Page 1

СПОРТ

09

Бътън - раждането на един шампион във Формула 1

КУЛТУРА

œÂÁ 2000 „. ƒÊÂÈÒ˙Ì ¡˙Ú˙Ì ÒÔ˜ÂÎË Ò‚ÓËÚ Ô˙‚Ë ÚÓ˜ÍË ‚ ¡‡ÁËÎˡ Ë ÚÓ˜ÌÓ ÚÛÍ Òڇ̇, ÏÓÊ ·Ë Á‡ Ô˙‚Ë Ë ÔÓÒΉÂÌ Ô˙Ú, ¯‡ÏÔËÓÌ ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1.

05

Месут Кюртиш: Mладото поколение има нужда от алтернативна музика "»Ï‡ Ô‡ÁÌÓÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÂÎË„ËÓÁ̇ڇ ÏÛÁË͇ ÔË Ï·‰ÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ̇¯‡Ú‡ ˆÂÎ Â ‰‡ ˇ Á‡Ô˙ÎÌËÏ", ÒÔÓ‰ÂΡ Ï·‰ËˇÚ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ ÓÚ ÚÛÒÍË ÔÓËÁıÓ‰ ÃÂÒÛÚ ˛Ú˯.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA 26 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 1 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

Ãîäèíà: XVII

Áðîé: 44 (875)

"Здравата, първична агресия означава борбеност, пробивност, инициативност, готовност за вземане на решения, дори и риск понякога или накратко движение", обяснява психотерапевтът Мадлен Алгафа ри. "Това дали тя ще се прояви в лош аспект, зависи от баланса на "позволено" и "забранено", прилаган от родителите във възпитанието на малчуганите още в найранна възраст", акцентира специалистът.

Àõìåä Àõìåäîâ

Крадат стотици хиляди левове през интернет —ÚÓÚËˆË ıËΡ‰Ë Î‚ӂ ҇ ÓÚÍ‡‰Ì‡ÚË ÓÚ ·‡ÌÍÓ‚Ë ÒÏÂÚÍË Ì‡ ·˙΄‡Ë ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË, ÓÚ˜ËÚ‡Ú ÓÚ Ã¬–. ŒÚ ‚‰ÓÏÒÚ‚ÓÚÓ ÛÚÓ˜Ìˇ‚‡Ú, ˜Â Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ‰‡‰Â ÚӘ̇ ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ ÍÓÎÍÓ Ò‡ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓÎÍÓ Ò‡ Ò‡ÈÚÓ‚ÂÚÂ Ë Í‡Í‚Ë ÒÛÏË Ò‡ ËÁÚÓ˜ÂÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ‰ˈ‡ ÓÚ ÔÓÚ˙Ô‚¯ËÚ ËÎË Ì ҇ Ò ÛÒÂÚËÎË, ˜Â ËÏ Ò Í‡‰‡Ú Ô‡ËÚÂ, ËÎË Ì ҇ ÔÓ‰‡ÎË Ò˄̇Π‚ ÔÓÎËˆËˇÚ‡. Íà ñòð. 11

Романтиката в "розовите" филми далеч ли е от реалността? Õàòèäæå Èáðàõèì

œÓ˜ËÚ‡ÚÂÎË Ì‡ ÓχÌÚ˘ÌËÚ ÙËÎÏË Ë ÒÂˇÎË Ò‡ Ô‰ËÏÌÓ ÊÂÌËÚÂ. “ÓÁË ÚËÔ ÙËÎÏË Ò‡ ËÌÚÂÂÒÌË Ë Û‚ÎÂ͇ÚÂÎÌË Ë Ò ÒΉˇÚ Ò ËÌÚÂÂÒ. ¬ ÚÓ‚‡, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÌˇÏ‡ ÌË˘Ó ÎÓ¯Ó, ‰Ó͇ÚÓ Ì Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ ‰‡ Ò‡‚Ìˇ‚‡Ï ̇¯‡Ú‡ ‚˙Á͇ Ò Ú‡ÁË Ì‡ „ÂÓËÚ ÓÚ ÂÍ‡Ì‡ ËÎË Ô˙Í Ì Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ ‰‡ Ò ˜Û‰ËÏ Á‡˘Ó ÔÓÎÓ‚ËÌ͇ڇ ÌË Ú‚˙‰Ë, ˜Â ÌË Ó·Ë˜‡, ÌÓ Ì Ò ‰˙ÊË Í‡ÚÓ „ÂÓˇ ÓÚ ÓχÌÚ˘Ìˡ ÙËÎÏ Ë Ì Ô‡‚Ë Ú‡ÍË‚‡ ÊÂÒÚÓ‚Â Í˙Ï Ì‡Ò. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 6

Ñ ÍÈÌÊÀ : À Õ ÌÅ Ä À Õ ÌÅ Ä ÎÂ

Aгресията е нещо много позитивно, важен е балансът между "позволено" и "забранено" Ñîôèÿ

Õ‡ÔÓÒΉ˙Í Ú‚˙‰Â ˜ÂÒÚÓ ÒÏ ҂ˉÂÚÂÎË Ì‡ ÔÓˇ‚‡ ̇ ‡„ÂÒˡ ÔË ÔÓ‰‡ÒÚ‚‡˘ËÚÂ. «‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í‚Ó Â ‡„ÂÒˡڇ, Í˙‰Â  ÌÂÈÌËˇÚ Ô˙‚ÓËÁÚÓ˜ÌËÍ Ë ÍÓ„‡ Ë Í‡Í ÏÓÊ ‰‡ ˇ ӂ·‰ÂÂÏ? Õ‡ ÚÂÁË ‚˙ÔÓÒË ÌË ÓÚ„Ó‚ÓË ËÁ‚ÂÒÚ̇ڇ ÔÒËıÓÚÂ‡Ô‚Ú͇ ljÎÂÌ ¿Î„‡Ù‡Ë. "œ˙‚Ó, Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÏËÂÏ ÎˈÂÚÓ Ì‡ ‰Ûχڇ ‡„ÂÒˡ ÓÚ ÏÌÓ„ÓÚÓ Ì„‡ÚË‚ËÁ˙Ï, Ò ÍÓÈÚÓ ˇ ̇ÚÓ‚‡‚‡ÏÂ. ¿„ÂÒˡڇ  ÌÂ˘Ó ÏÌÓ„Ó ÔÓÁËÚË‚ÌÓ", Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ¿Î„‡Ù‡Ë. —ÔÓ‰ Ì¡ ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Â ‡„ÂÒˡ, ÔÓÍ˙΂‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÌÓ ˆ‚ÂÚ - Ò˙˘Ó, ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ‚ÒˇÍ‡ ÙÓχ ̇ ‰‚ËÊÂÌË ËÎË ÔÓÏˇÌ‡, ÓÚ‚‡ˇÌ ÓÚ‚˙Ú ̇‚˙Ì,  ‡„ÂÒˡ. » Ó·‡ÚÌÓÚÓ - Á‡ÒÚÓˇÚ, Ô‡ÒË‚ÌÓÒÚÚ‡, ÒÏ˙ÚÚ‡, ÌÂÒÎÛ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˢÓ, Á‡Ú‚‡ˇÌÂÚÓ ÓÚ‚˙Ì Ì‡‚˙ÚÂ,  ‰ÂÔÂÒˡ. “‡Í‡ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ‡ÁÎË͇ڇ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚ ÔÓÌˇÚˡ ÔÒËıÓÚÂ‡Ô‚Ú͇ڇ ¿Î„‡Ù‡Ë. "ÕË ÒÏ ҂ËÍ̇ÎË ‰‡ ˇ ̇Ó˜‚‡Ï Á‡‡‰Ë ÌÂÈÌËÚ ·ÓÎÌË ÔÓˇ‚Ë ‚ ̇¯Ëˇ ÊË‚ÓÚ." Íà ñòðàíèöà 3

"Истинските причини за едно нездраво агресивно поведение се коренят в най-ранното ни детство. Когато се раждаме, ние идваме с един-единствен модел за поведение и той е подчинение или смирение", подчертава известната психотерапевтка Мадлен Алгафари.

АНАЛИЗ10 НЕОБХОДИМИ СА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА СПАСЕНИЕТО НА ИНДУСТРИЯТА

Турция и Русия - "привилегировани партньори" Äæåëèë Ñàãúð

Турция и Русия често протягат ръка за разбирателство.

“ÛˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ‚˜ Ó„‡ÌËÁË‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌË ÒÂ˘Ë Ò ÏËÌËÒÚÂÒÍËÚ Ò˙‚ÂÚË Ì‡ —Ëˡ Ë »‡Í, Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â ˘Â ‡ÎËÁË‡ ڇ͇‚‡ Ò¢‡ Ë Ò –ÛÒˡ Ë ‡·ÓÚË ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓ͇. –‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‰‚ˉÂ̇ڇ ‚ ÚÂÁË ‡ÏÍË Ò˙‚ÏÂÒÚ̇ Ò¢‡ Ò Ô·ÌË‡ Á‡ Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ ‰ÂÍÂÏ‚Ë. —ÏˇÚ‡ ÒÂ, ˜Â

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ НОВИНИ12

‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ Ò¢‡Ú‡ ˘Â Ò˙Ò‰ÓÚÓ˜Ë ‚ÌËχÌËÂÚÓ ‚˙ıÛ Ò˙·ËÚËÂÚÓ. œ‰‚ˉÂÌÓ Â ÚÓ‚‡ ‰‡ Ò Ò˙ÒÚÓË ÔÂ‰Ë Ò¢‡Ú‡ ̇ ‚˙ı‡ ̇ ≈—. —ÔÓ‰ ÍÓÏÂÌÚ‡ËÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ò¢‡Ú‡ ‰‡ ˆÂÎË ‰‡ ÓÚÔ‡‚Ë ÔÓÒ·ÌËÂÚÓ: "≈ÚÓ Í‡Í Ò Ô‡‚Ë ÔË‚Ë΄ËÓ‚‡ÌÓ Ô‡Ú̸ÓÒÚ‚Ó", ̇ Í˙„Ó‚ÂÚ ‚˙Ú ‚ —˙˛Á‡, ÍÓËÚÓ Ô‰·„‡Ú ÔË‚Ë΄ËÓ‚‡ÌÓ Ô‡Ú̸ÒÚ‚Ó Ò “ÛˆËˇ, ‚ÏÂÒÚÓ Ô˙ÎÌÓÔ‡‚ÌÓ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó. Íà ñòð. 4

НЕОТЛОЖНИ ЗАДАЧИ: БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА И КРИЗАТА НОВИНИ02


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 26 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 1 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

ÍÀÊÐÀÒÊÎ 18 кандидати за кмет на София ÑÎÔÈß Œ·˘Ó 18 Ò‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÚ ԇÚËË, ÍÓ‡ÎˈËË Ë ËÌˈˇÚË‚ÌË ÍÓÏËÚÂÚË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú „ËÒÚË‡ÌË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË Á‡ Û˜‡ÒÚË ‚ ˜‡ÒÚ˘ÌËÚ ÏÂÒÚÌË ËÁ·ÓË Á‡ ÍÏÂÚ Ì‡ —ÚÓ΢̇ڇ Ó·˘Ë̇ ̇ 15 ÌÓÂÏ‚Ë, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ Œ·˘ËÌÒ͇ڇ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ̇ ÍÓÏËÒˡ ‚ —ÓÙˡ. œÂÚ ‰ËÂÍÚÌË ‰ËÒÔÛÚ‡ ˘Â ËÁÎ˙˜Ë ¡Õ“ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ͇ÏÔ‡Ìˡڇ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÍÏÂÚӂ ̇ —ÓÙˡ Ë Ì‡ ¬‡ˆ‡, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ Ï‰ˡڇ. œ‰ËÁ·Ó̇ڇ ͇ÏÔ‡Ìˡ ˘Â ·˙‰Â ÓÚ‡Áˇ‚‡Ì‡ ÔÓ‰ ÙÓχڇ ̇ ÍÎËÔÓ‚Â, ‰ËÒÔÛÚË, ıÓÌËÍË.

Цените на лекарските услуги ÐÀÂÄÀ ì÷ÂÌËÚ ̇ ÎÂ͇ÒÍËÚ ÛÒÎÛ„Ë Ë Ì‡ Á‰‡‚ÌËÚ Ô˙ÚÂÍË ˘Â Ò Ôӂ˯‡‚‡Úî, ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÙË̇ÌÒËÚ —ËÏÂÓÌ ƒˇÌÍÓ‚. “ÓÈ Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â Ëχ ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ‰ÓÒ„‡: ì¡˙΄‡ˡ ı‡˜Ë ÔÓ-χÎÍÓ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÓÚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÒÚ‡ÌË ‚ ≈—. «‡ÚÓ‚‡ Ô˙Í ÓÚ‰ÂΡ Ôӂ˜ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÒËÎÓ‚ËÚ ÒÂÍÚÓË. ¬ ÒΉ‚‡˘ËÚ 5 „. ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÚÓ‚‡ ˘Â Ò ÔÓÏÂÌË.î

Íåîòëîæíè çàäà÷è: Áîðáàòà ñ êîðóïöèÿòà è êðèçàòà œÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ËÁÒΉ‚‡Ì ̇ Õ÷»ŒÃ ÓÔ‰ÂÎˇÚ ·Ó·‡Ú‡ Ò ÍÓÛÔˆËˇÚ‡ ͇ÚÓ ÔËÓËÚÂÚ Ì‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ËÚÂ. Õ‡ ‚ÚÓÓ ÏˇÒÚÓ Í‡ÚÓ ÌÂÓÚÎÓÊ̇ Á‡‰‡˜‡ Ô‰ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Â ‚ÁÂχÌÂÚÓ Ì‡ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌË ÏÂÍË Á‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ÍËÁ‡Ú‡. ¡Ó·‡Ú‡ Ò ÍÓÛÔˆËˇÚ‡, ÒÔ‡‚ˇÌÂÚÓ Ò ÍËÁ‡Ú‡ Ë ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ‰Ó‚ÂËÂÚÓ Ì‡ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË Í˙Ï ¡˙΄‡ˡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÔËÓËÚÂÚËÚ ̇ ÌÓ‚ÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. “Ó‚‡ ÔÓ͇Á‚‡Ú ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ÔÓÒΉÌÓÚÓ Ì‡ˆËÓ̇ÎÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÌÓ ÔÓÛ˜‚‡Ì ̇ Õ÷»ŒÃ Á‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÚ ̇„·ÒË Û Ì‡Ò. œÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ËÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ ÓÔ‰ÂÎˇÚ ·Ó·‡Ú‡ Ò ÍÓÛÔˆËˇÚ‡ ͇ÚÓ ÔËÓËÚÂÚ Ì‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ËÚÂ. 74% ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÂËÓÁÌË Ì‡ÏÂÂÌˡ Á‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ÍÓÛÔˆËˇÚ‡. ≈‰Ì‡ ˜ÂÚ‚˙Ú ÓÔ‰ÂΡ ‡ÌÚËÍÓÛÔˆËÓÌÌËÚ ÛÒËÎˡ ̇ ͇·ËÌÂÚ‡ ÔÓ-ÒÍÓÓ Í‡ÚÓ "PR ‡ÍˆËˇ", Á‡‰ ÍÓˇÚÓ

Ì ÒÚÓË ÌË˘Ó ÍÓÌÍÂÚÌÓ. Õ‡ ‚ÚÓÓ ÏˇÒÚÓ Í‡ÚÓ ÌÂÓÚÎÓÊ̇ Á‡‰‡˜‡ Ô‰ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Â ‚ÁÂχÌÂÚÓ Ì‡ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌË ÏÂÍË Á‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ÍËÁ‡Ú‡. «‡‰ ÚÓ‚‡ ÏÌÂÌË Á‡ÒÚ‡‚‡Ú 34% ÓÚ ËÌÚÂ‚˛Ë‡ÌËÚÂ. «‡ 16% ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ  ҂˙Á‡ÌÓ Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó‚ÂËÂÚÓ Ì‡ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË Í˙Ï ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË, ÍÓÂÚÓ ·Ë ‰Ó‚ÂÎÓ ‰Ó ‡ÁÏ‡Áˇ‚‡Ì ̇ Ò‰ÒÚ‚‡Ú‡ ÓÚ Â‚ÓÙÓ̉ӂÂÚÂ. Œ‚·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ̇È-ÚÂÊÍËÚ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â ÒÂËÓÁÌÓ ËÁÔËÚ‡ÌË Á‡ ÛÒÔ‚‡ÂÏÓÒÚÚ‡ ̇ ͇·ËÌÂÚ‡ ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇, Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡Ú ÒÓˆËÓÎÓÁËÚÂ. —ÔË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ÏÂÌËÚ ̇ „ÓË

Борят кризата със свръхстроителство ÁÓÐÃÀÑ

Œ·˘Ë̇ ¡Û„‡Ò ÓÚ‚˙̇ ̇ ÍËÁ‡Ú‡ Ò˙Ò Ò‚˙ıÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ Ë Ò„‡‰Ë. ìÕÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ ıÛÏ‚‡Ì Á‡ ÛÒËÎÂÌÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Ò Ó͇Á‚‡ ‰Ó·˙ Ô·Ìî, Ó·ˇÒÌË Á‡Ï.-ÍÏÂÚ˙Ú ‡ÒËÏË —ÚÓȘ‚. “ÓÈ ÔÓˇÒÌË, ˜Â Ò·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ÒÚ‡„̇ˆËˇ  ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-ÌËÒ͇, ‡ Ë Ú‡Í‡ Ò ‡ÁÍË‚‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ Á‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÊË‚ÂˇÚ ‚ Ó·˘Ë̇ڇ. –‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Á΢ÌË ÔÓÂÍÚË Á‡ÔӘ̇ Ӣ ÔÂÁ ÔÓÎÂÚÚ‡ ̇ 2009 „Ó‰Ë̇.

Ë Ì‡ ÒÏˇÌ‡Ú‡ ̇ ÚˇıÌÓÚÓ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Ëχ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ ̇ 85%, 82% Ó‰Ó·ˇ‚‡Ú Û‰˙Îʇ‚‡ÌÂÚÓ Ò ÚË ÏÂÒˆ‡ ̇ ÒÓ͇ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ Ó·ÂÁ˘ÂÚÂÌË ÓÚ ·ÂÁ‡·ÓÚÌË, ‚Íβ˜ÂÌË ‚ ÍÛÒÓ‚Â Á‡ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËˇ Ë ÔÂÍ‚‡ÎËÙË͇ˆËˇ. 79% Ò‡ Á‡ ‚ËÁˡ ̇ ‚Ò˘ÍË Ò‰ÂÎÍË, ÒÍβ˜ÂÌË ÔÂÁ ÔÓÒΉ̇ڇ „Ó‰Ë̇ ÓÚ Ï‡Ì‰‡Ú‡ ̇ Ô‰˯Ìˡ ͇·ËÌÂÚ. Œ‰Ó·ÂÌËÂÚÓ Í˙Ï ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ‡ÒÚ ÒΉ ËÁ·ÓËÚ ÔÂÁ ˛ÎË. “Ë ÏÂÒˆ‡ ÒΉ ‚ÓÚ‡ 41-ÚÓ Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ Â Ò 45% Ó‰Ó·ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò 39-ˡ (37%) Ë 40-ˡ (23%) Ô‡·ÏÂÌÚ ÔÂÁ Ò˙˘Ëˇ ÔÂËÓ‰. œÂÁ ÓÍÚÓÏ‚Ë Ëχ ˙ÒÚ Ò 3% ̇ Ó‰Ó·ÂÌËÂÚÓ Í˙Ï Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‡‚„ÛÒÚ. — 3% Ò  Ôӂ˯ËÎÓ Ó‰Ó·ÂÌËÂÚÓ Ë Á‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂΡ ̇ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ÷ˆ͇ ÷‡˜Â‚‡, ÍÓÂÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡  35%.

КОНКРЕТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ В БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА ЗАКЪСНЯВАТ ¬˙ÔÂÍË ‰Ó·‡Ú‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ ‚ÓΡ, ÍÓÌÍÂÚÌËÚ ÂÁÛÎÚ‡ÚË ‚ ·Ó·‡Ú‡ Ò ÍÓÛÔˆËˇÚ‡ Ë Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡Ú‡ ÔÂÒÚ˙ÔÌÓÒÚ Á‡Í˙ÒÌˇ‚‡Ú, ͇Á‡ ÔÓÒ·ÌËÍ˙Ú Ì‡ ‘‡ÌˆËˇ ‚ —ÓÙˡ ≈ÚËÂÌ ‰¸Ó œÓÌÒÂÌ. ¡Ó·‡Ú‡ Ò ÍÓÛÔˆËˇÚ‡ Ë Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡Ú‡ ÔÂÒÚ˙ÔÌÓÒÚ Ò‡ ‚ Ò˙ˆÂ‚Ë̇ڇ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ̇ Ò„‡¯Ìˡ ͇·ËÌÂÚ. œÂÏËÂ˙Ú Ë ‚˙Ú¯ÌËˇÚ ÏËÌËÒÚ˙ ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ Ò‡ ̇ÔÓÏÌˇÎË, ˜Â ÚÓ‚‡  ÔÓÒÓ͇ڇ, ‚ ÍÓˇÚÓ ˘Â ‡·ÓÚˇÚ, ͇Á‡ ÔÓÒ·ÌËÍ˙Ú. fl‚ÌËÚ ÔÂÒÚ˙ÔÌËˆË Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ͇̇Á‡ÌË, ‚Ëʉ‡Ï ÒÍ˙ÔËÚ ÍÓÎË, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ˇÚ ÒÚ‡ÌÌÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ڇ ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â ¡˙΄‡ˡ  ‰̇ ÓÚ Ì‡È·Â‰ÌËÚ ÒÚ‡ÌË ‚ ≈—. »Ï‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇÌ ÏÂÊ‰Û ‡Ù˯Ë‡ÌÓÚÓ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó Ë Ó·˘‡Ú‡ ·Â‰ÌÓÒÚ, ‰ÓÔ˙ÎÌË ‰ËÔÎÓχÚ˙Ú. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ‰ËÌ ÓÚ ÍÓÁÓ‚ÂÚ ̇ Ò„‡¯Ìˡ ͇·ËÌÂÚ Â, ˜Â ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÏÂÊ‰Û Õ¿œ Ë ÏËÚÌˈËÚÂ.

Отвлякоха син на бизнесмен ÑÎÔÈß ¬ ÒÚÓ΢Ìˡ —ÚÛ‰ÂÌÚÒÍË „‡‰ ÓڂΡÍÓı‡ ÒË̇ ̇ ·ËÁÌÂÒÏÂ̇ –ÛÏÂÌ √ÛÌËÌÒÍË. »ÌˆË‰ÂÌÚ˙Ú Òڇ̇ ·ÎËÁÓ ‰Ó «ËÏÌˡ ‰‚Óˆ ÏË̇Îˡ ÔÓ̉ÂÎÌËÍ. œÓıËÚËÚÂÎËÚ ҇ ·ËÎË ÚËχ, Ò ·ˇÎ ÏËÍÓ·ÛÒ Ë Ï‡ÒÍË‡ÌË. —˄̇Î˙Ú Â ÔÓ‰‡‰ÂÌ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ Á‡ ÒÔ¯ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡Ìˡ 112. œÓıËÚÂÌËˇÚ Â Ï·‰ Ï˙Ê, ÒÚÛ‰ÂÌÚ ‚ Õ—¿, Ë Ò˙˘Ó Ò ͇Á‚‡ –ÛÏÂÌ, ̇ 22 „Ó‰ËÌË Â.

Функционирането на партиите ÏÅÐÍÈÊ

ìÕÂÓ·ıÓ‰Ëχ  ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÏӉ· ̇ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡Ì ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ ԇÚËËî, Á‡ˇ‚Ë ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò ÍÓÂÌË ‚ ̇˜Ë̇ ̇ ÒÚÛÍÚÛË‡Ì ̇ Ô‡ÚËËÚÂ. ì¬ ¡˙΄‡ˡ Ëχ ̇‰ 300 Ô‡ÚËË. “Ó‚‡ Á̇˜Ë, ˜Â ‚ÒÂÍË ÏÓÊ ‰‡ ÒË Ò˙Á‰‡‰Â Ô‡Úˡ, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ÂÍÒÔÎÓ‡ÚË‡ Á‡ ÚÂÒÌÓ΢ÌÓÒÚÌË, ·ËÁÌÂÒ Ë ‰Û„Ë ˆÂÎËî, ÍÓÏÂÌÚË‡ √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚.

47% от работещите са жени ÏÅÐÍÈÊ 47% ÓÚ ‡·ÓÚ¢ËÚ ‚ ¡˙΄‡ˡ Ò‡ ÊÂÌË, ̇ Ô˙ÎÂÌ ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ. “Ó‚‡ ͇Á‡ ̇ Í˙„· χ҇ ÔÓÙ. ‡Úˇ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚‡ ÓÚ ”Õ——, Ô‰‡‰Â ‡„ÂÌˆËˇ ì‘ÓÍÛÒî. —ÔÓ‰ ÔÓÙ. ¬Î‡‰ËÏËÓ‚‡ - Á‡ÂÚÓÒÚÚ‡ ̇ ÊÂÌËÚÂ Û Ì‡Ò Â Ò‰ ‰Ó·ËÚÂ. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ò˙Ò Á‡ÂÚÓÒÚÚ‡ ̇ ÊÂÌËÚ ÌË Ò ‰Ó·ÎËʇ‚‡Ï ‰Ó ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ËÌ ÓÚ ÀËÒ‡·ÓÌÒÍËÚ ÍËÚÂËË. «‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ Ï˙ÊÂÚÂ, ÊÂÌËÚ ҇ „ÓÚÓ‚Ë Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ‚ˉ ÚÛ‰, ÒÚË„‡ ‰‡ ÌÓÒˇÚ ÔËıÓ‰Ë ‚ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚ÓÚÓ.

Îðãàíèçèðàò êàìïàíèÿ â ïîäêðåïà íà äîíîðñòâîòî ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ó„‡ÌËÁË‡ ÍÓÌÍÛÒ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÎÓ„Ó Ë ÏÓÚÓ Á‡ ·ÂÁ‚˙ÁÏÂÁ‰Ì‡ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ ͇ÏÔ‡Ìˡ ‚ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ ‰ÓÌÓÒÚ‚ÓÚÓ, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ Ã«. “‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËËÚ ҇ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ¯‡ÌÒ Á‡ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ ÔË ‰ˈ‡ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ͇ÚÓ Í‡È̇ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ·˙·˜̇, ˜ÂÌÓ‰ӷ̇ ËÎË Ò˙‰Â˜Ì‡ ̉ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÒÚ, ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ÓÚ Á‰‡‚ÌÓÚÓ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó. ¡ÓˇÚ Ì‡ ‰ÓÌÓËÚÂ Û Ì‡Ò Â ÌËÒ˙Í, ÓÚ˜ËÚ‡Ú ÓÚ ‚‰ÓÏÒÚ‚ÓÚÓ. ŒÚ Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËˇ ̇ ·˙·ÂÍ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò ÌÛʉ‡ˇÚ 868 ·ÓÎÌË, Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËˇ ̇ Ò˙ˆÂ Ó˜‡Í‚‡Ú 40 ·ÓÎÌË, ̇ ˜ÂÂÌ ‰Ó· - 54, ‡ ̇ ÒÚ‚ÓÎÓ‚Ë ÍÎÂÚÍË - ̇‰ 1000, ÒÓ˜‡Ú ‰‡ÌÌËÚ ̇ ë. —˙Á‰‡‚‡ÌÂ-

ÚÓ Ì‡ ÷ÂÌÚ˙ "‘Ó̉ Á‡ Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËˇ" ·Â¯Â Ô˙‚‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇ ‚ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ ‰Ó Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËË Á‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÌÛÊÌÓÚÓ Î˜ÂÌËÂ Û Ì‡Ò, ÓÚ˜ËÚ‡Ú ÓÚ Á‰‡‚ÌÓÚÓ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó. »Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂʇ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÍËÚ ÏÂÊ‰Û Î˜·ÌËÚ Á‡‚‰ÂÌˡ Ë »¿“  Ò‰ ÒΉ‚‡˘ËÚ ˉÂË Á‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì ̇ ÔÓˆÂÒËÚ ̇ ‰ÓÌÓÒÚ‚Ó Ë Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËË. ƒÛ„‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Â Ë ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ Á‡ ‰‡ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó„‡ÌË ÓÚ ÊË‚Ë Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ‰ÓÌÓË. «‡ ‰‡ Ò ۂÂ΢‡Ú Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËËÚÂ Û Ì‡Ò, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Â̇ڇ ̇„·҇ Í˙Ï ‰ÓÌÓÒÚ‚ÓÚÓ, ÒÏˇÚ‡Ú Á‰‡‚ÌËÚ ÂÍÒÔÂÚË.

Бойко Борисов: Фискалният резерв няма да се пипа ‘ËÒ͇ÎÌËˇÚ ÂÁÂ‚ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÔËÔ‡, ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÔÂı‚˙Ρ, ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò Ô‡‚ˇÚ ÍÓÌÍÛÒË Á‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì„Ó. “Ó‚‡ Á‡ˇ‚Ë ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ ¡ÓÈÍÓ ¡ÓËÒÓ‚. –¯ÂÌËÂÚÓ Â ‚ÁÂÚÓ ÒΉ ‡Á„Ó‚ÓË Ò ÛÔ‡‚ËÚÂΡ ̇ ¡Õ¡ »‚‡Ì »ÒÍÓ‚. Õ‡ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ ÙÓÛÏ ‚ —ÓÙˡ ̇ 19 ÚÓÁË ÏÂÒˆ ‚ˈÂÔÂÏËÂ˙Ú Ë ÙË̇ÌÒÓ‚ ÏËÌËÒÚ˙ —ËÏÂÓÌ ƒˇÌÍÓ‚ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ÙËÒ͇ÎÌˡ ÂÁÂ‚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ë ‰‡ ÌÓÒË ÔÓ-‚ËÒÓ͇ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ. »‰ÂˇÚ‡ ·Â¯Â ‰‡ Ò ‡Ì‡ÎËÁË‡ Á‡˘Ó ÒÚÓË Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍË ÎËı‚ÂÌË ÌË‚‡ ‚ ¡Õ¡ Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂ„Ó ‰‡ Ò ÔÂı‚˙ÎË ‚ Ú˙„Ó‚ÒÍË ·‡ÌÍË, Á‡ ‰‡ ÌÓÒË ÔÓ-„ÓÎÂÏË Ô˜‡Î·Ë. “Ó‚‡, ÔÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÔÂÏËÂ‡ ¡ÓÈÍÓ ¡ÓËÒÓ‚, Ò‡ ·ËÎË Ò‡ÏÓ Ë‰ÂË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÍÓÏÂÌÚË‡ÌË, ÌÓ ÔÂÂÍÒÔÓÌË‡ÌË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ËÁ‚˙Ì ÚÂËÚÓˡڇ ̇ ¡˙΄‡ˡ. ÃËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÙË̇ÌÒËÚ —ËÏÂÓÌ ƒˇÌÍÓ‚ Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â ̇ 1 ÌÓÂÏ‚Ë ·˛‰ÊÂÚ 2010 „Ó‰. ˘Â ·˙‰Â ‚ÌÂÒÂÌ ‚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡.


ÀÊÒÓÀËÍÎ ZAMAN 3 26 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 1 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

Aãðåñèÿòà å ïîçèòèâíà,âàæåí å áàëàíñúò ìåæäó "ïîçâîëåíî" è "çàáðàíåíî" Ñ ÍÈÌÊÀ : À Õ ÌÅ Ä À Õ ÌÅ Ä ÎÂ

¬˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ ÔÓÚËÒ͇ ÂÒÚÂÒÚ‚Â̇ڇ ÔÓˇ‚‡ ̇ ‡„ÂÒˡ, ÍÓˇÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ÔË Â‰ÌÓ ‰ÂÚÂ. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÚÓ ˘Â ‡ÒÚÂ Ò ÏËÒ˙ÎÚ‡, ˜Â  ÌˢÓÊÌÓ, ̉ÓÒÚÓÈÌÓ, ÔÓÚËÒ̇ÚÓ Ë Ò ÌËÒ͇ Ò‡ÏÓÓˆÂÌ͇, ‡ÁˇÒÌˇ‚‡ ÔÒËıÓÚÂ‡Ô‚Ú͇ڇ ¿Î„‡Ù‡Ë. ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 "“ Ò ̇˘‡Ú ‚˜ ‚ÚÓ˘̇ Ë ÚÂÚ˘̇ ‡„ÂÒË‚ÌÓÒÚ ËÎË Ò‡‰ËÁ˙Ï Ë Ï‡ÁÓıËÁ˙Ï", ‰Ó·‡‚ˇ Úˇ. ljÎÂÌ ¿Î„‡Ù‡Ë ÓÔ‰ÂΡ Á‰‡‚‡Ú‡ Ë Ô˙‚˘̇ ‡„ÂÒˡ ͇ÚÓ ·Ó·ÂÌÓÒÚ, ÔÓ·Ë‚ÌÓÒÚ, ËÌˈˇÚË‚ÌÓÒÚ, „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Á‡ ‚ÁÂχÌ ̇ ¯ÂÌˡ, ‰ÓË Ë ËÒÍ ÔÓÌˇÍÓ„‡ ËÎË Ì‡Í‡ÚÍÓ - ‰‚ËÊÂÌËÂ. "“Ó‚‡ ‰‡ÎË Úˇ ˘Â Ò ÔÓˇ‚Ë ‚ ÎÓ¯ ‡ÒÔÂÍÚ, Á‡‚ËÒË ÓÚ ·‡Î‡ÌÒ‡ ̇ "ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ" Ë "Á‡·‡ÌÂÌÓ", ÔË·„‡Ì ÓÚ Ó‰ËÚÂÎËÚ ‚˙‚ ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ χΘۄ‡ÌËÚ Ӣ ‚ ̇È-‡Ì̇ ‚˙Á‡ÒÚ", ‡ÍˆÂÌÚË‡ ÒÔˆˇÎËÒÚ˙Ú. “ˇ ËÁÚ˙Í‚‡, ˜Â ̇˜ËÌ˙Ú, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ıËΡ‰ÓÎÂÚˡ Ò ‚˙ÁÔËÚ‡‚‡, Ì ÚÓÎÂË‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÏÌÓ„Ó ‡„ÂÒË‚Ìˡ ÏÓ‰ÂÎ, Á‡˘ÓÚÓ ‚ÒˇÍ‡ ÔÓˇ‚‡ ËÎË ÓÔËÚ Á‡ Ò·ÂÓÚÒÚÓˇ‚‡Ì ÔÓ-ÒÍÓÓ ·Ë‚‡ ÂÚËÍÂÚË‡Ì‡ ͇ÚÓ Â„ÓËÁ˙Ï, Ì‚˙ÁÔËÚ‡ÌÓ Ôӂ‰ÂÌË ËÎË, Ì ‰‡È ÒË, ¡ÓÊÂ, Ú‚˙‰ÂÌËÂÚÓ: "“Ë ÒË ÎÓ¯ Ë ˘Â ̇‡Ì˯ ‰Û„ËÚÂ! ŸÂ ÒË ‚ËÌÓ‚ÂÌ Ë ÌˇÏ‡ ‰‡ Ú ӷ˘‡Ú!" "“Ó‚‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ‰̇ Ô˜͇, ·‡ËÂ‡ Û ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰Âˆ‡, Á‡˘ÓÚÓ ÌË ‚Ò˘ÍË ÛÒ‚Óˇ‚‡Ï ÚÓÁË ÏÓ‰ÂΠ̇ Ôӂ‰ÂÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÏ χÎÍË", ÒÔÓ‰ÂΡ ÒÔˆˇÎËÒÚ͇ڇ. "«‰‡‚‡Ú‡ ‡„ÂÒˡ ÌËÍÓ„‡ Ì  ÁÎÓ̇ÏÂÂ̇", ÔÓˇÒÌˇ‚‡ ¿Î„‡Ù‡Ë. —ÔÓ‰ Ì¡ Úˇ Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ "ÚÛÍ Ë Ò„‡", ̇ ÏÓÏÂÌÚ‡, ͇ÚÓ ÓÚÒÚÓˇ‚‡ ÔÓÁˈËËÚ ÒË, ÌÓ Ì ‰‡ Û„‡Â¯, Ì ‰‡ ËÁÔËÚ‚‡¯ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ë ÓÚ ·ÓÎ͇ڇ ̇ ‰Û„Ëˇ, ‡ ‡·ÒÓβÚÌÓ ‰Ó·Ó̇ÏÂÂÌÓ, Ò˙Ò ÒÔÓÍÓÈ̇ ÒË· Ë ÚÓÔ· ͇Ú„Ó˘ÌÓÒÚ, ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ͇ʯ: "Õ Ò˙Ï Ò˙„·ÒÂÌ!" ËÎË "“Ó‚‡ Ì ÏË ı‡ÂÒ‚‡!". ¬˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ ÔÓÚËÒ͇ ÂÒÚÂÒÚ‚Â̇ڇ ÔÓˇ‚‡ ̇ ‡„ÂÒˡ, ÍÓˇÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ÔË Â‰ÌÓ ‰ÂÚÂ. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÚÓ ˘Â ‡ÒÚÂ Ò ÏËÒ˙ÎÚ‡, ˜Â  ÌˢÓÊÌÓ, ̉ÓÒÚÓÈÌÓ, ÔÓÚËÒ̇ÚÓ Ë Ò ÌËÒ͇ Ò‡ÏÓÓˆÂÌ͇, ‡ÁˇÒÌˇ‚‡ ÔÒËıÓÚÂ‡Ô‚Ú͇ڇ ¿Î„‡Ù‡Ë.

МАДЛЕН

АЛГАФАРИ

Ìàëêèòå òðÿáâà äà ñå íàó÷àò,÷å è äðóãèÿò èìà ïðàâî íà ïîçèöèÿ "»ÒÚËÌÒÍËÚ Ô˘ËÌË Ó·‡˜Â Á‡ ‰ÌÓ ÌÂÁ‰‡‚Ó ‡„ÂÒË‚ÌÓ Ôӂ‰ÂÌË Ò ÍÓÂÌˇÚ ‚ ̇È-‡ÌÌÓÚÓ ÌË ‰ÂÚÒÚ‚Ó", ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ ¿Î„‡Ù‡Ë. “ˇ Ó·ˇÒÌˇ‚‡, ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‡Ê‰‡ÏÂ, ÌË ˉ‚‡ÏÂ Ò Â‰ËÌ-‰ËÌÒÚ‚ÂÌ ÏÓ‰ÂÎ Á‡ Ôӂ‰ÂÌËÂ Ë ÚÓÈ Â ÔÓ‰˜ËÌÂÌË ËÎË ÒÏËÂÌËÂ. "œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ËχÏ ‰ËÌ-‰ËÌÒÚ‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ ‰‡ ÒÚË„ÌÂÏ ‰Ó Ò‚ÂÚ‡, ͇ÚÓ ˜ËÒÚÓ ÔÓ ·Â·Â¯ÍË Ò ÏÓÎËÏ Ò Ô·˜. Ó„‡ÚÓ ‰ÂÚÂÚÓ ‚˜ Òڇ̠̇ „Ó‰Ë̇-‰‚Â, ˜‡Í ÚÓ„‡‚‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ‡Á·Ë‡, ˜Â ÚÓ Â ‡Á΢ÌÓ ÌÂ˘Ó ÓÚ Ï‡Ï‡. ƒÓ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ‰ÂÚÂÚÓ ‚˙ÁÔËÂχ Ò· ÒË Ë ˜Ó‚Â͇, ÍÓÈÚÓ Ò „ËÊË Á‡ Ì„Ó, ͇ÚÓ Â‰ÌÓ ˆˇÎÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ ÌË˘Ó Ì  ÒÔÓÒÓ·ÌÓ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë Ò‡Ï˘ÍÓ", ÔÓÒÓ˜‚‡ Úˇ. " Ó„‡ÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÓÒ˙Á̇‚‡, ˜Â "‡Á"  ÌÂ˘Ó ‡Á΢ÌÓ ÓÚ "ÚË", ˜Â ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ‚˙¯Ë ÌˇÍÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ·ÂÁ χχ ‰‡  ÚÛÍ Ì‡ÔËÏÂ, ‚ Ú‡ÁË ÒÚ‡ˇ, ÏÓÊ ҇ÏÓ ‰‡ ıÓ‰Ë Ë „Ó‚ÓË, ÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÒÚ‡‚‡ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ Ë

Ôӂ˜ ÓÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Â ‰‡ ËÒ͇ ‰‡ ÔÓ‚ÂË ‰ÓÍ˙‰Â Ò ÔÓÒÚË‡ Ú‡ÁË Ì„ӂ‡ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÒÚ. ¿ ̇È-ÎÂÒÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ Á‡ÔӘ̠‰‡ Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇ ̇ Ò‚ÂÚ‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ", ÔÓÒÓ˜‚‡ ÔÒËıÓÚÂ‡Ô‚Ú͇ڇ. "“Ó‚‡ ̇ ÔÓÔÛΡÂÌ ÂÁËÍ Ò ͇Á‚‡ Ù‡Á‡Ú‡ ̇ "ÌˇÏ‡ Ô˙Í", ÍÓ„‡ÚÓ Ï‡ÎÍÓÚÓ ‰ÂÚ ̇ ‚Ò˘ÍÓ Í‡Á‚‡ "ÌˇÏ‡ Ô˙Í", ÍÓÏÂÌÚË‡ ljÎÂÌ ¿Î„‡Ù‡Ë. “ˇ ‰Ó·ˇ‚ˇ, ˜Â ÚÓ ÔÓÒÚÓ ËÒ͇ ‰‡ ËÁÒΉ‚‡ ‰ÓÍ˙‰Â Ì„ӂÓÚÓ "‡Á" ÏÓÊ ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÚÛÍ Â Ì‡È‰ÂÎË͇ÚÌËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ - ÚÂÒÚ Á‡ ÁÂÎÓÒÚÚ‡ ̇ Ó‰ËÚÂΡ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ‰‡ ÏÓÊ ڇ͇ ‰‡ ıÓ‰Ë ÔÓ ˙·‡, ˜Â ıÂÏ ‰‡ ÚÓÎÂË‡ ÌˇÍÓË ÓÚ ‰ÂÚÒÍËÚ "ÌÂ"-Ú‡, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰ÂÚÂÚÓ ‰‡ ‡ÒÚÂ Ò ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â  Á̇˜ËÏÓ Ë Ëχ Ô‡‚Ó Ì‡ ÏÌÂÌËÂ, Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ - ‰‡ Á‡·‡ÌË ÌˇÍÓË ‰Û„Ë ‰ÂÚÒÍË "ÌÂ"-Ú‡, Á‡˘ÓÚÓ Ëχ Ë ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌË Ì¢‡. ¿Î„‡Ù‡Ë Í‡Á‚‡, ˜Â  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ï‡ÎÍËÚ ‰‡ Ò ̇ۘ‡Ú, ˜Â Ë ‰Û„ËˇÚ

Ëχ Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓÁËˆËˇ Ë Ò‚Óˇ ÚÂËÚÓˡ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ·‡Î‡ÌÒ‡ ÏÂÊ‰Û "‡Á Ò˙Ï ‚‡ÊÂÌ Ë ÏÓ„‡ ‰‡ ̇·„‡Ï ÏÌÂÌËÂÚÓ ÒË" Ë "‡Á ÏÓ„‡ ‰‡ ÓÚÒÚ˙Ôˇ Ë ‰‡ ̇Ô‡‚ˇ ÍÓÏÔÓÏËÒ", Á‡˘ÓÚÓ ‰Û„ËˇÚ Ò˙˘Ó Ëχ Ô‡‚Ó Ì‡ ÚÓ‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‡˜ÂÚÂÌ. "¿ÍÓ ÚÓ˜ÌÓ ÚÓÁË ·‡Î‡ÌÒ Ó‰ËÚÂÎËÚ Ì ÛÒÔÂˇÚ ‰‡ ̇ÏÂˇÚ, ͇ÚÓ ËÎË ÔÂ͇ÎÂÌÓ „ÎÂÁˇÚ ‰ÂÚÂÚÓ Ë Ò Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡Ú Ò Ì„Ó, ËÎË ÌË˘Ó Ì ÏÛ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡Ú Ë „Ó Ï‡˜Í‡Ú, ÒΉ ‚ÂÏ ÚÓ ˘Â Ëχ ÔÓ·ÎÂÏ Ò ‡„ÂÒË‚ÌÓÚÓ Ôӂ‰ÂÌËÂ", ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡ ÔÒËıÓÚÂ‡Ô‚Ú͇ڇ. "“ÓÂÒÚ ËÎË ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊ ËÁÓ·˘Ó ‰‡ ËÁ‡Áˇ‚‡ ̉ӂÓÎÒÚ‚ÓÚÓ ÒË Ë Ò‚ÂÚ˙Ú ˘Â ÏÛ Ò "͇˜Ë ̇ „·‚‡Ú‡" Ë ˘Â ·˙‰Â ÔÂ͇ÎÂÌÓ Ò‡ÏÂÊÎË‚Ó, Ô·ıÓ, ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡˘ËÚ‡‚‡, ËÎË Ô˙Í ˘Â Ëχ ÛÒ¢‡ÌÂÚÓ Á‡ ‚ÒÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓÒÚ, Á‡ ÎËÔÒ‡ ̇ „‡ÌËˆË Ë ˘Â Ò ÔÓ·‚‡ ̇‚ÒˇÍ˙‰Â ‰‡ ̇·„‡ Ò· ÒË, ÓÚ ÍÓÂÚÓ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ˘Â ÒË Ô‡ÚË" - ‡„ÛÏÂÌÚË‡ Ò ¿Î„‡Ù‡Ë.

Липсващото внимание от страна на родителите "œË ˜Ó‚Â͇ Ëχ ÚË ‚ˉ‡ ‡„ÂÒË‚ÌÓÒÚ - Á‰‡‚‡Ú‡ Ë Ô˙‚˘̇ ‡„ÂÒˡ, Ò‡‰ËÁ˙Ï, χÁÓıËÁ˙Ï ËÎË ‰ÂÔÂÒˡ", ÔÓˇÒÌˇ‚‡ ¿Î„‡Ù‡Ë. ¿ÍÓ Â‡ÍˆËˇÚ‡, ÔÓÓ‰Â̇ ÓÚ Á‰‡‚‡Ú‡ ‡„ÂÒˡ, Ì Ò ÔÓˇ‚Ë Ì‡ ˜‡ÒÚË Ë ‰Ó·Ó̇ÏÂÂÌÓ, ‡ Ò ÓÚÎÓÊË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ, Ò Ô‚˙˘‡ ‚ Ò‡‰ËÁ˙Ï. “ÓÈ ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ Ëχ ‚ÛÎ͇Ì˘̇ Â‡ÍˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Â Ë ÁÎÓ̇ÏÂÂ̇ - Ò ˆÂÎ ‰‡ Ò ÓÒ‚Ó·Ó‰Ë Ì‡ÚÛÔ‡ÌÓÚÓ. ÇÁÓıËÁÏ˙Ú Â ‰Û„‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ Ò‡‰ËÁχ - "Ú ҇ ͇ÚÓ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË Ì‡ ‰̇ ÏÓÌÂÚ‡", ͇Á‚‡ ¿Î„‡Ù‡Ë. “Ó‚‡  هÁ‡Ú‡ ̇ "ÒÚËÒ͇ÌÂ" ÔÂ‰Ë ËÁË„‚‡ÌÂ, Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ÒÔˆˇÎËÒÚ˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ Ò ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡, ËÁÔËÚ‚‡ ‚Ë̇, Û„ËÁÂÌËÂ Ë Ò ҇ÏÓÒ˙Ê‡Îˇ‚‡. "ŒÒ‚ÂÌ Ï‡ÁÓıËÁ˙Ï, ÚÂÚ˘̇ڇ ‡„ÂÒˡ Ò ̇˘‡ Ӣ ‰ÂÔÂÒˡ. “ˇ  ͇ÚÓ Â‰ËÌ ‡ÈÒ·Â„ - ÔÓ‰ ‚Ó‰‡Ú‡  ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ, ‡ ÓÚ„Ó Ò ‚Ëʉ‡ χÎÍÓ", ‰Ó·‡‚ˇ ¿Î„‡Ù‡Ë. "‘‡ÍÚÓËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓ‡Ê‰‡Ú ÌÂÁ‰‡‚ËÚ ‡„ÂÒË‚ÌË ‡͈ËË, Ò‡ ÔÓ-ÒÍÓÓ ÔÓ‚Ó‰Ë, ‡ Ì Ô˘ËÌË", Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ljÎÂÌ. "ÀËÔÒ‚‡˘ÓÚÓ ‚ÌËχÌË ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ Ó‰ËÚÂÎËÚ ‚Í˙˘Ë, ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‡„ÂÒË‚ÌËÚ ËÌÚÂÌÂÚ Ë„Ë, ÍÓËÚÓ ‡ÁÏË‚‡Ú ‰ÂÚÒ͇ڇ Ô‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ÌÓχ Ë ËÁÓ·˘Ó Á‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ. Ó΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ Ò˙ʇÎÂÌË  ÍËÚÂˡÚ, ÍÓÈÚÓ ÙÓÏË‡ ÌÓχڇ, ‡ Ì ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. “ÓÂÒÚ, ÍÓÎÍÓÚÓ Ôӂ˜ ‡Á ‚Ëʉ‡Ï Ú‡ÍË‚‡ Ì¢‡ ÓÚ ÂÍ‡Ì‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ Ôӂ˜ ҘËÚ‡Ï, ˜Â ÚÓ‚‡  ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ë ÌÓχÎÌÓÚÓ Ë Ú‡Í‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‰˙ʇ. ƒÛ„ ÔÓ‚Ó‰  Ò‰‡Ú‡. —‡Ï‡Ú‡ ÚËÈÌÂȉÊ˙Ò͇ ‚˙Á‡ÒÚ - Ò˙˘Ó, Á‡˘ÓÚÓ, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â¯ ÔËÂÚ ‚ Ò‰‡Ú‡ ÓÚ ‚˙ÒÚÌˈË, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ¯ ̇ ÌˇÍ‡Í‚Ë ÍËÚÂËË. ¬ ‰Ì¯ÌÓ ‚ÂÏ ÚÂÁË ÍËÚÂËË Ì ҇ ÍÓÎÍÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌˡ Á̇¯ ËÎË ÍÓÎÍÓ „‡‰ËÌÍË ÒË ÔÂÍÓÔ‡Î, ‡ ÔÓ-ÒÍÓÓ ‰‡ÎË Ôۯ˯, Ô˯ Ë ÔÓ-ÒÚ‡¯ÌË Ì¢‡. ÉËËÚ Ò˙˘Ó ËÏ‡Ú ‚Ë̇ (ÔÓ-ÒÍÓÓ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËÚÂ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔËÒÏÂÌËÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ‰ÌÂÒ Ì ˜ÂÚ‡Ú ÚÓÎÍÓ‚‡, ÍÓÎÍÓÚÓ „Ή‡Ú). ÷ˇÎÓÚÓ ÍËÁËÒÌÓ ‚ÂÏÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÊË‚ÂÂÏ, Ò˙˘Ó  هÍÚÓ, Á‡˘ÓÚÓ Ó‰ËÚÂÎËÚ ҇ Ú‚ÓÊÌË, ËÁÌÂ‚ÂÌË Ë ÔËÚÂÒÌÂÌË Ë ÚÓ‚‡ ÌÂ˘Ó Ò ËÁÎË‚‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ‚Í˙˘Ë", ڇ͇ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ô˘ËÌËÚ Á‡ ‡„ÂÒË‚ÌÓÚÓ Ôӂ‰ÂÌˠljÎÂÌ ¿Î„‡Ù‡Ë.


4

ZAMAN

ДИПЛОМАЦИЯ

26 ОКТОМВРИ - 1 НОЕМВРИ 2009

По пътя на "привилегированото партньорство" Анкара даде старт на действията за прилагане на механизма, наречен Съвет за стратегическо сътрудничество на високо равнище, и в отношенията с Русия. Първата стъпка в тази насока бе направена по време на срещата на Съвета за сигурност на ООН. ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

министерства. Търговският стокообмен между Турция и Русия, които в областта на енергетиката за последно си сътрудничиха по проекта "Южен поток", е стигнал 38 милиарда долара. Съгласието по проекта "Южен поток", предвиждащ трансфер на руски газ към Европа, бе постигнато кратко след подписването на проекта "Набуко", който цели да докара природен газ от Каспийския басейн за Западна Европа през Турция, което привлече вниманието. Отношенията между Москва и Анкара бяха ускорени след започването на преговорите между ЕС и Турция през 2005 г. Направиха впечатление честите посещения между лидерите на двете страни, което дотогава не се е случвало.

ЕС има повече нужда от Турция, отколкото тя от него

СНИМКИ: ЗАМАН, АРХИВ

Анкара даде сигнал на Армения и международната общност, че ще отвори границата, като отмени визовия режим със Сирия. Ден преди пристигането на арменския президент Серж Саркисян в Бурса за футболния мач на националния отбор, министрите на двете държави минаха през границата пеша, което бе изтълкувано като сигнал, че "ако Турция отвори границите, ще го направи по този начин". Анкара даде старт на действията за прилагане на механизма, наречен Съвет за стратегическо сътрудничество на високо равнище, който приложи спрямо Сирия и Ирак през изминалите дни, да бъде приложен

и в отношенията с Русия. Първата стъпка в тази насока бе направена по време на срещата на Съвета за сигурност на ООН. Турският външен министър Ахмед Давутоглу повдигна въпроса пред руския си колега Сергей Лавров, с когото се срещнаха в Ню Йорк. Отговорът на Лаврорв бе: "Направете предложението си, ние ще го оценим положително." След това развитие на отношенията започна да се работи по въпроса. Постъпи предложение срещата в Русия да се състои преди края на годината. Първата среща с Русия ще се различава от тези със Сирия и Ирак. Предвижда се срещата да бъде на равнище министри и успоредно с проблемите между двете страни да обхване и различни

Отношенията между Москва и Анкара бяха ускорени след започването на преговорите между ЕС и Турция през 2005 г. Направиха впечатление честите посещения между лидерите на двете страни, което дотогава не се е случвало.

Турция ще открие културно-информационен център в Скопие Турция подкрепя включването на Македония заедно с другите държави от Западните Балкани в структурите на НАТО, с което ще се гарантира нейната сигурност и стабилност, увери турският президент Абдуллах Гюл. На вечерята в чест на македонския държавен глава в президентската резиденция "Чанкая" са били поканени и посланиците на България, Хърватия, Словения, Сърбия, Албания и Косово, съобщиха от президентската пресслужба. На вечерята Абдуллах

Гюл подчерта, че Турция е най-близък приятел на Македония. Турция бе между първите държави, признали независимостта на държавата и конституционното й право да носи името Република Македония. "От самото начало подкрепяме кандидатурата на Македония за НАТО", заяви той. В Скопие ще бъде открит турски културно-информационен център и така Македония ще стане първата балканска държава, в която Турция ще има такъв център. "Гражданите на Македо-

ния никога няма да забравят последователната и конструктивна подкрепа и солидарността на Турция още от първите дни на независимостта на Македония", заяви Георге Иванов след срещата със своя домакин в Анкара. "Принципната употреба на конституционното име на Македония, подкрепата на суверенитета и териториалната цялост, подкрепата за членството на Македония в НАТО са неща, които могат да се очакват само от искрени приятели", подчерта той.

Заместник-председателят на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген смята, че Европейският съюз има повече нужда от Турция, отколкото тя от него, предаде Франс прес. Турция има огромно стратегическо значение от гледна точка на сигурността на региона, заявил Ферхойген в интервю за германското радио "Дойчландфунк". "Само да си представим какво би станало, ако Турция поеме по друг път, различен от солидната й привързаност към общността на западните държави. Това би било твърде голям риск за нас и по-добре да не го поемаме", посочи Ферхойген. Заместник-председателят на Еврокомисията изразил също мнението, че присъединяването на Турция към ЕС ще бъде "от голяма полза за съюза, защото ще му помогне да уреди без конфликт отношенията между западните демокрации и мюсюлманския свят на 21-и век." При все това, изтъкнал Ферхойген, спрямо Турция не трябва да има отстъпки или облекчени условия за присъединяване,само защото тя е от стратегическо значение за ЕС. Той отхвърлил идеята, предлагана от Германия и Франция, за привилегировано партньорство между ЕС и Турция вместо пълно присъединяване. Арменският премиер Тигран Саркисян подкрепи стремежа на Турция да се присъедини към ЕС, предаде ДПА. "Имаме интерес от това, тъй като по този начин, посредством Анкара, ние също може да имаме по-близки отношения с ЕС", е заявил министър-председателят, цитиран от руската агенция Интерфакс. Саркисян също така се е застъпил за отварянето на границата между Турция и Армения с думите: "В един съвременен свят затворените граници спъват естествения икономически процес." Турция и Армения подписаха на 10 октомври два протокола, предвиждащи установяването на дипломатически отношения, двустранни връзки и отваряне на общата граница. ЕС поиска от Турция да ускори политическите реформи и реформите в сферата на гражданските права, за да увеличи шансовете си да се присъедини към блока, предаде Асошиейтед прес. Европейската комисия заяви в годишния си доклад за напредъка за членството на Турция, че има подобрение в подхода на Анкара по въпроси, засягащи човешките права и кюрдското малцинство. В доклада се посочва обаче, че като цяло още много работа трябва да бъде свършена по пътя към възможно членство.


КУЛТУРА

ZAMAN

5

26 ОКТОМВРИ - 1 НОЕМВРИ 2009

Месут Кюртиш: Mладото поколение има нужда от алтернативна музика Гюлизар Баки Средата на 90-те. От Скопие дошли група симпатични деца с хубави гласове, ходели от канал в канал и пеели религиозни песни (иляхи). Мелодията на иляхитата, смисленият текст, мелодичният глас на малчуганите и фактът, че идват от Скопие, разчувствали зрителите. Години наред кадрите от „Скопската трупа за религиозни песни“ се излъчвали по телевизионните канали в Турция. През този период дори са се слушали на всяка свята нощ (кандил). Това е предисторията на един от тези малки изпълнители, а именно Месут Кюртиш. Сега вече той е един от световно популярните изпълнители на алтернативна музика. Завършва факултета по „Ислямски науки“ в Британския университет „Lampetter“. Там Месут се запознава със Сами Юсуф и шефа на студиото, което издаваше неговите албуми. Сработват се и първия си албум издава още като студент през 2004. Вторият му албум „Любими“ заема своето място в музикалните магазини преди малко повече от месец. Кюртиш е македонец от турски произход, а майка му е албанка. Говори свободно македонски, турски и албански. В Англия научава английски и арабски. Като един младеж, възпитан с ценностите на ислямската мистика, и фактът, че знае много езици, го кара да издаде втория си албум “Любими” на три езика. На английски - за британските и американските фенове, на турски - за Турция, на арабски - за Арабския свят. Популярният изпълнител не стилизира музиката си, а оставя това на почитателите си. „Аз не назовавам музиката си, който, както иска, така да я нарича, иляхи или песен“, споделя той. С двата си албума Месут Кюртиш е вторият по-популярност изпълнител на религиозна музика след Сами Юсуф, с когото от 2002 година насам са добри приятели. Песента, която дава името на албума му „Любими“, е по музика на Сами Юсуф. А парчето, което прави Сами Юсуф известен, е “Al Muallim”, където Кюртиш участва като вокалист.

„Има празнота по отношение на религиозната музика при младото поколение, нашата цел е да я запълним“, споделя младият изпълнител от турски произход Месут Кюртиш. С новия си албум „Любими“ Кюртиш покорява почитателите на алтернативна музика на три различни езика. На английски - за британските и американските фенове, на турски - за Турция, на арабски - за Арабския свят.

Иляхитата са хубави, но е необходимо да се правят и нови песни Баща му и дядо му са били имами (мюсюлмански духовници), а той е завършил средното си образование в „Имамхатип“ (религиозно училище) в Македония. За себе си казва, че е македонец от турски произход, възпитан в духа на османската култура и етика. Младият певец започва, като пее класически иляхита в училищния хор. И все още продължава да изпълнява турските класически иляхита. Но Месут твърди, че новото поколение се затруднява в разбирането на тези религиозни песни, написани преди 300-400 години. За съвременните младежи са необходими творби, близки по смисъл и аранжимент на съвременните музикални изпълнения. „Те това искат. Ние се опитваме да използваме по

обикновени изрази в музикалните ни послания към младите“, заявява Кюртиш, акцентирайки на целта да прави алтернативна музика за младото поколение, което е изложено на влиянието на популярната музика. Кюртиш обяснява популярността си и тази на Сами Юсуф с това, че предлагат алтернативна музика. „Младите мюсюлмани биха искали да чуят качествена алтернативна музика със смислен текст, различна от тази с полужаргонния изказ и неприличните клипове. А ние им предлагаме това“, споделя той и добавя, че почитателите им ги уважават и подкрепят в тази тяхна изконна цел. Месут изтъква, че приятелите му винаги са го предупреждавали относно славата. „За да не

се възгордявам, предвид славата и известността ми, се позовавам на подкрепа от моите приятели“, казва той. Споделя честите предупреждения от страна на майка му и баща му. „Имам добра среда, в която се живее ислямът, и приятели, които ми казват грешките. А и феновете ми ми напомнят чрез социалната мрежа „facebook” за нещата, които не им харесват“, разказва певецът.

„ЛЮБИМИ“ Новият албум на младия талант „Любими“ е предназначен за любителите на алтернативна музика в световен мащаб, затова е и на три езика: английски, турски и арабски. Под „Любими“ Кюртиш има предвид Пророка Муха-

мед. „Аз не назовавам музиката си, който, както иска, така да я нарича иляхи или песен“, споделя Месут. В текста на песента се възхваляват качествата на Пророка, като вежливост, изящност в поведението, благородство и др. Изтъква се смисълът на неговото сътворение и как той е бил причина злото да се превърне в добро, а Вселената да бъде озарена от светлина (нур). В дванадесетте си нови песни певецът прави дуети с известни изпълнители и музиканти от цял свят, като Сами Юсуф, Махер от Швеция, египтянина Хамза Намира, канадския музикант Ирфан Макки. „Бих пял не само за Всевишния и Пророка, а за всичко смислено и положително“, изтъква Кюртиш.


6 ZAMAN ЗДРАВЕ 26 ОКТОМВРИ - 1 НОЕМВРИ 2009

Животът не е филм, в битието нещата са по-слoжни, влюбените, дори да се обичат много, са с различно мислене, различно възпитание, различни характери, така че нормално е взаимоотношенията да не са идеални и от време на време да възникват конфликти.

Романтиката в “розовите” филми далеч ли е от реалността? ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 Според изследване на учени от университета “Единбург” “розовите” филми оказват негативно влияние върху връзката, като, вместо да повлияят положително, те стават причина за скандали и пораждат дистанция. Когато хората виждат идеалните взаимоотношения между влюбените, те си изграждат погрешна представа, далечна от реалността, относно една връзка. Животът не е филм, в битието нещата са по-слoжни, влюбените, дори да се обичат много, са с различно мислене, различно възпитание, различни характери, така че нормално е взаимоотношенията да не са идеални и от време на време да възникват конфликти. Докато на екрана героят е безупречен и крайно романтичен към своята възлюбена от деня, в който се запознават, до края, въпреки множеството пречки и препятствия, докато се стигне до happy end, в реалността чак такава романтика едва ли е възможна. Все пак за поведението на героя се грижат сценаристите, като всичко е направено така, че да впечатлява зрителя, но истинският живот не е по сценарий и всеки показва различно чувствата си - това, че не сте получили огромен букет рози или скъп подарък от половинката си, не значи, че нямате място в сърцето му. За да обича и да се чувства обичан човек, не е нужно да живее в “розов” свят или да лети в облаците, откъснат от действителността. Крайностите, както навсякъде, така и в любо-

вта не са за предпочитане, най-добре е умереното отдаване на чувствата, което изключва безразсъдството, безволието и “стихиите”.

В ЖИВОТА НЕЩАТА НЕ СТОЯТ КАТО ПО ФИЛМИТЕ Въпреки силните си чувства, човек не бива да губи представа за реалността. В романтичните филми взаимоотношенията между влюбените са идеализирани и не съответстват напълно на истините от живота. Неприятното е, че невинаги осъзнаваме това и възникват нереалистични очаквания. Ако в отношенията с половинката си се стремим донякъде да подражаваме на филмовите герои, рискуваме да възприемем поведение, далечно от естествената човешка природа. Колкото и да е нежен и чувствителен по природа даден човек, чак толкова романтичен и идеален като в “розовите” филми едва ли може да бъде. Стремежът към едно такова неестествено поведение в началото може да е интересен и за двамата, но след време със сигурност ще омръзне на полагащия усилия, тъй като за човек е трудно да върши неща, нехарактерни за естествената му същност. Гледайки романтични филми, нека не сравняваме поведението на половинката си с това от екрана, защото в живота хората са истински, не актьори, играещи роля по сценарий. Умерената романтика безспорно е от полза за успешната връзка. Да не забравяме, в живота нещата не стоят като по филмите, но това не значи, че са по-малко хубави.

Гледайки романтични филми, нека не сравняваме поведението на половинката си с това от екрана, защото в живота хората са истински, не актьори, играещи роля по сценарий. Умерената романтика безспорно е от полза за успешната връзка. Да не забравяме - в живота нещата не стоят като по филмите, но това не значи, че са по-малко хубави.

Децата, които се укоряват, гризат ноктите си Гризането на ноктите се среща приблизително при половината от децата при настъпването на пубертета. Това състояние се среща по-често при децата, които остават под въздействието на прекалено строги и потискащи родители или учители. Адем Елиток Вече се знае, че често срещаните навици при децата, като гризането на ноктите и прехапването на устните, е свързано с психическите им състояния. Специалистът д-р Хандан Илкдогду подчертава, че гризането на нокти е знак за несигурност. Тези навици се срещат много повече при децата, които са изложени на натиск от страна на възрастните. Гризането на ноктите се среща приблизително при половината от децата при настъпването на пубертета. “Това състояние се слива с неспокойния сън и неспокойните действия на децата. Чрез тези прояви детето се опитва да потисне вътрешното си безпокойство. Това състояние се среща по-често при децата, кои-

то остават под въздействието на прекалено строги и потискащи родители или учители”, посочва д-р Илкдогду. Тя пояснява, че е нужно да се акцентира не на гризането на ноктите, а на откриването на причините, които причиняват тези навици при децата, и разкриването на решения за наличния проблем. Д-р Илкдогду споделя следните факти: “Както и при смученето на пръстите, причините, които се крият зад тези действия, в повечето случаи са свързани с психически смущения. Несъвместимостта в характерите на съпрузите, дрязгите и споровете на родителите в присъствието на децата, постоянните укори към тях, боят, сравняването им с другите, злословията, третирането засилват желанието за гризането на ноктите и прехапването на устните.”


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 26 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 1 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

10

5

11

13

7

8

9

12

14

15

16

19

6

17

20

18

21

22

23

25

24

26

27

29

28

30

31

32

33

34

—˙ÒÚ‡‚ËÎ: ÃÂıω ». ˜ˉÊË, Ò. flÒÂÌÍÓ‚Ó

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 ƒ‚ÌÓ ÒÂÎˢ ‚ fi„ÓËÁÚӘ̇ »Ú‡Îˡ. 5 »Á‰˙ÊÎË‚ÓÒÚ. 10 –ÓÏ‡Ì ÓÚ Ã. –Ó‰Ó‰Ó. 12 œÓ˜ÛÚ‡ ÚÛÒ͇ ÍËÌÓ‡ÍÚËÒ‡. 13 ≈„ËÔÂÚÒÍÓ ·ÓÊÂÒÚ‚Ó. 14 ¡‡ÎÂÚ ÓÚ ¬Î‡ÒÓ‚ Ë ‘ÂÂ. 15 »ÌˈˇÎË Ì‡ Ô‡·ÏÂÌÚ. 16 –ÛÒÍË ˜‡ÒÓ‚ÌˈË. 17 Õ‰‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. 19 ¡˙΄‡ÒÍË Í‡ÎÍÛ·ÚÓË. 21 √ÓÎˇÏ ÏÓÒÍË ‡Í. 22 –Â͇ ‚ fiÊ̇ ¿ÏÂË͇, ‚ ÓÎÛÏ·Ëˇ, ¬Â̈Û· Ë ¡‡ÁËÎˡ - Ò‡ÏÓ Ô˙‚‡Ú‡ ‰Ûχ. 23 ◊ÎÂÌ ÓÚ ÔÎÂÏÂÚÓ ‡‚‡Ë. 25 ◊ӂ¯ÍÓ ÚˇÎÓ (ÏÌ.˜.). 27 ÃÓÚÓˆËÍÎÂÚË ÓÚ ·Ë‚¯‡Ú‡ √ƒ–.

8 √‡Ìˈ‡ ÏÂÊ‰Û ÌË‚‡. 9 –‡Á‡·ÓÚÂ̇ ÒËÒÚÂχ Á‡ ÓÚÍË‚‡Ì ̇ ·ÓÎÂÒÚ. 11 √ÂÓËÌˇ ̇ ¬‡ÁÓ‚ ÓÚ ì¡ÓËÒ·‚î. 16 ƒˇÎ ÓÚ ËÌÙÓχÚË͇ڇ. 18 ƒ˙Î„Ó ·ˇ„‡ÌÂ. 20 ƒÛ„ÓÚÓ ËÏ ̇ ÎËÒˈ‡Ú‡. 21 ¿ıËÚÂÍÚÛÌË Ô‡ÏÂÚÌËˆË ‚ ÈÓÌËÈÒÍË ÒÚËÎ. 23 √Ë„‡ÌÚÒ͇ ʇ·‡. 24 œÂÔ‡Ò͇. 26 ≈‰ËÌ ÓÚ ·˙΄‡ÒÍËÚ ˆ‡Â. 28 »ÒÚÓ˘ÂÒÍË ‚˙ı ‚ ¡˙΄‡ˡ. 29 »Ú‡ÎˇÌÒ͇ ÚÂ΄‡Ù̇ ‡„ÂÌˆËˇ. 30 flÔÓÌÒÍË ÊÂÌË-„ÏÛ͇˜ÍË, ÎÓ‚ˆË ̇ ·ËÒÂË.

29 —˙ÔÛ„‡Ú‡ ̇ √Ó·‡˜Ó‚. 30 œ˙ÒÚÂÌӂˉÂÌ ÍÓ‡ÎÓ‚ ÓÒÚÓ‚. 31 ‘ÂÌÒÍË ÍÓÏÔÓÁËÚÓ. 32 ÀÂÔ͇‚ ÒÓÍ, ÍÓÈÚÓ ËÁÚ˘‡ ÔË Ì‡‡Ìˇ‚‡Ì ̇ ÌˇÍÓË ‰˙‚ÂÚ‡. 33 ¡˙΄‡Ò͇ ÔÓÔ Ô‚ˈ‡. 34 ¡Ë‚¯ „ÂÌÂ‡ÎÂÌ ÒÂÍÂÚ‡ ̇ ŒŒÕ.

ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 Õ‡È-·˙Á ·ˇ„ ̇ ÍÓÌ. 2 ŒÔÂ‡ ÓÚ ’‡Ë ‘ËχÌ. 3 flÔÓÌÒÍË Ú‡Ú‡ÎÂÌ Ê‡Ì. 4 ÀÂ͇ÒÚ‚Ó Á‡ ‡ÔÂÚËÚ. 6 ¡˙΄‡Ò͇ ÔËÒ‡ÚÂÎ͇ (1871-1949), ì»Ë̇î. 7 —ÔÓÚÌÓ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó.

ËÅÑÍÎ

СУДОКУ 9 4

6

5

8

9

8

7

4

1

7

6

8

5 9

9

7

8

2

9

9

4

5 1

2

6

ÑÐÅÄÍÎ

1

В ИЦОВЕ —¢‡Ú Ò ‰‚‡Ï‡ ÔˡÚÂÎË: - ‡Í ÒË, Í‡Í‚Ó Ô‡‚˯? - ¿·Â, ËÏ‡Ï ıη‡ÍË ‚͸˘Ë, Ì ÁÌ‡Ï Í‡Í ‰‡ Ò ÓÚ˙‚‡ ÓÚ Úˇı. -  ‡ÚÓ „Ë ‚ˉ˯, ͇ÊË ËÏ: "ÕˇÏ‡Ï ıΡ·!" - Ë Ú ˘Â ÒË ÓÚˉ‡Ú. - ƒÓ· - ͇Á‡Î ‰Û„ËˇÚ. —Ή ‚ÂÏÂ Ô‡Í Ò ÒÂ˘Ì‡ÎË. -  ‡Í ÒË?  ‡Í‚Ó Òڇ̇ Ò ıη‡ÍËÚÂ? - Õ‡Ô‡‚Ëı, ͇ÍÚÓ ÏË Í‡Á‡, ‡Ï‡ Ú ÏË ‰ÓÌÂÒÓı‡ 2 ıΡ·‡ Ë ÒË ÓÒڇ̇ı‡. —„‡ Í‡Í‚Ó ‰‡ Ô‡‚ˇ? - ¬ÁÂÏË ÓÚ ÌˇÍ˙‰Â ‰Û„Ë ıη‡ÍË, Ò˙·ÂË „Ë Ò Ú‚ÓËÚ Ë, ͇ÚÓ ÒÂ Ò·ËˇÚ, Ò‡ÏË ˘Â Ò ÛÌˢÓʇÚ! “‡Í‡ Ë Ì‡Ô‡‚ËÎ. —Ή ‚ÂÏÂ Ô‡Í Ò ÒÂ˘Ì‡ÎË. -  ‡Í ÒË, Í‡Í Ò‡ ıη‡ÍË-

ÚÂ? »Á·Ë ÎË „Ë? - ¿·Â, χÌË. Õ‡Ô‡‚Ëı, ͇ÍÚÓ ÏË Í‡Á‡, ‡Ï‡ ÏÓËÚ Ôӷ‰Ëı‡, ˜Â ͇ÚÓ ‚ÁÂı‡ Ë ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌËˆË Ë Òڇ̇ı‡ Ӣ Ôӂ˜Â. —„‡ Ì ÁÌ‡Ï Í‡Í‚Ó ‰‡ „Ë Ô‡‚ˇ. - »Á·ÂË 2-3 ÓÚ Ì‡È-‰ËÚÂ Ë „Ë Òχ˜Í‡È! ƒÛ„ËÚ ˘Â Ò ËÁÔ·¯‡Ú Ë ˘Â ËÁ·ˇ„‡Ú. —Ή ‚ÂÏÂ Ô‡Í Ò ÒÂ˘Ì‡ÎË. - ≈, ÔˡÚÂÎ, ÓÚ˙‚‡ ÎË Ò ÓÚ ıη‡ÍËÚ ‚˜e? - ÕË˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ! ’‚‡Ì‡ı ÚËÚ ̇È-‰Ë Ë „Ë Òχ˜Í‡ı. » ͇ÚÓ Ò Ò˙·‡ı‡ ̇ ÔÓ„·ÂÌËÂ, Òڇ̇ı‡ ÚË Ô˙ÚË Ôӂ˜Â. ☺ ☺ ☺ ≈‰ËÌ ·Ë‚¯ ‚ÓÂÌÂÌ ‡ÁÔ‡ÎÂÌÓ ‡Á͇Á‚‡ Á‡ ‚ÓÈ̇ڇ: - “ ·ˇı‡ ÏÌÓ„Ó, ̇ËÒÚËË̇... ˆÂÎË ÏËÎËÓÌË, ‚˙Ó·-

˘Â Í‡Í‚Ë ÚË ÏËÎËÓÌË, ̇Ô‡‚Ó ÒÚÓÚËˆË ıËΡ‰Ë. ☺ ☺ ☺ œË „‡‰‡ÚÂÎ͇: ì—ÌÓ˘Ë Ò˙ÌÛ‚‡ı ¡ËÎ √ÂÈÚÒ. “Ó‚‡ ̇ Ô‡Ë ÎË Â, ËÎË Ì‡ ‚ËÛÒË ‚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡?î ☺ ☺ ☺ ÕˇÍ‡Í˙‚ Ò ı‚‡ÎË: "¬˜Â‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ı Windows XP. —Ú‡¯Ì‡ ‡·ÓÚ‡... —‡Ï ÒË Ì‡ÏÂË ‚Ò˘ÍË ‚„‡‰ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÏÂÊӂˡ ÔËÌÚÂ, ‰ËÌ ÒÚ‡ ÏÓÌËÚÓ ‚ ¯Í‡Ù‡ Ë ÚË ‡Á‚‡ÎÂÌË Ï˯ÍË ‚ ÍÛÚˡڇ ÔÓ‰ ·˛ÓÚÓ..." ☺ ☺ ☺ œÂËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ”Ë̉ÓÛÒ ÔË΢‡ ÏÌÓ„Ó Ì‡ ‡ÁÏ‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ı·‰ËÎÌË͇. œÓχ„‡, ÌÓ Ì Á‡ ‰˙΄Ó. ☺ ☺ ☺

Отговори на кръстословицата от предишния брой: Водоравно: 1. Епир. 5. Сеута. 10. Посев. 12. Кран. 13. Ил. 14. Саго. 15. КК. 16. Пор. 17. Ласа. 19. Обир. 21. Рота. 22. Нит. 23. Сага. 25. Радон. 27. МОК. 29. Вагон. 30. База. 31. ОН. 32. Тинол. 33. Карат. 34. Тина (Търнър). Отвесно: 1. Епигор. 2. Пол. 3. Ис. 4. Ресор. 6. Еколог. 7. Ур. 8. Такса. 9. Анка. 11. Вар. 16. Питагор. 18. Атамани. 20. Бира. 21. Ран. 23. Сон. 24. Скала. 26. Дона. 28. Озон. 29. Бек. 30. Бит.

8

7

2

1

7

5

5

4

5

7

9

7

6

8

8

7

4

2

8

4

5

6

1

3

6

9

3

9

9

2

1

1

8

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

9

4

ÑÐÅÄÍÎ

1

8

3

5

4

2

9

6

7

7

4

5

3

8

1

6

2

9

2

7

6

9

3

8

1

5

4

9

8

1

2

6

5

4

7

3

9

5

4

7

6

1

2

3

8

6

3

2

7

4

9

8

5

1

6

3

2

8

7

4

5

9

1

8

1

4

5

2

6

3

9

7

7

4

9

2

1

5

6

8

3

2

6

9

8

7

3

5

1

4

8

1

5

6

9

3

4

7

2

5

7

3

1

9

4

2

6

8

5

6

1

4

8

7

3

2

9

4

5

8

6

1

7

9

3

2

3

2

8

1

5

9

7

4

9

1

9

6

4

3

2

7

8

5

4

9

7

3

2

6

8

1

5

3

2

7

9

5

8

1

4

6

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÎÁÙÅÑÒÂÎ & ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ 26 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 1 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

ЖЕНАТА И МИНАЛОТО Й ƒÌÂÒ, ͇ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ Â‰ËÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÛÒËÎËÂÚÓ Ì‡ ̇¯ËÚ Ô‰¯ÂÒÚ‚ÂÌ˘ÍË, ÊÂ̇ڇ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ ‚ Ò· ÒË ÛÏÂÎˡ ̇˜‡ÎÌËÍ, ÔˆËÁ̇ڇ ‰ÓχÍËÌˇ, Ï˙‰‡Ú‡ χÈ͇, ‰Ó·‡Ú‡ Ò˙‚ÂÚÌˈ‡. —ÔËÒ˙Í˙Ú Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚ ÊÂÌË - Ó·‡Áˆ Á‡ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂ, Ò ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌ ‰Ûı Ë ËÌÓ‚‡ÚÓÒÚ‚Ó ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡ Ò‚Óˇ ÔÓÒÚ˙Ô͇,  ÌÂχÎ˙Í. Âåíöèñëàâà Ìèíäîâà

“Û‰ÂÌ Ô˙Ú ËÁ‚˙‚ˇ‚‡ ÊÂ̇ڇ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÓÚ‚Ó˛‚‡ Ò‚ÓˇÚ‡ Âχ̈ËÔË‡ÌÓÒÚ Ë ‰‡ ‰Ó͇ÊÂ Ò‚Óˇ ÔÓÚÂ̈ˇΠ‚ Ë̇˜Â Ï˙ÊÍÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. ŒÚÒÚÓˇ‚‡ÌÂÚÓ È Ì‡ ‡‚ÌÓÔ‡‚ÌÓÒÚ Ë ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ‚ ÏÂʉÛÔÓÎÓ‚ËÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ  ˜‡ÒÚ ÓÚ ·Ó·‡Ú‡ È ‰‡ ·˙‰Â Û‚‡Ê‡‚‡Ì‡, ˆÂÌÂ̇ Ë ÔÓ˜Ëڇ̇. √ÓÎˇÏ Ì‡Ô‰˙Í Ò Ó͇Á‚‡ ÔÓ‚˙Á„Î‡Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ƒÂÌˇ ̇ ÊÂ̇ڇ, ÍÓÂÚÓ ÍÓÂÒÔÓ̉Ë‡ Ò˙Ò Á‡˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÈÌËÚ Ô‡‚‡, Á‡ÒÚ‡‚‡ÌÂÚÓ È ‰ÓÏ ‰Ó Ï˙ʇ Ë Ì„ӂËÚ ÔËÓËÚÂÚË. Õ  ڇÈ̇, ˜Â ‚ ≈‚ÓÔ‡ ·Ó·‡Ú‡ ̇ ÌÂÊÌˡ ÔÓÎ ÒÚ‡‚‡ ËÁ‚ÂÒÚ̇ Ò Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÙÂÏËÌËÁ˙Ï. ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ XX ‚ÂÍ Ò  Á‡„Ó‚ÓËÎÓ Á‡ ͇ÛÁ‡Ú‡ ̇ ÊÂÌËÚÂ Ë Ò  ÔÓÒÚ‡‚ËÎ Á‡ ‰ËÒÍÛÚË‡Ì ÊÂÌÒÍËˇÚ ‚˙ÔÓÒ. ƒÓÚÓ„‡‚‡ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ̇ ÊÂ̇ڇ  ·Ë· Ó„‡Ì˘Â̇ ‚ ˜ËÒÚÓ ·ËÓÎӄ˘ÂÒÍË Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ - ‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÓÚ„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÔÓÚÓÏÒÚ‚ÓÚÓ, „Ëʇ Á‡ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ Ó„ÌˢÂ, Ë ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ‰Óχ. —˙Ò ÒËÏ‚Ó΢ÌÓÚÓ ÔÓ„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÊÂ̇ڇ Ë ÔÓ‡Ê‰‡˘ËÚ Ò ÔÂÚÂ̈ËË Á‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ Ë ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ‰̇ ‚˙Î̇ ÓÚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ëˇ, ·ÛÌÚÓ‚Â, ÌÂÔËÏËËÏÓÒÚ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ. Õ‡Áˇ‚‡ ÔÓ·ÎÂÏ, ÍÓÈÚÓ ‰ÓÒ„‡ Ì  ·ËÎ Ó·Ò˙ʉ‡Ì, Á‡˘ÓÚÓ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú Âχ̈ËÔË‡ÌËÚ ÊÂÌË, ‰˙Á̇ÎË ‰‡ Á‡ˇ‚ˇÚ Ò‚ÓËÚ ÌÛÊ‰Ë Ë Ô‡‚‡. “ˇı̇ڇ ˆÂÎ, ‚ ÚÓ„‡‚‡¯Ìˡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÒÚÓÈ,  ·Ë· ‰‡ Ò ÔÂχıÌ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚‡˘ÓÚÓ Ï˙ÊÍÓ ÏÌÂÌË ‚ ‰ËÌ ËÁˆˇÎÓ Ï˙ÊÍË Ò‚ˇÚ. ¬ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ Ò Á‡Ú‚˙ʉ‡‚‡ ÚÂÁ‡Ú‡, ˜Â ÌÂÁ‡˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÊÂ̇ڇ  ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì ÓÚ ·ËÓÎӄ˘ÌË ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË, ‡ ÓÚ ÓÙÓÏˇÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ ‚ ̇È-‡Ì̇ ‚˙Á‡ÒÚ. œÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÓÚÚ˙Ò‚‡Ì ̇ Ï˙ÊÍÓÚÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ ÊÂÌÒ͇ڇ ÔÒËıË͇  ·ËÎ ‰˙Î˙„ Ë ÒÎÓÊÂÌ, Ӣ ԇÚˇı‡ÎÌËˇÚ ÒÚÓÈ Â ÔÓÒÚ‡‚ËÎ

Ò‚ÓˇÚ‡ ‰‡Ï„‡ ‚˙ıÛ Ì„Ó. Õ‡Û¯Â̇ڇ ˉÂÌÚ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÊÂ̇ڇ È ÔÂ˜Ë ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Í‡ÚÓ ‡‚ÌÓÔ‡‚ÂÌ Ë ÒӈˇÎÌÓ ‰ÂÚÂÏËÌË‡Ì „‡Ê‰‡ÌËÌ. ≈‰‚‡ ‚ „Ó‰ËÌËÚ ÏÂÊ‰Û 1870 Ë 1920 Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ Ò ӷÒ˙ʉ‡Ú ÔË‚Ë΄ËËÚ ̇ ÊÂÌËÚÂ Ë Ò ‰‡‚‡ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÌˡ È „·Ò. — ÚÂÁË Ï‡ÎÍË, ÌÓ ÒË„ÛÌË Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚÌË ÒÚ˙ÔÍË ÊÂ̇ڇ Ò ‰‚ËÊË Í˙Ï Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÔ‡‚‰ÎË‚‡ Ë Á‡ÒÎÛÊÂ̇ Ò‚Ó·Ó‰‡. ŒÚ ̇Ô˙ÎÌÓ Î˯Â̇ ÓÚ Í‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡  ·ËÎÓ Ô‡‚‡, ̇Ô˙ÎÌÓ Á‡Î˘Â̇ ͇ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ, ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇ Û‚‡ÊÂÌËÂ Ë ‚˙ÁÚÓ„ Û ‚ÒÂÍË„Ó, ÊÂ̇ڇ ËÁ‚˙‚ˇ‚‡ Ú˙ÌÎ˂ˡ Ô˙Ú, Á‡ ‰‡ ‰Ó͇Ê ̇ Ò· ÒË Ë Ì‡ Ò‚ÂÚ‡, ˜Â  ÒËÎ̇, ÏÓÊ¢‡, ·ÓÂ-

˘‡ Ò Á‡ Ò‚ÓËÚ Ô‡‚‡. ƒÌÂÒ, ͇ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ Â‰ËÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÛÒËÎËÂÚÓ Ì‡ ̇¯ËÚ Ô‰¯ÂÒÚ‚ÂÌ˘ÍË, ÊÂ̇ڇ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ ‚ Ò· ÒË ÛÏÂÎˡ ̇˜‡ÎÌËÍ, ÔˆËÁ̇ڇ ‰ÓχÍËÌˇ, Ï˙‰‡Ú‡ χÈ͇, ‰Ó·‡Ú‡ Ò˙‚ÂÚÌˈ‡. ¬ ËÒÚÓˡڇ ˘Â ÓÒÚ‡Ì‡Ú ÊÂÌË Á‡ ÔËÏÂ ͇ÚÓ ŒÔ‡ ”ËÌÙË - ̇È-ÛÒÔ¯̇ڇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ ‚Ӊ¢‡ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ‚ Ò‚ÂÚ‡ ‡ÙÓ‡ÏÂË͇̈ ÏËΡ‰Â. ‡ÚÓ Ò Ëχ Ô‰‚ˉ ÚÂÊÍÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ̇ ‰ÂÒÔÓÚËÁ˙Ï Ë Ó·Ò͇ڇ Û˜‡ÒÚ Ì‡ Ú˙ÏÌÓÍÓÊËÚ ÔÂÁ ‚ÂÍÓ‚ÂÚÂ, Ú‡ÁË ÊÂ̇ ËÁ‚˙¯Ë ‚ÓβˆËˇ ‚ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ËÒÚÓˡ. —ÔËÒ˙Í˙Ú Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚ ÊÂÌË - Ó·‡Áˆ Á‡ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂ, Ò ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌ ‰Ûı Ë ËÌÓ‚‡ÚÓ-

ÒÚ‚Ó ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡ Ò‚Óˇ ÔÓÒÚ˙Ô͇,  ÌÂχÎ˙Í. ¡ÂÁÒÔÓÂÌ ÛÒÔÂı Ò‡ ÊÂÌËÚ ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ڇ ÒˆÂ̇, ÍÓËÚÓ ÍÓ‚‡Ú Á‡ÍÓÌËÚÂ Ë ‚ÁËÏ‡Ú ‚‡ÊÌË ¯ÂÌˡ Á‡ Ò˙‰·ËÌËÚ ̇ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. ÃÓÊ ·Ë Í‡Í  ÔӂΡÍ· ŒÎËÏÔˡ ‰¸Ó √ÛÊ - ‰̇ ÓÚ Ô˙‚ËÚ ‰‡ÏË, ‡ÍÓ ÎË ÌÂ Ë Ô˙‚‡Ú‡, ÍÓˇÚ‡ ËÁÎËÁ‡ Ô‰ ÔÓÊÂÍÚÓËÚ ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍˡ ÊË‚ÓÚ. ’ËÎ˙Ë ÎËÌÚ˙Ì, Ç„‡ÂÚ “‡˜˙, fiÎˡ “ËÏÓ¯ÂÌÍÓ, ¿Ì„· ÃÂÍÂÎ Ò‡ Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÊÂÌËÚÂ, ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Ò‚Óˇ ÓÚÔ˜‡Ú˙Í ‚ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ ËÒÚÓˡ. —ÍÓÏÌÓ Â ‰‡ Ò ÔËÁ̇Â, ˜Â ÚÂÁË ÊÂÌË Á‡˘ËÚ‡‚‡Ú ÛÏÂÎÓ ËÏÂÚÓ ΔÂ̇ Ë ‰Ó͇Á‚‡Ú ÒË·ڇ, ÌÂÔÓÍÓηËÏˡ ‰Ûı Ë Ï˙‰ÓÒÚÚ‡ ̇ ÌÂÊÌˡ ÔÓÎ.

ЖЕНАТА В ДНЕШНОТО ОБЩЕСТВО ¬ ‰Ì¯ÌÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÊÂ̇ڇ Ò ·ÓË Ì ҇ÏÓ Á‡ ÔËÁ̇ÌË ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡ ÒÙÂ‡ ̇ ÒӈˇÎÂÌ ÔÂÒÚËÊ, ÌÓ Ì‡È-‚˜ Ò ÒÚÂÏË Í˙Ï ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓ ËÁ‡ÒÚ‚‡ÌÂ. —Ú˙ÔÍËÚ ‚ ÚÓ‚‡ ‰̇ ÊÂ̇ ‰‡ Ò ̇˜ ÔÂÛÒԡ· Ò‡ χÎÍÓ Ì‡ ·ÓÈ, ÌÓ Á̇˜ËÏË. Õ‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ Úˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÛÏ ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡

Ë Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË. ¬ ÔËÓ‰‡Ú‡ È Â ‰‡ Ó·˙˘‡ ‚Ò˘ÍÓ ‚ ÌÂÈ̇ ÔÓÎÁ‡, ‰‡ÎË ˜ÂÁ ÊÂÌÒÍË ÚËÍÓ‚Â, ËÎË ˜ÂÁ ı‡ÏÂÎÂÓÌÒÍÓ Ô‚‡˘ÂÌËÂ, ̇ ÊÂ̇ڇ È Â Á‡ÎÓÊÂÌÓ ËÁ̇˜‡ÎÌÓ ÒÔˡÚÂΡ‚‡ÌÂÚÓ. «‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‰‰˙ʇ ÚÂÁË ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ, Úˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÛÏ ‚ Ò˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚Ó ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Û‡‚-

ÌÓ‚ÂÒÂ̇, Û‚ÂÂ̇ ‚ Ò· ÒË Ë Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚Ë ‰‡Ï‡. — ÚÂÁË ÍÓÁÓ‚Â ÌÂÏËÌÛÂÏÓ ˘Â Ô˂΢‡ ÔÓÁËÚË‚Ë Í˙Ï Ò· ÒË, Ӣ Ôӂ˜ ‡ÍÓ Â Ò‡ÏÓËÌˈˇÚ˂̇ Ë ‚ÁËχ˘‡ ‚‡ÊÌË ¯ÂÌˡ. »Á‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ͇ËÂ‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â ·‚ËÌÓÓ·‡ÁÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÌÓ‚ËÚ ˉÂË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ "Ò‚ÂÊË ÏÓÁ˙-

ˆË" Ë ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌÓÒÚ,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ Á‡ ‚ÒˇÍ‡ Û‚‡Ê‡‚‡˘‡ Ò· ÒË ËÌÒÚËÚÛˆËˇ. —˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ‚Ó‰Ë ‰Ó Û‚ÂÂÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÔˆËÁÌÓÚÓ ¯‡‚‡ÌÂ Ë ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ì ̇ ÔÓˇ‚ËÎË Ò ÔÓ·ÎÂÏË. ≈‰Ì‡ ËÒÚËÌÒ͇ ÊÂ̇, ÍÓˇÚÓ ‰˙ÊË Ì‡ Ò‚ÓËÚ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË ÛÏÂÌˡ, Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ˜‡ÒÚ ÓÚ

ÔÓ·ÎÂχ, ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì„ӂÓÚÓ ¯ÂÌËÂ. Ó„‡ÚÓ ÔÂÏÂÂÌËˇÚ ËÚ˙Ï Ì‡ ‡·ÓÚÌË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌˡ  هÍÚ, ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌËˇÚ ÛÒÂÚ Í˙Ï Ô˜ÂÎË‚¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ú„ˡ  ‡Á‚ËÚ Ë Â ÔÓÒÚ˄̇ڇ Ê·̇ڇ ı‡ÏÓÌˡ ‚ ‡·ÓÚ̇ڇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, ͇ÚË̇ڇ ̇ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌˡ ÛÒÔÂı  ̇΢̇.

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004

 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214

Dr. Sema Faikova (Jinekolog) “Þeynovo” Hastanesi, Sofya GSM: 0898 955 642 Her türlü kadýn hastalýklarý konusunda baþvurabilirsiniz!


26 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 1 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

ÑÏÎÐÒ

ДЖЕЙСЪН БЪТЪН - РАЖДАНЕТО НА ЕДИН ШАМПИОН ВЪВ ФОРМУЛА 1

Нова награда за най-красив гол

Бътън: Успехът е на целия отбор "Õ ÏË Ò ‚ˇ‚‡, ˜Â ‡Á Ò˙Ï ¯‡ÏÔËÓÌ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡. ÃËÒΡ, ˜Â ̇Ô‡‚Ëı ‰ÌÓ „ÓΡÏÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ Ë ÔÓ͇Á‡ı, ˜Â Á‡ÒÎÛʇ‚‡Ï ÚËÚ·ڇ. «‡·‡‚Ρ‚‡ı Ò ÏÌÓ„Ó, ÏËÒΡ, ˜Â ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-‰Ó·ËÚ Ò˙ÒÚÂÁ‡Ìˡ ‚ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË", Á‡ˇ‚Ë ¡˙Ú˙Ì. “ÓÈ ËÁ‡ÁË Ì‡‰Âʉ‡, ˜Â ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚ÚÓË ÛÒÔÂı‡ ÒË Ë ÒΉ‚‡˘Ëˇ ÒÂÁÓÌ. "“‡ÁË Ôӷ‰‡ ·Â ÛÒÔÂı Ì ҇ÏÓ Á‡ ÏÂÌ, ‡ Ë Á‡ ˆÂÎˡ ÓÚ·Ó ̇ "¡‡ÛÌ GP". ”ÒÔÂı˙Ú ·Â ÔÎÓ‰ ̇ ‚Ò˘ÍË ÓÚ Ì‡¯Ëˇ ÂÍËÔ", ͇Á‡ ¡˙Ú˙Ì, ÍÓÈÚÓ ÚËÛÏÙË‡ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ‚ Ì„ӂ‡Ú‡ 9-„Ӊ˯̇ ͇ËÂ‡. ¿Ì„΢‡ÌËÌ˙Ú Ó·Â˘‡, ˜Â

Най-големите аплодисменти заслужава пилотът, който миналата година предвкусваше края на своята кариера, след 9-годишна мечта за нещо значително във Формула 1. През 2000 г. Джейсън Бътън спечели своите първи точки в Бразилия и точно тук стана, може би за първи и последен път, шампион във Формула 1.

‘ÛÚ·ÓÎËÒÚ˙Ú Ò Ì‡È-Í‡ÒË‚ „ÓÎ Á‡ „Ó‰Ë̇ڇ ˘Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÌÓ‚‡ ̇„‡‰‡ ÓÚ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇, Ò˙Ó·˘Ë —ÂÔ ¡Î‡ÚÂ. œÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÃÂʉÛ̇Ӊ̇ڇ Ù‰Â‡ˆËˇ ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ ‡ÁÍË, ˜Â ÔËÁ˙Ú Á‡ ̇È-χÈÒÚÓÒÍÓÚÓ ÔÓÔ‡‰ÂÌË ‚ ˆˇÎ Ò‚ˇÚ ˘Â ÌÓÒË ËÏÂÚÓ Ì‡ ΄Ẩ‡Ú‡ ̇ ÛÌ„‡ÒÍˡ ÙÛÚ-

·ÓÎ ‘ÂÂ̈ œÛ¯Í‡¯. ¡Î‡ÚÂ Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â ̇„‡‰‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â ÔÓ͇Á‡Ì‡ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú Ì‡ „‡Î‡‚˜Â ̇ 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë ‚ ÿ‚ÂȈ‡ˡ, ÍÓ„‡ÚÓ ˘Â ·˙‰Â Ó·ˇ‚ÂÌ Ë ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ ÌÓÏÂ ‰ÌÓ Ì‡ ‘»‘¿ Á‡ 2009 „Ó‰Ë̇. ‘ÂÂ̈ œÛ¯Í‡¯, ÍÓÈÚÓ ÔÓ˜Ë̇ ÔÂÁ ÌÓÂÏ‚Ë 2006 „Ó‰.,  ̇ȄÓÎˇÏ‡Ú‡ Á‚ÂÁ‰‡ ̇ ÛÌ„‡ÒÍˡ ÙÛÚ·ÓÎ.

Лионел Меси е фаворитът за Златната топка за 2009-а година ËÎÓÚÓ Ì‡ ìÇ̘ÂÒÚ˙ fi̇ÈÚÂ‰î  ËÒÚˇÌÓ –ÓÌ‡Î‰Ó Á‡ˇ‚Ë, ˜Â ÀËÓÌÂÎ ÃÂÒË ÓÚ ì¡‡ÒÂÎÓ̇î  ̇È-‰Ó·ËˇÚ Ë„‡˜ ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ë Á‡ÒÎÛʇ‚‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë «Î‡Ú̇ڇ ÚÓÔ͇. œÓÚÛ„‡ÎÒÍÓÚÓ ÍËÎÓ, ÍÓÈÚÓ ÔÂÏË̇ ÓÚ ìÇ̘ÂÒÚ˙ fi̇ÈÚÂ‰î ‚ ì–‡Πljˉî, Á‡ˇ‚Ë ‚ ËÌÚÂ‚˛ Á‡ ÒÔËÒ‡ÌË ì‘‡ÌÒ ‘ÛÚ·ÓÎî, ˜Â ÒÂËÓÁÌÓ ÒÏˇÚ‡ ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚ ̇ ÃÂÒË Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ÔÂÒÚËÊ̇ڇ ̇„‡‰‡ Á‡ ̇È-ÒÂËÓÁÌË.

‚ ÔÓÒΉÌˡ ÒÚ‡Ú ÓÚ Ú‡Á„Ӊ˯̇ڇ ̇‰Ô‚‡‡ ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1, ÍÓÈÚÓ Â ‚ ¿·Û ƒ‡·Ë ̇ 30 ÓÍÚÓÏ‚Ë, ˘Â ͇‡ ̇È-‚˜ Á‡ ÔÛ·ÎË͇ڇ. —Ó·ÒÚ‚ÂÌËÍ˙Ú Ì‡ "¡‡ÛÌ GP" –ÓÒ ¡‡ÛÌ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â ¡˙Ú˙Ì ˘Â ·˙‰Â Ӣ ÔÓ-ÒËÎÂÌ ÔËÎÓÚ, ÒΉ ͇ÚÓ ÒÔ˜ÂÎË Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÚËÚ· ‚ ‰ËÌ ËÁÔ˙ÎÌÂÌ Ò ËÁÌÂ̇‰Ë ÒÂÁÓÌ. "¡˙Ú˙Ì ÏË Ì‡Ô‡‚Ë ÒÂËÓÁÌÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË Ӣ ÔÂÁ 2004-‡ „Ó‰Ë̇. “Ó„‡‚‡ ‡·ÓÚÂı ‚˙‚ "‘Â‡Ë" Ë Ì‡¯ËˇÚ ÓÚ·Ó ·Â ̇ ‚˙ı‡, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì ÔÓÔÂ˜Ë Ì‡ ƒÊÂÈÒ˙Ì ‰‡ ÔÓ͇Ê ÔÓÚÂ̈ˇ· ÒË", ÒÔÓ‰ÂÎË ¡‡ÛÌ. Îêàé Êàðàäæàí

Джейсън Бътън

—Ή Í‡ˇ ̇ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂÚÓ ‚ ¡‡ÁËÎˡ ÏÓÊ ·Ë ÌˇÏ‡¯Â „ÓÎˇÏ‡ ÂÛÙÓˡ ‚ ÓÚ·Ó‡ ̇ "¡‡ÛÌ GP", ÌÓ Â‰ÌÓ Â ÒË„ÛÌÓ - ‚ ˆÂÌÚ‡Î‡Ú‡ ̇ "’Ó̉‡" ˆ‡¯ „ÓÎˇÏ‡ Ú˯Ë̇. —Ή ͇ÚÓ ÔÓ‰‡‰Â ÓÚ·Ó‡ ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÒÂÁÓ̇, "’Ó̉‡" ËÁÔÛÒ̇ ̇ȄÓÎÂÏˡ „ÓÎ ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ËÒÚÓˡ. Õ‡È-„ÓÎÂÏËÚ ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚË Á‡ÒÎÛʇ‚‡ ÔËÎÓÚ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ Ô‰‚ÍÛÒ‚‡¯Â Í‡ˇ ̇ Ò‚ÓˇÚ‡ ͇ËÂ‡, ÒΉ 9-„Ӊ˯̇ Ϙڇ Á‡ ÌÂ˘Ó Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1. œÂÁ 2000 „Ó‰Ë̇ ƒÊÂÈÒ˙Ì ¡˙Ú˙Ì ÒÔ˜ÂÎË Ò‚ÓËÚ Ô˙‚Ë ÚÓ˜ÍË ‚ ¡‡ÁËÎˡ Ë ÚÓ˜ÌÓ ÚÛÍ Òڇ̇, ÏÓÊ ·Ë Á‡ Ô˙‚Ë Ë ÔÓÒΉÂÌ Ô˙Ú, ¯‡ÏÔËÓÌ ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1. ¬ ¡‡ÁËÎˡ ÌˇÏ‡ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌË Ò˙ÒÚÂÁ‡Ìˡ ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1, Ò‡ÏÓ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ‚ ÔÓÒΉÌˡ ÏÓÏÂÌÚ ·Â ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÍÓÈ ‰‡ ·˙‰Â ¯‡ÏÔËÓÌ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Í˙Ï ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‰Ó·‡‚Ë Ë „Ó¢‡Ú‡ ·ÚËÌÒ͇ ÔÛ·ÎË͇. ‡ÚÓ Ì‡ ˜Ûʉ ÚÂÂÌ ·Â ÛÒ¢‡ÌÂÚÓ Á‡ ¡˙Ú˙Ì ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ̇ Ò‚Óˇ Ò˙ÓÚ·ÓÌËÍ Ë ÔÂÒΉ‚‡˜ ‚ Í·ÒË‡ÌÂÚÓ –Û·ÂÌÒ ¡‡˘ÂÎÓ ÔÂ‰Ë ÒÚ‡Ú‡. ¬˙ÔÂÍË ‚Ò˘ÍÓ ·Ëڇ̈˙Ú ¡˙Ú˙Ì Á‡Â ÔÂÚÓ ÏˇÒÚÓ ‚ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂÚÓ Á‡ √‡Ì ÔË Ì‡ ¡‡ÁËÎˡ, ÍÓÂÚÓ ·Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ, Á‡ ‰‡  Ì‰ÓÒÚËÊËÏ Ì‡ ‚˙ı‡ Í˙„ ÔÂ‰Ë Í‡ˇ ̇ Ò‚ÂÚÓ‚Ìˡ ¯‡ÏÔËÓ̇Ú. ÕÂ„Ó‚ËˇÚ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍÓÌÍÛÂÌÚ Á‡ Á·ÚÓÚÓ –Û·ÂÌÒ ¡‡ËÍÂÎÓ Á‡‚˙¯Ë ‰‚‡ 8-Ë, ‚˙ÔÂÍË ÒÔ˜ÂÎÂÌˡ ÔÓÎÔÓÁ˯˙Ì. ¡‡ÁËΈ˙Ú Á‡ÔӘ̇ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂÚÓ ‰Ó·Â, ÌÓ ‚ Í‡È̇ ÒÏÂÚ͇ Á‡„Û·Ë ÎˉÂÒ͇ڇ ÒË ÔÓÁËˆËˇ, Ò ÍÓÂÚÓ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÁË ËÌÚË„‡Ú‡ ÊË‚‡ ‰Ó ÔÓÒΉÌˡ ÒÚ‡Ú ‚ ¿·Û ƒ‡·Ë ‰Û„‡Ú‡ Ò‰Ïˈ‡. œÓ·Â‰‡Ú‡ ËÁ‚Ó˛‚‡ ÇÍ ”·˙ Ò "–‰ ¡ÛÎ", ÒΉ‚‡Ì ÓÚ –Ó·˙Ú  Û·Ëˆ‡ Ò "¡Ã¬-«‡Û·Â" Ë À˛ËÒ ’‡ÏËÎÚ˙Ì Ò "ÇÍ·˙Ì-ÃÂˆÂ‰ÂÒ". –Û·ÂÌÒ ¡‡˘ÂÎÓ Ò "¡‡ÛÌ GP"  ÓÒÏË. "¡‡ÛÌ GP" Ô˙Í ÒË ÓÒË„ÛË Ô‰ÒÓ˜ÌÓ ÚËÚ·ڇ ÔË ÍÓÌÒÚÛÍÚÛËÚÂ.

ìÃÂÒË Â Ù‡‚ÓËÚ. «‡˘Ó ‰‡ Ì  ÚÓÈ, ÒΉ ͇ÚÓ ‚Ò˘ÍË ‚ˉˇıÏÂ Í‡Í Ë„‡Â?! ¿ÍÓ ÒÔ˜ÂÎË, ˘Â ·˙‰Â ̇Ô˙ÎÌÓ Á‡ÒÎÛÊÂÌÓî, ͇Á‚‡ –ÓÌ‡Î‰Ó ‚ ËÌÚÂ‚˛ÚÓ. ÿÂÒÚËχ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍˡ ÍÎÛ·ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ ì¡‡ÒÂÎÓ̇î Ò‡ ‚ ÒÔËÒ˙͇ Ò ÌÓÏËÌË‡ÌËÚÂ. “Ó‚‡ Ò‡ ÃÂÒË, ÿ‡‚Ë ≈̇̉ÂÒ, “ËÂË ¿ÌË, ¿Ì‰ÂÒ »ÌËÂÒÚ‡, flˇ “ÛÂ Ë «Î‡Ú‡Ì »·‡ıËÏӂ˘. ËÒÚˇÌÓ –ÓÌ‡Î‰Ó Ò˙˘Ó  ‚ ÚÓÁË ÎËÒÚ. œÓ·Â‰ËÚÂÎˇÚ Ô˙Í ˘Â ·˙‰Â ‡ÌÓÌÒË‡Ì ̇ 1-Ë ‰ÂÍÂÏ‚Ë.

Лионел Меси

ZAMAN 9

Не са били от нашата черга! Õ‡ÏË‡˘ËˇÚ Ò ‚ ÍËÁ‡ ÓÚ·Ó ̇ ìÀ‚ÒÍËî ÔÂÚ˙Ôˇ ÔÓ‰̇ڇ ÒË Á‡„Û·‡, ‡ ÷— ¿ - ÔÓ‰Ìˡ ÒË Ò·· χ˜ Á‡ ìÀË„‡ ≈‚ÓÔ‡î. —‡ÏÓ ˜Â ÚÓÁË Ô˙Ú ìÀ‚ÒÍËî Ë„‡ ÔË΢ÌÓ Ë Á‡„Û·Ë, ‰Ó͇ÚÓ ÷— ¿ ·ÂÁÓ·‡ÁÌÓ Ë Á‡„Û·Ë. —˙„·ÒÂÌ Ò˙Ï Ò À˛·Ó œÂÌ‚, ˜Â ‡ÁÎË͇ڇ ÏÂÊ‰Û Ì‡¯ËÚ ÓÚ·ÓË Ë ÚÂÁË, Ò ÍÓËÚÓ Ò ·ÓËÏ,  „ÓÎˇÏ‡, ÌÓ Ì  ˜‡Í Ó„ÓÏ̇. «‡˘ÓÚÓ, ‡ÍÓ ËÁÍβ˜ËÏ ‰‚ÂÚ Á‡ÒÚ‡ˇ‚‡˘Ë Á‚ÂÁ‰Ë ̇ „ÓÒÚËÚ ÓÚ ¡‡ÁÂÎ Ìåõìåä ÇÍÓ ŸÂÎÂ Ìåõìåäîâ Ë ¿ÎÂÍ҇̉˙ ‘ÂÈ, ÚÓ ‰Ûm.mehmedov@zaman.bg „ËÚ ‚ ‰ˈËÚ ̇ ¯‚ÂȈ‡ÒÍˡ ÚËÏ Ì ҇ ÍÓÈ Á̇ ÍÓÎÍÓ ÔÓ-Í·ÒÌË Ë„‡˜Ë, ‡ Ë ‘ÂÈ, Ë ŸÂÎÂ Ì ҇ ˜‡Í ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-‚ÂÎËÍË Ì‡Ô‡‰‡ÚÂÎË ÓÚ œÎ‡ÚËÌË ËÎË ¬Î‡‰Ó Ç̘‚. —‡ÏÓ ˜Â ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ì‡ ·˙΄‡ÒÍˡ ‚ˈ¯‡ÏÔËÓÌ ‚ ˜ÂÚ‚˙Ú˙Í ‚˜Â ̇ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ÒÚ‡‰ËÓÌ ‰‡Î˜ Ì ·Â ‡ÁÎË͇ڇ ‚ Í·ÒËÚÂ, ‡ ÔÓ-ÒÍÓÓ Ò··‡Ú‡ Ë ·ÂÁ‰Û¯Ì‡ Ë„‡ ̇ ì˜Â‚ÂÌËÚÂî Ë Ú‡ÍÚ˘ÂÒÍËÚ „¯ÍË Ì‡ À˛·Ó œÂÌ‚ ÔË ÔÓ‰·Ó‡ ̇ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ë ÒÏÂÌËÚÂ. ŒÚΡ‚Ó ÃËÌ‚ ·Â Ú‡„˘ÂÌ, ‚ Ô‰ÌËÚ Â‰ËˆË »‚‡Ì —ÚÓˇÌÓ‚ Ì ·Â ̇ Ò· ÒË, ‡ ÇÍË̸ÓÒ ÔÓÒÚÓ „Ó ÌˇÏ‡¯Â, ͇ÍÚÓ Ë ‚ ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë Ï‡˜Ó‚ ̇ÔÓÒΉ˙Í. Ã˯ÂÎ œÎ‡ÚËÌË ÓÒÚ‡‚‡¯Â Ò‡Ï Ë ËÁÓÎË‡Ì ̇Ô‰, Ì ÔÓÎÛ˜‡‚‡¯Â Ô‡ÒÓ‚Â Ë ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ÓÚ Ò˙ÓÚ·ÓÌˈËÚ ÒË, ‡ Ë„‡˜ËÚ Ì ÏÓÊÂı‡ ‰‡ ÒË ÔÓ‰‡‰‡Ú ‰‚‡ Ô‡Ò‡, ·ÂÁ ‰‡ Ò·˙͇Ú. ŒÔËÚËÚ ÌË ‰‡ Á‡ÚÛ‰ÌËÏ ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ‚‡Ú‡ Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ı‡ ‚˙‚ ‚ˇÎË ËÁ‚Âʉ‡˘Ë ÔÓ‰‡‚‡Ìˡ, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ‡Á„‡‰‡‚‡ÌË Ó˘Â ‚ Á‡Ӊ˯ ÓÚ ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÓÚ·‡Ì‡. «‡˘ËÚ‡Ú‡ ÌË ·Â ÒÛÔÂ ‰ÂÁÓ„‡ÌËÁË‡Ì‡, ‡ ‚ÒˇÍ‡ ‚ÚÓ‡ ‡Ú‡Í‡ ̇ „ÓÒÚËÚ ‚¢‡Â¯Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Á‡ ‚‡Ú‡Ú‡, Ô‡ÁÂ̇ ÓÚ  ‡‡‰ÊÓ‚, ‚˙ÔÂÍË ˜Â „ÓÒÚËÚ ËÁÓ·˘Ó Ì Ò ̇Ôˇ„‡ı‡ Ë ËÁË„‡ı‡ χ˜‡ ‚ ÚÂÌËÓ‚˙˜ÌÓ ÚÂÏÔÓ. ¿ÍÓ ·ˇı‡ Ò ÔÓÒÚ‡‡ÎË Ï‡ÎÍÓ, ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ÏÓʯ ‰‡ ·˙‰Â ͇ڇÒÚÓÙ‡ÎÂÌ. —‡ÏÓ ‰ÂÚÓ Ì ÏÓ„‡ ‰‡ ÒË Ó·ˇÒÌˇ Í‡Í ÒÂ˘Û ‰‡Î˜ ÔÓ-Í·ÒÂÌ Ò˙ÒÚ‡‚, ͇ÚÓ ìƒË̇ÏÓ ÃÓÒÍ‚‡î, ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÔÓ͇ÊÂÏ Ò˙‚ÒÂÏ ‡Á΢̇, ÒÚÓÈÌÓÒÚ̇ Ë„‡, ‡ ÓÚ·Ó ͇ÚÓ ì¡‡ÁÂÎî Ò Ó͇Á‚‡ ÓÚ·Ó Ì ÓÚ Ì‡¯‡Ú‡ ˜Â„‡. ◊Â„‡Ú‡ ÚË Â ÚÓÎÍÓ‚‡ „ÓÎˇÏ‡, ÍÓÎÍÓÚÓ Ò‡ ‡Ï·ËˆËËÚ ÚË. ¿ ̇¯ËÚ ‡Ï·ËˆËË Ò‡ ÚÓÎÍÓÁ, À˛·Ó œÂÌ‚ Ò‡Ï „Ó Í‡Á‡: ìŒÚÔËÒ‡ıÏ ìÀË„‡ ≈‚ÓÔ‡î, „Ή‡Ï Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ.î —‡ÏÓ ˜Â ·Ëı ÔÓÔËڇΠ- ÍÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó? “Ó‚‡, ̇¯ÂÚÓ, ‰ÂÚÓ ÷— ¿ Ò ·ÓË Ò‡Ï Ò˙Ò Ò· ÒË Ë ÌˇÏ‡ ‰ËÌ ËÒÚËÌÒÍË Ï‡˜, ËÒÚËÌÒ͇ ·ËÚ͇, ‰ÓË Ë ‚˙‚ ‚˜ÌÓÚÓ ‰Â·Ë, ËÎË ÌˇÍ‡Í‚Ó ‚˙Ó·‡Ê‡ÂÏÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó-ÛÚÓÔˡ?! œÓ·ÎÂÏËÚ ̇ ìÀ‚ÒÍËî Ë ÷— ¿ ‚ ìÀË„‡ ≈‚ÓÔ‡î ˉ‚‡Ú ̇È-‚˜ ÓÚ Ò··ÓÚÓ ÌË Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó. ¿ÍÓ ‚ ‰ÌÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó Ï‡ÍÒËÏÛÏ ‰‚‡ ÓÚ·Ó‡ Ò ·ÓˇÚ Á‡ ÚËÚ·ڇ Ë Â‰ËÌËˇÚ Â ‚ Ò··‡ ÏÓÏÂÌÚ̇ ÙÓχ, ÌˇÏ‡ Í‡Í ‰‡ Ëχ ËÒÚËÌÒÍË Ï‡˜Ó‚Â, ‡ ÓÚÚ‡Ï - ‡Á‚ËÚË ̇ ÓÚ·ÓËÚ ÌË. ÕÓ Ëχ Ë ÌÂ˘Ó ‰Û„Ó, Ì ҇ÏÓ Ò··ÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÌË Â ‚ËÌÓ‚ÌÓ. ÕËχ ÏÓΉӂÒÍÓÚÓ Â ÔÓ-ÒËÎÌÓ ÓÚ Ì‡¯ÂÚÓ ËÎË ·Â·ÛÒÍÓÚÓ, ÌÓ ‚Ëʉ‡ÚÂ Í‡Í‚Ó Ô‡‚ˇÚ ÓÚ·ÓËÚ ̇ ìÿÂËÙî Ë î¡‡Ú ¡ÓËÒÓ‚î?! “‡Í‡ ˜Â ̇¯ËÚ ÚÂ̸ÓË ‰‡ ÒË ÒÚˇ„‡Ú ÙÛÚ·ÓÎËÒÚËÚÂ, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ Ò ÓÔ‡‚‰‡‚‡Ú, ˜Â, ‚ˉËÚ ÎË, ÓÚ·ÓË Í‡ÚÓ ì¡‡ÁÂÎî ËÎË ì–‰ ¡ÛÎî («‡Îˆ·Û„) Ì ·ËÎË ÓÚ Ì‡¯‡Ú‡ ˜Â„‡! “Ó„‡‚‡ ˉÂÚÂ Ë Ë„‡ÈÚÂ Ò ÓÚ·ÓË ÓÚ ˜Â„‡Ú‡ ̇ ìÀÓÍÓ œÎÓ‚‰Ë‚î ËÎË ì¡‡ÌÒÍÓî, ˘ÓÏ Â Ú‡Í‡!


10 ZAMAN АНАЛИЗ 26 ОКТОМВРИ - 1 НОЕМВРИ 2009

Необходими са спешни мерки за спасението на българската индустрия В по-развити страни от ЕС се съхранява потенциалът на компаниите, които са конкурентоспособни, като се компенсират значителна част от доходите на работниците и служителите в тях. В тези силно развити държави до 12 месеца се поемат до 80% от неплатените възнаграждения на персонала поради това, че няма какво да се работи.

Когато питат някое българско дете каква е най-търсената стока, която произвежда българската индустрия, то обикновено се затруднява да отговори, а проблем имат да я назоват и мнозина възрастни. Отговорите най-често ще блуждаят между розовото масло, киселото мляко или смядовската луканка. А 20 години по-рано можеха да се чуят и отговори като електро- и мотокари, електротелфери, магнитни дискове и дори архаичните компютри “Правец”, хладилниците “Мраз” и др. Българските консерви, известни не само в бившия Съветски съюз, едва стигат само за вътрешния пазар, на който се продават успешно на конкурентни цени италиански, гръцки, румънски и други консерви. Вярно е, че у нас произвеждат над половината от стоките, потребявани от 7,5 млн. българи, от хранително-вкусовата и леката ни индустрии, но обемите са далече по-малки отколкото през 80-те години. Брандът на повечето български промишлени стоки е почти непознат и в чужбина. Това не е случайно, тъй като много предприятия от трикотажната и шивашка промишленост работят на ишлеме за чужди марки, а част стоките, произведени от български фирми в областта на битовото машиностроене, електротехниката и хардуера, са изнесени и се сглобяват в Китай?!? В България е на път да се убие найвече светлият бизнес, който генерира пари за заплати в бюджетния сектор и гарантира изплащането на пенсиите и социалните плащания на инвалиди и социално слаби. Българските индустриалци изчерпват последните си резерви и вече трудно мотат да задържат на работа инженерите и механиците. Предстоят уволнения на хиляди квалифицирани кадри, а “хлопнат ли вратите на предприятията”, “колелата” на машините после трудно се задвижват. От изключително значение е да се удържи капацитетът на индустрията ни, защото, ако тя не се справи с това, след кризата пазарите й ще отидат “в чужди ръце”. Важно условие е да се “отпуши” кредитирането и за българските малки и средни и по-големи предприятия да се предоставят кре-

дити при нормални за бизнеса лихвени проценти. По-скоро трябва да тръгне мярката за създаване на гаранционни фондове и фондове за рисково кредитиране по ОП “Конкурентоспособност”, по която са предвидени 200 млн. евро. В едно от традиционните промишлени производства у нас - на мебели, е регистрирано с около 40% намаление в продукцията през тази година. Значителен спад се отчита и в износа на български мебели и продукти на дървообработването. Първи кризата са усетили заетите в дървообработващата промишленост и още в края на миналото лято е било отчетено рязко намаляване на строителната дървесина, когато строителният бум у нас приключи. Вследствие на това в момента много от фирмите в бранша изпитват сериозни затруднения. В Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост членуват около 4000 фирми, но от тях активни са около 950,

други 240 са в процес на ликвидация. Основен проблем при производителите на мебели е големият внос от други страни, от който значителна част е нерегламентиран и за него не се плащат акцизи и мита. От Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост поискаха от правителството да предприеме и няколко мерки за насърчаването на пазара на мебели. Едната от тях е обявяването на обществени поръчки за обзавеждане на държавни институции и обществени сгради. Другата е свързана със запълването на Държавния резерв с мебели. Необходим е преди всичко нов Закон за горите, който да не урежда структурни промени в администрирането им, а да сложи ред на пазара с дървесина. Индустриалците от сектор “Машиностроене” засега безуспешно отправят молби за държавна подкрепа. Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска в средата на октом-

ври от МС извънредна среща на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на която да бъде обсъден пакет от помощни мерки. Едно от предложенията е държавата да поеме социалните осигуровки на работниците, заети в сектора, за срок от 6 месеца, но засега те не срещат положителни реакции от изпълнителната власт. Най-силно засегнатите от кризата не са онези сектори, при които най-много се очакваше, като строителството, недвижимите имоти и туризма. Вярно е, че и там има пропадане, но в сектор “Машиностроене” то е над 50%, особено в тази негова част, където се работи основно за износ. Кризата започна да се усеща от месец ноември миналата година и само за няколко месеца продажбите паднаха средно два пъти, а има компании, при които продажбите са паднали и до 4 пъти. * Зам.-председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара и член на Управителния съвет на БТПП СНИМКА: ОНУР ЧОБАН

Доц. д-р Йосиф Аврамов*

В едно от традиционните промишлени производства у нас - на мебели, е регистрирано с около 40% намаление в продукцията през тази година. Значителен спад се отчита и в износа на български мебели и продукти на дървообработването.

Каква е ролята на държавата? В други, по-развити страни от ЕС се съхранява потенциалът на компаниите, които са конкурентоспособни, като се компенсират значителна част от доходите на работниците и служителите в тях, които губят работещите при непълно и намалено работно време. Подобна практика има в Италия, Австрия и Германия. В тези силно развити държави до 12 месеца се поемат до 80% от неплатените възнаграждения на персонала поради това, че няма какво да се работи. У нас единствено бе прието 44то постановление, по силата на което в продължение на 3 месеца се поема една втора от минималната работна заплата, която се заплаща на служителите,

работещи на половин работен ден. Акцент следва да се постави и насърчават от държавата преди всичко износителите, в т.ч. и от преработващата промишленост, и то такива, които са се наложили на международните пазари. За тях е необходимо МФ да задели 12 млн. лв. според експертите на АИКБ, които са необходими за оцеляването им в условията на глобална икономическа и финансова криза. В индустриалните гиганти Китай, САЩ, Япония, Германия, Великобритания и другите големи държави от Европа кризата се лекува с наливане на пари в банки и големи индустриални гиганти, докато България е по-скоро изключение

от това правило. Без наличието на държавна помощ за индустрията ни вероятно ще продължаваме да имаме отлични макроикономически показатели и да обявяват и след кризата България сред петте страни в ЕС с най-добри публични финанси, както стана през 2009 г. Индустриалците от останалите страни ще имат да връщат големи заеми, но ще има кой да ги връща и откъде, тъй като ще имат запазена индустрия. А в България, като вече сме я ликвидирали, ще сме на още пониско ниво като потенциал и ще чакаме пак да дойдат някакви инвеститори, да вложат своите пари у нас, за да има от какво да се събират данъци за фиска.

Лъч надежда е, че в последните месеци се сключиха някои сделки с промишлени предприятия у нас, като покупката от фонда “Адвент” на компанията за минерална вода “Девин”, испанският фонд GED, собственик от 2007 г. на завода за млечни продукти “ФАМА”. със заем от ЕБВР от 5,5 млн. евро ще инвестира в него още 2,3 млн. евро и др. Напоследък все по-рядко се откриват и нови промишлени предприятия, което се отразява от медиите, но досега никой не е отразил последните дни на един завод или как съдия-изпълнител продава активите му. Такива тъжни сцени вероятно са за по-силни, смели и решителни хора.


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 26 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 1 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

Ñòîòèöè õèëÿäè ëåâîâå ñà îòêðàäíàòè îò áàíêîâè ñìåòêè ≈ÍÒÔÂÚËÚ Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú ‰‡ Ì Ò ÓÚ‚‡ˇÚ ÔËÒχ ÓÚ ÌÂÔÓÁÌ‡Ú ÔÓ‰‡ÚÂÎ ËÎË ÏÌÓ„Ó ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ‰‡ Ò ˜ÂÚ ÍÓÈ „Ë ËÁÔ‡˘‡. ¬ Ó„ÓÏ̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÎÛ˜‡ËÚ ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇÚ ‡‰ÂÒ Ì‡ ÔÓ‰‡ÚÂΡ  ÏÌÓ„Ó ·ÎËÁ˙Í ‰Ó ÚÓÁË Ì‡ ËÒÚËÌÒ͇ڇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ, ÔÓˇÒÌˇ‚‡Ú ÚÂ. ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

ÐÀÇÃÐÀÄ

«‡ ËÁÚÓ˜‚‡Ì ̇ ÒÏÂÚÍË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ÏÂÚÓ‰˙Ú "‚˯ËÌ„". ¬Ë¯ËÌ„ ËÏÂÈÎËÚ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ, ̇ ÍÓÈÚÓ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡ Ò ӷ‡‰ˇÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ˇÚ ‰‡ÌÌËÚ ÒË. Œ˘Â ÔÓ-ÌÓ‚ ıËÚ ‚ ÚÓÁË ÚËÔ Í‡Ê·‡  Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ò ‚ËÛÒ, ‡ÁÍË‚‡Ú ÂÍÒÔÂÚËÚÂ. — ÌÂ„Ó ÔÂÒÚ˙ÔÌËÍ˙Ú ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ô˙ÎÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‚Ò˘ÍË ‰‡ÌÌË ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ̇ ÊÂÚ‚‡Ú‡, ‚ Ú.˜. Ë ·‡ÌÍÓ‚Ë ÒÂÚËÙË͇ÚË. —Ή ͇ÚÓ Í‡‰Âˆ˙Ú Ò ҉ӷËÂ Ò ‰‡ÌÌËÚ ̇ ÊÂÚ‚‡Ú‡, ËÁÚÓ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÏÂÚ͇ڇ ‚˜  ÎÂÒÌÓ.

НАЙ-ТРУДНИЯТ НАЧИН ЗА КРАЖБА НА ПАРИ Õ‡È-ÚÛ‰ÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ Á‡ Í‡Ê·‡ ̇ Ô‡Ë Â Ú‡Í‡ ̇˜ÂÌËˇÚ ˜Ó‚¯ÍË

Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Âåäàò ÞÌÅÐΠÐóñå - Þìåð ÀËÊÀ× Õàñêîâî - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Êúðäæàëè - Èäðèñ ÀËÈ Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

ÑÎÔÈß œÂÁ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡  8,03%. œÂÁ ‡‚„ÛÒÚ ·ÂÁ‡·ÓÚÌËÚ ·ˇı‡ 7,88%. ¬ Ò‰ÂÏ Ó·Î‡ÒÚË ÔÂÁ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡  ÔÓ-ÌËÒ͇ ÓÚ Ò‰ÌÓÚÓ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. “Ó‚‡ Ò‡ —ÓÙˡ-„‡‰, Í˙‰ÂÚÓ ıÓ‡Ú‡ ·ÂÁ ‡·ÓÚ‡ Ò‡ 2,40%, ¡Û„‡Ò͇ ӷ·ÒÚ - 4,17%, ¬‡ÌÂÌÒ͇ 5,62%. œÓ-ÌËÒ͇ ÓÚ Ò‰̇ڇ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡ Ëχ Ë ‚ √‡·Ó‚Ò͇ ӷ·ÒÚ - 5,83%, ‚ —Ú‡ÓÁ‡„ÓÒ͇ 6,63%, ‚ œÎÓ‚‰Ë‚Ò͇ - 7,39%, ͇ÍÚÓ Ë ‚ œÂÌ˯͇ - 7,97%. œÓ-‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ Ò ÓÚ˜ËÚ‡ ‚ ӷ·ÒÚËÚ —ÏÓÎˇÌ - 14,78%, ÃÓÌڇ̇ 13,61%, “˙„ӂˢ - 13,58%, ÿÛÏÂÌ - 12,90%, —ËÎËÒÚ‡ - 12,13 ̇ ÒÚÓ.

Кучета убиха петгодишно дете

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVII, ÁÐÎÉ 44 (875)

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg

Безработицата в страната е 8%

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0878 52 86 27 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ïëîâäèâ - Àëè ÔÈÊÐÅÒ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Õþñåèí ÞÑÓÔ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

ÔÓÍÒËÚ. ≈‰ËÌ ÓÚ ÒÔÓÒÓ·ËÚ  ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡‡Áˇ‚‡ÌË ÍÓÏÔ˛ÚËÚ ˜ÂÁ ÙËÁ˘ÂÒÍË ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Úˇı, ͇ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò Á‡ÌËχ‚‡Ú Ò ı‡‰ÛÂ̇ ËÎË ÒÓÙÚÛÂ̇ ÔÓ‰‰˙Ê͇. — ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ "Ù·¯Í‡" Ò Á‡‡Áˇ‚‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú, ÓÚ ÍÓÈÚÓ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ·‡ÌÍÓ‚ËÚ ‡ÁÔ·˘‡Ìˡ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‚ËÛÒ ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚Ó ‰‡ ÔÓÔ‡‰Ì ÔË Ò‚‡ÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÂÌÚ ËÎË ‡Á„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÌÓ Ò‡ÈÚÓ‚Â, ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ÒÔˆˇÎËÒÚËÚÂ. ≈ÍÒÔÂÚËÚ Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ΄‡ÎÌË ‡ÌÚË‚ËÛÒÌË ÔÓ„‡ÏË, ˜ËˇÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê͇ ̇ „Ó‰Ë̇  ÓÍÓÎÓ 40 ΂‡. ƒÛ„ ÒË„ÛÂÌ Ì‡˜ËÌ Â ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌËˇÚ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ÔÓ‰ÔËÒ ËÎË Ú‡Í‡ ̇˜Â̇ڇ ‚ËÚÛ‡Î̇ڇ Í‰ËÚ̇ ͇Ú‡.

◊ÂÚËË ÍÛ˜ÂÚ‡ Ò‡ ̇ԇ‰Ì‡ÎË Ë Û·ËÎË ÔÂڄӉ˯ÌÓ ‰ÂÚ ‚ ÒÂÎÓ —ۯ‚Ó, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ÔÓÎËˆËˇÚ‡ ‚ –‡Á„‡‰. œ‰ÒÚÓË ‰‡ Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˈËÚ ̇ ÚÂÁË ÍÛ˜ÂÚ‡, Ò˙Ó·˘Ë ‰ËÂÍÚÓ˙Ú Ì‡ Œƒ ̇ ì– »‚‡ÈÎÓ …Ó‚˜Â‚. œÓ‚Ë͇ÌËˇÚ ÂÍËÔ Ì‡ —Ô¯̇ ÔÓÏÓ˘ Ì ÛÒԡΠ‰‡ ÓÚ͇‡ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎÓÚÓ ÏÓÏ˘ ‰Ó ·ÓÎÌˈ‡Ú‡, ÚÓ Â ÔÓ˜Ë̇ÎÓ Ì‡ Ô˙Ú Á‡ Θ·ÌÓÚÓ Á‡‚‰ÂÌËÂ. œÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËˇ ‰ÂÚÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Â ÓÚ ÒÂÎÓ “ÓÔ˜ËË, ·ËÎÓ Ì‡ „ÓÒÚË ÔË ·‡·‡ ÒË ‚ —ۯ‚Ó.

Хора с ланци - без помощи ÑÎÔÈß ŸÂ ÒÔÂÏ ÒӈˇÎÌËÚ ÔÓÏÓ˘Ë Á‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò ‰ˇÚ Ò Á‡ Úˇı Ô‰ ·˛‡Ú‡ Á‡ ÒӈˇÎÌÓ ÔÓ‰ÔÓχ„‡ÌÂ Ò Î‡ÌˆË Ë ÏÂˆÂ‰ÂÒË. “Ó‚‡ ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ “ÓÚ˛ ÷‰ÂÌÂÌÓ‚. “Ó‚‡ ˘Â Òڇ̠˜ÂÁ Ô‡ÚÂÒÚË‡Ì ̇ ıÓ‡Ú‡ ̇ ÒӈˇÎÌË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓ ÍËÚÂˡ Á‡ ‰ÓıÓ‰Ë, Ó·ˇÒÌË ÚÓÈ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇÚ ÔÓÏÂÌË ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‚ Ú‡ÁË Ó·Î‡ÒÚ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ë ‚ «‡ÍÓ̇ Á‡ ÒӈˇÎÌÓ ÔÓ‰ÔÓχ„‡ÌÂ Ë ‚ «‡ÍÓ̇ Á‡ ıÓ‡Ú‡ Ò Û‚Âʉ‡Ìˡ.

Âåãåòàðèàíöèòå áîëåäóâàò ïî-÷åñòî îò òóáåðêóëîçà Ã˙ÊÂÚ Ò˙˘Ó ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ "Ê˙ÎÚ‡Ú‡ „ÓÒÚÂÌ͇", ÓÒÓ·ÂÌÓ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÁÎÓÛÔÓÚ·ˇ‚‡Ú Ò ‡ÎÍÓıÓ· Ë Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂÚÓ. ¬Â„ÂÚ‡ˇ̈ËÚÂ Ë ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ ÌÓ˘ÂÏ Í‡ÚÓ ‰Ë ‰ÊÂË, ÍÛÔËÂÚ‡ Ë ·Ó‰Ë„‡‰Ó‚Â, ·ÓΉۂ‡Ú ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÓÚ ÚÛ·ÂÍÛÎÓÁ‡, Ò˙Ó·˘Ë ̇ ̇ۘ̇ ÒÂÒˡ ‚ —ÔˆˇÎËÁË‡Ì‡Ú‡ ·ÓÎÌˈ‡ Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ Î˜ÂÌË ̇ ·ÂÎÓ‰Ó·ÌË ·ÓÎÂÒÚË ‚ œÂÌËÍ ‰- √‡ÎË̇ œÂÚÓ‚‡. “ˇ ‡·ÓÚË ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ·Ó·‡ Ò ÚÛ·ÂÍÛÎÓÁ‡Ú‡ Ë ÒÔÓ‰ Ì¡ ÔË ‚„ÂÚ‡ˇ̈ËÚ Ëχ ̉ÓÒÚË„ ̇ ·ÂÎÚ˙˜ÌÓÚÓ ı‡ÌÂÌÂ, ‡ ÔË ‰Û„‡Ú‡ „ÛÔ‡ - ÒË‚ ̇ ËÏÛÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ ÔÓ‡‰Ë ÔÓÏˇÌ‡ ̇ ÂÊËχ "Ò˙Ì-·Ó‰˙ÒÚ‚‡ÌÂ". Ã˙ÊÂÚ Ò˙˘Ó ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ "Ê˙ÎÚ‡Ú‡ „ÓÒÚÂÌ͇", ÓÒÓ·ÂÌÓ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÁÎÓÛÔÓÚ·ˇ‚‡Ú Ò ‡ÎÍÓıÓ· Ë Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂÚÓ. œÓ

Ñ ÍÈÌ Ê À: È ÁÐ ÀÕ ÈÌ Ó Ñ ÒÀ

—ÔˆˇÎËÒÚËÚ ÓÚ ÒÎÛÊ·‡Ú‡ Á‡ ·Ó·‡ Ò Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡Ú‡ ÔÂÒÚ˙ÔÌÓÒÚ ‚ ì– Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú ‰‡ Ò ‚ÌËχ‚‡ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÏÌÓ„Ó ÔË Ô‡Á‡Û‚‡ÌÂÚÓ ËÎË Ú‡ÌÒÙÂË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡Ë ‚ ËÌÚÂÌÂÚ. “ ӷˇÒÌˇ‚‡Ú, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡˜Ë̇ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚ͇ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÚÓ˜Â̇. ≈‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ÔÓÔÛΡÌËÚ  ˜ÂÁ Ú.̇ Ù˯ËÌ„. »ÁÔÓÎÁ‚‡ Ò ÒÔˆˇÎ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙̇ ÔÓ„‡Ï‡, ÍÓˇÚÓ „ÂÌÂË‡ ÔÓËÁ‚ÓÎÌË e-mail ‡‰ÂÒË. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ‚ ÚÂÍÒÚ‡ ËÏ Ò ÛÔÓÏÂ̇‚‡, ˜Â Ëχ ÔÓ·ÎÂÏ Ò ‡Í‡ÛÌÚ‡ ̇ ‰‡‰ÂÌ ÔÓÚ·ËÚÂÎ ‰Ó ·‡ÌÍÓ‚‡Ú‡ ÏÛ ÒÏÂÚ͇ ÔÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ ËÎË ‰Ó ÔÓÙË· ÏÛ ‚ Ò‡ÈÚ Á‡ Ô‡Á‡Û‚‡ÌÂ. ΔÂÚ‚‡Ú‡ ·Ë‚‡ ÔË͇ÌÂ̇ ‰‡ ËÁÔ‡ÚË ÓÚ„Ó‚Ó ̇ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓÚÓ ÔËÒÏÓ, ‚ ÍÓÈÚÓ ‰‡ ̇Ô˯ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍÓÚÓ ËÏÂ Ë Ô‡Ó·ڇ ÒË. ≈ÍÒÔÂÚËÚ Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú ‰‡ Ì Ò ÓÚ‚‡ˇÚ ÔËÒχ ÓÚ ÌÂÔÓÁÌ‡Ú ÔÓ‰‡ÚÂÎ ËÎË ÏÌÓ„Ó ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ‰‡ Ò ˜ÂÚ ÍÓÈ „Ë ËÁÔ‡˘‡. ¬ Ó„ÓÏ̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÎÛ˜‡ËÚ ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇÚ ‡‰ÂÒ Ì‡ ÔÓ‰‡ÚÂΡ  ÏÌÓ„Ó ·ÎËÁ˙Í ‰Ó ÚÓÁË Ì‡ ËÒÚËÌÒ͇ڇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ, ÔÓˇÒÌˇ‚‡Ú ÚÂ. ƒÛ„ ̇˜ËÌ Á‡ ËÁÚÓ˜‚‡Ì ̇ Ô‡Ë Â ˜ÂÁ Ú.̇. Ù‡ÏËÌ„. œË ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ù‡Î¯Ë‚Ë Û· Ò‡ÈÚÓ‚Â, ÌÓ Ì Ò ËÁÔ‡˘‡Ú ÔËÒχ. œ‡‚Ë Ò Ú.̇. DNS poisoning ËÎË ˜ÂÁ ÔÓÏˇÌ‡ ̇ hosts هȷ ‚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ̇ ÊÂÚ‚‡Ú‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ò ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡ Ú‡ÙËÍ˙Ú ÓÚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ Û· Ò‡ÈÚ Í˙Ï ‰Û„, ÍÓÈÚÓ Â ÌÂ„Ó‚Ó ÍÓÔËÂ Ë Ëχ Á‡ ˆÂÎ Í‡Ê·‡ ̇ ΢̇ ËÌÙÓχˆËˇ.

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ·Ó·‡ Ò ÚÛ·ÂÍÛÎÓÁ‡Ú‡ Ò ÎÂÍÛ‚‡Ú Ë Á‰‡‚ÌÓÌÂÓÒË„ÛÂÌË ·ÓÎÌË, ‡ ΘÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ÓÎÂÒÚÚ‡ ÒΉ ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ‚ ≈— Ò ‰ÓÙË̇ÌÒË‡ ÓÚ √ÎÓ·‡ÎÌˡ ÙÓ̉. ¡ÓÎÌË-

Ú ÓÚ ÚÛ·ÂÍÛÎÓÁ‡ ‰Âˆ‡ Ò ÎÂÍÛ‚‡Ú ‚ ÒÔˆˇÎËÁË‡Ì‡ ·ÓÎÌˈ‡ ‚ —ÓÙˡ. ƒ- √‡ÎË̇ œÂÚÓ‚‡ Ò˙Ó·˘Ë Ó˘Â, ˜Â œÂÌ˯͇ ӷ·ÒÚ Â Ò‰ ÔÂÚÚ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò Ì‡È‚ËÒÓ͇ Á‡·Ó΂‡ÂÏÓÒÚ.


26 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 1 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÈÁ Ð À Õ ÈÌ ÓÑ Ò À

60% ÓÚ ·˙΄‡ËÚ ̇‰ 18-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ Ò‡ Ò Ì‡‰ÌÓÏÂÌÓ Ú„ÎÓ, ‡ 20% ÓÚ Úˇı ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ Á‡ÚÎ˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ. “Ó‚‡ ÔÓÒÓ˜Ë ‰Óˆ. —‚ÂÚÓÒ·‚ ’‡Ì‰ÊË‚ - ÒÔˆˇÎËÒÚ ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ‰ËÂÚ˘ÌÓÚÓ ı‡ÌÂÌÂ Ë ÏÂÚ‡·ÓÎËÚÌËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ. ≈‰Ì‡ ÚÂÚ‡ ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Â Ò Ì‡‰ÌÓÏÂÌÓ Ú„ÎÓ. ¡˙΄‡ˡ  ̇ ÔÂÚÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ≈‚ÓÔ‡ ÔÓ Ò‚˙ıÚ„ÎÓ Ì‡ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ë Ì‡ ¯ÂÒÚÓ ÏˇÒÚÓ Ò‰ ‰Âˆ‡Ú‡. —Ú‡Ì‡Ú‡ ÌË Â Ì‡ ‰ÌÓ ÓÚ Ô˙‚ËÚ ÏÂÒÚ‡ ÔÓ Ò˙‰Â˜ÌÓÒ˙‰Ó‚Ë Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ Ë ÔÓ ÒÏ˙ÚÌÓÒÚ ÓÚ ÏËÓ͇‰ÂÌ ËÌÙ‡ÍÚ Ë ÏÓÁ˙˜ÂÌ ËÌÒÛÎÚ, ÔÓÒÓ˜Ë ‰- ’‡Ì‰ÊË‚.

Награда за филма "Източни пиеси"

В момента в България обезопасителните колани се ползват от около 85 процента от водачите и пътниците на предни седалки при пътувания извън населените места и от около 65 процента - в населени места, показва статистиката.

Ñ Í ÈÌ Ê À: ÒÀ ÉÔ Ó Ð Õ ÞÑ Å ÈÍÎ Â

ÌËÍ ¿ÎÂÍÒË ÂÒˇÍÓ‚, ÒÂÍÂÚ‡ ̇ ƒ˙ʇ‚̇ڇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ-ÍÓÌÒÛÎÚ‡Ú˂̇ ÍÓÏËÒˡ ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ ÔÓ Ô˙Úˢ‡Ú‡, Ò˙˘Ó ÓÚ·ÂΡÁ‡ ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓ·ÌËÚÂ. “ÓÈ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â Ú ҇ ̇È-‚ÚËÌÓÚÓ Ò‰ÒÚ‚Ó, Ò ÍÓÂÚÓ

Ìèðî ùå ïðåäñòàâè Áúëãàðèÿ íà êîíêóðñà "Åâðîâèçèÿ 2010" ÃËÓÒ·‚ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚, ÔÓ-ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ ÃËÓ, ˘Â Ô‰ÒÚ‡‚Ë ¡˙΄‡ˡ ̇ ÔÂÒÂÌÌˡ ÍÓÌÍÛÒ "≈‚Ó‚ËÁˡ 2010" ‚ ÕÓ‚„ˡ. œË ¯ËÓÍÓ ‰ÓÔËÚ‚‡Ì Ò‰ ̇¯Ë ÏÛÁË͇ÎÌË ÒÔˆˇÎËÒÚË Ë ÔÂÒÚËÊÌË ËÌÒÚËÚÛˆËË ÃËÓ ÔÓÎÛ˜Ë 10 ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌË 51 „·҇, Ò˙Ó·˘Ë ¡Õ“. «‡ ÃËÓ ¡Õ“ ˘Â ÔÓ˙˜‡ Ë ÔÓ‰ÛˆË‡ ÔÂÚ ÔÂÒÌË. ¬˙‚ ÙË̇ÎÌÓ ¯ÓÛ ˜ÂÁ „·ÒÛ‚‡ÌÂ Ò SMS-Ë Ë ÔÓ ÚÂÎÂÙÓ̇, Ë ‚ ÔˇÍ ÂÙË ÁËÚÂÎËÚ ˘Â ËÁ·Â‡Ú ÔÂÒÂÌÚ‡, ÍÓˇÚÓ ˘Â Ô‰ÒÚ‡‚Ë ¡˙΄‡ˡ ‚ ÕÓ‚„ˡ. ƒ˙ʇ‚̇ڇ ÚÂ΂ËÁˡ  Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ ̇ ·˙΄‡ÒÍˡ ÍÓÌÍÛÒ Ë ÒÔÓ‰ „·ÏÂÌÚ‡ ̇ EBU (≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ò˙˛Á Á‡ ‡‰ËÓ Ë ÚÂ΂ËÁˡ) ‚ÒˇÍ‡ ̇ˆËÓ̇Î̇ Ó·˘ÂÒÚ‚Â̇ ÚÂ΂ËÁˡ Ëχ Ô˙ÎÌÓÚÓ Ô‡‚Ó Ò‡Ï‡

12

България - на пето място по свръхтегло

Ñòàðòèðà êàìïàíèÿ çà èçïîëçâàíå íà ïðåäïàçíèòå êîëàíè â àâòîìîáèëèòå ƒÓ 11 ÌÓÂÏ‚Ë ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË Ô‚‡ÌÚ˂̇ ͇ÏÔ‡Ìˡ ÔÓ‰ ̇ÒÎÓ‚ "ƒ‡ ÒÔ‡ÒËÏ 300 ˜Ó‚¯ÍË ÊË‚ÓÚ‡; ƒ‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÏ Ô‰ԇÁÌËÚ ÍÓ·ÌË" ̇ "œ˙Ú̇ ÔÓÎËˆËˇ", ̇ÒÓ˜Â̇ Í˙Ï ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÂÁÓÔ‡ÒËÚÂÎÌË ÍÓ·ÌË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚÂ. "¬‡ÊÌÓ Â ıÓ‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÏÓÚË‚Ë‡ÌË ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÍÓ·ÌËÚ ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓ Û·ÂʉÂÌËÂ, ͇ÚÓ ÂÙÎÂÍÒ Á‡ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÒË ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ô˙ÚÌˈËÚ ‚ ÍÓ·ڇ, ‡ Ì ÓÚ ÒÚ‡ı ÓÚ „ÎÓ·ËÚÂ", ÔÓÒÓ˜Ë „·‚ÂÌ ËÌÒÔÂÍÚÓ ‡ÒËÏË  ÓÒÚÓ‚ ÓÚ "œ˙Ú̇ ÔÓÎËˆËˇ". ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ Ó·ÂÁÓÔ‡ÒËÚÂÎÌËÚ ÍÓ·ÌË Ò ÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ÓÍÓÎÓ 85% ÓÚ ‚Ó‰‡˜ËÚÂ Ë Ô˙ÚÌˈËÚ ̇ Ô‰ÌË Ò‰‡ÎÍË ÔË Ô˙ÚÛ‚‡Ìˡ ËÁ‚˙Ì Ì‡ÒÂÎÂÌËÚ ÏÂÒÚ‡ Ë ÓÚ ÓÍÓÎÓ 65% - ‚ ̇ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡, ÔÓ͇Á‚‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ڇ. ¬˙ÔÂÍË ‡ÁÔÓ‰·ËÚ ̇ «‡ÍÓ̇ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ ÔÓ Ô˙Úˢ‡Ú‡, ÍÓ·ÌËÚ Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ Ô˙ÚÛ‚‡˘ËÚ ̇ Á‡‰ÌËÚ Ò‰‡ÎÍË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚÂ. ¬ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ‰˙ʇ‚Ë Ó·ÂÁÓÔ‡ÒËÚÂÎÌËÚ ÍÓ·ÌË Ò ÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ·ÎËÁÓ 95 ̇ ÒÚÓ ÓÚ Ô˙ÚÛ‚‡˘ËÚ ̇ Ô‰ÌËÚ Ò‰‡ÎÍË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚÂ Ë ÓÚ 85 ÔÓˆÂÌÚ‡ - ÓÚ ÚÂÁË Ì‡ Á‡‰ÌËÚ Ò‰‡ÎÍË. œÓÎÍÓ‚-

|

‰‡ ÓÔ‰ÂÎË Ì‡˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ‰‡ ËÁ·ÂÂ Ò‚Óˇ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ. ¬Â˜Â ÔÂÚ „Ó‰ËÌË ¡Õ“ ͇ÚÓ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ Ú˙Ò¯ ̇È-‰ÂÏÓÍ‡Ú˘Ìˡ ÔÓ‰·Ó, ÌÓ ·Â ÍË‚Ó ‡Á·‡Ì‡ Ë Ò Ó‰Ëı‡ ‰ÓÒÚ‡ Ò͇̉‡ÎË. ¬ √˙ˆËˇ, »Ú‡Îˡ Ë ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ìˡ ̇ÔËÏÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËڠωËË Â‰ÌÓ΢ÌÓ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú Ò‚ÓËÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡. ¡Õ“ ‚Ë̇„Ë Â Ëχ· ÚÓ‚‡ Ô‡‚Ó, ÌÓ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú Â¯Ë ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ÌÂ„Ó Ë ‰‡ ËÁ·Â ҇ÏÓ Â‰ËÌ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Á‡ ≈‚Ó‚ËÁˡ, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ‰ÛÂÚ ËÎË „ÛÔ‡. «‡ ‰‡ ÌˇÏ‡ Ë Ì‡ÈχÎÍË Ò˙ÏÌÂÌˡ Á‡ χÌËÔÛÎË‡Ì ̇ ËÁ·Ó‡, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎˇÚ ·Â ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÓÚ 51 ̇¯Ë ÏÛÁË͇ÎÌË ÒÔˆˇÎËÒÚË Ë ÏÌÓ„Ó ÔÂÒÚËÊÌË ËÌÒÚËÚÛˆËË, Ó·ˇÒÌËı‡ ÓÚ ÚÂ΂ËÁˡڇ.

˜Ó‚ÂÍ ÏÓÊ ‰‡ ̇χÎË ÔÓÒΉÒڂˡڇ ÓÚ Û‰‡ ÔË Ô˙ÚÌÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌÓ ÔÓËÁ¯ÂÒÚ‚ËÂ. Õ‡‰ 330 Á‡„Ë̇ÎË ‚ ͇ڇÒÚÓÙË Û Ì‡Ò ÔÂÁ 2008 „Ó‰Ë̇ Ì ҇ ÔÓÎÁ‚‡ÎË ÍÓ·ÌË, Ò˙Ó·˘Ë ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ÂÒˇÍÓ‚. “ÓÈ ‰Ó·‡‚Ë, ˜Â ÓÚ Ì‡‰ 112 Á‡„Ë̇ÎË Ì‡ Á‡‰ÌËÚ Ò‰‡ÎÍË Â‰‚‡ 8 Ò‡ ÔÓÎÁ‚‡ÎË ÍÓ·ÌË.

‘ËÎÏ˙Ú Ì‡ ·˙΄‡ÒÍˡ ÂÊËÒ¸Ó ‡ÏÂÌ  ‡Î‚ "»ÁÚÓ˜ÌË ÔËÂÒË" ·Â ÓÚ΢ÂÌ Ò Ì‡„‡‰‡ ̇ Ï·‰ÂÊÍÓÚÓ ÊÛË Ì‡ 46-ˡ ÃÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ ÙÂÒÚË‚‡Î ‚ ÚÛÒÍˡ ÍÛÓÚ ¿ÌÚ‡Îˡ. ‘ËÎÏ˙Ú ·Â Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌ Í‡ÚÓ Ò˙‚ÏÂÒÚ̇ ·˙΄‡Ó-¯‚‰Ò͇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ. Õ‡„‡‰‡Ú‡ ÔÓÎÛ˜Ë ÚÛÒ͇ڇ ‡ÍÚËÒ‡ ’‡ÚˉÊ ¿Ò·Ì, ÍÓˇÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ÚÓÁË ÙËÎÏ. "»ÁÚÓ˜ÌË ÔËÂÒË" Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ÍÓÌÍÛÒ̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ ̇ ÙÂÒÚË‚‡Î‡ Á‡ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ ÍËÌÓ. ‘ÂÒÚË‚‡Î˙Ú ‚ ¿ÌÚ‡Îˡ  ̇È-ÒÚ‡ËˇÚ ÚÛÒÍË ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Î Ë Ì‡„‡‰ËÚ ̇ ÌÂ„Ó ËÏ‡Ú ÒÏËÒ˙· ̇ ŒÒ͇ËÚÂ. ¬ ÏÂʉÛ̇Ӊ̇ڇ ÍÓÌÍÛÒ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ò Ô˙‚‡ ̇„‡‰‡ ·ˇı‡ ÓÚ΢ÂÌË ‰‚‡ ÙËÎχ - "’‡ÚËÂÌËˇÚ ‚ÓÈÌËÍ" ̇ ¿ÎÂÍÒÂÈ √ÂÏ‡Ì Ë "√‡Ìˈ‡" ̇ ’‡ÛÚˇÌ  ı‡˜‡ÚˇÌ.


Krizin etkileri 2010'un ortalarýna kadar sürer

Scolari'den Türkiye'ye yeþil ýþýk

HABERLER

03

SPOR Dulovo'da beyaz eþya ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren iþadamý Erdal Abil, ekonomik krizin etkilerinin 2010 yýlýnýn ortasýna kadar devam edeceðini ve sonra iþlerin rayýna gireceðini söyledi.

10

Özbekistan'ýn Bunyodkor takýmýný çalýþtýran Luiz Felipe Scolari, Türkiye Milli Takýmý'nýn baþýna geçme adýna yeþil ýþýk yaktý. Scolari, "Teklif olursa deðerlendiririm." dedi.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

Yýl: 17 Sayý: 44 (875)

FOTOÐRAF: AHMED AHMEDOV

26 EKÝM - 1 KASIM 2009

0.65 lv

Beynur Süleyman

Erkan Tunca

Sofya

Devlet 2010’da önemli altyapý projelerini tamamlamak için borç ve devlet garantisi saðlayacak. Hükümetin hazýrladýðý listede beþ altyapý projesi bulunuyor. Bu listede Belene Nükleer Santrali bulunmuyor. Devlet, Belene Nükleer Santralinin yapýmý için her türlü krediye devlet garantisi vermeyecek. 2009 yýlý için devlet 600 milyon Euro devlet garantisi saðlamýþtý. Altyapý projelerinin yaný sýra 88 su ve kanalizasyon projesi finanse edilecek. Devlet tarafýndan 2010’da yapýmýna öncelik verilecek altyapý projelerinden biri Sofyan’nýn güney çevre yolunun tamamlanmasý. Bunun için 8 milyon Euro kredi çekilecek. 4,8 milyon Euro ise devlet bütçesinden karþýlanacak. Devamý Sayfa 2’de

Ticari ilişkilerde tarihi gelişmeler yaşandı Sofya

Türkiye Ticaret Müþaviri Çetin Yýlmaz, görevde bulunduðu süre içinde iki ülke arasýnda ticari alanda tarihi sayýlabilecek geliþmeler kaydedildiðini söyledi. Bulgaristan’ýn Avrupa Birliði’ne girmesi, Türkiye ile Bulgaristan arasýndaki ticaret hacminin 3 milyar euroya ulaþmasý ve Ticaret Merkezi’nin kurulmasý bunlardan en önemlileri. Devamý Sayfa 5’te

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Altyapý projeleri için devlet 560 milyon leva borç alacak

Devlet tarafýndan 2010 yýlýnda garanti verilecek projeler listesinde, önemli yollarýn yapýmý ve onarýmý, barajlarýn onarýmý, su ve kanalizasyon projeleri yer alýyor. Listede Belene bulunmuyor.

KÜLTÜR 09 DÝPLOMAT EÞLERÝ ÝSTANBUL’A HAYRAN KALDI Бътън - ражданет шампион във Формо на един ула 1

26 ÎÊ ÒÎ

ÌÂÐÈ

œÂÁ 2000 ÒÔ˜ÂÎË „. ƒÊÂÈÒ˙Ì ¡˙Ú˙ Ò‚ÓËÚ Ô˙‚Ë ÚÓ˜ÍÌ ¡‡ÁËÎˡ ÏÓÊ ·Ë Ë ÚÓ˜ÌÓ ÚÛÍ ÒÚ‡ÌË ‚ Á‡ ‡, Ô˙Ú, ¯‡ÏÔ Ô˙‚Ë Ë ÔÓÒΠ‰ÂÌ ËÓÌ ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1.

- 1 ÍÎ ÅÌ

КУЛТ УРА

05

Месут Кюртиш: има нужд Mладото а от алте поколение рнативна

INTERNAT IONAL NEW SPAPER

BULGAR

ÂÐÈ 2 009

IA

Ãîäèí "Здрават à: XV а, първична II Áð на решения îé: 44 агресия , дори и (875) ри. "Тов риск поня означава борб а родител дали тя ще се проя кога или накр еност, проб ивно ите във възпита ви в лош аспе атко движение ст, инициат кт, зави нието на ивност, ", обяснява си от гот малчуга ните още баланса на "поз психотерапевтъовност за взем ане волено" в найранн т Мад а възраст и "забранено", лен Алгафа ", акценти прилаган от ра спец иалистъ т.

Aгресият е балансъта е нещо много по зит между "поз волено" и ивно, важен "забранено " ÎÂ

Ñîô èÿ

ÀÕÌÅÄ

Àõì åäîâ

Õ‡ÔÓÒΠ‰˙Í Ú‚˙ ҂ˉ ‰Â ÔË ÔÓ‰ ÂÚÂÎË Ì‡ ÔÓˇ ˜ÂÒÚÓ ÒÏ ‚‡ ̇ ‡ÒÚ‚‡˘Ë ‡„ÂÒËˇÚ ÚÂ. «‡ ÚÓ‚‡ ‡„ÂÒˡ ͇͂ ÚÓ˜ÌËÍ ‡, Í˙‰Â  ÌÂÈÌ ËˇÚ Ô˙‚ Ó Â Ë ÍÓ„‡ Ë ÂÏ? Õ‡ Í‡Í ÓËÁÚÂÁË ‚˙Ô ÏÓÊ ‰‡ ˇ ӂ· ‚ÂÒÚÌ‡Ú ÓÒË ÌË ÓÚ„Ó‚ÓË ‰Â¿Î„‡Ù‡Ë ‡ ÔÒËıÓÚÂ‡Ô‚ ËÁÎˈÂÚÓ . "œ˙‚Ó, Úˇ Ú͇ ljÎÂÌ ·‚‡ ‰‡ ̇ ‰Ûχ ËÁÏËÂÏ Ú‡ ‡„ ÚÓ Ì„‡ Òˡ ÚË‚Ë ‚‡ÏÂ. ¿„ Á˙Ï, Ò ÍÓÈÚ ÓÚ ÏÌÓ„ÓÓ ÚË‚ ÌÓ", Òˡڇ  ÌÂ˘Ó ˇ ̇ÚÓ‚‡Ì¡ ‡Ê‰ Á‡ˇ‚ ˇ‚‡ ¿Î„‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓÁËÙ‡Ë ‡ÌÂÚÓ Â ÚÓ Ì‡ ‰ÌÓ ‡„ÂÒˡ, . —ÔÓ ‰ ÔÓÍ˙΂‡Ì ˆ‚ÂÚ ‚ÒˇÍ Ù

ÊÀ: ÀÕ ÌÅÄ

—ÚÓ Úˈ Ë ıËΡ ÓÚÍ ‰Ë ÎÂ‚Ó ÚÍË Ì‡ ‡‰Ì‡ÚË ÓÚ ·‡ÌÍ ‚ ҇ ·˙΄‡Ë „Ó‰ËÌË, ÔÂÁ ÔÓÒÎÓ‚Ë ÒÏÂÓÚ˜Ë ‰ÓÏÒÚ‚ÓÚ Ú‡Ú ÓÚ Ã¬– ‰ÌËÚ Ê ‰‡ ÒÂ Ó ÛÚÓ˜Ìˇ‚‡Ú, . ŒÚ ‚‰‡‰Â ÚÓ˜Ì ˜Â Ì ÏÓÍÓÎÍÓ Ò‡ ÒÎÛ˜‡ËÚ ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË Í‡ ‚ÂÚÂ Ë , ÍÓÎÍÓ Ò‡ Í‡Í‚Ë ÒÛÏË Ò‡ÈÚÓÚ˙È Í‡Ú Ò‡ ËÁÚÓ Ó ‰ˈ‡ ˜ÂÌË ¯ËÚ Ó

ÑÍÈÌ

Àõì åä

Крадат ст отици хиляди лев интернет ове през

Kýrcali bölgesinde tütünde bolluk yaþanýyor

музика "»Ï‡ Ô‡ÁÌ „ËÓÁ̇ڇ ÓÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ ¯ÂÌË ÌËÂ, ̇¯‡ ÏÛÁË͇ ÔË Ï·‰Ó  ̇ ÂÎËÒÔÓ‰ÂΡ Ú‡ ˆÂÎ Â ‰‡ ˇ Á‡Ô˙ÎÚÓ ÔÓÍÓÎÂÏ·‰ËˇÚ ÌËÏ", ÚÛÒÍË ÔÓËÁıÓ‰ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ ÓÚ ÃÂÒÛÚ ˛Ú˯.

¿„ÂÒˡڇ  ÌÂ˘Ó ÏÌÓ„Ó ÔÓÁËÚË‚ÌÓ, ‚‡ÊÂÌ Â ·‡Î‡ÌÒ˙Ú ÏÂÊ‰Û ìÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓî Ë ìÁ‡·‡ÌÂÌÓî ̇ ÒÚ. 1-3 “ÛˆËˇ Ë –ÛÒˡ ìÔË‚Ë΄ËÓ‚‡ÌË Ô‡Ú̸ÓËî ̇ ÒÚ. 1-4 –ÓχÌÚË͇ڇ ‚ ìÓÁÓ‚ËÚ ÙËÎÏËî ̇ ÒÚ. 1-6

FOTOÐRAF: ÝDRÝS ALÝ

СПО РТ

09

Kýrcali bölgesinde yetiþtirilen tütün miktarýnda bu yýl bolluk yaþanýyor. Mevsim koþullarýnýn iyi olmasý ve üreticilerin daha fazla tütün iþlemesi bu bolluða neden oldu. Bollukla birlikte tütün fiyatýnda düþüþ bekleniyor. Primli tütün alýmlarý 4 Aralýk’ta sona erecek. Ýdris Ali

Kýrcali

Kýrcali denince akla ilk gelen çalýþmalardan biri tütündür. Bölgedeki ailelerin çoðu geçimini tütün yetiþtirerek ve inþaatlarda çalýþarak saðýlýyor. Bu yýl tütünün bol olmasýnýn nedeni yaðmurlarýn zamanýnda yaðmasý ve

geçen yýla kýyasla tütün üreticileri arazilerini 2-3 dönüm artýrmalarý ve köyde bazý ailelerin traktör sahibi olmalarýdýr. Halký teþvik eden sebeplerden bazýlarý da tütün fiyatýnýn iyi olmasý ve verilen primler. Tütünün bol olmasý ürünün fiyatýný düþürüyor. Bu tütün üreticileri arasýnda oluþan genel bir kanaat. 4’te

2900 Гоце Делчев; База: тел.: (0751) 60 905, GSM: 0887 51 17 75, факс: (0751) 60 550; Складове: Айтос – 0886 257 868, Смолян – 0889 529 305, Разград – 0886 662 151, Кърджали – 0887 759 414, Русе – 0887 789 161; e-mail: merkez@abv.bg, web: www.merkez-bg.com


2 Z A M A N HABERLER 26 EKÝM - 1 KASIM 2009

Altyapý projeleri için devlet 560 milyon leva borç alacak

Adam kaçýrmaya ömür boyu hapis Baþbakan Boyko Borisov insan kaçýrma olaylarýnýn artýþ göstermesiyle ilgili olarak bu tür suç iþleyenlerin 30 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlmasý önerisini getirdi. Kanun tasarýsýnýn hazýr olduðunu ifade eden Baþbakan, kaçýrýlma esnasýnda ölüm veya aðýr yaralanmaya neden olan suçlularýn ömür boyu hapis cezasý ve tekrar sokaða dönmelerinin engellenmesi gerektiðini savundu. Bir sayfalýk kanun tasarýsý Ýçiþleri Bakanlýðý hukukçularý tarafýndan hazýrlandý. Paket söz konusu olaylarý yapanlara karþý acýmasýz önlemler içeriyor. Bakanlara Ceza Kanunu’daki deðiþiklikler için iki hafta süre veren Baþbakan, bu süre içinde suç olaylarýnýn takibi konusunda bilgi sisteminin de hazýrlanmasýný istedi.

Hükümet, 2010 yýlýnda devlet tarafýndan garanti verilecek projelerin listesini hazýrlayýp Meclis’e sundu. Listede beþ altyapý projesi bulunuyor. Kabine tarafýndan kabul edilen listeye göre, devlet 2009’a kýyasla 2010 yýlýnda iki kat daha az kredi kullanacak. Bu kredilerle beþ altyapý projesinin tamamlanmasý öngörülüyor. BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Bölgesel Kalkýnma Bakaný Rosen Plevneliev, Simeonovsko Þose ile Mladost 4’ü baðlamayý amaçlayan projenin tamamlanmasýnýn ülke için öncelikli olduðunu belirtti. Bir diðer önemli altyapý projesi de Burgas - Meden Rudnik yolu. Bunun için de devlet 11,2 milyon Euro finansman saðlayacak. Bu projenin de 2012 yýlýna kadar bitirilmesi amaçlanýyor. Bakan Plevneliev, 11 milyon Euro’ya mal olmasý beklenen bu yol için devletin 7 milyon Euro finansman saðlayacaðýný bildirdi. Ruse’nin sanayi bölgesi için hazýrlanan 34 milyon euro deðerindeki su projesi Kalkýnma ve Geliþtirme Alman Bankasý tarafýndan desteklenecek. Silistra’nýn Tuna taþkýnlarýndan etkilenmemesi ve sellerin önlenmesi için 9 milyon euro ayrýlacak.

Ceza Kanunu’nda tasarlanan diðer deðiþiklikler arasýnda polislere teklif edilen rüþvetleri kapsýyor. Ýçiþleri Bakanlýðý, görevlilere verilen rüþvet için sadece para cezasý düþünmüyor. Bunun yanýnda teklif götüren þahsýn 10 yýla kadar hapis cezasý da planlanýyor. Kendi haklarýný aþan polis görevlilerine verilecek cezalar ile polise fiziki saldýrý olaylarýnda verilecek cezalarda da artýþa gidilecek. MVR, nezaretleri modernleþtirmek için 4 milyon leva ayýrarak, zanlýlarýn 24 saat kamerayla gözaltýnda tutulmasýný ve týbbi yardýmýn hazýr bulundurulmasýný öngörüyor.

Üniversitelilere daha kolay vatandaþlýk Dýþ Bulgarlardan Sorumlu Bakan Bojidar Dimitrov, Bulgarsitan’da üniversite bitiren yabancý öðrencilerin vatandaþlýk müracatýnda bulunmalarý durumunda daha kolay prosedürlerden geçmesini teklif etti. Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu’nda görüþülmesi beklenen tasarý, etnik kimliði Bulgar kökenli olan kiþileri kapsýyor. Üniversite dönemini doðal bir yaþam devresi olarak deðerlendiren Dimitrov, devletin üniversiteli potansiyelini kullanmasý gerektiðine vurgu yaptý. Üniversiteliler dýþýnda, 1947 yýlýnda Paris Barýþ Anlaþmasýyla Bulgar devletinden alýnan yerlerde yaþayan kiþilerin de, Adalet Bakanlýðý’na sunacaklarý dilekçe ile vatandaþlýðýný geri alabilmesi düþünülüyor. Dimitrov’un ekibi ayrýca Bulgaristan dýþýndaki lobi ve devlet arasýndaki koordinasyonu saðlayacak kanun tasarýsý hazýrlýyor.

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

POLÝSE RÜÞVETE 10 YIL HAPÝS

Pomorie’nin batý kýsmýndaki kýyýdan gelen su tehlikesini önlemek için de 4, 65 milyon Euro harcanacak. Dünya Bankasý’ndan alýnacak 81 milyon Euro da belediye altyapýlarýnýn geliþtirmesi için kullanýlacak. Bu kaynakla Plovdivtsi, Neykovtsi ve Luda Yana barajlarý tamamlanýp, Studena Barajý tamir edilecek. Yine Dünya Bankasý’ndan alýnan 127 milyon euro krediyle de demiryollarý modernizasyonu projesi yürütülecek. Hükümet, altyapý projelerinin dýþýnda eðitim ve bilime de garanti yoluyla destek saðlayacak. Üniversiteler için verilen kredileri garantilemek için 40 milyon leva ayýran devlet, bu kaynaðý ‘eðitimi destekleme’ anlaþmasý imzalayan bankalara verecek. Üniversite öðrencilerinin, ilk kredilerden 2010’un ilk aylarýndan itibaren yararlanmasý bekleniyor. Öte yandan Bölgesel

Kalkýnma ve Bayýndýrlýk Bakaný Yardýmcýsý Lilyana Pavlova, 18 belediye baþkaný ile 2007-2013 “Bölgesel geliþtirme” operatif programý anlaþmalarýný imzaladý. 133 milyon leva deðerindeki programlar, “Þehir içini iyileþtirmeye destek” adlý finansal yardýmý öngörüyor ve 24 ay içerisinde gerçekleþtirilmesi bekleniyor. Eylül ayýnda anlaþmalarýn tekrar gözden geçirildiðini aktaran bakan yardýmcýsý, fiyat konusunda iyileþtirmeler yapýldýðýný belirtti. Projelerin önceki fiyatlarýnýn 163 milyon leva tutarýnda olduðuna deðinen Pavlova, her bir projenin yüzde 15 ila yüzde 25 arasýnda fiyatýnýn düþürüldüðünü ifade etti. Programlardan tasarruf edilen 110 milyon leva ise diðer projeler için kullanýlacak. Böylece 86 belediye 8 Ocak 2010 yýlýna kadar desteklenmesini istediði projeleri hazýrlayýp sunabilecek.

Ülke çapýndaki sonbahar arazi sürümleri tamamlanmak üzere. Birçok yerde arazi ekim iþlemleri hýzla sürüyor. Bu yýl buðdayý komþu ülkelere de pazarlayan General Toþevo’daki Tarým Enstitüsü; Enola, Aglika ve Milena cinsleriyle daha verimli buðday hasadý bekliyor. Yetkililer, gelecek yýl bu cins buðdaydan Türkiye’ye 150 ton hububat ihraç edileceðini duyurarak, komþu ülkenin çiftçilerinden büyük ilgi olduðunu aktarýyor.

TAZİYE Arkadaþýmýz Musa Ýsmail'in babasý Ýsmail Mehmet Ýsmail Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakýnlarý ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. ARKADAÞLARI

Yýl sonuna kadar inþaat sektöründen 35 bin kiþi iþten çýkartýlacak. Bu korkutucu istatistik Bölgesel Geliþtirme ve Bayýndýrlýk Bakaný Rosen Plevneliev’in Ýnþaat Odasý temsilcileriyle yaptýðý görüþmede açýklandý. Oda Baþkaný Simeon Peþov, sektördeki durumun aðýr olduðunu ve þuana kadar olan sipariþlerin geçen sene bu döneme göre yüzde 30-35 daha düþük olduðunu aktardý. Kurtuluþ olarak operatif programlarý gösteren Peþov, “2008 ortalarýndaki 16 milyar leva deðerindeki inþaat ve montaj iþleri seviyesine ulaþamaya-

caðýmýzý biliyoruz, fakat umudumuz reel faaliyetlerimizin operatif programlara baðlý olarak nisan ve mayýs aylarýnda baþlamasýdýr.” diye konuþtu. Bu yýl genel hacmin 12,5 milyar levaya ulaþacaðý haberini veren Peþov, yýl sonuna kadar 35 bin kiþinin iþten çýkartýlacaðýný, inþaatçýlar için en zor dönemin þubat ve mart aylarýnda yaþanacaðýný belirtti. Oda temsilcileri bakanla görüþme sýrasýnda KDV geri ödenme süresini 14 güne indirilmesini istedi. Öte yandan Bakan Rosen Plevneliev, son 18 ay içerisinde hiçbir açýk ihale olmadýðýný üzüntüyle aktardý.

FOTOÐRAF: KÜRÞAT BAYHAN

35 bin inþaatçý iþsiz kalacak


HABERLER Z A M A N 3 26 EKÝM - 1 KASIM 2009

Dulovo’da faaliyet gösteren Zeki firması sahibi Erdal Abil:

Uzun zamandan beri dünya ve ülke gündemini ekonomik kriz meþgul ediyor. Amerika’da baþlayan ekonomik kriz dalga dalga tüm dünyaya yayýldý. Akþam haberlerinin büyük bir bölümünü de kriz haberleri oluþturuyor. Dulovo’da beyaz eþya ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren iþadamý Erdal Abil ile ekonomik krizin etkileri üzerine konuþtuk: Sizi ve firmanýzý tanýyabilir miyiz?

Dobriç’in Kableþkovo köyündenim. Eskiden beri tarýmla ilgileniyoruz. Teknolojiye karþý büyük meraðým vardýr. Dulovo’da 2005 yýlýndan beri beyaz eþya ticareti yapýyorum. Bunun yanýnda mobilya alanýnda çalýþýyorum ve elektrikli scoter motor ticareti de yapýyorum. Ekonomik kriz sizi nasýl etkiledi?

Doðrusunu söylemek gerekirse ekonomik kriz daha çok bizim gibi küçük çapta iþ yapan iþadamlarýný etkiledi. Biz Dulovo’da iþ yapýyoruz. Müþterilerimiz ise daha çok köylülerimiz. Köylülerimiz ise tarým ve hayvancýlýkla geçiniyor. Düþük gelirli halkýmýz krizden önce de kredi firmalarý ile çalýþýyorlardý. Ama krizle birlikte bankalar ve kredi firmalarý kredilerini durdurdu. Bu da alýþveriþin hýzýný kesti. Alým gücü azaldý. Bir de halkýmýz krizin nereye kadar gideceðini bilemediði için zaten az olan gelirini elinde tutmaya çalýþýyor.

FOTOÐRAF: EÞREF HÜSEYÝN

Krizin etkileri 2010’un ortalarýna kadar sürer Sizce ekonomik krizin etkileri daha ne kadar sürer?

Bence kriz Amerika’da baþladý, orada da bitecek. Amerika’da baþlayan kriz bütün dünyayý sarstý. Bundan dolayý dünya çapýnda büyük firmalar battý. Bir iþadamý olarak krizin etkilerinin 2010 yýlýnýn ortasýna kadar devam edeceðini ve ondan sonra iþlerin rayýna gireceðini düþünüyorum. Tanýdýðým ekonomistler de bu yönde beyanlarda bulunuyor. Tarýmla ilgili çalýþmalarýnýzý anlatýr mýsýn?

Bu sene Dulovo bölgesi kurak geçti. Bu sene dönüm baþýna 350 kg buðday aldýk. Geçen sene dönüm baþýna 700 kilo buðday almýþtýk. Üstelik fiyat da çok ucuz oldu. Bu sene buðdayýn tonunu 200 levaya sattýk. Hem fazla ürün çýkmadý, hem de fiyat düþük oldu. Ama bu bölgede kabak çekirdeðinden iyi verim alýnýyor. Ayrýca kabak çekirdeði ile iyi de gelir elde ediliyor. Devletimizin çiftçiye desteði en büyük moral kaynaðý. Bu sayede en azýndan masraflarýmýzý kurtarmýþ oluyoruz. Bizim bölgemizin en büyük eksikliði sulama sisteminin olmamasý. Normalde topraklarýmýz çok verimli ama sulama kanallarýnýn olmamasý yeterli verim alýnmasýný engelliyor. Ben herþeye raðmen halime þükrediyorum. Geçen sene iyi mahsül aldýk. Bu sene az aldýk diye üzülüyoruz ama aza þükreden insana Yaradan daha fazlasýný ve bereketiyle vereceðini biliyorum. Eþref Hüseyin - Þumen Erdal Abil, ekonomik krizin daha çok küçük çapta iþ yapanlarý etkilediðini söyledi.

Výlnari’de halk kabak çekirdeðinden umutlu Ekonomik kriz Výlnari Köyü, Nikola Kozlevo Belediyesi’nin en büyük köyü. 500 haneli köyde 2 bin 300 kiþi yaþýyor. Köy muhtarý Nedret Ýbriyamov son yýllarda köyde yapýlan tamirat çalýþmalarý sayesinde köyün modern bir görünüme büründüðünü söyledi. Nikola Kozlevo Belediye Baþkaný Turhan Karakaþ’ýn büyük gayretleri sonucu okumaevi, anao-

kulu, okul binasý ve yol çalýþmalarý köylünün moralini yükseltmiþ durumda. Výlnari Köyünde görüþtüðümüz halk tarým ve hayvancýlýktan yana dertli. Sebebi ise þimdiye kadar en az bir hanede 3 - 4 ineðin olduðu, þimdilerde ise ya bir inek olmasý yada hiçbir ineðin kalmamasý. Halk sütün kilosunun 20 stotinkadan alýnmasý ve yemlerin pahalý olmasýndan

Výlnari köyü muhtarý köylünün kabak çekirdeðine yöneleceðini, pazar sýkýntýsýnýn da hiç olmadýðýný söylüyor.

Şumen’de uluslararası şiir yarışması yapıldı

Nazým Hikmet Okumaevi, bu yýl üçüncüsü gerçekleþen uluslararasý þiir yarýþmasý düzenledi. Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan’dan oluþan katýlýmcýlar 70 civarýnda þiirle yarýþmaya katýldý. Programa Þumen Vali Yardýmcýsý Dilber Mehmet, Türkiye’nin Burgas Baþkonsolosluðundan Nihal Sarýgöz, Rus ve Ermeni temsilciler, yazarlar ve þairler katýldý. Halkýn büyük ilgi gösterdiði yarýþmada 24 þiir finale katýldý. Melis Açýk-

dolayý hayvancýlýðý býrakýyor. Köylüler ‘Yoncanýn balyasý 6 leva. 30 kilo süt satarsam bir balya yonca alýyorum. Sadece yonca ile olmuyor. Yem de çok pahalý. Böyle giderse köylerde bir tane bile hayvan kalmayacak’ þeklinde dert yanýyor. Köyde halk tarým olarak tütün, ayçiçeði, buðday ve kabak çekirdeði yetiþtiriyor. 500 dekara yakýn tütün iþleniyor. Buðday ve ayçiçeðinin fiyatlarýnýn düþük olmasý nedeniyle köylü kabak çekirdeðine önem veriyor. Köyde 3 bin dekara yakýn kabak çekirdeði ekiliyor. Hane baþý yaklaþýk 30 dekar kabak iþleniyor. Masrafý da az olduðu için köylüye daha cazip geliyor. Kabak çekirdeðinin bu yýl 2.70 leva ve 2.80 leva gibi bir rakamdan satýlmasý köylünün umudu olmuþ. Výlnari köyü muhtarý Nedret Ýbriyamov köylünün bundan sonra da kabak çekirdeðine yöneleceðini, pazar sýkýntýsýnýn da hiç olmadýðýný söylüyor. Son yýllardaki hayat pahalýlýðýnýn üstüne hayvancýlýðýn da bitme noktasýna gelmesi zaten iþsiz olan köylünün belini büktüðünü söyleyen muhtar Ýbriyamov, yetkililerin bu sorunlara biran önce el atmasý gerektiðinin altýný çiziyor. Eþref Hüseyin - Þumen göz, Þirin Mehmet ve Ayþe Hasan yarýþmada birincilikle ödüllendirildi. Nazým Hikmet okumaevi ve Dimitýr Blagoev okulu öðrencileri halk oyunu gösterileri ve resital sundu. Ayrýca yarýþmaya katýlan tüm çocuklara da çeþitli ödüller verildi. Programa Türkiye’den katýlan Prof. Necati Demir ve Prof. Ahmet Cepçi çocuklara kompozisyon yazma semineri verdi. Program sonunda misafirlere Þumen þehir turu yaptýrýldý. Günel Þükri - Þumen

Çin restoranlarını da vurdu Ülkedeki Çin restoraný ve maðazalarýn sayýsý gün geçtikçe azalýyor. “Beraber yaþayacaðýz - birbirimizi tanýmamýz lazým” projesini yürüten Mariyana Hristova, Varna’da yaptýðý açýklamada, ülkedeki Çin restoran ve maðaza sayýsýnýn gün geçtikçe azaldýðýný söyledi. Ýþ yapma imkanlarý ve düþük iþ hacminden dolayý kapýlarýný kapatarak ülkelerine dönen Çinliler, Çin’de daha verimli iþ þartlarý olduðunu belirtiyor. Çoðunluðu Pekin’den olan göçmenlerin sayýsýnýn ülke çapýnda 6 ila 10 bin civarýnda olduðu aktarýlýyor. Hristova Sofya’daki Çinlilerin saat 9–24 arasý izin günü olmadan çalýþtýklarýný haber vererek “Onlar önceden iyi para çýkartýrlardý, fakat þimdi ayný çalýþma zamanýný Çin’de uyguladýklarý zaman daha karlý çýkacaklarýný fark etti. Ayrýca burada çocuklarýný okula verdiklerinde yabancý konumundaki biri gibi 800 ila 1500 euro yýllýk ücret ödüyorlar.” diye konuþtu.

DÜZELTME Geçtiðimiz sayýda yer alan 'Halkýn hizmetine sunulan yer cazip ve temiz olmalý' baþlýklý haberde, Escape restoraný sahibi Rýdvan Adem Ýslam'ýn fotoðrafý yanlýþ girilmiþtir. Yapýlan hatadan dolayý okuyucularýmýzdan özür dileriz.


4 Z A M A N HABERLER 26 EKÝM - 1 KASIM 2009

Kýrcali bölgesinde tütünde bolluk yaþanýyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Kýrcali iki yýl gibi kýsa bir zaman içinde yeni parkýna kavuþacak. “Arpezos- Kuzey Parký” ve “Kýrcali Ýþ Merkezi Parký”nýn 2010 yýlýnýn baþýnda inþaatýna baþlanmasý öngörülüyor. Projenin iki yýl içinde ve iki aþamada tamamlanmasý bekleniyor. Proje “Bölge Kalkýndýrma” Operatif programý tarafýndan finanse edilecek. “Arpezos- Kuzey Parký” ve “Kýrcali Ýþ Merkezi Parký”nýn toplam 9 milyon levaya mal olmasý bekleniyor. Yeni parkýn Kýrcali’ye güzel bir görünüm katmasý ve yeþil alanýný zenginleþtirerek Kýrcali’yi çekici hale getirmesi bekleniyor. Proje Mimar Ganco Bakalov ve ekibi tarafýndan hazýrlandý. Park enerji tasarruflu aydýnlatma, kameralý güvenlik sisitemi ve otomatik sulama sistemine sahip olacak. Park alanýnda aðaçlandýrýlmýþ dinlenme yerleri, çocuk bölümü, þehir teraslarý, dekoratif su sistemleri, merkez þadýrvan, su basamaklarý, küçük þadýrvan ve þelale, 3,66 dekarlýk otopark alaný yer alacak. Tüm bölümlerde özürlülerin ulaþabileceði imkanlar saðlanacak. Çocuk bölümlerinde özürlü çocuklarýn da oynayabileceði bölümler yapýlacak. Yeþillendirmede çeþitli aðaçlar, dekorafif bitkiler ve çiçekler kullanýlacak. Projenin ikinci aþamasýnda park ziyaretçilerini karþýlayacak ve uðurlayacak giriþ çýkýþ bölgesinin yapýlmasý öngörülüyor. Ayrýca bin 300 seyirci kapasiteli açýk hava tiyatrosu, 5200 metrekarelik göl yapýmý da öngörülüyor. Bu gölün etrafýnda yine dinlenme alanlarý yer alacak. Hüseyin Yusuf, Kýrcali

Hasan, bu yýlki tütün bolluðunun sebebini Zamana anlattý: “Ben 50 yýldýr tütün yetiþtiriyorum. Ama bu yýlki gibi hayatýmda böyle bol tütün görmedim. Boyu 1.80 ile 2 metreye ulaþtý. Yanan yandý kalan bize yeter de artar da. Alan firmalar geçen seneki fiyatý vermezler. Bolluk olunca onlarda almakta nazlanýyorlar.” Ayný köyden olan genç üretici Hilmi Ali de ayný fikirde olduðunu söyledi. Ali “15 yýldýr tütünle meþgul oluyorum, böyle bir þey görmedim. Bu sene tütün bol, para az olacak. Þuanda 2.5 ton tütünüm var. Bu hafta köyümüzde tütün alýmý baþladý. Fakat geçen seneki fiyatý vermiyorlar. Bundan dolayý da halk memnun deðil. Geçen yýl tütünün satýþ ortalamasý 5- 5.50 leva idi. Bu seneki fiyat ortalamasý 4.50 veya 4.60 leva civarýnda” dedi. Genç üreticinin verdiði bilgilere göre, birinci kalite tütünün kilosu 6.55 leva, ikinci kalite tütünün kilosu 4.85 ve üçüncü kalite tütünün kilosu ise 1.90 levadan satýlýyor.

‘Kýrcali Günü’nde tarihe dostluk mesajlarý düþüldü FOTOÐRAF: HÜSEYÝN YUSUF

Kırcali’ye yeni park

FOTOÐRAF: ÝDRÝS ALÝ

Bu yýl halk Kýrcali bölgesinde tütünü erken deste yapmaya baþladý. Çünkü 4 Aralýk tütünün primli alýmýnýn son günü. O tarihten sonra tütünler yine alýnacak, fakat tütüne prim verilmeyecek. Dola-

yýsýyla þu anda halk telaþlý. Herkes bir an evvel deste yapýp malýný satmayý düþünüyor. Önümüzdeki yýl itibarýyla tütüne prim verilmeyeceði de konuþuluyor. Bu mesele üreticileri hayli tedirgin ediyor. Krumovgrad ilçesine baðlý Buk köyünde tütün yetiþtiren Fatma

21 Ekim Kýrcali’nin Günü törenlerle kutlandý. Törende fotoðraf karelerine birlikte yaþamanýn güzellikleri yansýdý. Bu þimdiki ve gelecek nesillere sevgi ve dostluk mesajý vermekten baþka bir þey deðildi. Herkes Kýrcali Günü’nde bir araya geldi. Dostluklar tazelendi ve yeni sevgi köprüleri kuruldu. Program General Delov’un anýtý önünde çelenk ve çicek konmasýyla baþladý. Daha sonra Kýrcali Belediye Baþkaný Hasan Azis, Vali Ývanka Tauþanova ve Meslis Baþkaný Seyfi Necip Kýrcali Günü nedeniyle halký selamladý. Tören çeþitli gösteri ve sanatcý Silviya Katstarova’nýn konseriyle devam etti. Kýrcali’nin Günü’nü kutlamak için gelen misafirler arasýnda Avrupa Parlamentosu milletvekili Prof. Vlatko Panayatov, milletvekilleri Dimço Mihalevski, Stveta Karayanceva yer alýrken Türkiye’den Yalova, Bursa, Tekirdað, Osmangazi kardeþ þehirlerinin belediye baþkanlarý ve Yunanistan’dan gelen misafirler de törende hazýr bulundu. Hüseyin Yusuf, Kýrcali

DESIGN OUTDOOR INDOOR ADVERTISING www.imeldesign.net


RÖPORTAJ Z A M A N 5 26 EKÝM - 1 KASIM 2009

‘Ticari iliþkilerde tarihi noktalara ulaþýldý’ FOTOÐRAF: AHMED AHMEDOV

Türkiye ile Bulgaristan arasýndaki ticaret hacmi tarihi sayýlabilecek 3 milyar euroya yükseldi. Ancak ekonomik krizden dolayý bu rakam þu anda 2 milyar euro civarýnda. Krizden sonra ticaretin kaldýðý yerden devam edeceði ümit ediliyor. BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Çetin Yýlmaz ile Bulgaristan’da görevde bulunduðu süre içinde iki ülke arasýndaki ekonomik iliþkilerin geldiði seviyeyi konuþtuk.

Görevde olduðunuz sürede iki ülke arasýndaki ekonomik iliþkilerde ne gibi geliþmeler yaþandý? Görev süresinde tarihi denecek deðiþiklikler oldu. Bulgaristan Avrupa Birliði (AB) üyesi oldu. Ben Ekim 2006’da göreve baþladým, Bulgaristan 2007’de AB üyesi oldu. AB’nin ekonomik entegrasyonunun bir parçasý oldu. Bu Türkiye ile Bulgaristan arasýndaki ekonomik iliþkileri olumlu etkileyen bir geliþme. Daha önce iki ülke arasýnda Serbest Ticaret Anlaþmasý vardý. AB üyeliðinden sonra bu Gümrük Birliði ile daha da geniþledi. Böylece iki ülke ticaretinde hiçbir sanayi ürününde gümrük vergisi alýnmamasý uygulamasý daha da geniþledi. AB üyeliði iki ülke ticaretini çok olumlu etkiledi. Bunu rakamlara bakýnca da görmek mümkün. 2008’in yazý itibariyle iki ülke arasýndaki ticaret hacmi 3 milyar euroya ulaþtý. Bu tarihi bir nokta. Ýki ülke ticareti de dengede. Ýki ülke de 1,5 milyar euro deðerinde karþýlýklý mal alýp satýyor. Bulgaristan dünyada en fazla Türkiye’ye mal satýyor. Tabiî ki bu geliþmeler ekonomik kriz dolayýsýyla sekteye uðradý. 2008 yazýndan 2009 yazýna 12 aylýk dönemde, krizin en etkili olduðu zamanda iki ülke ticaretinde yüzde 30 gerileme oldu. Bulgaristan Merkez Bankasý verilerine göre, bu sürede toplam ticaret 2 milyar euro olarak gerçekleþti. Bunun 1,16 milyarýný Türkiye’nin Bulgaristan’a yaptýðý ihracat; 850 milyon eurosunu da Türkiye’nin Bulgaristan’dan yaptýðý ithalat oluþturuyor. Bu iki ülke ekonomik iliþkilerinin sekteye uðradýðý anlamýna gelmiyor. Bunlar krizin etkisi. Kriz sona erince ticari iliþkiler kaldýðý yerden devam edecektir. Bulgaristan’da yabancý þirketler sayýsýnda Türkiye birinci sýrada geliyor. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasý kayýtlarýnda ülkede bin 200 Türk þirketi bulunuyor.

Yatýrýmlar istenilen seviyeye ulaþabildi mi? Yatýrýmlar maalesef istenilen seviyede deðil. Çok daha fazla olmalýydý. Resmi rakamlar, sermayenin geldiði ülkeye kaydýrýldýðý için gerçek rakamlarý yansýtmýyor. Mesela Þiþecam Türk yatýrýmý olarak sayýlmýyor. Tam rakamý ölçmek mümkün deðil. Ancak ülkedeki Türk yatýrýmlarýnýn 1 milyar euro civarýnda olduðu tahmin ediliyor. Yatýrýmlarýn artmamasýnýn önemli iki nedeni var. Ýlki Türk yatýrýmcýlarýna uygulanan sýký vize prosedürü. Ýþ yapacak kiþinin yatýrým yapacaðý ülkeye rahat giriþ çýkýþ yapmasý lazým. Mallar serbest dolaþýyor ama insanlar serbest dolaþamýyor. Bundan en baþta Bulgaristan zararlý çýkýyor. Bu hem ülke turizmini hem yatýrýmlarý etkiliyor. Vize sorunuyla ilgili Bulgar makamlarýndan aldýðýmýz yanýt AB mevzuatýndan dolayý yerine getirilmesi gereken þartlardan dolayý olduðu söyleniyor. Ancak Schengen vizesi olan kiþi de Bulgaristan’a rahat giremiyor. Ýkinci neden de çalýþma izinleri. Gerektiðinde kalifiye iþçi getirebilme so-

Ticaret müsteþarý Çetin Yýlmaz, görev süresi esnasýnda katkýda bulunmaktan mutluluk duyduðu olayýn Ticaret Merkezi'nin kurulmasý olduðunu, Merkez sayesinde yatýrým yapmak isteyen iþadamlarýna daha geniþ ve kapsamlý bilgiler verildiðini söyledi.

ÇETÝN

YILMAZ

runu. Özellikle inþaat firmalarý, kilit noktalardaki çalýþanýný kendi ülkesinden getirmek ister. Bir yabancý çalýþtýrmak için 10 yerli iþçi çalýþtýrma zorunluluðu hala devam ediyor. Bu kanun deðiþikliði gündeme gelmiþti, ancak kaldýrýlmadý. Bunlarýn düzeleceðini umut ediyorum.

Türk Bulgar Ticaret ve Sanayi Odasý’nda bazý deðiþiklikler oldu. Türk iþadamlarýný tek çatý altýnda toplamaya gayret gösterdiniz. Çalýþmalar hangi noktaya vardý? Türk firmalarýnýn tek çatý altýnda örgütlenmesine büyük önem verdik ve destekledik. Bu en baþta firmalarýn ekonomik menfaatlerini kolaylaþtýracak bir uygulama. Firmalar karþýlaþtýklarý bazý sorunlarla tek baþýna üstesinden gelemeyebilir. Vize ve çalýþma izinleri Türk iþadamlarýnýn baþlýca sorunu. Bu konularda tek bir firmanýn uðraþmasý zor. Firmanýn hem zamanýný, hem bütçesini hem de enerjisini alýr. Tek baþlarýna bunlarla uðraþmak yerine kurumsallaþmaya gidilmesi gerektiðini, bu kurumun iþadamlarýnýn sorunlarý ile uðraþacaðýný firmalara anlatmaya çalýþtýk. Bugün iþadamlarýnýn sorunlarýný ticaret odalarý gibi kurumlar yapýyor. Önemli görevler üstleniyorlar. Dernekler de olsun hayatýný devam ettirsin. Bunlarý da bir araya getiren bir çatý kurum olmasý, bunlarýn daha koordineli ve seslerinin daha güçlü çýkmasýný önemsedik. Ýþadamlarý ile bir araya gelerek bunlarý an-

lattýk. Odanýn þu anda yüz üyesi var. Ama bu yeterli deðil. Etkili olabilmesi için daha fazla üyeye ihtiyaç var ve bu üyelerin aktif olmalarý gerekli. Bu odaya Türkiye ile iþ yapan veya yapmak isteyen Bulgar þirketleri de girmeli ve de var. Ancak yeterli deðil. Oda ancak o zaman çok etkili hale gelir. Ülkenin mercilerine sorunlarýný çok daha güçlü duyurabilir. Odada önemli geliþmeler yaþandý. Ýdari yapý tamamlandý. Firmalarý odaya üye olmaya ve aktif olmaya davet ediyorum. Ben en baþta genellemelerden þikayetçiyim. ‘Bizler birlikte bir þey yapamayýz’ diye bir þey olamaz. Niye yapamayalým? Bu iþadamlarýnýn iþlerini kolaylaþtýrmak için önerilen bir metot. Biz bir þey yapamayýz genellemesinden en baþta iþadamlarý zarar görür. Mevcut hal kabullenilmiþ olur. Bu yanlýþ. Hemen sonuç beklemek de uygun deðil. Bu orta vadeli bir süreç. Bugünden yarýna sonucu beklemek gerçekçi deðil.

Türkiye Ticaret Müþavirliði’nin baþlattýðý dünyada ilk Ticaret merkezi uygulamasý Bulgaristan’da baþladý. Merkezin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verir misiniz? Benim görev sürem içinde katkýda bulunmakla çok mutluluk duyduðum Ticaret Merkezi’nin kurulmasý oldu. Nisan 2009’da kurulan merkez ile yurt dýþýndaki ticaret misyonlarýnýn daha da geliþtirilerek çok yönlü hale getirilerek daha güçlü idari ve teknik altyapýya kavuþturulmasý,

böylece Türk firmalarýna daha fazla yardýmcý olacak hale getirilmesi amaçlanýyor. Dünyada ilk defa Bulgaristan’da kuruldu. Bulgaristan Türkiye’nin AB’ye açýlan kapýsý. Ayrýca AB’ye giden TIR’larýn çoðu Bulgaristan’dan geçiyor. Bu nedenle Bulgaristan önemli bir ülke olduðu için ilk olarak burada baþladý. Diðer þube Pekin’de açýldý, Suudi Arabistan’da devam ediyor, Romanya’da da açýlmasý düþünülüyor. Merkezin personel altyapýsý hazýrlandý. Merkez sektörel ve ekonomik raporlar hazýrlýyor. Tüm lojistik imkanlar hazýr durumda. Ýþadamlarýna lojistik destek veriliyor. Ýstenilen bilgiler daha iyi veriliyor. Ülke ekonomisi, ithalatçý firmalarý, ticaret meslek odalarý bilgileri veriliyor ve ihaleler takip ediliyor. Ýþadamlarý Bulgaristan hakkýnda hazýrladýðýmýz bazý kaynaklara www.musavirlikler.gov.tr sitesindeki Bulgaristan’ý seçerek de ulaþabilirler. Merkez haline geldikten sonra sektör raporlarý hazýrlandý. Daha kapsamlý bir þekilde iþ adamlarýna yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Geliþmeleri hep beraber göreceðiz.

Bulgaristan’dan hangi izlenimler ile ayrýlacaksýnýz. Burasý benim ilk yurt dýþý görev yerim. Zorluklarla karþýlaþtýðýmýz da yorulduðumuz zamanlar da oldu. Ancak arkamýza dönüp baktýðýmýzda iyi þeyler býraktýðýmý düþünüyorum. Ýyi iliþkiler ve dostluklar kurduk. Benim için Bulgaristan özel bir yere sahip. Ýyi izlenimlerle ayrýlýyorum.


YORUM

26 EKÝM - 1 KASIM 2009

ZAMAN 06

Toplumu uçuruma götüren hürriyet anlayışı Demokrasi dönemine geçeli, 20 yýl gibi minde dünyadaki firmalarýn ürettiði üuzun bir süre oldu. Þöyle bir arkaya bak- rünler her an ayaðýnýza kadar geliyor. Her týðýmýzda toplumda neler deðiþti. Neler yerde her ürün arz edilip bulunabiliyor. kazanýlýp neler kaybedildi. Bunun muha- Hatta daha önce ihtiyaç görülmeyen üsebesini bu ülkede yapan var mý? Bilmi- rünler þimdilerde ihtiyaçlar sýnýfýna girmiþ yorum? ama bunun muhasebesini yap- durumda. Ýmkaný olsun olmasýn çýkan her ürünü almak ihtiyacý hismak gerekir sanýrým. Yapsediliyor. Tabi þu anda kapitamak lazým ki, kaybettiklerilizmin getirdiði gelir dengemizi veya kazandýklarýmýzý sizliði çok kimselerin bu ürüngörüp geleceðe geçmiþten leri elde etmesini engelliyor. ders çýkararak ilerleyelim. Komünizm döneminde inBu yeni dönemde deðiþen sanlarýn standart bir hayatý ayrý bir þey de hürriyet anlayýKAMÝL vardý, devlet bazý þeyleri kýsýtþý. Bu dönemde demokrasiyi D E M Ý R K A Y A lamýþ, belli saatte yatýp belli sonsuz bir hürriyet anlayýþý osaatte kalkýyordunuz. Belki k.demirkaya@zaman.bg larak kabul eden bir çok kimdünyada tüm olup biten þeyse var. Hürriyet yýllardan beri leri bilmiyor, tüm filmleri seyredemiyordu- deðiþik tarifleri yapýla gelmiþ bir kavram. nuz. Standart bir geliriniz olup; onunla ge- Kimilerine göre o, tamamen kiþinin her çinmeye çalýþýyordunuz. Belki ihtiyaçlarýnýz an her istediðini yapabilme anlayýþý olanispetinde imkanlar sunulduðundan daha rak tarif edildi. Tabi bu tarif çerçevesinde fazlasýný da bilmediðinizden mutluydunuz. evlat, anne- babasýna dinlemez hale gelAma þimdi öyle mi? Demokrasi döne- di. Hal böyle olunca herkes özgür olaca-

ðým derken aileler parçalandý. Toplumun temel taþý aile bozuldu. Çocuklar annebaba terbiyesinden mahrum kaldý. Baþý bozukluk aldý yürüdü. Gençlerin eve geliþ saatleri gece yarýlarýný buldu. Neticede gençler arasýnda sigara, içki, kumar ve uyuþturucu yaygýnlaþtý. Ýnsanlar mutlak hürriyeti kavuþmak için çýrpýnýrken farkýnda olmadan uyuþturucunun, sigaranýn, þehvetin, paranýn, malýn esiri oldular. Gerçek hürriyeti anlayamadýlar. Gerçek hürriyet, bu kulluklardan kurtulup tek Yaratýcýya kul olmaktan geçer. Bu kötü alýþkanlýklarý önlemek için polisiye tedbirler alabilirsiniz ama, bu tedbirler bir yere kadar iþ görür, hiçbir zaman köklü çözüm olamaz. Problemleri kökünden çözebilmek için bu hürriyet tarifinin tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Yukarýda arz etmiþtik, bazýlarý, “onu kiþinin her istediðini yapabilmesi” olarak tarif ediyorlar. Bazýlarý da “Kiþinin baþkalarýna zarar vermemek kaydýyla her iste-

diðini yapabilmesi” olarak tarif ediyorlar. Bu tarif birincisine göre daha masum ve daha zararsýz gibi gözüküyor. Ama aslýnda gerçek hürriyet bizce tarifi þu þekilde olmalý. ‘’Kiþinin hem baþkalarýna hem de kendi þahsýna zarar vermeden her istediðini yapabilmesidir’’. Þimdi bu tarife baktýðýmýzda kiþi baþkalarýna rahatsýz etmediði gibi kendi nefsine vücuduna da zarar vermemeli. Çünkü o vücut bize Yaradan’dan emanet olarak verilmiþ. Biz onu kullanýrken ona zarar verecek þeylerden korumak zorundayýz. Onu korumak ve onu itinalý bir þekilde kullanmak, onu bize bahþeden Yaradan’a karþý da bir saygýnýn ifadesidir. Ýnsanlar bu hürriyet anlayýþýný kavramýþ olsalar; toplumda sigara içki uyuþturucu kullanýmý en asgari seviyeye iner. Aslýnda her insanýn vazifesi, bu hürriyet anlayýþýný hayatýnda uygulamalý ve etrafýna bu anlayýþ çerçevesinde faydalý olmaya çalýþmalýdýr.

2003’te Gaziantepli hayrsever iþadamlarýnýn baþlattýðý uygulama sayesinde, binlerce öðrenci, fen ve Anadolu liselerini kazanýyor. Hayýrseverler, onlara, okuduklarý þehirlerde de yurt ve burs imkânlarý ile sahip çýkmaya devam ediyor. Gönüllü iþadamlarý, öðretmenler, doktorlar görülmemiþ bir fedakârlk sergiliyor. Aileler, veli çaylarý, ziyaretler ve toplantýlar ile devreye giriyor. Saðlýk taramalarý, ailelere giyim, kýrtasiye ve gýda yardýmý yapýlýyor. Çoðu çok çocuklu ailelerden gelen bu öðrenciler, muhtaç olduklarý sevgiyi, ilgiyi, þefkati bu okuma salonlarýnda buluyor. Pek çok yerde öðrencilerin çoðunluðunu kýzlar oluþturuyor. Velilerde öyle bir güven duygusu hâ-

sýl oluyor ki; anneler, babalar; “burasý olmasaydý kýzýmý okutmayacaktým” diyor… Ýkinci destan, birkaç yýldýr Kurban Bayramlarýnda kurulan kardeþlik köprüleridir. Batýdan, kuzeyden, güneyden, iç Anadolu’dan binlerce gönüllü iþadamý uçaklarý doldurup; eþleri, çocuklar ile bayramda tatil yörelerine gitmeyip, kurbanlarýn Doðu ve Güneydoðu’da kesiyor. Köylere kadar gidiyor, evlere misafir oluyor. Hem þükrü hatýrlýyor, hem de bölge insanýna “yalnýz deðilsiniz” mesajýný iletiyor. Kardeþ aileler ediniyorlar. Onlarý oturduklar þehirlere, evlere davet ediyor, maiþetlerine destek oluyorlar ve kaynaþýyorlar. Asýl açýlým, gönülleri fetheden açýlýmdýr…

Derin açılım Bugün Türkiye'de toplumun zihnini megul eden iki temel soru var. Kürt sorununun çözümü için baþlatlan açýlým, hedefe varabilecek mi? Ergenekon davasý nasýl sonuçlanacak? Aslýnda soru tek: Türkiye, demokratikleþme hamlesini baþarabilecek mi? Sorunun cevabý aranýrken kafa karýþýklýðý da had safhada. Kimilerine göre süreci ABD yönetiyor. Açýlým maçýlým hikâye. Bu yaklaþým, kimse kýzmasýn, taþýn altýna elini koymayan, çözüm adýna hiçbir alternatif sunmayan, kendi insanýna, milletine güven duymayanlarýn yaklaþýmý. Üstelik de bunu söyleyenlerin -ki, buna Ergenekoncular da dâhil- hepsi, ABD ile öyle ya da böyle temasta olmuþ çevreler. Açýlýmýn baþka bir boyutu daha var. Bence asýl önemli olan da bu taraf. Bir milleti kimse elinden tutup ayaða kaldýramaz. Hele dýþ güçler… Sizi güçlendirmek isteseler bile, kendilerine lazým olan kadar güçlendirirler. Böyle yaparken de kontrol hep kendilerinde olsun isterler. Bir millet ayaða kalkarsa, kendi deðerlerine, özüne baðlý kalarak kendisi kalkar. Taklit etmeden, baþkalarýna benzemeye çalýþmadan, komplekse girmeden yapar bunu. Bugün “derin devlet”e inat, “derin Türkiye” dediðimiz uyanýþ, tam da bunu anlatýyor. Dolayýsýyla açýlým olacaksa, demokratikleþme hamlesi baþarýya ulaþacaksa, derin Türkiye gerçeði çok önemli. Bu gerçeði unutursak, DTP’nin þovlarýna, PKK’nýn, “bitmedik, ayaktayýz” pozlarýna, zaferden dönüyormuþ havalarýna, canýnýzý sýkabilirsiniz. Bu konuyu daha önce de yazdm. Kürt sorununun çözümü, provokasyon tehlikesi altýnda yürüyecektir. Açýlým süreci, konuyla ilgili herkesin, her kesimin samimiyetinin test edildiði bir süreçtir. Kim gerçekten barýþ istiyor, kim empati yapabiliyor, kim bunun için birbirini rencide etmekten, tahrik etmekten uzak duruyor, kim öfkesini, acýsýný içine gömüyor ve “yeter ki kan dökülmesin, yeter ki insanlar ölmesin” diyebiliyor. Onu göreceðiz…

hüseyin gülerce h.gulerce@zaman.com.tr

Güneydoðu insanýna hamasi destanlarla yaklaþmak, hepimiz kardeþiz demek, vataný asla böldürmeyeceðiz diye atýp tutmak kolaydýr. Ama iþ faailiyata gelince, o laflarý edenlerin çoðu ortadan kayboluyor. Barýþ ve demokratikleþme hamlesinde, derin Türkiye’nin, muhteþem iki dinamiði nasýl harekete geçirdiðini hatýrlatacam. Birincisi, Doðu ve Güneydoðu baþta olmak üzere, göç alan þehirlerimizin varoþlarýnda, sessiz sedasýz yazýlan bir destan var: Okuma salonlarý, etüt merkezleri… Dershanelere gidemeyen on binlerce ilköretim öðrencisi fakir aile çocuðu bu imkândan yararlanýyor. Teþekkür ve takdir belgeleri ile baþvuruda bulunuyor ve sýnava alýnýyorlar.


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 26 EKÝM - 1 KASIM 2009

7 soruda öksürük Özellikle kýþ aylarýnda çocuklarda en çok görülen rahatsýzlýklardan biri öksürüktür. Kadýköy Þifa Saðlýk Grubu Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Nilgün Gökyayla, çocuklarda öksürük ile ilgili merak edilen 7 soruyu cevapladý. Çocuklardaki öksürüðün sebepleri nelerdir? Enfeksiyon, aspirasyon, yabancý cisim, reaktif hava yolu, kistik fibroz, gastroesofageal reflü, pasif sigara içiciliði ve anatomik anomaliler nedeniyle öksürük görülür.

Domuz gribi salgýný baþlamadan tedbirinizi alýn! olacaðý için eldiven veya maske takmanýn büyük faydasý olabilir. Eldiven kullanmayanlar ve biriyle el temasý yapanlar da ellerini asla aðýzlarýna, burunlarýna, gözlerine sürmeden çarçabuk yýkamalý. Eller günde en az 10–20 defa dezenfektanlar yerine sabunla yýkanmalý. Yine salgýn zamanlarýnda kimseyle tokalaþmamak ve sarýlmamak gerek.

Dilek Güray

‘Ülkemizde domuz gribi görülür mü?’, ‘Öldürücü etkisi var mý?’, ‘Normal gripten farký ne?’, ‘Nasýl bulaþýr?’ gibi sorularýn cevabý merak edilmiyor artýk. Þimdilerde dünyada ikinci domuz gribi dalgasý baþlayacaðý ve bunun ülkemizi nasýl etkileyeceði konuþuluyor. Peki toplum olarak bu virüsten nasýl korunabiliriz? Domuz gribinden korunmanýn en önemli yolu hijyen, özellikle de ellerin temizliði. Öyle ki domuz gribi virüsünü almýþ bir kiþiyle tokalaþmak bile virüsün bulaþmasý için yeterli. Ancak bu kadar kolay bulaþan domuz gribinin ölümcül etkisi çok az. Uzmanlara göre yüzde 1’den bile daha düþük. Domuz gribi, normal grip kadar öldürücü etkiye sahip deðil, üstelik daha hafif seyirde atlatýlabilir bir hastalýk. Ama domuz gribinin en büyük handikabý, direkt solunum yoluyla geçtiði için çok çabuk bulaþabiliyor olmasý. Bu virüs þimdiye kadar insanlarda hastalýk yapmadýðý için bir baðýþýklýk da söz konusu deðil, dolayýsýyla virüsü alan herkes hasta olabiliyor. Ýþte bunun için önümüzdeki aylarda dünyada büyük bir salgýn bekleniyor. AÞI, SALGINI ÖNLEYEBÝLÝR MÝ? Bu hastalýk için tavsiye edilen aþýnýn etkinliði tam olarak belli deðil ve çok az sayýda insan üzerinde uygulanmýþ. Hatta yan etkileri konusunda doktorlarýn ciddi endiþeleri var. DOMUZ GRÝBINE YAKALANAN KÝÞÝ NE YAPMALI? Domuz gribine yakalanan kiþinin yapmasý

gereken belki de tek þey, hastalýðý geçene kadar evinden çýkmamasý. Mümkün olduðu kadar az kiþiyle görüþmeli. Ev içindeki insanlara kolay bulaþmamasý için hastalýk geçene kadar ayrý bir odada kalmalý. Okula, iþe veya kapalý mekanlara gitmemeli. Hastalýðýn seyri hafif olduðu için salgýn zamanlarýnda herkesin hastaneye gitmesi gerekmez. Onun yerine evinde dinlenerek ve iyi beslenerek hastalýðý atlatabilir. SALGIN ZAMANINA DÝKKAT! Domuz gribi salgýný baþ gösterdiðinde özellikle risk grubundaki kalp, böbrek, koah hastasý olanlar, yaþlýlar, hamile ve emzikli bayanlarýn evden çýkmamasý, alýnacak ilk tedbir. Dýþarý çýkma zorunluluðu olan kiþiler ise kapalý mekânlarda fazla zaman geçirmemeli. Alýþveriþ merkezleri, spor salonlarý, sinema, tiyatro gibi kalabalýk mekanlardan uzak durmalý. Otobüste baþkasýnýn tuttuðu yerden tutulacaðý ve insanlarla yakýn temas

DOMUZ GRÝBÝNDEN NASIL KORUNMALI? Esas önemli olan da böyle zamanlarda baðýþýklýk sistemini güçlendirmektir. Bunun için dengeli beslenmeli, vitamin–mineral takviyesini meyve ve sebzelerden hasta olmadan önce almak gerekir. Her gün bir diþ sarýmsak yemek, gribe karþý koruyucu bir kalkan olabilir. Tavuk suyuna sebze çorbasý da gribin ilacýdýr. Ayrýca bol su içmek ve soluduðumuz havanýn nemli olmasý önemli. Bir de günde yarým saat güneþte durmanýn çok faydasý var. DOMUZ GRÝBÝNE KARÞI YETERLÝ UZMAN VAR MI? Bu hastalýðýn tedavisi için zaten doktora gitmeye ve hastanede de yatmaya gerek yok. Hastalýktan ölüm oranlarý da çok düþük olduðu için endiþe etmeye gerek yok. Hijyen kurallarýna uyulmasý yeterli. HASTALAR NASIL TEDAVÝ EDÝLMELÝ? Hastalýðýn seyri hafif ise kesinlikle evinde istirahat ederek, dengeli beslenerek ve mümkün olduðunca az kiþiyle temas ederek gribin geçmesi beklenir. (Ýlaç dahi kullanmasý gerekmez.) Aksi halde ateþi yükselir, solunum problemi taþýr, durumu aðýrlaþýr veya baþka bir hastalýk ortaya çýkarsa o zaman hemen doktora görünmek gerekiyor.

Neden daha çok kýþ aylarýnda görülür? Kýþ aylarýnda soðuk algýnlýðý sendromuna neden olan virüsler ve bakteriler daha yaygýn olarak havada bulunur. Ayrýca okul ortamý, toplu kapalý yaþam alanlarý da bu sýklýðý etkiler. Geceleri neden daha çok öksürürler? Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna baðlý öksürükler gece gözlenir. Yatýþ pozisyonuyla geniz akýntýsý bronþ aðacýna akar ve öksürük refleksini uyarýr. Öksürüðe karþý ne yapýlabilir? Ailenin bu konuda sabýrlý olup, doktorlarýnýn yönlendirdiði þekilde davranmalarý gerekir. Unutulmamalý ki her üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra 6–8 hafta öksürük devam edebilir. Öksürüðü kesmek ailelerin amacý olmamalý. Altta yatan neden tedavi olunca öksürük de geçecektir. Öksürük yapan ya da öksürükle birlikte görülen hastalýklar nelerdir? Reaktif hava yolu hastalýðý, tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarý, bronþit, zatürre, boðmaca, kýzamýk, krup, kistik fibroz gibi hastalýklar öksürükle beraber seyreder. Bu hastalýklara göre öksürük nasýl tedavi edilir? Tüm enfeksiyonlara baðlý öksürüklerde genel amaç öksürüðü kesmek deðil öksürüðe neden olan enfeksiyonu ya da rahatsýzlýðý gidermektir. Öksürük kesiciler kesinlikle tercih edilmemelidir! Çünkü bunlar öksürük refleksini baskýlayarak bütün mukusun bronþlarda ve östaki borusunda birikmesine neden olarak süper enfeksiyon geliþmesine sebep olabilir. Tercihimiz bronþ açýcýlar ve geniz açýcý ilaçlar þeklinde olmalýdýr. Hangi durumlarda doktora baþvurulmalý? Öksürük kriz þeklinde geliyor ise ateþle beraber seyrediyorsa, günlük aktiviteleri ve gece uykusunu etkiliyorsa doktora baþvurulmalýdýr.


8 Z A M A N AHLAK 26 EKÝM - 1 KASIM 2009

Strese karþý aile toplantýlarý yapýn Aile bireylerinin günlük hayattaki iliþkileri neticesinde oluþan stresli hayat tarzýyla baþa çýkmak için egzersiz, tatil, hobiler edinmek gibi çeþitli yöntemler öneriliyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (sas) 14 asýr evvel ümmetine örnek teþkil eden aile hayatýnda uyguladýðý ve belki de bu soruna en etkili ilaç olabilecek bir diðer yöntem ise aile toplantýlarý. Prof. Dr. Ýbrahim Canan vefatýndan iki gün önce Zaman’a yaptýðý açýklamada Efendimiz’in (sas) þahsi hayatýnda aile toplantýlarýna çok önem verdiðini vurgulamýþtý. Özellikle öðle ve akþam vakitlerinde Efendimiz’in hemen hemen hiç aksatmadan ailesiyle bir araya geldiðini ifade eden Canan, hoþ bir sohbet ortamý oluþturulduðunu anlatmýþtý. Canan’ýn özellikle vurguladýðý husus ise Efendimiz’in peygamber olmasýna raðmen yapýlan toplantýlarda ailenin bütün

bireylerinin görüþlerini açýkça ifade etmeleriydi. Ýbrahim Canan, Peygamber Efendimiz’in gerek eþleriyle gerekse çocuklarýyla þakalaþarak neþeli bir ortam oluþturduðunu ve bu toplantýlarý rutin ve sýkýcý olmaktan çýkardýðýný belirtmiþti. Peygamber Efendimiz’in o dönemlerdeki uygulamasýna paralel olarak bugünlerde de psikiyatristler aile bireylerinin gerek birbirleriyle gerekse baþkalarýyla yaþadýklarý problemleri aile toplantýlarý ile aþmalarýnýn önemine vurgu yapýyor. Aile toplantýsý Batý tarzý uygulama metoduyla teknik bir mesele aslýnda. Haftanýn belli gün ve saatlerinde bütün aile bir araya gelerek sorunlarýný paylaþýrlar, geleceðe yönelik planlarýný anlatýrlar yani ailesiyle paylaþmak istediði konularý dile getirirler ve nihayetinde bütün aile bireyleri o konular üzerine fikir geliþtirirler. Uzun kahvaltý sofralarýnda büyük

bir aile toplantýsý ile güne baþladýðýmýz ve yine neþeli akþam yemekleriyle o günün stresini, sorunlarýný üzerimizden attýðýmýz günler biraz geride kaldý gibi görünüyor. Anne ve babanýn gün boyu iþte, çocuklarýn ise okulda olduðu düþünüldüðünde aile bireyleri sadece akþamlarý bir araya gelebiliyor. Ýnsanlar bu saatleri de birbirleriyle konuþmak yerine televizyon seyrederek ya da odalarýna çekilerek yalnýz geçirmeyi tercih ediyorlar. Her bir fert sorunlarýný kendi içinde yaþýyor ve çözümlerini de kendi bulmaya çalýþýyor. Aileyi ilgilendiren bir sorunda baþarýlý bir çözüme ulaþmanýn ön þartý olarak konuyla ilgili herkesin bir araya gelmesi ve görüþlerini rahatlýkla dile getirebilmesi gösteriliyor. Ancak bu durum genellikle bizde yaþandýðý gibi anne–babanýn çocuklarýyla ilgili aldýðý kararlarý onlara bildirmeleri þeklinde olmamalý. Duygu Koç

anýn bab çoe v e e, Ann oyu iþt okulb e gün arýn is düþül cuk olduðu de aile da üðün dece nüld yleri sa arabire larý bir liyor. bi am k a þ ya gele

Kostümlerin en güzelini giymek Ýbadetlere mânen ve ruhen hazýrlanmaya vesile olan ve onlardan azamî istifadeyi saðlayan abdest, özellikle namaz yolunda ilk tembih ve birinci hazýrlýktýr. Abdest her amel ve ibadet için deðil, baþta namaz olmak üzere bazý ibadetler için farz kýlýnmýþtýr. Namaz kýlmak, tilavet secdesi yapmak veya Kur’an–ý Kerim’i elle tutmak için abdestli olmak farzdýr; Kabe’yi tavaf etmek için alýnan abdest vacip; ezan okumak, kâmet getirmek ve din ilimlerini okuyup okutmak gibi maksatlarla abdest almak ise menduptur; yani, din kat’î olarak emretmese de yapýldýðýnda sevap kazanýlan bir ameldir. Ayrýca, Rasûl–ü Ekrem Efendimiz’in (sallallahu

aleyhi vesellem) her zaman abdestli olmaya özen gösterdiði ve abdest almadan hiçbir iþ yapmadýðý malumdur; bu itibarla da, müslümanýn sürekli abdestli bulunmasý sünnettir. Bildiðiniz gibi, namazýn þartlarýndan biri de “hadesten tahâret”tir. Hadesten tahâret, hükmî kirlilik sayýlan abdestsizlik halindeki bir kimsenin abdest almasý ve guslü gerektiren bir durumdaki insanýn da gusül etmesi demektir. Abdest ve gusül, maddî kirleri giderme ve beden saðlýðýný koruma gibi pek çok zâhirî faydayý içinde bulundursa da esas itibarýyla “taabbüdî”dir; yani, sýrf Allah emrettiði için yerine getirilen ve bilemeyeceðimiz baþka hikmetlere de mebnî olan

Namaz için ilk basamak

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam 26 Pazartesi 5.13 6.48 12.18 15.07 17.35 27 Salý 5.14 6.49 12.18 15.06 17.34 28 Çarþamba 5.15 6.50 12.18 15.05 17.33 29 Perþembe 5.16 6.51 12.17 15.03 17.31 30 Cuma 5.17 6.53 12.17 15.02 17.30 31 Cumartesi 5.18 6.54 12.17 15.01 17.29 1 Pazar 5.19 6.55 12.17 15.00 17.27

dinî muhtevalý ve ibadet niyetine baðlý bir temizliktir. Allah Teâlâ, “Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediðinizde, yüzlerinizi ve ellerinizden dirseklerinize kadar kollarýnýzý yýkayýn. Baþýnýzý meshedip, topuklarýnýzla birlikte ayaklarýnýzý da yýkayýn..” (Mâide, 5/6) mealindeki ayetle abdesti teþrî kýlmýþtýr. Kulluðun en önemli þiarý olan namazdan önce abdest almanýn farz olduðunu bildiren bu ayetin devamýnda Cenâb–ý Hak, þayet insan cünüb ise ilk fýrsatta gusletmesini, yani tastamam yýkanýp boy abdesti almasýný, su bulamadýðý takdirdeyse toprakla teyemmüm yapmasýný emretmiþ ve ancak ondan sonra namaza durabileceðini belirtmiþtir.

Yatsý 19.00 18.59 18.57 18.56 18.55 18.54 18.52

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.

Namazý daha derince duyabilmek için de henüz abdeste teþebbüs ederken ayný gönülden mülahazalarla dolu olmak gerekir. “Allah’ým, Senin huzuruna dünyevîliklerden arýnmýþ bir insan olarak çýkmam için bana abdest kurnasýný iþaret ettin; bu iþaret ve emrine binâen

abdest alýyorum. Þayet, ‘Namaza durmadan önce yedi defa deryaya dalman lazým’ demiþ olsaydýn, ben onu da yapardým.” deyip abdesti Cenâb–ý Hakk’ýn emri olan bir vazife bilmek ve onu Allah Teâlâ’nýn tayin ve tespit ettiði bir nevî ibadet kostümü þeklinde deðerlendirmek icap eder.

Canan hocamızdan gençlere vakit değerlendirme mesajı.. 68 senelik ömrüne, bu kadar deðerli eserleri yazmayý nasýl sýðdýrdýðýný soran gençlere Ýbrahim Canan verdiði cevabýnda þöyle demiþti: –Önce Rabb’imizin ikram ve ihsanýdýr bu. Sonra demiþti, Ýslam alimlerinin vakti deðerlendirme konusundaki tavsiyelerine aynen uymuþ olmam.. Þöyle devam etmiþti: Zamanýn deðeri bilinirse ona nice eserler sýðdýrýlabilir, nice hizmetler yüklenebilir. Bu sýrada büyük emek vererek hazýrladýðý “Ýslam’da Zaman Tanzimi” kitabýna da iþaretle, “Baþarýnýn önemli bir sýrrý, yaþadýðýmýz vaktin, bu kitapta anlatýldýðý þekilde AHMET deðerlendirilmesindedir.” ÞAHÝN diyerek de zamanýn iyi deðerlendirilmesine dika.sahin@zaman.com.tr katimizi çekmiþti. Hocamýzýn Ýslam’da Zaman Tanzimi kitabýna baktýðýmýzda, gerçekten de Ýslam alimlerinin vakit deðerlendirme konusunda orijinal ölçüler verip yaþanmýþ örnekler gösterdiklerini görmekteyiz. Ýþte o ölçü ve örneklerden bazý özetler: “Dikkat! Geçmiþ zaman elden çýkmýþtýr, gelecek zaman ise henüz ele geçmemiþtir. Öyle ise içinde bulunduðun zamanýn kýymetini bil, yaþadýðýn aný deðerlendir! Dikkatini geçmiþe geleceðe daðýtma!.. Nitekim hadiste de kýymeti bilinmeyen iki þeye dikkat çekilirken buyurulur ki: – Ýnsanlar iki deðerin kýymetini bilmiyorlar. Biri sahip olduklarý sýhhatleri, ikincisi de boþa harcadýklarý vakitleri!.. Evet, hem sýhhatimizin hem de boþ vakitlerimizin kýymetini pek bilemiyoruz. Bazen yaþlanýncaya kadar bu kýymet bilmezliðimiz sürüyor. Nitekim iki büklüm halde yürüyen bir yaþlýya sormuþlar: – Baba neden yere bakarak yürüyorsun, demiþler?. – Evlat demiþ, gençliðimi kaybettim de onu arýyorum. Eðer bulursam tüm nakitlerimi verip gençliðimde kaybettiðim vakitlerimi geri alacaðým. Ama demiþ, bulamýyorum ki harcadýðým gençliðimi, tükettiðim boþ vakitlerimi.. Basra’nýn meþhur velisi Hasan Basri Hazretleri de sahabenin vakit deðerlendirmesini anlatýrken diyor ki: – Ben öyle zatlara eriþtim ki, onlar sizin nakitlerinizi harcamaktan çekindiðiniz gibi vakitlerini harcamaktan çekiniyorlardý. Bulunduklarý aný ya okuyarak, ya yazarak, ya da zikir ve ibadetle meþgul olarak deðerlendiriyorlardý. Boþ vakitleri yoktu. Bir ara Basra’nýn itibarlý alimi Amir’i ziyarete gelenler, ‘Bize vakit ayýrsan da oturup þöyle bir sohbet etsek...’ demiþlerdi. Parmaðýyla güneþi gösteren Amir ise demiþti ki: – Tutun þu güneþi, yerinde dursun, ben de sizinle oturup sohbetle vakit geçireyim. Bunu yapamýyor, vakti durduramýyorsanýz, izin verin de bir daha ele geçiremeyeceðim vaktimi piþman olmayacaðým þeylerle deðerlendireyim!.” Hocamýzýn “Ýslam’da Zaman Tanzimi” kitabýnda anlattýðý bu zaman deðerlendirme örneklerinden sonra ne dersiniz, biz de kendimize sorabilir miyiz? – Nakdimizi boþa harcamaktan kaçýndýðýmýz gibi, vaktimizi de öyle boþa harcamaktan kaçýnýyor muyuz? Yoksa kimse bize, vaktin nakitten de deðerli olduðunu hatýrlatmýyor, paramýzý boþa harcamaktan çekindiðimiz gibi, vaktimizi de boþa harcamaktan çekinmemiz gerektiði ikazýnda bulunmuyor mu? Televizyon karþýsýnda tükettiðimiz saatlerimizin hesabýný hiç düþünmüyor muyuz? 68 senelik ömrünün tüm dakikalarýný deðerlendiren Canan hocamýz, yazdýðý ilmî eserleri, yaþadýðý ihlaslý hayatýyla, özellikle kendini yetiþtirmek isteyen gençlerimize vakit deðerlendirme konusunda da numune–i imtisal olmuþtur.. Tercüme ve tefsir ettiði Kütüb–ü Sitte hadislerinin harfleri sayýsýnca uhrevi mükâfatlar dileðimizle.. diyoruz..


KÜLTÜR Z A M A N 9 FOTOÐRAF: BEGÜM GÜCÜK

26 EKÝM - 1 KASIM 2009

Sofya’daki yabancý diplomat eþleri, Bulgar Türk Kadýnlarý Dostluk ve Yardýmlaþma Derneði’nin giriþimiyle gerçekleþtirilen Ýstanbul gezisinden memnun ayrýldý. Bir çoðunun ilk kez gittiði Ýstanbul’dan çok etkilendiði, en kýsa sürede aileleri ile tekrar Ýstanbul’a gitmeyi düþündükleri aktarýldý.

Bulgaristan’daki yabancý diplomat eþleri Ýstanbul Boðazýna hayran kaldý Sevda Dükkancý

Sofya

Bulgar-Türk Kadýnlarý Dostluk ve Yardýmlaþma Derneði’nin giriþimiyle Sofya’daki diplomat eþleri, 2010 yýlý Avrupa Kültür Baþkenti Ýstanbul’a gezi düzenledi. 37 kiþinin katýldýðý gezide, kentin muhteþem tarihi ve kültürel güzellikleri Bulgar ve yabancý diplomat eþlerine tanýtýldý. Geziye Bulgar ve Türk kadýnlarýn yaný sýra, Ýtalya, Japonya, Avusturya, Hollanda, Belçika ve Arjantin büyükelçilerinin eþlerinin yaný sýra Ýngiltere ve Fransa büyükelçiliklerinden kadýnlar da katýldý. Ýstanbul’un önemli tarihi yerleri olan Dolmabahçe Sarayý, Topkapý Sarayý, Sultan Ahmet Camii, Yerebatan Sarnýcý, Ayasofya, Kapalýçarþý ve Kariye müzelerini ziyaret eden gezi grubu, ayrýca özel bir tekne ile Boðaz turu yapma imkaný buldu. Derneðin onursal baþkanýlýðýný yapan Türkiye’nin Bulgaristan Büyükelçisi Mehmet Gücük’ün eþi Nilgün Gücük, yabancý sefirelere Ýstanbul”un eþsiz güzelliklerini tanýttý. Gücük

ayný zamanda Zaman okurlarý için Avrupalý, Japonya ve Arjantinli diplomat ailerinin Ýstanbul izlenimlerini paylaþtý. Yabancý konuklarýn duygularýný aktaran Gücük, diplomat eþlerinin Türk tarihi ve kültürel zenginliðinden çok etkilendiklerini ve en kýsa zamanda eþleri ve çocuklarýyla bir kez daha Türkiye’ye gitmeyi düþündüklerini aktardý. Gücük, ‘Çoðu ilk defa Türkiye’yi görüyor, hatta bazýlarý burada kalýp yaþamayý bile hayal ediyor.’ ifadelerini kullandý.

BULGAR-TÜRK KADINLARI DOSTLUK VE YARDIMLAÞMA DERNEÐÝ Bulgar-Türk Kadýnlarý Dostluk ve Yardýmlaþma Derneði 2006 yýlýnda kuruldu ve o zamandan günümüze kadar, baþta yardým ve tanýtým etkinlikleri olmak üzere yoðun çalýþmalar yürütüyor. Bulgar ve Türk kadýnlarý arasýndaki dostluk ve dayanýþmayý pekiþtirmek, iki toplumun birbirini daha yakýndan tanýmasýný saðlamak ve yardýmlaþma amacýný taþýyan derneðin Baþkaný Türkan Duman. Dernek üyelerinin özverili çalýþmalarýyla bugüne kadar birçok baþarý-

автобусна линия СИЛИСТРА - ИСТАНБУЛ всеки ден СИЛИСТРА - ДУЛОВО - ИСПЕРИХ - РАЗГРАД - ШУМЕН ПАРТИЗАНИ - АЙТОС - ТЕРВЕЛ - ДОБРИЧ - ВАРНА - БУРГАС МАЛКО ТЪРНОВО - КЪРКЛАРЕЛИ - БАБАЕСКИ - ЛЮЛЕБУРГАЗ - ЧОРЛУ - СИЛИВРИ - АВДЖЪЛАР - ИСТАНБУЛ Бургас Силистра Варна (Полигр.) Добрич Шумен Дулово Исперих Разград Тервел

тел. (056) 844 708 тел. (086) 824 151 тел. (052) 730 834 тел. (058) 602 164 тел. (054) 864 417 тел. (086) 422 765 тел. (084) 314 735 тел. (084) 660 883 GSM 0894 388 832

GSM 0899 910 405 GSM 0894 388 829 АГ (052) 624 909 GSM 0894 388 826 GSM 0896 665 149 GSM 0894 388 825 GSM 0894 388 828 GSM 0896 665 147

www.enturtrans.com, www.istanbulseyahat.com.tr

ya imza attý. Gorna Oryahovitsa’da bulunan Elena Grançarova Yüksek Meslek Edindirme Okulu, Sofya Nadejda Kimsesiz Çocuklar Yuvasý, Vrajdebna Yaþlýlar Kulübü, Kýracali’ de Özürlü Çocuklar Gündüz Bakýmevi ve Nadejda Özürlüler Derneði’ne birçok yardým saðladý. Ayrýca Kýrcali’ye baðlý Rani List köy okulu öðrencilerine okul çantasý, kitap, çeþitli kýrtasiye, giyim ve benzeri yardýmlar verdi. Bulgar-Türk Kadýnlarý Dostluk ve Yardýmlaþma Derneði, hayýrsever çalýþmalarý yanýnda, eðitime yönelik de yoðun faaliyet yürütüyor. Kadýnlar, Sofya Sveti Kliment Ohridski Üniversitesi Türkoloji Bölümü öðrencilerine kitap yardýmý, Türkiye’de üniversitelerde burs verilmesine katkýda bulunuyor. Ayrýca Türkoloji bölümü öðrencilerine dernek üyesi Berna Ünlü ve Mine Radoykova haftanýn iki günü konuþma dersi veriyor. Çocuklarýn da bu dernekte özel yeri var. Nilgün Gücük’ün organizasyonuyla bu yýl 4. kez Sofya’da 23 Nisan Çocuk Bayramý kutlamasý yapýldý. Bu sene 23 Nisan þenliðine baþkentten

8 okul katýldý. Ayrýca kadýnlarýn yardým elini uzattýðý Kýrcali’nin Rani List köyündeki okuldan 25 çocuk ve 8 öðretmen de 23 Nisan’da Sofya’ya davet edildi. Dernekteki kadýnlar, Bulgar-Türk mutfaðýnýn tanýtýmý, evlerde gösteriler, iftar yemekleri, Noel’de geleneksel kermes, ahþap ve cam boyama dersleri, Ebru sanatý ve karþýlýklý olarak kültürlerin tanýtýlmasýna yardýmcý olacak etkinlikler düzenliyor.

TANITIM GEZÝLERÝ ÝLGÝ GÖRÜYOR Bulgar, Türk ve yabancý üye ve konuklarla tanýtým gezileri düzenleyen derneðin Edirne gezisi, Selanik gezisi, Rodoplar gezisi bunlardan sadece bazýlarý. Bu konuda sponsorlara þukranlarýný sunan Gücük, “Gezilerin gerçekleþmesinde yardýmýný esirgemeyen ve ulaþýmý saðlayan iþadamý Zeki Bayram’a da teþekkür etmek istiyorum. Derneðimiz düzenlediði 19 mayýs balosu, kermes, çay gibi faaliyetlerden saðladýðýmýz gelirler ve burada yaþayan deðerli iþadamlarýmýzýn derneðimize saðladýðý sponsorluk ve baðýþlarla bu yardým faaliyetlerini yürütebilmektedir.” diye konuþtu.


10 Z A M A N SPOR 26 EKÝM - 1 KASIM 2009

FENERBAHÇE, STEAUA BÜKREŞ'İ YENEN İLK TÜRK TAKIMI OLDU UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu'ndaki 3. maçýnda Romanya'nýn Steaua Bükreþ takýmýný deplasmanda 1–0 yenen Fenerbahçöe bir ilke imza attý. Steaua Bükreþ'in Türk takýmlarýna karþý yenilmemezlik unvanýný ortadan kaldýrdý. enerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu'ndaki 3. maçýnda Romanya'nýn Steaua Bükreþ takýmýný deplasmanda 1–0 yendi. Böylece Fenerbahçe, Steaua Bükreþ'i yenen ilk Türk takýmý oldu. Steaua Bükreþ, daha önce Türk takýmlarýyla yaptýðý 7 maçta da yenilmemiþti. Futbolda UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu'ndaki 3. maçýnda Romanya'nýn Steaua Bükreþ takýmýný deplasmanda 1–0 yenen Fenerbahçe, grupta puanýný 6'ya çýkardý. Rakibiyle daha önce 1997–1998 sezonunda UEFA Kupasý'da karþýlaþan ve deplasmanda 0–0 berabere kalýp, sahasýnda 2–1 yenilen sarý–lacivertliler, Steaua Bükreþ'i deplasmanda yenmeyi baþardý. Grupta 3. maçta 2. galibiyetini alan sarý–lacivertliler, 6 puanla liderliðe yükse-

F

lirken, gruptan çýkmak için de avantajlý duruma geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta sahasýnda Hollanda'nýn FC Twente Enschede takýmýna 2–1 yenilen Fenerbahçe, bu maçtan sonra yaptýðý 2 deplasman maçýný da kazandý. Grupta deplasmanda Moldova'dan FC Sheriff Tiraspol'u 1–0 yenen sarý–lacivertliler, Steaua Bükreþ'i deplasmanda ayný skorla yenerek, 2 galibiyetini de deplasmanda elde etti. Semih'in sakatlanmasýyla maça tek forvet olarak çýkan Kazým, bu sezon resmi maçlarda 5. golünü attý.Turkcell Süper Lig'de 3 gol atan Kazým, UEFA Avrupa Ligi play–off turu ilk maçýnda Ýsviçre'de FC Sion'a attýðý golden sonra da Steaua Bükreþ maçýnda fileleri havalandýrarak, gol sayýsýný 5'e çýkardý.

Steaua Bükreş'in Türk takımlarıyla yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle: Maç

Sezon

Kupa

Sonuçlar

GALATASARAY: Galatasaray–Steaua Bükreþ ..................1988–89.......................ÞKK ....................................................0–4(D), 1–1 Galatasaray–Steaua Bükreþ ..................2008–09....................... ÞLE....................................................2–2, 0–1(D) FENERBAHÇE: Fenerbahçe–Steaua Bükreþ..................1997–98.......................UEFA..................................................0–0(D), 1–2 Fenerbahçe–Steaua Bükreþ..................2009–2010...................UEFA Avr. Ligi...................................1–0(D) BEÞÝKTAÞ: Beþiktaþ–Steaua Bükreþ........................2004–05.......................UEFA..................................................1–2(D)

Scolari'den Türkiye'ye yeşil ışık Gronzi, Levski'ye gelebilir Özbekistan'ýn Bunyodkor takýmýný çalýþtýran Luiz Felipe Scolari, Türkiye Milli Takýmý'nýn baþýna geçme adýna yeþil ýþýk yaktý. Cihan'a özel açýklamalarda bulunan Brezilyalý ünlü teknik direktörü Scolari, "Teklif olursa deðerlendiririm." dedi. Türk basýnýnda ilk defa CÝHAN'a konuþan Brezilyalý teknik adam Scolari, Türkiye'ye ise övgüler yaðdýrdý. Scolari, Türkiye'yle, futbolcu ve çalýþtýrýcý düzeyinde dostluk ve arkadaþlýk baðlarýnýn olduðunu kaydetti. Ünlü çalýþtýrýcý Scolari, Türkiye'de adýnýn milli takým çalýþtýrýcýlýðý göreviyle anýlmasýnýn ise kendisi açýþýnda sevinç ve memnuniyet verici olduðunu belirtti. Milli takýmýn baþýna geçme konusunda henüz kendisine yapýlmýþ bir teklifin olmadýðýný dile getiren teknik adam, herhangi bir giriþimin de söz konusu olmadýðýna vurgu yaptý. Scolari þöyle konuþtu; "Gördüðünüz gibi Bunyodkor'da görevimin baþýndayým. Türkiye'de adýmýn milli takýmla anýlmasý beni çok memnun etti. Ama bir kez daha yineleyeyim bana gelmiþ bir teklif yok." Atýf Ala, Cihan

Ö

Ronaldo, kariyerini Corinthians'da sonlandırmak istiyor rezilya Birinci Futbol Ligi takýmlarýndan Corinthians'da forma giyen Ronaldo, kariyerini bu takýmda sonlandýrmak istediðini söyledi. Eski AC Milan oyuncusu Ronaldo, Globoesporte gazetesine yaptýðý açýklamada, çocukluðundan bu yana hayalinin, Flamengo takýmýnda oynamak olduðunu, ancak yeþil sahalara Corinthians'da veda etmek istediðini belirtti. Corinthians taraftarlarýnýn, kendisine kucak açtýðýný ifade eden Ronaldo, kendisinin de onlara golle cevap verdiðini kaydetti. AC Milan'da iken uzun süreli sakatlýk yaþayan, 3 kez dünyanýn en iyi oyuncusu seçilen Ronaldo, 1993 tarihinde Cruzeiro'da baþladýðý futbola, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter ve Real Madrid kulüplerinde devam etti. 33 yaþýndaki futbolcu, Brezilya takýmýna geçen yýl Aralýk ayýnda katýlmýþtý.

B

usya'nýn Terek takýmýndan gönderilen teknik direktör Vyaçeslav Grozni, Levski'ye teknik direktör olarak gelmeye hazýr olduðunu söyledi. Levski, yeni teknik adamý 1 Aralýk'ta açýklayacak. Ancak klüp, yeni hocanýn yerli veya yabancý olacaðý konusunda karar vermiþ deðil. Teren takýmýnýn Rostov ile oynadýðý maçý 3-1 kaybetmesi nedeniyle Gronzi'nin görevine son verildi. Gronzi, 11 yýl önce de Levski'yi

R

yönetmiþ ve bu dönemde Levski çok iyi bir performans göstermiþti. Levski, yeni teknik direktörün ismini sezon bitimine az bir süre kala 1 Aralýk'ta açýklayacak. Takým þu anda yeni teknik hocanýn yerli mi yabancý mý olacaðý sorusuna cevap arýyor. Diðer teknik direktör adaylarý arasýnda Fransýz ve Ýspanyollar yer alýyor. Takýma Stanimir Stoilov'un yeniden dönmesi de gündemde. Ancak bunun son ihtimal olduðu savunuluyor.

Boyko Borisov: CSKA şimdilik birinci takım iddi bir Levski taraftarý olan Baþbakan Boyko Borisov, CSKA futbol takýmýnýn þu anda en iyi takým olduðunu söyledi. Klüp Baþkaný Dimitýr Angelov'un 44. yaþ günü dolayýsýyla kutlama mesajý gönderen Boyko Borisov, CSKA'nýn en iyi takým ol-

C

duðunu vurguladý. Borisov mesajýnda, Angelov'un takýmý yönetmesi ve destek vermesi için saðlýklý ve enerjik olmasýný diledi. Þu anda en iyi takýmýn CSKA olduðunu gizleyemeyeceðini vurgulayan Borisov, takýmýn ismini hem ülkede hem de uluslar arasý arenada hakkýyla koruduðunu belirtti.

Tutuklu kaleci maçlara çiple çıkıyor Danimarka Adalet Bakanlýðý, ilk kez hapis yatan bir futbolcunun, ayaðýna çipli bileklik takarak takýmýnýn maçlarýna çýkmasýna izin verdi. Danimarka Süper Lig ekiplerinden Odense'de forma giydiði dönemde, mart ayýnda eski eþini dövdükten sonra ertelemeli 3 ay hapis cezasýna çarptýrýlan Midtjylland'ýn file bekçisi Arkadiusz Onyszko, yer belirleyici özelliði olan çipli ayak bilekliði ile sahaya çýkabilecek. Polonyalý Onyszko'nun özel durumunu dikkate alan Adalet Bakanlýðý, 35 yaþýndaki

B

kalecinin saat 08.30-14.00 arasýnda evinden ayrýlýp antrenmana gitmesine izin verdi. Cezasýný 4 gün önce çekmeye baþlayýp sol ayak bileðine çip takýlan Arkadiusz Onyszko, verilen karardan memnun olduðunu söyledi. Onyszko, ayaðýna takýlan çipin kendisini rahatsýz etmediðini söyledi. Danimarka'da hafif cezalarda çiple ev hapsi cezasý verebiliyor. Bu uygulamaya göre, mahkumun ayaðýna takýlan çip sayesinde nerede olduðu biliniyor. Suçlunun evinin sýnýrlarý dýþýna çýkmasý halinde, mahkum hapishaneye gönderiliyor.


EÐLENCE Z A M A N 11 26 EKÝM - 1 EKÝM 2009

FIKRALAR

siyet guddeleri arasýnda kesin bir iliþki vardýr. Timus guddesi çalýþýrken, cinsiyet guddeleri küçüktür. Cinsiyet guddelerinin geliþmeye baþlamasýyla, bu guddenin çalýþmasý durur. Bir insanýn cinsel yönden tam olgunluðunun 22 yaþ diye kabul edilmesi bundadýr. Bazen cinsiyet guddeleri çabuk geliþir ve timus guddesinin çalýþmasý çabuk yavaþlar. Bu, insanýn ortalama boydan aþaðý (kýsa) olduðu durumlarda görülür. Bacaklarýmýz vücudun öteki kýsýmlarýndan daha sonra ve onlardan daha fazla geliþtiði için, erken geliþme hallerinde bacak kýsa kalýr. Çok erken geliþen kimselerin çoðunluklu týkýz yapýlý olmalarýnýn nedeni budur. Napoleon seçkin bir örnek sayýlabilir. Cinsiyet guddeleri çok geç geliþirse, timus guddesi çalýþmaya devam ediyor demektir. Sözkonusu kimse uzamaða devam eder, ortalama boyu aþar. Aslýnda 25 yaþýndan sonra büyüme (dolayýsýyla uzama) çok enderdir. Böylece, 35-40 yaþlar arasýnda boyumuzun en uzun olduðu düzeye varýlacaktýr. Bundan sonra, her 10 yýlda boyumuz 1 ile 1,5 santim kýsalýr. Sebebi, oynak yerlerdeki (mafsallardaki) kuruma, sertleþme halidir. www.buzlu.org

İnsanda büyüme nezaman durur Ortalama, saðlýklý bir bebek doðduðu zaman 52-55 santim boyundadýr. Bunu izleyen 20 yýl içinde, boyunun uzunluðu doðduðu zamankinin üç katýný aþar. Fakat büyüme niçin hayatý boyunca sürüp gitmez acaba? Vücudu daha fazla, alabildiðine büyümekten alýkoyan nedir? Ýnsan vücudunda “endokrin guddeleri” adý verilen bir guddeler sistemi vardýr. Büyümemizi de bu guddeler sistemi kontrol eder. Endokrin guddeleri sistemi, boyundaki “tiroid”, beyine baðlý “pituiteri/hipofiz”, göðüsteki “timus” ve “cinsiyet guddeleri”nden meydana gelmiþtir. Hipofiz guddesi kemiklerimizin büyümesini düzenler. Eðer bu gudde gereðinden fazla, normal üstü çalýþýyorsa, kollarýmýz ve bacaklarýmýz çok uzun, ellerimiz, ayaklarýmýz çok büyük olur. Gudde yeteri kadar çalýþmýyorsa, cücemsi yapýlar oluþur. Bebek büyükçe bir “timus” guddesiyle doðar. Çocukluk esnasýnda bu gudde daha da büyür. Çocuk 13 veya 14 yaþýna vardýðý zaman, gudde küçülmeðe baþlar. Söz konusu gudde ile cin-

BULMACA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8

YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Ayaða giyilen giyecek, pabuç. 2) Türk sanat müziðinde bir makam.– Tat alma uzvumuz. 3) Yap-

8 9 10 11 12 A R S U K O T Ý N A T O N K P A S M A M A P A T E N Ý Y A K A L Ý N Ý T

1) Günden Güne, Ýstanbul Bulutu, Alýcý Kuþ, Ay Ayakta Deðildi, Yoksulduk Dünyayý Sevdik, Ay Kar Toplamaz ki, Eski Yaðmurlarý Dinliyorum gibi kitaplarý bulunan ünlü þair.– Tabii içeceðimiz. 2) Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü.– Tütünde mevcut olan zehirli bir alkoloit. 3) Kaba saba baston.– Atletizmde 42,195 etrelik en uzun yol koþusu. 4) Kuveyt’in plaka iþareti.– Güneþ doðmadan az önce beliren aydýnlýk, fecir, tan.– Madenlerin nem tesiriyle oksitlenerek yüzlerinin baðladýðý madde. 5) Ülkemizin batýsýnda bir körfez.– Bebek yiyeceði. 6) Ýstanbul’un bir ilçesi.– Buz üstünde kaymak için kullanýlan, çoðunlukla tabanýna, dar uzun bir çelik takýlý ayakkabý. 7) Bir parça, azýcýk.– Gösteriþ, çalým, afi, caka. 8) Soðukla sýcak arasý, ne soðuk ne sýcak.– Aslý pikrik asit olan patlayýcý bir madde.

ma, yaptýrma.– Bir renk. 4) Bir nota.– Büyümemiþ karpuz. 5) Hastalýk. 6) Bir engelle karþýlaþan su veya hava akýntýsýnýn dönerek ve çukurlaþarak yaptýðý çevrinti, ters akýntýlarýn oluþturduðu dönme, girdap. 7) Tereke.– Demirin sembolü. 8) Akarsu yataðý, mecra.– Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç, batarya. 9) Motorlu taþýtlarda direksiyon ile tekerlek arasýndaki baðlantýyý saðlayan demir çubuk.– Sývý, akýcý. 10) Güzel kokulu, sarý renkte, uzunca bir kavun türü. 11) Uyuþuk, sevimsiz, mýzmýz (kimse). 12) Öðütülmüþ tahýl tozu.– Bir duygunun, hayalin ve güzelliðin ifade edilmesi maksadýyla baþvurulan usullerin tamamý.

6 7 A M N Ý A R F A O S R F M E

SOLDAN SAÐA:

2 3 4 5 R Ý F D A K A S A M T Þ A S A R D A L A Ý R A Z L I K

baþlamýþ beklemeye bir süre sonra dursun binmiþ bakmýþ temel bekliyor oda beklemiþ bir kiþi daha binmiþ ve neden beklediklerini sormuþ. temel hemen cevap vermiþ. “ Uþaðum görmeymisun haçan burda 4 kiþiliktir yazayi.” ☺ ☺ ☺ Birini döven bir adam hakimin karþýsýna çýkarýlmýþ. Hakim sormuþ: - Nerede yaþýyorsun? - Orda burda... - Ne iþ yaparsýn? - Onu bunu... - Barda dövdüðün adamý önceden tanýyor muydun? - Þöyle böyle... - Ne demek yani nerden tanýyorsun? - Ordan burdan... Hakim artik dayanamamýþ : - Anlaþýldý, götürün bu adamý týkýn içeri!.. 2 jandarma adamýn koluna girmiþ gotürürlerken adam hakime seslenmiþ: - Heeeey bi dakika!.. Ne zaman çýkýcam ben burdan!.. Hakim de ona seslenmis: - Bugün yarýn!...

1 A Y A K K A B I

Akþam safariye çýkanlar konuþuyormuþ. Ýþte, ben bir aslan vurdum, ben iki kaplan vurdum. Bizimkine sýra gelmiþ: “Pen içi tane nobum furdum.” Safariciler, herhalde bir þey vuramadý, kafadan atýyor, diye geçiþtirmiþler. Ertesi gün av dönüþü yine þunu vurdum, bunu vurdum diye konuþulurken Ýdris yine döktürmüþ: - “Pen içi tane daha nobum furdum.” Avcýlar, bu adam yine atýyor diye düþünmüþler. Daha ertesi gün sýra bizimkine geldiðinde yine; - “Peþ nobum daha furdum”, deyince dayanamamýþlar. Yahu kardeþim nasýl bir þeydir þu nobum? - “Valla, pen elimde tüfek ile dolaþayrum. Çalularun arasundan “Noo buumm , noo buumm” diye kara kara pi þeyler paðura paðura çikayi, pen de furayrum.” ☺ ☺ ☺ Temel asansöre binmiþ.

1 2 3 4 5 6 7 8

Temel ile Dursun bir yarýþmaya katýlýrlar. Bu yarýþmada en çok yerli öldürene, 100.000$ verilmektedir. Bunlar yerli avlamak için Amerika’ya giderler 3-4 gün aramalarýna raðmen bir tane bile yerli öldürememiþlerdir. Bunlar bir gün sabah kalktýklarýnda etraflarýn da 100’ü aþkýn yerli bulurlar. Temel Dursun’a: La Dursun kalk zengin olduk! ☺ ☺ ☺ Bir gün deliler hastanesinde yangýn çýkmýþ. Herkes kaçmýþ ama bir deli iki üç kat yukarýda kalmýþ inmiyor. Ne yapsalar aþaðý indiremiyorlar, nafile! en sonunda iki üç deli kýrmýzý bir branda getirip germiþler. Doktorlar sormuþ; “ne yapýyorsunuz siz?”biri cevap vermiþ:“yukarýdaki kendini boða sanýyor, kýrmýzýyý görünce aþaðý atlýyacak.”“Vaaay bunlar akýllanýyor galiba” derken yukardaki atlamýþ. Bizim deliler baðýrmýþ: “OLLEEEEY!!” ☺ ☺ ☺ Temel, Dursun, Cemal suyun altýnda en çok kalma yarýþmasý yapýyorlarmýþ. Dursun 15 dakika, Cemal 10 dakika durmuþ çýkmýþlar. 10 saat olmuþ 20 saat olmuþ Temel’in cesedi karaya vurmuþ. Daha sonra Fadimeye baþ saðlýðý dilemiþler. -”Üzülme” diye teselli etmek istemiþler. Fadime: -”Önemli deðil yarýþý kazandý ya önemli olan o” demiþ. ☺ ☺ ☺ Ýdris methini çok duyduðu için Afrikaya safariye gitmiþ. Ufak ufak avlanmaya baþlamýþlar.

NEDEN NİÇİN?


26 EKÝM - 1 KASIM 2009 | 12

Kýþ mevsimi kapýda, vücudunuz kýþa hazýr mý? Hastalýklara yakalanmamamýzda baðýþýklýk sisteminin çok büyük etkisi var. Sistemin iyi çalýþmasýnýn anahtarý, dengeli beslenmek. Bunu baþaran "sihirli" bir besin yok, önemli olan saðlýklý koþullarda hazýrlanmýþ besinleri, dengeli bir biçimde tüketmek. Kýþ artýk kapýda. Yeni mevsime girerken tedaviden önce, hastalýðý engellemek düþünülmeli. Özellikle ortak kullanýlan eþyalara temas sonrasý ellerin sýk sýk yýkanmasý, evlerin ve ofislerin sýk sýk havalandýrýlmasý akla gelen ilk önlemler. Mikroplara maruz kaldýðýmýzda hastalýklarýn engellenmesi ya da hafif atlatýlmasý, baðýþýklýk sistemimizin gücü ile orantýlý. Ýþte hasta olmamak için yapmanýz gerekenler... Yeterli protein alýnmalý. Hayvansal proteinlerle bitkisel proteinleri dengeli bir biçimde tüketmek gerek. Çið sebze–meyve ile beslenilmeli. Sebze ve meyveler doðal vitaminler ve antioksidanlar aracýlýðýyla, baðýþýklýk sistemini güçlendirir. Probiyotiklerden yararlanýlabilir (yoðurt, kefir...). Hazýr içecekler yerine doðal, taze

sýkýlmýþ meyve sularýndan yararlanýn, mutlaka bol sývý alýn. Çay içilmeli. Yeþil çay "kateþin" adý verilen bir antioksidaný bolca içerir. Uyku iyi alýnmalý. Uyku, hem fiziksel hem ruhsal saðlýk açýsýndan gereklidir. "Kaliteli" uyku uyunmasý da baðýþýklýk sisteminin saðlýklý iþleyiþi açýsýndan önemlidir. Egzersiz yapýlmalý, ancak, aþýrýya da kaçýlmamalý. Düzenli yapýlan egzersiz enfeksiyon riskini azalttýr. Tam tersine aþýrý ve düzensiz egzersiz, baðýþýklýk sisteminin iþleyiþini olumsuz etkileyebilir. Hayata olumlu bakýn, gülün. Merkezi sinir sistemi ile baðýþýklýk sistemi, bazý sinir ileti maddeleri, hormonlar ve "sitokin" adý verilen maddelerle birbirleriyle "haberleþir". Çoðu baðýþýklýk sistemi hücresinin

zarýnda, bu maddeler için "reseptör" adlý "alýcý"lar bulunmaktadýr. Sigaradan uzak durulmalý, içmiyorsanýz pasif olarak sigara dumanýna maruz kalmamaya çalýþmalýsýnýz. Sigaranýn, sadece içene deðil, çevredekilere de zararý vardýr. Anne–babalarý sigara içen çocuklar, daha sýk orta kulak iltihabý, bronþit ve zatürre gibi hastalýklara yakalanmaktadýr. Kilonuzu ideal aralýkta tutmaya çalýþýn. Aþýrý yað tüketiminden, özellikle "trans yaðlar"dan kaçýnýn. Gereðinden fazla yaðlý besinler tüketmek baðýþýklýk sistemini olumsuz etkiler. Temizlik maddelerinin aþýrý kullanýmý cildinizi, saðlýðýnýzý ve bakteri dengesini bozar. Normal mikrop dengesi bozulmuþ ve hasarlý cilt, mikroplarýn giriþ kapýsý olabilir. DR. ÝLKAY KESKÝNEL

ANTİBAKTERİYAL SABUN DAHA MI İYİ? Bugünlerde herþeyin antibakteriyal olmasýný istiyoruz. Marketlerde de bu sabunlarý tercih etmeye çalýþýyoruz. Peki antibakteriyal sabunlar ellerimizi daha mý temiz yapýyor? Howstuffworks isimli internet sitesinde yer alan habere göre, bazý uzmanlar, bunun böyle olmadýðýný söylüyor. Antibakteriyal sabun bileþenlerinin (genellikle triklosan ya da triklokarbon) iþe yaramasý için yüzeyde yaklaþýk 2 dakika kalmasý gerekiyor. Ancak, birçok insan bu kadar sabýrlý olmadýðý için, sabunun içindeki antibakteriyal içerik görevini yerine getirmeden önce insanlar tarafýndan durulanarak uzaklaþtýrýlýyor. Birçok yaygýn hastalýk virüslerden kaynaklanýyor ve bunlar antibakteriyal ürünlerle önlemez. Amerikan Hastalýk Kontrolü ve Önleme Merkezi'ne göre, antibakteriyal sabunlar gerekli deðil, fakat ellerinizi sýradan sabunla ve ýlýk suyla iyice yýkamak enfeksiyonlardan korunmanýn en etkili yollarýndan biridir.

Zaman Bulgaristan, Sayi 44 / 2009  

Zaman Bulgaristan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you