Page 1

ZICHT OP VLAARDINGEN

Jaargang 12 | nr. 04 - 2018 | Een uitgave van Zicht Op Media

05

Preventief fouilleren in Vlaardingen Centrum, Westwijk, Ambacht en Holy-Zuid

Je kruipruimte isoleren met schelpen?

05

Weten uw dierbaren wat u wenst?

09

Autoschade van der Ende: “Wij kiezen voor de klant"

Antwoordcoupon

ng graag gratis het Erfenisdossier van de Hartstichting

12

M/V

HAHvoorjaar

Plaats:

mmer:

um:

egt uw gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en producten. De reiswereld verandert, atie niet wilt ontvangen, kunt u dat aan ons laten weten evens. VakantieXperts de Groot verandert

mee!

Kijk snel op pagina 3

Foto: Rob Haak

Nooit te oud voor vakantie! www.praktijkerick.nl info@praktijkerick.nl 010 75 10 800

www.allegoedsvakanties.nl 0318 - 48 51 83

O P EN TOT 1 9.0 0 U U R! (M A T/M ZA) S M A RT P H O N E + TA B LETS + LA PTO PS R EPA R AT I E • H O ESJ ES • AC C ESS O I R ES NOORDVLIET 23 • MAASSLUIS • 010 - 3112773

WWW.MOBIWORKS.NL


2

Zicht op • nummer 4 - 2018

ZOEK JE WERK? WIJ HEBBEN BANEN

HOVENIER

|

STRATENMAKER

BOOMVERZORGER

|

|

MACHINIST

GRONDWERKER

GROENVOORZIENER

Uitzenden

Re-integratie

Opleiden

Werving en selectie

Zoetermeer Blauwroodlaan 150 2718 KK 079-3162401 zoetermeer@herenbos.nl


Zicht op • nummer 4 - 2018

3

Je kruipruimte isoleren met schelpen?

Het team • Foto: Rob Haak

REGIO - Heerlijk, het is weer voorjaar, en

sing van schelpen in de kruipruimte heeft overi-

natuurlijke isolatie worden opgevist uit de Oos-

ook de zomer zal niet heel lang meer op

gens nog een heleboel bijkomende voordelen.

terschelde, de Waddenzee en de Noordzee.

zich laten wachten. Hoewel u er in dit jaar-

Dingemanse: “Als de kruipruimte warmer en

“Het idee om schelpen te gebruiken als isola-

getijde misschien niet direct aan denkt

droger is, dan zijn de kamers daarboven dat

tiemateriaal is veel en veel ouder. Zelfs de Ro-

om te gaan besparen op uw stookkosten,

ook. Hierdoor hoef je niet meer voor buiten te

meinen legden schelpen onder hun marmeren

is nu een prima moment om uw woning

stoken en wordt het binnenklimaat comforta-

trappen en vloeren om hun marmer intact te

te isoleren. Dat het mogelijk is om hon-

beler. Een prettige bijkomstigheid is dat schim-

houden. Wij hebben het idee doorontwikkeld,

derden euro’s te besparen op onze stook-

mels en huisstofmijt niet dol zijn op een droog

want niet alle schelpen zijn zomaar geschikt.

kosten door de kruipruimte in je woning

en zuiver klimaat. Ook ongedierte als pissebed-

Alleen de exemplaren van tussen de 15 en 35

te isoleren, dat weten we inmiddels alle-

den en zilvervisjes zie je verdwijnen als sneeuw

millimeter zijn voor ons bruikbaar. De schelpen

maal wel. Maar voor welk product kunnen

voor de zon door de schelpen in de kruipruim-

worden gezeefd en gewassen met zoet wa-

we eigenlijk het beste kiezen en waarom?

te. Ratten en muizen komen ook minder voor,

ter. Op het moment dat de schelpen worden

“Schelpen als isolatie zijn de allerbeste

maar dat komt vooral doordat deze knaagdie-

ingespoten met luchtdruk in de kruipruimte,

keuze. Ze zijn namelijk duurzaam en on-

ren de schelpjes hard vinden voelen aan hun

ontstaan er heel veel kleine ruimtes waarin de

schadelijk”, aldus Heleen Dingemanse.

pootjes. Zelfs als er water in de kruipruimte

lucht blijft stilstaan. Dat zorgt voor de isolatie.

staat, zijn schelpen een prima oplossing.”

Omdat de schelpjes voor meer dan 95 procent

Er zijn veel manieren om de kruipruimte te iso-

Arnold Dingemansen Foto: Rob Haak

uit kalk bestaan, zorgen ze ook voor een vocht-

zo’n anderhalf uur bezig met het lossen van

leren. Er wordt gebruik gemaakt van steenwol,

Niet alle schelpen zijn geschikt

vrije kruipruimte. Je ziet dat de vochtige muren

de schelpen met luchtdruk in een kruipruimte.

piepschuim en bubbeltjesplastic. Allemaal leuk

De wortels van Isoschelp liggen in de provincie

na verloop van tijd ook opdrogen, omdat er

Soms komt het voor dat niet alle comparti-

en aardig, maar waarom zouden we niet gaan

Friesland. Daar zette Pieter de Bruin in 1990

geen vocht meer kan optrekken.”

menten onder de vloer makkelijk bereikbaar

voor een echt zuiver natuurproduct om vocht

het concept op de kaart. Tegenwoordig is het

en kou in huis de kop in te drukken en zo onze

bedrijf gevestigd in Yerseke aan de Zeeuwse

Zuiver natuurproduct

duurt het iets langer. Opvallend is de zorgvul-

energierekening omlaag te krijgen? De toepas-

kust. De schelpen die worden toegepast als

De vakmannen van Isoschelp zijn gemiddeld

dige manier van werken. “We krijgen inderdaad

zijn. Dan wordt er een doorgang gecreëerd en

veel complimenten van mensen dat we snel

Na

en rommelvrij werken. We krijgen aanvragen in heel Nederland en zelfs in België. Mensen beseffen tegenwoordig dat duurzaamheid en milieuvriendelijkheid echt belangrijk zijn. Weet je,

Voor

als een huis ooit wordt afgebroken, dan mogen de schelpen gewoon blijven liggen. We leveren een zuiver natuurproduct.” Voor meer informatie of een afspraak, zie: www.isoschelp.nl. Vroonland 42, 4401 JV Yerseke Tel: 0113-57 12 49

Foto: Rob Haak

Email: info@isoschelp.nl


4

Zicht op • nummer 4 - 2018


5

Zicht op • nummer 4 - 2018

Eerste subsidies voor evenementen binnenstad toegekend De eerste subsidies voor evenementen die

in de binnenstad wil organiseren, kan een aan-

de binnenstad verlevendigen zijn toege-

vraag doen voor deze gemeentelijke subsidie.

kend. Zo krijgen bijvoorbeeld het Haring &

Er is nog een bedrag van € 50.000,- te verde-

Bierfeest, de streekmarkten van stichting

len. Vernieuwende, stimulerende en openbaar

Stadshart en het Zomerterras een bijdrage.

toegankelijke activiteiten in de buitenruimte die bijdragen aan een goed verblijfklimaat in de bin-

In totaal zet de gemeente een bedrag van

nenstad, aantrekkelijk zijn voor een breed publiek

€ 150.000,- in voor het verlevendigen van de bin-

en te maken hebben met de kernwaarden van

nenstad. Evenementen dragen bij aan een posi-

Vlaardingen: water, historie en/of groen, komen

tieve beleving. Bezoekers van evenementen trek-

in aanmerking voor subsidie.

ken vaak, vooraf of na afloop, de binnenstad in om te winkelen of iets te eten of drinken bij een

Meer weten?

horecagelegenheid.

Wie meer wil weten over het aanvragen van subsidie, de subsidiecriteria of in contact wil komen met

€ 50.000,- voor tweede helft 2018

de gemeente voor het doen van een aanvraag, kan

Wie in de tweede helft van 2018 een evenement

terecht op www.vlaardingen.nl/subsidie.

Preventief fouilleren in Vlaardingen Centrum, Westwijk, Ambacht en Holy-Zuid De Vlaardingse wijken Centrum, West-

van het aantal wapens dat in omloop is en het

wijk, Ambacht en Holy-Zuid zijn aange-

verminderen van het aantal (gewapende) ge-

wezen tot veiligheidsrisicogebied. Burge-

weldsdelicten.

meester Annemiek Jetten verlengt deze aanwijzing met een halfjaar tot 15 okto-

Informatiegestuurd fouilleren

ber 2018. Dit betekent dat de politie pre-

De politie voert het preventief fouilleren infor-

ventief mag fouilleren in de aangewezen

matiegestuurd uit, zodat de maatregel gericht

wijken. Met deze maatregel wil Jetten

toegepast kan worden. Dit heeft als voordeel

het bezit van wapens maximaal ontmoe-

dat minder mensen opgehouden worden voor

digen en (wapen)geweld bestrijden.

een fouillering en dat de uiteindelijk uitgevoerde fouilleringen doorgaans effectief zijn.

Op last van de officier van justitie voert de po-

Bij fouilleringen in het afgelopen halfjaar zijn in

litie op gezette tijden preventieve fouilleringen

Vlaardingen 42 personen aangehouden, onder

uit. Naast het vergroten van het gevoel van vei-

andere vanwege het aantreffen van slag- of

ligheid richten deze acties zich op het verlagen

vuurwapens, messen en boksbeugels.

Weten uw dierbaren wat u wenst? Bij een overlijden is er veel te regelen. Helaas gebeurt het nogal eens dat, juist op een moment dat er sprake is van veel emoties, naar allerlei zaken moet worden gezocht. Om dit te voorkomen, is het raadzaam vooraf dingen vast te leggen. Dit kan via de Hartstichting in het zogenoemde ‘Erfenisdossier’. Voorkom een zoektocht Dit voorkomt een zoektocht en misschien zelfs niet terug te draaien beslissingen. Bovendien geeft het invullen van het Erfenisdossier een gerust gevoel in de wetenschap dat alles goed geregeld is. Het Erfenisdossier is geen vervanging voor het testament, maar een handig hulpmiddel om alle bezittingen in kaart te brengen. Vraag het Erfenisdossier aan Weten uw nabestaanden waar uw gegevens liggen als u er niet meer bent? En wat u voor uw huisdier wenst? Hoe u uw persoonlijke bezittingen wilt verdelen? Welke verzekeringen moeten worden opgezegd?

In het Erfenisdossier legt u al deze zaken die nabestaanden bij een overlijden moeten regelen overzichtelijk vast. Al is het misschien een onderwerp waar u niet graag bij stilstaat, het is nooit te vroeg om hierover na te denken. Vraag daarom nu vrijblijvend het Erfenisdossier van de Hartstichting aan via de antwoordcoupon of email: erfenisdossierBhartstichting.nl. Het is ook mogelijk om een digitaal Erfenisdossier aan te maken. Kijk hiervoor op www.hartstichting.nl/erfenisdossier.

 Antwoordcoupon Ik ontvang graag gratis het Erfenisdossier van de Hartstichting M/V

Naam: Adres: Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: De Hartstichting legt uw gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en producten. Als u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat aan ons laten weten via onze adresgegevens.

HAHvoorjaar

De antwoordcoupon kunt u sturen naar: Hartstichting, t.a.v. Miriam Zoons, Antwoordnummer ,  VB Den Haag. Een postzegel is niet nodig. Meer informatie? Bel dan naar  -   .


6

Zicht op • nummer 4 - 2018

Touch of Matrix organiseert Groepskracht in Naaldwijk Ontdek op 13 mei hoe jouw bewustzijn zich verhoudt tot je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tijdens het evenement Groepskracht leer je hoe je deze kennis kunt gebruiken om jezelf te genezen, om ziekte of kwalen te voorkomen en om vitaal, gelukkig en succesvol te zijn en blijven! Groepskracht powered by Touch of Matrix is ont-

passen zijn. Je neemt waar hoe jij een schakel bent

staan vanuit de wens en behoefte om op een laag-

in de groep en wat er voor positiefs kan gebeuren.

drempelige wijze meer mensen te bereiken om zodoende bij te dragen aan een positieve verande-

Leren en ontvangen ineen met een heerlijke lunch tussendoor. Neem zelf het initiatief en ga ontdek-

ring. Ervaar hier de kracht van samen!

ken wat het nieuwe bewustzijn van het NU kan beLaat je op deze dag inspireren, meenemen naar

tekenen in jouw leven!

een nieuwe werkelijkheid waarin de regels anders zijn en waarin alles mogelijk is! Ontvang handvat-

Opgeven of info via Monique Hersbach (3mcthe-

ten voor het loslaten van oude ongewenste the-

rapie@gmail.com, 06-28459432) of Janny Jansen

ma’s en patronen die voor jezelf eenvoudig toe te

(janny@innergyforlife.nl, 06-11472629)

Bij elke inschrijving geeft Kraamzorg&zo een zwangerschapsmassage weg en bij elke 10de inschrijving nog eens een cursus babymassage, deze worden verzorgd door OntspannenZwanger&zo.

ALTIJD AL GEDROOMD VAN EEN VILLA AAN HET WATER? OPEN HUIZEN DAG 29 APRIL 2018

Bij iedere inschrijving krijg je ook nog eens het “welkom baby” pakket cadeau, met hierin een draagdoek van Small Vips t.w.v. €49.95 incl. een instructie van 30min, een handborstkolf van Ardo t.w.v. €29,95 en een babyfoon van Alecto t.w.v. € 50,65.

12.00 - 16.00 UUR

Recreatiewoningen, kavels, villa’s en appartementen te koop Kavels voor nieuwbouw beschikbaar Inclusief aanlegsteiger voor uw boot Aan het Veluwemeer, omgeving Harderwijk

Kijk voor meer informatie op de site van Kraamzorg&zo of schrijf je in via: www.kraamzorgenzo.com

BESTAANDE RECREATIEVILLA’S IN DE VERKOOP

Harderwold Villa Resort (0)320 84 69 73 sales@harderwoldvillaresort.nl harderwoldvillaresort.nl www.kraamzorgenzo.com

|

info@kraamzorgenzo.com

|

✆ 0174 284181

Helppp de btw ! Krijgt u last van lentekriebels? Of zijn het toch de kriebels van de btw-aangifte? Daar kunnen we u bij helpen. Met ons team zorgen wij ervoor dat het voeren van uw administratie een stuk efficiënter verloopt, bijvoorbeeld door het gemak van online boekhouden. Zo wordt de btw-aangifte een stuk sneller en simpeler. Wij combineren het gemak van online boekhouden met de mogelijkheid om offline uw vragen te stellen. Liever contact via Whatsapp (06-20708379), dat kan ook! Poortcamp 9b 2678 PT De Lier 0174 520 100

info@boekestijn-administratiekantoor.nl www.boekestijn-administratiekantoor.nl


Zorg en Welzijn

Zicht op • nummer 2 - 2018

“Hoe meer een patiënt er door de behandeling op vooruit gaat, hoe meer het loont.”

Uitkomst voor patiënt centraal in nieuw model voor hartzorg

7

Frozen shoulder

Wendy Lin is arts en is ook opgeleid in de traditionele Chinese geneeskunde. In haar praktijk, Medisch Centrum Balans, combineert zij Oost met West. In deze column in Zicht Op antwoord zij op vragen van lezers over (Chinese) geneeskunde. Beste Wendy, Ik heb al jaren klachten aan mijn schouder. De meest recente diagnose is ‘frozen shoulder’ (bevroren schouder) met de daarbij horende conclusie: niets meer aan te doen. Dat kan ik niet accepteren. Ik heb goed nieuws voor u. Dat hoeft ook helemaal niet. Dat wil zeggen, die diagnose zult u moeten accepteren, maar er is wél wat aan te doen. De ontwikkeling van een ‘frozen shoulder’ verloopt meestal in drie fasen. Het begint met pijn. Door de pijn wordt de schouder minder bewogen. Door een gebrek aan beweging verliezen de omliggende spieren hun flexibiliteit en er is steeds minder bewegingsruimte. Na een tijdje lijkt de pijn te verminderen, maar de bewegingsvrijheid is verloren. Als laatste komt (een deel van) de bewegingsvrijheid weer terug. Een fysiotherapeut of orthopeed moet hier soms bij helpen.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de innovatie-

gen: het verbeteren van uitkomsten die voor

ren in betere kwaliteit. Dat maken we hier-

afdeling van de Nederlandse Hart Re-

de patiënt belangrijk zijn. Ab Hensens, car-

mee mogelijk.”

gistratie (NHR), zorgverzekeraar Men-

diothoracaal chirurg bij het Medisch Spec-

zis en tien ziekenhuizen voor drie jaar

trum Twente: “Wij werken continu aan verbe-

Deelnemende partijen

gestart met een uniek model voor de

tering van kwaliteit van onze hartzorg. Door

Naast de NHR en Menzis nemen Haga Zie-

inkoop van dotter- en omleidingsopera-

bijvoorbeeld de uitkomsten van onze hartkle-

kenhuis, Academisch Medisch Centrum (Am-

ties. In het model staan voor patiënten

preparaties te vergelijken met een hartklep-

sterdam), Medisch Centrum Leeuwarden,

relevante uitkomsten centraal en wordt

vervanging, hebben we geleerd dat het beter

Tergooi, UMCG en de Santeon ziekenhuizen

kwaliteit beloond in plaats van het aan-

is om een bepaalde hartklep te repareren

Catharina Ziekenhuis, Medisch Spectrum

tal behandelingen. Het is voor het eerst

dan te vervangen. Het nieuwe inkoopmodel

Twente, OLVG en St. Antonius Ziekenhuis

in Nederland dat op deze schaal in de

stimuleert voor patiënten met kransslagader-

deel aan dit project. De verwachting van par-

zorginkoop kwaliteitsafspraken worden

vernauwingen deze kwaliteitsontwikkelingen

tijen is dat het model zal bijdragen aan ver-

gemaakt met de patiënt als vertrekpunt,

door goede resultaten ook financieel te belo-

dere verbetering van kwaliteit van zorg en een

in plaats van het behandelvolume. De

nen.” Binnen het project wordt deze verbete-

afname van kosten.

verwachting is dat het model zal bijdra-

ring praktisch gemaakt doordat alle zieken-

 

gen aan verdere verbetering van de uit-

huizen verbeterprojecten zullen starten. Eric

Over de Nederlandse Hart Registratie

komsten en een afname van de kosten.

Lipsic, interventiecardioloog in het UMCG:

(NHR)

“Door de uitkomsten te meten en te vergelij-

Per september 2017 is de NHR opgericht

Betere uitkomsten worden beloond

ken kunnen wij gezamenlijk de kwaliteit van

door middel van een fusie van de BHN, NCDR

Cardiologen en hartchirurgen werken al tij-

onze zorg verder verbeteren.”

en Meetbaar Beter. De NHR is een service-

den aan kwaliteitsbewaking en -verbete-

gerichte kwaliteits- en registratie-organisatie

ring door uitkomsten van zorg te meten en

Meten is weten in een veilige leerom-

waar een kwalitatief hoogwaardige en volledi-

vergelijken. Door het nieuwe model wordt

geving

ge registratie van alle hartinterventies en hart-

dit verder gestimuleerd. Dennis van Veghel,

Om de verwachte uitkomsten goed in beeld

operaties in Nederland zal gaan plaatsvinden.

directeur van de NHR: “Kwaliteitsverbete-

te brengen is er betrouwbare informatie no-

Naast het uitvoeren van registraties richt de

ring wordt vanaf nu beloond, iets wat van-

dig. Ward Bijlsma, manager zorginkoop bij

NHR zich op wetenschappelijk onderzoek en

zelfsprekend lijkt maar tot nu toe vaak niet

Menzis: “Er wordt een breed palet aan data

innovatie, waarbinnen onder andere een uit-

zo is. De uitkomst van zorg wordt leidend. Is

gebruikt, waaronder de overlevingskans, het

gebreid Value Based Healthcare programma.

deze gunstiger dan verwacht, dan wordt het

aantal herbehandelingen, of er infecties op-

ziekenhuis beloond. Is deze minder gunstig,

treden en het patiëntoordeel over de kwaliteit

Over Menzis

dan houdt het ziekenhuis minder geld over.”

van leven. De binnen de NHR beschikbare

Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder

Binnen het project zal ook naar kostendrij-

data vormen de basis voor dit innovatieve

winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2

vers worden gekeken.

model.” Desondanks vindt de vernieuwende

miljoen leden. Onze Ledenraad is ons hoog-

pilot plaats binnen een veilige leeromgeving.

ste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Focus en praktische verbeterprojecten

Bijlsma: “We weten nog niet exact waar we

Ziek of gezond, jong of oud. We maken ons

Het model zorgt door de verbinding tussen

in de praktijk tegenaan zullen lopen, maar het

sterk voor toegang tot kwalitatief goede en

info@mcbalans.nl +31 (0) 70 3888 111

Het jammere is dat patiënten vaak pas voor acupunctuur bij een frozen shoulder kiezen als ze helemaal uitbehandeld zijn. Terwijl er veel eerder ook al heel veel hulp vanuit de TCG beschikbaar was. Zelfs de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) raadt acupunctuur aan bij schouderklachten. Door acupunctuur vroeg in te zetten kan erger worden voorkomen en zijn er veel minder medicijnen nodig. Ik richt me meestal op de twee belangrijkste aspecten van de klacht: bewegingsvrijheid en pijn. Meestal hebben patiënten al heel veel pijnstillers, injecties en pijnlijke therapieën ondergaan voordat ze bij mij komen. Acupunctuur tegen de pijn is gelukkig veel minder onaangenaam. Een paar naaldjes in de oren, op de schedel en een paar andere plaatsen kan een wereld van verschil maken. Ik stimuleer daarnaast vooral de doorbloeding van het gebied, zodat het lichaam zichzelf kan genezen. Dat genezen gebeurt doordat het lichaam tijdens een acupunctuurbehandeling corticosteroïden aanmaakt. Door de verbeterde doorbloeding komt dit stofje vervolgens beter bij de aangedane schouder aan en geneest u als het ware van binnen uit.

Medisch Centrum Balans Oost en West in één praktijk

Weten of Traditionele Chinese Geneeskunde ook geschikt is voor u? Bel of mail ons op:

financiering en kwaliteit ervoor dat artsen,

doel is dat wij betalen voor betere kwaliteit

betaalbare zorg voor iedereen. We versterken

bestuurders en zorgverzekeraars nog meer

tegen lagere totaalkosten. Dan moet het dus

de leefkracht van ieder mens. Dat is de kracht

Stationsweg 23

van Menzis.

Openingstijden: Ma t/m vr: 9.00 17.30 uur

dan voorheen allemaal dezelfde focus krij-

ook lonen voor ziekenhuizen om te investe-

2515 BG Den Haag


8

Zicht op • nummer 4 - 2018

“Douchen is een weldaad, geen spoortje kalkaanslag” Ze sporten veel en douchen dus ook veel. Vroeger deden ze dat op de sportschool, maar sinds AquaCell gaat het echtpaar Snik direct naar huis om daar te douchen. “Veel lekkerder, veel zachter”, zegt Ellen.

Lees verder op

Rob en Ellen Snik

‘Alles blijft nu

én ze gebruikt veel minder shampoo.

hadden daarvoor trouwens al

prachtig schoon!’

Rob ervaart het ‘nieuwe’ water als een

besloten dat we de investering van

Intussen hebben Ellen en Rob Snik niet

weldaad voor zijn eczeem terwijl “de

zo’n 2000 euro gingen doen. Wat

alleen een nieuwe keuken, maar blinkt

was veel lekkerder ruikt”.

we heel bijzonder vonden; je krijgt als klant het volle vertrouwen van

er ook een gloednieuwe badkamer. Vrij letterlijk; geen spoortje van

‘Iedereen zou een

de leverancier. We hoefden geen

kalkaanslag. Ook vóór de AquaCell

AquaCell moeten hebben’

aanbetaling te doen; de AquaCell

mocht de badkamer wel gezien

Onbegrijpelijk vinden ze het dat

werd eerst keurig netjes geplaatst

worden, maar alleen dankzij driftig

niet iedereen een AquaCell in zijn

en aangesloten.”

poetswerk: de grote ergernis van beide

meterkast heeft staan. “Wij konden

echtelieden. Ellen: “Maar dat is nu

bijna niet wachten tot-ie geïnstalleerd

voorbij. Alles blijft prachtig schoon

zou worden. Er is nog iemand langs

en het douchen is héérlijk!” Ze heeft

geweest voor een demonstratie.

geen behoefte meer aan bodylotion

Dat was een prettige ervaring. We

Het verhaal van Ellen en Rob én andere ervaringen leest u op aquacell.nl/ervaringen

Voordeel #8

De douche blijft kalkvrij Bekijk alle voordelen op

Geen kalkaanslag meer en héérlijk voor de huid

088 98 99 100


Zicht op • nummer 4 - 2018

9

Autoschade van der Ende: “Wij kiezen voor de klant,

niet voor de portemonnee van de verzekeraar!” In 1999 begon Vincent Winkes bij Autoschade

instrumenten en deuren – staan Vincent en zijn team

van der Ende in Maasdijk. Alweer elf jaar gele-

paraat voor de automobilist met schade. “Wij herstel-

den nam hij het bedrijf over van de toenmalige

len een auto nog precies zoals het hoort. Als iemand

eigenaar Ronald van der Ende. “We hebben de

schade aan zijn auto heeft, bepalen wij als vakspeci-

afgelopen jaren keihard gewerkt om een suc-

alist de reparatiemethode. We laten dat niet over aan

cesvol bedrijf te blijven. Wij zijn niet van het

de wensen van de verzekeraar. Als iets kapot is, dan

achterover zitten, maar pakken liever aan!”,

gaan wij er niet vijftien uur aan timmeren, maar gaat er

vertelt Vincent enthousiast. Ondertussen is de

bij ons gewoon een nieuw onderdeel in. Dan kunnen

klant al die jaren centraal blijven staan en is het

reparatiekosten dus hoger uitvallen, maar kwaliteit én

autoschadebedrijf een begrip in het Westland

de veiligheid van de klant stellen wij boven alles.”

en omstreken. Geen zorgen voor de klant Onder leiding van Vincent wordt het autoschadebe-

Autoschadebedrijf van der Ende helpt automobilisten

AUTOSCHADEKEURING

drijf steeds groter. “Dankzij onze mentaliteit hebben

door het volledige schadeherstel traject. “Als iemand

Als eerste van Nederland sloot Autoschade

we het bedrijf door de economische crisis heen ge-

schade heeft aan zijn auto is onze belangrijkste vraag

van der Ende zich aan bij AutoSchadeKeuring.

sleept. We hebben een haal- en brengservice in de

of ze er zelf goed vanaf gekomen zijn, en geen letsel-

De AutoSchadeKeuring is de enige zekerheid

Benelux. In regio Westland is ons klantenbestand het

schade hebben. Dat gebeurt helaas nog wel eens.

voor automobilisten dat de auto na een scha-

grootst, maar iedereen in Nederland kan bij ons te-

Auto’s kunnen wij wel repareren, maar ik kan nog

de goed gerepareerd is. Is er twijfel of de auto

recht.”

steeds geen armen en benen aannaaien”, vertelt Vin-

is gerepareerd? Dan wordt de auto door een

cent met een knipoog. “Mocht iemand letsel hebben,

speciale scanner gehaald waarmee dwars

Kwaliteit en veiligheid

zorgen wij dat een letselschadeadvocaat contact

door de lak van de auto heen gekeken wordt.

Vanaf 1 april 2017 zit Autoschade van der Ende op

opneemt met onze klant. Daar staan wij zelf verder

Hierdoor kan bekeken worden of kapotte

een nieuwe locatie in Maasdijk. “Dit pand is vier keer

helemaal buiten.”

onderdelen daadwerkelijk zijn vervangen. Onzichtbare schade wordt weer zichtbaar.

zo groot als waar we eerst zaten. En ook deze locatie staat steeds voller! Buiten dat we druk bezig zijn met

Een automobilist met schade aan zijn auto hoeft bij

nog een goede spuiter erbij aan te nemen, overwegen

Van der Ende niets zelf te regelen. “Bij schade hoeft

Klanten van Autoschade van der Ende weten

Meer informatie vindt u op

we ook om er nog een spuitcabine bij te plaatsen. Dit

iemand ons alleen maar te bellen en wij pakken het

zeker dat zij de baas zijn over hun eigen auto,

www.autoschadevanderende.nl

om klanten te blijven bedienen zoals ze van ons ge-

volledig op. Wij doen de complete schade en sturen

omdat het bedrijf is aangesloten bij www.

of bel naar +31 (0)174 54 01 73.

wend zijn”, zegt Vincent.

de totaalvordering naar de tegenpartij of verzekeraar,

jijbepaalt.nl. Op deze manier biedt Vincent

Autoschade van der Ende

Naast het leveren van speciaal spuitwerk – denk hier-

inclusief de eventuele andere te vorderen schade die

transparantie en alleen het beste voor zijn

Maasambacht 13

bij naast auto’s ook aan brommers, motoren, muziek-

ze hebben.”

klanten, en niet voor de verzekeraar.

2676 AW Maasdijk

Snelle tijden op Ruitenburg Halve Westland 2018 Het grootste Westlandse loopevenement – de Ruitenburg Halve Westland – bracht zaterdag 24 maart flink wat sporters op de been. ’s Ochtends gingen zo’n 600 wandelaars op pad voor een tocht over 10, 15, 20 of 30 kilometer en in de middag verschenen bijna 1.600 hardlopers aan de start van verschillende loopafstanden. Winnaar van het ‘koningsnummer’, de halve marathon, was Christiaan van Beusichem uit Barendrecht. Hij finishte in de snelle tijd van 1.10.39. Monique Leentvaar kwam op het Wilhelminaplein als eerste vrouw over de streep, in een tijd van 1.31.59. Het hoogtepunt van het Westlandse loopevenement is traditiegetrouw de halve marathon. Om 14:00 uur gingen bijna 400 deelnemers op pad over een gedeeltelijk nieuw – en blijkbaar snel

De deelnemers aan de Ruitenburg Halve Westland 2018 zijn uit de startblokken. (foto Carry Wilmink)

– parcours. Christiaan van Beusichem eindigde als eerste en liet Maarten van Zetten en Ricardo

van 37.42 was sneller dan die in 2016 en 2017.

Aan de kidsrun over twee afstanden deden

Sint Nicolaas achter zich. Bij de vrouwen ging

de CPC enkele weken geleden. Hij finishte in

de winst naar Monique Leentvaar. Marianne

een tijd van 15:09. Ook de snelste dame, Els-

Goijert werd tweede en de jarige Monique

beth Ciesluk uit Delft, was behoorlijk sneller dan

Kidsrun

meer dan vorig jaar. Alle deelnemertjes werden

Weening eiste de derde plek op.

de snelste dame van vorig jaar.

Om 12:00 uur al werden de allerjongste atleten

beloond met een medaille en een ijsje van IJs-

weggeschoten voor een wedstrijd over 500 me-

salon LKKR!

bijna 500 kinderen mee en dat waren er weer

5 en 10 kilometer

Bij de Van der Windt Verpakking Run over 10

ter. Drazic Rondhuis was met 1.49 de snelste

Eerder op de dag waren de deelnemers aan de

kilometer bleek Eric Wolfert uit Sommelsdijk

jongen en Noa Boutkan kwam net als vorig jaar

De organisatie van de Ruitenburg Halve West-

‘5 van VORM’ op weg gegaan. Het werd een

de snelste atleet. Hij was met 34.34 vier se-

als eerste meisje over de meet in 1.55. De Zier

land kijkt tevreden terug op een geslaagde 21e

opvallend snelle wedstrijd, met maar liefst ze-

conden sneller dan de winnaar van vorig jaar,

Running Kidsrun over 1.200 meter werd gewon-

editie van het jaarlijkse loopevenement. Dankzij

ven lopers onder de winnende tijd van 2016 en

Bram van Dongen. Bij de vrouwen ging Marlies

nen door Torsten Meijer. Hij bereikte de finish na

het enthousiasme van de deelnemers én de in-

2015. De winnaar, Max Polak uit Papendrecht,

Jongerius van Olympus ’70 voor de derde keer

4.18. Snelste meisje op deze afstand was voor

zet van heel veel vrijwilligers wisten zij een mooi

was bovendien sneller dan de snelste loper bij

op rij met de eer strijken. Haar winnende tijd

de derde maal op rij Tess Homan met 4.46.

sportief feest te realiseren.


10

Zicht op • nummer 4 - 2018

N E P P O

H S HT

EC

ME R L A , D

R AN T S R DE R E E .NL ALM K • E 8 E 1 ERW EI 20 M M O 7 LEZ M2 L / T E 1 B I 2 .L WWW

SAMEN MET

E

NU € 4,KORTING


Zicht op • nummer 4 - 2018

ER

Programma 27e editie Westerpop bekend!

11

P UIT AGENDA

Met o.a: EUT, DOOL, SUE THE NIGHT, CANDY DULFER, the CADILLAC THREE(Usa), the COOL QUEST, STARSAILOR (Uk) en MODESTEP (Uk)

Lezing: de oudste sluis van Nederland Wist u dat Vlaardingen tweeduizend jaar geleden al op de kaart stond? Op een oude kopie van een Romeinse wegenkaart staat de naam ‘Flenio’, een plaats die

ter

hoogte

van

Vlaardingen

lag.

Vlaardingen lag daar strategisch op het kruispunt van een aantal rivieren. Archeologen hebben op tientallen plekken in Vlaardingen vondsten gedaan die getuigen van bewoning in Romeinse tijd. Bij het bedrijventerrein troffen ze zelfs een sluis aan uit de Romeinse tijd. Deze ligt nu in het Museum Vlaardingen. Het is niet alleen een Foto: Marc de Jong

van de grootste objecten in het museum, het is ook de oudste geconserveerde sluis van Nederland, en misschien zelfs wel van

Delft - Het programma van de 27e editie

6 en 7 juli 2018

de Popunie. Het gratis toegankelijke Wester-

van Westerpop in Delft, is op 2e Paasdag

Westerpop programmeert lokale, regionale,

pop biedt ook straattheater, een festivalmarkt

Europa. Iets om trots op te zijn! Maar wie

om 18:00 uur bekend gemaakt. De orga-

landelijke en internationale acts en bands. En

en een foodstreet aan en maakt tijdens de con-

bouwde die sluis? Waren dat de Romeinen?

nisatie is ervan overtuigd dat met dit in-

dit in verschillende muziekstijlen. Op de ko-

certen gebruik van “special effects”.

Stadsarcheoloog Tim de Ridder vertelt er op zon-

drukwekkende programma het succes uit

mende editie zullen op twee podia in totaal 21

2016, minimaal zal worden geëvenaard,

acts acte de préséance geven. Op vrijdag 6 juli

Het festival wordt afgesloten met vuur-

maar naar alle waarschijnlijk nog kan

vanzelfsprekend vier gearriveerde Nederland-

werk.

worden overtroffen. Het festival werd in

se bands op het hoofdpodium. Het festival is

2016, door 17.500 bezoekers bezocht.

blij met o.a EUT als veelbelovende nieuwko-

dag 29 april meer over in het kader van de Nationale Romeinenweek: www.romeinenweek.nl Cor Rieken over dwangarbeid Lierenaar Cor Rieken laat u op dinsdag 1

mer en DOOL de band, van de excentrieke en

mei kennis maken met het verhaal over zijn

bekende Ryanne van Dorst. Daarnaast strijden

vader, die tijdens de Tweede Wereldoorlog

drie regionale bands om de Peter Tetteroo Bo-

ruim 2,5 jaar als dwangarbeider in Duits-

kaal op de PTB Stage.

land en Oostenrijk heeft moeten werken. Hij

Op zaterdag 7 juli staan acht bekende Neder-

schreef een boek over het verleden van zijn

landse en internationale bands op het hoofd-

vader met de veelzeggende titel “De stilte

podium. Opvallende namen hier zijn Candy

van mijn vader”. Cor kijkt nu, door de opge-

Dulfer die na het spelen met wereldsterren,

dane kennis en nieuwe inzichten, met een

zich nu inmiddels zelf een wereldster mag

heel andere blik terug op zijn jeugdjaren. De

Nieuwe locatie

noemen, maar ook het in de VS zeer populaire

lezing, op dinsdag 1 mei, begint om 14.30

Met veel energie is stad en land afgezocht

the Cadillac Three en als indrukwekkend hoog-

uur in Bibliotheek De Lier. Alle belangstellen-

naar talentvolle en reeds gearriveerde bands

tepunt kan de boeking van de bekende Britse

en acts. Het festival dat sinds 2014 verder is

band Starsailor worden bestempeld, met hun

gegaan als biënnale, vindt sinds 2016 plaats

vele hits in het eerste decennium van het nieu-

op een nieuwe locatie.

we millennium. Westerpop sluit op zaterdag

den zijn welkom en aanmelden is niet nodig. Meer informatie op www.bibliotheekwestland.nl Derde editie ZandmotorRun

af met de zeer bombastische elektronische De nieuwe locatie van het Stanislas College

dance act, Modestep uit Londen. Deze laatste

aan het Molenhuispad in Delft is positief ge-

drie bands, worden met bemiddeling van het

ëvalueerd. Tot op de dag van vandaag krijgt de

Delftse Mojo Concerts, naar de prinsenstad

organisatie nog steeds complimenten betref-

gehaald.

fende de keuze voor dit nieuwe festivalterrein.

Na het grote succes van de afgelopen jaren Foto: Ruud Baan

vindt op zondag 13 mei 2018 de derde editie van de ZandmotorRun plaats, een hard-

PROGRAMMA:

loopwedstrijd op het Zuid-Hollandse strand

•V  rijdag 6 juli 19.00-24.00 uur

ter hoogte van Den Haag/Monster. Er kan

Het is breder en ruimtelijker van opzet en de lo-

Het Stage Europe Network (SEN) podium biedt

Mainstage: Mama Franko w/ special

een afstand van vijf of tien kilometer gelo-

gistiek rondom het festival is goed te organise-

op zaterdag een plek aan zeven jonge opko-

guest R Vii, EUT, DOOL,

pen worden. Nieuw dit jaar is de KidsRun.

ren. Het festival blijft op loopafstand van Delft

mende Europese bands. Een gevarieerde line-

Mamihlapinatapai

Kinderen van 10 tot en met 14 jaar kunnen

CS en dat is een voorwaarde die ook betrek-

up, met opkomend talenten uit diverse Euro-

Peter Tetteroo Bokaal Stage: Kicke,

king had, op de vorige locatie waar voorheen

pese landen die garant staan voor kwaliteit,

Molehill Mountain, Rise of the Wood

25 edities hebben plaatsgevonden.

verrassing en enthousiasme. • Zaterdag 7 juli 13.00-24.00 uur

meedoen aan de afstand van twee kilometer. Inschrijven en meer informatie via www.zandmotorrun.nl

Westerpop wordt georganiseerd door 230 vrij-

Mainstage: Leoparte, Sue the Night,

willigers. Participanten zijn o.a: De Gemeente

Candy Dulfer, the Cadillac Three (Usa),

Delft, Fonds 1818, Fonds Podium Kunsten en

7 Miles to Pittsburgh, the Cool Quest,

Theetuin in de Groene Raat

Starsailor (Uk) en Modestep (Uk)

Loop of fiets eens langs de mooie tuinen en

Stage Europe Network: Wordt later aan-

de boerderij van de Groene Raat in Schie-

gekondigd.

dam. Op zondag is het heerlijk thee (uit eigen tuin!) drinken op het terras. Wandel

• Entree: Gratis Toegang

heerlijk ontspannen rond in de prachtige

• Locatie: Sportterrein Stanislas Col-

tuinen en doe inspiratie op. Dit is de ideale

lege, aan het Molenhuispad in Delft, op loopafstand van Delft Centraal Station

plek om ideeën op te doen voor jouw eigen tuin! Op verzoek krijg je alle informatie die je nodig hebt.

Meer informatie over Westerpop en de programmering, is te volgen via de site van het festival: www.westerpop.nl

Meer informatie op www.irado.nl


12

Zicht op • nummer 4 - 2018

PediRoda: de kwaliteitsopleider in voetverzorging

NIEUW IN ROTTERDAM!! OPEN HUIS ROTTERDAM 24 APRIL

OPEN AVOND HILLEGOM 20 JUNI -

basis pedicure medisch pedicure sport pedicure schoonheidsspecialiste studiedagen

Wie wil worden opgeleid tot pedicure,

de meeste daarvan draaien we alle opleidingen:

moet een keuze maken uit een groot

basis-, medisch en sportpedicure, en daarnaast

aantal opleiders. Kies je voor de laagste

worden er ook nog nascholing, studie- en work-

prijs of ga je voor kwaliteit? Kies je een

shops gegeven. Op vier locaties kunnen exa-

instituut waarbij je kennis via theorieles-

mens worden afgenomen en we merken dat dat

sen krijgt aangereikt? Of geef je voorkeur

door onze cursisten als heel fijn wordt ervaren.

aan een praktijkgerichte opleiding waar

Zo hoeven ze voor hun examen niet helemaal

docenten voor de klas staan die zelf een

naar de andere kant van het land.”

praktijk hebben en dus weten waar ze het over hebben?

Jonger publiek “Met name de sportopleiding is momenteel een

“Wij zijn een landelijk, particulier opleidingsin-

hot item”, vervolgt Ella haar verhaal. “Dit is een

stituut en leveren een door de branche erkende

kwaliteitsopleiding die vijf dagen duurt. Je kunt

kwaliteitsopleiding, met een erkend diploma”,

hem als specialisatie doen als je eerst je medisch

vertelt Ella Waanders van PediRoda trots. “Bij

diploma hebt gehaald. Op die manier kun je echt

ons staat kwaliteit hoog in het vaandel. Niet voor

een bepaalde doelgroep kiezen en we merken

niets werden we zowel in 2015 als 2016 winnaar

dat we hiermee ook een jonger publiek trekken.’

van de Pedicure.nl Award.” Meer informatie op www.pediroda.nl, telefonisch Negen locaties

via 0548-545077 of mail naar info@pediroda.nl

“Met onze negen locaties zitten we verspreid over het midden en zuiden van Nederland. In

PediRoda zit nu ook in Rotterdam! Kom op 24 april 2018 van 16:00 tot 20:00 uur naar de open dag. De voorlichting opleiding tot

tel: 0548 - 545 077 www.pediroda.nl

medisch pedicure start om 19:00 uur. Op 20 juni 2018 van 19:00 tot 21:00 uur is er een open avond in Hillegom. Beide locaties starten vanaf september 2018

Leslocaties o.a. Weesp, Hillegom, Rotterdam, Leerdam

met de opleidingen.

De reiswereld verandert, VakantieXperts de Groot verandert mee!

VakantieXperts de Groot 60 jaar grenzeloos goed 6 dagen per week geopend Ook op afspraak mogelijk via onze website www.vakantiexpertsdegroot.nl

Billitonlaan 10, 3131 LK Vlaardingen • 010-434 8677

In 1958 organiseerde de heer Jac de Groot

Altijd de beste prijs

in een tijd zonder computers en internet zijn

De reizen worden aangeboden tegen de

eerste busreis naar de Eifel in Duitsland.

scherpste prijzen. Want dankzij alle aansluitin-

Ruim zestig jaar later is VakantieXperts de

gen op de wereldwijde reserveringssystemen

Groot uitgegroeid naar een modern bedrijf

kunnen alle prijzen vergeleken worden. Daar-

met winkels in Vlaardingen en Maassluis

door zijn de reizen nooit duurder dan wanneer u

met twaalf zeer ervaren medewerkers.

ze zelf boekt bij reisorganisaties of via het internet. Regelmatig zijn de reizen zelfs goedkoper,

De busreis naar de Eifel heeft al lang plaatsge-

omdat ook Duitse reisorganisaties worden mee

maakt voor maatwerkreizen naar alle toeristische

vergeleken.

bestemmingen over de hele wereld. Denk aan een rondreis door Canada, Cuba of Vietnam of

VakantieXperts is 6 dagen per week geopend

juist met de auto door Toscane. Een cruise door

en biedt u alle zekerheid van het Garantiefonds

de Middellandse zee of Alaska. VakantieXperts

Reisgelden (SGR). Uw vakantiegeld is bij hen

weet er wel raad mee!

dus in veilige handen!


Zicht op • nummer 4 - 2018

13

Astronaut André Kuipers blijft langer in Maritiem Museum Bezoekers van het Maritiem Museum

eigen leven verkenden wetenschappers aan

Rotterdam

André

boord van VOC-schepen in de 17e eeuw de

Kuipers langer tegenkomen dan ver-

wereld, als echte avonturiers. Hun onder-

wacht. Dit maakt het museum be-

zoek leidde tot inzichten waar we vandaag

kend op de Dag van de Internationale

de dag nog steeds op varen. De familieten-

Ruimtevaart. Sinds begin 2017 is An-

toonstelling duikt in het verleden, maar het

dré Kuipers de virtuele gids in de fa-

Maritiem Museum kijkt samen met heden-

milietentoonstelling ‘Expeditie Knappe

daagse ontdekkingsreiziger André Kuipers

Koppen’. Hij begeleidt bezoekers door

ook vooruit. Zo vertelt hij over toekomstig

de werelden van wetenschappers aan

onderzoek naar uithoeken van het heelal.

boord van VOC-schepen. Wegens suc-

Met hightech telescopen luisteren weten-

ces is deze expositie verlengd t/m 3

schappers daar naar sterren en planeten.

kunnen

astronaut

maart 2019.

Orthodontist Van Zanden komt met eigen Snapchat filter Vanaf vandaag kunnen patiënten van Van

ten op om de

vernuft

Zanden Orthodontie in Vlaardingen en

snaps vooral op

In ‘Expeditie Knappe Koppen’ ontdekken

Het Maritiem Museum staat in de meivakan-

Maassluis zich uitleven met het nieuwe

Facebook en Instagram te delen en de praktijk

bezoekers welke eigenschappen hen tot een

tie, van 28 april t/m 6 mei, helemaal in het te-

geofilter van de praktijk. Hiermee kunnen

te taggen. De leukste snaps worden geplaatst

ontdekkingsreiziger maken. Met gevaar voor

ken van technische hoogstandjes. Op 1 en 2

patiënten foto’s en video’s met een beu-

op de pagina van de praktijk.

Een

meivakantie

vol

technisch

mei is onderzoeksinstituut MARIN te

gelbekkie delen met hun vrienden.

gast. In hun simulator beleven muse-

Van Zanden Orthodontie

umbezoekers, hoe het is om aan het

Natuurlijk geeft het filter geen realistische

Van Zanden Orthodontie is sinds 1994 ge-

roer van een sleepboot te staan in de

weergave van een beugel, maar is het vooral

vestigd aan de Reigerlaan 53 in Vlaardingen

Rotterdamse haven. Of zien ze, hoe

ludiek bedoeld. ‘We merken dat jongeren in

en sinds 2010 aan de Lange Boonestraat

een reddingsboot het water induikt

onze praktijk vaak Snapchat gebruiken om

10 in Maassluis. Van Zanden Orthodontie is

als medewerkers van een boorplat-

aan vrienden te laten zien dat ze bij de ortho

een moderne orthodontie praktijk waar met

form zichzelf in veiligheid moeten

zijn. Daarom hebben we zelf een grappig filter

de meest moderne materialen en technieken

brengen. Ook valt in de ‘Offshore Ex-

ontwikkeld waarmee ze met een “big smile” de

wordt gewerkt. Deze praktijk staat voor pro-

perience’ de wereld van energiewin-

deur uit gaan,’ aldus praktijkeigenaar en ortho-

fessionaliteit, hoogwaardige orthodontie en

ning op zee te ontdekken. Vergeet

dontist Rens van Zanden.

persoonlijke aandacht voor de patiënt.   

ook niet op het Maritiem Museum te stemmen voor de BankGiro Loterij

Wie het Snapchat filter wil testen, moet wel

Museumprijs bij de speciale stemba-

naar de praktijk in Vlaardingen of Maassluis

lie. Dit jaar heeft deze prijs het thema

komen want het filter is speciaal voor die loca-

‘techniek’.

ties ontworpen. Van Zanden roept zijn patiën-

Ostara!

Een reis door geluid in de speeldernis Van dinsdag 1 tot en met zondag 13 mei 2018 is de muzikale kindervoorstelling Ostara!

www.ortho-vlaardingen.nl

Druiven krenten: de kunst van het weglaten

(6+) te zien in de Speeldernis, Rotterdam. De voorstelling vormt het eerste deel van het Vier Seizoenen Theater van theatermakers Alexander Brouwer en David Schwarz. Een voorstelling waarin we samen de lente vieren en muziek maken. Het geluid van de lente

instrument. We gebruiken alles wat we kun-

De lente is weer gekomen en ze danst als

nen vinden en eindigen natuurlijk met een

een fee door de bloemenvelden. Wild trom-

groot feest!

melt ze op boomstammen en ritselt ze met blaadjes, stampt ze met haar voeten en zingt

Vier Seizoenen Theater in de Speeldernis

ze zo luid ze kan. Dat mag harder! Misschien

Alexander Brouwer en David Schwarz, ma-

kunnen we haar wel een handje helpen...

kers van de voorstelling Midzomer Avontuur (2017) in de Speeldernis, maken in 2018

Ga mee op een muzikale ontdekkingsreis

het Vier Seizoenen Theater: een jaar lang

door de Speeldernis, met de natuur als ons

ontdekken, beleven en verwonderen in de

©rolfvankoppenfotografie

Speeldernis. Ieder seizoen is er een nieuwe voorstelling met een ander thema, passend bij het jaargetij.

Monster – Op 21 en 28 april organiseert

Het grote voordeel van deze oefening in de

Centraal staat de ervaring van de

Themapark De Westlandse Druif de cur-

praktijk is dat de krentcursus gratis is voor wie

kinderlijke bezoeker: ervaring met

sus krenten. Het druivenkrentseizoen

de Westlandse Druif na de cursus nog mini-

de natuur, het spelend ontdekken

staat voor de deur en steeds meer hob-

maal vier maal komt helpen in de krenttijd.

en op avontuur gaan.

bykwekers willen zich het krenten eigen maken. Deelnemers aan de cursus ma-

Cursus Druiven krenten

Speeldata

ken zich voornamelijk de kunst van het

Velen willen meer leren over de techniek van

1-2 mei 18:15

juiste weglaten eigen en brengen vorm

het krenten van de blauwe en witte trossen.

5 mei

aan de prachtige trossen die zullen ont-

Speciaal hiervoor ontwikkelde De Westlandse

staan.

Druif een cursus die dit jaar plaatsvindt op

18:15 / 19:15

6-8 mei 18:15 9 mei

18:15 / 19:15

zaterdag 21 en zaterdag 28 april, van 09.00

10 mei 18:15

Voordelig leren, dat is het bij Themapark De

uur tot 12.00 uur. Deelnemers leren de fijne

11 mei 18:15 / 19:15

Westlandse Druif zeker. Iedere cursist kan

kneepjes van het krenten in de praktijk. De

13 mei 18:15

als zij willen vlieguren maken in de druiven-

kosten voor deelname bedragen 20 euro,

kas van het themapark. Het geleerde brengen

inclusief koffie of thee. Aanmelden kan tele-

Meer informatie op

zij in praktijk en ze kunnen meters maken om

fonisch via 0174-248787 of per e-mail naar

www.speeldernis.nl

hun krentvaardigheid verder te ontwikkelen.

receptie@westlandsedruif.nl.


14

Zicht op • nummer 4 - 2018

3e Westland Rally is wederom een groot succes! Zondag 25 maart werd de 3e Westland Rally

behoeve van de aanschaf van speeltoestellen spe-

verreden. 80 equipes verschenen rond de klok

ciaal voor gehandicapte kinderen op vakantiepark

van negen uur bij Themapark De Westlandse

Vlugtenburg in ‘s Gravenzande. Voorzitter Hans Prins

Druif in Monster. Een prachtige mix van snelle

nam namens Stichting Avavieren de cheque in ont-

auto’s, maar ook oldtimers kwamen aan de

vangst. Door dit hele mooie bedrag komt de realisatie

start op deze zon overgoten zondag. De deel-

van de speciale speeltuin heel dichtbij. Ontspannen

nemers navigeerden vervolgens aan de hand

op vakantie, dat wil iedereen. Stichting Avavieren wil

van diverse routesystemen naar Kasteel Haar-

dit mogelijk maken voor mensen met een beperking

zuilens, waar de lunchstop was. In de middag

en hun ouders of verzorgers. Op een mooie locatie,

ging het parcours weer richting het Westland.

dicht bij het strand en met volop activiteiten voor jong en oud. Tevens wil Stichting Avavieren voorzieningen

Foto: © A. Voorberg - Autosportnieuws.be

De finish was bij Barn47, waar met een Walking Di-

gaan realiseren zodat kinderen met een beperking uit

ner voor alle deelnemers de dag werd afgesloten. Na

het Westland zich een middagje kunnen vermaken

natie van de Westland Rally wordt dit nu mede mo-

en Jeroen Pronk is trots op het resultaat en kijkt terug

de prijsuitreiking werd een prachtige donatie van €

door gebruik te maken van aangepaste speeltoestel-

gelijk gemaakt. De organisatie van de Westland Rally,

op een zeer geslaagde 3e editie. Volgend jaar komt er

50.000,- aan Stichting Avavieren overhandigd ten

len, strandrolstoelen en de strandrups. Door de do-

bestaande uit Richard van Holstein, Koos van Essen

zeker weer een vervolg.

SAXXX

NIEUEWL MOD

URBANO • AFNEEMBARE SAMSUNG ACCU • 36V/13Ah h • VOORVORKVERING • SHIMANO 7 SPEED

BEKIJK ALLE

VOORJAAR

.NL DEALS

E-BIKE

RKTE BEPERRAAD!! O VO

VAN €1899 VOOR

SLECHTS

OP O=P

MAX

1.099,- DAILY N3 €800

€200

AVANT

KORT ING

• GESLOTEN KETTINGKAST • LED VERLICHTING • SHIMANO 3 SPEED

W NIEU

IN DE WINKELS EN ONLINE

€300

AVANT

CARGO N3

KORT ING

• INCL. VOORDRAGER • SHIMANO 3 SPEED

W NIEU

KORT ING

VOORDELIGSTE

MIDDEN

VAN

MOTOR!

ACTIERADIUS

VOOR

SLECHTS

OOK IN RIJSWIJK!

€ 499

299,-

VAN

VOOR

SLECHTS

€ 599

299,-

MATRABIKE IS GEVESTIGD AAN DE: HERENSTRAAT 1

OPEN OP: DI, WO, VR : 14.00-19.00 |DO: 14.00-20.00 |ZA: 10.00-17.00

A l l e p r i jze n u i t d e a d ve r t e n t i e zi j n o n d e r vo o r b e h o u d v a n d r u k- e n ze t f o u t e n e n v a n w i jzi g i n g v a n a f 2 w e ke n n a p u b l i c a t i e . H i e r vo o r w o r d t ge e n a a n s p ra ke l i j k h e i d a a nv a a r d d o o r M a t ra b i ke .

Kunststof tuinhuizen - Bergingen - Garages

• Advies op maat • Ook voor zelfbouw • Nooit meer schilderen!

www.romahaus.com J.-D.- Lauenstein-Straße 1 49767 Twist Net over de grens bij Emmen

Tel.: 0049 5936 92 3412 E-mail: info@romahaus.com


Zicht op • nummer 4 - 2018

15

Wij zoeken Alzheimer patiënten Helpt u mee? Kijk voor meer informatie op:

www.proefpersoon.nl/alzheimer U kunt ook emailen naar: Alzheimer@chdr.nl of bellen met 071-5246464

Het Centre for Human Drug Research (CHDR) heeft plannen om onderzoek te doen naar de ziekte van Alzheimer. Voor dit onderzoek zoeken wij:

mannen en vrouwen (55-85 jaar) met de ziekte van Alzheimer Heeft u de ziekte van Alzheimer? Is dit vastgesteld door een arts? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deelname. Vooraf wordt u uitgebreid voorgelicht en krijgt u een medische keuring. Voor deelname ontvangt u een financiële vergoeding. Het Centre for Human Drug Research is een stichting die geneesmiddelenonderzoek doet naar ziektes die gepaard gaan met het proces van ouder worden, zoals de ziekte van Alzheimer en -Parkinson. De onderzoeken dragen bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van geneesmiddelen en vinden plaats in ons onderzoekscentrum in Leiden. Het CHDR werkt nauw samen met de Universiteit Leiden en de klinische afdelingen van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).

COLOFON Verspreidingsgebieden: Naaldwijk, 25.620 exemplaren ‘s Gravenzande, 25.700 exemplaren

Kopij evenementen en activiteiten

Vlaardingen, 20.977 exemplaren Maassluis, 18.114 exemplaren

evenementen, voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw club, vereniging of organisatie een

Voor plaatsing in ‘Zicht Op Het Westland’ is onze redactie altijd op zoek naar interessante

boeiende activiteit waarvan onze lezers op de Zicht Op Media Den Haag: Joup BV: Mercuriusweg 92, 2516 AW Den Haag

hoogte moeten worden gesteld? Schroom dan niet en laat het ons weten!

Tel.: 070 – 2044123 info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

De eerstvolgende uitgave verschijnt weer op 12 mei. U kunt kopij insturen tot en met 3 mei 2018. Mail uw persbericht of medede-

www.facebook.com/zichtopmedia

ling, liefst voorzien van één of meer foto’s naar Zicht op media Zwaag: De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag Tel.: 0512 - 584 100

uitgeverij@zichtop.nl. Disclaimer Zicht Op Media Den Haag is een handels-

Accountmanager: Henk Doosje, Tel.: 0229 - 855634

naam van Joup BV. Zicht Op Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor in-

h.doosje@zichtop.nl Eindredacteur: Ivo Biesterveld, i.biesterveld@zichtop.nl

formatie in welke vorm dan ook toegezonden door derde partijen, en stelt zich niet

Vormgeving: Zicht Op Media Verspreiding:

merciële uitingen en ingezonden berichten. Zicht Op Media behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of te

FRL verspreidingen BV te Leeuwarden. Heeft u vragen over de verspreiding? Ga naar www.frlpost.nl Of bel 058 - 21 54 157

bewerken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

2018-04

‘Zicht Op Het Westland’ is een uitgave van Joup BV en verschijnt 12 keer per jaar in vier edities. Deze vier edities hebben een gecombineerde oplage van 90.411 exemplaren.

Bel of SMS en maak kans op € 20,-! Bellen

Bel de oplossing door naar: 0909-123 45 68 (60 cent per gesprek). Het doorbellen van de oplossing kost niets meer dan de kosten van een postzegel en het is nog makkelijker ook! Bel en maak kans op de prijs van 20 euro!

NIEUW: nu ook per SMS!

Vanaf heden kunt u de oplossing van de prijspuzzel ook per SMS doorsturen! Om kans te maken op de puzzelprijs, stuurt u een SMS naar nummer 3010 (60 ct. p.o.b.) met daarin: ZICHTOP (spatie) gevolgd door uw oplossing (spatie) uw postcode en huisnummer. Voorbeeldje prijspuzzel SMS: ZICHTOP PARAPLU 3233 SL 18. Wij wensen u veel plezier en zien uw oplossing tegemoet. Succes!

verantwoordelijk voor de inhoud van com-

Zicht Op Media.

Regio’s van Zicht Op: Amersfoort-Midden & Zuid, Amersfoort-Noord e.o., Soest & Baarn, Leusden e.o., Goeree Overflakkee, Schouwen-Duivenland & Tholen, Voorne, Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., West Betuwe, Betuwe, Overbetuwe, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voorschoten, Zoetermeer, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug, Ede, Veenendaal, Wageningen/Bennekom, Naaldwijk e.o., ’s-Gravenzande, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse e.o., De Hoeksche Waard, Albrandswaard.

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 03/2018: NACHTVORSTJE De winnaar van € 20,- is deze maand: Dhr. Van Galen, Honselersdijk.

Aan de winnaar wordt een bedrag van € 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 3 mei worden doorgebeld.


NEPANELEN ZONNEPANELEN 16

Zicht op • nummer 4 - 2018

ZONNEPANELEN Verlaag uw maandlasten! Neem contact met ons op, om uw dakmogelijkheden te bepalen. Nobelstraat 11bu4 2693 BC ’s-Gravenzande Tel 0174 23 51 20 Email info@smithtechniek.nl

Verlaag uw maandlasten! www.smithsolar.nl

uw maandlasten Neem contact met ons op, om uw dakmogelijkheden te bepalen. Nobelstraat 11bu4 2693 BC ’s-Gravenzande Tel 0174 23 51 20 Email info@smithtechniek.nl

ns op, om uw dakmogelijkheden te bepalen. www.smithsolar.nl

Zicht Op Westland - Editie Vlaardingen - 201804  

Zicht Op Westland - Editie Vlaardingen - 201804

Zicht Op Westland - Editie Vlaardingen - 201804  

Zicht Op Westland - Editie Vlaardingen - 201804