Zilt138

Page 54

MEEKIJKEN MET ONTWERPER WILLEM NIELAND

foto© Zilt Magazine

‘DUBBELDEKS OP 13,50 METER ’

Eén of twee stuurwielen? Hoe deel je de kuip in? Wel of geen bakstagen? Voordat een boot vaart, is er heel denkproces van de ontwerper aan vooraf gegaan. Zilt vraagt ontwerpers naar hun keuzes en beweegredenen. In deze slotaflevering: Willem Nieland over de Atlantic 445 Pilothouse.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.