Dorspkrant 2010

Page 1

2010


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Voorwoord Ik begin deze keer met afscheid nemen. Afgelopen zomer heeft Lieuwe Wolters ons verlaten. Hij is samen met zijn Henny vertrokken naar Zutphen. Meer dan veertig jaar heeft Lieuwe zich op allerlei manieren verdienstelijk gemaakt voor Zuidbarge. Van dorpshuis tot activiteitenclub en van toneel tot diepvriesvereniging. En van nog veel meer. Lieuwe, namens ons allemaal, bedankt voor wat je voor onze dorpsgemeenschap hebt betekend. Wij wensen jullie nog veel fijne jaren toe in het Gelderse. We namen ook afscheid, maar dan anders, van Lia Dukers. Na vijf jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van Plaatselijk Belang, werd zij op de laatste ledenvergadering opgevolgd door Aart Katerbarg. Lia, bedankt voor je inzet en Aart, welkom in ons midden. De bezoekjes van Lia aan langdurig zieken, jubilarissen en nieuwe inwoners worden voortgezet door Anneriet Duivenvoorden. Bij deze doe ik een oproep aan u allemaal om haar te “voeden”met informatie. Telefoon: 634920. E-mail: Anneriet@hotmail.com. Eind juni heeft het bestuur van Plaatselijk Belang overleg gevoerd met wethouder Kuper met als doel een aantal vastgelopen zaken, zoals fietsers oversteek, verharding Eikenweg en schoonmaken Oranjekanaal, weer in beweging te krijgen. Misschien heeft het geholpen, maar we gingen er niet enthousiast vandaan. In het kader van BAHCO 3 (= het opknappen van het industrieterrein Bargermeer) wordt de sluis weer gangbaar gemaakt. In oktober komt hierover een inloopmiddag in het dorpshuis. Elders in deze dorpskrant kunt u lezen over de plaatsing van ons dorpshuis op de Provinciale Monumentenlijst. Zoiets levert altijd wat gemengde gevoelens op. Veel voor- of nadelen zal het voor ons niet opleveren. Maar eigenlijk hoeft dat ook niet zo erg. Soms is iets gewoon leuk. Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Deskundigen hebben ooit eens bepaald dat als “geboortedatum” van een stad of dorp uitgegaan wordt van de eerst bekende schriftelijke vermelding. Zuidbarge wordt voor het eerst genoemd op een akte uit 1362. In 2012 bestaat ons dorp dus zeshonderd en vijftig jaar. Reden voor een groot feest. Een aantal inwoners heeft al toegezegd deel te willen uit maken van het organisatie comité. Meer vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het bestuur van Plaatselijk Belang. Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit: Jan Omvlee Theo Duivenvoorden Ernst Plak Aart Katerbarg Inus Jeuring

voorzitter secretaris penningmeester alg. adjunct grijs en groen

631365 634920 630993 643330 633654

Jan Omvlee

Pagina 2 van 38

jomvlee@hotmail.com info@zuidbarge.nl ernst@plak.nl a.katerbarg@home.nl jeuri276@planet.nl


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Hemmeltied We gaan terug in de tijd, naar zaterdag 23 januari 2010 en hebben de radio staan op RTVDrenthe. Hemmeltied is vanmorgen te gast in dorpshuis "Het Hoefijzer" in Zuidbarge met presentatoren Harm Dijkstra en Henny Kuijer. Jarenlang heeft Lieuwe Wolters zich beziggehouden met de centjes van het dorpshuis, maar verlaat Zuidbarge binnenkort om in Zutphen te gaan wonen. Sreeja Hemme is als klein meisje, samen met haar zusje, vanuit India naar Nederland gekomen. In Hemmeltied hoort u haar verhaal in gesprek met Harm Dijkstra. Jan Hadders is naast boer ook een echte wereldburger. Hij vindt niets mooier dan in een tentje aan de rand van de woestijn liggen en dan ervaringen uit te wisselen met de plaatselijke bevolking. De toneelvereniging “Oes Vermaak� is op zoek naar meer mannen en hierover praten we met Mieke Bos en Jantje Luinstra draagt een gedicht voor van haar opoe Lammechien Ramaker. Het gemengd koor van Zuidbarge komt zingen en ook Janneke de Roo is van de

Pagina 3 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

partij. Het spel "Gaar bij mekaar" wordt een strijd tussen twee vrouwenverenigingen. In het 2de uur van Hemmeltied praat Wendy van der Vecht over haar goochel carriere , en

neemt Ton Reuvekamp ons mee in de geschiedenis van Zuidbarge. Jans Katerbarg organiseert verschillende activiteiten in het dorp en kan ons ook precies vertellen wat de Carbidloop is. Naast dorpsbewoner is hij ook voorzitter van buurtvereniging “Het Voeteneind”.

Het winnende team van de Passage ontvangt de prijs die zij ”eerlijk” delen met de verliezers. Wij danken natuurlijk de vele vrijwilligers waaronder het bedienend personeel Aart, Klaas en Janny.

Pagina 4 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Het winnend gedicht van de dames van de Passage: In ‟t oude Zuidbarge, het dorp met zijn meul, Daar gebeurt als altijd heel veul Als eerste strijdt, als altijd, Plaatselijk Belang, voor Emmen is Pl Bel, wis en waarachtig,niet bang En met de Zuidbarger bevolking altijd en immer aan haar zij Doet Plaatselijk belang haar werk zorgvuldig, gedreven en blij Zuidbarge, agrarisch, een school, wat middenstand, Hoe je het wendt of keert, het smeedt toch een band, Maar het is voorbij, ‟t is over en uit, het is geweest Maar met de historische vereniging is men niet meer bevreesd dat alles van toen, alles van ooit verdwijnt en wegkwijnt Het dorp, de brink, het spoor, het Oranjekanaal, Dat is er wis en waarachtig nog allemaal De molen Zeldenrust staat nog statig op zijn plek Een groot tuinbouwcentrum rondom de molenplek gezet De boerderijen nu door de burger bewoond, De burger die die boerderij in al z‟n glorie toont, Het dorpshuis, dit dorpshuis is het centrale punt En wordt helemaal door vrijwilligers gerund Heel veel verenigingen zijn hier ook weer heel actief We biljarten, we bridgen, we zingt, we gymt,we jeu d‟ boulen, we zijn nog heel vief En mensen die nog niet meedoet, hier in ‟t dorp bij de meul Dat zie wij hier in Zuidbarge gelukkig niet veul

Pagina 5 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 6 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Stichting Molen Zeldenrust Op 22 augustus 2009 werd voor de vijfentwintigste keer de Drentse Molendag gehouden. Uiteraard deden we daar in Zuidbarge ook weer aan mee. Ter gelegenheid van dit speciale jubileum was er onder in de molen een expositie ingericht over 152 jaar molen Zeldenrust. Open Monumentendag was op 12 september. We kregen toen bezoek van de heer en mevrouw Doosje, oud inwoners van

Zuidbarge en jarenlang woonachtig aan de Abel Tasmanstraat.

Op de Nationale Molendag was er vrijwel geen wind. Daardoor wilden de wieken niet draaien. Toch hebben ruim honderd en vijftig mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bezoekje aan de molen te brengen. Op de foto bijna buurvrouw Ina Hovius met haar kleinzoon Emiel.

Pagina 7 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Impressies Beheerdersvergadering 25-06-2010

Pagina 8 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Uit het jaarverslag van Plaatselijk Belang te Zuidbarge, 1 april 1976 tot 14 maart 1977 Wij hebben u ge誰nformeerd omtrent huisnamen en persoonsnamen die ter onderscheiding in vroeger jaren werden gebruikt. Ook hebben we in de vorige jaarverslagen stilgestaan bij de ambachtelijke beroepen, middenstands en handelsbedrijfjes, die het agrarische zanddorp Zuidbarge in vroeger jaren herbergde. Het was een bedrijvigheid waar we met weemoed aan terugdenken. Zo is het ook met de benaming van percelen grond rondom Zuidbarge, die nu meer en meer historische waarde krijgen. Een ontwikkeling die overigens niet is tegen te houden, maar wel intensief moet worden bekritiseerd en begeleid. Gedeeltelijk verdwijnt de benaming door bestemmingswijziging, onttrekking dus aan de tientallen en mogelijk wel honderden jaren bestaande bestemming, gedeeltelijk ook door de ruilverkaveling en schaalvergroting. Vrijwel alles verandert. Zo liggen in het gebied ten zuiden van de Rietlandenstraat en ten westen van het Oranjekanaal de Vaartstukken met het Schoolpad, de Drift, in hoofdzaak betreft dit de boerderij van Hms Rabbers, de Koelenstukken, de Hoge Bulten. Ten noorden van de Rietlandenstraat en ten westen van het Oranjekanaal liggen eveneens de Vaartstukken met het Kalkovendijkje en verderop langs het Oranjekanaal het Slagenveld, de Slagendijk, daarachter vanaf de Rietlandenstraat de Stroeten, de Slagen en de Kielert en aan de Rietlandenstraat het Grootkoel. Ten zuiden van de Boerweg ligt de Hankenberg en daarachter in westelijke richting het Westerveen. Ten oosten van de Zuidbargerstraat en ten zuiden van het Oranjekanaal liggen de Nijkampen. Ten noorden van het Oranjekanaal en ten oosten van de Zuidbargerstraat, dus vanaf het Oranjekanaal tot de Meerweg liggen in volgorde de Hilbrants, de Bommerts, de Oosterkampen, de Bovenkampen, de Voorste Nijkamp, de Galgenberg, Gerard Ziengs zien tip en vlak achter Js Jeuring de Waspuut en verder de Meerakkers en de Eme/akkers. In het gebied begrensd door de Zuidbargerstraat, de Rietlandenstraat en het Oranjekanaal liggen de Zwienebrinken (nu Achter de Smidse), de Goorns en de Pandijk. Tussen de Zuidbargerstraat en de Meerweg (nu Abel Tasmanstraat) lag vanaf de Rietlandenstraat, direct achter de boerderijen van Huizing, Katerberg en Schutrups de Emderweg. In dit gebied liggen vanaf de Meerweg de Meerakkers, de Hofakkers, de Poelakkers, de Baarnakkers,de Nijbracht en achter de boerderij van de fam. J. Hadders liggen in noordelijke richtingde Bellingekamp, de Leemakkers en de Tempelakkers, waar de zaadbulten (korenmijten) werden geplaatst. Tussen de Zuidbargerstraat, de Rietlandenstraat, het Oranjekanaal en de Rondweg ligt Katoen zijn dil, de Steeg, de Halteweg en vanaf het Oranjekanaal in oostelijke richting naar de Zuidbargerstraat de Holzakkers, de Steenakkers, de Kampakkers en de Blokakkers. Ten noorden van de Rondweg tegen het expeditiegebouw van de Enkalon de Aole kampen, en de Rotakkers. In westelijke richting de Pol, de Lochten, de Kipakkers en de Disselakkers. Langs de voormalige Stationsweg lag de Gelsing. Zaadbulten werden eveneens geplaatst op de Vaartstukken van Kalteren, op de voorste Nijkampen, t.o. smid Ziengs, de Meerakkers en de Gelsing Volledigheid in deze opsomming is zeker niet bereikt, voor vastlagging als historische melding heeft het zeker waarde. T J Bouwers De secretaris van Plaatselijk Belang Zuidbarge

Pagina 9 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Jaarverslag Beheercommissie 2009-2010 Allereerst willen we even stil staan bij het overlijden van één van onze eerste beheerders en oud lid van de beheercommissie Geert Holstein. Geert heeft in de eerste jaren na de opening van het dorpshuis veel werk verricht om van het dorpshuis te maken, van wat het nu is. Hij was de eerste beheerder. Dit werk deed hij met veel inzet en overtuiging en we blijven hem daarvoor altijd dank verschuldigd. Na een afnemende gezondheid kon hij echter niet meer in Zuidbarge blijven en werd hij samen met zijn Dientje opgenomen. We wensen Dientje en de kinderen veel sterkte toe met dit verlies. Ondanks de recessie hebben we dit jaar weer positief af kunnen sluiten. De interne verenigingen maakten weer volop gebruik van het dorpshuis. En ook waren er weer voldoende externe groepen die vaak ook een lunch of een broodmaaltijd gebruikten. De beheerders/sters hebben dus weer handenvol werk gehad en we zijn hen hier ook heel erg dankbaar voor. We mogen hierbij ook niet de assistent beheerders/sters vergeten die meestal naast hun werk ook nog tijd vrijmaken in de avonduren. Er vindt na de vakantie een bestuurswisseling in de beheerscommissie plaats. Hannie de Graaf heeft er 8 jaar opzitten en neemt afscheid. Daarnaast heeft ook Carmen Hoogeveen aangegeven ons bestuur te verlaten. Carmen heeft naast haar werk ook gekozen voor een politieke carrière. De beheercommissie wil beide leden bedanken voor het vele werk dat ze hebben gedaan voor het dorpshuis. Hannie was een aantal jaren secretaresse en Carmen de laatste jaren voorzitter. We moesten dus op zoek naar twee nieuwe leden. Derkje de Vries en Ria de Rooy hebben allebei hun benoeming aangenomen om lid te worden van de beheercommissie. We zijn hier erg blij mee en we wensen hen veel succes toe. Het bestuur ziet er dus als volgt uit. Klaas Nonkes (penningmeester) Ep Oldengarm - Derkje de Vries - Ria de Rooy bestuursleden en Geert Mulder (secretaris) de functie van voorzitter moet nog ingevuld worden. Naast acht vergaderingen zijn er twee besprekingen met de beheerders en hulpbeheerders en een keer vergadering met het plaatselijk belang geweest. Ook hebben we net als in andere jaren weer een avond voor de vrijwilligers georganiseerd en een nieuwjaarsreceptie. Deze werden beide goed bezocht en waren als altijd heel gezellig. Hele grote investeringen aan het dorpshuis waren er dit jaar niet. Behalve het opknappen van de werkkast. Deze ziet er nu met een goede afzuiging netjes uit. Rest mij alle vrijwilligers, beheerders/sters en hulpbeheerders/sters en een ieder die heeft meegewerkt aan dit succes van het dorpshuis, hartelijk te bedanken. Wat zouden we zonder hen immers zijn? Namens de beheercommissie: Geert Mulder.

Pagina 10 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Activiteitenclub “Zuidbarge” Verslag seizoen 2009 -2010 In deze periode zijn de clubleden zes keer bij elkaar geweest. De vaste onderdelen van het programma zijn onder anderen Bingo, Oudhollandse spelletjes en de sjoelcompetitie, als eerste kwam uit de bus Jopie Hilbrands, tweede Mieke Bos, derde Dina Meppelink Jopie mocht de fraaie wisselbeker in ontvangst nemen. In november hadden wij een ambassadeur van de dierentuin uitgenodigd, deze mevrouw vertelde boeiend over de dierentuin en wat er allemaal bij komt kijken, ondersteund met een dia voorstelling. Verder hadden we de heer Reuvenkamp uitgenodigd om te vertellen en zijn dia‟s te laten zien, over India. Voor de slot activiteiten zijn we met z‟n allen naar Emmer- Compascuum geweest naar: Museum koffie/thee schenkerij: De woonboot van Nelis en Leentje Na de rondleiding ging Nelis spelen op zijn accordeon, en wij dansten en zongen mee. Terug in Zuidbarge hebben we het seizoen afgesloten met een borreltje en een koffietafel in het dorpshuis, waar ook de gewonnen prijzen werden uitgereikt.

Belangstelling om er bij te komen: Kom een keer langs op Dinsdagavond of bel. Gerrit Dekkema 633668, Jopie Hibrands 630881, Jan Voors 634619, Dina Meppelink 630901, Piet Zantingh 630822.

Pagina 11 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Oranjevereniging Zuidbarge & Omstreken Feestweek in een notedop -Vier dagen met activiteiten, het hele jaar druk ermee en op het laatste moment enige stress. Uitgezonderd een paar kleinigheden gaat er niets mis en loopt alles op rolletjes. Een hoop plezier in de voorbereidingen en genoegdoening na afloop. En dan thuis weer het gras maaien of een wasje draaien, want een week met activiteiten draait het hele huishoudschema in de war. Transmiddag- Deksels, wat hebben we dit jaar weer een fantastisch jaar gehad. Eindelijk hebben we na drie jaar inspanning, volhardendheid en overtuigingskracht Jannes in onze feesttent kunnen krijgen, die de feestmiddag voor de bewoners van de Trans tot een waar festijn maakte. “En….”zei een bewoner van de Trans bij het verlaten van de feesttent, “volgend jaar willen we graag Mooi Wark.” Tjonge, de lat wordt steeds hoger gelegd. We zullen zien wat we voor elkaar kunnen krijgen. Mocht er nog een dorpbewoner zijn die een lijntje liggen heeft naar Mooi Wark of een ander bekende artiest. Wij houden ons aanbevolen voor tips! Oostenrijkse Stube Na de Transmiddag hadden we een volledige dag om Koninginnedag voor te bereiden. Dat was voor ons een luxe positie, omdat in de voorgaande jaren deze dagen elkaar opvolgden. Wat hebben we ons dit jaar op onze hals gehaald om de feesttent om te bouwen tot een Oostenrijkse Stube. Het heeft letterlijk bloed, zweet en tranen gekost om het voor elkaar te krijgen. Maar het eindresultaat was het dubbel en dwars waard. De sfeer die in de tent ontstond nadat deze was omgetoverd tot één groot Oostenrijks café was fenomenaal. De reacties van de gasten waren alleen maar positief en lovend. We voelen ons daarom min of meer verplicht om in 2011 een soortgelijk iets te organiseren. We willen immers niet onderdoen ten opzichte van voorgaande jaren. Wat we gaan doen is nog niet bekend, daar wordt weer druk over nagedacht. „t ochtendprogramma De Koninginnedag begon ‟s morgens weer traditiegetrouw met het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus. Aangezien de aangrenzende buren niet hebben geklaagd over enige valse noten, zijn we ervan overtuigd dat het bij het bestuur niet ontbreekt aan zangtalent. Nadat de vlag in de mast hing, snel naar de tent, koffie zetten en alles gereed maken voor het ochtendprogramma. Dit jaar was het ochtendprogramma anders, in die zin dat we het programma in eigen beheer hebben gehouden. Kostentechnisch scheelt dat

Pagina 12 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

behoorlijk - daar wordt de penningmeester blij van - en de kinderen hebben er minstens

net zoveel van genoten. Het ochtendprogramma stond in het teken van een levensgrote poppenkast waarin dieren de hoofdrol speelden. Tussen de bedrijven door werden er spelletjes gedaan en de kinderen geschminkt. “Jammer….” zuchtten de kinderen toen het voorbij was, “maar gelukkig komen we vanmiddag terug.” Een teken dat het geslaagd was en voor herhaling vatbaar is. De poppenspelers, Femke en Froukje, komt alle lof toe. Met vrees voor eigen leven stonden ze voor een meute kinderen. De twijfel begon te komen……”als ze het maar leuk vinden” . Nou… dat vonden ze! De middag Het middagprogramma had als thema Gemutlichkeit in Zuidbarge. Een gezellig feest met een Duits/Oostenrijks tintje. De middag begon dreigend met donkere wolken en spatjes regen die uitmondden in een regenbui. Maar gelukkig kwam rond half één het eerste zeskampteam uit Noordbarge en verdreef met de luchthoorn op de tractor de regen en het wolkendek. De weergoden waren gewaarschuwd en het bleef gelukkig droog. Langzamerhand stroomde het terrein vol en de activiteiten waren rond 14 uur allemaal in volle gang. Wat was er dit jaar weer veel te beleven. De rode draad was de zeskamp daaromheen allerlei activiteiten voor jong en oud zoals: abseilen, sieraden maken, brood bakken, rodeostier, pony rijden, springkussen, clown, enzovoorts. Gratis voor leden van de Oranjevereniging en tegen een kleine bijdrage voor niet-leden. Dat heeft ons geen windeieren gelegd, want er hebben zich spontaan weer een aantal nieuwe leden aangemeld.

Pagina 13 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Om 17 uur was de dag voorbij en rond 19 uur vertrokken de laatste bezoekers naar huis. Voor degenen die de stand bijhouden, de winnaar van de zeskamp was dit jaar Team Rietplas. Het wordt tijd dat volgend jaar Zuidbarge met de beker naar huis gaat! Tot 21 uur werd het feestterrein opgeruimd en toen nog even met zijn allen nageborreld aan onze stamtafel in de feesttent. Feestavond Back4More Als afsluiting van deze week is de feestavond “Dakderaf” met Back4More een waardige afsluiter geweest. Of het nu lag aan de band, de bezoekers, de tentinrichting of een combinatie van alles, de feestavond is nog nimmer zo succesvol geweest. Er werd gedanst, gelachen, gedronken en bovenal genoten. De band was zeker voor herhaling vatbaar, maar er zijn nog zoveel andere goede bands, dat we ons ook op een nieuwe gelijkwaardige band oriënteren. Foto‟s van de festiviteiten en andere informatie over de vereniging staat op onze website: www.ovzuidbarge.nl Op naar 2011 Al met al gaat zo‟n week als een wervelstorm voorbij en als de lucht is geklaard, is de eerste bestuurvergadering alweer gepland. De agenda: de financiële tussenstand, een korte evaluatie van de activiteiten, en weer aan de slag met de voorbereidingen van 2011. Het thema is bijna bekend; nu nog de taakverdeling… Vrijwilligers Al deze activiteiten zijn mogelijk omdat er talloze vrijwilligers zich belangeloos inzetten om alles tot een succes te maken. Via deze weg willen we nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en hopen dat we in 2011 weer een beroep op hen kunnen doen. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan kan dat via de mail info@ovzuidbarge.nl of bellen naar Riena Ziengs 632982. Planning en aanmelding jaarvergadering Via deze weg willen we ook nog een mededeling doen omtrent onze jaarvergadering. Vanwege de geringe opkomst bij de algemene ledenvergadering de afgelopen jaren, gaan we komend jaar deze vergadering voorafgaand aan een reguliere bestuursvergadering inplannen. De volgende datum is gepland: Donderdag 24 februari 2011 om 20.00 uur in het dorpshuis. Alle stukken horende bij de vergadering liggen vanaf 10 februari 2011 ter inzage bij het dorpshuis. De leden die een mailadres hebben doorgegeven, ontvangen de stukken per mail. Indien u van deze service gebruik wilt maken, geef dan het mailadres door via info@ovzuidbarge.nl. Indien u bij de vergadering aanwezig wilt zijn, dan graag voor 17 februari 2011 aanmelden bij onze secretaris Riena Ziengs via info@ovzuidbarge.nl of bellen naar 632982. Tot slot Namens het bestuur van de Oranjevereniging een prettige (na)zomer toegewenst en tot ziens op het Sinterklaasfeest op 20 november en/of op Koninginnedag 2011.

De De  

Oranjevereniging haalt ook dit jaar weer oud papier op. volgende data staan het komend jaar gepland. 25 september en 27 november 2010 29 januari, 26 maart en 28 mei 2011

Het papier ‟s morgens voor half 10 gebundeld aan de straat zetten. Bij regenachtig weer graag het papier toedekken. Alvast dank voor uw medewerking.

Pagina 14 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Meppelink tuinprojectontwikkeling Heeft u deze zomer weer genoten van uw tuin? Staat uw tuin er nog goed bij na deze lange zomer? Of wordt het tijd om het een en ander te veranderen. Vraagt u naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een wilgentenenschutting of een leemschutting. Dit is mooi en natuurlijk in het Zuidbarger landschap in te passen. Tuintip: Droge en schaduwrijke plaatsen in uw tuin waar 'niets' wil groeien?? Probeert u eens Aucuba japonica (Broodboom) of Gaultheria Shallon als heester of Epimedium grandiflorum (Elfenbloem) Convallaria majalis (Lelietje Der Dalen) als vaste plant. Tevens bieden wij caravanstalling en een vakantieappartement aan.

Verlengde Vaart NZ 2 7887 ED ERICA 06-15052651 info@meppelink-zuidbarge.nl

Toneelvereniging “Oes Vermaak” Beste dorpsgenoten, Over een paar maanden begint voor ons het nieuwe toneelseizoen weer. We hebben afscheid genomen van vier trouwe leden, namelijk: Albertje Garming, Derkje de Vries en Lieuwe en Hennie Wolters. Gelukkig mochten we twee nieuwe jonge leden verwelkomen, namelijk: Bastiaan Huisman en Femke Temmink. Ook moesten we onverwacht afscheid nemen van onze voorzitter Lucas Weitering en zijn vrouw. Zij zijn verhuisd naar Duitsland. Hier moest op zeer korte termijn een oplossing voor gevonden worden. Bertus Beuker was bereid om in te vallen. Hij heeft het erg leuk gevonden en speelt ook het komende seizoen weer mee. Wij hebben inmiddels een nieuw stuk uitgezocht en we hopen dat we u in 2011 weer op één van onze uitvoeringen mogen begroeten. Wij doen in ieder geval weer ons best om u een mooie avond te bezorgen. Namens toneelvereniging “Oes Vermaak” Mieke Bos P.S: wilt u foto‟s zien ga dan naar onze website www.oesvermaak.nl.

Pagina 15 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Protestantse Vrouwen Drenthe Momenteel heeft onze vereniging 32 leden. We komen 1 x per 14 dagen bij elkaar op de dinsdagavond. De avonden worden gehouden in dorpshuis "het Hoefijzer". De thema's van de avonden zijn heel divers. Van een presentatie over de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij tot een lezing over China. We werken samen met afd. Noordbarge van de PVD en onderhouden contacten met "de Passage" afd. Zuidbarge. Als u de sfeer bij ons eens wilt komen proeven bent u van harte welkom. Het bestuur bestaat uit de volgende mensen: • Joke Kompier, voorzitter tel. 631518 • Derkje de Vries, penningmeester tel. 630923 • Jantje Weitering, secretaris tel.677397 • Aaltje Willems, notulist 630367 • Elly Kramer, lid tel. 677025 • Bertha Ottens, lid tel. 640520 Op 21 september is de startavond van het nieuwe seizoen. Wilt u graag meer informatie dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Tot ziens! Jantje Weitering

Pagina 16 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Dorpshuis ‟t Hoefijzer – Provinciaal Monument REDENGEVENDE OMSCHRIJVING Monumentnaam: voormalig. openbare lagere school Architect: R. Romke de Vries Bouwjaar: 1959 Inleiding Voormalig. openbare lagere school, gelegen aan de Zuidbargerstraat 94 te Zuidbarge in de gemeente Emmen, gebouwd in 1959 (ontwerp 1954) in opdracht van de gemeente Emmen naar ontwerp van de Haagse architect R. Romke de Vries. Het drie-klassige schoolgebouw ligt in de tuin van het oude schoolgebouw, dat zodanig was vervallen, dat het voor onderwijs niet geschikt meer was. De tuin was door het schoolhoofd omgevormd tot een parkje met een heuvel en een vijver, waardoor de school volledig in het groen staat. De vijver is inmiddels verdwenen. Momenteel is het gebouw in gebruik als dorpshuis 't Hoefijzer. Rond 1990 heeft in het kader van dit hergebruik een interne verbouwing plaatsgevonden en zijn er kunststofkozijnen toegepast, echter op een passende wijze. Na de Tweede Wereldoorlog was er een enorm tekort aan schoolgebouwen. Door het oorlogsgeweld waren er 273 scholen verwoest en 1.000 scholen zwaar beschadigd. Bij de wederopbouw van het land kreeg de woningbouw tot ver in de jaren vijftig prioriteit. Noodscholen, semipermanente voorzieningen of tijdelijk als school ingerichte bestaande gebouwen moesten voorzien in de behoefte aan kleuter- en lagere scholen. Toch waren er belangrijke vernieuwingen op het gebied van de scholenbouw, die met name vanaf midden jaren vijftig hun beslag kregen. De rijksoverheid nam in de naoorlogse periode de centrale leiding over de scholenbouw en werden aanvragen voor de bouw van scholen afhankelijk van rijksgoedkeuring van Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting. Nieuwe inzichten over pedagogiek, hygiëne en sociale verhoudingen waren van grote invloed op de ontwikkeling van het schoolgebouw. Ook de intrede van nieuwe bouwtechnieken als montageen systeembouw beïnvloedden sterk het denken over scholenbouw. Met name vernieuwingen in Amerika, Scandinavië en Engeland werden door Nederland op de voet gevolgd. Enkele nieuwe voorwaarden voor de bouw van een school werden bijvoorbeeld de plaatsing in het groen, de oriëntatie en de aanwezigheid van grote ramen voor veel zon en lichttoetreding, goede ventilatie en een vriendelijke, uitnodigende uitstraling van de architectuur. In het lager onderwijs heerste het verlangen de traditionele groepslessen af te wisselen met individueel werken. De behoefte van het kind kwam steeds meer centraal te staan. Deze ontwikkelingen kwamen echter niet zomaar op gang en in de kleinere gemeenten werd nog enige tijd op de traditionele wijze gebouwd in baksteen en met een gang langs de lokalen. De vele verschillende - geslaagde en minder geslaagde - naoorlogse schoolontwerpen laten een typologische zoektocht zien naar de meest ideale school. Binnen deze ontwikkeling zijn zogenaamd prototypen ontstaan, die weer ter inspiratie hebben gediend voor andere

Pagina 17 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

architecten. Een van de ontwikkelde prototypen was de gangloze school, die als Nederlandse uitvinding wordt beschouwd. De paviljoenachtige school had meerdere ingangspartijen waardoor er optimaal gebruik kon worden gemaakt van luchtverversing en daglichttoetreding. Ook de halschool doet zijn intrede waarbij de klaslokalen rond een centrale hal worden gegroepeerd. Een ander aspect dat de scholenbouw in de naoorlogse periode lang bleef beïnvloeden was de verzuilde samenleving en als gevolg daarvan het verzuilde onderwijsstelsel. Daardoor werden er niet alleen veel verschillende scholen gebouwd maar ook elk met de behoefte aan een eigen (bijvoorbeeld katholieke) identiteit. Tenslotte werd vanaf 1955 voor door het Rijk gesubsidieerde scholen een regeling vastgesteld dat 1 % van de bouwsom mocht worden bestemd voor decoratieve aankleding. De rijksbouwmeester koos in dergelijke gevallen het type kunstwerk en de kunstenaar. De Haagse architect Romke de Vries (1908-1997) was opgeleid aan het Hooger Bouwkunst Onderricht in Amsterdam en kreeg met name bekendheid als veelbelovende jonge architect in de wederopbouw die samenwerkte met belangrijke architecten als J.P. Klaas en J.B. Bakema. Naast zijn lidmaatschap van de Opbouw, nam hij deel aan verschillende werkgroepen als de Kerngroep Woningarchitectuur van de BNA, de Werkgroep Streekeigene en de Studiegroep Efficiënte Woningbouw. De architectuur van Romke De Vries kenmerkt zich door een moderne vormentaal - in de meeste gevallen uitgevoerd in baksteen - met een openheid die het belang van een sterke relatie tussen binnen en buiten benadrukt. In opdracht van de gemeente Emmen en het Ministerie van Onderwijs vormde hij samen met de architecten J.B. Bakema, A.E. van Eijk en Y.S. Dijkstra de Studiecommissie Experimentele Scholenbouw. Het doel was aan de hand van over enkele jaren verdeelde bouwobjecten, tot proefondervindelijke inzichten te komen over de vele mogelijkheden van scholenbouw in het kader van de onderwijsvernieuwing. Daarnaast wilde men gegevens verzamelen over de te verwachten wederzijdse beïnvloeding van schoolgebouwen onderwijsmethodiek. De bedoeling was dat de werkgroep in een aantal jaren verschillende schoolbouwprojecten zou realiseren, verdeeld over diverse dorpen in de gemeente Emmen. Het uitgangspunt van de werkgroep was de nieuwe schoolgebouwen zodanig te ontwerpen dat ze geschikt waren voor het toepassen van nieuwe onderwijsmethodieken, waarbij een meer persoonlijke en menselijke verhouding tussen leraar en leerling centraal stond. Als eerste studieobject koos de groep het klaslokaal. Men ging kijken wat de minimale afmetingen van een klaslokaal zouden moeten zijn, indien deze in de toekomst geschikt zou moeten zijn voor nieuwe, meer individuele onderwijsmethoden. Helaas bleek dat de minimum afmetingen, die de groep bepaalde, boven de door het Rijk als maximum gestelde norm lag. Ook andere voorzieningen, die diverse speciale vormen van modern onderwijs mogelijk maakten, waren volgens de overheid te duur. Enkele plannen voor grotere schoolgebouwen, die de leden van de groep hadden gemaakt, konden hierdoor niet worden uitgevoerd. Romke de Vries heeft in Zuidbarge een ontwerp gemaakt dat vanwege de kleinschaligheid qua bouwkosten beneden het door de overheid gestelde maximum bleef. Romke de Vries maakte in het ontwerp de school en tuin tot een onafscheidelijk geheel van leer- en spelmogelijkheden en hoopte dat de leerkrachten die met deze school zouden moeten werken de mogelijkheden volledig zouden benutten. Ook hoopte hij dat, na herziening van de rijksmaatstaven, de onderwijsvernieuwing zou worden voortgezet en het initiatief van de gemeente Emmen tot zijn recht zou komen. De werk- en rusthoek, de buitenlesplaats, het vermijden van de lange gang en in plaats daarvan het creëren van een gezamenlijke schoolhal vormden Romke de Vries' interpretatie van de onderwijsvernieuwing. Deze aspecten zijn in zijn latere schoolontwerpen vaak terug te vinden. Het onderzoek (nog te verschijnen publicatie) van Hans de Man lijkt aan de tonen dat de school is geïnspireerd op de Groningse buitenschool in Glimmen van architect Jaap Wilhelm.

Pagina 18 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Omschrijving De school is ontworpen als eenlaags volume onder een plat dak en opgebouwd uit wanden van met lichtbruin metselwerk met van oorsprong houten puien. Deze zijn in de loop van de tijd vervangen, echter op passende wijze in dezelfde roedeverdeling als het oorspronkelijke ontwerp. Het schoolgebouw is opgebouwd uit een plattegrond van drie gekoppelde en ten opzichte van elkaar verspringende klaslokalen, waarbij de werkhoek als apart volume in de gevel is geplaatst. Vanwege de versprongen positionering van klaslokalen ten opzichte van elkaar, ontstaat er een verbreding van de gang aan de achterzijde van het gebouw. Deze kon via een schuifwand bij één van de lokalen worden getrokken, zodat er een grote ruimte ontstaat, die te gebruiken was voor vieringen en dergelijke Elke klas is op de zonzijde gericht en heeft een deur naar de tuin waar een terras lag met dezelfde oppervlakte als het klaslokaal, zodat er desgewenst buiten les kon worden gegeven. Tevens heeft elke lokaal een werken rusthoek, die kon worden gebruikt voor individuele werkzaamheden van de leerlingen. Elk lokaal had een eigen garderoberuimte. Hoewel het door de werkgroep ook wenselijk werd geacht, dat elk lokaal zijn eigen toiletgroep had, is dat in dit gebouw, vanwege de kleine afmetingen van het geheel, niet het geval en is er voorzien in één centrale toiletgroep aan de noordwest gevel. Aan de noordoostgevel is de voormalig. directeurskamer - nu bestuurskamer - gebouwd. Waardering Voormalig openbare lagere school, gelegen aan de Zuidbargerstraat 94 te Emmen, gebouwd in de periode 1955-1959 door architect R. Romke de Vries (Den Haag), van algemeen regionaal belang voor de provincie Drenthe vanwege de: -

-

Cultuurhistorische waarde gelet op het belang van de school als representatief voorbeeld van de vernieuwingen in de naoorlogse Drentse scholenbouw en als zijnde een experimentele school. Architectuurhistorische waarde gelet op de esthetische kwaliteiten van het zeer heldere functionele ontwerp uiting gevend aan de onderwijsvernieuwingen eind jaren vijftig; en aantoonbaar geinspireerd op het Groninger scholentype J. Wilhelm (Glimmen) met aparte werkhoeken die deel uitmaken van de plastische gevel; van belang vanwege het oeuvre van R. Romke de Vries en zijn aandeel in de vernieuwingen van de scholenbouw in Drenthe. Stedenbouwkundige waarde vanwege de ruimtelijke relatie die het gebouw door middel van het ontwerp en de ligging in een groen aangaat met de omgeving. Vanwege de structurele gaafheid van de opzet van de school en haar ruimtelijke setting

Dhr. A Popken, SEO/Cultuur Provincie Drenthe NB. Per brief (7 juni 2010) heeft de gemeente Emmen ons geïnformeerd dat Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe besloten heeft de voormalige school aan de Zuidbargerstraat 94 aan te wijzen als provinciaal monument, als gevolg waarvan het beschermd wordt op grond van de provinciale monumentenverordening.

Pagina 19 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Ouderengroep Zuidbarge en Gymnastiekclub Op de plaats waar een heel groot deel van het dorpsgebeuren plaatsvindt, en ook besproken wordt, zit ik dit bericht te schrijven. In ons dorpshuis dus. En ondertussen draait er in het achterste lokaal een cursus EHBO en brandpreventie. Namens Ouderengroep en Gymnastiekvereniging en in dit verband is nog niet eerder over deze groepen geschreven. Beide groepen zijn nauw met elkaar verbonden en uit elkaar ontstaan. En ooit is uit de gymnastiekclub nog een dansgroep voortgekomen. Maar voor de “jongeren” bij ons is dat allemaal geschiedenis. En hoewel geschiedenis me erg interesseert, weet ik er te weinig van om er over te kunnen schrijven. De dansgroep is inmiddels opgeheven, maar de gymclub bloeit. De sporters kwamen elke dinsdagochtend bij elkaar. “Kwamen”, want na de vakantie zullen we op de maandagmiddag verder moeten gaan. Toch wil ik hier niet teveel over schrijven: het zou mensen op het idee kunnen brengen lid te willen worden. En helaas, dat kan niet. In verband met de beschikbare ruimte hebben we op het ogenblik een ledenstop. Wie toch bij deze groep mee wil gaan sporten, komt op een wachtlijst (en dat kan natuurlijk!!). Met stelligheid durf ik te zeggen, dat er geen club in Zuidbarge is, waar zoveel gelachen wordt als hier. En dat is erg goed voor de buikspieren. En dan de Ouderengroep: één van de oudste verenigingen in het dorp, maar springlevend!! Eén keer in de maand, op de vierde donderdag, om twee uur, komen we in het dorpshuis bij elkaar. We hebben een heel breed programma: zang, muziek, cabaret, spel en lezingen wisselen elkaar af. Twee keer per jaar gaan we kegelen in Schoonebeek en soms gaan we op bezoek bij een bedrijf of een fabriek om te kijken, hoe daar alles reilt en zeilt. En daarbij komt nog onze jaarlijkse reis, georganiseerd door de familie Omvlee en Schonewille. Ook dit jaar was de bus weer nagenoeg vol. Als steeds wordt de dag afgesloten met het eten van een broodje in het dorpshuis. Voor deze groep is er géén ledenstop, dus 55-plussers onder Zuidbargers, Oud-Zuidbargers en wie zich bij hen thuis`voelt: word lid!! Neem eens contact op met één van onderstaande bestuursleden. Joke Kompier, voorz. 631518, Roelie Drenthen, penn. 630709, Jan Omvlee, alg. adj. 644261,

Jan Westerhof, secr. 631283 Roelie Beijering, sport en spel, 353457 Roelf de Vries, 63063

Tafeltennisvereniging Zuidbarge Emmen 13-07-2010 Wie denkt nu in deze tijd aan de tafeltennisvereniging met daags een buitentemperatuur van ongeveer dertig graden en „s avonds terug lopend naar zo‟n twintig graden. Prachtig zomerweer waar we alle dagen volop van kunnen genieten. Ons buitenbad draait dan ook volop en maakt zelfs overuren. Niet iedereen is hier tevreden mee want het is daarbij wel heel erg droog en je ziet dan ook overal de sproeiinstallaties volop draaien op de landerijen. Bij mij in de tuin wordt af en toe ook wat gesproeid om het geheel wat groen te houden maar dat mag, vergeleken bij de boeren geen naam hebben. Hun inkomsten hangt hier grotendeels vanaf en dan is het wel andere koek. Wij hebben toch allemaal een beetje boerenbloed meegekregen in Drenthe in welke hoedanigheid dan ook, dus leven we wel met de boeren mee maar staan net als zij machteloos. Wij gingen zomers juist naar de bekende warme landen met juist dan ook gele landerijen en de bermen in de zelfde kleur zou ons klimaat dan toch veranderen? Ik kan U zeggen dat ik er een voorstander van ben alleen al om de energierekening wat te beperken. Zo heeft alles voor en nadelen het is maar waar je voor kiest.

Pagina 20 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Maar even terugkomen op onze tafelvereniging want er is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor onze dorpskrant en dat is toch ook een belangrijke zaak, vooral voor hen die de krant willen vullen. We zijn als tennissers eind maart al met reces gegaan om zo rond november de spieren weer op te warmen. Het lijkt een wat overdreven lange vakantie maar gezien zwaarte van de competitie hebben we deze “rustperiode” zeker nodig. Ik kan U zeggen dat de vereniging een zeer bloeiende is en financieel er goed voor staat. Het aantal leden is al jaren constant maar zouden toch graag wat vers bloed binnen willen halen om de zaak wat te verversen. Om het evenwicht wat in balans te houden zoeken we een paar dames, maar mannen zijn ook van harte welkom. We spelen vanaf eind oktober tot eind maart op de dinsdagmiddag om de veertien dagen. Ik heb het al zo vaak gemeld dat het niet gaat om knikkers maar vooral om het spelplezier en ik kan U zeggen dat je met een middagje tennissen heel wat calorieën kunt wegwerken. Kom eens langs of als U wat meer informatie wenst, meldt U dan even bij de man die al jaren lang meedraait in deze vereniging, Jan van Dalfsen (673399). De gr. Annechienus

Deur het Dorp en veur het Dorp. De eerste keer: “Deur het dorp en veur het dorp” op 27 november 2009. Voor een goed gevulde zaal trad een groot aantal inwoners op in het Dorpshuis. De presentatie van het geheel was in handen van Pieter Taffijn. Er was een programma samengesteld waaronder zang, voordracht, muziek, moppentappers, een heuse goochelaar. Alleen in duo, trio of kwartet traden zij voor het voetlicht. Onder de deelnemers waren onder meer Derkje de Vries, Janniek Doornbos, Agnes Huizing, Wendy van der Vegt, Robin Rietveld, Angelo Braam, Luuk Meppelink, Aly Katerberg, Jantje Luinstra, , Marja Huizing, Joke Kompier en Jan Doornbos. Kortom, de organisatie kon tevreden terugzien op een geslaagde avond. Het comité heeft het voornemen dit jaar opnieuw een soortgelijke avond te organiseren. Dit weer op de laatste vrijdagavond van november. Maar zonder jullie gaat dat niet. Wil je meedoen op 26 november? Kun je zingen, voordragen, een verhaal vertellen, piano, drums, trekharmonica, gitaar of enig ander instrument bespelen. Of heb je andere kwaliteiten die jij aan alle Zuidbargers wilt laten zien, doe dan mee. Bel om je op te geven dan naar Aly Katerberg, Dick Troost of Gezienus Omvlee. telefoon Aly:

631479

telefoon Gezienus:

631420

telefoon Dick:

546442

Pagina 21 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Zuidbarge 650 jaar Het komende jaar gaan we de voorbereidingen treffen om in 2012 het 650 jarig bestaan van Zuidbarge te vieren. Hieronder vindt u de rechtvaardiging van het 650-jarig bestaan. Op de historische dag van december 2011 hopen we het boek over 650 jaar Zuidbarge te presenteren. Het eerste deel van het boek bevat de historie van de oude erven en hun families en in het tweede deel worden alle huizen van Zuidbarge met hun bewoners beschreven. Ik zal hiervoor na de vakantieperiode bij iedereen langskomen om de geschiedenis van hun huis en de bewoners op te tekenen of de verifiëren en zal mijn scanner meenemen om tbv. het boek foto‟s van de woning en hun bewoners te kopiëren, zet de schoenendozen dus maar vast klaar. Voor zover we kunnen nagaan werd de plaats Zuidbarge voor het eerst schriftelijk in een oorkonde vermeld op 5 mei 1362. Deze oorkonde is echter verloren gegaan, maar we weten van het bestaan, omdat deze oorkonde op 28 december 1600 nauwkeurig is overgeschreven op een document dat zich nog wel in het archief bevindt. Het document vermeldt dat de erfgenamen van Wermoldts van Gasselte, de pachters van zijn nagelaten bezittingen in Zuidbarge, verplichten jaarlijks een roggepacht te voldoen aan de kerk van Gasselte, om daar van een Vicarie te stichten en te onderhouden.

Aberthuus tot Zwebergen zoals in 1600 overgenomen van het document uit 1362 Om het fenomeen vicarie te verklaren dienen we dienen we enkele gebruiken van de Rooms Katholieke kerk te beschrijven. 1362 ligt eeuwen voor de reformatie dus iedereen beleid het RK geloof. Het was in die tijd gebruikelijk dat men tijdens zijn leven zijn zonden kon afkopen door middel van aflaten die bestonden uit het uitspreken van bepaalde gebeden, maar waar ook vaak een financiële vergoeding richting de kerk aan verbonden was, een gebruik wat oa tot de reformatie heeft geleid. Mocht een persoon echter plotseling overlijden op een moment dat hij nog niet op deze manier zijn discutabele daden met het Opperwezen had weten te vereffenen, dan werd hij aan de hemelpoort door Petrus teruggestuurd naar een soort Het Alberthuus stond hoogst waarschijnlijk op de plaats van de wachtkamer genaamd het schuur van het adres Rietlandenstraat 78, de boerderij waar vroeger vagevuur. Hier had God de de familie Evers woonde en nu de familie Heldring. thermostaat een paar graden De nazaten van de familie Alberinge die hun naam ontleenden aan koeler had staan dan in de hel. dit Alberthuus verhuizen aan de begin van de 18e eeuw naar de De ziel van de overledene boerderij Oldengarm die stond tussen de huidige adressen verbleef hier een tijd die Halvemaanweg 2 en Halvemaanweg 3. Zij nemen deze erfnaam als evenredig was met de zonden familienaam aan en komen na een tijd in Sleen gewoond te hebben die nog uitstonden. weer terug naar Zuidbarge. Nadat de Alberinge’s de boerderij aan de Nabestaanden konden echter Rietlandenstraat hebben verlaten wordt deze betrokken door de behulpzaam zijn door het laten bewoners van de boerderij die er naast lag aan de Keistraat. Deze opdragen van heilige missen in boerderij had de naam Bleringe en ook de bewoners voerden deze de vicarie ten behoeve van zijn zieleheil. Bovendien was het familienaam. Toen ze echter niet meer op de Bleringe woonden gebruikelijk om op het feest werden ze naar hun vader Evert vernoemd en zo ontstond de naam van Allerzielen door middel Evers. Op de kadasterkaart van 1830 staat het Alberthuus nog op de van een reeks gebeden oorspronkelijke plaats, maar ergens in de 19e eeuw heeft de familie personen uit het vagevuur te Evers de huidige boerderij laten zetten. verlossen. De gebeden dienden in de kerk te worden uitgesproken en men mocht per kerkbezoek slechts één persoon vanuit dit vagevuur naar de hemel helpen. De praktische katholieken hadden hiervoor de oplossing voor gevonden om na de gebeden even de kerk te verlaten, waar men dan met de andere bezoekers op het kerkplein nog even de laatste nieuwtjes uit kon wisselen,

Pagina 22 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

alvorens de kerk weer binnen te gaan om de volgende persoon uit zijn lijden te verlossen. Ik weet nog hoe voldaan ik als kind weer huiswaarts keerde in de wetenschap dat ik zoveel mensen vanuit hun benarde positie de hemel had weten binnen te loodsen. Dit gebruik werd in de volksmond aangeduid met de term “zieltjes vissen”. De vicarissen waren priesters die niet behoorden tot het College van Priesters der Parochiekerk, maar hadden daar slechts hun altaar, in Gasselte was deze gewijd aan de heilige Catharina. Na het overlijden van Warmold zijn erfgenamen er blijkbaar tegen het einde van zijn leven in 1362 nog niet helemaal zeker van dat hij bij zijn overlijden het hemels paradijs heeft verdiend en stichtten daarom in Gasselte een vicarie waar, ten behoeve van zijn zieleheil missen werden opgedragen. Om de vicarie te kunnen onderhouden werden er uit zijn nalatenschap giften in natura, in de vorm van rogge, aan de vicarie afgedragen. Het document vermeldt dat uit het Alberthuus (later Alberinge) te Zwebergen (Zuidbarge) jaarlijks vier mudde moet worden opgebracht. Dit komt geheel ten laste van de pachter van het Alberthuus en het is niet duidelijk of dit op de pacht in mindering werd gebracht. Van 1362 tot 1598 wordt er bijna 250 jaar ten behoeve van het zieleheil van Warmold roggepacht afgedragen en missen opgedragen tbv zijn zieleheil. Hopelijk heeft in die tijd Petrus de hemeldeur voor hem geopend want toen kwam de reformatie. De secularisatie van 1598. In Drenthe leefde aan het einde van de 16e eeuw nauwelijks de reformatiegedachte en was men overwegend RK. Maar toen Willem Lodewijk Groningen en Drenthe veroverde en stadhouder over de drie noordelijke provincies werd veranderde dat. Willem Lodewijk was een vurig aanhanger van het nieuwe geloof en vaardigde op 10 mei 1598 een decreet uit, waarin hij de RK religie verbood en eiste dat alle Roomse geestelijken binnen drie weken hun pastorieën zouden verlaten. 'haere saecken daernae stellen, dat sie binnen drie weken die woeningen ende goederen van den pastorien ende kercken moegen ruymen ende daervan aftrecken' Alle priesters, kosters, schoolmeesters en armmeesters moesten worden ontslagen en vervangen door aanhangers van de nieuwe religie. Sommige pastoors mochten, na een examen, hun afgenomen door de kerkelijke vergadering, weer als predikant in hun eigen parochie dienen, maar slechts weinigen kozen daarvoor, zodat er een groot tekort aan predikanten ontstond. Ook de kerkelijke eigendommen moesten aan de wereldlijke overheid worden overgedragen. Bij de reformatie zouden ook de vicariën ophouden te bestaan. In Gasselte werd echter jarenlang een verwoed gevecht geleverd tussen dominee Cuperus en de afgezette vicaris Jacobus van den Utlo om de inkomsten van de Sint Catharina Vicarie. Cuperus won, de vicaris kreeg een uitkering van de Staten mits hij zich rustig hield tegenover de predikant. Waarschijnlijk is vanwege dit conflict in 1600 het bovengenoemde actum vividum (copie van de acte uit 1362) opgemaakt, zodat wij heden ten dage toch nog over een afschrift van het oorspronkelijke document kunnen beschikken. Na 1600 is de roggepacht dus niet meer omgezet in heilige missen, maar gebruikt voor het onderhoud van de predikanten. De laatste afdrachten werden in 1854 gedaan door: Naam Hendrik Hadders Harm Everts, Erven wed. Jan Sikkens, Erven Jan Schirring, Luchien Sulens(?) Lucas Rabbers Jacob Klaas Huizing

spint rogge (oude maat) 3¼ 2½ 3¼ ½ , ¼ en 1/8 1¼ 8 (44 kop en 8 maatjes ned. maat) 1 ¾ (5 kop en 6 maatjes ned. maat)

Ton Reuvekamp

Pagina 23 van 38

afkoopsom Meipacht f.16,75. f. 12,50 f. 16,25 f. 4,37 ½ f 6,25 f 40,00 f 8,75


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Passage Zuidbarge Passage is een vrouwenorganisatie met een christelijke levensvisie, heeft hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur. Elke derde dinsdag van de maand, van september t/m april, heeft Passage haar avond in het Dorpshuis van Zuidbarge “Het Hoefijzer”, om 19.30 uur. Ook het komende winterseizoen is er afwisseling in de invulling van de avonden, een spreker vertelt over Israel, van woonwagens naar de Noordelijke Provincies en creatief bezig zijn met elkaar. Ook vindt er ieder winterseizoen een uitwisseling plaats met PVD van Zuidbarge en Passage Erica. Zo ergens in mei gaan we samen een dagje uit. Afgelopen mei ging het naar het Hunebedcentrum in Borger. Daar dia‟s gezien en een rondleiding gehad en daar was een leuk winkeltje bij, zie bijgaande foto‟s.

Na de lunch naar de Lavendelboerderij in Nieuwediep. Ergens in juli gaan we een middag fietsen en brengen we ergens een bezoek of gaan we iets bezichtigen. Ook U bent van Harte Welkom!! Het Bestuur, Albertje Drenthen, Achter de Smidse 15, 630069

Pagina 24 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Maandagavond biljartclub Elke week verzamelen zich op de maandagavond een aantal mannen in het dorpshuis om hun favoriete sport te spelen. Uiteraard gaat deze bezigheid gepaard met commentaar. Op eigen en andermans biljartprestatie, sport, politiek. Maar de hoofdzaak blijft: geconcentreerd biljarten.

trefzeker… Met humor…

De onbetwiste kampioen Zal die het doen?

alles wordt nauwkeurig gevolgd …

en genoteerd.. dat zijn er zeven ! Pagina 25 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Jeu de Boulesclub De wereld draait gewoon door!!!! Maandagmorgen, voor mijn doen veel te vroeg, zit ik buiten een stukje te schrijven over de jeu de boulesclub voor de dorpskrant van Zuidbarge. Na een zeer moeilijke avond, mede door het verlies van onze “Oranje jongens” in een meer spannende dan goede finale. Helaas voor het Nederlandse elftal heeft de beste en de gelukkigste gewonnen. Laten we eerlijk zijn, een tweede plaats is op zo‟n groot toernooi toch ook geweldig!! Op een na de beste van de wereld. „s Morgens, na ook nog een zeer zwoele nacht, waarin de temperaturen niet te beheersen waren, ging bij ons de telefoon. Aan de lijn een man die zorgt dat de molen in Zuidbarge draaiende blijft, wie kent hem niet. Hij kwam met het verzoek om een stukje te schrijven over de jeu de boulesclub ten behoeve van het nieuwe dorpsblad. Daarom zat ik al vroeg buiten om wat op papier te zetten en dacht meteen aan het boven geschrevene, de wereld draait gewoon door. Terwijl onze kleinkinderen in het buitenbad spartelen en de vraag kwam opa doe ook even mee, helaas moest ik ze even teleurstellen want dit verzoek gaat deze keer even voor. Het is toch zeker van belang dat de jeu de boulesclub Zuidbarge zich ook in de dorpskrant laat zien en horen. Vanaf begin april zijn we al weer volop bezig om zoveel mogelijke de begeerde punten binnen te halen. Vol enthousiasme en met een enorme inzet wordt er elke woensdagmiddag gestreden, waarbij het sportieve element gelukkig de boventoon voert. Het gekrijs van oei of shit en het soms luidruchtige lachen, bij zowel winst als verlies, al hoe wel je soms aan de gelaatskleuren wel kan zien of het goed of slecht gaat. Het mooie van deze sport is dat we altijd “buiten spelen”, behalve als het weer het helemaal niet toelaat. Maar aangezien onze banen bijna ingekapseld in een prachtige singel liggen en het dorphuis “warm” er naast, hebben we bijna nooit een middag die afgelast moet worden. Van geluidsoverlast hebben we ook nooit geen klachten, hoe kan het ook anders want enkele leden wonen bijna op de baan of heel dicht in de omgeving. Heel berucht/bero emd is de zogenaamde “vierde helft”. Tot laat in de middag wordt hiervan volop genoten. Soms tot ergernis van de “baancommissarissen” die al met de stoelen aan het opruimen zijn terwijl nog niet iedereen wil opstaan. Maar ook dit geeft vaak veel hilariteit. Er is altijd wel wat te beleven en vooral te horen , wat ook z‟n uitstraling heeft als een hechte vriendenkring. Ik ben dankbaar en trots dat ik hiervan zes jaar voorzitter mocht zijn, met vooral dank aan de overige bestuursleden en alle jeu de boulers van onze vereniging en voor al het vertrouwen dat ik zo vaak heb gevoeld. Wij hopen dat we nog vele jaren mogen genieten van het prachtig spelletje en allen om ons heen. Vriendelijke groeten Nies/Annechienus

Pagina 26 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

IJsvereniging “NOOITGEDACHT” Als we terug kijken op de afgelopen winter dan kunnen we zeggen, dat we een dikke winter gehad hebben. We hebben dan ook veel kubieke meters water op de baan gepompt, maar het liep iedere keer op niets uit: als we water pompten dan vroor het ‟s nachts niet ook al zei het KNMI dat het hard ging vriezen, of er viel een dikke laag sneeuw die we, vanwege het dunne ijs, er niet af konden halen. Maar als de gelegenheid zich voordeed dat we sneeuw konden ruimen dan ging het ook met groot materiaal! Kortom, we hebben veel werk verzet, maar geen loon naar werken gekregen. Toen we eindelijk een stukje kanaal hadden gevonden en sneeuwvrij hadden gemaakt, bij Ab Schonewille, ging het regenen en was er niets meer te organiseren.

Het positieve van dit hele verhaal is dan ook dat de vrijwilligers heel vaak samen werk hebben verricht, en dat dat de saamhorigheid vergroot, want zo gaat men in een dorp als Zuidbarge met elkaar om, Hemmeltied of gien Hemmeltied. En, o ja, Hessel Doornbos hef de pen van Jan Garming kreeg‟n, hij is nou secretaris, Jan, hartstikke bedankt veur alles waj veur oes iesvereniging doan hebt!!

Pagina 27 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

De Historische Werkgroep Zuidbarge Het is alweer een jaar of acht geleden, dat een paar bekende Zuidbargenaren elkaar tegen kwamen, ergens tussen Noordbarge en Westenesch. Uiteraard moesten ze allebei eerst van de ander weten wat die zo ver van huis deed en of hij de weg terug naar huis wel kon vinden. Nadat ook nog wat wereld- en plaatselijke problemen waren opgelost, belandde het gesprek bij het boek over de geschiedenis van Westenesch, dat binnenkort zou verschijnen. "Wie wilt ok zo'n boek. As sie dat in Wesnes kunt, dan moet wie dat ok wal kunn'n." Om een lang verhaal kort te maken: Een paar maanden later werd de Historische Werkgroep Zuidbarge opgericht. Met als doelstelling: Het onderzoeken van de geschiedenis van Zuidbarge en die uiteindelijk vast te leggen in een boek. We zijn nu bijna acht jaar verder. En de werkgroep heeft niet stil gezeten. Ze ging voortvarend aan de slag met het verzamelen van foto's en documenten. De medewerking van (oud) dorpsgenoten was geweldig. Zo zelfs dat de archiefkast in het dorpshuis nu bijna uit zijn voegen barst. Daarnaast zijn er meer dan dertig tachtig plussers geïnterviewd. De interviews zijn allemaal gedigitaliseerd. De website www.suytberghe.nl is een groot succes. Vooral de rubriek bewoners/genealogie. Dit voorjaar heeft Gerard Waasdorp daar de gegevens van de tienduizendste Zuidbargenaar op geplaatst. We zijn overigens van plan de site opnieuw op te zetten maar door drukke andere bezigheden komt niemand van de werkgroepleden daar momenteel aan toe. Mocht iemand in het dorp, of daar buiten, ons daar bij willen helpen, dan zouden we dat zeer waarderen. Elk jaar wordt in het dorpshuis een presentatie met een expositie georganiseerd met een onderwerp dat betrekking heeft op de geschiedenis van Zuidbarge. We begonnen met Cultuur en Vertier en daarna kwamen onder andere Het Bargermeer, De Landbouw en de Middenstand aan de orde. Dit jaar op 10 en 11 december is “Het Onderwijs” aan de beurt. Op de onderstaande foto zien we rechts de meesterswoning van de openbare school. We zoeken nog allerlei materiaal zoals foto's van schoolreisjes en andere activiteiten, schoolboekjes, rapporten en dergelijke. Maar het boek over Zuidbarge, waar uiteindelijk alles om begon, is er nog niet. Echter... geen paniek. Het komt er aan. Ton Reuvekamp is er al een tijd heel druk mee bezig. De presentatie moet plaats vinden in december 2011. De Historische werkgroep Zuidbarge bestaat uit Ina Hovius, Jaap Huizing, Jan Omvlee, Ton Reuvekamp en Gerard Waasdorp. Jan Hadders en Carmen Hoogeveen hebben vanwege andere drukke bezigheden hun medewerking voorlopig op een laag pitje gezet maar zij blijven wel lid. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Pagina 28 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Gemengd Koor Zuidbarge Een berichtje van het “Gemengd Koor Zuidbarge”. Sinds 1 september 2009 is Marco Warta dirigent van ons koor. Marco heeft onze vorige dirigent Jan Jansen opgevolgd, die een paar maanden eerder is overleden, nadat hij 2 jaar vol enthousiasme voor ons koor gestaan heeft. Marco wordt wekelijks bijgestaan door pianiste Ineke Kroodsma, zodat hij de handen vrij heeft om ons goed te instrueren Alvorens we gaan zingen doen we ademhalingsoefeningen en soms lijkt het op gymnastiek. Maar het helpt, ook voor een aantal nieuwe moderne liedjes die we aan het instuderen zijn, daarna zingen we “nuver en zuver”. Inmiddels bestaat ons koor uit 50 leden. We hebben, om niet uit de repetitieruimte te barsten, zelfs een ledenstop moeten invoeren. Om het kort en bondig samen te vatten: Een fijn en gezellig zangkoor!!! Namens het bestuur: Didi, Jan, Albert, Roelie en Thera.

Kinderclub Zuidbarge Sinds 2 jaar wordt er in Zuidbarge voor de jeugd een kinderclub middag georganiseerd. Dit is één keer in de maand op een vrijdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur in het Dorpshuis. Kinderen vanaf 3 jaar zijn van harte welkom bij de kinderclub. Momenteel nemen ongeveer 20 kinderen deel aan onze club. De leeftijden variëren van 3 jaar tot 9 jaar. De contributie bedraagt € 2,50 per kind, dit zal in september worden verhoogd naar € 3,00. Dit bedrag is voor materialen, een drankje en een koekje. We stemmen de activiteiten af op verschillende leeftijden. Een aantal voorbeelden van onze activiteiten die we de afgelopen jaren hebben gedaan zijn: Knutselen, film middag, speurtocht, spelletjesmiddag, picknicken en schminken. De laatste kinderclub voor de zomervakantie hebben we inmiddels feestelijk afgesloten.

Pagina 29 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

In september zullen we weer van start gaan en hieronder vindt u alvast een overzicht van de dagen waarop Kinderclub zal plaatsvinden voor het jaar 2010/2011 Alle dagen zijn een vrijdag. Het begint om 15:30 uur tot 17:00 uur 3 september 10 December 11 maart 3 juni 1 oktober 14 Januari 8 april 8 juli 5 november 11 Februari mei vervalt ivm vakantie Dankzij de gemeentelijke subsidie kunnen we in september voor de kinderen eenmalig iets groots organiseren. We zijn dan ook van plan om met zâ€&#x;n allen naar Plopsaland te gaan. Aanmelden Aanmelden voor de Kinderclub kan via sreejahemme@live.nl of bellen naar 645598. Tot ziens, Sreeja Hemme en Susanna Jagt

Pagina 30 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Klaverjasclub Zuidbarge Op 15 april hebben we ons kaartseizoen afgesloten met een geweldige opkomst van alle 31 leden. Niemand afwezig en iedereen in een opperbeste stemming want het was een spannende uitslag. Jan Omvlee stond al lange tijd op de eerste plaats en de altijd strijdlustige Aike Joling had de moed al opgegeven, waarvan Carmen Hoogeveen listig gebruik maakte en steeds een plaatsje dichter naar de overwinning opschoof. Eèn fatale avond voor Jan met slechts 2312 punten en toen was de beslissing gevallen. Uitslag: 1ste Carmen Hoogeveen 50399 punten 2de Jan Omvlee 50064 punten 3de Anny Matijssen 49060 punten 4de Jos Matijssen 49046 punten 5de Charles Bolsenbroek 48959 punten De meeste doormarsen behaalden: Tiny v. Dalfsen en Jan Omvlee met elk 17x De wisselbeker was voor Carmen maar voor iedereen was er taart, lekkere hapjes en een flesje wijn. Aangezien er nog wat geld in de clubkas aanwezig was, konden er ook nog twee gratis rondjes gegeven worden. Jammer genoeg is er een einde gekomen aan onze jaarlijkse uitwisseling met de Klaverjasclub uit Midlaren. Hun ledental was drastisch geslonken, zodat ze hun locatie in het bruine cafè aan de oevers van het Zuidlaardermeer moesten opgeven. Hun boerenkool met bijbehorende lekkernijen en eigenhandig door de waardin toebereid was beroemd en dit alles zullen we node moeten missen. Als iemand een tip heeft voor een hernieuwde uitwisseling met een kaartclub uit een ander dorp of omgeving dan horen we dit graag. We ontmoeten elkaar weer op: Donderdag 7 oktober a.s. in ons Dorpshuis, iedere 1e en 3e donderdag van de maand. Tot ziens! Gerard en Mieke Niessen.

Pagina 31 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Kleurplaat Voor de kinderen een kleurplaat, welke je, als je hem af hebt, in kunt leveren bij Erna Haverkate, Zuidbargerstraat 75A.

Pagina 32 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Prijsvraag - Van wel is dat der iene ? “Van wel ben ie der iene?” Hoe vaak zou ik dat wel niet hebben gehoord, lang geleden, toen ik nog jong was. “Van wel ben ie der iene?” “Van Omvlee? Van welke Omvlee?” “ O, van Johannes. Van Johannes van tante Koba? Dat ha‟k wel dacht. Daor liek ie presies op.” Van wel is dat der iene? Vaders, moeders, zonen en dochters. Wie hoort bij wie? Vul onderstaand lijstje in, knip het uit, zet uw naam erop en lever het dan in bij één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang. Bij de volgende algemene leden vergadering heeft u dan misschien een prijs!

Hanna

Germ

Lisette

Jantje

Jan-2

Eva

Janiek

Martijn

Sven

Dina

Myrthe

Marja

Jan-1

Bart

Kay en Tosca Thorben

Pagina 33 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Tinie Eising

Ankie Hulst

Rina Ziengs

Gezienus Omvlee

John Peterson

Annie Stulen

Sreeja Hemme

Gêrie Westerhof

Fenjo Kuiper

Rolf Menzen

Margriet Homans

Susanna Jagt

Jeanet Dusseljee

Tineke Doornbos

Jan Rocks

Machda Huizing

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: Ouder

Kind

Ouder

Kind

Ouder

Kind

Ouder

Tinie Eising

John Peterson

Fenjo Kuiper

Jeanet Dusseljee

Ankie Hulst

Annie Stulen

Rolf Menzen

Tineke Doornbos

Rina Ziengs

Sreeja Hemme

Margriet Homans

Jan Rocks

Gezienus Omvlee

Gêrie Westerhof

Susanna Jagt

Machda Huizing

Pagina 34 van 38

Kind


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Zuidbarge in de krant van 1913 (deel 1) 01-01 op 1ste kerstavond Zuidbarge, ds. H. de Groot vertelde bij lichtbeelden over de geschiedenis van Jezus 01-01 J.Oosting op 2de kerstdag aftredend en herkozen in bestuur Evangelisatie en lid bestuur bijz. school te Zuidbarge; in schoolbestuur werd het aftredende lid R.Hadders herkozen 01-01 te koop twee beste guste zwartbonte vaarzen en twee guste motten bij F.Braam 01-01 te koop een drachtig varken, werpende 11 jan bij W.Kuipers, 04-01 nieuwjaarsellende: bij klompenmaker Alfrink te den Oever heef men schandalig huisgehouden. De woning moest een waar bombardement ondergaan, 17 grote ruiten sneuvel, één der bewoners werd mishandeld. de daders, een zekere S. en M., zijn bekend en hebben voor de politie die de zaak onderzoekt nog niet bekend. Er is voldoende bewijs voorhanden. 04-01 het evangelisatieschip van het Leger des Heils ligt 09-01-1913 te Zuidbarge, blijft tot woensdag 15-01. Ligplaats Zuidbargerbrug. Bijeenkomsten elke avond te 7 ½ , zaal open 7 uur. Allen welkom. 11-01 overlijdens advertentie van H.L.Mulders, 49 jr., Zuidbarge 22-01 plaatsje te koop den Oever, verzoek W. Alfering en ene nog nieuwe woning pl.m 2.75.00 ha ontgonnen land nabij vaarwater achter den Oever 22.01 ov. adv. Johanna Haasken, J.Haasken en A.Haasken-grelling en wed. B.KnegteringHaasken beide Zb. 22-01 oprichtig stierenvereniging Noordbarge, Angelsloo, den Oever, bestuur gekozen, 53 leden. 22-01 vergadering Landbouwverreniging. 25-01 palmslag o.v.v. wed. W.Ties en kinderen verkoop o.a. stuk bouwland aan de Zuidbergerstraat groot 0.13.12 ha. 25-01 bij J.Doornbos te Zuidbarge is te verkrijgen zalf tegen steenpuisten, bloedvinnen en andere gezwellen, 40 cent per buisje, met gebruiksaanwijzing. 25-01 gemeenteraad Emmen: voorstel van B&W voor het maken van een welput en pomp bij de school te Zuidbarge. De kosten van zulk een put en pomp worden door de gemeentearchitect begroot op fl.110,-. De hr.Vroome vraagt of deze put goed en voldoende water zal opbrengen omdat een soortgelijke put te Nieuw Dordrecht onbruikbaar water gaf., zodat later een regenbak met filter geplaatst moest worden. De hr. Nijmeijers gelooft wel dat daar voldoende en goed water te verkrijgen is. De grondslag ligt hoger dan te Nw. Dordrecht. De hr. Lamberts zegt dat de putten van de woningen rondom de school goed en voldoende water opleveren. Onderzoek is te duur, het voorstel tot plaatsing wordt aangenomen. 25-01 kantongerecht Emmen: veroordeeld wegens rijden voortuig zonder licht, R.P. te Zuidbarge, fl.1.50, of 3 dagen gevangenis. 29-01 Wolter Wassen, zeer goed gekleed en met gevulde tabaksdoos, vroeg ds.van der Vlugt om een kwartje voor overnachting. Hij zei uit Coevorden te komen en kon niet meer terug. Wassen bleek vorige week te Zuidbarge gebedeld te hebben. Toen iemand hem herkende en vertelde dat de persoon ruim in het geld zat koos deze het hazenpad. 29-01 I.p.v. de heer G.Garming, die wegens ouderdom bedankt heeft, is door de notabelen der NH kerk alhier tot kerkvoogd benoemd 01-02 gevraagd dadelijk of met mei een bakkersknecht, liefst G.G., 4 á 5 jaar bij ‟t vak geweest zijnde, J.Doornbos, Zuidbarge 05-02 bouwland aan de straat te Zuidbarge o.v.v. wed. W.Ties aan J.Betting jr. verkocht voor fl.100,05-02 huis en bouwland te den Oever verkocht aan W.Halm voor fl.1725,05-02 de fa.Kalsbeek en Nijveen te Schoonoord maken bekend dat alle soorten kunstmeststoffen ook verkrijgbaar zijn bij J.H.Stuulen te Zuidbarge (station)

Pagina 35 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

12-01 04-02 landbouwvergadering Zuidbarge, ten huize van de gebr.Meppelink, 18 leden aanwezig, worden lid van het Genootschap en als afgevaardigden worden benoemd H.Nijhof en J.Hadders. Daarna inschrijfbiljetten zaden behandeld. Besloten wordt een landrol van 300 kg aan te schaffen bij Brinkman en Niemeijer. 12-02 verkoop huis en grond te den Oever van W.Alferink aan W.E.Halm voor fl.1725,19-02 komen aanlopen een gladharige gele hond. Tegen gemaakte kosten terug te bekomen bij G.Oevermans, den Oever 22-02 tot de commisie voor wering schoolverzuim wordt voor Zuidbarge benoemd 1.D.Meppelink, 2.J.Haasken, 3.K.Drent, 4. J.Omvlee 22-02 vergadering stierenvereniging Noordbarge, Angelsloo en den Oever; 20 leden aanwezig, commisie stieraankoop H.Huizing, Joh.Haasken en H.Reinders 26-02 door de gebr. Huizing te Zuidbarge is 20 are grond verkocht aan de spoorhaven aldaar voor f.1200,-. aan de heer Th.Verhoeven uit Utrecht. Aldaar wordt een opslagplaats van turfstrooisel gemaakt. De hr. Verhoeven bezit uitgestrekte venen n het naburige Schöningsdorf (Dld) 01-03 gevraagd tegen 1 mei wegens miszetting een boerenmeid door G.Garming, Zuidbarge 08-02 landbouwvergadering Zuidbarge, aangaande ongevallenverzekering voor de boeren en hun gezin zelf en degene die ze in dienst hebben; aankopen dekbeer van zuiver ras de commissie bestaande uit J.Evers, T.Dijks en H.Nijhof gaat er naar op zoek veredelt duits landvarken. 08-02 gevraagd wegens miszetting direct of met mei een bakkersknecht, liefst G.G., 4 á 5 jaar bij ‟t vak geweest zijnde, door J.Doornbos,Zuidbarge 12-02 te koop zaaihaver en haverstroo bij R.Hadders, Zuidbarge (15-03) 15-03 vergadering boerenleenbak Zuidbarge. T.Dijks aftredend lid v.d. raad van toezicht, J.Haasken bestuurslid, beide herkozen. J.Hadders en J.Schirring controleren de boeken, in orde bevonden. Aftredend kassier K.Drent werd herkozen, zijn salaris fl.75,-. Rente werd op 3.12% gebracht. 15-03 te koop puike zaaihaver á f.3,40 per HL, gewicht 46 kg en droog geperst haverstroo, bij H.Velzing te Zuidbarge 19-03 Noordbarge, het melkvervoer van en naar de fabriek alhier voor Oranjedorp is bij aanbesteding weer opgedragen aan den tegenwoordige vervoerder J.Jeuring te Zuidbarge 19-03 B&W Emmen, voordracht onderwijzer te Emmen, o.a. B.A.Burghgraef te Zuidbarge 19-03 te koop Hooi,haver en eetaardappelen bij A.Wierts,Zuidbarge 19-03 te koop mooi blank hooi, dito haverstroo (marchinaal geperst) en zaaihaver bij F.Braam, Zuidbarge Gerard Waasdorp, lid van de Historische Werkgroep Suytberghe

Advertentie ¼-A4 Uitvaartzorg Louissen

Pagina 36 van 38


2010 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 37 van 38


TUIN CENTRUM OMVLEE - ZUIDBARGE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.