Page 1

СПОРТ

09

Футболът в Палестина също е под офанзивата на израелските власти

НОВИНИ

12

œ‡ÎÂÒÚËÌÒÍËˇÚ ÙÛÚ·ÓÎ Ò˙˘Ó Ó˜‡Í‚‡ Ò‚Ó·Ó‰‡. ¡ÓˇÚ Ì‡ Û·ËÚËÚ ԇÎÂÒÚËÌÒÍË ÒÔÓÚËÒÚË Â Ì‡‰ 130 ‰Û¯Ë.

Вечерен час 20.00 ч. за децата под 14 години «‡‚˯ÂÌË Ò‡ Ò‡Ì͈ËËÚ Á‡ Ú˙„Ó‚ˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú ‡ÎÍÓıÓÎ Ë ˆË„‡Ë Ì‡ ‰Âˆ‡, ͇ÚÓ ÒÚ‡‚‡Ú ÓÚ 2000 ‰Ó 4000 Îe‚a.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

Ãîäèíà: 17

Áðîé: 4 (835) Ñ ÍÈÌÊÀ : Õ Þ Ñ Å ÈÍ Ñ À Ð Ú

19 - 25 ßÍÓÀÐÈ 2009

ПРОТЕСТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДО СРЯДА

НОВИНИ 11

ÏËÌ ÔÓ‰ ̇ÒÎÓ‚ 샇 ËÁÏÂÚÂÏ ·ÓÍÎÛˆËÚÂ! ƒ‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ „Ó‰Ë̇ڇ ̇ ˜ËÒÚÓ!î, ÌÓ Á‡‡‰Ë ·ÂÁ‰ˈËÚ ËÒ͇Ìˡڇ Ë ÔÓÒ·Ìˡڇ ̇ ÔÓÚÂÒÚË‡˘ËÚ Ò ËÁ„Û·Ëı‡ ̇ Ê˙ÎÚËÚ ԇ‚ÂÚ‡. ƒÂÌˇÚ ÔËÍβ˜Ë Ò˙Ò 158 Á‡‰˙ʇÌË, ÓÚ ÍÓËÚÓ 37 ‡ÂÒÚÛ‚‡ÌË, ‡ Á‡ ‚ËÌÓ‚ÌË Ò‡ ÔËÁ̇ÚË Ó·˘Ó 27 ‰Û¯Ë,

͇ÚÓ Ì‡Í‡Á‡Ìˡڇ ËÏ Ò‡ „ÎÓ·‡ ÓÚ 30 ΂‡ Á‡ ˜ÂÚËËχ, „ÎÓ·‡ ÓÚ 50 ΂‡ Á‡ ÓÒÂÏ Á‡‰˙ʇÌË, „ÎÓ·‡ ÓÚ 100 ΂‡ Á‡ ‰Â‚ÂÚËχ Ë „ÎÓ·‡ ÓÚ 200 ΂‡ Á‡ ÔÂÚËχ Á‡‰˙ʇÌË. ¡ÓˇÚ Ì‡ ‡ÌÂÌËÚ ÔÓÎˈ‡Ë  12, ͇ÚÓ Ò‡ ‡Á·ËÚË ÔÓÎˈÂÈÒÍË ÍÓÎË, Ò˜ÛÔÂÌË Ò‡ ‚ËÚËÌË Ë ÔÓÁÓˆË. Íà ñòðàíèöà 2 Ñ ÍÈÌÊÀ : Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌÀ Í

Œ·˘Ó̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÔÓÚÂÒÚÌË ‰ÂÈÒڂˡ Ô‰ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌË ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú ‰Ó 21 ˇÌÛ‡Ë (Òˇ‰‡) ÓÚ 11.00 ‰Ó 19.30 ˜. —ÚÓ΢̇ڇ Ó·˘Ë̇  ‰‡Î‡ Ò˙„·ÒË Á‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ì ̇ ÔÓÚÂÒÚÌËÚ ÏËÚËÌ„Ë Ë ÊË‚‡Ú‡ ‚ÂË„‡ Ô‰ Ò„‡‰‡Ú‡ ̇ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ÔÂÒˆÂÌÚ˙‡ ̇ Ó·˘Ë̇ڇ. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ  ËÌˈˇÚ˂̇ „ÛÔ‡ ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚË, „‡Ê‰‡ÌË, ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌËÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË —‰ÛÊÂÌË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÍÓÌÚÓΠ̇ ÒÚÛ‰ÂÌÚÒÍËÚ ӷ˘ÂÊËÚˡ Ë ÒÚÓÎÓ‚Â (—–Œ —Œ—) Ë √‡Ê‰‡ÌÒÍÓÚÓ Ò‰ÛÊÂÌË Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ÒÚÛ‰ÂÌÚËÚ ‚ —ÚÛ‰ÂÌÚÒÍË „‡‰, ÂÍÓÎӄ˘ÌË Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ‰‚ËÊÂÌˡ. œÓÚÂÒÚÌËÚ ‰ÂÈÒڂˡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ËÁ‚˙Ì Óı‡ÌˇÂχڇ ÁÓ̇ ̇ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ. œÓÚÂÒÚ˙Ú Ô‰ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ÒÚ‡ÚË‡ ̇ 14 ˇÌÛ‡Ë, ͇ÚÓ Ò‡ÏÓ ÒΉ ˜‡Ò ·Â¯Â Á‡·‡ÌÂÌ ÓÚ —ÚÓ΢̇ Ó·˘Ë̇ ÔÓ ËÒ͇Ì ̇ ì–. œÓÍ˙ÒÌÓ ÔÓÎËˆËˇÚ‡ ‡ÁÔ˙Ò̇ Ò˙Ò ÒË· Ò˙·‡ÎËÚ Ò ÓÍÓÎÓ 3 ıËΡ‰Ë ÔÓÚÂÒÚË‡˘Ë. ÃËÚËÌ„˙Ú Úˇ·‚‡¯Â ‰‡

В първия ден на протестите напрежението ескалира и се стигна до безредици.

“ИЗРАЕЛ ЦЕЛИ ДА ЛИКВИДИРА СЪЗДАВАНЕТО НА ПАЛЕСТИНСКА ДЪРЖАВА”

СНИМКИТЕ "ПОМНЯТ"

Човешко е да се забравя, но снимките "помнят" и ни карат да не забравяме. Снимките са памет... Те "пренасят" миналото и настоящето в бъдещето. За фоторепортерите снимките са "документи", казано толкова ясно и просто. И всички осъществени снимки заемат своето място като документи, за да свидетелстват пред историята. Станаха известни най-добрите фотографски снимки, правени от световните медии през 2008 г. Ето и част от най-добрите "документи" за миналата година. На страница 4

ТЕХНОЛОГИИ 08 ТОП ТЕХНОЛОГИИТЕ НА 2009

Êàê ùå ñå îòðàçÿò ìåðêèòå îò ïëàíà "Ñòàíèøåâ" âúðõó èêîíîìèêàòà? œÓ‚˜ÂÚÓ ÒÚ‡ÌË ÓÚ ≈— Ó·ˇ‚Ëı‡ Ӣ ‚ Ò‰‡Ú‡ ̇ ÓÍÚÓÏ‚Ë ÓÁ‰‡‚ËÚÂÎÌËÚ Ô·ÌÓ‚Â Á‡ Ò‚ÓËÚ ËÍÓÌÓÏËÍË. œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ —¿Ÿ, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Á‡ÔӘ̇ „ÎÓ·‡Î̇ڇ Ò‚ÂÚӂ̇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡, ÌÓ ÔÂ‡Ò̇· ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ‚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÍËÁ‡, Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë Ì‡ ‰ˈ‡ ˘‡ÚÒÍË ·‡ÌÍÓ‚Ë, Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂÎÌË „Ë„‡ÌÚË Ë Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÓÒÚÓËÚÂÎÌËÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ·ÎËÁÓ 3 ÚËÎËÓ̇ ‰Ó·‡. ¬ ¡˙΄‡ˡ Á‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÍËÁ‡ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Ò „Ó‚ÓË Â‰‚‡ ‚ Í‡ˇ ̇ ÓÍÚÓÏ‚Ë (ÚÓ„‡‚‡ Á‡ÔӘ̇ Ë Ô˙‚ÓÚÓ ÓÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡Ì ̇ ‡·ÓÚ̇ ˙͇ ‚ ÏÂÚ‡ÎÛ„ˡڇ, ÚÓÓ‚ËÚ Á‡‚Ó‰Ë Ë ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ), ‡ Á‡ Ô‰ÔËÂχÌ ̇ ‡ÌÚËÍËÁËÒÌË ÏÂÍË ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë ¡Õ¡ ‰‚‡ ÔÂÁ ÌÓÂÏ‚Ë. Íà ñòðàíèöà 3

Êàê äà íå áúäåì æåðòâè íà ñòóäà —ÔÓ‰ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ ̇ÈÒÚ‡¯ÂÌ Â Ì ҇ÏËˇÚ ÒÚÛ‰, ‡ ‡ÁÎË͇ڇ ÏÂÊ‰Û ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚ ̇‚˙Ì Ë ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌËÚ ÔÓÏ¢ÂÌˡ, ÍÓˇÚÓ ‚ ̇È-ÒÚÛ‰ÂÌËÚ ‰ÌË ÏÓÊ ‰‡ ̇‰ÏËÌ 30 „‡‰ÛÒ‡. “‡ÁË ‡ÏÔÎËÚÛ‰‡  ÓÒÓ·ÂÌÓ ÌÂÔˡÚ̇ Á‡ ıÓ‡Ú‡ Ò ‚ËÒÓÍÓ Í˙‚ÌÓ Ë Ò ‡Á΢ÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ̇ Ò˙‰Â˜ÌÓÒ˙‰Ó‚‡Ú‡ Ë ‰Ëı‡ÚÂÎ̇ڇ ÒËÒÚÂÏË. ¬ Ú‡ÍË‚‡ ‰ÌË Ú ˜ÂÒÚÓ ËÁÔËÚ‚‡Ú „·‚Ó·ÓÎËÂ, ÂÁÍË ìÒÍÓÍÓ‚Âî ̇ Í˙‚ÌÓÚÓ Ë ìÔÂÒ͇˜‡ÌÂî ̇ Ò˙ˆÂÚÓ. «‡ÚÓ‚‡ ÓÌÂÁË, ˜ËÂÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË  ÔÓ-ÒÂËÓÁÌÓ, ̇È-‰Ó· ‰‡ Ì ËÁÎËÁ‡Ú ËÁÓ·˘Ó, ÌÓ ‡ÍÓ ‚ÒÂ Ô‡Í Ò ̇·„‡, ‰‡ ÌÓÒˇÚ Ò˙Ò Ò· ÒË ÎÂ͇ÒÚ‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÏ Ô‰ÔËÒ‡ÌË. Íà ñòð. 6

НОВИНИ 02 АЛТЕРНАТИВИ НА "ТРАСЕТО РУСИЯ"


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 19 - 25 ßÍÓÀÐÈ 2009

Хартия от рози на художничка ÑÎÔÈß

¡˙΄‡ˡ ˘Â Ò ‚Íβ˜Ë ‚ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ÔÓÂÍÚ "≈‰ËÌ Ò‚ˇÚ ÏÌÓ„Ó ı‡ÚËË" Ò ˙˜ÌÓ ËÁ‡·ÓÚÂ̇ ı‡Úˡ ÓÚ ÓÁË. ’‡Úˡڇ ˘Â ·˙‰Â ÔÓ͇Á‡Ì‡ ‚ 30 ÒÚ‡ÌË. ’‡Úˡڇ ÓÚ ÓÁË, ÍÓˇÚÓ ˘Â ÔÓ͇Ê ¡˙΄‡ˡ,  ËÁ‡·ÓÚÂ̇ ÓÚ ıÛ‰ÓÊÌ˘͇ڇ ƒ‡ÌË· “Ó‰ÓÓ‚‡, ËÁ‚ÂÒÚ̇ Ò Ú‚Ó·Ë ÓÚ ÒÙÂ‡Ú‡ ̇ ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ı‡Úˡ, ÊË‚ÓÔËÒÚ‡, „‡ÙË͇ڇ. «‡ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜Ë Â‰ËÌ ÎËÒÚ ÙÓÏ‡Ú ¿4, Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÓÁË ÓÚ 15-20 ÍÓÂ̇.

„Митници“ събрала 8,3 млрд. лева ÑÎÔÈß

œËıÓ‰ËÚ ÓÚ ƒƒ— ÓÚ ‚ÌÓÒ, ÏËÚ‡, ‡ÍˆËÁË Ë „ÎÓ·Ë, Ò˙·‡ÌË ÓÚ ‡„ÂÌˆËˇ "ÃËÚÌˈË" ÔÂÁ 2008 „Ó‰Ë̇, Ò‡ 8 314 189 976 ΂., ÍÓÂÚÓ Â 104,2% ÓÚ „Ӊ˯Ìˡ Ô·Ì, ËÎË 331 ÏËÎËÓ̇ ΂‡ ̇‰ Ô‰‚ˉÂÌÓÚÓ. ‡ÒÓ‚ÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ÔËıÓ‰ËÚ ÓÚ ƒƒ— ÓÚ ‚ÌÓÒ Á‡ 2008 „. ‚˙ÁÎËÁ‡ ̇ 4 032 570 037 ΂., ËÎË 101,1% ÓÚ „Ӊ˯Ìˡ Ô·Ì. 15%  ˙ÒÚ˙Ú Ì‡ ÒÛχڇ ÓÚ ƒƒ— ÒÔˇÏÓ 2007 „.  ‡ÒÓ‚ÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ÔËıÓ‰ËÚ ÓÚ ‡ÍˆËÁË ‚˙ÁÎËÁ‡ ̇ 4 051 629 824 ΂., ËÎË 106,7 % ÓÚ „Ӊ˯Ìˡ Ô·Ì.

Пенсията за старост става 92 лв. ÑÎÔÈß

œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ó‰Ó·Ë ÌÓ‚ ‡ÁÏÂ ̇ ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÂÌÒˡ Á‡ ÒÚ‡ÓÒÚ. ŒÚ 1 ˇÌÛ‡Ë 2009 „. Úˇ ÒÚ‡‚‡ 92,53 ΂. ÏÂÒ˜ÌÓ, ÔË 84,12 ΂. ‰ÓÒ„‡. œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÓÔ‰ÂÎË Ë ÌÓ‚ ÏÂÒ˜ÂÌ ‡ÁÏÂ ̇ „‡‡ÌÚË‡Ìˡ ÏËÌËχÎÂÌ ‰ÓıÓ‰. ŒÚ 1 ˇÌÛ‡Ë 2009 „. ÚÓÈ ÒÚ‡‚‡ 65 ΂‡, ÔË 55 ΂. ‰ÓÒ„‡, ÍÓÂÚÓ Â ˙ÒÚ ÔÓ˜ÚË ÓÚ 20%.

План за действие по заетостта ÑÎÔÈß œÂÁ 2009 „. ‡ÍÚ˂̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ̇ Ô‡Á‡‡ ̇ ÚÛ‰‡ ˘Â ·˙‰Â ÔËÓËÚÂÚÌÓ Ì‡ÒÓ˜Â̇ Í˙Ï Îˈ‡Ú‡, Ò˙Í‡ÚÂÌË ËÎË Á‡ÂÚË ÔË ÌÂÔ˙ÎÌÓ ‡·ÓÚÌÓ ‚ÂÏ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ҂˂‡Ì (ÔÂÍ‡Úˇ‚‡ÌÂ) ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÛÒÎÛ„ËÚÂ; Í˙Ï ·ÂÁ‡·ÓÚÌËÚ ̇‰ 50 Ë ‰Ó 29 „Ó‰ËÌË; Í˙Ï Ì‡ÍÚË‚ÌË Îˈ‡, ‚ Ú.˜. Ó·ÂÁÍÛ‡ÊÂÌË ÌÂ‡·ÓÚÂ˘Ë Îˈ‡. œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ó‰Ó·Ë Õ‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ÔÎ‡Ì Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÔÓ Á‡ÂÚÓÒÚÚ‡ ÔÂÁ 2009 „.

Трябват тържища за рибни продукти ÑÎÔÈß ¡˙΄‡ˡ Úˇ·‚‡ ÒÔ¯ÌÓ ‰‡ ËÁ„‡‰Ë Ú˙Êˢ‡ Á‡ Ë·‡ Ë Ë·ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, Á‡ ‰‡ Ëχ ÔÓ-Ô˙Î̇ Ë ‰ÓÒÚÓ‚Â̇ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡. “Ó‚‡ Á‡ˇ‚Ë ÕËÍÓÎ‡È ËÒ¸Ó‚, Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ ‡ÒӈˇˆËˇ ÔÓ Ë·‡ÒÚ‚Ó Ë ‡Í‚‡ÍÛÎÚÛË. ÷Â̇ڇ ̇ ı‡È‚Â‡ ‰ÓÒÚË„‡ Ë Ì‡‰ı‚˙Ρ 2000 ‚Ó. ÷Â̇ڇ ̇ ‰Ó ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ ı‡È‚Â  Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÌËÒ͇, ÔÓÒÓ˜Ë  ËÒ¸Ó‚.

Ще плащаме за домашно животно ÑÎÔÈß

—Ó·ÒÚ‚ÂÌˈËÚÂ Ë Ó·ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÓÚ„ÎÂʉ‡Ú ÊË‚ÓÚÌË, ÔÓ‰ÎÂʇ˘Ë ̇ ËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ˘Â Á‡Ô·˘‡Ú ÍÓÌÒÛχÚË‚ÌË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ‚ÒˇÍÓ ÊË‚ÓÚÌÓ ‚ ‡ÁÏÂ ͇ÚÓ Á‡ ‰ËÌ Ó·ËÚ‡ÚÂÎ. “Ó‚‡ Â¯Ë Ô‡·ÏÂÌÚ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÔË ̇ ‚ÚÓÓ ˜ÂÚÂÌ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ÂÚ‡Ê̇ڇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ. ƒÂˆ‡ ‰Ó 6-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ Ë Ó·ËÚ‡ÚÂÎË, ÍÓËÚÓ Ô·˂‡‚‡Ú ‚ ÂÚ‡Ê̇ڇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì Ôӂ˜ ÓÚ Â‰ËÌ ÏÂÒˆ, ÌˇÏ‡ ‰‡ Á‡Ô·˘‡Ú ÍÓÌÒÛχÚË‚ÌË ‡ÁıÓ‰Ë.

ПРОТЕСТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДО СРЯДА ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ¬ÚÓËˇÚ ‰ÂÌ ÓÚ ÔÓÚÂÒÚ‡ ÏË̇ ·ÂÁ ‡ÁÏËˈË, Ò ÔÓ-χÎÍÓ ıÓ‡ Ë Ôӂ˜ Ò͇̉Ë‡Ìˡ. «‡ ‚ÎËÁ‡Ì ‚ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ڇ Á‡ ÔÓÚÂÒÚ‡ ÁÓ̇ Ò ÔÂÏË̇‚‡¯Â ÔÂÁ ÒÚÓ„ ÔÓÎˈÂÈÒÍË ÍÓÌÚÓÎ. «‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ Ô˙‚ˡ ‰ÂÌ Í˙Ï ÔÓÎËˆËˇÚ‡ ‚ÏÂÒÚÓ Î‰ÂÌË Í˙ÒÓ‚Â Ë ÊÂÎÂÁ‡ ÎÂÚˇı‡ ˆ‚ÂÚˇ. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚ ̇ ÔÓÚÂÒÚ‡ ‡Á‰‡‚‡ı‡ ̇ Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ÔÓˇ‚‡Ú‡ ‰ËÔΡÌË " Ó‰ ̇ Ôӂ‰ÂÌËÂ". ¬ 13 ÚÓ˜ÍË Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚ ÔË͇̂‡Ú ÔÓÚÂÒÚ˙Ú ‰‡ ·˙‰Â Ò˙Ó·‡ÁÂÌ Ò˙Ò Á‡ÍÓ̇, ·ÂÁ ‰‡ Ò ÔÓÎËÚËÁË‡, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ Ì Ò ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú ÔÓˇ‚Ë Ì‡ ‡„ÂÒˡ. “ÂÍÒÚ˙Ú ÔËÁÓ‚‡‚‡ Á‡ ̉ÓÔÛÒ͇Ì ̇ ‡ÎÍÓıÓÎ Ë Ì‡ÍÓÚËˆË Ò‰ Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ÔÓÚÂÒÚ‡. ¬ÔÓÒΉÒÚ‚Ë ‰ÂÔÛÚ‡ÚË ÓÚ ÓÔÓÁËˆËˇÚ‡ Ò ÔËÒ˙‰ËÌËı‡ Í˙Ï ÔÓÚÂÒÚË‡˘ËÚ Ô‰ Ô‡·ÏÂÌÚ‡. –ÂÔÎËÍËÚ Í˙Ï ‰ÂÔÛÚ‡ÚËÚ ‚‡Ë‡ı‡ ÓÚ ÛÔÂˆË ‚ ÍÓÛÔˆËˇ ‰Ó "ŒÏ˙Á̇ı‡ ÌË ÒÔÓÓ‚ÂÚ ÏÂÊ‰Û ‚‡Ò!". Õ‡ ÚÂÚˡ ‰ÂÌ ÏËÚËÌ„˙Ú ÔËÍβ˜Ë Ò Ó·ˇ‚ˇ‚‡Ì ̇ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ Ò¢‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚ ̇ ÔÓÚÂÒÚ‡ Ë Ô‰Ò‰‡ÚÂΡ ̇ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌË √ÂÓ„Ë œËËÌÒÍË, Ô‰‡‰Â ¿„ÂÌˆËˇ ì‘ÓÍÛÒî. ¡ÓËÒ·‚ —‡Ì‰Ó‚, ˜ÎÂÌ Ì‡ ”— ̇ —–Œ —Œ—, Á‡ˇ‚Ë, ˜Â Ëχ ˇÒÌÓÚ‡ Á‡ ËÒ͇Ìˡڇ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÓÚÔ‡‚ËÎË ‡Á΢ÌËÚ ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓË Ì‡ ÔÓÚÂÒÚ‡. “ÓÈ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â Ì ҇ ‚ÎÂÁÎË ‚˙ÚÂ, Á‡ ‰‡ Ô„ӂ‡ˇÚ, ‡ Á‡ ‰‡ ÔÓËÒÍ‡Ú ÒÏˇÌ‡ ‚ ÒËÒÚÂχڇ, ͇ÚÓ Ò ‰‡‰Â Ô‡‚Ó Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌˡ ˜Ó‚ÂÍ Ë Ì‡ ‚ÒÂÍË „‡Ê‰‡ÌËÌ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚˙‚ ‚ÁÂχÌÂÚÓ Ì‡ ¯ÂÌˡ. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ̇ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ Â ·ËÎÓ Ó·Â˘‡ÌÓ Ú‡ÁË Ò‰Ïˈ‡ ‰‡ ·˙‰Â Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ Ú‡Í˙‚ Ô‡‚ËÎÌËÍ, Á‡ ‰‡ Ò ËÁÔ˙ÎÌË „‡‡ÌÚË‡ÌÓÚÓ ÓÚ  ÓÌÒÚËÚÛˆËˇÚ‡ ̇ ¡˙΄‡ˡ Ô‡‚Ó Ì‡ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ Û˜‡ÒÚË ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ. ¿Î·Â̇ —ËÏÂÓÌÓ‚‡, ÁÂωÂÎÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ, Á‡ˇ‚Ë, ˜Â  ·Ë· ÔÓËÒ͇̇ ÓÒÚ‡‚͇ڇ ̇ ‚˙Ú¯Ìˡ ÏËÌËÒÚ˙ ÃËı‡ËÎ ÃËÍÓ‚ Á‡‡‰Ë ÒÎÛ˜ËÎÓÚÓ Ò ̇ 14 ˇÌÛ‡Ë Ë Ò·Î˙Ò˙ˆËÚÂ Ò ÔÓÎËˆËˇÚ‡. “ˇ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â Ò‡ ÔÓËÒ͇ÎË Ô˙Î̇ڇ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÚÓ‚‡ ÍÓÈ Â ËÁ‰‡Î Á‡Ôӂ‰ڇ Á‡ ÔÓÎˈÂÈÒÍËÚ ‰ÂÈÒڂˡ, ÔÓËÒ͇ÎË Ò‡ Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÎˈ‡ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ô‚˯ËÎË Ô‡‚ÓÏӢˡڇ ÒË. “ˇ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â ÌˇÏ‡ ‰Ó‚ÓÎÌË ÓÚ ÚÓ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ‚Ò˘ÍË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì‡ÒÚÓˇ‚‡Ú ‰‡ ·˙-

Ή ‡ÁÏËˈËÚ ‚ Ô˙‚ˡ ‰ÂÌ Ì‡ Ó·˘Ó̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÔÓÚÂÒÚÌË ‰ÂÈÒڂˡ Ô‰ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ‚ ÒΉ‚‡˘ËÚ ‰ÌË Í˙Ï ÔÓÎËˆËˇÚ‡ ·ˇı‡ ı‚˙ΡÌË ˆ‚ÂÚˇ. »Ò͇Ìˡڇ Ë ÔÓÒ·Ìˡڇ ̇ ÔÓÚÂÒÚË‡˘ËÚ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ Ò ËÁ‡Áˇ‚‡Ú ÔÓ-ˇÒÌÓ.

‰‡Ú ‚˙‚‰ÂÌË ÂÙÂẨÛÏËÚÂ. —ÔÓ‰ œËËÌÒÍË ‚ ÔÓˆÂÒ‡ ̇ ‡Á„Ó‚Ó‡  Òڇ̇ÎÓ ˇÒÌÓ, ˜Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÒ͇Ìˡڇ ̇ ÔÓÚÂÒÚË‡˘ËÚ ‚˜ ҇ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË, ‰Û„‡ ˜‡ÒÚ Ò‡ ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ‡ ÔÓ ÚÂÚ‡ ÚÂÔ˙‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔËÒÚ˙ÔË Í˙Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ÔÓÚÂÒÚË‡˘ËÚ  Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ̇ÒÓ˜‡Ú ËÒ͇Ìˡڇ ÒË Ë Í˙Ï ÍÓÌÍÂÚ̇ڇ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â-

¯Ë ÔÓ·ÎÂχ. œ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚ ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËËÚ ҇ ̇ÒÚÓˇÎË Ó˘Â ‰‡ ËÏ Ò ‰‡‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Û˜‡ÒÚË ‚˙‚ ‚ÁÂχÌÂÚÓ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍË ¯ÂÌˡ. “ ҇ ̇ÒÚÓˇÎË ‰‡ ËÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ̇ Á‡Ò‰‡Ìˡڇ ̇ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ÌËÚ ÍÓÏËÒËË, Á‡ ‰‡ Ò ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÓ‰ ‚ÌËχÌË ÔÓÁˈËËÚ ̇ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. ¬ ÓÚ„Ó‚Ó œËËÌÒÍË Â Ó·Â˘‡Î ‰‡ ̇Ô‡‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÚÓ ÚÓ‚‡ ‰‡ Ò ÒÎÛ˜Ë. Ñ ÍÈÌÊÀ : Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÊÌÀ Í

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

На втория ден от протестите еколози показаха, че може да се протестира и мирно.

Правителството е отворено за диалог с протестиращите »ÒÍ‡Ï ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ˇ, ˜Â Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Â ÓÚ‚ÓÂÌÓ Á‡ ‰Ë‡ÎÓ„ Ò ‚Ò˘ÍË ÔÓÚÂÒÚË‡˘Ë, ͇Á‡ ‚ ÃËÌËÒÚÂÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ ÔÂÏËÂ˙Ú —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚. œÓ ÏÌÓ„Ó ÓÚ ËÒ͇Ìˡڇ ÌË ÒÏ ‡„Ë‡ÎË ÔÂ‰Ë Ò‡Ïˡ ÔÓÚÂÒÚ - ̇ÔËÏÂ ÔÓ ËÒ͇Ìˡڇ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ‰‡ Ë Ì‡ ÔÛ·Î˘ÌËÚ ÔÎÓ˘Ë ‚ —ÚÛ‰ÂÌÚÒÍˡ „‡‰, ͇Á‡ ÚÓÈ. œ‰˯ÌËÚ ͇ÚËÌÍË Ì‡ Ò·Î˙Ò˙ˆË ÏÂÊ‰Û ÔÓÎËˆËˇÚ‡ Ë Ò˙Á̇ÚÂÎÌÓ Ó„‡ÌËÁË‡ÌËÚ ÔÓ‚Ó͇ÚÓË Ò‡ ‰ÓÒÚÓÈÌË Á‡ Ò˙ʇÎÂÌËÂ, ÍÓÏÂÌ-

ÚË‡ —Ú‡Ì˯‚. »Ï‡¯Â Ò˙Á̇ÚÂÎÌÓ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Á‡ ÁÎÓÛÔÓÚ·‡ Ò ÔÓÚÂÒÚ‡, ͇Á‡ ÚÓÈ. œÂÏËÂ˙Ú ·Î‡„Ó‰‡Ë Ì‡ ÔÓÎˈ‡ËÚ Á‡ Úˇı̇ڇ ‚˙Á‰˙ʇÌÓÒÚ Ë ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎËÁ˙Ï. —Ú‡Ì˯‚ ËÁ‡ÁË Ò˙ʇÎÂÌËÂ, ‡ÍÓ Â ËχÎÓ „‡Ê‰‡ÌË, ÍÓËÚÓ Ì ҇ ·ËÎË Ò‰ ÔÓ‚Ó͇ÚÓËÚÂ, ÌÓ Ò‡ ·ËÎË Á‡Ò„̇ÚË. »Ï‡ ÌÂÔËÍËÚ‡ ÚẨÂÌˆËˇ Á‡ ÁÎÓÛÔÓÚ·‡ Ë ÔÓÎËÚËÁË‡Ì ̇ ÔÓÚÂÒÚ‡ ÚÓ‚‡ Ò Ô‡‚Ë ÓÚ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÔÓÁˈËÓÌÌËÚ ԇÚËË, ͇Á‡ —Ú‡Ì˯‚.

Òúðñèì àëòåðíàòèâè èçâúí "òðàñåòî Ðóñèÿ" "√˙ˆËˇ  „ÓÚÓ‚‡ ‰‡ ÔÓÏÓ„Ì ̇ ¡˙΄‡ˡ Ò ‰ÓÒÚ‡‚͇ ̇ „‡Á, ͇ÚÓ Ò ӷÒ˙ʉ‡ ‚‡ˇÌÚ˙Ú Á‡ ÓÚ‚‡ˇÌ ̇ Ú‡ÌÁËÚ̇ڇ Ú˙·‡, ͇ÚÓ ÓÚÚ‡Ï ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÓ ÓÍÓÎÓ 2 ÏÎÌ. ÍÛ·. Ï „‡Á ̇ ‰ÂÌ." “Ó‚‡ ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ Ë ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚ ̇ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ ‚ ÃËÌËÒÚÂÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ ÒΉ Ôӂ‰ÂÌËÚ ‡Á„Ó‚ÓË Ò ÍÓ΄ËÚ ÏÛ ÓÚ √˙ˆËˇ Ë “ÛˆËˇ."“˙ÒËÏ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚Ë ËÁ‚˙Ì Ú‡ÒÂÚÓ –ÛÒˡ Ë ‡ÎÚÂ̇ÚË‚ËÚ ÒÚ‡‚‡Ú ‚Ò ÔÓ-ˇÒÌË. » ‡ÍÓ ÌˇÍÓË Ò ÚÛÚ͇Ú, ¡˙΄‡ˡ ‚ Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏ ÏÓÊ ‰‡ ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂ̇ÚË‚ÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ „‡Á", Á‡ˇ‚Ë ƒËÏËÚÓ‚.

¬

ÏÓÏÂÌÚ‡ ËÌÚÂÂÒ˙Ú Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌ Í˙Ï ÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÁËÚÌËÚ ‚˙ÁÍË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á Í˙Ï √˙ˆËˇ Ë “ÛˆËˇ, ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙ œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚.

œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, “ÛˆËˇ Ëχ ÍÓÌÍÂÚÌË Ë‰ÂË Á‡ ·˙ÁÓ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ‚˙ÁÍË ÏÂÊ‰Û ·˙΄‡Ò͇ڇ Ë ÚÛÒ͇ڇ „‡ÁÓÔÂÌÓÒÌË ÏÂÊË Ò ÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË ÂÒÛÒË, Ò ÍÓËÚÓ “ÛˆËˇ ‡ÁÔÓ·„‡. "—˙Ò‰ËÚ Ò ÓÚÁÓ‚‡‚‡Ú Ë ÒË ÔËÁ̇‚‡Ï, ˜Â ‚ÂÓˇÚÌÓ ‰ÓË ÒÏ ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡ÎË Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ò ÔÂÍËÚ ÒË Ò˙ÒÂ‰Ë Ë Úˇı̇ڇ ÓÚÁË‚˜Ë‚ÓÒÚ", Á‡ˇ‚Ë ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. "¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ËÌÚÂÂÒ˙Ú Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌ Í˙Ï ÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÁËÚÌËÚ ‚˙ÁÍË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á Í˙Ï √˙ˆËˇ Ë

“ÛˆËˇ", ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚. "ÃÓÊÂÏ ‰‡ ÔÓÎÁ‚‡Ï „‡Á ÓÚ Ú‡ÌÁËÚ̇ڇ Ú˙·‡ ÓÚ “ÛˆËˇ, Í˙‰ÂÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Â ÔÓ-„ÓΡÏÓ. — √˙ˆËˇ Ëχ ÔË̈ËÔ̇ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÓÒÚ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚͇, ÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Â¯Ë ‰‡ÎË Ë Í‡Í ˘Â Ô·˘‡Ï ÔËÓ‰Ìˡ „‡Á ÓÚÚ‡Ï", ÔÓˇÒÌË ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. ¡˙΄‡ˡ  „ÓÚÓ‚‡ ‰‡ Ô·ÚË Ë ‰‡ ̇Ô‡‚Ë Ú‡ÌÁËÚÌËÚ ‚˙ÁÍË Ò √˙ˆËˇ Ë “ÛˆËˇ ‚ÂÒË‚ÌË. –‚ÂÒ˂̇ ‚˙Á͇ ÓÁ̇˜‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ú˙·‡Ú‡ ‰‡ Ò ÔÓÎÁ‚‡ Ë ‚ ‰‚ÂÚ ÔÓÒÓÍË.


ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ ZAMAN 3 19 - 25 ßÍÓÀÐÈ 2009

Êàê ùå ñå îòðàçÿò ìåðêèòå îò ïëàíà "Ñòàíèøåâ" âúðõó èêîíîìèêàòà? Õ‡ Ô‡ÍÚË͇ Ú‡ÍË‚‡ ÏÂÍË Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ Ò Ô‰ÔËÂÏ‡Ú Â‰‚‡ ÒΉ Ò‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÚ‡ ̇ ÚÓÈ̇ڇ ÍÓ‡ÎËˆËˇ ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‰ÂÍÂÏ‚Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ·ˇı‡ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌË Ë ‚ÔÓÒΉÒÚ‚Ë ÔËÂÚË ÓÚ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·ÌËÂ ÌˇÍÓË ‡ÌÚËÍËÁËÒÌË ·ÛÙÂË ‚ ¡˛‰ÊÂÚ 2009. ” Ì‡Ò Ï‡ÒË‡ÌÓ "ËÌÊÂÍÚË‡ÌÂ" ̇ ·˛‰ÊÂÚÌË Ô‡Ë ËÎË Ò‰ÒÚ‚‡ ÓÚ ÙËÒ͇ÎÌˡ ÂÁÂ‚ ‰‚‡ ÎË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡Ò„‡, ÌÓ Ó˘Â ‚ ‡Ì̇ڇ ÂÒÂÌ ·ˇı‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÌˇÍÓË Ô‚‡ÌÚË‚ÌË ÏÂÍË. ÕˇÍÓË ÓÚ Úˇı ‚Ò Ӣ Ì  Í˙ÒÌÓ ‰‡ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇÚ, ÌÓ ÚÓ‚‡  ‚˙ÔÓÒ Ì‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ ‰‡ÎÌӂˉÌÓÒÚ Ë ‚ÓΡ. E‰‚‡ ‚ Ò‰‡Ú‡ ̇ ‰ÂÍÂÏ‚Ë (‰ÓÒÚ‡ ÒΉ ‡Á‚ËÚËÚ ÒÚ‡ÌË ÓÚ ≈— ‘‡ÌˆËˇ, √ÂχÌˡ Ë ‰.) Ô‰ ÷‰ÂÊÍˡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ÙÓÛÏ ‚ ”Õ—— ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ Ô‰ÒÚ‡‚Ë œÎ‡Ì‡ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ë Ì‡Ô‰˙Í ÔÂÁ 2009 „. “ÓÈ ÔÓÓ‰Ë ‰ˈ‡ ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚Ë ÍÓÏÂÌÚ‡Ë, ÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ ‰ËÌÒÚ‚Â̇ڇ Á‡Ò„‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ˆˇÎÓÒÚ̇ Ë ÔÓ‰ӷ̇ Ô˙Ú̇ ͇Ú‡ Á‡ Ó„‡Ì˘‡‚‡Ì ̇ Ì„‡ÚË‚ÌËÚ ÂÙÂÍÚË ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡. ¬ Ô·̇ Ò Ô‰‚Ëʉ‡Ú Ë ÌˇÍÓË ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ÒÚËÏÛÎË, ÍÓËÚÓ ˘Â Ô‰ËÁ‚ËÍ‡Ú ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ‡Á‚ËÚË ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘ËÚ „Ó‰ËÌË. —‚ÂÚӂ̇ڇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÍËÁ‡ ‚˜ Ò ÓÚ‡Áˇ‚‡ ‚˙ıÛ ·˙΄‡Ò͇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ˜Â ÒÔÓ‰ ÓˆÂÌ͇ڇ ̇ ÔÂÏËÂ‡ Á‡Ò„‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ ·˙‰Â "Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÏÌÓ„Ó ÛÒÚÓȘ˂‡ ‚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË Ë ÙË̇ÌÒÓ‚ Ô·Ì". ¬ ËÁ„ÓÚ‚ÂÌˡ ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‡Á„˙Ì‡Ú Ë ˆˇÎÓÒÚÂÌ ÔÎ‡Ì Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ë Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ Ì„‡ÚË‚ÌËÚ ‚˙Á‰ÂÈÒڂˡ ̇ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÍËÁ‡ Ë Á‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚË„Ì ÔÓÁËÚË‚ÂÌ ÂÙÂÍÚ Á‡ ‚Ò˘ÍË ·˙΄‡ÒÍË „‡Ê‰‡ÌË, Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌË ÏÂʇ ÓÚ ‚Á‡ËÏÌÓ ‰ÓÔ˙΂‡˘Ë Ò ÏÂÍË Ì‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇. ◊‡ÒÚ ÓÚ Úˇı Ò‡ Á‡Î„̇ÎË Ë ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ Á‡ 2009 „., Ú˙È Í‡ÚÓ Á‡ ÔÓÎËÚË͇ڇ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ÒÙÂ‡ Úˇ·‚‡ ÒÓÎˉÌÓ ÂÒÛÒÌÓ Ó·ÂÁÔ˜‡‚‡ÌÂ.

¬

χÍÓ‡Ï͇ڇ ̇ ¡˛‰ÊÂÚ 2009 Á‡ ‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ìˡ ÔËÓËÚÂÚ, ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ,  Ô·ÌË‡Ì ·˛‰ÊÂÚÂÌ ËÁÎ˯˙Í ÓÚ 3% ÓÚ ¡¬œ. “Ó‚‡  ҂ÓÂÓ·‡Á̇ ÍÓÚ‚‡ Á‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ ÌË, ͇ÍÚÓ Ë Á‡ ÒÔÂÒÚˇ‚‡Ìˡڇ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ „‡Ê‰‡ÌË, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ Ë Á‡ ‚‡ÎÛÚÌˡ ·Ó‰. СНИМ К А: КЮ РШ АТ БАЙ ХАН

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

6 МИЛИАРДА ЕВРО чУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2008 ГОДИНА

С оглед да се намали несигурността на сънародниците ни във времената на криза правителството е заделило 190 милиона лв. в подкрепа на пазара на труда и поддържане нивата на заетост.

œÓ„ÌÓÁ‡Ú‡ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Â, ˜Â ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËˇÚ ‡ÒÚÂÊ Á‡ 2008 „. ˘Â ·˙‰Â ÓÍÓÎÓ 6,5%, ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓ ÔÂÍËÚ ˜ÛʉÂÒÚ‡ÌÌË ËÌ‚ÂÒÚˈËË ˘Â Ò‡ Ì ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 6 ÏÎ‰. ‚Ó, Ú˙È Í‡ÚÓ ‰Ó Í‡ˇ ̇ ÓÍÚÓÏ‚Ë ‡ÁÏÂ˙Ú ËÏ ‚˜  ÓÍÓÎÓ 5 ÏÎ‰. ‚Ó. œÂÁ χ̉‡Ú‡ ̇ ‰ÓÏËÌË‡ÌÓÚÓ ÓÚ ¡—œ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ 3 „Ó‰ËÌË Ò‡ Ô˂ΘÂÌË Ì‡‰ 20 ÏÎ‰. ‚Ó ÔÂÍË ˜ÛʉÂÒÚ‡ÌÌË ËÌ‚ÂÒÚˈËË, ÍÓÂÚÓ Â Ô‰ÔÓÒÚ‡‚͇ Á‡ ‰Ë̇Ï˘̇ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ ̇ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ ÌË Ë ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘ËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË. ¬ Ú‡ÁË ‚˙Á͇ ͇ÚÓ ÔÓÁËÚË‚ÂÌ Ò˄̇ΠÁ‡ ‰Ó‚ÂË ‚ ·˙΄‡Ò͇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇ Ë ÛÒÎӂˡڇ Á‡ Ô‡‚ÂÌ ̇ ·ËÁÌÂÒ Û Ì‡Ò Â Ë ÔÓÒΉ̇ڇ ÍÛÔ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒ͇ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ ̇ AESGeo Energy Á‡ 270 ÏÎÌ. ‚Ó. - Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÌÂ„ˡ ÓÚ ‚ˇÚ˙. ¬ χÍÓ‡Ï͇ڇ ̇ ¡˛‰ÊÂÚ 2009

Á‡ ‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ìˡ ÔËÓËÚÂÚ, ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ,  Ô·ÌË‡Ì ·˛‰ÊÂÚÂÌ ËÁÎ˯˙Í ÓÚ 3% ÓÚ ¡¬œ. “Ó‚‡  ҂ÓÂÓ·‡Á̇ ÍÓÚ‚‡ Á‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ ÌË, ͇ÍÚÓ Ë Á‡ ÒÔÂÒÚˇ‚‡Ìˡڇ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ „‡Ê‰‡ÌË, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ Ë Á‡ ‚‡ÎÛÚÌˡ ·Ó‰. œÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ ÚË „Ó‰ËÌË Ò ۂÂ΢Ëı‡ ÂÁÂ‚ËÚ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ¡Õ¡ Ë ÙËÒ͇ÎÌËˇÚ ÂÁÂ‚ ̇‰ 2 Ô˙ÚË Ë ÚÓÈ ‰ÓÒÚ˄̇ 28 ÏÎ‰. ΂. Õ‡Îˈ ҇ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ·ÛÙÂË, Ò Ó„Î‰ ̇΢ËÂÚÓ Ì‡ ÂÒÛÒ Á‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ÔË Ú.̇. "Óı·ʉ‡Ì ̇ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ". «‡ 2009 „.  Ô‰‚ˉÂÌÓ ˇÁÍÓ Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ͇ÔËÚ‡ÎÓ‚ËÚ ËÌ‚ÂÒÚˈËË Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. “Ó ÒÔ‡Á‚‡ Ú.̇. ÂÈÌÒˇÌÒÍË ÔË̈ËÔ, ˜Â ‚ ÛÒÎӂˡ ̇ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÍËÁ‡ ÔÛ·Î˘ÌËÚ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌË ‡ÁıÓ‰Ë

ÒÚËÏÛÎË‡Ú ‡Î̇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇. ≈ÚÓ Á‡˘Ó Ú ҇ Û‚Â΢ÂÌË Ò 21% - ‰Ó 5,6 ÏÎ‰. ΂‡. Œ˜‡Í‚‡Ìˡڇ Ò‡ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡Ú‡ ‚ ̇È-ÒÍÓÓ ‚ÂÏ ‰‡ Ô‰ÒÚ‡‚ˇÚ ÔÎ‡Ì Ò ˇÒÌÓ ‡ÁÔËÒ‚‡Ì ̇ Á̇˜ËÏËÚ ÔÓÂÍÚË, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ „Ë ‡Á„Ή‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÓ Ë ‡ÎËÁË‡ ‚ Í‡Ú˙Í ÒÓÍ. ¬ ¡˛‰ÊÂÚ 2009  ̇ÎËˆÂ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ·ÛÙÂ ÓÚ 700 ÏÎÌ. ΂., ÍÓËÚÓ Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌË Ô‰ËÏÌÓ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌË Ó·ÂÍÚË.

СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА И СОЦИАЛНАТА СОЛИДАРНОСТ

œÓÎËÚË͇ڇ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Â Ì‡ÒÓ˜Â̇ Í˙Ï ÛÍÂÔ‚‡Ì ̇ ÒӈˇÎ̇ڇ Á‡˘ËÚ‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÒÓÎˉ‡ÌÓÒÚ ˜ÂÁ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ÒΉÌËÚ ÏÂÍË ‚ Ú‡ÁË Ó·Î‡ÒÚ: „‡‡ÌÚË‡Ì ‚ÎÓ„Ó‚ÂÚ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ „‡Ê‰‡ÌË,

Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ Ó·ÂÁ˘ÂÚÂÌˡڇ ÔË ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡, Ӣ ÔÓ-„˙‚͇‚Ë ÒıÂÏË Á‡ „‡‡ÌÚË‡Ì ̇ ̇χÎÂ̇ Á‡ÂÚÓÒÚ, ÌÓ Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ ‡·ÓÚÌËÚ ÏÂÒÚ‡ ͇ÚÓ ÊÂÒÚ Í˙Ï ·ËÁÌÂÒ‡. œÎ‡ÌË‡ÌÓ Â Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ Ò‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÒӈˇÎ̇ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ò 22%. —‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÒӈˇÎÌÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ, ÒӈˇÎÌÓ ÔÓ‰ÔÓχ„‡ÌÂ Ë ÒӈˇÎÌË „ËÊË Ò‡ Á‡ ·ÎËÁÓ 9,300 ÏÎ‰. ΂., ÍÓÂÚÓ Â ÓÚ ËÁÍβ˜ËÚÂÎ̇ ‚‡ÊÌÓÒÚ Á‡ ÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚÚ‡ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌË. œÂÌÒËËÚ ˘Â Ò ۂÂ΢‡Ú Ò ÓÍÓÎÓ 20% ÓÚ 2009 „Ó‰Ë̇, ‡ χÍÒËχÎ̇ڇ ÔÂÌÒˡ Ò ۂÂ΢‡‚‡ ÓÚ 490 ̇ 700 ΂‡. ŒÚ‰ÂÎÌÓ Â Ô‰‚ˉÂ̇ ÔÓÎËÚË͇ Á‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡Ú‡ Ë Á‡ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡ - Ô·ÚÂÌÓÚÓ Ï‡È˜ËÌÒÚ‚Ó Ò ËÁÔ·˘‡Ì ̇ 90% ÓÚ Á‡Ô·ڇڇ ˘Â ·˙‰Â 1 „Ó‰Ë̇. 40%  ۂÂ΢ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚÒÍËÚ ̇‰·‡‚ÍË. œ‰‚Ëʉ‡Ú ÒÂ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË Á‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ̇ ·ÂÁ‡·ÓÚÌË Ó‰ËÚÂÎË, ÍÓˇÚÓ ˘Â  ‰ÓÒÚ˙Ô̇ ‚˜ Á‡ Ôӂ˜ ÓÚ 920 ıËÎ. ‰Û¯Ë, Á‡˘ÓÚÓ Ò ۂÂ΢‡‚‡ Ô‡„˙Ú Ì‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓÒÚ ÓÚ 300 ̇ 350 ΂‡. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ˜Â ‚ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Ëχ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ÔÓ̇ÒÚÓˇ˘ÂÏ Úˇ  ÓÍÓÎÓ 5% Ë Ò Ô‰‚Ëʉ‡Ú ‰ˈ‡ ÏÂÍË ÒÂ˘Û Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓÚÓ È Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂ. — ӄΉ ‰‡ Ò ̇χÎË ÌÂÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ò˙̇Ó‰ÌˈËÚ ÌË ‚˙‚ ‚ÂÏÂ̇ڇ ̇ ÍËÁ‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Â Á‡‰ÂÎËÎÓ 190 ÏÎÌ. ΂‡ ‚ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ Ô‡Á‡‡ ̇ ÚÛ‰‡ Ë ÔÓ‰‰˙ʇÌ ÌË‚‡Ú‡ ̇ Á‡ÂÚÓÒÚ. —ÔÓ‰ Ô·ÌÓ‚ÂÚ ̇ × ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÒË„ÛÂÌË Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÓÍÓÎÓ 58 ıËÎ. ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, ‡ ‰Û„Ë 20 ıËÎ. ‰Û¯Ë ˘Â Ò ÔÂÍ‚‡ÎËÙˈË‡Ú, Á‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌË Ì‡ ‰Ë̇Ï˘Ìˡ Ô‡Á‡ ̇ ÚÛ‰‡. œ‰‚ˉÂÌË Ò‡ ÒÚËÏÛÎË Í‡ÍÚÓ Á‡ ‡·ÓÚÌˈË, ڇ͇ Ë Á‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎË. ŒÍÓÎÓ 60 ÏÎÌ. ΂. Ò‡ Ô·ÌË‡ÌË ÔÓ ÔÓÂÍÚË Í˙Ï " ‡ÒË‚‡ ¡˙΄‡ˡ". œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ˘Â ·˙‰‡Ú Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ÌÓ‚Ë ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ Á‡ ÓÍÓÎÓ 9000 ‰Û¯Ë Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌË ÔÓÙÂÒËË. “ ˘Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ ·ÎËÁÓ 500 Ó·ÂÍÚ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ƒÛ„‡ ÔÓÁËÚ˂̇ Ïˇ͇ ÓÚ Ô·̇ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓˇÚÓ Ò ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ ÒÚËÏÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ χÎÍˡ Ë Ò‰Ìˡ ·ËÁÌÂÒ,  ͇ÔËÚ‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡Ò͇ڇ ·‡Ì͇ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ò Ì‡‰ 500 ÏÎÌ. ΂‡. “ ˘Â Ò‡ ÔˇÍ‡ ÔÓÏÓ˘ Á‡ χÎÍËÚÂ Ë Ò‰ÌË Ô‰ÔˡÚˡ, ÍÓËÚÓ ÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ̇ÒÚÓˇ˘ÂÏ ÏÌÓ„Ó ÒÍ˙ÔË Í‰ËÚË. ¡˙΄‡ÒÍÓÚÓ ÁÂωÂÎË Ò˙˘Ó ˘Â ÔÓÎÛ˜Ë ÒÂËÓÁ̇ ·˛‰ÊÂÚ̇ ÒÛ·Òˉˡ ÓÚ 211 ÏÎÌ. ΂‡, Ú.̇. ̇ˆËÓ̇ÎÌË ‰ÓÔ·˘‡Ìˡ, Ë Á̇˜ËÚÂÎÌË Ò‰ÒÚ‚‡ ÓÚ ŒÔÂ‡Ú˂̇ ÔÓ„‡Ï‡ "–‡Á‚ËÚË ̇ ÒÂÎÒÍËÚ ‡ÈÓÌË", ͇ÚÓ Ó·˘ËˇÚ ËÏ Ó·ÂÏ ˘Â  Á‡ ̇‰ 1 ÏËΡ‰ ΂‡. Äîö. ä-ð Éîñèô Àâðàìîâ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: MЕРКИТЕ НА ПЛАНА "СТАНИШЕВ" ВЪРХУ ИНФРАСТРУКТУРАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


4 ZAMAN ÑÍÈÌÊÈ Ñ ÍÈÌÊÈ: ÈÍÒÅ Ð ÍÅ Ò

19 - 25 ßÍÓÀÐÈ 2009

Сенаторът от Демократическата партия Барак Обама държи реч в кандидат-пре- Ранени палестински младежи лежат до новинарската кола на репортера на Ройтерс Фадел зидентската кампания въпреки обилния порой във Вашингтон. С жеста на снимка- Шаана, която бе ударена от израелски военни оръжия в централната част на Газа. Израта Обама не успя да спре природните сили, но пък спечели президентското място. елските въздушни удари убиха палестинксия оператор, работещ за световната медия.

ЧОВЕШКАТА

ПАМЕТ СЕ КРИЕ В СНИМКИТЕ

Жена, възседнала кон, изпреварва група колоездачи по време на петия етап от Човек държи папка в кървящата си ръка пред гръцката жандармерия по време на колоездачната обиколка на Тур дьо Франс. многобройните демонстрации в Атина срещу убит студент от органите на реда.

Бившият швейцарски военен пилот Ив Роси лети над Членовете на въоръжената полиция в Китай демон- Албанец в близост до столицата на Косово Прищина се Бекс в Алпите. Роси е първият човек, който успешно ле- стрират бързо разгръщане при едно от антитерорис- опитва да спаси коня си от водите на местна река, ти с крила, задвижвани от четири реактивни двигателя. тичните упражнения преди олимпиадита в Пекин. след като каруцата се обърна на пътя и падна в реката.

Жена заедно с детето си се опитва да спре похода на полицаи, които изгониха наси- Военни фотографи правят снимки на ранен при сблъсъците, свързани с протестите ла 200 безимотни селяни от частен имот в предградие на Бразилия. срещу насилието на чужденци в неформална колония от Рейгер Парк в Южна Африка.


ÊÓËÒÓÐÀ ZAMAN 5 19 - 25 ßÍÓÀÐÈ 2009

ÇÀ ÊÎÃÎ Å ÌÐÀ×ÍÎ ÑÐÅÄÍÎÂÅÊÎÂÈÅÒÎ?

«Ì‡ÂÏ ÔÓÌˇÚËÂÚÓ ÂÔÓı‡ Ӣ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÌÓÚÓ Û˜ËÎˢÂ. ¬ ̇ËÒÛ‚‡Ì‡Ú‡ Ò ‡Á΢ÌË ˆ‚ÂÚÓ‚Â "ÀËÌˡ ̇ ‚ÂÏÂÚÓ"  ̇Ô‡‚Â̇ ÒΉ̇ڇ ÔÂËÓ‰ËÁ‡ˆËˇ ̇ ËÒÚÓˡڇ: œ‡ËÒÚÓˡ, ¿ÌÚ˘ÌÓÒÚ, —‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ËÂ, ÕÓ‚Ó ‚ÂÏÂ Ë —˙‚ÂÏÂÌ̇ ÂÔÓı‡. “ÂÁË ÔÓÌˇÚˡ, ÍÓËÚÓ ÒÏ ̇ۘËÎË Ó˘Â ‚ ‡Ì̇ ‚˙Á‡ÒÚ, ·ÂÁ ‰‡ ËÏ Ó·˙˘‡Ï ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ÌËχÌËÂ, ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Ò‡ ̇Á‚‡Ìˡ ̇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌËÚ ÂÔÓıË Ì‡ «‡Ô‡‰Ìˡ Ò‚ˇÚ. “ÓÂÒÚ Ì‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ Â „˙ˆÍ‡Ú‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ, ÒΉ Ì¡ - ËÏÒ͇ڇ, Ë Ì‡Í‡ˇ - ‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ. ÕÓ ËÒÚÓˡڇ, ‚Íβ˜‚‡˘‡ ÚÂÁË ÂÔÓıË, Ò ÔÂÔÓ‰‡‚‡ ڇ͇, ÒˇÍ‡¯ ÚÓ‚‡  ˆˇÎ‡Ú‡ ËÒÚÓˡ ̇ Ò‚ÂÚ‡, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ Ë Ì‡ ËÒΡÏÒÍˡ Ò‚ˇÚ. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ˘ÓÏ Òڇ̠‰Ûχ Á‡ —‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ËÂÚÓ, ÔÓ˜ÛÎÓ ÒÂ Ò ÎÓ¯‡ Ò·‚‡, ËÒΡÏÒ͇ڇ ËÒÚÓˡ Ë ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ Ò˙˘Ó Ò ӷ‚˙Á‚‡Ú Ò Ú‡ÁË ÂÔÓı‡ Ë Ò Á‡˜ÂÌˇÚ Ì‡‰ Ò Ì¡ ‚˙ÔÂÍË Ô˙ÎÌˡ ÒË ·ÎˇÒ˙Í ÚÓ„‡‚‡. ËÚÂËËÚ ‚ ˜Ó‚¯͇ڇ ËÒÚÓˡ Ì ҇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÚ Ò˙·ËÚˡ, ‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì‡Ó‰ËÚ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ËÌÚÂÎÂÍÚ‡ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚËÚ ÒË. «‡Ô‡‰ÌËÚ ËÒÚÓËˆË Ò‡ Ó·ÓÁ̇˜ËÎË Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ë Í‡ˇ ̇ ÂÔÓıËÚ ÔË ËÒÚÓ˘ÂÒ͇ڇ ÔÂËÓ‰ËÁ‡ˆËˇ ÒÔÓ‰ ‚˙ÁıÓ‰‡ Ë Ô‡‰ÂÌˡڇ ̇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËËÚÂ. ÕÓ... ‚ÁËχÈÍË Á‡ ÓÒÌÓ‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚ ÒË ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË. Õ‡˜‡ÎÌËˇÚ ÔÂËÓ‰ - Ô‡ËÒÚÓˡڇ, Ò Ô‰ÒÚ‡‚ˇ ͇ÚÓ ÌÂÔÓÁ̇ڇ ÂÔÓı‡, ‡ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏÂ, ÚˇıÌÓÚÓ Ó·ÎÂÍÎÓ Ë Ó˙‰Ëˇ, Ò‡ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ÌË Í‡ÚÓ ‰Ë‚Ë Ë ÔËÏËÚË‚ÌË. ≈„ÓËÁÏ˙Ú Ë Ì‡‰ÏÂÌÌÓÒÚÚ‡ ̇ «‡Ô‡‰‡ ÓÚÍËÚÓ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú Ë ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÚÓÈ ÒˇÍ‡¯  ËÁÔÛÒ̇ΠÓÚ ÔӄΉ „ËÔÂÚÒ͇ڇ, ÏÂÒÓÔÓÚ‡ÏÒ͇ڇ, Ë̉ËÈÒ͇ڇ Ë ÍËÚ‡ÈÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÎË ÔÂ‰Ë Ì„Ó. ≈ÔÓı‡Ú‡ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ËÒÚÓˡڇ, ËÁ‚ÂÒÚ̇ ̇ ıÓ‡Ú‡, ‰Ó ‡ÁÔÓÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ë ÛÔ‡‰˙͇ ̇ –ËÏÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò ÂÔÓı‡Ú‡ ̇ ƒ‚Ìˡ Ò‚ˇÚ. ¬ÂÏÂÚÓ Ì‡ „˙ˆÍ‡Ú‡ Ë ËÏÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, Á‡ ÍÓËÚÓ Ò ÒÏˇÚ‡, ˜Â Ò‡ ÔÂÊË‚ÂÎË Ò‚ÓˇÚ‡ Á·Ú̇ ÂÔÓı‡ ÚÓ„‡‚‡, Ò ̇˘‡ ƒ‚ÌÓÒÚ ËÎË ¿ÌÚ˘ÌÓÒÚ. œÂÁ Ú‡ÁË ÂÔÓı‡ ‚ «‡Ô‡‰Ìˡ Ò‚ˇÚ, ÍÓÈÚÓ Ò ÔÓÒ‚Â˘‡‚‡Î Ò ÚÛ‰Ó‚ÂÚ ̇ —ÓÍ‡Ú, œÎ‡ÚÓÌ Ë ¿ËÒÚÓÚÂÎ, ̇‰ Ò Ì‡ÔËÒ‡ÌËÚ ÙËÎÓÒÓÙÒÍË Ò˙˜ËÌÂÌˡ, ·ËÎË Ò˙Á‰‡‰ÂÌË Ë Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÌË ÔÓËÁ‚‰ÂÌˡ ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ËÁÓ·‡ÁËÚÂÎÌÓÚÓ ËÁÍÛÒÚ‚Ó, ÒÍÛÎÔÚÛ‡Ú‡, Ú‡Ú‡ÎÌÓÚÓ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó. ÕÓ ÊË‚ÓÚ˙Ú Ì‡ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ Ú‡ÁË ÂÔÓı‡, ÍÓËÚÓ Ì ÛÒÔÂÎË ‰‡ ÓÚÍËˇÚ Ô‰‚˜̇ڇ Ë ‚˜̇ڇ ËÒÚË̇, ÏË̇‚‡Î ÔÓ‰ Á͇̇ ̇ Ò͇Á‡Ìˡڇ Á‡ ÌÂÏÓ‡ÎÌËÚ ÔËÍβ˜ÂÌˡ ̇ ÓÎËÏÔËÈÒÍËÚ ·ÓÊÂÒÚ‚‡ Ë Î„ẨËÚ Á‡ ‡Á·ÓÈÌˈË. «‡ Ò˙ʇÎÂÌË „˙ˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú „ÓÎˇÏ ÔËÌÓÒ Á‡ ‡Áˆ‚ÂÚ‡ ̇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇÚ‡, Ì ÏÓ„ÎË ‰‡

ÓÒÏËÒÎˇÚ ËÒÚË̇ڇ ‚ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌËÚ ÔËÓ‰ÌË ˇ‚ÎÂÌˡ Ë ÎÂÍÓÏËÒÎÂÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÎË —Î˙̈ÂÚÓ, ‚ˇÚ˙‡, Ó„˙Ìˇ Ë „ÓËÚ ͇ÚÓ ·ÓÊÂÒÚ‚‡, ÔËÔËÒ‚‡ÈÍË ËÏ ·ÓÊÂÒÚ‚Â̇ Ò˙˘ÌÓÒÚ. œÂÁ 380 „. ıËÒÚˡÌÒÚ‚ÓÚÓ Â ÛÚ‚˙‰ÂÌÓ Á‡ ÓÙˈˇÎ̇ ÂÎ˄ˡ ̇ –ËÏÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ. ÕÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏ ÒΉ ‡Á‰ÂΡÌÂÚÓ Ì‡ ËÏÔÂˡڇ ̇ ‰‚ ÔÂÁ 395 „. Ë Ò˙Ò Á‡ÎÂÁ‡ ̇ «‡Ô‡‰Ì‡Ú‡ ËÏÒ͇ ËÏÔÂˡ ˉ‚‡ Í‡ˇÚ Ë Ì‡ ¿ÌÚ˘ÌÓÒÚÚ‡. —Ή ÚÓ‚‡ Ò˙·ËÚË Á‡ÔÓ˜‚‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÎÓÚÓ ·ÎËÁÓ ıËΡ‰ÓÎÂÚË —‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ËÂ. — ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ —‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ËÂÚÓ Ì‡ «‡Ô‡‰ Á‡ÔӘ̇ÎÓ ÛÌˢÓʇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÚ ÚÛ‰Ó‚Â Ë ÔÓËÁ‚‰ÂÌˡڇ ̇

β·Ó‚, Û‚‡ÊÂÌË ÓÒڇ̇ÎË ‚ ÏË̇ÎÓÚÓ, ıÓ‡Ú‡ Ò ‡Á‰ÂÎËÎË Ì‡ ‡Á΢ÌË ÒӈˇÎÌË ÔÓÒÎÓÈÍË. ƒÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÌË˘Ó Ì ÔÓËÁ‚Âʉ‡ÎÓ, ‡ Ò‡ÏÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÎÓ, ÌÓ ‰˙ʇÎÓ ‚Ò˘ÍË ÎÓÒÚӂ ̇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ; ·Î‡„ÓÓ‰ÌˈËÚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ÚÓË Ë ÁÂÏ‚·‰ÂΈËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò˙˘Ó ÌË˘Ó Ì ‚˙¯ÂÎË, ‡ ‰Û„ËÚ ‡·ÓÚÂÎË Á‡ Úˇı; ÒÂΡÌËÚÂ, ̇ ˜ËËÚÓ ÔÎÂ˘Ë Ô‡‰‡Î‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡, ÌÓ ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ ‰‚‡ ÛÒÔˇ‚‡ÎË ‰‡ ËÁ͇‡Ú ÔÂı‡Ì‡Ú‡ ÒË, Ë ÁÎÓ˜ÂÒÚËÚ Ó·Ë, Ò ÍÓËÚÓ ‰ÓË Ì Ò ÓÚÌ‡ÒˇÎË Í‡ÚÓ Ò ıÓ‡. — ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ –ÂÌÂÒ‡ÌÒ‡ ‚ ≈‚ÓÔ‡ ˉ‚‡ Í‡ˇÚ ̇ —‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ËÂÚÓ. «‡ÔӘ̇ÎËˇÚ ‚ Í‡ˇ ̇ 14-Ë

«‡ «‡Ô‡‰‡ ÂÔÓı‡Ú‡ ̇ ̈˂ËÎËÁÓ‚‡ÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ¿ÌÚ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÕÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏ  Ã‡˜Ì‡ ÂÔÓı‡. ÕÓ ÍÓÌÍÂÚ̇ڇ ËÒÚË̇, Ò˙Á̇ÚÂÎÌÓ ËÎË ÌÂ, Ò ËÁÍË‚ˇ‚‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÌˇÍÓË ıÓ‡ Ë ‚Ò˘ÍË ‡Á‚ËÚˡ ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÔÂÁ Ú‡ÁË ıËΡ‰ÓÎÂÚ̇ ÂÔÓı‡ Ò Ó͇˜ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ͇ÚÓ "Ò˙·ËÚˡ ËÎË Ë‰ÂË ÓÚ Ã‡˜Ì‡Ú‡ ÂÔÓı‡". ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ, Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ‚ ¿ÌÚ˘ÌÓÒÚÚ‡, Ë ·Ë· Á‡·‡ÌÂ̇ Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡ ̇ ÏËÒ˙ÎÚ‡. œÂÁ 529 „. ˆ˙Í‚‡Ú‡ Á‡Ú‚ÓË· ¿Í‡‰ÂÏˡڇ ̇ œÎ‡ÚÓÌ Ë ÓÒÌÓ‚‡Î‡ χ̇ÒÚËÒ͇ڇ ÏÂʇ. “‡Í‡ ıËÒÚˡÌÒÚ‚ÓÚÓ Á‡Î˘ËÎÓ „˙ˆÍ‡Ú‡ ÙËÎÓÒÓÙˡ. ŒÚ Ú‡ÁË ‰‡Ú‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ, ÏËÒ˙ÎÚ‡ Ë Ï‰ËÚ‡ˆËˇÚ‡ ÏË̇‚‡Ú ÔÓ‰ ÏÓÌÓÔÓ· ̇ χ̇ÒÚËËÚÂ. ƒÛ„ÓÚÓ Ì‡Á‚‡ÌË ̇ —‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ËÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Â ‰ÂÈÒÚ‚‡Î‡ ÒËÒÚÂχ, ‚ ÍÓˇÚÓ Ô‡‚Ó Ì‡ „Î‡Ò ËχÎË Ò‡ÏÓ ˆ˙ÍÓ‚ÌËˇÚ ÍÎË Ë ‰ÛıÓ‚ÌˈËÚÂ,  Ã‡˜Ì‡Ú‡ ÂÔÓı‡. Õ‡ «‡Ô‡‰ ̇Û͇ڇ, ÍÛÎÚÛ‡Ú‡, ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ, ÎËÚÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ÏËÒ˙ÎÚ‡ ÔÓÚ˙̇ÎË ‚ Ï‡Í. ¬ Ú‡ÁË ÂÔÓı‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ˆÂÌÌÓÒÚË Í‡ÚÓ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó, ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚ,

‚ÂÍ ‚ —‚Â̇ »Ú‡Îˡ Ë ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËÎËˇÚ Ò ‚ ≈‚ÓÔ‡ ÔÂÁ 15-Ë Ë 16-Ë ‚ÂÍÓ‚Â ÍÛÎÚÛÂÌ ÔÓ‰ÂÏ, ̇˜ÂÌ –ÂÌÂÒ‡ÌÒ, ÓÁ̇˜‡‚‡ ‚˙Á‡Ê‰‡ÌÂ. ŒÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ·ËÎÓ ‚˙ÁÓ‰ÂÌÓ, Ò‡ ÏËÒ˙ÎÚ‡, ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÍÛÎÚÛ‡Ú‡ ̇ ¿ÌÚ˘ÌÓÒÚÚ‡. ◊Ó‚ÂÍ˙Ú ÓÚ Ú‡ÁË ÂÔÓı‡, ̇˜Â̇ ÕÓ‚Ó ‚ÂÏÂ, Ò ÒÔ‡ÒËÎ ÓÚ ÙÂÓ‰‡ÎËÁχ Ë ˆ˙Í‚‡Ú‡. Ã‡˜Ì‡Ú‡ ÂÔÓı‡, ÔÓˇ‚Ë· Ò ÏÂÊ‰Û ¿ÌÚ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ë –ÂÌÂÒ‡ÌÒ‡, ·Ë· ̇Ô˙ÎÌÓ ÔÓ„·‡Ì‡ ‚ ÏË̇ÎÓÚÓ. ¬ »ÒÔ‡Ìˡ ÚÂÁË ˇ‚ÎÂÌˡ ‰Ó‚ÂÎË ‰Ó ÔÓ-ÚÂÒÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ò Ï˛Ò˛ÎχÌËÚÂ, ‡ ̇ »ÁÚÓÍ - Ò ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒ͇ڇ ÍÛÎÚÛ‡. ‡ÍÚÓ Ò ÔÓ‰‡Á·Ë‡ Ë ÓÚ ËÁÎÓÊÂÌËÚ ıÓÌÓÎӄ˘ÌË Ù‡ÍÚË, Á‡ÔӘ̇ÎËˇÚ ‚ ¿ÌÚ˘ÌÓÒÚÚ‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓ-

(1)

ÌÂÌ ÔÓˆÂÒ ·ËÎ ÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú Á‡ ‰˙Î„Ó ÔÂÁ —‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ËÂÚÓ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ò ‚˙ÁÓ‰ËÎ Ë ‡Áˆ˙ÙÌ‡Î Ô‡Í ÔÂÁ ÕÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ –ÂÌÂÒ‡ÌÒ‡. «‡ «‡Ô‡‰‡ ÂÔÓı‡Ú‡ ̇ ̈˂ËÎËÁÓ‚‡ÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ¿ÌÚ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÕÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏ  Ã‡˜Ì‡ ÂÔÓı‡. ÕÓ ÍÓÌÍÂÚ̇ڇ ËÒÚË̇, Ò˙Á̇ÚÂÎÌÓ ËÎË ÌÂ, Ò ËÁÍË‚ˇ‚‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÌˇÍÓË ıÓ‡ Ë ‚Ò˘ÍË ‡Á‚ËÚˡ ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÔÂÁ Ú‡ÁË ıËΡ‰ÓÎÂÚ̇ ÂÔÓı‡ Ò Ó͇˜ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ͇ÚÓ "Ò˙·ËÚˡ ËÎË Ë‰ÂË ÓÚ Ï‡˜Ì‡Ú‡ ÂÔÓı‡". ÕÓ ‰Ó͇ÚÓ Ì‡ «‡Ô‡‰ ÔÓÚ˘‡Î ÚÓÁË Ì„‡ÚË‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ, ̇ »ÁÚÓÍ ‚˙ÁÌËÍ̇ÎÓ ÌÓ‚Ó ÂÎË„ËÓÁÌÓ Ë ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ ˇ‚ÎÂÌËÂ. ¬ ÔÓÚË‚Ó‚ÂÒ Ì‡ Ã‡˜Ì‡Ú‡ ÂÔÓı‡ ËÒΡÏ˙Ú, ÍÓÈÚÓ Ò ÔÓˇ‚ËÎ ÔÂÁ 610 „. ‚ ÃÂ͇ Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÎ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ÒË ‚ ÉË̇, ̇ÒÓ˜ËÎ ÔÓÒ·Ìˡڇ ÒË Í˙Ï ÔÓÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡. œÓÒΉ̇ڇ ÂÎ˄ˡ Ë ÔÓÓÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ˇ ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡Î, ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡ÎË ËÒÚËÌÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ô‰ıÓ‰ÌËÚ ÂÎË„ËË ıËÒÚˡÌÒÚ‚Ó Ë ˛‰ÂÈÒÚ‚Ó Ë Ì‡È-̇Ô‰ ÛÚ‚˙‰ËÎË ‚ˇ‡Ú‡ ‚ ‰ËÌ ¡Ó„. — Ô‰ÔËÒ‡ÌËÂÚÓ "ÌˇÏ‡ ÔËÌÛʉÂÌË ‚ ÂÎ˄ˡڇ" ËÒΡÏ˙Ú, ÔÓˇ‚ˇ‚‡ÈÍË ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ, ‚˙Á‚ÂÒÚËÎ, ˜Â ÂÎ˄ˡڇ Ì Ò ̇·„‡ Ò Ì‡ÒËÎËÂ Ë ÔÓÚËÒÌ˘ÂÒÚ‚Ó, ˜Â Úˇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔËÂÏ ËÎË ÓÚı‚˙ÎË ˜ÂÁ Û·Âʉ‡‚‡Ì ̇ ‡ÁÛχ Ë Ò˙ˆÂÚÓ, Ë ‰‡Î Ò‚Ó·Ó‰‡ ̇ ÂÎ˄ˡڇ Ë Ò˙‚ÂÒÚÚ‡. —‚¢ÂÌËˇÚ Ó‡Ì, ÍÓÈÚÓ ‚˜ÌÓ ˘ˇÎ ‰‡ Ò˙ı‡ÌË ÓË„Ë̇ÎÌÓÒÚÚ‡ ÒË, Ò˙Ó·˘‡‚‡Î Á‡ ‡Ì„ÂÎË, ÍÓËÚÓ Ì ·ËÎË ‚ ˜Ó‚¯ÍË Ó·‡Á; Á‡ ‰ÂÌˇ ̇ ‡‚ÌÓÒÏÂÚ͇ڇ, ‚ ÍÓÈÚÓ ‰Ó·ËÚ ‰Â· ˘Â ·˙‰‡Ú ‚˙Á̇„‡‰ÂÌË, ‡ ÎÓ¯ËÚ - ͇̇Á‡ÌË; Ë ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËÎ ıÓ‡Ú‡, ˜Â Ì Ò ‡Ê‰‡Ú Ò ˜Ûʉ „ˇı. (Ñëåäâà ïðîäúëæåíèå)


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ

Êàê äà íå áúäåì æåðòâè íà ñòóäà

Õ‡È-ÒÚ‡¯ÂÌ Â Ì ҇ÏËˇÚ ÒÚÛ‰, ‡ ‡ÁÎË͇ڇ ÏÂÊ‰Û ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚ ̇‚˙Ì Ë ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌËÚ ÔÓÏ¢ÂÌˡ. ¬ Ú‡ÍË‚‡ ‰ÌË ıÓ‡Ú‡ Ò˙Ò ÒÂËÓÁÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ˜ÂÒÚÓ ËÁÔËÚ‚‡Ú „·‚Ó·ÓÎËÂ, ÂÁÍË ìÒÍÓÍÓ‚Âî ̇ Í˙‚ÌÓÚÓ Ë ìÔÂÒ͇˜‡ÌÂî ̇ Ò˙ˆÂÚÓ. «‡ÚÓ‚‡ ÓÌÂÁË, ˜ËÂÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË  ÔÓ-ÒÂËÓÁÌÓ, ̇È-‰Ó· ‰‡ Ì ËÁÎËÁ‡Ú ËÁÓ·˘Ó. ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 Õ‡È-ÌÂÁ‡˘ËÚÂ̇ڇ ÓÚ ÒÚÛ‰‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚˇÎÓÚÓ, ‡Á·Ë‡ ÒÂ,  ÎˈÂÚÓ. ƒ‡Ê ÔË Í‡Ú˙Í ÔÂÒÚÓÈ Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌÓ Ì„ӂ‡Ú‡ ÍÓʇ ÒÚ‡‚‡ ÒÛı‡ Ë ·Î‰‡. œË ÔË·Ë‡Ì ̇ ÚÓÔÎÓ ÔÂÁ Ô˙‚ËÚ 15-Ë̇ ÏËÌÛÚË ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ ‡ÎÂ„˘̇ Â‡ÍˆËˇ - ‰‡ Ò ÔÓˇ‚ˇÚ ˜Â‚ÂÌË ÔÂÚ̇ Ë ‰ÓË ÎÂÍË ÓÚÓˆË. ÀÂ͇ËÚ Ì ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ÌËÍ‡Í‚Ë ÏÂÍË - ÒΉ ÌˇÍÓÎÍÓ ˜‡Ò‡ Ú‡ÁË Â‡ÍˆËˇ ·Ë ÒΉ‚‡ÎÓ Ò‡Ï‡ ‰‡ ËÁ˜ÂÁÌÂ. —ÚÛ‰Ó‚ËˇÚ ‰ÂχÚËÚ Â ÔÓ-ÒÂËÓÁÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. —ËÏÔÚÓÏËÚ Á‡ ÌÂ„Ó Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú Ì ҇ÏÓ ÔÓ ÎˈÂÚÓ, ÌÓ Ë ÔÓ Û¯ËÚÂ Ë ÍËÚÍËÚ ̇ ˙ˆÂÚÂ, ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ë ÔÓ Ô˙ÒÚËÚ ̇ Í‡Í‡Ú‡. “Ó‚‡ ‚˜  Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ. “Ó Ò ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò˙Ò Á‡˜Â‚ˇ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰Û‚‡Ì ̇ ÌˇÍÓË ÏÂÒÚ‡ ÔÓ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ, ÍÓËÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ Ò˙·ˇÚ, ‡ ‡ÍÓ Ì ·˙‰‡Ú ‚ÁÂÚË ÏÂÍË, ÒΉ ‚ÂÏ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ Ò β˘ˇÚ Ë ·ÓΡÚ. ƒÂχÚÓÎÓÁËÚ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ‰‡ Ò ÔËÂÏ‡Ú ÔÂÔ‡‡ÚË, Ò˙‰˙ʇ˘Ë ‚ËÚ‡ÏËÌËÚ ¿, — Ë ÚÂÁË ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡ ¬.

¿ÍÓ Á‡‡‰Ë ËÁ·„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÛ‰ Ò ÔÓˇ‚ˇÚ ÔÓ·ÎÂÏË Ò ÛÒÚÌËÚÂ, ÚÓ‚‡ Ì  Á‡ ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡ÌÂ. ÀÂ͇ËÚ ̇˘‡Ú Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÚÂÓÓÎӄ˘ÂÌ ıÂÈÎËÚ. «‡ Ì„ӂÓÚÓ Î˜ÂÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó ÔÂÔ‡‡ÚËÚ ̇ ‚ËÚ‡ÏËÌ̇ ÓÒÌÓ‚‡, ͇ÍÚÓ Ë ‡Á΢ÌËÚ ‚ˉӂ ÔÛ‰Ë Ë ÔÓÚË‚Ó‡ÎÂ„˘ÌË ÍÂÏÓ‚Â.

Замръзването най-неприятната последица Õ‡È-ÌÂÔˡÚ̇ڇ ÔÓÒΉˈ‡ ÓÚ ÒÚÛ‰‡  Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂÚÓ. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÌÂ„Ó ÍÓʇڇ ÔÓ·ÂΡ‚‡, ‡ ‚ Ú˙͇ÌËÚ ̇ÒÚ˙Ô‚‡Ú ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÌÂÓ·‡ÚËÏË ÔÓÏÂÌË. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ‰ÓÔÛÒ͇̇ڇ ‚ Ú‡ÍË‚‡ ÒÎÛ˜‡Ë „¯͇  ‡ÁÚË‚‡ÌÂÚÓ Ò˙Ò ÒÔËÚ. “Ó‚‡ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Ô‡‚Ë ‚ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È! »ÁÏ˙Á̇ÎËÚ ˜‡ÒÚË ÓÚ ÚˇÎÓÚÓ Úˇ·‚‡ ·‡‚ÌÓ ‰‡ Ò Á‡„¡Ú, ͇ÚÓ ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ Ë Ì‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ Ò ÔÓÚ˙ÒË ÎÂ͇Ò͇ ÔÓÏÓ˘. ¿ÍÓ ÒÚ ÓÚ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ó·Ë˜‡Ú ‰‡ ‚ÁËÏ‡Ú ÏÂÍË Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ, ÔÂÁ ‚Ò˘ÍË ÒÚÛ‰ÂÌË ‰ÌË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÍÂÏÓ‚Â, ÌÓ ‚ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ӂ·ÊÌˇ‚‡˘Ë - Ú Ò˙‰˙Ê‡Ú ‚Ó‰‡, ÓÚ ÍÓˇÚÓ ÍÓʇڇ ‚Ë ÌˇÏ‡ ÌÛʉ‡. Õ‡ÈÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ ÔÓ-χÁÌË ÍÂÏÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰ı‡Ì‚‡Ú ÍÓʇڇ Ë ‰ÓË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò˙Á‰‡‰‡Ú ‚˙ıÛ Ì¡ Ú˙Ì˙Í ÙËÎÏ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ˇ Ô‰ԇÁË ÓÚ ‚ÎˡÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÚÛ‰‡. здраве.bg

Äåâåò ïðè÷èíè,çà äà ÿäåì îðåõè œÓ‰„ÓÚ‚ÂÌËˇÚ ÓÚ ÚÛÒÍËÚ ÒÔˆˇÎËÒÚË ‰Óˆ. ‰- ÃÂıÏÂÚ —˛ÚÈÂÏÂÁ Ë ‰Óˆ. ‰- ÃÛı‡ÂÏ ≈„ÛÌ ‰ÓÍ·‰ ‡ÁÍË‚‡ ÔÓÎÁËÚ ÓÚ ÓÂı‡ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚¯Íˡ Ó„‡ÌËÁ˙Ï. —ÔÓ‰ ̇Ô‡‚ÂÌÓÚÓ ÓÚ Úˇı ËÁÒΉ‚‡Ì Ëχ 9 Ô˘ËÌË, ÔÓ‡‰Ë ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ï ÓÂıË. ¬ËÒÓÍÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÓÏÂ1 „‡-3 χÒÚÌËÚ ÍËÒÂÎËÌË Ô‰ԇÁ‚‡ ÓÚ Ò˙‰Â˜ÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ, ÏÓÁ˙˜ÂÌ Û‰‡, Á‡ı‡ÂÌ ‰Ë‡·ÂÚ, ‚ËÒÓÍÓ Í˙‚ÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ÍÎËÌ˘̇

‰ÂÔÂÒˡ. ÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ ÓÂıË ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ ÒÔ‡‰‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ıÓÎÂÒÚÂÓ· ‚ Í˙‚Ú‡ Ë Ô‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ Ò˙‰Â˜Ì‡Ú‡ ‡ËÚÏˡ. ŒÂı˙Ú Ô‰ԇÁ‚‡ ˜Ó‚¯Íˡ 2 Ó„‡ÌËÁ˙Ï ÓÚ ‡ÍÓ‚Ë Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ Ë Á‡ÒË΂‡ ËÏÛÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ. ŒÂı˙Ú ÒÔÓχ„‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰3 ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Í˙‚, ÍÓˇÚÓ Ò Ò˙ÒË‚‡ ÔÓ-χÎÍÓ ‚˙‚ ‚ÂÌËÚÂ, Ë Á‡ Ôӂ˯‡‚‡Ì ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‰Ó·ˡ ıÓÎÂÒÚÂÓÎ. L-¿rginin'‡ ‚ ÓÂı‡ ÒÔÓχ„‡ 4 ‚˙Ú¯ÌËÚ ÒÚ‡ÌË Ì‡

Í˙‚ÓÌÓÒÌËÚ Ò˙‰Ó‚ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡‚ÌË Ë „·‰ÍË. “‡Í‡ Ò ÒÔÓχ„‡ Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇ Í˙‚ÌÓ-‚ÂÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ. ÇÒÚÌËÚ ÍËÒÂÎËÌË ‚ ÓÂı‡ ÔËÚÂʇ‚‡Ú Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡Ú Ò˙‰Â˜ÌËÚ ·ÓÎÂÒÚË. ŒÂı˙Ú ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ ͇˜Â5 ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÔËÂχÌÂ Ë ‡Á·Ë‡ÌÂ. ¬ ¿Áˡ ÓÂı˙Ú Ò ÔËÂχ ͇ÚÓ ı‡Ì‡ Á‡ ÏÓÁ˙͇. ”˜ÂÌˈËÚÂ Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚËÚ ‚ ÚÂÁË ÒÚ‡ÌË ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â ˘Â Û‚Â΢‡Ú ÓˆÂÌÍËÚÂ Ë ÛÒÔÂı‡ ÒË, ͇ÚÓ ˇ‰‡Ú ÓÂıË ÔÂ‰Ë ËÁÔËÚ. œË ‰Âˆ‡Ú‡ Ò ÔÓ-χÎÍÓ ÍÓÎË6 ˜ÂÒÚ‚Ó ÓÏ„‡-3 χÁÌËÌË ‚ Ó„‡ÌËÁχ Ò Ò¢‡ Ôӂ˜ ̇΢ˠ̇ ıËÔÂ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÚÛ‰ÌÓ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ë Ì‡Û˜‡‚‡Ì ̇ Ì¢‡Ú‡, ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ Ôӂ‰ÂÌËÂ Ë ÔÓ·ÎÂÏË ÔË ÒÔ‡ÌÂÚÓ. œ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ7 ÚÓ Ì‡ ͇Ï˙ÌË ‚ ÊÎ˙˜Í‡Ú‡. ÷ÚÓÌËÌ˙Ú ‚ ÓÂı‡ ÓÚÒÚ8 ‡Ìˇ‚‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚ Ò˙Ò Ò˙Ìˇ ÔË ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ ÔÂÁ ÌÓ˘Ú‡ Ë ËÏ‡Ú ÚÛ‰ÌÓÒÚË ÔË Á‡ÒÔË‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ‡‰Ë ‡Á΢ËÂÚÓ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ, ÔÓ ÍÓÂÚÓ ÒË Îˇ„‡Ú. ŒÂı˙Ú Ëχ ‡ÌÚËÓÍÒˉ‡ÌÚÌÓ 9 ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë Á‡·‡‚ˇ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ̇ ÌÂ‚̇ڇ ÒËÒÚÂχ ͇ÚÓ ¿Îˆı‡ÈÏÂ. ŒÂı˙Ú Ò˙‰˙ʇ χ„ÌÂÁËÈ Ë ÊÂΡÁÓ.

Едно киви на ден е достатъчно ≈‰ÌÓ ÍË‚Ë Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÍˉÌ‚̇ڇ ÌÛʉ‡ ÓÚ ‚ËÚ‡ÏËÌ — ̇ ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ. œÓÙ. ‰- “Û‡Ì ‡‡‰ÂÌËÁ ËÁÚ˙Í‚‡, ˜Â "‚ 100 „‡Ï‡ ÍË‚Ë Ò Ò˙‰˙ʇ ÓÍÓÎÓ 400 ÏËÎË„‡Ï‡ ‚ËÚ‡ÏËÌ —. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ‰Ì‚̇ڇ ÌÛʉ‡ ÓÚ ‚ËÚ‡ÏËÌ ¿ ̇ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ Â 1,75 „‡Ï‡. “Ó‚‡ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚ËÚ‡ÏËÌË Ò ̇ÏË‡ ‚ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 70 „‡Ï‡ ÍË‚Ë.  Ë‚ËÚÓ Ò˙‰˙ʇ 46 Ô˙ÚË Ôӂ˜ ‚ËÚ‡ÏËÌ — ÓÚ ÔÓÚÓ͇ÎËÚÂ, χ̉‡ËÌËÚÂ, ÎËÏÓ̇ Ë ‰. Ë 40-50 Ô˙ÚË Ôӂ˜ ‚ËÚ‡ÏËÌ — ÓÚ ˇ·˙Î͇ڇî. —ÔÓ‰ ÔÓÙ.  ‡‡‰ÂÌËÁ ‰Ì‚̇ڇ ÌÛʉ‡ ÓÚ ‚ËÚ‡ÏËÌ — ̇ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ Â 60 ÏËÎË„‡Ï‡. ì Ó„‡ÚÓ Ò ÓÒÏËÒÎË ÚÓ‚‡, ÒÚ‡‚‡ ˇÒÌÓ, ˜Â ‰ÌÓ ÍË‚Ë ÏÓÊ ‰‡ ÓÒË„ÛË Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ú‡ÁË ÌÛʉ‡ ÓÚ ‚ËÚ‡ÏËÌË", ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ ÚÓÈ.

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÊÞ Ð ØÀ Ò Á À ÉÕ À Í

19 - 25 ßÍÓÀÐÈ 2009


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 19 - 25 ßÍÓÀÐÈ 2009

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

14

15

19

12 16

20

23

13 17

21

22

24

26

25

27

28

30

18

31 34

29 32

35 37

33 36

38 39

Ñúñòàâèë: Ìåõìåä Êå÷èäæè, ñ. ßñåíêîâî, îáë. Øóìåí

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 √ÂÓÈ ÓÚ ì—ËÌËÚ ÔÂÔÂÛ‰Ëî ̇ œ‡‚ÂÎ ¬ÂÊËÌÓ‚. 5 œÓ‰‚Ó‰ÌÓ ÏÓÒÍÓ ‡ÒÚÂÌËÂ. 7 ÃÓ‰ÂÎ ÛÏ˙ÌÒÍË ‰ÊËÔÓ‚Â. 8 –ËÏÒÍË ÔÓÁ‡ËÍ (100-32 „. Ô.Ì.Â.). 10 ¬Ë‰ ÙÂÓ‰‡Î̇ ÔÓÁÂÏÎÂ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ (ÏÌ.˜.). 12 ‘Û‡ÊÌÓ ‡ÒÚÂÌËÂ. 14 —ÔËÒ˙Í Ì‡ ‚Â˘Ë ËÎË Ô‰ÏÂÚË. 15 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡. 17 ‘ËÎÏ Ì‡ ”‰Ë ¿Î˙Ì. 19 —ÚËıÓÚ‚ÓÂÌË ÓÚ ¬‡ÁÓ‚. 20 –Ó‰, ÔÓËÁıÓ‰. 22 √‡‰ ‚ —‚Â̇ »Ú‡Îˡ. 23 œÓÒˇÍ˙Ú Ì‡ ŒÏË ÓÚ ìŒ‰ËÒ¡î. 24 ¬Ë‰ ÔËÔÓÈ.

25 26 28 29 30 32 34 36

—ËÎÂÌ Ô·˜. √‡‰ËÌÒÍÓ ˆ‚ÂÚÂ. √‡‰ ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ. –Â͇ ‚ ≈‚ÓÔ‡. œÂÔË̇ÚÂÎÂÌ Á̇Í. —Ú‡ÓÚÓ ËÏ ̇ œÎËÒ͇. √‡‰ ‚ ÕË„Â. ÕÓÒ Ì‡ ̇¯ÂÚÓ ◊ÂÌÓÏÓËÂ. 37 œÓ˜ÂÚÂÌ ÓÚ΢ËÚÂÎÂÌ Á̇Í, ‰‡‚‡Ì Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌË Á‡ÒÎÛ„Ë (ÏÌ.˜.). 39 ¬ÓÈÒÍÓ‚Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌË (ÏÌ.˜.).

5 ƒ‚ÌÓ„˙ˆÍË ·Ó„ ̇ β·Ó‚Ú‡. 7 √ÂÓÈ Ì‡ ÇÒÌ ì ‡ÎˇÚ ̇ À‡ıÓî. 9  ÓÊ̇ ·ÓÎÂÒÚ, ÔË ÍÓˇÚÓ Ô‡‰‡Ú ÍÓÒÏËÚÂ. 10 —ÎÓÊÂÌ Û‰. 11 √ÂÓËÌˇ ̇ ‘. ÀÂı‡ ÓÚ ÓÔ. ì÷Ë„‡ÌÒ͇ β·Ó‚î. 13 ≈ÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰ Á‡ Ú‚ӄ‡. 14 ¿ÏÂ. ÔËÒ‡ÚÂÎ Ë ‰‡Ï‡ÚÛ„, ‡‚ÚÓ ̇ ìŒÚ‚˙‰ ıÓËÁÓÌÚ‡î (18881953 „.). 16 Õ‡¯Â Ô‰ÔˡÚË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÍÓÁÏÂÚ˘ÌË Ò‰ÒÚ‚‡. 18 ’Ë˘Ì‡ ÌÓ˘Ì‡ ÔÚˈ‡ Ò˙Ò ÁÎӂ¢ „Î‡Ò Ë „ÓÎÂÏË Ó˜Ë. 20 ÿÛÏÂÒ͇ ·Ó„ËÌˇ. 21 »ÒÔ. ÊË‚ÓÔËÒˆ, „˙Í ÔÓ ÔÓËÁıÓ‰ (1541-1614).

ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 œÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ÔÓÎ˛Ò ‚ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ. 2 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡. 3 »„ÎÓÎËÒÚÌÓ ‰˙‚Ó. 4 —ÚÓÎˈ‡Ú‡ ̇ ≈Í‚‡‰Ó.

ËÅÑÍÎ

СУДОКУ 9 4 3

7

ÑÐÅÄÍÎ

Õ‡ ÛÎˈ‡Ú‡ ÏÓÏ˘Â̈ Ò ӷ˙˘‡ Í˙Ï ÒÎÛ˜‡È̇ ÏËÌÛ‚‡˜Í‡: - ¡ËıÚ ÎË ÏË ÔÓÏӄ̇ÎË? Õ ÏÓ„‡ ‰‡ ÓÚ‚Óˇ ‚‡Ú‡Ú‡ Í˙Ï Ì‡¯‡Ú‡ „‡‰Ë̇. - ŸÂ ÚË ÔÓ͇ʇ Í‡Í ‰‡ ˇ ÓÚ‚‡ˇ¯, ÏÓÏ˘Â̈Â, Á‡ ‰‡ ÏÓʯ ÛÚ ‰‡ „Ó Ô‡‚˯ ҇χ. - –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÌÓ ÛÚ ·ÓˇÚ‡ ˘Â  ‚˜ ËÁÒ˙ı̇·. ☺ ☺ ☺ ƒ‚ ·ÎÓ̉ËÌÍË Ò‰ˇÚ ̇ ÚÂ‡Ò‡Ú‡ Ë Â‰Ì‡Ú‡ ÔËÚ‡: - ¿·Â, ÏÛˆÓ, ÍÓ  ÔÓ-·ÎËÁÓ: ÀÛ̇ڇ ËÎË ÀÓ̉ÓÌ? ƒÛ„‡Ú‡: - ¿·Â, ÚË ÚÓÎÍÓ‚‡ ÎË ÒË Ú˙Ô‡?! “Ë ÏÓʯ ÎË ‰‡ ‚ˉ˯ ÀÓ̉ÓÌ, ‡!? ☺ ☺ ☺ ¬ χ„‡ÁËÌ Á‡ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÒÚÓÍË ‚ÎËÁ‡Ú ‰‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ:

- œ‡‚ËÏ ÒӈˇÎÌÓ ÔÓÛ˜‚‡Ì Ò‰ Ú˙„Ó‚ÒÍË ‡·ÓÚÌˈË. »Ï‡Ú ÎË ‰Âˆ‡, „ÓÒÔÓÊÓ? - ÕˇÏ‡ÏÂ. œÓ‚ÂÂÚ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ Ò‰Ïˈ‡. ☺ ☺ ☺ - «Ì‡Â¯ ÎË ÍÓÎÍÓ ‚ˉ‡ ‡‰‚Ó͇ÚË Ëχ? - ÓÎÍÓ? - ¿ÏË ‰‚‡ ‚ˉ‡: ‰ÌËÚ ÔÓÁ̇‚‡Ú Á‡ÍÓÌËÚÂ, ‡ ‰Û„ËÚ ÔÓÁ̇‚‡Ú Ò˙‰ËˇÚ‡. ☺ ☺ ☺ - œÂ‰Ë ‰‡ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ‚Ë Á‡˘ËÚ‡‚‡Ï, ˘Â ÓÚ·ÂÎÂʇ, ˜Â ÚÓÁË Ô˙Ú ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‚Ë Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÒÂËÓÁÌÓ - ͇Á‚‡ ‡‰‚Ó͇Ú˙Ú Ì‡ Ò‚Óˇ ÍÎËÂÌÚ. ÃË̇Îˡ Ô˙Ú Ò ÓÚ˙‚‡ıÚ ̇ ÍÓÒ˙Ï. - –‡Á˜ËÚ‡Ï Ì‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ÏÂʉۂÂÏÂÌÌÓ ‚Ë ÒÚ Ôӂ˯ËÎË Í‚‡ÎËÙË͇ˆËˇÚ‡ ÒË. ☺ ☺ ☺

Îòãîâîðè íà êðúñòîñëîâèöàòà îò ïðåäèøíèÿ áðîé: ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1. Ñèêà. 5. Ïåòàê. 10. Àòèêà. 12. Ðèòà (Ïàîíå). 13. Ìà. 14. Àâèà. 15. Àë. 16. Àðî. 17. Êàêà. 19. Ðàëè. 21. Áóðè. 22. Àêà. 23. Àëè. 25. Àáîáà. 27. Çèë. 29. Äðàìà. 30. Ìîäà. 31. Ìè. 32. Êàíîí. 33. Èíàðè. 34. Òàëè. ÎÒÂÅÑÍÎ: 1. Ñàìàðà. 2. Èðà. 3. Êè. 4. Àêàðè. 6. Åðàêóë. 7. Òè. 8. Àòàêè. 9. Êàëà. 11. Èâî. 16. Àëàáàìà. 18. Àðèçîíà. 20. Àêàð. 21. ÁÒÀ. 23. Àáà. 24. Àëàíè. 26. Îìèð. 28. Èäîë. 29. ÄÀÈ. 30. Ìàò.

1

6 5

1

1

8

2 4

7

3

4

2

7

4

1

8

≈‰ËÌ Óıβ‚ Á‡ÔӘ̇Π‰‡ Ò ͇ÚÂË ÔÓ ˜ÂÂ¯Ó‚Ó ‰˙‚Ó Ì‡Ò‰ ÁËχ. ÃË̇‚‡ ‰ËÌ ÍÓÒ Ë „Ó ÔËÚ‡: - ’ÂÈ, ÚË, Á‡˘Ó Ò ͇ÚÂ˯ ÔÓ ÚÓ‚‡ ‰˙‚Ó? - «‡ ‰‡ ÒË ı‡Ô̇ ˜Â¯Ë. - ÃË ÚÓ Ò„‡ ÌˇÏ‡ ˜Â¯Ë. - ƒ‡ ‰Â, ‡Ï‡ ‰Ó͇ÚÓ Ò ͇˜‡, ˘Â Ëχ. ☺ ☺ ☺ ≈‰ËÌ Ï˙Ê Ò‰̇Π‰‡ Ó·ˇ‰‚‡ ‚ ‰ËÌ ÂÒÚÓ‡ÌÚ Ë ÒË ÔÓ˙˜‡Î ÒÛÔ‡ ÚÓÔ˜ÂÚ‡. ƒÓÌÂÒÎË ÏÛ ÒÛÔ‡Ú‡. —Ή χÎÍÓ ÔÓ‚Ë͇ΠÒÂ‚ËÚ¸Ó‡ Ë „Ó ÔÓÔËÚ‡Î: - »Á‚ËÌÂÚÂ, ‡Á ÒË ÔÓ˙˜‡ı ÒÛÔ‡ ÚÓÔ˜ÂÚ‡, ‡ ‚˙ÚÂ ÌˇÏ‡ ÌËÚÓ Â‰ÌÓ ÚÓÔ˜Â. —Â‚ËÚ¸Ó˙Ú ÏÛ ÓÚ„Ó‚ÓËÎ: - “Ë Í‡ÚÓ ÒË ÍÛÔ˯ ‚‡Ù· ◊‡È͇, ‰‡ Ì ·Ë ‚ Ì¡ ‰‡ Ëχ ˜‡ÈÍË, ‡?! ☺ ☺ ☺

5

2

1

3

9

4

2

3

6

4

3

6

8

2

1 5 6

5

3

8

2

8

9 1

8 6

8

9

6

1

В ИЦОВЕ

4

1

4

2

7

4

9

3

5

8

9

5

4 3

6

5

2

7

4

8

6

2

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

ÑÐÅÄÍÎ

5

2

6

4

9

3

7

8

1

4

3

9

6

2

1

8

5

7

3

8

4

7

1

2

5

6

9

1

2

8

4

5

7

3

9

6

7

1

9

5

8

6

2

4

3

5

7

6

9

8

3

1

2

4

2

7

3

1

5

8

6

9

4

2

4

3

1

7

8

9

6

5

1

6

5

9

3

4

8

7

2

9

5

7

3

4

6

2

8

1

4

9

8

2

6

7

1

3

5

6

8

1

5

9

2

4

7

3

6

5

7

3

2

9

4

1

8

8

1

2

7

3

5

6

4

9

8

3

2

6

4

1

9

5

7

3

9

5

8

6

4

7

1

2

9

4

1

8

7

5

3

2

6

7

6

4

2

1

9

5

3

8

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 19 - 25 ßÍÓÀÐÈ 2009

Ïåòòå òîï òåõíîëîãèè íà 2009 ã. «‡ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚ  ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú Ô‡‚ËÎÌË »“ ¯ÂÌˡ, ·ÂÁ ‰‡ ÔÓÁ̇‚‡Ú ÚẨÂ̈ËËÚ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ. ¿ Ú ҇ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„ÓÔÓÒÓ˜ÌË Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË. ¬ÒÂ Ô‡Í Ëχ ÌˇÍÓÎÍÓ, ÍÓËÚÓ Ò ̇·„‡Ú Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚ, Ë ÏÓÊÂÏ ‰‡ Ó˜‡Í‚‡ÏÂ, ˜Â ÔÂÁ 2009 „Ó‰Ë̇ ˘Â ÔÓÍ‡Ê‡Ú ÁˇÎÓÒÚ Ë ÔË„Ó‰ÌÓÒÚ ‰‡ ÒÎÛÊ‡Ú Ì‡ ‚ÒÂÍË ·ËÁÌÂÒ.

Windows Azure ÓÏÔ˛Ú˙ÌËˇÚ Ó·Î‡Í ·Â¯Â ‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-„Ó¢ËÚ ÚÂÏËÌË ÔÂÁ 2008 „Ó‰Ë̇, ÌÓ ÔÂÁ 2009 „Ó‰Ë̇ ˘Â Ò Ô‚˙Ì ‚ ÌÂ˘Ó Ôӂ˜ ÓÚ ÚÓ‚‡.  ‡Á‡ÌÓ Ò ÔÓÒÚË ‰ÛÏË, ÚÓÁË ÚÂÏËÌ Ò ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó ıÓÒÚ‚‡Ì ̇ ÔËÎÓÊÂÌˡ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ. Õ‡È-χÒÓ‚ÓÚÓ Ú‡ÍÓ‚‡ ÔËÎÓÊÂÌË Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡  Google Docs, ÌÓ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚ ˘Â Ò Á‡ÔÓÁ̇ˇÚ Ë Ò ‰Û„Ë ¯ÂÌˡ ÓÚ ‡Á΢ÌË „ÓÎÂÏË ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË ͇ÚÓ Elastic Compute Cloud ̇ Amazon, Force.com ̇ Salesforce.com Ë App Engine ̇ Google. Microsoft ͇ÚÓ ˜Â ÎË ÔÓÁ‡Í˙ÒÌˇ χÎÍÓ ‰‡ Ò ÔËÒ˙‰ËÌË Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙Ìˡ ӷ·Í, ÌÓ ÔÂÁ ÓÍÚÓÏ‚Ë ‚ÒÂ Ô‡Í Ó·ˇ‚Ë Ò‚ÓˇÚ‡ ËÌˈˇÚË‚‡.  ÓÏÔ‡ÌËËÚ ˘Â ı‡ÂÒ‡Ú Azure, Ú˙È Í‡ÚÓ Ú‡ÁË ÚÂıÌÓÎӄˡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ .NET Framework. “Ó‚‡ ˇ Ô‚˙˘‡ ‚ ÔÓÁ̇ڇ ÚÂËÚÓˡ Á‡ ‡Á‡·ÓÚ˜ËˆË Ë ˘Â ˇ Ò‚˙Ê ·ÂÁ ÔÓ·ÎÂÏË Ò Exchange Ë SharePoint.  ‡ÈÌËÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎË Ò˙˘Ó ˘Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ô·ÚÙÓχڇ Azure ÔÂÁ Windows Live Mesh - ÒÓÙÚÛÂ˙Ú Á‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ ̇ ÌË‚Ó ÔÓÚ·ËÚÂΠ̇ Microsoft, ÍÓÈÚÓ ‰ÓË ‚ ÒÚ‡‰Ëˇ ̇ ·ÂÚ‡ ÚÂÒÚ Â ‰ÓÒÚ‡ ‚Ô˜‡ÚΡ‚‡˘. Windows Azure  ‚‡Ê̇ Ò ÚÓ‚‡, ˜Â ·ÂÎÂÊË ÒÏˇÌ‡Ú‡ ̇ ÓËÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ ̇ Microsoft ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌˡ, ̇ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ÍÎËÂÌÚ‡, Í˙Ï Â‰ËÌ ·‡ÁË‡Ì ‚ Û· ÔÓ‰ıÓ‰.

Мултитъч интерфейси Œ˜‡Í‚‡Ï ڇÍË‚‡ ËÌÚÂÙÂÈÒË Ì ҇ÏÓ ÔË ÚÂÎÂÙÓÌËÚÂ, ÌÓ Ë Ì‡ ÂÍ‡ÌËÚ ̇ ÍÓÏÔ˛ÚËÚÂ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË ˘Â ËÁÎÂÁ ‰Ó Í‡ˇ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ ËÎË ˘Â Á‡Í˙ÒÌÂÂ, ÓÚ Windows 7 Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇ Á‡ Ú‡ÁË ÚÂıÌÓÎӄˡ. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Í‡ÚÓ Asus, HP Ë Dell Ì ˜‡Í‡Ú Ò˙Ò ÒÍ˙ÒÚÂÌË ˙ˆÂ ‰‡ Ò ÔÓˇ‚Ë ÌÓ‚‡Ú‡ ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ ÒËÒÚÂχ ̇ Microsoft.

Asus ‡Á¯ËË Ò‚ÓˇÚ‡ ÎËÌˡ ÌÂÚ·ÛˆË Eee PC, ̇‰„‡Ê‰‡ÈÍË Windows XP Ò Â‰Ì‡ Ò‰‡ ÓÚ ËÍÓÌË, ‰‚ËÊÂÌË Ò ‰ÓÍÓÒ‚‡ÌÂ. HP Ô‰·„‡ ÒÂˡڇ ·ÔÚÓÔË TouchSmart, Ò ÔÓ‰‰˙Ê͇ ̇ ÏÛÎÚËÚ˙˜ ÊÂÒÚÓ‚Â, Dell Ëχ Ò‚ÓËÚ ڇ·ÎÂÚË Latitude. Õ‡È-̇Ô‰ Ò Ï‡ÚÂˇ· ͇ÚÓ ˜Â ÎË Â Apple, ÍÓˇÚÓ ÔË·„‡ ÚÂıÌÓÎӄˡڇ ͇ÍÚÓ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌˡ ÒË ÒχÚÙÓÌ, ڇ͇ Ë ‚ Ì ÔÓ-χÎÍÓ ÔÓÔÛΡÌˡ Macbook Air Ë ˇ ‡Á¯Ëˇ‚‡ ‚ ÌÓ‚‡Ú‡ ÎËÌˡ MacBook Ë MacBook Pro.

GPGPU œÂÒÔÂÍÚ˂̇ ËÁ„ÎÂʉ‡ Ë Ë‰ÂˇÚ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ „‡Ù˘ÌË Í‡ÚË, ÒÏˇÚ‡ÌË ÔÓ ÔË̈ËÔ Á‡ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Á‡ÂÚË Ò˙Ò Á‡‰Ó‚ÓΡ‚‡Ì ̇ ͇ÔËÁËÚ ̇ „ÂÈÏ˙ÒÍËÚ –—-Ú‡, Á‡ ÔÓ-ÒÂËÓÁÌË Á‡‰‡˜Ë ‚ ÒÛÔÂ ÍÓÏÔ˛ÚË Ë Ë̉ÛÒÚˇÎÌË ÍÓÏÔ˛ÚË. “ÂıÌÓÎӄˡڇ  ËÁ‚ÂÒÚ̇ ͇ÚÓ GPGPU (ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌË „‡Ù˘ÌË ÔÓˆÂÒÓË). ÷ÂÎÚ‡  ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú „ÓÎÂÏËˇÚ ·ÓÈ ÔÓˆÂÒÓÌË ˇ‰‡ ̇ ÏÓ‰ÂÌËÚ „‡Ù˘ÌË ÔÓˆÂÒÓË (240 on the Nvidia GTX 280), ÍÓËÚÓ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ÒÔˆËÙ˘ÌË Ô‡‡ÎÂÎÌË Á‡‰‡˜Ë. “Û‰ÌÓÒÚ-

Ú‡ ˉ‚‡ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ò ̇Ô˯‡Ú ÔËÎÓÊÂÌˡ, ÍÓËÚÓ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ÚÂÁË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. «‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Nvidia Ô‰·„‡ Ò‚Óˇ ÂÁËÍ CUDA, ÍÓÈÚÓ Â Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ ̇ C. Œ·Î‡ÒÚËÚ ̇ ÔËÎÓÊÂÌË ҇ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË - ÓÚ ÌÂÙÚÓ- Ë „‡ÁÓ‰Ó·Ë‚ ‰Ó ΘÂÌË ̇ ‡ÍÓ‚Ë Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ.

Оптика ŒÔÚ˘ÌËÚ ͇·ÂÎË Ì ҇ ÓÚ ‚˜Â‡, ÌÓ ÔÂÁ 2009 „Ó‰Ë̇ ˘Â Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ ‰‡ ‚Ëʉ‡Ï ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚ ̇ Ú‡ÁË ÚÂıÌÓÎӄˡ. œ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ËÏ ÒÔˇÏÓ Ï‰ÌËÚ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË Ò‡ Ә‚ˉÌË, ‚˙ÁÔË‡˘ËˇÚ Ù‡ÍÚÓ Á‡ χÒÓ‚ÓÚÓ ËÏ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË  ˆÂ̇ڇ. Œ˜‡Í‚‡ Ò ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ ÓÔÚË͇ڇ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ Ë ‰ÓÏÓ‚ÂÚ ̇ ıÓ‡Ú‡ Ë ‰‡ Ô‰ÎÓÊË ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‰‡ÌÌË Ò˙Ò ÒÍÓÓÒÚ 100 Mb/sec.

SSD “‡Í‡ ̇˜ÂÌËÚ ڂ˙‰ÓÚÂÎÌË ‰ËÒÍÓ‚Â (SSD) ËÏ‡Ú ÌˇÍÓË ·ÂÁÒÔÓÌË Ô‰ËÏÒÚ‚‡ ÒÔˇÏÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚ ڂ˙‰Ë ‰ËÒÍÓ‚Â. “ ҇ ÔÓ-Á‰‡‚Ë Ë Ì‡‰ÂʉÌË, ÔÓ‡‰Ë ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ‰‚ËÊÂ˘Ë Ò ˜‡ÒÚË, Ë ËÏ‡Ú ÏÌÓ„Ó ÔÓχÎÍË ‚ÂÏÂ̇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô. Intel ÔÓ-

ÏÂÌË ÔÂÈÁ‡Ê‡ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ÓÚ ÒÂˡڇ X, ÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÈÍË ÍÓÌÚÓÎÂËÚ ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ڇ͇, ˜Â ‰‡ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡Ú ̇ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË ‰‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡. ÕÂÈÌËÚ SSD ‰ËÒÍÓ‚Â Á‡ Ò˙‚˙Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÒÍÓÓÒÚË Á‡ ˜ÂÚÂÌ ÓÚ 250 MB/sec Ë ‰Ó 170 Mb/sec Á‡ Á‡ÔËÒ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‚Ò Ӣ Ëχ Í‡Í‚Ó ‰‡ Ò Ê· ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ͇ԇˆËÚÂÚ Ë ˆÂ̇, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Úˇı̇ڇ ÛÔÓÚ·‡ ‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ͇ÚÓ ÌÂÚ·ÛÍ ÍÓÏÔ˛ÚË Ì‡Ï‡Îˇ, ÌÓ Á‡ ‰̇ ·‡Á‡ ‰‡ÌÌË Á‡ Ú‡ÌÁ‡ÍˆËË ÚÓ‚‡ Ì  ‚‡ÎˉÌÓ. œÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ò˙˘Ó ˘Â Ò ‡ÁÂ¯Ë ‚ ÒÍÓÓ ‚ÂÏÂ. Õ‡ ËÁÎÓÊÂÌËÂÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒ͇ ÂÎÂÍÚÓÌË͇ ‚ À‡Ò ¬Â„‡Ò pureSilicon ÔÓ͇Á‡ SSD ‰ËÒÍ Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ 1 TB. “ÓÈ ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÁÎÂÁ ̇ Ô‡Á‡‡ ÔÂ‰Ë ÚÂÚÓÚÓ ÚËÏÂҘˠ̇ 2009 „Ó‰Ë̇ Ë ˆÂ̇ڇ ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â  ۷ËÈÒÚ‚Â̇, ÌÓ ‚ÒÂ Ô‡Í ·‡ËÂ‡Ú‡ Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡  ÔÂÓ‰ÓÎˇÌ‡. ÷ÂÌËÚ Á‡ ÔÓ-χÎÍËÚ ͇ԇˆËÚÂÚË ˘Â Ô‡‰‡Ú, ÚÂıÌÓÎӄˡڇ ˘Â Ò˙Áˇ‚‡ Ë ‡Ú‡Í‡Ú‡ ̇ SSD Í˙Ï HDD ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ÛÒÔ¯ÌÓ ÔÂÁ 2009 „Ó‰. TechNews.bg

ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÅÄËÀÃÀ

ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÅÄËÀÃÀ

‘Ëχ Ú˙ÒË ÒÂÍÂÚ‡͇ - Ï·‰Ó ÏÓÏË˜Â Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ë ÚÛÒÍË ÂÁËÍ.

‘Ëχ Ú˙ÒË Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎ͇ Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ë ÚÛÒÍË ÂÁËÍ.

Тел.: (02) 925 13 87

Тел.: (038) 66 43 74; GSM: 0896 829 284

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004

KÜÇÜK

İLANLARINIZI ZAMAN’DA DEÐERLENDÝRÝN

 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè.  Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


ÑÏÎÐÒ

19 - 25 ßÍÓÀÐÈ 2009

ZAMAN 9

ФУТБОЛЪТ В ПАЛЕСТИНА СЪЩО Е ПОД ОФАНЗИВА œÓÚÂÒÚËÚ ÒÂ˘Û ËÁ‡ÂÎÒ͇ڇ ÓÙ‡ÌÁË‚‡ Ì ÒÚËı‚‡Ú, ͇ÚÓ ‚˜ Ò ÔÂÌÂÒÓı‡ Ë Ì‡ "ÁÂÎÂÌˡ ÍËÎËÏ". Õ‡Ô‡‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ "—‚ËΡ" ‘‰ÂËÍ ‡ÌÛÚ ÔÓ͇Á‡, ˜Â  Ò˙Ô˘‡ÒÚÂÌ Í˙Ï Ò˙·ËÚˡڇ ‚ ¡ÎËÁÍˡ ËÁÚÓÍ Ë Ò ÔÓˇ‚Ë Ò Ù·ÌÂÎ͇ ‚ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ œ‡ÎÂÒÚË̇ ‚ ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ Ò »Á‡ÂÎ. ¡ÂÁ ÚÓ‚‡ ÒÔÓÚÌËÚ ˄ˢ‡ Ò‡ ·Î‡„ÓÔˡÚ̇ ÔÓ˜‚‡ Á‡ Ú‡ÍÓ‚‡ Ôӂ‰ÂÌËÂ. ÕÓ Ì ÏÓÊ ÎË œ‡ÎÂÒÚË̇ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ χ„ˡڇ ̇ "ÁÂÎÂÌˡ ÚÂÂÌ"? œÓ ÔË̈ËÔ ÙÛÚ·ÓÎ˙Ú Â ‚ ÛÒÎÛ„‡ ̇ ÏË‡ Ë ËÁ‡‚Ìˇ‚‡ ‚Ò˘ÍË ‰˙ʇ‚Ë Ì‡ ÚÂÂ̇. ÕÓ ‚ œ‡ÎÂÒÚË̇, ‚ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ̇ÚËÒ͇ ̇ »Á‡ÂÎ, Ë ÷‡ ‘ÛÚ·ÓÎ Â Á‡Ò„̇Ú. œ‡ÎÂÒÚË̇ Ò Á‡ÔÓÁ̇‚‡ Ò ÙÛÚ·Ó· ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ìˡ. ¬ ÔÂËÓ‰‡ 1934-1940 „. ̇ˆËÓ̇ÎÌËˇÚ ÓÚ·Ó ̇ œ‡ÎÂÒÚË̇ ËÁË„‡‚‡ 5 ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË Ò¢Ë, ͇ÚÓ ÓÚ·Ó˙Ú Â Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ Ô‡ÎÂÒÚËÌˆË Ë Â‚ÂË, ÍÓËÚÓ ‰ÓÏËÌË‡Ú ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡. —Ή Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ƒ˙ʇ‚‡Ú‡ »Á‡ÂÎ ÔÂÁ 1948 „. Ô‡ÎÂÒÚËÌÒÍËÚ ÚÂËÚÓËË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ò‡ ÓÍÛÔË‡ÌË Ë ÏÌÓ„Ó Ô‡ÎÂÒÚËÌˆË Ò ËÁÒÂ΂‡Ú ‚ ◊ËÎË Ë —¿Ÿ, ͇ÚÓ ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÔÂ‰Ë Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ »Á‡ÂÎ. »ÁÒÂÎËÎËÚ Ò ‚ ◊ËÎË Ô‡ÎÂÒÚËÌˆË Ò˙Á‰‡‚‡Ú Ú‡Ï ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÓÚ·Ó ̇ ËÏ "œ‡ÎÂÒÚËÌÓ" ÔÂÁ 1920 „., ͇ÚÓ ÓÚ·Ó˙Ú ÒÚ‡‚‡ ̇ ‰‚‡ Ô˙ÚË ¯‡ÏÔËÓÌ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. –‰ÓÏ Ò "œ‡ÎÂÒÚËÌÓ" Ë ÓÚ·ÓËÚ "”ÌË‚ÂÒˉ‡‰" Ë " Ó·ÂÎÓ‡" Ò‡ Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌË „·‚ÌÓ ÓÚ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË Ò Ô‡ÎÂÒÚËÌÒÍË ÔÓËÁıÓ‰, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓ‰ÍÂÔˇÌË ÓÚ ·ÎËÁÓ 300 ıËÎ. Ô‡ÎÂÒÚËÌˆË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ÕÓ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÏ ‚ ¡ÎËÁÍˡ ËÁÚÓÍ. œ‡ÎÂÒÚËÌÒ͇ڇ ÙÛÚ·ÓÎ̇ Ù‰Â‡ˆËˇ  Ò˙Á‰‡‰Â̇ ÔÂÁ 1962 „Ó‰Ë̇, ÌÓ ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡, ˜Â ÒÚ‡-

œ

‡ÎÂÒÚËÌÒÍËˇÚ ÙÛÚ·ÓÎ Ò˙˘Ó Ó˜‡Í‚‡ Ò‚Ó·Ó‰‡. ¡ÓˇÚ Ì‡ Û·ËÚËÚ ԇÎÂÒÚËÌÒÍË ÒÔÓÚËÒÚË ÓÚ ËÁ‡ÂÎÒÍËÚ ÒËÎË ÓÚ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 2000 „. Ì‡Ò‡Ï Â Ì‡‰ 130 ‰Û¯Ë, ͇ÚÓ Ò ÔÓÒΉÌËÚ ̇ԇ‰ÂÌˡ ·ÓˇÚ ËÏ ˘Â ̇‡ÒÌ ӢÂ.

̇ڇ Ì ·Â ÌÂÁ‡‚ËÒËχ, Ù‰Â‡ˆËˇÚ‡ Ì ·Â ÔËÁ̇ڇ ÓÚ ‘»‘¿ ‰Ó 1998 „., ÍÓ„‡ÚÓ ·Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌÓ œ‡ÎÂÒÚËÌÒÍÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. —Ή ÔËÁ̇‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‘»-

‘¿ œ‡ÎÂÒÚË̇ ËÁË„‡ Ô˙‚ˡ ÒË ÏÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ï‡˜ Ò ÀË‚‡Ì. œ˙‚‡Ú‡ Ôӷ‰‡ ̇ œ‡ÎÂÒÚË̇  ËÁ‚Ó˛‚‡Ì‡ ÒÂ˘Û Œ·Â‰ËÌÂÌËÚ ¿‡·ÒÍË ≈ÏËÒÚ‚‡ Ò 1:0. Ñ ÍÈÌÊÈ: ÌÀ Õ ÌÓÒ Á ÓÐ ÊÓÊ

Áåõðàì Êúëú÷

Палестинските национали играеха своите домакински срещи до октомври 2008 г. в чужди страни.

Националите - с латиноамерикански привкус œÂ‰Ë ÂÎËÏË̇ˆËËÚ Á‡ —‚ÂÚӂ̇ڇ ÍÛÔ‡ ÔÂÁ 2006 „. Á‡ Ó·‡ÁÛ‚‡Ì ̇ œ‡ÎÂÒÚËÌÒÍˡ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ ÓÚ·Ó  ÔÓ·‚‡Ì ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÂÌ ÏÂÚÓ‰. ‘ÛÚ·ÓÎ̇ڇ Ù‰Â‡ˆËˇ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÛÒ͇ Ó·ˇ‚Ë ‚˙‚ ‚ÂÒÚÌˈËÚ ڇÏ, Í˙‰ÂÚÓ Â ÍÓ̈ÂÌÚË‡ÌÓ Ô‡ÎÂÒÚËÌÒÍÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ, Ë ÔÓ͇̂‡ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚËÚÂ Ò Ô‡ÎÂÒÚËÌÒÍË ÔÓËÁıÓ‰ ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ÓÚ·Ó. ŒÚÍÎËÍ̇ÎËÚ ̇ Ú‡ÁË Ó·ˇ‚‡ Ò‡ Ô‰ËÏÌÓ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË ÓÚ ◊ËÎË. ‡ÍÚÓ Ò‡ Ë Ó˜‡Í‚‡Ìˡ‡Ú‡, ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚ ͂‡ÎËÙË͇ˆËË Ì‡ˆËÓ̇ÎËÚ ̇ œ‡ÎÂÒÚË̇ Ì Ò Ô‰ÒÚ‡‚ˇÚ ̇ ÌË‚Ó. ¡ÂÁ ÚÓ‚‡ ̇È-‰Ó·ÓÚÓ Í·ÒË‡Ì ̇ ÓÚ·Ó‡ ‚ ‡Ì„ÎËÒÚ‡Ú‡ ̇ ‘»‘¿  115 ÔÓÁËˆËˇ. ƒÓ 26 ÓÍÚÓÏ‚Ë 2008 „Ó‰Ë̇ œ‡ÎÂÒÚË̇ Ë„‡Â ‚Ò˘ÍËÚ ÒË Ì‡ˆËÓ̇ÎÌË Ï‡˜Ó‚ ̇ ˜Ûʉ ÚÂÂÌ, ͇ÚÓ ÚÓ‚‡ ÒÚ‡‚‡ ‚ ÒÚ‡ÌË

За звездите в миналото и сега

͇ÚÓ ≈„ËÔÂÚ, …Ó‰‡Ìˡ, ‡Ú‡ Ë ‰. Õ‡ Ú‡ÁË ‰‡Ú‡ ÙÛÚ·ÓÎÌËˇÚ Ì‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ÓÚ·Ó ̇ œ‡ÎÂÒÚË̇ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú Ë„‡ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ ‰ÓχÍËÌÒÍË ‰‚Û·ÓÈ Ì‡ Ò‚Óˇ ÁÂÏˇ ÓÚ 1940 „Ó‰Ë̇ ̇҇Ï. œ‡ÎÂÒÚË̇ Á‡‚˙¯Ë 1:1 ‚ Ò¢‡ Ò …Ó‰‡Ìˡ, Ë„‡Ì‡ ̇ ÒÚ‡‰ËÓÌ "‘‡È҇Π≈Î-’˛ÒÂÈÌË". —˙·ËÚËÂÚÓ Ò˙·‡ ÓÍÓÎÓ ¯ÂÒÚ ıËΡ‰Ë ÁËÚÂÎË, Ò‰ Úˇı ·Â Ë ¯ÂÙ˙Ú Ì‡ ‘»‘¿ —ÂÔ ¡Î‡ÚÂ. »ÏÂÌÌÓ ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ‘»‘¿ ËÁÔ˙ÎÌË ÒËÏ‚Ó΢ÌÓ Ì‡˜‡ÎÌˡ Û‰‡ ÓÚ ˆÂÌÚ˙‡. "—˙·‡ıÏ Ò ÚÛÍ, Á‡ ‰‡ Ò·˙‰ÌÂÏ Â‰Ì‡ Ϙڇ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ‰‡ ‚ˉËÏ Í‡Í œ‡ÎÂÒÚË̇ Ë„‡Â ̇ Ò‚ÓÈ ÒÚ‡‰ËÓÌ", ͇Á‡ ¡Î‡ÚÂ. «‡ ÔÓÒÚÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡‰ËÓ̇ ‘»‘¿ ‚ÎÓÊË ˜ÂÚËË ÏËÎËÓ̇ ‰Ó·‡. »Á‡ÂÎÒÍËÚ ‚·ÒÚË Ó·‡˜Â ̇Ô‡‚Ëı‡ ‚Ò˘ÍÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, Á‡ ‰‡ Ì Ò ËÁË„‡Â χ˜˙Ú, ͇ÚÓ Ò ÓÔË-

Ú‡ı‡ ‰‡ Ì ‰ÓÔÛÒÌ‡Ú ‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ̇ˆËÓ̇ÎËÚ ̇ …Ó‰‡Ìˡ ‚ –‡Ï‡Î·, ͇ÚÓ „Ë Á‡‰˙ʇı‡ 11 ˜‡Ò‡ ̇ „‡Ìˈ‡Ú‡. —‰ ̉ÓÔÛÒ̇ÚËÚ ‚ –‡Ï‡Î· ÓÚ ËÁ‡ÂÎÒÍËÚ ‚·ÒÚË ·ˇı‡ Ë ¯ÂÒÚËχ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË Ì‡ "¿Î ’ËΡÎ" ÓÚ √‡Á‡. ¬ ÔÂËÓ‰‡ ÓÚ 1998 „. ‰Ó 2008 „., ‚˙ÔÂÍË ˜Â  ˜ÎÂÌ Ì‡ ‘»‘¿, œ‡ÎÂÒÚË̇ Ë„‡Â ‚Ò˘ÍËÚ ÒË ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË Ï‡˜Ó‚ ̇ ˜Ûʉ ÚÂÂÌ Á‡‡‰Ë ÔÂÔˇÚÒڂˡڇ ̇ »Á‡ÂÎ. ‡ÍÚÓ Ò ‡Á·Ë‡, χ˜Ó‚ÂÚ ‚ ÏÂÒÚÌÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‚Ë̇„Ë Ò ÔÓ‚Âʉ‡Ú ÔÓ „·ÏÂÌÚ, ͇ÚÓ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ڇ ̇ Ô‡ÎÂÒÚËÌÒÍËÚ ÒÔÓÚËÒÚË ÒÚ‡‚‡ ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰ÌÓ. ¡ÓˇÚ Ì‡ Û·ËÚËÚ ԇÎÂÒÚËÌÒÍË ÒÔÓÚËÒÚË ÓÚ ËÁ‡ÂÎÒÍËÚ ÒËÎË ÓÚ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 2000 „Ó‰. Ì‡Ò‡Ï Â Ì‡‰ 130 ‰Û¯Ë, ͇ÚÓ Ò ÔÓÒΉÌËÚ ̇ԇ‰ÂÌˡ ·ÓˇÚ ËÏ ˘Â ̇‡ÒÌ ӢÂ.

Õ‡ ÒÔˆˇÎ̇ ˆÂÂÏÓÌˡ ‚ œ‡ËÊ ·ˇı‡ ‡Á‰‡‰ÂÌË ÔËÁÓ‚ÂÚ Á‡ Õ‡È-‰Ó·˙ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ Ì‡ ‘»‘¿ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Á‡ 2008. œÓÚÛ„‡ÎÒ͇ڇ Á‚ÂÁ‰‡ Ë Ò˙ÓÚ·ÓÌËÍ Ì‡ ƒËÏËÚ˙ ¡Â·‡ÚÓ‚ ‚ ìÃ. fi̇ÈÚ‰î ËÒÚˇÌÓ –ÓÌ‡Î‰Ó ·Â ÓÔ‰ÂÎÂÌ Á‡ ÌÓÏÂ ‰ÌÓ ‚ Ò‚ÂÚ‡, ‡ ÒΉ ÌÂ„Ó ·ˇı‡ ÓÚ΢ÂÌË ÀËÓÌÂÎ ÃÂÒË Ë ‘ÂÌ‡Ì‰Ó “ÓÂÒ. “Ó‚‡ Ò˙·ËÚË Ï ͇̇‡ ‰‡ Ò Á‡ÏËÒΡ ˘Ó  ÚÓ‚‡ ‰‡ ÒË Á‚ÂÁ‰‡, ‰‡ ÒË ÌÓÏÂ ‰ÌÓ ‚˙‚ ÙÛÚ·Ó·. ¡ÂÁÒÔÓÌÓ ÙÛÚ·ÓÎ˙Ú ‚ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌåõìåä ÌË ÔÂÚ˙Ôˇ Á̇Ìåõìåäîâ ˜ËÚÂÎ̇ ÍÓÏÂÒËm.mehmedov@zaman.bg ‡ÎËÁ‡ˆËˇ. Õ‡‰ Ò ÙÛÚ·ÓÎÌËÚ ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ̇ ‰ËÌ Ë„‡˜, ωËÈ̇ڇ ÔÓÔÛΡÌÓÒÚ Òڇ̇ Á̇˜ËÚÂÎÂÌ Ë ÓÔ‰ÂΡ˘ Ù‡ÍÚÓ ÔË ÓÔ‰ÂΡÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓÏÂ ‰ÌÓ ‚ Ò‚ÂÚ‡.  ËÒÚˇÌÓ –ÓÌ‡Î‰Ó Â ÚËÔ˘ÂÌ ÔËÏÂ Á‡ ÚÓ‚‡. “ÓÈ Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓÔÛΡÂÌ Ì‡ ŒÒÚÓ‚‡, ÍÓÎÍÓÚÓ ·ËÚ‡ÌÒ͇ڇ Í‡Îˈ‡ ̇ÔËÏÂ, ‰‡Ê ·Ëı ͇Á‡Î Ë Ôӂ˜Â. Õ‡‚ÒˇÍ˙‰Â  ÒΉÂÌ ÓÚ Ô‡Ô‡‡ˆËÚÂ, ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ‚˙‚ ‚Ӊ¢ËÚ ÒÚ‡ÌËˆË Ì‡ Ú‡·ÎÓˉËÚÂ. œÓ‰Ó·ÌÓ ·Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë Ò ƒÂȂˉ ¡ÂÍ˙Ï ‰ÓÒÍÓÓ. œÂ‰Ë ‰‡ Ò ÓÊÂÌË Á‡ "œÓ¯ —Ô‡ÈÒ" ¬ËÍÚÓˡ, ¡ÂÍ˙Ï ·Â ÒÍÓÏÌÓÚÓ ÏÓϘ ̇ "Ç̘ÂÒÚ˙", ÔÓÒΠÒڇ̇ Ï„‡Á‚ÂÁ‰‡Ú‡ ¡ÂÍ˙Ï. ¬ ‰Ì¯ÌÓ ‚ÂÏ Á‚ÂÁ‰ËÚ ‚ÎËÁ‡Ú ‚ Ò˙ˆ‡Ú‡ ̇ ÙÛÚ·ÓÎÌËÚ ÙÂÌÓ‚Â ˜ÂÁ Ò‚ÂÚÎËÌËÚ ̇ ÔÓÊÂÍÚÓËÚÂ. Õ ڇ͇ ·Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‚ ̉‡Î˜ÌÓÚÓ ÏË̇ÎÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Á‚ÂÁ‰Ë ͇ÚÓ ƒËÂ„Ó Ã‡‡‰Ó̇, ÇÍÓ ¬‡Ì ¡‡ÒÚÂÌ, ÀÓÚ‡ ÇÚÂÛÒ, «Ë̉ËÌ «Ë‰‡Ì, Ã˯ÂÎ œÎ‡ÚËÌË, œÂÎÂ, œÛ¯Í‡¯, √‡Ë̘‡ ÓÚ ÔÓ-‰‡Î˜ÌÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, Ò‡ ·ËÎË ‚ Ò˙ˆ‡Ú‡ ̇ ÙÂÌÓ‚ÂÚ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ë ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Ò ËÁˇ‚ËÚ ÒË Ì‡ ÚÂÂ̇, Ò Î˘ÌÓÒÚÚ‡ ÒË, Ò ı‡‡ÍÚÂ‡ ÒË, Ò ÎˉÂÒÍËÚ ÒË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ·Ó‡. «‡ Úˇı ÙÛÚ·ÓÎ˙Ú ·Â¯Â ̇È-‚‡ÊÌÓÚÓ, ÊË‚ÓÚ˙Ú ËÏ ·Â ÙÛÚ·ÓÎ. “ Ρ„‡ı‡ Ò ÙÛÚ·ÓÎ Ë ÒÚ‡‚‡ı‡ Ò ÙÛÚ·ÓÎ. «‡ÚÓ‚‡ ·ˇı‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ӷ˘‡ÌË, ˉÓÎËÁË‡ÌË. ” Ì‡Ò Ò˙˘Ó ËχıÏ ڇÍË‚‡ ˉÓÎË Í‡ÚÓ √ÂÓ„Ë ¿ÒÔ‡ÛıÓ‚,  ÓÚÍÓ‚, œÂÚ˙ ΔÂÍÓ‚, ƒËÏËÚ˙ flÍËÏÓ‚, ’ËÒÚÓ —ÚÓ˘ÍÓ‚. “ÛˆËˇ, ì√‡Î‡Ú‡Ò‡‡Èî, ÒË Ëχı‡ ÃÂÚËÌ ŒÍÚ‡È. ¿Á Ì ·ˇı ҂ˉÂÚÂΠ̇ Ì„ӂËÚ ËÁˇ‚Ë, ÌÓ ÒÍÓÓ ÒÎÛ¯‡ı ‰ËÌ ÓÚ ÔÓ-ÒÚ‡ËÚ ÍÓÎÂ„Ë ÊÛ̇ÎËÒÚË, ÍÓÈÚÓ „Ó‚ÓÂ¯Â Ò Ú‡ÍÓ‚‡ ‚˙ÁıˢÂÌËÂ. “ÓÈ Í‡Á‡: ìÕË ÚÓÎÍÓ‚‡ „Ó Ó·Ë˜‡ıÏÂ, ˜Â ÒÚ‡ˇÚ‡ ÏË ·Â Ô˙Î̇ Ò ÌÂ„Ó‚Ë ˜ÂÌÓ-·ÂÎË Ë ˆ‚ÂÚÌË ËÁÂÁÍË ÓÚ ‚ÂÒÚÌˈËÚÂ, Ρ„‡ı ÒË Ò Ì„ӂ‡Ú‡ Ù·ÌÂÎ͇, Òڇ̇ı ÙÂÌ Ì‡ ì√‡Î‡Ú‡Ò‡‡Èî Á‡‡‰Ë Ì„Ó, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó „Ó Ó·Ë˜‡ı, ˜Â ˜‡Í ‚ Û˜ËÎË˘Â Ë Ò‰ ÔˡÚÂÎËÚ Ï ̇˘‡ı‡ ÃÂÚËÌ, Ò Ì„ӂÓÚÓ ËÏÂ.î ” Ì‡Ò ÒË„ÛÌÓ Ì χÎÍÓ ‰Âˆ‡ Ò‡ Òڇ̇ÎË ÙÂÌӂ ̇ ìÀ‚ÒÍËî Á‡‡‰Ë √Û̉Ë, ÏÌÓÁË̇ - ̇ ÷— ¿, Á‡‡‰Ë »ˆÓ. “ ·ˇı‡ ËÒÚËÌÒÍË Á‚ÂÁ‰Ë. ¿ Ì Á‚ÂÁ‰ËÚ ̇ ÔÓÊÂÍÚÓËÚÂ, ̇ Ô‡Ô‡‡ˆËÚÂ, ̇ Ú‡·ÎÓˉËÚÂ. “ˇı ÚÓ„‡‚‡ „Ë ÌˇÏ‡¯Â ËÎË Ì ·ˇı‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌË. ¬Ò˘ÍÓ ·Â ÔÓ-ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÔÓ-ËÒÚËÌÒÍÓ. “‡ÍË‚‡ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË ·ˇı‡ ‰Û¯‡Ú‡ ̇ ÓÚ·Ó‡, ËÏÂÌÌÓ Á‡ÚÓ‚‡ „Ë ‰˙ʇı‡, ÍÛÔÛ‚‡ı‡. —„‡ ڇ͇ ̇˜ÂÌËÚ Á‚ÂÁ‰Ë „Ë ÍÛÔÛ‚‡Ú, Á‡ ‰‡ ÔÓ‰‡‚‡Ú Ù·ÌÂÎÍË, ‰‡ Ô˜ÂÎˇÚ Ô‡Ë ÓÚ ÂÍ·ÏË, “¬ Ô‡‚‡ ̇ ÚÂıÂÌ „˙·. ‘ÛÚ·ÓÎ˙Ú ÚÓÎÍÓ‚‡ Ò ÍÓÏÂÒˇÎËÁË‡ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË, ˜Â Á‚ÂÁ‰ËÚ Á‡„Û·Ëı‡ ÓÂÓ· ÒË, Ô‚˙̇ı‡ Ò ‚ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÂÌ Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚ ÔÓ‰ÛÍÚ.


10 Z A M A N À Í À Ë È Ç 19 - 25 ßÍÓÀÐÈ 2009

Äíåñ Ôåòõóëëàõ Ãþëåí å åäèí îò íàé-âëèÿòåëíèòå ãëàñîâå â çàùèòà íà äåìîêðàöèÿòà, ïðåñòðóêòóðèðàíåòî íà ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî, äèàëîãà ìåæäó ðåëèãèèòå, áîðáàòà ñðåùó òåðîðèçìà è îâëàäÿâàíåòî íà óìåíèåòî õîðàòà çàåäíî äà æèâåÿò â ìèð.

Ñúùåñòâóâàíåòî è æèâîòúò íà âñåêè ÷îâåê, îò íà÷àëîòî äî êðàÿ, ñå ñúñòîè îò åäíî äâèæåíèå ïðåñåëåíèå. È àêî çà ìîìåíò ëèïñâà òîâà ïðåñåëåíèå, çíà÷è ÷îâåêúò å çàñòèíàë, ïðåâúðíàë ñå å â ìåòàôèçè÷åñêà âåëè÷èíà è êàíäèäàò çà ïîêðèâàíå ñ ìúõ è ëèøåè, çàãóáèë å ñâîÿòà ñúùíîñò.

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ñ Å Ë ß Ò Ò ÈÍ Ñ Å Â È

НАКЪДЕ СЕ ДВИЖИМ? ИНЖ. ШЕРАФЕТ ЛЯТИФ ЕКСПЕРТ, ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ

»

ÒÚÓ˘ÂÒÍË Ë ‰Ë‡ÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÔӄΉ̇ÚÓ, ÔÓ˜ÚË ‚Ò˘ÍË ÍÛÎÚÛË Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡ Ò‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌË ÓÚ ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ Ë ÔÂÒÂ΂‡˘Ë Ò Î˘ÌÓÒÚË Ë Ó·˘ÌÓÒÚË. “ÂÁË ÔÓˆÂÒË Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡Ú ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ‰˙ηÓ͇ ‰‚ÌÓÒÚ. “‡Í‡ ̇ÔËÏÂ, Ô‡ÓÚˆË Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÓÚ ‰Ì¯ÌËÚ ‚ÓÔÂÈÒÍË Ì‡Ó‰Ë Ò‡ ‚ËÁË„ÓÚËÚÂ, ÌÓχÌËÚÂ, ‚ËÍËÌ„ËÚÂ, χ‰Ê‡ËÚÂ, Ô‡·˙΄‡ËÚÂ. —˙‚ÂÏÂÌ̇ ≈‚ÓÔ‡ Ì ·Ë ·Ë· Ò˙˘‡Ú‡, ‡ÍÓ ÔÂ‰Ë ÏÌÓ„Ó ‚ÂÍÓ‚Â Ú Ì ·ˇı‡ Ò ÔÂÒÂÎËÎË ÓÚ ‡ÁˇÚÒÍËÚ ÒÚÂÔË. ¿ÏÂË͇, ‡Ì‡‰‡, ¿‚ÒÚ‡Îˡ, ÕÓ‚‡ «ÂÎ‡Ì‰Ëˇ Ë ÏÌÓ„Ó ‰. Ô˙Í Ò‡ Á‡ÏÂÒÂÌË Ë ÙÓÏË‡ÌË ˜ÂÁ Á‡ÒÂ΂‡ÌÂÚÓ, ÔÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ, ̇ ‚ÓÔÂȈË, Ë ÚÓ Ì‚Ë̇„Ë Ò ˇÒÌË ˆÂÎË Ë ÓÚ Á‰‡‚Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÒÎÓ‚Â. ƒÌÂÒ Ó·‡˜Â, ÔË „ÎÓ·‡ÎËÁË‡˘ËÚ Ò ҂ÂÚÓ‚ÌË ÛÒÎӂˡ ̇ ÚÛ‰ Ë ÊË‚ÓÚ, ‰‡ Ò Ô˯ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á̇˜ËÏË Ï‡ÒË ıÓ‡ ÌËÍ‡Í Ì  ÎÂÒÌÓ. Õ Á‡˘ÓÚÓ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ Â ËÁÏÂÌËΠ̇ Ò‚ÓˇÚ‡ Ô‰˯̇ ÔËÓ‰‡ ËÎË Ô˙Í ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÚÂ, ÔËÓ‰ÌËÚÂ, Ô‡‚Ó‚ËÚÂ, ÍÛÎÚÛÌËÚÂ, ÂÎË„ËÓÁÌËÚÂ, ÂÚÌ˘ÂÒÍËÚÂ, ÒӈˇÎÌËÚ Ô˘ËÌË Ò‡ ÔÓ-‡Á΢ÌË, ‡ Á‡˘ÓÚÓ ÊË‚ÂÂÏ ÔÓ-‰Ë̇Ï˘ÌÓ Ë Ï‡˘‡·ËÚ Á‡ ÔÓ-Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏ ҇ ÔÓ-Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË. ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ, ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË ‚Ò ÔÓ-˜ÂÒÚÓ Ò¢‡Ï ڇÍË‚‡ ÔÓÌˇÚˡ ͇ÚÓ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÂÏË„‡ˆËˇ, ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÍËÁ‡, ‚˙Ó˙ÊÂÌ ÍÓÌÙÎËÍÚ, ÂÚÌ˘ÂÒÍÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, ·ÓÏ·ÂÌË Û‰‡Ë, ÍÛÔ̇ ‡‚‡ˡ, ËÁÒÂ΂‡ÌÂ, ÚÂÓËÒÚ˘̇ ‡Ú‡Í‡ Ë ‰. » ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÓ‚‡ Ò ÒÎÛ˜‚‡ ÏÌÓ„Ó ·ÎËÁÓ ‰Ó ̇Ò. ƒ‡ÎË ¯ÂÌËÂÚÓ Ì Ò ÍË ‚ ÒÚÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËÚ „‡ÌËˆË Ë Ó„‡Ì˘ÂÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌË ̇ ıÓ‡Ú‡? —Ë„ÛÌÓ Ì ·Ë ·ËÎÓ ‚ˇÌÓ. «‡˘ÓÚÓ, ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ, ‚˜ ÚÂÚ‡ „Ó‰Ë̇, ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Â ˜ÎÂÌ͇ ̇ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ò˙˛Á, Í˙‰ÂÚÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌË ̇ ıÓ‡, ÒÚÓÍË, ÛÒÎÛ„Ë Ë Í‡ÔËÚ‡ÎË Â Â‰Ì‡ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÏÛ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. Œ·˙Í‚‡˘‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ! Õ‡ÎË? ÕÓ‚ÓÚÓ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ó·‡˜Â ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ËÁ‚ËÍ‚‡ ̇ ‰Ì‚ÂÌ ‰ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ô‡‚‡Ú‡ ̇ ˜Ó‚Â͇, ·Ó·‡Ú‡ ÒÂ˘Û ·Â‰ÌÓÒÚÚ‡, ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚÚ‡, ÏËÌÓÚÓ Ò˙ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó, ‰Ë‡ÎÓ„‡ ÏÂÊ‰Û ÂÎË„ËËÚÂ, Ô‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂʉÛÍÛÎÚÛÌËÚ ÍÓÌÙÎËÍÚË. ¬ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ˉÂËÚÂ, Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÔÓÁËˆËˇÚ‡ ̇ Ò˙‚ÂÏÂÌÌˡ ÚÛÒÍË ÚÂÓÎÓ„ Ë Û˜ÂÌ ‘ÂÚıÛηı √˛ÎÂÌ ËÏ‡Ú ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Á‚Û˜ÂÌ Ôӂ˜ ÓÚ ÍÓ„‡ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ. –Ó‰ÂÌ ÔÂÁ 1941 „. ‚ ≈ÁÛÛÏ - “ÛˆËˇ, Á‡ÔÓÁ̇ΠÒÂ Ò ÚÛ‰Ó‚ÂÚ ̇ ‰ˈ‡ ËÁÚÓ˜ÌË Ë Á‡Ô‡‰ÌË ÙËÎÓÒÓÙË, Ì„ӂ‡Ú‡ ÏÌÓ„ÓÒÚ‡Ì̇ ËÁÒΉӂ‡ÚÂÎÒ͇ Ë Ô‡ÍÚ˘ÂÒ͇ ‰ÂÈÌÓÒÚ „Ó

ФЕТХУЛЛАХ

ГЮЛЕН

Ô‚˙˘‡Ú ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÂÌ ËÌÚÂÎÂÍ- Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ˜Ó‚¯͇ڇ ÔËÓ‰‡? ÚۇΈ Ë ÏËÒÎËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ Ò Á‡ÌË—ÔÓ‰ ‘. √˛ÎÂÌ, ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ï‡‚‡ Ì ҇ÏÓ Ò ÚÛÒÍËÚÂ Ë ËÒΡÏÒÍË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Â ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÔÓ·ÎÂÏË, ÌÓ Ë Ò ÔÓ·ÎÂÏËÚ ̇ ˆˇ- ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ò ÔÂÒÂ΂‡. ¿ ‰‚ËÊÂÌËÂÎÓÚÓ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ò‚ÂÚ‡. — ˇÒÌÓ ËÁ- ÚÓ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ‚ÒÂÍË Ë̉˂ˉ Ëχ ‡ÁÂÌËÚ ÔË̈ËÔÌË ÔÓÁˈËË Í‡ÚÓ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌË ÔÓˇ‚ÎÂÌˡ - ÓÚ "ÂÔÛ·ÎË͇ڇ  ‰ÓÒÚÓÈ̇ Á‡ ˜Ó‚¯- ÒÙÂ‡Ú‡ ̇ ‰ÛıÓ‚ÌÓÚÓ, ‚ ÛÚÓ·‡Ú‡ ͇ڇ ˜ÂÒÚ ÙÓχ ̇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ...", ̇ χÈ͇ڇ, ÓÚÚ‡Ï Í˙Ï ‰ÂÚÒÚ‚Ó"Ì ÏÓÊ ‰‡ Ëχ ‚˙˘‡Ì ̇Á‡‰ ÓÚ ÚÓ, ÓÚ ‰ÂÚÒ‚ÓÚÓ Í˙Ï ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚Ó‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡...", "‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ËÒΡ- ÚÓ Ë ÁÂÎÓÒÚÚ‡, ÔÓ-Í˙ÒÌÓ - Í˙Ï Ï‡ Ì ·Ë‚‡ ‰‡ Ò ӷÒ·‚‡ ÚÂÓÍ‡ˆËˇ- ÒÚ‡ÓÒÚÚ‡ Ë ÒÏ˙ÚÚ‡, ‡ ÓÚÚ‡Ï ‚ Ú‡...", "ÂÎË„ËÓÁÌËÚ Ì·ËÚËÂÚÓ Ë ‚˜ÌÓÒÚÔ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ìˡ ÒΉ‚‡ Ú‡. “Ó‚‡  ÚÓÎÍÓ‚‡ ÂÒ‰‡ Ò ÓÒÌÓ‚‡‚‡Ú ̇ Ò‚ÓÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ˜Â  ͇ÍÚÓ ·Ó‰ÌÓÚÓ ‚ÓÎÂËÁÎˡÒ˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌËÂ...", "ÂÎ˄ˡڇ Ì ÒÎ˙̈ÂÚÓ, Á‡ ‰‡ Ò‚ÂÚË Ë ·Ë‚‡ ‰‡ Ò Ô‚˙˘‡ ‚ ÚÓÔÎË, Ë Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ Ò‰ÒÚÔÓÔËÚ‡ "Á‡˘Ó ÓÒ‚ÂÚˇ‚Ó...", "Ï˛Ò˛ÎχÌËÌ˙Ú ‚‡, Á‡˘Ó ÚÓÔÎË?". ÕÂ˘Ó Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÚÂÓÔӂ˜Â, ͇ÍÚÓ ËÏÂÌÌÓ ËÒÚ, ÌËÚÓ ÚÂÓÓÚ ÌÂ„Ó Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ËÒÚ˙Ú Ï˛Ò˛ÎχÌËÌ..." ÚÓÔÎË Ë ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡, ÓÚ ËÁ‡Áˇ‚‡ ˜Ó‚¯ÍËÚ ËÁ˜Ó‚Â͇, ÍÓÈÚÓ Ëχ ÓÒÓÏÂÂÌˡ ̇ ÊË‚ÓÚ‡, ÓÒ·ÂÌÓ ÏˇÒÚÓ Ò‰ Ò˙˘Â‚ÂÚΡ‚‡ ‰˙ηӘË̇ڇ ÒÚ‚‡Ú‡, Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ШЕРАФЕТ ЛЯТИФ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚ ÔÓˆÂÒË. ÔÂÒΉ‚‡ ‚ËÒÓÍË Ë‰Â‡ƒÌÂÒ ÚÓÈ Â Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‚ÎˡÚÂÎÌË- ÎË, Ò Ú‡ÁË ˆÂÎ ÛÏ˙Ú ÏÛ ‰‡ ÔÓÛ˜‚‡, Ú „·ÒÓ‚Â ‚ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇ- Ò˙ˆÂÚÓ ÏÛ ‰‡ ‚ˇ‚‡ Ë ‚ˇ‚‡˘ËˇÚ Ú‡, ÔÂÒÚÛÍÚÛË‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡Ê- ˜Ó‚ÂÍ, ͇ÚÓ Â‰ÌÓ Ò‚ÂÚÂ˘Ó ÒÎ˙̈Â, ‰‡ ‰‡ÌÒÍÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ‰Ë‡ÎÓ„‡ ÏÂÊ‰Û ÔÂÌ‡Òˇ Ò‚ÂÚÎË̇ڇ ̇ Ûχ ‚˙‚ ‚ˉ ÂÎË„ËËÚÂ, ·Ó·‡Ú‡ ÒÂ˘Û ÚÂÓËÁ- ̇ ÔÓÁ̇ÌË ̇ ‰Û„ËÚ  ÚÓ˜ÌÓ Ï‡ Ë Ó‚Î‡‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÏÂÌËÂÚÓ ıÓ- ÚÓÎÍÓ‚‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ. “ÓÎÍÓ‚‡, ˜Â ‡Ú‡ Á‡Â‰ÌÓ ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ ‚ ÏË. ÚÓ‚‡  ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Á‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÕÂ͇ Ó·‡˜Â Ò ‚˙ÌÂÏ Í˙Ï Ì‡˜‡ÎÓ- ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‚ÓˇÚ‡ ‚ÓΡ ‚ Ô‡‚ËÎÚÓ Ë ‡Á„Ή‡Ï ‡ÁÒ˙ʉÂÌˡڇ ̇ ̇ ̇ÒÓ͇ Á‡ ·Î‡„ÓÚÓ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡, Á‡ ‘ÂÚıÛηı √˛ÎÂÌ Á‡ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌÓ- ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ì Á‡Î˘‡‚‡Ú Ò˙Ú‚ÓÂÚÓ ËÎË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰‚ËÊÂÌË ̇ ıÓ‡- ÌÓÚÓ ÓÚ Úˇı Ò ‰ÂÈÒڂˡ, ÔÓÚË‚ÓÚ‡, Á‡˘ÓÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò˙ÓÚ˜ÂÚ‚ÂÌË- ˜‡˘Ë ̇ ÚˇıÌÓÚÓ Ú‚ÓÂÌËÂ, Á‡ ˆËÚÂ, Ó‰ÌËÌËÚÂ Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ÌË, ÔÓ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Ì ҇ ÊÂÚ‚‡ ̇ ÔÓ„‡ÁÎËÌË Ô˘ËÌË, Ò Ô˙Ò̇ı‡ ÔÓ Ò‚Â- ¯ÌË ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÓÒÚË Ë ÛÒÎÓ‚ÌÓÒÚË, Ú‡. ÕÓχÎÌÓ ÎË Â ÚÓ‚‡ ˇ‚ÎÂÌËÂ Ë Ë ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ÛÒÔˇ‚‡Ú ‰‡ Á‡Ô‡ÁˇÚ ÍÓ„‡ ˘Â ÒÔÂ? Õ Ò ÎË ÍË ÌÂ˘Ó Ë ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ˜Ó‚¯͇ Ò˙˘ÌÓÒÚ. “‡Í‡ ‰‚Ë-

ÊÂÌËÂÚÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ‚ÒÂÍË, Á‡ÔÓ˜‚‡ ÓÚ Ú‡ÁË ÓÚÔ‡‚̇ ÔÓÁËˆËˇ. "«‡ ˜Ó‚Â͇ ÓÚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò ̇ÏË‡, Í˙Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÒΉ‚‡ ‰‡ Â, ÓÚ Ó·ÂÁ‰‚ËÊÂÌÓÒÚ Ë ‡ÁÔËΡÌÓÒÚ Í˙Ï ‰‚ËÊÂÌËÂ Ë ÒËÒÚÂχÚ˘ÌÓÒÚ, ÓÚ Á‡ÒÚË̇ÎÓÒÚ Ë ‡ÁÛı‡ Í˙Ï ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, ÓÚ Á‡‰Û¯‡‚‡˘‡Ú‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ̇ 1001 „ÂıÓ‚Â Í˙Ï ËÁ‚ËÒˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ˆÂÚÓ Ë ‰Ûı‡..." ¬˙‚ ‚Ò˘ÍË ÚÂÁË Ò˙ÒÚÓˇÌˡ ‘. √˛ÎÂÌ Ì‡ÏË‡ ÒÏËÒ˙· ̇ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ, ͇ÚÓ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ÚÂÁË Á̇˜ÂÌˡ ˜Ó‚ÂÍ˙Ú ‚Ò Ò ‰‚ËÊË Ë ÔÂÒÂ΂‡. — ‰Û„Ë ‰ÛÏË, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ë ÊË‚ÓÚ˙Ú Ì‡ ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ, ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ ‰Ó Í‡ˇ, Ò Ò˙ÒÚÓË ÓÚ Â‰ÌÓ ‰‚ËÊÂÌË ÔÂÒÂÎÂÌËÂ. » ‡ÍÓ Á‡ ÏÓÏÂÌÚ ÎËÔÒ‚‡ ÚÓ‚‡ ÔÂÒÂÎÂÌËÂ, Á̇˜Ë ˜Ó‚ÂÍ˙Ú Â Á‡ÒÚË̇Î, Ô‚˙̇ΠÒ  ‚ ÏÂÚ‡ÙËÁ˘ÂÒ͇ ‚Â΢Ë̇ Ë Í‡Ì‰Ë‰‡Ú Á‡ ÔÓÍË‚‡ÌÂ Ò Ï˙ı Ë Î˯ÂË, Á‡„Û·ËÎ Â Ò‚ÓˇÚ‡ Ò˙˘ÌÓÒÚ, Ì  ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌË ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌË Ò‚ÓËÚ Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ Ë ÓΡ, ÓÚ‰ÂÌË ÓÚ Ì„ӂÓÚÓ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÏˇÒÚÓ Ë ÔÓÎÓÊÂÌË Ò‰ ÊË‚ËÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚‡. » ‚Ò ԇÍ, ‡ÍÓ Ó˘Â Ú˙ÒËÏ ÓÚ„Ó‚Ó‡ ̇ ‚˙ÔÓÒ‡ "ÍÓ„‡ ÔˡÚÂÎËÚÂ, Ó‰ÌËÌËÚÂ Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ÌË ˘Â ÒÔ‡Ú ‰‡ ÌË Ì‡ÔÛÒ͇Ú?", ‰ÓË ‰‡ ÒÏ ÔËÂÎË ÔÓ-„ÓÌˡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ ıÓ‰ ̇ Ò˙·ËÚˡڇ, ‰Î˙ÊÌË ÒÏ ‰‡ ÔÓ‚ˇ‚‡ÏÂ, ˜Â ‰ÌÂÒ ËχÏ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ ÍÓ„‡ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÌÛʉ‡ ÓÚ ‡Á‚Ë‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡ ̇ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÚÓ Ò˙ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó, ÛÏÂÌËÂÚÓ ‰‡ ÔËÂχÏ ‚ÒÂÍË Ò Ì„ӂÓÚÓ ‡Á΢ËÂ, ‰Ë‡ÎÓ„‡ Ë ‰Ó·ÓÒ˙Ò‰ÒÍÓÚÓ Ó·˘Û‚‡ÌÂ, ÛÚ‚˙ʉ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚ ˜Ó‚¯ÍË ˆÂÌÌÓÒÚË.


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 19 - 25 ßÍÓÀÐÈ 2009

Ñ ÍÈÌÊÈ: A A

Посланикът на Палестина: Израел цели да ликвидира създаването на палестинска държава —ÔÓ‰ ‰ËÔÎÓχڇ ‚Ë̇„Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ »Á‡ÂÎ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ‚˙Ú¯ÌÓÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË Á‡ÚÛ‰ÌÂÌˡ, ÔÓ·ÎÂÏË Ë ‡ÁÌӄ·Òˡ, »Á‡ÂÎ „Ë ¯‡‚‡, ͇ÚÓ Ò ̇ÒÓ˜‚‡ Í˙Ï ÔÓ‰̇ڇ ‚ÓÈ̇ ÒÂ˘Û Ò˙Ò‰ËÚ ÒË. œÓÒ·ÌËÍ˙Ú Ì‡ œ‡ÎÂÒÚË̇ ¿ıω ‡Î lj·Ûı ͇Á‡ ̇ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ, ˜Â ̇ Ô‡ÎÂÒÚËÌÒ͇ڇ ÁÂÏˇ Ëχ ̇Ó‰ - Ô‡ÎÂÒÚËÌÒÍˡÚ, ÍÓÈÚÓ ‰Ó ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ Ò ·ÓË Ë ‰‡ ‚Ó‰Ë Ò˙ÔÓÚË‚‡Ú‡ ÒË ÒÂ˘Û ÓÍÛÔ‡ˆËˇÚ‡. —ÔÓ‰ ÔÓÒ·ÌË͇ Ò‰ ˆÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ »Á‡ÂÎ ÒË ÔÓÒÚ‡‚Ë Ò ÓÙ‡ÌÁË‚‡Ú‡ ÒÂ˘Û »‚ˈ‡Ú‡ √‡Á‡,  ‰‡ ·˙‰Â ÎË͂ˉË‡Ì‡ Ϙڇڇ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÌÂÁ‡‚ËÒËχ Ô‡ÎÂÒÚËÌÒ͇ ‰˙ʇ‚‡ - Ò ˆˇÎÓÒÚÂÌ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ Ë ÊËÁÌÂÒÔÓÒӷ̇. —ÔÓ‰ ¿Î lj·Ûı ˆÂÎÚ‡  ÚÓ‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚ˄̇ÚÓ ˜ÂÁ Ôˉ‡‚‡Ì ̇ ÒÂÍÚÓ‡ √‡Á‡ Í˙Ï ≈„ËÔÂÚ, ‡ ̇ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÓÚ ÓÍÛÔË‡ÌËÚ ÔÂÁ 1967 „. ‡‡·ÒÍË ÚÂËÚÓËË - Í˙Ï …Ó‰‡Ìˡ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ Ô‡ÍÚË͇ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ËÁ‡ÂÎÒ͇ڇ Ϙڇ ‰‡ ·˙‰Â ÓÚ˜ÂÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÎÂÒÚËÌÒÍË Ì‡Ó‰, Á‡ˇ‚Ë ÔÓÒ·ÌËÍ˙Ú. ¬ÚÓ‡Ú‡ ˆÂΠ̇ ÓÙ‡ÌÁË‚‡Ú‡ ÒÂ˘Û √‡Á‡  ËÁ‡ÂÎÒ͇ ‚˙Ú¯ÌÓÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ ˆÂÎ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ËÁ·ÓËÚ ‚ »Á‡ÂÎ, ÔÓÒÓ˜Ë ÔÓÒ·ÌËÍ ¿Î lj·Ûı. —ÔÓ‰ ‰ËÔÎÓχڇ ‚Ë̇„Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ »Á‡ÂÎ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ‚˙Ú¯ÌÓÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË Á‡ÚÛ‰ÌÂÌˡ, ÔÓ·ÎÂÏË Ë ‡ÁÌӄ·Òˡ, »Á‡ÂÎ „Ë ¯‡‚‡, ͇ÚÓ Ò ̇ÒÓ˜‚‡ Í˙Ï ÔÓ‰̇ڇ ‚ÓÈ̇ ÒÂ˘Û Ò˙Ò‰ËÚ ÒË. —ÔÓ‰ ÔÓÒ·ÌË͇ ÏÓÏÂÌÚ˙Ú Á‡ ÓÙ‡ÌÁË‚‡Ú‡ ‚ √‡Á‡  ËÁ·‡Ì Ò„‡, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ Ò‡ ÔÓÒΉÌËÚ ‰ÂÒÂÚË̇ ‰ÌË ÓÚ Ï‡Ì‰‡Ú‡ ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒÍˡ ÔÂÁˉÂÌÚ ƒÊÓ‰Ê ¡Û¯, ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ˜ËÂÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‚ ¡ÎËÁÍˡ ËÁÚÓÍ Â ËχÎÓ "ÔÓ‰ˈ‡ ÓÚ Í˙‚‡‚Ë ‚ÓÂÌÌË ÍÓÌÙÎËÍÚË". »Á‡ÂΈËÚ ¯Ëı‡ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ÚÂÁË ÔÓÒΉÌË ‰ÌË Ì‡ ¡Û¯, Á‡ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰‡Ú ÌÓ‚‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ ‡ÎÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ̇ÎÓÊ‡Ú Ì‡ ÌÓ‚ÓËÁ·‡Ìˡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÔÂÁˉÂÌÚ Ë Ì„ӂ‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ, ͇Á‡ Ô‡ÎÂÒÚËÌÒÍËˇÚ ÔÓÒ·ÌËÍ.

Израелските войници напредват към Газа, където от 27 декември насам бяха убити над 1100 души, а ранените са над 5 хиляди. Навсякъде цари “смърт”, като сред бомбардираните места са даже и гробищата.

България преценява с какво би могла да помогне в Газа “България преценява възможностите и при всички случаи ние ще предоставим хуманитарна помощ в Газа.” Това каза вицепремиерът и външен министър Ивайло Калфин. “Помощта може да е с лечение в България на палестинци или с изпращане на необходими медикаменти и продукти”, посочи Калфин. Той отбеляза, че има трудности с доставките на място, защото хуманитарните конвои, включително и на ООН, бяха обстрелвани, както и болнични заведения.

Войната в Ивицата Газа се води и онлайн ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVII, ÁÐÎÉ 4 (835) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅÂ

Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà: Þìåð ÎÍÀÉËÀÐ

Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄÎÂ

Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ

Àáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0301/82773 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53

Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍÎÂ Øóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

Èíòåðíåò: Áåéñèì ÀËÈ

Ðåêëàìíè àãåíòè: Ñîôèÿ - Õàëèë ÀÒÀËÀÉ Ïëîâäèâ - Ìåõìåä ÞÇÅÈÐ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Ìåñóä ØÀÁÀÍ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur.  Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

¬ÓÈ̇ڇ ‚ »‚ˈ‡Ú‡ √‡Á‡ Ò ‚Ó‰Ë Ò Ô˙Î̇ ÒË· Ë ÓÌ·ÈÌ. ¬ YouTube ËÁ‡ÂÎÒ͇ڇ ‡Ïˡ ÔÓ͇Á‚‡ ‚˙‚ ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â "·Ó·‡Ú‡ ÒË ÒÂ˘Û ÚÂÓËÒÚËÚÂ" ÓÚ ì’‡Ï‡Òî. “ Ô˙Í Ì‡ Ò‚ÓÈ ‰ ÔÓ͇Á‚‡Ú ‚ PaluTube "Í·ÌÂÚ‡Ú‡", ÍÓËÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡ ÒÔÓ‰ Úˇı ‚ÂÈÒ͇ڇ ‰˙ʇ‚‡ ‚ »‚ˈ‡Ú‡ √‡Á‡. ¬ ‰ËÌ ÍÓÌÙÎËÍÚ, ÔË ÍÓÈÚÓ ˜ÛʉÂÒÚ‡ÌÌËÚ ÊÛ̇ÎËÒÚË Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú Ò˙·ËÚˡڇ ÔÓ‡‰Ë ÓÚ͇Á‡ ̇ »Á‡ÂÎ ‰‡ ÓÒË„ÛË Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‡ÌÍ·‚‡, ÍÓÌÚÓÎ˙Ú ‚˙ıÛ Ó·‡ÁËÚÂ Ë ÔÓÒ·ÌËÂÚÓ Â Ò˙˘Ó ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚‡ÊÂÌ, ÍÓÎÍÓÚÓ Ë ‚ÓÂÌÌËÚ ÓÔÂ‡ˆËË. ¬ ÔÓÔÛΡÌˡ Ò‡ÈÚ Á‡ ‚ˉÂÓÓ·ÏÂÌ YouTube ËÁ‡ÂÎÒ͇ڇ ‡Ïˡ, ˜ÂÁ „·҇ ̇ ÌÂËÌ „Ó‚ÓËÚÂÎ Ë Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÓÚ ‚˙Á‰Ûı‡ ÒÌËÏÍË, Û·Âʉ‡‚‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚÂ, ˜Â 쒇χÒî  ÚÂÓËÒÚ˘̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ˆË‚ËÎÌË „‡Ê‰‡ÌË Í‡ÚÓ ˜Ó‚¯ÍË ˘ËÚÓ‚Â Ë ‰Ê‡ÏËË - ͇ÚÓ Ó˙ÊÂÈÌË ÒÍ·‰Ó‚Â. —‡ÈÚ˙Ú PaluTube, ˜ËÈÚÓ Ò˙‚˙  ·‡ÁË‡Ì ‚ ÃÓÒÍ‚‡, Ô˙Í ÓÒ˙ʉ‡ "ˆËÓÌËÒÚÍˡ ıÓÎÓÍÓÒÚ ‚ √‡Á‡" Ë ‚˙Áı‚‡Îˇ‚‡ ‚ÓÂÌÌÓÚÓ ÍËÎÓ Ì‡ 쒇χÒî "¡Ë„‡‰ËÚ »Á‰ËÌ ‡Î ‡Ò‡Ï" Ë "Ï˙˜ÂÌˈËÚÂ". Õ‡˜‡Î̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡  Ì‰‚ÛÒÏËÒÎÂ̇: ̇ ÙÓ̇ ̇ Á̇Ï ҇ ÔÓÏÂÒÚÂÌË ÒÌËÏÍË Ì‡ Ô·˜Â˘‡ ÊÂ̇ Ë Ì‡ ÓÍ˙‚‡‚ÂÌË ÚÛÔӂ ̇ ‰Âˆ‡. Õ‡ Ò‡ÈÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò „Ή‡ ÔˇÍÓ Ë ÚÂ΂ËÁˡ "¿Î  Û‰Ò", Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ì’‡Ï‡Òî Ë ·‡ÁË‡Ì‡ ‚ ¡ÂÈÛÚ. "¬‡„˙Ú ˘Â ·˙‰Â Ôӷ‰ÂÌ Ë ˘Â ÔÓ·Â-

„ÌÂ", „·ÒË Â‰ËÌ ÓÚ ÎÓÁÛÌ„ËÚ ‚ PaluTube, ÍÓÈÚÓ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ ̇ Ò˙˘Ëˇ ÔË̈ËÔ Í‡ÚÓ YouTube. ¬ ‰ËÌ ÓÚ ÍÎËÔÓ‚ÂÚ ˜ÎÂÌ Ì‡ 쒇χÒî ˜ÂÚ ҂ÓÂÚÓ Á‡‚¢‡ÌËÂ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÓÚˉ ̇ ·ÓÈ ‚ √‡Á‡, Í˙‰ÂÚÓ ÓÚ 27 ‰ÂÍÂÏ‚Ë Ì‡Ò‡Ï ·ˇı‡ Û·ËÚË Ì‡‰ 1100 ‰Û¯Ë, ‡ ‡ÌÂÌËÚ ҇ ̇‰ 5 ıËΡ‰Ë ‰Û¯Ë.


19 - 25 ßÍÓÀÐÈ 2009

|

12

Вечерен час 20.00 ч. за децата под 14 години «‡‚˯ÂÌË Ò‡ Ò‡Ì͈ËËÚ Á‡ Ú˙„Ó‚ˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú ‡ÎÍÓıÓÎ Ë ˆË„‡Ë Ì‡ ‰Âˆ‡. ƒÓÒ„‡ ÚÂÁË Ò‡Ì͈ËË Ò‡ ·ËÎË ÓÚ 1000 ‰Ó 2000 ΂‡, ͇ÚÓ Ò ÔÓÏÂÌˇÚ Ë ÒÚ‡‚‡Ú ÓÚ 2000 ‰Ó 4000 Îe‚a. ƒÂÚÂ, ÍÓÂÚÓ Ì  ̇‚˙¯ËÎÓ 14 „Ó‰., Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÏˇÒÚÓ ·ÂÁ ÔˉÛÊËÚÂÎ ÒΉ 20.00 ˜‡Ò‡. “Ó‚‡ Ô‰‚Ëʉ‡Ú ÔÓÏÂÌË ‚ «‡ÍÓ̇ Á‡ Á‡ÍË· ̇ ‰ÂÚÂÚÓ, ‚ÌÂÒÂÌË ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ, ÍÓËÚÓ ‰ÂÔÛÚ‡ÚËÚ ÔËÂı‡ ̇ Ô˙‚Ó ˜ÂÚÂÌÂ. ¬Â˜ÂÌËˇÚ ˜‡Ò, ÒΉ ÍÓÈÚÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û 14 Ë 18 „Ó‰ËÌË Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò‡ÏË Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÏˇÒÚÓ,  22.00 ˜‡Ò‡, Ô˯ ‚ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ‡. –Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ̇ÒÚÓÈÌˈËÚÂ Ë ÔÓÔ˜ËÚÂÎËÚ ҇ ‰Î˙ÊÌË, ‡ÍÓ Ì ÏÓ„‡Ú Ò‡ÏË ‰‡ ÔˉÛÊ‡Ú ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÏÂÒÚ‡, ‰‡ ËÏ ÓÒË„ÛˇÚ Ô˙ÎÌÓÎÂÚÂÌ ÔˉÛÊËÚÂÎ. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÏÓÊ ‰‡ ËÏ ·˙‰Â ̇ÎÓÊÂ̇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â̇ Ò‡ÌÍˆËˇ ÓÚ 300 ‰Ó 500 ΂‡, ‡ ÔË ‚ÚÓÓ Ì‡Û¯ÂÌË „ÎÓ·‡Ú‡  ÓÚ 500 ‰Ó 1000 ΂‡. «‡‚˯ÂÌË Ò‡ Ò‡Ì͈ËËÚ Á‡ Ú˙„Ó‚ˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú ‡ÎÍÓıÓÎ Ë ˆË„‡Ë Ì‡ ‰Âˆ‡. ƒÓÒ„‡ ÚÂÁË Ò‡Ì͈ËË Ò‡ ·ËÎË ÓÚ 1000 ‰Ó 2000 ΂‡, ͇ÚÓ Ò ÔÓÏÂÌˇÚ Ë ÒÚ‡‚‡Ú ÓÚ

Политическа партия ако има 2500 членове œÓÎËÚ˘ÂÒ͇ Ô‡Úˡ ˘Â Ò ‚ÔËÒ‚‡ ‚ „ËÒÚ˙ ‚ —ÓÙËÈÒÍˡ „‡‰ÒÍË Ò˙‰, ‡ÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚Ë ÒÔËÒ˙Í, Ò˙‰˙ʇ˘ ÚËÚ ËÏÂ̇, ≈√Õ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‡‰ÂÒ Ì‡ Ì ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 2500 ˜ÎÂÌÓ‚Â. “Ó‚‡ ÔË ̇ ‚ÚÓÓ ˜ÂÚÂÌ ՇÓ‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ. ƒÂÔÛÚ‡ÚËÚ „·ÒÛ‚‡ı‡ ÔÓÏÂÌË ‚ «‡ÍÓ̇ Á‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÚ ԇÚËË, ÍÓËÚÓ ÔÓÏÂÌˇÚ ‰ÓÒ„‡¯ÌÓÚÓ ËÁËÒÍ‚‡Ì Á‡ ÏËÌËÏÛÏ ÓÚ 5000 ‰Û¯Ë. ŒÚı‚˙ÎÂÌÓ ·Â Ô‰ÎÓÊÂÌËÂÚÓ Á‡ Û˜‡ÒÚË ‚ ÏÂÒÚÌËÚ ËÁ·ÓË ‰‡ Ì Ò „ËÒÚË‡Ú Ô‡ÚËË, ÍÓËÚÓ Ì‡ ÔÓÒΉÌˡ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ÂÌ ‚ÓÚ Ò‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 0.5% ÓÚ „·ÒÓ‚ÂÚ ÔË Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ Û˜‡ÒÚË ËÎË ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ Â‰ÌÓ Ì‡ ÒÚÓ, ‡ÍÓ Ò‡ ·ËÎË ‚ ÍÓ‡ÎËˆËˇ. ƒ‡ÂÌË ÓÚ Â‰ÌÓ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ Îˈ Á‡ Ô‡Úˡ Á‡ ‰̇ „Ó‰Ë̇ Ì ÏÓÊ ‰‡ ̇‰ı‚˙Ρ 10 ıËÎ. ΂‡, Ô‰‚Ëʉ‡Ú ÔÓÏÂÌËÚ ‚ Á‡ÍÓ̇.

2000 ‰Ó 4000 ΂‡. ¬ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ‡  ‚˙‚‰Â̇ ÌÓ‚‡ Ò‡ÌÍˆËˇ Á‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡Û¯ÂÌË - ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÔË‡Ì ̇ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÒÓÍ, ÌÓ Ì ÔÓ-‰˙Î˙„ ÓÚ Â‰Ì‡ „Ó‰Ë̇. –Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ̇ÒÚÓÈÌˈËÚÂ Ë ÔÓÔ˜ËÚÂÎËÚ ҇ Á‡‰˙ÎÊÂÌË ‰‡ Ì ÓÒÚ‡‚ˇÚ ·ÂÁ ̇‰ÁÓ Ë „Ëʇ ‰Âˆ‡Ú‡ ‰Ó 12-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ, ‡ÍÓ Ò ÚÓ‚‡ Ò Ò˙Á‰‡‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ, ÔÒËı˘ÂÒÍÓ Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ, Ô‰·„‡ ‚ÌÓÒËÚÂÎˇÚ Ì‡ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ‡. Շ͇Á‡ÌËÂÚÓ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡Û¯ÂÌË  „ÎÓ·‡ ÓÚ 1000 ‰Ó 2000 ΂‡, ‡ ÔË ÔÓ‚ÚÓÌÓÒÚ Ò‡ÌÍˆËˇÚ‡  ÓÚ 2000 ‰Ó 5000 ΂‡. —˙Ò Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ‡ Ò „·ÏÂÌÚË‡Ú Ë ‰Ó·ËÎËÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ "χÎÍË ‰ÓÏÓ‚Â" Á‡ ‰Âˆ‡, ÍÓËÚÓ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÛÒÎӂˡ, ·ÎËÁÍË ‰Ó ÒÂÏÂÈÌËÚÂ. “ ҇ ̇˜ÂÌË ÂÁˉÂÌÚÂÌ ÚËÔ. “Ó‚‡ Ò‡ ‰ÓÏÓ‚Â Á‡ Ì Ôӂ˜ ÓÚ 15 ‰Âˆ‡, ÍÓËÚÓ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÊË‚ÂÂÌ ‚ Ò‰‡, ·ÎËÁ͇ ‰Ó ÒÂÏÂÈ̇ڇ, ÒÔÓ‰ ÓÔ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ, ‚ÔËÒ‡ÌÓ ‚ Á‡ÍÓ̇. œ‰‚Ëʉ‡ Ò ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÔÓÒÚÓ„ ÍÓÌÚÓÎ Á‡ ÒÔ‡Á‚‡Ì ̇ ÛÚ‚˙‰ÂÌËÚ ÍËÚÂËË Ë Òڇ̉‡ÚË Á‡ ͇˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‰ÓÒÚ‡- Вечерният час, след който децата между 14 и 18 години не могат да ‚ˇÌËÚ ÒӈˇÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ‰Âˆ‡. бъдат сами на обществено място, е 22.00 часа, пише в законопроекта.


HABERLER

04

Edirne’deki Bulgar Rahip, Obama’ya Türk lokumu götürecek

SPOR

Amerika Birleþik Devletleri (ABD) Baþkanlýðý'ný 20 Ocak'ta devralacak olan Barack Obama'ya, Edirne'deki Sv. Georgi Kilisesi Rahibi Türk lokumu götürecek.

10

Ertuðrul Saðlam: Sporda uzun vadeli çözümler baþarý getirir Bursaspor'un yeni teknik direktörü olan Ertuðrul Saðlam, ortaya koyacaklarý kaliteli iþlerle uzun vadede þampiyonluðu kovalayacaklarýný söyledi.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

19 - 25 OCAK 2009

Göstericilerin arasýna karýþan provokatörler olay çýkardý görevliyi de yaraladý. Çevre bölgelerden gelen 400 jandarma ile holiganlara karþý yürüyen görevliler 158 kiþiyi göz altýna aldý. Olayda çok sayýda sivil de yaralandý. Protesto gösterilerinin ilk gününde Ýçiþleri Bakanlýðý, futbol takýmlarýnýn taraftarlarýnýn da mitinge geleceðini öðrenince çevre bölgelerden destek birliklerini Sofya’ya çaðýrdý. Güvenliði saðlamak için gösterinin yapýlacaðý Parlamento önüne metal barikat kuran görevliler, Sofya’nýn bazý yollarýný da trafiðe kapadý. Yaklaþýk 3 bin kiþinin katýldýðý ilk gün-

kü protestolar sakin baþladý. Organizatörler, isteklerinin gerçekleþmemesi sonucunda hükümeti istifaya çaðýrdý. Sayfa 2’de

СП ОР

Т

09

Футболъ под офа т в Палест нзиват ина а на изр също е аелски те

œ‡ÎÂÒÚ ËÌÒÍˡ Ó˜‡Í‚‡ Ú Ò‚Ó·Ó‰‡ ÙÛÚ·ÓÎ Ò˙˘ ÚËÚ . ¡ÓˇÚ Ó Ô‡Î Ì‡ Û·Ë ÚË Â Ì‡‰ ÂÒÚËÌÒÍË ÒÔÓÚË 130 ‰Û¯ ÒË.

власти НО ВИ

НИ

12

Вечере децатан час 20.00 ч. под 14 за години «‡‚˯ ÌË „Ó‚ˆËÚ ҇ Ò‡ÌÍˆË ËÚ Á‡ , ÍÓËÚÓ Ú˙ıÓÎ Ë ÔÓ‰‡‚ ˆË„ ‚‡Ú ÓÚ ‡Ë Ì‡ ‰Âˆ‡, ‡Ú ‡ÎÍÓÍ‡Ú 2000 ‰Ó 4000 Îe‚a Ó ÒÚ‡.

19 25 ß ÍÓÀ

INTERN ÐÈ 2 ATION 009 AL NEW SPAPER Ãîäè íà: 1 7 Áð îé: 4 (835 ) Œ·˘Ó ̇ˆËÓÌ www.z ÌË ‡ÎÌ aman. bg Ò˙·‡Ì ‰ÂÈ ÒÚ ‚ˡ ÔÂËÚ ÔÓÚ ÒÚ Ë ˘Â ÔÓ‰˙Î ‰ Õ‡ Ó‰ ÌÓÚ - ¯Â ‰‡ ÏËÌ Ë (Ò ˇ‰‡ Ê‡Ú ‰Ó Ó ·ÓÍ Â ÔÓ‰ ÎË˜Ì‡Ú ) ÓÚ 11.00 ‰Ó 19.3 21 ˇÌÛ‡- ̇ ÎÛˆËÚÂ. ƒ‡ ̇ÒÎÓ‚ 샇 ‡ ËÁÏ ÔÓ‰˙Î Ó·˘Ë̇  0 Á‡ÔÓ˜Ì ˜ËÒÚÓ ‰‡Î‡ Ò˙„ ˜. —ÚÓʇ‚‡Ì ÂÏ „Ó‰ ÂÚÂÏ ¯Ë, î, ÌÓ ËÒÍ Â ÚËÌ„Ë Á‡ Ë ÊË‚‡Ú̇ ÔÓÚÂÒÚ Î‡ÒË Á‡ ÚË ‡Ìˡڇ Ë ÔÓÒ ‡‰Ë ·ÂÁ‰ Ë̇ڇ ÓÚ Í‡ÚÓ Ì‡Í‡Á‡ Ú‡ ̇ ÌËÚ Ìˡ 30 ‡˘ËÚ ËˆË Î‡Ì ÏËÕ‡Ó‰Ì ‡ ‚ÂË„‡ Ô  Ò ËÁ„ ˡڇ ̇ ÔÓ Ú Î‚‡ ΂‡ Á‡ ˜ÂÚ Ú‡ ËÏ Ò‡ Ò Ô‡‚ ÂÚ ı‡ ÓÚ ÓÚÓ Ò˙· ‰ Ò„‡‰‡ ËËχ, „ÎÓ·‡ Á‡ ÓÒ ۷Ëı‡ Ú ‡. ƒÂÌ ÔÂÒˆÂ Ï Á‡‰ ‡ÌËÂ, - Á‡‰ „ÎÓ·‡ ˇÚ ÔË Ì‡ Ê˙ÎÚ Ò- ΂‡ Á‡ Œ„‡ÌË ÌÚ˙‡ ÓÚ 50 Ò˙Ó·˘ ˙ʇÌË ËÚ ‰Â‚ÂÚ ˙ʇÌË, „ÎÓ Íβ ˜Ë Á‡ÚÓ Ë- ‡ ̇ , ÓÚ ÍÓË Ëχ Ë ‚‡ Á‡ ·‡ ÓÚ ÓÚ ÒÚ Á‡ ‚ËÌ Ò˙Ò Â ËÌˈˇ Ó·˘Ë̇ڇ ÔÂÚËχ Ò „ÎÓ ÚÓ 37 100 158 Ó‚ÌË Ò‡ Û‰ÂÌÚ . Ú˂̇ Á‡‰˙Ê ·‡ ÓÚ 200 Ë, „‡ ÚÂÎÒÚ ÔËÁ̇ ‡ÂÒÚÛ‚‡ÌË, ‡ÌÂÌËÚ „Û Î‡ÌË Ê‰‡ÌË ‚ÂÌËÚ ÚË Ó·˘ ÔÓÎˈ‡ , ÌÂÔ‡‚Ô‡  ÌË Á‡ Ë Â ·ËÎ . ¡ÓˇÚ Ì‡ Ó 27 ‰Û- ‡Á·ËÚË ‡Á‚ËÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë12, Í‡Ú ‚ËÚËÌ ÔÓÎˈÂÈÒÍ ÓΠ̇ ËÂ Ë Ó·˘ —‰ÛÊ Ó Ë Ò‡ Ë Ë ÔÓ ÍÓÎË, ÒÚ Ò˜ÛÔÂÌ ÁÓˆË. Ë ÒÚÓÎÓ Û‰ÂÌÚÒÍË ÂÒÚ‚ÂÌ ÍÓÌ ÂË Íà ñòð Ú ӷ˘ Ú‚Â (—– àíèöà ÍÓÚÓ Œ —Œ ÂÊ 2 Ò‰ÛÊ —) Ë √‡ ËÚˡ ÂÌË ‰ÂÌÚË Ú ‚ "—Ú Â Á‡ Á‡˘ËÚ Ê‰‡ÌÒ‡ ̇ ÒÚ ÎÓ„Ë˜Ì Ë Ë „‡ Û‰ÂÌÚÒÍË Û„‡ Ë ‰‚Ë Ê‰‡ÌÒ Ê ÍË Ó„ ‰", ÂÍÓÒڂˡ ÌË ˇ. œ ÓÚ ‡ÌËÁ‡ˆ Úˇ·‚ ËË ÂÒÚ ÌË Ï‡Ú‡ ‡ ‰‡ Ò‡ Ú ‰ÂÈ ÁÓ̇ ËÁ‚ œÓÚ ̇ Õ‡Ó‰ÌÓÚ ˙Ì Óı‡ÌˇÂÓ Ò˙·‡Ì ·ÏÂÌÚ ÒÚÌËÚ ‰ÂÈ ËÂ. Òڂˡ ‡ ÒÚ‡Ú Í‡ÚÓ Ô Ë‡ı‡ ‰ Ô‡Ò‡ÏÓ Ì‡ 16 ÒΠÓÚ —Ú Ó΢̇ ‰ ˜‡Ò ·Â¯Â ˇÌÛ‡Ë, ì–. Á‡·‡Ì Ó·˘Ë̇ œÓÂÌ œÓ‚˜ Ò˙Ò ÒËÎ Í˙ÒÌÓ ÔÓÎËˆË ÔÓ ËÒ͇Ì ÚÓ Ì‡ ‡ Ò˙·‡Î ˇÚ‡ ‡Á ‚Ëı‡ Ó˘ ÒÚ‡ÌË ÓÚ ÔÓÚ Ô˙Ò̇ ËÚ  ‚ Ò ≈— Ó·ˇ Ï‚Ë ÒÚË‡ ÓÁ‰ ‰‡Ú ˘Ë. ÃË Ò ÓÍÓÎÓ 3 Ò‚Ó ËÚ ‡‚ËÚÂÎÌËÚ ‡ ̇ ÓÍÚÓıËÎ. ÚËÌ„˙  ËÍ Ú Â

ПРОТЕС BULGA ТИТЕ ПР RIA ОДЪЛЖ АВАТ ДО СРЯДА

ÑÍÈ ÌÊÀ

ПРОЧЕТЕТЕ

ÑÀÐÚ

Ç

: ÕÞÑ ÅÈÍ

Meclis önünde yapýlan ve birkaç gün süren protesto gösterilerinde, göstericilerin arasýna karýþan provokatörler istenmeyen görüntülerin yaþanmasýna neden oldu. Çevreciler, aile dernekleri, üniversite öðrencileri, çiftçiler ve doktorlarýn çeþitli sebeplerden dolayý ortak olarak organize ettikleri mitinge futbol holiganlarý karýþýnca jandarma ve göstericiler arasýnda arbede yaþandý. Meclis önünde barikat kuran güvenlik görevlilerine karþý yanýcý maddeler ve kar topu atýlýrken, gösterilerde Parlamento kapýsýnýn camý kýrýldý. Güvenlik barikatýný aþan göstericiler birkaç

evreciler, aile dernekleri, üniversite öðrencileri, çiftçiler ve doktorlarýn çeþitli sebeplerden dolayý ortak olarak Sofya’da organize ettikleri mitinge provokatörler karýþýnca jandarma ve göstericiler arasýnda arbede yaþandý. Olaylarda 158 kiþi gözaltýna alýndý. Provokatörlerin yaþýnýn küçük olmasý dikkat çekti.

ÑÍÈ ÌÊÀ

Sofya

ÀÍ

Beynur Süleyman

: ÁÅÉ ÍÓÐ

FOTOÐRAF: AA

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasý (BTPP) uzmanlarý, doðal gaz krizinden etkilenen þirketlerin, zararlarý nedeniyle þirket olarak Gazprom’dan tazminat talep etme haklarýnýn olmadýðýný savundu. Oda uzmanlarýnýn yaptýklarý incelemede, þirketlerin Gazprom’la yapýlan anlaþma uyarýnca tazminat talep etme haklarýnýn olmadýðý belirtildi. Uzmanlar, þirketlerin tazminat alabilmesi için iki çýkýþ yolu sunuyor. Birincisi hükümetin þirketlere destek saðlamasý, ikincisi ise Avrupa Birliði’nin Gazprom’a açacaðý davaya tüm þirketlerin ortak tazminat talebinde bulunmalarý. Devamý 5’te

0.65 lv

ÑÞË ÅÉÌ

BTPP: Şirket olarak Gazprom’dan tazminat istenemez

Yýl: 17 Sayý: 4 (835)

Êàê ù å ìåðêèò ñå îòðàçÿò "Ñòàíè å îò ïëàíà ø èêîíîìåâ" âúðõó èêàòà?

НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОТЕСТИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДО СРЯДА

Türkiye ve Yunanistan, gaz sorununda Bulgaristan'a yardým edecek Avrupa Parlamentosu: İsrail, insan haklarını ihlal ediyor Ýsrail'in Gazze'deki saldýrýlarýna Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi ve BM Ýnsan Haklarý Komisyonu'nun ardýndan Avrupa Parlamentosu'ndan da tepki geldi. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen kararda, Ýsrail'e sert eleþtiriler yöneltilirken, Tel Aviv'in Gazze Þeridi'nde Filistin halkýna yönelik "toplu cezalandýrma" politikasýyla "uluslararasý insani haklarý" ihlal ettiði bildirildi. 6’da

Ukrayna üzerinden gelen Rus gazýnýn kesilmesi sonucu zor günler geçiren Bulgaristan'a Türkiye ve Yunanistan'dan destek sözü geldi. Türkiye ve Yunanistan'dan yetkililerle görüþen Ekonomi ve Enerji Bakaný Petýr Dimitrov, her iki ülkenin de gaz vermeyi kabul ettiklerini söyledi. Yunanistan'ýn da gaz vermeye sýcak baktýðýný kaydeden Bakan Dimitrov, ancak Rusya'dan gaz almayan Yunanistan'ýn ülke içi tüketiminde sýkýntý yaþanmamasý ve teknik imkan dahilinde olmasý durumunda gaz vermeyi kabul ettiðini söyledi. Her iki ülkeden de sývýlaþtýrýlmýþ gaz alma imkanýnýn bulunduðunu vurgulayan Bakan, Rusya'nýn dýþýnda alternatifler aradýklarýný, alternatiflerin belli olmaya baþladýðýný ve Bulgaristan'ýn kýsa sürede alternatif gaz kaynaklarýna kavuþacaðýný kaydetti. Devamý sayfa 3’te

Türkiye, AB uyumlu çipli pasaportlara geçiyor

Bulgaria - Plovdiv, Kuklensko Str., tel.:+359 (32) 67 66 01, 67 66 02; fax:+359 (32) 67 66 03, e-mail: info@reysas.bg, web: www.reysas.bg

Türkiye Emniyet Genel Müdürlüðü, Avrupa Birliði (AB) standartlarýnda çipli pasaportlarýn hazýrlandýðýný bildirdi. Edirne Emniyet Müdürlüðü Pasaport ve Yabancýlar Þube Müdürü Ali Türedi, Avrupa Birliði standartlarýna göre hazýrlanacak ve eskilere göre daha küçük boyutlarda olan pasaportlarda, tüm kayýtlarýnýn bilgisayar ortamýnda tutulacaðýný söyledi. Süresi biten pasaportlarda uzatma olmayacaðýný kaydeden Türedi, yeni pasaportlarda iþlemlerin daha hýzlý ve güvenli bir þekilde yapýlacaðýný anlattý. Devamý sayfa 6’da


2 Z A M A N HABERLER 19 - 25 OCAK 2009

Göstericilerin arasýna karýþan provokatörler olay çýkardý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Provokatörler kimler?

ðu da anlaþýldý. Olaylarý çýkaranlarýn iki safha halinde deðerlendirebileceðini söyleyen Ýçiþleri Bakaný Mihail Mikov, “Birinci safha görünen kiþiler, fakat onlarýn arkasýnda illegal organizatörler var. Aldýðýmýz bilgi bazý siyasi güç temsilcilerinin bazýlarýna para verdiði yönündedir. Fakat þimdilik soruþturmalarýmýz devam ediyor” diye aktardý.

Kim ne istedi? Farklý sosyal ve iþ branþlarýndan gelen protestocular hükümetten 19 istekte bulundu. Üniversiteliler acil olarak yüksek eðitim ile alakalý starteji hazýrlanmasýný ve Studenski Grad’daki mülk sahipleri hakkýnda araþtýrma yapýlmasýný istedi. Çevreciler, kabul edilen Orman Kanunu’ndaki deðiþikliklerin iptal edilmesi için dileklerini sundu. Tarým üreticileri söz verilen desteklerin hemen verilmesini talep etti. Doktorlar NOÝ ile ilgili anlaþmazlýklarýn giderilmesini beklerken, anneler çocuklarýna daha iyi bir gelecek için sokaða çýktý.

Olaylar neden çýktý?

Kozloduy’da umut ýþýðý Baþbakan Sergey Staniþev, gaz krizinin devam etmesi durumunda, hükümet olarak kapatýlan Kozloduy Nükleer reaktörlerinden birinin açýlmasý için teknik hazýrlýklara baþlanmasý kararý aldýklarýný söyledi. Tüm siyasi risklerin göz önünde bulundurulmasý gerektiðini vurgulayan Staniþev, ‘Biz tek taraflý olarak karar veremeyiz. Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkeler ile sürekli diyalog halinde olmamýz gerekiyor. Reaktörler uluslararasý standartlara uygundu. Kapatýlma þartý AB üyelik anlaþmasýna konuldu.’ þeklinde konuþtu. Slovakya’dan farklý olarak Bulgaristan’ýn ayrý bir statüsü bulunduðunu vurgulayan Baþbakan Staniþev, kriz durumlarýnda hükümetin reaktörleri faaliyete geçirme hakký bulunduðunu, hükümetin bu konuyu çok dikkatli bir þekilde incelediðini kaydetti. Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov da reaktörlerin yeniden

Þapka ve þal ile yüzünü saklayan provokatörlerin daha çocuk denecek yaþta, 16 ila 22 yaþlarý arasýnda olduklarý gözlerden kaçmadý. Tutuklanan 156 kiþiden 22’sinin 18 yaþýndan küçük olduðu ve yaklaþýk 50 kiþinin de sabýkalý olduðu belirtildi. Olaylarý provoke edenlerin daha önce güvenlik güçleriyle olay çýkarmak için tecrübesi olan kiþiler oldu-

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

40 gün önce Studentski Grad’da öldürülen üniversiteli Stoyan Baltov adýna bir dakikalýk saygý oturuþu için herkes yere çökerken ateþli taraftarlar polise karþý tezahürat yapmaya baþladý. 30 – 40 kiþi kadar gösterici polisleri, üzerlerine sýk sýk buz ve kar topu atarak provoke etti. Bununla da yetinmeyen provokatörler, barikatlarý yýkarak, polisin üzerlerine attý. Küfür yaðdýrarak oldukça hýrslý olduklarý görünen grup, konuþmalarýn da ara sýra kesilmesine neden oldu. Polis ve jandarma atýlan maddelere karþý sabýrla beklerken, protesto organizatörleri provokatörler ile baþa çýkamayacaklarýný anlayýnca taþkýnlýk çýkaranlardan kendilerini ayýrt etti. Tam bu sýrada Sofya Belediye Baþkaný Boyko Borisov’un protestoyu iptal ettiði haberi geldi. Gösterinin baþlamasýndan bir saat sonra takviye güçle protestocularý daðýtmaya çalýþan jandarma, karþý gelen 150’den fazla kiþiyi gözaltýna aldý. Göz altýna alýnan 158 kiþinin çoðu nezarathanede hýzlý prosedürle yargýlandý ve 50 ila 200 leva arasýnda para cezasýna çarptýrýlarak serberst býrakýldý. Polis tüm olaylarý kamera ile kayda aldý. Polis ilk gün yaþanan olaylarý göz önünde bulundurarak ertesi gün Parlamento’ya çýkan çýkýþlarý kapattý ve protestoya gelen herkesin üzerini arayarak kimlik kontrolü yaptý. 37 kiþide gaz silahý ve metal bokslar bulundu. Polise kar topu atýlmamasý için gösteri meydaný makineler ile kardan temizlendi. Protestocular ikinci gün polislere karanfil uzattý, çevreciler sessiz protesto metodunu seçerek yerde oturdu.

açýlmasý konusunun referanduma götürülmesini önerdi. Reaktörlerin kapatýlma þartýnýn Bulgaristan’ýn AB üyelik anlaþmasýnda yer aldýðýný kaydeden Pýrvanov, Avrupa Komisyonu’nun reaktörlerin güvenli olduðu ve faaliyete devam edebilecekleri konusunda ikna edilmesi gerektiðini aktardý. Pýrvanov þöyle devam etti: ‘Reaktörlerin kapatýlmasý konusunda uzman kararý bulunmuyor. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliði üyeleri bir hatanýn olduðunu anlamalarý gerekiyor.’ Kozloduy Nükleer Santrali’nin 4 reaktörünün faaliyete geçmesi için bir haftadýr hazýrlýklar yapýldýðýný kaydeden Santral Müdürü Ývan Genov, acil bir durumda sadece bir reaktörün faaliyete geçirilebileceðini söyledi. Dördüncü reaktörün hükümetin kararýndan sonra faaliyete geçebileceðini kaydeden Genov, hazýrlýk faaliyetlerinin 45 gün süreceðini kaydetti. Haber Merkezi

Kimse istenmeyen görüntülerin neden yaþandýðýný net olarak söyleyemese de, Ýçiþleri Bakaný Mihail Mikov, bazý kiþilerin üniversitelilerin arasýnda gezerek anarþi çýkarmalarý için 300 leva para teklif ettiðini söyledi. Mikov, bunu kanýtlanmasýnýn zor olacaðýný, fakat araþtýrmaya devam edeceklerini belirtti. Muhalefet parti temsilcileri ikinci günkü protestolara iþtirak etti. Organizatörler tarafýndan herhangi bir siyasi simge istenmediði açýklansa da siya-

siler bir köþede insanlarla muhabbet etti. Ýnsanlar ise provokatörlerin gelmesi ve jandarmanýn tavýrlarýný deðerlendirirken suçu yine siyasilerin üzerine attý. Ýçiþleri Bakanlýðý, aramalarda, tutuklananlarýn arasýnda 4 tane el bombasý bulýnduðunu aktardý. 15 yaþýndaki bir gençte bulunan iki patlayýcý toplumda hayret uyandýrdý. Yasa tasarýsýnýn kabul edilmesi durumunda bundan böyle Parlamento önünde miting yapýlmasý yasaklanacak.

AB’den Rusya ve Ukrayna’ya ültimatom Avrupa Komisyonu Rusya ve Ukrayna’nýn kýsa sürede doðalgaz krizi ile ilgili sorunu çözmemeleri durumunda bu ülkelerle iliþkilerini detaylý bir þekilde yeniden gözden geçirileceði tehdidinde bulundu. Komisyondan yapýlan son ültimatom dört günün sonunda bölgede görev yapan Avrupa Birliði (AB) gözlemcilerinin herhangi bir doðalgaz akýþý olmadýðý ile ilgili raporu Komisyon’a sunmalarýnýn ardýndan geldi. Slovakya Baþbakaný Robert Fico ile bir basýn toplantýsý düzenleyen Çek Cumhuriyeti Baþbakaný Topolanek, AB ülkelerinin enerji krizi ile ilgili dayanýþma içinde olmalarýný istedi. Rus enerji devi Gazprom Baþkan

Yardýmcýsý Aleksander Medvedev düzenlediði tele–basýn toplantýsýnda uluslararasý gaz konsorsiyumu oluþturulmasý ile ilgili tüm hazýrlýklarýn yapýldýðýný, anlaþmanýn imzalanabileceðini açýkladý. Anlaþma metni Gazprom’la birlikte Ýtalyan Eni, Alman Ruhrgaz ve Gaz de France birlikte hazýrladý. Medvedev diðer Avrupalý enerji þirketlerinin de konsorsiyuma dahil olabileceklerini açýkladý. Konsorsiyuma dahil olan ülkeler bin metreküp için 450 dolar ödeyerek daha ucuza doðalgaz alma imkaný bulacak. Rusya Baþbakaný Vladimir Putin, Avrupalý doðalgaz tüketicisi ülkelere çaðrýda bulunarak Ukrayna’dan transit sorununu birlikte aþmayý önermiþti. Cihan


HABERLER Z A M A N 3 19 - 25 OCAK 2009

Türkiye ve Yunanistan, gaz sorununda Bulgaristan'a yardým edecek BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Doðal gaz krizinin çözümü için Rusya Enerji Bakaný Sergei Þmatko ile birlikte Bulgaristan Ekonomi ve Enerji Bakaný Petýr Dimitrov ile de bir araya gelen Türkiye Enerji Bakaný Hilmi Güler, Bulgaristan'a gaz satýþý konusunda görüþtüklerini ve bu görüþmelerin devam ettiðini söyledi. Alýnan tedbirler ve yapýlan yatýrýmlar sayesinde Türkiye'de þu anda gaz sorunu yaþanmadýðýný ifade eden Güler, Bulgaristan ve bazý Balkan ülkelerinin Türkiye'nin basýnç farkýndan kaynaklanan gazý satýn almak için talepte bulunduðunu aktardý. Özellikle Bulgaristan'ýn Türkiye'nin basýnç farkýndan ortaya çýkan doðalgazdan satýn alma konusunda talebi olduðunu vurgulayan Bakan Güler, "Bulgaristan ile görüþme yapýyoruz. Yunanistan ile zaten böyle bir iliþkimiz var. Diðer Balkan ülkeleri de bu projeye yan hatlarla baðlanmak arzusundalar." dedi. Türkiye'nin hali hazýrda doðalgaz depolarýný ve Karadeniz'den çýkarýlan yerli doðalgazýný kullanarak krizi aþtýðýný belirten Bakan Güler, Bulgaristan'ýn da ilave yatýrýmlar ile Karadeniz gazýndan satýn almak için talepte bulunduðunu aktardý. Türkiye ile Bulgaristan arasýnda by–pass boru hattý da dahil olmak üzere neler yapýlabileceðini görüþtüklerini kaydeden Güler, çok ciddi olan bu sorunun çözümü için yapýlan görüþmelerde kýsa vadeli çözümlerin yanýnda uzun vadeli çözümlerden en temelinin Nabucco projesi olduðunu kaydetti.

yon metreküp gaz vermeye hazýr olduðunu açýkladý. Yunan ile boru hattý açýlmasý konusunda prensipte anlaþýldýðýný kaydeden Enerji Bakaný Petýr Dimitrov, basýnçtan dolayý gazýn Bulgaristan'a gelebileceðini kaydetti. Yunanistan ile sývýlaþtýrýlmýþ gazýn Atina'dan Bulgaristan'a sevkiyatýnýn da görüþüldüðünü kaydeden Bakan Dimitrov, Çiren'deki gaz depolarýndan temin edilecek gaz ile ülkenin Rusya ile Ukrayna arasýndaki kriz çözülene kadar doðalgaz sorununun aþýlmýþ olacaðýný vurguladý. Þu anda bu ay için Rusya'dan gelen normal gazýn günlük miktarý ise 4,5 milyon metreküp.

Bulgargaz: Türkiye ve Yunanistan'dan gaz gelmesi zaman alýr Bulgargaz ise, Bulgaristan'ýn Türkiye'den transit gaz alabilmesi için en az bir yýl gerektiðini savundu. Bunun için tüm gaz santrallerinin boru hattý üzerinde yeniden yapýlandýrmalarý gerektiðini vurgulayan Bulgargaz, bunun için ihale ve inþaat çalýþmalarýnýn gerektiðini ve bunlarýn zaman alacaðýný ve bu iþlemlerin her iki ülkede de yapýlmak zorunda olduðunu vurguladý. Sývýlaþtýrýlmýþ gazýn getirilmesini ise imkansýz olarak gören Bulgargaz, bunun doðalgazdan da-

ha pahalý olduðunu, sevk masraflarý ile birlikte bu gazýn çok daha pahalýya mal olacaðýný savundu. Öte yandan Baþbakan Sergey Staniþev ise Rusya ve Ukrayna'da yaptýðý görüþmelerde, mevcut durumda en büyük zararýn güven olduðunu, bunun ise Gazprom'un 1,2 milyar dolarlýk kayýptan çok daha büyük olduðunu vurguladý. Ukrayna Baþbakaný Yuliy Timoþenko da, Rusyalý meslektaþýna gönderdiði mektupta, Rusya'nýn sadece Struca boru hattýna deðil, diðer boru hatlarýna da gaz vermesi halinde Avrupa'ya ve Balkanlar'a gazýn salýnacaðýný bildirdi. Haber Merkezi

Yunanistan da gaz verecek Yunanistan da, basýnç farkýndan ortaya çýkan doðalgazdan günlük 2 mil-

Opel otomobil satýþýnda lider Geçtiðimiz yýl Bulgaristan’da en fazla satýlan aracýn Opel marka olduðu açýklandý. Bulgaristan’daki Otomobil Üreticileri ve Temsilcileri Birliði verilerine göre, geçtiðimiz yýl Opel, 5 bin 462 yeni araç satarak ülkedeki yüzde 10,15’lik pazar payýna sahip oldu. 2007 yýlýnýn lideri olan Toyota, 5 bin 82 yeni araç satýþý ile ikinci sýrada yer aldý. Toyota geçen yýl ülkedeki pazar payýný yüzde 9,44 olarak gerçekleþtirdi. En fazla satýlan araçlar sýralamasýnda üçüncülüðü ise 4 bin 708 araçla Volswagen elde etti. Volswagen’in 2008’deki pazar payý ise yüzde 8,75 olarak gerçekleþti. Dördüncü sýrada 4 bin 220 araç satýþý ile Ford ve beþinci sýrada 4 bin 147 araç satýþý ile Peugeot yer aldý. Geçtiðimiz yýl toplam 53 bin 812 otomobil satýþý yapýlýrken bir önceki yýla kýyasla geçtiðimiz yýl satýn alýnan araç sayýsý bin 812 artmýþ oldu. Geçtiðimiz yýl toplam 659 motosiklet satýlýrken 2007’deki satýþlara kýyasla 112 adet artýþ saðlandý. 2008’de en fazla motosiklet satýþý yapan marka ise Peugeot oldu. Peugeot geçtiðimiz yýl 232 motosiklet satýþý ile yüzde 35,2 pazar payýna sahip oldu. Ýkinci sýrada ise 178 adet motosiklet satýþý ve yüzde 27 pazar payý

ile Yamaha geliyor. Üçüncü sýrada da 147 satýþla Piaggio yer alýyor. Geçtiðimiz yýl otobüs ve kamyon satýþlarýnda da artýþ yaþandý. 2008’de toplam 4 bin 115 adet otobüs ve kamyon satýþý gerçekleþirken, 2007’ye kýyasla bu rakam 788 adet artmýþ oldu. Bu kategoride ilk sýrayý bin 441 satýþla Mercedes alýyor.

Audi, dünya genelinde 1 milyon otomobil sattý Alman otomobil üreticisi Audi, küresel ekonomik krize karþýn geçen yýl dünya genelinde 1 milyondan fazla otomobil satarak rekor kýrdý. Ingolstadt merkezli otomobil üreticisi, 2008 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 4,3 artýþla 1 milyon 3 bin 400 araç sattý. Otomobil üreticisi, geçen yýl kasým ayýna göre aralýk ayýnda ise yüzde 17,4 artýþla 82 bin 800 otomobil satýþý yaptý. Audi’nin satýþlarýný artýrmasýnda en popüler modeli A4 sedan olmak üzere birçok yeni modeli piyasaya sunmasý etkili oldu. 2008 yýlýnda þirket Avrupa ve Asya talebinde artýþ yaþadý. Ancak ABD’de küresel mali kriz nedeniyle satýþlar yüzde 6,1 düþtü. Sadece Aralýk ayýnda satýþlar yüzde 10’a yakýn geriledi. Haber Merkezi

Tuna köprüsündeki geçiş ücretleri gereksiz Bulgar ve Romen iþadamlarý, Tuna köprüsünden alýnan geçiþ ücretlerinin gereksiz olduðunu ve iki ülke ekonomisinin geliþimi için bir engel teþkil ettiðini savundu. Bulgar – Romen Ticaret Sanayi Odasý yönetimi, 1 Ocak 2009 tarihi ile Tuna köprüsünden geçiþlerde alýnan ücretteki yüzde 25’lik indirim dolayýsýyla yaptýðý bir yazýlý açýklamada, indirimin doðru yönde alýnmýþ bir karar olduðunu, ancak iki ülke arasýndaki ticaret hacmini artýrmanýn önünde bir engel olduðunu kaydetti. Açýklamada, geçiþ ücretinin indirime raðmen yine yüksek olduðu iddia edilirken, ücretin iki ülke arasýnda insan ve ürünün serbest dolaþýmýnýn önünde bir engel olduðu vurgulandý. Aslýnda, yapýlan indirim ile ücretlerin, Bulgaristan’ýn ve Romanya’nýn Avrupa Birliði üyeliðine alýndýðý 1 Ocak 2007 tarihindeki seviyesine döndüðünü savunan Oda yetkilileri, bunun da iþ dün-

yasý ve vatandaþlar için indirim söz konusu olmadýðýný iddia etti. Geçiþlerden alýnan ücretin köprünün bakýmý için kullanýldýðý gerekçesinin de artýk geçerli olmadýðýný savunan iþadamlarý, son yýllarda köprüde yapýlan onarým ve tamir faaliyetlerinin görünüþe yönelik olduðunu, köprünün asfaltýnýn ise çoðu defa kötü durumda olduðunu, ýþýklandýrmanýn da son derece yetersiz olduðunu savundu. Ayrýca oda yönetiminin ve Bulgaristan Ýþverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu’nun, 2008 yýlýnda Ruse – Gürgevo geçiþ kapýsýnda alýnan ücretlerin cüzi bir seviyeye çekilmesi veya kaldýrýlmasý için önerilerde bulunduklarý aktarýldý. Oda yönetimi ayrýca, Bulgaristan Ýþverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu ile birlikte üyelerinin ve Bulgaristan ekonomisinin çýkarlarýný korumaya ve serbest insan ve ürün dolaþýmýný saðlayacak çalýþmalara devam edeceklerini vurguladý.


4 Z A M A N HABERLER 19 - 25 OCAK 2009

Edirne’deki Bulgar Rahip, yeni baþkan Obama’ya Türk lokumu götürecek Amerika Birleþik Devletleri Baþkanlýðý’ný 20 Ocak’ta devralacak olan Barack Obama’ya Edirne’den Türk lokumu gönderiliyor.

nun kalan akademisyen bir gece burada kaldý. Çok mutlu ayrýldýlar. Bunlar baþka bir zamanda daha kalabalýk bir grupla bir kez daha geldiler. Burada bir gece kaldýlar. Konso-

losluðun büyük katkýsý oldu. Konsolos, buradaki dostluðu, barýþý ve kardeþliði anlattý. Bunlar Bulgaristan ve Amerika’ya döndüklerinde burada Müslüman ve Hýristiyanlarýn nasýl FOTOÐRAF: KADRÝ KILIÇ

Edirne’nin meþhur badem ezmesi ve Deva–i Misk adý verilen özel bir karýþým Bulgaristan’ýn Sv. Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandýr Çýkýrýk tarafýndan ABD’nin yeni baþkaný Barack Obama’ya takdim edilecek. Edirne’de faaliyet gösteren Aslanzade Þekerleme tarafýndan özel olarak üretilen Ay–yýldýz motifli lokum kilisede rahibe teslim edildi. Lokumu teslim alan Rahip Aleksandýr Çýkýrýk, Edirne’nin en güzel tadý olan lokumu ABD’nin yeni Baþkaný Obama’ya vermekten mutluluk duyacaðýný söyledi. Amerika’da yeni baþkanlarýn göreve baþlamasý nedeniyle dünyanýn birçok yerinden davet edilen kiþilere kahvaltý verildiðini anlatan Rahip Çýkýrýk, kendisinin de bu amaçla ABD’ye gideceðini belirtti. Kendisinin davet edilme sürecini anlatan Aleksandýr Çýkýrýk, “Amerika’da yaþayan Bulgar kökenli akademisyen karý–koca geçen yýl Edirne’ye geldi. Çarþýda dolaþýrlarken kilise tabelasýný görürler. Daha sonra kiliseye gelerek kendisi ile tanýþtýlar. Burada kendilerine Edirne’nin misafirperverliðini gösterdik. Ýlgiden mem-

birlikte yaþadýklarýný anlattýlar. Buradaki camileri de gezdiler. Çok mutlu oldular.” dedi. Çýkýrýk, Amerikalý yetkililerin baþkanýn verdiði kahvaltýya kimleri davet edecekleri konusunda Bulgar akademisyen çifte danýþtýklarýný kaydederek çiftin kendi ismini verdiðini dile getirdi. Amerika’nýn Ýstanbul Baþkonsolosluðu’na davetiyelerin geldiðini ifade eden Çýkýrýk, vize iþlemlerini tamamlayarak 3 Þubat tarihinde ABD’ye gideceðini açýkladý. Sv. Georgi Kilisesi Rahibi, ‘Yeni baþkan Barack Obama’ya merhaba deyip lokumumuzu hediye edeceðiz. Lokumumuzu takdim ettikten sonra onlarý Edirne’ye davet edeceðiz. Böylece iki ülke arasýnda köprüler kurulur. Ýnþallah hayýrlý iþler olur.” diye konuþtu. Edirne’nin Badem Ezmesi’ni ve Deva–i Misk’ini üreten Arif Meriç ise bütün dünyanýn acý çektiði bir dönemde tatlý olan badem ezmesini ay–yýldýzlý bayrakla süsleyerek yeni Baþkan Barack Obama’ya vermek istediklerini kaydetti. Meriç, yeni baþkanýn göreve baþlamasý nedeniyle enerjiye ihtiyacýnýn olacaðýný belirterek bunun için kendilerine Deva–i Misk göndereceklerini sözlerine ekledi. Cihan

ABD Baþkanlýðý’ný 20 Ocak’ta devralacak olan Barack Obama’ya Edirne’nin meþhur badem ezmesi ve Deva-i Misk adý verilen özel bir karýþým Bulgaristan’ýn Sv. Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandýr Çýkýrýk tarafýndan takdim edilecek. Rahip, yeni baþkan Barack Obama’ya ‘merhaba deyip lokumumuzu hediye edeceðiz.’ dedi.

автобусна линия СИЛИСТРА - ИСТАНБУЛ всеки ден СИЛИСТРА - ДУЛОВО - ИСПЕРИХ - РАЗГРАД - ШУМЕН - ПАРТИЗАНИ АЙТОС - ТЕРВЕЛ - ДОБРИЧ - ВАРНА - БУРГАС - МАЛКО ТЪРНОВО - КЪРКЛАРЕЛИ БАБАЕСКИ - ЛЮЛЕБУРГАЗ - ЧОРЛУ - СИЛИВРИ - АВДЖЪЛАР - ИСТАНБУЛ

Бургас Силистра Варна (Полигр.) Добрич Шумен Дулово Исперих Разград Тервел

тел. (056) 844 708 тел. (086) 824 151 тел. (052) 730 834 тел. (058) 602 164 тел. (054) 864 417 тел. (086) 422 765 тел. (084) 314 735 тел. (084) 660 883 GSM 0894 388 832

www.enturtrans.com

GSM 0899 910 405 GSM 0894 388 829 АГ (052) 624 909 GSM 0894 388 826 GSM 0896 665 149 GSM 0894 388 825 GSM 0894 388 828 GSM 0896 665 147

www.istanbulseyahat.com.tr

ERBÝL GÜRÞEN

гр. Пловдив, ул. “Кирил и Методий” 2 Тел./Факс: (032) 62 7806, 63 43 09 GSM: 0887 71 86 77, e-mail: erbil@berktrading.net web: www.berktrading.net

“ЗЕТТРЕЙД” ООД: гр. Хасково, Южна Индустриална Зона (околовръстен път) Тел.: 00 (359) 38 66 60 20 Факс: 00 (359) 38 66 68 86, www.zetrtade.bg

DESIGN OUTDOOR INDOOR ADVERTISING www.imeldesign.net


EKONOMÝ Z A M A N 5 19 - 25 OCAK 2009

BTPP: Şirket olarak Gazprom’dan tazminat istenemez BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Oda Baþkaný Bojidar Bojinov, Batý Avrupa’nýn, Gazprom’a 500 milyon Euro’luk tazminat talebinde bulunmak için hazýrlandýðýný, Batý Avrupa’nýn ise gaz sorunun dan neredeyse hiç etkilenmediðini söyledi. Þirketlerin 15 günlük gaz kesintisi sonucu uðradýklarý zararýn tam olarak bilinmesinin þu an mümkün olmadýðýný kaydeden Bojinov, bir çok þirketin müþterileri karþýsýnda zor durumda kalmamak için zararlarýný söylemediðini ifade etti. Bojinov, gaz krizinin ihracat ithalat dengesini, firmalarýn iç borçlarýný ve aylýk ürün kapasitesini de etkileyebileceðini vurguladý. Þirketlerin tazminat için dilekçe verememesi ve þirketlerin zararlarýnýn karþýlanmasý ve yardým edilmesi prosedürünün nasýl olacaðý konusunda hükümetle görüþeceklerini aktaran Bojinov, hükümetten sorumluluðun nerede aranacaðýna dair bir bilgi de isteyeceklerini kaydetti. Hükümetle yapýlacak görüþmede, sorumlu kiþiler ve alternatif kaynaklarýn oluþturulmasý ve finansmaný konusunda kesin tarihli proje hazýrlanmasý talebinde bulunacaklarýný dile getiren BTPP Baþkaný, alternatif kaynaklarýn, Yunanistan ve Romanya ile yeni boru hatlarý inþa etmek, yeni doðal gaz depolarý oluþturmak, sývýlaþtýrýlmýþ gaz terminali kurmak ve alternatif yakýt kullanýlmasý olduðunu vurguladý. Oda ayrýca, Enerji Kanunu’nda, doðal gazýn sevkiyatýnda sorunlar yaþanmamasý, kesintiler olmamasý ve tazminat talepleri yaþanmamasý için alternatif faaliyetler konusunda bazý deðiþiklikler yapýlmasýný istiyor. BTPP ayrýca, Bulgaristan’a gaz

FUAR TAKViMi Ýnter Higiena Expo Tarih: 04.02.2009 - 07.02.2009 Yer: Sofya, NDK Konu: Temizlik alanýnda yeni teknolojiler fuarý Organizatör: NDK Security 2009 Tarih: 17.02.2009 - 20.02.2009 Yer: Sofya, NDK Konu: 16. uluslararasý güvenlik ve koruma hizmet ve ürünleri fuarý Organizatör: Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasý

sevk eden aracý þirketler ile yapýlan anlaþma þartlarýnýn gözden geçirilmesini istedi. Gazprom da Ukrayna’dan tazminat istiyor Rusya, Ukrayna’dan tazminat için harekete geçti. Rusya, Ukrayna ile arasýndaki gaz krizi yüzünden Gazprom’un uðradýðý kaybýn 1,1 milyar dolar civarýnda olduðunu belirterek, bu kaybýn Ukrayna’dan tahsil edilmesini istedi. Ukrayna ile gaz uzlaþmazlýðýnýn büyük miktarda mali kayýp meydana getirdiðine dikkat çeken Gazprom, Avrupalý ortaklarý ile birlikte doðalgaz transit akýþýndaki kesinti için Ukrayna’dan tazminat talebinde bulunacaðýný açýkladý. AB’den ‘yasal iþlem’ uyarýsý Avrupa Birliði Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso, AB’nin, Rusya’nýn

Gazprom ve Ukrayna’nýn Naftogaz þirketleri aleyhinde kanunî iþlem baþlatabileceði uyarýsýnda bulundu. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda konuþan Barroso, “Bu iki þirket, AB ülkelerine giden doðalgaz ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, AB’li enerji þirketlerinin, yasal iþlemleri baþlatmalarý için tavsiyede bulunabilirim.” dedi. Macaristan’da hizmet veren gaz þirketi EMFESZ de, Rusya’dan gelen doðal gazýn daðýtýmýný engellediði gerekçesiyle Ukrayna þirketi Naftogaz hakkýnda dava açtý. Naftogaz ise, Gazprom’dan gelen 100 milyon metreküp Rus doðalgazýnýn Balkanlar ve Moldova’ya sevk edilmesi isteðini kabul etmedi ve alternatif sevkiyat rotalarý önerdi. Sofya, Zaman

Agra Tarih: 18.02.2009 - 22.02.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý tarým ürünleri fuarý Organizatör: Plovdiv Fuar Merkezi Mobilya Ýlkbahar 2009 Tarih: 25.02.2009 - 01.03.2009 Yer: Sofya NDK Konu: Mobilya ve dekorasyon ürünleri fuarý Organizatör: Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasý Ýntertekstil Ýlkbahar 2009 Tarih: 04.03.2009 - 08.03.2009 Yer: Sofya NDK Konu: Tekstil, trikotaj, hazýr giyim ve deri ürünleri fuarý Organizatör: Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasý

Regnum’un Bansko’daki oteli hizmete girdi Tayfur Hüseyin

Bansko

Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk firmasý Regnum kýþ turizminin merkezlerinden olan Bansko’da inþa ettiði Crystal Apartments Complex’i törenle hizmete açtý. Çok sayýda davetlinin katýldýðý törene baþta Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Gücük olmak üzere, Ýtalya’nýn Sofya Büyükelçisi Stefano Benatzo, milletvekili ve DPS Baþkan Yardýmcýsý Kasým Dal ve iþadamlarý katýldý. Açýlýþý yapýlan Crystal Apartments Complex 227 daireden oluþuyor. Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Gücük konuþmasýnda, Bulgaristan’da yapmayý en çok sevdiði iþlerden birini yaptýðýný vurgulayarak ‘Bir Türk yatýrýmýnýn daha açýlýþýnda hazýr bulunuyorum’, dedi. Büyükelçi Gücük, Türkiye ile Bulgaristan arasýndaki ticaret hacminin geçtiðimiz yýl 5 milyar dolara yaklaþtýðýný hatýrlatarak, Türk yatýrýmcýlarýn her alanda gün geçtikçe faaliyetlerini geliþtirdiðine dikkat çekti. Müteahhitlik sektörünün Türkiye’nin yurt dýþýndaki yüz aký sektörlerinin baþýnda geldiðini vurgulayan Gücük, Türk müteahhitlerinin 70’ten fazla ülkede 100 milyar dolarý aþkýn tahhüt iþi gerçekleþtirdiðini hatýrlattý. Büyükelçi

Gücük, Regnum þirketinin 2004 yýlýnda kurulmuþ olmasýna raðmen Bulgaristan’da, Ýngiltere’de ve Türkiye’de çok önemli projelere imza attýðýný, bu bakýmdan Regnum’un 20 milyon dolarlýk bir yatýrýmla Bansko’da Crystal Apartment

projesini gerçekleþtirmiþ olmasý, kendisini ziyadesiyle memnun ettiðini ifade etti. Gücük þöyle devam etti: ‘Kriz döneminde böyle bir yatýrýmýn gerçekleþtirilmiþ olmasýnýn önemine içtenlikle katýlýyorum. Kriz dönemleri ve fýrsat dönemleri

her zaman olabilecek þeylerdir.’ Açýlýþta konuþma yapan Regnum Yönetim Kurulu Baþkaný Ufuk Öztürk, Bulgaristan’da olmaktan gurur duyduklarýný tarihi ve kültürel güzellikleriyle Bulgaristan’ý tam bir fýrsatlar ülkesi olarak nitelendirdi. Öztürk, bu kriz ortamýnda bu açýlýþý yapmanýn ayrýca önem arz ettiðine deðinerek, ‘Kriz döneminde en önemli þey bir þekilde ümidinizi ve motivasyonunuzu kaybetmemek ve kreabilitasyonunuzu korumaktýr’, dedi. Regnum þirketinin 2004 yýlýnda kurulduðunu ve Öztürkler Grubu þirketlerinde birisi olduðunu ifade eden Ufuk Öztürk ‘Biz Bulgaristan pazarýna ilk önce Opet daha sonra da Regnum’la girmiþ olduk. Bu kýsa zaman içinde 1 milyon metre kareye yakýn inþaat alaný bitirdik. 2009’da yatýrýmlarýmýza devam ediyoruz’, dedi. Bansko Belediye Baþkaný Aleksandýr Kravarov konuþmasýnda açýlýþý yapýlan Crystal Apartments Complex’in Bansko için önem arz ettiðini ve otelin Bansko’nun tacýnda sýradaki inci olduðunu söyledi. Yatýrýmcýlarýn yardýmýyla da gelecek yýldan itibaren buranýn yollarýnýn yapýlmýþ olmasýný umut ettiðini ifade eden Kravarov ‘Buna söz veriyorum, çünkü Bulgaristan’da iþadamlarý ve yatýrýmcýlar devletin ve yerel yönetimlerin önünde gidiyor’ dedi. Tayfur Hüseyin, Bansko


6 Z A M A N DIÞ HABERLER 19 - 25 OCAK 2009

Avrupa Parlamentosu: Ýsrail, insan haklarýný ihlal ediyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

AP'deki siyasi gruplar tarafýndan ortak hazýrlanan ve oybirliðiyle kabul edilen kararda, "Ýsrail'in Gazze Þeridi'nde uyguladýðý ambargonun, toplu cezalandýrma olduðu ve bunun uluslararasý hukuka aykýrý olduðu" vurgulandý. Kararda, Ýsrail'in uluslararasý hukuk kurallarý çerçevesinde üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirmesi istendi. Derhal ve sürekli bir ateþkes çaðrýsý yapýlan kararda, bölgede ateþkesin ve güvenliðin saðlanmasý için yetki alaný açýkça belirlenmiþ çokuluslu bir gücün oluþturulmasý talep edildi. Bu arada BM Genel Kurulu'nun yaptýðý olaðanüstü toplantýsýnda konuþmacýlar, Gazze'de silahlarýn derhal susmasýný ve taraflarýn bir an önce ateþkes saðlamalarý gerektiðini söyledi. BM Güvenlik Konseyi de

Gazze'de giderek þiddetlenen Ýsrail saldýrýlarýndan derin endiþe duyduðunu açýklayarak, taraflarý, bir kez daha ateþkes çaðrýsýnda bulunan konsey kararýna uymaya çaðýrdý. Kahire'den ateþkes sinyalleri

Gazze'deki saldýrýlara paralel olarak Kahire'de devam eden ateþkes görüþmelerine Ýsrail'den bir heyet de katýldý. Mýsýrlý üst düzey bir diplomat, Ýsrail'in savaþa son vermek amacýyla ortaya atýlan Mýsýr planýna yeþil ýþýk yaktýðýný açýkladý. Mýsýr devlet televizyonu da Ýsrail'in Mýsýr'ýn planýna "tamamen olumlu yanýt verdiðini" duyurdu. Ýsrail Baþbakaný Ehud Olmert'in sözcüsü Mark Regev ise Mýsýr'ýn planýyla ilgili alýnan bir karar olmadýðýný; ancak plan temelinde görüþmelerin sürdüðünü açýkladý. Bu arada ABD Dýþiþleri Bakaný Rice'ýn Olmert'e, Washington'ýn Hamas'ýn ateþkesten sonra

yeniden silahlanmasýný engellemeye yönelik önlemler anlaþmasý imzalayacaðýný söylediði de aktarýldý. Hamas'tan þartlý ‘evet'

Reuters ajansý Hamas ve diplomatik kaynaklara dayandýrdýðý haberinde, Hamas'ýn, “Ýsrail'in 1 hafta içinde tamamýyla askerlerini çekmesi, acilen sýnýr geçiþ kapýlarýný açmasý durumunda 1 yýllýk yenilenebilir bir ateþkesi kabul edebileceðini” bildirdi. Hamas'ýn Mýsýr'ýn üzerinden Ýsrail'e iletilen þartlarý arasýnda “Gazze'nin hem Ýsrail hem de Mýsýr ile olan tüm sýnýr geçiþlerinin hemen açýlmasý ve geçiþlere iliþkin uluslararasý garanti verilmesinin yaný sýra Refah'ta Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas'ýn muhafýzlarýnýn bulunmamasý yer alýyor”. Canlý cansýz her þey hedef

Ýsrail, Gazze'de dünyanýn gözü önünde 20 gündür Filistinli katliamýný

Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar tarafýndan ortak hazýrlanan ve oybirliðiyle kabul edilen kararda, "Ýsrail'in Gazze Þeridi'nde uyguladýðý ambargonun, toplu cezalandýrma olduðu ve bunun uluslararasý hukuka aykýrý olduðu" bildirildi.

FOTOÐRAF: AA

Türkiye, AB uyumlu çipli pasaportlara geçiyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Yeni pasaportlarda iþlemlerin daha hýzlý ve güvenli bir þekilde yapýlacaðýný anlatan Türedi, þunlarý söyledi: “AB standartlarýna göre hazýrlanan küçük pasaportlarýn tüm kayýtlarý bilgisayar ortamýnda tutulacak. Pasaport üzerindeki çip kiþiyle ilgili tüm bilgileri saklayacak. Bu bilgiler özel optik cihazlarla okunacak. Ýç sayfa yazýlýmlarý özel bir makine tarafýndan yapýlýp, kodlanacak. Morötesi ve kýzýlötesi ýþýnlarla görülebilecek özellikler taþýyan pasaportlarýn sahtesinin yapýlmasý mümkün ol-

mayacak.” Türedi, yeni pasaportlarýn kýsa süre içerisinde hizmete gireceðini belirterek eski lacivert pasaportlarýn yerini yeni bordo renkli pasaportlarýn alacaðýný belirtti. Çocuklar da pasaport alabilecek

Yaþý kaç olursa olsun herkesin kendi pasaportunun olacaðýný anlatan Türedi “Eskiden küçük çocuklar ailesinin refakatinde yolculuk yapabiliyordu. Yeni pasaportlarýn hizmete girmesiyle birlikte yaþý kaç olursa olsun çocuklar için ayrý pasaport çýkacak” dedi. Taklit edilemeyecek

Birden fazla güvenlik katmaný bulu-

nacak pasaportlarýn sahtesi yapýlamayacak. Birçok aþamalý planlanan güvenlik katmanlarýnda yer alan figür ve resimler, ancak mor ötesi ya da kýzýl ötesi ýþýnlarla görülebilecek. Pasaportlardaki fotoðraflar pasaport defterine yapýþtýrma yerine bir yazýcý ve laminasyon cihazýyla yerleþtirilecek. Her türlü kimlik bilgilerinin yer alacaðý yeni pasaportlara yerleþtirilen çiplerde kiþilerin parmak izleri de yer alacak. Yeni düzenleme sayesinde ülkeye giriþ ve çýkýþlarda herhangi bir engeli bulunmayan kiþilerin pasaport kontrolünden kaynaklanan bekleme süreleri de ortadan kalkacak. aa

sürdürüyor. Ýsrail, saldýrganlýðýný vahþet boyutuna taþýrken, operasyonun baþladýðý günden bu yana ölenlerin sayýsý bin 100'ü aþtý. Tel Aviv, Birleþmiþ Milletler merkezinin yaný sýra bir medya binasý ve 500 yaralýnýn bulunduðu hastaneyi vurdu. Saldýrýnýn BM Genel Sekreteri Ban Ki–moon'un Ýsrail'i ziyaretinde gerçekleþmesi dikkat çekti. Moon, geliþmeyi zulüm olarak nitelendirdi. Kuruluþun bir sözcüsü, saldýrýlardan kaçanlarýn barýnak olarak kullandýðý BM binasýna, oksijenle temas ettiðinde yanmaya baþlayan fosfor bombasýnýn atýldýðýný kaydetti. Saldýrýlara uluslararasý medya kuruluþlarýnýn bulunduðu bina da hedef oldu. Bürosu vurulan Reuters, Ýsrail ordusunun, patlamadan önce Kudüs'teki Reuters personelinden Gazze'deki büronun tam yerini öðrendiðini duyurdu. Gazze'de içinde canlý bulunan her yeri hedef alan Ýsrail, ayrýca Filistin Kýzýlayý'na ait hastaneyi top ateþine tuttu, yardým taþýyan araçlara da ateþ açtý. Genel Sekreter Moon, tepkisini, görüþtüðü Savunma Bakaný Ehud Barak ve Dýþiþleri Bakaný Tzipi Livni'ye iletti. Hamaslýlarýn BM binasýndan ateþ açtýðýný öne süren Ýsrail, saldýrýdan ötürü Moon'dan özür diledi. Binasý vurulan BM Filistinli Mültecilere Yardým Ajansý ise Gazze kentindeki faaliyetlerini askýya aldý. BM Filistinli Mültecilere Yardým Ajansý sözcüsü Chris Gunness, Ýsrail'in 'militanlar ateþ açtý' iddiasýný reddetti. Gunness, Cebaliya'daki okullarýn vurulmasý sýrasýnda da ayný þekilde açýklama yapýldýðýný belirterek, bu konuda soruþturma açýlmasýný istedi. Bir okul, BM merkezi ve BM ofislerinin yer aldýðý komplekste çýkan yangýn 6 saatte söndürüldü. Depodaki un, yað gibi yiyecek maddeleri ile diðer yardýmlarýn yandýðý öðrenildi. Dýþ Haberler Servisi

Çin, dünyanın en büyük 3. ekonomisi olacak Çin, ABD ve Japonya'nýn ardýndan dünyanýn 3. büyük ekonomisi olacak. Ulusal Ýstatistik Ajansýnýn revize ettiði 2007 verilerine göre, Çin'in gayri safi yurtiçi hasýlasý 2007 döviz kuru ile 25,7 trilyon yuan, bir baþka deðiþle 3,5 trilyon dolar oldu. Hesaplamalara göre, böylece Çin daha önce dünyanýn 3. büyük ekonomisi olan Almanya'yý geçmiþ olacak. Almanya'nýn gayri safi yurtiçi hasýlasý 2007'de 2,4 trilyon Euro ya da 3,3 trilyon dolar olmuþtu. Merrill Lynch ekonomisti Ting Lu, “Bugünün rakamlarý, kesinlikle, Çin'in dünya ekonomisindeki aðýrlýðýný artýrýyor. Bence, Çin'in Japonya'nýn elinden dünya ikinciliðini almasý sadece 3 ya da 4 yýl sürer” dedi. 2007 yýlýna iliþkin revizyon, Çin'in küresel ekonomik kriz nedeniyle ekonomideki yavaþlamayý hissetmeye baþladýðý zamanlara denk geldi. Dünyanýn en büyük ekonomisi olan ABD'nin GSYH'sý 2007'de 13,8 trilyon dolar, Japonya'nýn ise 4,4 trilyon dolar olarak kaydedildi. Kiþi baþýna düþen milli gelir açýsýndan ise hala Almanya, Çin'in epey ilerisinde yer alýyor. Cihan


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 FOTOÐRAF: AKSÝYON

19 - 25 OCAK 2009

Evlilikten ne bekliyorsunuz?

Beklentiler, evliliklerin en büyük handikaplarýdýr. Bir de evlilikten ne beklediðini bilmeden evlenenlerin yaþadýklarý vardýr ki; bu birliktelikler çabuk bitmeye adaydýrlar.

GÜLAY ATASOY

paylaþmasýný ister.” Evliliði hayat arkadaþlýðý ve paylaþým olarak görmeyip, arkadaþlýktan öte þeyler bekleyenlerin bedbin olmasý doðaldýr. Böyle kiþilerin eþleri onlarý mutluluk saðanaðýna boðsa da mutlu olamazlar. Çünkü bedbin ruhlarý daima karamsar olduðundan bütün güzellikleri kara

görür, hep haksýzlýða uðradýklarýný düþünürler. Kimileri de kendilerinin özel olduklarýna inanýrlar. Hayatta hep mutlu olmayý hak ettiklerini düþünürler. Týpký peri masallarýndaki gibi bir hayat isterler. Onlar beyaz bulutlar üzerinde uçmalý, bir dedikleri iki olmamalý, hayat onlara cennetten bir vadi sunmalýdýr.

FOTOÐRAF: AYTEN KAYA

Protein, bir gün körlüðü önleyecek Araþtýrmacýlar saðlýklý ve hastalýklý gözlerdeki retinal hücrelerin ömrünü uzattýðý görülen proteini tespit etmek için çalýþýyor. Keþfin bir gün genetik olarak retinal hastalýða eðilimli insanlar arasýnda körlüðü önleme tedavilerine liderlik edeceðini söylüyorlar. “Histon deacetylase 4 (HDAC4)” olarak bilinen protein, doðal olarak fareler ve insanlar tarafýndan üretiliyor ve tipik olarak kas geliþimi ve kemik düzenlemesinde kullanýlýyor. Yapýlan araþtýrmada, HDAC4 miktarýný normal seviyenin altýna düþürmenin, saðlýklý gözlerde vakitsiz fotoreseptör hücre ölümüne neden olduðu görüldü. Buna karþýlýk, proteinin miktarýný normal seviyenin üzerine çýkarmanýn ise saðlýklý farelerin gözünde ve genetik kusurlu gözde (insanlarda da olabiliyor) kritik görme hücrelerinin ömrünü koruduðu görüldü. Boston’daki Harvard Týp Okulu’nda Howard Hughes Týbbi Enstitüsü’nde doktora sonrasý araþtýrma öðrencisi Bo Chen, bu genetik deðiþimin ileride körlüðü bitirmesine yardýmcý olacaðýný söyledi.

Küçük bir aksilik karþýsýnda “ben bunu hak etmiyorum” diye vaveyla ederek yanlarýnda hazýr bulunan isyan bayraðýný göndere çekerler. Kimileri de çözülmeyi bekleyen bulmaca gibidirler. Meselâ kadýn, eþinin acýktýðýný gözlerinden anlayýp yemeðini hazýrlamalýdýr. Erkek, eþinin bir yere gitmek isteðini fark edip, “hayatým filan yere” gidelim demelidir. Eþleri “ben kâhin miyim ki, senin kalbinden geçenleri okuyayým, neden söylemedin?” dediðinde: “Tabii anlamazsýn, çünkü anlamak istemiyorsun” gibi sözlerle serzeniþte bulunur, iþi kavgaya kadar götürürler. Mütefekkir Alain’in bu konuda çok güzel bir tespiti var: “Saadeti kendilerine bir borç bilenlerin aile hayatlarý daima kasavetli olur. Herkes evinde bir müstebit görmüþ ve tanýmýþtýr. Bencil bir insan kendi saadetini etrafýna kanun yapar. O kederlidir. Çünkü hep saadeti baþkalarýndan bekler.” Aþýrý beklentide olmak, kendisinin özel olduðuna inanmak ve bulmaca gibi çözülmeyi beklemek aile fabrikasýnýn çarklarýný ters çevirmektir. Çarklarý tersine çevrilen fabrikada ise mutluluk ve huzur üretimi kendiliðinden durur. Öyleyse aile fabrikasý kuranlar, “ya çalýþtýracaklar ya çalýþtýracaklar” baþka çare yok. Ya da hemen pes etmeyecekler!

FOTOÐRAF: AA

“Keþke evlenmeseydim” diye sýzlandý genç haným. Arkadaþý hayretle: “Neden?” diye sordu. “Evlilikte aradýðýmý bulamadým.” “Peki ne arýyordun?” “Ne bileyim farklý þeyler.” “Meselâ?” “Ben de bilmiyorum aradýðým þeyin ne olduðunu.” Evet kimi gençler iþte böyle! Evlilikte ne aradýklarýný bilmeden evleniyorlar. Evliliði baþka bir dünyaya veya baþka bir boyuta geçiþ gibi görüyorlar. Zihinlerinde hayali bir evlilik tasavvur ediyorlar. Yaþadýklarý evlilik o evlilikle örtüþmediðinde mutsuz oluyorlar. “Evlilik nedir? Ýnsan niçin evlenir? Evlilikten ne beklemelidir?” sorularýný kendilerine sorup, cevaplarýný veremeyen bu gençlerin evlilikleri uzun süreli olmuyor. Boþanmalarýn yüzde 90’ýnýn “þiddetli geçimsizlik”ten kaynaklandýðý göz önünde tutulursa bu sorularýn cevaplarýnýn önemi daha iyi anlaþýlýr. Halbuki cevap çok basit: Hayatý bir ve beraber yaþayacak bir hayat arkadaþýna sahip olmak! “Ýnsanýn ihtiyacýný en fazla tatmin eden, kalbine karþý bir kalbin bulunmasýdýr ki, her iki taraf sevgilerini, aþklarýný, þevklerini karþýlýklý deðiþtirsinler. Lezzetlerde ortak, kederli þeylerde birbirine yardýmcý olsunlar. Evet bir iþte hayrette kalan bir adam, birinin gelip kendisiyle o hayreti

Kýþýn yapýlan diyet vücudun direncini zayýflatýyor

Oyun oynamayan çocuk, baþarýsýz oluyor Oyun oynayamayan çocuklar inatçý ve mutsuz oluyor. Son yýllarda oyun dönemini tamamlayamamýþ çok fazla sayýda çocukla karþýlaþtýklarýný dile getiren uzmanlara göre, dýþarýda oyun oynamamýþ içeri týkýlý kalmýþ bir çocuk paylaþmayý bilmiyor, saldýrgan oluyor. Halbu-

ki 3 ile 6 yaþ arasý oyun dönemidir. Oyun döneminde paylaþmayý, sýra beklemeyi, kazanmayý, kaybetmeyi öðrenir ve dünyanýn kendi etrafýnda dönmediðini görür. Oyun döneminde yeteri kadar oyun oynayamayan, enerjisini harcayamayan çocuk inat döneminden çýkamaz.

Uzmanlar, yýlýn bu zamanýnda yapýlan diyetin grip virüsüyle savaþmak için vücudun direncini zayýflattýðýný söylüyor. BBC’de yer alan habere göre, Amerikalý araþtýrmacýlar, kalori kontrollü diyet yapan farelerin normal diyet yapanlara göre enfeksiyonla daha zor baþa çýktýklarýný buldu. Nutrition dergisinde yayýnlanan çalýþmaya göre, Michigan Eyalet Üniversitesi’nden araþtýrma grubu, düþük kalorili diyet yapan farelerin yeterli miktarda vitamin ve mineral aldýklarýný, ancak yine de vücutlarýnýn enfeksiyonla savaþmak için yeterli miktarda öldürücü hücre üretemediklerini buldular. Yaptýklarý diyet ile yüzde 40 oranýnda kalori tüketen farelerin iyileþmesi uzun zaman aldý, daha fazla kilo kaybettiler ve zayýf saðlýk belirtileri gösterdiler.


8 Z A M A N AHLAK 19 - 25 OCAK 2009

İyi bir karakter eğitimi için gençler hayatı yaşlılarla da paylaşmalı Farika Teymur *

Büyük kentlerde son zamanlarda gittikçe artan yaþlýlýk ve gençlik sorunlarý aslýnda gençler ve yaþlýlarýn birlikte yakýn iliþki içinde olmasý ile daha kolay çözülüyor. Eðitim kurumlarý dýþýndaki vakitlerinde gelecekle ilgili kaygýlarýný azaltmak için gerçek dünyadan yavaþ yavaþ kopup cep telefonu, internet veya eðlence merkezleri odaklý bir akran dünyasý içinde zaman geçirmeye çalýþan gençler, yetiþkinlerin ve yaþlýlarýn dünyasýndan da uzaklaþmýþ oluyor. Bunun yerine bazý ailelerde olduðu gibi 65 yaþ üstü grubu oluþturan yaþlýlarýn çocuk ve gençlerden izole bir hayat sürmeyip onlarla beraber olmasý hem yaþlýlarýn hayat neþelerinin kaybolmamasýný hem de çocuk ve gençlerin hayatý daha iyi tanýmasýný saðlýyor.

Yaþlýlarýn huyu genci nasýl etkiler? Kimse mükemmel deðildir. Her insanýn güçlü ve zayýf yönleri vardýr. Ýyi eðitim verilmiþ bir çocuk ve genç, güzel taraflarý alýp yanlýþlarý yapmamaya çalýþýr. Yaþlýlarla iletiþim her iki þekilde de (olumlu davranýþlarda da olumsuz davranýþlarda da) genç için düþündürücü örnekler oluþturur. Bu örneklerden istifade etmesini saðlayacak olan da yine çocukla küçük yaþlardan itibaren sohbet eden, ona uygun sosyal çevreyi oluþturan, onun hayat felsefesini oluþturmasýna, doðru kimselerle görüþüp uygun ki-

Efendimiz çok kanaatkârdı

taplar okumasýna, aile içinde sorumluluklar almasýna yardýmcý olan ve disiplin dahil hemen hemen her durumda uyum içinde olup birlikte hareket edebilen anne–babalardýr.

Acýlar ve ölüm, gençte kaygýyý artýrmaz mý? Gençlere hayatlarýnýn sonunda bir de yaþlýlýk sürecinin olacaðýný hal diliyle en güçlü þekilde hatýrlatacak olan, bizzat çok yakýnýndaki hayatýnýn ilk günlerini birlikte geçirdiði belki de orta yaþlýlýk dönemini hatýrladýðý kiþiler büyükbaba ve büyükannelerdir. Bu, ailesinde hasta ve özürlü olmayan, kolay þartlar içinde yetiþen çocuk ve gençler için daha da önem arz eder. Yaþlýlarla yakýn iliþkide olan gençler, gençlik dönemi olduðu gibi yaþlýlýk döneminin de olduðunu görüp hayata daha iyi hazýrlanýrlar. Yaþlýyla iletiþimin ne gibi katkýlarý var? Anne–babalarýn çoðu, çocuklara karakter eðitimini nasýl vereceklerini, ne gibi canlý örnekler anlatacaklarýný düþünürler. Gençler için en güzel örnekler, kendisini iyi geliþtirmiþ güzel evlat veya evlatlar yetiþtirmiþ büyük anne ve babalardýr. Onlar torunlarýna ayrý bir muhabbetle baðlý olup torunlarýnýn da sevgi ve merhamet duygularýný harekete geçiriyorlar. Bazýlarý gençlerin bazý beceriler elde etmesine de yardým ediyor. Yaþlýlar nasýl örnek alýnabilir? Yaþlýlar kendi hayat hikâyelerini, ha-

Hazreti Aiþe (r.anha) validemiz rivayet ediyor: ‘Bazý aylar olurdu, hiç ateþ yakmazdýk, yiyip içtiðimiz sadece hurma ve su olurdu. Ancak, bize bir parçacýk et getirilirse o hariç.’ (Diðer bir rivayette; ‘Resulullah ölünceye kadar ailesi buðday ekmeðini üst üste üç gün doyuncaya kadar yememiþtir.’ denmiþtir. Bir diðer rivayette; ‘Muhammed (sas) bir günde iki sefer yemek yedi ise, biri mutlaka hurma idi.’ denmiþtir.) (Buhari, Et’ime 23)

yat felsefelerini, þahit olduklarý olaylardan çýkardýklarý dersleri gençlere anlatmayý severler. Birçok genç için bu, keyif vericidir. Yine dindar, güzel bir hayat sürmüþ yaþlýlarýn ölüme Yaratýcý’dan razý bir þekilde ‘dön’ çaðrýsýna uyma ya da ‘O’na kavuþma’ þeklinde bakmalarý, gencin ölüm korkusu duymadan, güzel, faydalý bir ömür sürme isteðinin artmasýnda etkili olmaktadýr. Yaþlý insan kendisini, kültürel açýdan ve ahlaki yönden geliþtirdiði ölçüde sabýr ve hikmete, bir diðer deyiþle bilgeliðe ulaþýr. Yaþlý çevresiyle ne kadar uyumluysa, gençlik ve orta yaþta bir amaç sahibi ise ömrünün kalan günlerinde de hem insanlarla birlikte onlara yararlý hem de kendi özüne dönüp hayýrlý iþler ve ibadetle geçirebilmektedir.

Bazý gençler yaþlýlara niçin mesafeli? Eðer anne–baba büyükleriyle iyi geçinerek gençlerin onlara yakýn olmasýna uygun zemin hazýrlamýþsa bu, gençle kendi ebeveyni arasýndaki kuþak çatýþmasýný da azaltýr. Zira büyükanne ve babalarýn çocuk ve gençlerle sohbet edecek daha çok vakitleri vardýr. Ýnsanlýðýn kültür mirasý kuþaktan kuþaða bu þekilde aktarýlýr. Gençler yaþlýlara fikir danýþýp onlarýn hikmetli sözlerini dinledikçe, yaþlýlar da gençlere deðer verip onlarla iyi iliþkiler içinde oldukça birbirlerine maddi manevi destek olmakta, hem gençlik hem orta yaþ hem de yaþlýlýk daha verimli ve daha az kaygýlý geçmektedir. * Uzman Psikolog

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 19 Pazartesi 20 Salý 21 Çarþamba 22 Perþembe 23 Cuma 24 Cumartesi 25 Pazar

Ýmsak 6:08 6:08 6:07 6:07 6:06 6:06 6:05

Güneþ Öðle 7:52 12:44 7:52 12:45 7:51 12:45 7:50 12:45 7:49 12:45 7:49 12:46 7:48 12:46

Ýkindi 15:06 15:07 15:08 15:09 15:11 15:12 15:13

Akþam Yatsý 17:28 18:56 17:29 18:57 17:30 18:58 17:32 18:59 17:33 19:00 17:34 19:01 17:35 19:02

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.

Her gece ölüyor, her sabah da diriliyor muyuz? Okuyucumla ahireti ve kabir azabýný tartýþan adamýn ýsrarlý iddiasý þöyle oluyormuþ: Okuyucumla ahireti ve kabir azabýný tartýþan adamýn ýsrarlý iddiasý þöyle oluyormuþ: – Var mý oraya gidip de gelen? Kabirde azap görüp de dönüp anlatan? Ben bu gibi tefekkürsüzlük mahsulü iddialara biraz da tefekkürle bakarak diyorum ki, keþke insan hayatýný birazcýk dikkatle incelese de yaþadýklarýný kýsacýk bir tefekkür süzgecinden geçirerek yorumlasa, vardýðý sonuç çok farklý olacak.. Bu türlü kolay AHMET iddialar insanýn yaþadýklarýný ÞAHÝN düþünmeme konusundaki gafletinden kaynaklanýyor gia.sahin@zaman.com.tr bi gelir bana. Halbuki her insan aslýnda her gece yataðýna uzanýrken bir bakýma ölür, her sabah da uykusundan uyanýrken bir bakýma da dirilir. Ama yine de sorar düþünmeyen insan. – Var mý gidip de gelen? Ölüp de dirilen? Baþkalarýný býrak, kendisi gidiyor her gece, yine kendisi geliyor her sabah.. Ama yine de soruyor: – Var mý gidip de gelen, ölüp de dirilen? Tefekkürsüz insan, ‘benim hayatýmda bile vardýr her gece ölmek, her sabah da dirilmek’ diyemiyor, hayatýný tefekkürle bir gözden geçiremiyor. Ýnsandaki bu dalgýnlýktan dolayýdýr ki, Efendimiz (sas) Hazretleri her gece yataðýna uzanýrken bu gerçekleri düþünerek yaptýðý duasýnda þöyle diyor: “Bismike, Allahümme, emûtü ve ehyâ!” – Allahým senin isminle ölüyor, yine senin isminle diriliyorum!. Sabah gözlerini açýnca da ayný gerçeði þu manidar ilavelerle tekrar ediyor: “Elhamdü’lillâhillezî ehyana, ba’de mâ emâtena ve ileyhin’nüþûr.” – Bizi akþam öldürüp sabah dirilten Allah’a hamd olsun. Bir gün gelecek en son ölüm ve en son diriliþle O’na döneceðiz!. Yatarken kalkarken yaptýðý bu manidar dualarýyla bizleri düþünmeye davet eden Efendimiz (sas), her gece ölmüþ, her sabah da yeniden dirilmiþ olmayý düþünmemizi tavsiye etmiþ oluyor. – Ama her gece yaþadýðý bu gerçeði kim yorumlar! – Elbette düþünen insan. Düþünme yoksa, yaþadýklarýna ibretle bakma gibi bir tefekkür derinliði söz konusu deðilse, her gece gidecek, her sabah da gelecek; ama yine de sormaya devam edecek: – Kim gitmiþ de gelmiþ? Var mý gidip de dönen? Yataðýnda bir kefene sarýlýr gibi sarýldýðý yorganýnýn içinde korkulu rüyalar görecek, sýkýntýlý olaylar yaþayacak, ama sabah yine de soracak: – Ölen insan kabirdeki kefeni içinde azap da görürmüþ, mezarda azap görmek nasýl mümkün olacak? Gariptir ki kabir azabýný imkan dýþý gören adam o gece yine mezara girer gibi girdiði yataðýnda yine korkulu rüyalar görecek, sabah gördüklerini de korku ile anlatacak. Ama yine de sorma ihtiyacý duyacak: ‘Kabirde nasýl azap olacak?’ diye Halbuki, Rabbimiz insana, ölmeyi, dirilmeyi, kabirde azap çekmeyi zihnine yaklaþtýracak olaylar yaþatýyor hayatý boyunca. Böylece aklýna kapý açýyor; ama iradesini de elinden almýyor, sadece yaþadýklarýný düþünmesini istiyor. Buna raðmen düþünmeyen adam hâlâ soruyor: – Var mý oraya gidip de gelen, kabirde azap görüp de gelip anlatan? Demek ki sebepsiz deðilmiþ Efendimiz’in (sas) þu hatýrlatmasý: – Tefekkürü saatin, hayrun min ibadeti senetin! Kýsa bir zaman tefekkür (düþünmek), uzun bir zaman (nafile) ibadetten hayýrlýdýr! – Ne dersiniz var mý böyle tefekkür derinliðimiz, yaþadýklarýmýzý düþünerek içindeki iþaretlerden istifade etme titizliðimiz? Yoksa bazýlarýnýn dedikleri gibi mi yaygýn hayat: – Ayaðýný sýcak tut baþýný serin; boþ ver olaylara düþünme derin mi?


KÜLTÜR Z A M A N 9 19 - 25 OCAK 2009

Erkan Tunca

Sofya

Türkiye’nin doðusunda yer alan ve Bulgaristan tarafýndan çok bilinmeyen þehirlerinin yer aldýðý ‘Na Ýztok ot Konstantinopol – Bilinmeyen Türkiye’ adlý kitap Sofya’da tanýtýldý. Dimana Trýnkova ve Antoni Georgiev tarafýndan hazýrlanan Bulgarca kitap, Türkiye Büyükelçiliði, Ziraat Bankasý ve Vagabond yayýncýlýk tarafýndan tanýtýldý. Bilinmeyen Türkiye adlý kitapta, Türkiye’nin Ýç, Orta ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde yer alan, fakat Bulgaristan halký tarafýndan çok bilinmeyen yerlerden kesitler aktarýlýyor. Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Gücük, Türkiye’nin tüm þehirlerinin bir kitapta tanýtýlmasýnýn zor olmasýndan dolayý, kitapta sadece Anadolu’daki bazý þehirlerin tanýtýldýðýný söyledi. Ýstanbul’un baþlý baþýna bir kitap konusu olduðunu dile getiren Gücük, Ýstanbul ve Türkiye’nin batý þehirleri için ayrý bir kitap daha hazýrlanabileceðini vurguladý. Kitabýn kendi alanýnda ilk kitap olduðunu vurgulayan Gücük, okuyucularýn sadece kitaptaki yerleri okuyarak deðil, o yerlere giderek bu güzelliklerin canlý þahidi olabileceklerine inandýðýný ifade etti. Yazar Dimana Trýnkova, kitabýn hazýrlanmasýnýn birkaç yýl aldýðýný ve birkaç defa Türkiye’ye gittiklerini söyledi. 195 sayfa olan kitapta Anadolu’nun tüm þehirlerinin verilemeyeceðini düþündüklerini ifade eden Trýnkova, Türkiye’nin Ýç Anadolu, Doðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden çok bilinmeyen yerleri kitaba almayý uygun gördüklerini vurguladý.

Filistin Susmuyor silahlar, Yine acýlar, Yine yýkýlan evler Yine gözü yaþlý bacýlar. Nerede insanlýk, Niye bu kayýplar? Çocuklar aðlýyor, meydanlar kan gölü. Her sokakta yaralý ve ölü. Durdurun bu savaþý, Dinmiyor Filistin’de insanlarýn gözyaþý. Hey insanlar, duyun bu sesi. Özgür yaþamak Filistin’in en büyük hevesi. Tahsin Ebazer Can, Ýsperih

Gelde gör Sevgi dolu yaþamý, Duydun akþamý, Renkli giyim kuþamý, Yurduma gel de gör. Çaldýn telli sazlarý, Güleç güzel kýzlarý, Sýmsýcak yazlarý, Yurduma gel de gör. Dilde çoþan Türkçemi, Özgür sevincimi, Emekte gücümü, Yurduma gel de gör.

FOTOÐRAFLAR: ERKAN TUNCA

Anadolu’nun çok bilinmeyen yerleri kitapta toplandý Trýnkova, ‘Pamukkale ve Kapadokya gibi çok bilinen yerlerle birlikte kitapta çok bilinmeyen þehir ve yörelere has özellikler yer alýyor. Kars, Konya, Þanlýurfa, en çok ilgimi çeken yerler oldu. Türkiye’nin batý þehirleri ile ilgili de kitap hazýrlamayý ümit ediyoruz.’ þeklinde konuþtu. Kitapta Diyarbakýr, Mardin, Kapadokya, Nemrut Daðý, Ararat Daðý, Kangal köpeði ve Van kedisi gibi farklý bölge ve bölgelere has güzellikler de yer alýyor.

‘Na Ýztok ot Konstantinopol - Bilinmeyen Türkiye’ adlý eserde, Bulgaristan’da pek bilinmeyen Anadolu’ya has özellikler yer alýyor.

Yemyeþil ormaný Bayramda meydaný, Güzeldir her yaný, Yudruma gel de gör. Gülen ilkbaharý, Daðlardaki karý, Çoþan aþýklarý, Yuduma gel de gör. Kýrmýzý gülleri, Çalýþkan elleri, Türkçemde dilleri, Yurduma gel de gör Tahsin Ebazer Can

Ben Bu Dünyayı Sevemem Bu kadarý yeter fazlasýný istemem Aç insanlar varken ben dem süremem Kadeþim çalýþýr kömür tarlada Ben caka ile tozup gezemem. Ýnsanlar var açlýktan kýrýlýyor Yiðit kuru soðana muhtaç kalýyor Karný aç çocuk köþede simit satýyor Bal kaymak olsa yine yiyemem. Benim gardaþýmýn yüzü hiç gülmez Bayramdan bayrama gömlek giyemez

Lokma olsun sofrasýnda et görmez Ben de bu dünyaya güzel diyemem. Güzel araçlarla gezerken Yüksekten etrafýný seyir ederken Gönlünce yeyip, içerken Ben ona insan diyemem. Ömer Tural

Şükretmek Lazımdır Arzular sonsuzdur hayal olsa da Sevdiðimiz çiçek bir gün solsa da Þükretmek lazýmdýr þükürsüz olmaz Doymak bilmez nefis ömür dolsa da Daha doðmamýþken ruhlar çaðýnda Gül gibi masumduk cennet baðýnda Þimdi yaþýyorsak arzýn daðýnda Þükretmek lazýmdýr þükürsüz olmaz Bir cemal uðruna daðlar delsek de Takdir yine senin biraz kalsak da Sýrrý sende kamil erken gelsek de Þükretmek lazýmdýr þükürsüz olmaz Nefse maðlup olur insan çok zaman Þeytani hevesler aman ki aman Düþünemezsek biz oluruz saman Þükretmek lazýmdýr þükürsüz olmaz Zeki Ýlyas Kýzýlýþýk, Plovdiv

Tebrik Sofya’da yaþayan Suna Þinikar ve Erkin Ýsmail çiftinin kýz çocuðunun (Yasemin) 4 aylýk olmasý münasebeti ile ona uzun ömürler ve gürbüz yetiþmesini Cenab-ý Hakk’tan dileriz.

Dedesi Enver Ýsmail Annesi Hayriye Ýsmail


10 Z A M A N SPOR 19 - 25 OCAK 2009

ERTUÐRUL

SAÐLAM

Ertuðrul Saðlam: Sporda uzun vadeli çözümler baþarý getirir M. Burak Bürkük

Beþiktaþ'ýn eski teknik direktörü Ertuðrul Saðlam, Türk kamuoyunda fazlasýyla bilinen ve tanýnan bir isim oldu. Beþiktaþ'ta teknik tirektör olarak çalýþtýðý 1 yýlý aþkýn süreçte yaptýklarý ve yapamadýklarý ile sürekli gündemde olan Erturðrul Saðlam, futbolculuðu gibi antrenörlüðü de dramatik bir þekilde býraktý. Kendine has duruþu ve tarzý ile takdir edilen Ertuðrul Saðlam, her lafa verilecek cevabý olmasýna raðmen bu hakkýný fazla kullanmadý! Daha çok lafa baktý, laf mý diye! Az konuþtu, öz konuþtu. Ve Beþiktaþ'tan ayrýlýrken giderayak yaptýðý açýklamada da, "Adam gibi geldim adam gibi gidiyorum." söylemi ile finali duygusal bir atmosferde yaptý. Ertuðrul Saðlam þu anda yeni takýmý Bursaspor'un teknik direktörülüðü yapýyor. Ertuðrul Saðlam mesleðinde gelecek vaat eden isimler arasýnda yer aldýðý gibi baþarýyý da vaat eden bir yapýdaydý. Bursaspor'u þampiyon yapma düþüncesi ilk etapta dinleyene hayal gibi gelse de; ‘Lafa baktýk laftý, adama baktýk adamdý!..' Bursaspor'un baþýna geçme süreciniz nasýl geliþti?

Beþiktaþ'tan ayrýldýktan sonra sezon sonuna kadar takým çalýþtýrmayý düþünmüyordum. Yurtiçinden ve yurtdýþýndan bazý takýmlardan teklifler almýþtým. Avrupa'dan 2 ülkeden, Asya ve Uzakdoðu'dan bazý teklifler geldi. Ülke içinde 6 – 7 kulüpten teklif aldým. Ancak kendi kriterlerimize uygun bir beklenti içindeydik. Uzun va-

deli, planlý–programlý ve bizim hedef ve beklentilerimize uygun bir teklif gelince ciddi bir þekilde düþünmeye baþladým. Görevi kabul etmenizde hangi faktörler etkili oldu?

Öncelikle Bursa'daki potansiyeli iyi analiz edip þehrin ileri gelenlerinden de bu konuda fikir alarak teklifi kabul ettim. Bursaspor, Türk futbolunda herkesin beklenti içinde olduðu bir camia. Ancak ayný zamanda çeþitli sebeplerden dolayý bu beklentilere yeterince karþýlýk verememiþler. Hangi futbolsevere sorarsanýz sorun aþaðý yukarý büyük çoðunluk 4 büyüklerden sonra Bursaspor'u þampiyonluða en yakýn aday olarak gösterecektir. Beþiktaþ'ta yabancýlar konusunda sýkýntýlar yaþanmýþtý. Bursaspor'a bakýldýðýnda burada da verimsiz bir tablo var. Bu konuda neler yapmayý planlýyorsunuz?

Yabancý futbolcu transferleri her zaman bünyesinde risk barýndýrmýþtýr. Ýlk yarýya baktýðýnýzda Bursaspor, yabancý futbolculardan en az verimi almýþ takýmdýr. Bu konuda oldukça hassas davranýyoruz. Bundan sonra acele edip yanlýþýn içine düþmek istemiyoruz. Geç olsun ama doðru oyuncu doðru þartlarda alýnsýn istiyoruz. Çünkü günü kurtarmak amacýyla iþe koyulmadýðýmýz için uzun vadede fayda saðlayacak isimler almamýz bizim için çok önemli. Taraftarýn size gösterdiði teveccüh, yýllardýr Beþiktaþ ile yaþanan sürtüþmenin de bir anlamda son bulacaðýnýn sinyallerini verdi mi?

Öncelikle imza sürecinde bize verdikleri destekten dolayý teþekkür ediyorum. Spo-

run özünde barýþ ve kardeþlik yatar. Futbol bugün dünyada her ne kadar büyük bir rekabet unsuru olsa da neticede bir spor. Sahada bu sporu icra edenler maçtan sonra sarmaþ dolaþ sahayý terk edebiliyorsa tribündeki taraftar da bunu pekala baþarabilir. Eðer eski ve yeni takýmýn arasýnda böyle bir köprü görevi üstlenirsem ne mutlu bana. Büyük takýmlar dýþýnda bir takýmda þampiyonluktan bahsetmek risk deðil mi?

Kýsa vadeden bakýldýðý zaman iþimizin yoðun ve zor olduðunun farkýndayýz. Ancak Bursaspor'da bu potansiyel var. Þehrin iç dinamiklerini harekete geçirebilirsek o sihirli cümleyi kullanabiliriz. Ben bunu bir hayal olarak görmüyorum. Zaten imza atmadan önce kendi kendime bazý kriterleri alt alta koyup topladýðýmda, þampiyonluða götüren faktörlerin var olduðunu gördüm. Kýsa vadeli bir þeyden bahsetmiyoruz. Öncelikle bu sezon yapacaðýmýz doðru iþler, gelecekle ilgili hedeflerimize taraftarýmýzý inandýrmak açýsýndan önemli. Þu an taraftarýn, camianýn, yönetimin bakýþ açýsý çok güzel. Ýnþallah biz de bundan sonra ortaya koyacaðýmýz kaliteli iþlerle hem uzun vadede þampiyonluðu kovalayacaðýz hem de altyapýda üretim yaparak geleceðin yapýlanmasýný saðlayacaðýz. Önümüzdeki sezon önceliðiniz ne olacak?

Önümüzdeki sezon transfer politikamýzý gözden geçirip, bu sene yapýlmýþ olan yanlýþlarý tekrarlamadan, özellikle yabancý oyuncu transferi konusunda baþarýyý ve istikrarý yakalayabilirsek ben Bursa taraftarýnýn ve camiasýnýn yýllardýr özlemini çek-

tiði baþarýyý yaþayacaðýmýza inanýyorum. Bursa taraftarýnýn futbolu yoðun yaþayan ve direkt 'müdahil' olan bir yapýsý var. Bundan önce de Samet Aybaba ve Güvenç Kurtar ile bazý sýkýntýlar yaþadýlar. Bu sizi tedirgin ediyor mu?

Ben futbolculuðum dönemimde bile hiç rakip takým taraftarlarýnýn protestosuyla karþýlaþmadým. Antrenörlük mesleðimde de karþýlaþacaðýmý sanmýyorum. Çünkü buna zemin hazýrlamam. Zaten imza töreninde taraftarýmýzýn alýþýk olmadýðýmýz güzel bir yaklaþýmý ve teveccühü herkese gerekli fikri vermiþtir. Ben o ilgi, alaka ve desteðin bundan sonra elde edeceðimiz baþarýnýn kývýlcýmý olduðunu düþünüyorum. Ancak taraftarýn büyük beklentisi hem teknik heyetin hem de futbolcular üzerinde bazen olumsuz etki yapabiliyor. Bu durumda taraftarýmýzýn sabrýna hoþgörüsüne ihtiyacýmýz olacak. Ýþte o zaman hep birlikte özlemini duyduðumuz baþarý gelecektir. Türk futbolunda hâlâ altyapýdan yeterince futbolcu çýkmýyor. Bu konuda neler yapýlmasýný tavsiye edersiniz?

Samsunspor, Kayserispor ve Beþiktaþ'ta, altyapýdan birçok futbolcunun A takýma kazandýrýldýðýný göreceksiniz. Bursaspor'un da altyapýya iliþkin çok ciddi bir potansiyeli olduðu biliniyor. Bize düþen de bu alandaki potansiyeli ortaya çýkarmak. Dünya ekonomisinde yaþanan sýkýntýlar Türkiye'de yaþanýyor. Kulüpler de bunu fazlasýyla hissediyor. Sadece dýþa baðýmlý transferlerle kulüplerin yaþamasý çok zor. Dolayýsýyla üretim de yapýlmasý lazým. Bu da altyapýya verilecek önemle paralellik arz ediyor.


19 - 25 OCAK 2009

YORUM

ZAMAN 11

Düþünmesini bilmeyen kavga eder

Ergenekon terör örgütünün ortaya çýkýþý

Son günlerde baþkent Sofya’da orga- 158 olurken 27 kiþi cezaya çarptýrýldý. nize edilen protestolarla yatýp kalk- Bu iþin maddi hasarý da ayrý tabi, kýrýmaktayýz. Ve daha bir kaç gün bu o- lan vitrin ve iþ yerlerinin camlarý helaylar gündemimizi istesek de isteme- sapta yok. Bu tür üzücü olaylardan sek de meþgul edecek. Ýlk önce 3 gün dolayý yaklaþýk 3 bin kiþinin asýl istekolarak planlanan (14–16 Ocak) pro- lerinin ne olduðunu duyan olmadý. testolar bazý nedenlerden dolayý bir Ve birileri asýl hedeflerine ulaþmýþ olhaftalýk olarak organize edu, yani gerçek manada dilmek zorunda kaldý. Üç barýþçýl yollarla sesini devgün içinde üniversite öðlet makamlarýna duyurrencileri, çevreciler ve tamak isteyenleri engellerým üreticileri protesolarýmek. Neyse ki, provokaný yapýp isteklerini hükütörler meydandan çekilinmete ileteceklerdi; ama ce protestolarýn ancak iK A M Ý L planlanan olmadý. Þimdi kinci gününde sýradan vaD E M Ý R K A Y A tandaþ kimin ne için proçarþamba gününe kadar gündem protestolar. testo ettiðini anlama imk.demirkaya@zaman.bg Peki protestolarýn o ilk kaný buldu. Baþta çevrecigününde izlediðimiz filmlerdeki gibi ler olmak üzere diðer protestocular hareketli sahnelerden sonra kaç kiþi da barýþçýl bir þekilde protestolarýn çýkýp bu protestolarýn kim ve ne için nasýl yapýlmasý gerektiðini gösterebilorganize edildiðini, protestocularýnýn diler. Tabi birinci günün etkisiyle sesisteklerinin ne olduðunu söyleyebilir. lerinin gerekli makamlarca iþitilmesiBunu açýklayabilecek çok az sayýda ni saðlayamadýlar; ama taþkýnlýk çývatandaþ olsa gerek. Bir söz vardýr karmadan da protesto yapýldýðýný ‘Düþünmesini bilmeyen kavga eder’ göstermiþ oldular. Ýþ böyle olunca diye. Bu kadar öz ve kýsa olarak pro- medya da ilk günü süsleyen dayak testolarýn ilk günü özetlenebilir. Ba- sahneleri yerine onlarýn gerçek istekrýþçýl baþlamasý gereken protestolar lerine daha çok yer vermeye baþladý. bazý provokatörler (sýrf polisle dövüþProtestocular, devlet makamlarý ile mek için gelmiþ olan fanatikler) ve aralarýndaki saðlam iletiþim daha ilk taþkýnlýk yapanlarýn yüzünden dayak baþtan koptuðu için ancak olaylarýn sahneleriyle geçti. Günün sonunda üçüncü gününde Meclis Baþkaný Gepolis tarafýndan tutuklananlarýn sayýsý orgi Pirinski ile görüþme imkaný bul-

Geçen hafta Türkiye'de Ergenekon terör örgütü olarak adlandýrýlan derin yapýlanmaya yönelik baþlatýlan soruþturmasýnda bir aþama daha yaþandý. Aralarýnda emekli yüksek düzey komutanlarýn ve çeþitli rütbelerden muvazzaf subaylarýn da bulunduðu 44 kiþi gözaltýna alýnýp sorgulandý. Tutuklananlarýn üzerinde bulunan krokilerle yapýlan kazýlarda, gömülü silahlar ve cephanelikler bulundu. Ergenekon davasýyla ilgili teþhisimi biraz açarak þöyle özetleyebilirim: 1952'de NATO'ya üye olan Türkiye, öteki üyeler gibi, Sovyet iþgali ya da komünist ayaklanmasý tehlikesine karþý bir "gizli ordu" kurdu. (Bundan Ýtalya'da "Gladio", Türkiye'de "Özel Harp Dairesi" olarak söz ediliyor.) Soðuk Savaþ süresince Türkiye, kýsýtlý bir demokrasi olarak kaldý ve tehditlerin (ASALA, PKK, Hizbullah, vs.) çeþitlenmesiyle, baþta ABD olmak üzere Batýlý müttefiklerin de teþvikiyle giderek (ve tam olarak 12 Eylül askeri darbesiyle) bir Milli Güvenlik Devleti'ne dönüþtü. 1990'larýn baþýnda Soðuk Savaþ bitti, ancak ayrýlýkçý ayaklanma yükseliþe geçti. Milli Güvenlik Devleti'nin kendini hukukla sýnýrlý saymayan parçasý olan ("Özel Harp Dairesi" ya da daha yaygýn ismiyle) "Derin Devlet", PKK'ya çeþitli yollardan destek saðladýðýna inanýlan kimselere yargýsýz infaz uygulamak üzere, kanun kaçaðý katillerden ve mafya mensuplarýndan oluþan bir çeteyi kullandý. Ne var ki bu çetenin denetimden çýktýðý ve devlet için deðil kendi çýkarlarý için öldürmeye baþladýðý anlaþýlýnca, tasfiyesi kararlaþtýrýldý. Kasým 1996'daki "Susurluk kazasý" bunun sinyaliydi. Çetenin bazý mensuplarý yakalanýp yargýlandý ve 2001'de "silahlý teþekkül oluþturmak" suçundan 4–6 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Ama, tabii ki, çetenin örgütleyicilerine ve tümüne dokunulmadý. Dolayýsýyla "Susurluk çetesi" bir þekilde yaþamaya devam etti. AKP'nin 2002'de iktidara gelmesinden itibaren, yönetimin bir askeri darbeyle "Ýslamcý" hükümetin elinden alýnmasý fikri gerek kimi askerler, gerekse demokrasiyi her zaman Cumhuriyet'e (ve çýkarlarýna) düþman gören siviller arasýnda giderek yayýlmaya baþladý. Ordu içindeki darbe yanlýlarý, "Darbe Günlükleri" ile günýþýðýna çýkan giriþimlerde bulundular, fakat baþarýlý olamadýlar. Bunlarýn yüksek rütbeli bir kýsmý, emekli olduktan sonra da giriþimlerini sürdürdü, kendilerine destek olabilecek bütün sivillerle iliþkiye geçti ve Ergenekon örgütünü kurdular. Ergenekon, 9 Mart 1971'de baþarýsýz kalan asker–sivil cuntaya benziyordu, ama çok daha tehlikeliydi. Çünkü laiklikle ilgili korkularýn sömürülmesi üzerine inþa edilen, medyadan sivil toplum kuruluþlarýna ve siyasi partilere kadar uzanan, "ulusalcý," Batý düþmaný ve faþizan bir kitle seferberliðini baþlattý. Ergenekon yanýnda acemice kalan 9 Mart 1971 cunta giriþimi, darbeye ortam hazýrlamak için devrimci gençlik hareketlerini kullanmýþtý. Ergenekon ise "Susurluk çetesi" artýklarýndan yararlanmayý tasarlýyordu. "Elmalarla armutlar karýþtýrýlýyor" iddiasýnýn nedeni bu. Manzarayý tamamlamak için bir iki noktanýn ilavesi gerekiyor: Türkiye'nin sorunlarýný ancak demokrasiyle aþabileceði fikri siviller arasýnda olduðu gibi askerler arasýnda da güçleniyor. Darbeci–cuntacýlarýn 2003–2004'te ve daha sonra Türk Silahlý Kuvetleri (TSK) içinde kendilerine yeterli destek bulamayýþlarýnýn nedeni bu. TSK komuta kademesi, siyasete müdahale yetkisini kendinde görüyor, ama ordunun hiyerarþisini bozan cuntalara hep karþý oldu. Nereye kadar gider, orasý bilinemez, ama soruþturma besbelli ki TSK'nýn desteðiyle yürüyor. Þurasý muhakkak ki, geleceðimiz açýsýndan sivil ve askeri otoritenin demokratik düzen üzerinde uzlaþmalarýndan daha umut verici hiçbir þey olamaz. Þahin Alpay

du ve isteklerini ilk aðýzdan sunma imkaný elde etti. Baþbakan Sergey Staniþev de hükümet olarak protestocularla istekleri doðrultusunda görüþebileceklerini belirtti. Tabi tam bir anlaþma saðlanamadý; ama ilk adým geç de olsa atýlmýþ oldu. Belki de ilk gün provokatörler ve taþkýnlýk çýkaranlar olmasa olaylar bu kadar büyümez istekler daha hýzlý ve net ortaya konur ve problemler daha çabuk çözülebilirdi. Üç günlük protestolar boþuna bir haftalýðýna uzatýlmadý. Bu protestolarda bir baþka önemli ve dikkate deðer husus daha var. O da protestocularýn çoðunun genç olmasý. Dolayýsýyla bu protestolarýn gençlerin buluþma meydaný olan internet. Yani sanal ortam. Protestolara katýlanlarýn yaný sýra olaylarda bizzat yer almayan; ama protestocularla ayný fikirleri ve düþünceleri paylaþan büyük sayýda kiþi medeni bir þekilde çeþitli sanal ortamlarda fikirlerini paylaþtý veya görüþ bildirdi. Hatta protestolarý görüntülü, yazýlý ve fotoðraf olarak yine internetten takip etti ve etmeye devam ediyor. Zaten söz konusu protestolar internette (davetiye ve teþviklerle) baþlamýþ ve anlaþýlan o ki, meydanlarda bitse de çarþambadan sonra daha uzun zaman devam edecek, belki de bir sonraki protestolar da burada hayat bulacak.

Bu ateþ hepimizi yakabilir Ýsrail’in Gazze’ye düzenlediði topye- Hamas’ýn deniz, kara veya hava yokün imha hareketi üçüncü haftasýný luyla yeniden silahlanmasýný engelledoldurdu. Adýný hiçbir sözlükte bula- meyi hedeflediðini söyledi. Tzipi Livmayacaðýmýz bu zulüm, insaniyetini ni de anlaþmanýn ‘düþmanlýðýn durkaybetmemiþ herkesi insanlýðýndan masý için hayati önemde’ olduðunu utanç duyar hale getirdi. Çünkü Ýsrail; kaydetti. Rice da Hamas’ýn silahlansivil yerleþim alanlarýnda okul, hasta- masýný Gazze’de yaþananlarýn baþ sebebi olarak gördüðünü hane, ambulans ve hatta ifade etti. Bu haberleri gazeteci ayýrdetmeksizin duyan da zannedecek ki hareket eden herþeyi vuGazze’de Hamas’ýn askeruyor. Üstelik BM tarafýnri gücü var. Hem de aðýr dan derhal ateþkes çaðrýsilahlarý, uçaklarý ve tanksýna raðmen. Bu durum larý var. Hatta kara, deniz Ýsrail için normal (!). ÝMDAT ve hava birlikleri var. KýHatta geçtiðimiz hafta KÝLAR saca düzenli bir ordusu saldýrýlarýn durdurulmasý var. Bunlarýn hepsi kocaiçin Ýsrail’i ziyaret eden i.kilar@zaman.bg man bir yalandan ibaret. BM genel sekreteri Ban Ki–moon ülkelerinde iken bile Gaz- Bari bu konularda da bilgi verselerdi ze’de BM binasý vuruldu. Ýsrail’in de dünya görseydi Filistinlilerin Ýsrail dünyaya meydan okuma þeklinde an- halkýný nasýl tedirgin ettiðini(!). Halaþýlacak bu tavrý çok kaygý verici. Do- mas’ýn silahlarýnýn canlý yayýnlarla ðusundan batýsýna tüm dünyadaki gerçekleþen Ýsrail soykýrýmýnda hapretosto ve kýnamalara raðmen ulus- yatlarýný ortaya koyan çaresiz insanlararasý toplumun Ýsrail’in saldýrganlý- lardan baþka birþey olmadýðýný görüðýn ötesindeki vahþetini durdurama- yoruz ne yazýk ki. Ýsrail’in kendini maðdur gösterme politikalarýný Yamasý ise daha kaygý verici bir durum. Gazze sokaklarýnýn kan seylapla- hudi asýllý Ýngiliz milletvekili Gerald rýndan geçilemediði bir ortamda Ýs- Kaufman ifþa etti. Kaufman Gazrail, hala eþi görülmemiþ bir utan- ze’deki Filistinlilere hayatý yaþanmaz mazlýkla masumiyet politikasý izliyor. hale getiren Ýsrail’in, II. Dünya SavaABD'yi ziyaret eden Ýsrail Dýþiþleri þý’nda gerçekleþtirilen Yahudi soykýBakaný Tzipi Livni ile Amerikan Dý- rýmýnýn uluslararasý toplumda oluþþiþleri Bakaný Condoleezza Rice ara- turduðu suçluluk duygusunu istismar sýnda imzalanan bir antlaþmaya göre ettiðini söyledi. Ýngiliz Avamlar KaMýsýr’dan Gazze’ye tünellerle silah marasý’ndaki Gazze ile ilgili oturumsokulmasýnýnýn önüne geçilecek. An- da konuþan Kaufman, Ýsrail’in, ‘inlaþmayla ilgili açýklama yapan ABD safsýz bir þekilde, dünyanýn büyük bir Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Sean çoðunluðunun Ýkinci Dünya SavaMcCormack, mutabakat zaptýnýn, þý’ndaki altý milyon Yahudi’nin katle-

dilmesini görmezden gelme suçunu sömürdüðünü’ öne sürdü. Ýngiliz vekil, “Naziler evine geldiðinde babaannem yataðýnda hastaydý. Bir Alman askeri, onu yataðýnda vurup öldürdü. Babaannem, Ýsrail askerlerinin Gazze’deki Filistinli babaanneleri katletmesini örtmek için ölmedi.” Ýsrail’in acýmasýzca gerçekleþtirdiði Gazze taaruzuna baktýðýmýzda Kaufman’ýn dediði bir þuuraltý ile saldýrdýðýný rahatlýkla söyleyebiliriz. Son saldýrýlarla önceden baþlatýlmýþ tüm barýþ süreçlerini baltalayan Ýsrail, ne yazýk ki bir kez daha barýþ istemediðini ortaya koydu. Bu ülkenin tarihine baktýðýmýzda barýþýn hiçbir zaman arzulanmadýðýný görüyoruz. Hatta barýþ ihtimalinden bile korktuklarýný görüyoruz. Çünkü Ýsrail’in bu konudaki politikalarýnýn arka planýnda teoloji yatýyor. Tevrat’a göre Nil’den Fýrat’a ‘vadedilmiþ topraklar’ýn Ýsrailoðullarýnýn olduðu anlayýþýyla askeri ve siyasi stratejilerini belirleyen bir devletten nasýl barýþ beklenir ki. Bu inanca göre hedef gerçekleþinceye kadar ilerleme devam edecektir. Bu uðurda önlerine gelen herþeyi imha etmekten de çekinmeyeceklerdir. Uygar (!) dünyanýn gözleri önünde saniye saniye ölüme terkedilen ve insanlýðýn ortak vicdanýný paramparça eden Gazze’de ki soykýrýmý, ölen insanlarýn çýðlýklarý arasýnda bile ortak bir duruþ sergileyemeyen Ýslam dünyasý önleyemiyor. Ýsrail’in Gazze saldýrýlarýný, ‘Batý’nýn tutumu önleyebilir. Yoksa bu ateþ batýyý da yakabilecek bir yöne doðru yayýlýyor.


19 - 25 OCAK 2009 | 12

Beynin saðlýklý kalmasý için bulmaca çözün Saðlýklý bir beyin, düþünmek, hatýrlamak, çalýþmak gibi gün içinde yapýlan her þeyde önemli bir rol üstlenir. Ýnsan vücudunun diðer parçalarý gibi, beyin de yaþlandýkça bazý becerilerini kaybedebilir. Eðer dikkat edilmezse, bu kayýplar daha fazla olabilir. Ancak insanlarýn yaþam tarzlarýnda yapacaðý bir takým deðiþiklikler ile saðlýklý bir beyne sahip olmak ve yaþam kalitesini artýrmasý mümkün. Uzman Dr. Abdullah Özkardeþ, "Beynin saðlýklý kalmasý için yapýlmasý gerekenler" hakkýnda açýklamalarda bulundu. Yaþlandýkça görülen mental azalmanýn, beyin hücreleri arasýndaki iliþkilerin deðiþmesine baðlý olduðunu anlatan Özkardeþ, yapýlan araþtýrmalarýn, beynin aktif tutulmasýnýn, onun canlýlýðýný artýrdýðýný ve sinir hücrelerini ve onlarýn birbiriyle olan iliþkilerini koruduðunu gösterdiðini söyledi. Düþük seviyeli eðitimin, hayat boyunca daha yüksek bir Alzheimer hastalýðý riski taþýdýðýnýn bilindiðini belirten Özkardeþ, "Bu belki de uzun süreli mental uyarý eksikliðine baðlý olabilir. Diðer bir söyleyiþle yüksek seviyeli eðitim, muhtemelen beyin hücrelerini ve onlarýn birbirleriyle iliþkilerini daha güçlü yaptýðý için, Alzheimer hastalýðýna karþý koruyucu bir etki saðlar." dedi. Abdullah Özkardeþ, beyni daha da aktif hale getirmenin yollarýný þöyle sýraladý: "Meraklý olun, hayat boyu öðrenmeye çalýþýn. Yazýn, okuyun, bulmaca ve diðer puzzle'larý çalýþýn. Konferans ve oyunlara katýlýn. Çevrenizde bulunan eðitimle ilgili merkezlerin kurslarýna katýlýn. Oyun oynayýn. Bahçeyle ilgilenin.Hafýza egzersizleri deneyin. Sosyal olarak aktif kalýn" Fiziksel egzersiz beyni canlý tutar Fiziksel egzersizlerin beyne yeterli kan gitmesi için önemli olduðunu

AБОНАМЕНТ

2009 година

«‡ ‰‡ ËχÚ ÌÓ‚Ë ˆÂÔÚË ‚ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ‚ÒˇÍ‡ Ò‰Ïˈ‡ ¿¡ŒÕ»–¿…“≈ —≈ Á‡ списанието за вкусните неща в живота

¿·Ó̇ÏÂÌÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ô‡‚ˇÚ ‚ ÔÓ˘ÂÌÒÍËÚ ÍÎÓÌÓ‚Â ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ‚ ÓÙËÒËÚ ̇ ì¡ˇ„ ɡ √ÛÔî

Каталожен номер

2469 Абонаментни цени 1 ÏÂÒˆ 3 ÏÂÒˆ‡ 6 ÏÂÒˆ‡ 12 ÏÂÒˆ‡ 5.00 ΂.

13.00 ΂. 25.00 ΂.

45.00 ΂.

«‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËˇ ÚÂÎ. (082) 822 456; 822 421 АТМ ЕООД

РЕСТОРАНТ-КАФЕТЕРИЯ “СОФИЯ” Uzmanlar, beyni daha da aktif hale getirebilmek için bulmaca çözüp, puzzle tarzý oyunlarý oynamak gerektiðini söylüyor. anlatan Abdullah Özkardeþ, ayrýca, kalp krizi, inme ve þeker hastalýðýný da önemli derecede azalttýðýný ve bu nedenle Alzheimer hastalýðýnýn risklerine karþý koruyucu etki saðladýðýný belirtti. Egzersizlerin düzenli yapýldýðýnda etkili olacaðýný söyleyen Özkardeþ, "Aerobik egzersizler, beyin fonksiyonlarýna faydasý olan oksijen tüketimini düzeltir. Aerobik fitness, yaþlý insanlarda beyinde hücre kaybýný engeller. Yaklaþýk günde 30 dakika yapýlacak yürüme, bisiklete binme, bahçe iþleri ve diðer aktiviteler vücudu hareketlendirir, kalbinizi güçlendirir." dedi. Beyin dostu bir diyet uygulayýn Yapýlan çalýþmalarýn ýþýðýnda, beyin dostu bir diyet, kalp ve þeker hastalýðý riskini azalttýðýný ve beyne giden kan miktarýný artýrdýðýný da söyleyen Abdullah Özkardeþ, "Beyin dostu diyetin yað ve kolesterol oraný düþüktür. Kalp gibi beyin de, iyi çalýþmak için besinlerin dengeli olmasýna ihtiyaç duyar." þeklinde konuþtu. Özkardeþ þu tavsiyelerde bulundu:

"Vücut aðýrlýðýný kontrol edin. Orta yaþlý fazla kilolu kiþilerde, hayatlarýnýn daha sonraki yýllarýnda bunama geliþme riski hemen hemen 2 kat olarak bulunmuþtur. Hele bu kiþilerde yüksek kolesterol ve yüksek kan basýncý da varsa, bu risk 6 kata kadar yükselmektedir.Yüksek miktarda yað ve kolesterol içeren gýda alýmýný azaltýn. Yüksek miktarda yað ve kolesterol alýmý kan damarlarýný týkamaktadýr, bu da Alzheimer hastalýðý için yüksek risk taþýr. Zeytinyaðý gibi doymamýþ yaðlar kullanýnr. Kýzartma yerine fýrýn ve ýzgara kullanýlmalýdýr. Koruyucu gýda alýmýný artýrýn. Bazý gýdalar kalp ve beyin damar hastalýklarý riskini azaltýr ve beyin hücrelerini korurlar. Genellikle koyu renkli meyve ve sebzeler, doðal olarak en yüksek antioksidan seviyelerine sahiptirler. Bu sebzeler: kara lahana, ýspanak, Brüksel lahanasý, brokoli, pancar, kýrmýzý dolmalýk biber, soðan, mýsýr ve patlýcan. Meyveler ise erik, kuru üzüm, yaban mersini, çilek, böðürtlen, ahududu, portakal, üzüm, kiraz. Cihan

Най-вкусните гозби, специално подбрани за Вас от българската и турска кухня

m

София, ул. Вашингтон 16, Раб. време: всеки ден - 7.30-23.00 ч. Телефон за резервации: 0899 137 206

ÁÎÐÑÈ ÇÀ ÄÚÐÂÅÍ ÌÀÒÅÐÈÀË

“ЛЕС-ПЛЮС” ЕООД, гр. София Склад No 1: бул. “Европа” 10А Склад No 2: бул. “Околовръстен път” (до мотел “Симона”) Тел.: 0888 583 533, 0897 881 902, 0887 345 105, 0897 881 980 web: www.les-plus.com, e-mail: info@les-plus.com

Zaman Bulgaristan 19 Ocak 2009  

Zaman Bulgaristan 19 Ocak 2009

Zaman Bulgaristan 19 Ocak 2009  

Zaman Bulgaristan 19 Ocak 2009

Advertisement