Zlin Design Week 2022

Page 1

OBSAH/CONTENT

CATALOGUE

@zlindesignweek ZLIN DESIGN zlindesignweek.com

WEEK


2022

UNIVERSAL DESIGN


ZLIN DESIGN WEEK


2022

OBSAH

CONTENT MANIFESTO

6

EDITORIAL UNIVERZÁLNÍ DESIGN

8

Manifesto

Universal design

DESIGN AND ARCHITECTURE NORWAY KREATIVNÍ PRAHA Creative Prague

BEST IN DESIGN

12 14 18

POROTA BEST IN DESIGN

22 24

FINALISTÉ BEST IN DESIGN

26

Best in Design 2022 Jury Best in Design Finalists

PRODUCT & INDUSTRIAL DESIGN FASHION DESIGN COMMUNICATION DESIGN ČESTNÉ UZNÁNÍ Honorable Mentions

UNIVERSAL DESIGN

28 38 46 54


SPOLUPRÁCE S FIRMAMI Cooperation with companies

DATART EGOE SVĚT BEZ KOUŘE

A World Without Smoke

56 58 60 62

100 LET ZLÍNSKÉHO DESIGNU

64

KONFERENCE ZDW

68

DESIGN KANTÝNA

72

100 years of Zlín design ZDW Conference Design Canteen

LONG LIFE VŽDYŤ TO PSALI NA NETU... They wrote it on the Internet…

74 76

PARTNEŘI

78

ZDW TÝM

80

Partners

ZDW Team

ZLIN DESIGN WEEK


2022

MANIFESTO MANIFEST

V posledních letech se stále intenzivněji ptáme — jaká bude naše budoucnost? Jak ji můžeme pozitivně ovlivnit? My ve Zlin Design Weeku věříme, že jednou z možností je design. Design jako lidská schopnost propojovat funkční řešení s estetikou. Design jako proces, způsob myšlení, hledání nového. Proto se vydáváme cestou podpory budoucnosti designu. Tedy mladých tvůrců, kteří ji symbolizují. Hledáme neotřelé možnosati propojení – mezi designéry, profesionály, zajetými značkami i veřejností. Hledáme inspiraci, prostor pro setkávání a sdílení. Zajímavé myšlenky totiž často vznikají přesně takto: narušením statusu quo, v místech, které nabízí diverzitu názorů a dávají prostor novým talentům.

6

In the last few years, we have been increasingly asking what our future will look like. How can we influence it in a good way? We at the Zlin Design Week believe that one of the answers is design. Design as a human ability to connect functional solutions with aesthetics. Design as a process, a way of thinking, a way of searching for something new. That is why we set out to support the future of design – the young creatives who represent it. We seek new possibilities of connection – between designers, professionals, established brands, and the public. We seek inspiration, a place to meet and share. Interesting ideas are often born exactly as follows: by not sticking to the status quo, in places that offer opinion diversity and give space to new talents.

UNIVERSAL DESIGN


FOTO: [MILAN NGUYEN] @milazmoravy

FOTO:

JITKA SMOLÍKOVÁ @jitka_smolikova


2022

EDITORIAL EDITORIAL

V rukou právě držíte katalog s pořádnou dávkou designu. Doufáme, že vám toto vydání udělá radost, rozšíří obzory a že si při jeho čtení připomenete 8. ročník festivalu Zlin Design Week. Po dvou letech SPOLUPRÁCE dáváme prostor UNIVERZÁLNÍMU DESIGNU. Více o tématu, které zkoumá roli designu ve společnosti a navrhování s ohledem na její různorodost, se dočtete na následujících stránkách. Předchozí hybridní ročníky nás dovedly k tomu, že důležitá témata je potřeba zkoumat do hloubky a dát jim dostatečný prostor. Proto je letošní ročník teprve začátkem zkoumání principů univerzálního designu. V katalogu najdete vše o tom, co Zlin Design Week nejen v termínu od 6. do 13. května přináší: výstavy současné tvorby studentů, mladých talentovaných designérů i renomovaných firem, Konference ZDW, workshopy, mezinárodní soutěž Best in Design nebo fashion show. Programovou rodinu doplňuje také nový přírůstek, Design KANTÝNA. Facebooková skupina, která sdružuje designéry různorodého zaměření, z různých škol, měst, ČR i Slovenska, se během posledního roku rozrostla o podcasty a nyní se promění v off-line prostor pro setkávání, networking a diskuse. Letošní ročník festivalu je také propojen s projektem 100 let zlínského designu, který oslavuje potenciál lidí, kteří historicky tvořili nebo stále rozvíjí město do takové podoby, v jaké se nachází nyní. „Miriam van der Lubbe, kreativní ředitelka Dutch Design Weeku nedávno řekla, že designéři teď více než kdy dříve ovlivňují naši budoucnost a mohou změnit svět k lepšímu. To je

8

obrovská příležitost i zodpovědnost, a proto chceme být platformou, kde se právě o takových možnostech může otevřeně diskutovat. A podporovat ty, kteří k takové změně mohou přispět,“ říká ředitelka festivalu Jitka Smolíková. Katalog, který jste si právě začali prohlížet, vám všechno to, o čem jsme se rozepsali, více přiblíží – umožní vám nahlédnout pod pokličku příprav i obsahu celého Zlin Design Weeku 2022. Tak co, jdeme na to?

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

You are currently holding a catalogue with a good dose of design. We hope that this issue will cheer you up, broaden your perspectives and that you will remember the 8th year of the Zlin Design Week festival while reading it. After two years of COOPERATION, we give space to UNIVERSAL DESIGN. On the following pages, you can read more about the topic which examines the role of design in society and design with regard to its diversity. Previous hybrid years have led us to the fact that important topics need to be researched in depth and given enough space. Therefore, this year is just the beginning of an examination of the principles of universal design. In the catalogue, you will find everything about what Zlin Design Week offers: exhibitions of contemporary work by students, young talented designers and renowned companies, ZDW Conference, workshops, the international competition Best in Design or fashion shows. The program family is complemented by a new member, Design CANTEEN. This Facebook group, which brings together designers from diverse backgrounds, various schools and cities in the Czech Republic and Slovakia, has grown to include podcasts over the past year and is now becoming an offline space for meetings, networking and discussions. This year's festival is also connected with the project 100 Years of Zlín Design which celebrates the potential of people who have created or are still developing the city and its region. "Miriam van der Lubbe, creative director of Dutch Design Week, recently said that designers

are now influencing our future more than ever and can change the world for the better. This is a huge opportunity and a responsibility, and that is why we want to be a platform where these opportunities can be openly discussed. And to support those who can contribute to such a change, " says festival director Jitka Smolíková. The catalogue you have just started to look at will bring you closer to everything we have written about – it will allow you to see under the cover of the preparations and content of the entire Zlin Design Week 2022. Are you ready?

ZLIN DESIGN WEEK


2022 Zlin Design Week je největším projektem naší fakulty a v mých očích i pomyslnou vlajkovou lodí, která nabízí nejen konferenci, mezinárodní soutěž, spoustu výstav, workshopů, ale hlavně spolupráci všech našich specializací, které FMK nabízí. Velkou přidanou hodnotou festivalu je také to, že jej studenti připravují pro mladé designéry, tedy své stejně staré kolegy. Za sedm let projekt ušel dlouhou cestu a těší mne jeho mezinárodní renomé a celkový rozsah. Myslím, že by si Zlin Design Week do dalších let měl zachovat hlavně svoji jedinečnou studentskou tvář a nadšení, které je při realizaci velmi významně cítit.

PEPA KOCOUREK DĚKAN FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UTB

FOTO:

JITKA SMOLÍKOVÁ @jitka_smolikova

10

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT Zlin Design Week is the biggest project of our faculty and in my eyes also the imaginary flagship which offers not only a conference, international competition, many exhibitions or workshops, but mainly the cooperation of all our specialisations that the faculty offers. Another great added value of the festival is that students prepare it for young designers, their equally old colleagues. The project has come a long way in seven years and I am pleased with its international reputation and overall scope. For the years to come, I think that Zlin Design Week should retain its unique student face and enthusiasm, which is very significantly felt during the realisation.

PEPA KOCOUREK DEAN OF THE FACULTY OF MULTIMEDIA COMMUNICATIONS TBU

ZLIN DESIGN WEEK


2022

UNIVERZÁLNÍ DESIGN

UNIVERSAL DESIGN Zlin Design Week se bude v následujících dvou letech zabývat tématem univerzálního designu ve veřejném prostoru, tedy takovému návrhu produktů, služeb či celých prostředích, které dokáže zprostředkovat kvalitní prožitek různorodým skupinám, které se v daném prostředí pohybují. Často se v tomto kontextu objevuje popis znevýhodněných skupin — ty je však třeba vnímat nad rámec zrakových či sluchových vad. V každé fázi našeho života nějakou formu znevýhodnění totiž prožíváme každý: dítě, které nedosáhne na vodovodní kohoutek, žena pohybující se v noci sama po městě, muž se zlomenou nohou, starý člověk, pro kterého je obtížné vyzvednout kufr do horní přihrádky ve vlaku, či příslušník minoritní kulturní, náboženské nebo rasové skupiny. Jedno z východisek, proč jsme se rozhodli tímto principem zabývat, skvěle shrnuje kniha The Ideal City: Exploring Urban Future publikovaná v roce 2020 studiem Space10. Nejen že v posledních 100 letech tvoříme pro stále větší množství lidí, ale také pro čím dál tím více diverzitní skupiny – reálně však stále spotřebováváme omezené zdroje bez toho, aniž bychom řešili potřeby všech. Navrhování produktu či služby s ohledem na jejího uživatele a funkčnost není nic nového. I tak je celosvětově téma univerzálního designu akcentováno velmi rozdílně – a právě to

12

nás motivuje k tomu dát mu prostor v rámci Zlin Design Weeku. Zajímá nás, do jaké míry je design vnímán jako proces myšlení a změny s obrovským dopadem na kvalitu našeho života. Důležitou součástí jsou i možnosti implementace designových řešení do dalších oblastí. V tom všem vidíme paralelu v principu univerzálního designu, jehož posláním je poskytovat uživatelsky přívětivé a kvalitní výrobky a služby co největší skupině lidí, a vytvářet tak otevřené a inkluzivní prostředí. V průběhu následujících 2 let poskytneme prostor pro diskuzi nad možným nazíráním na princip univerzálního designu, prostor pro inspiraci. Přiblížíme, jak ho vnímá současná generace mladých designérů a architektů, kteří budou formovat naše okolí v následujících letech, a vytvoříme příležitosti pro rozvoj konkrétních řešení i mezioborovou spolupráci.

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

In the next two years, Zlin Design Week will deal with the topic of universal design in public space, design of products, services or entire environments that can convey a quality experience to diverse groups that live in them. The term “disadvantaged groups” need to be seen beyond visual or hearing impairments. We need to understand that each of us experiences some form of disadvantage at every stage of our lives: a child who cannot reach the tap, a woman walking alone in the city at night, a man with a broken leg, an elderly person who finds it difficult to lift a suitcase into the overhead compartment of a train, or a member of a minority cultural, religious or racial group. The book The Ideal City: Exploring Urban Futures, published in 2020 by Space10, summarises one of the reasons why we decided to explore this principle. Not only have we been creating for more and more people over the last 100 years, but also for increasingly diverse groups – however, we are still consuming finite resources without addressing the needs of all. Designing a product or service with its user and functionality in mind is nothing new. Even so, the topic of universal design is emphasised very differently worldwide – and this is what motivates us to give it a place at Zlin Design Week. We are interested in the level to which

design is perceived as a process of thinking and change with a huge impact on the quality of our life. The possibilities of implementing design solutions to other areas are an important part of this as well. We see a parallel in the principle of universal design in all of this as its mission is to provide user-friendly, high quality products and services to the largest possible group of people, creating an open, inclusive environment. Over the next 2 years, we will provide a space for discussion and possible views on the principle of universal design, a space for inspiration. We will present how it is perceived by the current generation of young designers and architects who will shape our environment in the upcoming years, and create opportunities for the development of concrete solutions and interdisciplinary collaboration.

ZLIN DESIGN WEEK


2022

DESIGN AND ARCHITECTURE NORWAY

Design and Architecture Norway (DOGA) je norský vládní orgán financovaný čtyřmi ministerstvy, který se – na základě předchozích aktivit – zabývá podporou kreativních odvětví a systémem veřejné politiky pro implementaci inovací. Jejich cílem je, aby Norsko využívalo kompetence v oblasti designu a architektury k vytváření ekonomických, sociálních a environmentálních hodnot a aby podporovalo restrukturalizaci podnikatelského a veřejného sektoru. Proto se zaměřují na propojení kreativních talentů a byznysu a posilování pozice designu a architektury v procesu rozvoje země a společenských podmínek. Tak, aby byly připraveny čelit budoucím výzvám.

14

Design and Architecture Norway (DOGA) is a governmental body funded by four ministries on previous activities in support of creative industries and a public policy implementation system for increased innovation. Their goal is for Norway to use design and architecture competencies to create economic, social and environmental values and to equip the business community and public sector for restructuring. That is why they focus on connecting creative talents and business in order to achieve this goal and strengthen the position of design and architecture in the process of developing the country and social conditions to be ready to face the future challenges.

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT Na jaký projekt, na kterém jste v poslední době pracovali, jste opravdu pyšní? Jsme obzvláště hrdí na náš program Inovace pro všechny – inkluzivní design, který je financován ministerstvem kultury a rovnosti. Zde propagujeme inkluzivní design jako přístup k designu zaměřený na člověka a založený na hodnotách vyplývajících z rozmanitosti. Jedním z našich nejnovějších úspěchů je nový finanční program pro společnosti, který je podporuje v tom, aby do svých inovačních procesů zapojily profesionální designéry, a zajistily tak inkluzivní přístup k designu od samého počátku. Cílem jsou uživatelsky přívětivější řešení vytvářející nadšení na trhu, jedinečné poznatky pro inovace a nakonec i větší konkurenceschopnost značek a podniků. Velmi si také ceníme spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati, Kreativní Prahou a Zlin Design Weekem na zapojení nových generací designérů do inkluzivního designu. Když někdo řekne "univerzální design", co vás napadne jako první? Správně provedený design! Každé rozhodnutí během navrhování může zahrnovat nebo vylučovat. Univerzální design je o uznání hodnoty empatického přístupu k designu, který propojuje perspektivy a potřeby lidské rozmanitosti do uživatelsky přívětivějších řešení pro všechny, což přináší hodnotu jak lidem, tak firmám, značkám a společnostem. Univerzální design je nedílnou součástí udržitelnosti, jejíž vizí je v konečném důsledku nikoho neopemenout a opustit.

What project that you’ve been working on lately are you really proud of? We are particularly proud of our Innovation for all – program on inclusive design which is funded by the Ministry of Culture and Equality. Here we promote inclusive design as a human centred and value based approach to design through the lens of diversity. One of our latest successes is a new financial incentive for companies to include professional designers in their innovation processes to ensure the inclusive design approach from the very beginning. The goal is more user friendly solutions creating excitement in the marketplace, unique insights for innovation along the way and increased competitiveness for brands and businesses in the end. We are also very proud of being a collaborating partner with the Tomas Bata University, Creative Prague and Zlin Design Week on engaging the young generations of designers on inclusive design. When someone says “universal design” what comes first to your mind? Design done right! Every design decision has the potential to include or exclude. Universal design is about recognizing the value of an empathic design approach connecting the perspectives and needs of human diversity into more user-friendly solutions for all, providing value to both people, companies, brands and societies. Universal is an integral part of sustainability which ultimately has the vision of leaving no one behind.

ZLIN DESIGN WEEK


2022 DOGA podporuje využívání designu a architektury k podpoře inovací v soukromém i veřejném sektoru – můžete nám uvést příklad, jak toho dosahujete?

DOGA promotes the use of design and architecture to support private and public sector innovation — could you give us an example on how you achieve this?

Posilujeme roli designu a architektury a usnadňujeme spolupráci mezi tvůrčími talenty, podniky a veřejným sektorem prostřednictvím programů, jako je Design Driven Innovation, program, který poskytuje finanční podporu soukromým společnostem na najímání profesionálních designérských studií pro jejich inovace, Stimulab, který poskytuje finanční podporu pro využívání designu služeb a systémů pro vytváření hladších služeb ve veřejném sektoru, a již zmíněný program podpory inkluzivního designu. Kromě toho udělujeme cenu DOGA a cenu za inovaci v oblasti univerzálního designu těm nejlepším a nejodvážnějším za jejich udržitelné a inkluzivní projekty, které mohou inspirovat další.

We strengthen the role of design and architecture and facilitate collaboration between creative talents, businesses and the public sector through programs such as our Design driven Innovation Program – which give financial support to private companies to hire professional design agencies for their innovation journeys – Stimulab – which gives financial support for use of service and systems design to create smoother services in the public sector – and as mentioned our Inclusive Design support program. In addition we hand out DOGA Award and the Innovation Award for Universal Design to the best and the bravest, for sustainable and inclusive role model projects.

Jaké jsou podle vás největší výzvy, kterým budou designéři v nadcházejících letech čelit? Zajistit lidský aspekt řešení složitých problémů.

What do you think are the biggest challenges that designers will be facing in upcoming years? To deliver on the human aspect of complex problem solving.

Kde vidíte DOGA za 5 let? DOGA bude i nadále významnou součástí vládního souboru nástrojů pro inovace a udržitelná řešení. Inkluzivní design se posunul na vyšší strategickou úroveň, kde je dnes například i udržitelnost. Budeme ještě více propojení s perspektivou EU a dalšími sítěmi.

16

Where do you see DOGA in 5 years? DOGA will still be a major part of the government's toolbox for innovation and sustainable solutions. Inclusive Design has been lifted on a higher strategic level where sustainability is today. We will be even closer connected to the EU-perspective and network.

UNIVERSAL DESIGN


FOTO:

JITKA SMOLÍKOVÁ @jitka_smolikova


2022

KREATIVNÍ PRAHA CREATIVE PRAGUE

Kreativní Praha je druhým z partnerů projektu Univerzální design – mapování potenciálu a zapojení nové generace v oblasti kreativních průmyslů, který je podpořen Fondy EHP a Norska. Cílem organizace je koncepční rozvoj kultury a kreativních průmyslů a implementace těchto poznatků do konkrétních kulturních projektů a rozvoje Kreativního centra Praha. Vychází přitom z přesvědčení, že kultura a lidská tvořivost jsou pro kvalitní život a města nepostradatelné. Creative Prague is the second partner of the project Universal Design – mapping the potential and engagement of the new generation in the creative industries, which is supported by the EEA and Norway Grants. Its goal is to conceptually develop culture and creative industries and implement these knowledge to specific culture projects and the development of Prague Creative Centre. This is based on the belief that culture and human creativity are indispensable for quality life and cities.

Věnujete se koncepčnímu rozvoji kultury a podpoře kulturních a kreativních odvětví – v čem spatřujete největší dopad této činnosti? Naše práce jen málokdy přináší konkrétní výsledky ihned. Vytvořené koncepce je nutné uvádět v život v postupných krocích a často i navzdory nejrůznějším úředníkům. Přesto se nám daří řadu záměrů nebo konkrétních projektů implementovat přímo do praxe. Jde většinou o poměrně nenásilná řešení, která však mají v dlouhodobém horizontu pozitivní dopad na běžný život pražanů.

18

You are dedicated to the conceptual development of culture and the promotion of cultural and creative industries - what do you see as the biggest impact of this work? Our work rarely produces concrete results immediately. The concepts developed have to be put into practice in gradual steps and often in spite of various officials. Nevertheless, we have succeeded in putting a number of plans or concrete projects directly into practice. These are mostly relatively non-violent solutions, but in the long run they have a positive impact on the everyday lives of Prague's citizens.

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT Mohli byste přiblížit vaši práci na konkrétním projektu, který připravujete? Projekty Kreativní Prahy mají různé podoby. V současné době třeba připravujeme mezinárodní konferenci na téma kulturní excellence pod hlavičkou Pražského kulturního fóra (PKF). Zároveň realizujeme projekt Pražské plácky, kdy oživujeme různá místa v Praze ve spolupráci s městskými částmi, připravujeme projekty v rámci našeho Pražského kulturního centra (PKC), část týmu připravuje mezinárodní konferenci ECIS, další členové chystají evaluaci projektu Umění pro město (UM) a tak podobně. Kde čerpáte inspiraci pro svou práci? Nejčastěji z debat s našimi kolegy z podobně zaměřených organizacích jak u nás, tak v zahraničí. Někdy nás zaujme konkrétní projekt a pak se snažíme zjistit, jak by šel přenést k nám. Část podnětů přichází také od nejrůznějších organizací či sdružení. Být neustále inspirován pro nové projekty je zásadní součástí naší práce.

Could you describe your work on a specific project you are working on? Creative Prague projects take different forms. For example, we are currently preparing an international conference on cultural excellence under the banner of the Prague Cultural Forum (PKF). At the same time, we are implementing the Prague Places project, where we are reviving various places in Prague in cooperation with the city districts, we are preparing projects within our Prague Cultural Centre (PKC), part of the team is preparing the international ECIS conference, other members are preparing the evaluation of the Art for the City (ART) project, and so on. Where do you get inspiration for your work? Mostly from discussions with our colleagues from similarly focused organisations both here and abroad. Sometimes we get interested in a particular project and then try to see how it could be transferred to us. Some of the suggestions also come from various organisations or associations. Being constantly inspired for new projects is an essential part of our work.

Praha za 10 let — jak si ji představujete? To víme úplně přesně. Na konci minulého roku jsme totiž dokončili koncepci nazvanou Nová pražská kulturní politika, na které jsme pracovali s desítkami odborníků na nejrůznější kulturně-kreativní odvětví, ale také se zástupci kulturních organizací nebo s pražskou nezávislou scénou. Snažíme se v ní pojmenovat všechna kritická témata a nabízet cesty jak je v následujících letech vyřešit. Prahu vidíme jako přístupné a otevřené město, které rozvíjí vlastní kreativní potenciál za účasti co nejširší účasti zájemců. Koncepce vznikala s časovým horizontem deseti let a my věříme, že se ji v následujících letech podaří naplnit.

Prague in 10 years – how do you imagine it? We know exactly. At the end of last year we completed a concept called the New Prague Cultural Policy, which we worked on with dozens of experts in various cultural and creative sectors, but also with representatives of cultural organisations and the Prague independent scene. In it, we try to name all the critical issues and offer ways to resolve them in the coming years. We see Prague as an accessible and open city that develops its own creative potential with the widest possible participation of interested parties. The concept was created with a time horizon of ten years and we believe that it will be fulfilled in the coming years.

ZLIN DESIGN WEEK


2022 Mají studenti designu či čerství absolventi nějakou možnost, jak se zapojit do vašich projektů? Snažíme se do našich projektů zapojovat jak studenty/ky, tak absolventy/ky uměleckých škol od samého vzniku našeho ústavu. Autory grafické podoby Kreativní Prahy stejně jako navigačního systému PKC jsou absolventi pražské VŠUP, v rámci pražských plácků spolupracujeme se současnými umělkyněmi a umělci. V současné době jsme v PKC otevřeli galerijní prostor. Do budoucna v něm plánujeme dělat výstavy především začínajícím umělcům a designerům. Are there any opportunities for design students or recent graduates to get involved in your projects? We try to involve both students and graduates of art schools in our projects since the very beginning of our institute. The authors of the graphic design of Creative Prague as well as the navigation system of PKC are graduates of the Prague Academy of Fine Arts, and we collaborate with contemporary artists in the Prague Places. Currently we have opened a gallery space in PKC. In the future we plan to do exhibitions there, especially for emerging artists and designers.

FOTO:

VOJTA KOVAŘÍK @vojta_kov

20

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

ZLIN DESIGN WEEK


2022

BEST IN DESIGN 2022

Best in Design je mezinárodní soutěž pro mladé designéry, kteří mají příležitost porovnat svou tvorbu s dalšími talentovanými lidmi z různých koutů světa, ale také získat cenné kontakty, navázat přátelství a spolupráce, načerpat inspiraci a zviditelnit sebe i svou práci.

22

Best in Design is an international competition for young designers. It is an opportunity to compare your work with other talented people from different parts of the world, but also to gain valuable contacts, establish friendships and collaborations, gain inspiration and make yourself and your work more visible.

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT Hlavní myšlenkou Best in Design je již od jejího prvního konání podpora inovativně smýšlejících mladých designérů. Každým rokem se snažíme soutěž rozvíjet, a tak například letos, v rámci 13. ročníku soutěže, poprvé za porotcovský stůl zasedli i výherci minulých ročníků soutěže. Mohou tak soutěž zažít z druhé strany a předat zkušenosti, které od té doby načerpali. Kromě finanční odměny ve výši až 1500 € a mediální podpory jsou připraveny možnosti stáží či mentoringu. Do soutěže se každoročně můžou zapojit designéři do 30 let, jednotlivci i autorské kolektivy. Odborná porota hlasuje ve dvou kolech. V prvním kole je vybráno top 10 prací a z nich (většinou) 3 finalisté v každé kategorii. Druhé kolo probíhá formou pohovorů s finalisty, na jejichž základě porota zvolí vítěze každé kategorie a vybírá i absolutního vítěze. Za spolupráci a podporu letošního ročníku soutěže bychom chtěli poděkovat jejím garantům – Datartu a jejich projektu Nosím unikát, Richardu Vodičkovi za Egoé, a v neposlední řadě zakladateli soutěže Martinu Růžičkovi za Nadačním fond Martiny a Martina Růžičkových.

SOUTĚŽÍ SE VE TŘECH KATEGORIÍCH: THERE ARE THREE CATEGORIES:

1. Product & Industrial Design 2. Fashion Design 3. Communication Design

Kromě inovace, kterou soutěžní návrh představuje, hodnotí porotci i jeho proveditelnost či využití a zpracování materiálů s ohledem na celkovou udržitelnost.

In addition to the innovation that the competition design represents, the judges also evaluate its feasibility or the use and processing of materials with regard to overall sustainability.

Best in Design is an international competition for young designers. It is an opportunity to compare your work with other talented people from different parts of the world, but also to gain valuable contacts, establish friendships and collaborations, gain inspiration and make yourself and your work more visible. The main idea behind Best in Design has been to support innovative young designers since its first edition. Every year we try to develop the competition, and so this year, for example, as part of the 13th year of the competition, for the first time the winners of previous years of the competition sat at the jury table. They can thus experience the competition from the other side and pass on the experience they have gained since then. In addition to financial rewards of up to €1,500 and media support, there are opportunities for internships or mentoring. The annual competition is open to designers under 30 years of age, individuals and author teams. The expert jury votes in two rounds. In the first round, the top 10 entries and (usually) 3 finalists in each category are selected. The second round takes the form of interviews with the finalists, on the basis of which the jury chooses the winner of each category and selects

ZLIN DESIGN WEEK


2022

POROTA

JUDGES

PRODUCT & INDUSTRIAL DESIGN

COMMUNICATION DESIGN

RICHARD VODIČKA

VASJEN KATRO

GARANT/SPONSOR

NEZÁVISLÝ POROTCE/INDEPENDENT JUROR

Ředitel Studia Egoé, který věří ve filozofii udržitelného designu.

Vizuální designér na volné noze a art director z Albánie, známý svým projektem Baugasm.

Director of Studio Egoé, who believes in the philosophy of sustainable design. TOMÁŠ CHLUDIL FINALISTA SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 2019 FINALIST OF COMPETITION CATEGORY 2019

Průmyslový designér vozů MHD ve Škoda Transportation. Stojí za designem nových vozidel pro Ostravu, Brno nebo německý Bonn. Industrial designer of public transport vehicles at Škoda Transportation. He is behind the design of new vehicles for Ostrava, Brno and Bonn, Germany. LUKÁŠ ULIARCZYK

Freelance visual designer and art director from Albania, known for his project Baugasm. JAKUB SPURNÝ VÝHERCE SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 2018 WINNER OF COMPETITION CATEGORY 2018

Grafický designér a typograf Studia Najbrt, který mimo jiné navrhl vizuální identitu 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Autor gamebooku VIRUS. Graphic designer and typographer of Studio Najbrt, who, among other things, designed the visual identity of the 55th Karlovy Vary International Film Festival. Author of the gamebook VIRUS.

NEZÁVISLÝ POROTCE INDEPENDENT JUROR

Senior Designer světelných instalací na míru pro evropský a britský trh ve společnosti Preciosa Lighting. Senior Designer of bespoke lighting installations for the European and UK market at Preciosa Lighting.

24

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

FASHION DESIGN

MEDIA PRICE

JARMILA VOBORNÍKOVÁ

EVA SLUNEČKOVÁ

GARANT/SPONSOR

Zástupce značky Playbag, která se společností DATART spolupracovala na projektu Nosím unikát zaměřený na upcyklaci reklamních bannerů. Representative of the Playbag brand, which cooperated with DATART on the project I Wear Unique, focused on the upcycling of advertising banners. SÁRA MATYSOVÁ FINALISTKA SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 2019 FINALIST OF COMPETITION CATEGORY 2019

Spoluzakladatelka oceňované značky IHOR, jejíž tvorba se pohybuje na pomezí výtvarného a užitého umění. Co-founder of the award-winning IHOR brand, her work straddles the line between fine and applied art. BRANKO POPOVIC NEZÁVISLÝ POROTCE INDEPENDENT JUROR

Módní návrhář, umělec a blogger z Maastrichtu. Spoluzakladatel a ředitel nizozemské organizace FASHIONCLASH. Fashion designer, artist and blogger from Maastricht. Co-founder and director of the Dutch organization FASHIONCLASH.

Šéfredaktorka časopisu Elle Decoration a novinářka na volné noze, která publikuje v médiích jako Artalk, Art & Antiques, ale i v Hospodářských novinách či Forbes.cz. Chief editor of Elle Decoration magazine and freelance journalist who publishes in media such as Artalk, Art & Antiques, but also in Hospodářské noviny and Forbes.cz. BÁRA ALEX KAŠPAROVÁ Vydavatelka a šéfredaktorka kulturního měsíčníku Artikl a kurátorka projektu PRO ART, která se dlouhodobě věnuje podpoře mladého umění. Publisher and chief editor of the cultural monthly Artikl and curator of the PRO ART project, which has long been dedicated to supporting young art. VERONIKA PAŘÍZKOVÁ Šéfredaktorka online magazínu Czechdesign a členka Akademie Designu České republiky. Chief editor of the online magazine Czechdesign and member of the Czech Design Academy.

ZLIN DESIGN WEEK


2022

FINALISTÉ

FINALISTS

26

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

BEST IN DESIGN 2022 ZLIN DESIGN WEEK


2022

PRODUCT & INDUSTRIAL

DESIGN

28

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

Michal Štalmach Former — rostoucí dětské kolo Former — Growing children’s bike

Agnieszka Cieszanowska a Helena Wiersbowska Na balkon! — set nábytku a doplňků pro městské balkony Furniture and accessory set for urban balconies

Kristýna Mikolášková a Tereza Drobná Scene Collection Scene Collection

Kristýna Mikolášková Hettie — talíře pro osoby se specifickými potřebami Plates for people with specific needs

ZLIN DESIGN WEEK


2022 PPRODUCT & INDUSTRIAL DESIGN

MICHAL ŠTALMACH FORMER — GROWING CHILDREN’S BIKE FORMER — ROSTOUCÍ DĚTSKÉ KOLO

Když se děti ve věku od 2 do 6 let učí jezdit na kole, potřebují k tomu 3 typy kol: odrážedlo 14" a 16" kolo s pedály. Former spojuje všechny tyto typy do jednoho produktu, kola, které roste společně s dítětem. Tím mu slouží až 5 let, šetří náklady rodičů a zároveň se redukuje dopad produkce a distribuce na životní prostředí. Transformací rámu lze vytvořit až 9 variant kola a odrážedla na 12" i 16" kolečkách tak, aby vyhovoval biometrii malého cyklisty. Rám je vyroben z kvalitní oceli a je kompatibilní se všemi komponenty na trhu, což zaručuje jednoduchý a dostupný servis. I díky tomu se jedná o trvale udržitelný produkt, který zatím na trhu nemá obdoby.

30

To learn cycling, children aged 2 to 6 need as many as three vehicles: ride-ons, balance bikes, and pedal bikes, subsequently. Former combines the three bike types into a single model that grows alongside the child. It can be used for five years, helps to save parent’s money and contributes to energy saving and the reduction of production and distribution materials. There are nine versions of the bike in the project, as the frame can be increased in size and wheels have various sizes – from 12 to 16 inches. It can be the child’s first vehicle: the process of learning starts from simple balancing and ends with the child riding skilfully on cycling lanes.

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

ZLIN DESIGN WEEK


PPRODUCT & INDUSTRIAL DESIGN

AGNIESZKA CIESZANOWSKA A HELENA WIERSBOWSKA NA BALKON! — FURNITURE AND ACCESSORY SET FOR URBAN BALCONIES NA BALKON! — FURNITURE AND ACCESSORY SET FOR URBAN BALCONIES

Na balkon! je soubor nábytku a doplňků určených pro městské balkony. Produkty jsou založené na kvantitativním a kvalitativním výzkumu a pozorování s cílem navrhnout lepší formy stávajících řešení, a vytvořit tak nové vybavení. Sadu je třeba chápat spíše jako katalog prvků, z nichž lze vytvářet malé konfigurace odpovídající specifickým potřebám lidí a přizpůsobené specifikům každého balkonu. Po obhajobě tohoto diplomového projektu vypukla pandemie COVID-19, během které vzrostl význam domácího prostoru a balkony v něm hrály a stále hrají speciální roli.

32

UNIVERSAL DESIGN


CATALOGUE

Na balkon! is a set of furniture and accessories dedicated for balconies in the city based on quantitative and qualitative research and observations in order to design better forms of existing solutions and create new amenities. The set should rather be understood as a catalogue of elements from which you can create small configurations corresponding to the specific needs of people, tailored to the specifics of each balcony. After the defence of this diploma project, the COVID-19 pandemic broke out, the importance of home space increased and balconies played and continue to play a special role in it.

ZLIN DESIGN WEEK


2022 PPRODUCT & INDUSTRIAL DESIGN

KRISTÝNA MIKOLÁŠKOVÁ, TEREZA DROBNÁ SCENE COLLECTION SCENE COLLECTION

Nápad vytvořit kolekci bytových doplňků se zrodil během pandemie COVID-19. Pocit izolace a vyhoření přiměl autorky hledat únik z reality a vytvořit si vlastní prostředí, místo, kde by se cítily dobře. Kolekce stolků, skleněných váz, stojanů na knihy a misek odkazuje na architektonické fragmenty nebo scénografické kulisy. To umožňuje vytvářet rozmanité kompozice, reagující na potřeby a fantazii uživatele. Celá kolekce se nese v duchu jasných barev, které jsou záměrně zvoleny tak, aby evokovaly radost a štěstí — emoce, které všem během lockdwonu tak zoufale chyběly. The idea to create a collection of home accessories was born during the COVID-19 pandemic. The feeling of isolation and burnout made the authors want to escape reality and create their own environment, a place where they would feel comfortable. The collection of tables, glass vases and bookends and bowls refers to architectural fragments or scenographic backdrops. This allows creation of diverse compositions, responding to the needs and fantasies of the user. The whole collection is in the spirit of bright colours, which are deliberately chosen to evoke joy and happiness – emotions that everyone so desperately missed during the lockdown.

34

UNIVERSAL DESIGN
PPRODUCT & INDUSTRIAL DESIGN

CATALOGUE

PETRA KMOŠŤÁKOVÁ HETTIE — TALÍŘE PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI HETTIE — PLATES FOR PEOPLE WITH SPECIFIC NEEDS

Sada porcelánových talířů přináší možnost důstojného stolování lidem s nejrůznějšími handicapy a specifickými potřebami vyžadující individuální přístup a speciální pomůcky. Set je vzpourou proti nevkusnému plastovému nádobí a množství vizuálně zanedbaných pomůcek pro postižené a seniory. Spojuje vynikající stabilitu s čistou estetikou i elegantní linií a kvalitní materiál v podobě tradičního porcelánu. Porcelán díky své sklovité glazuře přináší neporézní a tvrdý povrch, který je odolný a snadno se myje. Jednotlivé kousky svým tvarem a provedením umožňují snadnější a příjemnější manipulac – jako například díky dvoustěnnému střepu a uzavřenějšímu tvaru udrží hluboký talíř polévku déle horkou a jeho stěna při držení v ruce pouze mírně hřeje, ale nepálí. The set of porcelain plates brings the possibility of dignified dining to people with various disabilities and specific needs requiring individual approach and special aids. The set is a rebellion against tacky plastic tableware and the plethora of visually neglected aids for the disabled and elderly. It combines excellent stability with clean aesthetics and elegant lines and quality materials in the form of traditional porcelain. Porcelain, with its vitreous glaze, delivers a non-porous and hard surface that is durable and easy to wash. The shape and design of the individual pieces make them easier and more pleasant to handle – such as the double-walled shard and more closed shape of the deep plate that keep the soup hot longer, its wall only slightly heats but does not burn when held in the hand.

ZLIN DESIGN WEEK


2022

FASHION

DESIGN

38

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

Kristýna Šenkýř Lovasová, Kryštof Novák Textile Manifestoes, Fake perfection Textile Manifestoes, Fake perfection

Milan Florián Flíček F*CKING STOP BURNING CLOTHES F*CKING STOP BURNING CLOTHES

Václav Černý IDENTITA IDENTITA

ZLIN DESIGN WEEK


2022 FASHION DESIGN

KRISTÝNA ŠENKÝŘ LOVASOVÁ, KRYŠTOF NOVÁK TEXTILE MANIFESTOES, FAKE PERFECTION TEXTILE MANIFESTOES, FAKE PERFECTION

Zamýšleli jste se někdy nad sebeprezentací na sociálních sítích? Všimli jste si, že většina lidí ukazuje na odiv pouze svou přední část těla, jako by ta zadní vůbec neexistovala? Nad tímto fenoménem se ve své kolekci Textile Manifestoes, Fake perfection zamýšlí Kristýna Lovasová. Inspirací jí byla vlastní selfie: zamýšlené reprezentativní podání bylo po nahrání rozrastrované. To autorku přivedlo k otázce, proč se všichni snažíme o naprostou dokonalost a nepřiznáme své chyby, když ani my, ani technika dokonalé nejsme? Myšlenku transformuje nejen grafickým zpracováním Kryštofa Nováka, ale také oděvem samotným.

40

Have you ever thought about self-presentation on social media? Have you noticed that most people only show off the front of their body, as if the back doesn't exist? Kristýna Lovasová reflects on this phenomenon in her collection Textile Manifestoes, Fake perfection. She was inspired by her own selfie: the intended representational rendition was blown up after uploading. This led the artist to ask why do we all strive for absolute perfection and not admit our mistakes when neither we nor technology are perfect? The idea is transformed not only by Kryštof Novák's graphic design, but also by the garment itself.

UNIVERSAL DESIGN2022

42

UNIVERSAL DESIGN


FASHION DESIGN

OBSAH/CONTENT

MILAN FLORIÁN FLÍČEK F*CKING STOP BURNING CLOTHES F*CKING STOP BURNING CLOTHES

Hlavní inspirací kolekce je student Jan Palach, který se dne 16. ledna 1969 upálil na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po invazi vojsk států Varšavské smlouvy do Československa. Ve 21. století módní průmysl celosvětově pálí 94 milionů tun oblečení ročně. Kolekce slouží jako první aktivistický čin, vyzývá ke změně a zvyšuje povědomí o dané situaci. Proč vůbec mluvíme o udržitelnosti, když se oděvy, látky (i ty, které byly „udržitelně vyrobeny"), pálí po milionech tun? Látky z „deadstocku" jsou upravené techniku „Fire-Piping“, která vytváří dojem ohně. Upcyklační technikou nabízí autor řešení, jak předejít pálení oblečení, a tím ukončit jeho nadprodukci.

The main inspiration for the collection is the student Jan Palach, who bfreedoms urned himself to death on 16 January 1969 in protest against the suppression of and the passive attitude of the public after the invasion of Czechoslovakia by the Warsaw Pact troops. In the 21st century, the fashion industry burns 94 million tonnes of clothes a year worldwide. The collection serves as a first act of activism, calling for change and raising awareness of the situation. Why are we even talking about sustainability when clothes, fabrics (even those that have been "sustainably produced") are being burned by the millions of tons? Fabrics from "deadstock" are treated with the "Fire-Piping" technique, which creates the impression of fire. With the upcycling technique, the author offers a solution to prevent the burning of clothes and thus put an end to their overproduction.

ZLIN DESIGN WEEK


2022 FASHION DESIGN

VÁCLAV ČERNÝ IDENTITA IDENTITA

Jak už název kolekce napovídá, kolekce vznikla autorovým zkoumáním vlastní identity, ze které vychází tvarosloví a barevnost oděvních objektů. Kolekce plná výrazných barev a neočekávaných tvarů využívá unikátní materiál – autorsky zpracované pleteniny zhotovené na ručním pletacím stroji Dopleta. As the name of the collection suggests, it is a result of the artist's exploration of his own identity, which is the basis for the morphology and colour of the clothing objects. Full of bold colours and unexpected shapes, the collection uses a unique material – the author's own knitted fabrics made on the Dopleta hand knitting machine.

44

UNIVERSAL DESIGN2022

COMMUNICATION

DESIGN

46

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

Karla Gondeková, Karolína Matušková Listovatel — Otevřený sešit Karla Placky Listovatel — Otevřený sešit Karla Placky

Johana Kasalická, Markéta Vašíčková, Karolína Krupičková, Johanna Hammer, Veronika Soukupová NOVY ZINE — publikace zaměřující se na českou kulturní a uměleckou scénu NOVY ZINE — publication focused on Czech cultural scene

Veronika Kurcinová Scene Collection Scene Collection

ZLIN DESIGN WEEK


2022 COMMNICATION DESIGN

VERONIKA KURCINOVÁ MAMAZIN MAMAZIN

Slovo máma je spojené s kuchyní, uklízením, žehlením, nakupováním a především se ženou v domácnosti. Proto vznikla platforma mamazin — aby vyzdvihla jejich osobnost a nejen to, co se od nich očekává. Autorka vytvořila anonymní dotazník, ve kterém lidé popisovali charakter, vlastnosti a zájmy jejich matek. Časová linie čtenáři ukazuje den matky, během kterého vystřídá mnoho povolání bez toho, aniž by pro ně měla určité vzdělání. Čtenář tak má zvážit hodnotu toho, co všechno pro něho matka dělá. Pojďme našim matkám poděkovat a říct jim, jak je máme rádi. The word mom is associated with a kitchen, cleaning, ironing, shopping and especially with the housewife. That‘s why the mamazin platform was created. To highlight mothers’ personality and not what is expected of them. The author created an anonymous questionnaire in which people described the character, qualities and hobbies of their mothers. The timeline shows the reader the mother‘s day during which she changes many professions without being qualified for them. The reader should consider the value of what his mother does for him. Let‘s thank our moms together and tell them how we love them.

48

UNIVERSAL DESIGN2022

COMMUNICATION DESIGN

JOHANA KASALICKÁ, MARKÉTA VAŠÍČKOVÁ, KAROLÍNA KRUPIČKOVÁ, JOHANNA HAMMER, VERONIKA SOUKUPOVÁ NOVY ZINE / publikace zaměřující se na českou kulturní a uměleckou scénu NOVY ZINE / publication focused on Czech cultural scene

Publikace slouží jako platforma pro prezentaci a vyjádření progresivních autorů a umělců a jako komunikační platforma spojující kulturně smýšlející liberální společnost, nezávislá na komerčních cílech. Novy Zine je oslavou české kultury, umění, módy a designu, kterým dává mezinárodní rozměr, s inkluzivním a rozmanitým obsahem. Témata publikace přesahují do sociálně-politické problematiky a snaží se tak čtenáře přivést k zamyšlení a vnitřní diskusi. Publikace je designován tak, aby přinesl čtenářům unikátní zážitek z tištěné i digitální formy: implementuje digitální vrstvu AR, díky níž může čtenář vidět navazujici digitální obsah.

50

UNIVERSAL DESIGN


The publication serves as a platform for the presentation and expression of progressive authors and artists and as a communication platform connecting a culturally-minded liberal society, independent of commercial goals. Novy Zine is a celebration of Czech culture, art, fashion and design, which gives it an international dimension, with inclusive and diverse content. The publication's themes extend into socio-political issues, and thus seeks to engage the reader in reflection and internal debate. The publication is designed to bring a unique experience to readers in both print and digital formats: it implements a digital AR layer that allows the reader to see follow-up digital content.

ZLIN DESIGN WEEK


2022

52

UNIVERSAL DESIGN


COMMNICATION DESIGN

OBSAH/CONTENT

KARLA GONDEKOVÁ, KAROLÍNA MATUŠKOVÁ LISTOVATEL / OTEVŘENÝ SEŠIT KARLA PLACKY LISTOVATEL / OTEVŘENÝ SEŠIT KARLA PLACKY

Bezplatná webová platforma distribuuje pracovní listy pro děti od 7 do 11 let, dává prostor pro vlastní názor a rozvíjí kreativitu, která není omezena daným vizuálním prostředím digitálního světa. Smyslem je naučit děti pozorovat věci a hledat mezi nimi souvislosti, poukázat na výhody technologického světa, ale i jeho možná rizika. Projekt vznikl s důrazem na: snadnou dostupnost pro školy nebo rodiny s nedostatečnými finančními prostředky, možnost úprav a vývoje, nízké náklady a nízkou ekologickou stopu. Zároveň je výustěním pandemické situace, současného nastavení technologického světa, stále se zvětšující generační propasti, ekologické krize a vizuálního smogu vznikajícího v důsledku nedostatečné vizuální úrovně výukových materiálů.

A free web platform distributes worksheets for children from 7 to 11 years to give them space for their own opinion and develop creativity not limited by the given visual environment of the digital world. To teach them to observe things and look for connections between them, to point out the advantages of the technological world, but also its possible risks. Conditions of the project are: easy accessibility to schools or families with insufficient financial resources, the possibility of editing and development, low costs and low ecological footprint. The project was created at the instigation of a pandemic situation, the current setting of the technological world, the ever-widening generation gap, ecological crisis and visual smog arising due to insufficient visual level of teaching materials.

ZLIN DESIGN WEEK


2022

ČESTNÁ UZNÁNÍ

HONORABLE MENTIONS PRODUCT & INDUSTRIAL DESIGN

FASHION DESIGN

ZSUZSANNA SINKOVITS

ADRIANA LIŠKOVÁ

GEOFORM Kolekce keramických objektů Ceramic objects collection

GEOFORM Kolekce keramických objektů Ceramic objects collection

VALERIIA SHVEIKINA

JULIÁNA BRNÁKOVÁ

NAJADA Porcelánový čajový set Porcelain tea service

READY TO FUNCTION Módní kolekce Fashion collection

PETR ŠLAHAŘ

LILI MÉSZÁROS

OWL E-BOARD

THE TREE MOUNTAIN Módní kolekce Fashion collection

NATÁLIE CONSTANTINOVÁ & ANETA HONZOVÁ MOOD INDIGO Kolekce sametových váz Collection of velvet vases

DAVID SÍLA SOLO Porcelánová sada na kávu a čaj Porcelain tea and coffee set

MONIKA ŘÍHOVÁ SEÑORA Módní kolekce Fashion collection

PETRA FAMLEROVÁ FASHION WEAK Módní kolekce Fashion collection

VENDULA MENŠÍKOVÁ VANDALISMUS ČILI UMĚNÍ Módní kolekce Fashion collection

MACEŠKY A PORCELÁNOVÁ KIMONA FASHION WEAK Porcelain kimonos

54

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

COMMUNICATION DESIGN ADAM HŘIVŇÁK PÍSMO A PLAKÁT PRO HUDEBNÍ CLUB BELFAST Font and poster for music club Belfast

ADAM MORONG & DAMIÁN CEHLÁRIK FEEL THE VIBE II Vizuální identita pro Design Academy Eindhoven a Van Abbe Museum Visual identity for Design Academy Eindhoven and Van Abbe Museum

ADRIAN GUBRICA OHNIVKO Interaktivní online aplikace pro výuku první pomoci Interactive online app for first aid training

ANNA JISKROVÁ LETNÍ SKLIZEŇ 21 FUD UJEP Vizuální identita Visual identity

FILIP KOMINIK & BARBORA HAPLOVÁ SANCHI Neviditelná skvrna nesmírné velikosti Invisible blob of immense size

KATEŘINA PUNCMANNOVÁ K20 Autorská kniha o duševním zdravíprvní pomoci Author book with on the topic of mental health

RADKA KORANDOVÁ ETÁŽE Fotografická kniha Photographic book

ZLIN DESIGN WEEK


2022

FOTO:

56

VOJTA KOVAŘÍK @vojta_kov

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

FOTO:

VOJTA KOVAŘÍK @vojta_kov

ZLIN DESIGN WEEK


2022

DATART

V roce 2021 vznikl projekt Nosím unikát, speciální edice batohů z reklamních plachet, za kterými stojí společnost Datart a zlínská značka Playbag. Upcyklací vznikly pod rukama několika talentovaných designérů unikátní doplňky, které podporují filosofii udržitelnosti. Díky projektu neputuje pouze nový kousek do šatníku zákazníka, ale skrze spolupráci se Zlin Design Weekem také část výtěžku z prodeje batohů na podporu mladých designérů v rámci soutěže Best in Design. In 2021, the I Wear Unique project was created, a special edition of backpacks made from advertising sails, backed by Datart and the Playbag brand from Zlín. The upcycling process has created unique accessories under the hands of several talented designers, which support the philosophy of sustainability. Thanks to the project, not only does the new piece go into the customer's wardrobe, but also, through the cooperation with Zlin Design Week, a part of the proceeds from the sale of the backpacks goes to support young designers in the Best in Design competition.

Projektem Nosím unikát jste bannerům odsouzeným k likvidaci vdechli nový život. Přemýšlíte i nad upcyklací dalších materiálů? Ano, přemýšlíme nad tím. Jednou z možností je využití odložených nefunkčních elektrospotřebičů. Chceme hledat možnosti jejich dalšího využití. Tento projekt začínáme připravovat a věříme, že se k nám připojí mladí designéři.

58

You are dedicated to the conceptual development of culture and the promotion of cultural and creative industries - what do you see as the biggest impact of this work? Yes, we are thinking about it. One possibility is to use discarded, non-functioning electrical appliances. We want to look for ways to reuse them. We are starting to prepare this project and we hope that young designers will join us.

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT Jak vznikla vaše spolupráce se značkou Playbag a co byste poradili designérům, kteří by chtěli navázat spolupráci s firmami v rámci upcyklačních projektů? Spolupráce se značkou Playbag vznikla „z kamarádství“ a ukázala se jako velice zajímavá a smysluplná. Rada je asi jednoduchá — nebát se oslovit firmy s vlastním nápadem, věřit projektu, který jakýmkoliv způsobem pomáhá životnímu prostředí a snaží se o udržitelnost a smysluplnost. Neměli jste obavy, že právě kvůli unikátnosti každého kousku budou mít potenciální zákazníci nižší zájem o produkt? Unikátnost batohů je v jejich limitované edici, využitém materiálu, zpracování, a to je dnes pro řadu lidí důležitým kritériem výběru. Ten, kdo si koupil „unikát“, věděl, že má originální věc, která vznikla smysluplně a udržitelně. Naším cílem nebylo prodat tisíce batohů a tašek, ale ukázat cestu, kterou se mohou dát i ostatní. Ukázat, že DATART je odpovědná značka, která přemýšlí o svém podnikání v širších souvislostech. Proč jste se rozhodli výtěžek z prodeje batohů a tašek věnovat právě na podporu soutěže Best in Design? Spolupráce se zlínskou univerzitou je pro nás dlouhodobým záměrem. Batohy vznikly kreativním designovým zpracováním, proto chceme podpořit mladé designéry, kteří budou nacházet využití a zpracování dalších materiálů udržitelným způsobem a současně s krásným designem.

How did your collaboration with Playbag come about and what advice would you give to designers who would like to collaborate with companies in upcycling projects? The collaboration with Playbag was born out of "friendship" and proved to be very interesting and meaningful. The advice is probably simple - don't be afraid to approach companies with your own idea, trust a project that helps the environment in any way and strives for sustainability and meaningfulness. Weren't you worried that the uniqueness of each piece would make potential customers less interested in the product? The uniqueness of the backpacks is in their limited edition, the material used, the workmanship, and that is an important selection criterion for many people today. Those who bought a "unique" item knew they had an original item that was made in a meaningful and sustainable way. Our goal was not to sell thousands of backpacks and bags, but to show a path that others can follow. To show that DATART is a responsible brand that thinks about its business in a broader context. Why did you decide to donate the proceeds from the sale of backpacks and bags to the Best in Design competition? Cooperation with the University of Zlín has been a long-term goal for us. The backpacks were created through creative design, so we want to support young designers who will find uses and process other materials in a sustainable way and at the same time with beautiful design.

ZLIN DESIGN WEEK


2022

EGOE

Egoé studio je středem celé struktury firmy a místem, kde vznikají nápady, které se přetváří v jednotlivé projekty. Jejím ředitelem a jednatelem je Richard Vodička, který je zároveň garantem a porotcem 13. ročníku soutěže Best in Design. Egoé life představuje kolekce venkovního zahradního nábytku. Volnočasové a sportovní náčiní vzniká pod Egoé move. Elegantní a zároveň praktickou výbavu pro autokemping zastřešuje Egoé nest a Egoé plus přináší design do dopravní infrastruktury. Ať už se jedná o zahradní pergoly, lyže nebo přístřešek autobusové zastávky, Egoé se při tvorbě produktů kromě designu, použití kvalitních materiálů a jednoduchosti, zaměřuje na ohleduplnost k životnímu prostředí. V Egoé věří, že i zdánlivě obyčejné může být výjimečné. Jejich vizi zrcadlí i prestižní ocenění Red Dot Design Award, kterou značka získala v roce 2021 za své dva projekty, kterými jsou skialpinistické lyže Egoé Beat a modulární systém Leva. Filosofii udržitelnosti, kterou se značka řídí, lze zpozorovat i při pohledu na kreativní myšlenkovou dílnu – Egoé studio, nacházející se v Bílovicích na Moravě. Už samotná budova, kde studio sídlí, v člověku vyvolává pocit zvědavosti. Překvapuje jak svou vizuální stránkou, tak i svou ekologickou funkčností.

60

The Egoé brand brings design to the transport infrastructure, outdoor furniture, leisure equipment, and caravanning. Whether it is a station or furniture, the basis of implementation is always about design. Design that seeks connections, stands on the ground, and helps cultivate public space. Egoé life is a collection of outdoor furniture for gardens, cafes, and outdoor offices. Egoé move is engaged in the production of leisure and sports equipment. Elegant but also practical equipment for car camping is designed by Egoé nest and under Egoé plus design of the transport infrastructure is created. Whether it's noise walls made from recycled tires or the roof of stations and bus stops, Egoé always strives to be environmentally friendly and believes that even the seemingly ordinary can be exceptional. This is evidenced by the prestigious Red Dot Design Award, which the company won. The director of Egoé studio is Richard Vodička. This studio is behind the design of the individual brands that we have just introduced to you, as well as the 12th year of the Best in Design competition, in which the studio appears as one of the guarantors and Richard as a judge. His philosophy is based on sustainable design, which means that products should be made of good quality material so that they work in ten years or best for life. In the interview, Richard told us how he perceives sustainability in today's consumer life.

UNIVERSAL DESIGN


ZLIN DESIGN WEEK


2022

SVĚT BEZ KOUŘE

A WORLD WITHOUT SMOKE

Svět bez kouře (SBK) je unikátní iniciativa společnosti Philip Morris, která vznikla díky spolupráci s lokálním kreativním týmem. Její součástí jsou virtuální a putovní laboratoř, využívající nejmodernější technologie a originální prvky vytvořené na míru, díky jimž demonstruje návštěvníkům škodlivost cigaretového kouře a zároveň přináší informace o bezdýmných řešeních. Za konceptem laboratoře stojí art director kreativního studia 3dsense Josef Lepša, autor mnoha audiovizuálních instalací. Právě on zhmotnil myšlenku laboratoře, v níž se návštěvník může dozvědět spoustu zajímavostí o problematice škodlivosti kouření. K ní přibyla i laboratoř virtuální, kterou provází též digitální postava vědce profesora Dohořela. Jeho fiktivní postava je vytvořena pomocí technologie motion capture, při níž se zaznamenává pohyb těla a hlavy člověka včetně jeho mimiky. Takto vytvořený záznam se přenese na předem vytvořený digitální model, který následně ožívá. Profesor Dohořel dokáže ve své laboratoři komunikovat také živě díky unikátní interaktivní technologii motion capture live, jež byla v České republice tímto způsobem použita vůbec poprvé. Hlas propůjčil postavě

herec Marek Němec, díky němuž budou moci návštěvníci Zlín Design Week v sobotu 7. května od 11 do 15 hodin komunikovat s profesorem Dohořelem živě. Studio 3dsense navrhlo také vnitřní prostředí laboratoře, které je vybaveno LCD obrazovkami s videi, holografickými boxy a digitálními rentgeny, jež návštěvníkům umožňují skenovat jednotlivé objekty. Koncept laboratoře architektonicky zpracovalo studio Monument office pod vedením Václava Mlynáře, který působí také jako kreativní ředitel renomované sklárny Bomma. Spoluprací více než stovky profesionálů v oboru tak vznikla jedinečná putovní a virtuální laboratoř. Přijďte se do ní podívat a vyzkoušejte si s pomocí 3D brýlí také virtuální interaktivní kvíz. Těšíme se na vás po celou dobu konání Zlín Design Weeku na náměstí Míru. www.svetbezkoure.cz

UNIVERSAL DESIGN


Smoke Free World (SBK) is a unique initiative by Philip Morris, created through collaboration with a local creative team. It features a virtual and travelling laboratory, using state-of-the-art technology and original, bespoke elements to demonstrate the harmfulness of cigarette smoke to visitors, while providing information on smoke-free solutions. The concept of the lab is the brainchild of art director of 3dsense creative studio Josef Lepša, author of many audiovisual installations. He is the one who materialized the idea of the laboratory, where visitors can learn a lot of interesting facts about the harmfulness of smoking. A virtual laboratory has been added to it, which is also accompanied by a digital figure of the scientist Professor Dohorel. His fictional character is created using motion capture technology, which records the movement of a person's body and head, including their facial expressions. This footage is transferred to a pre-created digital model, which then comes to life. Professor Dohořel is also able to communicate live in his laboratory thanks to the unique interactive motion capture live technology, which has been used in the Czech Republic for the first time

in this way. The actor Marek Němec has lent his voice to the character, thanks to whom visitors to Zlín Design Week will be able to communicate with Professor Dohořel live on Saturday 7 May from 11 am to 3 pm. Studio 3dsense has also designed the interior environment of the laboratory, which is equipped with LCD screens with videos, holographic boxes and digital X-rays that allow visitors to scan individual objects. The concept of the laboratory was architecturally developed by the Monument office studio under the direction of Václav Mlynář, who is also the creative director of the renowned glassworks Bomma. The collaboration of more than a hundred professionals in the field has created a unique travelling and virtual laboratory. Come and see it and try out the virtual interactive quiz with the help of 3D glasses. We are looking forward to seeing you throughout the Zlín Design Week at náměstí Míru. www.svetbezkoure.cz

ZLIN DESIGN WEEK


2022

100 LET ZLÍNSKÉHO DESIGNU

100 YEARS OF ZLÍN DESIGN

Unikátní projekt ke sto letům zlínského designu přináší kromě ohlédnutí do historie i ukázky z různých oborů soudobého průmyslového designu, tvorbu designérů v kraji a další konferenční a společenský program. Ten se uskuteční od 6. do 15. května. Na podrobnosti jsme se zeptali prezidenta Zlínského kreativního klastru Čestmíra Vančury. The unique project to celebrate 100 years of Zlín design brings not only a look back into history but also examples from various fields of contemporary industrial design, the work of designers in the region and other conference and social programme. It will take place from 6 to 15 May. We asked Čestmír Vančura, president of the Zlín Creative Cluster, for details.

Projekt 100 let zlínského designu poukazuje na důležitou součást historie města Zlína. Co tvoří podstatu tohoto projektu? Našim hlavním poselstvím je vyzdvihnout kreativitu, jako jeden ze základních aspektů Zlína a jeho okolí. Co by si měl návštěvník z připraveného programu odnést? Společným cílem je ukázat pomyslné rodinné stříbro zdejšího regionu a schopnost velké invence tvůrců.

The project 100 Years of Zlín Design highlights an important part of the history of the city of Zlín. What is the essence of this project? Our main message is to highlight creativity as one of the fundamental aspects of Zlín and its surroundings. What should visitors take away from the programme? The common goal is to show the imaginary family silver of the local region and the great inventiveness of the creators.

UNIVERSAL DESIGN


FOTO:

JITKA SMOLÍKOVÁ @jitka_smolikova

Na jakých místech ve Zlíně se lze s projektem 100 let zlínského designu setkat? Určitě hned v několika prostorách. V Krajské galerii v budově 14|15 Baťova institutu představí expozice období sta let vývoje průmyslového designu na Zlínsku a práce absolventů UTB a VŠUP. Druhá část bude instalována v nových výstavních prostorách v 61. budově v bývalém baťovském areálu. Zde bude k vidění současná tvorba významných představitelů designu ze Zlína a okolí. Jak aktivně zapojíte samotné návštěvníky? 9. května proběhne v Kongresovém centru přednášková a zážitková konference k enviromentální tématice a udržitelnému designu. 11. května navážeme podnikatelským meetingem o tématech z oblasti businessu a společnosti a důležité místo v programu má i studentský Zlin Design Week.

At which places in Zlín can you meet the project 100 years of Zlín design? Certainly in several places. In the Regional Gallery in building 14|15 of the Bata Institute, the exhibition will present the 100 years of industrial design in Zlín and the work of graduates of UTB and VŠUP. The second part will be installed in the new exhibition space in building 61 in the former Bata complex. Here you will be able to see the contemporary work of important representatives of design from Zlín and its surroundings. How do you actively involve the visitors themselves? On 9 May, a lecture and experience conference on environmental issues and sustainable design will take place in the Congress Centre.

ZLIN DESIGN WEEK


2022 Na ZDW mě baví, že nabízí svému publiku komplexní zážitek. Ve formě festivalu představuje širokou škálu mladého designu formou výstav, workshopů, konference i jiných kulturně-edukativních aktivit (např. Design Kantýna). Dává tak prostor designérům a kreativcům prezentovat jejich výstupy, zorientovat se v současné lokální i zahraniční designové scéně či získat inspiraci a kontakty do dalších tvůrčích počinů. Velmi si cením zaměření na mezioborovou a mezinárodní spolupráci a snahu stát se přístupným festivalem reflektujícím stěžejní aktuální témata. #díkyžetoděláte

EVA GARTNEROVÁ GARANTKA FESTIVALU A VEDOUCÍ ATELIÉRU ARTS MANAGEMENT NA FMK UTB

FOTO:

VOJTA KOVAŘÍK @vojta_kov

66

UNIVERSAL DESIGN


CATALOGUE What I love about ZDW is that it offers its audience a comprehensive experience. In the form of a festival it presents a wide range of young design in the form of exhibitions, workshops, conferences and other cultural and educational activities (e.g. Design Kantýna). It provides a space for designers and creatives to present their outputs, to orient themselves in the current local and international design scene or to gain inspiration and contacts for further creative endeavours. I very much appreciate the focus on interdisciplinary and international cooperation and the effort to become an accessible festival reflecting key current topics. #thanksfordoingit

EVA GARTNEROVÁ FESTIVAL GUARANTOR AND HEAD OF THE ARTS MANAGEMENT STUDIO AT FMK UTB

ZLIN DESIGN WEEK


2022

KONFERENCE ZDW ZDW CONFERENCE

Letošní Konference ZDW představuje DESIGN, KTERÝ POMÁHÁ. Stává se tak platformou pro zkoumání specifických potřeb lidské různorodosti, sociálního a environmentálního dopadu produktů a služeb nebo nových participativních způsobů navrhování, pozorování a týmové práce. Konference Zlin Design Week vzniká ve spolupráci s organizací Design and Architecture Norway a Kreativní Prahou v rámci projektu Univerzální design — mapování potenciálu a zapojení nové generace v oblasti kreativních průmyslů za podpory Fondů EHP a Norska.

68

This year's ZDW Conference presents DESIGN THAT HELPS. It becomes a platform for exploring the specific needs of human diversity, the social and environmental impact of products and services or new participatory ways of designing, observing and teamwork. The Zlin Design Week conference is produced in collaboration with Design and Architecture Norway and Creative Prague as part of the project Universal Design - Mapping the Potential and Engaging the New Generation in the Creative Industries, supported by the EEA and Norway Grants.

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

ZLIN DESIGN WEEK


2022

Bori Fehér Architektka a výzkumná pracovnice, zabývá se sociálním a udržitelným designem. V těchto oblastech působí v Inovačním centru Moholy-Nagy University of Arts and Design Budapest.

Architect and researcher working on social and sustainable design. She works in these areas at the Moholy-Nagy Innovation Centre of the University of Arts and Design Budapest.

Zdeno Kolesár Významný teoretik designu, který působí na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a Kabinetu teoretických studií Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

A prominent design theorist, who works at the Department of Theory and History of Art at the Academy of Fine Arts in Bratislava and the Cabinet of Theoretical Studies at the Faculty of Multimedia Communications at Tomas Bata University in Zlín.

Vít Jakubíček Kurátor sbírky sochařství a designu v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Odborně se věnuje především dějinám architektury a designu 20. století a zaměřuje se na problematiku zlínské Školy umění.

Curator of the collection of sculpture and design at the Regional Gallery of Fine Arts in Zlín. His main area of expertise is the history of architecture and design of the 20th century and focuses on the issues of the Zlín School of Art.

Jannickie Hølen a Knut Bang Společně vedou program DOGA Innovation for All, který je jediným norským programem zaměřeným na inkluzivní design pro inovace a rozvoj podnikání. Podporují strategický inkluzivní a udržitelný design a vedení.

70

UNIVERSAL DESIGN

Together they lead the DOGA Innovation for All programme, Norway‘s only programme focused on inclusive design for innovation and business development. They promote strategic inclusive and sustainable design and leadership.


OBSAH/CONTENT

Rama Gheerawo Inspirativní řečník, autor a designér, který působí především v oblasti kreativního vedení, inkluzivního designu a design thinking. Je ředitelem londýnského Helen Hamlyn Centre for Design.

Inspirational speaker, author and designer who works primarily in the areas of creative leadership, inclusive design and design thinking. He is the Director of the Helen Hamlyn Centre for Design in London.

Mariana Chytilová Věnuje se mapování přístupnosti prostor, služeb i informací, tedy tomu, aby byla místa přístupná všem bez rozdílu. Aktuálně spolupracuje s nadací Člověk v tísni, Českou televizí nebo pražským CAMP.

She is dedicated to mapping the accessibility of spaces, services and information, i.e. making places accessible to all without discrimination. Currently, she cooperates with the People in Need Foundation, Czech Television and CAMP Prague.

Ivelina Gadzheva Průkopnice inkluzivního designu v Bulharsku, která v současné době pracuje v Helen Hamlyn Centre for Design na Royal College of Art jako manažerka komunity Creative Leadership Circle.

A pioneer of inclusive design in Bulgaria, currently working at the Helen Hamlyn Centre for Design at the Royal College of Art as the Creative Leadership Circle Community Manager.

Součástí Konference ZDW 2022 je také panelová diskuse, jejímiž hosty jsou Richard Vodička, Ondřej Horák, Stanislav Martinec, David Karásek a Čestmír Vančura. The ZDW 2022 Conference also includes a panel discussion with guests Richard Vodička, Ondřej Horák, Stanislav Martinec, David Karásek and Čestmír Vančura.

ZLIN DESIGN WEEK


2022

DESIGN KANTÝNA

DESIGN CANTEEN

Společně vaříme to nejlepší pro designéry z Česka i Slovenska. Together we cook the best stuff for Czech and Slovak designers.

V době, kdy se všichni uchylovali do svých domovů, v týmu Zlin Design Weeku jsme chtěli vytvořit místo, kde se designéři stále mohou setkávat. A tak světlo světa spatřilo naše covidové dítě – Design KANTÝNA. Komunitu, která se sdružovala na facebooku, zanedlouho doplnil stejnojmenný podcast. Od roku 2021 tak můžeš poslouchat konverzace designérů o tématech, která ovlivňují jejich práci i přemýšlení. Jak se pohybují na hraně umění a designu, berou ohled na udržitelnost a navazují spolupráce? V tematicky zaměřených mini sériích se bavíme nejen s designéry z Česka a Slovenska a chceme znát jejich pohled. Na Zlin Design Weeku vytváří Design KANTÝNA prostor pro setkávání na Zlínském zámku. Mimo to zde také přesouvá své podcastové studio. V průběhu celého týdne se tady bude živě nahrávat hned několik epizod. Ty se budou dotýkat designu ve zdravotnictví a letectví, ale také samotných mladých designérů a jejich průbojnosti a schopnosti dostat se do médií.

72

At times when everyone else was trying to find shelter inside their homes, the Zlin Design Week team wanted to create a safe space where designers still can meet each other. And that is how our covid baby – Design CANTEEN came to this world. It didn‘t take long and the Facebook community was soon joined by a podcast of the same name. Since 2021, you can listen to designers‘ conversations on topics that affect their work and thinking. How do they move on the edge of art and design, take into account sustainability and establish collaborations? In thematically focused mini-series, we talk with designers from the Czech Republic and Slovakia and we want to know their points of view. At Zlin Design Week, Design KANTÝNA creates a meeting space at Zlín Castle. In addition, we are also moving the podcast studio here. Several episodes will be recorded live throughout the week. These will focus on design in healthcare and aviation, but also on the young designers themselves and their breakthroughs and ability to reach the media.

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

ZLIN DESIGN WEEK


2022

LONG LIFE

LONG LIFE

Zatímco průměrná délka života se stále prodlužuje, životnost výrobků, služeb a informací se zkracuje. Zatímco šance dožít se vysokého věku byly ještě nedávno velmi jisté, naše budoucnost se v posledních měsících stala značně nejistou. To nás ovšem nezbavuje povinnosti pracovat s výhledem dopředu, je to nejen terapeutické, ale také profesionální. Společnost se musí začít připravovat na probíhající politické, ekonomické a demografické změny. Studenti ze tří středoevropských univerzit se zúčastnili projektu Long Life, aby ukázali, že design, umění a architektura mohou pomoci najít možná řešení pro různé oblasti, kterých se fenomén stárnutí dotýká. Některé z jejich nápadů jsou praktické a realizovatelné, jiné jsou vizemi provokujícími k dalšímu promýšlení. Mladí designéři přistoupili k tématu z velmi odlišných a někdy překvapivých úhlů pohledu, od návrhu inkluzivního UX designu chytrých telefonů po velmi stylový, a přitom vysoce funkční nábytek, od chytrých terapeutických pomůcek po ironizující pohled na vlastní virtuální existenci.

74

While life expectancy continues to increase, the lifespan of products, services and information is shortening. While the chances of living to a ripe old age were very certain, our future has become very uncertain in recent months. But this does not get us rid of the obligation to work with a forward view; it is not only therapeutic, but also professional. Society must begin to prepare for the political, economic and demographic changes underway. Students from three Central European universities took part in the Long Life project to show that design, art and architecture can help find possible solutions for different areas affected by the phenomenon of ageing. Some of their ideas are practical and feasible, others are thought-provoking visions. The young designers approached the topic from very different and sometimes surprising angles, from designing inclusive UX design for smartphones to very stylish yet highly functional fur

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

FOTO:

VERONIKA EXNEROVÁ @vann_atelier

ZLIN DESIGN WEEK


2022

VŽDYŤ TO PSALI NA NETU...

THEY WROTE IT ON THE INTERNET… Výstava digitálního designu a dezinformací Exhibition of digital design and misinformation

Rozlišit fámy na internetu je čím dál tím těžší. Přesto, že se spousta organizací nebo učitelů mediální gramotnosti snaží vysvětlit, jak pracovat s informacemi, dezinformacím dnes naletí každý druhý. Nejen proto se studenti Ateliéru digitálního designu Fakulty multimediálních komunikací UTB pustili do dezinformací a zpracovali návrhy pomůcek, díky kterým snadno pochopíme, jak odolat nepravdám, které jsou často lákavé. Studenti ve svých semestrálních pracích navrhovali interaktivní vzdělávací pomůcky pro hodiny mediální výchovy. Ta je v České republice podle odborníků značně podhodnocená, přitom má obrovský potenciál připravit studenty na život, který je čeká – život online plný dezinformací.

76

It‘s getting harder and harder to distinguish fake news and rumours on the internet. Despite the fact that many organisations or media literacy teachers try to explain how to work with information, everyone falls for misinformation nowadays. This is not the only reason why students of the Digital Design Studio at the Faculty of Multimedia Communications of TBU have taken on misinformation and developed a set of tools to help us understand how to resist untruths that are often so tempting. Students designed interactive educational tools for media education classes. According to experts, media education in the Czech Republic is vastly undervalued, yet it has enormous potential to prepare students for the life that awaits them – an online life full of misinformation.

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

VYŘEŠ PIZZA ZÁHADU

VIKTÓRIA KOLESÁROVÁ

ANNA FISCHEROVÁ

DEEPFAKE DEEPFAKE

VYŘEŠ PIZZA ZÁHADU SOLVE THE PIZZA MYSTERY

KLÁRKA BÁROVÁ

MARKÉTA BABKOVÁ

MATERIÁLY PRO VÝUKU MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI MATERIALS FOR TEACHING MEDIA LITERACY

NENECH SE ZMÁST DON‘T BE FOOLED

ZLIN DESIGN WEEK


2022

PARTNEŘI PARTNERS Organizer

The Main Media Partner

The festival is created with the support of

Partners

78

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT

ZLIN DESIGN WEEK


2022

ZLIN DESIGN WEEK

TÝM

GARANTI PROJEKTU PROJECT GUARANTORS

SOCIÁLNÍ SÍTĚ SOCIAL MEDIA

GRAFICKÝ DESIGN GRAPHIC DESIGN

Pepa Kocourek Eva Gartnerová

Markéta Nováková Ester Hložková Patrícia Dubovská

Diana Randjak Roman Nevrlý Vojtěch Kovařík Nikki Stanke Nikola Špejtková

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA PROJECT MANAGER Jitka Smolíková

ART DIRECTOR Eliška Vaňková

VÝSTAVY EXHIBITIONS Anna Drozenová Klára Herudková Ondřej Staněk Tomáš Brothánek

BEST IN DESIGN Marek Kos Julie Šťastná Klára Pelcová Klára Kasperová

KONFERENCE CONFERENCE Mikuláš Zelinský Iveta Kľúčiková Vendula Mašláňová Adriana Bartošová Jolana Mandíková Jiří Šprtel Tereza Gajdová Ondřej Běnek

DOPROVODNÝPROGRAM ACCOMPANYING PROGRAMME Eliška Janáková Hoai Lien Phamová Thi Alexandra Recová Romana Lokšíková Barbora Semanová Arnošt Mikulička

80

PARTY Lenka Drabešová Lukáš Bouška Diana Polášková Tereza Machová Adéla Nováková Anna Formanová Lucie Kramářová Ngoc Yen Tran

DESIGN KANTÝNA DESIGN CANTEEN Kateřina Večerková Tereza Vepřeková Eva Prstková Viktorie Sedlářová Anna Navrátilová Pavlína Štefková Leona Vyhnálková

EKONOMIKA A GRANTY ECONOMY AND GRANTS Veronika Tomanová

SALES Petra Šošolíková Marika Holišová Michaela Šotová

UDRŽITELNOST SUSTAINABILITY Martina Vachalová Barbora Bažíková Andrea Žylová

PODPORA PRODUKCE PRODUCTION SUPPORT

PROPAGACE PROMOTION

Vojtěch Karas

Tomáš Klas Pavla Pospíšilová Silvia Daňová Marty Tomiga Adéla Pokorná Daniel Procházka Adrián Molota

WEB

PR Marie Herynková Karolína Žáková Bára Kohoutová Lucie Blahetková Eva Prstková Vendula Procházková František Brázdilík

UNIVERSAL DESIGN

Milan Švehla

FOTOGRAFICKÝ TÝM PHOTOGRAPHY TEAM Vojtěch Plhák Daniela Jeklová Patrik Fica Kateřina Lebedová

AUDIOVIZUÁLNÍ TÝM AUDIOVISUAL TEAM Eliška Přádová Aleš Pojar Tereza Chovancová Lukáš Lulei


OBSAH/CONTENT

FOTO:

VOJTA PLHÁK

ZLIN DESIGN WEEK


2022 Děkujeme Fakultě multimediálních komunikací za podporu vzniku festivalu Zlin Design Week a všem, kteří stojí za celou přípravou a realizací festivalu. Ať už to jsou nadšení studenti, nebo zkušení konzultanti. Jmenovitě pak festivalovým manažerkám Jitce Smolíkové a Elišce Vaňkové, ekonomce Veronice Tomanové a manažerům jednotlivých sekcí Elišce Janákové, Anně Drozenové, Marku Kosovi, Mikuláši Zelinskému, Lence Drabešové, Lukáši Bouškovi, Kateřině Večerkové, Marii Herynkové, Markétě Novákové, Tomášovi Klasovi, Die Randjakové, Vojtěchovi Plhákovi, Martině Vachalové a Petře Šošolíkové. Zvláštní poděkování patří Pepovi Kocourkovi, děkanovi FMK, Evě Gartnerové, garantce festivalu, Martinu Kazíkovi za Komunikační agenturu FMK UTB ve Zlíně a Vendě Gregorovičové jako propagační posile fakulty.

We would like to thank the Faculty of Multimedia Communications for supporting the creation of the Zlin Design Week festival and all those who are behind the whole preparation and realization of the festival. Whether they are enthusiastic students or experienced consultants. Namely, the festival managers Jitka Smolíková and Eliska Vaňková, the economist Veronika Tomanová and the managers of the individual sections Eliška Janáková, Anna Drozenová, Marek Kos, Mikuláš Zelinský, Lenka Drabešová, Lukáš Bouška, Kateřina Večerková, Marie Herynková, Markéta Nováková, Tomáš Klas, Dia Randjak, Vojtěch Plhák, Martina Vachalová and Petra Šošolíková. Special thanks to Pepa Kocourek, Dean of the FMK, Eva Gartnerová, festival guarantor, Martin Kazík for the Communication Agency of the FMK UTB in Zlín, and Venda Gregorović as a promotional member of the faculty.

UNIVERSAL DESIGN


OBSAH/CONTENT NÁZEV NAME

Katalog Zlin Design Week Catalogue Zlin Design Week

AUTOR AUTHOR

Kolektiv autorů Group of authors

ŠÉFEDITOR CHIEF EDITOR

Marie Herynková

EDIČNÍ RADA EDITORIAL BOARD

Pepa Kocourek Eva Gartnerová

KOREKTURA PROOFREADING

Jitka Smolíková st.

SAZBA A GRAFICKÝ DESIGN GRAPHIC DESIGN

Diana Randjak @d.randjak

FONT

Roobert Displaay Type Foundry Andulka Storm Type Foundry

PŘEKLAD TRANSLATION

Kolektiv autorů Group of authors

POUŽITÉ FOTOGRAFIE PHOTOS USED

Archiv FMK a firem FMC and companies archive

ROK VYDÁNÍ PUBLISHED IN

2022

VYDALA PUBLISHED BY

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Faculty of Multimedia Communications, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Česká republika zlindesignweek.com fmk.utb.cz

ZLIN DESIGN WEEKTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.