Kronika 7 BDSHiW "Forward" tom I.

Page 1

Chcąc mieć przyszłość należy mieć przeszłość.

Kronikę tę dla przyszłych „Siódemkarzy” oddajemy.

Tom I

2014 - 2015
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.