Zilt129

Page 48

NIEUW CONTINENT Met drie andere vertrekkersschepen zetten John Gijzenij en Ada van der Vis met hun Rhapsody, een Breehorn 37, vanuit Zuid-Portugal koers naar Marokko. Een sprong naar het onbekende, weg uit Europa, naar

foto:Š Bemanning Rhapsody

een nieuw continent.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.