Jaarverslag Zandvoort Marketing 2019

Page 1

1


Jaarverslag 2019 Zandvoort Marketing

2


Voorwoord 2019 was een dynamisch jaar voor de organisatie. Scheiding van fronten backoffice, verhuizing (en verbouwing) van front- en backoffice, afscheid nemen van een medewerker na 11 jaar, professionalisering van het team en bestuur en bouwen van twee nieuwe websites. Bij deze professionalisering horen ook heldere doelstellingen. Er is dit jaar dan ook hard gewerkt aan het bepalen van deze doelstellingen. En vervolgens aan de verdiepingsslag naar wat dit betekent voor de organisatie. Welke werkzaamheden komen er kijken bij het realiseren van deze doelstellingen en welke (interne en externe) kosten zijn hiermee gemoeid. Een intensief traject wat enorme inzichten heeft opgeleverd, waardoor wij hebben kunnen bijsturen op middelen en mensen. Hiermee is de professionalisering van de organisatie een feit. En alhoewel dit uiteraard een continu proces is, is Zandvoort Marketing nu wel op het niveau welke bij de presentatie van de nieuwe organisatie op 22 januari 2018 beoogd werd. Iets waar ik als directeur van deze prachtige organisatie enorm trots op ben. Er is hard gewerkt en niet zonder resultaat, zoals ook weer uit dit jaarverslag zal blijken.

Een absoluut hoogtepunt was er natuurlijk op 14 mei 2019. Op deze dag werd bekend gemaakt dat de Formule 1 na 35 jaar terugkeert naar Zandvoort. Prachtig nieuws met niet alleen grote impact op Zandvoort, maar ook op de werkzaamheden van Zandvoort Marketing. De komst van dit mondiale evenement biedt enorm veel kansen. Maar deze kansen moeten wel verzilverd worden en daarom is er ook voor gekozen veel capaciteit vrij te maken hiervoor. Iets wat niet zonder gevolgen is voor het realiseren van andere doelstellingen, maar wij hebben keihard gewerkt om de gevolgen hiervan te beperken en ondanks het feit dat wij bij het schrijven van dit stuk in een vreselijk bizarre en onzekere wereld leven, kunnen wij terugkijken op een mooi en succesvol jaar voor Zandvoort ĂŠn Zandvoort Marketing.

Lana Lemmens Directeur Zandvoort Marketing

3


Inhoudsopgave

3.

Gastvrijheid & Relatiebeheer ............................................................ 17

Bezoekers en balieomzet ...................................................................... 17 Citydressing .......................................................................................... 17

Voorwoord

Boekingen ............................................................................................. 17

Toeristische Visie......................................................................................... 2

Doelstellingen Toeristische Visie ............................................................ 2

Relatiebeheer ........................................................................................ 19 4.

Communicatie .................................................................................. 23

Laatste fase transitie VVV naar DMO .......................................................... 4

Bezoekerswebsite.................................................................................. 23

Inleiding .................................................................................................. 4

Social media-kanalen ............................................................................ 25

Vijf afdelingen ......................................................................................... 4

Merkcampagne ..................................................................................... 26

Doelstellingen vanuit gemeente ............................................................ 4

Fotografie en beeldbank ....................................................................... 28

Algemene doelstellingen Zandvoort Marketing ..................................... 6

B2B communicatie ................................................................................ 28

Organisatie ......................................................................................... 9

Partnerpakketten ................................................................................... 28

1.

Onze opdracht ........................................................................................ 9

2.

5.

Events ............................................................................................... 30

Human Resource .................................................................................... 9

Acquisitie............................................................................................... 30

FinanciĂŤn .............................................................................................. 11

Programmeur ........................................................................................ 30

Research & Development ................................................................. 13

24H Zandvoort - juni ............................................................................. 32

Leefstijlvinder........................................................................................ 13

British Festival: in a great British tradition - juli ..................................... 34

Meltwater.............................................................................................. 13

Zandvoort goes Wild – oktober ............................................................ 36

Kennisdeling ......................................................................................... 14

Zandvoort Beyond, beach for racing .................................................... 38

R&D-activiteiten .................................................................................... 14

Beeldbepalende events ........................................................................ 38

Fieldtrips ............................................................................................... 15

Verantwoording ........................................................................................ 39

Conceptontwikkeling Formule 1 .......................................................... 15

4


1


Toeristische Visie Toerisme is de levensader van Zandvoort aan Zee. Er bestaat urgentie om het toerisme van impulsen te voorzien. Hiervoor is belangen overstijgende citymarketing nodig. De gemeente neemt de regie met een gemeenschappelijke visie op de Zandvoortse identiteit, op de markt en haar mogelijkheden, op de ingrediënten van een sterk merk en de organisatie die nodig is om dit te bewerkstelligen. De Toeristische Visie, vastgesteld in februari 2017, spreekt de ambitie uit om op basis van de eigen identiteit Zandvoort opnieuw op de kaart te zetten. Deze ‘branding’ komt voort uit de economische claim van Zandvoort: When it’s hot, it’s here. Een claim die niet als communicatieboodschap naar buiten gebracht wordt, maar als mindset verspreid moet worden onder de Zandvoortse gemeenschap. Binnen die claim is Zandvoort jaarrond in staat om zich als een kameleon aan te passen aan de behoefte van de massa. Wij sluiten daarbij aan op de Zandvoortse competentie om snel in te spelen op trends. Wij richten ons vanaf nu op het creëren van stedelijk aanbod met hoge kwaliteit horeca, retail, evenementen en accommodaties. Onze aandacht gaat uit naar branded events en het binnenhalen en bedienen van grote merken die optreden als evenementenorganisatoren. Vervolgens is ons doel externe partners te koppelen aan lokale ondernemers.

Doelstellingen Toeristische Visie

Om de overall ambitie waar te maken zijn in de Toeristische Visie verschillende deelambities verwoord. 1. Stichting Marketing Zandvoort wil transformeren naar een publiek-private marketingorganisatie; 2. De gemeente Zandvoort wil minimaal één keer per jaar een beeldbepalend-evenement faciliteren; 3. De gemeente Zandvoort en Stichting Marketing Zandvoort willen een Pop Up-team en werkgroepen installeren; 4. Het ontwikkelen van toeristisch aanbod en acquisitie door samen met ondernemers aan de slag te gaan om grootstedelijk aanbod te realiseren in Zandvoort; 5. Het ontwikkelen van de faciliterende gemeente door nog meer ‘evenement verwelkomend’ te worden; 6. De gemeente Zandvoort wil de samenwerking met Amsterdam Marketing, de Metropoolregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam versterken; 7. Het ontwikkelen van communicatie en identiteit door de uitstraling van het merk Zandvoort uit te werken. Stichting Marketing Zandvoort speelt als citymarketing organisatie van Zandvoort een grote rol in de verwezenlijking van deze doelen.

2


Organogram Stichting Marketing Zandvoort

3


Laatste fase transitie VVV naar DMO Inleiding

De transitie van een VVV-organisatie naar een destinatie marketing organisatie (DMO) is in januari 2018 begonnen en in het jaar 2019 is de laatste fase afgerond. Er is een nieuwe organisatiestructuur gemaakt en per afdeling zijn er doelstellingen, middelen en een uitwerking bedacht.

Vijf afdelingen

Stichting Zandvoort Marketing bestaat uit een bestuur en een uitvoerend marketingteam van 4,5 FTE. Naast de afdeling Organisatie vallen onder dit team de 4 afdelingen Research & Development, Relatiebeheer, Communicatie en Events. Het merk VVV met de winkel valt onder de afdeling Gastvrijheid & Relatiebeheer.

Doelstellingen vanuit gemeente

In 2019 heeft de gemeente een lijst met doelstellingen opgesteld waarna Zandvoort Marketing in kaart heeft gebracht welke inspanningen daarbij horen. Qua uren en externe kosten door de inkoop van middelen. Aan de hand hiervan is een doelstellingendocument opgesteld wat geldt als ‘uitgangs-’ document. Op basis hiervan wordt Zandvoort Marketing nu beoordeeld. Dit jaarverslag is zo opgebouwd dat er per afdeling en per doelstelling een samenvatting en meer gedetailleerde inkijk op het afgelopen jaar wordt gegeven.

4


Doelgroepen Zandvoort Marketing

Zandvoort Marketing

Bezoekers

Dagbezoekers uit binnen- en buitenland

Verblijfstoeristen uit binnen- en buitenland

Bedrijven

Merken en bedrijven die tijdelijk of permanent willen werken vanuit Zandvoort

Gevestigde toeristische bedrijven in Zandvoort

Bewoners

Bewoners van Zandvoort

PotentiĂŤle en nieuwe bewoners van Zandvoort

5


Algemene doelstellingen Zandvoort Marketing

Als de marketing- en promotieorganisatie van de badplaats Zandvoort staat de promotie en het branden van het dorp onder de vastgestelde doelgroepen voorop. Op basis hiervan zijn de volgende algemene doelstellingen gedefinieerd voor bezoekers en bedrijven. Bezoekers • Zandvoort consistent promoten als dé badplaats voor Amsterdam met faciliteiten die een stadse bewoner verwacht;

Behalve het strand ook de overige kernen van Zandvoort promoten onder bewoners en bezoekers van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en inwoners van Noordrijn-Westfalen; Zandvoort promoten als jaarrond evenementenlocatie in de MRA.

Op de middellange termijn hoeft Zandvoort niet gebrand te worden onder de bestaande bewoners. Wel moet er draagvlak onder de bewoners gecreëerd worden en moeten zij betrokken worden bij de activiteiten in het dorp. De doelgroep (potentiele) bewoners wordt weliswaar nog niet actief bewerkt, deze wordt wel bereikt door de uitingen gericht op bezoekers en bedrijven. Onderstaande doelstellingen zijn voor deze doelgroep geformuleerd. Bewoners • Informeren over de merkvoering; • Aankomende beeldbepalende evenementen promoten onder (potentiële) bewoners; • (Potentiële) bewoners informeren over de faciliteiten in Zandvoort.

Bedrijven • Versterken van een positieve en actieve houding jegens het merk ‘Zandvoort, beachfor…’; • Upgrade van het huidige aanbod en de huidige uitingen van stakeholders naar MRA-niveau; • Opname van het gedachtegoed achter ‘Zandvoort, beachfor…’ in eigen uitingen én bedrijfsvoering van stakeholders; • Promotie van Zandvoort als dé evenementenlocatie van en dé locatie voor productintroducties in de MRA; • Acquisitie van externe bedrijven en merken voor activiteiten in Zandvoort.

6


Speerpunten 2019 Op basis van de geformuleerde ambitie in de Toeristische Visie en de middellange termijnplannen 2018 - 2020 zijn voor 2019 de volgende speerpunten geformuleerd: •

Meer campagnes met daarin segmentatie van doelgroepen in thema’s o.a. beachforsports, beachfornature en beachforevent; • Meer inzetten op gebied van PR en publiciteit; • Ontwikkelen van korte promotiefilmpjes die makkelijk in te zetten zijn; • Social mediastrategie 2019 aanscherpen en daarin meer kennis ontwikkelen; • Samenwerking met Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) voor de najaarscampagne in Duitsland bij stedelijke bezoeker; • B2B communicatie verder professionaliseren; • Starten met workshops en kennissessies voor ondernemers; • Ondernemers in Zandvoort ondersteunen met een pakket aan communicatiemiddelen die ze kunnen afnemen (bv. fotografie, vermelding website etc.); • Beeldbepalende events: 24H Zandvoort, British Festival en Zandvoort goes Wild; • Ontwikkeling van een partnerplan (participanten) en uitrol partnerpakketten; • Op regelmatige basis bijscholing door middel van research, kennissessies bij bijvoorbeeld amsterdam&partners en fieldtrips. Note: bij het vaststellen van deze speerpunten in oktober 2018 was er nog erg veel onzekerheid over een terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort en is derhalve niet opgenomen in deze lijst. 7


8


1. Organisatie Onze opdracht

Zandvoort Marketing positioneert zich als een deskundige en professionele marketingorganisatie die in opdracht van de gemeente haar werkzaamheden uitvoert.

In 2019 is als afronding van de transitie gekeken naar de organisatiestructuur, medewerkers, takenpakket en doelstellingen. Op basis hiervan is een uitgebreide analyse gedaan van de urenverantwoording en heeft de gemeente hun focus qua doelstellingen aangegeven. Aan de hand hiervan is er een doelstellingendocument opgesteld met daarin per doelstelling de interne- (uren) en externe kosten gespecificeerd. Dit document geldt als leidraad voor alle werkzaamheden van Zandvoort Marketing. De toolbox en het gebruik hiervan is onder de loep genomen en er is besloten deze in 2020 te herzien, zodat gebruik van de Toolbox voor de gemeente en ondernemers gemakkelijker wordt. Als verantwoording naar de gemeente Zandvoort is ieder kwartaal een rapportage uitgebracht, vond er één keer in de 6 weken ambtelijk en één keer per kwartaal bestuurlijk overleg plaats. Zandvoort Marketing beschikt over een actuele adressenlijst van interne en externe partners.

Aan deze doelstelling wordt doorlopend gewerkt

Human Resource

Zandvoort Marketing heeft een professioneel HR beleid (Dit is een door Zandvoort Marketing toegevoegde doelstelling om opleidings-, salaris- en huisvestingskosten ook een plaats te geven in deze nieuwe manier van verantwoorden.)

Bestuur In 2019 zijn er vier nieuwe bestuursleden benoemd: Peter van Limburg (voorzitter), John Cornelisse (vice voorzitter), Stefan Diender (algemeen bestuurslid) en Adam Elzakalai (algemeen bestuurslid). Samen met I Fong Chi (secretaris) en Edwin Sibbel (penningmeester) is het bestuur nu op volledige sterkte. Ook dit was een belangrijk onderdeel van de transitie naar een volwaardige citymarketing-organisatie. Team Zandvoort Marketing Ook binnen het team van Zandvoort Marketing is er een verschuiving geweest. Na 11 jaar is er afscheid genomen van een vaste kracht. Voordat er een vacature is uitgezet, is haar functie opnieuw bekeken. Zo zijn de administratieve taken eruit gehaald en is de functie alleen op communicatie gericht. In 2019 hebben wij met stagiaires gewerkt ter ondersteuning van de events en de nieuwe website. Het team bestaat vanaf eind 2019 uit de directeur, een sr. Manager communicatie & events, een communicatieadviseur, een communicatiemedewerker), een administratief medewerker en een baliemedewerker. Daarmee gaan wij 2020 in met een volwaardig team. 9


Verhuizing In juli zijn wij met de backoffice verhuisd naar onze tijdelijke locatie in een vergaderzaal van het Center Parcs strandhotel. Ondertussen werd onze nieuwe locatie verbouwd en wij zijn daar begin oktober naartoe verhuisd. Ondanks dat Zandvoort Marketing al haar intrek had genomen in het nieuwe kantoor, was de verbouwing nog wel in volle gang. Dit heeft wat aanpassingsvermogen van het gehele team gevraagd, maar het resultaat mag er dan ook wel zijn. De keuze voor deze locatie is gemaakt, omdat het aan een aantal zeer belangrijke criteria voldoet: -

-

Goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer; Goede parkeergelegenheid; Mogelijkheid van een aparte vergaderruimte in eigen kantoor, maar ook de aanwezigheid van diverse vergaderzalen in het gebouw; Een aantrekkelijke locatie (zeezicht) waar met trots (potentiĂŤle) partners kunnen worden ontvangen; Een inspirerende ruimte waar met het Pop Up-team aan mooie concepten kan worden gewerkt; Een duidelijke scheiding tussen gemeente en Zandvoort Marketing.

Daarnaast is bij de inrichting duidelijk gekozen om het kantoor aan te laten sluiten bij het DNA van Zandvoort. De 4 kernen komen dan ook prominent naar voren.

10


Financiën

Zandvoort Marketing heeft een gezonde financiële basis (Dit is een door Zandvoort Marketing toegevoegde doelstelling om overheadkosten zoals afschrijvingen, kantoor-, verkoop-, administratieen accountantskosten een plaats te geven in deze nieuwe manier van verantwoorden.)

Door de verandering in het team is er eind 2019 een dedicated financiële medewerker voor 1 dag in de week aangenomen. Hiermee wordt in de loop van 2020 na 9 jaar ook afscheid genomen van de boekhouder.

Uiteraard zijn alle cijfers terug te vinden in de jaarrekening. Echter, een aantal zaken verdient hier een toelichting. Zo valt het op dat de inkomsten vanuit partners in 2019 zijn afgenomen. Wanneer partners opzeggen, horen wij twee veel voorkomende redenen: -

-

Er wordt een (verplichte) bijdrage gedaan aan het Innovatiefonds, waardoor men niet meer bereid (of in staat) is bij te dragen aan Zandvoort Marketing ‘Het gaat goed’. Logiesverstrekkers zitten ‘toch wel vol’ en andere ondernemers hebben ‘het toch wel druk’. Dit is een nadelig effect aan hoogconjunctuur.

Tegenover minder inkomsten vanuit partners staat echter wel een stijging van overige inkomsten. Dit komt omdat er vaker naar alternatieven is gezocht zoals bijvoorbeeld projecten op te pakken en hiervoor geld te rekenen. Waar in het verleden vaker werd gedacht ‘dat doen wij wel’, is met de transitie ook een zakelijkere instelling aangenomen, waardoor wij onze diensten vaker verkopen.

11


12


2. Research & Development Leefstijlvinder

Zandvoort Marketing onderzoekt de mogelijkheden van segmenteren van de doelgroepen t.b.v. campagnes en events

het

Grootschalig onderzoek naar effecten van de merkcampagne binnen de MRA is uit budgettaire redenen niet uitgevoerd.

Na zorgvuldig onderzoek is de methode ‘Leefstijlvinder’ gekozen voor de segmentatie van onze doelgroepen. Acht samenwerkende provincies hebben in samenwerking met MarketResponse deze zogenoemde Leisure Leefstijlen geactualiseerd. Daarmee hebben wij beter inzicht in de vrijetijdswensen- en behoeften van Nederlanders per regio en helpt het ons om mensen in te delen in groepen die sterk op elkaar lijken. Wij hebben hem toegepast op Zandvoort en Haarlem (in vergelijking met Amsterdam en Nederland). Ook Heemstede en Bloemendaal zijn kort meegenomen. Deze uitwerking wordt voortaan gebruikt voor doelgroepkeuzes bij onze communicatie/ event campagnes.

Zandvoort Marketing heeft kennis over trends en ontwikkelingen op het gebied van (Zandvoortse) verblijfsaccommodaties.

Meltwater

Zandvoort Marketing ontwikkelt kennis over de effecten van de merkcampagne door de merkbekendheid en het bereik binnen de Metropoolregio Amsterdam te monitoren.

Vanaf 2019 maken wij gebruik van een online knipseldienst Meltwater. Hiermee kunnen wij dagelijks monitoren wat er over Zandvoort wordt geschreven, maar ook een rapport uitdraaien wat PR voor een event heeft gedaan.

Voor het maken van de CityMap 2019 is met alle accommodaties in Zandvoort contact gezocht om de laatste informatie op te halen. Tevens is er bezoek gebracht aan het nieuwe park van Qurios. Zandvoort Marketing heeft kennis over citymarketing(organisaties), werkt samen en bouwt relaties op met andere citymarketingorganisaties.

In Q1 hebben wij bij diverse DMO’s informatie opgehaald hoe zij omgaan met partners en partnerpakketten. Daarnaast is er op regelmatige basis contact met DMO’s in het hele land en in het bijzonder met de DMO’s is Noord-Holland. Tevens is er een poging gedaan om een netwerkclub met meerdere DMO’s uit Europa een netwerkclub op te richten. Helaas nog zonder succes.

13


Kennisdeling

R&D-activiteiten

Om de lokale ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen zetten wij verschillende middelen in om relevante kennis te delen. Zo organiseerden wij op maandag 7 oktober een kennissessie over het gebruik van Instagram door MKB. De opkomst was met 17 bedrijven goed te noemen en de reacties zeer positief. Via onze partner nieuwsbrieven delen wij regelmatig whitepapers over trends. Verder worden wij steeds vaker benaderd om te adviseren bij specifieke communicatievragen. Zo hebben wij bij Tea, Chocolate & more diverse sessies gedaan om de inzet van haar Facebook verder te verbeteren.

In januari hebben wij een bezoek gebracht aan de Event Summit in de Ahoy. Dit is de grootste beurs op het gebied van evenementen. Het doel was om de nieuwste trends te horen en om te bepalen of wij hier in 2020 zelf iets wilden ondernemen.

Zandvoort Marketing ontwikkelt en profileert zich als marketingdeskundige door kennisdeling en netwerkvorming.

Zandvoort Marketing is op de hoogte van de trends en ontwikkelingen op het gebied van communicatiemiddelen.

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het marketingcommunicatievak volgden wij via Frankwatching online bijscholing over Instagram, influencers en de inzet van video. Via hun nieuwsbrief houden wij ook de laatste trends bij. Verder scholen wij elkaar regelmatig bij over vooraf bepaalde onderwerpen. In 2019 ging het onder andere over Into the Great Wide Open, Barts, Pakhuis de Zwijger, Blue City, Hard Rock Hotel Amsterdam, koffietrends en reistrends.

14


Fieldtrips

Zandvoort Marketing is op de hoogte van de trends en ontwikkelingen van het grootstedelijke aanbod in de Metropoolregio Amsterdam.

In 2019 zijn wij met het team 4 keer op fieldtrip geweest: • Halve dag naar Haarlem: bezoek ABC architectuur museum en De Dakkas. • Fieldtrip naar Amsterdam: bezoek biosreclame, 9 straatjes, Whotel, Tony Chocolonely experiencewinkel. • Workshop Placemaking voor citymarketeers van het Netwerk Citymarketing op het Hembrugterrein. • Fieldtrip naar Amsterdam Noord – trendy gebiedsontwikkeling met een rondleiding bij de duurzame broedplaats De Ceuvel (afgedankte woonboten).

Conceptontwikkeling Formule 1

Zandvoort Marketing ontwikkelt nieuwe beeldbepalende evenementen en breidt bestaande evenementen uit tot volwaardige evenementen volgens de methode voor conceptontwikkeling.

Met de steeds reëler wordende kans dat de Formule 1 naar Zandvoort zou komen, heeft dit event in maart en april 2019 centraal gestaan voor onze jaarlijkse conceptontwikkeling. Met als resultaat een uitgebreid document visie Side Events, waarmee wij na de bekendmaking aan de slag zijn gegaan.

15


16


3. Gastvrijheid & Relatiebeheer Bezoekers en balieomzet

Zandvoort Marketing verzorgt de bezoekersontvangst in Zandvoort en voorziet de bezoekers die zich al in Zandvoort bevinden van actuele informatie.

2019 was een bewogen jaar voor de frontoffice. Er werd een samenwerking aangegaan met het Zandvoorts Museum. Nadat er uitgebreid naar alle opties is gekeken, is er voor deze vorm van samenwerken gekozen. Deze samenwerking was best wel pittig in het begin omdat het toch echt even wennen was aan elkaar. Maar gelukkig ging het steeds iets beter: vrijwilligers wenden aan de situatie, nieuwe (een ander type) vrijwilligers dienden zich aan. Er is in 2019 geconcludeerd dat de samenwerking veel te kort was om al te besluiten of deze toekomstbestendig is. En dus is in samenspraak met het Zandvoorts Museum en de gemeente Zandvoort de beslissing genomen om de pilot in 2020 voort te zetten en om uiterlijk 1 mei 2020 een evaluatie in te dienen bij de gemeente Zandvoort. Dit separate stuk is ook beschikbaar en gaat veel dieper in op de frontoffice.

Citydressing

De terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort heeft ervoor gezorgd dat citydressing een belangrijk onderwerp was in 2019. Naast de tijdelijke opties is er ook onderzoek gedaan naar permanente voorzieningen. Dit plan wordt in 2020 verder uitgewerkt.

Boekingen

Het is geen verrassing dat meer en meer mensen hun boeking online maken. En toch zie wij de inkomsten via onze online boekingen voor het eerst in jaren dalen. Navraag bij Booking.com leert dat dit niet alleen bij ons het geval is. 2018 was een extreem mooi jaar en het aantal boekingen en daarmee de inkomsten voor Zandvoort Marketing via Booking.com zijn dan ook echt afgenomen in 2019. Aangezien Zandvoort geen eigen algemene boekingsmodule heeft, wordt op de websites van Zandvoort Marketing, visitzandvoort.nl/.de/com, gebruik gemaakt van de boekingsmodule van booking.com. Bezoekers geven hun aankomst- en vertrekdatum in waarna zij doorgeleid worden naar het complete aanbod in Zandvoort dat is aangesloten bij Booking.com. Over iedere boeking die via de websites van Zandvoort Marketing op Booking.com gemaakt wordt, ontvangt Zandvoort Marketing een fee. Het maakt hierbij niet uit of de accommodatie ook daadwerkelijk in Zandvoort gelegen is.

17


In Zandvoort

Buiten Zandvoort

2018

2019

2018

2019

Boekingen totaal

1.170

730

448

324

Nachten

3.692

2.362

1.034

823

€ 11.633

€ 7.141

€ 3.634

€ 3.021

297

202

102

80

1.045

767

282

223

Boekingen (% van totaal)

25,40%

27,67%

22,80%

24,69%

Nachten (% van totaal)

28,30%

32,47%

27,30%

27,10%

Fee Boekingen geannuleerd Nachten geannuleerd

Verschil

2017

2018

2019

€ 14.277

€ 15.267

€ 10.162,31

-€ 5.104,69

1.600

1.618

1054

-564

375

399

282

-117

Totaal aantal nachten

4.536

4.726

3185

-1541

Geannuleerde nachten

1.171

1.327

990

-337

Gemiddeld aantal nachten Aantal boekingen Duits

2,8

2,9

3,02

0,1

1.162

1173

774

-399

355

361

228

-133

83

84

52

-32

Fee Aantal boekingen Geannuleerde boekingen

Aantal boekingen NL Aantal boekingen overig

18 - '19

18


Relatiebeheer Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Zandvoort Marketing is relatiebeheer. Het onderhouden van bestaande relaties en het opbouwen van nieuwe relaties is een vast onderdeel op de agenda. Gemeente Zandvoort De samenwerking met de gemeente Zandvoort is bijzonder te noemen en wordt door weinig andere gemeenten op deze manier vormgegeven. Aan deze samenwerking, onder andere via het Pop Upteam, wordt hard gewerkt. In 2019 werd samen gewerkt aan het nieuwe evenement 24H Zandvoort, het vernieuwde Zandvoort goes Wild, alsmede aan de terugkeer van de F1 in Zandvoort. Zeker in het hele traject voor de Side Events van de Formule 1 heeft Zandvoort Marketing een grote rol gespeeld. Daarnaast is er uiteraard regelmatig contact aangaande de voortgang en werkzaamheden van Zandvoort Marketing. Interne partners De ondernemers in Zandvoort zijn natuurlijk hele belangrijke partners voor Zandvoort Marketing. Zandvoort Marketing is de etalage, maar de winkel wordt onder andere door de ondernemers gevuld. En daarom is het zeer belangrijk dat wij op regelmatige basis contact hebben met deze ondernemers. Dit gebeurt in overkoepelend verband door te participeren bij de vergaderingen van OBZ (Ondernemers Belangen Zandvoort), door middel van informatieavonden en mailings, maar ook op individueel niveau door regelmatig contact te hebben met diverse, grote en kleine, ondernemers in Zandvoort.

Zandvoort Marketing is geen belangenvertegenwoordiger voor de ondernemers, maar weet op deze manier wel vaak wat er speelt en kan zo ook als thermometer voor de gemeente fungeren. Bij het traject rondom de Side Events heeft dit een grote meerwaarde gehad, omdat Zandvoort Marketing hiermee goed kon peilen wat er in Zandvoort speelde. Amsterdam Marketing (sinds 2019 amsterdam&partners) Zandvoort Marketing versterkt de samenwerking met Amsterdam Marketing Zandvoort Marketing heeft altijd al een nauwe samenwerking met Amsterdam Marketing gehad. Met de functie ‘badplaats van Amsterdam’ is dit redelijk vanzelfsprekend. Maar het gaat verder dan alleen een geografische reden. Zandvoort Marketing heeft afgelopen jaar ook een rol gespeeld in de transitie waar a&p in zat. Geen actieve rol, maar wel door als klankbord te fungeren en feedback te geven op het functioneren van de organisatie. Daarnaast is er in het 1e half jaar actief samen gewerkt door het evenement 24h Zandvoort. Ook heeft Zandvoort Marketing een actieve rol in de werkgroep ABHZ (Amsterdam Bezoeken Holland Zien). Er wordt actief mee gedaan en gedacht over het functioneren van dit project, zeker nu er gewerkt wordt aan een ABHZ 4.

19


Provincie, NBTC, VVV Nederland en regionale partners Zandvoort Marketing bouwt relaties op en werkt samen met samenwerkingspartners, zoals de gemeente, de provincie NoordHolland, VVV Nederland en het NBTC. Afgelopen jaren verliep het contact met Haarlem Marketing erg moeizaam. Het is dan ook met veel enthousiasme dat wij kunnen zeggen dat hier in 2019 verandering in is gekomen. Met de wisseling van directie bij Haarlem Marketing is eindelijk de kans gezien dat samenwerken echt loont. Zo zijn Haarlem en Zandvoort Marketing in maart gezamenlijk naar de ITB in Berlijn geweest, is er gezamenlijk een Arbeidsvoorwaardenregeling opgesteld en vindt er regelmatig overleg en kennisuitwisseling plaats.

Op regelmatige basis is er overleg met VVV Nederland. Daarnaast vindt er jaarlijks een directiediner plaats waarbij de gelegenheid er is om te sparren met collega’s uit het hele land. Dit is altijd voorafgaand aan de Toerisme Top die afgelopen jaar in Zeeland plaatsvond. Dit is een uitgelezen moment om te netwerken met diverse collega’s uit de hele branche. Naast het aangaan van een samenwerking op het gebied van een Duitse campagne vinden er regelmatig gesprekken plaats met het NBTC. Dit kan gaan over uitvoering van diverse campagnes, maar ook op directieniveau is er contact. Naast de netwerkbijeenkomsten die het NBTC organiseert, is er dit jaar een aantal keer gespard over Perspectief 2030.

Vier keer per jaar vindt er overleg plaats tussen alle directeuren van de marketingorganisaties in Noord-Holland. Zandvoort Marketing heeft daar, na jarenlang de rol van secretaris te hebben vervuld, in 2019 het voorzitterschap op zich genomen. Met dezelfde mensen vindt er regelmatig ambtelijk overleg plaats met de Provincie Noord-Holland. Daarnaast vindt er tweemaal per jaar een overleg plaats met de gedeputeerde.

20


21


22


4. Communicatie Zandvoort Marketing ontwikkelt jaarlijks een communicatiejaarplan voor de bezoekers doelgroepen, zoals beschreven in de Toeristische Visie, en geeft daar vervolgens uitvoering aan.

De middellange termijnstrategie 2018-2020 is reeds geschreven, daaruit worden vervolgens de uitvoeringsplannen per jaar gemaakt met bijbehorende speerpunten.

Bezoekerswebsite

Zandvoort Marketing beschikt over een actuele bezoekerswebsite die aansluit bij de in de Toeristische Visie bepaalde doelgroepen.

Op online gebied heeft 2019 grotendeels gedraaid om de ontwikkeling van een nieuwe website. Van de initiële ontwikkeling en programmering tot het overzetten van content van de bestaande website naar de nieuwe website en het maken en verzamelen van nieuwe content. Met name deze contentwerkzaamheden hebben in het tweede halfjaar een behoorlijk beslag op de arbeidscapaciteit gelegd. Met de introductie van het nieuwe merk in 2018 zijn tevens de domeinen visitzandvoort.nl en visitzandvoort.de vastgelegd. In 2019 is ook visitzandvoort.com aangekocht. Deze domeinen hadden al een doorverwijzing naar vvvzandvoort.nl, vvvzandvoort.de en vvvzandvoort.com. Met de lancering van de nieuwe website in 2020 wordt geen doorverwijzing meer gemaakt naar visitzandvoort.nl, .de

en .com, maar is dit het domein van de homepage. Omdat een overgang van domeinen standaard gepaard gaat met een lagere positie in de zoekmachines zijn in 2019 voorbereidingen getroffen om deze daling in bezoekers te minimaliseren. Zandvoort Marketing verleidt de bewoners van de Metropoolregio Amsterdam om de website te bezoeken en analyseert de inspanningen om gericht bij te kunnen sturen. & Zandvoort Marketing verleidt de bezoekers uit Nederland en Duitsland (Noordrijn-Westfalen) om de website te bezoeken en analyseert de inspanningen om gericht bij te kunnen sturen

De website is het digitale informatiepunt voor iedereen die informatie zoekt over Zandvoort. Dat maakt de website de spil van een cross mediale inzet van middelen. Alle ingezette middelen, van abri’s en flyers tot posters en nieuwsbrieven, wijzen de ontvanger van het middel op de website. Via Facebook wordt op structurele manier verwezen naar zaken op de website. Voorbeelden zijn de webcam of top 10 lijstjes. Daarnaast is Search Engine Marketing ingezet, met als enige doel traffic naar de website te genereren. Gedurende het jaar is bijgehouden waar veel in Google op gezocht wordt. Deze termen vormen de basis voor structurele advertenties in Google op relevante termen. Ook zijn verschillende pagina’s geoptimaliseerd, zodat deze een hoge natuurlijke positie in de verschillende zoekmachines kregen.

23


Aantal bezoekers vvvzandvoort.nl 2018 - 2019

Wanneer gekeken wordt naar de doelgroepen, blijkt dat circa 75% van de bezoekers van de Nederlandse website uit de MRA komt. Voor de Duitstalige website komt ongeveer 47,5% uit Noordrijn-Westfalen. De top 5 locaties van de drie websites zijn als volgt:

120000 100000 80000

vvvzandvoort.nl

vvvzandvoort.de

vvvzandvoort.com

Amsterdam Haarlem Zandvoort Rotterdam Utrecht

Keulen Frankfurt Essen Dortmund Zandvoort

Amsterdam Onbekend Chicago London Zandvoort

24,6% 7,23% 5,0% 2,3% 2,1%

7,4% 5,0% 4,4% 4,0% 3,1%

15,4% 5,6% 5,4% 4,7% 4,2%

60000 40000 20000 0 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3 2018

Kwartaal 4

2019

Aantal bezoekers vvvzandvoort.de 2018 en 2019

Herkomst bezoekers in procenten van het totaal

De Nederlands- en Engelstalige websites hebben een daling in het aantal bezoekers laten zien. Dit is zeer waarschijnlijk te verklaren door te kijken naar het vergelijkingsjaar 2018, waarin een extreem lange en mooie zomer plaatsvond. Het aantal bezoekers van de Duitstalige website daarentegen is dusdanig gestegen dat het totale aantal bezoekers licht is gestegen ten opzichte van 2018. Opvallend hierbij is dat vooral het aantal mobiele gebruikers is gestegen. Voor de Nederlands- en Duitstalige website geldt dat 61% van de bezoekers dit via een mobiel apparaat doet. Voor de bezoekers van de Engelstalige website is dit percentage 53%.

90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3 2018

Kwartaal 4

2019

Aantal bezoekers vvvzandvoort.com 2018-2019

12000

Zandvoort Marketing promoot de beeldbepalende evenementen actief in de Metropoolregio Amsterdam

Zie onder hoofdstuk Events wat wij per event hebben gedaan.

10000 8000 6000 4000 2000 0 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3 2018

Kwartaal 4

2019

24


Social media-kanalen Op basis van de bedrijfsdoelstellingen van Zandvoort Marketing zijn aan de start van 2019 doelstellingen voor online middelen opgesteld. Op deze manier is direct te zien in hoeverre de ingezette middelen bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. De contentdoelstellingen voor social media zijn voornamelijk gericht op imagoversterking en conversie in de vorm van traffic naar de website en aanmeldingen voor de nieuwsbrief. In totaal heeft Facebook ruim 4.500 unieke bezoekers naar de website getrokken en hebben ca. 100 nieuwe mensen zich voor de nieuwsbrief ingeschreven. Het stimuleren van bezoek aan Zandvoort is uiteraard het grootste doel, maar is niet direct meetbaar te linken aan de inzet van social media.

Het Instagramaccount @visitzandvoort is voornamelijk ingezet om Zandvoort via beelden te promoten. Hierin is getracht de diversiteit van Zandvoort zoveel mogelijk te benadrukken door een gezonde mix van posts over de verschillende kernen. User generated content (posts en foto’s van andere gebruikers van social media) heeft hier een belangrijke bijdrage in gehad. Het Nederlandse en Duitse Facebook-account is voornamelijk ingezet om behalve beeld van Zandvoort ook meer informatie te verschaffen en conversie te creÍren.

Volgers per medium 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

01 -0 119 01 -0 219 01 -0 319 01 -0 419 01 -0 519 01 -0 619 01 -0 719 01 -0 819 01 -0 919 01 -1 019 01 -1 119 01 -1 219 01 -0 120

0

Facebook NL

Facebook DE

Instagram

25


Merkcampagne Na de intensieve algemene merkcampagne “Zandvoort beachforamsterdam” in 2018, zijn de themacampagnes in 2019 meer gesegmenteerd om Zandvoort te profileren onder verschillende doelgroepen. Het merk ‘beachforamsterdam’ heeft hierbij als paraplumerk gefungeerd. •

Beachforsports – maart, april, mei Uitgangspunt: 30 van Zandvoort, de Omloop van Zandvoort en de Circuit Run (maart), watersport (april) en sporten in het algemeen (mei) Campagnefilms: Beachfortessa en beachforsports

Strandcampagne – juli, augustus, september In deze toch al drukke periode worden wel bestaande middelen ingezet, maar is geen extra budget beschikbaar. Campagnefilms: beachformartijn, beachforkat en beachforboris

Herfstcampagne – November Uitgangspunt: uitwaaien, jaarrond Campagnefilm: Beachfornancy

Bovenstaande campagnes zijn voornamelijk gericht geweest op de Nederlandse markt met een focus op de MRA. Voor deze campagnes hebben wij onze huidige communicatiemiddelen ingezet (zie hoofdstuk Communicatiemiddelen).

Om resultaten op kennis, houding en gedrag van de doelgroep aan te tonen lopen de campagnes te kort. Overall dragen ze allen bij aan het vergroten van de merkidentiteit en het uitdragen van het DNA van Zandvoort. Voor het meten van het online bereik van deze campagnes is een tool nodig die voor dit jaar niet haalbaar was, dit is een doelstelling voor 2020. Om ook de Duitse doelgroep te bereiken is in samenwerking met het NBTC de ‘Lieblingscampagne’ uitgevoerd. Deze campagne richtte zich op Noordrijn-Westfalen met als doel Zandvoort te promoten als destinatie voor hun 3e of 4e vakantie. Uitgangspunt voor de campagne was om Zandvoort te profileren als uitvalsbasis voor een dagtrip in de omgeving van Zandvoort. Onderdeel van deze campagne was onder andere een influencerreis naar Zandvoort, diverse online uitingen en een eigen landingpagina op de website holland.com. Element

Resultaat

Microsite Influencers

48.679 bezoekers 16.124 likes 660 comments 103.798 bereik 570.418 impressies 4.385 clicks Open ratio 24,3%

Social Media Newsletter (100.000 adressen)

26


Communicatiemiddelen Ter promotie van de campagnes heeft Zandvoort Marketing diverse eigen en aangekochte middelen ingezet. Online behoorden de website, social media, nieuwsbrieven en search engine marketing (seo en sea) tot de communicatie mix. Offline is voor de campagnes voornamelijk gebruik gemaakt van bioscoopreclame in PathĂŠ City Amsterdam en De Hallen. Het bereik hiervan is gemiddeld 75.000 bezoekers per maand.

Medium1

Organisch (SEO) Hoge positie in zoekmachines Cost-per-click (SEA) Advertenties in zoekmachines Direct

DE

Com

190.465

193.109

16.572

33.611

3.236

714

35.314

23.986

4.320

16.587

6.389

2.081

Social Media

2.557

2.316

13

Nieuwsbrief

862

1.086

-

Overige

326

-

-

Referral

1

NL

Persreizen In het voorjaar zijn in samenwerking met amsterdam&partners 3 persreizen georganiseerd. Op 20 april is een vloggersreis voor Lychee TV georganiseerd. Op 3 april stond een persreis in het kader van Amsterdam Bezoeken Holland Zien op het programma en in juni is de cycle seeing insta-trip georganiseerd. Totale resultaten van deze persreizen zijn apart nauwelijks te meten, omdat PR een lange doorlooptijd kent en veel nog offline gaat. Ze dragen vooral bij aan de totale merkbekendheid en het imago van Zandvoort als geheel bij de Nederlandse en Duitse bezoeker.

Verkeer naar de websites van Zandvoort Marketing per medium

27


Fotografie en beeldbank

Zandvoort Marketing houdt een actuele beeldbank bij.

Beeld speelt een grote rol in de promotie van Zandvoort. Een actuele beeldbank met professionele foto’s is hierom van groot belang. In 2019 zijn verschillende fotografen op pad gestuurd om bijvoorbeeld de sloppies en de natuur op beeld vast te leggen. Behalve foto’s die in opdracht gemaakt zijn, zijn verschillende partners gevraagd foto’s van hun onderneming aan te leveren en zijn verschillende Instagram accounts benaderd met de vraag 1 of meerdere foto’s aan te leveren. Alle foto’s zijn opgenomen in de digitale beeldbank, zodat deze ook door derden ingezet kunnen worden voor promotie van Zandvoort. Afhankelijk van de afspraken met de fotograaf kunnen de foto’s voor redactioneel en/of commercieel gebruik met naamsvermelding ingezet worden.

B2B communicatie

Zandvoort Marketing ontwikkelt een communicatie jaarplan om externe partijen te verleiden om tijdelijk (of permanent) in Zandvoort te ondernemen.

Vanwege de terugkeer van de Formule 1 en alle werkzaamheden die hieruit voortvloeiden is de doelstelling om een B2B plan te ontwikkelen doorgeschoven naar 2020. Wel bewerken wij deze markt al actief via Linkedin, de partner nieuwsbrief en de website. Het bidbook is dit jaar vernieuwd, een jaar eerder dan gepland, mede vanwege de verandering van de wethouder van toerisme en economie.

Partnerpakketten

Zandvoort Marketing biedt partnerpakketten aan lokale ondernemers aan.

Alle voorbereidingen om de partnerpakketten uit te kunnen rollen vanaf 2020 zijn dit jaar afgerond. Omdat, met de drukte rondom de Side Events Formule 1 en de uitrol van de nieuwe website, de partnerpakketten en de uitrol hiervan pas in de 2e helft van 2019 gereed waren, is ervoor gekozen de daadwerkelijke uitrol naar 2020 te verplaatsen. Wel zijn de pakketten samengesteld, is het a la carte menu ontwikkeld en zijn de gesprekken met de grotere partners gevoerd.

Begin 2019 is de nieuwe corporate website zandvoortmarketing.nl gelanceerd. Deze site is voornamelijk bedoeld om stakeholders van alle informatie te voorzien over de mogelijkheden binnen Zandvoort en de rol die Zandvoort Marketing daarin kan spelen.

28


29


5. Events •

Zandvoort Marketing vormt samen met de gemeente Zandvoort het Pop Up-team dat zich richt op het ontwikkelen van initiatieven om Zandvoort te profileren als dé locatie om producten te introduceren onder de massa. Zandvoort Marketing neemt deel aan het Pop Up-team en is verantwoordelijk voor de organisatie van beeldbepalende evenementen.

Acquisitie

Zandvoort Marketing voert actief acquisitie om externe partijen, waaronder (inter) nationale merken, aan Zandvoort te verbinden door tijdelijk of permanent in Zandvoort te ondernemen. In 2019 hebben wij een brainstormdag gehouden met Brand Builders (Egon vd Kamp), wat tot nu toe concreet heeft geleid tot de Grohe promo-truck op het Badhuisplein. Verder zijn hier veel namen uit gekomen die potentieel aantrekkelijk zijn voor Zandvoort.

De komst van de Formule 1 biedt Zandvoort enorm veel kansen. Uiteraard door de exposure wat het genereert en het aantal (potentiële) bezoekers wat het met zich mee brengt, maar het brengt ook met zich mee dat veel partijen buiten Zandvoort veel meer in Zandvoort geïnteresseerd zijn. Hiervoor is in 2019 onder andere gesproken met FEBO, Corendon, Heineken, Dopper en Shell.

Programmeur

In 2019 is het Pop Up-team aangevuld met Lotte Hinten, een externe programmeur voor de organisatie van 24H Zandvoort, British Festival en Zandvoort goes Wild. Zij was verantwoordelijk voor de organisatie en het uitzetten van het totale programma en werkte hierbij samen met de ondernemers in Zandvoort, partijen in Amsterdam en het acquisitieteam.

Naar aanleiding van actieve acquisitie van het Pop Up-team zijn de volgende zaken concreet geworden: de Bols-workshop en BolsZomercocktail (2019) en de Hotelnacht (maart 2020). Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met onder andere Bever, Defensie, Barts, Villa Vibes en Jopenbier. Met deze gesprekken zijn zaadjes geplant voor toekomstige samenwerkingen.

30


31


24H Zandvoort - juni Een nieuw evenement in 2019 was 24H Zandvoort. Het concept komt van amsterdam&partners en is bedoeld om bewoners van Amsterdam op een andere manier kennis te laten maken met alles wat de stad te bieden heeft. Voor 24 uur openen theaters, musea, kerken, winkels, bars en hotels hun deuren en zij organiseren talloze verrassingen en activiteiten. Met de 24H Zandvoort editie willen wij de bewoner van Amsterdam (in eerste instantie) en de bewoners van Zandvoort nader kennis laten maken met Zandvoort als hun buurt, strand en speeltuin. Voor de communicatie en acquisitie werkten wij nauw samen met amsterdam&partners. De huisstijl was voor de herkenbaarheid in lijn met hun edities.

ZANDVOORT

32


33


British Festival: in a great British tradition - juli Voorvloeiend uit het British Race Festival op Circuit Zandvoort is van 6 tot en met 8 juli voor het derde jaar het British Festival georganiseerd. De programmering werd samengesteld door de externe programmeur en net als voorgaande jaren bleek het lastig om het Britse thema aan heel Zandvoort te koppelen. Maar diverse ondernemers gingen er weer enthousiast mee aan de slag en wij hebben het aangevuld met externe activiteiten zoals Shaun het schaap, een badmintontoernooi, doedelzakken, een Engelse bus en hondenrennen op het strand. Naast een aparte website, facebook event, nieuwsbrieven en persberichten is er een programmablad gemaakt dat huis aan huis in Zandvoort is verspreid. In Amsterdam is er promotie gedaan via de WOW-schermen en een filmpje in de bioscoop (Hallen en City). Het weekend zelf was redelijk succesvol, al zat het weer niet mee. De markt op de boulevard en het badminton op Fenemaplein hadden veel last van de harde wind. Maar de activiteiten in het dorp werden goed ontvangen.

Evaluatie Na drie jaar een event georganiseerd te hebben, is het tijd voor een evaluatie met de vraag of het event iets toevoegt aan onze doelstellingen. Zien wij groei en voldoende draagvlak om er tijd en middelen in te investeren? Dit event is ooit begonnen na een overeenkomst met het circuit (zij organiseren het British Racefestival en zochten meer draagvlak in het dorp). Het nadeel van dit event was meteen al dat het midden in de zomer valt, waarbij het dorp toch al erg druk is. Het streven van het Pop Up-team is om ieder jaar zelf minder te investeren en meer draagvlak vanuit ondernemend Zandvoort te creĂŤren. Het 1e jaar (2017) was een succes, mede dankzij het mooie weer en de aangekochte activiteiten. In 2018 was het ondanks het mooie weer en genoeg bezoekers al minder, omdat de lokale ondernemers het lastig vonden een Britse link met hun eigen onderneming te vinden. Dit 3e jaar werd al in het voortraject duidelijk dat het voor ondernemers lastig blijft om leuke activiteiten te organiseren. Daarom hebben wij het event in 2019 al afgeschaald in activiteiten en communicatie. Na goed overleg binnen het Pop Up-team is de conclusie na drie jaar dat wij dit event van de kalender halen.

34


35


Zandvoort goes Wild – oktober Door samen het zomerseizoen af te sluiten en de unieke flora en fauna te benadrukken, willen wij ons met dit event profileren als dé badplaats die bezoekers en bewoners van de Metropoolregio ook buiten het zomerseizoen genoeg te bieden heeft. Wild kan hierbij dubbel geïnterpreteerd worden, duidend op de natuur, maar ook op de actieve activiteiten en events. Zandvoort Marketing gebruikt oktober al jaren als ‘Wild’ themamaand met de natuurwandelingen, maar dit jaar is het, na uitgebreide conceptontwikkeling, voor het eerst uitgevoerd met een vol programma. Daarbij is de samenwerking gezocht met zowel lokale als externe partijen. Een aantal activiteiten heeft hierbij omzet gegenereerd. De Zandvoortse Courant publiceerde de wekelijkse agenda. De meeste evenementen waren volgeboekt en de reacties erg positief. Een veel gehoorde reactie bij bewoners en ondernemers was dat het ‘van nature’ aansluit bij het DNA van Zandvoort. Het evenement heeft dan ook veel potentie om uit te groeien naar een beeldbepalend evenement.

36


37


Zandvoort Beyond, beach for racing

Beeldbepalende events

Samen met de gemeente hebben wij als Pop Up-team intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor een programma rondom de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. In maart en april heeft het volledige team van Zandvoort Marketing gewerkt aan conceptontwikkeling waar het idee van een 35 dagen Side Events programma met een uitgebreide visie uit is ontstaan. Na de officiĂŤle bekendmaking van de race in mei zijn wij als werkgroep Side Events aan de slag gegaan met de werving van het evenementenbureau (Gielissen), acquisitie van grote merken, ondersteunen met het kwartiermakerschap en de ontwikkeling van een communicatieplan.

Ieder jaar worden de beeldbepalende evenementen vastgesteld, waarbij Zandvoort Marketing budget beschikbaar stelt om ze in de promotie volop te ondersteunen. Deze evenementen worden niet door ons georganiseerd, maar dragen bij aan het imago van Zandvoort als dĂŠ evenementenlocatie in de MRA. In samenwerking met de organisator worden de kanalen van Zandvoort Marketing ingezet en acties bedacht.

Er zijn gesprekken gevoerd met lokale ondernemers, de naam Zandvoort Beyond is bedacht en er is een huisstijl ontwikkeld. Op het gebied van citydressing is de samenwerking gezocht met een kunstenaarsduo en een onderzoeksbedrijf voor de locaties.

Zandvoort Marketing ondersteunt lokale ondernemers en evenementenorganisatoren als vraagbaak voor bijvoorbeeld evenementenorganisatie en/of marketing en communicatie.

In 2019 waren dit: Nieuwjaarsduik (januari), Circuit Run Zandvoort (maart), Redbull Megaloop (april), Pride at the Beach (juli), EK Zandsculpturen (juli-okt) en de Historische Grand Prix (september).

38


Verantwoording De 7 ambities uit de toeristische visie vormen de leidraad voor de bedrijfsvoering en de basis voor de speerpunten die Zandvoort Marketing ieder jaar vaststelt. Kijkend naar 2019 dan is per afdeling het volgende gerealiseerd.

Organisatie

1. Stichting Marketing Zandvoort wil transformeren naar een publiekprivate marketingorganisatie In 2019 is deze transitie afgerond met de reorganisatie van de bedrijfsstructuur, het in kaart brengen van werkzaamheden en uren, de aanstelling van nieuwe bestuursleden en een gedeeltelijke verschuiving van personen en taken binnen het marketingteam.

Events

2. De gemeente Zandvoort wil minimaal één keer per jaar een beeldbepalend evenement faciliteren Als speerpunt voor 2019 zijn de organisatie van de volgende drie events vastgesteld: 24H Zandvoort, British Festival en Zandvoort goes Wild. Deze zijn succesvol uitgevoerd en geëvalueerd.

3. De gemeente Zandvoort en Stichting Marketing Zandvoort willen een Pop Up-team en werkgroepen installeren; In 2019 is er door het Pop Up-team besloten om een externe programmeur in te schakelen. Deze manier van werken blijkt succesvol en wordt het komende jaar gecontinueerd. Het organiseren met behulp van werkgroepen is in 2018 al niet haalbaar gebleken op de manier zoals oorspronkelijk bedoeld. Wel is er een werkgroep Side Events Formule 1 opgericht.

R&D

4. Het ontwikkelen van toeristisch aanbod en acquisitie door samen met ondernemers aan de slag te gaan om grootstedelijk aanbod te realiseren in Zandvoort Dit jaar is de ontwikkeling van een partnerplan (participanten) afgerond. In overleg is besloten de uitrol van de partnerpakketten naar 2020 door te schuiven. Bijbehorend is er een pakket aan communicatiemiddelen gemaakt die ondernemers in Zandvoort kunnen afnemen om ze te ondersteunen met hun bedrijfsvoering. En er is een start gemaakt met kennissessies (over Instagram) en individuele advisering (over Facebook) om het niveau te verbeteren.

39


Gastvrijheid & Relatiebeheer

5. Het ontwikkelen van de faciliterende gemeente door nog meer ‘evenement verwelkomend’ te worden De B2B communicatie is in 2019 verder doorontwikkeld. Bedrijven kunnen terecht op de nieuwe corporate site zandvoortmarketing.nl voor alle informatie over de mogelijkheden een event of Pop Up-store te realiseren. Via Linkedin en onze nieuwsbrieven houden wij de zakelijke markt op de hoogte van de ontwikkelingen in Zandvoort. 6. De gemeente Zandvoort wil de samenwerking met Amsterdam Marketing, de Metropoolregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam versterken

Eind 2019 viel er door tekort aan mankracht tijdelijk een gat voor wat betreft het beheer van onze social media kanalen. Wij hebben in die periode de samenwerking gezocht met een extern bureau die niet alleen de werkzaamheden uitvoerde, maar ons ook op strategisch niveau heeft geadviseerd. Verder werken wij al jaren samen met een online marketingbureau dat ons adviseert over de overall inzet van online marketing inclusief websites. Om het merk “Zandvoort, beachfor…” ook te laten landen in Duitsland is de samenwerking gezocht met het NBTC voor een najaarscampagne in Duitsland, gericht op de stedelijke bezoeker.

Als speerpunt was regelmatige bijscholing door middel van research en kennissessies bij bijvoorbeeld amsterdam&partners en fieldtrips in de MRA gedefinieerd en daar zijn wij volop mee aan de slag gegaan.

Communicatie

7. Het ontwikkelen van communicatie en identiteit door de uitstraling van het merk Zandvoort uit te werken. In 2019 was een speerpunt om meer vanuit campagnes te werken met daarin segmentatie van doelgroepen in thema’s als beachforsports, beachfornature en beachforevents. Daarbij zijn steeds korte promotiefilmpjes gemaakt, in het thema beachfor... die makkelijk in te zetten zijn bij kanalen met een groot bereik (zoals social media en de bioscoop).

40