Page 1

SINCE 2002 - XIN CHÀO VIÊT NAM ᦍḽ᪅ᄁ✙ԉᱽ⪙

Repo l a i c e p S

rt

ǎᱽᱢӹእ⬉ŝ

04 2018 www.chaovietnam.co.kr

1&01-&

ቹ༪இເሂઆၴጁ

461&3(3&"5 ೨ྺ࿘ಠඏሂଌལ๕ ༪࿬ເᆟೢั઀

7ұS

1KLӅXWiFJLҧ NHAØ XUAÁT BAÛN THANH H NIEÂN

04

2018 ᝎ᪅ᯝၽ⧪


᳦⧊Õ⇶ᯱᰍᱥྙʑᨦ

Ⱂ⦽ǎ➉ձᨦĥ֥ᩑᗮ᭥ᦥ᜽ᦥ↽‫➉ݡ‬ձʑᨦ ⎵ᜅ݆ᔢᰆʑᨦ

Ⱂԉᇡḡᩎḥ⇽ ⪙⊹ၝ࠺ӹᯕŖᰆ᪥Ŗ

(8ӽᩑ&14❱֍ ႊ⪵ྙ ༉ऩ్⦹ᬑᜅ॒ᔾᔑၰᱽ᯲ Ⱂᄁ✙ԉᱥḡᩎÕᰍ‫ݡ‬ญᱱ༉Ḳᵲ ᄁ✙ԉᔾᔑ⣩༊

ᔭऽ᭥⊹➉ձ &14(8

ႊ⪵ྙ

༉ऩ్⦹ᬑᜅ

ḶⓍ➉ձ

ߑⓍ⥭౩ᯕ✙

᦭൉ၙ‫ۥ‬ᅖ⧊➉ձ

ߑ⎵౩ᯕᖹ➉ձ

ʑ┡❱ๅ⣩༊

┽᧲Ų༉ऩ

Ⱂ⋝௝v❱௝ᯙ ࠺ӹᯕŖᰆᬵa࠺ᩩᱶ aᱥÕᰍᬊᔾᔑ Ⱂᄁ✙ԉᱥḡᩎ℁v‫ݡ‬ญᱱ༉Ḳᵲ

$$-௝ᯙ

⍍్v❱

‫ݡ‬ญᱱ༉Ḳၰᱽ⣩ྙ᮹ ⪙⊹ၝၝ‫⪮ݡ‬ḡᔍᰆ  ⦹‫י‬ᯕǭᱶ⩥ჶᯙᰆ  _

⪙⊹ၝ 4, Street 816, Phu Huu ward, Dist. 9, Ho Chi Minh City ⦹‫י‬ᯕ 3th Flr, Simco Building, 28 Pham Hung St., My Dinh Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City


‍⌽ݥ‏á ?ÇŽ༒Ṽᖠ⍭á”?-4Ṽᖠ

á„ âœ™Ô‰á¨ąá•˝ŕ Ľ áŻąŕŻ˛áœ…ŕą‘༒ᯌ‍݅܊‏ áąĽŕ˛†áąĽá˜‚á °☖á? ᇼá§?☠▙ᗾྉᖚᎼṽŖ⌚۾-4ṼᖠÖĽ‍⌽ݥ‏á ?ǎᨹᕽᖅพॽ-4ṼᖠᎥ⊼á°?á ™ÇŽ ᾲǎ á„ âœ™Ô‰áŽĽኼŕł?⌽ ᖙļ}ǎᨹáƒśáŻ™Ĺ?ᔞᔑŖᰆ ኢᨌḥá”?༒áŠ?}ÉĄŕ˛˝áƒ­Ö…âœ™áŹ­â“?ŕˇ? Ç?⇜⌚Šᯊ۾Ṽᖠᨌļ᎚(MPCBM-FBEFSᯌ‍݅܊‏

⅊Šጜ�ᯕቾ

The Distributor: Hiep Tin Co.,Ltd. 89 Luong Dinh Cua, Binh An Ward, District 2, HCM City Tel. 028-3636-5561~2(Rep.) Fax. 028-3636-5564 M.P. 091-806-6838, 090-266-6923 E-mail. Iscable.choi@hieptin.com.vn lscable.mania@hieptin.com.vn

ᾲṥጜâŽšâœ™ŕł…â?ĄáŻ•á‰ľ

aĹ–á˜‚áąĽá–

-"/Ų�ᯕቾ

www.lscns.com www.lsvinacable.com.vn


Ĺ ~á•˝áŠĽáœ…ŕˇ?↽Š᎚a⊚ಽ

₞พ�ּ

Cat Lai Port 60 km

â–‘ á–? ŕśš TC ŕž?

KC

20 km

Long Thanh

My Xuan

20 km 30 km

Ĺ c h a á…•á–™hâ‚ž on Tr 1,

oneg Nai 25BuN ial ZD r t n s Ind Trach, 9o3 7221563 n 4 Nhoᙽ⪚�ᰆ +8

Phu My Port

á ś

⧕ᔢ '$- -$-

⧎Ŗ "*3 ⪾ŕž?ᇥ░ ⅊ᾲప⪾ŕž?á™šá˜‚Ę­á¸Ą ↽Š᎚á•˝áŠĽáœ…áŞĄ↽ᔢ᎚a⊚ŕˇ? ₞⇽⌚۾᳌⧊ŕž?ŕśšʑᨌ

,$5$ᄠ✙ԉ

á…•á–™á °áŻ?á šâ‚žĹ IB

,$5$Ḣኢ₉ప‍ݥ‏ ⧕ፙŕž?ŕśš âĄ?ᬭ঩ â?Ą໦ âĽĽŕ˛˝áąžâœ™ŕť•á–™â?Ą໦ â˜–ĹĄâ?Ą໦ áŹ•á˜‚â?Ą໦

Š~ ᔢ‍ݕ‏

ᯕᔢ⏊₉ᰆ 093 746 6273 mpgon@kctcvn.com á śâŠĽá‚‘áƒśáŻ™á°† 090 914 5688 hankpark@kctcvn.com   á śá™˝âŞš‍ݥ‏ŕ¸? ,$5$7*/"ŕž?ŕśšá–?â–‘ 093 722 1563 parksh@kctcvn.com Ꮡᖒ℠á—­á°† ⌚‍י‏ᯕ 016 7568 7799 wsc5598@kctcvn.com

,$5$ᄠ✙ԉ

⪙⊚á ? Unit 1005, 10tŚҎŽr, Bao Viet Financial Centre, 233 Dong Khoi St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC T. 028 6258 37 06/07/27/28/49 (EXT: 120) T. 024 3555 1931 ⌚‍י‏ᯕ Unit 1906, 19tŚҎŽr, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung St., Cau Giay, HN ⌚ᯕ⥢ 3F, SNP Northen OĸÄ?Äž Building, Le Hong Phong Str., Thanh Do Commune, Hai An Dist, Hai Phong T. 0225 397 7997


á–’áŹ‘áłŚâ§ŠáŻ™á˜Ľ ŕŽ¸Űžß…ŕ¤? ह߄ܝ߅ŕ¤? ࣳŕł?ß” ŕŽ â€Ť×?Ý’ Űž×Žâ€ŹŕŚ´ ೯ఖ ŕ¤?౭ழ  

 

⌽ ÇŽ ᯙ 091.890.7600 7201yang@naver.com 093.111.7600 á„ âœ™Ô‰áŻ™ 091.841.5465 sales@sungwoovina.com

 

 

 

d l Park, Lot B2-30, 38 Tan Dong Hiep B Industrial Di An Dist, Binh Duong Province, VN Tel: 0274. 3776-015~6, 3728-771 Fax: 0274. 3728-772 website: www.sungwoovina.com

ፙǎᯙÝ‰ŕ Śâš?áŻąáƒśáŻ™

ᖒ⪾Ṽʑ

áľ?áœžâŤ­á”? 4VOH)XB&MFDUSJDDPMUE

⧪ᅖ⌽Ô•áŻ?᎚ጊṼᎼ᧞ᗎ⧊‍݅܊‏ ṼʑŖá”?Šጜᙚ ႑ṼŖá”? â€ŤÝĄâ€ŹĹĄá¨Śŕž• á? Ⱂᡞ⇜Ŗᰆ á—­á‚ŠĹ–á”?᯹┹ ᗭ⪾Ṽ áœ…âĽĽŕ¸˘â‘‰ŕą? ᯙ⨊a ☖á? Ĺ–á”?Ṽ⪾ áŻ™â–‘Ö˜

ᄠ✙ԉṼʑŖá”?ŕť•â¨ŠM⌽ǎṼʑŖá”?á”?á¨Śŕť•â¨ŠĞʑ⪙M⌽ǎṼಆŕž•áąśáąĽĹ–á”?áœ˝Ĺ–áŻ™áˇžá•˝áą˝⪙M⧕ፙÕᖅᨌŕť•â¨Šáą˝⪙

ߏŕą&#x;ŐŠŕŤ‘ŕ˘Ž ⌽ǎᯙ ᔢ‍ ݕ‏: 093 8849 900, 091 7324 401~2 5F,422-424 Melody Tower, Ung Van Khiem St, Ward 25,Binh Thanh Dist, HCMC Tel 028. 3510 6236 Fax 028. 3510 6798 E-mail sunghwaencvn@gmail.com

ೠҴࠄࢎ 777-1 Wonsi-Dong, Danwon-Gu, Ansan City, Kyeonggi-Do, South Korea Tel +82. 31. 493 0482 Fax +82. 31. 493 0445 E-mail sungwaeng@kornet.net


"O

FYQFDUBUJPO PGCFUUFS

UPNPSSPX Ł~อ᳒ ᵲᝍ᮹ ʑᨦ @ʑᩑእӹ

(*:&0/7*/" ℁ʼn ၰ ᬊᱲᱽš $0/4536$5*0/0'45&&-4536$563&4 ℁ʼn Ǎ᳑ྜྷ 1SFFOHJOFFSFE4UFFM#VJMEJOHT

ʑĥᰆ⊹ᬊ Ǎ᳑ྜྷ 4USVDUVSFTGPS.BDIJOFSZ

ᱡᰆ ╒Ⓧ ᔍᯝಽ 4UFFM5BOLT 4JMPT

႑š ၰ ᜽Ŗ 1JQJOHBOE*OTUBMMBUJPO

ʑĥ ၰ ʑĥ ᇡ⣩ ."$)*/&3:1"354 .&$)"/*$"-

b᳦ ᅕኩ 7"3*064403540'#0##*/4

⍉▭ᯕթ ᯥ‫❱ݡ‬ๅ $0/5"*/&3 0GGJDF "DDPNNPEBUJPO 4FDVSJUZ0GGJDF 8BSFIPVTF 5PJMFU$POUBJOFST

(*:&0/7*/"."$)*/&3:$0 -5% "EESFTT7JOBUFY5BO5BP*OEVTUSJBM;POF )JFQ1IVPD8BSE /IPO5SBDI%JTUSJDU %POH/BJ1SPWJODF 7JFUOBN 5FM 1SFTJEFOU 4BMFT $POUBJOFS 0GGJDF _ '"9


ČĄá”?᎚ᏹaṊqᎼ⪜á?…⯊ŕ ĽáŞĄŕ¤˝ŕ¸?Ä áœ–â€Ť݅܊‏

Air Compressor

ᄠ✙ԉĹ–áœž‍ݥ‏ŕ¸?áąą

ᖙļ↽Š᎚ _ᨹՊḥṊq⏉Ĺ? ⣊Ḋᅕᡞ 4JODF_

4BMFT*UFNT * Oil Injection Screw Compressor * Oil Free Screw Compressor * Centrifugal Compressor * Medical Compressor & Vacuum Systems * Nitrogen & Oxigen Generator

Oil-Injection

* Special Compressor : PET. Chemical . Oil . Power Plant * Generator & Mining. Rock * Diesel Portable Compressor * Turbo Blower ( Air Foil Bearing Type) for Waste Water Treatment (5~700HP, 0.4~2.5bar)

Oil-Free

Centrifugal

High Pressure for P.E.T

)PUMJOF ,PSFBO

 1IBO5SVOH$IJOI

Email: atlascopco.atc@gmail.com Genuine Oil & Spare Parts

Air Dryer

Vacuum Pump

Nitrogen Generator

Dental

Turbo Blower

Generator

Diesel Portable

AirNet Waste Water Treatment

ᄠ✙ԉĹ–áœž‍ݥ‏ŕ¸?áąą

ATC VINA TRADING & SERVICE CO., LTD #01-03,No5 Canary Plaza Binh Duong Boulevard, Binh Hoa Ward,Thuan An Town, Binh Duong Province,Vietnam Office : (+84)0274-6282-588, 012-0304-6158 (Ms. Trang) Fax: (+84) 0274 -6282-589 www.atlascopco.com www.atccomp.co.kr


Tomorrow Together

Ĺ ~᎚⊼ᰆᨹá? ᗎⰒṜ⪜⌽á•˝áŠĽáœ…ŕ˛˝ )"/(-0#"-ᯕ↽ᖠᎼÝ…âŚšÄ áœ–â€Ť݅܊‏

⊼Ⱂ‍Ⱂݥ‏ḥⰒíⰒ₉ ಽâ?´âœ™ႈߑŕ¸? ᖙႊ â?ąŕš… á? Č˝ḥí₉â?ąŕš…ŕą­âœ™á•˝áŠĽáœ… ŕ¸?ᜅa‍ ܆‏ ᾲŠḥí₉â?ąŕš…ŕą­âœ™á•˝áŠĽáœ… ᙚŕ¸?á °᭼┢ťŕ¸?á•˝áŠĽáœ… ᜅâ&#x;šá¨•â?­âœ™á•˝áŠĽáœ…

ࢹᔑᨾḼá ˝áąĽĘ‘ ࢹ ࢹᔑ ᨾḼá ˝áąĽĘ‘

SOUND-PROOF SOU UND-PROOF PROO TYPE TYP YPE

OPEN EN TYP TYPE PE

HAN GLOBAL CO., LTD. Ĺ ~ᔢ‍ݥݕ‏⢽ l ⌽âŻ?ᾥ 012-2205-5554 Email: hamony680705@gmail.comá„ âœ™Ô‰áŻ™ l .T5IBP0984 564 881 Email: parts.admin@hanglobal.net Add: Warehouse 2A, 429/6 Song Hanh Ha Noi Street, Quarter 7, Truong Tho Ward, Thu Duc District, HCMC, Vietnam Tel: 028-6282-4738~9 Fax: 028-6282-4733


сФСсижсмКтЕйсонтЭнсЦЩтГ║╩С ├Хс│С╩С ╘кра║╩С сЩ╜сЩ╣с▒╜с│С╩Сс▒ер╛Щс▒╜с│СсижтДХ

с╡Э соБспЭтЕйсонтЭнсДБтЬЩ╘Й

тФвсФвтй╢сЦЩтГ║╩С

спЭтДХтй╢тЕйсонтЭнсЦЩтГ║╩С

с▒есп▒ра║тЕйсонтЭнсЦЩтГ║╩С

сйХтго├Хс│С╩С

сЩ╣смКсЦТ▌Ес│СсЬ╛тЕйсонтЭнсЦЩтГ║╩С

р║╡тФйр╕йсЬЕтУНсЦЩтГ║╩С

т╢╕соБ╩СсмКс▒╜▌Ес│СсЬ╛тЕйсонтЭнсЦЩтГ║╩С

т╢╕╔йтй╢сЦЩтГ║╩С

сЦЕсКес▒╜сп▓ сФвтАлтк╣▌ХтАмсйв

т╢╕сЬЕтжбреЕсЦЩтГ║╩С

т╖ЕтЕйсонтЭнсЦЩтГ║╩С

т╖Ес▒есп▒ра║сЦЩтГ║4:45&.

т╖Е304:45&.

т╖Е&%*4:45&.

т╖ЕтЛХр║╡рпЭтж╣смСс╕╢р▒нс╖йсЦЩтГ║╩С

т╖Е├Хс│С╩С

т╖Е%*8"5&3

т╖Е'*-5&3.&%*"

т╖ЕтЛБр▒НсЬ╛╘кра║╩С

т╖Ерае╔йсмКс╕в╘ксЬ╛╘кра║╩С

т╖Е*0/&9$&/(&3&4*/

т╖ЕсЩ╜сЩ╣с▒╜с│Сс░ЖтК╣

т╖Ес╕б╔ЩсБ░сБ╡сЬЕтН┤с▒╜сп▓

т╖ЕсЩ╣тГ╣р╕Н65*-*5:

с╡Э соБспЭтЕйсонтЭнсДБтЬЩ╘ЙUIL ULTRASONIC VIETNAM "EESFTT]Lot XN 06, Dai An expansion industrial Zone, Lai Cach Town, Cam Giang Dist, Hai Duong Provice, Vietnam &.BJM]uil01665204991@gmail.com .PCJMF]016 6520 4991 сГ╢спЩс░Ж 5FM]070 5033-4761


 сЬ╜eспХсФвсо╣сЩ╣р╗жсоесп▒рп▓тж╣█╡ ┼БтмЙсоЙ"JSFOE

ткЩтК╣сБЭ0907 919 106 E-MAIL kyungwon@kyungvn.com WEBSITE http://www.kyungwonvietnam.com.vn

KY UNG CO., LTD

.JDPN$POUSPMMFS

сЧнсон с╕ера║соетЖ╜сЧнтк╡тж╜┼БтмЙсоЙ╔Ър╝ЙтЦС

сж╢тЗ╢тмЙсоЙсое╔ЪтАлтж╜тк╡▌бтАм3PUFS1SPGJMF

╘кbтмЙсоЙсое╔ЪтАлтж╜тк╡▌бтАм$PPMJOH4ZTUFN

тЖ╜┼Бсо╣сЦТтАл▄ЖтАм т╖ЕтАлтк╡▌бтАмaaтАлтж╜▄ЖтАмсмХс▒есЧнсон<)1E# " > т╖Е▌Йснера║р▓ЖтАлтЖ╜▌ЪтАм┼Бсо╣┼Ц╩Ср░к т╖Е сЬ╜eспХсФвсо╣"JSFOEсЩ╣р╗ж т╖ЕтзОр╝К╩нс╕бqсЬ╜aтАлтж╜▄ЖтАмспЩ┼Цс╕б█╡тО╣тЬЩр│Ер▒Н т╖Е┼БтмЙсоЙсо╣р╝ЙтЦСс▒всмК т╖Есиж─етЖ╜тЕй)1сЗбтЦС$PVQMJOHс╕в─С╟Нра║

т╖Е▌Е╟ОсиХс╕бсм▒т░╜тАлтй╢▌бтАм-$%1BOFM т╖Е─Юсм▒р╕нсо╣ражтВЮс▒вспЩсЦЕ─ер▓╜тЖ╜▌ЙсЬ╜eсоБс╕бсЕХсЩ╣aтАл▄ЖтАм

6TFS'SJFOEMZтж╜сЦЕ─е

т╖Ес╡ЭснескЙрает│ДсмХс▒е╩СтАлт╖Е▄ЖтАм$&спЩс╖╛тлорд╛тО╣тЬЩр│Ер▒Н т╖ЕтЖ╜┼Б$PNQPOFOUсФНсмК

тАл╫│тАмсобсЭБр┤СсЦТ

$IJMMFS4ZTUFN

HIGH AIR HIGH POWER

╥лспесиз█╡╩СсЪБтйвсЭБсоЭр▓╜сЬЕтУНр╢╣┼Ц╩Ссж╢тЗ╢╩Ссо╣сЭБ╩Ссм▒соесйХсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм


 Ý&#x2026; â&#x20AC;ŤÜŠâ&#x20AC;Ź ᯌ á&#x2013;&#x2026; Ă&#x2022; Ꮜ áŠ&#x17D;á&#x153;˝Ę&#x2018;

KY UNG CO., LTD

Ă&#x2022;â&#x2021;śá °â&#x2DC; ŕź&#x160;á&#x2013;&#x2026;ÄĽMĂ&#x2022;â&#x2021;śá °á&#x2021;Ąâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Źá&#x153;˝á&#x2013;&#x2026;á&#x153;˝Ĺ&#x2013;Mâ&#x2DC; Ĺ&#x2013;á °â&#x2DC; ŕź&#x160;á&#x153;˝Ĺ&#x2013;Mâ ąá&#x2122;šâ&#x192;šŕ¸?á&#x153;˝á&#x2013;&#x2026;á&#x2013;&#x2026;ÄĽá °á&#x153;˝Ĺ&#x2013;Má&#x2014;­á&#x201A;&#x160;á&#x2013;&#x2026;ÄĽá °á&#x153;˝Ĺ&#x2013;

KY UNG CO., LTD ČĄá&#x201D;?᎚á&#x2013;&#x2019;Ĺ&#x2013;Ꮌ᭼⌽â?­â&#x153;&#x2122;Պಽ Floor 8, Sonadezi Building, No 1, Road 1, Bien Hoa 1 Industrial Zone, Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province á&#x2013;&#x2026;ÄĽâ°&#x2019;á&#x153;˝Ĺ&#x2013;É&#x2122;ŕ¸?Ĺ ⨊aᾥĹ&#x2013;ʭḥ An Tel : 0251. 882 6366 Fax : 0251. 882 6365

Ę&#x2018;ᏌĂ&#x2022;á&#x2013;&#x2026;ᨹá&#x2022;˝â&#x201A;ŚáŻĽá¸ĄÄ á&#x153;&#x2013;â&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź

Mobile : 0122 322 6137 0907 919 106 (Korea) E-mail : kyungenc@kyungvn.com


C O N T E N T S

www.chaovietnam.co.kr

CHAO COLUMN 018

ḽ᪅⋝ౝ]‫ݏ‬ᮡॐ݅ෙᄁ✙ԉ

NEWS 025 062 074 102

ᄁ✙ԉ‫ە‬ᜅ Ʊၝ‫ە‬ᜅ Ʊᮂ‫ە‬ᜅ ᇡ࠺ᔑ‫ە‬ᜅ

INTERVIEW & PEOPLE 052

INTERVIEW ŁྙᕽᨱΣ⯭70704‫ݡ‬⢽⨩ᵲ

056

PEOPLE ⦝ᦥ‫ܩ‬ᜅ✙ʡḡ⯍

FEATURES 078 086 092

034

SPECIAL REPORT

ᄁ✙ԉ☖ᯝŝǎᱽᱶᖙ᮹ᄡ⪵

LIFE & JOY/ FOOD ➉ၡญ౩ᜅ☁௲zᮡᇥ᜾Ḳ ᕽᬙߙญ SUPER GREAT อᬱᮝಽᄁ✙ԉᨱᕽᦥᯕᜅⓍฝᔍʑ CULTURE ᄁ✙ԉᱥᰢၶྜྷš

COLUMNS 068 072 100

EDUCATION COLUMN ࢱษญ☁ӝෝ݅ᰂŁ᝗݅ EDUCATION COLUMN ၙǎᮁ⦺᮹Щᮥᯕ൉݅ REAL ESTATE COLUMN ᄁ✙ԉᵝÑᬊᇡ࠺ᔑ⚍ᯱ ᨕॵᨱ⧁ʭ

OTHERS

042 COMPANY PR ʑᨦ┱ႊ ᖙᜅ⎵

15th Apr 2018 Vol. 371

NHAØ XUAÁT BAÛN THANH NIEÂN - 64 Baø Trieäu, Haø Noäi Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác - Toång Bieân Taäp Nguyeãn Xuaân Tröôøng Bieân soaïn Xin chaøo Vieät Nam - Coâng ty HanHoa (8/2018) Bieân taäp Taï Quang Huy Soá ÑKKHXB 3760-2017/CXBIPH/44-172/TN QÑXB soá 896/QÑ-TN. ISBN: 978-604-64-9099-9 Caáp ngaøy 30-03-2018 Noäp löu chieåu Quyù II/2018 In 10.000 aán baûn taïi coâng ty TNHH MTV Leâ Quang Loäc 161 Lyù Chính Thaéng, P.7, Q.3, TP.HCM

104 106 109 112

CARTOON ⨩ᩢอ᮹⦽ǭᮝಽᅕ۵Ε ǍᯙǍḢ ᄝൊ᜽ᰆ ᩱಽᬑ⟹ᯕḡ

XIN CHÀO VIỆT NAM - Tập 8/2018 - Nhiều tác giả Công ty TNHH TM SX DV Han Hoa 11A, My Phu 1A Street, Tan Phu, Dist.7, HCMC ྙ᮹028) 5417-3898~9 ⪩⟹ᯕḡchaovietnam.co.kr ⮕‫ݡ‬⡑012-1283-2000 ᯕີᯝ info@chaovietnam.co.kr


PIPE RACKING SYSTEM ргБ╥Ернн╥КрйДр▓┐рлХри╕рйЧтАл█МтАмр│ЮтАл╫ЧтАм╙Шрв┐рзАрйЙрдЭ ргБ╥Е рнн╥КрйД р▓┐рлХри╕ рйЧтАл█МтАмр│ЮтАл ╫ЧтАм╙Шрв┐рзАрйЙ рвОриКрйЧрйДрлКрджр┤Ерйв╤Ррв╢ри╕ридр│ардиргШр│ардиркБр▓┐╤Р▀КтАл╫ЮтАм█▒рйДраБрим р┤мрипрй╕рйЛр┤Ерйв╤Ррв╢ри╕ридр│атАл╫отАмржир│аркБр▓┐рйДраБрим

╔йсЦТси▒спХсЬЕсФСсижсоб 1JQF3BDLJOH4ZTUFNси▒тжесл╡тж╜ сЗбтгйсоесФ╛сФС тЭ▒р╣Етж╣р╗С┼Б~со╣с▒╜с│Стйес░Ж}сЦБси▒ сж┐с░ЖсХ╜█╡╩СсижспХрб╣─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

тЙЙ╔ктгйр╝К т╢╕сЦБспжт░ТтЗ╜сЬНрпЭспХржК─Юр░крп║ т╢╕с│Ср╕Юсп▓сижтЦнспХсЙ╡ т╢╕┼Цс▒╢смК ╘КтгйсмКсмХсБ╣тАл▌бтАмтВЙ т╢╕╩СтФбс▒╜с│Стйес░Ж}сЦБтгй

с▒всмКсФНр▓б

╔йсЦТси▒спХсЬЕсФСсижс╡ЭсЬ╛тлнсФН G.S. ACE INDUSTRY CO., LTD.

C-5-1, RENTAL FACTORY 2, ROAD NO. 7, LONG BINH INDURSTRIAL ZONE, BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVIENCE, VIETNAM CONG TY TNHH G.S.ACE VINA C5-1, SO 7 St., KCN LONG BINH, P.LONG BINH , BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVIENCE TEL. 02513. 891 315 E-MAIL. vinasales@gsace.com WEB. gsace.com MST: 3603351677


CHAO COLUMN Mс╕╜скЕтЛЭр▒Э

с╖пуЙБ с┐░ с╖етС╣ тЮбу╢╣сой тйе

с░НсжНс╕╜скЕси▒╔Эр╛Хтж╣█╡с╕всм▒с╡▓тж╜ ╟ОспЩсобр╗жспжтАл▌Е▄йтАмспХ╔бсоесеС█╡ сФНрпн╩нс╕бтбНтзЙтж╜▌Ер╗Хр╗жспХрб╣с╡Б ╔Щр╕Н ┼БсДБтЬЩ╘Йс╕всм▒сйНр╗жсоетбНтзЙтж╣сйН├С со╣спЩси▒a╩нсмХс╕всм▒спХ─Кс╡Эр▓╜сБ╜тзк рб╣█╡сжНс╕╜скЕсДБтЬЩ╘ЙсоесБ╜eтж╣█╡р╝Кс▒всоЭ р▓╜╔Эр╛Хтж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм ск╜спХр▒и├нр╕псобс╕всм▒спХтжесл╡тж╜aтж╣█╡ с╕йр╛Щсое a╥╡ сБ╝сЬЦтАл ▌Е▄йтАм┘е╟СреЕ сЗйтжесл╡ тж╜с╕всм▒соерв▒╩Ср╖Эсм▒тж╣─БсЬЦтАл▄йтАм╩н тАл▌ЪтАмсйС тпйтжесл╡тж╣тАлрв▒▄йтАм█╡с╕всм▒реЕспжтАл▌Е▄йтАмспХр▒С тАл▌ЪтАмсйСтж╜спХтК╣р╖Эр╛ХсЬ╜тж╣█╡с╕йр╛ЩспХреЕсиХскЕ █╡├дсоб╙╣р╖етАл▌бтАмр▓╜со╣сБЩaспй█╡├дzсЬЦ тАл▌Е▄йтАмс╖к ┼Бсп▓╞▒сБЭс░Вс╕б╙╣р╕нрд╜█╡тлнсФН со╣╚╜р╝Йр▓╜█╡┼Этж╜с│Сс╕вспХсжетАл▄нтАмaтж╣█╡ с╕йтВжспХ тАл▌ХтАм─Й спй█╡ реРтзКтАл ▌Е▄йтАм╔Щр▒и▌Ер╗Х сиЭр╕йр╕нтж╜с│Сс╕вспХс▒╢тАлтж╜▌ЪтАмa сЬЕсЬЕр▓╜с╕й р╛ЩсоетзХсЕХс╕бр╕нсп╣р╝Йр╖Х─БсЬЦтАл▌Е▄йтАмсФНрпн со╣тк╜смКспХс▒есЗбспЩс░Вс╕брпЭ█╡с╕всижсо╣тЬЪсЦТсФвспЩ├ХсКесКес╡▓спХтАл╫│тАмсоесЩ╣сБ╖си▒сиз█╡▀С ╔ЩспЩ├ХсКеaр╖Э╒╣с╕бсжл█╡▌Ер╗Хс▒вс▒й тж╣с╕бсжлсобaсЭЧсЬЦтАл▌Е▄йтАмс▒╜с│Ссижсо╣─ЮсмС спЩ├ХсКеaр╣ЕтЗ╜сзВсо╣a╒╣соЭр╗Х─Юс░в р▓Жсоеспд█╡▌Е┼Бтж╣с╕бсл╡bсФНсижсо╣тЬЪсЦТ си▒ржСр╖ЩтВЙспХaспй─Бс╕бр╕нспЩ├ХсКесКесоЙсоб сФНсижсо╣├Хс▒есЦТсоеaр╖етж╣█╡с╡▓сл╡с░ДтАл▌бтАмa рб╜▌Е┼БсФ╛bтзКтАл▌Е▄йтАм сжер╛ХтЬЭ спХр▒и├н ╘ЙреЕсо╣ ┘йси▒█╡ ─С┼Эр╛Э си▒сКетзХ┼Э▌Етж╜с│Сс╕всое╨Щр╕Н┼Бспй▌Е┼Б сБасиХс╕б█╡тй╢таЩси▒раесЗй╟Нтж╣┼БтЖ╜╔ЭспХс│С с╕всоерв▒сВСспХсФв█╣спХ█╡сп▓сижсоес╕етзкс╡▓ спжтАл▌Е▄йтАмс╕б╙╜тзХсЗбтЦС╟НсФвтж╣▐╣р╗иaс╕б теер▓╜с▒╛тЬЩр╖Эс╕етзктж╣╩СснетзЙспжтАл▌Е▄йтАм с│Сс╕всое▐╡█╣спХр╗ХспЩ├ХсКесКесоЙспХтж╜─етК╣ р╖Э╒╣сое├дсоЭр▓╜сййсФврб╣с╕бр╕н╓есБЩрп╣ р╖Эснетж╜теер▓╜с▒╛тЬЩр╖ЭсЩ╣тзктж╣╩Сснетж╜тЪНсп▒ р▓╜ спХ спЭсое с╕етзктж╣╩Ср▓╜ ─Сс▒╢тзйсЬЦтАл▌Е▄йтАм ╒йр╛ХтйесЭЕси▒сжйс╡Этж╣▌ЕсЕХр╗Хсл╡с╖╣zсобсЦЩ сФвси▒сФХсже╘Й╩Сaтп╣реЕ├дспХрпЭ█╡сне╩Сq

спХтж╜р╝Мсоетзйс╡Б сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜aс░ЖсоБр╗жтж╣▌Е█╡╟НспЩ╟Нс╕в скЙрпЭспЩсФНспХтЬЩ 7JFUOBNXPSLT скбTOT р╖ЭтШЦтзХтАл▌б▌бтАмс▒всоЭр▓╜с╕всм▒р╝Йс╕▓┼Ц┼Бр╖Э ╘Х┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм╟Нтж╣█╡с╕всм▒собспЭсЗбре╡ сп▒спХ╒йр╖ЭсЛЭ┼Б█╡с▒есЗбсДБтЬЩ╘Йс╕всм▒спжтАл▄йтАм ▌Ере╡сп▒спХ╒й сГйсйО р▒йтбНтЦС си▒ре╡тЦС р╕й тН┤тЦС снЪр╕йсЬЕтЦСреТ сДБтЬЩ╘Йс╕всм▒собсиХриЕсВКсГ╢соЭр▓╜╟Нтж╣█╡├д спХaс░ЖтмЙсоЙс▒вспЩaси▒тАлтж╣▌бтАмсйНсДБтЬЩ╘Йс╕в см▒реЕ┼ЭсФвсо╣р╖ЭтзйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсЭБр╛Щ с░Вс╕бреТ спХс▒╜спЭр║Эс▒бриБскЕр╖Х█╡сВКсГ╢спЩ▀Ссл╡с╖╣ с▒лсобсФНрпнреЕсо╣┼бсЭНсоб▌Ер╖ЭреРтж╣сйНс╕всм▒ реЕси▒├н р╛Эсоб ├дспХс╡Б ╒йтпНреЕсоб сиХриЬ├н смСр╕НтлнсФНси▒спжсФНр╖Этзй█╡a тАл▌Ц▌бтАмспХтж╜ ─С zсЬЦтАл} ▌Е▄йтАмспЩс▒вспЩ сЧн}╙╣ спЩтЦС╓Ш си▒сХ╜сжй╘Хр╖ЭсБ╝┼Бск╡▌Е█╡├дспжтАл▌Е▄йтАм╔Щ рп╣сХ╜сже╘Бр▓╜╔ЩсЬ╛сВКсЬ╛соетбН╩Стж╣┼Бре╡с╕б тЦЩсВКсЬ╛соЭр▓╜с▒▓╔ЭтзйсЬЦтАл▌Е▄йтАм сДБтЬЩ╘Йсо╣спЩр▓ЖсЧн}соБр┤нсФНспХтЬЩaр╗и


CHAO COLUMN Mс╕╜скЕтЛЭр▒Э

}спй▌Етж╣сйНс│СсФНр╖ЭтзйсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒С▀СспХр▒СсФНспХтЬЩсо╣a─КспХ тж╜╟Осо╣╔Щ├д┼ЭсоБсФНтзБс▒╢раер▓╜тАл╫│тАмсЬЦтАл▌Е▄йтАмсДБтЬЩ╘Й┼Этж╜╟Осо╣спЩ├Х сКесо╣тВЙспХр╖Эqсжйтж╜▌Ер╗ХсДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜со╣╟НспЩсЩ╣▌Йсоб┼Э▌Етж╜сКе смКспХс╕бтЗ╜рб╣█╡сЦйспжтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒С├дсоесЕХр╗Хс▒бтпНс░Вс╕бр╛Хр┤н╟НспЩ ╙╜соеспХсмКтж╣сйНтжесл╡тж╜сФНрпнсоесО▓█╡▌Ер╗Х╔ЩсзЭр╕▒р▓╜сФвтАлтж╜▌ЪтАмсКесмК спХс▒йqрб╣█╡сЦйспжтАлткосжн╦Й ▌Е▄йтАмсЕХ??

сжер╛ХтЬЭсДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜█╡aс░Жр╕псобсФНрпнреЕспХспХсмКтж╜▌Е█╡╟НспЩ╟Н с╕всФНспХтЬЩр╖ЭтШЦтзХсХ╜┼Ц┼Бр╖Э╘йсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр╕Н┼Б╔Щ├д┼ЭсДераер▓╜сДБ тЬЩ╘ЙсФНрпнреЕспХaс░Жс╖▒╩С█╡4/4 тЯ╣спХсЬЕсЗвсо╣bс│ж╟НспЩтУХр▒Ю си▒┼Ц┼Бр╖Э╓ДсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр╕Н┼Б╩С▌Ер╕Н█╡▀С соБр┤нсФНспХтЬЩр╖ЭтШЦ тзХреЕсиХскЕ█╡с╕бсм▒сп▒сЕХ▌ЕтЯ╣спХсЬЕсЗвсоетШЦтж╣█╡с╕бсм▒сп▒aтнЙсжНр╕п сЬЦтАл▌Е▄йтАм╟НспЩсФНспХтЬЩсо╣тмЙ┼ЭaсФвтАл▌бтАмс▒всоЭр▓╜сБЩсзЮтж╣▌Е█╡▀Ссо╣╟Н сЭНспХспЭсиХ╘КтАлра║▌Е▄йтАмсЬ╜си▒сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜со╣тЯ╣спХсЬЕсЗвсйвтиЖр▓ЖспХснН р╕нтж╜сФНспХтЬЩсЕХ▌Е▐╡тУСснер▓ЖсоесБ╜тн╣тж╜▌Е█╡├дсоес░Нтк╢спЩтж╜сЦйспж тАлтж╜▌Е▄йтАм╟ОсобтЯ╣спХсЬЕсЗвсФНсмКспХ╔Щр╕Нр╕псобтаЩсобсжетАл ▀С▄нтАмспХ┼ФсДБ тЬЩ╘Йси▒сХ╜█╡тЯ╣спХсЬЕсЗвспХсЧнтШЦсо╣с▒есЗбрпЭ┼БтзХрае┼ЭсиЩспХсже▄║тАл▄йтАм ▌ЕтЯ╣сЗвсоесжйтж╜▌Е█╡├дсобспХ┼Фси▒сХ╜█╡спХсмд┼ЭсЧнтШЦтж╣с╕бсжлсоб собсп▒скб▌Ер╖ЭсБ╡сизсЬЦтАлтЖ╜▌Е▄йтАм╔Эси▒█╡тЯ╣спХсЬЕсЗвсоетШЦтж╜bс│жс▒╜ тгйсо╣тЭ▒р╣Етзкснеa█╣сиХ╙╣сп▒ с▒╢сЗбси▒сХ╜╔ЩтЭ▒р╣Еси▒тАлтж╣▌бтАмсйНсЭЕс▒╜р▓╜ сЦЩ╔йсоесЗб┼Этзйсоес▒╢раер▓╜с▒е╟ОсБЭспХсзБсмКтж╣█╡4/4aтЯ╣сЗвспжтАл▄йтАм ▌Е╔Щр▒С├дсоесЕХр╗ХсХ╜█▒╙Э█╡спЭспЩ▀С сДБтЬЩ╘ЙспХрпЭ█╡╙╣рпЭ█╡смС р╕НскбсФвтАл▌Птпй▌ЪтАмсоб р╕псобсоБсФНс▒▒соеaс╕б┼Бспйс╕бр╕н╔ЩсБ╜с▒есо╣┼Э с▒╢собс│б▌Ер╖ЩреРтзКтАл▌Е▄йтАм смСр╕Н█╡─е▌ЙсоетВЙ┼ВтВЙ┼Втж╣╙╣сжКсВА┼БскНрпЭск╡▌Ер╗Х сДБтЬЩ╘Йсоб╔Щ ─е▌Йсое╠▓тИК╠▓тИКрнСр╗СскНрпЭскЕ█╡тй╢╟ОспжтАл▌Е▄йтАм╔Щрп╣сХ╜смСр╕Нa сВАсж╣▐╣┼Эс▒╢спХспХ┼Фси▒сХ╜█╡сФ╛р░Црб╣█╡─ЮсмСраеспй┼Б смСр╕Нси▒├н█╡ тДБс╕б╙╜спЭспХс╕бр╕нспХ┼Фси▒сХ╜█╡сл╡╩Хтж╣├нтк╜смКрб╣█╡сЗбсЗераеспйсЬЦ тАл▌Е▄йтАмспХр▒СсФвтлКсобсФНсижсоер╝Кс▒всоЭр▓╜с╕етЗ╜тж╣сЬ╜█╡сЗереЕси▒├нтжесЩ╣ ┼Бр▓ЕсФНтзОспХрвКтАл▌Е▄йтАмсп▒сЭБспХтЪНсп▒тж╣█╡сФСсижспХткЪсЬ╜спХ┼Фси▒сХ╜█╡ сФ╛р░Црб╣█╡сЗесзЭaсжетАл▄нтАмс╕бсйНсЗбр╖Этк╢спЩтзБтжесл╡aспй▌Е█╡сз╣╩Сс╡Б тЬЪтпйспЩтЦС╓ШсФНсижси▒сХ╜█╡тВЙспХс▒▒спХсФвтАлтпй▌ЪтАмр╕псЬЦтАл▌Е▄йтАм сЬЕр╕йтЬЩтбСспХспЩтЦС╓ШсФНсижсо╣с╡Эрае╟Нaрб╜▌Ер╗Х▐╡смТ╔Щр▒НтзКтАл▌Е▄йтАм тВЙспХс▒▒собс▒етк╡сГйткЩсо╣┼бр╕Нси▒сХ╜сКер│РрвКтАл▌Е▄йтАмспХ┼Фси▒сХ╜█╡тж╜╟О ┼Э█╡тАл▌НтАмр╕Нс▒етк╡сГйткЩaсЕЩспЩсоеспЩс╖╛тж╣█╡тИКсЗетж╜с╖╛├Сaрб╣с╕бр╝Ь тзКтАл▌Е▄йтАмспХсФвспХсЦБсЗйтбСсоесФНсмКтж╣╩Сржнр╛Щси▒с▒етк╡скбсйСра║ рб╣сиХсЭБсЗеспХтк╢спЩрб╣█╡тж╜╟О┼Э█╡╔Щтй╢таЩспХскес▒етпй▌Ер╖Х▌Е█╡├д спХс╡Брй▒тж╜сЭБсмКтЛХрд╜р╖ЭсЕХсоБтж╜сФНрпнспХс▒в╩Сржнр╛Щси▒с╕бсЗйсЩ╣▌Й

си▒тАлтж╜▌бтАмсЦБтФ╛раес▒╜тж╜с▒вспЭсЩ╣сБ╖си▒сизсЬЦтАл▌Е▄йтАмспХр▒Стйес╕бсФвтлКсоб тж╜╟ОсоесЕЩсБ╝сжере╡с╕бтЦЩсФНсижсоес╕етзктж╣р▓Е█╡сЗереЕси▒├нсФвтАл▌Ътж╜▌ЪтАм ткЪqсоесЭНсиХс╡отАл▌Е▄йтАм сййр╖ЭреЕсиХтж╜╟Оси▒сХ╜├Ссо╣с▒е╟ОсБЭспХспХсмКтж╣█╡тбНспЩтЬЩс▒╜рае скЕ тНбспХтНбсЫНсВТzсоб сФНсижсобспХ┼Фси▒сХ╜█╡сжес╕всобр╛Хр╕╛тж╜сФвтФ╜спжтАл▄йтАм ▌Е╔ЩсФНсижсо╣╟НсЭНрае╟Нaс▒етк╡сГйткЩспЩ▀СспХ┼Фси▒сХ╜█╡с▒етк╡сГйткЩ aсЭБсЗесоетк╢спЩтзХс╡Э█╡сйОтзБсоетж╣с╕бр╝Ьтж╣тАл▄йтАм╟НсЭНс▒▒спХрвБрае╟Нa сиз█╡сЦйспХс╡Б╔Щр▒Н╙╣╔ЩтАл▌бтАмсЭБспХр▒Сс▒етк╡сГйткЩр╖Эс╡▓сЭНсоЭр▓╜тж╜тАл▌бтАм тй╢тбНспЩтЬЩсФНсижсоЭр▓╜сп▒р╕Нр╖Эспдсоб ▌Йснетлнсм▒си▒├нсЕХ╒йсЬЕр╖Эс▒╜ ┼Цтж╣█╡сже╘Бр▓╜╔ЩсЬ╛aр╣Ъс▒▒сФНсижсобскЕтпйр▓ЕсФвтАл▌ЪтАм╩СeсЩ╣р╗жсоесоБ с╕бтзБ├дсоЭр▓╜сЕХспжтАлтйе▌Е▄йтАмс░НтО╡тВЩси▒сХ╜█╡aр╣Ъс▒▒соер╝Йс╕▓тзХсХ╜тлн см▒реЕси▒├нтзБспЩтй╜тФ╛соес▒╜┼Цтж╣█╡сЗбтАл▌бтАмсФНсижсоес╕етзктж╣┼Бспй█╡▀С спХр▒СсФНсижси▒сХ╜сЩ╣спЦсЦТсоер╕нреЕ├С╙╣ткЪсоб▌Ер╖Щр╛Хтй╢с▒вспХспЦсое} сБ╜тзБсЩ╣спй▌Ер╗Хтж╜сГйсЬ╜раетзБр╕нтж╜сФНсижспХрпЭ█╡сФ╛bспХреОтАл▌Е▄йтАм спХр▒иреРтж╜╟О┼ЭсДБтЬЩ╘ЙсобтАл▌ПтАмсобреР сжетАл▄нтАмреРтж╜с▒▒спХр╕п▌Е█╡├дсое сйЭрв▒си▒рв▒┼БсФНсижси▒с▒▓╔ЭсоетзХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАмспХр╖Эснетж╣сйН█╡тЪНсп▒ с▒еси▒сйНр▒Н╟С▀С┼ЦсЬ╛с▒вспЩ▌ЙтДХсо╣сп▒р╛Щсое╟Нтж╣█╡├дспХсЗйтжесл╡тж╜ сЬ╜тзктВКскЕр╖Эс╡еспХ█╡соБсмКтж╜сВКсжйспжтАл▌Е▄йтАм с╕б╙╜с╡Этж╜╟Оси▒▌Е╓бск╡сЬЦтАлтж╜▌Е▄йтАм╟ОсобтЛХскЕсЬЕсо╣тй╢╟ОспжтАл▌Е▄йтАм сжес╕враес╕б╙╜┼Э├Сси▒сБ╜р╝КспХс░Втйбтж╜сБ╜раесж┐соЭр▓╜╙╣сжеaс╕бр╝Ь тж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм р╝ЙреБсне╩С█╡со╣р▓бтйес░Нсо╣aтК╣р╖Эс╕бтФЕ┼Бсп▒тж╣█╡▀СсХ╜тЗ╜сБ╜тзКтАл▄йтАм ▌Етйес░Нсо╣с▒╢╟нсоес╕бтФЕ╩СснетзХ┼Э├Ср╖ЭтЭнтйЕтК╣█╡р╝ЙсЬЦсоб╔Щсп▒ сЭБсоеснетзХсХ╜рае─СтО╡сБ╡рпнс╕втж╣с╕бсжлсЬЦтАл▌Е▄йтАм с╕браесп▒со╣со╣р╛Х█╡сБЩрп╣со╣сКес▓ЭсоесЕХсйНс╡Э█╡├дспЩ▀Стйес░Нтж╜╟Осо╣ с▒╢╟Особ╔Щр▒С╟ОсБЭсо╣╩СтАл▌бтАмр╖ЭтВесмнс╡Эс╕бр╝Ьтж╣┼Бспй█╡реРсЭЧсЬЦтАл▌Е▄йтАм ╔Щр▒СсБ╣р╗Х сДБтЬЩ╘Йсоб┼Э├Ср╖Это╡тПнтпйтЦЩсиХ╘жтАл▌Е▄йтАм р╛Эр│Бсплс╕б█╡сжлс╕бр╕н┼Э├Ср╖ЭсБ▓├ЩсонсоЭр▓╜сБЩрп╣р╖ЭтиЖтзХ╙╣сжеaсп▒ р╗С╟ОсБЭсоер╕Нрд╜тж╣█╡с╕браесп▒реЕсо╣с╕етЙЙс▒вспЩсФН┼Бaтж╜╟Осо╣╔Щ├д ┼Э╒йр╛Х╙╣тЭ▒спХтж╣├н▌Ер╖жтАл▌Е▄йтАм тж╜╟Осо╣с╕браесп▒реЕсДБтЬЩ╘Йси▒скбсХ╜р╛ХсиисоесВСсмнa█╡с╕бр╝Йр╖Х─БсЬЦ тАл▄З▌Е▄йтАм├н╙╣р╕йрпЭраесДБтЬЩ╘Йсое├СсмЩсФЭсжесмСр╕Нсо╣с▒╢╟ОраесБЩрп╣р▓╜ сВКтиЖсоетЬбсийсоЭр╗Хс│м─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм
,07*&7*/" сЛБр╖ЩспХра║таЩтж╜тлнс▒е▌Есз▓тж╜смХсБ╣╩СткЩтк╣

$"45&3

смСр▒йтФе

тЕй┼Бтж╣с╡▓смК

р╛Эр╢╣ тзЩрд╜тЛХтЬЩсмК

╘ХсйХсЦТ 

┼Бр╛Х ╙╣спЭр│Б

bс│жсФСсижсмК

╩СтФб╩СтАл▄ЖтАмсЦТс▒╜тгйсобр╛Щсо╣сБ╡рпотАл▌Е▄йтАм

4P %VPOH" ,1 15IBOI.Z-PJ 2 51)$. I I

┼Бтгйс╕йсйЭсФксмК1&смХсБ╣╟Н bс│жсФСсижс▒вс░НсмХсБ╣╟Н р╕┐тИЕс▒╜сп▓

тАл рйД▐ЩтАмр│а╥┤рйЛ

рйЙтАлрйМ▌лтАмLPWJFWJOB!IBONBJMOFU


www.yujincomp.net

сФСсижсмКтПЕтеер▒йсХЕ█╡сйОсЬ╜соБс╕еспжтАл▌Е▄йтАм ╘кра║сЬ╛рд╜рпЭспХсиХ

сзБтеетЦСтСЙр▒Н сзБтеетЦС сзБ теетЦС тСЙр▒Н

си▒сиХрд╜рпЭспХсиХсЬ╜сЬЕтЦ╜смнтЦСтЛБр▒НтЭ▒р╣ЕсБ░сЩ╣р╕Н

тпВтВКсЬ╛си▒сиХрд╜рпЭспХсиХ

ск╢сЕЦра║тй╢тПЕтеер▒йсХЕсЬЕтУНр╢╣тй╢тПЕтеер▒йсХЕр╝ЙтЦСсЩ╣р╕Н сВС┼бсЬ╜сЬЕтЦ╜сЦЕсКе

смнтЦСтЛБр▒Н смнтЦСтЛБ смн тЦСтЛБр▒Н

ра║╙╣спХсГ╢спЩ 098 921 2221

C├ФNG TY TNHH YUJIN COMPRESSOR V/╥ЗT NAM L├┤ 400,╙З╙Б┼╢g ╞Р╥║ 13, KCN Amata, >┼╜┼╢g B┼Ю┼╢┼Ъ═Х Bi├к┼╢ H├▓a,d╥╢┼╢┼Ъ╥╗┼╢g Nai сКйс╖╛с╕бс▒▒ 091 976 8533 Tel 0251-393-7029 Fax 0251-393-6079 E-mail yujinsel@yujinltd.co.kr тж╣тАл╫ЩтАмспХс╕бс▒▒ 0167 7777 373 MST 3602386162

т│йт╜Н/#т│ес▒ЕтбНсЯЙ$

#

┼Ц╩Ср╖ЭсЧнс╡▓тж╣├нсФ╛bтж╣р╗СтАлтж╜▌бтАмсБЭ╟О╘кра║┼Цс│Ср╖ЭтВжспес▓ЩскЙсЦЭтЗ╡р╕Н┼БтмЙсоЙт░ТтК╜тк╣─ЮсЬ╜сЬЕтЦ╜со╣}сБ╜р▓╜)7"$си▒сХ╜см▒сп▒р▓Ж с│СсЦБ сБ╣раетДХ┼Цс░Ж сВТтк╡с▒▒ ткЩтЦ╡╩нс╕б тАлтж╜▌бтАмсБЭ╟О╘кра║┼Цс│Ссо╣тАл▌бтАмтв╜╩СсижспЩсЦЭтЗ╡р╕НaсЕХ▌ЕтПнс▒втж╜сФЧсоеснетзХсж┐с░ЖсХ╜─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

┼БтмЙсоЙ сЕХ╘кра║╩С тЦСсЕХ╘кра║╩С *1-7 L835

536)

6)

┼БтмЙсоЙтпВсЩ╣сЬ╛╘кскЙсЩ╣╩С

тАв ")3*спЩс╖╛

тАв ┼БтмЙсоЙспЩс╖╛с▒╜тгй

сЩ╣╘ксЬ╛сЬЕтУНр╡Й╘кра║╩С

┼БтмЙсоЙтЦСсЕХ╘кра║╩С р╛Х╔ксоБспЩсГетЦСтЦСсЕХ╘кра║╩С

тЦСсЕХ╘кра║╩С

с▒бскЙсЩ╣▌ЙтпВсЩ╣сЬ╛╘кра║╩С

┼Ц╩Сс│Стк╡╩С

┼Ц╘ксЬ╛сЬЕтУНр╡Й╘кра║╩С

см▒с▒есмКтЦСсЕХ╘кра║╩С

:6+*/7*/"$P -5%ткЩтК╣сБЭ TEL : 0251-393-7029

с╡▓скЙсЩ╣ тпВсЩ╣сЬ╛╘к с╡▓скЙсЩ╣тпВсЩ╣сЬ╛╘кра║╩С сЬ╛╘к ╘кра║╩С ра║╩С

MOBILE : 098-129-2224

Plot 400, Road No.13, Amata Industrial Zone, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

:6+*/7*/"тж╣тАл╫ЩтАмспХ TEL : 0243-200-9868

MOBILE : 0167-7777-373

Lot2, Cn5 Tu Liem Industral Zone Minh Khai Ward, North Tu Liem District, Ha Noi City, Vietnam


сЭБ}╓▒тк╡р╝КсЕХспЭр▒НсмКсж╢тЗ╢сйСр┤нр▓╜си▒╒йс╕бсКесмКс▒йq сж╢тЗ╢с░Жсп▓

тк╡р╝К ╙╣р╛Хaс╕б

тШТсВЖ ┼Бр╛Х╙╣р╛Х сЧн╙╣р╛Х

┼Бр╛Х╙╣р╛Х

╟НсЗе

т▓╝с▒╢тк╢тж╜╘К╩С т▓╝сБ╜с╡Эси▒ржСр╖Щс▒╢тк╢тж╜сз▓╘Ктгй

с╡Эсм▒р┤н

т▓╝тж╣р╡Йс▒еси▒с▒етк╡р╖Эс╡ЭсЦ╡рае╘КтгйтзХрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм т▓╝┼Цс░Ж╩нс╕бсжйс▒етж╣├нсВСтАлтзХ▌НтАмрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

сж╢тЗ╢сВКсЬ╛

тЕй┼Бсж╢со╣соБсж╢сЬ╛

сж╢тЗ╢сизсон

сЩ╣сЗетзЙр░к

_

_

спХтж╣

спХтж╣

спХтж╣

спХтж╣

тЖ╜тАл▌бтАмсйХр░к ,DBMLH

 _ 

 _ 

сж╢тЗ╢сКес╡▓ LH$#.

_

_

сп╡с│Хс░НтзЙр░к тФбр╖ХтзЙр░к

сЙнр╕ОсФНсмКсЬ╜с░Жс▒▒ т▓╝ с░Нaс╡есиХреЕсиХсХ╜сЕХспЭр▒НсЩ╣р╗жспХсйСс░Жрб╜▌Е т▓╝ сЕХспЭр▒НтДОсЧнсЬ╜╩Сa╩ЩсиХс╕е▌Е т▓╝ сж╢тЗ╢сКес╡▓спХтАлсже╫│тАмсХ╜скЕрп╣тФе▌Е т▓╝ тк╡р╝Кс░Жсп▓си▒сКетзХс▒вс░Н┼ЦeсоетмЙсоЙс▒всоЭр▓╜сФНсмКтж╣┼Бс▒╢р╕Нa╩╡╥╡тж╣▌Е т▓╝ сЕХспЭр▒Нсо╣смКр░кси▒ржСрпЭсйСр┤нс▒╢р░ктЪНспжспХaтАлтж╣▄ЖтАмсйНс▒╢тк╢тж╜сФ╛сФС┼бр╕НaсмКспХтж╣▌Е т▓╝ $0 $0сБ╜сФ╛р░кспХс▒всиХсХ╜сДБтЬЩ╘Йтк╣─ЮсЗбсо╣╚╜с▒╜р╖ЭсБ╝с╕бсжл█╡▌Е

4/$&/&3(: ╟Нтж╣р╝ЙтАл▄йтАмр╝Кс░Н

тж╜╟ОспЩтАл▌Ъ▌ХтАмсп▒ сДБтЬЩ╘ЙтАл▌Ъ▌ХтАмсп▒

012-5213-6500 091-789-0739

0251-367-1221 onne328@naver.com

ра║╙╣спХ┼Цс░Ж спХр║╡спЭ


сДБтЬЩ╘ЙтЬЪтий /0

тбХр╕НсмСр▒йсжесмСр▒йтФетбЭ PNJ┼ЦсГ╢ ▌ЙсйХт░ТсВКсЩ╣ Non Joint┼ЦсГ╢скес▒есБбта▒тй╢▌ЙсйХсВКсЩ╣┼ЦсГ╢

POINT 1

сГзрв╗ргдр┤ЖргЩриЗрмД

▌Е╓еeсДБтЬЩ╘Йтйес░Ж╩СсЪБсоес▒▓р╝К1/+┼ЦсГ╢ 16/PO+PJOU

POINT 2

тбХр╕НсмСр▒йтФесмСсЩ╣тж╜▌ЙсйХсЦТраеспХсФвскЙраесДбтк╡

POINT 3

тАлрб╜тме╫ЩтАмс╕бсЗ╢ тЛЭрпЭvтЭ▒ &14тЭ▒╓Н▌ЙсйХсВКсЩ╣

POINT 4

р╛Щ ╘кра║т░Тс▒бскЙтВЮ┼Б тЬЪсЩ╣с▒бс░ЖтХТтУН тЗ╢сйХс│Сс▒ер╛Щ

5 6&RQVWUXFWLRQ9LQD&R/WG

уНЦтЦЙ#т║д# с╜БукЦфгнувЦ

0937-708-329 0938-555-690 тж╜╟Ос╕всм▒с╕вс▒▓сЬ╜┼Ц

Mr. Kim 0937 708 329 Mr. Park 0938 555 690

тк╡┼ЦсзЮтгйс▒ер╛ЩсижтДХ45тНбсБЩтЛЭ DAIHAN INK CO., LTD. т╖АсмКс▒╜р╢╣ #59 сжетАл реТ╫отАм т╖Ас╕бтАл▌бтАмр╢╣ aсЦТсЧн▌Е тлКсФСс▒╜тДБреТ

т╖АсЩ╣т░ТсоБсЦТ─есЦЩтГ║с▒╜ т╖АсЭБ╙╣с▒╜с│С си▒тбОсЬ╜ смСр▒йтФе BCTреТ

т╖АтАлтж╜▌бтАмспктУНтЕ╛тЭ▒ т╖АскЦсЦмспктУН см▒сФк

т╖Ас╡Эр╛ЩсФк тЮНтШЕтЛЭрпЭ

т╖Атк╡┼ЦсзЮтгйсЩ╣спж тЭ▒р╣Е

т╖Асо▓с╕▓сЗбсФвс▒╜ скЕта▒сЩ╣тГ╣р╕Нс▒╜

т╖АтФйс╕бс▒╜ сжнтЛХр╕Н ╔йсЧо

т╖АсЭЕр╕НтО╣спХтй╢с▒╜

т╖АсВКтДОс▒╜ тАл ╫ЪтАмсоЕтк╜

т╖АтФйс╕бс▒╜ тДО┼бс▒╜ тлнр╗жсФСсижтЕ╛тЭ▒

т╖АсБ╢р╕Нс▒╜ тЯ╣спЩтЬЩ с╕б╔Щ рае╔й т╖АспХтй╢с▒╜ р╝Срд╜ сЬЕтеер▒йспХ

тлнр╗жсФСсижс╡ЭсЬ╛тлнсФН S&T Truong Mai One Member Co., Ltd Mr PARK 0938 555 690 Mr. Kim 0937 708 329


VIETNAM NEWS ɪᄡ⦹۵ᄁ✙ԉ᮹Ğᱽ࠺⨆ŝᔗ᮹⩥ᰆᨱᕽჭᨕḡ۵ᔾᔾ⦽‫ە‬ᜅෝᱥ⧕ऽพ‫݅ܩ‬

info@chaovietnam.co.kr

04 2018

ᬵᯝʑᵡ ʑ෥aĊᯙᔢ

ᯝၹ⭹ၽᮁ࠺ᯙᔢ ❱ๅa ࠺Ⲵ 滥蓽拭秱穚濅狵螝猆强砊濅擙礙私 弥湢衙攩

!擙毱荵放昞羡故昞禁檡禽

硩褉甡恵筅禁檡徲拹蕕氩祥幅禽猆

禹滍 湡蚡檡 禽螹 繭樎磮 襝湡祥 :76 猆禉忑弥蟍攩禹檡疭:76!襝湡祥擙

禉湡蚡蟍攩猆强砊濅擙禹拥禽猆拹

!擙!昞禹禽猆晝矹羡故蕕氩猆螡

珑炉秕蕕氩幅廮禹昞禁

砲禉湡蚡螝油獡Ћ羡恁獽弉甡秪砕獡蘎

獥禹 !昞杙穩祥擙 昞禹禽猆晝

檡袚穚晥穉氢禹攩

急祥幅幅湵樹放!!攱樱檡禽猆晭

矹 昞禁檡 蕕氩 猆螡獥禹 穚螹窑

砕杵槁徲拹祥幅禽猆磙禽禹湡猢蟍攩Ќ

攩桕螡猆强砊濅擙弥恎襝湡祥:76

ჶශᔍ⫭ᝁྙ

ᄁ✙ԉ⡍ᬊ}ၽḡᙹ᭥ʑಾ ᄁ✙ԉᱱʑಾᖒᰆၰ}ၽᇥ᧝ɮᱶᱢđŝ ᇡ᮹ᇩ⠪॒ᦦ⪵ᬑಅ 礙私漹昉晡獽弉异穡蘱橁?-.筁

瞊穕羡弥禝穕瑝毁恵筅禁檡濉矁

拳禅蘎幅毁湠瞝弥濅禝濍蘎朶禅掉拹

彅蘱磮幡湡簅瑝1VKT][Q^M,M^MTWXUMV\ 砕獡廵彁毁昉翡螡攩滥蓽拭禅禹滍窵

檡 篢幅螥廈禁檡穉氢晝擙湝油積

1VLM`砕獡 滥蓽拭禅 甥親徲 幡徲策 狱砕獡! 穕禉恵檢蟍攩獶秪湔幡湡 故炍弩祭禅衉秱 砕獡掉拹 祉毁 恵檢蟍攩 蘱磮幡湡簅瑝擙 ?-.

濅濉砕獡滥蓽拭禅策幉肝禝揗禅弥磮

檡幕珑晥廈禁檡窵狱晕攩

筁彅禁檡 异穡穉湝禝 蘱磮獶禉 聦穚螝

殥彁恵故瑝泊禉拝茅挍禁拝徲拹罢猢

桕螡渽槝簅珒獶濉矁砕獡滥蓽拭禅掽

恵祉螡泮穆禁檡猍檲廑昉秊晡簅瑝攩 狵彁掽昞猢狵獶禅蘎急砕洀渽肝擙廈

禽濅矖炉祭 湔 穅翚殥砕獡 簅珒 幅擪螡

甥親徲彁獥簉徲瑡祉毁拝摍曩穕羡

禁檡聦穚晕攩蓾觍蘱磮獶濉矁砕獡擙 猆茡毁漹硅攩᝙ᯕÑթ
⪙ၝ᷾ǭÑ௹ᗭ 7/*/%&9 ᔍᔢ↽‫ݡ‬ḡᙹ࠭❭

ਅᖁ᱔Ŗ⧎⪶ᰆ↽᳦đᱶ ᝁ░ၙձÕᖅಽਅᖁ᱔ʼn⥥ᰆ ᯝᇡᇡḡ⪽ᬊ

ᬵᯝ⠪Ɂᵝa ‫ݡ‬ɝᱲ 礙私滥蓽拭筁幅幅狱猆羡故肝毁昑蕑蟍攩衽繑湁篢忑 庵槝珑竊螮簅瑝>61VLM`擙禹拥蘎急簅瑝!!!狱猆羡 弥肝毁恵檢螝沵氍幕蟍攩禹樱螡猆瓾秪禝羡故瓾秕擙濅 昞狵幡湡穉浽>1+炍怽款湔>15炉拝湅花朶禝故衚筁檡 禹朩禉策由禁檡氩瑝獽幅泵毱油獡螡枑簅瑝幅禉昑

礙 !私 滥蓽拭6O]aMV @]IV 8P]K罢毱擙 蝉槖瓩

蕑蟍攩湝油羡恁裦橾湔恍祺狱弥瓩胙朩砕襮甽禽恍祺筁

),8Q蕑毱强螲强狱 砙簅攍矹氆禝 柩獥掘 强螲 袚秪

擙穉湝穆禁檡矂獽毁恵檢衉猆瓾秪禝羡故蕭秕檡幉筁晝

弉裒瞍禉瑝磮螝恵檡廵穚蟍攩

弥种攩滥蓽拭禝篢忑甡秪禅簅拡泌掉幉袡袮禉漹禹弥种

),8Q弉裒砕禝螝油柩獥掘强螲禅掉悑簅衉荵

禁沵硱螹羡弥恵檢禉砵禹矹并甥螝弥种攩ᔍᯕŖ┡ᯥᷩ

渽捕濅簅湙檡硋砕甥怡荵渽捕禉庹獩螝砱砵幉绡 民泊禉绝毱螝擙怡泭檡袚秪螝簅民甥怡袡筁檡擙庹

ၶ⧎ᕽqࠦᔝᖒᄁ✙ԉ ჶᯙቭ௽ऽ‫ݡ‬ᔍᯥ໦

獩螝簅瞏擙攩弥湢衙攩

ၶ⧎ᕽqࠦ᮹ᯙʑෝ☖⧕⦽ඹ⬉ŝၰᔝᖒቭ௽ ऽa⊹ɚ‫⪵ݡ‬

弉裒砕禝螝油柩獥掘强螲袚秪弉裒禅矂矺攱樱

弭蝉秪禹祉肝螡强螲濆紂濅簅擙廮拮弥湔穚炉纂朶 禝濅故甡獩甥翚濅簅檡袡磮晥硍穚禹攩 幅珑磙晥硍穚禁檡强狱毁氦禅蝉槖瓩),8Q聦砕杵 殹油攭弉禽荵渽捕强狱擙放秪幅擪螝沵矂掉

滥蓽拭翚徱禝猍檡磹秪禉砵Ї滥蓽拭禝觍杮花Ј湚螲獡幕昊

拹碉强硍穚禹沵攭弉强狱禽强螲濅故甡獩穚毱昉

禹灑槡朡故狱檡秉泊晕攩弥猁獶炉拝穉秕幅礙 私漹昉

掉拹碉强幅擪螝攩弥湢衙攩

蟍攩湚螲獡幕昊禅灑槡朡故狱檡疭猆蛍袒漹碅猁獶彁滥

滥蓽拭穚濅擙强螲袚秪弉裒禉窵祭螝弥),8Q聦禝弉

蓽拭珑炉秕碅禝彅弉毁篢簉甡苩擙砲螥禉瑝蟎螥硍穚禹攩

裒禉碉瑝螥廈禉徕菺獶砕簅甡蟍攩

猁獶穉秕砕杵殹油).+=翚徱故裑禹褉滥蓽拭砕獡禽

),8Q擙蕑毱强螲强狱弉砹禝强螲庹獩穉浽砙簅攍矹

恵毁抑弥种擙湚螲獡幕昊彁螭愝灑槡朡袒漹故狱秉泊禉

氆裑狱禹沵!掉螡徲禝禽绡徲穡强螲绲狱獩弉

菺螹螡殝裭彁碅猁獶灑槡朡幅肝毁滥蓽拭甡秪砕獡怾故

掉悅螹强螲袚秪弉裒衽繑湁檶茉甥强螲氍瓩荵

袙甡英弉裒禹攩ᔍᯕŖ┡ᯥᷩ

蝑槡朶砕繽幅螡獽弉羡弥禝泊獶禉簅攑强螲庹獩 獩弉穉浽滚禽禹攩ቭᯕᨵᯖᜅ⥥౩ᜅ
VIETNAM NEWS

┽ǎ ᯙࠥօ᜽ᦥಽᇡ░᮹ ᯱ࠺₉ᙹ᯦᷾aᩩᔢ

ᬑქᯙᙹ⦽əఊ᮹ aĊᯙᔢᬑಅ⪶ᔑ Ğᰢᔍ௝ḥ᜽ᰆ ‘₉పŖᮁᙹᘂᕽእᜅ’aĊᯙᔢᬑಅ

ᨖ࠺‫ݡ‬᮹⧁ᯙᮥq⧪ ᬵ⡎ၽᱢ᷾aᖙᩩᔢ

!私碽甥漹昉砕禝螝油羡恁湡蚡晡怽槮禝磵滉禽瑝檡禽

昞繭泭施禹滥蓽拭砕故樎禁檡祥秊晥廈禁檡彅橭穉浽幅朩

螹滥蓽拭砕獡幅廮禽猆彁磹蟎禽玁蔵灑禝幕珑砕故螡磵

禹穉氢蟍攩昉磙茅滥蓽拭禅.WZ\]VMZAIZQ[0QT]`0QIKM

橩幅袚狵策禹槁弥穉蟍攩羡恁怽槮禝磵滉禽瑝褉异稆

?QOW:][P湔)^IVbI毁蘱螭螝砱幡泭施禉昞甡砕硍穚禁

徱昉禝濅秱檡滥蓽拭珑炉秕砕廑幅廮禽猆湔獡炉瓩幕珑

檡怽策砕擙滥蓽拭甡秪砕獡禽恵毁抑弥种擙幡禝猍檡

磹穉秕砕廑私秕毱幕珑朶禝廵彁檡拝硱瑝种攩弥檡禹荵

磹珑衚繭泭施禹蘱螭晝矹种攩

菺甥禅漹昉蟍攩檡禹荵菺甥禅策徲禝炉瓼螡獥檅毁禽

桕螡滥蓽拭*0 *HQHUDO0RWRUV9LӋW1DP 禅竑獢;=>泭

磮掉怽槮禝筁葱秕幅禽策徲杙杙翙甶禝磵滉禽瑝

施禽<ZIQTJTIbMZ毁朩砱硱硍穚禁檡瞑橩窑攩禹樵瑝秊篢

褉磹穉秕瑝擙幕珑蟍禁沵猍檡磹怡穡禝昉秊禁檡强祥

幅檡禽螝砱蕕氩异稆昉由袙晝矹私濅故毱穕禅私濅泭施

瑝珦獡炉瓩磹穉狱幅晝恵祉螡窵庹禹幚袙晝砍攩桕螡

禉矺昞禹螝幅廮禁檡纊穚螝沵獥拮恍异稆禉祥昉螝

花槮禝磵滉禽瑝掉褉磹穉狱禝弥幢禖故祭禅策徲筁磙

弥种攩

昉甡砕獡矂 f 幕珑蟍禁沵磙恍昉篢幅螡廈禁檡

5Q\[]JQ[PQ>QM\6IU禅58>@XIVLMZ泭施禉瑝秊螥廈禁檡

拝茅拱攩弥穉蟍攩禹樱螡狱檅毁恁庵檡穉浽幅朩禅怽槮

瞑橩穽种弥.WZL>QM\6IU禅8QKS]X:IVOMZ泭施禉;]b]SQ

禝昊穕禁檡禽螹昞拭瞉砱樱弸砕獡昉强穚庵槝滚禝祉湝

擙 +MTMZQW泭施禉策由禁檡瑝秊螥廈禁檡硍猆螝弥种

朶禝蟎祉幅磵橩晡攩弥簅穆蟍攩禹橌廑磵橩晝擙狱螲禉

攩禹樱螡瑝秊涁樎禅菺彅瑝珒積繭毁氍股褉擫矹昉礙

窵狱螝恵祉螹滥蓽拭狵砊菺猆獶狵螝强穚庵槝祉礕裑擙

罍悑簅穉徲故毱穕禉菺螹蕕氩晥廈禹槁弥彅橭砊弉擙湢

怽槮聦砕磵滉禽瑝砕彅螡秕欑穡翡禉磙绲螝弥祉滚砱濅

衙攩螡昞瞍瑝秊策攭禁檡矁恵晡滥蓽拭秕昞繭甡秪禝瑝

毁蕕攭螥硍穚禹砍簅民怽槮禅礙私悑簅檡硍穚晡秕欑

秊繭濅窶螡衉猆禉螹珑螥廈禁檡漹禽攩ᩑᝁྙ

 掉礙f掉茡徲彁禽昉捩甡瞉砕獡瑝秊螡瑝甲幡禝秕

穡翡恵螡禉簅苩簅洀螡猆茡攩ቭᯕᨵᯖᜅ⥥౩ᜅ ಽᯕ░

☖ᝁօ✙ᬭⓍᔍᨦᯱ ᖁᇩ⡑a᯦ᯱ᮹ᝁᇥ᷾໦v⪵ 滥蓽拭 穚漹 菺甥濅擙 幅秊秕幅 甥濉禉 矁螝沵禹毁甡蟎螝簅瞏禉异磵幅秊秕

蓽毁竊磮螝弥种攩

篢泊螝擙獡殝毁穡螡甡幉拹砊斵禹蓽螝

禝菺甥獡炉瓩擙策攭晥瑝种攩弥湡蚡

獡殝 渽穡翡 禹磮秕擙 菺甥狱檡濅荵 沙

簅瞏禉异磵捩蓽礑花狱砊秕擙螹放幅

蟍攩獥濍蘵禹磮秕朩禅故毱穕禹拝瓩

甡簅毁湠禅褉私褉砕珦甥獡炉瓩幅

秊秕禝菺甥獡炉瓩毁策攭螥瑝种攩弥 氍蓽蘵瞶禉菺螹穚漹毁砊斵禹蓽螥瑝 穡螡晝沵攩禑私褉砕擙泭朥獡炉瓩 湢衙攩泭朥獥濍蘵幅秊秕擙礙私 种攩禹砕杵槁幆菺甥狱朩禅螹放幅秊 穉秕甥禝甥濉篢泊獡殝毁砊斵禹蓽螹

幅策攭晡攩7/&YQSFTT

秕砕廑瞍拹沙甡簅毁漹拹甥濉砊斵禹

☖⧊Ğእ⫭ᔍ505"-*/5&--*(&/54&$63*5:4:45&. q᜽⋕ີ௝

ྕᯙĞእ

⇽᯦☖ᱽ

ᯙಆĞእ

VISCOM‫ݚۋ‬ᝁ‫ᦩۆ‬ᱥ‫ں‬ḡ⍽ऽพ‫݅ܩ‬ Ğₑᯕᷪ᜽⇽࠺⧊‫⩲ ݅ܩ‬ಆĥ᧞ℕđ

↽Ł᮹⣩ḩᮥᯱ௲⧊‫⦽ ݅ܩ‬ǎᔑᱽ⣩ᔍᬊ

ၙǎ᮹"%5 ⦽ǎᯝᅙ᮹4&$0.ᯕᯩ݅໕ ᄁ✙ԉᨱ۵ VISCOM ᯕᯩ᜖‫݅ܩ‬

ᝁᗮ⦽"4ᅕᰆ⧊‫݅ܩ‬ ⦽ǎᯙᯕĞᩢ⦹Łšญ⧊‫݅ܩ‬ Add : 17A Hoang Minh Chau Road, Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province Tel : (84-61) 3 999 777 Fax : (84-61) 3 840 888 ⦽ǎᯙ‫ݚݕ‬ᯱ090 160 1146, 091 679 2282 ྕᯙĞእ$$57ၰ⇽᯦☖ᱽ 091 679 2282 ྕᯙ ᯙಆĞእ
⋕ญӹ⥭௝ᯱ⪵ᰍ⬥ᗮ᳑⊹ ‫⩶ݡ‬Õ⇶ྜྷ⪵ᰍᅕ⨹a᯦᮹ྕ⪵

Ǒᗭᰍ⪙▵šŲ~ ⇵௞ᔍŁ

⊖ᯕᔢÕ⇶ྜྷ᫙‫⩶ݡ‬ᮁ⊹ᬱ ᵝᮁᗭ‫ݡ‬ᔢ

ᖙ⪙ᵝԉᖒ ᦩᱥ᜽ᖅၙእ⇵௞ᔍ⇵ᱶ 肹毱拝袙秱禹褉瞍穉狱弥砕故螡异幆 由禹揗瞉簅弥种擙磙篝衽繑湁甡徵 衽莙砕獡 瞍穉甡獩 渽炉檡 翙穚晝擙 翙 槂狱弥幅 湡猢螝砱 彅彖幢砕廑 筁禝幅 磙徱晡攩 私漹昉砕杵殹油徵珑秱衽莙聺砕

礙私濅荵滥蓽拭穚濅泊橾砕杵 槁衽繑湁甡砕珑秱螡聺禹猆禝瞉蕑 蓽衽莙廑瓩蓽螝磵瓩衽瓩莙朶禝筁 庵瑞湚甡獩彁泊禹猆禝祥肝礕怽 毱弥筁祥珑擙湝朡甡袙秱漹蠝砕朩矹 矁螡攩簅拡滍肹毱拝蝑槁秕禝故衚 袙穡檡昉秊晡禹滍怡穡砕杵槁穉绹 故猆庹涁禝硍猆晝擙罢漹蠝炉擙窵 昞禹螝禹沵漹蠝炉擙袙秱湔蘲湡毱 瓩花砕杵槁羡珑漹蠝蝉毱渽砉禹料

螹穽 穆磮晡攩 民矂 漹蠝幅秊螡 庹涁 禹袙秱湔瞍穉怡穚禉筅瑝螝簅洀螥 异磵漹蠝炉擙藁玁蓽翙幅晡攩衽 繑湁甡禝 庹翚涁 策 庵禝 砱幡幅 袙秱漹蠝禹砋砍禁沵故濅濉禅瞉蕑蓽 庹涁禹砍攩 穚濅彅弉秕擙 祉 怡穚禉 筅瑝螝簅 瞏禉 异磵 庹涁筁砕廑 渽袙 矂 濍禝 滑恍禹 穆磮晥 硍穚禹槁 弥湢衙攩ᔍᯕŖ┡ᯥᷩ

獡翙槂狱弥幅湡猢蟍攩狱弥檡狱氢螡 獽衽筁拭獶禅禹蔅硍穚禁檡翙槂狱 弥幅 湡猢螡 衽莙砕 濅濅昞湝 葱瑞 策 禹砍攩 筁漅 泮廮秕朩砕 杵殹油<Z]WVO ,QVP庵毱碅4M<PIVP<WV庵毱砕祉肝螡 裦攭漹昉砕獡 芵珑毱碅 螭愝 碽徲禽禹 瞉瓩蕙蓽砕摉礑种砍攩弥螡攩衉秱滥 蓽拭异繵禅穚袚螡异祉毁窵狱策禹攩 ቭᯕᨵᯖᜅ⥥౩ᜅ

႒ᯝ⧕ၽᄲ᷾aᵝ᮹᫵฾ ᖙɁqᩝࡹ۵⪙⯂ʑḩ⪹႒ᯝ⧕qᩝᔍಡ᷾a 礙私漹昉砕杵殹油滥蓽拭砕獡湶私

衽繑湁甡 蕑瓩萹殹 砵徱珑 菺弉砕 禝螝

螹湡漖禹篢幅螝弥种攩弥衉簅矽檥禹 油滥蓽拭拭濅簅砲砕獡擙 庹禝湡漖 獽弉漹庹恵徱?07禝羡甥菺弉毁禽磮

狱檅幅漹弥晝砍弥禹策衽繑湁甡砕獡擙

螹漹昉蟍攩湶私螹擙滥蓽拭砕獡簅珒

!庹昞拝禹砕庹湡猢蟍攩湶私螹擙獽

穆祥瞉故猆硍湮筁狱毁菺螹萹肝晡廈

急幕硁晝擙 衽覦恵 簍袝IMZW[WT LZWX

禁檡幉筁晕禁拝羡恁幕硁狱檅幅篢幅

TM\[禁檡穉蕑橪禹幚螡穉硁漖禹沵蓾觍 穆禁檡湡漖晝沵禹策矂民泊禹狱氢

螝弥种攩

珑瞉砕廑祉蠝螝攩獽弉漹庹恵徱砕禝螝

⨩aჩ⪙

,ZŽŶƐƵůƟŶŐ͕ƵƐŝŶĞƐƐ ⍉ᖅ❦

/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů XXXDPSFTFBSDIWO

⎵ᦥ֘ ⪙⊹ၝ ‫ݡ‬⢽ᘂྙÙ螝擙簍漖禹攩ቭᯕ❑እቭᯕᨵ

Ӊ࢏੅߭ౠժ࢏হਹ‫ة‬৭ٙ݁‫׹࢛ׯץ‬ഝ৕೥‫ׯץ‬ ᄁ✙ԉᯙ⩅ऽ⨭❦ ɝಽᯱ❭č

NET

油氩掉绡民泊砕獡f绡民泊禹穉獽弉

⩅ऽ⨭❦ ⰒĞಆᔍᬱ eᇡᔍᬱ Ⱂᯙᔍ Ğญ ⅾྕ Ǎๅ ᔾᔑ ☖ᩎ Ⱂ*5 8&# $"% ॵᯱᯙ॒ᱥྙḢ ⰒእᕽḢ ᩢᨦḢ 2$ 2" ᄁ✙ԉ❭✙թᔍ ɝಽᯱ❭č ⰒŖᰆᯙಆ Õᖅ⩥ᰆ Ⱂ✚ᙹ᯲ᨦᇥ᧝ᬊᱲ ࠥᰆ ⥭௽✙ ᖅእᖙ⃺ ʑĥᮁḡᅕᙹ

D 016.3462.4808 Kakao IDŐƵůŐŽŽ

ᱥྕʡ‫ݡ‬ᩢ

&ĂĐƚŽƌLJ^ƵƉƉůŝĞƐ ᔑᨦᬊᗭ༉⣩Ŗɪ Ⱂ.*3," 4*""CSBTJWFᩑษᱽ Ⱂ.4"4BGFUZDPNQBOZษᜅⓍ Ⱂ,JNCFSMZ$MBSLᖙ⃺⪹Ğᬊ⣩ Ⱂ,PSFB-VCF5FDIb᳦ᮅ⪽ᮁ Ⱂʑ┡Ŗᰆᗭ༉⣩

D 093.413.7783 Kakao ID 1605161956

ƵƚŽdĞĐŚDĂĐŚŝŶĞƐ Ŗᰆᯱ࠺⪵ʑĥᖅእ Ⱂ⩥‫ݡ‬ʑᦥ₉₉ᄅ޵ ᵲǎᨦℕ ⰒᔝᖒⰒ-(aᱥၰ༉ၵᯝᄅ޵ᔍॅᯱ࠺ ⪵ᔾᔑᖅእၰáᔍᰆእŖɪ Ⱂᩍ֥eᖙĥbḡᩎŖɪᝅᱢ ၙǎ ్᜽ᦥ ᵲǎ ⡕௡ऽ ᯙࠥ ┽ǎ ຶ᜽⎵॒ ‫ݡ‬ʑᨦ⧕᫙⩥ᰆᨱḥ⇽⦹۵ᄅ޵ᔍᔾᔑᖅእ

Ⱂb᳦ɩ⩶ ⊹ŖǍ ‫ݡ‬₉ᱽ᯲Ŗɪ

E ĞĐŽďĞůůϴϴΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ T 028 6290 8647~9 ϴϬϭͬϯϱ,ĞŵysEd;dĂŵsƵͿ͘W͘Ϯϲ͕ŝŶŚdŚĂŶŚ͘dƉ͘,D


VIETNAM NEWS

ᄁ✙ԉ ᫙ǎᯙÑᵝᯱᔕʑᳬᮡӹ௝┲ᖁᱶ ᳑ᔍ᮲‫ݖ‬ᯱ⟝ᖝ✙۵ᩢǍᱶ₊Łಅᵲ 滥蓽拭禹 碽徲禽 庵筁秕-`XI\幅 狹恵 禹股積螝攩弥攺蟍禁沵藁玁蓽擙穚

禹玝聦禅湢衙攩滥蓽拭碽砕羡弥禝碽

竐禅茖祉忑徲幅檡獥穚晕攩碽徲禽 繮禹璱磹徲幅檡滥蓽拭禉憂瞝攩禖攺

徲禽禹狹恵竐禅拝槁檡擙蘱殹葱幍禹

庵筁秕 脩淩攍蔵 社狱禹蓽 禽荵捩禹玝

螡碽徲禽庵筁秕策藁玁蓽擙衉簅禽

祉祉擙故民沚甡膙擙幅秪弥蟪幞禅

1V\MZ 6I\QWV禹 甩甡螡 掉 窵狱砕 彁穖罎禹璱磹藽禹槁弥攺蟍禁沵藁

庵筁簅檡獥穚晕攩怽碽祉忑瞍砕擙

杵殹油滥蓽拭禅竊螮瑡祉!祉毁恵檢蟍

玁蓽擙硆徱穚繮禉弥橩策禹槁弥攺蟍

胉漹杙瞉湙橍禽膙瓩茅毱肹膡檱炉瞉

禁沵禹擙掉故炉弉攭猆瓾螡恵

攩硆徱穚繮禉弥橩螡禖攺秕禝積湝禹

朶禹瑡祉砕硱槕弥螡徲禅祉毁恵檢

檢禹攩

猆禅掉穚昉庵筁策禹沵禹樱螡瑝肝

蟍攩ቭᯕᨵᯖᜅ⥥౩ᜅ

藁玁蓽禝碽徲禽庵筁秕擙滥蓽拭禽朩

擙恅檡滑蘎急漹攩 揗攩弥禽荵捩

Ǒᗭᰍ7JOI,IBOIÑญ ‘ບᯱʼn༊’ḡᱶ

ਅᖁ᱔Ŗ⧎ᕽɩƕၹ⇽᜽ࠥ ⦽ǎᯙʕɪℕ⡍

⧕ᔑྜྷບÑญಽᮁ໦⦽ʼn༊

┍ಽɩƕᅕ᳑႑░ญಽ᭥ᰆ⧕ᙹ⪵ྜྷ⃹ญ

礙私衽繑湁甡徵禽湁祉礕裑擙>QVP3PIVP禑產庵毱

礙私螡徲徲穆禝0睭幅螡徲禁檡英檡怽槭恍役毁湅瑝

禝强產簅穚禉翚螝螝擙蟎狱毁庵蟎蟍攩

螝橩攩绹蘱晕攩弥,<16-?;幅漹昉蟍攩漹昉砕禝螝油私

汾秕弭泮禁檡簅穚晡>QVP3PIVP庵毱擙簅砲穚濅禝幆竊簅

穅掆獡磽蟎炉砨穴 藽砕茖瓾秕幅恍役幅朩矹幉漹窵湵

礕禉湠廑晝矹禑產庵毱禝甡秖穕禉瞑毱擙捩硭狱禽筁繭

荵毱毁瑝袙涁绝毱蟍禁拝漹瞍廅狱砕獡禹猆簚褉毁湡廱螡

秪穚炉簅礕珑禑湔拡蘲蟎祉湮簅毁祉螡瞍穉簅礕昉湠禁

强螲放徲禝瑝猎禁檡穆湡晕攩

沵幆竊禑產穕禅穚恵穆祉猢穕廅彁幅廮穕廅故猆禁檡簅

禹褉强瞍禅0睭砕廑恍役瑝翡彅橭獡殝穡甡毁磙徱蟍禁

穚晕攩>QVP3PIVP庵毱汾秕弭泮簅穚狱砊禅硱螹礙濅荵

拝獡殝幅砋擙廈禉袚禽螝弥湅瑝衕禝湔獽彅滚祉湝禁檡

弉裒晕禁沵衽繑湁砕獡滍簽檡簅穚晡汾秕弭泮禹攩

绹蘱蟍攩弥穉蟍攩强瞍禅衉秱0睭毁猆故檡恍役湅瑝异祉

᝙ᯕÑթ

KIZUNA ᕽእᜅᯥ‫ݡ‬Ŗᰆ ߬౟թࢲ࠺झ੐‫؀‬ҕ੢੄ࢶҳ੗

毁窵狱策禹攩ᩑ‫ە‬ᜅ

ೠҴয࢚‫੿׸‬੤਋

+84 913 716 783

઺ࣗӝস

ਤೠ৮࠺‫ػ‬ҕ ੢

¥ ୭ࣗ‫੸ݶ‬Nࠗఠ ¥ ֙‫֙ ࣁݶ‬хࣁ ¥ ࠁૐӘജࠛਤডӘহ਺ ¥ ѐೠҴӝসై੗઺ ࢖ࢿ

ಹ޷൜

ҕ೦

೦ҳ

ഐ஖޹दղ

LN

LN

LN

LN

LN

QL 50, Lot K, Tan Kim IP, Tan Kim, Can Giuoc, Long An Province www.kizuna.vn E. sales@kizuna.vn

‫࠺҃҅ױ‬दझమ

҃࠺ $$57ࢸ஖‫ ؽ‬Nࠁഐ੢߷

ISO 9001 : 2015 


R

M G A MGA VIETNAM CO., LTD

1PXFSFECZ

㕩㧑㜋▞㡅㣫㩒⌭㘋㞶㘼⋺㧧㧑㜣⊣␓⍂┌㫐┧㩖㞆⏇

૑ѱରߊ੹ӝ૒੽ઑ݀ࢤ࢑ ౸‫ݒ‬੐‫ ؀‬ .("( оѺ੉જ‫ ׮‬1SJDF(PPE

ಿ૕੉જ‫ ׮‬2VBMJUZ(PPE

ࢲ࠺झજ‫ ׮‬4FSWJDF(PPE

R

M G A MGA VIETNAM CO., LTD

TP. HCM 19/2A, Quoc lo 13, Khu pho Hoa Long, Lai Thieu, TX. Thuan An, Binh Duong TEL. 0274. 366 2658 FAX. 0274. 366 2557 Ha Noi 1039 - 1041, Kien Trung, Trau Quy, Gia Lam, Ha Noi.

vอᬱ 090 686 5960


Non-cable system Lift

Sun Grand City(Hoa Binh, Ha Noi)

сп▒рп▓сЬЕр▒СтАлтж╜▌бтАмсБЭ╟ОсЙнрп╜рд╜ ├ХсЦЕс░ЖсКесо╣тЭ▒р╣ЕсБ░спетАлтлн▌бтАмсФНспжтАл▌Е▄йтАм тФбсмнтУНр▒йспЩ р╕НтеетЬЩ

сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜сйСe}спХсФвсо╣теер▓╜с▒╛тЬЩр╖Э сЩ╣тзктж╣█╡ра║с│жсиж─еснеспжтАл▌Е▄йтАм с╡Эсо╣

тАл▌ЪтАмсФН█╡├ХсЦЕс░ЖсКер╖Эс╕вс▒▓спетАл▌бтАмсБ░тЭ▒р╣Е ┼бр╕Нтж╣р╗Сси▒спХс▒етЬЩ╙╣ре╜р▒Нр╖ЭсмХсйвтж╣с╕бсжлсЬЦтАл▌Е▄йтАм спЭсЗбсоБсФНсФвткЩсБ░сЙнрп╜рд╜р▓╜с▒▓тЕктж╣█╡сФНр▓бaспй┼Б тжЭтзХaсййсФврб╣тАл▄йтАмс╡Эсо╣сБ╡рпотАл▌Е▄йтАм

ткЩтК╣сБЭс│Сс░НтГ╜с▒ер╛Х

098 6456 825

HCM OFFICE 11th floor Nguyen Lam,133 Duong Ba Trac, F.1, Q.8 NHA TRANG BRANCH / DA NANG BRANCH E-mail Zenovietnam@hotmail.com

тж╣тАл╫ЩтАмспХспХс▒╢тмйс╕бсФНс░Ж

0122 467 9858

HANOI BRANCH 36 Dai An, F.Van Quan, Q.Ha Dong, Hanoi


Industrial Park

ра║тж╣тж╜╟ОсФСсиж┼Ц▌Й

сЬ╜eсЗе LN

ткЩтК╣сБЭсЬ╜си▒сХ╜сЬ╜eсЗе├Ср╕Н ткЩтК╣сБЭр│ТтФе┼БсЧораер▓╜р╖Эспи█╡Dau giay-Xuan Loc тВК┼ЦсоЭр▓╜╩Сс│ХсЬ╜eсЗеси▒сХ╜тАл▌бтАмтбО▌ЙтЗ╢

1 ╓еeсГ╢спЩсЦЩсмСтАлтФ╛тй╜▌бтАм 2 тгосЗбтж╜спЩр▓Ж 

╓есГ╢спЩсЦЩр╗Хс▒╜ ╓есГ╢спЩсЦЩр╗Хс▒╜спЩ╟Нр╕нсо╣сВСтмераесЬ╜ с╡Эсне┼Ц▌ЙспХсизсиХспЩр▓Жтк╢сЕХ─Юс░вр╛Х 9VBO-PD р╕н %VD-JOI р╕н 5BOI-JOI р╕н

3 тАл╫│тАмсобтЪНсп▒aтК╣ 

сЬ╜eсЗе├Ср╕Нсо╣┼Ц▌Йс╡▓aс░Жс▒бр▓Хтж╜сЗесз▓a ┼БсЧораер▓╜ске┼ЦсЬ╜тАл╫│тАмсобс╕бaсФвсЬЪр╖Б╩СтАл▌бтАм

4 тФвсм╡тж╜спжс╕бс│С├Х 

ра║╙╣спХсЦТLN├Ср╕Нр▓╜ра║╙╣спХсЦТbс│жспЩтеерпЭтк╜смКaтАл▄ЖтАм тзкс▒╢╟НсйОсФвсКйтЪНсиЩсЧнсЧосоЭр▓╜тАл╫│тАмсобтЪНсп▒спЩсЦЭтЭСсЙнтй╜тФ╛

тж╜╟ОспЩтАл▌Ъ▌ХтАмсп▒ сДБтЬЩ╘ЙтАл▌Ъ▌ХтАмсп▒

KWWSQWGJURXSFRPYQ


/5%(3061рйДтАл╪▓тАмр│Юр│а╥┤рвСрж╕╥ХтАл╫▒тАмрзАрйЙржпрвЬтАл▄ВтАм╤▒рв╢раБрйЙтАл╫ЧтАмрйРтАл╪АтАм╥Хрйврв▓ра║рдЭрйСтАл╫о╫дтАм рйЧрнУ╤дрв╕рдж╥Хр│ЮрзИ╙Эрж╕тАлрн║▌ПтАмрп╝╙Э▄│рлСриЧр│брб║▌ЕржЗтАл█Д╫дтАм ╥ХриКр┤ерйДрдк ри╜рй╜рдк рдзтАл╪АраЧ ╫╝тАмрджрв╕┘бри╕рйЧримтАл▄ВтАм╤▒рйЙриКр│Юрдкрг╗рйУрдгтАл╫о╫дтАм тАл┌ШтАмр│а тАл╫отАмржир│а╥ЕржбркС╤дри╡тАл█╜тАм╥К╤СрвОраЧтАл╫╕тАмри╕рннргЧр┤Ър│Ю╥Кр▒ИрйЧр│▓╨╛рв▓ ▀ирйЛрв╕▌А┘бр│прй┐рвЪрзА ржп█░риСрйЙрж╣тАлрм╝█╛╪итАмрйРрлС╥КрлСриЧр│з┘Ш▌АтАл╫о╫дтАм

KWWSQWGJURXSFRPYQ


SPECIAL REPORT

см╡спЭсобсДБтЬЩ╘Йсо╣┼ЦтоХспЭспЩ╘ЙсЗбтзХсВК╩С╓▒спЭс╡Э╓еспХ▌Е╓есДБтЬЩ╘Й╟Ссо╣сФНспХ┼Цс▒▒р▓Ъ тзХсВК соЭр▓╜р╕й р╛Хр╕Нрб╜сДБтЬЩ╘Йс▒ес░всоб▌ЙтаЩс▒вспЩсйОсФНсо╣┼б с▒▒си▒█╡спХ╓▒с▒враесБЩтАлтмЙ╫ЩтАм┼Эр╖ЭсзЭ╩СсЬ╜тФЙ├дсоЭр▓╜сжнр▓Ес▓нсоЭ╙╣ сЭЕс▒╜р▓╜█╡с▒етмес▒есЦЩ─есо╣сйОсФНси▒с╕бтАлтж╜▌бтАмсйвтиЖсоесБЩтД▒тйес░Нсо╣ ╟Ос▒╜сФНтлнсо╣тЬбсоетй╢сЦТтж╣█╡▀С─Сс▒╢с▒в─е╩Ср╖Эр╕нреБсФН├ХсоЭр▓╜ ╩Ср▓╛рб╣┼Бспй▌Е сДБтЬЩ╘Йс▒есобсжесЬ╜сжесо╣╘кс▒ес▒╢сЦЩр╖ЭсБ╡╨ЩсийсоЭр╗С сХ╜╟Нсо╣─Юс▒╜ с▒╢тВжси▒раесФвтАлтж╜▌ЪтАмсйвтиЖсое╙ЭтЕЕ▌Ес▒╢тК╣с▒всоЭр▓╜█╡тАШтЗ╜╟Нс▒ер░ЦтАЩспХ рпЭ█╡смКсиХр╖ЭтФесФ╛сЬ╜тОСсоЭр╗С ─Юс▒╜с▒всоЭр▓╜тАШсДбра║тк╣соЙс▒╜тАЩсо╣раеспж соесЗйр▒НскХсоЭр▓╜сЯЙ с▒етйб▌Ер╖Щс╕бсйОси▒сХ╜со╣спЭспХтФбс╕бсйОси▒сйв тиЖсоесБЩтК╣█╡╟Ос▒╜с▒в╙╣сКетмЙ┼Эр╖ЭсЗбр╖ЩтАл▌бтАмтв╜с▒всФН├ХсоЭр▓╜╩Ср▓╛ рб╣┼Бспй▌Е сЕЩс╕б█╡сДБтЬЩ╘Йсо╣с╡Э╓етзХсВК╩С╓▒спЭсоер╕┐спХтж╣сйНсДБтЬЩ╘Й с▒ес░в┼Э╟Ос▒╜с▒в╙╣сКетмЙ┼ЭрпЭ█╡с▒╜р╝КсоЭр▓╜сДБтЬЩ╘Йс▒ес░всоЭр▓╜спЩ тж╜сЦЩ─ес▒всДбтк╡р╖Эс╕╗сиХсЕХсж╣▌Ес│С╔й╩Щ┼Бс╕бр╡Йтж╜╔бспЭсЩ╣спй соЭ╙╣спХ┼Фси▒сХ╜сФ╛соесйвснетж╣█╡тж╜╟О╞▒сБЭреЕ тЬЪтпйс▒ес░всо╣сйОсФН р╖Э─Юти╣тж╣с╕бр╝Ьтж╜с▒лсобспХреЕси▒├нс│мсоб┼ЦсЗбaрб╣р╕НрпЭ█╡со╣рае р▓╜сп▓сЦТтж╜╔бспХ▌Е

т╝╡т╗▓сРн# сТЮт╜Нт╝▓# 


сДБтЬЩ╘Йс▒ес░в┼Э╟Ос▒╜с▒в╙╣сКетмЙ┼Э

с▒╜╙╣сКетмЙ┼ЭтЗ╜╟Нс▒ер░ЦспХрпЭ█╡смКсиХтФесФ╛ ражсп▒реЕсобр╝Йрв▒╓есЦЩ─е─Юс▒╜сне╩СспХтметАШтЗ╜╟Нс▒ер░ЦтАЩспХрпЭ█╡▌Й сиХр╖ЭсЭБр╛Щс╕бсФвси▒сХ╜р╕пспХреЕсиХсЕХсж╣сое├дспХ▌Е╔Щр▒Н╙╣спХсмКсиХa сДБтЬЩ╘Йс▒есоЭр▓╜сЬ╜сп▓рб╣сий▌Е█╡├дсоесже█╡сФНрпнсобсДер▓╜сиз▌ЕтАШтЗ╜╟Н с▒ер░ЦтАЩсо╣сФНс▒ес▒всо╣сБЩ█╡▌Есон┼Эz▌Е тАЬ─Ю╩СтЛЙтДХ╩Сси▒─Ю╩Ср╖ЭсЗбсз▓тж╣╩Сснетж╣сйНтЙЙтж╣сйб▐╣bс│жскетк╡с▒╢тВж спХ─Юс▒╜си▒сЗбсп▓смКсоетЖ╜сЧнтк╡тж╣р╗ХсХ╜сХ╜сХ╜тпйс▒╢тВКсЬ╜тФЕ█╡с▒ер░Цсоер╕▒ тж╜▌Ерй▒╟СсФНс▒всоЭр▓╜█╡ тжЭтзХр╖ЭтЖ╜сЧнтк╡тж╣р╗ХсХ╜с▒ес░всое╥╛╘Х█╡с▒е р░Цсоесо╣сБЩтж╜▌ЕтАЭ сЭЕс▒╜р▓╜спХ▌ЙсиХ█╡сБЩ╟ОспХсДБтЬЩ╘Йс▒еси▒сХ╜тФйтЗ╜тж╣╩Сснетж╣сйН ╓етАл▌бтАмсм╡╘Йс▒етАл▌ЪтАмсЬ╜сЗбтЦСсБЩ╟Осо╣╟ОсВКсЦТси▒сХ╜сФНсмКрб╣╩СсЬ╜сп▓тж╜смК сиХр▓╜ сДБтЬЩ╘Йс▒есо╣╟Ос▒╜с▒всйвтиЖр▓ЖсоесФвс╕╢с▒всоЭр▓╜сЕХсйНс╡Э█╡▌ЙсиХ ▌ЕсБЩ╟Осо╣сЦБтФ╛тж╜спХтАШтЗ╜╟Нс▒ер░ЦтАЩсобсБЩ╟Осо╣сжесЬ╜сже╟Оaси▒тАлтж╜▌бтАм ╟СсФНс▒в}спжсоесп▒с▒╜тж╣█╡╙╣сКетмЙ┼Эр╖ЭсЗйр▒Нск╡соЭр╗С ╟в╔Ъс▒всоЭр▓╜ ╓есДБтЬЩ╘ЙтШЦспЭр▓╜спХсиХс╕б├нрб╣█╡спЭр▓ЙспХсФН├ХреЕсоесФвс╕╢тж╣ █╡▌ЙсиХaрб╣╩Сраетзй▌Е сДБтЬЩ╘Йс▒ес░всобсБЩ╟ОспХтГ╣сонсоЭр▓╜сЭЕс╕йс▒втЮЙсВСр╖Эр╕╝сЕЩс▒ес░вспХ ▌Е├Х╟ОспХрп╣с▒ес░всЬЪр╕Нр╕н─Юти╣тж╜сБЩ╟Оси▒├нтГ╣сонсоЭр▓╜сп▒сЭБсо╣ тж╜─ескбтЮЙсВСрпЭ█╡─Юти╣соес▒╜┼Цтж╜сФН├ХспХсий▌ЕсДБтЬЩ╘Йс▒еси▒сХ╜сБЩ ╟Ос▒╢сЗб█╡сБЩ╟Ссо╣сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜со╣тДБсЩ╣сЬ╜╩Сa▌ЕaскЕсп▒сЦЩ─етЖ╜ v╟ОспХрпЭ█╡╙╣рпЭсо╣тДХр╗Хсоес╕бтФЕр╗ХсХ╜тЮЙсВСр╖ЭспЩс▒╢тж╣сйНсзЭтж╣█╡ ре╜р▒йр╕йси▒сЛБс╕б├нрб╜▌ЕспХр▒СсФвтлКси▒сХ╜╙╣скЙс▒ер░Цр╗жспХтФЕсЭБс▒бa с▒╜сжйтж╜тАШтЗ╜╟Нс▒ер░ЦтАЩспХ▌ЕспХсмКсиХспХсп▒с▒ер░ЦсобсБЩ╟ОспХр╗жсЬ╜с▒всоЭ

р▓╜█╡тЮЙсВСр╖ЭспЩс▒╢тж╣с╕бсжлсоЭр╗ХсХ╜ сЭЕс╕йс▒в тЮЙсВСр╖Э┼бр╕Нтж╣┼Бсп▒тж╣█╡с▒╢тВжс▒вр╝Ктв╜р▓╜ сЯЙ сж╢раес▒всЬЪр╕Нр╕н─Юти╣тж╜сБЩ╟Оси▒├нтГ╣сон соЭр▓╜с╕вр╗Хтж╜тЮЙсВСсо╣┼Эс▒╜р╖ЭтгбсиХa█╡смК сиХр▓╜тФесФ╛рб╣сий▌Е сБЩ╟О╘Хсо╣спЩс│жсБ░─етКЦiреТсЭНтк╡ сБЩ╟С со╣р╝ЙсД▓с▒╜сЭЕсЬ╜ сДБтЬЩ╘Йс▒есобсБЩ╟Осо╣╟О╘ХсФвтлКси▒раесФвтАл▌ЪтАм тж╜сйвтиЖсоесБЩтЕЕ▌Е╓етАл▌бтАмсЗбтЦСсЬ╜сп▓ рб╜спЩс│жтВЙсДетДБта▒смХра║┼ЭспХр▓╜спЩтж╣сйНтЭн сФ╛рб╜ сФНтлнiреТ┼Э ─етКЦiреТспХ сДБтЬЩ╘Йс▒е соЭр▓╜спЩтж╣сйН▐╡смТсЭНтк╡рб╣сий▌ЕсДБтЬЩ╘Йс▒е си▒с╡Эр▓╜тВЩс▒етзй▐╣╟СспЩреЕсобсйвтк╡'PSFTU (VNQ си▒сХ╜ ╙╣тФб╙╜ ├дтГ╣р▒Э с▒б сЧн рд╛с▒бтж║р▓ЖтКЦсВТспЩ┼Это▓спЩреЕспХс╡Эр▓╜тВЩс▒е тж╣сйб▌Ес░Ж╞▒реЕсобс╡Эр▓╜тАлсЩ╣тж║▌бтАмс╡бсо╣╞▒соВ соесБ╝собспХреЕр▓╜╟НсЦТрб╣сий▌Е╓е╩нс╕б █╡сЬЪс▒есЧнсЬ╛р╕нреЕр╕Нсий╩Сржнр╛Щси▒сДер╛Щс▒╜ aсизсийсоЭ╙╣ р╛Щс▒╜█╡ ╓е ╟Нс▒╢┼ЦсЦЩ тмесйб▌Е тЬЪтпй сБЩ╟ОтАл▌бтАмсФН┼бспХ с▒▒├Срб╣█╡ сФН├Хсоб сФвс╕╢с▒в спЩсо╣сБЩaтНЩсоЭр╗С ╔ЩспХтме╔к─Ктпйс╖╛a тж╜сБЩ╟СсФНсФвсп▒сЩ╣█╡сБЩ╟Осо╣сп▓собтАл╫отАмтЕн р╕йсоеси▒раесБ╣с▒есйНр│Бсоетй╢сЦТтж╣├нтж╣█╡─е ╩Сaрб╣сий▌Ерй▒тж╜сБЩ╟С╘ХсЗбси▒сХ╜раесФНтлн с▒в─етКЦiреТспХспХтв╜тЗ╜рб╣█╡сйНр▒НсФН├Х реЕспХсБ╜сФ╛рб╣сий█╡▀С сЭНс╕бсиХсФНсД▓реЕспХe сЗбр╖ЭсФХтзХтж╣р▓Е█╡теерп╣╩ж 'SFHHJOH спХрпЭ █╡тзкснеaс▒етме┼ЦсЬ╛с│СсФНр▓╜раесйН├Х спХсБ╜сФ╛тж╣сйб▌Е█╡╩Ср▓╛спХспйсоес▒╢раер▓╜сЭН bтж╜с╕б─ЮспХсий▌ЕспХр▒и├нсБЩ╟С╘ХсЗбсо╣сД▓ та▒aрд╜р▒Н╙╣сп▒ ╓етАл▌ЪтАмсЦБрб╜тАл▄ктАмсЬЙтАлтШЦ▌бтАм р▓ЪсобспХр▒Нтж╜сФвтлКси▒сХ╜сГ╕сиХ╙╣┼Бсп▒сБЩ╟С соер╝ЙсД▓с▒╜р▓╜сДбтк╡тж╣█╡с│СтК╣р╖Э╓етЙЙ тж╣├нрб╜▌Е спХ├дспХсДБтЬЩ╘Йс▒еси▒сХ╜сГ╕сиХ╙╣╩Сснетж╜тДМ сГйс╣ЩтЗ╜╟Нс▒ер░ЦспХсий▌Е
SPECIAL REPORT

рй▒тж╜тАл▄ктАмсЬЙражтЬЩр╕Ссо╣╙╣сКетмЙ┼ЭсйвтиЖсобтж╜╟Оси▒раесБЩтЕЕ▌ЕтАл▌ЪтАмсЬ╜сБ╢ с▒╢тпНс▒╢╟нрае▀СтФ╢тЬЩр╖Эqс╕бтж╣┼Б тАл▌бтАмсЗвс▒╢тВжсое╩Сс│Хсо╣тАл▌бтАм─С╟Ор╗Х си▒сХ╜тАлтк╡▌бтАм╟Ор╗ХсоЭр▓╜тАл▌бтАм├СсЩ╣с▒╢тж╣├нрб╣┼Б ╘ЙсЗв┼Цра║сЦБсиЩсоЭр▓╜ тАл▌бтАмтв╜рб╣█╡сЗвтж╜┼Эсо╣тАлтк╡▌бтАмр╖ЭсЭЕтзктж╜▌Ерй▒тж╜сБЩ╟ОспХ╓ес╡▓╟О┼Э ┼Цра║сБ╜тв╜тж╜сХЪтж╣спХтНЕсАЕтАл▄йтАмтНб 4IBOHIBJ$PNNVOJRVF р╖ЭтШЦ тзХ тАл▄ктАмсЬЙс▒╢╟нспХсжесЬ╜сжеси▒сХ╜сБЩ╟СтДБсЩ╣р╖ЭсзЮсЧотж╣сп▒ спХр▒Нтж╜сЗй сжйтзЙ┼Э╘ЙсЗвсоБтк╡сЗесне╩Ссо╣ра║сЬ╜с│СсЦТсоб╓е┼Цтк╡╟ОсоБсЭБс▒╢ ╟нтФесФ╛со╣сВС─ЮспХрб╣р╗С рй▒тж╜сжесЬ╜сжес╕бсйО╘ХсДБтЬЩ╘Йс▒етВЩс▒е╟О спХсий▐╣тФ╜╟О тжер╕Нтжбси▒сХ╜раетж╜╟Осо╣соБсЭБтДХс▒╜скбzсображс░Нс▒втДХ с▒╜р╖Эvтк╡рб╣├нрб╜▌Е

Richard Milhous Nixon(1913~1994)

╨СтАл▄ктАмсЬЙражтЬЩр╕СсБ╜тв╜ тАШтЗ╜╟Нс▒ер░ЦтАЩсо╣ рв▒ сГйс╣Щ█╡ сБЩ╟Осо╣ сФйр▓╜смХ слЩ╞▒с▒╢тВжсоЭр▓╜ тв╜тЗ╜рб╣ сий█╡▀С спХ█╡ сДБтЬЩ╘Йтк╡ 7JFUOBNJ[BUJPO р▓╜ сЗйр╕С тАШтАл▄ктАмсЬЙ ражтЬЩ р╕СтАЩспХ▌Е тАл▄ктАмсЬЙсоб сДБтЬЩ╘Й с▒есо╣ ┼БтВКтк╡р▓╜ спЩтж╜ с▒╢тК╣с▒в сЗйр╕НтзЙ сое ┼бр╕Нтж╣┼Бсп▒ с╕╢сД▓с▒╜р╖Э та▒с╕бтж╣р╗С ╟О╘Хс▒вспЩ iреТсое сЕктзКтж╜ рдЕ с▒вс▒йтж╜сЬ╜╩Сси▒сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜сБЩ╟СсоетДБ╟СсЬ╜тФНсФвтлКсоес│СсЦТ тж╣╩С снетж╣сйН тАШтАл▄ктАмсЬЙ ражтЬЩр╕СтАЩсое сБ╜тв╜тж╜▌Е ╟Ос▒╜с▒╢тК╣ смКсиХси▒сХ╜ тАШсДБтЬЩ╘Йтк╡тАЩр▓╜сЗйр╕Н┼Бспй█╡ ╓есБ╜тв╜рб╜тАл▄ктАмсЬЙражтЬЩр╕Ссо╣╘ХсмК соб▌Есон┼Эz▌Е сБЩ╟Особсж┐соЭр▓╜сДБтЬЩ╘Йс▒ес░в┼Эzсоб╟СсФНс▒в}спжсоетжЭтж╜▌Е сБЩ╟ОсобсжесЬ╜сжеb╟О┼Эсо╣с│СсзЮсФвсо╣сзЮсЧосоес╕бтФЕс╕бр╕н vтАл▌бтАм╟Осо╣ тзЦси▒со╣тж╜снетй▓со╣─ЮсмСр╖Эс▒╜слЩтж╣┼Б█╡╘ХрпбспХ╙╣тЛЙр░Цси▒тАлтж╣▌бтАмсйН █╡сжесЬ╜сжеb╟ОспХсЬЕсЬЕр▓╜тй▓р▓Жтж╣сйН╔Щси▒тАлтж╣тГ╣▌бтАмсйНсзЭтзБ├дспХ▌Е сБЩ╟ОсобтАШтФ╜таксз▓╟ОaтАЩр▓╜сХ╜╔Щс╕бсйОси▒сХ╜с╡▓сл╡тж╜сйОтзБсое─есЧотж╣ с╕бр╕нс╕вс▒▓с▒в ╟СсФНс▒врй▒█╡с▒╢тК╣с▒вспЩ┼Эспк}спжсобтж╣с╕бсжлсоЭр╗СсЬЕ сЬЕр▓╜со╣со╣сФНр╖Эaс╕есжесЬ╜сжеb╟Осо╣сп▒с╡Эс▒втзкра║соетКВр╗Хс╕бсм▒тж╜ ▌Е сжесЬ╜сжесо╣b╟Оси▒тАлтж╜▌бтАмсм▒с│С█╡─Юс▒╜с╡▓сЭНсоЭр▓╜сБ╡╨Щр╗СсйНр▒Н╙╣рпЭ сФвткЩсм▒с│СсВКсЬ╛соеvтк╡тж╣сйНсБЩ╟Осо╣┼Эс╡▓тж╜сЗбтАл▌ХтАмсоетжЭтж╜▌Е сжесЬ╜сжесо╣b╟ОспХт┤И╓есо╣с░Жрп╣си▒█╡сФвткЩсжйс▒есЕХс░Жсоеснетж╜ ╟СсФН╩С╟Нр╖Эр╕нреЕ╩Ср╖Э╩СтАл▌Етж╜▌бтАм

тАл▄ктАмсЬЙсо╣с╡▓╟ОсВКр╛ЩсоЭр▓╜сБЩс╡▓слЩ╞▒┼б─есо╣с▒╢сФвтк╡рпЭ█╡сЧнрд╛соесиЬ собсБЩ╟Особ╟в╔Ъс▒всоЭр▓╜тАл▄ктАмсЬЙспХсЦЕтЭнтж╜сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜со╣тАШр╗жсййр▓╜смХтАЩ тДБ╟СсоетзБсЩ╣спй█╡╩Стлнр╖Эс░В├нрб╣р╗С ╓етЭнр╕Нтактк╡тй▓с▒╢соЭ р▓╜тАШтЗ╜╟Нс▒ер░ЦтАЩсо╣─СсЭЕсоесиЬ├нрб╜▌Е спХр▒и├нсДБтЬЩ╘Йс▒еси▒сХ╜тФйтЗ╜тж╣╩СснетзХсеСспХ╩СсЬ╜сп▓тж╜тАШтЗ╜╟Нс▒ер░ЦтАЩ спХрпЭ█╡▌ЙсиХ█╡╓еспХтмесЗйр╕Нтж╜сФвтлКсоетФйтЗ╜тж╣╩Сснетж╜р╜╣тВж соЭр▓╜сФНсмКрб╣┼Бра║сЬ╜си▒╟СсФН слЩ╞▒ сЭНс╕бсиХ─Юс▒╜тж║си▒сХ╜раесне╩С р╖ЭтФйтЗ╜тж╣╩Сснетж╜с▒ер░Цсо╣тАл▌бтАмр╗жсФНр▓╜сеСспХр╗ХсХ╜ ╓еспХтмеси▒█╡ ─Юс▒╜тж║смКсиХр▓╜с▒╢тВКтж╣├нрб╜▌Е

с▒╜╙╣сКетмЙ┼ЭсДбра║тк╣соЙс▒╜со╣тФесФ╛ рй▒тж╜сДБтЬЩ╘Йс▒ес░всобсйОсФНс▒всоЭр▓╜█╡тВЙтАл▌бтАмс▒етмесЦЩ─е─Юс▒╜р╖Эс╕бтХТ тж╣▐╣╟Ос▒╜с▒втк╡та▒тДХс▒╜спЩсЙнрп╣тШЕсмСс╖й #SFUPO8PPET тДХс▒╜a сЗ╢╞Хрб╣█╡─е╩Ср▓╜сЕЩ▌ЕсмСр╕НaсФН█╡сЦЩ─е█╡тк╣соЙспХр╣ЕспЭр╣ЕспЭсБ╡ ╤н█╡сДбра║тк╣соЙспХтАл▌ЪтАмсйСтж╜сЦЩсФвси▒сФХс╕бр╕н сФНсЭЕ╓есБЩ╟Осо╣

тАл▄ктАмсЬЙтАлтШЦ▌бтАмр▓Ъ┼Эр╕йскЕс║нргЖ

спХс▒╢тВжсобсБЩ╟ОспХсДБтЬЩ╘Йс▒ес│жс▒есоеснетж╣сйН╩Сс│ХтбНснес▒╢тВжси▒сХ╜ ▀СтФ╢тЬЩр▓╜сЗйр╕Н█╡соБтк╡с▒╢тВжсоЭр▓╜сЯЙтАл▌бтАм┼ЦсФС╟нслЩ╞▒р╖ЭтАл▌бтАм├СсЩ╣с▒╢ тж╣█╡▀Сси▒╩СсБ╣спХрб╜▌Е╔Щр▒Н╙╣╓есм╡тАл▄ктАмсЬЙсобс▒е─Кс▒вс╡▓ ╟ОсВКр╛ЩсобсБЩ╟Ора║р╣Ъ╟нси▒сЧотж╜сжесЬ╜сжеb╟Осо╣с▒╢тВж тАл▌ЪтАм╟Осп▒реЕси▒├нсп▒сЭБреЕсо╣слЩ╞▒с▒╢тВжсоетАл▌бтАм├Ср▓╜сЩ╣с▒╢тзХ сзЭтж╣█╡┼Эс▒╜р╖Эс▒╜┼Цтж╜▌ЕтЬЪтпйспЭсЕЩсобтАл▄ктАмсЬЙсо╣с╡▓ ╟ОсВКр╛ЩспХсп▒сЭБреЕси▒├нсФНс▒етШЦ┼БраесизспХ ╩╜с╕╛сВКр╛Щ соЭр▓╜спХр╡ЙсиХс▓н▌Е█╡с▒▒си▒сХ╜тУСтИК─КсоесБ╝соЭр╗С сБЩ ╟Оси▒тУСсВСсЭБqсое█▒═й▌Е┼Б╩Ср▓╛рб╣┼Бспй▌Е тАл▄ктАмсЬЙражтЬЩр╕Ссо╣╙╣сКетмЙ┼ЭсйвтиЖсоесБ╝собсБ╢с▒╢тпНс▒╢╟нсБЩ╟О┼ЭсДБтЬЩ╘Йсо╣р╕н╘Й


сДБтЬЩ╘Йс▒ес░в┼Э╟Ос▒╜с▒в╙╣сКетмЙ┼Э

спХр╖Э─е╩Ср▓╜сЦБс╕е╟Осо╣─Юс▒╜ с░Нс▒╢смХсйвси▒█╡╔йсоЦ─еспЩсФНсо╣спе р╗жспХ█╣сиХ╙╣├нрб╜▌ЕспХреЕсо╣тк╜сзЮсоб╓етАл▌бтАмтВЙ тВЙскЕспЭсЩЭтУН сБ░╓етАл▌бтАмтЕйсЦЩ─ес▒всЗй─Ю╩Сси▒сХ╜─Юс▒╜р╖Э╟Нтж╣█╡▀СспЭс│Ср╖Этзй с╕бр╕н ╟в╔Ъс▒всоЭр▓╜╓етАл▌бтАмспХтме╔йсоЦ─ескбс▒╢тК╣─есо╣соБтВКспХтНЕ с╕б├нрб╣сиХ ╓есЦЩ─е─Юс▒╜сне╩Ср╖ЭсЗйр▒б▌Е█╡сКетЭ▒соетжЭтзБсЩ╣ сиз├нрб╜▌Е

─Ср│Б тАлтк╡р▒Н▌НтАмсо╣╔йтФ╜тк╣соес▒╢с╕бтж╣╩Сс╕вс▒есо╣сЙнр▒йтШЕсмСс╖йтДХс▒╜╘Хсо╣сЦЩ ─е█╡┼Бс▒╢тк╣соЙс▒╜раеaс▒есЗбспЩсЦЩсФвсоЭр▓╜ тк╣соЙсДбра║собс▒╢тК╣с▒вспЩ тзкснер▓╜сЯЙ с▒╢сЗбр╕нспХс│Сс▒╢тзБсЩ╣спй▐╣╩СтАл▄ЖтАмспХсий▌Е ╓есДБтЬЩ╘Йс▒ес░вси▒сЧнсл╡рб╣█╡тАлтк╡р▒Н▌НтАмсБ╜тзкспХс╖╛aрб╣р╗ХсХ╜спХ р▓╜спЩтж╜╔йсЕХсоБ┼БсЗбс│ТсоЭр▓╜спЩтзХ сБЩ╟ОтАлтк╡р▒Н▌НтАмсо╣╔йтФ╜тк╣╩СтАл▄ЖтАм соес▒╢с╕бсЬ╜тФЙтАл▄ктАмсЬЙтАлтШЦ▌бтАмр▓Ъсо╣с│СтК╣█╡сЦЩ─е╔йсоЦсо╣╩СсЕЩтЬбсоесШВрв▒ р╕Нс╣ЩсБ╡╨ЩсиХтАл▌Есж╣╫┤тАмспХр▒СтАлтк╡р▒Н▌НтАмсо╣aтК╣сДбра║соЭр▓╜┼Бс▒╢тк╣соЙс▒╜ рае█╡спЭсЗб┼ЦсФС╟н╟Оaр╖Эс▒╜слЩтж╣р╗Х╓еспХтмесп▒сЕЩс╡Эсо╣ткЭтзК ─Юс▒╜тДХс▒╜си▒сХ╜█╡сФНрпЭс╕б├нрб╣р╗С╔ЩспХтметк╣соЙсобсФвсЬ╜р▓╜сБ╡╤н█╡ сДбра║тк╣соЙтДХс▒╜р▓╜с▒етк╣рб╜▌ЕспХр▓╜спЩтж╣сйНb╟ОaреЕсображр╕Юс▒втШЦ тк╡с▒╢тВжсоетЗ╡╟НтзБсЩ╣спй█╡сп▒соБр╖ЭтВЯ├нрб╣с╕бр╕нс▒╜сЦЩ─е╟Оaси▒ сХ╜слЩтк╣сне╩Ср▓╜тАл▌бтАмтв╜рб╣█╡╔йсоЦсне╩Сaр╕нсЦТтк╡рб╣█╡─ЮтиЖспХсоБсБ╜ рб╣┼Б ─Юс▒╜со╣сЗйтк╢сЭЕсЦТспХс╖╛aтж╣├нрб╜▌Етйес░НспЦсЩ║тж╜тАШ*.'╟Н с▒╜╔йсоЦтАЩzсобсмКсиХреЕспХспЭсФвтк╡рб╣█╡─е╩СaсБ╡р▓╜сДБтЬЩ╘Йс▒есоЭр▓╜ спЩтж╜─Юс▒╜с▒всДбтк╡с╡▓си▒тж╣╙╣▌Е

тУН├нсЕХсжесДБтЬЩ╘Йс▒ес░всобтАШсжесЬ╜сжес▒╢сЦЩсо╣сДбтк╡тАЩскбтАШ╟Ос▒╜с▒в─Юс▒╜ смХсйвсо╣сДбтк╡тАЩрпЭ█╡aс╕бсо╣╙╣сКетмЙ┼Эр╖Эр╕нреЕ┼Бс│ж─Срб╣├нрб╜▌Е ╔Щр╕Н┼Бс▒ес░втАл▌ЪтАмсФН╟ОспЩсБЩ╟ОсобсЭНbтж╜тмесоБс╖╛си▒сЬ╜тАл▌НтАмр╕С▌Е сДБтЬЩ╘Йс▒есобсБЩ╟Осоес╡▓сЭНсоЭр▓╜тж╜сХ╜╟НсФНтлнси▒с░Нс▒╢╙╜─Юс▒╜╙╜сое соБсБ╜тж╣сйН╩ХсиХргБсо╣сЬ╜╩Ср╖Эvсл╡тж╣├нрб╣█╡▀С тЬЪтпйсДБтЬЩ╘Йс▒етВЩ с▒е╟СспЩреЕсобтАЬ#BCZ,JMMFSтАЭрпЭ┼БсЗйр╕Нр╗ХсХ╜сФНтлнс▒вр╗ЩсЬ╜скб╟Хсл╢сое ─Н▀нсзЭтзйсоЭр╗С рй▒тж╜сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜р╕нсйСтзй▐╣сБЩ╟Ссо╣тйЕр▓╜спЩтЪНсзЮ тзкснер▓╜спЩтж╜р╕йсзЮсБбр╣ЕсБ░сГ╡с┤есо╣с╖╛a ╔Щр╕Н┼БтАл█ХтАмсл╢сБ░с╕бсВКс▒╢ сЗбсо╣тЭнсФСсоЭр▓╜спЩтж╜раесЬ╜со╣сЩБтЩХ█╡тж╜ра║сжйсЦЩ─еспЩси▒├нсБЩ╟Особ сГ╡с┤еa╙╜р╛Хтж╣█╡╟ОaрпЭ█╡спХсБЩс╕бр╖ЭсЭНсиХс╡ес▒╢раер▓╜ сБЩ╟О┼ЭсХ╜ ╟НсФНтлнси▒╩лсоб╔Щ█╣соер╕нреЕсий▌ЕспХр▒Нтж╜сФвтГ╣си▒сХ╜сГ╕сиХ╙╣█╡▀С ╓еспХсФвспХ├Щр▓Щсоес▒╢раер▓╜сДБтЬЩ╘Йс▒есобсБЩ╟О┼ЭсХ╜╟НсФНтлнси▒сФв тАлтж╜▌ЪтАмс▒╢сЭБс▒в сФНтлнс▒всКесмКсоетК╣р╖Х├нр╕нреБс▒ес░вспХсий▌Е сДБтЬЩ╘ЙсйОсЬ╜скЕрп╜с▒ес░всо╣сжете╡соетК╣соБтж╣┼Б ╓есБ╜тмЙрб╜рае спХр║ЩспХс▒╢тВжсоесЬ╜сп▓соЭр▓╜┼Эqтж╜─Юс▒╜с▒╢тВжсоесЬ╜тзктж╣сйНс╕б╔йсоб сЦЩ─еси▒сХ╜раеaс░ЖтАл╫│тАмсоб─Юс▒╜сЦТс░ЖсоЙсое╩Ср▓╛тж╣┼Бспй█╡╟Оaр▓╜сЦЩ ─еспЩсо╣спХр╝Ксое╥н┼Бспй▌Е

╨Сс▒╢─ЮсоБтВКсоесЗйр▒НскХ рй▒тж╜сДБтЬЩ╘Йс▒есо╣сйНтЭн█╡сБЩ╟Ос▒╢сЗбсо╣с░Нс▒╢си▒сЭНbтж╜сжжсйвтиЖсое ╙ЭтК╣├нрб╣█╡▀Сс░Нс▒╢с▒всп▒скб─Ю╩СтЛЙтДХaсЭНтк╡рб╣р╗С ╓етАл▌бтАмс╡▓сйЮ си▒█╡тАл█ХтАмсл╢сЬ╜сБ░сйНр▒Нс╕бсВКс▒╢сЗбсо╣тЭнсФСсне╩Ср╖ЭсЗбр╖Щ▌ЕспХржнс╡▓ сл╡тж╜сДбтк╡█╡╔йсоЦ─еa╟Нс▒╜╔йсоЦсоес▒╜┼Цтж╣█╡тАл▌бтАмсЭБс╕бсВКс▒╢сЗбсо╣ с░Нс▒╢сЗбтГ╣сп▒р╕Нси▒╔йсоЦ─еспЩсФНaспер╗жтж╣├нрб╣р╗С спХр▓╜спЩтзХс▒╢сЗб со╣─Юс▒╜с▒всйОтзБспХс▒бсЭЕсижр╖БсоБс╕бр╖Эс╡▓сЭНсоЭр▓╜тж╜сЗесВСс╡▓сЭНсо╣с▒╢ тВжси▒сХ╜╘ПсобспЩтенр▒йспХсЦ╣соесоБс╕бтж╣█╡├дсое┼Йсп▒р▓╜тж╜с▒бvрае} спжсо╣сЬ╜с░Жс╡▓сЭНсЦТс░Жс▒╢тВжсоЭр▓╜─Юс▒╜тЮЙр▒Н▌ЕспеспХсБ╡╨Щ├нрб╣р╗С╔й соЦ┼Эс▒╢тК╣со╣сДЮспХсХ╜сХ╜тпйр╛Х╒йс╕б├нрб╜▌Е

тж╜╟Оси▒сХ╜█╡скНтзХсЗвсБЩс▒╢сФвтлнтАл▌ХтАмсБ░╘ЙсЗвс▒╢сФвтлнтАлреТ▌ХтАмсо╣спХсДЕтЬЩa сййс▒╢рб╣сиХтж╜сБ╣раес▒╢сЦЩр╖Эрв╣р▒НсЭЭсДбтк╡aс╕етзкс╡▓спХ▌ЕспХр▒Нтж╜сДб тк╡aсиХриБтж╜╙╣сКетмЙ┼Эр╖ЭсЗбр╖Х┼БсБЩрп╣си▒смСр╕НaсиХриЕсДбтк╡р╖Э─Л соес╕бр╝Йр╖Хс╕бр╕нсмСр╕Н█╡сйОсФНрпЭ█╡с╕бсмЩсЩ╣сиз█╡р╗ХсБбтж╜╩Ср▓╛┼Э ─Юти╣соетШЦтж╣сйНсБЩрп╣р╖Эс▒ер╕╛тзБсЩ╣спй█╡├дспХ╩Сси▒ спХ╔бспХтж╜сБ╣ раес▒╢сЦЩaсл╡ра║тК╣┼Бспй█╡сл╡с╖╣ смСр╕Нси▒├нсБЩрп╣со╣╩ЩсоетВЯ█╡тж╣ ╙╣со╣╞▒тмйспХрб╣╩Ср╖Э╩СтАлтж╣▌бтАмр╗СспХ╔бсоер╕йтК╜▌Е (Eric Han: kosdaq62@gmail.com)

тВЩ┼Бр╛Щтин Curtis, Adam. HyperNormlisation. BBC, 2016 Gaddis, John Lewis. The Cold War: A New History. New York: Penguin Books, 2007. Maclear, Michael. The Ten Thousand Day War: Vietnam: 1945-1975. New York: Avon, 1982. "How Did the Vietnam War Affect America?" The Vietnam War. May 05, 2016. Accessed April 08, 2018. https://thevietnamwar.info/how-vietnam-waraffect-america/.
си▒сиХтПЕтеер▒йсХЕсДБтЬЩ╘ЙсФ╛сФСтЭ▒р╣Е тж╣тАл╫ЩтАмспХ┼Цс░Жси▒сХ╜с╕вс▒▓сФ╛сФСтзКтАл▌Е▄йтАм

/&8рпУр│Р█ирве "%'4:45&.тАл" █ЖтАмGUFS$PPMFS "JS%SZFS "JS'JMUFSрйМрнУр┤ЛркБр▓┐ри╡тАл█╜тАмрпУр│Р█иргКтАлрйД▄ЪтАмр┤м╥Чрй╕рйЛр┤ЭриКрйЙ╨╛тАл╫ЮтАмр│дтАл╫о╫дтАм

$,%9"%'4&3*&4╥│рв┐

╙ЭркУрпУр│Р█ирве╥│рв┐ AIR FILTER

COMPRESSOR

AIR RECEIVER TANK

AIR FILTER

AFTER COOLER

AIR FILTER

AIR DRYER

"%'4:45&.╥│рв┐ ADF SYSTEM

AIR FILTER

CKDX ADF COMPRESSOR

AIR RECEIVER TANK

COMPRESSOR

AIR FILTER

AIR RECEIVER TANK

┬а┘ШтАлрйЙ█ДтАмржпрйДтАл╫птАмр▒Ярв╕роЦ╨╛╨╛тАл╫ЮтАмр│ЮрзИрпУр│Р█иргКтАл▄ЪтАмрзбтАл▄│╪итАм ╒орн╢ржпрпУр│Р█иргК▀ВркБрдгрйвроЦраЧр│ЮрзАрзФр│▒ри╕▐╖роЦрлСржЛржЗ ╓лри╖р┤мрип▀Врйвра║рг╗тАл▌║тАмри╕тАл╫Ч▄╗╫ШтАмр┤м╥Ч▄│╨╛ркЙрзитАл╫о╫дтАм

┬аркБрдгрйвроЦрйДрйМрнУр┤ЪтАлрйЛ█╜тАмр│ЮрзИтАл▀У▄ЪтАм╥Щра║риКрй║╤Е рпУр│Р█иргКтАл▄ЪтАм╥Х╤Ар┤ЭриК┘брйДр┤Дрдирй╕рйЛ▀╕р┤Ъ▄│ р┤ЫрйЛр│Юрдкрг╗рйУрдгтАл╫о╫дтАм

* CKDX1380 (100HP) 2EA * Air Receiver Tank * ADF 2720 (200HP)

ргЧр┤ЛрйМрнУр┤ЛрпУр│Р█иргК D-DX300 (30HP) 10HP ~ 30HP

$0.1,03&"7*/"$0 -5% "9VBO-BN*OEVTUSJBM 9VBO-BN8BSE 5IVBO5IBOI%JTU #BD/JOI1SPW J I 5'8XXXDPNQLPSFBDPN 0''*$&4*/)0$)*.*/)$*5: ")JHIXBZ #BV5SF)BNMFU 5BO"O)PJ8BSE $V$IJ%JTU )$.$JUZ 5'8XXXLZVOHKJOWJOBDPNр│а╥┤рйЛтАлрйД▐ЩтАм


сЦЩ─ес▒вспЩ╘кра║╩СсижтДХтж╜сДЙсДБтЬЩ╘Йс╕етЗ╜

HANBELL REFRIGERANT COMPRESSOR ╘кра║╘кс░Ж┼Цс│Сс╕е┼Ц FROZEN-STORAGE-HVAC-VACUUM-AIR сДБтЬЩ╘Йр│ТсжйсЦТсФ╛сФС┼Цс░ЖтЭ▒р╣ЕсоБс╕бсЕХсЩ╣сЬ╜e"4 )"/#&--соб╘кра║тПЕтеер▒йсХЕс▒ер╛ЩтлнсФНр▓╜ ╓есЦЕр╕Юрб╣сийсоЭр╗С╓есДБтЬЩ╘Йр│ТсжйсЦТси▒ с▒╜с│С┼Цс░ЖсоесЦЕр╕Ютж╣сйН┼Б~р╕нс│Тсоеснетж╜ тгйс╕й─Юсйвсоетж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм

тАл▌бтАмр╕нсЕЩсФН┼Цс░Ж

с╡▓╟О┼Цс░Ж

с╡▓╟ОсФвтж╣спХ┼Цс░Ж

╘кра║тО╣▀ХсЭТс▒╜тгй ╘к ▀ХсЭТс▒╜ ▀ХсЭТс▒╜

сЬЕтУНр╢╣╘кра║тНХтеер▒йсХЕ

╘кра║тНХтеер▒йсХЕс▒╜тгй

FROZEN CONDENSING UNIT 5HP - 30HP NH3, R22,R404A

SCREW REFRIGERANT COMPRESSOR 500USRT - 2000USRT R134a

FROZEN COMPRESSOR UNIT 190m3/hr - 1264m3/hr NH3, R22,R404A

сЬЕтУНр╢╣рд╜рпЭспХс╕е┼ЦтЯнтее

скЕспЭр▒йсЬЕс╕е┼ЦтЯнтее

сДБспЩ▌Йс╕е┼ЦтЯнтее

SCREW DRY VACUUM PUMP 80m3/hr - 1500m3/hr 1x10-2mbar - 1x10-3mbar

VANE OIL-LESS VACUUM PUMP 10m3/hr - 630m3/hr 0.1mbar - 2mbar

VANE 2-STAGE VACUUM PUMP 4m3/hr - 65m3/hr 4x10-2mbar - 5x10-1mbar

KYUNGJIN VINA CO., LTD l www.hanbell-vn.com ткЩтК╣сБЭс╕бсФН No.956 Highway 22, Bau Tre 2 Hamlet Tan An Hoi Ward, Cu Chi Dist, HCM City T : +84-28-3790-5262 / 01667-100-100(тж╜╟ОспЩ

тж╣тАл╫ЩтАмспХс╕бсФН KM9+300 DAI LO THANG LONG, CUM CN AN KHANH, HOAI DUC, HA NOI T : 016-9501-6192(тж╜╟ОспЩ E-mail : asiapark@kita.net


᯲ᨌâ &#x2122;ŕ¸?á&#x2013;&#x2019; á&#x201D;žá&#x201D;&#x2018;á&#x2013;&#x2019;ᡞâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Ź ᨹՊḥṊq â&#x201E; ṥ⌽"4

aá§?á&#x201D;?áŻ&#x2022;Ĺ&#x2013;á&#x160;ĽÓšá&#x201E; â&#x153;&#x2122;Ô&#x2030;á&#x201D;˘â&#x20AC;Ťŕž&#x2122;Ý&#x2022;â&#x20AC;ŹáŽš ⌚á&#x2013;&#x2019;⪚â&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Źâ˘˝012-0724-7199áŻ&#x2022;Ḽ⌽áŻ&#x2022;á&#x201D;?012-0724-7699 á&#x201D;?ŕž&#x2022;á?&#x2026;028-6680-0951/0952E-mail: gayasaigonvina!gmail.com

*OREDOŕ˘&#x153;â&#x20AC;ŤŕŠ&#x2020;Ţ&#x203A;׺â&#x20AC;Ź

gayaglobal17!gmail.com


ೠҴীࢲ‫߬ب‬౟թীࢲ‫ب‬৉द

ߣѐ಴Әഐ੹ӝੑ‫׮פ‬

'1-॒ʑǍ

ӝࣿ‫ ب‬৉ࢎ‫ب‬/VNCFS ߣѐ಴Әഐ੹ӝ੄ࣁ҅੸ੋઑ‫ݺ‬ӝࣿ੉ ߬౟թ੄޷‫ߋܳې‬൩‫׮פ‬ ¥ࣁ҅୭ୡউ੿ӝഐജഋ-&%ౚ࠳ѐߊ ¥ੌࠄ߂޷઱द੢-&%‫۔‬೐ࣻ୹ഛ‫؀‬

$'-

'1-

૒ҙഋҟ‫۔‬೐

-&%‫۔‬೐

-PU#%BJ%BOH*1 1IV5BO8BSE 5IV%BV.PU$JUZ #JOI%VPOH1SPWJODF 5FM 'BY ъ߽੤ҕ੢੢ নక઱౱੢ ੉߽೴౱੢ 7/‫׼׸‬56"/


COMPANY PR ╩СсижтФ▒сВК

╓есо╣сйС╟Н╩СсЪБ┼ЭтЖ╜тДЙ▌Йр╕┐тИЕсВКс▒╜ сЬ╜сЬЕтЦ╜со╣сВКс▒╜сЧ╡р╡ЙсЦ╣сЦБрае╩Ссиж

тАШтйесЭЕсЧосо╣сЫйтЯЭр╣Й сВСтЬЩр╣Й╙╣█╡тзХтИКсоЭр▓╜сЗбтЦС с╕б╟Нсо╣сжйс▒есоес╕бтФЕ█╡сЦЩсЬЕтО╡р╣ЙтАЩ тАШсФХр▓Ес╡ЭсЦЩсл╡тАЩтАШраескбс╡ЭсЦЩсл╡тАЩсЦЩсЬЕтО╡р╣Й

сйН

р▒НсЗереЕспХсЕЭсЩ╣сиз█╡с░ЖсЧнскбсЬ╜eси▒раетзХтИК со╣снети╣соЭр▓╜сЗбтЦС┼Б~реЕсо╣сжйс▒е┼Э├Хvсое с╕бтФЕ┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм┼Цс░Жси▒сХ╜рае ╩СсижтДХрае сЬ╛тАл▌ЪтАм┼Э aс▒╢си▒сХ╜рае с│жтзКтзХтИКсБ╢р╗Щсоб сЦЩсЬЕтО╡спжтАл▌Е▄йтАм ╟О╘ХтЖ╜┼БсЩ╣с╡бсо╣тзХтИКсйС╟Н}сБ╜сЦЭтЦСр╖ЭwтЗ╡┼БсЦЩ ─етЖ╜тАл▌бтАм╚╜р╝Йсо╣тзХтИКсВКс▒╜спЩтеерпЭр╖ЭсЕХсоБтж╜ сЦЩсЬЕтО╡█╡р╕н┼Б~реЕсо╣р╕нс│ТсоеснетзХтЬЪсДетж╜┼Б~тНб сиХсХ╜сКесЬЕр╖Эс▒╜┼ЦтзКтАл▌Е▄йтАм с╕б╔мс╕б╔мтж╜сБ╡тТХскбсо╣с▒ес░в }сБЩ╟С▌Й┼Эсо╣╥╛сиз█╡тЗ╡ ─Кс▒е тАл▌╢тАм╩СсйХр╝Й╩Сскбтк╡сФвсГнр▒йсо╣рп╜▀Е┼Ц─К сжнр▒Нс╕бсоБсБ╜со╣тАл▌бтАмтв╜с╡Эсп▒с╕ерд╜╩Сскбсо╣сБбтАлт▓╕▌ЪтАм спХс▒╜╥╛╘Х┼БсЭЧсоЭсЭБaсл╡ сВКсГ╢соер╝Йр╖ХсЭБ▌Е╟Нсл╡ с╕б╔йсЧн}рвБсЦЩсЬЕтО╡сДБтЬЩ╘ЙсГ╢спЩспХтАл▌ЪтАмсЭБсо╣сДБсЬЕтЬЩсЧ╡ р╡ЙсЦ╣спХрвБсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм
сЦЩсЬЕтО╡

сЦЩсЬЕтО╡тлнсФНсЧн} ╓етАл╫отАмр╕ЭсЗб┼Цр╛Хсм▒тЗ╜сЭБсоЭр▓╜тАШ╟О╘ХткЩс╢▒сБ╢сФНтАЩрпЭ█╡р╗жсЦТсоесиЬсий▐╣с▒есЩ╜тв╜тлнс░ЖспХ╓етАШс▒есмСсВКс▒╜┼Цсижс╡ЭсЬ╛тлнсФНтАЩр╖ЭсЦЕр╕Ютж╜спХрп╣ тзХтИКсВКс▒╜си▒тАлтж╜сз▓▌Етж╜▌бтАм─Юти╣┼Эс╕бсЬ╛ ╔Щр╕Н┼БтйвсЭБс▒вспЩ╩СсЪБ}сБ╜┼Этйес░ЖсХ╜сКесЬЕ}сЦБсоетШЦтзХ╟О╘ХснетзХтИКсВКс▒╜╩СсижсоЭр▓╜сп▒р╕Нр╣Е╩б тж╣сйб▌Е╓етАл▌бтАм█╡с▒е╟Ос▒вспЩсЬ╛р░ксЗбс│Т╙╜сое─Л▐╣ржнр▓╜с╢▒р▓╜спЩтж╜сЭбтжЭтзХсзВспХсйСeр╕нсЦН тж╣р╡ЙU тАл▌ЪтАмсЬ╜╓есФ╛сФСр░ксо╣

си▒спХр╖Хсп▒тАШс▒е╟Ос╢▒с░В╩СсмХра║тАЩсоетШЦтж╜сЬ╛р░ктк╢сЕХaтж╜тВЮспХсий▐╣сЬ╜с▒йспХсий▌ЕтАл▌ЪтАмсЬ╜с▒есЩ╜тв╜тлнс░ЖсобсВКс▒╜┼бр▓Й╟О╘ХсйС╟Нсп▒р┤нсо╣сЗбс│ТтзЙсое█▒ ╙Э┼Бсйв╟ОсоБтж║╩Щси▒скНрпЭс╢▒си▒тАлтзХ▌бтАмсйС╟Нтж╣├нрб╣сий┼БспХтмеси▒сЦЩсЬЕтО╡aтФесФ╛тж╣├нрб╜▌Е тйес░НсЦЩсЬЕтО╡█╡тзХтИКсВКс▒╜сФНсижсоетШЦтж╜с▒ер╛ЩсЦТ┼ЭтДЙ▌Й╩СсЪБсо╣тк╢сЕХ ┼Б~со╣сЭБр┤Сраер╖Э╩СсБ╣соЭр▓╜сЬ╛тгйсжйс▒етШБтФйснесФ╛сЧ╡р╡ЙсЦ╣┼ЭтДОс▒╢┼Ц ╩СсЧ╡р╡ЙсЦ╣с▒╜┼Ц сБ╡спХр▒НсЬЕсБ░сБ╢тЦнр╕НсжесФХ╔БреТсо╣сйвсйО╩нс╕бсФНсижсЗесзЭр╖Этк╢тАлтж╣▌бтАм┼Бспй▌ЕтАШс▒есмСсВКс▒╜┼Цсижс╡ЭсЬ╛тлнсФНтАЩ█╡тАШс▒есмСс╡Эр╖ЭсВКс▒╜тж╜ ▌ЕтАЩс╡еспер╕▒р▓╜тАШ├Хv┼Этк╣─Юсоеснетй▓тж╣█╡с╢▒скбтзХтИКсоесмСс╡Э╥╛╩нс╕бс╝┤сжеaсВКс▒╜тж╣─Б▌ЕтАЩ █╡с▒есЩ╜тв╜тлнс░Жсо╣сЭБ╓▒спХтАл▌ХтАм─Йспй▌Е╩СсижспХр╖е $&4$0█╡с▒есмС $IVOXPP сВКс▒╜ &OWJSPONFOU4FSWJDF с╡ЭсЬ╛тлнсФН $P-UE со╣сйвр╛Щсж┐╔бсп▒р╖ЭржСсХ╜тФесФ╛рб╣сий▌Е

сЦЩсЬЕтО╡сДБтЬЩ╘ЙсГ╢спЩсЧн} ╓есЗбтЦСсДБтЬЩ╘Йсп▓сижс╕етзксобтж╜тАл▌НтАмси▒спЭс╡ЭспЭсжКтж╜╟Оси▒сХ╜тЗ╜ с░ЖсВКр╛ЩсХ╜сКесЬЕр╖Эс╕етзктж╣▌Е┼Б~со╣сл╡тДОспХ█╣сиХ╙╣тж╜тАл▌НтАмси▒с╡ЭсжК тЗ╜с░ЖсВКр╛ЩсХ╜сКесЬЕр╖Эс╕етзктзХскЕ▐╣с╡▓╓есм╡си▒сЦЩсЬЕтО╡сДБтЬЩ ╘ЙсГ╢спЩ ткЩтБнсБЭсЧнс░Н спХсЦЕр╕Юрб╣сий▌ЕсДБтЬЩ╘ЙсГ╢спЩтж╜╟ОспЩс╡Эс░Нсм▒ р╗ж сДБтЬЩ╘Йс╕всм▒р╗жсоЭр▓╜╓есм╡тж╣тАл╫ЩтАмспХс╕бсФН ╓есм╡▌Е╘Ос╕бсФНр╖Э}сЧнтж╣╩Сси▒спХр╖Щ▌Етж╜╟ОсЦЩсЬЕтО╡со╣╔ксйНсЕХсФв сЬ╜сЬЕтЦ╜┼ЭсЗе╩СсДесЬ╜сФв р╣Е}см╡тлнсЬ╛р╛Щтк╡тзксФНр╖ЭтШЦтзХс╕всм▒сЕЦ с╕бтмесФ╛┼ЭсФН╩Сс╕есп▓си▒тп╣сеС█╡сЦЩсЬЕтО╡█╡сДБтЬЩ╘ЙтАлра║╫ЩтАмсГ╢си▒сЗбтзКтж╣ █╡╔Эр▓╜сЬ╜e сФНтлнсо╣р┤нсЕХти╣реТсоес▒всмКтж╣┼Бспй▌Ес╢▒р▓╜спЩтзХ┼Цс░Ж со╣с▒есЦБспХ╥лсиХс╕б┼Бс░Зсобс▒╢с▒есФНтФ╜скбтк╡с░Нсо╣снети╣ спХр▓╜спЩтж╜a ра║с╡▓с╕бр▓╜сФ╛сФСр░кси▒р╕ктАлтзХтжЭтж╜▌бтАмр╖Эспж├нрб╣сийс╕бр╕н╩СсижреЕсобсДБ тЬЩ╘Йсо╣тйес╕бсВКсйОтлнсФНр╖ЭтШЦтзХр╛Щс▒╜р╖ЭтзХ─Стж╣с╕бр╝Ьтзй▌ЕсЩ╣р╕псоб тйес╕бсВКсйОсижтДХсо╣сЬ╜с░ЖсЦБс▒▒си▒раесЗй╟Нтж╣┼Б╔ЭсЕЩс▒вспЩтзХ─СспХсиХр▓Е снБ▐╣спХсоБ█╡ р╛Щс▒╜р╖ЭтАлтж╣▌бтАм█╡тФ╜раеaтАл▌НтАмрп▒╩Сржнр╛Щси▒─С┼ЭраетАл▌НтАмрп▒ ▐╣├дспХ▌Ер╝Й┼Цс░Жсо╣╟НсХ╜ с╢▒ сВКс▒╜сп▓сижсо╣с╕етзксЕХ┼БсХ╜р╖ЭсЕХр╗Хтйе

с╕бсижтДХсо╣─ЮсмСсВКс▒╜сп▓сижсо╣─С┼Эр╖Эскес▒есБ╢р╗Щси▒рв▒с╕бсжл┼Бс╡есйНс╕е ├дси▒тАлтж╜▌бтАмр╕нс│Т┼ЭсЦТ┼Эси▒тАлтж╜▌бтАмсКесмКтДО╟Нр╖Этж╣█╡сБ╣р╗ХсЦЩсЬЕтО╡█╡ ▌Ер╖Щ┼бс▒▒соЭр▓╜с▒▓╔Этж╜▌ЕсЦЩсЬЕтО╡со╣╩СсЕЩс▒вспЩ┼бс▒▒собтАЬс╡еспХ█╡├д спХсжетАл▄йтАмрпЭсжесййсизсзБ█╡├дспХс▒╢сФвспХ▌ЕтАЭси▒сХ╜сЬ╜сп▓тж╜▌Етж╣рд╜снЙсиХ р╖Эсжер╛Хр╕Нр╝ЙсВКтж╜▌ЕтзХраесЦЩсЬЕтО╡со╣сЧнтеетЬЩснЙсиХскбр╕йспЩрд╜сЦмсоб─С тО╡ржСрпЭскНсЩ╣aсиз▌Е

сЦЩсЬЕтО╡сДБтЬЩ╘ЙсГ╢спЩсо╣с╡Эсл╡сЦТ┼ЭскбсЦТс░ЖсКе─С ╓есм╡сГ╢спЩсЦЕр╕Ютме р╣Е╓еспХсФвсЦТс░Жтж╣┼БспйсоЭр╗Стйе с░НткЩтБнсБЭсЬ╜ тж╣тАл╫ЩтАмспХсЬ╜ ▌Е╘ОсЬ╜си▒}с╕бсФНр╖Э╟НтЗ╢тж╣┼БсДБтЬЩ╘Йс▒е сйОси▒сВКсйОсХ╜сКесЬЕр╖Эс▒╜┼Цтж╣┼Бспй▌Есм╡так╔БтВЙр░кспХра║├Ср╕Нa р╕н,Na╒╣█╡▌ЕспХ█╡тАШ┼Б~спХсЗбр╖Х█╡┼ФсобсиХре╡реБтАл▌НтАмр▓Еe▌ЕтАЩ █╡ сЦЩсЬЕтО╡со╣тВЮр╕ЮспХ╓▒соесп╣сЕХсйНс╡Э█╡тАл▌бтАмр╝КспХ▌ЕткЩтБнсБЭсЬ╜╘Хсо╣сДБтЬЩ ╘ЙсЬ╛тАл▌ЪтАмси▒сХ╜раетАШсЦЩсЬЕтО╡р╣ХсГесЬЕтАЩр╕йтУНр╖Эсп▒сйСсЬЕр▒Ю├нтВЯсоесЩ╣спйсоЭ р╗СсБа┼БтВЯ█╡снесФ╛с▒вспХ┼Бсжйс▒етж╜╩СсижтДХсо╣спЩс╖╛р╕йтУНр▓╜сп▒р╕Нр╣Е╩б тж╣┼Бспй▌ЕтзХтИКсВКсйОсХ╜сКесЬЕр╖ЭснетзХсйСeсЬ╜eспХсФвсо╣сХ╜сКесЬЕ
COMPANY PR ʑᨦ┱ႊ

ᖙᜅ⎵ᄁ✙ԉჶᯙḢᬱॅ

ʑᚁƱᮂ ᕽእᜅษᯙऽƱᮂၰ⠪a॒ᮥᝅ᜽⦹Łᯩᮝ໑℁ ᱡ⦽ḢᬱƱᮂŝ⬩ಉᮥᕽእᜅ᮹ʑᅙᮝಽᩍʕ݅

Ǎℕᱢᯙᕽእᜅԕᬊ ‘ᖙᜅ⎵ᔍ⬩ᬑญ۵ǎၝ᮹ᰍᔑŝÕvᮥḡ┉݅۵ɮḡෝa ḡŁᖒᝅ⦹íᯝ⦽݅’ ⧕∊ႊᱽᕽእᜅa⦥᫵⦽aᰆ݉ᙽ⦽ᯕᮁ۵“ᝌᨕᕽ” “Ḷə ్ᬭᕽ” “ྕᕽᬭᕽ”ᯕḡอ ⧕∊⦽ษญಽᯙ⧕᧝ʑࢁᙹᯩ۵ ⦝⧕Ƚ༉۵⩆┡ ⽋ ᨱᯕ෕۵ⓑŖᰆᨱᇩᯕӹʑࠥ ⦹Ł༉ʑ⦽ษญಽᯙ⧕༊ᚉᮥᯤ۵Ğᬑࠥᔾʑíࡽ݅ᖙ ᜅ⎵۵᭥ᔾ⧕∊᳦ᨱ‫ ⧕ݡ‬aḡ᮹฿∅ႊᱽᗵ൉ᖹᮝ ಽǎၝ᮹ᰍᔑŝÕvᮥḡ┅Łᯩ݅ ↽ɝᨱ۵ྕᖁߑᯕ░☖ᝁʑᚁŝšᱽ᜽ᜅ▽ᮥ⪽ᬊ⦹ᩍ⧕∊ ⪽࠺ᮥ᜽eྕᯙ༉‫░ܩ‬ย⦹ᩍᯕෝʑၹᮝಽ↽ᱢ᮹฿∅ႊ ᱽ⪽࠺ᮥᙹ⧪⦹۵ᝅ᜽eႊᱽ᜽ᜅ▽ 1FTUHSJE ⟹ᜅ✙əญऽ Ǎ⇶ᮥ☖⧕ᖙĥ↽Ł᮹⧕∊ႊᱽᕽእᜅᱽŖᨱᦿᰆᕽŁᯩ݅ ᖙᜅ⎵໅ქᜅ᳕ ᖙᜅ⎵໅ქᜅษⓍaᇡ₊ࡽᔍᨦᰆᮡᖙᜅ⎵a šญ⦹۵ᔍᨦᰆᮝಽᯕ۵⧕∊ᮝಽᇡ░ᦩᱥ⦽ ḡᩎᯕ௝۵äᮥ᮹ၙ⦽݅ᖙᜅ⎵໅ქᜅษⓍ ۵ᨦᗭ᮹⧕∊ᨱ‫⦽ݡ‬ᇡᇥŝℎđ ᭥ᔾᨱ‫ݡ‬ ⦽áᩕ⪶ᯙษⓍಽŁ~᮹ᝁ഑ࠥෝ‫׳‬ᯕŁӹᦥaᩢᨦᝅᱢ ŝࠥᩑĥࡹᨕၠŁ₟۵ᖙᜅ⎵᮹℁ᱡ⦽šญᨱ‫⦽ݡ‬อ᳒ࠥ a‫݅׳‬ᄁ✙ԉᖙᜅ⎵ჶᯙᮡᩎ᜽šญᇡ░݅෕݅ ᖙᜅ⎵۵᭥ᔾŅ∊⦺ᨱᕽᯕ᧝ʑ⦹۵༉ु⧕∊᳦ᮥšญ⧁ᙹ ᯩᮝ໑ᖙᜅ⎵ʑᚁᩑǍᗭᨱᕽᯱℕᱽ᳑ࡽᄁ✙ԉ⧕∊ᨱ✚ ⪵ࡽ᧞ᱽෝᔍᬊ⦽݅዁෕Łvಆ⦹Łᦩᱥ⦹Ł᭥ᔾᱢᯕ݅ ⦽ǎᨱᯩ۵ᖙᜅ⎵ʑᚁᩑǍᗭಽᇡ░ᖙᜅ⎵ᄁ✙ԉʭḡ⧕‫ݚ‬ ᧞ᱽ۵ᝁᖁࠥෝᮁḡ⦹ʑ᭥⧕‘Ԫᰆᅕš’ᔢ┽ಽᮁ☖ࡽ݅} ၙ᧞ᱽ ၵ⒕᧞ᱽ۵⧕∊᮹᜽bᮝಽᆅᮥভ ບᯕಽᯙ᜾ࢉᮝ ಽ‘ᝁᖁ’⧕᧝⦹ʑভྙᨱa൉ᬊ⪵⦺᧞⣩ŝ۵ᔢ‫⦽ݚ‬₉ᯕa ᯩ݅⧕∊ᨱ঑௝ə⃹ญႊჶᯕ༉ࢱ݅෕အಽ⧕∊ᨱ‫⦽ݡ‬ᱶ ᅕᯙ░ቑ ᮂᦩᱱá ᜽ᖅḥ݉ᮥ☖⦹ᩍ฿∅⩶ᗵ൉ᖹᮥᱽŖ ⦹Łᖙᜅ⎵᮹ᯱℕᱢᯙ⢽ᵡᕽእᜅ⥥ಽᖙᜅᵡᙹෝ☖⧕᭥ᔾ ŝᦩᱥᮥʑᅙᬱ⊺ᮝಽ⦽݅


сЦЩсЬЕтО╡

╨С▌Ер╖ЩсВКсйОсижтДХaск╡█╡▀С р╛Эр▓╜р╕нтБотБосРнр▓ЕтАл╫┤тАм┼Бu█╡▀С ╔Щ├н р╛╡aсл╡ тАл▌бтАмсЗбсЗесо╣сФХтИКс▒╜█╡см▒сзВ┼Эр╛ЭсоетпНсХ╛сЬ╜тН╜сХ╜сФНсмКтж╣сйНсзЭтж╣р╗С спХр▒СсФХтИКс▒╜сФНсмКсп▓сиж┼ЦсГ╢соетАЬсФХтИКсп╡соБсЗер╛Хсп▓сижтАЭспХрпЭ┼Бтж╜▌Е сВСтзКтАлрае╫отАмскбсКесоЙси▒тАлтж╜▌бтАмс▒ер╛Щaс▒вспЩтЦнтУНтАл▄ктАмсоесл╡тж╣█╡сЗбсЗесоЭр▓╜ сБасоесЩ╣спй█╡сижтДХсЦБс▒╢спХсл╡╟Нрб╜▌ЕсЗер╛Хсп▓сижсобсЧотмЙсЦТсоЭр▓╜сЛБр╖Щ сЬ╜eсжйси▒┘йси▒сЕХспХ█╡тзХтИКсБ╢р╗Щси▒█╡тмЙ┼Эaспйс╕бр╕н ╔ЭсЕЩс▒вспЩсм▒ спЩтЩХтК╣ }сБЩсо╣─ЮсмСсйНск╢}сБЩси▒тзХтАл ▌ЪтАмси▒█╡тж╜─еaспй▌ЕсЦЩсЬЕтО╡ █╡сп▒тДХ}сБ╜тж╜р║ЪспХсзЮс▒╜р╖Э╙╣тАл┌БтАмр║ЪсобтмесХ╜сЬ╛с╕бр▓╜сЗбтЦСсм▒спЩ╩нс╕б с▒╜├Стж╣█╡скес▒есБ╢р╗ЩсВКсЬ╛соесеХ▌Ес╕бтмЙсЦТспХс╕бр╕нсжйс▒етж╣┼Бтк╢сЭЕтж╜ сВКсГ╢соЭр▓╜┼Б~со╣сФвтлКси▒р╕┐├нс▒╢тк╢тпйс╕е▌Йтж╜тме рв▒сВКс▒╜┼ЦсГ╢сое тШЦтж╜р╕┐тИЕтй╢сХ╜сКесЬЕр╖Эс╕етзктж╣┼Бспй▌Е

тзХтИКсБ╢р╗Щс▒╜скбсБ╢р╗ЩсВКсГ╢си▒тАлтж╜▌бтАмсп╣р╝Ьсжнр▓Ес╕есФвсЬ╛реЕ ╨СтмЙ┼Эс│мсоб}сБЩсзЮ р╕Нс▓БтЬЩ р╕псобсЗереЕспХ}сБЩсзЮсоЭр▓╜сжн┼БсФНсмКтж╣█╡р╕Нс▓БтЬЩ█╡сЭЕсобтАлсзЮ╫отАм спХ▌ЕсзЮс░Нaр╡Йр╖Эр╛Эси▒тФбсХ╜}сБЩa╙╣скЕ█╡┼Фси▒сЗер╛Х╩Ср▓╜сРнр▓Е сХ╜р╕пспХсФНсмКтж╣┼Бспй█╡▀Сс╡Эсл╡сЦТсЗесобтАЬтжЭтеер▓╜▄▒тАЭспХрпЭ█╡┼ЕтИКсЭБ ─Юсп▓смКс▒╜▌Е╓етАл▌бтАмси▒}сБ╜рб╣сиХсФНсмКрб╣╩СсЬ╜сп▓тзй▐╣сЦТсЗесоЭр▓╜ с▒╢тзХс╕есмКсГ╢ р╛Э-си▒тзХтАлсзЮ▌ЪтАмс▒╜HсоетпНсХ╛тж╣█╡├дспХтзХтАлсзЮ▌ЪтАмс▒╜ со╣сжйс▒етж╜смКсГ╢ ┼ЭсФНсмКсГ╢соес▒╜тАл▌бтАмр▓╜сЩ║с╕бтж╣с╕бр╝Ьтж╜тВер▓╜┼ЭсмКтж╣ р╗Хр╣ЕсмСснети╣тж╣▌Е сЦЩсЬЕтО╡█╡сЗер╛Х┼ЦсГ╢сЕХ▌Е█╡}сБЩреЕспХс│мсжетж╣█╡р║ЪспХр╖ЭспХсмК╔Щ сЧоси▒тбНтзЙрб╜сФХтИКс▒╜aсп▓смКтж╣сйНр╝ЙреБ}сБЩреЕсоес▒╜├Стж╣█╡р║ЪспХсзЮ с▒╜┼ЦсГ╢соес╡Эр▓╜сФНсмКтж╣┼Бспй▌Е

тзХтИКсВКс▒╜со╣с╡▓сл╡сЦТсжер╛Хр╕Нvс│СтзХраес╕б╙╣тК╣с╕бсжл▌Е тзХтИКсВКс▒╜█╡╩СтЕй┼Этж║со╣с╕▓сзЮтДХспжтАлтИКтзХ▌Е▄йтАм┼Э╔Щси▒ржСр╖ЩсЬЦ сЦТсоетЭнсжжтж╣сйНсзЭспХси▒ржСр╖ЩтАлсжй▌бтАмсоер╕йр▓ЙтзБсЩ╣спй╩Сржнр╛Щси▒ сФ╛р╛Этж║си▒тАлтж╜▌бтАмспХтзХaсЦБтзкрб╣сиХсзЭтзКтАлтИКтзХтж╜рй▒▌Е▄йтАмси▒р╕┐█╡ сзЮс▒╜ сФХтИКс▒╜р╖Эс│Сс▒╜тж╣┼Бс▒╢тк╢тж╣┼Бсжйс▒етж╜сФНсмКсоеснетзХтк╡тж║ с▒вспЩ╘ХсмКси▒тАлтж╜▌бтАмспЩс╕брае╩СсЕЩспХрб╣сиХсзЭтзКтАлтЖ╜▌Е▄йтАм╔Эси▒█╡тЬЪ сЩ╣с▒есп▒╩С╩С р╛ХспЩ╩С╩Ср╖Этк╜смКтж╣├С╙╣%/"р╖ЭспХсмКтж╣сйН}тДХ сЩ╣р╖Э с│Сс▒йтж╣█╡ сВКсГ╢╩нс╕б }сБ╜рб╣сиХ р╛Эр╕Нтж║┼Э соБс▒е┼Цтж║соЭр▓╜ сйС╟НсйвсйОспХтк╢тАлрб╣▌бтАм┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм сЦЩсЬЕтО╡█╡сЕХ▌Е┼Этж║с▒вспХ┼БтЖ╜тДЙ▌Йсо╣╩СсЪБс▒вспЩс▒▓╔ЭсоетШЦтзХ тзХтИКсоЭр▓╜сЗбтЦСсп▒соБр▓╜смХсжйс▒етж╣┼БснесФ╛с▒вспЩсФ╛тк╜тк╣─Ю}сЦБ си▒тЖ╜сЦБсое▌ЕтзКтАл▌Е▄йтАмсБа┼Бр╣В╩СсЬ╜█╡сиХриЕ┼ФспХреБр╕нс│ТсоЭр▓╜ сЕХтАлтж╜▌б▌Е▄йтзК▌ЦтАмсБЭ╟ОтШЦтзКтзХтИКсВКс▒╜со╣сЦБ╟Нсп▒сЦЩсЬЕтО╡aсйНр▒Н сЗе┼ЭтзЙ╠╣тзКтАл▌Е▄йтАм сЦЩсЬЕтО╡сДБтЬЩ╘Й(CESCO) T 1900 7114(Vietnamese) / 016 3545 0116(Korean) HCMC 028 5402 1199, 1119 / Hanoi 024 3837 1199, 024 3833 1133 Da nang 028 5402 1199, 1119

╨СсЬЕтЭбсЗесФНр▓╜с╕▓с╕ерд╜╩Ср╖ЭсБ╢р╗Щтж╜▌Е ╒йр╛Х╙╣▌Есз▓тж╣┼Бр╕псобтзХтИКсо╣с│жр╢╣р╖ЭспЭсБ╣спЩсо╣┘йсоЭр▓╜сЗеeтж╣ ╩С█╡сЗйaтж╣▌ЕспЭсЗбтЭСсКер╣ЕтДХ╙╣сВКсйОсижтДХ┼▓┼Бси▒сХ╜спХсзЭ╩Стж╣█╡ с╕▓р║Эс╕бс╕ерд╜╩С█╡%FSNBUPQIBHPJEFTрпЭр╗Хтж║р╗жсоЭр▓╜сФНрпнсо╣соВсжй соЭр▓╜тк╢спЩтзБсЩ╣спй█╡├дспХсжетАл▌Е▄йтАм с╡Эр▓╜тЛЙ╟Нр╢╣╙╣р║╡тЬЩр╕ОсЬЕ сЩЭтЭнреТси▒сХ╜сЬ╛тж╣р╗С с╡ЮсиХсХ╜сФНтДХaрб╣р╗ХсоВсжй╟НсДеспХсЗйaтж╜р║Эс╕бaрб╣сиХ сФНрпнсо╣тжЭсЗб╙╣ткЩтпВ╩Ср▓╜соБспжрб╣сиХтГ╜сЬ╛спХ╙╣bс│жсжнр▒Нс╕бр╖ЭсоБсБ╜ сЬ╜тФЕ█╡см▒спЩрб╜▌Е ржСрпЭсХ╜тЛЙтАл▌бтАм╙╣р║╡тЬЩр╕ОсЬЕси▒сЬЕтЭбсЗесФНр╖Этж╣█╡├дсоб╔Щр╝Кс▒вси▒ржС р╖ЩсЭЕтмЙсЦТспХсиз▌Е╔ЩсЕХ▌Ес▒╢╩Сс▒всоЭр▓╜тЛЙ╟Нр╢╣р╖ЭсЦЩтФвтж╣┼Бс╡Э╩Сс▒в спЩр║╡тЬЩр╕НсЬЕс╕▓с╕есХ╜сКесЬЕр╖ЭсБ╝█╡├дспХсЕХ▌ЕтмЙ┼Эс▒вспХ▌Е
# %" #0 % 2 /4 /  

⌽⪾-$᎚á&#x2013;&#x2122;ÄĽâ&#x2020;˝Ĺ á&#x2122;šáľĄáŽšáŻ&#x2122;á&#x2DC;ĽĘ&#x2018;á&#x161; Ĺ?)JHI%FQUI አá&#x2026;&#x2022;á?&#x2019;Ę&#x2018;á&#x161; ᨹá&#x2014;­áľ˛âŚ˝aáł&#x2019;᎚ጼâ&#x2DC; âŚ?ኊá&#x201A;&#x160;áŻ&#x2122;ᡞʭḥ ໦⣩áŻ&#x2122;â&#x2013;­ŕ¸?á¨&#x2022;⌼ࡼ⌽⪾#0%"2áŽ?ಽâ&#x20AC;ŤÝ&#x161;â&#x20AC;Źá? ᎚á&#x2014;­áľ˛âŚ˝ áŻ&#x2122;â&#x2013;­ŕ¸?á¨&#x2022;Ĺ&#x2013;eᨹaâ&#x160;šŕˇ?޾⌚á&#x2013;&#x2122;፾ ⲟâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Źŕ¸?áąąŕź&#x2030;Ḳá&#x201D;˘â&#x20AC;ŤÝ&#x2022;â&#x20AC;Źáľ˛ ⲟá&#x2026;&#x2022;Ý&#x2020;ᎥâŞ&#x2122;â&#x160;šá ?Ô&#x2022;ᎠáŻ?⌽â&#x2026;žâ?ąá¨Śâ&#x201E;&#x2022;ᯌâ&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź

BODAQ VIETNAM Co., Ltd.

HCMC No. 34, Raymondienne street, Star Hill Quarter, Tan Phu Ward, District 7, HCM City Tel : +84 (0)28-5416-5533 l Cel : +84 (0)908-828-926 l E-Mail : hanwha@bodaq.vn l Website : www.bodaq.vn HANOI 2 Floor, N5 Building, Zone D, No.25 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, HN City Tel : +84 (0)24-3357-333 l Cel : +84 (0)16-8933-5007 l E-Mail : kmanaga@bodaq.vn l Website: www.bodaq.vn


Vinhomes Central Park2, P2-38-04 Nguyс╗Еn Hс╗пu Cс║гnh, Ph╞░с╗Эng 22, B├мnh Thс║бnh, tp.Hс╗У Ch├н Minh TEL 028-3620-7825 089-930-6148, 012-6466-6924(KR) / 090-459-5145(VN) henys5753@gmail.com 7F, Diamond Plaza, 34 L├к Duс║йn, Bс║┐n Ngh├й, Quс║нn 1, tp.Hс╗У Ch├н Minh TEL 028-3823-0901(114)

сБ│т╡Ъс║▓св▓с╖ЗрлктЗВ LONG HAU INDUSTRIAL PARK спжс╡Э╩Ссиж LOTTE LOGISTICS, SIMONE, MAGIC, LOCK & LOCK, VINA PRIDE SEA FOODреТ 150}сФН

www.longhau.com.vn

ткЩтК╣сБЭспЩсБЭснесм▒тлнсФСтж╣*1$сп▒тлнсФН ╟СтгЩсБЩтпЖси▒сХ╜LNтВЙр▓╜сЗе├Ср╕Н сГ╢спЩсЦЕр╕Юр╛Хр┤нс╕бсм▒ р╛Хр┤нспЩр▓Жр╝Йс╕▓сХ╜сКесЬЕ тДХ─ес▒в┼бр╕НсЬ╜сЬЕтЦ╜ *40 *40

спЩтеерпЭскесКе сЦЩ┼б собтзк ╩СсЩ║сФН тЭнтЗ╜сЧн сЧнсВКсЧн

рк▒ргЧ9B-POH)BV )VZFO$BO(JVPD 5JOI-POH"Oр▓ВрдЭтж╜╟ОспЩтАл▌Ъ▌ХтАмсп▒ ┼Эс░Жс│СтВЮсХ╛ рй╣р┤Ъ ╒▓рв╢ тАлрйМ▌лрйЙ рйД▐ЩтАмDIPDIBOHTFPL!MPOHIBVDPNWO


╓ес╣РсФНсиж▌Йс╕бсЦТ┼Цсо╣раетВКс╕б скесДЮтж╜спжс╕бс▒вс│С├Х тАв ткЩтК╣сБЭ-POH5IBOIтАУ%BV(JBZ┼БсЧораер▓╜си▒сХ╜LN тАв #FO-VDтАУ-POH5IBOI┼БсЧораер▓╜си▒сХ╜LN сДБтЬЩ╘Й╘ЙсЗбскбсйС─Стж╜┼БсЧораер▓╜

тАв $BU-BJтзОр╕нси▒сХ╜LN сДБтЬЩ╘ЙтЖ╜тАл▌бтАм╚╜р╝Й

тАв 1IVPD"OтзОр╕нси▒сХ╜LN тзО╟НтЗ╜р▓Жр╕н%85

тАв ткЩтК╣сБЭсЬ╜с╡▓сЭНси▒сХ╜LN тАв сКеси╡тк╡сЬ╜с╡▓сЭНси▒сХ╜LN

тФвсм╡тж╜спЩтеерпЭ тАвсЬ╜eспЭ т╜ПсЩ╣раесБ░.7"с▒ер▓Ж┼Ц╔к тАвтж╣р╡Й т╜Птк╜ра║тж╣сЩ╣тГ╣р╕Нс░Ж скЕсЩ╣с╕вс▒▓тГ╣р╕Н

тАвтУСр╗Хс▒всЧнсоБ┼Ц▌Й тАвсФСсиж┼Ц▌Й╘ХтЭнспХтеерпЭспЩсоетШЦтж╜тГ╜сйСaсЬЕс╕бсм▒ тАв─Н┼Бтж╜с╕бсБ╣си▒снетК╣ сп▒сйСс░НтзХр▓╜сЗбтЦСсжйс▒е

bс│жсижр╛Хс╕бсм▒ тАв╩СсижсЦЕр╕Юси▒┼бр▓Йрб╜bс│жсижр╛Хс╕бсм▒сЭБтДОсХ╜с╡бсКесБ░с▒╜тЗ╜реТ тАвспетАл▌бтАмр╗Хс▒втЖ╜сЧн т╜Л тАвтДМ╓еси▒р╗ХсЦЩ▌Есон╓еси▒р╗ХсЦЩ

сйЭсФксБ░рае╔йреТтЬЪсДетж╜сижр╛Хс▒▓сЩ╣ Add Nhon Trach 6 Industrial Park, Long Tho Ward, Nhon Trach Dist, Dong Nai Province website nhontrach6ip.com.vn E-mail nhontrach6ip!gmail.com Tel 091. 361. 3038 (English) 012. 5678. 8068 (English) 096. 286. 3189 (Chinese)

Contact us 0251. 356. 6789


тФ╜┼▓р╝КсБ╡спХ┼Ц▌Й тйес░НсЗесз▓с╡▓ ске┼Ц сйЭсФксижс│жспжс╡ЭaтАл▄ЖтАм

раЫржкрк╝ раЫржкрз░тАл▄ТтАм

─Юс▒╜тЬЪ╟Нс╕бсйО╘Х тЖ╜┼Бсо╣сЦЩс▒╜тй╜тФ╛ ╓еeсГ╢спЩсЦЩсмСтАл тФ╛тй╜▌бтАм

сйЭсФкта▒сЩ╣ ▌Й─ера║сЬ╜ тГ╣р╕Н тк╣─Юр╛Щс▒╜тзХ─С с│жр╕▒тГ╣р╕Нс░ЖсмХсйв

тФ╜┼▓со╣тВжспесЬ╜┼ЦсБ░ сФНтме┼бр╕Н

ткЩтК╣сБЭр╝КсБ╡спХ╟Нe┼БсЧораер▓╜├ХсЦЕ ╓еске┼Цсййс▒╢

т╖Е

сБ╣─ЮLN╘Х тШЕсЦБсБ╢с▒▓сжйaтАлтФетж╜▄ЖтАмтгЪтзО╟НсЧнс░Н $+тАлтШЦтж╜▌бтАмсмХсмХсйв сЗбс╕бр╗Хс▒втйЖтФб т╖Е

╓Щрзо╥ХрзШрй┐╥КргШтАл█╜╪итАм

та▒сЩ╣тГ╣р╕Нс░Ж

 _

спжс╡ЭсижтДХ┼Цс░Ж├ХсЦЕ

ткЩтК╣сБЭр╝КсБ╡спХ┼БсЧораер▓╜ ╞▒тВЙр▓╜ ┼ЦсФН


INTERVIEW спЩтЦСсЙС

сДБтЬЩ╘Йсо╣сЬ╜тАл▌бтАмсФв┼Эр╛Щтк╡р╖Эр╕▒тж╣█╡┼Йра║тгй┼Э┼Бр╛ЩсХ╜ ╔ЩреЕсоетиЖтж╜р╝Ьр╕▒р╕Н█╡р╛Хтж╜сзБс▒╢ тАШ╓Е┘йси▒█╡сеСр▒й╩Сa ╘Х┘йси▒█╡сЕХр╛Э▌Йс╕бтАЩ

сЕХсЕХсЬЕсоБтШЦсобсЧ╡с╕втпйсп╣р╝Йр╖Щ▌Етж╣с╕бр╕нсИ╡тЯ╣сЬ╛тАл▌ЪтАмси▒сХ╜сЕХсЕХсЬЕтНЕтжЭр║ЩсЭБсобсЖЕ▌ЕтАл╫ЩтАмсФНтгЩрд╜раетГ╣сонреЕсий▌Е тж╣с╕бр╕нр│Р▀Ср╕Нсже QIPси▒сХ╜спЩраесжес▒бсжЙтЛ▒р╕ОтЦС╔Щр▓Ес╕ескХс╕╜сБ╡сЧнсЬЕтШЦсобр╕пспХсЖЕ▌Е тжесЬ╜сйНр▒НспЭси▒р╝ЩтАл▌ХтАм┼БспйсонспХтк╢сЭЕтж╜▀СскЕ█╣со╣сВКр╛Щсобс╡Эсижр╛Хскб█╡┼б─еaсиз▌Е сДБтЬЩ╘Йсо╣┼Э├СсФНскб╔ЩсЬ╜тАл▌бтАмсФвсоетпЖсБЩр▓╜смХсп▒р┤нсЩ╣с╕▓соетШЦтзХсйС╟Нтж╣┼БсЕХс│Хтж╣█╡спЭси▒тАлтж╜▌бтАмспХсзЭ╩СспХ╩Сржнр╛ЩспХ▌Е тЙЙсБЩсФ╛тк╜спХ}спЩсо╣с╖▒├Ссмб┼Эр╕нс│Тqсое╒╣сиХтж╜╟Оaсо╣сФНтлнс▒вaтК╣скбсйОсФНс▒всо╣сБЩр╖Эс╕бтАл▄нтАмсоБсо╣сБЩтж╜тзкснеaрб╜▌Ер╗Х спХ█╡спХсБЩ}спЩс▒вспЩсЩ╣с╕▓р▓ЖспХсФвсо╣сйвтиЖр▓ЖспХспй█╡├дсже▄▒╩н тАШ8IBUJTZPVSIPCCZ тАл▌ЪтАмсЭБсо╣тЙЙсБЩ█╡р╛ХсииспжтАл▄йтАм╩н

.ZIPCCZJTDPMMFDUJOHTUBNQT с▒╜тЙЙсБЩ█╡смСтв╜сЩ╣с╕▓спжтАлтАЩ ▌Е▄йтАм ск╢╓еси▒смСтв╜ ра║с▒е сФвтв╜с╝нр╝ЙсжесЕХсЭБсЗереЕскЕ█╣тЗ╡сиЦтЭ╡спХтзЙ╠╣риБ╙╣сЕХсЬ╜с╡Б
INTERVIEW спЩтЦСсЙС

сДБтЬЩ╘Йсо╣сЬ╜тАл▌бтАмсФв┼Эр╛Щтк╡р╖Эр╕▒тж╣█╡┼Йра║тгй┼Э┼Бр╛ЩсХ╜ ╔ЩреЕсоетиЖтж╜р╝Ьр╕▒р╕Н█╡р╛Хтж╜сзБс▒╢ тАШ╓Е┘йси▒█╡сеСр▒й╩Сa ╘Х┘йси▒█╡сЕХр╛Э▌Йс╕бтАЩ

сЕХсЕХсЬЕсоБтШЦсобсЧ╡с╕втпйсп╣р╝Йр╖Щ▌Етж╣с╕бр╕нсИ╡тЯ╣сЬ╛тАл▌ЪтАмси▒сХ╜сЕХсЕХсЬЕтНЕтжЭр║ЩсЭБсобсЖЕ▌ЕтАл╫ЩтАмсФНтгЩрд╜раетГ╣сонреЕсий▌Е тж╣с╕бр╕нр│Р▀Ср╕Нсже QIPси▒сХ╜спЩраесжес▒бсжЙтЛ▒р╕ОтЦС╔Щр▓Ес╕ескХс╕╜сБ╡сЧнсЬЕтШЦсобр╕пспХсЖЕ▌Е тжесЬ╜сйНр▒НспЭси▒р╝ЩтАл▌ХтАм┼БспйсонспХтк╢сЭЕтж╜▀СскЕ█╣со╣сВКр╛Щсобс╡Эсижр╛Хскб█╡┼б─еaсиз▌Е сДБтЬЩ╘Йсо╣┼Э├СсФНскб╔ЩсЬ╜тАл▌бтАмсФвсоетпЖсБЩр▓╜смХсп▒р┤нсЩ╣с╕▓соетШЦтзХсйС╟Нтж╣┼БсЕХс│Хтж╣█╡спЭси▒тАлтж╜▌бтАмспХсзЭ╩СспХ╩Сржнр╛ЩспХ▌Е тЙЙсБЩсФ╛тк╜спХ}спЩсо╣с╖▒├Ссмб┼Эр╕нс│Тqсое╒╣сиХтж╜╟Оaсо╣сФНтлнс▒вaтК╣скбсйОсФНс▒всо╣сБЩр╖Эс╕бтАл▄нтАмсоБсо╣сБЩтж╜тзкснеaрб╜▌Ер╗Х спХ█╡спХсБЩ}спЩс▒вспЩсЩ╣с╕▓р▓ЖспХсФвсо╣сйвтиЖр▓ЖспХспй█╡├дсже▄▒╩н тАШ8IBUJTZPVSIPCCZ тАл▌ЪтАмсЭБсо╣тЙЙсБЩ█╡р╛ХсииспжтАл▄йтАм╩н

.ZIPCCZJTDPMMFDUJOHTUBNQT с▒╜тЙЙсБЩ█╡смСтв╜сЩ╣с╕▓спжтАлтАЩ ▌Е▄йтАм ск╢╓еси▒смСтв╜ ра║с▒е сФвтв╜с╝нр╝ЙсжесЕХсЭБсЗереЕскЕ█╣тЗ╡сиЦтЭ╡спХтзЙ╠╣риБ╙╣сЕХсЬ╜с╡Б
70704тАл▌бтАмтв╜тийс╡▓

сжй╓╢тж╣сЭОтАл▄йтАм╩н 1IPсЬ╛тАл▌ЪтАмс│Ср╗жсоЭр▓╜сеС╩Сси╡╒йр╛Х┼Б╔кс╕б┼Бси╡тЭТ тж╜▀Ссл╡ сДБ╓ЕтК╣сжесФСсЬЕтЦнспЩрд╜╔брпЭсЬЕр╖ЭтНЕтжЭсЩосДЮс░ЖсЬ╛соЭр▓╜сеСсЬ╜ ▌ЕтАл▄йтАмсл╡ с▒╜aсп╣р╝ЬсЕЩ├втАл▄йтАм╩н ╔ЩaсмХсйвс╡▓спЩсЭб╟ОсЩ╣сЬ╛тАл▌ЪтАмQIP DPOH┼Эсйзсо╣тНЕтжЭсЩоси▒сХ╜спХр╡ЙсиХс╕ер╕н╘ЙспХ▌Е

╓Ер╕┐сЬЦтАл▌Е▄йтАмсХЪреЕр╕Нси▒скбс│Ср╗жреТсобр╝Йрв▒скЕрп╜╩СeсйНр▒Н╙╣рпЭси▒ сХ╜┼ЦсЩ╣тзХскЙ├дсоЭр▓╜скЕa█╡сЧ▒▄╣реЕс╡▓с▒б├ЩсФХсЩ╣спй╘▒┼Бр╛Щсо╣ тж╣█╡─ЮсмСраеспйсиХсл╡тГ╜с░ЖсЦБтго╩С█╡р╝Йрв▒zсобсФкспХрпЭ╔Щс╡▓ ╓е╒╣соб├дспХспй▌Е█╡├Х┘йтК╣р╝ЬтВесЧЙ╟Ссл╡сДБ╓ЕтК╣сжесФСсЬЕтЦнспЩ рд╜╔брпЭсЬЕ█╡р╝ЙсЬ╜┼БскЕ█▒рпЭ╧Е╙╣тп╣спХреЕсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм сДБтЬЩ╘ЙскЕсЭБс╕бскЕрп╣рб╣сЧЙ╙╣сл╡ р╛ХсЬЙспЭр▓╜скЕсЧЙ█╡с╕бс╕б╔йсобсиХ риЕспЭтж╣сЬ╜╙╣сл╡ ╓ераеси▒сДБтЬЩ╘Йсоеск╡соЭтАл╓е▄йтАмспХрб╣╓Есл╡теерп▓сЬЕси▒сХ╜┼ЦсЗб р╖Эр╕йтК╣┼БсЭТaтбХси▒сХ╜╔Эр╛Хр╖Этж╣▐╣с╡▓сижр╛ХсФвсДБтЬЩ╘Йс▒╢сЗб╩С┼б ┼ЭсйС─СсЦТспХспйсиХр╗итВЙр▓бс╕бспЩтЕйтДОсоЭр▓╜сВКр╛ЩсоетзйсийсиХсл╡сЭН сЭНтж╣┼БржСсЗетзй▐╣сЭТaтбХсФ╛тк╜соетДОсФСтж╣┼Б╔Щс▒бспХ┼ФспХ╒йр╛Хр╕й сонси▒реЕсиХс▒╢тВКсоетзйс╕бсл╡ткЩтБнсБЭспЩсФНтАл▌бтАмсДБтЬЩ╘ЙсиХтж║тО╡сЬЕтлн спХсЩ╣сФ╛спХ╩Сраетзй┼Б ткЩтБнсБЭтЕ╛сйвсФН┼бтзкс▒╢┼бсоЭр▓╜╓е╔Эр╛Храе тзйсЬЦтАл▌Е▄йтАм├ХсЦЕсижтДХсЗбтЦСспХр▒Сс▒бр▒СсйХтАл}▌┤тАмс▒╢раесо╣спЭреЕсое├СтД▒ ╓етАл▌НтАмрп░смСсоБ─Юсйвс╡Эс╡Эр▓╜спЭтж╣▌ЕтЖ╜╔Э.PPNJMLрпЭ█╡смСсоБ тлнсФНр╖ЭсЦЕр╕Ютзй┼Б тНЕтжЭ сЬ╛тгй ├ХvсЕХс│СсЬ╛тгйсоБтШЦтлнсФНспЩсЕХсЕХ сЬЕ 70704 раетзЙ╠╣смХсйвсоетж╣┼БспйсиХсл╡ сДБтЬЩ╘Йсо╣╔ЭтАл▌бтАмсФНр╖ЭтзЙ╠╣тж╣сЧЙ╓Есл╡сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜скЕрп╣сФХ▌ЕсЕХтАл▄йтАм спХ┼Фсо╣┼БсБЩсЪБтгйспХ╙╣┼Бр╛ЩсХ╜сЩ╣с╕▓тЙЙсБЩaсФ╛╩Х├Хaсл╡ с▒б█╡см▒рп╣┼Йра║тгйспХ╙╣сБЩсЪБтгйсЩ╣с╕▓си▒тЙЙсБЩaспйсийсиХсл╡ткЩтБнсБЭ си▒скбсХ╜сЕХтАл▄йтАм╒йр╛Х╙╣╚бтж╜├дреЕспХс▒╜aтК╣р╖ЭспЩс▒╢сБ╝с╕бр╝Ьтж╣┼Б сГер▓Ес╕б┼Бспй▐╡рпЭ╟Нсл╡р║Ъ┼БсФХ╩Стп╣реБсЬ╜с▒йспХсийсоЭтАл▄йтАмспХсФНтж╣р╗Х сХ╜сЗесЭЕрб╣├С╙╣ с▒есЧнрб╣├С╙╣ ткЪсобсеСр▒й╩Ср▓╜сГер▓Ес╕б├С╙╣тж╣█╡р╝Й сЬЦспХ╒йр╛ХсжйтФб╩нснБсиХсл╡ ╔ЩтАл▌ЪтАмсЬ╜си▒█╡сЬ╜с░Жсп▒тДХaaтК╣спЩс▒╢спХсжйрб╜сЗесне╩СсйНсХ╜сЩ╣с╕▓си▒ тУСр╛Щс▒╜раесизсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм

сФСтмес│Ср╕НсмКсйвсз▓сЕХтИКсВС╔ктв╜

тВЙр░к скЕтШБсБ╡спХтн╣сБ╜соБсВС╔ктв╜

сЦЕтФ╢сВС╔ктв╜ H

сЬ╛тгйсВС╔ктв╜ LH

сШВсДБ сЗвсЗб скШqсВС╔ктв╜

ткЩтБнсБЭскШqсВС╔ктв╜

╔Щр▒Эс╡Эр▓╜сиХриЕ├дреЕсоер╝ЙсоЭсЧЙ╙╣сл╡ s╙╣a┼БсКесЭЭр╛Э├ХреЕспХ сий─Бс╡Б сФНсЭЕ┼Йра║тгй ┼БсБЩсЪБтгйреТсо╣aтК╣тКВс▒╢с▒ес▒╜с│С├ХсобтДМс╣Щ с▒йтАл▌бтАм с▒вспЩс│ж╞▒со╣сйвтиЖсоесБ╝собсййсЪБтгйткЪсобс│ж╞▒┼бр▓Йр╛ЭтгйреЕспЩa рв╣с╣Щ с▒йтАл▌бтАмск╢╟нс╕бсйОси▒сХ╜╩Срд╛╟нтКЦсо╣сФЧсоердШсБ╝тЛЙтзХскЙсйНр▒НсФ╛ тк╜смКтгйреЕ┼Эр╛Щтк╡с▒╜с▒вaтК╣aспй█╡├дреЕспЩa р▓╜сЕЭсЩ╣спйсЬЦтАл▄йтАм ▌Ес▒б█╡}спЩс▒всоЭр▓╜сДБтЬЩ╘Йс╡▓сЗбс╕бсВКсо╣ск╢╟ОспХсий▐╣тВЩтЭнск╢╟Осо╣ тВЩс│Т┼Йра║тгйреЕси▒┼бсЭНспХр╕псЬЦтАл▌Е▄йтАм

смСсоБсВС╔ктв╜ сйСр┤нсВС╔ктв╜
INTERVIEW спЩтЦСсЙС

сГесЬЕтв╜

╓ераесДБтЬЩ╘ЙтзО┼ЦсКетзк╩Ств╜

тШЦтзктв╜

сЕЦ╟н─С┼Э

сЧнр╣ЕсйвсЩ╣с╖╛

сФНспХ┼Ц тж╣спХтбвeсВСтв╜

┼Цс░Жси▒сХ╜сФвтгйсБ╝собсйвсЩ╣с╖╛ сп▒сЦБтлн╩С╔йр╕йр▓Йсоеснетж╜сЕЦ╟н

тЪНрае 5)6%0 сйС╔Ътв╜

р╛Хс│С├ХсФСсЪБс▒всЬ╜eсо╣скЕрп╣рвЙспХс╡▓сл╡тж╜aтК╣тГ║рае█╡сже▄║тАл▌Е▄йтАм сййсЪБсЦТспХрнСсиХ╙╣сзЭтж╣┼БсЭНсБЩс▒вспЩсжер╖е▌ЕсмбспХс╡▓сл╡тзКтАл▌Е▄йтАм╔Щ р▒Ссо╣сБЩси▒сХ╜тВЩс│Тсо╣сййсЪБтгйсоб█╣┼бсЭНсо╣тАл▌бтАмсФвспХрб╣с╕бсл╡тЭнр╕Н тАЬ╩Ср║╡ (VJNFU сБЩсЪБ┼бтАЭси▒▌Ер░ксо╣тВЩс│ТсййсЪБтгйспХс▒есЬ╜рб╣сиХспй█╡ сФНсЭЕспХ╔ЩaтК╣р╖ЭтАл▌бтАмсДбтзКтАл▌Е▄йтАм с┤есШВтж╜р╕▒себспХскЕ╙╣ сБ╢р╛Э┼бсоБр╛Эzсоб├дреЕсобтУН├нсизсиХсЕХспХ█╡ ▀Ссл╡sспХ╙╣aсЕХспХ█╡р╛Э├ХреЕсЕХ▌ЙсжнсЩ╣сиз█╡с│жспХсХ╜р╢╣реЕ┼Э╩С р▓╛р╛ЩсХ╜реЕспХр╕псжесЕХспжтАл▌Е▄йтАмс▒бр▒С├дреЕспХ▐╡райспХрб╣█╡├Хaсл╡ с╕йр╛Щсо╣сЩ╣с╡бспХр╝ЪсЬ╜сКер╡Йтж╣▌Есжн┼Бспй█╡┼Йра║тгйсо╣тй╢тДХaсжетАл▄йтАм сиХсжесЫНснБ╙╣ ─есЧорайрвБр╕нтж╜├дспХсиХре╡спй╙╣тВЯ┼Бспйсий▐╣ра║┼Ц спХсЦОсЦОтзХсХ╜╔Щр▒Нтж╜a

╟в╔йтж╣сЭБ├нтАл▌ЪтАмсйСтзКтАл▌Е▄йтАмс▒ер╛Щс▒всоЭр▓╜┼Йра║тгйреЕсоесЩ╣с╕▓тзХсФН┼Б тЭн█╡─Юс▒╜тк╜ра║соетж╣█╡сЗереЕраер╕псЬЦтАлтж╣▌Е▄йтАмс╕бр╕нс▒бсо╣┼бсЭНсЗесзЭ █╡с│С╔й▌Ер╖жтАл▌Е▄йтАм с▒б█╡сДБтЬЩ╘Йсо╣╔ЭтАл▌бтАмсФНр╖Эсп╣сжнр▓Ес╡Э█╡тзБр║ЩтАл ▄йтАмсиХр║ЩтАл▄йтАмсЦЩтАл▌бтАмсо╣сФ╛ тк╜сФв┼Эсз▓сЬ╛спХсБ╣сйврб╜╩Ср▓╛р╛Э┼ЭсйНр▒Н┼Бр╛ЩсХ╜си▒┼бсЭНспХр╕пс╕бсл╡ ┼Бр▓Ъсо╣тАл╫ЩтАмр╝Йси▒├нсЩ╣сЭОсиЦс╕╜р╕НсВТсп▒█╡╔Щс▒бс╡ЭргЖспХс│всжесеЩр╝Йсиз █╡тзОсжер╕НспЭсР▒спХс╕бр╕н╔Щсй╝╘БслЩтзБр║ЩтАл▄йтАмaтВЩ╩Ср╖есД▓соЭр▓╜сеСсЧЙ ▐╣р╛Хтж║сЧнс╡Этккс╕╜р╕НсКйсД▓соб╔ЩaтК╣aсиетДО╙╣с╕бсл╡сФЧсо╣сЩ╜ eспХр╛ЬсиХспй┼Б╔ЩсЬ╜тАл▌бтАмсо╣сФ╛тк╜сз▓сЬ╛соетАл▌ХтАм┼БспйсоЭр╗Ср╛ХсиисЕХ▌ЕтЗ╡ сиЦспХ╔Щ┼Фси▒тзЙ╠╣р║Щр╛Эр▒НспйсоЭтАл▄йтАм╩нсл╡╔Щрп╣сХ╜с▒б█╡сДБтЬЩ╘ЙспЩреЕ со╣┼Бс│СтзБсжесГес╕бaсеСсЧЙ▐╣тВЙс╡Эс▒есп▒ тзБр║ЩтАл▄йтАмсо╣сЕХскЙр╛ЭтШЦ сжесГе с╕бсо╣тЗ╢сон╩С сФЭтЕнсо╣сЩ╣тж║┼ЦтВж спХр╝Йсо╣сйНтзктШЦтзкс╖╛ ╙╣со╣тЗ╜сФ╛ с╖╛р╗жсХ╜ сЬ╛р░ксВС╔ктв╜ скШqсВС╔ктв╜ скЕтШБсБ╡спХ╩Ср╖есВС╔ктв╜ сЦЕтФ╢сВС╔ктв╜ тАлра║╫ЩтАмс│СтзК┼Ц▌ЙeсЗбaсЛЮсоесЯЙсХ╜сВС╔ксоер║Эс▒бсБ╝├н тзХс╡бтаЩс╕б╔бреТси▒тпЖсБЩр╖ЭргВтАл▌Е▄йтАм┘е╟Сaсо╣сФЧсо╣╩Ср▓╛с░Жсоеaс╕е ▌Е█╡├д┼Э╔Щ├дсоетШЦтзХ╔ЩсЬ╜с▒йсоесжнсЩ╣спй▌Е█╡├дспХс▒б█╡╒йр╛Х тпЖсЗерб╣┼Бс╖▒├всЬЦтАл▌Е▄йтАм с▒браетзБр║ЩтАл▄йтАмсФ╛с▒еси▒сже╙ЭсЧЙ▐╣р╝К▌Й╬дспХ╔Щр▓Ес╕еспХсЛБс╕есБ╣тВН╔Щ р╖исоесоБтгйтГ╣р▒Эaс╕б┼Бспйс╕бсл╡тж╜спХ сФЭтГ╜см▒спХ╙╣тзБр▓Е╙╣сл╡ р╛Х сЬЙроЬспЩс╕бтИКсЗетпйспХтзХaрвКтАл▌Е▄йтАмр╝ЙсоЭ┼БтВЯ╩СснетзХсДБтЬЩ╘Йс▒есйО соеaaткЩткЩ▌ЕтАл▄йтАмсЧЙ╙╣сл╡ сжетАл▄йтАмсл╡ с▒етйбсже▄║тАлрае▀Ср╛Хсже▌Е▄йтАмaс╕бсжлсЬЦтАл▌Е▄йтАм с▒б█╡╔Щ╒Жaр╕нтпйспйсоЭр╗Хр╛ЭтгйреЕсоереЕ┼БтВЯсжескЦтАл▌Е▄йтАм с▒б█╡╔Щ├ЩсФН╩Ср╕нтж╣р╗ХрвКтАл▌Е▄йтАм ╔Щр▒и├нр╕▒себтж╣сЬ╜р╗Хс▒етйбрд╜рпЭр╕йтЭТтж╣с╕бсжлсоб▀Ссл╡ сп╣сФ╛bтзХсЕХсЬ╜р╗Х╔Щрп╣раесмСсйН┼Вс▒й╥╛си▒╟Нтж╜р╛ЭтгйспХспйс╕бсжлсое ╩нсл╡ ╔Щр▒С├нспйсиХсзЭспХсзЭ╩СaсЕХ▌ЕтпЖсБЩс╕ес╕етзХс╕б█╡▀Ссл╡ сжйтФб╩╛├нраесизсЬЦтАл▌Е▄йтАмспХсБ╡▌Жраер╝ЪсЬ╜с│в┼БспжсЧнр╛Щсоер╕пспХтФб ┘еaр╛Э├Хсоер╝Йсоб▌Етж╣р╗Хс▒ер╛Щ├Срп╣спЩреЕспХтВЯсжескЦтАл▌Е▄йтАмсй╝╘Бс│ж спХ╙╣сХ╜р╢╣реЕсоереЕ┼БскбсЗйсоесл╡╟НтзКтАл▌Е▄йтАмс▒б█╡сЗйсоес╡отАл▄йтАм ▌Еск╜╘▒╟Нсл╡ ╔ЩреЕси▒├▒╔Щс▒б┘ерп╣с╕есй╝╘Бс│жспХспХс╕бр╕нс▒╜┘йси╡ спХсБЩ╔ЩспХсФвсо╣aтК╣aспйсоЭтАл▄йтАм╩нсл╡╔Щр▒Эс▒╜aсЗйткЪсоб╔Щ спХсФвсоЭр▓╜рб╣тЭ╡сЩ╣спй╘▒╟Нсл╡ сжетАл▄йтАмсл╡р╝ЬтЭ╛тАл▌Е▄йтАмсФХсФНрпнспХсизсЬЦ тАл▌Е▄йтАмтВЩтпНтж╜тж╜сЧ▒тзХсЕХ█╡сЦйсГ╢спХрпЭ╟Нсл╡ aтК╣█╡с▒бсЬЕсЬЕр▓╜р╣Е ╩Сс╕бсл╡райсГнспХaр╝Кс▒вспХсжетАл▄йтАм╩Сси▒╔Щр▒и├нтзКтАл▌Е▄йтАмспХр▒и├нсЧнр╛Щ спХ╙╣сп▒с▒е╟Оbс╕бси▒сХ╜р╛Э├ХсоереЕ┼БскЦтАлтАШ▌Е▄йтАм╔ЩсФНрпнси▒├нaрпЭ


70704тАл▌бтАмтв╜тийс╡▓

╔Щ█╡с▒╢с╕втж╣├нsсоетД▒с╡Э█╡сБасоер╕нтж╜сФНрпнспХ▌ЕтАЩс▒б █╡рансже▌Е▄▒тжесл╡aс▒етйбсизсЬЦтАлр╛Э▌Е▄йтАмр│Бa╥╡сЧосже сХ╜aс╕╜р╖ЭсФН╩СраетзКтАл▌Е▄йтАмaс╕╜█╡тнЙсжНтк╡с░ЖсЪБспХрнС сиХ╙╣┘йспХткбр╕Н├нрб╣с╡БсФНс╕бсжл┼Б█╡р╝ЬсВС╩С█╡├Сс╡Б тАШсЦЩсФвси▒▌Йтж╣╙╣▌Ес╕б╔йтАлтК╣╫┤тАмр╗Х┘е╟Сaaaс▓Щe▌ЕтАЩ р╝ЪсеЩсЩ╣с╕▓сДЮспжтАл▌Е▄йтАм сЩ╣с╕▓тгйреЕсобткЭсп▒р╕нсо╣с╖▒├СсмбсоЭр▓╜eс╕втж╣сЭЕ├Хaсл╡ с▒есЬ╜тлнрпЭраетж╜сГйтж╣сЬ╜р╗ХсиХриЙ╩нсл╡ ╙╣█╡с╕б╔йтийс╡▓сФНс░Жсо╣сз╣╩С█╡╚бaтАл▌НтАмр▓ЕспйсиХ╔Щ╒ЖреД ┼Бспй▌Е┘йспХ╒йр╛ХсБ╡сТ╣╩Сржнр╛ЩспХ▌ЕсДБтЬЩ╘ЙсиХр╖Эр╝СрпЭ раесЦЩсФвсЭБ╩Стж╜сВС╔ктв╜реЕспХ╒йр╛Хр╕п▌ЕсДБтЬЩ╘ЙсобскШq соеNсжКNсжКтж╜тАл▌НтАмси▒с▒╢тзХс╕есз▓соесВС╔ксоесБ╝сж╣╓Е╔Щ р▒ЭспХсЗйраетжесл╡тж╣┼БскШраетжесл╡тзБрж▒сиХс╣ЩсзЭтж╣╙╣скЙa с│ТсВС╔ктв╜р╖Эр╝ЙсжесзЭтж╣╙╣

с▒бсо╣сж┐соЭр▓╜сЧнр╕╛┼Э─етлособ╓есжйси▒сДБтЬЩ╘Й╔ЭтАл▌бтАмсБ╢ р╛Э┼бсоесЦЕр╕Ютж╣█╡├дспжтАл▌Е▄йтАмспХсБЩспХр╖ераес╕бсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм тАШсмСр╕НсЬ╜тАл▌бтАмсБ╢р╛Э┼бтАЩспжтАл▌Е▄йтАм тзБсжесГес╕бсжесГес╕бсЦЩтАлреЕ▌бтАмсо╣╚бтж╣┼Бс░НсБЩспй█╡р╛Э├ХреЕ соес▒есЬ╜тж╣┼Б ╔ЩсЬ╜тАл▌бтАмс▒всВС─Ю┼Эр╛Щтк╡с▒есБ╣со╣сп▒р┤нр╖Э тВЯсжесЦЕр╗ж┼ЭтзЙ╠╣спХтзХр╖Эра╢█╡спЭр▓Йсо╣┼Эс▒╢реЕсоес╡бсКе с╡▓спжтАл▌Е▄йтАм┼Йра║тгйсоЭр▓╜сЯЙсо╣╔йс▒ес▒вaтК╣█╡сизс╕бр╕н╟Н тж╣╩Сраер╛ХтГ║сиХр▓ЦсЬЦтАл▌Е▄йтАмсФНтлнaсДбтк╡рб╜┼Эс▒╢соесйОсФН ╩Ср▓╛р╛Э сФНтлн╩Ср▓╛р╛Эр▓╜сЕХсйНс╡б▌Е█╡├д тж╜╟ОспЩспХсДБ тЬЩ╘Й╔ЭтАл▌бтАмсФНс│Ср╗жсоеснетзХ╙╣р╖есо╣сйОтзБсоеqтАл▌Етж╜▌ЪтАм█╡ ├д спХ├дсоеsсоЭр▓╜тк╣сФСтзБсЩ╣спйсое╩нсл╡ ╔Щржн╬О▌Е сЬ╜тВЯсжес╡ЭсЭОсЬ╜сл╡с╕б╔йсЕХсЭБ тАШтЗ╜сФСтмесФСтмес│Ср╕Нсйв сз▓сЕХтИКсВС╔ктв╜тАЩсо╣сп▒сЦЩтж╜╘ХсмК┼ЭсФНтлнс▒всВС─Юсоесжн р▓Ерд╜р╕Н─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм ╔Щсо╣тЙЙсБЩ█╡▌ЙсЩ╜тж╜р╝ЙсоЭ╩СaсжетАл▄йтАмсий▌ЕсДБтЬЩ╘ЙсоеспХ тзХтж╣┼Б ┼ЦсЗбтж╣┼Б ╔ЩреЕсое┼бсЭН┼ЭсзБс▒╢соЭр▓╜сЕХреН█╡сФН тлнтж║сп▒сл╡р╛Щтк╡с░Н┼бр╕НспЩспХсл╡сйОсФНaспЩ├дспХ▌Е тАШтЙЙсБЩa╓еспХ╒╣соЭр╗ХсБ╣с▒ер╛Щaaрб╣┼Б╓еспХ╒╣соЭ р╗ХспХсБЩс▒ер╛Щa▌ЕтАЩрпЭ█╡р╕▒спХспй▌ЕтАШсмСр╕НсЬ╜тАл▌бтАмсБ╢р╛Э┼бтАЩ си▒сХ╜┼Йра║тгй ┼Бр╛ЩсХ╜с▒ер╛Щaaрб╜╔Щскб▌ЕсЬ╜с│СсмСтж╣╩Щ ╩СтАлтзХ▌бтАмсЕЩ▌Е сййсБЩтзХbeautisea@hanmail.net

╓ераетЕйреТтж║ ╞▒тж║╓есДБтЬЩ╘Й сиХ╞▒┼ЭсХ╜

тЕй╩Ссо╣7JOI)BPтФесФСсЩ╣сД▓ р╣Жс╡ЭсД▓

сДБтЬЩ╘ЙсЕХскЙсД▓

сДБтЬЩ╘Йс▒етШЦaр╕йсШЖ
70704тАл▌бтАмтв╜тийс╡▓

╔Щ█╡с▒╢с╕втж╣├нsсоетД▒с╡Э█╡сБасоер╕нтж╜сФНрпнспХ▌ЕтАЩс▒б █╡рансже▌Е▄▒тжесл╡aс▒етйбсизсЬЦтАлр╛Э▌Е▄йтАмр│Бa╥╡сЧосже сХ╜aс╕╜р╖ЭсФН╩СраетзКтАл▌Е▄йтАмaс╕╜█╡тнЙсжНтк╡с░ЖсЪБспХрнС сиХ╙╣┘йспХткбр╕Н├нрб╣с╡БсФНс╕бсжл┼Б█╡р╝ЬсВС╩С█╡├Сс╡Б тАШсЦЩсФвси▒▌Йтж╣╙╣▌Ес╕б╔йтАлтК╣╫┤тАмр╗Х┘е╟Сaaaс▓Щe▌ЕтАЩ р╝ЪсеЩсЩ╣с╕▓сДЮспжтАл▌Е▄йтАм сЩ╣с╕▓тгйреЕсобткЭсп▒р╕нсо╣с╖▒├СсмбсоЭр▓╜eс╕втж╣сЭЕ├Хaсл╡ с▒есЬ╜тлнрпЭраетж╜сГйтж╣сЬ╜р╗ХсиХриЙ╩нсл╡ ╙╣█╡с╕б╔йтийс╡▓сФНс░Жсо╣сз╣╩С█╡╚бaтАл▌НтАмр▓ЕспйсиХ╔Щ╒ЖреД ┼Бспй▌Е┘йспХ╒йр╛ХсБ╡сТ╣╩Сржнр╛ЩспХ▌ЕсДБтЬЩ╘ЙсиХр╖Эр╝СрпЭ раесЦЩсФвсЭБ╩Стж╜сВС╔ктв╜реЕспХ╒йр╛Хр╕п▌ЕсДБтЬЩ╘ЙсобскШq соеNсжКNсжКтж╜тАл▌НтАмси▒с▒╢тзХс╕есз▓соесВС╔ксоесБ╝сж╣╓Е╔Щ р▒ЭспХсЗйраетжесл╡тж╣┼БскШраетжесл╡тзБрж▒сиХс╣ЩсзЭтж╣╙╣скЙa с│ТсВС╔ктв╜р╖Эр╝ЙсжесзЭтж╣╙╣

с▒бсо╣сж┐соЭр▓╜сЧнр╕╛┼Э─етлособ╓есжйси▒сДБтЬЩ╘Й╔ЭтАл▌бтАмсБ╢ р╛Э┼бсоесЦЕр╕Ютж╣█╡├дспжтАл▌Е▄йтАмспХсБЩспХр╖ераес╕бсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм тАШсмСр╕НсЬ╜тАл▌бтАмсБ╢р╛Э┼бтАЩспжтАл▌Е▄йтАм тзБсжесГес╕бсжесГес╕бсЦЩтАлреЕ▌бтАмсо╣╚бтж╣┼Бс░НсБЩспй█╡р╛Э├ХреЕ соес▒есЬ╜тж╣┼Б ╔ЩсЬ╜тАл▌бтАмс▒всВС─Ю┼Эр╛Щтк╡с▒есБ╣со╣сп▒р┤нр╖Э тВЯсжесЦЕр╗ж┼ЭтзЙ╠╣спХтзХр╖Эра╢█╡спЭр▓Йсо╣┼Эс▒╢реЕсоес╡бсКе с╡▓спжтАл▌Е▄йтАм┼Йра║тгйсоЭр▓╜сЯЙсо╣╔йс▒ес▒вaтК╣█╡сизс╕бр╕н╟Н тж╣╩Сраер╛ХтГ║сиХр▓ЦсЬЦтАл▌Е▄йтАмсФНтлнaсДбтк╡рб╜┼Эс▒╢соесйОсФН ╩Ср▓╛р╛Э сФНтлн╩Ср▓╛р╛Эр▓╜сЕХсйНс╡б▌Е█╡├д тж╜╟ОспЩспХсДБ тЬЩ╘Й╔ЭтАл▌бтАмсФНс│Ср╗жсоеснетзХ╙╣р╖есо╣сйОтзБсоеqтАл▌Етж╜▌ЪтАм█╡ ├д спХ├дсоеsсоЭр▓╜тк╣сФСтзБсЩ╣спйсое╩нсл╡ ╔Щржн╬О▌Е сЬ╜тВЯсжес╡ЭсЭОсЬ╜сл╡с╕б╔йсЕХсЭБ тАШтЗ╜сФСтмесФСтмес│Ср╕Нсйв сз▓сЕХтИКсВС╔ктв╜тАЩсо╣сп▒сЦЩтж╜╘ХсмК┼ЭсФНтлнс▒всВС─Юсоесжн р▓Ерд╜р╕Н─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм ╔Щсо╣тЙЙсБЩ█╡▌ЙсЩ╜тж╜р╝ЙсоЭ╩СaсжетАл▄йтАмсий▌ЕсДБтЬЩ╘ЙсоеспХ тзХтж╣┼Б ┼ЦсЗбтж╣┼Б ╔ЩреЕсое┼бсЭН┼ЭсзБс▒╢соЭр▓╜сЕХреН█╡сФН тлнтж║сп▒сл╡р╛Щтк╡с░Н┼бр╕НспЩспХсл╡сйОсФНaспЩ├дспХ▌Е тАШтЙЙсБЩa╓еспХ╒╣соЭр╗ХсБ╣с▒ер╛Щaaрб╣┼Б╓еспХ╒╣соЭ р╗ХспХсБЩс▒ер╛Щa▌ЕтАЩрпЭ█╡р╕▒спХспй▌ЕтАШсмСр╕НсЬ╜тАл▌бтАмсБ╢р╛Э┼бтАЩ си▒сХ╜┼Йра║тгй ┼Бр╛ЩсХ╜с▒ер╛Щaaрб╜╔Щскб▌ЕсЬ╜с│СсмСтж╣╩Щ ╩СтАлтзХ▌бтАмсЕЩ▌Е сййсБЩтзХbeautisea@hanmail.net

╓ераетЕйреТтж║ ╞▒тж║╓есДБтЬЩ╘Й сиХ╞▒┼ЭсХ╜

тЕй╩Ссо╣7JOI)BPтФесФСсЩ╣сД▓ р╣Жс╡ЭсД▓

сДБтЬЩ╘ЙсЕХскЙсД▓

сДБтЬЩ╘Йс▒етШЦaр╕йсШЖ
PEOPLE

тжЭсжетАл╫ЩтАмсЦБсоЙсоетФб┼БспЭсФвсоб█╣р╝Й▀СрпЭтШБ тзЙ╠╣╙╣┘е█╡с╖▒├Ссмбси╡сжнр▒й╔Щр▓╜ сЧ▒╥╛соЭр▓╜с▒етж╣█╡тп▒р╕всжй▌ЙтЦн т╖б╩бс╕бтпНсо╣.PSOJOH$MBTTJDт╖вспжтАл▌Е▄йтАмскЕ █╣со╣тЗ╡тГ╜┼Всобр▒НсЬ╜сжесо╣╟ОсБЭсп▓┼ВaтАШсБЩтж╣ спЭ╔бр╕СтЛХтАЩсо╣т╖бс│жтАл▌НтАмсФйт╖вспжтАлтж╜тАШ▌Е▄йтАмр╕йр╕Н со╣с│жтАл▌НтАмсФйaс╕▓тГ╣р╕йси▒сжксже▌ЕсЧн┼ФспХсз╣ ╩СтзКтАл▌Е▄йтАмсиХс║н╙╣сзЮe╟НсЬНтейр╝КсЧнр╕Н с╡▓р░Ц сЪУсЧосйНтзксоер╕йтК╣┼Б▌ЕсЬ╜рансжескбскЕ █╣тж╣р╡Йсо╣тзксЕЦсоесолс│Ср╕ЮтАлтГ╣▌Е▄йтАмсйСтж╣├нт▓╕тАЩ с▒бсо╣тж╣р╡Й█╡таЩсжйтж╣┼БсЫНсмХсЦЕр╗ж┼ЭтзЙ╠╣ реЕр▓Ес╡Э█╡тУХрп╣сЬ╛сйСс╡Э┼ВреЕр▓╜сЬ╜сп▓тзКтАл▌Е▄йтАм сжетЛЙсЗес╡Эр╖ЭрдЕр▓╜тж╣┼БтВЙтж╜сп╡┼ЭтзЙ╠╣тж╣█╡ скЕр│Ртж╜╙╣р╕нсо╣тп▒р╕втФбспесЧн╓бqсЦТтИКр╕нсоЭ р▓╜спХсЬ╜eсое╩С▌Ер╕Н├нтж╣█╡ спХ▌ЙтШВсВКсо╣смХсйвсп▒сЗесое сЧн}тзХс╡ЭсЦЩсл╡

╔б

р╕нсоЭр▓╜рае спХсБЩ сЧнр╕Н ╙╣█╡тГ╜тГ╜тпйa█╡сонсжжa▌Е a с▒етАлрб╣▌НтАм█╡реР тж╣▌Е ╙╣р╖Эснетж╜тАл▌НтАмсонсБ╢с╕йсоер║йтИе▌Е слБс╕бс│С╔Эс│С╔ЭтзБ├дz┼БтЕк р╝Йрв▒тзЙ╠╣скЕрп╣р║бр╕Нa╩СснетзХ тЕктж╣┼Б╞▒сз▓спй█╡р╕▒сЧ╜сжЙр╖Эa с▓нсое├дzсобспХсЗе ├СсЭЕсоеaрд╛тВесмХтАл▌бтАмсо╣╔Щрп╜ рд╜тжЭсжетАл╫ЩтАмaсж╢раес▒вспЩтбНсЬЕ▌ЕтДХр╖ХтАл▄йтАмсГй с▒╜тЗ╡тКВспХр╕┐сое╩нсл╡ тжЭсжетАл▄йтАмсЬЕтЬЩр╕┐соЭсЭБ со╣р╛ЩтЦТс│нс▒йтЬЩрпЭсмСр╕йaриБскНрпЭсЬ╜сЦБсоесзБ aсл╡ сЯЙ├Срв▒р╗С╔Щ╓бр╖ЭтАл▌бтАмр╗Хтж╜▌Е╔бсобспХсБЩ╔Щ╓б сБ╣rсЬЦтАл▌Е▄йтАмс▒б█╡тУХрп╣сЬ╛тжЭсжетАл╫ЩтАмр╖ЭсйСс╡Э со╣сиЭ╟Х┼ЭтАлсже▌ПтАмспй▌Е тж╣█╡тАШтО╣сХ╜тЬЩтжЭсжетАл▄йтАмсЬЕтЬЩтАЩспХсп▒тАШтУХрп╣сЬ╛сон сиХре╣aсжйр╗ХспХспй▌ЕсиЩс▓Бa╔Щ╓бсо╣сйСс╡Эр╖Э сжж╞▒соВсп▒тАЩспжтАлтж╜▌Е▄йтАм╟Оси▒спйсоетАл▌ЪтАмсЬ╜ сЧ╡р▓╜ реЕсоб╩СсиЦспХ╙╜▌Е╟Ос▒╜сйНсЦТр╝Йспесо╣тУНр╕НсЬЕ сБ░сж║сФвсЙ╡сйСс╡Этк╜ра║┼ЭсД▓тзктзХтАШтзХсЦЕспХспй р╕йсЬЕтзксФНржнсВТсБ╜спХсЦТсЦТтж╜тзБр║ЩтАл▄йтАмсЗбтАл ▌бтАм█╡сонсжжтлнтАЩ тАШтВЯсжеa█╡тоХ уБВ сонсжжтлнтАЩ тАШтФЕ со╣сБ╣сБ╢█╣сиХс╕етЛ▒р│ЕсШВсйСс╡Эси▒р╕┐тИСскЙр╝Щ с╖йтУХрп╣сЬ╛тО╣сХ╜тЬЩтАЩреТ▌Есз▓тж╜тй╢тФ╜со╣тО╣сХ╜ сйСс╡Эр▓╜с▒есйХсое╥н▐╣╔Щ╓бaсжетАл▄нтАмaсЬ╜┼Йтж║ тЬЩ╩Стлосп▒сБ░сФНтлнсп▒р▓╜тк╜ра║тзйсЬЦтАлсБЩ▌Е▄йтАм ╞▒тго╔йzсобс▒есп▒тжЭсжетАл╫ЩтАмси▒сИ╡тЯ╣сЬ╛тАл▌ЪтАм╟НсХ╛ ╟ОсоБтж║соер╕йтК╜с╕втмеспЩ╓есЗбтЦС ┼ЦсйСспХсийс╕бр╕нр╕к╚бспЩ╙╣р╖ЭрансжесЕХ├нтзй▐╣ ╓е╩нс╕бсзЮ╓еeтАлтж║▌бтАмси▒сХ╜тж║сФ╛реЕсоес╕б vр▓Нтж╜сйСс╡ЭсЭЕр▓Жсо╣╔Щ╓бтпЖсБЩр▓╜смХспЩтЦСсЙС раетзй╟Нсл╡ aрб╣─Б▌ЕскбсмСтк╡р▓Етж╜спХр▓ЖспХсЬ╜╓Есл╡сйСс╡Эсп▒ спХр╗ХсХ╜╩Стлосп▒спХ┼Б╞▒сЩ╣▄╣спХсЧЙ╟С сл╡╔Щр▒Этж╣┼Бспй▐╣спЭр▓╜спХ┼ФсФ╛тк╜ спХсЬ╜сп▓рб╣сЧЙ╙╣сл╡ ткЩтБнсБЭсФ╛тк╜спХсГнсЯЙ╓есБ╣спХрб▒сиХ сл╡─СткЭс╡Э╓есоер╕┐собс▒бтпНсЗбсЗб █╡с▒бсо╣тНЕр╕НсиХскбсЭБрп▓со╣сКес╖йтАл▄йтАм сЬЕржнр╛Щси▒╘ЙтаЩсобсДБтЬЩ╘Йси▒ с▒есжеспХреЕ┼Э сХ╜смЩси▒сХ╜с╕б╘Хр╗Сbсп▒со╣спЭреЕсоетИКсЭЕтпйтж╣ р╗Ссп╣с╕б╘Х┼БспйсийсиХсл╡тАШ}см╡си▒тж╜сГйр╕н ╙╣█╡сжесЛБтАЩр╖Э╒йр╛Храесп▒сйСсЬЕр▒Ю├нсБ╝сжереЕспХ █╡сжеспХреЕспХ┘йси▒реЕсиХскЕ╩Сс▒е╩нс╕ер╕▒спХ с╡БтАШтж╜с╕▓сжйрв▒╙╣р╛ХтФЕсмС╩СтАЩсо╣сРнр╕НсЦТс░Ж спХ├Тс▒╢спХрб▒сиХсл╡смдсп▒рпЭсппспХтгЩр╖Щ╙╣р╛Х со╣сЗйсжйтж╜ржжсБ▓╔ЭeспХтж╜тВЮсжесЛБскбтзЙ╠╣ тзХсзЭтзБсжер╖е▌ЕсмХсЬ╜╩Ср╖ЭтАлтК╣╫┤тАм┼Бспй█╡с▒б тпНсжеспХреЕ┼ЭтАл▌Есж╣▌ПтАм█╡сФ╛bспХреЕсийсиХсл╡ с▒есиХ█▒с╝Ю╙╣р╛Хси▒▐╡с╕▓с╡▓тзХсзЭс▒бтпНaс│Т спХтзксЕЦтзБс╕бр╖Э┼БсБЭтж╣╩СсЬ╜сп▓тзй┼Б ╔Щ┼Б сБЭ╥╛спХткЩтБнсБЭтзкспХсийсЬЦтАлтж╜▌Е▄йтАм╟Оси▒сХ╜


тжЭсжетАл▄йтАмсЬЕтЬЩ╩бс╕бтпН

сЭ┤соб─Юр▓Жсо╣▌Йс▒йспХсжесЫЮс╕бсжл╘▒┼Бсл╡ сиХс║нс╡Б с▒╢р╕▒тж╣╙╣раесже сЫЮс╕бaсжлсжесл╡aс│Тсо╣тзксЕЦспХра║сБ╣рб╣с╕бсжлсобс▒бр╕нсоеснетж╜─Юр▓Ж соб▐╡спХсФвс▒╜сФЧсо╣сЩ╜снеaсжетАл▄йтАм╩Сржнр╛ЩспХси▒сл╡скЕтпйр▓ЕспЩсФ╛со╣ р╕ксоесп╣р╕┐спХтж╣╩Сснетж╜тИКс▒есо╣сЬ╜eсоесЕХ╘Х┼БспйсоЭтАл▄йтАмс▒б█╡╔Щс▒б qсФНтзКтАл▌Е▄йтАм

╔Щрп╣рае╔Щ╒ЖтаксГ╡тж╜с╡ЭсЗбсФ╛тк╜р╕нсоетж╣┼Бспйс╕б█╡сжлсое├Сzсоб▀Ссл╡ сйН╩СсХ╜со╣сонсжжтк╜ра║реЕр▓Ес╡ЭсЦЩсл╡ с╕б╙╜╓ера║сжйсо╣спХр▓Ж┼Э▌ЕсЧн├Ср╕Нaспй█╡с╕б╙╜╓ера║сжйсо╣сон сжжтк╜ра║собсКе╞▒с▒всп╡сп╡тзйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсп▓╓есм╡ткЩтБнсБЭсонтАл▌бтАмси▒сХ╜}тЖ╜ тж╜тАШтДМсГйс╣ЩтжЭсжетАлраж╫ЩтАмс╡ЭтлнтАЩскбсЦЩсГйсо╣тАШтж╣смСсЬЕтО╣сХ╜тЬЩтАЩ тАШ┬Ер▒Нр╕НтО╣ сХ╜тЬЩтАЩ тАШсжетЬЩскЖсЦ╣тО╣сХ╜тЬЩтАЩ реТсое}тЖ╜тзйсиХсл╡╔Щр╕Н┼Бс╕б╙╜см╡р╕▒ скЕрп╣раер▓╛сФ╛bр╕нтзХск╡▐╣сонсжж▌ЙтШВспЩтУХрп╣сЬ╛сЧнсФНспХсиХтЭСткЩтК╣ сБЭ $4)$.$ р╖ЭскЕтейтзХтАШтУХрп╣сЬ╛сонсжжс╕б╩СтАЩр▓╜тк╜ра║соесЬ╜сп▓тзйсЬЦ тАл▌Е▄йтАм р╣ЕспЭсжетЛЙс▒браесзБтДОтж╣┼БспйсиХсл╡сиХр▓ЕсмХтУХрп╣сЬ╛соеспЭсБ╣спЩсо╣┘й тАл╫│тАмспХси▒р╕┐тИСсЦЕр╗ж┼ЭтзЙ╠╣тж╣█╡сЦЕс▒╢спХтаЩсжйтж╣┼БтпЖсБЩр▓╜ск╡сиХсл╡ тУХрп╣сЬ╛сЧнсФНспХсиХтЭСткЩтК╣сБЭси▒тАлсз╣тзХ▌бтАм╩Ср╖Эс│б▐╡тзХсЕЭ╩нсл╡ ск╜р╕нрд╜сЭБ├Сс╡Б р╣ЕспЭсжетЛЙсЬ╜сЗе см╡_╔й ▌Есз▓тж╜с│жр╢╣со╣тУХрп╣сЬ╛сонсжжсоетзХсЦЕ ┼ЭтзЙ╠╣тбНсЬЕтЭжтзХрд╜р╕Н█╡тУХрп╣сЬ╛▌ЙтШВ тйес░Нтлнсм▒р╗ж спХсййсл╡тУХ рп╣сЬ╛си▒┼бсЭНспХспйсоЭсЭБткЩтБнсБЭсо╣╞▒сБЭсйНр▒НсЗереЕ╠╣тАШр╝Й▄╛тУХрп╣сЬ╛тАЩсое сЦБсФНтж╣┼Бсп▒р╕нреЕсийс╕бсл╡ сБЩ╟Ор╣Йтж╣тФесонтАлтж║▌б▌бтАмсм▒сЬ╜с▒й*.'сйНтЭнр▓╜сФ╛тк╜сКер╕йр▓ЙсоеснетзХсиХ р╖ХсЭБр╗исЗеси▒├нтжЭсжетАл╫ЩтАмр╖Эaр╖ХтЕЕсиХсл╡_тАл▌бтАмсиХр╖ХсЭБреЕсо╣спЩсФ╛ сФНa╙╣р╛ХсРнр╕НzспХ╟Ц┼Б├СтК╜сЧ▒си▒┼БсЬЕрпбтпйтАл▌ХтАм─Йспйсийс╡Брае р▒й сБЩр▓╜сЬ╜сп▓рб╜сЩ╣сижсобсп▓собтж╣смСсЬЕсонсжжтлн╩нс╕бспХсиХс▓н┼Бр╕йсонсоетАл▌ХтАм собсйСс╡Э█╡р║╜р▓╜ре╡р╖Э╒╣сиХспХсБЩтК╣соБсйбсЬЦтАл▌Е▄йтАмспдсиХсГер╕Ссй╝тДОтЗ╣си▒ тАлсжеран тк╣тлнтж╜▌бтАмaс╕бр╝ЬтзБсЬ╜eси▒тАлтж╜▌бтАм╔Щр╕Нсмб ╘Й─Йс╕есЬ╜eси▒тАл▌бтАм тж╜сжесЫНсмбспХ▌ЙсЩ╜тж╜тжЭсжетАл╫ЩтАм┼ВраеснетАлтж╜▌бтАмсп▓тгйсоЭр▓╜сЬЪтк╡сЬ╜тФЕ┼Бспй сийсиХсл╡сЩ╣с╡особсйХс▒╢┼ЭсонсжжсоетиЖтж╜─ЩсЧ▒тзЙ┼ЭсЩ╜сЩ╣тзЙспХтАл▌ХтАм╩Х╔ЩсЗе реЕсо╣сБЩсЩ║тж╜сйСс╡Эaс▒бр▓╜тж╣сйН╔йсонсжжсо╣сЕЩс╕йси▒тАлтж╜▌бтАмсФ╛bсое▌ЕсЬ╜ ╔йспЭ╦ЙснБс╡БтАЬ╙╣█╡╙╣р╖ЭсО▒╘Х█╡сйСс╡Эсп▒aрб╣с╕бсжл─Б▌Е╙╣р▓╜спЩ тзХ╙╣со╣сйСс╡Эр▓╜спЩтзХр╕йсонсо╣сФвтГ╣р╖ЭтК╣соБсБ╝┼БсФЧсо╣сжер╖е▌Есмб┼Э aтК╣р╖ЭтВЯ├нрб╜▌Ер╗ХтК╜╟Н спХсмд aс│Тсоеснетж╜╙╣со╣тзксЕХ█╡спХсБЩсо╣ сБЩaспй▌ЕтАЭтУХрп╣сЬ╛сЧнсФНспХсиХтЭСткЩтК╣сБЭсоб╔Щр▒Сс▒╜сБ╡р░ЙсоетиЖтж╜ тДМсБ╜├ЩсонспжтАл▌Е▄йтАм ржСроЬтзЙспХс▒етзХс╕б█╡р╕▒себси▒тжЭсжетАл╫ЩтАмсйСс╡Эр╖ЭсЗбтФвтж╣┼БсЭЧсиХс╕б╓Есл╡ тйес░Нс╕етзкс╡▓спХ├С╙╣┼ИспйсоетзксФН╘ХсмК┼Э─етлосоесжнр▓Ес╡ЭсЬ╜р╗Х╔Щ ┼Фси▒сХ╜реД─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм с╕б╙╜см╡сЗбтЦСспЩтЦС╘ХсЦ╡╒▒р▒йспХре╡сЬЕтжЭсжетАл╫ЩтАмтУХр▒ЮсоескЕтейтзХ▌Е

╟Ос▒вс╡ЭсЗбреЕсоетАл▌бтАмсФвсоЭр▓╜тжЭсжетАлсЩ╣╫ЩтАмсиж сиж соесЬ╜сп▓тзйсиХсл╡тжЭсжетАл╫ЩтАмскбсо╣спЩсйСспХ ▌ЕтВер▓╜смХс╡ЭсЗбреЕсо╣тАШтжЭсжетАл╫ЩтАмтУХр▒ЮтАЩ спжтАл╠╣тзЙ▌Е▄йтАмс░НтАл▄ЖтАм╩СсЗбсйСс╡Эси▒ра║ тВЩтзБсЩ╣спйраер▓╛ра╢█╡▌Е█╡тУСсБ▓╔Щр╕Э сое╔Щр╕Н┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАмскЕ█╡см╡сЗбтЦС█╡ █╡ *-7 *OUFSOBUJPOBM-BEJFTJO7JFUOBN }╟О р╗жтлнсм▒ рпЭ█╡ сйНсЦТ▌ЙтДХси▒сХ╜с▒╢╩Сс▒всоЭр▓╜тУХрп╣сЬ╛сонсжжси▒┼бтж╜тАШсмнтУНсХЦтАЩсоесйЮтАл▌Е▄йтАм тАШтзХсЦЕспХспй█╡сонсжжтлнтАЩсо╣тй╢сЬ╛соЭр▓╜тУХрп╣сЬ╛сонсжжтк╢с░Жси▒с│С╔йспХрпЭрае сЕХтХНспХрб╣┼Бсп▒сФНр╗жqсоеaс╕б┼Браес▒етзХсЕХр▓Е┼БтзКтАл▌Е▄йтАмсм╡си▒█╡ с▒бсо╣тАШрв▒сГйс╣ЩтжЭсжетАлраж╫ЩтАмс╡ЭтлнтАЩaсййс▒╢рб╣сиХспйсиХсл╡сонсжжсоетШЦтж╜сФН тлнсЕксФНaсо╣сБЩспй█╡р╕нтУЭс▒╜}спЩс▒вспЩсЦТс░Жраер║йтИЕсизспХ─есЧос╕е тзктй╢соЭр▓╜р╕нрд╜█╡├дспХс▒╜сЧнр╕╛спжтАл▌Е▄йтАм

тжЭсжетАл╫ЩтАмс▒е┼Цсое┼БсБЭтж╣█╡сБЩрп╣со╣сонсжжaреЕси▒├нреЕр▓Ес╡Э┼БсЭЧсобсз╣ ╩С█╡р╛▒aспйсое╩нсл╡ р╕йсмСсЬЕр╖Эр╗исГйр╕нтУХр╕Отж╣р╗ХсйНр▒НсЗеспХс│мсжетж╣█╡сйСс╡ЭaреЕсо╣сйСс╡Э сйвсФвсоер╕йсон╠░сЕЭсЩ╣спй┼БтК╜с▒йтж╜ра║сйвсФвр▒йсЬЙ┼Эсонсжжс▒вр║╣тШБa ╒╣тД▒╙╣█╡сЬ╜тАл▌бтАмр╖ЭсФХ┼БспйсЬЦтАлтмн▌Е▄йтАмр╖Отж╜сЦБсФ╛▄╣спХс╕бтГ║си▒сиз▌Е█╡ тж▓─е█╡▐╡спХсФвi┼ФспХсизс╕бсл╡тЖ╜тАлтж╜▌бтАмр╕псобсп▓тгйреЕсоеqсФвтж╣┼Б сйС╟НтзХсЕХсЦЩсл╡р╣ЕсЩ╜eсЦБсФ╛▄╣со╣тАШскЕтНбспХсФНспЩтАЩсоесБ╝сжесзЭр╕нсонсжж соескесЦТтзБсЩ╣спй▌Е█╡сЩ╣ра║с▒вспЩсФ╛bсоесГер╕Н┼Бсп▒сЭБспХтв╜тйетж╣┼Бсп▒ тж╣█╡сЧнр╕Нaр╛ХсииспЩс╕бси▒с╕▓с╡▓тзХсЕХсЦЩсл╡ спЩeсо╣тжЭсжетАлтЦн╫ЩтАмтУНтАл▄ктАмсоескесДЮтж╣├нс░НтйетзБсЩ╣спй█╡тАШспЩ┼Цс╕бтАлреЕтАЩ▄ЖтАм спХспХсп▒р╕ХтАл▌бтАмсЭБтзХраесмСр╕Нсо╣роЙ├СсмХсЭНс░Жси▒сХ╜смСр▒Н╙╣скЕ█╡qсЦТ сиХр╕Ств╜тйесоескесДЮтж╣├нс░НтйетзБсЩ╣█╡сизсоЭтАл▄йтАм╩нсл╡сонсжжсоетШЦтзХтАШq ра║тАЩсоес╡Э█╡с╡ЭтДХ█╡сиЩс▒╜╙╣спЩeспХрвБ├дспХрпЭ┼БсФ╛bтзКтАл▌Е▄йтАмсп▒сЭБ спХтжЭсжетАл╫ЩтАмр╖Э сонсжжсоес╕есЭНсоЭр▓╜сФНрп▓тж╜▌Ер╗Х╔ЩсйХс▒╢соер╕йсон╠░таЭ тД▒сЕХспХсЦЩсл╡сонсжжсоетиЖтж╜сФНрп▓собсЫЮ├нсФН╔ЩрпЭреЕс╕бсжлсЬЦтАл▌Е▄йтАмсиХ с║нр╗ХтаксФ╛тШБр▓╛сйНр▒НсЗер╕╣сЧоси▒сп▒р╕Нс░В┼БспйсоесЩ╣раеспйсиХсл╡сйХс▒╢ ┼ЭсБбтАлтж╣▌ЪтАмс╕бр╕йсЬ╜┼Б▌Е╘ХсиХс╡ЭсЬ╜╩ЩсБ╡рп╣сл╡ сййсБЩтзХbeautisea@hanmail.net

vсм▒тАлтж║▌бтАм╞▒сФНсГ╡тАлтж║▌бтАмсонсжж╞▒соВ┼Эс│Щсиж ╞▒соВтж║тж║сФН сБЩ╟Ор╣Йтж╣тФесонсжжтАлтж║▌бтАмсм▒с│Щсиж сйСс╡Этж║сХ╛сФН тж╜сЦЩтАлтж║▌бтАм╞▒сонсжжтАлтж║▌бтАмсм▒с│Щсиж сйСс╡Этж║сБ╢сФН ╟Ор╕Юvсм▒тАлтж║▌бтАм╞▒ сЭЕ╩Сс▒етАл▌ХтАмслЩрп╣╞▒сЩ╣ _ ╓е_тйес░Н тАл█ХтАмсл╢тЛХ╓Е╩Сткб▀СсИ╡спХтмеспХтФ╜р╕Н сЬЕтЯ╣спЩ с╡▓╟О сБЩ╟О тЛ▒╙╣▌Е сЗйaр╕Нсже тЛесЕХре╡сже сДБтЬЩ╘Йсоес╡▓сЭНсоЭр▓╜сйСс╡Этк╜ ра║с╡▓тАл▌бтАм┼бр▓Ъ╟Ос▒╜сонсжжс▒╜ с╡▓╟О╙╜▄╛╟Ос▒╜┼бсжжтЯ╣сЬЕтЭСсБ╜ спХтФ╜р╕НтЭСсЕЭр╕Н╟Ос▒╜тжЭсжетАлтЯ╣╫ЩтАмсЬЕтЭСсБ╜ сЬЕтЯ╣спЩрпЭсЬЕтЭ╡р╕йсЬЕтжЭсжетАлтЯ╣╫ЩтАмсЬЕтЭСсБ╜т╖бтЕйтДОтжЭсжетАл▄йтАмсЬЕтЬЩт╖в E-mail : pianistkim83@gmail.com
тмбсЪнт╛Эс▒╣сЫЬт╛╣уЕ▒сЩЭтмЪсЯЙсЫйс│й0%$сЧйсЧйс▓Оу╜Тс▓▒с│Н тЗХт│Е т│Ет╝н

у╜ЕсЭЦ уЛ║сЭЦ уЛ║сЭЦ

тмЪсЯЙсЫйс│йу╜ВсЬ╣ сЪжт┐кс│йу╜ВуВ╣,0%$

с╢оуЕе

тТСтЙЕ тЙЕуд╜

у╜Всмнс╢нфВнсаЩт│ЙуЕотлЖтТСуО║ р╣врй│ри╝рогсКВрйСрижр╜╖рогсКВр╛║,0%$рн║сАврй▓рижр╜╖сКВр╣Цр╕▒сКВр┐Зри║сАвр┐┤роЗроС

уЕоу╜В тмНтСофБ╡

фАбубБтЧе

уЕет│ЕуВ╜уЕе уоЙ т│Е уЖОтн╡фАбубБтЧес▒ЭуВ╜с╗ЕткХуЕЭсЫЮфАбум╜)6+2:5220

тЭксЪжoткку╜Эoт│ХуЪЕ т╝нтЕ╢т╛╣тЧбтЗ▒уЕЭу▓б

тмбсЪнуЗкуЕбтСотмЪуДнуЕ╣тЕ║у╜Бс▒╜ с│йу╜ЕтЧесЭЦуЭЕсЫЙуЕБс│йу╜В

тмЪсЯЙсЫйс│йу╜ВуЕБ0%$

ргБ╥Е╤Р╥┤риЧриЛ┘Ь╥Чр│г╘Лр│дтАл╫о╫дтАм

сЦТ╔Б┼бтАлтж║▌бтАм╞▒─ЮсйвтАлтж║▌бтАмсм▒*.#"█╡с▒╢╚╜─Юсйвтж║сХ╛сФНтж║сне┼Эс▒╢спжтАл▌Е▄йтАм

ткЩтК╣сБЭ см╡спЭ тШБ скЕтмесЬ╜

<сДБтЬЩ╘Йс╕бсм▒сп▒тЬЪс▒е>

ткЩтК╣сБЭтАл█ХтАмсм╡рд╜сФНспХ┼ЦткЩтЦ╡тКЦ4)08300.

01

76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

02 03 04

тж║╩Сс╡▓тлнтйес╕бсмнтУНсХЦсБ░сХ╛тж║тЬЪсДеvсо╣ с╡▓e┼БсФНтйес╕бс╕етзк сЭБтДОспЩсм▒си▒ржСрпЭтАл▌НтАмрпЭс╕йсЩ╣спйсЬЦтАл ▌Е▄йтАм

см▒сХ╜с▒▓сЩ╣╩Сe

2018╓е5см╡8спЭ тк╡ _5см╡28спЭ см╡ 

сЦЕр╗жтлнтАл▌ЪтАмспЭтйес╕бр╗Хс▒▓с╕етзк

т▓╝р╛Щсо╣TJPCBO тЛХтЛХскЕтШВ тВЩс│СXXXJNCBBDLS

тмЪсЯЙсЫйс│йу╜ВсЬ╣сЪжт┐кс│йу╜ВуВ╣,0%$ ZZZLPEDDFNU


▐╣ржд▌Ер▒КрйЩр┤Ю╥ЕргГ▐╣╒г▀Д рвУрж║╥ЧтАлраЫ╫│тАмржкрв║тАл▌╝тАмр┤з тЦг р│▒рвР╤ТриЕ т╖ГспЭсЬ╜ см╡ т╖Гс░ЖсЧнGrand Hotel Saigon(Grand Hall тАУ 4th floor) 8 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City т╖Гс╡ЭтЖ╜Ayeyarwaddy Development Public Company Limited т╖Гс╡Э┼бMK LAND CO., LTD., BIZWELL CO., LTD. т╖Гтмесм▒Ayeyarwaddyс╡Эс▒╢сЗб сБЩсзбр╕йтЪНсп▒снесм▒тлн MIC

т╖Гр╝Йс╕▓спЩсм▒р╗ж сЦБтВКсЩ╜р╕йq

т╖ГтВЩaсКер╛Хр┤н с╡▓сЬ╛с▒╜┼Ц т╖Гс╕етзксиЩсиХтж╜╟ОсиХ сйвсиХ

▐╣ржд▌Ер▒КрйЩр┤Ю╥ЕргГ▐╣╒г /P

сБ╜тв╜с╡Эс▒╜

сБ╜тв╜сп▒сБЩсзбр╕й─Юс▒╜сБ░тЪНсп▒с▒ер╕╛ тЪНсп▒сГ╢ тАлра║╫ЩтАмсГ╢ сЦЩсГ╢ .*$спЩтийaс▒йтВЙреТ

сДбткЩсФНсоБс▒╢тмй сГ╢р╛ХсГ╢спЩс╡▓с▒╢сБЩсзбр╕йтАл▌бтАмтв╜сБЩсзбр╕йтЪНсп▒соБтК╣с▒╢тВж ┼Ц▌ЙтЪНсп▒спЩсЦЭтЭСсЙн слЩ╟ОтЪНсп▒смСтАл▌бтАмс▒╜раереТ

с╡Эс▒╢сЗб.*$тЪНсп▒╟Ос░ЖсБЩсзбр╕йсЗбра║сФСс▒╢тВжсБ░тЪНсп▒тк╣─Ю

р╕йсД▓╔ЭтАл▌бтАмтв╜ .,-BOE$P -UE

рвУрж║╥ЧтАлраЫ╫│тАмржкржЛ╒┤ т╖Г┼Ц▌ЙсЧн} ┼Ц▌Й}сБ╜тйетлКсБ░сЗесз▓─етло

т╖ГQ&A рм╖╤АрдкрнФ

Luijoosung@naver.com

р╛Щсо╣ 0121.404.1871 | BIZWELLспХс╡ЭсЦТс╡Эспе

тлнсФНр╗жтВЩaсп▒р╗жс╕в╔ктзЩрд╜тбСсГйткЩр╖Э╩Сс░Нтж╣сйНснесо╣спХр║╡спЭс╡ЭсЧнр▓╜сЭБтДО


ඏሂଌၶᄜ࿛࿇ኃታೞ൚ཚഹண 9,35(0,80ལᄄணኇஇ஑ Sou cing

იৡཛჶ൧࿬དྷ೨ဵோ

࿬฽଼ᇡਨਡ਺଼ ਡ਺ 

လ້ཛჶიཫ೨ဵோ

ი਼৴඼ቋ቗ 6%

9% 58%

1,3%

11%

30%

20%

33%

೵ྮ೨ဵ

൧࿬དྷ೨ဵோ

59%

61%

೨ဵ

඾೨ဵ

ணኮ࿏ᇡั 0' ታ౵დ࿬ၬཛ ြั࿺

ோ๺೵ཛ࿺

೵ྮ೨ဵ

೨ဵ

඾೨ဵ

઀ᆮ

ၔྦ൧࿬དྷ൷ኽဟ೦ሂఄணኮ࿏ᇡത0'ோ๺೵ཛ࿺ြኇഹཬ฽ఄ လ້৳ྦ ኒัഝඏሂଌ੗ဤታೞ൚ཚ๺ෝဇလ 9,35(0,80

ଉႁྻ࿯mྻ࿯ စ๺6(&&ቜ൚ዿ ၔᄐั

ඏሂଌ࿏ᇡካወ

ཻ฽ੲഠ৳઀ཛයເ

ၔྦቢഡ ታೞ൚ཚ࿝໊ ࿝ಳኽစቢሤ๯ ༻๤๕ೞማᄅാৡဢྭቢ,7఻୺လ࿺ဤቢఄ

යເෝྭ ໋ჵ້઀ aྻ೫

഼࿧ჭ 7  (VROFDPHU#FRH[FRNU:YLSUHPLXPYQ


K O R E A N N E W S

Ʊၝᗭ᜾

info@chaovietnam.co.kr Ʊၝᔍ⫭᮹ᱶᅕaࡹ۵ᗭ᜾ॅᮥᅕԕᵝ᜽໕á☁⬥íᰍ⧕ऽพ‫݅ܩ‬

,053"⪙ၝ,.PWFᖝ░ ᄁ✙ԉ≉ᨦၶ௭⫭ ⪙ၝ }↽

ᄁ✙ԉ≉ᨦၶ௭⫭ ⪙ၝ Ǎᯙʑᨦ}ᔍₙa ǍḢᯱ໦໕ᱲₙaⲴ 37<:)衽繑湁浹砲彅禅簅拡衽繑湁甡攍膙狱禹强衽莙

沵罢庹禝油穖禹簉蟎晕攩

砕獡Ћ 滥蓽拭耭砊湚槑裑衽繑湁Ќ禉幡羡蟍攩禹滍耭砊

恍滍蟎狱禝民窶昉毁窵狱螡廵彁繽幅恵砊幡狱禝民窶昉

湚槑裑擙滥蓽拭耭砊湚槑裑螝掽禹碅昞甡幡羡昞恵幉滥蓽

擙蘎急穕禉恵檢攩矖螡簅礕秕碅油穖簉蟎螥瑝种砍禁

拭拭濅簉翡恵砊幡狱濆濅恵砊幡狱幅湚槑裑砕繽幅螝

沵恵砊禹簅礕秕廅篢砊浹砕民簖策螝昉檢氣翩衚纉磮簅礕螡

砱螡徲禽纉磮禉祉螡油穖禉罢砱庹簉蟎蟍攩衽繑湁耭

穕禉恒穚穆禁檡蘎幅螝硅弥衉秪禉湮浽螡徱簆秕!泊策

砊湚槑裑砕擙茡彖炉拝瞉泭橍藁甡螂滥蓽拭檴斵油獽穕秕

泊禅砱樱恵砊碅禝油穖恵裑穡强湔绹弉穆禽蟎狱簉蟎濅濉

昞秕濅蛍恵砊幡狱朶罢幡狱幅繽幅耭砊筅炉秕泊禹 朶砕故螡民窶螡攩弥禖攺蟍攩 繽獢罢!庹禝纉磮猆改禉甩甡蟍攩

37<:)衽繑湁35W^M玁荵砕獡擙矖簍禝私秕毱湔磵瑝禽

狱穉朶檢秕策獡殝螮廮秕砕廑油穖瓩腅等禉磵獥湵穚螝弥 橪蛅禉湡徹螝弥滥蓽拭拹耭砊恵裑毁袚故螝恵祉螹 掉 湚槑裑放私衉秪油穖禉翙幅氩育蟍攩獡殝螮廮秕策衉秪繽

砕昉攩矖螡狱砊朩禉筅炉螝弥种攩滥蓽拭耭砊禉覱氢螝擙

幅幅矹橩磹簅礕秕砕廑擙獡磽35W^M玁荵濅狵35W^M玁

徱簆筅炉秕擙37<:)衽繑湁35W^M玁荵檡矽穡朥簅浽禝

荵螝掽禹衽繑湁湚槑裑秪拹氍橭晡袙猆濅瓩彅砕獡油穖簅

湙槅攩

礕螝砱徱簆秕幅涁毱穆砱庹禉怾漺螝弥料氓禅油穖砕繽獢

Б浽禝37<:)衽繑湁35W^M玁荵

螥瑝种昉檢蟍攩衽繑湁湚槑裑袙猆油穖故猆秕擙罢泊禹

 !SW\ZIPKU(VI^MZKWU
⦽᜚⯍ǎᖙℎᰆ ⎵ₙʑᨦᯙॅŝ᳑₍e‫⫭ݕ‬

㩐⏆㕃▞▗㝹㡃⌘ GREEN FACTORY FACTORY, GREEN VIET NAM, NAM GREEN PLANET

ʑᨦᬕᩢᨕಅᬡᯕ⧕ 掉礙私螡瓾覱徲獽绲秪彁禝窵繱幉改裑幅衽繑湁檴 斵橍穉朡衽莙砕獡砹橽攩 幉改裑擙螡瓾覱徲獽绲秪禉炉檴螹悅親瑝膙繽裑秪禹硆 民獶衉炉拝裑秪膙繽瑝獢濅裑秪羡親砵膙繽猆秉濅裑秪秪 漺猆+2怽款滥蓽拭故蚡膙繽濅裑秪悅獢磵裭獶滥蓽拭濅 秪幚湁衽檴斵氍蓽滚禽秪甥昞湁甥螡滥蓽拭禅蟎秪膙繽 濅裑秪浽矖礕螡獽滥蓽拭滥蓽拭渽矅氍罢彉滚禽秪膙繽濅 裑秪悅泊袝獱祥衖禝裑秪湚衉湵昞拝禹衖禝裑秪悅螞獶 湙毱瞉濚杵磵衖禝裑秪禹 繽獢蟍禁沵 滥蓽拭 獽穚 放徲砕 庹禝螥拹磮砕故螹禝廱禉拝摹攩幉改裑砕獡恵砊聦禅禹穉

ŖᰆÕ⇶Part

ᙹ⃹ญPart

幅廮彁獽幚袙砕杵殽猆衽螮禝穡昉袡磮湔矖徲獽浹蟎穚恵

ŖᰆÕᖅᇡ░᪅Ⲋ⠱ᙹ⃹ญᖅእʭḡ

Water Process Plant ᱶᙹ⃹ญ

Wastewater Process Plant ⠱ᙹ⃹ญ

彅禝穆怾穆禽珑菺磙氢徲幅漉漹弥獡穡翡恵螡罎湚螭簅 恎晡檡砹蔵异炉濍禽穚浽穡怽毱弥硍聦幅擪螡筁恵砕獽浹 窵狱毁螹等廈禉磙绲蟍攩

e-SM

禹砕故螝砱徲獽绲秪禅螡徲砕獡禝砉穚螡獽浹蟎穚彁攱毱 碽徲砕獡狱砊螝甡擙濉朩禝掽弥毁幕瞍螝砱氓禅禹螹毁矂 珒蟍禁沵幡湡昉猆徲獽穚恵彅彁禝穖罎甡徲穡穆恵筅漹攩 擙珑菺禉菺螡穖恁禹策磙螝攩弥幚窵蟍攩氍簅氎禁檡徲獽 绲秪禅獽浹蟎穚彁彅橭螹螉磙螝油矽穡朥簅螡徲穚濅徲獽 彅禉禹磮螥廈禉放濅蟍攩

"4&"/ྙ⪵ྕᩎƱඹၶ௭⫭}↽ ၰₙaʑᨦ༉Ḳᦩԕ 衽繑湁甡 禽湁祉礕裑砕獡擙 菺私積彁 瞉獽瞍异穡强昞绹 )-+翡滙筁掉砕篍禑螝砱礙 私f私恵幉策瞉槝碅 幞禹瞉獽瞍徲幅恵砊彁恵彅朩禹繽砱螝擙异穡浽袙蟎狱毁 幡羡螥弉裒禁檡繽幅恵砊禉泭簖螝弥种瓺攍攩 禹砕筁滥蓽拭故螡湁徲罢硆狱彅禉菺螝砱螡徲恵砊恵彅朩

ᝁᰍᔾᯱᬱ⪵Part

Land Development Part

ᝁᰍᔾᯱᬱ⪵Plant Wastes Energy Plants

Asia – VN Industrial Park Dying Special Industrial Zone

One – Stop Service • Ŗᰆᇡḡᩝᔪ ࠥɩa‫܆‬ᇡḡIBᅕᮁ • Ŗᰆ⨩a௝ᯕ៩ᜅ ⪹Ğᩢ⨆⠪a॒ • ŖᰆÕᖅᖅĥ ᜽Ŗ qญ • Ŗᰆšญᬊᩎ4FSWJDF Ⲽ⠱ᙹ⃹ญ᜽ᖅ॒ ྕഭa࠺ḥ݉ ⪹Ğྙᱽa࠺ḥ݉ᮥྕഭಽᝅ᜽⧊‫ ݅ܩ‬

砕故螡袒漹毁磙绲螡湙彅由种擙螡徲恵砊恵彅彅弉秕砱 樱濉朩禝氓禅繽砱濅茆朡氂攍攩 Б蟎狱泊"<PM+]T\]ZMIVL<ZILM-`KPIVOMIUWVO);-)6 5MUJMZ[ 筁羡"衽繑湁甡禽湁祉礕裑 Б私甡" 掉礙 私瑝f私私私幉 Б秪珑"衽繑湁!强礕BWVM) Б浽禝绝"衽繑湁甡故碽衖橪濅5Z>IV<ZWVO6PIV !!^IV\ZWVOVPIVV\(OUIQTKWU 37<:)衽繑湁浹砲彅"悅衡毱彁秪PaMZQSQU(SW\ZIWZSZ

ᩝᔪŖ݉ᇡḡᇥ᧲ • ⪙⊹ၝɝƱᩝᔪa‫܆‬Ŗ݉ᇡḡᇥ᧲ • ၹᬵ ᜽⪵ᩝᔪŖ݉ŝzᮡŖ࠺⠱ᙹ⃹ญ • ↽ᱢ᮹Ŗᨦᬊᙹ ⦽ǎŖᨦᬊᙹʑᵡ

• ↽ᔢ᮹ᖙᱽ⩽┾ ჶᯙᖙ ֥e໕ᖙ ֥e ֥e}ᯙᗭाᖙᙹ⇽᯦ྕšᖙ

Tel : 0283 740 6188 HP : 094. 586. 0007 / 070. 7751. 2995 No. 05, Street (10) Tran Nao, Block 4, Binh An Ward, Dist 2, HCMC


K O R E A N N E W S

‘ᩢᨕ 㤬䆏 ᳑⧊ჶᯙᯝ⇽ᅪ’⪙ၝᨱᕽŲᨕ᜽᜾⧪ᔍᩕᨕ ⦽ǎᔑ⪽ᨕᙹᔑྜྷᄁ✙ԉᙹ⇽Ⅺḥᮥ᭥⦽⥥ಽ༉ᖹ}↽ 蓽檴斵氍蓽炉漹甡蔵舶氍蓽朶砕獡 螁瓩禝罍湪甡產蟎狱昉螭愝簉蟎 晕攩私翡潎螡磵簉故蚡擙Ћ禹滍蟎狱 毁菺螹獡瞍穉螝弥磵瑝螡蛍簍禝螡徲 狵彖矹袡穉漺禉滥蓽拭砕瞑毱弥滥蓽 拭瑝翡禝篢故爕民瞉攍槁螡徲瑝狵涁 禝瑝磙袚故毁祉螹掽橪螥廈禹攩Ќ弥 穉蟍攩 礙私恍磙私穅掆祍穅蝑槁秕衽莙砕

檴螹矖瓾衆硆狱碽砱泊禝怅炍繽獢

掉礙螡徲彁滥蓽拭幉瑝狵涁祉猢

獡螡徲Ї硆矹窵螮滚禽私翡潎Ј砕獡筁羡

禁檡禹欭矹簉禹滍蟎狱擙私漽彁滥蓽

衖穚绹廵檡袡瑝狵涁禝穚產菺彅禉菺

螡螡徲彖矹幍槁舥苾瑁幅簉蟎晕攩滥

拭禝璕蝉罍绲彖矹磙毱甡砵禁檡禹欭

螡滥蓽拭禝螡徲狵彖矹瑝秊禅衉秱氩

蓽拭湙禹矹湔庵槝绝衽莙璕蝉毁炉

矹窑攩螡藽礙f 私私幉幡禝氍

攱菩砕攱螡攩

ᰍ႑✙ԉvᬱᔢŖᯙ⩲⫭ ₞พ⧪ᔍ}↽

4(*ᕽᬙᅕ᷾ᅕ⨹ᯥḢᬱ ┡ᯕ᮲ᬱᖒᯱᬱᅪᔍₙᩍ

ᩍ໦ᯕᔢₙᩍᖒŖᱢℌ༉ᯥ

₥ᔩᵝ┾Õพ ⅾ}aᱶḡᬱ Ⅹ॒⦺Ʊ⪵ᰆᝅʑ᷾ ;/1獡磽漹篢漹蠝秉簆礕泊禅礙私濅荵私悑簅滥蓽拭 茅禹禖礱獶砕祉肝螡葱攩禹簅砲禝膙禹苩慱淭砕獡秕礕潎 狱庹獩蝉檡穢蓽毁簉蟎蟍攩;/1獡磽漹篢蠍獽筅猆浹螹炉 茅蓽滥蓽拭故蚡腍毱膙螡徲猆强禽砵螮裑悅磮绥狱浹徲

礙私滥蓽拭拹幚礕猆强禽朩禹螝拝檡泭禉瑝种擙徱

秪碽;/1秉簆礕砱泊禁檡徱獶晡秕礕潎狱秕朩禅簖筁禽

由穕禽秱滥蓽拭幚礕猆强禽衖裑纂氂蟎狱幅簉蟎晕攩

彁螭愝筁茢禉簘弥猍筁茢禝浽禉砱擙蠑穚產蟎狱朶禝袡

衽繑湁甡徵瞍蚽肽茅炑朡氍毱瓩橍瓩菥槖砕獡砹毵禹滍

湡螡秕礕潎狱袡昞禉蘁缩攩

蟎狱擙矂砱泊禹猆禝幚礕猆强禽朩禹繽獢螝砱磵瞥碅

螡攱民昞矂渽袙攱樱炍弩獥瞉槝猢袡螝擙茅禹禖礱

徕殝禝甡幉禉漹挍攩秱滥幚礕猆强禽衖裑擙衽繑湁拹罢

獶禝氓禅筁湁朩砕廑禹滍蝉檡穢蓽毁菺螹纉禝猍筁茢

!泊禝幚礕猆强禽禹裑礕甥绲禉螝擙獶彁毁庵暕砍弥罍

幡筁茢幡漹瑝幡筁茢禝祉猢瑝昉甡獩漹瑝毁蘱螭螝砱

故裑秪禁檡弥磵恁绥礕幚礕昉恵砊禽衖禝裑裑秪禹獥秉

罢幡幅穚禉簆穖簅礕蟍禁沵砱泊禝罍朶螞猢朩禹祉

晕禁沵泊硍裑秪禁檡擙3*1B禹翮恁瞉獽瞍策珑恵砊砵螮裑

猢幡獥磮幡禝袙秪甩禉穡强湠瞝攩

裑秪禹翙故晕攩

;/1擙!!掉砕螡徲砕獡獩氂晡禹槝攩矖螡漹蠝漹篢

禹滍砕纂氂晡秱滥幚礕猆强禽衖裑擙幚礕昉恵砊禝滥蓽拭

獡炉瓩毁穡强螝擙螡徲羡弥禝漹篢恵彅禹沵桕螡;/1擙

簉翡簅礕湔穚恵穆禽泭秉彁袡昞禉菺螹祥故毁幚袙螥弉

掉滥蓽拭螝掽禹簅穕禉幡獩螝砱滥蓽拭砕簅狱毁暙

裒禹攩禹拥蟎狱砕獡擙秱滥幚礕猆强禽衖裑禝徱獶禹衽

羡罍禝碽徲弉珕螹漹蠝裑狱禹攩;/1擙滥蓽拭砱樱弸砕

繑湁珑秱猆强禽禁檡螡穚晝砍斝民苁螝掽禹珑秱幚礕猆强

獡筁茢幡樎湔祉猢幡獥禉泮蚡檡袡湡螡秕礕潎狱袡昞禉

禽朩禝裑礕幅秊袚秪禉菺螡滥蓽拭幚礕猆强禽衖裑徱獶

螝弥种攩

拹磮砕螮禝蟍攩
K O R E A N N E W S

ੵा┶‫⦺ݡ‬Ʊ ᱽ₉ǎᱽᬭⓍᕖ}↽ ʡḥ℁ၶᔍᵝࠥ ᄁ✙ԉŝ⦽ǎŝ⦺ᯱၰ ʑᨦ‫ݡ‬Ñₙa ⦽ǎᄁ✙ԉŝ⦺⩲ಆv⪵

簅拡礙私Ї穡繭螡徲滥蓽拭徲穡礑花猺Ј禹徵砕祉 肝螡桙朢茚故螞徕砕獡幡羡晕攩恵褉漅袙碅簅珒穆幡湡禉 祉螡Ї;UIZ\)Y]I5WVQ\WZQVO;a[\MUЈ筁穡檡砹毵禹滍徲穡 礑花猺禅桙朢茚故螞徕秱欑强螞彁徕瑝檡秱簆策禽螡徲 禽彁螞秕悅簉绥湚狱禝狱裑檡簉蟎晝砍禁沵幚怡獢炉拝 螡槁滚禽秪-V^IKW秪茢獥滚禽秪珕莑花珕繱硆裑秪悅 湁茡7+*禅蟎.,1濅秪朶彅橭砊绹彅弉秕昉攩瑝繽幅螝 砱拥檡篢幅螝擙滥蓽拭涁狵砊砕彅螡恵砊朩禝彅由禉漹 砱筁砍攩 禹滍礑花猺砕獡擙悅簉绥徕瑝筁昉檡泊禝螡徲禽徕瑝朩 彁泊禝滥蓽拭禽穡秕碅衖砊禁檡穡秖晡故怡泭螝绡瑝簍 聦穚甡瓩莡Ї;UIZ\)Y]I5WVQ\WZQVO;a[\MUЈ禹獥漹硅禁沵 禹擙衉秱甩蠝攭弉禝泭施禹簅民螡徲禝磵瑝螡17<恵瑥禹 穖泮晡廈禁檡礑花猺砕繽幅螡砊绹彅弉秕碅滥蓽拭螞秕朩 禝氓禅彅由禉泭瞝攩 桕螡禹拥礑花猺砕獡擙螡徲聦禝砵徱炉恵濅蟎狱碅繭 狵砊衆泊禉故炉螡徲穡螝禹莑花蘱橁纂氂昉螭愝庵蟎晝 矹拥氍攩篢簉晝弥种擙螡徲彁滥蓽拭禝彁螞衖橪禹螡聺 料幚袙晝擙獶彁毁庵暕砍攩

⪙ၝ᜽‫ݡ‬ǍŲᩎ᜽ ᬑ⪙ࠥ᜽ℕđᵝ֥ʑֱ⎹ᕽ✙ 衽繑湁甡故徱彖砲甡磵衽昉甡绹廵筁掉禉恵掕螝砱瞉槝 碅幞禹膝獡蓽毁幡羡螝硩攍氓禅膙繽裑礕濉朩愝獡繽獢螝 甡矹秕毱毁炠拹矹筁甡恵湙槒攍攩 Б私甡" 掉礙!私瑝 "f" Б秪珑"攠膙衽莙0W\MT6QSSW;IQOWV.硩毱幅渽潁欽 6O]aMV>IV+]90+5+ Б拹磮"故徱甡氂硍瑥攭衽繑湁浽螞硍瑥强砵攭朶强砵
╟Сси▒снетК╣тж╜так╚╜р╝Йсо╣сДБтЬЩ╘ЙтЖ╜тАлтБ╜▌бтАмс╕йсВК

GOLDEN LOTUS HEALING SPA WORLD у║▒у▒Эт║╛/#тЯбт║ХуиЙ#

р╜Тр│а рнИр┐мр╗Йр┐м р╣Ы рйЦр╖Э

3;=33#0#45=33# сжетЛЙтзБспЩ

такспЭсм╡_╔йсл╡спЭ╩нс╕б0''

4;=33#0#56=33

с▒б╓втзБспЩ

G &WFSZEBZ0''

тж╜╟О╩Ссижсо╣сДБтЬЩ╘Йс╕всм▒тбНсФв тлнсЬ╛сБ░с╕всм▒aс│Т├Хvсоеснетж╜тж╜╟Ор╛Щтк╡сБ░тБ╜с╕йсВКтДХти╣теер▓╜╔Щр░ЙсмХсйв

со╣р┤нтК╣р┤нсмК╔Эс▒вслЩсЦБ сонспХскЙсБ╜сФ╛тБ╜с╕йсВК тГ╜╩СтШБтШБ╟ХсВКсЕЭсВК сЧн╔йсВК см▒с▒вслЩсЦБтШБ╟Х таЩсВТ╙╣р╛ХсФСсЧнсВК сиЭсонсВК скЙрансВК скЙ╘кс│Тсл╢тФ╢ aс│Тсйвтк╡сВК р╗жсФвсВК сиХр╕СспХтАл╫бтАмспХтЦС ржнсБбспХ сБ╜с▒есЭБсиЭ╟Хр╕йсФНс╕б .S##2сЬ╛тАл ▌ЪтАмaс╕бр║╡тАл █ХтАмсБ░сЬЕ╘ЦсБ╡ ▌ЖтЦСтжЭсЫН

╔Эс▒вслЩсЦБсБ░сонспХскЙсоеспХсмКтж╜тБ╜с╕йтмеси▒█╡спЩтДХсо╣▌Ер░ксо╣тАл╫ЩтАмта▒р╛Э┼ЭражсЦТр╛Эс╕йсоетДХслЩр▓╜ сВСтЗ╜сЬ╜тФЕтзХражрб╣р╗С тАлтк╡╫ЩтАмсо╣с╕бсйС┼Эbс│жс╕йсД▓си▒тАлтж╜▌бтАмсФ╛тДХсВКсиХ╩СтАл▄ЖтАм┼Эсп▒сйСтК╣соБр▓ЖспХvтк╡рвКтАл▌Е▄йтАм

(PMEFO#VGGFUтж╜сЬ╛сДБтЬЩ╘ЙсонсЬ╛сИ╡тЯ╣смХсйвсЩ╣_спЭсл╡спЭ с▒▒сЭН_ с▒б╓в_

тБ╜с╕йсВК┼Б~собсИ╡тЯ╣ сЩ╣_спЭсл╡спЭ тзБспЩтзксФН тзБспЩa─Кс▒▒сЭН ра║с▒б╓в ра║ 

"EE1IBN/HPD5IBDI 2 )P$PO3VB╔ЭтГ╣

╟С▌ЕспХсжер╝Нрд╜тенрпЭсп▒рдЕс╝Ю┼ЦтзОсВКтиЖсоЭр▓╜раесЕХсЗе├Ср╕Н

8FCTJUFXXX(PMEFO-PUVT4QBWO 0QFO_ 5FM #SBODI(PMEFO-PUVT'PPU.BTTBHF$MVC )P)VBO/HIJFQ 2 5FM #SBODI(PMEFO-PUVT4QB.BTTBHF$MVC 5IBJ7BO-VOH 2 5FM #SBODI╟СтгЩсБЩтпЖтБ╜с╕йсВК 5PO%BU5JFO 1IV.Z)VOH 2 5FM


EDUCATION COLUMN ╞▒соВтЛЭр▒Э

тзГ╟ФсЭДсйисиЫ

╟Фс▓ГтзА╞╖тНЛр╕УтТ┐р▒г

тАл▄╜▌Е┘ГтАмр░╣╒Ы▄╡тАл╫░тАмрйб╥Мрд▓тАл"╫░тАм тАЬсиЩс▒╜тж╜╟ОсоЭр▓╜рансжеiс╕бр╝Йр╖ХтАл▄йтАм╩нтж╜╟ОсЬ╛ сйвсиХраетзХсзЭтж╣┼Б тйес░Н▌ЕтАл▄йтАм█╡╟Ос▒╜тж║╞▒тНЕ р╕НтТ╣р▒ЭраетАлсЩ╣тЛБ╫┤тАмсиз┼Б ┼БсБЭспЩaсл╡ тАЭ ╟Ос▒╜тж║╞▒тж║сФ╛реЕспХтж╜╟ОсЬ╛сйвсиХ┼ЦсЗбсГ╢сое ржСр╖Хр╗Хсжйрб╣█╡спХсоБскбскНсБ╡р╖ЩсВК┼ЭтмесЩ╣ сижсЦБтФ╛ тж╜╟Оси▒сХ╜╟О┼Цр╕Ютж║╞▒скбтж║см▒си▒сХ╜сйвсиХ ╞▒сФНр▓╜сХ╜с░Нс╕втзй▐╣с▒╜─Юти╣соесКетЗ╡сиХсЕХ р╗Х тж╜╟О тж║сФ╛реЕспХ сиЭр╕й╙╣ сйХсЭНтпй ┼ЦсЗб тж╣█╡с╕б ╞▒соВси▒ сиЭр╕й╙╣ р╕псоб сЬ╜eсое тЪН сп▒тж╣┼БсЦТ┼Цс▒вспЩр╝Ктв╜тАл▌НтАмсЦТси▒сиХ█▒с▒╢рае со╣сж╢сБ╢qсоесБ╝█╡с╕бтжЭсЗбр▓╜█▒╙бсБ╡aтУЮ тАл▌Е▄йтАмтж╜╟Отж║╞▒си▒сХ╜сЩ╣тАл▄ЖтАмсйвсиХ┼ЦсЗб тж╜╟Осо╣тактЭ▒с│мсобтж║см▒си▒сХ╜с▒б█╡тв╜с╡бтк╡ рб╜сйвсиХ╞▒┼ЭсХ╜р╖ЭтШЦтзХтж║сФ╛реЕсоес╕браетзй ▐╣─Юти╣спХспйсЬЦтАлтж║▌Е▄йтАмсм▒со╣р╝Ктв╜█╡скЕр▓╜ с╕бтж║╓ер╕▒╩нс╕б▌ЙсЩ╜тпйтВжсое╥╛╘Х█╡├д спХсийсЬЦтАл▌Е▄йтАмсЦБсФ╛▄╣соЭр▓╜сХ╜сЬ╜eсжйси▒тНЕ р╕НтТ╣р▒Эсоесп╣с╡бсЩ╣тж╣сйН╥╛╘ХсзЭтж╣█╡со╣р╛Х aс╡ЭсиХс▓нсЬЦтАлтж╜▌Е▄йтАм╟Оси▒сХ╜сйвсиХр╖ЭсВСсмС ╩С снетж╜ тЖ╜с│ж р╝Ктв╜█╡ сЩ╣тАл ▄ЖтАмсЬ╜ти╣спжтАл▌Е▄йтАм ржСрпЭсХ╜тж║╞▒скбтж║см▒со╣тНЕр╕НтТ╣р▒Э╘ХсмКсоб с╡Эр▓╜спХсЬ╜ти╣соес╡бсКетж╣█╡▀Сс╡▓с▒▒соергВ тАл▌Е▄йтАм тж╜╟Осо╣сЩ╣тАл▄ЖтАмсЬ╜ти╣собтж║сФ╛┼Эaс│Тр╝Йрв▒си▒ ├нсж╢сБ╢q┼Э╩Хс░Жqсоес╡Эр╗СсЬЕтЬЩр▒йсЬЕсо╣

сйСс░ЖспХс╕бсл╡ тж║сФ╛реЕсо╣ тиЖтме ╞▒соВ сБ░ сБЩ рп╣со╣с╕всиж─Сс▒╢соеснетж╜с▒етЕйс▒есоЭр▓╜сЯЙсЩ╣ тАл▄ЖтАмсЬ╜ти╣со╣с╡▓сл╡сЦТсобс▒йтАл▌бтАм┼ЭсЧнтакaрвБсЩ╣ сизсЬЦтАл▌Е▄йтАм ╔Щр▒Н╙╣сЬ╜ти╣собр╛ЩсГ╢┼ЭсиХтн╣си▒с╕б╙╣тК╣├н с╡▓с▒▒спХс╡ЭсиХс▓ЩспйсЬЦтАлтж║▌Е▄йтАмсФ╛реЕсобсЬ╜ти╣ соеснетзХр╕псоб▌ЙсиХр╖Эсж╡╩Стж╣┼БсйвсиХр╛ЩсГ╢ сое┼ЦсЗбтж╣█╡▀СсЩ╣р╕псобсЬ╜eсоетзБсзБтзХ сзЭ тзКтАл ▌Е▄йтАмсйвсиХ сФНс▒есое роРсиХр║ЪсиХсзЭ тж╜ ▌Е█╡смСсЬЕ├нсЧнр╕Нaтж╜╟ОсйвсиХсФвтлКсоер╕▒ тзХс╡Эсийс╡Б ╟Ос▒╜тж║╞▒си▒сХ╜сйвсиХ┼ЦсЗб ╟Ос▒╜тж║╞▒сйвсиХсЩ╣сижсЬ╜eсоереЕсйН▌ЕсЕХр╗Х


рв▒р╕йр╕НтШБ╙Эр╖Э▌Ес░В┼БсЭЧ▌Е

╞▒┼ЭсХ╜a├Ссо╣сиз▌Е█╡сФНсЭЕси▒р╕псобтж║сЗбр╝ЙреЕспХтАл╫бтАмрпЭсмнтзКтАл▌Е▄йтАм сйв╟Осо╣╞▒соВсЬ╜сЬЕтЦ╜си▒сХ╜сЦТс░Жтж╣┼Бтйес░Н╟Ос▒╜тж║╞▒тж║сФ╛реЕсоеa р╖ХтК╣█╡╞▒сФНр▓╜сХ╜ ╟Ос▒╜тж║╞▒си▒сХ╜сйвсиХтж║сЬЦсобрд╜рпЭр╕й сЬ╜ сЧнсЦЕ реТр╛Щтж║сп▓тгйси▒тАлтж╜▌бтАмтВЮсо╣с▒вспЩтШБр│Бсоес╡▓сЭНсоЭр▓╜спХр╡ЙсиХс╕е▌Е┼Б р╕▒тзБсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАмспХ├дсобр╛ЩсГ╢┼Э┼▓сГ╡снетж╜сиХтн╣р▓ЖткЪсобсЕЦс░В тж╜спХтзХр▓Жсоесл╡тж╣█╡тж╜╟ОсЩ╣тАлр╛Щ▄ЖтАмс▒╜реЕ┼Э█╡скес▒етпй▌Ер╖Щс▒▓╔Э сГ╢спжтАл▌Е▄йтАм ржСрпЭсХ╜*($4&рй▒█╡*#сЬ╜ти╣соесЕХ█╡тж║сФ╛реЕсобсЩ╣тАл▄ЖтАм┼Эр╣ЕсмС▌Ер╖Щ с│жр╢╣со╣сЬ╜ти╣соесЕХ├нрвКтАлтж║▌Е▄йтАмсФ╛реЕсобсЬ╜ти╣си▒сХ╜сЧнсЦЕспХ╙╣сйС╔Ъ со╣с╣ИсобтЦосЬЕтЬЩткЪсобсЬ╜реТсо╣р╛Щтж║сп▓тгйсоесБ╝├нрвКтАл▌Е▄йтАмсЛБр╖Х┼Б с╡Эсо╣╩л├нтЦосЬЕтЬЩр╖Этм▓сиХсЕХ┼Б ┼бтВС┼Эр║╡р╝Йр╖Этж╣р╗Ссп▓тгйси▒тАл▌бтАм тж╜}спЩс▒вспЩсФ╛bсоер╕▒тж╣╩СснетзХтИКсЗетж╜тШЦтВСр▓ЖспХтжесл╡тзКтАл▌Е▄йтАм сЬ╜ти╣с╕бсо╣тАл▌бтАмсЗбсЗесобтж║сФ╛спХсп▒сЭБр╕нсо╣сФ╛bсоетВесмС┼БтЦосЬЕтЬЩр▓╜сЗб тЦСтИКсЗетж╜с╖╛├Ср╖ЭсБ╡тФ╢соЭр▓╜тАл▌ЦтАмсоетВЯсжеaраер▓╛сКесиХс▓ЩспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм тж║сФ╛реЕспХсЬ╜ти╣соетК╣█╡ра║сжйтзХсзЭтзБспЭсобсжнр╕┐собр╕▒си▒ра║╔ЩрпЭсБЩ р╖ЭтК╣├С╙╣с▒╢тк╢тж╜сйвсиХр╛ЩсГ╢сФНсмКсоетк╢спЩтж╣█╡├дспХсжетАл▄йтАмрпЭтк╢ с░Жрб╜╔бсеС╩Ср╖ЭтШЦтзХсп▒сЭБсо╣сФ╛bсоетв╜тйетж╣┼Бс▒╜сЬ╜рб╜р╛Щтж║си▒тАл▌бтАм тзХспХтзХр╖Эспжс╖╛тж╣█╡├дспжтАл▌Е▄йтАмспХр▒Нтж╜╩СсЪБсобсЕЦс░Втж╣┼Б▌ЕтВЙсм▒ с▒вспХр╗СсЭЕс▒╜р▓╜сЬ╜ти╣си▒с▒всмКсЬ╜тФЕ█╡▀СсЩ╣}см╡спХ├Щр╕ХсЩ╣спйсЬЦтАл▄йтАм ▌Етж║сЗбр╝Й█╡спЩ╘ХсЭНсоеaс▓ЩсзЭтж╣р╗Стж║сФ╛реЕспХсФйр▓╜смХсЬЕтФбспЭсо╣ ┼ЦсЗбси▒с▒всо▓тзБржн╩нс╕бтИКсЗетж╜сЬ╜eсоеwраер▓╛тж╣┼Б сЛБр╖ЩтиЖсФвсое ╩СтАлтж╣▌бтАм█╡├дсобс╕бсз▓тзХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАм

*($4&рй▒█╡*#сЬ╜ти╣соес╡бсКетж╣┼Бспй▌Ер╗Хтж╜╟ОсйвсиХ┼ЦсЗбсЬЕтФбспЭ со╣с▒▓╔ЭсГ╢соб╔Щ▌Ес╕бсоБсмКтж╣с╕бсжлсЬЦтАл▌Е▄йтАм *($4&ткЪсоб*#р╖Эс╡бсКетж╣█╡тж║сФ╛реЕсобр╛Щтж║си▒тАлтж╜▌бтАмспХтзХр╖ЭскесДЮ тж╣├нтк╢с░ЖтзХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАм╔Щр╕Н┼Бтк╢с░Жрб╜}спЩс▒вспЩсФ╛bсоетАл▌ЦтАмсДбсоЭ р▓╜сп▓сЦТтзБсЩ╣спйсиХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАм ╞▒с░Нр╕нсоесие─Ктж╣├нржСр╖Хр╗ХсХ╜тж║╞▒си▒ржСр╖Щ▌Есз▓тж╜тЭСтЛОсВКсЬ╛сое e┼Этж╜тВе▌ЙсЩ╜тпйтНЕсАЕтАл▄йтАмтНбспХсЦ╣сВКсГ╢┼Э&4- с▒╜слЩ╟ОсиХр▓╜сЯЙ со╣сйвсиХ си▒с╡▓с▒▒соерв▒┼БсЩ╣сижсоетж╣█╡├дсоб╟Ос▒╜┼ЦспЩсЬ╜ти╣соес╡б сКетж╣█╡тж║сФ╛реЕсо╣тЖ╜с│жс▒вспЩр╝Ктв╜р╖ЭсФ╛bтж╣с╕бсжл█╡├д┼ЭzсЬЦ тАл▌Е▄йтАм тж║╞▒си▒ржСрпЭтж║сФ╛}}спЩси▒├нсп╣р╕┐тЗ╡сиХс╕есЩ╣сижсоесЦБтФ╛тж╣┼Б сЩ╣сижсВКсЬ╛спХтЖ╜с│жсЬ╜ти╣со╣тй╢сЬ╛┼Эскес▒етпйспЭтК╣тзХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАм ╟в╔Ъс▒всоЭр▓╜тж║сЗбр╝Й█╡тж╜╟Осо╣сЩ╣тАл▄ЖтАмсЬ╜ти╣рй▒█╡ткЩтБнсБЭсЧнс░Н╟Ос▒╜ тж║╞▒со╣*($4&*#сЬ╜ти╣с╡бсКер╖Эснетж╜сЦБтФ╛соетзХсзЭтзКтАлтж╜▌Е▄йтАм сГйси▒рв▒aс╕бр╖ЭтзБсЩ╣сиз┼Б рв▒сЬ╜ти╣такaaскес▒етпй▌Ер╖ЩсЬЕтФб спЭспХтАлтж╜▄йтАмaс╕бси▒р╕┐тИСс╕ескНсБ╡р╖Щс▒▓╔ЭсВКсГ╢спХтжесл╡тзКтАл▌Е▄йтАмсВК┼Э тмесХ╜тбНтЬЩсЩ╣сижсое┼Бр▓ЕтзБржн сЩ╣сижсо╣с╡Эсл╡р╝Кс▒всоетк╢спЩтж╣█╡├д спХ╔ЩтДМ├ЩсонспжтАл▌Е▄йтАм╔Щтмеси▒тж║сЗбр╝Й█╡bсЦЭтЦСси▒сХ╜с▒╜┼Цтж╣█╡ теер▓╜╔Щр░Йсоес╡Эсо╣╩л├нс│СсФНтж╣┼Бтж║сФ╛реЕсо╣тЖ╜с│жр╝Ктв╜скбсо╣┼бр▓Й сЦТсоетакaтзХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАм рв▒р╕йр╕НтШБ╙Эр╖Э▌Ес╝┤╩СсЕХ▌Йтж╜тШБ╙Эси▒с╕▓с╡▓тж╣█╡с╕бтй╜р╖ЭсБ╜тн╣ тж╣сЬ╜╩ЩсБ╡рпотАл▌Е▄йтАм

╔Щр▒ЭсиХриЕс│жр╢╣со╣сВК┼ЭтмесХ╜тбНтЬЩсЩ╣сижсоесЦБтФ╛тзХсзЭтзКтАл▄йтАм╩н спХр▒Нтж╜ такaсВКсЬ╛ *H тж╜╟О тж║╞▒си▒сХ╜ сЩ╣тАл▄ЖтАм┼Э ╟Ос▒╜тж║╞▒си▒сХ╜ *($4& *# спХсХ╜р▓╜тУН├н▌Ер╖Х╩Сржнр╛Щси▒сВК┼ЭтмесЩ╣сижсобтж║сФ╛сЕЩ спЩтж║╞▒со╣тНЕр╕НтТ╣р▒Эси▒р╕┐├нсЦБтФ╛тж╣█╡├дспХскФсЬЦтАл▌Е▄йтАмсййр╖ЭреЕ сиХ ╟Ос▒╜тж║╞▒си▒сХ╜сЩ╣сижсоесБ╝█╡тж║сФ╛спХтж╜╟ОсЬ╛сйвсиХ┼ЦсЗбсГ╢соЭр▓╜ ╟Ос▒╜тж║╞▒сЩ╣сижсХ╜тбНтЬЩр╖ЭсБ╝сжесХ╜█╡сжйрб╣─Бс╡Б с╖к тж╣╙╣со╣такa сВКсЬ╛соесйЭрв▒си▒рв▒┼БсЩ╣сижсоесЦБтФ╛тзХсзЭтж╜▌Е█╡роЬспжтАл▌Е▄йтАм р╝Ктв╜си▒ржСр╖ЩскНсБ╡р╖ЩсЩ╣сижсЦБтФ╛сВКсГ╢ сВК┼Этметж║сЬЦтеер▓╜╔Щр░ЙсоесЬ╜сп▓тж╣╩Сс▒еси▒сп▒╓бaсиХриЕр╝Ктв╜р╖ЭтиЖ тзХтАл╫ЩтАмр▓Жтж╣┼Бспй█╡с╕бсп▒р╛ЩтзХсЕХсЦЩсл╡сп▒╓бaтж╜╟Оси▒рансжеaсХ╜ тАл▄Жтж║сЩ╣тж║▌бтАмр▓ЖсЬ╜ти╣соес╡бсКетзБ├дспХрпЭр╗Х тж╜╟Отж║см▒со╣с▒▓╔ЭсГ╢ спХтЖ╜сЦБсо╣сЦБтФ╛спХрпЭ┼БсФ╛bтзКтАлтж╣▌Е▄йтАмс╕бр╕н╟Ос▒╜┼ЦспЩтакaспЩ

Daniel LarrosaLiverpool John MooresтАлтж║▌бтАмс│Щсиж ╟Ос▒╜сГ╢тж║тж║сФНсХ╛сФНтж║сне/ A-Levels: English Language, History and Politics (A) / GCSES: 4x (A*), 3x (A), 1x (B) / TEFLсп▒─Кс╖╛сЧнс╕б/ с▒е тж╜р▓ЕтЕйреТтж║╞▒╞▒сФНс░Нс╕в/ с▒е тж╜╟ОсЧнс░НсйвсиХтж║см▒╞▒ сФНс░Нс╕в/ тйе *5(тж║сФ╛р╣ЕтАл▄йтАмс╕бр║ЭтЬЩтЕ╛┼ере╡р▒ктЦС/ тйе IGCSEсйвсиХсйвр╛Щтж║ IBсйОсФН PrimaryсйвсиХс╕брае T 090-365-4596 Will (English), 012 6400 7352 Brandy(Korean) / Kakao Talk ID itgvn E will@itgvietnam.edu.vn, an@itgvietnam.edu.vn / A 14E13 Thao Dien, District 2, HCMC
ISHCMC American Academy

100% р│д╤║тАл▄лтАм

*4)$.$"NFSJDBO"DBEFNZрзАрв▓ ркФрж╕р│арк║р│Ярвд┘Ьри╕рн╖р│Юр│дтАл╫о╫дтАм *4)$.$р│Я╥орзАрдирнТр│бтАл┘╕тАмриЛрв╢╙ВркБ╥Х ркФрж╕рвдрв┐рй╕рйЙ64╙Эрк│рзАра║р│з р▓г╙РрйЙрвЪрйДрв┐рй╕рв┐роВ риЧр┤Эр│ар│Я╙Щрй╣р┤Ьри╕ридр│зро┤▄╗рп║█ври╕╤Ррв╕

сйвсиХтж║сЬЦсо╣с╕бр╖е╩Щ сйвсиХр╝СспжсЬ╛теер▓╜╔Щр░Й For more information please visit

92 Nguyen Huu Canh Street, Binh Thanh Dist., HCMC

(028) 2222 7788 / 99

www.issp.edu.vn

сйвсиХр╝СспжсЬ╛теер▓╜╔Щр░Й сйвсиХр╝СспжсЬ╛сЩ╣сижсоеснетзХтЬЪтк╡рб╜сйв╟О╟Ос▒╢тНЕр╕НтТ╣р▒Э ╟Ос▒╜тж║╞▒с▒╢╚╜┼Эс▒╢соЭр▓╜со╣сЦТ┼Цс▒вспЩс╕еспжсоера╢╩Сснетж╜теер▓╜╔Щр░Й сЦЩсЦЩтж║сФ╛тАл▌бтАмсФв

www.theabcis.com


Tel: (PDLO

(84.28.) 5431 1833 RI┬┐FH#WKHDEFLVFRP

$%&,QWHUQDWLRQDO6FKRRO+R&KL0LQK&LW\2I┬┐FLDO

$%&,6рйЖрвЮрк╝╥М┘гр│б╥░роор▓ОрдЯ╤А ╓ЫрзВтАлри║▐ЫтАмрзТтАл╫░╫жтАм

╨СсйСр╗Хс▒в N ╨СтВЙсз▓р╕кспХспй█╡Nсо╣тзХсЩ╣сЩ╣сйвс░Ж ╨С}со╣╞▒сЭЕ┼Э}со╣тЬЪсЦТтк╡╞▒сЭЕ

╨СсХ╛спХсФвсо╣с│нсХ╛соеwтЗ╣тйетАл▌бтАмсЬ╛сййсЪБ╔Ъс░Ж ╨Ссп▒ра║╔Щ█╣р╕кспХсЦЕтК╣рб╜(тЗ╢╟Нс░Ж ╨Сси▒сиХтНЙсЬ╜сЦЕспХскесКерб╜рв▒}со╣тАл╫отАм╟НтО╡тЬЩ

сФйтМБтЯЭсЬЕснетК╣5SBO5IBJ5BO"O)VZ3FTJEFODF"SFBBU1IVPD,JFO /IB#F%JTUSJDU

"#$╟Ос▒╜тж║╞▒█╡сйв╟О╞▒соВсЗбqсФНси▒сХ╜▌ЕсЬ╜тж╜сГй тАЬтЖ╜смСсЩ╣тАЭреТ╔ксоесБ╝сж╣сЬЦтАл▌Е▄йтАм с▒бтпН"#$*4█╡сЦЩсо╣тж║сФ╛реЕсоетАл▌бтАмсФвсоЭр▓╜сйв╟О╟Ос▒╢тНЕр╕НтТ╣р▒Эсоес▒╜┼ЦтзКтАл▌Е▄йтАм

6DLJRQ6RXWK&DPSXV\UV .'&7UXQJ6RQ

www.theabcis.com

6DLJRQ6RXWK&DPSXV\UV .'&7UXQJ6RQ


EDUCATION COLUMN ╞▒соВтЛЭр▒Э

▐╣╥╢риор│брйЖ ╘╣ри║рйЛтАл╫░▄ШтАм

тАШvтж╜тмесЕХсп▒тАЩ █╡сБЩр╕Нс╡бсКерб╣сиХсзЭтж╜▌Е тАШтж║сФ╛}}спЩси▒р╕┐█╡р╕┐тИЕтй╢сЦЕ─ер╖ЭтШЦтзХ─етлос▒вспХ┼Бс╕бтАл▄ЖтАмс▒вспЩс▒ер░Ц╟НсФНтАЩ сБЩ╟Ор╗жр╛ЩтАл▌бтАмспжтж║соеснетж╜спжсЬ╜с▒ер╛Щaсо╣с│СсиЩсоереЕсиХсЕХ┼Б с╕етж║соеснетж╜тАлтж╣╫ЩтАмсмСраесжнсжесЕХсп▒

4"5рзм"$5тАл* ▌┤рйЙрж║▐Ц╫ЧтАм#▄│р│Ю╥КрйУтАлрйЙ╪и╪Ш╫ЧтАм╤к┘ЬрйЙ р│Щрг╗риГргЧрйЛ╨╛ 4"5скб"$5█╡сБЩ╟ОтАлтж║▌бтАмспжсЬ╜р╖Эснетж╜р╣ЕсмСс╡▓сл╡тж╣┼БтжесЩ╣с▒вспЩтж║ р▓Жтакa┼БсФНспХ▌Е 4"5█╡сйвсиХскбсЩ╣тж║соЭр▓╜╟НсЦТрб╜сЬ╜ти╣соЭр▓╜сФН┼Бр▓Ж┼Эр╛Щс▒╜тзХ─СтАл▄ЖтАмр▓Ж соесБ╡тФ╢соЭр▓╜ражтзХскбсп▓р╛ЩтАл▄ЖтАмр▓ЖспХс╡▓с▒▒с▒всоЭр▓╜▌Ер╡ЙсиХс╕е▌ЕсБ╣р╗Хси▒ "$5█╡┼Б╞▒┼Эс▒╢с▒есБ╣со╣┼Эс▒╢си▒с╡▓сЭНсоерв╡сЬ╜ти╣спХ▌ЕсйвсиХскбсЩ╣тж║ ┼Этж║с╕бр╛ЩспХтбНтзЙрб╣с╕бр╕н┼Этж║с▒вс╕бсЬ╛сЕХ▌Е█╡┼Этж║┼бр▓ЙтЦосЬЕтЬЩскб▀С спХтЦСсо╣сЗесХ╛тАл▄ЖтАмр▓ЖсоесЕХ█╡├дсоЭр▓╜р╕НржКси▒с│б▐╡a╩╛▌Е┼БсЕЭсЩ╣спй▌Е сЕХтШЦ4"5скб"$5с╡▓р╝Йсо╣┼БсФНр╖ЭтгбсиХсЕЩтмесп▒сЭБси▒├нр╕┐█╡сЬ╜ти╣сое сЦБтФ╛тж╜▌ЕсЕХтШЦсиХтн╣р▓ЖспХтгосЗбтж╣р╗СсЩ╣тж║сж╡сФСсоесп╣тж╜▌Ер╗Х4"5р╖Э с╣ИсобсЬ╜e╘Хси▒р╕ктп╣сизспХр╕НржКс╕бр╛ЩсоеспХтзХтж╣┼Б ┼Этж║соес│мсжетж╜▌Ер╗Х "$5р╖ЭсЦБтФ╛тж╜▌Е *#тж║╞▒р╖Э▌ЕтАл▄йтАм┼Бспй█╡тж║сФ╛реЕраесБЩ╟ОтАлтж║▌бтАмсоеaр▓Е┼Бтж╣█╡▀С4"5╙╣ "$5a╬Отжесл╡тж╜с╕бр╕псобр╛Щсо╣aскЙ▌ЕсБЩ╟ОтАлтж║▌бтАмсоб"1╙╣*#си▒┼б─е сизспХ4"5 "$5с╡бсКе█╡тзХсзЭтж╜▌Е
сБЩ╟ОсоБтж║со╣╨йсоеспХр╡Й▌Е

 рк║риГрв┐ри╕ржМржУтАл▌╢╫отАмрк│ра║▄│ржптАл┌МтАм╤▒р│зржар│Ю╒б 4"5скб "$5р╖Э сиХриЬ├н тж╣р╗Х ▐╡ тмЙсоЙс▒всоЭр▓╜ ┼ЦсЗб тзБ сЩ╣ спйсое ╩н си▒тАлтж╜▌бтАм┼БсБЭраер╕псое├дспХ▌Е4"53FBEJOHсо╣$3 $SJUJDBM 3FBEJOH сЦЪсЦ╣со╣─ЮсмСтЗ╜с▒╜рб╣█╡сиХтн╣╙╣р╛Щс░ЖспХсБЩ╟Оси▒сХ╜╨Щс╡б тж╜╞▒соВсоесБ╝├С╙╣сФвтАлсЩ╣тж╜▌ЪтАмс╡бсо╣тВжсоер╕ктп╣сизспХспЮ█╡сЩ╣с╡бспХсже тАл▄йтАмрпЭр╗ХтГ╣сонсЕХ█╡┼Б╔ксиХтн╣╙╣тзХсХ╛тж╣╩Стп╣реБсЗбсЗеспХр╕псое├дспХ ▌Е"$5рй▒тж╜┼Б╞▒┼Эс▒╢со╣с▒есБ╣с▒вспЩтж║сижтАл▄ЖтАмр▓Жси▒╩СтЕйтж╣сйб▌Е┼Б тж╣с╕бр╕н╔ЩсГ╡снерй▒тж╜╒┤соЭр╗С 3FBEJOHсоесЗера║сжйр╛Щс▒╜р╖Этгб сиХсзЭтж╣█╡сиетДО╙╜сЬ╜eсж╢сБ╢си▒сЬ╜тАл▌НтАмр╕Н├нрб╜▌Етж╜р╕йре╡р▓╜4"5 "$5рв╣▌ЕсиХр▓ЕсмХсЬ╜ти╣соЭр▓╜ткЭсп▒┼ЦсЗбтж╣├нрб╣сийсоержн█╡тж╜─ес▒▒ си▒сЕктВКтж╣├нрб╣█╡├дсобсп▒р╗жтж╣▌Е╔Щр▒и▌Е┼Бр╛Хсп▓с▒╢4"5"$5 тж║см▒соереТр▓╛тзХсХ╜▌ЕтАл▄йтАмрпЭ█╡├дсобсжетАлтж║╓етж║╓етж║▌Е▄йтАмсФ╛реЕ со╣─ЮсмС╩СтЕйс▒вспЩсйвсиХсЭЕр▓ЖспХсЗбс│Ттж╣▌Ер╗Х4"5"$5р╖ЭсБ╡р▓╜ сЬ╜сп▓тж╣╩С█╡сЗбтАл▌ХтАмсЬЕр▒Ю▌ЕспХр▒Стж║сФ╛реЕсоб50&'- 4"5сБ╣сЩ╣сиж соетШЦтж╜смнсБосижспХтжесл╡тж╣▌Е4"5р╖ЭсБ╡р▓╜сЬ╜сп▓тж╣╩Сси╡сйвсиХсЭЕр▓Ж спХс│С╔йсЗбс│Ттж╜тж║сФ╛реЕсоеснетзХ50&'-соер╕йр╛Хр╕Нтж╣┼Б4"5сЬ╜ сп▓соетж╣█╡├дсоЭр▓╜ сЭЕс╕йс▒всоЭр▓╜раесмбспХрб╣█╡спХр▒Стй╢тФ╜со╣сЩ╣сиж соетВЯсжесЕХ╩Щ╟нтж╜▌Е 4"5скб"$5█╡с│жр╝КспХсиХр▓ЕсмХр╕нтУЭ┼ЦсЗбтж╣█╡тж║сФ╛раесЗбтАл▌ХтАмсЬЕр▒Ю ╩С█╡р╕йтВНaс╕бспХ▌ЕржСрпЭсХ╜ aр╖ХтК╣█╡сЦБсФ╛▄╣┼Эсо╣┼б─ескбсЗесне ╩Срй▒тж╜р╣ЕсмСс╡▓сл╡тж╣▌Етж║см▒со╣сЭЕр▓Ж┼Э┼ЦсЗбсЗеснеaс│мсжесзЭтж╣ █╡├ХтАл▌ЪтАмсйСтж╜├нсжетАл▄нтАмaсЭЧс╕бр╕нспЭсЗбтж║см▒реЕсо╣─ЮсмСсЦБсФ╛▄╣спХ сжеспХреЕсо╣сйвсиХсЭЕр▓ЖсоердШсБ╝тЛЙтзХс╡Эс╕бр╝Ьтж╣├С╙╣ р╗Хтж║сЗесне╩Сa с▒╜тАл▌бтАмр▓╜тй╢сЦТспХрб╣с╕бсжлсоб┼Фраер╕п▌Е сп╣aр╖ХтК╜▌Е█╡такaсо╣╩Сс╡бсобскЕрп╜сЬ╜eсо╣с╕браер▓ЖсоЭр▓╜сЭЕр▓ЖспХ ├бс╖╛спХрб╣сиХсзЭтж╜▌Ес╡ЭсиХс╕есЬ╜eсжйси▒сжеспХреЕспХсиЭр╕й╙╣сЦТс░ЖтзБ сЩ╣спй█╡aaтЖ╜с│ж─С┼Эси▒тУСсйвтиЖсое╙ЭтК╣╩Сржнр╛ЩспХ▌Е рв┐рй╕рйЙрз╗тАл╪АтАмрйСрзАрй╕риКтАл╫Ч╪║тАм╤крзАтАл╪АтАмр│арй╣█Ърй╕рйЙ╥К ╥│рнУрй╕рйЛрк│ра║тАлрйЛрж║▐Ц╫ЧтАм╨╛ сБЩ╟ОтАлтж║▌бтАмсобс╕бсм▒сп▒со╣тж║сижсЦТ┼Э ┼Эр╝К ┼ЭслЩтк╜ра║ си▒сЦЩспХ тЗ╡тГ╜ сХ╜реТ▌Есз▓тж╜сВКр╗Хси▒сХ╜тж║сФ╛соетакaтж╜▌Есм▒сХ╜сп▓сЦТ┼Эс▒╢спХ▌Й сЩ╜тж╜сХ╜р╢╣╩Сс░Нсп▓сижспХрпЭ┼БсФ╛bтж╣р╗ХтУСскЕсФСспХ▌ЕтзК─Ксп▒сЩ╣ р╖ЭтШЦ┼Этж╣█╡с╕бсм▒сп▒сЩ╣█╡р╝Йс╕▓с▒╢см▒сЕХ▌ЕтнЙсжНр╕п▌Е╔Щс╡▓тж║сФ╛ со╣┼Э├Стк╜ра║╘ХсмКсБ░сж┐соЭр▓╜со╣с░Бс░Нр▓Жсоеaс░Жрл╜р▓Штж╣├нсЗбbсЬ╜ тФЙсХ╜р╢╣р╕нспХсЦБтФ╛рб╣сиХс╕е▌ЕтЬЪтпйтАл▌бтАмспжси▒сЦЩспХсо╣─ЮсмСaс░Жvр▓Н тж╣├нтВЙсДетк╡р╖Э╧бтзБсЩ╣спй█╡сЗбсЗеспХ▌Етж║сФ╛┼Этж║сЗбр╝ЙреЕспХaс░Ж сиХр▓Есмнтж╣█╡сп▓сижсобтж║╞▒сЦБс▒╢┼Эси▒сЦЩспХспЭ├дспХ▌Етж║см▒соетШЦ тж╜тлоспЭтк╡рб╜си▒сЦЩспХсп▓сЦТси▒тлнсо╣с▒вспЩсЗесне╩СaсФвтАл▌ЪтАмсЗбсЗеспйсое с╡ер▓╜сжй▌Ес▒ер╛Щaсо╣раесмбсоетШЦтж╣рпЭ█╡роЬсобтАлткЪтже▌бтАмсобтЛХтжЭсо╣

со╣сБЩaсжетАл▌Е▄йтАмaс╕б┼Бспй█╡▌Есз▓тж╜─Юти╣соесиЭр╕й╙╣тмЙсоЙс▒всоЭр▓╜ ╟НсЦТтж╣┼БсиХтжетзБсЩ╣спй█╡с╕бси▒тАлтж╜▌бтАмсп▒р╛Щсое├СтК╣рпЭ█╡роЬспХ▌Е сйН╩Сси▒раес╡Эсо╣с▒▒собспй▌Ес▒ер╛Щaсо╣сЭЕр▓Жс▒▒├бсоесБ╣рд╜сЬ╜├СтД▒сзЭ тж╜▌ЕсЭЕс▒╜с▒в─Юти╣спХтгосЗбтж╣┼Б╟НтДХс▒вспЩ▀СспХтЦСсДБспХсЬЕр╖ЭwтЗ╡ сий█╡с╕бсБ╣рд╜сЬ╜сФНс▒е├бсйХсоетж╣рпЭ тжесп▒█╡сБЩ╟ОтО╡╓НтАлтж║▌бтАм╞▒с▒еспжтж║р╗Хс▒▓┼бсо╣─Юти╣┼Э╓еспХсФв см▒сХ╜с╕етзксоетзХск╡▐╣сйНр▒Н▀СспХтЦСреЕсоетШБтАл▌бтАмр▓╜сЕХ▌Ес▒╢тк╢тж╜тж║сФ╛ сп▒р┤нсЗесХ╛соетШЦтзХтж║сФ╛сДес╕бсм▒aтАлтж╜▄ЖтАмр╕НсЬЕтЬЩ си▒сЦЩспХсжеспХре╡ сиХ}сБ╜сБ░сп▓тгйсЩ╣с▒╢ спЩтЦСсЙС┼Эс▒╢╩нс╕бс╕б╙╜сЩ╣╓еeс╕етж║тНЙсЦЕ тЭжсоетж╣┼Бспй▌ЕржСрпЭсХ╜тЖ╜сЧнтж╜сп▒╩С─Юр▓Жси▒тАлтж╜▌бтАмсп▒сЭБq┼Э╘Х смКспХтИКсЗетж╜┼ФсоЭр▓╜сЗбтЦСсо╣раесмбсоесБ╝соЭсЬ╜рпЭ█╡тЬЪсДетж╜тАл▌ЪтАмсЗбр╖Э рд╜р╕С▌Е рй╝рг╗╨╛╒ори╖ржЗрйЙтАл▐╖╪итАм╥┤тАл╪А▐Щ▌║тАмрлУр│ЯрйЙ╨╛тАл╫ЮтАмр│ЮтАл ╫отАм рв┐рй╕рйЙрй║тАлрйЛрй╕╪АтАм╙Эрк│рйЙржЗтАл╫о╫дтАм (1"рй▒█╡┼ЦспЩс▒▒сЩ╣a╘Псобтж║сФ╛со╣р╗жр╛ЩтАл▌бтАмс╕етж║собсЗйaтАлтж╜▄ЖтАм├д спЭ╩н тАл▌Ц▌бтАмсобсБ╣рд╜сЬ╜╔Щр▒ис╕б█╡сжл▌Есжерп╣тж║сФ╛со╣сФНр▓бр╖ЭсЕХ р╗ХтпНр╕╛с▒е┼Ц┼Этж║сФ╛спХ┼Б╞▒сЬ╜с▒йсЭ┤сжескЙ─Юти╣сБ░тж║сЬЦ┼Эс▒╢сое┼Б р▓ЕтзХсФйр▓╜смХс▒ер░Цсоес╣Б▌Ер╗ХсЗйaтАлтж╜▄ЖтАм├дсобсжетАл▌Е▄йтАм█╡├дсоесжн сЩ╣спй▌Е тж║╓еси▒соБтж║соериБ╙╣тГ╣сон─Л█╡тФбс╕бсФ╛тк╜си▒тж║╞▒сЦТс▒в┼бр╕Нa сп╣рб╣с╕бсжлсж╣▐╣тж║сФ╛спХспйсий▌ЕсЦТс▒враесзЮтж╣┼БтЬЪсДетк╜ра║╘ХсмКрае ▌ЕсЧнсКйсзЮтзй▌Е╔Щр▒Н╙╣сзЮс▒▒собс╡еспХ┼Бvс▒▒соетАл╫│тАмспЭсЩ╣спй█╡тее р▓╜╔Щр░ЙсоЭр▓╜─етлосоес░Всж╣┼Бтж║╓е_тж║╓е╩нс╕бтДБс▒бтж╜┼бр╕Нa спХр╡ЙсиХс▓н▌Е─С┼Э█╡4"5с▒▒┼Э4"5┼Эр╝КсЬ╜ти╣┼Эр╝Кр╝Йрв▒ так╔Бс▒▒спХсФв╩Ср▓╛тж╣сйН╓есиЭр╕НсЭНсФНси▒сХ╜/:64UFSO си▒тзК─Ктж╣█╡─С┼Эр╖Эр╕нреЕсиХ╘й▌ЕсЕЩспЩспХтГ╣тж╜сФвтлКси▒р╕┐█╡с▒е р░Цс▒вспХ┼БтК╣сБбтж╜─етлосоесЦЩсмС┼Бр╝Йсп▒рпбсЗбсЗеси▒тАлтж╜▌бтАмс▒ер╛Щaсо╣ раесмбси▒раесйХр╕СтФ╜раер╖ЭтЙЙтзХсЕХсп▒р╝Йрв▒▌ЕсйХсЭНтпйтж╣┼Бспйс╕бр╕нтШЦ ┼ЭтзХсзЭтзБсБ╡█╣╟Нр║особс│в▌ЕспжсЬ╜с╕бтиЖс▒вспЩ╞▒соВтЛЭр▒ЭспХсжеспХреЕ си▒├нтж║сижс╡▓сЭН ─С┼Эс╡▓сЭНс▒всЦЩ─е┼бсоесЭН█╡├дспХсжетАл▄йтАм╘▒█╡сеХсЧн р╕НaспйсоесЩ╣раеспй─Б▌ЕсЩ╣╓еeспХсЗесзЭси▒сХ╜сйНр▒Нтж║сФ╛реЕсоесЕХ р╗ХсХ╜р╝СрпЭсХ╜раесмбсоер╝ЬсБ╝█╡сжйтФб╩нсмХ─ЮсмС█╡сФ╛╩Сс╕бсжл╩Ср╖ЭсБ╡ рпЭ█╡р╕йсонсоЭр▓╜р╗иaс╕бр╖ЭсиЩ╔ктзй▌Етжесл╡тж╜сЩ╜eси▒с▒вс▒йтж╜тГ╣сВК сзЮспХрвБсЩ╣спй▌Ер╗Х╟ФспХр╕й▌ЕтзБспХсоБ█╡сиз▌Ер╝ЙреБтж║сФ╛реЕспХсФв тлКспХтийрпЮтж╣█╡сГ╡снеси▒сХ╜bсп▒си▒├нр╕┐█╡сВКсГ╢соЭр▓╜см▒тж╣█╡тАлтж║▌бтАм спжтж║со╣сЦТ┼Эр╖Э├Срв▒╩ЩсБ╡рпб▌Е

"/%:см▒с░ЖсБЩ╟ОтО╡╓НтАлтж║▌бтАм╞▒ $PSOFMM6OJWFSTJUZ $MBTTPG с│Щсиж сБЩ╟ОтАл█ХтАмспк╔брп╜рд╜╞▒соВтНЙсЦЕтЭжтж╜╟Ос╕бсйОтАл▌Ъ▌ХтАмсп▒тйесзЕре╡теер░КсиХтж║см▒см▒с░ЖтйесзЕре╡спХс╖й╞▒соВтНЙсЦЕтЭжтАл▌бтАмтв╜спХсФНтко тПК┼Э╩СтАл▌бтПКтко ▌бтАмс│Сс╕бсжетЦо тЛ▒╙╣▌Ер╣Ж╩ЩтАл ▌бтАмсйв╟О6$-реТсоБсЩ╣┼ЦтАл▌бтАмси▒с╕етж║ _6QFOO #SPXOтАлтж║▌бтАм╞▒тж║сФ╛тлн ,"4" тмесм▒с░Ж_$PSOFMMтАлтж║▌бтАм╞▒тАлтлнр╛Щра║▌бтАмс░Жтж║снесм▒тлн_:BMF тАлтж║▌бтАм╞▒тж║сФ╛тлн ,"4: тмесм▒с░Ж_$PSOFMMтАлтж║▌бтАм╞▒тж╜╟Ос╕бсйОтАл▌Ъ▌ХтАмспжтж║спЩтЦСсЙСсиХ_4"5vсо╣ с▒▒р╕н с▒▒сп▒▌ЕсЩ╣сВСтЗ╜╓етйес░Н р╕нтаЩспХсФвсм▒сХ╜си▒сЦЩспХсЩ╣с▒╢скесЦТ╓етйес░Н р╗жсжеспХсКер╕Н╔Щспжтж║сФ╛сВСтЗ╜ с▒етк╡сГйткЩ]тЛХтЛХскЕтШВBOEZQSFQ
EDUCATION N E W S

ᖙĥ⠪⪵ෝ᭥⦽⦽Ùᮭ 4"*.6/ ⪙⊹ၝ⦽ǎǎᱽ⦺Ʊ⦺ᔾ‘⪙ၝ᜽ᩑ⧊༉᮹ᮁᨵ’ₙa

秕甥幕禉幅簅弥繽砱螥瑝种昉檢窵矽 蟍攩蟎狱氍簅氎拥螞猢朩禅罢裑砕繽 獢螝砱 幆 祉礕裑砕獡 氍橭螡 廵禝瞍朩 禉 穕廅螝弥 羡竊穆禁檡 菺彁甡苩擙 彁 穚禉湤瞝攩 禹滍故裑砕獡衽肝湁甡螡徲徲穡螞徕螞 猢朩禅筁矹簉筁穡朩砕故螹狱穉筅炉 毁绥穅螝廑螝硅禁沵禹樱螡彁穚禉菺 螹獽弉蘎袙毁祉螡螹廵纊禉簉簅螝廑 泭猎蟍攩桕螡幆祉礕裑砕獡菥檥禉筁 昉螝砱茅徲穡螞徕螞猢砕廑悏禅禽猆 簅拡 礙 私恍濅荵 礙 私私悑簅 /MVMZIT)[[MUJTa彁/MVMZIT)[[MUJTa 禉 拭弁攩 漽徕禝 湚簅禅螞掉 螞猢 1;0+5+1V\MZVI\QWVIT ;KPWWT 0W +PQ 祉礕裑禝KPIQZ禝秪禹晝矹裑禝毁氩

禅硱螹/MVMZIT)[[MUJTa禝濅祉礕秪

5QVP +Q\a禝 筁羡檡 ;)15=6 衽

抉橂廑禹抑矹拝幙攩掉砵珒禁檡漽

,MX]\a8ZM[QLMV\禉氦瞉漽徕禝祉猆

肝湁甡砵螮 泭禝祥砙 蟎狱幅 徵砕 祉

徕砕獡禝秪禉湵翡螡穕禅摍砱廭潁民

禉揗硅禁沵禽荵瀵砕獡Ћ;)15=6蟎狱

肝螡 1;0+5+ 胥藁瓩碅 徵砕 祉肝螡 螡故泮禹沵怽民苁异稆橪禉苩礑拝幅

砕掉昞瞍繽砱螹硩弥种擙斵氩掉猍

;PMZI\WV衽莙砕獡砹橽攩禹滍故裑砕

弥种禑禉漹砱筅攩

檡磹擕拑禹攩衽肝湁砕獡幅秪芵怡泭

擙1;88蝉揍藡徲穡螞徕毁蘱螭螡衽繑

绰拥 繽幅 螞猢朩禅 1;0+5+禝 胥藁瓩

禝泭禝祥砙蟎狱禽民苁攩矖螡徲幅砕

湁甡珑秱幡螞徕砕獡獥湡晡砱 砕獡 漽禽禹 珒螡 祉礕裑禝 筁穡砕 故

獡硭股徱朩禉民拝悏禹种擙筁穡毁攩

泊禝 螞猢朩禹 繽幅螝硅禁沵 Ћ=VQ\M \W 螹渽毱筅炉螡WXMVQVO[XMMKP毁氍肝

欵瑝种擙廈幞攩瞣禁檡昉磵毱螞徕

8ZWOZM[[Ќ槁擙 瓱檡庹禉 拹獽礑 獽弉穆

弥 禝廱禉 螭愝螝擙 故蚡朩彁 衖橪螝砱 螞猢朩禹 ;)15=6禉 暕橩礑螝簅 瞏弥

禁檡禹瓍幅晝弥种擙浽穡朩砕故螹獡 Ї5MI[]ZM[ \W [\ZMVO\PMV QV\MZVI\QWVIT 料捘禅獽猆禉漹沵甩橪禉湡穉甡英瑝 揁禝螝擙甡幉禉幅窑攩

KWWXMZI\QWV \W KWUJI\ \MZZWZQ[UЈ Ї<PM 种擙恵裑檡猁瞝禁油螡攩Ќ槁弥珑幕禉

衽肝湁甡螡徲徲穡螞徕砕獡擙罢泊禝 IOMWNUWLMZVKWTWVQbI\QWVЈ朶彁幞禅廵

湢衙攩

螞猢禹繽幅螝硅攩禹策!泊禝螞猢禅 禝浽禉眵恵祉螡檡炉袡昞禉滑硅攩暝

禹滍;)15=6 禉菺螹衽肝湁甡螡

猍檡猢恹)[QIV8IKQNQK+WUUQ\\MM+ZQ

簽拥砕擙幆拝槁禝故蚡朩禹穉拥秖獶

徲徲穡螞徕 螞猢朩禅 獽弉 蘎袙毁 祉螡

[Q[+WUUQ\\MM毁蘱螭螝砱/MVMZIT)[

螡廵禝浽禉菺彁甡苩恵祉螹秪甡幉砹

秕甥朩禝 氎策螡 纊秉幕禉 擕拁廑 晝砍

[MUJTa0]UIV:QOP\+W]VKQT;MK]ZQ\a 榩菥檥禉滑禹油獡幆瞍庹砕故螡羡獥

禁沵禹毁甩绡螝恵祉螡绰湡庽禑禉拹

+W]VKQT彁 幞禅 !幡禝 祉礕裑砕獡 =6 禝螹廵湮瞍禉泭猎螝硅攩菥檥禹螡纂 杠砍攩禹湡庽禑禹瞣禁檡猍廭簍瑝氓 珑珒砱樱徲幅禝故蚡LMTMOI\M檡獡菥

簉蟎晝擙策蟎狱秪禉湮浽螡漽徕悅礕

禅湡秕徲禝恽秦禹砲螥禉螥瑝种恽恵

檥砕 袡湡觍 繽砱螝硅弥 泊禝 螞猢禅 急徕秪禅螞猢朩禉廮橩螝弥螞猢朩禹 故螡攩
EDUCATION N E W S

"*4 ⪙ᵝǎᱽ⦺Ʊ ⦺֥ࠥᩑᖙ‫⦺ݡ‬Ʊ᯦᜽ᖅ໦⫭ ᙹ᜽ᱥ⩶ၰ✚ಡ᯦⦺ᱥ⩶ᖅ໦⫭ 砵獽故螞徕砕獡擙 掉衽繑湁簅砲禝秊甡獩泊裑毁攩禑彁幞禹簉蟎螮攍攩 漽故螞禝秊甡狱穚彅愝獡)1;衽筁徲穡螞徕砕簆穖湮浽螝甡矹瑝甡穉衚湔策 弥徕彁穚螹碽禹瑝秕掉掉蓾檅秱碽徲湁秊螞穉衚砕故螡甩簍穆禹弥秕獽 螡獩泊禉螝甩硍穚禹沵螞濅泭禝簍禝禖攺衚產禁檡獩泊裑幅簉蟎晥硍穚秊攍 攩故螞秊甡毁瞣暙螞濅泭攝朩禝氓禅彅由彁繽砱毁濅茆朡氂攍攩 Б私甡" 掉礙私袙磙私硩褉甡 Б秪珑"衽筁徲穡螞徕)][\ZITQIV1V\MZVI\QWVIT;KPWWT葱蔵砥胥藁瓩 <P]<PQMU+IUX]["5IQ+PQ<PW)V8P]?IZL,Q[\ZQK\0+5+ Б故猆")1;螞猢螞濅泭湔彅由种擙泭朥茅螞徕螞猢螞濅泭 Б浽禝";aT^QI+PW(IQ[^QM\VIUKWU+PWaQ3QU(IQ[^QM\VIUKWU

ᄁ✙ԉ ↽Ⅹ ǎᱽƱᮂࠥ᜽₊Ŗ᜾ ᵲᇡξ᮲ᦥᯕᖒᗭᰍ ݅᧲⦽ǎᱽ⦺Ʊᮁ⊹ 礙私 滥蓽拭 策濅 憢禖瞉禹 4XҧQJ 1JmL 獶 憢禖瞉禹甡砕獡 3KQJ ;XkQ 1Kҥ徕祦濅 秪彅禹 繽獢螡 幅磹斵 滥蓽 拭 羡罍禝 徲穡徕祦昉甡1-+蝉檡穢蓽 繮强產禹砹橽攩1-+擙罢油穆矂蠪 茅殹怡泭檡罢>6,窵昞禹葱秕晥硍 穚禹沵 6DLJRQ $FDGHP\ 6*$ L6FKRRO 8QLWHG.LQJGRP$FDGHP\ 8.$ 6FKRRO RI1RUWK$PHULFD 61$ 朶禹祥肝晡滥蓽 拭徲穡徕祦羡罍禝蝉檡穢蓽攩1-+蝉檡 穢蓽擙!掉礙筅强硍穚禹攩 ‫࠺י‬ᝁྙ
LIFE&JOY

риВсЕЧспХскб╩бсВЖспХтзЙ╠╣тж╣█╡спЭсФвсо╣тЗ╡сиЦ сФНс░Ж▄╣со╣с▒╢сЦТспХреНсРо█▒═Хс╕б█╡

сФЯск╗тАл▌╗тАмр╢птои

р┤ЬрвРр│а╥М╙ЯраЫркЮри╣рнТрйНрвЬ 4FPVM%FMJ█╡сЭБс╕╜скЕсДБтЬЩ╘ЙсФНр╛ХсЭЕси▒сХ╜раесп▒с╡Эс╡Эр╛Щ тж╣сйНр║Ъ█╡┼ФспХ╩Сси▒спЦсЩ║тж╜сижтДХспжтАл▌Е▄йтАмспХсГйси▒╟С сжйтгЩси▒р╣Ес░ЖсоесйХсий▌Е█╡сЧнсЬ╛соереД┼БсФйр▓╜скЕтейтж╜р╣Е с░Жси▒uсЬЦтАл▌Е▄йтАмсмн╙║сЗесЬ╛с╕▓спХрпЭ█╡сЦБспж┼бсоЭр▓╜тАЬsсЭЭ тЭСтАЭр╛ЭсжНтго╩Щ├дспХрпЭ█╡с▒бсо╣сййсФвсобскес▒етпйр╛Х╒йс▓нсЬЦ тАл▌Е▄йтАмспЩтЦнр╕НсиХaтк╡сФНтж╣┼БсБ╛сж╣сЬЦтАл▌Е▄йтАм сЭНс╕бсиХсо╣сп▒рае тВжсФвраесБ╛соб─есйХсФк╩╡соесФНсмКтж╣сйНсФН сижс░Жс▒етДХспЩтЦнр╕НсиХa▌ЕсЬ╜скЕ┼БсЭЧсобсЗесне╩Ср╖Эс│СсЦТ тзйсЬЦтАлтж╜▌Е▄йтАм╟Осо╣╩бсВЖтГ╜╟Ораесл╡с╖╣сФйр▓╜смХ}╓▒со╣спЩ тЦнр╕НсиХр╖ЭсФНсмКтж╣р╗СсЬ╜тАл▌бтАмсДбтк╡р╖ЭспХ╥н┼Бспй█╡▀СспХ┼Фрае ╔Щто▒р╖есоержСр╖Х█╡реРтзКтАлтж╜рй▒▌Е▄йтАмспХ┼Фсо╣тЬЪсФксоб тАЬ▀Щр╕НтАЭ %FMJ рпЭ█╡спХр╖есобто╡тж╣с╕бсжлсобсЬ╛тгйспХ╙╣соВр╢╣р╖Э тЭн█╡спХ╒йсЩоспХрпЭ█╡со╣сБЩспЩ▀Ссл╡с╖╣собсЧнтй╢сонсЬ╛с▒▒со╣ роЬсоЭр▓╜сФНсмКрб╣█╡реРтзКтАл▌Е▄йтАм ▀Щр╕НрпЭ█╡спХр╖еспХw┼Бспй█╡тО╡╒йсХЦсо╣█▒╙нсоесФХр▓Есйв ╟ОспХ╙╣соБр▒Юси▒сХ╜сЕЭсЩ╣спй█╡┼Бс▒ес▒вспЩспЩтЦнр╕НсиХaс│С тк╡р╖ЭспХр╡Й┼Бспй▌Е█╡с▒▒спХр╕╣си▒реОтАлтж╜рй▒▌Е▄йтАмсоБтАл▄йтАмтбЭрае тпСсФксоЭр▓╜р╕нреЕсиХсХ╜сБ╛┼Б╔ос▒╢с▒вспЩсЗесне╩Сси▒сХ╜сЬ╛сФНр╖Э тзБсЩ╣спй├нсЗесне╩Ср╖Эс│СсЦТтж╣р╗С┼Б~сВСр▓Еси▒сЭБ─Юсоер╕п спХсеХ├дсоЭр▓╜сЕХспжтАл▌Е▄йтАм рй▒тж╜сДБтЬЩ╘Йтйес╕бс╕всм▒реЕсо╣тж╜╟ОсиХспЩсФНраесБ╜сонраес│м ┼Браер▓╜р╝Кр▓бр╖ЭтзХс╡ЭтАл▄йтАм┼Б~спжс░Жси▒сХ╜█╡спХ┼Фсо╣сХ╜ сКесЬЕраесжйсЭНтзБсЩ╣спй─Б▌Е█╡сФ╛bспХреЕсийсЬЦтАл▌Е▄йтАмSEOUL DELI с╡ЭсЧн67 Mai Chi Tho, An Phu, District 2 a─Кр╕нра║_р╕нра║ сВСтАл▌НтАмaтАл▄ЖтАм╟Н╔бтенр▒йспХси▒сХ╜тАЬSeoul DeliтАЭ├бсФк сйвсижсЬ╜eсм╡спЭсЬ╜сЬ╜


спЭсФвсо╣тЗ╡сиЦсХ╜смЩ▀Щр╕Н

рнПр│брйЛтАл╫║тАм╙б╓д█│ри╖тАл▄ШрйЛ█┐тАмрж▒рлХраЫрдй сЗесЬ╛собсФНсЭЕр║╡тАл█ХтАмaр╕п┼Б с░Нр┤нaр╕пспХреЕсиХa╩Сржнр╛Щси▒ с░Н р┤нр╕нсоЭр▓╜█╡спЭс▒╢тж╜р╕╝соесоБс╕бтж╣╩Сaтп╣реОтАл▌Е▄йтАм╔Щрп╣сХ╜▌Ер░к со╣с│СсБЩр┤нр╖ЭтДЙaтж╣█╡сВКсГ╢соЭр▓╜р╕╝соесоБс╕бтзХсзЭтзКтАлтж╜рй▒▌Е▄йтАм сКесмКсоес╡еспХ╩СснетзХскЕрп╣сЕХ┼бспХaтАлтж╜▄ЖтАмс░Нр┤нр╖Э▌Ер░ксоЭр▓╜╟Н р╣ЕтзХсХ╜соБтШЦ╩Стж╜с╕вс▒е╩нс╕бсФНсмКтж╣█╡─ЮсмСaр╕псЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒С ▀СспХс╕▓собтЬЪсДетзКтАл ▌Е▄йтАмспЭ▌Йр║╡тАлтЭ▒█ХтАмси▒сХ╜╔Щр▒СспЭсБ╣с▒вспЩсмС р▓Ер╖ЭсжЬсиХс╡отАл▌Е▄йтАм тАЬс▒╢сЩ╣рб╜р╛Эр▓╜сЬ╛сЩ╣ сиЭсонсБ░р╝ЙреБсонсЬ╛си▒сФНсмКтзКтАлтЖ╜тАЬтАЭ▌Е▄йтАм┼Б ╔ксиХсоВсоЭр▓╜сХ╜смЩ▀Щр╕Нaс╕вс▒▓сФ╛сФСтж╜сиХр╛Цр╕нсоесФНсмКтзКтАлтАЭ▌Е▄йтАм тАЬтзОсФвсжетЛЙр╕й▌ЕсВСсШВрб╣█╡сЭБсЦБтж╜сзЭтВер╕нсоесФНсмКтзКтАлтАЭ▌Е▄йтАмскб тзЙ╠╣ тАЬр╛ХсиисЕХ▌ЕтДО─Ссо╣сЬЦ┼бсоесЭЕтГ╜тж╣сйН├Хvтж╜сонсЬ╛соер╕н реЕ─БсЬЦтАлтАЭ▌Е▄йтАмрпЭ█╡▌Ес╕▒спХсЕХтШЦ╙╣спХс╕б╔мтж╜сжес╡Эр║ЩтАл▄йтАмaтАл▌бтАм тИКсонсЬ╛соер╕нрд╜█╡сЗесЬ╛с╕▓спХсжетАл▄нтАмсп▒сЭБсо╣сонсЬ╛си▒с░ЖспЩс▒╢сЭБсое aс╕б┼Б┼Б~си▒├нр╕╝спй█╡сонсЬ╛соес▒╜┼Цтж╣р▓ЕтАл╫ЩтАмр▓Жтж╣█╡с╡▓─Нр▒й сЬЕтШБрп▓сЪ▒теесо╣тинсЭБсое█▒╙есЩ╣спйсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм спХр▒Нтж╜тАл╫ЩтАмр▓ЖспХреЕсиХeсХ╜смЩ▀Щр╕Нсо╣сонсЬ╛соб┼ЭсйСсиХриЙ╩нсл╡ aс╕бтЬЪспХтж╜сонсЬ╛┼Э р╕╛тж╣╩Стп╣реБсонсЬ╛aс╕бтЕ╛aс╕бр║╡тАл█ХтАм р╖ЭсЬ╜тН╜сЕХсж╣сЬЦтАл▌Е▄йтАмтДМсГйс╣Щр▓╜█╡тЬЪспХтж╜сонсЬ╛спжтАлтж╜▌Е▄йтАм╟Оси▒ сХ╜раесЕХс╕бр╝Ьтж╜с╕бс╕бсБЩ╩бсВЖ╩бсВЖснеси▒─ерпбр╛ЭсоеqсЭЩтмерпЭспХ тЮНси▒aсДо├нтЫб╩ХспХр╕╝ ─ерпб┼Э╩бсВЖсо╣с│Стк╡р▓╜смХскЕр╜╣тж╜р╕╝ спХс▒бсо╣тйбр╖ЭqсЭктАл▌Е▄йтАмспХр▒и├н╩бсВЖсоес│Ср╕Нтж╜├дсобсЕЩс▒вспХ сизс╕бр╕н тЬЪспХтж╣╩Сси▒спЭ▌Йр╕╝соесЕХсж╣сЬЦтАл▌Е▄йтАм ▌Есонсобр╕╛тж╣╩Стп╣реБрпЭсЕЧспХспжтАл▌Е▄йтАмр╝ЙреБтж╜╟ОспЩспХw█╡тЗ╡ сиЦсо╣р╕╝спХс╡Б─ерпбспХреЕсиХeс╕бс╕бсБЩ╩бсВЖсоер╗ХсБ╜┼ЭриВсЕЧспХ ╟Ор╛Эси▒тБосиХсХ╜р║ЪсЬЦтАл ▌Е▄йтАмсиХр▓Щсоержнр║Ъ▐╣тАл▌НтАмс╕╛с╕б╔Этж╜тЗ╡сиЦ со╣р╕╝спХриБскЕр╖жтАл▌Е▄йтАм сжер╛Хрп╣раес╕бс╕бсБЩ╩бсВЖсобсБ╣рд╜сЬ╜╟Ор╛ЭспХр╕пспХреЕсиХeриВсЕЧспХ сонсЬ╛┼ЭтзЙ╠╣р║ЪсйНсзЭтзБ├СzсЬЦтАл▌Е▄йтАмсЦЩсГйс╣Щр║╡тАл█ХтАм█╡сФНс░Ж▄╣спХ тЗ╡тГ╜тж╣сЭБтАл▌ОтАм┼Э╘БтК╣сжнсоер╕йсл╡╓Ес╖йр▓╜сГер╛Хр╕Стмес╕вс▒▓с▒╜с│Стж╜ соБсЗбр▓╜qсЭЭсоБсЗбтЕйсВЖспжтАл ▌Е▄йтАмсоБсЗбтЕйсВЖспХс╕бр╕нсФНсЭЕтЬЪспХтж╜ с│СтзКспЩсонсЬ╛спХс╡БсХ╜смЩ▀Щр╕Нси▒скЕсЬ╜█╡р╝ЙреБсЗереЕси▒├нсБ╣со▓спХ

с│м▌Е┼БтзКтАл▌Е▄йтАмсоБсЗб█╡р╕нреЕ╩СсиХр▓ЕсмХсонсЬ╛спЩ▀Сс░Нр┤нсп▒тДХ со╣р╕╝раеспЭтгйспжтАл▌Е▄йтАм спХсФвтзБ├СрпЭсФ╛bтзй▐╣тАл▌ОтАм┼Э╘БтК╣сжнсо╣с│СтзКспХр╕йсл╡╓Ес╖йсо╣сФС роЬтзЙ┼ЭсиХсмЩр▓ЕqтЛБр╕╝спХспжсжйси▒сХ╜тбОсБ╜тзйсЬЦтАл▌Е▄йтАм ражтВЮс▒вспЩр╕╝спжтАл▌Е▄йтАмс▒╜aсйН╩СсФНс░ЖспХсийсоЭр╗Х ▌Ер╖ЩсонсЬ╛сжй тЭ╡┼БспХ├др╕нтЭ╡сжераесЦТ┼ЦтзБ├дzсобсййqспХреБр║╡тАл█ХтАмспжтАл▌Е▄йтАм р╕йс╕бр╕ксоЭр▓╜╙╣скЙсонсЬ╛собс╕б╙╜╓еeтж╜╟Оси▒сХ╜спЩ╩СтЖ╜┼Бсо╣ eсЬ╛спХрб╜тАл▌ОтАмvс▒╢спЩ▀С спХ┼Фр╕нсо╣сФктВеa▐╡тзХс╕есЬЕснетЬЩтЛБ р╕НтАл▌ОтАмvс▒╢спжтАл▌Е▄йтАм сФНсЭЕсДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜тЭ╡р╕Н█╡тШБс│жтАл▌ОтАмсобсжЪтпй█╡р╕╝спХvтж╣┼БсМ▓сМ▓ тж╜соВс╕йржнр╛Щси▒р║Ъ╩СaсЗйтаЩтж╣с╕бр╕нспХтАл▌ОтАмvс▒╢со╣соВс╕йсобтйе с╕бтАл▌ОтАмсоесФНсмКтзйс╕бр╕нтж╜╟Осйв─еzсобсЗбрд╜р▒НсмХр╕╝спжтАл▌Е▄йтАм тЬЪтпйр▒йр╝НспХреЕсиХeсЧнсЬЕсо╣р╕╝собтЫб╩бскШсо╣█▒╙Этж╜р╕╝сое├С рв▒сиХс╡Эр╗ХсХ╜тАл▌ОтАмсоВс╖║┼ЭсиХсмЩр▓Ес╕бтАл▄йтАмсФСроЬтж╜qтЛБр╕╝сое╘жтАл▄йтАм ▌Е}спЩс▒всоЭр▓╜█╡сХ╜смЩ▀Щр╕НсВКр╛Щтж╣сЬ╜█╡сЗереЕсобсБ╣рд╜сЬ╜рд╜сЦ╡ сзЭтж╣█╡сонсЬ╛спЩ├СzсЬЦтАл▌Е▄йтАм

р▓Г▐╜▄╜█крдЯр░╣тАл█ОтАмри╖тАлрж║█┐тАм╙Ф█крйЛ┘ЪтАлраЫ╪╜тАмрдй сБ╛собсЗесне╩С спЩсФНсп╣тж╣█╡с╕всм▒┼Э с▒╢сЦТспХреЕсиХeс╕вс▒▓с▒╜с│С тж╜сЬ╛с░Нр┤нскбр╕╝ с▒╜a█▒╙бсХ╜смЩ▀Щр╕Н█╡тж╜р╕йре╡р▓╜р╕▒тж╣р╗ХсонсЬ╛┼Э┼Б~си▒тАлтж╜▌бтАм сФНс░Ж▄╣со╣тДБтж║спХреНсРореЕсиХe┼ФспХсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм сЗесЬ╛спХрпбсм▒рп╣р╕╝соЭр▓╜сЬЪсЗбтж╣█╡сонсЬ╛спХсжетАл▄йтАмрпЭ сЕХтаЩсЦТ┼ЭсЛБ р╖ЩсЬ╜eсоЭр▓╜сФвтАлтж╣▌бтАм█╡сонсЬ╛спЩ▀С сХ╜смЩ▀Щр╕Н█╡р╕╝соЭр▓╜сЬЪсЗбр╖Э├Щ╩Ср▓╜▌Ес╕▒тж╜┼ФспХрпЭ█╡спЩсФвсое сБ╝сж╣┼Б сЭЕс▒╜р▓╜р║ЪсиХсЕХтАл▄йтАмсЗесЬ╛соеaс░Жтж╜тЮЙсБбр╕Нр▒йсЬЕтШБрп▓сЩ╣ с╡бсо╣сонсЬ╛спХ╙╣скбсХ╜qра║тзйсЬЦтАл▌Е▄йтАм тЮЙсБбр╕Н р▒йсЬЕтШБрп▓ сЩ╣с╡бсо╣ сонсЬ╛ рнСсиХ╙╜ aсЦТсКеси▒ тк╡сФНтж╜ сЗесне╩С╩нс╕б тВЯсжеaрае ╩СсЗес│м┼Б сВСтАл▌НтАмсЬ╜тН╜рае ╩СсЗес│мсоб┼Ф тАЬ4FPVM%FJMтАЭси▒aсХ╜риВсЕЧспХскбтзЙ╠╣тж╣█╡соБсЗбтЕйсВЖсо╣тзксЕЦсое █▒═ХсЕХ█╡├ХсиХриЙ╩нсл╡ (Eric Han kosdaq62@gmail.com) 
߮ౡի૔ਙٞҙധऩ‫ޛ‬ઃ" ੹۶ೠҌ‫ݏ‬੕‫װי‬পೢೢҶ ߮ౡիࠪಗ‫ۿ‬વ࠼ೠࣃਅ ᜅ㊦ 㥙㮩

Soy Sauce chicken ⓥ㏽ ⴙ g ㉽㆕㉽

 Ớ \N] ㇕㆕㉽ g 㲡㆕㉽ # g #

䁝ᡮ ㏽✪㊦㉵ 㓂㌒ ㆕⒭䁙ᶕ ᜁ㓁 ㉍ⷞ㉙ ⣕㺙 ㌑ⷭ ⣕㺙 # g #ⓍỚ ㌁᱂ ⣕㺙 # g #"ⓍỚ 㜝㓉✪ ១᜞ 䁡㉹

ⓦ㏽ ㊕ ☵⏍ Heineken Draft

ⲍᜉ⥅㯖 ⮭៩㈢ៅ㊦ ⨉䁵㊦ᡮ ỽ㓁ᡮ✦

"ⓍỚ ⓍỚ ⓍỚ ⓍỚ

䁡㉹ᤱᜅ # g! ぅ⊙㉙ ᤱᜅ㉁ 䁡㉹㉵ ㌂ㆪἙ㓁 かⶶ᷉ᷥ   

ⓍỚ "ⓍỚ "ⓍỚ "ⓍỚ 䁡㉹ᤱᜅ # g!

ⓦ㏽ ㊕ ☵⏍ Heineken Draft 䄹㌑ Dien Bien Phu

ᷥ㉵ぅ▭῝ 䀍≽㊑ ᾥ㖾 V

028.3825.0909

$PPQษ✙

Pham Ngoc Thach

27 Pham Ngoc Thach, Q3

Nguyen Thi Minh Khai

☖ᯝǢ

Open 9:00~22:30

27 Pham Ngoc Thach, Q3 028.3823.9033 ‫י‬ᅕ▵ᔍᯕŖ

݅ᯕᦥ།ऽ⥭௝ᯱ

䄹㌑

ぅ⊙㉙ ᤱᜅ㉁ 䁡㉹㉵ ㌂ㆪἙ㓁 かⶶ᷉ᷥ   

Open 8:00~23:00

137 Ton Dat Tien, Q7 028.5410.7575

⪙ᱱ aु⥭௝ᯱ Ton Dat Tien

aु⎵✙ ᜅ┡ღᜅ

Tran Van Tra


ᨕਜíᦥญ௲ᮡ ᄁ✙ԉ/P⦽᜾‫ݚ‬ᯕ ࡹᨩᮥʭ 湪猆禹氠种矹矁 庹幚螹簖攍攩

ᯱഭ⇽⃹օᯕქኦߑᯕ░

₟ᦥ᪅᜽۵ʙ ᩩ᧞ၰྙ᮹᜽ԕᅙᱱ028 3823 1983 / 090 333 6572, ⣙ၙ⯆ᱱ028 5410 7790 / 090 333 6572 ᜽ԕᅙᱱ

⣙ၙ⯆ᱱ Dong Khoi

ө‫߰ۄ‬ഐభ

ઑࢶ##2 ౵ܻ߄ѱ౟

Lam Son Square য়ಕ‫ۄ‬ೞ਋झ

11-13 Lam Son Square, Dist 1, HCMC ө‫߰ۄ‬ഐభ৖‫੉ۄ‬ৡ࠺যக

4,:("3%&/ 41 Hung Phuoc 2, Tan Phong, Dist 7, HCMC झ஠੉оٚઑࢶ##2৖


р│йтАл▐ЭтАмркЮржЙтАл█ЛтАмрдЯр░Нр▒в╤Ар│▒рвР тК╣с╖й iр╕О сЬЕтЭбсЦБтФ╛490,000vndтж╜р╕йр╕НH

тж╜с▒╢р╛Эр░к сФНс▒есййсзЮтжесЩ╣ сЬ╜сЦЩси▒ржСрпЭa─КсДбра║спйсЬЦтАл█Хр║╡▌Е▄йтАмсо╣спХсБЩс╕б█╡сЭЕс▒╜сонсЬ╛со╣спХтзХр╖Эра╢╩Сснетж╜сФНс╕еспжтАл▌Е▄йтАм

р│йтАл▐ЭтАмркЮржЙрдктАл╫С▌нтАм

уБЕсбнуЬЭ уРТ 

сЬЙуеЩ уН▒тТ╜ уЙ╣уЖк 

уЧЕсеДфБЩсЯб с╜Су┤╜фБЭ уКСуГ▒уЙЩ тУЬ

то╡уБЕуКЙс╢Х т╖▓т╖▓фБЭ фБ╡то▒тШ╜

т╖▓т╖▓фБЭ фБ╡то▒тШ╜уЙ╡ сЬБс┐Ю фБ╡тШ╜уЬЭ

сп▒сйСсФСсБЭр╛Эс░ЖсиХ

сФС╙║с╕б рпосЬЕтФб сФйсмС с│С}

сФйсмС ├н скЕс╕╢сиХ сБЩ▐╡▐╢

р│в╥╢рвУтАл▌ктАм╤│рй╗раДр│йрвШ╤ТраЭр▒║тАл▌ФтАм╤Трди спЩспЩр╡ЩскесКеbс│жтлнсЬ╛сБ░р╝ЙспесййсзЮтк╣сйв

сйвсижсЬ╜e

R4-52, 53 Hung Gia 4, Bui Bang Doan, Phu My Hung

╤М╒л%%4рзШ╥РтАл&▐АтАмLUFOH.╥РтАл▐АтАм

11:30am - 2pm / 5pm - 2am

рзЪржгтАлрйЖ▐ЫтАм

(028) 5410 - 7817~8 HP :016-3593-1054


sted Roa


тАл▌бтАмсЭБр╕нсо╣─Юс░вр▓Жспй█╡a─К┼Э с▒╢сЬ╜сВСтВЙр▓╜с▒╢тк╢тж╣┼Бсжйс▒етж╜ тНЙтЦнспХ╒йсмХсШВсХ╜сКесЬЕ спХсФвсоЕ┼Эс░Ж

├ХсЦЕсп▒с░Н ┼Цс░ЖсЦЕсКеспХс▒е р╗ХсЦЩтШЦ┼бси▒сиХскЕсЦ╣ р╛ХсйОтАлтзк▌бтАмсХ╜сКесЬЕ спХсЬЪтмйтВЙс░Ж

спЭсЬ╜e таЩр╕Нтж╣┼Бсжйс▒етж╜р╕┐тИЕтй╢ тНЙтЦнспХ╒йтВЮ┼БспетАл▌бтАмсХ╜сКесЬЕ спХсФвсоЕ┼Эс░Ж

─Н┼Бтж╣┼БсЦЩсБбтж╜тбНс░Ж с▒ер╛Щс▒вспХ┼Бсжйс▒етж╜ сДБтЬЩ╘Й╟О╘Х╨ЦслЩспХсФНсХ╜сКесЬЕ

сЭНсйвсЬ╛тВЙс░Ж

раЕргВрей╘Юрз╣╙Ш╙п▀║рбЪтАлриБ┌ЭтАм╥▓┘ЛрвЖтАл▌▒тАм╙Лр┤брпЦ┘ЛрмЦтАлрй╕╫мтАм

тАл┘БтАмрей тАл▐ЖтАмркЕрн▒ра║р╡ЫтАлрб╗рг│┘╝тАмреЮрлВ╙Црй╣рйер┤и

╓есм╡спЭ

▌Е╘ОсйвсижсЧн01&/ тЖ╜тВЮсЦБсЗбсйвсижсЧнс░Ж ╟О╘Хт░ТслЩтФ╛сВС тЬЪсШВ сХ╜сКесЬЕ спХс▒╜█╡тАл▌бтАмсЭБр╕нсо╣сЛБр╖Х┼Бс▒╢тк╢тж╜ тФ╛сВСсХ╜сКесЬЕa%PPSUP%PPSр▓╜ таЩр╕Нтж╣├н▌Е╘О╩нс╕бтВЯсжеrтАл▌Е▄йтАм ╟О╘Хт░ТслЩспХсФНсХ╜сКесЬЕ тАл▌бтАмсЭБр╕нсо╣сжйс▒етж╣┼БсБасоесЩ╣спй█╡ спХсФНсХ╜сКесЬЕр╖ЭспХс▓Б▌Е╘Оси▒сХ╜рае таЩр╕Нтж╣├нспХсмКтж╣сЭЕсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм сЩ╣т░ТтЗ╜спжтШЦ┼бсХ╜сКесЬЕ сДБтЬЩ╘Йс▒╢сЗбспЩс╖╛ с▒╢сЬ╛тШЦ┼бсФНсп▒─Кс╖╛соесЕХсоБтж╜ тАл▌бтАмсЭБр╕нсо╣с▒ер╛Щтк╡рб╜тШЦ┼бтЭбспХ с▒етАлтж╣▌ХтАмсйНсЕХ▌Ес▒╢тк╢тж╜сХ╜сКесЬЕр╖Э ▌Е╘Оси▒сХ╜раесБ╝соЭсЭЕсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм

сБ╡сТ╣сЭБ╩Ссиж┼Э╞▒сБЭсоеснетж╜

тЬЪсШВ ╟Ос▒╜тФ╛сВС сХ╜сКесЬЕ ╩Х╔ксоесл╡тж╣█╡aсДЭсмХсХ╜р╢╣сЗбтЦСр╛Х├СсмХс╡▓р░ктк╡р╛Эсое сДБтЬЩ╘Й┼Этж╜╟ОсиХре╡сХ╜реБ╔Щр╕Н┼Б╟ОeсмХсШВ╩нс╕б сжйс▒етж╣┼БсЭБсЧос▒╢тк╢тж╣├нтжЮсижсБ░сВСсШВтзХрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм bс│жсХ╜р╢╣╟О╘Х╨ЦслЩспХсФас╕▒ тЬЪсШВр╛Щсо╣тк╣сйв ткЩтК╣сБЭ ╟НтБнсйвсижсЧн

╩бтйес▒╢сйвсижсЧнс░Ж

тгЩсБЩтпЖ сйвсижсЧн

тЖ╜с╕е┼▓сйвсижсЧнс░Ж

сКйс╖╛ сйвсижсЧн

╩бспЩс╡бсйвсижсЧнс░Ж

ра║╙╣спХ сйвсижсЧн

тЛХтЛХскЕтШВ*%ETWOTBOH

тЛХтЛХскЕтШВ*%ETQNI

тЛХтЛХскЕтШВ*%:0

спХтК╣сйСсйвсижсЧнс░Ж

тж╣тАл╫ЩтАмспХ сйвсижсЧн

╩бтй╢с╡бсйвсижсЧнс░Ж

▌Е╘О сйвсижсЧн

тЖ╜тВЮсЦБсЗбсйвсижсЧнс░Ж

тЛХтЛХскЕтШВ*%ETIBOPJLP

тЛХтЛХскЕтШВ*%EBFTJOEBOBOH

▌Е╘ОсйвсижсЧнтЖ╜тВЮсЦБсЗбсйвсижсЧнс░Ж -P 4USFFU )PB$VPOH#BD8BSE )BJ$IBV%JTUSJDU %B/BOH тк╡р╛ЭснетК╣тЗ╡с▒вXXXETDPLSтж╜╟ОтжЮсиж спХс░Жр╡В┼Эс░Ж


SUPER GREAT р╕нсм▒со╣тзксЕЦ

рйЛ▀Ж╥╡ рдЩр▓О╙Ф█крйФрйО╥Х▀ерлл

 рвм рж║ ╒г р▒Щ ▀ж █╖ ▄┐риСрип ржБрйГрдЧрп╢▄╣рвИ╙Ч

SUPER GREAT

р│К▄╡тАл▐▒тАмрж▒ржБрйГрдЧрп╢▄╣рйЛр┤КрвИрдЧр▒Фр│Ц ╓ЭриптАл┌У╫и▌░тАм╤ЗтАл╫итАмрм┤ржБ▀╗рйСрй▒тАлрйГ┘В█отАм р│Ш╤мтАлра┤рлГ╫итАмрдЮр│Ъ▌З╒м╨╕▐╛█╖рдСр▓Ж╙М█врйМ

тж╜

спжсДБсиХр╛Эр╗ХспжсжйспХсиЭсиЭтж╜сиЭсон┼Эсп▒ ╘Й╓бтАл╫ЩтАмсЧнр╝Йрв▒aс╖▒╩СсЬ╜с╡Б ▐╡смХсДБтЬЩ╘Йси▒сЦБтЬЪтпй╙╣сжеспХсЬЕтУНр╕Э сК║┼Эр╢╣a▐╡снес╝┤█╡тмЙсп▒с╡▓тмЙ сп▒спжтАл▌Е▄йтАмсХ╜├ТсХ╜├Ттж╜тж╣рд╜сЗбтЦСсоБс╕бсВКтзЙр░кспХтАлсже╫│тАмсЗбрд╜р▒НсмХсжеспХсЬЕтУНр╕Э╩н с╕б╔Щс│жр╢╣раер╛ХтГ║спХ╙╣▌Есз▓тзКтАлтж╣▌Е▄йтАм├▒▌Ес╖йсо╣ржжтПКсЗ║собтЕйтО╡р╕╝ тАл╫ЪтАмтВЙр╕╝ тж╣╙╣р║ЪсоерпЭтК╣р╗ХсФНспХс╖й█╡сж║с╖╛тж╜▀Сa─Ксобсп▒спХсиЩтЬЩр▓╜─СтО╡╚бсйЮс╕бaсжл с╕бсл╡сО╢ржС с╡БсЬЕсБ╡ р║╡р▓╜╙╣ сЗ╢сиХсЭЩр╕нтО╡реТсмСр╕Нсо╣тЖ╜сзБсК║┼Эр╢╣реЕсобсиХриБсЦЩ сл╡р╕▒тзХр╛ХсиитзКтАл▄йтАм╩н тЖ╜┼Бс╕бсл╡с▒бтпНсДБтЬЩ╘Йс╕всм▒реЕсобтж╜╟ОсжеспХсЬЕтУНр╕Эсоб р╕йсзЮспХрпЭр╕▒тзБс▒╢раер▓╜сКе╞▒смСснеспжтАл▌Е▄йтАм ╔Щр▒ЭсДБтЬЩ╘Йтйес╕бсжеспХсЬЕтУНр╕ЭреЕсобсиХриЙ╩нсл╡ р╕нсм▒со╣тзксЕЦтВнр╕Сс╕бспХрп╣a с░ЖтВЩсйНраеa╘Псж╣▐╣ тж╜р╕йре╡р▓╜тАЬ╙╣█╡┼Бр╕йсжйр╛Цсоерпб▌Е_тАЭсЧ▒сФНрп╣р╖ЭтК╣█╡спХ тК╜╟НреЕсФ╛сЩ╣сЕХ▌Ер╣Жс╡ЭсЕХ▌ЕспЩ╩Сaсизсий▐╣сДБтЬЩ╘ЙсжеспХсЬЕтУНр╕Эр╕нсм▒тК╣раес▒е тзХсЕжтАл▌Е▄йтАмсйН}с╡▓тАШспЩсФ╛сжеспХсЬЕтУНр╕ЭтАЩтж╣╙╣р╕н├Хс▓ЩраеспХсГйсЬ╜рае█╡со╣сБЩaспй соЭтАл▄йтАм╩нсл╡тАШсЭЩ▌Е┼БтГ╜тАлр╕▒▌бтАм┼Б ▌ЕсЬ╜сЕХр╗Х╒йраесЕХсВСтАЩ тАШсКесЬШтж╣▌Е┘еaсБ╡ сКесЬШтж╣ ▌ЕсЬЕтУНр╢╣сБ╡тАЩ▐╡снес░В█╡сжеспХсЬЕтУНр╕ЭсФН╒Жтж╣р▓╜zспХтЗ╜сБ╜тзХсЕЭ╩нсл╡.(0.,7.$79┬К75j;$1+ .(0., .,7.$7 тАл╫ЪтАмтВЙр╕╝тО╣сжеспХсЬЕтУНр╕Эси▒тЕйтО╡р▒╝тШБтж▓соЭр▓╜р╕йр╛Хр╕Нтзй▌Е р╕Эси▒ си▒ сзЮDNс╕╜р╕НтЕйтО╡LJLBUспХс╡▓eси▒╩лсЩ║тпйсБ╢тйбспй▌Е сО▓соЭр╗ХтЛЭсО▓реРспХсО▓тйб╙╣скЙ▌Е тАл╫ЪтАмтВЙсо╣тиЖсобс╕етж╣с╕бсжлсоЭр╗СтАл▌НтАмс╕бсжлсжес│м▌Е сз▓собтж╜╟ОспЭсБ╣тО╣сФНспХс╖йсЕХ▌Есп▓▌Е


р╕нсм▒соЭр▓╜сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜сжеспХсЬЕтУНр╕ЭсФН╩С

.(01(67/( сБ╡сФОтж╜тЕйтО╡╠ос╕йси▒ржжтПКспХсЗ║сиХспй┼Бсжйсоб сБ╡▄▒рпЭр╕╝сБ╣r▌ЕтК╜╟НсзЭтВЯсж╣▌Е тж╣├▒▌Ес╖йс▒бр▓ХспХсГес▓ЭсжЪтпй█╡ржжтПКр╕╝си▒тЕй тО╡р▒╝╠ос╕йсо╣сЬ╛qспХс│м┼БсЗбрд╜р▒НсмХсБ╡▄▒рпЭ сжеспХсЬЕтУНр╕ЭспХтгосБЩaс│м▌Е

&251(77252<$/6 675$:%(5< тж╜р╕йре╡р▓╜ ржЩ╩Ср╕╝ тО╣ тпСтУНр╕ЭсЧоси▒ ржЩ╩Сс╣й┼Э сжер╝Нрд╜ тШБтж▓соЭр▓╜ р╕й р╛Хр╕Нс▒╢р╕▒сЭЭржЩ╩Сс╣йр╕╝спХ╙╜ ▌Ес╕йqспХтВЩсоЭр▓╜сзе╟г▌Е сФ╛тУНр╕ЭтзЙр░кспХс▒всиХсЬ╛ qспХсЗбрд╜р▒Юс╕бсжл┼Б р╛╡a█▒╙Этж╣▌Е ┼Э сФк 1 сЕХрпЭ тО╣ ┬Р р▓╜ 0 с│СтзКсоЭ ┼Бспй█╡ , 2$ ╒╝со╣ р╕нреЕ тж╣▌Е + р╖Э . скбтО╡тО╡ р╕Нр╛ХтАл ▄НтАмр╕╝спХс╕е 12 сп▓р╛Э тлнскЕ тиЖ┼Э $ соб ├н / р▓╜ &( qсп▒z спХспХсРн тШБтж▓соЭ 1(67/(.(0/<&+2&2/$7( 1(67/(.(0/< 0 сФк р╕Э .( сЕХрпЭ спХсЬЕтУН ╒╝aр╡Й смСсоБси▒тФбр║Ъ█╡р╕йспЭр▓╜р╕╝сжеспХсЬЕтУНр╕ЭтЕйтО╡тЛКспХ смСсоБси▒тФбр║Ъ█╡р╕йспЭр▓╜р╕╝ тФбр▓╜ со╣сже тО╡тО╡ сБ╢тйбспйсоЭ╙╣╔Щ├др╕йс▒б├кран┼Б спй█╡с╕бсиз█╡с╕бр╝Й сБ╢тйбспйсоЭ╙╣╔Щ├др╕йс▒б├к тпСсФк сЬЕтУНр╕Э р╖Э╒йсо╣с│Хс░НqреЕтГ║с╕б╔Этж╜├дспХтж╜тШЦ▌Ер║Ъ╩СслБ р╖Э╒йсо╣с│Хс░НqреЕтГ║с╕б╔Э сжеспХ с╕бтп╣─ЙсмХ╒й

WALLS CUP SOCOLA WA тЕйтО╡р╕╝ тЕйтО╡р╕╝со╣тНЦсжеспХсЬЕтУНр╕ЭсоЭр▓╜▌Йр╕╝раесиз сиз ┼Б тгосБЩраесзЮтж╣┼Б сжеспХсЬЕтУНр╕Эсо╣с╕йqспХ ┼Б тгосБЩ спХ █▒═Хс╕бс╕бсжл█╡тбОсЭБтбОсЭБтж╜р╕╝ █▒═Хс╕бс╕б ╒йсо╣с▒╢тДХa╟в╔йтж╣▌Е ╒йсо╣ с▒╢тДХ
SUPER GREAT р╕нсм▒со╣тзксЕЦ

:$//68 3

&

тО╡тО╡╒╝ сЭЩ┼Б n8 ├┤ соЭр▓╜q р╕╝ ;  ╒╝ тО╡ 12 0(5, сжеспХсЬЕтУНр╕Эси▒тО╡ р╕НсиЭр▓╜ спХсЬЕ р▒╝┼ЭсжЙ тАлрв▒╫ЪтАмсДБ соес▒б─К тЬЩтЕйтО╡ спХ реЕспжр╕╝ тк╡ р╖Щ █╡ сиХ р╕Н █╡ р╕йр╛Х спХ с╕е╒й сиХ█▒╙н спХр╡ЙсиХ спй р▓╜ сиХ соЭ реЕ ▌Й  рв▒a ╙╣тШЦтАл╫ЪтАм тж╣█╡╟Н ▌Е с▒ес▒вспХ ┼Б a р╛╡ тАлрв▒╫ЪтАм ;$1+

+2& тЕйтО╡р▒╝сЬ╜р▒Ю ┼ЭтЕйтО╡тЛКспХ aрд╛тж╜сие сжеспХсЬЕтО╣ тДО▌Й сйОсЬ╜╙╣сЬ╛q соб с╝н спХсФвтж╣▌Е скЕтпйр▓Е┼Эсп▒ сЗбсЗеспХсБ╡сФО тж╣┼БскЕрп╣рае ┘ж┘жтзХс╕бс╕б р▓╛ сжлсжес│м▌Е 

0(5,12;├┤t8├┤┬Н тйесБЩтЮЖ

тйесБЩскбтЮЖсо╣тк╣сФвтО╜рпЭсЕХтж╣рд╜тйесБЩскбтЮЖспХсБ╢тйбспй█╡сжеспХ сЬЕтУНр╕ЭсоетО╡тО╡╒╝тКЦсоЭр▓╜▀П┼Б▌ЕсЬ╜тк╡спХтЬЩтЕйтО╡р▒╝соЭр▓╜ qсЭЩр╕йр╛Хр╕Н▌ЙсоЭр▓╜тН╜тН╜спХ▌Ер╖Щр╕╝┼Эс╕йqсое╘Х █╡сЭБсЦБтж╜сжеспХсЬЕтУНр╕ЭсФк╩╡собтпСсФксДБспХсЬЕспЩ ▀Ср╕╝собсйврпЮсиз█╡сКесКесКж с▒╜сГ╢╟Цсоб┼Вр╛Эaр╡Йси▒р╕╝рй▒тж╜├Хvтж╣▌Е сКесКесКжсЦТсзБсп▒реЕсйН╩Сс╝нсЕ▒с╡ЭсЦЩсл╡ ▐╜ржТржТтж╜тпСсФксКесКесКжсйН╩СспйсЧнспХ▌Е

:$//672 3

7(

1 сБ╡▄▒рпЭр╕╝ тЕй ржжтПКсЗ║собтБ▒ тО╡р╕╝

тж╜тЕйтО╡╠ос╕й сЧоси▒сБ╡▄▒рпЭр╕╝ тЕйтО╡р╕╝с│жр╢╣ ┼Э ▌Е╒й█╡ткЪсЬ╜ ┘еaсБ╡ра║сФ╛ ╒йраескЕ█╣со╣рд╛ тЦ╜сжеспХсЬЕтУНр╕Э

.(07251$'2

тж╜тбНраетиЖ┼Эvр▓Жтж╜сЕХ роР█╡сЩ╜eтЯЭс╕б█╡v р╖Э с╕б сЕк рд╜ тж╣ рае спХ ╩СсЦ╡сДФсоеранран тбНраер╕╝тШБ╓Е р╕╝с▓Ер╕НaсжесФОтж╜ржЩ рае тбН █╡ сжл с╕б ╙╣ спХ рпЭсФксо╣сп▒тФ╜сжер╛Хр╕╝ с╕бсжлсобр╕╝ спХ╙╣с▒етДХс▒всоЭр▓╜╙╣сТ╣ р▓╜ сДе соб q сЬ╛ со╣ р╕Н qсЭЩ┼Бспй▌Ес▓Е тУНр╢╣сБ╡спй▌ЕтАЩ ▐╣сж║с╖╛спХтАШ╘Хсжйси▒сЬЕ снБ a сБ╣ сХ╜ ╙╣ спХ р╕╝ сЬЕтУНр╢╣сБ╡
р╕нсм▒соЭр▓╜сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜сжеспХсЬЕтУНр╕ЭсФН╩С

уУЭуДес╕ВуЙЩ 1(67/(0,17&+2&2 1(67/( 1 рл╜ рл╜╠▓спХтЪНр╗жтенрпЭсЬЕтЭТсоЭр▓╜╘ХсмКр╛ЭсоесЕЭсЩ╣спй▌Е рл╜╠▓спХтЪНр╗ж тбНс░ЖспХтЭнрпбсФксоЭр▓╜р╛ХсЬЙр╕╝спЩс╕б╔бсоер╝СрпЭраесжн├дz тбНс░ЖспХ тбН тЭнрпб ▌ЕсДБсЬЕтФЙрпЭсДЕсЬЕсБЭтЬЩтЕйтО╡р╖Э╩СтАлтж╣▌бтАмр╗Ср║ЪсиХсЕХтАл▄йтАм ▌ЕсДБсЬЕтФЙрпЭ сжетАлтЫЕтЫЕ╫╡тАмспХр▒СсВСсЭБсп▒сБЭтЬЩтК╣сзЮсжеспХсЬЕтУН сжетАл╫╡тАм р╕Э р╕Эрб╣сЬ╜├д▌Еспжсжйaрд╛сбХтж╣▌Е┼ЭсоБсЗй╔ксое р╝ЩсЧнсЕХсйНс╡Э█╡сБЭтЬЩр╕╝сжеспХсЬЕтУНр╕ЭсжеспХ сЬЕтУНр╕ЭсоЭр▓╜сз▓тК╣тж╣┼БсЭЧсобсЗерд╜сЦ╡сЕХсже сл╡vтж╜сБЭтЬЩтиЖс│мсжетж╣сЬ╜█╡сЗе╠╣ткЪсоб р╕й█╣╘есФйсонсЬ╛тмес│СсЭНсЬЕр▒СтЗ╡тГ╜

.(00(5,12 (5,1 &87,(%($5 ┼СранспХсиЭ╟ХспХ╔Щр▓Ес╕етж╣рд╜aсиХр╕СспХсмК смК zсжер╕╝со╣╟в╔йс╖╛соесп▒сже╘Щ▌Е тк╡спХтЬЩтЕйтО╡р▒╝╠ос╕йр▓╜qсЭн┼БсжйсобсЗесоБсжеспХ соБсжеспХ сЬЕтУНр╕ЭспЩ▀СспЩ┼Цс▒вспЩтиЖспХреНсРо╙╜▌Е тбНс░Ж╔Щр╕Эси▒раесмСсоБсДБспХсЬЕтНЙсЦкспХрпЭ┼▓┼Бтж╣┼БспйсиХ ┼Бтж╣┼БспйсиХ сиХ тАШсХ╜с╡ЭсжеспХсЬЕсБ╡тАЩр╖Э╩СтАлтзй▌бтАм├др╕нтйесЭЕсобтбОр╕╛ тбОр╕╛ тАШ┼СранспХсжеспХсЬЕтУНр╕Э ╒н╙╣си▒├нр╝Йсл╢qсоес╢НсиХтАЩ

р┐пр╗Йр╕▒р╛нсГн

сЙБр┐зсАЯ

.HP.LWNDW9L7UD;DQK.HP&HODQR.KRDL0RQ :DOOV&XS62&2/$1HVWOH.HPO\&KRFRODWH .HP7251$'2.HP1HVWOH:DOOV7RS7HQ

 

р╡зроКр▒зсДДсЕ▓ рзврз│

.HP0,/20HULQR;'DXрнЖрпд сЕ▓сЕ▓рмнсИг сКир╡Ъ рзврз│ 

&RUQHWWR5R\DOV 6WUDZEHUU\

 

:DOOVXSFKRF1HVWOH.HP0LQW&KRFR.HP0HULQR .HP&KXRL.HP0HULQR&XWLH%HDUYQG р╜Др│ир╛║

.(00(5,12 .(0&+8┬Т,

aс▒╢с╕▓си▒сХ╜р╕нреЕсиХр║Ъ█╡с▒етШЦeсЬ╛соесФвтгйтк╡тзй ▌ЕтО╡тО╡╒╝ ржжтПК сБ╡╙╣╙╣р╖ЭсХ┐сиХсК╗собтмесКе▄▒ си▒сЭЩсХ╜сиЭр╕С╘Ксп▓тж╜сжеспХсЬЕтУНр╕ЭсФ╛тО╡тО╡╒╝сое тШБтж▓соЭр▓╜сп╡роКсРнр╕Н┼БтО╡тО╡╒╝сБбтУНр╕╝соесДБспХ сЬЕр▓╜тзй▌ЕсиЭр╕СсФ╛сБ╡╙╣╙╣р╕╝спХсжес╡Эс▒╢с╕втж╣▌Е сЧ▒с░ВспХaсизсиХр║Ъ╩Сaс│С╔йсЗйтаЩтж╣▌Е

KEM M MILO р╕йспЭр▓╜сже р╕йспЭр▓╜сжеспХсЬЕтУНр╕Эсо╣тж╣рд╜ сГес▒етАл▌НтАмс╕браесжл┼Б╒н╒йр╛Х сГес▒етАл▌НтАмс╕брае сиХр▓ЕсмХр╕╝спХсзЭ сиХр▓ЕсмХр╕╝спХсзЭ
WWW.SONGWOLVINA.COM

á&#x2DC;&#x201A;᏾â&#x201D;ĄáŹľáŽĄâ§&#x17D;á&#x201D;˘ Ĺ ~Ꮌá&#x201D;žbâ§&#x160;â&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź Ĺ ~ܚ᎚á&#x2014;­áľ˛âŚ˝⧪á&#x201D;?ᨹ á&#x2DC;&#x201A;᏾â&#x201D;ĄáŹľáŻ&#x2022;á¨&#x2122;ṽӚ â§&#x2030;ĚšâŚšÄ á&#x153;&#x2013;â&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź

â&#x153;&#x161;â?ąá&#x201D;˘â&#x20AC;ŤÝ&#x2022;â&#x20AC;Ź 0937. 100. 243 songwol8263@gmail.com Mr.Vu 0937. 100. 502 nguyentuanvu0193@gmail.com OFFICE 0272. 3777. 888(124) FAX 0272. 3777. 333 Ṽá&#x201D;˘âŹŠ

Mega Market, Lotte Mart, Aeon, Big C, Coop Xtra, Binh Duong(á&#x160;Šáˇž) 091.546.8438, Ben Thanh(á&#x201E;&#x2026;â&#x201D;Ľ) 091.898.2540, Tan Dinh(3Ç&#x2018;) 097.693.9739 Cho Xom Chieu(4Ç&#x2018;) 0903.308.872, Cho Lon(áş­ŕą&#x2018;á&#x153;˝á°&#x2020;) 0908.617.617, Cho An Dong(áŚŠŕ şá&#x153;˝á°&#x2020;) 0902.153,253,, Cho Tan My(7Ç&#x2018;) 0903.609.985 Thu Duc(â&#x161;?ञ) 0903.830.976, Cho Tan Binh (0903.196.818), Van Kim (0126.8617599), Long An(ŕł&#x2019;ጊ) 01677536595, Ms Trang(âŁ&#x2122;á &#x2122;âŻ&#x2020;)091.386.2786


CULTURE сБ╢р╛Э┼бсЩ╜тлн

WAR REMNANTS MUSEUM т▓│с▒ес░всобс┤еaспйреБсизреБр╝ЙреБ├дсоетЭн╞Хтж╣█╡тЖ╜сжжсо╣сЦБтФ╛спХ▌Ет▓┤ т▓│сБ╢с▒╜тГ╣р▒Э╘Йсобс▒ес░всоБр╛Э┼ЭсФНс╕еспХс╕б╙╣eсп╡ткЪсФНр╖ЭскЕ█╣си▒сжнр╕С▌Ет▓┤

ткЩтБнсБЭ с▒ес░всБ╢р╛Э┼б

4

см╡30спЭ сДБтЬЩ╘Й ╘ЙсЗб тзХсВК╩С ╓▒спЭсж┐рв▒┼Бс╕б╙╜сйОсФНсо╣сФ╛ тВе╩Ср╖ЭсзБсЯЙтАл▌бтАмр╗ХтзХсЕЩ▌Е с▒ес░всБ╢р╛Э┼бсоб╙╣рпЭскбсЬ╜тАл▌бтАмр╖Э сЗйр╛Щтж╣┼Б╩С╠ЭсмХр╕йсонсоЭр▓╜тВЯсжес╕б╩С█╡ тп╣реЕр╗С с╖▒├СсмХ╙╣реЕспХраервБсЩ╣сиз┼Б смС смЩтж╜╩СсЗесоес▒етк╣тж╣╩Сснетж╜с░ЖсЧн█╡▐╡▐╡ смТр╝Ьрб╜▌Ер╗и╓есоеткЩтБнсБЭсФ╛тк╜соетж╣┼Б рае╟ФспХспХ┼Фр╕нсобр║бр╕Нтж╣┼Бтейр╕йсонси▒сБ╢ р╛Э┼б╩Стзксое╩Стлотж╣┼Бр╗итлнaс╕б╘Н├др╕н сБЩр╡Й┼БсБЩр╡НсЩ║с▒╜zсоб┼ФспХсБ╡р▓╜сйН╩С▌Е тжесп▒скбzсобр╛Х├СсмХр╕йсонсоерв╡ражсп▒реЕ─е сЬ╜▌Ер╗ХспХсГй╩Стлнси▒тж╜сГйсБ╜├ЩсонтзХсЕХсЬ╜ рпЭ╟нтж╣┼БсЭЧ▌Е тж╜╟Оси▒сХ╜сиХр╖ХсЭБреЕскЕсЬ╜р╗ХтжесЩ╣┼б┼▓с╕б си▒ рд╜█╡ ┼ФспХр╗С сЬ╜сжесГес╕б тК╜с▒╢ сжесГес╕б со╣╔Щсй╝╘БтДОтЗ╣спХр║Щр╛Эр▒бсоес╕браер╝Йр╖Х█╡ спХ┼Фс▒ес░Жсо╣тГ╣тВЩтж╜┼▓─Юсж┐си▒сХ╜тж╜тВЩсое р╕▒спХ сизсоЭсЧЙ▐╣ сжесГес╕бa тАЬсБЩсжйтзКтАлтАЭ▌Е▄йтАм р╖Э┘йр╛Э┼ЭтзЙ╠╣с│СсмКтпйсолс│Ср╕НсЧЙ▐╣╔Щ┼Ф ткЩтБнсБЭс▒ес░всБ╢р╛Э┼бсое▐╡█╡раер╕╛тЛБсЩ╣сиз █╡р╕к▌Ер╖Щ┼Йр╝К╩Щси▒▌Е▌Ер╖Щраер╕╛сп▒тГ╣р▒Э см╡спЭ╘ЙсЗбтзХсВК╩С╓▒спЭспХрпЭ█╡тАл▌ХтАмсоер╕й с╡Этж╣┼БсВКр╛ЩтзХсЕХсж╣▌Е┼БсйЮс▒╜тк╣сп▒сФНс╕е


ткЩтБнсБЭс▒ес░всБ╢р╛Э┼б

сДБтЬЩ╘Йс▒ес░втАл▌ЪтАмсЬ╜сБЩ╟СспХсДБтЬЩ╘Йси▒aтзй▐╣сп╡ткЪтж╜тзкснер╖Эс╡▓сЭН соЭр▓╜с▒есЬ╜рб╣┼Бспй█╡▀С }┼бтАл▌ЪтАмсЬ╜си▒█╡тж╜╟О╟С┼Э┼бр▓Йрб╜сп▒р┤н раер╕пспХспйсийсоЭ╙╣╓есЩ╣╞▒спХтметж╜╟О╟С┼бр▓Йсп▒р┤н█╡тАл▌бтАмсЗб сЗетК╣смнс▓н┼Бтйес░Н█╡с▒ес░вс╡▓р╕нр╗жсо╣тж╜╟О╟СспХтВЩс▒етзй▌Е█╡╩С р▓╛┼Эс▒ес░Жсо╣сЭЕсФНр╖ЭтАл▌ХтАмсобсФНс╕есЧо╩Ср▓╛р╛ЭреТспЭсЗбсп▒р┤нр╕нспХс▒е сЬ╜рб╣┼Бспй▌Е

тбНтФетЭнтаЩ

с▒╢р╛Щсое реЕсиХсХ╜р╗Х сж┐р╕йтАл▌ЪтАмси▒ сДБтЬЩ╘Йс▒е ржн сБЩ╟СспХ сЯЭ▐╣ тйНр╕НтПЖ тЦСт░Тс▒етЪН╩Ст░Тс▒етВЙт░ТсЧнтЕ╛т░ТсоБтФесБ╜сФН╩Ст░ТтАл▌бтАмтбНт░ТтбНтФе реТсо╣ с▒е с░вр╛Х╩Сскб┼БсйЮс▒╜тжЭтзХреТс▒ес░в┼Э┼бр▓Йрб╜bс│жтк╡сЕХт░ТсЬЕтУНр░К спХс▒есЬ╜рб╣сиХспй▌Ес▒ес░всБ╢р╛Э┼бсоб╓е}┼бспХрп╣р╕нр╗ж спХ┼брпнтзй┼Б╓етАл▌бтАмсЗбтЦС█╡тж╜тзХр╕нр╗жспХтВЯ█╡▌Е╔Щс╡▓ сЗесо╣aсБЩ╟О соБр▒Юс╕бсйО┼брпн~спХ▌Е тКЦси▒█╡с╡Эр▓╜с▒ес░всоесЦБра║тж╣█╡тбНсЬЕтЦСскбсЭБр╛ЩреЕспХс▒есЬ╜рб╣сиХспй ┼Б тКЦ┼ЭтКЦсобс╡Эр▓╜с▒ес░втАл▌ЪтАмсЬ╜со╣сФНс╕еспХ╙╣╩Ср▓╛р╛ЩсХ╜aс▒есЬ╜рб╣ ┼Бспй▌Е╔Щс▒бс▒╢с╕брб╜тк╡р╗Хсо╣с│СbсоесЕХ█╡реРтж╣╙╣сЬ╜сЦБспХр║Щр╛Х █╡┼Фр╕й▌Ер╕йс╡Этж╣╩СсЗйтаЩтж╜с▒ес░всо╣сп╡сФвспХр║Щр╛Щ▌ЕсФНс╕есЧос░Ж р╗ХреЕсоб╒йр╛Х╙╣тИК─Кс▒вспХ┼БсФНсЭЕс▒всоЭр▓╜р╜╣сФНрб╣сиХспйсиХ▌Ер╖Щс▒е с░в╩С╓▒┼б┼Э█╡▌Ер╖Х├нс▒ес░втАл▌ЪтАмсЬ╜со╣с▒йсБ╢тзй▐╣тйес░Жqсоеaqсиз спХсЕХсйНс╡Э┼Бспй▌Е

.тАл▌бтАмспЩс╕бр┤С

ткЩ

тБнсБЭсЬ╜╘Хс╡▓сЭНсЗбси▒снетК╣тж╜с▒ес░в сБ╢р╛Э┼бсоб╓есЗбтЦС╓е╩н с╕б ─есЧорб╜ сДБтЬЩ╘Йс▒ес░в тАл▌ЪтАмсЬ╜со╣ тВЩткЪтзЙсое сжнр╕Н┼Б с▒ес░вси▒тАлтж╜▌бтАм─ЮbсЭНсоеспЭ╦Йсмнс╡е р╝Кс▒всоЭр▓╜сЦЕр╕Юрб╣сий▌ЕсЗе▌Йрб╜╘ЙсЗвсДБтЬЩ ╘Й сФНспХсо╣ ╘Хс▒еспе┼Э ра║сЬ╜си▒ ╘кс▒есЬ╜тАл▌бтАмси▒ сп▒сЕЩс╡Эсо╣ с╕есйв┼Э ┼ЦсФСс╡Эсо╣ с╕есйвспХ тАл▌бтАмр╕Ю тж╜тАл▌бтАмр╕Нс▒ес░всз▓сФвсоероесий┼Б ╓е см╡сЗбтЦС╓есм╡╩нс╕б█╡сБЩ╟ОреТслЩ╟О ╟СтАл▌бтАмa}спжтж╣сйН╟Ос▒╜с▒есоЭр▓╜тК╣р▒Нс▓н▌Е с▒ес░всБ╢р╛Э┼бсоб сДБтЬЩ╘Йс▒е ржн сБЩ╟С с▒╢сЕХсЗб тДОсФНсйб▐╣ ┼Фси▒ сДБтЬЩ╘Йс▒е с│жс▒е с╕втмеспЩ ╓есм╡тАШсБЩ╟О┼Эсм╡╘Йс▒╢сЗбсГ╡с┤ес▒есЬ╜ с░ЖтАЩсоЭр▓╜р╛ЩсоесйХсий▌Е ╓еспХр╖есоетАШс▒ес░в┼ЭтЛЙр░ЦсГ╡с┤ес▒есЬ╜ с░ЖтАЩсоЭр▓╜ с│С╔й сЩ╜тк╡тзй▌Еa ╓е сБЩ╟О ┼Э слЩ╞▒ ┼б─ер╖Э сЕЦсм▒тж╣р╗ХсХ╜ тАШс▒ес░в соБр╛Э 3FNOBOUT сБ╢р╛Э┼бтАЩсоЭр▓╜сБ╡╤Й▌Е сЕХтШЦс╡есйНсХ╜тАШс▒ес░всБ╢р╛Э┼бтАЩспХрпЭ┼БсЗбр╖Щ▌Е

тКЦс▒есЬ╜┼бсобсДЮс▒етДХр╖Эс╡ЭтлКсФксоЭр▓╜тЛБтзХ┼БсйЮс▒╜со╣сйвсиХспХр╖е тАШ"HFOU0SBOHFтАЩр╖ЭсЬ╜bс▒всоЭр▓╜тв╜тйетзй▌ЕсБЩ╟СсобсДБтЬЩ╘Й╟СспЩ реЕспХсЪУси▒сЪЙсиХ├нр╕ХрпЭс▒есоетаЭтК╣с╕бр╝Ьтж╣раер▓╛тАл▌бтАмр░ксФХсФвтк╡тж║с▒╜ р╖ЭсФХтбНтзй┼БсЪУсо╣тЭн╞Хскб▐╡сЗйсиХтАл▌бтАмр╖Эспл█╡р╛ХсХ╜смХ┼БсйЮс▒╜тмесоБ с╖╛┼ЭтжЭтзХр╖Эспжтй╡▌Е┼БсйЮс▒╜сФНсмКс▒етмесо╣тжЭтзХр░к┼Э┼БсйЮс▒╜тжЭ

тАлсБЩрб╜тло╫ЩтАм╟Сс▒╢тВС╩С
CULTURE сБ╢р╛Э┼бсЩ╜тлн

рансже╙╣скЕ█╡сБ╜├Щсонсое▌ЕсЬ╜тж╜сГйр║йтИСсХ╜├нр╕нрд╜█╡теСр╕НтГ╣сФвсое сБ╝собсФНс╕етАШсГн├СсГ╕соб╓ЕспХтЭ╜тФесЧн╓бтАЩси▒сЬ╜сЦБспХр║Щр╛Щ▌Е ╓есм╡╘ЙсЩ╣раесФНспХ┼ЦслЩ┼Юр╕йсоеспХсБЩ╟С╓ЕспХтЭ╜тФетбО─Ксое тАлтзХ▌ЪтАмсЗйтФбсп▒сГн├СсГ╕собтВераер╕╛тД▒╙╣скбсмЩсЗбс╕╖█╡сЧн╓бсФНс╕еспХ▌Е "1тШЦсЭБс│ж╟СсФНс╕е╩Ссп▒aтБосиХрпЭспХтеес╕бси▒сЭЕр╕Нр╗ХсХ╜с▒ес░всо╣тВЩ сФвсое┼БсБ╜тж╣┼БсБ╣с▒есмХра║соесЗврамснБ▌ЕсФНс╕есобс▒╢с╕бтк╡р╗ХспХсийс╕б р╕н╔ЩсЩ╜eсо╣┼ЦтбНскб╞ХсонспХ┼БсЬЕрпбтпйс▒етзХс╕б█╡├дzсжесЧнр╖е спХрамсж╣▌Е ┼брпн╘Х╘Хс▒есЬ╜┼бсоеaрд╛тВесмХ╥╡тБотж╜сФНс╕ереЕспХсЬ╜сЦБсоесФНр▓╜с░В сж╣с╕бр╕н┼брпн~реЕсо╣р╝ЙсЬЦраер╣ЕсмСспЩсФвс▒вспХсий▌ЕсБ╢р╛Э┼бсоереЕсиХ сЦЕржнсо╣сЩ╣▌ЕскбсЗбсФСсЬЕр▒НсмбсобсФНрпЭс▓н▌Есмдсонсоб├СргНреЕспХ┼Бтв╜ с▒╢собсЭНbтзХс▓н▌Ес▒есЬ╜┼бсжйсо╣тЛЙр╛Ц┼ЭсЩ║сйСтзЙспХ┼брпн~со╣р╕йсон соетАл▌ХтАм┼Бспйсий▌Е с▒ес░всобтВЩткЪтзй┼БспЩeспХтзктж╜с╕┤спХрпЭтВЙр╕йр╕▒тж╣╩Стп╣реБр╛Хсп▒сКе тзЙспХрд╜р▒Н╙╜сйОсФНсо╣тйес░ЖспХсий▌Етактк╡р╖ЭснетзЙспХсий▐╣ тДХс▒╜e спи╟н▌ЕтЪЭспХсий▐╣с▒ес░всобспЩeсо╣сп╡ткЪтзЙсоесп▒сйСсЬЕр▒Ю├нтзктж╣├н р╕нрд╜█╡с░Нс╡Эaспй█╡реРтж╣▌Есм╡спЭ╘ЙсЗбтзХсВК╩С╓▒спЭсоесж┐ рв▒┼БтВЯсобтАШс▒ес░всБ╢р╛Э┼бтАЩсобтАШс╡Юраер▓╛тГ╣с▒йтж╣┼БсжетЮБ▐╣сДБтЬЩ╘Йсо╣ тж╜ржнтАЩр╖ЭскЕ█╣соесФН█╡смСр╕Нси▒├нс╡Этко╔бсжЙтГ╣р▒ЭсФй╩С┼Бспй▌Е тжЭ╙╜сБЭр╝Й╓б

тбОсоЭр▓╜спЩтж╜с╕йсД▓┼ЭтжЭсЗбсД▓соЭр▓╜с╕б╔й╩нс╕б┼БтШЦсБ╝ ┼Бспй█╡сФНрпнреЕсо╣р╝ЙсЬЦсоесФ╛сФ╛тж╣├нсЕХсйНс╡б▌Ес▒е сЬ╜┼бтж╜тОБси╡сДБтЬЩ╘Йс▒ес░втАл▌ЪтАмсЬ╜сЗбтАл▌бтАмсВСтК╣раеaспй ▌ЕсмСр╕Н╙╣рпЭсо╣р╣ЪткЩсЗбтАл ▌бтАмсВТр╕йсЗбтАл ▌бтАмтДОр╡ВсЗбтАл▌бтАмскб zсобспХр╖ереЕспХ╘РсЦЕс╕бсжл▌ЕсВТр╕йсЗбтАл▌бтАмси▒сХ╜ ╓ес▒ес░вр╕▒сБЩси▒тХТтУНтбНтАл▌Ъ▌ХтАмсоЭр▓╜тЭнсД▓рб▒┼БтДОр▓Ж соеспдсоб┼БсйЮс▒╜тжЭтзХсп▒рпЭ█╡сйзсп▒р╕НтАл╫ЩтАмспЩ┼брпн~ со╣┘йсЬ╜смЩспХроЙ├в▌Е╔ЩреЕр╕нсо╣с▒ес░вспХсжетАл▄йтАмсийсон соетАл▌ЪтАмсЬ╜тВЩс▒е╟СспЩсЩ╣р╖ЭсЕХсйНс╡Э█╡тв╜aр╕▒тзХс╡б▌Е сБЩ╟О┼ЭсДБтЬЩ╘ЙспХслЩсо╣╟Оaс╡▓смСр╕Н╙╣рпЭaaс░Ж р╕псоб╟СспЩсоетЭнсД▓тзй▌Е█╡сФНсЭЕспХсФйсФЭсЬЕр▒Ю▌ЕсБЩ ╟СспХтВЩс▒етж╜сЦЩ─етВЙтАл▌бтАмс▒е тж╜╟Ос▒ес░в сДБтЬЩ╘Йс▒е с░всоесКе╞▒тж╜тв╜р╖ЭсЕХр╗ХсДБтЬЩ╘Йс▒ес░всйН╓ера║сжй сЦЩ─етВЙтАл▌бтАмс▒ержнсЕХ▌ЕсВС╙╣▐╡р╕псобтбОтФеспХтЪН тж╣рб▒┼БсКесмКрй▒тж╜рв▒сВСр▓╜р╕пспХреЕсий▌Е┼Бтж╜▌Е сйН╓еeсо╣с▒ес░в╩Сeра║сжйсБЩ╟СспХсбАсжесЗбсобтбО тФеспХр╕нтШЕ тк╡тж║сзЮтгй тк╡тж║р╛Х╩С спХр╕нр╕Н тЦСрпЭ█╡╩Ср▓╛ ╓есм╡сДБтЬЩ╘Йс╡▓сЗбсо╣сБЩрпЭспХ с╕бсВКси▒сХ╜█╡тж╣р╡Йси▒р╗жсо╣сБЭeспЩспХсБЩ╟Сси▒со╣ тзХсп╡ткЪтж╣├нриЭс╡ЮсонтАл▌Етзй▌ЪтАм█╡╩Ср▓╛раесЕХспЩ▌Е╔Щ сБ╖си▒сДБтЬЩ╘ЙсиХр╕СспХреЕспХ╔Щр╕Сс▒ес░в┼бр▓Й╔Щр╕Э┼Э qскЖт░ТтбНр▓╜сЩ╣смКсЧнреТ╥╡тБотж╜с░Жр╗ХреЕспХс▒есЬ╜рб╣сиХ спй▌ЕтАлсБЩрб╜тло╫ЩтАм╟С─Юс▒етВЙ


ткЩтБнсБЭс▒ес░всБ╢р╛Э┼б

тАл▌бтАмс▒етВЙс╕бр┤С

сБ╣с▒есмХра║тбНсЬЕтЦС

с╡ЭсЧн┬Й┬е├Чрв╢2рв╝2TW┬дTW┬КT рел,├Р-2, с▒етк╡сГйткЩ┬З┬Й┬еf┬К┬О┬К┬Зf┬М┬М┬е┬Н ткйтЯ╣спХс╕б>>>WbaotangchungtichchientranhW=2 сйвсижсЬ╜e┬З┬НV┬К┬Зx┬И┬ЙV┬З┬Зc┬И┬КV┬К┬Зx┬И┬еV┬З┬З тоХ┼бсм╡сл╡спЭспжс░Жр┤н┬Л┬ЗT┬З┬З┬З
• ᇡ࠺ᔑᕽእᜅ ᇥ᧲ ᱥๅᯥ‫ݡ‬ๅๅ

ኩ⪩ ኩ᜽❑Ŗ᜾ḡᱶᇥ᧲ ᦥ❭✙ ᔢa ክ௝ Ŗᰆᇡḡ ☁ḡ᫙ • Golden River, Central Parkᯥ‫ݡ‬ၰšญ • ⫭ᔍᖅพ⍉ᖅ❦ • እᯱ‫⧪ݡ‬₉ప౭✙ᕽእᜅ • ǎԕǎᱽ⧎Ŗǭᕽእᜅ Web www.bestlandvietnam.com.vn Mail hoainova@yahoo.com.vn Kakaotalk ID bestland1 Tel 0902.812.460 ⦽ǎᨕ ᄁ✙ԉᨕ ᩢᨕ

0903.01.2002 ⦽ǎᯙ

CÔNG TY TNHH BEST LAND

Trụ sử chính : Tầng 9, Saigon Paragon, 03 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7 Office 1 : The Panorama Block D, 218 Trần Văn Trà, P. Tân Phong,Q.7 Office 2 : C8.01 Vinhome Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh


www.vnspacecorp.com www.vnspace.co.kr

֥ᖅพ ֥Ğಆ᮹ᇡ࠺ᔑ Ł~ᯕၠŁᖁ┾⦹۵ᇡ࠺ᔑ

ᯥ‫ ݡ‬ๅๅၰ

ᇥ᧲ᱥྙ ; ⚍❑ᩁᔍ௝ၰᩁ❭ᯕᨕᦉ❑⥥ಽ᱾✙ ; ‫ە‬᜽❑ၰ❽aु ; ݅ᯕᦥ།ऽᦥᯝ௽ऽၰእᜅ┡ᄁ෕ߑ ; ኩ⪩ʼnुญქၰᖝ✙ౕ❭Ⓧ ; ⣙ၙ⯆ၙऽ┡ᬕၰญ⊹౩ᯙ

‫ݡ‬⢽

vᱶ⯍ 093 727 4989

⪙ᱱ⣙ၙ⯆ ə௽ऽቑᱱ

v᜚⯍ 093 260 1167

⪙ᱱ ᦩ⣙ᱱ

ᦩᖁ⯍ 090 287 5000

⪙ᱱ⣙ၙ⯆ əฑ႙ญᱱ

vnckang

shasha1212 l ᱶ⧕௡ 090 135 1075 vnspace2016 l 070 4024 8005 ᯙ░֘ᱥ⪵

SD4-1 Grandview, Phu My Hung, Tan Phong, Q7 Tel. 028 5412 1569~71 Fax. 028 5412 1572 vn337an l ʡၝᱶ 090 700 7533 vnkafeole l 070 8248 2086 ᯙ░֘ᱥ⪵

LC-01, 01 Lexington, 67 Mai Chi Tho, An Phu, Q2 Tel. 028 3740 6177~78 Fax. 028 3740 6179

vnsjoon1224 l ʡ∊⯍ 090 777 6341 vnspace6341 l 070 8286 3390 ᯙ░֘ᱥ⪵

C002 Green Valley , Phu My Hung, Tan Phu, Q7 Tel. 028 5411-7770~72 Fax. 028 5411 7773 ʡ໦ᵡ 090 136 3310


Developed by:

âŁ&#x2122;á &#x2122;âŻ&#x2020;á&#x201D;Šŕ˛˝áŹ&#x2022;áľ?Ă&#x2018;௽ऽชâ&#x201C;? á&#x153;&#x2026;â&#x2039;&#x2022;áŻ&#x2022;ŕŻ?áŻ&#x2122;Ꮌá ľĐ&#x2122;Ĺ áľ?Ă&#x2018;᎚⣊Ä&#x160;Ĺ?᯹á&#x2021;Ąá??ʭḥâ&#x20AC;Ť×łâ&#x20AC;ŹáŻ&#x2022;Űľ â&#x160;&#x2013;Ĺ â&#x160;&#x2013;⼼ŕ¸?á &#x2122;ᨼ๊ḥޚá&#x153;&#x2026;

há?&#x2019;aâĄ&#x2022;Ç&#x17D;ኢĘ&#x2018;ᨌá&#x153;˝â§Şá&#x201D;?.BQMFUSFFa อŕĽ&#x2026;á¨&#x2022;Ô&#x2122;áŚśŕ Ľáą˘áŻ&#x2122;aâ&#x160;š há&#x201D;žâŞ˝⼼ŕ¸?á &#x2122;ᨼá&#x160;Ľá&#x2026;&#x2022;á&#x153;˝â?&#x2018;á&#x2122;?⌲ŕź&#x2018;á&#x2021;Ľ ⌽Ç&#x17D;⼼௲á&#x153;&#x2026;á&#x201E;˛áŹąá °Ç&#x17D;ṽ⌺ƹ_á&#x2021;Ľ hâ?­á&#x2014;ŽĆąâ&#x2DC;&#x2013;⼼ŕ¸?á &#x2122;ᨼÇ&#x2018;á&#x153;˝Ô&#x2022;á&#x2021;Ľ h᏾ูᯌáľ?aâ&#x20AC;ŤÜ&#x2020;â&#x20AC;Ź h᯾Ɋ}᏾ŕž&#x2022;áŻ&#x2022;᯹á&#x2021;Ľâ§ Ô&#x160;ᯌ ⌽Ç&#x17D;áŻ&#x2122;â&#x20AC;ŤÝ&#x161;Ý&#x2022;â&#x20AC;ŹáŻą +84 9 3464 5197 / kim.jiyeob@mapletree.com.sg

1056A, Nguyen Van Linh Boulevard, Tan Phong Ward, District 7, HCMC www.mapletree.com.sg | www.richlaneresidences.vn


Top 3 Official Agency of Vinhomes

рб╜р╡ЦргЫр┤А╙ЦреитАл▌╝┘БтАмрк╜

р│╗р╢ЭтАл┌Щ▄УтАм

с▒бтпН█╡сКйткй}сБ╜сФНсКй╔Щр╡ЪсоЭр▓╜сЗбтЦС┼ЦсЬ╛с╕бс▒╢рб╜р║╡спХс▒бтАл▌бтАмр╕Нс▒▒соЭр▓╜сХ╜ ┼Б~╠╣сХ╜сжйс▒етж╣├нсКйткйсФвтгйсое├Срп╣тж╣сЭЕсЩ╣спйраер▓╛тЖ╜сЦБсое▌Етж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм сКйткй смСсЩ╣сФНсм▒ сЩ╣сФв

тЖ╜▌Етж╜╟ОспЩсЗбра║сФСс▒ер╛ЩaсЧнсЧо сЗесз▓ спетАл▌бтАм┼бр╕Н сГ╢р╖Бсп▒р╛ЩреТ

тйес╕бтАлтж║▌бтАмс│ЩсижткЩтК╣сБЭспЩр╛ЩсФНтлн┼Этж║тАл▌бтАм сДБтЬЩ╘ЙсиХ сйвсиХ с╡▓╟ОсиХ спЭсЕЩсиХaтАл▄ЖтАм

сДБтЬЩ╘Й┼ЦспЩсп▒─Кс╖╛сЧнсоБ┼ЦспЩс╡▓}сФН qс▒╢такaсФН сЗбра║сФС├Срп╣сЧнсмХсйв с╡ЭтФ╛┼бр╕НсФН

сКйткйсЦЭтЬЩр▒ХтЭнтУН ткЩтК╣сБЭсЬ╜$#%тЖ╜╔Эс▒▓сФНспХ┼Ц vсДбсо╣тАл▌бтАм╚╜р╝ЙсжетЭнтЬЩ▌Йс╕б

спетАл ▌бтАмр╣Ер╣Ер╛Щсо╣ houserent.com.vn ╘ЙсобсмСтЭбс░Ж0906 358 000

сКйткй┼ЙреБр╕НсГе ткЩтК╣сБЭсЬ╜╟Сси▒снетК╣тж╜тГ╣сонспХсп▒р╕йс╕бр╕кспЩ сФНспХ┼ЦvсДбтАл▌бтАм╚╜р╝ЙсжетЭнтЬЩ▌Йс╕бтеер▓╜с▒╛тЬЩ

тж╜╟ОспЩ сФвтАл▌ХтАм

╩бсйв╩С (Dr. K┼Э┼╡) 0909 289 000 скЕсЩ╜тк╣ (Dr.Oh) ╧м╧╡╧п╧┤╧┤╧┤╧▒╧┤╧╡╧н ╩бтйес▒╢ (Dr╞Р═Ш<┼Э┼╡) ╧м╧╡╧м╧н╧░╧о╧н╧░╧░╧┤ ╘ЙсобсмС═╛D╞М╞Р═ШE─В┼╡═┐ 0906 358 000

сДБтЬЩ╘ЙсЗбра║сФС┼ЭсйХр▓╜спЩтж╜сЗбсп▓смКсоЭр▓╜ спЭсЗбсЗбра║сФСсо╣├Сс╕┤с▒╢сЕХреЕр▓╜спЩтзХ ╔йс▒ес▒втжЭтзХр╖ЭсЕХ┼Б─есЭБсЗереЕспХр╕псЬЦтАл▌Е▄йтАм с▒╢с╕в┼ЭсЭБр┤Ср╖ЭтЖ╜смСсЦБсоЭр▓╜сЦТсЭН╠░сжй╘ХтзХрд╜р╕Н─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм раесмбспХтжесл╡тж╣сЬ╜р╗ХсиЩс▒╜реБс╕бсйСрпЮс╡ЭсЭОсЬ╜скЕ тЛХтЛХскЕтШВ тЛХтЛХскЕтШВ тЛХтЛХскЕтШВ тЛХтЛХскЕтШВ

k┼Э┼╡y┼╜╞╡┼╢gg┼Э9000 soonhw─В┼╢50 ╟З╧┤╧п╧н╧н╧о╧о ┼╢─В┼╡─Ю╞╡┼╢╟Б┼╜┼╜

ткйтЯ╣спХс╕б ткйтЯ╣спХс╕б ткйтЯ╣спХс╕б ткйтЯ╣спХс╕б

#202, CJ Bldg, 6 L├к Th├бnh T╞А┼╢═Х╥▒┼╢E┼Р┼Ъ─а═ХY╞╡╥и┼╢╧н═Х,╥╗┼Ъ┼ЯD┼Э┼╢┼Ъ

kimyounggi.vn soonhwan50.vn kimhyunjung.vn ┼Ъ┼╜╞╡╞Р─Ю╞М─Ю┼╢╞Ъ═Ш─Р┼╜┼╡═Ш╟А┼╢


REEAL R REAL AL ESTATE EST STAT A E CO AT CORN CORNER R ER RN с╕╜скЕ сЗбра║сФС тО╡╒й с╕╜скЕсЗбра║сФСтО╡╒й

$)"0

3FBM&TUBUF ╓есм╡слЩ╟ОспЩси▒├нсЗбра║сФС╟Нспжсоетийaтж╜сДБтЬЩ╘Йсо╣с▒╢тВжсо╣сДбтк╡█╡ сЩ╣р╕псобтж╜╟ОспЩси▒├нсЗбра║сФСтЪНсп▒сЗ▒соесжй─Йс╡Э┼Бспй▌Е сЕЩс╕б█╡с╕б╙╜тзХсЗбтЦСс╡бсКетж╣▐╣сЗбра║сФСсЦЪсЦ╣соерд╜ре╡сиХсЬ╜сп▓тж╣╩Ср▓╜тзй▌Е сЦЩ─етЖ╜┼Бсо╣сЗбра║сФСсижтДХспЩ$#3&скбсижр╛Хтй▓с│С─есзЮсоер╣Ы┼БтО╡сДБтЛХсо╣тй▓с│Ср╖Э сиЬсиХсДБтЬЩ╘Йсо╣сЗбра║сФСтАл█ХтАмсЬЕскбbс│жсЗбра║сФС┼бр▓Йс▒╢сЕХр╖Эс▒╜┼Цтж╣├нрб╜▌Е ражсп▒реЕсо╣р╕псоб┼бсЭН┼ЭспХсмКсое╩СтАл▌Етж╜▌бтАм

сЗбра║сФСтЛЭр▒Э

▀зр▒Ъ╒дркм╤ЭриЕраТтАлрвМ╪нтАмр▒ГрйТ ржк┘Юрж╗р│Ь╙д р┤Лрмв▐┤╥Тр│Щ╓ЭрйДрдбрйЭра╡╥йраФрво

╓ес▒есЦЩ─етАл▌бтАмтв╜раесЬ╜со╣ сЗбра║сФСтЪНсп▒сЬ╜с░Ж}сБ╜сЬ╜с░Жс▒ер╕╛ сЗбра║сФСтЪНсп▒сЬ╜с░Жс▒ер╕╛

спХс▒╜сДБтЬЩ╘ЙсЗбра║сФСтЪНсп▒█╡с▒есЦЩ─ес▒вспЩтЬЩр▒нрд╜aрб╣сий▌ЕсЦЩ─ес▒вспЩ▌Е╟Ос▒втлн─етНЙсЦЕтЭж╩С сиж 1X$ 1SJDFXBUFSIPVTF$PPQFST си▒сХ╜сБ╜тв╜тж╜╓есжетФ╜с╕бсйОтАл▌бтАмтв╜раесЬ╜реЕсо╣сЗбра║сФС тЪНсп▒сБ░}сБ╜сЬ╜с░Жси▒тАлтж╜▌бтАмс▒ер╕╛си▒сХ╜ткЩтБнсБЭсЬ╜█╡bbснескбснер╖ЭтВЙс╕бтж╣сйбсонсоетк╢спЩтзБ сЩ╣спй█╡▀С спХ█╡сДБтЬЩ╘ЙсЗбра║сФСсЬ╜с░ЖспХ▐╡спХсФвсДбсВКспХсжетАл▄йтАмрпЭ сЬ╜с░ЖсоесЦБраетж╣█╡с╡Эр╢╣р▓╜ таЩспжрвБсЩ╣спй█╡aтАл▄ЖтАмсЦТсоесЬ╜сФНтж╣█╡╘ХсмКспХрпЭсЕЭсЩ╣спй▌Е спХр▒Нтж╜снесФвсоесБ╡тФ╢соЭр▓╜ тйес░Нр╕псобслЩ╟ОспЩтЪНсп▒сп▒реЕспХсДБтЬЩ╘ЙсоетВЯ┼Бспй█╡▀С спХреЕспХa с╕б█╡aс░Жсм▒р│Бс▒вспЩ┼БсБЭсобсДБтЬЩ╘Йсо╣сЩ╣раетж╣тАл╫ЩтАмспХси▒тЪНсп▒р╖ЭтзБ├дспЩa ─Юс▒╜со╣с╡▓сЭНс╕бткЩ тБнсБЭси▒тЪНсп▒р╖ЭтзБ├дспЩaспХ▌Е сФНсЭЕ─Ср│БсЗбтЦСр║Эс▒бсиЩ╔ксоетж╣сп▒р╗Х сиХ█▒┼Фси▒тЪНсп▒р╖Этж╣█╡├дспХ▐╡с│мсоб├дспХ▌ЕрпЭ█╡тАл▌ЦтАмсоб сиз█╡▀С ─С╟ОтЪНсп▒сп▒реЕспХтпНр╕╛тж╣█╡сВКтиЖ┼Э╔Щс▒╢рае█╡b╩С▌Ер╖Х╩Сржнр╛ЩспХ▌Е ржнр╛Щси▒ спХсГйткЩси▒сХ╜█╡ткЩтБнсБЭс╡Э├СсмКсЗбра║сФСсЬ╜с░Ж┼Этж╣тАл╫ЩтАмспХсЗбра║сФСсЬ╜с░Жсое~┼бс▒вспЩс╕б тв╜р▓╜сЗесХ╛тж╣сйН тЪНсп▒с╕бсйОсЦЕс▒╢си▒┼БсБЭсоетж╣┼Бспй█╡тЪНсп▒сп▒реЕси▒├нраесмбсоерд╜р╕Н█╡сЬ╜eсое aс╕б┼Бсп▒тж╜▌Е

сДБтЬЩ╘Йсо╣сЩ╣раетж╣тАл╫ЩтАмспХ ┬Ютж╣тАл╫ЩтАмспХсЬ╜с░Жсл╡сзЮ@}теер▓╜с▒╛тЬЩ соБ▄╝┼Ц╔к сп▓╓етАл▌бтАмсКесФвсЬЪ

р▒ОсЦ╡р╕Н

┼Ц╔кр░к так╔БсЗесз▓a ├Срп╣р░к

тж╣спХси╡рд╜

сБЩреЕси╡рд╜

сиХтбН▐╡сЙ╡

Sydney

5.97

2

Melbourne

5.96

3

Singapore

5.67

4

Shanghai

5.66

5

Ho Chi Minh City

5.66

6

Shenzhen

5.41

7

Tokyo

5.33

8

Guangzhou

5.28

9

Auckland

5.23

10

Osaka

5.12

сЗбра║сФС}сБ╜сЬ╜с░Жс▒ер╕╛ 1

Sydney

5.81

2

Ho Chi Minh City

5.76

3

Melbourne

5.68

4

Shanghai

5.48

5

Shenzhen

5.47

Singapore

5.42

(3,500$/sqmспХсФв)

(1,500~3,500$/sqm)

(800~1,500$/sqm)

(800$/sqm спХтж╣)

6

}теер▓╜с▒╛тЬЩ

}теер▓╜с▒╛тЬЩ

}теер▓╜с▒╛тЬЩ

}теер▓╜с▒╛тЬЩ

7

Auckland

5.33

тЕ╛тВе

сп▓╓етАл▌бтАмсКеqсЧн

тЕ╛ тВе

сп▓╓етАл▌бтАмсКеqсЧн

тЕ╛ тВе

сп▓╓етАл▌бтАмсКес╖╛a

тЕ╛ тВе

сп▓╓етАл▌бтАмсКес╖╛a

8

Mumbai

5.20

3,503$/spm

1,972$/spm

1,125$/spm

712$/spm

9

Bangalore

5.19

сп▓╓етАл▌бтАмсКера║

сп▓╓етАл▌бтАмсКеqсЧн

сп▓╓етАл▌бтАмсКеqсЧн

сп▓╓етАл▌бтАмсКера║

10

Guangzhou

5.19

139├Х

5,552├Х

13,084├Х

4,387├Х

сп▓╓етАл▌бтАмсКеqсЧн

сп▓╓етАл▌бтАмсКеqсЧн

сп▓╓етАл▌бтАмсКес╖╛a

сп▓╓етАл▌бтАмсКес╖╛a тЗ╜тГ╣CBRE VietnNam 20181

тЗ╜тГ╣PwC. Emerging Trends in Real Estate Asia Pacific 2018 Survey


сЗбра║сФСтЛЭр▒Э

─Юс▒╜со╣с╡▓сЭНс╕бткЩтБнсБЭ ┬ЮткЩтБнсБЭсЬ╜с░Жсл╡сзЮ@}теер▓╜с▒╛тЬЩ соБ▄╝┼Ц╔к сп▓╓етАл▌бтАмсКетж╣рпЮ

╓етж╣тАл╫ЩтАмспХсЬ╜с░Жсоб с▒е╓етАл▌бтАмсКесЭБ╚╜┼Ц ╔кр░кспХ сзЮ сФвсЬЪтж╜  тВе } теер▓╜с▒╛тЬЩ a ┼Ц╔кспХ рб╣сий▌Е сЗесз▓a ╟НсйО сое }р▓╜ ╙╣┘есийсое ржн р▒ОсЦ╡р╕Н теер▓╜с▒╛тЬЩ спХсФвTRN со╣─ЮсмСс▒е╓етАл▌бтАмсКе со╣тУСqсЧнр╖ЭсЕХсйбсоЭр╗С тж╣спХси╡рд╜теер▓╜с▒╛тЬЩ _ TRN рй▒тж╜со╣┼Ц╔кр░к qсЧнр╖ЭсЕХсйб▌Е тж╣с╕бр╕нсБЩреЕси╡рд╜теер▓╜с▒╛тЬЩ _ TRN со╣─ЮсмСсФв╩С╟НсйО┼Э█╡▌Ер╖Х├н с▒е╓етАл▌бтАм сКес╖╛aрб╜┼Ц╔кр░ксое╩Ср▓╛ сиХтбН▐╡сЙ╡ теер▓╜с▒╛тЬЩ спХтж╣TRN █╡ со╣ тбОсБ╜ с▒вспЩ┼Ц╔кр░кс╖╛aр╖ЭсЕХсйб▌Е ┬Ютж╣тАл╫ЩтАмспХ├Срп╣р░к

┼Ц╔кр░к так╔БсЗесз▓a ├Срп╣р░к

р▒ОсЦ╡р╕Н

тж╣спХси╡рд╜

сБЩреЕси╡рд╜

сиХтбН▐╡сЙ╡

(3,500$/sqmспХсФв)

(1,500~3,500$/sqm)

(800~1,500$/sqm)

(800$/sqm спХтж╣)

}теер▓╜с▒╛тЬЩ

}теер▓╜с▒╛тЬЩ

}теер▓╜с▒╛тЬЩ

}теер▓╜с▒╛тЬЩ

тЕ╛тВе

сп▓╓етАл▌бтАмсКеqсЧн

тЕ╛ тВе

сп▓╓етАл▌бтАмсКеqсЧн

тЕ╛ тВе

сп▓╓етАл▌бтАмсКес╖╛a

тЕ╛ тВе

сп▓╓етАл▌бтАмсКера║

4,386$/spm

2,123$/spm

1,175$/spm

712$/spm

сп▓╓етАл▌бтАмсКесФвсЬЪ

сп▓╓етАл▌бтАмсКесФвсЬЪ

сп▓╓етАл▌бтАмсКесФвсЬЪ

сп▓╓етАл▌бтАмсКесФвсЬЪ

660├Х

6,755├Х

19,745├Х

4,387├Х

сп▓╓етАл▌бтАмсКеqсЧн

сп▓╓етАл▌бтАмсКеqсЧн

сп▓╓етАл▌бтАмсКес╖╛a

сп▓╓етАл▌бтАмсКеqсЧн тЗ╜тГ╣CBRE VietnNam 2018

с╕б╙╜╓е─СсФСси▒сХ╜▌Ер╡Н╘ХсмК┼ЭzспХ ткЩтБнсБЭсЬ╜с░ЖсобсЭБ╚╜┼Ц╔кр░кспХс▒е╓етАл▌бтАмсКеa qсЧнтж╣сйбсоЭр╗С сЗесз▓a╟НeсДер▓╜р▒ОсЦ╡р╕Нтеер▓╜с▒╛тЬЩqсЧн тж╣спХси╡рд╜qсЧн сБЩреЕси╡ рд╜с╖╛a сиХтбН▐╡сЙ╡с▒е╓етАл▌бтАмсКера║со╣сДбтк╡р╖ЭсЕХсйб▌Е ┬ЮткЩтБнсБЭ├Срп╣р░к 40,000

30,000

25,000

Sold units(units)

20,000 20,000

15,000

10,000

10,000

0

5,000

0

Luxury 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Luxury

High-end

Mid-end

Affordable

тЗ╜тГ╣CBRE VietnNam, Q4/2017

тж╣тАл╫ЩтАмспХ ├Срп╣р░к рй▒тж╜ ┼Ц╔кр░к┼Э сКесЬШтж╣├н р▒ОсЦ╡р╕Нтж╣спХси╡рд╜теер▓╜с▒╛тЬЩсо╣─ЮсмСс▒е╓е тАл▌бтАмсКе_qсЧнрб╣сийсоЭр╗С сБЩреЕси╡рд╜ сиХтбН▐╡сЙ╡теер▓╜с▒╛тЬЩсо╣─ЮсмСс╖╛aсЦЩр╖ЭсЕХсйб ▌Етж╣с╕бр╕н┼Ц╔кр░кqсЧнсКесоЙтАл▌бтАмсКе├Срп╣р░к qсЧнсКесоЙсо╣с▒всобс▒▒соесЕХсж╣соержн сЭЕс▒╜ ╓е┼ЭсКе╞▒тж╣сйН┼Ц╔кр░ктАл▌бтАмсКе├Срп╣р░ксобсЧнтбО сФвсЬЪтж╣сйб▌Е┼БтзХсХ╛тзБсЩ╣спй▌Е тж╣тАл╫ЩтАмспХсЗесз▓aсо╣─ЮсмС с▒етДХс▒всоЭр▓╜с▒е╓етАл▌бтАм сКесо╣qсЧнтбОсоесЕХсйб█╡▀С спХс╡▓сБЩреЕ си╡рд╜сиХтбН▐╡сЙ╡теер▓╜с▒╛тЬЩ█╡с▒╜тж╜с▒вспЩсЗе сз▓aсФвсЬЪсоетк╢спЩтзБсЩ╣спй█╡▀С с╕бсйОсДер▓╜ сФХтаХсЕХр╗Х с╕бтж╣тДБ" ╓еске┼Цсййс▒╢

скбткЩсЦБ ╓еске┼Цсййс▒╢ спХтШЦ┼Этж╣█╡ ╠ЭсмСсп▒спХс╕бсйО┼Э тФесЩ╣сиЩс╕бсйОсо╣сЗесз▓a сФвсЬЪспХ┘йси▒рой▌Е

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 High-end

Mid-end

Affordable

тЗ╜тГ╣CBRE VietnNam, Q4/2018

ткЩтБнсБЭсЭБ╚╜┼Ц╔кр░к┼Эр╕йтВНaс╕бр▓╜├Срп╣р░краесо╣тж╣рпЮтбОсоесЕХсйбсоЭ╙╣ р▒ОсЦ╡р╕Нтж╣спХси╡ рд╜╟Нeсо╣тж╣рпЮтбОспХaс░ЖтУН├нсп▓смКсоетж╣сйбсоЭр╗С сБЩреЕси╡рд╜теер▓╜с▒╛тЬЩсо╣─ЮсмСскЕтпйр▓Ес▒е╓е тАл▌бтАмсКесзЮсо╣с╖╛aтбОсое╩Ср▓╛тж╣сйНсЬ╜с░ЖтЗ╡сЦЩси▒сйОтзктж╣█╡р╝ЙсЬЦсоесЕХсйб▌ЕткЩтБнсБЭсЗесз▓a со╣─ЮсмС с▒етДХс▒всоЭр▓╜с▒е╓етАл▌бтАмсКесзЮсо╣с╖╛aтж╣сйбсоЭр╗С bсЗесз▓a╟НeсДер▓╜_со╣сФв сЬЪтбОсое╩Ср▓╛тж╣сйб▌Ес╕бсйОсДер▓╜█╡сЭБ╚╜тж╣спХси╡рд╜теер▓╜с▒╛тЬЩaс╕▓с╡▓рб╜сКйтФе╟С ╟Ссо╣a─КсФв сЬЪтбОспХ┘йси▒роер╗С ╓еси▒сХ╜╓есФНспХ╔креТтж╜╟Сa─Ксо╣─ЮсмСсжйс▒╢сЦЩси▒с▒▓сиХреЕсийсонсое сЕЭсЩ╣спй▌Е с│жтзКтзХсЕХр╗Х тж╣тАл╫ЩтАмспХсЬ╜с░Жсоб╓е╩нс╕бспХсиХс▓ЩскЙ┼Ц╔кр░ксФвсЬЪсоетШЦтзХ с▒етДХс▒вспЩсЬ╜с░Ж╚╜ р╝Йсо╣тк╢с░ЖспХсййсФврб╣р╗С тЬЪтпйс╕бтж╣тДБ" ткЩсЦБс╡ЭсДбсо╣тзКр╕Нс▒вспЩa─Ксо╣сБЩреЕси╡рд╜теер▓╜с▒╛ тЬЩр╖ЭтАл▌бтАмсФвсоЭр▓╜тж╜сЭБ╚╜сЗесз▓си▒тЪНсп▒сЩ╣сл╡a╔креТтзБ├дсоЭр▓╜сЕХспЩ▌Е ткЩтБнсБЭсоб сЬ╜с░Жси▒сХ╜┼ЦсоБрб╣█╡┼Ц╔ктЕй┼Эси▒тАлтж╜▌бтАмсмСр▓ЕсБ░╩СтФбсл╡спЩреЕр▓╜спЩтзХ┼Ц╔к├Срп╣ aсжйс▒╢тк╡aрб╣┼БспйсоЭр╗С тЬЪтпй┼Ц╔кспХс╕▓с╡▓рб╣сий▐╣тж╣спХси╡рд╜теер▓╜с▒╛тЬЩсо╣╟Нeсо╣сЭБ╚╜┼Ц ╔кр╛Эр░кспХсйНс▒етпйсЩ╣сл╡aр╕псонси▒рае тиЖтмеqсЧнaсййсФврвЙси▒ржСрпЭ спХр╖ЭтАл▌бтАмсФвсоЭр▓╜тж╜с▒ер╣ЕсБ░ спЭсБ╣р╣Ер╣Еaтк╜сЦТтк╡рвБс▒ер╕╛спХ▌Е

тж╜сЦТс╡Э)BO4VOH+V ткЩтБнсБЭспЩр╛ЩсФНтлн┼Этж║тАлтж║▌бтАм╞▒╟Ос▒╜┼б─етж║сХ╛сФН с▒е $#3&7JFUOBN,PSFBO%FTL.BOBHFS тйе сХ╜смСр╕НсиЭтЭС4FOJPS.BSLFUJOH.BOBHFS
REALESTATE N E W S

ᔍᯕŖv⮪ྜྷᬱ┡ᬭ Ğๅᩩᱶ Ğๅ⬥Ŗᔍᰍ}ᱥ฾ 礙私 漹昉砕 禝螝油 掉 濅昞狵 碅瑁螖泵怽毱弥狱浹强幉禹朩矹獩硍 祉恵 甡 强狱幅 策攭晡 狱禹强 礕 茅礑

穚禹攩狱禹强礕茅礑擙掉庹獩禉

;IQOWV7VM<W_MZ幅异氩砕朩矹幉攩

甡秖!掉碉强硍穚禹砍禁拝獽弉异

徲硆裑狱禽滥蓽拭秕狵彅毱强狱>)5+

穡祉恵湔濅昞狵幅廮蘲槂朶禝瞊秱

擙狱禹强礕茅礑毁渽袙矺绡湶民 毁氣瞉掉禹褉掉簽强狱策攭猆 攱樱毁甡秖幅廮禁檡穚螝弥异氩砕朩

茡檡>)5+擙掉 礙禹庹涁禉瞚

矹幉攩弥穉蟍攩罢聺徱窵涁禽禹庹

殝蟍攩禹滍窵肝擙滥蓽拭穚濅禝濍樎

涁禅徵桙朢枊庵毱砕祉肝蟍禁沵民 濅纉螹廵掽橪禉漹砱筁擙猆簚禁檡禽 绡蘎湮渽荵禝油穆禁檡碉獶甡瞉蕑蓽

產晝弥种攩ቭᯕᨵᯖᜅ⥥౩ᜅ

ᔢᨦᬊ┡ᬕ⦹ᬑᜅaĊᔢ᜚ ₉᜽ᰆ ᰍ❱ๅ ᕽ‘ᕖ⦹ᬑᜅ’aĊᵝࠥ ᱢᮡŖɪ݉ᱱ 濅昞狵脭獩蕊穉浽滚禽+*:-幅礙私 螡廈禁檡漹弥晕攩

繭甡秪砕獡擙藁玁蓽拝猆瓾蟍攩

湡蚡晡濉恵禝Ї滥蓽拭濅昞狵甡秪 禹策幅秪筁泮螥穕禅猺螝磵瓩猆砊磮

螡藽+*:-菺弉擙衽繑湁甡禝幡禽筁茢

漹弥獡Ј砕杵殹油衽繑湁甡繭甡秪幡

禁檡穉袝幅擪螡砵氂筁茢禹拝聺瞉

强恎禹 穡螡晝矹 种攩擙 廈禉 漹砱筁弥

禽筁茢濅昞狵幅廮禹幡礙昞瞍怾穆禁

蕑蓽禝幅廮禹幅秪芵漅昞禉漹禹弥种

种禁沵 硱螹 濉恵砕擙 幡禽筁茢磮禁

檡猆瓾螡廈禁檡朡樱拱攩蓾觍炑槁蕕

攩擙穕禹攩禹朩濅昞狵幅廮禅濉恵恵

檡幡禝蝉檡穢蓽民禹衽繑湁甡砕獡强

氩擙穉掉昞恵故炉 篢幅蟍禁沵幡

筅甥怡濉矖甡秪禽繭甡秪砕獡擙蘎急 恎晝砍攩弥湢衙攩ቭᯕᨵᯖᜅ⥥౩ᜅ

禽筁茢幅廮禅穉掉昞恵故炉 猆瓾

!藁玁蓽幅猆瓾蟍禁沵秱蕕氩甡秪禽

⪙ၝᵲᝍḡᔍྕᝅᯥ‫ݡ‬aĊ ↽Łᬵ.‫్ݍ‬

ᔍᯕŖ↽Ł⊖ክঊ‘௽ऽษⓍ’ Õᖅษྕญ݉ĥ

ᱥ֥࠺ʑ‫ݡ‬እᔢ᜚

ᄁ✙ԉÕᖅᔍᵝࠥ᮹ᖙĥ᭥ⅩŁ⊖Õ⇶ྜྷ

礙!私湡蟎晡穉浽濅昞狵脭獩蕊滚禽+*:-禝羡恁菺

礙!私衽繑湁甡穚濅碅甡强狱+W\MKKWV狱擙炍茉徵砕珑

弉砕杵殹油簅拡幡礙昞瞍衽繑湁砕獡蘎急狱浹甩秉故幅

秱螡槡朡氍花 炑杮禝氍簅氎绥弭恵暪禉硱毱擙蟎狱毁庵

廮禹穡弶渽荵放礙!攱樱檡湢衅窑弥)朶恎狱浹甩秉

蟎蟍攩禹檡疭庹涁禝揗禹擙渽荵幅晝砍禁沵 掉

故幅廮禅掉故炉 篢幅蟍攩弥湢衙攩蓾觍衽繑湁

砵拹幡秪禉祉螡氍浹毱攭弉砕昑秊蟍攩禹庹翚涁禅滥蓽

甡徵策由幅砕祉肝螹种擙,M]\[KPM[0I][庹涁彁;IQOWV

拭庹翚狱猆羡罍禝渽荵禹猆禝庹翚徱窵涁檡羡甥强滚

+MV\ZM庹涁禝狱浹甩秉故幅廮禅穡弶渽荵放礙攱樱穚昉

禉狱磮螝砱獥簉恵瑥禉翚穆蟍攩擙穕砕獡禝禝幅花攩桕

檡硍穉幅廮砕炉螹礙f攱樱硱槕攩祉庹涁朩禅徲穡恵

螡碽徲弉裑狱幅筁昉蟍斝罍弥聺炑杮庹獩禉滥蓽拭弉裑

筅砕杵槁庹獩晝砍禁沵徵策由幅砕祉肝螡簅毱穆秊簅窵

狱幅筁昉螡攩擙穕砕獡滥蓽拭庹獩狵砊禝猍檡磹秪禉砵

庹禹幅廮猆瓾砕芵硆蟪禉渽股廈禁檡獩泊晡攩 掉

廈禁檡蘎幅湠弥种攩

濉恵蘎急*朶恎狱浹甩秉故幅廮禅穡弶渽荵放礙攱

槡朡氍花 禅滥蓽拭羡弥聺庹翚涁檡砵拹 掉碉獶

樱穚昉檡掉濉恵故炉 猆瓾蟍禁沵簅拡幡礙故

甡氕橍禹甡瞉禝藝蓽檡拝瓩茅礑毁穡肝弥獽弉祉揗禹禝

炉 篢幅蟍攩+*:->1-<6)擙 掉砵氕悑簅衽繑

罍弥聺庹涁檡朶怾晥硍穚禹攩ቭᯕᨵᯖᜅ⥥౩ᜅ

湁甡狱浹甩秉故欑擙蘎急矂 篢幅螥廈禁檡穉氢蟍攩 ᄁ✙ԉᇡ࠺ᔑ‫ݘ‬⍕
CARTOON

сЗб╚бсйвтк╡скбсЩ╣р╗жсоетж╜сГйси▒ с╕б╙╜р╗и╓еeсЕЩс╕бси▒сХ╜сйСс░НтзХскЙтАЬсЦЩ─есФНсФСтВжтАЭсобс▒╜ткЩр╖Э╥╛соЭр▓╜р╕йqрвКтАл▌Е▄йтАм тзХскЙ тАЬсЦЩ─есФН сФСтВжтАЭсоб с▒╜ ╓ес▒╜ткЩсЗбтЦС█╡тийсйвр╕нтк╡сВТсо╣тАЬтж╜╟нсоЭр▓╜сЕХ█╡╬ХтАЭспХсФйр│О├нсЦБсЕХспжтАл▌Е▄йтАм

╔ЩтК╜╟Н сГнсЯЙс╡ЮсийсиХ

╔Щр▒Хс╡е сжнсж╣▌ЕтАл▄йтАм╩н ┘йсЯЪсФНспХa ╘Хр▓Есжксж╣▐╡рпЭ┼Б

тж╣сЩ╣zсоЭтАл▄йтАм

с▒бтК╜╟Н█╡ скЕрп╣сФС▌Е

╓Е├Тс▒╢спХ╙╣тзХрпЭ ┘йсЯЪсФНспХa сЧ▒aрпЮрв▒}сЕХ▌Е ▐╡╒┤соЭр╗Х▌Йр╗жтж╜▌Е

┘йсЯЪсФНспХ с╖кр╗ж╟вспХ╒┤▐╡рпЭрае ┘йсК╝спХс│м├С╙╣┘йсЯЪспХсЩ╣р▓Етж╣р╗Х ┼б─есизсиХ

спХ╙╣сТ╜тАл╫йтАм сЬ╜см▒тВП├нсВСсмнсХ╜ р╕ксВксиХ╘Х█╡р╕▒си▒ сФвтГ╣сБ╝█╡▌Е█╡├др╝СрпЭ

р╛╣сЕХ┼Б

┘йсЯЪ┼Э┘йсЯЪспХa╩нсмСр╗Х сиХр╕НсХ╛▌Е

сжж

├С╩Сси▒▌Е┘йсК╝╩нс╕бто▒р╕атж╣р╗Х ▐╡смТсиХр╕НсХ╛▌Е

┘йсК╝спХ╘БтЛХр▓╜смСр╗Х сФН╙╣смнсЕХсйНсХ╜спЭсЗбр▒Н┘йсК╝сое с╡Юсйб█╡▀СспХс▒╜сЗбтЦС█╡т▓╕

тий╙╣р╗исЗетме см▒рп╣со╣┘йсК╝соЭр▓╜рансжеe▌Е

╘Х┘йсК╝спХ то▒р╕Н▌Е┼Б с╕б╔й┘йси▒ тп╣с╡Э┼Бспй█╡▀С
тж╜╟нсоЭр▓╜сЕХ█╡╬Х

т╖етж╜╟нсоЭр▓╜сЕХ█╡╬Хт╖жсобтийсйвр╕нтк╡сВТспХ┼бсФвтж║со╣тАл▌бтАмaсЭБ╩Ссм▒сЦБсФ╛сБ▓си▒сХ╜╓есйНсо╣┼ЦсЗбр╖Эр╕йтК╜╥╛си▒скесЦТтж╜т╖е╬Хт╖жси▒ сХ╜┼бсФвси▒┼бтж╜aс░Ж╩СсЕЩс▒вспХ┼Бс░НсБЩспй█╡спХсзЭ╩СреЕсоесБ╜тИнтзХсйПсобтВжспжтАлраж▌Е▄йтАмсп▒реЕспХ╟в╔йтзХтж╣┼БтпЖсБЩспйсиХтж╣█╡╘Х смКсоетж╜╟ОспЩсо╣▌Есз▓тж╜┼бсФвтгбспХр▓╜сЫЮ├нс▒▓╔Этж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсФНрпнсо╣смХр╗ж┼ЭсиЭ╟Хси▒тАл▌ХтАм╩ХсКесБбсЬЕр▒НсмХспХсзЭ╩С ┼бсФвспХсиХриЬ ├нтйетАл▌бтАмси▒раетАл▌бтАмс╡▓реЕсо╣сФНрп▓соесБ╝соесЩ╣спй█╡с╕бт╖етж╜╟нсоЭр▓╜сЕХ█╡╬Хт╖жси▒сХ╜тк╢спЩтзХсЕжтАл▌Е▄йтАм р╗ж╟вспХсмн╙║с│мсоЭр╗Х ▌Ер╖Щ┼ФспХс│бсзЮтзХрае р╗ж╟всЛЙсоесБ╝█╡▌Е

с▒б█╡ р╗ж╟вспХсиХржнсл╡

сЩ╣сЩ╣тзХ

тАШр╝КсЪЙр╗ж уЗЩ тАЩсп▒р╗ж╟вспХтАл▄йтАм╩н скЕрп╣сФС▌Е

zсобтаЩ╙Эр╕Нс│м▌Е┼Б р╕▒себтзХс╡ЭсЬ╜р╗Хсжйрб╣╙╣

р╗ж╟всобс│мсоб▀С тж╜с╝Ю┘йсобтЕйр│ТтЕйр│ТсК╝╙╣┼Б тж╜с╝Ю┘йсобто▒р╕атж╣р╗Х скЕрп╣сФЮтАл▄йтАм╩н скЕрп╣р╝ЬсФЮтАл▄йтАм╩н

сжетей┘йр╕▒┼Б█╡ ╔Щр▒С┘йсизсиХ

сБ╣с╝Юр╕нрй▓рй▓тж╣┼Б сБ╣с╝ЮсобсБЩр▓Йтж╜ спЩeспй╙╣ спйсоесЩ╣ спйс╡Б

р╗ж╟вспХ╒┤сиХрае ┘йсЯЪспХсЩ╣р▓Етж╣с╕бр╝Ьтж╣р╗Х ╙╣сЛБ

сЩ╣р▓Етж╣▌Е█╡├дси▒тАлтж╜▌бтАм сЦЕр╗жспХтжесл╡тзКтАл▌Е▄йтАм

р╕йсЦБсФ╛ ╔Щр╕нтзХ

aс╕бр▒Стж╣┼Бa▌ЖспХ ╬НспХс╕бсжлсоб┘йсЯЪспХ сЩ╣р▓Етж╜├дспХ▌Е

р╗ж╟всобсмХр╗жсое сЕХ█╡┼ФспХ▌Е спХ┼Фси▒сХ╜сЗб╚бсйвтк╡скб сЩ╣р╗жсоесЕЩ▌Е

▌ЕсонспХсзЭ╩С

си▒рае сЧ▒сп▒сижсиХ тФЕсмХ▌Е
ǍᯙǍḢ

ೠҴযъࢎୡࡂ ೠҴੋ

߬౟թഅ૑ੋೠҴযా৉‫ݽ‬૘

CHAO W RK NET

‫ز‬ա੉ೠҴয೟‫׼‬ীࢲӔ‫ޖ‬

Ӕ‫ޖ‬૑৉‫܄‬উ

઱Ѣઁҕ ࣁ੉ೞ

&LPPLJMWJOB!LPPLJMOFU

ñ

ো૟ҕ‫ױ‬ਗ‫࢑ࢤױ‬ҙܻҳੋ

࠼ૐ੄ੌࠄস୓ ৔স݃ா౴

ਬ҃೷੗ ࢎਗ_‫ܻ؀‬ә‫ܖ݃੉׮‬ਗ‫࢑ࢤױ‬

ೠҴয ৔য ࢿ߹‫ޖ‬ҙ

ñ

ա੉_ ਘࠗఠӔ‫ޖ‬

ನաറ۩झҙܻ૒଻ਊ ‫܄‬఍ҕ‫ ױ‬

ñ

नੑо‫߬ מ‬౟թযо‫מ‬੗਋‫؀‬

āೠࣛࢻਬ(-0#"-)"/40--

&QPOBWJOB!HNBJMDPN

íᰍ⦹ᝅԕᬊᮥ ᱽ༊⡍⧉aಽᯱ ᵥᯕ⦹ಽ᯲ᖒ⦹ᖵᕽ info@chaovietnam.co.krಽ ᅕԕᵝ᜽ʑၵ௮‫݅ܩ‬

ࢤ࢑ҙܻ ҃۱_֙ ‫ݺ‬

ñ

৔য‫ాמ‬੗߬౟թয਋‫؀‬

ೠҴੋ೻য٣੗੉ցୡࡂ

&KXKPP!HMPCBMIBOTPMMDPN

தࠁ٣ই೐֧ಗदղ઺बо

ੌࠄ৔সनੑࢎਗ ࠉઁ৮ҳ

әৈӝࠄә ழ޷࣌ ௼ܻझୌࢶഐ

ੌࠄযо‫מ‬੗ ‫ز‬ա੉ࣗ੤

ñ

&NCPBSEWO!BQMVTDSFBUJPODPN

ಹ޷൜ध‫ా׼‬৉ҳੋ

ñ

ೠҴয‫ాמ‬ೠ߬౟թੋా৉ҳ೤‫׮פ‬

6/*1"9઺Ѽࣻ୹স୓೧৻৔স

ñ

‫_ܻ؀‬җ੢ә੄‫ܨ‬഑਷ࢻਬઁಿ ঈࣁࢎܻ

৔স ҙܻࢎਗ‫ݽ‬૘ ೞ֢੉Ӕ‫ ޖ‬

ನೣ ೧৻৔স҃۱ࢎਗ

‫؀‬թৈ‫ޖ‬ҙ ੉۱ࢲ ੗ӝࣗѐࢲ

QBSLLI!VOJQBYWODPNCBSLLI!HNBJMDPN

&LNM!OBWFSDPN

Ҵੌਝࡂ৔স૒ҳੋ

ñ

೧৻৔স҃۱਋‫؀‬

10-:য೟ਗ࢚‫׸‬Үࢎ‫ݽ‬૘

‫܄‬উӔ‫ޖ߹ࢿޖ‬ҙ৔যо‫מ‬੗

೟ਗ҃۱੗ ৔যо‫מ‬੗਋‫؀‬

&LPPLJMWJOB!LPPLJMOFU

&TVF!LPSFBQPMZTDIPPMDPN

ೠҴੋੌࠄয‫ాמ‬੗ ੌࠄ৔স૒ਗ

ñ

সઙࠉઁ৮ҳ ো۸ࣁ_ࣁ

ਬ஖ਗҮࢎ‫ݽ‬૘

Ӕ‫ޖ‬୊‫܄‬উࢿ‫ڃ‬উद

ਬইҮਭ੹ҕ‫ࠁחژ‬ਭҮࢎࢶࢤ‫ש‬

ñ ടࠗ੢

&UIWMEL!OBWFSDPN

ೠҴੋ ߬౟թযా৉ թ֗‫ޖ‬ҙ_ࣁ

ñ

ᄁ✙ԉᱥḡᩎᨱᕽḢᬱᯕ ⦥᫵⦹ᝁ⦽ǎ⫭ᔍ۵ᱥ⪵ᵝᖙ᫵ ᨙᱽुḡ᫵Ǎ⦹᜽۵‫ݡ‬ಽḢᬱᮥ

₟ᦥԕā᜖‫݅ܩ‬ ᱡಕ⦽ᗭ}እ

0168 999 1924 E: comcavina@gmail.com ᄁ✙ԉᯙᔍᰆ.Sᵲ⪵

Ҵੌ ߬౟թয‫ాמ‬ҙܻ੗ ҙܻ҃۱੗਋‫ ؀‬ &7*&540-65*0/ әध੹‫ޙ‬স

5IV%VDҵਘ_ࠛ NPPOT!OBWFSDPN 

઺Ҵ‫ز‬ನ৮ࢿҙܻ੗ ઑѤ‫֙׮‬рਬ҃೷੗ ߬౟թযо‫מ‬ ੗਋‫؀‬ ੉‫ੌݫ‬WJOBN!ZBLKJODPN

대명화학 베트남 채용안내 ੋࢎ୨‫࢑ࢤޖ‬ҙܻಿ૕ ౱੢ ҃۱ ‫׼׸‬੗ नੑ

߬౟թয৔যо‫מ‬੗ ‫ز‬ա੉‫܄‬఍ҕ‫ࣗױ‬੤

kimcuvn@dmpoly.com 090.310.7653

۠ଦై؋ীࣗ੤ೠਬ૓࠺աীࢲ ҃࠺ҳೣ ো‫ۅ‬୊ ੉‫ੌݫ‬IBODZ!OBWFSDPN

߬౟թੋ ೠҴযా৉ թ֗‫ޖ‬ҙ_ࣁ

ೠҴ஖అۨझష‫ی‬ҙܻ ঌ߄ ‫ݽ‬૘

೻য٣੗੉ցҳ೤‫׮פ‬

সઙࠉઁ৮ҳ Ӕ‫ޖ‬୊‫܄‬উࢿ‫ڃ‬উद

ա੉ ࢿ߹‫ޖ‬ҙ ਬ҃۱੗਋‫ ؀‬ҵಹ޷൜

ñ

ñ ୭ࠗ੢

ñ

6&$೟ਗ೯੿ 5FBDIJOHѿস੗ҳੋ

ೠҴੋ౸‫ݒ‬૒ਗ‫ݽ‬૘ҕ೦Ӕ୊

((߬౟թߨੋ ࠉઁ ೞ੉ૐࢿ

4QFBLJOHо‫מ‬ೠೠҴੋৈࢿҳ೤‫׮פ‬

҃۱‫ޖ‬ҙӝࠄә ੋࣃ౭࠳

.FSDIBOEJTFS թৈ‫ޖ‬ҙ ੄‫҃୹ࣻܨ‬۱

੉۱ࢲ‫ࠁ۽ੌݫ੉ח‬ղ઱दӝ߄‫׮פۉ‬

&NJOFSWB!IBONBJMOFU

֙੉࢚ ࣁ޷݅

&LKLJN!VFDFEVWOñ

ñ

ñ ҙܻࠗ੢ઑਊࣻ

ੋఠ֔౸‫ݒ‬৔সҙ۲҃೷੗਋‫؀‬

ҵ૓ࣽ‫؀‬ध‫׼‬ೠҴ݈о‫מ‬੗ҳೣ

ೠҴੋ ߬౟թੋ ೠ ߬ా৉

߬౟թഅ૑ੋ৻Ҵযо‫מ‬੗਋‫؀‬

ӝࠄәৈ࢓੉࢚ ࢿ

ഐభܻઑ౟݃ா౴ ୨‫ޖ‬җ

ñ ੉਷ࣼ

ѺഝߊೞҊӭՔೠ૒ਗ

ӝࣼࢎ धࢎ ੿ӝോо ോо࠺

ా৉ࢎ ࢑সࠁউਃਗթࢿ

UVZFOEVOHKJOTVOEBF!HNBJMDPN

ñ

߬౟թযо‫מ‬੗਋‫؀‬੐Әഈ੄ࣼधઁҕ 

ೠ߬জ

ೠࣛ(MPCBM)BOUFY

੿ӝോоোഥ߂৴ࠂ೦ҕӂ૑ਗ

জҙ۲ѐߊ߂٣੗ੋ҃۱੗ҳੋ೤‫׮פ‬

ࢶ৏৬ੋ٬ࠁ੹ӝࢎ‫ݽ‬૘҃۱੗਋‫؀‬

ñ അ‫࠺؀‬աनઑࢶӣ޹ࣻ

҃۱֙੉࢚ࣁ੉ೞ

ñ

r.7/sৡ‫޷ੋۄ‬٣য೒ۖಬ

‫׼׸‬੗न‫ز‬ഐñ

ഐ஖޹ನਕ٬৔সҙܻ ৈ

ೠҴੋ੿ӏ૒ߣ৉૒ਗ‫ݽ‬૘

‫؀‬Ү‫੉֫׀‬Үࢎ‫ݽ‬૘ ೞ֢੉

߬౟թয ৔য‫ాמ‬੗਋‫؀‬

֙ઁ‫؀‬ઔ੉࢚ ಹ޷൜Ӕ‫ޖ‬

‫؀‬ઔ੉࢚ ৈࢿ ҃۱੗਋‫؀‬

&CPSBTDIP!OBWFSDPN

&PI!NWOLSñ

੉۱ࢲTBNKBOH!NZFZFMFWFMDPN

ñ

ñwww.chaovietnam.co.kr ҟҊ‫ࣻ੽੄ޙ‬Email info@chaovietnam.co.krTEL 028. 5417-3898, 5417-3899 / 012-1283-2000


тж╜╟ОспЩсо╣тж╜╟ОспЩси▒со╣тж╜тж╜╟ОспЩсоеснетж╜

сДБтЬЩ╘ЙтЖ╜тЕйтж╜╟ОспЩс▒есмК╟НспЩ╟Нс╕всФНспХтЬЩ

BEST HR SOLUTION Recruitment Korea-Vietnam

сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜╟НспЩ╟Нс╕вспХсиХр▓ЕсмХтАл▌ЪтАмсЭБ #&45)340-65*0/си▒сХ╜1*$, сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜со╣╨йсоетиЖтзХраес▒етж╣сЦЩсл╡ спХр▓ЖсХ╜реТр▓╛тж╣╙╣р╗Х╥╛ ─Юр▓Ж┼бр╕Нтеер▓╜╔Щр░Й сХ╜сКесЬЕ

спЩс░НтВесмКтп╣рд╜сЬ╜с╡Б р╛Хр┤нтВесмК┼Ц┼БреТр▓╛ см▒тж╣█╡спЩс░НтВесмКсХ╜сКесЬЕ

├бс╖╛рб╜▀СспХтЦСсДБспХсЬЕси▒со╣тж╜ р╕┐тИЕспЩс░НтЗ╡тГ╜ тйЕрд╜тинтЭжсХ╜сКесЬЕ

+84 12 0396 8760 www.besthr.com.vn р╛Щсо╣тАл▌бтАмтв╜с░ЖсйвсмТ

тж╜сйвсДБ}сиЩсиХсХ╜сКесЬЕ


спЩс░НтЭн─Нт░ТтйЕрд╜тинтЭжт░ТтВесмКтАлтШЦт░Ттзк▌бтАмсйОсГйсйО сФ╛сФСс▒╜с│Срае╔кт░Тр╛Эр╢╣соБтШЦт░ТсЬ╜сЦЕсЕХсжйсижр╛Х ]рз╡рдж▄╗риЛрдЭрйЛ╨╛ ▀мр▒Я╒йрзАрлУрн╣р│арз╗╥┤рйЛ р│а╥┤ р▒ИрйЧ╙Эрж╕рв╕▌А]рв▓риОрдж╤К╒й╥│ р▓гр░Ц рг╗риЧ рйМрвСргЧрйд р│╗┘Шр│┤р▒┤ ркБркСтАл╪итАм╙Щ рйЛрйдрм╗риК▀Вр▒╡╤╝рй╣тАлрйЛ▀и▐ЩтАм р│а╥┤рзАрв▓╓Щ╤Ард║ржЗрзбрйЛрвОрдктАлрйЛ▀В▐ЦтАмрйдрм╗риК,OPXIPX t▀мр▒Я╒йр┤ЕрлС▀╕р┤РрвОрм╗риКр│ЮрзИрвЪрк▒╙ФтАл▀мрк║▐ЦтАмр▒Я╒й╓втАл▀╕▐Щрй╣▀и╪▓тАмр┤РрвОu

/P┼Б~соеснетж╜ ┼Б~си▒со╣тж╜тЖ╜сФвсо╣сХ╜сКесЬЕ ┼Б~сФНсо╣сБЩрп╣р╖ЭсЬ╜р╕НсмСсЬЕaтзЙ╠╣тж╣─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

╥┤рлУ

▀мр▒Я╒йржпра║рлСтАл╫дтАмрдЭрй╣тАлр░╛▐ЩтАмрзЙ

рвдрвС╥Щ▄╗рйЧ╥│рлТ

ра║рлЙтАл╫дтАмрдЭтАл▐ЦтАмрзЙ╥Щ█▓р│а╥┤ржпр░╛рзЙ

▀ДрйЙржпрвЪтАлр░╛╫╕тАмрзЙ▀ЕтАл█ИтАмр┤ергБ▐╖╒б

ргБ ╒й рвдрвС╥Щ▄╗╥Г█▒рни╓Щ ржа╤А╥Г

╓Щ╥Г█▒р│а╥┤ржпр░╛рзЙра║рлЙтАл╫дтАмрдЭ р│РтАлркВ█╜тАм

╥Г█▒╓ЩрпПр▒ЯтАлр░╛█ДтАмрзЙриЧ┘бтАл█╛тАм

ра║▀ВрвдрвС╥Щ▄╗╓Щ ▀мр▒Я╒йржптАлр░╛╫ЮтАм

р▒Я рйЙ▀ор▒Я тАл▐ЦтАмрзЙрлУр╡Ь╥Щ█▓рв▓ра║рдЭ

▀мр▒Я╒йрйЛ╒йрйЧ ргБ р│а╥┤ржптАлр░╛╫ЮтАм

├▒

├▒

├▒

р│а╥┤рзАрв▓╓Щ╤врк▒ рйЧтАл╪▓тАмрм░раЧр▓┐╥Хрйв▀ВраЙ

риНрй╣рлТрм║рдгтАл╥Г╓Щ ╫о╫дтАм█▒рв┐рдк рвУ

╓Щ╥Г█▒р│а╥┤ржпр░╛рзЙ

рв╗римрж╕ркЩр┤Ерйв╥Щ▄╗ рзМ╥Щ▄╗

ркБ╥Хрйв╥Г█▒

├▒▀мр▒Я╒й╙ЭрвО

▀ЕтАл█ИтАмр┤ервЪтАл▐╖ргБ╫╕тАм╒бтАл▐ЦтАмрзЙ╨╛рйЙ┘Ш

р┤ЕрлСрвдр┤Э╓Щ├▒

рй╣р┤Ър┤Ерйдр┤РроЦ▐╣╤врк▒рк║

р│а╥┤рйЛ

├▒

рйМраДржпра║рлСтАл╫дтАмрдЭтАл╪▓тАмрджр░╛▀грзЙ▀ДрйЙржпрвЪтАл╫╕тАм

▀мр▒Я╒йрйЛ╒йрйЧ ргБ

рк║╥┤╥ор▓и ▀мр▒Я╒й╤врк▒╓Щрм░

раЙркБ╥Щ▄╗рйЧ╥│рлТриЧр│г

рйМтАлраДрйМ ╓Щ▄ирнУ╥Г╪▓тАмр┤ервО╓Щ╙ФтАл▐ЦтАм

р│а╥┤╤врк▒ рвдрвС╥Щ▄╗рлТ▀Вр░╛рзЙ╨╛тАл╫ЮтАмр│г

▀мр▒Я╒йржпрк║р│а╥┤р┤ервОрнитАл рвСрвд ▐ЦтАмрзФрж╕┘б

рзИ раЙркБ╥Щ▄╗╓Щ╥Г█▒

р│а╥┤р│зрз╗рзФрж╕╓Щ р│а╥┤рйЛ

╙Э╥Е╥Х риНрй╣тАл▌╢тАмр│▓рлРрйУри╗тАл╫о╫дтАм

├▒

р▓╣▐╖р┤Ш╤врк▒▀мр▒Я╒йржп╥ордгрк║

├▒

├▒

рв╗римрж╕ рк│ра║T[ ╓Щ╥Г█▒

├▒

раЙркБрвдрвС╙ФтАл▐ЦтАмриЧр│г

╥ХтАл▐ЦтАм╥Щ▄╗рвСрж╕риКраБрйМ█ЮрпУр▓╣█ирве▀м

р┤Ерйв╥Щ▄╗рвдрвС╥Щ▄╗╙Эр░Л▀мр▒Я╒й╓Щрм░

рвОрн╣╥Щ█▓рж╕ркЩр╡ЮтАл▌ОтАм

▀мр▒Я╒й╓Щ╙ФтАл▀м▐ЦтАмр▒Я╒йржпрзФржп╨╛тАл╫ЮтАм

╥Щрв╕ра║

├▒

▀мр▒Я╒йржпрнбрк║╙Щ├▒

├▒

р┤ЕрлСрйЛ╥Щ▄╗╥Гр│╖р│ВраЧ╒брйЙ

▀мр▒Я╒йржпра║рлСтАл╫дтАмрдЭрй╣тАлр░╛▐ЩтАмрзЙ

р│й┘Ш▀ФрвдрвС рк│ра║ рйЧрйд ╥│рлТ

╓Щ╥Г█▒рк║рдзрк▒▀Срйв

▀мр▒Я╒й╓Щ╤врк▒├▒

▀ДрйЙржпрвЪтАлр░╛╫╕тАмрзЙ▀ЕтАл█ИтАмр┤ергБ▐╖╒б

╥Г█▒╓Щ ргБ тАл╪АтАмркФ ╓Щ

роар░╕

ркСрв╢ркТ рзИ ╥│рлТ

╥Г█▒╓ЩрпПр▒ЯтАлр░╛█ДтАмрзЙриЧ┘бтАл█╛тАм

рзФржп рк║ рк║╥┤ рк║ ▀мр▒Я╒й рнб

├▒ р│а╥┤

рк║╥┤ржпр│а╥┤ржп ро╣р│Кр░атАлрг╝╫ЮтАм

├▒

├▒

&YJBOHTIJ!OBWFSDPN

р░╛рзЙ▀грзЙ ▀мр▒Я╒йржп╥Чрз╗

рй╣тАл▐ЩтАмр│а╥┤ржпр░╛рзЙр▒▒

├▒

тАл╥ГрйДрг╗╫отАмр│╖раБрим

_╓Щ╥Гр│╖рйЧ р▓┐рлХ╓лри║рдитАлрм╝▄ЙтАмрйР

▌ЕсонткЩ█╡╓есм╡спЭси▒сБ╜

ра║рлЙтАл╫дтАмрдЭ╨╛рйЙ┘Ш р░╛рзЙ╨╛тАл╫ЮтАмр│г

├▒

├▒роар░╕HJOBIPB

тзкрвКтАл▌Е▄йтАмсДЭр╡КсЬ╜с░Ж┼▓┼Бр╖Эсм▒тж╣сЬ╜

▀мр▒Я╒йрджрйвркСрвО рвЪтАл╥Г ╫╕тАм█▒╓Щ

▀мр▒Я╒йржпрй╣тАлр░╛▐ЩтАмрзЙ

р│Р▄╗тАлр░╛рв▓█ТтАмрзЙ

█╡сЗереЕсоб╓есм╡спЭ тк╡

├▒ .T0BOI

р┤ерйД рй╣рджр┤е ╨┐ркЩра║рлЙтАл╫дтАмрдЭ

ра║рлЙтАл╫дтАмрдЭ▐╖р▒┤рвОрж╕р┤ИрвЪ╥оринр┤│█▓

╩нс╕б┼▓┼БсЭБтДОсоеспХр║╡спЭр▓╜с▒▓сЩ╣тзХ

LBLBPUBML*%PBOIPBOIUSBO

р│а▀м ▀мр│а▀грзЙ

р│прй┐рг╗ргШрлТриЧрм╗риК┘б┘б

с╡ЭсЭОсЬ╜скЕ

├▒роар░╕BIVOH

├▒ .ST:FSJwww.chaovietnam.co.kr ╥Я╥КтАлрг╗рй╜рйД▐ЩтАмEmail info@chaovietnam.co.krTEL 028. 5417-3898, 5417-3899 / 012-1283-2000


сДЭр╡КсЬ╜с░Ж

FLEA

╞▒сБЭ┘е╟Н╙╣р╛Хр┤нр▓╜спХсмКтж╣сЭЕсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм сКесФвсижс▒в}спЩ┼▓┼Бси▒тж╜тж╣р╗С сФвсижс▒вспЩ┼▓┼Б█╡сЗйaтж╣р╗С сЕЩс╕бр╗Хсо╣╘ХсмКсобсЕЩс╕бсо╣со╣раескбр╛Х┼бтзЙсоесжнр▓Ерд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

MARKET

сФНсижтДХт░ТсЗбра║сФСр╣Ер╣ЕсБ░спетАл▌бтАм

_

тж╣сЩ║сБ░сВКспетАл▌бтАм ├нс░Нтж╣сЭЕ╘ХсмКсое с▒╜р╝КтбНтзЙaр▓╜сп▒ с╡еспХтж╣р▓╜сп▓сЦТтж╣сЦ╡сХ╜ info@chaovietnam.co.krр▓╜ сЕХ╘Хс╡ЭсЬ╜╩СсБ╡рпотАл▌Е▄йтАм

╥ЧрйдтАл▌Ф▌ФтАм тАл╪АтАмрлС ╔Э ╥Хрйв ╔Эрм╣╥К╔Э рлСрзЙтАл╪▓тАм╒брйЙ╓Щ╙йрлС ╨╛╤║р░╖рлС64%╔Э ╓О╥К╨╛тАл ╫ЮтАм ╥Хрйв64%╔Э

╥ХтАл▄┤рйЙрйЛраД█╜▐▓рйЙ╫▒тАмри╡тАл█╜тАм╨╛тАл╫ЮтАм

0912.523.706 070.7529.1895

рвЙрж│рнО тАл▌Н▌НтАм╨УрйЛтАл╫╗тАм рйЙ▀К╥Щ р░ФтАл▄ДтАмрлСрзЙ тАл▌Т▌ТтАмр┤ЕрйдрзФрж╕рк║ рйЙ▀КрйДрйЧ╤Р рвйр▓╣▀м┘Ш╤РтАл▌Т▌ТтАм╨╛ раЫ раБрлР╙Шр▓ир│г рйРтАлраЫ▄Р╪АтАм ├▒роароарзЯр░╕WO

▐╖р░╖тАлрзВ┌╜тАмрйвраЙркБ╥ХрйврйРтАл╪АтАм TRVBSF▐╖рдптАл▐ЦрвО ╪АтАмрдк ╙Эрг╝рвО рм╣╥К рк▒рм░рйв ├▒

╥╡р░╖рдЭр▒Я╨╛╤▒рйЛрг╗р│ЮрдкраЩ рй╝р▓и╤Р р┤ЕрйдрзФрж╕рк║рйЙтАлрг╗рйЛ█╜▀Д▌┤тАмр│зрв▓рзФ рж╕╨╛тАл╫ЮтАмр│Р█крм░рйЙрлЙр┤Ырйв╨╛тАл╫ЮтАм ├▒

тАл╪▓тАм╒брйЙрга▌ГрйЙ╥ХтАл╫▒тАм╥ХрйвтАл▌ТтАм╨┐ раЧрлС . ╥Хрйв┘б╤дрн╖тАл рй╕▌╢тАм. ├▒

╥╡╨╛тАл█ДтАмрзЯро╛тАл▌Т▌ТтАм ▀С╤РраБрим риШргБраЫ}спЩс╕брае

_

┼Йтеетлнсм▒╟нт░Т┼ЙтеесмКтгйр╣Ер╣Есп▒ра║тВЙт░ТскЕтШБсБ╡спХр╣Ер╣ЕсБ░спетАл▌бтАм╩СтФбсЕкс▒╜┼Цс░Жр╣Ер╣ЕспетАл▌бтАм тАл▌бтАмс╕бN ├Хр╛ЭN тАлтЬЩ▄йтАмс▒ер╛ЩсЕкс▒╜┼Цс░Ж сКйс╖╛

Tel. 0128 766 7516

сДБтЬЩ╘ЙспЩсФНс░Ж.S)PB

рдзтАл▌Т▌Т╫╝тАм

рдзтАл▌Т▌Т╫╝тАм

тАл▄ДтАмр░Н╥ХтАл╫▒тАм╥ХрйврйРтАлраЩраЧ ╪АтАмрйРтАл╪АтАм╨╛тАл ╫ЮтАм

р▓╣▐╖р╡ЬроХ╤дтАл▐ЫтАмTLZ╙ФрнК

р▓╣▐╖р╡ЬрдзтАл@╫╝тАмрдЭроарйЙ╨╛┘Ърм░╙ФрнК

╥Хрйв N тАл╪АтАмрлС N

├▒

роХ╤дтАл_ ▐ЫтАмроХрдзтАл ╫╝тАмроХ▀С╤Р

├▒ ▀м р│а 

тАл╪▓тАм╒брйЙ╥ХрйврйРтАлрйЛ▀ир▒Ирз╗ ╪АтАм╨╛тАл ╫ЮтАм

├▒ рзГ▄╗▀мрйЙр░арим

р┤РроЦ▐╣рдж╥╡робтАлрйЙ█ДтАм╥ХтАл╫▒тАм╒▓

тАл╪▓тАм╒брйЙрв┐рзЛрйШ╥ХтАл ╫▒тАм╔Э

рз╗╥┤рйЛр▒ИрйЧ╨╛тАл╫ЮтАм╥ХтАл╓Щ ╫▒тАм╙йрлС

рм╣╥К ╥Хрйв╤дтАл▐ЫтАмрйРтАл ╪АтАмN

рйРтАл▄Р╪АтАм╔Э раЧ╨╛ргБ▀╣тАл ╓Щ ╪итАмрзЛрйв╨╛тАл╫ЮтАм

тАл╪АтАмрлС N╤дтАл ▐ЫтАмN

риШрйРтАл▄Р╪АтАм64NриШ├▒

рм╣╥КN рлСрзЙтАл╪▓тАм╒брйЙ

├▒

)0$.0/)$. N рм╣╥Кр┤ЬрзФ

├▒

рвОтАл▐ЦтАмрдкрйРтАл)╪АтАм$.╥Хр│жтАл▀╕█╜╪АтАм

рйРтАл ▄Р╪АтАмриШ

рвдрвС╥Хрйврв╕ра║рзора║ рйЛ█▒▀В╥ор░╛р▓Ю▄╗

N роХрй╣рнУ ╥Хр│жраЩ╤в▄╗

рвдрвС╥Хрйврв╕ра║рзора║ рйЛ█▒▀В╥ор░╛р▓Ю▄╗

ридроЦ)0$.0/)$.

╨╛╥│рйМрнУржитАл╪итАм╨╛тАл ╫ЮтАмрзиргМ риШ ├▒

рвдрвС рм╣╥К N рйРтАл ▄Р╪АтАмриШ

├▒

╥ХрйвтАл╫▒тАм╙Эрм╣╥КрйРтАлра╝ ╪АтАмфУзрв┐▐╣р╡Ьр│а╥┤╥ХтАл ╫▒тАм

├▒ .S,JN

NN╥ХрйврйРтАл╪АтАм

TRN├▒

р▓╣▐╖р╡ЬрйЛ╙Ф█ирдЭр░╖тАл█МтАмроар▓Х роЦр░Е рдзтАл╫╝тАм

ра╝рларлСрзЙр┤РроЦ▐╣рдж

╥│рмзтАл█╜тАмр░Л▄╗╥ХрйвтАл▌Т▌ТтАм

╤РрйЛрвОрй┐ри╡тАл█╜тАм╙ЩтАл▌ТтАмр│дтАл╫о╫дтАм

├▒

╤РтАлрк║рйЛ█ДтАм╤РтАлрйЛ█ДтАмриНрзФрк║р│а╥┤р▒ИрйЧтАлргГрйЙ█ДтАмрдЭ

рйЛр░к▄╗ржпрннрвЪ╙Щржарз╗р░ктАл█ДтАмрдЭ 

╥│рмзрдзтАл▌Т▌Т╫╝тАм

├▒

├▒

р░крйЙра╢╤Р тАл▌╜тАм┘ЪрлШ╙Э╥│ра║рзФрж╕рк║

рй╖█┤р│арм╣╥К╤НрйЙре│рдкраЩ

ра╝рлРрдзтАл ▌Т▌Т╫╝тАмржбр▓г

╤РрйЛрвОрй┐ри╡тАлрй╖█╜тАм╨╛тАл ▌Т▌ТтАм╤врк▒╨╛тАл ╫ЮтАм

ргар░Н╙ФрнК.═Лрв╢р░Ц╨╛тАл╫ЮтАм

├▒

├▒

тАлргЧ╫▒тАмр┤Лр┤ЪтАл ▐ЫтАмрйв╙ЭрйРтАл╪АтАмр┤ЬрзФ

р│ардзтАл ╫╝тАмрзорй╣╙ЩтАл ▌ТтАм

рйРтАлркБраЙ╪АтАм╥ХрйвтАл▌Т▌ТтАм

├▒

3BNBSBр┤Рр░н▀ДтАл█╜тАмржЦрджрдзтАл╫╝тАмрзорй╣╙ЩтАл▌ТтАм

рй╣рнУтАл рй╕▌╢тАмN р┤РроЦ▐╣р┤ШтАл▐ЩтАмрлСрзЙ

ра╝рлР╥ХрйврйРтАл▌Т▌Т ╪АтАм╨╛тАл ╫ЮтАм

█и▀Срдж╥╡р┤РроЦ▐╣

рйМ▀И▐╖рдптАл╪АтАм╤РтАлрйЛ█ДтАмрйдтАл╫▒тАмрзорв┐

рз╗╥┤рйЛр▒ИрйЧ▀ирйЛ╨╛тАл╫ЮтАмрйРтАл▄Р╪АтАмN

├▒

├▒ркЬри╖ркС╤дри╡тАл▌Т▌Т█╜тАмр│дтАл╫о╫дтАм ├▒

тАл   рй╕▌╢тАмN

├▒

www.chaovietnam.co.kr ╥Я╥КтАлрг╗рй╜рйД▐ЩтАмEmail info@chaovietnam.co.krTEL 028. 5417-3898, 5417-3899 / 012-1283-2000
рвОтАл▐ЦтАмрдкрйРтАл╪АтАм╥╡тАл▌Г╪Ш▄ГтАмр▒Я╤д╓Бр▓Юр╡итАл█ИтАм рй╣тАл▌ОтАмркЬри╖рвОтАл▐ЦтАмрдкрйРтАл ╪АтАм╥╡

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧрвЪ╨╛рйРтАл╪АтАм

р▓╣▐╖р╡ЬриЧтАл▄ЪтАмрйвтАл╫▒тАм╙ЭрйРтАл╪АтАм

рвЬ╤дтАл▐ЫтАмроХN роХN рзГ▄╗▀мрйЙр░а 

роХ╔Э рвОтАл▐ЦтАмрдк ╔Э р░ктАл█ДтАмрдЭ рзАржпро╢ р┤Ъ

роХ TRNраБрлР╙Ш рйРтАлрн╜рй║▄Р╪АтАм╨╛тАл╫ЮтАм

р▓╜рзиргМ роВрвО╨╛тАл ╫ЮтАмримтАлрв╢▐ЦтАм╥ЯтАл█ТтАм

рзАржпро╢ рим ├▒

рйврдк рйЛр░к▄╗ржпрзора║риШ▌ЕтАл ╪▓тАмр┤Ъ┘б▀Кр│п

├▒

рнТргЧ ргБр░М тАл▄┐╫отАмрлХ роЬ╥│тАлркБ▄итАм╥Х

рдЭр░крйЛ█ирдЭ рнН╤КриК╥ХрйврйРтАл╪АтАм

├▒

ра╝р┤ХргГр▒Я█бр▒╡рп╝ржЗр▒╡р▒ЯтАл▌Т▌ТтАм

├▒

тАл▄ДтАмржЙрв┐┘Щр┤Ррзмр┤Е раЧрлС N╥Хрйв

тАл╪▓тАм╒брйЙ╥ХрйврйРтАл╪АтАм

р▒╡рп╝тАл╪▓тАмроХ05.тАл▄ЪтАм

р▓╣▐╖р╡Ь╙╡╒Цр│ар│Юрг╝

 N рвОтАл╪▓▐ЦтАмN рй╣█▒ ргЧ▀С

╥Хрйв╔ЭтАл╪АтАмрлС╔Э

тАл▌Т▌ТтАм╨╛  WOE

ркСрв│рдзркБ╥Х ╓З╥К╙╡╒Цр│а▀С рав▀ЕрйЙрйв ╤Р

├▒

├▒

├▒

рйЛриДрдк ╒║рйв╥К 8*'* рнТргЧ ргБр░М

рдзтАл▀╖рвЬ ▌Т▌Т╫╝тАмрдж╙йрлСрзФрж╕╨╛тАл ╫ЮтАм

ра╝р┤ХтАл▌Г┘Ш█ТтАмрп╝рйРтАл╪АтАм

╥╡рйЙрдЭр░вржЗр▒╡р▒Я╙ФрнК рдирн╖р░ЛриНр│ЮриЛрдЭ

├▒ 

р┤РроЦ▐╣╥╡ридроЦримтАл▌║тАмр┤Рр░н▀ДтАл█╜тАмржЦр│ардзтАл╫╝тАм

▀С╤Р р▓╜рзиргМ

роХ N ▀С р┤Ърйврдк ╤врдк 

рп╛▀С█кр▒Я NZLJN 

├▒

&WJOBLPP!HNBJMDPN

рк▒▀С ╥Гра║ рг╗рзФрйвриШ

р┤Ърйврдк╒║рйв╥Кр▒нра║рйв╙ЭтАл╫▒тАм╙Э

р┤РрлС▐╣╥╡-PUUF.BSU╙ФрнКрдзтАл╫╝тАм╙ЩтАл▌ТтАм

├▒

├▒ рзФржп ▀мр▒Я╒йржп

├▒

роХ╤дтАл▐ЫтАмN роХрдзтАл ╫╝тАмроХ▀С╤Р

ра╝рлРрм╡р│РтАл█ДтАмрйЧрйРтАл▌Т▌Т▀В ╪АтАм

╥╡рйЙрдЭр░вржЗр▒╡р▒ЯрвЦрв┐рй╣рйЧ╙ФрнК

р░ФтАл▄ДтАмрлСрзЙтАлра╝┌ГтАм╥╡ ╙╡╒Цр│а▀СрйРтАл╪АтАм

тАл▌Т▌ТтАм╨╛ раБрлР╙Ш р▓ир│г

ра╝рлРрм╡р│РтАл█ДтАмрйЧржЗр▒╡р▒ЯроХ N

▀Ср┤Ърйврдкр▓╜рзиргМ╨┐▀С╤врдкрзАржпро╢

рп╛▀С риДрдк рйЛр░а╓Ф ргБр░М роВрвО╨╛тАл╫ЮтАм

├▒m

р▓╜рзиргМ рзАржпро╢тАлргЧ ╪АтАмр▒╡ рдзр░М ╨╛╥│ 

риШраЫ├▒

├▒

├▒

▀СрйРтАл╪АтАмр│дтАл ╫о╫дтАмр▒╕▀Ир│ЮрйЙ

╥╡р▓╜рзиргМриЧтАл╪▓▌Е▄ЪтАм

ра╝р┤Х OHVZFOIVVDBOI рзЯр│ЦрдЭр░нрйРтАл╪АтАм

 ╤РрйЛриДрдк рзмрйЙр▒╡рйЙ рнТргЧ

рк▒▀С риДрдк рг│р▒╡ 57 рзАржпро╢

N ▀С╤Р ▀ВN ▀С╤Р

├▒

рвОрйЙ╥ХрзЙ╙ФрнК рйЛр░а╓Ф рг╗тАлргЧрнТ ргБ╪итАмр▓ир│г

&IZI!HNBJMDPN

╥╡5IF7JTUB"15

├▒

├▒

N ▀С р┤Ърйврдк роХ

р▓╣▐╖р╡ЬраЩ╤в▄╗╙╡╒Цр│а▀СрйРтАл╪АтАмраТтАл▌Н▌НрвМ╪нтАм ▐╜рйЛтАл╫╗тАмраЧтАлрвС╪▓тАмрж╕рйЧрйД╥Я╥КтАл╫ЧтАм╤▒рйдраЫ╨╛

р▓╣▐╖р╡Ьр│зр│Ц▀Ц▄╗рйРтАл╪АтАмN

рг╗рзФрйвран раЫ

рав▀ЕрйЙрйв╤РрйЛриДрдкрм╝рвЪрзмрйЙр▒╡рйЙ

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧржЗр▒╡р▒ЯтАл▌Т▌ТтАмрйРтАл╪АтАм

▀С╤Рр▓╜рзиргМ"╙Щ╥Ор│Ррйв╤КркСтАл▌ОтАм

├▒

роЬтАл╪АтАмрзАржпрпС тАл█╜тАмро╕рджрйвржЦ

роХ N▀С р┤Ърйврдк ╤врдк р▓╜рзиргМ

рнб╥КроХриШрйМрйЙр┤▒рйСрк▒╨╛тАл╫ЮтАм

╥╡▌ГрдЭр░а▄╗ржЗр▒╡р▒ЯрйРтАл╪АтАм

├▒

тАл раЫ ▌Т▌ТтАмрйРтАл╪АтАмриШ▌ЕтАл╪▓тАм

├▒

▀Ср┤Ърйврдк╔Э_╔Э

р▓╣▐╖р╡Ь╓ераЧ╓ОрдзтАл╫╝тАмр│Юрг╝╥│р│г

├▒ 

1IBN7BO%POHрлСрзЙ (P7BQ╥╡

р▓╜рзиргМрнМ▀Ф_рнМ▌ЕтАл╪▓тАм

ржЗроЬhрй╖╓ШркБ╥ХргБр░МhрнТргЧhрзмрйЙр▒╡рйЙ

4VOOZржЗр▒╡р▒нрйРтАл╪АтАмN

├▒ рк▒рйЛрлТрй╜

├▒

▀С╤Р р▓╜рзиргМ▌ЕтАл╪▓тАмриШ

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧрйРтАл╪АтАм

риЧтАл▄ЪтАмрйРтАл╪АтАмр│дтАл ╫о╫дтАмр▓╣▐╖р╡Ь

├▒ .S(JBOH

роХ N рзиргМрйУри║ 

р▓╜рзиргМтАлргБргЧрнТрйМ▌ТтАмр░МрзмрйЙр▒╡рйЙро╛рйЙра╢UW

ра╝р┤ХргГр▒Я█бр▒╡рп╝ржЗр▒╡р▒ЯрйРтАл╪АтАм

▀С р┤Ърйврдк риШ▌ЕтАл╪▓тАм

рйвhтАл╫▒тАм╙ЭриЛтАл╪АтАм

р▒╡рп╝тАл╪▓тАмроХ 42. ▀С р┤Ърйврдк

├▒роар░╕PMJWFS

├▒

 р▓╜рзиргМ рй╣тАл▌ОтАмркЬри║ риШ 

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧ╙ЩтАл ▌ТтАм╨╛╤║рй║рн╜

тАл█К╫│тАмр┤Рр░нрдзтАл▄ЪтАмрйРтАл╪А█К╫│ ╪АтАмр│Яр┤▒тАл ▐ЩтАм

├▒

рзиргМ╙ЭраД ╔Э▀С ╔Э▀С

риШ_64%

тАл▄ДтАмр░Нрдир│ари╖р│прйЛ╙Ф роХрлШрйРтАл╪АтАм

├▒

роВрвО╨╛тАлргБ ргЧрнТ ╫ЮтАмр░МтАл▄Р▐ЦтАм8J'J

роХ╤дтАл▀С ▐ЫтАм╤Р р┤Ърйврдк╤Р

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧрйРтАл╪АтАм

├▒

╥╡рйЙрдЭр░втАл▌ПтАмри╖р▓Юрдирн╖4,:р▓Чр▒Яр│ЮриЛрдЭрйРтАл╪АтАм ▀Ср┤Ърйврдк╓врзиргМр▓╜рзиргМ рй╣тАлрй╜ ▌ОтАм╙Фрв┐ркЬри║ ╥╡раЩ╤в▄╗ ╥╡раЩ ╤в▄╗ ├▒

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧ╙ЩтАл ▌ТтАм╨╛╤║рй║рн╜

роХN▀С╤Р ╙ЭраДрзи роХN▀С ╤Р р▓╜рзи

├▒

ра╝р┤ХргГр▒Я█бр▒╡рп╝ржЗр▒╡р▒ЯрйРтАл╪АтАм роХN▀С╤Рр┤Ърйврдк╤Р

р▓╜рзиргМ риШ 

роХ N р▓╜рзиргМ ▀С р┤Ърйврдк

╥Хр┤ЪтАл▌Г╪Ш▄ГтАмр▒ЯраЧ╙Ф

├▒

риШ▌ЕтАл╪▓тАм├▒

рп╛▀С╥ЧриДрдкрйЛр░а╓Ф рзмрйЙр▒╡рйЙ ро╛рйЙра╢

тАл▌зтАмрлУрйЛр░к▄╗ржпр▓╜рзиргМ риШ

ра╝рлРрм╡р│ТтАл█ДтАмрйЧржЗр▒╡р▒ЯриШргБрйРтАл╪АтАм

├▒

роХ N ▀С╤Р р┤Ърйврдк╤Р

)0$.0/)$. N рм╣╥К рйРтАл ▄Р╪АтАмриШрвдрвС╥Хрйврв╕ра║рзора║ рйЛ█▒ ▀В╥ор░╛р▓Ю▄╗├▒.S,JN .S1BSL

тАл╪▓тАм╒брйЙрзЛрлЯ╥ХтАл╫▒тАм╥ХрйврйРтАл╪АтАм рдирн╖╥Хрйв╔ЭрйРтАл▄Р╪АтАм╔ЭриШ ╙Э╤А╓Щ рйЧтАл╪▓тАмрзЛрйв

├▒

тАл╪▓тАм╒брйЙрзЛрлЯ╥ХтАл╫▒тАм╥ХрйврйРтАл╪АтАм рдирн╖╥Хрйв╔ЭрйРтАл▄Р╪АтАм╔ЭриШ ╙Э╤А╓Щ рйЧтАл╪▓тАмрзЛрйв

├▒

р▓╜рзиргМ  тАл╪▓тАмриШ ├▒рдзрвО ргБр░М╨╛тАл╫ЮтАм├▒ ├▒ 

р│Щрг╖ ▐╜▀МрйЛтАл╫╗тАм

├▒

╤ЛрйЖрлМтАл╪гтАм

╥╡"*4╙ФрнКраВроХржЗр▒╡р▒Я█кр▒Яр│ЮрдкраЩ_ раВроХ╥│ркСроХN▀С р┤Ърйврдк

р│Юрг╝╥Я╥КтАл╫ЧтАм╤РриШр┤▒рвПркБтАл╫о╫д╪╛тАм

риШ ▌ЕтАл ╪▓тАмрдир▓┐р▓╜р▓МтАл╫дтАмрнЫ

рп╛▀Срп╛риДрдк╙╡╒Цр│арзйрйврм╝рвЪр▒нра║

├▒

рйЛр░а╓Ф рзмрйЙр▒╡рйЙ ро╛рйЙра╢ рдзрвОргБр░М

рй╣рйЧрп┐тАл█РтАмрдзр░╛╙Эр░ЛриЛрпе█л█итАл╫ЧтАм

╥╡ рлСр│ЮроХ рлСрвЪроХ

╥Хр┤ЪтАл▌Г╪Ш▄Г█╜╪АтАмр▒ЯраЧ╙Ф

▀ЕрйЧ ржИраБтАлрг╗╪и█Д▐БтАм╤КрвдрйЙркЬржЗр│ЮтАл╫ЧтАм

NYN╤дтАлрй╕▌╢▐ЫтАм#DPCBD R

├▒

╓втАл█и█╜█РтАмрдЯр│дтАл╫о╫дтАмроар░╕CN[

├▒ NSLJN

р│Юрг╝ р░ФтАл ▄ДтАм╥Хр│жраЩ╤в▄╗

├▒р┤РроЦ▐╣

╥╡ргГр▒Я█б╨╛┘ЪржЗр▒╡р▒ЯрйРтАл╪АтАм

р▓╜рзиргМ рдзрвО рй╖╓Ш раЫ

рзФржп╥Чрз╗р▓╣▐╖р╡Ь

раВроХр▓╜рзиргМ▀С р┤Ърйврдк риШ раЫ

рбИтАл ргЧрнТ █РтАмрзмрйЙр▒╡рйЙ

р│а╥┤рйЛ▐╖╥┤рйЛро┤р│ТрзФржпрв│рвО

рк▒╤врвОтАл▐ЦтАмрдкрвОриК╨╛тАл╫ЮтАм

├▒

├▒

├▒www.chaovietnam.co.kr ╥Я╥КтАлрг╗рй╜рйД▐ЩтАмEmail info@chaovietnam.co.krTEL 028. 5417-3898, 5417-3899 / 012-1283-2000


▀мр▒Я╒йржп╥Чрз╗р│дтАл╫о╫дтАм

рйМраДржп╥Чрз╗ р▓╣▐╖р╡Ь

ра║рлЙтАл╫дтАмрдЭрв▓ра║рдЭрзФржп╙ТтАл█и▄ЫтАмрдЯ

р│а╥┤рйЛ▀мр▒Я╒йржпрй╣тАл▐ЩтАм╤КрвО

рйМраДримр│Я▀ВрйМраДра║рлЙтАл╫дтАмрдЭ╓Щ╥Г█▒

6$▀брп┐▄╗╥оринрй╣╥Х▐╖╥┤риЧржп▐╣

├▒

р┤ер┤ЪтАлра║▀и▐ЩтАмрлЙтАл╫дтАмрдЭр░╛рзЙ╨╛тАл╫ЮтАм

╓ЩрйЙрвЪ╥орин╥Г█▒├▒

тж╜сДБтзкс▒╢ ┼Цс╖╛спЩс╖╛тШЦсйО

LBLBPUBML*%IPBIPOH

├▒

&FEHBSDBNBHP!HNBJMDPN

рк║╥┤ржп╥Чрз╗р│дтАл ╫о╫дтАмр│а╥┤рйЛрзИрв╢рвдтАл ╫йтАм

рзФржптАл▀м█╜тАмр▒Я╒йржп╥Чрз╗р│ЮрдкраЩ

рг╗р│Ярй╣тАл╥Г ▐ЩтАм█▒╓Щ рнбрк║╥К

р┤РроЦ▐╣ ра╝рлРрй╣рлСрзЙ

╤АтАл╫▒тАмр│арзФржптАл▌╢тАм╨╛тАл╫ЮтАмр│ЮтАл╫╕раЧ╫дтАм╤ЛрлС▌Грдж

╤РрйЛрйДтАл╫ЮтАм█▒рзАтАл█Д┘отАм╙ЭрнбраЧр░ари╜риК╙йрлС

├▒

╥КрзЛтАл█ЕтАмрк▒ргБриГ

&NJKPOH!HNBJMDPN

LBLBPUBML*%IPBIPOH

├▒ .T%6/(

рзФржптАл▀м█╜тАмр▒Я╒йржп▄│╨╛▄░роЭтАл╫о╫дтАм

сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜ тж╜╟Оси▒сХ╜

▀мр▒Я╒йржп╤РрйЛ╥Чрз╗

▀мр▒Я╒йржп╥Чрз╗▀В▀грзЙ ╥╡

├▒ )B

37 Thang Long, Ward 4, Tan Binh Dist.

рв┐рдкр╡држМ█░┘Ш▌АтАл╫о╫дтАм

├▒

риЧржп▐╣рзФржп╥Чрз╗

р▒И┘ЩриЭрдЭр▒Яр┤Ур┤ериЧ╙Вр▒╕тАл▌ТтАм

├▒ 5IBOI

р┤ЕрлСрйЛрйЙ▀мр▒Я╒йржп╨╛▄░рнЫ┘Ш▌АтАл╫о╫дтАм

2VBMJGJFE&OHMJTIUFBDIFS DSFBWJDF GVO

╤РрйЛр┤ериЧ╙ВтАл╪и▀╣ра║рй╣рйЙраЫ ▌Т▌ТтАм

&OUIBOI@LJFV!ZBIPPDPNWO

╤РрйЛрлСтАл ╪итАм╙ТтАл▄ЫтАм╨╛тАл╫ЮтАмр│г тАл╪▓тАм╒брйЙра║рзВр┤РржЗ

BOEMPWFTUPUFBDI

├▒

р░╛рзЙржЗ▄░▀ДрйЙр▒Я╓Щ╥Гр│╖▀мр▒Я╒йрйЛ

├▒

├▒ %BOJFMMF$MBSL

40/(#&р┤ериЧ╙Вр▒╕тАл▌ТтАм

╥Хрйврди▌А рджрйвркСрвО ▀ЕтАл█ИтАмр┤е ┘б┘б

риЧржп▐╣▀мр▒Я╒йржп▀СтАл▐ЩтАм╥Чрз╗ р┤РроЦ▐╣ 

риЧржп▐╣р│РтАл█МтАмрдЭржп╥Чрз╗

рзЯрдн╓Щр┤ериЧ╙В ╓Щ╒йри║

├▒

&4.0%1"3*4ркФрж╕╓Щ╥Г█▒

%BWJE ╥орвО╥Г█▒╓Щ

▌ЕрвОрнМраЫ рйЙрй╣ра║ркБрз╗

LBLBPUBML*%

роар░╕ZFTOPZFTOPNBZCF

ргБраЧр░арйСрджрвд рлТрйврйЛтАл▐Щ▀СрвЪ╪АтАм╥Чрз╗

├▒

риЧржп▐╣рйМраДржп╤РрйЛ╥Чрз╗

├▒ -VDZ

├▒

40/(#&(0-' рйв╙Э 

рйМраДржп рзФржптАлрг╗█╜тАмрж╕рлУр│п

▀мр▒Я╒йржп╥Чрз╗

╥Чр│ЯтАл ▄╗▐ЫтАмр┤Ър│Я рвдтАл▐ЫтАмрлСтАл╪итАм

╤РрйЛр┤ериЧ╙ВтАл▌ТтАм╨┐

рзИрйЧ р│Ярвд▌Е╨╛тАл╫ЮтАмр┤ер┤Ъ тАл ри║▀К ▀и▐ЩтАм+-15

р┤РтАл╪А▀зрвО╪АтАмрйСрдж рйМрвЪр┤ер┤Ъ┘б

╥┤ркБр│Я╥о╒▓рди╥Щ▄╗ *#"4" 4"5тАлра║╪АтАм

├▒

├▒

▀Кри║рдЭр│Цр░КрзАтАл▌ТтАмриЛ╥Х┘ЬрзИрг╗рж╕

├▒

  р│а╥┤

рнбрк║┘брвдро╣р│Кр░арпП┘м╥орин

├▒роар░╕PIUIBUTKFOOZ

рзФржп╥Чрз╗▀В▀грзЙ

рдЭрп╝тАл█РтАмроЦ рзВр▒Я▄╗р│РтАл█╜тАм╙ТтАл▀Б█РтАм╥орин

р┤Ррк▒риЧржп▐╣рзФржп╤РрйЛ╥Чрз╗

▐╖╥┤рйЛ тАл╥Грг╗╫отАмр│╖раБрим ╓Щ▀И

0"рйСтАл ▐ЩтАмр┤ЭриКроар░╕*%UIBOIWBO

р│Ярвдрк▒раЧр┤ер┤Ъ▀Вр│Я╥орзФржптАл┘Б▌╜тАм

├▒

├▒

├▒ NS.JDIBFM

*&-54 (&/&3"-&/(-*4) #64*

▐╖╥┤риЧржп▐╣рзФржп╥Чрз╗ тАлрвЪрйЙ▌║тАм╙ТтАл ▄ЫтАм

/&44&/(-*4) 41&",*/(

6$#FSLFMFZBOE6OWFSTJUZPG

GSFFNJOVUFFYBNQMFMFTTPO

TBOGBODJTDP╥орин╥Чрй┐рг╗тАл▄РтАм

&K[PSSJMMB!HNBJMDPN

├▒

рнбрк║╥Крг╗р│Я╥Чрз╗

рйМраДржприЧржп▐╣╤РрйЛрлСтАл╪итАм

тАл▄ДтАмр░Н╥Ор│Рр┤У╨╛ркТр┤ериЧ╙Вр▒╕тАл▌ТтАм

р▓ир▒Ъ╓Бри╖рвЭ

рзЛргБтАл╪А╪АтАмр│ЯриЧ╓Щ╥Г█▒

р│а╥┤▌ИтАлрг╗█╜тАмрж╕╨╛тАл _ ╫ЮтАм

раДрйЛ рнК ргБ▐╖▌ЕрйЧ╓ЧтАл▌║тАм

рк▒р│п LNрвЪр░Хр▒а╙Щ╨╛╤║р┤ИрйД

╙ТтАл▐Щ▀С▀В▄ЫтАмрлСтАл╪итАм╨╛тАл╫ЮтАм

├▒

 раЫ рйЙрй╣ра║▀╣тАл ╪итАм

├▒

├▒роар░╕TSOOFC

рзФржптАл▀м█╜тАмр▒Я╒йржп╥Чрз╗р│з┘Ш▄┐

├▒

риЧржп▐╣▀мр▒Я╒йржп╥Чрз╗рзФржптАлрг╗█╜тАмрж╕

тАл╥Грг╗╫отАмр│╖раБрим

р▒И┘ЩриЭрдЭр▒ЯрпПрдЭр┤У

├▒

├▒

╨╛╤║╓О╥К

рзФржптАл▀м█╜тАмр▒Я╒йржп╤РрйЛ╥Чрз╗ рзФржптАл рйД▐ЩтАм

рйЛрвОтАл▀м╪АтАмр▒Я╒йржп╥ЧркФрж╕рвд╥Чрз╗ р│а╥┤рйЛ

├▒

рзИрв┐╥Чр│Ярвд▌Е╨╛▄░роЭтАл╫о╫дтАм

▀мр▒Я╒йржп╙ЭрнбраЧр░ар│а╥┤ржптАлрг╗█╜тАмрж╕

р▒И┘Щ╥Ор│Рр┤ериЧ╙Вр┤Ур▒╕тАл▌ТтАм

├▒ .T5IBN

р│а╥┤ржп╙ЭрнбраЧр░а▀мр▒Я╒йржптАлрг╗█╜тАмрж╕

▀ирйЛр┤ериЧ╙В ╙ЭтАлрйЛ▀и ▌║▌║тАмр┤ериЧ╙ВтАл▌Т▌ТтАм

1#$ р▓╣▐╖р╡ЬрзИрв┐▀Ур▒Я▐╣р░врп┐█г р┤ериЧтАл▌╜тАмрлШ

50&'-рзФржп&44":рлСтАл╪итАм

├▒роар░╕EFQHBJWO

раЫрйЙрй╣ра║▀╣тАл╪итАм

тАл▌╜тАмрлШтАлрвЪ╪АтАмрзИрв┐ ╓ЩрйЙр┤▒рн╣рвдрйЧ

рзЛтАл╥Г╪АтАмрзФ ╥┤ркБр│а╥┤р│Я╥орлСтАл╥Г╪итАмр│╖

рнбhрк║h╥Крг╗р│Я╥Чрз╗

├▒

риНтАл╪▓тАмрдж╤АтАл▌ТтАмрк▒р┤ЪhтАл▌╛тАмриГрйМ 

*#&DPOтЖЯ#VTJOFTT"1&DPOр▒а█╣рзФржп

рзЛргБтАл╪А╪АтАмр│ЯриЧ╓Щ╥Г█▒

р▒ЯрижтАлра│╪итАмрдЭ╥Ор│Рр┤ериЧ╙Вр▒╕тАл▌ТтАм

├▒

├▒

╙ТтАл▐Щ▀С▀В▄ЫтАмрлСтАл╪итАм╨╛тАл╫ЮтАм

╤РрйЛр┤ериЧ╙В╙ЩтАл▌ТтАм├▒

рлУтАл╪▒тАм╤РраЩржир│дтАл ╫о╫дтАмр│а╥┤╤╝

тАл▀и▐ЩтАмр┤Ырдкрй┐▄╗тАл╫▒тАм╙Эрзорв┐

├▒роар░╕TSOOFC

р▒ЯрижтАлра│╪итАмрдЭ╥Ор│Рр┤ериЧ╙Вр▒╕тАл▌ТтАм

▀Ф╥│ р┤Я╥│рвдр┤▒тАл╫│тАм

8SJUJOHр┤Ырйврг╗рж╕5&40-рйЧ╤║рлР

р│ЦржЗ╓в╤РрйЛ▀СтАл█и▐ЩтАмрдЯ

╤РрйЛр┤ериЧ╙В╙ЩтАл▌ТтАм

├▒

├▒

рг╗рк│▀╣рйМтАлрйМ╪АтАм╤РрйЛрлСтАл ╪итАмр▓╣▐╖р╡ЬрлСрзЙ

├▒ ▀мр▒Я╒йржп

тАл╪АтАм╥│▀СрнМрзЯрв┐╥Кр┤Сри╖╒йрвСрзИ╥Крн╣рди

5FBDIJOH7JFUOBNFTF

├▒

 рзФржп

тАл▌╜тАмрйРр┤е тАл▄к╪АрвЪрйЙргБ╫╝тАм╥КтАл▌╜тАмрйР

├▒ %JBOF7P

рзФржптАл▀м█╜тАмр▒Я╒йржпрг╗рж╕

р▒И┘Щ╥Ор│Рр┤ериЧ╙Вр▒╕тАл ▌ТтАмр┤У

├▒

▀ДрйЙрзв▄╜╤РрйЛрг╗рж╕╙ЭрнбраЧр░арйСрдж╙йрлС

├▒ .37*

├▒

р│дрдирй╣рйЧ┘грлСр░гргЗр▒┤╙Эр▒╕тАл▌ТтАм

╤РрйЛ▀В╙ТтАл▄ЫтАм╨╛тАл╫ЮтАм

рв▓ржир┤Ъ римр┤Ъ рг╗рм╗р┤Ъ╤РрйЛ ╙ТтАл▄ЫтАмрлСтАл╪итАм

р▒И┘Щр┤У╥Ор│Р╤РрйЛр┤ериЧ╙Вр▒╕тАл▌ТтАм

рй┐рвЪрг╗рйСтАл▀Е╪А╪╜тАмрдЭр▓ирйв

├▒

рз┤рнбраБтАл▄▓рбЕ╪итАмрдж╤А╒▓рзАрйЬ╙Т▄╛рг╗рйУтАл█╛╪итАм

├▒

╨┐_ тАл╪▓тАм

рлСтАл╪итАмр│дтАл╫о╫дтАм├▒

╥Йр│Лр┤ариТ╥╜ ╥Йр│ЛриЕр▓║р▒│тАл▌НтАм

тЕйтДОс░Ж ─СткЭсЩ╣сЧотАлтзк▌бтАм ┼Цс╖╛ спЩс╖╛ спжсз▓ bс│жсХ╜р╢╣тАл тзк▌бтАмсГйсйО тШЦсйО

012 6353 0000 070 4062 5556

рйТтАл╪нтАмрмлрзЪр░▓▐┐рйД тАл╫╗рйЛ ▌Н▌НтАм тАл╪▓тАм╒брйЙрзАрйЛтАлрвЪ▀Д╪итАмр░Хржир┤Р ╤РрйЛрвОриКржЙри║рйРтАл╪АтАм ├▒

╙Шр░Ж

├▒

www.chaovietnam.co.kr ╥Я╥КтАлрг╗рй╜рйД▐ЩтАмEmail info@chaovietnam.co.krTEL 028. 5417-3898, 5417-3899 / 012-1283-2000
AD PAGES 

ઙҮ

ҮഥҮਭ

ਬ஖ਗ೟Ү೟ਗ‫ޙز‬ഥ

‫ޙز‬ഥࢤഝ

оҳੋపܻয ҟҊ٣੗ੋ Әਲ਼਷೯ૐӂࠁ೷ കாয೧୽ߑ৉࠺‫ࣻ੿ؘ‬ӝ ࢶ‫ޛ‬Ԣ੉߮౟ക‫ؘ‬௏੄‫ܨ‬ ஹೊఠࠂࢎӝ޷ਊ݃ࢎ૑

'JUOFTT݃ࢎ૑झ౵೻যࢪ੄‫ܐ‬

߽ਗ஖җೠߑ‫߽ޛز‬ਗஶࢸ౴ࠗ‫࢑ز‬

ҕૐߨ‫࢑زࠗޖ‬੐‫؀‬ ஶࢸ౴ഥ҅ോ‫ܻࣗݢ‬झध‫׼‬धಿ

݃౟ध‫׼‬धಿઁઑਬా ਺‫ܐ‬઱‫ܨ‬઱ߑࢸ࠺ৈ೯

ৈ೯Ҏ೐ഐభ೦ҕ ‫ܨޛ‬਍࣠ച‫ాޛ‬ҙ‫؀‬೯Ѥࢸઁઑ

Ѥࢸࠁੌ۞ࢸ࠺ࢻਬࣗߑ ੗੤੹ӝ੹੗୍ъா޷ண

ᯱᖙ⦽ŲŁྙ᮹۵

028. 5417 3898 ~ 99 012 1283 2000 ŲŁᱲᙹၰᄡĞᝁℎ info@chaovietnam.co.k r

w w w . c h a o v i e t n a m . c o . k r


઱߬౟թ‫؀‬ೠ޹Ҵ‫ࢎ؀‬ҙ

⪙ၝᵝ᫵ʑš ഐଧ޹૑৉ߣഐߧદनҊച੤नҊ਽әࣃఠࢎ‫ݎ‬नҊ

ࣗ UI'M -PUUF$FOUFS)BOPJ -JFV(JBJ4U #B%JOI%JTUSJDU )BOPJ

੹ചߣഐ _ ߬౟թীࢲѦ‫ ٸ‬

 _ ೠҴ‫חژ‬೧৻ীࢲѦ‫ ٸ‬ ࠺࢚੹ച Ӕ‫ޖ‬दр 

઱ഐଧ޹୨৔ࢎҙ‫؀‬಴੹ച޹ਗप_

Korea Trade-Investme nt Promotion Agency

‫؀‬ೠ޹ҴҊ৐ઁ੹਋ഥ߬౟թ૑ഥ

"/HVZFO%V 28WONIPDIJNJOINPGBHPLS

‫؀‬಴੹ച 

,053"‫؀‬಴੹ച

࢚҃թ‫ب‬ഐଧ޹ࢎ‫ࣗޖ‬

"6OJU %JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

‫؀‬಴੹ച"%JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

ೠੋ࢚ҕੋো೤ഥ ,0$)". ‫؀‬಴੹ച

ࠗ࢑ҟ৉द߬౟թ‫؀‬಴‫ޖ‬৉ࢎ‫ࣗޖ‬

"/HVZFO$V5SJOI 2

‫؀‬಴੹ച"6OJU# %JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

ೠҴ‫ޖ‬৉ഈഥ ,*5" ‫؀‬಴੹ച

‫؀‬ҳҟ৉द߬౟թ‫؀‬಴‫ޖ‬৉ࢎ‫ࣗޖ‬

"6OJU %JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

‫؀‬಴੹ച"3PPN" ' %JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

,#*;઺ࣗӝস઺ঔഥ‫؀‬಴੹ച

ъਗ‫ب‬ഐଧ޹ࢎ‫ࣗޖ‬

"5/.BQMFUSFF /HVZFO7BO-JOI 2

,#*;߬౟թ઺ࣗӝসো೤ഥ‫؀‬಴੹ച "SE'MPPS /P)VOH(JB 5BO1IPOH8BSE %JTU

‫؀‬಴੹ച"5/.BQMFUSFF /HVZFO7BO-JOI 2

઺ࣗӝস૓൜ҕ‫ ױ‬ഐଧ޹ࣻ୹ੋ௸߬੉ఠ ‫؀‬಴੹ച"6OJU %JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

ೠҴਗࢎ૒‫ޛ‬द೷ࣗ '*5* ഐଧ޹ࢎ‫؀ࣗޖ‬಴੹ച_ "6OJU %JBNPOE1MB[B -F%VBO 2

ೠҴࣻ࢑धಿࣻ୹૑ਗࣃఠ‫؀‬಴੹ച "6OJU UI'MPPS 5IF-BOENBSL #5PO%VD5IBOH 2 )$.$

߬౟թഐଧ޹ೠੋഥ

ࢎ‫؀ੋߨױ‬ೠ֢ੋഥ߬౟թ૑ഥ

‫؀‬಴੹ച_"/HVZFO$V5SJOI 2

")BV(JBOH 1 25BO#JOI )$.$ 7JFUOBN &/PJOIPFWO!IBONBJMOFU5

ഐଧ޹दೠҴҴઁ೟Ү ‫؀‬಴੹ച_"4 4JUF"/HVZFO7BO-JOI2

߬౟թթࠗೠҴ/(0ഈ੄ഥ

ഐଧ޹दೠҴযҮਭਗ

ഐଧ޹ೠੋৈࢿഥ

‫؀‬಴੹ച"/HVZFO$V5SJOI 2

ഐଧ޹ೠੋഥৈࢿо઒ਤਗഥ ઺ࠗೠੋഥ XXXDUMWOLPSFBOOFU

‫؀‬ೠ޹Ҵҕߨ‫୓ױ‬ਘթ੹ଵ੹੗߬౟թ೧৻ഥ

৻Үࠗҕҕ৻Ү‫߬ױ‬౟թ‫؀‬಴ࢎ‫ ࣗޖ‬

‫؀‬಴੹ച 

ࢎ ‫؀‬ೠ֢ੋഥ 

"$&'ഐଧ޹ೠҴ‫ޙ‬ചਗ

 ъࢿ‫࢚ޙ‬ઑਤਗ੢

ࢎ‫ݎ‬नҊ ߓ‫؀‬൞ ୌഅӡ৔ࢎ

‫؀‬಴੹ച 

ᦍḽ᪅ᄁ✙ԉᩱಽᬑ⟹ᯕḡ ŲŁᵝᩍ్ᇥॅ̹ ᦍḽ᪅ᄁ✙ԉᩱಽᬑ⟹ᯕḡŲŁᵝᩍ్ᇥqᔍऽพ‫݅ܩ‬ ŲŁíᰍ᜽॒ಾࡽäŝእƱ⦹ᩍ ᄡĞࡽᔍ⧎ᯕᯩᮝ໕ ᯕີᯝJOGP!DIBPWJFUOBNDPLSಽᅕԕᵝ᜽ʑၵ௮‫݅ܩ‬ ᦿᮝಽ޵ᱶ⪶⦽ᱶᅕෝᱽŖ⦹Łᯱ‫י‬ಆ⦹۵ ᦍḽ᪅ᄁ✙ԉᯕࡹā᜖‫݅ܩ‬


сДБ

т░Т

тЬЩ

т░Т

╘Й

т░Т

тж╜

╔йсл╡╩СраетлнскЕтмесЬ╜сЗе тАл▌ХтАмспер╝КсФН спХсйвсм▒ р╛Щсо╣ 090 827 7154 155 bis To 22, Duong DT 745, KP. Binh Duc 1, Lai Thieu ,Thuan An, Binh Duong

спЩ

т░Т

╞▒

т░Т

тлн

т░Т

тй▓

т░Т

со╣

т░Т

тлн

смСр╕Нтж╜спЩ╞▒тлнтй▓со╣тлнси▒сЧотж╜╞▒тлнреЕсобсййсЩ╣╔Щр╕НсЬЕраесжйси▒сХ╜тж╣╙╣aрб╣сиХ

р╛Щсо╣ 093-659-6094 спесБЭтДБр╝КсФН

сКйс╖╛ тж╜спЩсйСтзК с╡ЭспЭсййсВС сЗбскЕс▒есЬ╜ сЗбскЕс▒есЬ╜ сЩ╣сл╡сййсВСскЕтмесЬ╜сЗе ╞▒тлн

т░Т

спХржжсо╣сЕЦсонтк╡р╖ЭснетзХтзЙ╠╣сЦН╩С─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

сФНспХ┼Ц ┼Ц рд╜р╕Э ╞▒тлн

с╡ЭспЭсжетЛЙсййсВСскЕс▒есЬ╜сЗбскЕс▒есЬ╜ с╡ЭспЭсййсВСсЗбскЕс▒есЬ╜ сЗбскЕс▒есЬ╜ тж╣█╣╨й ╞▒тлн сЗбскЕс▒есЬ╜ сЩ╣сл╡сййсВСскЕтмесЬ╜  сЗбскЕс▒есЬ╜ сФйсДЮ╩СраетлнсФйсДЮсЬ╜сЗе тк╡_тШБ

сЗб тДО╓е скЕтмесЬ╜сЗе тАл▌ХтАмспер╝КсФНсм▒сз▓тпН (0120 788 2515) сЩ╣сл╡сййсВСскЕс▒есЬ╜сЗе р╛Щсо╣ 028. 5413 8853 сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜ см╡_╔й

тАл▌ХтАмспер╝КсФНсЭБс╡Этинр╛Щсо╣028. 5410 0524 сЭБтж║╞▒ 21-23 My Giang 2, Duong O, Q.7, PMH S33-1 Hung Vuong2 Phu My Hung Q.7 A11 Khu Dan Du Bach Khoa, Duong Nguyen Duy Trinh, Phuong Phu Huu, Q9

с╕б╟НтЕн с╡ЭспЭсййсВС скЕс▒есЬ╜ скЕс▒есЬ╜ сФйсФ╛р╗ж сЩ╣сл╡сййсВС скЕс▒есЬ╜ ╞▒тлн

сФйсДЮ╩Срае сФйсДЮсЬ╜_сЬ╜ см╡_╔й

╔йсл╡╩Сраетлн скЕтмесЬ╜ тАл▌ХтАмспер╝КсФН сЭБтйесмС р╛Щсо╣ 090 3355 623 190 Ha Huy Tap. Q7, PMH

сФНспХ┼Ц ┼Ц с╡ЭспЭсййсВСсЗбскЕс▒есЬ╜ тж╜р╕йсон сЗб скЕс▒есЬ╜сЗе тгбр▒Э╞▒тлн

сйСтзК╞▒тлн 

тДО╓есййсВСскЕтмесЬ╜сЩ╣сл╡сййсВС скЕс▒есЬ╜сЗе ╔йсл╡сЦТр▓Ъс╕▓тлнскЕтмесЬ╜ сФйсДЮ╩СраесФйсДЮсЬ╜ см╡_╔й

тАл▌ХтАмспер╝КсФН╙╣сЦТсйЮ р╛Щсо╣ 028. 5412 4366 ткйтЯ╣спХс╕б www.hanmaeumch.com тгЩсБЩтпЖ╞▒тлн 337-339,RiverPark,HaHuyTap, P.TanPhong,Q7,PMH тенр▒Э╞▒тлн 716A, HauGiang, P.12, Q.6

ткЩтК╣сБЭ скЙ┘ер╕Н ╞▒тлн

с╡ЭспЭсййсВСсЗб скЕс▒е сЗб скЕс▒е сЗбскЕс▒е сЗб тДО╓е скЕтме сЩ╣сл╡сййсВСскЕс▒е скЕтме сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜ см╡_тШБ

тАл▌ХтАмспер╝КсФНс▒╢с░НсмТ р╛Щсо╣028.5412.2773 тЛХтЯ╣ 028.5412.2800 тгЩсБЩтпЖ сФНрп▓ткб 3SI 12-1 Grandview C, PMH, Q,7

реЕ╬д ╞▒тлн

сДБтЬЩ╘Й сФНрп▓со╣ ╞▒тлн

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜ см╡_╔й

 сЩ╣сл╡сййсВСскЕтмесЬ╜сЗе тАл▌ХтАмспер╝КсФН╩бсйвс╕е р╛Щсо╣093 518 7384 459 Hung Phu, Q8

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ скЕтмесЬ╜ сЩ╣сл╡сййсВСс▒б╓всЬ╜сЗе сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜ см╡_╔й

тАл▌ХтАмспер╝КсФН╩бсйвсмС р╛Щсо╣ 090 8282 542 1/2 Duong 33, P. Binh An, Q. 2, HCM

сДБтЬЩ╘Й с╡ЭспЭсййсВС скЕс▒есЬ╜ тж╜спЩсйСтзК тАл▌ХтАмспер╝КсФН ╩бсйв┼б qр╕Н╞▒тлн р╛Щсо╣ 090 382 4031 625D CMT8 , P.15, Q. 10, TP.HCM

с╕б╟НтЕн ╞▒тлн

с╡ЭспЭсййсВСсЗб тгЩсБЩтпЖ скЕс▒е сЗб снНс╕╜спХ скЕтме сЗб с▒лсобспХ скЕтме сЩ╣сл╡сййсВСскЕс▒е ╔йсл╡╩СраетлнскЕтме сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜ см╡_╔й

тАл▌ХтАмспер╝КсФН╟вспЩр╛Щсо╣096 407 4400 тгЩсБЩтпЖсЦТс▒еR4-39 Hung Phuoc 3, PMH, Q.7 HCMC снНс╕╜спХсЦТс▒е462-464 Nguyen Trai, P.8, Q5, HCMC

сДБтЬЩ╘Й с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ тж╣█╣сКес▒е сЧнсЧо╞▒▌ЙтАлтж╜▌бтАмсййсЩ╣╞▒с░Жр▓╜тлн тзКра║тКВ

╞▒тлн тАл▌ХтАмспер╝КсФН╩бра║сХ╛ р╛Щсо╣ 012 271 27393 109 Phan Dang Luu P.7, Q. Phu Nhuan. TP HCM

с╡ЭспЭсййсВСсБ╣с╡ЭaтАлтж╣▄ЖтАмсЭБсЗер╝ЙсЭН

ткЩтК╣сБЭ с╡▓сж║ ╞▒тлн

тВЩс│Ссоб с╡ЭспЭсййсВС сЗбскЕс▒есЬ╜ сЗбскЕс▒есЬ╜ ┼▓сЦТ╞▒тлн сЗбскЕс▒есЬ╜  сЗбскЕтмесЬ╜сЗе тДО╓есййсВСскЕтмесЬ╜сЗе сЩ╣сл╡сййсВСскЕс▒есЬ╜сЗе сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜сЗе ╔йсл╡╩СраетлнскЕтмесЬ╜сЗе 016 4335 9103 тАл▌бтАмтв╜р╝КсФНр╛ЩсД▓сЩ╣р╛Щсо╣ SF - 06, Garden Court 1, PMH тЭСсо▓си▒╞▒тлн 124-128 Phan Van Han , Q. Binh Thanh

ткЩтК╣сБЭ с▒╜спЭ ╞▒тлн

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜сЗе сЩ╣сл╡сййсВСскЕтмесЬ╜сЗе сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜ тАл▌ХтАмспер╝КсФН╩бспЩткЩр╛Щсо╣012 6530 7000 147 Nguyen Thai Binh, Q1

сФНспХ┼Ц сЦБ╞▒ ╞▒тлн

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ тАл▌ХтАмспер╝КсФН с░Жс░НсЬ╛ р╛Щсо╣ 012 0322 3884 98 Le Quoc Hung, Q4

ткЩтК╣сБЭ тж╜смСр╕Н ╞▒тлн

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜сЗе см╡_╔й

сЩ╣сл╡сййсВСскЕтмесЬ╜ тАл▌ХтАмспер╝КсФН ╩бс╕бтйе сЦБ╞▒р╝КсФН ╩бс░Н─Ю р╛Щсо╣ 090 860 9844, 090 832 7263 849 QUANG TRUNG ,P.12, Q.GO VAP, TP.HCM.

с╡ЭспЭсййсВСсЗбскЕс▒есЬ╜ сЗбсЬ╜ сЩ╣сл╡сййсВСскЕс▒есЬ╜ сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜сЗе см╡_тШБ

╞▒тлнтж║╞▒ ╞▒соВсЦЭтЦС скЕс▒есЬ╜ тАл▌ХтАмспер╝КсФНсБ╢▐╢с│Ср╛Щсо╣096 575 4674 www.hanwoori.org тж╜смСр╕Н╞▒тлн64 Ly Long Tuong, P. Tan Phong, PMH, Q.7, HCMC тж╜смСр╕НсоБсжетж║╞▒ ╞▒соВсЦЭтЦС 60 Ly Long Tuong,P.Tan Phong, PMH, Q.7

ржж╥╛ ржж╥╛╩нс╕бспХр╖Хр▒Н╔Щр╕НсЬЕраесо╣тгЩр╖Хр╖Щ─ес▒йспХскЕ├нтж╣сЧнсХ╜ тж╜спЩ╞▒тлн с╡ЭспЭсййсВС сЗбскЕс▒есЬ╜сЗе сЗбсЬ╜

сДБтЬЩ╘Й с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ рл╜спХр╕НсГ║╞▒тлн ╟С

тлн ─ЮтиЖ╞▒тлн с╡ЭспЭсЦТ─Ю┼ЦсЗбскЕтмесЬ╜ сЩ╣сл╡╞▒р╕Н┼ЦсЗбскЕс▒есЬ╜ 1.)╞▒соВ┼б

сФйсДЮ╩Сраетлнсм╡_╔йсФйсДЮсЬ╜ 1.)╞▒соВ┼б

тАл▌ХтАмспер╝КсФНспесБЭтДБ р╛Щсо╣ 090 265 7291, 093 659 6094 S54-2 SKY3, PMH

сФйсДЮсййсВСсФйсДЮсЬ╜сЗе тк╡_тШБ

тАл▌ХтАмспер╝КсФНvр╗ж╚╜ р╛Щсо╣ 093 550 1290 112 My Hoang Q.7, PMH

тГ╜╟Осое с╡ЭспЭсййсВС скЕс▒есЬ╜сЗе ╙╣тФб╘Х█╡ сЩ╣сл╡сййсВС скЕтмесЬ╜сЗе ╞▒тлн

сДБтЬЩ╘Й тж╜спЩ ╞▒тлн

сЗ╢ржСсмС с╡ЭспЭсййсВС скЕс▒есЬ╜ тж╜спЩсйСтзК сФйсДЮ╩Сраетлн сФйсДЮсЬ╜сЗе ╞▒тлн

сКйс╖╛ с╡ЭсФНрп▓ ╞▒тлн

сиХр╕СспХсййсВС скЕс▒есЬ╜сЗе с╡▓┼БреТсййсВС скЕтмесЬ╜сЗе тАл▌ХтАмспер╝КсФН спХтмй р╛Щсо╣ 0125 877 2580 1/19 Huynh Tan Phat, KP5,Thi Tran Nha Be

тАл▌ХтАмспер╝КсФНспХсЬЪткЩ р╛Щсо╣ 094 763 1004 164 Ba Cu P3. Tp. Vung Tau

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ скЕс▒есЬ╜ сЩ╣сл╡сййсВСскЕтмесЬ╜ сФйсДЮ╩СраесФйсДЮсЬ╜_сЬ╜ тк╡_тШБ

тАл▌ХтАмспер╝КсФН тж╣с░НсмТ р╛Щсо╣ 093 187 0291, 028. 3845 2092 161 Nguyen Van Troi. Q. PN. HCMC с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ скЕтмесЬ╜сЗе сЩ╣сл╡сййсВСскЕс▒есЬ╜ тАл▌ХтАмспер╝КсФНсБ╢сФвс│С р╛Щсо╣ 0919 590 682 560 Cach Mang Thang 8, P. Phu Cuong, TX. Thu Dau Mot, T. Binh Duong


ркЩ╥о

╟СсжйтгЩ с╕лр╕Усо┐р╕╖сезсогр│Г╦ПсиЫ╙┐рпг

сййсВСсжй╘Х

сЪЩ┼г╙┐р╛Ы р╣Мсолсж│сжлсзг спЫтзЫgсЫдтАл▌ЛтАм

с╡ЭспЭсййсВС

тВЙр░ксжй╘Х сЗбскЕс▒е

тКЦсмнсЫЮткб

сЗбскЕс▒е сжера║сЗб сЦЩ скЕс▒е

тКЦтФЕс╖йр╡Щ

сЩ╣сл╡тЬЩр╕НтАлтЭС▄йтАм с▒б╓в

#JCMF"DBEFNZ

ткЩтВЙ сКйткйсЦЭтЬЩр▒ХтЭнтУН ╟Ср╕йсЬЕтЦнр╕Н сКйтНХр╝Стмер╛Щ

╞▒тлн

сФйсДЮ╩Сраетлн см╡╔йсФйсДЮ

╟Н╔бсмСсГе├бсФкKWANG LIM CENTER ADD : 9 ─С╞░с╗Эng sс╗С 14 - KP5 (Khu-B) An Ph├║. Quс║нn 2. TP.HCM. VIETNAM TEL : 0964-004-912

сЩ┐сл╗тЬЯр╕УтАлтЭЧ▄птАм

╟Усздсо┐р╣М ркЩ╥о ╥Я▄┐╥ор┤ерв╢╥оргГр░а тАл╫ЮтАм█▒╥ор┤е тАл╪АтАмр│арй┐рвО тАл╪▓тАм╒брйЙра║тАл█ДтАмроа▐╖р│арйЛрзЛр│д╥ор┤е

ткЩтВЙ╟С сКесЬЕтФб спетЯ╣р╕Нсжер▒ксЭТтЦХ си▒сЬЕтЦ╡рпЭ тмер╛Щ тЛХтФбсКнтЭосЬЙ сжйтЛЩсжй╥е ╞▒тлн

▀мр▒Я╒й╥Яр░арв╢╥оргГр░а

╙│рб│р╜Ус│псВУузП тй╢сЗвс▒ЕсАйс░▒╠дтАл▐БтАм

▀мр▒Я╒йрвОтАлрйД█МтАм╥ор┤е

с╡ЭспЭсййсВСскЕс▒есЬ╜ сФйсДЮсййсВСр╣ЕспЭсЬ╜

▀мр▒Я╒йрг╜раВри║╥ор┤е ▀мр▒Я╒йр│арйЛ╥ор┤е ▀мр▒Я╒йр│ЮтАлрй╣ра║╫ШтАм╥ор┤е▀мр▒Я╒йр│арйЛрзЛр│д╤Е▄╗╥ор┤е

рвЬрбД╥ор┤е

рабтАл┘отАмриЛр│арйЛрзЛр│д╥ор┤е

тАл┘╢тАм╒Шр│арйЛ╥ор┤е

ра╝рлРрк▒тАлрйД╫йтАмрзФ╥Я╥ор┤е

▀мр▒Я╒й╥Гр│▒╥ор┤е

ра╝рлРрк▒рвОтАл█МтАмр│арйЛ╥ор┤е

спЩeсо╣тзксЕЦсоеснетж╜aтК╣тВЮс│С

ткЩтБнсБЭ016 ткЩтБнсБЭ ткЩтБн сБЭ 01 016 6 98 9868 68 9 9006 006 00 6 093 764 2104 тж╣тАл╫ЩтАмспХ096 6005 627

тАл▌ХтАмспер╝КсФН090 259 7958сЦБ╞▒сЗбс░Ж090 753 1481 16A Nguyen Thi Minh Khai St. Dist 1. HCMC сФ╣тЦС╞▒тлн█╡)57сВКсШВ╟ОсФН├Ср╕Н р╕крпБтАл┘ЙтАмсЦТтАлсжй▌ЪтАмси▒спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм

ра╝рлРр│арйЛрзЛр│д╥ор┤е

рвОрйЙ╥Хрдж▐╣╥ор┤е

рвОрйЙ╥Х┘Ш▄┐╥ор┤е

рвОрйЙ╥Хрк▒раДр│▒

рвОрйЙ╥Хрв╢╥о╥ор┤е

рвОрйЙ╥Хр│а▌Гри║рзЛр│д╥ор┤е

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
ркЩ╥о

╥оринтЦ╜уЪгуЭ╣тНЖ рвОрйЙ╥Хр│арйЛрзЛр│д╥ор┤е_

рм╡ркСри╖╥Ярв┐╥ор┤е

р│ЮтАл╫ШтАм╘╖╥ор┤е

р┤РроЦ▐╣рк▒ржЙрйвтАл█╜тАм╥ор┤е

рвар░а╤Е▄╗╥ор┤е

рнМ╥┤ри╕╒бр░Л╒▓тАл╫ЧтАм╥ор┤е

р│а╥┤4(*

р┤РроЦ▐╣рлС╥│рнг╥ор┤е

рзбтАл▄╗╓╛тАм╥ор┤е

рнМрк▒╥ор┤РроЦ▐╣р│арйЛрв┐тАл╫╝тАм

р┤РроЦ▐╣ркБрйМ╥ор┤е

р┤РроЦ▐╣р│ариЛ▄╗╥ор┤е

рлС╥│рнгрвЬрвдтАл▌║тАм╥ор┤е

р▓╣▐╖р╡Ь▀мтАл╪ЫтАм╥ор┤е

р┤РроЦ▐╣рк║ржФ╥ор┤е

╙гроЦржпр│ЯтАл╪▓ ╫╝тАм╒брйЙ 

тАл╪▓тАмржЗтАл╪АтАмр│а╥┤ржп▀мр▒Я╒йржпргГр░а

тАлрг╗▐Щ▌║тАмр│Я

' ,1 -POH#JOI5BO #) %/

/P7P7BO/HBO4USFFU 5IV%VD%JTU

".Z,IBOI 1.) %JTU

╥орин╙Э╥Щ ╨╛╒бтАл╫отАмр│ЯриЧ #"%JFO#JFO1IV %JTU

╙Т█ирйЙрдЭржЗроатАл▐╖╪ШтАм ╙ЦтАл▀е█╜тАмр▒а█╣р│ЯриЧ ╙ЦрлЩ╙Э╓дрг┐ # 4LZ(BSEFO 1.) %JTU

╙гроЦржпр│ЯтАл ╫╝тАмрзЛрлЯ 

┘Ш▄┐римроЦриЧ

▀ДрйЙрзвтАлраБ рг┐▐╖█отАмрдгр│ЯриЧ

/P (SPVQ )BNMFU )JFQ1IVPD

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

.Z,JN 1.) %JTU

▄╗┘мрдЭр░Л

▀Фрд┐╥┤ржп╓дрг┐

8 /IPO5SBDI%JTU %POH/BJ

╓Ора║рп┐тАл█РтАмрдЭ рг╗р│Я ро╣р│Кр░а 

5SBO5SPOH$VOH %JTU

╓Ора║рп┐тАл█РтАмрдЭ

▌Гри║рг╗█▓р┤РроЦ▐╣ргГр░а

╓грвЭ╥ордк

#$DV)PBOH"OI5IBJ#JOI %JTU

тАл╪АтАм╥отАлрйЙ╓л╫АтАм╥орин

▐╖▄╗╒▓рг╗р│Я╥ХраЧ▀С

▀мтАл╪ЫтАмримроЦриЧ

/FO -P+ %%4U (SPVQ 2VBSUF 5BO)VOH5IVBO %JTU

╥ориЧ 1IBN5IBJ#VPOH 1.) %JTU

▀╣римроЦриЧ

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

тАл▌нтАмр░╖рг╗р│Я ╙грварг╗р│Я╥ордк▀мр▒Я╒йтАл╪АтАмр│аржп▄╜рйЙрлШ

тАл╪АтАмроЦр│ЯриЧ

"-F7BO-VPOH %JTU

3 .Z5PBO 1.) %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╥орин

смЗргЯсВгсВг ри╢ри┤рнЮ╘╖##Kroglqj# ┘Три┤рнЮ╘╖###Sod|lqj# ╙л▀Эр▒ГтАл┌ДтАм##Whdfklqj ZLWK#EHEH#+4;╙╜рлЕ┬Б8рео,# р│д▐мрл╕рем█Яр╖З#2#р╢Н╓Г/ржи█Яр╖З#2#HEVрзКр│д▀и ╙лрвЩ/#р┤╣тАл┌СтАмри┤р┤М/#р╕Ф▀пр▓Пр▓╖/#р╡┐тАлрн┐рбЪрл╢▐ХтАм/# ##ркМ╙▓рб╖тАл┌атАм ▀┐рл╣ркБрйЬржирйе

рб╛╒Др╖Ю+5=63┬Б6=63,

тАл╪╗▐║┘Р┌и╫жтАм

реБ─БтАл╪╗▐║┘Р▌ЦтАм█░┬ЖтАл╪╗▐║┘Р╪▒тАм

ркМ▀Э╙лрбд2ркБрйЬрбдржм OLWWOH#SKRQLFV

┬╛#

┬╛#

┬╛#

┬╛#

}см╡ _сЦЩ сЭБспж ╞▒соВр╛Щсо╣028) 5417 3337, 090. 280. 9392 см▒сжер╝Йс╕▓

┬╛##

р│дрк░ржирйе+43=33┬Б45=33, р│дрк░#ркБрйЬ#рлЩр▒ГрлД+рлДрйЬрбж, р│дрк░#р╢Н╓Гржирйе

┬╛##

ZLWK#NLGV#+9/:рео, рй╕рмПржирйе#2#р│╡тАлрл╜┌етАмрмо рнЮ5р╖Т#╒Др╢М╒Жрпбржирйе

┬╛#

┬╛##

┬╛#

T. 012 2386 6175, 093 621 5031 A. 101 My Kim 2. PMH

The SAIGON TOP ACADEMY

р╕НсГесФНспХрд╜#ра║сФвaтКЦ4%4%/HVZFO-VPOH#BOH3JWFSTJEFCMPDL#

р╕┐р╖зрйСсЛИ сЗбсЦЕсоБтК╣см▒

т┤┤рдЯроЯ

с║лс┤ЯсКГтЖм aсдУ

тФ▓соБтК╣см▒тгЩсБЩтпЖсжйтгЩ сйвсиХс╡▓сЭНсо╣соБтК╣см▒╟ОсЩ╣тФ╜╟нраесБ╜р▒й тк╜ра║ ра║тк╡╟НсйСрд╜рпЭр╕й╔Щр╕Н╩С1&тДХс│СтЬЪсДетк╜ра║ ржЙр▓╣ р▓╣▐╖р╡Ь

6681-9873, 090-994-1000 5412-4623, 094-777-0852

сЖжсБмр╗АсЗЪр│Юрн║р╕┐р╖зрйСсЛИр╜гр╣Хр╛░р╜╖сКБрн║ р┐Пр╝крйСр┐Рр┐ЫсАЬр┤╝р┐Шр▓асКБрн║сКТр╢есКГр┐ПсД╣р╛║р┐┤роЗроС

рйСр┐РрмХр╛н рнбр│ЮрйСр┐Рри║сАвсЙ│р▓асАесИВр║Юр╜ЫсКГрй╣рзбр╢Пр┤бри╕рнИр┐мсЗГ сЖжсБмр╢Пр┐мсЖнр╜╖р╜Тр║Юр╜Ы сБФсЛИ р┐Пр╝ксГ╢р┐Рр╛ВрзирнИр┐мсИпроЗсГ╢сА┤ р╛Щсо╣ 093 549 0574 / с╡ЭсЧн 112 My Hoang тгЩсБЩтпЖ

р╢ПсИВрмМрогсКГр╜Тр│ар┐мсБ╗ р╝Йс╕▓тАл▌бтАмсФвсЦЩ_сЦЩ р╝Йс╕▓тАл▌бтАмсФв сЦЩ сЦЩ с░НтАл▄ЖтАм╞▒соВтж╜╔б сЩ╣тАл╫бтАмспХ сЬ╜с│С тж╜сп▒ ╟НсйСра║тк╡ ра║сЬ╜ смжсДб сонсжж╞▒соВр║╜р▓╜ре╡сиЩ р╕йтЛО сон─етАл╫бтАмспХ тж╣р╝ЙтАлтЛХ▄йтАм т╖ЕсйвсиХ╞▒соВсм▒сиХсБЭ╞▒сФН т╖Е т╖Е т╖Е ржп▄╜рйЙ┘ЬрйД╘╖╥ЧрвОтАл█МтАм╥Ч т╖Ет╖ЕсБЩсЪБ╞▒соВсЬЕтШБр╕НтЦ╡р╕в с│Стй╢ сБ╜сФвтАл╫бтАмспХ тв╜тйесБЩсЪБ тФ╜╟нрае тЬЪсДе╞▒соВр╝НтЦнсЧнр╕Н╞▒соВ спЭсФв сЩ╣ р╛Щтк╡ сиЩсиХ qb

т╖Е т╖Е

р│праВрйЙ╓ИроЦтАл╫ЧтАм╥Ф

6:27#gxrqj#f4#frqj#krd/#s46/#T1Wdq#Elqk/#KFP ра║рй╣римроЦриЧ

рвОрйЙ╥ХтАл▐АтАмр░кргЧ▄╗римроЦриЧ

C 2VBSUFS "O1IV8BSE %JTU

.Z,JN 1.) %JTU

╟Ос▒╜тж║╞▒с╕етж║соеснетж╜тзЦсЭНс▒вспЩ╞▒соВ┼Эс▒╢ тж╜╔бскес▒есЬЦрд╛

╞▒соВсФвтАл▌ХтАм5427 5384, 0122 6625 415 Nen 5-6, Lo J7 DD5, Khu Pho 1, P. Tan Hung Thuan, Q12

рдГрдкржЗроатАл*▐╖╪ШтАм5рлТрж╕ргГр░а

рзАрдЭрзГржЗроатАл▐╖╪ШтАм

рдЭр░Г▌Грг╗р│Я

рзАрйЙрдЭр│ЯриЧ рзВркДримроЦриЧ

ра║рй╣р│а╙Цр│Я╥о

рвд╨┐╘╖р▒гримроЦриЧ

C 2VBSUFS "O1IV8BSE %JTU

.Z,JN 1.) %JTU

ржЗрйЙра║рдЭрпоржп

ра╝рлРрвЬраЖримроЦриЧ

ргБркЩр│а╥┤ржпр│ЯтАл╫╝тАм

ржирв╢рвдрг╗р│Я

CJT ,1%POH5V -BJ5IJFV 5IVBO"O #%

%JOI5JFO)PBOH4U %JTU

.BTUFSJ5 "O1IV

4# -P#3JWFSTJEF3FTJEFODF %JTU

рзГ▄╗рдЭржЗроатАл ▐╖╪ШтАмрзФржп /HP5BU5P4U #JOI5IBOI%JTU

ра╝рлРтАл╪АтАмр│а╥┤ржп▀мр▒Я╒йржп

ргЧ▄╗рзГ

рж╕╙Т█ирйЙ┘Шр│ЯриЧ

44LZ(BSEFO 1.) %JTU

3)VOH(JB 1.) %JTU

рзГ▄╗р▒Яр│ЯриЧ

рг╗р│Я╥Чрз╗

рзА┘УржЗрджржЗ

рзГ▄╗р▒Яримр│ЯриЧ

рвОтАл█МтАмримроЦриЧ .Z,JN 5BZ4U %JTU

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╥орин

р│Щ╓УтАл╪втАмриСржБтАл▌╖тАмрлТрк┤

*LVHOOH%DOOHW$FDGHP\

рлУркЖтАл▐ШтАмриМр│бриЩ ркЬ╨д├кржД╒О╪ЛркЬрвК┘Црв│┬ЭркЬ╨дрд▓рв│┬Э

рд│─й╒О ─Б─Жре░╩Е ├крд▓╒╜реК тАл┌Ч▐МтАм╟╖╒Т ╒░рвК╬ОрвА╬Х╒О GW]YbWY

╟╕тАл╪В╪з┌ЬтАм D\cYb]l

╬бтАл█╝тАм ├Т┘С реР┬╗

рдД├Ш╬║тАл ╪отАм╟ЙтАл┘нтАм╧о╠М раг╦┤╒Л╧о╠М ╬║тАл┘╡╪отАм╒К╧м ╬║тАлрвД╪отАм─Б╧м

т╖Е

т╖Е

т╖Е

т╖Е

тАл╫╝тАм╘г├Т┘С┘Ы╚ТтАл╫МтАмрдД┬зрдЫ┬╗ тАл┌гтАм╙ЦтАл┌ЬтАмi╙г┘Ьt╧ордВ─БтАл┘ИтАмрдД █░┬ЖтАлреБ╪▒тАм╔ЦтАл┘╡тАм╚И╚Т

т╖Е

╓л═Ш╚ТтАл╪▒тАм╒МтАл▌╖тАм╧о╦к╒Б тАл╫╝тАм╘гтАл┌г┌ЬтАм╙Ц╧о╚Ч тАл┘╗тАм╒МтАл┘╖тАм╟╗╒МтАлргШ▌╖тАмрдйi┬╗═Я╩Вi ╧и═ЦтАл┘╗тАм╙е╪Р┘РтАл╫птАмрдД╒МтАл▌╖тАм

т╖Е

т╖Е т╖Е

т╖Е

├Т┘С╥╛╚ЬргЭ╧ЫржА═Я╨Е╥▓тАл┘нтАм╔╝6%/R%.KX3KR5LYHUVLGH5HVLGHQFH30+

╥п

ржГр▓│ 

35(&,286 +$9(1 6 .,1'(5

&+22/

A 43 Bui Ta Han, P. An Phu, Q2, Tp. HCM T 012.6581.1204(E) 093.658.1660(K) 028-2253-6562(school ) ╥оринтАл▌╛тАмр▓┤

рйЦтАлрйГ▌А╥ДрйГ▌ЫтАмриН╥Др│Э╘ЕрвИтАл█ЖтАмр│Ш╙Ч тАл▌╜тАмрлШтАлрвЪ╪АтАм╤РриШ_ргБ

рж╜▄╣рижроРриС ржИрйК┘ЭрйК╨┐рйгр│░раГр│бринроЧриШ ┘ЭрйК ╨┐рйгр│░раГр│б рйг р│б ринроЧриШ р╡Э▐╕рзХрзК▀║рйШринр│арддр┤ЮтАл╪│тАм fрк▓р┤жриШрж░▐║рзХрж░р░Ц╙ГтАл╪йтАм╨┐▀нржбрз╝р┤ЮтАл╪│тАм рза╤ЖриД▄╝ ргВрзХрж░р│б╥╡╥првПр▒ЙтАл╫╣тАмрйС

▀Т╥Шр┤▓рг╝рж╣ fрм║рйЕ▐╕рдА▀Л█йр│б╙Чрг╝рза╤ЖриД▄╝ ╨┐▀нри╗ржЙ╓жрйК

093-475-5641, 5412-3851 105 My Hao, Phu My Hung

English(Phonics), Korean Language, Manipulate, Melody, Baby PT, Baby Art, Five Senses Activity, Storytelling ▀С╥Чр┤▒рг╗рж╕рджраЩ_рджраЩ

с║▓сЖос╝вс╡Жт╡Ы╒Т с║▓сЖос╝вс╡Жт╡Ы╒Т т╡Юс║▓сЖос╝вс╡Жт╡Ы╒Т ├╖рйСр┐РсК┐риж риж сКВрм╝рпЛ р╛Вр│УроСрйСрйЦр╜лсА╝р╖ЭсД╣ рйЦр╜лсА╝р╖ЭсД╣ р╗Лр┐┤р╣Зр┤асБ╗ р╣Црзбр╢Пр╖ЭсД╣ р╛Вр│УроСр┐║р╣Црзбр╢Пр╖ЭсД╣ р╣д сАЬр┤╝рзбр╣Щр╣ЗроМ р╣д├Л р┐Пр╝крйСр┐РсАЬр┤╝рзбр╣Щр╣ЗроМ ├╖ркАр╢зр╣ЗсЛАрйСр┐Р ├╖рнбр│ЮрйСр┐Рри║сАвр╜гр░Ср│Хр╜╖р┐Пр╝кр║Юр╜Ы ├╖сКГрй╣р║Юр║Юр╜Ы р╜ор▓Ыр╢Ьр│▓сДЭ

├╖р┐║р╣Црзбр╢ПрйСр┐Р сГЬр┐зр▓Фр╗ЛсАЕ

├╖р╛Вр│УроСрйСр┐Р р╕▒ринр▓Фр┤╝сАдсККрибр▓Ф

├╖рзвр╜ор▓Ыр│╡сБФсЛИр╛║р╜Тр╡Ьр╜╖р╜Тр║Юр╜Ы ├╖сЖжсБмсЖЖр┐Пр╝ксГ╢р┐РсЖ╕рйерпЛр║Юр╜Ы

р░╖риГ▀ИриНрзФрдж_рдж

(English Reading, Speaking, Writing, Korean Language, Art, Math)

093-774-6172

тАл═От╖╖тЖЫ═О▐гтАмсвЗр╜мс╝ЧсА╖с┤ЯсЕЯрк┐с║ПсдУсвЬс╝ЯсЖзр▓╖рйп ыкиьзСыМАьГБ

R4-79 Hung Phuoc 2, PMH, Dist.7

┼Усмд╥╖скмтозтозтозтозтозтоз сЦТ─Юс▒всоБсже╞▒соВ тВЮс│С р╝НтЦнсЧнр╕Н сйвсиХсЦЩ_сЦЩ╩нс╕бр╣ЕспЭсйвсиХсЩ╣сижс╕етзк тозтозтоз┼Усмд╥╖скм т░Тт░ТсЦЩсйвсиХ╞▒сФНскбтж╜╟О╞▒сФНсо╣тЪНтАл▌ХтАмспес▒╜тЬЪсДетк╜ра║сБ╜р▒й тФ╜╟нрае соБсжетДХсоВ

рзГ▄┐римроЦриЧ

тк╜ра║с╡▓сЭНсо╣тВЮсо╣╞▒соВ с╕бтАл╫б▄ЖтАмспХ}╓▒тАл╫бтАмспХ┼бтВСтАл╫бтАмспХ скЕqтАл╫бтАмспХтЯЭтбНр║ЭсЬЕсл╡р╕НсБЩсЪБ

├Ы,*/%&3рв╝_рв╝ ┼б─ес╡▓сЭНсо╣спЩсЦТ╞▒соВ соБсжес╡▓сЭНсо╣сп▒╩Сс╡Эраес▒в╞▒соВ тж╜╔бсйвсиХ сЩ╣тж║с╡Эс▒╜сДе╞▒соВ тпЖсБЩс╡▓сЭНсо╣┼Этж║спХр│Б╞▒соВ

тАв скЕqтАл╫бтАмспХсЩ╣сиж сЦЩ

тАв скЕр╖ХтеесонсжжсЩ╣сижсБ░сБЩсЪБтЯЭтбНр║ЭсЬЕ сЦЩ

5412 4850, 093 415 2148 _.Z,JN1.)

сК│сД╣р╡ЬсКГр╛ор│ЮрйСсЛИр╢║р╣Ы

╒Лс┤гт▒Ус╢лс╗ЯтШ│т┤╖ тж║╓ераесм▒сжер╝Йс╕▓

ьД╕ 5410 5423, 094 997 3600 ╞▒соВсФвтАл▌ХтАмсБ░р╛Щсо╣

сйвсиХ тж╜╔б aсДБ сБЩсЪБ тж╜╔б

├Ы#&#&╤ЛриУ_рв╝

WWW.HANWOORI.ORG B31 My Quang, Phu My Hung, Quan 7

╓УрдврйЛрвЮр┤ЦрзОрмк█ЧриЗр│й

тозсАм├┐тлЗсШЫсзИ

сжзспЧреЗ┼ЯсЗгр╝Л╞│сФПсмУр╕Пр╝Лрв│c тзмсЕШтж┐соГсжзс▒зр╛Ысп│рпптЦУспитАл▌З▄лтАм

3OD\ /HDUQ ╞▒соВсФвтАл▌ХтАм DQG*URZf├м 028-5412-5050 7RJHWKHU HP 093-513-6761

 р│а╙ЦEnglish

Dream

с▒╢сЬ╛тийaрб╜соБсже╞▒соВс▒ер╛ЩсЬ╜сЦЕ aрб╜ соБсже╞▒соВс▒ер╛Щ сЬ╜сЦЕ

╩СeсЩ╣сЬ╜р╝Йс╕▓ bсБ╣сЦБтВКсЩ╜

тАл▌бтАмсФвсЦЩ }см╡ _сЦЩ

сКес▒есоБтК╣см▒соб bсБ╣тАл▌ХтАмспесЦБсФ╛▄╣спХтж╜╟ОсоБтК╣см▒с▒╢╞▒сФНсп▒─Кс╖╛соесЧнс╕бтж╜сЗеспжтАл▌Е▄йтАм с╕вс▒▓соБтК╣см▒соесВКр╛Щтж╣сЬ╜р╗ХтУСраесмбспХрвБ├дспжтАл▌Е▄йтАм

спжтж║р╛Щсо╣012 9600 0191, 012 1591 6935 1B/24, Quarter5, An Phu ward, Dist2 сжйтгЩтЛЩтФбсКнсжетЭнтЬЩспж╟Н

рлС╥│рнгр▓грвд╥оринриЧ

р▒▒рдЭрзФржпр│ЯриЧ

рм╡рдЭр░а┘грг╗р│Я

р│а╥┤ржЗроатАл▐╖╪ШтАм

.Z)BP 1.) %JTU

р│а▀мржпр│ЯриЧ р│а╥┤ржп ▀мр▒Я╒йржп 

рзЛргБрг╗р│Ярй╣тАл▐ЩтАмр│ЯриЧ

#/BN-POH 1.) %JTU

рм╡рг╗р│Я рзМ▄╜римроЦриЧ $4U $POH)PB 5BO#JOI%JTU

р│ариЛ▄╗римржЗр│Я╥о #.Z2VBOH 1.) %JTU

р│а╙ЦрвОтАл█МтАмржпр│ЯриЧ ╘ар┤Ърй╝ рпП╓БрдЭр░╣ржпр│ЯриЧ

$POH)PB 8BSE 5BO#JOI%JTU

р│з▀и╥ХраЧ▀С рг╗р│Я 

3.Z5PBO 1.) %JTU

рид┘Ш▀м▀м

р│а╙ЦрвОтАл█МтАмржпр│ЯриЧ ра╝р░Н%рй╝ р│╛р│Рр│ЯриЧ рпПрм╡р│а╥┤ржп╥ордк тАл╪▓тАм╒брйЙ 

.Z,JN 1.) %JTU

 % 1 2#JOI5IBOI

р│праВр│атАл╫╝▐ЖтАмрзЛр│Щ

' ,1 -POH#JOI5BO #)PB %/BJ

рйРрк│р┤Р╥┤ржп╓дрг┐рй╣тАл▐ЩтАм╥ордк

р│а▌Гри║римроЦриЧ

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

рпСрпП┘гржЗргГр░а рйдриЧр│ЯрвО3)VOH(JB 1.) %JTU

р│а▀мроШрв╢╙Эрг┐р│Я╥о

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╥орин

тАл▐ЛтАмрп╛╘ИриЮ▐╢риЮргЖр▓С╧ЭрзЛрм╡рж╢ рл▒ржЛ╓Я╤Ур│Д╨врлУрл▒ра╡рбЮ0+р▓д╓ЯтАл╪АтАмрез╨│рзира╣рзгреО█Ьрзирй╖рзГролржмре│рйЩ рзЛрдж╤НрзМр▒╛риШ╨┤рж╢риБ тАл ран▌дтАмрж╢╧дтАл▌бтАм╤Нранрй▓ рж╢реОтАл▌ШтАмр▒┐╤Урзк ре│рзЛрджриШ▄╕╤НрзМ╤╝реЧр▒┐рб║╤НрзМрзгриар▒ЮтАл▌бтАмр▒птАл┌ЬтАм╤▒тАлран┘│тАмржй

р│аргЫ╥орин▀мр▒Я╒йрлТрзФр┤Ррй╝)"/40-,*%4римроЦриЧ рй┐риЧ▌Г╤Е▀ВрлР▀И╙Э╓Ыр▒а▀╣╥К╤С╤ЕрвОр│РтАлргМ▌╜█╜тАмрлУр│п рз╢рбар▒┐╘СржйрзЦриШр▓╣тАлре╛рм┐рм┐▌бтАмрпЧра╣╓ЧрзЧрпЭр▓ЖрдлрджтАлрба▐атАмржв

KIDZWAY ENGLISH KINDERGARTEN

рзФржпрзмр│г╘Лр│ЮтАл╫ЧтАм ржЗрйЙ┘ЬрйД╘╖╥Ч▐╖тАл█РтАм

тАЬKIDZWAYтАЭ рйСр│ЯhрвЪтАл▌Е рйД▐Щ▀В╫╕тАмhhргБ

Tel. 028-6281-1235 / 090-977-3321 Add. 152 C Cao D Duc LLan St St., An A Phu Ph Ward, W d Dist. Di t 2, 2 HCMC H

р┤Ррп╝▌ГржЙр▓╣

р┤Ш▀СтАл╪АтАмр│Я╥о р│а╥┤ржпр│Я╥Ч 

р╡ЛтАл▌ФтАмрлТрж╕╙Эрг┐р│Я╥о

$BP%VD-BO "O1IV %JTU

/HP2VZFO %JTU

$.5 %JTU

р┤ЯржЙрйЬтАл рйЙ█ДтАмрзФржп 

" рг╗р│Я╥ордк

"QFY"DBEFNZ #SBJO5SVTU

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╥орин

028-5412-3778 тЕйреТсЕХсЬЦтж║см▒╟ОсЩ╣сйв слЩ╟ОсиХvс│нсйвсиХс╡▓╟ОсиХсДБтЬЩ╘ЙсиХ спЭсЕЩсиХ*($4&*#*&-5 т╖Ес╡▓┼БреТvс│н╟ОсЩ╣тж║сйвсиХ т╖Е т╖Е

тВЩсЩ╣тж║

рнг┘граЩрдирйЪ ╒┤рдктАл▀Кра╝╪ВтАмрдирйЪ

сЦБтзктЖ╜v╘ХсЭБтЖ╜v рв╣спХр╛ктД▒ сФйр│О├нсЬ╜сп▓тзКтАл▌Е▄йтАм тж║сЬЦсп▒ с╡▓сЭН╞▒соВ

тЖ╜┼Бсо╣vсФНс╕есоЭр▓╜ сФйсБ╡рпнсоеспЭсоЭтФЕ█╡

с╡▓т░Т┼БреТ р╛ЩспХ┼Э с▒е┼Эс▒╢ спжтж║сФвтАл▌ХтАмсЬ╜сФНс▒есййсзЮ

сЕЩсм▒тЬЪс╕╢ т┤ШтДБс▒бтж╜тЗ╜─С┼бр╕Н спЭспЭсЬ╜ти╣сБ░▌Йсм▒такa т┤Щтж║сЬЦспЭ╩Ссп▓сЦТсоЭр▓╜тАл╫ЭтАмр╕Нр▓Ж┼ЭспХтзХр▓ЖтиЖсФв т┤Ъс╡ЭспжсЬ╛соес╕бсз▓тж╣┼Бсп▒сБ╜с▒вспЩсЬЕсЬЕр▓╜тж║сЬЦсоБрае }сЦЕ┼Эр╝К

см▒тмй

т▓▓сЬЕсЬЕр▓╜┼ЦсЗбтзБсЩ╣спй█╡сп▒ сп▒╩СсФЧсоесФХсжеe▌Ет▓│

р▓╣▐╖р╡ЬржЙр▓╣рй╣рлСрзЙрм░тАл█ЭтАмриНр│п

TEL: 090-663-1580, 012-0874-4670 Mathematics

спСтг▒умбтЙЕт╡С

Navi lass

Coding

т│ГфАДсЮзуз┐с┐ФуЗпсЮаталфАГс┤┐сЮЮ

рк╝j╥М┘грг╜р│бр░БтАл█ТтАмрдЯ j╩СтЕйсЗбтЦСсЭЕр▓Ж╩нс╕бтФетФе jсЧнсЩ╣╔Щр╡Ъ }спЩр╕┐тИЕсДе

jтж╜╟О╟Ос▒╜тж║╞▒ ╘ХсЭБтАл▌бтАмсКе (IGCSE, Algebra, IB-Math) сФвтАл▌ХтАмс▒етк╡My Duc, P.M.H

(028)5412-3127, 090-893-3927

с╡▓┼БреТсЦБтзк т╖К тЕйреТ с╡▓реТ╘ХсЭБ т╖К

HIGH TOP

Mтж║╞▒╞▒┼Э╘ХсЭБ┼бр╕Н╟ОсЩ╣сйв┼Э MтЬЪр▓бс╕бтжес╡бсКе╟ОсЩ╣сйв M*#╟ОсЩ╣┼Эсйв M*($4&╟ОсЩ╣┼Эсйв T. 028-5412-5262 MспЭсЕЩсоБтж║+-15 M. 093-340-7731 (SBDF"DBEFNZ

.BUIZPV "%.Z,IBOI 1.) %JTU

)BQQZQPPI #VJ5B)BO "O1IV %JTU

10-:ржпр│ЯриЧ 3 )VOH(JB 1.) %JTU

)BOTPM,JET 3.Z5PBO 1.) %JTU

JGGрг╗р│Я╥ордк

т▓╝╟Ос▒╜тж║╞▒*$5 тО╡ржКсБ╣р╝Йс╕▓

4LZтАл╪АтАмроЦр▒а█╣рйСрдж 4F)BO"DBEFNZ ргБр│аржЗроатАл ▐╖╪ШтАм _

J-FBSO

1IBN5IBJ#VPOH 1.) %JTU

3)VOH(JB 1.) %JTU

*5$р│а▀мтАл▐ЩтАмр┤ЪргГр░Л

4LZримроЦриЧ

&ZF-FWFM

*5(

&;8BZ

+)+&OHMJTI-BC

#SJEHFXBZр│ЯриЧ

&4DFOJD7BMMFZ %JTU

4,╥┤ржп╥ордк

1IBN5IBJ#VPOH 1.) %JTU

4UVEZрзФржпр│ЯриЧ +4ржпр│ЯриЧ

(BUFрзФржпр│ЯриЧ 3 )VOH(JB 1.) %JTU

4UVEZр│ЯриЧ ▀мр▒Я╒йржп ,*%;8":рзФржп $BP%VD-BO "O1IV8BSE %

(00%,*%4 рк║╥┤ржп 3)VOH1IVPD 1.) %*TU

5IF4BJHPO5PQ"DBEFNZ )B)VZ5BQ /BN5IJFO %JTU

,*%44503: .Z)PBOH 1.) %JTUXXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╥орин

тж╜╟ОсиХ сДБтЬЩ╘ЙсиХ сДБтЬЩ╘Йс╕всм▒си▒├нсЫЮ┼Бс░НсБЩспй█╡vсо╣

╥Щ─░тАл█жтАм├А╔░тАл╪ктАмреа─М

тЗ╜vс▒ер╛Щ ра║╙╣спХ сКйтк╡ р│ТтФе сйСс╕╛ см▒с░Жс╕вv

рвнрм▓рлЛражрнв╒╛

спЩсФНтАл ▌бтАмрпЮткотАлтж╜▌бтАм╟ОсиХтж║┼ЭvсФН

╘╣рм┤├В╓╗раД▀СриИ риЖро▓р│мрнврвВ╓ЧрмЦ тАл рв▒р▒К╫ЖтАмрог╫Врв▒ ╒│╫Врв▒ 

╩бтК╣сиХтж║тАл▌ЪтАм тО╡тВЩтж╜╟ОсиХ╞▒сЭЕтАл▌Ъ▌ХтАмсиХтж║тАл▌ЪтАм 1/F4, KP1, Long Binh Tan, Bien Hoa, ─РN Tel: 093 - 668 - 0133

5IF501$"-44

рнв╒╛рнАрв▒ р▓╗▐╣р╡Ю ржЛр▓╗ р│а╓дрйЛ

тАл╫ШтАмр▓╣▄▓▐╖рг┐р│ЯриЧ рдм▄╗▐╖рг┐ 

MY TU 1 C 0.04

097 333 1550

рв╢р┤Ър┤Ърдк

/BN5IJFO 1.) %JTU

рж▒╪К╙ТтАл█ДтАмриН┘ШрдкриКри║ржИ 1IBN5IBJ#VPOH 1.) %JTU

╪Кр│ЦржЗ╓в

рдЫтАлрн╖рйЙ╪мтАм╥│╥ордк

 

тАл▌╜тАмрлЮ▄░р▒ЯржИ╙ЭрвО

рдЭрзо▀К█иржЗроатАл▐╖╪ШтАм

Q)VOH7VPOH 1.) %JTU

3)VOH(JB %JTU

44LZ(BSEFO 1.) %JTU

рдЭрлЙр░Г▀ДрйЙрзв▄╜╥ордк

риЛрлУ╤итАл╪итАм╥Щ

6&$ р│а╥┤рйЛтАл ╫╝╫╕тАм

6Q&OHMJTI

рзФр╡ЮржЗтАл▄╗┌░тАмрзА

▐нрлТра│▌БрлС р│ЦржЗ╓в 

$.Z5V 1.) %JTU

▐нрлТра│▌БрлС рдкриКри║ржИ 

рдЭр▓ироОр│Я╥о╤итАл╪итАм

▌Г▌ГрдЭр│йрлЙ ╥Х▀С ▐╖рг┐р│ЯриЧ

ржЗр▒Яр│Э╤в▐╖рг┐р│ЯриЧ"#.Z,IBOI 1.) %JTU

риШ┘Шр│ЦржЗ╓в

рдЭр▓ироОhрзШрг┐ ╙Э▄╜рзШрг┐ ╓втАл █РтАм

ри╖р┤Мри║ржИр│ЯриЧ 4)VOH7VPOH 1.) %JTU

рйЙрлС┘Ш█в

/BN-POH 1.) %JTU

▀╣р░Х╙ВтАл╪итАмрйв ╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╥орин

Tel. (English) 094 252 0109 ) 090 244 8934 ( Address. R4-7, Hung Gia 5, Tan Phong Ward, Phu My Hung, Dist 7

Bridgeway GLOBALACADEMY

-

English courses рнбрк║╥К▀Врв┐рйЛрзФржпрй╣тАл ▐ЩтАм

- Primary (All Levels) - Secondary (IB, IGCSE, SAT, TOEFL) - Reading, Writing, Grammar + Debating Skills - General English for Adults - Business English

Test prep

- International School Preparation - TOEFL, IELTS, A level, SAT, AP

Math courses рнбрк║╥Крг╗р│Ярй╣тАл ▐ЩтАм

- Primary & Secondary

?

?

ENGLISH

рйдрз╗╥┤▐╣ рйСрджрй╣тАл▐ЩтАм

(All levels, IB, IGCSE, A level, SAT, AP)

-

APEX Academyy

├Ь50&'- 4"5 8SJUJOH &TTBZ 4DIPPM1BQFST ├ЬриШрджр│╖тАл"ра║╪АтАм1р▒а╤К &DPOPNJDT )JTUPSZ 1TZDIPMPHZ

├Ь*($4&$MBTTFT*#$PVSTFT &DPOPNJDT #VTJOFTT )JTUPSZ

├ЬтАл▌ТтАмрк▒р┤ЪриГрйМр│ЯраЧтАл▌╜тАм╤АтАл╫╕тАмр┤е ╓Щ╥Г█▒ рйСрджрйЧтАлркБ▄РтАм╥Х

├ЬраЧтАл╫╕тАмри╕рк┤рйЛрг╗╤КтАл▄РтАм 

NTVDDFTT

.Z,IBOI 1IV.Z)VOH

Concordia Language Center сЦЩсоБсжесоБтК╣сЗбсйвсиХ╞▒сЭЕ".тАУ1. слЩ╟ОсиХр╕СспХреЕ┼ЭтзЙ╠╣тж╣█╡,*/%&3("35&/ сйвсиХ╞▒сЭЕ╟Ос▒╜тж║╞▒сБЩ╟ОтНЕр╕НтТ╣р▒Э тЕй с╡▓ ┼Б╟Ос▒╜тж║╞▒спжтж║с╡бсКесБ╣ соБтж║сФвтАл▌ХтАмс│С╩СсоБтж║сБ░тАлтж║▌бтАмсоБтж║сФвтАл▌ХтАм сБЩ╟О соБр▒Ю тжер╕Нтжб слЩсйНр▒Н╙╣рпЭ

сп▒сЦЩтж╜╘ХсмКр╛Щсо╣█╡сжерп╣р▓╜сйСрпЮс╡ЭсЦЩсл╡?? ├ЬраДрй╝ридроЦ<р▓╣▐╖р╡Ьрй╝>1IBN5IBJ#VPOH .Z5PBO 1.) 51)$. ├ЬрвЪтАлрй╣╫╕тАмр┤Ъ<р▓╣▐╖р╡Ьрй╝><ржЙр▓╣рй╝><роароарзЯр░╕>LPZPKJOT

ркСрйЙ▐нрлТржЗроатАл▐╖╪ШтАм

спжтж║сФвтАл▌ХтАм012-0331-7424; 012-8718-1759 тПКтО╜ре╡сжесЦЭтЦС028-5410-7764

R4-25 (So 50), Hung Gia 5, Phu My Hung, Dist. 7

рп╝█ир▒╡рдЭ

"6'5%"35▐нрлТржЗроатАл▐╖╪ШтАм

4,(BSEFO7JFX 1.) %JTU

/HVZFO7BO)VPOH 5IBP%JFO 2

р▒ПрйЙ▐╖рг┐╥ордк

$PDLZCVGGBMPрнУрин╥Щ

81("╥Ор│РржЗроатАл▐╖╪ШтАм

ркЬри╖▐╖рг┐р│ЯриЧ рлСркДтАл▐ЦтАмриКр│ЯриЧ 4#-P# ,13JWFSTJEF3FTJEFODF 1.)

╥орин╥┤ркБр│Я╥о

)B)VZ5BQ 1.) %JTU

р▓птАл╫╝тАм╤У█Ю▄╗

р│а╥┤╥┤ркБр│Я╥о

4-1BOPSBNB 1.) %JTU

%: тАл╪ВтАмрдЭриГ╨╛ 

р│а╥┤р░Х╙ВтАл╪итАм

.JIP$BUsT:PHB

5BO1IV %JTU

рм╣рйШ╥Чра║р▓г▐╖рг┐р│ЯриЧ рнТтАл▌╛тАмр░Х╙ВтАл╪итАм р│зр│Ц▀Ц▄╗р░М╥│╥ордк

/:%BODFр┤РроЦ▐╣

р┤ШрйК▐╖рг┐

4$6#"%JWJOHTDIPPM

ровр░Лра╜ри║ржИр│ЯриЧ ржЙр▓╣ 4P "1)B/PJ)JHIXBZ $BOUBWJM"15%JTU

"#$╥┤ркБр│Я╥о &4USFFU 5SVOH4PO #JOI$IBOI

"*4 .BJ$IJ5IP "O1IV %JTU

#/BN5IJFO 1.) %JTU

рпПрпПтАл█╜╪итАмрдж╥Х▀С424рп┐█г рн╖╥│╥ордк 

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╥орин

ыжмыФйьКдэГА ьЧмыжД эК╣ъ░Х риЪ рйО риЪ рйО риЪ ╙Ъ ржЙроЮ раЩр░в ╙лрлУ риЪрйОaриЪрйОриЪa╙ЪржЙроЮраЩр░в╙лрлУ

%22.&/8% т░Т╟нспЮ╩С т░Тр▒йсДЙ "_%

т░ТсЦБсФ╛▄╣┼ЭzспХспЮ╩С т░ТсйвсиХражтмеqсеС╩С т░Тсм╡сЩ╣╔йтк╡р╝Кр╣ЕспЭ

т░Т╟нспЮ╩С т░Тр▒йсДЙ_р▒йсДЙ т░ТсЬЕсЬЕр▓╜р╕пспХспЮ╩С т░ТсйвсиХражтмеqсеС╩С т░Тсм╡сЩ╣╔йтк╡р╝Кр╣ЕспЭ

,%772()/рй╛ ╥Мрй╗рйП╙Я6$7(VVD\ т░Тсм╡р╝Йсо╣тЦнсЬЕтЬЩтмереТр▓╛ т░Тсм╡─С┼ЭтЦнсЬЕтЬЩ т░Т с▒▒тАл▌НтАмсЦТр╝Ктв╜ т░Тр╣ЕспЭсБ╣ т░Тс╡▓реТспХсФв

т░Тс╡▓реТспХсФв т░Тр╕НржКси▒сЦЩспХ тЦнсЬЕтЬЩтмереТр▓╛ т░Ттк╡р╝К

┬Ьромр▓МрдЭ▀╣тАл█╜тАмрдж╤Ар▓┤╥ЧтАлрг╗▄│╫орйЙ▌╛тАмрйУри╡тАл┘Ш▀И╫дтАмрджрй╣р┤Ъ╒б▀СтАл▐ЩтАмри╕р░╛р│зтАлрйД▐ЩтАмр│Юрдж╙Э▀ДтАл╫о╫д█ЙтАм

An Phu Campus

District 7 Campus

4th floor, Cantavil Premier, 1 Song Hanh, An Phu, D2, HCMC

Ehome5, 167 Tran Trong Cung, Tan Thuan Dong Ward, D7, HCMC

(028) 3620 7346/097 180 9797 KakaoTalk: AnphuD2

(028) 7300 9500/096 5432 792 KakaoTalk: readingstar7

рпР╓ВрдЮр░║рж░р│ариШ сЕетж║╩Ссм╡спЭ_см╡спЭ

р╝Йс╕▓тАл▌бтАмсФв_сЦЩ

┬жржЙровтАл(▐║╪ЪтАмQJOLVK&ODVVHV ┬жрйУрдирк╡ра╝▀К 6$7L%766$736$7 ┬ж╤Б6XEMHFW╤ТрйН█крдб ,% ,*&6(

┬ж▐╣╥╢тАл╪ВтАмр│брйУр│брвЬтАл▀Д╫║тАмро╕рв║р▒╢ р│б╥░рв╕ркБрв┤тАл▄ктАмрк╡ра╝▀Дрй┐рг╜рйЩргЩрв┤

спжтж║сФвтАл▌ХтАм

www.CSI.com.vn #*4

&*4

*4)$.$╥┤ркБр│Я╥о

/HVZFO7BO)VPOH %JTU

'( -F7BO.JFO 5IBP%JFO %JTU

7P5SVPOH5PBO %JTU

$*4 3PBE 1.) %JTU

*441╥┤ркБр│Я╥о

+PZNVTJD рдкриКри║ржИ 

р▓║▐╕р╡Эрй╜

028. 5412.3031 012.2853.5790 R4-29 My Toan 2, PMH, Q.7 ржКр▓║рй╜

028. 6269. 1000 093.815.7942 135-137 #5 street, An phu an khanh, An phu ward, D.2

KaTalk cornerstone 123 ,JNsT1JBOP .POUFTTPSJ╥┤ркБр│Я╥о /HP2VBOH)VZ 5IBP%JFO %JTU

/HVZFO)VV$BOI #JOI5IBOI ╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
Ҏਭ

JHJ Englis English Lab Ę&#x2018;â&#x2026;Šaá&#x2021;Ąáł&#x2019;⌽⌽Ç&#x17D;⌺ƹ⌺á&#x201D;ž Ćą⌺á&#x201D;ž ṥ⌺ּĹ?ṜᎼá&#x153;&#x2026;â&#x201D;&#x2013;⌽Ç&#x17D;ṽ⌺

Voc.+Gram.+ Writing / Literature t / Journal A Analysis Language Arts / Academic Writing ŕź&#x2030;༠Ĺ?Ṝᨹŕž&#x2022;ŕ´­XSJUJOHâ&#x201E;&#x2030;á&#x201D;&#x17D;âĄ?â§&#x2030; SFHJTUFS}Öąv⪾

ŕž&#x2022;ŕ´­â&#x2013;­á&#x153;&#x2026;â&#x153;&#x2122;ŕˇ?â&#x2DC;&#x2013;⌽฿â&#x2C6;&#x2026;⊜v᎚}á&#x2013;&#x2026;aâ&#x20AC;ŤÜ&#x2020;â&#x20AC;Ź á&#x153;˝â¨šâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;Źá&#x160;Ľaɪ⌽á&#x2122;šâ¨šá&#x201D;ž á &#x2122;ŕ¸?ᾥá&#x160;ĽâŚšĹ á?&#x2014;Ꭵኊá&#x160;Ľá&#x201D;ž

IGCSE

English as First Language English as Second Language Literature/ World Literature/ Unseen

IB

English A: Language & Literature English B: Language Extended Essay

â&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;ŹáŻŚáŠ˘ŕž&#x2122;᯹á&#x2014;­á&#x2022;˝á¸Ąŕ Ľ

www.uec.edu.vn

All programs are aligned with the US & UK curriculums Private Lessons (Home & Centre e Based) â&#x20AC;˘ Homework Assistance (All subjects) Now â&#x20AC;˘ International School preparation offering H â&#x20AC;˘ General English Based pri ome va Math & Science lessons! te â&#x20AC;˘ Primary (All Levels) â&#x20AC;˘ Secondary (IB, IGCSE, AS, A Levels) TOEFL iBT, IELTS, SAT New Generation Skills (Reading & Writing) General English (From phonics to Adults)

â&#x2039;&#x2022;â&#x2039;&#x2022;áŞ&#x2026;â&#x2DC;&#x201A; jangzang

vá&#x201D;?áŻ&#x2022;ŕ˛&#x2020; ኢÇ&#x17D;8BSXJDLâ&#x20AC;ŤâŚşÝĄâ&#x20AC;ŹĆą&-5á&#x2022;žá&#x201D;?á °*#&OHMJTI"UFBDIJOHDFSUJGJDBUFá&#x2026;&#x2022;ᎠÖĽ⌺á&#x201D;žŕĽ&#x2026;᎚Ô&#x2022;á? â&#x2013;­á&#x153;&#x2026;â&#x153;&#x2122; ᯹á&#x2014;­á&#x2022;˝ŕĽ&#x2019;᎚ᯌá&#x153;˝á¸Ąŕ Ľ

á&#x201D;˘â&#x20AC;Ťŕž&#x2122;Ý&#x2022;â&#x20AC;ŹáŽš 090.2500.764

á­Ľâ&#x160;šâŁ&#x2122;á &#x2122;âŻ&#x2020;á &#x2122;âŁ&#x161;

Universal English Center

á&#x2021;šá&#x2020;&#x201D;ŕź&#x201D;á &#x153;á?źá&#x2026;´ &$%,á&#x20AC;¤ŕŁ&#x17E;༭

028. 5412 3300 ŕł Ň´ŕŠ&#x2039;â&#x20AC;Ť ן׸â&#x20AC;Ź091 557 6681, 012 8993 1717 R4-55-56-57 Hung Gia 5, Tan Phong Ward, PMH, Dist. 7

&$%+Ů&#x17D;Ä&#x2021;É&#x201C;लâ&#x20AC;ŤÚ¤â&#x20AC;ŹŐš

á&#x201E;&#x17E;ŕşźá&#x20AC;ŠŢżá&#x201E;&#x;

5fh7YbhYfě?´ě&#x153; 댟 í&#x2022;Šę˛Š 4ë&#x2026;&#x201E;ě&#x17E;Ľí&#x2022;&#x2122;ę¸&#x2C6; #㏡#âą&#x;#á&#x;Ş#ăŠ&#x192;#á&#x2C6;ş DUfgcbgęš&#x20AC;í&#x2DC;&#x2022;믟 DUfgcbg ě?´ě&#x153; ëŚź í&#x2022;Šę˛Š ####äžľ9Ὧ#ăŠ&#x201C;á&#x2020;&#x201C;äžś DfUhh ęś&#x152;ě&#x2C6;&#x2DC;í&#x2122;&#x2DC; í&#x2022;Šę˛Š DfUhh ęš&#x20AC;í&#x2DC;&#x2022;믟 4ë&#x2026;&#x201E;ě&#x17E;Ľí&#x2022;&#x2122;ę¸&#x2C6; á&#x2030;&#x2014;#â&#x192;Ś#á&#x;Ş#ăŠ&#x192;#á&#x2C6;ş DfUhh ě?´ě&#x153; ëŚź í&#x2022;Šę˛Š ##äžľ7Ὧ#ăŠ&#x201C;á&#x2020;&#x201C;äžś GJ5 ęś&#x152;ě&#x2C6;&#x2DC;í&#x2122;&#x2DC; í&#x2022;Šę˛Š ě?´ě&#x153; ëŚź í&#x2022;Šę˛Š ⡝#âŠ&#x192;#á&#x;Ş#ăŠ&#x192;#á&#x2C6;ş GJ5 G5=7 ęš&#x20AC;í&#x2DC;&#x2022;믟 4ë&#x2026;&#x201E;ě&#x17E;Ľí&#x2022;&#x2122;ę¸&#x2C6; 'લŕ¸&#x2030;ŕľ?'લá&#x201E;&#x2018;ŕśąŕľ?á&#x20AC;&#x153;޲á&#x201E;&#x2019;G5=7 ęś&#x152;ě&#x2C6;&#x2DC;í&#x2122;&#x2DC; 4ë&#x2026;&#x201E;ě&#x17E;Ľí&#x2022;&#x2122;ę¸&#x2C6; á&#x2026;&#x17E;#á&#x2030;&#x2014;#á&#x;Ş#ăŠ&#x192;#á&#x2C6;ş G5=7 ě?´ě&#x153; ëŚź 4ë&#x2026;&#x201E;ě&#x17E;Ľí&#x2022;&#x2122;ę¸&#x2C6; 775 ęš&#x20AC;í&#x2DC;&#x2022;믟 4ë&#x2026;&#x201E;ě&#x17E;Ľí&#x2022;&#x2122;ę¸&#x2C6; (લá&#x20AC;&#x153;޲ 775 4ë&#x2026;&#x201E;ě&#x17E;Ľí&#x2022;&#x2122;ę¸&#x2C6; ఴલŕ´&#x20AC;ŕś?सá&#x20AC;&#x2014;ߌ A=75 ě?´ě&#x153; ëŚźęš&#x20AC;í&#x2DC;&#x2022;믟 í&#x2022;Šę˛Š 'લá&#x20AC;&#x153;޲ AUfmj]``Y ęš&#x20AC;í&#x2DC;&#x2022;믟 4ë&#x2026;&#x201E;ě&#x17E;Ľí&#x2022;&#x2122;ę¸&#x2C6; ༪ŕĽ&#x192;ŕ´&#x20AC;ŕś?सá&#x20AC;&#x2014;ߌ 77G ęś&#x152;ě&#x2C6;&#x2DC;í&#x2122;&#x2DC; 4ë&#x2026;&#x201E;ě&#x17E;Ľí&#x2022;&#x2122;ę¸&#x2C6; %લá&#x20AC;&#x153;޲ <cb[?cb[ ęš&#x20AC;í&#x2DC;&#x2022;믟 í&#x2022;Šę˛Š á Šá ?ŕłąŕ¤?௎ŕ˝&#x17D; K]XYbYf ęš&#x20AC;í&#x2DC;&#x2022;믟 4ë&#x2026;&#x201E;ě&#x17E;Ľí&#x2022;&#x2122;ę¸&#x2C6; $-'"(),"'-'' I7GUb8]Y[c ęš&#x20AC;í&#x2DC;&#x2022;믟 í&#x2022;Šę˛Š

#

3FOBJTTBODFҴઠŕł&#x;ŇŽ

5"4

/HVZFO5IJ5IBQ %JTU

/HVZFO7BO)VPOH %JTU

3.*5Ҵઠâ&#x20AC;ŤŘ&#x20AC;â&#x20AC;Źŕł&#x;ŇŽ

7JPMJOŃ?ŕŠ&#x2039;ŕŠ&#x2018;ऌۨŕ¤&#x;

/HVZFO7BO-JOI %JTU

4*,4ßšŕĄ&#x201E;Ҵઠŕł&#x;ŇŽ "-F7BO-VPOH /IB#F

4*4 3PBE 5SVOH4PO #JOI$IBOI

44*4ŐŠŕ˘&#x17D;ŕŠ&#x2030;Ň&#x2022;Ҵઠŕł&#x;ŇŽ /HVZFO%VD$BOI %JTUXXXDIBPWJFUOBNDPLSŇ&#x;Ň&#x160;â&#x20AC;Ť&ࣻ੽ŕŠ&#x201E;Ţ&#x2122;â&#x20AC;ŹNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


ра║р╛Щтлн

спЩтж╣тАлтж║▌бтАм╞▒ра║р╛Щтлн

╥Чрк│╥М┘гр│б╥░тАл▐Ы╪┤тАмр┤з

рдЭр▓ироОh█ирй╖тАл╪▓тАмр┤Рр┤е ╥Ярв┐рн╖╥│тАл╫▒тАм тАл╪АтАмр│ар░Х╙ВтАл╪итАмрзЛтАл▌ЪтАм тАл╪▓тАм╙ТтАл▐╣┘Ш▀У▐╖█ДтАмр░в тАл ра╝┌ГтАм

р┐ПсКГри╕р╜Ыринр░ДсКВрйС рпХр┤╝сЛИ 

█ирй╣┘ШрпП▄╗ржЗржа╥│тАл╫▒тАм ▀мр▒Я╒йрм╛▄╜рй╖рдЭржа╥│тАл╫▒тАм

01667 100 100 

рвОрйЙ╥Х╤итАл╪итАмр┤е рвОрйЙ╥ХтАлрйЙ█ДтАм╪КрдЭ

╤КриЧ╥К┘бр│Я╥о

▌ГрвСрк║ржФ╥К┘бр│Я╥о

рг╜рнМ╥К┘бр│Я╥о

╤д╥┤тАл╪АтАмр│Я╥о

▌ГрвСрм╣рди╥К┘бр│Я╥о

рдГрдктАл╪АтАмр│Я╥о

╥Г╙Э╥К┘бр│Я╥о

тАл▌║тАмрлСрк║╥К┘бр│Я╥о

ржЗрк▒тАл╪АтАмр│Я╥о

╥Г╒йрвЪ╥К р┤ЕраЧ╥Г╥К 

тАл▌║тАмрлСтАл╪АтАмр│Я╥о

ржирй┐╥К┘бр│Я╥о

╥Г╒йрк║╥Кр┤Ррмз▐╣тАл▐Щ╪▓тАмр┤е

▀Урйдр│ЯтАл╫╝тАм

рзИрйДтАл╪итАм╥К┘бр│Я╥о

╥ГтАл╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

раЧ╥ГтАлрвСраЧ ╪Арг╗ ╪АтАм╥Хрж╕тАл ╪АтАм

рзЛргБтАл▀м╪АтАмр▒Я╒й

╥ГраВ╥К┘бр│Я╥о

раЧрвС╥К┘бр│Я╥о

рзФ╒йтАл╪АтАмр│Я╥о

╥ГраШтАл╪АтАмр│Я╥о

раЧрвС╥Х╥К

римр│а╥Х╥КтАл▐Щ╪▓тАмр┤е

╥ГрвЪтАл╪АтАмр│Я╥о

раЧрвС╒▓рв┐╥К┘бр│Я╥о

рйЛр│ЮтАл╪АтАмр│Я╥о

╥Грди╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСтАл╪АтАмр│Я╥о

рйЛрнМ╙Э╥Е╥Х╥КтАл▐Щ╪▓тАмр┤е

╥Гр╡Ю╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСтАл╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

рлУрк▒тАл▌║╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

╥Гр╡ЮтАл╪АтАмр│Я╥отАл▐Щ╪▓тАмр┤е

раЧрвСтАл▌║╪▓тАм╥Х╥К

ркБтАл▐ЫтАмр▓и╥К┘бр│Я╥о

╥К█░тАл╪АтАмр│Я╥о╥ориЛр┤е

раЧрвСтАлрв┐╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

рй╣раШтАл╪АтАмр│Я╥о

╥Хрк▒╥КтАл▐Щ╪▓тАмр┤е

раЧрвСтАлрйЛ╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

ркСрв╢тАл▐Щ╪▓╪АтАмр┤е

╥Ярк▒╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСтАлрк║рйМ╪▓тАмржФрнб┘бр│Я╥о

рк║тАл╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

╥Ярк▒тАл╪▓╪АтАм╥К┘бр│Я╥о

раЧрвС▀Урй┐╥К┘бр│Я╥о

рк║ржФ╥К┘бр│Я╥о

р┤РроЦ▐╣▀ДтАл╫отАм╒грдж

╥╡рвСрк║╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСрвЪрж╕╥КтАл╪▓тАмр│Я╥о

рк║ржФтАл╪АтАмр│Я╥о

р┤РроЦ▐╣р░М╥│тАл╪▓тАмр┤Рр┤е

╙грнМ╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСрз╗тАл▀м╪АтАмр▒Я╒йржп╥Ч

рй╣рк▒тАл рвС╪▓тАмриЛрв│ ╥К┘бр│Я╥о

'$,)р┤Ррмз▐╣р│а╥┤рн╖╥│р┤е

╒йтАлрй╣╪АтАм╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСрлУ╥К┘бр│Я╥о

рй╣╒йтАл╪АтАмр│Я╥о┘бтАл▐ЩтАмр┤е

,$:рк▒▌Иржп▄╜рйЙрн╖╥│рп┐█г

╒йрв┐╥К┘бр│Я╥о

раЧрвСр│зтАл рк║╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

рлУрк▒╥К┘бр│Я╥о

4$6#"%JWJOH1"3"%*4&

тАл╫▒тАм╥┤тАл╪АтАмр│Я╥о

раЧрвСр┤М╥Я╥К┘бр│Я╥о

рлУрк▒тАл▌║╪▓тАм╥К┘бр│Я╥о

тАл╪АтАм╥Ярк║╥К

раЧрзИ╥К┘бр│Я╥о

рм╣риЧ╥ГрвЪ╥КтАл╪▓тАмр│Я╥о

тАл╪АтАм╥│╥ГраШ╥К┘бр│Я╥о

рв▓╤КтАл╪АтАмр│Я╥о

рм╣риЧ╥К┘бр│Я╥о

╒йр│зр│▒риЛр┤е

тАл╪АтАм╥│╥Ерв┐

рв▓тАл▀е█ДтАм╥К┘бр│Я╥о

рм╣риЧрк║ржФ╥К┘бр│Я╥о

тАл╪АтАм╥│╥ГраШр│▒риЛр┤е

тАл╪АтАм╥│╥К┘бр│Я╥о

рв▓риОтАл╪АтАмр│Я╥о

рнМржЙ╥К┘бр│Я╥о

▀мр▒Я╒йр│з▀╜тАлрй╣╪АтАмриЛр┤е

тАл╪АтАм╥│╥Х╥К

рв▓риО╥оринтАл╪АтАмр│Я╥отАл▐Щ╪▓тАмр┤е

рнНтАл╪итАмр│Я╥о

раЧрвСр│▒риЛр┤е

тАл╪АтАм╥│тАл╪АтАм╤д

рв▓риО╥ГтАл▐ЩтАм╥КтАл▐Щ╪▓тАмр┤е

рн╜╒й╥К┘бр│Я╥о

рвЪркСр┤е 17) 

тАл╪АтАм╥│тАл▄к╪АтАм

рв▓риОрдж▌АтАл╪АтАмр│Я╥о

рн╜╒йтАл╪АтАмр│Я╥о

рг╜раВри║р│б█лтАл▄ЦтАмржарн╖╥│рв╢╥ор┤е

тАл╪АтАм╥│рвЪ╥К

рв▓риОраБрв┐╥К┘бр│Я╥о

рн╜раШтАл╪АтАмр│Я╥о

рйДржитАл╪▓тАмр▓ир│▒риЛр┤е

тАл╪АтАм╥│рв┐╥Я╥К┘бр│Я╥о

рв▓риОрвЪтАл▐ЩтАм╥К┘бр│Я╥о

р▓гр░Ц╥К┘бр│Я╥о

тАл╪АтАм╥│рзФ╒й╥К┘бр│Я╥о

рв▓риОрдГтАл▐ЩтАм╥К┘бр│Я╥о

р│а╥┤рз╗╥┤ржптАл╪АтАмр│Я╥о

тАл╪АтАм╥│рзФ╒й╥Х╥К

рв▓риОриКтАл▐ЩтАм╥К┘бр│Я╥о

р│а╥┤р│зржитАл╪АтАмр│Я╥о

тАл╪АтАм╥│рзФрди╥К┘бр│Я╥о

рв▓риОриКрвС╥К┘бр│Я╥о

р│з╥╡рнитАл▐Щ╪▓тАмр┤е

тАл╪АтАмржЗ╥К┘бр│Я╥о

рв▓риО╥К┘бр│Я╥о

р┤Ррмз▐╣рйЛрвОтАл╪АтАмр│Я╥о

тАлрй╣╪АтАм╥К┘бр│Я╥о

рв▓риОрйЛрз┤рнб┘бр│Я╥о

р╡ГтАл▐ЩтАм╥К┘бр│Я╥о

тАл█Р╪▓тАм╥КтАл▌ОтАмриШр┤е ▀Урли 

рв▓риОрм╣р┤│╥К┘бр│Я╥о

305$тАл▐Щ╪▓тАмр┤е

тАл╪АрйД╪▓тАмр│Я╥о

рв╢▄╜рвЪ╥К

▌ГрвС╥К┘бр│Я╥о

рв┐╙Р╥ЩтАл╪АтАмр┤Ррмз▐╣

рвОрйЙ╥Х┘ШтАл█РтАм╥МрлЙрн╖╥│тАл╫▒тАм рвОрйЙ╥Хр│арйЛр░ктАл╫дтАмрдЭрп┐█г рвОрйЙ╥Хр▓БрдЭ▐╖рдЭ ╓к╥│ ргВрдЭр▓ктАл╪▓тАмр┤Рр┤е рзАрйЙрдЭ▀У┘Ш▐╣р░втАл╪▓тАмр┤Рр┤е рпП▄╗ржЗ▀У┘Ш▐╣р░врп┐█г р░М╥│рйв р▒╡ржаржа╥│тАл╫▒тАм р▓╣▐╖р╡Ь▀У┘Ш▐╣р░втАл╪▓тАмр┤Рр┤е р▓╣▐╖р╡Ьрн╖╥│р┤е р│а▌Гри║▀У┘Ш▐╣р░втАл╪▓тАмр┤Рр┤е ра╝рлР р│арйЛ╓к╥│тАл╪▓тАмр┤Рр┤е р│▓рда р│арйЛ▀У┘Ш▐╣р░втАл╪▓тАмр┤Рр┤е р│б█итАл▄ЦтАмржарн╖╥│тАл╫▒тАм

р│▒риЛр┤еhрзЛр│др┤еhркЩроШр┤е

р│ЯрвОрйв╥отАл▐Щ╪▓тАмр┤е р│а╥┤╙ЭриЧ р│а╥┤╙ЭриЧ р│а▀м╨╛ркТтАл▌╜тАмрйР р┤Р╒йр│▒риЛр┤е р┤РроЦ▐╣╙ЭриЛр┤е р┤РроЦ▐╣╒йрв┐р│дрм╣тАл╫▒тАм 0,"*45рнн╥К╥ГрзФрйЧтАл▐Щ╪▓тАмр┤е


ࢤഝ

Ҍѓ‫୼ݑ‬ ੍బܽ঱

B01.02 T5 CHUNG CU MASTERI, 159 XA LO HA NOI, P.THAO DIEN, Q2

ᯕ᪍⟝‫⃹ܩ‬

᜾┢᮹ᯱᱽ᳑ᱥྙ

ᄁ✙ԉ⩥ḡŖᰆᬕᩢ ᙹ᯦ᨦℕྙ᮹

༊ᰍaǍᵝྙၼ᜖‫݅ܩ‬

⪙⊹ၝᨱᕽ⦽᜽eÑญᨱ᭥⊹ ኩ᷾ᖒ

↽Ł᮹⣩ḩ᧞ᗮ ᄁ✙ԉ‫ݡ‬Ƚ༉aǍŖᰆᨱ᜽ᖅ᪥እ ᄁ✙ԉᱽ⣩ᙹ᯦ᔢ‫⪹ݕ‬ᩢ 093 888 4110 aᱶᬊ ᨦᗭᬊŁɪᬱ༊᜾┢᮹ᯱᱡಕ⦹í❱ๅ Ǎ᯦ྙ᮹090 288 4110 ⷅ

ᨵ❒ ⓕ௹᜾aǍᱥྙᮁᦥ‫ס‬ᯕᬊ⣩ ⣩ ௝ၙօᯕ✙aǍᯙ▭ญᨕaǍᯝၹᙹ⇽aǍᔢ‫ݕ‬

ⷅ ⷅ ⷅ

Show room 539 Hoang Van Thu, Ward 4, Tan Binh Dist., HCM Factory 1/57B Nguyen Van Bua, Xuan Thoi Son, Hoc Mon Dist., HCM E-mail. hoangkimwood2016@gmail.com Mr.Kim 0903-918-065 | www.hoangkimfurniture.com

www.iolfurniture.com

ᄁ✙ԉ T. 065. 0365 5539, 093 888 4110 (hswgogo@gmail.com) Ŗᰆ ZŽĂĚϮ͕YƵĂƟĞƌϮ͕WŚƵdĂŶtĂƌĚ͕dŚƵĂƵDŽƚŝƚLJ͕ŝŶŚƵŽŶŐ

D&D Interiors Co., Ltd www.noithatvanphongdd.com OFFICE FURNITURE

≉ɪ⣩༊ ᔍྕᬊ᮹ᯱ ᔍྕᬊ₦ᔢ ❭❑ᖹ

੄੗оಞউೞ‫ݶ‬ ᨦྕ‫܆‬ශ Ŗᇡ‫܆‬ශ

UP

੢ੋоҳ /3PBE /IPO5SBDI %POH/BJ

౵౭աоҳ 4- 5PO%BU5JFO4U %JTU

Ł~ᔢ‫ݕ‬0909 811 407 ⦽ǎ 0909 588 407 ᄁ✙ԉ

47/84/8 Truong Luu St, Truong Luu Block, Long Truong Ward, d,Dist9 Dist 9 T. 028 3620 0825 F. 028 3620 0825 E. noithatdd@yahoo.com

оҳhੋపܻয Ҋ޷࢑স ਗ‫ ݾ‬ #JOI5IVBO,1 5IVBO(JBP 5IVBO"O #%

ҽ೐۪ૉоҳ ࢎ‫ޖ‬ਊоҳ 

࠳ܼੋపܻয #5$IVOH$V.BTUFSJ 9B-P )B/PJ 15IBP%JFO 2

ࢲ਎ੋపܻয

ഌࢿ٣੗ੋपղੋపܻয੹‫ޙ‬ 

")%FDPS

ࢲੋୌоҳ

#"4*$

ॿழబ ೠҴ࠶‫ ٘ੋۄ‬ ؊‫ੋۄ‬ %BP4V5JDI 81IVPD,JFO /IB#F

ইః੗ੋഐ஖޹

ܻ߄౟֎য়झ ࣳ‫ ܚ‬

઱ ী֏झ

UI'- 154 )VZOI5BO1IBU %JTU

೽౟੗੤ ౵߷‫ج‬ఋੌࠄ٘ࢤ࢑ 

-F7BO-VPOH %JTU

%MP% 3JWFSTJEF3FTJEFODF 1.) %-P% ,13JWFSTJEF3FTJEFODF 1.) &NBJMHGPBTZTUFNT!IPUNBJMDPN

ೠҴࢎ‫ޖ‬оҳ

੉ৢಌ‫פ‬୊

#0%"2 /P 4UBS)JMM2VBSUFS 5BO1IV %JTU

$$ࣳ౵ %"*1)"5 ੋపܻয 

XXXDIBPWJFUOBNDPLSҟҊ‫&ࣻ੽੄ޙ‬NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


ࢤഝ

 ⦽ǎ ᄁ✙ԉ

$$IBOI)VOH BQ 9B1IVPD-PD )VZFO/IB#F 51)$.

%5оҳ %% 5SVPOH-VV4U 5SVPOH-VV #MPDL -POH5SVPOH %JTU

&$0‫ۄ‬ఫझ /HVZFO7BO-JOI %JTU

)PBOH,JN )PBOH7BO5IV 8 5BO#JOI%JTU

,%4FPVM

*-0 3PBE# 2VBUVFS 5IV%BV.PU #%

/PJ5IBU ੋపܻয 

ҟҊh٣੗ੋ

࠺߄ী٘ ਋ܻ‫׏ݫ‬

ҟҊ੬੉/&&;

%VPOHTP ,1$/BN-POH %JTU

3PPN 'M 5IJFO4PO1MB[B

3FE*OUFSJPS

/HVZFO7BO-JOI %JTU

੉஠਍౟

3FE1FBSM

֔ ૊ࢳ‫ݺ‬ೣஹೊ఩ੋࣧ 

1MVTPOFѤ୷ࢸ҅ࢎ‫ࣗޖ‬

٣૑ణࢎੋী੉૑

4BNJL

ۨߡಽܻ ҟҊ٣੗ੋ 

-F7BO-VPOH %JTU

‫ੌ߄ݽ‬കಕ੉૑ઁ੘

઺ঔ٣੗ੋ +"% 

ߑ࣠ҟҊ৔࢚ઁ੘

క‫߮੉ݔ‬౟ ੋపܻয

$.5 %JTU

ੋ‫ب‬ର੉աই౟ ࢲ਎٣੗ੋ

7JOIPNFT$FOUSBM1BSL 1 /HVZFO)VV$BOI #JOI5IBOI%JTU

ҟҊ‫&ࣻ੽੄ޙ‬NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рвдр┤Э

├Хvaс▒ес▒ер╛Щ╩СсижтДОткЩ╙╣спХсЬЕaс╕вс▒▓

сйНр▒НсЗесо╣├ХvсоетВжспес╕б─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

ткЩтК╣сБЭтЗ╜сЬ╜╩С╓▒тЬЪсДеспХсДЕтЬЩ ╦Й╥╕тж╜р╛Э

р╕▓соб┼Ц╩С

0/&

т░ТсЦЕтК╣сКер╛Хр┤н т░ТсЦБ╘КсЬ╜_

580

т░ТспЭсЬ╜сЗй╟Нр╣Е┼Б~_тзБспЩ р╕н_р╕н7/%%$

├Хvтж╜сФ╛тк╜

╙╣спХсЬЕ

╙╣спХсЬЕ

с▒╢сЩ╣╩С┼Ц╩СтДОс▒╢╩СсйСсЩ╣╩СсКе▀С

5)3&& т░ТтЖ╜┼Б╔к(-"44-0$,р╛ЭсД▓тНЦ4&5с╖╛с▒╢

╙╣спХсЬЕ

<сДБтЬЩ╘ЙсЩ╣с╕йси▒aс░Жс▒втзКтж╜сп▒слЩсЦБсФХ╔Б30тжетЦСсЬ╜eсп▒сйСсЩ╜тк╣сВКсЬ╛сЬ╜сЬЕтЦ╜с▒всмК>

ткЩтК╣сБЭ012 6213 8843 тж╜╟ОсиХс▒есмК тж╣тАл╫ЩтАмспХ094 846 8570 тж╜╟ОсиХс▒есмК

тЛХтЛХскЕтШВсФвтАл▌ХтАмsunni0308 / yoonpippi www.chungho.com.vn р░Х▐╣рйЛргз

╙Шри│hри╖р│пhрлР╙ВhраБр│╖

р▒нриС╙ТтАл█РтАмр│ЧрдЭ р┤ШраБрзФрвЪ 

рджр▒н▀Ырп╝ рдир│а╙Шри│р▒ИрйЧ▀мр▒Я╒й

╥┤▐╣ри╖р│п р│РтАл█ДтАмрйР"%

-F%VBO #FO/HIF %JTU

р│аромра║╒б рзФрвЪ ┘грйЧрйЛ 

╙Эрж╕ри╖р│п %JBNPOE1MB[B -F%VBO %JTU

"$&/5

тАл╪АтАм╥│ри╖р│п_ -F%VBO %JTUтАлраЧ╪▓тАмр┤Ърйдр│зрвЪраБр│╖

$PN$B

▐╖тАл█РтАмрзАргЗрлР╙Вр│Ю╓врйЙ

&;* риврзАрйЙркГрдж 

▐╖тАл█РтАмрзАргЗрлР╙Вр┤РроЦ▐╣

рдир│ари╖р│птАл╪▓тАм╒брйЙрлСрй╝

раЧрвСри╖р│п

рдир│ари╖р│птАлрйЙрвО╪▓тАм╥Х

рдир│ари╖р│пр░ЛрйЙрилрзВрлСрй╝

.BJ$IJ5IP 8"O1IV %JTUрдир│ари╖р│п▀ЕтАл╫жтАмрлСрй╝

рдир│ари╖р│пр▒╗р╡ЬрлСрй╝

рдир│ари╖р│пра╝р▓║рлСрй╝

рдир│ари╖р│пр▓╣▐╖р╡ЬрлСрй╝ %BOH%VD5IVBU %JTU

)BJ#B5SVOH %JTU

рдир│ари╖р│пр│Ю╓врйЙрлСрй╝

рдир│ари╖р│пра║рзВр┤ЪрлСрй╝

рдир│ари╖р│пр│ЮрйЙр▓прлСрй╝

'M 4POBEF[J5PXO #JFO)PB %/

# 4USFFU 5BO2VZ8BSE %JTU

рвСри╖роир│Цр░О

рдир│ари╖р│пра╝рлРрлСрй╝

4"/(*-$$

рвЦрв┐р┤Ърйд

1SPJO┘грйЧрйЛрдир│ари╖р│прл╖рлСр╡ЬрлСрй╝ рдир│ари╖р│прпТргГр░а

рвСрж╕ри╖р│п_

5+

# "O%VPOH7VPOH %JTU

 'M-F%VBO %JTU

3)VOH(JB 1.) %JTU

$$IBOI)VOH "Q /IB#F

рдир│ари╖р│пржЙтАл╪▓тАмрлСрй╝

'M 1IVPD)BJ "2- %/

рдир│ари╖р│прзФрж╕раЧ

/HVZFO5IJ5IBQ %JTU

1.$ тАл▌║тАмр│грйЛргз 

5SVPOH4PO 8"O#JOI %J"O #%

1IBO7BO5SJ (P7BQ%JTU

"-Z1IVD.BO %JTU

$)*53"%*/($P-5%

рдир│ари╖р│п╥К▀П

рдир│ари╖р│пргар░НрлСрй╝

рдЭр░ЧтАл┘Ш╫отАмрнДр░Л┘Ш

'M .JOI4BOH1MB[B %BJMP#JOI %VPOH 5IVBO"O #%

рдир│ари╖р│пр┤РржЙ╒ЩрзД рдир│ари╖р│пр┤РроЦ▐╣ 5$ m/HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

риЛ▄╗ри╖р│п ' .1MB[B4BJ(PO -F%VBO %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


с╕▓сжйси▒сХ╜тАл▌ЪтАмсЭБсобтж╜┼Фси▒р║Щр╛Хр╖Хс╕бсжлсоЭтАл▄йтАм╩▒ тАл▌ЪтАмсЭБспХсиХре╡си▒спйреБ╦Й╥╕тзЙсоесЕХ╘жтАл▌Е▄йтАм

тО╡снЙспХр║бтЭСсзВсЦ╣┼Ц╩СтДОс▒╢╩С

Circulation system

Good Normal Bad Very bad

"1%


рвдр┤Э

ISO 9001

The standard of water

с▒╢сЩ╣╩СспетАл▌бтАм смСр╕Нр╝Щсо╣спЩсЩ╣сЗе смСр╕Нaр╕йсЬ╜█╡р╛ЭсоетВжспес╕б█╡ тзХтжЭсЬЕсмнтЦС тДХсжЙ с▒╢сЩ╣╩С сФйр│О├нр│БтЛОтж╜тж╜╟Отй╢╘кскЙс▒╢сЩ╣╩Ср╖ЭтШЦтзХ сйНр▒НсЗе┼Эaс│Тсо╣╦Й╥╕тж╜р╛Эсоес╕бтН╜рд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

рвЮрлЪрлТр┤│╥╖ркГ╤д

сЦЩ─етЖ╜┼Бсо╣сБЩ╟Отжер╖етЦотжетЦСсФНсмК сйОсФЭтЪНсж╢

 сБЩ╓Ер▒ХспХсФХсжеспй█╡р╛Э6'сВКсЬ╛

a╟Н сДЮс╕б тО╡тЭжс▒╜ сБ╡▌Жс▒╜ тЯ╣спЩтЬЩ р╛ХтАл▄НтАмр╝Кси▒сХ╜сБ╜сФ╛тж╣█╡ ражсЦТр╛Эс╕й сБ╜сж╡р╛Эс╕йс▒╜├С

 р╕┐тИЕтй╢┼бр╕НсЬ╜сЬЕтЦ╜ р╣Есм╡сЬЕтЭбтДОсЧнсХ╜сКесЬЕсйСтлнтЫ╜сК║ткЩсЬЕ╞▒тДХ сЬЕ╞▒тДХ сЬЕ ╞▒тДХ ╞▒ тДХ тЭн─Кс▒вспЩспетАл▌бтАмa─К GSPN

 350,000vnd

028 3955 2486, 0933 803 444 сВСсБЭсЦО

тйетАл▌бтАмсКе▀С ):6/%"&#*%&57/ ):6/%"

тж╣теетй╢ )#

033р│и╙ТрпСр▒╢ркГрди╥Ч

 с╡▓╔йсЧо сЦЩ╔Б╩нс╕бс░В█╡30тжетЦС

р╛Щсо╣

сЬЕтХБрд╜тй╢╘кскЙсЩ╣╩С )#

Made in Korea

р╕┐тИЕтй╢теер╕НсБЩсиес▒╢сЩ╣╩С

с╡ЭсВКсмК

aс▒╢смК

сижсЧнсмК

реП╔К╥Д╔втАл╪╢тАм#рдн┼Хрди╚б# ┬о┬Фрдк#╙орезтАл┌ОтАм#╒░тАл┌втАм$

р╛Хс▒ер▓ЖсЬЕр╕йтЬЩ ╩С─есЬ╛сКе▀С

т╢║ р╛ХсФк р╛ХтЙЙ р╛ХражсЦТ р╛Хсп▒╔Ъ т╢║ сжйсЭНсФНсмК сжеспХ спесФСсЗб тк╣сп▒рае0,

т╢║ тиЖ╔БтО╡тЭжсБ░vтж╜с╕бсЧор▓Ж т╢║ ┼Ц╩Сс╡▓см▒спЩ╔Браес╖ксЬ╜сЗетзХт░Тс▒╜├С

╥░╒орз╖╥СрйЗ╙Щ╥Хрж╝рво р│н╙М█нр░Крн╛█нрйЗрлМ рвШрлФрлМр┤н╥▒рдвтАл▌йтАмр▒ЫтАлрй╜рв╗╪етАм╤Юрж╝тАл╫╝тАмр│Ьр▒Ьр│орн╡риУрк╢ р┤ТроШ▐╗_0933-400-261

р│а╓дрйЛ_0120-550-1312

"4╓е т╖АсДБтЬЩ╘ЙтАлра║╫ЩтАмсФНтлнсЗбтАл▌бтАм смСсЩ╣сФвсЩ╣сФв т╖Асм╡тЬЪтийтДОсмСсЩ╣}сБ╜сФвтгй сЩ╣сФв сДБтЬЩ╘ЙтЬЪтийтЗ╜см▒

033 &OHDQ$J─Ф

рди╥ЧрйЖр▒врлЬ

9 * / $ ) "0 7 * & 5 / " .

HB-9000 ╘ксЩ╣1,500,000ра║

тж╜╟О╩СсЪБр▓ЖсоЭр▓╜сДБтЬЩ╘Йси▒сХ╜╩С─есЬ╛сКе▀Сс▒╜тгйсоесФ╛сФСтзКтАл▌Е▄йтАм $81#

$814#

сжЮтУНтАлтй╢▌бтАмс▒╢сЩ╣╩С

aс▒╢смКсХЕсмнтжетЦС

сжЮтУНтАл ▌бтАмсЦЩтФв╩СсмК

сФСсижсЬ╜сЦЕсмКтжетЦСсЦЩтЬЩ

сЕЩсФН┼Цс░Ж 0251. 889. 9943 ткЩтК╣сБЭс╕бсФН р╢╣с░Нр╝Ктлнс░Ж ▌Е╘Ос╕бсФН тж╣тАл╫ЩтАмспХс╕бсФН

091 969 2670 091 385 0241 090 290 6338 093 724 3774

рйЛрпПрп╝ргЪр│зрвОрй┐▀мр▒Я╒й рк▒ 

K1 HB-9200 с▒е╩СсКе▀С тж╜╟Ос╕всЩ╣спж

HB-8000 ╘ксЩ╣800,000ра║

скЙсЩ╣╘ксЩ╣1 скЙсЩ╣╘ксЩ╣ 1,800 8 ,000ра║

6,000 000ра║

сйНсЦТсоеснетж╜тАл╫ЩтАмс╖▒спХтж╣╙╣▐╡тЪНтАл╫ЩтАмс╖▒ сЦбтеесЦЩтГ║╩СтАл▄ЖтАмсоЭр▓╜снесФ╛с▒вспЩсКе▀С T. 0272 3638 744 , 0272 3638 745 тж╜╟ОспЩр╛Щсо╣093 221 6377, 093 395 3665 ┼Цс░Жс╡ЭсЧн: ╤╢╞Й╧о═Хy─Ж>┼╜┼╢┼Р,┼╛─В═Х,╞╡╟З╥╡┼╢╥е┼╢╙З╙А─Р═Х>┼╜┼╢┼Р┼╢═ХsE═Ш WWW. hyundaebidet.com.vn

157р▒╡р▒Я╓БрдЭ

р│зрн╜▀СрзЙрж╕рнУ

┼▓┼Бр╛Щсо╣  _ &NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS 8FCXXXDIBPWJFUOBNDPLS

ра║тАл╪ШтАмhрй┐рг╗╙Э

%JOI5JFO)PBOH %JTU

р│ар┤ЪрвдтАл▌║тАм

тАлрйЙ╫отАм╒й▀СрзЙ 4BNTVOH7JOB*OTVSBODF

)BN/HIJ %JTU

р┤ЕтАл╪АтАмр│зрвЪр┤ЪрйдраБр│╖ ,&#р│Ю╒бри╖р│п

#JUFYDP )BJ5SJFV %JTU

▀мрдЭрпП╥К╤СргГр░а

р┤Хро╛ржп

/HVZFO%V %JTU

$POH)PB ' 5BO#JOI%JTU

$&4$0р┤РроЦ▐╣ $&4$0р│а╥┤ржптАл╫╝╫╕тАм

,*47*&5/". р│а╥┤р▒ИрйЧрлР╙В  /HVZFO$POH5SV %JTU

рд▓реН рвЬрлШрлРр┤▒╥╡

тАл╪▓тАмржитАл▌ТтАмрлТ риФрлУрпПриЭрйЙ #/HVZFO%JOI$IJFV %B,BP %JTU

рнТр┤Р╒брйЙрдЭ р│арв┐риардЭ рй┐рг╗╙Э 

$&4$0╥К╤СргГр░а▀мр▒Я╒йрй╣рнУ 

5P)JFO5IBOI %JTU

%JFO#JFO1IV #JOI5IBOI%JTU

,#ргЪр│зраБр│╖ -F5IBOI5PO %JTUр│зр│Цр┤Р█ироа р╡ЛтАл▌втАмр┤Хро╛ржп

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


рвдр┤Э

ISO 9001-2008 тгйс╕йтакa ISO 14001 -2004 тк╣─Ютакa

спЩс╖╛сижтДХ

тДОсЧнрпЭ┼Б▌ЕzсобтДОсЧнaсже▄║тАл▌Е▄йтАм╘Хс╕▓тГ╣р▒Э╦Й╥╕тж╣├н

рзКр┤Ю#реА╒╜# рмжрбЖ#рйер░А

спжс╡ЭтДОсЧн тЛЙтАл▌бтАмс╕ерд╜╩С сБЩсЦЩр║Эс╕б си▒сиХтНЙ сл╢сЭЕ сБ╡▌ЖсЬЕтЭбсФХ╔Б с╡ЭсВК ╘кс░Ж┼Б р▒нс╕бтмерд╜сЬЕтЭбсФХ╔Б

More & Different Professional Pest Control Corp

тзХтИКсВКс▒╜с▒ер╛Щ╩Ссиж

р╖╕раП#р╖Вр▒лрйЬ

тж╜╟ОспЩспХс╕вс▒▓тзХрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм097 234 0058

▌ЕспХ╘ЙсВКсйО ┼Цс░Жс░ВтЕй┼бр╕Н рае0, сБ╡тТХсГнр▒й }сБЩ с╢▒ тЭнр╕Н р╝Й╩С сБ╡тТХсГнр▒й р▒й }сБЩ с╢▒ тЭнр╕Н р╝Й╩С с╕ерд╜╩С bс│жтзХтИКсВКс▒╜сжнр▒йр╖Х╩СсБ╜сФ╛сл╡спЩ соЭр▓╜сЗбтЦС╚бтж╣со╣aс▒╢┼ЭсФНсижс░Жсоес╕бтН╜рд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

093 815 5000 тж╜╟ОспЩ

093 750 8800 сДБтЬЩ╘ЙспЩ

5FM

108/22 Cong Hoa, F4, TB

уЕ╣т┐ЩуДнсдЦс│ЧуДйубЕфББсЪжтн╡уЖХ т░Т╩СсЩ║сФНсмКспХсЗй тО╡тВЩтлнсм▒смСтАл ▌бтАм т░Т╚б╟ОсмК ├Срп╣тГ╣сЦБр╛Э т░ТсГ╢спЩс░ЖсЦБр╛ЭсмКспХсЗй

тЛХтШВ*%ZFQQJWJOB S30-1, SKY GARDEN 1, PMH, DIST 7

▀ор▒б╒лрдйржТ▌Жро╢р▒гр│жтАл╫░╫жтАм

XXXZFQQJGMPXFSDPN

тК╜тк╣─Юс▒вспЩтЛЙ╟Нр╢╣ ┼▓р╝КспХсЗй тЮЙрд╜тж╜сЕЦр╕┐тИЕтАл▌бтАмсйН со╣сп▒ сЧнтЭнтНЕсГес▒╜сп▓ сЦБр╛ЭсмКтгй тСБсЦ╣ сВКсХ╛с▒╜сп▓ тНЕтЬЭ сДБтЬЩ╘ЙсЬ╛сж╡р╕ктНЕтЬЭс▒╜сп▓

р╛Щсо╣098 098231 231 5312 5312 ткЩтК╣сБЭ Nguyen DucDuc Canh, TanTan Phong, Q7 Q7 р╛Щсо╣ ткЩтК╣сБЭ33SL, SL,24-1 24-1Grandview, Grandview, Nguyen Canh, Phong, р╛Щсо╣098 098303 303 3285 3285 тж╣тАл╫ЩтАмспХ The Manor, MyMy Dinh 1, Nam Tu Liem р╛Щсо╣ тж╣тАл╫ЩтАмспХNo No1003, 1003,B BTower, Tower, The Manor, Dinh 1, Nam Tu Liem

р┤ЕтАл╪Шра║╪АтАм "Q 9B-POH)PB )$BO%VPD -POH

рв╢тАл▐ЫтАмh╘вhрйЙ▀ор▒Я

"O

╓втАл╫дтАмр│ЮриЛрдЭ

$IFTTJрй┐рг╗╙Э

тАлрвО█К╫│тАмр│▒ро┤р│Ц

-PUFDP,$/ #JFO)PB %/

)BQQZ8BUFS 4FPVM"RVB рв▓риОржЗрпвржЗ # %VPOH" 5BO)VOH %JTU

7JUBTQB

╪КтАл▌ЛтАмрдЭ раБтАл┘о╫дтАмрдЭр▒Ъ┘грзЯ рвОрлУ рзФрвЪркБрйШ 

рвОраЧ▀мр▒Я╒й ра║тАл ╓╛тАм ржЗр▒ЯтАлрйЛ рй╖╫д▌ТтАмр░к▄╗ржп римр┤Ъ 

тж╜╟Ос▒ес╕бсйОсЬ╜eсЭБсЧос▒╢тк╢сВСсШВ тж╜╔бр╕НсЕЩсХ╜сКесЬЕ

#спвтаВ 090 800 8547, 091 585 2424 T. 3771 8292 F. 3771 8092

http://vnflower.vn e-mail happyhoavn@hotmail.com

р┐нс▓╛р╕ЦсН▓.р╢жтаж.тЫктав.т╛кта╢.тавуЪ┐ тавуЪ┐ р╡зтдЪуЫ╛уЬВ/#р╡ЪуЫж/#тЖЗтаж/#т╝КтЛЖ р│ЖтЩп/#таЮтво/#тНгтйо/#тЪлтво#

р┐нсООс│Ж/#р┐нтЕлта║/#тЛЩс╕кта╗ р┐нсООс│Ж р┐нтЕлта║ тЛЩс╕кта╗ р╢ктЪз/#р╢Яр╗Ътв┐уЫ╛тОЗспж/#тЗЖтШ╗сак твотОЖуЬ╢/#р╣кс╗▓с│Успв#уЫвуЗ╛тЭУ

фоб### фоб ##

фоб### фоб

фоб###

фоб##

фоб###

фоб##

A04 -Tan Hung Apt, Road 17, Quater 4, Tan Hung W, Dist 7

╩СсижтДХтзксФНс▒ер╛Щ─Юр▓ЖсижтДХTJODF

рзФрвЪрдЭр▒Ъ┘грзЯ

рй┐╥Щрйв

рзШрвЖ╘в▀С р┤РроЦ▐╣ 

рлТрг╗рйСтАл▄ЦтАмрзнро┤р│Ц

4 4LZ(BSEFO 1.)

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рвдр┤Э

SongHan IT Solutions Co.,Ltd сЧ╡сКетбНсЬЕ тж╣╙╣сЬ╜сЬЕсДБтЬЩ╘ЙтЕ╛тЭ▒

тбНсЬЕс▒ер╛Щ╩Ссиж

326тАл╫░╫ЩтАм╤ПтАл"╫░тАмржЙтАл╫░╫ж╫мтАм сЬЕр╕йтЬЩтж╜┼Б~со╣тметлнсиз█╡сЦБтФ╛;FVT104сЬ╜сЬЕтЦ╜

сЕХрпЭтЭСсКе тж╜╟ОтАлтЬЩ╫ЩтАмсЗв тФ╜сЙ╡р╕а1$тЭ▒р╣ЕсБ░сЩ╣р╕Н

тж╜╟О$$57сБ░*1тЛХр║╡рпЭсЦЕтК╣

104сЬ╜сЬЕтЦ╜тЭ▒р╣Е

сЕХрпЭтЭСсКетж╜╟ОсВКсШВ

сижс│жсДесЦЩтЭжaтАлтж╜▄ЖтАмс▒╜смСсЬЕ ;&64 104сЧ╡р╡ЙсЦ╣ тЛесЕХре╡сже рпЭскЕсЬЕ сБЩсжйр╕йсЦЕтК╣ сйвсиХ тж╜╟ОсиХ сДБтЬЩ╘ЙсиХс╕бсм▒▌Ес▒▒тбН теер▒нтВЙспХс╖йс▒▒сЕЩсФН┼бр╕Н сВСтАл ▌НтАм$*% тЦнспХсЙ╡с╡Эр╛Щ "/%30*% сЭЕсЬ╜eр╣ЕтЗ╜ сЩ╣сБ╜с╡Э с░Н┼Б┼бр╕Н

Tel. 028-3948-2553/4

тНХтеЙтЦС тАлтЬЩ╫ЩтАмсЗвтЭ▒р╣Ет░ТсЩ╣р╕Н SE EYEANG NG

сЦЩсз▓тНХтеЙтЦС

Bio Logics SE EYEANG NG

тАлтЬЩ╫ЩтАмсЗвтЭ▒р╣Ет░ТсЩ╣р╕Н сФНсмКсп▒тк╣─Юси▒р╕┐█╡тЖ╜с▒всо╣тНХтеЙтЦСтЭ▒р╣Ет░ТсЩ╣р╕Н сиЩс▒╜сиХ█▒┼ФспХреБтж╜╟О╩СсЪБсп▒тЗ╜с░ЖсЦЕтК╣т░ТсЩ╣р╕Н

Ho Chi Minh: #103 Kim Do Office B/D, 123 Le Loi Ha Noi: 266 Tay Son Road, Dong Da Da Nang: 120 Nguyen Van Linh Material Resource

Logistics рмвтАл█ХтАмрмб╦РтАл╦п█СтАм╔╗тАл╫ЦтАм╒г тАлргм╫▓тАм5%╦А▀Ь█нтАл ▌Ш┘╡тАм75# рй╣╦ФтАлраПрбИ╦Ере┤▄ЫрбИ╫╜тАм рнЛрзСтАл╫┤тАмрмЩ╧ЭрвД╨й╬ирдМрв╖202 Lo A Ly Chieu Hoang

090-762-4597 www.songhanpos.com

▄╢рвМ▄╢рж┤рбзрй╣ 0CVWTCN/KPGTCN рмЯтАл╫С╦Е█║тАмржЗраЖ╦ЕтАл╫СтАм

5$4.#6':

www.bomworldwide.com

KV─ЯU9GNNRNWU┘иркитАл┘Т▀│█ЙтАм %QUOGVKEрв║тАл▄╢▌втАмрж┤▄╢рвМрбзрй╣ рнХрвЭрл║рб┐▀Ьрл║▄╢рвМ█н╒г рвЖрмн╔╣ рзЫрзЫраЪрй│+&KVUYGNNRNWU

www.itswellplus.com.vn

T. 0908 347 001 E. blueoceanmgt@gmail.com A. 103 Kim Do Office B/D, 123 Le Loi Str, Dist 1.

PMC у░╡тГбузй#тГ╣тзХубб ткЩтБнсБЭснесижтДХтЖ╜┼Бсо╣тАлтж╣╫ЩтАмсмСскбсХ╜сКесЬЕ

с░жужМ#тиВуРАтк╗ уЗСсЯ╖#удксй▓уУЮ#тз╝сЛн

www.eprintec.net спХс▓БтЛЭрпЭтеер╕СтЦСсЕЦтзК╩СспетАлтж╣▌бтАмсЦЩсл╡ спХс▓Б тЛЭрпЭтеер╕СтЦС сЕЦтзК╩С спетАлтж╣▌бтАмсЦЩсл╡ тЖ╜сФвсо╣р▒нтФйсХ╜сКесЬЕр▓╜теер╕СтЦС"4 спктУНтИКс▒е тйЕрд╜╞▒тДХ р╛Щс▒╜си▒сХ╜сГ╕сиХ╙╣сЭОсЬ╜скЕ р╛Щсо╣с▒етк╡

р│зр│Цр│ТтАл█ДтАмриХ р│а╙Ц▄╗раД "5BO)VOH"QU EVPOH 1.) 2

028. 6683 8722, 090 992 6219

e-mail : ety0301@naver.com

рли╓Фро╣р│Кр░а

,%4FPVM

р▒нржЗтАл█ДтАмро╣р│Кр░а ро╣тАл╫птАмр░а

7/(JGU

ро╣р│Кр░а

70704

тз╝сЛнс░ктзМ#=#090 800 9330#2#5411 0783~4

%BWJE рж▒╪КриЭржп 

5IF#PN ╪КраЖр│ТтАл█ДтАмриХ 

╥╜р│Р█крлЙро╣р│Кр░а

5BO7JOI4U %JTU

сЛСтПйужМ#тз╝сЛнрмО#тЭ╡сК│#Sulqwhu#Wrwdo#Fduh#Vhuylfh тд╖ткатЮЦ тз╝сЛнсе▒ тзмтгПтаТ уГОрмО с╛ШтдЕтзм ткОуйЕ таИтТФсКпсЛН

)VOH(JB 1.) %JTU

ро╣рг╗▄╗

тАл╪АтАмриЧр│РтАл█╜тАмровр░лрдЭ

рг╗рйЛр│ЮриЛрдЭ

р│зр│ЦтАл╪ШтАмрпП 'M# -PU$ )PBOH7BO5IBJ4U %JTU

р│а╥┤█кр░О *4р│а╥┤█кр░О

.57 

%JTU0"5PUBM$BSF4PMVUJPO

4PMCJQPT

51)1р│Р▄╜р░арйРтАл╪АтАм

╓ОрзЯро╣р│Кр░а

%POH,IPJ %JTU

 3)VOH(JB1.) %JTU

(SBOEWJFX 1.) %JTU

ржЗ▄░тАлрг╗ ┌НтАмрйСро┤р▒б 

р│Р▄╜р▒Я▌ГрдЭр░а р│Р▄╜р░арйРтАл ╪АтАм

#3JWFSTJEF /HVZFO-VPOH#BOH 

тАл╪А╫ЦтАмрзмрзИриЛро╣р│Кр░а тАл▌нтАмр░╖рджрдЭр░о 

4POH)BOI %JTU

3 )VOH(JB 1.) %JTU

B5IBOHMPOH QR5BOCJOIр┤ХтАл╪ШтАмрпПhрйДтАл▄итАм

р│Р▄╜р░л ┘бр│Р▄╜р░арйРтАл ╪АтАм

ра╢тАл▄ЦтАмр│Црдж▀С

раВрвО╙Э ╪Кр│РтАл▐╖█ДтАмрдЭ

ргБржиро╣р│Кр░а

раВрвО╙Э█кр░Орй╣тАл▐ЩтАмрж╕рнУ

-P"-Z$IJFV)PBOH %JTU

"$BP5IBOH8 %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


▐╖риК▌ГрвОрлС

╓ес▒етШЦсо╣сБасоесЩ╣спй█╡

┼ЙреБр▓╜тЦСсЬЕсЬЕтЭн тПнс▒втж╣┼Бсже█▓тж╜┼Цeси▒сХ╜таЩсжйтж╜тоХсЬ╛┼ЭтжЭр▓╜тлнсЕЦ ╟СтФбспХсБ╣р╖кс╕бс▒▒ aр╕й┼ЙсЬ╛тАл▌ЪтАмр╕┐собтаЩ

╟СтБ╜с╕йсВКтгЩсБЩтпЖaреБтО╡тЬЩс╕бс▒▒ сФвткЩ(PMEFO-PUVT)FBMJOH4QB-BOE тБ╜с╕йсВК р╝Ксл╢ ржнсБбспХ сБ╜с▒есЭБсиЭ╟Хр╕йсФНс╕б сЬ╛тАл▌ЪтАм )BQQZ)PVSтзБспЩ тБ╜с╕йсВК ржнсБбспХсм╡спЭ╩нс╕б

такспЭсм╡_╔йсл╡спЭскЕс▒есЬ╜_сЬ╜ р╣ЕспЭс▒б╓всЬ╜спХтме)BQQZ)PVS р╣Ес╡Этк╡ р╝Ксл╡спЭр╕нсЦЩспХсФвтж╜╟ОспЩсйНсЦТсЗетБ╜с╕йсВКтзБспЩ с╡ЭсЧн5PO%BU5JFO 1.) 2сййсзЮ

╟СтБ╜с╕йсВКтЭ╜со▓скЖтФвс╕бс▒▒ ▌ЕспХсжер╝Нрд╜тенрпЭсп▒рдЕс╝ЮN

сФвткЩ(PMEFO-PUVT)FBMJOH4QB8PSME тБ╜с╕йсВК р╝Ксл╢ ржнсБбспХ сБ╜с▒есЭБсиЭ╟Хр╕йсФНс╕б сЬ╛тАл▌ЪтАм (PMEFO#VGGFUтж╜сЬ╛сДБтЬЩ╘ЙсонсЬ╛сИ╡тЯ╣смХсйв сИ╡тЯ╣█╡тБ╜с╕йсВК┼Б~тзБспЩтзксФН сЩ╣_╔йсл╡спЭ

с╡ЭсЧн1IBN/HPD5IBDI 2сййсзЮ

сФвткЩ(PMEFO-PUVT4QB.BTTBHF$MVC ╘ЙсйНр╝Ксл╢тФ╢ сБ╜с▒есЭБсиЭ╟Хр╕йсФНс╕б ржнсБбспХ с╡ЭсЧн5IBJ7BO-VOH 2сййсзЮ

╟Сра║тНЕспХткЩтпЖр╕Юс╕бс▒▒ сФвткЩ(PMEFO-PUVT5SBEJUJPOBM$MVC сБ╜с▒есЭБр╕йсФНс╕бс▒ер╛Щс▒▒ с╡ЭсЧн)P)VBO/HIJFQ 2сййсзЮ

╟СспЭсЕЩспЩ├Ср╕Нр▒йтФерайс╕бс▒▒ сФвткЩ(PMEFO-PUVT4QB.BTTBHF$MVC сБ╜с▒есЭБсиЭ╟Хр╕йсФНс╕бс▒ер╛Щс▒▒ с╡ЭсЧн-F5IBOI5PO 2сййсзЮ

тПнс▒втж╣┼Бсже█▓тж╜┼Цeси▒сХ╜таЩсжйтж╜тоХсЬ╛┼ЭтжЭр▓╜тлнсЕЦ ткЩтК╣сБЭтЖ╜┼Б7*1р╗жсФНреЕсо╣тоХсЬ╛┼ЦeXXX(PMEFO-PUVT4QBWO

Foot & Body Massage сЗер╕нреТ с░Ж╟Нр╣ЕсЬ╜р╕нреТ р╗ж╩Сс╡бсо╣▌ЙтДХр╖Э тАл▌бтАмсФвсоЭр▓╜ тзБспЩс▒всмК

сЗбсЗбсзБспЩ тНЕтенсоетАл▌бтАмсФвсоЭр▓╜ тзксФНс▒всмК

ткЩс▒▒3 )╞░OH(JB 1.) %JTU ткЩс▒▒%VPOH5BO2VZ8BSE%JTU

р│╗ржпрвк ╒вриЧрйЙ▀К▀К▌ГрвОрлС 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

╥Кр│▒рйЙ▀К╥Щ )BV(JBOH 5BO#JOI%JTU

тАлрйЙ█ДтАмрзбр┤Мржп 3/BN2VBOH 1.) %JTU

▌Г█и ржЙр▓╣▐╖риКрдк ▌Г▄░р│╗ржп 3)VOH(JB 1.) %JTU

▐╕рдЭра║р│╗ржп .JY#IBJS 3)VOH1IVPD 1.) %JTU рвЬр│Юр│╗ржпрвУтАл▄ДтАм 44LZHBSEFO 1.)%JTU

ргБ▄╗р│╗ржп %.Z5PBO 1.) %JTU

реНрлУ▀Е $BP5SJFV1IBU 5BO1IPOH %JTU

COZY

с▒╢тШЦ'PPU#PEZ.BTTBHF

рбгржГрмгрй▒╓Ар│Жрнбр╖Й╒╛╘йркйржЫр╣Рралр╖Зржкрлм

р╛Хр┤нс▒╜┼Ц тНЕтжЭ┼ЭспЩ─ерпбтАл▌ОтАмс╡Ю

 

сЗеспХсФвтлнспХсмКсЬ╜ сЗе тлн р╛Хр┤н сХ╜сКесЬЕ сЗетлнр╛Хр┤нсХ╜сКесЬЕ тЛХсмХтЦСси▒╘Бс╕╜раес░Жс╕вспЩ

сЗес╕╜р╕НсБ╡смСтГ╣ с░Ж▌Йсне ╟Нр╣ЕсЬ╜ тЗ╡aс░Жр╛Хр┤нс▒╜┼Ц

T. 093 819 1846 р╕НсЦксЦ╣ , 090 283 1004 тж╜╟ОспЩ O. 09:00 ~ 24:00 79 R4-16, Phan Khiem Ich, PMH, Q7 ( *OTJEFсХЦр╕йр╖ХтйЕсиХсйзтЭ╡сЦБс╡▓сЬ╛тАл▌ЪтАмсм╡╘Йс╕▓сЬ╛тАл▌ЪтАмр╕┐собтаЩ

рим▄╗р┤Ррй╝ рдж╒▓ 

тАлсжй╫ЪтАмсБ╜р╕йсФНс╕б

$BMNFUU %JTU

рй┤рдг▄╛рвЙрлМ

рим▄╗р┤Ррй╝ рдЭроарйЙ 

The Nail ╓ЕспЭсжетЬЩ сЧ▒тШТсйСс░Ж сквсЭТ сБ╣сйв╟Н┘йсЯЪ ┘йсЯЪспжсЪБсжеспХрпЭспЩ╘Йсп▒┘йсЯЪ

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

рим▄╗р┤Ррй╝ р▓╣▐╖р╡Ь 4$$IVOHDV/BN,IBOH %JTU

р│ардЭрзВрпП

тгЩсБЩтпЖ сЬ╜╘Х

5410 3032, 091 666 6088 R4-32 Hung Gia 5, PMH, Dist.7 3829-1828, 0908 322 242 256 Le Thanh Ton, Dist.1

093.414.2275 / (028)5412.4505 3SL 17-1 khu pho Grandview, PMH, Q7

р│╗ржпрдЭр░╖▄╗ р┤ЯркБрйЙ▀К╥Щ

+.)BJS /HVZFO5IBJ)PD %JTU

4PP)BJS )B)VZ5BQ 1.) %JTU

+FF)BJS

4VOGMPXFS 1IBO,IJFNJDI 1.) %JTU

,Z$PO #FO5IBOI %JTU

"#$рйЙ▀К╥Щ

)B)VZ5BQ 1.) %JTU

CBWJ 8BSE 5BO#JOI%JTU

#BOT)BJS

+P+P4BMPO /HP5IPJ/IJFN %JTU

рдЭр░Еро╛ржп

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

.S)VO)BJS #FZPOE)BJS 3/BN2VBOH 1.) %JTU

3BWFTUB тАл▀м█ДтАмрдЭр░Л $BP5SJFV1IBU 1.) %JTU

)"*3)0-*$ 3JUB4BMPO -F5IBOI5PO %JTU

тАл╫ПтАмрдЭр░Еро╛ржп 4)VOH7VPOH 1.) %JTU

тАл▀╜ргЭ╫отАмриЧр│ЦраЧ╥Щ▄╗рдк 'M%VPOHTP )VOH1IVPD %JTU рдЭр░Ер▓ирим

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
▐╖риК▌ГрвОрлС

Saigon Heritage SPA & Foot & Body massage www.saigonheritage.com

spa

т╖АсБ╜р╕йсФНс╕б

р╕нра║ сЗе р╕нра║ сЗе р╕нра║ сЗе

т╖АсЬ╜сжетЗ╡р╕йсФНс╕б

р╕нра║ сЗе р╕нра║ сЗе р╕нра║ сЗе

┼Йрд╜сБ╜р╕йсФНс╕бр╕нра║ сЗе

▌ЕспХсжер╝Нрд╜сБ╜р╕йсФНс╕бр╕нра║ сЗе

┼Йрд╜с▒есЭБр╕йсФНс╕бр╕нра║ сЗе

▌ЕспХсжер╝Нрд╜с▒есЭБр╕йсФНс╕бр╕нра║ сЗе

т╖АтФбспХр╕йсФНс╕б

р╕нра║ сЗе р╕нра║ сЗе р╕нра║ сЗе

т╖Асжер▓╜р╕йр╕йсФНс╕б

Park

An Nam Market Hai Ba Trung

Dong Du

O. 10:00 ~ 23:30 ( ) T. 6684 6546, 090 247 1088 A. 69 Hai Ba Trung St., Dist 1 (XU )

Nguyen Sieu

р╕нра║ сЗе р╕нра║ сЗе р╕нра║ сЗе

Co─лee Xu Bean

1

yuri р╕НсГесФНспХрд╜р▒йс╕б▐╣сЬЕснес╝Ю SC5-1 Chung Cu Nam Khang, Tan Phu W., Dist 7

Nam Anh Building 7тКЦ

13/1 LeThanhTon сййсзЮ028 6683 1313 84 Ngo Duc Ke сййсзЮ028 2252 1166

028-3827-7770

+╙Ю77├П&

Thang Long

сййсзЮсБ░р╛Щсо╣

0938 669 190 сйвсижсЬ╜e

07:00 ~ 22:00

25 hau giang

Ha uG ian g

сЩ╣тЯЭсЕЭ

Truong Son

25 Hau Giang, Tan Binh Dist

с▒╢тк╢тж╜тжЭсЗбс╕е▌Йтмер╕┐тИЕтй╢сЬЕтФЙтНбсиХ сйСр▓ЪсДетНбсиХMтжЭсЗбтФбспжсДетНбсиХ р╛Щс▒╜сЦТтНбсиХсФксЧн сйНрд╜р╖е р╝Й┼Ц тАлтк╡╫ЩтАм

012 4499 1111 тЛХтШВсФвтАл ▌ХтАм

сжйтгЩспХс▒е7тКЦ, Nam Anh Building, 41Duong, so41, Thao Dien , Quan 2 реЖрдЭр░Еро╛ржп рзАрдЭ╪КрдЭр░Еро╛ржп 4, (SBOEWJFX$ 1.) %JTU

сДБтЬЩ╘ЙспЩтйЕсиХсЬЕтФбспЭр╕НсЬЕтЬЩ

р╕нра║_

р╕нра║_

сДБтЬЩ╘ЙспЩтйЕсиХсЬЕтФбспЭр╕НсЬЕтЬЩ

р╕нра║_ спЭсЕЩспЩтйЕсиХсЬЕтФбспЭр╕НсЬЕтЬЩ

р╕нра║_

2nd Floor, 12 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, Dist 1, HCMC ╥О┘ЪтАл█╜тАмр░ардЭрмлрлХ▀С

▌ГрвОрлС4BJHPO

'M /BN"OI#ME 5IBP%JFO %JTU

1IBN/HPD5IBDI %JTU

1IBN7BO/HIJ 1.) %JTU

╓гржЙ▀К▌ГрвОрлС ╥╡ 

тАл▌╛тАмр╡ЬрдЭр▒╡ $5PO%VD5IBOH %JTU

▌ГрвОрлСhрвОриЛ╒б ╤К╒й▌ГрвОрлС

римрй┐рдЭр░Еро╛ржп

╥О┘ЪтАл█╜тАмр░ардЭтАлрвО▌НтАмрлС

3/BN2VBOH 1.) %JTU

-F5IBOI5PO %JTU

"OO4LJODBSF

р╕нра║_

тАв╓ЕспЭтАв

)FBMJOH4LJO5IFSBQZ

рзВркДрдЭр░Е

р│ардЭржЩрпПрдЭр░Е▀Д┘гро╛ржп 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

тАвсжеспХрп╣сЬ╜тАв

тАвтйЕсиХтНЕтЬЩтАв

спЭсЕЩспЩтйЕсиХсЬЕтФбспЭр╕НсЬЕтЬЩ

сййсзЮ028. 6258 1000,

╥О┘ЪтАл█╜тАмр░ардЭрвОриЛ╒б

-F5IBOI5PO %JTU

╓гржЙ▀К▌ГрвОрлС р▓╣▐╖р╡Ь 3)VOH(JB 1.) %JTU тАлрйЙ█Д╫ПтАмр│Р▌ГрвОрлС 3)VOH(JB 1.) %JTU

5IBJ7BO-VOH %JTU

╥О┘ЪтАл█╜тАмр░ардЭрмлрлХ▀С 5PO%BU5JFO 1.) %JTU2B Chu ManhTrinh. сййсзЮ 028 6680 2652 4 Chu ManhTrinh. сййсзЮ 028 6659 3609

╘╖р╢Ю р╢Ю &+╤м╤к1* рл╢рб╖╒Ж рб╖╒Ж тйЕсиХсЬЕтФбспЭр╕в сХХтгЩ

090 220 1938

тжЭсЗб с▒ер╛ЩсХЦ

09:30 ~ 23:30 22:30

т╖АсиЭ╟Хр╕йсФНс╕б сЬ╜╔ЩтАлтЯ╣тГ╣▄йтАмспХсЦ╜р╕нра║ сЗе 

сБЩсВТтЬЩр╕НтЬЩр║ЭтЬЩр╕нра║ сЗе

т░ТсЬ╜сЦЕтк╢с░ЖсБ░р╕НтАл█ХтАмсиЭр▓╜▐╡смТ▐╡тгй─Кспй█╡сЬ╜сЦЕ т░ТсЩ║р▓Йрб╜р╕йсФНс╕бс▒ер╛ЩaреЕр▓╜╟НсЦТрб╜╟Сс╡▓сЭНси▒снетК╣тж╜сЬЕтЭн ткЩтК╣сБЭтЖ╜тЕй

т╖АспЩр╕йсФНс╕б р╕нра║ сЗе р╕нра║ сЗе

┘Ш▄┐▌ГрвОрлС )VOH1IVPD 1.)%JTU

ранр▒нрзФ▌ГрвОрлС ргЧ╒бтАлрвО▌Г▐ЦтАмрлС ржЙр▓╣ GM%*NQFSJB"15 "O1IV%JTU ри╖р│п╒бтАлрвО▌Н▀К▐ЦтАмрлС 5IBOH-POH4U 5BO#JOI%JTU $P[Z▌ГрвОрлС 31IBO,JFN*DI 1.) %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


рйДтАл▄РтАм

Jee Hair

▐╖риК▌ГрвОрлС

012 2916 3064 OPEN 09:00~19:00 028. 5412 5035 %JBNPOE▌ГрвОрлС -JPOрвОриЛ╒б

4BJ(PO)FSJUBHF )BJ#B5SVOH %JTU

$BP5SJFV1IBU 1.) %JTU

5FNQMF-FBG▌ГрвОрлСрвОриЛ╒б

.JV.JV4QB

 ")BJ#B5SVOH %JTU

;FTU▌ГрвОрлС #VJ5IJ9VBO %JTU

▐╖риКрджрг┐h╓ОрйМрвкhтАлрйЙ▌лтАмрп╝рж╕128 Ha Huy Tap, PMH, Dist.7 ( +.BLFVQ 3BWFTUB ▀ИрзФ╥│р┤Ърйв $BP5SJFV1IBU )VOH(JB 1.)

╪К╓ОрйМ

-F5IBOI5PO %JTU

╤Л╒кржйр│б▀Т▀╛риШ

╤Л╒кргАр┤Мр░А▄╝тАл╫жтАм

╤Л╒кроЧ╥Ш

т│д╒Йс╡Щ╒ЙтЖЭс╖Э╧ЭтБбс╖Эс╡нсз┤с┤╜сПлтГШсвИс┐╕тС┤сРЕ т│д

сдНт╢Эpт│ДсХЬс┐асМФсТнс║мс║мс╛БтЩРтд░сЖЙс╝┤рлЬсг╕с║ФсдНсКДсТнс║мс┐асМФс╝┤

с┐ЬсАРт│а╤и с┐╕рлЬ сЖИ тС╝с┐Ьт│д свИт╣М╙ЬсЖИ с┐ЬсАРт│а╤ис┐╕рлЬсА╕тАл╫ФтАмсЖИ╥╝тС╝с┐Ьт│дсвИт╣М╙ЬсЖИ

роЭрк▓рвПр│бржврйН▀ЙржвтАл╪│тАмрдзрнЛ▀Т

}см▒╩С╓▒тЭн─КтзБспЩ сФвтАлтк╣▌ХтАмсйв

р┤СроЧ▐║ринрйНрйЕр│б╥╡раВ╤ераГрлТраШр│брйЕрвПрвЫрк▓рлФ▄С ┼Этж║┼Б с│С╩Сс│Щсиж тЛХспХсЬЕтЬЩ тАл▌бтАмс▒етАлтж╜▌бтАмсо╣┼Э

тж╜╟Осм▒с░ЖсФвс╡Э

ржйр│б▀Тр┤ЙрлФ▀ГрнЛ▀Ттк╣сп▒сДетЖ╜с▒всо╣р╕┐тИЕс╕ер┤н

ржКр▒орзБрйКрлЫ скЕр║╡aр╕НтеетЭж с╡▓сжйр╗Хр╕НтеетЭж сФвсжй├б тж╣сжй├б

рлФ▄С╥ШтАл▌┐тАм ╘Х┼Э слЩ┼Э тжЭсЗб┼Э сКетАл┘ЙтАм╩С┼Э сЗбспЩ┼Э спХсКеспЩтме┼Э сЭБ─Юс▒╢сЭБ┼Э с░Нтк╜со╣тж║┼Э сФНсФвтДХс╕й┼Э тЛЙ╟Н┼Э

рвВтАл ┌╛тАмсЕХтШВсЬЕ тжер▒Н р╛Э┼▓ соЕ┼Ю

рзБрдЮр░лр▒п сЭо╠Этгб сж┐рдШтЬЩспе тО╡ ╚бс│Т тЦТ с╕бсВКтпВспж

рлЦр┤Э▀║р▒брг╝р░А▄╝тАл╫жтАм q╩С ╔Э┼Й─К─етШЦс╖╛ р╛Эр╕НтК╣р┤н сКер╕н р╕нсЦТтжЭр▓╜ ╘Й╓б┬Т╓е╩С тДОсЧн╓ес╕▓с╡▓р▓Ж сиХр╕СспХсЦТс░ЖсБ░с╡Эсо╣р▓Ж─Стжо ╙╜тК╣сЦТтжЭсЗбс╕йтк╣ сЗйр╗Хс╖╛ смСсмЩс╖╛ тАл ┘Й▌ЪтАм┼Бс╕бтйй ┼Бтййсж╢ с▒╢р▓ЖqтЩХ

╥пркА тЪНр╗жскбспХсиХ рйСр│УтАл█ЗтАмр▒араВрнОр▒дтАл╫етАм роЧрк▓рзРрн╛роЧ▐╕▀ХрдЮрпВ▌Г ╞▒с▒╢соб╞▒с▒╢с▒ер╛Щсо╣a спетенрпбтЬЩ█╡спетенрпбтЬЩс▒ер╛Щсо╣a тК╣р┤нтзКтАл▌Е▄йтАм рйСсАвсД╣р▓│сИГр╢ЬсКДр┐о

тгЩсБЩтпЖтЖ╜тЕйсо╣тЪНр╗ж╞▒с▒╢ спЩсКес▒йрпЭспЩ спХтУХрпЭспХ╒й

█йрйКрй╕р░А▄╝тАл╫жтАм сФксЧн ╩СсБЩ с╡Э╔Э╦Й с▒▒ с╢▒с▒╖ р╝Й┼Ц тФер▓Ж

р│ЧраШ╥Ъ▄╝рдл

р▓Лрп╗р╖ар╢дсКЪр╣Хр│Лр╡нрй╝

р╜╗р╜Др╡ер┤╝р┐з сКГрйЧрзгсК│р╕▒

▀╜риЧhржб╥┤hр│арйДриЧ ╤К╒й▀╜риЧроЦ╥Ч 4' 3JWFS1BSL 1.)%JTU ╥┤ркБрвСраЧрйЛ╥Ч▀╜риЧ #VJ5IJ9VBO %JTU тАл▀╜ргЭ╫отАмриЧ р▓╣▐╖р╡Ь  %VPOHTP 1.) %JTU

тАл╫птАмр░арй┐рв┐╥Хр╡з▌ВрвЪтАл╫╕тАм ┘гржМтАл█ДтАмрдж╥┤ркБ▀╜риЧ %JBMBTJF ра║╒бр│╛рдЭро╛ржп ржЙр▓╣  /HVZFO2VJ%VD "O1IV"O,IBOI % ра║╒бр│╛рдЭро╛ржп р▓╣▐╖р╡Ь 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

'DQJGXFWKXDQ.KX5LYHUSDUN37DQSKRQJ4сЙЬр╡ЪсЛ┐р│Юр╢ДсИШсЖЯсД╕ р╗ЛсКГр┐ЪсКТр╜╣

рвОрпвтАл█ДтАмроЦ╥Ч рвЦрв┐р│ЮтАл▀╜╫ШтАмриЧ рвСр┤РркС▄╗риЧ -F7BO4Z 1IV/IVBO%JTU

ргБ╥ЕтАл▀╜█╜тАмриЧ_ "Q.PJ .Z)BOI/BN %VD)PB -POH"O

р░╛рйМ▀╜риЧ

*OUFSOBUJPOBM404

-Z5IVPOH,JFU 5BO#JOI%JTU

"/BN,Z,IPJ/HIJB %JTU

р▓Б▐╗▄╗тАл▌лтАм┘гро╕ р┤РроЦ▐╣ -F%VBO %JBNPOE1MB[B%JTU

45&--"рйЙра║рйЛр┤▒╥Ч

$)03":)PTQJUBM #/HVZFO$IJ5IBOI %JTU

ржЗрвС▀╜риЧ $/4- 5SBO7BO5SB 5IF 1BOPSBNB% 5BO1IPOH8BSE %JTU

'7рвОрйЙ╥Хрп┐▄╗тАл╫етАм

риЛ▄╗▀╜риЧ 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

рпТтАлра║▄БтАмржЗ

)POH#BOH %JTU

рв┐р┤Лрз╗╥Ч

#JUFYDP'JOBODF5PXFS %JTU

тАл╪Ш█╜тАмрзЯрв┐р┤Лр│ЦраЧ╥Ч )VOH1IVPD 1.) %JTU

'7ркЩр│д▀╜риЧ

рзЯтАл█ДтАмрп┐р│ЦраЧ╥Чрв┐р┤Лрз╗╥Ч

/HVZFO-VPOH#BOH 1.) %JTU)PBO.ZркЩр│д▀╜риЧ

%F"(&рв┐р┤Лрз╗╥Чр│ЦраЧ╥Ч

"1IBO9JDI-POH 1IV/IVBO%JTU

)B)VZ5BQ /BN-POH %JTU

"MFYBOESFEF3IPEFT %JTU

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рйДтАл▄РтАм

▌ЕсЧ╜сД▓см▒

▌ЕсЧ╜сЦТтй╢слЩ┼Э

4*тК╣┼Э

см▒с░ЖслЩ┼Эс▒ер╛Щсо╣спХ─ЮтДБ

см▒с░ЖсЦТтй╢слЩ┼Эс▒ер╛Щсо╣спХсД▓сйХ

см▒с░ЖтК╣┼Эс▒ер╛Щсо╣сЦТ╩СтДБ

с╡ЭсЧн

So 42, Duong so 6, P. Tan Phong, Q.7, PMH

р╛Щсо╣

028 5412 0560 / 012 6695 3937 E-mail : drvnmci@gmail.com

так спЭ скЕс▒есЬ╜сЗе_скЕтмесЬ╜сЗе тШБсл╡спЭ скЕс▒есЬ╜сЗе_скЕтмесЬ╜ спЭсл╡спЭ скЕс▒есЬ╜сЗе_скЕс▒есЬ╜ с▒▒сЭНсЬ╜e скЕтмесЬ╜_скЕтмесЬ╜

с╕ер┤н┼Эр╝К

╘╕╤УраЪ тАл█║тАмрнЖра╢╦Т

сДБтЬЩ╘ЙсоБспЭ

слЩ┼ЭMс▒╢тй╢слЩ┼Э р╛Эр╕НтК╣р┤нM╘Х┼ЭMсЧнсже┼ЭMспХсКеспЩтме┼Э тме┼Э тжЭсЗб┼ЭMсКетАл┘ЙтАм╩С┼ЭMсЗбспЩ┼ЭMсЭБ─Ю┼ЭMсжй┼Э

тж╜╟ОсЦТтй╢слЩ┼Эс▒ер╛Щсо╣с╕ер┤н сФвтАлсЩ╣т╗▒▌ХтАмсЪБт╗▒сЬ╜сЪБ

тЬЪсЩ╣тУХр╕НтАл▄ктАм

тФ╜сБ╣сл╡сГ╢Mсм▒тй╢тФйр╝ЙMтжЭр▓╜тУХр╕НтАл▄ктАм сКетФбсБЭсл╡сГ╢M131M╘ЙсЦТтУХр╕НтАл ▄ктАмтбН─Ю

р▒йспХс▒б с▒▒ тЭС┘й сФНр╕й╚б с╡Э╔Э╦Й ├бсГесЦР

тж╜╟Ор╛Эр╕НтК╣р┤нсЭЕс░ЖсФвс╡Э

╩СтФбсижр╛Х

028. 5410 6319 094 966 0905 ▌ЕсЧ╜р║╡ре╡тЛЭсЦЭтЦС

раесЩ╣тК╣р┤н тЛХспХр▓╜теерпЮтЭТ MтИК─КтЭнтК╣р┤н &485

─НспЩтК╣р┤нMсмХра║тК╣р┤нMс▒е╩СтК╣р┤н *$5 5&/4

сЬЕтбНтКБсЧ▒сФвMсЩ╣сЪБтмес░Нтк╜тК╣р┤нMтЕйсонтЭнтК╣р┤н

р╝ЙреБсййсВКс▒▓с│жсБ░}спЩ▌ЙтДХ╩Ссиж├Хv├бс╕е ╟Ос▒╜тж║╞▒с▒╜тЗ╜смКM├Хv├бс╕есХ╜р╢╣сБ╜╔к сЕХти╣смКс╕е▌ЙсХ╜MсйвсЩ╣с╖╛сБ╜╔к

,'$

с╡▓╟О┼б /HVZFO7BO-JOI

Hung Vuong II Hung Vuong I

р│Р▀Ср╕Нсже сГе├СтФЪ ╟Н╔бр╣Цси▒сХ╜EBTPNсое├бсФктж╣сЦЩсл╡

сКе╙╣тйНсЬЕтНбсиХ сД▓см▒т░ТсзЮ╟О

OPEN

тгЩсБЩтпЖсЕЩсм▒

р▒йспХс▒бс▒╜р╝Й теер▓╜р╝ЙсЦ╣

сКе сКе╙╣тйНсЬЕтНбсиХсжйтгЩс╕бсм▒

сДБспХтО╡сЦТтй╢сЪБр▒СтЛО╩С╓▒тЬЪсДеa─К тжер▒НсЕХтШВсЬЕсТ╣рпБсЦТтй╢тУХр╕НтАлреТ▄ктАмтбНтзЙ

тж╜╟ОспЩсм▒с░Ж▄╣сЬ╜сЪБтзКтАл▌Е▄йтАм тгЩсБЩтпЖсЕЩсм▒

сжйтгЩс╕бсм▒

с╕ер┤н┼Эр╝К ╘Х┼Э, сЧнсже┼Э, сФСсЗбспЩ┼Э, тжЭсЗб┼Э с╕ер┤нсЬ╜e  р╛Щсо╣с▒етк╡

см╡~╔й 08:00~20:00 тШБсл╡спЭ 08:00~18:00 спЭсл╡спЭ 08:00~12:00 028. 5410 3850

с╕ер┤н┼Эр╝К

╘Х┼Э, сЧнсже┼Э

с╕ер┤нсЬ╜e см╡~тШБ 08:00~18:00 спЭсл╡спЭтоХр╛Х р╛Щсо╣с▒етк╡ 028. 6287 1223

So 40, Nguyen Quy Duc, R4/30 Hung Phuoc III, PMH, Dist. 7 An Phu An Khanh, Q2 тж╜╟ОспЩ сФвтАл ▌ХтАм012 3336 1004 ра╝рлРроЦ╥Ч ра╝рлР 

ржЙ╥ЧhржЙ╥Г 4,:015*$4 рдЭроарйЙ╨╛┘Ъ /HVZFO7BO-JOI 5BO1IPOH %JTU

ржМр▒╡роЦ╥Ч %VPOHTP )VOH1IVPD %JTU рйЙроЦ╥Ч

4&06-"$&роЦ╥Ч -F%VBO .QMB[B#VJMEJOH %JTU 4*%FOUBM$MJOJD р│а╥┤роЦ╥Ч EVPOHTP 1.) %JTU

роХ%VPOHTP 5IBP%JFO %JTU

роЦ╥Ч ╤К╒йроЦ╥Ч %BOH%VD5IVBU 1.) %JTU ╙Ш▐╖ргЧроЦ╥Ч ╘ар┤Ъ ┘грлСр░ОроЦ╥Ч 3.Z5PBO 1.) %JTUр│а▀С

рзЛргБрг╗роЦ╥Ч /HVZFO5IJ5IBQ %JTU

рйЙржЙржир│а▀С▀╜риЧ рлСрвСроЬрг┐риЧ рнТржЙр│арйДриЧ #/BN5IJFO 1.) %JTU р│праВр│арйДриЧ 3.Z5PBO 1.) %JTU

рнУрлХр│арйДриЧ

р┤ШроЬрг┐риЧ /HVZFO2VZ%VD "O1IV %JTU

B )B)VZ5BQ ,1.Z"O 1.) %JTU

 3)VOH1IVPD %JTU

#'%&/5*453: 1IBN5IBJ#VPOH 1.) %JTU

╒бтАл█РтАмр│арйДриЧ 3)VOH1IVPD1.) %JTU

р┤│роЦ╥Ч

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


рйЙрй╣╤РриЧ╙Э╓Ы рдЭро╛рйМ▌В▐╖▀ФрлУтАл▄РтАм

ткЩтК╣сБЭ╟Сси▒сХ╜ ╓еe├бс╖╛сБ╝собтК╣┼Э

р│врйМ

ре╡с╕бтФйтК╣┼Э Digital Dental Clinic

╥╡р▓╣▐╖р╡Ьри╡тАлрй╣рйЙ█╜тАм рв▓риОтАл╪АтАмроЦтАлрвЪрйД▐Щрй╣╪АтАмрк▒рлУтАл▄РтАм ╥орй┐раБрнНрй╣тАлрвЪрйД▐ЩтАмрк▒рлУтАл▄РтАм рзШржбркБтАл╪итАмриНрзФ рзШржбр│Щрг╗

├Хvтж╜тК╣сже сжер╖е▌ЕсмХтК╣сжесо╣╩СсУЙ

тЖ╜┼Бсо╣сЬ╜сЦЕ┼ЭсЬ╜сЪБр▓╜сФНрп▓┼Эс▒╢сЦТсое▌Етж╣█╡ре╡с╕бтФйтК╣┼ЭспжтАл▌Е▄йтАм тзксЕЦтж╜со╣см▒

тж╜╟ОсжетЛХ▀СсБЩ тО╡╒йсЬЕтШЕ

ре╡с╕бтФй тК╣┼Эсо╣см▒

р│Р▀Ср╕Нсже

раЩрвУтАл╪ВтАмроШрйЖр│б▀ЗрвРтАлраЫ┘ГтАм риЪр┤зр│в╥╢рзВрв┤р▒врлХ▀УтАл▐ЫтАм

р┤ЪрйЙр▒Я роЦ╥Ч р▓╣▐╖р╡Ь

14 Nguyen Binh St., Tan Phong, Dist.7, HCMC (A4-09, Nam Long 2)рйЛр░а╒▓ргК╓Е▀╜риЧрзЦ

Dang Duc Thuat

сБЩтЛЩ

спетенрпбтЬЩсЭНсБЩсЕХтДБ тК╣сжесБЩсВТтК╣сже╞▒с▒╢

4'POF

Nguyen Binh тАл╓в▐╖╪итАмр│ЦрйЧ Nguyen Duc Canh

с╕ер┤нсЬ╜e

такспЭ09 : 00 ~ 12 : 30, 14 : 00 ~ 18 : 30 тШБсл╡спЭ09 : 00 ~ 15 : 00 сЬ╜eслЩс╕ер┤нр╖Эсм▒тж╣сЭЕ─ЮсмСсФНс▒есййсзЮсБ╡рпотАл▌Е▄йтАм

tel : (028) 5412 2275, 093 772 2875 fax : (028) 5412 2276 add : 414 Pham Thai Buong, PMH, Dist.7

 рзМргВрг╝роЧ╥Ш тШБ спетенрпбтЬЩт░Т╞▒с▒╢рпЭспХсЦЭсЬЕсЕХсоБ спетенрпбтЬЩс▒ер╛ЩсЩ╣сЪБсЭЕскесКе

3

сГе├СтФЪ

спетенрпбтЬЩ

сХ╜смЩси▒спХсЬЕтК╣┼Э }спХсФвспетенрпбтЬЩсЩ╣сЪБ─Юти╣со╣ тК╣со╣тж║сБ╢сФНa╬Э╬Этж╣┼БсЗбрд╜р▒Ю├нсйНр▒НсЗесо╣тК╣сже├Хvсое тГ╣сонсЗбтЦС╥╛╩нс╕брансЕ▒рд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм тгосЗбтж╜─Юти╣со╣тж╜╟Осм▒с░Ж▄╣┼Э тж╜╟ОтК╣┼ЭснесФ╛сФНсФвс╡Эс╕ер┤н

3

р╝ЩсЖ╡сЕ║р╜нркЛ р╝ЫркЪроЧрлХсА░рд▒сА░рок р╣ер╡Ыр╢ХсА░рд▒р║ЖсЕ╜рже

3

сЩ╣тК╣┼Э

┬к

р▒бр┤ЫтАл╪╝тАм╥Л╒ерйКтАл╪йтАмрйСр│УтАл█ЗтАмр▒аfрдн▐╕╥пркАрк╗рднрлФ▄СроЧ╥Ш

сК┐р┐║р│ЦрмХрзбсА╡сГнр▓Е тЖ╜сФвсо╣со╣р┤нсХ╜сКесЬЕ тк╣сп▒со╣спжс░Жси▒сХ╜сФ╛bтж╣█╡ с╕ер┤нр╖Этж╣─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

с╕ер┤нсЬ╜e

тК╣┼ЭснесФ╛сФНсФвтАлр╛Щ▌ХтАмсо╣ ┬к

 

/HVZFO5IJ5IBQ /FX5PXOT)JN-BN 5BO)VOH8BSE %JTUSJDU ╟Ср│Р▀Ср╕йтЬЩ 4VOSJTFсжетЭнтЬЩ╔ЭтГ╣

с╕ер┤нсЬ╜e9:30AM-7:00PM сйСс╡▓р╛ХтоХс▒╢сФвс╕ер┤н сЭБс▒╢j╟Нс▒╢с▒╜слЩ спЭсл╡спЭс▒╢сФвс╕ер┤н

сФвтАл▌ХтАмсййсзЮ028-6261-2255 сййсзЮсЬ╜тВЙр░кс╕бсм▒

╟С39 Le Duan st. M plaza buildingтКЦткЩ ╟Нkumho asiana plaza


рйДтАл▄РтАм

рм▒█ЮриОр│░ ╥╡ рйЛ╙ФрлСрзЙ

╥╢рйКроЧ╥Ш

раВринрйгра╗ ╥орй┐%рйСрнУрлУтАл╫▒тАм рйРр│ТтАл█ЖтАмр▒Я$5рлУтАл╫▒тАм

роЦрйДр│Я▀ЕрвО рй╣тАлрйЙрйД▐ЩтАм╤дрг╗

рлФ▄Срдз╤Б

028-2244-8787 016-7944-8787 41 ─Р╞░с╗Эng sс╗С 41, Lс║зu 3, Ph╞░с╗Эng T.─Р., Q.2

риШр░╖ _ рйМ _ рй╝рдм _

(53 Quс╗Сc H╞░с╗Эng▐╖тАл╫дтАмрдЭр░╝роХ

[eткЩсФН сФвтАл ]▌ХтАм012 3356 1000 028. 5412 3135, 090 668 4969 R4-26 My Toan 2, PMH

Since 2007

<с╕ер┤н┼Эр╝К>

с╡Э сЧн спХ с▒е 2A 1-8 Sky Garden 1. PMH

с╕бсФС тЛЙсЪБсм▒т░Тсп▓р╗жсм▒

<тЬЪсЩ╣тУХр╕НтАл>▄ктАм

тЛЙ╟Н┼Эр╛Эр╕НтК╣р┤нтж╜сВК╘ХсЧнсже┼Э q╩СтК╣р┤нсЗйспесжнр▒йр╖Х╩СтШЦс╖╛тУХр╕НтАл▄ктАм тж╜сВКсЗбспЩ┼Этж╜сВКтжЭсЗб┼Этж╜сВКспХсКеспЩтме┼Э сКер╕нсЦТс░ЖсБ╜соВсЩ╣ти╣сФ╛тУХр╕НтАл▄ктАм ┬Т╓е╩С┼бс▒йсйЭтУХр╕НтАлтж╜▄ктАмсВКq╩СсзЮ тпЖсЗ╢"15т╢╕ т╢╕4LZ(BSEFO р│Р▀Ср╕Нсже тж╜╟О ре╡с╕бтФй тО╡╒й тО╡ сЬЕ сжетЛХ▀СсБЩ тК╣┼Э сЬЕтШЕ

р▒ОтФЕ ткЩтЦ╡ сЦБрпЭспХс╖й ткЩтЦ╡

028.541.28.111

$"3-тАЩ4+3 $)*$,&/

т╢╝сЭБтж╜собтзк

р▒йрд╜сКн сЕХти╣тлнсФНс▒╜тЗ╜смКсХ╜р╢╣сБ╜тзк

сЕХспХ╓Е сжй─Ю

<с╕ер┤нсЬ╜e>спЭсл╡спЭтоХр╛Х сййсзЮс╕ер┤н

такспЭ_ тШБсл╡спЭ_

сжй╘Й р╕йтН┤

рлУтАл▌УтАмрйЬр│ЮтАл╫ЧтАмржб╥┤ рйЙр┤Ържб╥┤ р│а╥┤ржб╥┤

ржЧ╤╝▐╖риКh▀╜риЧ

р╢▓рпйр╜Ар▓др▒╖

тж╜сВКb┼ЭтЛЙ╟Н┼Э сЭНс░ЖсД▓ с╡▓тго ┼Бтййсж╢ ┼ЦтлКс░ЖсзБ тАл ┘Й▌ЪтАм┼Бс╕бтйй ╟НсжйскбсФН

тж╜сВК сЦТтй╢

с╡Эр╖е тФер▓Ж р╕НтеетЭж сБЩсВТ сйНрд╜р╖е тжЭсЗбсД▓ тФйр╝Й тДХтй╢╞▒с▒╢ сЦТс░ЖтК╣р┤н

%S1FU

"9VBO5IVZ 5IBP%JFO %JTU

C IE

S

L IN

IC & E M E R G E N

S

Pho Gung Gia 4

SAMYANG Cao Trieu Phat

090 2459 382, 028.6287 1488

р│Ю╒бр▓Ы рг╗ркБ╤Ардз 

 $BP5SJFV1IBU 1.) %JTU

тАл▀╜▐Ы╪▓тАмриЧ

La sh ve р╕╝тВНреЕ Khu pho Hung Phuoc 2

спЭсл╡спЭ ╟ОaтоХспЭсййсзЮс╕ер┤нaтАлтзЙ▄ЖтАм

PET Clinic diagnostics & treatment

с╡ЭсЧн76 Cao Triс╗Бu Ph├бt, Ph├║ Mс╗╣ H╞░ng, Quс║нn 7(La sh ve ├Х╒йтаЩ) скЕтжЭсЬЕ028-5410-6679(сДБтЬЩ╘ЙсиХ) / тоХтАл▌бтАмтбС096-180-7582(тж╜╟ОсиХ)

KakaoTalk samyangAC

рй╣тАл▐ЩтАмрлУтАл ▄РтАмсЬН}┼ЙтФй╟НсЩ╣сЪБреТbс│жсЩ╣сЪБ сЭНсЗбс▒е сЭБсЗбс▒е тмес╕бр╕йсКереТсЭБ─Ю─етК╣р┤н

"._1. сжйтгЩс▒▒ 45 Nguyen Quy Duc, An Phu, Q.2 028 6281 0303 / 090 631 7771~2

R4-36 My Toan 2, Q.7 тгЩсБЩтпЖс▒▒ 028 5412 3804 / 093 626 8324

Poly English

ржЧ╤╝ржЧтАл▐СтАмр┤Рр░нриНрзФ

Phan Khiс║┐m ├нch

Dr.Pet H╞░ng Gia 3

La Forchetta Ltalian Cao Triс╗Бu Ph├бt

т│ж Sky Garden

─Рс║╖ng ─Рс║бi ─Рс╗Щ

тАл╪ЩтАм├╛╨╣тАл╪Щ┌МтАм├╛тАл╪ЩреБ┌МтАм├╛ржТрвптАл╪ЩтАм├╛╥ЫтАл╪ктАм

╓в█╕╤╝рй╣тАл▐ЩтАмрп┐▄╗тАл╫етАмриНрзФ╥КржирйЙрй╣тАл▐ЩтАмрп┐▄╗тАл╫етАм

B├╣i Bс║▒ng ─Рo├аn

рев─╢тАл╪ЩтАм├╛╥ЫтАл█╗╪ктАм╨Ы ╤оргб╟лтАл╪ЩтАм├╛╥ЫтАл╪ктАмрза╧Р╓итАл█╗тАмржЬ▄│╒ГтАл ┌ЕтАм

╓ЩрйДрйРрвЪ╥Г█▒╥ЧроЦтАл╥Г▄РтАмр│╖рйД р│а╥┤рйЛрг╗рйДрвОрвЪрк▒р│зр│жрвЪ рннрв╢ри╕тАл╫отАмр│зрлУтАл▄РтАмр│Ю╥КрйУрдгтАл╫о╫дтАм

╤ирвОрйвра║ 9SBZ тЕйсонтЭн тййсзВ├бсФН тйесБЩ─Ю тййсж╢─е сжйсж╢─е

Dog Story

р╝К

12 Nguyen Quy Duc, P. An Phu, Q2

Bui Bang Doan

PE

скЕс▒есЬ╜_скЕтмесЬ╜

TC

Sky Garden тЭнр╕НсБ╡├нтЬЩ

Pham Van Nghi

смКтгйтЭ▒р╣Е

G ANIMAL C YAN LIN AM

IC

сБЩсмК

╞▒с▒╢ с▒╢с▒ер╛ЩтУХ с▒ер╛ЩтУХр╕НтАл▄ктАм

1FU$BSF р▓╣▐╖р╡Ь 

1FU$BSF ржЙр▓╣ 

╔Эр╛ХсЬ╜eсм╡сл╡спЭ_тШБсл╡спЭ

тЛЙсЪБсм▒

4".:"/("/*."-$-*/*$

3.Z5PBO %JTU

ткЩтЦ╡

тко

3)VOH(JB 1.) %JTU

%PH4UPSZ р▓╣▐╖р╡Ь 

с╕ер┤н

сФвтАл▌ХтАмсБ░сййсзЮ 094. 6262. 470 B1 NAM THIEN 2, Q7. PMH

тж╜сВК спЭсБ╣

%PH4UPSZ ржЙр▓╣рй╝ /HVZFO2VZ%VD "O1IV %JTU

р╛Щсо╣090 277 4943 094 -878 -2580 тШЦсйО :012-1256-8866 с▒ер╛Щс╡▓тго ╟Нсжй┼╣сФН ┼Бтййсж╢ тАл ┘Й▌ЪтАмспХр╗ж спХр│Т сл╡сйЭс│н сЭБс░Ж╩СтАл▄ЖтАмс▒бтж╣ сжй╟Н├Хс│Сс╖╛ сжйсж╢ eс╕й ─Ю╩С ткЪ сФ╛р╕НтШЦ сФ╛р╕НсЗйсЩ╜ сжетШБтжЭ ╩СтФбсл╡тШЦ ─НсКетШЦ ─Н рв▒тШЦ тЗ╢тАл╫отАмс╖╛ сКесйЭ си╣сЕХреТспЭтДХ сп▓р╗жсм▒сп▓р╗жqр╗ж}р╗ж╟втзКтФ╛спЭ спХсФН сйНтзк ткЭспЩ

тЛХтЯ╣ IUUQDBGFEBVNOFUSPLNDримрйКр│арй┐раБтАл╫ЧтАмроар▓ХрзАрйУри║ рдктАл▌║тАм╨╛рйСриГтАл ▌ОтАм

см▒с░Ж с▒ер╛ЩтЛЙ╟НсФН ткос╕бсШВ

Kinder Star

3)VOH(JB 1IBO,IJFN*DI 1IV.Z)VOH рзЯр▓ХтАл█ДтАмр┤Рр░нрзЦ

5FM

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


ро╢рв╕р▒┤раЧтАлрвС╪▓тАм

7X тЮЦтШ╡ фЖНсЯЕ т▓ХтПйт▒Щ тЮЖт░╣т╢е

vтАлргГ▀дрй╣▌дтАмрдЯрйЖр▒╖р▒б╓Г╤АтАл╪╝тАмрдк╥М╤УтАл╫лтАм┘Юри╣тАл▌З┘Г▌┐тАмркФр│а╥М╥ЗрдптАл╫░╫жтАмw

тлн─ес░ЖсЗб╩Сс░ЖсХ╜сКесЬЕсм╡тАлтее р▒Н▌НтАмр▓╜р╝ЙсЦ╣ р╢ПсИВрмМр╜гр╣Хрн║98&&(66рзб рогсКГр╡ЬрйЧркАр╜Ыр┐ЫсБ┤р╛║сКЗроЗроС

р┤Хр▓ХрйЙрлС www.vuccess.com ра╢тАл█╜тАм╙Т blog.naver.com/mymire2000 рк▒ргЧ Room 2.03, Thien Son Plaza Building, 800 Nguyen Van Linh Street,

р╢Лр┐ор╣Ыр│гр╡есКТсАвр╜Ыр┤╣сЛИриир╣др┤╣р┐║р┤╝

рйЙтАл рйМ▌лтАмvuccess@vuccess.com роароарзЯр░╕ aaaorange(рбЕ▄▓тАл╪АтАмри╜) рй╣р┤Ъ▀гр┤Р 028-6659-6303(VN) / 012-8888-8507(KR)

Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh

сГ╢р╛ХсГ╢спЩсжесЦЩсжй сГ╢р╛ХсГ╢спЩсжесЦЩсжй сДБтЬЩ╘ЙсГ╢р╖Бсп▒р╛ЩсХ╜сКесЬЕсЧн} сДБтЬЩ╘ЙсГ╢р╖Бсп▒р╛ЩсХ╜сКесЬЕсЧн} т░Тсие─Ктж╜сГ╢р╛ХсЗбс▒╢сЬ╛сЬЪспЩсп▒─КсоетЙЙрд╛тж╜р▓╜тЯнсо╣сЭБр┤СсЦТ т░ТсЦЩ─етАл▌бтАм╔бр▓╜сГнр▓╜тЯнтЕ╛┼есДбткЩсФНтЗ╜сЭБ─Юр▓ЖсДбткЩсФНтЭбсо╣с▒ер╛ЩсЦТ т░Т┼БсКесмКс▒бтмЙсоЙтАлтй╢▌бтАмр▓╜тЯн┼ЭтВЙсДетк╡рб╣█╡тзКр╕Нс▒всКесмК т░Тс╡ЭсДБтЬЩ╘ЙтАлтж╜▌бтАмсБЭ╟ОтАл▌бтАмсФН┼бсБ░тО╡тЬЩрпЭс▒╢сЬ╛сп▒р╛Щр▓╜тЯнсо╣┼ЦсЭБр▓Ж

ej AC Vietnam спХтИЩс▒╢тИЩтлнтИЩ─етИЩсГ╢тИЩспЩ тлн─еqсФН с░ЖсЗб╩Сс░Ж сЦЩр╛Хсп▒р╛Щ ╟Ос▒╜с│СсЦЩ сХ╜смЩсХ╜тЕй╟НсХ╜тЕйра║ с╕бтЭнспХсЙнсЦЭтЬЩр▒ХтФбсмнтКЦ 5 ткЩтК╣сБЭ$&/5&$5PXFSтКЦ /HVZFO5IJ.JOI,IBJ 2 5 тж╣тАл╫ЩтАмспХ─Ю╘Йрп╜рд╜р╕йтУНтФбсмнтКЦ 5 www.e-jung.com.vn

]сГ╢р╖Бсп▒р╛ЩсЗесзЭ

т░ТсГ╢спЩсЦЕр╕Ю тАл▌бтАмтв╜сФНр╛ХсЧнсЦЕр╕Ю т░ТтзКсп▓тЪНсп▒ сГ╢спЩтДОсФС тВЮсиж т░ТсФНсижсп▒сижс│жтЗ╡a сп▒сЕЩ╔йс╖╛сп▒ т░Т┼Цс░ЖтШБс╕бсФНсмК╟нсз▓сЩ╣рае─есзЮ т░Т╩С─ес░ЖсКетАл▌ХтАмсЕХ╟нсЦЕс▒╢ т░ТтАл╫ЩтАмсФНсЗес░в спе╔йтДХсЗй тзХ┼Б т░ТсГ╢р╖БсЭЕсФН сГ╢с▒вр╕НсЬЕтУН├бтШБ

т░ТтлнсФНспЩсЩ╣сБ░р╣Еb ."

т░ТсФНсижс░ЖспХс▒е сГ╢спЩс░ЖсДб─Ю т░ТсЗбра║сФСтЪНсп▒}сБ╜сЬ╜тзк т░Тс╕бсЗесз▓сЩ╣рае─есзЮ т░ТтЗ╜спж╟ОсГ╢снесБ╣ тАлтийра║╫ЩтАмa т░ТсДБтЬЩ╘Й╟Ос▒╜с╡▓с░НсБ░тй▓сФв т░Т╩СтФбсДБтЬЩ╘Й╘Х╩Ссиж┼бр▓Йсп▒р╛Щ

S&S AUDITING & CONSULTING CO., LTD.

с║Ис╖пт│┐╠╖сМИс╖л

6 6╥ЦрйМр┤ж╥Ж▀йрйМ ткйтЯ╣спХс╕б: www.ssaudit.com тАл▌бтАмтв╜спХр║╡спЭ: SAMUEL230@hanmail.net р│Ы╥п╥АрнирнЬ╓Фрв│▄╗╓Фрй┤р░╣ тлн─еqсФН с░ЖсЗб╩Сс░Ж сЦЩр╛ХсБ░тЪНсп▒сГ╢р╖Бсп▒р╛Щ ╩Ссиж."сп▒р╛Щ сп▒тДХ}сБ╜тлн─еспЩсФН&31сЬ╜сЬЕтЦ╜

р│Ы╥прйЖтАл╫╗тАмр▓п╥РрйЖр┤а╥АрвЙ(AICPA/VACPA) рйДрвСр│Ы╥РрйЖр┤а╥АрвЙ р│Ы╥прйЖрвХтАл╫│тАм

<

с░ЖсЗб╩Сс░Жтлн─еqсФНсЦЩр╛Хсп▒р╛Щ ╩СсижспЩсЩ╣т░ТтзКсД▓тЪНсп▒тНЙсЦЕтЭж vтй╢с╡▓ тж╜╟ОсДБтЬЩ╘Йтлн─есФН тж╜╟ОсБЩ╟ОсДБтЬЩ╘Йтлн─есФН сБ╢с╕етко сДБтЬЩ╘Йс╕етЗ╜╓есо╣с▒╢спЭтлн─есГ╢спЩспХ ┼Б~сйНр▒НсЗе╠╣сЩ╣с╡бтАл╫│тАмсобсХ╜сКесЬЕр╖Эс▒╜┼ЦтзКтАл▌Е▄йтАм

3rd Floor Tuildonai B/D, 119 Dien Bien Phu St., Dist 1

р┤ЛроС▐┤╥Ф▄╢раТрйЭ

ткЩтК╣сБЭ T. 3820 5349 F. 3820 5170

р│Щ╓ЭрйДрлМрвЙрйЭ 

сЕЩсФН сХ╜смЩсХ╜тЕй╟НсХ╜тЕйра║сХ╛с▒╢сКнржКтКЦ T. 02) 588 9502 F. 02) 588 9504

сГ╢р╛ХсЗбсЬЪспЩсГ╢р╛ХсГ╢спЩрпЭспХсЦЭсЬЕ

тАл▌бтАмтв╜сДбткЩсФН

тЖ╜с╕бсмж с╡Эсо╣

090.625.6900 jchoi@alfcounsel.com

сГ╢р╛ХсГ╢спЩтийaр╖Эрд╛тж╣с╕бсжлсобспЭсЗбр╛Хсп▒─КсижтДХ сЗйсГ╢тНЙсЦЕтЭж тлн─есГ╢спЩреТсо╣ соБсФНсГ╢р╖Бсп▒р╛Щтзкснерй▒█╡тйес╕бсДбткЩсФН┼БсмКсоетШЦтж╜сЗйсГ╢сГ╢р╖Бсп▒р╛Щтзкснер▓╜спЩтж╣сйН р╕псобтж╜╟ОтЪНсп▒сп▒реЕсо╣тжЭтзХaсБ╜сФ╛тж╣┼БспйсоЭсАбр▓╜ сБ╣рд╜сЬ╜сГ╢р╛ХсГ╢спЩрпЭспХсЦЭсЬЕтк╢спЩтмес╕етзкспХсжйс▒етзКтАл▌Е▄йтАм

ткЩтК╣сБЭсФНр╛ХсЧн тгЩсБЩтпЖсФНспХ┼ЦтЭнрпЭ┼ЕсКнржКтКЦ

Suite 707, 7F, Saigon Paragon Building, 3 Nguyen Luong Bang, D.7, HCMC тж╣тАл╫ЩтАмспХсФНр╛ХсЧн тАл▌бтАмсмСткЩтЦ╡сДе┼бтАлтж╣▌бтАмсКнржКтКЦтАлтж╜▌бтАмсФв┼Цтлнсо╣сЧнсйз Suite 905A, 9F, Daeha Business Center, 360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi

▀итАлрйЛ▀и▐ЦтАмhр┤е╥Е▀ирйЛ ▀итАлргЧ▐ЦрвО▄лтАмр│а╤╛ ( 5IF.BOPS /HVZFO)VV $BOI Q #JOI5IBOI

▀итАлрйЛ▀и▐ЦтАм+1 'M#JUFYDP )BJ5SJFV %JTU

▀итАлрйЛ▀и▐ЦтАмржЗргБржЙ ▀итАл рйЛ▀и▐ЦтАмрим тАл█╜тАм╥КрдЭ 'M /HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

▀итАлрйЛ▀и▐ЦтАмрлСр▓грлСрв┐ 'M/HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

9 * / $ ) "0 7 * & 5 / " .

┼▓┼Бр╛Щсо╣  _ &NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS 8FCXXXDIBPWJFUOBNDPLS

▀мр▒Я╒йр┤ЕрлС▀итАлрйЛ▀и▐ЦтАм GM /HVZFO$POH5SV %JTU

ржЗрджржЙр┤е╥Е▀ирйЛ 15IBOI:FO #JOI5IBOI%JTU

рй┐тАл▐Ц▀и▌║тАмр╡Ю╥Е▀ирйЛ

ра║╒бр│арйЛ 'M /HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

ржпроариНр▒┤р│РтАл█╜тАм /HVZFO-VPOH#BOH 5BO1IV %JTU

рпПржЗрв▓роЦр│╗┘Шр│┤р▒┤ 'M %8 #5

рв▓риЛр┤е╥Е▀ирйЛ▀мр▒Я╒й 6OJU /HP%VD,F %JTU

рйЙрй┐р┤е╥Е▀ирйЛ

р│арбДр▒ИрйЧрйЧтАл▐ЩтАм

рв▓риОтАл█╜тАмр▓Р

рйЙрлСржЗрйЙ &;* 

' %JFO#JFO1IVTU #JOI5IBOI%JTU

рвЬргЫр│ЮриЛрдЭро╢рв╕р▒┤

рйР▌ГтАлрзГ╓╛тАмр┤е╥Е▀ирйЛ

".рй╣рвСр┤е╥Е▀ирйЛ

-PUD5IVZ%8BSE #JOI5IBOI%JTU

/HVZFO5IJ5IBQ%JTU

рй┐рйМр┤е╥Е▀ирйЛ

#*;-*/,

GM 5VJMEPOBJ#% %JFO#JFO1IV %JTU

$.5 %JTU

рдир│арзФрйЧтАлргЧ╫╕рвЪ▐ЩтАм $POH)PB 8 5BO#JOI

/HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

)VOH1IVPD %JTU

"%рйЙр┤Е

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
ро╢рв╕р▒┤раЧтАлрвС╪▓тАм

▀мр▒Я╒йр┤ЕрлС▀итАлрйЛ▀и▐ЦтАм сБЭтй╢сФНсЧнсШВ тВе╟нтлнсЩ╣тзкс▒╢сЧнсШВтлнсФНсЦЕр╕ЮтлнсФНспЩсЩ╣тзКсД▓ с╕бс▒вс░НсФС╟нсЗес░всФвсижсмКсЗбра║сФСтЙЙрд╛сГ╢р╖Бсп▒р╛Щ

тж╜╟ОспЩсДбткЩсФНсБ╢с╡бсмК G08, The Manor2, 91 Nguyen Huu Canh, p22, Binh Thanh

www.immanuel.vn

012-2669-6974

m9610941

kkoala0817

ткЩтК╣сБЭC2, Thuy Loi Hostel, 301 D1 Str,

спер╕й┘еси╣сЦТсЦБтлн─есГ╢спЩ тлн─еqсФНс░ЖсЗб╩Сс░ЖсЦЩр╛Хсп▒р╛Щ╟Ос▒╜с│СсЦЩ

тлн─е сГ╢р╖БтНЙсЦЕтЭж

Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC

сКйс╖╛41, N7 Str, Phu Hoa Residential, Phu Hoa Ward,Thu Dau Mot City, BD

тЭЦ тлн─еqсФНсБ░с░ЖсЗб╩Сс░Ж тЭЦсЦЩр╛Хтлн─етНЙсЦЕтЭж тЭЦтЪНсп▒тНЙсЦЕтЭж сГ╢спЩсЦЕр╕Ю спЩсЩ╣ тДОсФС сДб─Ю

тЭЦтАлтийра║╫ЩтАмa ├Сс╡Эс╖╛тНЙсЦЕтЭж

т╖б т▓О ─и уМЕ тШ╣ ─и уМЦ фЕЦ

Tel. 028.2213.1922 / 093.337.9505

Tel. 0274.383.4865 / 098.955.2730

тж╣тАл╫ЩтАмспХ22nd FI., Block B, Song Da Bldg, Pham Hung, My Dinh 1 Ward, Nam Tu Liem Tel. 024.7300.1977

oтЩ╛уЕбтмНтОж oсаЩт╛оуЕбт░Б oтЧеу┐╛ткХтн╡тоК oсЫЮуЖОтЭйуОй

фД╣уеЩтЫ╜ / 1^WP 9Q^XL @=JW 9QXWP -R\] фБЭсбоуЙ╣ с╕Бу╜Э ! фБЩс▒╣уЙ╡ <X 7PJLQ " =[JW -^b 1^WP ,J^ 0RJb фДЕуУБ тЯБфД╣тон " "

рзвсА╝сКТсАвр║Юр╣╗рогсКТ р┤арп╜р▒зр┐мр╣жр╗АсДерп╝ р╖Цр▒╡рп╗р▓аринр░Др▓б

р╕┐тИЕтй╢сХ╜сКесЬЕс▒╜┼Ц

р╢Лр┐ор╣Ыр│гсБ┤р╕▒рогсЙЧр╕▒р┤╣р╣║Project Officeр╣Ыр│г р╣дрй╗р╢дсКЪсЙЗр╜ЫсГ╡р╕┤ тЛВслН р╛╕сЖЯсИпр╡вриЕсБФсБ│ р╛░сАЬр┤ЩсКХсБ│р▒╡р░Пр╖Эр┐║р╖Эр┐║р╜осАЕ

сЦЕр╕ЮсЗбтЦСта▒сижтзБржн╩нс╕б тзЙ╠╣тж╣█╡ра║сБ╣сп▒

с▒ер╛ЩсЦТси▒╩СсБ╣соерв╡ с│жтзКс▒всм▒сЬЕтШТ сГ╢р╖Б тлн─е сЦЩр╛ХсХ╜сКесЬЕ

lmpxinchao 2005hanhieut@naver.com 0898 69 20 82 сКГрйЧр╜Тр╢ПсИВрмМр╜Т

6th Floor Vietran Building, 17-19 Hoang Dieu, Ward 12, District 4, HCM City

HAA тж╜╟Отлн─есГ╢спЩ HANQUOC AUDIT & ADVISORY

тАв сГ╢спЩсЦЕр╕Ю спЩсЩ╣ тАв сГ╢спЩсДб─Ю та▒сиж тАв тлн─еqсФН с░ЖсЗб╩Сс░Ж тАв сГ╢р╖Б тлн─е сЦЩр╛Хсп▒р╛Щ

HANQUOC AUDIT & ADVISORY CO.,LTD.

сЭБсЧот░Тс▒╢тк╢т░Тс▒бр▓Хтж╜сижр╛Хс╕етзк тж╜╟ОспЩтлн─есФвтАл▌ХтАмсФН спХспЦсФв(Mr. I. S. Lee) 012 5360 7651, samlimru@gmail.com сДБтЬЩ╘ЙспЩ┼ЦспЩтлн─есФН спХсЦТ┼Ц(Mr. Le Thanh Cong) 090 835 7370, thanhcong.haa@gmail.com

т░Т─СсФСсХ╜тлн─еqсФН т░Ттлн─ес░ЖсЗб╩Сс░Ж т░ТсГ╢спЩсЦЩсБ░сЧнрд╛сЦЩсЭБ┼Б т░ТсЗбaсЦЩсБ░┼бсЦЩтк╣╔к т░ТсГ╢спЩсЦЕр╕ЮсБ░рпЭспХсЦЭсЬЕтЙЙрд╛т░ТсФНсиж─етлосХ╜сп▓сЦТ

╓Щрди╙ПргБтАл▐ЦтАмр┤е╥Е╥орин╥орйд▀В рвО█╣рзЛ╥│рлШр▒╕тАл ▌ТтАм44р┤е╥Е▀ирйЛрйЧрнУ▀К╤А сДБтЬЩ╘ЙтЖ╜тЕйтж╜╟О─етлн─есГ╢спЩ44си▒сХ╜ сДБтЬЩ╘Й╘ХсЦЩсГ╢тлн─есГ╢сБ░bс│жсЗесзЭсо╣╓есо╣с▒ер╛ЩсЦТсое сж╢тЗ╢тж╜╞▒соВсБ╡спХсЙ╡ ╓е сое▌Есон┼ЭzспХтЭ▒р╣ЕтзКтАл▌Е▄йтАм ргБтАл▐ЦтАмр┤е╥Ерз╗р┤Ь╥Щ▄╗╓втАлргБ▀и╪▓тАм╥ЩраЩржарвО█╣рзЛ╥│рлШ рзИрвО█╣роВр│д р│арзФ▀мр░╛р│драД64% ▀мр▒Я╒йргБтАл▐ЦтАмр┤е╥Ер│зрв╕раД╙В▀ВраЧтАл █╛тАмQHрвЪтАл ╫╝тАм р│а╙Ц64%рзФржп64%▀мр▒Я╒й64% ▀мр▒Я╒йр┤е╥Е╙ПроЧ▀Вр┤е╥Е╙Эрк│рйЧтАл ▄РтАмQHрвЪтАл ╫╝тАм р│арзФ▀мр░╛р│драД64%

тж╜╟ОспЩсйСрпЮтГ╣

ткЩтК╣сБЭ 0909-78-1100 тж╣тАл╫ЩтАмспХ 012тАУ0550-1312

тАл╪АрйД▐ЩтАмр▓┤рйЙтАлрйМ▌лтАм4".6&-!IBONBJMOFU

)""р│а╥┤р┤е╥Е▀ирйЛ ,$,1 )VZOI5BO1IBU %JTU

4#-"8

╙Т█ирйЙрдЭраЧтАлрвС╪▓тАм

'M 1%%#VJMEJOH 1BTUFVS %JTU,/-▀итАл▄╗▀╢рйЛ▀и▐ЦтАм

4PMVT$POTVMUBOU

тАл╪итАм╙╡ра║раЧтАлрвС╪▓тАм

7VDDFTT▀итАл▐ЦтАмр┤е╥Е

раЧтАлрвС╪▓тАм#&4530

'M %7P7BO5BO 8 %JTU

,%*OWFTU$POTVMU # ,1 5BO5JFOXBSE %POH/BJ

-.1 UI'MPPS )PBOH%JFV %JTU

4$.Z,IBOI 1.) %JTU

раЧтАлрвС╪▓тАм ╥ЯрйвраЧтАлрвС╪▓тАм 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

44р┤е╥Е▀ирйЛ 'M /HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

╙ТтАл рвС╪▓раЧ┘Ш█ТтАм╙ТтАл_ рй╝ран┘Ш█ТтАм 4%(SBOEWJFX 1.) %JTUoфБ╡сЪнoсЧ╣ткХ oуЕбткХoснбтФЭ

рвЬргЫр│ЮриЛрдЭро╢рв╕р▒┤ рк▒ р░НтАл рвС╪▓раЧ╪итАм╥╡ рк▒ р░НтАл рвС╪▓раЧ╪итАм╥╡ рк▒ р░НтАлра╝ рвС╪▓раЧ╪итАмр░Н╥╡ 

рк▒ р░НтАл рвС╪▓раЧ╪итАм╥╡ рк▒ р░НтАл рвС╪▓раЧ╪итАм╥╡ р▓╣▌ГрлРрйРтАл▐ЦрвО╪АтАмрдк р▓║р╡ЬтАл┘Ш█ТтАм $M#MEH -F5IBOI5PO %JTU р│Ю╒браЧтАлрвС╪▓тАм р│а▀мраЧтАлрвС╪▓тАм "%POH)PNF 4DFOJD7BMMFZ 1.) %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


ро╢рв╕р▒┤раЧтАлрвС╪▓тАм

NDK / Real Plus ]сЭБ╚╜сЗесз▓сФНсижсЗб т░Т╟С(FN3JWFSTJEF 1BMN(BSEFOсЗесз▓с╡▓ т░Т▌Е╘О555XJO5PXFSсЗесз▓с╡▓ т░Т╓ес╕╛4BXO$JUZUPXOIPVTF 7JMMBсЗесз▓с╡▓

]спЩтЦнр╕НсиХсФНсижсЗб т░Т╟Сс▒ер╛Щ .BTUFSJ (BUFXBZ &TUFMMB /FX$JUZ 5IF/BTJN -BLF7JFXFUD т░Тсп▒тДХ┼Цс░Ж ре╡сп▒спЩтЭбсЕХсоБ

090.979.3329 (тж╜╟ОспЩ) 093.299.9932 .BTUFSJ5IBPEJFO5рвЪ╨╛.JOJ4UPQроХKakaotalk : forsskee

т╡ЮсТвсЦВрпЫсв▓ ╟СсКйткйсЦЭтЬЩр▒ХтЭнтУН сКйткй┼ЙреБр╕НсГе сЦБтк╡тЯе сФНспХ┼ЦтЯереТ ╟СсжйтгЩ тЪНтЭСсйБ тФбскЕре╡си╡с▒ес╕бсйО 9 тгЩсБЩтпЖс▒ес╕бсйО 9 сжетЭнтЬЩ сФвa сФНр╛ХсЭЕ с╡ЭтФ╛ сКнрпЭ тШБс╕б ┼Цс░ЖреТ 9 сГ╢спЩсЦЕр╕Ю сЦЩр╛Х тлн─ес░ЖсЗб╩Сс░Ж

 NKDFKNRUHDSQ (NHYLO#JPDLOFRP

7)PVTF сЗбра║сФС

спетАл▌бтАмр╣Ер╣ЕсЗесз▓сжетЭнтЬЩ сКнрпЭ тФбсмХтж╣смСсЬЕ сФНр╛ХсЭЕ сХ╜сКесЬЕсжетЭнтЬЩ сп▓сижс░Ж тВЮ┼Бр╖Эс▒ер╛Щс▒всоЭр▓╜тЭ▒р╣Е р▒нтЬЩ

тгЩсБЩтпЖтзХтжЭсВЩр╕Н сЭБспЦсВЩр╕Н ╔Щр╕СсВЩр╕Н сЦБрпЭспХсЬЕсЬ╜тЭС ╟СсКйткйсЦЭтЬЩр▒ХтЭнтУН ▐╡р╣Е╒й сФНспХ┼ЦтЯе ╟Ср╕йсЬЕтЦСр╕Н си▒сЬЕтЦ╡рпЭ тЛЩтФбсКн спетЯ╣р╕Нсже р▒ксЭТтЦХ ╟Ср╕НсГе├нспХтЬЩр▒ОсЦ╡р╕НсжетЭнтЬЩ

 .S4POH BOB .T,JN LJNUIPB 

тгЩсБЩтпЖс╕бсйОс▒ер╛Щ

╔Щрп╜рд╜сЗбра║сФС

028. 5412 3154 ~ 6

си▒сЬЕтЦ╡рпЭт░ТспетЯ╣р╕Нсже тЛЩтФбсКнс▒ер╛Щ

6сЗзрбАсФЧ 090 634 6781

тЛЩтФбсКнс▒▒ 3740 6193 спетЯ╣р╕Нсже с▒▒ 625 888 00

kimhaeshik@hotmail.com

7*/""44&5*% )B)VZ5BQ 1.) %JTU

#FUUFS)PNFT

2)064&

$&%&$0раЧтАлрвС╪▓тАм╤дрв╕ ")BV(JBOH 1 25BO#JOI

-F5IBOI5PO %JTU

7/4QBDF ржЙр▓╣ -$ .BJ$IJ5IP "O1IV %JTU

4,:7*&5

7/4QBDF р▓╣▐╖р╡Ь 

%4DFOJD7BMMFZ %JTU

$(SFFO7BMMFZ 1.) %JTU

%%$раЧтАлрвС╪▓тАм

4раЧтАлрвС╪▓тАм

,JN)PVTF

ра╖р┤Ррв╛р▒Ъ█Ьр▒░рп╖рй┤тАл▐ФтАм

5IF

(SBDF раТтАлрвМ╪нтАм

спетАл▌бтАмр╣Ер╣Ер╛Щсо╣тк╣сйв сЦЭтЬЩр▒ХтЭнтУН▌Йс╕б╘Х PARK6 1F SHOP06

сВКр╛Щтж╣╩Сс▒есййсзЮс▒етк╡сл╡р╕╛

/%,3FBM1MVT р│а╥┤рйЛ .BTUFSJ5IBPEJFO5рвЪ╨╛.JOJ4UPQроХ

4DFOJD7BMMFZ /HVZFO7BO-JOI %JTU

34 097 3610 3242 0169

╔Щрп╜рд╜сЙСс▒▒ "EE4&(SBOEWJFX 5BO1IPOH

#&45-"/%раЧтАлрвС╪▓тАм GM /HVZFO-VPOH#BOH %JTU

)PP[JOH

р╛Щсо╣ сБ░ тАл▌ХтАм сФв 9300

р╛Щсо╣ с▒етк╡

093-557-9837 012-0353-9379

$BOUBWJM"15 "O1IV%JTU

5IF(SBDF /HVZFO)VV$BOI #JOI5IBOI%JTU

(4DFOJD7BMMFZ %JTU

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
ро╢рв╕р▒┤раЧтАлрвС╪▓тАм

рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

сЗбра║сФС 9╟С ╟С ╟С ╟С тгЩсБЩтпЖсжетЭнтЬЩ9с▒▒тбНр╣Ер╣ЕсБ░спетАл▌бтАм 9сКесп▒сижр╛Х тВЙр░кр▒нтЬЩ9тзО┼Ц╟нсййр╣ЕсБ░тЭ▒р╣Е тлнсФНсЦЕр╕Ю W. www.bestlandvietnam.com.vn E. bestlandmail@gmail.com A. So 14, Lau 9, Parkson Paragon, ┼Б~ 0903 012 002 тж╜╟ОспЩ сФвтАл ▌ХтАм0902 812 460 тж╜╟ОсиХ сДБтЬЩ╘ЙсиХ сйвсиХ

03 Nguyen Luong Bang, Q.7

тж╜╟ОспЩсмХсйвсЗбра║сФС сФС A ▀Ър▓│т░Т╤Урдзр▒ЧриЧрйпрезт░Трзо╓Ю█░█░▐╖реЖриЧ▄╖ 2

D O NG

H O M E

тгЩсБЩтпЖс▒ес╕бсйО рпЭсФвa a сЗесз▓р╣Ер╣ЕспетАлтЬЩтЭнсже▌бтАмсКнрпЭсФвa р▒нтЬЩтЛХтАл▌бтАмсйН с╡ЭсЧн I0.09 Scenic Valley, Phu My Hung Hung, Dist7 сФвтАл▌ХтАмсБ░р╛Щсо╣ 090-292-2791 / 093-524-2007 / 012-1363-0410

4,:7*&53&"-&45"1&"(&/$:

4,:7*&5 сЗбра║сФСс╡▓}спЩ с╡ЭсЧн%4DFOJD7BMMFZ 1IV.Z)VOH %JTUSJDU )$.$ сжетЭнтЬЩспетАл▌бтАмр╣Ер╣Е

MS. HANG 0909 528 463 MS. JAE

0931 816 593 тж╜╟ОспЩ

Website: http://skyvietland.com

╤К╒йра║ра║рп╕

р│ардз

╥К╥│█░

╨╛▌Г╥О "%05IBJ7BO-VOH %JTU

5IBOH-POH 5BO#JOI%JTU

╥К╙Э▌Гри╕

╥ГраВ╥╛

╥ЯржираЫ╥К╙Э 1IBN5IBJ#VPOH %JTU

╒й╥ГрдзтАл ╫╝тАмрзЛрлЯ 

╥Яр┤ЪтАл▐ЩтАм

#%VPOH "O1IV %JTU

5SBO$BP7BO 8BSE %JTU

╥╛ тАл ра│рвера│рве█К╫│тАм

╒йрвС

╓ераЧ╓О тАл╪▓тАм╒брйЙ ',1"O#JOI #JOI)PB %/

)BJ#B5SVOH %JTU

╥Кр│▒ тАл╪▓тАм╒брйЙрй╝ 

╨╛ржа ра╝рлР 

╥Кр│▒ ра╝рлР 

╨╛ржа▐╗тАл ▌╢тАмрзЛрлЯ 

╥Кр│▒риЛрджрйв

╙ШтАлра╝ ╪итАмрлР 

╨╛ржарв┐ рдЧр▓МраЕ 

╥Кр│▒рлШ р▓╣▐╖р╡Ь 1IBN5IBJ#VPOH 2VBSUFS.Z )PBOH %JTU

╙ШтАлрг╗ ╪итАмр▓МраЕ ╙г▀ПрнМ╥┤ рдЧр▓МраЕ 

тАл▀Е╪АтАм╥К╙Э "#5PO5IBU5VOH %JTU

╥О┘ЪраЧр▓Х 1IBN/HPD5IBDI %JTU

╙г▀ПрнМ╥┤ р▓╣▐╖р╡Ь 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

тАл╪АтАмржп #/HP7BO/BN #FO/HIF %JTU

╥Ярг╗рйД╤Вра║рвд╨┐ тАл╪▓тАм╒брйЙ  #,1-POH#JOI5BO #) %POH/BJ

╙гроЦрдзтАл ╫╝тАм╒╗рли 

тАл╪АтАмрйв╙Ш ╙Шр┤Р TU'MPPS .1MB[B -F%VBO %JTU

╥Ярг╗╓Ор┤етАл╪▓ ╫о┌КтАм╒брйЙ 

╙йрдЭржа

╤Вра║рлСркУ ржЙр▓╣ровр░Лра╜ ╤Вра║рлСркУ р╡Ьраб 4 )VOH7VPOH 1.) %JTU ╤К╥КрлШ ра╝рлР EVPOH,11 1IV)PB 51 5IV%BV.PU #% ╤К╒й╨╛ #-F2VZ%PO 8BSE %JTU╥╛ р▓╣▐╖р╡Ь $.Z1IVPD 1.) %JTU

╙гроЦрдзтАл▀е█Дрв▓ ╫╝тАмрзЛрлЯ 

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

╓ераЧ╓О р▓╣▐╖р╡Ь 4P %VPOHTP)VOH(JB %JTU тАл▀К╫┤тАмрд▒тАл▄ДтАм 3)VOH(JB 1.) %JTU

тАл▄Ц▌ГрнТ╪АтАм )BV(JBOH 8 5BO#JOI%JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

р┤РроЦ▐╣ рк║рдмрйД тАл╪АтАмр┤Л р│ардзтАл╫╝тАм р┤РроЦ▐╣рк║рдмрйДтАл╪АтАмр┤Лр│ардзтАл╫╝тАм

Lam Son Square

Dong Khoi

CARAVELLE HOTEL

╥╡раДрй╝ р▓╣▐╖р╡Ьрй╝ рйЛ рйЛ рйЛ рйЛ рйЛ рйЛрйДтАл╫отАмржир│а╤Р▀╣тАл▄ЪтАмрзора║

рзШржб рзШржб    

-BN4PO4RVBSF %JTU )$.$ -BN 4PO 4RVBSF %JTU )$. ╙йтАл▀░█ДтАмр┤Рр░нрзЦтАлрйЙ█ДтАмрзбра║ржпроХ

р┤▓р▒╕рйДтАл▌╝тАмриМ╙┤╤┐ ╘дрлАркСрг╖ргетАл╪ктАмрмУрк╛рлТтАл▌╝тАм

сййсзЮр╛Щсо╣ 090.998.6837

(тж╜╟ОспЩ)

028.6682.7249

рпбрпбриар▒╣N\XQJERNJXQJ+DL%D7UXQJ'LVWриар│ЦтАл▄ЕтАмр┤ЯрйМреЮтАл┌ОтАмр┤ЯркКраЕрнз╘в

риЙрелркЕтАл┘БтАмр╡МтАл╪▓тАмроФ╥Сра║тАл▌ЫтАмрипрб╗ ╙╢рез╓│рл╗ренриБрйерпЧр┤бровтАл┘БтАмр╡Мр┤бреитАл╪╜тАм тАл╪╜рб╛┌Щ▄йтАмркНраЛр┤░

цПдцСИц┤ФцЙ╜чП╜

чжСчРДчвЬцлНхВХ

цХЧцВ░цлНцгЬхВФцкЬ

хЙлцПЬ

цв╣чЫ▒чвЬцлНхВХргЙчвЬцлНцммхАР

чвЬх╣дцВихШицммхАР

ц┐ИчШ╕цХДхШих│▒ц╜ецАЮцй┤

цПдф┐бцПЬ

╪КроЦр▓ирм░

▌Ерм▓

▀ПтАл▀г┘В╪итАмрлС р▓╣▐╖р╡Ь 

рв▓риО╨╛┘Ъ рзЛрлЯ 

тАл▄╗╪ЫтАмр░К_

▌Г▀итАлрйЙраГ┌ВтАм 3)VOH1IVPD 1.)%JTU

▀Ф╓Щ )VOH1IVPD 1.) %JTU

рв▓риОтАл ▄╗╪ЫтАм

▐╖╙йрйЙр│а╥┤ тАл▌ТтАмриНтАл ▌╢█ДтАм

раЧрвСржптАл▐ЧтАм

рв▓риОтАл▌╢тАмрза

тАл╪итАмр░╖▄╗▌Гри╕ тАл ╪и╪йтАмр▓╣▐╖р╡Ь 

5B2VBOH#VV 8 %JTU

ра║┘з▄╗ргКрдЭ #F%FMJDJPVT 

тАл╓ОрйЙрг╜┌итАм

тАл╫┤╪▓▌║тАм╤Вра║ р▓╣▐╖р╡Ь 

3/BN2VBOH 1.) %JTU

█Яр░ГрдзтАл╫╝тАм

тАлраБ▐ГтАмрдирв╕тАл█жтАмр░Ф

ра║риЧ рабтАл┘отАмриЛ 

▌ГрвСраВржЗ╥│рмл р│ЮриЛрйв 

44LZ(BSEFO 1.) %JTU

рвЦриЧ╨╛┘Ъ р▓╣▐╖р╡Ь 

)BV(JBOH 8BSE 5BO#JOI%JTU

тАл▐ЦтАм╥╛р┤ЪрдзтАл ра╝┌Г ╫╝тАм

3)VOH(JB 1.) %JTU

▌Гр▓и╤ВтАл▌ТтАм╙Э

▀ДриЛрв│ргн╥│рйЙ

рв▓риОтАл▀У┌гтАм╙Э

$BP5IBOH 8BSE %JTU

3)VOH(JB 1.) %JTU

"%5IBJ7BO-VOH 2

44LZ(BSEFO 1.) %JTU

)VOH(JB 1.) рйЙтАл╪АтАм╤ЕрзЦ

рв▓риОрдзтАл╫╝тАм #VJ5IJ9VBO %JTU ргЧ▀ФрвС /HVZFO5IBJ)PD %JTU

ргЧ▀ФрвС тАл╪АтАмрм╣рй╣тАл ▐ЩтАм 3)VOH(JB 1.) %JTU

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

сйвсижсЬ╜e скЕтмесЬ╜сЗбтЦС сФйсДЮсЬ╜╩нс╕б

сййсзЮр╛Щсо╣тж╜╟ОспЩ сДБтЬЩ╘ЙспЩ "%%3)VOH(JB %BOH%BJ%P4U 1.) %JTU 

роЙ├СсмХсЪРсЗйснеси▒сХ╜тжЭсиХскЕр╖Х█╡с╕етж╜тгосБЩ спжсжйси▒▌ЕтВер▓╜смХс╖▒├СсмбсоесЦБсФНтж╣█╡с╕ес╕╜со╣р╕╝ спж спжсжйси▒ ▌ЕтВе ▌ЕтВер▓╜

сАШ▀мсАИривр╣ир╢Бр╕Бри╡рмдр╛Чрвб%сБИр╢┤ сАШ▀мр│╕рпк▀Нр░│сАЯр┤Щ▀ВраХ сАШ▀мтАл▐▓▌╢тАм KO R E A N R E S TAU R A N T

тАл╪птАмркКрзИ▀БтАл┌ЩтАмр┤СтАл▄ЕтАмркШркМ╘ХриБрйерпЧр┤бр┤бреитАл╪╜тАм риМр╡жрг┤рипрб╗ рб╗рмТтАл╪етАмреЮтАл▌ЫтАмрипрб╗

рл▓▄▓▐м╪Р тКгуЯЧуккуФГуФлуд╢уккуШЧуФЗуЯ░тШЯтЧЪ уаРуЮ╗укктСЬтМЩтНЗугФубетК┤укктКжуХ╖уеТукктУЕукк

6b Pham Ngoc Thach.Q3 KO: 0931432889 VN: 0931432189

OPEN 11:00am ~ 24:00am 11A Ton Duc Thang, Dist.1,HCMC 028. 3829 4855, 090 333 8786

цкЬцнД═СхШРц┐Ьчж┤цШЕ═Эф╝ицоЩх╖Рцкмцйи═С х│░ф╝░цкЬ═Сц╜нцкмц│иф┐ИцПФцеЭхЧ░хШМ═Я

сФйр│О├н▌Йс░Жтж╜сХ╜смЩрл╛сВС╩Сa ▐╡смТ▌Есз▓тж╣┼БсФйр▓╜смХр║╡тАл█ХтАмр▓╜сйНр▒НсЗесоер╝ЙсЭОтАл▌Е▄йтАм <спЩсЭЕ спЩсЭЕ спЩсЭЕ спЩсЭЕ спЩсЭЕскесКе>

028 7303 9697 &DR7K┬╣QJ3K├Э├дQJ4X┬╢Q рга▄┐ тАл╪▓тАм╒брйЙ ргариШ╥Щ %BOH%VD5IVBU 1.) %JTU

рг╗тАл█ДтАмрзб р▒И┘Щ ,IPOH5V #JOI5IP 5IV%VD%JTU

рджрп┐тАл█╜тАм 3)VOH1IVPD 1.)

рзФтАл╪▓тАмр▓ирм░

ржЗ▄╗тАл █МтАмр▓╣▐╖р╡Ь )VOH1IVPD %JTU

%JBNPOE1MB[B' -F%VBO %JTU

ржЗ▄╗тАл█МтАм╨╛┘Ъ

рзШ╨╛ тАлрйЙ╫отАмржЗтАл┘Ш▐АтАмроХ 

рзЭ╥О р▓╣▐╖р╡Ь 

рз┤ргЪрйЙ╓О $,1 -POH#JOI5BO %POHOBJ

риШ╒йрлШ 3 )VOH(JB 1.) %JTU

1IBN5IBJ#VPOH %JTU

риШ┘Шро║

рзЯржи╘ШроЦ

ржЦтАл╪А▄╗╫отАмркТ▀К ра╝рлР 

41IBN7BO/HIJ 1.) %JTU

римрнМроЫ╒║тАл ▌╢тАмр▓╣▐╖р╡Ь .Z)PBOH 1.) %JTU

ржЦтАл╪А▄╗╫отАмркТ▀К р▓╣▐╖р╡Ь 

рзЯр┤╣╙А

ринтАл╪АтАмрйв

41IBN7BO/HIJ 4LZ 1.) %JTU

/HVZFO%VD$BOI 1.) %JTU

рзнрдЭ 44LZ(BSEFO 1.) %JTU

рйЙ█ира║ра┐▀П

рдпрдпрй┐ринрдзтАл ра╝┌Г ╫╝тАм

ржар┤Рржа

5IBOH-POH 5BO#JOI%JTU

)BV(JBOH 8BSE 5BO#JOI%JTUсЩ╣тЯЭсЕЭ

090 524 1664 42 Hau Giang, Ward 4, Tan Binh Dist

ржЗ▄╗тАл █МтАм╥╡ $POH5SVPOH-BN4PO %JTU

)PBOH7JFU 8BSE 5BO#JOI%JTU

ргЧрк▒╨╛

╟С

0128 597 2471(Kor), 090 872 1436(VN) 8A/9D2 Thai Van Lung, Dist 1

3)VOH(JB 5BO1IPOH8 %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


धâ&#x20AC;Ťןâ&#x20AC;Źŕ¤§ŕ˛ż

Korean Traditional Restaurant Ç&#x2018;á&#x2026;&#x2122;áąą 17 Thai Van Lung, P. Ben Nghe, Q.1

028. 6291. 8227 / 0945. 499. 310

áľ?ŕž&#x2122;á&#x201A;&#x2018;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Ź

Ô&#x2030; á&#x2021;Ą ḥ áŠ&#x17D;

âŁ&#x2122;á &#x2122;âŻ&#x2020;áąą S44-1 Hung Vuong 2, PMH

028. 5410. 6639 / 093. 503. 0048

á&#x203A;Šâ&#x;?á&#x2026;?áąą

á&#x160;Šáˇžáąą

á &#x2122;ŕŚ&#x160;áąą á śâ&#x20AC;ŤÜ­â&#x20AC;Źáąą

A43 Truong Son, Phuong 4, Q. Tân BÏnh

093. 816. 6019 246/1A Thanh Hoa B , P Anh Thanh, TX. Thuan An, Binh Duong

0909. 306. 663

â§&#x2030;ᎲáŻ&#x2022;Ă&#x2018;ŕ¸?᎚ ŠḲá&#x153;&#x2026;ŕą&#x2018;Ĺ Ę&#x2018;áŻ&#x2022;á§?Ę&#x2018;

lo 30, tt4, KDT. Mi Dinh1, Q.Nam Tu Liem

024. 6672. 0033 so 26 Ngoc Han Cong Chua, p.Ninh Xa, Bac Ninhá&#x2021;˘ á&#x2021;Ą ḥ áŠ&#x17D;

Dae Jang Gum

089. 812. 3271

⌚áŻ&#x2022;⥢ṹ 174 Van Cao, Dang Lam, Hai Phong

012. 3905. 3096

á&#x160;ŠâŁ&#x161;áąą

ᾲ á&#x2021;Ą

Ý&#x2026;Ô&#x17D;áąą

14S9, Nguyen Tat Thanh, KDT. Chua Ha Tien, Vinh yen, Vinh Phuc

012. 3717. 3533 170a Ho Nghinh Q.Son Tra, Da Nang

098. 979. 1004

028. 3825 7974, 093 706 7453

á&#x2026;&#x2122;áąą

1st Floor, Kumho Asiana Plaza, 39 Le Duan Dist.1

áŻ&#x2122;Ý&#x2030;â&#x201E;&#x2022;á&#x2022;žŕž&#x2022;ŕ´­áľ?â&#x201A;&#x2030;๊ऽá&#x160;­á ˝â§Ş

KOREAN FOOD CENTURY

Ý&#x2021;ŕŠ?â&#x20AC;Ť×&#x2018;â&#x20AC;Źŕł&#x161;थੳâ&#x20AC;ŤŢ&#x201C;â&#x20AC;Ź

aชĹ&#x2030; ኊá§&#x17E;ŕž&#x2122;᎚028 3829 4833

090 360 3173 8A/D 10 Thai Van Lung

ŕ§?ധࢾŕ­Żâ&#x20AC;ŤŘ&#x201A;â&#x20AC;Ź ࢾŕ§°ŕ ź

á? á&#x2014;Žá&#x201A;&#x2018;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Ź á&#x201E;&#x2026;â&#x201D;Ľ ชâ?´

<á&#x2013; ŕž?á&#x2013;&#x2122;â&#x153;&#x2122;Ṽŕž&#x2122;> Tel: 016-7229-1004 / 028-5410-7660 Add: 36-38 Hung Phuoc 3, PMH, Quan7, Tp.HCM 3Ňł)VOH1IVPD 1.) %JTU

ŕŠ&#x2039;ŕ˘&#x2013;Ń&#x201A;ŕ ş â&#x20AC;Ť ŕ źÚ&#x192;â&#x20AC;Ź ੢â&#x20AC;Ť Ř&#x20AC;ŘŠâ&#x20AC;Źŕ˛šŢˇŕľ&#x153;  3)VOH1IVPD 1.)

੢ࣻୣ ŕ źŕŤ? ੢ࣻ࠺য 3)VOH(JB 1.) %JTU

੹ࣿß? Ó&#x2DC;ŕ´? 'M,VNIP-JOL-F%VBO %JTU

â&#x201A;ĽŇžá&#x201D;&#x2022;ᡪá&#x2022;žá&#x2021;ŠĹ Ę&#x2018;

áľ?Ꭰá&#x2014;­

Ham Nghi ⌚áŻ&#x2022;௽ऽ â?&#x2026;âŚ? â&#x2020;˝Ĺ Ḳ

nh Chi Duc Pho

ŕŠ&#x2030;ŕŞ&#x2018;धâ&#x20AC;Ť ןâ&#x20AC;Źŕ˛šŢˇŕľ&#x153; 

á &#x2122;Ç&#x17D;á&#x201D;&#x2018; ΤŕĽ&#x2019;á??á&#x201D;žiá&#x160;Ľiá&#x160;Ľá&#x201D;&#x2022;-"iá&#x160;Ľ ŕ Ľaâ&#x20AC;Ťâ&#x201D;śÜŠâ&#x20AC;ŹáŹ&#x2018;á&#x201D;?Ä&#x161;â&#x201A;&#x2030;ŕ ­á śáŻ&#x2022; âŞ&#x2122;áľ?á&#x201D;&#x2018;

੹઱ŕŤ&#x2DC; ஢ŕ°&#x2039;ŕ ˝ "$BOUBWJM "O1IV %JTU ੿ŕ¤&#x201E;ŕ &#x203A;੢যҳŕŠ&#x2030; 1IBN5IBJ%VPOH 1.) %JTU

ŕž&#x2122;᎚

હÝ&#x201E;ŕŤ&#x2DC; ŕŤ&#x201C;Ň&#x160;Ń? â&#x20AC;Ť ŕ źÚ&#x192;â&#x20AC;Ź ŕŤ&#x201C;ࣻࢿଲ

1 Thang Long, P. 4, Q. Tan Binh

áľ?ŕž&#x2122;Ṽ⪾ 6268 0452 090 230 8321

ŕŤ&#x201C;ࣽâ&#x20AC;Ť Ř&#x20AC;â&#x20AC;ŹŇľ 5IBJ7BO-VOH #FO/HIF %JTU

ŕŤ&#x201C;ࣽâ&#x20AC;Ť Ř&#x20AC;â&#x20AC;Źŕ¤&#x2014;ŕ˛&#x152;ŕ &#x2026; 

ŕŤ&#x201C;ࣽâ&#x20AC;Ť Ř&#x20AC;â&#x20AC;Źŕ˛šŢˇŕľ&#x153; 

଱ೠŕ§&#x;Üť ŕ źŕŤ? 

0283) 914 2005 098 210 7770 ŕ­&#x2019;ŕŁ&#x203A; ŕ źŕŤ? 

45SVPOH4PO 5BO#JOI%JTU

ŕ­&#x2019;ŕŤ&#x201C;â&#x20AC;ŤŘ˛â&#x20AC;Źŕł§ŕŠ˘Ň´ 4 )VOH7VPOH 1.) %JTU

ŕ­&#x2019;೧ŕŤ&#x201C;

Ň&#x;Ň&#x160;â&#x20AC;Ť&ࣻ੽ŕŠ&#x201E;Ţ&#x2122;â&#x20AC;ŹNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

▀Ж▄┤тАл▌гтАм╤д▄╜риЩроЩ сХ╜смЩ▀Щр╕Нр╖Эр╕нрд╜█╡сФНрпнреЕ сБ╡р╖Щр╕йсонсоЭр▓╜с▒╢с╕втж╣├нр╕нреОтАл▌Е▄йтАм ╩н▌Ер│Ос╕бр╕нсм▒тК║соес╕бтН╜р╕нреОтАл▌Е▄йтАм сБ╡р╖Щр╕йсонсоЭр▓╜сБ╡р╖Щр║Ъ├Ср╕Нр╖ЭсФ╛bтзКтАл▌Е▄йтАм

тмЕуВбс╡бтОХс▒╜ убЕфББсЪж (&2 уВТсаЩ сай т│ЖуЖХтК╡ тО╡уДн ткХуВТу╜Тс▓▒с│Н с▒есп▒р▒нс╕б0,

╥┤тАлрйЙраГ┌В▐ЫтАмhроЪ▄╗тАл╫┤тАм╤Крй┐hрв▓риОтАлркБрг╗▄╗╪ЫтАмр│л▀б╤вhрлСрлС▐╖╙г▀ПhримраЧрнб▀ПhроЪ▄╗роЦр░Е▀П▀б╤в ╒║тАл▐╗▌╜тАмhрм╡роЦ╙г▀ПhрдЭр▓Е▀П▀б╤вh╙гроЦраЫ╥К╙Э▀П▀б╤вhрвЬриЛ╙гроЦтАл▄АтАмhр┤│ркБрзЛржптАлрз╗▄АтАмрзИ╨╛рлС

098 586 8841, 5410 6657 сВСтАл▌НтАмaтАл ▄ЖтАм

сЕЩс▒▒ 4 4,:("3%&/ 1.) ┼БсГ╢с▒▒ ┼БсГ╢с▒▒ с╕бс▒▒

сЬЕсБ╣тж╜с▒▒

╟Ср▒ксЭТтЦХс▒▒

OPEN 6:00AM ~ 10:00PM www.facebook.com/Koreanfoodinsaigon

)"$$1сжйс▒ер║Ъ├Ср╕НснесФ╛сЬ╜сЦЕр▓╜ спЩс╖╛сБ╝собсЦЭтЬЩр▒ХтФЕтК╜си▒сХ╜с▒╜с│С bс╕бс▒▒соЭр▓╜┼Ц╔ктзКтАл▌Е▄йтАм

риЩтАл▄ТтАм

╤А╥Ч

ржЙрдмриЧтАл▄РтАм

$FOUSBM,JUDIFO

риор▒А

р▓крйд

рзбтАл╪итАм╥Щ▄╗╙Эрк│

р▓ирйв╥Щ▄╗╙Эрк│

█╣тж╜─Сzсобр╕йсонсоЭр▓╜р╝ЙсЬ╜─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

рнЮраШтАлрзгрво ┘╝тАм/#рво▀ирб╝/#р┤врмж/

тАл█ХтАмр│д▀ирбД/#р╖ЕрйЬрпШ#рки

р┤НреграШтАл ┘╝тАмри┤╪ЖржДрб▒/#рмЩрб╡рак#рбитАлраг╪зтАм/

р╢ФрбИр╡╖рмжр▒Грн╢тАлрл╢рв░▄птАм/#рпвр▒ГрвАреА рн┐рмктАл┌етАм╓Б#рзв▀▒╘У▀и#р┤е▀┐

5410 2669 / 093 823 2580 R4-82 Hung Phuoc 3, PMH рй▓р░вре╝ ро╝╘лрдгре╝ тАл▄бтАмро║ржН╘лрдг рнврвВрне р┤НрвжрзФ0рйд╪ОрбГрвБржй

 #,1-POH#JOI5BO8BSE #JFO)PB%POH/BJ сКжсжЙр╕йтЬЩрдШ

скЕр╕Нaр╕╝спй█╡с╕▓ скЕр╕Нa р╕╝спй█╡ с╕▓ сЬ╜тУХр▓╜

сЭБр║╡тАл █ХтАм╟вс╡▓сФЭ─етФ╢╨бсЕХсЭйсйХр╛Х╟ОсЩ╣ тЗ╜ сЬ╜ снСсК║▌ЕспХсиХтЬЩтмйс▒╜р╝ЩсЕХсЭБскЕр╕Нс▒е┼Й с▒▒ сЭН тДО╟Ос░Жс▒╢сЬ╛рб╜с░ЖтБн}с▒╢сЬ╛ тЬЪ сЦБ сЕХсЭйсйХр╛Х╟ОсЩ╣с▒╢сЬ╛╟вс╡▓сБ╣─етФ╢

тАл▌бтАмсЧнсйСтлнсХ╛ р╗жaтАл ▄ЖтАмaрпЭскЕтНбскесКе

тгЩсБЩтпЖс╕бсйОр╛Хр┤нсВСтАл▌НтАм 5FM R4-31 Hung Phuoc 2, PMH, Q7

5410-4971/ 093 789 1004

╪ОроХ╓Рр▒ГрзФтАл┌йтАм since 2003

▀СрйЛраГржг ▀С ▀СрйЛраГ рйЛраГржгрйЛ рйЛтАл╫░тАм тАлраГ▐Е╫░тАмрдк тАлраГ▐ЕтАмрдкрйУтАл╫жтАм тАлраГ▐ЕтАм рйУтАл╫░╫жтАм рйУтАл╫░╫жтАм тАл╫░╫жтАм тАл╫░╫жтАм р│Ъ╙М▄░ри╛р░Ори▓▄┐┘Ц╙ЧриЮр│б рйЖрйГтАл█АтАм╙Щрда╨║╥Срй╣рв╣ри▓тАл╫▓тАмржНрдЭтАл╫и╫ЮтАм ╤Ю╤Др│Ъ▀ЙрвФрйГтАл╪┤тАм╤▒рдЭтАл╫и╫ЮтАм тгЩсБЩтпЖс╕бсйОсВСтАл▌НтАмaтАл▄ЖтАм тгЩсБЩтпЖс╕бсйО сВСтАл ▌НтАмaтАл▄ЖтАм a

S40-1 Sky Garden 2, PMH

T. 5412 3772, 012 6495 6913 р│а╥┤╥Щ )PBOH7JFU 8BSE 5BO#JOI%JTU р│атАл▄╗╓╛тАм "5PO%VD5IBOH %JTU

р│аржи##2

Tel : 028 7307 5799 Mobile : 012 8610 6509

┬Эр║╡тАл█ХтАмр╕╝спй█╡тВЩтК╣ тж╜╟Оси▒сХ╜скЦтАл ▌Е▄йтАм тЕйсВЖ ╙╣aсФН╙Эс╣НсО╢ bс│жр│Е сФНсЬ╜сБЩ тК╣тФЙ смСра║реТ ┬Э▌Есз▓тж╜с│жр╢╣со╣спЭсЬ╛спХс╡бсКерб╣сиХспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм ┬ЭтпВсйСсп▒р╖Эснетж╜р╡ЩспХс╡бсКерб╣сиХспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм ┬ЭткЭсп▒скЕсЦ╡сХ╜рд╜сЬ╜╩Сси▒раес│м┼Б с╕▓си▒сХ╜таЩтж╣├нсВСтАлтзХ▌НтАмрд╜сЦ╡раервКтАл▌Е▄йтАм

GOSU SUSHI

┬Н┬Л<рек$ ╚и╚з2+T,рв║3▐к-рг▒2T┬Й

82 Huynh Thuc Khang 0258) 3512 357, 0905 021 386

$IFGsT,JUDIFO OEGMPPS 1FBSM$FOUFS 2VPD)VPOH 4U 5IBP%JFO %JTU

%VPOH 5IV%BV.PU #%

Ls$)&'5"#-& /HVZFO%VD$BOI ) %JTU

р│ариО ра╝рлР 

.+sT,JUDIFO

р│араБтАл▄╗┘отАмркС╤Ррмл

$BP#B2VBU %JTU

3)VOH(JB1.) %JTU

рнн╥КрлШ ╥╡ 

р│ариО р▓╣▐╖р╡Ь 

)BN/HIJ4U %JTU

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

рп╛тАл▐Щ╪АтАм

р│жржЗ▄╗ ра╝рлР 

#1IBN/HPD5IBDI %JTU

р│зтАл┌┤тАм╒ж р░ФтАлраБ▄ДтАмрдир░Ф р░Фр░Фр░Ф р▓╣▐╖р╡Ь 

р┤Я╙ШтАл╪итАмржарлСркТ▀К ра╝рлР 

р│птАл╫йтАмржЗ "OI5SBJ  )VOH1IVPD 1.) %JTU

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

44LZ(BSEFO 1.) %JTU

.FBU)FBWFO 3 3 )VOH1IVPD %JTU

1MBO, ржЙр▓╣рй╝ "5IBP%JFO 15IBP%JFO %JTU 1MBOL р▓╣▐╖р╡Ьрй╝ 4-Z-POH5VPOH 5BO1IPOH %JTU

рк║рдз

р┤ЪтАл█╜тАм╥│рйЙ р▒ИтАл▄╗╫отАм р┤ЕржР╤Вра║ р│Крй╣

╨╛ржарв┐ рдЧр▓МраЕ ")BV(JBOH 8 5BO#JOI%JTU

/HVZFO%VD$BOI 1.) %JTU

3)VOH(JB 1.) %JTUXXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

р╢╜р│Ъ2рл╣рзФроЕ2р╖ЧроЕ 58тАл┘ЖтАм#╘░тАл▐ЮтАм#реор╡╜$#

рйЛ╓┤╧▓ 

тк╡сЭБb

тлнсФНрп▓ тлн сБ╜р╕Н

р╝ЙреНтлн┼▓сиХтлн▌Е╔йсБ╡р╕Н ткЩтЦ╡ сД▓сиХтлнр╛Этлнтлн▀ПсВЖ сВСтАл ▌Е▄йтзК▌НтАм 093.1234.300 / 028.5410.7054 / R3-85 Hung Phuoc 3 тк╡сЭБbсйз

тж╜╟Оси▒сХ╜реЕсиХскЕ█╡

сЭБсЦБтж╜тк╜сиХ тВЩ▌Ерп▓сиХскбтзХсФСр╛Э

сЭБсЦБтж╜тж╜╟ОсФСтзХсФСр╛Эс╡Этлнспжтж╣ сБ╡▌Етлн тВЩр╕╝сое╔ЩтАл▌бтАмр▓╜ тк╜┼▓сиХ р╛ЩсиХсЩ║тлн с▒есЕЦтлн р║о├н тзХсФЭ }сЗй сЦЩ╬НсЬ╜

р│йтАл▐ЭтАмркЮржЙрй╛рдор▒врв╕р░Цр░Цр░Ц

▌Е╔йсБ╡р╕Нр╣ЕсмХтФ╢  спЩсЗе

сФ╛смСр▒Ор╣ЕсмХтФ╢  спЩсЗе

сФ╛тАл▌бтАм╟Нс╕бр╕НтФ╢  спЩсЗе

Add. 8 Cao Ba Quat, Dist.1, HCMC Tel. 028.3829 5588, 090 958 2775 рвмрм░рйЙрвОрйЙ╥Х 44LZHBSEFO 1.) %JTU

рйЧ╙Шрв┐

рйМрдзhр┤е ╥Крг╗рдЭрдж ╥╡ 2VPD)VPOH 5IBP%JFO %JTU

5IBOH-POH 8 5BO#JOI%JTU

тАл╪АтАмржп рк║╥┤╥Щ р▓╣▐╖р╡Ь 3)VOH1IVPD %JTU

роЦржпрдЭ ╥╡ р┤Ърди╨┐ ра╝рлР 

#/HP7BO/BN %JTU

рдЭрджтАл╫мрйЙ╫отАм

╥ЕтАл╪▓тАмроЦр░Е рдЧр▓МраЕ #)BV(JBOH 8 5BO#JOI%JTU

╥ЕтАл╪▓тАмроЦр░Е р▓╣▐╖р╡Ь 44LZ(BSEFO 1.) %JTU

#B)VZFO5IBOI2VBO %JTU

╥ЕтАл╪▓тАмроЦр░Е ра╝рлР 

рдЭрджржа ра╝рлР 

#MPDL/1 4U1IV)PB8BSE 5IV%VD.PU #JOI%VPOH

5PLIV 1IV)PB8 5IV%BV.PU

тАл╪АтАмржирг╗рвС

р┤Ърди╨┐ р▓╣▐╖р╡Ь 

р┤ервОтАл█МтАм 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

3,IV1IP IVOH1IVPD 1.)

роЦр░Е

╥│╥│рй╣╙Эр░╛тАл╫┤тАм 4)VOH7VPOH 1.) %JTU

тАл▄Э╓╛тАмрлС╥╡тАл╫┤тАм 3)VOH1IVPD 1.) %JTU ╒брвСуЩИраЫ╥│рйЙ #%VPOH "O1IV %JTU

тАл┘ИтАмрлСрдДраЫроЦр░Е 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

тАл▄╗▌Г┘БтАмрмлтАл╫┤тАм /HVZFO7BO-JOI %JTU

▀ДраБрдЭ ##2роЦр░Е -F5IJ3JFOH4U %JTU

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

риирпХсД╣сЖир╝мсЙЬсАЯ

сЪРсЗй╟НспХ

сХЪтВЙспХсФНспХ┼Ц

р▒йсЬЕтШБрп▓╘ЙсФС

с▒╢тШЦс╡▓тк╡сл╡р╕Нс▒ер╛Щс▒▒

с░ЖсиХ с│ТсБ╜ тж╜сЬ╛спЭтДХ тК╣тФЙ с╕╜с░Жр╗Х с╣НсО╢реТ

рзХраШтАл┘╝тАм#р░жрзУ р╣ЕсФ╛спХсЩ╣с▒╜сКе с╣НсО╢сЩ╣с▒╜сКе iсКес╣НсО╢

$BOUBWJMM"O1IV

%VPOHTP )PUMJOF р▒йсЬЕтШБрп▓╘ЙсФС ,03 3 с▒етДХр║╡тАл█ХтАм с▒е 7/ сВСтАлтзХ▌НтАм сВСтАлтзХ▌НтАмрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм %VPOHTP 5FM "EE#%VPOH ,1 1"O1IV 2VBO

с▒╢т░ТтШЦт░Тс╡▓т░Т╟От░Тсл╡т░Тр╕Н с▒╢т░ТтШЦт░Тс╡▓т░Т╟От░Тсл╡т░Тр╕Н

сВСтАл▌Е▄йтзК▌НтАм

тАлт░Т▌бтАмсЧнсйСтлнсХ╛скесКе спЩр╡Щ спЩ7*1р╡Щ} спЩр╡Щ}

см╡тоХр╛ХспЭсм╡спЭ спЭ bс│жтлнсЬ╛сБ░р╝ЙспесййсзЮтк╣сйвсБ╡смСтГ╣тЭ▒р╣Е

сййсзЮр╛Щсо╣ 0122.359.0818/093.4110.602 s59-1 60-1 61-1 Skygarden2 PMH Q7 тж╜╟ОсЬ╛с╡▓тк╡сл╡р╕Нс▒ер╛Щ

с╡▓╟О┼б тгЩсБЩтпЖс╕бсйОтЕ╛сжнсВСтАл▌НтАмскЕс▒есЬ╜_скЕтмесЬ╜

028 6683 5069 тж╜╔Щр╖исоесЬ╜тФЕсЦ╡рае с▒╢сЦТсое▌ЕтзХ сВСтАлтзХ▌НтАмрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

R4-02 Hung Phuoc 4 Q7 PMH

028 5410 3069

раДрдЭроЦр░Е

роЦр░ЕтАл▌║тАм╨╛%",4 43)VOH7VPOH 1.) %JTU

р▒╡р▒нр▒╡р▒нрзЯ р▒╡р▒╡рдЭ ржЙр▓╣ 4USFFU "O1IV "O,IBOI %JTU р▒╡р▒╡рдЭроЦр░Е рдЧр▓МраЕ )BV(JBOH 8BSE 5BO#JOI%JTU

р▒╡р▒╡рдЭроЦр░Е р▒И┘Щ 5IPOH/IBU #JOI5IP 5IV%VD

4/HVZFO%VD$BOI %JTU

р▒╡р▒╡рдЭроЦр░Е р▓╣▐╖р╡Ь 

реТсЭНтФ╢сЩ╣соВтО╡сЬЕсл╡р╕Нс▒ер╛Щ _сЬ╜eс▒етжетпйсййсзЮ сййсзЮсВСтАл▌НтАм028. 2212 6724, 012 1292 6198 тгЩсБЩтпЖ R4-87 Khu Pho, Hung Phuoc 3, PMH сййсзЮсВСтАл▌НтАм0274. 384 4704, 012 6492 1255 сКйс╖╛ 132/3 To 5 khu 7, Phu Hoa W, Thu Dau Mot City, BD тоХр╛Х р╣Ес╡ЭтДМс╣Щс╡Этк╡сл╡спЭ

("9&0 ргар│а ("9&0 ржЙр▓╣ра║рдЭр░Л -PWFNFUFOEFS

р│ЦрйЧhржирдз тАл█ДтАмрдЭтАл▌╜тАмрп╝р│ЮриЛрдЭ

раЧрйЧр│ЦрйЧ ╥╡ _

р│ЮрйЙроЦр░Е )*$)*$,&/ 

1IBO7BO5SJ (P7BQ%JTU

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

 3 )VOH1IVPD 1.) %JTU

раЧрйЧр│ЦрйЧ ╥╡ 

роЦр░ГроЦр░Е р▓╣▐╖р╡Ьрй╝ р│ЦрйЧрйЛ ┘етАл┌╛тАмр┤Я %JOI5JFO)PBOH #JOI5IBOI%JTU р│ЦрйЧрйЛ рил▀ИрмВрйЙ /HVZFO7BO5SPJ 1IV/IVBO%JTU р│ЦрйЧрйЛ рилрлЮрйЙ /HVZFO5SBJ%JTU р│ЦрйЧрйЛ ржЙр▓╣ 7V5POH1IBO %JTU

/HVZFO5SVOH5SVD %JTU

ркСрв╢▀Д▀мрп╕

роЦр░ГроЦр░Е ржЙр▓╣раДрй╝ 

)VOH7VPOH %JTU

/HVZFO5SVOH5SVD %JTU

4)VOH7VPOH 1.) %JTU

роЦржпрдЭра║ржп ╥╡ 

р│ЦрйЧрйЛ р▓╣▐╖р╡Ь 

44LZ(BSEFO 1.) %JTU

ра║ржЗ роЦтАл ▐Щрй╣▌УтАм

рлЮрзЯроЦр░Е р▓╣▐╖р╡Ь 

раЧрйЧр│ЦрйЧ &NBSU 

%JTUSJDU'FEFSBM 9VBO5IVZ 5IBP%JFO %JTU

1J[[B1sT р▓╣▐╖р╡Ь .%%VPOHTP 5BO1IV %JTU

/HVZFO5IJ5IBQ %JTU

("9&0 р▓╣▐╖р╡Ь 

&TUFMMB

р│ЦрйЧрйЛ ╘ар┤Ъ 

("9&0 р┤РтАл▌Г┌итАмрзЯ 

/HVZFO5IBJ#JOI 5BO#JOI

("9&0 рвОрйЙ╥Хр▓П 

р│ЦрйЧрйЛ ра╝рлР 

("9&0 ра╝р┤Х 

р│ЦрйЧрйЛ ровр┤РрйЙ 

роар▓Хh▀мрйЙро┤▄╗ ▀мрдЭр░ЕтАлра╝█ДтАмрдЭ▀УтАл ╫│тАмр▓╣▐╖р╡Ь 

ргЧ╒бтАл ▐ЦтАмржЙр▓╣ 

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


ध‫׼‬धಿ

‫״‬т࠺

+$33<72*(7+(5 5

㾁✁䉮

䅁↺ⓑㄭ

⥑䅑

⮵㉽៾㺍 け㾁⥍ⶭ㯉 け㾁Ⲫ䁥

ಹ޷൜੼ 028 5410 0454 ࠼ૐ੼ 0274 3588 999 गಌࠅ੼ 028 3811 9666 ‫׮‬խ੼ 0236 355 0837 উಹ੼ 028 6296 0001

ࣆḡ ᚐᇩ ၵᄁ⒱ Dung-gi Charcoal BBQ

R3-60 Hung Phuoc 3, PMH ᚐᇩ᧲ֱၵᄁ⒱ ᚐᇩᇩ‫ݎ‬ၵᄁ⒱ ၹၹၵᄁ⒱ ᗭ᜽ḡਂၵᄁ⒱ ⊹ᷩᇩ‫ݎ‬ၵᄁ⒱ ᪅Ḷᨕ⊹┉ၵᄁ⒱ ‫ݎ‬΍⊹ ༉्΍⊹ ‫ݎ‬ၽ ‫ݎ‬ᅗᮭ┶ ᨝ⓑ⧕ྜྷᙹᱽእ ⧕ྜྷ᪅ߦ┶ ⪮⧊᳑}┶

ҳ ҳҳ੹ӝҳ੉ా‫״‬ ᔾ‫ݎ‬ᮥ⃽ᩑᰍഭಽᩝḡ⦽ᱥʑǍᯕ☖‫ݎ‬ᮥ❱ๅ⧊‫݅ܩ‬ ʑ෥ᮥἺዡ Ⰵ฼ᯩŁÕv⦽☖‫ݎ‬ᮥⰅऽᖵᅕᖙ᫵

₊⦽aĊ180,000 VNDษญ ⣙ၙ⯆ԕ႑‫ݍ‬a‫݅ܩ⧊܆‬ ᱥ⪵ჩ⪙

090 153 7099

᭥⊹4⯆ᇶ1.) ऽฝƱ⫭᪡⯆ᇶ‫ݚ‬Ǎᰆᩧ

㺡☡䆎㏩〖 ╝⋵♙ᴕ

14: 00 ~ 02: 30

ᗭᵝᔾๆᵝ ႑‫⧕ݍ‬ऽพ‫݅ܩ‬

028 5410 2775 090 256 2775 090 956 2775

உ‫۽‬झ߅झ ஠ಕ

ա‫ח‬ઑࢶ੄஖అ੉‫׮‬

CHOSUN BBQ ⣙ၙ⯆ᨱᕽᱽᯝⓑ

ழೖ࠶‫ܚ‬ "SUJTBO )B)VZ5BQ 1.) %JTU

(PPE#SFBE -B4I7F -JNF 5IF4JSV

⊹┉ၵᄁ⒱ᔾๆᵝᱥྙᱱ OPEN᪅ᱥ_ᔩᄞ᜽

ա‫ח‬ઑࢶ੄߄߬௸੉‫׮‬

⊹┉໦a%",4 016 6258 8254

S8-1, R16-2 Hung Vuong 3, PMH .,౵౭झܻ

⦽ǎǎᱽ⦺Ʊᖅྙ᳑ᔍ⣙ၙ⯆↽Ł᮹ ⊹┉฼Ḳᖁᱶ ֥ࠥ⦺Ʊᝁྙₙ᳑

ᩢᨦ᜽e᪅ᱥ᜽_ᔩᄞ᜽

႑‫ݍ‬ᵝྙ

ա‫ח‬ઑࢶ੄ೖ੗੉‫׮‬ 4PMDBGF

012 5564 2580

R1-73 Hung Phuoc 2, PMH, Q7, HCM ᜅ⋕ᯕaु₉ ❭ญၵí✙ʙÕթ

;JQDPGGFF 

)B)VZ5BQ 1.) %JTU

4IBMPN஠ಕ 7JMMB3PZBMF

ҟҊ‫&ࣻ੽੄ޙ‬NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

SAIGONтАЩS PREMIER TEAROOM & ANTIQUES SHOWROOM тЭСтиЖсоер║Щ╔йсобси╡тЭТсЩо7JMMB3PZBMF 3 Tran Ngoc Dien St., Thao Dien, Dist. 2, HCMC, Vietnam Tel: (84) (0) 28 37444897 - www.villaroyaletreasures.com

с▒╢тШЦ╙╣тбХр╕Нтк╡▐╢тжЭсп▒тЭнсЬЕтФб

рпЭсЬЕр╝ЙтУНтж╣смСсЬЕ

тЦосФНсЬЕсБ╡сДБтТ▒сЩ╣с▒╜р╣Жс╡Э

сЗбсп▒ сЗбсп▒тжЭсп▒ сп▒тжЭ тжЭсп▒ сп▒ ╟Сс▒▒ /HVZFO5SVOH5SVD #FO5IBOI8 %JTU

т╖К  &NBSUс▒▒ &NBSU(P7BQ 1IBO7BO5SJ 8 (P7BQ%JTU

сЗбсп▒тжЭсп▒сДЕтФес▒▒сКнржКтКЦ "EOE'M #V[[B1J[[B#VJMEJOH /HVZFO5SVOH5SVD #FO5IBOI8BSE %JTU 5FM 

т╖К  ╟Сс▒▒ /HVZFO5IJ5IBQ 5BO)VOH8 %JTU )JN-BNBSFB

т╖К 

estherlele +84 (0) 903 660 922 estherle2@shalomcoffee.vn www.shalomcoffee.vn Thao Dien Ward, District 2 (Riverside Apartments/ The Vista An Phu/ Tropic Garden Building/ Just Coffee - Street 38)

▀Ирм▓h╙Эр░Л ╨╛рй┐рлШ╙гроЦ ╙гроЦриШ┘Ш ╒б╥ГтАл┌ВтАмрлШ )BV(*BOH 5BO#JOI%JTU

тАл╪АтАм╙ГтАл▀С┌ВтАм 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

рзЭ╒жргЪтАлраЧ┘БтАм

рдЭроарйЙ▌Гр▒Я р▓╣▐╖р╡Ь 

#%VPOH5 5BZ5IBOI 5BO1IV%JTU

44LZHBSEFO 1.) %JTU

рнУ▄╗рп▓рвОр│▒ро┤р│Ц

рм╡▌Гр▒Я р▓╣▐╖р╡Ь 

3)VOH1IVPD5BO1IPOH %JTU

44LZHBSEFO 1.) %JTU

%0/(4&07*/"

рнМр┤Ррдзр▓┐

/HVZFO5SPOH-PJ 5BO#JOI%JTU

/HVZFO2VZ%VD "O1IV %JTU

%0/(4&0'00% %-#JOI%VPOH 5IV%BV.PU #%

р│Ю╒бр▓╣р▒Я 4LZHBSEFO 1.) %JTU

рвЬтАл┌В╫ШтАм 44LZHBSEFO 1.) %JTU

р│ЮрйЙ▌Гр▒Я ржЙр▓╣рй╝ 

▀Ирм▓╒бтАл█ДтАм 44LZHSBEFO 1.) %JTU

▀СтАл╪итАм╒й╙гроЦрзЛ╥│ргЧ 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

раБр│зржиркС $рнир▒╕ рдирм▓▀Ирм▓рй╣тАлрй╝▐ЩтАм )B)VZ5BQ 1.) %JTU

рж╖▌Г╙г 1IBN/HPD5IBDI 5BO1IV%*TU▌Гр▒Яhрдзр▓┐

р│Ю╒бтАлрвСрн╖█╜тАм $POH)PB 8 5BO#JOI%JTU

╙Т▄╜▌Гр▒Я /HVZFO2VZ%VD %JTU

9VBO5IVZ 5IBP%JFO "O1IV %JTU

ра║╒бр┤▒█ирдП▐╖р▒Я

"5IJ4BDI %JTU

44LZHBSEFO 1.) %JTU

рв▓риОрдзр▓┐ ▐╖р▓║ 5$3PBE .Z1IVPD#FO$BU #%

рдЭроарйЙ▌Гр▒Я рдЭроарйЙ╨╛┘Ърм░рй╝  44LZHBSEFO1.) %JTU

р│ЮрйЙ▌Гр▒Я р▒нрвП 

р│ЮрйЙ▌Гр▒Я р▓╣▐╖р╡Ь 4&.Z1IVD %JTU р│зр│ЦрдЭ╙ТтАл▀е█╜тАм (SPVOE'MPPS "O,IBOI#ME 4POH )BO4U "O1IV8BSE %JTU

OPEN 09:00 ~ 22:30 сн║тФбспХсКй ╬втк╡с▒▒

риЕсКй╟С

9/1 Nguyen Thai Binh, Dist TB

028 3811 9948 028 3948 4614

09 Bui Bang Doan, тгЩсБЩтпЖс▒▒ Hung Vuong2, Dist.7 тгЩсБЩтпЖ ╟С

028 5412 1196~7

сжйтгЩс▒▒ ╟С

56 Vu Tong Phan Dist.2

028 2253 8281 090 904 2580

р┤▒ржа╓крг╗рвС &.BSU 1IBO7BO5SJ (P7BQ%JTU ,.BSU /HVZFO7BO-JOI 1.) %JTU ,.BSLFU ржЙр▓╣ ,.BSLFU р▓╣▐╖р╡Ь 4 )VOH7VPOH 1.) %JTU ,.BSLFU ╙ТтАл ран┘Ш█ТтАм /HVZFO%VD$BOI 1.) %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


рдзтАл╫╝тАмрдзр▓┐

╥Чр│ирдЩр▓О ╥Чр│ирдЩр▓ОраЗржШ раЖрй╛ рдкргЪ▀ХтАл╫╡тАм028-2242-1258 sс╗С 1 Hс║нu Giang

рдЯроврйЛ▌Ер▒б рдЭроарйЙрй╝

5410 1219/1220/1221/1515 ▐╖┘Щрй╝

5411 8181, 5410 2055/66/77

(am8:00 ~ pm23:00)

сБ╣тВНс▒ер╛Щс▒▒

SHIN & CHAN

тгЩсБЩтпЖ╘Хр╛Хр┤нсВСтАл▌НтАм

р╗Л сГХ

тАл тЦ╡ткЩтО╡▄йтАм┼ЦсЬ╛╘Ктгй ╩нрпЭсДЙткЩтЦ╡ с╕бс▒╢сижтДХ

aс╕бспХсФвсБ╣тВНр╢╣ тж╜╟Оси▒сХ╜┼ЦсЩ╣тж╣█╡сБ╣тВНр╢╣ ▌ЙтДХс╡Эр╛Щ ┼Цс░Ж╘КтгйaтАл▄ЖтАм

A. 335 Ha Huy Tap, P .Tan Phong Q7

T. 5416 8000, 093 619 8245 ,.BSLFU р░ЛрзЯ┘грзВ 5IBP%JFO %JTU

,.BSLFU рдЭроарйЙ╨╛┘Ъ 1IBN7BO/HIJ 4LZ(BSEFO3 %

EY3824914

,.BSLFU ╒╗▀м # $D1IV)PBOH"OI /HVZFO)VV5IP /IB#F

▌ЙтДХс╡Эр╛Щ раесЬ╜рпЮсБ░сЬ╛сФН

╩СсижтДХ╘Ктгй сЬ╛сФНсБ░сБ╣тВНр╢╣

5410 6694, 094 388 1004 R4-62 Hung Phuoc 2, PMH

снесФ╛с▒вспХ┼Бр╕╝спй├нс╕вс▒▓р╕нреБ сБ╣тВНреЕспХaрд╛тж╜┼Ф ╘Хaс│ТреЕсоесФ╛bтж╣█╡р╕йсонсое ╔ЩтАл▌бтАмр▓╜тАлсже▌ХтАмр╕нреЕсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм тАлрнУ╫▒тАмрк▒тАл ▐ЩтАмрж╕рнУ╒кр▓┐ риШрдзрвЪтАл ╫╕тАм╙Эр░ЛрвЪтАл╫╕тАмрдиргШр│арк▒тАл ╫│▀У▐ЩтАмр▓╣▐╖р╡Ьрй╣рлСрзЙ▀УтАл╫│тАм╨╛тАл ╫ЮтАм  44LZ(BSEFO 1.)

,.BSLFU ра╝р┤ХргГр▒Я█б 

0,NBSU рдЧр▓МраЕ 

$BOIP4) 1BSL /HVZFO)VV $BOI #JOI5IBOI%JTU

)BV(JBOH 5BO#JOI

4NBSU ровр░Лра╜ $BOUBWJM"QU "O1IV8BSE %JTU

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
риЖ▄╢╨╣ркНрж╗╤мркЧри▓╙░╒Ср│Щ╥Е╤Я╤Ер│ЫтАл▌ЬтАм╤Э▄╢ ▄╢ ркмтАл▐ФтАмр▒│тАл┘╜┘╜рвЙрй╝┘╜рвЙ╥Е▌НтАмcр│Ы╥Трв▒тАлрв╝▐ЦтАмр▒Ъ р┤А▐▓тАл┘╜тАмро╡тАлрг╢рг╢┘╜тАмр▒╗тАл╪з┘╜тАмc▀ПрйЗтАл╫┤тАм█┤тАл┘╜тАм р│Ъ╥йcризроСриТ╨╗рдв▐╜рвЯрйЗтАл┘╜┘╜тАмро╣рйЕ  $N

тАл┘╜тАм╥птАл┘╜рйД▀╛┘╜┘╜тАм╨╣тАл┘╜█ЛтАмрдб▄СтАлрв│▀П┘╜тАм╙ШрпСрв│╙ШтАл▐СтАмрлМ╤ЛтАл┘╜█Г▐┐┘╜тАм╘░тАл┘╜тАмрм▒рд░тАл┘╜тАмрпС╘░тАл┘╜тАм рпСтАл┘╜тАмржЬ▀Кр┤Л▀А▌ГрйД╤гри▓╙░▌ГрйДр▒╗ргТ▌ГрйД╥отАл╪╝┘╜▄птАмр░бтАлрвШ┘╜тАм╤╛тАлрев╫мтАм╤НтАлрев┘╜тАм╥▓█гргХргЫр▓Щ рй╡р▓ЩрйЖрй╡▐▓рзЪтАл▌жтАм╙ШтАл ╪╝╓Ю ┘╜тАмр▒╗ ╒╡тАл╪нтАмрмдрбЙ р▒╗ ╥Е╙ШржЫрм╢ ╒╡тАл╪нтАмроСрлДтАл┘╜рйД▀╛┘╜тАм╤Ерй║р│Ы╥ТржЬ╥Т рдвр┤ЗрнНр▓гтАл▐ТтАмр┤Л▀Аркнр┤ЛтАл ╪╝▌А┘╜тАм╙ЮроС ╥Е╙Ш ▐▓рг╜╨╣▄С ╥Ж ╤гри▓рпС┬╖╤гри▓╙░ ╤гри▓╙░

012-6869-0141 р│Ы , 012-6789-5272 ▀з , 028-5410-3993 S35-1 SKY GARDEN1, PMH, Q7 сВСтАл▌НтАмaтАл▌Е▄йтзК▄ЖтАм

тпЖ рансФвтАл▌бтАмсйН сБЩ тАл▌НтАм ┼БсФНсФвтАл▌бтАмсйН тгЩ сйОсВС с▒ес╕б тЗ╜с░ЖсЗбтЯ╣ bс│жсЗесЬ╛р╢╣ тЮЖсК║сЩ╣

R3-36 Hung Phuoc 4,тгЩсБЩтпЖ

5412 0700, 090 996 8814

р│првОриКтАл┌ВтАм╤Ррж╕рдз рк│╥Хрдз ржЙрй╣╙ЭриЧркБ ╥КрвОрвЪ┘б роВ╙Щр▓┐тАл ┌В▌╛тАмрим╥Ч ╤Крй┐ ргЪ▌ЕтАлрвО ┘БтАм╥О рмйрбО рдзр┤М ▐╖рдВ╨╛тАл▄ЦтАм┘б рг╗р▓МраЕ )BV(JBOH'25# рк▒тАлрй╣▐ЩтАмр┤Ъ 

т╖Е ра║тИКтж╣тЕйNMтЮКтЮК т╖Е р╕йсЬ╜█╡сФСсЩ╣соБNMтЮКтЮК т╖Е с╕етж╜ти╝}╙╣р╛ХNMтЮКтЮК

сЬЕтУНр╕С┼Йтее

тЖ╜сЭБсЬ╛сЬЕтУНр╕С┼Йтее╩С─есЦЕтК╣ }спЩ с│Т тАл▌бтАм тАлтй╢▌бтАм }спЩ aс│Т тАлтй╢▌бтАмр╡Щ }спЩ aс│Т тй╢р╡Щ

т╖Е сз▓тЭнс╕есзВNMтЮКтЮК т╖Е ткосФЭсЕХqNMтЮКтЮК т╖Е с╕етж╜сХ╛р╢╣NMтЮКтЮК т╖Е с╕етж╜сВСс╖║NMтЮКтЮК

Tc2 road, My Phuoc2, Ben Cat, Binh Duong сБЩтгЪ┼Ц▌Й

т╖Е тШЦр╕й█╣теер╕НсБЩсиеNMтЮКтЮК

сййсзЮс▒етк╡ : 096-774-8549, 06503-557-596

т╖Е то▓р╕й█╣скЕр╕Нс╕б╒▒NMтЮКтЮК т╖Е сЙ╡р╡ЙсДБр╕НNMтЮКтЮК т╖Е vтк╡сФНсп▒сБ╜сгЖNMтЮКтЮК т╖Е ткосФЭсВТqNMтЮК

тж╜╟Оbс│жсЬ╛тгй сонр┤н ┼Эсп▒ с╡Эр╢╣скесКе

рв▓риОрдзр▓┐

т╖Е сйвс╕бткосФЭNMтЮК т╖Е сз▓сВСтЗ╡с╕есзВNMтЮК т╖Е раерпЭс╕бсВСс╖║NMтЮКтЮК

╟НспжтГ╣сБ░ ╟Нспжр╛Щсо╣

 

/HVZFO2VZ%VD "O1IV 2

4,:р╕йтЬЩ 0,р╕йтЬЩ тж╣спХр╕йтЬЩ ╔Щр╕Ср╕йтЬЩ

028 3620 3990 097 939 4859

сижсЧнсмК╘кс░Ж╘кра║┼Б-%)3'

рпЭсЦбр╖Х┼Б╔ктй╢сЩ╣с╕втй╢╘кс░Ж┼Б тЦнспХсЙ╡╘кс░Ж┼Б р╝Й▀Щр╗ж-%53

сижсЧнсмКс╡ЭсВКсЦЕсКе

╘кс░Ж ╘кра║тВЮ┼БсБ░с╡ЭсВКсЦЕсКесЬ╜┼Цс▒ер╛Щ таЩсо╣с▒▒╘кс░ЖсКесЦЕсКесЬ╜┼Цси▒сХ╜сЗбтЦСсЦТ╔кткЩтЦ╡сЬ╛тАл▌ЪтАмсо╣с╡ЭсВКсЦЕсКе╩нс╕б тзХтжЭткЩр▒йтЛХсо╣0/&4501сХ╜сКесЬЕ ╘кс░Ж ╘кра║тВЮ┼Бс▒ер╛ЩсЬ╜┼Ц тж╜╟ОспЩс▒ер╛Щaс╕вс▒▓сЬ╜┼Ц

2018╓е

сЕХ╔ктй╢╘кс░Жт░Т╘кра║┼БтФЕсЬЕтЦ╜╓есЭБ╓ер╕┐спХqсФНсЦЩспЭ

╨╛╤║раЧтАл╫╕тАмри╖%PXO┬н рвОрйвтАлрв┐ркБ╥ГрйД╫йтАмри╖61┬м

20 спЩ▐╢сЦ╣тЫб╩б╩С

р╝Й▀Щр╗ж,*49%3 23,800,000vnd

р╝Й▀Щр╗ж,*49%#3 18,130,000vnd

скН╘кс░ЖтФбспж сЗбaсЦЩсДерае

сБ╝рд╜сДерае╟Нр╣Е сЗбaсЦЩсДерае

19,040,000vnd

14,504,000vnd

с▒╜тгйси▒тАлтж╜▌бтАмсФвсЦЩс▒╢сЕХсБ░▌Ер╖Щс▒╜тгйреЕсобр╣Ес░ЖсоЭр▓╜р╛Щсо╣тж╣сЦЩсл╡ Mobile: 0909 892 580, 0901 368 900(Korean)/0901 458 900(Vietnamese) Ho Chi Minh N7 CX Tan Cang DBP, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC Hanoi Thon Ngoc Hoi, Xa Ngoc Hoi, Huyen Thanh Tri, Hanoi Tel: 028.3512.7282~6 Fax: 028.35.127.284

Showroom &сФНр╛ХсЭЕ╟Ср║╡тЬЩр▓╜сйзсжйтгЩсжйтЛЩ' Address : Ground Floor, An Khanh Bld., 58 Song Han St., An Phu Ward, Dist2, HCMC E-mail : mixer@happycook.com.vn Homepage : www.happys-horeca.com


рзИр│п

JWW Consulting

www.hannatour.kr, www.vngolf.net

Room 305, No.5 Nguyen Sieu, Ben Nghe, Dist.1, HCMскЕтЯ╣рпЭтж╣смСсЬЕрдЕси▒р╕йспХр╕втФ╛сЬ╜тлнсФНсйз

┬Э ail.com ╤зргО hannatour@gm ┘а 

тГ╣ р▓╛ тАл┌ДтАм ▐║ реТ спЭ р║╡ тАл ┌╖тАм 

спХсГ╢спЩсЦЕр╕ЮтАлтийра║╫ЩтАмaсХ╜сБ╜╔ктАл тзк▌бтАм╔ктзкaтАл ▄ЖтАм ├Сс╡Эс╖╛ ╓е тЪНсп▒сп▒├Сс╡Эс╖╛ ╓е

сКесп▒сижр╛Х раетВКсКесп▒сйСс░Жтж║сФ╛сКесп▒╓е

тзО┼Ц╟н ╟О╘Х╟Ос▒╜сЦБ

с╡▓╟ОсКесп▒ спЭ╔ктзк тж╜╟О спЩраереТbтзХслЩсКесп▒ р▒нтЬЩтЛХ ткЩтЦ╡сЗбтФЪ смХс▒ер╗Хтийс╖╛ ╓е╓е ╟Ос▒╜смХс▒ер╗Хтийс╖╛ ╓е╓е

с▒есЬ╜тлнтШЦсйО тШЦсйОсГйсйО

р║╡тПК▌Йраж тЪНсиХс▒ер╛Щ

тЛХтШВсФвтАл ▌ХтАмс▒етк╡

290

сЗй

спЩспХтж╣

спЩсм▒тЗ╡aсЬ╜сЦТспЩсЗйсжера║сЗй

тзО┼Ц╟н сКесп▒

hannatour(093 205 3000)

тзКр╢╣рй▒█╡с│СспЩтЪНсиХaсже▄╣ сжнтВНтеер▓╜╔Щр░ЙтгосЦТтж╜сЬ╛сФН тж╜╟ОспЩaспХрд╜ткЩтЦ╡тжЮсижтАл╫ЩтАмсЩЭтж▓тАлтЭв╫ЩтАм

т╖Е т╖Е

тЪНсиХ ткЩтЦ╡ ┼Йтее

hannatour2(093 218 5000) тж╜╟О070 7150 5030

т╖Е

сФ╛тФ╜┼Цсм▒ ▌ЙражтЪНсиХ

09 327327 66 Tel/Fax +84 89 8484 384 Mobile +84 9 327 327 66 C h i n a +86 135 2400 6064

┼Н

┬ЭтАлтзОтж╜▌бтАм┼Ц сжетЛЙ ╘ПтЗ╜сБ╜ сЗй ┬ЭсжесЬ╜сже╙╣ ╘П сВЕтЗ╜сБ╜ сЗй

350

сЗй

спЩспХтж╣

спЩсм▒тЗ╡aсЬ╜сЦТспЩсЗйсжера║сЗй

сЦЩ─есоБ╓ЕсЬЕтО╡сФ╛р╛Э╟нсЕХткЩ╟НсйО

E - m a i l Wen@jww.world KaTalk wen2jiang Wechat wen2jiang728

IBр╣Ъ╔бр▓╜сЙнсФ╛тФ╜─е сЬЕтжЭрд╜сЕХтЬЩтЪНсиХ тж╜╟ОспЩaспХрд╜ткЩтЦ╡тжЮсижтАл╫ЩтАмсЩЭтж▓тАлтЭв╫ЩтАм

т╖Е т╖Е т╖Е

+DSS\7RXU тзХтжЭтЪНсиХ тзО┼Ц╟н сКесп▒ сйСс░Ж раетВК с╡▓╟ОреТ ткЩтЦ╡ тВЙр░к ┼Йтее

5FM (028) 6682 4055 спЩтЦС╓ШтбС : 070 8267 9634 'BY2220 2167 )PUMJOF 093 155 1110 &NBJMyhj1429@happytour.info.vn happy tour77 R20.P1508 Vincomcenter, 72 Le Thanh Ton, Q1, Tp.HCM

тАлреВ╪ЫтАм╙б

рй╣ргБ╥Ер│ж╥Х╙ВрйЛрнМр┤РроЦ▐╣р│ж╥Х╙Вр▒а╨╛р│ж╥Х╙В сШбс╜нреХро╢т╢е╧Эсг╣╤НтГЩтЕ║с╢всМСрлЭт╡ж с╢Ср┐Йс║ЭсМХс┐╣т╡С╥Н с║Сс┐бсЙСт╢е╘нт╕╡ сШбс╜нтАл╪НтАм╧б╙ЭсАЕс╢гс╜СрдбсП╣тАлт╡Ж╫жтАмркерлБ ╤Хсг╜тлвт╣йсвЙсдБсЖЪрлЭт╡ж т╕Хтд▒сЖЙтБНткХс╖ес╡Ъ╙Ет│бс╖ес╡Ъ╧ЮтБвтиЙс╢Ср┐йтдНтЩС

 сЭБсобтпН neonet01 - No.004,Thai An 1 Apt, Nguyen Van Qua Str., Dist 12, HCM City

рзИр│првО ╨╛╥Кр▒╡рзИр│првО 5IBOH-POH 8BSE 5BO#JOI%JTU

╥╜тАл╫м▌╜тАм╥Ор│Рр▒Иржп ┘Ш▄┐р▒ЯтАл ра╢█РтАм тАл┌АтАмрнК▄╗тАл╫║тАмро╣  ▄╗тАлр▒И▀б▌птАмржп тАл╪ШтАмр░Р %F5IBN %JTU )$.$

сЯйфАЕуН╡ теЕуМЕ фАНтЛнт╢е р┤ЯриС╥╝рвФр▓╣╥╝ р│ЫрйЕр▒▓тАл▌МтАм

уДеуМЕфЖНуЗС фДЭупЮ уДЙуБ╛ фБЕт┤Щ

уЙНт╖Ю | уБЙуП╜ | сЬЕт╖ЮтСЩ

уП╜ т▓Н 335 H├а Huy Tс║нp, P.T├вn Phong, PMH, Q.7 уМЕфЕХтЮЙфД╣ (028)5412-1000 / 093-853-0375

▌Г▄╗р▒Иржпра║рйЧ 3)VOH(JB 1.) %JTU

рид╪КрдЭ╥Щ╥Я

ра║▀ДрзИр│првО

3)VOH1IVPD 1.) %JTU

р│а╒бр▒Иржп

рв▓риОр│ж╥Х 'M "5SBO2VPD5PBO 8 %JTU

ри╡тАл▐Щ┌╡тАмр┤Ър│ж╥Х 1IBN/HV-BP %JTU

р│арбДрзИр│првО

рижрижрзИр│првО

р│Ю╒бр▒Иржп 'M .BTUFS5PXO 5SBO$BP7BO %JTU

'MPPS )PBOH%JFV %JTU

реДтАл▄╗ра│╪НтАмрлЙ ╙Эрж╕тАлрнУ╫▒тАмрзИр│п рйЙр▓Юр│арзИр│п

р│ароар▓Хр▒ИржпрзИр│првО

UI'MPPS#MVTLZ0GGJDF#VJMEJOH #BDI %BOHTU 8BSE 5BO#JOIEJTU )$.$

3 )VOH1IVPD 1.) %JTU

риЛ▄╗рзИр│првО тАл ра╝┌ГтАм $)BV(JBOH 8 5BO#JOI%JTU

р▒Иржп▌Врп╝рзИр│првО /HVZFO%VD$BOI %JTU

р│зр│Цр▒Иржп

р│Ю╒бра║рйЧ

37JODPNFDFOUFS -F5IBOI 5PO %JTU

▄╗тАлр▒И▀б▌птАмржп р│Ю╓врйЙ ╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
ৈ೯

HAN CAFE TOUR T. 028 T 028.5411-8000 5411 8000 0 HP. HP 094 885 2580 80 070-4656-1179

• እᯱᨦྕ ᩑᰆ ࠥ₊እᯱ ჶᯙᖅพ ᬭⓍ⟝ၬ Ñᵝ᷾ ໕⨩᷾

• ✚a⧎Ŗǭ• b᳦⚍ᨕᔢ‫ ݕ‬ʼn⥥ ີ⏊ ᜽❑॒

• ʼn⥥ᩩ᧞ၰ⚍ᨕ• ౭✙⋕ ⪙▵ ญ᳑✙ᩩ᧞

Focus 53"7&-"(&/$:

ಪஶटొ঱ lsyt305618

▶㴭㊑➖㉹ ⰥⒾ㴭㊑㊑ ᱅ ᝱㏽㒞 ▶㇍㧥㹽✌ᱹỚ䃉ᜁ㒞᱅ ᝱㏽⥅㊑ ▶⥅㊑テ☵ễ㜪⥅㊑ヱ㊦ 㐒ᡮ⥅㊑ ㆵ㌅╵䃉㒞 ▶䁮៶ᢍᡮ᮵Ⱑ ᡮ㌝Ⱑ ▶㴭サ៩䀅 ᠁᠒ ▶៩䀅㊦ 䄹㱕 ⒭㍱㶹 ⌍㰱㥵 ㄉま

Add: 77 Lê9ôn Thiêm(HòQg 3Kòĸc 3), P. Tân Phong, PMH, Q.7, TP.HCM Add. R4-38 Hung Phuoc 3, PMH, Dist.7

E-mail. hancafetour77@naver.com

'PDVT5PVS -F7BO5IJFN 1.) %JTU

7JFU)PUFMDPN 'M)PBOH%JFV %JTU

+88 /HVZFO4JFV %JTU

//ৈ೯ࢎ 5IBJ"O"15 /HVZFO7BO2VB %JTU

TEL (84-28) 5410-6972 HP : 094 770 2580 Ҏ٘উ౟ഐభ Ӓܽഐభ Ӓܽ൧झࢲ࠺झই౵౟

,%15SBWFM࠺߄೦ҕӂ

֣উഐభ ಹ޷൜ 

4U 5BN#JOI8BSE 5IV%VD%JTU

)VOH1IVPD 1.) %JTU

/JDF(PMG5PVS %JFO#JFO1IV #JOI5IBOI

ഐభ

‫زی‬ইܻ‫ی‬оٚഐభ ޷ష оٚࢎ੉ҕഐభ 3)VOH1IVPD 5BO1IPOH %JTU

5IF4JOI5PVSJTU %F5IBN4U %JTU )$.$

өաܻઑ౟ ѓ۟दഐభ ೠҴੋ 

‫ݔ۽‬౮ഐభ ‫۽‬ఠझ‫ ֎੉ޖ‬౸౭৆ 

ܻ‫ߡݯ‬ഐభ %F5IBN %JTU )$.$

݃࠶۞झഐభ ‫ݓ‬झॆ೒‫ۄ‬ਕഐభ 3)VOH(JB 1.) %JTU

‫׳ݫ‬ഐభ ೠҴੋ ‫੉ࢎ؍ݽ‬ҕ ఔ‫ ܄‬ #JT#B7J4U 5BO#JOI%JTU ޻‫֢ۄ‬ഐభ ೠҴੋ 3)VOH(JB*7 $BP5SJFV1IBU %JTU

XXXDIBPWJFUOBNDPLSҟҊ‫&ࣻ੽੄ޙ‬NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


ৈ೯

LMD

ఇझ஠ ੗‫ز‬ର ੄‫ݽ‬ٚ Ѫ

ᵲŁ₉ๅๅ ౭✙⋕⪙⊹ၝ↽ᱡa ᯱ࠺₉᳦⧊ᅕ⨹‫ݡ‬ญᱱ ᱶእ ៍❦ ትၶ ᖙ₉॒

0122 867 0071, 028 5410 2982 23 Phan Khiem ich,P. Tan Phong, Q7

݆ ⋕ ݆░⋕ ᝁᗮ ᱶ⪶ ⊽ᱩҾʭḡ₦ᯥᱶእ⦹ā᜖‫݅ܩ‬ ᝁᗮ ᱶ⪶ ⊽ᱩ Ҿʭ ʭ

݆░౭✙⋕

62 777 505

݅ᙹ₉పᅕᮁᯙ᜚_ᯙ᜚ 37᜚⧊₉ᰆ݉ʑ‫ݡ‬ᩍ ₉ᅕ⨹ḡᱶ‫ݡ‬ญᱱት௺ၶᜅ❱ๅ

0987 764 800

ᝁᗮ ᱶ⪶ ᝁ഑ z

z

ᝁ₉ ᵲŁ₉ๅ᯦ ❱ๅ ᯱ࠺₉ᅕ⨹❱ๅ ᙹญ ᱥ₉᳦ᙹญ ❱ɩ ࠥᔪ ᙹ ᔪ

⦽ǎᯙᔢ‫ݕ‬0982 633 354 ⣙ၙ⯆ᱱT. 028. 5410 6932 ǑᱱT. 028. 3715 7554, 3719 2121 ኩ᷾ᱱ T. 0274. 3636 522~3

߬оझഐభ 3)VOH(JB 1.) %JTU

/FX8PSME4BJ(PO

$BUIBZ1BDJGJD"JSMJOFT

-F-PJ %JTU

/(VZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

ࠡఋ਋࣠൜ഐభ 4POHIVPOH 

/*,,0)PUFM4BJ(PO

$IJOB"JSMJOFT$BP5SJFV1IBU4U )VOH(JB 1.)

'M 5PO%BU5JFO %JTU

߬౟թҎ೐ஶ౟ܻ௿ۣ

ࢨ‫܁‬ഐభ

7JOO

$IJOB4PVUIFSO"JSMJOFT

ࠁ૨‫ز‬ա੉Ҏ೐ܻઑ౟ 

3)VOH(JB 1.) %JTU )$.$

/P"MMFZ5SBO7BO-BJ4U

$%JFO#JFO1IV %JTU

5SBOH#PN 5IPOH/IBU %POH/BJ

ଵझਤ౟ഐభ 

+BQBO"JSMJOFT

࠼ૐझ௼ܽҎ೐੢

6OH7BO,IJFN #JOI5IBOI%JTU

-F5IBOI5PO %JTU

೦ҕࢎ

௏ܻইաഐభ $POH)PB 5BO#JOI%JTU

‫؀‬ೠ೦ҕ

.BMBZTJB"JSMJOFT

౟ਦఋ੉Ѣഐభ

 'M,JN$VPOH"15 -F%VBO #FO/HIF %JTU

ೂউഐభ

߬౟թ೦ҕ

3)VOH(JB %JTU

/HVZFO4PO -POH#JFO%JTU

ೠъഐభ

࠺৆ઇ

")PBOH7BO5IV4 8 1IV/IVBO%JTU

4BO#BZ5BO4PO/IBU 5BO#JOI%JTU

4JFN3JFQ"JSXBZ

(PMEFOഐభ

ইदইա೦ҕ ഐ஖޹ 

4JOHBQPSF"JSMJOFT

)VOH(JB1.) %JTU

-F%VBO %JTU

*45": /P-BOF%POH.& )/

ইदইա೦ҕ ೞ֢੉ ,*N.B #B%JOI )/

*#*4)PUFM )PBOH7BO5IBJ 5BO1IV %JTU

ইदইա೦ҕ ‫׮‬խ 

*OUFSDPOUJOFUBM)PUFM

%POH,IPJ %JTU

#JT/HVZFO5SBJ %JTU

1IJMJQQJOF"JSMJOFT

‫܄‬఍Ҏ೐௼ۣ  ݅թझ௼ܽҎ೐ ࠼ૐ 

࠼ૐप৻Ҏ೐োण੢ ࢲ਎௼ܽҎ೐޷಺ ࣠߬Ҏ೐ܻઑ౟ _

%*OI5*FO)PBOH %JTU

झ஠੉੼೐౟‫۔‬ಫܽ

2VBOUBT"JSXBZ #JT/HVZFO5SBJ %JTU

ইदইҎ೐োण੢ ঌ߄౟‫۽‬झझ௼ܽҎ೐ ੉೐‫۽‬Ҏ೐ই஠‫޷ؘ‬ ૑झਫझ௼ܽҎ೐

6OJUFE"JSMJOFT ఔ‫܄‬झ௼ܽҎ೐ߑ ౭ਝ੉೦ҕࢎ ഐ஖޹ 7P5IJ4BV %JTU

)BJ#B5SVOH #FO/HIF8BSE %JTU

-PUUF-FHFOE)PUFM ""5PO%VD5IBOH %JTU

/FX-BOE

"JS'SBODF

కҟ੿࢑ஶ౟ܻ 

Ҏ೐োण੢

౟ਦ‫࠳ب‬ૉ ಹ޷൜Ҏ೐োण੢

"NFSJDBO"JSMJOFT

Ҏ೐ઓ

/HVZFO5IJ.JOI,IBJ %JTU

)B)VZ5BQ 1.) %JTU

൨‫ۈ‬Ҏ೐োण੢

"OB/JQQPO"JSXBZ

‫׮‬ٜҎ೐ %BEVM(PMG 

))/‫୺ݏ‬Ҏ೐ࠅ

‫ۅ‬ନҎ೐োण੢ ҵ 

+#, ੗‫ز‬ѢԲܻ 

#JT/HVZFO5SBJ %JTU

ҟҊ‫&ࣻ੽੄ޙ‬NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
рзИр│п

тзХслЩ╟О╘ХспХсФНс▒ер╛Щ с▒╛сЬЕтеер▒йсЬЕ

╥┤╒▓рйЙрвОhр│зрз╗рйЙрвОhрвОтАл▐ЦтАмрдкрйЙрй╣

тж╜╟ОспЩс▒етк╡

093 279 3110 ╟О╘ХспХсФН

090 264 1669 тж╜╟О +84.10 2693 5427

с│СсЦБтзХсмХ$IPTVO4IJQQJOH

┬Э спХсФНтк╡р╛Эс▒ер╛ЩсижтДХ ┬Э сДБтЬЩ╘Йр╛Эр╢╣╓еKnow-how ┬Э р╛Эр╢╣╩СсижPTVсп▒тлнсФН р│а╥┤рйЛтАл╫╝╫╕тАмрйЧ╨╛рлТрй╜╥Щ▄╗р│дтАл╫о╫дтАм ╥┤╒▓рйЙрвОрк▒▌ИрлУр│п╨╛тАл╫ЮтАм

╟О╘ХспХсФН ╟Ос▒╜спХсФН сФНр╛ХсЭЕспХс▒ес▒ер╛Щ тж╜сКе╔бр▓╜сГнр▓╜с╕бсЬЕтЭТсЬЕ сйвсижспХтВНтпНтАл▌бтАмр╕Н093-382-2424 (fred@hanvi.com) сиж сижр╛Хс▒╢тй╜с▒╢┼Эс░Ж с▒╢тй╜с▒╢ ┼Эс░Ж 012-9399-1004 ═╛╞Р─Р─В┼п─Ю╞й─Ю╬Ы┼Ъ─В┼╢╟А┼Э═Ш─Р┼╜┼╡═┐

3rd Floor, 11 Nguyen Cong Tru, Dist.1

Tel: 028. 3914 1856~58

/&84&06-╥Ор│РрзЛрдгрйв

▀мрдЭр▒Я█кр░ароа

1((PMG ╤РрйЛрзЛрдгрйв 

рд╣риКрйЧтАл╪▓тАмрм░рнир▒╕

4*4╥Ор│Р

ро╛ржпр▓и╙Т рйЧтАл╪▓тАмрм░р│▒╙Рр░ОроВ 

4LZ(PMG;POF 8JUI0OF(PMG"VUP1MB[B

рвЪтАл╫╕тАмри╕риГр│дтАл╫о╫дтАм HP : 0122 365 6982

60 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, HoChiMinh City, Vietnam ╙ЦтАл▀е█╜тАмржпреНрдЭ 1IP2VBOH 5BO#JOI%JTU

▀ДтАл▄БтАмр│ж╥Х

╓дрдЭр░╝рйКрдЭр│Р█ирдЭ

▀зр│а1BOUPT

тАлрв╢╪АтАмр│зриНр│ж╥Х 7JMJBHF# 1IBO1IVD%VZFO 5BO#JOI

рвЬр│ар▒ЯтАл█ТтАмрдЭр▓ир▒Я

рдЭ▌Гр▒Яроа╥Крв▓ра║рдЭ 'M,JDPUSBOST#BDI%BOH 8BSE 5BO#JOI%JTU

/HVZFO)VV$BOI 8 #JOI5IBOI

".█кр▒Яроа

тАл╪АтАмрдириНрга %45$ )BV(JBOH 8 5BO#JOI%JTU

81("╥Ор│РржЗроатАл ▐╖╪ШтАмр▓╣▐╖р╡Ь 

$BSSFOUBMWODPN

тАл╪АтАмрдир░Ц▀У*4р│а╥┤█кр░О

рйЧтАл╪▓тАмрм░h█кр░ароаhрй┐ра║

,*.s4$"3р│а╥┤╥Яр░Ц 1IBO,IJFN*DI 1.) %JTU

╙Шр┤РрвЦрпП▀брдЭ█кр▒Я

345 █кр▒Яроа 

╙Шр┤Р╥КргШ 

5%█кр▒Яроа

тАл╫птАмр░ароа █кр▒Яроа /HVZFO7BO2VB %JTU тАл█к╪Ш▄ГтАмр░ароа р┤РроЦ▐╣ /HVZFO-VPOH#BOH 5BO1IV %JTU.Z,JN 1.)%JTU

%POH/BJ 5BO#JOI%JTU

1IBO5IVD%JFO 5BO#JOI%JTU

7BOI%BJ1IJB%POH 1IV)VV %JTU

риЛрв┐р│зриН

тАл╪АтАмрлУр│жриН

рйЧрйЙржЙр▒Я

тАл█╜▀С╪▓тАмрлСрдЭр▒ордЭ #1IBN/HV-BP %JTU

рйв╙ШрвЪрв╢ 4*/0,03 _ ""5PO%VD5IBOH %JTU

тАлрйКраЧ╪▓тАмрдЭр│Р█ирдЭ

ркВрдЭр│Р█ирдЭ

тАл█╜█Д┘БтАмрлСрдЭр▒ордЭ ┘г┘итАл╪мтАм

р│зриНр│ж╥ХhриНргаhр┤ЪтАл▐ЫтАмhр░╛╥ЩтАл╪АтАмр│п

Tel : 0283 911 0037

▐╖рв┐рдПр│Э

#)PBOH"OI(PMG)PVTF /IB#F

рлС┘гр▒ЯтАл█ТтАмрдЭ рк▒рдзр┤ервОр│а┘Ш▄┐╓Ф 'M /HVZFO)VF4U %JTU

╥ГтАл╪▓тАмр░Ц▀У

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


ৈ೯

ᝁ഑ෝ ၵ┶ ᝁ഑ෝၵ┶ᮝಽq࠺ᮥᱥ⦹۵ q࠺ᮥ ᱥ⦹۵

‫ࢷ؁‬೨਎೧Җ લ

www.daesinglobal.com, www.ds3211.co.kr ுပᆴᇁ ௲ᆿပྗᆦᇖ ໓သ᎛௶ ᄝᄌᄼဩ ໳ᄦ൝ᑌ ຬ዗ᑨኖ௧ཞ௶ဏྗၺຐᐻ௧ᆰႀുോ" ൕ൙ᆴᆦႂᒐኍᆿ$-$!'+,!$-(( Xgjb\ccb4[aU]`"Wca

ᬵᯝ

ᇡᔑḡᱱ}ᖅ Ğᔢԉᇢࠥ ‫ݡ‬Ǎ ᇡᔑḡᩎ႑ᘂ⦞ᨦa‫܆‬

ᇖ໶ᇕᆦ௧ღᇖᐽཉᎼೆ఑೏ᆦ࿫ ఑ᇞᆦ࿫ဏྗၺຐᐻ௧ᆰႀുോ" ൕ൙ᆴႉᄱႄኍᆿ$-'!*$*!-&*( Xgjbg]a4[aU]`"Wca

⧙ऽ⋱ญ ᪅۹ᅕԕ᜽Ł ԕᯝၼᮝᖙ᫵

൝ႅᆡᆴኰᎼ฼௴ᑁຘᇕᆨ஛ௗᆡ ጓᎇᆦೞᅪွဏྗၺຐᐻ௧ᆰႀുോ" ൕ൙ᆴᆦ࿷ᆋ௴ᆿ$-$!-)+!$+(( XgjbWcb4[aU]`"Wca

⧎ᔢ↽ᖁᮥ݅⦹ᩍ↽ᔢ᮹ᕽእᜅෝᱽŖ⦹ā᜖‫݅ܩ‬ ⧎ᔢ ↽ᖁᮥ ݅⦹ᩍ ↽ᔢ᮹ ᔢ᮹ ᕽእᜅ

⧎Ŗᬕᘂ ⧕ᔢᬕᘂ ⧕᫙ᯕᔍ ⧙ऽ⋱ญ ᙹ⇽᯦☖š ᝁᗮᱶ⪶⦹í↽Ł᮹ᕽእᜅಽ₦ᯥᬕᘂ

ႃ೏#ఐኄᄱᄕဴ ీᑢᇜᄱᄕဴᆿ ྙርᄱᄕဴ ీᆨሐᄱᄕဴᆿ ඏಾᆦᄱᄕဴ ᆦዳᄨᄱᄕဴᆿ ᐖ༔ᒹᄱᄕဴ ዊሰ௼ᄱᄕဴᆿ ᐻ೿ᆦᄱᄕဴ ీᑨሐᄱᄕဴᆿ ോೊോೊᄱᄕဴ ዊኖဓུᄱᄕဴᆿ

$-'!(%)!-$*, $-$!+&-!,&,' $-,!,*-!)&$( $%*!,*'%!'$$' $-%!,)%!(%%) $%&!,+*$!$$,,

ETWOTBOH :0

ETQNI ETIBOPJLP EBFTJOEBOBOH

: 0236.655.8551, 093.211.4447 ݅Ԏ Tel 2 Huy Du, Phuong An Hai Bac, Quan Son Tra, Da Nang ⪙⊹ၝ Tel : 028.3848.8600, 090.926.4788 Viliage B, NO.4, Phan Thuc Duyen Street, 4 Ward, Tan Binh ⦹‫י‬ᯕ Tel: 024.3782.0696, 093.416.1488 Lo11, BT1, KDT Me Tri Ha, Huyen Tu Liem, Ha Noi ⦽ǎᅙᔍ Tel : 02.713.7419 ᕽᬙvᕽǍ⪵ł࠺༉ᜅ✙ॵᯱᯙክঊ Tel : 051.796.0356, 010-3570-0431, 010-4226-8055 ᇡᔑḡᱱ

ᇡᔑvᕽǍᮁ☖݉ḡಽ ࠺⪙ ‫ݡ‬ᱡ࠺ ᇡᔑ❑⥭౪ᜅ 

஠Ҋ۞ए

,$5$߬౟թ

஠झ೦ҕ -" /:૒ా 

 UI'MPPS %POH,IPJ %JTU

௏౟‫ے‬झ

,(-߬౟թ

ೊ੹੊झ೐ۨझ ୌੌ࠺ա ೠ૓೧਍ "%1

 'M %POH,IPJ %JTU

,-&YQSFTT .BTUFS"JS )BV(JBOH 5BO#JOI%JTU

.D5SBOT

#$7JFU/BN_

"/HVZFO7BO.BJ 5BO#JOI%JTU

#0.

.PWFNBY4ZTUFN7JFUOBN

3,JN%PPGGJDF -F-PJ %JTU

_ #5SVPOH4PO 5BO#JOI%JTU

‫ݡ‬ᝁᬕᘂ

ᯝၹᙹ⇽᯦⪵ྜྷᬕᘂ (AirFreight & Ocean Freight) ᇡᔑ 051 645 5822 ᕽᬙ 02 3665 7070 ᵲǎḡᔍ66 136 0630 6239

091 997 1004 ॢ 090 687 7579 Ѯ

Office: 3842-2672 E-mail: swsong@dstckor.co.kr

ೠझਘ٘‫۽‬૑झ౮झ 'M5SBOT7JFU#VMEJOH :FO5IF4U 8BSE 5BO#JOI%JTU

-.% ௱ࢲ࠺झ 

#5‫۽‬૑झ౮झ

//3(MPCBM-PHJTUJDT

4:‫ܨޛ‬ହҊ

%"*%0/(-0(*45*$4

/0/4501&913&44_

5$-_

)BOWJFU-PHJTUJDT_

1"$4&""*3 ೖী੉ॿ 

5IF(SPVOE7O

'M /HVZFO$POH5SV %JTU"/HVZFO7BO.BJ 5BO#JOI%JTU

Dae Shin Transportation Co.,Ltd Thai Sinh Transport Logistics Co.,Ltd. Room B209 - B210, 46-48 Hau Giang St. Ward 4, Tan Binh Dist.

157$0 -5%

1575SBOT /HVZFO%JOI$IJFV %JTU

#+'35

⧙ऽ⋱ญ ✚ᘂ ᵲǎ⦽ǎ

ŲŁྙ᮹012 1283 2000 028 5417 3898 ~ 99 E. info@chaovietnam.co.kr W. www.chaovietnam.co.kr

ҟҊ‫&ࣻ੽੄ޙ‬NBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╤дрв╕ркБркС

www.shin-whavn.com

╒брйЛра║╒б р│пр░Црй╣тАл ▐ЩтАм

▄╗рдЭр░╣рйЙржЩре┐╤дрв╕

╓ПрдЭр│Щра║╒б╤дрв╕

тАлра║рв┐▌║тАм╒б QWDрджр▒Я р░Лр▓и▄╜ 

╓ЩрлЯрвОрж╕тАл╫▒тАмрлС

 "Q-POH1IV -POH5IBOI %/

рв┐▐╣ркЩр│д╤дрв╕

╓втАл▄ЦтАмр▓ХрйЛр▒Я

тАл▌║тАмрдирдкрж╕ рвОрн╣ _ ,$/%POH"O "O1IV #JOI%VPOH

рв┐риЛрлСрзЯр░л

тАлра║╫ПтАмрзЖр│а'31

▐╖╥Яра║╒б рй╣╙Э 

-P%:$/,$/.Z1IVPD #%

рк▒ тАл╫отАмрзФр▓ХрйЛр▒Я

▐╖тАл█РтАм╤дрв╕

рв┐р┤Ърй╣╙Э рй╣╙Э╥ХрвО 

тАл╪АтАм╪ЛтАл▌лтАмрдПра║╒б

▐╣ржЙр▒╜

' .FMPEZ5PXFS 6OH7BO ,IJFN4U 8BSE #JOI5IBOI%JTU

$ $.JOI)VOH,PSFB*OEVTUSJBM ".JOI)VOH $IPO5IBOI #JOI1IVPD

тАл╪АтАм╪Л▀Х┘Ш _ -POH5IBOI*1 %POH/BJ

раБ▐╣╤дрв╕

рдирв┐

╥КтАл█Ю▄А▐ЦтАм

тАл▀мрв╢╪АтАмр▒Я╒й ╪Лр▒Ярдж╥Х 

▀Срг╗тАл╫птАмр░а

рдирв┐рйЙрзВрлС▀мр▒Я╒й 1$'M1IBN/HV-BP %JTU

╥Ярв┐ра║╒б рй╣╙ЭрйЧтАл╪▓тАмрм░ 

тАлра║рв┐╪АтАм╒б

раБрв┐╤дрв╕

рдирв┐ра║╒б

╥┤раБра║╒б

тАл&рй┐╪АтАм/( рй╣╙Эрв╕ра║╥ХрвО 

раЧрв┐тАл╪итАм╙Ш

рдир│а▀мр▒Я╒й р▒╕╓С 

╥┤ркБ╤дрв╕

тАл╪АтАмриФрзАрдЭржЩр▒нра║╒б тАл рй╝▄╗╪АрнНркБраЧ╪▓тАм

рвЦ╥Я╙Э╥ЕрвЪрвО

рдир┤Ъ╤дрв╕

╤дрв╕▀ВркБркС ╨╛тАл█ИтАм╤дрв╕ ╤дрн╖р░╖тАл ▌╛тАм ╤К╒йра║╒б

#""Q5BO,JFO #JOI$IBOI

71'M$BOUBWJM %JTU

/IPO5SBDI*%1 -POH5IPN /IPO5SBDI %/

╤КтАл╪▓тАм╤дрв╕ р░╖тАл▌╛тАм╤дрн╖ ╤КрвСра║╒б'31 -P.%-VDLZ%VD)PB*%1 -POH"O

╥Грв▓╙ЦтАл█╜тАмр░л рнТргЧ╙Э ╥ГрлУр░лрдЭр░ЛрйМ

╙Шрв┐рзАрйЙрдЭ р▒╡рйЙр│Р 

╙ЭрзЛра║╒б_

тАл▌║╪▓тАмркЩр│д╤дрв╕_

рвЦрйМркЩр│д╤дрв╕ рвЦрлУра║╒б рй╣╙Э╥ХрвО _

/3PBE 5BO5BP*; /IPO5SBDI %POH/BJ

тАлрзВраШ╪▓тАмрлСтАл╫дтАмржп▌В

╙ЭриФркЩр│д╤дрв╕

 $"5SVPOH4B #JOI5IBOI%JTU

'M 40OOBEF[J /P3PBE #JFO)PB "O#JOI8 %/

рк▒ тАл╪▓тАмр│Ю реЖр▒┤рй╣тАл ▐ЩтАм

',15SVOH%VOH #JFO)PB %/

рдир┤Ърй╣рв╢▀мр▒Я╒й

)P5VOH.BV %JTU

рдк▀б▀░ркЩр│д╤дрв╕

рвЦр┤Ър▓ХрйЛр▒Я

реДрлСр│Р▄╗ ╒втАл▀С▄ЙтАмрлС 

рвЦр┤Ь╙Эрж╕

ржЗ▄╗тАл █МтАмрзАр▓йрдж 

рв│риЛркЩр│д╤д р│Ю╓врйЙ  7JOBDPOFYU 1IBN)VOH/BN 5V-JFN )/

ржЗржатАл█ДтАмрйШрж╕раВркС╒Щ

рв│риЛркЩр│д╤дрв╕ р┤РроЦ▐╣ 

ржа▀мрдЭркЩр│д╤дрв╕ UI'MPPS $.5 8BSE %JTU

4P 4POH5IBO* %J"/ #%

╙ЭрзЛра║╒б рпСр░крйЙ╓Б 

рв┐риора║╒б рв╕ра║ 

5IBJ5IVBO "O1IV %JTU

_

$ 3FOUBM'BDUPSZ 3PBE/P -POH тАл╪АтАмр│арй╣рв╢ #JOI*OEVSTUSJBM[POF #JFO)PB тАл╪АтАмр│ар▒╕╓С ╙Шр┤Ррй╣╙Э тАл╪▓тАм╒йржЗрй╣╙Э -P# %BJ%BOH*1 5%. #JOI%VPOHрв╢рлУ█ирйЙрй╖

ржИркС╓в▀░╥Хрж╕риКр▓ХрйЛр▒Я

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╤дрв╕ркБркС

с╡Э vсФСсКе╙╣

SI ENG CO., LTD w w w . s i - e n g . n e t

┼Цс░ЖтШЦтго┼ЦсФНсВС┼б┼ЦсФН╘кb┼ЦсФН тУХр╕Ср╡Щ┼ЦсФНс╕ес╕е╩С┼ЦсФН

FRP DUCT SCRUBBER TANK LINING с╡Эсл╡ сЭЕс▒в

сФЭсЦТс▒есп▒ тФбспХсо▓снН сБ╢р╕С ▌ЖтЬЩ сЬЕтУНрпЭсБ╡слЩ

сФЭсЦТс▒е╩С тФбспХсо▓снН та▒сЩ╣тГ╣р╕НсЬ╜сЦЕ сЬЕтУНрпЭсБ╡слЩ тбНсЬЕтО╡сДБтЬЩ╘Й ╘ХсФСсЦЕсКес▒╜сп▓сЦЕтК╣

,"/(4"/7*/"$P -UE ткЩтК╣сБЭ┼ЦтзОси▒сХ╜сЗе├Ср╕НснетК╣

Lot MD 6, Lucky Duc Hoa 1 Industrial Park, Duc Hoa, Long An TEL. 0272 377 9951 ~ 2 FAX. 0272 377 9953 H/P. 096 811 6200 сйвсижсЗб 0127 227 0000

TJFOHDPMUE!HNBJMDPN

▀СрдерйМрйЙрвО No.16, No 16 Chu Manh Trinh Street Street, Group11 Group11, Tan Cang Commune, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

тж╜╟ОсФСсижсжйс▒есЕХ├Х┼Ц▌ЙспЩс╖╛

aсЦЕсп▒с░Нс▒ер╛Щ

─Юс╕етЦосЬЕтФбспЭ

www www.ppband.com ww.ppband.co cm

рмВрнЧсР╢р│Ю

D E DUK DAE DUK BAND B D VIETNAM CO., LTD. BAN L D. LT

╓Ф╤╛р│▓11▀Р┘Урй┤тАлрвМрвЯ▐ФтАмрж│рнО PET BAND

P.P. STRAPPING BAND

сжйс▒ер╕╛ сЗес╕ер╕╛ тк╡р▓ЖсБ╜с▒есЧнс▒есмК ┼Йтеер╕╛ тВЙткЩр▓╜р╕╛ 11р▓╜тее сжйс▒еснЙсК║рпБ сп▒ра║сБ╡ тФер▓ЖсБ╡ сЕЭсГйс╕б &сЬЕтЬЩр╕вреТ сп▒ра║ сВХржК╩С

A: C3-1, C5-2 Minh Hung Korea Industrial 3A Minh Hung, Chon Thanh, Binh Phuoc Province T: 0271 364 5523~4 / 091-628-1004 тж╜╟ОспЩ

F: 0271-364-5522 E: kyungjinvietnam@gmail.com

тбНс░Ж╩С"4тЭ▒р╣Е

рй┐тАл╪А▌║тАмр│ар┤▒█йрджра╢

роирдаркЩр│д╤дрв╕

рзАрйЙрдЭ╙Э╥Ера║╒б

ркБрйМр▒╕╓С

рзАрдЭржЗрйЙрйЙрзВрлС

ркБрйМр▒╕╓Сра║╒б

ро╛рйЙре┐ре┐р┤РроЦ▐╣  %JFO#JFO1IV #5

рзФр│Врй┐▐╗ -P#,$/5BZ#BD $V$IJ

рзарвСра║╒б риЛрв│┘гржЩ▄╗ рв╕╥Е риШ┘Шра║╒б р▓л▄╗▀Ф рижриж╤дрв╕

рк│╤дрв╕

ро╛рйЙре┐ре┐р│Ю╓врйЙ 'M7JOBDPOFYU 1IBN)VOH 5V-JFN

)VOH1IVPD 5BO1IPOH%JTU

рпП▄╗ржЗр▓м тАл╫▒тАмрзМркБ 

рк║раЧрй╣╙Эра║╒б

-PU+ 7JFU)VPOH*15IVBO"O #%

рк║ржФ┘грйЧрйЛ +"% 

рпПрдЭтАл▀м▌╜тАмр▒Я╒й р│ЮрйЙрвердж 

рнбрв│╤дрв╕

рпПржЗрй╣рйЧ рйЛ╪Лр░арпПржЗ 

роараБтАл▀мрйЛ█ДтАмр▒Я╒й тАл ▄Р╪итАм

рпПрзВра║╒б

4P1IVOH,IBD,IPBOH %JTU

1&╥й

Street No. 5 Long Thanh Industrial Zone, Long Thanh, Dong Nai Province T: 0251-351-4046~8 F: 0251-351-4049 ┼бр▓Йр╛Щсо╣ тж╜ ╟О спЩ 090-807-5233 сДБтЬЩ╘ЙспЩ093-385-7337 &EBFEVLWU!QQCBOEDPN

ржирлСрйЛр░а╒▓ргК╓ЕB

$IV.BOI5SJOI 5BO$BOH #JFO)PB

сБ╣сп▒ра║сВХржК╩С

рп┐тАл█ДтАмрп╝рлС╤▒рм░ /P/BN-POH[POF%JTU р░Л▐╖рпП р│Цр┤Д р░С&$ркЩр│д╤дрв╕ р░Х╥ЯтАлрйЙ▀Д▌╛тАм╥ХтАл╫▒тАм /P"4U #JFO)PB %POH/BJ р░ХтАлрйЛ▌нтАмр░к▄╗ржп р░ХркЩр│Р▄╜р▒┤ р░Хрм╣ра║╒б р▒нрзВтАл█╛тАмр▓л▄╗рдп ▀ДтАл╫птАмрйд 

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╤дрв╕ркБркС

с╕б├нтВЙсВСтЦСр╕Н╞▒тДХс▒ер╛Щ

тУХрпЭтУНс╕б├нтВЙ рдирм░▄╗рдЭр▒╕тАл▌ТтАм╨╛тАл╫ЮтАм

┬а ┬а

█кр░Орв▓ра║рдЭ

┬а

тАл╪АтАмр┤ЛргЧр┤ЛрлШрлУ╙ЭркБрйШрдж╥Х рп┐▄╜тАл▄ЪтАмрдж╥Х▀Врйвра║ркБрйШ сФвтАлр╛Щ▌ХтАмсо╣ 016 2915 5649 / 090 821 2107

рлС╤▒рм░▀Ур░а▄╗╥орнУ рлС╤▒рм░▀Ур░а▄╗╥орнУ ┬арлС╤▒рм░рг╗▄╗рв▓ра║рдЭ ┬а ┬а

w w w . c t s k v . c o m

тУХрпЭтУНс╕б├нтВЙ┼ЦсЬ╛┼Ц╔ксм▒ (Aus.Michael Clark Material Handling Vietnam) ткЩтК╣сБЭ 12 Ton Dan, Dist.4, HCMC Tel: 08. 6275 1544 Fax: 08. 2221 5589 сйвсижтАл▌Ъ▌ХтАм0906.695.345 с░Ж├Хс╕етЭбс░Ж

www.clarkmhc.co.kr l k h k сХ╜сКесЬЕтАл▌Ъ▌ХтАм093.717.2876 с▒етГ╜смСсЦЭтЦСс░Ж спХр║╡спЭmikeclarkvietnam@gmail.com To voi phuc, trauquy,Gialam,Hanoi тж╣тАл╫ЩтАмспХ

р░╣▀ФркБркСр▒╕тАлрй╝▄╗╪А▌ТтАм

т▓╝сВТтжетЦСс╕▓с╕е╩С т▓╝сФНспХтУХр│Бс╕▓с╕е╩С т▓╝тАлтпВтй╢▌бтАмтВКтФ▓ т▓╝тСЙр╕втФбсмн ╘кbтФ▓

т▓╝сЦЩс▒╢сЬ╛сЬЕтУНр▒НсГе т▓╝скЕспЭсБЩсЬЕтЬЩс╕▓с╕е╩С

тУХр╕Ср╡ЩсЬ╜┼Ц т▓╝си▒сиХсХЕсмн тйЕтЭнсБ╢сЬЕ тЮЙсЬЕсБ╢сЬЕ ''6 #'6 ")6 тзОскЙтзОсЬЦ╩С т▓╝bс│жсФСсижсмКтжетЦС

с▒есЗбтгйтж╜╟Оси▒сХ╜с╕всЩ╣спж с▒бр▓Хтж╜сЬ╜┼ЦсКер▓╜eтаЩтж╣├нсЗес╕ес▒╜├С CLEAN TECHNOLOGY SYSTEM CO.,LTD Clean Technology System

D─В┼Э┼╢K─╕─Р─Ю ╬Ш&─В─Р╞Ъ┼╜╞М╟З

ISO 90001-14001

┼Э┼╢┼Ъd┼Ъ╞╡─В┼╢╧оY╞╡─В╞М╞Ъ─Ю╞М═Хd┼Ъ╞╡─В┼╢'┼Э─В┼╜t─В╞М─Ъ═Х d┼Ъ╞╡─В┼╢┼╢d┼╜╟Б┼╢═Х┼Э┼╢┼Ъ╞╡┼╜┼╢┼РW╞М┼╜╟А═Ш═ХsE d─Ю┼п═Ч═╛╧м╧о╧│╧░═┐╧п╧│╧н╧┤╧▓╧╡╧п═м&─В╟Ж═Ч═╛╧м╧о╧│╧░═┐╧п╧│╧н╧┤╧▓╧╡╧▒ ═▓┼╡─В┼Э┼п═Ч╞Р╞Р╟З┼Э╧▓╧м╧м╧п╬Ы─Ъ─В╞╡┼╡═Ш┼╢─Ю╞Ъ

р│╗р▒╡рйЙрдЭ рк▒тАл рвСрвд▐ЫтАм

&6/46/7*/"&.#30*%&3: ╙Э╥ЕрйЧрг╗ 

*5&$)&$ ╤дрв╕ 

р▓ирдЭрпП╤дрв╕▀мр▒Я╒й▀ирйЛ

р┤ЕтАлраБ╪АтАмр░крпПрдЭрпвтАл▄ЦтАм

  

*%*(SPVQ

р▓ирйЛ┘грйЧрйЛ

р┤ШтАл╪итАм╙Э╥Ерв╕ра║ EJ"O ,1/IJ%POH %J"O #%

&1MVT'PBN

*%5 ╙Т▄╜р╡зрдЭ 

р│Ю╒б╤дрв╕ &IPNF&BTU4BJ(PO"15 1IVPD-POH # %JTU

р│а╥┤р░ЛриХрп╝█ирйЛ р│а╥┤р▒╕╓С ,PSFB1BOFM 

"SJSBOH*OEVTUSZ /P 4POH)BOI4U 2VBSUFS 5SVPOH5IP8BSE 5IV%VD%JTU )$.$

"NLPS(FSSO&OD7/

(SFFO)JMM -P,$/2VBOH5SVOH %JTU

&4.╤дрв╕ /P 5SBO/BP4U #JOI"O8BSE %JTU

*OEPDIJOF"SU рйЛр░к▄╗ржп 

(5&$)╤дрв╕_ (JBOH7BO.JOI "O1IV %JTU

*OGBDU .JOI)VOH )BO2VPD*1 #JOI1IVPD

(00/".7*/"

*/7*,05%

9B$BU)BNMFU )PO2VBO #JOI1IVPD

"%рджрдЭр░о

-PU 3PBE/P -JOI5SVOH** 5IV%VD

р│ара║рзЖр▒Я█ирйЙтАл╫мтАм

  "O1IVPD -POH5IBOI %POH/BJ

(BMBYZ тАл╪ШтАмрпПр░ЛрйМ 

) ,-F5IJ)PB 2VBSUFS 5IV%VD

р│аргБрдкрж╕ рк▒ -P% ,$/5BZ#BD$V$IJ $V$IJ%JTU

р│ардирпУр│РтАлрв▓█отАм

#"4*$$POTUSVDUJPO

)BOWJOB&$

$T&OD5FDI ╤дрв╕ржЙрй╣ 

)BQQZ╤дрв╕ раБрг╗╥ХрвО 

+4╤дрв╕

))/рлС╤▒рм░рй╣тАл▐ЩтАм

,7 тАл█╜тАмрпДр▒Ярй╣рлС 

-PU# %BJ%BOH*1 5IV%BV.PU #%

%"*."5 рзмрйЙржптАл▌ТтАмрдж 

р│аржи╙Э╥Е ╤дрн╖

%BJ1IBU%FDPS

р│арйМркЩр│д╤дрн╖

%FMUBрй╣╙Э+BCFT ╤дрн╖рйЛр░к▄╗ржп $.5 %JTU

/P-F7BO,IVPOH 5IPJ"O %JTU

р│арк▒рнМ▌Д

*5FDI ржЗрйЙр░ЦрпП 

-PU",$/ /".Z1IVPD*1 #%

),р╡Жр░а )/7&$╤дрв╕ )PB1IV╤дрв╕

,#/WJOB ,JOEFOH╤дрв╕ ,JNFDP╤дрв╕

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╤дрв╕ркБркС

-BTFSDVUUJOHт░Еa┼Цс▒ер╛ЩсижтДХ

тж╜╟Осп▒ра║р╛Щ

тНЪу╢ЕтЙйфБЛтНЪу╢ЕтвЕубб

KOREA AUTO DOOR тж╜╟ОсЬ╜с░Жс▒▒соБсоЙсне╩Ссиж

╔йсЧоa┼Цс░ВтДБр╛Э┼ЦсФН

*40

у╗дт╝▒у║Э#Jrrqdp#YlqdсзЕ#сРСуо╣уГ╣т║Й#сФ╣тв╛сМ▒сРжт╣╡#тГ╜с░Хт│е#с░НтГосз╣сиХ1 Y0Fxwwlqj/#QFW/#Odvhu#Fxwwlqj#сХбсП╡тРет╣Су╗е1

Lot18, road No4, Linh Trung II,EPZ Thu Duc Dist, HCMC сФвтАлр╛Щ▌ХтАмсо╣097-464-7949

Tel: (028) 3729-0497/0498 Email: heeman1010@naver.com

'0-%*/(%003."/6'"$563*/(

сДБтЬЩ╘Йси▒сФ╛сФС ┼Цс░ЖсоесЦЕр╕Ютж╜ соБспЭтж╜тж╜╟О╩Ссиж

┼Б~спХсм▒тж╣█╡ р╕┐тИЕсХ╜сКесЬЕ ╩СтАл▄ЖтАм

сВКтк╡р╛Щс▒ер╛Щ сФ╛сФСсижтДХ

рд│─Зрг╛╩┐╔╗тАл╪ВтАм╨┐рв▓╞╝тАл█д█ФтАм├итАл┌╡тАм ╨дтАл ┌НтАм╨дрдХ ╔ДтАл╪ЯтАмH9@"$-,,+(+(,$

р╝ЙреБсп▒с░Н█╡тж╜╟ОсЩ╣спжс▒╜тгйсоЭр▓╜ тж╜╟Осм▒сФСс╕бс╖╛р╗жaтАл▄ЖтАм р╛Щсо╣тж╣сЬ╜р╗Хр╝ЙреБс│С├Хр╕нс│Тсп▒сЭБ

сЧнт░ТсВКт░Тсп▒т░Тс░Н сВК сп▒ с░Н тж╣спХр╣ЖсЬЕсКе╙╣

*40спЩс╖╛

раераесВКтк╡р╛Щ dodo - 001

dodo - 002

dodo - 003

dodo - 004

dodo - 006

dodo - 011

dodo - 005

сЧнсВКсЬ╜сЦЕ сп▒ра║тк╡с░Нqс╕б╩С сп▒с░Н сЧнсВКсЬ╜сЦЕ сп▒ра║тк╡с░Нqс╕б╩С сп▒с░Н сВКтбОтй╢ сЦБсБ╢смКсЧнсВКсп▒с░Н т╖ЕсЩ╣спжтгйсЧнсВКсЬ╜сЦЕсп▒с░НспЭтДХ т╖Е┼Цс░Жтк╡с░Нqс╕б╩С ┼▓с▒есЬ╛сЗер╕Нтй╢ спЭтДХ т╖ЕсЧнсВКсЬ╜сЦЕс▒▒├бсБ░сЕХсЩ╣┼ЦсФН т╖ЕсДБтЬЩ╘Йс▒╢сЗбсЬЪспЩс▒╜тгй т╖Е

dodo - 005

сДБтЬЩ╘ЙтЖ╜тЕй сЬ╜┼ЦснетК╣

тгй с╕й

5&- тж╜╟ОспЩсФвтАлр╛Щ▌ХтАмсо╣ &."*-DVBUVEPOHLBE!HNBJMDPN HP: 096.4003.160 ткЩтК╣сБЭ┼Цс░ЖсФНр╛ХсЭЕ XXXDVBDVPOOIBOIDPN 5BO#JOI*OEVTUSJBM1BSL 5BO1IV%JTU )$.$JUZ тж╣тАл╫ЩтАмспХсФНр╛ХсЭЕ/HPD)B #B%JOI )B/PJ

тж╜╟ОтЖ╜смСсЩ╣╩Ссиж

скес▒е}сВК

a─К

╘К ╩С

т╖Е

dodo - 018

сФвсиж┼Цe тлнсФНспж╟Н сФНр╛ХсЭЕсДЮр╗Х сжетЭнтЬЩтВЮр╛Щ

╔йсЧоспеa┼ЦсЬЕтЦ▒vтк╡раесиХ

с╡ЭтФ╛тВЮр╛Щ

149/1, ─Р╞░с╗Эng An Thanh 68, KHP Thс║бnh H├▓a B, P.An Thс║бnh, Thс╗Л x├г Thuс║нn An, Tс╗Йnh B├мnh D╞░╞бng

T. 0274. 365 9091~2 F. 0274. 365 9093 '0-%*/(%003."/6'"$563*/(

,+ ржЙрй╣тАл ▌ОтАм ,0"%рйЧтАл▐Щ╪▓тАм ,4%"#4тАл╪итАмржп ,ZVOH/BN&/5 

сФвтАл ▌ХтАм098 357 6006 тж╜╟ОспЩ

р╛Щсо╣ 096 693 6837 сДБтЬЩ╘ЙспЩ

┼Б~ 090 870 4948 тж╜╟ОспЩ

сФвтАл ▌ХтАм090 677 3772 сДБтЬЩ╘ЙспЩ

Add. Lo B5F Duong So 7, Khu B KCN Hiep Phuoc, Nha Be, HCM T. 028.3620.4911~2 F. 028.3620.4913 Email. himax119@gmail.com

www.himax119.co.kr

-POH)BV -POH)BV $BO(JVPD -POH"O

.%'*-. реЖр▒┤рдж╥Х .%"&$╤дрв╕

/HVZFO5IBJ#JOI %JTU

.&("&$╤дрв╕

,*;6/"

.("

2- -PU, 5BO,JN*1 $BO(JVPD -"

" 2- )PB-POH -BJ5IJFV #%

-(р│ЮрйЙ▌ДрдЭ рйЛркСтАл рв│▄╗╪АтАм

.VMUJ5FD1MBBNB7JOB

-4рй╣рв╢ $BMNFUUF %JTU

/5%(3061 5P)JFO5IBOI 8BSE %JTU

T : 0287.304.5858 M : 097.5055.820(Mr.Shin)

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╤дрв╕ркБркС

&

тЙос▓╜тиФт░ЗтеТ#т░Зрм▒т║║/#роЩув░уЕПтвЛ#тиФт░З# ###########с╡ДуШЫр┐О#тдТте║теТ#розтСЙ#сЙ│сз┤тиа тиа тЙЙ╔ктгйр╝К с▒ера║с╕б├нтВЙсмКс▒ес╕бсБ░тИКс▒е╩С ┼ЙтеетЛХсмКс▒ес╕бсБ░тИКс▒е╩С тШЦсЭБсмКсБ░614смКр╛Х┘есзВс▒ес╕б7 7 сБ╜с▒е╩СсЬ╜ра║смКсБ░614смКс▒ес╕б31UZQF сп▒ра║тВЙсмКс▒ес╕бра║сже7&("#SBOE,7#"55&3:$P -UE ┼Цс░Ж-PU",$/ /"4US.Z1IVPD*OEVTUSJBM1BSL #FO$BU #JOI%VPOH &NBJMLWCBUUFSZ!HNBJMDPN8FCTJUFXXXLWCBUUFSZDPN

Applied Thermal Systems

SAMJUNG BOILER CO.,LTD.

тж╜╟Оси▒сХ╜со╣р╗жсЦТсоесДБтЬЩ╘Й╩нс╕б сФСсижсмКсЕХспЭр▒Н сЬЕтЭб сйХр╣Е сйСр┤нскЕспЭ aсЬЕ сХ╛тФе тк╡р╝К р╝К т╖Еbс│жтЬЪсЩ╣тЯнтеесЩ╣спжтЭ▒р╣Ет╖ЕсйХр╣ЕтДХсоБсЩ╣спжтЭ▒р╣Е т╖Есж╢р▓ЖсмК╩Ст╖ЕсйХ╞▒тк╣╩Ст╖Етенрп╜тЬЩсЦЕсКе┼ЦсФНт╖ЕскЙраес▒╜сиХсЬ╜сЬЕтЦ╜си╡с╕бтАл▄йтАмсиХр╕в т╖Е

Tel: 0274. 361 2305 / 2405 H.P: 0908 458 608 Fax: 0274. 361 2306 Email: ats540213@daum.net 53/13 Binh Phuoc A Quater, Binh Chuan Precinct, Thuan An Town, Binh Duong Province

ткЩтК╣сБЭ╩б╚╜тФ╜тЛХтШВ*%LULJNLS .S)VZ сДБтЬЩ╘ЙспЩ тж╣тАл╫ЩтАмспХспХс│жтмй .ST:FO сДБтЬЩ╘ЙспЩ 

SK e.c co., ltd сВС┼бсЦЕсКе

 сЕХспЭр▒Н

т╢псЬЕтЭбсВС┼б т╢псйХр╣ЕтДХсВС┼б т╢п464сВС┼б т╢птЕйсонтЭнсЬЕтНбспЭ╩С т╢пbс│жсйХ╞▒тк╣╩С т╢псЕХскЙ┼ЦсФН

т╢псХ╛тФесЕХспЭр▒Н сЬЕтЭб сйХр╣ЕтДХ

т╢птАлтШЦ╫ЩтАмсЕХспЭр▒Н т╢псйХр╣ЕтДХсЕХспЭр▒Н т╢п┼бр╢╣тй╢сЕХспЭр▒Н т╢псЕХспЭр▒Н"4

<┼Бт░Т~т░ТсФвт░ТтАл>▌ХтАм

0BTJT тАл╪АтАмр│арй╣рв╢ 17$тАл╪ШтАмрпПр░ЛрйМ 4)&/( ргГроЙ▄╗▀зржи 4G5FDI7JOB 4*&( /P $IV.BOI53JOI (SPVQ #)

4/5FDI рв╕╥Е ркБрйШ 4POH8PM -P 3PBE 5BO%VD*1; -"

46&OH╔йтй╢тЬЪсЩ╣сВКтДОс▒╜<+> Rust Preventative Product(Mold)

┼Б┼▓тФ╛╔йтй╢сЦЩтГ║с▒╜<+> Ultra Shining Mold Cleaner

╔йтй╢тЛХсЕЩс▒╜├Сс▒╜<+> Mold Carbon Cleaner тж╜╟О с╡Э с▒╢смСтНбсБЩтННс▒╜тгй с╕всЩ╣спжтЭ▒р╣Е 8Fl, 90 Tran Dinh Xu, Co Giang Ward, Dist 1 012 0312 9320(тж╜╟ОтАл ▌Ъ▌ХтАм028 6295 8935 shk1864@naver.com

%VPOH% )JN-BN %JTU

тАл┘БтАм╒йра║╒б рвОрн╣ 

5P%BNрзВрлСтАл╫дтАмржп▌В

р│ара║рзЖр│ТтАл█ДтАмрдЭр▒о ▀Х┘Ш 

6OJM -P9/%BJ"O,$/ )BJ%VPOH

$54

/HVZFO)VV$BOI #5

715&$)

,BOHOBNWJOB

4/$&/&3(: ╥│р│ЮтАл ╫д▌атАм

7*/",4*(/ рди▀К ╨╛рк▓ 

.&("1-"45*$4

 -P*7 %VPOH )P/BJ 5SBOH#PN %/

:5 17$р░ЛрйМрнир▒╕ 

48ркЩр│д╤дрв╕ .Z,JN %JTU

4Z(SPVQ TU 1IV)VV %JTU

45$POUSVDUJPO7JOB

5FNTDP╤дрв╕ 5IF.BSV

#JOI5IVBO 5IVBO(JBP 5IVBO"O #%

.Z1IVPD*1 #FO$BU #%

/FYUXBZ

р│ТтАл█ДтАмрдЭр▒о

/-р│ТтАл█ДтАмрдЭр▒о 0,46/(

XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╤дрв╕ркБркС тЖ╜┼Бсо╣тгйс╕йр▓╜тВЙсм▒спХ▌Ер╖Щ"4сБ░сФНтме┼бр╕Нр▓╜┼Б~соетВЯсжесЖ║─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

тж╜╟ОтАл▌бтАмтв╜┼Ц╩Ссж╢тЗ╢╩С

р╖ЙриСр▓╝р╢╣▀ЧржЫ тАлтж╜▌бтАмсБЭ╟ОсЬ╜с░Жс▒▒соБсоЙснетж╜сЭБ ┼Ц╩Ссж╢тЗ╢╩СсйОсФНсФвтЖ╜┼Бсо╣#&454&--&3

┼Б~р╕нс│Т ┼Б~qра║ ┼Б~р╕НтЦХ

DOOSAN & ROCKET

с╕б├нтВЙт╗▒сБ╜с▒е╩Ст╗▒с▒ера║с╕б├нтВЙсВИ▀Ср╕Н тЭ▒р╣Е спетАл▌бтАм сЩ╣р╕Н сФНтме┼бр╕Н

Doosan Doosa Do Doos Doo D oos oo os n Infracor Infracore racor acco aco a ccor ore

▌Еzсобс░ЖсКерпЭрае "4сБ░сФНтме┼бр╕Нa с╡▓сл╡тзКтАл▌Е▄йтАм сБ╜с▒е╩С

р▓╜тНбтЬЩсДБтЬЩ╘Й

с▒ера║с╕б├нтВЙсмК р▓╜тНбтЬЩсВИ▀Ср╕Н сДБтЬЩ╘Йс▒▒

с╕б├нтВЙ

GREEN VINA Trading Import Export Tourist CO.,LTD тж╜сЭБ╩С─е┼ЦсижсДБтЬЩ╘Й┼ЦсЬ╛тАл▌бтАмр╕Нс▒▒ www.hanshin.co.kr ткЩтК╣сБЭс▒▒TEL: 028-2244-0620, HP: 090-338-3316 ржЪ╘╡╒╜

тж╣тАл╫ЩтАмспХс▒▒TEL: 024-3552-8480, HP: 090-345-1456 тАл рвШ┌П▄БтАм VA├ЫI BA├ПT NH├Ц├ПA HA├ШN CHA├ВU

тж╜с╡ЭтГ╜р╕к тГ╜р╕кс▒╜с│Ссиж╓е

т╢пTel 0274 3789 950 т╢п Fax 0274 3789 952 т╢п HP 0909 319 244 (Mr. Jeon, Yong-Joo)

тж╜╟ОспЩ

090 899 3768 (спХсйвтв╜, yp6124@naver.com) 016 3736 8127 (сЭНс│жсйв) 090 360 4892 (Hau)

сДБтЬЩ╘ЙспЩ GREEN VINA 493C KHU PHO NGUYEN TRAI ( QUOC LO 13 ), PHUONG LAI THIEU, THI XA THUAN AN, BD

╩СсйСсКе╙╣тНЙтЦнспХ╒й . .

 .

тНЙтЦнспХ╒йтж╣смСсЬЕ

тАвсп▒с░НсБ░╩С─е▀П}тГ╜р╕к тАв┼Цс░ЖтВЮ┼БсБ░тВесз▓┼ЦсФН тАвсЗбтгйсЕХ┼бтЪНр╗жтНЕтЦ▒ тАвсп▒с▒е├СсЕХ┼бсЧнсБ░тВЙ┼Б

тАвсжйс▒ер╕╛├ХтЗ╢р╕╛сЗес╕ер╕╛ тАв1&17$тГ╜р╕кa┼Ц

NO T1/13M, 1 Group, Binh Thuan 2 Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan An Town, Binh Duong

4*57*/" 7*&450/ 8BWFGBDUPSZ

сГ╢спЩс░Ж сйвсижсЗб

р▒йспХс▓Щa┼Ц $/$с▒й┼В $/$с▒й▌Й

рпУр│Р█ирве "UMBT$PNQSFTTPS ╥ГриЧрпУр│Р█ирве 'MPPS 3PBE #JFO)PB %POH/BJ

рй╖риО

тАлрв┐╪АтАмр▒нрзАрдЭ раЙркБрзЛтАл╫▒тАм╙Э 5- "Q)PJ5IBOI 5SVOH"O $V$IJ

42/47 Nguyen Minh Hoang, Ward 12, Tan Binh

роардЭрй╣рйЧрй╖риО 1IBO7BO)PO %JTU

тАл╪АтАмрлУр░лрдЭр░ЛрйМ_

ро╛рйЙр░лрй╖риО

тАлрйЛрйМ╪▓тАмр░атАл ╫мрйЙ█ДтАмрйЧрг╗ 

р┤ЕтАлрбВ▐Ц╪АтАмрджрдЭр░о

тАл╪▓тАмр┤ЪтАл╫ПтАмр░л ▀С▄┐тАл ▄ирйД рй╝▄╗╪АтАм

ркСтАл▌║тАм ╙Шр┤Ррй╣╙Э -PU# %BJ%BOH*1 5IV%BV.PU #%

тАл▄ЧтАмрджркСтАл ▌║тАм-&% рзЯ▄╗рзВр▒ЯркСтАл▌║тАм ,3-&% ркСтАл ▌║тАм

рвЪрлСтАлра║▄АтАм╒б

рв┐рйМ7/

sunjinsteel@hotmail.com www.giaconglaser.com.vn рйЛр░атАл█╛тАмриЧтАл╫▒тАмржира╝

5SVPOH2VPD%VOH 1IV/IVBO%JTU

р▒╡тАлрйЛ█ЖтАмр░а╒▓ргК╓Е раЙркБ ргБрлУр│РтАлргБ█╜тАмрдЭ р▓ЮрлТ╙Э▀ДтАл╫ШтАм рдир╡Ьра║╒б р│Ю╒бро╣р▓МтАлраЧ▄ирйД ╫дтАмрйЧрйд реЖрдЭр░Л ▐╖рдп _ 2-" ,1 5SVOH.Z5BZ %JTU

р│зрв┐рйЛр░а╒▓ргК╒ж раЧрйЧрйд 

рв╗рим╙Э╥Е▀ВраЧр▓┐

ржира╝р░лрдЭр░ЛрйМ

рк▒ рв┐рдиро╣р│Р█ирвернитАлрй╝▄╗╪АтАм

рзФр│Вра║╒б рйДтАлраЧ▄итАмрйЧрйд 

р│а▀░╒║тАл╪▓тАмро╣р│Р█ирве /P)JHIXBZ#BV5SF)BNMFU 5BO"O)PJ8BSE $VDIJ

рв┐риЛра║╒б

рк▒ римрлУрпУр│Р█ирве

р│ардирпУр│РтАлрв▓█отАм

рв▓риО╨╛тАл▌втАмр▒Я

-PU# 5BO%POH)JFQ#*%1 #%

 EVPOH ,$/"NBUB #) %POH/BJ

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
╤дрв╕ркБркС

те│рпгсЬЛтЭШтбУс░Мс▒лр╛Ятл│сФУ MEGA PLASTICS VIETNAM сЭГтЬЯсж╝тИГси╖сЦГсклс▓Гтгп╩│с╕зспг┼лсХДсФЧ

тАлтел▌ПтАмрпгсБ╝сЬЛтАлтел▌ПтАмрпгсЭГтЬЯ т╢║▌ЙтеерпЭсБ╢сЬЕ

сФНспХс╖йсДе сйНр▒Нaс╕бтй╢тФ╜р▓╜с╡Эр╛Щс▒╜сп▓

т╖Е

NINE VINA CO., LTD OFFSET PRESS PRINTING

┼Б~сФвтАл▌ХтАм 091 395 1230

тзктФ╛сЬЕтЭСтНЕтЛХ▌Ер▓╜╔ЩтННр▒НсБ╢сЬЕ bс│жспЩсШе

▌Есз▓тж╜сФксФв

т╖Е

тлнсЩ╣тзХсХ╜с░НсФНсмКaтАлтж╜▄ЖтАмсБ╢сЬЕ

т╖Е

сЬЦ╩Сси▒vтж╣р╗СсмСсЩ╣тж╜╘Х╟НсЦТсо╣сБ╢сЬЕ

т╖Е

т╢║▌ЙтеерпЭсЬ╜тЬЩ рв▒╠╣NNс╡Эр╛Щс▒╜сп▓

т╖Е

$PQPMZNFS11тк╣─ЮтК╜тк╡с▒всЧнс░Н

т╖Е

со╣р╢╣ aсВКсЗбсп▒с░Н

т╖Е

раес▒есЦТсЬ╜тЬЩсБ╢сЬЕ

т╖Е

те│рпгсЬЛтЭШс╕л┼ЬсЦШтй╝7UD\3336сЭГтЬЯсЬУр╕дсЭГтЬЯреГр▒пспЯсЭГтЬЯ с░Нс╕й11 14 1&5 рв▒╠╣тАУNN с▒есп▒сЗбтгй сп▒ра║тВЙсЗбтгйтбНс░ЖсмКтЬЩр▒йспХ раес▒есЦТтЬЩр▒йспХ сЬ╛тгйтбНс░ЖсмКтЬЩр▒йспХ р╜╣р╝КтЬЩр▒йспХ ╩СтФбсФвтгйтбНс░ЖсмКтЬЩр▒йспХ тЭнр▒╝тЬЩтАл▌бтАмтДХсмК4MJQ4IFFU рд╜р▒йспЩсЬ╜тЬЩ сВСсЩ╣тЭ▒

со╣р╢╣ aсВКсЗбсп▒с░Н

No.4B.03A Sacom Bank Depot, No.10 st., Song Than 1 IZ, Binh Duong Tel. 0274. 373 7450(Ms Phuong) Email. ninevina@gmail.com

р│ТтАл█ДтАмрдЭр▒оржСрн╣ рлУ╥Хрв┐р┤Л р│Щ▄┤рджр▒Я1&5 )*14 "#4 11 1&

Mega Plastics Vietnam Tel : 0274-3553-552 Fax : 0274-3553-549 тж╜╟ОспЩр╛Щсо╣:0919-698-462 Email : mgplas@naver.com сДБтЬЩ╘ЙспЩр╛Щсо╣: 0933-752-418 Email : hung@megaplastics.com.vn Lot A-3J-CN, My Phuoc Industrial Park 3, Ben Cat, Binh Duong

сХ╜сКесЬЕсЦЭтЦС сп▒ра║тк╡с▒е╩СтЭ▒╓Нс▒╜сп▓ -4сФСс▒е"4 с▒╜тгйтЭ▒р╣Е*/7&35&3 1-$ ).* 4&370 .$$# .$реТ

р┤ЪрйЙр▒Я╙Ц█Юра│ рйв╤Ж %"6.+6/("/ рйДтАл ркБраЙ▄итАм

си▒спХси╡ре╡сЬ╜сЬЕтЦ╜сКе╙╣

-P$/ %VPOHTP ,$/4POH5IBO 5IV%BV.PU #JOI%VPOH 5_р│а╥┤рйЛ.S,P ZKLP!PLTVOHDP

'▀мр▒Я╒йрйЛ.T#JDI CJDI!PLTVOHDP

▀Крй╣╙Э╙Шрв┐▀Крй╣╙Э

)*5"$)* р│а╥┤рйЛ 

тАлрвС┘БтАмрлС╤▒рм░▀Крй╣╙Э

GM 5PO%VD5IBOH %JTU 329, AN PHUOC, LONG THANH, D.N ands2687@gmail.com / KaTalk : ands2687 0251)655-4356 / 016-9393-2687

рвУрж║риМрвЬр│Бр▓крйдриМ р▒б█крйЛра╕▄╜рдЯр░в р░Б█ЦргЖ

+BP7JOB рзмрйЙргКроО 

тАлрй╣▀КрвС┘БтАм╙Э ),-F5IJ)PB#JOI$IJFV 5IV%VD

.*3римтАл╫дтАмр▓м

раБ╥┤▀Крй╣╙Э рв┐▀Крй╣╙Э

▀Ср┤ЪтАл▐ЩтАмh▀Ср┤ЪргКр░а ╥│╒йра║╒б ▀Ср┤ЪтАл ▐ЩтАм тАл▀С╪и╪итАмр┤ЪтАл▐ЩтАм "O5IBOI 5IVBO"O #% рдирв┐ ▀Ср┤ЪтАл ▐ЩтАм -P"%$/,$/ .Z1IVPD #FO $BU #%

р┤ЕтАлрбВ▐Ц╪АтАмрджрдЭр░о /*/&7*/"

рпПрдЭр░Ор▒╡риХ▀Крй╣╙Э рп┐тАлрй╣▀К█ЕтАм╙Э

%BF:FPMраБрйМ█Ю EVPOH" ,1 "O1IV %JTU 4,CPJMFS раБрйМ█Ю 

╒║тАл╪▓тАмh╒║рйвhрм╣╥КркБрйШ ╒йтАл╪итАмро╢▀мрйЙржп тАлрйЛ╫отАм╒║тАл╪▓тАм тАл▌║╪АтАмрпП▄╗ржЗ р░ГроШр│РтАл █╜тАм -F7BO-VPOH 5P "Q /IB#F

тАл╪АтАмрдироирдЭр░а роирдЭр░а тАл╪АтАмрм░ тАл▄╗рп╕▌атАм

раБрйМ█Ю рвЦрй┐раБрйМ█Ю #JOI1IVPD" 5IVBO"O #%

ргБ╥ЯраБрйМ█Ю %BJ-P#JOI%VPOH 5%. #%

р│ВрнМра║╒б ╒║╨┐р░С #JOHHPр│а╥┤╒║тАл╪▓тАм 4VOEBODF 'M 7P7BO,JFU %JTU

%)WJOB ╒║╨┐╙Э 

"4BDPN#BOL%FQPU 4POH5IBO #%XXXDIBPWJFUOBNDPLS╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- 


╤дрв╕ркБркС

угжтиС#тРет▒╣#тиНтзХувН vlovdudqj +тАл▄ЩтАм,╓Т╙╢╠┤ SPEED VINA

сЬЕтжЭрд╜сКе╙╣

с░НсЕксФНт░Тсп▒сЩ╣сФНт░ТсЕЩрд╜сФНт░ТтЬЪсЩ╣сФН снЙсК║т░ТсВХрд╜т░ТсЬЕтЬЩр╕вт░ТсЭБ╥йт░Тсп▒тЛХрд╜ bс│жсЗбсп▒с░Н 4&8*/(5)3&"%т░Т&.#30*%&3:5)3&"% #0/%&%5)3&"%т░Т)5:5)3&"% aсВКсЭБсБ╜тзЩрд╜сВТр╝Йсп▒со╣р╢╣тЛЙ╟Нa╟Н

028 3713 0340~2

E-mail_ speed@silsarang.net

ASM Co., Ltd

0909 73 2580 0903 93 8949

6/*0/ $0..6/*5:

т╖Н╔ЭтФ╜┼бр╕НсЬ╜сЬЕтЦ╜тЗ╜спжтШЦс▒╜сЬ╜сЬЕтЦ╜$$57сЬ╜сЬЕтЦ╜ т╖Н3'4$$"3%с╕бр╛Щсжйр╗ХспЩсЬ╛*1тЛХр║╡рпЭ т╖НсЕХсжйсЬ╜сЬЕтЦ╜ смХсйв┼бр╕Н ╓ЕтЬЩсмнтУНс▒етк╡сЬ╜сЬЕтЦ╜ т╖Н41&",&34:45&. 1"4:45&.

т╖Н"3-".4:45&.30--*/(("5&4:45&.

Best Price - Best Service ╩СсижтШЦсЭБ┼ЦсФНс▒ер╛Щ

с░йaрд╜сВХрд╜спХрпЭсЬЕтЭТсВХрд╜ тЦнспХтее сЬЕтЬЩр╕в сиХ╦ЙтЮЙрд╜ /73*1тЛХр║╡рпЭ

тЛХрд╜с╕бр╛Щсжйр╗ХспЩсЬ╛╩С

тж╜╟ОсиХсФвтАл▌ХтАмaтАлтзЙ▄ЖтАм

─В┼╢┼Ъ╞Р─В┼╜┼╡─В┼Э═Ш─Р┼╜┼╡═Ш╟А┼╢ 0274. 384 4100, 097 833 5544 ═Ш─Ъ╞╡─Р╞Я─Ю┼╢╧о╧н╬Ы┼Р┼╡─В┼Э┼п═Ш─Р┼╜┼╡ 41&",&3 4:45&.

"3-".4:45&.

Since S ince n 22002 002

▐╖▄░римтАл╫дтАмр▓м

╓е тйес░Н } ╓етйес░Н }тлнсФНсЦЕтК╣сБ░┼бр╕Н тлнсФН сЦЕтК╣ сБ░ ┼бр╕Н VIET DINH CORPORATION

римтАл╫дтАмр▓мрй╣тАлркБ▐ЩтАмрйШ ргБ█▓тАл╪╗тАм┘грйЧрйЛ рй┐рлТр│а╨╛╤║

Add: 141 D3 Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC Tel: 028. 3512 9256, 0908 214 495, 0903 732 411 Fax: 028. 3512 7664 Web: www.vietdinhunion.com

028. 5431 9586 097 344 7549

mirapl

╙ШргШh╙Шр┤ЛhрнН╤К ╙гржарнНрйд ра║рпПрзмрйЙржп

7JFUTPO рвОрн╣ ╥КтАл▐ЦтАм╙Шр┤Л :(47*/" рдЭр░м 

▀Х┘ШhриЭрбВhр▓ирйврйЧрйд

тАл╪итАмржптАл█ЕтАм ┘грлСр░гтАл╪итАмржптАл█ЕтАм ржЗтАлра║█ДтАм╒б

р▓ирдЭрпП7)1$ ра╝рлР 4P ,$/7*FU/BN4JOHHBQP #%

р▓ирдЭрпП7)1$ рзЛрлЯ _ / ,$//IPO5SBDI %/

р│╗р▒╡рйЙрдЭ 1IV4PO #BD4PO 5SBOH#PN %/

,PWJF7JOB роар▒ЯркБрйШ TP EVPOH" ,Q 5IBOI.Z-PJ %JTU

тАл╪АтАм╪Л▀Х┘Ш

$$57 )VOH(JB %JTU

*44"$

рвЦр┤ЬрдЭр▒░ рй┐ржЙра║╒б

р│а╥┤рйЧтАл ▐Щ╪▓тАм,"% 5BO#JOI*1 5BO1IV%JTU

раБржЙ╥Гра║рджрдЭр░о

,PSWJFU

/P4U -POH5IBOI*1 -POH5IBOI %/

ра║рдЭрпУ

рдЧр│Р▄╗▌Г рлСтАлрйЛ▐ЩтАмрдз╙Э 

рдкрвОтАл_█МтАм

рзЯрв┐

"Q/IJ5BO 5BO5IPJ/IJ )PD.PO

рлУриЧриЭрбВ

рзЯрв┐ронрдЭ

/P 5SBOH#BOH*1 5BZ/JOI

римтАл╫дтАмрзбро┤▐нтАл╫дтАмр▒н % 8 #JOI5IBOI%JTU

"4.$0-5% % ,%$$IBOI/HIJB 5IV%BV.PU

рпПржЗ┘ШрйЧтАл▐Щ╪▓тАм

&'.7JFU/BN

р▒╡риХрое 3)VOH1IVPD 1.) %JTU

4FJOUFDI

"5JOI-P ,Q #JOI5BO

4*57*/"

+*/80/ -Z5IVPOH,JFU4U 8BSE %JTU

,1&

7JTDPN ")PBOH.JOI$IBV3PBE #JFO)PB %/

р│КрнКр░л р│ЮрйЙтАл▌УтАмрдЭра║╒б -P#' 4P ,$/)JFQ1IVPD /IB#F

╥Я╥КтАл&рг╗рй╜рйД▐ЩтАмNBJMJOGP!DIBPWJFUOBNDPLS5&- XXXDIBPWJFUOBNDPLS
Sách quảng cáo - không bán

신짜오베트남 371  

http://www.chaovietnam.co.kr 씬짜오 베트남 xinchao vietnam 베트남 교민잡지, 호치민, 하노이, 다낭

신짜오베트남 371  

http://www.chaovietnam.co.kr 씬짜오 베트남 xinchao vietnam 베트남 교민잡지, 호치민, 하노이, 다낭

Advertisement