2023 09 Koepel September

Page 1

De Koepel 75 jier

75e JIERGONG no. 9, septimber 2023

Doarpskrante foar

Wytmarsum en omkriten

Redaksje:

Wim Beckers

Betty Popma - van Olst

Jellie Koops - Benedictus

Feikje Adema - van den Berg

Adri de Vries

Gerke Terpstra

1

K at en Harke

“‘t Feest is foarby, fuort is de maskerade, de simmerwyn dy boartet mei’t papier. De sweef dy is al op de karre laden, de lêsten sitte oan it lêste bier”. Dizze sinnen fan de liettekst, ‘Maskerade’, skreaun troch Harrie Foppema, jouwe foar my in goed byld hoe’t ik eartiids yn Arum (wer ik berne bin) the day after fan de merke belibbe. As de kop fan Jut in kopke lytser makke wie en de polonaise foar in jier op stal gong, sjoch ik noch de stikjes papier, as stille tsjûgen, oer it merkelân dwarreljen. It joech my altyd in frjemd soartich weemoedich gefoel. Eat wer ik as bern oergryslik nei útsjoen hie, wie yn in sucht en in skeet wer foarby.

Mar hawar dat is tink ik it lot fan elke merke. Al is der fansels ien treast foar letter; oer in jier is der wer in merke. No ja soks moat men ek net te lûd roppe fansels, want yn de Corona tiid hong de flage der wol oars bij.Mar no hong de flagge der fier en grutsk wapperjend bij. De PC en de keatsferiening hienen de saakjes wer goed foar inoar en, sa is mij ferteld, smakke it bier goed. Truida Sluiman soarge der mei har foto’s foar dat dejingen dy’t der net wienen in goed byld krigen fan it feestgerûs.

Ja it is noch fekânsjetiid as ik dit skriuw. Sels binne wy nei Limburg, myn twadde Heitelân, west. En mei namme yn it suden mei bergen, delten en bosken, is it in moaie wrâld, al is it fytsen mei al dy bergbeklimmingen net foar in eltsenien weilein. Wat dat oanbelanget ferskilt it net safolle mei Fryslân, al is it dêr de hurde wyn dy’t jins altyd parten spilet. Ik murk ek dat de Limboargers harren taal, dy’t offisjeel gjin taal is, likegoed koesterje as wy dat mei it Frysk dogge. Lykwols is yn it suden ien en oar noch net sa goed dokuminteare as by ús. Ja en dan dy sêfte ‘G’. Dy bliuw ik geweldich finen. It klinkt dêrtroch allegear wat freonliker.

3

Op myn tomtom ha ik dan ek it leafst in Belgyske jongfaam dy’t ús mei sêfte toanen it paad wiist.

‘De ûngetiid is dien’ stiet der boppe de rouadvertinsje fan RINDERT DIRK BAARDA, dy’t ferstoarn is op 10 augustus nei in lange tiid fan siik wezen. Rindert is berne op 30 oktober

1942 yn Lollum. Doe’t hy Marijke moete en hja boasken, setten hja har te wenjen yn Wytmarsum oan de Van Aylvawei. Rindert en Marijke krigen trije soannen, Hendrik, Wilco en Fokke. Rindert hat jierrenlang sjauffeur west bij gemeentewurken fan Wûnseradiel. Yn syn frije tiid wie er dwaande mei geiten en wie dan ek steefêst ien fan de dielnimmers oan geitekeuringen. Mar syn grutste passy wie neffens mij dochs de muzyk. Jierrenlang hat hij op alderhanne wize aktyf west foar Nij Libben, wêr hij beneamd waard ta earelid. As men fan de kant fan Harkesyl lâns it hûs fan Rindert en Marijke gong seach men bij sinnich waar Rindert faakris op in bankje njonken it hûs sitten. Dan kaam de hân steefêst omheech en hiene jo ferlet fan in praatsje dan gongen jo efkes njonken him sitten op it bankje. Mar de sûnens liet him mear en mear yn de steek en sa kaam it ein op 10 augustus. Wij winskje Marijke, de bern en bernsbern alle sterkte ta om dit ferlies te ferwurkjen.

Sa stadichoan skarrelje wy, betiden mei rein en betiden mei sinne, rjochting oktober 2023. In wichtige moanne, want dan is it 75 jier ferlyn, yn oktober 1948 dus, dat men úteinsette mei De Koepel. En dat ha wy mei it werprintsjen fan de earste Koepel en de Jeugdkoepel net ûngemurken foarby gean litten. En de koeke is noch net op, wachtsje oktober mar of!

Oant de folgende Koepel! Wim

4

A ylva State

Op zoek naar Vrijwilligers

Aylva State in Witmarsum is op zoek naar u/ jou om vrijwilligerswerk bij ons in het mooie Aylva State te komen doen

Aylva State is een woon / zorg centrum in het hartje van Witmarsum. Hier zijn 28 prachtige appartementen waar onze bewoners een eigen plek hebben.

Overdag zijn er 2 huiskamers waar de bewoners desgewenst hun dag kunnen doorbrengen.

Er zijn vaste activiteiten zoals zitdansen, koersbal ,bewegen, Bingo enz enz. Daarnaast hebben we per maand een verschillend activiteitenaanbod.

Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons hier in kunnen ondersteunen.

Lijkt het u/ jou leuk om iets voor en met ouderen te doen kom dan gerust eens een kijkje nemen of meldt u / je dan aan bij jelliesikkes@patyna.nl of gerbrigkoornstra2@patyna.nl of bel naar 0517-531456

Gerbrig Koornstra of Jellie Schoonbergen staat u graag te woord.

5

oopgroep Witmarsum

Doe mee met: Loop je fit.

Loopgroep Witmarsum begint op zaterdag 16 september om 09.00 uur een nieuwe cursus Loop je fit!

In 10 weken bouw je op van 1 naar zo’n 30 minuten hardlopen en je leert ook alle trucs voor beginners. Enthousiaste trainers en gezellige loopmaatjes wachten je elke zaterdagochtend op voor een energieke en vooral leuke training in het dorp, het bos of omgeving.

Ik ben niet sportief en/of heb nog nooit hardgelopen. Kan ik meedoen? Ja, natuurlijk! Loop je fit is juist een loopprogramma voor iedereen. Mannen en vrouwen, jong en oud, totaal ongetraind of al de best wel sportievelingen. De trainers van de loopgroep zorgen dat iedereen op zijn of haar eigen niveau traint. Je conditie verbetert en dat voel je: je wordt steeds fitter! Elke kilometer verbrand je ook nog een flinke hoeveelheid calorieen. Wie heeft er dan nog een excuus om op de bank te blijven zitten? Ga mee naar buiten!

Twijfel je nog? Doe dan mee aan de eerste les om te zien of het wat voor je is. Ben jij niet degene die mee wil doen, maar ken je wel iemand die interesse heeft, zegt het voort!

Zien we jou op zaterdag 16 september!

Kosten: 10 lessen voor 75 euro.

Minimum leeftijd: 16 jaar

Loop je fit trainers: Janny Yntema, Willy Brouwer en Yvonne

Sieswerda

Voor meer informatie: Janny Yntema

Telefoon: 06-12328305

Aanmelden: jannyyntema@gmail.com of loopgroepwitmarsum@hotmail.com

Kijk ook eens op onze website www.loopgroepwitmarsum.nl

6 L
7

S urprise Nijs,

It liket noch fier fuort, mar dochs is it samar 21 jannewaris, 15:00 oere 2024. De Emigrant fan Pier21 wurdt dan spile bij Fairsound oan de Tunen yn Wytmarsum en wij hoopje fansels dat jim dan ek komme.

In Fryske Emigrant stekt in lytse 60 jier lyn de oseaan oer nei

Kanada en komt nea werom nei syn heitelân. Werom net, wat is syn ferhaal? Mei Freark Smink yn ‘e haadrol, dan is sukses fersekere!!!!

Jim kinne kaarten bestelle fia www.pier21.nl, klik op kaarten, dan op “de Emigrant”, sykje de datum fan 21 jannewaris op en klik op kaarten.

Doch dat op tiid, want fol is fol.

As jim help nedich

ha bij it bestellen

fan de kaarten

kinne jim Coby

Yntema belje

(06-15522596)

It interim bestjoer fan Surprise; Menno de Vries/

Marieke GietemaZeinstra, Betty

Popma-van Olst, Christiaan van der

Werf en Coby

Yntema

8
in moaie simmer tawinske!
Tekst: Romke Toering Regy: Jos Thie Spilers: Freark Smink, Theo Smedes en Amin Ait Bihi
10JIER - 10JAAR 2013-202
Fan oktober 2023 o.m. jannewaris 2024 rûnom yn ‘e provinsje - pier21.nl

G RAACH DIEN

(foar eltsenien)

Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” der alline is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum.

Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan kin op famylje, kunde of buorlju helpe wy graach. Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter mar binne gewoan te berikken op tillefoannummer:

06-52046445

Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 ûre. As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar efkes skilje.. Wy kinne dan op tiid foar in frijwilliger soargje.

Wy binne der foar:

- Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it sikehûs

- Ferfier nei de fysioterapeut

- Ferfier yn mar ek buten it doarp

- In boadskipke dwaan

- Gau efkes medisinen helje

- Hulp by in putsje

It is fergees, allinne moatte wy in kostenfergoeding rekkenje. Dit is € 2,00 yn it doarp.

Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de kilometer, ôf te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus 0517-531292

9

H oi!

Wy binne der wer!

In september vervolgen we ons maandelijkse inkijkjes in Witmarsum. Hoi! is begonnen in coronatijd, als een manier om toch nog wat contact met elkaar te houden. Maar jullie en wij vonden het zo leuk dat we er mee zijn doorgegaan. En dus nu alweer toe zijn aan de 20e editie.

Jens Aukema en zijn mieren

Wisten jullie dat ons dorp een handelaar in mieren heeft? En dat er mensen zijn die mieren als huisdier houden? Wij kwamen er toevallig achter en brachten een bezoek aan Jens Aukema, die vanuit zijn huis in Witmarsum maandelijks zo’n 300 klanten in binnen- en buitenland voorziet van mieren en de benodigdheden om ze als huisdier te houden.

Multi-instrumentalist Jan Faber

Dat ons dorp veel muzikale talenten heeft is bekend. Hoi! zocht er één op die al van jongs af aan in de muziek zit: Jan Faber. Een multi-instrumentalist. Hij speelt keyboard, harmonica en drums. Met het Sunset Trio speelde hij in de zeventiger jaren in binnen- en buitenland de sterren van de hemel en hij is nog steeds actief als begeleider van de Hâlsbânsjongers.

De aquarellen van Carla Walstra

De derde ‘Hoi-ster’ is Carla Walstra. Naast haar werk in de Biosalon maakt ze prachtige aquarellen.

Wij hebben weer genoten van het maken van de aflevering. We hopen dat jullie evenveel zullen genieten van het kijken.

Oant Hoi!

Anja Feenstra, Jannita van der Veer, Wim Beckers, Gerke

Terpstra

10

Bedankt

Lâns dizze wei wolle wy eltsenien oprjocht tanksizze foar jim omtinken nei it ferstjerren fan

ús Mem en Beppe

Aafke Westra-Anema

Jimme meilibjen hat ús goeddien.

De bern en beppesizzers

Wytmarsum, july 2023

11

G ym.ver. V&O

Het is halverwege augustus als ik dit stukje zit te schrijven. Terugkijkend op de afgelopen periode van tropisch zomerweer naar regen en onweer. Bij deze wil ik toch nog even stil staan bij de behaalde resultaten van de springwedstrijden 20 mei jongstleden.

Ook wij deden mee met 4 teams maar liefst.

Team junior 4: De 4 biggetjes Team junior 5: De Teletubbies

Pegasus/Kast 3de pl. (gedeelde) 4de plaats

Trampoline 1ste plaats 3de plaats

Airtrack 1ste plaats 3de plaats

Team junior 6: De Springkikker Team junior 6: K3

Pegasus/Kast 6de pl (gedeelde) 1ste plaats

Trampoline 3de plaats 1ste plaats

Airtrack 6de plaats 3de plaats

Namens ons allen van harte gefeliciteerd, en ook de leiding en/ of vrijwilligers bedankt voor alle hulp en inzet.

Dan is het nu tijd om vooruit te kijken. De merketent is verdwenen en de kaatsers maken weer plaats voor de voetballers Het signaal dat binnenkort de scholen weer starten en dus ook de gymnastiek weer los gaat barsten. Gelukkig hebben wij alles rond weten te krijgen voor het nieuwe seizoen. Wij starten op 11 september weer met de lessen. Voor een ieder die graag een proefles zou willen is dit uiteraard mogelijk. Neem even contact op met 1 van onze bestuurleden of stuur een mail naar: gymnastiekverenigingveno@gmail.com

Namens gymnastiekverenging V&O

Remco Gaastra

12

Yin

Yoga Meditatie & Mindfulness

Voel je fysiek soepeler en creëer meer balans

Focus op jezelf! Hoe doe je dat nou echt?

In een 8-weekse Mindfulness training leer je je aandacht te richten, ook op jezelf, je lichaam en je mind. Meer begrijpend wat er in je omgaat. Mees focus. In het nu. Kijk voor meer informatie en trainingsdata op yinlifeart.nl of stuur een e-mail naar janneke@yinlifeart.nl.

Een proefles Yin Yoga of een Stiltedag volgen?

Dat kan. Kijk voor meer informatie, actuele data of aanmelden op www.yinlifeart.nl

13
* Gecertificeerd VVM-trainer. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel) van de Mindfulness training

D ansexpressie

Graag wil ik dansexpressie introduceren in Witmarsum in het Doopsgezinde kerkje.

Ben jij een danser, geniet je van beweging en wil je nieuwe bewegingsmogelijkheden gaan ontdekken, Dan is dansexpressie iets voor jou! Ervaring is niet nodig. Door je creativiteit vorm te geven in beweging wordt nieuwe inspiratie zichtbaar en ontstaat jouw eigen danstaal.

Een taal van het lichaam waardoor je dichter bij jezelf komt, bij wie jij in wezen bent. In de danslessen nodig ik je uit te experimenteren met het bewegingsspel, waardoor jouw creativiteit en spontaniteit toeneemt. En zul je zowel fysiek als innerlijk meer vrijheid gaan ervaren. Alleen en samen met anderen die je in je spel ontmoet.

Wanneer; op vrijdagavond 1x per mnd. In sept., okt. en nov. (datums worden nader bepaald).

Voor meer info mail naar marjanfaber@live.nl of bel tel.nr.0681074774.

Doe je mee?

Dansgroet Marjan Faber.

14

Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar met:

• Verpleging en verzorging

• 24-uurs alarmering

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing, dan denken wij graag met u mee!

U kunt contact opnemen met onze wijkverpleegkundige op telefoonnummer 06-83606917 of via ons mailadres

thuiszorg.witmarsum@patyna.nl

15

M ouneboulers

Nijs van de Mouneboulers

Na 2x niet doorgegaan i.v.m. de 1e keer veel te warm en de 2e keer door de storm kon het gezamenlijke toernooi met Deunby uit Easterein op 12 juli jl. gelukkig nu wel doorgaan. Onder prachtige weersomstandigheden werd er sportief gestreden. Wederom een gezellig en geslaagd toernooi!

De prijswinnaars:

1. Sjoerd Nooitgedagt

2. Klaas Haitsma

3. O. Delfsma van Deunby

4. Reinette Nooitgedagt

5. J. Rispens van Deunby

Foto Rudy Nauta

Op 15 juli 2023 organiseerden de Mouneboulers wederom een zeer geslaagd onderling toernooi met na afloop een barbecue en bingo. Ook de partners waren deze keer uitgenodigd. De barbecue verzorgd door ‘onze’ Reinette Nooitgedagt, zag er keurig en heerlijk uit!

De prijswinnaars: Klaas Haitsma, Martie Pranger, Melissa de Koning, Loes Pollema en Mart de Weerdt

Op 15 augustus 2023 werden de Mouneboulers uitgenodigd bij het dorpentoernooi van de boulers van DeunBy uit Easterein. Ook een gezellig en sportief toernooi.

16
17

E lk Wat Wils

Dinsdag 26 september 2023 gaan we weer van start met de competitie van het klaverjassen en schutjassen.

Ook dit seizoen mogen we weer gebruik maken van de ruimte bij Fair Sound op de Tunen 12 in Witmarsum. Aanvangstijd 19.45.

Houdt u van gezelligheid en legt u graag een kaartje dan bent u bij ons aan het goede adres, nieuwe leden zijn van harte welkom.

D e volgende data staan in de agenda van de Koepel Voor vragen kunt u terecht bij,

Jacobus Jorna 0619187172

Sjoerd Nicolai 0517531838

Emmy Hofma 0517531284

18

Dry Needling

Medische fitness

Functionele osteopathie Bedrijfsfitness

Manuele therapie

Oedeemtherapie

Streetdance 4 Kids & Teens

Peuter- & kleuterdans

Medische training Spinning

Medical taping

Covid-19 herstelzorg

Hydrotherapie

Bel 0517-531901 voor het maken van een afspraak of kijk voor meer informatie op fysiowitmarsum.nl

19

Y nstoerd

Nij Talint Slagwerkorkest Súdwest – de krêft fan it ritme

Heb je altijd al een slagwerkinstrument willen leren bespelen? En lijkt het je leuk om dit samen te doen? Dan is dit je kans!

Op zaterdag 11 november start Nij Talint Slagwerkorkest Súdwest, een superleuk en nieuw slagwerkproject voor volwassenen. In tien repetities laten we je de kracht van het ritme ervaren. De repetities staan onder de enthousiaste muzikale leiding van Guus Pieksma uit Sneek. Hij is een ervaren slagwerker en dirigent. Guus is met Annewiep Bloem uit Ypecolsga de initiatiefnemer van dit nieuwe project.

Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. De repetities duren twee uur en zijn zó om! Er is een pauze en het plezier staat voorop. We sluiten de repetitieperiode af met een feestelijk concert. Voor dit project werken we samen met de muziekverenigingen uit Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, dus ook met de muziekvereniging bij jou in de buurt.

Doch ek mei!

De repetities zijn bij muziekwinkel Van der Glas in Heerenveen. Daar staat alle slagwerk dat we gaan gebruiken: drumstel, pauken, grote trom, kleine trom, bongo’s, marimba, xylofoon, bekkens en nog meer! Je krijgt een orkestmap, we zorgen voor een muzieklessenaar en er zijn ervaren muzikanten om je te helpen. Wie weet ontdek jij bij ons een geweldige nieuwe hobby!

Alles watst witte moatst

Startdatum: zaterdag 11 november 2023, 10.00 – 12.00 uur

Vervolg: iedere week op de zaterdagochtend (zes repetities tot de kerst, vier repetities in het nieuwe jaar)

20

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Van der Glas, Pastorielaan 4A in Heerenveen

Kosten: € 125,- per persoon voor het hele project

Voor informatie en aanmelden: Annewiep Bloem, telefoon 06 - 11641742 of email annewiep@mearmeimuzyk.nl.

Levering van zand en tuinaarde

Verhuur van graafmachines (groot en klein)

Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur van (graaf)machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

21
Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 Ook op zaterdag geopend! www.haitsmawitmarsum.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan voor u klaar!

Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg.

Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel. En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in Sneek.

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt.

Annemarie Hannema is wijkverpleegkundige in uw buurt Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam Witmarsum is er voor u en uw naasten. Annemarie komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Want ook u verdient optimale zorg, precies op maat. 0515

22
- 46 18 81 TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl mijnantonius.nl/thuiszorg

Y n’t ferline

Hûndert jier lyn hie motorhanneler Feike de Bruin in advertinsje pleatst, mei de belofte fan prima rinnend en tsjin in spotpriis. 1 Harley Davidson 1 silinder, 1 Simplex 2 silinder, 1 F. N. 1 silinder en in Evans. De Simplex wie in Nederlânsk merk, Evans Engels, it wie in grutte fyts mei tank oan de middenstange en in motor boppe de trappers. De F. N. wie in merk út Belgy, dy ‘t wy no noch kenne fan har wapenyndustry.

De Harley Davidson komt fan Amearika en makke yn de twadde wrâldoarloch gebrûk fan de no noch bekende Liberator. Yn 1956 komt Feike de Bruin te ferstjerren, mar in protte sille syn widdo noch herinnerje, sy hie in tabakswinkel op ‘e hoeke Arumerweg - Menno Simone strjitte.

Hjirfoar wurke en wenne hjir Sjouke Faber, hy wie skuonmakker. Yn 1946 kaam hjir in oare skuonmakker te wenjen, Derk Leunk, dizze sette wer ôf yn 1953, wêrnei ‘t Feike de Bruin hjir kaam te wenjen. Nei Jeltje de Bruin-Veninga komme hjir Djurre en Wiepkje de Boer te wenjen.

Gosse Visser hat ek in advertinsje pleatst, hy wie de heit fan Douwe Visser dy ‘t letter nei Boalsert ferhuze is. Hy wie weinmakker en wenne oan de Arumerwei, yn it pân dêr ‘t no Jeltje Joustra-Leijendekker wennet. De advertinsje: NIEUWE

HOOIWAGENS met ijzeren assen ter aflevering gereed, prima eikenhout met zwaar ijzeren beslag, wielbreedte 8 e.M., alles blank te bezichtigen. Levering onder garantie. Zeer billijke prijzen, bij G. VISSER, wagenmaker, Witmarsum.

En dan noch in advertinsje yn ‘e Limboarchske Koerier, dêr docht bliken dat hjir thús net eltsenien wurk hie. Yn ‘e advertinsje stiet: Jongemannen. Bieden zich aan 3 Friesche jongemannen alle boerenwerk verstaande. Er wordt meer gelet

23

op goede behandeling dan op hoog loon. Brieven o.d. letter D aan Boekhandel Yntema Witmarsum. Ast sa ‘n advertinsje lêst, soest tinke kinne dat de minsken hjir net allegear sa bêst behannele waarden.

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra

(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com

Foar op de heawein Ane Katstra by syn pleats oan de fan Aylvawei, earder bûten de beboude kom, no der yn.

24

A genda

9 september

Zwembad Mounewetter

Feestelijke slotdag (zie Facebook en website)

10 september

Triatlon Witmarsum

11 september

V&O

Start lessen; zie het bericht in deze Koepel

15 september

Tennisclub Witmarsum

19.00 uur, Najaarstoernooi

16 september

Mouneboulers: (Ald-) Wûnseradieltoernooi

13.30 uur

16 september

Start Loopgroep

Zie het bericht in deze Koepel

26 september

Kaartclub Elk Wat Wils

19.45 uur, Fairsound, De Túnen. Kaarten en vergadering

25
26

K olofon

Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:

PCOB Wûnseradiel

PKN Wytmarsum

St. Koepelconcerten

St. Oars as Oars

Popkoar Wytmarsum

Gymnastiekver. ”V. en O.”

Muziekver. ”Nij Libben”

Toneelver. ”Surprise”

Perm. Commissie”

Kaartclub “Elk wat Wils”

E.H.B.O.

Bejaardensoos

”De Koepeldûnsers”

K.V. “Pim Mulier”

Sportvereniging ”Mulier”

Ver. voor Dorpsbelangen

Ondernemersvereniging Witmarsum

Tennisclub

IJsclub

Sticht. Zwembad ”Mounewetter”

Zangver. ”Scheppingsgave”

Vogelwacht

Graach Dien

Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”

Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”

Triatlon Witmarsum

ZorgcentrumAylva State

Stichting Ekspedysje Wytmarsum

MFC It Fliet

Loopgroep Witmarsum

Trekkerdei Witmarsum

Stichting Gouden Land

Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de oktober Koepel moat uterlik 22 septimber ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2023

Meidielings/advertinsjes 1 bledside e50,-

Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside e30,-

Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-

Bertekaartsjes e15,-

De Koepel komt 11 kear yn it jier út, it earste wykein fan de nije moanne.

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld!

Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201

Internet

Homepage: www.dekoepel.frl

E-mail adres: redactie@dekoepel.frl

Facebook: webmaster@dekoepel.frl

27