Reserveringsovereenkomst Blok 4 t/m 8 versie oktober 2023

Page 1

RESERVERINGSOVEREENKOMST (BLOK 4 T/M 10 versie oktober 2023)  

PROJECT: V2002 PLAN HOLENKWARTIER FASE 2A IN HOORN BOUWNUMMER: ${woning_bouwnummer}

EP

T

Ondergetekenden: 1.a de te Hoorn gevestigde en aldaar aan de Nieuwe Steen 5 (1625 HV) kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Holenkwartier Hoorn B.V., die is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 73292451, 1.b de te Hoorn gevestigde en aldaar aan de Nieuwe Steen 5 (1625 HV) kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zeeman Real Estate B.V., die is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 37102822, welke vennootschappen te dezen worden vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van enig vennoten van de te Hoorn gevestigde en op laatstgemeld adres kantoorhoudende vennootschap onder firma: V.O.F. Terra Marique, die is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 37108336 hierna te noemen: “(de) Verkoper”, en

: ${contact_aanhefvoluit} : ${contact_initialen} : ${contact_voornamen} : ${contact_tussenvoegsel} : ${contact_achternaam} : ${contact_geboorteplaats} : ${contact_geboortedatum_format3} : ${contact_huidig_adres} : ${contact_postcode} ${contact_plaats} : ${contact_telefoon} : ${contact_email} : ${contact_burgelijkestaat}

C

Geslacht Voorletters Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboorteplaats Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode en plaats Telefoon mobiel E-mail Burgerlijke staat

N

2.

C

O

Partner: Geslacht Voorletters Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboorteplaats Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode en plaats Telefoon mobiel E-mail Burgerlijke staat

: ${partner_aanhefvoluit} : ${partner_initialen} : ${partner_voornamen} : ${partner_tussenvoegsel} : ${partner_achternaam} : ${partner_geboorteplaats} : ${partner_geboortedatum} : ${partner_huidig_adres} : ${partner_postcode} ${partner_plaats} : ${partner_telefoon} : ${partner_email} : ${contact_burgelijkestaat}

hierna (tezamen) te noemen: de “Aspirant-koper”,

Pagina 1 van 5


Overwegende:

c.

d.

T

b.

Dat de Verkoper ontwikkelaar is van het Holenkwartier te Hoorn omvattende de navolgende onroerende zaken: Percelen grond gelegen aan en nabij de Holenweg te Hoorn (1624 PB), kadastraal bekend als gemeente Hoorn sectie D nummer 7855 groot vier hectare zeven en dertig are twintig centiare; dat de Verkoper in fase 2a van het Holenkwartier onder meer een nieuwbouw appartementencomplex zal ontwikkelen en realiseren genaamd: “Blok 4 t/m 10 met parkeergarage”, hierna aangeduid als: het Project; dat de Aspirant-koper heeft aangegeven, op basis van de reeds verstrekte informatie, de intentie te hebben één van de appartementen in het Project te willen kopen door een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst met de Verkoper respectievelijk de door Verkoper nog te selecteren Aannemer af te sluiten en dat Verkoper bereid is aan de Aspirant-koper vooruitlopend hierop een optie te verlenen; dat het Project bestaat uit in totaal 52 appartementen en 10 woningen (62 appartementsrechten), ieder omvattende een zelfstandig appartement bestemd tot woning.

EP

a.

zijn per ${overeenkomst_tekenafspraak} overeengekomen als volgt: Artikel 1 – Optie

De Aspirant-koper reserveert bij deze bij de Verkoper het appartement met bouwnummer ${woning_bouwnummer} in het Project (hierna aangeduid als: het Appartementsrecht), zoals deze is beschreven in de bij deze overeenkomst behorende digitale documentatie (de situatietekeningen, de plattegrond van de parkeergarage, de plattegrond met gevelbeeld van het betreffende bouwnummer.) De Verkoper verklaart, dat deze reservering van het Appartementsrecht uitsluitend voor de Aspirantkoper beschikbaar is.

2.

De Aspirant-koper is ermee bekend, dat de bij deze overeenkomst behorende documentatie over het Project en het Appartementsrecht een voorlopig karakter heeft. Uitsluitend de Verkoper zal bevoegd zijn de uiteindelijke inhoud van het definitief ontwerp van het Project en het Appartementsrecht vast te leggen. De Verkoper behoudt zich daarnaast uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in de (ter beschikking gestelde) voorlopige documentatie aan te brengen.

3.

De Verkoper zal zich inspannen om voor 1 juli 2024 aan de Aspirant-koper een aanbieding te doen van de met de Aspirant-koper ter zake van het Appartementsrecht te sluiten koop- en aannemingsovereenkomst met respectievelijk de Verkoper en de Aannemer. Indien en zodra de Verkoper vermoedt dat de in de vorige zin genoemde datum niet haalbaar is heeft de Verkoper het recht om deze termijn te verlengen tot 31 december 2024.

O

N

C

1.

De Verkoper zal zich inspannen om de koop- /aanneemsom (incl. parkeerplaats in de stallingsgarage) van de woningen aan te bieden binnen de prijsrange van € ${woning_prijsvanaf_format1} tot € ${woning_prijstot_format1} v.o.n.

C

4.

5.

Op de aannemingsovereenkomst zal van toepassing zijn de nog aan te vragen en te verlenen Garantieen Waarborgregeling van SWK of Woningborg.

Pagina 2 van 5


Artikel 2 – Beëindiging door Aspirant-koper De Aspirant-koper heeft te allen tijde het recht om de reserveringsovereenkomst tussentijds op te zeggen en voor het sluiten van de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst te beëindigen. In dat geval kan de Aspirant-koper geen enkel recht meer ontlenen, hoe ook genaamd, aan zijn/haar alsdan beëindigde rol bij de ontwikkeling van het Project.

2.

De rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij met toestemming van de Verkoper.

T

1.

Artikel 3 – Overige

Indien de realisatie van het onderhavige bouwplan geen doorgang mocht vinden zal de Verkoper de reserveringsovereenkomst eenzijdig ontbinden.

2.

In het kader van privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens stemt de Aspirant-koper ermee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de administratie van de Verkoper. Deze gegevens worden uitsluitend aangewend voor de ontwikkeling en realisatie van het Project.

3.

Alle geschillen, die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder ook begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door de bevoegde rechter, arrondissement Alkmaar.

EP

1.

C

O

N

C

Artikel 4 - Zelfbewoningsplicht studio’s t.b.v. de bouwnummers 128 t/m 132, 135 t/m 139 1. Aspirant-koper is verplicht en verbindt zich hierbij jegens de Verkoper om de aangekochte woning daadwerkelijk als hoofdbewoner te bewonen. Aspirant-koper is niet bevoegd een aangekochte woning of een gedeelte daarvan te verhuren of anderszins in gebruik af te staan. 2. Verkoper kan Aspirant-koper in bijzondere gevallen schriftelijk toestaan dat van het in voormelde zin bepaalde wordt afgeweken. 3. Bij niet nakoming van de hier bedoelde zelfbewoningsplicht verbeurt Aspirant-koper aan Verkoper een na ingebrekestelling - direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en een boete van vijftig euro (€ 50,00) voor iedere dag dat die overtreding voortduurt. 4. De Aspirant-koper is verplicht en verbindt zich hierbij jegens de Verkoper om de hiervoor genoemde zelfbewoningsplicht bij elke overdracht van het appartementsrecht en bij de verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in de akte van overdracht of verlening van een beperkt recht woordelijk op te nemen. Bij niet nakoming hiervan verbeurt de Aspirant-koper een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) ten behoeve van de Verkoper. Op gelijke wijze als hiervoor bepaald, verbindt Aspirant-koper zich jegens Verkoper tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze de in onderhavige lid opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van Verkoper het beding aan. Bij niet nakoming van deze doorlegplicht verbeurt Aspirantkoper een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) ten behoeve van Verkoper. 5. De zelfbewoningsplicht vervalt na verloop van drie (3) jaar na de bouwkundige oplevering van de woning.

Pagina 3 van 5


Elke overdracht of verhuur van het geheel of een gedeelte van het Verkochte of het verlenen daarop van een zakelijk beperkt gebruiksrecht, binnen drie (3) jaar na het moment van de bouwkundige oplevering van de woning, is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de Verkoper onder overlegging aan de Verkoper van een concept van de desbetreffende koopovereenkomst, huurovereenkomst of overeenkomst tot vestiging beperkt zakelijk gebruiksrecht. Bij niet nakoming hiervan verbeurt Aspirant-koper ten behoeve van Verkoper een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding en een direct opeisbare boete van vijftig euro (€ 50,00) per dag dat deze overtreding voortduurt.

T

6.

C

O

N

C

EP

Artikel 5 – Anti-speculatieclausule studio’s t.b.v. de bouwnummers 128 t/m 132, 135 t/m 139 De Aspirant-koper verbindt zich om indien hij/zij voor of binnen drie (3) jaren na de bouwkundige oplevering van de woning mocht overgaan tot vervreemding van de bij deze door hem gekochte appartementsrecht aan Verkoper te voldoen een bedrag gelijk aan een percentage van hetgeen de Aspirant-koper bij die vervreemding meer ontvangt dan het totaal van de door hem betaalde koopsom en aanneemsom. Bij vervreemding voor of in het eerste jaar na bouwkundige oplevering bedraagt bedoeld percentage zeventig procent (70%). Bij vervreemding in het tweede jaar na bouwkundige oplevering bedraagt het percentage vijftig procent (50%) en bij vervreemding in het derde jaar na bouwkundige oplevering bedraagt het percentage dertig procent (30%). Op dit antispeculatie beding zijn de navolgende bepalingen van toepassing. a. Bij de vaststelling van hetgeen bij vervreemding als in dit artikel bedoeld door de Aspirant-koper moet worden voldaan, mogen daarop door de Aspirant-koper in mindering worden gebracht de kosten van zodanige door hem/haar voor eigen rekening aan de woning aangebrachte verbeteringen, die een wezenlijke waardevermeerdering ten gevolge hebben gehad, met inachtneming van het bepaalde sub b hierna. b. Op de voor de berekening van de verrekenplicht in aanmerking te nemen kosten als hiervoor sub a bedoeld wordt een afschrijving toegepast van tien (10%) procent per jaar nadat de betreffende verbetering is gereedgekomen. c. De door de Aspirant-koper over te leggen gedagtekende, genummerde en ondertekende rekeningen van derden zullen gelden als bewijs van de door hem/haar aangebrachte verbeteringen. d. De verplichting tot betaling als in dit artikel bedoeld eindigt drie (3) jaren na de bouwkundige oplevering van de woning. e. Hetgeen blijkens het vorenstaande door de Verkoper is bedongen dient niet als een hoogst persoonlijk recht te worden beschouwd, zodat bij overlijden van de Aspirant-koper diens verplichtingen overgaan op zijn/haar rechtverkrijgenden onder algemene titel. f. De in dit artikel op de Aspirant-koper gelegde verplichting tot betaling geldt niet indien de voorgenomen vervreemding geschiedt: 1. in geval van een executoriale verkoop op grond van art. 3:268 van BW of in geval van andere executie door derden; 2. indien de Aspirant-koper door ziekte (invaliditeit daaronder begrepen) genoodzaakt is om zijn/haar beroep/bedrijf te staken en als gevolg daarvan moet overgaan tot vervreemding van de onroerende zaak, alsmede indien deze vervreemding een direct gevolg is van het overlijden van de Aspirantkoper; in geval van geschil over de ernst van de ziekte/invaliditeit zal de beslissing van de hierna genoemde arbiters in deze beslissend zijn; 3. bij wijze van toedeling aan de Aspirant-koper en/of diens echtgeno(o)t(e) en/of een of meer van hun rechtverkrijgenden onder algemene titel, na overlijden van één hunner of bij eventuele andere ontbinding van de tussen hen bestaande huwelijksgemeenschap. g. Onder vervreemding wordt verstaan elke rechtsverhouding die tot (gehele of gedeeltelijke) levering verplicht van het gekochte appartementsrecht en het vestigen van beperkte rechten daarop.

Pagina 4 van 5


i.

j.

Indien de vervreemding als gift kan worden aangemerkt wordt de economische waarde in het vrije verkeer voor de berekening van de betalingsverplichting in aanmerking genomen. dat gelet op de toepassing van de eigenwoningregeling voor de inkomstenbelasting, het belang van de Aspirant-koper bij de waardeontwikkeling van de woning echter altijd tenminste vijftig procent (50%) zal bedragen, ongeacht al het vorenstaande. Alle geschillen, welke ook – waaronder begrepen die, welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de koop of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, tussen de Aspirant-koper en Verkoper mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter, arrondissement Alkmaar.

T

h.

Bijlage 1: Bijlage 2:

Brochure blok 5, 6, 7, 9 & 10 Brochure blok 4 & 8 Prijsindicatie

EP

Artikel 6 – Bijlagen:

Hoorn ${overeenkomst_tekenafspraak}

Getekend te Op

${contact_plaats} ${overeenkomst_tekenafspraak}

De Verkoper

Terra Marique

De verkrijger(s):

${contact_aanhefvoluit} ${contact_initialen} ${contact_tussenvoegsel} ${contact_achternaam}

C

O

N

{{signer3}}

C

Getekend te Op

Pagina 5 van 5

Getekend te Op

{{signer1}}

${partner_plaats} ${overeenkomst_tekenafspraak}

${partner_aanhefvoluit} ${partner_initialen} ${partner_tussenvoegsel} ${partner_achternaam}

{{signer2}}


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.