Page 1

17-23 November 2014


Produced by

under the distinguished patronage of the Prime Minister Dr. Joseph Muscat and Mrs. Muscat

Supported by

Gvern ta’ Malta

Main Sponsors Old Mint Street

3

8

7

Old Bakery Street

1

Republic Street

St. Christopher Street

5

Old Theatre Street

Sponsors

4 Supporting Organisations

6

Merchants Street

St. Paul Street

School of Performing Arts Department of Theatre Studies

2


Kontenut/Contents Introduzzjoni/Introduction

2 3 4

Messaġġ tad-Dħul/Welcome Message Nota tad-Direttur/Director’s note Ringrazzjamenti/Special Thanks

4 5 5

It-Tim/The Team Biljetti/Tickets Box Office Opening Hours

26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

KIRANA – Ħolqien L-Elementi Cookie and the Art of Bullying The Three Sunsets Il-Mudlamin MoonShadows Sputnik The Toy Symphony Danny and the Monster Clothes ħajkuħajk O Snap /»s[lfi/ (Selfie) Regret! #BabyDaddy Workshops: Shake, Rattle and Roll

45 46 47

Il-Ġimgħa/Friday 21 Nov Is-Sibt/Saturday 22 Nov Il-Ħadd/Sunday 23 Nov

Produzzjonijiet/Productions

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22

Violeta Solo I Bambini ci Salveranno Gribouillie Sonoro Tubas Fly Flynn See-Quatic The Black Sheep Îlo L’après-midi d’un foehn Version 1 (Afternoon of a Foehn Version 1) Rondinella Ieto Like a Flowering Tower No Man is an Island & My True North On the Edge of the Eastern Ocean

Skeda/Schedule

41 42 43 44

It-Tnejn/Monday 17 Nov It-Tlieta/Tuesday 18 Nov L-Erbgħa/Wednesday 19 Nov Il-Ħamis/Thursday 20 Nov

Postijiet/Venues

48

Mappa/Map

  1


Hon. Owen Bonnici MP

Minister for Justice, Culture and Local Government

Messagg tad-Dhul/Welcome Message Żigużajg, il-Festival Internazzjonali talArti għat-Tfal u ż-Żgħażagħ, huwa l-uniku festival f’Malta li verament ipoġġi t-tfal u ż-żgħażagħ fiċ-ċentru tal-attenzjoni. B’ total ta’ 28 avveniment, fosthom 12-il spettaklu internazzjonali, artisti minn seba’ pajjiżi differenti jingħaqdu ma’ wħud mill-aħjar artisti Maltin biex joħolqu programm li huwa kemm intelliġenti kif ukoll rikk artistikament.

Żigużajg International Arts Festival for Children and Young People is the only festival in Malta which puts children and young people firmly at its centre. Featuring an amazing 28 events, including 12 foreign shows, artists from seven different countries team up with some of the best Maltese artists to create a programme that is both intelligent and artistically rich.

L-arti hija essenzjali għal edukazzjoni sħiħa, biex it-tfal ikollhom libertà, spazju li jservihom tul ħajjithom. Imma forsi fl-aħħar mill-aħħar il-kwistjoni mhijiex tant dwar l-edukazzjoni iżda aktar dwar apprezzament ta’ kif, sikwit, il-pjaċir tal-arti huwa li ssaqsi. L-arti tipprovdi dinjiet paralleli jew manjieri alternattivi ta’ kif inħarsu lejn ir-realtà. Uħud mill-istejjer hawnhekk mhumiex marbutin ma’ żmien partikolari, oħrajn huma kontemporanji. Xi wħud joħolqu dinjiet immaġinarji, oħrajn jittrattaw suġġetti serji bħall-bullying u t-tolleranza. Kollha joffru interpretazzjoni tattfulija li hija kompletament onesta.

The arts are vital to a rounded education, to giving every child a freedom, a space that will serve them all their lives. But perhaps in the end it’s not even so much about education as about appreciating that, often, the pleasure of the arts lies in raising questions. The arts provide parallel worlds or alternative ways of looking at reality. Some of the stories presented here are timeless, others contemporary. Some create fantasy worlds, others treat serious issues such as bullying and tolerance. All offer an interpretation of childhood that is honest.

Festivals sikwit huma bħal vjaġġ - u aħna nisperaw li Żigużajg ikun bidu ta’ vjaġġ għattfal fl-udjenzi – vjaġġ lejn involviment ma’ l-arti li tibqa’ magħhom tul ħajjithom.

2 

Festivals are often similar to journeys – and we hope that Żigużajg might prove to be the starting point of a journey for the children in its audiences – a journey towards an engagement with the arts which will stay with them all their lives.


Toni Attard

Festival Director

Nota tad-Direttur/Director’s note Din is-sena Malta qed tiċċelebra numru ta’ anniversarji importanti li minnhom ħarġet l-istorja tal-ġenerazzjonijiet tagħna. L-ebda waħda minn dawn l-avvenimenti storiċi ma ġiet esperjenzata mill-ġenerazzjoni kurrenti ta’ tfal u żgħażagħ. Anke l-aktar ċelebrazzjoni “żagħżugħa” – dik li mmarkat is-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea – hija biss memorja vaga ta’ tfulija mhux daqstant imbiegħda. Ħafna mit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna jitwieldu f’repubblika ħielsa, independenti u bla konfini. Żigużajg jiċċelebra din il-libertà u jispira udjenzi żgħażagħ biex joħolqu u jinvolvu ruħhom fl-arti. Flimkien qegħdin nibnu nazzjon kreattiv u naqsmu ma’ nies ta’ kull età l-esperjenza unika ta’ teatru, żfin, mużika, ċirku, film u arti viżiva. Nittamaw li dawn il-mumenti jispiraw u jisfidaw l-udjenzi żgħażagħ tagħna biex jikkontribwixxu aktar lejn identità kulturali li qed tevolvi; mhux biss bħala ġenerazzjoni futura iżda wkoll bhala aġenti tal-bidla ta’ żmienijietna.

This year, Malta is celebrating a number of important anniversaries that shaped the story of our generations. None of these historical events have been experienced or witnessed by the current generation of children and young people. Even the “youngest celebration” marking Malta’s accession into the European Union remains a vague memory of a not-so distant childhood. Most of our children and young people are born in a free, independent and ‘borderless’ republic. Żigużajg celebrates this freedom and inspires young audiences to create and to engage in the arts. Together we are building a creative nation and sharing with people of all ages the unique experience of theatre, dance, music, circus, film and visual arts. May these moments inspire and challenge our young audiences to contribute further towards an evolving cultural identity; not simply as our future generation but as today’s agents of change.

Araw il-Belt Valletta tinbidel f’festa ta’ arti, ħossu l-eċitament ta’ mijiet t’artisti millEwropa u aqsmu dawn l-esperjenzi malfamilji u l-ħbieb tagħkom. Grazzi talli se tkunu udjenzi meraviljużi u talli tagħmlu lil Żigużajg vjaġġ maġiku għal kull min iħossu żagħżugħ fl-ispirtu.

Witness Valletta transform into a festival city, feel the excitement of hundreds of performers from across Europe and share these wonderful festival moments with your families and friends. Thank you for being great audiences and for making Żigużajg a magical journey for all of us, young and young in spirit.

  3


Ringrazzjamenti/Special Thanks Corinne Vella

Adiel Caruana

Emma Grant

Esmeralda Fusini-Davison

Raphael Attard

Sasha Galea

Katelyn Borg

Kurt Micallef

Leah Micallef

Kristina Borg

James Farrugia

Mattea Gatt

Alessandra Cauchi

Louie Cotter

Karl Schembri

Giulia Muscat

Sean Cotter

Jessica Debono

Luigi Muscat

Jean Louis Critien

Kaia Ross

Anya Caruana

Lisa Galea

Eliza Farrugia

who helped design ŻiguŻajg’s look for this year!

It-Tim/The Team Rupert Cefai Chairman, Fondazzjoni Ċentru għall-Kreattività Toni Attard Festival Director Daniel Azzopardi Festival Manager Sandro Kitcher Technical Director

Carmen Callus Operations Manager James Baldacchino Marketing Manager Amanda Palmier School Programmes Co-Ordinator

Elaine Felice Pace, Anna Portelli Events Team Charles Spiteri, Johnny Sammut, Vince Vella, Michael Meilaq, Mario Sammut, Jody Pisani, Andre’ Stivala Technical Team

Sabrina Calleja Jackson, Maria Zahra Programme Co-Ordinators

Special thanks to all festival assistants and volunteers!

4 


Biljetti/Tickets Ikseb il-biljetti llum!

Get your tickets today!

Biljetti jinxtraw minn fuq ziguzajg.org jew mill-Kavallier ta’ San Ġakbu.

Tickets can be purchased online at ziguzajg.org or from the St James Cavalier box office.

Biljett wieħed jiswa €2 u kull persuna li ser tattendi produzzjoni jrid ikollha biljett. Ilpostijiet mhumiex riżervati sakemm mhux għal persuni bi bżonn ta’ assistenza. Jekk il-biljett huwa għal persuna bi bżonn ta’ assistenza, jekk jogħġbok informa il-box office tal-Kavallier ta’ San Ġakbu. Dħul għal Kirana huwa b’xejn iżda l-postijiet iridu jiġu pprenotati. M’hemmx bżonn biljett għal Selfie, Solo i Bambini ci Salveranno u l-Kirana Sunday Parade. Meta qed tagħżel biljett, jekk jogħġbok irreferi għallgwidi tal-età. Biljetti mixtrijin iridu jinġabru mil-Kavallier ta’ San Ġakbu mill-inqas siegħa qabel il-ftuħ tal-produzzjoni. Ma jingħatawx flus lura sakemm ma tiġix ikkanċellata l-produzzjoni. Tħul tard mhuwiex permess. Produzzjonijiet għall-iskejjel u childcare centres huma b’xejn u pprenotati separatament.

A ticket for single admission is €2 and every patron attending a production must be in possession of a ticket. All seating is unreserved unless your booking includes a wheelchair user. If a patron requires wheelchair assistance, please inform the box office. Admission for Kirana is free; however patrons are required to book tickets. No tickets are required for Selfie, Solo i Bambini ci Salveranno and the Kirana Sunday Parade. When selecting events please refer to the age guidelines recommended by the artists. All purchased tickets must be collected from the St James Cavalier box office at least an hour before the performance. Tickets cannot be refunded unless a performance is cancelled. Late admissions will not be allowed. Performances for schools and childcare centres are free and booked separately.

Box Office opening hours Mondays & Tuesdays: 09:00 - 17:00 Wednesdays to Fridays: 09:00 – 21:00 Saturdays & Sundays: 10:00 – 21:00 For more information call 2122 3200 or visit ziguzajg.org   5


Violeta Col.lectiu “La Persiana” & Venancio y los Jóvenes de Antaño 

Circus non-verbal Teatru Manoel    Duration 60 mins  Saturday 19:30 Sunday 10:00

Violeta huwa kunċert-kabaret ta’ nies li għandhom aptit iqattgħu ftit mumenti sbieħ flimkien. Seba’ akrobati li jħobbu l-mużika live ta’ Venancio y los Jóvenes de Antaño u ħames mużiċisti ispirati mill-akrobati, li ġejjin milliskejjel taċ-ċirku madwar id-dinja: Brussell, Lima, Londra, Barċelona.

Violeta is a concert-cabaret of people who feel like spending good moments together. Seven acrobats in love with Venancio y los Jóvenes de Antaño’s live music and five musicians blown away by acrobats, who come from circus schools from all over the world: Brussels, Lima, London, Barcelona...

“… dak il-post, post fejn tgħix il-ħajja mingħajr simulazzjonijiet… żfin, logħob, kant, tpinġija… stejjer ta’ nies li ma jgħixux ħajjiet foloz, sempliċiment jgħixu. Forsi lanqas huwa post, forsi huwa sempliċi memorja. Ma nistgħux immorru ċertu postijiet meta rridu, imma l-memorji jiġu lura meta nagħlqu għajnejna… imbagħad nistgħu ninsew il-problemi tagħna u nerħuhom. U jekk noħolqu memorja komuni? Hawn aħna, jien u int niftakru ħarsa, riħa, tbissima, u flimkien nivvjaġġaw ‘il bogħod… Tgħid hemm limiti? Min jaf… u jekk hemm, naslu għalihom flimkien…”

“...that place, a place where life is lived with no simulations... dancing, playing, singing, drawing stories... Tales of people who don’t feign, they simply are. Maybe it is not even a place, maybe it is just a simple memory. We can’t go to places whenever we want to, but we can bring back memories by just closing our eyes... Then we can forget our problems and let them go.

6 

What about creating a common memory? So, here we are, you and me remembering a look, a smell, a smile... and together we’ll travel away... Are there any limits? Who knows... and if there are, we will find them together...”


All Ages

  7


Solo I Bambini ci Salveranno Picasso qal: ‘Kull tifel jew tifla huwa artist.’ Mnebbaħ minn din l-istqarrija u mill-idea lit-tfal huma l-aġenti futuri tal-bidla, Solo I Bambini ci Salveranno se tinvolvi l-popolazzjoni sħiħa tat-tfal fl-iskejjel primarji Maltin. Dan il-proġett, li jagħmel parti mill-Programm Kulturali tal-Fondazzjoni Valletta 2018, jagħti l-opportunità li t-tfal kollha tagħna ta’ bejn il-5-10 snin, li jesprimu ruħhom permezz tat-tpinġija u li jikkollaboraw ma’ artist stabbilit fuq intervent fuq skala kbira. Ix-xogħlijiet kollha se jiġu diġitizzati individwalment, stampati u integrati f’installazzjoni pubblika, u b’hekk tinħoloq armata ta’ espressjonijiet individwali: mod kif tokkupa l-belt b’mod ikkulurit u paċifiku.

Austin Camilleri 

Visual Arts  Pjazza De Valette  All Day

As Picasso puts it: ‘Every child is an artist’. Stemming from this statement and the idea that children are our future agents of change, Solo I Bambini ci Salveranno will engage all of Malta’s primary school population. The project, which is part of the Valletta 2018 Cultural Programme, gives the opportunity to all our children, aged between five and 10, to express themselves in drawing and painting and to collaborate with an established artist on a largescale intervention. All the works will be individually digitised, printed and integrated in a public installation, creating an army of individual expressions: a way to occupy the city colourfully and peacefully.

All Ages

8 


Gribouillie Cie Lili DeSaStreS 

theatre non-verbal St James Cavalier Studio 

  Duration 40 mins

Friday 10:30, 17:00 Saturday 10:30 Sunday 10:30, 14:30

Li timla l-ispazju, tesplorah, taqsmu, idduru, tmexxih, terġa’ tagħmlu, tfesfsu, tħażżu, taqtgħu barra, tgħaffġu, iddendlu, issawtu… dan huwa d-dominju ta’ Gribouillie.

In black and white, the world of Gribouillie reveals some surprising perspectives. 

Céline VIEL, THEATRE ENFANTS POINT.com

To fill the space, explore it, divide it, surround it, displace it, redo it, hum it, scribble it, bait and switch it, cross it out, crumple it, hang it up, strike it… It’s the domain of Gribouillie.

Photo: Jef Rabillon

0-3

  9


Sonoro Tubas Sonoro Tuba Quartet 

Music  St James Cavalier Upper Galleries  Duration 30 mins

Introduċi t-tfal żgħar għall-mużika masSonoro Tubas! Permezz ta’ involviment kreattiv, smigħ attiv, u daqq ta’ mużika, strumenti mużikali jsiru ġugarelli u kanzunetti jsiru logħob. Flimkien se niskopru kif il-mużika tista’ tkun ta’ divertiment kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar. F’kull kunċert l-udjenza se tiġi nvoluta b’modijiet differenti: logħob mużikali mal-artisti, rakkonti permezz talmużika u divertiment prattiku fejn it-tfal u l-ġenituri jingħataw strumenti tal-perkussjoni biex idoqqu u jieħdu pjaċir flimkien.

Monday 10:30   Tuesday 9:30, 11:30 Wednesday 10:30   Thursday 10:30, 17:00 Friday 9:30, 11:30   Sunday 11:30, 17:00 Toddlers are introduced to music with the Sonoro Tubas! Through creative engagement, active listening, and handson music-making, musical instruments are toys and songs become games. Together we will discover how music can be fun for children and parents alike. In each concert the audience will be involved in different ways: musical games with the performers, musical storytelling, and hands-on fun where the children and their parents will be given percussion instruments to play and join in the fun.

Photo: PhotoZenik

With the support of

0-3

10 


3+

Illustration: Christine Tong

Fly Flynn Dù Theatre 

puppetry non-verbaL St James Cavalier Upper Galleries 

Flynn huwa fjamingu żgħir daqxejn mistħi. Waqt li qed itir mal-familja tiegħu, Flynn jinqabad f’zokk ta’ siġra u jaqa’ fl-art mingħajr ħadd mill-familja tiegħu ma jinduna. Waħdu u beżgħan, huwa jrid jissaporti l-uġigħ f’saqajh u jsib triqtu lura lejn il-familja tiegħu. Fit-triq, jiltaqa’ ma’ ħafna ħbieb ġodda u jiskopri dinja li kieku kien itir minn fuqha bla ma jinduna x’fiha. Dan ix-xogħol teatrali qasir huwa Bedside Theatre Project minn Dù Theatre b’kollaborazzjoni ma’ Puttinu, Rainbow Ward f’Mater Dei u Żigużajg. Addattat kemm għallambjent ta’ sptar kif ukoll għall-familji.

Duration 20 mins Monday 17:00, 18:00 Wednesday 17:00, 18:00 Sunday 18:00 Flynn is a young awkward flamingo. While in flight with his family, Flynn gets caught in a tree branch and falls to the ground without his family realising. Scared and lonely, he must bear the pain in his leg and make his way back to his family. On the way he meets several new friends and discovers a world he would have otherwise flown over. This short puppet theatre piece is a Bedside Theatre Project by Dù Theatre in collaboration with Puttinu, Rainbow Ward at Mater Dei and Żigużajg. Suitable both for a hospital environment as well as for family audiences.

With the support of

  11


See-Quatic RedTape Dance Company & Moveo Dance Company 

dance non-verbaL St James Cavalier Upper Galleries 

Vjaġġ ta’ żfin esplorattiv li jieħu t-tfal f’esperjenza maġika taħt il-baħar. See-Quatic tistimula s-sensi kollha tat-tfal u tagħtihom esperjenza unika bl-użu ta’ żfin interattiv. It-tfal jistgħu jinteraġixxu mal-ambjent tal-produzzjoni waqt li jaraw iż-żifna minn perspettivi differenti. Il-mużika, il-moviment, u l-viżwal jingħaqdu kompletament sabiex jagħtu perspettivi differenti, u jagħtu ċans lit-tfal biex ikunu kreattivi u joħolqu l-istejjer tagħhom stess. Ibbażata fuq l-interessi tat-tfal stess, See-Quatic tistedinhom għal esperjenza surreali bl-arti taż-żfin.

3+

12 

Duration 30 mins Monday 9:30, 11:30 Tuesday 10:30, 17:00 Wednesday 9:30, 11:30 Thursday 9:30, 11:30 Saturday 11:30, 16:00 Sunday 10:00 See-Quatic is an explorative dance journey which transports children into a magical underwater experience. An interactive dance performance, See-Quatic stimulates the senses, inviting children to a unique and challenging experience. Children are invited to interact and immerse themselves into the surroundings, allowing the viewing of the dance from different perspectives. The performance, through the holistic interlinking of the music, movement and visuals, suggests different viewpoints, allowing children to be creative and construct their own stories. Based on children’s thematic interest, See-Quatic allows them to be immersed in a surreal experience through the art of dance. Photo: Andrew Rizzo


3+

The Black Sheep Teatro Distinto  Hemm nagħġa sewda. Tgħid irrabjata? Tidher qed tħossha waħedha. Tidher imqarba. Forsi mqarba għax l-oħrajn iħalluha barra. Fiddiversità u s-solitudni tagħha, niskopru dinja mimlija emozzjoni li taffettwa l-merħla kollha u li tibdel dak li hu uniformi għal eżistenza kkulurita. The Black Sheep huwa r-riżultat ta’ proġett kreattiv li twieled fl-2011 ma’ studenti żgħar tal-kindergarten u l-iskola primarja. B’kitba u direzzjoni ta’ Laura Marchegiani, Alessandro Nosotti, Daniel Gol; dawn ta’ l-aħħar huma wkoll l-atturi ta’ dan ix-xogħol.

theatre non-verbaL Teatru Manoel studio  Thursday 10:00, 17:00 Friday 10:00, 17:00

  Duration 50 mins

There is a black sheep. Is he angry? He seems lonely. He seems naughty. Maybe he is naughty because the others leave him out. In his diversity and solitude, we discover a rich emotional world, which affects the whole flock, and turns uniformity into a colourful co-existence. The Black Sheep is the result of a creative project born in 2011 with young students of kindergarten and primary school. Written and directed by Laura Marchegiani, Alessandro Nosotti, Daniel Gol. Performed by Alessandro Nosotti and Daniel Gol.

With The Black Sheep, Teatro Distinto treats once again important themes such as diversity and tolerance, confirming the poetic and unique style of their work.   From HYSTRIO – Mario Bianchi

  13


Îlo Compagnie ChaliWaté 

Friday 10:30, 17:00 Saturday 10:30, 14:30 Sunday 17:30

F’deżert imbiegħed, raġel misterjuż jagħti l-għajnuna lil pjanta bil-għatx. Hekk tibda avventura inkredibbli fejn ir-raġel u l-pjanta jibdew tfittxija għall-ilma. Tgħid figuri akrobatiċi, passi taż-żfin u logħob tal-qattus u l-ġurdien jgħinuhom isibu l-likwidu prezzjuż?

In a faraway desert, a mysterious man lends a helping hand to a thirsty plant. Thus starts a surprising adventure where man and plant set on a quest for water. Will acrobatic figures, dance steps and games of cat and mouse enable them to find the precious liquid?

theatre non-verbaL MITP Duration 45 mins

A show that proves to be incessantly creative and convincing. Without a word, Îlo takes us on a journey filled with humour and mild folly, where everything fits perfectly.  Jean-Marie Wynants, Le Soir Photo: Yves Kerstius

5+

With the support of the Department of Theatre Studies and the School of Performing Arts of the University of Malta.

School of Performing Arts Department of Theatre Studies

14 


L’après-midi d’un foehn Version 1 (Afternoon of a Foehn Version 1) Kemm hi twila l-ħajja ta’ borża tal-plastik? Minn meta tkun għadha polietilene salmument li tintrema? Għal kemm żmien tiġi verament użata? Mhux wisq, meta mqabbel mat-tul ta’ żmien li mbagħad iddum iddur mal-pjaneta, tittajjar mar-riħ.

La Compagnie Non Nova 

Theatre non-verbaL Teatru Manoel Studio    Duration 25 mins Tuesday 10:30, 16:30, 17:30 Wednesday 10:00, 11:00, 16:30

5+

Hawnhekk tibda l-ħajja vera tagħha, il-ħajja awtonoma tagħha. Borża tal-plastik ċkejkna u anonima fost il-boroż tal-plastik ċkejknin kollha tad-dinja, fi triqitha lejn eternita’ li ma titmermirx. Nisperaw li jkun hemm riħ qawwi biex jgħinha tegħleb l-ostakli, biex jerfagħha fuq l-ibħra u l-muntanji, biex tiltaqa’ ma’ possibilitajiet ġodda u tipprova ħajjiet differenti.

Absolutely brilliant. 

Paneacqua - Bruna Monaco

What is the life expectancy of a plastic bag? From crude oil polyethylene to the moment it is thrown away? For how long is it actually in use? Not long at all, compared to the length of time it will then stray across the planet, blown and buffeted by the wind. This is where its real life begins; its autonomous life. Little anonymous plastic bag amongst the world’s countless little plastic bags, on its way to a rot-proof eternity. Let’s hope there’s a strong wind to help it overcome any obstacles, to carry it across oceans and mountains, to encounter new possibilities and to try out different lives.

Photo: Jean-Luc Beaujault

La Compagnie Non Nova is subsidised by the French Ministry of Culture and Communication – DRAC des Pays de la Loire , le Conseil Régional des Pays de la Loire (Regional Council for the Pays de la Loire), le Conseil Général de Loire-Atlantique (General Council for the region Loire-Atlantique) and the City of Nantes. The company is also subsidised by l’Institut Français (France’s international cultural relations body) and by la Fondation BNP Paribas (Foundation BNP Paribas).

  15


Rondinella The Drama Unit 

Theatre Maltese  St James Cavalier Theatre 

  Duration 45 mins

Monday 10:00, 18:00 Tuesday 11:00 (Gozo) Wednesday 17:30 Thursday 10:00, 17:30 Friday 17:30 Saturday 13:00  Sunday 11:30

Addattament bil-Malti tal-ħrafa ta’ Grimm ‘The Fisherman and his Wife’. Sajjied fqir isib ħuta maġika imma jħalliha tgħix. Meta ssir taf martu, tordna lil żewġha jistaqsi lill-ħuta maġika biex taqtagħlha xewqitha. Għallewwel is-sajjied ma jkunx irid, iżda mbagħad, biex ma’ jiddiżappuntax lil martu, huwa juża x-xewqat tiegħu biex jipprova jikkuntentaha. Il-ħuta taqtagħlu xewqtu. Iżda l-mara rgħiba tistaqsi għal aktar!

An adaptation in Maltese of Grimm’s fairy tale The Fisherman and His Wife. A poor fisherman finds a magic fish and lets it go. When his wife hears the story, she demands that her husband ask the magic fish to grant a wish. At first the fisherman refuses but, not wanting to disappoint his wife, he uses his wishes to try and bring her happiness. The fish grants the man’s wish. But the greedy wife asks for more!

Dan huwa dramm parteċipattiv li jinvolvi lit-tfal matul il-produzzjoni sabiex iħossuhom parti mill-istorja.

This is an audience participation play, involving the children throughout the performance with the intention of making them feel part of the story.

5+

16 

Photo: Elisa von Brockdorff/Andrew Schembri


Photo: Milan Szypura

Ieto

6+

IETO  L-ewwel ħaga li tinnota hija l-kompliċita’ ħelwa ta’ bejniethom. Il-movimenti tagħhom huma ħajjin u jesprimu pjaċir. Logħba ta’ tidwir akrobatiku, fejn jissorprendu, jinku u jitgħaqdu ġo xulxin. Għall-gost, biex jilagħbu, imma fl-istess ħin hemm ħafna intelliġenza u perċezzjoni. Il-movimenti huma naturali u t-tibdil fluidu. Kull mossa tieħu sura minn dik ta’ qabilha. F’din il-kompliċità u pjaċir tisvolġi l-bqija tal-istorja. Mir-realta’ assurda ta’ movimenti mhux mistennija, jeħduna f’dinja ħelwa fejn m’hemmx regoli normali. Kull sens ta’ tifsira jintilef, li jkompli jżid malvalur tiegħu.

Circus  Non-Verbal  Phoenicia Ballroom    Duration 65 mins  Friday 18.00   Saturday 18:00   Sunday 18:00 The first thing you notice is their playful complicity. Their movements are alive and express their pleasure. Inventing acrobatic meanders becomes a game, in which they surprise and tease and interwine with each other. It is for fun, to play, and yet is of a highly accomplished perceptiveness and intelligence. Movements are natural and transitions flow, each gesture taking shape from the one before. It is visibly in this complicity and pleasure that the rest of the story unfolds. Through the absurd reality of unexpected movements, they take us into a world of playful nonsense. All sense of meaning is lost, which only adds to its value.

An impressive exhibition of balancing skills... draws us into a warm-hearted power struggle - an acrobatic battle of wits.  Southbank Centre   17


Like a Flowering Tower Thilo Herrmann & Julia Raab 

Friday 11:30, 16:30 Saturday 11:30, 16:30 Sunday 16:30

L-istorja ta’ bougainvillea żagħżugħa u siġra taż-żnuber anzjana f’nofs belt kbira. Biex tikber, il-bougainvillea kurjuża teħtieġ l-għajnuna tas-siġra solitarja u ħosbiena, iżda fl-istess ħin din tiġġedded bis-serenità tal-fjura. Jgħaddi ż-żmien u ż-żewġ pjanti jifformaw simbjożi sabiħa. Iżda minħabba l-iżbilanċ fir-relazzjoni tagħhom, din is-sbuħija titlob prezz ogħli minn waħda minnhom. Huwa essenzjali li tieħu sens talbilanċ bejn id-djuq u l-libertà – bħal f’kull relazzjoni, kemm dik ta’ bejn il-maħbubin, ħbieb, ġenituri u uliedhom jew bejn l-aħwa. Dan ix-xogħol interdixxiplinari għat-teatru huwa spirat mill-ktieb għat-tfal “The Flower and the Tree”.

A tale of a juvenile Bougainvillea and an elder pine tree in the middle of a big city. To grow, the curious, life-affirming vine needs the help of the thoughtful lonesome conifer tree, whose perspective on life gets refreshed by the flower’s serenity. As time goes by, both plants form a splendid symbiosis. But due to the imbalance in their mutual give and take, the splendour demands a high price from one of them... It is necessary to get a sense of the balancing act between narrowness and freedom - like in every relationship. No matter if it’s between lovers, friends, parents and their children or among siblings. An interdisciplinary theatreplay inspired by the children’s book “The Flower and the Tree”.

theatre non-verbal  Pjazza Teatru Rjal    Duration 60 mins

This play will premiere in Żigużajg 2014 and is a cooperation with Żigużajg International Arts Festival for Children & Young People 2014 Malta sponsored by the German Embassy Valletta, Malta supported by E35 e.V. Leipzig, Germany.

With the support of

18 


6+

  19


No Man is an Island & My True North Arch 8 Dance Group  Dance non-verbal  Phoenicia Ballroom    Duration 45 mins Monday 17:30 Tuesday 11:00, 17:30 Żewġ dwetti brillanti li jiżbqu l-limiti talpossibilitajiet fiżiċi u jisfidaw il-liġijiet talgravità! F’No Man is an Island, żeffien jinsab fuq ieħor: jgħawweġ u jdawwar il-ġisem tażżeffien ta’ taħtu, f’forom dejjem iżjed diffiċli, mingħajr ma jmiss l-art. F’My True North, żeffien idur ma’ ieħor, dejjem iżjed viċin. Jiltaqgħu permezz tal-kuntatt fiżiku, jersqu dejjem eqreb, jistrieħu dejjem iżjed fuq xulxin biex ma jċedux lill-għeja.

The fascinated stares and open mouths in the audience said it all. “****  The Scotsman Two dazzling dance duets that push the limits of physical possibility and challenge the laws of gravity! In No Man is an Island, one body is perched over another: twisting and turning the body below, in ever more challenging shapes, without ever touching the ground. In My True North, one body orbits another, drawing ever closer. They connect through touch, drawing ever closer, relying more and more on each other to keep exhaustion at bay.

20 

6+


21


On the edge of the Eastern Ocean Cosmos Wind Quintet, Veronique Vella & Donald Arthur 

music English  Teatru Manoel Studio    Duration 75 mins Sunday 11:30, 15:00 (followed by Q&A session)

Ħrafa klassika Kanadiża li tirrakkonta l-istorja ta’ Geb, għasfur tal-baħar żgħir li jkollu jaħrab il-bejta tiegħu qabel ma jikber sew u jkun kapaċi jtir. Huwa jintilef fil-baħar u jibda vjaġġ ta’ skoperta li jgħallmu mhux biss kif isalva ħajtu imma kif imexxi ‘l oħrajn.

A classic Canadian fable that tells the story of Geb, a young seabird forced to flee his nest before he is fully grown and unable to fly. Lost at sea, he begins a journey of discovery that teaches him, not just to survive, but how to become a leader.

Bil-kliem tal-kittieba Kanadiża Pam Hall, nitgħallmu kif li nħarsu l-pjaneta tagħna mit-tniġġis u l-kaċċa żejda mhuwiex biss importanti għalina, imma għall-ħlejjaq kollha tad-dinja.

Through the words of Canadian author Pam Hall, we learn how protecting our planet against pollution and over-hunting is vital not just to us, but all creatures on earth.

B’mużika tal-kompożitur Malti Albert Garzia u esekuzzjoni tal-Cosmos Quintet, dan ix-xogħol se jingħata premiere f’Malta fejn il-pjanista Veronique Vella u l-attur tal-vuċi internazzjonali Donald Arthur, in-narratur tal-istorja, se jingħaqdu mal-mużiċisti. Blgħajnuna ġeneruża tal-Konslu Malti għallKanada tal-Ilvant, Frances Pugliesevich Boland.

Brought to life by Maltese composer Albert Garzia and performed by the Cosmos Quintet, who will be joined for the Maltese premiere by pianist Veronique Vella and international voice actor Donald Arthur, who narrates the story. With the generous support of the Maltese Consul to Eastern Canada, Frances Pugliesevich Boland.

Photo: Charles Sammut Art: Pam Hall

6+

22 


My Pinġi, ikteb jew agħmel collage fuq l-isbaħ mument ta’ ŻiguŻajg tiegħek fuq il-paġni li jmiss!

Draw, write or create a collage about your favourite ŻiguŻajg moment on the pages overleaf!

Staqsi adult jieħu ritratt tal-kreazzjoni tiegħek u jpoġġiha fuq facebook.com/ziguzajg

Ask an adult to post a photo of your creation to facebook.com/ziguzajg


6+ KIRANA – Holqien L-Elementi Soundscapes  KIRANA tqum minn raqda twila u tintebaħ li kellha ħolma sabiħa. Ħolmot li toħloq dinja. Iżda meta l-mostri li jservuha jsiru jafu b’dan, jeħduha kontriha u tqum ġlieda qalila. KIRANA toħroġ rebbieħa u mill-mostri toħloq l-erba’ elementi. KIRANA titpaxxa bil-potenzjal kollu ta’ dawn l-elementi; iżda fil-ħolma tagħha, KIRANA rat lilha nnifisha preżenti f’dan kollu u għalhekk hija tferrex iż-żerriegħa tagħha mal-arja u din tinżel fuq l-art u ġol-ilma. U l-art tnibbet l-ewwel werqa. Din l-istorja hija ispirata mill-miti tal-kreazzjoni talBabilonja, ċ-Ċina u l-Indja. Bil-lingwa Sanskrit ‘Kirana’ tfisser ‘dawl ta’ kewba’. KIRANA hija produzzjoni ta’ Soundscapes bl-appoġġ ta’ The Dance Workshop u The Drama Centre.

Photo: Stephen Buhagiar

Theatre Maltese Teatru Manoel    Duration 40 mins Friday 11:30  Sunday 16:30 A contemporary children’s opera that has been designed to connect artists with children towards a collaborative creative process. A team of artists conducts a series of workshops so that the children contribute directly to the performance with their own rhythms and movements. The story is inspired by the creation myths of different cultures, mainly the legends from China, India, Babylon and Mesopotamia. KIRANA introduces children to a wide range of new artistic experiences: from contemporary music to percussion workshops, digital animation and light painting. A Soundscapes production; with the support of The Dance Workshop and The Drama Centre.

Join the performers of Kirana in a parade on Sunday 23rd at 3:30pm - starting from City Gate! 26 

Free Entry


6+

Photo: Elisa von Brockdorff/Andrew Schembri

Cookie and the Art of Bullying Flying Crumbs Theatre  Cookie hija tifla ta’ sitt snin li tobgħod tiġi ibbulijata. Ġurnata minnhom tiddeċiedi li tieħu l-ligi f’idejha meta tara lil Rough jibbulija lit-tfal l-oħra. Hija tiftiehem ma’ Rough biex jgħallimha l-arti tal-bullying jekk hi ġġiblu pastini tajbin mill-forn tal-familja tagħha. Imma l-bullying mhuwiex dak li ħasbet Cookie. Storja oriġinali ta’ Veronica Stivala u Alexander Sobolla li tingħata l-ħajja permezz ta’ skizzi, pupazzi u mostri fil-bitħa tal-iskola.

puppetry English  St James Cavalier Studio  Wednesday 17:00 Thursday 10:00, 17:00 Saturday 17:00  Sunday 11:30, 17:00

  Duration 50 mins

Cookie is a six-year-old school girl who hates being bullied. One day she decides to take things into her own hands when she sees cool kid Rough bully the other kids. She makes a deal with Rough for him to teach her the art of bullying in exchange for delicious pastries from her family’s bakery. But bullying isn’t all it’s cracked out to be. An original story by Veronica Stivala and Alexander Sobolla brought to life with sketches, puppets and monsters in school yards.

  27


7+

The Three Sunsets Teatru Manoel Youth Theatre (TMYT) 

Theatre  English (with some Maltese)  MITP Duration 55 mins

Wednesday 10:30, 17:30 Thursday 10:30, 12:30 Saturday 18:00 Sunday 12:00

X’imkien mhux ‘il bogħod minn hawn tinsab foresta. Ġo fiha jgħixu r-Raġel Xiħ u t-Tifla, li jieħdu ħsieb il-memorji kollha tad-dinja. Imma issa qed jiġri xi ħaġa tal-biża’. Qegħdin jinsterqu l-memorji. Jekk jibqgħu jisparixxu b’din ir-rata, wara li tinżel ix-xemx tliet darbiet oħra mhux se jkun fadal memorji fid-dinja.

It-Tifla trid taqbad il-figura dellija u talbiża’ – imma tispiċċa biex issib dak li qatt ma stenniet.

With the support of

With the support of the Department of Theatre Studies and the School of Performing Arts of the University of Malta.

The Three Sunsets hija avventura teatrali mimlija mużika, pupazzi, teatru fiżiku u kummiedja, addattata għall-etajiet 7+.

School of Performing Arts Department of Theatre Studies

28 


Photo: Elisa von Brockdorff/Andrew Schembri

Somewhere not far from here is a forest. Inside it live The Old Man and The Girl, who look after all the memories in the world. But now something frightening is happening. Memories are being stolen. If the memories continue to disappear at this rate, by the end of just Three Sunsets, there will be no memories left in the world. The Girl must catch the sinister, shadowy

figure - but what she finds is far beyond her expectations... The Three Sunsets is a theatrical adventure full of music, puppetry, physical theatre and comedy, suitable for everyone 7+.

  29


8+ Il-Mudlamin Trevor Zahra u l-Kumplament 

site-specific Maltese  Auberge de Castille     Duration 45 mins Forsi intom ġieli smajtu ‘l min jgħid li taħt il-Belt hemm imħaffra Belt oħra... passaġġi, kurituri, kantini, kmamar. Għall-ewwel kulħadd kien jaħseb li dawn kienu biss qlajjiet... sakemm ftit tas-snin ilu, kienu qed jagħmlu tħaffir minħabba xogħol ta’ restawr u f’daqqa waħda, tfaċċa quddiemhom taraġ... taraġ li jibqa’ nieżla ‘l isfel, dejjem ‘l isfel. U sabu li dak li kien ilu jingħad għal snin twal kien kollu veru. Iżda mhux hekk biss... sabu xi ħaġa wisq aktar kurjuża. Sabu li ġo din il-Belt ta’ taħt l-art... kienu jgħixu n-nies... il-Mudlamin! Il-Mudlamin huwa spettaklu f’forma ta’ vjaġġ taħt l-art li qed jittella’ b’kollaborazzjoni bejn Trevor Żahra u l-Kumplament.

30 

Photo: Elisa von Brockdorff/Andrew Schembri

Monday 10:00 Tuesday 10:00, 18:00 Wednesday 10:00 Thursday 18:00  Friday 10:00 Saturday 17:00  Sunday 10:30 Rumour has it that another city lies beneath Valletta... passageways, corridors, cellars, rooms. At first these were dismissed as legends and myths... until, a few years ago, while digging for a restoration project, workers found a stairway... leading all the way down. And they discovered that what had been dismissed as rumour for so many years was, in fact, all true. But, more than that, they found something even stranger. They discovered that this underground city was inhabited… by a people called the ‘Mudlamin’! Il-Mudlamin is a show in the form of an underground journey, a collaborative project between Trevor Zahra and Il-Kumplament.


MoonShadows

Shadow puppetry  English  St James Cavalier Studio    Duration 50 mins Monday 10:00, 17:00  Tuesday 10:00, 17:00  Wednesday 11:00 (Gozo)

Theater ohne Grenzen, Vienna  Fil-qedem, il-qamar, is-sieħeb tal-pjaneta tagħna matul il-lejl, kien mimli misteru. Id-dellijiet fuq wiċċ din is-sfera ċelestjali taw bidu għal bosta leġġendi f’kulturi differenti, minn Chang’e, il-prinċipessa tal-qamar Ċiniża għall-fenek li jgħix fuq il-qamar fil-miti Indjani Amerikani, mis-sultana tal-qamar Griega għall-alla tan-nar tal-Aztek. Bejn ir-renju tal-miti u l-maġija, tax-xjenza u talfantaxjenza, l-immaġini dellija f‘dan ix-xogħol jeħduna fuq vjaġġ teatrali għal-lampa tiddi tas-sema notturna. With the support of:

8+

In former times the moon, the familiar nightly companion of our planet earth, was full of mystery. The shadows on the surface of this celestial body triggered many legends in different cultures, from the Chinese moon princess Chang’e to the rabbit as lunar inhabitant in American Indian myths, from the cool Greek goddess of the moon to the fiery Aztek god. Between the realms of myths and magic, science and sci-fi the shadow-images of this performance take us on a theatrical travel to the shimmering lamp of the nocturnal sky.

  31


Sputnik Ostlicht Filmproduktion/Weimar, Hamster Film/Halle, in co-production with A Private View/Brussels, Negativ Film Productions/Prague, in association with MDR/Leipzig, NDR/Hamburg  Ottubru tal-1989 – Ix-xahar beda b’mod diżastruż għal Frederike, tifla ta’ 10 snin, meta z-Ziju Mike, li tant tħobb, jiġi mkeċċi minn dik li kienet il-Ġermanja ta’ Lvant. Ispirata millidolu tagħha, il-Kaptan James T. Kirk minn Star Trek, hi u ż-żewġt iħbieb tagħha jibnu apparat li permezz ta’ raġġ jista’ jibgħatha l-Berlin tal-Punent f’sekonda. Imma l-esperiment imur ħazin: minflok jibgħat lit-tlitt itfal, ilpopolazzjoni sħiħa tal-villaġġ tisparixxi! Biex ireġġgħu l-affarijiet lura, it-tfal iridu jaġixxu malajr – qabel mal-gwardji jiftħu n-nar. Hija ġirja kontra l-ħin għat-trio ta’ ħbieb… b’direzzjoni ta’ Markus Dietrich.

Film  German with English subtitles  St James Cavalier Cinema    Duration 83 mins Sunday 17:00 October 1989 - The month is getting off to a disastrous start for 10-year-old Frederike when her beloved Uncle Mike is expelled from the former GDR. Inspired by her idol Captain James T. Kirk from Star Trek, she and her two best friends build a transporter to “beam” herself to West Berlin. But the experiment goes dramatically wrong: instead of beaming the three children, the entire village’s population disappears! Only swift action can undo the experiment and prevent the worst happening before the border guards open fire. It’s a frantic race against time for the trio... Directed by Markus Dietrich.

8+

With the support of:

8+ 32 


8+ The Toy Symphony The Malta Philharmonic Orchestra & More or Less Theatre 

Music  Teatru Manoel  Tuesday 09:30, 11:30

Din il-kompożizzjoni ħelwa li hija normalment attribwita lil Haydn hija kkaratterizzata mill-vivaċità tagħha u mill-istrumenti ‘ġugarelli’ li huma ddisinjati apposta biex jolqtu l-immaġinazzjoni ta’ udjenzi żgħar.

This delightful piece commonly attributed to Haydn is characterized by its sheer glee and ‘toy’ instruments that are specifically designed to capture the imagination of younger audiences.

Din il-produzzjoni ser tinbena madwar xogħol teatrali fuq ġugarelli mnikktin li jinsabu msakkrin ġo kamra taħt il-bejt. Dawn il-ġugarelli minsijin jagħmlu kuraġġ biex jiffaċċjaw il-biżà tal-avventura fi storja vivaċi dwar il-ħbiberija, kif tegħleb id-diffikultajiet u kif tagħmel il-ħolm tiegħek realta’.

This performance will be built around a theatrical piece about forlorn toys that are locked up in an attic. These forgotten toys face their fear of adventure in an uplifting story about friendship, overcoming difficulties, and achieving your dreams.

Dan il-proġett huwa kollaborazzjoni bejn l-Orkestra Filarmonika ta’ Malta u l-More or Less Theatre, li t-tnejn li huma diġa kisbu numru ta’ suċċessi fl-aħħar tliet edizzjonijiet ta’ Żigużajg. With the support of:

  Duration 45 mins

The project is a collaboration between the Malta Philharmonic Orchestra and More or Less Theatre team, both of whom have already notched up a number of successes in the last three editions of Żigużajg.

Photo: icam photography

  33


Photo: Elisa von Brockdorff/Andrew Schembri

Danny and the Monster Clothes Hopping Donkey  

theatre Maltese  St James Cavalier Music Room 

  Duration 60 mins

9+ Monday 11:30, 18:30  Tuesday 11:30 Wednesday 18:30  Thursday 11:30 Friday 18:30  Saturday 18:30  Sunday 18:30

Lejl minnhom, Danny jqum meta jisma’ ħoss stramb. Il-ħoss ġej minn taħt munzell ħwejjeġ... waħda mill-kalzetti tiegħu ħadet il-ħajja maġikament!

One night Danny is awoken by a strange noise. The noise is coming from underneath a pile of clothes… one of his socks has magically come to life!

Wara ftit, iktar ħwejjeġ ta’ Danny jibdew jieħdu l-ħajja. Danny ma jistax jemmen! Imma l-eċitament tiegħu malajr jgħib meta jinduna li dawn il-ħwejjeġ imqarqċin jibdew jargumentaw bejniethom – u Danny jitlef il-kontroll!

Soon more and more of Danny’s clothes start coming to life! Danny cannot believe it. But his excitement is soon cut short when he realises that these fiery clothes are a cycle short of a full load! Chaos ensues as the clothes start arguing between themselves, and Danny loses all control!

Din il-produzzjoni eċitanti - li fiha partijiet teatrali kif ukoll l-użu ta’ pupazzi - hija festa għall-immaġinazzjoni li żgur se ssaħħar l-udjenzi.

With the support of:

34 

This exciting hybrid theatre/puppet project is a feast for the imagination which will leave audiences spellbound.


HajkuHajk KUL 

literature Maltese  St James Cavalier Atrium 

  Duration 75 mins

ħajkuħajk ilaqqa’ flimkien żewġ kulturi, dik Maltija u dik Ġappuniża, permezz tal-kitba kreattiva. Tfal ta’ bejn id-9 u 12-il sena se jkollhom ċans jesperjenzaw il-kitba bħala proċess strutturat u interdixxiplinarju, filwaqt li jieħdu gost f’ambjent li jispira l-ħajku stess. Kull sessjoni hija bbażata fuq passi stabbiliti pedagoġikament u li jgħinu lit-tfal jiffamiljarizzaw ruħhom mal-ġeneru qabel ma jiddevjaw minnu. It-tfal ikollhom ċans jiddikostruwixxu u jibnu mill-ġdid ħajki diġà eżistenti, u fl-aħħar jippreżentaw il-kitbiet tagħhom f’ambjent li primarjament iqiegħed lilhom fiċ-ċentru. U bilħaqq, it-tfal se jkollhom iċ-ċans li jiltaqgħu ma’ Ku u Bu... imma dawn issiru tafuhom dakinhar!

9+

Monday 09:30, 11:30 Wednesday 09:30, 11:30 Friday 09:30, 11:00 Saturday 10:30 ħajkuħajk brings together the Maltese and Japanese cultures through creative writing. Children aged between nine and 12 will be able to experience writing as a structured and interdisciplinary process, while enjoying themselves in surroundings that will inspire haiku. Each session will be based on methods that have already been pedagogically tested, and that will make it easy for children to get to know the genre before deviating from it by deconstructing poems and rewriting them, and writing new ones too. Finally, the children will be able to present their writings in an environment which puts them at the centre. There will also be Ku and Bu… but you will meet them on the day! Photo: Elisa von Brockdorff

  35


O Snap Arch 8 Dance Group 

dance non-verbal  Phoenicia Ballroom  Duration 55 mins Wednesday 11:30, 17:30 Thursday 11:30 (Arch 8 Dance Group Special Show)

Min aħna, x’irridu, u fejn nappartjenu? It-triq lejn il-maturita’ hija mimlija ostakli, iżda b’xorti tajba m’intix waħdek. Għandek il-ħbieb. Mhux ħbieb ta’ facebook, ta’ klikk wieħed, imma ħbieb ta’ vera. Dawk li ssibhom fil-bżonn. O Snap huwa xogħol ta’ żfin dwar kif issib l-identita’ tiegħek f’dinja mgħobbija b’wisq informazzjoni.

Who are we, what do we want, and where do we belong? The road to maturity is full of stumbling blocks, but luckily you are not alone. You’ve got friends. Not one-click-onFacebook, but real friends. There-for-youno-matter-what friends. O Snap is a dance performance about finding your identity in an overloaded world.

Fabulous choreography that just hits the spot with audiences. A lovely example of action speaking louder than words.  Imaginate Festival

Photo: Anna van Kooij

36 

10+


10+

/»s[lfi/ (Selfie) A collaboration between faculty and students of Digital Arts and Artificial Intelligence at the University of Malta, and St James Cavalier Centre for Creativity  Imnebbaħ min-numru kbir ta’ awtoritratti fil-perjodu tal-Arti Moderna, il-proġett /»s[lfi/ (selfie, jew stessu), huwa esperjenza interattiva li tikkonsisti fi spazju fejn wieħed jista ‘jinbidel’ u jikkrea immaġni ġdida taddehra tiegħu stess permezz ta’ ‘make-up’ u varjeta’ ta’ parrokki u ħwejjeġ. Viżitatur jistà jieħu ‘stessu ma’ ċelebrità’ quddiem sfond ta’ pitturi famużi. Min iżur il-proġett jistà wkoll jimmanipula l-istessu b’mezzi diġitali. B’hekk, il-viżitatur jikkontribwixxi b’mod konxju u sperimentali lil forma tal-arti li dejjem tibqa’ popolari: l-awtoritratt. Il-proġett se jiġi esebit f’sala tal-arti virtwali li fiha ser ikun hemm ukoll l-awtoritratti.

interactive non-verbal St James Cavalier Main Hall  Monday - Sunday 9:00 - 13:00, 16:00 - 20:00 Inspired by the numerous self-portraits in the Modern Art period, the /»s[lfi/ (selfie) project is a ‘walkthrough’ experience, consisting of a ‘transformation’ area where visitors can transform their image through make-up and a variety of wigs and clothes. The visitor can then take a ‘selfie with a celeb’ where small sets inspired by famous paintings will act as backdrops. Visitors can also ‘manipulate the selfie’, through digital means. In this way, the visitor will contribute in a conscious and also experimental manner to the ever-popular artform of the self-portrait. A virtual gallery will also document the project as well as exhibiting the self-portraits.

With the support of:

Photos taken during this production may be shared on Social Media.

  37


Regret! A film by Dave Schram Presented by Dutch FilmWorks  Il-ħajja tal-iskola mhix faċli għal Jochem (Stefan Collier). Huwa vittma tal-bullying. L-għalliem tal-klassi Tino (Dave Mantel) ma jieħu l-ebda azzjoni filwaqt li sieħbu talklassi David (Robin Boissevain), għalkemm qed jiddejjaq bil-bullying, xorta waħda ma jazzardax jitkellem. Darba waħda l-għalliem Tino jorganizza festin għall-klassi. Jochem jerġa’ jkun vittma ta’ bullying qalil u anke David jabbandunah. L-għada filgħodu, il-Kap tal-Iskola jinforma ‘l-klassi li Jochem ma marx id-dar wara l-festin. Ibbażat fuq ir-rumanz ta’ Carry Slee.

Film  Dutch (with English Subtitles)  St James Cavalier Cinema    Duration 95 mins Monday 18:00  Tuesday 10:00  Thursday 10:00  Sunday 10:30 (followed by Q&A session) School life isn’t easy for Jochem (Stefan Collier). He’s the target of a bully. Class mentor Tino (Dave Mantel) doesn’t take action while classmate David (Robin Boissevain) is annoyed by the bullying, but doesn’t dare to say anything. Then teacher Tino organizes a class party. But Jochem is severely pestered by the bullies and even David turns his back on him. The next morning the Principal informs the class that Jochem didn’t return home from the party… Based on the novel by Carry Slee.

Winner of the Young Audience Award (European Film Awards 2014)

12+

38 


#BabyDaddy Studio 18 

Theatre  Maltese (with some English)  St James Cavalier Theatre    Duration 75 mins Matt għandu 17-il sena. Huwa popolari, kultant iridha ftit, imma simpatiku. Jixtieq isir fotografu famuż imma bħalissa r-riżultati tal-eżamijiet huma l-aktar ħaġa importanti. Għalhekk, meta jirċievi l-aħbar li l-ex tfajla tiegħu hija tqila, id-dinja tiegħu tinqeleb ta’ taħt fuq – issa x’se jiġri? Id-disa’ xhur li ġejjin se jkunu ta’ sfida fuq numru ta’ livelli – Matt irid jaffaċċja ‘l-familja u ‘l-ħbieb, ‘l-ex tfajla, ruxxmata multi-tasking u… li ħa jsir ġenitur!

Tuesday 18:30 (followed by Q&A session) Wednesday 09:30, 11:30 Friday 09:30, 11:30 Saturday 18:30 Sunday 18:30 Matt is 17 - popular and smart, cocky at times, but likable. He dreams of becoming a world-class photographer but right now all that matters are his exam results. So when he receives news that his ex-girlfriend is pregnant, Matt’s world collapses in a matter of seconds - what happens now? The next nine months will prove challenging on a number of levels - Matt must face his family and friends, his ex-girlfriend, a great deal of multitasking and… parenthood!

Kitba ta’ Simone Spiteri. Written by Simone Spiteri.

Simone Spiteri... has become one of the most adventurous practitioners in Maltese Theatre. 

The Sunday Times of Malta

13+

Photos: Ali Bosios

  39


Photo: Elisa von Brockdorff

Workshops: Shake, Rattle and Roll Il-perkussjoni hija fiċ-ċentru ta’ dawn ilworkshops flimkien ma San Miguel Primary Education Resource Centre. Tnabar, tamborlini u xejkers kollha jagħmlu parti minn din l-extravaganza ta’ perkussjoni u storbju. Peter Paul Galea ser imexxi t-tfal sabiex jitgħallmu jtanbru, isabbtu u jiċċaqalqu waqt li jsiru jafu il-bażi fondamentali tar-ritmu.

40 

Music Workshops  Percussion is at the heart of these Valletta 2018 workshops with San Miguel Primary Education Resource Centre. Drums, tambourines, shakers and rattles all have their part to play in this extravaganza of percussion and noise. Peter Paul Galea will lead children through the steps of drumming, beating and shaking, during a fun class, teaching them the basics of rhythm and beat.


Daily Planner 

It-Tnejn/Monday 17 Nov

Venues

Age

Time

Pjazza De Valette

All Ages

All Day

All Day Solo I Bambini ci Salveranno

Morning /»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

9:00 - 13:00

See-Quatic

St James Cavalier Upper Galleries

3+

9:30 - 10:00

ħajkuħajk

St James Cavalier Atrium

9+

9:30 - 10:45

Rondinella

St James Cavalier Theatre

5+

10:00 - 10:45

MoonShadows

St James Cavalier Studio

8+

10:00 - 10:50

Il-Mudlamin

Auberge de Castille

8+

10:00 - 10:45

Sonoro Tubas

St James Cavalier Upper Galleries

0-3

10:30 - 11:00

See-Quatic

St James Cavalier Upper Galleries

3+

11:30 - 12:00

ħajkuħajk

St James Cavalier Atrium

9+

11:30 - 12:45

Danny and the Monster Clothes

St James Cavalier Music Room

9+

11:30 - 12:30

Afternoon/Evening /»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

16:00 - 20:00

Fly Flynn

St James Cavalier Upper Galleries

3+

17:00 - 17:20

MoonShadows

St James Cavalier Studio

8+

17:00 - 17:50

My True North & No Man is an Island

Phoenicia Ballroom

6+

17:30 - 18:15

Fly Flynn

St James Cavalier Upper Galleries

3+

18:00 - 18:20

Rondinella

St James Cavalier Theatre

5+

18:00 - 18:45

Regret!

St James Cavalier Cinema

12+

18:00 - 19:35

Danny and the Monster Clothes

St James Cavalier Music Room

9+

18:30 - 19:30

  41


Daily Planner 

It-Tlieta/Tuesday 18 Nov

Venues

Age

Time

Pjazza De Valette

All Ages

All Day

/»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

9:00 - 13:00

Sonoro Tubas

St James Cavalier Upper Galleries

0-3

9:30 - 10:00

The Toy Symphony

Teatru Manoel

8+

9:30 - 10:15

MoonShadows

St James Cavalier Studio

8+

10:00 - 10:50

Il-Mudlamin

Auberge de Castille

8+

10:00 - 10:45

Regret!

St James Cavalier Cinema

12+

10:00 - 11:35

See-Quatic

St James Cavalier Upper Galleries

3+

10:30 - 11:00

L’après-midi d’un Foehn Version 1 (Afternoon of a Foehn Version 1)

Teatru Manoel Studio

5+

10:30 -10:55

Rondinella

Ministry for Gozo

5+

11:00 - 11:45

My True North & No Man is an Island

Phoenicia Ballroom

6+

11:00 - 11:45

Sonoro Tubas

St James Cavalier Upper Galleries

0-3

11:30 - 12:00

The Toy Symphony

Teatru Manoel

8+

11:30 - 12:15

Danny and the Monster Clothes

St James Cavalier Music Room

9+

11:30 - 12:30

/»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

16:00 - 20:00

L’après-midi d’un Foehn Version 1 (Afternoon of a Foehn Version 1)

Teatru Manoel Studio

5+

16:30 - 16:55

See-Quatic

St James Cavalier Upper Galleries

3+

17:00 - 17:30

MoonShadows

St James Cavalier Studio

8+

17:00 - 17:50

L’après-midi d’un Foehn Version 1 (Afternoon of a Foehn Version 1)

Teatru Manoel Studio

5+

17:30 -17:55

My True North & No Man is an Island

Phoenicia Ballroom

6+

17:30 - 18:15

Il-Mudlamin

Auberge de Castille

8+

18:00 - 18:45

#BabyDaddy

St James Cavalier Theatre

13+

18:30 - 19:45 (followed by Q&A session)

All Day Solo I Bambini ci Salveranno

Morning

Afternoon/Evening

42 


Daily Planner 

L-Erbgħa/Wednesday 19 Nov

Venues

Age

Time

Pjazza De Valette

All Ages

All Day

All Day Solo I Bambini ci Salveranno

Morning /»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

9:00 - 13:00

See-Quatic

St James Cavalier Upper Galleries

3+

9:30 - 10:00

ħajkuħajk

St James Cavalier Atrium

9+

9:30 - 10:45

#BabyDaddy

St James Cavalier Theatre

13+

9:30 - 10:45

L’après-midi d’un Foehn Version 1 Teatru Manoel Studio (Afternoon of a Foehn Version 1)

5+

10:00 - 10:25

Il-Mudlamin

Auberge de Castille

8+

10:00 - 10:45

Sonoro Tubas

St James Cavalier Upper Galleries

0-3

10:30 - 11:00

The Three Sunsets

MITP

7+

10:30 - 11:25

MoonShadows

Ministry for Gozo

8+

11:00 - 11:50

L’après-midi d’un Foehn Version 1 Teatru Manoel Studio (Afternoon of a Foehn Version 1)

5+

11:00 - 11:25

ħajkuħajk

St James Cavalier Atrium

9+

11:30 - 12:45

See-Quatic

St James Cavalier Upper Galleries

3+

11:30 - 12:00

O Snap

Phoenicia Ballroom

10+

11:30 - 12:25

#BabyDaddy

St James Cavalier Theatre

13+

11:30 - 12:45

St James Cavalier Main Hall

Afternoon/Evening /»s[lfi/ (Selfie)

10+

16:00 - 20:00

L’après-midi d’un Foehn Version 1 Teatru Manoel Studio (Afternoon of a Foehn Version 1)

5+

16:30 - 16:55

Fly Flynn

St James Cavalier Upper Galleries

3+

17:00 - 17:20

Cookie & the Art of Bullying

St James Cavalier Studio

6+

17:00 - 17:50

Rondinella

St James Cavalier Theatre

5+

17:30 - 18:15

The Three Sunsets

MITP

7+

17:30 - 18:25

O Snap

Phoenicia Ballroom

10+

17:30 - 18:25

Fly Flynn

St James Cavalier Upper Galleries

3+

18:00 - 18:20

Danny and the Monster Clothes

St James Cavalier Music Room

9+

18:30 - 19:30

  43


Daily Planner 

Il-Ħamis/Thursday 20 Nov

Venues

Age

Time

Pjazza De Valette

All Ages

All Day

All Day Solo I Bambini ci Salveranno

Morning /»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

9:00 - 13:00

See-Quatic

St James Cavalier Upper Galleries

3+

9:30 - 10:00

The Black Sheep

Teatru Manoel Studio

3+

10:00 - 10:50

Rondinella

St James Cavalier Theatre

8+

10:00 - 10:45

Cookie & the Art of Bullying

St James Cavalier Studio

6+

10:00 - 10:50

Regret!

St James Cavalier Cinema

12+

10:00 - 11:35

Sonoro Tubas

St James Cavalier Upper Galleries

0-3

10:30 - 11:00

The Three Sunsets

MITP

7+

10:30 - 11:25

See-Quatic

St James Cavalier Upper Galleries

3+

11:30 - 12:00

Danny and the Monster Clothes

St James Cavalier Music Room

9+

11:30 - 12:30

Arch 8 Dance Group (Special Show)

Phoenicia Ballroom

10+

11:30 - 12:25

The Three Sunsets

MITP

7+

12:30 - 13:25

Afternoon/Evening /»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

16:00 - 20:00

Sonoro Tubas

St James Cavalier Upper Galleries

0-3

17:00 - 17:30

The Black Sheep

Teatru Manoel Studio

3+

17:00 - 17:50

Cookie & the Art of Bullying

St James Cavalier Studio

6+

17:00 - 17:50

Rondinella

St James Cavalier Theatre

5+

17:30 - 18:15

Il-Mudlamin

Auberge de Castille

8+

18:00 - 18:45

44 


Daily Planner 

Il-Ġimgħa/Friday 21 Nov

Venues

Age

Time

Pjazza De Valette

All Ages

All Day

All Day Solo I Bambini ci Salveranno

Morning /»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

9:00 - 13:00

Sonoro Tubas

St James Cavalier Upper Galleries

0-3

9:30 - 10:00

ħajkuħajk

St James Cavalier Atrium

9+

9:30 - 10:45

#BabyDaddy

St James Cavalier Theatre

13+

9:30 - 10:45

The Black Sheep

Teatru Manoel Studio

3+

10:00 - 10:50

Il-Mudlamin

Auberge de Castille

8+

10:00 - 10:45

Gribouillie

St James Cavalier Studio

0-3

10:30 - 11:10

Îlo

MITP

5+

10:30 - 11:15

ħajkuħajk

St James Cavalier Atrium

9+

11:00 - 12:15

Sonoro Tubas

St James Cavalier Upper Galleries

0-3

11:30 - 12:00

Like a Flowering Tower

Pjazza Teatru Rjal

6+

11:30 - 12:30

Kirana - Ħolqien L-Elementi

Teatru Manoel

6+

11:30 - 12:10

#BabyDaddy

St James Cavalier Theatre

13+

11:30 - 12:45

Afternoon/Evening /»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

16:00 - 20:00

Like a Flowering Tower

Pjazza Teatru Rjal

6+

16:30 - 17:30

Gribouillie

St James Cavalier Studio

0-3

17:00 - 17:40

Îlo

MITP

5+

17:00 - 18:15

The Black Sheep

Teatru Manoel Studio

3+

17:00 -17:50

Rondinella

St James Cavalier Theatre

5+

17:30 - 18:15

Ieto

Phoenicia Ballroom

6+

18:00 - 19:00

Danny and the Monster Clothes

St James Cavalier Music Room

9+

18:30 - 19:30

  45


Daily Planner 

Is-Sibt/Saturday 22 Nov

Venues

Age

Time

Pjazza De Valette

All Ages

all day

All Day Solo I Bambini ci Salveranno

Morning /»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

9:00 - 13:00

Gribouillie

St James Cavalier Studio

0-3

10:30 - 11:10

Îlo

MITP

5+

10:30 - 11:15

ħajkuħajk

St James Cavalier Atrium

9+

10:30 - 11:45

See-Quatic

St James Cavalier Upper Galleries

3+

11:30 - 12:00

Like a Flowering Tower

Pjazza Teatru Rjal

6+

11:30 - 12:30

Rondinella

St James Cavalier Theatre

5+

13:00 - 13:45

Îlo

MITP

5+

14:30 - 15:15

/»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

16:00 - 20:00

See-Quatic

St James Cavalier Upper Galleries

3+

16:00 - 16:30

Like a Flowering Tower

Pjazza Teatru Rjal

6+

16:30 - 17:30

Cookie & the Art of Bullying

St James Cavalier Studio

6+

17:00 - 17:50

Il-Mudlamin

Auberge de Castille

8+

17:00 - 17:45

Ieto

Phoenicia Ballroom

6+

18:00 - 19:00

The Three Sunsets

MITP

6+

18:00 - 18:55

Danny and the Monster Clothes

Music Room

9+

18:30 - 19:30

#BabyDaddy

St James Cavalier Theatre

13+

18:30 - 19:45

Violeta

Teatru Manoel

all ages

19:30 - 20:30

Afternoon/Evening

46 


Daily Planner 

Il-Ħadd/Sunday 23 Nov

Venues

Age

Time

Pjazza De Valette

All Ages

All Day

All Day Solo I Bambini ci Salveranno

Morning /»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

9:00 - 13:00

Violeta

Teatru Manoel

all ages

10:00 - 11:00

See-Quatic

St James Cavalier Upper Galleries

3+

10:00 - 10:30

Gribouillie

St James Cavalier Studio

0-3

10:30 - 11:10

Il-Mudlamin

Auberge de Castille

8+

10:30 - 11:15

Regret! (Special Screening)

St James Cavalier Cinema

12+

10:30 - 12:05 (followed by Q&A session)

Sonoro Tubas

St James Cavalier Upper Galleries

0-3

11:30 - 12:00

Rondinella

St James Cavalier Theatre

5+

11:30 - 12:15

Cookie & the Art of Bullying

St James Cavalier Studio

6+

11:30 - 12:20

On the Edge of the Eastern Ocean

Teatru Manoel Studio

6+

11:30 - 12:45

The Three Sunsets

MITP

7+

12:00 - 12:55

Gribouillie

St James Cavalier Studio

0-3

14:30 - 15:10

On the Edge of the Eastern Ocean

Teatru Manoel Studio

6+

15:00 - 16:15 (followed by Q&A session)

Kirana Parade

City Gate, Valletta

all ages

15:30 - 16:00

/»s[lfi/ (Selfie)

St James Cavalier Main Hall

10+

16:00 - 20:00

Like a Flowering Tower

Pjazza Teatru Rjal

6+

16:30 - 17:30

Kirana - Ħolqien L-Elementi

Teatru Manoel

6+

16:30 - 17:10

Sonoro Tubas

St James Cavalier Upper Galleries

0-3

17:00 - 17:30

Cookie & the Art of Bullying

St James Cavalier Studio

6+

17:00 - 17:50

Sputnik

St James Cavalier Cinema

8+

17:00 - 18:23

Îlo

MITP

5+

17:30 - 18:15

Fly Flynn

St James Cavalier Upper Galleries

3+

18:00 - 18:20

Ieto

Phoenicia Ballroom

6+

18:00 - 19:00

Danny and the Monster Clothes

St James Cavalier Music Room

9+

18:30 - 19:30

#BabyDaddy

St James Cavalier Theatre

13+

18:30 - 19:45

Afternoon/Evening

  47


Old Mint Street

3

8

7

Old Bakery Street St. Christopher Street

1

Republic Street

Old Theatre Street

5 4 6

Merchants Street

St. Paul Street

2


Valletta Location Map 1. St James Cavalier Centre for Creativity

5. Pjazza Teatru Rjal

2. MITP

6. Auberge de Castille

3. Phoenicia ballroom

7. Teatru Manoel Studio

4. Pjazza De Valette

8. Teatru Manoel


ziguzajg.org

ŻiguŻajg 2014 Programme  
ŻiguŻajg 2014 Programme  

ŻiguŻajg is an annual International Arts Festival for children and young adults, which has as its vision that of positioning the creative ar...

Advertisement