Page 1

Skitseforslag og idテゥoplテヲg

TIETGENKARRテ右N


Intro Indhold

Rammer og aftalegrundlag for udarbejdelse af skitseforslag

Skitseforslaget indeholder følgende: • Rammer og aftalegrundlag for udarbejdelse af skitseforslaget

Aftalegrundlag Rådgivningsaftalen er lavet mellem Tietgengårdens gårdlaug ved Anna-Mette Monnelly og ZoffmannHolm Landskabsarkitekter. Grundlaget for aftalen er en fælles gennemgang af gården den 6. juli 2012, og diverse mail korrespondancer.

• Registrering af eksisterende forhold

Liste med prioriteret ønsker fra gårdlauget:

• Lys/skygge diagram

• • • •

• Opsummering og konklusion

Ny renovationsløsning ved Hotel Ansgar. Afvikling af cykelparkering. En børneaktivitet. Nyt græs og ændret terræn på fællesarealet

• Planmæssige greb • Skitseforslag til renovering af gårdanlæg • Bæredygtighed og renovation • Anbefalinger til fremtidige tiltag

Skitseforslagets forudsætninger Der er afsat en økonomisk ramme for projektet på 200.000kr. Ønsket er at der findes løsninger inden for denne økonomiske rammer, men også løsninger som kræver at de respektive foreninger i gården går sammen om en finansieringsmodel som kan matche et større budget. Gårdlauget har et ønske om at bæredygtige løsnigner afspejles i skitseforslaget. Der er ikke beregnet anlægsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af skitseforslaget. Ønsket om at holde anlægsudgifterne nede er så vidt muligt afspejlet i skitseforslaget, dog kan enkelte bæredygtige løsninger vise sig at være relativ omkostningstunge. En afklaring på om projektets økonomi kan holde i forhold til foreningernes økonomi, vil vise sig hvis der på et senere tidspunkt udarbejdes en økonomi og faseplan I forbindelse med metrobyggeriet er der etableret en midlertidig udgang mod Colbjørnsensgade. Det betyder at der er trafikale rytmer og aktiviteter som vil ændre sig når metroarbejdet er færdigt og indgange/udgange etableres igen. Inden for de seneste par år er det blevet sat altaner op i gården. Både altanopsætning og metrobyggeriet har medført en del slidtage på både beplantning og inventar. Der er fortage genopretning af dele af beplantningen samt nye espalier og en plantekasse. Derudover er der rykket et hegn ved Hotel Bjørnen som forventes genetableret når metrobyggeriet er færdigt.

2


Registrering af eksisterende forhold Generelle betragtninger Gårdrummet er aflangt, opdelt i to rum af et baggårdshus og en række mindre lommer mellem trappetårnene langs kanterne. Det centrale rum er omdrejningspunkt for de fleste fællesaktiviteter og afvikling af størstedelen af renovationen. Langs bygningerne findes opholdsmuligheder er mere lokal karakter. Gården fremstår meget frodig med mange træer, klatreplanter og med meget grønt infill i form af bunddække og krukker.

Anvendelse, disposition og rumlighed Gårdens overordnede rumlighed fungerer udmærket. Der er fælles grønne arealer centralt som er tænkt til aktiviteter, leg og fællesskab. I lommer langs bygningerne er der mulighed for lokalt ophold. Flere steder understøtter den rumlige organisering ikke helt de aktuelle aktiviteter og behov: • Ophold er flere steder klemt inde i rum som ikke er designet til ophold.

Beplantning Beplantningen er flere steder nedslidt. Det kommer især til udtryk ved en række store barkskader på gårdens piletræer. Der er også enkelte træer som er beskåret i en sådan grad at de nok aldrig vil udgøre en æstetisk kvalitet i gården. Ikke alle træer i gården er placeret hensigtsmæssigt og vil skabe problemer på sigt. Enkelte steder fremstår den artsrige bunddække rodet. Ligeledes er udtrykket og artsvalget ved espalierne ikke hensigtsmæssig. Græsset på gårdens største græsareal er nedslidt og er derfor ikke indbydende. Cykelparkering Der er ikke oprindeligt tænkt cykelparkering ind som en del af gårdmiljøet. Derfor medvirker cyklerne til at skabe pladsproblemer og et rodet gårdmiljø. Der er i omegnen af 275 cykler i gården. Tallet er et øjebliksbillede og derfor behæftet med usikkerhed. Der findes plads til 75 cykler i løse cykelstativer. Renovation Der findes renovation ved Tietgensgadebygningen og opad hegnet mod Ansgar Hotel. Her findes dagrenovation, pap og papir, storskrald, batterieboks og skab til farligt affald. Det er især renovationsforholdende ved Ansgar Hotel som trænger til renovering. Buegangen skaber en god rumlighed ved gangarealet og formidler overgangen mellem renovation og græsplænen på glimrende vis. Dog er konstruktionen slidt og angrebet af råd. Trækonstruktionen som afgrænser renovationen er ligeledes slidt og angrebet af råd. Storskraldsrummet er åbent ud mod græsarealet og de synlige skraldeeffekter virker skæmmende.

• Cykelparkering afvikles lettere kaotisk med flytbare cykelstativer og hvor der ellers umiddelbart kan stå cykler. • Lommerne langs Reventlowsgade er ikke rumligt designet så det understøtter behovet for cykelparkering og ophold. • Leg for små børn i forbindelse med legehuset kollidere med et gangareal som også bruges til skateboard kørsel. • Bakke på græsarealet fungere ikke særlig godt til leg eller ophold, hvilket begrænser brugsværdien. • Der er uhensigtsmæssigt mange små rum som giver en labyrintisk karakter og gør anvendelsen vanskelig. • Flere steder er der tvivl om hvilke aktiviteter rummet skal understøtte.

3


Eksisterende forhold

Reventlowsga

Tietgensgade

Stampesgade

de

Hotel Bjørnen

N

Hotel Ansgar 0013 Tietgenkarreen

Colbjørnsensgade

Skitseforslag A Dato 24-10-12 1:300

4


Eksisterende forhold - Fotoregistering

Nedslidt græsareal

Begræset anvendelsesmuligheder

Legehus orienterer sig uhensigtsmæssigt

Beskadiget piletræer

Højbed

“Lomme” mod Reventlowsgade

Kraftigt beskåret piletræer

Storskrald synligt

Uhensigtsmæssigt rumindeling og artsvalg

Lokalt skraldeskur

5


April

Kl 09:00

Kl 12:00

Kl 15:00

Juli

Kl 09:00

Kl 12:00

Kl 15:00

September

Lys/skygge diagram

Kl 09:00

Kl 12:00

Kl 15:00

6


Opsummering Konklusion Gården er præget af mange små rum og snørklede passager som skaber en labyrintisk karakter. Det er ikke understøttende for funktionaliteten og bidrager til et rodet udtryk. Det er også uklart hvilke aktiviteter de forskellige rum og arealer skal tilbyde. Der er derfor behov for en forenkling af de rumlige forhold for at øge funktionaliteten og skabe klarer linjer. Ligeledes skal det tydeliggøres hvor de forskellige aktiviteter hører til. Derudover skabes der en disharmoni imellem gårdens stramme linjer, naturudtrykket skabt af piletræernes løse placering og bålpladsen med siddestubbe, og et kultiveret haveudtryk anslået af espalierne.

8

6 3

Tiltag på baggrund af registreringer og analyser 1. 2. 3. 4. 5.

Beskadiget piletræer bør fjernes. Dårlig vækst og ringe æstetisk værdi. Kraftigt beskåret lind og piletræer kan med fordel fjernes. Ringe æstetisk værdi. Paradisæble under altan bør fjernes. Dårlig vækstmulighed. Nedslidt græsareal skal genoprettes eller re-designes. Arealet ved hvælvingemuren er dårligt fungerende og bør re-designes. Hække af lærk fjernes, artsvalg ikke egnet til hæk, da det aldrig vil fremstå “tætte”. 6. Bøgehække i lommerne mod Reventlowsgade begrænser anvendelses- mulighederne. 7. Terrænet på græsarealet fungerer dårligt og bør omtænkes. 8. Nord-sydgående beplantningslinje er opbrudt og virker ikke strukturende. 9. Der skal skabes bedre forhold for cykelparkering. 10. Renovationen og pergola skal re-designes. Storskrald gøres mindre synlig. 11. Legehus orienterer sig uhensigtsmæssigt

7

2

2

4 1

10

11 5

9

7


Planmæssige greb Gårdens rum og struktur

Gårdens programmering og tematisk inddeling

Gårdens stisystem er bygget op omkring en langsgående hovedsti som forbinder gårdens to porte i Tietgensgade og Stampesgade. På hovedstien er der koblet en række sekundære stier som binder resten af gården sammen. Gårdens overordnede rumlighed er bygget op af enkle geometriske figurer. Med det nærværende skitseforslag renoveres beplantning og belægninger med henblik på at styrke gårdens rumlige strukturer og stiforløb. Det vil bidrage til en bedre afvikling af forskellige aktiviteter i gården.

Med skitseforslaget foreslås en mere stram programmering af gården således at aktiviteternes karakter sammentænkes med de rumlige forhold. Det vil mindske konflikter mellem forskellige aktiviteter og bidrage til en hensigtsmæssig brug af gården. Med hensyn til afvikling af cykelparkering må det accepteres at der er et stort behov herfor og der derfor skal skabes den nødvendige plads.

Plænen Plænen er gårdens fællesområde som skal kunne understøtte en række forskellige aktiviteter. • Større arrangementer som gårdfester og fødselsdage. • Aktiviteter og leg som kræver en smule plads fx boldspil, crocket, bull, kub. • Ophold til spisning og ophold ved bålpladsen. Haven Haven er et afgrænset areal som skal danne rammen om mere stille aktiviteter. • Legehus og sandkasse for de mindste • Kaninbure og mulighed for leg med kaniner • Ophold

Gårdens rum og struktur

Ophold 15

15 15

15

15

15

30

Køkkenhaven • Højbede og genbrugte espaliere til eks. ærter og bønner

10

Plænen

Haven Køkkenhaven

30

15

Renovation

15

Gå rdr u

mm

et

Pulsen

Cykler

Gårdrummet I gårdrummet er der plads til ophold med fokus på mad og grill. • Udendørskøkken • Gode grillfaciliteter • Borde/bænkesæt i gode materialer

15

15

Renovation • Renovationaområdet indeholder et lukket skur til storskrald og åbent skur med pergolaoverdækning som også danner tag over stien. Pulsen • Aktivitetszone

Gårdens programmering og tematisk inddeling

8


Skitseforslag

Reventlowsga

de

Ophold Cykler

Cykler

Cykler Ophold

Cykler

Cykler Ophold Ophold

Græs

Cykler

Ny placering af metalbøjler

Lindetræ fældes Græs

Genanvendt gitterelement fra buegang

Solitærtræ

Ophold

Ophold Ophold

Leg store børn

Genanvendt espalier

Bålplads

Leg mindre børn Sandkasse

Nye prydtræer

Ophold

Cykler Udekøkken Gavlmaleri

Genplantede bøgehække Ophold Genanvendt espalier Cykler

Hotel Bjørnen

Ophold

Nye højbede og genanvendt espalier.

Køkkenhave

Grønt tag Klatrevæg m. faldunderlag

Cykler

Ophold

Legehus

Ny pergola

Basketbane

Cykler

Kaniner

Tietgensgade

Stampesgade

Cykler

Ophold

Ophold

Cykler Ophold

N

Hotel Ansgar 0013 Tietgenkarreen

Colbjørnsensgade

Skitseforslag A Dato 24-10-12 1:300

9


Skitseforslag

Trædesten i græs

Solitærtræ på græsplæne

Nye siddemøbler

Parkour-element

Klatrevæg Ophold ved legeområde

F.eks m. C.F. Tietgen som motiv

Gavlmaleri

Grønt tag

Udekøkken

Sandkasse

10


Bæredygtighed og renovation Renovationsløsning

Bæredygtighed

Den nuværende placering og pladsudnyttelse til renovation vurderes hensigtsmæssig. Der foreslås en mindre udvidelse af storskraldsrummet. Renovationen konstrueres som en række rum adskilt af lameller. Sti og renovation bindes sammen af en pergola der med tiden vil skabe en semi-transparent overdækning.

Arbejdet med bæredygtighed falder i 3 kategorier, henholdsvis:

Storskraldsrummet foreslås etableret som et aflukket og overdækket skur så storskraldet kan gemmes væk. Taget foreslås etablering som et sedum-mos tag. Det vil tilføre gården mere grønt set oppefra, tilbageholde regnvandet og øge biodiversiteten. Sedum-mos taget har normalt 7 – 9 forskellige sedumarter og flere forskellige urter og græsser. Hovedblomstringstiden er fra april til juli i hvide, gule, rosa, rød og blå farver. Det forventes at Københavns Kommunens” Ressource og affaldsplan 2018” træder i kraft fra 2013 og at renovationsløsningen projekteres i henhold til nye krav. Der plantes en række mindre træer langs stien ved renovationen. Det vil bidrage til at skabe en overdækning af renovationsområdet, slører renovationens negative udseende fra nabobygningerne, formidle skalaen til Platantræerne og skabe en tydelig grænse mellem renovationsområdet og Plænen.

Principsnit

Hotel Ansgar

Platan

Renovation

Sti

Mindre træ 4-6m

Plæne

• Genbrug af materialer herunder planter, belægninger og inventar. • Anvendelse af bæredygtige materialer. • Etablering af grønt tag. Bæredygtige materialer I forbindelse med udendørs trækonstruktioner herunder reetablering af skraldestationen langs hegnet til Hotel Ansgar og etablering af udekøkken anvendes Kebony træ. Kebony er en norsk træproducent, som har skabt et bæredygtigt, miljøvenligt og certificeret produkt, der giver lang holdbarhed, formstabilitet, styrke, hårdhed og minimal vedligeholdelse. Produktet skabes ved brug af en modificeringsteknologi som forvandler lokalt træ, til træ med egenskaber som kan sammenlignes med tropisk hårdttræ. Teknologien kaldes for “kebonisering” og er baseret på udtræk af væske fra biomasse bl.a. som restproduktet fra sukkerproduktion.

Keboniseret træpæl

Træet tåler et barsk klima og patinerer attraktivt ved eksponering for sol, vind og regn.

Klatreplanter på pergola ved renovation

11


Løsningsforslag Plænen Plænen er gårdens centrale rum. Der er tilført ny beplantning, ny belægning og legeredskaber. 1. Der foreslås plantning af et karaktergivende solitærtræ centralt placeret i gården. Træet vil tilfører gården identitet og fungere som landmark. Det kan have et interessant efterårsløv, iøjefaldende bær eller bladform. 2. Plænens terræn udjævnes for at gøre området mere fleksibelt. Der etableres en blandet belægning af fliser og græs på området for ophold og bålpladsaktiviteter. 3. Ophold og bålpladsaktiviteter. 4. Espalierne i plænenes nordlige enden skal danne en tæt og grøn mur. Det vil begrænse udsyn til porten fra opholdsarealet og afgrænse plænen fra lokalt ophold ved Stampesgadebygningen. 5. Der etableres et parkourlandskab i tilknytning til klatrevæggen. Her genanvendes svingbøjlerne og gitterbuer fra den eksisterende buegang. Ophold og bålpladsaktiviteter foreslås understøttet af særskilt indkøbte møbler. Fx bordbænkesæt til spis-ning og løse stole til bålpladsen. Der kan også etableres siddeplinte i forbindelse med bålpladsen. Haven Haven er et lukket haverum som er tiltænkt stille aktiviteter og leg for små børn. 6. Kaninerne har fået deres egen plads i haven og det vil være muligt at lave midlertidige løbegård til kaninerne. 7. Legehuset er flyttet og orientere sig nu mod haverummet. Her tænkes en sandkasse eller legeareal med sand etableret i tilknytning. 8. En bænk placeret i havens mest solrige del skal skabe opholdsmuligheder for eks. gårdens forældre. Gårdrummet Gårdrummet er et afgrænset befæstet areal som er tiltænkt aktiviteter omkring mad, dyrkning og gastronomi. Gårdrummet er karakteriseret ved en klinkebelægning og en karakteristisk teglstensmur i varme farver.

Pulsen Pulsen er nogle aktiviteter til større børn og udgøres af et basket net og en boulder væg(klatring). 12. Basketball nettet rykkes fra den nuværende placering på gavlen på Hotel Bjørnen til plankeværket mod hotellets gård. Der etableres et net bag basketball nettet. Under gavlen etableres et faldunderlag i forbindelse med boulder væggen(klatring). Køkkenhaven 13. Køkkenhaven dækker over en række højbede og espalie. Her kan børn og voksne hygge sig med dyrkning af grøntsager og krydderurter. Ærter, bønner, persille og rosmarin giver jordnære oplevelser og et lille pift til madlavningen. Cykelparkering I områderne som markeret på side 8 placeres cykler i faste cykelstativer. Der er skabt plads til cirka 205 cykler hvilket vurderes at være det maksimale uden at det vil gå markant ud over andre funktioner i gården. I gårdens porte er der lavet ophæng til cykler hvilket giver maksimal rumudnyttelse og mulighed for opbevare cykle som ikke bruges dagligt. Beplantningskilen ved hovedstien 14. Træerne i kilen er blevet omrokeret således at de danner en række langs kanten af hovedstien. Det bidrager til skabe sammenhæng på langs af rummet og understøtter stiens funktion som transport korridor. Beplantningen foreslås forsimplet således at den danner en transparent skærm af bunddække/græs med træer som overstander. Kilens bagkant er trukket frem så den flugter med bygningernes gavle.

14 4

9. Her etableres et udekøkken med tilhørende kvalitetsgrill hvor der kan eksperimenteres med hjemmedyrkede grøntsager, frugt og krydderurter fra krukker og potter. 10. De fire hække af lærk fjernes og to bøgehække tilføres for at afgrænse rummet. Gårdrummet afgrænses mod vest af espalie. Klinkegulvet indskrænkes således at det holder sig indenfor bøgehækkene og espalie. 11. Gårdrummet gøres mindre så der skabes mere plads til cykler.

2 5

1 3 2

6

8

7 13

12 9

10 11

12


Anbefalinger til fremtidige handlinger Faseplan og økonomi

Faseplan og økonomi For at projektet vil kunne gennemføres vil det kræve en plan som afdækker anlægsudgifter og tidshorisont. Der er fra Gårdlaugets side efterspurgt en faseplan, hvilket vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til den aktuelle økonomi. For at kunne udarbejde en faseplan på baggrund af en økonomisk vurdering af projektet vil der være behov for detaljeret skitsering af udvalgte dele, herunder renovationsområdet.

Planteplan

Drift og plejeplan

Planteplan - restaurering Gården er meget artsrig og frodig, men den bære præg af mange ændringer, manglende pleje og plantevalg som ikke understøtter den ønskede funktion. Et mere stringent udtryk ville betyde meget for den æstetiske værdi. En planteplan som behandler hele gårdens plantemateriale vil være af stor værdi for den fremtidige udvikling af gården. Det vil også være værdifuldt når gårdlauget skifter medlemmer.

Drifts og plejeplan Drifts- og plejeplaner skal sikre at beplantningen udviklet sig i en ønsket retning og beskriver hvilket udtryk og hvilken tilstand gårdanlægget skal fremstå i. Den vil kunne bruges af skiftende gårdlaug og anlægsgartnere i forbindelse med forskellige opgaver. Derved sikres en kontinuitet i plejen og man undgår at anvende unødvendige ressource på genopretning.

13

Tietgen Karré  

Gårdrenovering

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you