Jaarverslag Zandvoort Marketing 2020

Page 1

Jaarverslag 2020

www.visitzandvoort.nl


Voorwoord Het jaar 2020 is zonder uitzondering het meest bizarre jaar dat wij als promotieorganisatie van Zandvoort hebben meegemaakt. Het jaar startte goed met de lancering van onze vernieuwde bezoekerswebsite in 3 talen en de officiële opening van het nieuwe kantoor in het Centerparcs Hotel. De website werd op tijd en binnen budget afgeleverd, een resultaat waar we enorm trots op zijn. Het nieuwe kantoor is een locatie waar vol inspiratie gewerkt kan worden aan mooie ideeën en projecten. Er stond veel op de agenda, 2020 beloofde een mooi jaar te worden. Tot maart waren wij enorm druk met de voorbereidingen van de Side Events van de Dutch Grand Prix. En toen, toen kwam Corona… De hele wereld stond letterlijk stil. Het werd een periode van schakelen en flexibiliteit. Thuiswerken en online vergaderen. De teleurstelling van het uitstellen en later cancelen van de Formule 1. Onze kerntaak, dat waar ons hart ligt, namelijk mensen verleiden naar Zandvoort te komen mocht niet meer. En dus moesten we schakelen. Mooie plaatjes van Zandvoort delen en het promoten van de webcam was nog het enige wat kon. De bewoner werd de belangrijkste doelgroep waar dit voorheen natuurlijk de bezoeker was. Tegelijkertijd kwamen er snel werkgroepen waarin meerdere keren per week werd vergaderd over de coronamaatregelen en de communicatie daaromtrent. Natuurlijk niet dat wat je hoopt te doen maar het had wel als positieve uitkomst dat er een nauwe samenwerking ontstond tussen

gemeente, ondernemers en Zandvoort Marketing. En uiteraard ging onze aandacht ook uit naar de ondernemer, een andere belangrijke doelgroep voor ons. We hebben geschakeld en zijn gaan kijken hoe we de ondernemer konden ontlasten en bijstaan. Dit hebben we ook financieel gedaan door de bijdrage aan Zandvoort Marketing in 2020 optioneel te maken. Met een budget beschikbaar gesteld door het Innovatiefonds zijn er vele maatregelen genomen om Zandvoort veilig en gastvrij te houden. En de campagne beachforsharing werd ontwikkeld en uitgerold. Hiermee werd aan de (potentiele) bezoeker duidelijk gemaakt dat Zandvoort genoeg heeft om te delen: ruimte, veilige overnachtingsmogelijkheden, veilige werkplekken, natuur… En zelfs op momenten dat we niet de vele bezoekers kunnen ontvangen blijven we gastvrij. Iets wat niet alleen in het DNA van Zandvoort Marketing zit maar ook in het DNA van onze ondernemers. En ook al was het dus een zwaar jaar, we kijken ook met trots terug op de flexibiliteit van ons team en onze ondernemers.

Lana Lemmens Directeur Zandvoort Marketing

2


Inhoudsopgave

3.

Bezoekers en balieomzet ............................................................................ 16

Voorwoord ........................................................................................................ 2

Citydressing ................................................................................................. 16 Relatiebeheer .............................................................................................. 17

Toeristische Visie .............................................................................................. 4 Organogram Stichting Marketing Zandvoort.................................................... 5

Gastvrijheid & Relatiebeheer .................................................................. 16

4.

Communicatie ......................................................................................... 20

Bezoekerswebsite ........................................................................................ 20

Algemene doelstelling Zandvoort Marketing ................................................... 6

Social media-kanalen................................................................................... 22

Doelgroepen Zandvoort Marketing .................................................................. 7

Duitse markt – PR bewerking ...................................................................... 23

Speerpunten 2020 ............................................................................................ 8

Merkcampagne, beachfor… ........................................................................ 24

1.

Fotografie en beeldbank ............................................................................. 26

Organisatie ............................................................................................. 10

B2B communicatie....................................................................................... 26

Onze opdracht ............................................................................................. 10

Partnerpakketten ......................................................................................... 26

Personeel ..................................................................................................... 10 Financiën...................................................................................................... 11 2.

Research & Development ....................................................................... 13

Segmentatie................................................................................................. 13 Meltwater ..................................................................................................... 13 Verblijfsaccommodaties ............................................................................... 14 Citymarketing .............................................................................................. 14 Kennisdeling ................................................................................................ 15

5.

Events ...................................................................................................... 28

Acquisitie ..................................................................................................... 28 Externe inhuur ............................................................................................. 28 Promotie events .......................................................................................... 29 Zandvoort goes Wild – oktober................................................................... 31 Zandvoort Beyond, beach for racing ........................................................... 33 Beeldbepalende events .............................................................................. 33

R&D-activiteiten ........................................................................................... 15

Verantwoording .............................................................................................. 34

Fieldtrips ...................................................................................................... 15

Overzichtstabel speerpunten 2020 ................................................................. 36

Conceptontwikkeling Le Champion ............................................................ 15

3


Toeristische Visie Toerisme is de levensader van Zandvoort aan Zee. Er bestaat urgentie om het toerisme van impulsen te voorzien. Hiervoor is belangen overstijgende citymarketing nodig. De gemeente neemt de regie met een gemeenschappelijke visie op de Zandvoortse identiteit, op de markt en haar mogelijkheden, op de ingrediënten van een sterk merk en de organisatie die nodig is om dit te bewerkstelligen. De Toeristische Visie, vastgesteld in februari 2017, spreekt de ambitie uit om op basis van de eigen identiteit Zandvoort opnieuw op de kaart te zetten. Deze ‘branding’ komt voort uit de economische claim van Zandvoort: When it’s hot, it’s here. Een claim die niet als communicatieboodschap naar buiten gebracht wordt, maar als mindset uitgedragen moet worden. Binnen die claim is Zandvoort jaarrond in staat om zich als een kameleon aan te passen aan de behoefte van de massa. Wij sluiten daarbij aan op de Zandvoortse competentie om snel in te spelen op trends. Wij richten ons vanaf nu op het creëren van stedelijk aanbod met hoge kwaliteit horeca, retail, evenementen en accommodaties. De aandacht gaat uit naar branded events en het binnenhalen en bedienen van grote merken die optreden als evenementenorganisatoren. Vervolgens is het doel om externe partners te koppelen aan lokale ondernemers.

Om de overall ambitie waar te maken zijn in de Toeristische Visie van 2017 verschillende deelambities verwoord. 1. Stichting Marketing Zandvoort wil transformeren naar een publiek-private marketingorganisatie; 2. De gemeente Zandvoort wil minimaal één keer per jaar een beeldbepalend-evenement faciliteren; 3. De gemeente Zandvoort en Stichting Marketing Zandvoort willen een Pop Up-team en werkgroepen installeren; 4. Het ontwikkelen van toeristisch aanbod en acquisitie door samen met ondernemers aan de slag te gaan om grootstedelijk aanbod te realiseren in Zandvoort; 5. Het ontwikkelen van de faciliterende gemeente door nog meer ‘evenement verwelkomend’ te worden; 6. De gemeente Zandvoort wil de samenwerking met Amsterdam Marketing, de Metropoolregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam versterken; 7. Het ontwikkelen van communicatie en identiteit door de uitstraling van het merk Zandvoort uit te werken. Stichting Marketing Zandvoort speelt als citymarketing organisatie van Zandvoort een grote rol in de verwezenlijking van deze doelen.

4


Organogram Stichting Marketing Zandvoort

Stichting Marketing Zandvoort

Organisatie

R&D

Zandvoort Marketing

Communicatie

Gastvrijheid & Relatiebeheer

Events

VVV Zandvoort

5


Algemene doelstelling Zandvoort Marketing Als de marketing- en promotieorganisatie van de badplaats Zandvoort staat de promotie en het branden van het dorp onder de vastgestelde doelgroepen voorop. Op basis hiervan zijn de volgende algemene doelstellingen gedefinieerd voor bezoekers en bedrijven. Bezoekers • Zandvoort consistent promoten als dé badplaats voor Amsterdam met faciliteiten die een stadse bewoner verwacht; • Behalve het strand ook de overige kernen van Zandvoort promoten onder bewoners en bezoekers van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en inwoners van NoordrijnWestfalen; • Zandvoort promoten als jaarrond evenementenlocatie in de MRA.

Op de middellange termijn hoeft Zandvoort niet gebrand te worden onder de bestaande bewoners. Wel moet er draagvlak onder de bewoners gecreëerd worden en moeten zij betrokken worden bij de activiteiten in het dorp. De doelgroep (potentiele) bewoners werd nog niet actief bewerkt, maar door de corona-omstandigheden heeft hier wel een verschuiving plaatsgevonden. Daarnaast worden bewoners wel bereikt door de uitingen gericht op bezoekers en bedrijven. Onderstaande doelstellingen zijn voor deze doelgroep geformuleerd. Bewoners • Informeren over de merkvoering; • Aankomende beeldbepalende evenementen promoten onder (potentiële) bewoners; • (Potentiële) bewoners informeren over de faciliteiten in Zandvoort.

Bedrijven • Versterken van een positieve en actieve houding jegens het merk ‘Zandvoort, beachfor…’; • Upgrade van het huidige aanbod en de huidige uitingen van stakeholders naar MRA-niveau; • Opname van het gedachtegoed achter ‘Zandvoort, beachfor…’ in eigen uitingen én bedrijfsvoering van stakeholders; • Promotie van Zandvoort als dé evenementenlocatie van en dé locatie voor productintroducties in de MRA; • Acquisitie van externe bedrijven en merken voor activiteiten in Zandvoort.

6


Doelgroepen Zandvoort Marketing

Zandvoort Marketing

Bezoekers

Dagbezoekers uit binnen- en buitenland

Verblijfstoeristen uit binnen- en buitenland

Bedrijven

Merken en bedrijven die tijdelijk of permanent willen werken vanuit Zandvoort

Gevestigde toeristische bedrijven in Zandvoort

Bewoners

Bewoners van Zandvoort

Potentiële en nieuwe bewoners van Zandvoort

7


Speerpunten 2020 Op basis van de geformuleerde ambitie in de Toeristische Visie en de middellange termijnplannen 2018 - 2020 waren voor 2020 de volgende speerpunten geformuleerd: • • • • • • • • • • • •

Als Zandvoort Marketing meer investeren in B2Bsamenwerkingen, waarbij Zandvoort Marketing in de lead is; Uitrollen van het partnerbeleid en ontwikkelen verdienmodellen; Haalbaarheid van een Business Club onderzoeken; Doorontwikkeling van de basis communicatiemiddelen, zoals een nieuwe bezoekerswebsite; Concreet ontwikkelen van minimaal twee campagnes beachfor…; Nieuwe Pop Up-events aantrekken; Ontwikkeling communicatiemiddelen rondom de DGP; Doorontwikkeling van bestaande Pop Up-events; Communicatie rondom de Formule 1 en de side-events optimaal benutten om Zandvoort te profileren; Verdere professionalisering op het gebied van online marketing; Doorontwikkeling van de beeldbank; Toekomst van de frontoffice onderzoeken.

8


9


Personeel

1. Organisatie Onze opdracht

Zandvoort Marketing positioneert zich als een deskundige en professionele marketingorganisatie die in opdracht van de gemeente haar werkzaamheden uitvoert.

Tot half maart was het team bijna fulltime (en meer) bezig met de voorbereidingen van Zandvoort Beyond, het side events programma voor de Dutch Grand Prix in mei. Door het Covid-19 virus kwam dit met een klap tot stilstand, werd dit event geannuleerd en moest iedereen vanuit huis werken. Dit vroeg om behoorlijk wat flexibiliteit van iedereen maar de conclusie is dat dit goed is opgepakt. In 2020 is de Toolbox herzien, zodat de gebruiksvriendelijkheid voor de gemeente en partners beter werd. Als verantwoording naar de gemeente Zandvoort is een halfjaar rapportage uitgebracht, vond er één keer in de 6 weken ambtelijk en één keer per kwartaal online bestuurlijk overleg plaats. Zandvoort Marketing beschikt over een actuele adressenlijst van interne en externe partners.

Alle achterstanden die zijn opgelopen vanwege tijdgebrek door Zandvoort Beyond zijn in de loop van 2020 weggewerkt. Het adressenbestand is hiermee weer volledig up to date, net als de mailinglist in ons e-mailmarketingplatform Mailchimp.

Zandvoort Marketing heeft een professioneel HR-beleid

Team Zandvoort Marketing Vanaf januari is er een nieuwe communicatiemedewerker begonnen die het team weer op volledige sterkte bracht. Hiermee bestaat het team uit de directeur, een sr. Manager communicatie & events, een online marketeer, een communicatie-medewerker, een administratief medewerker en een baliemedewerker. De voormalige stagiaire is voor een dag in de week blijven werken. Het team bestond in 2020 uit 4,74 fte. Thuiswerken Vanaf maart heeft Zandvoort Marketing het advies van de regering opgevolgd om zoveel mogelijk thuis te werken. Tot juni was dit in ieder geval 100%, in de zomermaanden 50%, maar sinds de 2e lockdown weer terug naar 100%. Twee keer in de week vond er een online teamoverleg plaats via Teams en indien nodig in kleinere groepjes op kantoor. Deze werkwijze was afdoende. Ziekteverzuim In oktober is de online marketeer tot het einde van het jaar uitgevallen. Dit zorgde voor meer druk op de overige leden maar met onder andere de extra inzet van de stagiaire en het aanbrengen van prioriteiten kon dit worden opgevangen. Het ziekteverzuim van Zandvoort Marketing zat in 2020 met 3,46%, ondanks de langdurige afwezigheid van één van de medewerkers, onder het landelijke gemiddelde van 4,9%. Vakopleiding De online marketeer is in september begonnen met een opleiding Digital Marketing Management en Leiderschap. Maar moest deze helaas vanwege ziekte tijdelijk afbreken. 10


Financiën

Zandvoort Marketing houdt ook in coronajaar 2020 ‘’het financiële hoofd boven water’’.

Uiteraard zijn alle cijfers terug te vinden in de jaarrekening. Echter, een aantal zaken verdient hier een toelichting. Want ook op dit vlak was 2020 een bijzonder jaar. Om te beginnen zijn er nieuwe partnerpakketten geïntroduceerd waar de reacties erg goed op waren. Maar door alle maatregelen op het gebied van Corona is het voor het merendeel van de ondernemers natuurlijk een zwaar jaar geworden. En dus heeft Zandvoort Marketing de ondernemers aangeboden zelf te bepalen of ze een bijdrage konden leveren en zo ja, hoeveel. Dit heeft uiteraard geresulteerd in een fikse daling maar toch dient gezegd te worden dat de reacties van de ondernemers hartverwarmend waren. Niet alleen de inkomsten van partners liepen terug: de winkel was het grootste deel van het jaar gesloten en inkomsten uit boekingen vanaf onze website liepen ook drastisch terug.

In 2020 is afscheid genomen van de boekhouder waarmee er op dat vlak kosten werden bespaard. Deze werkzaamheden zijn opgevangen door iemand in eigen dienst. Organisatorisch is dit een efficiency slag, en ondanks dat dit de personeelskosten heeft doen stijgen, levert het onder aan de streep ook een kostenbesparing op.

Maar daar tegenover stond ook dat er minder uitgaven waren: campagnes werden stilgezet en evenementen konden geen doorgang vinden. Met de bijdrage van het Innovatiefonds werden acties vanuit de werkgroep Formule 1,5 ondernomen. Te denken valt aan de visjes op de straat, de inzet van hosts, het ontwikkelen van een gemeenschappelijk (verplicht) invulformulier voor alle horecaondernemers en beachforsharing-mondkapjes. En hieruit kon ook een deel van de beachforsharing-campagne worden bekostigd.

11


12


2. Research & Development Segmentatie

Zandvoort Marketing onderzoekt de mogelijkheden van segmenteren van de doelgroepen t.b.v. campagnes en events

het

Deze doelstelling is in 2019 afgerond nadat de keuze is gemaakt om waar nodig, doelgroepsegmentatie te doen op basis van de Leefstijlvinder. Zandvoort Marketing richt zich op (voornamelijk) vrouwen tussen de 25-55 uit metropolitaanse gebieden (MRA en NRWF). De belangrijkste profielen in de MRA, waar Zandvoort Marketing zich op richt, zijn de Plezierzoekers (‘’Roxanne’’) en de Harmoniezoekers (‘’Lieneke’’). Buiten de MRA zijn de inzichtzoekers (‘’Jacques’’) belangrijk in verband met promotie van de natuurlijke omgeving.

Cijfers 2020 Zandvoort Mediawaarde Nationaal: € 70,59 miljoen Mediawaarde Internationaal: € 840,90 miljoen Mediawaarde Internationaal (zonder F1 berichtgeving): € 219 miljoen De Formule 1 heeft hier uiteraard een grote invloed op. Het beste nationale artikel was van het AD (over het annuleren van de F1) met een bereik van 12 miljoen personen. Dit artikel is mede door Zandvoort Marketing tot stand gekomen. De bedragen zonder de invloed van Formule 1: Mediawaarde Nationaal (zonder F1 berichtgeving): € 33 miljoen

Meltwater

Zandvoort Marketing ontwikkelt kennis over de effecten van de merkcampagne door de merkbekendheid en het bereik (binnen de Metropoolregio Amsterdam) te monitoren.

Voor de effecten van de merkcampagne binnen de MRA gaat een apart onderzoek plaatsvinden, deze staat gepland voor 2021. Wel wordt de berichtgeving over Zandvoort in zijn algemeen gemonitord. Het totale bedrag is alles wat online verschenen is in de media. Gedrukte media, radio en TV zit hier niet bij. De cijfers zijn inclusief alle social media.

13


Verblijfsaccommodaties

Zandvoort Marketing heeft kennis over trends en ontwikkelingen op het gebied van (Zandvoortse) verblijfsaccommodaties.

Bij de gemeente is erop aangedrongen om meer data te ontsluiten over verblijfsbezoekers in Zandvoort. Verder bezoekt Zandvoort Marketing iedere maand een ondernemer in Zandvoort die zijn onderneming heeft vernieuwd of zich nieuw heeft gevestigd. De doelstelling om dit iedere maand te doen is vanwege Covid dit jaar niet gelukt: • • • • • • •

Januari: Palace Hotel Februari: Hotel Keur Maart: Hotel Boulevard Nr 5 Juni: Strand 21 huisjes September: Amsterdam Beach Hotel November: Hotel La Rosa December: Bell Hotel

Citymarketing

Zandvoort Marketing heeft kennis over citymarketing(organisaties), werkt samen en bouwt relaties op met andere citymarketingorganisaties.

Noordwijk heeft in 2020 centraal gestaan in een intern lesje. Verder is er in dit Coronajaar veelvuldig contact geweest met overige DMO’s om de situatie rondom Covid te bespreken.

14


Kennisdeling

Fieldtrips

De kennisdeling met de partners heeft nu voornamelijk betrekking gehad op de informatievoorziening rondom Coronamaatregelen. Zo zijn de brandbrieven van G8, het NBTC, VVV Gastvrij Nederland en KHN gedeeld met de achterban, geattendeerd op noodmaatregelen vanuit de gemeente en transparantie geboden over de eigen uitingen. Er is een nieuwsbrief volledig gewijd aan gratis online cursussen en webinars voor ondernemers. Zandvoort Marketing was nauw betrokken bij de werkgroep Formule 1,5 meter waaruit de campagne Zandvoort, beachforsharing is voortgekomen.

Vanwege Corona zijn de fieldtrips naar Amsterdam niet doorgegaan maar zijn deze in Zandvoort georganiseerd. In juni is het team in Zandvoort op bezoek geweest bij drie van de nieuwe strandtenten van dit jaar: Ohana Beach, Tam Tam en Noosa. Door de ’30 personen’-regel was het helaas niet mogelijk een kijkje te nemen bij het nieuwe paviljoen van Corendon. In september is de city game gespeeld van de Escaperoom Zandvoort, dit was een nieuw ontwikkeld spel.

Zandvoort Marketing ontwikkelt en profileert zich als marketingdeskundige door kennisdeling en netwerkvorming.

26 oktober is er voor de partners van Zandvoort Marketing een online kennissessie georganiseerd over gebruik van video op social media. Deze werd door 23 personen gevolgd en werd zeer gewaardeerd.

R&D-activiteiten

Zandvoort Marketing is op de hoogte van de trends en ontwikkelingen op het gebied van communicatiemiddelen.

In 2020 is er veel aandacht besteed aan eigen doorontwikkeling. Zo volgde ieder teamlid diverse online workshops in zijn/haar specialisme. Voor elkaar zijn er lesjes gemaakt over de onderwerpen Pinterest, trends in Social Media, Nieuwjaarsduik Scheveningen, Noordwijk en Formule E. Deze staan in de Toolbox.

Zandvoort Marketing is op de hoogte van de trends en ontwikkelingen van het grootstedelijke aanbod in de Metropoolregio Amsterdam.

Conceptontwikkeling Le Champion

Zandvoort Marketing ontwikkelt nieuwe beeldbepalende evenementen en breidt bestaande evenementen uit tot volwaardige evenementen volgens de methode voor conceptontwikkeling.

In 2020 zijn de evenementen van Le Champion voor het conceptontwikkelingstraject gekozen. Het team heeft zowel de Light Walk als het Sportiefste weekend (met de Circuit run) uitgewerkt en daar uitvoerige presentaties van gemaakt. Deze zijn online gepresenteerd aan de organisatie van Le Champion, die daar erg enthousiast op reageerde. Helaas zullen door Corona de edities 2021 niet plaatsvinden maar de ideeën en activiteiten worden door zowel het team van Le Champion als het Pop up team verder uitgewerkt voor 2022.

15


3. Gastvrijheid & Relatiebeheer Bezoekers en balieomzet

Zandvoort Marketing verzorgt de bezoekersontvangst in Zandvoort en voorziet de bezoekers die zich al in Zandvoort bevinden van actuele informatie.

In 2019 is de frontoffice (VVV) verhuisd naar het Zandvoorts Museum. Met de gemeente is destijds afgesproken om in 2020 met een evaluatie te komen van deze samenwerking. Uit deze evaluatie is gebleken dat, ondanks het feit dat er van twee kanten hard is gewerkt om deze samenwerking tot een succes te maken, de conclusie moet worden getrokken dat het voeren van een frontoffice in de badplaats Zandvoort niet meer als toekomstbestendig kan worden bestempeld. Mensen zoeken steeds meer naar andere manieren om aan hun informatie te komen, zeker wanneer de reden van het bezoek zo duidelijk is. En dus is eind 2020 de beslissing gevallen om per 1 januari 2022 te stoppen met de front-office. In 2021 zal er worden gewerkt aan een plan om de gastvrijheid wel te blijven waarborgen.

Citydressing

In 2020 is samen met de gemeente een nieuw plan ontwikkeld voor semipermanente locaties van baniermasten. Dit geeft meer mogelijkheden om bij grote events of gebeurtenissen het aantal banieren op te schalen. In totaal zijn er 5 locaties bijgekomen waaronder Stationsplein, Boulevard Barnaart, rotonde Tolweg, rotonde Thorbeckestraat en splitsing Gerkestraat/Zandvoortselaan. Zandvoort Marketing adviseert over de juiste verdeling en content van de banieren.

16


Relatiebeheer

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Zandvoort Marketing is relatiebeheer. Het onderhouden van bestaande relaties en het opbouwen van nieuwe relaties is een vast onderdeel op de agenda. In 2020 heeft Zandvoort Marketing diverse nieuwe partners aan zich gebonden waaronder Corendon en, terug van weggeweest, NH Hotels. Gemeente Zandvoort De samenwerking met de gemeente Zandvoort was al bijzonder te noemen en wordt door weinig andere gemeenten op deze manier vormgegeven. Hiermee wordt bedoeld de manier waarop in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan conceptontwikkeling. Zo werd er nauw samengewerkt aan het realiseren van de Side Events voor de Dutch Grand Prix maar ook werden in september in gezamenlijkheid de eerste stappen gezet voor een nieuwe invulling van de organisatie van de Side Events. Er werd conceptontwikkeling toegepast op de evenementen ‘De Zandvoort Light Walk’ en het weekend van de Circuit Run. Maar in 2020 ging de samenwerking nog een stapje verder doordat er gezamenlijk werd opgetrokken in ‘Corona’. Samen met de ondernemers werd wekelijks vergaderd en gewerkt aan oplossingen, maatregelen, acties en campagnes. Daarnaast is er uiteraard regelmatig contact aangaande de voortgang en werkzaamheden van Zandvoort Marketing.

Interne partners De ondernemers in Zandvoort zijn natuurlijk hele belangrijke partners voor Zandvoort Marketing. Zandvoort Marketing is de etalage, maar de winkel wordt onder andere door de ondernemers gevuld. En daarom is het zeer belangrijk dat Zandvoort Marketing op regelmatige basis contact heeft met deze ondernemers. Dit gebeurt in overkoepelend verband door te participeren bij de vergaderingen van OBZ (Ondernemers Belangen Zandvoort), door middel van informatieavonden en mailings, maar ook op individueel niveau door regelmatig contact te hebben met diverse, grote en kleine, ondernemers in Zandvoort. In 2020 is dit helaas fysiek nauwelijks mogelijk geweest maar online is er veel contact geweest. Zandvoort Marketing is geen belangenvertegenwoordiger voor de ondernemers, maar weet op deze manier wel vaak wat er speelt en kan zo ook als thermometer voor de gemeente fungeren. Bij het traject rondom de Side Events heeft dit een grote meerwaarde gehad, omdat Zandvoort Marketing hiermee goed kon peilen wat er in Zandvoort speelde. In 2020 is er veel meegedacht en gedaan op het gebied van alle gevolgen van Corona. Hiermee is de samenwerking met de ondernemers nog meer versterkt. Voor 2020 stond op de planning om de haalbaarheid van een Business Club te onderzoeken. Door Corona is de focus op andere zaken komen te liggen waardoor dit onderzoek is doorgeschoven naar 2021.

17


Amsterdam&partners Zandvoort Marketing versterkt de samenwerking met Amsterdam&Partners (A&P) Vanwege Corona zijn veel initiatieven met A&P komen te vervallen. Te denken valt aan samenwerken op het gebied van acquisitie van merken en bedrijven die zich tijdelijk of permanent in Zandvoort willen vestigen en het organiseren van 24H Zandvoort. Waarbij de organisatie niet in handen van A&P ligt maar zij zijn wel merkhouder en -bewaker van dit evenement. Op regelmatige basis is er contact (geweest) om elkaar op de hoogte te houden van initiatieven. Ook is er gezamenlijk opgetrokken in landelijke werkgroepen om kennis te delen en te strijden voor aandacht voor de toeristische sector. Provincie, NBTC, VVV Nederland en regionale partners Zandvoort Marketing bouwt relaties op en werkt samen met samenwerkingspartners, zoals de gemeente, de provincie NoordHolland, VVV Nederland en het NBTC. Waar er op lokaal niveau intensief werd samengewerkt, gebeurde dit op regionaal en landelijk niveau ook. Meer dan ooit werd er overlegd. Hierbij speelden urgentie én toegankelijkheid (door online opties) een rol. De Provinciale Commissie (waarin Zandvoort Marketing de voorzittersrol heeft), kwam elke twee maanden bij elkaar. Hierbij werd gesproken over mogelijkheden, uitdagingen, kansen en ontwikkelingen. Ook sloot de Provincie hierbij geregeld aan. Het voordeel van dit overleg is dat er kennis wordt uitgewisseld waarmee Zandvoort Marketing haar voordeel kan doen. Daarnaast zijn de lijntjes

met onder andere de Provincie kort door dit overleg. Nieuw dit jaar was een landelijk Kustoverleg. De noodzaak ontstond door Corona en de taskforce die er op landelijk niveau over dit onderwerp plaatsvinden. Daarin is een eenduidige stem vanuit de kustbestemmingen belangrijk. Door aanwezig te zijn bij dit overleg kon Zandvoort Marketing zich goed profileren. Hierdoor zijn de contacten met andere kustbestemmingen versterkt. VVV Nederland heeft met haar platform ‘Kennisnetwerk Destinatie Nederland’ een zeer waardevol platform opgericht. Er wordt hiermee actief bijgedragen aan de ontwikkeling en versterking van het vakgebied destinatiemanagement door middel van kennisdeling, verbinding en ontmoeting. Afgelopen jaar heeft VVV Nederland middels dit platform een grote rol gespeeld in het voorzien van informatie op het gebied van Corona. Maar ook waren zij samen met het NBTC aanjager van de campagne ‘Hier moet je zijn’. Fysieke bijeenkomsten zijn er in 2020 niet geweest. Zandvoort Marketing heeft een actieve rol op landelijk niveau waardoor er vaak ook aan Zandvoort wordt gedacht als er zich kansen voordoen. Te denken valt aan meedoen aan een campagne, als voorbeeldcase dienen in presentaties en als vergaderlocatie fungeren. Het NBTC was voor Zandvoort Marketing altijd een belangrijke partner als het gaat om campagnes in Duitsland. Dit jaar heeft Zandvoort Marketing er echter voor gekozen een andere partner voor de bewerking van de Duitse markt te kiezen. Dit neemt niet weg dat er nog op regelmatige basis contact is met het NBTC, aangezien zij een belangrijke strategische partner zijn. Afgelopen jaar zijn zij zeer actief geweest in het vertegenwoordigen van de sector richting de overheid. Zij hebben gestreden voor goede regelingen voor de sector en middels taskforces werd er aan goede informatievoorziening gedaan. Zij waren ook mede-initiatiefnemer van de campagne ‘Hier moet je zijn’. Fysieke bijeenkomsten zijn er in 2020 niet geweest. 18


19


4. Communicatie Zandvoort Marketing ontwikkelt jaarlijks een communicatie uitvoeringsplan voor al de doelgroepen, zoals beschreven in de Toeristische Visie, en geeft daar vervolgens uitvoering aan.

Op basis van de middellange termijnstrategie 2018-2020 is voorafgaand aan 2020, met als uitgangspunt het ambitiedocument 2020, een communicatie uitvoeringsplan opgesteld. Gezien de veranderende markt door de wereldwijde pandemie is het uitvoeringsplan 2020 herzien.

Bezoekerswebsite

Aantal unieke bezoekers: Visit Zandvoort .nl .de .com

2019 279.722 230.122 23.700

2020 143.695 130.216 12.396

Resultaat -/- 48,6% -/- 43,4% -/- 47,7%

De vernieuwde website sluit beter aan bij het DNA van Zandvoort en de doelstelling om Zandvoort als stedelijke bestemming te profileren. De vormgeving en gebruiksvriendelijkheid is erg goed ontvangen en partners zijn over het algemeen zeer tevreden over hun zichtbaarheid.

Zandvoort Marketing beschikt over een actuele bezoekerswebsite die aansluit bij de in de Toeristische Visie bepaalde doelgroepen.

2020 was een spannend jaar waarbij de bezoekerswebsite niet alleen totaal is vernieuwd maar ook de URL overging van vvvzandvoort naar visitzandvoort. Op 15 januari vond geheel volgens planning de soft launch plaats. Omdat een overgang altijd gepaard gaat met een lagere positie in de zoekmachines was er al de inschatting dat er minder bezoekers gehaald zouden worden. Daarnaast heeft de Corona pandemie ook geen positieve invloed gehad op de bezoekersaantallen. In een lockdown gaan mensen niet op zoek naar een vakantiebestemming.

20


Zandvoort Marketing verleidt de bewoners van de Metropoolregio Amsterdam om de website te bezoeken en analyseert de inspanningen om gericht bij te kunnen sturen. & Zandvoort Marketing verleidt de bezoekers uit Nederland en Duitsland (Noordrijn-Westfalen) om de website te bezoeken en analyseert de inspanningen om gericht bij te kunnen sturen.

Zandvoort Marketing promoot de beeldbepalende evenementen actief in de Metropoolregio Amsterdam.

Zie hoofdstuk Events wat Zandvoort Marketing per event heeft gedaan.

De website is het digitale informatiepunt voor iedereen die informatie zoekt over Zandvoort. Dat maakt de website de spil van een cross mediale inzet van middelen. Op social media, abri’s, flyers en in nieuwsbrieven, wordt de bezoeker verwezen naar de relevante pagina’s op de website. Daarnaast is Search Engine Marketing ingezet, met als enige doel traffic naar de website te genereren. Gedurende het jaar is bijgehouden waar veel in Google op gezocht wordt. Deze termen vormen de basis voor structurele advertenties in Google op relevante termen. Ook zijn verschillende pagina’s geoptimaliseerd, zodat deze een hoge natuurlijke positie in de verschillende zoekmachines kregen. In oktober is gestart met de samenwerking met een PR-bureau in Duitsland die maandelijks persberichten naar buiten brengt. Zandvoort Marketing heeft hierin € 5600, - geïnvesteerd. De mediawaarde die het heeft opgeleverd is € 134.500, -. Deze verhalen dienen ook weer als content voor de Duitse bezoekerssite en nieuwsbrief. 21


Social media-kanalen In 2020 is de start gemaakt met het bijhouden van een KPI-dashboard per kwartaal, waarbij de voortgang van de social media-kanalen gevolgd kon worden en waar nodig bij gestuurd kon worden om de doelstellingen te behalen. Vanwege Corona zijn de social media dit jaar vooral ingezet om mooie beelden van Zandvoort te delen om zodoende Zandvoort onder de aandacht te blijven houden.

Instagram # volgers # bereik Facebook #volgers # bereik Linkedin # volgers

2019

2020

Resultaat

2777 Niet gemeten

4033 318.557

+45,2%

9808 Niet gemeten

13.004 411.672

+32,6%

336

728

+116,7%

De Facebook volgers komen 19% uit Zandvoort, 7% uit Amsterdam, 7% uit Haarlem en 36% uit Duitsland, Noordrijn-Westfalen. Het overige deel is afkomstig uit de rest van Nederland.

Facebook De aparte Duitse Facebook pagina is in 2020 bij de Nederlandse gevoegd zodat er nog maar één officiële pagina, Visit Zandvoort, bestaat. De vertaling van de posts die op Facebook worden gedaan, worden automatisch aangepast naar het land waarin de posts worden bekeken. Het aantal volgers van Facebook blijft nog steeds stijgen. Zandvoort Marketing gebruikt dit middel vooral om conversie naar de website en inschrijvingen voor de nieuwsbrief te genereren.

22


Instagram Het Instagram-account #visitzandvoort groeit gestaag. Dit jaar zijn er meer stories ingezet en is er meer geadverteerd met als doel meer volgers te genereren. Er is voor het eerst een quiz ingezet. Instagram is vooral bedoeld om mooie plaatjes van Zandvoort te delen. De volgers komen 24% uit Zandvoort, 5% uit Amsterdam, 7% uit Haarlem en 33% uit Duitsland, Noordrijn-Westfalen. Het overige deel is afkomstig uit de rest van Nederland.

Duitse markt – PR bewerking Vanaf oktober 2020 is er een samenwerking met een PR-bedrijf in Noordrijn-Westfalen. Zij werken maandelijks een thema uit en sturen daarover een persbericht uit. De verhalen in 2020 gingen over de Zandsculpturen, Olieman en Wisenten en hebben in drie maanden tijd een mediawaarde gecreëerd van €134.500,-.

Foto’s met het meeste bereik dit jaar:

23


Merkcampagne, beachfor… De hele campagneplanning van 2020 kon vanwege de Corona-uitbraak in de prullenbak. De rest van het jaar was het vooral korte termijnplanning en snel schakelen op de maatregelen die het kabinet verkondigde. In mei heeft Zandvoort Marketing een nieuwe campagne Zandvoort, beachforsharing uitgewerkt, samen met een groep ondernemers en de gemeente. Beachforamsterdam Doelgroep: Bewoner in de MRA, Bezoeker van de MRA Looptijd: Hele jaar door

Campagne stopgezet in maart wegens Covid-19. Alleen op social media zijn er mooie beelden vanuit Zandvoort gedeeld. Corona campagne, steun ondernemers Doelgroep: Inwoners en ondernemers van Zandvoort Looptijd: April - Mei

Beachforsharing Doelgroep: Alle bezoekers, inwoners en liefhebbers van Zandvoort Looptijd: Juni – heden

Zandvoort Marketing heeft een actieve rol in de werkgroep Formule 1,5. Samen met de gemeente Zandvoort en diverse ondernemers heeft Zandvoort Marketing een campagne opgezet om de bezoekers en inwoners op een positieve manier te wijzen op de uitzonderlijke situatie door het Coronavirus. In een brainstorm samen met gemeente, ondernemers en IMA is het idee bedacht. Daarna is er een communicatieplan geschreven en zijn er diverse middelen bedacht. Geproduceerde en ingezette middelen: Belijning en looproutes in Zandvoort, geschreven content, website, social media, 6 filmpjes, Beach Art pop up actie, abri’s, borden, banieren, promotieteam, mondkapjes, instaborden.

Om de lokale ondernemers een hart onder de riem te steken en inwoners op te roepen lokaal te shoppen, zijn de volgende middelen ontwikkeld: sfeer-filmpje, nieuwsbrieven, ondersteuning van de Scharrie-app en een aparte pagina op de bezoekerswebsite. Deze pagina - Corona en je bezoek aan Zandvoort - heeft 10.600 paginaweergaven en 8400 unieke bezoekers opgeleverd.

24


Beachforsharing – Shareyourexperience Doelgroep: Alle bezoekers, liefhebbers en inwoners van Zandvoort Looptijd: November – heden

Met de verlenging van alle maatregelen rondom Corona kon er ook in het najaar niet opgeroepen worden om naar Zandvoort te komen. Om toch onder de aandacht te blijven van potentiele bezoekers is de campagne Share Your Experience bedacht. Via een aparte pagina op de bezoekerswebsite wordt opgeroepen om je ervaring in Zandvoort te delen. Dit platform kan in de toekomst worden uitgebouwd tot een ‘review’ platform. Deze campagne werd ondersteund door de volgende middelen: 5 filmpjes, webpagina, nieuwsbrieven, social mediakanalen, advertorial in Leven! Magazine. Communicatiemiddelen Ieder jaar neemt Zandvoort Marketing alle bestaande communicatiekanalen onder de loep en beoordeelt of samenwerking nog wenselijk is. Zo is er in 2020 afscheid genomen van de Wowschermen. Er is een test gedaan tijdens de themamaand Zandvoort goes Wild met de digitale metroschermen in de Amsterdam. Dit is positief ontvangen. Ook is de bioscoop in Haarlem toegevoegd aan het bestaande bioscoopreclame-beleid. Vanwege Corona zijn deze echter grotendeels gesloten geweest en is een evaluatie nog niet mogelijk.

25


Fotografie en beeldbank

Zandvoort Marketing houdt een actuele beeldbank bij.

Dit jaar is de layout van de beeldbank verbeterd en overzichtelijker geworden. In plaats van alle losse foto’s op de homepage krijgt de gebruiker eerst een menu te zien met diverse thema’s. Er is een sterke toename in het aantal aanvragen om gebruik te maken van de beeldbank door externe partijen zoals gemeentes, provincie, NBTC en Amsterdam&partners. De hoeveelheid foto’s is behoorlijk toegenomen door eigen fotografie, inhuur van fotografen en user generated content waarvan de eigenaar toestemming heeft verleend om de foto’s op te nemen in de beeldbank. Zo zijn alle nieuwe strandpaviljoens gefotografeerd en zijn de natuurfoto’s enorm toegenomen. Het aantal foto’s in de beeldenbank is in 2020 met 868 foto’s toegenomen.

B2B communicatie

Zandvoort Marketing ontwikkelt een communicatie uitvoeringsplan om externe partijen te verleiden om tijdelijk (of permanent) in Zandvoort te ondernemen.

Partnerpakketten

Zandvoort Marketing biedt partnerpakketten aan lokale ondernemers aan.

Begin 2020 is er een mailing uitgegaan over de nieuwe partnerpakketten. Aan alle ondernemers is een (op maat gemaakt) voorstel gestuurd. Daar werd zeer positief op gereageerd. Helaas gooide Corona heel snel roet in het eten. Als er iets is waar ondernemers zich in deze onzekere tijden niet mee bezig willen houden dan is het wel een (betaald) partnership. Toch heeft Zandvoort Marketing, juist in deze tijden, op ludieke wijze nogmaals aandacht voor de partnerpakketten gevraagd. Met een gepersonaliseerde ansichtkaart en een reep chocolade met de tekst ‘Let’s partner up’ is de ondernemers een Coronaproof-voorstel gedaan. Dit voorstel kwam erop neer dat de pakketten in 2020 wel zijn ingegaan (minus een aantal onderdelen waar out of pocket kosten aan verbonden zitten), zonder hier verplicht kosten aan te verbinden. Partners hadden dus zelf de keuze of ze financieel wilden/konden bijdragen en zo ja, hoeveel. Aan het einde van 2020 is de balans opgemaakt en zijn de facturen verstuurd. Ondanks het moeilijke jaar waren de meeste ondernemers wel genegen een bijdrage aan Zandvoort Marketing te doen.

In samenwerking met Haarlem Marketing is er in januari, samen met ondernemers uit Haarlem en Zandvoort, deelgenomen aan de evenementenbeurs Event Summit in Rotterdam. Daar is een Zandvoort/Haarlem plein ingericht. De samenwerking met de partners was goed, en diverse partners hebben een hele goede beurs gedraaid. Voor Zandvoort Marketing was het doel vooral een verbindende factor te zijn en het imago van Zandvoort als totaal uit te dragen. Vanwege Corona heeft er in een groot deel van het jaar geen acquisitie plaatsgevonden. 26


27


5. Events •

Zandvoort Marketing vormt samen met de gemeente Zandvoort het Pop Up-team dat zich richt op het ontwikkelen van initiatieven om Zandvoort te profileren als dé locatie om producten te introduceren onder de massa. Zandvoort Marketing neemt deel aan het Pop Up-team en is verantwoordelijk voor de organisatie van beeldbepalende evenementen.

ervaring en uitgezet bij een lokale partner in de persoon van Madelene Spaan. Vanwege Corona zijn de meeste events geannuleerd behalve de themamaand Zandvoort goes Wild. Die heeft zij naar tevredenheid uitgevoerd.

Acquisitie •

Zandvoort Marketing voert actief acquisitie om externe partijen, waaronder (inter) nationale merken, aan Zandvoort te verbinden door tijdelijk of permanent in Zandvoort te ondernemen.

Het jaar begon goed met het verbinden van diverse partijen aan de Side Events van de DGP. Vanwege de Corona-pandemie zijn activiteiten rondom deze doelstelling echter volledig stil komen te staan. Bestaande relaties zijn warm gehouden middels persoonlijk contact maar echte acquisitie was dit jaar geen prioriteit.

Externe inhuur

Na een uitvoerige evaluatie heeft Zandvoort Marketing eind 2019 afscheid genomen van de externe programmeur Lotte Hinten. Uiteindelijk voldeed zij niet aan het profiel dat Zandvoort Marketing zocht. De taken en verantwoordelijkheden van deze externe persoon gaan verder dan alleen het programmeren, maar heeft ook veel facetten van een event-manager. Het profiel is aangescherpt op basis van deze 28


Promotie events Nieuwjaarsduik Voor de jaarlijkse Nieuwjaarsduik is er overleg gevoerd met de organisatie over de communicatie. Het event zelf is gepromoot op de website visitzandvoort.nl en kreeg 2 x een post op Facebook en 2 x op Instagram. De pagina op de website is in totaal door bijna 2.200 unieke bezoekers bezocht. De 2 facebook-berichten hebben in totaal ruim 15.500 mensen bereikt. Light Walk Dit nieuwe event is gepromoot op de website en heeft 1 post op Facebook en 1 op Instagram gekregen. Het event op de website heeft 1.100 personen bereikt, het Facebook bericht 4.300 personen. Zandvoort Beyond Voor het side events programma is tot half maart gewerkt aan de uitvoering van het communicatieplan: ontwikkeling van middelen, nieuwe website gebouwd, promotie op social media, citydressing, planning van abri’s, advertenties en biosreclame. Hierbij werd een samenwerking opgezet met de Dutch Grand Prix organisatie, Haarlem Marketing, Amsterdam&partners, NH Media en Zandvoortste ondernemers.

Na maart zijn behalve het EK Zandsculpturen en Zandvoort Goes Wild tot en met het einde van het jaar alle beeldbepalende event geannuleerd.

29


30


Zandvoort goes Wild – oktober Zandvoort goes Wild in oktober begint als themamaand inmiddels uit te groeien tot een begrip. Het past als geen ander evenement bij het DNA van Zandvoort met de afsluiting van het zomerseizoen en de start van de herfst met de unieke bronsttijd van de damherten. Dit jaar is het Pop up team door de externe Madelene Spaan ondersteund voor zowel de programmering als de uitvoering van de activiteiten. De ambitie is dat komende jaren Zandvoort Marketing alleen nog voor de communicatie wordt ingezet en het event zelfstandig georganiseerd kan worden. De programmering van 2020 was een uitdaging gezien de Covid situatie maar de oorspronkelijke planning zag er veelbelovend uit. Met grote trekkers als het EK Zandsculpturen, de Spartan Obstacle run en een wandelevent van Le Champion kon de ambitie om grote events aan deze themamaand te verbinden meer dan waargemaakt worden. Helaas werden de maatregelen vanuit de overheid steeds strenger en is er enorm afgeschaald. Het EK Zandscuplturen kon doorgaan, maar zonder EK predikaat. Dit event werd als Zandsculpturen Festival onder de vlag van de themamaand Zandvoort Goes Wild georganiseerd. Zandvoort Marketing werd hiermee een volwaardig partner van het festival. Kijkende naar de resultaten spreekt Zandvoort Marketing nog steeds van een succes en is de verwachting dat deze themamaand komende jaren blijft groeien en steeds meer omarmd wordt door de Zandvoortse ondernemers. 31


32


Zandvoort Beyond, beach for racing 2020 ging hectisch van start, de voorbereidingen voor de side events van de Formule 1 waren in volle gang. De ingeschatte uren die de organisatie van tevoren had beraamd waren veel te weinig. De impact van zo’n internationaal event is groot en de helft van het team was hier bijna fulltime mee bezig. In maart werd alles geannuleerd en kwam er meer rust om te evalueren. De conclusie is dat het aantal uren dat in dit project werd geïnvesteerd niet meer in verhouding stond tot de algemene opdracht die Zandvoort Marketing heeft. In de loop van het jaar zijn er diverse gesprekken gevoerd over de organisatie van de side events en is besloten om een stichting op te richten. Zandvoort Marketing heeft bij de planvorming en oprichting van deze stichting een grote rol gespeeld met als doel in de toekomst alleen nog een rol te spelen op het gebied van communicatie, citydressing, acquisitie en advisering.

Beeldbepalende events

Zandvoort Marketing ondersteunt lokale ondernemers en evenementenorganisatoren als vraagbaak voor bijvoorbeeld evenementenorganisatie en/of marketing en communicatie.

Naast alle bovenstaande beschreven evenementen zijn er in 2020 geen andere events georganiseerd.

33


Verantwoording De 7 ambities uit de toeristische visie vormen de leidraad voor de bedrijfsvoering en de basis voor de speerpunten die Zandvoort Marketing ieder jaar vaststelt. Kijkend naar 2020 dan is per afdeling het volgende gerealiseerd.

Organisatie 1. Stichting Marketing Zandvoort wil transformeren naar een publiekprivate marketingorganisatie

3. De gemeente Zandvoort en Stichting Marketing Zandvoort willen een Pop Up-team en werkgroepen installeren; In 2019 is er door het Pop Up-team besloten om een externe programmeur in te schakelen om de daadwerkelijke organisatie uit te besteden. Deze manier van werken blijkt succesvol en is in 2020 gecontinueerd. Alleen voor een groot evenement zoals een Zandvoort Beyond is het organiseren met behulp van werkgroepen haalbaar.

In 2019 is deze transitie afgerond met de reorganisatie van de bedrijfsstructuur, het in kaart brengen van werkzaamheden en uren, de aanstelling van nieuwe bestuursleden en een gedeeltelijke verschuiving van personen en taken binnen het marketingteam.

R&D

Events

Dit jaar stond grotendeels in het teken van Corona. In de eerste maanden van het jaar is nog wel gewerkt aan het binnenhalen van merken die, samen met de Zandvoortse ondernemers, wilden investeren in de Side Events van de Dutch Grand Prix. Logischerwijs kwam dit allemaal stil te liggen. Wel is er een (online) kennissessie voor de ondernemers georganiseerd over het gebruik van video op social media. Deze werd door 23 personen gevolgd en werd zeer gewaardeerd.

2. De gemeente Zandvoort wil minimaal één keer per jaar een beeldbepalend evenement faciliteren Als speerpunt voor 2020 zijn de organisatie van de volgende drie events vastgesteld: 24H Zandvoort, Zandvoort Beyond en Zandvoort goes Wild. Op Zandvoort goes Wild na zijn deze allen geannuleerd.

4. Het ontwikkelen van toeristisch aanbod en acquisitie door samen met ondernemers aan de slag te gaan om grootstedelijk aanbod te realiseren in Zandvoort

34


Gastvrijheid & Relatiebeheer

Communicatie

5. Het ontwikkelen van de faciliterende gemeente door nog meer ‘evenement verwelkomend’ te worden

7. Het ontwikkelen van communicatie en identiteit door de uitstraling van het merk Zandvoort uit te werken.

De B2B communicatie is in 2020 beperkt gebleven vanwege Corona. Persoonlijk contact was nauwelijks mogelijk maar ook het sentiment liet verder ontwikkelingen niet toe. Via LinkedIn en de nieuwsbrieven wordt de zakelijke markt sowieso op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Zandvoort.

Vanwege Corona zijn alle lopende campagnes per maart stopgezet en lag de focus op lokaal en regionaal toerisme. De merkcampagne Beachfor… werd dit jaar vooral ingezet om ondernemers een hart onder de riem te steken, inwoners van Zandvoort te bereiken om lokaal te kopen en in de regio en binnen Nederland het merk Zandvoort in mooi beeld onder de aandacht te houden. Met de campagnes Beachforsharing en Shareyourexperience kon op en afgeschaald worden in navolging van de maatregelen van het kabinet.

6. De gemeente Zandvoort wil de samenwerking met Amsterdam&Partners, de Metropoolregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam versterken Ondanks dat de manier van samenwerken is veranderd, is er regelmatig contact geweest met Amsterdam&Partners. Er werd veel informatie uitgewisseld en er is op het gebied van Corona gezamenlijk opgetrokken op landelijk niveau. Via het MRA-bureau heeft Zandvoort geparticipeerd in de campagne ‘Je zit er naast’. Deze (voor Zandvoort gratis) campagne was er op gericht mensen te wijzen op het veelzijdige aanbod in de gehele MRA.

Overkoepelend thema was de ruimte die Zandvoort heeft en het online delen van ervaringen uit het heden en verleden om zo de betrokkenheid van de volgers te vergroten. Om het merk “Zandvoort, beachfor…” ook onder de aandacht te houden in Duitsland is de samenwerking gezocht met een PR-bureau ter plaatse.

35


Overzichtstabel speerpunten 2020 Speerpunten

Behaald

Niet behaald

1. Als Zandvoort Marketing meer investeren in B2B-samenwerkingen, waarbij Zandvoort Marketing in de lead is*; 2. Uitrollen van het partnerbeleid en ontwikkelen verdienmodellen; 3. Haalbaarheid van een Business Club onderzoeken; 4. Doorontwikkeling van de basis communicatiemiddelen, zoals een nieuwe bezoekerswebsite; 5. Concreet ontwikkelen van minimaal twee campagnes beachfor…; 6. Nieuwe Pop Up-events aantrekken; 7. Ontwikkeling communicatiemiddelen rondom de DGP; 8. Doorontwikkeling van bestaande Pop Up-events; 9. Communicatie rondom de Formule 1 en de side-events optimaal benutten om Zandvoort te profileren; 10. Verdere professionalisering op het gebied van online marketing; 11. Doorontwikkeling van de beeldbank; 12. Toekomst van de frontoffice onderzoeken. *Eerste drie maanden in geïnvesteerd, daarna door corona omstandigheden stil komen te liggen.

36