Page 1


SPREČAVANJE ZLOSTAVLJANJA NA RADU Aleksandra K. Petrović


Zlostavljanje na radu (mobbing)

• U Republici Srbiji je poslednjih nekoliko godina problem zlostavljanja na radu postao predmet posebnog interesovanja kako države tako i nevladinog sektora, a naročito javnog mnjenja. • Alarmantni podaci, do kojih se došlo na osnovu istraživanja pojedinih nevladinih organizacija, pokazali su da je oko 45% od ukupnog broja zaposlenih lica izloženo nekom od pojavnih oblika zlostavljanja. • Narodna skupština Republike Srbije usvojila je juna 2010. godine Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i tako se svrstala u red onih zemalja koje su ovu društveno nepoželjnu pojavu uredile posebnim zakonom.

14.3.2012

©2011 iSerbia

2


Šta da radite ukoliko smatrate da ste žrtva zlostavljanja na radu

• Prema važecem zakonu, zaštita od zlostavljanja na radu može se ostvariti samo ako nije prošlo više od 6 meseci od kada je poslednji put izvršeno ponašanje koje predstavlja zlostavljanje. • Drugi uslov koji mora da se ispuni jeste da su i žrtva i zlostavljač ( ili zlostavljači) zaposleni kod istog poslodavca. • Zaposleni je svako fizičko lice koje je zaključilo ugovor o radu kao i lica angažovana van radnog odnosa - koja obavljaju privremene i povremene poslove, poslove po ugovoru o delu, lica na dopunskom radu ili stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

14.3.2012

©2011 iSerbia

3


Koja su vaša prava ukoliko radite “na crno“ • Ukoliko sa poslodavcem nije zaključen nijedan od pomenutih ugovora, niti je preciziran određeni oblik rada sa poslodavcem onda je reč o faktičkom radu tj. radu “na crno” . • Prema mišljenju naše sudske prakse smatraće se da se takvo lice nalazi u faktičkom radnom odnosu koji mu daje ista prava kao i da postoji neki od pomenutih ugovora. • To znači da se zaštita od zlostavljanja na radu moze ostvariti pod istim uslovima koje ima i zaposleni.

• Pod pojmom poslodavca zakon podrazumeva domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava odnosno radno angažuje jedno ili više lica.

14.3.2012

©2011 iSerbia

4


Šta da radite ukoliko smatrate da ste žrtva zlostavljanja na radu • Sledeći koraci su poželjni, ali po zakonu nisu obavezni: 1. Razgovor sa licem koje vrši zlostavljanje u kome mu se ukazuje na njegovo nedozvoljeno ponašanje i stavlja u izgled pokretanje postupaka zaštite, ukoliko sa zlostavljanjem ne prestane! 2. Obraćanje licu za podršku (ukoliko takvog lica kod poslodavca ima) radi predočenja problema i pružanja saveta u cilju rešavanja sporne situacije. •

Ukoliko se na ovaj način nije došlo do zadovoljavajućeg rešenja bilo zato što nije bilo razumevanja sa druge strane, bilo zato što kod poslodavca nema odredjenog lica za podršku, korak koji sledi je pokretanje postupka posredovanja kod poslodavca.

14.3.2012

©2011 iSerbia

5


Pokretanje postupka posredovanja kod poslodavca • Postupak posredovanja kod poslodavca je delom obavezujući, a delom fakultativan. • Zahtev za pokretanje postupka (pored žrtve zlostavljanja), može uz njenu pismenu saglasnost da podnese i predstavnik sindikata, kao i lice nadležno za poslove bezbednosti i zdravlja na radu. • Na ovom mestu je bitno utvrditi ko je izvršilac zlostavljanja odnosno zlostavlja. Izvršilac zlostavljanja (zlostavljač) može biti: 1. poslodavac sa svojstvom fizičkog lica 2. odgovorno lice kod poslodavca sa svojstvom pravnog lica 3. zaposleni kod poslodavca 4. grupa zaposlenih kod poslodavca koji vrše zlostavljanje ili nagovaraju drugog (poslodavca ili zaposlenog) da izvrši radnju zlostavljanja. 14.3.2012

©2011 iSerbia

6


Pokretanje postupka posredovanja kod poslodavca Ukoliko je izvršilac zlostavljanja 1. Preduzetnik (poslodavac sa svojstvom fizičkog lica) 2. Direktor i dr. (odgovorno lice kod poslodavca sa svojstvom pravnog lica) onda ne postoji obaveza pokretanja postupka posredovanja kod poslodavca, već se odmah može podneti tužba sudu. • U suprotnom će podnošenje zahteva za pokretanje postupka kod poslodavca biti zakonska obaveza. • Ovaj zahtev se u pismenom obliku podnosi preduzetniku, direktoru ili nekom drugom licu koje oni za to ovlaste. • Zahtev treba da sadrži podatke o žrtvi i zlostavljaču, kratak opis ponašanja koja se smatraju zlostavljanjem, trajanje i učestalost zlostavljanja kao i dokaze (imena svedoka, pisana dokumentacija, izveštaj lekara i dr.)

14.3.2012

©2011 iSerbia

7


Postupak posredovanja kod poslodavca • Zakonski rok za dobijanje odgovora na podneseni zahtev iznosi 3 dana. • U okviru odgovora, poslodavac odnosno ovlašceno lice kod poslodavca, dužno je da predloži 1. posredovanje kao način razrešenja spornog odnosa 2. posrednika. • Posrednik je neutralna osoba, koja je dužna da postupa neutralno i nepristrasno, a njena jedina uloga je da posreduje izmedju strana u sporu u cilju rešavanja njihovog spornog odnosa. • Postupak posredovanja je hitan, mora da se okonča u roku od osam radnih dana, a uz pismenu saglasnost žrtve zlostavljanja može mu prisustvovati i predstavnik sindikata. • Iz opravdanih razloga postupak posredovanja može se produžiti na maksimalno 30 dana, računajući od dana izbora predstavnika.

14.3.2012

©2011 iSerbia

8


Ukoliko postupak posredovanja uspe zaključuje se sporazum • • •

Sporazum treba da sadrži mere koje se odnose na prestanak svih ponašanja koja predstavljaju zlostavljanje kao i onemogućavanje vršenja istih u buducnosti. Bitno je istaći da izvršenje sporazuma zavisi isključivo od volje strana u sporu. To praktično znači da ovaj sporazum nije obavezujuceg karaktera za izvršioca zlostavljanja, tako da on, hipotetički, može već sledećeg dana da nastavi sa svojim nedozvoljenim radnjama zlostavljanja. U ovom slučaju poslodavac je u obavezi da pokrene postupak za utvrdjivanje odgovornosti zaposlenog za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radne dužnosti, ukoliko se utvrdi da postoji osnovana sumnja da je izvršeno zlostavljanje i da mu izrekne opomenu, meru udaljenja sa rada od 4-30 radnih dana bez naknade zarade ili meru trajnog premeštaja u drugu radnu okolinu.

14.3.2012

©2011 iSerbia

9


Podnošenje tužbe sudu • Ukoliko zaposleni kome je izrečena mera udaljenja sa rada od 4-30 radnih dana u roku od 6 meseci ponovo izvrši radnju zlostavljanja poslodavac može (ali ne mora) da mu da otkaz. • Kada posredovanje nije uspelo iz nekog od sledećih razloga: 1. Jer strane u sporu nisu izabrale posrednika 2. Kada je posrednik doneo odluku da se postupak obustavi 3. Izjavom strane u sporu da odustaje od daljeg postupka otvorena je mogućnost za podnošenje tužbe sudu, ali u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke da posredovanje nije uspelo. • Ova mogućnost postojii i kada niste zadovoljni ishodom postupka posredovanja, odnosno postupka za utvrdjivanje odgovornosti zaposlenog koji se tereti za zlostavljanje, a u zakonskom roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja odnosno odluke. 14.3.2012

©2011 iSerbia

10


Podnošenje tužbe sudu U postupku pred nadležnim sudom žrtva zlostavljanja može da zahteva: 1. Utvrdjenje da je pretrpljeno zlostavljanje 2. Zabranu vršenja ponašanja koje predstavlja zlostavljanje i zabranu daljeg vršenja i ponavljanja zlostavljanja 3. Naknadu materijalne i nematerijalne štete 4. Objavljivanje presude •

Postupak pred sudom je hitan i trebalo bi da se okonča u roku od 6 meseci. U ovom postupku važe ista procesna pravila kao u radnom sporu.

14.3.2012

©2011 iSerbia

11


Besplatna pravna pomoć Pravna klinika na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu pruža primarnu pravnu pomoć (daje besplatne pravne savete) svim građanima koji misle da su žrtve diskriminacije pri zapošljanju, na radu ili u vezi sa radom, žrtve zlostavljanja na radu, ili imaju problem sa ostvarivanjem nekog od prava iz radnog odnosa. Detaljnija obaveštenja mogu se dobiti na internet adresi: http://pravnifakultet.rs/pravna-klinika/radno-pravo.html

14.3.2012

©2011 iSerbia

12


Hvala na pažnji! Aleksandra K. Petrović stekla je zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu i bavi se istraživanjem zlostavljanja na radu. Radi kao predavač na Pravnoj klinici za radno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Za besplatnu pomoć u vezi radnog prava kontaktirajte Pravnu kliniku http://www.pravnifakultet.rs/pravna-klinika/radno-pravo.html Pitanja i komentare možete nam slati na office@iserbia.rs

14.3.2012

©2011 iSerbia

13

Zlostavljanje na radu - koja su vaša prava?  

Više na http://www.iserbia.rs/da-pojednostavimo/zlostavljanje-na-radu-63/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you