Inschrijfvoorwaarden 25 woningen Reigersborg Zuid V fase 2b

Page 1

Regels loting en toewijzing woningen ‘Reigersborg Zuid V’ fase 2b in Hoogkarspel 1. In opdracht van de gemeente Drechterland vindt er een loting plaats voor de woningen in het plan ‘Reigersborg Zuid V’ fase 2b in Hoogkarspel. Voor deze loting dienen de inschrijfformulieren uiterlijk op zondag 10 oktober 2021 om 23.59 uur digitaal te zijn ingeleverd. U krijgt een ontvangstbevestiging via het door u opgegeven mailadres. 2. Het inschrijfformulier vindt u op de website www.woneninreigersborg.nl 3. Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Indien de hierop verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, vervalt het resultaat van de loting en gaat de verkoop aan de inschrijver(s) niet door. 4. Alleen natuurlijke personen die op de dag van de loting 18 jaar of ouder zijn kunnen inschrijven. 5. De loting is op dinsdag 12 oktober 2021 om 9.00 uur en wordt uitgevoerd door notaris Alsema van Duin Notaris en Juristen te Hoorn en een medewerker van Zeeman Makelaars. In verband met Covid-19 is het voor de inschrijvers niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. 6. Van de loting die uitgevoerd wordt door notaris Alsema van Duin Notaris en Juristen te Hoorn wordt een proces verbaal opgemaakt. 7. De loting van de notaris bepaalt de volgorde van keuze. Direct na de loting gaat Zeeman Makelaars de inschrijvers bellen op volgorde van deze loting. U wordt dan ook verzocht om ervoor te zorgen dat u op dinsdag 12 oktober vanaf 10.00 uur telefonisch goed bereikbaar bent op de door u opgegeven telefoonnummers! 8. Indien de inschrijver via het opgegeven telefoonnummer op het inschrijfformulier niet bereikbaar is, zal de opvolgende inschrijver volgens de loting worden gebeld. 9. Indien de woning(en) van uw voorkeur reeds is/zijn gekozen door iemand die voor u op de lotinglijst staat (met een lager lotnummer dus) kunt u zich als reserve voor deze woning aanmelden (ook weer op volgorde van lotnummer, 1e, 2e of 3e reserve). 10. Personen met de intentie om een woning tezamen te gaan bewonen, worden als één inschrijver/gegadigde aangemerkt en kunnen daarom slechts éénmaal aan de loting meedoen. Behoudens uitdrukkelijk te leveren tegenbewijs wordt de intentie van twee of meer personen tot gezamenlijke bewoning in ieder geval geacht aanwezig te zijn bij: - gehuwden, ongeacht of het huwelijk is aangegaan in gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden; - degenen die tezamen als partners staan geregistreerd, ongeacht of dit is geschied in gemeenschap van goederen of onder voorwaarden; - degenen die tezamen op één adres woonachtig zijn; - degenen die aangifte hebben gedaan van een voorgenomen huwelijk/partnerschap. 11. Als twee personen gezamenlijk een woning willen kopen, dienen de gegevens van beide personen op één inschrijfformulier te worden vermeld. Indien blijkt dat er twee formulieren zijn ingevuld en beide personen hebben mee geloot, worden deze personen uitgesloten van deelname. 12. Ruiling tussen de inschrijvers die hun keuze kenbaar hebben gemaakt, is niet mogelijk.


13. Indien er een woning terugkomt, omdat een eerder ingelote inschrijver afvalt, wordt de woning toegewezen aan de eerste reserve kandidaat voor deze woning. De inschrijvers die reeds een optie op een woning hebben gekregen, behouden de toegewezen woning en komen dus niet meer in aanmerking voor een woning die terug komt. 14. Wanneer u een woning heeft gekozen wordt er gelijk een afspraak met u ingepland door Zeeman Makelaars om het vervolg van uw keuze te bespreken. 15. De inschrijver, die een woning krijgt aangeboden, verplicht zich bij acceptatie van die woning, deze uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met gezin/partner) te bewonen en die niet binnen drie jaar vanaf voltooiing van de woning aan derden te zullen doorverkopen, zulks onder verbeurte van een boete van € 50.000,-- behoudens ontheffing van College van Burgemeester en Wethouders. 16. Indien zich situaties voordoen waar dit reglement niet in voorziet, beslissen burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland. 17. Met de ondertekening en inlevering van het inschrijfformulier geeft u toestemming dat de gemeente Drechterland, Zeeman Makelaars en notariskantoor Alsema van Duin Notaris en Juristen te Hoorn uw persoonsgegevens gebruikt om de benodigde werkzaamheden ten behoeve van de loting/verkoop te verrichten. 18. De woningen die na de loting overblijven (ook na aanbieding aan de eventuele reservekandidaten) worden op de vrije markt aangeboden. Dan geldt het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

September 2021


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.