__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1

3.—10. 5. 2019

#designovarevoluce


2


Obsah Contents


Zlin Design Week · · · · · · · · · · · · 4 Zlin Design Week Konference design & marketing · · · · · 10 Design & Marketing Conference Best in Design · · · · · · · · · · · ·

14

Best in Design Výstava [R]EVOLUCE · · · · · · · · ·

20

[R]EVOLUCE exhibition

3

Opencall · · · · · · · · · · · · · · · 34 Opencall Výstavní moduly · · · · · · · · · · ·

52

Display modules Výstavy · · · · · · · · · · · · · · · 72 Exhibitions Venkovní instalace · · · · · · · · · ·

82

Outdoor instalations Realizační tým · · · · · · · · · · · · Implementation team

88


Zlin Design Week


5


Zlin Design Week je unikátní projekt Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jehož základním stavebním kamenem je propojení a spolupráce studentů marketingových komunikací a  uměleckých ateliérů. Mladý entuziasmus, nehynoucí energie a neuhasitelný zápal pro design jsou hlavním motorem vedoucím studenty k realizaci největšího festivalu designu na Moravě.

6

Zlin Design Week is a unique project of the Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bata University in Zlín, whose cornerstone is the interconnection and cooperation of students of marketing communications and art studios. Young enthusiasm, undying energy and unquenchable design eagerness are the main drivers of students leading to organizing the largest design festival in Moravia.

ZLIN DESIGN WEEK


Zlin Design Week si vytyčil za cíl, kromě vzdělávání a zábavy studentů, odborníků i veřejnosti, oživit Zlín a připomínat jeho zásadní propojení s designem. Množství úspěšných firem působících v oblasti designu, které vznikly v okolí této baťovské industriální oblasti, tento fakt jen potvrzují. Ruku v ruce s tím jde i Fakulta multimediálních komunikací, studnice talentu

EVOLUTION

EVOLUCE

českého designu. Povědomí, jméno a respekt okolí si Zlin Design Week pečlivým úsilím vybudoval v uplynulých čtyřech letech. První ročník byl zásadní zkouškou, jak se studenti vypořádají s tak velkou myšlenkou a jak bude nejen zlínským publikem a médii přijata. Realizace dalších ročníků značily úspěch. V nich už jsme se zaměřili na konkrétní témata. V roce 2016 to byly Prachy, jejich funkce a hodnota ve světě designu. Ve třetím ročníku byl design zdánlivě uvězněn v tématu Omezení, avšak ve skutečnosti vybízel k posouvání hranic našich možností. Rok 2018 přinesl HRAvé téma, jakožto předpoklad kreativity a tvoření.

In addition to education and entertainment for students, professionals and the public, Zlin Design Week aims to revive Zlin and recall its fundamental connection with design. A number of successful design companies that have emerged around this Bata industrial area only confirm this. Hand in hand with that fact goes the presence of Faculty of Multimedia Communications as a well of Czech design talent. The awareness, name and respect of the community have been built up by Zlin Design Week over the past four years. The first year was a crucial test of how students deal with such a big idea and how it will be accepted not only by the Zlín audience and the media. The realization of the next years marked success. During those we have already focused on specific topics. In 2016, it was Money, it’s function and value in the world of design. In the third year, design was seemingly imprisoned in the topic of Restrictions, but in fact encouraged to push the limits of our possibilities. 2018 brought a Game theme as a prerequisite for creativity and creation.

7


REVOLUTION

REVOLUCE

A konečně můžeme představit letošní pátý ročník – ten ovládne Zlín tématem REVOLUCE a vším pozitivním, co vyvolává a k čemu vede – nové impulzy, způsoby myšlení, odvaha vykročit ze zajetého systému, inovace. Všechny tyto asociace budou nosnými pilíři bohatého týdenního programu festivalu – výstavy současné tvorby studentů designu, umělců a firem, instalace v ulicích, Konference design & marketing, workshopy Vepřo knedlo design, soutěž mladých talentů Best in Design, série přednášek Design na hranici či PechaKucha Night, Jarní kino i velkolepá Opening party. Chceme vyvolat rozruch, který motivuje a inspiruje k pokroku.

8

ZLIN DESIGN WEEK

Finally, we can introduce this year's fifth edition - it will dominate Zlin with the theme of REVOLUTION and all the positives it evokes and leads to - new impulses, ways of thinking, courage to step out of a captured system, innovation. All these associations will be the pillars of the rich weekly program of the festival – exhibitions of contemporary design, artists and companies, street installations, Design & Marketing conference, Vepřo knedlo design workshops, Best in Design competition of young talents, series of lectures Design on the border or PechaKucha Night, Spring cinema and a Grand Opening Party. We want to provoke a sensation that motivates and inspires to progress.


Designová REVOLUCE? Je to fakt a důkaz, že nejsme líní. Že naše kreativita má (asi?) vážně nekonečné dno.

Design REVOLUTION? It is an evidence that we are not lazy. That our creativity really has (perhaps?) endless bottom.

Martin Faltejsek → fotograf → photographer


Konference design & marketing


11

Design & Marketing Conference


Dva obory na první pohled ležící na opačných pólech. Jejich propojení ale buduje ty nejdůležitější hodnoty celé značky, produktu i společnosti. Již pátý ročník Konference design & marketing letos v rámci revolučního Zlin Design Weeku přináší nejen inspirativní a diskuze vyvolávající příběhy.

12

At the first sight two fields lying on the opposite poles. Their interconnection is though building the most important values of the whole product, brand and company. The fifth annual Design & Marketing conference at this year’s revolutionary Zlin Design Week brings not only inspiring and discussion-raising stories.

KONFERENCE DESIGN & MARKETING – DESIGN & MARKETING CONFERENCE


Hledání nových řešení a osvobození myšlenek ze zajetých vzorců vedoucí ke změně jsou často jedinými prostředky k pokroku a kreativitě, které jsou zásadní, ať už pro tvorbu produktu nebo marketingové kampaně. O tom, proč za revoluci považovat jak dnešní marketing překračující své vlastní limity, tak roli barev v produktovém designu, pohovoří řečníci z obou světů 7. května 2019. Dějištěm bude tentokrát Kongresové centrum ve Zlíně.

The hunt for new solutions and the liberation of ideas from established patterns leading to change are often the only means of progress and creativity that are essential, whether for product creation or marketing campaign. Why to consider today’s marketing exceeding its own limits and the role of colors in product design as a revolution, will tell you the speakers from both worlds on May 7th, 2019. This time Congress Centre in Zlin will be the venue.

13


Filip Koubek → CEO | Motionhouse Personalizace je v marketingu dlouhodobý trend, videoobsahu se ale kvůli technické náročnosti vyhýbala. Až dosud. Změní personalizované video komunikaci značek? Prozradí Filip Koubek, zakladatel motion design studia Motionhouse.

A Viennese designer working for world brands, whose work has won a number of significant awards, and who believes in the power of harmony between functionality and aesthetics.

Personalisation has been a trend in marketing for a long time. But since it's technically demanding, it hasn't really been used in video content. Until now. Will a personalized video change the way brands communicate? We will find out from Filip Kocourek, the founder of motion design studio Motionhouse.

Kai Stania product designer Vídeňský designér pracující pro světové značky, jehož práce získala řadu významných ocenění a který věří v sílu harmonie mezi funkcionalitou a estetikou.

14

Klára Honzíková → event global director | Socialbakers Klára Honzíková se podělí o zkušenosti s pořádáním eventů, kterým se věnuje už od malička. Již sedmým rokem organizuje akce pro Socialbakers a mimo jiné pracovala i pro tenisové Australian Open a Laver Cup.

Klára Honzíková will share her experience with organizing events she has been devoted to since childhood. She’s been organizing events for Socialbakers for already seven years and has also worked for the Australian Open and Laver Cup.

Pavel Kacerle The journey from a small village to a big world of film sets like Marvel or Lucasfilm is not short. Pavel Kacerle got into the Hollywood digital world of Marvel heroes thanks to his determination.

Visual Effects Director Cesta z malé vesnice do velkého světa filmových setů jako je Marvel nebo Lucasfilm není krátká. Pavel Kacerle se dostal do hollywoodského digitálního světa Marvelovských hrdinů díky svému odhodlání.

KONFERENCE DESIGN & MARKETING – DESIGN & MARKETING CONFERENCE


Vladimír Zikmund → senior digital creative | VMLY&R Pokrokový kreativec a další zástupce digitálního světa – tentokrát však z prostředí českých agentur – věří, že dnešní svět reklam překračuje i své vlastní hranice a že na moderní kampaně bychom měli pohlížet s otevřenou myslí.

Francesca Valan certainly doesn't live in a black and white world. As a color designer and professor at the Milan School of Design, she knows everything about colors and speaks the language of colors not only in connection with product design.

The progressive creative and other representatives of the digital world - this time from the environment of Czech agencies - believe that today's world of advertising exceeds its own limits, and that modern campaigns should be viewed with an open mind.

Francesca Valan colour designer Francesca Valan určitě nežije v černobílém světě. Jako colour designerka a profesorka v milánské škole designu ví o barvách vše a k nám promluví jazykem barev nejen ve spojitosti s produktovým designem.

15

Petr Rubáček → Creative & Strategy Lead | REMEMBERSHIP_ Petr Rubáček je šéf design-thinking studia REMEMBERSHIP_, kde dnes jako designéři budují lepší značky, produkty a uživatelské zkušenosti. Spolu se svým týmem

design-thinking studio REMEMBERSHIP_, where today, as designers, they are building better brands, products and user experiences. Together with his team he will introduce the #friendsnotclients

na konferenci poprvé představí manifest #friendsnotc-

manifesto for the fist time – a guide

lients – návod třeba i pro designéry, jak podnikat.

how to do business.

Marek Linhart Marek Linhart, creative head of Brain One, will talk about his journey from a shy FF UK student to an even more timid creative director and why it is important to fool around and make mistakes, which he can do unprecedentedly.

Petr Rubáček is the head of

→ Creative Director | Brain one Marek Linhart, šéf kreativy Brain One, bude vyprávět o své cestě od nesmělého studenta FF UK na ještě nesmělejšího kreativního ředitele a o tom, proč je důležité blbnout a dělat chyby, což mu nebývale jde.

useful for example for designers on


Best in Design

16


Letošní jubilejní desátý ročník mezinárodní soutěže Best in Design je opět nedílnou součástí Zlin Design Weeku a svým výhercům přinese ve čtyřech kategoriích nejen výhru až 4000 euro, ale především příležitost k realizaci svých snů. Své maximálně dva roky staré práce z oborů Industrial design, Product design, Fashion design a Communication design mohli přihlašovat jednotlivci nebo skupiny mladých designérů pod 30 let. Vyhlášení těch nejlepších, letos revolučních, prací připadá na 3. května 2019 v rámci galavečeru ve zlínském Kongresovém centru. 18

This year's 10th edition of the Best in Design International Competition is once again an integral part of the Zlin Design Week and brings to its winners in four categories not only a prize of up to 4,000 euros, but also an opportunity to realize their dreams. Individuals or groups of young designers under 30 years of age, and the best ones, this year’s revolutionary, will present their maximum of two years old work in the fields of Industrial Design, Product Design, Fashion Design and Communication Design. The work will be presented at the gala evening on May 3rd, 2019 in the Congress Center in Zlin.

BEST IN DESIGN


Industrial Design

Egor Oralin & Polina Suhodolskaya → ICE BOX – Fridge

19

Egor Oralin & Polina Suhodolskaya → WATERFALL – Kitchen faucet

Tomáš Chludil → URBI – Autonomní tramvaj pro Prahu 2030 → URBI – Autonomous tram for Prague 2030


Communication Design

Martina Scholleová & Martin Kadlec → Sto let češství → A hundred years of Czechhood

20

Michael Beneš → Pivovar NOZIB → NOZIB brewery

Kateřina Šuterová → PRAGUE PHILHARMONIA

BEST IN DESIGN


Product Design

Lucie Horáková → TUBO – Interiérové osvětlení → TUBO – Interior lighting

Martin Štosek → Klika U → Door handle U

Natálie Costantinová → Perfume diffuser

21


Fashion Design

Lucia Švecová → St.rapo by DEZERTt

22

Sára Matysová → Hydrocollection

Johana Nádvorníková → MOOQ – značka cyklistického a sportovního oblečení → MOOQ – cycling and sport clothing brand

BEST IN DESIGN


Svět je plný věcí, které termínem design označujeme, avšak nemáte pocit, že to je jen hashtag, jež věcem přisuzujeme bez hlubšího zamyšlení? Proto je designová revoluce impulsem k zamyšlení se nad tím, co vytvářím, pro koho a zda-li má práce má význam jen pro mne, nebo i pro okolí. The world is full of things which we describe by term design. But don’t you have the feeling that it is only a hashtag which

we attribute to things without deeper reflection? That’s why the design revolution is an impulse to think about what and for who I create and if my work is significant for the surroundings or only for me.

Barbora Štefánková → sklářka → glassblower


Výstava [R]EVOLUCE


25

[R]EVOLUTION exhibition


Do výstavní části Zlin Design Weeku opět velkou měrou zasáhli studenti ateliérů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Baťi ve Zlíně. V celofakultní a  zároveň největší festivalové výstavě [R]EVOLUCE se rozmanitými způsoby vyjadřují na téma z  různých úhlů pohledu. Kurátorem výstavy, která je k nahlédnutí ve Zlínském zámku, je, po vzoru minulých ročníků, Adam Štěch z kreativní skupiny OKOLO.

26

Students from ateliers of Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bata University in Zlín are again largely involved in exposition part of Zlin Design Week. They express themselves on the subject from various perspectives in an all-faculty and at the same time the biggest festival exposition [R]EVOLUTION. Curator of the exposition, which can be seen in Zlín chateau, is as well as in previous years Adam Štěch from creative group OKOLO.

VÝSTAVA [R]EVOLUCE – [R]EVOLUTION EXHIBITION


Adam Štěch

Evoluce: člověk věcí, Ateliér Prostorová tvorba

Dějiny designu i všech ostatních odvětví lidské činnosti jsou v podstatě sérií konstantních změn. Některé přichází pozvolna a pomalu, jiné zase náhle a rychle. Všechny takové změny stimuluje touha lidstva po inovaci, ovlivněná vývojem naší společnosti a odvěkým snem tvořit hmotný svět pro civilizaci, v níž zrovna žijeme. Změny tak byly od počátku vývoje umění jeho zásadní konstantou určující vývoj stylů, tendencí a trendů. Navzájem na sebe navazovaly nebo se negovaly, aby vždy otiskly podobu současného světa a jeho aktuálních potřeb do podoby obrazů, soch, staveb a předmětů kolem nás. Výstava [R]EVOLUCE představuje vybrané práce studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří jeden celý semestr pracovali na stejnojmenném tématu ve všech jednotlivých ateliérech. Design, fotografie, prostorová tvorba, móda, ilustrace. Všechny obory se setkávají v jedné společné instalaci. Jednotlivé projekty nejsou členěné podle médií či konkrétních ateliérů, ale vystavené v celkových tematických celcích reagujících na dané téma z odlišných úhlů pohledů. Do výběru se dostaly pouze nejlepší práce vybrané a rozřazené nezávislou komisí. Jsou to projekty, které by měly stimulovat myšlení návštěvníků festivalu a širší veřejnosti v otázce revoluce, evoluce a jejich významu pro tvorbu umění a designu i obecných celospolečenských témat.

The history of design and all of the other human branches are basically a series of constant changes. Some come around loosely and slowly, some come around suddenly and fast. All of these changes are stimulated by humanity’s desire desire for innovation which is influenced by the development of our society and by long-standing dream of creating tangible world for our contemporary civilisation in which we currently live. And so, from the beginning of evolution of art, the changes were the essential constants determining the development of styles, tendencies and trends. They established one another or negated themselves in order to imprint the image of contemporary world and its current needs into the form of paintings, statues, buildings and objects around us. The [R]EVOLUTION exposition represents selected works of students of Faculty of Multimedia Communication of Tomas Bata University in Zlín who worked through one whole semester in all of the individual ateliers on the topic of the same name. Design, photography, space creation, fashion, illustration - All disciplines meet at one united installation. Individual projects are not sorted according to the media used or by specific atelier but instead are exhibited in whole thematic units which react on the given topic from different points of view. Only the best works were sorted and selected by the independent committee. These are the projects that should stimulate the thinking of festival’s visitors and wider public in the question of revolution, evolution and their importance for creation of art and design and in the question of general society-wide themes.

27


Revoluce, evoluce. Zdánlivě odlišné pojmy, ve skutečnosti však velmi propojené a na sobě závislé. Revoluci totiž předchází vždy pozvolná evoluce. A po dosažení oné rychlé změny v podobě revoluce následuje dlouhá doba jejího zrání a vývoje. Nastává evoluce radikálně prosazených myšlenek. Stejně jako se to odehrávalo v lidských dějinách, jsou podobné procesy analogické ve vývoji designu a umění. I přesto, že název výstavy může znít rozporuplně a protikladně, jedná se vždy o to samé. Důležitá je totiž především změna. A právě ta vždy hrála v oblasti designu i lidské společnosti a historie svůj prim, ať už se jednalo o změnu rychlou a progresivní nebo pozvolnou a pomalou. Vybraná díla studentů zlínské školy takové změny komentují rozmanitými výtvarnými prostředky a přinášejí výpověď o proměnách minulosti, současnosti i budoucnosti.

Vojta Oldřich, Ateliér Design obuvi

28

VÝSTAVA [R]EVOLUCE – [R]EVOLUTION EXHIBITION

Revolution, evolution. On the first sight they seem like two different concepts but in fact these two are interconnected and dependent on each other because revolution is always preceded by gradual evolution. And after reaching this rapid change in the form of revolution, a long period of maturation and development follows and the evolution of radically enforced thoughts occurs. Similar processes are analogical in the evolution of design and art as well as they were in the history of humanity. Despite the fact that the name of the exhibition may sound contradictory and conflicting, it is always the same because especially the change is important. It was the change which had the lead role in design and in the history of the human society and it did not matter if the change was quick and progressive or slow and gradual. Selected works of students from the Zlín school comment on these changes through various artistic means and provide the testimony about the changes of history, present and the future.


Kristína Šmeringaiová, Ateliér Design obuvi

29

Nováková Kateřina, Ateliér Design obuvi


[R]EVOLUCE a technologie [R]EVOLUTION and technology Technologie se vždy podstatně podílela na proměnách hmotné kultury kolem nás. Způsob, jakým jsou předměty vyrobeny, výrazně ovlivňuje také jejich design, a to možná ještě ve větší míře než osobní a výtvarný vklad designéra. V průběhu dějin designu mělo každé své období svou zásadní technologii, která spoluvytvářela estetiku předmětů. Zatímco dvacátým létům minulého století dominovala ohýbaná ocelová trubka, čtyřicátá léta byla ve znamení ohýbané překližky. Poté přišel sklolaminát páté dekády a plasty let šedesátých a sedmdesátých. Jaká je technologie dneška? 3D tisk, recyklace plastu nebo karbonové vlákno? To zatím nedokážeme přesvědčivě zhodnotit. Ve výstavní sekci, která se technologií zabývá, se představují díla usilující o změnu práce s materiálem a jejich výrobních technik. Experimentují a připravují půdu pro nové výrobní a materiálové změny blízké budoucnosti.

What is the technology of today? 3D print, plastic recycling or carbon fiber? We can’t persuasively determine this yet. In the exhibition section which deals with technology the pieces which aspire to change the work with material and its production technology are being introduced. They experiment and prepare the soil for new production and material changes of the near future.

Jiří KKudlák, Ateliér Produktový design

30

Technology was always substantially involved in the changes of tangible culture around us. The way in which the items are created significantly influences their design and it does so in a greater extent than the designer’s creative input. In the course of the history of design every single period had its own essential technology which co-created the aesthetics of items. The twenties were dominated by bent steel pipes whereas the forties were in the sign of bent plywood. Then the fiberglass of the fifth decade came followed by plastics of sixties and seventies.

VÝSTAVA [R]EVOLUCE – [R]EVOLUTION EXHIBITION


31


[R]EVOLUCE a historie [R]EVOLUTION and history Mnoho studentů se v rámci tématu pustilo do jakési historické rešerše, aby upozornili na důležitá témata ze světové i domácí historie a připomněli je v současném kontextu. Heslo revoluce je nám především známé právě z hodin dějepisu, kde vyhraněně označuje stav rychlé a radikální změny. Takové změny probíhaly jistě během Anglické revoluce, Francouzské revoluce nebo československé, relativně ještě nedávné, Sametové revoluce. V krátkém časovém úseku došlo v těchto případech k obrovským změnám, které měly dopad na celou společnost. Změny v historii byly ale i pozvolné a evolučním způsobem se neustále zdokonalovaly. Vypracované projekty obě polohy těchto důležitých okamžiků lidských dějin připomínají, komentují je a vzdělávají nás zábavnou a přesvědčivou výtvarnou formou.

Marek Fišr, Ateliér Grafický design

32

Many students went in the ways of some sort of historical research in order to highlight important themes of world and domestic history and to commemorate these in current context. The word revolution is known to us mainly from the history lessons where it describes the state of fast and radical change. These changes took place during the English revolution, French revolution or Czechoslovakia revolution also known as the Velvet revolution which took place relatively recently. In these cases an enormous changes which had an impact on the whole society took place over a short period of time. However the changes in history were also gradual and they improved through evolution. The projects commemorate both states of these important moments of human history, they comment on them and educate us in entertaining and persuasive art form.

VÝSTAVA [R]EVOLUCE – [R]EVOLUTION EXHIBITION


Pavla Sedláková, Ateliér Design skla

33


[R]EVOLUCE a problémy současné společnosti [R]EVOLUTION and the problems of contemporary society Každá generace má pocit, že žije v té nejrychleji se měnící době v dějinách vůbec. Ten pocit máme dnes i my. Je tato doba opravdu o tolik rychlejší a progresivnější než tomu bylo na počátku minulého století, kdy lidé poprvé seděli v automobilu a letěli letadlem? O tom můžeme jen spekulovat. Tak jako tak, současná společnost čelí celé řadě problémů a radikálních změn, které se nutně odráží do tematického rejstříku designérů a výtvarných umělců. Jejich úlohou je na problémy současné společnosti reagovat a snažit se jak o jejich smysluplný a inteligentní komentář, tak rovněž i o způsoby jejich řešení. Přirozeně se současným problémům věnovala také většina studentů. Osobně se jich dotýkají a potřeba se k nim vyjádřit je mnohem větší než se zabývat tím, co už tady jednou bylo. Problémy lidské identity, vývoje dopravy, emancipace žen, lidské komunikace, politického vývoje, konzumace jídla i globální bezpečnosti. Všechna tato témata studenti ztvárnili rozmanitými způsoby.

Tomáš Krejčí, Ateliér Design skla

34

VÝSTAVA [R]EVOLUCE – [R]EVOLUTION EXHIBITION

Every generation has the feeling that it lives in the fastest changing period in history ever. We have the same feeling today. Is this period of time really that much faster and progressive than it was at the beginning of the last century when people sat in the car and flew the airplane for the first time? We can only speculate about that. Anyway, contemporary society faces whole series of problems and radical changes that are necessarily reflected into thematic index of designers and visual artists. Their goal is to react to the problems of contemporary society and comment meaningfully and intelligently on them and at the same time they try to find a way of solving these problems. Naturally a lot of students focused on current problems as well. These problems concern them directly and the urge to comment on them is way bigger than to deal with something that was once here. Problems of human identity, development of transport, women’s emancipation, human communication, political development, food consumption and global safety - all of these topics were portrayed by the students through various means.


Nováková Miroslava, Ateliér Design oděvu

35

Lucie Jašková, Ateliér Design oděvu


[R]EVOLUCE a příroda a ekologie [R]EVOLUTION and nature and ecology Ochrana přírody a ekologie bezpochyby patří k největším problémům naší současné společnosti a mohla by být zařazena pod již dříve zmíněné téma. Přesto jim je věnována vlastní sekce. Je totiž možná vůbec tím nejpalčivějším problémem, jakému musí současná společnost čelit. Bez přírody naše civilizace nepřežije. I proto se k tomuto problému vyjádřila značná část studentů, což jen dokazuje aktuálnost tématu zvláště pro mladou generaci, která bude ochranu přírody a vztah k ekologii řešit více než kdy dřív. Mnozí experti se domnívají, že vyhynutí lidstva je nevyhnutelné. Příroda je už natolik poškozená, že návrat do jejího přirozeného rytmu je nemožný. S tímto se však autoři prací v této sekci nesmířili. Svými projekty výrazně upozorňují na změny ve vztahu lidstva k přírodě, které by měly 36

nastat, abychom si naši existenci prodloužili co nejvíce. A revoluční změny jsou v tomto případě nezbytné.

Kateřina Bušová, Ateliér Design skla

VÝSTAVA [R]EVOLUCE – [R]EVOLUTION EXHIBITION

Nature conservation and ecology undoubtedly belongs among the biggest problems of our contemporary society and could have been listed under above mentioned topics. Nevertheless their own section is devoted to them. Namely because it is perhaps the most urgent problem that the contemporary society must face. Our civilisation will not survive without nature. Therefore a lot of students commented on this topic which only proves the up-to-dateness of the topic especially for young generation which will deal with nature preservation and relationship to ecology more than ever before. Many experts assume that the extinction of humanity is inevitable. The nature is so damaged that going back to its natural rhythm is impossible. However, authors of works in this section have not reconciled with this idea. They strongly warn with their projects about changes in the relationship of humanity and nature which should arrive in order to prolong our existence as much as possible. And so the revolutionary changes are necessary in this case.


Bušová Kateřina, Ateliér Design skla

Miriam Šťastná, Ateliér Digitální Design

37


Opencall


39


Příležitost vyjádřit se k celofestivalovému tématu dostala také řada nadaných designérů prostřednictvím veřejného opencallu. Jednotlivci, skupiny i  studenti své inovativní nápady, revoluční myšlenky a pohledy na dnešní svět zhmotňují rozličnými inspirativními instalacemi v půdních prostorách Zlínského zámku.

40

A lot of talented designers were given the opportunity to comment on the theme of the festival through public opencall. Individuals, groups and students materialize their innovative ideas, revolutionary thoughts and insights on today’s world using various inspirational installations which can be seen in the attic space of Zlín chateau.

OPENCALL


Schniererova

→ Treasure chest

Miriama

Instalace reflektuje aktuální malířskou tvorbu autorky, která se zabývá hledáním možného úniku meditací a snahou najít rajskou zahradu. Instalace sestává jak ze samotných maleb, tak z objektů vytvářejících přechod mezi plošnou a 3D tvorbou. Jedná se o nalezené artefakty z vintage bazarů a smetišť, které jsou častým motivem maleb autorky. Samotná technologie práce je experimentem, kdy autorka vrství nánosy barev, akrylu a vosku na šepsované plátno. Následuje vyrývání, seškrabávání a olupování. Vzniklé odpadní šupiny jsou vlastně plastem, který je opakovaně recyklovatelný a použitelný pro další výstavy.

The installation reflecting the artist's current painting work, which deals with the search for possible escape through meditation and the effort to find a paradise garden, form both the paintings themselves and the objects forming a transition between planar and 3D creation. These are artifacts found at vintage bazaars and junkyards, which are a frequent motif of the artist's paintings.The technology of work itself is an experiment where the author layers acrylic and wax paint on the canvas. This is followed by engraving, scraping and peeling. The resulting waste scales are actually plastic, which is repeatedly recyclable and usable for other exhibitions.

41


→ Luxa and Cufo

→ Luxa a Cufo

PLP

PLP je uskupení mladých tvůrců, které současnou formou navazuje na myšlenky ‚Gesamtkunstwerk‘ hnutí Bauhaus. Jde o souhrnnou tvorbu, dílo, v němž se současně propojuje více druhů umění. Spojení různých uměleckých odvětví a vzájemné předávání osobních zkušeností vede k uceleným výstavním konceptům a rozvíjí díla formou dialogu autorů. Interaktivní světelná a zvuková instalace prezentuje tři výrobky, které vychází z průmyslově vyráběné luxfery - závěsné svítidlo Cufo, funkční a zároveň zážitková lampička Luxa a reproduktory. Všechny části instalace jsou především recykláty průmyslových výrobků. Instalace využívá typických vlastností luxfery, lámavosti světla a díky zvláštní homogennosti skla specifické vedení zvuku. Součástí je také prostorová kompozice z redesignovaného a recyklovaného nábytku geometrických tvarů. Instalace nejen prezentuje produktový design, ale nabízí i prostorový a interaktivní zážitek.

42

OPENCALL

The PLP is a grouping of young filmmakers who, in its current form, follow the ideas of the "Gesamtkunstwerk" from the Bauhaus. It is a comprehensive art, a work in which several types of art are simultaneously connected. The combination of different artistic industries and the mutual transfer of personal experience leads to comprehensive exhibition concepts and develops works through the dialogue of authors. Interactive light and sound installation presents three products based on industrially manufactured luxfers - suspended Cufo luminaires, functional and experience Luxa lamp and speakers. All parts of the installation are mainly recycled industrial products. The installation takes advantage of the typical properties of luxfer, refraction of light and, due to the special homogeneity of the glass, specific sound guidance. Also included is a spatial composition of redesigned and recycled geometric shapes furniture. The installation not only presents the product design, but also offers a spatial and interactive experience.


→ Búrať hlava nehlava?

→ Tear it down no matter what?

Hlava5

Uměním za mír! Socha na sídlišti, mozaika na obchodním centru nebo fontána na náměstí. Umělecká díla z období normalizace nejsou v současnosti brána dostatečně vážně, a dokonce se jim příčinou politických kontextů mnohdy křivdí. Cílem není soudit konkrétní díla, ale poukázat na jejich existenci a současný špatný stav. Je třeba se zastavit, zamyslet a dát šanci i umění, které to v životě nemělo lehké. Umění všech a nikoho, které se postupně ztrácí nebo bez kontroly zaniká. Různá díla různých kvalit od různých umělců. Na území bývalého Československa jsou jich tisíce. Zmapovat, zdokumentovat, dohledat a ošetřit, to jsou první krůčky k revoluci ve vztahu člověka a tolik neoblíbeného „betonového umění“. Pro Zlin Design Week připravil projekt Hlava5 populárně-provokativní instalaci s ukázkou konkrétních děl ve zjednodušené podobě.

Art for Peace! Sculpture in a housing estate, mosaic at the shopping center or fountain in the square. Normalization works of art are not currently being taken seriously enough, and they are often wronged by political contexts. The aim is not to judge specific works, but to point out their existence and the current poor state. It is necessary to stop, thinking about and giving the chance to the art that didn’t have an easy life. The art of everyone and anyone that is gradually getting lost or disappearing without control. There are thousands in the area of former Czechoslovakia. Mapping, documenting, tracing and treating are the first steps towards a revolution in the relationship of man and so much unpopular "concrete art". For Zlin Design Week, the Hlava5 project has prepared a popular-provocative installation with a demonstration of specific works in a simplified form.

43


→ Lightbringer

→ Světlonoš

Mikuláš Starý

Revoluce jako zlom, který přichází v momentě nutkání ohlédnout se a přehodnotit dosavadní cestu evoluce, jíž jsme se vydali. Evoluce v designu a umění má přirozenou cestu, ale často je takovýto vývoj negativně ovlivňován vnějšími vlivy, například komercí. Revoluce v kontextu designu a umění pak asociuje experimentální přístup a nabourávání zaběhlých postupů. Tyto myšlenky daly vzniknout světelné instalaci glass designera Mikuláše Starého. Instalace abstraktně představuje zlom, přehodnocení a možnost jít vlastní cestou. V takovém kontextu může světlo znázorňovat očištění a dávat příležitost vzniku nových nápadů, minulostí neovlivněných.

44

OPENCALL

Revolution as a turning point in evolution that comes at the moment of the urge to look back and reevaluate the path of evolution that we have gone through so far. Evolution in design and art has a natural way, but often such developments are adversely affected by external influences such as commerce. The revolution in the context of design and art then associates the experimental approach and the breakdown of established practices. These ideas gave rise to the lighting installation of the Mikuláš Starý glass designer, which abstractly represents a break, re-evaluation and the possibility to go your own way. In such a context, light can represent purification and give the opportunity to create new ideas, not influenced by the past.


→ Against him

→ Proti němu

Barbora Štefánková

Antonín Košek &

Dvě individuality samostatně pracující, s vlastním pohledem na svět, odlišným výtvarným jazykem a společně tvořící dílo, které smazává hranici autorství. Dvojice se věnuje designu skla – v případě Antonína je to jasné zaměření na funkčnost a čistotu formy, v případě Báry pak jde o balancování mezi volným a užitým uměním. Podobnost v jejich pracích by se tak dala hledat jen v materiálu. Tvůrčí odlišnost a napětí však produkují o to více nápadů řešení daného tématu. Evoluce idejí jednoho z autorů jsou základním stavebním prvkem pro práci druhého. Lapideus je soubor váz, jejichž forma vychází z egyptských kanop archetypálního tvaru, který se během historie neustále vrací a působí stále se stejnou emocionální intenzitou. Tvar a barva jednotlivých objektů jsou provázány v koherentní celek, který pozorovateli nevnucuje jinou myšlenku než na něj samotného. Zásah Báry do Antonínova díla pak narušuje symbiózu mezi objektem a divákem s cílem vyzvat pozorovatele k diskuzi a zamyšlení. Lapideus je dílem představujícím hru s „cizí hračkou“ na základech experimentu, sdílení, autenticity a inovace.

Two individuals working independently, with their own worldview, a different artistic language and together creating a work that erases the boundaries of authorship. A couple dedicating to glass design - in the case of Antonín, focusing on the functionality and purity of the form, in the case of Bára it is about balancing between free and applied art. The similarity in their works could only be found in the material. The creative difference and tension, however, produces more solutions to the topic. The evolution of the ideas of one of the authors is a fundamental building block for the work of the other. Lapideus is a collection of vases whose form is based on the Egyptian canopies of archetypal shape, which is constantly returning throughout history and is still impressing with the same emotional intensity. The shape and color of the objects is intertwined in a coherent whole that does not impose on the observer any idea other than what he or she likes. Bára's intervention in Antonín's work then disturbs the symbiosis between the object and the viewer with the aim of inviting the observer to discuss and reflect. Lapideus is a work that represents a game of "somebody else’s toy" on the basis of experimentation, sharing, authenticity and innovation.

45


→ Hide and seek

→ Schovka

Lukáš Jan Němec

Dopad designu na okolní svět a na společnost, odpovědnost tvůrce a následně i uživatele. Pokročilé technologie dnes téměř neznají hranic. Kam lze až zajít a zároveň kde najít rovnováhu mezi uspokojením uživatele a odpovědnosti designérů za dopad jejich produkce? Nakolik se nechávají designéři strhnout konzumní společností a do jaké míry jim opravdu jde o lepší zítřky? A je vůbec možné designem sebereflektivně přistupovat k důležitým společenským tématům a provokovat tak diskusi? Instalace reflektuje stále rozšířenější aktuální problém závislosti dětí na technologiích. Nekontrolovatelně pohlceny virtuálním světem ztrácejí kontakt se svým okolím a postupně dochází k dalším negativním dopadům na jejich zdraví a vývoj. Projekt Schovka se snaží toto téma artikulovat skrze určitý extrém. Jde o speciální domeček pro děti navržený tak, aby zde dítě mohlo trávit co nejvíce času na svém tabletu či mobilu.

46

To umožňuje především možnost příjmu potravy nitrožilně. Rodiče zde mohou tak své děti jednoduše nechat na několik hodin či dní a nemusí mít starost. Součástí instalace je také síť WiFi. Uživatel této sítě se automaticky stává součástí instalace a je tak přímo konfrontován s tématem.

OPENCALL

The impact of design on the outside world and on society, the responsibility of the creator and consequently the user. Nowadays, advanced technologies hardly know borders. Where can we go and find a balance between user satisfaction and designer responsibility for the impact of their production? To what extent do designers get consumed by the consumer society and to what extent do they really want better tomorrows? And is it even possible to approach the important social themes in a self-reflective way and provoke discussion? The installation reflects the increasingly prevalent current problem of children's dependence on technology. Uncontrollably absorbed by the virtual world, they lose touch with their surroundings, and further negative impacts on their health and development are gradually taking place. The Schovka project seeks to articulate this subject through a certain extreme. It is a special house for children designed so that the child can spend as much time on his tablet or mobile. This allows, in particular, the possibility of food intake intravenously. Parents can simply leave their children here for a few hours or days without worrying. The installation also includes a WiFi network. The user of this network automatically becomes part of the installation and is thus directly confronted with the topic.


→ Živé planety

→ The Living Planets

Anastasia Stročkova

Inspirace pochází z knižní série Harry Harrisona Planeta smrti. Tak jako v případě tohoto béčkového příběhu, kde jsou jednotlivé díly s napětím dávkovány do nekonečných sérií, zkoumá autorka další a další inkarnace živých planet. Může to být svět s živými ostrovy, lávou zakonzervovaná obydlí, stejně jako zátiší z panelového domu kamarádovy babičky. Ve všech těchto případech vzniká pnutí v divákově mysli, směs známého nepohodlí a estetického "guilty pleasure". Fyzická podoba projektu spočívá v prorůstání media ilustrace do světa hmotných objektů a je aktuálním těžištěm autorčiny tvorby. Jedním z těchto objektů je akrylová malba planety, na které se lidské bytosti vyrovnávají s fantomy.

Inspiration from Harry Harrison's book series Planet of Death. As in the case of this B-story, where the stressed parts are dispensed into endless series, the author examines the next and more incarnations of the living planets. It can be a world with living islands, lava-preserved dwellings, as well as a still-life from a grandmother's block. In all these cases, tensions arise in the viewer's mind, a mixture of familiar discomfort and aesthetic "guilty pleasure". The physical form of the project lies in the growth of the media illustration into the world of material objects and is the current focus of the author's work. One of these objects is the acrylic painting of a planet on which human beings deal with phantoms.

47


→ XÔY

Angel & Devil

Instalace z kolekce tašek, jejímž hlavním impulzem je návrat k maximální funkčnosti produktu posunutého do objektu. Zároveň prezentuje nové metráže, techniky a experimenty, na kterých značka dvou absolventek Univerzity Tomáše Bati z designu skla a obuvi pracuje. Produkty přesahují do užitého umění, barevnost je čistě pocitová - s vlastním pigmentováním. Tím zároveň vytváří vlastní barevné škály, které odráží identitu značky. Instalace konfrontuje ideologii autorek s jejich momentální tvorbou.

48

OPENCALL

Installation from a collection of roofing tiles, whose main impulse is to return to the maximum functionality of the product moved to the object. At the same time, it presents new metrage, techniques and experiments on which the brand of two graduates of Tomas Bata University from the shoe and glass studios. Products go beyond applied art, color is purely sensual with its own pigmentation. At the same time, it creates its own color ranges that reflect brand identity. The installation confronts the authors' ideology and their current creation.


Designová revoluce pro mě znamená přinést nový pohled na známé věci ostatně jako každá revoluce přináší svoje ideály. Osobně jsou mi blízké hlavně ty, které se orientují na jednoduchost a funkci, v historii například Bauhaus.

For me the design revolution means bringing new view on known things as every revolution brings its own ideals. I personally feel closest to those that are oriented on simplicity and functionality, as an example in history - Bauhaus.

Vladimír Zikmund → Senior Digital Creative | VMLY&R


Výstavní moduly

50


Display modules


náměstí Míru

RIM module

modul RIM

RIM Dominantním prvkem modulu RIM jsou designová křesla Ca-va, jejichž designér se při navrhování inspiroval oblými tvary ptáků. Sezení v nich má vyvolávat pocity jiného světa, světa kvality, pohodlí, vyváženosti tvaru a barev. Představují zrod nového způsobů sezení a života. Instalace vyobrazuje křesla usazená ve hnízdě vytvořeném z větví stromů. Nábytek znázorňuje ptáky, neboli produkty, které ve firmě vznikají a po dosažení dokonalosti opustí své hnízdo a vyletí do světa.

52

VÝSTAVNÍ MODULY – DISPLAY MODULES

Landmarks of the RIM module are the Ca-va chairs, inspired by round shapes of birds. Sitting in those should arouse the feelings from a different world - the world of quality, comfort and balance of shapes and colors. They symbolize the birth of a new life and seating fashion. The installation depicts chairs nesting in a birds nest created of tree branches. The furniture impersonates birds, or products, which emerge and after developing to a perfect form, they leave its nest, the company, and take off to the world.


RIM company

Firma RIM

Na konci roku 1990 se zrodila první myšlenka vyplnit prázdné místo na trhu tehdejšího Československa a sériově vyrábět kancelářské židle vlastní produkce. Na začátku stála malá dílna, dnes se v otrokovické firmě RIM CZ vyrábí 13 000 židlí měsíčně. Jejich výrobky znají na pěti kontinentech, vyrábí se v Evropě i na Taiwanu a navrhují je přední světoví designéři. Použití kvalitních materiálů, dokonalé zpracování, vysoká užitná hodnota výrobků, ale také ekologicky nezávadná výroba – to je pro RIM CZ od začátku rozhodující. Dnes vyrábí kancelářské a konferenční židle, stoly, lavice, akustické systémy a tzv. měkké sezení, které je v kancelářích stále žádanější.

The first idea to fill the hole on the market with locally mass produced office chairs was born at the end of 1990, in former Czechoslovakia. A philosophy of healthy seating and findings from comprehensive research in ergonomics gave basis to further development of the company. It the beginning, there was a small workshop, today, 13 000 chairs are made every month in the Otrokovice based plant of RIM CZ. Their products are known across five continents, with production based in both Europe and Taiwan. Designs come from the studios of world-class designers. Top quality materials, perfect processing, high utility value of the product, and eco-friendly manufacturing processes create the crucial building blocks of RIM CZ. Today, RIM CZ produces office and conference chairs, tables, benches, acoustic systems and so called soft seating, which is rising on demand.

53


náměstí Míru

TESCOMA module

modul TESCOMA

TESCOMA Produkty značky TESCOMA jsou typické inovativním designem, kvalitními materiály a originálním rukopisem zlínských designérů. Jsou běžnou součástí českých domácností, kde uživatelům usnadňují každodenní život. V modulu TESCOMY jsou však k nalezení kuchyňské potřeby v poměrně překvapivém kontextu. Hravý design vybízí k nápadu, že města se nemusí stavět jen z betonu či oceli, ale pro jejich výstavbu mohou být použity právě i kuchyňské pomůcky.

54

VÝSTAVNÍ MODULY – DISPLAY MODULES

TESCOMA products are typical by their innovative design, quality materials and unique style of Zlin based designers. They are a familiar part of the czech households, where they facilitate everyday life. In the TESCOMA module, you will find the kitchen supplies in a surprising context. The playful design of the products invites one to the idea, that cities do not have to be built from steel and concrete only, but kitchen utensils can be used for their construction as well.


TESCOMA company

Firma TESCOMA

55

Česká společnost TESCOMA s.r.o. sídlí ve Zlíně a více než 25 let si udržuje přední pozici na světovém trhu výrobců kuchyňských potřeb. Firma vyrábí špičkové produkty pro domácí i profesionální gastronomii, vše s využitím prvotřídních materiálů z oceli, silikonu, dřeva, skla a zdravotně nezávadného plastu. Společnost vyváží své zboží do více než 100 zemí světa a měsíčně na trh uvádí až dvacet unikátních novinek. TESCOMA se každoročně účastní světových veletrhů spotřebního zboží, kde pravidelně získává nejvyšší ohodnocení. Vývojové a Design centrum TESCOMA si na své konto dosud připsalo celkem 66 světových designových ocenění a také české ocenění Národní cena kvality ČR.

Czech, Zlin based company TESCOMA s.r.o. has been holding a leading position on the world market of kitchen utensils for more than 25 years. The company manufactures top-class products for home and professional gastronomy, all with use of first-rate materials like steel, silicone, wood, glass and health safe plastic. Products are exported to more than 100 world countries and each month, up to twenty unique novelties are introduced to the market. Each year, TESCOMA participates in world trade fairs of consumer goods, where it regularly receives the highest ranking. TESCOMA Design and Development Centre is so far holding 66 world design awards and also the Czech National Quality Award.


náměstí Míru

JANOŠÍK module

modul JANOŠÍK

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE Říká se, že oči jsou oknem do duše člověka, a stejně tak jsou okna branou do celého domu. Estetičnost, minimalismus, kvalita materiálu a jedinečná linie. Hodnoty, kterých si firma JANOŠÍK váží nejvíce. Rám připevněný na čelním skle modulu přitahuje pozornost na první pohled. Znázorňuje pomyslné okno, skrze které je možné prohlédnout si průřez fotografií vybraných skvostů české architektury ozdobené designovými okny JANOŠÍK.

56

VÝSTAVNÍ MODULY – DISPLAY MODULES

Just as eyes are windows to one’s soul, windows are a gate to the whole house. Aesthetics, minimalism, quality of the material and unique lines. Values, that JANOŠíK cares about the most. Frame fastened to the front glass of the module attracts your attention at a first sight. It portrays an imaginary window, which allows you to see a selection of photographs of Czech architectural perks, decorated by JANOŠíK’s design windows.


JANOŠÍK company

firma JANOŠÍK

Heslem firmy JANOŠÍK je: „Rámujeme ty nejkrásnější obrazy“. Myslí si totiž, že výhled je tou nejvýznamnější vlastností okna a zároveň věří v osobitost každého domu. Začátky firmy JANOŠÍK se datují až do roku 1926, kdy František Janošík začal ve Valašských Příkazech vyrábět okna a dveře ze dřeva. Na stejném místě vznikají výrobky značky JANOŠÍK dodnes. Díky zkušenostem truhlářských mistrů a využití moderních technologií je zaručena ta nejvyšší kvalita.

Slogan of the JANOŠÍK company is “We frame the most beautiful paintings.” They believe that view is the most important attribute of each window and trust in distinctiveness of every house. Beginnings of the JANOŠÍK company date back to 1926, when František Janošík started to craft windows and doors from wood in Valašské Příkazy, where the JANOŠÍK products are still made, up to today. The highest quality is ensured by the experience of master joiners and and use of modern technology.

57


náměstí Míru

TON module

modul TON

TON U křesílka Ginger se setkává plynoucí organický tvar a pohodlí v odlehčeném designu. Modul TON představí právě toto křeslo inspirované tvarem kořene zázvoru spolu s jejich novým, dimenzovaným logem.

58

VÝSTAVNÍ MODULY – DISPLAY MODULES

The Ginger chair meets flowing organic shape and comfort in a lightweight design. The TON module will present this chair inspired by the shape of the ginger root along with their new, dimensioned logo.


TON company

firma TON

59

TON ručně ohýbá nábytek tam, kde se tato technologie používá od roku 1861. Její možnosti však posunují dál a spojují ji s nápady současných designérů. Jejich židle a stoly se tak stávají jedinečným propojením kvality, inovativních tvarů a odkazu místa, které se po generace učilo rozumět dřevu.

TON bends the furniture by hand, where this technology is used from 1861. However, they keep broadening its possibilities and connect them with ideas of contemporary designers. Their chairs and tables become an extraordinary connection of quality, innovative shapes and a link to the place, where understanding wood is studied for generations.


náměstí Míru

JELÍNEK module

modul JELÍNEK

JELÍNEK Lahve ve tvaru budíku jsou jednoznačně spjaty se švestkovým destilátem. Stálé rysy si totiž drží již desítky let. Instalace v modulu bude znázorňovat, jak se lahev měnila v čase – tedy její evoluci.

60

VÝSTAVNÍ MODULY – DISPLAY MODULES

The alarm-clock-shaped bottles are clearly associated with plum distillate. It has been a constant feature for decades. The module installation will show how the bottle changed over time - hence its evolution.


JELÍNEK company

firma JELÍNEK

Společnost RUDOLF JELÍNEK navazuje na více než 400 letou tradici výroby destilátů na Valašsku. První písemný doklad o existenci pálenice se nachází v urbáři vizovického panství z roku 1585. Díky vhodným klimatickým podmínkám se právě ve vizovickém regionu mimořádně daří především švestkám. Klasický destilát ze švestek je dodnes vlajkovou lodí společnosti, vyrábí se trojstupňovou destilací vyzrálého švestkového kvasu a zraje po dobu tří let – to zaručuje slivovici R. JELÍNEK její jedinečnou čistotu a jemnost.

RUDOLF JELÍNEK continues the more than 400-year tradition of production of spirits in Wallachia. The first written evidence of the existence of the distillery is located in the urbarium of the Vizovice manor from 1585. Thanks to suitable climate conditions, the plums are particularly successful in the Vizovice region. The classic plum distillate is still the flagship of the company, produced with a three-stage distillation of ripe plum yeast and aged for three years - this guarantees R. JELÍNEK's unique purity and softness.

61


Modulární stavby: vize nebo skutečnost? Modular buildings: vision or reality? Každá průmyslová revoluce je nositelem změny a pokroku. Nejinak je tomu v oblasti designu. Časem se sice zjistilo, že ne každá průmyslová revoluce šla ruku v ruce s ochranou životního prostředí, ale to je daň progresu. Potěšitelné je, že dnes klademe důraz na ochranu prostředí stejný, ne-li důležitější, než jako na průmyslový vývoj. Revoluce v designu je značně ovlivněna novými materiály a novými technologiemi. Design, konkrétně ten průmyslový, má pozitivní vliv na prostředí, uživatele i prodejce. I v české společnosti, která je hlavně orientovaná na slevy, je design chápán pozitivně. KOMA MODULAR, jako český leader v oboru modulárních staveb, se spojila s průmyslovými designéry 62

a konstruktéry, aby představila novou řadu, příhodně nazvanou Fashion Line, která bude revolucí v tomto oboru. Díky využití virtuální reality s konfigurátorem budou splněny požadavky na design, flexibilitu, rychlou reakci i možnost ovlivňování vzhledu a dispozice modulárních staveb.

VÝSTAVNÍ MODULY – DISPLAY MODULES

Every industrial revolution brings a change and progress. it is not any different in the design world. As time went, it became clear that not every industrial revolution went hand in hand with environmental protection. But that is the price we pay, We are silly to put the same (if not more) importance to environmental protection than industrial progress. Revolution in design is vastly influenced by the new materials and technologies. Design, and industrial design specifically, has a positive effect on environment, consumer and retailer as well. Regardless the general discount orientation of the Czech society, design is still perceived as a positive aspect. KOMA MODULAR, czech leader in the field of modular buildings, has joined industrial designers and design engineers, to introduce the new Fashion Line, which will revolutionize the market. By combining the virtual reality with configurators, customers will be able to influence both appearance and disposition. All that meeting the most strict requirements on design, flexibility and fast reaction.


Vize budoucího vývoje modulární výstavby ve světě je optimistická. V roce 2017 bylo na celém světě realizováno za 100 mld. USD modulárních staveb, přičemž predikce hovoří o zvýšení do roku 2023 na 150 miliard. A to se nejedná pouze o domy určené k bydlení nebo hotely. Reálné jsou modulární vertikální biofarmy, ve kterých se plánuje pěstování zeleniny přímo u nákupních center. Bioreaktory na pěstování řas uprostřed města poslouží jako zdroj biopaliv a čističky vzduchu. Experimenty ve využití 3D tiskáren na výrobu prostorových modulů určených k výstavbě už

The future development of modular construction in the world is promising. In 2017, 100 billion USD worth of modular buildings have been realized, whilst forecasts are expecting a rise to 150 billion USD until 2023. And the calculations do not only cover the houses or hotels. Modular vertical bio farms, in which vegetables could be planted right next to the shopping centers, or bioreactors for seaweed breeding in the city centers as the source of clean air and biofuel, are soon to become a reality. Experiments on the usage of the 3D printers in a production of dimensional modules dedicated to construction have been realized already, same as the high-altitude building of more than 30 floors.

byly ve světě realizovány, stejně jako více než třicetipodlažní modulární výškové stavby. Rozvoj v oblasti modulární výstavby brání neuskutečněná revoluce v myšlení lidí a jejich předsudky. Neinformovanost jedinců vede ke spojování modulární výstavby se staveništními buňkami. Je na nás tyto předsudky překonat. Třeba tím, že provedeme návštěvníky v modulárním EXPO pavilonu, který je umístěn zpátky ve Vizovicích. Nyní slouží jako sídlo firmy KOMA a Centrum modulární architektury. Věříme, že po tomto zážitku bude nastartována revoluce v myšlení a představách i těch nejzarputilejších odpůrců a posměváčků.

The development in the field of modular construction is currently slowed down by the unrealized revolution of people’s mindset and their prejudice. The lack of awareness of individuals is leading to connecting modular solutions to the construction site blocks. Our mission is to overcome that. On that account, we will guide our visitors through the modular EXPO hall, which was relocated back to Vizovice. Now it serves as a seat of the KOMA company and the Center of Modular Architecture. We believe, that this experience will start the revolution in thinking and vision even of the most dogged objectors and mockers.

63


Výstavy


65

Exhibitions


Rozmanité výstavy revolučního Zlin Design Weeku překvapují návštěvníky na místech po celém centru Zlína. Kromě ráje designu ve Zlínském zámku, Klubu 204 či galerii G18, se festivalu nevyhnou ani návštěvníci Zlatého Jablka a Obchodního domu během nakupování nebo při procházce ulicí Školní kolem parku Komenského. Studenti designu i jejich pedagogové, designové skupiny i firmy, ti všichni se svými výstavami podílí na designové revoluci ve Zlíně.

66

Miscellaneous exhibitions of the revolutionary Zlin Design Week surprise the visitors across the whole Zlin city center. Apart from the design paradise in the Zlin chateau, Klub 204 or the G18 gallery, design will surround the visitors of Golden Apple and Department Store while shopping or during a stroll in the Skolni street and Komensky park. Students and teachers of design, design groups and companies have joined their forces to participate in the design revolution in Zlin.

VÝSTAVY – EXHIBITIONS


Klub 204

Cink! Clink! Studenti a pedagogové ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně ve spolupráci s ateliéry Industrial Design a Keramiky VŠVU v Bratislavě představují nevšední uplatnění porcelánu v kontrastu současné naprosto dominantní produkce plastových reproduktorů. Porcelán je jako materiál na výrobu reproduktorů ceněn pro své výborné akustické vlastnosti a mnoho dalších kvalitativních parametrů. Reproduktory jsou určeny do interiérů a dotvářejí tak díky exkluzivnímu materiálu, neobvyklému designu a kultivovanému zvukovému projevu specifickou atmosféru. V každém jednotlivém kousku se odráží individuální autorův styl a dohromady tak vzniká zcela výjimečná kolekce.

Students and teachers from the atelier of Industrial Design of the Faculty of Multimedia Communications in Zlin, in cooperation with the atelier of Industrial Design and Ceramics of AFAD Bratislava, are introducing an unusual application of porcelain in contrast to the current dominant production of plastic loudspeakers. Porcelain, as a material for the loudspeaker production, is highly valued for its outstanding acoustic qualities and other qualitative parameters. Being designed for the interiors, the combination of unusual design, exclusive material and cultivated sound manifestation, the loudspeakers create distinctive atmosphere. Each item is reflecting the author's individual style, which gives rise to the exceptional collection.

Jakub Krmela, UTB

Katarína Novotná, UTB

67


Název v sobě spojuje významy jídla, potravy a se slovem tisk pak odkaz na moderní digitální technologie tisku, dvourozměrné i 3D. Lehkou změnou výslovnosti je pak možné v anglické zvukové podobě slyšet i význam stopy otisknuté člověkem do jím obývaného prostoru. Projekt FOODPRINT reaguje na neukončenost a cykličnost lidského vztahu k jídlu. Ten není pouze poživačný, ale také produktivní a reflexivní. Projekt si dává za cíl zkoumat všechny části jídelního řetězce v tvůrčí perspektivě tradice i nejsoučasnějších technologií, hledat odpovědi na otázky, které téma jídla a jeho dopadu na náš život otevírá, a to v celém spektru designu, ve všech jeho možných odvětvích. Právě za hranicemi jednotlivých specializací se totiž mohou nalézat nová, překvapivá a revoluční řešení. O tom svědčí produkty výstavy jako například sluneční brýle

68

ze skořápek ořechů, plně rozložitelné sadbovače nebo formičky na těsto z 3D tiskárny. Iniciátorem projektu je Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, s níž spolupracovala Katedra dizajnu nábytku a interiéru TU

Barbora Semanová & Adriana Lišková, UTB

Zvolen a portugalská Universidade do Algarve.

The name permeates the meaning of food, whilst the word 'print' links to the modern digital technologies of printing, both two-dimensional and 3D. Only a slight change in pronunciation caused by the english sound assimilation can open a new meaning of a human footprint left in a space he lives in. The FOODPRINT project reacts to a boundless, cyclic human relationship to food. The relationship, which is not only hedonistic, but also productive and reflexive. The project is examining all aspects of the food chain in a creative perspective of tradition and the newest of technologies, it is seeking the answers to the questions which food and its impact on life is raising, in a full specter of design and all of its branches. New, surprising, revolutionary solutions can be found beyond the individual industries. Displayed products of the exhibition like sunglasses made of nutshells, fully compostable seedling trays, or 3D printed baking forms lead as an example. The initiator of the project is the Faculty of Multimedia Communications of UTB in Zlin, in cooperation with the Department of Furniture & Interior Design of TU Zvolen and Universidade do Algarve of Portugal.

/projekt vykrajovačky na cesto malé a praktické 3D tisk

Food

UTB | FMK | ADE | VERONIKA VENCLOVÁ | III. ročník

VÝSTAVY – EXHIBITIONS

Veronika Venclová, UTB

G18 gallery

galerie G18

FoodPrint


The Department Store Zlin

Obchodní dům Zlín

Instalace v Obchodním domě Zlín Installation in the Department Store Zlin Revoluce znamená progres, nové technologie a materiály. Studenti prostřednictvím svých produktů nabízejí pokroková řešení reflektující současnou problematiku designu. Konfrontace tvorby studentů průmyslového designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě prostřednictvím různých projektů přináší vzácnou příležitost porovnat přístupy a uvažování studentů dvou různých ateliérů. Výsledkem projektu je sedm různých prací, které zrcadlí jejich pohled na filozofii firmy Tescoma. Kritériem při tvorbě bylo přihlížet nejen na cílovou skupinu, ale i na celkový dopad produktu od výroby až po jeho zánik. Součástí výstavy je například přenosná inteligentní kuchyně, k životnímu prostředí šetrné pomůcky na

Patrik Ďurdík, VŠVU

Zuzana Gulčíková, VŠVU

Martin Šefl, UTB

mytí nádobí, kompostér a další.

Revolution means progress, new technologies and materials. Students are proposing new progressive solutions, reflecting the current design problematics by presenting their products. The confrontation of works of industrial design students at the Tomas Bata University in Zlin and students of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava brings the rare opportunity to compare the approach and attitude of students from different studios. The outcome of the project is seven different works, which mirror the author's stance at the philosophy of the Tescoma company. Benchmark for creation was to consider not only the target customers but also the effect of the product from its production to perishing. Part of the exhibition is, for example, a portable intelligent kitchen, environment-friendly utensils for dishes washing, composter and more.

69


Školní street & Zlin chateau

ulice Školní & Zlínský zámek

Vizuální smysl Zlín Visual Sense Zlin Ulice představuje dějiště nejrůznějších událostí a emocí. Je místem pro setkávání, může vzbuzovat pocity bezpečí, nebo právě naopak. Prochází-li jí člověk příliš často, stává se pro něj útočištěm, kterým by dokázal projít i poslepu. Pozornost procházejícího však často narušuje nepřeberné množství reklam a celkový nesourodý zevnějšek obchodů, který je v rozporu s architekturou daného místa. Výstava Vizuální smysl na ulici Školní, která tímto vizuálním smogem viditelně utrpěla, představuje návrhy, jak tyto prostory realizovat bez narušení místní architektury a s citem pro design. Výstavu doprovází panelová diskuze na téma vizuálního smogu ve veřejném prostoru s odborníky z oborů architektury, grafiky, reklamy i psychologie. 70

VÝSTAVY – EXHIBITIONS

A street represents the scene where different events and emotions collide. It's a place where people meet, which can evoke the feeling of safety or the exact opposite. If one walks the street for long enough, it becomes his sanctuary. A place so familiar you could stroll through with blindfolds on. The attention of a passer-by is often interrupted by a vast amount of advertisement and disparate exteriors of stores, which is in conflict with the architecture of a place. The Visual Sense exhibition in the Skolni street, which was noticeably affected by the visual smog, presents suggestions on how to realize these places without disrupting local architecture and with a visual sense. The exhibition is followed by a panel discussion on the topic of visual smog in public space with experts from the field of architecture, graphics, advertisement and psychology.


Zlin chateau

Zlínský zámek

OKOLO

Revoluce na papíře Revolution on paper Téma REVOLUCE inspirovalo skupinu OKOLO vzdát hold utopiím a idealistickým myšlenkám minulého

The REVOLUTION theme inspired OKOLO group to pay tribute to the utopias and idealistic thoughts of the previous century when design and architecture were the integral components of progressive and revolutionary development of the human society. Many of the radical utopian thoughts that originated all around the world from the beginning of the 20th century largely remained only on paper. Despite that these thoughts majorly influenced the evolution of design, architecture and of our society. Installation “Revolution on paper” maps some of these daring stories and projects and presents them in a linear illustrated installation as a spatial timeline. Individual illustrations and texts represent an excursion to the revolutionary times of utopies and great visions of italian futurism, Le Corbusier, russian constructivists, Archigram group, american visionaries or japanese metabolism.

Adam Štěch o [R]EVOLUCI století, kdy byl design a architektura nedílnou součástí progresivního a revolučního vývoje lidské společnosti.

Mnohé radikální utopické myšlenky, které vznikaly od

počátku 20. století po celém světě, však zůstaly z velké

části pouze na papíře. I přesto velkou měrou ovlivňovaly vývoj designu, architektury a naší společnosti. Insta-

lace „Revoluce na papíře“ mapuje některé takové smělé

příběhy a projekty a prezentuje je v lineární ilustrované

instalaci jako prostorovou časovou osu. Jednotlivé

ilustrace a texty představují exkurz do revolučních dějin

utopií a velkých vizí italského futurismu, Le Corbusiera, ruských konstruktivistů, skupiny Archigram, amerických vizionářů nebo japonského metabolismu.

31.10. 14.00 U13/131

71


Zlaté jablko

The Golden Apple

Instalace ve Zlatém jablku Installation in The Golden Apple Funkční prototypy automobilů, motorek a řady dalších dopravních prostředků společně s jejich modely a zmenšeninami tvoří studentskou výstavu pro automobilové nadšence ve Zlatém Jablku. Dominantami expozice v přízemí nákupního centra je elegantní historický vůz Porsche 914 typu roadster s motorem uprostřed, clay model automobilu Rostislava Zapletala z projektu Studentcar nebo model formule a několika prototypních motorek Františka Dvořáka, jež vznikly ve spolupráci s firmou Kuberg. Zmenšené modely jsou pak rozmístěny po celém centru, například model SUV, elektrobuginy, veloplanu – jednomístného dopravního prostředku do města a mnoho dalších. Myšlenka celofestivalového tématu 72

prochází i touto instalací, ukazuje se jako inovace, krok kupředu, který však čerpá inspiraci ve výjimečných věcech minulosti.

VÝSTAVY – EXHIBITIONS

Functional prototypes of automobiles, motorcycles and many other vehicles together with their models and miniatures create a student exposition for car enthusiasts in the Golden Apple. The dominants of the exposition on the ground floor of the shopping center is an elegant historic car Porsche 914 roadster with an engine in the middle, clay model of Rostislav Zapletal’s automobile from the Student car project or the model of a formula 1 car and several prototypical motorcycles from František Dvořák that originated in collaboration with the Kuberg company. The miniature models are placed all around the center, for example the model of SUV, electro buggy, Veloplan (one-manned mean of transport for the city) and many others. The thought of all-festival theme permeates this installation as well. It reveals itself as an innovation, a step forward, which however draws inspiration from the exceptional things of the past.


Pokud kdokoliv chce dělat věci revolučními, je to výzva, na kterou vlastně nikdy dopředu neznáte odpověď.

If anyone wants to make things revolutionary it is

a challenge that you don’t know an answer to.

Pepa Kocourek → ředitel Ústavu marketingových komunikací, FMK UTB → head of Department of Marketing Communications, FMC TBU


VenkovnĂ­ instalace


75

Outdoor installations


platform 14|15 of Baťa institut

platforma 14|15 Baťova institutu

Baťova gumárenská revoluce Baťa’s revolution of rubber industry Přínos firmy Baťa pro Československo nespočíval pouze v obuvnickém průmyslu. Výroba pneumatik Baťových závodů zapříčinila revoluci na místním trhu. Při srovnatelné kvalitě totiž nabízely o poznání nižší cenu v porovnání s pneumatikami zahraničních značek. Firma Continental Barum s.r.o., současný pokračovatel bohaté tradice výroby pneumatik na Zlínsku, se těmito úspěchy inspirovala, aby na platformě 14|15 Baťova institutu vytvořila instalaci ze svých výrobků a historii Baťových závodů připomněla na implementovaných informačních deskách.

76

VENKOVNÍ INSTALACE – OUTDOOR INSTALLATIONS

The contribution of Baťa company for Czechoslovakia did not lie solely in footwear industry. The production of tires in Baťa establishment caused a revolution in the local market. They offered comparable quality at a significantly lower price in comparison with tires of foreign companies. Continental Barum Ltd. a contemporary successor of traditional tire production in the Zlín region inspired itself by these achievements in order to create an installation of its products and to commemorate the history of Baťa establishment on implemented information panels which can be found at platform 14|15 of Baťa institute.


underpass on Náměstí Práce square

podchod na náměstí Práce

Co bude? What will be? Otazníková instalace umístěná v podchodu na náměstí Práce se jeví jako tunel, který v myslích procházejících zanechává nevyslovené otázky. Klíčovým materiálem instalace je plast jako jeden z nejrevolučnějších materiálů naší historie, zároveň však také obrovský ekologický problém dnešních dní. Plastové lahve, jež byly využity na tuto instalaci, budou následně po festivalu recyklované a ostatní materiál se odloží na jiné možné využití do budoucna.

The installation of question marks which is located in an underpass on the Náměstí Práce square appears as a tunnel that leaves untold questions in the minds of passersby. The key material of the installation is the plastic as it is one of the most revolutionary materials of our history as well as it is a big ecological problem of today. Plastic bottles which were used in this installation will be recycled after the festival ends and all other materials used will be put aside for future use.

77


oposite to the skyscraper21

naproti makodrapu 21

Robert Vlasák, Kateřina Bušová

Jan Antonín a Tomáš Baťovi ztratili své boty Jan Antonín and Tomáš Baťa lost their shoes Fotografie Tomáše Bati Jr., kde je zachycen s ukázkou bot z celého světa, se stala inspirací pro venkovní instalaci na pomníku Jana Antonína Bati a Tomáše Bati, který se nachází proti proslulému mrakodrapu 21. Po dobu festivalu je pomník oživen o instalaci pojímající historii s nadsázkou a vtipem, zároveň však bez jakéhokoli hanobení pomníku či osobností obou slavných Baťů. Pro realizaci rekonstrukce pomníku byla vyhlášena sbírka baťovských bot, jejichž značka je považována za jednu z nejrevolučnějších v dějinách obuvnictví.

78

VENKOVNÍ INSTALACE – OUTDOOR INSTALLATIONS

The photography of Tomáš Baťa Jr. where he is portrayed with a display of shoes from all around the world became an inspiration for outdoor installation on Jan Antonín Baťa and Tomáš Baťa monument which can be found opposite to the famous skyscraper 21. The monument is reanimated with an installation commemorating the history with humor and hyperbole over the course of the festival and at the same time it is realized without any defamation of the monument or the personalities of both famous brothers. A collection of Baťa’s shoes has been carried out for the reconstruction of the monument as it is one of the most revolutionary brands in the history of the footwear industry.


komenský park

park Komenského

Nikita Nečasová

Rebelie Rebellion Altán v parku Komenského se během Zlin Design Weeku promění v domov stáda nafukovacích bulíků firmy Fatra. Konceptem této instalace je rebelie a odlišnost. Jejím počátečním projevem je dominantní potetovaný bulík, který se svým vzhledem výrazně liší od stáda. V průběhu festivalu se ostatní, bílí bulíci ve stádu, začínají postupně proměňovat po vzoru černého bulíka rebela. Tetování, jež bylo zpočátku vnímáno jako odlišnost, se postupně stává mainstreamem a přístup stáda k původně rebelujícímu černému bulíkovi se mění.

The gazebo in the Komenský park will transform into a home of a pack of inflatable dogs from Fatra company named Bulík over the course of Zlin Design Week. The concept of this installation is rebellion and difference. Its initial display is dominant tattooed Bulík who is significantly different from the pack. Over the course of the festival the other white Bulík’s in the pack will start to transform into the image of black Bulík rebel. Tattoo which was perceived as an oddity gradually becomes mainstream and the approach of the pack towards originally rebelling black Bulík changes.

79


Obchodní dům Zlín

The Department Store Zlin

Photopointy Photopoints Venkovní instalace firem TON, Fatra a Continental Barum jsou doprovázeny photopointy odkazujícími na jejich funkční produkty. Idea rebelie inspirovala instalaci s využitím ikonické ,,kavárenské židle” číslo 14, aby vytvořila opak příjemného sezení, který obyčejně židle společnosti Michaela Thoneta nabízí. Vznikla tak stěna osazená několika židlemi, neumožňující kolemjdoucím si pohodlně sednout. Myšlenka znázorňuje, co by se stalo, kdyby funkčnost a vizuální stránka nebyly spojeny dohromady.

80

VENKOVNÍ INSTALACE – OUTDOOR INSTALLATIONS

Outdoor installations of companies TON, Fatra and Continental Barum are accompanied by photopoints referring their functional products. The idea of rebellion inspired an installation that uses iconic “coffee chair” number 14 in order to create the opposite of comfortable sitting which the chairs from the company of Michael Thonet ordinarily offer. And so a wall planted with chairs was created not allowing the passersby to sit comfortably. This thought illustrates what would happen if the functionality and the visual side were not interconnected.


platform 14|15 of Baťa institut

platforma 14|15 Baťova institutu

81

O stejnou myšlenku se opírá photopoint společnosti Continental Barum. Instalaci firmy na platformě 14|15 Baťova institutu doprovází stěna, kde se čisté a jednoduché linie pneumatiky převedly do lákavé podoby donutu, který si pohrává s představivostí návštěvníků.

komenský park

park Komenského

Photopoint firmy Fatra se pak snaží upozornit na nadměrné používání jednorázových plastů a jejich přispívání na znečišťování světového oceánu. Firma tak apeluje na nutnost se zamyslet nad dopadem toho, co používáme, a uvědoměle pak se vzniklým odpadem nakládat. Zároveň se však také nenechat pobláznit současným trendem a zamyslet se nad využitím toho, co používáme. Omezit nepotřebné a neškodit. Investovat do plastů, které se dále dají recyklovat. Žijeme totiž v době, kdy už se bez plastů neobejdeme.

Photopoint of company Continental Barum is leaning on the same idea. Installation of the company on platform 14/15 of Baťa institute is accompanied by a wall where the clean and simple lines of a tyre transformed into a tempting form of donut which dallies with the imagination of visitors. The photopoint of Fatra company tries to warn about excessive use of disposable plastics and their contribution on polluting of the world ocean. The company appeals on the necessity to think about the impact of what we use and how to handle the waste. Simultaneously the company warns not to get crazed by current trend and advices to think about how to utilize what we use. Reduce the unnecessary and do not harm. Invest into the plastics which can be further recycled. Because we live in a period of time where we can’t do without plastics.


park in front of Zlin chateau

park před Zlínským zámkem

Zuzana Piliarová

Chill out V parku před Zlínským zámkem jsou návštěvníkům v rámci Zlin Design Weeku k dispozici modulární systémy LEVA od firmy Egoe. Relaxační zóna sestávající z rozhledny, čítárny a zóny pro děti tvoří dokonalé útočiště pro odpolední oddych u venkovního občerstvení. Jednoduchý a svěží vizuál s širokými možnostmi využití je tak ideálním prostorem pro vstřebání poznatků a utřídění myšlenek vytvořených rozruchem designové revoluce během slunečných festivalových dní.

82

VENKOVNÍ INSTALACE – OUTDOOR INSTALLATIONS

The modular systems LEVA from company Egoe are available to the visitors of Zlin Design Week at the park in front of Zlín chateau. The relax zone consisting of observation tower, reading place and place for kids creates a perfect sanctuary for afternoon relax amongst outdoor refreshment. The simple and fresh visual with vast possibilities of use is and ideal place for an absorption of information and sorting of thoughts created by the stir of design revolution during the sunny festival days.


Design bude hrát klíčovou úlohu v přechodu průmyslu z lineárního na cirkulární ekonomický model. Už nemůžeme dále vytvářet produkty, které JEN dobře vypadají. Design je jedním z nástrojů, díky kterému můžeme zajistit, aby se vstupní suroviny stále dokola dostávaly do výrobního procesu. A právě to povede ke skutečné, systematické změně.

Design will play key role in transition of

industry from linear to circular economic model. We can’t continue to create

products that ONLY look nice. Design is one of the tools thanks to which we can ensure that the input materials will get again into the manufacturing process. And just that will lead to real, systematic change.

IPRUM → inštitút pre rozvoj udržateľnej módy → Institute for Development of Sustainable Fashion


Realizační tým


85

Implementation team


ZDW team

ZDW Art team

Garanti projektu

Promo

Art Director

Fotografický tým

Project guarantors

Martin Veselský

Annamária Dovalová

Photography team

Pepa Kocourek

Aneta Chládková

Eva Gartnerová

Gabriela Antalová

Ulice Instalace

Daniela Martinová

Jakub Struhař

Filip Šupena

David Pařík

Projektové manažerky

Nathalie Lacigová

Judita Šustrová

Helen Terpáková

Project managers

Tereza Říhová

Barbora Tichá

Lukáš Procházka

František Mareš

Pavel Hála

Party

Katarína Ciganocová

Petra Bašnáková

Jan Škrla

Kateřina Bušová

Sabína Muráňová

Výstavy

Albert Kašpar

Michal Juráň

Exhibitions

Dominik Gerža

Natália Beláková

Audiovizuální tým

Jitka Smolíková

Johana Tomolyová

Nikita Nečasová

Audiovisual team

Alexandra Pilečková

Josef Andres

Robert Vlasák

Karolína Brabcová

Eliška Janáková

Mária Mrázková

Emma Košíková

Oliver Mórocz

Koma moduly

Alena Konečná

Tereza Hadravová

Štěpán Orság

Koma modules

Ania Kuznetzova

Michal Hala

Anna Marie Mullerová

Grafický design

Katarína Zdurienčiková

Filip Blažek

Konference

Graphic design

Kristýna Maňáková

Kamila Martincová

Conference

Martin Egrt

Martin Kuchta

Romana Liščáková

Ondřej Běnek

Milan Nguyen

Nikol Vanishviliová

Adriana Krutá

Kristýna Bartoníková

Terézia Divékyová

Iveta Kľúčiková

Pavlína Štefková

Jennifer Chlebková

Petr Motl

Scény

Adam Komůrka

Karolína Matějová

Silvie Jakubková

Scenes

Denisa Kučíková

Gréta Tribusová

Lucie Kantorová Václav Koňařík

Vendula Gregorovičová Zuzana Piliarová

Tomáš Brothánek

86

Margaréta Midliková

Kristína Opálková

Adam Černich

Design na Hranici Barbora Magulová

Michal Kinc

Web

Jan Veselský

Monika Motanová

Milan Švehla

Liliana Podvojská

Best in Design

Překlady

Marek Havel

Translations

Zlaté jablko

Alena Valová

Daniel Matuška

The Golden Apple

Erika Kľúčiková

Tereza Bolfová

Martin Štolc

Marek Hujo

Veronika Jančová

Jakub Beneš

Marian Krcheň

Michal Kyselica

Jakub Krmela

Vojtech Kocák

Tomáš Hořín

Public Relations

Technický tým

Kateřina Večerková

Technical team

Anna Křižáková

Denis Sedlák

Anna Lubojatzká

Jakub Buchta

Johana Přikrylová

Jakub Michalička

Martina Masná

Jaromír Bernard Lucie Ulehlová

Fundraising

Martin Šušlík

Žaneta Stránská

Michal Štalmach

Anna Horáková

Petr Šlahař

Klára Suchánková

Tereza Gajdošová

REALIZAČNÍ TÝM – IMPLEMENTATION TEAM


87


Děkujeme Fakultě multimediálních komunikací za podporu vzniku projektu Zlin Design Week. Poděkování patří zejména týmu studentů, který celý projekt připravil a zrealizoval. Jmenovitě projektovým manažerkám Vendule Gregorovičové a Zuzaně Piliarové a manažerům jednotlivých sekcí Jitce Smolíkové, Ondřeji Běnkovi, Marku Havlovi, Martinovi Veselskému, Kateřině Večerkové, Žanetě Stránské a Janu Škrlovi. Zvláštní poděkování patří Pepovi Kocourkovi, řediteli ÚMK a Evě Gartnerové, ředitelce Komunikační agentury FMK UTB ve Zlíně. Velké poděkování za kvalitní služby a vstřícnost patří také tiskárně Graspo CZ, a.s. Thank you to the Faculty of Multimedia Communications for the support of the Zlin Design Week project. Special thank you to the team of students who organised and realized the whole project. Namely the project managers Vendula Gregorovičová and Zuzana Piliarová and managers of individual sections Jitka Smolíková, Ondřej Běnek, Marek Havel, Martin Veselský, Kateřina Večerková, Žaneta Stránská and Jan Škrla. Special thank you also goes to Pepa Kocourek, the head of DMC, and Eva Gartnerová, the director of the Communication Agency of FMC TBU in Zlin.

88

A big special thank you goes to the printing company Graspo Cz, a.s. for their high-quality service and helpfulness.

Název | Name: Kalatog Zlin Design Week Autor | Author: Kolektiv autorů | Collective of authors Šéfeditor | Chief editor: Martina Masná Ediční rada | Editorial board: Pepa Kocourek Korektura | Proofreading: Martina Boušková, Michal Penxa Sazba a grafická úprava | Graphic design: Martin Egrt Písmo | Typeface:: TT Firs & Noto Sans Použité fotografie | Photos used: Archív FMK a firem Tisk | Print: Graspo CZ, a.s. Náklad | Number of copies: 700 kusů/pieces Rok vydání | Year of the release: 2019 Vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací | Published by Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Multimedia Communications Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, Česká republika www.zlindesignweek.com www.fmk.utb.cz


6

Profile for zlindesignweek

Katalog Zlin Design Week 2019  

Exhibition catalogue Editor: Kateřina Večerková, Martina Masná Graphics: Martin Egrt

Katalog Zlin Design Week 2019  

Exhibition catalogue Editor: Kateřina Večerková, Martina Masná Graphics: Martin Egrt

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded