Page 1

ZEELAND SEAPORTS IN

HET ZAKENBLAD VAN ZUIDWEST NEDERLAND | JAARGANG 32 NUMMER 8 | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

WarmCO2

Slim gebruik van restwarmte en CO2

Havenspecial:

Clustering van bedrijven versterkt havens Zeeuwse havens verwerken 1 miljoen ton voedsel per jaar Deze uitgave is verspreid via: Zeeland Business Rijnmond Business West-Brabant Business

Kwart van de banen gerelateerd aan het havengebied Hergebruik afval bespaart kosten en maakt de wereld schoner


FOTOGRAFIE SKY PICTURES BOVEN HAVENGEBIED VLISSINGEN-OOST ONDER SLUIZENCOMPLEX TERNEUZEN


& ► Maritieme projecten

O o k du i ze nde n e u r o’s b e spare n?

► Projectmanagement ► Logistieke simulaties ► Constructies

► Architectuur ► Bouwkunde ► Technische installaties

W ij ve r zo rg e n d e tot al e aan - o f ve r ko o p v an u w wo nin g tot in d e p untj e s vo o r h e t v as te la g e b e dr a g v an sl e cht s € 695, - - in clusi e f b t w. Ve r tro u wd , vo o rd e li g é n ve r ni e u we n d ! O o k b e s p a r e n? M aak e e ns v r ijb lij ve n d e e n a f sp r aak m e t D e H ui z e nb e mi d d e laar B e rg e n o p Zo o m .

NGICT, de snelste manier van container handling! Kijk op: www.NGICT.eu

www.kochadviesgroep.nl

De Huizenbemiddelaar Bergen op Zoom Zu i d z ij d e H ave n 39 A 4 611 H C B e r g e n o p Z o o m T: 016 4 26 11 12 M : 0 6 15 82 8 616 E : we s t b r a b a n t @ d e h u i z e n b e m i d d e l a a r. n l I: w w w. d e h u i z e n b e m i d d e l a a r. n l


HAVENSPECIAL

Pagina 14 “Slim clusteren versterkt havens”

Het Zakenblad van Zeeland en West- Brabant JAARGANG 32 Nummer 8, December 2016 / Januari 2017

7 Studie naar samenwerking WarmCO2 9 Gezamenlijk optrekken naar een duurzame haven 10 Geavanceerde inspecties voor industriële klanten bij Vinçotte 10 Ovet kwaliteit en flexibiliteit in op- en overslag 11 Ontwikkeling Maintenance Valuepark 12 Propema Elektrotechniek professionals met passie 12 Als het regent in Antwerpen, druppelt het in Hulst 13 Kostenbesparing en winst voor het milieu 14 Slim clusteren versterkt havens 17 Foodport Vlissingen 18 Spruijt en Pallets 19 Tankopslag Vopak klaar voor de toekomst 19 Elektrische installaties voor industrie en scheepvaart 21 Samen houden we de haven draaiend 23 Loonadviseurs noodzakelijk door complexe wetgeving 24 Beter concurreren door industriële symbiose 27 Besturingssystemen op maat 27 IBS maakt grote kolomvrije overspanningen mogelijk 28 Ovet en Vopak op de toekomst voorbereid 31 SPIE-Controlec Engineering: Voorop in innovaties 31 Hanse staalbouw volop werk in industrie 32 Column: Reparatie aftrek kosten werkkamer in huurwoning 32 Column: Pensioen afkopen in 2017? 33 Zeeuwse innovatie loopbrug 35 Bio Base een unieke locatie met groene identiteit 35 Mcomm marketing en communicatie data analyse 37 Netwerk bij Sligro in Vlissingen 38 ZB Netwerkleden in de spotlight

OPLAGE 18.000 REDACTIE-ADRES Stationspark 8 4462 DZ Goes T 0113 280205 redactie@zuidwestbusiness.nl UITGEVER Zuidwest Business B.V. www.zeelandbusiness.nl www.westbrabantbusiness.nl REDACTIE Caroline Houmes, Liesbet Mallekoote, Nadine Braeckman, Marjolijn Bergmann, Bert van Leerdam EINDREDACTIE Bert van Leerdam bert@zeelandbusiness.nl FOTOGRAFIE Ruden Riemens, Marijana Pajovic, Jan de Carpentier, Anneke Vermue, Amanda van Opstal, Asisto, Zeeland Seaports, Vopak, Ovet, Propema, Vinçotte, Sea & Shore, Spie, IBS VORMGEVING Printservice Goes www.printservicegoes.nl BLADMANAGEMENT Tim van den Berg T 06 25066500 tim@zuidwestbusiness.nl ACQUISITIE Marieke Vercouteren Tim van den Berg Advertentietarieven op aanvraag info@zuidwestbusiness.nl ABONNEMENTEN Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en worden afgesloten voor 1 jaar (8 edities) tegen €55,-. Na afloop van de periode wordt het abonnement automatisch verlengd, tenzij de abonnee schriftelijk 2 maanden voor de vervaldatum heeft opgezegd. Abonnement kan aangevraagd worden via: info@zuidwestbusiness.nl COPYRIGHT Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden

VOORWOORD Samenwerken In deze jaarlijkse Zeeland Seaports-special krijgen we weer een mooi kijkje achter de schermen. We kunnen ons laten inspireren door de spitsvondige samenwerkingsverbanden, de baanbrekende manieren waarop bedrijven omgaan met energie en hoe het afval van de één het product van de ander een succes maakt. Dat dat samenwerken niet alleen tot het grondgebied Zeeland beperkt blijft werd op 7 november in Gent nog eens door onze minister-president Mark Rutte en zijn Vlaamse collega Geert Bourgeois onderstreept. Een fusie met Gent lijkt logisch: De nieuwe sluis in Terneuzen is niet voor niets meebetaald door België. Toch is het gecompliceerd. Toen het kanaal naar Gent op Nederlands inititatief werd gegraven was er nog geen grens. Nu is de wetgeving in beide landen erg verschillend. Havenbazen Daan Schalck van Gent en Jan Lagasse van ZSP zijn het er over eens dat mislukken geen optie is. De verwachte stijging in ranking door de samenvoeging van de havens kan veel hoger uitvallen omdat onze havens zo gunstig liggen, aldus Lagasse in een interview met Flows.be. ‘Door de fusie wordt het voor de andere grotere havens nog interessanter om met ons samen te werken’. Bert van Leerdam Zeeland / West-Brabant Business Magazine bert@zeelandbusiness.nl


D E T A C H U IT Z ENDBU RE A U OUTPLACEMENT - REÏNTEGRATIE - PAYROL - UITZENDEN - DETACHEREN

Wij maken alles bereikbaar Steigerbouw op maat: Snel, betrouwbaar en vakkundig

OUTPLACEMENT REÏNTEGRATIE PAYROLL UITZENDEN

HDV Steigerbouw B.V. Herculesweg 41 4338 PL Middelburg E. info@hdvsteigerbouw.nl

DETACHEREN

Tel: 0118 - 466550

Tel: 0118 - 480930

www. hdvsteigerbouw.nl

www.desdetach.nl

EUROPE - WEST COAST SOUTH AMERICA DIRECT SHIPPING, FLAT RATES, FLEXIBLE MONTHLY SAILING PROJECT CARGO RORO & CONTAINERS

Norbert Brummelkamp M. +31 (0)6 – 220 522 37 norbert@sdwshipping.com

www.sdwshipping.com

5_317_5_advZuidwestBusiness_161201_V02.indd 1

01-12-16 09:33


HAVENSPECIAL

Studie naar samenwerking WarmCO2

Een uniek sociaal project LIESBET MALLEKOOTE

MARIJANA PAJOVIC

WarmCO2 is niet alleen een technisch project, maar ook een sociaal project, waar veel mensen van kunnen leren. Dat zegt Jenny Crone, directeur van WarmCO2. “Zeeuws-Vlaanderen blijkt een goede voedingsbodem voor dit soort projecten. Want het zit altijd tegen en dan is het belangrijk dat je commitment houdt.” WarmCO2 is zes jaar geleden opgezet op initiatief van de Provincie Zeeland. “De provincie en de gemeente Terneuzen wilden hier graag glastuinbouw naartoe halen. Samen met Zeeland Seaports zijn twee polders ontwikkeld. Via een leidingennet en een warmtewisselaar maken de tuinders gebruik van de restwarmte en CO2 van kunstmestfabriek Yara in Sluiskil. De tuinders betalen daarvoor 15 jaar lang een vaste prijs. Aangezien energiekosten in de glastuinbouw 30 procent van de totale kosten bestrijken, is dat een fijne zekerheid.” Inmiddels is twee-derde van de 150 hectare grond gevuld, 27 hectare is nog beschikbaar

en de rest wordt in fases volgebouwd. Als het hele gebied wordt geëxploiteerd, is er 1.800 TJ restwarmte en 55.000 ton CO2 nodig. Dat komt overeen met 55 miljoen kubieke meter aardgas: een besparing zo groot als het gebruik van 35.000 huishoudens per jaar. Voor CO2 betekent het een beperking in de uitstoot gelijk aan die van 7500 huishoudens. “Er hoeft nu geen geld meer bij. Als het terrein voller wordt, kunnen we de leningen gaan afbetalen.”

Delft gepromoveerd op collectieve ontwikkeling, zoals wij dat hier vormgeven. Omdat het bij dit soort projecten altijd wel eens tegenzit, moet je de vaardigheden hebben om tot collectieve actie te komen. Zeeuws-Vlaanderen is een kleine regio, dus komen we overal dezelfde mensen tegen. Je leert elkaar vertrouwen, hebt begrip voor elkaar, kent elkaars kernwaarden en gunt elkaar wat. Het is net een huwelijk. En dan pas kun je samen iets opbouwen, kennis ontwikkelen en delen.”

WarmCO2 is uniek in de wereld door de combinatie van warmte en CO2. Maar het is vooral uniek door de manier waarop het werkt. “Dr. Wouter Spekkink is aan de TU

Want hoewel WarmCO2 inmiddels zes jaar draait, gaat het niet vanzelf. “Het is een hele uitdaging om de kikkers in de emmer te houden, want het is een langlopend proces en er verandert van alles waar wij geen invloed op hebben. Dan moeten contracten soms worden aangepast en moeten partijen concessies doen. Dat wij daarin slagen is geen wijsheid, maar het gevolg van hoe wij met elkaar werken. En daar kunnen anderen van leren.”

Jenny Crone

Nu is het moment om het systeem te optimaliseren en dat betekent opnieuw overleggen en aanpassen. “Het lijkt alsof dit alleen werkt als alles klopt, maar het gaat om de intenties. Yara werkt hieraan mee vanuit hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen, er zit geen beloning aan vast. De tuinders profiteren van wat fiscale voordelen, maar die zijn niet zo sterk dat het vanzelf gaat. Het draait om de intentie. Willen is kunnen.” ■

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

7


HAVENSPECIAL

Zeeland Seaports

Gezamenlijk optrekken naar een duurzame haven

CAROLINE HOUMES

JAN DE CARPENTIER

FOTOCOLLAGE: JAN DE CARPENTER EN RUDEN RIEMENS

Veel Zeeuwse bedrijven hebben hun economische wortels in de havens. Voor hun gezamenlijke belangen werken zij samen in PORTIZ (Port & Industry Zeeland). Een haven die zich duurzaam ontwikkelt, is van groot belang voor continuïteit en concurrentiekracht. Om die reden formuleerde PORTIZ, samen met Zeeland Seaports en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) de 'Duurzaamheidsambitie 2030'. Wijnand Vette, senior adviseur ruimtelijke ordening bij Zeeland Seaports is nauw bij deze afspraken betrokken. “Startpunt hiervoor is het project Vitaal Sloegebied en Kanaalzone (VSK). Sinds 2003 werken bedrijfsleven, ngo’s, overheid en onderwijs hierin samen met als doel het bevorderen van een duurzaam haven- en industriecluster in harmonie met de omgeving. Binnen de VS&K was behoefte aan een duidelijk eindbeeld. Immers, pas als we weten waarnaar we gezamenlijk streven, kunnen we, ieder voor zich, de juiste keuzes maken met het oog op de beoogde duurzame ontwikkeling.”

Prestaties monitoren

Om te voorkomen dat het convenant ‘Duurzaamheidsambitie 2030’ een papieren tijger wordt, hebben de betrokken partijen afgesproken te werken met specifieke key performance indicatoren. Hiermee kan de ontwikkeling de komende jaren gezamenlijk gemonitord, gestuurd en gerapporteerd worden. Een voorbeeld hiervan is de ambitie op het gebied van economie. De samenwerkingspartners beogen een groei van de directe werkgelegenheid in de Zeeuwse havens tot 15.500 fte en een stijging van de direct toegevoegde waarde tot 3,2 miljard euro. Wijnand: “Ook op het gebied van milieu hebben we afspraken gemaakt. Zo moet de luchtkwaliteit uiterlijk in 2030 voldoen aan

de WHO richtlijnen aangaande fijnstof PM10 en PM 2,5. We zetten bij verdere groei van het transport in op verschuiving van wegtransport ten gunste van het spoor, binnenvaart en buisleidingen. Zeeland Connect is daarvan een mooi voorbeeld. Door informatie te delen kunnen we efficiënter met ladingen omgaan. Dat is milieuvriendelijk én goedkoper.”

Nieuwe spoorverbindingen Met het oog op vlotte verbindingen met het achterland is Zeeland Seaports gebrand op twee nieuwe spooraansluitingen, namelijk een met Antwerpen en de andere aan de oostkant van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. “Verder zetten we in op de aanleg van extra buisleidingverbindingen en op het ontwikkelen van een

maatwerkgeul in de Wielingen. Zo worden de havens, ook voor grote schepen, getijonafhankelijk”, legt Wijnand uit. De afspraken in het convenant houden nadrukkelijk rekening met de noodzaak om de natuur in de Westerschelde te herstellen en minder kwetsbaar te maken. “Eén van de doelstellingen waarvoor Zeeland Seaports zich hard maakt is het efficiënt gebruik van de ruimte, bijvoorbeeld door meer de hoogte in te gaan, meer in te zetten op boord-boord overslag of door bedrijven kadefaciliteiten te laten delen.” Tot slot wordt sterk ingezet op een circulaire economie. “De uitdaging is een aandeel voor biobased productie van 15% in 2030. Ook bedrijven als Dow en Yara hebben zich hieraan gecommitteerd.” ■ Wijnand Vette

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

9


BEDRIJFSPROFIEL

Vinçotte Geavanceerde inspecties voor industriële klanten

BEDRIJFSPROFIEL

Ovet Kwaliteit en flexibiliteit in op- en overslag

Vinçotte verzorgt inspecties, testen, certificeringen en opleidingen. Het bedrijf, met een vestiging aan de Herbert H. Dowweg in Terneuzen, bedient in Zeeland meerdere chemische multinationals en industriële toeleveranciers. Hieruit spreekt ook direct de kracht van het bedrijf. René Linders, commercieel manager: “We streven ernaar dichtbij onze klanten te zitten en hen met onze dienstverlening optimaal te ontzorgen.” Het bedrijf telt 1700 medewerkers in België en 200 in Nederland. Naast de vestiging in Terneuzen, is Vinçotte gevestigd in Breda, Rotterdam, Alkmaar, Geleen en Zwolle.

Ovet is een stuwadoorsbedrijf dat zich voornamelijk richt op de open overslag van droge bulk goederen. Met haar 4 drijfkranen heeft Ovet de flexibiliteit om zowel op haar terminals in Vlissingen en Terneuzen te werken als ook op de Westerschelde en zelfs in Gent en Antwerpen. Sinds haar oprichting in 1957, behandelde Ovet voornamelijk kolen op haar terminals. Echter, aangezien het marktaandeel van kolen in Europa, onder invloed van de regelgeving rondom CO2 reductie, aan het dalen is, heeft Ovet te maken met veel veranderingen in het aanbod van droge bulk lading.

Niet-destructief onderzoek

In Terneuzen is Ovet destijds opgericht als lokaal overslag bedrijf voor de Cokes fabriek in Sluiskil. Toen de fabriek eind jaren 90 haar deuren sloot, had Ovet tijdig haar werkzaamheden uitgebreid door het aantrekken van nieuwe klanten en daarmee een uitbreiding van de te behandelen producten.

Een belangrijk onderdeel van de Industrial Services van Vinçotte betreft het niet-destructief onderzoek. Naast radiografisch onderzoek en oppervlakteonderzoek, heeft het bedrijf uitgebreide expertise op het gebied van geavanceerd ultrasoon onderzoek. “De mogelijkheden hiervan zijn zeer breed. We brengen zaken gedetailleerd in kaart, zoals de wanddikte van een buis of de kwaliteit van een las. Voordeel van deze techniek ten opzichte van radiografie is dat er geen sprake is van straling, hierdoor zijn geen speciale maatregelen nodig om het onderzoek uit te voeren. Bovendien zijn onderzoeksresultaten meteen beschikbaar.” Recentelijk heeft Vinçotte zelf een bunker gebouwd in Rotterdam voor radiografisch onderzoek van geprefabriceerde onderdelen.

Inspectie drukapparatuur

Ook voor keuringen is Vinçotte een aangewezen partner. Zo is het bedrijf officieel erkend als EU-CBI (Notified Body) en NLCBI (voorheen: AKI) als keuringsinstantie voor drukapparatuur en voert het onafhankelijke keuringen uit op het gebied van ATEX en Elektro. ■

Vinçotte (hoofdkantoor) Takkebijsters 8 4817 BL Breda T. 076 – 5712288 E. info@vincotte.nl I. www.vincotte.nl

10

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

In Vlissingen heeft Ovet het afgelopen jaar een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt. Aangezien de naburige kolencentrale EPZ eind 2015 haar deuren moest te sluiten, geldt ook hier weer dat diversificatie in producten voor Ovet de oplossing zal zijn om te blijven bestaan. Nieuwe producten behandelen vereist ook een andere manier van op- en overslag. Om dit te bereiken biedt Ovet, naast de bestaande open opslag, ook mogelijkheden voor overdekte opslag. Zo heeft Ovet een volledig geventileerde loods, opgedeeld in verschillende separate compartimenten, die bovendien GMPgecertificeerd is. Daarnaast heeft Ovet een grote diversiteit aan grijpers beschikbaar, waardoor Ovet in staat is een zeer breed gamma aan producten op de juiste wijze over te slaan. Kortom: Ovet is niet alleen flexibel in overslag, maar ook in de manier waarop ze omgaat met de uitdagingen van de veranderende markt! ■

Ovet Havennummer 9401 (Vlissingen-Oost) Monacoweg 3 4455 SZ Vlissingen T. +31115676700 F. +31115620316 I. www.ovet.nl


HAVENSPECIAL

Ontwikkeling Maintenance Valuepark

Innoveren door samen te werken MARJOLIJN BERGMANN

RUDEN RIEMENS

Het Maintenance Valuepark in Terneuzen moet een hoogwaardig en gespecialiseerd bedrijventerrein worden voor de onderhoudssector. Het doel? De innovatie en samenwerking in die sector stimuleren. “We willen de kwaliteit verhogen en de kosten verlagen.” Op het terrein van Dow Benelux zijn nu zo’n vijfentwintig onderhoudsbedrijven actief die jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s aan onderhoud bij Dow verrichten. “Een groot aantal van die bedrijven is ook op ons terrein gevestigd”, vertelt Rob Rutjens, Programmadirecteur van het Maintenance Valuepark. “Veel van de bedrijfspanden en werkplaatsen zijn inmiddels aan vervanging toe en bovendien kan Dow de ruimte zelf goed gebruiken. Zo ontstond een aantal jaren geleden het idee een terrein in te richten om al deze partijen te herhuisvesten: buiten ons eigen terrein, maar toch dichtbij. We zijn toen gaan onderzoeken of we daarnaast meer toegevoegde waarde konden creëren voor deze bedrijven.”

Impuls voor innovatie

Het nieuwe terrein moet een ‘centre of excellence’ worden voor onderhoudsdiensten en services die gericht zijn op de procesindustrie van Zuidwest-Nederland en rond de haven van Antwerpen. “Deze bedrijven leveren hun diensten immers niet alleen aan Dow, maar ook aan diverse andere procesindustrieën in de regio”, legt Rob Rutjens uit. “Door de clustering realiseren we niet alleen kostenvoordeel, maar krijgt ook innovatie een belangrijke impuls. Door samen te werken op het gebied van bijvoorbeeld bijscholing, kun je kennis delen.”

Verhuisplannen

Het Maintenance Valuepark komt in de Nieuw Neuzenpolder aan de oostzijde van het Dowterrein. “Die grond had een landbouwbestemming, dus het bestemmingsplan moest worden gewijzigd. In 2014 is de grond aangekocht en kon projectontwikkelaar APF International in samenwerking met Bouwbedrijf Cordeel met de ontwikkeling aan de slag. Inmiddels is de eerste paal geslagen voor Chemieconcern Trinseo, nu nog gevestigd op het Dowterrein. Zij krijgen er een kantoor en onderzoekscentrum. TMS Industrial Services, een ondersteunende dienst voor onder andere de procesindustrie, verhuist er ook heen. Alle andere maintenancebedrijven bekijken nu of ze een eigen pand neerzetten, kiezen voor een bedrijfsverzamelgebouw of zich toch elders vestigen. Het is immers niet verplicht naar het nieuwe park te

verhuizen. Maar eind 2017 moet iedereen het Dow-terrein wel verlaten hebben.”

Innovatieweg

Wat er met de vrijgekomen ruimte bij Dow gaat gebeuren? “We zijn nu aan het onderzoeken wat de slimste keuze is. In ieder geval willen we de vrijgekomen ruimte inzetten voor industrie en niet voor ondersteunende activiteiten. Zelfs onze eigen onderhoudsdienst en afdeling engineering gaan zich op het Maintenance Valuepark vestigen. Andere bedrijven, zoals Exxon en Akzo, werken al samen in het Kennis- en Innovatiecentrum, dat nu nog tijdelijk in Terneuzen is gevestigd. Door nauw met elkaar samen te werken, kunnen we de dienstverlening verbeteren en onze kennis verder ontwikkelen. De hoofdweg van het nieuwe park heet niet voor niets ‘Innovatieweg’.” ■

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

11


BEDRIJFSPROFIEL

Propema Elektrotechniek BV Professionals met passie voor elektrotechniek

BEDRIJFSPROFIEL

Gemeente Hulst Als ’t regent in Antwerpen, druppelt het in Hulst Wethouder Jean-Paul Hageman

Propema Elektrotechniek uit Serooskerke is gespecialiseerd in elektrotechniek voor bedrijven die actief zijn in de industrie, offshore en maritieme sector. Daarnaast heeft het bedrijf volop kennis in huis op het gebied van LED verlichting, zowel voor binnen als buiten. Propema Elektrotechniek is een jong bedrijf, dat zeven jaar geleden startte als eenmanszaak. Nu zijn er verschillende monteurs in dienst en wordt binnenkort de rechtsvorm omgezet naar een BV.

Flexibel

De Gemeente Hulst heeft op het bedrijventerrein Hogeweg nog ongeveer 36 ha. grond beschikbaar, waarvan de helft direct uitgeefbaar is. Omdat de Haven van Antwerpen bijna in de achtertuin ligt, mikken ze ook op Belgische ondernemers. Het terrein is ideaal gelegen: tussen Antwerpen en Terneuzen. Wie vanuit Vlaanderen een onderneming start over de grens kan bovendien genieten van heel wat fiscale voordelen.

Propema Elektrotechniek is een gerespecteerde, elektrotechnische partner voor service- en onderhoudscontracten, paneelbouw, modificaties en bekabeling. Door de bescheiden omvang en de platte organisatiestructuur kan Propema Elektrotechniek snel schakelen. Kenmerkend voor de werkwijze is het voortdurende streven naar kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit en het denken in oplossingen. De monteurs van Propema beschouwen het als een uitdaging om mee te denken over afwijkende constructies, unieke toepassingen in schakelkasten en bijzondere maten en uitvoeringen.

Uiteraard is dit regionale bedrijventerrein ook uitermate geschikt voor lokale bedrijven uit Zeeuws-Vlaanderen. Op de bedrijfskavels mag er een bedrijfsactiviteit worden uitgeoefend met een milieucategorie tussen 3 en 4.

24/7 beschikbaar

Het ‘arbeidsethos’ in Zeeuws-Vlaanderen is heel goed. Ondernemers en personeel werken hard en kennen een 24-uurseconomie. In Hulst wordt er niet gewerkt met het erfpachtprincipe. Wie een perceel koopt, wordt meteen eigenaar van de grond. Bovendien is de prijs van de bedrijfsgrond zeer concurrerend.

In de industrie is Propema onder andere actief met ontwerpen, leveren en integreren elektrische installaties en elektronica. Niet alleen de bekabeling, maar een compleet pakket aan componenten. Het elektrotechnische bedrijf voorziet fabrieken van elektrische infrastructuur, bijvoorbeeld met behulp van besturingstechnieken, automatisering en elektronica. En natuurlijk staan de monteurs voor storingen en onderhoud 24/7 klaar. Ook binnen de offshore en maritieme sector is Propema een welkome partner. Uit alles blijkt dat de medewerkers betrokken, ondernemende professionals zijn met een passie voor elektrotechniek. ■

Propema Elektrotechniek BV De Zompe 47 4353 RT Serooskerke T. 0118 435233 E. info@propema.nl I. www.propema.nl

12

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

De bedrijventerreinen worden ontsloten door 2 nieuwe rotondes, waardoor er een betere bereikbaarheid is vanuit België. Ze liggen er netjes bij. De kavels zijn waardevast. De percelen nodigen uit tot investeren: zowel in nieuwbouw als in uitbreiding.

Wie interesse heeft in de aankoop van een perceel, kan contact opnemen met Gemeente Hulst waar vragen over bestemmingsplan, omgevingsvergunning etc. zo snel mogelijk afgehandeld zullen worden. ■

Gemeente Hulst Grote Markt 21 4561 EA HULST T. 14 0114 E. info@gemeentehulst.nl I. www.gemeentehulst.nl


HAVENSPECIAL

Kostenbesparing én winst voor het milieu

Hergebruiken warm water MARJOLIJN BERGMANN

JAN DE CARPENTIER

Jaarlijks 2,5 miljoen kubieke meter aardgas besparen en naar verwachting 4.300 ton minder CO2uitstoot. Dat is het resultaat van een nieuw samenwerkingsverband in de Zeeuwse Havens: Sloewarmte. “Dit is echt een win-win-situatie.” “Tot wel tachtig procent van het energieverbruik in bepaalde industrietakken gaat verloren aan restwarmte,” legt Piet de Boks, managing director bij Sloewarmte uit. “Zonde, want op die manier verdamp je dure energie. Kun je die restwarmte hergebruiken, dan bespaar je dus aan twee kanten energie: een besparing op primaire brandstof bij de afnemer en een besparing voor het koelen van de restwarmte bij de leverancier. Ook in de Zeeuwse Havens hebben veel bedrijven deze uitdaging. Zo groeide het idee hier concreet mee aan de slag te gaan.”

Olie zuiveren en kantoren verwarmen In 2014 ontstond een joint venture tussen Piet de Boks

Martens Cleaning, Zeeland Seaports en Evides Industriewater. Piet de Boks legt uit hoe het proces in zijn werk gaat: “Bij Zeeland Refinery komt tijdens het productieproces restwarmte vrij met een temperatuur van 140°C. Deze restwarmte wordt vervolgens door een goed geïsoleerde pijpleiding van 2,7 kilometer getransporteerd naar Martens Cleaning. Die gebruikt het hete water om gebruikte olie van (zee-)schepen te zuiveren en geschikt te maken voor hergebruik. Er gaat ook een aftakking van de leiding naar de COVRA. Die zet de restwarmte in voor de klimaatbeheersing in haar verwerkingsgebouwen en het kantoor. Na gebruik gaat het water terug naar Zeeland Refinery, die het weer gebruikt als

koelwater in haar productieproces. Uiteindelijk is het water afgekoeld tot 70°C.”

Optimaal isoleren

Bij het aanleggen van de infrastructuur waren er een aantal knelpunten. “We moesten een primaire dijkkruising passeren met de leidingen. Dat bracht vertraging met zich mee. Ook waren er wat meerkosten door de hoge temperatuur van het water. De isolatie van de pijpleiding moet optimaal zijn, anders verlies je tijdens het transport een hoop warmte. Het aanleggen van de infrastructuur is echt een investering voor de lange termijn. Het zou dus mooi zijn als er andere grote bedrijven in de nabije omgeving van het warmtenet aanhaken. Die mogelijkheden zijn we nu aan het verkennen. De afspraak is dat we de meeropbrengsten van Sloewarmte weer investeren in soortgelijke projecten.”

Green Deal

Sloewarmte is onderdeel van de Green Deal die de provincie Zeeland en Zeeland Seaports in 2011 hebben gesloten met het Ministerie van Economische Zaken. Het project vergt een totale investering van drie miljoen euro. De Rijksoverheid draagt anderhalf miljoen euro bij en de Provincie Zeeland tweehonderdduizend. De overige investeringen zijn gedaan door Sloewarmte BV, Zeeland Refinery, Martens Cleaning en COVRA. ■

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

13


Slim clusteren versterkt havens

Samen verder komen CAROLINE HOUMES

Winnende combinaties vormen; met die gedachte zet Zeeland Seaports nadrukkelijk in op clustering van bedrijven. “Door bedrijven aan elkaar te koppelen creëren we toegevoegde waarde en wordt de kans dat het havenbedrijf bedrijven permanent aan zich bindt aanzienlijk vergroot. Bovendien maakt clustering bedrijven sterker en competitiever.” Wie het nieuwe strategisch masterplan ‘Winning Combinations’ van Zeeland Seaports leest, leert dat voor de verdere ontwikkeling van de Zeeuwse haven nadrukkelijk wordt ingezet op samenwerking. Het havenbedrijf streeft naar het creëren van winnende combinaties waarmee het havengebied verder kan worden ontwikkeld en de regionale economie verder versterkt.

Commerciële strategie

Volgens Commercieel Manager Leo Lagendijk is ‘clustering’ het sleutelwoord in de commerciële strategie van de Zeeuwse havens. Clustering of symbiose zoeken houdt in dat bedrijven op één of

14

andere manier aan elkaar gekoppeld worden. Om dit uit te leggen trekt Lagendijk graag een parallel met de natuur. “Op de schelp van een heremietkreeft zit een anemoon. De anemoon eet de voedselresten op van de heremietkreeft terwijl de tentakels van de anemoon de heremietkreeft beschermen. Zodra de heremietkreeft verhuist naar een andere schelp, nodigt hij (echt waar) de anemoon uit om mee te gaan. Het gaat uiteraard om dit willen co-existeren en ook niet zonder elkaar kunnen.”

Circulaire economie

Zeeland Seaports dicht zichzelf de taak toe om als regisseur bedrijven op een

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

slimme manier te clusteren, om zo van elkaars krachten te profiteren en de inzet van energie en hulpstoffen te optimaliseren en transportbehoeften te reduceren. Zo sorteert het havenbedrijf actief voor op een toekomst, waarin de afvalstoffen van de één steeds vaker de grondstoffen van de ander zullen zijn: de circulaire economie.

Verankering van bedrijven Een mooi voorbeeld van clustering in de Zeeuwse havens is de samenwerking tussen kunstmestproducent Yara en de glastuinbouw rond Westdorpe. Met de restwarmte van Yara worden, via een pijpleiding, de kassen opgewarmd. Ook


HAVENSPECIAL

de bedrijven Verbrugge, Elocoat en Elopak vormen een cluster, waarbij Verbrugge karton aanvoert, Elocoat dit karton van een laagje plastic voorziet en Elopak er uiteindelijk drankverpakkingen van kan maken. Van meer recente datum is de samenwerking tussen Kloosterboer en de Spaanse sapfabrikant AMC. “Clustering kan dus op verschillende manieren”, legt Lagendijk uit. “Fysiek, logistiek maar bijvoorbeeld ook via intensieve samenwerking zoals een digitale koppeling via ICT, doordat een bedrijf het product van een ander bedrijf als grondstof gebruikt, of een jointventure zoals Vlaeynatie, Swagemakers and Transbox. Momenteel is zo’n 15% van de bedrijven in de haven op een of andere manier geclusterd. Dit maakt bedrijven sterker en competitiever. Vaak gaat clustering ook gepaard met verbeterde duurzaamheid. Bovendien zorgt clustering voor verankering van bedrijven in de regio.”

‘Hunten’ op nieuwe clusters

Voor het realiseren van nieuwe clusters is een intensieve kennis nodig van de verschillende bedrijfsactiviteiten. Daarnaast komt het volgens Lagendijk aan op veel profileren tijdens beurzen en conferenties. “Het uiteindelijke doel is

om te komen tot een verdubbeling van het aantal geclusterde bedrijven (30%) in 2022. Om dit te bereiken zet Zeeland Seaports sterk in op vijf groeisegmenten, te weten food (vers), meststoffen, natte bulk, stukgoed en projectlading waaronder offshore wind. We gaan actief op zoek (hunten) naar bedrijven die meerwaarde kunnen leveren aan andere bedrijven in het havengebied. Enerzijds om zo de geïdentificeerde groeisegmenten te versterken en uit te bouwen. Anderzijds om overige, meer mature segmenten te optimaliseren. We doen dit op basis van een grondige analyse van zowel de reeds gevestigde bedrijven in onze havens als van veelbelovende nieuwe business. We zoeken naar ontbrekende schakels of ladingstromen waarmee de concurrentiepositie van een bedrijf of een cluster van bedrijven verder versterkt kan worden. Hierop wordt vervolgens in goede samenwerking met de klanten ‘gehunt’. Ons aanbod daarbij is duidelijk optimale service, schaalvoordelen, innovatie en de wederzijdse uitwisseling van kennis, producten en afvalstromen.”

Offshore/wind

Een van de groeisegmenten voor de Zeeuwse haven is offshore wind. In het havengebied van Zeeland Seaports

bevindt zich een zeer sterk cluster van bedrijven op het gebied van offshore industrie. Voor grote offshore installatieschepen is de haven van Vlissingen-Oost bovendien nautisch uitstekend toegankelijk vanwege zijn diepgang en het ontbreken van sluizen. Zeeland Seaports heeft dan ook van alle Europese havens de beste staat van dienst als het gaat om buitengaats plaatsen van funderingen voor windmolens. Meerdere offshore windmolenprojecten werden al bediend vanuit de Zeeuwse haven en er zijn nieuwe opkomst, zoals het windpark Borssele. Dit park, dat gebouwd zal worden door Dong Energy, zal naar verwachting medio 2020 gereed zijn en zal op ruim 20 kilometer van de Zeeuwse kust worden gebouwd. “De Vlissingse Buitenhaven wordt onze offshore windpark hub. We verwachten de komst van een aantal bedrijven met activiteiten in de Buitenhaven waarvoor genoeg ruimte is. Ook dit is clustering; deze bedrijven werken immers in elkaars verlengde. Verder zie ik mogelijkheden voor een samenwerking met vliegveld Midden-Zeeland. Immers, het personeel dat op de platforms aan de slag gaat, wordt heen en weer gevlogen met helikopters. Die zouden gebruik kunnen maken van dit vliegveld bij Arnemuiden.” ■

C O NS U LTANCY • DE TAC HE R IN G • R E CR UIT M EN T • OP LEIDI NGEN bin n en Kwaliteit , Veiligh eid, Arbo en Milieu | art s-safet y.com

Adv_def.indd 1

09-06-13 18:32 HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

15


an d

Ruimte voor groei, lage kosten en genoeg personeel. De slimme ondernemer vindt dit allemaal in BusinessPark Terneuzen. Vlakbij Gent en Antwerpen. En met de aanleg van de Westerscheldetunnel is de Randstad ook een stuk dichterbij. Het voormalige Philipsterrein Bedrijfswagenspuiterij (Philips Lightning zit er nog) vormt een mooi indusAPK Aircoservice trieel decor.en De grote locatie biedt veel mogelijkheden: zelfs de ontwikkeling van een Industrieel spuitwerk geheel nieuw pand op maat. Hier is nog ruimte Truck en trailerservice voor ondernemers die groot durven te denken. Tel.

Bestaande oppervlaktes van 100 tot 4000 m2 • Bedrijfsruimten en kantoren • Ook nieuwe ontwikkeling op maat (koop of huur) • Laatste kans in Terneuzen voor nieuwe ontwikkelingen • Vlakbij het centrum van Terneuzen • Uitstekend bereikbaar, ruime parkeervoorzieningen • Lashing &onderhouden, Securing direct beschikbaar • Perfect

• Seafastening • Welding inf o : 06-832433 82 • Deliveries & Supplies

bpt@ z e el andne t .nl

“Voor fotografie op maat met hoge kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid”

0113 351 551

www.demuynck.nl

Bedrijfsreportages - Productfotografie Packshots - Portretfotografie Eventfotografie www.artsnackphotofactory.nl info@artsnackphotofactory.nl 0657373566 Interlashing B.V. is specialized in the Lashing & Securing and Sea Fastening of

• Offshore

any cargo, shipped by vessels, pontoons,

• Packaging

containers, rail and truck transport.

• Rigging

Apart from its key business, Interlashing

• (sub)Contractors

B.V. provides a wide range of related services and deliveries in the Benelux and its neighbouring countries.

WE SECURE YOUR PRODUCTS Interlashing B.V. www.interlashing.com

Engelandweg 35 4389 PC Ritthem

Port of Vlissingen (Flushing) The Netherlands

24 hours reachable +31 (0)6 - 22 640 650


Foodport Vlissingen

Uitstekende verbindingen met het achterland

CAROLINE HOUMES

RUDEN RIEMENS

Zeeland Seaports is in Nederland de sterkste speler op het gebied van op- en overslag van conventioneel fruit. Met name de haven van Vlissingen ontwikkelt zich meer en meer als foodport. “Onze inzet is het realiseren van een shortsea containerterminal.” Jaarlijks wordt er in de Zeeuwse havens 1 miljoen ton voedsel overgeslagen. Vlissingen richt zich voornamelijk op verse producten en Terneuzen vooral op ingrediënten. Doens Food Ingredients in Sas van Gent bijvoorbeeld is importeur, exporteur en groothandel in biologische grondstoffen voor food en feed en het Amerikaanse agro-industriële bedrijf Cargill produceert onder andere voedingsen landbouwproducten.

Import en export

Wie echt op zoek is naar fruit, vruchtensappen, aardappelen en uien moet in de Bijleveldhaven in Vlissingen zijn. Druiven, sinaasappelen, bananen (voor Chiquita en Lidl) en citroenen worden hier vanuit de hele wereld aangevoerd. Bedrijven als Kloosterboer en ZZC zorgen voor de opslag en het transport van deze producten. Daarbij voegen zij waarde toe met diensten als kwaliteitscontrole, mengen, verpakken of ompakken. En sappenfabrikant AMC zorgt voor vele miljoenen liters vers sap voor bijna alle grote Europese supermarkten. Naast de import van groente en fruit speelt foodport Vlissingen ook een rol als exporthaven. “Zeeland is koploper op het gebied van uienteelt en is goed voor 80% van de totale productie. Meer dan 95% van alle Nederlandse uien worden, via Vlissingen geëxporteerd naar meer dan 120 landen”, legt Commercieel Manager Leo Lagendijk uit: “Met name West-Afrika en Brazilië zijn grote afnemers van onze uien. Rederij

CMA-GGM onderhoudt inmiddels ruim een jaar een lijndienst tussen Vlissingen en West-Afrika.”

Kip of ei

Toch is de verhouding export-import nog enigszins scheef. Als het aan Lagendijk ligt, zou met name de exportkant verder moeten toenemen. “Maar Zeeuwse appelen en peren blijven hoofdzakelijk in Europa en dus wegtransport gerelateerd.” De ambitie om verder te groeien als foodport is uitdagend. Lagendijk loopt daarbij aan tegen een schoolvoorbeeld van het ‘kip of ei’- probleem. “Rederijen kiezen niet altijd voor Vlissingen vanwege het beperkte ladingvolume en producenten kiezen niet voor Vlissingen vanwege het beperkte aantal rederijen dat Vlissingen aandoet.

Toch is ons aanbod uitstekend. We liggen vlakbij Antwerpen en Rotterdam en hebben uitstekende verbindingen met het achterland, via filevrije wegen, spoor of binnenvaart. Daar komt bij dat we faciliteiten hebben voor stukgoed, reefer containers en RoRo-lading. En wat dacht je van de snelheid? Vergeleken met Vlissingen zijn schepen 6 tot 8 uur langer onderweg om Antwerpen te bereiken. Het is aan de betrokken partijen om uiteindelijk een slimme afweging te maken tussen tijd, brandstof en efficiency. Vlissingen is een uitstekend alternatief van waaruit alle logistieke hubs eenvoudig te bereiken zijn. Om die reden willen we ook werken aan een shortsea terminal gericht op nabij gelegen kustlanden.” ■

Leo Lagendijk

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

17


zeeland_business_2016.pdf 1 5/12/2016 11:06:27

Spruijt en Pallets software - coaching

C

M

Y

CM

Software: • consultancy • development

MY

CY

• training

CMY

K

w w w. b i t by b i t . n l tel.: +31 164 23 02 09 Goes, Bergen op Zoom, Barendrecht, Antwerpen

Van een gebruikte export pallet tot in eigen fabriek geproduceerd maatwerk kratten, bij Spruijt Pallethandel kunt u terecht voor alle nieuwe en gebruikte houten en kunststof transport oplossingen alsook stuw- en verpakkingshout. Met ruim 25 jaar ervaring en deskundig personeel staan wij voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Spruijt Pallethandel beschikt over een 12.000 m2 groot, deels overdekt opslag terrein gelegen in het gunstig gelegen havengebied Vlissingen-Oost. Hier vandaan wordt de grote vaste klantenkring bedient met just-in-time leveringen in Zuid-Nederland en Belgie. Directeur Remco Spruijt: ”Wij zijn sterk in het hergebruik van oude pallets. Gebruikte pallets worden bij bedrijven opgehaald, nagezien, indien nodig gerepareerd en uitgesorteerd op de wensen van de klant en op afroep gereed gezet voor een nieuw leven." ■

Spruijt Pallethandel Andorraweg 5 4389 PG Ritthem T. 0118-639 275 E. info@spruijtpallets.nl I. www.spruijtpallets.nl


BEDRIJFSPROFIEL

BEDRIJFSPROFIEL

Tankopslag Vopak Klaar voor de toekomst

Sea & Shore Electronics

Van een Amsterdamse opslag voor koffie en thee tot een multinational die vloeibare bulkgoederen als olie en chemische gassen opslaat, behandelt en overslaat: in het 400-jarig bestaan van Vopak is al veel veranderd. Recent is de capaciteit van de terminal in Vlissingen flink uitgebreid.

Sea & Shore Electronics is sinds 4 jaar actief binnen de Industrie en Scheepselektro. De compagnons Harro Melse en Leon van de Zande startten in 2012 met hun bedrijf Sea & Shore Electronics. Hun doel: het ontwerpen, installeren en onderhouden van elektrische installaties binnen de industrie en scheepvaart branche. Na een vliegende start voeren inmiddels 8 medewerkers met 6 servicewagens de meest uiteenlopende werkzaamheden vanaf de thuisbasis in Yerseke uit. Het werkgebied is inmiddels verbreed naar onder andere zeegaande schepen, zandzuigers, werk- en onderzoeksschepen. Meer en meer zijn zij servicepartner voor agentschappen in de havens.

Vopak is het grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf ter wereld. Het bedrijf beschikt over een internationaal netwerk van terminals op strategische locaties op de belangrijkste handelsroutes. Met een geschiedenis van 400 jaar en aandacht voor duurzaamheid biedt Vopak veilige, efficiënte en schone opslag en behandeling van vloeibare bulkgoederen, variërend van olie, chemicaliën, gassen, LNG, biobrandstoffen en plantaardige oliën. In totaal werken er bij Vopak wereldwijd meer dan 6000 mensen. De terminal in Vlissingen beschikt over veertien opslagtanks met een totale capaciteit van bijna 170.000 m3. Onlangs zijn op de terminal zes nieuwe tanks in gebruik genomen, met een gecombineerde capaciteit van 36.750 m3. Deze zogeheten ‘bullets’ zijn elk 100 meter lang en zijn daarmee uniek in Europa. “Hiermee is Vopak Vlissingen de grootste gasterminal voor LPG en chemische gassen, op een unieke positie in Noord West Europa”, zegt managing director Ian ter Haar. De bullets zijn via nieuwe leidingen verbonden met de steiger en de laadplaatsen, voor verder vervoer per schip, trein of vrachtwagen. Bovendien beschikt de terminal over een nieuw automatiseringssysteem. “Vlissingen is hiermee klaar voor de toekomst.” ■

Elektrische installaties voor industrie en scheepvaart

Kwaliteit

Sea & Shore Electronics onderscheidt zich door een sterk servicegerichte no-nonsense mentaliteit. Kennis van zaken met classificatiebureaus als Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, ILenT staan garant voor een gecertificeerde manier van werken. “Hijs- en lierapplicaties zijn ons op het lijf geschreven” zegt Leon van de Zande. Compleet elektrisch 4 kwadranten bedrijf, elektropneumatische bediende lieren, waarvan wij de complete pneumatiek verzorgen tot en met de liercontrollers. Ook het besturen van hydraulische installaties, lieren en systemen t.b.v. bijvoorbeeld spudpalen behoren tot onze activiteiten. Verder zijn we sterk in revisiewerkzaamheden; stuurhuizen opnieuw inrichten, moderniseren en automatiseren, oude hoofdschakelborden vervangen of aanpassen etc. Kortom van machinekamer tot stuurhuis inclusief de benodigde alarmeringssystemen.

Personeel

Onder zeer wisselende omstandigheden goed presteren kan alleen met goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Voor de maritieme sector is specialisatie nodig, investeren in personeel is daarom belangrijk. Scholing en cursussen zijn een speerpunt binnen onze organisatie. Het gaat in ons bedrijf om service en betrouwbaarheid. Onze mensen maken het verschil. ■

Vopak Terminal Vlissingen
 Frankrijkweg 4
 4455 TR Nieuwdorp T. 0113 61 5800 E. www.vopak.com

Sea & Shore Ankerweg 14a 4401 LE Yerseke T. Leon van de Zande 06-20031065 T. Harro Melse 06-53191030 I. www.seashore-electronics.nl

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

19


■ 5 vestigingen in

Nederland en België

■ 24/7 wereldwijde

service en support

■ Uitgebreide branche

specifieke kennis en ervaring

Hydraulic Solutions

Veelzijdig specialist in de handling van grote en/of zware scheepsladingen De Mammoet Terminals in Westdorpe, ideaal gelegen bij de internati-

• Opslagmogelijkheden (8.000 m2 overdekte opslag);

onale havens van Terneuzen, Gent en Antwerpen, zijn gespecialiseerd in

• Assemblage/demontage (modules, bruggen, kranen, windmolens);

het behandelen van grote en/of zware ladingen, alsmede project ladin-

• Just-in-time delivery;

gen en containers. De terminals bieden 24/7 unieke, op maat gesneden

• Feeder services;

oplossingen voor uw supply chain management, variërend van kleine

• Totaaloplossingen (door-to-door delivery).

eenmalige diensten tot geheel verzorgde totaaltrajecten: • Hijswerkzaamheden (laden, lossen en overslaan);

Mammoet Nederland B.V. - Branch Westdorpe

• Verplaatsen van lasten (sleeën, vijzelen, SPMT’s), ook via RoRo-kade;

Tel: +31 (0)115 478 160 - westdorpe@mammoet.com

• Transport over spoor, weg en water;

www.mammoet.com


HAVENSPECIAL

Vervangen verlichting Propema

Bron van werkgelegenheid

Samen houden we de haven draaiend MARJOLIJN BERGMANN

ANNEKE VERMUE (FOTO HDV)

In het Zeeuwse havengebied zijn ruim 200 bedrijven gevestigd, die samen de motor zijn van de Zeeuwse economie. Want ze genereren bijna een vijfde van de werkgelegenheid in onze provincie. Als je de indirecte werkgelegenheid daarbij optelt, loopt dat op tot een kwart van de banen. Met drie van die bedrijven maken we nader kennis.

Ledverlichting

Zo verzorgt Propema Elektrotechniek uit Serooskerke (W) de openbare verlichting in de Zeeuwse havens. Dit bedrijf vervangt de bestaande verlichting op parkeerplaatsen of in de fabriekshallen door ledverlichting. Door die te gebruiken, kunnen bedrijven een hoop kosten besparen. Soms wel tot zeventig procent, zeker als het gaat om sterke vierhonderd watt-lampen. Om een perfect lichtcontrast te krijgen, wordt eerst een lichtplan gemaakt. Hiermee zie je in één oogopslag waar de verlichting komt te hangen en de hoeveelheid lux. Bovendien gaat met ledverlichting de kwaliteit van de verlichting omhoog: het lijkt meer op buitenlicht, waardoor het contrast anders is en je beter ziet. Medewerkers kunnen daardoor hun werk beter en dus veiliger uitvoeren.

Dat lukt alleen als je geen negen-totvijfmentaliteit hebt.” Het uitzendbureau is nu vier jaar actief in de Zeeuwse havens en heeft tussen de tachtig en honderd uitzendkrachten aan het werk. “Als je wil kunnen voldoen aan de pieken in de haven, moet je behoorlijk flexibel zijn. Zoveel personeel organiseren in zo’n korte tijd krijgen we voor elkaar omdat we korte lijnen hebben. En goed benaderbaar zijn. Want zowel bij onze opdrachtgevers als onze uitzendkrachten is het menselijke aspect heel belangrijk.”

Complexe steigers

Bij HDV Steigerbouw uit Middelburg herkennen ze de flexibiliteit die nodig is om in de havens het werk te kunnen doen. “Het

werk gaat altijd door”, vertelt Amasja Kruit, bedrijfsleider bij HDV. “Daarom verzorgen we vaak steigerconstructies die we overspannen met krimpfolie, zodat de lassers onder alle weersomstandigheden hun werk kunnen blijven doen. Zoals laatst bij metaalbedrijf Overlasko in Nieuwdorp. Op die manier kunnen opdrachten sneller afgerond worden en dat is voor iedereen winst. In de havens zijn de steiger-constructies vaak erg complex, bijvoorbeeld als we schilderwerkzaamheden uitvoeren aan de terminals van Ovet of die van Vopak. Dat lukt alleen als je vakbekwaam personeel hebt. Natuurlijk geldt dat voor de medewerkers die de steigers bouwen, maar ook voor onze mensen op kantoor. Zij moeten goed inschatten wat wel en wat niet mogelijk is.” ■

Amasja Kruit, Pedro van Dongen, Lennard Kerkhove

Flexibele vraag

Veilig kunnen werken is ook belangrijk voor de uitzendkrachten van DES Detach uit Middelburg. Lennard Kerkhove is daar commercieel manager. “We krijgen veel aanvragen voor hulp bij het laden en lossen van schepen en voor heftruckchauffeurs. Die vraag is al jaren stabiel. Het gaat eigenlijk altijd om ‘last minute’ verzoeken. Dan worden we op zondagavond gebeld dat er onverwacht toch nog een schip vol fruit aankomt. Wij zorgen vervolgens dat er maandagochtend vroeg een ploeg beschikbaar is om het werk uit te voeren. HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

21


Vergadering, presentatie beursstand, of opening van uw nieuwe bedrijfspand?

Wij adviseren, ontzorgen en verzorgen!

Wij adviseren

Alles onder 1 dak; van geluidsinstallatie tot multimedia en van statafel tot decoratie en entertainment! 3 vestigingen; dus altijd dichtbij:

One stop shop voor uw Event! Het Feest Hulsterweg 75 e 4587 LG Kloosterzande www.het-feest.nl 0114 - 691480

Zeeland business magazine zeeland ZEELAND LAN zee ZEElan

d D AN el ELan ze ZE

zeeland ZEELAND / WEST-BRABANT

d D

e

PCextrem me - oep treurg VanexTilb PC nen Gr e em bastia extr

PC

SNEEUWATTRAC TIEPARK SKIDÔME IJSKOUD KICKEN !

berg

rin Gins tyle:rKath cBK Lifescteu dire

n Designd k en Zeela nie weer TechCollege Vacatureaanbod stijgt

contacteer ons via: www.bakertillyberk.nl www.zeelandbusiness.nl of An independent member of Baker Tilly International nu@zeelandbusiness.nl nd

Zeela

Zeeland Ontwaak Zeeland Ontwaak Kookworkshop d e aak lan & uitzendbranch contacta B2B HRMOntw d and Duive beurs special: k Zeel en over Duivelan Cradle uw twaa Aalberts st to cradle Jan Schouwen Duiveland Mens & Baan Cradle to cradle ho On hul stadondernemen Schouwen Sc mondiaal le é Ver Schouwen Duiveland rkste le to crader Ren stesche succes Crad dle meest isch Russi r cra

le to

Crad

Sound Support events Huisbergenweg 2 5249 JR Rosmalen www.soundsupport-events.nl 073-5210179

De eerste editie van 2012 heeft als thema financieel management. Baker Tilly Berk Goes Contactpersonen: Hans Bakker, Tevens introduceren wij een Marcel Klootwijk en Rudi de Munck geheel nieuw T (0113) 24 20subthema: 00 Arbo, Welness en Zorg. benieuwd naar de mogelijkheden voor deze editie?

erk lly B 11 20 er Ti Bak Bouw

land

tor Zee

tsec Transpor

Learning PCextreme Helix

Post Audio Company Albert Plesmanweg 56 4462 GC Goes www.post-audio-goes.nl 0113 – 342425

Het nom Burge eco d Derk Saue es Go Zeelanvan van

KATOEN NATIE LOGIPARK BV KATOEN NATIE WESTERSCHELDE BV Savoyaardsweg 1, Haven 101 4542 PM Hoek-Terneuzen Tel. 0115-466453

EPZ maakt elektriciteit uit kolen, wind, biomassa en uranium EPZ is de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland. Een uniek bedrijf in een bijzondere omgeving. Naast de enige kerncentrale van Nederland exploiteert EPZ een kolencentrale met biomassa-meestookinstallatie en een windpark.

VINÇOTTE BUNKER ROTTERDAM

De kerncentrale behoort tot de wereldtop. De gereviseerde koleneenheid is met nieuwe milieutechnologie klaar voor een toppositie! Algemene info: www.epz.nl Vacatures: www.werkenbijepz.nl

Zeedijk 32, 4454 PM Borssele Tel. 0113 - 356 000

N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland

• •

Een grotere bunkercapaciteit Ruimschoots plaats om een complete trailer naar binnen te rijden tititifftitititititititititititifftiti • Met een kraancapaciteit van 5 ton Ttititi 0ffff3ti6ff40ff4 kunnen we nagenoeg alle objecten aan

steelwelding Veiligheid, kwaliteit en milieuvriendelijkheid

Utitititititititi titititititititititi Met onzetiti inspecties, testing, certificatie en opleidingen bieden wij alle oplossingen onder één dak om u en uw omgeving veiligheid, duurzaamheid titi titititititititititititititi en kwaliteit te garanderen en te zorgen dat uw investeringen renderen. titititititititititititi tiffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff vincotte.nl | ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff fffftitititifftitititititititititi) ffffffffffffff

Dries Hamelink BV Elektrische scheeps installatie en -reparatie. Stationsweg 60a 4538 AD Terneuzen T: +31(0)115 - 613464 F: +31(0)115 - 630116 info@fraeijenhove.nl www.fraeijenhove.nl

Al 30 jaar specialist in het bouwen van boegschroef-installaties.

Stationsweg 60 4538 AD Terneuzen T: +31 (0) 115 - 697240 F: +31 (0) 115 - 621285 info@drieshamelink.nl www.drieshamelink.nl


BEDRIJFSPROFIEL

René Musters

Remmerswaal Loonadviseurs

Loonadvies noodzakelijk door complexe wetgeving MARJOLIJN BERGMANN

AMANDA VAN OPSTAL

Veel binnenvaartschippers uit de Zeeuwse en Rotterdamse Havens besteden hun loonadministratie uit aan Remmerswaal Loonadviseurs in Bergen op Zoom. ‘De wet- en regelgeving is zo complex geworden, dat de ontwikkelingen voor kleinere en middelgrote ondernemers niet meer bij te houden zijn.’ Aan het woord is René Musters, mede-eigenaar en kantoordirecteur van Remmerswaal Loonadviseurs, dat onderdeel is van Remmerswaal Accountants & Adviseurs. “Neem als voorbeeld het verlengen van arbeidscontracten. De hoofdregel is nu: drie tijdelijke contracten in twee jaar. Maar binnenvaartschippers werken vaak met leerlingen, daar gelden andere regels voor. En neem je een AOW-er in dienst, dan zijn de bepalingen ook weer afwijkend. Dat moet je dus aan een expert overlaten. Want voor je het weet, heb je onbedoeld iemand in vaste dienst.”

Digitaal portaal

Het contact met binnenvaartschippers is vaak digitaal en telefonisch. “Ze zijn veel onderweg, dus zien hun traditionele post op onregelmatige tijden”, legt René Musters uit. “Daarom gaat het meeste elektronisch. Onze klanten kunnen in een beveiligde omgeving inloggen en daar altijd alle gegevens inzien. Daar kan de werkgever ook voor iedere werknemer een eigen portaal aanmaken, waar bijvoorbeeld de salarisstrook en jaaropgave te vinden is. Ons doel is de schippers zo veel mogelijk te ontzorgen. Wij regelen alle administratie, leveren kant-en-klaar de gegevens aan en het enige wat de schipper nog hoeft te doen, is de salarissen en de loonbelasting te betalen.”

krijgt en dat het de werkgever zo min mogelijk kost. Op die manier besparen we voor hen een hoop geld. We ondersteunen de ondernemer als een medewerker langdurig ziek wordt. Is de melding tijdig gedaan, wanneer moet je een plan van aanpak indienen en worden alle regels nageleefd? Verder attenderen we op de mogelijkheid je hiervoor te verzekeren.” Remmerswaal Loonadviseurs verzorgt inmiddels negenhonderd loonadministraties, zowel voor klanten van Remmerswaal Accountants & Adviseurs als van andere accountantskantoren. “Een derde daarvan is binnenvaartgerelateerd”, vertelt René Musters tot slot. “Omdat we altijd netjes op tijd zijn met het aanleveren van alle gegevens, is dat voor die ondernemers een hele zorg minder.” ■

Preventief controleren

“We denken altijd goed mee met de klant, doen net een stapje meer dan hij vraagt. Weten we bijvoorbeeld dat er een bepaald formulier ingevuld moet worden, dan attenderen we hem daar op. Of we controleren de nota’s van het pensioenfonds. Ieder kwartaal moet er een voorschot worden betaald. Daar ontdekken we behoorlijk vaak fouten in. Soms wel in veertig procent van de gevallen! Ook bij enkele werknemers kan de fout oplopen tot duizenden euro’s. De ondernemer heeft simpelweg te weinig kennis van zaken om zo’n fout te ontdekken.”

Fiscaal vriendelijk belonen

Ook adviseert Remmerswaal Loonadviseurs over fiscaal vriendelijk belonen. “We zorgen dat de werknemer het afgesproken bedrag

Remmerswaal Loonadviseurs Laan van Hildernisse Noord 4a 4617 AE Bergen op Zoom T. 0164-271580 E. lonen@remmerswaal.nl I. www.remmerswaal.nl

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

23


Daniël Goedhuis


HAVENSPECIAL

SDR-projecten voor een circulaire economie

Beter concurreren door industriële symbiose

LIESBET MALLEKOOTE

MARIJANA PAJOVIC, JAN DE CARPENTIER (ACCENTFOTO)

Voor de één is het afval, voor de ander een waardevolle grondstof. Breng die twee bij elkaar en iedereen is blij: als ‘afval’ wordt hergebruikt, bespaar je kosten en wordt de wereld een beetje schoner. Dat is simpel gezegd het idee achter Smart Delta Resources. “En er valt nog veel te halen.” Smart Delta Resources (SDR) is een samenwerking van elf energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de chemie-, food-, staal- en energiesector in West-Brabant, Zeeland en NoordVlaanderen. Daniël Goedhuis is programmamanager bij SDR. “Al die bedrijven produceren bijproducten: waterstof, warmte, zout water, zetmeel, waar ze zelf niets mee doen. Door bijproducten uit te wisselen, kun je beter concurreren op de wereldmarkt en draag je bij aan de circulaire economie.” SDR is opgericht op initiatief van de elf bedrijven en wordt ondersteund door Economische Impuls Zeeland, Zeeland Seaports en de Provincie Zeeland, met de bedoeling projecten te ontwikkelen voor het uitwisselen van energie- en materiaalstromen: zogeheten Industriële Symbiose. Hiermee wordt de regionale bedrijvigheid versterkt, terwijl tegelijk een bijdrage wordt geleverd aan de milieudoelstellingen. In 2015 is een lijst van dertig projecten opgesteld, waarvan er

nu tien worden uitgevoerd. “Een daarvan is het waterstofsymbiose-project van Dow en Yara. Dow produceert waterstof als bijproduct, wat Yara kan gebruiken als grondstof voor de productie van kunstmest. Dat bespaart aardgas.” Het waterstofproject legt meteen een van de barrières bloot waar SDR-projecten soms tegenaan lopen. Goedhuis: “Tussen Yara en Dow ligt een gasleiding, die niet meer in gebruik is. Toch mag die niet zonder meer worden gebruikt voor het transport van waterstof. Hiervoor zoeken we samen met het ministerie van Economische Zaken een oplossing. Zo zijn er meer cases die vastlopen op ondersteunende faciliteiten. Wie betaalt de buisleidingen? Dat is niet de core business van de deelnemende bedrijven en de terugverdientijd is lang. Die investeringshobbel moeten we wegnemen.” De belangstelling voor SDR groeit inmiddels gestaag. “De projecten hebben een enorme uitrol-potentie, met een CO2impact die vele windparken op zee te boven

gaat. CO2 is op zich het probleem niet, maar het moet niet in de lucht zitten. Het is een goede grondstof, je moet alleen de routes kortsluiten. Bijvoorbeeld in een synthesegasproject, zoals tussen ArcelorMittal Staal in Gent en Dow. Door de koolmonoxide van de staalfabriek te mengen met waterstof van DOW, ontstaat synthesegas, wat een basisproduct is voor de chemische industrie en waarmee je nafta, olie en kolen bespaart.” Een van de grootste uitdagingen voor SDR is om het hele proces te versnellen: “Met name op het gebied van financiering en regelgeving. Dan is er nog zoveel te halen. Neem het energieverbruik in de industrie. Als je dat door slim samenwerken kunt terugbrengen, heb je een belangrijk voordeel ten opzichte van je concurrenten. Bovendien helpt dit soort projecten de concurrentiepositie van de Zeeuwse havens versterken, doordat ze potentiële klanten iets kunnen bieden waar zij direct belang bij hebben.” ■

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

25


Werken uw medewerkers nog met passie?

Renew Payroll ontzorgt.

Renew Payroll helpt bedrijven en organisaties praktisch en financieel voordeel te behalen door efficiënter arbeid in te kopen in de vorm van payroll. Wij verzorgen de contracten, salarisbetalingen en de trajecten m.b.t. ziekteverzuim en re-integratie. Vlierwerf 7a 4704 SB Roosendaal T: 0165-760009 E: info@renewpayroll.nl I: www.renewpayroll.nl

Persoonlijke en teamontwikkeling „Mariëlle de Graaf coacht op een duidelijke en praktische manier. Haar sprankelende directheid en enthousiasme werken aanstekelijk.”

Neem contact op! T: 0164-630302 m.de.graaf@passion4work.nl www.passion4work.nl Ook op om/ www.youtube.c alsteren Passion4workh

Gemeente van contrasten Overweegt u een vestiging in het Sloegebied? Denkt u dan ook eens aan uw medewerkers. Hoe fijn zou het zijn als u hen een prachtige woonomgeving aan kon bieden, op steenworp afstand van uw bedrijf? Het kan in Borsele, gemeente van contrasten.

Centrum van Zeeland

Enerzijds vind je in Borsele een grootschalig haven- en industrieterrein en anderzijds vijftien prachtige dorpen gelegen in het Nationaal Landschap. In het Nationaal Landschap is het heerlijk wonen en recreëren. In de dorpen zijn nog volop voorzieningen aanwezig. En de gemeente Borsele ligt centraal in Zeeland: je bent zo in Goes, Antwerpen of Rotterdam of aan het strand.

Ondernemen in nabijheid van de havens

Ondernemen in Zeeland, maar niet gebonden aan het haven- en industrieterrein? Direct aan de A58 ligt het bedrijventerrein Noordzak, in Heinkenszand. Hier zijn nog enkele kavels beschikbaar. Ook kunt u op dit terrein wonen en werken combineren.

Mariska van Nieuwenhuijzen

Onze bedrijfscontactfunctionaris, Mariska van Nieuwenhuijzen, is er voor u als ondernemer, om u te helpen met uw vragen aan de gemeente. Zij helpt u verder binnen de gemeentelijke organisatie of daarbuiten, dankzij haar netwerk van ondernemers.

Contact

Wilt u meer weten over ondernemen en/of wonen in de gemeente Borsele? Neem dan contact op met Mariska van Nieuwenhuijzen. Telefonisch bereikbaar op (0113) 238465 of via e-mail: mvn@borsele.nl .


BEDRIJFSPROFIEL

Asisto Engineering en Services

Besturingssystemen op maat

BEDRIJFSPROFIEL

IBS Industrial Building Systems B.V. Maakt grote kolomvrije overspanningen mogelijk


Van de kleinste sensoren tot besturing van de grootste kraan ter wereld: Asisto in Vlissingen levert het. Asisto is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en installeren van besturingssystemen voor kranen, lieren en zeewaardige apparatuur.

IBS in Kloosterzande is gespecialiseerd in hallenbouw voor bedrijven in de industrie, haven en logistiek. Het bedrijf heeft 25 jaar ervaring in ontwerpen en fabriceren van geoptimaliseerde, lichtgewicht staalconstructies voor vrijwel alle toepassingen. Asisto werkt wereldwijd voor de heavy-lift-, offshore- en baggerindustrie, bouwt proceskranen en apparatuur voor onderwatertoepassingen. Twee jaar geleden is Asisto zich breder in de markt gaan zetten en gesplitst in Asisto Engineering en Asisto Services. Nu wordt ook de ‘land’-industrie bediend, wat een betere spreiding van werk oplevert. “Toon van Liere en Jaap van Stee hebben de leiding over Asisto Services”, vertelt Rob de Hond. “Ik ben deels verantwoordelijk voor acquisitie en voor Asisto Engineering.”

Het ontstaan van IBS vindt zijn oorsprong in de activiteiten van het zusterbedrijf IZV. Dit bedrijf bestaat al 50 jaar en is gespecialiseerd in de levering en montage van dak- en gevelbekleding. De activiteiten van beide bedrijven sluiten nauw op elkaar aan en maken zo een totaaloplossing voor opdrachtgevers mogelijk.

Asisto werkt graag samen met andere bedrijven, vertelt De Hond. “Zo versterk je elkaar. Met PTS Machinery uit Hulst ontwikkelen we bijvoorbeeld een deining-gecompenseerde loopbrug, ten behoeve van Walk-to-Work schepen. Voor Symach in Terneuzen en Draftec in Middelburg bouwen we panelen. Wij helpen collega’s graag bij lastige problemen en kunnen alles naar wens van de klant uitvoeren, zolang er elektrotechniek, automatisering of instrumentatie aan te pas komt.” ■

Veiligheid

IBS hecht veel waarde aan kennis en veiligheid. “We investeren veel in onze mensen en kiezen steevast voor vakbekwame voorlieden en monteurs. Onze projecten worden begeleid door eigen mensen en onze opdrachtgevers hebben altijd maar één contactpersoon. Vanwege onze activiteiten in de industrie, havens en (petro-) chemie werken we volgens de kwaliteitsnorm ISO9001, veiligheidscertificaat VCA** en het CE-certificaat voor NEN-EN 1090-1.” ■

IBS Industrial Building Systems B.V.
 Postbus 30
 4587 ZG Kloosterzande T. 0114 683200 E. info@ibs-hallenbouw.nl
 I. www.ibs-hallenbouw.nl

TÜV Nederland QA

EN

IBS

1090-1

.V Hallenbouw B

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

TÜV Nederland QA

N

E

Asisto Engineering BV / Asisto Services BV Handelsweg 48 4387 PC Vlissingen T. 0118-460046 E. info@asisto.nl I. www.asisto.nl

IBS bouwt hallen, kantoren, hangars en logistieke centra. “Wij ontwerpen en construeren op basis van specifieke wensen. Hierdoor ontstaat een optimaal ontwerp, waarbij profielafmetingen nauwkeurig zijn afgestemd op de gewenste overspanning. Hallen met kolomvrije overspanningen tot wel 100 meter zijn mogelijk”, verduidelijkt directeur Bob Compiet de kracht van zijn bedrijf. “Doordat we alles in eigen beheer doen, bouwen we snel, flexibel en tegen aantrekkelijke tarieven.”

.

IBS

IS O 3 8 34-

2

Waar Asisto Engineering zich vooral bezighoudt met ontwerp, consultancy en projectmanagement, is Asisto Services gericht op het daadwerkelijk bouwen, onderhouden en installeren van elektrische systemen. Het bedrijf telt vier werknemers, maar kan snel en flexibel opschalen. “Voor software kloppen we aan bij MariLogic en als we handjes nodig hebben, kunnen we terecht bij Shiptechnics, WMW techniek of zzp’ers uit de buurt.”

Van kantoren tot logistieke centra

.V Hallenbouw B

.

27


Ovet en Vopak op de toekomst voorbereid

Vernieuwing in de havens LIESBET MALLEKOOTE

Er wordt in het Zeeuwse havengebied weer druk gebouwd en vernieuwd. Veranderingen in vraag en aanbod en aanvullende wensen van de klant leiden bij bedrijven rondom de havens tot aanpassing en uitbreiding, bijvoorbeeld bij Vopak en Ovet. De sterk gedaalde vraag naar steenkolen was bij Ovet een belangrijke aanleiding om de diensten aan te passen, vertelt directeur Vincent Courtois. “Ovet heeft lang gefocust op de behandeling van vaste brandstoffen, zoals steenkolen. Veel industrieën die gebruikmaken van steenkool, zoals energiebedrijven en staalfabrieken, zijn inmiddels gesloten, dus besloten we de focus te verleggen.”

De steenkool die nog wel bij Ovet binnenkomt, krijgt een toegevoegde waarde. “Door afzeven, breken en ontijzeren krijgen onze klanten een product dat aan hun specificaties voldoet. Dit doen we al in Terneuzen, maar willen we nu ook in Vlissingen aanbieden. Daarnaast kijken we naar andere producten, zoals agri-bulk en biobrandstoffen, en breiden we onze logistieke diensten ten behoeve van de

Vopak storage tanks

28

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

offshore uit. Zo kunnen we met bestaande middelen een andere klantengroep bedienen.” Ook merkte Ovet bij klanten een grote behoefte aan overdekte opslag. “Daarom breiden we onze opslagruimte uit met 7000 m2 kade-gebonden loodsen, met de mogelijkheid om bij te bouwen. Naar verwachting is die extra ruimte eind


HAVENSPECIAL

Bulk Terminal Ovet

volgend jaar gereed.” Ovet neemt afscheid van de traditionele ‘zwarte’ terminal om meer diverse diensten aan te bieden, zegt Courtois. “Wij willen verladers laten zien dat Zeeland veel logistieke voordelen biedt: weinig congestie en hoge flexibiliteit.” Ook bij Vopak is hard gewerkt om in te spelen op de veranderende markt. De multinational, die vloeibare bulkgoederen als olie, chemicaliën en LNG opslaat, nam onlangs in Vlissingen zes nieuwe tanks voor drukopslag in gebruik. “Die zogeheten bullets zijn in grootte uniek in de wereld”, vertelt managing director Ian ter Haar van

Vopak. “Met deze uitbreiding komen wij tegemoet aan de toenemende vraag naar gas. Met name de petrochemie gebruikt de laatste jaren lichtere producten in hun processen, waardoor de vraag naar propaan en butaan is toegenomen. Daarnaast stappen snelgroeiende landen zoals Indonesië en India, waar nu nog veel op biomassa wordt gekookt, over op het schonere LPG. Daarom pakken we nu die kans om onze capaciteit uit te breiden.” Niet alleen in opslagcapaciteit is Vopak bezig met vernieuwing. “Wij zoeken naar innovatieve manieren om onze bestaande

processen te verbeteren. Zo zijn we bezig met een pilot om steeds meer werkzaamheden te digitaliseren en doen we inspecties waar mogelijk met drones. Dat is veiliger, sneller en goedkoper dan met menskracht.” Ook de klanten van Vopak merken iets van deze zoektocht naar vernieuwing, zegt Ter Haar. “Wij willen transparant zijn. Dat betekent dat klanten hun voorraden kunnen volgen en de afhandeling van hun schepen controleren. Door alles te meten en te volgen, kunnen we processen beter afstemmen, efficiënter en daardoor goedkoper werken.” ■

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

29


Industrieweg Industrieweg 18a - 18a 4538- AH 4538 Terneuzen AH Terneuzen Tel. +31(0)115 Tel. +31(0)115 - 613387 - 613387 terneuzen@nhi.nl terneuzen@nhi.nl - www.nhi.nl - www.nhi.nl

Industrieweg Industrieweg 18a - 18a 4538- AH 4538 Terneuzen AH Terneuzen Tel.: +31(0)115-630188 Tel.: +31(0)115-630188 - info@dinsopleidingen.nl - info@dinsopleidingen.nl www.dinsopleidingen.nl www.dinsopleidingen.nl

UwUw kwaliteitsopleider kwaliteitsopleider voor: voor:

Voor Voor uw uw persoonlijke persoonlijke ontwikkeling ontwikkeling

•• VCA, VCA •basis, VilVIL VCU • T.C.V.T. Hijsbegeleider VCA VCA,VOL VOL VCAof OF VOL OF VCU VIL VCU • Werken • Werken aan flensverbinding aan flensverbinding Grondverzetmachines • Interne • Interne transportopleidingen transportopleidingen •• Grondverzetmachines BHV •basis of herhaling • Veiligheidskundige opleidingen •Basis BHV Basis of herhaling of herhaling • Code • Veilig • verplaatsen Veilig verplaatsen van lasten van lasten •• BHV S.O.G. machine opleidingen 95 voor beroepschauffeurs

• Office • Offi trainingen ce trainingen • Commerciële • Commerciële trainingen trainingen • Computer • Computer trainingen trainingen

Zie voor Zieprijzen voor prijzen en dataenonze datasite onze www.dinsopleidingen.nl site www.dinsopleidingen.nl of bel 0115-630188 of bel 0115-630188

• Administratieve • Administratieve trainingen trainingen • Secretariële • Secretariële trainingen trainingen • Computertypen • Computertypen ook voor ookscholieren voor scholieren

Al meerAldan meer 50dan jaar 50 uwjaar opleider. uw opleider. PrijzenPrijzen en dataen kijk data op kijk www.nhi.nl op www.nhi.nl of bel 0115-613387 of bel 0115-613387

KOEGORSSTRAAT

Loodswezen Scheldemonden Boulevard de Ruyter 8 | 4381 KA Vlissingen | +31(0)118 489 500 | scheldemonden@loodswezen.nl

25 hectare aan uit te geven bedrijfsgronden Kavelgroottes van circa 1500 m2 tot 13 hectare Toegestane milieucategorieën: 2 t/m 4.2

Wij bieden ondernemers de ruimte! Toplocatie

Karakteristiek

Ligging

Gevestigde bedijven

De ligging van Terneuzen is een van onze sterke punten: centraal ten opzichte van steden als Antwerpen, Gent en Rotterdam en goed bereikbaar via het water, de wegen en het goederenspoor. Dit maakt havenstad Terneuzen een toplocatie voor vestiging! Terneuzen heeft ondernemers veel te bieden, vooral ruimte: betaalbare en representatieve kavels op bedrijventerreinen, zoals in de Koegorsstraat.

In de directe nabijheid is grootschalige havengebonden industrie gevestigd, die nog steeds uitbreidt. Daarnaast is er veel maintenance, logistiek en bio based industrie, waarbij innovatie, duurzaamheid en samenwerking van belang zijn. De grondprijs voor bedrijfspercelen in de Koegorsstraat is € 46 per m2 (>1ha.) en € 56 per m2 (<1ha.) excl. BTW (prijspeil 2013).

In het gebied Koegorspolder, waar het bedrijvenBedrijventerrein Koegorsstraat kent een uitsteterrein Koegorsstraat zich bevindt, hebben al een kende ligging door de optimale verbindingen richaantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Het leisureting België, de Zeeuwse eilanden, Brabant en de center met Skidome is hier reeds gevestigd als Randstad. Een betaalbare locatie grenzend aan de mede het trainingscenter van Bio Base Europe. twee belangrijkste interregionale verbindingsweIn demeer Koegorsstraat zijn aleneen aantal bedrijven Informatie: Terneuzen heeft ondernemers veel te gen bieden, ruimte: waar onder de brandweer de ambulanceN61 vooral en N253. Tevensbetaalbare is er vanaf de Koegorsgevestigd, alsook een locatie van de gemeente waar tel: 14 0115 en representatieve kavels op bedrijventerreinen, zoals van op Terneuzendienst gehuisvest zijn. Ook vindt u hier het milieustraat na realisatie de Sluiskiltunnel een directe tevens de brandweer en de ambulancedienst tel: +31(0)115 455 000 verbinding op hetkent tunneltracé. Zuid (voorheen Koegorsstraat). Het bedrijventerrein een park van de Zeeuwse Reinigingsdienst. In de directe gehuisvest zijn. Daarnaast vindt u op het bedrijvenfax: 0115-618 429 uitstekende ligging door de optimale verbindingen richting België, nabijheid is grootschalige havengebonden terrein het milieupark van de Zeeuwse industrie Reinigingsgemeente@terneuzen.nl de Zeeuwse eilanden, Brabant en de Randstad. Een betaalbare locatie gevestigd, die nog steeds uitbreidt. dienst. www.terneuzen.nl met een directe verbinding aan de belangrijkste interregionale verbin-

Uw bedrijf in Terneuzen-Zuid?

dingsweg N62.

Op het bedrijventerrein Terneuzen-Zuid zijn al bedrijven gevestigd en wordt momenteel gebouwd. Tevens is er een locatie van de gemeente

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden op deze locatie? Neemt u dan contact op met Petra de Vliegher via 14-0115 of economie@terneuzen.nl.


BEDRIJFSPROFIEL

BEDRIJFSPROFIEL

SPIE-Controlec Engineering B.V. Voorop in innovaties

Hanse Staalbouw

Volop werk in industrie

Jochem de Jonge

SPIE is een jong en dynamisch ingenieur- en adviesbureau dat onafhankelijk en multidisciplinair opereert. Van begin tot eind worden opdrachtgevers ondersteund bij projecten in de procestechniek, werktuigbouw, machinebouw, beton- en staalconstructies, elektrotechniek, instrumentatie en automatisering. Dit alles met de inzet van de juiste know-how, ervaring en een flexibele projectaanpak.

Innovatie

Innovatie, duurzaamheid en veiligheid staan bij SPIE hoog in het vaandel en het bedrijf loopt dan ook voorop met innovaties, zoals: 3D laserscannen, Asset@YourDesk en inspecties met drones. De basis van de 3D scantechnologie is het genereren van een 3D model waarmee een gebouw, een proces of een complete fabriek snel en eenduidig in beeld wordt gebracht. Hiermee is alle informatie direct oproepbaar, waardoor er eenvoudig met de betrokken partijen gecommuniceerd kan worden. Daarnaast kunnen het aantal bezoeken aan de locatie(s) worden gereduceerd, wat bijdraagt aan efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid.

Inzet van drone technologie

Sommige equipment, objecten en gebouwen zijn lastig te bereiken en derhalve ook moeilijk te inspecteren. Met behulp van de drone kunnen inspecties en metingen op een veilige, betrouwbare en kostenbesparende manier worden uitgevoerd. SPIE Controlec Engineering voert buitenom interne inspecties in productie- en fabrieksgebouwen ook externe inspecties uit. SPIE is een van de weinige bedrijven in Nederland met een ontheffing om boven de wettelijke hoogte van 120m te vliegen. Dit wordt uitgevoerd door eigen opgeleide piloten. Mogelijkheden met de Drone: Zowel twee- als driedimensionaal beeld; Warmtebeelden; De beelden ter plekke live (terug) zien; Camerabol aan de drone, waarmee 360° foto’s gemaakt kunnen worden. ■

SPIE Controlec Engineering B.V. Handelspoort 1 4538 BN Terneuzen T. 0115-670100 E. terneuzen@spie.com Our Knowledge, Your Result! I. www.spie-nl.com

Van hoefsmederij in 1907 tot internationaal opererend familiebedrijf in de agrarische, industriële en utiliteitssector: Hanse Staalbouw is de afgelopen honderd jaar flink uitgebreid en ontwikkeld. Een van de sectoren waar Hanse Staalbouw veel werk verzet is de industrie, onder meer bij haven-gerelateerde bedrijven. “We zijn begonnen in de landbouw, maar de laatste jaren zijn we ook andere markten aan het onderzoeken”, vertelt mededirecteur Jochem de Jonge. “De industrie is daar één van. Daar zit veel groei in. Zo wordt op dit moment de Tweede Maasvlakte ontwikkeld, terwijl er tegelijk op de Eerste Maasvlakte veel wordt vernieuwd. Dat levert dubbel werk op.” Ook in de Zeeuwse en Vlaamse havens vindt Hanse Staalbouw zijn opdrachtgevers. “Zo zijn we een bekend gezicht bij Oiltanking Terneuzen. Daar leveren we onder meer staalconstructies voor bordessen, supportstaal voor leidingen en leidingbruggen. Voor Heros Sluiskil bouwen we momenteel de ondersteuningsconstructies voor een nieuwe machine, inclusief trappen, bordessen en hekwerken. We werken onder meer in de petrochemie, vuilverwerking, transport en logistiek. Distributiecentra, loodsen, platforms: alles waar staal in zit.” Hanse Staalbouw levert al haar constructief toegepaste staalproducten met CE-markering, conform de NEN 1090-1 en ISO3834-2. “Daarnaast is al ons personeel VCA gecertificeerd. Voor opdrachten in de industrie is kwaliteit vaak nog belangrijker dan prijs.” De Jonge ziet nog veel werk in de industrie, maar ook op andere markten in binnen- en buitenland. “Wij onderscheiden ons graag van de rest. En we zijn niet bang voor het onbekende.” ■

Hanse Staalbouw De Weel 13 4306 NV Nieuwerkerk T. 0111 641 333 I. www.hansestaalbouw.nl E. info@hansestaalbouw.nl

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

31


COLUMN

Reparatie aftrek kosten werkkamer in huurwoning De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat een huurrecht van een woning met een werkruimte ondernemingsvermogen kan zijn als de woning voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Dit arrest heeft niet alleen gevolgen voor ondernemers, maar ook voor mensen die resultaat uit overige werkzaamheden genieten, zoals freelancers. Dit arrest is geen aanleiding voor andere ondernemers om hun eerder gemaakte en vaststaande keuze voor ondernemingsvermogen of privévermogen te herzien. De staatssecretaris vindt dat het arrest van de Hoge Raad ongewenste gevolgen heeft. Daarom zal hij via een nota van wijziging bij het Belastingplan 2017 de behandeling van een werkruimte in een huurwoning in lijn brengen met de behandeling van een werkruimte in een koopwoning. Ondernemers en resultaatgenieters worden dan materieel hetzelfde behandeld, ongeacht of zij in een koop- of een huurwoning wonen. De opbrengst van die maatregel zal worden gebruikt om het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten te verhogen.

COLUMN

Pensioen afkopen in 2017? Indien u voorheen een pensioenvoorziening in uw eigen BV afkocht, leverde dat behoorlijk wat fiscale pijn op. Namelijk 52% inkomstenbelasting en 20% revisierente over de commerciële waarde van de pensioenvoorziening. De wetgever wil nu van het pensioen in eigen beheer af en dat biedt kansen. Vanaf 1 januari 2017 wordt het mogelijk om deze pensioenvoorziening in de eigen BV fiscaal vriendelijk af te kopen, om te zetten in een oudedagsverplichting of om de bestaande rechten te ‘bevriezen’. Bij afkoop of omzetting wordt de pensioenvoorziening eerst belastingvrij van de commerciële naar de fiscale waarde verminderd. Vervolgens mag u ook nog een korting toepassen van 34,5% bij afkoop. Over het restant betaalt u inkomstenbelasting volgens de normale tarieven. U betaalt geen revisierente. Enkele tips en aandachtspunten: 1. Als u besluit om af te kopen, doe het dan in 2017! De korting bij afkoop geldt alleen in 2017 (34,5%), 2018 (25%) en 2019 (19,5%). 2. Doe die afkoop echter niet meteen op 1 januari. Zo blijft de netto afkoopsom nog een jaartje buiten de grondslag voor sparen en beleggen in box 3. 3. Vergeet niet dat u voldoende liquiditeit moet hebben om de inkomstenbelasting ook daadwerkelijk te betalen. 4. Omzetting is een alternatief voor afkoop als er niet voldoende liquiditeit is. 5. De (ex)partner moet toestemming geven. Een route kiezen en uitvoeren is wellicht niet altijd een appeltjeeitje, maar kan wel interessant zijn!

Marcel La Lau is werkzaam bij Pekaar & Partners Accountants & Belastingadviseurs

32

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

Tom van Regenmortel is Belastingadviseur bij Baker Tilly Berk


HAVENSPECIAL

Zeeuwse innovatieve loopbrug

Veilig van schip naar werkeiland CAROLINE HOUMES

Het compenseren van deining is een grote uitdaging voor de offshore windenergie markt. Wie dit beheerst, is minder afhankelijk van de weersomstandigheden en boekt dus alleen op dat gebied al winst. De L-bow Gangway, die op 16 december officieel werd gepresenteerd, is het Zeeuwse innovatieve antwoord op deze uitdaging. De realisatie van de deining gecompenseerde loopbrug L-bow Gangway is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen PTS Machinery uit Hulst en twee andere partijen. “De rolverdeling is duidelijk”, vertelt Henk van den Brande, directeur-eigenaar van PTS Machinery. “Wij zijn verantwoordelijk voor het mechanische deel, de engineering en de productie. Asisto uit Vlissingen levert de kennis van elektro- en besturingstechniek en DT Hydraulics uit Moordrecht nam alle hydrauliek voor zijn rekening.”

Eenvoudig (de-) mobiliseren en installeren Het resultaat is een loopbrug die weliswaar vergelijkbaar is met de bekende Ampelmann, maar tal van extra voordelen heeft. “In feite is dit het meest eenvoudige systeem dat momenteel voorhanden is. Het schip waarop het geplaatst wordt, behoeft geen modificaties. Sterker, door het plug & play systeem is het binnen een dag geïnstalleerd en ook weer gedemobiliseerd”, vertelt Rob de Hond van Asisto. “Het systeem is bescheiden qua omvang. Dit betekent dat het vervoerd kan worden in een 40 foot container, dus op een trailer. Dat is een stuk eenvoudiger dan de pontons die de concurrentie nodig heeft.”

Actief en passief gebruik

Met de L-bow kunnen mensen en goederen zelfs bij windkracht vier nog veilig worden overgezet, bijvoorbeeld naar een windmolen of werkeiland. Het systeem is DNV-gecertificeerd. De bediening is met opzet eenvoudig. “Bij de installatie trainen en certificeren we de medewerkers zodat geen aparte operators nodig zijn. De bediening is bovendien bijzonder gebruiksvriendelijk.” Uniek is verder dat de loopbrug zowel actief als passief (floating) gebruikt kan worden. Dit laatste is uiteraard een slimme optie, met het oog op de operationele kosten. “Die operationele kosten zijn opvallend laag”, vertelt Dik Terlouw van DT Hydraulics. “Oòk omdat we aanzienlijk minder vermogen nodig hebben, dan gebruikelijk is.”

Internationaal

De wereldwijde verkoop en verhuur van het L-bow systeem wordt uitgevoerd door een concern uit Singapore, met vestingen in onder andere USA, Nederland, Australië , Zuid-Amerika en Maleisië. De verwachtingen zijn hoog gespannen, zeker qua afzet in het Noordzeegebied, waar een flink aantal windparken zal ontstaan. “De traditionele olie- en gaswinning maakt plaats voor off shore windenergie. Met oog op deze groeimarkt en de steeds strengere wetgeving bieden we met de L-bow een geweldige oplossing. Deze deining gecompenseerde loopbrug bewijst zijn kracht bij de bouw en het onderhoud van offshore windparken, waar ook ter wereld. ■

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

33


Hallenbouw en Hallenbouw en Hallenbouw en Hallenbouw en staalconstructiewerken

staalconstructiewerken staalconstructiewerken

staalconstructiewerken

Nieuwbouw, renovatie en en Nieuwbouw, renovatie Hallenbouw en onderhoud Nieuwbouw, renovatie Nieuwbouw, renovatie en en onderhoud staalconstructiewerken onderhoud onderhoud T. +31 (0)114 68 32 00

T. +31 (0)114 68 F.Nieuwbouw, +31 (0)114 68renovatie 29 32 64 00 en T. +31 (0)114 6864 32 00 T. +31 +31(0)114 (0)11468 6829 32 00 F. info@ibs-hallenbouw.nl onderhoud (0)114 68 64 29 64 F. F.+31+31 (0)114 68 29 info@ibs-hallenbouw.nl

T. +31 (0)114 68 32 00 info@ibs-hallenbouw.nl info@ibs-hallenbouw.nl F. +31 (0)114 68 29 64

1090-1

.V Hallenbouw B

TÜV Nederland QA

N

E

EN

.

IBS

N

E

1

1 0 9 0 - .V. B HTÜV a l l eNederland n b o u w QA

IBS

1090-1

.V Hallenbouw B

.

.

H a l l eQA TÜV Nederland

n b oIuBw

N

IBS

IS O 3 8 34-

.V Hallenbouw B

BI S

O 3834

-

2

E

.V Hallenbouw B

E

EN

IS 4I B S O 3 8 3N . V .

E

E N B.V. - 1 H a TÜV 1090 l l e nNederland b o u w QA IBS

TÜV Nederland QA

N

1090-1 IBS

4-

I

S O 3 8 3 V. B. HTÜV a l l eNederland n b o u w QA

www.ibs-hallenbouw.nl

TÜV Nederland QA

EN

2

EN

IBS

.

TÜV Nederland QA

2

TÜV Nederland QA

IBS

IS O 3 8 34-

.V Hallenbouw B

info@ibs-hallenbouw.nl

.V SH allenbouw B

2

IBS

2

TÜV Nederland QA

.

.

www.ibs-hallenbouw.nl www.ibs-hallenbouw.nl www.ibs-hallenbouw.nl www.ibs-hallenbouw.nl

Canadaweg 1 4661 PZ Halsteren [ t ] Telefoon: 0164-632100 [ e ] planning@vanhoute.nl [ i ] www.vanhouteprojectinrichting.nl

Uitzicht leidt tot inzicht... Goed inzicht in cijfers? Uw organisatie kan niet zonder!

Professioneel en persoonlijk sinds 1956 WWW.REMMERSWAAL.NL

• accountants • belastingadviseurs • bedrijfsadviseurs • • loon- en salarisverwerking • personeelsmanagement • • BERGEN OP ZOOM • ROOSENDAAL • SINT MAARTENSDIJK •


BEDRIJFSPROFIEL

BEDRIJFSPROFIEL

Bio Base Europe Training Center

Unieke locatie met groene identiteit

Mcomm | marketing&communicatie Data Analyse Pieter Jan Peene & Marco van Belle

Alexander Lie Kwie

Bio Base Europe Training Center (BBETC) is een unieke en perfect bereikbare locatie voor vergaderingen, trainingen, workshops, congressen, symposia, netwerkbijeenkomsten of andere evenementen. Het is meteen ook het eerste open innovatie- en opleidingscentrum voor de biogebaseerde en duurzame economie en technologie in Europa. De opvallende, groene gevel is niet toevallig gekozen. Bio Base Europe wil een milieuvriendelijk imago. Het is een duurzaam gebouw dat gebruikmaakt van aardwarmte, meedraaiende zonnepanelen en een eigen waterzuiveringsinstallatie. Bovendien zijn de meeste materialen herbruikbaar. De kernactiviteiten zijn gebaseerd op 2 pijlers. Enerzijds: training en opleiding. Anderzijds: innovatie en netwerken. Het gebouw telt 5 vergaderruimtes of leslokalen voor trainingen, workshops en vergaderingen. De lokalen zijn voorzien van een scherm, whiteboard en flip-over. Het auditorium is een echt ‘pièce de résistance’ met maar liefst 150 zitplaatsen (inclusief mindervalide!). Het heeft een fantastische akoestiek met microfoon, headset, licht, geluid, beamer en scherm. Daarnaast zijn er kleinere ruimtes: ideaal voor coaching of een bespreking met klanten. Bent u op zoek naar een originele locatie om te netwerken? Een groene uitvalsbasis voor uw groots evenement of congres? Bio Base Europe Training Center verzorgt uw event van A tot Z, inclusief catering en extra audiovisuele wensen. De locatie is perfect bereikbaar voor zowel Zeeuwse als Vlaamse bedrijven. ■

Bio Base Europe Training Center Alexander Lie Kwie (Event Manager) Zeelandlaan 2 4538 CA TERNEUZEN T. 0115-724994 E. www.bbetc.org

U heeft de term ‘Big Data’ vast al eens gehoord, het is momenteel een hot issue. De kreet wordt echter te pas en te onpas gebruikt. Wat zijn Big Data nu eigenlijk? Er is niet echt een vaste definitie voor te geven maar in grote lijnen kan men stellen dat het gaat om drie factoren: • de hoeveelheid data; • de snelheid waarmee de data binnenkomen en/of opgevraagd worden; • de diversiteit van de data. Hiermee wordt met name bedoeld dat de data ongestructureerd zijn en niet in een traditionele database opgeslagen kunnen worden. Als aan minimaal twee van bovenstaande factoren is voldaan, spreekt men in het algemeen over Big Data. Momenteel is een groot aantal partijen bezig deze Big Data te verzamelen, denk hierbij aan Facebook, YouTube, maar ook fabrikanten van huishoudelijke apparaten en webshop eigenaren. Niet iedereen kan over deze data beschikken: sommige gegevens zijn privacygevoelig, andere zijn dat niet. Dat is leuk zult u denken, maar wat kan ik ermee? Als u over data kunt beschikken moeten deze ook nog geanalyseerd worden. Uit analyses kunt u bijvoorbeeld ontdekken waar bezoekers van evenementen vandaan komen, maar ook hoe zij er komen (auto, bus, trein). Zo zijn er allerlei gegevens uit data te analyseren, als men weet hoe dit moet! Mcomm | marketing&communicatie beschikt over een ruime ervaring in analyses van ‘Big Data’. ■

Mcomm | marketing&communicatie Nobelweg 14B 4462 GK Goes T. 0118 – 650987 E. info@mcomm.nl I. www.mcomm.nl

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

35


Doeltreffende oplossingen op het gebied van schoonmaak, glasbewassing, catering, adviezen op materialen en ontzorgen door praktische, hoogwaardige en betrouwbare adviezen.

Doorvaart 1 4651 WH Steenbergen 06-29024138 of 06-12058391 info@barristafacilitairbedrijf.nl www.barristafacilitairbedrijf.nl

De Zeeuwse is uw regionale verzekeraar. Informeer bij uw adviseur naar onze producten.

De oplossing dichtbij www.dezeeuwse.nl

Uw complete MKB-adviseur! Vestiging Middelburg

Vestiging Stellendam

Vestiging Goes

Roozenburglaan 10

Voorstraat 94

Wilgenstraat 4

4330 GA Middelburg

3251 BE Stellendam

4462 CJ Goes

T 0118 63 76 80

T 0187 49 26 33

T 0113 21 43 10

www.pekaar.nl


ZEELAND BUSINESS NETWERK

Netwerken bij Sligro Vlissingen

Lekker eten en veel nieuwe contacten

NADINE BRAECKMAN

ANNEKE VERMUE

Ruim 115 Zeeuwse ondernemers hielden met plezier woensdag 19 oktober vrij om te netwerken bij Sligro in Vlissingen. Dat deze 24 uur per dag draaiende organisatie een inspiratiebron is voor heel wat Zeeuwse bedrijfsleiders, werd snel duidelijk tijdens de rondleiding. Met trots stelde Piet Lampert, vestigingsdirecteur in Vlissingen, zijn bedrijf voor. In 18 jaar tijd is Sligro erin geslaagd om de omzet te verviervoudigen, dankzij de groei van het toerisme en de strandpaviljoens. Sligro (afkorting van Slippens Groothandel) vult de maag van allerlei markten met vlees, vis, wild, gevogelte, brood, banket en wijn. Met 45.000 verschillende artikelen beantwoorden ze aan de specifieke behoeftes van de klant. De focus ligt op horeca, recreatie, catering, tankstations en grootverbruik, zoals ouderenzorg. ‘Arbeidsintensief’ en ‘foutgevoelig’ onthouden we uit de voorstelling, maar ook een mentaliteit van ‘beetpakken en oplossen’. Dat Sligro groots is in genieten, bewezen de smaakvolle gerechten die werden gepresenteerd.

Zeeuwse Pioniersprijs 2016 voor Vitro Plus

Trots was meteen ook het codewoord voor John Bijl, General Manager bij Vitro Plus. Want in oktober mocht hij de Zeeuwse Pioniersprijs 2016 ontvangen voor een ingenieus uitgedacht concept. Vitro Plus heeft namelijk een krop sla ontwikkeld die in zijn verpakking groeit, van zaadje tot krop. Dat betekent dat iedereen voortaan voedsel kan kweken, zonder teeltkennis, waar ook ter wereld. Er komen ook geen bestrijdingsmiddelen meer aan te pas. Bovendien heeft de

krop slechts 800 milliliter water nodig in plaats van de gebruikelijke 4 liter. Een heuse doorbraak, zeker nu de VN voorspelt dat er tegen 2050 een voedseltekort zal zijn met 12 miljard bewoners op de aarde. Vitro Plus begon aanvankelijk met het kweken van varens. Onder het motto ‘Wat we met varens kunnen, kunnen we ook met groenten’, kwamen ze tot deze revolutionaire ontdekking. Een uitvinding waar ook Sligro oor naar had. Of we binnenkort ook boerenkool mogen verwachten? ‘Ik zeg niet direct neen, maar ook niet onmiddellijk ja’ aldus John Bijl.

Onder leiding van Maurice van den Hemel, eigenaar van All-Insure, mochten alle ondernemers deelnemen aan een soort ‘speeddaten voor ondernemers’, waardoor ze hun netwerk uitbreidden met 3 à 4 nieuwe contacten. ■

Mooiste natuurgebied van Nederland

De avond kon niet triomfantelijker worden afgesloten, toen Gedeputeerde Carla Schönknecht vertelde dat Nationaal Park Oosterschelde genomineerd is als mooiste natuurgebied in Nederland. Waarom moet Zeeland die titel krijgen? Er hangt niet alleen een geldprijs van € 300.000 aan vast, maar de titel draagt ook bij tot promotie van het park in het buitenland. Bovendien krijgt Zeeland op die manier tips en ideeën om het park nog toegankelijker te maken. Intussen is bekend dat Zeeland helaas niet tot de prijswinnaars behoort. Aan de leden van het Zeeland Business Netwerk heeft het in ieder geval niet gelegen!

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

37


NETWERKLEDEN IN DE SPOTLIGHT

Het ZB ondernemersnetwerk is een van de grootste Zeeuws overschrijdende netwerken van Zeeland. Het netwerk bestaat uit 200+ vaste leden en ieder event wordt gemiddeld door 100 ondernemers bezocht. Daarnaast ontvangt het netwerk bij iedere netwerkbijeenkomst een groot aantal introducés, waardoor je iedere avond weer nieuwe personen ontmoet. Het netwerk komt 8 keer per jaar bijeen op wisselende locaties in Zeeland. Dit is één van de unieke eigenschappen van het netwerk: naast het opdoen van (nieuwe) contacten en speciale thema-avonden, inspireert het netwerk met verrassende locaties. Volgend jaar worden deze uitgebreid met netwerkevenementen in WestBrabant! Iedere editie zet Zeeland Business Magazine een aantal netwerkleden in de spotlight! Ook een keer een netwerk bijwonen? De eerste keer is geheel gratis, meer informatie en inschrijven via www.zeelandbusiness.nl/netwerk

Redbrook Engineering Een ingenieursbureau dat zich gespecialiseerd heeft in de aanpak van locatiegebonden projecten. Onze dienstverlening bestaat uit projectaanname en projectmatige inzet van technici op basis van uitzenden of detacheren, alsook uit een werving & selectie opdracht. Naast de eigen directe medewerkers hebben we een uitgebreid eigen netwerk en directe toegang tot bestanden met vele duizenden kandidaten. Jorn de Vos | www.redbrook.nl Renew Payroll Wij bemiddelen in de basis niet bij het vinden van de juiste mens voor de juiste plek. Onze opdrachtgevers dragen zelf hun werknemers aan, en vragen ons deze in dienst te nemen en vervolgens uitsluitend bij hun te plaatsen. De werknemer is derhalve alleen op papier (en daarmee juridisch) in dienst bij Renew Payroll. De opdrachtgever is de feitelijke ‘werkgever’.

Wim Anthonisse | www.renewpayroll.nl Stichting Bio Base Europe Training Center Dit centrum voor duurzame economie en technologie richt zich met name op het faciliteren van events en bijeenkomsten binnen de biogebaseerde economie, duurzaamheid en techniek en biedt ruim voldoende mogelijkheden voor vergaderingen, trainingen, workshops, congressen, symposia, netwerkbijeenkomsten of andere evenementen. Een duurzaam event organiseren? Wij denken graag met u mee.

Accessio Zeeland en Mens & Meer Accessio ontzorgt haar klanten door het aanbieden van goed verzuimmanagement waardoor financiële risico’s beheersbaar blijven. In samenwerking met partner Mens & Meer, uitzend en detachering, vormt zij een unieke combinatie waarbij flexibiliteit, efficiëntie, aandacht en vertrouwen de kernwaarden van het bedrijf vormen. Wij staan voor een goede maatwerk oplossing voor al uw personeelsvraagstukken. Francis Broumels en Toon de Jong www.mensenmeer.nl | www.accessiobv.nl De Zeeuwse Mantelzorgmakelaars informeren, regelen en bieden professionele en onafhankelijke ondersteuning aan mantelzorgers en zorgvragers op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk en inkomen. We maken knelpunten in de zorgsituatie overzichtelijk en nemen regeltaken over. Creatieve oplossingen voor een betere balans in werk, zorg en andere mooie dingen van het leven. Mantelzorg? Samen naar de beste oplossing! Hellen Slager en Ilona Vermare www.zeeuwsemantelzorgmakelaars.nl To Assist: Virtuele assistenten voor ondernemers Een échte assistent op afstand die precies de werkzaamheden voor jou doet, die nodig zijn. Zo heb jij, als ondernemer meer tijd om je volledig te richten op je vakgebied. Meer ruimte in je agenda zorgt voor groei van jouw bedrijf. Gun jezelf een Virtuele Assistent van To Assist.

Hannie Aalbrechtse en Lianka Vermeulen

Alexander Lie Kwie | www.bbetc.org

38

HAVENSPECIAL | DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

www.to-assist.org


Alle medewerkers van Zeeland & West-Brabant Business wensen u een succesvol 2017

Op koers met communicatieprofessionals

Vestigingen Groede en Goes, telefoon 0117-377170 info@pietersmedia.nl / www.pietersmedia.nl


> >hijshijs-enenhefgereedschap hefgereedschap> >staalkabels staalkabels> >kraantechniek kraantechniek> >tuigages tuigages > >valbeveiliging valbeveiliging> >hydraulisch hydraulischgereedschap gereedschap> >kettingwerk kettingwerk> >keuren keuren > >certificeren certificeren> >dynamisch dynamischbeproeven beproeven

Vestiging: Vestiging: Vlissingen-Oost Vlissingen-Oost Postbus Postbus 8080 4450 4450 ABAB Heinkenszand Heinkenszand Groenlandweg Groenlandweg 4, 4, Havennr. Havennr. 4056 4056 4455 4455 SNSN Vlissingen-Oost Vlissingen-Oost

Vestiging: Vestiging: Temse Temse Liftal Liftal NVNV Industriezone Industriezone TTS TTS Duitslandstraat Duitslandstraat 4 4 9140 9140 Temse Temse - BelgiĂŤ - BelgiĂŤ

Tel: Tel: +31 +31 (0)118-488 (0)118-488 450 450 Fax: Fax: +31 +31 (0)118-488 (0)118-488 451 451 E-mail: E-mail: vlissingen@liftal.com vlissingen@liftal.com

Tel: Tel:+32 +32 (0)3 (0)3 - 7101182 - 7101182 Fax: Fax: +32 +32 (0)3 (0)3 - 7101184 - 7101184 Email: Email: temse@liftal.com temse@liftal.com

Ook Ook een een vestiging vestiging in in Yerseke Yerseke

ZB 2016-8 Havenspecial Zeeland Seaports  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you