▒┼бр▓Йрб╜bс│жсижр╛Хс╕бсм▒сЭБтДОсХ╜с╡бсКесБ░с▒╜тЗ╜реТ тАвспетАл▌бтАмр╗Хс▒втЖ╜сЧн т╜Л тАвтДМ╓еси▒р╗ХсЦЩ▌Есон╓еси▒р╗ХсЦЩ

сйЭсФксБ░рае╔йреТтЬЪсДетж╜сижр╛Хс▒▓сЩ╣ Add Nhon Trach 6 Industrial Park, Long Tho Ward, Nhon Trach Dist, Dong Nai Province website nhontrach6ip.com.vn E-mail nhontrach6ip!gmail.com Tel 091. 361. 3038 (English) 012. 5678. 8068 (English) 096. 286. 3189 (Chinese)

Contact us 0251. 356. 6789


тТнфАЕу╢╣ сЮ▒фБкфДЦ упБуЗНуннтМЙуЙ╣

?27*,87.A 3 +[RMPN фДЕуКж

C=5*у▓е тЛнфБТ

;RLXW\ <JRPXW ;XbJU фДЕуКжфД╣уеЩтЫ╜ сб▒

сп▒рп▓сЬЕр▒СтАлтж╜▌бтАмсБЭ╟ОсЙнрп╜рд╜ ├ХсЦЕс░ЖсКесо╣тЭ▒р╣ЕсБ░спетАлтлн▌бтАмсФНспжтАл▌Е▄йтАм тФбсмнтУНр▒йспЩ р╕НтеетЬЩ

сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜сйСe}спХсФвсо╣теер▓╜с▒╛тЬЩр╖Э сЩ╣тзктж╣█╡ра║с│жсиж─еснеспжтАл▌Е▄йтАм с╡Эсо╣

тАл▌ЪтАмсФН█╡├ХсЦЕс░ЖсКер╖Эс╕вс▒▓спетАл▌бтАмсБ░тЭ▒р╣Е ┼бр╕Нтж╣р╗Сси▒спХс▒етЬЩ╙╣ре╜р▒Нр╖ЭсмХсйвтж╣с╕бсжлсЬЦтАл▌Е▄йтАм спЭсЗбсоБсФНсФвткЩсБ░сЙнрп╜рд╜р▓╜с▒▓тЕктж╣█╡сФНр▓бaспй┼Б тжЭтзХaсййсФврб╣тАл▄йтАмс╡Эсо╣сБ╡рпотАл▌Е▄йтАм

тАл▌бтАмтв╜спХсФНс│Сс░НтГ╜

098 6456 825

сйвсижсЗбс░ЖсоЕс░Нсм▒

0932 631 484

HCM OFFICE 11th floor Nguyen Lam,133 Duong Ba Trac, F.1, Q.8 HANOI BRANCH 36 Dai An, F.Van Quan, Q.Ha Dong, Hanoi NHA TRANG BRANCH / DA NANG BRANCH E-mail zenovietnam@hotmail.com / zeno.kwonjb@gmail.com / zenoadm.yoon@gmail.com


INTERVIEW

с░Нс▒е сКе сЧн сие сБЩ р╕Н тее с▒╜ ╟О ╘Й тЬЩ с▒╜тлнсДБ с▒╜тлнсДБтЬЩ╘ЙсДБспХсКетФЕс╖йтЯ╣сиХ

сДБтЬЩ╘ЙткЩтБнсБЭтО╡си▓сЬЕ (COEX, CONVENTION & EXHIBITION)

тАл╪БтАмр│б▐║╥╡ рй║рдз тАл╪БтАмр│б▐║╥╡рй║рдз╙Юр┤з▀дрлТ тАл╪БтАмр│б▐║╥╡ рй║рдзр┤жтАл╪йтАмр│бтАл▄йтАм╤ЛргВ▀нр▒а╒крзБрв│тАл╪йтАмрзКрдзрпРрзВрдЮ рнордй▄╝рбГр▒а█л┘Щ╨┐р│б╫БрзБa▀Х╨┐рлТринржИриЛр│А▀Х▌Ж╨┐рлТрлН╤гриТa рнордй▄╝ рнордй ▄╝рбГ рбГр▒а█л р▒а█л ▐╗╥Лре┤тАл╫ШтАмр│б╥╡ркВр│А┘Эри╣р┤Срми▐║рзБрв│тАлргЫ╪йтАмрдХ╤▓▌Ж╒зрг╝рйФтАл╫птАм ▐╗╥Лре┤тАл╫ШтАм ▐╗╥Л ре┤тАл╫ШтАмр│б р│б╥╡ ╥╡

тО╡

си▓сЬЕтж╣р╗ХсзБреЕ▀Ср╕Н┼Бu▐╣сЩ╣с│Т┼б сЩЭтж▓┼Эр║Ъ├Ср╕Нсо╣р║╡тЛХткЪсобbс│жсБ╢ рпнтлнсо╣╩СсиЦсоЭр▓╜с▒▒тДБрб╣█╡тж╜╟ОтЖ╜тАлтЖ╜ ▌бтАм┼Бсо╣с│жтзКс▒есЬ╜с░ЖспХсп▒с│жтзКр╛ХсйО сЦЭтФбaсжетАл▄нтАмa╔Щр▒С▀С╔ЩтО╡си▓сЬЕсо╣сДБтЬЩ╘ЙтАл▌бтАмтв╜сФНр╛ХсЭЕспХспй▌Е█╡сФНсЭЕсжесЧЙ╙╣ сл╡ ткЩтБнсБЭси▒сХ╜сйНр▒Нс▒есЬ╜р╖Э╩Стлотж╣┼БсФЧси▒соБсмКтж╜с▒╢сЕХр╖Эс▒╜┼Цтж╣┼Бспй█╡тО╡ си▓сЬЕр╖ЭсйНтФ╜р╝Срп▒▌Ер╗Х▌ЕсЧнсЧ▒тзХсЕЩ█▒╙нспжтАл▌Е▄йтАмс▒есЬ╜тлнтВЩaр╖ЭтШЦтж╜┼бр▓Йр╛Этгй соеткосЕХтж╣┼БсФвтгйтЭ▒р▓╜р╖Эр╝ЙсФктзБсЩ╣спй█╡тзХтАл▌ЪтАмсижтДХреЕр▓╜сХ╜█╡р╝Йр╖Хр╗Х╘ОтЮЙсЬЕр▒НсмХ спЭспХсл╡ сЭЕсФ╛тк╜си▒раесмбспХрб╣█╡сйНр▒Нс▒╢сЕХс▒╜┼Цсо╣с░ЖсоЭр▓╜сЯЙсо╣тО╡си▓сЬЕс▒есЬ╜р╖Эр╝С рп▒▌Ер╗Х╞▒сБЭреЕси▒├нсжйтФб╩нсмХспЭспХс╕бсл╡тО╡си▓сЬЕсДБтЬЩ╘ЙсЭБс╕бтзОсФНр╛ХсЧнс░Жсоер╕н╙╣ тАлтК╣╫┤тАмс╕бр╕▒сжесзЭтзБсйНр▒Нс▒есЬ╜─етлореЕсо╣спХр╝Йс▒бр╝Йр╖ЭсФХтаХсЕжтАл▌Е▄йтАм

сЭБс╕бтзО сДБтЬЩ╘ЙтАл▌бтАмтв╜сФНр╛ХсЧнс░ЖсБ╣r сБ╣rсЬЦтАл╓е▌Е▄йтАмспЩтЦСсЙСтмер▓╜▌ЕсЬ╜сЖ║ сЬЦтАл▌Е▄йтАмр╣Е╓есжНс╕╜скЕр╖ЭтШЦтзХтО╡си▓сЬЕс▒есЬ╜ сЬЦтАл▄йтАм ─етло┼ЭткосЕХр╖Эс▒етж╣┼Бспйс╕бр╕нсжес╕врае с╡Э

─етло тО╡си▓сЬЕсДБтЬЩ╘ЙтАл▌бтАмтв╜сФНр╛ХсЧнa╘РсЦБсЗереЕсое тО╡си▓ снетзХтж╜╟ОтО╡си▓сЬЕси▒тАл▌бтж╜▌бтАмр░Цс▒вспЩсЦЕр╗ж снетзХ ┼ЭсДБтЬЩ╘ЙсФНр╛ХсЧнси▒тАлтж╜▌бтАмсЧн}сЗбтФвтзКтАл▄йтАм ┼Э ▌Е тО╡си▓сЬЕ█╡ сХ╜смЩ v╘Й╟Н сФЭсЦТра║си▒ снетК╣тж╣ тО╡си▓ ┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАмр╕псобсЗереЕспХс▒есЬ╜с░ЖспХ╙╣тО╡ ┼Б си▓сЬЕр╝С тО╡си▓сЬЕсжетСБсжер╕НсмбреТс░ЖсЧнр▓╜сХ╜ си▓сЬЕ со╣тО╡си▓сЬЕр▓╜▐╡р╕пспХсжн┼Б─есЭЕтЦ▒▀Ссл╡ со╣ с▒бтпН█╡с▒есЬ╜тНЙсДЕсЦ╣сЦЭтЦСсмХсйвсижр╛ХспХслЩси▒ с▒бтпН раесйСeсйН}со╣╟О╘ХслЩс▒есЬ╜тлнсБ░╟Ос▒╜ рае тлнсо╣р╖Эс╕вс▒▓}тЖ╜тж╣┼Бспй█╡╟О╘Хси▒сХ╜a тлнсо╣ с░Ж тУС с▒есЬ╜с▒ер╛Щ╩СтлосФНспжтАл ▌Е▄йтАмсДБтЬЩ╘Йси▒

█╡╓есДБтЬЩ╘ЙсоБтШЦсФСсижсБ░теерп╜тВЙспХ с╖йс▒есЬ╜тлн}тЖ╜р╖Э─е╩Ср▓╜с╕етЗ╜тж╣├нрб╣сий ┼Б ╓ес▒╢сЬ╛тАл▌бтАмтв╜сФНр╛ХсЧнр╖Э}сЧнтж╣сйН тйес░Нтж╜╟ОспЩр╗ж сДБтЬЩ╘ЙспЩр╗жреТсзЮ р╗жсо╣с╕всм▒спХ╔Эр╛Хтж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм ╓есЗбтЦСс╕б╔й╩нс╕бсДБтЬЩ╘ЙтзХслЩс▒есЬ╜тлн р╖ЭтШЦтж╜сЦТ┼Эскбсж┐соЭр▓╜со╣╩СтАлтмЙ▌бтАм┼Э█╡сиХриЕ ├дспХспйсое╩нсл╡ тО╡си▓сЬЕ█╡╓есоБтШЦсФСсижсБ░теерп╣тВЙспХ с╖йс▒есЬ╜р╖ЭсЬ╜сп▓соЭр▓╜╟О╘Хс╡▓сЧн╩Ссижсо╣тзХ слЩс╕етЗ╜┼Э сЭБ╚╜сЬ╜с░Ж }тГ║ раер╝Йр╖Э р╝Кс▒всоЭ р▓╜ с╕бсЧос▒всоЭр▓╜ сФйр▓╜смХ с▒есЬ╜тлнр╖Э ╩Стлотж╣ сйНр▒СтЛОтж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щра║сжйс▒бтпНс▒есЬ╜ тлнр╖ЭтШЦтзХр╕псобс╡▓сЧн╩СсижреЕспХсДБтЬЩ╘ЙсЬ╜


сДБтЬЩ╘ЙткЩтБнсБЭтО╡си▓сЬЕ

с░Жси▒сЦТ┼Цс▒всоЭр▓╜с╕етЗ╜тж╣сйб┼Б с▒есЬ╜си▒тАлтж╜▌бтАмр╕нс│Трае█╡сВСспХсФв со╣с▒есЬ╜╚╜р╝Йсо╣тк╢тАл▌бтАмр▓╜спХсиХс▓нсЬЦтАлсж┐▌Е▄йтАмсоЭр▓╜раес╕бсЧос▒вспЩсз▓ с╕йсо╣с▒есЬ╜тлн}тЖ╜р╖ЭтШЦтзХ╟О╘ХсижтДХреЕсо╣сДБтЬЩ╘ЙсЩ╣тЗ╜с╖╛тАлтмЙ▌бтАм ┼Эскбс▒есЬ╜с╡ЭтЖ╜сп▒р▓╜сХ╜╔бр▓╜сГнсйОр░кvтк╡со╣сЬ╜╒йс╕бтмЙ┼Эр╖Э╩С тАлтж╣▌бтАм┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм aс░Жa╩нсмХсЬ╜спЭ╘Хси▒спйсоес▒есЬ╜тлн╘ХсмКсБ░тВЩaсижтДХсЦБс▒╢┼Эс▒╢ спХ╟в╔йтзКтАл▌Е▄йтАм с▒╜тлнсДБтЬЩ╘Й╟Ос▒╜теер╕НсБЩсиесЧнсКес░Нс▒е ╨СспЭсЬ╜╓есм╡спЭ р╝К _см╡спЭ спЭ

╨Сс░ЖсЧн4&$$с▒есЬ╜с░Ж ╨Сс╡ЭтЖ╜р╛ХсйОтй▓тлн тО╡си▓сЬЕ сДБтЬЩ╘ЙсоБтШЦтй▓тлн ╨Сс▒есЬ╜сЗесзЭсФ╛тк╜сЧнсКес░Н ╨Сс▒есЬ╜тгйр╝КсЬ╛тгй сФ╛тк╜смКтгй сЦБр╛ЭсмКтгй тк╡с░Жтгйс▒есп▒╩С╩СреТсоБ р╕╛сЧнсКес░Нтгйр╝К ╨СтВЩ┼бсЬ╜e_ ╨С╚╜р╝Й}╟О}сФНсЗбсЬЕ сДБтЬЩ╘Йтеер╕НсБЩсиесЧнсКес░Нс▒есобсоБр╕╛сЧнсКес░Н╩СсижсзЮсйН}сФН со╣тВЩсйНр▓╜спЭeсзЮр╕нсйНр╗жсо╣сБ╡спХсиХсБ░┼брпн~спХтВЯсое├дсоЭ р▓╜сййсФврвКтАл▌Е▄йтАмсБ╡спХсиХреЕ┼ЭтВЩaсижтДХскбсо╣сКес╖йтАл▄йтАмсЬЕсФвтАл▌ХтАм соетШЦтзХтЖ╜с▒всо╣р╕йтНбтЭжтВе╒▒соес▒╜┼Цтж╣┼Б р╕йтЬЩ ткйсЩЭтж▓ таЩсо╣ с▒▒ скЙрпЭспЩсЩЭтж▓реТ#JH#VZFSреЕ┼Эсо╣сФвтАлраетлн▌ХтАмс╕етзкрвБсййс▒╢соЭ р▓╜тВЩсйНсижтДХреЕсо╣тАл╫│тАмсобсЦТ┼Эр╖Э╩СтАлтж╣▌бтАм┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм с▒╜тлнсДБтЬЩ╘ЙсДБспХсКетФЕс╖йтЯ╣сиХ ╨СспЭсЬ╜╓есм╡спЭ р╝К _см╡спЭ спЭ

╨Сс░ЖсЧн4&$$с▒есЬ╜с░Ж ╨Сс╡ЭтЖ╜тО╡си▓сЬЕ сЦЩ─ес▒ерпн .FWB$PO ╨Сс▒есЬ╜сЗесзЭсоБсжесжера║смКтгй ╨Сс▒есЬ╜тгйр╝КсоБсжесБ░сжера║смКтгй ╞▒соВ тЮЙсЦ╣ a╟Н с░Ж╙╜qреТсйв соБсже┼бр▓Йс▒етгйр╝КсБ░сХ╜сКесЬЕ ╨СтВЩ┼бсЬ╜e_ см╡спЭтШБсл╡спЭсоб╩нс╕б}с░Ж

╨С╚╜р╝Й}╟О}сФНсЗбсЬЕ р╗жсЭЕсФвсЗбтж╜сДБтЬЩ╘Й╘ХсоБсже┼бр▓ЙтЖ╜тАл▌бтАмс▒есЬ╜тлнр▓╜тВЩaсижтДХсЦБс▒╢ собтзХтАл▌ЪтАмс▒есЬ╜тлнскб┼бр▓ЙспХспй█╡тгйр╝КспЩс╕б тзХтАл▌ЪтАмс▒есЬ╜тгйр╝Ксо╣сЬ╜с░Ж сЦТтакaр╖ЭтШЦтзХтЖ╜с│жсЦБс▒╢спХспХр╡ЙсиХс╕▓тАл▌Е▄йтАмсФвтгйтЗ╜см▒сЬ╜с▒╜тгйси▒ тАлсжйтж╜▌бтАмс▒╢сЦТ┼ЭсоБтзХсЦТсйНсЗбси▒тАлтж╜▌бтАм├бс╖╛с▒йтВЙр╖Э├СтК╜сижтДХреЕсое ╩Сс╡бсоЭр▓╜тбО╒┤┼Б▌Есз▓тж╜сЭБтДОсоесБ╝сж╣сЬЦтАл▌Е▄йтАм тВЩсйНтзБсЩ╣спй█╡▌Есз▓тж╜тзксФН╘ХсмК сйНр▒Н╩СсЗбтзксФН сЦЩсБЩ╙╣ тДХти╣тк╜ ра║реТсое╟НтДХс▒всоЭр▓╜сжнр▓Ес╡ЭсЦЩсл╡р╛Этгйтйес░Ж╟Нр╣ЕраеaтАлтж╜▄ЖтАмaсл╡ с▒есЬ╜╩Сe╘Хси▒▌Есз▓тж╜с╡Эс▒╜со╣сжнтВНсЦЩсБЩ╙╣реЕспХс╡бсКерб╣сиХспйсЬЦ тАлтее▌Е▄йтАмр╕НсБЩсиесЧнсКес░Нс▒еси▒─ЮсмС тАШсоБтШЦр╝Сспжс▒▒сЦЕр╗жтлнтАЩ тАШсЩ╣спжтШЦ

┼бс▒йтВЙтАЩ реТсо╣сЦЩсБЩ╙╣aс╕етзкрб╣┼БсДБспХсКетЯ╣сиХсо╣─ЮсмСс▒ер╛ЩaреЕ со╣соВсже┼бр▓ЙсЦЩсБЩ╙╣aс╕етзкрвБсййс▒╢спжтАлтж╜рй▒▌Е▄йтАмр╕нтк╡сйвтк╡сФвсйв сХ╜тНЕсЬЕсЩЭ р╕йсЪБсЩЭреТ▌Есз▓тж╜сЗбтАлтзк▌бтАмсФНраес╕етзкрб╣р╗СсжеспХреЕсоесне тж╜сЭЕ╘ХтАл╫бтАмспХтЦСсБ░сЩ╣соБ┼Цe спесФСсЗбр╖Эснетж╜р╕йсФНс╕бсХ╜сКесЬЕр╖Э р╛Хр┤нр▓╜с▒╜┼ЦтзБсййс▒╢спжтАл▌Е▄йтАмспХслЩси▒▌Есз▓тж╜─ЮтгйтзксФНраес╡бсКерб╣ сиХспйсоЭтАл▄йтАм╞▒сБЭсйНр▒НсЗереЕсо╣р╕псобтВЩсйНр╖ЭсЗбтФврд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм тж╜╟Ос▒╜тгйсое╟НспжтзБсЩ╣спй█╡с│мсоб╩СтлнспЩ▀Ссл╡сиХриЕс▒╜тгйреЕсоесЦБ сЕХспЭс╕бсБЩр╕НсФХс╕╛сжнр▓Ес╡ЭсЦЩсл╡ с╡ЭсДбси▒сжеспХреЕ╞▒╟Н╙╣тЗ╜сФСс╡бсКер╛Эр▓╜┼БсБЭтж╣█╡р╕псобсЗереЕ╠╣с│м ╙╣тЗ╜сФСс╡бсКер╛Эр▓╜┼БсБЭтж╣█╡р╕псобсЗереЕ╠╣ с│м ▌ЕскНтзХрае}сФНсо╣тж╜╟ОсйвсоБсжес▒╜тгйсое р╕н собтЭвспХрвБреРтзКтАл▌Е▄йтАмскНтзХрае}сФНсо╣тж╜╟ОсйвсоБсжес▒╜тгйсоер╕н ╙╣сЭЕсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсп▒сХ╛со▓смК╞▒╟Н тенр▒йспХтж╣смСсЬЕ сйБтЭСсКесп▒сХ╛ сп▒сХ╛ со▓смК╞▒╟Н тенр▒йспХ тж╣смСсЬЕ сйБтЭСсКе сп▒сХ╛ сЙ╡р▓╛реТсоБсжетж║сЬЦтАл╫бтАмспиq┼Э╞▒╟Н╔Щр╕Н┼Б▌Есз▓тж╜р╛Щ╟НсмК тАл╫бтАмспиq┼Э╞▒╟Н╔Щр╕Н┼Б▌Есз▓тж╜р╛Щ╟НсмК с▒ера║сЬ╛р╝ЙсоБтВКсоБ╩С соБсжесмК тгйреЕспХсЦБсЕХспжтАл▌Е▄йтАмс▒ера║сЬ╛р╝ЙсоБтВКсоБ╩С соБсжесмК сЬ╛╩СсБ░сБ╜соВ╩С тК╜тк╣─Ютж╜╟ОсФСсЭЕр╕НтО╣ раесп▒╩С тк╣─Ютж╜╟ОсФСсЭЕр╕НтО╣ раесп▒╩С сБ░с╡ЭсВКсмКтгй тГ╜╩Сс▒б╚бскбтЛЙ спХсоБсЬ╛с│Ср╕НсмКтгйсБ░с╡ЭсВКсмКтгй тГ╜╩Сс▒б╚бскбтЛЙ тгйреТсйХ├Сaтп╣реЕс▒╢раесо╣сФв ╟Нр╢╣слЩтЗ╜сФСр╗Хс▒╜тгйреТсйХ├Сaтп╣реЕс▒╢раесо╣сФв сЦ╡сХ╜тк╢спЩтж╣сЬ╜┼Бтж╜╟Ос▒╜тгйреЕ тгйтАл▌бтАмс▒еспжтАл▌Е▄йтАмскЕсЦ╡сХ╜тк╢спЩтж╣сЬ╜┼Бтж╜╟Ос▒╜тгйреЕ тж╣сЬ╜█╡с│мсоб╩Стлнраеaс╕бсЭОсЬ╜ соетйес░Жси▒сХ╜╟Нр╣Етж╣сЬ╜█╡с│мсоб╩Стлнраеaс╕бсЭОсЬ╜ тАл▌бтАмсЗбсЗесо╣ с▒╜тгйреЕспХ тгйс▒йрб╣█╡ сл╡с▒есЬ╜тлнтДМ╘БтАл▌бтАмсЗбсЗесо╣с▒╜тгйреЕспХтгйс▒йрб╣█╡ рд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм сФвтлКспесоесБЩр╕Нсжнр▓Ерд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм сое├дzсоб▀Ссл╡спХ ╞▒сБЭреЕсо╣┼бсЭНспХтАл╫│тАмсое├дzсоб▀Ссл╡спХ сиХриЕраесмбспХрвБ сГйтзксФНa╞▒сБЭреЕ├нсиХриЕраесмбспХрвБ сЗбтФврд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм сЩ╣спйсоес╕бтж╜р╕▒себсЗбтФврд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм реЕсо╣сЭБ╚╜ спХсГйтзксФН█╡╞▒сБЭсЗереЕсо╣сЭБ╚╜ тЗ╜┼Э ▌Е сКес╖йтАл▄йтАмсЬЕ ╩Стлн тВЮтЗ╜┼Э тгйреЕсое сз▓тж╜ тж╜╟О соБсжесмКтгйреЕсое с│мсоб ╟Нр╣Етж╣сЭЕсЩ╣спй█╡с│мсоб ╩СтлнспжтАлсже▌Е▄йтАмс╕в сДБтЬЩ ╘Йси▒сЧн}рб╣с╕бсжлсобсмС собсмС ╟Хтж╣сйН сЩ╣тж╜ с▒╜тгйреЕсое сБ╜╟Хтж╣сйН соБтШЦ┼ЭтЭ▒р▓╜} сДБтЬЩ╘ЙсЬ╜с░ЖсоЭр▓╜со╣соБтШЦ┼ЭтЭ▒р▓╜} тГ║соеснетж╜сКес╖йтАл▄йтАмсЬЕсо╣╩Стлнр╖ЭсйН█╡ сЬЕсо╣ ╩Стлнр╖ЭсйН█╡ тж╜ тж╜╟Ос▒╜тгйреЕ ▀С спЭс│Стж╣р╗С смСсЩ╣тж╜ }тж╣█╡▀СтУСсо╣ сое╞▒сБЭреЕси▒├нсЧн}тж╣█╡▀СтУСсо╣ сБЩaспйсЬЦтАлтж╜▌Е▄йтАм╟ОтЖ╜тАл▌бтАмсо╣с▒есЬ╜ ╟ОтЖ╜тАл▌бтАмсо╣с▒есЬ╜ тО╡си▓сЬЕсо╣р╗жсЦТси▒ ╩СтлосоетАлтж╣▌Ъ▌ХтАм█╡тО╡си▓сЬЕсо╣р╗жсЦТси▒ си▒сХ╜раетЖ╜сЦБсое ├Щр╕┐├нспХ┼ФткЩтБнсБЭси▒сХ╜раетЖ╜сЦБсое ▌Етж╣█╡ с╡Э тО╡си▓сЬЕсДБтЬЩ╘ЙспХрвБ├д сДБтЬЩ╘ЙспХрвБ├д соесзЮсЧорд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм тЖ╜с╡бсо╣ T. (+84) 28 2221 7619 / (+84) 165965 0768 E. solcamer@coex.co.kr W. vipremium.vn

сДБтЬЩ╘ЙсФНсижтЕ╛┼ер╣ЕтАл▄йтАмс▒б
PEOPLE

с▒╜тлнра║╘ЙсжесЬ╜сже сЦТ╔Бтж╜╔бсВТспЭс░ЖтАлтлн▌бтАм╔йсФвсЩ╣сФвсп▒ ткЩтБнсБЭспЩр╛ЩсФНтлн┼Этж║тАлтж║▌бтАм╞▒ тж╜╟Отж║сЗбтж║╓ес║▒со▓смСси╡сБотЬЩ ( Tran Nguyen Minh Thu )сйНр╗жспХтВЩaтж╜сЦТ╔Б┼бтАлтж╜▌бтАм╔бсВТспЭс░ЖтАл▌бтАм тлнсйб▌ЕтФ╜╟О сДБтЬЩ╘Й тЛесЕХре╡сже рпЭскЕсЬЕ си▒сХ╜скЙтж╜╟ОсиХтж║┼Этж║сФ╛реЕспХсЧ▒соер╝ЙсоЭ┼Бс╕етзк сп▒р╖Эс╡ЭсЬ╜тж╜▌Е╔Щeс▒йтзЙспХ╒йр╛Хсжер▓ЙтзХсп▒╨Щ┘й р╛ЭспХсФЭтН╜с╕е▌Еaсп▓ с░Жр▓Е соб ра║сФвспХсБ╜тв╜aрб╣ сий┼Б╔йсФвр╕н╘Й─Йрв╡сФвтФ╜▌ЕтАЬсЦЕр╕й╙╣█╡сжетАл▄йтАм─Б с╕б тАЭ тАЬ╔Щрп╣рае╘Хaрб╣р╗Хс│м─Б▌ЕтАЭтж╜╟ОтАлтж║▌бтАмсХ╛сФН с▒е┼Эс▒╢р╛Хр┤нс╕бсм▒тй╜тФ╛соЭр▓╜спХтАлтлн▌бтАм█╡спХсБЩспХреЕ си▒├н╨йсо╣тАлтлн▌бтАмaрб╣сий▌ЕтАЬсФ╛тк╜сКе█╡сжнсБ╡р╖ЭтзБ├С ┼БiсЩ╣р╕нспй▌Ер╗Хс▒б█╡сиХриЕ─Юс▒╜с▒всиХр▓Есмбрае╔Ъ сЕЦтзБ├Сси▒сл╡тАЭсйзсп▒р╕Нтж╣тАл╫ЩтАмспХспЩсФНтАл╓етж║▌бтАм╘Йтж║ сФ╛собсиЭ╟ХспХсФв╩Срб╣сиХсЕХ┼Бспй╩СспжспХтФе▌ЕсмСр╕Н си▒├▒╒йр╛Х╙╣тАл▌ЪтАмсйСтж╜тж╜╟ОсиХр╖ЭспХтГ╣р▒ЭскЙтп╣сое▌Е тзХi╟Нтж╣█╡спХреЕсоер╕йс╡Этж╣┼Бспйсп▒тАл▄йтАмспХсБЩ▌Еa с╕е├дси▒тАлтж╜▌бтАмqсФНр╖Эсплсоб╙╣р╖ЭсЕХ█╡├дzсжер╕йсон спХсЗйтаЩтж╣▌Е╔йсФвткЩр╗жсп▒█╡сйНтж║сФ╛спХсий▌Еa╓б р╕Н┼БсзФрб╜сиЭ╟ХспХ├Щ╔Щр╡Ъсо╣┘е╟ХтАл▌ПтАмсоб├дz╩Срае тж╣┼Б╒йр╛ХтАл╫бтАмрпЭр╛ХтАл▌бтАмси▒сХ╜смЩр║ЪспЩ▌Е╙╣раер╝Йр╖Х├н тк╣ткЩскбтзЙ╠╣тп╣тВН╩Ср╕ЮсБ╢сЩ╣р╖ЭсЕХ╘Х┼Бспй▌ЕтАШTran Nguyen Minh ThuтАЩсБотЬЩрпЭ┼Бсп▒сЭБсоесЧн}тж╜╚б сйНсмХспХр╖есо╣спХтж║сФ╛соес╕б╔йр╕н╙╣сЕЩ▌Е

т▓▒╟Оaeтк╡тзХр╖ЭтШЦтзХ▐╡╙╣собсБЩрп╣ра║сБ╣сп▒┼б─ер╖Э╟НтЗ╢тж╣сп▒ сХ╜р▓╜р╖ЭтиЖтж╜спХтзХaтк╡тзХсо╣тЗ╜сБ╜спХ▌Ет▓▓
сЦТ╔Бтж╜╔бсВТспЭс░ЖтАлтлн▌бтАм╔йсФвсЩ╣сФвсп▒

╔йсФвспжсФвтЗ╢тж╣тзХсл╡р╛ХтАл▌бтАмси▒сХ╜р╝ЪсЬ╜риЙр▓Щ с╡Б сЕХ┼Бспй▐╣с▒б█╡╒йр╛ХтАл▌бтАм─Нтж╣┼Бq─К сЬЕр▒НсмнсХ╜с╡ЭтВжсЬ╜р╕Н┘йр╛ЭспХ╘НсиХсл╡сЧнq ┼ЭсЧн}сЗбтФвтзХсл╡ сжй╓╢тж╣сЭОтАл▄йтАм╩н с▒б█╡ ткЩтБнсБЭ спЩр╛ЩсФНтлн┼Э тж║тАлтж║▌бтАм╞▒тж╜╟Отж║сЗбтж║╓е тАШ5SBO/HVZFO .JOI5IVтАЩ с║▒со▓смСси╡сБотЬЩрпЭ┼БтзКтАл▌Е▄йтАмс▒╜ спХр╖еспХ ткЩр╗жрб╣сп▒ р║Щр╕асЧоспХ тж╣сз╣с▓нсиХсл╡ р║мс╕е сЩ╣сФвсЧнqсое р╕▒тзйсиХсзЭ тзй█╡▀С ╒йр╛Х риЙр▓ЕсХ╜спй╩Сраетп╣реЕсийсиХсл╡сжНс╕╜скЕсДБтЬЩ ╘Йсобтж╜╟ОсиХ┼ЦсЗбр╖Эснетж╜с▒бсо╣скЕрп╜╞▒┼Э сХ╜сйб█╡▀С с▒╜aсйН╩СтжЭтентО╡╒йси▒сЧн}рб╜ ▌ЕтАл▄йтАмсБа╩Сс╕бaсжлсжесл╡сДБтЬЩ╘Й╘Хси▒сХ╜тйе с░НспЭсиХ╙╣█╡смСр╕Нс╡ЭсДбсо╣спХсзЭ╩Ср╖Этж╜╔б р▓╜с▒▓тзБсЩ╣спй┼Б▌Есз▓тж╜тНЙтЦ▒тКБр▓╜ражтзХр▓Ж соетиЖсФвсЬ╜тФНсЩ╣спй█╡с░Вс╕бтк╜смКсобтж╜╟ОсиХ ┼ЦсЗбр╖Эснетж╜тЖ╜┼Бсо╣╞▒с░НспХс╕бсл╡с▒б█╡сДБ тЬЩ╘ЙсХ╜сЗб┼Бсм▒с╕бсВКсо╣сп▒спХрпЭспХ (JB-BJ сЦТси▒сХ╜╓бс╡▓с░Ж╓бр▓╜тФ╜сиХ╙╣сп▒рп▒сЬЦтАл▌Е▄йтАм тШЦсЭБтлнсФНси▒▌ЕтАл▄йтАмсЬ╜█╡сжесГес╕бскбсп▓собa ├нр╖ЭсмХсйвтж╣┼Б─есЭБсиХр║ЩтАл▄йтАм╔Щр╕Н┼БсФХ сйНра║сФ╛спХспйсиХсл╡с▒б█╡тйес░Нтж║сижржнр╛Щси▒ ткЩтБнсБЭси▒сХ╜сп▒тЙЙр╖Этж╣┼Бспйс╕бсл╡с▒╜тЙЙсБЩ █╡╔Щр╕Э╔Щр╕Н╩С ┼ЦтбНсйвтк╡сЕХ╩С тж╜╟ОснЪ тЪСсЕХ╩СспжтАл▌Е▄йтАм╔Щр╕Н┼Бс▒б█╡сЧ▒╔бсжЙсеС╩С р╖Эс│мсжетзХсХ╜тже╩Ср╖ЭсФ╛тк╜тк╡тзХсл╡

сйОсЬ╜сЭЕр▓Жсо╣сЪЙсобсКесБбспХтже╩Сси▒ спйсий╟Ссл╡ ск╜ тж╜╟ОсиХр╖Э с▒е┼Цтж╣ ├нрб╣сий╙╣сл╡ сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜█╡ тж╜р╢╣со╣ сйвтиЖсоЭр▓╜ тж╜╟Орд╜рпЭр╕йскбсонсжжсоесЫЮ├нс▒▓тзБ сЩ╣спйсиХсл╡тж╣с╕бр╕нтж╜╟ОсжеспХранспХ ╙╣тж╜╟ОтАл▌бтАмс╡▓р╛Щтк╡си▒тАлткЩтж╜▌бтАм╩СсЭН спХс▒е┼ЦсЦБтФ╛со╣р╝Кс▒всобсжетАл▄йтАмсийсЬЦ тАл ▌Е▄йтАмсиЩсиХси▒ ┼бсЭНспХ р╕псж╣▐╣ с▒б

█╡тЕйс╡▓┼БреТтж║╞▒си▒сХ╜спХсБЩспЦтпнсйвсиХ слЩси▒▌Ер╖ЩсиЩсиХси▒┼бсЭНспХсФ╛─Э┼БспЭсЕЩсиХ с╡▓╟ОсиХ тж╜╟ОсиХси▒тАлтж╜▌бтАмсЦБтФ╛┼БсБЭспХсЬ╜сп▓ рб╣сийсиХсл╡bсиЩсиХси▒тАлтж╜▌бтАмсиЩсиХтж║с▒вспЩсм▒ р╕НскбсйОсФНси▒тАлтж╜▌бтАмтЕй╩СткЩ╩СсЭНсоетВесмнu┼Б тж╜╔бсо╣тФвсм╡тж╜с│СтзКсм▒р╕Нскб╔ЩсФ╛╩бсФйсо╣╚б сйНсмбси▒р╣Ер┤нрб╣сийсЬЦтАл▌Е▄йтАм

тж╜╟ОсиХси▒тАлр╛Щтж║тж╜▌бтАмс▒вс▒▓╔ЭспХсЬ╜сп▓рб╣сий─Б ╟Ссл╡тж╣с╕бр╕нтАлтж║▌бтАм┼ЦсЗбр╕нсоЭр│БтАлтк╡▌бтАмсо╣соБтВЮ сЦТ┼Этв╜тйесо╣тк╢с░ЖсоеспХр╡Й╩Хтп╣реЕсийсоетЦ▒▀С сл╡раесмбсоес╡етж╜╟ОспЩспХспйсий╙╣сл╡ тж╜╟ОсиХ р╖Эс╡Эр▓╜сиХриЬ├н┼ЦсЗбтж╣╙╣сл╡ тж╜╟Отж║┼Эспжтж║тметЕйсЦТсЗбтЦСтВЙ╔Этпйтж╜╟О сиХр╖Э┼ЦсЗбтзйсЬЦтАл▌Е▄йтАмр╕псобсЗереЕспХсКесГ╢сое р╛ЭсиХсЕХсЬ╜█╡▀С▌ЙсиЩтНЙ▀Сс▒╜сКесГ╢собтАШтАл╫ЩтАмр▓ЖтАЩспж тАлсЩ╣тзБ▌Е▄йтАмспй█╡р╝ЙреБтНЙтЦ▒тКБскбсБЩре╡сиХр╖Э тк╜смКтзй┼Бс▒йтАл▌бтАмс▒вспЩсЬ╜eсо╣сз▓раетВесмн╙╣u сиХсл╡╞▒┼ЭсХ╜си▒сХ╜╙╣скЕ█╡╘ХсмКслЩсо╣,#4 8PSMEрпЭре╡скЕр╖ЭтШЦтж╜спЭсФвтлнтк╡спЦтпй╩С рд╜ рпЭр╕йр╖ЭтШЦтзХтж╜╟ОсиХр╕▒тЪН╙╣сиЦсз▓сВСсмС╩С ра║тк╡тВжтГ╣р▒Э сЫНсмХ тВжсЗбтЦС спЮсиХсЕХ╩С сп▒с╡Э сеС█╡тв╜тйеспХ╙╣сФйр▓╜смХ▌ЙсиХ█╡снЪтЪСсоетШЦтзХ сВСсмС╩С тж╜╟ОсонсжжсоереД┼БтАл╫ЩтАмрп╣aсФНсо╣роЬ соеспХтзХтж╣┼Б▌ЙсиХскбтв╜тйесоесВСсмСр╗ХсХ╜ржС рпЭсЗбр╖Х╩СреТраесмбспХрвБр╕нтж╜р╝ЙреБ├дсое▌Е с▒всмКтзХсл╡с╖▒├в╩Ср╕нтж╣с╕есжлсж╣╟Нсл╡тп╣реЕ ╩Сраетзй┼Б▐╡ре╡├нсЭЕр▓ЖтиЖсФвспХрб╣╩Сраетзй с╕бр╕нс▒б█╡с╕б╔йрае╔Щс▒бтАл╫ЩтАмр▓Жтж╣┼БспйсиХсл╡

сФНс▒вспЩ┼ЭскЕр╖Э╔ЪсЕЦтж╣█╡тж╜╟Осо╣тАл╫ЩтАмр▓Жси▒┼б тж╜ тАШсБЩсжйтзХсл╡сДБтЬЩ╘ЙтАЩ тк╜ра║раесФ╛bспХ╘НсЬЦ тАлтж╣тзХтк╡▌Е▄йтАм╩СснетзХсиХриЕр╕йсонсоеaс╕б┼Б сиХриЕтзкра║соетзХсзЭтж╣█╡с╕бси▒тАлсжетж╜▌бтАмспХре╡сиХ a╔бс▒╜р╖Этв╜тйетж╣█╡▀Сраесмбсоес╢НсиХсл╡тк╡ тзХ█╡с╕ес▒╢тж╜р╕йсон┼ЭтАл тк╡▌бтАмсХ╜р▓╜со╣сФНсйСсое спХтзХтж╣╩Сснетж╜тАл╫ЩтАмр▓Жси▒сХ╜сКер│Ррб╣р╗СспХр╖Этзк ра║соЭр▓╜сЭЕтГ╜тж╣█╡├дспХтк╡тзХр╖Эснетж╜aс░Ж с╡▓сл╡тж╜с▒▒спХрпЭ┼БсЯЭсЬЦтАл▌Е▄йтАмтаксЧнси▒спХz собс╡Эс▒╜си▒тАлтзХ▌бтАмр╕пспХспЮсиХсЕХ┼Б┼БсБЭраетзй сЬЦтАлтлн▌б▌Е▄йтАмс╡бсКер╖ЭснетзХсйОтАлсЩ╣▌бтАмсФвсп▓реЕсое тШЦтзХсйНр▒Нс╡Эс▒╜си▒тАл▌Етж╜▌бтАмр╖ЩсЬ╜сЦБ┼ЭсФ╛b соесжнсЩ╣спйсий┼Бс▒╜сФ╛bсоЭр▓╜тв╜тйетж╣█╡спЭ си▒с╕▓с╡▓тзйсиХсл╡

сж┐соЭр▓╜тж╜╟Оси▒сХ╜┼ЦсЗбтзБ─етлоспй╙╣сл╡ сп▒ сЭБсо╣сБЩрп╣р╖ЭсиХриЬ├н╟НсФвтж╣┼Бспй╙╣сл╡ ▐╡╩лсобтж║р╛Щс▒всйС╟Нскб─Нр╛Щсое╒┤тпй╩Ссне тзХсХ╛сФН┼Эс▒╢соБтж║сое─Сс▒╢тзйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсиЩсиХсР▒ р╕нсжетАл▄йтАмрпЭ╞▒соВси▒тАлтзХ▌бтАмс╕бсЬ╛со╣тбОсое╒┤тйб ╞▒соВсп▒aрб╣├С╙╣╞▒соВ┼бр▓Й╩С┼бси▒сХ╜спЭтж╣ █╡├дсоер╝Ктв╜р▓╜раес▒етзКтАл▌Е▄йтАм╞▒соВсое}спЩ с▒вспЩтж║р╛Щс▒всЦТтЙЙр▓╜р╕нсйН╩Сс╕бсжл┼Б сБЩрп╣ со╣тж╜╟ОсДБтЬЩ╘Йeсо╣╞▒р╢╣р╖Эснетж╜╞▒рв▒сЕХ р▓╜сЯЙсо╣сйОтзБсоеспЭспетж╣├нрб╣╩Щ╩СтАлтж╣▌бтАм┼Бспй сЬЦтАл▌Е▄йтАмсДБтЬЩ╘Йси▒сжес╕всБЩсБ╜тАлрб╜▌НтАмсЗесзЭси▒ тАлтж╜▌бтАм╞▒соВтк╜ра║┼ЭсйС╟Нр╖ЭтШЦтзХсДБтЬЩ╘Й╞▒ соВси▒ ┼Цтинтж╣┼Б сЭЧсЬЦтАлтж╜ ▌Е▄йтАм╟Оси▒сХ╜ сФйр▓╜ смХсЗесзЭси▒тАлтзХ▌бтАмс╕бсЬ╛┼ЭтДХти╣соетАлра║▄ЖтАмс▒всоЭ р▓╜сБ╝сжереЕсйНсДБтЬЩ╘Йсо╣сБЩрп╣aтК╣р╖ЭтАл╫│тАмспХ█╡ спХсГйсЦТтАл▌бтАмсВТспЭс░ЖтАлтлн▌бтАм█╡сиХриЕ─е╩Ср▓╜тВЩ спЭси▒спХсБ╡с╕бтж╣┼БсЭЧсЬЦтАл▌Е▄йтАмс▒б█╡с╕б╔йс▒╜ aтзй╙╣сл╡ ╔Щeсо╣тАл╫ЩтАмр▓Жси▒тАлтж╜▌бтАмсЭЕр▓Жс▒▒├б со╣спЩсФ╛р╛ХтАл▌бтАмр╖ЭснетзХсЦЕр▒й┼БриЙр╕Н█╡р╕й сонсоЭр▓╜с╡бсКетж╣┼БспйсЬЦтАлтж╜▌Е▄йтАм╟О┼Этж╜╟ОсиХ тВЙсм▒спХсий╙╣сл╡ с▒б█╡тж║╓есоЭр▓╜┼Ис│ЩсижсоетзКтАл▌Е▄йтАмс│Щсижс▒е р╖Эс│мсжетж╣┼Б╔Щ┼Фси▒сХ╜┼ЦсЗбтж╣╩Ср╖ЭтпНр╕╛тж╣ си▒тж╜сГйсобспХр▒СтАлтлн▌бтАмси▒тВЩсХ╛тж╣┼БсЭЧсийсЬЦтАл ▄йтАм┼Бра║─Ютж╣█╡сДБтЬЩ╘Йтж║сФ╛реЕсо╣тАл▌бтАмтв╜с╡Эсп▒р▓╜ ▌Е╞▒сЩ╣▄╣╠╣сХ╜сЦТтАл▌бтАмсВТспЭс░Жси▒тАлсжнтзХ▌бтАмр▓Е смХспХс│м├нсФйр▓╜смХспЩсФ╛со╣╩Стлнр╖ЭсиЬсийсЬЦ с╡ЭсЧЙ┼Б тж╜╟ОсоБтж║со╣╨йсое█╣тгй┼Бспй▐╣с▒б тАл▌Е▄йтАмр╕псоб├дсоесВСсмС┼БсВСсмХ├дсое▌ЕсЬ╜╙╣ █╡спХсГйсВТспЭс░ЖтАлтлн▌бтАмaс│мсоб╩Стлнaрб╣─Б со╣тмесВСреЕси▒├нткЪсобс▒╜сп▒реЕси▒├нрб╣ранр▓Ес╡Э сиХ▐╡╙╣собсДБтЬЩ╘ЙсоеснетзХспЭс│Стж╣█╡сФНрпн ▌Е┼БтЭ▒▌ЙтзйсиХсл╡ спХрвБ├дспжтАл▌Е▄йтАм тАШтк╡тзХтАЩрпЭ█╡╔бс▒╜р╖ЭсЕХ┼БсиХриЬ├нсЯЙсзЭтзБс╕б сиХре╡си▒сХ╜сжеспХре╡сиХaриБскНрп▒╙╣сл╡ таксЧн ▐╡р╛ХсЬЙр╕▒спХтжесл╡тж╣─Б█╡a спХzсобс╡Эс▒╜си▒тАлтзХ▌бтАмр╕пспХ┼БсБЭтж╣┼БсйСсЬЦ тАЬтж╜╟ОaсХ╜см▒тзй▐╣┼ЦсЗбсйХсЭНтпйтж╣┼Б▌ЕсЬ╜ран соетзй╙╣сл╡ сжеск╡соерж▒с▒╢р╕▒тжесл╡тж╜спЩс░Нaрб╣сиХспй╩Ср╖Э ┼БреТтж║сФ╛ржнрпЭре╡скЕра║сжер╕Нтк╜ра║тАл▌ЪтАмсЬ╜тК╜ сБ╡рп╣сл╡со▓см▒тж╣┼Бс╕бс╕бтзКтАлтАЭ▌Е▄йтАм ╟НреЕспХ сЕХ╘Хс╡б сФНсйСс╡▓си▒ тАШтк╡тзХтж╣сп▒тАЩ рпЭ█╡ сБотЬЩтж║сФ╛тк╡спХтЭж ╘ХсмКспХриБскНрп▒с╡БсДБтЬЩ╘Йс▒ес░вси▒сиЮтпнсйО сййсБЩтзХbeautisea@hanmail.net
᯲ᨌâ &#x2122;ŕ¸?á&#x2013;&#x2019; á&#x201D;žá&#x201D;&#x2018;á&#x2013;&#x2019;ᡞâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Ź ᨹՊḥṊq â&#x201E; ṥ⌽"4

aá§?á&#x201D;?áŻ&#x2022;Ĺ&#x2013;á&#x160;ĽÓšá&#x201E; â&#x153;&#x2122;Ô&#x2030;á&#x201D;˘â&#x20AC;Ťŕž&#x2122;Ý&#x2022;â&#x20AC;ŹáŽš ⌚á&#x2013;&#x2019;⪚â&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Źâ˘˝012-0724-7199áŻ&#x2022;Ḽ⌽áŻ&#x2022;á&#x201D;?012-0724-7699 á&#x201D;?ŕž&#x2022;á?&#x2026;028-6680-0951/0952E-mail: gayasaigonvina!gmail.com

*OREDOŕ˘&#x153;â&#x20AC;ŤŕŠ&#x2020;Ţ&#x203A;׺â&#x20AC;Ź

gayaglobal17!gmail.com


ࣗߑ੗੤੹‫ޙ‬

ೞ੉‫ݓ‬झ࠺ա

⦽ǎ᳑‫ݍ‬ℎᬑᙹᱽ⣩ᯙ᷾⧕᫙᳑‫ݍ‬᜽ᰆᬑᙹᱽ⣩ᯙ᷾

ᄁ✙ԉ↽Ⅹᗭႊᱽ⣩ḢᱲᔾᔑŖᰆᵡŖ ֥ᬵᯝ

ⲍ✪ⷝⰥ䅕㊭ើ⟵ᤱ㊑㊭ ✪㻮 | ✪ⴙ䄖 ⲍ✪㊑㊭ ⴙ㊆ ⲍ✪㊑㊭ ៶㊦䅕㊭ᜑ㓁ᤱ᠒㌅ⷞ⢅⒭䄖 ➡㶹ᮩ㌖⢁ⶺ㉹㌝㾉 ⲍ✪㌖ᤱ㌑ខ ✐ ⟵ⴙ | ⷡ㢖ⲍ✪៶⮭ ⲍ✪៶⮭ Ⱕៅ ✐ ᜑ⒭ ⲍ✪㐁៶ខ⮭

䁝ᡮ㉹ ᷺᷵㊑ 090.870.4948 | ➡㶹ᮩ ᷺᷵㊑ 090.677.3772 | ᯑ➡ 䊚䀆៶㊦ 028.3620.4911-2

himaxpccc@gmail.com

www.himax119.vn
TEL 028-3636-9946 / ⓥ᷉㌁䁝ᡮ㉹ 089-930-6148(✪☹ㄉま), 090-459-5145 / 㥵㲢ぅ㉵― samickdesign


K O R E A N N E W S

Ʊၝᗭ᜾

info@chaovietnam.co.kr Ʊၝᔍ⫭᮹ᱶᅕaࡹ۵ᗭ᜾ॅᮥᅕԕᵝ᜽໕á☁⬥íᰍ⧕ऽพ‫݅ܩ‬

ᱽ⫭࠺ԉᦥ᜽ᦥᖒɁ⦽ɡ႒ᯝᰆ ᄁ✙ԉ⪙ၝᕽ}↽

“ ࠺ԉᦥ᜽ᦥ}ǎ ᄁ✙ԉ ┽ǎ ⋥ᅕॵᦥ ௝᪅ᜅ }‫ ⦺ݡ‬ᩍ໦ₙa” 礙私硩穉衽繑湁徵砕祉肝螡砕方狱禹强衽莙故幚放砕

瑝筅揗禅秖蛍朩禹氓瞝攩矹滚穆聦油氣翩滚榉矹眵恵朶彁

獡獶急彅故螞徕筁羡穡裑昞拭瞉甡瞉獶急螡恅湶私秪禹幡

拹磮穆聦油恅穡砕故螡禹螹碅昊纂獶砕策穕禉暕弥秕甥禝

羡晕攩幡徲滥蓽拭茡徲胉漹杙瞉槁硩瓩幡故螞砕獡 猢幆彁异蠝禉簉珙螝廑眹恅砕揗禅穕瑝毁筱攩Ќ弥湢衙攩 獥湡晡 砱泊禝螞猢朩禹繽幅螡禹滍故裑擙Ї袙螹Ј槁擙恅穡

禹拥恍猆禅Ї滥蓽拭穉稆狱毁菺螹私怽樱簉螡徲彁滥蓽拭禝

檡穅氍攩禝螡徲矹甩橪禉湡襝蟍攩秪橩泊幅秖泊恍 徲幅幉袙螹Ј檡恅穡毁蛅矹拽衽繑湁禽浽狱裑彁螞故螞徕粕 禅昞幆泊睮瑝猆禝硆彖禉瞍瞝禁沵恍禅昞瑝猆秕砕廑擙 禖磵砙湒葱獽幅瑝猆蟍攩禅猆禅衽繑湁禽浽狱裑彁螞故 獶急彅故私湝故螞礕獢狱螞祉掉彁穚穉瞦秪螞恍矂民

螞徕殹砎濅禖磵砨螝獽昞猆禅螝掽禹禽浽狱裑彁螞故螞

礕禝衡茢禹筁矹窑攩

徕粕棶禖硪獽禹幆幆繭簅蟍攩

蟎狱毁筁彅螡徱秕翝徲穡绝秪恵弉强螞濅禅禽狱氕砕獡Ћ螡

獶急彅故螞徕幅氩掉筁羡螝擙Ї獶急螡恅湶私秪Ј禅螡徲矹碅螡

殝砹蛒滥蓽拭砕獡禝螡恅狱槖砕幅瓹禹業廆弥螡滥幉徕祦

徲浽袙禝磵瑝獶禉穉獽弉砕瞑毱弥螡恅禉菺螡穉獽弉禽禝

浽袙徕殝幅幚袙晝擙甡穕砕獡禝蟎狱槁料磶榀悏攩獶急彅

珑菺彁螡徲禝弥祥螡幅肝穉蕑毁耭簅檡砹毱擙徲穡蟎狱檡

故螞徕禝螡恅漹恎禉祉螡狱裑强蠑狱砊禝私袝禽Ї獶急螡恅湶

掉幉策徲策昞祥橂策瞞瞉甡瞉昞拭瞉甡瞉朶庵穕簅砲禉

私秪Ј禹穉獽弉氓禅螞猢朩禝螡徲矹强濅碅螡殝浽袙徕殝禝 策由禁檡幡羡晝弥种攩昞拭瞉甡瞉砕獡擙硱螹裑檡滥蓽拭 恵蘲穡幅晝恵毁湙槅攩Ќ弥穉蟍攩 由狱祉礕悅异褩徕瑝擙蘎幅珑幕砕故螹Ћ磵砹禉幅毱恵觝朥砕獡民滍簽檡砹毵蟎狱攩


K O R E A N N E W S

⦽ǎᇩƱ┽Ł᳦ ᄁ✙ԉᇩƱ⫭Ŗ᜾Ʊඹ᳑ᯙ᜾

㩐⏆㕃▞▗㝹㡃⌘ GREEN FACTORY FACTORY, GREEN VIET NAM NAM, GREEN PLANET

ŖᰆÕ⇶Part

ᙹ⃹ญPart

ŖᰆÕᖅᇡ░᪅Ⲋ⠱ᙹ⃹ญᖅእʭḡ

Water Process Plant ᱶᙹ⃹ญ

Wastewater Process Plant ⠱ᙹ⃹ญ

e-SM ᧲ǎᇩƱၽᱥᮥ᭥⦽.06ℕđ 茡弥竊罢浹礕秪藽湶磹瓩攝禅簅拡礙私硩褉甡滥蓽 拭徲氂濍徕瓾幅裑漽濅砕獡滥蓽拭濍徕徲氂瓾幅裑秪蔶 蔵砙掉偪ᐣൠ瓩攝彁螡徲濍徕茡弥竊彁滥蓽拭濍徕裑碅 禝强產徕殝窵禽產禉幅窑攩滥蓽拭濍徕徲氂瓾幅裑擙滥

ᝁᰍᔾᯱᬱ⪵Part

Land Development Part

蓽拭拹!幡竊蕑民瓾橩碅民砱狱繵禝菺螮攭绹檡獡穚

ᝁᰍᔾᯱᬱ⪵Plant Wastes Energy Plants

Asia – VN Industrial Park Dying Special Industrial Zone

濅幅禽穚螝擙祥私螡强產濍徕攭绹罢漽濅禹攩禹滍蟎狱擙 滥蓽拭濍徕徲氂瓾幅裑碅螡徲濍徕幉绰窵禽產禁檡瞣禁檡

禝强產徕殝昞湮濍徕故螞彁滥蓽拭濍徕故螞彁禝螞瑥螞

One – Stop Service • Ŗᰆᇡḡᩝᔪ ࠥɩa‫܆‬ᇡḡIBᅕᮁ • Ŗᰆ⨩a௝ᯕ៩ᜅ ⪹Ğᩢ⨆⠪a॒ • ŖᰆÕᖅᖅĥ ᜽Ŗ qญ • Ŗᰆšญᬊᩎ4FSWJDF

猢徕殝螡徲拹滥蓽拭狱礕庹氂彁滥蓽拭拹螡徲狱礕庹

Ⲽ⠱ᙹ⃹ญ᜽ᖅ॒ ྕഭa࠺ḥ݉

氂朶砕螮禝蟍攩

 ⪹Ğྙᱽa࠺ḥ݉ᮥྕഭಽᝅ᜽⧊‫ ݅ܩ‬

强產纉捕禉幅昞穚恵穆禽徕殝故裑毁幛恵檡螝弥!掉 礙祥砙礭狲禝拥蟎狱砕茡弥竊罢浹礕秪瓩攝禉强產罍绲 蟍攩禹秕毱砕獡螡徲濍徕茡弥竊彁滥蓽拭濍徕徲氂瓾幅裑

藽湶磹罢浹礕秪瓩攝私蟎禅徕殝窵禽產禉幛弥!掉滥蓽 拭濍徕瑝衽毁祉螝砱濉甥禉幕蟎螡蔶彖斚偪ᶂṖ瓩攝禝 獶珑毁湮浽繽湵蟍攩私禅穡濅竊穚瓩攝禹筁獢螝弥种 擙滥蓽拭徲狱ᖪ᪙毁湮浽昞湮濍徕故螞彁滥蓽拭濍徕故 螞彁禝57=砕獡泊螝弥蔶簅瞊菥瞍猆秉濅罢秪瓩攝彁甩 浹穆禽狱螲禉衖禝蟍攩螞瑥螞猢徕殝毁菺螹獡矖徲濍徕

ᩝᔪŖ݉ᇡḡᇥ᧲ • ⪙⊹ၝɝƱᩝᔪa‫܆‬Ŗ݉ᇡḡᇥ᧲ • ၹᬵ ᜽⪵ᩝᔪŖ݉ŝzᮡŖ࠺⠱ᙹ⃹ญ • ↽ᱢ᮹Ŗᨦᬊᙹ ⦽ǎŖᨦᬊᙹʑᵡ

• ↽ᔢ᮹ᖙᱽ⩽┾ ჶᯙᖙ ֥e໕ᖙ ֥e ֥e}ᯙᗭाᖙᙹ⇽᯦ྕšᖙ

湡穉禉祉螡57=绹廵彁徕瑝簉禝猆衽湮浽禉菺螡矖徲濍 徕浽袙珑幡幚竑砕螮禝蟍攩禹湛砕昉炍篢獶狵砊攭簅簅砲 禉暝樱漽褉螡徲狱礕庹氂禉磙绲湠瞝攩

Tel : 0283 740 6188 HP : 094. 586. 0007 / 070. 7751. 2995 No. 05, Street (10) Tran Nao, Block 4, Binh An Ward, Dist 2, HCMC
REALESTATE N E W S

‫ݡ‬Ǎ⪙ၝᯱๅđᩑᵝ֥ʑֱŖᩑ

᫝἞ᇡ░ʡ⯆ᙹ⎵ₙ⫭ᰆ ↽ᮡ⪙‫ݡ‬ǍĞᇢᔢŖᯙ⩲᮹⫭⫭ᰆ ʡ᜚ᙹ‫ݡ‬Ǎ᜽ᰆ‫⧪⧪ݡ‬ᱶᇡ᜽ᰆ

“ ᙹᵡ‫׳‬ᮡŖᩑᮝಽ᧲ǎԕኩᨱí⪙⠪” 礙!私故徱衽繑湁磵衽昉甡绹廵筁

悅瓾瑝 故徱甡秪 故蟎 蟎穚濅甡秪禅 翚

漽蟎狱擙矖徲禝穉菺衉故禑瞊膝獡蓽

掉恵掕.ZQMVL[PQX膝獡蓽幅故徱彖砲甡 狱毁 菺螹 故徱甡碅 衽繑湁甡禝 磵衽昉

檡 徱獶晕禁沵 筁獥硆 珑蝉槁掽禝 怽毱

筁彅禁檡徵砕珑秱螡攠膙甽禹强衽莙

甡筁掉禉恵掕螡膝獡蓽毁菺螹矖昉

磹恍幚狵繭异衉莑捍禝硩珙橍渽硩螡

0W\MT6QSSW;IQOWV砕獡獶袮毱砕砹橽

甡幅衖橪螝砱獽弉私殝昉甡檡拝瞉幅恵

徲穉菺蕕珑毱滥蓽拭穉菺瞊恵砵筁朶

攩

毁恵故螡攩擙珑幕禉湢衙禁沵秉秱褍 禁檡簉蟎晕攩蓾觍蕕珑毱碅滥蓽拭珑

螡徲滥蓽拭 矖徲 拹碽炍禹 繽獢螡 禹

罢硆狱擙湡穉螡矖徲彅弉幅簅湮穚濅禝 瑝湁窶繽窶浹磮攭禝强砵禅繽獢螡矖

滍蟎狱擙悅瓾瑝故徱甡秪故蟎蟎穚濅

徕殝毁菺螹幚袙晡穕禉廮橩螝沵珑策

徲怅炍朩砕廑衽蘎禉湠瞝攩

甡秪秉秱褍筁衽繑湁罢硆狱橍憢檶碽

螡秕毱毁氍橭螹筅矖昉甡彅弉秕朩砕

禹拥 螝禹槁禹蓽擙 窵衡橾 攭秪禹 簅襝

徕濅拭濅狱浹珑故蚡悅親瑝膙繽裑秪 廑幕狱禝禽狱毁穉蟍攩

螡螡禽矹毵禹螮纂攭禝瑝筅揗禅强砵

羡禅衽故徱异濆猆强禽衖禝裑裑秪甥

滥蓽拭故蚡檡翚狱螡橍憢檶碽徕濅拭

禁檡螡滥矖昉甡幉袙螮彁滍硆禉螮

瓾筁故螡螲强簅狱秪朶禉炉檴螡砱

濅狱浹珑故蚡擙掉濅荵甡秖晡故

纂禁檡秝蚡衉螹蟎狱禝禝渽毁料磶濅

泊禝徕湁湔滥蓽拭彅弉秕禝繽砱檡禹

徱碅禝禽砵禉幚窵螝弥禑瞊禉菺螡袙

幆甡腵攩

欭矹窑攩

螮磵衽衖橪篢簉禝沙甡簅毁穉蟍攩
K O R E A N N E W S

⦽ᯙᩍᖒ⫭ᨕქᯕԁ᜾ᔍ⧪ᔍᖒഭ vԉ##2֥ᩑᗮ⬥ᬱ

⎵ₙʼn⥥‫⫭ݡ‬ 膙繽裑礕狱禝/ZMMV祉捩蓽礑苾禽Ї 掉膙繽弭蝉故裑Ј幅 掉礙私幡 羡普攍攩 禹滍 弭蝉故裑擙 蓾觍 弭蝉毁 狱槖螝甡 擙膙繽裑礕狱朩禉炉檴螹衽繑湁甡湔 筁漅 簅砲炍篢 昞拝禹 湙毱瞉 濚杵磵 檶瞍禝幆獶秪湔筁磙强浹礕禽狱朩禉 罍绲螹螭愝禽穆徕殝毁拝摉擙故袙螮 禝秪禁檡恵裒螝硅瓺攍攩 膙繽禽禁檡獡禝 秕恒由彁 螭愝 滥蓽拭

礙 私 衽繑湁甡 徵 蚽渽親砕 珑秱

蟎狱碅產狱故穖瑡獡檡簉蟎晕攩

炉篍攍瓩砕獡禝獶强禉祉螡捩蓽礑花毁

螡幚拭**9砕獡Ї衽繑湁螡禽砱獶裑Ј

蓾觍窵漖恵弥浽禅禹滍蟎狱毁炑矹蟎

昞甡砕氍橭螥瑝种擙禹秕毱砕砱樱濉

幅筁羡螡矹滉禹拥禉恵掕Ї濅泭攝 狱

狱毁筁彅螡螡禽砱獶裑砕幕狱禝氕

朩禉穚策觍泭甲攍攩

槖螮攍攩Ј浹欑產狱蟎狱幅獶袮毱砕砹

禉穉螝弥滥蓽拭砕獡禹樵故穖禉湠

Б私甡" 掉礙私私"

橽攩

廑晝矹幕廮瓩橂攩擙珑幕禉湢衙攩

Б秪珑"蓽祍昉灑瓩弭蝉芹橂

幚拭**9禝褉礕禁檡砹毵禹滍蟎狱擙 螡藽衽繑湁螡禽砱獶裑簅獥覱裑秪

Б繽幅故猆"膙繽裑礕狱故蚡簆礕

矖螉獢秱滥蓽拭故螡掽禽裑裑秪禹簉

碽砱獶裑礕朩禝Ї矹汽攍禝氍禑Ј螮纂

幅窶泊獥繮瑡氍幕

蟎蟍禁沵繭猆斚穉膙繽裑秪廽故螡

强砵昉螭愝簉蟎晝矹繽獢螝甥矹滉禹

Б繽幅炉"膙繽穚裑礕狱 民昞禽悑

掽禽裑弥浽湔禹瑡親窵漖恵弥浽朶 朩禝湚瑝幍纉毁湠瞝攩

簅穆磮禽濅荵民昞

徕湁狱裑矹殹甥朩禹繽獢螝砱幉攭螡

泭繽蓾漉裑礕狱民昞禽悑簅穆磮 禽濅荵民昞

ྕᩎၰᘂɩᔍʑ᮹ᝍᔍಡၽᔾ Ḣᱲ☖⪵ၰᩍ్Ğಽ᮹⪶ᯙ⬥Ñ௹‫ݚ‬ᇡ 罢硆狱彅禅羡恁瞉槝碅幞禅浹砲湔 炉晡涁蛍砕故螡故恍禉螁螹秕砕廑簅

֥ᄁ✙ԉĞᱽᱥ฾ ၰ⪹ᮉšญᖙၙӹ

珦恍狱恵禝由狱檅砕故螡拹磮禉菺

珒穆禁檡幚磙螝弥种攩

3-*螝拝禅蟎禹 筁羡螝擙 掉 滥蓽

螹徕湁朩砕廑筁禝毁放濅蟍攩

禹樱螡狱檅爕民瞉攍槁沚甡膙朶砕獡

拭异穡穉氢湔袝祭彅毱獽渽拝 幅瞉

螁螹拹磮"螹放狱庹禝螁螹秕擙螡徲

沙私螹苾砕禝螡庵槝狱恵狱庹桕螡

槝碅幡羡晥硍穚秊攍攩

禝蘱礑杮砊绹毁菺螹滥蓽拭插產蛍 民砵螝弥种禑禁檡裑礕狱湔砊弉彅弉

Б私甡" 掉礙 私恍 "f"

瑝翡裑狱檡濅荵 2IKSNZ]Q\瑝秊禉 祉螹 秕濉朩禅滥蓽拭彁禝庵槝湔弉竑珦

Б秪珑"衽繑湁徵

穉攱湠禅 滥蓽拭拹 弉竑檡 珦恍禉 蟍

恍甡禹沙私簆穖菺袙朶砱樱异檡毁

簅民 滥蓽拭 瑝翡裑狱擙 珦恍禉 湠簅 菺螡袚禽褉庵槝幅磙徱晝矹簉攩庵

檴斵橍穉朡衽莙聺獽渽拝欽 Б幚禝"

洀蟍弥 怽 弉竑滍衽昉 秕恵朩禹 瞑橩

槝砊绹湔蘱礑杮朶彁擙绥穅螡弉矂

滥蓽拭恍祺甡秪湔袝祭穉氢

筅廈禹瞉攍槁弥筁秪策幉砊浹毁簉

獡秖獶彁袚禽禉菺螹螁螹幅湡猢螝簅

滥蓽拭菺袙禝袝毱瓩花彅毱湮瞍

蟎螡螡徲禝蘱礑杮裑狱擙纊秉翙忆禉 瞏昉檢筁禝毁磙螡攩

葱秕袝异彅橭滚殥穚漹

裑螁螝弥种禁沵滥蓽拭瑝翡裑狱擙筅

Б繽幅甥绲湔浽禝"湚磵硆蕅秪

઱ഐଧ޹୨৔ࢎҙ‫؀‬಴੹ച޹ਗप_ "/HVZFO%V 28WONIPDIJNJOINPGBHPLSMUIQT"_aXIZS! (OUIQTKWU !


REALESTATE N E W S

5IV5IJFNᝁࠥ᜽ĥ⫮ᬱᅙḡࠥᔢᝅ Ǒᗭᰍᝁࠥ᜽}ၽḡᩎჶᱢɝÑᇥᝅ 私矽檥漹昉砕禝螝油衽繑湁甡庹獩徲

濅恵檢彁故窵螝砱礕袡螡禽蠍幅彁穚

禹徵砕珑秱螡<P]<PQMU甥昉甡弉裒 禹禹歉簅昉檢窵肝毁耭蟍攩弥湢衙攩 礕漽簅昉毁濉甩螡廈禁檡瞑橩窑攩

衽繑湁甡放徲禹濉甩螡簅昉擙!!掉

6O]aMV<PIVP6PI衽繑湁甡昉甡弉裒 礙私瓾禽晡滥蓽拭罢毱禝泊橾彁料濍

恵擪濉狵彁昞拭瞉羡故徲穡恍祺猆砊

庹獩徲秪禅私砹毵恵秕朩彁禝幉改裑

矹<P]<PQMU甥昉甡幡湡禝幅簅滚穆 簅徱庹獩禉泮穆禁檡!掉幡湡禹瓾禽

砕獡放徲禅簅昉毁纃恵祉螹罢橪禉攩

恁庵策螝拝攩

晝矹掉庹獩禹甡秖晕禁沵衉秱悑簅

螝弥种禁沵昉甡弉裒脭獩蕊恵檢彁禽

徵砕珑秱螡<P]<PQMU甥昉甡幡湡狱

矂窵昞禹葱秊晕攩

蠍幅 恵檢禝 秱廅菥毁 簅甡螝弥 策瞞穚

砊禅穉绹濅簅蠪茅殹檡碉獶甡徵

ቭᯕᨵᯖᜅ⥥౩ᜅ

ີ✙ಽᦉ❑݉ḡ}ၽᰍ} ⦽ǎ(4Õᖅᵝࠥ ֥eÕᖅᵲ݉ 礙私滥蓽拭异穡穉浽簅漹昉砕禝螝油簅拡 掉幉强狱幅 策簅晡/;庹獩禹筁彅螡沙蓽檡睭蔵庹獩蝉檡穢蓽幅窵民幉 秱幡晡攩 6PI*M徵禽湁祉礕裑擙沙蓽檡睭蔵庹獩秱幡毁祉螡庹獩濅 簅袚漹碅菥簅漹猆窵肝毁礙氕悑簅秱幡螥瑝种昉檢衽繑

沙蓽檡睭蔵蝉檡穢蓽擙螡徲/;庹獩禝筁彅禁檡衽繑湁甡拭

湁甡放徲砕磙绲蟍攩

獡濅砕珑秱螡6PI*M徵砕珑秱螡蠪茅殹濅簅毁袡磮螡恍

禹砕杵槁翙幅積繭簅砵禹砋擙异磵衽繑湁甡放徲禅硱螹

祺筁庵漺螮甥昉甡庹獩弉裒禹攩放罍庹獩弉裒砕禝螝油

濉恵濅荵沙蓽檡睭蔵繮强禹幅擪螹簍廈禹槁弥穉蟍攩瞉磽

掉悑簅恵漽禽蝉槁甡獩强狱幅氍浹毱晥硍穚禹砍攩怽

樱禺泊禝/;砙簅攍矹氆庹獩改放秕擙衉秱庹獩秱幡毁祉螡 樱拝菥簅漹猆濉稆湔簅砲穚濅碅禝獽恍濉稆禁檡禽螹簅拡 掉幉蝉檡穢蓽擙策攭猆茡攩ᄁ✙ԉᯙᄁᜅ✙ຝ✙ญቑ 積繭幅氍浹毱攭弉砕昉秊蟍攩弥湢衙攩

ⅾญ ⦹‫י‬ᯕⰒ⪙ၝ᜽Ł⊖ÕྜྷŖᔍᵲḡ໦ಚ ᔍᯕŖⰒ⦹‫י‬ᯕƱ☖ྙᱽ⧕đ 私矽檥漹昉砕禝螝油滥蓽拭蚽矺罢毱

擙秕毱砕獡徕菺浽穡螹廵繭礕砕獡衽

殹油 碽幆簅砲砕 弥聺庹涁 禽蠍幅毁 濉

幅狱禹强螝掽禹簅砲穚濅砕策由濅弥

繑湁螝掽禹禝弥聺庹涁禽蠍幅毁放濉

狵螝擙湮產禹弥橩策禹槁弥穉蟍攩

聺庹涁庹獩禽蠍幅毁放濉幉策簅螥廈

幉策簅螥廈昉螭愝簅甡蟍攩

瞉磽樱 策由濅 弥聺庹涁 庹獩砕 穡昞禉

禉簅甡蟍攩

禹砕杵槁衽繑湁甡禽湁祉礕裑擙甡策

庽恵祉螹菥簅狱磮獽碅彅橭獽恍袚故

罢毱擙 衉秱 由幆螡 故昉甡忑 徕菺穚绹

由濅徵徵徵炍茉徵簅砲!蠪茅

穆磮禉廅菥策禹槁弥湢衙攩

毁螹廵螝恵祉螹!掉礙私湡蚡

殹簅砲砕猍檡磹弥聺庹涁禽蠍幅毁策

晡滍廵禝瞍砕故螡秱廅菥毁簅甡螝

攭蟍禁沵 衽繑湁甡 庹獩弉裒徲秪砕 杵ᔍᯕŁ‫ܩ‬ᨕ


)$.╙ЭтАл╪йтАм╥отАл╪АтАмр│ар│Ю╒бтАлрв┐рйД╫йтАмр┤е (SBDF╥Хр│жрг╜раВри║╥ор┤е тлХтЙХaт│Цт┐ХсмнуЗнс▒ЭуО▒тЖЕс╗Ет╛╣тмЕткХт┐Цу╜Йс╝╡у╜БскБс│БсгБтмЕтЪЙу▓бскСуДнуГну╜Э саЩс╢ну╜БтЕетмЪтИвуЕБт┐ЦткХсЧйуЕет╛ЭскБтОХтЕеу╜БтнСт▓Юс▓▒с│Нс│вт│ЕуЗйс▒╜тЪЙу▓бскСт╛╣ с│йу╜ЭуЗну┐йт╝нс▒╜сЩмуЕЭт╛пт╛▒т▓Юс▓▒с│НсЯбфВнтЪЙу▓бскСуДнт┐ХтЗХуШСтИйтШТтФбу╜БсЫЙ саЩс╢ну╜▒т▓Юс▓▒с│Нс▒ЭуО▒тЖЕс╗Ет╛╣тмЕткХт┐Цу╜Йс╝╡сЬ╣тЧет░БтО╡т┐ХтСот╛╣сЬ╣фБ╡т░Б т┐ХсЫЬтШБтСЭт╛╣фАбуЧ╡тЧесЩЩуЛеу╜ЕуЕбтО╡т┐ХтСосЬ╣фБ╡т░БтЭ▒сЫет┐ХсЫЬ тЪЙу▓бскСуО║фБ╡у╛▒сЧйтНетШДсаЩфЖБс╗НсЫЙсЬ╣фБ╡тмНтОжуЕЭтПНуВЩт╛ЭтИНуВЭсЫЬуЕос▓▒с│Н тЪЙу▓бскСсЬ╣фБ╡т┐▒тШЩт╛╣уШбтмЖу╜БтСЭтмЕсЯ▓тн╢у╜БсЩ╡тмЪуЖОу╜БсЫЙуЕ▒с▒╜сЩмуДн тЫЭт╜Бт▓Юс▓▒с│Нт┐ХсаЩуЗйсаЩт╛╣тмЕсЬ╣фБ╡тНеуЖХсЩЭуЭ╛у╜БсЫЙс┤╜уйЩсЫЬуДетЙЕуЕЭуЗну╜БсЫЙ уЕ▒т▓Юс▓▒с│НтШТт╛бсаЩс╢нтНесЪжсЪну╜БсЫЙт┐▒тШЩс╝╡уЙЩуВТу╜БсЩ╡саЩс╢ну╜БуОйтО╡тмЪтИвуЕБ т┐ЦткХсЧйсЫРуЕет╛ЭскЙсЩмуДнс▒╣сг▒т▓Юс▓▒с│НуВЩт┐ЩфЕ▒тЫЭсЩ╡с╕ЕтТТфБ╡уЕ╣ тмбтЧбскБт╛╣тмЕс▒╜уоЮтмЪсаЩс╢нуАйтШТт╛буДетЙЕсаЩс╢ну╜Бс▒╜тТСт▓Юс╢нтЫЭт╜Бт▓Юс▓▒с│Н тЪЙу▓бскСуДнуГну╜ЭтмЕтмЪтИвуЕБт┐ЦткХтНеуГну╜ЭтмЕсаЩс╢ну╜ЭуЛет│Цт│ЕуАНуЕЭсЫЬт╛╣ тЫЭскнуДнтШДуДйу╜БскБс│БуЕБткХт┐ЦуЕ╣с╗Нт╛╣сЩ╡у╜БскБс│БуЕБуЭ╛тЫЮт╛╣у╜СсгБу╜Бт│Есаб уЭ╛уВ╣у╜Тс▓▒с│Н*UDFHсЫЮу╜Цт░ЕтЫЮуД╡сЬ╣фБ╡у╜ЕтмЖуЛйтТТткХ

риШрйМрнРрзШ▀УрзА ▀УрзА рзИ█ЮраЩри╕рнбтАл╪АтАмр│дтАл╫о╫дтАм тАл╫о╫дтАм

у╜ВтИО р┤Ррв▓тАл╪АтАмр│Я╥ордир│ЯтАл╪АтАмр│ЯрзФрвСрдир│ЯтАл╪АтАмр│ЯриЧ р┤Ррв▓тАл╪АтАмр│Я╥орзЛр│дрдир│ЯтАл╪АтАмр│ЯриЧ5I.

сЪжтИО риШрзЯрвС▄╗рннрйЧрдк╙Шрдз╙ЭтАл╪итАмриЧрзАрв▓ргЧтАлри║▀Й▌║тАм _╤РрнЛ╥ор┤е╥оринрй╣тАлрвОрвО╪итАмрзЙ _рзИрйДтАлри║раВрг╜╪итАм╥ор┤ерв┐раШтАл╪АтАм╥о╥│ р┤Ерв┐раШрг╜раВри║╥ор┤е тАл╪АтАмр│Ярв╢╥ор┤е тАл▌Г рй╣рв┐ркБ рй╣рв┐раЙ╪итАмр▓итАл╪АтАм╥о╥│ тАл рй╣рв┐╪▓рв┐ рй╣рв┐раЧ╪▓тАм рзЯрвС▄╗╙ЭтАл╪итАмриЧрй╣рйР╤КрвО▀ВрвЪтАлрвО╫╕тАмрзЙ рзИрйДтАлри║раВрг╜╪итАм╥ор┤ер┤ШраБраЧрйврзЙрйР _р│арвОтАлри║раВрг╜█МтАм╥ор┤ервОрзЙ рг╜раВри║тАл╪АтАмр│ЯриЧтАл╪АтАмр│Я╥орв┐█╕тАл█┐тАм╥орг╗рзЙрйР _тАл╫ПтАмрлХтАл┘Ш█ТтАмржМ▀ДтАлри║раВрг╜╫дтАм╥ор┤ерм╣▌А тАл╫╕тАмрйРтАлрвО▌╛тАм _рдж╒╕╨╛р▓╣▄▓╒бтАл▐ЦтАм╥ор┤ерм╣▌А тАл╫╕тАмрйРтАлрвО▌╛тАм _ рвО ╥┤▐╣р╡ЮтАл▌ОтАмрдкрнМрзЛтАл▐ЦрвО╪АтАм╥┤рйв /(0рвОрзЙ рнТргЧ╓Щ"*%4рзШ▀С %FDFNCFSTUрвОтАл▐ЦтАмрнирйврзЙрйР )$.(SBDF╥Хр│жрг╜раВри║╥ор┤ернРрзШ▀У

рзШ▀Урдж╤А рк▒рйМрзЯрй╣рджрг╗риГрйМрй╖╓Шрдж╙ШриГ╙ЭтАл╪итАмр┤ерй╖╓Шрдж тАл╫╕тАмрйРтАлрвО▌╛тАмр│арв│рк│]рзЛтАл█ЕтАмрнК рк▒ргЧ$5SVPOH$IJOI 5BO#JOI )$.

сйвсиХтж║сЬЦсо╣с╕бр╖е╩Щ сйвсиХр╝СспжсЬ╛теер▓╜╔Щр░Й For more information please visit

ржбтАл╪итАм рзФр┤Ъ╥Щ

╥ор┤е

сйвсиХр╝СспжсЬ╛теер▓╜╔Щр░Й сйвсиХр╝СспжсЬ╛сЩ╣сижсоеснетзХтЬЪтк╡рб╜сйв╟О╟Ос▒╢тНЕр╕НтТ╣р▒Э ╟Ос▒╜тж║╞▒с▒╢╚╜┼Эс▒╢соЭр▓╜со╣сЦТ┼Цс▒вспЩс╕еспжсоера╢╩Сснетж╜теер▓╜╔Щр░Й сЦЩсЦЩтж║сФ╛тАл▌бтАмсФв

www.theabcis.com

тАлрв╢┌ГтАмтбй ╥┤ркБ╥Хр│ж


Tel: (PDLO

(84.28.) 5431 1833 RI┬┐FH#WKHDEFLVFRP

$%&,QWHUQDWLRQDO6FKRRO+R&KL0LQK&LW\2I┬┐FLDO

$%&,6рйЖрвЮрк╝╥М┘гр│б╥░роор▓ОрдЯ╤А ╓ЫрзВтАлри║▐ЫтАмрзТтАл╫░╫жтАм

╨СсйСр╗Хс▒в N ╨СтВЙсз▓р╕кспХспй█╡Nсо╣тзХсЩ╣сЩ╣сйвс░Ж ╨С}со╣╞▒сЭЕ┼Э}со╣тЬЪсЦТтк╡╞▒сЭЕ

╨СсХ╛спХсФвсо╣с│нсХ╛соеwтЗ╣тйетАл▌бтАмсЬ╛сййсЪБ╔Ъс░Ж ╨Ссп▒ра║╔Щ█╣р╕кспХсЦЕтК╣рб╜(тЗ╢╟Нс░Ж ╨Сси▒сиХтНЙсЬ╜сЦЕспХскесКерб╜рв▒}со╣тАл╫отАм╟НтО╡тЬЩ

сФйтМБтЯЭсЬЕснетК╣5SBO5IBJ5BO"O)VZ3FTJEFODF"SFBBU1IVPD,JFO /IB#F%JTUSJDU

"#$╟Ос▒╜тж║╞▒█╡сйв╟О╞▒соВсЗбqсФНси▒сХ╜▌ЕсЬ╜тж╜сГй тАЬтЖ╜смСсЩ╣тАЭреТ╔ксоесБ╝сж╣сЬЦтАл▌Е▄йтАм с▒бтпН"#$*4█╡сЦЩсо╣тж║сФ╛реЕсоетАл▌бтАмсФвсоЭр▓╜сйв╟О╟Ос▒╢тНЕр╕НтТ╣р▒Эсоес▒╜┼ЦтзКтАл▌Е▄йтАм

6DLJRQ6RXWK&DPSXV\UV .'&7UXQJ6RQ

www.theabcis.com

6DLJRQ6RXWK&DPSXV\UV .'&7UXQJ6RQ


EDUCATION N E W S

SSISᄁ✙ԉ↽ⅩVEX Robotics Competitionₙa Dragons G❡Inspire Award ᙹᔢ VEX Robotics World Championship - VEX Robotics Competition High School Divisionᨱᄁ✙ԉ‫ݡ‬⢽ಽₙa

簅拡礙私砕獡 私幉砹毵>-@:W

廑甡秖螡>-@:WJW\QK[故裑擙猎攩殽 磵瑝螡蝉檡怽槝湒湔窵竊擪橪禉幛翙

JW\QK[?WZTL+PIUXQWV[PQX>-@:W

故裑 衚產禁檡 炥殹廑 湡穉螝弥 种禁沵 矹矁螡攩

JW\QK[+WUXM\Q\QWV0QOP;KPWWT,Q^Q[QWV 衉秱繽幅蕅瑝砕獡橍弥4MOW故裑毁 禹 故裑砕 滥蓽拭 羡罍檡 繽幅螡 ;;1; 簅砲硍獥禉庵股穉獽弉!蕅繽幅砕

瞣獡沵 檡漹蔶瓩 故裑砕獡 羡弥禝 故裑

獡 故裑 羡罍 滥蓽拭 幡蕅禹 繽幅螝砱 檡瞑橩穽种攩

;IQOWV;W]\P1V\MZVI\QWVIT;KPWWT,ZI OWV[/蕅禅>-@:WJW\QK[+PIUXQWV

1V[XQZM)_IZL毁瑝猆蟍攩

>-@ :WJW\QK[ ?WZTL +PIUXQWV[PQX禅 [PQX0QOP;KPWWT<MKPVWTWOa,Q^Q[QWV

繽幅 蕅禅 ;;1;;IQOWV ;W]\P 1V\MZVI

>-@ :WJW\QK[ 蝉檡怽槭禝 秕廮禉 幛翝 砕獡 1V[XQZM )_IZL毁 瑝猆螝擙 獶彁毁

\QWVIT;KPWWT,ZIOWV[/蕅禁檡怽策

蕅禹繽幅螥瑝种禁沵>-@-,:>-@ 庵暕砍攩禹蕅禅泊禁檡徱獶晝矹种禁

泊禝螡徲螞猢禹蘱螭晝矹种攩

=湔>-@19碅幞禹攩矖螡砵橾故碅恵

沵禹策穚砵筅螞掉悅獶袝螞掉

掉渽徲砕獡甡秖晡>-@:WJW\QK[擙 瑥瑝筅砕杵槁竊殝禝故裑幅砹毵攩

暕泊禝螡徲螞猢禹种攩

绲珑掉檡潌异簉故裑濅浽砕獡獽弉羡

穚砵筅螞猢;;1;螞掉禅禹故裑毁

>-@-,:禅策弥朶螞猢禉故猆禁檡螝

故怡泭禹沵掉礙>-@:WJW\QK[ 沵>-@=擙故螞猢禉>-@19擙罍朶湔 弉恵檡滥蓽拭簅砲衉簅螞徕昉繽幅螥 ?WZTL+PIUXQWV[PQX故裑幅獽弉羡故

策螞猢禉故猆禁檡螡攩

瑝种昉檢>-@ZWJW\QK[KWUXM\Q\QWV滥

禝檡潌故裑檡恵捩瓩濆砕獥穚晝砍攩

故裑擙掉氍攩砹毱沵昉穉彁穡毁碉

蓽拭硍獥穉禉翙簉螥弉裒禹攩

簅拡衽砕珑幡晡.QZ[\4MOW故裑漹攩擫

獶螝恵祉螹蕅朩禅檡潌獩弉湔穡秖

⪙⊹ၝ᜽⦽ǎǎᱽ⦺Ʊ &#4⎹▱⊁ ⠙ᱽŖၼᦥ Global₞᮹Ⱂᮖ⧊ᯙᰍෝʑ෕݅ 衽肝湁甡螡徲徲穡螞徕徕秪悅礕急擙

珑蝉蓽礭矹纂禝祺螮瓩氍蓽瑝螞朶纂

祥檲廑 膝莕聥毁 禹磮螡 秕恵筁昉穆 螞

礙 私泮 螡徲徕祦湮珦强狱-*; 徕

禝绹蠝膝莕聥藽朶罢!藽禹 瓺禉螥瑝种廑晕攩

祦膝莕聥恵篢產禉幅窑攩禹擙徕祦濅

穡强晕攩策弥朶螞猢故猆禁檡擙策朶 悅礕急徕秪禅螞瓺秕欑濅窶禉廯禉瑝

碅-*;幉秱碽徕祦恵彅簅礕砊浹衖矂砕 徲矹瑝螞朶禝徕彁螞瓺膝莕聥藽 湛砕 砋擙 秱碽 螡徲螞徕禝 衉甩砕獡 杵殽廈禁檡漽徕擙掉濅荵氩掉徕

弥朶徕彁螞瓺湔瑝擪蓾幚穉硆砲幚竑 -*;螞瓺膝莕聥禝 珑策螭禉 攩甡 螡 滍

祦攩芕沝荵毱禑瞊膝莕聥螡恅湔徲

藽朶罢 藽禹穡强晕攩禹秕

幚窵螝沵螞猢朩禹繭狵砊衆泊甡故

矹漹翮螞瓺秕欑朶攩矖螡濉矁禝螞瓺

欑朩禅瞉肭袡昞湔瑝砊甡幉砕幆徕甩

砕恅檡滑纂禝祺螮禽秱檡獶秪螥瑝种

膝莕聥毁浹猆禁檡穡强湠弥种攩

砕獡徕狱禝筁昉螝砕袡磮晥硍穚禹攩 昉檢膝莕聥袡磮徕祦禉菺螹螞徕徕祦

漽徕 祥罍朶螞猢 故猆禁檡 徲矹 瑝螞 桕螡漽徕禝碅禹蕑禹窹彁瓩氍蓽恵恵

禝簍禉揗砱拝幍廈禹槁擙幚螡禝簅毁

狱裑彁螞朶徕彁螞瓺膝莕聥藽湔 毁袡磮螝砱螞猢朩禹徕拹矹杙獡拝秕

蚡蟍攩
EDUCATION N E W S

ᯕᛍၚǎᱽ⦺Ʊ *4)$.$ ‘៙ນ⥥ಽəఉ’ ‘Ğ⨹ᵲᝍ᮹⪽࠺ᮥ☖⧕݅ႊ໕᮹⦺᜖⬉ŝෝʑ‫’ݡ‬ 1; 砱毉湮螞蝉檡怽槭禹礙 私濅荵礙私悑簅筁砕庽缕甩甡晡攩民 獽砕獡獽螞猢朩禉故猆禁檡徱獶晝擙禹滍胥蝉擙氩筁氍攩攩殽筁穡檡簉 蟎禹晡攩 獽螞猢朩禝Ї8ZWRMK\JI[MLЈ擙攩矖螡瓩蘱聥袡昞磙毱砖蔵炉蔵毁菺螹狱裑獶 禉袚秪甡苩弥昞甡砕螞瓺擪橪蟪猆昉恵故螥瑝种攩异蠝策由禝袡昞筁氍攩 攩殽绹蠝禉菺螹螞瓺恵瑥禉捝矹獥甩猢袡砕螉磙螡徕祦裭彁毁穡强螡攩 Б恵幉"礙 私濅荵礙私 Б瑝砊甡幉"礙磙私恍磙私 "IUf"XU筁攭祉檡朶檢幅擪 Б瑝砊欑"筁^VL筁!^VL筁 ^VL Б砱毉胥蝉彅橭浽禝"[\M^M(QV[XQZMML]KIUX[WZO
SAT

4"5౱੢

DPHTDJ˾˾압구정 최고의 SAT 프로그램 도입과 강사진 초빙 4"5ী઺੼ਸ‫"୸ݏ‬--%":߈ hᩑᖙ‫ ݡ‬Łಅ‫⧕ ݡ‬᫙໦ྙ‫॒ݡ‬ᕽඹၹᩢ‫⦺ݡ‬ᮥ༊⢽ಽ⦹۵"EWBODFEၹ h4"5᮹ʑၹᮥ݅Კ᧝⦹۵*OUFSNFEJBUFၹ

ౠ۹૑೙߂4"5ܳэ੉ળ࠺ೡࣻ੓‫߈ח‬ h✚ಡḡ⦥ᵡእ ǎᨕੱ۵ᙹ⦺ ၰ4"5ᵡእʭḡzᯕ⧁ᙹᯩ۵✚ಡᄲ⧪ၹ

Ivy League 및 해외 유명대학 출신의 강사진 ‫؀‬಴ъࢎ

+BMFO$IPJ 6OJWFSTJUZPG1FOOTZMWBOJB᳙ᨦ

ᦶǍᱶ ‫࠺⊹ݡ‬ᨱᕽ֥ᯕᔢ᮹⣮ᇡ⦽Ğ⨹ )BSWBSE 6QFOO॒*WZ-FBHVF᪡ᩑŁ‫ݡ‬᯦⦺⦺ᔾ݅ᙹ႑⇽

타 학원과는 비교할 수 없는 9명 정원제 ᯝၹᱢᮝಽ┡4"5⦺ᬱᮡ_໦ᱶࠥ᮹⦺ᔾॅᯕ⦽ၹᮝಽᬕᩢࢊ‫݅ܩ‬ vԉᔝᖒ⦺ᬱ4"5⥥ಽəఉᮡ⦺ᔾ}}ᯙ᮹šᝍŝḡࠥa⦥᫵⦽4"5ᙹᨦᯕʑভྙᨱ "--%":ၹᮡ໦ᮝಽᱽ⦽⧉ᮝಽ⦺ᔾ}ᯙ᮹✚ᖒᨱ฿⇹ᙹᨦᮝಽḥ⧪⧊‫݅ܩ‬

재외국인 특례입시의 TOTAL SOLUTION [대표]82-2-3452-3450 HTTP://SAMSUNGEDU.KR

수업기간: 2018년 6월 11일(월) ~ 2018년 8월 17일(금) 수업대상: 특례 서류평가 대비, 어학 특기자, 해외 유학

TOEFL

50&'-౱੢

PMTN

2018 SUMMER:5,7,1*

5($',1*

1SF&TTBZᇡ░ྙᱽᇥᕾ ኩ⇽ྙᱽᨱ‫⦽ݡ‬᯲ᖒၰ}ᄥ℉ᔎ ྙᰆǍᖒಆၰ⢽⩥ಆv⪵⬩ಉ

ᱱᙹ⨆ᔢɚ‫⪵ݡ‬ෝ᭥⦽⦥ᙹᨕ⭹ᦵʑ ྙๆ᮹⮱෥ŝᵝ᫵ᱶᅕෝ᦭ಅᵝ۵Ǎᇥᱶญ ᮁ⩶ᄥᱲɝႊ᜾⬩ಉӽᯕࠥᄥኩ⇽ྙᱽŖఖ

/,67(1,1* ᫵ḡ❭ᦦ⬩ಉ /PUFUBLJOHᱱá ᇥ᧝ᄥMFDUVSF᮹⮱෥ႊ᜾❭ᦦ

ᱥᩢᩎ J#550&'ᱥྙvᔍḥ ᙹᨦḥ⧪

63($.,1* ᷪᕾ⦝ऽ႒ၰ⠪a }ᯙ᮹≉᧞ᱱᨱ঑ෙ฿∅⩶℉ᔎ ᜽ešญ⬩ಉၰ☖⧊⩶ྙᱽ‫ݡ‬እ


ржЫрдЯр░ЗрпАрж▒ SKIN CARE FACIAL ┬╖ BODY MASSAGE ┬╖ FOOT MASSAGE Ann Skincare█╡скЕрп╜сДБтЬЩ╘ЙсФ╛тк╜со╣сЬЕтФЙтНбсиХтАлтж╣╫ЩтАмсмСр╖Эaс╕е тж╣сЩ╣сйСсм▒с░Жсо╣тп▒р╕всБ╡ре╡сЬЕтФЙтНбсиХсХЦспжтАл▌Е▄йтАм

р┤Трй╛рзбр│У╙Я╓Э

риЪр│втАл╫╡тАм╤В▀УтАл▐ЫтАм╥М╤У╘Н ▀ЖриНрнМрлТркБ сЬЕтЯ╣сЦ╜тНбсиХ ржБрп╛▌Грй╗ркГр│Б ▀Ж┘ерпАрж▒рдЯр░ЗрпАрж▒ ╥Щр▒врг╜╥Ы▄╜рзВр│ЫриЕр│в ╥Мрк│р▒╖тАлрйЛ╫░тАмржЙтАл▐ВтАм┘Ър│Ы/('рнгри╝р▒╖┘грйЖрз░▀╣р│ШраЩрйжрвжри║рижр│в╙Я╥Зрз░ра╝тАл█┐тАм ▀ор▒б╒лрзВрв┤▀ЛтАл╫ЩтАмрнп╥МрйЖр░мтАл█ЖтАмр│ШтАл█ЖтАмрйЩраЩр│грг╜рйХрдетАл╫░╫жтАм сжйтЭСси▒спХс╕╢тНбсиХ┘йaт░ТтЭ╡сп▒с╡Эр╖етНбсиХ┼Йрд╜тЦнрпЭтжЭсЩ╣сЗет░Тр╛Э┼▓┼бр╕Н ╩СсБЩтЬЪсЩ╣тНбсиХсЗбсЗесЬЕтНйр╕втО╜рпЭ├▒сДЙсДФр╕йсЬЕтУНсЩ╣сЗесйвсз▓с░НсФ╛сБЩсВТтНбсиХ

Tel р┤Ррй╝

093 339 4217(р│Юрг╗рзЛ) 0902 812 460 (Mrs. Hoai) Opening Hours 8 : 30AM ~ 7PM р┤Ррй╝ Panorama Block D, 218 Tran Van Tra, Dist.7 SD5-2 Grandview B, Dist.7


INFORMATION

01

с│СbтГ╜┼ЭсБ╡█╣ тТЭтЬЩ

02

тж╜ржбтж╜ржбсБ╡█╣со╣ теерп▓сЬЕсп▒сЩ╣

03

сЛЦ╘есФйтзксЕЦ -&1"*/с▒╜сЛЦ

04

р╕йсонсоетАл▌ХтАм█╡╔Щр╕Э .&3$*"35 456%*0

ркГр░П  тАл╫░тАм ╤В ╤А рзВ┘ер░в

р│в▀е╪МтАл▌┐тАмрзКтАл█ЖтАм р▒б█м┘ер│вроД▐╣рвжр┤Я

05

╩СтФбсЕХ▌Е╒й смСтСЙр▒▒р▒й

тАЬсййсТ╜сже╩СспХсЗйр╕нреЕр╗ХсХ╜тТЭтЬЩр▓╜тФ╜╞▒раетж╣┼Бсиер╕йс▒╢сЦТраес▒етж╣┼БсЭЧсиХсл╡т▓┤ тАЬспХск╢тж╣█╡тЙЙсБЩсФ╛тк╜спХ├Хvтж╜р║Ъ├Ср╕Нр▓╜сйС─Срб╣р╗Х▐╡сизспХс│м─Бс╡Бс▒╜сЛЦсВСсмС┼БсЭЧсоб▀СсиХре╡сХ╜сВСсмСс╡Б тАЭ тАЬс▒ес▒╢р╕▒сжж╩СрпЭ┼Е▌Ер╡Сс╡есже█╡├нтж╣╙╣раесиз█╡ркЖсЧ▒спЩ▀СсмСтСЙр▒▒р▒йр▓╜ркЖтбЭс╝нс░В┼БсЭЧсиХсл╡тЕйсЕХраетзБсЩ╣спйсое╩нсл╡ тАЭ тАЬ▌Ер╖Щ├Хр╝СрпЭраесБЩсЪБсоб█╣тАШсЩ╣тАЩсБ╝сж╣█╡▀СсЧнсЭРс▒всЭЕр▓Ж▌ЕсЬ╜сЧнтк╣тж╣┼БсЭЧсиХсл╡раескбс╡ЭсЦЩсл╡тАЭ

сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜с╖▒╩С█╡тЙЙсБЩтк╜ра║ тК╣смнраетЭСраесжл╙╣█╡с╕▓сжйспЭ тж╜╙ЭраесжйсЛБс╕б█╡▀СсФ╛сФк╘Х╩Сраер╛▒ тж╜╙ЭтАл▄йтАмс╡бсКе ┘е╟Нсиер╕й ┘е╟НсЗбспЩсоЭр▓╜р╕нсФХ▌ЕсЕХтАл▄йтАм╘ХсЬ╜eспХ рпЭ┼БржСр▓╜р╛╣тж╣╩СраесФНтК╣сЬЕр▒Ю▌Еск╢╓еси╡╔Щрп╣рае╔Щр╕Эраесп╣╔Щ р▓Щ┼Б ╩СтФбс╡ераес╝нтЪв─Э┼БсЧ▒╥╛сзЭр╛Хс╕б▌ЙсЧнр╕Нрае╧Е╙╣реД┼БсФХ сж╣█╡▀Сс▒╢сЭБсизспХсФХ▌ЕсЕХтАлр╛╣▄йтАмсп╣тзй█╡с╕браесплсий▌Е┼ЦqсЦТсЩ╣тК╣ р╕й╟НскНрпЭa█╡сЗе─есЭБaсл╡ роЬспХzсобр╗ир╗испХсЧнсЧнтж╣├нр╝ЙсйН ┼ЦтШЦсо╣┼бсЭНсФНр╖ЭтШЦтзХсФЧсо╣с╖▒├Ссмбсое╙╣┘е█╡тЙЙсБЩсФ╛тк╜vс│нреЕсиХриБсЦЩсл╡ с╕б╙╜сГйси▒сЧн}тзХрд╜р╕СтЙЙсБЩсФ╛тк╜aс╕б ╬д╬гспХ снесК║ тО╡сБ╡█╣роЙ╩С сБ╡р╕НсЬЕтФбтУХрп╣сЬЕ сБЭтк╡ тАл╫отАм╟Н си▒спХсиХскЕ█╣собсз▓с╕й со╣сЛЦспХ╙╣тНбспХтУНр╖Э╘ХсЧ▒соЭр▓╜с╕вс▒▓р╕нрд╜█╡с▒╜сЛЦ сФЧсо╣р╛Хр┤нр╖Э р║╜р▓╜ре╡р▓╜спл█╡смСтСБр▒▒р▒й тЙЙсБЩсФ╛тк╜со╣р▒йс▓Эрд╜тТЭтЬЩ спХр╖ер╕нсоЭр▓╜ раесГнсЯЙсйНсЭНсоесп▒╔Ътж╣█╡теерп▓сЬЕсп▒сЩ╣╔Щр╕Н┼Б╙╣р╕нсже█╡╘Хсжйсо╣ сЪЙсобсЭЕр▓ЖсЩ╣тВетк╡ соБтк╡╔Щр╕Н╩Ср╖ЭснетзХриБ╙╣сЕжтАл▌Е▄йтАм╙╣си▒├нр╕┐ █╡тЙЙсБЩсФ╛тк╜собсиХриЕ├дспЩс╕бтВЯсжесЕХсЦЩсл╡


р╝ЙсйНрпЭтЙЙсБЩсФ╛тк╜с▒╜тФе

с│СbтГ╜┼ЭсБ╡█╣со╣ сЧн╔ЭсЧн╔ЭспХсзЭ╩С тТЭтЬЩ сЧн} сБ╡█╣со╣р╣Ер▓Жси▒сЛБс▓ЩсФН█╡сДБтЬЩ╘Й╓етВЙс╡ЭсЗбспжтАл▌Е▄йтАм█▒р╕Н ├нтж╜ржбтж╜ржбтж╣█╡сп▓сижспХсмСр╕Н╓ЕсФЧ┼ЭтАлсже▌ПтАмспйсиХсл╡р╛╡aр╖Э ╟НсФвтж╣┼БсФксоесВСтК╣тж╣р╗С╩ХсЬ╜e╥╛си▒сп▓тгйспХскесЦТрб╣р╗ХсЦТ тЙЙqраесжес╡ЭтУНс╕бсл╡╔Щр▒и├н╓ес│б╒╣├нсБ╡█▒с╕йсоетж╣▌ЕсЕХ тАл▄йтАмсп▓тгйспХтж╣╙╣рв╣█╣сий┼Бсже╩СреЕспХрпЭсЗбр╖Эс▒╢раер▓╜сзБс▒╢спХреН сРотАл▌ХтАм─ЙспйсиХсл╡тЬЪсДетпйтТЭтЬЩ█╡тзЙ╠╣тж╣р╗Хс▒╢сХ╜с▒в┼ЦqтАл▌бтАмaтй╢ сЦТрб╣сиХтаЩсжйтзЙсое█▒╙Э├нтж╣█╡тЙЙсБЩсФ╛тк╜спжтАл▌Е▄йтАмтТЭтЬЩтГ╣р▒ЭржС роЬтж╣┼Бс▒╢qспй█╡сЩ╣сижсм▒тж╣сЬ╜█╡сЗереЕтк╣сйвтзКтАл▌Е▄йтАм тТЭтЬЩс│жр╢╣aр╕псобaсл╡ тТЭтЬЩ█╡тГ╜┼ЭтГ╜соеспХсиХсЗ║сйНтв╜тйетж╣█╡├дсоЭр▓╜с│жр╢╣раер╕п┼БсЙ╡ р▒Ор╕й▌ЕспХр╖ераеспй╟Нсл╡сп▓собсЧнтгйсЗбтЦСaсВК скШ сДЮ├ЩспХреТ ▌Есз▓тж╜тгйр╝Ксоер╕нреЕсЩ╣спйс╕бсл╡тЬЩр▒йре╡сЦ╡╒▒ тНЙтЦ╜теер▒Нр╕Н р║╡ тФйр╕НсиЩ р╝СрпЭ сжесБЩсЫН тУНр▒йспХс╕б тЬЩрпЭтейтШБтж╣скбспХсиЩ сзЙсГ╡тТЭ тЬЩреТсФ╛сЧнтж╜спХр╖етГ╣р▒ЭреЕр╕Нс╕бр╕н┘йсоЭр▓╜сЕХр╗Хсже_спХ├С╟Н╙╣ тж╣сЭЕ├Сси▒сл╡сиХс║╜спХсБЩтж╜ рв▒с▒▒тБЕсЦБр╛Эр▓╜сБ╝соб├нспй├С╙╣ с╕б спЩс╕▓сДЮс░ЖсЬ╛соЭр▓╜сЖЕ├С╙╣ ткЪсобсййсТ╜тНЕтжЭсЩотНЕтжЭтПКтТЭтЬЩспЩтй╢ си▒спХсБЩсБ╣тж╣сЧЙ├С╙╣ сйНр▒Нaс╕бтй╢тФ╜р▓╜тТЭтЬЩ█╡спХсБЩсмСр╕НсФ╛тк╜ сЧоси▒сХ╜спЦсЩ║тзКтАл▌Е▄йтАм тЕйсЕХраеaтАлтзБ▄ЖтАм╩нсл╡ с░Нр┤нс╡бсКесиХриЬ├нтзХсзЭтж╣╙╣сл╡ тЕйсЕХсп▒раеaтАлтж╣▄ЖтАмсЦЩсл╡тГ╜спХ╙╣сБ╡█╣ aсне сЭЕс▒╢раер╕нспйсоЭсЬ╜ р╗Хaс▓ЩскЕсЦЩсл╡таксЧнр╕╣си▒рв▒сий▐╣сййсТ╜с│СbтГ╜ ткЪсобсжеспХреЕ сп▓сжес╕ескШспХ╙╣спХсЗйqреТси▒сХ╜сЕ▒рв╡┘йси▒сВАтпй█╡тГ╜реЕраеaс▓Щ скЕсЬ╜р╗ХсФНсмКсйНсЗбр╖Эсжнр▓Ерд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАмс╕йqспХ╙╣сФктДХ сЭЕс│Сс╕всо╣ сБбраер╖ЭржСс▓Щсп▓тгйр╕й▌ЕсФНсмКсмКраеaс│С╔йсжКтАл▌НтАмрпЭсХ╜тИКсЗетпйрае смбсБ╝соЭсЭЕсЩ╣спйсЬЦтАлтГ╜▌Е▄йтАмспХсиз▌Е┼Б├Тс▒╢тж╣сЭЕтжесл╡█╡сизсиХ сл╡с▒╜aaс╕б┼Бспй█╡├драеспй┼Б сФкс│СтзКсБ╡█▒с╕йси▒┼бтж╜р╝ЙреБ ├дсобсЩ╣сижс╡▓си▒тзХ─СaтАлтж╣▄ЖтАмсЦЩсл╡ спХр▒Сс▒▒спХс│мсжесл╡ тТЭтЬЩ█╡скЕрп╣рв▒┼БсЕЭсЩ╣р▓╛▐╡с│мсжесл╡с╕йр╕Нс╕бaсжл█╡╩лсобсжер╖е ▌ЕсмбспХспйс╕бсл╡сиер╕йaр╕нреБтГ╜aсВКсоержЩсжеспХсЭБсБ╜с╡Эр║ЩтАл▄йтАмр▓╜ сФНсмКсоетж╣├С╙╣ тзБр║ЩтАл▄йтАмaр╕нреБтТЭтЬЩспЩтй╢соесЧ▒с╡ЭреЕспХреЕ┼Б▌Е тАл▄йтАм█╡├ЩсЕХр╗ХсЬ╜тАл▌бтАмр╖ЭсжесмСр╖Х█╡сФНрп▓спХр╛ЬсиХ╙╣р╕йсонспХржСроЬтзХ с╕▓тАл▌Е▄йтАм╘ХсЧ▒соЭр▓╜р╕нреБ╘Хсп▓тгй сЬ╜e┼Эс▒╢сЦТспХтАл▌ХтАм─Йспй█╡тТЭтЬЩ тзЙ╠╣тж╣█╡с╖▒├Ссмб╙╣┘есиХсл╡ тзЙ╠╣р╕нреЕсиХсл╡ тЛХтЛХскЕтШВ*%MFFFVOTIJN
INFORMATION

тж╜ржбтж╜ржбр║йтЗ╜сЩ╣сиз█╡р╣Ер▓Ж

теерп▓сЬЕсп▒сЩ╣ сЧн} спЭсЕЩси▒сХ╜сл╡р╕Нр╖Эс▒е┼Цтж╣┼Бтеерп▓сЬЕсп▒сЩ╣со╣сФкq┼ЭспжтДХqси▒р╣Ер┤нрб╣сиХсп▒сЩ╣ р╖ЭсЬ╜сп▓тж╜с╕б╓еa╩нспХрб╣сиХrтАл▌Е▄йтАм╩СсЕЩсЬЕтЭСтК╣р╖ЭсВСсмнaр╗СсЙнр▓╜тК╣ сЧ▒ ├СсмЩсЗбтЦСсп▒сЩ╣сзВсп▒ aсВКреТр╕нрд╜█╡р╝ЙреБсЧнтгйспХсо╣сБЩскбaтК╣aспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм теерп▓сЬЕсп▒сЩ╣█╡спЭсБ╣сп▒сЩ╣рп▓р╛▒a▌Ер╖Хс╡Б теерп▓сЬЕсп▒сЩ╣█╡смСр╕Н╙╣рпЭсо╣с▒етШЦсп▒сЩ╣сЕХ▌Е╩СсГ╢спХ▌Есз▓тж╣р╗СсЕХ▌ЕспжтДХс▒вспж тАлтЦЩ▌Е▄йтАмспХсЕЦсЭЕтж╜сз▓ тжЭсиХспй█╡╬дсЕкскЕр╕НтЯер▒ОспХ█╡тК╣р╕йреТтЫбсиХ╙╣скНреР тж╜█▒╙нспХсжес╡Эр╣Ер▓Жс▒вспХси▒сл╡сГетЬЭткбсЬЕтЭСтК╣ сВТсЬЕтЭСтК╣ сЙнрп▓тМДсЬЕтЭСтК╣ реТсййс▒есЭЕ┼ЭсЬ╜eси▒спХр▒С├СтзХсЕХсЭБсЗереЕ─есЬ╜с╡Б ▌ЕсЬ╜тзХсЕХсЬ╜р╗Хсй╝тЗ╡сиЦ┼Э тзЙ╠╣р╝ЩспХсЬЕтЭСтК╣р╖Э╩СсиЦтж╣█╡сЭБ╩Стж╜─Юти╣соетж╣сЭЕсЩ╣спйсиХсл╡ сп▓тгйсоЭр▓╜р╕нреЕсЩ╣спй█╡├дсжнр▓Ес╡ЭсЦЩсл╡ сЙнр▓╜тК╣ сЧ▒├СсмЩ тВжiтжЭреТсп▓собсЧнтгйсЗбтЦСaсВК скШ тЭСтО╡сЬЕтЦС сж┐тК╣р╕й тНЕ тЬЭреТс▒╜сГ╢тУН╩Сaспй█╡├д╩нс╕браераес▒еaтАл▌Е▄йтзК▄ЖтАм сиХриЕс░Жс▒▒спХспйс╡Б сГйс░Втж╣┼БсЕЦс░Втж╜р║Щр╕асЧос▒╢р╕Нси▒спХр╕нтж╜├дспХсизсЬЦтАлтж╜▌Е▄йтАмржбтж╜ржб╬дсппсое скесЦТтж╣┼Бсж╡сЪБ сЩ╣сЪБ╩нс╕бр╕йр╛Хр╕Нтж╣┼Б╙╜рдЕсЧ▒╥╛соЭр▓╜тм▓сиХсЕХсЦЩсл╡╬дтж╜сШВ спХaспХсБЩр╕йсонсоес▒╢тк╡сЬ╜тФЦтАл▌Е▄йтАм тзЙ╠╣тЙЙсБЩсФ╛тк╜см▒тзХсл╡тЛХтЛХскЕтШВ*%NVOJ

р╕йсонсоетАл▌ХтАм█╡╔Щр╕Э

Merci Art studio сЧн} 'JCFSBSU сЦНсоБсййсЪБ соес▒е┼Цтж╣┼Б'BTIJPO"DDFTTPSZ TQPSUFRVJQNFOU %FTJHOFSр▓╜╓еeтк╜ра║тж╣р╗С╔Щр╕Э┼Э█╣спЩсФ╛сйНс▒╢соетзЙ╠╣тзХск╡сиХсл╡с│СсмК тпйр╛╡a╔Щр╕Н█╡сп▓сижси▒с╕▓с╡▓тж╣█╡├дсобскЕр│РспХ╙╣р╖Эр╕н╙╣█╡сЬ╜eспХрвКтАл▌Е▄йтАм сФНр╛Эси▒тАлтж╜▌бтАм┼бтВСсое╘ХсЬ╜bсоЭр▓╜тзХсХ╛тж╣┼Б╙╣р╕нсо╣тк╡сГ╢┼ЭсФктДХр▓╜тв╜тйетж╣ ▌ЕсЕХр╗ХспХсБЩ╔Щр╕Эсоб╙╣р╖ЭтАлсже▌ПтАмспйс╕бсл╡╔Щр╕ЭсоетШЦтзХсЬЕсЬЕр▓╜скбтАлтж╣тк╡▌бтАм┼Б тейр╝ЙреБсЗереЕсое╩С▌Ер╕ЮтАл▌Е▄йтАм vс│нр╗жспХтЬЪсДетж╣╓Есл╡ .FSDJ"SUTUVEJP█╡сйНтзкс╡▓си▒ткЪсобспЭсФвсЧоси▒сХ╜сЧнс╡▓тж╜сЩ╜eсое╔Щр╕ЭсоЭр▓╜ ╘Й╩С┼БтейсЗереЕ с╕бтК╜спЭсФвсо╣тФйтЗ╜╟Нaтжесл╡тж╜с╕вс░ЖспЩспХ╙╣с╡ЭсЗб с╕бр╡Йтж╜ ткЩтБнсБЭси▒сХ╜тЬЪсДетж╜сп▓тгйсое╘Й╩С┼БсЭЧсобсЗереЕсоеснетж╜сп▓собсжетЭСсЬЕтЬЩреЕсо╣ р╝ЙспеспжтАл▌Е▄йтАм
р╝ЙсйНрпЭтЙЙсБЩсФ╛тк╜с▒╜тФе

сЛЦ╘есФйaтзксЕЦсоесЗбр╖Х█╡

LE PAINс▒╜сЛЦ сЧн} -&1"*/собсЛЦспХрпЭ█╡роЬсоЭр▓╜тАШсиер╕йсо╣сЧ▒соЭр▓╜р╕╝спй┼Б├Хvтж╜сДБспХтФЪсое aс│Тси▒├н~~тАЩ рпЭ█╡сФ╛bсоЭр▓╜р╖ХсЛЦткйсДБспХтФЪтУХр▒йсЬЕр╖ЭсмХсйвтж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм тАл▌бтАмсЗбсЗесо╣с╡ЭсЗбреЕспХтГ╣сонсДБспХтФЪсоесЬ╜сп▓тж╣сЬ╜█╡сЗереЕспХскЕсЦЩсл╡скЕсЙ▒спХ╬О тжесл╡тж╜▀Ссл╡ ╟НспжсКесмКспХтж╜╟Оси▒сКетзХс▒бр▓ХтзХсХ╜сЫЮ├н╟НспжaтАлтж╣▄ЖтАмсЦЩсл╡сйН р▒НсмКраер▓╜сеСспеспХр╕псоЭтАл▄йтАмскЕсЙ▒си▒тЪНсп▒тж╣сЦ╡раетметлнсизсоЭсЭЕ├Сси▒сл╡ ├Хvтж╜р║Ъ├Ср╕Н сжйс▒етж╜р║Ъ├Ср╕Нси▒┼бсЭНр╕псоЭсЬ╜с╡Б сВКсЗбс▒╜├Тс▒╢ с▒б╔ктж╜сЬ╛с░Нр┤нси▒тАлтж╜▌бтАм├Т с▒╢ с│Ср╕Н┼Эс▒╢сФвсо╣снесФ╛р╛Щс▒╜реТсБа┼БсФНр║Ъ╩Сaто╡тПнтж╣с╕бсжлсобсЗереЕткЪсоб с▒╜сЛЦси▒тпЖсБЩaспйсоЭсЭБсЗереЕ╠╣раес▒етзХсЕХсЬ╜╩Щ╟нтзХсл╡ спХр▒Сс▒▒с│мсжесл╡ ткйсДБспХтФЪсо╣aс░ЖтУСс░Жс▒▒собсБ╡р▓╜сжйс▒етж╣┼БснесФ╛с▒вспЩс░Нр┤нр▓╜├ХvсоетВ║╩Х ▌Е█╡├дспжтАл▌Е▄йтАмс╕вс▒▓р╕нрд╜тАл▄йтАмс░Нр┤нсЧ▒с╕йсЗбтЦСс▒е┼Эс▒╢соесБасоесЩ╣aспйс╕бсл╡ aс│Тсо╣╩СткЩси▒р╕┐├н▌Есз▓тж╜с░Нр┤нсЦБтФ╛спХaтАлтж╣▄ЖтАмр╗Ссз▓с╕йсо╣┼Б╔кс░Нр┤нр▓╜├Х v╩нс╕бтВ║╩ЩсЩ╣спйсиХсл╡╔йсВКр╕нреБржС╥йтж╜сЛЦспХр╕╝сизсоесЩ╣сиз─Бс╡Б ├С╩Сси▒ сиер╕йсо╣с▒╢сЦТраереНсРотАл▌ХтАм─ЙсЛЦспХспХсБЩсФНрп▓спжтАл▌Е▄йтАм тзксЕЦтж╜сЛЦzспХр╕нреЕсиХсл╡ с░ЖсЧнтгЩсБЩтпЖспжтАлсЩ╣▌Е▄йтАмсижсЬ╜eтк╡ р╝КскЕс▒есЬ╜_сЬ╜ тЛХтЛХскЕтШВ*%MFQBJO

сиХриЕсп▓тгйреЕсоес╡Эр▓╜╔Щр╕НсЦЩсл╡ спЭ╔Щр╕Э╔Щр╕ЭспЭ╩С сйНтзк╔Щр╕Э сйНтзкс╡▓сЕХ┼Б█▒╙Э█╡тго─Ю┼Эqс▒╢сое╔Щр╕ЭспХсзЭ╩Ср▓╜тгбсиХ╘Х╩С

тк╡aреЕсо╣сФ╛соес╝┤сже╔ЩреЕ┼ЭzспХсФ╛bтзХсЕХ╩С сЩ╣тВетк╡тЯ╜спктУНтк╡сжетУНр╕Хтк╡соБтк╡ тЬЪсДетпйтжесл╡тж╜с░Нр┤н╙╣с╡бсКер╛Эсобсл╡ сЦЩсФвсоесЕХ█╡╙╣р╕нсо╣сЬ╜сЦБ┼Э╔Щр╕ЭсоесФНрп▓тж╣█╡р╕йсонр╕нс╡бсКетж╣сЬ╜р╗ХрвКтАл▌Е▄йтАм тЕйсЕХсп▒раетк╣сйвтзХсл╡ сиХриЕсЗе╠╣раесмбспХрб╣█╡тЙЙсБЩтк╜ра║спЭ╩нсл╡ реЕсгЖ╘БсгЖр╕йсонсоетВЙсЗетпйс▒╢райтж╣┼БсЭЧсоЭсЭБсЗереЕ╠╣╟нтзКтАл▌Е▄йтАм█▒╙нспХ╙╣q с▒╢соетАл▌ХтАмсоесЩ╣спй█╡тпЖсБЩр▓╜смХрае╟Нр▓╜сХ╜со╣╩СтАл▄ЖтАмспХспйсиХсл╡╔Щр╕Эси▒с╕▓с╡▓тж╣▌Е сЕХр╗Хс░В╓▒спХсФНрпЭс╕б█╡р╛Хсжесо╣сФвтФ╜р╖Э─Юти╣тж╣├нрвКтАл▌Е▄йтАмспЭсФвсЬЕтЬЩр▒йсЬЕси▒ сХ╜с░БсЬ╜тФйтЗ╜тж╣┼БтейсЗереЕ╠╣с│мсобтзХ─СтВжспХрвБс╡ер▓╜сБасиХсл╡ тзЙ╠╣тЙЙсБЩсФ╛тк╜см▒тзХсл╡ тЛХтЛХскЕтШВ*%EEBDHJ
INFORMATION

╩СтФбсЕХ▌ЕсФНрп▓сЬЕр▒НсмХ╒й смСтСЙр▒▒р▒й сЧн} тАлтж║▌бтАмси▒сХ╜тУХрп╣сЬ╛сжж╩С 'MVUF тАлтж║▌бтАмсм▒си▒сХ╜╞▒соВтж║ сонсжж╞▒соВ сое с▒е┼ЦтзйсЬЦтАлтж╜▌Е▄йтАм╟Оси▒сХ╜тенр╡ЙтЬЩр▒йсЬЙ┼Э╩Сeс▒╜сонсжж╞▒сФНр╖Этж╣ р╗Сс╕б╘Х▌Еaра║р┤нсЦБсФ╛▄╣со╣╟нсоБр▓╜смСтСЙр▒▒р▒йр╖Эс▒▓тж╣┼Б█╡╔Щр╣Е р▓Жси▒сЛБс▓ЩреЕсиХтЖ╜┼Бс╕браесп▒сп▒─Кс╖╛соержС┼Б сж║сФвсЙ╡▌Йсм▒соЭр▓╜ ╞▒ соВсйСсЩ╣см▒vсФНр▓╜тк╜ра║соетж╣сйбсиХсл╡смСтСЙр▒▒р▒йсо╣р╣Ер▓Жсоесжнр╕Н┼Б тзЙ╠╣сйСс╡Этж╣р╗Х╩СсУЙспХрв▒сВСaрвКтАл▌Е▄йтАм смСтУНр▒▒р▒й█╡сиХриЕсжж╩СспХр╗С╩СтФбскб▌Ер╖Щaсл╡ тж╣скбспХсжйсБЩтАл▄йтАм╩СтФбр▓╜сп╣сжнр▓Ес╕есмСтСЙр▒▒р▒й 6,6-&-& █╡сп▓соб сДЭр╡КспХтШЦтШЦтЫе▌ЕрпЭ█╡роЬсоеw┼Бспй┼Б тгйсжйси▒са║реЕсиХскЕ█╡сФН спХс╖йр▓╜сжес╡Эсж║с╖╛р╕┐┼Б╚бсйНсмнсл╡╩СтФбa}со╣сЩБс╡еспЩсБ╣р╗ХсмС тСЙр▒▒р▒й█╡}со╣╙╣спЭр│Бс╡ер▓╜рб╣сиХспйсиХсХ╜╘Й╓бтАл╫ЩтАмсЧн┘е╟Н╙╣сЗб тАл▌ХтАмсизспХс╖▒╩ЩсЩ╣спй█╡сжж╩СспжтАл▌Е▄йтАм сжжсЕХсЕХ╩СскбсйСс╡ЭсГ╢спХсиХр▓ЕсмСр╗ХсиХс║нс╡Б сйСс╡Э█╡╩СтФбс╡ЭсГ╢┼Эр╕пспХсКесЬШтж╣р╗СтО╡рд╜сйСс╡Эскбр║╜р▓╜ре╡сйСс╡Эр╝Й рв▒aтАл▌Е▄йтзК▄ЖтАмтЕйсЕХ▌Й─еси▒сХ╜█╡e▌Йтж╜тО╡рд╜скбр╕НреНсоесВСсмС█╡ ▀С╩СтФбсЕХ▌ЕтО╡рд╜с░В╩СaсЫЮ╩Сржнр╛Щси▒ }спЩтВЙaспйс╕бр╕н}см╡ _}см╡с▒╢раесВСсмСр╗Хсжйс▒╢с▒вспЩр╕НреНсоЭр▓╜сйСс╡ЭтзБсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм ра║сл╡ aсл╡ aсЬЕтаБреТсоетк╜смКтж╜тО╡рд╜скб▌Есз▓тж╜р╕НреН сКетЬЩ сКетЬЩ тЛЭр╕ЮсЧн сжер╖ХтЯ╣с╕бскЕреТ соесВСсмС┼БспйсиХсл╡ сиХриЕс░Жс▒▒спХспйс╡Б сжж╩Сa─КспХс▒бр▓Хтж╣р╗С сФНспХс╖йраесп▓┼БaсДЭсмнтоХтАл▌бтАмсЦТспХс│мсжесиЩ с▒╜сиХре╡сХ╜реБсйСс╡ЭтзБсЩ╣спй┼БсЧнр╕НсйОсЬ╜тУНс╕бсжлсжес╡ЭсДбси▒тжЭтзХр╖Эс╡Эс╕бсжл█╡тВКтж╜сжж╩СспжтАл▌Е▄йтАмтВСрп▓тВСрп▓р╣Ер▓Жс▒вспЩсонсФксобс░Ж╙╜ qzспХсЬ╜сЬ╜тзХсЕХспЩ▌Е█╡сЦБспж─Нсоер╛Х╒йроЙр╕Н█╡р╜╣тж╜р╣Ер▓Жсоес╕б тАл▄йтАм┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсйНр▒аспХтзЙ╠╣р╝ЙсйНсжж╩Ср▓╜р╕НреНсоесйСс╡Этж╣┼Б тАл╫ЩтАм рп╣раесЗбр╖Хр╗ХсХ╜сЬЕтЬЩр▒йсЬЕр╖Этк╢╘Бр▓ЕсГер╕ХсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАмс╕б╔йсобтлн см▒тАл▌бтАмсЗбсЗеспХтЕйсЕХс╡ЭсЗбреЕспХс╕бр╕нсйХсЭНтпйaр╖ХтК╣┼БтзЙ╠╣сйСсЬЦтж╣ сйНсмСтСЙр▒▒р▒йсж║сФвсЙ╡тЭбсоЭр▓╜р╕нреЕсиХ╙╣i─етлосоеw┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм спХтмесДБтЬЩ╘Йси▒р╛Щтк╡с▒всоЭр▓╜сЧнслЩрб╜с╕бсйОсоетВЯсже▌ЕтАл▄йтАмр╗СсйСс╡Эр▓╜ с░НтАл▄ЖтАм╩СсЗбраетзБсЩ╣спй█╡тЭбспХрб╣╩ЩсБ╡рп╣сЕжтАл▌Е▄йтАм тзЙ╠╣тЙЙсБЩсФ╛тк╜см▒тзХсл╡ ▐╡смХ╘БсжЙр▓╜спЩтзХтжЭр▓╜q┼Эр╛Хр┤нтзЙспХ█▒═Хс╕йржнсФ╛тк╜со╣тк╜р▓ЖсЧн aрб╣сиХс╡Э█╡смСтСЙр▒▒р▒йтзЙ╠╣сйСс╡ЭтзХсЕХсЬ╜█╡├ХсиХриЙ╩нсл╡ с░ЖсЧнсжйтгЩсЩ╣сижсЬ╜eсм╡ ╔йскЕс▒е_ тЛХтЛХскЕтШВ*%HJOBZT сййсБЩтзХbeautisea@hanmail.net


╟Сси▒снетК╣тж╜так╚╜р╝Йсо╣сДБтЬЩ╘ЙтЖ╜тАлтБ╜▌бтАмс╕йсВК

GOLDEN LOTUS HEALING SPA WORLD у║▒у▒Эт║╛/#тЯбт║ХуиЙ#

р╜Тр│а рнИр┐мр╗Йр┐м р╣Ы рйЦр╖Э

3;=33#0#45=33# сжетЛЙтзБспЩ

такспЭсм╡_╔йсл╡спЭ╩нс╕б0''

4;=33#0#56=33

с▒б╓втзБспЩ

G &WFSZEBZ0''

тж╜╟О╩Ссижсо╣сДБтЬЩ╘Йс╕всм▒тбНсФв тлнсЬ╛сБ░с╕всм▒aс│Т├Хvсоеснетж╜тж╜╟Ор╛Щтк╡сБ░тБ╜с╕йсВКтДХти╣теер▓╜╔Щр░ЙсмХсйв

со╣р┤нтК╣р┤нсмК╔Эс▒вслЩсЦБ сонспХскЙсБ╜сФ╛тБ╜с╕йсВК тГ╜╩СтШБтШБ╟ХсВКсЕЭсВК сЧн╔йсВК см▒с▒вслЩсЦБтШБ╟Х таЩсВТ╙╣р╛ХсФСсЧнсВК сиЭсонсВК скЙрансВК скЙ╘кс│Тсл╢тФ╢ aс│Тсйвтк╡сВК р╗жсФвсВК сиХр╕СспХтАл╫бтАмспХтЦС ржнсБбспХ сБ╜с▒есЭБсиЭ╟Хр╕йсФНс╕б .S##2сЬ╛тАл ▌ЪтАмaс╕бр║╡тАл █ХтАмсБ░сЬЕ╘ЦсБ╡ ▌ЖтЦСтжЭсЫН

╔Эс▒вслЩсЦБсБ░сонспХскЙсоеспХсмКтж╜тБ╜с╕йтмеси▒█╡спЩтДХсо╣▌Ер░ксо╣тАл╫ЩтАмта▒р╛Э┼ЭражсЦТр╛Эс╕йсоетДХслЩр▓╜ сВСтЗ╜сЬ╜тФЕтзХражрб╣р╗С тАлтк╡╫ЩтАмсо╣с╕бсйС┼Эbс│жс╕йсД▓си▒тАлтж╜▌бтАмсФ╛тДХсВКсиХ╩СтАл▄ЖтАм┼Эсп▒сйСтК╣соБр▓ЖспХvтк╡рвКтАл▌Е▄йтАм

(PMEFO#VGGFUтж╜сЬ╛сДБтЬЩ╘ЙсонсЬ╛сИ╡тЯ╣смХсйвсЩ╣_спЭсл╡спЭ с▒▒сЭН_ с▒б╓в_

тБ╜с╕йсВК┼Б~собсИ╡тЯ╣ сЩ╣_спЭсл╡спЭ тзБспЩтзксФН тзБспЩa─Кс▒▒сЭН ра║с▒б╓в ра║ 

"EE1IBN/HPD5IBDI 2 )P$PO3VB╔ЭтГ╣

╟С▌ЕспХсжер╝Нрд╜тенрпЭсп▒рдЕс╝Ю┼ЦтзОсВКтиЖсоЭр▓╜раесЕХсЗе├Ср╕Н

8FCTJUFXXX(PMEFO-PUVT4QBWO 0QFO_ 5FM #SBODI(PMEFO-PUVT'PPU.BTTBHF$MVC )P)VBO/HIJFQ 2 5FM #SBODI(PMEFO-PUVT4QB.BTTBHF$MVC 5IBJ7BO-VOH 2 5FM #SBODI╟СтгЩсБЩтпЖтБ╜с╕йсВК 5PO%BU5JFO 1IV.Z)VOH 2 5FM


тАл▌бтАмсЭБр╕нсо╣─Юс░вр▓Жспй█╡a─К┼Э с▒╢сЬ╜сВСтВЙр▓╜с▒╢тк╢тж╣┼Бсжйс▒етж╜ тНЙтЦнспХ╒йсмХсШВсХ╜сКесЬЕ спХсФвсоЕ┼Эс░Ж

├ХсЦЕсп▒с░Н ┼Цс░ЖсЦЕсКеспХс▒е р╗ХсЦЩтШЦ┼бси▒сиХскЕсЦ╣ р╛ХсйОтАлтзк▌бтАмсХ╜сКесЬЕ спХсЬЪтмйтВЙс░Ж

спЭсЬ╜e таЩр╕Нтж╣┼Бсжйс▒етж╜р╕┐тИЕтй╢ тНЙтЦнспХ╒йтВЮ┼БспетАл▌бтАмсХ╜сКесЬЕ спХсФвсоЕ┼Эс░Ж

─Н┼Бтж╣┼БсЦЩсБбтж╜тбНс░Ж с▒ер╛Щс▒вспХ┼Бсжйс▒етж╜ сДБтЬЩ╘Й╟О╘Х╨ЦслЩспХсФНсХ╜сКесЬЕ

сЭНсйвсЬ╛тВЙс░Ж

раЕргВрей╘Юрз╣╙Ш╙п▀║рбЪтАлриБ┌ЭтАм╥▓┘ЛрвЖтАл▌▒тАм╙Лр┤брпЦ┘ЛрмЦтАлрй╕╫мтАм

тАл┘БтАмрей тАл▐ЖтАмркЕрн▒ра║р╡ЫтАлрб╗рг│┘╝тАмреЮрлВ╙Црй╣рйер┤и

╓есм╡спЭ

▌Е╘ОсйвсижсЧн01&/ тЖ╜тВЮсЦБсЗбсйвсижсЧнс░Ж ╟О╘Хт░ТслЩтФ╛сВС тЬЪсШВ сХ╜сКесЬЕ спХс▒╜█╡тАл▌бтАмсЭБр╕нсо╣сЛБр╖Х┼Бс▒╢тк╢тж╜ тФ╛сВСсХ╜сКесЬЕa%PPSUP%PPSр▓╜ таЩр╕Нтж╣├н▌Е╘О╩нс╕бтВЯсжеrтАл▌Е▄йтАм ╟О╘Хт░ТслЩспХсФНсХ╜сКесЬЕ тАл▌бтАмсЭБр╕нсо╣сжйс▒етж╣┼БсБасоесЩ╣спй█╡ спХсФНсХ╜сКесЬЕр╖ЭспХс▓Б▌Е╘Оси▒сХ╜рае таЩр╕Нтж╣├нспХсмКтж╣сЭЕсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм сЩ╣т░ТтЗ╜спжтШЦ┼бсХ╜сКесЬЕ сДБтЬЩ╘Йс▒╢сЗбспЩс╖╛ с▒╢сЬ╛тШЦ┼бсФНсп▒─Кс╖╛соесЕХсоБтж╜ тАл▌бтАмсЭБр╕нсо╣с▒ер╛Щтк╡рб╜тШЦ┼бтЭбспХ с▒етАлтж╣▌ХтАмсйНсЕХ▌Ес▒╢тк╢тж╜сХ╜сКесЬЕр╖Э ▌Е╘Оси▒сХ╜раесБ╝соЭсЭЕсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм

сБ╡сТ╣сЭБ╩Ссиж┼Э╞▒сБЭсоеснетж╜

тЬЪсШВ ╟Ос▒╜тФ╛сВС сХ╜сКесЬЕ ╩Х╔ксоесл╡тж╣█╡aсДЭсмХсХ╜р╢╣сЗбтЦСр╛Х├СсмХс╡▓р░ктк╡р╛Эсое сДБтЬЩ╘Й┼Этж╜╟ОсиХре╡сХ╜реБ╔Щр╕Н┼Б╟ОeсмХсШВ╩нс╕б сжйс▒етж╣┼БсЭБсЧос▒╢тк╢тж╣├нтжЮсижсБ░сВСсШВтзХрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм bс│жсХ╜р╢╣╟О╘Х╨ЦслЩспХсФас╕▒ тЬЪсШВр╛Щсо╣тк╣сйв ткЩтК╣сБЭ ╟НтБнсйвсижсЧн

╩бтйес▒╢сйвсижсЧнс░Ж

тгЩсБЩтпЖ сйвсижсЧн

тЖ╜с╕е┼▓сйвсижсЧнс░Ж

сКйс╖╛ сйвсижсЧн

╩бспЩс╡бсйвсижсЧнс░Ж

ра║╙╣спХ сйвсижсЧн

тЛХтЛХскЕтШВ*%ETWOTBOH

тЛХтЛХскЕтШВ*%ETQNI

тЛХтЛХскЕтШВ*%:0

спХтК╣сйСсйвсижсЧнс░Ж

тж╣тАл╫ЩтАмспХ сйвсижсЧн

╩бтй╢с╡бсйвсижсЧнс░Ж

▌Е╘О сйвсижсЧн

тЖ╜тВЮсЦБсЗбсйвсижсЧнс░Ж

тЛХтЛХскЕтШВ*%ETIBOPJLP

тЛХтЛХскЕтШВ*%EBFTJOEBOBOH

▌Е╘ОсйвсижсЧнтЖ╜тВЮсЦБсЗбсйвсижсЧнс░Ж -P 4USFFU )PB$VPOH#BD8BSE )BJ$IBV%JTUSJDU %B/BOH тк╡р╛ЭснетК╣тЗ╡с▒вXXXETDPLSтж╜╟ОтжЮсиж спХс░Жр╡В┼Эс░Ж


ACTIVE VIETNAM сзВтЭСсЙнсДБтЬЩ╘Й

сЬ╜см▒тж╜сБ╡тАл▌ШтАмсБ╡рпнсоетФб┼БсЫ╛_

╪МриРтАл╫ж▐ж╫ж▐ж┘╝тАмр│йтАл╪ктАм╤М▀ЖтАлрйЛ█К▀Ж╫╝▀Ж█КтАмрнп╥М ▀ЖтАлри║█КтАмркГтАл▌С█┐╪ВтАм╥Мрд▓тАл▌╕╫░тАмр▓Г█аргГрйО▌ДрзВтАл▌Три║▐ЕтАм╤╗тАл█ЖтАмa сжНс╕╜скЕсДБтЬЩ╘Йсоб╔ЩeсДБтЬЩ╘Йсо╣сйНр▒Н┼б┼▓с╕бскбтоХсз▓с╕бр╖ЭтАлсже▌ХтАмск╡сЬЦтАл▌Е▄йтАмспХ сГйткЩсЗбтЦСсФйр│О├нсЬ╜сп▓рб╣█╡тАШ"DUJWF7JFUOBNтАЩ си▒сХ╜█╡тоХсЬ╛соеснетж╜┼б┼▓с╕бсо╣ сЕЭ├Ср╕Нр╖Э╒╣сиХс╖▒╩ЩсЩ╣спй█╡сйНр▒НтпЖсБЩр▓╜смХр▒йс▓Щтк╜ра║реЕсоесЧн}тж╣█╡тО╡╒йр▓╜ ╨Щр╗Сс╕▓тАл▌Е▄йтАм┘йсоЭр▓╜р║Эс▒бтДХти╣со╣сЬЕтЯ║тФбтУХсоер╕н╙ЮтзХсЕХсЦЩсл╡
тЮЙр▒НсЦЩспЭр╕в

тЮЙр▒НсЦЩспЭр╕всобтПнсЧор╝ЙтЦСсЕХтЬЩa╥е█╡╙║тж╣сФСсоетФб┼БспЭс▒╢┼Брае╩нс╕браетАлтметж╜▌НтАм╙║тж╣тж╣█╡сЬЕтбНтКБсо╣спЭс│жспХ▌ЕтЮЙр▒НсЦЩспЭр╕всоб тЮЙр▒Н╔брпЭспХржК┼ЭсКесЬШтж╣с╕бр╕нскес▒етЕйсЕХсп▒рпЭрае┘е╟НреБс╖▒╩ЩсЩ╣спйсиХaс│ТтоХсз▓сЬ╜с╖▒├СсмХтАл╫бтАмспи├Ср╕Нр▓╜b┼▓сБ╝┼Бспй▌Е ╘▒с╣Т /IB5SBOH ▌Е╘О %B/BOH реТтйес░НсДБтЬЩ╘Йсо╣р╕псобс╕бсйОси▒сХ╜сЛБр╖Х├нтк╢сФСрб╣┼БспйсоЭр╗СсйНр╖есЬ╜с╖нси╡сййсзЮспХтжесЩ╣спЭ с▒╢раеспХтАлтж╜▄йтАмсГйтБЕс╖▒─ЙсЕЭр╕нтж╣▌ЕтзХсДбси▒сХ╜╞▒┼б┼Эс╕всм▒со╣сжйс▒есЩ╣тК║соереД┼Б╟Нр╗жс│С╙Эскбсжйс▒есДЙтЬЩр╖ЭтВКсмКтж╜тмесЬЕтжЭрд╜сЕХ тЬЩскб╙║тж╣сФСсоес╡ер▓╜сйС─Стж╜▌ЕсЬЕтжЭрд╜сЕХтЬЩaсЧор▓Жсое╘Хр╗ХсЩ╜eсЛБр╖ЩсЧораер▓╜╙║тж╣сФСспХсШАсжескЕр╖Щ▌ЕсЬ╜см▒тж╜сБ╡рпнспХр╝Щсое сЗ╢роесмнтАл╫┤тАмсоЭр╗Х╔Щс▒╜сХ╜сзЭ┼Брае_сБЩтЦСсо╣снетК╣си▒сХ╜раесЬ╜с▒етДХтго─ЮспХ┘йси▒реЕсиХскЙ▌ЕспХсБЩр╝ЩсобсйХ╩Ср╖Эсплсобс╕бскЕрп╣ спХ┼Б┘йспХсЬ╜см▒тзХс╕б█╡сЩ╜eспХ▌Ескб_тФесЦТсоес╕бр╖Хр╗С╘Хa╘Б┼Бспй▌Е┼Б█▒╙Э█╡сЩ╜eсЬЕтжЭрд╜сЕХтЬЩaсмСтйе с│нтйесоЭр▓╜сВКтиЖсое сБ╡╨Щ├С╙╣сжерп╣ снер▓╜┼Браер╖Эс│Сс▒йтзБржнр╕й▌ЕскЙр╝ЩсоЭр▓╜█▒═Хс╕б█╡сЬЕр╕ХqспХтАл╫бтАмспХ╩С╟Нси▒сКе─НтзБр╕нтж╣▌Ес╕╜р╕атж╣┼Б сЬ╜см▒тж╜ тЬЪсДетж╜─Юти╣спХ▐╡снераесЬЕтЬЩр▒йсЬЕраер╝Йрв▒╘Бр▓Ес╡б▌Е

тЮЙр▒НсЦЩспЭр╕всиХре╡сХ╜с╖▒╩ЩсЩ╣спйсое╩н ткЩтБнсБЭт│и╘▒с╣Тт│иHon Mot Beach, Mini Beach ╨СсКетзк╩С╘▒с╣Т┼ЦтзОсобта▒сШерб╣сиХ╔ЭтГ╣раесЬ╜╩╜рпб┼ЦтзО╩нс╕бсзЮсЬ╜eсЧнсл╡ ╩╜рпб┼ЦтзОси▒сХ╜сЬ╜╘Х╩нс╕бсзЮсЗеспХсЧнсл╡тзХсДб╩нс╕б█╡тФ╛сЬ╜р╖ЭспХсмК ╨С╩СтВЙткЩтБнсБЭсйОси▒сХ╜тЗ╜сБ╜╘▒с╣ТсйОтзк╩СтВЙсзЮсЬ╜eсЧнсл╡ ткЩтБнсБЭт│и▌Е╘От│иMy Khe Beach ╨СсКетзк╩С▌Е╘Ос╕втзОспХсмКсЬ╜сзЮсЬ╜eсЗесЧнсл╡ ▌Е╘О┼ЦтзОси▒сХ╜сЬ╜╘Х╩нс╕б ┼ЦтзОси▒сХ╜тзХсДб╩нс╕б█╡ тФ╛сЬ╜╙╣╔Щр░КсоеспХсмК

спХсмКсоеснетж╜тЭв aтАл▄ЖтАмспЩсм▒_р╗ж a─Кс▒всмКсЬ╜eсое╩Сс╡бсоЭр▓╜ ╨С╘▒с╣Тр╗ж╩Сс╡б сзЮ ра║_ ра║ ╘▒с╣ТтО╡сЬЕсЬ╜сп▓с▒▒)PO.PU┼Э.JOJ#FBDI

╨С▌Е╘Ор╗жa─К ра║ р╗ж ра║ ▌Е╘ОтО╡сЬЕсЬ╜сп▓с▒▒.Z,IF#FBDI 
PET CORNER таМтжЭтЪН├н▐╡

сДВ

тЬЪ╘Кси▓сХ╛█╢ wсжж с╕в реЖр╕отУЮ ┼Всз│спЦраж р╕░спЦ сЕЮсЩ║спксЬЧтАл▌Ж▄ктАмb с░Зр╕о╙║╩ТсЫОсмЦсжж р║╢р╕О тЛЪсЩ▒тйЖсиЦ┼Всз│спЦсР▓ р╕осжжтАл▄ктАмрпЮсиЮ╟ЦспЦ╩о р╕осХЦ ┼Всз│спЦ ╩Ттгк╒║тД▓ сЕЦспЦ█╢тЯ║р╖ЦсЬ╛сжк┼В сз│ спЦреУ спЪ╩Тспк█╢с│зр╢║bр╕░ с╡В╩Ъ├Тр╕Оси▓сХ╛р╕о ╘ВсЩ║спк █╢┼Всз│спЦси▓сХ╛сЗвтЦТ сиЦс║ор╗ЦсФЦр╗ЦсХ╛тж╛ сГк сЕЮсЩ║ спксож╩ор╕▓╩отж╛тпО ╚втж╛┼Всз│спЦ╩ос╕всДВ тЬЪ ╘Ксо║спЪ╩Тспк█╢┼В сз│спЦреЖсожс╕в╔кр╕о ╙║р▒ОbсЕзтАл▌Ж▄ктАм

╥ДржврйГ

сДБтЬЩ╘Йсо╣спЩ╩Сспй█╡

The Top 9

461&3$"54 n╥ДржврйГрлТрвИ╨╕тАл╥Д╪┤тАмрдкрипрдв╨╕рз╜рздa"o nтАл╪в╪втАмр│ЪриЕ▄╡┘Ц╥╕╙Тр│Шрдаркзрздa"o

╥Ъ╬аргЫ╒╗╒ерелтАл╪ЫтАм#3*45*4)4)035)"*3 ├й╪ФтАл┌╡тАм├дтАл╦ЖрвШ┌░тАм╤СтАл ╪ЫтАм

тАл&ргЬ▄Щ╪нтАм905*$ ╩Х─╖╩Х─╖тАл┌╖тАм╘Ергг

ра╡▄╜р▒прдСрг╗р│╜рж▒╥МржкрйЛтАлрйНрй║р▒Арй╗╫ЩтАмрзЦ╥╢╥МржкрйЛрзорйЛрлЪр▒б ╥МржкрйЛрвРрйЛрзВрв┤р░Чрж▒╒ж╥МржкрйЛтАл╫░тАм╪М▌Ири╣╤ТрнХрг╜▄╡риорлУ р│а╙Ярижр│йр▓Ч▄▓рдиржЛ╥МржкрйЛрзо█ардиржЛра╕тАл▄ШтАм╥МржкрйЛ▄╡╥░▀Хрди рпИр░Чрж▒╒г╙ЯтАл╪ктАмр│втАл╫░тАм рпИ р░Ч ╒г╙ЯтАл╪ктАмр│втАл╫░тАм р░Чрж▒ рн╗рвжрзЦ╥╢ р▓е╙Трг╜тАл▌╝тАмa╓Ы р░ервЯр┤зрвЯ╤кри╣рвЯ╓д тАлрвЯ█ИтАмр╡брвЯ┘г тАл▐Ш▐ЕтАм╤│NJaNJ р░ЕFPaFP ргБ╤╝раЩ┘Ъ█ариПраЫриж╙Я ▄╡р│Д╙ЯтАл╫ЩтАмрм▓раЫр│вргБ╤╝ рйЛтАл╫░тАм

рйЛ╥╢рй║рйН╥МржкрйЛрзГркпр▒░ри╣рвРтАл█ОтАмрдЯ█ариП╥МржкрйЛтАл▌И█┐тАмри╣ рвРтАл█КтАм┘ЮрзВ╤│╙КрзКриУри║▀Л╥МрйХтАл╫░тАмр▒вр╡жрзКргБ┘ЮрзВ╤│рйН╙Я ╤А▌ИтАл╫░тАмр▓Ч▄▓рдиржЙ╥МржкрйЛрзоржЙтАл▄╜▌нтАмродрг╗р│╜рж▒╥МржкрйЛ рвРрйЛрзВрв┤р░Чрж▒╒ж╥МржкрйЛтАл╫░тАм рн╗рвж▐╣╥╢р▓е╙Трг╜тАл▌╝тАмa╓Ы р░ервЯ╤кри╣рвЯр╡брвЯ╤ДрвЯ╓дтАлрвЯ█ИтАм┘г тАл▐Ш▐ЕтАм╤│NJaNJр░ЕFPaFP ргБ╤╝ркУ╙Ъ╤│ри╖▄▓рлУ▌ЗрвЬ╓Вр│а╥МтАлркБ╫░тАмр│атАл╫░тАм

C

╘Ф4*".&4& тАл╪ГтАм─ОрдЧрб╗█ШтАл ┌╡тАм ═Г╓ТтАл╫╡тАм╥Э═╗3644*"/#-6& ╓Ф╥б═втАл┌г┘╣тАм╥лрвСтАл┌░тАм╟д

█ардиржЛра╕тАл▄ШтАм╥МржкрйЛтАлргГ╫ЩтАм╙Я▌КрзВрнМри╝ргЩ╤ТтАл╪╜тАм╙КркФ ╥МржкрйЛтАлрйЖ╪П█в╓Ы╫░тАм╥МржкрйЛрй╗рдир┤зрзВрв┤▌Ири╣рвР тАл█КтАм┘ЮрзВ╤│ргЩ╤ТтАл╪╝тАмрж╜╥Мр▓╝рдкр│врйЛрк╝р░етАл█┐тАмржЩтАл▐УтАм╤А┘ЮрвРрйЛ рзВрв╕рвЬтАл╫╛тАмр╡жрйН╙Я╥МржкрйЛтАл╫░тАм рн╗рвж█ардиржЙр▓е╙Трг╜тАл▌╝тАмa╓Ы р░ервЯр┤зрвЯри╣рвЯрнМ█д▀Крлб▀Крлб╤д▄┐тАл╫░тАм тАл▐Ш▐ЕтАм╤│.*a.*р░Ержг&0 ргБ╤╝рзгрг┐р│а╥МркУриМр│вргЩрдорйорйЛрвл╥МржкрйЛтАл▌┐╫│╫ЩтАмркЫрйЖрйН╙Я╥МржкрйЛтАл█┐тАмр░Ч╥╢рзВрв┤тАл╫ЩтАм :LFKLDQ0DWтАлрйЛ╫░╫╡тАмржЙтАл▐ВтАм┘Ъ 'LDPRQG0RRQ тАл█ЖтАм ╥МраЭ▌АркБтАлргГ█┐╪ктАм╙ЯрзВриотАл█етАм╥ЩраЪ▐╣рзВрв┤╤АрйдрйН ╙ЯрйХтАл╫ЩтАм╥МржкрйЛрк╝р│а╒грзХтАл╫░тАм рн╗рвжр░Ч╥╢р▓е╙Трг╜тАл▌╝тАмa╓Ы р░ервЯр╡брвЯ╓дтАлргГ рвЯрвШрвЯ█ИтАм╤АрлУрвЯ╙п ╙л▌ЗрвЯ тАл▐Ш▐ЕтАм╤│NJaNJр░ЕFPaFP ргБ╤╝р┤Я▀Мр│а╥МтАл┌Ы┌ЫтАмр│атАл▌╢тАмрк│рйН╥Щ╓дтАл╫ЩтАм╤иркЮтАл╫░тАм


сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜спЩ╩Сспй█╡┼Бсз▓спХ

╧ЗраДрб│.6/$),*/$"5 ─йтАл┘╣╪┤тАм┼╗╬и╒е╔С╬а

тАл▌дтАмроШр░З╥МржкрйЛтАл╫ЩтАм╤ТрйЖрлери╣тАл▄╜╫░тАм╤АрвРтАл█ОтАмрдЯ█ариП ╥МржкрйЛтАлрзВ╪В╓Ы╫░тАмрнМри╝▀М╤╛тАл╪╝тАмрж╜рлУ▌Зрм▓ ргГ╥ЗтАлрйЖрй╗╪ВтАмрзЦр││ри╖тАл█┐тАмрйардирвРтАл█ЖтАмркРтАл╪В╓Ы╫░тАм рзВтАл╫░тАмрди▀М╤╛тАл╫░╪╗тАм

A

рн╗рвж▐╣╥╢р▓е╙Трг╜тАл▌╝тАмa╓Ы р░ервЯрп╛▌БрвЯр┤зрвЯрнгрпФ▌ГрвЯр╡Х▀ЦрвЯ тАл▐Ш▐ЕтАм╤│NJaNJр░ЕFPaFP ргБ╤╝рвРтАлри║█КтАмркЮржЙр│а╥Мрз╜р││рй║рйЛтАл╫░тАмроЪр┤Ь█│рлк

рдГ╬Х╓ТтАл╫╡тАм├й╪ФтАл┌╡тАм1&34*"/ ├й╪ФтАл┌╡тАм├дтАл╪┤┌░тАм┘а

рвОрб▒╒╗тАл╪АтАм├й╠й563,*4)"/(03" 4) "/(03" тАлреН╫│┘╖тАм╧Щ─╛рдотАл┌┐тАм╚║╔Я╓Ф

р▓Ч▄▓рдиржЙ╥МржкрйЛтАл╫ЩтАм╤АрйдрйН╙ЯрйХтАл╫ЩтАм╥МржкрйЛрк╝р│а╒г рйЛтАл╫░тАмриотАлрв┤рзВ█етАмрнМри╝┘Юрж▒рзо▌Ири╣╥╢╤АрзВрв┤рвРтАл▀Л█ОтАм ╥МрйХри╖тАлргГ▌╢тАм╙ЯрзЦ╥╢рзКрз╢рйЛ╤АрйдркЮржЙр│░тАл╫ЩтАм╥Мржк рйЛрк╝р│а╒гтАл╫░тАм

р░вр░ЕрдиржЦ╥МтАл█ЖтАм╥МржкрйЛтАл╫ЩтАмр╡а╙Кр│а╥МтАл▌ФтАмриНржЙ▄╢тАл╫░тАмриП╥МржкрйЛтАл╫░тАмржЙр│Т▄╜ров ┘Ю╥МржкрйЛрзор▓Ч▄▓рдиржЙ╥МржкрйЛ╤ВрйЖ╥░▀ХтАл█┐тАмр░Чрж▒╒ори╖тАл▌╢тАмр░вр░ЕркБраЩ╤А╥╢ риорйжрвУри╖тАл█┐тАм╤Врк│р│а╥М▀ердйри║рижр│й╓д█│р│а╥МрйХтАл╫ЩтАмркЫтАл╫░рйЛ▄ктАм

рн╗рвжр▓Ч▄▓рдиржЙр▓е╙Трг╜тАл▌╝тАмa╓Ы р░ервЯрп╛▌БрбЖрвЯр╡брвЯ╓дтАлрвЯ█ИтАмр┤зрвЯ╤ДрвЯ┘г тАл▐Ш▐ЕтАм╤│NJaNJр░ЕFPaFP ргБ╤╝тАл▌ФтАмриНржзрй╗р│а╥Мрн┐ргБрдорйЛ╤Мр│атАл▌╢тАмрм│р│атАл╫░тАм

рн╗рвжр░вр░Ер▓е╙Трг╜тАл▌╝тАмa╓Ы р░ервЯр╡брвЯрж╢тАл▄ЩтАмр┤зрвЯ╤кри╣рвЯ тАл▐Ш▐ЕтАм╤│NJaNJр░ЕFPaFP ргБ╤╝рзЦ▄╜р│а╥Мр┤ЯтАл╫╡тАмр│врйд╒ж╘┤█а╙Я

╓Йра╜ргЫ╒╗рдЩ╩╗4$055*4)'0-% ┬п╟гтАл┌░┌╡тАм╔г╧Я╙╣

рдЯрпСр▒прдир▓н┘Ъ╥МржкрйЛтАл╫ЩтАмрйЩрзНрй║рйНтАл█┐рйЛ▀║рзН╪отАмр░Чрж▒╒жр╡а╙К╥М ржкрйЛтАлрй┐█┐тАмр╡и╙К╤Ар▒врлЬрйЛтАл╓Ы╫░тАмрдЯрпСр▒етАл█ФтАм┘ЪрйЖр│в╓мрйдрзВ рв┤рнМри╝ри╖тАл▀М█┐тАм╤╛тАл╪╝тАмрж╜ри╖тАл▌╢тАм╤Зрн╗рг╜рж╗тАл╫ЩтАм╙КрзКриУрйЛтАл▌ФтАм█│рйЛтАл╫░тАм рн╗рвжрдЯрпСр▒етАл█ФтАм┘Ър▓е╙Трг╜тАл▌╝тАмa╓Ы р░ервЯ╓дтАлрвЯ█ИтАмр╡брвЯр┤зрвЯрж╢тАл▄ЩтАм тАл▐Ш▐ЕтАм╤│NJaNJр░ЕFPaFP ргБ╤╝рпЯр┤Яр│а╥МрадрйТргБрйЛркЮри╖тАл▌┐▌╢тАм┘ЬрвЬр┤брзВриорзНр│атАл╫░тАм

тАл═╝╪атАм├й╪ФтАл┌╡тАм5"##:$"5 тАл╪атАм ═╝├й ├й╪ФтАл┌╡тАм5"##:$ $"5 $"5 5 ╤СргН╟МтАл▀Ы┌░тАм├йтАл█КтАм╞Х═Г─╛ 

T

рж╢тАл▄ЩтАм╥МржкрйЛтАл▌┐╫ЩтАмр│ШрвЯ╙прйЛрзК█а╤АрлУ╤АреЗрйН▀ор▒б╒лрзВрв┤╤Арйд▌ИрйЛ р░ЕриН╥МрйХтАл╫ЩтАмркЫрйЛтАл▌╢тАмр░ерйЖрвЯри╖тАл╫Щ╪╝▄краЫ█┐тАм╥МржкрйЛтАл╫░тАм рн╗рвж╙ЯтАл▀ори╝рж╗▄АтАмр▒б╒лрзВрв┤╤Арйд▌ИтАл╫░тАмр▓е╙Трг╜тАл▌╝тАмa╓Ы р░ервЯтАл╫░тАмржкр│врвЯ╙прйЛрйХтАл╫░тАмр┤зрвЯ╓дтАлрвЯрвШрвЯ█ИтАм┘г тАл▐Ш▐ЕтАм╤│NJaNJр░ЕP ргБ╤╝▐╗рнСр│а╥Мр┤Я▀Мр│атАл▌╢тАмрйО╥бриЖ╥ЩрйарйЩтАл╫ЩтАм╤мри║рлО╙бтАл╫░тАм
߮ౡի૔ਙٞҙധऩ‫ޛ‬ઃ" ੹۶ೠҌ‫ݏ‬੕‫װי‬পೢೢҶ ߮ౡիࠪಗ‫ۿ‬વ࠼ೠࣃਅ ᜅ㊦ 㥙㮩

Soy Sauce chicken ⓥ㏽ ⴙ g ㉽㆕㉽

 Ớ \N] ㇕㆕㉽ g 㲡㆕㉽ # g #

䁝ᡮ ㏽✪㊦㉵ 㓂㌒ ㆕⒭䁙ᶕ ᜁ㓁 ㉍ⷞ㉙ ⣕㺙 ㌑ⷭ ⣕㺙 # g #ⓍỚ ㌁᱂ ⣕㺙 # g #"ⓍỚ 㜝㓉✪ ១᜞ 䁡㉹

ⓦ㏽ ㊕ ☵⏍ Heineken Draft

ⲍᜉ⥅㯖 ⮭៩㈢ៅ㊦ ⨉䁵㊦ᡮ ỽ㓁ᡮ✦

"ⓍỚ ⓍỚ ⓍỚ ⓍỚ

䁡㉹ᤱᜅ # g! ぅ⊙㉙ ᤱᜅ㉁ 䁡㉹㉵ ㌂ㆪἙ㓁 かⶶ᷉ᷥ   

ⓍỚ "ⓍỚ "ⓍỚ "ⓍỚ 䁡㉹ᤱᜅ # g!

ⓦ㏽ ㊕ ☵⏍ Heineken Draft 䄹㌑ Dien Bien Phu

ᷥ㉵ぅ▭῝ 䀍≽㊑ ᾥ㖾 V

028.3825.0909

$PPQษ✙

Pham Ngoc Thach

27 Pham Ngoc Thach, Q3

Nguyen Thi Minh Khai

☖ᯝǢ

Open 9:00~22:30

27 Pham Ngoc Thach, Q3 028.3823.9033 ‫י‬ᅕ▵ᔍᯕŖ

݅ᯕᦥ།ऽ⥭௝ᯱ

䄹㌑

ぅ⊙㉙ ᤱᜅ㉁ 䁡㉹㉵ ㌂ㆪἙ㓁 かⶶ᷉ᷥ   

Open 8:00~23:00

137 Ton Dat Tien, Q7 028.5410.7575

⪙ᱱ aु⥭௝ᯱ Ton Dat Tien

aु⎵✙ ᜅ┡ღᜅ

Tran Van Tra


HUMAN COLUMN тЖ╜собткЩсо╣сДБтЬЩ╘ЙспХсзЭ╩С

рик ркЭ тАл╪птАм ▄▒ рл▓риЩ тАл ргГ╪ШтАмс╕б тАл╫┐тАм ╓в

╙╜тАл}▌НтАмспЩсФНс▒╢соЭр▓╜╔бсоес▒вс╕бр╝Ьтзй▌Е╔ЩтАл▌ЪтАмсЬ╜с╡Эснеси▒сХ╜спХсГйткЩ█╡сБЩтЪНси▒тАлтзХ▌бтАмсХ╜с▒в сиХсзЭтж╜▌Е┼Бр╕▒реЕспХр╕псж╣с╕бр╕н╙╣сйОсЬ╜┼Э├СaскесДЮтж╣с╕бсжлсоесЩ╣раеспй█╡с╕брпЭсБЩтЪНси▒тАл▌бтАм тзХсХ╜с▒всоЭр▓Е┼БсФ╛bтзХсЕЩс▒всобсизсий▌ЕткЩтБнсБЭси▒спй█╡сиХриЕсобтзкс╕бс▒▒с░ЖсобсжйтпНс▒╢с▒етИК╘Йс╕б сФНсо╣сФН├ХспХсЕХраерб╜╘Б тАл▄ЗтАм├н╚бaтж╣сйНрв▒сЬ╜eра║сжйспХ╙╣сЗбспЩси▒├нсБЩтЪН┼бр▓Й╞▒соВсоесБ╝сж╣▌Е ┼Браетзй▌Ер╛Эр│БсДБтЬЩ╘ЙсобспЩ╟нси▒тАлтж╜▌бтАмспЩсЬ╛спХсЗбс│Ттж╣сйН▌ЕтзкспЩс╕бр╝СрпЭрае╞▒сБЭспХр╗ХсХ╜╘Йсп▒спЩ сФНрпнреЕсобскЕр╖ЩсЧ▒┼ЭслЭсЧ▒╔Щр╕Н┼Бр╕▒спХ╙╣скЕ█╡спжсоес│СсЭНтзБржнaрб╣с╕бсжлсж╣╙╣сЭЧ▌Е╔Щр▒С▀Стж╜ тАл▌НтАмспХс╕б╙╜скЕ█╣╔бсоес▒всоЭр▓ЕтАлтЪНсБЩ▄йтАм█╡скЕe▀Ссиз┼БскЙ╙╣рпЭси▒тАлтзОтж╜▌бтАм┼ЦсиЩтАлреЕ▄йтАмсо╣rс╕йр╕нспХ ╙╜р╛Хтж╣▌Ерв▒р▓ЕсмХ├дсобспХсиЩтАлреЕ▄йтАмсо╣rс╕йр╕йс▒браесБЩтЪНтГ╣р▒ЭсиЭр╕йс╕б╙╣с╕бсжлсжесмСр╕Нсо╣┼бсЭНси▒ сХ╜сФНрпЭс╕й├дспХрпЭ█╡├дспХ▌ЕспХrс╕йсФН├ХспХсБ╡рпнтГ╣р▒Э▌ЕсФНрпЭс╕б╩Сс▒еси▒спХр╖еспХспй█╡╞▒сБЭ▄╣ реЕсобтж╜сГйтБЕс╡ЭсДбсоерансжесЕ▒сзЭтзБреРсЭЧ▌Ер╛Эр│БспХр╖есиз█╡╙╣раесДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜сФХсжеa╩Сси▒тж╜сГйтБЕ с╡ЭсДбсоерансжесЕ▒сзЭтзБ├дz╩Сраетж╣▌Е

тЖ╜собткЩсо╣

ц╗е шУ╜ цЛн

╘Хaс╡ЭсДбс▒╢р╕НскбтДО─СсЗбсЗеси▒сХ╜█╡╒йр╛Х╙╣├нсоЭр╖ЩтаЩспХрпЭтАлтж║▌бтАмсЬ╜с▒йси▒zсобтж╣сЩ║соетж╣реБтК╜╟Н aрв▒сЧ▒реЕ┼Бс╕▓сое╙╣aсГер╕Сс▒вспХспйсий▌ЕсХЕсмнр╖Этж╣┼БсЩ╣├ХсоесФНсмКтж╣р╗ХсЦЩр╗ХтАл▌бтАмснеси▒╔ЩтАл▌бтАмр▓╜ рв▒┼Б╙╣скЙ▌Е▐╣a сЬЕтФЙсоесБ╡р╖Х┼Б╙╜тмерл╜╠▓соетАл▌МтАмс╕бсжл█╡сФНсЧнтж╜├нсоЭр╖ержнр╛Щси▒тж╜╟Оси▒спйсое ржн╙╣со╣сВСсмСсп▒спХсЭБ╩бсйНсФНaтАЬржСрпЭ▌ЕтАл▄йтАмр╗ХсХ╜тК╣смнсзЭтж╜▌ЕтАЭ┼Б╔Щ╓бсо╣сЬ╜сиХр║ЩтАл▄йтАмси▒├нтгЩ╓▒сое тж╜с▒вспХспйсий█╡▀С ╔Щ╓бсо╣сЬ╜сиХр║ЩтАл▄йтАмспХсп▒╙╣со╣сиХр║ЩтАл▄йтАмспЩсВСсйНсФН█╡тАЬсжнрпержнсЗбтЦСсЧ▒спХ╒йр║Щр╕п спХu█╡▀СтАл▄йтАм├нсЕХ╘ХсХ╜╘ХaсБЩсжйтФбтАЭрпЭ┼Бр╕▒тж╜с▒враеспйсий▌Е с▒╢р╕Нтж╣с╕бсжл█╡с╡ЭсДбсоерв▒┼БсФН█╡╔ЩсГер╖исобсДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜раес▒етйб┼БтД▒с╕бс╕бсжлсж╣╩Сси▒тЩХ╔Этж╣сйН тЗ╜╔Этж╣█╡╔Щр╗исЬ╜eр╕нси▒╙╜р╣ЕспЭс╕▓соетбО─Кр╕┐собреРспХтзХтАл╫┤тАм┼Б█╡▌Есон╘БтлнсФНр▓╜сФНрпЭс╕б┼Етж╜ ▌ЕскШсп╣▌Ер▓Ес╡Э█╡сййсТ╜┘е╙╣a╘ХaтЗ╜╔Этж╣┼Бсиз█╡сФНспХси▒тбОтФер╕┐собс╕▓сое ╘Хaс╕▓си▒тГ╣сон реЕсиХскНржнтГ╣р▒Эр╣ЕспЭр╕▒╥╡тж╣├нс▒╢р╕НтзХтАл╫┤тАм┼БсФНрпЭс╕ес╕брае╓еспХ╒╣сий▌Ес╕▓сР▒р╕нспХсжетАл▄йтАм┼Б╘Хa спж┼Б╙╣iскШ╩нс╕браетЛЭтГ╣р▒Э▌Ер▓ЕтАл╫┤тАм┼Б ╘Хaс╕▓си▒реЕсиХскЕ╩Сс▒еси▒╔Щ╓б█╡сФНрпЭс╕б╩Сси▒╙╜╔Щ╓б р╖ЭсмСр▒вbсЬ╜р╖Эс╡есйНтАШсмСр▒втАЩспХрпЭсЗбр╖Щ▌Е╙╜тАШсмСр▒втАЩспХрпЭсЗбр╖Х█╡╔Щ╓бр╖Эр╗исГйсЕЩс▒вспХспйс╕бр╕н сжес╕врае╔Щ╓бсо╣спХр╖есобсжнс╕бр╝Ьтж╜▌Е
скШсп╣▌Ер▓Ес╡Э█╡сййсТ╜┘е╙╣

╔Щ╓бр╖ЭсмСсйСтпйс╕▓си▒сХ╜тГ╣сонсЖЕсоержнсййсТ╜┘е╙╣тГ╣р▒ЭсФ╛─Э▌Е┼БсФ╛bтзйс╕бр╕н смСр╕Нс╕всм▒р╕▒р▓╜█╡╙╣сЕХ▌ЕспЩсФ╛соер╗и╓еспХ╙╣с▒в├нсФХсж╣▌Е╩Сси▒╔Щ╓бсо╣с▒лсоб сЬ╜с▒й┼БсФ╛┼Эс╕б╔йсо╣сиХр▓ЕсмбсоесФвсФвтзХсЕЩс▒вспХспйсий▌Е╔Щ╓бaсмСр╕Нс╕▓си▒ тЗ╜╔ЭтзБржнр╗Х╘ЙтаЩсо╣скЕтШБсБ╡спХрдЕсп▒сХ╛си▒тФб┼БскЙ▌Е┼Б╘ХтВЙр╖ЭсмХс▒етж╣█╡ тАШтШБсжйтАЩспХ╙╣си▒├нр╕▒тзХс╡Эсийсоержн╙╣█╡╔Щ╓бсо╣╘ЙтаЩс╕всижспХтАШсВТсЩ╣тАЩспЭсЩ╣рае спй─Б╟Н╙╣сФ╛bтзХсЕЩс▒вспХспйсий▌Е ╓ес▒еспЩaтШБр╕йтШБс╡ЭсЬЕр╖ЭсжетЛЙси▒р╕йсЭЕсЩ╣спйраер▓╛сЗбтФвтж╜с▒вспХспйсий█╡▀С ╔Щ╓б█╡╘Хaс╡ЭсЬЕр╖Эр╕йсЬ╜█╡├д┼Э█╡сФв┼бсизспХр╣ЕспЭ╘кс░Ж┼БсЧоси▒тж╜тНЦсжК iсжетАлсж╣╫┤тАм╩Сси▒сиХриЕ╘БтШБр╕йтШБс╡ЭсЬЕсп╡спХ}aрб╜с▒враеспйсийс╕бр╕н╔Щ▌Е сон╘Браес╡ЭсЬЕр╖Эр╕нреЕсиХтАл╫┤тАмсое├дzсжетАЬ╙╣█╡спХс▒╜тШБр╕йтШБс╡ЭсЬЕр╖Эс│мсжетж╣с╕б сжл█╡▌ЕтАЭ┼БтЕйсЕХсЩ╣с╡бсо╣сДБтЬЩ╘ЙсиХр▓╜╔Щ╓бси▒├нр╕▒тж╜├дспХс╕б╔й╩нс╕б╔Щ╓бскб со╣тАлтк╡▌бтАмс╡▓aс░Ж╩ХтАлтк╡▌бтАмспЩреРсЭЧ▌Ер╕▒спХтШЦтж╣с╕бсжлс╕бр╕нскШсп╣▌Ер╕Н█╡╔Щ ╓б█╡╙╣р╖ЭтзОсФвр║мс░вспХр▓╜р╕нреЕсиХсжетЛЙси▒тЗ╜╔ЭсоесЬ╜тФЙ▌Е╙╜сжетЛЙси▒╔Щ╓б aсп╣▌Ер▓ЕтАл╫┤тАмсобсйНр▒НскШс╡▓си▒сХ╜сЦБтФ╛тж╣сйНспж┼Б╙╣скНсР▒спХс╕бр╕н╙╣со╣сОбтАл▌бтАм █╡скШсп╣▌Ер▓Ес╡Э█╡╔Щ╓бржнр╛Щси▒тзОсФвсФХсжеспй█╡реРтж╣▌Е╔Щ╓б█╡с▒╢р╕Нрб╣с╕б сжлсоб╙╣со╣с╡ЭсДбсоетзОсФв╘Хaсиз█╡ра║сжйс▒╢р╕Нр╖Этж╣┼Б╘ХaспжсоескШсоетЛЭтГ╣ р▒Э▌Ер▓ЕтАл╫┤тАм┼Бa╩Сси▒скШсп╣▌Ер╕Н█╡сййсТ╜р║╡спХрд╜си▒├нсжес╕в╩нс╕бrс╕йсоетзХ сЕЩс▒всобсиз█╡реРтж╣▌Е╔Щр▒ис╕бр╕н╓ера║сжйспХр╖есоер╝Йр╖Х█╡├драеrс╕йспЭсЩ╣ спй╩Сси▒╘ХспЭтлнсФНси▒тЗ╜╔Этж╣р╗Хс╕всм▒си▒├нскШсп╣▌Ер▓Ес╡Э█╡┘е╙╣со╣спХр╖есоб╬О р╛ЭсиХсЕ▒сзЭтзБ├дz▌Е тАШтШБсжйтАЩспХ╘ХтВЙр╖ЭсмХс▒етж╣╩СсЬ╜сп▓тж╜с╕бaсГнсЯЙ╓еспХ╒╣сий▌ЕсФНсижтЕй╩Сси▒р▒н тЬЩтВЙр╖Эс╡Эр╛Щтзй█╡▀С╔Щaр▒нтЬЩтЛХси▒ржСрпЭск╡▌Е┼БтзХсзЭтж╣╙╣сжер╛ХтЬЭ╘Хa ╔Щр╖ЭсЦБтФ╛тж╜├дсобсжетАл▄йтАмсий┼Б╙╜▌Ер╕нр▒нтЦСтЛХр╖ЭсЦБтФ╛тж╣сйб┼Б╔Щ█╡р▒нтЦСтЛХскб тзЙ╠╣ск╡▌Ер▒нтЦСтЛХсЕХ▌ЕтВЙр╖Э╟НспжтзХсХ╜тФбр╗Х╓ер╕нси▒тВЙsсоесГй▌Е█╡р╕▒реЕ спХсмСр╕НреЕспХсФН█╡ра║╓Еси▒р╕▒тГ╣р▒Эрансже▌Е╓╡╩Сси▒╓ес▒етВЙр╖Э╟Нспжтж╣р╗ХсХ╜ тШБсжйсобсп▒сйСсЬЕр▒Ю├нр▒нтЬЩтЛХтлнсФНсо╣с╕всм▒си▒сХ╜смСр╕НтлнсФНсо╣с╕всм▒спХрб╣сий▌Е

╙╜сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜сФНсижсЦТ┼Цс│С├ХсоеспХсБЩwтЗ╡сий▌Е ┼БсЕЭсЩ╣aспй▌Е╔Щр╕Н┼Бтж╣р╡ЙспЭ┼Эс╡▓╙╣скб▌Й рв╣спХспй█╡сЬ╜eспХaс░Жр╕п┼Бтж╣р╡Йс╡▓aс░Жр╕псоб сЬ╜eсоесЦТ─Кс│мсоб╔Щсо╣скесДЮтж╜сЕХткЩр╖ЭсБ╝┼Бспй ╩Сси▒╘Хa╔Щси▒├нrс╕йсоетзХсЕЩ╩СсиЦсобсиз█╡реР тж╣▌Ер╛Эр│БтАл▌ХтАмсВС╘есФйржнр╛Щси▒сФвтАлтпй▌ЪтАмр╕псобсп╡сЧн р╕Нр╖Этж╣█╡таЩспХс╕бр╕нтШБсжйспХ╘Х├нс╡Э█╡с╡▓сл╡сЦТспХ смн╙║тУН╩Сси▒тАл▌ХтАмсВСр▓╜спЩтж╜rс╕йраесиЭр╕й╘Йс╕бсжл собреРтж╣▌Е сДБтЬЩ╘ЙсФНтлнраесФСсижсФНтлнр▓╜со╣сЛБр╖ЩсБ╜с▒е┼Э(SBC zсобсЭБс│жс╕всижржнр╛Щси▒с▒есЧор║╡спХрд╜скбс▒есЧосмХ с▒е╩СсФНси▒с│жсФНтж╣р▓Е█╡сФНрпнспХсЛБр╖Х├нс╡е┼Бспй█╡ реРтж╣▌ЕспХс▒╜█╡р╕йсонр╕┐█╡р║╡спХрд╜скбсмХс▒е╩СсФНр╖Э ╟Нтж╣╩СaсЫЮс╕бсжл╩Сси▒сФНсмКсп▒со╣rс╕йспХр╛Щс▒╜a сжетАл▄нтАмреРсЭЧ▌Есжер╕йсмСр╕Нс╕▓со╣скШсп╣▌Ер╕Н█╡сййсТ╜ р║╡спХрд╜╙╣тАл▌ХтАмсВС█╡р╕пспХтжЭсмСс╕бр╕нсЦТ─Кс│мсобсмСр╕Н смХс▒е╩СсФНzсобсЗесоер╕н╙╣╩С█╡с▒▒с▒▒сиХр▓Есмнс╕й├д спХ▌ЕспХс▒╜█╡с▒╢р╕▒rс╕йсо╣р╛Щс▒╜aсжетАл▄йтАмрпЭсиЭр╕й ╙╣╔ЩреЕсоес│Хс╡▓тзХс╡Э┼Бспй█▒╘▒со╣р╛Щс▒╜спЭреРсЭЧ ▌Е╙╣раес│Хс╡▓тж╣█╡со╣сБЩси▒сХ╜скШсп╣▌Ер╕Н█╡р║╡спХ рд╜со╣спХр╖есоесЛЙр╕НслЩсмнсзЭтзБ├дz┼Б смХс▒е╩СсФН со╣тАл▌ХтАмсВС╘есФйaсЭМ╩Хтж╣с╕бр╕нсж┐соЭр▓╜█╡тШБтАл▌НтАмс╕б █╡р╕▒сжесзЭтзБ├дz▌Е

╘Хa╔Щр╖ЭтГ╣сонр╕н╘Нсоержн тБ▒тж╜тАл▌ХтАмсВС╘есФйaсДБсиХ╙╣╩Сси▒тАл▌ХтАмсВСр╖Эр╕пспХтжЭ смС█╡сЦТ─Ксобс│мсобсжес▒бсжЙтГ╣р▒ЭсФ╛─Э▌Е┼БсФ╛bтзй┼Б╔ЩтАл▌ХтАмсВСр╕пспХтжЭсмС┼БсЦТ ─Кс│мсобсжес▒бсжЙ█╡с╕б╔й╩нс╕б╙╣со╣сжйс▒есоетВжспес╕б┼Бспй▌Е╘ХaтШБсжйси▒├нсиХ ре╡р╖Эaсп▒┼БтзБржнтАЬре╡╬ЭрпБaсп▒тАЭрпЭ┼БсДБтЬЩ╘Йр╕▒┼ЭтзЙ╠╣тж╜╟Ор╕▒соесЯКсиХсХ╜ тж╣█╡─ЮсмСaр╕псоб▀С╘ХтВЙр╖ЭтГ╣сонтФб█╡сЧ▒▄╣спХспйсоержн█╡сиХре╡р▓╜aсп▒┼Б р╕▒тж╜тмеси▒╬ОтАЬтШБсжйспХ╙╣сЕХ▌ЕсФХспХс▒в▌ЕтАЭ┼БсЦЕр╗жсоетзХс╡б▌Еск╜сзЭтж╣р╗Х сФХспХ╙╣с▒всобтШБсжйспХтАл▌ХтАмсВСр╖Эр╕пспХтжЭсмнсХ╜╔Щр▒С├дспЩс╕б█╡р╝СрпЭрае╙╣сЕХ▌Е╙╣ спХaр╕псжесЕХсйНсЧ▒▄╣реЕспХ╙╣р╖ЭсГер╖исиз█╡тАл╫йтАмсоЭр▓╜сЕХ█╡─ЮсмСaспй╩Сржнр╛ЩспХ ▌Етж╣с╕бр╕н╙╣сЕХ▌Ер╕псжесЕХспХ█╡слЩр╝ЙскбсФв┼бсизспХсЦТ─Кс│мсоб╔Щa╙╣скбz спХспЭтж╜с╕б╓еспХрб╣раер▓╛╙╣█╡▌Йтж╜сГйраетк╡р╖Э╘Х█╡─ЮсмСр╖ЭсЕХс╕бр╝Ьтзй▌Е сДБтЬЩ╘Йси▒спй█╡сиХриЕтАлтй╢▌бтАмсЭБсБ╜тлнсФНсо╣спесм▒спХтАЬсДБтЬЩ╘ЙсФНсижсЦТ┼Цсо╣тДМ├Щ сонсобсмХс▒е╩СсФНр╖Эсп╣р╕н╙╣█╡├дспХ▌ЕтАЭрпЭ┼Бтзй▌Е█╡▀С╔Щр╕▒спХсФНсЭЕспХрпЭр╗Х

тЖ╜собткЩ

/55тАлтж╜тж║▌бтАм╟ОсиХ┼Э╞▒сЩ╣ сХ╜смЩсжетСБсжес▒╢сЩ╣╩СтАл▌бтАмтв╜ спХр║╡спЭFVOIP!OBUFDPN
Developed by:

âŁ&#x2122;á &#x2122;âŻ&#x2020;á&#x201D;Šŕ˛˝áŹ&#x2022;áľ?Ă&#x2018;௽ऽชâ&#x201C;? á&#x153;&#x2026;â&#x2039;&#x2022;áŻ&#x2022;ŕŻ?áŻ&#x2122;Ꮌá ľĐ&#x2122;Ĺ áľ?Ă&#x2018;᎚⣊Ä&#x160;Ĺ?᯹á&#x2021;Ąá??ʭḥâ&#x20AC;Ť×łâ&#x20AC;ŹáŻ&#x2022;Űľ â&#x160;&#x2013;Ĺ â&#x160;&#x2013;⼼ŕ¸?á &#x2122;ᨼ๊ḥޚá&#x153;&#x2026;

há?&#x2019;aâĄ&#x2022;Ç&#x17D;ኢĘ&#x2018;ᨌá&#x153;˝â§Şá&#x201D;?.BQMFUSFFa อŕĽ&#x2026;á¨&#x2022;Ô&#x2122;áŚśŕ Ľáą˘áŻ&#x2122;aâ&#x160;š há&#x201D;žâŞ˝⼼ŕ¸?á &#x2122;ᨼá&#x160;Ľá&#x2026;&#x2022;á&#x153;˝â?&#x2018;á&#x2122;?⌲ŕź&#x2018;á&#x2021;Ľ ⌽Ç&#x17D;⼼௲á&#x153;&#x2026;á&#x201E;˛áŹąá °Ç&#x17D;ṽ⌺ƹ_á&#x2021;Ľ hâ?­á&#x2014;ŽĆąâ&#x2DC;&#x2013;⼼ŕ¸?á &#x2122;ᨼÇ&#x2018;á&#x153;˝Ô&#x2022;á&#x2021;Ľ h᏾ูᯌáľ?aâ&#x20AC;ŤÜ&#x2020;â&#x20AC;Ź h᯾Ɋ}᏾ŕž&#x2022;áŻ&#x2022;᯹á&#x2021;Ľâ§ Ô&#x160;ᯌ ⌽Ç&#x17D;áŻ&#x2122;â&#x20AC;ŤÝ&#x161;Ý&#x2022;â&#x20AC;ŹáŻą +84 9 3464 5197 / kim.jiyeob@mapletree.com.sg

1056A, Nguyen Van Linh Boulevard, Tan Phong Ward, District 7, HCMC www.mapletree.com.sg | www.richlaneresidences.vn


Top 3 Official Agency of Vinhomes

рб╜р╡ЦргЫр┤А╙ЦреитАл▌╝┘БтАмрк╜

р│╗р╢ЭтАл┌Щ▄УтАм

с▒бтпН█╡сКйткй}сБ╜сФНсКй╔Щр╡ЪсоЭр▓╜сЗбтЦС┼ЦсЬ╛с╕бс▒╢рб╜р║╡спХс▒бтАл▌бтАмр╕Нс▒▒соЭр▓╜сХ╜ спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм ┼Б~╠╣сХ╜сжйс▒етж╣├нсКйткйсФвтгйсое├Срп╣тж╣сЭЕсЩ╣спйраер▓╛тЖ╜сЦБсое▌Етж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм сКйткй смСсЩ╣сФНсм▒ сЩ╣сФв

тЖ╜▌Етж╜╟ОспЩсЗбра║сФСс▒ер╛ЩaсЧнсЧо сЗесз▓ спетАл▌бтАм┼бр╕Н сГ╢р╖Бсп▒р╛ЩреТ

тйес╕бтАлтж║▌бтАмс│ЩсижткЩтК╣сБЭспЩр╛ЩсФНтлн┼Этж║тАл▌бтАм сДБтЬЩ╘ЙсиХ сйвсиХ с╡▓╟ОсиХ спЭсЕЩсиХaтАл▄ЖтАм

сДБтЬЩ╘Й┼ЦспЩсп▒─Кс╖╛сЧнсоБ┼ЦспЩс╡▓}сФН qс▒╢такaсФН сЗбра║сФС├Срп╣сЧнсмХсйв с╡ЭтФ╛┼бр╕НсФН

сКйткйсЦЭтЬЩр▒ХтЭнтУН ткЩтК╣сБЭсЬ╜$#%тЖ╜╔Эс▒▓сФНспХ┼Ц vсДбсо╣тАл▌бтАм╚╜р╝ЙсжетЭнтЬЩ▌Йс╕б

спетАл ▌бтАмр╣Ер╣Ер╛Щсо╣ houserent.com.vn ╘ЙсобсмСтЭбс░Ж0906 358 000

сКйткй┼ЙреБр╕НсГе ткЩтК╣сБЭсЬ╜╟Сси▒снетК╣тж╜тГ╣сонспХсп▒р╕йс╕бр╕кспЩ сФНспХ┼ЦvсДбтАл▌бтАм╚╜р╝ЙсжетЭнтЬЩ▌Йс╕бтеер▓╜с▒╛тЬЩ

тж╜╟ОспЩ сФвтАл▌ХтАм

╩бсйв╩С (Dr. K┼Э┼╡) ╧м╧╡╧м╧╡╧о╧┤╧╡╧м╧м╧м скЕсЩ╜тк╣ (Dr.Oh) 0938 885 891 ╩бтйес▒╢ (Dr╞Р═Ш<┼Э┼╡) ╧м╧╡╧м╧н╧░╧о╧н╧░╧░╧┤ ╘ЙсобсмС═╛D╞М╞Р═ШE─В┼╡═┐ 0906 358 000

сДБтЬЩ╘ЙсЗбра║сФС┼ЭсйХр▓╜спЩтж╜сЗбсп▓смКсоЭр▓╜ спЭсЗбсЗбра║сФСсо╣├Сс╕┤с▒╢сЕХреЕр▓╜спЩтзХ ╔йс▒ес▒втжЭтзХр╖ЭсЕХ┼Б─есЭБсЗереЕспХр╕псЬЦтАл▌Е▄йтАм с▒╢с╕в┼ЭсЭБр┤Ср╖ЭтЖ╜смСсЦБсоЭр▓╜сЦТсЭН╠░сжй╘ХтзХрд╜р╕Н─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм раесмбспХтжесл╡тж╣сЬ╜р╗ХсиЩс▒╜реБс╕бсйСрпЮс╡ЭсЭОсЬ╜скЕ тЛХтЛХскЕтШВ тЛХтЛХскЕтШВ тЛХтЛХскЕтШВ тЛХтЛХскЕтШВ

k┼Э┼╡y┼╜╞╡┼╢gg┼Э9000 ╞Р┼╜┼╜┼╢hw─В┼╢50 ╟З╧┤╧п╧н╧н╧о╧о ┼╢─В┼╡─Ю╞╡┼╢╟Б┼╜┼╜

ткйтЯ╣спХс╕б ткйтЯ╣спХс╕б ткйтЯ╣спХс╕б ткйтЯ╣спХс╕б

kimyounggi.vn soonhwan50.vn kimhyunjung.vn ┼Ъ┼╜╞╡╞Р─Ю╞М─Ю┼╢╞Ъ═Ш─Р┼╜┼╡═Ш╟А┼╢

W┼Ъ┼╛┼╢┼Р╧░╧╡═▓╧▒╧н>╥е╞╡╧░s┼Э┼╢─Р┼╜┼╡D─Ю┼Р─ВD─В┼п┼п═Х╧н╧▒╧╡y─В>╥╛,─ГE╥╛┼Э═ХW┼Ъ╙З╙Б┼╢┼Рd┼Ъ╥г┼╜┼Э╥▓┼╢═ХY╞╡╥и┼╢╧оdW,D ткЩтК╣сБЭсЬ╜╟СсКйтНХр║╡aр╝СтФбскЕре╡си╡с╕бс▒▒ тКЦ ткЩсЭЕ


GOLF COLUMN ʼn⥥⋝ౝ

╾⊥⋳㩂 ⌻▞㝅㩒

ᄁ✙ԉ᮹ʼn⥥ᰆᮡ݅ə౨ʕ⦹ḡอ✚⯩᫵᷹ᮡԁᯕ޵ᬭᕽᯙḡbʼn⥥ᰆษ݅᧝e௝ᬕऽ⥥ಽ ༉ᖹᮥ⦹Łᯩ۵ߑ ↽ɝ໨ჩ᮹᧝e௝ᬕऽෝ⧕ᅕᦹ᜖‫݅ܩ‬ᵝeʼn⥥᪡۵ฯᮡᱱᯕ݅෦‫݅ܩ‬ ✚⯩᧝e௝ᬕऽᨱᕽ۱ӝ۵ᱶ≉ađ⎵ᯝᔢᱢᯕᦥ‫ܩ‬௝۵ᱱᨱᕽᔪ݅ෙๅಆᮥ۱ӝí⧊‫݅ܩ‬ ᪅۹ᮡᯕ౑᧝eʼn⥥ᨱ‫⦽ݡ‬ᯕ᧝ʑෝ⣡ᨕᅝʭ⧊‫݅ܩ‬

甡 猢袡禝 矁幉禹槅 矹柩 廈禽幅

拹橩民朥穅掆掽禉禹弭蝉秪禉濎廑涁

螝拝暝泭砱朲攍攩禹樵湩砕擙襝硆绲

磙'獽猆禹矹暥砕秥恵弥昞甡砕 朩私篍禑禹油螉朡禝秙杙昉掽弩螡泽

湢禅漹毉攱昉拭攩殽穚耭毁斝穽筁簅

怽廈彁湵肝晝擙袙橩螡窵泊禹砹毱油獡 禉秱磵橩弥幡毁瑞禹恵甡秖螮攍攩

民氍肝弭蝉强禹簅拝幉覙穆禽矖朡樱

怽窵泊彁窵泊禹渽肝簅洀螝擙怽擝禹 濎禅穅掆掽禉氍穅恵磹禉秈矹幍枑幅 拝擙螝矅罍猢攱禹穡廮秊攍攩枊祉禝 徕繭螝沵 涙幅 弥磙螝弥 拹湅螝簅民 桕 晝油怽廈禉故甥螝擙朴擕攼砋禹砹毱

窵泊砕 炠禉 湡螝擙 罍猢攱禉 湙槁漹油

螡藽禁檡擙蛒獶螡袙穡庵毱毁民朩矹拹

擙袙橩螡窵泊業庵磹故簅毁產觍樱拹

禹弸禹弭蝉秪禽簅穚獶瓩橂廑弭槁攩攍

擙珑槅瓩樵秪油禉砵猆腅晝擙斵螉朡禝 橩瞎斝螝擝禝矹暥禹硍猆肝洀螡摍濅

樱硭毱窵蓽禝湩禽簅徱濉禹瞍幖攍攩

矁幉禅禹樵昉甡禝湩彁擙穉衅攩殽穚

由砕揅槁簕簘怽螝幚禉沍翙弥禽幉禹 氖禅窵泊禉湠禁沵廅禅螝擝禉棰弥拥

耭毁民朩矹筒攍攩

民朥袙橩螡獽猆禉拹橩潊攍攩

瞉攩攍擙螝矅强禅螡砱毉湩禝洂袝穆

螝欭私彁毁浹狱觍漹拽弭藁朩禹恵故 禽濉祉恵毁砵翡螮攍攩禹橌朴矁幉弭 螝欭竊私觝廭磹私猆禉抢拽茡矖禹獡

改恹渽珑幅怽橩簉幅漁磹硼繭氁禁檡 蝉擙砹恵捝肝擙螡拳禝槁磹朡碅擙穉

狵禁檡泭瓺禉瑭恵沵揗禅螝擝禉濍樱

濍炠繱槅螡窵泊瞉槝弭蝉纉毁庽汽簅弥 衅攩殽弭蝉毁民朩矹筒攍攩
᧝eʼn⥥

矁幉弭蝉幅竐禅禹祥擙绰滍簽檡甡幉猆禝禹穕秊攍攩硩褉

攩私攭藝矹礭禹毁滜矹拝油强禉纃恵觝朩攩擙由毱穆瞚湚

甡濉砕獡甡狱禹绰蔵硩蝉幅砹毱擙矁幉弭蝉擙穆矹昉

幕彁螭愝窵泊禹渽肝擙藝矹礭禹檡甡矁幅泭瞉簅攍恵漽穆禁

硩穉砊浹毁氍肝弥穕由禉擕恐螝廑篕恹褉硩褉砊浹毁螡暕

檡瓩神禝簖策昉毁揗砱筒攍攩

甡幉料漹弥獡昉槁磹杮禹幅擪螝攩擙穕砕獡弭蝉檡禽螡砊

桕螡藝砕礭禹砕獡禝猼禹槁昉窵泊砕杵槁蠩朡幅强禉幅毱

浹簅秪禹羡珑袙晡攩擙氩橪禹种瓺攍攩怽毱弥暕滍簽檡憂

擙怽氁秕毁民朩恵枑浽砕穚袚螡幅廮禹觝朩攩擙拡穡幅猢

禉瑝种擙廈禹螡拳禝料祉秊攍攩磵恵幅甡秖晝恵擙蟍簅民

悆攍攩禹樵异磵强禉枑毱擙斵簖策螝恵漹攩擙蠩朡禝忩昉

瞉簆昉業廆恵民螡拥睭螡拳禝茡矖瞉槝槁磹朡毁昑沵濅甩

毁猆猆螝擙瓩神禹祥毱螮攍攩禹樵狱弥禝漅袙擙秉藞蓽砕

螡绹橪禉衾狱甡苩擙衽恵毁濅毹甡恵擙簅拡朴螮攍攩

獡猼禹抏矹簅擙瓩神禉幛弥种擙弭藁砕廑攩殽瓩神禉禺觕

攩蟎瓩橂廑昉滥蓽拭砕獡擙怽橌廑業廆斝茡矖昉私攭螹幅簅

恵裑毁穡强螮攍攩

弥拝油拳禅瓺昉斚濉砕料祉毁秝擕拁簅洀螥民苁臑穆螡恵

桕螡怽毵筁漅禝矹蝉檡肝禝异磵庵毱幕幆禹攱槁簅恵枑浽

硭禹晝矹螡拳砕枅滙滊禹晝矹蠩氩斝幞禅弭蝉秪禹槁弥湄

砕瓺彅穆禽庵毱聦穚漹攩竅料獽湅螡彅繵禹螉磙螮攍攩拳

恵觝朩穚昉檡穉衅攩殽袝异禉民朩矹筒攍攩

砕漹擙庵毱漹攩湩禝螅禹竅料沅矹漹禹擙朴螮攍攩怽槝獡 褑粒螅禉捝恵擙矹蝉樱肝幅秕筁拝硺攍攩

桕螡矁幉弭蝉擙槁磹朡磙恍禹穅橹螮攍攩砉绲湢禅窵泊禉 翙幅檡狱磮螝擙斵磙恍禹穅橹螝攩擙廈禹禹螹螝恵觝朩簅民

窵由螹矁螥私禹泌幅簅种瓺攍攩沁穅泭恵毁螁螝恵祉螡窵

瞉浹蔁瑝磙砕禝螡甡秪幅廮禹怽橌廑民朥泭矖秊攍攩故绹

肝幅螉磙螮攍攩幅擪螝油湢禅猎禝硼禁檡廅禅猎禉竐瞉螝

檡故濅濉禝弭蝉秪禝矁幉槁磹朡磙恍禅穅掆禉蘱螭螝砱

擙敚恵砹泭恵毁螁螝擙廈禹竐廥弥强禉濉甩螝擙异磵幅拳

民昞穚昉普攍攩

漹攩氓禹湡猢螝攍砱祥濉禉幛弥拝幅甡擙廈禹螉磙螝廥笥

强螲恁绝砕种擙柩獥掘弭蝉秪禅怽幅廮砕穅掆彁肹蓽悑簅

怽毱弥濉甩涁砕祥禝螥螉磙幅种禁攍幅擪螝甡油簅幖禹拝怅

穡强禉螝砱湩擫禅甡幉砕螡徲禁檡翡徲螝擙弭藁朩砕廑禽

策蛍禅暕弥拝幅甡恵毁忑秪螮攍攩

恵幅揗瓺攍攩禹橌廑穅橹螡磙恍砕绹橪昉瞉拁弥甡幉禝裭

怽毱弥矁幉弭蝉砕獡昉怽擝簖禉昑幞禹漹沵怽穅强民湙槁

祭獶禉揗禹擙私獢猁窵禝禹朢禉庹簍瑝种擙廈禹矁幉弭蝉

漹沵拥留廑攱毱恵民螝擙弭藁朩禹种擙斵繽瞍茅悢瓺攍攩

禝蚡油穆禽氩橪秊攍攩禹樵蚡油穆禽秌穕碽砕矁幉弭蝉擙

怽瞉毉攩磹砱毉湩禝穚耭毁矽穡篕恵甡橩弥怽橌廑攱橩幅擙

穚獡穆禽瞍穚幕禉穡强螝恵昉螮攍攩螡拳禝親濉晡濉祉恵

簅繽攺攺螮攍攩矁幉弭蝉擙擫禅甡幉禹槁擙禹祥檡竅簉蟎

碅擙攱毱繭濉螡槁磹朡幅幅擪螮攍攩

禹炭槁簍瑝擙种擙斵禝昉穆禁檡槁昉珒昉窵積禉螝沵砱祥 毁幛擙廈禹砱毉湩禝矁幉槁磹朡禝氩橪禉穡故檡篕恵擙私

桕螡矹暥禁檡暝樱畘禽弭蝉秪砕獡禝槁磹朡擙昞湝秕碅禝廵

禹槁猢幆螮攍攩

珒橪禉揗衅筒攍攩攩殽弭藁朩禹禹弸穅弸砕漹禹擙狱湮禹

獡暕殹簅氍獽磙拲民穆穚耭幅幅朢螡矁幉槁磹朡毁攭簅弭

荵簉螡拳禝弭蝉秪砕獡洀擕拁擙昞欑禝產禹纃瞉硺攍攩螡

蝉毁肝恵祉螭禁檡民狱磮螝恵砕擙捍浹瞉悢簅瞏拝磙'砱樱

昞瞍珑礕蟍斝股徱幅种砍攩油螭愝矁幉槁磹朡毁螝沵彅弉

攩殽磙珑昉翮濉觍篕恽氍禑禝砱祥毁幅簅甡恽忑祥螮攍攩

毁猍檲廑螥瑝昉种禉廈禹槁猢幆螮攍攩

幕狱螮攍攩

矁幉弭蝉擙弭蝉甩橪禉苩磵擙斵桕攩殽恵裑幅晝恵昉螮攍
J K࠙‫࢓ش‬

੒‫ޛ੻؂‬ Central Park, Golden River

+,ᇡ࠺ᔑ

‫₍י‬ᵝ❡ᰆ Tel 093.338.3459 Kakaotalk ID ncj0097

⦽ǎᯙᔢ‫ ݕ‬093.772.0807 ᄁ✙ԉᔢ‫ ݕ‬090.301.2002

+,ᇡ࠺ᔑ

Office : A3. 10 OT 11 Vinhome Golden River, So 2 Ton Duc Thang, Phuong Ben Nghe, Quan 1


www.vnspacecorp.com www.vnspace.co.kr

֥ᖅพ ֥Ğಆ᮹ᇡ࠺ᔑ Ł~ᯕၠŁᖁ┾⦹۵ᇡ࠺ᔑ

ᯥ‫ ݡ‬ๅๅၰ

ᇥ᧲ᱥྙ ; ⚍❑ᩁᔍ௝ၰᩁ❭ᯕᨕᦉ❑⥥ಽ᱾✙ ; ‫ە‬᜽❑ၰ❽aु ; ݅ᯕᦥ།ऽᦥᯝ௽ऽၰእᜅ┡ᄁ෕ߑ ; ኩ⪩ʼnुญქၰᖝ✙ౕ❭Ⓧ ; ⣙ၙ⯆ၙऽ┡ᬕၰญ⊹౩ᯙ

‫ݡ‬⢽

vᱶ⯍ 093 727 4989

⪙ᱱ⣙ၙ⯆ ə௽ऽቑᱱ

v᜚⯍ 093 260 1167

⪙ᱱ ᦩ⣙ᱱ

ᦩᖁ⯍ 090 287 5000

⪙ᱱ⣙ၙ⯆ əฑ႙ญᱱ

vnckang

shasha1212 l ᱶ⧕௡ 090 135 1075 vnspace2016 l 070 4024 8005 ᯙ░֘ᱥ⪵

SD4-1 Grandview, Phu My Hung, Tan Phong, Q7 Tel. 028 5412 1569~71 Fax. 028 5412 1572 vn337an l ʡၝᱶ 090 700 7533 vnkafeole l 070 8248 2086 ᯙ░֘ᱥ⪵

LC-01, 01 Lexington, 67 Mai Chi Tho, An Phu, Q2 Tel. 028 3740 6177~78 Fax. 028 3740 6179

vnsjoon1224 l ʡ∊⯍ 090 777 6341 vnspace6341 l 070 8286 3390 ᯙ░֘ᱥ⪵

C002 Green Valley , Phu My Hung, Tan Phu, Q7 Tel. 028 5411-7770~72 Fax. 028 5411 7773 ʡ໦ᵡ 090 136 3310


ART COLUMN сонсжжтЛЭр▒Э

&2<27(8*/< ╨йсобспХр╡ЙсиХс▓ЩраесФЧсоб╥╛╙╣с╕бсжл█╡▌Е

сБЩсЪБси▒сХ╜сФксоесХ┐█╡╩СсГ╢с╡▓си▒сЗер╕НрпЭ█╡╩СсГ╢спХспй▌Е рв▒}спХсФвсо╣сФкси▒сХ╜тАл▌бтАмсКеavтж╣├С╙╣ткЪсобсХ╜р▓╜тАлсж╣▌ПтАмсоержн ╔ЩсФНспХси▒сЗер╕НсФксое╓ДсиХ с│Стк╡сЬ╜тФЕ█╡сВСсФк╩СсГ╢спХ▌Е╔ЩсЗер╕НсФкспХ▌Ер╖ЩсФксФв┼ЭсиХсмЩр▓Ер╕псобспХреЕси▒├нсжер╖етАл▌ЦтАм├н сКетИСс╕б█╡─ЮсмСраеспйс╕бр╕н ржнр│Бс│Стк╡р│Ос╕бр╝Ьтж╣сйНсиХриЕспХреЕси▒├н█╡сиЭ╟ХсоетБнтгЩр╕Н├нр╕н рд╜█╡─ЮсмСраеспй▌Етж╣с╕бр╕нсЗер╕НсФксое╓ДсобсжетЭСсЬЕтЬЩсп▒сЭБр╕нсо╣спХсоБскбсо╣сБЩaспй▌Ер╗Х сБ╡р▓╜сйН╩СсХ╜ражтВЮс▒вспХр╗СтВЮсо╣с▒вспЩсййсЪБсп▓тгйспХтФесФ╛рб╣█╡├дспХрпЭсЕЩ▌Е спЩсФ╛соеранспХтН╜сЕХр╗Х┼Цра║тДХсФНтлнсЧоси▒сХ╜сЬЕсЬЕр▓╜си▒├нсЗер╕НсФксое╓Д█╡┼Эс▒╢спХтжесл╡тж╜▀С спХ┼Эс▒╢соетДОтЗ╣спХрпЭтв╜тж╣┼БсЭЧ▌ЕтДОтЗ╣собсФНрпнсо╣сФЧси▒сХ╜сиЩс▒╜сЗбтЦСсиЩс▒╜╩нс╕брпЭ┼Б▌Й с▒╢с╕бсоесЩ╣█╡сизс╕бр╕н тАл}▌бтАмсФНтлнсФ╛тк╜сое─Юти╣тж╣с╕бсжлсж╣├С╙╣спХс▒╜t─Юти╣тж╣╩СсЬ╜сп▓тж╜ с▒лсобспХреЕси▒├нсЗбсйНтзХс╡Э█╡─ЮсмСaр╕п▌Е сййр▓╜сЗбтЦСс▒лсонсоесййтВНтж╣┼БтЛОсШВтж╣█╡╙╣спХреБсЦТспЩспХ╙╣тйеспЩреЕсобра║сХ╜┼Б╔йсоер╕кр│Бтж╣ ┼Бс│Хс░Нтж╣сйб█╡▀С ╔ЩспХсоБ█╡╔Щр╕нтУЭтДОтЗ╣собс╣И┼Бсжер╖етАл▌ЦтАм├нс╕б╙╣a╩Сржнр╛ЩспХсже▄▒╩н тж╣с╕бр╕нтиЖ╩Ср│О┼Бр╣ЕткЪс▒вспЩс░ЖсБЩраесФвтГ╣р╖Эс╡есЩ╣спй█╡aсЬ╜р╖Этгй┼БспйреРтДОтЗ╣си▒раесБ╣ рд╜сЬ╜┼Б╙╜┼ЭсйО─Юсобс│Хс░Нтж╜▌Е╔Щ┼Б╙╜┼ЭсйО─Юсо╣тАл▌бтАмсЗбсЗесобтГ╣сонсФНтлнси▒╙╣скбсЦЩсФвси▒ тАлсжнтзХ▌бтАмс╕бр╝Ьтж╣┼Бaс╕бс╕бр╝Ьтж╜ сФвтлКси▒сХ╜сЗбтЦСсЬ╜сп▓тж╜▌Е╔Щр▒Н╙╣сжеспХр▒НтАлтж╣▄йтАм├нрае╔Щр▒и├нсЦЩсФвсоесжнс╕бр╝Ьтж╣┼Бaс╕бс╕б р╝Ьтж╜├дспХтВЩсоЭр▓╜╦Й╥╕тж╣┼БсЩ╜сЩ╣тж╣сйНтДОтЗ╣сое▐╡смТспХсжер╖етАл▌ЦтАм├нсК╝╘ЭсЩ╣спй█╡├дспХ▌Е скЕ█╣соб╔Щсжер╖е▌ЕсмХтДОтЗ╣си▒┼бтж╜сйвтк╡с╡▓тО╡сл╡тЦнсиХ╔бр╕Нр╖ЭсЧн}тж╣р▓Е┼Бтж╜▌ЕтАШтЛ▒р╕НсКе сжйсо╣тзХс▒втАЩ тАШсжер╕й─АрайтАЩ тАШ$4*сЬ╜р╕Нс╖йтАЩсо╣тАШс▒╜р╕НсЙнр╡Ктж╣спХр║ЩтАЩa╩Стлотж╜сйвтк╡спХр╗С сБЩ╟Оси▒сХ╜ сЭЕс▒╜с│Хс░Нтж╣█╡тАШтО╡сл╡тЦнсиХ╔бр╕НсФХр│ТтАЩтУХр▒Юсо╣тАл▌бтАмтв╜спЩтАШр╕Хр╕Нсже╙╣р▒НсДЙтАЩсо╣сЭЕтк╡р╖ЭсБ╡тФ╢соЭ р▓╜с▒╜сп▓рб╜спХсйвтк╡█╡сЭТсиХсШВрпЭспХтЦСр╖Э╨й╨Щ█╡сйНс╡ЭспЩ┼Цсо╣╨й┼ЭсйХс▒╢ сЦТ┼Цси▒тАлтж╜▌бтАмi р╕╛соес╡Эс▒╜р▓╜тж╣сйб┼Б тО╡сл╡тЦнсиХ╔бр╕НсФХр│Тси▒сХ╜сГнсиХс╕б█╡тк╡р▓Етж╜тИЕ┼ЭтАл╫ЩтАмрп╣р▓╜┼б~реЕ со╣р╕йсонсое▌ЙсЪЙси▒сФНр▓╜с░В█╡▌Е р╛ХсиисЕХ▌ЕраеспХсйвтк╡со╣045спЩтАШ-FBOO3JNFTтАЩсо╣тпйтЬЩ┼ВреЕ┼Э╩╜с╕╛╩нр║╡скЕтЗ╜сйСсоетзХс╡б тАШ5IF$BMMJOHтАЩсо╣р╛ХтАл▌бтАм█╡┼б~со╣сЬ╜тДОbсоесп▒╔Ътж╣р╗Сс▒есЦЩ─ес▒всоЭр▓╜сиЦтАлр▒Н▌НтАмспХсФвсо╣сЩ╣ спЦсое├Срв▒сий▌ЕспХс▒╢раер╗ХсЙнр▓╜рд╜снЙспХси▒сХ╜сАЕс╕бтННр▓╜╙╣скНсГ╢раетж╜▀С со╣сжетж╣├нрае╟О ╘Хси▒сХ╜р╕нтГ╣сонсАЕс╕бтННр▓╜с▒╜сп▓рб╣сий▌Е╔Щр▒ЭтДОтЗ╣сййтВНсоесп╣р╜╣сФНтж╜тО╡сл╡тЦнсиХ╔бр╕Нсо╣ 045сЧосоЭр▓╜реЕсиХaсЕХраер▓╛тж╣сп▒Gloria Gaynor - I will survive 4DFOFсФХсже╘Й█╡сп▒avтж╣▌Е сйвтк╡тЕйсБ╣сЗбс╡ЭспЩ┼ЦспЩсБ╡спХскНр▒╝спХсЭТсиХ сШВрпЭспХтЦСсо╣сЗбтгЭ╨йсоесжй┼Б сп▒сЭБсо╣┼Б тиЖспЩсФНсмСсЬЕсзСсЕХспХрпЭ█╡сп▓собр╕йсоеси▒сХ╜ тАл█ХтАмсл╢со╣тАлрае▌бтАмсЬ╜р▓╜риБ╙╣╩Сс▒е╘БсВЕтК╜╟Н реЕ┼ЭсЗбр╖ЩтАл╫ЩтАмрп╣р▓╜с╡ЭспЩ┼Цсо╣╩ХсйНс▒╢┼Э с▒лсобтДОтЗ╣соесп╣сЕХсйНс╡бтж╜сЗбсЗеспХ▌Е спХ тАл╫ЩтАмрп╣█╡ сБЩ╟О сйНсЦТ сЭТсиХсШВрпЭспХтЦСспЩ (MPSJB(BZOPSсо╣╓есЭТ╔бр▓╜сХ╜сБЩ ╟О┼Эсйв╟Оси▒сХ╜ра║сЬ╜си▒тВЙтЬЩс▒╢сФвсоетВЙ с╕бтж╣р╗Сс▒есЦЩ─е р╕нс░ЖспХсФвсо╣сзЙсГ╡ тЭ▒р╣Е┼Бр╖ЭскНр▓Щ┼Б спХсБ╖си▒рае╔Щрп╣сБЩсЬ╜ сФвсЬ╛си▒сХ╜со╣тАШ#FTUEJTDPSFDPSEJOHтАЩ р│Е р╕всЬЕтШЕс╖йс╕бa сЦБс▒╢тж╜ тАШ (SFBUFTU TPOHT PG BMM UJNFтАЩ сКнсЕХрд╜с╕бсо╣ тАШ"MM UJNF IPU тАЩси▒ ╬Ютпйр╗С тЖ╜┼Бсо╣ р╗ж┼В соЭр▓╜сп▒р╕Нс░Всж╣▌Ерй▒тж╜╓еси▒█╡тАШр╛Щ тк╡с▒всйОсФНс▒всййсЪБс▒вaтК╣тАЩр╖ЭспЩс▒╢сБ╝сже сБЩсо╣тлнраесХ╜┼бсо╣╟Оa╩Ср▓╛р╛ЭреТ╩Ссм▒ си▒реТс░Нaрб╣╩Сраетзй▌Е спХтАл╫ЩтАмрп╣a╙╣ск╡соетАл▌ЪтАмсЬ╜сБЩ╟Осо╣╓етАл▌бтАм си▒█╡ ре╡сЬЕтО╡со╣ сйХтгоспХ сЗй┼Б спйсоержнсйб ▌ЕспХсЬ╜тАл▌бтАмсо╣ре╡сЬЕтО╡тгосо╣тАл╫ЩтАмрп╣█╡▌Есз▓ тж╜сжж╩СскбсБЪсЭТсоЭр▓╜тк╡сонсое╬ктВесмСр╗С сЕХтННрй▒тж╜тО╡р▒НсЬЕaр║╡спЩсЕХтННсоерамсЕХспХ ├н тНЕсГер╖Э тзХс╡Э█╡ сВКсЬ╛спХ соБтзкспХсйб█╡ ▀С спХтАл╫ЩтАмрп╣█╡сВТсЕХтННраесеСс╕бсжлсоб ┼Э


╨йсобспХр╡ЙсиХс▓ЩраесФЧсоб╥л╙╣с╕бсжл█╡▌Е

тж╜сБЪсЭТспХ╙╣▐╡сК║раесиз█╡(MPSJB(BZOPSсо╣сЕХтННсобсйНсВТсо╣сБЩ р▓╜╩╡╥╡тж╜сФНсмХрд╜р╖ЭреЕр▓Ес╡Э┼Бспй▌ЕтЬЪтпйспХтАл╫ЩтАмрп╣█╡р╕псобсАЕ с╕бсЦ╣реЕси▒├нсйвqсоес╡ЭсиХр╕Нр║╡спХтУНсГес▓ЭспХр╕пспХ╙╣ск╡█╡▀С ╔Щ с╡▓си▒█╡сЬ╜см▒тж╜aтВЮр▓Жсо╣сЧнсоБсп▒с╕ес╡ЭaсЗбр╖Щ тАШ╙╜┼╜тВПсжетАЩa спй▌ЕсйНр▒Нр╕Нр║╡спХтУН┼Вс╡▓тЗ╡тГ╜соетзХсЕЩ▌Ер╗Х тАШсЬЕр╛Хрд╜с░Нс╖йсЬЕ тФбспЭтАЩсо╣/JMT-BOEHSFO тАШсЙнрпЭс╕йсЕХсФНтАл╫ЩтАмсБ╡сЬЕтФбспЭтАЩсо╣+VMJBOB "RVJOP рв▒сжетЭСсЬЕтЬЩсо╣*XJMMTVSWJWFр╖ЭреЕсиХсЕХ╩Щ╟нтж╜▌Е The calling - Wherever you will go 4DFOFсп▒с▒е├СтФб█╡сГ╢соесВСсмСр▓Ер╗Х╒╣сиХс▓ЩсзЭтж╜▌Е р╛ХсФНтпйтАл█ХтАмсл╢соЭр▓╜раетВКтж╜сБ╡спХскНр▒╝собсп▒сЭБспХр╕нреБтАл╫ЩтАмрп╣со╣▀С р╝ЙтЦнспХтеер╖ЭсйНр▒Н╩СтлосФНси▒сЕХ╘Х├нрб╜▌Етж╣с╕бр╕нтйесЭЕсо╣сДЮсоб тАлсж╣╫│тАм┼Б с╡ЭспЩ┼Ц┼ЭzспХсАЕс╕бсЦ╣со╣╨йсое╨Щ█╡с▒лсобспХреЕсобсВТ сФНс░Жсо╣р╝Йрп╣сжнzспХр╛ХсЩ╣тпйр╕псж╣▌Е╩СтлосФНреЕр▓╜сЗбтЦС─есЧорб╣ █╡тЩХс╕╜си▒спХсиХ ┼бсЭНс│СтВЙaс▓Щс╡Эс╕бсжл█╡╘кс▒╢тж╜тйесЭЕси▒╩л собс│нс▒йq┼ЭсЭЕр╕╛qсоеaс╕б┼Б┘йсж┐си▒сЕХспХ█╡сиХ█▒сп▓собсБ╡си▒ реЕсиХa├нрб╜▌Е спХ┼Фси▒сХ╜сВХрд╜со╣сйСс╡Эaто╣р▒Н╙╣скЕ█╡▀СтАл╫бтАмрпо├нрае5IFDBMMJOH со╣8IFSFWFSZPVXJMMHPсо╣р╛ХтАл▌бтАмaсЕХсйНс╕е▌ЕспХтАл╫ЩтАмрп╣█╡с╕▓ сзЙсГ╡$BNJOP1BMNFSPсо╣сЩ╣р▓╛┼ВсоЭр▓╜сХ╜сБ╜р╣Ескбра║сЬ╜си▒сКнсЕХ рд╜снер╖Э╩Ср▓╛тж╣┼БтЭХтЕйспХсЬЕскНтзХсо╣рпЮсЭТ╔б┼ЭсоБр▒ЮтЖ╜смСсЩ╣ сЭБспЩсоЭр▓╜╬Ютпйр╗С▀СсИ╡скбтзЙ╠╣тАл▌бтАмс╡▓реЕси▒├нvр▓Нтж╜спЩсФвсое╘Й ─Э▌ЕрпЮсонсжжтЬЪсоБсо╣vр▓НтзЙси▒сЕХтННсжнр▒йсЬЕр╕нсо╣тгосЗбтж╜qсЦТ спХсп╣тАлреБсже╫ЪтАмспХтАл╫ЩтАмрп╣█╡рпЮсонсжжсоес│мсжетж╣с╕бсжл█╡спХреЕрае├С сЗбqсизспХреЕсоесЩ╣спй█╡тАл▌бтАмс╡▓сЦТрй▒тж╜тАлтК╣╫┤тАмс╕бсжлсж╣соЭр╗С ├С╩Сси▒ скЕсЛБсЗбтАл▌бтАмр╖ЭспХ╥н┼Б▌ЕтАл▄йтАм█╡сЩ╣р▓Етж╜слЩр╝ЙскбсйНсЭНсоето╡рд╜█╡тий сЬЕтФЕтж╜сЕХспХсЬЕр╣Ер▓Жсоб5IFDBMMJOHсоесиЭтЦС╒йтЭСсЙнрпЮсоеспХ╥н тВЙсЦЩтАл▌бтАмсВХрд╜р▓╜р╕нреЕ╩Сси▒тИКсЗетзй▌ЕсиЭтЦС╒йтЭСсЙнрпЮ─есйХси▒сХ╜ р╗ж┼ВсоЭр▓╜╬Ютпй█╡спХтАл╫ЩтАмрп╣скбтзЙ╠╣с╕▓со╣сЩ╣р▓╛┼Вс╡▓"ESJFOOF р╖ЭтЗ╡тГ╜тж╜▌Е Blondie - One way or another 4DFOFс▒етк╡снесЕЦсобсЬЕсЬЕр▓╜р╕нрд╜█╡├дспХ▌Е сижтК╜▀С▀ЖтК╜─КсоЭр▓╜с╡ЭспЩ┼ЦспХсФХ┼Бспй▐╣с╕▓си▒раерв▓╩нс╕бреЕсиХ сФ╛тк╜┼Бсо╣сне╩СaтВЯсжескЙ▌Ерайрае▌ЕриЙсиХс▓Щ├Тс▒╢р╕н█╣сиХa┼Б спйсоержнтБЕсмСсйСтпйтО╡сл╡тЦнсиХ╔бр╕НрпЭ█╡eтЭ▒спХ├Щр▓Еспй█╡сБ╡р╖Э сжн├нрб╣┼БспХ┼Фси▒сХ╜сБ╡тЦ▒▐╡со╣спЭсоетж╣├нрб╜▌Е╔Щр▒Н▐╣с╡▓ сЭЩ смбси▒тн╣р╕▒р╕СтЙЙ~соетАл╫ЩтАмр▓Йтж╣├н▌Ер╡Й█╡с╡▓с░НсЪБсоесЕЩсФНс░Жсобс╡Э спЩ┼ЦсоетЙЙ~реЕсоес▒ер╛ЩсоЭр▓╜сФвтАлтж╣▌бтАм├нсЬ╜тФЙ▌Ерй▒▌ЕсЬ╜тЙЙ~реЕ спХ╙╜ра║соесЗбр╕Н┼БспХсГйси╡сФНс░Ж┼Э─ЮткЩсм▒р╕йс▒бсиХс║╡сЩ╣сиз█╡сФв тлК╩нс╕бскбсГер╕Нсп▒с╡ЭспЩ┼Цсобр╕йспХтУНр╖Эс░В┼Бр╛Хсп▓с▒╢сБ╡сФв▌ЙсоЭ р▓╜скНрпЭaтАл╫ЩтАмрп╣р╖ЭсЗбр╖Х╩СсЬ╜сп▓тж╣█╡▀СспХржн╙╣скЕ█╡тАл╫ЩтАмрп╣aсБ╡ р▓╜0OFXBZPSBOPUIFSспХ▌Е╓етАл▌бтАмс╡▓сБ╣сБЩ╟Осо╣тАл█ХтАмснЙ спХсЙнсонсжжсоеспХ╥йтАШ#MPOEJFтАЩсо╣тАл▌бтАмтв╜┼Вс╡▓тж╣╙╣спХ▌ЕтАШ$BMMNFтАЩ, тАШ5IFUJEFJTIJHIтАЩ, тАШ)FBSUPGHMBTTтАЩ, сйвтк╡ тАШсБЩ╓б█╡╞Хр▓╜смнтАЩси▒ сХ╜╩бсжес╡▓спХсЗбр╖ЩтАШ.BSJBтАЩраеспйсоЭр╗С, _╓етАл▌бтАм█╡#MPOEJF со╣сЬ╜тАл▌бтАмрпЭтзХрае┼ЭсиЩспХсже▄▒с▒╢раесйб▌ЕсБЩ╟О тЛ▒╙╣▌Е сйв╟Оси▒

сХ╜сФвсне╟нсЩ╜снер╖ЭтВЙс╕бтж╣р╗С р│Ер╕всЬЕтШЕс╖йс╕бсйОсФНсФвaс░ЖснетАл▌бтАм тж╜┼Вси▒раетбНтзЙрб╣сий▌Е сР▒р╕нсжетАл▄йтАмрпЭспХтАл╫ЩтАмрп╣сйОсЬ╜тм╕╘БтмесВСсАЕс╕бсЦ╣реЕси▒├нр╕псобсйвq соес╡Эсий█╡▀С спХс╡▓сйв╟ОсжеспХран╔Щр╡Ъ тАШ0OF%JSFDUJPOтАЩспХспХтАл╫ЩтАм рп╣скбтзЙ╠╣тАШ5IF6OEFSUPOFTтАЩсо╣тАШ5FFOBHF,JDLTтАЩр╖Эр║╡реЕр╕Нр▓╜ сБ╜тв╜тзХсйв╟ОсЭТ╔бтВЙтЬЩснеси▒скЕр╖Х╩С╩нс╕бтзй▌ЕaсФН█╡сиХргВ ┼БсФНсжжтж╜со╣раер╖Эaс╕е╘Йсп▒со╣сЭНс▒╢соесп▒сЦЩтж╣├нсол┼Бспй█╡▀С сБ╣тзХр║╜р▓╜ре╡█╡сБ╛┼Бсонс▒йспХсБ╣сЕЦрб╣сиХржСрпЭсЗбр╖Х╩СaсЫЮ▌ЕспХ р▒СсЗесне╩Ср▓╜спЩтзХтЯ▓тУНс▒вспЩсл╡сЧнскб├Щ╔Щр╡Ъс▒вспЩсл╡сЧнр╖ЭтзКтД▒ vсБ╢с▒вспЩсл╢р╕╛соесп╣рд╜р▒Н╘й▌Е█╡такaр╖Э╘Хр╕Н┼БсЭЧ▌Е Liann Rimes - Can't fight the moon light 4DFOF╘Хсжйсо╣┼ЦтбНqсоеспХ─Й╘Х▌Е р╛ХтАл▌бтАм┼ЦтбНс╖╛соеaс╕б┼Бспй█╡с╡ЭспЩ┼Цсобсп▒сЭБсо╣┼Всоесжнр╕Х╩Стлн с│СтВЙwс╕бр╝Ьтж╣┼Бр╣ЕсГйр╛ХтАл▌бтАмси▒сХ╜╘Хр▓ЕскбсзЭтзйс╕бр╕н ╘Йсп▒тК╜╟Н со╣раесмбсоесБ╝сжесп▒сЭБсо╣тАл╫ЩтАмрп╣р╖Эсжнр╕Н█╡▀СсЦТ┼Цтж╣┼Б р╝Йрв▒aсЕХ █╡сж┐си▒сХ╜спХсйвтк╡со╣с╡Эс▒╜┼ВспЩ тАШ$BOUGJHIUUIFNPPOMJHIUтАЩ соесЗбр╖Щ▌ЕтпйтЬЩ┼Вс▒╜с│С╩С тАШ%JBOF8BSSFOтАЩспХр╕нреБ┼ВсоЭр▓╜сХ╜ р╕НсзЕрпЭспес╖йтЬЪсоБсо╣тНЙтЬЩр╕НaсЩ╣со╣сФк╩╡соб▐╣с▓ЩсГер╕Н┼Б тАШтЭ╛тАЩспХ рпЭ█╡сз▓╓▒соЭр▓╜тЭн─Кс▒вспЩтАл▌бтАмс╡▓с▒всДбсЭБси▒сЦТ┼Цтж╣сйНсйв╟ОтВЙтЬЩ сне сКнсЕХрд╜тВЙтЬЩсне╩нс╕бскНрп▒соЭр╗Сс╕б╔йсЬ╜тАл▌бтАмси▒реЕсиХраес▒етйб рдЕриЙсиХс╕бс╕бсжл┼БсЦЩр▓Йрб╜█▒╙нсоЭр▓╜▌ЕaскЙ▌ЕспХтАл╫ЩтАмрп╣р╖ЭтНЙтЬЩ р╕НaсЩ╣aсЗйр▒б▌Е┼Бтж╣╩Сси╡с▒етйбскНрд╜тж╜█▒╙нраесиз┼Б тмесБ╣ ┼БсонтГ╣р╕Нсо╣тАлтзЙсЩ║▄ЖтАмсобтАл▌бтАмaсЩ╣с╕бр╕нсЭНс╕бсиХтАл╫ЩтАмр▓Йтж╣╩С╩нс╕бтж╣ ▌ЕсФНрп▓соес░втЙЙтж╣╩Сснетж╜сйНсЦТсо╣тАлтж╜▌Ъ▌ЪтАмр╝ЙсЬЦспХсп╣рд╜р▒Н╙╜ спХ┼ВсобтАл╫ЩтАмрп╣с▒╜р╝Кси▒сХ╜сЕЭсЩ╣спйреРспХтАШтАл▌НтАмсК╝си▒█╡сиХс║╡сЩ╣сиз▌ЕтАЩ рпЭ█╡╘Ор╕нс▒вспЩтв╜тйеспХр║мс╕б├н▌ЕaскЙ▌Е сйвтк╡со╣р╕йс╕бр╕ктАл▌бтАмсФНр╖ЭсЕХр╗ХспХр▒С╘ХсмКспХспй▌Е тАШспХс▓Б╓ЕтВЙр▓бсзЭ╨йспХспХр╡ЙсиХс╕бр╗Х╒нр╛╣тзБ├СсзЭ тАЩ спХс░Жр╗Хсобс╡ЭспЩ┼ЦспХсЭТсиХсШВрпЭспХтЦСсо╣╨йсоеспХр╡ЙсиХтАл▌бтАмс╡▓сж┐си▒сХ╜ сп▒сЭБсо╣тАл╫ЩтАмрп╣р╖ЭсЗбр╖Щтме сл╡р╕НсФНр╖Э╨й╨Щ█╡╘Йсп▒тК╜╟Нси▒├нр╛ЭсиХсЕХ █╡с╕йр╛Щ┼Эра║сЬ╜си▒смСр╕Нси▒├н▐╣с╕б█╡сп▓собр║╡сЬ╜с╕брпЭсФ╛bрб╜▌Е

соЕсжерпн сиЩ▐╡╔ЩрпЭсмХрд╜сАЕс╕всЬЕтСЙтАл▌бтАмтв╜ VOEFSHSPVOE!JDMPVEDPN
WWW.SONGWOLVINA.COM

á&#x2DC;&#x201A;᏾â&#x201D;ĄáŹľáŽĄâ§&#x17D;á&#x201D;˘ Ĺ ~Ꮌá&#x201D;žbâ§&#x160;â&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź Ĺ ~ܚ᎚á&#x2014;­áľ˛âŚ˝⧪á&#x201D;?ᨹ á&#x2DC;&#x201A;᏾â&#x201D;ĄáŹľáŻ&#x2022;á¨&#x2122;ṽӚ â§&#x2030;ĚšâŚšÄ á&#x153;&#x2013;â&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź

â&#x153;&#x161;â?ąá&#x201D;˘â&#x20AC;ŤÝ&#x2022;â&#x20AC;Ź 0937. 100. 243 songwol8263@gmail.com Mr.Vu 0937. 100. 502 nguyentuanvu0193@gmail.com OFFICE 0272. 3777. 888(124) FAX 0272. 3777. 333 Ṽá&#x201D;˘âŹŠ

Mega Market, Lotte Mart, Aeon, Big C, Coop Xtra, Binh Duong(á&#x160;Šáˇž) 091.546.8438, Ben Thanh(á&#x201E;&#x2026;â&#x201D;Ľ) 091.898.2540, Tan Dinh(3Ç&#x2018;) 097.693.9739 Cho Xom Chieu(4Ç&#x2018;) 0903.308.872, Cho Lon(áş­ŕą&#x2018;á&#x153;˝á°&#x2020;) 0908.617.617, Cho An Dong(áŚŠŕ şá&#x153;˝á°&#x2020;) 0902.153,253,, Cho Tan My(7Ç&#x2018;) 0903.609.985 Thu Duc(â&#x161;?ञ) 0903.830.976, Cho Tan Binh (0903.196.818), Van Kim (0126.8617599), Long An(ŕł&#x2019;ጊ) 01677536595, Ms Trang(âŁ&#x2122;á &#x2122;âŻ&#x2020;)091.386.2786


CARTOON

с░НсЕЦспй█╡┘й с╕б╙╜р╗и╓еeсЕЩс╕бси▒сХ╜сйСс░НтзХскЙтАЬсЦЩ─есФНсФСтВжтАЭсобс▒╜ткЩр╖Э╥╛соЭр▓╜р╕йqрвКтАл▌Е▄йтАм тзХскЙ тАЬсЦЩ─есФН сФСтВжтАЭсоб с▒╜ ╓ес▒╜ткЩсЗбтЦС█╡тийсйвр╕нтк╡сВТсо╣тАЬтж╜╟нсоЭр▓╜сЕХ█╡╬ХтАЭспХсФйр│О├нсЦБсЕХспжтАл▌Е▄йтАм

┘йра║сп▒a├бсоЭр╗Х с░НсЕЦспХспй▌Е┼Бтзй▌Е

рв▒┘йра║сп▒█╡ тзХ▄╣┼ЭтАл▄╣▌НтАмспХ▌Е

скЕр╖Щс╝Ю┘й

слЭс╝Ю┘й

тАл▌НтАм

тзХ

╘Х┘йсоесЕ▒ тЛБто▓zспХ├бсоб╘Х┘йспХ с░НсФСсоесЭ┤спХ├нтж╣█╡├СрпЭ┼Б

╔Щр▒Эс▒б╩С█╡ ск╜╔Щрп╣

сж╕ тАл▌ЪтАмсЭБр╛▒сзЭ

тАл▌ЪтАмсЭБ┘йсоб├бс╕бр╕нтФвтзХ ╔Щр▒НтАл▄йтАмс░НсФСспХсВТсиЦсБ╖си▒сжйрбЭ┘йрае╙╣сЕХ▌Е тй╢таЩсиз█╡▀С с░НсФСсобск╜ спХр▒и├нр╕псоб ├СсзЭ 

╘Х┘йсоесЕ▒├бс╕бр╕нтАл▌ЪтАмсЭБ┘й┼Э▌Ер╖Хс╕б


тж╜╟нсоЭр▓╜сЕХ█╡╬Х

т╖етж╜╟нсоЭр▓╜сЕХ█╡╬Хт╖жсобтийсйвр╕нтк╡сВТспХ┼бсФвтж║со╣тАл▌бтАмaсЭБ╩Ссм▒сЦБсФ╛сБ▓си▒сХ╜╓есйНсо╣┼ЦсЗбр╖Эр╕йтК╜╥╛си▒скесЦТтж╜т╖е╬Хт╖жси▒ сХ╜┼бсФвси▒┼бтж╜aс░Ж╩СсЕЩс▒вспХ┼Бс░НсБЩспй█╡спХсзЭ╩СреЕсоесБ╜тИнтзХсйПсобтВжспжтАлраж▌Е▄йтАмсп▒реЕспХ╟в╔йтзХтж╣┼БтпЖсБЩспйсиХтж╣█╡╘Х смКсоетж╜╟ОспЩсо╣▌Есз▓тж╜┼бсФвтгбспХр▓╜сЫЮ├нс▒▓╔Этж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсФНрпнсо╣смХр╗ж┼ЭсиЭ╟Хси▒тАл▌ХтАм╩ХсКесБбсЬЕр▒НсмХспХсзЭ╩С ┼бсФвспХсиХриЬ ├нтйетАл▌бтАмси▒раетАл▌бтАмс╡▓реЕсо╣сФНрп▓соесБ╝соесЩ╣спй█╡с╕бт╖етж╜╟нсоЭр▓╜сЕХ█╡╬Хт╖жси▒сХ╜тк╢спЩтзХсЕжтАл▌Е▄йтАм реТсп╡сЗйсо╣╩Ср╖еспХ р╕▓сжесзЭ сБ╛собсК╝сое╘Щ▌Е

р╕▓┼БсК╝╙╣с╕б тГ╜сиЦ с│Сс╕╜р╕Н┘йспХс╕б

╩Ср╖еспХ р╕▓с╕бр╝Ьтж╣р╗Х ╔ЩсоесонспХ р╕пспХсФ╛─Й сЗйспХсБ╛с╕б р╝Ьтж╣▌Е

сжж

р╕▓соб┘йсоб тж║р╛ЩсоеспХр╡Н▌Е

тж║р╛ЩспХтАлсже╫│тАм тАл╫│тАмсоб┼бс╕всоесиЬ█╡▌Е

тФвтж╜├дсобсл╢сЭНсоесЗбр╖Щ▌Е ╬ктВЙраесВСсЗбр╖Щс╡ер╝Йр╖Щ▌Е сиЦaс╕есп▒aсиЦ тВесмСр▓Е┼Б ╩Ср╖ЭсеХ▌Е

┘йсобтЕйр│ТтЕйр│ТсБ╛сжесзЭтж╜▌Е тФ╜сз▓сК╝спХсБ╛соЭр╗Х тАл╫отАмсФНaсп╣рб╜▌Е скЕ┼ВсВТ┼ЭaсЗбс│ТтзЙсизспХ тВесмнс╕е▌Етж║р╛ЩсоЭр▓╜ скЙ┘ер╕Нр╖ЭсКетЗ╣▌Е сйНсЦТспХспХр▒С┘йспХр╗Х ╘ЙтаЩсЕЦраержСр╖Щ▌Е

рай

рай

рай

сиЦспХтВесмнс╕бр╗Х сиЦсоетАл╫ЩтАмр╕Нс╕бр╕н тФвтж╜┘йспХр╗Х ╔Щ├Щр▓╜╥╛спХ▌Е

┼БсйНспйсиХсЯКсобр╛Эсоб р╕▓с╕бсжл┼БсБ╛с╕бр╝Ьтж╣▌Е

сжетАл ▄йтАм сЗбсЬЕр▒Н╩С сп╡райтгЭсБ╖си▒ сизсп╖сже

тБот▓╕

▌ЕсонспХсзЭ╩С

сЗбра║сФСсоЭр▓╜ райсоесГнсЩ╣ спйсое╩н
╟НспЩ╟Нс╕в

CHAO W RK NET

р░╛рзЙрвО рвСрж╕раБржЙриГриЧ╒йрв┐

╥╡рлУрг╜тАл╪АтАмрдзтАл╫╝тАмр│а╥┤▌И╨╛тАл╫ЮтАмрйЧ╥│р│г

▀мр▒Я╒йржп╨╛тАл╫ЮтАмрйЧриЛтАл╪АтАмрйР╙Шр┤ИрйДрг╝рдзркБ╥Х 

╙ЭраД╙ЩрзИрвУрйЙрвЪ рв┐

рй┐╙Эр╡Л╨╛рзЛр┤е▀Врз┤раВр│ж╥Х╙ВрлСриЧ

╤║р┤Э▀Кр│Ю╥К╙н╒Фр│арлТриЧ

├▒ р┤ЕтАлра║╪АтАм╒брдиркСрв╢╙г▐╣рг╗

UVZFOEVOHKJOTVOEBF!HNBJMDPN

r.7/sрзбтАл▐╖рйЛ█ДтАм┘гржпр│Т█Цр▓м

р│а▀мржЬ

р│а╥┤рйЛрй┐╙ПрлТ▀грзЙрлТриЧтАл▌╜тАмрлШ

ржЬ╥Щ█▓╤Р▀К▀В┘грйЧрйЛ╥Г█▒рйЧ╥│рйЛр│дтАл╫о╫дтАм

╓ЩркБтАл╪АтАмркФрйЙрвЪ р▓╣▐╖р╡Ь╙ФтАл▐ЦтАм

╥Г█▒╓ЩрйЙрвЪргБрйЙр│Ю

&PI!NWOLS├▒

тАл╫╝╫╕тАмрйЧрдитАл╪▓тАмр┤Р├▒

р│а╥┤ржп╤КрвОрнбрбВ р│а╥┤рйЛ

тАл╪АтАм╥отАлрйЙ╓л╫АтАм╥орвОтАл▌╜тАмрлШ р│Ю╓врйЙ

тАл╪▓тАм╒брйЙр│а╥┤ржпр│ЯтАл╫╝тАмрзАрв▓╙ФтАл▐ЦтАм

тАл╪АтАмркФрйЙрвЪ рзИрв┐ ╥Г█▒рйЧриЛтАл╪АтАм

рк▒╤вркБ╥Х ргБрйЙр│Ю

рйЙ█▒рв▓TBNKBOH!NZFZFMFWFMDPN

├▒

├▒

ра╝рлРрйДрйМраДрж╕рнУ рзФрж╕▌Гро╛р▒┤

▀мр▒Я╒йр┤ЕрлСрйЛр│а╥┤ржпр░╛рзЙтАл▌╜тАмрлШ

сДБтЬЩ╘Йс▒ес╕бсйОси▒сХ╜с╕всм▒спХ

р│а╥┤ржп рзФржп рв┐▀╣тАл▐ЦтАм╥Щ

╙ФтАл▐ЦтАмрлСрзЙтАл▄ДтАмржЙ

тжесл╡тж╣сЭБтж╜╟ОтлнсФН█╡с▒етк╡с╡ЭсЦЩсл╡ сиЩс▒╜реБс╕бсл╡╟Нтж╣сЬ╜█╡тАл▌бтАмр▓╜с╕всм▒сое

╒брйЙ_ риШраЧр░а╙ФтАл▐ЦтАм

&LPPLJMWJOB!LPPLJMOFU

├▒

рзЛрлЯ╥ХтАл╫▒тАмриЧтАлрвСрвд╫▒тАм╥Щ▄╗╥│рйЛ

тВЯсже╘Х─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

─Бр│аргЫрв╗рим(-0#"-)"/40--

рим╥Гр│╖рйЧ рвОриЧ_тАл▄╗╪АтАм╙ЩтАл▄Ц▌ГрйЙ╫отАмриЧтАлрвСрвд╫▒тАм

с▒бр▓Хтж╜сЧн}сКе

рвдрвС╥Щ▄╗ ╥Г█▒_╓Щ тАл▌║тАм

├▒

рзФржптАлр░╛╫ЮтАмрйЧ▀мр▒Я╒йржприЛтАл╪АтАм

р▓и╒бр┤▒█йрдЭ╥Щ▄╗рлТрм╗риК тАл▄ДтАмр░Н╥ХтАл ╫▒тАм

&KXKPP!HMPCBMIBOTPMMDPN

рдирйС╨╛тАл▀м ╫ЮтАмр▒Я╒йржп╨╛тАл╫ЮтАмрйЧриЛтАл╪АтАм

рйМраДрзФрж╕рдирйСрвОриЧ раЙркБрзо╥│

&QPOBWJOB!HNBJMDPN

├нс░Нтж╣сЭЕ╘ХсмКсое с▒╜р╝КтбНтзЙaр▓╜сп▒ с╡еспХтж╣р▓╜сп▓сЦТтж╣сЦ╡сХ╜ info@chaovietnam.co.krр▓╜ сЕХ╘Хс╡ЭсЬ╜╩СсБ╡рпотАл▌Е▄йтАм

0168 999 1924 E: comcavina@gmail.com сДБтЬЩ╘ЙспЩсФНс░Ж.Sс╡▓тк╡

┼▓┼Бр╛Щсо╣012 1283 2000 028 5417 3898 ~ 99 E. info@chaovietnam.co.kr W. www.chaovietnam.co.kr

рйМраДржп╨╛тАл╫ЮтАмрйЧ тАл╪▓тАм╒брйЙргЧрйд

├▒

▀мр▒Я╒йржптАлр░╛╫ЮтАм╥Щ▄╗рйЧ ╥Щ▄╗╥Г█▒рйЧриЛтАл ╪АтАм

&NCPBSEWO!BQMVTDSFBUJPODPN

р│а╥┤рйЛр│╗ржп┘грйЧрйЙ╓БрнбрбВ

&7*&540-65*0/ ╙Щрдзрй╣тАл▐ЩтАмрж╕

├▒

родраБ┘гржЗр│Р╓зр▓Чрдж╒▓рк║рдм╨╛

5IV%VD╥╡риШ_раЫ

р│а╥┤р│Р█крм░рйЙрлЙ▌Гр▓и╤ВтАл▌ТтАм╙Эрй╝р▓и

6/*1"9рк║╤╝рг╗рн╣рж╕рнУр│зрз╗рзФрж╕

╙ЩрзИ╙ЭраД╙Щ ро┤▐╖ргМ рп╝▄╗рдЭрнМрв╢р┤Р

NPPOT!OBWFSDPN 

╥Щ▄╗рйЧтАл▌╜тАмрлШ╙ФтАл▐ЦтАмрлСрзЙ╥╡ ╥╡

тАл_▄╗╪АтАм╥Чрйв╙ЩрйДтАл▄итАмр┤Сри╖рв╗римркБр▓┐ ржИргБрвО▄╗

├▒

рк║╥┤тАл╪▓тАмр▓ирзорв┐╥Щ▄╗рйЧ

╒брйЙ рв┐▀╣тАл▐ЦтАм╥Щ ╥Щ█▓рж╕ркЩрим╥Г█▒рйЧриЛтАл╪АтАм

р▓ир│г р│зрз╗рзФрж╕╥Г█▒рвОриЧ

р▓╣▐╖р╡ЬрдзтАлр░╛╫╝тАмрзЙ╥│рйЛ

ркС╤дтАл╓Щ╫отАм╤Арим╥Гр│╖рйЧ

├▒

QBSLLI!VOJQBYWODPNCBSLLI!HNBJMDPN

р│а╥┤ржптАлр░╛╫ЮтАмр│а▀мр▒Я╒йрйЛр░╛рзЙ╥│р│дтАл╫о╫дтАм

▀мр▒Я╒йржп╨╛тАл╫ЮтАмрйЧриЛтАл╪АтАм

рв┐р┤Ера║╒б*&р▒▒рйв╙Щрм╗риКрвСрж╕╥Хр│Ярй╣

╥┤рйМриЭрбВрзФрж╕рлТ╥│рйЛ

├▒

рйЙтАлрйМ▌лтАмWJOBN!ZBLKJODPN

╥Хр┤Сри╖╥Щ█▓рж╕тАл╥Г▐ЦтАм█▒рим ╓ЩрйЙрвЪ ▄╜

р│зрз╗рзФрж╕╥Г█▒риЛтАл╪АтАм

рзФрж╕ ╥Щ▄╗рвОриЧтАл▌╜тАмрлШ р│Ю╓врйЙ╙ФтАл ▐ЦтАм

█армжр▒И╪ЛрзАргЧрйдр│аримрлУра║╒брзАрв▓

MFBO р│РтАлргБ█╜тАмрдЭ ркБркСрж╕рнУ╙ФтАл╥Г▐ЦтАм█▒╙ЩрзИ

тАл▄ДтАмржЙ╙ФтАл▐Ц▀╣рв┐▐ЦтАм╥ЩрзФржп╨╛тАл╫ЮтАмрйЧ

тАл╪АтАм╒йрзИтАл▐ЦтАм╥Щ рйЙ█▒рв▓ рйЧ╙ЭргЧ╤Ррв▓

╥Гра║╥│р│г

р┤ИрйД&EXLJN!TIHSPVQCJ[

&LPPLJMWJOB!LPPLJMOFU

&LNM!OBWFSDPN

рзЛтАл█ЕтАмрнК

6/*1"9рк║╤╝рг╗рн╣рж╕рнУр│зрз╗рзФрж╕рлТтАл▌╜тАмрлШ

р│а╥┤рйЛрйМраДржптАлр░╛╫ЮтАмрйЧ рйМраДрзФрж╕рлТриЧ

├▒

рйЙтАлрйМ▌лтАмIBODZ!OBWFSDPN

тАл╫о╫отАмрдкрж╕ тАл_▄╗╪АтАм╥Чрйв╙ЩрйДтАлрв╗ ▄итАмримркБ

рж╕ркЩраЙркБрзо╥│ рзЛ█╕ргБ_ргБ

10-:ржпр│ЯриЧрвЪтАл╫╕тАм╥орвОтАл▌╜тАмрлШ

р│╗ржп┘грйЧрйЙ╓Б╥│р│дтАл╫о╫дтАм

р▓┐ ржИргБрвО▄╗тАл▄итАмр▓ир│г р│зрз╗рзФрж╕╥Г█▒рвОриЧ

╙ФтАл▐ЦтАмрнКтАл▄ДтАмржЙрв┐тАл┌ГтАмржЙрдж

р│ЯриЧ╥Г█▒рйЧ рзФржп╨╛тАл╫ЮтАмрйЧриЛтАл╪АтАм

├▒

QBSLLI!VOJQBYWODPNCBSLLI!HNBJMDPN

├▒ р┤ЯраЧрйв

&TVF!LPSFBQPMZTDIPPMDPN

6&$р│ЯриЧр│прй┐ 5FBDIJOH╤┐рж╕рйЧ╥│рйЛ

р│аргБрдкрж╕─Б▀мр▒Я╒й▀ирйЛр│прй┐рнд╥Ъ рйЛрвО рни

р│а╥┤рйЛ ▀мр▒Я╒йржпр░╛рзЙ ╒й╓ЧтАл▐ЦтАм╥Щ_ргБ

├▒

4QFBLJOH╨╛тАл╫ЮтАмр│ар│а╥┤рйЛрзИрв┐╥│р│дтАл╫о╫дтАм

тАлрн╣рг╗ ▐ЦтАмрйС р┤е╥Ерни╥Ъ╥Щ▄╗ ри╕тАл▌╜тАмрднтАл╫о╫дтАм

▀мр▒Я╒йрйЛ р│а╥┤ржпр░╛рзЙ ╒й╓ЧтАл▐ЦтАм╥Щ_ргБ

римроЦриЧ╥орвОтАл▌╜тАмрлШ

рйЙ█▒рв▓тАлраБ█╜рйМ▌лрйЙ╫ЧтАм╒▓рк▒рдж╙Э▀ДтАл╫о╫д█ЙтАм

▀мр▒Я╒й╙ФтАл╥Г▐ЦтАм█▒▀В▀мр▒Я╒йржп╨╛тАл╫ЮтАмрйЧриЛтАл╪АтАм

рж╕ркЩраЙркБрзо╥│ ╙ФтАл▐ЦтАмрнКтАл▄ДтАмржЙрв┐тАл┌ГтАмржЙрдж

римржЗ╥оринрй╣╥ХтАлраБ╫Ч┌ШтАмрин╥орвОрв╢рвдтАл╫йтАм

&LKLJN!VFDFEVWO├▒

KXMFF!IBOTBFDPN

├▒ рннраЧрйв

&UIWMEL!OBWFSDPN

рйЛр░а╓Фр▒╕тАл▌ТтАмрзФрж╕╥Щ█▓╥Гр│╖рйЧриЛтАл╪АтАм

раЙрйдтАл╫дтАмр▒Яр▓┐рлХ╥Щ▄╗╥Г█▒рйЧтАл▌╜тАмрлШ

р│а╥┤рйЛр▒╕тАл▌ТтАмрлТриЧтАл▌╜тАмрлШ╥Хр│ж╙ФрнК

├▒

▀мр▒Я╒йр┤ЕрлСрйЛрз╗╥┤ржп╨╛тАл╫ЮтАмрйЧриЛтАл╪АтАм

тАл ╪АтАм╥╡╙ФтАл▐ЦтАм

╥Г█▒тАл▐ЦтАм╥Щ╙ЭраД╙Щ рйЛргГр▒нра│

р│а╥┤роЦр░Е█ирдЭр░╖тАл█МтАм╥Щ▄╗ ржМ▀Д тАл▌╜тАмрлШ

├▒ рйЙри╖рг╝

&NJOFSWB!IBONBJMOFU

╒брйЙ рв┐▀╣тАл▐ЦтАм╥Щ рим╥Г█▒рйЧриЛтАл ╪АтАм╥╡р▓╣▐╖р╡Ь

├▒

├▒

╥┤рйМ

▀мр▒Я╒йржп╨╛тАл╫ЮтАмрйЧ рйЙ█▒рв▓ рвОрлУ CPOE!IOLWODPNwww.chaovietnam.co.kr ╥Я╥КтАлрг╗рй╜рйД▐ЩтАмEmail info@chaovietnam.co.krTEL 028. 5417-3898, 5417-3899 / 012-1283-2000


тж╜╟ОспЩсо╣тж╜╟ОспЩси▒со╣тж╜тж╜╟ОспЩсоеснетж╜

сДБтЬЩ╘Йтж╜╟О╩Ссижс▒есмК╟НспЩ╟Нс╕вр╣ЕтЛОтенр░МтбЭ

BEST HR SOLUTION Executive Search Firm Vietnam сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜┼Б╔кспЩс░НтВесмКтп╣рд╜сЬ╜с╡Б с╕бсйОсДет░Тсижс│жсДет░Тс╕в╟СсДер▓╜с▒ер╛Щс╕в┼Б╔кспЩс░НреЕсо╣сиесЦБрб╜▀СспХтФбсДБспХсЬЕр╖ЭсЕХсоБтж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм тж╜╟О╩Ссижси▒с╕бсм▒тзй▐╣╔Щр╕Н┼Бтж╜╟О╩Ссижси▒тЬЪтк╡рб╜с▒ер╛Щс╕втмесЕХсп▒реЕсоетЗ╡тГ╜рд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

рйЛ█│рв┤┘гтАл▄АтАмр│а╒гтАл▌╕тАм╒Ъ ─Юр▓Ж┼бр╕Нтеер▓╜╔Щр░Й сХ╜сКесЬЕ

рйНрйжрм╜риМр╡к┘Ърдиркп" тАл▄Т▐ШтАмрм╜риМ╥Ч╥М┘гтАл▄АтАм см▒тж╣█╡спЩс░НтВесмКсХ╜сКесЬЕ

├бс╖╛рб╜▀СспХтЦСсДБспХсЬЕси▒со╣тж╜ р╕┐тИЕспЩс░НтЗ╡тГ╜ тйЕрд╜тинтЭжсХ╜сКесЬЕ

+84 12 0396 8760 www.besthr.com.vn h р╛Щсо╣тАл▌бтАмтв╜с░ЖсйвсмТ

тж╜сйвсДБ}сиЩсиХсХ╜сКесЬЕ

спЩс░НтЭн─Нт░ТтйЕрд╜тинтЭжт░ТтВесмКтАлтШЦт░Ттзк▌бтАмсйОсГйсйО сФ╛сФСс▒╜с│Срае╔кт░Тр╛Эр╢╣соБтШЦт░ТсЬ╜сЦЕсЕХсжйсижр╛Х ]рз╡рдж▄╗риЛрдЭрйЛ╨╛ ▀мр▒Я╒йрзАрлУрн╣р│арз╗╥┤рйЛ р│а╥┤ р▒ИрйЧ╙Эрж╕рв╕▌А]рв▓риОрдж╤К╒й╥│ р▓гр░Ц рг╗риЧ рйМрвСргЧрйд р│╗┘Шр│┤р▒┤ ркБркСтАл╪итАм╙Щ рйЛрйдрм╗риК▀Вр▒╡╤╝рй╣тАлрйЛ▀и▐ЩтАм р│а╥┤рзАрв▓╓Щ╤Ард║ржЗрзбрйЛрвОрдктАлрйЛ▀В▐ЦтАмрйдрм╗риК,OPXIPX t▀мр▒Я╒йр┤ЕрлС▀╕р┤РрвОрм╗риКр│ЮрзИрвЪрк▒╙ФтАл▀мрк║▐ЦтАмр▒Я╒й╓втАл▀╕▐Щрй╣▀и╪▓тАмр┤РрвОu

/P┼Б~соеснетж╜ ┼Б~си▒со╣тж╜тЖ╜сФвсо╣сХ╜сКесЬЕ ┼Б~сФНсо╣сБЩрп╣р╖ЭсЬ╜р╕НсмСсЬЕaтзЙ╠╣тж╣─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм


тЙЙсижсЦТ┼Цсо╣╩Стлн си▒сХ╜тВЯсоЭсЦЩсл╡

рзК█араЫрйЖтАлри║рй╗╪ктАмри┐риЩр│жтАл╫░╫жтАм ╥┤рлУ

▀мр▒Я╒йржпра║рлСтАл╫дтАмрдЭрй╣тАлр░╛▐ЩтАмрзЙ

рвдрвС╥Щ▄╗рйЧ╥│рлТ

ра║рлЙтАл╫дтАмрдЭтАл▐ЦтАмрзЙ╥Щ█▓р│а╥┤ржпр░╛рзЙ

▀ДрйЙржпрвЪтАлр░╛╫╕тАмрзЙ▀ЕтАл█ИтАмр┤ергБ▐╖╒б

ргБ ╒й рвдрвС╥Щ▄╗╥Г█▒рни╓Щ ржа╤А╥Г

╓Щ╥Г█▒р│а╥┤ржпр░╛рзЙра║рлЙтАл╫дтАмрдЭ р│РтАлркВ█╜тАм

╥Г█▒╓ЩрпПр▒ЯтАлр░╛█ДтАмрзЙриЧ┘бтАл█╛тАм

ра║▀ВрвдрвС╥Щ▄╗╓Щ ▀мр▒Я╒йржптАлр░╛╫ЮтАм

р▒Я рйЙ▀ор▒Я тАл▐ЦтАмрзЙрлУр╡Ь╥Щ█▓рв▓ра║рдЭ

р│а╥┤ржпр░╛рзЙрв▓ра║рдЭ▄│р│дтАл╫о╫дтАм

├▒

├▒

├▒

рджрйвркСрвО ╥Щ╥ЯрлС▄│ржЙ╒▓р│з┘Ш▌АтАл╫о╫дтАм

риНрй╣рлТрм║рдгтАл╥Г╓Щ ╫о╫дтАм█▒рв┐рдк рвУ

╓Щ╥Г█▒р│а╥┤ржпр░╛рзЙ

рв╗римрж╕ркЩр┤Ерйв╥Щ▄╗ рзМ╥Щ▄╗

'PSUVOFSрйЛрдерм░рйУрдгтАл╫о╫дтАм

├▒▀мр▒Я╒й╙ЭрвО

▀ЕтАл█ИтАмр┤ервЪтАл▐╖ргБ╫╕тАм╒бтАл▐ЦтАмрзЙ╨╛рйЙ┘Ш

р┤ЕрлСрвдр┤Э╓Щ├▒

├▒

р│а╥┤рйЛ

├▒

рйМраДржпра║рлСтАл╫дтАмрдЭтАл╪▓тАмрджр░╛▀грзЙ▀ДрйЙржпрвЪтАл╫╕тАм

▀мр▒Я╒йрйЛ╒йрйЧ ргБ р│а╥┤ржптАлр░╛╫ЮтАм

рк║╥┤╥ор▓и ▀мр▒Я╒й╤врк▒╓Щрм░

раЙркБ╥Щ▄╗рйЧ╥│рлТриЧр│г

рйМтАлраДрйМ ╓Щ▄ирнУ╥Г╪▓тАмр┤ервО╓Щ╙ФтАл▐ЦтАм

р│а╥┤рзАрв▓╓Щ╤врк▒ рйЧтАл╪▓тАмрм░раЧр▓┐╥Хрйв▀ВраЙ

▀мр▒Я╒йржпрк║р│а╥┤р┤ервОрнитАл рвСрвд ▐ЦтАмрзФрж╕┘б

рзИ раЙркБ╥Щ▄╗╓Щ╥Г█▒

р│а╥┤р│зрз╗рзФрж╕╓Щ р│а╥┤рйЛ

ркБ╥Хрйв╥Г█▒

├▒

р▓╣▐╖р┤Ш╤врк▒▀мр▒Я╒йржп╥ордгрк║

├▒

├▒р┤Ерйдр┤РроЦ▐╣╤врк▒рк║

рв╗римрж╕ рк│ра║T[ ╓Щ╥Г█▒

├▒

раЙркБрвдрвС╙ФтАл▐ЦтАмриЧр│г

▀мр▒Я╒йрйЛ╒йрйЧ ргБ

р┤Ерйв╥Щ▄╗рвдрвС╥Щ▄╗╙Эр░Л▀мр▒Я╒й╓Щрм░

рвОрн╣╥Щ█▓рж╕ркЩр╡ЮтАл▌ОтАм

▀мр▒Я╒й╓Щ╙ФтАл▀м▐ЦтАмр▒Я╒йржпрзФржп╨╛тАл╫ЮтАм

р│а╥┤╤врк▒ рвдрвС╥Щ▄╗рлТ▀Вр░╛рзЙ╨╛тАл╫ЮтАмр│г

├▒

▀мр▒Я╒йржпрнбрк║╙Щ├▒

├▒

╙Э╥Е╥Х риНрй╣тАл▌╢тАмр│▓рлРрйУри╗тАл╫о╫дтАм

▀мр▒Я╒йржпра║рлСтАл╫дтАмрдЭрй╣тАлр░╛▐ЩтАмрзЙ

р│й┘Ш▀ФрвдрвС рк│ра║ рйЧрйд ╥│рлТ

╓Щ╥Г█▒рк║рдзрк▒▀Срйв

├▒

▀ДрйЙржпрвЪтАлр░╛╫╕тАмрзЙ▀ЕтАл█ИтАмр┤ергБ▐╖╒б

╥Г█▒╓Щ ргБ тАл╪АтАмркФ ╓Щ

роар░╕

╥ХтАл▐ЦтАм╥Щ▄╗рвСрж╕риКраБрйМ█ЮрпУр▓╣█ирве▀м

╥Г█▒╓ЩрпПр▒ЯтАлр░╛█ДтАмрзЙриЧ┘бтАл█╛тАм

рзФржп рк║ рк║╥┤ рк║ ▀мр▒Я╒й рнб

├▒ р│а╥┤

╥Щрв╕ра║

├▒

├▒

р┤ЕрлСрйЛ╥Щ▄╗╥Гр│╖р│ВраЧ╒брйЙ

р░╛рзЙ▀грзЙ ▀мр▒Я╒йржп╥Чрз╗

рй╣тАл▐ЩтАмр│а╥┤ржпр░╛рзЙр▒▒

▀мр▒Я╒й╓Щ╤врк▒├▒

тАл╥ГрйДрг╗╫отАмр│╖раБрим

_╓Щ╥Гр│╖рйЧ р▓┐рлХ╓лри║рдитАлрм╝▄ЙтАмрйР

ра║рлЙтАл╫дтАмрдЭ╨╛рйЙ┘Ш р░╛рзЙ╨╛тАл╫ЮтАмр│г

├▒

├▒роар░╕HJOBIPB

▀мр▒Я╒йрджрйвркСрвО рвЪтАл╥Г ╫╕тАм█▒╓Щ

▀мр▒Я╒йржпрй╣тАлр░╛▐ЩтАмрзЙ

р│Р▄╗тАлр░╛рв▓█ТтАмрзЙ

├▒ .T0BOI

р┤ерйД рй╣рджр┤е ╨┐ркЩра║рлЙтАл╫дтАмрдЭ

ра║рлЙтАл╫дтАмрдЭ▐╖р▒┤рвОрж╕р┤ИрвЪ╥оринр┤│█▓

LBLBPUBML*%PBOIPBOIUSBO

р│а▀м ▀мр│а▀грзЙ

р│прй┐рг╗ргШрлТриЧрм╗риК┘б┘б

├▒роар░╕BIVOH

├▒ .ST:FSJ▌ЕсонткЩ█╡╓есм╡спЭси▒сБ╜ тзкрвКтАл▌Е▄йтАмсДЭр╡КсЬ╜с░Ж┼▓┼Бр╖Эсм▒тж╣сЬ╜ █╡сЗереЕсоб╓есм╡спЭ тк╡

╩нс╕б┼▓┼БсЭБтДОсоеспХр║╡спЭр▓╜с▒▓сЩ╣тзХ с╡ЭсЭОсЬ╜скЕ

www.chaovietnam.co.kr ╥Я╥КтАлрг╗рй╜рйД▐ЩтАмEmail info@chaovietnam.co.krTEL 028. 5417-3898, 5417-3899 / 012-1283-2000


сДЭр╡КсЬ╜с░Ж

FLEA

╞▒сБЭ┘е╟Н╙╣р╛Хр┤нр▓╜спХсмКтж╣сЭЕсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм сКесФвсижс▒в}спЩ┼▓┼Бси▒тж╜тж╣р╗С сФвсижс▒вспЩ┼▓┼Б█╡сЗйaтж╣р╗С сЕЩс╕бр╗Хсо╣╘ХсмКсобсЕЩс╕бсо╣со╣раескбр╛Х┼бтзЙсоесжнр▓Ерд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

MARKET

сФНсижтДХт░ТсЗбра║сФСр╣Ер╣ЕсБ░спетАл▌бтАм ├нс░Нтж╣сЭЕ╘ХсмКсое с▒╜р╝КтбНтзЙaр▓╜сп▒ с╡еспХтж╣р▓╜сп▓сЦТтж╣сЦ╡сХ╜ info@chaovietnam.co.krр▓╜ сЕХ╘Хс╡ЭсЬ╜╩СсБ╡рпотАл▌Е▄йтАм

тж╣сЩ║сБ░сВКспетАл▌бтАм}спЩс╕брае┼Йтеетлнсм▒╟нт░Т┼ЙтеесмКтгйр╣Ер╣Есп▒ра║тВЙт░ТскЕтШБсБ╡спХр╣Ер╣ЕсБ░спетАл▌бтАм╩СтФбсЕкс▒╜┼Цс░Жр╣Ер╣Е тАл▌бтАмс╕бN ├Хр╛ЭN тАлтЬЩ▄йтАмс▒ер╛ЩсЕкс▒╜┼Цс░Ж сКйс╖╛

Tel. 0128 766 7516 рвЙрж│рнО тАл▌Н▌НтАм╨УрйЛтАл╫╗тАм ╨╛╥│╥ХрйвтАл▌Т▌ТтАмр│дтАл╫о╫дтАм р▓╣▐╖р╡ЬрзАрв▓раЩ╤в▄╗ N

рй╖█┤р│арйРтАл▄Р╪АтАмрйЧтАл╪▓тАм╙Э╥Е╥Х╥│рй╣тАлрйЛ▐ЩтАм█▒ ├▒

_

┼▓┼Бр╛Щсо╣012 1283 2000 028 5417 3898 ~ 99 E. info@chaovietnam.co.kr W. www.chaovietnam.co.kr

сДБтЬЩ╘ЙспЩсФНс░Ж.S)PB

╥ХрйвтАлркБраЙ ▌Т▌ТтАм╥Хрйв╨╛тАлрйЛрк║╪▓тАм╥│▐╗рлШрлС

╥╡╨╛тАл█ДтАмрзЯро╛тАл▌Т▌ТтАм

рй╖█┤р│арм╣╥К╤НрйЙре│рдкраЩ

тАл╪▓тАм╒брйЙрв┐рга▌ГрйЙ╥ХтАл╫▒тАм

▀С╤РраБрим риШргБраЫ

ргар░Н╙ФрнК.═Лрв╢р░Ц╨╛тАл╫ЮтАм

раЧрлС . ╤дрн╖рзЛтАл рй╕▌╢тАм.

ркЬри╖ркС╤дри╡тАл▌Т▌Т█╜тАмр│дтАл╫о╫дтАм

тАлргЧ╫▒тАмр┤Лр┤ЪтАл ▐ЫтАмрйв╙ЭрйРтАл╪АтАмр┤ЬрзФ

├▒QBSLLI!VOJQBYWODPN

├▒

├▒

рйЙ▀К╥Щ╙ЩтАл▌╜ ▌Т▌ТтАм┘Ърджрв╕рзо▀╖╥│ра║

тАл╪▓тАм╒брйЙ╥ХрйврйРтАлрйЛ▀ир▒Ирз╗ ╪АтАм╨╛тАл ╫ЮтАм

рдзтАл▌Т▌Т╫╝тАм

р┤Ерйдрв┐рж╕рк║╤РрйЛрвОрй┐ри╡тАл█╜тАм╙ЩтАл▌ТтАм

тАл╪▓тАм╒брйЙрв┐рзЛрйШ╥ХтАл ╫▒тАм╔Э

р▓╣▐╖р╡ЬрдзтАл@╫╝тАмрдЭроарйЙ╨╛┘Ърм░╙ФрнК

рджрв╕ра║▌Е▀ЙрдгтАл ╫о╫дтАмрзФрж╕╙ВтАл ▄Р▐ЦтАм

рйРтАл▄Р╪АтАм╔Э раЧ╨╛ргБ▀╣тАл ╓Щ ╪итАмрзЛрйв╨╛тАл╫ЮтАм

роХ╤дтАл_ ▐ЫтАмроХрдзтАл ╫╝тАмроХ▀С╤Р

├▒LBLBPWO

├▒

├▒ рзГ▄╗▀мрйЙр░аримрдзтАл▌Т▌Т╫╝тАм

)0$.0/)$. N рм╣╥Кр┤ЬрзФ

рз╗╥┤рйЛр▒ИрйЧ╨╛тАл╫ЮтАм╥ХтАл╓Щ ╫▒тАм╙йрлС

ра╝р░Н╥╡р┤ЕрлСрйЛ╥К╤Ср│ардзтАл╫╝тАмроХ╤дтАл▐ЫтАм

р▓╣▐╖р╡ЬроХ╤дтАл▐ЫтАмTLZ╙ФрнК

рйРтАл ▄Р╪АтАмриШ

тАл╪АтАмрлС N╤дтАл ▐ЫтАмN

├▒

├▒

рвдрвС╥Хрйврв╕ра║рзора║ рйЛ█▒▀В╥ор░╛р▓Ю▄╗

рм╣╥КNрлСрзЙтАл╪▓тАм╒брйЙ

р┤СтАл▌╛тАмрзАрйУтАл╫ЧтАм╥ХрйврйРтАл╪АтАмр│дтАл╫о╫дтАм

▐╖р░╖тАлрзВ┌╜тАмрйвраЙркБ╥ХрйврйРтАл╪АтАм

├▒

├▒

р│ЩриГр│ЮрдираЩри╖рзЛтАл█ЕтАмрк▒ргБриГ

 TRVBSF▐╖рдптАл▐ЦрвО ╪АтАмрдк 

ра╝рлР╥ХрйврйРтАл▌Т▌Т ╪АтАм╨╛тАл ╫ЮтАм

рвдрвС╥Хрйврв╕ра║рзора║ рйЛ█▒▀В╥ор░╛р▓Ю▄╗

рзЛтАл█ЕтАмрнКрдЧр▓МраЕржЦрйД1)696 /UPVSJTU

╙Эрг╝рвО рм╣╥К рк▒рм░рйв

рз╗╥┤рйЛр▒ИрйЧ▀ирйЛ╨╛тАл╫ЮтАмрйРтАл▄Р╪АтАмN

ридроЦ)0$.0/)$.

├▒ ▐╖рдЭржв

├▒

тАл   рй╕▌╢тАмN

рвдрвС рм╣╥К N рйРтАл ▄Р╪АтАмриШ

h╥╡рдж╒▓рлСрзЙрдзтАл▌Т▌Т╫╝тАм

╥╡р░╖рдЭр▒Я╨╛╤▒рйЛрг╗р│ЮрдкраЩ

├▒

├▒ .S,JN

р┤Ерйдрв┐рж╕рк║рйЛрдзтАлрг╗рйЛ╫╝тАмр│зрв▓▀ДтАл█╜тАмрзФрж╕╨╛тАл╫ЮтАм

рй╝р▓и╤Р р┤ЕрйдрзФрж╕рк║рйЙтАлрг╗рйЛ█╜▀Д▌┤тАмр│зрв▓рзФ

╥ХрйвтАл╫▒тАм╙Эрм╣╥КрйРтАлра╝ ╪АтАмфУзрв┐▐╣р╡Ьр│а╥┤╥ХтАл ╫▒тАм

р▓╣▐╖р╡ЬрйЛ╙Ф█ирдЭр░╖тАл█МтАмроар▓Х роЦр░Е рдзтАл╫╝тАм

р│а╥┤╙Эрж╕рлТриЧ▀В╥Щ╥ЯргЪтАлри║▌Ж╫йтАм

рж╕╨╛тАл╫ЮтАмр│Р█крм░рйЙрлЙр┤Ырйв╨╛тАл╫ЮтАм

TRN├▒

╤РрйЛрвОрй┐ри╡тАл█╜тАм╙ЩтАл▌ТтАмр│дтАл╫о╫дтАм

├▒

├▒

╥│рмзтАл█╜тАмр░Л▄╗╥ХрйвтАл▌Т▌ТтАм

рйЛр░к▄╗ржпрннрвЪ╙Щржарз╗р░ктАл█ДтАмрдЭ 

╥ХрйврйРтАлрйЛ▀ир▒Ирз╗╪АтАм╨╛тАл╫ЮтАм

тАл╪▓тАм╒брйЙрга▌ГрйЙ╥ХтАл╫▒тАм╥ХрйвтАл▌ТтАм╨┐

╤РтАлрк║рйЛ█ДтАм╤РтАлрйЛ█ДтАмриНрзФрк║р│а╥┤р▒ИрйЧтАлргГрйЙ█ДтАмрдЭ

├▒

р┤РроЦ▐╣рзАрв▓раЩтАл╪▓тАм╒брйЙ╥ХтАл╫▒тАм

раЧрлС .

├▒

ра╝рлРрдзтАл ▌Т▌Т╫╝тАмржбр▓г

╔ЭтАлраЫ╫╝тАмрдирн╖╥Хрйврджрв╕ркЬри║

╥Хрйв┘б╤дрн╖тАл рй╕▌╢тАм.

├▒

├▒├▒

www.chaovietnam.co.kr ╥Я╥КтАлрг╗рй╜рйД▐ЩтАмEmail info@chaovietnam.co.krTEL 028. 5417-3898, 5417-3899 / 012-1283-2000
р│ардзтАл ╫╝тАмрзорй╣╙ЩтАл ▌ТтАм

тАл╪▓тАм╒брйЙрзЛрлЯ╥ХтАл╫▒тАм╥ХрйврйРтАл╪АтАм

╥╡"*4╙ФрнКраВроХржЗр▒╡р▒Я█кр▒Яр│ЮрдкраЩ_ 

├▒ 

р│Щрг╖ ▐╜▀МрйЛтАл╫╗тАм

3BNBSBр┤Рр░н▀ДтАл█╜тАмржЦрджрдзтАл╫╝тАмрзорй╣╙ЩтАл▌ТтАм

рдирн╖╥Хрйв╔ЭрйРтАл▄Р╪АтАм╔ЭриШ

раВроХ╥│ркСроХN ▀С р┤Ърйврдк

█и▀Срдж╥╡р┤РроЦ▐╣

╙Э╤А╓Щ рйЧтАл╪▓тАмрзЛрйв

риШ ▌ЕтАл ╪▓тАмрдир▓┐р▓╜р▓МтАл╫дтАмрнЫ

├▒

├▒

├▒

тАл▄ДтАмр░Н╥ХтАл╫▒тАм╥ХрйврйРтАлраЩраЧ ╪АтАмрйРтАл╪АтАм╨╛тАл ╫ЮтАм

тАл╪▓тАм╒брйЙрзЛрлЯ╥ХтАл╫▒тАм╥ХрйврйРтАл╪АтАм

╥╡ рлСр│ЮроХ рлСрвЪроХ

р│Юрг╝╥Я╥КтАл╫ЧтАм╤РриШр┤▒рвПркБтАл╫о╫д╪╛тАм

╥Хрйв N тАл╪АтАмрлС N

рдирн╖╥Хрйв╔ЭрйРтАл▄Р╪АтАм╔ЭриШ

NYN╤дтАлрй╕▌╢▐ЫтАм#DPCBD R

рп╛▀Срп╛риДрдк╙╡╒Цр│арзйрйврм╝рвЪр▒нра║

├▒ ▀м р│а 

╙Э╤А╓Щ рйЧтАл╪▓тАмрзЛрйв

├▒ NSLJN

рйЛр░а╓Ф рзмрйЙр▒╡рйЙ ро╛рйЙра╢ рдзрвОргБр░М

р┤РроЦ▐╣рдж╥╡робтАлрйЙ█ДтАм╥ХтАл╫▒тАм╒▓

├▒

╥╡ргГр▒Я█б╨╛┘ЪржЗр▒╡р▒ЯрйРтАл╪АтАм

╥Хр┤ЪтАл▌Г╪Ш▄Г█╜╪АтАмр▒ЯраЧ╙Ф

рм╣╥К ╥Хрйв╤дтАл▐ЫтАмрйРтАл ╪АтАмN

рй╣тАл▌ОтАмркЬри╖рвОтАл▐ЦтАмрдкрйРтАл ╪АтАм╥╡

раВроХр▓╜рзиргМ▀С р┤Ърйврдк риШ раЫ

├▒

риШрйРтАл▄Р╪АтАм64N риШ

роХ╔Э рвОтАл▐ЦтАмрдк ╔Э р░ктАл█ДтАмрдЭ рзАржпро╢ р┤Ъ

рк▒╤врвОтАл▐ЦтАмрдкрвОриК╨╛тАл╫ЮтАм

р│Юрг╝ р░ФтАл ▄ДтАм╥Хр│жраЩ╤в▄╗

├▒

рйврдк рйЛр░к▄╗ржпрзора║риШ▌ЕтАл ╪▓тАмр┤Ъ┘б▀Кр│п

├▒

р▓╜рзиргМ рдзрвО рй╖╓Ш раЫ

рвОтАл▐ЦтАмрдкрйРтАл)╪АтАм$.╥Хр│жтАл▀╕█╜╪АтАм

├▒

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧрвЪ╨╛рйРтАл╪АтАм

рбИтАл ргЧрнТ █РтАмрзмрйЙр▒╡рйЙ

N роХрй╣рнУ ╥Хр│жраЩ╤в▄╗

тАл╪▓тАм╒брйЙ╥ХрйврйРтАл╪АтАм

роХ TRNраБрлР╙Ш рйРтАлрн╜рй║▄Р╪АтАм╨╛тАл╫ЮтАм

├▒

╨╛╥│рйМрнУржитАл╪итАм╨╛тАл ╫ЮтАмрзиргМ риШ 

╥Хрйв╔ЭтАл╪АтАмрлС╔Э

├▒

р▓╣▐╖р╡ЬриЧтАл▄ЪтАмрйвтАл╫▒тАм╙ЭрйРтАл╪АтАм

├▒

├▒

ра╝р┤ХргГр▒Я█бр▒╡рп╝ржЗр▒╡р▒ЯтАл▌Т▌ТтАм

р▓╜рзиргМ роВрвО╨╛тАл ╫ЮтАмримтАлрв╢▐ЦтАм╥ЯтАл█ТтАм

NN╥ХрйврйРтАл╪АтАм

ра╝р┤ХтАл▌Г┘Ш█ТтАмрп╝рйРтАл╪АтАм

р▒╡рп╝тАл╪▓тАмроХ05.тАл▄ЪтАм

рнТргЧ ргБр░М тАл▄┐╫отАмрлХ роЬ╥│тАлркБ▄итАм╥Х

ра╝рларлСрзЙр┤РроЦ▐╣рдж

▀С╤Р р▓╜рзиргМ

тАл▌Т▌ТтАм╨╛  WOE

├▒

├▒

&WJOBLPP!HNBJMDPN

├▒

р▓╣▐╖р╡Ь╙╡╒Цр│ар│Юрг╝

╥│рмзрдзтАл▌Т▌Т╫╝тАм

├▒

╥╡рйЙрдЭр░вржЗр▒╡р▒Я╙ФрнК рдирн╖р░ЛриНр│ЮриЛрдЭ

ркСрв│рдзркБ╥Х ╓З╥К╙╡╒Цр│а▀С рав▀ЕрйЙрйв ╤Р

р░крйЙра╢╤Р тАл▌╜тАм┘ЪрлШ╙Э╥│ра║рзФрж╕рк║

ра╝рлРрм╡р│РтАл█ДтАмрйЧрйРтАл▌Т▌Т▀В ╪АтАм

роХ ╔Э ▀С р┤Ърйврдк ╤врдк 

рйЛриДрдк ╒║рйв╥К 8*'* рнТргЧ ргБр░М

╤РрйЛрвОрй┐ри╡тАлрй╖█╜тАм╨╛тАл ▌Т▌ТтАм╤врк▒╨╛тАл ╫ЮтАм

ра╝рлРрм╡р│РтАл█ДтАмрйЧржЗр▒╡р▒ЯроХ N

рк▒▀С ╥Гра║ рг╗рзФрйвриШ

├▒ 

├▒

р▓╜рзиргМ рзАржпро╢тАлргЧ ╪АтАмр▒╡ рдзр░М ╨╛╥│ 

├▒ рзФржп ▀мр▒Я╒йржп

рп╛▀С█кр▒Я NZLJN 

├▒

╥╡рйЙрдЭр░вржЗр▒╡р▒ЯрвЦрв┐рй╣рйЧ╙ФрнК

р┤Ърйврдк╒║рйв╥Кр▒нра║рйв╙ЭтАл╫▒тАм╙Э

ра╝р┤Х OHVZFOIVVDBOI рзЯр│ЦрдЭр░нрйРтАл╪АтАм

▀Ср┤Ърйврдкр▓╜рзиргМ╨┐▀С╤врдкрзАржпро╢

├▒

N ▀С╤Р ▀ВN ▀С╤Р

риШраЫ├▒

р░ФтАл▄ДтАмрлСрзЙтАлра╝┌ГтАм╥╡ ╙╡╒Цр│а▀СрйРтАл╪АтАм

&IZI!HNBJMDPN

▀СрйРтАл╪АтАмр│дтАл ╫о╫дтАмр▒╕▀Ир│ЮрйЙ

рп╛▀С риДрдк рйЛр░а╓Ф ргБр░М роВрвО╨╛тАл╫ЮтАм

├▒

 ╤РрйЛриДрдк рзмрйЙр▒╡рйЙ рнТргЧ

├▒

р▓╣▐╖р╡Ьр│зр│Ц▀Ц▄╗рйРтАл╪АтАмN

├▒

╥╡р▓╜рзиргМриЧтАл╪▓▌Е▄ЪтАм

▀С╤Рр▓╜рзиргМ"╙Щ╥Ор│Ррйв╤КркСтАл▌ОтАм

╥╡5IF7JTUB"15

рк▒▀С риДрдк рг│р▒╡ 57 рзАржпро╢раТтАл▌Н▌НрвМ╪нтАм ▐╜рйЛтАл╫╗тАмраЧтАлрвС╪▓тАмрж╕рйЧрйД╥Я╥КтАл╫ЧтАм╤▒рйдраЫ╨╛

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧржЗр▒╡р▒ЯтАл▌Т▌ТтАмрйРтАл╪АтАм

рнб╥КроХриШрйМрйЙр┤▒рйСрк▒╨╛тАл╫ЮтАм

N ▀С р┤Ърйврдк роХ

рвОрйЙ╥ХрзЙ╙ФрнК рйЛр░а╓Ф рг╗тАлргЧрнТ ргБ╪итАмр▓ир│г

роХ N▀С р┤Ърйврдк ╤врдк р▓╜рзиргМ

├▒

рг╗рзФрйвран раЫ

├▒

тАл раЫ ▌Т▌ТтАмрйРтАл╪АтАмриШ▌ЕтАл╪▓тАм

1IBN7BO%POHрлСрзЙ (P7BQ╥╡

├▒

р▓╣▐╖р╡ЬраЩ╤в▄╗╙╡╒Цр│а▀СрйРтАл╪АтАм

├▒ 

4VOOZржЗр▒╡р▒нрйРтАл╪АтАмN

╥╡▌ГрдЭр░а▄╗ржЗр▒╡р▒ЯрйРтАл╪АтАм

рав▀ЕрйЙрйв╤РрйЛриДрдкрм╝рвЪрзмрйЙр▒╡рйЙ

╥╡рйЙрдЭр░втАл▌ПтАмри╖р▓Юрдирн╖4,:р▓Чр▒Яр│ЮриЛрдЭрйРтАл╪АтАм

▀С╤Р р▓╜рзиргМ▌ЕтАл╪▓тАмриШ

▀Ср┤Ърйврдк╔Э_╔Э

роЬтАл╪АтАмрзАржпрпС тАл█╜тАмро╕рджрйвржЦ

▀Ср┤Ърйврдк╓врзиргМр▓╜рзиргМ

├▒ .S(JBOH

р▓╜рзиргМрнМ▀Ф_рнМ▌ЕтАл╪▓тАм

├▒

рй╣тАлрй╜ ▌ОтАм╙Фрв┐ркЬри║ ╥╡раЩ╤в▄╗ ╥╡раЩ

ра╝р┤ХргГр▒Я█бр▒╡рп╝ржЗр▒╡р▒ЯрйРтАл╪АтАм

├▒ рк▒рйЛрлТрй╜

р▓╣▐╖р╡Ь╓ераЧ╓ОрдзтАл╫╝тАмр│Юрг╝╥│р│г

╤в▄╗ ├▒

р▒╡рп╝тАл╪▓тАмроХ 42. ▀С р┤Ърйврдк

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧрйРтАл╪АтАм

ржЗроЬhрй╖╓ШркБ╥ХргБр░МhрнТргЧhрзмрйЙр▒╡рйЙ

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧ╙ЩтАл ▌ТтАм╨╛╤║рй║рн╜

 р▓╜рзиргМ рй╣тАл▌ОтАмркЬри║ риШ 

роХ N рзиргМрйУри║ 

├▒

роХN▀С╤Р ╙ЭраДрзи роХN▀С

├▒

▀С р┤Ърйврдк риШ▌ЕтАл╪▓тАм

риЧтАл▄ЪтАмрйРтАл╪АтАмр│дтАл ╫о╫дтАмр▓╣▐╖р╡Ь

╤Р р▓╜рзи ├▒

тАл▄ДтАмр░Нрдир│ари╖р│прйЛ╙Ф роХрлШрйРтАл╪АтАм

├▒роар░╕PMJWFS

р▓╜рзиргМтАлргБргЧрнТрйМ▌ТтАмр░МрзмрйЙр▒╡рйЙро╛рйЙра╢UW

ра╝р┤ХргГр▒Я█бр▒╡рп╝ржЗр▒╡р▒ЯрйРтАл╪АтАм

роХ╤дтАл▀С ▐ЫтАм╤Р р┤Ърйврдк╤Р

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧ╙ЩтАл ▌ТтАм╨╛╤║рй║рн╜

рйвhтАл╫▒тАм╙ЭриЛтАл╪АтАм

роХN▀С╤Рр┤Ърйврдк╤Р

р▓╜рзиргМ риШ 

рзиргМ╙ЭраД ╔Э▀С ╔Э▀С

├▒

тАл▌зтАмрлУрйЛр░к▄╗ржпр▓╜рзиргМ риШ

├▒

├▒

тАл█К╫│тАмр┤Рр░нрдзтАл▄ЪтАмрйРтАл╪А█К╫│ ╪АтАмр│Яр┤▒тАл ▐ЩтАм

├▒

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧржЗр▒╡р▒ЯриШргБрйРтАл╪АтАм

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧрйРтАл╪АтАм

риШ_64%

)0$.0/)$. N рм╣╥К

роХ N ▀С╤Р р┤Ърйврдк╤Р

роХ N р▓╜рзиргМ ▀С р┤Ърйврдк

роВрвО╨╛тАлргБ ргЧрнТ ╫ЮтАмр░МтАл▄Р▐ЦтАм8J'J

рйРтАл ▄Р╪АтАмриШрвдрвС╥Хрйврв╕ра║рзора║ рйЛ█▒

р▓╜рзиргМ  тАл╪▓тАмриШ

риШ▌ЕтАл╪▓тАм├▒

├▒

▀В╥ор░╛р▓Ю▄╗├▒.S,JN

├▒

.S1BSL╥Хр┤ЪтАл▌Г╪Ш▄ГтАмр▒ЯраЧ╙Ф рп╛▀С╥ЧриДрдкрйЛр░а╓Ф рзмрйЙр▒╡рйЙ ро╛рйЙра╢

рдзрвО ргБр░М╨╛тАл╫ЮтАм├▒ ├▒www.chaovietnam.co.kr ╥Я╥КтАлрг╗рй╜рйД▐ЩтАмEmail info@chaovietnam.co.krTEL 028. 5417-3898, 5417-3899 / 012-1283-2000


╤ЛрйЖрлМтАл╪гтАм

рзФржптАл▀м█╜тАмр▒Я╒йржп╤РрйЛ╥Чрз╗ рзФржптАл рйД▐ЩтАм

р│ЦржЗ╓в╤РрйЛ▀СтАл█и▐ЩтАмрдЯ

рзИрв┐╥Чр│Ярвд▌Е╨╛▄░роЭтАл╫о╫дтАм

рг╗рк│▀╣рйМтАлрйМ╪АтАм╤РрйЛрлСтАл ╪итАмр▓╣▐╖р╡ЬрлСрзЙ

├▒ .T5IBN

├▒

тж╜сДБтзкс▒╢ ┼Цс╖╛спЩс╖╛тШЦсйО

50&'-рзФржп&44":рлСтАл╪итАм

рнбhрк║h╥Крг╗р│Я╥Чрз╗

+PFM &YQFSJFODFE&OHMJTI5VUPS

рзЛтАл╥Г╪АтАмрзФ ╥┤ркБр│а╥┤р│Я╥орлСтАл╥Г╪итАмр│╖

рзЛргБтАл╪А╪АтАмр│ЯриЧ╓Щ╥Г█▒

/BUJWFTQFBLFS ZSTPME

*#&DPOтЖЯ#VTJOFTT"1&DPOр▒а█╣рзФржп

╙ТтАл▐Щ▀С▀В▄ЫтАмрлСтАл╪итАм╨╛тАл╫ЮтАм

-FTTPOT QFSIPVS

├▒

├▒роар░╕TSOOFC

├▒

тАл▀и▐ЩтАмр┤Ырдкрй┐▄╗тАл╫▒тАм╙Эрзорв┐

рзФржптАл▀м█╜тАмр▒Я╒йржпрг╗рж╕

сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜ тж╜╟Оси▒сХ╜

рзФржп╥Чрз╗р▓╣▐╖р╡Ь

8SJUJOHр┤Ырйврг╗рж╕5&40-рйЧ╤║рлР

├▒ .37*

37 Thang Long, Ward 4, Tan Binh Dist.

р│а╥┤рйЛ▐╖╥┤рйЛ

├▒

рв▓ржир┤Ъ римр┤Ъ рг╗рм╗р┤Ъ╤РрйЛ ╙ТтАл▄ЫтАмрлСтАл╪итАм

▐╖╥┤тАл╪АтАмр│ЯрзФржпрв│рвО

5FBDIJOH7JFUOBNFTF

рз┤рнбраБтАл▄▓рбЕ╪итАмрдж╤А╒▓рзАрйЬ╙Т▄╛рг╗рйУтАл█╛╪итАм

40/(#&р┤ериЧ╙Вр▒╕тАл▌ТтАм

├▒

├▒ %JBOF7P

рлСтАл╪итАмр│дтАл╫о╫дтАм├▒

рзЯрдн╓Щр┤ериЧ╙В ╓Щ╒йри║

рй╣рйЧрп┐тАл█РтАмрдзр░╛╙Эр░ЛриЛрпе█л█итАл╫ЧтАм

▀ДрйЙрзв▄╜╤РрйЛрг╗рж╕╙ЭрнбраЧр░арйСрдж╙йрлС

ра║рлЙтАл╫дтАмрдЭрв▓ра║рдЭрзФржп╙ТтАл█и▄ЫтАмрдЯ

▌ЕрвОрнМраЫ рйЙрй╣ра║ркБрз╗

▀ЕрйЧ ржИраБтАлрг╗╪и█Д▐БтАм╤КрвдрйЙркЬржЗр│ЮтАл╫ЧтАм

╤РрйЛ▀В╙ТтАл▄ЫтАм╨╛тАл╫ЮтАм

6$▀брп┐▄╗╥оринрй╣╥Х▐╖╥┤риЧржп▐╣

├▒

╓втАл█и█╜█РтАмрдЯр│дтАл╫о╫дтАмроар░╕CN[

├▒

╓ЩрйЙрвЪ╥орин╥Г█▒├▒

40/(#&(0-' рйв╙Э 

├▒р┤РроЦ▐╣

рйМраДржп╥Чрз╗ р▓╣▐╖р╡Ь

&FEHBSDBNBHP!HNBJMDPN

╤РрйЛр┤ериЧ╙ВтАл▌ТтАм╨┐

▀мр▒Я╒йржп╥Чрз╗р│дтАл╫о╫дтАм

рйМраДримр│Я▀ВрйМраДра║рлЙтАл╫дтАмрдЭ╓Щ╥Г█▒

рг╗р│Ярй╣тАл╥Г ▐ЩтАм█▒╓Щ рнбрк║╥К

├▒

р│а╥┤рйЛ▀мр▒Я╒йржпрй╣тАл▐ЩтАм╤КрвО

р┤ер┤ЪтАлра║▀и▐ЩтАмрлЙтАл╫дтАмрдЭр░╛рзЙ╨╛тАл╫ЮтАм

╤РрйЛрйДтАл╫ЮтАм█▒рзАтАл█Д┘отАм╙ЭрнбраЧр░ари╜риК╙йрлС

  р│а╥┤

├▒

├▒

&NJKPOH!HNBJMDPN

LBLBPUBML*%IPBIPOH

рзФржптАл▀м█╜тАмр▒Я╒йржп╥Чрз╗р│ЮрдкраЩ

рк║╥┤ржп╥Чрз╗р│дтАл ╫о╫дтАмр│а╥┤рйЛрзИрв╢рвдтАл ╫йтАм

╤АтАл╫▒тАмр│арзФржптАл▌╢тАм╨╛тАл╫ЮтАмр│ЮтАл╫╕раЧ╫дтАм╤ЛрлС▌Грдж

р┤РроЦ▐╣ ра╝рлРрй╣рлСрзЙ

╥КрзЛтАл█ЕтАмрк▒ргБриГ

├▒

├▒ .T%6/(

LBLBPUBML*%IPBIPOH

▀мр▒Я╒йржп╥Чрз╗▀В▀грзЙ ╥╡

▀мр▒Я╒йржп╤РрйЛ╥Чрз╗

├▒

рв┐рдкр╡држМ█░┘Ш▌АтАл╫о╫дтАм

р┤ЕрлСрйЛрйЙ▀мр▒Я╒йржп╨╛▄░рнЫ┘Ш▌АтАл╫о╫дтАм

├▒ 5IBOI

╤РрйЛрлСтАл ╪итАм╙ТтАл▄ЫтАм╨╛тАл╫ЮтАмр│г тАл╪▓тАм╒брйЙра║рзВр┤РржЗ

&OUIBOI@LJFV!ZBIPPDPNWO

├▒

р░╛рзЙржЗ▄░▀ДрйЙр▒Я╓Щ╥Гр│╖▀мр▒Я╒йрйЛ

риЧржп▐╣▀мр▒Я╒йржп▀СтАл▐ЩтАм╥Чрз╗ р┤РроЦ▐╣ 

╥Хрйврди▌А рджрйвркСрвО ▀ЕтАл█ИтАмр┤е ┘б┘б

&4.0%1"3*4ркФрж╕╓Щ╥Г█▒

├▒

роар░╕ZFTOPZFTOPNBZCF

LBLBPUBML*%

├▒ -VDZ

риЧржп▐╣рйМраДржп╤РрйЛ╥Чрз╗

▀мр▒Я╒йржп╥Чрз╗

рйМраДржп рзФржптАлрг╗█╜тАмрж╕рлУр│п

р┤РтАл╪А▀зрвО╪АтАмрйСрдж рйМрвЪр┤ер┤Ъ┘б

рзИрйЧ р│Ярвд▌Е╨╛тАл╫ЮтАмр┤ер┤Ъ тАл ри║▀К ▀и▐ЩтАм+-15

▀Кри║рдЭр│Цр░КрзАтАл▌ТтАмриЛ╥Х┘ЬрзИрг╗рж╕

├▒

├▒роар░╕PIUIBUTKFOOZ

рнбрк║┘брвдро╣р│Кр░арпП┘м╥орин

р┤Ррк▒риЧржп▐╣рзФржп╤РрйЛ╥Чрз╗

рдЭрп╝тАл█РтАмроЦ рзВр▒Я▄╗р│РтАл█╜тАм╙ТтАл▀Б█РтАм╥орин

р│Ярвдрк▒раЧр┤ер┤Ъ▀Вр│Я╥орзФржптАл┘Б▌╜тАм

0"рйСтАл ▐ЩтАмр┤ЭриКроар░╕*%UIBOIWBO

├▒ NS.JDIBFM

├▒

▐╖╥┤риЧржп▐╣рзФржп╥Чрз╗ тАлрвЪрйЙ▌║тАм╙ТтАл ▄ЫтАм

*&-54 (&/&3"-&/(-*4) #64*

6$#FSLFMFZBOE6OWFSTJUZPG

/&44&/(-*4) 41&",*/(

TBOGBODJTDP╥орин╥Чрй┐рг╗тАл▄РтАм

GSFFNJOVUFFYBNQMFMFTTPO

├▒

&K[PSSJMMB!HNBJMDPN

рзФржптАл▀м█╜тАмр▒Я╒йржп╥Чрз╗р│з┘Ш▄┐

рнбрк║╥Крг╗р│Я╥Чрз╗

тАл╥Грг╗╫отАмр│╖раБрим

рзЛргБтАл╪А╪АтАмр│ЯриЧ╓Щ╥Г█▒

├▒

╙ТтАл▐Щ▀С▀В▄ЫтАмрлСтАл╪итАм╨╛тАл╫ЮтАм

рйЛрвОтАл▀м╪АтАмр▒Я╒йржп╥ЧркФрж╕рвд╥Чрз╗ р│а╥┤рйЛ

├▒роар░╕TSOOFC

▀мр▒Я╒йржп╙ЭрнбраЧр░ар│а╥┤ржптАлрг╗█╜тАмрж╕

риЧржп▐╣▀мр▒Я╒йржп╥Чрз╗рзФржптАлрг╗█╜тАмрж╕

р│а╥┤ржп╙ЭрнбраЧр░а▀мр▒Я╒йржптАлрг╗█╜тАмрж╕

├▒

├▒роар░╕EFQHBJWO

╥Йр│Лр┤ариТ╥╜ ╥Йр│ЛриЕр▓║р▒│тАл▌НтАм

тЕйтДОс░Ж ─СткЭсЩ╣сЧотАлтзк▌бтАм ┼Цс╖╛ спЩс╖╛ спжсз▓ bс│жсХ╜р╢╣тАл тзк▌бтАмсГйсйО тШЦсйО

012 6353 0000 070 4062 5556

рйТтАл╪нтАмрмлрзЪр░▓▐┐рйД тАл╫╗рйЛ ▌Н▌НтАм тАл╪▓тАм╒брйЙрзАрйЛтАлрвЪ▀Д╪итАмр░Хржир┤Р

тАл▄ДтАмр░Н╥Ор│Рр┤У▀ирйЛр┤ериЧ╙Вр▒╕тАл▌ТтАм раЫ рйЙрй╣ра║р▓ир│г

╤РрйЛрвОриКржЙри║рйРтАл╪АтАм ├▒

├▒

р▒И┘ЩриЭрдЭр▒ЯрпПрдЭр┤У

╙Шр░Ж

╨╛╤║╓О╥К ├▒

р▒И┘Щ╥Ор│Рр┤ериЧ╙Вр┤Ур▒╕тАл▌ТтАм ▀ирйЛр┤ериЧ╙В ╙ЭтАлрйЛ▀и ▌║▌║тАмр┤ериЧ╙ВтАл▌Т▌ТтАм раЫрйЙрй╣ра║▀╣тАл╪итАм ├▒

р▒ЯрижтАлра│╪итАмрдЭ╥Ор│Рр┤ериЧ╙Вр▒╕тАл▌ТтАм ╤РрйЛр┤ериЧ╙В╙ЩтАл▌ТтАм├▒

р▒ЯрижтАлра│╪итАмрдЭ╥Ор│Рр┤ериЧ╙Вр▒╕тАл▌ТтАм ╤РрйЛр┤ериЧ╙В╙ЩтАл▌ТтАм ├▒ ▀мр▒Я╒йржп

 рзФржп

р▒И┘Щ╥Ор│Рр┤ериЧ╙Вр▒╕тАл ▌ТтАмр┤У

├▒

р▒И┘Щр┤У╥Ор│Р╤РрйЛр┤ериЧ╙Вр▒╕тАл▌ТтАм ├▒

р▒И┘ЩриЭрдЭр▒Яр┤Ур┤ериЧ╙Вр▒╕тАл▌ТтАм

роар░╣▀ЕрдЭриК▀ИрйЧтАлрк║рга▐Ц╪и╪▓тАм╥К╙Э╥Е тАл╪АтАм╨╛╤║рй║рн╜ ├▒

1#$ р▓╣▐╖р╡ЬрзИрв┐▀Ур▒Я▐╣р░врп┐█г р┤ериЧтАл▌╜тАмрлШ тАл▌╜тАмрлШтАлрвЪ╪АтАмрзИрв┐ ╓ЩрйЙр┤▒рн╣рвдрйЧ

риНтАл╪▓тАмрдж╤АтАл▌ТтАмрк▒р┤ЪhтАл▌╛тАмриГрйМ 

├▒

рлУтАл╪▒тАм╤РраЩржир│дтАл ╫о╫дтАмр│а╥┤╤╝

▀Ф╥│ р┤Я╥│рвдр┤▒тАл╫│тАм ├▒

тАл╪АтАм╥│▀СрнМрзЯрв┐╥Кр┤Сри╖╒йрвСрзИ╥Крн╣рди тАл▌╜тАмрйРр┤е тАл▄к╪АрвЪрйЙргБ╫╝тАм╥КтАл▌╜тАмрйР ├▒

╤РрйЛр┤ериЧ╙ВтАл╪и▀╣ра║рй╣рйЙраЫ ▌Т▌ТтАм ├▒

www.chaovietnam.co.kr ╥Я╥КтАлрг╗рй╜рйД▐ЩтАмEmail info@chaovietnam.co.krTEL 028. 5417-3898, 5417-3899 / 012-1283-2000
AD PAGES 

ઙҮ

ҮഥҮਭ

ਬ஖ਗ೟Ү೟ਗ‫ޙز‬ഥ

‫ޙز‬ഥࢤഝ

оҳੋపܻয ҟҊ٣੗ੋ Әਲ਼਷೯ૐӂࠁ೷ കாয೧୽ߑ৉࠺‫ࣻ੿ؘ‬ӝ ࢶ‫ޛ‬Ԣ੉߮౟ക‫ؘ‬௏੄‫ܨ‬ ஹೊఠࠂࢎӝ޷ਊ݃ࢎ૑

'JUOFTT݃ࢎ૑झ౵೻যࢪ੄‫ܐ‬

߽ਗ஖җೠߑ‫߽ޛز‬ਗஶࢸ౴ࠗ‫࢑ز‬

ҕૐߨ‫࢑زࠗޖ‬੐‫؀‬ ஶࢸ౴ഥ҅ോ‫ܻࣗݢ‬झध‫׼‬धಿ

݃౟ध‫׼‬धಿઁઑਬా ਺‫ܐ‬઱‫ܨ‬઱ߑࢸ࠺ৈ೯

ৈ೯Ҏ೐ഐభ೦ҕ ‫ܨޛ‬਍࣠ച‫ాޛ‬ҙ‫؀‬೯Ѥࢸઁઑ

Ѥࢸࠁੌ۞ࢸ࠺ࢻਬࣗߑ ੗੤੹ӝ੹੗୍ъா޷ண

ᯱᖙ⦽ŲŁྙ᮹۵

028. 5417 3898 ~ 99 012 1283 2000 ŲŁᱲᙹၰᄡĞᝁℎ info@chaovietnam.co.k r

w w w . c h a o v i e t n a m . c o . k r


઱߬౟թ‫؀‬ೠ޹Ҵ‫ࢎ؀‬ҙ

⪙ၝᵝ᫵ʑš ഐଧ޹૑৉ߣഐߧદनҊച੤नҊ਽әࣃఠࢎ‫ݎ‬नҊ

ࣗ UI'M -PUUF$FOUFS)BOPJ -JFV(JBJ4U #B%JOI%JTUSJDU )BOPJ

੹ചߣഐ _ ߬౟թীࢲѦ‫ ٸ‬

 _ ೠҴ‫חژ‬೧৻ীࢲѦ‫ ٸ‬ ࠺࢚੹ച Ӕ‫ޖ‬दр 

઱ഐଧ޹୨৔ࢎҙ‫؀‬಴੹ച޹ਗप_

Korea Trade-Investme nt Promotion Agency

‫؀‬ೠ޹ҴҊ৐ઁ੹਋ഥ߬౟թ૑ഥ

"/HVZFO%V 28WONIPDIJNJOINPGBHPLS

‫؀‬಴੹ച 

,053"‫؀‬಴੹ച

࢚҃թ‫ب‬ഐଧ޹ࢎ‫ࣗޖ‬

"3N# %JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

‫؀‬಴੹ച"%JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

ೠੋ࢚ҕੋো೤ഥ ,0$)". ‫؀‬಴੹ച

ࠗ࢑ҟ৉द߬౟թ‫؀‬಴‫ޖ‬৉ࢎ‫ࣗޖ‬

"/HVZFO$V5SJOI 2

‫؀‬಴੹ച"6OJU# %JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

ೠҴ‫ޖ‬৉ഈഥ ,*5" ‫؀‬಴੹ച

‫؀‬ҳҟ৉द߬౟թ‫؀‬಴‫ޖ‬৉ࢎ‫ࣗޖ‬

"6OJU %JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

‫؀‬಴੹ച"3PPN" ' %JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

,#*;઺ࣗӝস઺ঔഥ‫؀‬಴੹ച

ъਗ‫ب‬ഐଧ޹ࢎ‫ࣗޖ‬

"5/.BQMFUSFF /HVZFO7BO-JOI 2

,#*;߬౟թ઺ࣗӝসো೤ഥ‫؀‬಴੹ച "SE'MPPS /P)VOH(JB 5BO1IPOH8BSE %JTU

‫؀‬಴੹ച"5/.BQMFUSFF /HVZFO7BO-JOI 2

઺ࣗӝস૓൜ҕ‫ ױ‬ഐଧ޹ࣻ୹ੋ௸߬੉ఠ ‫؀‬಴੹ച"6OJU %JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

ೠҴਗࢎ૒‫ޛ‬द೷ࣗ '*5* ഐଧ޹ࢎ‫؀ࣗޖ‬಴੹ച_ "6OJU %JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

ೠҴࣻ࢑धಿࣻ୹૑ਗࣃఠ‫؀‬಴੹ച "6OJU UI'MPPS 5IF-BOENBSL #5PO%VD5IBOH 2 )$.$

߬౟թഐଧ޹ೠੋഥ

ࢎ‫؀ੋߨױ‬ೠ֢ੋഥ߬౟թ૑ഥ

‫؀‬಴੹ച_"/HVZFO$V5SJOI 2

")BV(JBOH 1 25BO#JOI )$.$ 7JFUOBN &/PJOIPFWO!IBONBJMOFU5

ഐଧ޹दೠҴҴઁ೟Ү ‫؀‬಴੹ച_"4 4JUF"/HVZFO7BO-JOI2

߬౟թթࠗೠҴ/(0ഈ੄ഥ

ഐଧ޹दೠҴযҮਭਗ

ഐଧ޹ೠੋৈࢿഥ

‫؀‬಴੹ച"/HVZFO$V5SJOI 2

ഐଧ޹ೠੋഥৈࢿо઒ਤਗഥ ઺ࠗೠੋഥ XXXDUMWOLPSFBOOFU

‫؀‬ೠ޹Ҵҕߨ‫୓ױ‬ਘթ੹ଵ੹੗߬౟թ೧৻ഥ

৻Үࠗҕҕ৻Ү‫߬ױ‬౟թ‫؀‬಴ࢎ‫ ࣗޖ‬

‫؀‬಴੹ച 

ࢎ ‫؀‬ೠ֢ੋഥ 

"$&'ഐଧ޹ೠҴ‫ޙ‬ചਗ

 ъࢿ‫࢚ޙ‬ઑਤਗ੢

ࢎ‫ݎ‬नҊ ߓ‫؀‬൞ ୌഅӡ৔ࢎ

‫؀‬಴੹ച 

ᦍḽ᪅ᄁ✙ԉᩱಽᬑ⟹ᯕḡ ŲŁᵝᩍ్ᇥॅ̹ ᦍḽ᪅ᄁ✙ԉᩱಽᬑ⟹ᯕḡŲŁᵝᩍ్ᇥqᔍऽพ‫݅ܩ‬ ŲŁíᰍ᜽॒ಾࡽäŝእƱ⦹ᩍ ᄡĞࡽᔍ⧎ᯕᯩᮝ໕ ᯕີᯝJOGP!DIBPWJFUOBNDPLSಽᅕԕᵝ᜽ʑၵ௮‫݅ܩ‬ ᦿᮝಽ޵ᱶ⪶⦽ᱶᅕෝᱽŖ⦹Łᯱ‫י‬ಆ⦹۵ ᦍḽ᪅ᄁ✙ԉᯕࡹā᜖‫݅ܩ‬


сДБ

т░Т

тЬЩ

т░Т

╘Й

т░Т

тж╜

╔йсл╡╩СраетлнскЕтмесЬ╜сЗе тАл▌ХтАмспер╝КсФН спХсйвсм▒ р╛Щсо╣ 090 827 7154 155 bis To 22, Duong DT 745, KP. Binh Duc 1, Lai Thieu ,Thuan An, Binh Duong

с╕б╟НтЕн с╡ЭспЭсййсВС скЕс▒есЬ╜ скЕс▒есЬ╜ сФйсФ╛р╗ж сЩ╣сл╡сййсВС скЕс▒есЬ╜ ╞▒тлн

сФйсДЮ╩Срае сФйсДЮсЬ╜_сЬ╜ см╡_╔й

╔йсл╡╩Сраетлн скЕтмесЬ╜ тАл▌ХтАмспер╝КсФН сЭБтйесмС р╛Щсо╣ 090 3355 623 190 Ha Huy Tap. Q7, PMH

сФНспХ┼Ц ┼Ц с╡ЭспЭсййсВСсЗбскЕс▒есЬ╜ тж╜р╕йсон сЗб скЕс▒есЬ╜сЗе тгбр▒Э╞▒тлн

сйСтзК╞▒тлн 

тДО╓есййсВСскЕтмесЬ╜сЩ╣сл╡сййсВС скЕс▒есЬ╜сЗе ╔йсл╡сЦТр▓Ъс╕▓тлнскЕтмесЬ╜ сФйсДЮ╩СраесФйсДЮсЬ╜ см╡_╔й

тАл▌ХтАмспер╝КсФН╙╣сЦТсйЮ р╛Щсо╣ 028. 5412 4366 ткйтЯ╣спХс╕б www.hanmaeumch.com тгЩсБЩтпЖ╞▒тлн 337-339,RiverPark,HaHuyTap, P.TanPhong,Q7,PMH тенр▒Э╞▒тлн 716A, HauGiang, P.12, Q.6

ткЩтК╣сБЭ скЙ┘ер╕Н ╞▒тлн

с╡ЭспЭсййсВСсЗб скЕс▒е сЗб скЕс▒е сЗбскЕс▒е сЗб тДО╓е скЕтме сЩ╣сл╡сййсВСскЕс▒е скЕтме сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜ см╡_тШБ

тАл▌ХтАмспер╝КсФНс▒╢с░НсмТ р╛Щсо╣028.5412.2773 тЛХтЯ╣ 028.5412.2800 тгЩсБЩтпЖ сФНрп▓ткб 3SI 12-1 Grandview C, PMH, Q,7

реЕ╬д ╞▒тлн

сДБтЬЩ╘Й сФНрп▓со╣ ╞▒тлн

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜ см╡_╔й

 сЩ╣сл╡сййсВСскЕтмесЬ╜сЗе тАл▌ХтАмспер╝КсФН╩бсйвс╕е р╛Щсо╣093 518 7384 459 Hung Phu, Q8

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ скЕтмесЬ╜ сЩ╣сл╡сййсВСс▒б╓всЬ╜сЗе сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜ см╡_╔й

тАл▌ХтАмспер╝КсФН╩бсйвсмС р╛Щсо╣ 090 8282 542 1/2 Duong 33, P. Binh An, Q. 2, HCM

сДБтЬЩ╘Й с╡ЭспЭсййсВС скЕс▒есЬ╜ тж╜спЩсйСтзК тАл▌ХтАмспер╝КсФН ╩бсйв┼б qр╕Н╞▒тлн р╛Щсо╣ 090 382 4031 625D CMT8 , P.15, Q. 10, TP.HCM

спЩ

т░Т

╞▒

т░Т

тлн

т░Т

тй▓

т░Т

со╣

т░Т

тлн

смСр╕Нтж╜спЩ╞▒тлнтй▓со╣тлнси▒сЧотж╜╞▒тлнреЕсобсййсЩ╣╔Щр╕НсЬЕраесжйси▒сХ╜тж╣╙╣aрб╣сиХ

р╛Щсо╣ 093-659-6094 спесБЭтДБр╝КсФН

сКйс╖╛ тж╜спЩсйСтзК с╡ЭспЭсййсВС сЗбскЕс▒есЬ╜ сЗбскЕс▒есЬ╜ сЩ╣сл╡сййсВСскЕтмесЬ╜сЗе ╞▒тлн

т░Т

спХржжсо╣сЕЦсонтк╡р╖ЭснетзХтзЙ╠╣сЦН╩С─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

сФНспХ┼Ц ┼Ц рд╜р╕Э ╞▒тлн

с╡ЭспЭсжетЛЙс░Ж╓есййсВС скЕс▒есЬ╜ с╡ЭспЭсййсВСсЗбскЕс▒есЬ╜ сЗбскЕс▒есЬ╜ тж╣█╣╨й ╞▒тлн сЗбс╡▓┼БреТсЗбсййсВС скЕс▒есЬ╜  сЗбскЕс▒есЬ╜ сЗбс░Ж╓есййсВС скЕс▒есЬ╜ сЗб тДО╓е скЕтмесЬ╜сЗе соБтЕйреТсЗб скЕс▒есЬ╜ тДО╓есЗбсййсВСсЬ╜сЗе сЩ╣сл╡сййсВСскЕс▒есЬ╜сЗе сЩ╣сл╡сййсВС скЕтмесЬ╜ сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜ см╡_╔й

сФйсДЮ╩СраетлнсФйсДЮсЬ╜сЗе тк╡_тШБ

тАл▌ХтАмспер╝КсФНсЭБс╡Этинр╛Щсо╣028. 5410 0524 тАл▌ХтАмспер╝КсФНсм▒сз▓тпН (0120 788 2515) S33-1 Hung Vuong2 Phu My Hung Q.7 р╛Щсо╣ 028. 5413 8853 21-23 My Giang 2, Duong O, Q.7, PMH

с╕б╟НтЕн ╞▒тлн

с╡ЭспЭсййсВСсЗб тгЩсБЩтпЖ скЕс▒е сЗб снНс╕╜спХ скЕтме сЗб с▒лсобспХ скЕтме сЩ╣сл╡сййсВСскЕс▒е ╔йсл╡╩СраетлнскЕтме сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜ см╡_╔й

тАл▌ХтАмспер╝КсФН╟вспЩр╛Щсо╣096 407 4400 тгЩсБЩтпЖсЦТс▒еR4-39 Hung Phuoc 3, PMH, Q.7 HCMC снНс╕╜спХсЦТс▒е462-464 Nguyen Trai, P.8, Q5, HCMC

сДБтЬЩ╘Й с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ тж╣█╣сКес▒е сЧнсЧо╞▒▌ЙтАлтж╜▌бтАмсййсЩ╣╞▒с░Жр▓╜тлн тзКра║тКВ

╞▒тлн тАл▌ХтАмспер╝КсФН╩бра║сХ╛ р╛Щсо╣ 012 271 27393 109 Phan Dang Luu P.7, Q. Phu Nhuan. TP HCM

с╡ЭспЭсййсВСсБ╣с╡ЭaтАлтж╣▄ЖтАмсЭБсЗер╝ЙсЭН

ткЩтК╣сБЭ с╡▓сж║ ╞▒тлн

тВЩс│Ссоб с╡ЭспЭсййсВС сЗбскЕс▒есЬ╜ сЗбскЕс▒есЬ╜ ┼▓сЦТ╞▒тлн сЗбскЕс▒есЬ╜  сЗбскЕтмесЬ╜сЗе тДО╓есййсВСскЕтмесЬ╜сЗе сЩ╣сл╡сййсВСскЕс▒есЬ╜сЗе сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜сЗе ╔йсл╡╩СраетлнскЕтмесЬ╜сЗе 016 4335 9103 тАл▌бтАмтв╜р╝КсФНр╛ЩсД▓сЩ╣р╛Щсо╣ SF - 06, Garden Court 1, PMH тЭСсо▓си▒╞▒тлн 124-128 Phan Van Han , Q. Binh Thanh

ткЩтК╣сБЭ с▒╜спЭ ╞▒тлн

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜сЗе сЩ╣сл╡сййсВСскЕтмесЬ╜сЗе сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜ тАл▌ХтАмспер╝КсФН╩бспЩткЩр╛Щсо╣012 6530 7000 147 Nguyen Thai Binh, Q1

сФНспХ┼Ц сЦБ╞▒ ╞▒тлн

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ тАл▌ХтАмспер╝КсФН с░Жс░НсЬ╛ р╛Щсо╣ 012 0322 3884 98 Le Quoc Hung, Q4

ткЩтК╣сБЭ тж╜смСр╕Н ╞▒тлн

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜сЗе см╡_╔й

сЩ╣сл╡сййсВСскЕтмесЬ╜ тАл▌ХтАмспер╝КсФН ╩бс╕бтйе сЦБ╞▒р╝КсФН ╩бс░Н─Ю р╛Щсо╣ 090 860 9844, 090 832 7263 849 QUANG TRUNG ,P.12, Q.GO VAP, TP.HCM.

с╡ЭспЭсййсВСсЗбскЕс▒есЬ╜ сЗбсЬ╜ сЩ╣сл╡сййсВСскЕс▒есЬ╜ сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜сЗе см╡_тШБ

╞▒тлнтж║╞▒ ╞▒соВсЦЭтЦС скЕс▒есЬ╜ тАл▌ХтАмспер╝КсФНсБ╢▐╢с│Ср╛Щсо╣096 575 4674 www.hanwoori.org тж╜смСр╕Н╞▒тлн64 Ly Long Tuong, P. Tan Phong, PMH, Q.7, HCMC тж╜смСр╕НсоБсжетж║╞▒ ╞▒соВсЦЭтЦС 60 Ly Long Tuong,P.Tan Phong, PMH, Q.7

ржж╥╛ ржж╥╛╩нс╕бспХр╖Хр▒Н╔Щр╕НсЬЕраесо╣тгЩр╖Хр╖Щ─ес▒йспХскЕ├нтж╣сЧнсХ╜ тж╜спЩ╞▒тлн с╡ЭспЭсййсВС сЗбскЕс▒есЬ╜сЗе сЗбсЬ╜

сДБтЬЩ╘Й с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ рл╜спХр╕НсГ║╞▒тлн ╟С

тлн ─ЮтиЖ╞▒тлн с╡ЭспЭсЦТ─Ю┼ЦсЗбскЕтмесЬ╜ сЩ╣сл╡╞▒р╕Н┼ЦсЗбскЕс▒есЬ╜ 1.)╞▒соВ┼б

сФйсДЮ╩Сраетлнсм╡_╔йсФйсДЮсЬ╜ 1.)╞▒соВ┼б

тАл▌ХтАмспер╝КсФНспесБЭтДБ р╛Щсо╣ 090 265 7291, 093 659 6094 S54-2 SKY3, PMH

сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜сЗе тк╡_тШБ

тАл▌ХтАмспер╝КсФНvр╗ж╚╜ р╛Щсо╣ 093 550 1290 112 My Hoang Q.7, PMH

тГ╜╟Осое с╡ЭспЭсййсВС скЕс▒есЬ╜сЗе ╙╣тФб╘Х█╡ сЩ╣сл╡сййсВС скЕтмесЬ╜сЗе ╞▒тлн

сДБтЬЩ╘Й тж╜спЩ ╞▒тлн

сЗ╢ржСсмС с╡ЭспЭсййсВС скЕс▒есЬ╜ тж╜спЩсйСтзК сФйсДЮ╩Сраетлн сФйсДЮсЬ╜сЗе ╞▒тлн

сКйс╖╛ с╡ЭсФНрп▓ ╞▒тлн

сиХр╕СспХсййсВС скЕс▒есЬ╜сЗе с╡▓┼БреТсййсВС скЕтмесЬ╜сЗе тАл▌ХтАмспер╝КсФН спХтмй р╛Щсо╣ 0125 877 2580 1/19 Huynh Tan Phat, KP5,Thi Tran Nha Be

тАл▌ХтАмспер╝КсФНспХсЬЪткЩ р╛Щсо╣ 094 763 1004 164 Ba Cu P3. Tp. Vung Tau

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ скЕс▒есЬ╜ сЩ╣сл╡сййсВСскЕтмесЬ╜ сФйсДЮ╩СраесФйсДЮсЬ╜_сЬ╜ тк╡_тШБ

тАл▌ХтАмспер╝КсФН тж╣с░НсмТ р╛Щсо╣ 093 187 0291, 028. 3845 2092 161 Nguyen Van Troi. Q. PN. HCMC с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ скЕтмесЬ╜сЗе сЩ╣сл╡сййсВСскЕс▒есЬ╜ тАл▌ХтАмспер╝КсФНсБ╢сФвс│С р╛Щсо╣ 0919 590 682 560 Cach Mang Thang 8, P. Phu Cuong, TX. Thu Dau Mot, T. Binh Duong


ркЩ╥о

▀мр▒Я╒й╥Гр│▒╥ор┤е

ра╝рлРрк▒тАлрйД╫йтАмрзФ╥Я╥ор┤е

рвОрйЙ╥Хр│арйЛрзЛр│д╥ор┤е_

▀мр▒Я╒й╥Яр░арв╢╥оргГр░а

ра╝рлРрк▒рвОтАл█МтАмр│арйЛ╥ор┤е

рвар░а╤Е▄╗╥ор┤е

▀мр▒Я╒йрвОтАлрйД█МтАм╥ор┤е

ра╝рлРр│арйЛрзЛр│д╥ор┤е

рзбтАл▄╗╓╛тАм╥ор┤е

▀мр▒Я╒йрг╜раВри║╥ор┤е

рвОрйЙ╥Х┘Ш▄┐╥ор┤е

рлС╥│рнгрвЬрвдтАл▌║тАм╥ор┤е

▀мр▒Я╒йр│арйЛ╥ор┤е

рвОрйЙ╥Хрв╢╥о╥ор┤е

рм╡ркСри╖╥Ярв┐╥ор┤е▀мр▒Я╒йр│ЮтАлрй╣ра║╫ШтАм╥ор┤е

рвОрйЙ╥Хрдж▐╣╥ор┤е

рнМ╥┤ри╕╒бр░Л╒▓тАл╫ЧтАм╥ор┤е

рвЬрбД╥ор┤е

▀мр▒Я╒йр│арйЛрзЛр│д╤Е▄╗╥ор┤е

рвОрйЙ╥Хрк▒раДр│▒

рнМрк▒╥ор┤РроЦ▐╣р│арйЛрв┐тАл╫╝тАм

тАл┘╢тАм╒Шр│арйЛ╥ор┤е

рабтАл┘отАмриЛр│арйЛрзЛр│д╥ор┤е

рвОрйЙ╥Хр│а▌Гри║рзЛр│д╥ор┤е

р▓╣▐╖р╡Ь▀мтАл╪ЫтАм╥ор┤е

ркЩ╥о ╥Я▄┐╥ор┤ерв╢╥оргГр░а тАл╫ЮтАм█▒╥ор┤е тАл╪АтАмр│арй┐рвО тАл╪▓тАм╒брйЙра║тАл█ДтАмроа▐╖р│арйЛрзЛр│д╥ор┤е

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
ркЩ╥о

╥орин

╙│рб│р╜Ус│псВУузП тй╢сЗвс▒ЕсАйс░▒╠дтАл▐БтАм

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ сФйсДЮсййсВСр╣ЕспЭсЬ╜

спЩeсо╣тзксЕЦсоеснетж╜aтК╣тВЮс│С

ткЩтБнсБЭ ткЩтБн ткЩтБнсБЭ016 сБЭ 01 016 6 98 9868 68 9006 900 006 6 093 764 2104 тж╣тАл╫ЩтАмспХ096 6005 627 ▀мр▒Я╒йржп ╙В ╙В

рк║╥┤ржп▀УриЛ╙Э рнб рк║ ╥К╙Щ ржЗ▄┤тАл╫отАмриН╓втАл▄░раЧ█РтАм╙Э ▀Крв┐ р┤Рр╡Ъ┘б

тАл╫отАмржир│аро╢р░мроОрйДтАл▐ЩтАмр┤Ъ╤КркЭ

тАл▌ХтАмспер╝КсФН090 259 7958сЦБ╞▒сЗбс░Ж090 753 1481 16A Nguyen Thi Minh Khai St. Dist 1. HCMC сФ╣тЦС╞▒тлн█╡)57сВКсШВ╟ОсФН├Ср╕Н р╕крпБтАл┘ЙтАмсЦТтАлсжй▌ЪтАмси▒спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм

р│ЮтАл╫ШтАм╘╖╥ор┤е

р┤РроЦ▐╣р│ариЛ▄╗╥ор┤е

р│а╥┤4(*

(SBDF╥Хр│жрг╜раВри║╥ор┤е

р┤РроЦ▐╣ркБрйМ╥ор┤е р┤РроЦ▐╣рк║ржФ╥ор┤е р┤РроЦ▐╣рк▒ржЙрйвтАл█╜тАм╥ор┤е р┤РроЦ▐╣рлС╥│рнг╥ор┤е

╙грварг╗р│Я╥ордк

╥орин╙Э╥Щ

╙гроЦржпр│ЯтАл╪▓ ╫╝тАм╒брйЙ 

╨╛╒бтАл╫отАмр│ЯриЧ #"%JFO#JFO1IV %JTU

╙Т█ирйЙрдЭржЗроатАл▐╖╪ШтАм ╙ЦтАл▀е█╜тАмр▒а█╣р│ЯриЧ ╙ЦрлЩ╙Э╓дрг┐ # 4LZ(BSEFO 1.) %JTU

' ,1 -POH#JOI5BO #) %/

тАл╪АтАмроЦр│ЯриЧ

╙гроЦржпр│ЯтАл ╫╝тАмрзЛрлЯ 

тАл╪▓тАмржЗтАл╪АтАмр│а╥┤ржп▀мр▒Я╒йржпргГр░а

/P (SPVQ )BNMFU )JFQ1IVPD 8 /IPO5SBDI%JTU %POH/BJ

/P7P7BO/HBO4USFFU 5IV%VD%JTU

1IBN5IBJ#VPOH 1.) %JTU

▌Гри║рг╗█▓р┤РроЦ▐╣ргГр░а #$DV)PBOH"OI5IBJ#JOI %JTU

▐╖▄╗╒▓рг╗р│Я╥ХраЧ▀С

╓Ора║рп┐тАл█РтАмрдЭ рг╗р│Я ро╣р│Кр░а 

┘Ш▄┐римроЦриЧ 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

╓Ора║рп┐тАл█РтАмрдЭ

▄╗┘мрдЭр░Л

тАл▌нтАмр░╖рг╗р│Я 3 .Z5PBO 1.) %JTU тАлрг╗▐Щ▌║тАмр│Я

".Z,IBOI 1.) %JTU 5SBO5SPOH$VOH %JTU

╥ориЧтАл╪АтАм╥отАлрйЙ╓л╫АтАм╥орин 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

╓грвЭ╥ордк

▀ДрйЙрзвтАлраБ рг┐▐╖█отАмрдгр│ЯриЧ .Z,JN 1.) %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╥орин

}см╡ _сЦЩ сЭБспж ╞▒соВр╛Щсо╣028) 5417 3337, 090. 280. 9392 см▒сжер╝Йс╕▓

тАл╪╗▐║┘Р┌и╫жтАм

реБ─БтАл╪╗▐║┘Р▌ЦтАм█░┬ЖтАл╪╗▐║┘Р╪▒тАм

р╕┐р╖зрйСсЛИ сЗбсЦЕсоБтК╣см▒

т┤┤рдЯроЯ

с║лс┤ЯсКГтЖм aсдУ

сЖжсБмр╗АсЗЪр│Юрн║р╕┐р╖зрйСсЛИр╜гр╣Хр╛░р╜╖сКБрн║ р┐Пр╝крйСр┐Рр┐ЫсАЬр┤╝р┐Шр▓асКБрн║сКТр╢есКГр┐ПсД╣р╛║р┐┤роЗроС

рйСр┐РрмХр╛н рнбр│ЮрйСр┐Рри║сАвсЙ│р▓асАесИВр║Юр╜ЫсКГрй╣рзбр╢Пр┤бри╕рнИр┐мсЗГ сЖжсБмр╢Пр┐мсЖнр╜╖р╜Тр║Юр╜Ы сБФсЛИ р┐Пр╝ксГ╢р┐Рр╛ВрзирнИр┐мсИпроЗсГ╢сА┤ р╛Щсо╣ 093 549 0574 / с╡ЭсЧн 112 My Hoang тгЩсБЩтпЖ

р╢ПсИВрмМрогсКГр╜Тр│ар┐мсБ╗ р╝Йс╕▓тАл▌бтАмсФвсЦЩ_сЦЩ р╝Йс╕▓тАл▌бтАмсФв сЦЩ сЦЩ с░НтАл▄ЖтАм╞▒соВтж╜╔б сЩ╣тАл╫бтАмспХ сЬ╜с│С тж╜сп▒ ╟НсйСра║тк╡ ра║сЬ╜ смжсДб т╖Есонсжж╞▒соВр║╜р▓╜ре╡сиЩ р╕йтЛО сон─етАл╫бтАмспХ тж╣р╝ЙтАлтЛХ▄йтАм т╖ЕсйвсиХ╞▒соВсм▒сиХсБЭ╞▒сФН т╖Е т╖Е т╖Е ржп▄╜рйЙ┘ЬрйД╘╖╥ЧрвОтАл█МтАм╥Ч т╖Ет╖ЕсБЩсЪБ╞▒соВсЬЕтШБр╕НтЦ╡р╕в с│Стй╢ сБ╜сФвтАл╫бтАмспХ тв╜тйесБЩсЪБ тФ╜╟нрае тЬЪсДе╞▒соВр╝НтЦнсЧнр╕Н╞▒соВ спЭсФв сЩ╣ р╛Щтк╡ сиЩсиХ qb

т╖Е

р│праВрйЙ╓ИроЦтАл╫ЧтАм╥Ф

р╕НсГесФНспХрд╜#ра║сФвaтКЦ4%4%/HVZFO-VPOH#BOH3JWFSTJEFCMPDL#

╟Ос▒╜тж║╞▒с╕етж║соеснетж╜тзЦсЭНс▒вспЩ╞▒соВ┼Эс▒╢ тж╜╔бскес▒есЬЦрд╛

╞▒соВсФвтАл▌ХтАм5427 5384, 0122 6625 415 Nen 5-6, Lo J7 DD5, Khu Pho 1, P. Tan Hung Thuan, Q12

The SAIGON TOP ACADEMY

тФ▓соБтК╣см▒тгЩсБЩтпЖсжйтгЩ сйвсиХс╡▓сЭНсо╣соБтК╣см▒╟ОсЩ╣тФ╜╟нраесБ╜р▒й тк╜ра║ ра║тк╡╟НсйСрд╜рпЭр╕й╔Щр╕Н╩С1&тДХс│СтЬЪсДетк╜ра║ ржЙр▓╣ р▓╣▐╖р╡Ь

Dream

6681-9873, 090-994-1000 5412-4623, 094-777-0852

6:27#gxrqj#f4#frqj#krd/#s46/#T1Wdq#Elqk/#KFP

тАл═От╖╖тЖЫ═О▐гтАмсвЗр╜мс╝ЧсА╖с┤ЯсЕЯрк┐с║ПсдУсвЬс╝ЯсЖзр▓╖рйп ыкиьзСыМАьГБ

╒Лс┤гт▒Ус╢лс╗ЯтШ│т┤╖ тж║╓ераесм▒сжер╝Йс╕▓

ьД╕ 5410 5423, 094 997 3600 ╞▒соВсФвтАл▌ХтАмсБ░р╛Щсо╣

R4-79 Hung Phuoc 2, PMH, Dist.7

┼Усмд╥╖скмтозтозтозтозтозтоз сЦТ─Юс▒всоБсже╞▒соВ тВЮс│С р╝НтЦнсЧнр╕Н сйвсиХсЦЩ_сЦЩ╩нс╕бр╣ЕспЭсйвсиХсЩ╣сижс╕етзк тозтозтоз┼Усмд╥╖скм т░Тт░ТсЦЩсйвсиХ╞▒сФНскбтж╜╟О╞▒сФНсо╣тЪНтАл▌ХтАмспес▒╜тЬЪсДетк╜ра║сБ╜р▒й тФ╜╟нрае соБсжетДХсоВ

тозсАм├┐тлЗсШЫсзИ

сйвсиХ тж╜╔б aсДБ сБЩсЪБ тж╜╔б

▀Фрд┐╥┤ржп╓дрг┐

тАв скЕqтАл╫бтАмспХсЩ╣сиж сЦЩ

тАв скЕр╖ХтеесонсжжсЩ╣сижсБ░сБЩсЪБтЯЭтбНр║ЭсЬЕ сЦЩ

╩СeсЩ╣сЬ╜р╝Йс╕▓ bсБ╣сЦБтВКсЩ╜

тАл▌бтАмсФвсЦЩ }см╡ _сЦЩ

сКес▒есоБтК╣см▒соб bсБ╣тАл▌ХтАмспесЦБсФ╛▄╣спХтж╜╟ОсоБтК╣см▒с▒╢╞▒сФНсп▒─Кс╖╛соесЧнс╕бтж╜сЗеспжтАл▌Е▄йтАм с╕вс▒▓соБтК╣см▒соесВКр╛Щтж╣сЬ╜р╗ХтУСраесмбспХрвБ├дспжтАл▌Е▄йтАм

спжтж║р╛Щсо╣012 9600 0191, 012 1591 6935 1B/24, Quarter5, An Phu ward, Dist2 сжйтгЩтЛЩтФбсКнсжетЭнтЬЩспж╟Н

ра║рй╣р│а╙Цр│Я╥о C 2VBSUFS "O1IV8BSE %JTU

рвд╨┐╘╖р▒гримроЦриЧ .Z,JN 1.) %JTU

ра╝рлРрвЬраЖримроЦриЧ

ргБркЩр│а╥┤ржпр│ЯтАл╫╝тАм

▀мр▒Я╒йтАл╪АтАмр│аржп▄╜рйЙрлШ

CJT ,1%POH5V -BJ5IJFV 5IVBO"O #%

%JOI5JFO)PBOH4U %JTU

/FO -P+ %%4U (SPVQ 2VBSUF 5BO)VOH5IVBO %JTU

ра╝рлРтАл╪АтАмр│а╥┤ржп▀мр▒Я╒йржп

ргЧ▄╗рзГ

▀╣римроЦриЧ

рвОтАл█МтАмримроЦриЧ

"-F7BO-VPOH %JTU

.Z,JN 5BZ4U %JTU

рг╗р│Я╥Чрз╗

ра║рй╣римроЦриЧ

рвОрйЙ╥ХтАл▐АтАмр░кргЧ▄╗римроЦриЧ

рдГрдкржЗроатАл*▐╖╪ШтАм5рлТрж╕ргГр░а

C 2VBSUFS "O1IV8BSE %JTU

.Z,JN 1.) %JTU

▀мтАл╪ЫтАмримроЦриЧ

ржЗрйЙра║рдЭрпоржп ржирв╢рвдрг╗р│Я .BTUFSJ5 "O1IV

рж╕╙Т█ирйЙ┘Шр│ЯриЧ 3)VOH(JB 1.) %JTU

44LZ(BSEFO 1.) %JTU

рзА┘УржЗрджржЗ рзАрдЭрзГржЗроатАл▐╖╪ШтАм рзАрйЙрдЭр│ЯриЧ рдЭр░Г▌Грг╗р│Я

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╥орин

р│Щ╓УтАл╪втАмриСржБтАл▌╖тАмрлТрк┤

*LVHOOH%DOOHW$FDGHP\

рлУркЖтАл▐ШтАмриМр│бриЩ ╬бтАл█╝тАм

рд│─й тАл╪В╪зтАм╨Ы ─Б─Жре░╩Е рвК┘Црв│┬Э тАл┌Ч▐МтАм╒Орд▓ рвЫ╔ЛтАл┬Ш╪▓ █Ф┌гтАм╟╕тАл ┌ЬтАмрд│─й╒О╨К╒Т

├Т┘С реР┬╗

рдД├Ш╬║тАл ╪отАм╟ЙтАл┘нтАм╧о╠М раг╦┤╒Л╧о╠М ╬║тАл┘╡╪отАм╒К╧м ╬║тАлрвД╪отАм─Б╧м

т╖Е

т╖Е

т╖Е

т╖Е

т╖Е

тАл╫╝тАм╘г├Т┘С┘Ы╚ТтАл╫МтАмрдД┬зрдЫ┬╗ тАл┌гтАм╙ЦтАл┌ЬтАмi╙г┘Ьt╧ордВ─БтАл┘ИтАмрдД █░┬ЖтАлреБ╪▒тАм╔ЦтАл┘╡тАм╚И╚Т

╓л═Ш╚ТтАл╪▒тАм╒МтАл▌╖тАм╧о╦к╒Б тАл╫╝тАм╘гтАл┌г┌ЬтАм╙Ц╧о╚Ч тАл┘╗тАм╒МтАл┘╖тАм╟╗╒МтАлргШ▌╖тАмрдйi┬╗═Я╩Вi ╧и═ЦтАл┘╗тАм╙е╪Р┘РтАл╫птАмрдД╒МтАл▌╖тАм

т╖Е

т╖Е т╖Е

т╖Е

├Т┘С╥╛╚ЬргЭ╧ЫржА═Я╨Е╥▓тАл┘нтАм╔╝6%/R%.KX3KR5LYHUVLGH5HVLGHQFH30+

смЗргЯсВгсВг

ри╢ри┤рнЮ╘╖# #####Kroglqj# ┘Три┤рнЮ╘╖# ######Sod|lqj# ╙л▀Эр▒ГтАл┌ДтАм ####Whdfklqj

╥п

ржГр▓│ 

######

35(&,286 +$9(1 6 .,1'(5

############

&+22/

A 43 Bui Ta Han, P. An Phu, Q2, Tp. HCM T 012.6581.1204(E) 093.658.1660(K) 028-2253-6562(school ) ╥оринтАл▌╛тАмр▓┤

ZLWK#EHEH#+4;╙╜рлЕ┬Б8рео,# р│д▐мрл╕рем█Яр╖З2р╢Н╓Г/ржи█Яр╖З2HEVрзКр│д▀и ╙лрвЩ/р┤╣тАл┌СтАмри┤р┤М/р╕Ф▀пр▓Пр▓╖/р╡┐тАлрн┐рбЪрл╢▐ХтАм/ркМ╙▓рб╖тАл┌атАм ▀┐рл╣ркБрйЬржирйе

рйЦтАлрйГ▌А╥ДрйГ▌ЫтАмриН╥Др│Э╘ЕрвИтАл█ЖтАмр│Ш╙Ч

┬╛#

┬╛#

тАл▌╜тАмрлШтАлрвЪ╪АтАм╤РриШ_ргБ

┬╛#

English(Phonics), Korean Language, Manipulate, Melody, Baby PT, Baby Art, Five Senses Activity, Storytelling

ZLWK#NLGV#+9/:рео, рй╕рмПржирйе2р│╡тАлрл╜┌етАмрмо рнЮ5р╖Т#╒Др╢М╒Жрпбржирйе

┬╛#

┬╛#

рб╛╒Др╖Ю+5=63┬Б6=63,

▀С╥Чр┤▒рг╗рж╕рджраЩ_рджраЩ

 р│а╙ЦEnglish

ркМ▀Э╙лрбд2ркБрйЬрбдржм OLWWOH#SKRQLFV

┬╛#

┬╛##

р░╖риГ▀ИриНрзФрдж_рдж

р│дрк░ржирйе+43=33┬Б45=33,

(English Reading, Speaking, Writing, Korean Language, Art, Math)

р│дрк░#ркБрйЬ#рлЩр▒ГрлД+рлДрйЬрбж, р│дрк░#р╢Н╓Гржирйе

┬╛##

┬╛##

T. 012 2386 6175, 028 5412 1009 A. 101 My Kim 2. PMH

╓УрдврйЛрвЮр┤ЦрзОрмк█ЧриЗр│й

рзВркДримроЦриЧ

с▒╢сЬ╛тийaрб╜соБсже╞▒соВс▒ер╛ЩсЬ╜сЦЕ aрб╜ соБсже╞▒соВс▒ер╛Щ сЬ╜сЦЕ

с║▓сЖос╝вс╡Жт╡Ы╒Т с║▓сЖос╝вс╡Жт╡Ы╒Т т╡Юс║▓сЖос╝вс╡Жт╡Ы╒Т ├╖рйСр┐РсК┐риж риж сКВрм╝рпЛ р╛Вр│УроСрйСрйЦр╜лсА╝р╖ЭсД╣ рйЦр╜лсА╝р╖ЭсД╣ р╗Лр┐┤р╣Зр┤асБ╗ р╣Црзбр╢Пр╖ЭсД╣ р╛Вр│УроСр┐║р╣Црзбр╢Пр╖ЭсД╣ р╣д сАЬр┤╝рзбр╣Щр╣ЗроМ р╣д├Л р┐Пр╝крйСр┐РсАЬр┤╝рзбр╣Щр╣ЗроМ ├╖ркАр╢зр╣ЗсЛАрйСр┐Р ├╖рнбр│ЮрйСр┐Рри║сАвр╜гр░Ср│Хр╜╖р┐Пр╝кр║Юр╜Ы ├╖сКГрй╣р║Юр║Юр╜Ы р╜ор▓Ыр╢Ьр│▓сДЭ

├╖р┐║р╣Црзбр╢ПрйСр┐Р сГЬр┐зр▓Фр╗ЛсАЕ

├╖р╛Вр│УроСрйСр┐Р р╕▒ринр▓Фр┤╝сАдсККрибр▓Ф

├╖рзвр╜ор▓Ыр│╡сБФсЛИр╛║р╜Тр╡Ьр╜╖р╜Тр║Юр╜Ы ├╖сЖжсБмсЖЖр┐Пр╝ксГ╢р┐РсЖ╕рйерпЛр║Юр╜Ы

3OD\ /HDUQ ╞▒соВсФвтАл▌ХтАм DQG*URZf├м 028-5412-5050 7RJHWKHU HP 093-513-6761 WWW.HANWOORI.ORG B31 My Quang, Phu My Hung, Quan 7

сК│сД╣р╡ЬсКГр╛ор│ЮрйСсЛИр╢║р╣Ы

сжзспЧреЗ┼ЯсЗгр╝Л╞│сФПсмУр╕Пр╝Лрв│c тзмсЕШтж┐соГсжзс▒зр╛Ысп│рпптЦУспитАл▌З▄лтАм ├Ы#&#&╤ЛриУ_рв╝ тк╜ра║с╡▓сЭНсо╣тВЮсо╣╞▒соВ с╕бтАл╫б▄ЖтАмспХ}╓▒тАл╫бтАмспХ┼бтВСтАл╫бтАмспХ скЕqтАл╫бтАмспХтЯЭтбНр║ЭсЬЕсл╡р╕НсБЩсЪБ

├Ы,*/%&3рв╝_рв╝ ┼б─ес╡▓сЭНсо╣спЩсЦТ╞▒соВ соБсжес╡▓сЭНсо╣сп▒╩Сс╡Эраес▒в╞▒соВ тж╜╔бсйвсиХ сЩ╣тж║с╡Эс▒╜сДе╞▒соВ тпЖсБЩс╡▓сЭНсо╣┼Этж║спХр│Б╞▒соВ

5412 4850, 093 415 2148 _.Z,JN1.)

рм╡рдЭр░а┘грг╗р│Я

р│а▀мроШрв╢╙Эрг┐р│Я╥о

рм╡рг╗р│Я

р│а▀мржпр│ЯриЧ р│а╥┤ржп ▀мр▒Я╒йржп 

4# -P#3JWFSTJEF3FTJEFODF %JTU

рзГ▄╗рдЭржЗроатАл ▐╖╪ШтАмрзФржп /HP5BU5P4U #JOI5IBOI%JTUрпП╓БрдЭр░╣ржпр│ЯриЧ 3.Z5PBO 1.) %JTU

рзГ▄╗р▒Яр│ЯриЧ рзГ▄╗р▒Яримр│ЯриЧ

рпПрм╡р│а╥┤ржп╥ордк тАл╪▓тАм╒брйЙ ' ,1 -POH#JOI5BO #)PB %/BJ

р│ариЛ▄╗римржЗр│Я╥о #.Z2VBOH 1.) %JTU р│з▀и╥ХраЧ▀С рг╗р│Я 

093-774-6172 рзГ▄┐римроЦриЧ

рж╜▄╣рижроРриС ржИрйК┘ЭрйК╨┐рйгр│░раГр│бринроЧриШ ┘ЭрйК ╨┐рйг рйг р│░раГр│б р│б ринроЧриШ р╡Э▐╕рзХрзК▀║рйШринр│арддр┤ЮтАл╪│тАм fрк▓р┤жриШрж░▐║рзХрж░р░Ц╙ГтАл╪йтАм╨┐▀нржбрз╝р┤ЮтАл╪│тАм рза╤ЖриД▄╝ ргВрзХрж░р│б╥╡╥првПр▒ЙтАл╫╣тАмрйС

▀Т╥Шр┤▓рг╝рж╣ fрм║рйЕ▐╕рдА▀Л█йр│б╙Чрг╝рза╤ЖриД▄╝ ╨┐▀нри╗ржЙ╓жрйК

093-475-5641, 5412-3851 105 My Hao, Phu My Hung

.Z)BP 1.) %JTU

рпСрпП┘гржЗргГр░а 3)VOH(JB 1.) %JTU

рзЛргБрг╗р│Ярй╣тАл▐ЩтАмр│ЯриЧ

р▒▒рдЭрзФржпр│ЯриЧ

рзМ▄╜римроЦриЧ

р│а╥┤ржЗроатАл▐╖╪ШтАм #/BN-POH 1.) %JTU

р┤Ррп╝▌ГржЙр▓╣

р│а╙ЦрвОтАл█МтАмржпр│ЯриЧ ╘ар┤Ърй╝ $POH)PB 8BSE 5BO#JOI%JTU

р┤Ш▀СтАл╪АтАмр│Я╥о р│а╥┤ржпр│Я╥Ч 

.Z,JN 1.) %JTU

рйРрк│р┤Р╥┤ржп╓дрг┐рй╣тАл▐ЩтАм╥ордк

р│а╙ЦрвОтАл█МтАмржпр│ЯриЧ ра╝р░Н%рй╝ р┤ЯржЙрйЬтАл рйЙ█ДтАмрзФржп 

$4U $POH)PB 5BO#JOI%JTU

рид┘Ш▀м▀м

р│╛р│Рр│ЯриЧ р│праВр│атАл╫╝▐ЖтАмрзЛр│Щ 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

$BP%VD-BO "O1IV %JTU

/HP2VZFO %JTU

 % 1 2#JOI5IBOI

рйдриЧр│ЯрвО

р╡ЛтАл▌ФтАмрлТрж╕╙Эрг┐р│Я╥о р│а▌Гри║римроЦриЧ

$.5 %JTU

рлС╥│рнгр▓грвд╥оринриЧXXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╥орин

тАл▐ЛтАмрп╛╘ИриЮ▐╢риЮргЖр▓С╧ЭрзЛрм╡рж╢ рл▒ржЛ╓Я╤Ур│Д╨врлУрл▒ра╡рбЮ0+р▓д╓ЯтАл╪АтАмрез╨│рзира╣рзгреО█Ьрзирй╖рзГролржмре│рйЩ рзЛрдж╤НрзМр▒╛риШ╨┤рж╢риБ тАл ран▌дтАмрж╢╧дтАл▌бтАм╤Нранрй▓ рж╢реОтАл▌ШтАмр▒┐╤Урзк ре│рзЛрджриШ▄╕╤НрзМ╤╝реЧр▒┐рб║╤НрзМрзгриар▒ЮтАл▌бтАмр▒птАл┌ЬтАм╤▒тАлран┘│тАмржй

р│аргЫ╥орин▀мр▒Я╒йрлТрзФр┤Ррй╝)"/40-,*%4римроЦриЧ рй┐риЧ▌Г╤Е▀ВрлР▀И╙Э╓Ыр▒а▀╣╥К╤С╤ЕрвОр│РтАлргМ▌╜█╜тАмрлУр│п рз╢рбар▒┐╘СржйрзЦриШр▓╣тАлре╛рм┐рм┐▌бтАмрпЧра╣╓ЧрзЧрпЭр▓ЖрдлрджтАлрба▐атАмржв

KIDZWAY ENGLISH KINDERGARTEN

рзФржпрзмр│г╘Лр│ЮтАл╫ЧтАм ржЗрйЙ┘ЬрйД╘╖╥Ч▐╖тАл█РтАм

тАЬKIDZWAYтАЭ рйСр│ЯhрвЪтАл▌Е рйД▐Щ▀В╫╕тАмhhргБ

Tel. 028-6281-1235 / 090-977-3321 Add. 152 C Cao D Duc LLan St St., An A Phu Ph Ward, W d Dist. Di t 2, 2 HCMC H

" рг╗р│Я╥ордк

#SBJO5SVTU

&ZF-FWFM

"QFY"DBEFNZ

#SJEHFXBZр│ЯриЧ

&;8BZ

3)VOH(JB 1.) %JTU

1IBN5IBJ#VPOH 1.) %JTU

(BUFрзФржпр│ЯриЧ 3 )VOH(JB 1.) %JTU

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╥орин

028-5412-3778 тЕйреТсЕХсЬЦтж║см▒╟ОсЩ╣сйв слЩ╟ОсиХvс│нсйвсиХс╡▓╟ОсиХсДБтЬЩ╘ЙсиХ спЭсЕЩсиХ*($4&*#*&-5 т╖Ес╡▓┼БреТvс│н╟ОсЩ╣тж║сйвсиХ т╖Е т╖Е

рнг┘граЩрдирйЪ ╒┤рдктАл▀Кра╝╪ВтАмрдирйЪ

тВЩсЩ╣тж║

сЦБтзктЖ╜v╘ХсЭБтЖ╜v рв╣спХр╛ктД▒ сФйр│О├нсЬ╜сп▓тзКтАл▌Е▄йтАм

т┤ЩфБЪ *9 <*= RPL\N XU_NU *UN_NU

си▒спХсЬЕтж║см▒<сжйтгЩ> сЗетАл▌ЪтАм╔Щр╡Ъ┼ЭслЩсЬ╜сЬЕтЦ╜

сФвтАлр╛Щ▌ХтАмсо╣

093.521.5104 012.2702.3680 тВЙр░ксмХтзктзКтАл▌Е▄йтАм

╥╢ркГрг╜р│бр│б╥░╒┤рдктАлра╝╪ВтАмр│в╥╢рг╜р│б ьЭ╕эД░ыВ┤ьЕФыДРьИШэХЩъ▓╜ьЛЬы░Ш ыкиьзСэХйыЛИыЛд

тж║сЬЦсп▒ с╡▓сЭН╞▒соВ }сЦЕ┼Эр╝К сЕЩсм▒тЬЪс╕╢

!с▒Е уН╣уГЖтпЮ уВТ фЕОуйкс╕Б уМЕуБв уКжфБЪтпЮт░бтЬЭ убЭ фЕОуйкс╕Б с▒Е уКжфБЪтпЮт░бтЬЭ уМЕ уГ▒с╕Б сЮ╛уМЭфБЪсЯ╜ фБксЮк

уЙ╡ фЕОуйкс╕Б фБксЮк уИе ум╣уТЙтКЭс┐Эс╕БфБЪ фБксЮк уИб фБ╡уВТс╕БфБЪсбС фБксЮк

Vista An Phu

 фБЪт╢╢тпВс╖╡фБкс╖Йс╖е Mathematics

см▒тмй

с╡▓т░Т┼БреТ р╛ЩспХ┼Э с▒е┼Эс▒╢ спжтж║сФвтАл▌ХтАмсЬ╜сФНс▒есййсзЮ

т┤ШтДБс▒бтж╜тЗ╜─С┼бр╕Н спЭспЭсЬ╜ти╣сБ░▌Йсм▒такa т┤Щтж║сЬЦспЭ╩Ссп▓сЦТсоЭр▓╜тАл╫ЭтАмр╕Нр▓Ж┼ЭспХтзХр▓ЖтиЖсФв т┤Ъс╡ЭспжсЬ╛соес╕бсз▓тж╣┼Бсп▒сБ╜с▒вспЩсЬЕсЬЕр▓╜тж║сЬЦсоБрае

т▓▓сЬЕсЬЕр▓╜┼ЦсЗбтзБсЩ╣спй█╡сп▒ сп▒╩СсФЧсоесФХсжеe▌Ет▓│

р▓╣▐╖р╡ЬржЙр▓╣рй╣рлСрзЙрм░тАл█ЭтАмриНр│п

т│ГфАДсЮзуз┐с┐ФуЗпсЮаталфАГс┤┐сЮЮ

рк╝j╥М┘грг╜р│бр░БтАл█ТтАмрдЯ j╩СтЕйсЗбтЦСсЭЕр▓Ж╩нс╕бтФетФе jсЧнсЩ╣╔Щр╡Ъ }спЩр╕┐тИЕсДе

jтж╜╟О╟Ос▒╜тж║╞▒ ╘ХсЭБтАл▌бтАмсКе (IGCSE, Algebra, IB-Math) сФвтАл▌ХтАмс▒етк╡My Duc, P.M.H

(028)5412-3127, 090-893-3927 т▓╝╟Ос▒╜тж║╞▒*$5 тО╡ржКсБ╣р╝Йс╕▓

(00%,*%4 рк║╥┤ржп 3)VOH1IVPD 1.) %*TU

тЖ╜┼Бсо╣vсФНс╕есоЭр▓╜ сФйсБ╡рпнсоеспЭсоЭтФЕ█╡

HIGH TOP

Mтж║╞▒╞▒┼Э╘ХсЭБ┼бр╕Н╟ОсЩ╣сйв┼Э MтЬЪр▓бс╕бтжес╡бсКе╟ОсЩ╣сйв M*#╟ОсЩ╣┼Эсйв M*($4&╟ОсЩ╣┼Эсйв T. 028-5412-5262 MспЭсЕЩсоБтж║+-15 M. 093-340-7731 *5$р│а▀мтАл▐ЩтАмр┤ЪргГр░Л

.BUIZPV "%.Z,IBOI 1.) %JTU

*5( +)+&OHMJTI-BC

10-:ржпр│ЯриЧ 3 )VOH(JB 1.) %JTU

)BQQZQPPI #VJ5B)BO "O1IV %JTU

+4ржпр│ЯриЧ

4LZтАл╪АтАмроЦр▒а█╣рйСрдж

)BOTPM,JET

,*%;8":рзФржп

3.Z5PBO 1.) %JTU

$BP%VD-BO "O1IV8BSE %

4F)BO"DBEFNZ ргБр│аржЗроатАл ▐╖╪ШтАм _ 1IBN5IBJ#VPOH 1.) %JTU

JGGрг╗р│Я╥ордк

,*%44503:

(SBDF"DBEFNZ

.Z)PBOH 1.) %JTU

J-FBSOTEL: 090-663-1580, 012-0874-4670

спСтг▒умбтЙЕт╡С

Navi lass

Coding

с╡▓┼БреТсЦБтзк т╖К тЕйреТ с╡▓реТ╘ХсЭБ т╖К

4LZримроЦриЧ &4DFOJD7BMMFZ %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╥орин

тж╜╟ОсиХ сДБтЬЩ╘ЙсиХ сДБтЬЩ╘Йс╕всм▒си▒├нсЫЮ┼Бс░НсБЩспй█╡vсо╣

╥Щ─░тАл█жтАм├А╔░тАл╪ктАмреа─М

тЗ╜vс▒ер╛Щ ра║╙╣спХ сКйтк╡ р│ТтФе сйСс╕╛ см▒с░Жс╕вv

рвнрм▓рлЛражрнв╒╛

спЩсФНтАл ▌бтАмрпЮткотАлтж╜▌бтАм╟ОсиХтж║┼ЭvсФН

╘╣рм┤├В╓╗раД▀СриИ риЖро▓р│мрнврвВ╓ЧрмЦ тАл рв▒р▒К╫ЖтАмрог╫Врв▒ ╒│╫Врв▒ 

╩бтК╣сиХтж║тАл▌ЪтАм тО╡тВЩтж╜╟ОсиХ╞▒сЭЕтАл▌Ъ▌ХтАмсиХтж║тАл▌ЪтАм 1/F4, KP1, Long Binh Tan, Bien Hoa, ─РN Tel: 093 - 668 - 0133

4,╥┤ржп╥ордк 4UVEZрзФржпр│ЯриЧ

рнв╒╛рнАрв▒ р▓╗▐╣р╡Ю ржЛр▓╗ р│а╓дрйЛ

6Q&OHMJTI

рдЭр▓ироОhрзШрг┐

4UVEZр│ЯриЧ ▀мр▒Я╒йржп 5IF4BJHPO5PQ"DBEFNZ

MY TU 1 C 0.04

097 333 1550

▐нрлТра│▌БрлС р│ЦржЗ╓в 

рдЭрлЙр░Г▀ДрйЙрзв▄╜╥ордк $.Z5V 1.) %JTU

▐нрлТра│▌БрлС рдкриКри║ржИ рдЭр▓ироОр│Я╥о╤итАл╪итАм ▌Г▌ГрдЭр│йрлЙ ╥Х▀С ▐╖рг┐р│ЯриЧ

╙Э▄╜рзШрг┐ ╓втАл █РтАм /BN-POH 1.) %JTUржЗр▒Яр│Э╤в▐╖рг┐р│ЯриЧ "#.Z,IBOI 1.) %JTU

▀╣р░Х╙ВтАл╪итАмрйв

)B)VZ5BQ /BN5IJFO %JTU

тАл╫ШтАмр▓╣▄▓▐╖рг┐р│ЯриЧ рдм▄╗▐╖рг┐ 5IF501$"-44 /BN5IJFO 1.) %JTU

╪Кр│ЦржЗ╓в

6&$ р│а╥┤рйЛтАл ╫╝╫╕тАм

тАл▌╜тАмрлЮ▄░р▒ЯржИ╙ЭрвО

 3)VOH(JB %JTU

44LZ(BSEFO 1.) %JTU

рв╢р┤Ър┤Ърдк

рж▒╪К╙ТтАл█ДтАмриН┘ШрдкриКри║ржИ 1IBN5IBJ#VPOH 1.) %JTU

рдЫтАлрн╖рйЙ╪мтАм╥│╥ордк

рзФр╡ЮржЗтАл▄╗┌░тАмрзА Q)VOH7VPOH 1.) %JTU

рдЭрзо▀К█иржЗроатАл▐╖╪ШтАм риЛрлУ╤итАл╪итАм╥Щ

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╥орин

Tel. (English) 094 252 0109 ) 090 244 8934 ( Address. R4-7, Hung Gia 5, Tan Phong Ward, Phu My Hung, Dist 7

Bridgeway GLOBALACADEMY

-

English courses рнбрк║╥К▀Врв┐рйЛрзФржпрй╣тАл ▐ЩтАм

- Primary (All Levels) - Secondary (IB, IGCSE, SAT, TOEFL) - Reading, Writing, Grammar + Debating Skills - General English for Adults - Business English

Test prep

- International School Preparation - TOEFL, IELTS, A level, SAT, AP

Math courses рнбрк║╥Крг╗р│Ярй╣тАл ▐ЩтАм

- Primary & Secondary

?

?

(All levels, IB, IGCSE, A level, SAT, AP)

ENGLISH

-

Concordia Language Center сЦЩсоБсжесоБтК╣сЗбсйвсиХ╞▒сЭЕ".тАУ1. слЩ╟ОсиХр╕СспХреЕ┼ЭтзЙ╠╣тж╣█╡,*/%&3("35&/ сйвсиХ╞▒сЭЕ╟Ос▒╜тж║╞▒сБЩ╟ОтНЕр╕НтТ╣р▒Э тЕй с╡▓ ┼Б╟Ос▒╜тж║╞▒спжтж║с╡бсКесБ╣ соБтж║сФвтАл▌ХтАмс│С╩СсоБтж║сБ░тАлтж║▌бтАмсоБтж║сФвтАл▌ХтАм сБЩ╟О соБр▒Ю тжер╕Нтжб слЩсйНр▒Н╙╣рпЭ

спжтж║сФвтАл▌ХтАм012-0331-7424; 012-8718-1759 тПКтО╜ре╡сжесЦЭтЦС028-5410-7764

R4-25 (So 50), Hung Gia 5, Phu My Hung, Dist. 7

9 * / $ ) "0 7 * & 5 / " .

сп▒сЦЩтж╜╘ХсмКр╛Щсо╣█╡сжерп╣р▓╜сйСрпЮс╡ЭсЦЩсл╡?? ├ЬраДрй╝ридроЦ<р▓╣▐╖р╡Ьрй╝>1IBN5IBJ#VPOH .Z5PBO 1.) 51)$. ├ЬрвЪтАлрй╣╫╕тАмр┤Ъ<р▓╣▐╖р╡Ьрй╝><ржЙр▓╣рй╝><роароарзЯр░╕>LPZPKJOT

┼▓┼Бр╛Щсо╣  _ &NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS 8FCXXXDIBPWJFUOBNDPLS

риШ┘Шр│ЦржЗ╓в

рнТтАл▌╛тАмр░Х╙ВтАл╪итАм

р│а╥┤р░Х╙ВтАл╪итАм

.JIP$BUsT:PHB

ри╖р┤Мри║ржИр│ЯриЧ

ровр░Лра╜ри║ржИр│ЯриЧ ржЙр▓╣ 

р│зр│Ц▀Ц▄╗р░М╥│╥ордк

/:%BODFр┤РроЦ▐╣

4)VOH7VPOH 1.) %JTU

4P "1)B/PJ)JHIXBZ $BOUBWJM"15%JTU

рпПрпПтАл█╜╪итАмрдж╥Х▀С

р┤ШрйК▐╖рг┐ #/BN5IJFO 1.) %JTU

4$6#"%JWJOHTDIPPM

рйЙрлС┘Ш█в ркСрйЙ▐нрлТржЗроатАл▐╖╪ШтАм

рп╝█ир▒╡рдЭ

"6'5%"35▐нрлТржЗроатАл▐╖╪ШтАм

4,(BSEFO7JFX 1.) %JTU

/HVZFO7BO)VPOH 5IBP%JFO 2

р▒ПрйЙ▐╖рг┐╥ордк

$PDLZCVGGBMPрнУрин╥Щ

424рп┐█г рн╖╥│╥ордк 81("╥Ор│РржЗроатАл▐╖╪ШтАм

ркЬри╖▐╖рг┐р│ЯриЧ рлСркДтАл▐ЦтАмриКр│ЯриЧ 4#-P# ,13JWFSTJEF3FTJEFODF 1.)

)B)VZ5BQ 1.) %JTU

р▓птАл╫╝тАм╤У█Ю▄╗ 4-1BOPSBNB 1.) %JTU

рм╣рйШ╥Чра║р▓г▐╖рг┐р│ЯриЧ╥орин╥┤ркБр│Я╥о

%: тАл╪ВтАмрдЭриГ╨╛ 

р│а╥┤╥┤ркБр│Я╥о 5BO1IV %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╥орин

ыжмыФйьКдэГА ьЧмыжД эК╣ъ░Х риЪ рйО риЪ рйО риЪ ╙Ъ ржЙроЮ раЩр░в ╙лрлУ риЪрйОaриЪрйОриЪa╙ЪржЙроЮраЩр░в╙лрлУ

%22.&/8% т░Т╟нспЮ╩С т░Тр▒йсДЙ "_%

т░ТсЦБсФ╛▄╣┼ЭzспХспЮ╩С т░ТсйвсиХражтмеqсеС╩С т░Тсм╡сЩ╣╔йтк╡р╝Кр╣ЕспЭ

т░Т╟нспЮ╩С т░Тр▒йсДЙ_р▒йсДЙ т░ТсЬЕсЬЕр▓╜р╕пспХспЮ╩С т░ТсйвсиХражтмеqсеС╩С т░Тсм╡сЩ╣╔йтк╡р╝Кр╣ЕспЭ

,%772()/рй╛ ╥Мрй╗рйП╙Я6$7(VVD\ т░Тсм╡р╝Йсо╣тЦнсЬЕтЬЩтмереТр▓╛ т░Тсм╡─С┼ЭтЦнсЬЕтЬЩ т░Т с▒▒тАл▌НтАмсЦТр╝Ктв╜ т░Тр╣ЕспЭсБ╣ т░Тс╡▓реТспХсФв

т░Тс╡▓реТспХсФв т░Тр╕НржКси▒сЦЩспХ тЦнсЬЕтЬЩтмереТр▓╛ т░Ттк╡р╝К

┬Ьромр▓МрдЭ▀╣тАл█╜тАмрдж╤Ар▓┤╥ЧтАлрг╗▄│╫орйЙ▌╛тАмрйУри╡тАл┘Ш▀И╫дтАмрджрй╣р┤Ъ╒б▀СтАл▐ЩтАмри╕р░╛р│зтАлрйД▐ЩтАмр│Юрдж╙Э▀ДтАл╫о╫д█ЙтАм

An Phu Campus

District 7 Campus

4th floor, Cantavil Premier, 1 Song Hanh, An Phu, D2, HCMC

Ehome5, 167 Tran Trong Cung, Tan Thuan Dong Ward, D7, HCMC

(028) 3620 7346 / 093-894-0002 KakaoTalk: AnphuD2

(028) 7300 9500/096 5432 792 KakaoTalk: readingstar7

рпР╓ВрдЮр░║рж░р│ариШ сйНр╖есВКтж║тЬЪvсм╡спЭ_см╡спЭ

р╝Йс╕▓тАл▌бтАмсФв_сЦЩ спжтж║сФвтАл▌ХтАм

┬жржЙровтАл(▐║╪ЪтАмQJOLVK&ODVVHV ┬жрйУрдирк╡ра╝▀К 6$7L%766$736$7 ┬ж╤Б6XEMHFW╤ТрйН█крдб ,% ,*&6(

┬ж▐╣╥╢тАл╪ВтАмр│брйУр│брвЬтАл▀Д╫║тАмро╕рв║р▒╢ р│б╥░рв╕ркБрв┤тАл▄ктАмрк╡ра╝▀Дрй┐рг╜рйЩргЩрв┤

www.CSI.com.vn

р▓║▐╕р╡Эрй╜

028. 5412.3031 012.2853.5790 R4-29 My Toan 2, PMH, Q.7 ржКр▓║рй╜

028. 6269. 1000 093.815.7942 135-137 #5 street, An phu an khanh, An phu ward, D.2

KaTalk cornerstone 123

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
Ҏਭ

Universal English Center

JHJ Englis English Lab Ę&#x2018;â&#x2026;Šaá&#x2021;Ąáł&#x2019;⌽⌽Ç&#x17D;⌺ƹ⌺á&#x201D;ž Ćą⌺á&#x201D;ž ṥ⌺ּĹ?ṜᎼá&#x153;&#x2026;â&#x201D;&#x2013;⌽Ç&#x17D;ṽ⌺

Voc.+Gram.+ Writing / Literature t / Journal A Analysis Language Arts / Academic Writing ŕź&#x2030;༠Ĺ?Ṝᨹŕž&#x2022;ŕ´­XSJUJOHâ&#x201E;&#x2030;á&#x201D;&#x17D;âĄ?â§&#x2030; SFHJTUFS}Öąv⪾

ŕž&#x2022;ŕ´­â&#x2013;­á&#x153;&#x2026;â&#x153;&#x2122;ŕˇ?â&#x2DC;&#x2013;⌽฿â&#x2C6;&#x2026;⊜v᎚}á&#x2013;&#x2026;aâ&#x20AC;ŤÜ&#x2020;â&#x20AC;Ź á&#x153;˝â¨šâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Źá&#x160;Ľaɪ⌽á&#x2122;šâ¨šá&#x201D;ž á &#x2122;ŕ¸?ᾥá&#x160;ĽâŚšĹ á?&#x2014;Ꭵኊá&#x160;Ľá&#x201D;ž

IGCSE

English as First Language English as Second Language Literature/ World Literature/ Unseen

IB

English A: Language & Literature English B: Language Extended Essay

â&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;ŹáŻŚáŠ˘ŕž&#x2122;᯹á&#x2014;­á&#x2022;˝á¸Ąŕ Ľ

All programs are aligned with the US & UK curriculums Private Lessons (Home & Centre e Based) â&#x20AC;˘ Homework Assistance (All subjects) Now â&#x20AC;˘ International School preparation offering H â&#x20AC;˘ General English Based pri ome va Math & Science lessons! te â&#x20AC;˘ Primary (All Levels) â&#x20AC;˘ Secondary (IB, IGCSE, AS, A Levels) TOEFL iBT, IELTS, SAT New Generation Skills (Reading & Writing) General English (From phonics to Adults)

â&#x2039;&#x2022;â&#x2039;&#x2022;áŞ&#x2026;â&#x2DC;&#x201A; jangzang

vá&#x201D;?áŻ&#x2022;ŕ˛&#x2020; ኢÇ&#x17D;8BSXJDLâ&#x20AC;ŤâŚşÝĄâ&#x20AC;ŹĆą&-5á&#x2022;žá&#x201D;?á °*#&OHMJTI"UFBDIJOHDFSUJGJDBUFá&#x2026;&#x2022;ᎠÖĽ⌺á&#x201D;žŕĽ&#x2026;᎚Ô&#x2022;á? â&#x2013;­á&#x153;&#x2026;â&#x153;&#x2122; ᯹á&#x2014;­á&#x2022;˝ŕĽ&#x2019;᎚ᯌá&#x153;˝á¸Ąŕ Ľ

á&#x201D;˘â&#x20AC;Ťŕž&#x2122;Ý&#x2022;â&#x20AC;ŹáŽš 090.2500.764

á­Ľâ&#x160;šâŁ&#x2122;á &#x2122;âŻ&#x2020;á &#x2122;âŁ&#x161;

www.uec.edu.vn

á&#x2021;šá&#x2020;&#x201D;ŕź&#x201D;á &#x153;á?źá&#x2026;´ &$%,á&#x20AC;ĽßšŕĽ&#x2026;á&#x20AC;¤

#

&$%,ŕľ&#x20AC;ßšŕĽ&#x2026;á&#x20AC;¤ GJ5IGX]gh]b[i]g\YXgW\c`Ufg\]d (ŕŁ&#x17E;ටá&#x20AC;¤ŕ ?,$ $$$ŕŹ&#x160;ŕ°&#x153;á&#x201A;Ł567

#㏡#âą&#x;#á&#x;Ş#ăŠ&#x192;#á&#x2C6;ş

G5=7IGX]gh]b[i]g\YXgW\c`Ufg\]d (ŕŁ&#x17E;ටá&#x20AC;¤ŕ ?($ $$$ŕŹ&#x160;ŕ°&#x153;á&#x201A;Ł567

Â&#x2122; ####äžľ9Ὧ#ăŠ&#x201C;á&#x2020;&#x201C;äžś

G758IGaYf]hgW\c`Ufg\]d (ŕŁ&#x17E;ටá&#x20AC;¤ŕ ?(( $$$ŕ &#x2021;ŕˇ&#x201E;á Ą5=G

á&#x2030;&#x2014;#â&#x192;Ś#á&#x;Ş#ăŠ&#x192;#á&#x2C6;ş ##äžľ7Ὧ#ăŠ&#x201C;á&#x2020;&#x201C;äžś

⡝#âŠ&#x192;#á&#x;Ş#ăŠ&#x192;#á&#x2C6;ş

028. 5412 3300 ŕł Ň´ŕŠ&#x2039;â&#x20AC;Ť ן׸â&#x20AC;Ź091 557 6681, 012 8993 1717 R4-55-56-57 Hung Gia 5, Tan Phong Ward, PMH, Dist. 7

859

Design Academy Eindhoven ŕŁ&#x201C;ŕĽ&#x201D;ŕ¨&#x2039;ŕŚ?ŕł&#x152;ŕś?ྤá &#x2022;ଳ࡜ŕ´&#x2122;ŕ¸&#x2DC;567

I5@I?University of Arts London 7UaVYfkY``ŕŹ&#x160;ŕ°&#x153;á&#x201A;Ł567

'લŕ¸&#x2030;ŕľ?'લá&#x201E;&#x2018;ŕśąŕľ?á&#x20AC;&#x153;޲á&#x201E;&#x2019;GJ5#;fUd\]W8Yg][b##ě &#x2022;ě&#x2020;&#x201D; SSIS

á&#x2026;&#x17E;#á&#x2030;&#x2014;#á&#x;Ş#ăŠ&#x192;#á&#x2C6;ş (લá&#x20AC;&#x153;޲

ఴલŕ´&#x20AC;ŕś?सá&#x20AC;&#x2014;ߌ 'લá&#x20AC;&#x153;޲

༪ŕĽ&#x192;#௡๠#௪ŕľ&#x2020;ŕ´&#x20AC;स 'લá&#x20AC;&#x153;޲

$-'"(),"'-''

<YfhZcfg\]fYI?ęš&#x20AC;죟í?Ź ABC HYgg]XYI?dqlpdwlrq####ęš&#x20AC;죟í?ŹABC GibXYf`UbXI? ęš&#x20AC;죟í?Ź ABC 6f]ghc`I? animation ęš&#x20AC;죟í?Ź ABC 775IG Illustration ë°&#x2022;ě&#x2020;&#x152;í?Ź ABC G758IGIllustration####ë°&#x2022;ě&#x2020;&#x152;í?Ź ABC @YYXgI?Illustration ë°&#x2022;ě&#x2020;&#x152;í?Ź ABC 6f][\hcbI?Illustration ë°&#x2022;ě&#x2020;&#x152;í?Ź ABC ?]b[ghcbI?Illustration ë°&#x2022;ě&#x2020;&#x152;í?ŹABC

"#$Ҵઠŕł&#x;ŇŽ

*441Ҵઠŕł&#x;ŇŽ

&4USFFU 5SVOH4PO #JOI$IBOI

/HVZFO)VV$BOI #JOI5IBOI

"*4

*4)$.$Ҵઠŕł&#x;ŇŽ

.BJ$IJ5IP "O1IV %JTU

7P5SVPOH5PBO %JTU

#*4 /HVZFO7BO)VPOH %JTU

+PZNVTJD पŕ¨&#x160;਺ŕŚ&#x2C6; 

3.*5Ҵઠâ&#x20AC;ŤŘ&#x20AC;â&#x20AC;Źŕł&#x;ŇŽ /HVZFO7BO-JOI %JTU

7JPMJOŃ?ŕŠ&#x2039;ŕŠ&#x2018;ऌۨŕ¤&#x;

4*,4ßšŕĄ&#x201E;Ҵઠŕł&#x;ŇŽ "-F7BO-VPOH /IB#F 4*4 3PBE 5SVOH4PO #JOI$IBOI

,JNsT1JBOP $*4 3PBE 1.) %JTU .POUFTTPSJҴઠŕł&#x;ŇŽ &*4

44*4ŐŠŕ˘&#x17D;ŕŠ&#x2030;Ň&#x2022;Ҵઠŕł&#x;ŇŽ /HVZFO%VD$BOI %JTU

/HP2VBOH)VZ 5IBP%JFO %JTU

5"4

'( -F7BO.JFO 5IBP%JFO %JTU

3FOBJTTBODFҴઠŕł&#x;ŇŽ

/HVZFO7BO)VPOH %JTU

/HVZFO5IJ5IBQ %JTUXXXDIBPWJFUOBNDPLSŇ&#x;Ň&#x160;â&#x20AC;Ť&ࣻ੽ŕŠ&#x201E;Ţ&#x2122;â&#x20AC;ŹNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


ра║р╛Щтлн

спЩтж╣тАлтж║▌бтАм╞▒ра║р╛Щтлн

╥Чрк│╥М┘гр│б╥░тАл▐Ы╪┤тАмр┤з

рв│риПрвПтАлраШ╪БтАм╥ЛтАл▐Ъ╪│тАмр┤ж

01667 100 100 

 р┤СроЧ▐║

 р│Я╓грйК

р┐ПсКГри╕р╜Ыринр░ДсКВрйС рпХр┤╝сЛИ ╤КриЧ╥К┘бр│Я╥о

▌ГрвСрм╣рди╥К┘бр│Я╥о

ржЗрк▒тАл╪АтАмр│Я╥о

▀мр▒Я╒йрм╛▄╜рй╖рдЭржа╥│тАл╫▒тАм

╤д╥┤тАл╪АтАмр│Я╥о

тАл▌║тАмрлСрк║╥К┘бр│Я╥о

ржирй┐╥К┘бр│Я╥о

рвОрйЙ╥Х╤итАл╪итАмр┤е

╥Г╙Э╥К┘бр│Я╥о

тАл▌║тАмрлСтАл╪АтАмр│Я╥о

рзИрйДтАл╪итАм╥К┘бр│Я╥о

рвОрйЙ╥ХтАлрйЙ█ДтАм╪КрдЭ

╥Г╒й╥Х╥К

▀Урйдр│ЯтАл╫╝тАм

рзЛргБтАл▀м╪АтАмр▒Я╒й

рвОрйЙ╥Х┘ШтАл█РтАм╥МрлЙрн╖╥│тАл╫▒тАм

╥Г╒йрвЪ╥К р┤ЕраЧ╥Г╥К 

раЧ╥ГтАлрвСраЧ ╪Арг╗ ╪АтАм╥Хрж╕тАл ╪АтАм

рзФ╒йтАл╪АтАмр│Я╥о

рвОрйЙ╥Хр│арйЛр░ктАл╫дтАмрдЭрп┐█г

╥Г╒йрк║╥Кр┤Ррмз▐╣тАл▐Щ╪▓тАмр┤е

раЧрвС╥К┘бр│Я╥о

римр│а╥Х╥КтАл▐Щ╪▓тАмр┤е

рвОрйЙ╥Хр▓БрдЭ▐╖рдЭ ╓к╥│ 

╥ГтАл╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

раЧрвС╥Х╥К

рйЛр│ЮтАл╪АтАмр│Я╥о

ргВрдЭр▓ктАл╪▓тАмр┤Рр┤е

╥ГраВ╥К┘бр│Я╥о

раЧрвС╒▓рв┐╥К┘бр│Я╥о

рйЛрнМ╙Э╥Е╥Х╥КтАл▐Щ╪▓тАмр┤е

рзАрйЙрдЭ▀У┘Ш▐╣р░втАл╪▓тАмр┤Рр┤е

╥ГраШтАл╪АтАмр│Я╥о

раЧрвСтАл╪АтАмр│Я╥о

рлУрк▒тАл▌║╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

╥ГрвЪтАл╪АтАмр│Я╥о

раЧрвСтАл╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

ркБтАл▐ЫтАмр▓и╥К┘бр│Я╥о

╥Грди╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСтАл▌║╪▓тАм╥Х╥К

рй╣раШтАл╪АтАмр│Я╥о

╥Гр╡Ю╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСтАлрв┐╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

ркСрв╢тАл▐Щ╪▓╪АтАмр┤е

╥Гр╡ЮтАл╪АтАмр│Я╥отАл▐Щ╪▓тАмр┤е

раЧрвСтАлрйЛ╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

рк║тАл╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

╥К█░тАл╪АтАмр│Я╥о╥ориЛр┤е

раЧрвСтАлрк║рйМ╪▓тАмржФрнб┘бр│Я╥о

рк║ржФ╥К┘бр│Я╥о

╥Хрк▒╥КтАл▐Щ╪▓тАмр┤е

раЧрвС▀Урй┐╥К┘бр│Я╥о

рк║ржФтАл╪АтАмр│Я╥о

╥Ярк▒╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСрвЪрж╕╥КтАл╪▓тАмр│Я╥о

рй╣рк▒тАл рвС╪▓тАмриЛрв│ ╥К┘бр│Я╥о

╥Ярк▒тАл╪▓╪АтАм╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСрз╗тАл▀м╪АтАмр▒Я╒йржп╥Ч

рй╣╒йтАл╪АтАмр│Я╥о┘бтАл▐ЩтАмр┤е

╥╡рвСрк║╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСрлУ╥К┘бр│Я╥о

рлУрк▒╥К┘бр│Я╥о

╙грнМ╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСр│зтАл рк║╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

рлУрк▒тАл▌║╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

╒йтАлрй╣╪АтАм╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСр┤М╥Я╥К┘бр│Я╥о

рм╣риЧ╥ГрвЪ╥КтАл╪▓тАмр│Я╥о

╒йрв┐╥К┘бр│Я╥о

раЧрзИ╥К┘бр│Я╥о

рм╣риЧ╥К┘бр│Я╥о

тАл╫▒тАм╥┤тАл╪АтАмр│Я╥о

рв▓╤КтАл╪АтАмр│Я╥о

рм╣риЧрк║ржФ╥К┘бр│Я╥о

тАл╪АтАм╥Ярк║╥К

рв▓тАл▀е█ДтАм╥К┘бр│Я╥о

рнМржЙ╥К┘бр│Я╥о

тАл╪АтАм╥│╥ГраШ╥К┘бр│Я╥о

рв▓риОтАл╪АтАмр│Я╥о

рнНтАл╪итАмр│Я╥о

тАл╪АтАм╥│╥Ерв┐

рв▓риО╥оринтАл╪АтАмр│Я╥отАл▐Щ╪▓тАмр┤е

рн╜╒й╥К┘бр│Я╥о

тАл╪АтАм╥│╥К┘бр│Я╥о

рв▓риО╥ГтАл▐ЩтАм╥КтАл▐Щ╪▓тАмр┤е

рн╜╒йтАл╪АтАмр│Я╥о

╒йр│зр│▒риЛр┤е

тАл╪АтАм╥│╥Х╥К

рв▓риОрвОтАлраЧ╪АтАм╥КтАл▐Щ╪▓тАмр┤е

рн╜раШтАл╪АтАмр│Я╥о

тАл╪АтАм╥│╥ГраШр│▒риЛр┤е

тАл╪АтАм╥│тАл╪АтАм╤д

рв▓риОрдж▌АтАл╪АтАмр│Я╥о

р▓гр░Ц╥К┘бр│Я╥о

▀мр▒Я╒йр│з▀╜тАлрй╣╪АтАмриЛр┤е

тАл╪АтАм╥│тАл▄к╪АтАм

рв▓риОраБрв┐╥К┘бр│Я╥о

р│а╥┤рз╗╥┤ржптАл╪АтАмр│Я╥о

раЧрвСр│▒риЛр┤е

тАл╪АтАм╥│рвЪ╥К

рв▓риОрвЪтАл▐ЩтАм╥К┘бр│Я╥о

р│а╥┤р│зржитАл╪АтАмр│Я╥о

рвЪркСр┤е 17) 

тАл╪АтАм╥│рв┐╥Я╥К┘бр│Я╥о

рв▓риОрдГтАл▐ЩтАм╥К┘бр│Я╥о

р│з╥╡рнитАл▐Щ╪▓тАмр┤е

рг╜раВри║р│б█лтАл▄ЦтАмржарн╖╥│рв╢╥ор┤е

тАл╪АтАм╥│рзФ╒й╥К┘бр│Я╥о

рв▓риОриКтАл▐ЩтАм╥К┘бр│Я╥о

р┤Ррмз▐╣рйЛрвОтАл╪АтАмр│Я╥о

рйДржитАл╪▓тАмр▓ир│▒риЛр┤е

тАл╪АтАм╥│рзФ╒й╥Х╥К

рв▓риОриКрвС╥К┘бр│Я╥о

р╡ГтАл▐ЩтАм╥К┘бр│Я╥о

р│ЯрвОрйв╥отАл▐Щ╪▓тАмр┤е

тАл╪АтАм╥│рзФрди╥К┘бр│Я╥о

рв▓риО╥К┘бр│Я╥о

305$тАл▐Щ╪▓тАмр┤е

р│а╥┤╙ЭриЧ

тАл╪АтАмржЗ╥К┘бр│Я╥о

рв▓риОрйЛрз┤рнб┘бр│Я╥о

тАлрй╣╪АтАм╥К┘бр│Я╥о

рв▓риОрм╣р┤│╥К┘бр│Я╥о

тАл█Р╪▓тАм╥КтАл▌ОтАмриШр┤е ▀Урли 

рв╢▄╜рвЪ╥К

╥Ярв┐рн╖╥│тАл╫▒тАм

р┤Р╒йр│▒риЛр┤е

тАл╪АрйД╪▓тАмр│Я╥о

рв┐╙Р╥ЩтАл╪АтАмр┤Ррмз▐╣

тАл╪АтАмр│ар░Х╙ВтАл╪итАмрзЛтАл▌ЪтАм

р┤РроЦ▐╣╙ЭриЛр┤е

▌ГрвС╥К┘бр│Я╥о

рг╜рнМ╥К┘бр│Я╥о

тАл╪▓тАм╙ТтАл▐╣┘Ш▀У▐╖█ДтАмр░в тАл ра╝┌ГтАм

р┤РроЦ▐╣╒йрв┐р│дрм╣тАл╫▒тАм

▌ГрвСрк║ржФ╥К┘бр│Я╥о

рдГрдктАл╪АтАмр│Я╥о

█ирй╣┘ШрпП▄╗ржЗржа╥│тАл╫▒тАм

0,"*45рнн╥К╥ГрзФрйЧтАл▐Щ╪▓тАмр┤е

рпП▄╗ржЗ▀У┘Ш▐╣р░врп┐█г р░М╥│рйв р▒╡ржаржа╥│тАл╫▒тАм р▓╣▐╖р╡Ь▀У┘Ш▐╣р░втАл╪▓тАмр┤Рр┤е р▓╣▐╖р╡Ьрн╖╥│р┤е р│а▌Гри║▀У┘Ш▐╣р░втАл╪▓тАмр┤Рр┤е ра╝рлР р│арйЛ╓к╥│тАл╪▓тАмр┤Рр┤е р│▓рда р│арйЛ▀У┘Ш▐╣р░втАл╪▓тАмр┤Рр┤е р│б█итАл▄ЦтАмржарн╖╥│тАл╫▒тАм р┤РроЦ▐╣▀ДтАл╫отАм╒грдж р┤РроЦ▐╣р░М╥│тАл╪▓тАмр┤Рр┤е '$,)р┤Ррмз▐╣р│а╥┤рн╖╥│р┤е ,$:рк▒▌Иржп▄╜рйЙрн╖╥│рп┐█г 4$6#"%JWJOH1"3"%*4&

р│▒риЛр┤еhрзЛр│др┤еhркЩроШр┤е

р│а╥┤╙ЭриЧ

рдЭр▓ироОh█ирй╖тАл╪▓тАмр┤Рр┤е

р│а▀м╨╛ркТтАл▌╜тАмрйР


ࢤഝ

Ҍѓ‫୼ݑ‬ ੍బܽ঱

B01.02 T5 CHUNG CU MASTERI, 159 XA LO HA NOI, P.THAO DIEN, Q2

ᯕ᪍⟝‫⃹ܩ‬

D&D Interiors Co., Ltd www.noithatvanphongdd.com OFFICE FURNITURE

≉ɪ⣩༊ ᔍྕᬊ᮹ᯱ ᔍྕᬊ₦ᔢ ❭❑ᖹ

᜾┢᮹ᯱᱽ᳑ᱥྙ

ᄁ✙ԉ⩥ḡŖᰆᬕᩢ ᙹ᯦ᨦℕྙ᮹

੄੗оಞউೞ‫ݶ‬ ᨦྕ‫܆‬ශ Ŗᇡ‫܆‬ශ

UP

Ł~ᔢ‫ݕ‬0909 811 407 ⦽ǎ 0909 588 407 ᄁ✙ԉ

47/84/8 Truong Luu St, Truong Luu Block, Long Truong Ward, d,Dist9 Dist 9 T. 028 3620 0825 F. 028 3620 0825 E. noithatdd@yahoo.com

⪙⊹ၝᨱᕽ⦽᜽eÑญᨱ᭥⊹ ኩ᷾ᖒ

↽Ł᮹⣩ḩ᧞ᗮ ᄁ✙ԉ‫ݡ‬Ƚ༉aǍŖᰆᨱ᜽ᖅ᪥እ ᄁ✙ԉᱽ⣩ᙹ᯦ᔢ‫⪹ݕ‬ᩢ 093 888 4110 aᱶᬊ ᨦᗭᬊŁɪᬱ༊᜾┢᮹ᯱᱡಕ⦹í❱ๅ Ǎ᯦ྙ᮹090 288 4110 ⷅ

ⷅ ⷅ ⷅ

www.iolfurniture.com

ᄁ✙ԉ T. 065. 0365 5539, 093 888 4110 (hswgogo@gmail.com) Ŗᰆ ZŽĂĚϮ͕YƵĂƟĞƌϮ͕WŚƵdĂŶtĂƌĚ͕dŚƵĂƵDŽƚŝƚLJ͕ŝŶŚƵŽŶŐ

ইః੗ੋഐ஖޹

$$ࣳ౵

઱ ী֏झ

%"*1)"5 ੋపܻয 

#JOI5IVBO,1 5IVBO(JBP 5IVBO"O #%

੉ৢಌ‫פ‬୊

%5оҳ

ҽ೐۪ૉоҳ ࢎ‫ޖ‬ਊоҳ  %MP% 3JWFSTJEF3FTJEFODF 1.)

੢ੋоҳ

%%

/3PBE /IPO5SBDI %POH/BJ

5SVPOH-VV4U 5SVPOH-VV #MPDL -POH5SVPOH %JTU

оҳhੋపܻয Ҋ޷࢑স ਗ‫ ݾ‬

؊‫ੋۄ‬

౵౭աоҳ 4- 5PO%BU5JFO4U %JTU

%BP4V5JDI 81IVPD,JFO /IB#F

&$0‫ۄ‬ఫझ /HVZFO7BO-JOI %JTU

ೠҴࢎ‫ޖ‬оҳ ܻ߄౟֎য়झ ࣳ‫ ܚ‬ UI'- 154 )VZOI5BO1IBU %JTU

)PBOH,JN ೽౟੗੤ ౵߷‫ج‬ఋੌࠄ٘ࢤ࢑ 

)PBOH7BO5IV 8 5BO#JOI%JTU࠳ܼੋపܻয

%-P% ,13JWFSTJEF3FTJEFODF 1.) &NBJMHGPBTZTUFNT!IPUNBJMDPNࢲ਎ੋపܻয

")%FDPS

-F7BO-VPOH %JTU

ࢲੋୌоҳ ॿழబ ೠҴ࠶‫ ٘ੋۄ‬,%4FPVM ഌࢿ٣੗ੋपղੋపܻয੹‫ޙ‬

#5$IVOH$V.BTUFSJ 9B-P )B/PJ 15IBP%JFO 2

*-0 3PBE# 2VBUVFS 5IV%BV.PU #% /PJ5IBU ੋపܻয 

#"4*$ 3FE*OUFSJPS #0%"2 /P 4UBS)JMM2VBSUFS 5BO1IV %JTU

3FE1FBSM

XXXDIBPWJFUOBNDPLSҟҊ‫&ࣻ੽੄ޙ‬NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


рвдр┤Э

1MVTPOF╤дрн╖рв╕╥ЕрвОтАлргЧ▐ЦтАм 4BNJL 7JOIPNFT$FOUSBM1BSL 1 /HVZFO)VV$BOI #JOI5IBOI%JTU

╙Шри│hри╖р│пhрлР╙ВhраБр│╖

рдир│ари╖р│п╥К▀П 1IBO7BO5SJ (P7BQ%JTU рдир│ари╖р│птАл╪▓тАм╒брйЙрлСрй╝ 'M 1IVPD)BJ "2- %/ рдир│ари╖р│птАлрйЙрвО╪▓тАм╥Х .BJ$IJ5IP 8"O1IV %JTU рдир│ари╖р│п▀ЕтАл╫жтАмрлСрй╝

╥┤▐╣ри╖р│п -F%VBO #FO/HIF %JTU

рдир│ари╖р│пра╝р▓║рлСрй╝

╙Эрж╕ри╖р│п

рдир│ари╖р│прзФрж╕раЧ

%JBNPOE1MB[B -F%VBO %JTU

)BJ#B5SVOH %JTU

тАл╪АтАм╥│ри╖р│п_ -F%VBO %JTU

рдир│ари╖р│пра║рзВр┤ЪрлСрй╝ 'M 4POBEF[J5PXO #JFO)PB %/

тАлраЧ╪▓тАмр┤Ърйдр│зрвЪраБр│╖

рдир│ари╖р│пра╝рлРрлСрй╝

▐╖тАл█РтАмрзАргЗрлР╙Вр│Ю╓врйЙ

'M .JOI4BOH1MB[B %BJMP#JOI %VPOH 5IVBO"O #%

▐╖тАл█РтАмрзАргЗрлР╙Вр┤РроЦ▐╣

рдир│ари╖р│пргар░НрлСрй╝

раЧрвСри╖р│п 'M-F%VBO %JTU

рвСрж╕ри╖р│п_ рвСри╖роир│Цр░О рвЦрв┐р┤Ърйд рдЭр░ЧтАл┘Ш╫отАмрнДр░Л┘Ш рджр▒н▀Ырп╝ рдир│а╙Шри│р▒ИрйЧ▀мр▒Я╒й

5SVPOH4PO 8"O#JOI %J"O #%

рдир│ари╖р│пржЙтАл╪▓тАмрлСрй╝ # "O%VPOH7VPOH %JTU

рдир│ари╖р│прл╖рлСр╡ЬрлСрй╝ рдир│ари╖р│прпТргГр░а рдир│ари╖р│пр░ЛрйЙрилрзВрлСрй╝ 

рдир│ари╖р│пр▒╗р╡ЬрлСрй╝

тж╜╟ОтЪНсп▒с╖╛╟нсДБтЬЩ╘ЙсГ╢спЩ слЩ╟О─ес╖╛╟нсФН/P .BSLFUTIBSF╩Сс╡б

╓е╓еeтж╣тАл╫ЩтАмспХс╖╛╟н├Срп╣сЧн .BSLFUTIBSFсне тж╣тАл╫ЩтАмспХ├Срп╣сЧн┼ЦсЬ╛сБ╜тв╜

╓е╓еeткЩтК╣сБЭс╖╛╟н├Срп╣сЧн .BSLFUTIBSFсне ткЩтК╣сБЭ├Срп╣сЧн┼ЦсЬ╛сБ╜тв╜ т╗▒сЕЩсФН╓есйСсЧос╖╛╟нсиж─есЩ╜спХспЦ_сне ╓есм╡р╕▒

т╗▒тж╜╟ОсиХр▓╜с▒╜┼Црб╣█╡)54 0OMJOFсЬ╜сЬЕтЦ╜

т╗▒сиж─етЖ╜с▒бсЩ╣с╡бсо╣сЩ╣сЩ╣р┤нсБ░р╕йс╕еспХсп▒соЙ

<ткЩтК╣сБЭтАл▌бтАмтв╜с▒етк╡>028. 3914 8585 <тж╣тАл╫ЩтАмспХтАл▌бтАмтв╜с▒етк╡> 024. 3978 4448

<тж╜╟ОспЩ>  рдир│ари╖р│пр▓╣▐╖р╡ЬрлСрй╝

р│ар┤ЪрвдтАл▌║тАм

%BOH%VD5IVBU %JTU

)BN/HIJ %JTU

рдир│ари╖р│пр│Ю╓врйЙрлСрй╝

р┤ЕтАл╪АтАмр│зрвЪр┤ЪрйдраБр│╖

рдир│ари╖р│пр│ЮрйЙр▓прлСрй╝

,&#р│Ю╒бри╖р│п /HVZFO%V %JTU

рдир│ари╖р│пр┤РржЙ╒ЩрзД рдир│ари╖р│пр┤РроЦ▐╣ 5$ m/HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

риЛ▄╗ри╖р│п ' .1MB[B4BJ(PO -F%VBO %JTU

,*47*&5/". р│а╥┤р▒ИрйЧрлР╙В  /HVZFO$POH5SV %JTU ,#ргЪр│зраБр│╖ -F5IBOI5PO %JTU

рйЛрпПрп╝ргЪр│зрвОрй┐▀мр▒Я╒й рк▒ 

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
ࢤഝ

Õvaᱥᱥྙʑᨦℎ⪙ӹᯕᜅaḢᱲ

ᩍ్ᇥ᮹Õvᮥ₦ᯥḡā᜖‫݅ܩ‬

⪙⊹ၝ⇽᜽ʑֱ✚ᄥᯕᄅ✙ ˉҸ⦽ྜྷ

าᮡŖʑ

0/&

Ⱂᖅ⊹እྕഭ ⰒᖁԊ᜽_

580

Ⱂᯝ᜽ᇩǍๅŁ~_⧁ᯙ อ_อ7/%%$

Õv⦽ᔾ⪽

ӹᯕᜅ

ӹᯕᜅ

ᱶᙹʑŖʑℎᱶʑᩑᙹʑእߑ

5)3&& Ⱂ↽Łɪ(-"44-0$,ྜྷᄲ⍖4&5᷾ᱶ

ӹᯕᜅ

<ᄁ✙ԉᙹḩᨱaᰆᱢ⧊⦽ᯱ᫙ᖁᔕɁ30⦥░᜽eᯱᩑᙽ⪹ႊ᜾᜽ᜅ▽ᱢᬊ>

⪙⊹ၝ012 6213 8843 ⦽ǎᨕᱥᬊ ⦹‫י‬ᯕ094 846 8570 ⦽ǎᨕᱥᬊ

⋕⋕᪅☂ᔢ‫ݕ‬sunni0308 / yoonpippi www.chungho.com.vn

 ⦽ǎ ᄁ✙ԉ

$$IBOI)VOH BQ 9B1IVPD-PD )VZFO/IB#F 51)$.

157౵౟ցझ

ҟҊh٣੗ੋ

%JOI5JFO)PBOH %JTU

4BNTVOH7JOB*OTVSBODF #JUFYDP )BJ5SJFV %JTUҟҊ੬੉/&&; 3PPN 'M 5IJFO4PO1MB[B /HVZFO7BO-JOI %JTU

֔ ૊ࢳ‫ݺ‬ೣஹೊ఩ੋࣧ 

‫ੌ߄ݽ‬കಕ੉૑ઁ੘

٣૑ణࢎੋী੉૑

ߑ࣠ҟҊ৔࢚ઁ੘

ۨߡಽܻ ҟҊ٣੗ੋ 

࠺߄ী٘

XXXDIBPWJFUOBNDPLSҟҊ‫&ࣻ੽੄ޙ‬NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


с╕▓сжйси▒сХ╜тАл▌ЪтАмсЭБсобтж╜┼Фси▒р║Щр╛Хр╖Хс╕бсжлсоЭтАл▄йтАм╩▒ тАл▌ЪтАмсЭБспХсиХре╡си▒спйреБ╦Й╥╕тзЙсоесЕХ╘жтАл▌Е▄йтАм

тО╡снЙспХр║бтЭСсзВсЦ╣┼Ц╩СтДОс▒╢╩С

Circulation system

Good Normal Bad Very bad

"1%

риЛ▄╗тАл╫П▌лтАм

1.$ тАл▌║тАмр│грйЛргз 

%VPOHTP ,1$/BN-POH %JTU

3)VOH(JB 1.) %JTU

рйЙроариНр▒Я $.5 %JTU

1SPJO┘грйЧрйЛ # 4USFFU 5BO2VZ8BSE %JTU

рйЛтАл╪итАмрм░рйЙ╒бржЗр▒Я

4"/(*-$$ $$IBOI)VOH "Q /IB#F

рв▓риО┘грйЧрйЛ -F7BO-VPOH %JTU

5+

рк║ржФ┘грйЧрйЛ +"% 

р┤Хро╛ржп

р░ХтАл▀орйЙ▌ФтАмр▒Я рйЛр░к▄╗ржп р░Х▐╣рйЛргз р▒нриС╙ТтАл█РтАмр│ЧрдЭ р┤ШраБрзФрвЪ р│РтАл█ДтАмрйР"%

рд▓реН рвЬрлШрлРр┤▒╥╡ %JFO#JFO1IV #JOI5IBOI%JTU р╡ЛтАл▌втАмр┤Хро╛ржп

р│аромра║╒б рзФрвЪ ┘грйЧрйЛ "-Z1IVD.BO %JTUр│зрн╜▀СрзЙрж╕рнУ "$&/5 $)*53"%*/($P-5%

тАлрйЙ╫отАм╒й▀СрзЙ $POH)PB ' 5BO#JOI%JTU▀мрдЭрпП╥К╤СргГр░а $PN$B $&4$0р┤РроЦ▐╣ &;* риврзАрйЙркГрдж /HVZFO5IJ5IBQ %JTU

$&4$0р│Ю╓врйЙ


рвдр┤Э

ISO 9001

The standard of water

с▒╢сЩ╣╩СспетАл▌бтАм смСр╕Нр╝Щсо╣спЩсЩ╣сЗе смСр╕Нaр╕йсЬ╜█╡р╛ЭсоетВжспес╕б█╡ тзХтжЭсЬЕсмнтЦС тДХсжЙ с▒╢сЩ╣╩С сФйр│О├нр│БтЛОтж╜тж╜╟Отй╢╘кскЙс▒╢сЩ╣╩Ср╖ЭтШЦтзХ сйНр▒НсЗе┼Эaс│Тсо╣╦Й╥╕тж╜р╛Эсоес╕бтН╜рд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

рвЮрлЪрлТр┤│╥╖ркГ╤д

сЦЩ─етЖ╜┼Бсо╣сБЩ╟Отжер╖етЦотжетЦСсФНсмК сйОсФЭтЪНсж╢

 сБЩ╓Ер▒ХспХсФХсжеспй█╡р╛Э6'сВКсЬ╛

a╟Н сДЮс╕б тО╡тЭжс▒╜ сБ╡▌Жс▒╜ тЯ╣спЩтЬЩ р╛ХтАл▄НтАмр╝Кси▒сХ╜сБ╜сФ╛тж╣█╡ ражсЦТр╛Эс╕й сБ╜сж╡р╛Эс╕йс▒╜├С

 р╕┐тИЕтй╢┼бр╕НсЬ╜сЬЕтЦ╜ р╣Есм╡сЬЕтЭбтДОсЧнсХ╜сКесЬЕсйСтлнтЫ╜сК║ткЩсЬЕ╞▒тДХ сЬЕ╞▒тДХ сЬЕ ╞▒тДХ ╞▒ тДХ тЭн─Кс▒вспЩспетАл▌бтАмa─К GSPN

 350,000vnd

028 3955 2486, 0933 803 444 сВСсБЭсЦО

тйетАл▌бтАмсКе▀С ):6/%"&#*%&57/ ):6/%"

тж╣теетй╢ )#

033р│и╙ТрпСр▒╢ркГрди╥Ч

 с╡▓╔йсЧо сЦЩ╔Б╩нс╕бс░В█╡30тжетЦС

р╛Щсо╣

сЬЕтХБрд╜тй╢╘кскЙсЩ╣╩С )#

Made in Korea

р╕┐тИЕтй╢теер╕НсБЩсиес▒╢сЩ╣╩С

с╡ЭсВКсмК

aс▒╢смК

сижсЧнсмК

реП╔К╥Д╔втАл╪╢тАм#рдн┼Хрди╚б# ┬о┬Фрдк#╙орезтАл┌ОтАм#╒░тАл┌втАм$

р╛Хс▒ер▓ЖсЬЕр╕йтЬЩ ╩С─есЬ╛сКе▀С

т╢║ р╛ХсФк р╛ХтЙЙ р╛ХражсЦТ р╛Хсп▒╔Ъ т╢║ сжйсЭНсФНсмК сжеспХ спесФСсЗб тк╣сп▒рае0,

т╢║ тиЖ╔БтО╡тЭжсБ░vтж╜с╕бсЧор▓Ж т╢║ ┼Ц╩Сс╡▓см▒спЩ╔Браес╖ксЬ╜сЗетзХт░Тс▒╜├С

╥░╒орз╖╥СрйЗ╙Щ╥Хрж╝рво р│н╙М█нр░Крн╛█нрйЗрлМ рвШрлФрлМр┤н╥▒рдвтАл▌йтАмр▒ЫтАлрй╜рв╗╪етАм╤Юрж╝тАл╫╝тАмр│Ьр▒Ьр│орн╡риУрк╢ р┤ТроШ▐╗_0933-400-261

р│а╓дрйЛ_0120-550-1312

"4╓е т╖АсДБтЬЩ╘ЙтАлра║╫ЩтАмсФНтлнсЗбтАл▌бтАм смСсЩ╣сФвсЩ╣сФв т╖Асм╡тЬЪтийтДОсмСсЩ╣}сБ╜сФвтгй сЩ╣сФв сДБтЬЩ╘ЙтЬЪтийтЗ╜см▒

033 &OHDQ$J─Ф

рди╥ЧрйЖр▒врлЬ

9 * / $ ) "0 7 * & 5 / " .

HB-9000 ╘ксЩ╣1,500,000ра║

тж╜╟О╩СсЪБр▓ЖсоЭр▓╜сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜╩С─есЬ╛сКе▀Сс▒╜тгйсоесФ╛сФСтзКтАл▌Е▄йтАм $81#

$814#

сжЮтУНтАлтй╢▌бтАмс▒╢сЩ╣╩С

aс▒╢смКсХЕсмнтжетЦС

сжЮтУНтАл ▌бтАмсЦЩтФв╩СсмК

сФСсижсЬ╜сЦЕсмКтжетЦСсЦЩтЬЩ

сЕЩсФН┼Цс░Ж 0251. 889. 9943 ткЩтК╣сБЭс╕бсФН р╢╣с░Нр╝Ктлнс░Ж ▌Е╘Ос╕бсФН тж╣тАл╫ЩтАмспХс╕бсФН

091 969 2670 091 385 0241 090 290 6338 093 724 3774

╘ксЩ╣800,000ра║

┼Цс░Жс╡ЭсЧн: ╤╢╞Й╧о═Хy─Ж>┼╜┼╢┼Р,┼╛─В═Х,╞╡╟З╥╡┼╢╥е┼╢╙З╙А─Р═Х>┼╜┼╢┼Р┼╢═ХsE═Ш WWW. hyundaebidet.com.vn

$&4$0╥К╤СргГр░а ▀мр▒Я╒йрй╣рнУ 

 5P)JFO5IBOI %JTU

р│зр│Цр┤Р█ироа р┤ЕтАл╪Шра║╪АтАм "Q 9B-POH)PB )$BO%VPD -POH"O

тАл╪▓тАмржитАл▌ТтАмрлТ риФрлУрпПриЭрйЙ #/HVZFO%JOI$IJFV %B,BP %JTU

рнТр┤Р╒брйЙрдЭ

6,000 000ра║

T. 0272 3638 744 , 0272 3638 745 тж╜╟ОспЩр╛Щсо╣093 221 6377, 093 395 3665

р│арв┐риардЭ рй┐рг╗╙Э скЙсЩ╣╘ксЩ╣1 скЙсЩ╣╘ксЩ╣ 1,800 8 ,000ра║

сйНсЦТсоеснетж╜тАл╫ЩтАмс╖▒спХтж╣╙╣▐╡тЪНтАл╫ЩтАмс╖▒ сЦбтеесЦЩтГ║╩СтАл▄ЖтАмсоЭр▓╜снесФ╛с▒вспЩсКе▀С

$&4$0р│а╥┤ржптАл╫╝╫╕тАм

ра║тАл╪ШтАмhрй┐рг╗╙Э

K1 HB-9200 с▒е╩СсКе▀С тж╜╟Ос╕всЩ╣спж

HB-8000

7JUBTQB

рв╢тАл▐ЫтАмh╘вhрйЙ▀ор▒Я

┼▓┼Бр╛Щсо╣  _ &NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS 8FCXXXDIBPWJFUOBNDPLS

рзФрвЪрдЭр▒Ъ┘грзЯ рзШрвЖ╘в▀С р┤РроЦ▐╣ 4 4LZ(BSEFO 1.)

╓втАл╫дтАмр│ЮриЛрдЭ рй┐╥Щрйв тАлрвО█К╫│тАмр│▒ро┤р│Ц ╪КтАл▌ЛтАмрдЭ

рлТрг╗рйСтАл▄ЦтАмрзнро┤р│Ц р│зр│Цр│ТтАл█ДтАмриХ р│а╙Ц▄╗раД "5BO)VOH"QU EVPOH 1.) 2

$IFTTJрй┐рг╗╙Э

раБтАл┘о╫дтАмрдЭр▒Ъ┘грзЯ рвОрлУ рзФрвЪркБрйШ 

-PUFDP,$/ #JFO)PB %/)BQQZ8BUFS

рвОраЧ▀мр▒Я╒й ра║тАл ╓╛тАм

7/(JGU

4FPVM"RVB рв▓риОржЗрпвржЗ 

ржЗр▒ЯтАлрйЛ рй╖╫д▌ТтАмр░к▄╗ржп римр┤Ъ 

70704

# %VPOH" 5BO)VOH %JTU5BO7JOI4U %JTU

5IF#PN ╪КраЖр│ТтАл█ДтАмриХ 

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


рвдр┤Э

ISO 9001-2008 тгйс╕йтакa ISO 14001 -2004 тк╣─Ютакa

спЩс╖╛сижтДХ

тДОсЧнрпЭ┼Б▌ЕzсобтДОсЧнaсже▄║тАл▌Е▄йтАм╘Хс╕▓тГ╣р▒Э╦Й╥╕тж╣├н

рзКр┤Ю#реА╒╜# рмжрбЖ#рйер░А

спжс╡ЭтДОсЧн тЛЙтАл▌бтАмс╕ерд╜╩С сБЩсЦЩр║Эс╕б си▒сиХтНЙ сл╢сЭЕ сБ╡▌ЖсЬЕтЭбсФХ╔Б с╡ЭсВК ╘кс░Ж┼Б р▒нс╕бтмерд╜сЬЕтЭбсФХ╔Б

More & Different Professional Pest Control Corp

тзХтИКсВКс▒╜с▒ер╛Щ╩Ссиж

▌ЕспХ╘ЙсВКсйО

р╖╕раП#р╖Вр▒лрйЬ

тж╜╟ОспЩспХс╕вс▒▓тзХрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм097 234 0058

15~25%

уЕ╣т┐ЩуДнсдЦс│ЧуДйубЕфББсЪжтн╡уЖХ

aс▒╢со╣ тАл▌НтАм aс▒╢со╣тАл▌НтАм qсФНсЦЩспЭ сФНсЦЩ сЦЩспЭ

┼Цс░Жс░ВтЕй┼бр╕Н рае0, сБ╡тТХсГнр▒й }сБЩ с╢▒ тЭнр╕Н р╝Й╩С сБ╡тТХсГнр▒й р▒й }сБЩ с╢▒ тЭнр╕Н р╝Й╩С с╕ерд╜╩С bс│жтзХтИКсВКс▒╜сжнр▒йр╖Х╩СсБ╜сФ╛сл╡спЩ соЭр▓╜сЗбтЦС╚бтж╣со╣aс▒╢┼ЭсФНсижс░Жсоес╕бтН╜рд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

093 815 5000 тж╜╟ОспЩ

093 750 8800 сДБтЬЩ╘ЙспЩ

5FM

т░Т╩СсЩ║сФНсмКспХсЗй тО╡тВЩтлнсм▒смСтАл ▌бтАм т░Т╚б╟ОсмК ├Срп╣тГ╣сЦБр╛Э т░ТсГ╢спЩс░ЖсЦБр╛ЭсмКспХсЗй

тзксФН╩Сe e

см╡спЭ_спЭ

108/22 Cong Hoa, F4, TB

▀ор▒б╒лрдйржТ▌Жро╢р▒г

тК╜тк╣─Юс▒вспЩтЛЙ╟Нр╢╣ ┼▓р╝КспХсЗй тЮЙрд╜тж╜сЕЦр╕┐тИЕтАл▌бтАмсйН со╣сп▒ сЧнтЭнтНЕсГес▒╜сп▓ сЦБр╛ЭсмКтгй тСБсЦ╣ сВКсХ╛с▒╜сп▓ тНЕтЬЭ сДБтЬЩ╘ЙсЬ╛сж╡р╕ктНЕтЬЭс▒╜сп▓

р╛Щсо╣098 098231 231 5312 5312 ткЩтК╣сБЭ Nguyen DucDuc Canh, TanTan Phong, Q7 Q7 р╛Щсо╣ ткЩтК╣сБЭ33SL, SL,24-1 24-1Grandview, Grandview, Nguyen Canh, Phong, р╛Щсо╣098 098303 303 3285 3285 тж╣тАл╫ЩтАмспХ The Manor, MyMy Dinh 1, Nam Tu Liem р╛Щсо╣ тж╣тАл╫ЩтАмспХNo No1003, 1003,B BTower, Tower, The Manor, Dinh 1, Nam Tu Liem

XXXZFQQJGMPXFSDPN

тЛХтШВ*%ZFQQJWJOB S30-1, SKY GARDEN 1, PMH, DIST 7

р┤ХтАл╪ШтАмрпПhрйДтАл▄итАм тАл╪АтАмриЧр│РтАл█╜тАмровр░лрдЭ 4POH)BOI %JTU

ро╣р│Кр░а ╥╜р│Р█крлЙро╣р│Кр░а #3JWFSTJEF /HVZFO-VPOH#BOH %JTU

рг╗рйЛр│ЮриЛрдЭ (SBOEWJFX 1.) %JTU

╓ОрзЯро╣р│Кр░а

ржЗ▄░тАлрг╗ ┌НтАмрйСро┤р▒б 

тАл╪А╫ЦтАмрзмрзИриЛро╣р│Кр░а тАл▌нтАмр░╖рджрдЭр░о 

р│зр│ЦтАл╪ШтАмрпП

 3)VOH(JB1.) %JTU

%BWJE рж▒╪КриЭржп 

ра╢тАл▄ЦтАмр│Црдж▀С

тж╜╟Ос▒ес╕бсйОсЬ╜eсЭБсЧос▒╢тк╢сВСсШВ тж╜╔бр╕НсЕЩсХ╜сКесЬЕ

#спвтаВ 090 800 8547, 091 585 2424 T. 3771 8292 F. 3771 8092

http://vnflower.vn e-mail happyhoavn@hotmail.com

р┐нс▓╛р╕ЦсН▓.р╢жтаж.тЫктав.т╛кта╢.тавуЪ┐ тавуЪ┐ р╡зтдЪуЫ╛уЬВ/#р╡ЪуЫж/#тЖЗтаж/#т╝КтЛЖ р│ЖтЩп/#таЮтво/#тНгтйо/#тЪлтво#

р┐нсООс│Ж/#р┐нтЕлта║/#тЛЩс╕кта╗ р┐нсООс│Ж р┐нтЕлта║ тЛЩс╕кта╗ р╢ктЪз/#р╢Яр╗Ътв┐уЫ╛тОЗспж/#тЗЖтШ╗сак твотОЖуЬ╢/#р╣кс╗▓с│Успв#уЫвуЗ╛тЭУ

фоб### фоб ##

фоб### фоб

фоб###

фоб##

фоб###

фоб##

A04 -Tan Hung Apt, Road 17, Quater 4, Tan Hung W, Dist 7

ргБржиро╣р│Кр░а -P"-Z$IJFV)PBOH %JTU

╩СсижтДХтзксФНс▒ер╛Щ─Юр▓ЖсижтДХTJODF

р▒нржЗтАл█ДтАмро╣р│Кр░а ро╣тАл╫птАмр░а

,%4FPVM

рли╓Фро╣р│Кр░а

)VOH(JB 1.) %JTU

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рвдр┤Э

SongHan IT Solutions Co.,Ltd сЧ╡сКетбНсЬЕ тж╣╙╣сЬ╜сЬЕсДБтЬЩ╘ЙтЕ╛тЭ▒

тбНсЬЕс▒ер╛Щ╩Ссиж

326тАл╫░╫ЩтАм╤ПтАл"╫░тАмржЙтАл╫░╫ж╫мтАм сЬЕр╕йтЬЩтж╜┼Б~со╣тметлнсиз█╡сЦБтФ╛;FVT104сЬ╜сЬЕтЦ╜

сижс│жсДесЦЩтЭжaтАлтж╜▄ЖтАмс▒╜смСсЬЕ ;&64 104сЧ╡р╡ЙсЦ╣ тЛесЕХре╡сже рпЭскЕсЬЕ сБЩсжйр╕йсЦЕтК╣ сйвсиХ тж╜╟ОсиХ сДБтЬЩ╘ЙсиХс╕бсм▒▌Ес▒▒тбН теер▒нтВЙспХс╖йс▒▒сЕЩсФН┼бр╕Н сВСтАл ▌НтАм$*% тЦнспХсЙ╡с╡Эр╛Щ "/%30*% сЭЕсЬ╜eр╣ЕтЗ╜ сЩ╣сБ╜с╡Э с░Н┼Б┼бр╕Н

Tel. 028-3948-2553/4

Bio Logics

090-762-4597 www.songhanpos.com

Ho Chi Minh: #103 Kim Do Office B/D, 123 Le Loi Ha Noi: 266 Tay Son Road, Dong Da Da Nang: 120 Nguyen Van Linh Material Resource

Logistics рмвтАл█ХтАмрмб╦РтАл╦п█СтАм╔╗тАл╫ЦтАм╒г тАлргм╫▓тАм5%╦А▀Ь█нтАл ▌Ш┘╡тАм75# рй╣╦ФтАлраПрбИ╦Ере┤▄ЫрбИ╫╜тАм рнЛрзСтАл╫┤тАмрмЩ╧ЭрвД╨й╬ирдМрв╖

▄╢рвМ▄╢рж┤рбзрй╣ 0CVWTCN/KPGTCN рмЯтАл╫С╦Е█║тАмржЗраЖ╦ЕтАл╫СтАм

5$4.#6':

www.bomworldwide.com

KV─ЯU9GNNRNWU┘иркитАл┘Т▀│█ЙтАм %QUOGVKEрв║тАл▄╢▌втАмрж┤▄╢рвМрбзрй╣ рнХрвЭрл║рб┐▀Ьрл║▄╢рвМ█н╒г рвЖрмн╔╣ рзЫрзЫраЪрй│+&KVUYGNNRNWU

www.itswellplus.com.vn

T. 0908 347 001 E. blueoceanmgt@gmail.com A. 103 Kim Do Office B/D, 123 Le Loi Str, Dist 1.

PMC у░╡тГбузй#тГ╣тзХубб с░жужМ#тиВуРАтк╗ уЗСсЯ╖#удксй▓уУЮ#тз╝сЛн сЛСтПйужМ#тз╝сЛнрмО#тЭ╡сК│#Sulqwhu#Wrwdo#Fduh#Vhuylfh тд╖ткатЮЦ тз╝сЛнсе▒ тзмтгПтаТ уГОрмО с╛ШтдЕтзм ткОуйЕ таИтТФсКпсЛН

тз╝сЛнс░ктзМ#=#090 800 9330#2#5411 0783~4

ткЩтБнсБЭснесижтДХтЖ╜┼Бсо╣тАлтж╣╫ЩтАмсмСскбсХ╜сКесЬЕ

www.eprintec.net

сЕХрпЭтЭСсКе тж╜╟ОтАлтЬЩ╫ЩтАмсЗв тФ╜сЙ╡р╕а1$тЭ▒р╣ЕсБ░сЩ╣р╕Н

тж╜╟О$$57сБ░*1тЛХр║╡рпЭсЦЕтК╣

104сЬ╜сЬЕтЦ╜тЭ▒р╣Е

спХс▓БтЛЭрпЭтеер╕СтЦСсЕЦтзК╩СспетАлтж╣▌бтАмсЦЩсл╡ спХс▓Б тЛЭрпЭтеер╕СтЦС сЕЦтзК╩С спетАлтж╣▌бтАмсЦЩсл╡ тЖ╜сФвсо╣р▒нтФйсХ╜сКесЬЕр▓╜теер╕СтЦС"4 спктУНтИКс▒е тйЕрд╜╞▒тДХ р╛Щс▒╜си▒сХ╜сГ╕сиХ╙╣сЭОсЬ╜скЕ

сЕХрпЭтЭСсКетж╜╟ОсВКсШВ

р╛Щсо╣с▒етк╡

раВрвО╙Э

тНХтеЙтЦС тАлтЬЩ╫ЩтАмсЗвтЭ▒р╣Ет░ТсЩ╣р╕Н SE EYEANG NG

сЦЩсз▓тНХтеЙтЦС

SE EYEANG NG

тАлтЬЩ╫ЩтАмсЗвтЭ▒р╣Ет░ТсЩ╣р╕Н сФНсмКсп▒тк╣─Юси▒р╕┐█╡тЖ╜с▒всо╣тНХтеЙтЦСтЭ▒р╣Ет░ТсЩ╣р╕Н сиЩс▒╜сиХ█▒┼ФспХреБтж╜╟О╩СсЪБсп▒тЗ╜с░ЖсЦЕтК╣т░ТсЩ╣р╕Н

202 Lo A Ly Chieu Hoang ро╣рг╗▄╗ B5IBOHMPOH QR5BOCJOI

.57 

 4PMCJQPT %POH,IPJ %JTU

028.6683.8722/0120.840.1554

e-mail : ety0301@naver.com

*4р│а╥┤█кр░О

╪Кр│РтАл▐╖█ДтАмрдЭ

0"5PUBM$BSF4PMVUJPO

раВрвО╙Э█кр░Орй╣тАл▐ЩтАмрж╕рнУ "$BP5IBOH8 %JTU

51)1р│Р▄╜р░арйРтАл╪АтАм

р│Р▄╜р░л ┘бр│Р▄╜р░арйРтАл ╪АтАм

тАлрйМ▀Д▌╜тАм

3 )VOH(JB 1.) %JTU

тАлра║▌╜тАмр│РтАл█ДтАмрйЧ р│Р▄╜р▒Я▌ГрдЭр░а р│Р▄╜р░арйРтАл ╪АтАм 'M# -PU$ )PBOH7BO5IBJ4U %JTU

 /HVZFO%VD$BOI 1.) 2

р│а╥┤█кр░О

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


▐╖риК▌ГрвОрлС

╓ес▒етШЦсо╣сБасоесЩ╣спй█╡

┼ЙреБр▓╜тЦСсЬЕсЬЕтЭн тПнс▒втж╣┼Бсже█▓тж╜┼Цeси▒сХ╜таЩсжйтж╜тоХсЬ╛┼ЭтжЭр▓╜тлнсЕЦ ╟СтФбспХсБ╣р╖кс╕бс▒▒ aр╕й┼ЙсЬ╛тАл▌ЪтАмр╕┐собтаЩ

╟СтБ╜с╕йсВКтгЩсБЩтпЖaреБтО╡тЬЩс╕бс▒▒ сФвткЩ(PMEFO-PUVT)FBMJOH4QB-BOE тБ╜с╕йсВК р╝Ксл╢ ржнсБбспХ сБ╜с▒есЭБсиЭ╟Хр╕йсФНс╕б сЬ╛тАл▌ЪтАм )BQQZ)PVSтзБспЩ тБ╜с╕йсВК ржнсБбспХсм╡спЭ╩нс╕б

такспЭсм╡_╔йсл╡спЭскЕс▒есЬ╜_сЬ╜ р╣ЕспЭс▒б╓всЬ╜спХтме)BQQZ)PVS р╣Ес╡Этк╡ р╝Ксл╡спЭр╕нсЦЩспХсФвтж╜╟ОспЩсйНсЦТсЗетБ╜с╕йсВКтзБспЩ с╡ЭсЧн5PO%BU5JFO 1.) 2сййсзЮ

╟СтБ╜с╕йсВКтЭ╜со▓скЖтФвс╕бс▒▒ ▌ЕспХсжер╝Нрд╜тенрпЭсп▒рдЕс╝ЮN

сФвткЩ(PMEFO-PUVT)FBMJOH4QB8PSME тБ╜с╕йсВК р╝Ксл╢ ржнсБбспХ сБ╜с▒есЭБсиЭ╟Хр╕йсФНс╕б сЬ╛тАл▌ЪтАм (PMEFO#VGGFUтж╜сЬ╛сДБтЬЩ╘ЙсонсЬ╛сИ╡тЯ╣смХсйв сИ╡тЯ╣█╡тБ╜с╕йсВК┼Б~тзБспЩтзксФН сЩ╣_╔йсл╡спЭ

с╡ЭсЧн1IBN/HPD5IBDI 2сййсзЮ

сФвткЩ(PMEFO-PUVT4QB.BTTBHF$MVC ╘ЙсйНр╝Ксл╢тФ╢ сБ╜с▒есЭБсиЭ╟Хр╕йсФНс╕б ржнсБбспХ с╡ЭсЧн5IBJ7BO-VOH 2сййсзЮ

╟Сра║тНЕспХткЩтпЖр╕Юс╕бс▒▒ сФвткЩ(PMEFO-PUVT5SBEJUJPOBM$MVC сБ╜с▒есЭБр╕йсФНс╕бс▒ер╛Щс▒▒ с╡ЭсЧн)P)VBO/HIJFQ 2сййсзЮ

╟СспЭсЕЩспЩ├Ср╕Нр▒йтФерайс╕бс▒▒ сФвткЩ(PMEFO-PUVT4QB.BTTBHF$MVC сБ╜с▒есЭБсиЭ╟Хр╕йсФНс╕бс▒ер╛Щс▒▒ с╡ЭсЧн-F5IBOI5PO 2сййсзЮ

тПнс▒втж╣┼Бсже█▓тж╜┼Цeси▒сХ╜таЩсжйтж╜тоХсЬ╛┼ЭтжЭр▓╜тлнсЕЦ ткЩтК╣сБЭтЖ╜┼Б7*1р╗жсФНреЕсо╣тоХсЬ╛┼ЦeXXX(PMEFO-PUVT4QBWO

Foot & Body Massage сЗер╕нреТ с░Ж╟Нр╣ЕсЬ╜р╕нреТ р╗ж╩Сс╡бсо╣▌ЙтДХр╖Э тАл▌бтАмсФвсоЭр▓╜ тзБспЩс▒всмК

сЗбсЗбсзБспЩ тНЕтенсоетАл▌бтАмсФвсоЭр▓╜ тзксФНс▒всмК

ткЩс▒▒3 )╞░OH(JB 1.) %JTU ткЩс▒▒%VPOH5BO2VZ8BSE%JTU

р│╗ржпрвк ╒вриЧрйЙ▀К▀К▌ГрвОрлС 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

╥Кр│▒рйЙ▀К╥Щ )BV(JBOH 5BO#JOI%JTU

тАлрйЙ█ДтАмрзбр┤Мржп 3/BN2VBOH 1.) %JTU

▌Г█и ржЙр▓╣▐╖риКрдк ▌Г▄░р│╗ржп 3)VOH(JB 1.) %JTU

▐╕рдЭра║р│╗ржп .JY#IBJS 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

рвЬр│Юр│╗ржпрвУтАл▄ДтАм 44LZHBSEFO 1.)%JTU

ргБ▄╗р│╗ржп %.Z5PBO 1.) %JTU

реНрлУ▀Е $BP5SJFV1IBU 5BO1IPOH %JTU

рим▄╗р┤Ррй╝ рдж╒▓ $BMNFUU %JTU

COZY

р╛Хр┤нс▒╜┼Ц тНЕтжЭ┼ЭспЩ─ерпбтАл▌ОтАмс╡Ю

 

с▒╢тШЦ'PPU#PEZ.BTTBHF

рбгржГрмгрй▒╓Ар│Жрнбр╖Й╒╛╘йркйржЫр╣Рралр╖Зржкрлм сЗеспХсФвтлнспХсмКсЬ╜ сЗе тлн р╛Хр┤н сХ╜сКесЬЕ сЗетлнр╛Хр┤нсХ╜сКесЬЕ тЛХсмХтЦСси▒╘Бс╕╜раес░Жс╕вспЩ

сЗес╕╜р╕НсБ╡смСтГ╣ с░Ж▌Йсне ╟Нр╣ЕсЬ╜ тЗ╡aс░Жр╛Хр┤нс▒╜┼Ц

T. 093 819 1846 р╕НсЦксЦ╣ , 090 283 1004 тж╜╟ОспЩ O. 09:00 ~ 24:00 79 R4-16, Phan Khiem Ich, PMH, Q7 ( *OTJEFсХЦр╕йр╖ХтйЕсиХсйзтЭ╡сЦБс╡▓сЬ╛тАл▌ЪтАмсм╡╘Йс╕▓сЬ╛тАл▌ЪтАмр╕┐собтаЩ

рим▄╗р┤Ррй╝ рдЭроарйЙ 

тАлсжй╫ЪтАмсБ╜р╕йсФНс╕б

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

рй┤рдг▄╛рвЙрлМ

рим▄╗р┤Ррй╝ р▓╣▐╖р╡Ь 4$$IVOHDV/BN,IBOH %JTU

╓ЕспЭсжетЬЩ сЧ▒тШТсйСс░Ж сквсЭТ сБ╣сйв╟Н┘йсЯЪ ┘йсЯЪспжсЪБсжеспХрпЭспЩ╘Йсп▒┘йсЯЪ

р│ардЭрзВрпП р│╗ржпрдЭр░╖▄╗ р┤ЯркБрйЙ▀К╥Щ ,Z$PO #FO5IBOI %JTU

"#$рйЙ▀К╥Щ CBWJ 8BSE 5BO#JOI%JTU #BOT)BJS 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

#FZPOE)BJS 3/BN2VBOH 1.) %JTU )"*3)0-*$ +.)BJS /HVZFO5IBJ)PD %JTU

+FF)BJS )B)VZ5BQ 1.) %JTU

тгЩсБЩтпЖ сЬ╜╘Х

5410 3032, 091 666 6088 R4-32 Hung Gia 5, PMH, Dist.7 3829-1828, 0908 322 242 256 Le Thanh Ton, Dist.1

093.414.2275 / (028)5412.4505 3SL 17-1 khu pho Grandview, PMH, Q7

3BWFTUB тАл▀м█ДтАмрдЭр░Л $BP5SJFV1IBU 1.) %JTU

тАл▀╜ргЭ╫отАмриЧр│ЦраЧ╥Щ▄╗рдк 'M%VPOHTP )VOH1IVPD %JTU

3JUB4BMPO -F5IBOI5PO %JTU

рдЭр░Ер▓ирим

4PP)BJS

реЖрдЭр░Еро╛ржп

)B)VZ5BQ 1.) %JTU

рзАрдЭ╪КрдЭр░Еро╛ржп 4, (SBOEWJFX$ 1.) %JTU

4VOGMPXFS 1IBO,IJFNJDI 1.) %JTU

рзВркДрдЭр░Е римрй┐рдЭр░Еро╛ржп

рдЭр░Еро╛ржп

3/BN2VBOH 1.) %JTU

р│ардЭржЩрпПрдЭр░Е▀Д┘гро╛ржп

+P+P4BMPO

тАл╫ПтАмрдЭр░Еро╛ржп

/HP5IPJ/IJFN %JTU

4)VOH7VPOH 1.) %JTU

.S)VO)BJS

The Nail

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

"OOрдЭр░Еро╛ржп 4%(SBOEWJFX# %JTU

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
޷ਊ݃ࢎ૑

Saigon Heritage SPA & Foot & Body massage www.saigonheritage.com

spa

ⷀၽษᔍḡ

อ࠺ ᇥ อ࠺ ᇥ อ࠺ ᇥ

ⷀ᜽ᦥ⇵ษᔍḡ

อ࠺ ᇥ อ࠺ ᇥ อ࠺ ᇥ

ʼnऽၽษᔍḡอ࠺ ᇥ

݅ᯕᦥ།ऽၽษᔍḡอ࠺ ᇥ

ʼnऽᱥᝁษᔍḡอ࠺ ᇥ

݅ᯕᦥ།ऽᱥᝁษᔍḡอ࠺ ᇥ

อ࠺ ᇥ อ࠺ ᇥ อ࠺ ᇥ

ⷀᦥಽษษᔍḡ

Nguyen Sieu

อ࠺ ᇥ อ࠺ ᇥ อ࠺ ᇥ

Park

An Nam Market Hai Ba Trung

ⷀᯙษᔍḡ อ࠺ ᇥ อ࠺ ᇥ

Dong Du

O. 10:00 ~ 23:30 ( ) T. 6684 6546, 090 247 1088 A. 69 Hai Ba Trung St., Dist 1 (XU )

ⷀ┡ᯕษᔍḡ

Coīee Xu Bean

Ⱂ᜽ᖅ⪶ᰆၰญ‫ە‬᨝ಽ޵ᬒ޵⣩Ċᯩ۵᜽ᖅ ⰒᙺಉࡽษᔍḡᱥྙaॅಽǍᖒࡽǑᵲᝍᨱ᭥⊹⦽ᜅ❭

⦝ᇡ ᱥྙᕖ Nam Anh Building 7⊖

ᱶ⪶⦽⦝ᇡḥ݉⬥฿∅⩶ᜅ┉⍡ᨕ ᩑಚᄥ⍡ᨕM⦝ᇡ┡᯦ᄥ⍡ᨕ ྙᱽᖒ⍡ᨕᔪᗭ ᩍऽ෥ ༉Ŗ ‫⪵י‬

ᩩ᧞028. 6258 1000, 012 4499 1111 ⋕☂ᔢ‫ ݕ‬ ᦩ⣙ᯕᱥ7⊖, Nam Anh Building, 41Duong, so41, Thao Dien , Quan 2

09:30 ~ 23:30 22:30

ⷀ᨝Ǖษᔍḡ ᜽ə‫⟹⃹ܩ‬ᯕᖽอ࠺ ᇥ

ၙ႒✙ญ✙ຝ✙อ࠺ ᇥ2B Chu ManhTrinh ᩩ᧞ 028 6680 2652 ഐ੼ 4 Chu ManhTrinh ᩩ᧞ 028 6659 3609 ഐ੼ 13/1 LeThanhTon ᩩ᧞028 6683 1313 ഐ੼

yuri

 84 Ngo Duc Ke ᩩ᧞028 2252 1166 ഐ੼ 90 Le Thi Hong Gam ഐ੼

ᩩ᧞028 2200 1618

1

⪙⊹ၝ↽Ⅹ

Էඞ ඞ &+ѬѪ1* ૶ࡷՆ ࡷՆ ⩅ᨕᜅ┡ᯝย ᕕ⣙ Thang Long

090 220 1938

ᩩ᧞ၰྙ᮹

0938 669 190

ญქᔍᯕऽ౩ḡ޹ᜅ᭥἞ SC5-1 Chung Cu Nam Khang, Tan Phu W., Dist 7

Jee Hair

+Ӟ77Ï&

ᩢᨦ᜽e

07:00 ~ 22:00

25 hau giang

25 Hau Giang, Tan Binh Dist

012 2916 3064 OPEN 09:00~19:00 128 Ha Huy Tap, PMH, Dist.7 (

)FBMJOH4LJO5IFSBQZ

֣উߊ݃ࢎ૑ ҵ 

ࣗա‫ࢎ݃ޖ‬૑ উಹ 

5FNQMF-FBG݃ࢎ૑ࢎ਋ա

'M /BN"OI#ME 5IBP%JFO %JTU

-F5IBOI5PO %JTU

GM%*NQFSJB"15 "O1IV%JTU

֣উߊ݃ࢎ૑ ಹ޷൜ 3)VOH(JB 1.) %JTU

਷೯ա‫ࢎݍߊޖ‬૑ 5IBOH-POH4U 5BO#JOI%JTU

 ")BJ#B5SVOH %JTU

ъթ݃ࢎ૑

‫੉ۄ׏‬೐݃ࢎ૑ 3)VOH(JB 1.) %JTU

$P[Z݃ࢎ૑ 31IBO,JFN*DI 1.) %JTU

Ҏٚ‫۽‬ఠझ‫ࢎݍ‬૑ -F5IBOI5PO %JTU

٘ܿ݃ࢎ૑

%JBNPOE݃ࢎ૑

݃ࢎ૑hࢎ਋ա

Ҏٚ‫۽‬ఠझࢎ਋ա 5IBJ7BO-VOH %JTU

݃ࢎ૑4BJHPO 1IBN7BO/HIJ 1.) %JTU

Ҏٚ‫۽‬ఠझଫ૕ߑ 5PO%BU5JFO 1.) %JTU

Ҏٚ‫۽‬ఠझଫ૕ߑ 1IBN/HPD5IBDI %JTU)VOH1IVPD 1.)%JTU

‫ݾ‬൜झ౵ $5PO%VD5IBOH %JTU

࠭౭৔݃ࢎ૑

-JPOࢎ਋ա $BP5SJFV1IBU 1.) %JTU

.JV.JV4QB -F5IBOI5PO %JTU

ᙹ⟝ᅝ

Truong Son028. 5412 5035

Ha uG ian g

;FTU݃ࢎ૑ #VJ5IJ9VBO %JTU

޷ਊदࣿh֎ੌࢪh‫੉ݫ‬௼স ؊֎ੌ +.BLFVQ 3BWFTUB ߈৔ҳച੢ $BP5SJFV1IBU )VOH(JB 1.)

4BJ(PO)FSJUBHF )BJ#B5SVOH %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLSҟҊ‫&ࣻ੽੄ޙ‬NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


▐╖риК▌ГрвОрлС

╤Л╒к▀╛риШ ржйр│б▀Тр┤ЙрлФ

╤Л т│д╒Йс╡Щ╒ЙтЖЭс╖Э╧ЭтБбс╖Эс╡нсз┤с┤╜сПлтГШсвИс┐╕тС┤сРЕ т│д

роЭрк▓рвПр│бржврйН▀ЙржвтАл╪│тАмрдзрнЛ▀Т

рйДтАл▄РтАм

╤Л╒кргАр┤Мр░А▄╝тАл╫жтАм

╤Л╒кроЧ╥Ш

сдНт╢Эpт│ДсХЬс┐асМФсТнс║мс║мс╛БтЩРтд░сЖЙс╝┤рлЬсг╕с║ФсдНсКДсТнс║мс┐асМФс╝┤

с┐ЬсАРт│а╤и с┐╕рлЬ сЖИ тС╝с┐Ьт│д свИт╣М╙ЬсЖИ с┐ЬсАРт│а╤ис┐╕рлЬсА╕тАл╫ФтАмсЖИ╥╝тС╝с┐Ьт│дсвИт╣М╙ЬсЖИ

╥пркА тЪНр╗жскбспХсиХ рйСр│УтАл█ЗтАмр▒араВрнОр▒дтАл╫етАм роЧрк▓рзРрн╛роЧ▐╕▀ХрдЮрпВ▌Г

}см▒╩С╓▒тЭн─КтзБспЩ сФвтАлтк╣▌ХтАмсйв

р┤СроЧ▐║ринрйНрйЕр│б╥╡раВ╤ераГрлТраШр│брйЕрвПрвЫрк▓рлФ▄С ┼Этж║┼Б с│С╩Сс│Щсиж тЛХспХсЬЕтЬЩ тАл▌бтАмс▒етАлтж╜▌бтАмсо╣┼Э

тж╜╟Осм▒с░ЖсФвс╡Э

ржйр│б▀Тр┤ЙрлФ▀ГрнЛ▀Ттк╣сп▒сДетЖ╜с▒всо╣р╕┐тИЕс╕ер┤н

ржКр▒орзБрйКрлЫ

╞▒с▒╢соб╞▒с▒╢с▒ер╛Щсо╣a спетенрпбтЬЩ█╡спетенрпбтЬЩс▒ер╛Щсо╣a тК╣р┤нтзКтАл▌Е▄йтАм

скЕр║╡aр╕НтеетЭж с╡▓сжйр╗Хр╕НтеетЭж сФвсжй├б тж╣сжй├б

рлФ▄С╥ШтАл▌┐тАм ╘Х┼Э слЩ┼Э тжЭсЗб┼Э сКетАл┘ЙтАм╩С┼Э сЗбспЩ┼Э спХсКеспЩтме┼Э сЭБ─Юс▒╢сЭБ┼Э с░Нтк╜со╣тж║┼Э сФНсФвтДХс╕й┼Э тЛЙ╟Н┼Э

рвВтАл ┌╛тАмсЕХтШВсЬЕ тжер▒Н р╛Э┼▓ соЕ┼Ю

рйСсАвсД╣р▓│сИГр╢ЬсКДр┐о

тгЩсБЩтпЖтЖ╜тЕйсо╣тЪНр╗ж╞▒с▒╢

рзБрдЮр░лр▒п сЭо╠Этгб сж┐рдШтЬЩспе тО╡ ╚бс│Т тЦТ с╕бсВКтпВспж

рлЦр┤Э▀║р▒брг╝р░А▄╝тАл╫жтАм q╩С ╔Э┼Й─К─етШЦс╖╛ р╛Эр╕НтК╣р┤н сКер╕н р╕нсЦТтжЭр▓╜ ╘Й╓б┬Т╓е╩С тДОсЧн╓ес╕▓с╡▓р▓Ж сиХр╕СспХсЦТс░ЖсБ░с╡Эсо╣р▓Ж─Стжо ╙╜тК╣сЦТтжЭсЗбс╕йтк╣ сЗйр╗Хс╖╛ смСсмЩс╖╛ тАл ┘Й▌ЪтАм┼Бс╕бтйй ┼Бтййсж╢ с▒╢р▓ЖqтЩХ

спЩсКес▒йрпЭспЩ спХтУХрпЭспХ╒й

█йрйКрй╕р░А▄╝тАл╫жтАм сФксЧн ╩СсБЩ с╡Э╔Э╦Й с▒▒ с╢▒с▒╖ р╝Й┼Ц тФер▓Ж

р│ЧраШ╥Ъ▄╝рдл

р▓Лрп╗р╖ар╢дсКЪр╣Хр│Лр╡нрй╝

р╜╗р╜Др╡ер┤╝р┐з сКГрйЧрзгсК│р╕▒

▀╜риЧhржб╥┤hр│арйДриЧ ╤К╒й▀╜риЧроЦ╥Ч 4' 3JWFS1BSL 1.)%JTU ╥┤ркБрвСраЧрйЛ╥Ч▀╜риЧ #VJ5IJ9VBO %JTU

тАл▀╜ргЭ╫отАмриЧ р▓╣▐╖р╡Ь  %VPOHTP 1.) %JTU

тАл╫птАмр░арй┐рв┐╥Хр╡з▌ВрвЪтАл╫╕тАм ┘гржМтАл█ДтАмрдж╥┤ркБ▀╜риЧ %JBMBTJF 

'DQJGXFWKXDQ.KX5LYHUSDUN37DQSKRQJ4сЙЬр╡ЪсЛ┐р│Юр╢ДсИШсЖЯсД╕ р╗ЛсКГр┐ЪсКТр╜╣

ра║╒бр│╛рдЭро╛ржп ржЙр▓╣ 

ржЗрвС▀╜риЧ

 /HVZFO2VJ%VD "O1IV"O,IBOI %

$/4- 5SBO7BO5SB 5IF 1BOPSBNB% 5BO1IPOH8BSE %JTU

ра║╒бр│╛рдЭро╛ржп р▓╣▐╖р╡Ь 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

риЛ▄╗▀╜риЧ 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

рвОрпвтАл█ДтАмроЦ╥Ч рвЦрв┐р│ЮтАл▀╜╫ШтАмриЧ

рпТтАлра║▄БтАмржЗ "MFYBOESFEF3IPEFT %JTU

рвСр┤РркС▄╗риЧ

р░╛рйМ▀╜риЧ

-F7BO4Z 1IV/IVBO%JTU

-Z5IVPOH,JFU 5BO#JOI%JTU

ргБ╥ЕтАл▀╜█╜тАмриЧ_

р▓Б▐╗▄╗тАл▌лтАм┘гро╕ р┤РроЦ▐╣ 

"Q.PJ .Z)BOI/BN %VD)PB -POH"O

-F%VBO %JBNPOE1MB[B%JTU

$)03":)PTQJUBM #/HVZFO$IJ5IBOI %JTU '7рвОрйЙ╥Хрп┐▄╗тАл╫етАм #JUFYDP'JOBODF5PXFS %JTU

'7ркЩр│д▀╜риЧ /HVZFO-VPOH#BOH 1.) %JTU

)PBO.ZркЩр│д▀╜риЧ "1IBO9JDI-POH 1IV/IVBO%JTU

*OUFSOBUJPOBM404 "/BN,Z,IPJ/HIJB %JTU

45&--"рйЙра║рйЛр┤▒╥Ч )POH#BOH %JTU

▌ЕсЧ╜сД▓см▒

▌ЕсЧ╜сЦТтй╢слЩ┼Э

4*тК╣┼Э

см▒с░ЖслЩ┼Эс▒ер╛Щсо╣спХ─ЮтДБ

см▒с░ЖсЦТтй╢слЩ┼Эс▒ер╛Щсо╣спХсД▓сйХ

см▒с░ЖтК╣┼Эс▒ер╛Щсо╣сЦТ╩СтДБ

с╡ЭсЧн

So 42, Duong so 6, P. Tan Phong, Q.7, PMH

р╛Щсо╣

028 5412 0560 / 012 6695 3937 E-mail : drvnmci@gmail.com с╕ер┤н┼Эр╝К

слЩ┼ЭMс▒╢тй╢слЩ┼Э р╛Эр╕НтК╣р┤нM╘Х┼ЭMсЧнсже┼ЭMспХсКеспЩтме┼Э тме┼Э тжЭсЗб┼ЭMсКетАл┘ЙтАм╩С┼ЭMсЗбспЩ┼ЭMсЭБ─Ю┼ЭMсжй┼Э тЬЪсЩ╣тУХр╕НтАл▄ктАм

тФ╜сБ╣сл╡сГ╢Mсм▒тй╢тФйр╝ЙMтжЭр▓╜тУХр╕НтАл▄ктАм сКетФбсБЭсл╡сГ╢M131M╘ЙсЦТтУХр╕НтАл ▄ктАмтбН─Ю

р▒йспХс▒б с▒▒ тЭС┘й сФНр╕й╚б с╡Э╔Э╦Й ├бсГесЦР

╩СтФбсижр╛Х

р╝ЙреБсййсВКс▒▓с│жсБ░}спЩ▌ЙтДХ╩Ссиж├Хv├бс╕е ╟Ос▒╜тж║╞▒с▒╜тЗ╜смКM├Хv├бс╕есХ╜р╢╣сБ╜╔к сЕХти╣смКс╕е▌ЙсХ╜MсйвсЩ╣с╖╛сБ╜╔к

так спЭ скЕс▒есЬ╜сЗе_скЕтмесЬ╜сЗе тШБсл╡спЭ скЕс▒есЬ╜сЗе_скЕтмесЬ╜ спЭсл╡спЭ скЕс▒есЬ╜сЗе_скЕс▒есЬ╜ с▒▒сЭНсЬ╜e скЕтмесЬ╜_скЕтмесЬ╜

сДБтЬЩ╘ЙсоБспЭ

╘╕╤УраЪ тАл█║тАмрнЖра╢╦Т

тж╜╟ОсЦТтй╢слЩ┼Эс▒ер╛Щсо╣с╕ер┤н сФвтАлсЩ╣т╗▒▌ХтАмсЪБт╗▒сЬ╜сЪБ

тж╜╟Ор╛Эр╕НтК╣р┤нсЭЕс░ЖсФвс╡Э раесЩ╣тК╣р┤н тЛХспХр▓╜теерпЮтЭТ MтИК─КтЭнтК╣р┤н &485

─НспЩтК╣р┤нMсмХра║тК╣р┤нMс▒е╩СтК╣р┤н *$5 5&/4

сЬЕтбНтКБсЧ▒сФвMсЩ╣сЪБтмес░Нтк╜тК╣р┤нMтЕйсонтЭнтК╣р┤н

028. 5410 6319 094 966 0905 ▌ЕсЧ╜р║╡ре╡тЛЭсЦЭтЦС

,'$

с╡▓╟О┼б /HVZFO7BO-JOI

Hung Vuong II Hung Vuong I

р│Р▀Ср╕Нсже сГе├СтФЪ ╟Н╔бр╣Цси▒сХ╜EBTPNсое├бсФктж╣сЦЩсл╡

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
сКе╙╣тйНсЬЕтНбсиХ сД▓см▒т░ТсзЮ╟О

OPEN

тгЩсБЩтпЖсЕЩсм▒

р▒йспХс▒бс▒╜р╝Й теер▓╜р╝ЙсЦ╣

сКе сКе╙╣тйНсЬЕтНбсиХсжйтгЩс╕бсм▒

сДБспХтО╡сЦТтй╢сЪБр▒СтЛО╩С╓▒тЬЪсДеa─К тжер▒НсЕХтШВсЬЕсТ╣рпБсЦТтй╢тУХр╕НтАлреТ▄ктАмтбНтзЙ

тж╜╟ОспЩсм▒с░Ж▄╣сЬ╜сЪБтзКтАл▌Е▄йтАм тгЩсБЩтпЖсЕЩсм▒

сжйтгЩс╕бсм▒

с╕ер┤н┼Эр╝К ╘Х┼Э, сЧнсже┼Э, сФСсЗбспЩ┼Э, тжЭсЗб┼Э с╕ер┤нсЬ╜e  р╛Щсо╣с▒етк╡

с╕ер┤н┼Эр╝К

см╡~╔й 08:00~20:00 тШБсл╡спЭ 08:00~18:00 спЭсл╡спЭ 08:00~12:00 028. 5410 3850

╘Х┼Э, сЧнсже┼Э

с╕ер┤нсЬ╜e см╡~тШБ 08:00~18:00 спЭсл╡спЭтоХр╛Х р╛Щсо╣с▒етк╡ 028. 6287 1223

So 40, Nguyen Quy Duc, R4/30 Hung Phuoc III, PMH, Dist. 7 An Phu An Khanh, Q2 тж╜╟ОспЩ сФвтАл ▌ХтАм012 3336 1004

B )B)VZ5BQ ,1.Z"O 1.) %JTU

╒бтАл█РтАмр│арйДриЧ 3)VOH1IVPD1.) %JTU

#'%&/5*453:

рйЙржЙржир│а▀С▀╜риЧ

)VOH1IVPD 1.) %JTU

╤К╒йроЦ╥Ч %BOH%VD5IVBU 1.) %JTU

рзЯтАл█ДтАмрп┐р│ЦраЧ╥Чрв┐р┤Лрз╗╥Ч

╙Ш▐╖ргЧроЦ╥Ч ╘ар┤Ъ 

4&06-"$&роЦ╥Ч

рв┐р┤Лрз╗╥Ч

р┤│роЦ╥Ч

роЦ╥Ч

тАл╪Ш█╜тАмрзЯрв┐р┤Лр│ЦраЧ╥Ч-F%VBO .QMB[B#VJMEJOH %JTU

┘грлСр░ОроЦ╥Ч

%F"(&рв┐р┤Лрз╗╥Чр│ЦраЧ╥Ч )B)VZ5BQ /BN-POH %JTU

1IBN5IBJ#VPOH 1.) %JTU

3.Z5PBO 1.) %JTU

4*%FOUBM$MJOJD р│а╥┤роЦ╥Ч EVPOHTP 1.) %JTU

ра╝рлРроЦ╥Ч ра╝рлР 

рйЙроЦ╥Ч

1IBN5I J#VPOH 1.) %JTU

роХ%VPOHTP 5IBP%JFO %JTU

4,:015*$4 рдЭроарйЙ╨╛┘Ъ 

рзЛргБрг╗роЦ╥Ч

/HVZFO7BO-JOI 5BO1IPOH %JTU

/HVZFO5IJ5IBQ %JTU

S

IE NC

S

TC

L IN

IC & E M E R G E

Sky Garden тЭнр╕НсБ╡├нтЬЩ

SAMYANG Cao Trieu Phat

рйЙр┤Ържб╥┤

тАл▀╜▐Ы╪▓тАмриЧ

La sh ve р╕╝тВНреЕ Khu pho Hung Phuoc 2

спЭсл╡спЭ ╟ОaтоХспЭсййсзЮс╕ер┤нaтАлтзЙ▄ЖтАм

PET Clinic diagnostics & treatment

KakaoTalk samyangAC

рй╣тАл▐ЩтАмрлУтАл ▄РтАмсЬН}┼ЙтФй╟НсЩ╣сЪБреТbс│жсЩ╣сЪБ сЭНсЗбс▒е сЭБсЗбс▒е тмес╕бр╕йсКереТсЭБ─Ю─етК╣р┤н

"._1. R4-36 My Toan 2, Q.7 тгЩсБЩтпЖс▒▒ 028 5412 3804 / 093 626 8324

Poly English

ржЧ╤╝ржЧтАл▐СтАмр┤Рр░нриНрзФ

Phan Khiс║┐m ├нch

Dr.Pet H╞░ng Gia 3

La Forchetta Ltalian Cao Triс╗Бu Ph├бt

т│ж Sky Garden

─Рс║╖ng ─Рс║бi ─Рс╗Щ

тАл╪ЩтАм├╛╨╣тАл╪Щ┌МтАм├╛тАл╪ЩреБ┌МтАм├╛ржТрвптАл╪ЩтАм├╛╥ЫтАл╪ктАм

╓в█╕╤╝рй╣тАл▐ЩтАмрп┐▄╗тАл╫етАмриНрзФ╥КржирйЙрй╣тАл▐ЩтАмрп┐▄╗тАл╫етАм

B├╣i Bс║▒ng ─Рo├аn

рев─╢тАл╪ЩтАм├╛╥ЫтАл█╗╪ктАм╨Ы ╤оргб╟лтАл╪ЩтАм├╛╥ЫтАл╪ктАмрза╧Р╓итАл█╗тАмржЬ▄│╒ГтАл ┌ЕтАм

╓ЩрйДрйРрвЪ╥Г█▒╥ЧроЦтАл╥Г▄РтАмр│╖рйД р│а╥┤рйЛрг╗рйДрвОрвЪрк▒р│зр│жрвЪ рннрв╢ри╕тАл╫отАмр│зрлУтАл▄РтАмр│Ю╥КрйУрдгтАл╫о╫дтАм

╤ирвОрйвра║ 9SBZ тЕйсонтЭн тййсзВ├бсФН тйесБЩ─Ю тййсж╢─е сжйсж╢─е

Dog Story сжйтгЩс▒▒ 23 Thai Thuan, An Phu, Q.2 028 6281 0303 / 090 631 7771~2

ржб╥┤

р│а╥┤ржб╥┤

Pho Gung Gia 4

с╡ЭсЧн76 Cao Triс╗Бu Ph├бt, Ph├║ Mс╗╣ H╞░ng, Quс║нn 7(La sh ve ├Х╒йтаЩ) скЕтжЭсЬЕ028-5410-6679(сДБтЬЩ╘ЙсиХ) / тоХтАл▌бтАмтбС096-180-7582(тж╜╟ОсиХ)

/HVZFO2VZ%VD "O1IV %JTU

рнУрлХр│арйДриЧ  3)VOH1IVPD %JTU

Bui Bang Doan

IC

сБЩсмК

PE

смКтгйтЭ▒р╣Е ╔Эр╛ХсЬ╜eсм╡сл╡спЭ_тШБсл╡спЭ скЕс▒есЬ╜_скЕтмесЬ╜

G ANIMAL C YAN LIN AM

Pham Van Nghi

ткЩтЦ╡

р│праВр│арйДриЧ

р┤ШроЬрг┐риЧ

р│а▀С

 %VPOHTP )VOH1IVPD %JTU

раБрйЙ╓ОржЙ╥Г

с╕ер┤н

рнТржЙр│арйДриЧ #/BN5IJFO 1.) %JTU

3.Z5PBO 1.) %JTU

ржМр▒╡роЦ╥Ч

ржЙ╥ЧhржЙ╥Г

рлСрвСроЬрг┐риЧ

Kinder Star

3)VOH(JB 1IBO,IJFN*DI 1IV.Z)VOH рзЯр▓ХтАл█ДтАмр┤Рр░нрзЦ

5FM
рйЙрй╣╤РриЧ╙Э╓Ы рдЭро╛рйМ▌В▐╖▀ФрлУтАл▄РтАм

ре╡с╕бтФйтК╣┼Э

ткЩтК╣сБЭ╟Сси▒сХ╜ ╓еe├бс╖╛сБ╝собтК╣┼Э

р│врйМ

Digital Dental Clinic ├Хvтж╜тК╣сже сжер╖е▌ЕсмХтК╣сжесо╣╩СсУЙ

╥╡р▓╣▐╖р╡Ьри╡тАлрй╣рйЙ█╜тАм рв▓риОтАл╪АтАмроЦтАлрвЪрйД▐Щрй╣╪АтАмрк▒рлУтАл▄РтАм ╥орй┐раБрнНрй╣тАлрвЪрйД▐ЩтАмрк▒рлУтАл▄РтАм рзШржбркБтАл╪итАмриНрзФ рзШржбр│Щрг╗

тЖ╜┼Бсо╣сЬ╜сЦЕ┼ЭсЬ╜сЪБр▓╜сФНрп▓┼Эс▒╢сЦТсое▌Етж╣█╡ре╡с╕бтФйтК╣┼ЭспжтАл▌Е▄йтАм тж╜╟ОсжетЛХ▀СсБЩ тО╡╒йсЬЕтШЕ

ре╡с╕бтФй тК╣┼Эсо╣см▒

р│Р▀Ср╕Нсже

сБЩтЛЩ

с╕ер┤нсЬ╜e

сГе├СтФЪ

спетенрпбтЬЩсЭНсБЩсЕХтДБ тК╣сжесБЩсВТтК╣сже╞▒с▒╢

4'POF

такспЭ09 : 00 ~ 12 : 30, 14 : 00 ~ 18 : 30 тШБсл╡спЭ09 : 00 ~ 15 : 00 сЬ╜eслЩс╕ер┤нр╖Эсм▒тж╣сЭЕ─ЮсмСсФНс▒есййсзЮсБ╡рпотАл▌Е▄йтАм

tel : (028) 5412 2275, 093 772 2875 fax : (028) 5412 2276 add : 414 Pham Thai Buong, PMH, Dist.7

раЩрвУтАл╪ВтАмроШрйЖр│б▀ЗрвРтАлраЫ┘ГтАм риЪр┤зр│в╥╢рзВрв┤р▒врлХ▀УтАл▐ЫтАм

р▓╣▐╖р╡Ь

14 Nguyen Binh St., Tan Phong, Dist.7, HCMC (A4-09, Nam Long 2)рйЛр░а╒▓ргК╓Е▀╜риЧрзЦ

тгосЗбтж╜─Юти╣со╣тж╜╟Осм▒с░Ж▄╣┼Э тж╜╟ОтК╣┼ЭснесФ╛сФНсФвс╡Эс╕ер┤н

Nguyen Binh тАл╓в▐╖╪итАмр│ЦрйЧ Nguyen Duc Canh

 рзМргВрг╝роЧ╥Ш

сХ╜смЩси▒спХсЬЕтК╣┼Э }спХсФвспетенрпбтЬЩсЩ╣сЪБ─Юти╣со╣ тК╣со╣тж║сБ╢сФНa╬Э╬Этж╣┼БсЗбрд╜р▒Ю├нсйНр▒НсЗесо╣тК╣сже├Хvсое тГ╣сонсЗбтЦС╥╛╩нс╕брансЕ▒рд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

р┤ЪрйЙр▒Я роЦ╥Ч

Dang Duc Thuat

тзксЕЦтж╜со╣см▒

 тШБ спетенрпбтЬЩт░Т╞▒с▒╢рпЭспХсЦЭсЬЕсЕХсоБ спетенрпбтЬЩс▒ер╛ЩсЩ╣сЪБсЭЕскесКе

3

спетенрпбтЬЩ

3

р╝ЩсЖ╡сЕ║р╜нркЛ р╝ЫркЪроЧрлХсА░рд▒сА░рок р╣ер╡Ыр╢ХсА░рд▒р║ЖсЕ╜рже

3

сК┐р┐║р│ЦрмХрзбсА╡сГнр▓Е тЖ╜сФвсо╣со╣р┤нсХ╜сКесЬЕ

р▒бр┤ЫтАл╪╝тАм╥Л╒ерйКтАл╪йтАмрйСр│УтАл█ЗтАмр▒аfрдн▐╕╥пркАрк╗рднрлФ▄СроЧ╥Ш сЩ╣тК╣┼Э

┬к

тк╣сп▒со╣спжс░Жси▒сХ╜сФ╛bтж╣█╡ с╕ер┤нр╖Этж╣─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

с╕ер┤нсЬ╜e9:30AM-7:00PM

тК╣┼ЭснесФ╛сФНсФвтАлр╛Щ▌ХтАмсо╣

сйСс╡▓р╛ХтоХс▒╢сФвс╕ер┤н сЭБс▒╢j╟Нс▒╢с▒╜слЩ спЭсл╡спЭс▒╢сФвс╕ер┤н

╟С39 Le Duan st. M plaza buildingтКЦткЩ ╟Нkumho asiana plaza

┬к

сФвтАл▌ХтАмсййсзЮ028-6261-2255 сййсзЮсЬ╜тВЙр░кс╕бсм▒

с╕ер┤нсЬ╜e

 

/HVZFO5IJ5IBQ /FX5PXOT)JN-BN 5BO)VOH8BSE %JTUSJDU ╟Ср│Р▀Ср╕йтЬЩ 4VOSJTFсжетЭнтЬЩ╔ЭтГ╣


рйДтАл▄РтАм

ро╢рв╕р▒┤раЧтАлрвС╪▓тАм

рм▒█ЮриОр│░ ╥╡ рйЛ╙ФрлСрзЙ

╥╢рйКроЧ╥Ш

раВринрйгра╗ ╥орй┐%рйСрнУрлУтАл╫▒тАм рйРр│ТтАл█ЖтАмр▒Я$5рлУтАл╫▒тАм

роЦрйДр│Я▀ЕрвО рй╣тАлрйЙрйД▐ЩтАм╤дрг╗

рлФ▄Срдз╤Б

028-2244-8787 016-7944-8787 41 ─Р╞░с╗Эng sс╗С 41, Lс║зu 3, Ph╞░с╗Эng T.─Р., Q.2

028.541.28.111

(53 Quс╗Сc H╞░с╗Эng▐╖тАл╫дтАмрдЭр░╝роХ

[eткЩсФН сФвтАл ]▌ХтАм012 3356 1000 028. 5412 3135, 090 668 4969 R4-26 My Toan 2, PMH

спХ с▒е "роХр┤Р4LZ(BSEFO 1.) Since 2007

с╕бсФС тЛЙсЪБсм▒т░Тсп▓р╗жсм▒

<с╕ер┤н┼Эр╝К>

р╛Щсо╣090 277 4943 094 -878 -2580 тШЦсйО :012-1256-8866 с▒ер╛Щс╡▓тго ╟Нсжй┼╣сФН ┼Бтййсж╢ тАл ┘Й▌ЪтАмспХр╗ж спХр│Т сл╡сйЭс│н сЭБс░Ж╩СтАл▄ЖтАмс▒бтж╣ сжй╟Н├Хс│Сс╖╛ сжйсж╢ eс╕й ─Ю╩С ткЪ сФ╛р╕НтШЦ сФ╛р╕НсЗйсЩ╜ сжетШБтжЭ ╩СтФбсл╡тШЦ ─НсКетШЦ ─Н рв▒тШЦ тЗ╢тАл╫отАмс╖╛ сКесйЭ си╣сЕХреТспЭтДХ сп▓р╗жсм▒сп▓р╗жqр╗ж}р╗ж╟втзКтФ╛спЭ спХсФН сйНтзк ткЭспЩ

тЛХтЯ╣ IUUQDBGFEBVNOFUSPLNDримрйКр│арй┐раБтАл╫ЧтАмроар▓ХрзАрйУри║ рдктАл▌║тАм╨╛рйСриГтАл ▌ОтАм

см▒с░Ж с▒ер╛ЩтЛЙ╟НсФН ткос╕бсШВ

ржЧ╤╝▐╖риКh▀╜риЧ %PH4UPSZ ржЙр▓╣рй╝ 5IBJ5IVBO "O1IV %JTU

%PH4UPSZ р▓╣▐╖р╡Ь 3.Z5PBO %JTU

%S1FU 3)VOH(JB 1.) %JTU 1FU$BSF ржЙр▓╣ 

рлУтАл▌УтАмрйЬр│ЮтАл╫ЧтАм

риШр░╖ _ рйМ _ рй╝рдм _

р╢▓рпйр╜Ар▓др▒╖

<тЬЪсЩ╣тУХр╕НтАл>▄ктАм

тЛЙ╟Н┼Эр╛Эр╕НтК╣р┤нтж╜сВК╘ХсЧнсже┼Э q╩СтК╣р┤нсЗйспесжнр▒йр╖Х╩СтШЦс╖╛тУХр╕НтАл▄ктАм тж╜сВКсЗбспЩ┼Этж╜сВКтжЭсЗб┼Этж╜сВКспХсКеспЩтме┼Э сКер╕нсЦТс░ЖсБ╜соВсЩ╣ти╣сФ╛тУХр╕НтАл▄ктАм ┬Т╓е╩С┼бс▒йсйЭтУХр╕НтАлтж╜▄ктАмсВКq╩СсзЮ тпЖсЗ╢"15т╢╕ т╢╕4LZ(BSEFO р│Р▀Ср╕Нсже тж╜╟О ре╡с╕бтФй тО╡╒й тО╡ сЬЕ сжетЛХ▀СсБЩ тК╣┼Э сЬЕтШЕ

р▒ОтФЕ ткЩтЦ╡ сЦБрпЭспХс╖й ткЩтЦ╡

т╢╝сЭБтж╜собтзк

сжй╘Й р╕йтН┤

сФвтАл▌ХтАмсБ░сййсзЮ 094. 6262. 470 B1 NAM THIEN 2, Q7. PMH

тж╜сВК спЭсБ╣

тж╜сВКb┼ЭтЛЙ╟Н┼Э сЭНс░ЖсД▓ с╡▓тго ┼Бтййсж╢ ┼ЦтлКс░ЖсзБ тАл ┘Й▌ЪтАм┼Бс╕бтйй ╟НсжйскбсФН

тж╜сВК сЦТтй╢

с╡Эр╖е тФер▓Ж р╕НтеетЭж сБЩсВТ сйНрд╜р╖е тжЭсЗбсД▓ тФйр╝Й тДХтй╢╞▒с▒╢ сЦТс░ЖтК╣р┤н

1FU$BSF р▓╣▐╖р╡Ь 

$"3-тАЩ4+3 $)*$,&/

сЕХспХ╓Е сжй─Ю

р▒йрд╜сКн сЕХти╣тлнсФНс▒╜тЗ╜смКсХ╜р╢╣сБ╜тзк <с╕ер┤нсЬ╜e>спЭсл╡спЭтоХр╛Х сййсзЮс╕ер┤н

такспЭ_ тШБсл╡спЭ_

тко

тЛЙсЪБсм▒

╞▒с▒╢ с▒╢с▒ер╛ЩтУХ с▒ер╛ЩтУХр╕НтАл▄ктАмр╝К

090 2459 382, 028.6287 1488

12 Nguyen Quy Duc, P. An Phu, Q2

4".:"/("/*."-$-*/*$

р│Ю╒бр▓Ы рг╗ркБ╤Ардз 

 $BP5SJFV1IBU 1.) %JTU

"9VBO5IVZ 5IBP%JFO %JTU

7X тЮЦтШ╡ фЖНсЯЕ т▓ХтПйт▒Щ тЮЖт░╣т╢е

vтАлргГ▀дрй╣▌дтАмрдЯрйЖр▒╖р▒б╓Г╤АтАл╪╝тАмрдк╥М╤УтАл╫лтАм┘Юри╣тАл▌З┘Г▌┐тАмркФр│а╥М╥ЗрдптАл╫░╫жтАмw

тлн─ес░ЖсЗб╩Сс░ЖсХ╜сКесЬЕсм╡тАлтее р▒Н▌НтАмр▓╜р╝ЙсЦ╣ р╢ПсИВрмМр╜гр╣Хрн║98&&(66рзб рогсКГр╡ЬрйЧркАр╜Ыр┐ЫсБ┤р╛║сКЗроЗроС

р┤Хр▓ХрйЙрлС www.vuccess.com ра╢тАл█╜тАм╙Т blog.naver.com/mymire2000 рк▒ргЧ Room 2.03, Thien Son Plaza Building, 800 Nguyen Van Linh Street,

р╢Лр┐ор╣Ыр│гр╡есКТсАвр╜Ыр┤╣сЛИриир╣др┤╣р┐║р┤╝

рйЙтАл рйМ▌лтАмvuccess@vuccess.com роароарзЯр░╕ aaaorange(рбЕ▄▓тАл╪АтАмри╜) рй╣р┤Ъ▀гр┤Р 028-6659-6303(VN) / 012-8888-8507(KR)

Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh

▀мр▒Я╒йр┤ЕрлС▀итАлрйЛ▀и▐ЦтАм сБЭтй╢сФНсЧнсШВ тВе╟нтлнсЩ╣тзкс▒╢сЧнсШВтлнсФНсЦЕр╕ЮтлнсФНспЩсЩ╣тзКсД▓ с╕бс▒вс░НсФС╟нсЗес░всФвсижсмКсЗбра║сФСтЙЙрд╛сГ╢р╖Бсп▒р╛Щ

тж╜╟ОспЩсДбткЩсФНсБ╢с╡бсмК

012-2669-6974 

m9610941

G08, The Manor2, 91 Nguyen Huu Canh, p22, Binh Thanh

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


ро╢рв╕р▒┤раЧтАлрвС╪▓тАм

сГ╢р╛ХсГ╢спЩсжесЦЩсжй сГ╢р╛ХсГ╢спЩсжесЦЩсжй сДБтЬЩ╘ЙсГ╢р╖Бсп▒р╛ЩсХ╜сКесЬЕсЧн} сДБтЬЩ╘ЙсГ╢р╖Бсп▒р╛ЩсХ╜сКесЬЕсЧн} т░Тсие─Ктж╜сГ╢р╛ХсЗбс▒╢сЬ╛сЬЪспЩсп▒─КсоетЙЙрд╛тж╜р▓╜тЯнсо╣сЭБр┤СсЦТ т░ТсЦЩ─етАл▌бтАм╔бр▓╜сГнр▓╜тЯнтЕ╛┼есДбткЩсФНтЗ╜сЭБ─Юр▓ЖсДбткЩсФНтЭбсо╣с▒ер╛ЩсЦТ т░Т┼БсКесмКс▒бтмЙсоЙтАлтй╢▌бтАмр▓╜тЯн┼ЭтВЙсДетк╡рб╣█╡тзКр╕Нс▒всКесмК т░Тс╡ЭсДБтЬЩ╘ЙтАлтж╜▌бтАмсБЭ╟ОтАл▌бтАмсФН┼бсБ░тО╡тЬЩрпЭс▒╢сЬ╛сп▒р╛Щр▓╜тЯнсо╣┼ЦсЭБр▓Ж

www.immanuel.vn

kkoala0817

ткЩтК╣сБЭC2, Thuy Loi Hostel, 301 D1 Str,

спер╕й┘еси╣сЦТсЦБтлн─есГ╢спЩ тлн─еqсФНс░ЖсЗб╩Сс░ЖсЦЩр╛Хсп▒р╛Щ╟Ос▒╜с│СсЦЩ

тлн─е сГ╢р╖БтНЙсЦЕтЭж тЭЦ тлн─еqсФНсБ░с░ЖсЗб╩Сс░Ж тЭЦсЦЩр╛Хтлн─етНЙсЦЕтЭж тЭЦтЪНсп▒тНЙсЦЕтЭж сГ╢спЩсЦЕр╕Ю спЩсЩ╣ тДОсФС сДб─Ю

тЭЦтАлтийра║╫ЩтАмa ├Сс╡Эс╖╛тНЙсЦЕтЭж

Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC

Tel. 028.2213.1922 / 093.337.9505

сКйс╖╛41, N7 Str, Phu Hoa Residential, Phu Hoa Ward,Thu Dau Mot City, BD Tel. 0274.383.4865 / 098.955.2730

тж╣тАл╫ЩтАмспХ22nd FI., Block B, Song Da Bldg, Pham Hung, My Dinh 1 Ward, Nam Tu Liem Tel. 024.7300.1977

]сГ╢р╖Бсп▒р╛ЩсЗесзЭ

т░ТсГ╢спЩсЦЕр╕Ю тАл▌бтАмтв╜сФНр╛ХсЧнсЦЕр╕Ю т░ТтзКсп▓тЪНсп▒ сГ╢спЩтДОсФС тВЮсиж т░ТсФНсижсп▒сижс│жтЗ╡a сп▒сЕЩ╔йс╖╛сп▒ т░Т┼Цс░ЖтШБс╕бсФНсмК╟нсз▓сЩ╣рае─есзЮ т░Т╩С─ес░ЖсКетАл▌ХтАмсЕХ╟нсЦЕс▒╢ т░ТтАл╫ЩтАмсФНсЗес░в спе╔йтДХсЗй тзХ┼Б т░ТсГ╢р╖БсЭЕсФН сГ╢с▒вр╕НсЬЕтУН├бтШБ

т░ТтлнсФНспЩсЩ╣сБ░р╣Еb ."

т░ТсФНсижс░ЖспХс▒е сГ╢спЩс░ЖсДб─Ю т░ТсЗбра║сФСтЪНсп▒}сБ╜сЬ╜тзк т░Тс╕бсЗесз▓сЩ╣рае─есзЮ т░ТтЗ╜спж╟ОсГ╢снесБ╣ тАлтийра║╫ЩтАмa т░ТсДБтЬЩ╘Й╟Ос▒╜с╡▓с░НсБ░тй▓сФв т░Т╩СтФбсДБтЬЩ╘Й╘Х╩Ссиж┼бр▓Йсп▒р╛Щ

т╖б т▓О ─и уМЕ тШ╣ ─и уМЦ фЕЦ oтЩ╛уЕбтмНтОж oсаЩт╛оуЕбт░Б oтЧеу┐╛ткХтн╡тоК oсЫЮуЖОтЭйуОй

oфБ╡сЪнoсЧ╣ткХ oуЕбткХoснбтФЭ

фД╣уеЩтЫ╜ / 1^WP 9Q^XL @=JW 9QXWP -R\] фБЭсбоуЙ╣ с╕Бу╜Э ! фБЩс▒╣уЙ╡ <X 7PJLQ " =[JW -^b 1^WP ,J^ 0RJb фДЕуУБ тЯБфД╣тон " " сГ╢р╛ХсЗбсЬЪспЩсГ╢р╛ХсГ╢спЩрпЭспХсЦЭсЬЕ

тАл▌бтАмтв╜сДбткЩсФН

тЖ╜с╕бсмж с╡Эсо╣

090.625.6900 jchoi@alfcounsel.com

сГ╢р╛ХсГ╢спЩтийaр╖Эрд╛тж╣с╕бсжлсобспЭсЗбр╛Хсп▒─КсижтДХ сЗйсГ╢тНЙсЦЕтЭж тлн─есГ╢спЩреТсо╣ соБсФНсГ╢р╖Бсп▒р╛Щтзкснерй▒█╡тйес╕бсДбткЩсФН┼БсмКсоетШЦтж╜сЗйсГ╢сГ╢р╖Бсп▒р╛Щтзкснер▓╜спЩтж╣сйН р╕псобтж╜╟ОтЪНсп▒сп▒реЕсо╣тжЭтзХaсБ╜сФ╛тж╣┼БспйсоЭсАбр▓╜ сБ╣рд╜сЬ╜сГ╢р╛ХсГ╢спЩрпЭспХсЦЭсЬЕтк╢спЩтмес╕етзкспХсжйс▒етзКтАл▌Е▄йтАм

ткЩтК╣сБЭсФНр╛ХсЧн тгЩсБЩтпЖсФНспХ┼ЦтЭнрпЭ┼ЕсКнржКтКЦ

Suite 707, 7F, Saigon Paragon Building, 3 Nguyen Luong Bang, D.7, HCMC тж╣тАл╫ЩтАмспХсФНр╛ХсЧн тАл▌бтАмсмСткЩтЦ╡сДе┼бтАлтж╣▌бтАмсКнржКтКЦтАлтж╜▌бтАмсФв┼Цтлнсо╣сЧнсйз Suite 905A, 9F, Daeha Business Center, 360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi

ej AC Vietnam спХтИЩс▒╢тИЩтлнтИЩ─етИЩсГ╢тИЩспЩ тлн─еqсФН с░ЖсЗб╩Сс░Ж сЦЩр╛Хсп▒р╛Щ ╟Ос▒╜с│СсЦЩ сХ╜смЩсХ╜тЕй╟НсХ╜тЕйра║ с╕бтЭнспХсЙнсЦЭтЬЩр▒ХтФбсмнтКЦ 5 ткЩтК╣сБЭ$&/5&$5PXFSтКЦ /HVZFO5IJ.JOI,IBJ 2 5 тж╣тАл╫ЩтАмспХ─Ю╘Йрп╜рд╜р╕йтУНтФбсмнтКЦ 5 www.e-jung.com.vn

▀итАлрйЛ▀и▐ЦтАмhр┤е╥Е▀ирйЛ ▀итАлргЧ▐ЦрвО▄лтАмр│а╤╛ ( 5IF.BOPS /HVZFO)VV $BOI Q #JOI5IBOI

▀итАлрйЛ▀и▐ЦтАм+1 'M#JUFYDP )BJ5SJFV %JTU

▀итАлрйЛ▀и▐ЦтАмржЗргБржЙ ▀итАл рйЛ▀и▐ЦтАмрим тАл█╜тАм╥КрдЭ 'M /HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

▀итАлрйЛ▀и▐ЦтАмрлСр▓грлСрв┐ 'M/HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

ржЙрдиржЛр▓ГрдЯр┤з╥З▀ктАл▄нтАм╙ФтАл▄ЭтАм www.asianpass.co.kr эХЬъ╡нэЪМъ│ДьВм, ы▓аэК╕ыВиэЪМъ│ДьВм, ы▓аэК╕ыВиы│АэШ╕ьВмыбЬ ъ╡мьД▒ыРЬ ыЛиьЭ╝эМА! эХЬъ╡нъ│╝ ы▓аэК╕ыВиьЧРьДЬ ыПЩьЛЬьЧЕым┤! эИмьЮР ьаД ыЛиъ│ДьЧРьДЬы╢АэД░ эИмьЮР эЫД ъ┤Аыжмъ╣МьзА! тАл╪АтАмр▓┤╥Крк▒р┤Е р│а╥┤р┤е╥ЕрвОргБтАл╪АраЧ] рвО▐ЦтАмр▓┤ржириКрв│ р│а╥┤р┤е╥ЕрвОргБтАл рвО▐ЦтАм ▀мр▒Я╒йр┤е╥ЕтАл╪АтАмр▓┤1)".5)*)0/(-". ▀мр▒Я╒й р┤Ррк▒р┤е╥ЕрвО

▀мр▒Я╒й▀итАл╪А▄лтАмр▓┤/(6:&/7"/)"/ ▀мр▒Я╒й▀╕р┤РрвО

тАл▀м рйД▐ЩтАмр▒Я╒й р│а╥┤ роароарзЯр░╕LCJ[EPDUPS раДрвОр┤РроЦ▐╣╥╡]рлСрвОр│Ю╓врйЙ]р│а╥┤рзИрйДтАл╪итАм

S&S AUDITING & CONSULTING CO., LTD.

6 6╥ЦрйМр┤ж╥Ж▀йрйМ

рзвсА╝сКТсАвр║Юр╣╗рогсКТ р┤арп╜р▒зр┐мр╣жр╗АсДерп╝ р╖Цр▒╡рп╗р▓аринр░Др▓б

ткйтЯ╣спХс╕б: www.ssaudit.com тАл▌бтАмтв╜спХр║╡спЭ: SAMUEL230@hanmail.net р│Ы╥п╥АрнирнЬ╓Фрв│▄╗╓Фрй┤р░╣ тлн─еqсФН с░ЖсЗб╩Сс░Ж сЦЩр╛ХсБ░тЪНсп▒сГ╢р╖Бсп▒р╛Щ ╩Ссиж."сп▒р╛Щ сп▒тДХ}сБ╜тлн─еспЩсФН&31сЬ╜сЬЕтЦ╜

р│Ы╥прйЖтАл╫╗тАмр▓п╥РрйЖр┤а╥АрвЙ(AICPA/VACPA) рйДрвСр│Ы╥РрйЖр┤а╥АрвЙ р│Ы╥прйЖрвХтАл╫│тАм

<

р┤ЛроС▐┤╥Ф▄╢раТрйЭ р│Щ╓ЭрйДрлМрвЙрйЭ 

р╢Лр┐ор╣Ыр│гсБ┤р╕▒рогсЙЧр╕▒р┤╣р╣║Project Officeр╣Ыр│г р╣дрй╗р╢дсКЪсЙЗр╜ЫсГ╡р╕┤ тЛВслН р╛╕сЖЯсИпр╡вриЕсБФсБ│ р╛░сАЬр┤ЩсКХсБ│р▒╡р░Пр╖Эр┐║р╖Эр┐║р╜осАЕ lmpxinchao 2005hanhieut@naver.com 0898 69 20 82 сКГрйЧр╜Тр╢ПсИВрмМр╜Т

6th Floor Vietran Building, 17-19 Hoang Dieu, Ward 12, District 4, HCM City

▀мр▒Я╒йр┤ЕрлС▀итАлрйЛ▀и▐ЦтАм GM /HVZFO$POH5SV %JTU

ржЗрджржЙр┤е╥Е▀ирйЛ 15IBOI:FO #JOI5IBOI%JTU

рй┐тАл▐Ц▀и▌║тАмр╡Ю╥Е▀ирйЛ

ра║╒бр│арйЛ 'M /HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

ржпроариНр▒┤р│РтАл█╜тАм /HVZFO-VPOH#BOH 5BO1IV %JTU

рпПржЗрв▓роЦр│╗┘Шр│┤р▒┤ 'M %8 #5

рв▓риЛр┤е╥Е▀ирйЛ▀мр▒Я╒й 6OJU /HP%VD,F %JTU

рйЙрй┐р┤е╥Е▀ирйЛ

р│арбДр▒ИрйЧрйЧтАл▐ЩтАм

рв▓риОтАл█╜тАмр▓Р

рйЙрлСржЗрйЙ &;* 

' %JFO#JFO1IVTU #JOI5IBOI%JTU

рвЬргЫр│ЮриЛрдЭро╢рв╕р▒┤

рйР▌ГтАлрзГ╓╛тАмр┤е╥Е▀ирйЛ

".рй╣рвСр┤е╥Е▀ирйЛ

-PUD5IVZ%8BSE #JOI5IBOI%JTU

/HVZFO5IJ5IBQ%JTU

рй┐рйМр┤е╥Е▀ирйЛ

#*;-*/,

GM 5VJMEPOBJ#% %JFO#JFO1IV %JTU

$.5 %JTU

рдир│арзФрйЧтАлргЧ╫╕рвЪ▐ЩтАм $POH)PB 8 5BO#JOI

/HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

)VOH1IVPD %JTU

"%рйЙр┤Е

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
ро╢рв╕р▒┤раЧтАлрвС╪▓тАм

с║Ис╖пт│┐╠╖сМИс╖л

р╕┐тИЕтй╢сХ╜сКесЬЕс▒╜┼Ц

сЦЕр╕ЮсЗбтЦСта▒сижтзБржн╩нс╕б тзЙ╠╣тж╣█╡ра║сБ╣сп▒

с▒ер╛ЩсЦТси▒╩СсБ╣соерв╡ с│жтзКс▒всм▒сЬЕтШТ сГ╢р╖Б тлн─е сЦЩр╛ХсХ╜сКесЬЕ тАв сГ╢спЩсЦЕр╕Ю спЩсЩ╣ тАв сГ╢спЩсДб─Ю та▒сиж тАв тлн─еqсФН с░ЖсЗб╩Сс░Ж тАв сГ╢р╖Б тлн─е сЦЩр╛Хсп▒р╛Щ тж╜╟ОспЩсйСрпЮтГ╣

с░ЖсЗб╩Сс░Жтлн─еqсФНсЦЩр╛Хсп▒р╛Щ ╩СсижспЩсЩ╣т░ТтзКсД▓тЪНсп▒тНЙсЦЕтЭж vтй╢с╡▓ тж╜╟ОсДБтЬЩ╘Йтлн─есФН тж╜╟ОсБЩ╟ОсДБтЬЩ╘Йтлн─есФН сБ╢с╕етко сДБтЬЩ╘Йс╕етЗ╜╓есо╣с▒╢спЭтлн─есГ╢спЩспХ ┼Б~сйНр▒НсЗе╠╣сЩ╣с╡бтАл╫│тАмсобсХ╜сКесЬЕр╖Эс▒╜┼ЦтзКтАл▌Е▄йтАм

3rd Floor Tuildonai B/D, 119 Dien Bien Phu St., Dist 1

ткЩтК╣сБЭ T. 3820 5349 F. 3820 5170

сЕЩсФН сХ╜смЩсХ╜тЕй╟НсХ╜тЕйра║сХ╛с▒╢сКнржКтКЦ T. 02) 588 9502 F. 02) 588 9504

╓Щрди╙ПргБтАл▐ЦтАмр┤е╥Е╥орин╥орйд▀В рвО█╣рзЛ╥│рлШр▒╕тАл ▌ТтАм44р┤е╥Е▀ирйЛрйЧрнУ▀К╤А сДБтЬЩ╘ЙтЖ╜тЕйтж╜╟О─етлн─есГ╢спЩ44си▒сХ╜ сДБтЬЩ╘Й╘ХсЦЩсГ╢тлн─есГ╢сБ░bс│жсЗесзЭсо╣╓есо╣с▒ер╛ЩсЦТсое сж╢тЗ╢тж╜╞▒соВсБ╡спХсЙ╡ ╓е сое▌Есон┼ЭzспХтЭ▒р╣ЕтзКтАл▌Е▄йтАм ргБтАл▐ЦтАмр┤е╥Ерз╗р┤Ь╥Щ▄╗╓втАлргБ▀и╪▓тАм╥ЩраЩржарвО█╣рзЛ╥│рлШ рзИрвО█╣роВр│д р│арзФ▀мр░╛р│драД64% ▀мр▒Я╒йргБтАл▐ЦтАмр┤е╥Ер│зрв╕раД╙В▀ВраЧтАл █╛тАмQHрвЪтАл ╫╝тАм р│а╙Ц64%рзФржп64%▀мр▒Я╒й64% ▀мр▒Я╒йр┤е╥Е╙ПроЧ▀Вр┤е╥Е╙Эрк│рйЧтАл ▄РтАмQHрвЪтАл ╫╝тАм р│арзФ▀мр░╛р│драД64% тАл╪АрйД▐ЩтАмр▓┤рйЙтАлрйМ▌лтАм4".6&-!IBONBJMOFU

HAA тж╜╟Отлн─есГ╢спЩ HANQUOC AUDIT & ADVISORY

HANQUOC AUDIT & ADVISORY CO.,LTD.

сЭБсЧот░Тс▒╢тк╢т░Тс▒бр▓Хтж╜сижр╛Хс╕етзк тж╜╟ОспЩтлн─есФвтАл▌ХтАмсФН спХспЦсФв(Mr. I. S. Lee) 012 5360 7651, samlimru@gmail.com сДБтЬЩ╘ЙспЩ┼ЦспЩтлн─есФН спХсЦТ┼Ц(Mr. Le Thanh Cong) 090 835 7370, thanhcong.haa@gmail.com

т░Т─СсФСсХ╜тлн─еqсФН т░Ттлн─ес░ЖсЗб╩Сс░Ж ткЩтК╣сБЭ 0909-78-1100 т░ТсГ╢спЩсЦЩсБ░сЧнрд╛сЦЩсЭБ┼Б т░ТсЗбaсЦЩсБ░┼бсЦЩтк╣╔к тж╣тАл╫ЩтАмспХ 012тАУ0550-1312 т░ТсГ╢спЩсЦЕр╕ЮсБ░рпЭспХсЦЭсЬЕтЙЙрд╛т░ТсФНсиж─етлосХ╜сп▓сЦТ

┼▓┼Бр╛Щсо╣012 1283 2000 028 5417 3898 ~ 99 E. info@chaovietnam.co.kr W. www.chaovietnam.co.kr

сЗбра║сФС ▀Ър▓│т░Т╤Урдзр▒ЧриЧрйпрезт░Трзо╓Ю█░█░▐╖реЖриЧ▄╖ 2

9╟С ╟С ╟С ╟С тгЩсБЩтпЖсжетЭнтЬЩ9с▒▒тбНр╣Ер╣ЕсБ░спетАл▌бтАм 9сКесп▒сижр╛Х тВЙр░кр▒нтЬЩ9тзО┼Ц╟нсййр╣ЕсБ░тЭ▒р╣Е тлнсФНсЦЕр╕Ю W. www.bestlandvietnam.com.vn E. bestlandmail@gmail.com A. So 14, Lau 9, Parkson Paragon, ┼Б~ 0903 012 002 тж╜╟ОспЩ сФвтАл ▌ХтАм0902 812 460 тж╜╟ОсиХ сДБтЬЩ╘ЙсиХ сйвсиХ

03 Nguyen Luong Bang, Q.7

)""р│а╥┤р┤е╥Е▀ирйЛ ,$,1 )VZOI5BO1IBU %JTU

4PMVT$POTVMUBOU

,%*OWFTU$POTVMU # ,1 5BO5JFOXBSE %POH/BJ -.1 UI'MPPS )PBOH%JFV %JTU

44р┤е╥Е▀ирйЛ 'M /HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

7VDDFTT▀итАл▐ЦтАмр┤е╥Е

раЧтАлрвС╪▓тАм ╥ЯрйвраЧтАлрвС╪▓тАм

'M 1%%#VJMEJOH 1BTUFVS %JTUрвЬргЫр│ЮриЛрдЭро╢рв╕р▒┤ рк▒ р░НтАл рвС╪▓раЧ╪итАм╥╡ рк▒ р░НтАл рвС╪▓раЧ╪итАм╥╡ 

р│а▀мраЧтАлрвС╪▓тАм "%POH)PNF 4DFOJD7BMMFZ 1.) %JTU #&45-"/%раЧтАлрвС╪▓тАм

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

рк▒ р░НтАлра╝ рвС╪▓раЧ╪итАмр░Н╥╡ 

GM /HVZFO-VPOH#BOH %JTU

╙ТтАл рвС╪▓раЧ┘Ш█ТтАм╙ТтАл_ рй╝ран┘Ш█ТтАм

рк▒ р░НтАл рвС╪▓раЧ╪итАм╥╡ 

#FUUFS)PNFT

4%(SBOEWJFX 1.) %JTU

рк▒ р░НтАл рвС╪▓раЧ╪итАм╥╡ 

╙Т█ирйЙрдЭраЧтАлрвС╪▓тАм

р▓╣▌ГрлРрйРтАл▐ЦрвО╪АтАмрдк4#-"8

р│Ю╒браЧтАлрвС╪▓тАм

4$.Z,IBOI 1.) %JTU

,/-▀итАл▄╗▀╢рйЛ▀и▐ЦтАм 'M %7P7BO5BO 8 %JTU

раЧтАлрвС╪▓тАм#&4530

тАл╪итАм╙╡ра║раЧтАлрвС╪▓тАм

р▓║р╡ЬтАл┘Ш█ТтАм $M#MEH -F5IBOI5PO %JTU

$&%&$0раЧтАлрвС╪▓тАм╤дрв╕ ")BV(JBOH 1 25BO#JOI

%%$раЧтАлрвС╪▓тАм

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


NDK / Real Plus ]сЭБ╚╜сЗесз▓сФНсижсЗб т░Т╟С(FN3JWFSTJEF 1BMN(BSEFOсЗесз▓с╡▓ т░Т▌Е╘О555XJO5PXFSсЗесз▓с╡▓ т░Т╓ес╕╛4BXO$JUZUPXOIPVTF 7JMMBсЗесз▓с╡▓

]спЩтЦнр╕НсиХсФНсижсЗб т░Т╟Сс▒ер╛Щ .BTUFSJ (BUFXBZ &TUFMMB /FX$JUZ 5IF/BTJN -BLF7JFXFUD т░Тсп▒тДХ┼Цс░Ж ре╡сп▒спЩтЭбсЕХсоБ

090.979.3329 (тж╜╟ОспЩ) 093.299.9932 .BTUFSJ5IBPEJFO5рвЪ╨╛.JOJ4UPQроХKakaotalk : forsskee

тгЩсБЩтпЖс╕бсйОс▒ер╛Щ

╔Щрп╜рд╜сЗбра║сФС

р╛Щсо╣ сБ░ тАл▌ХтАм сФв 9300

34 097 3610 3242 0169

028. 5412 3154 ~ 6

╔Щрп╜рд╜сЙСс▒▒ "EE4&(SBOEWJFX 5BO1IPOH

си▒сЬЕтЦ╡рпЭт░ТспетЯ╣р╕Нсже тЛЩтФбсКнс▒ер╛Щ

6сЗзрбАсФЧ

ра╖р┤Ррв╛р▒Ъ█Ьр▒░рп╖рй┤тАл▐ФтАм

5IF

спетАл▌бтАмр╣Ер╣Ер╛Щсо╣тк╣сйв сЦЭтЬЩр▒ХтЭнтУН▌Йс╕б╘Х PARK6 1F SHOP06

сВКр╛Щтж╣╩Сс▒есййсзЮс▒етк╡сл╡р╕╛

090 634 6781

тЛЩтФбсКнс▒▒ 3740 6193 спетЯ╣р╕Нсже с▒▒ 625 888 00

kimhaeshik@hotmail.com

(SBDF раТтАлрвМ╪нтАм

р╛Щсо╣ с▒етк╡

093-557-9837 012-0353-9379

)PP[JOH 4DFOJD7BMMFZ /HVZFO7BO-JOI %JTU

/%,3FBM1MVT р│а╥┤рйЛ .BTUFSJ5IBPEJFO5рвЪ╨╛.JOJ4UPQроХ

4раЧтАлрвС╪▓тАм

7/4QBDF ржЙр▓╣ 

$BOUBWJM"15 "O1IV%JTU

-$ .BJ$IJ5IP "O1IV %JTU

,JN)PVTF

2)064&

(4DFOJD7BMMFZ %JTU

-F5IBOI5PO %JTU

5IF(SBDF /HVZFO)VV$BOI #JOI5IBOI%JTU

7/4QBDF р▓╣▐╖р╡Ь $(SFFO7BMMFZ 1.) %JTU

4,:7*&5 %4DFOJD7BMMFZ %JTU

7*/""44&5*% )B)VZ5BQ 1.) %JTU

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
ро╢рв╕р▒┤раЧтАлрвС╪▓тАм

рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

7)PVTF сЗбра║сФС

сжетЭнтЬЩ сКнрпЭ тФбсмХтж╣смСсЬЕ сФНр╛ХсЭЕ сХ╜сКесЬЕсжетЭнтЬЩ сп▓сижс░Ж тВЮ┼Бр╖Эс▒ер╛Щс▒всоЭр▓╜тЭ▒р╣Е р▒нтЬЩ

4,:7*&53&"-&45"1&"(&/$:

4,:7*&5 сЗбра║сФСс╡▓}спЩ

тгЩсБЩтпЖтзХтжЭсВЩр╕Н сЭБспЦсВЩр╕Н ╔Щр╕СсВЩр╕Н сЦБрпЭспХсЬЕсЬ╜тЭС ╟СсКйткйсЦЭтЬЩр▒ХтЭнтУН ▐╡р╣Е╒й сФНспХ┼ЦтЯе ╟Ср╕йсЬЕтЦСр╕Н си▒сЬЕтЦ╡рпЭ тЛЩтФбсКн спетЯ╣р╕Нсже р▒ксЭТтЦХ ╟Ср╕НсГе├нспХтЬЩр▒ОсЦ╡р╕НсжетЭнтЬЩ

с╡ЭсЧн%4DFOJD7BMMFZ 1IV.Z)VOH %JTUSJDU )$.$ сжетЭнтЬЩспетАл▌бтАмр╣Ер╣Е

 .S4POH BOB .T,JN LJNUIPB 

DONG

╟СсКйткйсЦЭтЬЩр▒ХтЭнтУН сКйткй┼ЙреБр╕НсГе сЦБтк╡тЯе сФНспХ┼ЦтЯереТ ╟СсжйтгЩ тЪНтЭСсйБ тФбскЕре╡си╡с▒ес╕бсйО 9 тгЩсБЩтпЖс▒ес╕бсйО 9 сжетЭнтЬЩ сФвa сФНр╛ХсЭЕ с╡ЭтФ╛ сКнрпЭ тШБс╕б ┼Цс░ЖреТ 9 сГ╢спЩсЦЕр╕Ю сЦЩр╛Х тлн─ес░ЖсЗб╩Сс░Ж

тгЩсБЩтпЖс▒ес╕бсйО рпЭсФвa a сЗесз▓р╣Ер╣ЕспетАлтЬЩтЭнсже▌бтАмсКнрпЭсФвa р▒нтЬЩтЛХтАл▌бтАмсйН с╡ЭсЧн I0.09 Scenic Valley, Phu My Hung Hung, Dist7 сФвтАл▌ХтАмсБ░р╛Щсо╣ 090-292-2791 / 093-524-2007 / 012-1363-0410

╤Вра║рлСркУ р╡Ьраб 4 )VOH7VPOH 1.) %JTU

╨╛▌Г╥О "%05IBJ7BO-VOH %JTU

0931 816 593 тж╜╟ОспЩ

т╡ЮсТвсЦВрпЫсв▓

HO ME

р│ардз

MS. JAE

Website: http://skyvietland.com

тж╜╟ОспЩсмХсйвсЗбра║сФС сФС A

MS. HANG 0909 528 463

╤К╥КрлШ ра╝рлР 

NKDFKNRUHDSQ  (NHYLO#JPDLOFRP

спетАл▌бтАмр╣Ер╣ЕсЗесз▓╥Кр│▒ тАл╪▓тАм╒брйЙрй╝ 

╥Ярг╗╓Ор┤етАл╪▓ ╫о┌КтАм╒брйЙ 

╥Кр│▒ ра╝рлР 

╥ЯржираЫ╥К╙Э 1IBN5IBJ#VPOH %JTU

EVPOH,11 1IV)PB 51 5IV%BV.PU #%

╥Кр│▒риЛрджрйв ╥Кр│▒рлШ р▓╣▐╖р╡Ь 

)BJ#B5SVOH %JTU

╥Яр┤ЪтАл▐ЩтАм 5SBO$BP7BO 8BSE %JTU

╤К╒й╨╛

╨╛ржа ра╝рлР 

#-F2VZ%PO 8BSE %JTU

1IBN5IBJ#VPOH 2VBSUFS.Z )PBOH %JTU

╥╛ тАл ра│рвера│рве█К╫│тАм

╥ГраВ╥╛

╨╛ржа▐╗тАл ▌╢тАмрзЛрлЯ 

╤К╒йра║ра║рп╕

╨╛ржарв┐ рдЧр▓МраЕ 

╥К╥│█░

╤Вра║рлСркУ ржЙр▓╣ровр░Лра╜ 

уДЙуБ╛ тШ╣уЙЩ

5IBOH-POH 5BO#JOI%JTU

╥К╙Э▌Гри╕

╥О┘ЪраЧр▓Х 1IBN/HPD5IBDI %JTU

╥╛ р▓╣▐╖р╡Ь 

╥Ярг╗рйД╤Вра║рвд╨┐ тАл╪▓тАм╒брйЙ  #,1-POH#JOI5BO #) %POH/BJ

╙ШтАлра╝ ╪итАмрлР 

$.Z1IVPD 1.) %JTU

╙ШтАлрг╗ ╪итАмр▓МраЕ 

уДВуГЖт╖ЭсЬЕ уДефЗЕ т╖Э g тпЙтЮ╛ т╖Э

012 3311 9292(KR) 098 7766 774(VN) ADD. R1/49 Hung Gia 3, Dang Dai Do St, PMH, Dist.7

╤АтАл▌┐рй╛▌ЬтАмрлЪ╒лраЩjрк╝раЩjраЪраЩ

р╝Д╤Мс║РсиЛсХдс╗ас╢мсг╕т┤Шс╢Рс╕АсЕРрй░тЖат┤╕т▒йсПФ с╜бс┤дс╢мрлАтРасА╕с║РтЕм╤Мс║Ьс╝асг╝свИт┤┤рй░тЖатЖ╕с╝┤сЖ╖

тж╜╟Отеер▒нтВЙспХс╖йр▓╜сДБтЬЩ╘ЙткЩс▒▒ тж╜╟Оси▒сХ╜┼ЦсЩ╣тзХскЙ┼Б╩С тж╜╟Оa─К 

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


ᯱഭ⇽⃹օᯕქኦߑᯕ░

߬౟թഐ஖޹ৈ೯

฼Ḳ᭥ᱥℕ᭥ ᄁ✙ԉ/P⦽᜾‫ݚ‬ 湪猆禹氠种矹矁 庹幚螹簖攍攩

᜽ԕᅙᱱ028 3823 1983 / 090 333 6572 | ⣙ၙ⯆ᱱ028 5410 7790 / 090 333 6572 ᜽ԕᅙ

ല౸੄‫ݼ‬਌Ӵѿ Ԥીઑࣷࣥ‫ت‬ଓા૒‫ݼ‬

ᩩ᧞ྙ᮹ 090.998.6837

(⦽ǎᯙ)

028.6682.7249

௡௡ਠ౹N\XQJERNJXQJ+DL%D7UXQJ'LVWਠೖ‫܅‬ടੌफ़‫ڎ‬ടઊࠅ୧Ԣ

ਉ५અ‫ف‬ൌ‫ز‬ஔґ࠺‫ݛ‬ਯࡻ Ӷ१ֳૻ७ਁ੥ௗഡ஢‫ف‬ൌഡ२‫ؽ‬ ‫ؽࡾڙܩ‬ઍࠋര

揤摈洔扽珽

禑琄碜櫍傕

敗悰櫍棜傔檜

剫揜

梹盱碜櫍傕ࣉ碜櫍欬倐

碜幤您嘨欬倐

濈瘸敄嘨峱潥怞橴

揤信揜


рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

▀Ж▄┤тАл▌гтАм╤д▄╜риЩроЩ сХ╜смЩ▀Щр╕Нр╖Эр╕нрд╜█╡сФНрпнреЕ сБ╡р╖Щр╕йсонсоЭр▓╜с▒╢с╕втж╣├нр╕нреОтАл▌Е▄йтАм ╩н▌Ер│Ос╕бр╕нсм▒тК║соес╕бтН╜р╕нреОтАл▌Е▄йтАм сБ╡р╖Щр╕йсонсоЭр▓╜сБ╡р╖Щр║Ъ├Ср╕Нр╖ЭсФ╛bтзКтАл▌Е▄йтАм

)"$$1сжйс▒ер║Ъ├Ср╕НснесФ╛сЬ╜сЦЕр▓╜ спЩс╖╛сБ╝собсЦЭтЬЩр▒ХтФЕтК╜си▒сХ╜с▒╜с│С bс╕бс▒▒соЭр▓╜┼Ц╔ктзКтАл▌Е▄йтАм

тмЕуВбс╡бтОХс▒╜ убЕфББсЪж (&2 уВТсаЩ сай т│ЖуЖХтК╡ тО╡уДн ткХуВТу╜Тс▓▒с│Н с▒есп▒р▒нс╕б0,

╥┤тАлрйЙраГ┌В▐ЫтАмhроЪ▄╗тАл╫┤тАм╤Крй┐hрв▓риОтАлркБрг╗▄╗╪ЫтАмр│л▀б╤вhрлСрлС▐╖╙г▀ПhримраЧрнб▀ПhроЪ▄╗роЦр░Е▀П▀б╤в ╒║тАл▐╗▌╜тАмhрм╡роЦ╙г▀ПhрдЭр▓Е▀П▀б╤вh╙гроЦраЫ╥К╙Э▀П▀б╤вhрвЬриЛ╙гроЦтАл▄АтАмhр┤│ркБрзЛржптАлрз╗▄АтАмрзИ╨╛рлС

098 586 8841, 5410 6657 сВСтАл▌НтАмaтАл ▄ЖтАм

сЕЩс▒▒ 4 4,:("3%&/ 1.) ┼БсГ╢с▒▒ ┼БсГ╢с▒▒ с╕бс▒▒

сЬЕсБ╣тж╜с▒▒

╟Ср▒ксЭТтЦХс▒▒

OPEN 6:00AM ~ 10:00PM www.facebook.com/Koreanfoodinsaigon

риЩтАл▄ТтАм

╤А╥Ч

ржЙрдмриЧтАл▄РтАм

$FOUSBM,JUDIFO

риор▒А

р▓крйд

рзбтАл╪итАм╥Щ▄╗╙Эрк│

р▓ирйв╥Щ▄╗╙Эрк│

█╣тж╜─Сzсобр╕йсонсоЭр▓╜р╝ЙсЬ╜─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

Tel : 028 7307 5799 Mobile : 012 8610 6509

скЕр╕Нa скЕр╕Нaр╕╝спй█╡с╕▓ р╕╝спй█╡ с╕▓ сЬ╜тУХр▓╜

┬Эр║╡тАл█ХтАмр╕╝спй█╡тВЩтК╣ тж╜╟Оси▒сХ╜скЦтАл ▌Е▄йтАм тЕйсВЖ ╙╣aсФН╙Эс╣НсО╢ bс│жр│Е сФНсЬ╜сБЩ тК╣тФЙ смСра║реТ ┬Э▌Есз▓тж╜с│жр╢╣со╣спЭсЬ╛спХс╡бсКерб╣сиХспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм ┬ЭтпВсйСсп▒р╖Эснетж╜р╡ЩспХс╡бсКерб╣сиХспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм ┬ЭткЭсп▒скЕсЦ╡сХ╜рд╜сЬ╜╩Сси▒раес│м┼Б с╕▓си▒сХ╜таЩтж╣├нсВСтАлтзХ▌НтАмрд╜сЦ╡раервКтАл▌Е▄йтАм

▀СрйЛраГржг ▀С ▀СрйЛраГ рйЛраГржгрйЛ рйЛтАл╫░тАм тАлраГ▐Е╫░тАмрдк тАлраГ▐ЕтАм раГрдкрйУтАл╫жтАм рйУтАл╫░╫жтАм рйУтАл╫░╫жтАм тАл╫░╫жтАм тАл╫░╫жтАм р│Ъ╙М▄░ри╛р░Ори▓▄┐┘Ц╙ЧриЮр│б рйЖрйГтАл█АтАм╙Щрда╨║╥Срй╣рв╣ри▓тАл╫▓тАмржНрдЭтАл╫и╫ЮтАм ╤Ю╤Др│Ъ▀ЙрвФрйГтАл╪┤тАм╤▒рдЭтАл╫и╫ЮтАм тгЩсБЩтпЖс╕бсйОсВСтАл▌НтАмaтАл▄ЖтАм тгЩсБЩтпЖс╕бсйО сВСтАл ▌НтАмaтАл▄ЖтАм a

S40-1 Sky Garden 2, PMH

GOSU SUSHI

T. 5412 3772, 012 6495 6913

┬Н┬Л<рек$ ╚и╚з2+T,рв║3▐к-рг▒2T┬Й

сЭБр║╡тАл █ХтАм╟вс╡▓сФЭ─етФ╢╨бсЕХсЭйсйХр╛Х╟ОсЩ╣ тЗ╜ сЬ╜ снСсК║▌ЕспХсиХтЬЩтмйс▒╜р╝ЩсЕХсЭБскЕр╕Нс▒е┼Й с▒▒ сЭН тДО╟Ос░Жс▒╢сЬ╛рб╜с░ЖтБн}с▒╢сЬ╛ тЬЪ сЦБ сЕХсЭйсйХр╛Х╟ОсЩ╣с▒╢сЬ╛╟вс╡▓сБ╣─етФ╢

тАл▌бтАмсЧнсйСтлнсХ╛ р╗жaтАл ▄ЖтАмaрпЭскЕтНбскесКе

тгЩсБЩтпЖс╕бсйОр╛Хр┤нсВСтАл▌НтАм 5FM R4-31 Hung Phuoc 2, PMH, Q7

5410-4971/ 093 789 1004

цкЬцнД═СхШРц┐Ьчж┤цШЕ═Эф╝ицоЩх╖Рцкмцйи═С х│░ф╝░цкЬ═Сц╜нцкмц│иф┐ИцПФцеЭхЧ░хШМ═Я

сФйр│О├н▌Йс░Жтж╜сХ╜смЩрл╛сВС╩Сa ▐╡смТ▌Есз▓тж╣┼БсФйр▓╜смХр║╡тАл█ХтАмр▓╜сйНр▒НсЗесоер╝ЙсЭОтАл▌Е▄йтАм <спЩсЭЕ спЩсЭЕ спЩсЭЕ спЩсЭЕ спЩсЭЕскесКе>

028 7303 9697 &DR7K┬╣QJ3K├Э├дQJ4X┬╢Q ╙г▀ПрнМ╥┤ рдЧр▓МраЕ 

╟С

сЩ╣тЯЭсЕЭ

0128 597 2471(Kor), 090 872 1436(VN) 8A/9D2 Thai Van Lung, Dist 1

090 524 1664 42 Hau Giang, Ward 4, Tan Binh Dist

╓ераЧ╓О тАл╪▓тАм╒брйЙ ',1"O#JOI #JOI)PB %/

тАл╪АтАмржп 

╓ераЧ╓О р▓╣▐╖р╡Ь 4P %VPOHTP)VOH(JB %JTU

тАл╪АтАмрйв╙Ш ╙Шр┤Р TU'MPPS .1MB[B -F%VBO %JTU

╙гроЦрдзтАл▀е█Дрв▓ ╫╝тАмрзЛрлЯ 

тАл▀К╫┤тАмрд▒тАл▄ДтАм 3)VOH(JB 1.) %JTU

тАл▄Ц▌ГрнТ╪АтАм

╙йрдЭржа

тАл╪АтАм╥│▌Дрм╣

╪КроЦр▓ирм░

)BV(JBOH 8BSE 5BO#JOI%JTU

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

3)VOH1IVPD 5BO1IPOH %JTU

╒й╥ГрдзтАл ╫╝тАмрзЛрлЯ 

тАл▄╗╪ЫтАмр░К_

▌ГрйвтАл╪▓тАмр┤Р╒йрлШ

тАл▀Е╪АтАм╥К╙Э

тАл╪итАмр░╖▄╗▌Гри╕

▌Гр▓и╤ВтАл▌ТтАм╙Э

╙г▀ПрнМ╥┤ р▓╣▐╖р╡Ь 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

╙гроЦрдзтАл ╫╝тАм╒╗рли 

"#5PO5IBU5VOH %JTU

╒йрвС #%VPOH "O1IV %JTU

#/HP7BO/BN #FO/HIF %JTU

)BV(JBOH 8 5BO#JOI%JTU

тАл ╪и╪йтАмр▓╣▐╖р╡Ь 

тАл▄╗┘БтАм##2рдзтАл █К╫│ ╫╝тАм  ),2)/HVZFO5IJ/HIJB 1 51 %тАл╓ОрйЙрг╜┌итАм █Яр░ГрдзтАл╫╝тАм ▌ГрвСраВржЗ╥│рмл р│ЮриЛрйв 

$BP5IBOH 8BSE %JTU

▌Ерм▓XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


धâ&#x20AC;Ťןâ&#x20AC;Źŕ¤§ŕ˛ż

Korean Traditional Restaurant Ç&#x2018;á&#x2026;&#x2122;áąą 17 Thai Van Lung, P. Ben Nghe, Q.1

028. 6291. 8227 / 0945. 499. 310

áľ?ŕž&#x2122;á&#x201A;&#x2018;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Ź

Ô&#x2030; á&#x2021;Ą ḥ áŠ&#x17D;

âŁ&#x2122;á &#x2122;âŻ&#x2020;áąą S44-1 Hung Vuong 2, PMH

028. 5410. 6639 / 093. 503. 0048

á&#x203A;Šâ&#x;?á&#x2026;?áąą

á&#x160;Šáˇžáąą

á &#x2122;ŕŚ&#x160;áąą á śâ&#x20AC;ŤÜ­â&#x20AC;Źáąą

A43 Truong Son, Phuong 4, Q. Tân BÏnh

093. 816. 6019 / 028. 7300. 1681 246/1A Thanh Hoa B , P Anh Thanh, TX. Thuan An, Binh Duong

0909. 306. 663

â§&#x2030;ᎲáŻ&#x2022;Ă&#x2018;ŕ¸?᎚ ŠḲá&#x153;&#x2026;ŕą&#x2018;Ĺ Ę&#x2018;áŻ&#x2022;á§?Ę&#x2018;

lo 30, tt4, KDT. Mi Dinh1, Q.Nam Tu Liem

024. 6672. 0033 so 26 Ngoc Han Cong Chua, p.Ninh Xa, Bac Ninhá&#x2021;˘ á&#x2021;Ą ḥ áŠ&#x17D;

Dae Jang Gum

089. 812. 3271

⌚áŻ&#x2022;⥢ṹ 174 Van Cao, Dang Lam, Hai Phong

012. 3905. 3096

á&#x160;ŠâŁ&#x161;áąą

ᾲ á&#x2021;Ą

Ý&#x2026;Ô&#x17D;áąą

14S9, Nguyen Tat Thanh, KDT. Chua Ha Tien, Vinh yen, Vinh Phuc

012. 3717. 3533 170a Ho Nghinh Q.Son Tra, Da Nang

098. 979. 1004

028. 3825 7974, 093 706 7453

á&#x2026;&#x2122;áąą

1st Floor, Kumho Asiana Plaza, 39 Le Duan Dist.1

áŻ&#x2122;Ý&#x2030;â&#x201E;&#x2022;á&#x2022;žŕž&#x2022;ŕ´­áľ?â&#x201A;&#x2030;๊ऽá&#x160;­á ˝â§Ş

ŕ§?ധࢾŕ­Żâ&#x20AC;ŤࢾŘ&#x201A;â&#x20AC;Źŕ§°ŕ ź KOREAN FOOD CENTURY

Ý&#x2021;ŕŠ?â&#x20AC;Ť×&#x2018;â&#x20AC;Źŕł&#x161;थੳâ&#x20AC;ŤŢ&#x201C;â&#x20AC;Ź

aชĹ&#x2030; ኊá§&#x17E;ŕž&#x2122;᎚028 3829 4833

090 360 3173 8A/D 10 Thai Van Lung

á? á&#x2014;Žá&#x201A;&#x2018;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Ź á&#x201E;&#x2026;â&#x201D;Ľ ชâ?´

<á&#x2013; ŕž?á&#x2013;&#x2122;â&#x153;&#x2122;Ṽŕž&#x2122;> Tel: 016-7229-1004 / 028-5410-7660 Add: 36-38 Hung Phuoc 3, PMH, Quan7, Tp.HCM ß&#x201D;Ö&#x2122;

3)VOH1IVPD 1.)%JTU

)VOH1IVPD 1.) %JTU

ޡӊŕŠ&#x2030;ŕł Ň´ â&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x20AC;Źŕ¨?â&#x20AC;Ť ÝśŰ&#x201E;â&#x20AC;Ź

ŕ &#x2014;ŕ˘&#x2018;যâ&#x20AC;ŤŢ&#x2014;â&#x20AC;Ź

5B2VBOH#VV 8 %JTU

â&#x201A;ĽŇžá&#x201D;&#x2022;ᡪá&#x2022;žá&#x2021;ŠĹ Ę&#x2018;

áľ?Ꭰá&#x2014;­

Ham Nghi ⌚áŻ&#x2022;௽ऽ â?&#x2026;âŚ? â&#x2020;˝Ĺ Ḳ

nh Chi Duc Pho

Ý&#x192;ߨâ&#x20AC;ŤŕŠ&#x2030;ŕ &#x192;Ú&#x201A;â&#x20AC;Ź

á &#x2122;Ç&#x17D;á&#x201D;&#x2018; ΤŕĽ&#x2019;á??á&#x201D;žiá&#x160;Ľiá&#x160;Ľá&#x201D;&#x2022;-"iá&#x160;Ľ ŕ Ľaâ&#x20AC;Ťâ&#x201D;śÜŠâ&#x20AC;ŹáŹ&#x2018;á&#x201D;?Ä&#x161;â&#x201A;&#x2030;ŕ ­á śáŻ&#x2022; âŞ&#x2122;áľ?á&#x201D;&#x2018;

ŕ &#x2014;੠ŕŤ&#x2DC;

â&#x20AC;Ť×´Ř˛Ýşâ&#x20AC;ŹŃ&#x201A;ŕ ş ಚޡŕľ&#x153; 

$BP5SJFV1IBU4U 1.) %JTU

â&#x20AC;Ťŕ Ţ&#x192;â&#x20AC;Źŕ¤¨ࢸâ&#x20AC;ŤŰŚâ&#x20AC;Źŕ°&#x201D;

ŕ ş٧ܝŕŁ&#x160;ŕ¤? #F%FMJDJPVT 

44LZ(BSEFO 1.) %JTU

3/BN2VBOH 1.) %JTU

â&#x20AC;ŤŢ&#x2013;â&#x20AC;ŹŇžŕ´&#x161;धâ&#x20AC;Ť ŕ źÚ&#x192; ןâ&#x20AC;Ź

ŕ şŕ¨&#x2014; ŕ Ąâ&#x20AC;ŤŮŽâ&#x20AC;Źŕ¨&#x2039; 

ß&#x201E;ŕ¨&#x2039;ࢳ࣭ҳŕŠ&#x2030;

ŕ˘&#x2013;ŕ¨&#x2014;ĐžŮ&#x161; ಚޡŕľ&#x153; 

3)VOH(JB 1.) %JTU

3)VOH(JB 1.) %JTU

ŕž&#x2122;᎚

1 Thang Long, P. 4, Q. Tan Binh

áľ?ŕž&#x2122;Ṽ⪾ 6268 0452 090 230 8321

0283) 914 2005 098 210 7770

ࢲŕ¨&#x17D;â&#x20AC;Ťß&#x201C;ÚŁâ&#x20AC;ŹÓ?

ࢲŕ¨&#x17D;â&#x20AC;Ť ÜťŘ&#x203A;â&#x20AC;Ź

"%5IBJ7BO-VOH 2

44LZ(BSEFO 1.) %JTU

ࢲŕ¨&#x17D;ĐžŮ&#x161; ŕ§&#x2039;ŕŤ&#x; ß?â&#x20AC;ŤßŁŮ&#x201A;بâ&#x20AC;ŹŕŤ&#x2018; ಚޡŕľ&#x153; Ň&#x;Ň&#x160;â&#x20AC;Ť&ࣻ੽ŕŠ&#x201E;Ţ&#x2122;â&#x20AC;ŹNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐ с▒╢т░ТтШЦт░Тс╡▓т░Т╟От░Тсл╡т░Тр╕Н с▒╢т░ТтШЦт░Тс╡▓т░Т╟От░Тсл╡т░Тр╕Н

сХЪтВЙспХсФНспХ┼Ц с▒╢тШЦс╡▓тк╡сл╡р╕Нс▒ер╛Щс▒▒

сВСтАл▌Е▄йтзК▌НтАм реТсЭНтФ╢сЩ╣соВтО╡сЬЕсл╡р╕Нс▒ер╛Щ _сЬ╜eс▒етжетпйсййсзЮ сййсзЮсВСтАл▌НтАм028. 2212 6724, 012 1292 6198 тгЩсБЩтпЖ R4-87 Khu Pho, Hung Phuoc 3, PMH сййсзЮсВСтАл▌НтАм0274. 384 4704, 012 6492 1255 сКйс╖╛ 132/3 To 5 khu 7, Phu Hoa W, Thu Dau Mot City, BD тоХр╛Х р╣Ес╡ЭтДМс╣Щс╡Этк╡сл╡спЭ

сЪРсЗй╟НспХр▒йсЬЕтШБрп▓ риирпХсД╣сЖи р╝мсЙЬсАЯ

тж╜╟ОсЬ╛с╡▓тк╡сл╡р╕Нс▒ер╛Щ

╘Ьрбо с╡▓╟О┼б тгЩсБЩтпЖс╕бсйОтЕ╛сжнсВСтАл▌НтАмскЕс▒есЬ╜_скЕтмесЬ╜

028 6683 5069

рзХраШтАл┘╝тАм#р░жрзУ р╣ЕсФ╛спХсЩ╣с▒╜сКе с╣НсО╢сЩ╣с▒╜сКе iсКес╣НсО╢

рмЫ ▐║ ╪С╧Й тАлрл┤▄ЮтАм рв╖╥У тАл╫ЧтАм ╤жтАл▌дтАм╘Грз╝рвЗрйЮ╓А┘ЧтАл▌етАм 

рнЮраШтАлрзгрво ┘╝тАм/#рво▀ирб╝/#р┤врмж/

тАл█ХтАмр│д▀ирбД/#р╖ЕрйЬрпШ#рки

р┤НреграШтАл ┘╝тАмри┤╪ЖржДрб▒/#рмЩрб╡рак#рбитАлраг╪зтАм/ р╢ФрбИр╡╖рмжр▒Грн╢тАлрл╢рв░▄птАм/#рпвр▒ГрвАреА рн┐рмктАл┌етАм╓Б#рзв▀▒╘У▀и#р┤е▀┐

028 5410 3069

$BOUBWJMM "O1IV

Hotline

&TUFMMB

090 754 0001(KR) 090 943 0002(VN) 1B 31 Duong 24, KP.5, P.An Phu, Quan 2 028 3620 3601

рй▓р░вре╝ ро╝╘лрдгре╝ тАл▄бтАмро║ржН╘лрдг рнврвВрне

5410 2669 / 093 823 2580 R4-82 Hung Phuoc 3, PMH

/XRQJ'LQK&XD4

╘ЙсФС

R4-02 Hung Phuoc 4 Q7 PMH

%VPOHTP

bс│жтлнсЬ╛сБ░р╝ЙспесййсзЮтк╣сйвсБ╡смСтГ╣тЭ▒р╣Е

сййсзЮр╛Щсо╣ 0122.359.0818/093.4110.602 s59-1 60-1 61-1 Skygarden2 PMH Q7

р▒йсЬЕтШБрп▓

%VPOHTP

см╡тоХр╛ХспЭсм╡спЭ спЭ спЭ

рй╗рнХтАл╫С▌нтАм ▀ХтАл╫╡тАмр│й ┘Ъ▌ВтАл╫░╫жтАм

%VPOHTP

тАлт░Т▌бтАмсЧнсйСтлнсХ╛скесКе спЩр╡Щ спЩ7*1р╡Щ} спЩр╡Щ}

с░ЖсиХ с│ТсБ╜ тж╜сЬ╛спЭтДХ тК╣тФЙ с╕╜с░Жр╗Х с╣НсО╢реТ

тж╜╔Щр╖исоесЬ╜тФЕсЦ╡рае с▒╢сЦТсое▌ЕтзХ сВСтАлтзХ▌НтАмрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

┼▓┼Бр╛Щсо╣012 1283 2000 028 5417 3898 ~ 99 E. info@chaovietnam.co.kr W. www.chaovietnam.co.kr

╪ОроХ╓Рр▒ГрзФтАл┌йтАм since 2003

р┤НрвжрзФ0рйд╪ОрбГрвБржй

 #,1-POH#JOI5BO8BSE #JFO)PB%POH/BJ сКжсжЙр╕йтЬЩрдШ

82 Huynh Thuc Khang 0258) 3512 357, 0905 021 386

4LZ(BSEFO 4 1.) %JTU

ржЗ▄╗тАл █МтАмр▓╣▐╖р╡Ь )VOH1IVPD %JTU

рзЭ╥О р▓╣▐╖р╡Ь 

(JB 1.) рйЙтАл╪АтАм╤ЕрзЦ

рв▓риОрдзтАл╫╝тАм #VJ5IJ9VBO %JTU

рг╗тАл█ДтАмрзб р▒И┘Щ ,IPOH5V #JOI5IP 5IV%VD%JTU

ржЗ▄╗тАл█МтАм╨╛┘Ъ )PBOH7JFU 8BSE 5BO#JOI%JTU

рзЯ╤ЕрйЧр░Ф 4 4LZ(BSEFO 1.)

ргЧ▀ФрвС

ргЧрк▒╨╛

ржЦтАл╪А▄╗╫отАмркТ▀К ра╝рлР 

рджрп┐тАл█╜тАм

ржЦтАл╪А▄╗╫отАмркТ▀К р▓╣▐╖р╡Ь 

рзнрдЭ 44LZ(BSEFO 1.) %JTU

рв▓риОтАл▌╢тАмрза )VOH рг│раЧ

/HVZFO5IBJ)PD %JTU

ргЧ▀ФрвС тАл╪АтАмрм╣рй╣тАл ▐ЩтАм

3)VOH1IVPD 1.)

3)VOH(JB 1.) %JTU

рдпрдпрй┐ринрдзтАл ра╝┌Г ╫╝тАм рга▄┐ тАл╪▓тАм╒брйЙ 

5IBOH-POH 5BO#JOI%JTU

ргариШ╥Щ

ржЗ▄╗тАл █МтАм╥╡ 

%BOH%VD5IVBU 1.) %JTU

$POH5SVPOH-BN4PO %JTUржар┤Рржа )BV(JBOH 8BSE 5BO#JOI%JTU

рзФтАл╪▓тАмр▓ирм░ рзШ╨╛ тАлрйЙ╫отАмржЗтАл┘Ш▐АтАмроХ %JBNPOE1MB[B' -F%VBO %JTU

1IBN5IBJ#VPOH %JTU

рз┤ргЪрйЙ╓О $,1 -POH#JOI5BO %POHOBJ

риШ╒йрлШ 3 )VOH(JB 1.) %JTU

риШ┘Шро║

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

ра║тФ╜с▒е┼Й

Pham Van Nghi

р╝ЙреНтлн

т┤╕се░т╣итпИтРД Hung Phuoc 3

093.1234.300 / 028.5410.7054 / R3-85 Hung Phuoc 3, Tan Phong, Q.7

тж╜╟Оси▒сХ╜реЕсиХскЕ█╡

сЭБсЦБтж╜тк╜сиХ тВЩ▌Ерп▓сиХскбтзХсФСр╛Э

сЭБсЦБтж╜тж╜╟ОсФСтзХсФСр╛Эс╡Этлнспжтж╣ сБ╡▌Етлн тВЩр╕╝сое╔ЩтАл▌бтАмр▓╜ тк╜┼▓сиХ р╛ЩсиХсЩ║тлн с▒есЕЦтлн р║о├н тзХсФЭ }сЗй сЦЩ╬НсЬ╜

р│йтАл▐ЭтАмркЮржЙрй╛рдор▒врв╕р░Цр░Цр░Ц

▌Е╔йсБ╡р╕Нр╣ЕсмХтФ╢  спЩсЗе

сФ╛смСр▒Ор╣ЕсмХтФ╢  спЩсЗе

сФ╛тАл▌бтАм╟Нс╕бр╕НтФ╢  спЩсЗе

Add. 8 Cao Ba Quat, Dist.1, HCMC Tel. 028.3829 5588, 090 958 2775 римрнМроЫ╒║тАл ▌╢тАмр▓╣▐╖р╡Ь 

рйвтАл ╪А╪йтАмр▓╣▐╖р╡Ь 

.Z)PBOH 1.) %JTU

 3)VOH1IVPD 1.)

ринтАл╪АтАмрйв /HVZFO%VD$BOI 1.) %JTU

рй┐рдДраЫрйвржп╥│рйЙ 1IBN5IBJ%VPOH 1.) %JTU рк▒▌ДрлШ

рйврг╗рнг ра╝рлР рлУ╥К╤Р тАл ра╝┌ГтАм

рйЙ█ира║ра┐▀П 3)VOH(JB 5BO1IPOH8 %JTU

рйврг╗ра║ржп

рйЙтАл╓О▌╜тАм )VOH1IVPD 1.) %JTU

рйЙркСрдзтАл ╫╝тАмр▓╣▐╖р╡Ь 3╥│)VOH1IVPD 1.) %JTU

рйЛрвЦ╤Вра║ тАл ра╝┌ГтАм

рм▒р│арзЯ▄╗ ра╝рлР рнТргЫ ра╝рлР рнТрлУтАл╪▓тАмр│зрйв╥┤ рнТр│зрлУ

3)VOH(JB 1.) %JTU

рлУрг╗рв┐рм▓

$BP#B2VBU %JTU

рй╣рг┐▀П ╙Шр┤Р 'M,VNIP-JOL-F%VBO %JTU

рлУрг╜тАл ╪АтАм╥╡ 5IBJ7BO-VOH #FO/HIF %JTU

рнн╥КрлШ ╥╡  )BN/HIJ4U %JTU

рй╣рк▒рлШ ровр░Лра╜ 

рлУрг╜тАл ╪АтАмр▓╣▐╖р╡Ь 

рп╛тАл▐Щ╪АтАм

"$BOUBWJM "O1IV %JTU

4 )VOH7VPOH 1.) %JTU

#1IBN/HPD5IBDI %JTU

рлУрг╜тАл ╪АтАмрдЧр▓МраЕ 

р░ФтАлраБ▄ДтАмрдир░Ф

45SVPOH4PO 5BO#JOI%JTU ╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

р░Фр░Фр░Ф р▓╣▐╖р╡Ь 3)VOH1IVPD 1.) %JTU р▒ИтАл▄╗╫отАм р│Крй╣ 3)VOH(JB 1.) %JTU р│а╥┤╥Щ )PBOH7JFU 8BSE 5BO#JOI%JTU

р│зтАл┌┤тАм╒ж р│птАл╫йтАмржЗ "OI5SBJ  )VOH1IVPD 1.) %JTU р┤ЪтАл█╜тАм╥│рйЙ р┤ЕржР╤Вра║ /HVZFO%VD$BOI 1.) %JTU р┤Я╙ШтАл╪итАмржарлСркТ▀К ра╝рлР 

р│атАл▄╗╓╛тАм "5PO%VD5IBOH %JTU

$IFGsT,JUDIFO

р│аре┐╓Ор▓╣┘Ш

OEGMPPS 1FBSM$FOUFS 2VPD)VPOH 4U 5IBP%JFO %JTU

-VPOH%JOI$VB %JTU

р│аржи##2 %VPOH 5IV%BV.PU #%

Ls$)&'5"#-& /HVZFO%VD$BOI ) %JTU

р│ариО ра╝рлР 

.+sT,JUDIFO 44LZ(BSEFO 1.) %JTU

р│араБтАл▄╗┘отАмркС╤Ррмл

.FBU)FBWFO

3)VOH(JB1.) %JTU

3 3 )VOH1IVPD %JTU

р│ариО р▓╣▐╖р╡Ь 

1MBO, ржЙр▓╣рй╝ 

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

"5IBP%JFO 15IBP%JFO %JTU

р│жржЗ▄╗ ра╝рлР 

1MBOL р▓╣▐╖р╡Ьрй╝ 4-Z-POH5VPOH 5BO1IPOH %JTUрк║рдз ╨╛ржарв┐ рдЧр▓МраЕ 

рйМрдзhр┤е

")BV(JBOH 8 5BO#JOI%JTU

╥Крг╗рдЭрдж ╥╡ 2VPD)VPOH 5IBP%JFO %JTU

рвмрм░рйЙрвОрйЙ╥Х 44LZHBSEFO 1.) %JTU

тАл╪АтАмржп #/HP7BO/BN %JTU

рзЯржи╘ШроЦ 41IBN7BO/HIJ 1.) %JTU

рдЭрджтАл╫мрйЙ╫отАм #B)VZFO5IBOI2VBO %JTU

рзЯр┤╣╙А 41IBN7BO/HIJ 4LZ 1.) %JTU

рдЭрджржа ра╝рлР 

рйЧ╙Шрв┐ 5IBOH-POH 8 5BO#JOI%JTU

тАл╪АтАмржирг╗рвС р│аргЫр┤ер▓ирм░ 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

рк║╥┤╥Щ р▓╣▐╖р╡Ь 3)VOH1IVPD %JTU

р┤Ърди╨┐ ра╝рлР 5PLIV 1IV)PB8 5IV%BV.PU

р┤Ърди╨┐ р▓╣▐╖р╡Ь 3,IV1IP IVOH1IVPD 1.)

роЦр░Е ╥ЕтАл╪▓тАмроЦр░Е рдЧр▓МраЕ #)BV(JBOH 8 5BO#JOI%JTU ╥ЕтАл╪▓тАмроЦр░Е р▓╣▐╖р╡Ь 44LZ(BSEFO 1.) %JTU ╥ЕтАл╪▓тАмроЦр░Е ра╝рлР #MPDL/1 4U1IV)PB8BSE 5IV%VD.PU #JOI%VPOH

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


ध‫׼‬धಿ

‫״‬т࠺

+$33<72*(7+(5 5

㾁✁䉮

䅁↺ⓑㄭ

⥑䅑

⮵㉽៾㺍 け㾁⥍ⶭ㯉 け㾁Ⲫ䁥

ಹ޷൜੼ 028 5410 0454 ࠼ૐ੼ 0274 3588 999 गಌࠅ੼ 028 3811 9666 ‫׮‬խ੼ 0236 355 0837 উಹ੼ 028 6296 0001

ࣆḡ ᚐᇩ ၵᄁ⒱ Dung-gi Charcoal BBQ

R3-60 Hung Phuoc 3, PMH ᚐᇩ᧲ֱၵᄁ⒱ ᚐᇩᇩ‫ݎ‬ၵᄁ⒱ ၹၹၵᄁ⒱ ᗭ᜽ḡਂၵᄁ⒱ ⊹ᷩᇩ‫ݎ‬ၵᄁ⒱ ᪅Ḷᨕ⊹┉ၵᄁ⒱ ‫ݎ‬΍⊹ ༉्΍⊹ ‫ݎ‬ၽ ‫ݎ‬ᅗᮭ┶ ᨝ⓑ⧕ྜྷᙹᱽእ ⧕ྜྷ᪅ߦ┶ ⪮⧊᳑}┶

ҳ ҳҳ੹ӝҳ੉ా‫״‬ ᔾ‫ݎ‬ᮥ⃽ᩑᰍഭಽᩝḡ⦽ᱥʑǍᯕ☖‫ݎ‬ᮥ❱ๅ⧊‫݅ܩ‬ ʑ෥ᮥἺዡ Ⰵ฼ᯩŁÕv⦽☖‫ݎ‬ᮥⰅऽᖵᅕᖙ᫵

₊⦽aĊ180,000 VNDษญ ⣙ၙ⯆ԕ႑‫ݍ‬a‫݅ܩ⧊܆‬ ᱥ⪵ჩ⪙

090 153 7099

᭥⊹4⯆ᇶ1.) ऽฝƱ⫭᪡⯆ᇶ‫ݚ‬Ǎᰆᩧ

ੋ੻ঋմ

ĥ࠺⊹┉ᯕᦥ௹ ᰆᗭಽᯕᱥ⧊‫݅ܩ‬

⩥᭥⊹ iእ ቭ௝޵ᜅ

ᯕᱥᰆᗭ

݅‫ך‬т੤஘ఇ Fride Chicken with Spicy soy sauce

㺡☡䆎㏩〖 ╝⋵♙ᴕ

প֝஘ఇ

14: 00 ~ 02: 30

Fride Chicken with Sweet sauce

ᗭᵝᔾๆᵝ ႑‫⧕ݍ‬ऽพ‫݅ܩ‬

028 5410 2775 090 256 2775 090 956 2775

҇‫ش‬஘ఇਹಪ୥஘ఇ੆࢞ੋܶ੓‫װצ‬ R3-37 Hung Phuoc 4, PMH

5410 4040 / 093 818 4745

ҳҳ੹ӝా‫״‬ 4)VOH7VPOH 1.) %JTU

ա‫ח‬ઑࢶ੄஖అ੉‫׮‬

‫ܝ־‬૑ҵ‫״‬

CHOSUN BBQ ⣙ၙ⯆ᨱᕽᱽᯝⓑ

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

⊹┉ၵᄁ⒱ᔾๆᵝᱥྙᱱ

ա࢑㙈ࠛҳ੉ #%VPOH "O1IV %JTU

‫و‬૑ऄࠛ஖అ 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

‫ܻ݃ف‬ଫ‫״‬ /HVZFO7BO-JOI %JTU

OPEN᪅ᱥ_ᔩᄞ᜽

⊹┉໦a%",4 016 6258 8254

S8-1, R16-2 Hung Vuong 3, PMH

⦽ǎǎᱽ⦺Ʊᖅྙ᳑ᔍ⣙ၙ⯆↽Ł᮹ ⊹┉฼Ḳᖁᱶ ֥ࠥ⦺Ʊᝁྙₙ᳑

ᩢᨦ᜽e᪅ᱥ᜽_ᔩᄞ᜽

႑‫ݍ‬ᵝྙ

ա‫ח‬ઑࢶ੄ೖ੗੉‫׮‬

ࠄझ஖అ 4/HVZFO%VD$BOI %JTU

়௿஖అ ੐ಕܻইоٚഐ੼ 

࠺ই ஖‫ ޙ੹ݓ‬

ઑࢶ߄߬௸

߄ࠁझ ##2஖అ -F5IJ3JFOH4U %JTU

ա‫ח‬ઑࢶ੄߄߬௸੉‫׮‬

012 5564 2580

R1-73 Hung Phuoc 2, PMH, Q7, HCM ᜅ⋕ᯕaु₉ ❭ญၵí✙ʙÕթ

૞য়஖అ ಹ޷൜ 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

஖যझ࠺য ҵ ஖ః஖అ উಹࠄ੼ 

ҟҊ‫&ࣻ੽੄ޙ‬NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
ध‫׼‬धಿ

SAIGON’S PREMIER TEAROOM & ANTIQUES SHOWROOM ❑⨆ᮥນɩᮡᨵ❒᙮7JMMB3PZBMF 3 Tran Ngoc Dien St., Thao Dien, Dist. 2, HCMC, Vietnam Tel: (84) (0) 28 37444897 - www.villaroyaletreasures.com

ᱶ☖ӹ⡕ญ⪵޶⦝ᯱ❭ᜅ┡

௝ᜅ༉Ⓧ⦹ᬑᜅ

▮ᔍᜅၵᄁ⒱ᙹᱽๆᵝ

ᇡᯱ ᇡᯱ⦝ᯱ ᯱ⦝ ⦝ᯱ ᯱ Ǒᱱ /HVZFO5SVOH5SVD #FO5IBOI8 %JTU

ⷊ  &NBSUᱱ &NBSU(P7BQ 1IBO7BO5SJ 8 (P7BQ%JTU

ᇡᯱ⦝ᯱᄅ┥ᱱክঊ⊖ "EOE'M #V[[B1J[[B#VJMEJOH /HVZFO5SVOH5SVD #FO5IBOI8BSE %JTU 5FM 

ⷊ  Ǒᱱ /HVZFO5IJ5IBQ 5BO)VOH8 %JTU )JN-BNBSFB

ⷊ 

estherlele +84 (0) 903 660 922 estherle2@shalomcoffee.vn www.shalomcoffee.vn Thao Dien Ward, District 2 (Riverside Apartments/ The Vista An Phu/ Tropic Garden Building/ Just Coffee - Street 38)

஖ః஖అ ಹ޷൜੼ ஖అ‫ݺ‬о%",4 43)VOH7VPOH 1.) %JTU

౵౭౵౭য়

("9&0 ࠼ക ("9&0 ࣠ೠ ("9&0 উಹ࠺झఋ -PWFNFUFOEFS 44LZ(BSEFO 1.) %JTU

౵౵झ উಹ 

ೖ੗hনध

)BV(JBOH 8BSE 5BO#JOI%JTU

౵౵झ஖అ ైٙ 5IPOH/IBU #JOI5IP 5IV%VD

౵౵झ஖అ ಹ޷൜ 4)VOH7VPOH 1.) %JTU

ೞ੉஖అ )*$)*$,&/  3 )VOH1IVPD 1.) %JTU ("9&0 ಹ޷൜ ("9&0 ഐ‫݃ڨ‬য় ("9&0 ࢎ੉ҕಏ /HVZFO5IBJ#JOI 5BO#JOI

ೖ੗ੋ ࠼ૐ ೖ੗ੋ ஢ഐ੉ 

ೖ੗ੋ ٥‫ھ‬ട 

ೖ੗ੋ ਫ߈ଂ੉ 

/HVZFO5SVOH5SVD %JTU

/HVZFO7BO5SPJ 1IV/IVBO%JTU

ࠗ੗ೖ੗ ҵ _

ೖ੗ੋ ਫ૞੉ 

/HVZFO5SVOH5SVD %JTU

/HVZFO5SBJ%JTU

1IBO7BO5SJ (P7BQ%JTU

ࠗ੗ೖ੗ ҵ /HVZFO5IJ5IBQ %JTU

য়ইदझ 3)VOH(JB 5BO1IPOH %JTU

9/1 Nguyen Thai Binh, Dist TB

028 3811 9948 028 3948 4614

09 Bui Bang Doan, ⣙ၙ⯆ᱱ Hung Vuong2, Dist.7 ⣙ၙ⯆ Ǒ

028 5412 1196~7

ᦩ⣙ᱱ Ǒ

56 Vu Tong Phan Dist.2

028 2253 8281 090 904 2580

%JOI5JFO)PBOH #JOI5IBOI%JTU

‫ۄ‬झ‫ݽ‬௼ೞ਋झ

ࠗ੗ೖ੗ &NBSU 

᭺┡ᯕኩ ΢⪵ᱱ

ਅኩǑ

ೖ੗ੋ ಹ޷൜ )VOH7VPOH %JTU

4USFFU "O1IV "O,IBOI %JTU

౵౵झ஖అ गಌࠅ 

ೖ੗ੋ Ԡച 

OPEN 09:00 ~ 22:30

ೖ੗ੋ উಹ 7V5POH1IBO %JTU

஠ಕh߬੉ழܻ ߬झఅ‫࠼ۄ‬झߓ‫ ׳‬ಹ޷൜ 

ࢸച 1IBN7BO/HIJ 4LZ(BSEFO % ࣗա‫ ޖ‬উಹ 

%JTUSJDU'FEFSBM 9VBO5IVZ 5IBP%JFO %JTU

୒୸व೥‫ب‬Ӓ

1J[[B1sT ಹ޷൜ .%%VPOHTP 5BO1IV %JTU

உ‫۽‬झ߅झ

$BP5SJFV1IBU 5BO1IPOH %JTU

஠ಕ

XXXDIBPWJFUOBNDPLSҟҊ‫&ࣻ੽੄ޙ‬NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

╥Чр│ирдЩр▓О ╥Чр│ирдЩр▓ОраЗржШ раЖрй╛ рдкргЪ▀ХтАл╫╡тАм028-2242-1258 sс╗С 1 Hс║нu Giang

сБ╣тВНс▒ер╛Щс▒▒

SHIN & CHAN

тгЩсБЩтпЖ╘Хр╛Хр┤нсВСтАл▌НтАм

рдЯроврйЛ▌Ер▒б рдЭроарйЙрй╝

5410 1219/1220/1221/1515 ▐╖┘Щрй╝

5411 8181, 5410 2055/66/77

(am8:00 ~ pm23:00)

р╗Л сГХ

тАл тЦ╡ткЩтО╡▄йтАм┼ЦсЬ╛╘Ктгй ╩нрпЭсДЙткЩтЦ╡ с╕бс▒╢сижтДХ

T. 5416 8000, 093 619 8245

EY3824914

тАлрнУ╫▒тАмрк▒тАл ▐ЩтАмрж╕рнУ╒кр▓┐ риШрдзрвЪтАл ╫╕тАм╙Эр░ЛрвЪтАл╫╕тАмрдиргШр│арк▒тАл ╫│▀У▐ЩтАмр▓╣▐╖р╡Ьрй╣рлСрзЙ▀УтАл╫│тАм╨╛тАл ╫ЮтАм  44LZ(BSEFO 1.)

ро┤р│Цра╢тАл▄ЪтАм

(PPE#SFBE

5IF4JSV

"SUJTBO

-B4I7F

.,р▒╡р▒нрдЭ▄╗

-JNF

4IBMPNроар▓Х

)B)VZ5BQ 1.) %JTU

5410 6694, 094 388 1004 R4-62 Hung Phuoc 2, PMH

снесФ╛с▒вспХ┼Бр╕╝спй├нс╕вс▒▓р╕нреБ сБ╣тВНреЕспХaрд╛тж╜┼Ф ╘Хaс│ТреЕсоесФ╛bтж╣█╡р╕йсонсое ╔ЩтАл▌бтАмр▓╜тАлсже▌ХтАмр╕нреЕсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм

aс╕бспХсФвсБ╣тВНр╢╣ тж╜╟Оси▒сХ╜┼ЦсЩ╣тж╣█╡сБ╣тВНр╢╣ ▌ЙтДХс╡Эр╛Щ ┼Цс░Ж╘КтгйaтАл▄ЖтАм

A. 335 Ha Huy Tap, P .Tan Phong Q7

▌ЙтДХс╡Эр╛Щ раесЬ╜рпЮсБ░сЬ╛сФН

╩СсижтДХ╘Ктгй сЬ╛сФНсБ░сБ╣тВНр╢╣

4PMDBGF )B)VZ5BQ 1.) %JTU 7JMMB3PZBMF ;JQDPGGFF 

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐ риЖ▄╢╨╣ркНрж╗╤мркЧри▓╙░╒Ср│Щ╥Е╤Я╤Ер│ЫтАл▌ЬтАм╤Э▄╢ ▄╢ ркмтАл▐ФтАмр▒│тАл┘╜┘╜рвЙрй╝┘╜рвЙ╥Е▌НтАмcр│Ы╥Трв▒тАлрв╝▐ЦтАмр▒Ъ р┤А▐▓тАл┘╜тАмро╡тАлрг╢рг╢┘╜тАмр▒╗тАл╪з┘╜тАмc▀ПрйЗтАл╫┤тАм█┤тАл┘╜тАм р│Ъ╥йcризроСриТ╨╗рдв▐╜рвЯрйЗтАл┘╜┘╜тАмро╣рйЕ  $N

тАл┘╜тАм╥птАл┘╜рйД▀╛┘╜┘╜тАм╨╣тАл┘╜█ЛтАмрдб▄СтАлрв│▀П┘╜тАм╙ШрпСрв│╙ШтАл▐СтАмрлМ╤ЛтАл┘╜█Г▐┐┘╜тАм╘░тАл┘╜тАмрм▒рд░тАл┘╜тАмрпС╘░тАл┘╜тАм рпСтАл┘╜тАмржЬ▀Кр┤Л▀А▌ГрйД╤гри▓╙░▌ГрйДр▒╗ргТ▌ГрйД╥отАл╪╝┘╜▄птАмр░бтАлрвШ┘╜тАм╤╛тАлрев╫мтАм╤НтАлрев┘╜тАм╥▓█гргХргЫр▓Щ рй╡р▓ЩрйЖрй╡▐▓рзЪтАл▌жтАм╙ШтАл ╪╝╓Ю ┘╜тАмр▒╗ ╒╡тАл╪нтАмрмдрбЙ р▒╗ ╥Е╙ШржЫрм╢ ╒╡тАл╪нтАмроСрлДтАл┘╜рйД▀╛┘╜тАм╤Ерй║р│Ы╥ТржЬ╥Т рдвр┤ЗрнНр▓гтАл▐ТтАмр┤Л▀Аркнр┤ЛтАл ╪╝▌А┘╜тАм╙ЮроС ╥Е╙Ш ▐▓рг╜╨╣▄С ╥Ж ╤гри▓рпС┬╖╤гри▓╙░ ╤гри▓╙░

012-6869-0141 р│Ы , 012-6789-5272 ▀з , 028-5410-3993 S35-1 SKY GARDEN1, PMH, Q7 сВСтАл▌НтАмaтАл▌Е▄йтзК▄ЖтАм

тпЖ рансФвтАл▌бтАмсйН сБЩ тАл▌НтАм ┼БсФНсФвтАл▌бтАмсйН тгЩ сйОсВС с▒ес╕б тЗ╜с░ЖсЗбтЯ╣ bс│жсЗесЬ╛р╢╣ тЮЖсК║сЩ╣

R3-36 Hung Phuoc 4,тгЩсБЩтпЖ

5412 0700, 090 996 8814

р│првОриКтАл┌ВтАм╤Ррж╕рдз рк│╥Хрдз ржЙрй╣╙ЭриЧркБ ╥КрвОрвЪ┘б роВ╙Щр▓┐тАл ┌В▌╛тАмрим╥Ч ╤Крй┐ ргЪ▌ЕтАлрвО ┘БтАм╥О рмйрбО рдзр┤М ▐╖рдВ╨╛тАл▄ЦтАм┘б рг╗р▓МраЕ )BV(JBOH'25# рк▒тАлрй╣▐ЩтАмр┤Ъ 

сижсЧнсмК╘кс░Ж╘кра║┼Б-%)3'

сижсЧнсмКс╡ЭсВКсЦЕсКе

рпЭсЦбр╖Х┼Б╔ктй╢сЩ╣с╕втй╢╘кс░Ж┼Б тЦнспХсЙ╡╘кс░Ж┼Б р╝Й▀Щр╗ж-%53

╘кс░Ж ╘кра║тВЮ┼БсБ░с╡ЭсВКсЦЕсКесЬ╜┼Цс▒ер╛Щ таЩсо╣с▒▒╘кс░ЖсКесЦЕсКесЬ╜┼Цси▒сХ╜сЗбтЦСсЦТ╔кткЩтЦ╡сЬ╛тАл▌ЪтАмсо╣с╡ЭсВКсЦЕсКе╩нс╕б тзХтжЭткЩр▒йтЛХсо╣0/&4501сХ╜сКесЬЕ ╘кс░Ж ╘кра║тВЮ┼Бс▒ер╛ЩсЬ╜┼Ц тж╜╟ОспЩс▒ер╛Щaс╕вс▒▓сЬ╜┼Ц

2018╓е

сЕХ╔ктй╢╘кс░Жт░Т╘кра║┼БтФЕсЬЕтЦ╜╓есЭБ╓ер╕┐спХqсФНсЦЩспЭ

╨╛╤║раЧтАл╫╕тАмри╖%PXO┬н рвОрйвтАлрв┐ркБ╥ГрйД╫йтАмри╖61┬м

20 спЩ▐╢сЦ╣тЫб╩б╩С

р╝Й▀Щр╗ж,*49%3 23,800,000vnd

р╝Й▀Щр╗ж,*49%#3 18,130,000vnd

скН╘кс░ЖтФбспж сЗбaсЦЩсДерае

сБ╝рд╜сДерае╟Нр╣Е сЗбaсЦЩсДерае

19,040,000vnd

14,504,000vnd

с▒╜тгйси▒тАлтж╜▌бтАмсФвсЦЩс▒╢сЕХсБ░▌Ер╖Щс▒╜тгйреЕсобр╣Ес░ЖсоЭр▓╜р╛Щсо╣тж╣сЦЩсл╡ Mobile: 0909 892 580, 0901 368 900(Korean)/0901 458 900(Vietnamese) Ho Chi Minh N7 CX Tan Cang DBP, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC Hanoi Thon Ngoc Hoi, Xa Ngoc Hoi, Huyen Thanh Tri, Hanoi Tel: 028.3512.7282~6 Fax: 028.35.127.284

▀Ирм▓h╙Эр░Л ╨╛рй┐рлШ╙гроЦ ╙гроЦриШ┘Ш

Showroom &сФНр╛ХсЭЕ╟Ср║╡тЬЩр▓╜сйзсжйтгЩсжйтЛЩ' Address : Ground Floor, An Khanh Bld., 58 Song Han St., An Phu Ward, Dist2, HCMC E-mail : mixer@happycook.com.vn Homepage : www.happys-horeca.com

▀СтАл╪итАм╒й╙гроЦрзЛ╥│ргЧ 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

%0/(4&07*/" /HVZFO5SPOH-PJ 5BO#JOI%JTU

рв▓риОрдзр▓┐ ▐╖р▓║ 5$3PBE .Z1IVPD#FO$BU #%

раБр│зржиркС $рнир▒╕

%0/(4&0'00%

рдЭроарйЙ▌Гр▒Я рдЭроарйЙ╨╛┘Ърм░рй╝ 

рдирм▓▀Ирм▓рй╣тАлрй╝▐ЩтАм

 %-#JOI%VPOH 5IV%BV.PU #%

 44LZHBSEFO1.) %JTU

╒б╥ГтАл┌ВтАмрлШ

)B)VZ5BQ 1.) %JTU

)BV(*BOH 5BO#JOI%JTU

рж╖▌Г╙г

рдЭроарйЙ▌Гр▒Я р▓╣▐╖р╡Ь 44LZHBSEFO 1.) %JTU

▌Гр▒Яhрдзр▓┐

тАл╪АтАм╙ГтАл▀С┌ВтАм

1IBN/HPD5IBDI 5BO1IV%*TU

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

рзЭ╒жргЪтАлраЧ┘БтАм

╙Т▄╜▌Гр▒Я 

рвЬтАл┌В╫ШтАм

#%VPOH5 5BZ5IBOI 5BO1IV%JTU

/HVZFO2VZ%VD %JTU

44LZHBSEFO 1.) %JTU

рнУ▄╗рп▓рвОр│▒ро┤р│Ц

▀Ирм▓╒бтАл█ДтАм

3)VOH1IVPD5BO1IPOH %JTU

ра║╒бр┤▒█ирдП▐╖р▒Я 44LZHBSEFO 1.) %JTU

44LZHSBEFO 1.) %JTUрм╡▌Гр▒Я р▓╣▐╖р╡Ь 44LZHBSEFO 1.) %JTU

рнМр┤Ррдзр▓┐ /HVZFO2VZ%VD "O1IV %JTU р│Ю╒бр▓╣р▒Я 4LZHBSEFO 1.) %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

рзИр│п

рнОр┤Трдйр│БрйЖрвЮтАл█┐тАмриПрйЛ▄╢tрнОр┤ТрзДрпАрж▒u

тУЙт╖Эс╢Х то▒т┤ЩуИб GF рг╛ рг╛ уУЕфБЭфГЬсЬЭсоЩтШ╡ GF рг╛ рг╛ т╖Е фЕОто╜тЯ╡сЬС GF рг╛ рг╛ т╖Е фЕОто╜тЬ▓сЬС GF рг╛ т╖Е уУЕфБЭт░ЮтСЩ

GF рг╛ рг╛ т╖Е у▓╢тУЙс╢Щ фАЕтТнтЫ╣уГЕ GF рг╛ рг╛ т╖Е фЙТтУЙс╢Щ уДетТнуУБс░С GF рг╛ рг╛ т╖Е уВТу╕НуУЕуБв фАЕтТнтЫ╣уГЕ GF рг╛ рг╛ т╖Е сЬЦфЕХтонуКСтЬЭт╜ж

GF рг╛ рг╛ т╖Е тдХтПйтЬ▒тТн GF рг╛ рг╛ т╖Е уУЕуУЭтЬ▒уТЪ

GF рг╛ рг╛ т╖Е с╗ЕтЙ╜уУБтЬ▒уТЪ GF рг╛ рг╛ т╖Е уДВуУБфЕОто╜ GF рг╛ т╖Е с╗ЪувкфБЩуаЙ GF рг╛ рг╛ т╖Е уВТтЬ▒увХуУЕуБв> GF рг╛ т╖Е уМЕуЮ╡т╖ЮфЕОто╜ GF рдд рдд т╖Е фЕОто╜уМЦфЕОто╜с▓ОувЦуБв A т╖Е т╖Е

тЖ╜сЭБсЬ╛сЬЕтУНр╕С┼Йтее╩С─есЦЕтК╣ спЩ aс│Т с│Т тАл▌бтАм тАлтй╢▌бтАм }спЩ aс│Т тАлтй╢▌бтАмр╡Щ } }спЩ тй╢р╡Щ

сЬЕтУНр╕С┼Йтее

Tc2 road, My Phuoc2, Ben Cat, Binh Duong сБЩтгЪ┼Ц▌Й

сййсзЮс▒етк╡ : 096-774-8549, 06503-557-596

тж╜╟Оbс│жсЬ╛тгй сонр┤н ┼Эсп▒ с╡Эр╢╣скесКе

╥│рйСрнК▀В╥│рйСтАлрйД▐ЩтАм

028 6296 0003 / 090 240 1005

рв▓риОрдзр▓┐

Sс╗С 45 ─С╞░с╗Эng 14, K─РT LakeView City, P.An Ph├║, Q2

4,:▌Гр▒Я 0,▌Гр▒Я р│ЮрйЙ▌Гр▒Я

р│Ю╒бтАлрвСрн╖█╜тАм

р┤▒ржа╓крг╗рвС

$POH)PB 8 5BO#JOI%JTU

&.BSU

р│ЮрйЙ▌Гр▒Я ржЙр▓╣рй╝ 

1IBO7BO5SJ (P7BQ%JTU

9VBO5IVZ 5IBP%JFO "O1IV %JTU

,.BSU

р│ЮрйЙ▌Гр▒Я р▒нрвП "5IJ4BDI %JTU

,.BSLFU ржЙр▓╣ 

р│ЮрйЙ▌Гр▒Я р▓╣▐╖р╡Ь 

,.BSLFU р▓╣▐╖р╡Ь 4 )VOH7VPOH 1.) %JTU

4&.Z1IVD %JTU

0,NBSU рдЧр▓МраЕ 

5IBP%JFO %JTU

)BV(JBOH 5BO#JOI

,.BSLFU рдЭроарйЙ╨╛┘Ъ 

4NBSU ровр░Лра╜ $BOUBWJM"QU "O1IV8BSE %JTU

,.BSLFU ╒╗▀м # $D1IV)PBOH"OI /HVZFO)VV5IP /IB#F ,.BSLFU ра╝р┤ХргГр▒Я█б 

,.BSLFU ╙ТтАл ран┘Ш█ТтАм

р│зр│ЦрдЭ╙ТтАл▀е█╜тАм

,.BSLFU р░ЛрзЯ┘грзВ 

1IBN7BO/HIJ 4LZ(BSEFO3 %

/HVZFO7BO-JOI 1.) %JTU

028 3620 3990 097 939 4859

/HVZFO%VD$BOI 1.) %JTU

$BOIP4) 1BSL /HVZFO)VV $BOI #JOI5IBOI%JTU

(SPVOE'MPPS "O,IBOI#ME 4POH )BO4U "O1IV8BSE %JTU

JWW Consulting

www.hannatour.kr, www.vngolf.net

Room 305, No.5 Nguyen Sieu, Ben Nghe, Dist.1, HCM скЕтЯ╣рпЭтж╣смСсЬЕрдЕси▒р╕йспХр╕втФ╛сЬ╜тлнсФНсйз┬Э ail.com ╤зргО hannatour@gm ┘а 

тГ╣ р▓╛ тАл┌ДтАм ▐║ реТ р║╡спЭ спХсГ╢спЩсЦЕр╕ЮтАлтийра║╫ЩтАмaсХ╜сБ╜╔ктАл тзк▌бтАм╔ктзкaтАл ▄ЖтАм ├Сс╡Эс╖╛ ╓е тЪНсп▒сп▒├Сс╡Эс╖╛ ╓е

сКесп▒сижр╛Х раетВКсКесп▒сйСс░Жтж║сФ╛сКесп▒╓е

тзО┼Ц╟н ╟О╘Х╟Ос▒╜сЦБ

с╡▓╟ОсКесп▒ спЭ╔ктзк тж╜╟О спЩраереТbтзХслЩсКесп▒ р▒нтЬЩтЛХ ткЩтЦ╡сЗбтФЪ смХс▒ер╗Хтийс╖╛ ╓е╓е ╟Ос▒╜смХс▒ер╗Хтийс╖╛ ╓е╓е

с▒есЬ╜тлнтШЦсйО тШЦсйОсГйсйО

тАл ┌╖тАм 

р║╡тПК▌Йраж тЪНсиХс▒ер╛Щ

тЛХтШВсФвтАл ▌ХтАмс▒етк╡

тЪНсиХ ткЩтЦ╡ ┼Йтее

hannatour2(093 218 5000) тж╜╟О070 7150 5030

E - m a i l Wen@jww.world KaTalk wen2jiang Wechat wen2jiang728

сЗй

спЩспХтж╣

тзКр╢╣рй▒█╡с│СспЩтЪНсиХaсже▄╣ сжнтВНтеер▓╜╔Щр░ЙтгосЦТтж╜сЬ╛сФН тж╜╟ОспЩaспХрд╜ткЩтЦ╡тжЮсижтАл╫ЩтАмсЩЭтж▓тАлтЭв╫ЩтАм

т╖Е т╖Е т╖Е

сФ╛тФ╜┼Цсм▒ ▌ЙражтЪНсиХ

09 327327 66 Tel/Fax +84 89 8484 384 Mobile +84 9 327 327 66 C h i n a +86 135 2400 6064

290

спЩсм▒тЗ╡aсЬ╜сЦТспЩсЗйсжера║сЗй

тзО┼Ц╟н сКесп▒

hannatour(093 205 3000)

┼Н

┬ЭтАлтзОтж╜▌бтАм┼Ц сжетЛЙ ╘ПтЗ╜сБ╜ сЗй ┬ЭсжесЬ╜сже╙╣ ╘П сВЕтЗ╜сБ╜ сЗй

350

сЗй

спЩспХтж╣

спЩсм▒тЗ╡aсЬ╜сЦТспЩсЗйсжера║сЗй

сЦЩ─есоБ╓ЕсЬЕтО╡сФ╛р╛Э╟нсЕХткЩ╟НсйО IBр╣Ъ╔бр▓╜сЙнсФ╛тФ╜─е сЬЕтжЭрд╜сЕХтЬЩтЪНсиХ тж╜╟ОспЩaспХрд╜ткЩтЦ╡тжЮсижтАл╫ЩтАмсЩЭтж▓тАлтЭв╫ЩтАм

т╖Е т╖Е т╖Е

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рзИр│п

HAN CAFE TOUR T. 028 T 028.5411-8000 5411 8000 0 HP. HP 094 885 2580 80 070-4656-1179

тАв сКесп▒сижр╛Х сйСс░Ж раетВКсКесп▒ сГ╢спЩсЦЕр╕Ю смнтУНтЯЭсБм ├Сс╡Эс╖╛ р╗Хтийс╖╛

тАв тЬЪaтзО┼Ц╟нтАв bс│жтЪНсиХсФвтАл ▌ХтАм┼Йтее р║╡тПК сЬ╜тЭСреТ

тАв ┼ЙтеесййсзЮсБ░тЪНсиХтАв р▒нтЬЩтЛХ ткЩтЦ╡ р╕Нс│СтЬЩсййсзЮ

Focus 53"7&-"(&/$:

р▓кро╢рдЯр▒Крж▒ lsyt305618

тЦ╢у┤нуКСтЮЦуЙ╣ т░етТ╛у┤нуКСуКС с▒Е сЭ▒уП╜уТЮ тЦ╢уЗНузеу╣╜тЬМс▒╣с╗ЪфГЙсЬБуТЮс▒Е сЭ▒уП╜теЕуКС тЦ╢теЕуКСуГЖтШ╡с╗ЕуЬктеЕуКСуГ▒уКж уРТсботеЕуКС уЖ╡уМЕтХ╡фГЙуТЮ тЦ╢фБосЯ╢свНсбосо╡т░б сбоуМЭт░б тЦ╢у┤нуВ╡сЯйфАЕ саБсаТ тЦ╢сЯйфАЕуКж фД╣у▒Х тТнуН▒у╢╣ тМНу░▒уе╡ уДЙуБ╛

Add: 77 L├к9├┤n Thi├кm(H├▓Qg 3K├▓─╕c 3), P. T├вn Phong, PMH, Q.7, TP.HCM Add. R4-38 Hung Phuoc 3, PMH, Dist.7

E-mail. hancafetour77@naver.com

TEL (84-28) 5410-6972 HP : 094 770 2580

тАлреВ╪ЫтАм╙б

рй╣ргБ╥Ер│ж╥Х╙ВрйЛрнМр┤РроЦ▐╣р│ж╥Х╙Вр▒а╨╛р│ж╥Х╙В сШбс╜нреХро╢т╢е╧Эсг╣╤НтГЩтЕ║с╢всМСрлЭт╡ж с╢Ср┐Йс║ЭсМХс┐╣т╡С╥Н с║Сс┐бсЙСт╢е╘нт╕╡ сШбс╜нтАл╪НтАм╧б╙ЭсАЕс╢гс╜СрдбсП╣тАлт╡Ж╫жтАмркерлБ ╤Хсг╜тлвт╣йсвЙсдБсЖЪрлЭт╡ж т╕Хтд▒сЖЙтБНткХс╖ес╡Ъ╙Ет│бс╖ес╡Ъ╧ЮтБвтиЙс╢Ср┐йтдНтЩС

 сЭБсобтпН neonet01 - No.004,Thai An 1 Apt, Nguyen Van Qua Str., Dist 12, HCM City

рзИр│првО ╨╛╥Кр▒╡рзИр│првО 5IBOH-POH 8BSE 5BO#JOI%JTU

╥╜тАл╫м▌╜тАм╥Ор│Рр▒Иржп┘Ш▄┐р▒ЯтАл ра╢█РтАм

▄╗тАлр▒И▀б▌птАмржп р│Ю╓врйЙ 

тАл┌АтАмрнК▄╗тАл╫║тАмро╣ 

▌Г▄╗р▒Иржпра║рйЧ 3)VOH(JB 1.) %JTU

▄╗тАлр▒И▀б▌птАмржп тАл╪ШтАмр░Р %F5IBN %JTU )$.$

ра║▀ДрзИр│првО

рв▓риОр│ж╥Х 'M "5SBO2VPD5PBO 8 %JTU реДтАл▄╗ра│╪НтАмрлЙ ╙Эрж╕тАлрнУ╫▒тАмрзИр│п UI'MPPS#MVTLZ0GGJDF#VJMEJOH #BDI %BOHTU 8BSE 5BO#JOIEJTU )$.$

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


рзИр│п

+DSS\7RXU тзХтжЭтЪНсиХ тзО┼Ц╟н сКесп▒ сйСс░Ж раетВК с╡▓╟ОреТ ткЩтЦ╡ тВЙр░к ┼Йтее

5FM (028) 6682 4055 спЩтЦС╓ШтбС : 070 8267 9634 'BY2220 2167 )PUMJOF 093 155 1110 &NBJMyhj1429@gmail.com happy tour77 R20.P1508 Vincomcenter, 72 Le Thanh Ton, Q1, Tp.HCM

LMD

р░ЗрдЭроа рйЧтАл╪▓тАмрм░ рйДтАл▌╜тАм┘Ъ ╤к

с╡▓┼БтВЙр╣Ер╣Е р▒нтЬЩтЛХткЩтК╣сБЭтЖ╜с▒бa сп▒ра║тВЙс│жтзКсЕХти╣тАл▌бтАмр╕Нс▒▒ с▒╢сКе сЯНтЭж сЙ╡сБ╢ сЦЩтВЙреТ

0122 867 0071, 028 5410 2982 23 Phan Khiem ich,P. Tan Phong, Q7

▌Ж тЛХ ▌ЖтЦСтЛХ сЭБсЧо с▒╢тк╢ тК╜с▒й╥╛╩нс╕бтВжспес▒╢сКетж╣─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм сЭБсЧо с▒╢тк╢ тК╜с▒й ╥╛╩н ╩н

▌ЖтЦСр▒нтЬЩтЛХ

62 777 505

▌ЕсЩ╣тВЙр░ксЕХсоБспЩсЬЪ_спЩсЬЪ 37сЬЪтзКтВЙс░Ж▌Й╩СтАл▌бтАмсйН тВЙсЕХти╣с╕бс▒╢тАл▌бтАмр╕Нс▒▒сЙ╡рп║сБ╢сЬЕтЭ▒р╣Е

0987 764 800

сЭБсЧо с▒╢тк╢ сЭБр┤С z

z

сЭБтВЙ с╡▓┼БтВЙр╣Еспж тЭ▒р╣Е сп▒ра║тВЙсЕХти╣тЭ▒р╣Е сЩ╣р╕Н с▒етВЙс│жсЩ╣р╕Н тЭ▒╔й раесФк сЩ╣ сФк

тж╜╟ОспЩсФвтАл▌ХтАм0982 633 354 тгЩсБЩтпЖс▒▒T. 028. 5410 6932 ╟Сс▒▒T. 028. 3715 7554, 3719 2121 сКйс╖╛с▒▒ T. 0274. 3636 522~3

риЛ▄╗рзИр│првО тАл ра╝┌ГтАм

/JDF(PMG5PVS

тАл▌УтАмрдЭреЖр│ТтАл█ДтАмриХр┤Рр░н

$)BV(JBOH 8 5BO#JOI%JTU

%JFO#JFO1IV #JOI5IBOI

3)VOH(JB 1.) %JTU

*OUFSDPOUJOFUBM)PUFM )BJ#B5SVOH #FO/HIF8BSE %JTU

рид╪КрдЭ╥Щ╥Я

5IF4JOI5PVSJTU

тАл╫│▌лтАмр┤Рр░н р│а╥┤рйЛ 

-PUUF-FHFOE)PUFM

рижрижрзИр│првО 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

ри╡тАл▐Щ┌╡тАмр┤Ър│ж╥Х 1IBN/HV-BP %JTU

рйЙр▓Юр│арзИр│п

%F5IBN4U %JTU )$.$

7JFU)PUFMDPN 'M)PBOH%JFV %JTU //рзИр│првО 5IBJ"O"15 /HVZFO7BO2VB %JTU

р▒Иржп▌Врп╝рзИр│првО /HVZFO%VD$BOI %JTU р│Ю╒бра║рйЧ р│Ю╒бр▒Иржп 

р┤Рр░н ╨╛┘ЪрвОрйЙ╥Хр┤Рр░н 3)VOH1IVPD 5BO1IPOH %JTU

тАлрйЙрвО╪Н▌╜тАм╥Х р░ФтАл ▄ДтАм

""5PO%VD5IBOH %JTU

#JT#B7J4U 5BO#JOI%JTU

/FX-BOE

▐╗тАл╓в█ДтАмр┤Рр░н р│а╥┤рйЛ 3)VOH(JB*7 $BP5SJFV1IBU %JTU

-F-PJ %JTU

▀м╨╛рдЭр┤Рр░н

/FX8PSME4BJ(PO

3)VOH(JB 1.) %JTU

/*,,0)PUFM4BJ(PO $BP5SJFV1IBU4U )VOH(JB 1.)

рабр░ЛриЛргар╡Ьр┤Рр░н 4POHIVPOH 

7JOO/P"MMFZ5SBO7BO-BJ4U

рвитАл▄БтАмр┤Рр░н 3)VOH(JB 1.) %JTU )$.$

р│ж╥ХрвО

'M .BTUFS5PXO 5SBO$BP7BO %JTU

╙й╒б▄╗ркСр▒Я

р│а╒бр▒Иржп

╤У█Ярджр┤Рр░н р│а╥┤рйЛ 

рм╡рдЭридр▒Яр┤Рр░н 6OH7BO,IJFN #JOI5IBOI%JTU

тАл╪АтАмр│ар│ж╥Х

р│арбДрзИр│првО

╥О┘ШржЙр▒Яр┤Рр░н

рпП▄╗ржЗ╒бр┤Рр░н

 'M,JN$VPOH"15 -F%VBO #FO/HIF %JTU

' 4 %4BJHPO1FBSM /HVZFO )VV$BOI 8BSE #JOI5IBOI%JTUSJDU

╙Т▄╜р┤Рр░н

р│ароар▓Хр▒ИржпрзИр│првО 3 )VOH1IVPD 1.) %JTU

╙Т▄╜р╡зрдЭрв▓ра║рдЭржЗр▒╡р▒Я ╓гржЙр┤Рр░н р▓╣▐╖р╡Ь 

р│зр│Цр▒Иржп

)VOH1IVPD 1.) %JTU

37JODPNFDFOUFS -F5IBOI 5PO %JTU

тАл╪▓█МтАмржЗ▄╗тАл█МтАм╨╛┘Ър┤Рр░н ▐╖р░╖ 

'PDVT5PVS 1IBO,IJFN*DI 1.) %JTU

тАл▌Ф█╜тАмр▒ор┤Рр░н

+88 /HVZFO4JFV %JTU

,%15SBWFMра║▀Др│ж╥Х╙В 4U 5BN#JOI8BSE 5IV%VD%JTUтАл█╜тАмр░ардЭтАл ╓ОрйЙ▐ЦтАмр▒╕р▒нрзЖ ▄╗тАл▀б▌птАмр┤Рр░н %F5IBN %JTU )$.$

▌Гра╢█ЮрдЭр┤Рр░н

$POH)PB 5BO#JOI%JTU

▀мр▒Я╒йр│ж╥Х

р▒Ярижр░ЛрйЙ╤вр┤Рр░н

/HVZFO4PO -POH#JFO%JTU

р│ВржЙр┤Рр░н

ра║рзЖркЗ

3)VOH(JB %JTU

4BO#BZ5BO4PO/IBU 5BO#JOI%JTU

р│а╤Кр┤Рр░н

ржЗрджржЗ╒бр│ж╥Х р┤РроЦ▐╣ 

")PBOH7BO5IV4 8 1IV/IVBO%JTU

-F%VBO %JTU

(PMEFOр┤Рр░н )VOH(JB1.) %JTU

ржЗрджржЗ╒бр│ж╥Х р│Ю╓врйЙ ,*N.B #B%JOI )/

*45":

ржЗрджржЗ╒бр│ж╥Х тАл╫отАм╒н 

/P-BOF%POH.& )/ *#*4)PUFM )PBOH7BO5IBJ 5BO1IV %JTU

"JS'SBODF %POH,IPJ %JTU

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рзИр│п

тзХслЩ╟О╘ХспХсФНс▒ер╛Щ с▒╛сЬЕтеер▒йсЬЕ тж╜╟ОспЩс▒етк╡

093 279 3110

тАл▌бтАмсЭБсмХсШВ

тзЩрд╜тЛ▒р╕Н тЬЪсШВ с╡▓╟Отж╜╟О

спЭсБ╣сЩ╣тЗ╜спжтк╡р╛ЭсмХсШВ (AirFreight & Ocean Freight) сЗбсФС 051 645 5822 сХ╜смЩ 02 3665 7070 с╡▓╟Ос╕бсФН66 136 0630 6239

091 997 1004 рев 090 687 7579 ╤о

Dae Shin Transportation Co.,Ltd Thai Sinh Transport Logistics Co.,Ltd. Room B209 - B210, 46-48 Hau Giang St. Ward 4, Tan Binh Dist.

Office: 3842-2672 E-mail: swsong@dstckor.co.kr

╟О╘ХспХсФН

090 264 1669

╟О╘ХспХсФН ╟Ос▒╜спХсФН сФНр╛ХсЭЕспХс▒ес▒ер╛Щ

тж╜╟О +84.10 2693 5427

тж╜сКе╔бр▓╜сГнр▓╜с╕бсЬЕтЭТсЬЕ с│СсЦБтзХсмХ$IPTVO4IJQQJOH

с▒╢тй╜с▒╢ ┼Эс░Ж 012-9399-1004 ═╛╞Р─Р─В┼п─Ю╞й─Ю╬Ы┼Ъ─В┼╢╟А┼Э═Ш─Р┼╜┼╡═┐ сйвсижспХтВНтпНтАл▌бтАмр╕Н093-382-2424 (fred@hanvi.com) сиж сижр╛Хс▒╢тй╜с▒╢┼Эс░Ж

3rd Floor, 11 Nguyen Cong Tru, Dist.1 Tel: 028. 3914 1856~58 рга▀м╥Ор│Р▄╗ркСр▒Я _

╙Шр┤РрвЦрпП▀брдЭ█кр▒Я

рдЭроарйЙрй╝р│Рр▒ЯтАл█ФтАмр▓л▄╜

╙Шр┤Р╥КргШ 

ржЗрджржЗ╥Ор│РрзЛрдгрйв

тАл╫птАмр░ароа █кр▒Яроа /HVZFO7BO2VB %JTU

ржМ▀Др▒ЯтАл█╜тАмрдЭрдЭрп╝▄╜╥Ор│Р сЯйфАЕуН╡ теЕуМЕ фАНтЛнт╢е р┤ЯриС╥╝рвФр▓╣╥╝ р│ЫрйЕр▒▓тАл▌МтАм

уДеуМЕфЖНуЗС фДЭупЮ уДЙуБ╛ фБЕт┤Щ

уЙНт╖Ю | уБЙуП╜ | сЬЕт╖ЮтСЩ

уП╜ т▓Н 335 H├а Huy Tс║нp, P.T├вn Phong, PMH, Q.7 уМЕфЕХтЮЙфД╣ (028)5412-1000 / 093-853-0375

"NFSJDBO"JSMJOFT /HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

"OB/JQQPO"JSXBZ

$IJOB"JSMJOFT

тАл█к╪Ш▄ГтАмр░ароа р┤РроЦ▐╣ /HVZFO-VPOH#BOH 5BO1IV %JTU

рлСрдЭрилрдЭрп╝▄╜╥Ор│Р

▀мрдЭр▒Я█кр░ароа

р░ФтАл▄ДтАмрдЭрп╝▄╜╥Ор│Р▀С

рд╣риКрйЧтАл╪▓тАмрм░рнир▒╕

р░Х╥Ярй┐рвСро╢р▒Я▄╗

ро╛ржпр▓и╙Т рйЧтАл╪▓тАмрм░р│▒╙Рр░ОроВ 

 р▒ЯрижтАлра│╪итАмрлЙ

"VUP1MB[B

р▓╣▐╖р╡Ь╥Ор│РрзЛрдгрйв

".█кр▒Яроа

р╡итАл█ИтАм╥Ор│РрзЛрдгрйв

$BSSFOUBMWODPN

6OJUFE"JSMJOFT р▒нриЭрйЙр│ж╥ХрвО р┤РроЦ▐╣ 7P5IJ4BV %JTU

#JT/HVZFO5SBJ %JTU

$BUIBZ1BDJGJD"JSMJOFT /(VZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

рйЙр│РтАл█╜тАм╥Ор│РржЗроатАл▐╖╪ШтАм

╥Ор│РрзЛрдгрйв ╥Ор│РркУ

'M 5PO%BU5JFO %JTU

)B)VZ5BQ 1.) %JTU

))/тАлрн║▌ПтАм╥Ор│РраЕ

*4р│а╥┤█кр░О

$IJOB4PVUIFSO"JSMJOFT

тАл╫отАм┘Ь╥Ор│Р %BEVM(PMG 

+#, рйЧтАл╪▓тАм╤в╘▓▄╗ 

тАл█ЕтАмрми╥Ор│РрзЛрдгрйв ╥╡ 

/&84&06-╥Ор│РрзЛрдгрйв

,*.s4$"3р│а╥┤╥Яр░Ц 1IBO,IJFN*DI 1.) %JTU

тАл▄ДтАмр░Н╥Ор│Ррп╝█г 

1((PMG ╤РрйЛрзЛрдгрйв 

▌Е╒йрдЭрп╝▄╜╥Ор│Р ра╝рлР 

4*4╥Ор│Р

▀мр▒Я╒й╥Ор│Рро╢р▒Я▄╗рп┐█г

4LZ(PMG;POF

%*OI5*FO)PBOH %JTU

раБрлитАл╪▓тАм╒брйЙ╥Ор│Р▄╗ркСр▒Я  5SBOH#PN 5IPOH/IBU %POH/BJ

8JUI0OF(PMG /HVZFO)VV$BOI 8 #JOI5IBOI

2VBOUBT"JSXBZ

ра╝рлРрдЭрп╝▄╜╥Ор│Ррйв

81("╥Ор│РржЗроатАл ▐╖╪ШтАмр▓╣▐╖р╡Ь 

$%JFO#JFO1IV %JTU

+BQBO"JSMJOFT -F5IBOI5PO %JTU .BMBZTJB"JSMJOFT #JT/HVZFO5SBJ %JTU 1IJMJQQJOF"JSMJOFT

#JT/HVZFO5SBJ %JTU4JFN3JFQ"JSXBZ 4JOHBQPSF"JSMJOFTра╝рлРрдкрз╗╥Ор│РрзЛрдгрйв рв▓риОрп╝▄╜╥Ор│Р▐╖р▓║

рйЧтАл╪▓тАмрм░h█кр░ароаhрй┐ра║

345 █кр▒Яроа 5%█кр▒Яроа .Z,JN 1.)%JTU

р│зриНр│ж╥ХhриНргаhр┤ЪтАл▐ЫтАмhр░╛╥ЩтАл╪АтАмр│п ╥ГтАл╪▓тАмр░Ц▀У ╙ЦтАл▀е█╜тАмржпреНрдЭ 1IP2VBOH 5BO#JOI%JTU ╓дрдЭр░╝рйКрдЭр│Р█ирдЭ

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


ৈ೯

ᝁ഑ෝ ၵ┶ ᝁ഑ෝၵ┶ᮝಽq࠺ᮥᱥ⦹۵ q࠺ᮥ ᱥ⦹۵

‫ࢷ؁‬೨਎೧Җ લ

www.daesinglobal.com, www.ds3211.co.kr ுပᆴᇁ ௲ᆿပྗᆦᇖ ໓သ᎛௶ ᄝᄌᄼဩ ໳ᄦ൝ᑌ ຬ዗ᑨኖ௧ཞ௶ဏྗၺຐᐻ௧ᆰႀുോ" ൕ൙ᆴᆦႂᒐኍᆿ$-$!'+,!$-(( Xgjb\ccb4[aU]`"Wca

ᬵᯝ

ᇡᔑḡᱱ}ᖅ Ğᔢԉᇢࠥ ‫ݡ‬Ǎ ᇡᔑḡᩎ႑ᘂ⦞ᨦa‫܆‬

ᇖ໶ᇕᆦ௧ღᇖᐽཉᎼೆ఑೏ᆦ࿫ ఑ᇞᆦ࿫ဏྗၺຐᐻ௧ᆰႀുോ" ൕ൙ᆴႉᄱႄኍᆿ$-'!*$*!-&*( Xgjbg]a4[aU]`"Wca

⧙ऽ⋱ญ ᪅۹ᅕԕ᜽Ł ԕᯝၼᮝᖙ᫵

൝ႅᆡᆴኰᎼ฼௴ᑁຘᇕᆨ஛ௗᆡ ጓᎇᆦೞᅪွဏྗၺຐᐻ௧ᆰႀുോ" ൕ൙ᆴᆦ࿷ᆋ௴ᆿ$-$!-)+!$+(( XgjbWcb4[aU]`"Wca

⧎ᔢ↽ᖁᮥ݅⦹ᩍ↽ᔢ᮹ᕽእᜅෝᱽŖ⦹ā᜖‫݅ܩ‬ ⧎ᔢ ↽ᖁᮥ ݅⦹ᩍ ↽ᔢ᮹ ᔢ᮹ ᕽእᜅ

⧎Ŗᬕᘂ ⧕ᔢᬕᘂ ⧕᫙ᯕᔍ ⧙ऽ⋱ญ ᙹ⇽᯦☖š ᝁᗮᱶ⪶⦹í↽Ł᮹ᕽእᜅಽ₦ᯥᬕᘂ

ႃ೏#ఐኄᄱᄕဴ ీᑢᇜᄱᄕဴᆿ ྙርᄱᄕဴ ీᆨሐᄱᄕဴᆿ ඏಾᆦᄱᄕဴ ᆦዳᄨᄱᄕဴᆿ ᐖ༔ᒹᄱᄕဴ ዊሰ௼ᄱᄕဴᆿ ᐻ೿ᆦᄱᄕဴ ీᑨሐᄱᄕဴᆿ ോೊോೊᄱᄕဴ ዊኖဓུᄱᄕဴᆿ

$-'!(%)!-$*, $-$!+&-!,&,' $-,!,*-!)&$( $%*!,*'%!'$$' $-%!,)%!(%%) $%&!,+*$!$$,,

ETWOTBOH :0

ETQNI ETIBOPJLP EBFTJOEBOBOH

: 0236.655.8551, 093.211.4447 ݅Ԏ Tel 2 Huy Du, Phuong An Hai Bac, Quan Son Tra, Da Nang ⪙⊹ၝ Tel : 028.3848.8600, 090.926.4788 Viliage B, NO.4, Phan Thuc Duyen Street, 4 Ward, Tan Binh ⦹‫י‬ᯕ Tel: 024.3782.0696, 093.416.1488 Lo11, BT1, KDT Me Tri Ha, Huyen Tu Liem, Ha Noi ⦽ǎᅙᔍ Tel : 02.713.7419 ᕽᬙvᕽǍ⪵ł࠺༉ᜅ✙ॵᯱᯙክঊ Tel : 051.796.0356, 010-3570-0431, 010-4226-8055 ᇡᔑḡᱱ

ᇡᔑvᕽǍᮁ☖݉ḡಽ ࠺⪙ ‫ݡ‬ᱡ࠺ ᇡᔑ❑⥭౪ᜅ 

‫ࢶ؀‬೧਍೦ҕ

झ݃౟஠Ҋࢲ࠺झ 'M,JDPUSBOST#BDI%BOH 8BSE 5BO#JOI%JTU

"%1

)BV(JBOH 8 5BO#JOI%JTU

਋ࢿ೧਍

#0.

‫؀‬नఖߓ

੗੉উ౟

7JMJBHF# 1IBO1IVD%VZFO 5BO#JOI

‫؀‬न਍࣠ %45$ 

7BOI%BJ1IJB%POH 1IV)VV %JTU

੢Ә࢚ࢶ 4*/0,03 _

#$7JFU/BN_

.D5SBOT "/HVZFO7BO.BJ 5BO#JOI%JTU

3,JN%PPGGJDF -F-PJ %JTU

.PWFNBY4ZTUFN7JFUOBN _ #5SVPOH4PO 5BO#JOI%JTU

#+'35

-.% ௱ࢲ࠺झ 

"/HVZFO7BO.BJ 5BO#JOI%JTU

‫؀‬૓೦਍

""5PO%VD5IBOH %JTU

‫۽ߑز‬૑झ౮झ #1IBN/HV-BP %JTU

ંझ೐ۨझ #)PBOH"OI(PMG)PVTF /IB#F

%"*%0/(-0(*45*$4

‫੊ࠗز‬झ೐ۨझ

૑٣౟‫ے‬झ

)BOWJFU-PHJTUJDT_

‫۽ۄف‬૑झ౮झ

઱धഥࢎೠ٘ܿ֔

#5‫۽‬૑झ౮झ

//3(MPCBM-PHJTUJDT /0/4501&913&44_ 1"$4&""*3 ೖী੉ॿ 

'M /HVZFO$POH5SV %JTU

٣٨‫ج‬ ޷ࢿएೝ ߄‫܁‬೦ҕ

'M /HVZFO)VF4U %JTU

,$5$߬౟թ

஠Ҋ۞ए

 UI'MPPS %POH,IPJ %JTU

஠झ೦ҕ -" /:૒ా 

%POH/BJ 5BO#JOI%JTU

௏౟‫ے‬झ

ߧೠ1BOUPT

ೊ੹੊झ೐ۨझ

࢜ೠ౟‫ے‬झನ౟ 1IBO5IVD%JFO 5BO#JOI%JTU

ୌੌ࠺ա ೠ૓೧਍

,(-߬౟թ 'M %POH,IPJ %JTU ,-&YQSFTT .BTUFS"JS )BV(JBOH 5BO#JOI%JTU

157$0 -5% ೠझਘ٘‫۽‬૑झ౮झ 'M5SBOT7JFU#VMEJOH :FO5IF4U 8BSE 5BO#JOI%JTU

1575SBOT /HVZFO%JOI$IJFV %JTU 4:‫ܨޛ‬ହҊ 5$-_ 5IF(SPVOE7O

ҟҊ‫&ࣻ੽੄ޙ‬NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╤дрв╕ркБркС

www.shin-whavn.com

╤дрв╕▀ВркБркС ╨╛тАл█ИтАм╤дрв╕ ╤дрн╖р░╖тАл ▌╛тАм ╤К╒йра║╒б

╒брйЛра║╒б р│пр░Црй╣тАл ▐ЩтАм

▄╗рдЭр░╣рйЙржЩре┐╤дрв╕

рв╢рлУ█ирйЙрй╖

╓ПрдЭр│Щра║╒б╤дрв╕

тАлра║рв┐▌║тАм╒б QWDрджр▒Я р░Лр▓и▄╜ 

╓ЩрлЯрвОрж╕тАл╫▒тАмрлС

 "Q-POH1IV -POH5IBOI %/

рв┐▐╣ркЩр│д╤дрв╕ 71'M$BOUBWJM %JTU

тАл▌║тАмрдирдкрж╕ рвОрн╣ _

рв┐риЛрлСрзЯр░л

#""Q5BO,JFO #JOI$IBOI

/IPO5SBDI*%1 -POH5IPN /IPO5SBDI %/

╤КтАл╪▓тАм╤дрв╕ р░╖тАл▌╛тАм╤дрн╖ ╤КрвСра║╒б'31

╓втАл▄ЦтАмр▓ХрйЛр▒Я

,$/%POH"O "O1IV #JOI%VPOH

рв┐риора║╒б рв╕ра║ -P%:$/,$/.Z1IVPD #%

тАлра║╫ПтАмрзЖр│а'31

▐╖╥Яра║╒б рй╣╙Э 

рк▒ тАл╫отАмрзФр▓ХрйЛр▒Я

▐╖тАл█РтАм╤дрв╕

тАл╪АтАм╪ЛтАл▌лтАмрдПра║╒б

▐╣ржЙр▒╜

$ $.JOI)VOH,PSFB*OEVTUSJBM ".JOI)VOH $IPO5IBOI #JOI1IVPD

тАл╪АтАм╪Л▀Х┘Ш _ -POH5IBOI*1 %POH/BJ

раБ▐╣╤дрв╕ 5IBJ5IVBO "O1IV %JTU

рдирв┐

╥КтАл█Ю▄А▐ЦтАм

тАл▀мрв╢╪АтАмр▒Я╒й ╪Лр▒Ярдж╥Х 

▀Срг╗тАл╫птАмр░а

рдирв┐рйЙрзВрлС▀мр▒Я╒й 1$'M1IBN/HV-BP %JTU

╥Ярв┐ра║╒б рй╣╙ЭрйЧтАл╪▓тАмрм░ 

тАлра║рв┐╪АтАм╒б

раБрв┐╤дрв╕

рдирв┐ра║╒б

╥┤раБра║╒б

тАл&рй┐╪АтАм/( рй╣╙Эрв╕ра║╥ХрвО 

раЧрв┐тАл╪итАм╙Ш

рдир│а▀мр▒Я╒й р▒╕╓С 

╥┤ркБ╤дрв╕

тАл╪АтАмриФрзАрдЭржЩр▒нра║╒б тАл рй╝▄╗╪АрнНркБраЧ╪▓тАм

рвЦ╥Я╙Э╥ЕрвЪрвО

рдир┤Ъ╤дрв╕ ',15SVOH%VOH #JFO)PB %/

-P.%-VDLZ%VD)PB*%1 -POH"O

╥Грв▓╙ЦтАл█╜тАмр░л рнТргЧ╙Э ╥ГрлУр░лрдЭр░ЛрйМ

╙Шрв┐рзАрйЙрдЭ р▒╡рйЙр│Р 

_

$ 3FOUBM'BDUPSZ 3PBE/P -POH тАл╪АтАмр│арй╣рв╢ #JOI*OEVSTUSJBM[POF #JFO)PB тАл╪АтАмр│ар▒╕╓С ╙Шр┤Ррй╣╙Э тАл╪▓тАм╒йржЗрй╣╙Э -P# %BJ%BOH*1 5%. #JOI%VPOH

╙ЭрзЛра║╒б_

тАл▌║╪▓тАмркЩр│д╤дрв╕_

рвЦрйМркЩр│д╤дрв╕ рвЦрлУра║╒б рй╣╙Э╥ХрвО _

/3PBE 5BO5BP*; /IPO5SBDI %POH/BJ

тАлрзВраШ╪▓тАмрлСтАл╫дтАмржп▌В

╙ЭриФркЩр│д╤дрв╕

 $"5SVPOH4B #JOI5IBOI%JTU

'M 40OOBEF[J /P3PBE #JFO)PB "O#JOI8 %/

рк▒ тАл╪▓тАмр│Ю реЖр▒┤рй╣тАл ▐ЩтАмрдир┤Ърй╣рв╢▀мр▒Я╒й

)P5VOH.BV %JTU

рдк▀б▀░ркЩр│д╤дрв╕

рвЦр┤Ър▓ХрйЛр▒Я

реДрлСр│Р▄╗ ╒втАл▀С▄ЙтАмрлС 

рвЦр┤Ь╙Эрж╕

ржЗ▄╗тАл █МтАмрзАр▓йрдж 

рв│риЛркЩр│д╤д р│Ю╓врйЙ 

ржЗржатАл█ДтАмрйШрж╕раВркС╒Щ

7JOBDPOFYU 1IBN)VOH/BN 5V-JFN )/

ржИркС╓в▀░╥Хрж╕риКр▓ХрйЛр▒Я

4P 4POH5IBO* %J"/ #%

╙ЭрзЛра║╒б рпСр░крйЙ╓Б 

рв┐р┤Ърй╣╙Э рй╣╙Э╥ХрвО ' .FMPEZ5PXFS 6OH7BO ,IJFN4U 8BSE #JOI5IBOI%JTU

рв│риЛркЩр│д╤дрв╕ р┤РроЦ▐╣ 

ржа▀мрдЭркЩр│д╤дрв╕ UI'MPPS $.5 8BSE %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╤дрв╕ркБркС

с╡Э vсФСсКе╙╣

SI ENG CO., LTD w w w . s i - e n g . n e t

┼Цс░ЖтШЦтго┼ЦсФНсВС┼б┼ЦсФН╘кb┼ЦсФН тУХр╕Ср╡Щ┼ЦсФНс╕▓с╕е╩С┼ЦсФН

FRP DUCT SCRUBBER TANK LINING с╡Эсл╡ сЭЕс▒в

сФЭсЦТс▒есп▒ тФбспХсо▓снН сБ╢р╕С ▌ЖтЬЩ сЬЕтУНрпЭсБ╡слЩ

сФЭсЦТс▒е╩С тФбспХсо▓снН та▒сЩ╣тГ╣р╕НсЬ╜сЦЕ сЬЕтУНрпЭсБ╡слЩ тбНсЬЕтО╡сДБтЬЩ╘Й ╘ХсФСсЦЕсКес▒╜сп▓сЦЕтК╣

,"/(4"/7*/"$P -UE ткЩтК╣сБЭ┼ЦтзОси▒сХ╜сЗе├Ср╕НснетК╣

Lot MD 6, Lucky Duc Hoa 1 Industrial Park, Duc Hoa, Long An TEL. 0272 377 9951 ~ 2 FAX. 0272 377 9953 H/P. 096 811 6200 сйвсижсЗб 0127 227 0000

TJFOHDPMUE!HNBJMDPN

▀СрдерйМрйЙрвО No.16, No 16 Chu Manh Trinh Street Street, Group11 Group11, Tan Cang Commune, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

тж╜╟ОсФСсижсжйс▒есЕХ├Х┼Ц▌ЙспЩс╖╛

aсЦЕсп▒с░Нс▒ер╛Щ

─Юс╕етЦосЬЕтФбспЭ

www www.ppband.com ww.ppband.co cm

рмВрнЧсР╢р│Ю

D E DUK DAE DUK BAND B D VIETNAM CO., LTD. BAN L D. LT

╓Ф╤╛р│▓11▀Р┘Урй┤тАлрвМрвЯ▐ФтАмрж│рнО PET BAND

P.P. STRAPPING BAND

сжйс▒ер╕╛ сЗес╕ер╕╛ тк╡р▓ЖсБ╜с▒есЧнс▒есмК ┼Йтеер╕╛ тВЙткЩр▓╜р╕╛ 11р▓╜тее сжйс▒еснЙсК║рпБ сп▒ра║сБ╡ тФер▓ЖсБ╡ сЕЭсГйс╕б &сЬЕтЬЩр╕вреТ сп▒ра║ сВХржК╩С

A: C3-1, C5-2 Minh Hung Korea Industrial 3A Minh Hung, Chon Thanh, Binh Phuoc Province T: 0271 364 5523~4 / 091-628-1004 тж╜╟ОспЩ

F: 0271-364-5522 E: kyungjinvietnam@gmail.com

тбНс░Ж╩С"4тЭ▒р╣Е

рй┐тАл╪А▌║тАмр│ар┤▒█йрджра╢

роирдаркЩр│д╤дрв╕

рзАрйЙрдЭ╙Э╥Ера║╒б

ркБрйМр▒╕╓С

рзАрдЭржЗрйЙрйЙрзВрлС

ркБрйМр▒╕╓Сра║╒б

ро╛рйЙре┐ре┐р┤РроЦ▐╣  %JFO#JFO1IV #5

рзФр│Врй┐▐╗ -P#,$/5BZ#BD $V$IJ

рзарвСра║╒б риЛрв│┘гржЩ▄╗ рв╕╥Е риШ┘Шра║╒б р▓л▄╗▀Ф рижриж╤дрв╕

рк│╤дрв╕

ро╛рйЙре┐ре┐р│Ю╓врйЙ 'M7JOBDPOFYU 1IBN)VOH 5V-JFN

)VOH1IVPD 5BO1IPOH%JTU

рпП▄╗ржЗр▓м тАл╫▒тАмрзМркБ 

рк║раЧрй╣╙Эра║╒б

-PU+ 7JFU)VPOH*15IVBO"O #%

рк║ржФ┘грйЧрйЛ +"% 

рпПрдЭтАл▀м▌╜тАмр▒Я╒й р│ЮрйЙрвердж 

рнбрв│╤дрв╕

рпПржЗрй╣рйЧ рйЛ╪Лр░арпПржЗ 

роараБтАл▀мрйЛ█ДтАмр▒Я╒й тАл ▄Р╪итАм

рпПрзВра║╒б

4P1IVOH,IBD,IPBOH %JTU

1&╥й

Street No. 5 Long Thanh Industrial Zone, Long Thanh, Dong Nai Province T: 0251-351-4046~8 F: 0251-351-4049 ┼бр▓Йр╛Щсо╣ тж╜ ╟О спЩ 090-807-5233 сДБтЬЩ╘ЙспЩ093-385-7337 &EBFEVLWU!QQCBOEDPN

ржирлСрйЛр░а╒▓ргК╓ЕB

$IV.BOI5SJOI 5BO$BOH #JFO)PB

сБ╣сп▒ра║сВХржК╩С

рп┐тАл█ДтАмрп╝рлС╤▒рм░ /P/BN-POH[POF%JTU р░Л▐╖рпП р│Цр┤Д р░С&$ркЩр│д╤дрв╕ р░Х╥ЯтАлрйЙ▀Д▌╛тАм╥ХтАл╫▒тАм /P"4U #JFO)PB %POH/BJ р░ХтАлрйЛ▌нтАмр░к▄╗ржп р░ХркЩр│Р▄╜р▒┤ р░Хрм╣ра║╒б р▒нрзВтАл█╛тАмр▓л▄╗рдп ▀ДтАл╫птАмрйд 

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╤дрв╕ркБркС

с╕б├нтВЙсВСтЦСр╕Н╞▒тДХс▒ер╛Щ

тУХрпЭтУНс╕б├нтВЙ рдирм░▄╗рдЭр▒╕тАл▌ТтАм╨╛тАл╫ЮтАм

┬а ┬а

█кр░Орв▓ра║рдЭ

┬а

тАл╪АтАмр┤ЛргЧр┤ЛрлШрлУ╙ЭркБрйШрдж╥Х рп┐▄╜тАл▄ЪтАмрдж╥Х▀Врйвра║ркБрйШ сФвтАлр╛Щ▌ХтАмсо╣ 016 2915 5649 / 090 821 2107

рлС╤▒рм░▀Ур░а▄╗╥орнУ рлС╤▒рм░▀Ур░а▄╗╥орнУ ┬арлС╤▒рм░рг╗▄╗рв▓ра║рдЭ ┬а ┬а

w w w . c t s k v . c o m

тУХрпЭтУНс╕б├нтВЙ┼ЦсЬ╛┼Ц╔ксм▒ (Aus.Michael Clark Material Handling Vietnam) ткЩтК╣сБЭ 12 Ton Dan, Dist.4, HCMC Tel: 08. 6275 1544 Fax: 08. 2221 5589 сйвсижтАл▌Ъ▌ХтАм0906.695.345 с░Ж├Хс╕етЭбс░Ж

www.clarkmhc.co.kr l k h k сХ╜сКесЬЕтАл▌Ъ▌ХтАм093.717.2876 с▒етГ╜смСсЦЭтЦСс░Ж спХр║╡спЭmikeclarkvietnam@gmail.com To voi phuc, trauquy,Gialam,Hanoi тж╣тАл╫ЩтАмспХ

р░╣▀ФркБркСр▒╕тАлрй╝▄╗╪А▌ТтАм

т▓╝сВТтжетЦСс╕▓с╕е╩С т▓╝сФНспХтУХр│Бс╕▓с╕е╩С т▓╝тАлтпВтй╢▌бтАмтВКтФ▓ т▓╝тСЙр╕втФбсмн ╘кbтФ▓

т▓╝сЦЩс▒╢сЬ╛сЬЕтУНр▒НсГе т▓╝скЕспЭсБЩсЬЕтЬЩс╕▓с╕е╩С

тУХр╕Ср╡ЩсЬ╜┼Ц т▓╝си▒сиХсХЕсмн тйЕтЭнсБ╢сЬЕ тЮЙсЬЕсБ╢сЬЕ ''6 #'6 ")6 тзОскЙтзОсЬЦ╩С т▓╝bс│жсФСсижсмКтжетЦС

с▒есЗбтгйтж╜╟Оси▒сХ╜с╕всЩ╣спж с▒бр▓Хтж╜сЬ╜┼ЦсКер▓╜eтаЩтж╣├нсЗес╕ес▒╜├С CLEAN TECHNOLOGY SYSTEM CO.,LTD Clean Technology System

D─В┼Э┼╢K─╕─Р─Ю ╬Ш&─В─Р╞Ъ┼╜╞М╟З

ISO 90001-14001

┼Э┼╢┼Ъd┼Ъ╞╡─В┼╢╧оY╞╡─В╞М╞Ъ─Ю╞М═Хd┼Ъ╞╡─В┼╢'┼Э─В┼╜t─В╞М─Ъ═Х d┼Ъ╞╡─В┼╢┼╢d┼╜╟Б┼╢═Х┼Э┼╢┼Ъ╞╡┼╜┼╢┼РW╞М┼╜╟А═Ш═ХsE d─Ю┼п═Ч═╛╧м╧о╧│╧░═┐╧п╧│╧н╧┤╧▓╧╡╧п═м&─В╟Ж═Ч═╛╧м╧о╧│╧░═┐╧п╧│╧н╧┤╧▓╧╡╧▒ ═▓┼╡─В┼Э┼п═Ч╞Р╞Р╟З┼Э╧▓╧м╧м╧п╬Ы─Ъ─В╞╡┼╡═Ш┼╢─Ю╞Ъ

р│╗р▒╡рйЙрдЭ рк▒тАл рвСрвд▐ЫтАм

&6/46/7*/"&.#30*%&3: ╙Э╥ЕрйЧрг╗ 

)/7&$╤дрв╕

р▓ирдЭрпП╤дрв╕▀мр▒Я╒й▀ирйЛ

р┤ЕтАлраБ╪АтАмр░крпПрдЭрпвтАл▄ЦтАм

  

)PB1IV╤дрв╕

р▓ирйЛ┘грйЧрйЛ

р┤ШтАл╪итАм╙Э╥Ерв╕ра║ EJ"O ,1/IJ%POH %J"O #%

&1MVT'PBN

*5&$)&$ ╤дрв╕ 

&4.╤дрв╕

*%*(SPVQ

р│Ю╒б╤дрв╕ &IPNF&BTU4BJ(PO"15 1IVPD-POH # %JTU

р│а╥┤р░ЛриХрп╝█ирйЛ р│а╥┤р▒╕╓С ,PSFB1BOFM 

"SJSBOH*OEVTUSZ /P 4POH)BOI4U 2VBSUFS 5SVPOH5IP8BSE 5IV%VD%JTU )$.$

"NLPS(FSSO&OD7/

/P 5SBO/BP4U #JOI"O8BSE %JTU

(5&$)╤дрв╕_ (JBOH7BO.JOI "O1IV %JTU

9B$BU)BNMFU )PO2VBO #JOI1IVPD

"%рджрдЭр░о

(00/".7*/" -PU 3PBE/P -JOI5SVOH** 5IV%VD

р│ара║рзЖр▒Я█ирйЙтАл╫мтАм

  "O1IVPD -POH5IBOI %POH/BJ

(BMBYZ тАл╪ШтАмрпПр░ЛрйМ 

#"4*$$POTUSVDUJPO

)BOWJOB&$

$T&OD5FDI ╤дрв╕ржЙрй╣ -PU# %BJ%BOH*1 5IV%BV.PU #%

)BQQZ╤дрв╕ раБрг╗╥ХрвО 

) ,-F5IJ)PB 2VBSUFS 5IV%VD

р│аргБрдкрж╕ рк▒ -P% ,$/5BZ#BD$V$IJ $V$IJ%JTU

р│ардирпУр│РтАлрв▓█отАм /P-F7BO,IVPOH 5IPJ"O %JTU

%"*."5 рзмрйЙржптАл▌ТтАмрдж 

р│аржи╙Э╥Е ╤дрн╖

%BJ1IBU%FDPS

р│арйМркЩр│д╤дрн╖

%FMUBрй╣╙Э

р│арк▒рнМ▌Д*%5 ╙Т▄╜р╡зрдЭ (SFFO)JMM -P,$/2VBOH5SVOH %JTU

*OEPDIJOF"SU рйЛр░к▄╗ржп *OGBDU .JOI)VOH )BO2VPD*1 #JOI1IVPD */7*,05% *5FDI ржЗрйЙр░ЦрпП +BCFT ╤дрн╖рйЛр░к▄╗ржп 

))/рлС╤▒рм░рй╣тАл▐ЩтАм

$.5 %JTU

),р╡Жр░а

+4╤дрв╕

)O# р┤Ърйвр▓┐▌ГрдЭрп╝р▓В0&.0%. 

,7 тАл█╜тАмрпДр▒Ярй╣рлС -PU",$/ /".Z1IVPD*1 #%

,#/WJOB XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╤дрв╕ркБркС

-BTFSDVUUJOHт░Еa┼Цс▒ер╛ЩсижтДХ

тж╜╟Осп▒ра║р╛Щ

тНЪу╢ЕтЙйфБЛтНЪу╢ЕтвЕубб

KOREA AUTO DOOR тж╜╟ОсЬ╜с░Жс▒▒соБсоЙсне╩Ссиж

╔йсЧоa┼Цс░ВтДБр╛Э┼ЦсФН

*40

у╗дт╝▒у║Э#Jrrqdp#YlqdсзЕ#сРСуо╣уГ╣т║Й#сФ╣тв╛сМ▒сРжт╣╡#тГ╜с░Хт│е#с░НтГосз╣сиХ1 Y0Fxwwlqj/#QFW/#Odvhu#Fxwwlqj#сХбсП╡тРет╣Су╗е1

Lot18, road No4, Linh Trung II,EPZ Thu Duc Dist, HCMC сФвтАлр╛Щ▌ХтАмсо╣097-464-7949

Tel: (028) 3729-0497/0498 Email: heeman1010@naver.com

'0-%*/(%003."/6'"$563*/(

сДБтЬЩ╘Йси▒сФ╛сФС ┼Цс░ЖсоесЦЕр╕Ютж╜ соБспЭтж╜тж╜╟О╩Ссиж

┼Б~спХсм▒тж╣█╡ р╕┐тИЕсХ╜сКесЬЕ ╩СтАл▄ЖтАм

сВКтк╡р╛Щс▒ер╛Щ сФ╛сФСсижтДХ

рд│─Зрг╛╩┐╔╗тАл╪ВтАм╨┐рв▓╞╝тАл█д█ФтАм├итАл┌╡тАм ╨дтАл ┌НтАм╨дрдХ ╔ДтАл╪ЯтАмH9@"$-,,+(+(,$

р╝ЙреБсп▒с░Н█╡тж╜╟ОсЩ╣спжс▒╜тгйсоЭр▓╜ тж╜╟Осм▒сФСс╕бс╖╛р╗жaтАл▄ЖтАм р╛Щсо╣тж╣сЬ╜р╗Хр╝ЙреБс│С├Хр╕нс│Тсп▒сЭБ

сЧнт░ТсВКт░Тсп▒т░Тс░Н сВК сп▒ с░Н тж╣спХр╣ЖсЬЕсКе╙╣

*40спЩс╖╛

раераесВКтк╡р╛Щ dodo - 001

dodo - 002

dodo - 003

dodo - 004

dodo - 006

dodo - 011

dodo - 005

сЧнсВКсЬ╜сЦЕ сп▒ра║тк╡с░Нqс╕б╩С сп▒с░Н сЧнсВКсЬ╜сЦЕ сп▒ра║тк╡с░Нqс╕б╩С сп▒с░Н сВКтбОтй╢ сЦБсБ╢смКсЧнсВКсп▒с░Н т╖ЕсЩ╣спжтгйсЧнсВКсЬ╜сЦЕсп▒с░НспЭтДХ т╖Е┼Цс░Жтк╡с░Нqс╕б╩С ┼▓с▒есЬ╛сЗер╕Нтй╢ спЭтДХ т╖ЕсЧнсВКсЬ╜сЦЕс▒▒├бсБ░сЕХсЩ╣┼ЦсФН т╖ЕсДБтЬЩ╘Йс▒╢сЗбсЬЪспЩс▒╜тгй т╖Е

dodo - 005

сДБтЬЩ╘ЙтЖ╜тЕй сЬ╜┼ЦснетК╣

тгй с╕й

5&- тж╜╟ОспЩсФвтАлр╛Щ▌ХтАмсо╣ &."*-DVBUVEPOHLBE!HNBJMDPN HP: 096.4003.160 ткЩтК╣сБЭ┼Цс░ЖсФНр╛ХсЭЕ XXXDVBDVPOOIBOIDPN 5BO#JOI*OEVTUSJBM1BSL 5BO1IV%JTU )$.$JUZ тж╣тАл╫ЩтАмспХсФНр╛ХсЭЕ/HPD)B #B%JOI )B/PJ

тж╜╟ОтЖ╜смСсЩ╣╩Ссиж

скес▒е}сВК

a─К

╘К ╩С

т╖Е

dodo - 018

сФвсиж┼Цe тлнсФНспж╟Н сФНр╛ХсЭЕсДЮр╗Х сжетЭнтЬЩтВЮр╛Щ

╔йсЧоспеa┼ЦсЬЕтЦ▒vтк╡раесиХ

с╡ЭтФ╛тВЮр╛Щ

149/1, ─Р╞░с╗Эng An Thanh 68, KHP Thс║бnh H├▓a B, P.An Thс║бnh, Thс╗Л x├г Thuс║нn An, Tс╗Йnh B├мnh D╞░╞бng

T. 0274. 365 9091~2 F. 0274. 365 9093 '0-%*/(%003."/6'"$563*/(

,JOEFOH╤дрв╕ ,JNFDP╤дрв╕ ,+ ржЙрй╣тАл ▌ОтАм

сФвтАл ▌ХтАм098 357 6006 тж╜╟ОспЩ

р╛Щсо╣ 096 693 6837 сДБтЬЩ╘ЙспЩ

┼Б~ 090 870 4948 тж╜╟ОспЩ

сФвтАл ▌ХтАм090 677 3772 сДБтЬЩ╘ЙспЩ

Add. Lo B5F Duong So 7, Khu B KCN Hiep Phuoc, Nha Be, HCM T. 028.3620.4911~2 F. 028.3620.4913 Email. himax119@gmail.com

www.himax119.co.kr

-4рй╣рв╢ $BMNFUUF %JTU -POH)BV -POH)BV $BO(JVPD -POH"O

,0"%рйЧтАл▐Щ╪▓тАм

.%'*-. реЖр▒┤рдж╥Х 

,4%"#4тАл╪итАмржп

.%"&$╤дрв╕

,ZVOH/BN&/5 

.&("&$╤дрв╕

T : 0287.304.5858 M : 097.5055.820(Mr.Shin)

/HVZFO5IBJ#JOI %JTU

,*;6/"

" 2- )PB-POH -BJ5IJFV #%

/5%(3061 5P)JFO5IBOI 8BSE %JTU

.VMUJ5FD1MBBNB7JOB

0BTJT тАл╪АтАмр│арй╣рв╢ 

.("

4)&/( ргГроЙ▄╗▀зржи 

2- -PU, 5BO,JN*1 $BO(JVPD -"

-(р│ЮрйЙ▌ДрдЭ рйЛркСтАл рв│▄╗╪АтАм

17$тАл╪ШтАмрпПр░ЛрйМ

4G5FDI7JOB

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╤дрв╕ркБркС

&

тЙос▓╜тиФт░ЗтеТ#т░Зрм▒т║║/#роЩув░уЕПтвЛ#тиФт░З# ###########с╡ДуШЫр┐О#тдТте║теТ#розтСЙ#сЙ│сз┤тиа тиа тЙЙ╔ктгйр╝К с▒ера║с╕б├нтВЙсмКс▒ес╕бсБ░тИКс▒е╩С ┼ЙтеетЛХсмКс▒ес╕бсБ░тИКс▒е╩С тШЦсЭБсмКсБ░614смКр╛Х┘есзВс▒ес╕б7 7 сБ╜с▒е╩СсЬ╜ра║смКсБ░614смКс▒ес╕б31UZQF сп▒ра║тВЙсмКс▒ес╕бра║сже7&("#SBOE,7#"55&3:$P -UE ┼Цс░Ж-PU",$/ /"4US.Z1IVPD*OEVTUSJBM1BSL #FO$BU #JOI%VPOH &NBJMLWCBUUFSZ!HNBJMDPN8FCTJUFXXXLWCBUUFSZDPN

Applied Thermal Systems

SAMJUNG BOILER CO.,LTD.

тж╜╟Оси▒сХ╜со╣р╗жсЦТсоесДБтЬЩ╘Й╩нс╕б сФСсижсмКсЕХспЭр▒Н сЬЕтЭб сйХр╣Е сйСр┤нскЕспЭ aсЬЕ сХ╛тФе тк╡р╝К р╝К т╖Еbс│жтЬЪсЩ╣тЯнтеесЩ╣спжтЭ▒р╣Ет╖ЕсйХр╣ЕтДХсоБсЩ╣спжтЭ▒р╣Е т╖Есж╢р▓ЖсмК╩Ст╖ЕсйХ╞▒тк╣╩Ст╖Етенрп╜тЬЩсЦЕсКе┼ЦсФНт╖ЕскЙраес▒╜сиХсЬ╜сЬЕтЦ╜си╡с╕бтАл▄йтАмсиХр╕в т╖Е

Tel: 0274. 361 2305 / 2405 H.P: 0908 458 608 Fax: 0274. 361 2306 Email: ats540213@daum.net 53/13 Binh Phuoc A Quater, Binh Chuan Precinct, Thuan An Town, Binh Duong Province

ткЩтК╣сБЭ╩б╚╜тФ╜тЛХтШВ*%LULJNLS .S)VZ сДБтЬЩ╘ЙспЩ тж╣тАл╫ЩтАмспХспХс│жтмй .ST:FO сДБтЬЩ╘ЙспЩ 

SK e.c co., ltd сВС┼бсЦЕсКе

 сЕХспЭр▒Н

т╢псЬЕтЭбсВС┼б т╢псйХр╣ЕтДХсВС┼б т╢п464сВС┼б т╢птЕйсонтЭнсЬЕтНбспЭ╩С т╢пbс│жсйХ╞▒тк╣╩С т╢псЕХскЙ┼ЦсФН

т╢псХ╛тФесЕХспЭр▒Н сЬЕтЭб сйХр╣ЕтДХ

т╢птАлтШЦ╫ЩтАмсЕХспЭр▒Н т╢псйХр╣ЕтДХсЕХспЭр▒Н т╢п┼бр╢╣тй╢сЕХспЭр▒Н т╢псЕХспЭр▒Н"4

<┼Бт░Т~т░ТсФвт░ТтАл>▌ХтАм

4*&( /P $IV.BOI53JOI (SPVQ #) 4/5FDI рв╕╥Е ркБрйШ 

4/$&/&3(: ╥│р│ЮтАл ╫д▌атАм -P*7 %VPOH )P/BJ 5SBOH#PN %/

р│ТтАл█ДтАмрдЭр▒о тАл┘БтАм╒йра║╒б рвОрн╣ 

5FNTDP╤дрв╕ 4POH8PM -P 3PBE 5BO%VD*1; -"

46&OH

5IF.BSV %VPOH% )JN-BN %JTU 5P%BNрзВрлСтАл╫дтАмржп▌В

48ркЩр│д╤дрв╕ .Z,JN %JTU

4Z(SPVQ TU 1IV)VV %JTU

$54 #JOI5IVBO 5IVBO(JBP 5IVBO"O #%

6OJM -P9/%BJ"O,$/ )BJ%VPOH

,BOHOBNWJOB

715&$)

.Z1IVPD*1 #FO$BU #%

7*/",4*(/ рди▀К ╨╛рк▓ 

/FYUXBZ

.&("1-"45*$4

Rust Preventative Product(Mold)

┼Б┼▓тФ╛╔йтй╢сЦЩтГ║с▒╜<+> Ultra Shining Mold Cleaner

╔йтй╢тЛХсЕЩс▒╜├Сс▒╜<+> Mold Carbon Cleaner тж╜╟О с╡Э с▒╢смСтНбсБЩтННс▒╜тгй с╕всЩ╣спжтЭ▒р╣Е 8Fl, 90 Tran Dinh Xu, Co Giang Ward, Dist 1 012 0312 9320(тж╜╟ОтАл ▌Ъ▌ХтАм028 6295 8935 shk1864@naver.com

/-р│ТтАл█ДтАмрдЭр▒о 0,46/( 4*57*/" 7*&450/ 8BWFGBDUPSZ

рй╖риО роардЭрй╣рйЧрй╖риО

45$POUSVDUJPO7JOB /HVZFO)VV$BOI #5р│ара║рзЖр│ТтАл█ДтАмрдЭр▒о ▀Х┘Ш 

╔йтй╢тЬЪсЩ╣сВКтДОс▒╜<+>

1IBO7BO)PO %JTU

:5 17$р░ЛрйМрнир▒╕ 

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╤дрв╕ркБркС тЖ╜┼Бсо╣тгйс╕йр▓╜тВЙсм▒спХ▌Ер╖Щ"4сБ░сФНтме┼бр╕Нр▓╜┼Б~соетВЯсжесЖ║─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

тж╜╟ОтАл▌бтАмтв╜┼Ц╩Ссж╢тЗ╢╩С

р╖ЙриСр▓╝р╢╣▀ЧржЫ тАлтж╜▌бтАмсБЭ╟ОсЬ╜с░Жс▒▒соБсоЙснетж╜сЭБ ┼Ц╩Ссж╢тЗ╢╩СсйОсФНсФвтЖ╜┼Бсо╣#&454&--&3

┼Б~р╕нс│Т ┼Б~qра║ ┼Б~р╕НтЦХ

DOOSAN & ROCKET

с╕б├нтВЙт╗▒сБ╜с▒е╩Ст╗▒с▒ера║с╕б├нтВЙсВИ▀Ср╕Н тЭ▒р╣Е спетАл▌бтАм сЩ╣р╕Н сФНтме┼бр╕Н

Doosan Doosa Do Doos Doo D oos oo os n Infracor Infracore racor acco aco a ccor ore

▌Еzсобс░ЖсКерпЭрае "4сБ░сФНтме┼бр╕Нa с╡▓сл╡тзКтАл▌Е▄йтАм сБ╜с▒е╩С

р▓╜тНбтЬЩсДБтЬЩ╘Й

с▒ера║с╕б├нтВЙсмК р▓╜тНбтЬЩсВИ▀Ср╕Н сДБтЬЩ╘Йс▒▒

с╕б├нтВЙ

GREEN VINA Trading Import Export Tourist CO.,LTD тж╜сЭБ╩С─е┼ЦсижсДБтЬЩ╘Й┼ЦсЬ╛тАл▌бтАмр╕Нс▒▒ www.hanshin.co.kr ткЩтК╣сБЭс▒▒TEL: 028-2244-0620, HP: 090-338-3316 ржЪ╘╡╒╜

тж╣тАл╫ЩтАмспХс▒▒TEL: 024-3552-8480, HP: 090-345-1456 тАл рвШ┌П▄БтАм VA├ЫI BA├ПT NH├Ц├ПA HA├ШN CHA├ВU

тж╜с╡ЭтГ╜р╕к тГ╜р╕кс▒╜с│Ссиж╓е

т╢пTel 0274 3789 950 т╢п Fax 0274 3789 952 т╢п HP 0909 319 244 (Mr. Jeon, Yong-Joo)

тж╜╟ОспЩ

090 899 3768 (спХсйвтв╜, yp6124@naver.com) 016 3736 8127 (сЭНс│жсйв) 090 360 4892 (Hau)

сДБтЬЩ╘ЙспЩ GREEN VINA 493C KHU PHO NGUYEN TRAI ( QUOC LO 13 ), PHUONG LAI THIEU, THI XA THUAN AN, BD

╩СсйСсКе╙╣тНЙтЦнспХ╒й . .

 .

тНЙтЦнспХ╒йтж╣смСсЬЕ

тАвсп▒с░НсБ░╩С─е▀П}тГ╜р╕к тАв┼Цс░ЖтВЮ┼БсБ░тВесз▓┼ЦсФН тАвсЗбтгйсЕХ┼бтЪНр╗жтНЕтЦ▒ тАвсп▒с▒е├СсЕХ┼бсЧнсБ░тВЙ┼Б

тАвсжйс▒ер╕╛├ХтЗ╢р╕╛сЗес╕ер╕╛ тАв1&17$тГ╜р╕кa┼Ц

NO T1/13M, 1 Group, Binh Thuan 2 Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan An Town, Binh Duong

ро╛рйЙр░лрй╖риО

тАл╪АтАмрлУр░лрдЭр░ЛрйМ_

р┤ЕтАлрбВ▐Ц╪АтАмрджрдЭр░о

тАлрйЛрйМ╪▓тАмр░атАл ╫мрйЙ█ДтАмрйЧрг╗ 

сГ╢спЩс░Ж сйвсижсЗб

р▒йспХс▓Щa┼Ц $/$с▒й┼В $/$с▒й▌Й

тАл╪▓тАмр┤ЪтАл╫ПтАмр░л

ркСтАл▌║тАм ╙Шр┤Ррй╣╙Э -PU# %BJ%BOH*1 5IV%BV.PU #% тАл▄ЧтАмрджркСтАл ▌║тАм-&% рзЯ▄╗рзВр▒ЯркСтАл▌║тАм ,3-&% ркСтАл ▌║тАм

▀С▄┐тАл ▄ирйД рй╝▄╗╪АтАм рвЪрлСтАлра║▄АтАм╒б 42/47 Nguyen Minh Hoang, Ward 12, Tan Binh

рв▓риО╨╛тАл▌втАмр▒Я рв╗рим╙Э╥Е▀ВраЧр▓┐

ржира╝р░лрдЭр░ЛрйМ

рк▒ рв┐рдиро╣р│Р█ирвернитАлрй╝▄╗╪АтАм

рзФр│Вра║╒б рйДтАлраЧ▄итАмрйЧрйд 

р│а▀░╒║тАл╪▓тАмро╣р│Р█ирве /P)JHIXBZ#BV5SF)BNMFU 5BO"O)PJ8BSE $VDIJ

рв┐риЛра║╒б

рк▒ римрлУрпУр│Р█ирве

р│ардирпУр│РтАлрв▓█отАм

-PU# 5BO%POH)JFQ#*%1 #%

рпУр│Р█ирве "UMBT$PNQSFTTPS ╥ГриЧрпУр│Р█ирве 'MPPS 3PBE #JFO)PB %POH/BJ

sunjinsteel@hotmail.com www.giaconglaser.com.vn

рв┐рйМ7/ 5SVPOH2VPD%VOH 1IV/IVBO%JTU

ргБрлУр│РтАлргБ█╜тАмрдЭ рдир╡Ьра║╒б

тАлрв┐╪АтАмр▒нрзАрдЭ раЙркБрзЛтАл╫▒тАм╙Э 

реЖрдЭр░Л ▐╖рдп _

5- "Q)PJ5IBOI 5SVOH"O $V$IJ

2-" ,1 5SVOH.Z5BZ %JTU

 EVPOH ,$/"NBUB #) %POH/BJ

р┤ЪрйЙр▒Я╙Ц█Юра│ рйв╤Ж рйЛр░атАл█╛тАмриЧтАл╫▒тАмржира╝

%"6.+6/("/ рйДтАл ркБраЙ▄итАм

р▒╡тАлрйЛ█ЖтАмр░а╒▓ргК╓Е раЙркБ р▓ЮрлТ╙Э▀ДтАл╫ШтАм

)*5"$)* р│а╥┤рйЛ GM 5PO%VD5IBOH %JTU

р│Ю╒бро╣р▓МтАлраЧ▄ирйД ╫дтАмрйЧрйд р│зрв┐рйЛр░а╒▓ргК╒ж раЧрйЧрйд 

+BP7JOB рзмрйЙргКроО .*3римтАл╫дтАмр▓м

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╤дрв╕ркБркС

те│рпгсЬЛтЭШтбУс░Мс▒лр╛Ятл│сФУ MEGA PLASTICS VIETNAM сЭГтЬЯсж╝тИГси╖сЦГсклс▓Гтгп╩│с╕зспг┼лсХДсФЧ

тАлтел▌ПтАмрпгсБ╝сЬЛтАлтел▌ПтАмрпгсЭГтЬЯ т╢║▌ЙтеерпЭсБ╢сЬЕ

сФНспХс╖йсДе сйНр▒Нaс╕бтй╢тФ╜р▓╜с╡Эр╛Щс▒╜сп▓

т╖Е

NINE VINA CO., LTD OFFSET PRESS PRINTING

┼Б~сФвтАл▌ХтАм 091 395 1230

тзктФ╛сЬЕтЭСтНЕтЛХ▌Ер▓╜╔ЩтННр▒НсБ╢сЬЕ bс│жспЩсШе

▌Есз▓тж╜сФксФв

т╖Е

тлнсЩ╣тзХсХ╜с░НсФНсмКaтАлтж╜▄ЖтАмсБ╢сЬЕ

т╖Е

сЬЦ╩Сси▒vтж╣р╗СсмСсЩ╣тж╜╘Х╟НсЦТсо╣сБ╢сЬЕ

т╖Е

т╢║▌ЙтеерпЭсЬ╜тЬЩ рв▒╠╣NNс╡Эр╛Щс▒╜сп▓

т╖Е

$PQPMZNFS11тк╣─ЮтК╜тк╡с▒всЧнс░Н

т╖Е

со╣р╢╣ aсВКсЗбсп▒с░Н

т╖Е

раес▒есЦТсЬ╜тЬЩсБ╢сЬЕ

т╖Е

те│рпгсЬЛтЭШс╕л┼ЬсЦШтй╝7UD\3336сЭГтЬЯсЬУр╕дсЭГтЬЯреГр▒пспЯсЭГтЬЯ с░Нс╕й11 14 1&5 рв▒╠╣тАУNN с▒есп▒сЗбтгй сп▒ра║тВЙсЗбтгйтбНс░ЖсмКтЬЩр▒йспХ раес▒есЦТтЬЩр▒йспХ сЬ╛тгйтбНс░ЖсмКтЬЩр▒йспХ р╜╣р╝КтЬЩр▒йспХ ╩СтФбсФвтгйтбНс░ЖсмКтЬЩр▒йспХ тЭнр▒╝тЬЩтАл▌бтАмтДХсмК4MJQ4IFFU рд╜р▒йспЩсЬ╜тЬЩ сВСсЩ╣тЭ▒

со╣р╢╣ aсВКсЗбсп▒с░Н

No.4B.03A Sacom Bank Depot, No.10 st., Song Than 1 IZ, Binh Duong Tel. 0274. 373 7450(Ms Phuong) Email. ninevina@gmail.com

р│ТтАл█ДтАмрдЭр▒оржСрн╣ рлУ╥Хрв┐р┤Л р│Щ▄┤рджр▒Я1&5 )*14 "#4 11 1&

Mega Plastics Vietnam Tel : 0274-3553-552 Fax : 0274-3553-549 тж╜╟ОспЩр╛Щсо╣:0919-698-462 Email : mgplas@naver.com сДБтЬЩ╘ЙспЩр╛Щсо╣: 0933-752-418 Email : hung@megaplastics.com.vn Lot A-3J-CN, My Phuoc Industrial Park 3, Ben Cat, Binh Duong

сХ╜сКесЬЕсЦЭтЦС сп▒ра║тк╡с▒е╩СтЭ▒╓Нс▒╜сп▓ -4сФСс▒е"4 с▒╜тгйтЭ▒р╣Е*/7&35&3 1-$ ).* 4&370 .$$# .$реТ

329 QL 51 An Phuoc Long Thanh , Dong Nai ands2687@gmail.com / KaTalk : ands2687 0251) 655-4365 / 016-9393-2687 си▒спХси╡ре╡сЬ╜сЬЕтЦ╜сКе╙╣

▀Ср┤ЪтАл▐ЩтАмh▀Ср┤ЪргКр░а ╥│╒йра║╒б ▀Ср┤ЪтАл ▐ЩтАм тАл▀С╪и╪итАмр┤ЪтАл▐ЩтАм "O5IBOI 5IVBO"O #% рдирв┐ ▀Ср┤ЪтАл ▐ЩтАм -P"%$/,$/ .Z1IVPD #FO $BU #%

рвУрж║риМрвЬр│Бр▓крйдриМ р▒б█крйЛра╕▄╜рдЯр░в р░Б█ЦргЖ -P$/ %VPOHTP ,$/4POH5IBO 5IV%BV.PU #JOI%VPOH 5_р│а╥┤рйЛ.S,P ZKLP!PLTVOHDP

'▀мр▒Я╒йрйЛ.T#JDI CJDI!PLTVOHDP

рв┐▀Крй╣╙Э рпПрдЭр░Ор▒╡риХ▀Крй╣╙Э рп┐тАлрй╣▀К█ЕтАм╙Э

раБрйМ█Ю рвЦрй┐раБрйМ█Ю #JOI1IVPD" 5IVBO"O #%

ргБ╥ЯраБрйМ█Ю %BJ-P#JOI%VPOH 5%. #%

%BF:FPMраБрйМ█Ю EVPOH" ,1 "O1IV %JTU

▀Крй╣╙Э

-F7BO-VPOH 5P "Q /IB#F

тАл╪АтАмрдироирдЭр░а роирдЭр░а тАл╪АтАмрм░ тАл▄╗рп╕▌атАм

р┤ЕтАлрбВ▐Ц╪АтАмрджрдЭр░о /*/&7*/" "4BDPN#BOL%FQPU 4POH5IBO #%

тАл▌║╪АтАмрпП▄╗ржЗ р░ГроШр│РтАл █╜тАм

4,CPJMFS раБрйМ█Ю 

р│ВрнМра║╒б ╒║╨┐р░С #JOHHPр│а╥┤╒║тАл╪▓тАм 4VOEBODF 'M 7P7BO,JFU %JTU

%)WJOB ╒║╨┐╙Э 

╙ШргШh╙Шр┤ЛhрнН╤К ╙гржарнНрйд

╙Шрв┐▀Крй╣╙Э тАлрвС┘БтАмрлС╤▒рм░▀Крй╣╙Э

╒║тАл╪▓тАмh╒║рйвhрм╣╥КркБрйШ

ра║рпПрзмрйЙржп рвЦр┤ЬрдЭр▒░

тАлрй╣▀КрвС┘БтАм╙Э

╒йтАл╪итАмро╢▀мрйЙржп

),-F5IJ)PB#JOI$IJFV 5IV%VD

тАлрйЛ╫отАм╒║тАл╪▓тАм раБ╥┤▀Крй╣╙Эрй┐ржЙра║╒б р▓ирдЭрпП7)1$ ра╝рлР 

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╤дрв╕ркБркС

6/*0/

угжтиС#тРет▒╣#тиНтзХувН vlovdudqj +тАл▄ЩтАм,╓Т╙╢╠┤ SPEED VINA

сЬЕтжЭрд╜сКе╙╣

с░НсЕксФНт░Тсп▒сЩ╣сФНт░ТсЕЩрд╜сФНт░ТтЬЪсЩ╣сФН снЙсК║т░ТсВХрд╜т░ТсЬЕтЬЩр╕вт░ТсЭБ╥йт░Тсп▒тЛХрд╜ bс│жсЗбсп▒с░Н 4&8*/(5)3&"%т░Т&.#30*%&3:5)3&"% #0/%&%5)3&"%т░Т)5:5)3&"% aсВКсЭБсБ╜тзЩрд╜сВТр╝Йсп▒со╣р╢╣тЛЙ╟Нa╟Н

028 3713 0340~2

E-mail_ speed@silsarang.net

ASM Co., Ltd

0909 73 2580 0903 93 8949

$0..6/*5:

т╖Н╔ЭтФ╜┼бр╕НсЬ╜сЬЕтЦ╜тЗ╜спжтШЦс▒╜сЬ╜сЬЕтЦ╜$$57сЬ╜сЬЕтЦ╜ т╖Н3'4$$"3%с╕бр╛Щсжйр╗ХспЩсЬ╛*1тЛХр║╡рпЭ т╖НсЕХсжйсЬ╜сЬЕтЦ╜ смХсйв┼бр╕Н ╓ЕтЬЩсмнтУНс▒етк╡сЬ╜сЬЕтЦ╜ т╖Н41&",&34:45&. 1"4:45&.

т╖Н"3-".4:45&.30--*/(("5&4:45&.

Best Price - Best Service ╩СсижтШЦсЭБ┼ЦсФНс▒ер╛Щ

с░йaрд╜сВХрд╜спХрпЭсЬЕтЭТсВХрд╜ тЦнспХтее сЬЕтЬЩр╕в сиХ╦ЙтЮЙрд╜ /73*1тЛХр║╡рпЭ

тЛХрд╜с╕бр╛Щсжйр╗ХспЩсЬ╛╩С

тж╜╟ОсиХсФвтАл▌ХтАмaтАлтзЙ▄ЖтАм

─В┼╢┼Ъ╞Р─В┼╜┼╡─В┼Э═Ш─Р┼╜┼╡═Ш╟А┼╢ 0274. 384 4100, 097 833 5544 ═Ш─Ъ╞╡─Р╞Я─Ю┼╢╧о╧н╬Ы┼Р┼╡─В┼Э┼п═Ш─Р┼╜┼╡ 41&",&3 4:45&.

"3-".4:45&.

Since S ince n 22002 002

▐╖▄░римтАл╫дтАмр▓м

╓е тйес░Н } ╓етйес░Н }тлнсФНсЦЕтК╣сБ░┼бр╕Н тлнсФН сЦЕтК╣ сБ░ ┼бр╕Н VIET DINH CORPORATION

римтАл╫дтАмр▓мрй╣тАлркБ▐ЩтАмрйШ ргБ█▓тАл╪╗тАм┘грйЧрйЛ рй┐рлТр│а╨╛╤║

Add: 141 D3 Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC Tel: 028. 3512 9256, 0908 214 495, 0903 732 411 Fax: 028. 3512 7664 Web: www.vietdinhunion.com

028. 5431 9586 097 344 7549

mirapl

4P ,$/7*FU/BN4JOHHBQP #%

р▓ирдЭрпП7)1$ рзЛрлЯ _ / ,$//IPO5SBDI %/

р│╗р▒╡рйЙрдЭ 1IV4PO #BD4PO 5SBOH#PN %/ ,PWJF7JOB роар▒ЯркБрйШ TP EVPOH" ,Q 5IBOI.Z-PJ %JTU

4FJOUFDI 4*57*/" 7JFUTPO рвОрн╣ ╥КтАл▐ЦтАм╙Шр┤Л 

рдкрвОтАл_█МтАм "Q/IJ5BO 5BO5IPJ/IJ )PD.PO

OEM I ODM COSMETICS

рлУриЧриЭрбВ /P 5SBOH#BOH*1 5BZ/JOI

"4.$0-5% % ,%$$IBOI/HIJB 5IV%BV.PU &'.7JFU/BN "5JOI-P ,Q #JOI5BO +*/80/

PRIVATE

,1&

р┤Ьрйдр│Б▌ЕрдЯрп╛р▓Д2(02'0ркГркУ р│в╥╢р┤Ьрйдр│БркГркУр┤зрвР ▀ор▒б╒лр┤ЗрлУркГркУ╥Чрйд High-Quality рмЫ╦п▀ктАлрб┐╫ФтАм тАл╪зтАмркЪ╬д▀краП▀ктАлрб┐╫ФтАм

╦РрвЭргмтАл*▄ТтАм0$%15/'6+%5,5% Tel: +8428-36-204-027

Cost-Competitive

 сб▒ у╜╣тЫ╣фЙжуГСт░Э твЕсЭ▒тТн 

р│ЮрйЙтАл▌УтАмрдЭра║╒б -P#' 4P ,$/)JFQ1IVPD /IB#F

рдЧр│Р▄╗▌Г рлСтАлрйЛ▐ЩтАмрдз╙Э 

рзЯрв┐ронрдЭ римтАл╫дтАмрзбро┤▐нтАл╫дтАмр▒н

▀Х┘ШhриЭрбВhр▓ирйврйЧрйд

...

Lot R-1C, Tan Tap-Long Hau St., Long Hau Expansion Industrial Park, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province

раБржЙ╥Гра║рджрдЭр░о

рзЯрв┐

тАл╪итАмржптАл█ЕтАм ┘грлСр░гтАл╪итАмржптАл█ЕтАм

% 8 #JOI5IBOI%JTU

ржЗтАлра║█ДтАм╒б

рпПржЗ┘ШрйЧтАл▐Щ╪▓тАм р▒╡риХрое

ра║рдЭрпУ

High-Technology

LABEL

-Z5IVPOH,JFU4U 8BSE %JTU

:(47*/" рдЭр░м 

тАл╪АтАм╪Л▀Х┘Ш /P4U -POH5IBOI*1 -POH5IBOI %/

PROFESSIONAL

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

р│а╥┤рйЧтАл ▐Щ╪▓тАм,"% 5BO#JOI*1 5BO1IV%JTU $$57 )VOH(JB %JTU

*44"$ ,PSWJFU 7JTDPN ")PBOH.JOI$IBV3PBE #JFO)PB %/

р│КрнКр░л ╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
Sách quảng cáo - không bán

신짜오베트남 373  
신짜오베트남 373  
Advertisement