Zilt134

Page 24

RHAPSODY IN DE SURINAAMSE JUNGLE

ONBEKENDE WERELDEN

In Zilt 133 beschreef Ada van der Vis de Atlantische oversteek. Daarna verkenden John Gijzenij en zij met hun Rhapsody, een Breehorn 37, Suriname en voeren ver stroomopwaarts de jungle in.

foto:© Bemanning Rhapsody

Een onbekende wereld gaat voor hen open.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.