Page 1

НОВИНИ

02

Втори смъртен случай от свински грип у нас

СПОРТ

œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÏËÌËÒÚ˙ ¡ÓÊˉ‡ Շ̂, ÌˇÏ‡ ÏˇÒÚÓ Á‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÒÚ‡ı Ò‰ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ÔÓÒΉˈËÚ ÓÚ Ò‚ËÌÒÍˡ „ËÔ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÓÚ ‰Û„ËÚ ÒÂÁÓÌÌË „ËÔÌË ‚ËÛÒË. “ÓÈ ÔÓ„ÌÓÁË‡, ˜Â ·ÓˇÚ Ì‡ Á‡·ÓÎÂÎËÚ ÓÚ ÁËÏÌËÚ „ËÔÌË ‚ËÛÒË ˘Â  ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓΡÏ.

09

Валентино Роси – новият стар шампион по мотоциклетизъм ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ –ÓÒË Ò "flχı‡" ÒÔ˜ÂÎË Á‡ 7-Ë Ô˙Ú ¯‡ÏÔËÓ̇ڇ ‚ ‡ÎÒÍˡ Í·Ò, ‡ ÚÓ‚‡  ӷ˘Ó 9-‡ ÚËÚ· ‚ ͇ËÂ‡Ú‡ ÏÛ, ÒΉ ͇ÚÓ ÚËÛÏÙË‡ ÔË 125-ÍÛ·ËÍÓ‚ËÚ (1997) Ë ÔË 250-ÍÛ·. ÏÓÚÓˆËÍÎÂÚË (1999).

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA Ãîäèíà: XVII

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ä Æ ÓÌÀ Ë È Þ ÍÀ Ë

2 - 8 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

Áðîé: 45 (876)

Îáðàçîâàíèåòî â ÷óæáèíà – ïðåïîäàâàòåëÿò å òâîé ïðèÿòåë! Àõìåä Àõìåäîâ

— ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ò˙˛Á Ò ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡ Ë ÚÂχڇ Á‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ ‚ ˜ÛÊ·Ë̇. ¬ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓ͇ ÓÚ ÔÓ˜ÚË ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ Ì‡Ò‡Ï ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚÒÍË ÙËÏË, ÙËΡÎË Ì‡ ˜ÛʉÂÒÚ‡ÌÌË Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌË ËÌÒÚËÚÛˆËË Û Ì‡Ò Ô‰ÒÚ‡‚ˇÚ ÔÂÒÚËÊÌÓÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ‚ ˜Û·Ë̇. ÕÓ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔÂÒÚËʇ ˉ‚‡Ú Ë ÌÂÔÓÌÓÒËÏËÚ ÙË̇ÌÒÓ‚Ë ËÁËÒÍ‚‡Ìˡ Á‡ Ôӂ˜ÂÚÓ Ì‡¯Â̈Ë. «‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í ÔÂÒÚËÊÌÓÚÓ Á‡Ô‡‰ÌÓ‚ÓÔÂÈÒÍÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÚ‡‚‡ ‰ÓÒÚÓˇÌË Á‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌˡ ·˙΄‡ÒÍË Ï·‰ÂÊ ‡Á͇Á‚‡ ÃËÎÍÓ ’‡ËÁ‡ÌÓ‚ ÓÚ Ó‰ÓÔÒÍˡ „‡‰ Õ‰ÂÎËÌÓ. œÂÓ‰ÓΡ‚‡ÈÍË Ï‡ÚÂˇÎÌËÚ ·‡ËÂË Ì‡ Ò˙‚ÂÏËÂÚÓ ÒË, ÚÓÈ ÓÚË‚‡ ‰‡ Û˜Ë ‚ ¿Ì„ÎËÈÒÍÓÚÓ Í‡ÎÒÚ‚Ó. "«‡ ‰‡ ۘ˯ ‚ ˜ÛÊ·Ë̇, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒË ÏÌÓ„Ó ‡Ï·ËˆËÓÁÂÌ Ë ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÂÌ ‚ ̇ÏÂÂÌˡڇ ÒË Ë ‰‡ Á̇¯, ˜Â Ú‡Ï Ú Ә‡Í‚‡ ÌÂ˘Ó Ò˙‚˙¯ÂÌÓ ‡Á΢ÌÓ, ÌÓ ‡‰‡ÔÚË‚ÌÓ Ò‡ÏÓ Ò ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰." “‡Í‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‡Á͇Á‡ ÒË ‚ÚÓÓÍÛÒÌËÍ˙Ú ‚ ÒÔˆˇÎÌÓÒÚ "ΔÛ̇ÎËÒÚË͇ Ë Ï‰ËË" ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ Woreester - ¿Ì„Îˡ, ÃËÎÍÓ ’‡ËÁ‡ÌÓ‚. Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 3

Основната философия на "Движение Гюлен" е диалогът, посочиха учени на конференцията в Кайро.

Диалогът не е лукс, а необходимост за световния мир ≈‰ÌÓ ÓÚ ÂÌÓÏË‡ÌËÚ ۘ·ÌË Á‡‚‰ÂÌˡ ̇ ‡Ì‡‰‡ - ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ˙Ú " ‡ÎÂÚÓÌ", Ë »ÌÒÚËÚÛÚ˙Ú Á‡ ‰Ë‡ÎÓ„ ÏÂÊ‰Û ÍÛÎÚÛËÚ ӷÒ˙‰Ëı‡ "ƒ‚ËÊÂÌË √˛ÎÂÌ". ¬ Ôӂ‰ÂÌˡ ÔÂ‰Ë Ò‰Ïˈ‡ ‚ ͇̇‰Ò͇ڇ ÒÚÓÎˈ‡ ŒÚ‡‚‡ ÒËÏÔÓÁËÛÏ ÔÓ‰ ̇ÒÎÓ‚: "Øڇ Á‡ ÔÓ-‰Ó·˙ Ò‚ˇÚ - ÔËÌÓÒ˙Ú Ì‡ "ƒ‚ËÊÂÌË √˛ÎÂÌ" ·ˇı‡ ËÁÎÓÊÂÌË ‚Ô˜‡ÚΡ‚‡˘Ë ËÁ‚Ó‰Ë. Íà ñòðàíèöà 4

Неувереност ли се крие зад самохвалството?

Милко Харизанов

1200 български студенти приети в британски университети

ÑÍÈÌÊÀ: ÑÅËßÒÒÈÍ ÑÅÂÈ

1206 са приетите да учат в британски университети от 1680 кандидати. Миналата година кандидатите са били 1200, а са приети малко повече от 900. Това показва нарасналия интерес на българите да учат в чужбина, съобщи Ирене Финлайсън - международен експерт на UCAS (централизирана система за кандидатстване във висши учебни заведения във Великобритания).

Õàòèäæå Èáðàõèì

АНАЛИЗ10 ПИАР ЛИ СЕ ПРАВИ С ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ?

Българската литература покори сърцата в Турция ÑÍ ÈÌ Ê À: ÕÀÑ ÀÍ Ä ÅÌ ÈÐ

¬Ò˘ÍË ÒÏ Ò¢‡ÎË ËÎË ÔÓÁ̇‚‡Ï ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ó·Ë˜‡Ú ‰‡ Ò ı‚‡ÎˇÚ. «Ì‡ÂÏ, ˜Â Ò‡ÏÓı‚‡ÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ò‡ÏÓËÁÚ˙Í‚‡ÌÂÚÓ Ì ҇ ÓÚ ‰Ó·ËÚ ˜ÂÚË Ì‡ ı‡‡ÍÚÂ‡. ¡ÂÁ ‰‡ ÓÒ˙Á̇‚‡Ú, Ú‡ÍË‚‡ ıÓ‡ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ÒÚ‡‚‡Ú ÌÂÊ·ÌË Ò˙·ÂÒ‰ÌˈË, ‡ ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÒÚ‡‚‡Ú ‰ÓË Ë ÒϯÌË. œÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊ̇ ̇ Ò‡ÏÓı‚‡ÎÒÚ‚ÓÚÓ Â ÒÍÓÏÌÓÒÚÚ‡, ÌÓ ‚ ̇¯Ë ‰ÌË Í‡ÚÓ ˜Â ÎË Úˇ ‚˜  ‰ÂÏÓ‰Â. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÔÂ͇ÎÂ̇ڇ ÒÍÓÏÌÓÒÚ Ë ÒÚÂÒÌËÚÂÎÌÓÒÚ Ì ҇ ÓÚ ÔÓÎÁ‡, ÌÓ Ë „Ó‰ÓÒÚÚ‡, ̇‰ÏÂÌÌÓÒÚÚ‡ Ë ÔÂ͇ÎÂÌÓÚÓ Ò·Âβ·Ë ҇ ̇Ô˙ÎÌÓ ÓÚˈ‡ÚÂÎÌË ˜ÂÚË ÓÚ ˜Ó‚¯Íˡ ı‡‡ÍÚÂ. Íà ñòðàíèöà 6

Àëè ×îëàê

Божана Апостолова (в средата) и Христо Карастоянов (най-вдясно) представиха българската литература в Турция.

Òðàáçîí

¡˙΄‡Ò͇ڇ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ ÔÓÍÓË ÚÛÒÍËÚ Ò˙ˆ‡ ‚ ÚÛÒÍˡ ˜ÂÌÓÏÓÒÍË „‡‰ “‡·ÁÓÌ. œÓÂÍÚ˙Ú "≈‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ ‚ “ÛˆËˇ - “ÛÒ͇ڇ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ ‚ ≈‚ÓÔ‡" ·Â ̇ „ÓÒÚË ‚ ÚÓÁË „‡‰ ÏÂÊ‰Û 19 Ë 25 ÓÍÚÓÏ‚Ë. œÓÂÍÚ˙Ú Â ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ " ÛÎÚÛÌË ÏÓÒÚÓ‚Â", Ó„‡ÌËÁË‡Ì ÓÚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ "√¸ÓÚÂ", Ë

ГИГАНТСКИ АКВАРИУМ С АКУЛИ ОТВОРИ ВРАТИ В ИСТАНБУЛ НОВИНИ12

Ò ÙË̇ÌÒË‡ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ÍÓÏËÒˡ. œÂ‰Ë ÚÓ‚‡, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Â̇ ÔÓ‰ ËÏÂÚÓ "≈‚ÓÔÂÈÒ͇ ÍÛÎÚÛ̇ Ò‰Ïˈ‡... ̇ Ô˙Ú", ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ·Â ̇ „ÓÒÚË ‚ ‰Û„Ë ÚÛÒÍË „‡‰Ó‚ - “‡·ÁÓÌ, ‡Ò Ë ≈ÁÛÛÏ. «‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ì ̇ ÔÓÂÍÚ‡  ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‡‚ÚÓ·ÛÒ, Ó·ÓÛ‰‚‡Ì ͇ÚÓ ÔÓ‰‚ËÊ̇ ·Ë·ÎËÓÚÂ͇. œÓÔ˙ÚÛ‚‡ÈÍË ÔÂÁ 24 „‡‰‡, ÔÓ‰‚ËÊ̇ڇ ·Ë·ÎËÓÚÂ͇ Ò¢‡ ÚÛÒÍËÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ‡‚ÚÓË. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 5

38% Е СПАДЪТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА НОВИНИ11


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 2 - 8 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

Âòîðè ñìúðòåí ñëó÷àé îò ñâèíñêè ãðèï ó íàñ

ÍÀÊÐÀÒÊÎ По-малко потребление на вода ÑÎÔÈß — ÓÍÓÎÓ 1 ÏÎÌ. ÍÛ·. Ï Â Ô‡‰Ì‡ÎÓ ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡ ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ Á‡ Ô˙‚ËÚ ‰Â‚ÂÚ ÏÂÒˆ‡ ̇ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌË Ò˙Ò Ò˙˘Ëˇ ÔÂËÓ‰ ̇ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇, ͇Á‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ ̇ "—ÓÙËÈÒ͇ ‚Ó‰‡" »‚‡Ì »‚‡ÌÓ‚. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ̇‰ 30 ÏÎÌ. ΂‡ Ò‡ ÌÂÔ·ÚÂÌËÚ Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ·ËÚÓ‚ËÚ ‡·Ó̇ÚË Í˙Ï ‚Ó‰ÓÒ̇·‰ËÚÂÎÌÓÚÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó. "—ÓÙËÈÒ͇ ‚Ó‰‡"  ̇· ÙËχ, ÍÓˇÚÓ ‰‡ Ò „ËÊË Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡Í˙ÒÌÂÎËÚ Ô·˘‡Ìˡ Á‡ ‚Ó‰‡.

—‡ÏÓÍӂˆ ̇ ÓÍÓÎÓ 30 „Ó‰ËÌË Â ‚ÚÓ‡Ú‡ ÊÂÚ‚‡ Û Ì‡Ò Ì‡ „ËÔÌˡ ‚ËÛÒ ¿(H1N1), ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ, Ò˙Ó·˘Ë ‚. "“Û‰". œ˙‚ËˇÚ ÒÏ˙ÚÂÌ ÒÎÛ˜‡È, Ô˘ËÌÂÌ ÓÚ Ìӂˡ ‚ËÛÒ ‚ ¡˙΄‡ˡ, ·Â „ËÒÚË‡Ì ‚ Í‡ˇ ̇ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë. œÓ˜Ë̇ÎËˇÚ ·Â¯Â 30„Ӊ˯ÂÌ Ì‡ÍÓÁ‡‚ËÒËÏ, ÍÓÈÚÓ ‡Á‚Ë ÚÂÊ͇ ·ÓÌıÓÔÌ‚ÏÓÌˡ. œË Ìӂˡ ÎÂÚ‡ÎÂÌ ÒÎÛ˜‡È Á‡‡ÁÂÌËˇÚ Ï˙Ê Ò  ҇ÏÓÎÂÍÛ‚‡Î ‰ÂÒÂÚ ‰ÌË Ë Â‰‚‡ ÒΉ ÚÓ‚‡  ÔÓÚ˙ÒËÎ ÎÂ͇ ‚ ÔÓÎËÍÎËÌË͇ڇ ‚ —‡ÏÓÍÓ‚ Á‡‡‰Ë ‚ËÒÓ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë Ó·˘Ó ÌÂ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ËÌÙÓÏË‡ "ƒ‡ËÍ". ÃÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡ ÒÏ˙ÚÌË ÒÎÛ˜‡ˇ - χ͇ Ë ÔÓ˜Ë̇ÎËÚ ‰‡ Ò‡ ÓÚ Â‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë „‡‰, ÌˇÏ‡ÎÓ ‚˙Á͇.

ÑÎÔÈß œË 931 ÏËÎËÓ̇ ΂‡ Á‡ ·ÓÎÌ˘̇ ÔÓÏÓ˘ ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇, ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ Á‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡Ì Á‡ 2010 „. Ò Ô‰‚Ëʉ‡Ú 709 ÏÎÌ. ΂., ËÎË Ò 220 ÏÎÌ. ΂. ÔÓ-χÎÍÓ. “Ó‚‡ Á‡ˇ‚Ë ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ¡ÓÊˉ‡ Շ̂ ‚˙‚ ‚˙Á͇ Ò ÔÓÂÍÚÓ·˛‰ÊÂÚ‡ Á‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡Ì ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇. œÂÁ 2010 „. Á‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡Ì Ò Ô‰‚Ëʉ‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2,642 ÏÎ‰. ΂. ÃÓÊ ·Ë 70-80 ·ÓÎÌËˆË ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÂÒÚÛÍÚÛË‡ÌË ‚ Ô˙‚ËÚ ¯ÂÒÚ ÏÂÒˆ‡ ̇ ˉ̇ڇ „Ó‰Ë̇.

София - най-добър град за живеене ÑÎÔÈß

—ÓÙˡ  ̇È-‰Ó·ËˇÚ „‡‰ Á‡ ÊË‚ÂÂÌ ‚ ¡˙΄‡ˡ Á‡ 2009 „. ‚ „Ӊ˯̇ڇ Í·҇ˆËˇ ̇ "ƒ‡ËÍ ‡‰ËÓ", Ò‡ÈÚ˙Ú DarikNews.bg Ë ‚. "24 ˜‡Ò‡". ¬ ÔÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ ‚ÁÂı‡ Û˜‡ÒÚË 44 „‡‰‡, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌË ÔÓ 32 ÍËÚÂˡ. œ‰˯ÌËÚ ‰‚ „Ó‰ËÌË, ÓÚ͇ÍÚÓ Ò ÔÓ‚Âʉ‡ ÍÓÌÍÛÒ˙Ú, Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ‰˙ʯ ÏÓÒ͇ڇ ÒÚÓÎˈ‡ ¬‡̇. —Ή —ÓÙˡ Ò ̇Âʉ‡ ¬‡̇, ‡ ̇ ÚÂÚ‡ ÔÓÁËˆËˇ  ¡Û„‡Ò.

ÕÓ‚ËˇÚ „ËÔ Ì Ò ‡Á΢‡‚‡ ÔÓ ÒËÏÔÚÓÏË ÓÚ ÒÂÁÓÌÌˡ: Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇‰ 38 „‡‰ÛÒ‡, ·ÓÎÍË ‚ „˙ÎÓÚÓ, „·‚‡Ú‡, ÏÛÒÍÛÎËÚÂ Ë ÒËÎ̇ ÓÚÔ‡‰Ì‡ÎÓÒÚ. œÓ‚˜ÂÚÓ ÒÏ˙ÚÌË ÒÎÛ˜‡Ë ‚ Ò‚ÂÚ‡ ̇ Á‡‡ÁÂÌË Ò ‚ËÛÒ‡ Ò‡ ÔË Ï·‰Ë ıÓ‡. —Ú‡ÚËÒÚ˘ÂÒÍË ÔÓ-χÎÍÓ ıÓ‡ ÛÏË‡Ú ÓÚ Ìӂˡ „ËÔÂÌ ‚ËÛÒ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÓÚ ÒÂÁÓÌÌˡ. ˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ Û Ì‡Ò Ò‡ „ËÒÚË‡ÌË Ì‡‰ 150 ÌÓÒËÚÂÎË Ì‡ „ËÔÌˡ ‚ËÛÒ A(H1N1), ÓÚ ÍÓËÚÓ Ì Ôӂ˜ ÓÚ 30-40 Ò‡ ÔÓˇ‚ËÎË ÒËÏÔÚÓÏËÚ ̇ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ.

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÊÞ Ð Ø À Ò Á À ÉÕ À Í

220 млн. лв. по-малко за лечение

œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÏËÌËÒÚ˙ ¡ÓÊˉ‡ Շ̂, ÌˇÏ‡ ÏˇÒÚÓ Á‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÒÚ‡ı Ò‰ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ÔÓÒΉˈËÚ ÓÚ Ò‚ËÌÒÍˡ „ËÔ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÓÚ ‰Û„ËÚ ÒÂÁÓÌÌË „ËÔÌË ‚ËÛÒË. “ÓÈ ÔÓ„ÌÓÁË‡, ˜Â ·ÓˇÚ Ì‡ Á‡·ÓÎÂÎËÚ ÓÚ ÁËÏÌËÚ „ËÔÌË ‚ËÛÒË ˘Â  ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓΡÏ.

ÑÎÔÈß

Без увеличение на винетките ÑÎÔÈß ÃËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÙË̇ÌÒËÚ —ËÏÂÓÌ ƒˇÌÍÓ‚ ͇Á‡, ˜Â ÌˇÏ‡ ‰‡ Ëχ Û‚Â΢ÂÌË ̇ ˆÂÌËÚ ̇ ‚ËÌÂÚÍËÚÂ. Õ  ۉ‡˜ÌÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÍËÁ‡ ‰‡ Ò ۂÂ΢‡‚‡Ú ˆÂÌËÚ ̇ ‚ËÌÂÚÍËÚÂ, ÔÓÒÓ˜Ë ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. «‡ ÒÚËÏÛÎË‡Ì ̇ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ  Ô‰‚ˉÂÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ÓÒË„ÛÓ‚ÍËÚÂ Ë Ò˙Í‡˘‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇÚ‡, ÍÓÂÚÓ Ó·ÎÂ͘‡‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡.

218 деца при приемни родители ÑÎÔÈß ¡ÓˇÚ Ì‡ ̇ÒÚ‡ÌÂÌËÚ ‚ ÔËÂÏÌË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ‰Âˆ‡ ÔÂÁ Ô˙‚ËÚ ¯ÂÒÚ ÏÂÒˆ‡ ̇ 2009 „.  84, ͇ÚÓ ‚ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË ÔËÂÏÌË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ Ò‡ ̇ÒÚ‡ÌÂÌË 66 ‰Âˆ‡, ‚ ‰Ó·Ó‚ÓÎÌË ÔËÂÏÌË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÔÂÁ „Ó‰Ë̇ڇ Ò‡ ̇ÒÚ‡ÌÂÌË 18 ‰Âˆ‡, Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ ‚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ. ˙Ï 30 ˛ÌË 2009 „. ÔÓ ‰‡ÌÌË Ì‡ ƒ˙ʇ‚̇ڇ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍË· ̇ ‰ÂÚÂÚÓ ‚ ÔËÂÏÌË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ Ò ÓÚ„ÎÂʉ‡Ú 218 ‰Âˆ‡.  ˙Ï Í‡ˇ ̇ ˛ÌË 2009 „. ‚ 138 ‰ÓÏÓ‚Â Û Ì‡Ò ÊË‚ÂˇÚ 7 109 ‰Âˆ‡.

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СА ПОЛУЧИЛИ 127 000 ДОЗИ АНТИВИРУСНИ ПРЕПАРАТИ À˜·ÌËÚ Á‡‚‰ÂÌˡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË 127 000 ‰ÓÁË ‡ÌÚË‚ËÛÒÌË ÔÂÔ‡‡ÚË “‡ÏËÙÎÛ Ë –ÂÎÂ̈‡, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ. –‡·ÓÚ‡Ú‡ ÔÓ ÔÓ‚Âʉ‡Ì ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚Â̇ڇ ÔÓ˙˜Í‡ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚͇ ̇ ԇ̉ÂÏ˘̇ ‚‡ÍÒË̇ Ë ‡ÌÚË‚ËÛÒÌË ÔÂÔ‡‡ÚË ˘Â Ò ÛÒÍÓË. “Ó‚‡ ·Â ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÓ Ì‡ Á‡Ò‰‡ÌË ̇ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ԇ̉ÂÏ˘ÂÌ ÍÓÏËÚÂÚ, ˙ÍÓ‚Ó‰ÂÌ ÓÚ ÏËÌËÒÚ˙‡ ̇ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ¡ÓÊˉ‡ Շ̂. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÍÛÔÛ‚‡Ì ̇ ‚‡ÍÒË̇ Ë ‡ÌÚË‚ËÛÒÌË ÔÂÔ‡‡ÚË ÓÚ 12 ÏËÎËÓ̇ ΂‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÒË„ÛÂÌË ÓÚ ÂÔÛ·ÎË͇ÌÒÍˡ ·˛‰ÊÂÚ, ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ÓÚ Á‰‡‚ÌÓÚÓ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó. ƒ˙ʇ‚‡Ú‡ ˘Â ÍÛÔË ‰Ó 180 000 ‚‡ÍÒËÌË ÒÂ˘Û „ËÔÌˡ ‚ËÛÒ ¿(H1N1). — Úˇı ˘Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÏÛÌËÁË‡Ú 10 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ËÒÍÓ‚ËÚ „ÛÔË.

Станишев и Доган порицани œ‡·ÏÂÌÚ˙Ú ÔÓˈ‡ —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ Ë ¿ıω ƒÓ„‡Ì Á‡ ÒËÒÚÂÏÌÓ ÓÚÒ˙ÒÚ‚Ë ÓÚ ÔÎÂ̇ÌË Á‡Ò‰‡Ìˡ. “Ó‚‡ Òڇ̇ Ò ‰ÂÍ·‡ˆËˇ ̇ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ, Ô‰ÎÓÊÂ̇ ÓÚ œ√ ̇ "¿Ú‡Í‡". “ˇ ·Â ÔËÂÚ‡ Ò˙Ò 134 „·҇, ÌËÚÓ Â‰ËÌ ÔÓÚË‚ Ë ‚˙Á‰˙ʇΠÒÂ. ¬ Á‡Î‡Ú‡ Ì ·ˇı‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎËÚ ̇ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ÌËÚ „ÛÔË Ì‡ Ó‡ÎËˆËˇ Á‡ ¡˙΄‡ˡ Ë ƒœ—.  ‡ÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ ‚‡Ì¯ËÁ˙Ï ÓÔ‰ÂÎË Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ËÚ Á‡Ï.-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ƒœ— À˛Ú‚Ë ÃÂÒÚ‡Ì.

Õ‡È-ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë Ò‡ „ËÒÚË‡ÌË ‚ —ÓÙˡ, ¬‡̇ Ë œÂÚ˘. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÏËÌËÒÚ˙ ¡ÓÊˉ‡ Շ̂, ÌˇÏ‡ ÏˇÒÚÓ Á‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÒÚ‡ı Ò‰ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ÔÓÒΉˈËÚ ÓÚ ‚ËÛÒ‡ A(H1N1), ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÓÚ ‰Û„ËÚ ÒÂÁÓÌÌË „ËÔÌË ‚ËÛÒË. “ÓÈ ÔÓ„ÌÓÁË‡, ˜Â ·ÓˇÚ Ì‡ Á‡·ÓÎÂÎËÚ ÓÚ ÁËÏÌËÚ „ËÔÌË ‚ËÛÒË ˘Â  ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓΡÏ. »Ï‡ÎÓ Ë Ôӂ˜ ÒÏ˙ÚÌË ÒÎÛ˜‡Ë, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÓÚ Ìӂˡ ˘‡Ï. Õ Ò¢‡Ï Á‡ÚÛ‰ÌÂÌˡ Ò ÍÓÌÚÓ· ̇ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ, ͇Á‡ Շ̂.

Îñòðà ïîëåìèêà ïî ïîâîä èçíåñåíèÿ äîêëàä íà ÄÀÍÑ ì—Ô‡‚͇ڇ  ‚˙̇ڇ ÓÚ ÏÂÌ ‚ ƒ¿Õ— ÏË̇Îˡ ÓÍÚÓÏ‚Ë Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ χÚÂˇÎËÚ ‚ Ì¡î, ͇Á‡ ·Ë‚¯ËˇÚ ÔÂÏËÂ —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚, ÒΉ ͇ÚÓ ‰‡‰Â ÔÓ͇Á‡Ìˡ ‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚˙‚ ‚˙Á͇ Ò ËÁÌÂÒÂÌˡ ‰ÓÍ·‰ ̇ ‡„ÂÌˆËˇÚ‡. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ ÌÓ‚ÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó ˆÂÎÂ̇ÒÓ˜ÂÌÓ ‚˙‚Ë Í˙Ï ÎË͂ˉ‡ˆËˇ ̇ ƒ¿Õ—. ŒÒÚ‡ ÔÓÎÂÏË͇ Ò ‡Á‡ÁË ÔË͇ÌÚÌË ËÒÚÓËË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò ÏÂÊ‰Û ÔÂÏËÂ‡ ¡ÓÈÍÓ ¡ÓË- ÒÔˆÒÎÛÊ·ËÚÂ. 쫇˘Ó Ò„‡ Ì Ò ÒÓ‚ Ë ·Ë‚¯Ëˇ ÔÂÏËÂ —Â„ÂÈ Ì‡Ô‡‚Ë ‡ÁÒΉ‚‡Ì ̇ ÔˡÚ—ڇÌ˯‚ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ ËÁÌÂÒÂÌˡ ÎÒÍˡ Í˙„ ̇ ÔÂÏËÂ‡ ¡ÓÈÍÓ ¡Ó‰ÓÍ·‰ ̇ ƒ¿Õ—. ì—Ô‡‚͇ڇ  ËÒÓ‚î, Ú.̇. Í˙„ ìÍÓÚ‡‡ˆË‚˙̇ڇ ÓÚ ÏÂÌ ‚ ƒ¿Õ— ÏË̇Îˡ ÚÂî, ÔÓÔËÚ‡ —Ú‡Ì˯‚. œÂÏËÓÍÚÓÏ‚Ë Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ χÚÂË- Â˙Ú ¡ÓÈÍÓ ¡ÓËÒÓ‚ ÓÚ„Ó‚ÓË, ˜Â ‡ÎËÚ ‚ Ì¡î, ͇Á‡ ·Ë‚¯ËˇÚ ÔÂ- ˘Â ÔÓËÒ͇ ‚ ÔËÒÏÓ ‰Ó „·‚Ìˡ ÔÓÏËÂ —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚, ÒΉ ͇ÚÓ ÍÛÓ ÔÓ‚Â͇ ÔÓ Ú‚˙‰ÂÌˡڇ ‰‡‰Â ÔÓ͇Á‡Ìˡ ‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ Á‡ ÔˡÚÂÎÒ‚˙‚ ‚˙Á͇ Ò ËÁÌÂÒÂÌˡ ‰ÓÍ·‰ ̇ Íˡ Í˙„ ̇ "ÍÓÚ‡‡ˆËÚÂ", Á‡ ÍÓȇ„ÂÌˆËˇÚ‡. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ÌÓ‚Ó- ÚÓ ·Ë‚¯ËˇÚ ÔÂÏËÂ „Ó‚ÓË. ì—‡ÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó ˆÂÎÂ̇ÒÓ˜ÂÌÓ ÏÓ ÔÂ‰Ë 3 ÏÂÒˆ‡ —Ú‡Ì˯‚ ·Â‚˙‚Ë Í˙Ï ÎË͂ˉ‡ˆËˇ ̇ ƒ¿Õ—, ¯Â ÔÂÏËÂ Ë ‚Ëʉ‡ÏÂ Í‡Í Â ‡Á‡˘ÓÚÓ Ì ËÒ͇ ‰‡ Ëχ Ӣ ‰ËÌ ·ÓÚË· ƒ¿Õ—. ¿ÍÓ Ëχ¯Â Ú‡Í˙‚ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎ ËÁ‚˙Ì Ã¬–. Í˙„, ‚ ‡„ÂÌˆËˇÚ‡ ˘Â¯Â ‰‡ Ëχ —Ú‡Ì˯‚ ËÁ‡ÁË Û·Â‰ÂÌÓÒÚ, ˜Â ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ Ì„Óî, ‰ÓÔ˙ÎÌË ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡Ú‡ ˘Â ÒË Ò‚˙¯Ë ‡- Ӣ ¡ÓËÒÓ‚. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ¡Ó·ÓÚ‡Ú‡, ‚˙ÔÂÍË Ó͇Á‡Ìˡ ÔÓÎË- ËÒÓ‚, ÍÓÈÚÓ ı‚˙Ρ Ó·‚ËÌÂÌˡ ‚ Ú˘ÂÒÍË Ì‡ÚËÒÍ. “ÓÈ ‰Ó·‡‚Ë, ˜Â ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇·ÎËʇ‚‡Ú 100-Ú ‰ÌË Ì‡ Ô‡‚Ë- Ëχ Ë Ù‡ÍÚË Á‡ Úˇı. ìŒ˘Â ‰Â‚ÂÚ ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-Û‰Ó·ÌÓ, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÓÚ ƒ¿Õ— Ò ‚Ó‰ˇÚ ̇ ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ Ò Á‡‰‡‚‡Ú ‚˙ÔÓÒË ·Ë‚¯Ëˇ ÔÂÏËÂ —Ú‡Ì˯‚ Ë Í‡Í‚Ó Â Ì‡Ô‡‚ËÎÓ Á‡ ËÁÎËÁ‡Ì ÓÚ Úˇı „Ë ÌˇÏ‡î, Ò˙Ó·˘Ë ÔÂÏËÂ˙Ú ÍËÁ‡Ú‡ Ë Á‡ ‰ÓıÓ‰ËÚ ̇ ıÓ‡- ¡ÓÈÍÓ ¡ÓËÒÓ‚. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ ÚÓÚ‡, ‰‡ Ò Á‡ÌËχ‚‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ò ‚‡ Ì  ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ, ‡ ÚẨÂÌˆËˇ.

Новият бюджет цели бързо излизане от кризата ÃËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÙË̇ÌÒËÚ —ËÏÂÓÌ ƒˇÌÍÓ‚ ‚ÌÂÒ ‚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ «‡ÍÓ̇ Á‡ ‰˙ʇ‚Ìˡ ·˛‰ÊÂÚ Á‡ 2010 „. “ÓÈ Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ıËÏË͇Î͇ Ë Ù·¯Ô‡ÏÂÚ Ì‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂΡ ̇ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌË ÷ˆ͇ ÷‡˜Â‚‡. ìÃÂÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÏ ‚ÁÂÎË ‚ ÚÓÁË ÔÓÂÍÚ, Ò‡ Ò ˆÂÎ ÔÓ·˙ÁÓÚÓ ËÁÎËÁ‡Ì ÓÚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ÍËÁ‡î, ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. “ÓÈ ÒË ÔÓÊ· ÒΉ ËÁÎËÁ‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ‰‡ Òڇ̠‰̇ ÓÚ Ò‰ÌÓ ‡Á‚ËÚËÚ ËÍÓÌÓÏËÍË ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ò˙˛Á. ì¬ ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÌˡ ‚‡ˇÌÚ Ì‡ ·˛‰ÊÂÚ‡ Ò‡ Û‚Â΢ÂÌË Ô‡ËÚ Á‡ ‰ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë Á‡ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂ Ë Ò Ï‡ÎÍÓ Ò‡ Ôӂ˯ÂÌË Ô‡ËÚ Á‡ ÂÍÓÎӄˡ Ë Á‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂî, ͇Á‡ ƒˇÌÍÓ‚. ÃËÌËÒÚ˙˙Ú ÔÓÊ· Ô‡·ÏÂÌÚ˙Ú ‰‡ ÔËÂÏ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ ̇È-·˙ÁË ÒÓÍÓ‚Â. ì¡˛‰ÊÂÚ˙Ú Á‡ 2010 „Ó‰Ë̇  ‡ÎÂÌ - ÌˇÏ‡ ‰‡ Ëχ Ô‡‚ËÎÓ Á‡ ÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ 90% ÓÚ ÔËıÓ‰ËÚ - ˘Â Ò ÔÓÎÁ‚‡Ú ‚Ò˘ÍË Á‡ÎÓÊÂÌË Ò‰ÒÚ‚‡î, ͇Á‡ ‚ˈÂÔÂÏËÂ˙Ú Ë ÏËÌËÒÚ˙ ̇ ÙË̇ÌÒËÚ —ËÏÂÓÌ ƒˇÌÍÓ‚. ì—Ή 15 ˛ÌË, ‡ÍÓ ‚ˉËÏ, ˜Â ËÍÓÌÓÏË͇ڇ Ò ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ Ë Ëχ Ôӂ˜ ÔËıÓ‰Ë, ÏÓÊ ‰‡ Ò ‚‰Ë„Ì‡Ú Ë ‡ÁıÓ‰ËÚÂî, ͇Á‡ —ËÏÂÓÌ ƒˇÌÍÓ‚. ìœËÓËÚÂÚËÚ ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ Ò‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂ, ÌÓ Ò‡ÏÓ ÒΉ ÂÙÓÏË; ‰ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ; Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ; ÂÍÓÎӄˡ Ë ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡î, ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙ ƒˇÌÍÓ‚.


ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ZAMAN 3 2 - 8 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

"За да учиш в чужбина, трябва да си много амбициозен и последователен в намеренията си и да знаеш, че там те очаква нещо съвършено различно, но адаптивно само с мно го труд", разказва второкурсникът в университета Woreester  Англия, в специалност “Журналистика и медии” Милко Харизанов.

"Не бих казал, че образованието в България е лошо, но тук, в Англия, от дават значение на студентите и ги уважават, защото за тях те са бъдещето на страната", изтъква Милко Харизанов. Той разказва, че там има идеология учителят да бъде твой приятел и да ти помага във всяко едно отношение, независимо дали става дума за уроци или лични проблеми.

Îáðàçîâàíèåòî â ÷óæáèíà – ïðåïîäàâàòåëÿò å òâîé ïðèÿòåë! "¿Á Ò˙Ï ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ ÒË ÔÓÒÚ‡‚Ëı Á‡ ˆÂÎ ‰‡ Û˜‡ ‚ ˜ÛÊ·Ë̇ Ë ÛÒÔˇı, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÒËÎÌËÚ ÏË ‡Ï·ËˆËË Ë ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ ̇ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÏË", ÒÔÓ‰ÂΡ Ï·‰ËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ. “ÓÈ Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡ ‚Ò˘ÍË, ÍÓËÚÓ ËÒÍ‡Ú ‰‡ Û˜‡Ú ‚ ˜ÛÊ·Ë̇ Ë ÒÔˆˇÎÌÓ ‚ ¿Ì„Îˡ, Í˙‰ÂÚÓ ‚ËÒ¯ÂÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Â Ò Ì‡‰ 800-„Ӊ˯̇ ËÒÚÓˡ, ‰‡ ̇Ô‡‚ˇÚ ‰Ó·Ó ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ. ’‡ËÁ‡ÌÓ‚ ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡, ˜Â ‚ ÒËÒÚÂχڇ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ Ò‰ÌË Û˜ËÎˢ‡ Ì  Á‡ÎÓÊÂÌÓ ËÌÙÓÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Û˜ÂÌˈËÚ ÓÚÌÓÒÌÓ ˜ÛʉÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË. "«‡ÚÓ‚‡ ̇ ÏÂÌ ÏË Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ Ô·˘‡Ï, Á‡ ‰‡ ̇ۘ‡ ËÌÙÓχˆËˇ, Ò ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂı Ò˙‚ÒÂÏ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ‰‡ ÒÂ Ò‰Ó·Ëˇ, ‡ÍÓ Á̇Âı Ô‡‚ËÎÌˡ ËÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ", Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˙Ú. "ÕÂ͇ ‚ÒÂÍË, ¯ËÎ ‰‡ Û˜Ë ‚ ˜ÛÊ·Ë̇, ‰‡ Ô‡‚Ë Ó·ÒÚÓÈÌÓ ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·Â ̇È-‰Ó·ÓÚÓ Á‡ Ì„Ó", ͇Á‚‡ Ӣ ÃËÎÍÓ. ‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ·ËÚ‡ÌÒÍË ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚË Ì  ÚÛ‰ÌÓ, ÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ ‚ÂÏÂ Ë ËÌÙÓÏË‡ÌÓÒÚ, ‰Ó͇ÚÓ Ò ̇Ô‡‚Ë Ô‡‚ËÎÌËˇÚ ËÁ·Ó ËÁÏÂÊ‰Û Û˜Â·ÌËÚ Á‡‚‰ÂÌˡ, ËÁÚ˙Í‚‡ ’‡ËÁ‡ÌÓ‚. "¿Á ͇̉ˉ‡ÚÒÚ‚‡ı ‚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ÓÚ Woreester ÏË ÓÚ„Ó‚ÓËı‡ Ô˙‚Ë, ÌÓ Ì ·ˇı ÔËÂÚ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ", ‡Á͇Á‚‡ ÃËÎÍÓ. ”ÒÎÓ‚ËÂÚÓ ·ËÎÓ ‰‡ Á‡‚˙¯Ë Ò‰ÌÓÚÓ ÒË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ‰‡ ‚ÁÂÏ χÚÛËÚ ÒË Ò ÓÚ΢ÂÌ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚‡ÎˉÌË Ë Á‡ Ú‡Ï.

ÚÓ ÔÓÛ˜ËÎ ÛÒÎӂˡڇ Á‡ ·ÂÁÎËı‚ÂÌˡ Í‰ËÚ, Ï·‰ÂÊ˙Ú Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ Ë ÒΉ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒˆ‡ ÏÛ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ. “ÓÈ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÙË̇ÌÒË‡Ì ÓÚ ·ËÚ‡ÌÒÍÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 3225 Ô‡Û̉‡ ÂÊ„ӉÌÓ, ÍÓÎÍÓÚÓ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Â Ë Ú‡ÍÒ‡Ú‡ Á‡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. ”ÒÎÓ‚ËÂÚÓ Â ÒΉ Á‡‚˙¯‚‡ÌÂ Ë Ì‡ÏË‡Ì ̇ ‡·ÓÚ‡ ‰‡ Ò ÔÓ„‡Òˇ‚‡ ̇ ˜‡ÒÚË. ‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Á‡ Ú‡ÁË ÒÚËÔÂÌ‰Ëˇ ÒÚ‡‚‡ ÓÌ·ÈÌ ˜ÂÁ Ò‡ÈÚ‡ ̇ ËÌÒÚËÚÛˆËˇÚ‡ http://www.direct.gov.uk/en/. "ÕÓ ÊË‚ÓÚ˙Ú Ú‡Ï Â ÒÍ˙Ô Ë Á‡ ̇È-ËÍÓÌÓÏ˘ÌËÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚË,

Í˙Ï ÍÓËÚÓ Ò Ô˘ËÒΡ‚‡Ï Ë ‡Á. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ò‡ ÔÓÌ ÔÓ 500 Ô‡Û̉‡ Á‡ ı‡Ì‡ Ë Í‚‡ÚË‡ ̇ ÏÂÒˆ", ÒÔÓ‰ÂΡ ‚ÚÓÓÍÛÒÌËÍ˙Ú Ë Í‡Á‚‡, ˜Â ‡·ÓÚË 20 ˜‡Ò‡ Ò‰Ï˘ÌÓ ‚ ‰̇ Ôˈ‡ˡ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ÔÓÌ χÎÍÓ ‰‡ ÔÓχ„‡ ̇ ·‡˘‡ ÒË Ò ÙË̇ÌÒËÚÂ. «‡ Ô˙‚Ë ÒË ‚Ô˜‡ÚÎÂÌˡ ÓÚ ‡ÎÒÚ‚ÓÚÓ ÃËÎÍÓ ÓÔ‰ÂΡ Ó·‡Ú̇ڇ ÔÓÒÓ͇ ̇ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ‰Ó· Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌˡ „‡‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚ÂÌ Ô·Ì, ÂÁÍËÚÂ Ë ‰Ë̇Ï˘ÌË ÔÓÏÂÌË Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ. "“ÛÍ ‚‡ÎË ÔÓ ÚË Ô˙ÚË Ì‡ ‰ÂÌ, Á‡Â‰ÌÓ Ò Ú‡ÁË ‰Ë̇ÏË͇ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ Ò ÔÓÏÂÌˇ Ë Ì‡ÒÚÓÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıÓ-

‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÚÛÍ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ‚˙ÁÔËÚ‡ÌË Ë Í‡ÈÌÓ Û˜ÚË‚Ë", ËÁÚ˙Í‚‡ ̇¯Â̈˙Ú. œ˙‚ËÚ ÚË ‰ÌË ÓÚ ÔÂÒÚÓˇ ÒË ‚ ¿Ì„Îˡ ÔÂ͇‡Î ‚ ÀÓ̉ÓÌ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÃËÎÍÓ Â Óڂ‰ÂÌ Ë Ì‡ÒÚ‡ÌÂÌ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„Ë ÌÂ„Ó‚Ë ÍÓÎÂ„Ë ‚ „‡‰˜ÂÚÓ ”Ó˜ÂÒÚ˙, Í˙‰ÂÚÓ Â ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ˙Ú, ÓÚ ÒÔˆˇÎÌÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ ÔÂÒÓ̇Π̇ ۘ·ÌÓÚÓ Á‡‚‰ÂÌËÂ, ÍÓÈÚÓ, ÒÔÓ‰ ÃËÎÍÓ, ËÁÔËÚ‚‡ Á‡‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ó ÓÚ ÚÓ‚‡, ˜Â Ò Á‡ÌËχ‚‡ Ò ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË ÒÚÛ‰ÂÌÚË. "ƒ‡ ÒË Ò‰ ıÓ‡ ÓÚ ‡Á΢ÌË ÒÚ‡ÌË, „Ó‚ÓÂ˘Ë ‡Á΢ÌË ÂÁˈË, ‡Á¯Ëˇ‚‡ Ò‚ÂÚӄΉ‡", ÒÔÓ‰ÂΡ ÃËÎÍÓ ’‡ËÁ‡ÌÓ‚. Ñ ÍÈÌ ÊÀ : ÈÑ À Ø ÈÌØ Å Ê

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО "Õ  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ò‡ÏÓ ‰‡ ÒË ÓÚ΢ÌËÍ Ë ‰‡ Ú ÔËÂχÚ", ËÁÚ˙Í‚‡ ÃËÎÍÓ. «‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í ÚÓÈ Â ÔÓ‰Ô·ÚËÎ ‡Ï·ËˆËËÚ ÒË Ò ÙË̇ÌÒË ‡Á͇Á‚‡ ڇ͇: "Õ‡Û˜Ëı ÓÚ ÍÓÌÒÛÎÚË‡˘‡Ú‡ Ï ‡„ÂÌˆËˇ, ˜Â ËÏ‡Ï ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‰˙ʇ‚̇ ÒÚËÔÂÌ‰Ëˇ." —Ή ͇-

"Õ ·Ëı ͇Á‡Î, ˜Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ ‚ ¡˙΄‡ˡ  ÎÓ¯Ó, ÌÓ ÚÛÍ, ‚ ¿Ì„Îˡ, ÓÚ‰‡‚‡Ú Á̇˜ÂÌË ̇ ÒÚÛ‰ÂÌÚËÚÂ Ë „Ë Û‚‡Ê‡‚‡Ú, Á‡˘ÓÚÓ Á‡ Úˇı Ú ҇ ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡", ËÁÚ˙Í‚‡ ÃËÎÍÓ. “ÓÈ ‡Á͇Á‚‡, ˜Â Ú‡Ï Ëχ ˉÂÓÎӄˡ Û˜ËÚÂÎˇÚ ‰‡ ·˙‰Â Ú‚ÓÈ ÔˡÚÂÎ Ë ‰‡ ÚË ÔÓχ„‡ ‚˙‚ ‚ÒˇÍÓ Â‰ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË ÒÚ‡‚‡ ‰Ûχ Á‡ ÛÓˆË ËÎË Î˘ÌË ÔÓ·ÎÂÏË. "“Ë ÒË ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ ‰‡ Ò Ò¢‡¯ Îˈ ‚ ÎËˆÂ Ò Û˜ËÚÂΡ ÔÓ ‚ÒˇÍÓ ‚ÂÏÂ", ÔÓÒÓ˜‚‡ ÃËÎÍÓ. Œ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ̇ڇ ÒËÒÚÂχ ‚ ¿Ì„Îˡ, ÒÔÓ‰ ÃËÎÍÓ,  ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‰ÓÒÚ˙Ô̇ Ë ÔËÓËÚËÁË‡Ì‡ ڇ͇, ˜Â ‰‡ ÏÓÊ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˙Ú ‰‡ ÛÒ‚ÓË ÍÓÎ-

ÑÍÈÌ ÊÀ : ËÈ ×ÅÍ ÀÐ ÕÈÂ

Âñåêè,êîéòî èìà æåëàíèå,òðÿáâà äà ó÷è â óíèâåðñèòåò

Милко Харизанов

ÍÓÚÓ Ò ÏÓÊ Ôӂ˜ Á̇Ìˡ. "“ˇ Ò ӷ‡ÁÛ‚‡ ÓÚ ÚË ˜‡ÒÚË", ‡ÁˇÒÌˇ‚‡ ÚÓÈ. œ˙‚Ó ÎÂÍÚÓ˙Ú ÒË ËÁÌ‡Òˇ ÎÂÍˆËˇÚ‡ ̇ Power Point (ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË), ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ „Ή‡Ï ̇ ÂÍ‡Ì‡, ˉ‚‡ ‚ ̇¯ËÚ ·ÔÚÓÔË ˜ÂÁ ÂÎÂÍÚÓÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ ̇ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. "—Ή‚‡˘ ÂÚ‡Ô ÓÚ Ó·Û˜ÂÌËÂÚÓ Â ÒÂÏË̇˙Ú, Í˙‰ÂÚÓ ‚ÒÂÍË Ë‰‚‡ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ, ÔÓ˜ÂÎ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌˡ χÚÂË‡Î Ë „ÓÚÓ‚ Á‡ ‡ÍÚ˂̇ ‰ËÒÍÛÒˡ, ڇ͇ Ò ̇ۘ‡‚‡Ú ÏÌÓ„Ó Ôӂ˜ Ì¢‡", ÒÔÓ‰ÂΡ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˙Ú. “ÂÚËˇÚ ÂÚ‡Ô Â Ò¢‡ Ò ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂΡ, Á‡ Ì¡ ÃËÎÍÓ ÒÔÓ‰ÂΡ, ˜Â Ì ҇ÏÓ ÛÓˆËÚ ҇ ÚÂχ ̇ ‡Á„Ó‚Ó, ‡ ‰ÓË Ë

΢ÌË ÔÓ·ÎÂÏË, "Û˜ËÚÂÎˇÚ Â Ú‚ÓÈ ÔˡÚÂÎ", ͇Á‚‡ ÚÓÈ. "“ˇ·‚‡ ‚ÒÂÍË, ÍÓÈÚÓ Ëχ Ê·ÌËÂ, ‰‡ Û˜Ë ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ. “‡Ï ˜Ó‚ÂÍ ‡Á‚Ë‚‡ ÒÍËÚË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, Ôˉӷ˂‡ ÓÔËÚ Ë ÔÓ-¯ËÓÍÓ‡ÒÔÂÍÚÂÌ Ò‚ÂÚӄΉ", Ó·Ó·˘‡‚‡ ÃËÎÍÓ. “ÓÈ ÒÔÓ‰ÂΡ, ˜Â ÏÌÓ„ÓÚÓ ÛÒËÎˡ, ÔÓÎÓÊÂÌË Á‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ·Ëı‡ ·ËÎË ÓÔ‡‚‰‡ÌË Ò‡ÏÓ Ò ‰Ó·‡ ‡·ÓÚ‡. ¬ Ú‡ÁË ‚˙Á͇ ÃËÎÍÓ ’‡ËÁ‡ÌÓ‚ ͇˜‚‡, ˜Â ËÒ͇ ‰‡ ‡·ÓÚË ‚ ωËËÚÂ: "“ÛÍ Ò‡ ‰ÌË ÓÚ Ì‡È‚ÎˡÚÂÎÌËÚ ҂ÂÚÓ‚ÌË Ï‰ËË Í‡ÚÓ BBC, Financial Times Ë ‰. ÓÌÍÛÂÌˆËˇÚ‡ ÚÛÍ Ò‰ ÊÛ̇ÎËÒÚËÚ  "Û·ËÈÒÚ‚Â̇", ‡Á Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙Ï ÏÌÓ„Ó ‰Ó·˙, Á‡ ‰‡ ÛÒÔ¡ ‰‡ Ôӷˡ."


4

ZAMAN

КОНФЕРЕНЦИИ

2 - 8 НОЕМВРИ 2009

СИМПОЗИУМ, ПОСВЕТЕН НА ГЮЛЕН, В КАНАДА:

Диалогът не е лукс, а необходимост за световния мир Проф. д-р Джеймс Пуглиси от университета "Сейнт Едуард" посочи, че Гюлен стои начело на социално движение в рамките на универсалните правила, без да се отклонява към една или друга крайност. Пуглиси изтъкна, че Гюлен не се опира на държавата и провежда дейностите си, стоейки далече от политиката, и допълни: "Диалогът, начело на който стои Гюлен, не е лукс, а необходимост." ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

ния и текстове, но нито един от тях не притежава визията и изложението на Корана. Коранът говори с чистата светлина на пророк Ибрахим (Авраам). Всеки има право да е свързан с Бога. Между нас няма никаква разлика, всички сме раби, които се боядисваме с боята на Бога", каза Бодман. Адвокат Марла Брайън изтъкна, че Гюлен наставлява индивидите "да променят себе си, вместо да реформират света" и, подобно на Мевляна, той служи на културата, съгласно която идеите, насочени към любовта, мира и толерантността, се изповядват заедно.

Египетски учен: Гюлен е толерантен, но никога не отстъпва от религията Джумали Юнал

СНИМКИ: ДЖУМАЛИ ЮНАЛ

Професорът от университета "Ватерло" д-р Дарол Брайън заяви, че инициативите за диалог, посветени на общочовешките ценности, са превърнали "Движение Гюлен" в глобално явление. Преподавателят от университета "Сейнт Пол" Питър Бърнс изтъкна, че изразът "разнообразието е моторът на живота" на Гюлен е променил представата му за света и че вече не се опасява от диалога. Проф. д-р Джеймс Пуглиси от университета "Сейнт Едуард" отбеляза, че Гюлен

стои начело на социално движение в рамките на универсалните правила, без да се отклонява към една или друга крайност. Пуглиси изтъкна, че Гюлен не се опира на държавата и провежда дейностите си, стоейки далеч от политиката, и допълни: "Диалогът, начело на който стои Гюлен, не е лукс, а необходимост." Професорът по богословие в Тексаския университет Уитни Бодман отбеляза, че Гюлен приканва всички хора към светлата атмосфера на Корана. "Коранът отправя посланието си към всички хора. Има много свещени писа-

Проведената в средата на октомври в Арабската лига конференция, на която беше обсъдено „Движение Гюлен” като движение за обновление, събра на едно място интелектуалци от мюсюлманския арабски свят и световни учени.

"Движение Гюлен" няма политически дневен ред По време на конференцията се изтъкна, че най-значимата особеност на "Движение Гюлен", засягаща арабския свят, е, че то няма никакъв политически дневен ред. Ректорът на университета "Ал Азхар" проф. Ахмед Таййиб, който направи изказване на конференцията, оцени "Движение Гюлен" като едно от успешните реформаторски движения и посочи, че то се различава от голяма част от съществуващите ислямски движения. "В съвремието ни има много религиозни движения, но голяма част от тях служат или на някоя школа, или на някоя тайфа, или на някаква политическа цел", заяви Таййиб. "Движение Гюлен" е избрало умерения път и олицетворява автентичния ислям", посочи той. В словото си при откриването на конференцията директорът на Центъра за изследване на диалога между цивилизациите и културите към Факултета по стопански и политически науки на Каирския университет, който е организатор

на мероприятието, проф. Надя Мустафа изтъкна, че с тази конференция целят да се запознаят по-отблизо с "Движение Гюлен", чието име започна бързо да се популяризира в ислямския и арабския свят. Специалистът по ислямско право проф. Леонид Сюкийянин, участник от руската делегация, заяви, че мюсюлманският арабски свят не работи достатъчно по темата Фетхуллах Гюлен, въпреки че той е един от водещите реформатори в ислямския свят. Сюкийянин отбеляза, че благодарение на конференцията на Арабската лига тази липса ще се запълни и това мероприятие ще насърчи работите в тази област в ислямския свят.

"ДВИЖЕНИЕ ГЮЛЕН" Е ХУБАВА СИМФОНИЯ" "Движение Гюлен" е хубава симфония. Неговата основна цел е да обедини хората и да намери решения на проблемите им." Това заяви проф. Пакинам Шаркави от Факултета по стопански

и политически науки в Каирския университет. Д-р Джил Каръл от САЩ, известна с изследванията си върху Гюлен, заяви, че е срещнала много хора на Запад, които чувстват безпокойство от "Движение Гюлен", но изтъкна, че това движение, което тя познава от години, е в служба на световния мир. Всички религии по света отправят посланията си към хората, но никоя религия не предлага политическа система, Гюлен също няма идеология за основаване на такава система, подчерта американският учен. Джил Каръл сподели, че най-важната причина за подкрепата, която движението получава, особено в САЩ и в някои европейски страни, се дължи на факта, че много добре излъчва обединяващите послания на религията. Д-р Мухаммед Суффар от Факултета по стопански и политически науки в Каирския университет заяви, че основната философия на "Движение Гюлен" е диалогът.

Кайро

Проведената в средата на октомври в Кайро конференция, на която беше обсъдено "Движение Гюлен" като движение за обновление, събра на едно място интелектуалци от мюсюлманския арабски свят и световни учени. На откриването на конференцията под наслов: "Перспективите на реформата в ислямския свят - съпоставителни опити с "Движение Гюлен", която се проведе под патронажа на Каирския университет в сградата на Арабската лига, бе акцентирано, че "Движение Гюлен" няма политически дневен ред и предпочита умерения път. На конференцията дойдоха стотици учени, дипломати и гости. Мероприятието бе излъчено на живо в сайта www. arabturkdialog.com. Професорът от Международния египетски университет Емани Салих акцентира, че Гюлен отъждествява движението с толерантността, но в същото време се откроява с религиозната си чувствителност. "Вярата в Бога стои в основата на изходната му точка. Той е толерантен, но никога не отстъпва от религията", заяви Салих. Той подчерта, че в съвремието ни редица движения допускат грешки, като поставят на материалистическа основа идеите на Пророка Мухаммед, но Гюлен защитава автентичния ислям и го прилага в съвремието ни. Според проф. Ибрахим Баййуми Ганим от Каирския университет, въпреки че е човек, който внася подобрения, Гюлен никога не определи себе си като обновител, той се старае да отрази автентичния ислям в съвремието ни. В изявленията си за в. "Заман" учените и идейните лидери, участници в конференцията, споделят, че благодарение на мероприятието са опознали по-добре Гюлен. Професорът от Каирския университет Пакинам Шаркави, който участва в организационния комитет, също изтъкна, че арабските и египетските интелектуалци много малко знаят за Гюлен като богослов и модернизатор, че целта на конференцията е да представят Гюлен на арабския свят. Директорът на Дирекцията по религиозните дела на Демократична република Конго Абдуллах Мангала обърна внимание на разединението в ислямския свят и изтъкна, че това движение притежава особеността да обгърне ислямския, дори целия свят. Той посочи, че "Движение Гюлен" е важна рецепта за избавяне на човечеството от нещастията.


КУЛТУРА

ZAMAN

5

2 - 8 НОЕМВРИ 2009

Малка страна, но голяма литература СНИМКА: ХАСАН ДЕМИР

Проектът “Европейската литература в Турция - Турската литература в Европа” бе на гости в турския град Трабзон между 19 и 25 октомври. В програмата, осъществена под името “Европейска културна седмица… на път”, младите турци имаха възможността да опознаят българската литература. ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

Студентите и учениците в Трабзон останаха с много добри впечатления от представената им българска литература.

Плуваме в едно море и ядем една и съща риба! Христо Карастоянов живее в малко градче, близо до турската граница, и работи, като журналист. Пише своите разкази, които много напомнят на Чехов. “С вас плуваме в едно и също море и ядем една и съща риба”, споделя той с младежите от Трабзон и това обяснява любовта на турците към българската литература и поезия. Последната вечер кон-

СНИМКА: МЕХМЕТ КАМАН

В автобуса почитателите на европейската литература имаха възможност да седят на миндери и да разговарят с някои от съвременните автори. След края на това пътуване на подвижната библиотека из южната ни съседка предстои европейските читатели да се запознаят с турската литература. В трабзонската програма участваха българските литературоведи Божана Апостолова и Христо Карастоянов, преводачите Кадрийе Джесур, Хюсеин Мевсим и изпълнителят на турските им текстове - популярният актьор Мехмед Али Алабора, заедно с италианския пианист Ливио Минафра. Проведе се и театрално четене на творбата “Дуллар” от немския писател Фитцгералд Куз. Не ми е минавало и през ум, че някой ден ще отида до Трабзон, за да слушам българска поезия. Пред нас бяха изразителните до краен предел българско стихотворение и български разказ. Вярвам и съм убеден, че студентите от Филологическия факултет на Черноморския технически университет и учениците от гимназиите “Трабзон” и “Кануни Анадолу” останаха с много добри впечатления. За препълнената зала роля имаше и популярният актьор Мехмед Али Алабора. На събитието присъстваха посланикът и председател на турската делегация на Европейската комисия Марк Пиерини, също така и посланици и представители на държави членки на Европейския съюз. “Страната ни е малка, но литературата ни е голяма”, заяви “доброволният посланик” на българското литературно творчество в Турция Божана Апостолова. През изминалите години Апостолова е присъствала на книжното изложение TUYAP, провеждащо се в Истанбул. Натъжава я фактът, че там не присъстват книги на нито един български автор и тогава започва да издава творбите на български писатели на турски език чрез своето издателство “Жанет 45”. Една от тези книги са разказите на Христо Карастоянов “Търся съпруга за мъжа си”. Стихотворенията на Божана Апостолова са с много силно въздействие. Тя споделя, че стиховете й черпят своя извор от вярата в Бог и семейната институция. По време на разговора с нея разчитаме осанката на един мъдър поет. “Хората, без да отдават значение на времето, ще се върнат към духовното. Дори и да сте приседнали на купища от перли, придавайки си значение на недостижим и мощен, ще дойде ден, когато ще търсите ръка, за която да се хванете”, изтъква поетесата.

цертът на младия италиански пианист Ливио Минафра бе достатъчен да докаже, че универсалното послание на музиката е повод за сближаване. Изказването при откриването на директора на института “Гьоте” Клаудия Хан-Рабе - “искаме да направим един мост” - се осъществи в Трабзон . Стиховете и музиката, срещата с хората от други стра-

ни, дори и за няколко часа, в есенния ден в Трабзон бяха достатъчни да почувстваме истинско удоволствие. Разбира се, ние посетихме и манастира “Сюмела”, според мен това е едно от местата, които трябва да се посетят непременно. Хубаво е да си на път, особено ако те съпровождат музика и стихове. Когато тях ги има, романтиката идва от само себе си.

СУФИЗМЪТ КАТО НАЧИН НА ЖИВОТ

Като начин на живот суфизмът е бил приложен на практика в Епохата на щастието, а по-късно е бил систематизиран от страна на личности, които може да наречем „представители на ордена”, в съответствие с характерите, духовността и разбиранията на хората, което е напълно нормален процес.

Суфизмът е духовният живот на исляма. В нито една епоха мюсюлманите, които олицетворявали исляма, следвайки линията на сунната и принципа на общността, не са излизали извън този дух и смисъл. А орденът (тарика) е сборник с принципи за дисциплина, който цели в рамките на суфистката мисъл да стигне до същността на религията и да спечели благоволението на Всевишния, следователно и щастието, както в земния, така и в отвъдния живот. Като начин на живот суфизмът е бил приложен на практика в Епохата на щастието, а покъсно е бил систематизиран от страна на личности, които може да наречем „представители на ордена”, в съответствие с характерите, духовността и разбиранията на хората, което е напълно нормален процес. Ако имах достатъчно сили и ако имах възможност да вникна в душите и да чета мислите на хората, непрекъснато щях да им внушавам идеята да станат съвършени личности съобразно техните за-

ложби и качества и в рамките на принципите на сунната. Например ако даден човек е склонен да размишлява, бих го насърчил постоянно да се отдава на размисли и в същото време да прочита определени молитви и стабилно да стъпи пред вратата на Всевишния. А на онзи, който изключително добре разбира Корана, бих препоръчал непрекъснато да го изследва. От една страна, това означава хората с различни качества да се ангажират със задачи, за които притежават умения. Впрочем онова, което са правели суфистките духовни водачи, не се различава от казаното досега. Те възлагали отговорности на хората според характерите им, социалното положение и природата им в съответствие с духа на религията. Така суфистките духовни водачи целели да тласнат човека към равнището на „съвършената личност”, която е целта на човешкото сътворение, осигурявайки на всеки духовно развитие в зависимост от таланта му. Ето това е суфизмът.


6 ZAMAN ЗДРАВЕ 2 - 8 НОЕМВРИ 2009

Неувереност ли се крие зад самохвалството? И все пак, защо хората се хвалят, какво ги кара да се самоизтъкват и да демонстрират натрапчиво положителните си качества. Усещането, че са важни и над другите или пък някаква друга причина се крие зад тази неприятна черта? Хората, които изпитват честа нужда да говорят за себе си хвалебствено, всъщност са по-неуверени и несигурни в себе си от другите. Именно тази неувереност и съмнение в собствените възможности е причина за самохвалството. Същата е и причината, поради която някои хора много обичат да бъдат хвалени. Те изпитват съмнение по отношение на някои свои качества или способности и това ги притеснява, чувстват се некомфортно, но когато някой ги похвали, особено ако този някой е важна личност, чието мнение се уважава, тогава те се чувстват доволни и спокойни. Самоизтъкващите се страхуват за имиджа си, смятат, че ако не се покажат сами, другите няма да ги забележат и ще останат неоценени. Това всъщност не е така - както ние имаме реална представа за способностите и качествата на другите, така и те виждат нашите положителни и отрицателни черти. Така че по-добре да оставим фактите да говорят вместо нас, защото колкото и да се хвалим, ако нямаме реална оценка за себе си и почва, ставаме смешни за околните или пък в другия случай - ако имаме с какво да се похвалим, то и без това другите го виждат, така че не е необходимо да ставаме досадни. В началото, докато още не са ги опознали околните, може да изпитат някакво уважение към самоизтъкващите се, дори понякога се доверяват и на думите им, но с времето нещата стават ясни и самохвалковците обикновено се превръщат в нежелана компания. Причината за това е, че всеки си се уважава и на никой не му е приятно да слуша как дру-

гият е “много велик и недостижим”, той кара другите да се чувстват недооценени и с едно стъпало по-назад. Обикновено самохвалковците нямат покритие и всичко е само думи, с времето другите го разбират и те губят уважението на околните. Защото разумният човек, който има постижения, не изпитва нужда да се хвали, той има вътрешно удовлетворение и не му е нужно да се самоизтъква. Фактите говорят много повече от думите, така че не е нужно да се хвалим, нека оставим другите да ни оценят.

Хората, които изпитват честа нужда да говорят за себе си хвалебствено, всъщност са по-неуверени и несигурни в себе си от другите. Именно тази неувереност и съмнение в собствените възможности е причина за самохвалството. Същата е и причината, поради която някои хора много обичат да бъдат хвалени. Разумният човек, който има постижения, не изпитва нужда да се хвали, той има вътрешно удовлетворение и не му е нужно да се самоизтъква. Фактите говорят много повече от думите, така че не е нужно да се хвалим, нека оставим другите да ни оценят. ИЛЮСТРАЦИЯ: ДЖЕМ КЪЗЪЛТУГ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

Хората, които обичат да се хвалят, обичат тези, които ги хвалят Безспорно, когато човек има някакви постижения, ще се намери и някой, който да му завижда и, въпреки че вижда истината, да не признава успехите му. Но това не е причина да бъдем нагли самохвалковци, има много други хора, които искрено и заслужено ще ни похвалят, дори това да не стане в наше присъствие. На всеки му харесва, когато го похвалят, и в това няма нищо лошо, но да се хвалим сами, не е приятно за околните и не придава особена привлекателност на личността ни. Търсенето на непрестанно одобрение и желанието да се чувстваш на върха над другите е причина за себеизтъкването.

Всъщност прекаленото самолюбие, високомерие и себеизтъкване не придава красота на характера ни, повечето хора от този тип са нежелана компания. И вместо одобрение и уважение, за което самохвалковците всъщност копнеят, те получават обратното - стават нежелани събеседници. Tакива хора натоварват околните и те започват да ги избягват. Повечето хора предпочитат да стоят далеч от тези, които се хвалят и се саморекламират. Самоизтъкващите се искат да задоволят егото си, хвалейки се, те имат за цел другите да ги признаят и да ги смятат за важни, така те се чувстват ценни и значими. Хвале-

щите себе си всъщност имат комплекс за малоценност - нуждаят се от похвали, за да се чувстват сигурни и уверени в себе си. Те не понасят никаква критика, дори тя да е приятелска и добронамерена, за тях приятели са онези, които ги хвалят, а неприятните са тези, които ги критикуват. Така те сами лишават себе си от извличането на полза от добронамерената критика и слагат преграда пред собственото си развитие, от което всеки човек винаги има нужда. Хората, които обичат да се хвалят, обичат тези, които ги хвалят, и не харесват критикуващите ги. Понякога преувеличават постиженията и качест-

вата си, смятат се за специални и различни от останалите, уважават само себе си и не зачитат чуждото мнение. Самохвалковците искат да са над другите и показват това вербално. Самохвалството и надменността вървят ръка за ръка. Важно е да правим разлика между самоизтъкване и самочувствие. Когато е необходимо, в подходящия момент и подходящото място, човек трябва да покаже способностите и положителните си качества, но без да преминава границите, преминавайки към самохвалство. Древнокитайският философ Лао Дзъ казва: “Който сам себе си хвали, той не може да придобие слава.”

Възрастните трябва да използват мека четка за зъби Бързо преминаващите години причиняват различни промени в здравословното състояние на зъбите ни. Но тези промени всъщност не са естествени последствия от застаряването на организма ни. Например зъбите на един възрастен човек, който се грижи много добре за тях, могат да бъдат много по-здрави от тези на младежа, който е на половината от неговите години. Д-р Ахмет Михманлъ подчер-

тава, че с напредването на годините слюноотделянето намалява. Това предизвиква натрупването на бактериален слой, което пък увеличава риска от получаването на кариеси и заболявания на венците. Празнотите между зъбите, които се образуват вследствие загубата на тъканите на венците, стават причина за натрупването на храни в тях. Почистването на тези празноти, особено вечер, трябва да се извършва със специ-

ална четка и конци за зъби. Д-р Ахмет Михманлъ подчертава, че венците при възрастните не могат да се съпротивляват на механичните сили. Затова за тях се препоръчват четки за зъби с мек косъм. Той дава и следните препоръки: “Протезите непременно трябва да се извадят през нощта, защото и венците имат нужда да си починат и поемат въздух. Извадените протези трябва да се почистят и оставят в студена вода”.


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 2 - 8 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

10

5

11

13

7

8

9

12

14

15

16

19

6

17

20

18

21

22

23

25

24

26

27

29

28

30

31

32

33

34

—˙ÒÚ‡‚ËÎ: ÃÂıω ». ˜ˉÊË, Ò. flÒÂÌÍÓ‚Ó

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 ≈‰ËÌ ÓÚ Û˜ÂÌˈËÚ ̇ ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈ. 5 ◊¯ÍË ÚÓ‚‡ÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË. 10 √ÂÓÈ Ì‡ ¡‡ÎÁ‡Í ÓÚ ìƒˇ‚ÓÎËÚÂî. 12 –ÛÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚË. 13 ÿÛÏÂÒ͇ ·Ó„ËÌˇ ̇ «ÂÏˇÚ‡. 14 √ÂÓÈ Ì‡ ÇÒÌ ÓÚ ì ‡ÎˇÚ ̇ À‡ıÓî. 15  ËÚ‡ÈÒ͇ ÔÎÛ‚ÍËÌˇ. 16 œÓÒӷˡ Á‡ ÁËÏÂÌ ÒÔÓÚ. 17 ÃËÚ˘ÂÒÍË ÎÂÚˆ, ÒËÌ Ì‡ ƒÂ‰‡Î. 19 √ÂÓËÌˇ ̇ ƒÊÓÌ ¡ÂÈÌ ÓÚ Óχ̇ ìΔË‚ÓÚ ‚˙‚ ‚ËÒ¯ÂÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Óî. 21 ÃÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ò‚ÂÚÎËÌÌË Î˙˜Ë, ˉ‚‡˘Ë ÓÚ Â‰ËÌ ËÁ-

ÚÓ˜ÌËÍ. 22 ŒÚ·Ó. 23 œÓÎÒÍË ÎÂÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË. 25 ‘ÛÚ·ÓÎÂÌ ÓÚ·Ó ÓÚ »Ú‡Îˡ. 27 —ÂϘËÒÚ‡˜Ì‡ χ¯Ë̇. 29 ¿‡·Ò͇ ‰˙ʇ‚‡. 30 ÀˉÂ˙Ú Ì‡ Ô‡Úˡ –«—. 31 ËÚ‡ÈÒ͇ Ïˇ͇ Á‡ ‰˙ÎÊË̇. 32 —͇ÎÂÌ ÌÓÒ Ì‡ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ. 33 ‘‡‡ÓÌË. 34 ¡Ë‚¯ „ÂÌÂ‡ÎÂÌ ÒÂÍÂÚ‡ ̇ ŒŒÕ.

4 –Â͇ ‚ «‡Í‡‚͇ÁËÂÚÓ, ÏÂÊ‰Û ¿ÏÂÌˡ Ë “ÛˆËˇ. 6 «Ë‰‡Ì‡ Ë Ó·Îˈӂ‡Ì‡ Ò ÔÎÓ˜ÍË ÒÚ‡È̇ Ô˜͇. 7 ¡Ë‚¯‡ Ò‚ÂÚӂ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ. 8 ÿ͇٠(ÓÒÚ‡.). 11 »„ÎÓÎËÒÚÌË ‰˙‚ÂÚ‡. 16 √‡‰ ‚ ¡˙΄‡ˡ, ӷ·ÒÚ ¡Î‡„Ó‚„‡‰. 18 œÎÂÚÍÓÔÓ‰Ó·ÂÌ Ï‡ÚÂˇÎ. 20 —ÚÓÎˈ‡Ú‡ ̇ œÂÛ. 21 Ã˙ÊÍÓ ˜Â‰Ó. 23 œËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌË Á‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌË ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË. 24 √‡‰ËÌÒÍÓ ˆ‚ÂÚÂ. 26 ƒËÎÂÚ‡ÌÚ. 28 ˙‚ÓÌÓÒÂÌ Ò˙‰. 29  ‡. 30 flχ.

ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 ƒ‚ÌÓ„˙ˆÍË ÙËÎÓÒÓÙ. 2 œÓÚÛ„‡ÎÒ͇ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ ‡„ÂÌˆËˇ. 3 ÿ‚ÂȈ‡ÒÍË Í‡ÌÚÓÌ.

ËÅÑÍÎ

СУДОКУ 6

4

3 9 3

5

ÑÐÅÄÍÎ

- ¿ÎÓ, ÚÓ‚‡ ÓÙËÒ˙Ú Ì‡ ÀË‚˙ÔÛÎ ÎË Â? - ƒ‡, ͇ÊÂÚÂ... - »ÒÍ‡Ï ‰‡ Òڇ̇ ÚÂ̸Ó ̇ ÓÚ·Ó‡! - ¬Ë ÎÛ‰ ÎË ÒÚÂ? - ƒ‡! ƒÛ„Ë ËÁËÒÍ‚‡Ìˡ... ☺ ☺ ☺ ƒ‚‡Ï‡ ÎÛ‰Ë ¯ËÎË ‰‡ ·ˇ„‡Ú ÓÚ ÎÛ‰Ìˈ‡Ú‡. ÕÓ Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÏËÌ‡Ú 100 Ó„‡‰Ë. »Á·ˇ„‡ÎË. œÓ˜Ì‡ÎË ‰‡ ÔÂÒ͇˜‡Ú. Õ‡ 50 Ô˙‚ËˇÚ ÔÓÔËÚ‡Î: - “Ë ÛÏÓË ÎË ÒÂ? - ÕÂ. Õ‡ 75 Ô‡Í „Ó ÔÓÔËÚ‡Î: - “Ë ÛÏÓË ÎË ÒÂ? - ÕÂ. Õ‡ 99, Ô‰ÔÓÒΉ̇ڇ, Ô‡Í „Ó ÔÓÔËÚ‡Î: - “Ë ÛÏÓË ÎË ÒÂ? - ƒ‡. - “Ó„‡‚‡ ı‡È‰Â ‰‡ Ò ‚˙ÌËÏ. ”Ú ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊËÏ.

Отговори на кръстословицата от предишния брой: Водоравно: 1. Кана. 5. Якост. 10. Алома. 12. Алие (Рона). 13. Ра. 14. Анар. 15. НС. 16. Ира. 17. Имот. 19. Елка. 21. Омар. 22. Рио. 23. Авар. 25. Снаги. 27. Аво. 29. Раиса. 30. Атол. 31. Ке. 32. Смола. 33. Ивана. 34. Анан. Отвесно: 1. Кариер. 2. Ала. 3. Но. 4. Амара. 6. Карима. 7. Ол. 8. Синор. 9. Тест. 11. Ана. 16. Икономика. 18. Маратон. 20. Лиса. 21. Ови. 23. Ага. 24. Колан. 26. Асен. 28. Вола. 29. Раи. 30. Ама.

6 7

1

6

5

4

6

4 6

4

‰ËˇÚ ‚ÁÂχ „‡‰ËÌÒÍˡ χÍÛ˜, ÓÚ‚‡ˇ Í‡Ì‡ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ÍÂ˘Ë Ì‡ ÓÌÂÁË ‚ ·‡ÒÂÈ̇. - —ÎÛ¯‡ÈÚ Ï ‚ÌËχÚÂÎÌÓ - ‡ÍÓ Ì ËÁÎÂÁËÚ ‚‰̇„‡ ÓÚ ·‡ÒÂÈ̇, ˘Â ‚Ë Ì‡ÏÓÍˇ Ò Ï‡ÍÛ˜‡. ☺ ☺ ☺ ≈‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ ‚ΡÁ˙Î ‚ ÎÛ‰Ìˈ‡Ú‡ Ë ‚ˉˇÎ, ˜Â ‚Ò˘ÍË ıÓ‰ˇÚ Ò ÍÓÏËÎÓ ‚ ˙͇. ŒÚ˯˙Î ÔË ‰ËÂÍÚÓ‡ ‰‡ „Ó ÔËÚ‡ Á‡˘Ó ‚Ò˘ÍË Ò‡ Ò ÍÓÏËÎÓ ‚ ˙͇. ƒËÂÍÚÓ˙Ú ÓÚ„Ó‚ÓËÎ: - ¬Ò˘ÍË Ò‡ Ò ÍÓÏË·, ڇ͇ ÎË? - ƒ‡! ƒËÂÍÚÓ˙Ú ËÁ‚‡‰ËΠ‰ÌÓ ÍÓÏËÎÓ ÓÚ ·˛ÓÚÓ ÒË Ë Í‡Á‡Î: - ≈· ‰‡ ‚ˉËÏ. ☺ ☺ ☺

5

7

8

”˜ËÚÂÎ ‚Ó‰Ë ÍÛÒ ÔÓ ËÒÚÓˡ ̇ 20 ·ÎÓ̉ËÌÍË. œ˙‚Ë ‚˙ÔÓÒ: - ˙‰Â Ò ̇ÏË‡ ¿ÏÂË͇? ÕËÍÓÎ, ‰̇ ÓÚ ·ÎÓ̉ËÌÍËÚÂ, ÒÚ‡‚‡ Ë Ì‡ÏË‡ ¿ÏÂË͇ ̇ ͇Ú‡Ú‡. - ¡‡‚Ó! ¿ ÍÓÈ Â ÓÚÍËÎ ¿ÏÂË͇? 19 ·ÎÓ̉ËÌÍË ÒÚ‡‚‡Ú Ë ‚ ıÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ: - ÕËÍÓÎ! ☺ ☺ ☺ ƒËÂÍÚÓ ̇ ÔÒËıˇÚˡڇ  ÏÌÓ„Ó ‡ÁÚ‚ÓÊÂÌ ÎÛ‰ËÚ Ì ËÒÍ‡Ú ‰‡ ËÁΡÁ‡Ú ÓÚ ·‡ÒÂÈ̇. ƒÓ͇ÚÓ Ò ˜Û‰Ë Í‡Í‚Ó ‰‡ Ô‡‚Ë, ‰ËÌ ·ÓÎÂÌ „Ó ÔËÚ‡: - ¿ÍÓ „Ë ËÁ͇‡Ï ÓÚ ·‡ÒÂÈ̇, ˘Â Ï ÔÛÒ̯ ÎË Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰‡? ƒËÂÍÚÓ˙Ú Ó·Â˘‡‚‡. ÀÛ-

8

8

5

2

В ИЦОВЕ

1

4

8 4

7

2

3

5 4

7

7

1

6

3

4

7 4

3

5

9

2

9

6

4

6

8

1

7

7

7

1

4

6

5

5

3

9

1

9

2

8 7

6

4

1

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

ÑÐÅÄÍÎ

7

5

1

8

6

4

3

9

2

3

4

2

1

7

8

6

5

9

4

2

6

5

3

9

1

7

8

8

7

9

2

5

6

1

4

3

3

8

9

2

1

7

5

6

4

6

1

5

4

3

9

7

2

8

5

4

2

1

9

6

7

8

3

7

2

6

9

1

4

8

3

5

6

3

8

7

5

2

4

1

9

9

8

3

5

6

2

4

7

1

1

9

7

3

4

8

6

2

5

1

5

4

7

8

3

2

9

6

2

6

4

9

7

3

8

5

1

5

6

8

3

4

7

9

1

2

9

7

5

4

8

1

2

3

6

2

3

7

6

9

1

5

8

4

8

1

3

6

2

5

9

4

7

4

9

1

8

2

5

3

6

7

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÊÎÌÅÍÒÀÐ & ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ 2 - 8 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

Ðàçáèðàíåòî çà ñâîáîäà,êîåòî âîäè îáùåñòâîòî êúì ïðîïàñò œÂÁ Ìӂˡ ÔÂËÓ‰ Ò ÔÓÏÂÌË Ë ‡Á·Ë‡ÌÂÚÓ Á‡ Ò‚Ó·Ó‰‡. —‚Ó·Ó‰‡Ú‡  ÔÓÌˇÚËÂ, ÍÓÂÚÓ Ò Ú˙ÎÍÛ‚‡ ÔÓ ‡Á΢ÌË Ì‡˜ËÌË. ÕˇÍÓË ÓÔ‰ÂÎËı‡ ÚÓ‚‡ ÔÓÌˇÚË ͇ÚÓ ‡Á·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ë̉˂ˉ‡, ˜Â ÏÓÊ ‰‡ ‚˙¯Ë ͇͂ÓÚÓ Ë ÍÓ„‡ÚÓ ÒË ÔÓËÒ͇. ÃË̇ ‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‰‚‡ÈÒÂÚ „Ó- ÚËÚ ËÏ ıÓ‡Ú‡ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ÌÂÓ·‰ËÌË ÓÚ ÔÂıÓ‰‡ Í˙Ï ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇ. ıÓ‰ËÏÓÒÚ ‰‡ ÍÛÔˇÚ ‚ÒÂÍË ÌÓ‚ÓÔÓˇ ‡Í‚Ó Ò ÔÓÏÂÌË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚ËÎ Ò ÔÓ‰ÛÍÚ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÌÂ‡‚Á‡ ËÁÏË̇ÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ?  ‡Í‚Ë Ò‡ ÌÓÏÂÌËˇÚ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ‰ÓıÓ‰ËÚ ÔÓÎÁËÚÂ Ë Í‡Í‚Ë Ò‡ Á‡„Û·ËÚÂ? »Ï‡ ÔË Í‡ÔËÚ‡ÎËÁχ ÔÂ˜Ë Ì‡ ÏÌÓÁËÎË ÌˇÍÓÈ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ̇ ‰‡ ÒÂ Ò‰Ó·ËˇÚ Ò ÚÂÁË ÔÓ‰ÛÍÚË. Ô‡‚Ë Ú‡Í‡‚‡ ‡‚ÌÓÒÏÂÚ͇? Õ œÂÁ Ìӂˡ ÔÂËÓ‰ ‰Û„Ó Ì¢Ó, Á̇Ï, ÌÓ ÏËÒΡ, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÍÓÂÚÓ Ò ÔÓÏÂÌË, ·Â ‡Á·Ë‡ÌÂÚÓ Ô‡‚Ë ‡‚ÌÓÒÏÂÚ͇ Á‡ Á‡ Ò‚Ó·Ó‰‡. œÂÁ ÚÓÁË ÔÂÚÓ‚‡. “ˇ·‚‡ ‰‡ Ò Ô‡ËÓ‰ ÏÌÓÁË̇ ‚˙ÁÔË‚Ë, Á‡ ‰‡ ‚ˉËÏ Í‡Í‚Ó Ï‡Ú ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡ ͇ÒÏ ËÁ„Û·ËÎË ËÎË ÒÔ˜ÂÚÓ ÌÂÓ„‡Ì˘Â̇ Ò‚Ó·ÓÎËÎË Ë ‰‡ ̇Ô‰‚‡Ï ‰‡. —‚Ó·Ó‰‡Ú‡  ÔÓÌˇÍ˙Ï ·˙‰Â˘ÂÚÓ, ËÁ‚΢‡ÈÚËÂ, ÍÓÂÚÓ Ò Ú˙ÎÍÛ‚‡ ÍË ÔÓÎÁ‡ ÓÚ ÏË̇ÎÓÚÓ. ÔÓ ‡Á΢ÌË Ì‡˜ËÌË „Ӊ˜ÂÁ ÍÓÏÛÌËÁχ ıÓ‡ÌË Ì‡‰. ÕˇÍÓË ÓÔ‰ÂÊÿìèë Ú‡ ‚Ó‰Âı‡ Òڇ̉‡ÚÂÌ ÎËı‡ ÚÓ‚‡ ÔÓÌˇÚË ͇ÚÓ Äåìèðêàÿ ÊË‚ÓÚ, ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ·Â ‡Á·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ë̉˂ËÓ„‡Ì˘Ë· ÌˇÍÓË Ì¢‡, k.demirkaya@zaman.bg ‰‡, ˜Â ÏÓÊ ‰‡ ‚˙¯Ë ͇ÒÚ‡‚‡ıÚÂ Ë Îˇ„‡ıÚ ‚ Í‚ÓÚÓ Ë ÍÓ„‡ÚÓ ÒË ÔÓËÒÓÔ‰ÂÎÂÌ ˜‡Ò. ÃÓÊ ·Ë Ì Á̇Âı- ͇. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ÚÓ‚‡ ÚÂ Í‡Í‚Ó Ò ÒÎÛ˜‚‡ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Ì ÓÔ‰ÂÎÂÌË ‰ÂÚÂÚÓ ÔÂÒڇ̇ ‰‡ ÏÓÊÂıÚ ‰‡ „Ή‡Ú ‚Ò˘ÍË ÙËÎ- ÒÎÛ¯‡ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÒË. œË ÚÓ‚‡ ÏË. »Ï‡ıÚ Òڇ̉‡ÚÌË ‰ÓıÓ‰Ë Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ‰Ó͇ÚÓ ‚Ò˘ÍË ÒË ÏËÒÒ ËÁ‰˙ʇıÚÂ Ò Úˇı. ÃÓÊ ·Ë ·ˇ- ÎÂı‡, ˜Â ˘Â ·˙‰‡Ú Ò‚Ó·Ó‰ÌË, ÒÂÏÂÈıÚ ˘‡ÒÚÎË‚Ë, Á‡˘ÓÚÓ ‚Ë Ò Ô‰- ÒÚ‚‡Ú‡ Ò ‡ÁÔÓÍ˙Ò‡ı‡. —ÂÏÂÈÒÚ·„‡ı‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÍÓÎ- ‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Â ÓÒÌÓ‚ÓÔÓ·„‡˘ËˇÚ ÍÓÚÓ Ò‡ ‚Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË, Ë ÌˇÏ‡ıÚ ͇Ï˙Í Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, Ò ‡Á‚‡ÎË. ƒÂˆ‡Ú‡ ·ˇı‡ Î˯ÂÌË ÓÚ Ó‰ËÚÂÎÒÔ‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ‰Û„Ë Ú‡ÍË‚‡. ÕÓ Ò„‡ ڇ͇ ÎË Â? ¬ ÔÂËÓ‰‡ ̇ ÍÓ ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂ. Õ‰ËÒˆËÔÎËÌË‡ÌÓ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇ ÒÚÓÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓ- ÒÚÚ‡ ‚Á ‚˙ı. ÷‰ÂÊËÚ Á‡ÔÓ˜ËÁ‚Âʉ‡Ú ÙËÏËÚ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡, ÔÓ Ì‡ı‡ ‰‡ Ò ÔË·Ë‡Ú ÔÓ ‰ÓÏÓ‚ÂÚ ‚ÒˇÍÓ ‚ÂÏ ÒÚË„‡Ú ‰Ó ‚‡Ò. ¬ÒÂÍË ÒË ÔÓÒ‰ ÌÓ˘. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ò‰ ÔÓ‰ÛÍÚ Ò Ô‰·„‡ ̇‚ÒˇÍ˙‰Â Ë Ï·‰ÂÊËÚ Ò ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËı‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÏÂË. ƒÓË ÒÚÓÍË, ÍÓ- Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂÚÓ, ‡ÎÍÓıÓÎ˙Ú, ı‡ËÚÓ ÔÂ‰Ë Ì ҇ ·ËÎË Ò‰ ÌÂÓ·ıÓ- Á‡Ú˙Ú Ë Ì‡ÍÓÚˈËÚÂ. ƒÓ͇ÚÓ ‰ËÏËÚÂ, ‚˜ ҇ ‚Íβ˜ÂÌË Ò‰ ıÓ‡Ú‡ Ò ·Î˙Ò͇ı‡, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú Úˇı. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒ- ‡·ÒÓβÚ̇ Ò‚Ó·Ó‰‡, ·ÂÁ ‰‡ ÛÒÂÚˇÚ,

Ô‡‰Ì‡ı‡ ‚ ÔÎÂÌ Ì‡ ̇ÍÓÚˈËÚÂ, Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂÚÓ, ÒÚ‡ÒÚËÚÂ, Ô‡ËÚÂ, ÒÚÓÍËÚÂ. Õ ÏÓʇı‡ ‰‡ ÔÓÛÏÂˇÚ ËÒÚËÌÒ͇ڇ Ò‚Ó·Ó‰‡. œ˙ÚˇÚ Í˙Ï ËÒÚËÌÒ͇ڇ Ò‚Ó·Ó‰‡ ÏË̇‚‡ ÔÂÁ ÓÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÚÂÁË Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË Ë ÓÚ‰‡‚‡Ì ̇ Ò· ÒË Ì‡ ‰ËÌ —˙Á‰‡ÚÂÎ. ÃÓÊ ‰‡ Ô‰ÔËÂÏÂÚ ÔÓÎˈÂÈÒÍË ÏÂÍË Á‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‰ÌËÚ ̇‚ˈË, ÌÓ Ú‡ÍË‚‡ ÏÂÍË Ò‡ ¯ÂÌË ‰Ó ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ, ÌËÍÓ„‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ¯‡Ú ÍÓÂÌÌÓ ÔÓ·ÎÂχ. «‡ ÙÛ̉‡ÏÂÌÚ‡ÎÌÓÚÓ ¯ÂÌË ̇ ÔÓ·ÎÂÏËÚ  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ ‰‡ Ò ÔÂ‡Á„Ή‡ ̇ÌÓ‚Ó. √Ó Òڇ̇ ‰Ûχ, ˜Â ÌˇÍÓË ‰‡‚‡Ú Ó·ˇÒÌÂÌËÂÚÓ, ÒÔÓ‰ ÍÓÂÚÓ "Ë̉˂ˉ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ‚˙¯Ë ͇͂ÓÚÓ ÒË ËÒ͇". ƒÛ„Ë Ô˙Í Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ú Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡ ڇ͇: "»Ì‰Ë‚ˉ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ‚˙¯Ë ͇͂ÓÚÓ ËÒ͇ ÔË ÛÒÎÓ‚ËÂ, ˜Â Ì ‚Â‰Ë Ì‡ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ." “Ó‚‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌË ËÁ„ÎÂʉ‡ ÔÓ-Ì‚ËÌÌÓ Ë

Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‰Ó·Ó. ÕÓ ÒÔÓ‰ Ì‡Ò ÓÔ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ËÒÚËÌÒ͇ڇ Ò‚Ó·Ó‰‡ ·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ Á‚Û˜Ë Ú‡Í‡: "»Ì‰Ë‚ˉ˙Ú ‰‡ ‚˙¯Ë ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ËÒ͇, ·ÂÁ ‰‡ ‚Â‰Ë Í‡ÍÚÓ Ì‡ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ, ڇ͇ Ë Ì‡ Ò· ÒË." —˙„·ÒÌÓ ÚÓ‚‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌË Ë̉˂ˉ˙Ú Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚Â‰Ë ÌËÚÓ Ì‡ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ, ÌËÚÓ Ì‡ Ò· ÒË. «‡˘ÓÚÓ ÚˇÎÓÚÓ ÌË Â ‰‡ ÓÚ —˙Á‰‡ÚÂΡ. ÕË ÒÏ ‰Î˙ÊÌË ‰‡ „Ó Ô‡ÁËÏ ÓÚ ‚‰ÌËڠ̢‡, ‰Ó͇ÚÓ ÒË ÒÎÛÊËÏ Ò Ì„Ó. ŒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ë ‚ÌËχÚÂÎÌÓÚÓ ÏÛ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì  ËÁ‡Á ̇ Û‚‡ÊÂÌË Í˙Ï —˙Á‰‡ÚÂΡ, ÍÓÈÚÓ ÌË „Ó Â ‰‡ËÎ. ¿ÍÓ ıÓ‡Ú‡ ÔÓÛÏÂˇÚ ÚÓ‚‡ ‡Á·Ë‡Ì Á‡ Ò‚Ó·Ó‰‡, Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂÚÓ, ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ‡ÎÍÓıÓÎ Ë Ì‡ÍÓÚËˆË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ˘Â ÒÎÂÁ ‰Ó ̇È-ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó. ¬ÔÓ˜ÂÏ Á‡‰˙ÎÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ Â ‰‡ ÔË·„‡ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË ÚÓ‚‡ ‡Á·Ë‡Ì Á‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ Ë ‰‡ Ò ÒÚ‡‡Â ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÎÂÁÂÌ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ ÓÍÓÎÓ ÌÂ„Ó ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ÚÓ‚‡ ‡Á·Ë‡ÌÂ.

È ËÞ ÑÒ Ð ÀÖ Èß : ÄÆ Å Ì ÊÚ Ç Ú ËÒ ÓÃ

Според нас определението за истинската свобода би тряб вало да звучи така: "Индивидът да върши всичко, което ис ка, без да вреди както на останалите, така и на себе си."

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004

 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè.  Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214

Dr. Sema Faikova (Jinekolog) “Þeynovo” Hastanesi, Sofya GSM: 0898 955 642 Her türlü kadýn hastalýklarý konusunda baþvurabilirsiniz!


Лионел Меси е най-добрият футболист в Испания

Õ‡Ô‡‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ 졇ÒÂÎÓ̇î ÀËÓÌÂÎ ÃÂÒË ÔÓÎÛ˜Ë Ì‡„‡‰‡Ú‡ Á‡ ̇ȉӷ˙ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ Ì‡ ËÒÔ‡ÌÒÍÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó Á‡ ÏË-

̇Îˡ ÒÂÁÓÌ. ¿ÊÂÌÚËÌÒÍËˇÚ Ì‡ˆËÓ̇Π‚ÁÂ Ë ÓÚ΢ËÂÚÓ Á‡ ̇È-‰Ó·˙ ̇ԇ‰‡ÚÂΠ̇ ˆÂÂÏÓÌˡ ‚ ljˉ. ÃÂÒË ÓÚ·ÂΡÁ‡ 23

ZAMAN 9 Ñ ÍÈÌÊÀ : ÌÅ Õ ÌÅ Ò À ËÈ ÏÎÉÐ À Ç

ÑÏÎÐÒ

2 - 8 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

„Ó· ‚ ËÒÔ‡ÌÒÍÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó Ë Ó˘Â 9 ‚ ÿ‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÎË„‡ Ë ÛÔ‡Ú‡ ̇ »ÒÔ‡Ìˡ, ÍÓËÚÓ ì¡‡ÒÂÎÓ̇î ÒÔ˜ÂÎË ÏË̇Îˡ ÒÂÁÓÌ.

Âàëåíòèíî Ðîñè - íîâèÿò ñòàð øàìïèîí ïî ìîòîöèêëåòèçúì »Ú‡ÎˇÌˆ˙Ú ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ –ÓÒË Ò "flχı‡" ÒÔ˜ÂÎË Á‡ Ò‰ÏË Ô˙Ú ¯‡ÏÔËÓ̇ڇ ‚ ‡ÎÒÍˡ Í·Ò, ‡ ÚÓ‚‡  ӷ˘Ó ‰Â‚ÂÚ‡ ÚËÚ· ‚ ͇ËÂ‡Ú‡ ÏÛ, ÒΉ ͇ÚÓ ÚÓÈ ÚËÛÏÙË‡ ÔË 125-ÍÛ·ËÍÓ‚ËÚ (1997 „.) Ë ÔË 250-ÍÛ·ËÍÓ‚ËÚ ÏÓÚÓˆËÍÎÂÚË (1999 „.). ¬ 61-ˡ ÒÂÁÓÌ Ì‡ —‚ÂÚÓ‚Ìˡ ¯‡ÏÔËÓÌ‡Ú ÔÓ ÏÓÚÓˆËÍÎÂÚËÁ˙Ï ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ –ÓÒË „‡·Ì‡ ‰Â‚ÂÚ‡Ú‡ ÒË Ò‚ÂÚӂ̇ ÚËÚ·. “‡Í‡ ËÚ‡ÎˇÌˆ˙Ú –ÓÒË Ò "flχı‡" Á‡˘ËÚË Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÒË ÚËÚ· ÔÓ ÏÓÚÓˆËÍÎÂÚËÁ˙Ï ‚ ÍÎ‡Ò MotoGP. –ÓÒË ÒÚ˄̇ ‰Ó ÛÒÔÂı‡ ÒΉ ÏÌÓ„Ó ·ÛÂÌ ÒÂÁÓÌ Ë ÔÓ͇Á‡, ˜Â ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ̇È-ÔÓÒÚÓˇÌÌËˇÚ ÔËÎÓÚ Ì‡ ¯ÂÚ͇ڇ. »Ú‡ÎˇÌˆ˙Ú Ëχ¯Â ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÔ‡‰‡ ‚ Ò‚ÓÂÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì ÔÓÏ‡˜Ë Ì„ӂÓÚÓ Í‡‡ÌÂ. —Ú‡ÚËÒÚË͇ Í˙„ ÔÂ‰Ë Í‡ˇ ̇ ¯‡ÏÔËÓ̇ڇ ÒÓ˜Ë, ˜Â ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ –ÓÒË Â Ì‡ ‚˙ı‡ Ò˙Ò ÒÔ˜ÂÎÂÌË ¯ÂÒÚ Ôӷ‰Ë, ’Óı ÀÓÂÌÒÓ Ë  ÂÈÒË —ÚÓÛÌ˙ - ˜ÂÚËË, Ë Ò˙ÓÚ·ÓÌˈËÚ ‚ ì’Ó̉‡î ƒ‡ÌË œÂ‰ÓÒ‡ Ë ¿Ì‰‡ ƒÓ‚ˈËÓÁÓ - ÔÓ Â‰Ì‡. 30-„Ӊ˯ÌËˇÚ –ÓÒË ÙËÌ˯Ë‡ ÚÂÚË ‚ Ô‰ÔÓÒΉÌˡ ÒÚ‡Ú ÓÚ ÒÂÁÓ̇ Á‡ √ÓÎˇÏ‡Ú‡ ̇„‡‰‡ ̇ Ç·ÈÁˡ Ë Â Ì‰ÓÒÚËÊËÏ Ì‡ ‚˙ı‡ ̇ „ÂÌÂ‡ÎÌÓÚÓ Í·ÒË‡ÌÂ. “‡Í‡ ËÚ‡ÎˇÌˆ˙Ú ÒÔ˜ÂÎË Á‡ Ò‰ÏË Ô˙Ú ¯‡ÏÔËÓ̇ڇ ‚  ‡ÎÒÍˡ Í·Ò, ‡ ÚÓ‚‡  ӷ˘Ó ‰Â‚ÂÚ‡ ÚËÚ· ‚ ͇ËÂ‡Ú‡ ÏÛ, ÒΉ ͇ÚÓ ÚÓÈ ÚËÛÏÙË‡ ÔË 125ÍÛ·ËÍÓ‚ËÚ (1997 „.) Ë ÔË 250-ÍÛ·ËÍÓ‚ËÚ ÏÓÚÓˆËÍÎÂÚË (1999 „.). ¿‚ÒÚ‡Îˈ˙Ú  ÂÈÒË —ÚÓÛÌ˙ Ò "ƒÛ͇ÚË" Ôӂ‰ ÍÓÎÓ̇ڇ ̇ ÏÓÍ‡Ú‡ ÔËÒÚ‡ "—Âԇ̄" ÓÚ Ô˙‚‡Ú‡ Ó·ËÍÓÎ͇ Ë Á‡‚˙¯Ë Ò ‚ÂÏ 47.24.834 ÏËÌÛÚË. “ÓÈ ËÁÔ‚‡Ë Ò ÔÓ˜ÚË 15 ÒÂÍÛÌ‰Ë ‚ÚÓˡ ƒ‡ÌË œÂ‰ÓÒ‡ Ò "’Ó̉‡". –ÓÒË Ô˙Í Á‡‚˙¯Ë ̇ ÔÓ˜ÚË 20 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÒΉ Ôӷ‰ËÚÂΡ Ë Á‡ÔËÒ‡ 163-Ó Í·ÒË‡Ì ̇ ÔÓ‰ËÛχ ‚ 226-ÓÚÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌË ‚ ͇ËÂ‡Ú‡ ÒË. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÍÓÌÍÛÂÌÚ Ì‡ ËÚ‡ÎˇÌˆ‡ Á‡ ÚËÚ·ڇ - ’Óı ÀÓÂÌÒÓ ÓÚ »ÒÔ‡Ìˡ Ò "flχı‡" - ÓÒڇ̇ ˜ÂÚ‚˙ÚË Ì‡ 5,5 ÒÂÍÛÌ‰Ë Á‡‰ –ÓÒË. “‡Í‡ ÔÂ‰Ë ÔÓÒΉÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌË ÓÚ ÒÂÁÓ̇ ‚˙‚ ¬‡ÎÂÌÒˡ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ –ÓÒË Â Ì‰ÓÒÚËÊËÏ Ò 286 ÚÓ˜ÍË, Ô‰ ÀÓÂÌÒÓ Ò 245 ÚÓ˜ÍË Ë —ÚÓÛÌ˙ Ò 220 ÚÓ˜ÍË.

Свинският грип сериозно мъчи спорта!

Сезонът в Кралския клас по мотоциклетизъм Годината започна с нови мерки на организаторите за намаляване на разходите на отборите. Мерките включваха един доставчик на гуми, само една тренировка в петък (вместо две през миналата година), лимит от 5 двигатели за последните 7 старта, забрана за използване на електронноконтролирано окачване, система за потегляне от място и др. Икономическата криза удари моторспорта в глобален мащаб - “Кавазаки” се оттеглиха, като оставиха една машина в тима на “Хаят”, която бе управлявана от Марко Меландри. Звездата от близкото минало Сете Хибернау се върна в MotoGP, но така и не успя да се адаптира към условията, а впоследствие заради липса на финансиране не успя да завърши сезона. Австралийската звезда на “Дукати” Кейси Стоунър се наложи да пропусне заради болест стартовете в Чехия, Индианаполис и Сан Марино, но успя да се завърне в стил с две поредни победи в Австралия и Малайзия.

Íàä 60 ìèëèîíà ãîäèøíî õàð÷è “À” ãðóïà Õ‡‰ 60 ÏËÎËÓ̇ ΂‡ Ò‡ ·ËÎË ı‡˜ÂÌË „Ӊ˯ÌÓ ‚ "¿" „ÛÔ‡ Á‡ ÔÓÒΉÌËÚ ÒÂÁÓÌË, ÔÓ͇Á‚‡Ú ÒÏÂÚÍËÚ ÔË Ò˙·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚ ̇ ‚Ò˘ÍË ÓÚ·ÓË, ËÁ˜ËÒÎÂÌË ÓÚ ‚ÒÂÍˉÌ‚ÌË͇ "7 ‰ÌË ÒÔÓÚ". ŒÚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ó·‡˜Â ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÍÎÛ·Ó‚Â ËÁÌÂÏÓ„‚‡Ú Á‡ Ô‡Ë. ‘ÛÚ·ÓÎËÒÚËÚ Ò ÓÔ·͂‡Ú Á‡ Á‡·‡‚ÂÌË Ò ÔÓ ‰‚‡-ÚË ÏÂÒˆ‡ Á‡Ô·ÚË. ¬ ÷— ¿ Ë ìÀ‚ÒÍËî ‰ÓÒÍÓÓ ‡Á‰‡‚‡ı‡ Á‡Ô·ÚË Í‡ÚÓ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ, ÌÓ ‰ÌÂÒ ‚˜ ˆÂÔˇÚ ÒÚÓÚËÌ͇ڇ. √Ӊ˯ÌÓ ‰ÓÒ„‡ Á‡ Á‡Ô·ÚË Ò‡ ÓÚË‚‡ÎË Ì‡‰ 5 ÏÎÌ. ΂., Ò˙Ó·˘Ë ̇ÒÍÓÓ ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÷— ¿ ƒËÏËÚ˙ ¡ÓËÒÓ‚. ¬ ìÀ‚ÒÍËî ‰Ó„Ó‚ÓËÚ Ò˙˘Ó ‚˜ ҇ Á‡ ÔÓ-χÎÍË ÒÛÏË. Õ‡ÒÍÓÓ Ì‡ÔËÏÂ ƒËÏËÚ˙ “ÂÎÍËÈÒ-

ÍË ÔÓ‰ÔËÒ‡ Á‡ 4000 ΂. ̇ ÏÂÒˆ. Õ‡È-ÒÏÂÎÓ Ò ı‡˜Ë ‚ ì◊ÂÌÓÏÓˆî, Í˙‰ÂÚÓ Ò‡ÏÓ Á‡ Á‡Ô·ÚË ÓÚË‚‡Ú ÂÍÓ‰ÌËÚ Á‡ ÚÓÁË ÒÂÁÓÌ 700-800 ıËÎ. ΂‡ ̇ ÏÂÒˆ. ƒÓ·˙ Òڇ̉‡Ú Ì‡ Ô‡ËÚ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ó˘Â ì—·‚ˡî, ìÀÓÍÓÏÓÚË‚ —ÓÙˡî, ìÀËÚÂÍÒî Ë ì◊ÂÌÓ ÏÓÂî. ¬ ì—ÎË‚ÂÌî, ìœÂÌËÍî Ë ìÃÓÌڇ̇î Ò˙˘Ó Ò ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ‰Ó„Ó‚ÓËÚÂ Ò Ë„‡˜ËÚÂ, ÔÓÌ Á‡Ò„‡. » Ú‡Ï Ó·‡˜Â ÌËÍÓÈ Ì ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ Á‡ ÏÌÓ„Ó Ô‡Ë. ¬ ‰Û„‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ÓÚ "¿" „ÛÔ‡ Ò‡ ˇ ÔÓÁ‡Í˙Ò‡ÎË. ¬ ì¡ÂÓÂî Ì ҇ ‚ÁÂχÎË ÌËÍ‡Í‚Ë Ô‡Ë ÓÚ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ Ì‡Ò‡Ï ÒΉ ÓÚÚ„ΡÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ìˡ ÒÔÓÌÒÓ "¡ËÍÂÎ". ÀÓ¯Ó Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë ‚ ÃÂÁ‰‡, Í˙‰ÂÚÓ ‡ÁıÓ‰ËÚ ̇ ìÀÓÍÓÏÓÚË‚î Ò ҂Ëı‡ ‰Ó ÍËÚ˘Ìˡ ÏËÌËÏÛÏ.

œÂ˜‡ÎÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌËˇÚ Ì‡ÔÓÒΉ˙Í Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ Á‡ÒÚË„‡ ‚Ò ÔÓ-ÒÂËÓÁÌÓ Ë ÒÔÓÚ‡. ‘ÛÚ·ÓÎËÒÚË ÓÚ ‘‡ÌˆËˇ, »ÒÔ‡Ìˡ, ¿Ì„Îˡ Ë »Ú‡Îˡ Ò‡ Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ, Ò˙Ó·˘‡‚‡ www.focus-sport.net œ‡ˆËÂÌÚË Ëχ Ӣ ‚ ıÓÍ¡ Ë ·‡ÒÍÂÚ·Ó·. «‡Ò„‡ ÌˇÏ‡ ÒÏ˙ÚÌË ÒÎÛ˜‡Ë, ÌÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ÒÚ‡‚‡ ‚Ò ÔÓ-ÒÂËÓÁÂÌ. —‚ËÌÒÍËˇÚ „ËÔ ÓÙˈˇÎÌÓ ‚ÎÂÁÂ Ë ‚ ËÒÔ‡ÌÒÍˡ ÒÔÓÚ, Ô˯ ‚ÂÒÚÌËÍ "≈Î œ‡ËÒ". —Ή ÌˇÍÓÎÍÓÚÓ ÒÎÛ˜‡ˇ ̇ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ‚ÓÔÂÈÒÍË ÙÛÚ·ÓÎÌË ÍÎÛ·Ó‚Â, Ò„‡ „ËÔ˙Ú Á‡Òˇ„‡ Ë ·‡ÒÍÂÚ·Ó·. —¢‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ì≈ÒÚۉˇÌÚÂÒî Ë ì√‡Ì ‡Ì‡Ëˇî ·Â ÓÚÎÓÊÂ̇ ÔÓ‡‰Ë Á‡·ÓΡ‚‡Ì ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ Ë„‡˜Ë. ÕÓ‚Ë ¯ÂÒÚ ÒÎÛ˜‡ˇ ̇ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË, Á‡‡ÁÂÌË Ò ‚ËÛÒ‡ ̇ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ, ·ˇı‡ „ËÒÚË‡ÌË ‚ »ÒÔ‡Ìˡ. ¬Ò˘ÍËÚ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎË Ò‡ ÓÚ Â‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë ÚËÏ - ËÁÔ‡‰Ì‡Îˡ ‚ Í‡ˇ ̇ ÏË̇Îˡ ÒÂÁÓÌ ‚ —„Û̉‡ ƒË‚ËÁËÓÌ ÓÚ·Ó ̇ ì–‡Π¡ÂÚËÒî. ¿Ì„ÎËÈÒÍËˇÚ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÍÎÛ· ì ÛËÌÒ œ‡Í –ÂÈ̉Ê˙Òî ·Â ÔÓ‰ÌˡÚ, ÍÓÈÚÓ „ËÒÚË‡ Á‡·ÓÎÂÎË ÓÚ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ, Ò˙Ó·˘‡‚‡ "—Í‡È —ÔÓÚÒ". “Ëχ Ë„‡˜Ë ÓÚ ÍÎÛ·‡ Ò‡ Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ. œÂ‰Ë ÚÓ‚‡ ωˈËÌÒÍËˇÚ ÂÍËÔ Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍˡ ÂÎËÚÂÌ ì¡ÎÂÍ·˙Ìî Á‡ˇ‚Ë, ˜Â ‰‚‡Ï‡ ÓÚ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚËÚ ҇ ÌÓÒËÚÂÎË Ì‡ „ËÔÌˡ ˘‡Ï A(H1N1), ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ. ƒÂ·ËÚÓ ‚˙‚ ÙÂÌÒ͇ڇ ÀË„‡ 1 ÏÂÊ‰Û Ò˙ÒÚ‡‚ËÚ ̇ ìŒÎËÏÔËÍ Ã‡ÒËÎˡî Ë ìœ‡Ë —ÂÌ ΔÂÏÂÌî ·Â ÓÚÎÓÊÂÌÓ ÔÓ ¯ÂÌË ̇ ÙÛÚ·ÓÎ̇ڇ Ù‰Â‡ˆËˇ, Ò˙Ó·˘‡‚‡ ‡„ÂÌˆËˇ ì–ÓÈÚÂÒî. œ˘Ë̇ڇ Á‡ ÓÚ·„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚Û·Óˇ Â, ˜Â ‰‚‡Ï‡ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎË ÓÚ ÓÚ·Ó‡ ̇ œ—Δ Ò‡ ÌÓÒËÚÂÎË Ì‡ „ËÔÌˡ ˘‡Ï A(H1N1). ¬ »Ú‡Îˡ ÓÒÂÏ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË Ì‡ ÚÂÚӉ˂ËÁËÓÌÌˡ ìÀÛ˜ÂÁÂî Ò‡ Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Á‡·ÓΡ‚‡Ì ÓÚ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ. “Ëχ ıÓÍÂËÒÚË, Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡˘Ë Ò ‚ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ ıÓÍÂÈ̇ ÎË„‡ ̇ —¿Ÿ Ë  ‡Ì‡‰‡ Á‡ ÓÚ·Ó‡ ̇ 쬇¯ËÌ„ÚÓÌ  ‡ÔËÚ‡ÎÒî, Ò‡ ÌÓÒËÚÂÎË Ì‡ Ìӂˡ „ËÔÂÌ ‚ËÛÒ A(H1N1), Ò˙Ó·˘‡‚‡ ‚ÂÒÚÌËÍ ì¬‡¯ËÌ„ÚÓÌ “‡ÈÏÒî.

Националите на контрола с Боливия Õ‡ˆËÓ̇ÎÌËˇÚ ÓÚ·Ó ̇ ¡˙΄‡ˡ ˘Â ËÁË„‡Â ‰‚‡ ÔˡÚÂÎÒÍË Ï‡˜‡ ̇ 14-ÚË Ë 18-ÚË ÌÓÂÏ‚Ë. —Ή ÛÒÔ¯ÌÓ ÔËÍβ˜ËÎËÚ Ô„ӂÓË Ì‡ ¡˙΄‡ÒÍˡ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ò˙˛Á Á‡ 14-ÚË ÌÓÂÏ‚Ë Ò˙ÔÂÌËÍ Ì‡ ‰˙ʇ‚Ìˡ ÌË ÚËÏ ˘Â ·˙‰Â ¡ÓÎ˂ˡ, ͇ÚÓ ‰‚Û·ÓˇÚ ˘Â Ò ˄‡Â ‚ —ÓÙˡ. 4 ‰ÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ì‡ˆËÓ̇ÎËÚ ˘Â „ÓÒÚÛ‚‡Ú ‚ ÔÓ‚Â͇ ̇ ÇÎÚ‡.


10 ZAMAN АНАЛИЗ 2 - 8 НОЕМВРИ 2009

Пиар ли се прави с оперативни програми на ЕК? СНИМКА: БЕЙНУР СЮЛЕЙМАН

Три пъти са нараснали фалитите в земеделието за една година, по данни на международната компания за управление на кредитния риск “Кофас”. В края на първото полугодие на тази година в несъстоятелност са 239 наши фирми, като 11,3% от тях са от аграрния сектор. Доц. д-р Йосиф Аврамов* За пореден път се хвърля “прах в очите” на чакащите евросредства няколко десетки хиляди бенефициенти, които или са подали молбите по седемте оперативни програми на ЕК, или са подготвили проекти по тях. В края на октомври премиерът Бойко Борисов и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов връчиха договори на общини за проекти по Програмата за развитие на селските райони. Сключени бяха договори по общо 216 проекта със 180 кмета, но в тях обаче, освен инфраструктурни проекти в малките села, фигурират и такива за подобряване на градски паркови и централни части. Някои от общините бяха подготвили по няколко проекта. По тях те ще получат общо 400 млн. лв. субсидии, като могат да получават до 100% безвъзмездно европейско финансиране, но въпросът е кога? Досега, а и за в бъдеще, докато не се вземе и последното евро след отчитането на построения обект, парите от ЕС са виртуални. Хората може реално да почувстват тяхното въздействие, като новото ръководство на Държавен фонд “Земеделие” получи акредитация от ЕК. Дотогава ще предстоят само подобни ПР мероприятия, а над 6 млрд. лв. има до 2013 г. По Програмата за развитие на селските райони ще стоят и чакат някой да разгледа около 7000 приети, но неодобрени от оценителска комисия проекти и още няколко десетки хиляди, които са изготвени или се подготвят, но не могат да бъдат подадени на този етап. Фонд “Земеделие” все още няма акредитация от ЕК в Брюксел, а проекти по останалите мерки не се приемат официално до 31.ХІІ.2009 г., а неофициално - до 01.ІІІ. следващата година. На третия месец от мандата на новото правителство представители на асоциацията на българските села разкритикуваха ръководството на фонд “Земеделие”, което безкритично е одобрило общински проекти, подготвени от техните предшественици. “Вместо с предимство да се субсидират проекти за водопровод и канализация, които са от първа необходимост за малките села... има договори за пътища до частни хотели и за градинки в градовете. Очаквахме нова политика в областта на земеделието, но като че ли тя ще остане в предизборните обещания.” Коментарът е на председателя на асоциацията Борислав Борисов. “В резултат общини като Свиленград получават над 4 млн. лв. за ремонт на улици, вместо да кандидатстват по програмите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, коментира още Борисов. Ето за какво се дават парите в някои общини, като: Суворово - 4,1 млн. лв. за спортен комплекс; Смядово - 1,4 млн. лв. за реконструкция на централен площад; Свиленград - 4,8 млн. лв. за асфалтиране на централни градски улици; Трявна - 1,1 млн.

Налице е сериозна опасност да бъдат отрязани от субсидиите млади фермери, макар и повечето от проектите им да са изрядни. Фонд “Земеделие” вече спря приема на нови проекти по това перо, защото са подадени 5431 искания за обща субсидия от 265,5 млн. лв., от които обаче Брюксел предоставя на България само 200 млн. лв., и то до 2013 г. лв. за реконструкция на улица в градската част плюс 755 хил. лв. за реконструкция и достъп до хотелски комплекс “Калина палас”, “Панорама” и “Бръшлян” (и трите са частни)?!? Хубаво е, че се отделят пари за изграждане и обновление на паркове, но след като част от населението в селските райони няма питейна вода изобщо или в по-голяма част от денонощието или се придвижва по кални и мръсни улици е разкош, а не приоритет да се насочват ресурси в паркостроителство. Корупцията и хаосът в администрацията на МЗХ все още не е преодолян, независимо от кадровите промени. Положително обстоятелство, е че, за да се подобри контролът над проектите, експертите на фонд “Земеделие” са разработили нова процедура за проверка на обществените поръчки. Те ще се инспектират още на ниво задание, когато се пишат ус-

ловията към изпълнителите. Целта е да не се допускат нарушенията, открити по програма САПАРД. Тогава беше установено завишаване на цените на поръчките, като има и съмнения за предварително ясни фирми победители. При ресурс от 800 млн. лв. са подадени проекти от кметовете за визираните т.нар. общински мерки за 1,6 млрд. лв. Налице е сериозна опасност да бъдат отрязани от субсидиите млади фермери, макар и повечето от проектите им да са изрядни. Фонд “Земеделие” вече спря приема на нови проекти по това перо, защото са подадени 5431 искания за обща субсидия от 265,5 млн. лв., от които обаче Брюксел предоставя на България само 200 милиона лева, и то до 2013 година. * Доц. д-р Йосиф Аврамов – зам.-председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара и член на Управителния съвет на БТПП

Фалитите в земеделието Три пъти са нараснали фалитите в земеделието за една година, по данни на международната компания за управление на кредитния риск “Кофас”, което се дължи отчасти и е в резултат на мудната работа на служителите на МЗХ. В края на първото полугодие на тази година в несъстоятелност са 239 наши фирми, като 11,3% от тях са от аграрния сектор. Тенденцията на увеличение на вноса продължи. В сравнение с второто тримесечие на 2008 г. прирастът е 7,3%. Изнесените количества намаляват с 15,3%. В търговската мрежа (големите вериги и малките бакалии) на нашата страна вече преобладават плодовите и зеленчуковите консерви от чужбина и цените им са приемливи за българския потребител. Със сигурност фалитите в земеделието скоро няма да намалеят. Причината е не толкова в пазарната конюнктура, колкото в чиновническия произвол, липсата на каквито и да е правила и безобразната корупция. Достатъчно е само да се види одисеята около САПАРД, която докара до отчаяние стотици фермери. Затова и първите стъпки на новата власт в овладяването на този хаос ще са истинско предизвикателство пред нея. Крайно наложително е хранително-вкусовата промишленост да премине от МИЕТ в МЗХ, за което само се говори от около 10 г., но на практика никой премиер не го е сторил досега. Нулев напредък има и по оперативна програма “Конкурентоспособност”, която е предназначена за индустрията, в т.ч. малкия и средния бизнес. За периода юли - септември на бенефициентите по програмата не е преведено нито едно евро, показват данните на Министерството на финансите. Средствата за бизнеса по “Конкурентоспособност” са над 1,1 милиарда евро до 2013 г. От тях са усвоени едва 778 хиляди евро, което е под 0,07 процента?!?

Най-много средства разплатени по ОП “Транспорт” Най-много средства от ЕС към 1 октомври 2009 г. са разплатени по оперативна програма “Транспорт” - 41,5 млн. евро. Това се дължи на единствения реално изпълняван проект - строителството на софийското метро. Останалата част от средствата са предимно за техническа подготовка на проекти. Програма “Транспорт” е и с найголям бюджет - от около 2 млрд. евро, които трябва да бъдат усвоени до края на 2015 г. По над 30 млн. евро са платени и по три оперативните програми - “Околна среда”, “Човешки ресурси” и “Административен капацитет”. Общо по 7-те оперативни програми са оползотворени над 161,6 млн. евро от над 8 млрд. евро. Това е 2% от средствата, предвидени за периода 2007 - 2013 г. (според данни от Министерство на финансите). Преодоляването на чувствителното изоставане в процеса с оползотворяването на средствата от ЕС е истинско предизвикателство не само пред българското правителство, но и преди всичко пред българския бизнес. То с ПР акции - няма как да стане. Ще се наложи и да се работи, и то здраво.


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 2 - 8 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

38% å ñïàäúò íà ñòðîèòåëñòâîòî ïðåç ïîñëåäíàòà ãîäèíà

Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍÎÂ Øóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

Възстановяване на икономиката ÑÎÔÈß œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ó‰Ó·Ë ·˛‰ÊÂÚ̇ڇ ÔÓ„ÌÓÁ‡ Á‡ 20102012 „. ÇÍÓËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ÔÓ„ÌÓÁ‡  ËÁ„ÓÚ‚Â̇ ̇ ·‡Á‡Ú‡ ̇ ‰ÓÔÛÒ͇Ìˡ Á‡ Ò‚Ë‚‡Ì ̇ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ ÔÂÁ 2010 „. Ë ÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ È ÔÂÁ 2011 „. Œ˜‡Í‚‡ Ò ÔÂÁ 2011 „. ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËˇÚ ‡ÒÚÂÊ ‰‡ Á‡ÔӘ̠‰‡ Ò ÛÒÍÓˇ‚‡ ÔÓ‡‰Ë ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ò ÎË͂ˉÌÓÒÚÚ‡ Ë ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ‰Ó‚ÂËÂÚÓ. Œ˜‡Í‚‡ÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍˡ ‡ÒÚÂÊ ÔÂÁ 2012 „.  4,8%.

ÑÎÔÈß

За близо 35 000 строители очакването е да загубят работа до края на годината, каквато прогноза наскоро направи ръководството на Камарата на строителите в България.

Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Âåäàò ÞÌÅÐΠÐóñå - Þìåð ÀËÊÀ× Õàñêîâî - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Êúðäæàëè - Èäðèñ ÀËÈ Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ

ÔÂÈÒÍËÚ ÙÓ̉ӂ Í˙Ï ¡˙΄‡ˡ, ÒÏˇÚ‡ ÒÚÓËÚÂÎÌËˇÚ ËÌÊÂÌÂ. ŒÚ ·‡Ì¯‡ ‡Á˜ËÚ‡Ú Ì‡ ‡Á‰‚ËÊ‚‡Ì ̇ „ÓΡÏÓÚÓ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó ÔÓ ÔÓ„‡ÏË Á‡ „ËÓ̇ÎÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ. “Ó‚‡ Ó·‡˜Â ˘Â Ò ÒÎÛ˜Ë ‚ÂÓˇÚÌÓ ÔÂÁ ÔÓÎÂÚÚ‡, ‡ ÁËχڇ ˘Â ·˙‰Â ÚÂÊ͇, ÔÓ„ÌÓÁË‡ —‚ÂÚÓÒ·‚ √ÎÓÒÓ‚.

ŒÚ 1 ˇÌÛ‡Ë 2010 „. ‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ÎËÌˡڇ ̇ ·Â‰ÌÓÒÚ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â 211 ΂., Â¯Ë Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. ÀËÌˡڇ ̇ ·Â‰ÌÓÒÚ Â ÏÓÌÂÚ‡ÂÌ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎ Á‡ ˉÂÌÚËÙˈË‡Ì ̇ ·Â‰ÌËÚ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ. “ˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ „‡‡ÌÚË‡ Á‡‰Ó‚ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú.̇. ÏËÌËχÎÌË ÊËÁÌÂÌË ÔÓÚ·ÌÓÒÚË - Ô‡˘̇ڇ ‡‚ÌÓÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‡ÎËÁË‡Ì ‡ÁıÓ‰ Á‡ ÔÓÚ·ÎÂÌË ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÒÚÓÍË, ÍÓËÚÓ Ó·ÂÁÔ˜‡‚‡Ú ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌËÚ ÌÓÏË Á‡ ‰Ì‚ÂÌ Í‡ÎÓËÂÌ ÔËÂÏ ÓÚ 2700 ÍËÎÓ͇ÎÓËË.

Инвеститор в „Белене“ се отказва

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVII, ÁÐÎÉ 45 (876)

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg

ÑÎÔÈß

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0878 52 86 27 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ïëîâäèâ - Àëè ÔÈÊÐÅÒ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Õþñåèí ÞÑÓÔ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur.  Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

—Ú‡Ú„˘ÂÒÍËˇÚ ËÌ‚ÂÒÚËÚÓ - „ÂχÌÒ͇ڇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ RWE, Ò ÓÚ͇Á‚‡ ÓÚ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ ÒË ‚ ÔÓÂÍÚ‡ ¿≈÷ "¡ÂÎÂÌÂ". “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ëı‡ Á‡Ï.-ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ, ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ Ë ÚÛËÁχ ǡ ’ËÒÚÓ‚‡ Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ ̇ ¡˙΄‡ÒÍˡ ÂÌÂ„ËÂÌ ıÓΉËÌ„ √‡Îˇ “ӯ‚‡. ¡˙΄‡Ò͇ڇ ÒÚ‡Ì‡  ÔÓÎۘ˷ ÔËÒÏÓ ÓÚ RWE Ò ÓÚ͇Á Á‡ Û˜‡ÒÚË ‚ ÔÓÂÍÚ‡ ͇ÚÓ ‰‚‡Ú‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ÏÓÚË‚‡ Ò‡ ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÍËÁ‡ Ë ÌÂÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚‡ ÓÚ ÂÚ‡ÔËÚ ̇ ÔÓÂÍÚ‡ ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÌˡ ‰Ó„Ó‚Ó Ò ËÁÔ˙ÎÌËÚÂΡ Ë ÙË̇ÌÒÓ‚ÓÚÓ ÒÚÛÍÚÛË‡Ì ̇ ÔÓÂÍÚ‡.

Ôèðìà ñ 209 àâòîìîáèëà ïîëó÷àâà çàåìè,çà äà ãè êóïè ÕˇÍÓË ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˈËÚ ̇ "¡ÂÌÚÎË" ÔËÚÂʇ‚‡Ú Ó„ÓÏÂÌ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ Ô‡Í ÓÚ ÎÛÍÒÓÁÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, Ò‰ ÍÓËÚÓ Ï‡ÍËÚ "œÓ¯Â", "ÃÂˆÂ‰ÂÒ", ÎËÏÛÁËÌË, ˜ËˇÚÓ Ó·˘‡ ·‡Î‡ÌÒÓ‚‡ ÒÏÂÚ͇  ̇‰ ‰ËÌ ÏËÎËÓÌ Î‚‡. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌËÚ ÓÙˈˇÎÌË ÔËıÓ‰Ë Ì‡ ÙËχ, ÍÓˇÚÓ ‡ÁÔÓ·„‡ Ò 209 ‡‚ÚÓÏÓ·Ë·, Ò‰ ÍÓËÚÓ "¡ÂÌÚÎË", Ò‡ Á‡ÂÏË ÓÚ Â‰ÌÓ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ Ë ‰‚ ˛ˉ˘ÂÒÍË Îˈ‡. “Ó‚‡ Ò‡ ‰ÂÍ·Ë‡ÎË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˈËÚ ̇ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ Ô‰ ‰‡Ì˙˜ÌËÚ ËÌÒÔÂÍÚÓË ÔË ÔÓ‚ÂÍËÚ ̇ 105 ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˈË, ÔËÚÂʇÚÂÎË Ì‡ 111 ÎÛÍÒÓÁÌË ‡‚ÚÓÏÓ·Ë·, ÍÓËÚÓ Á‡ÔӘ̇ı‡ ÔÂÁ ˛ÌË 2009 „., Ò˙Ó·˘Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ ̇ Õ¿œ ‡ÒËÏË —ÚÂÙ‡ÌÓ‚. œÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓ‚ÂÍËÚÂ, ÔÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ÒÎÛÊËÚÂÎËÚ ̇ Õ¿œ Ò‡ ÔÓÔ‡‰Ì‡ÎË Ì‡ ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌË ÒÎÛ˜‡Ë. ŒÍ‡Á‡ÎÓ Ò ̇ÔËÏÂ, ˜Â ÌˇÍÓË ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˈËÚ ̇ "¡ÂÌÚÎË" ÔËÚÂʇ‚‡Ú Ó„ÓÏÂÌ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ Ô‡Í ÓÚ ÎÛÍÒÓÁÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, Ò‰ ÍÓËÚÓ Ï‡ÍËÚ "œÓ¯Â", "ÃÂˆÂ‰ÂÒ", ÎËÏÛÁËÌË, ˜ËˇÚÓ Ó·˘‡ ·‡Î‡ÌÒÓ‚‡ ÒÏÂÚ͇  ̇‰ ‰ËÌ ÏËÎËÓÌ Î‚‡. ƒÛ„ ÒÎÛ˜‡È ‡ÁÍË‚‡, ˜Â ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó Ò˙Ò Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ Í˙Ï Í‰ËÚÌË ËÌÒÚËÚÛˆËË Á‡ 2,5 ÏÎÌ. ΂‡  ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Ó˘Â 1,3 ÏÎÌ. ΂‡ Á‡ÂÏË ÓÚ ÙËÁ˘ÂÒÍË Ë ˛ˉ˘ÂÒÍË Îˈ‡, Á‡ ‰‡ ÒË ÔÓÍË‚‡ ‚ÌÓÒÍËÚ ÔÓ ÎËÁËÌ„Ó‚ËÚ ‰Ó„Ó‚ÓË Á‡ ÔÓÍÛÔ͇ڇ ̇ ‰Û„Ë ÎÛÍÒÓÁÌË

ÈËÞ Ñ Ò ÐÀ ÖÈß : Ä ÆÅ Ì ÊÚ Ç ÚËÒ Ó Ã

ŒÚ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ Ëχ ÏÌÓ„Ó ÒÂËÓÁÂÌ ÒÔ‡‰ ‚ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÈÚÓ Â Ò ÓÍÓÎÓ 38% ͇ÚÓ ˆˇÎÓ ‚ ¡˙΄‡ˡ Ë „·‚ÌÓ ‚ ÊËÎˢÌÓÚÓ - Ò 60%. œ˘ËÌËÚ ҇ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÍËÁ‡ Ë Ò‚Ë‚‡Ì ̇ Ô‡Á‡‡ Ë Ì‡ Í‰ËÚË‡ÌÂÚÓ ÓÚ Ú˙„Ó‚ÒÍËÚ ·‡ÌÍË. «‡ ÊËÎˢÌÓÚÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó ÚÂÁË Í‰ËÚË Ò‡ ҂‰ÂÌË ÔÓ˜ÚË ‰Ó ÌÛ·. “Ó‚‡ ͇Á‡ ËÌÊ. —‚ÂÚÓÒ·‚ √ÎÓÒÓ‚, Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ Œ·Î‡ÒÚÌˡ Ò˙‚ÂÚ - —ÓÙˡ, ̇ ‡Ï‡‡Ú‡ ̇ ÒÚÓËÚÂÎËÚ ‚ ¡˙΄‡ˡ. ƒÓ͇ÚÓ ÔÂ‰Ë „Ó‰Ë̇ Ëχ¯Â ÓÒÚ˙ ̉ÓÒÚË„ Ë ‰ÂÙˈËÚ Ì‡ ‡·ÓÚ̇ ˙͇, ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ‚ ·‡Ì¯‡ Ò ۂÂ΢‡‚‡, ͇Á‡ √ÎÓÒÓ‚. «‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ‰Û„Ë „Ó‰ËÌË ÚÛ‰Ó‚ËˇÚ Ô‡Á‡ Ò„‡  ̇ÒËÚÂÌ Ò˙Ò Ò‚Ó·Ó‰ÌË Í‡‰Ë - Í‚‡ÎËÙˈË‡ÌË ÚÂıÌ˘ÂÒÍË ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ÒÚÓËÚÂÎË. “‡Í‡ ÙËÏËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ̇Ô‡‚ˇÚ ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌ ÔÓ‰·Ó ÓÚ ıÓ‡, Ò ÍÓËÚÓ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ë Ú Ò ÒÚÂÏˇÚ ‰‡ Á‡Ô‡ÁˇÚ Í‚‡ÎËÙˈË‡Ìˡ ÒË ÔÂÒÓ̇Î, ÍÓÏÂÌÚË‡ ÚÓÈ.  ‡ÚÓ ˆˇÎÓ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ‚ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Â ÔÓ-ÌËÒ͇ ÓÚ Ú‡ÁË ‚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ·‡Ì¯Ó‚Â, ͇Ú„Ó˘ÂÌ Â ÒÔˆˇÎËÒÚ˙Ú. ”‚Â΢‡‚‡ ÒÂ Ë Ò‰̇ڇ ‡·ÓÚ̇ Á‡Ô·ڇ ‚ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. ŒÚ ‰̇ „Ó‰Ë̇ Ì‡Ò‡Ï ·˙΄‡ÒÍËÚ ÒÚÓËÚÂÎË,

ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚÂı‡ ‚ ÒÚ‡ÌËÚ ÓÚ ≈— ͇ÚÓ »ÒÔ‡Ìˡ, œÓÚÛ„‡Îˡ, ¿Ì„Îˡ Ë √ÂχÌˡ Ë Ô˙‚Ë ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡ı‡ ÍËÁ‡Ú‡ Ú‡Ï, Ò Á‡‚˙̇ı‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ, ͇Á‡ Ӣ √ÎÓÒÓ‚. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ú‡ÁË ÚẨÂÌˆËˇ  Ú‡È̇. ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ ‚˜ ˘Â Ëχ ‡Á‰‚ËÊ‚‡Ì ̇ Ô‡Á‡‡, ˘Â Ò ÓÚ‚ÓˇÚ Ë Â‚Ó-

211 лв. ще бъде линията на бедност

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ò À ÉÔÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎÂ

ŒÚ ÒÚÓËÚÂÎÌˡ ·‡Ì¯ ‡Á˜ËÚ‡Ú Ì‡ ‡Á‰‚ËÊ‚‡Ì ̇ „ÓΡÏÓÚÓ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó ÔÓ ÔÓ„‡ÏË Á‡ „ËÓ̇ÎÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ. “Ó‚‡ Ó·‡˜Â ˘Â Ò ÒÎÛ˜Ë ‚ÂÓˇÚÌÓ ÔÂÁ ÔÓÎÂÚÚ‡, ‡ ÁËχڇ ˘Â ·˙‰Â ÚÂÊ͇.

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË. —Ó·ÒÚ‚ÂÌËÍ Ì‡ ÙËχ Á‡ÂÎ Á‡ ‰‚ „Ó‰ËÌË Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ÒË 200 000 ΂‡ Á‡ ÔÓÍÛÔ͇ڇ ̇ ÎËÏÛÁË̇ "¡ÂÌÚÎË", ÔÓ͇Á‚‡ ÓÚ˜ÂÚÂ̇ڇ ÔÓ‚Â͇. —ÎÛÊËÚÂÎËÚ ̇ Õ¿œ Ò‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË Ó˘Â, ˜Â ÙËχ Ò "¡ÂÌÚÎË" ÔËÚÂʇ‚‡ "ÚÓ‚‡ÂÌ" ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ "»ÌÙËÌËÚË ≈Ù≈ÍÒ 45" (ÎÛÍÒÓÁÂÌ ‚ËÒÓÍÓÔÓıÓ‰ËÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ - ·ÂÎ. ‰.), Á‡ ÍÓÈÚÓ Â ÔÓÎÁ‚‡Ì ‰‡Ì˙˜ÂÌ Í‰ËÚ.


2 - 8 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009

|

12

Ãèãàíòñêè àêâàðèóì ñ àêóëè îòâîðè âðàòè â Èñòàíáóë Ñåðêàí Øàõèí

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÎÍÓÐ ×ÎÁ À Í

"“˛ÍÛ‡ÁÛ" Ò ̇ÏË‡ ‚ Ú˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙ ‚ Í‚‡ڇΠ"¡‡È‡ÏÔ‡¯‡" ‚ »Òڇ̷ÛÎ Ë Ô‰·„‡ „ÏÛ͇Ì Ò‰ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ‚Ó‰ÌË Ó·ËÚ‡ÚÂÎË. Èñòàíáóë

Õ‡ 22 ÓÍÚÓÏ‚Ë ‚ “ÛˆËˇ ·Â ÓÚÍËÚ Ô˙‚ËˇÚ „Ë„‡ÌÚÒÍË ‡Í‚‡ËÛÏ, ÍÓÈÚÓ Ô‰·„‡ ̇ ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚ ‰‡ ÔÓÔÎÛ‚‡Ú ÏÂÊ‰Û ÔÂÚÚ ÚË„Ó‚Ë ‡ÍÛÎË ËÎË ‰ÓË ‰‡ ËÏ ‰‡‰‡Ú ı‡Ì‡. ¿Í‚‡ËÛÏ˙Ú "“˛ÍÛ‡ÁÛ" Ò ̇ÏË‡ ‚ Ú˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙ ‚ Í‚‡ڇΠ"¡‡È‡ÏÔ‡¯‡" ‚ »Òڇ̷ÛÎ. —˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ Â Ì‡ ÚË Âڇʇ. —ÚÓÂÊ˙Ú Ì‡ ‚Ó‰Ìˡ ·‡ÒÂÈÌ Ò ÔÎÓ˘ 8000 Í‚. Ï ÔÓ‰˙ÎÊË 6 ÏÂÒˆ‡, ‡ ˆÂ̇ڇ ÏÛ ‚˙ÁÎËÁ‡ ̇ 17 ÏÎÌ. ‚Ó. ’ËΡ‰Ë ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ‚ˉˇı‡ Ӣ Ô˙‚ËÚ ‰ÌË Ì‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ "“˛ÍÛ‡ÁÛ", ͇ÚÓ ˆÂÎÚ‡ ̇ ÛÔ‡‚ËÚÂÎËÚ  „Ӊ˯ÌËˇÚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÒÍË ÔÓÚÓÍ ‰‡ ̇‰ı‚˙ÎË 1 ÏËÎËÓÌ ‰Û¯Ë. — ÚÂÁË ‡ÁÏÂË "“˛ÍÛ‡ÁÛ"  ̇‰ Ò‰ÌËÚ ҂ÂÚÓ‚ÌË Òڇ̉‡ÚË, ͇ÚÓ Ò Ëχ Ô‰‚ˉ, ˜Â ÚÓÁË ‚ ¡‡ÒÂÎÓ̇  Ò˙Ò 7 ıËÎ. Í‚. Ï. Õ‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ‡Í‚‡ËÛÏ Â "ƒÊÓ‰Êˡ",

СЕДЕМ ВОДОЛАЗИ ЧИСТЯТ БАСЕЙНИТЕ

̇ÏË‡ Ò ‚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍˡ ˘‡Ú ¿Ú·ÌÚ‡ Ë Â Ò ÔÎÓ˘ 25 ıËÎ. Í‚. Ï. ŒÒ‚ÂÌ 2,5-ÏÂÚÓ‚Ë ÚË„Ó‚Ë ‡ÍÛÎË, ‚ Ò·‰ÍËÚÂ Ë ÒÓÎÂÌË ‚Ó‰Ë Ì‡ ‡Í‚‡ËÛχ ÊË‚ÂˇÚ Ë ÓÍÓÎÓ 20

400 млн. лв. в общините за развитие на селските райони »Ì‚ÂÒÚˈËË Á‡ Ôӂ˜ ÓÚ 400 ÏÎÌ. ΂. ˘Â Ò ‚ÎÓÊ‡Ú ‚ Ó·˘ËÌËÚ ÔÓ œÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ‡Á‚ËÚË ̇ ÒÂÎÒÍËÚ ‡ÈÓÌË. “Ó‚‡ ˘Â Òڇ̠ÔÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÚ 216 ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò ÍÏÂÚӂ ̇ 180 χÎÍË Ó·˘ËÌË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. “Ó‚‡ Ò‡ Ô˙‚ËÚ ‰Ó„Ó‚ÓË Á‡ ÔÓÂÍÚË ÔÓ ‰‚ÂÚ ӷ˘ËÌÒÍË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌˡ ̇ œÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ‡Á‚ËÚË ̇ ÒÂÎÒÍËÚ ‡ÈÓÌË 2007-2013 „. — ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚ Ò ‰‡‚‡ ÒÚ‡Ú˙Ú Ì‡ ‰˙΄ÓÓ˜‡Í‚‡ÌËÚ ËÌ‚ÂÒÚˈËË. œÓÂÍÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò ÙË̇ÌÒË‡Ú ÔÓ ‰‚ÂÚ ӷ˘ËÌÒÍË ÏÂÍË Ì‡ œÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ‡Á‚ËÚË ̇ ÒÂÎÒÍËÚ ‡ÈÓÌË, Ò‡ Ì ҇ÏÓ Á‡ Ô˙Úˢ‡, ͇̇ÎËÁ‡ˆËˇ Ë ¬Ë -ËÌÙ‡ÒÚÛÍ-

177 непълнолетни родилки в Сливен От началото на годината в Областната болница в Сливен е имало 177 непълнолетни родилки, съобщи завеждащият родилното отделение д-р Соня Михайлова. Всички невръстни майки са от ромски произход. Според д-р Михайлова има майки, които на 16-годишна възраст раждат второ и дори трето дете. Тя припомни, че в Областната болница в Сливен на 22 октомври роди 11-годишно момиче и постави поредния шокиращ "рекорд".

‡ÍÛÎËÚ ËÎË ‰ÓË ‰‡ „Ë ı‡ÌˇÚ. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÒÔˆˇÎÌËÚ ÚÛÌÂÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ, ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚ Ò ‡‰‚‡Ú ̇ 270-„‡‰ÛÒÓ‚‡ Ô‡ÌÓ‡Ï‡ "ÒˇÍ‡¯ ÔÎÛ‚‡Ú Ò‰ Ë·ËÚÂ". ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ ‚ "“˛ÍÛ‡ÁÛ" Ò ̇ÏË‡ ‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‰˙΄ËÚ ÔÓ‰ÁÂÏÌË ‚Ó‰ÌË ÚÛÌÂÎË ‚ Ò‚ÂÚ‡ - 80 ÏÂÚ‡. ¿Í‚‡ËÛÏ˙Ú Ô‰·„‡ Ò˙˘Ó 35-ÏËÌÛÚÌË Û˙ͯÓÔÓ‚Â Á‡ ‰Âˆ‡, ÍÓËÚÓ „Ë Û˜‡Ú Á‡ ÊË‚ÓÚ‡ ÔÓ‰ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ÍÓÎÍÓ Â ‚‡ÊÌÓ ÚÓÈ ‰‡ ·˙‰Â ÓÔ‡ÁÂÌ.

ÚÛ‡, ‡ Ë Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡Ì ̇ ‰ÂÚÒÍË Ô‡ÍÓ‚Â Ë ÔÎÓ˘‡‰ÍË, ‰ÂÚÒÍË „‡‰ËÌË Ë ˇÒÎË, ÒӈˇÎÌË ‰ÓÏÓ‚Â Ë ‰. » ÔÓ ‰‚ÂÚ ÏÂÍË ·ÂÁ‚˙ÁÏÂÁ‰ÌÓÚÓ ÙË̇ÌÒË‡Ì Á‡ Ó·˘ËÌËÚ  ‚ ‡ÁÏÂ ‰Ó 100 ÔÓˆÂÌÚ‡. œÓÂÍÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌË, Ò‡ ÔËÂÚË ‚ ƒ‘ "«ÂωÂÎËÂ" ÔÂ‰Ë „Ó‰Ë̇ Ë Ò‡ Ó‰Ó·ÂÌË ÓÚ Ô‰˯ÌÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. œÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ 2 ÏÂÒˆ‡ ÔÓ Úˇı Ò‡ ËÁ‚˙¯ÂÌË ‰ˈ‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÔÓ‚ÂÍË. "ŒÚ ‚‡Ò, ÍÏÂÚÓ‚ÂÚÂ, Á‡‚ËÒË ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÏ ‰Ó‚ÂËÂÚÓ Ì‡ ¡˛ÍÒÂÎ Í˙Ï Ì‡Ò. ƒÓË Ë Â‰ÌÓ Â‚Ó ‰‡ ·˙‰Â ÓÚÍ‡‰Ì‡ÚÓ, ˘Â Ò ‡Á‚‡ÎË ‚Ò˘ÍÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ, ÍÓÂÚÓ Ò„‡ Ëχ Í˙Ï Ì‡Ò", ͇Á‡ ¡ÓËÒÓ‚ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ˆÂÂÏÓÌˡڇ.

ıËÎ. ‰Û„Ë ÏÓÒÍË Ò˙Á‰‡Ìˡ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ ÚÓÔ˘ÂÒÍË Ë Á‡ÒÚ‡¯ÂÌË ÓÚ ËÁ˜ÂÁ‚‡ÌÂ. œÓÒÏÂÎËÚ ËÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò „ÏÛÍ‡Ú Ë ‰‡ ÔÓÔÎÛ‚‡Ú Ò‰

÷Â̇ڇ Á‡ ‚ıÓ‰  25 ÚÛÒÍË ÎËË (ÓÍÓÎÓ 25 ΂‡), ‡ Á‡ Û˜ÂÌËˆË Ë ‚˙Á‡ÒÚÌË Ì‡‰ 65 „Ó‰ËÌË - 18 ÎËË (ÓÍÓÎÓ 18 ΂‡). ƒÂˆ‡ ‰Ó ÚË „Ó‰ËÌË ‚ÎËÁ‡Ú ·ÂÁÔ·ÚÌÓ. —‰ÂÏ ‚Ó‰Ó·ÁË ‰ӂÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú ‚Ó‰ÌËÚ ·‡ÒÂÈÌË ‚ ‡Í‚‡ËÛχ Ë ı‡ÌˇÚ ‡ÍÛÎËÚ - ÌˇÍÓË Ì‡ ˙͇. œÓÚË‚ÌÓ Ì‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂ, ‡ÍÛÎËÚ Ò˙‚ÒÂÏ Ì ҇ Í˙‚Óʇ‰ÌË Ë Ò ÎÓ¯ Ì‡‚, ڇ͇ ˜Â „ÏÛˆËÚ Ì Ò ÒÚ‡ıÛ‚‡Ú ‰‡ Ò „ËÊ‡Ú Á‡ Úˇı ÓÚ·ÎËÁÓ, ÓÚ·ÂΡÁ‚‡Ú ÓÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡Í‚‡ËÛχ. ŒÍÓÎÓ 100 ÍËÎÓ„‡Ï‡ ı‡Ì‡ ̇ ‰ÂÌ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú ‚Ó‰ÌËÚ ӷËÚ‡ÚÂÎË.


Sonbahar meyvesi ayvayý yemeyin, reçelini yapýn

HABERLER

HABERLER

Kýþ denilince akla ilk gelen meyvelerdendir ayva. Birçok meyvenin tatlýsý, reçeli, kompostosu yapýlýr ama ayvanýnki baþka!

12

04

Ýhale iptal edildi, çipli Türk pasaportlarý baþka bahara kaldý Türkiye'de 2010 yýlýnda uygulamaya geçilmesi planlanan çipli pasaport için açýlan ihale, satýn alýnan cihazlarda sorun çýktýðý için iptal edildi.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

Yýl: 17 Sayý: 45 (876)

FOTOÐRAF: AHMED AHMEDOV

2 - 8 KASIM 2009

0.65 lv

Tütün arazilerinin yerini zeytin aðaçlarý alacak Kýrcali bölgesinde hayata geçirilen pilot proje ile tütün arazilerinin yerini zeytin aðaçlarý alacak. 3,5 yýllýk projeye göre Kýrcali ve Krumovrag bölgesinden 6 kiþi toplam 3 dekar alan üzerine zeytin fidanlarý dikecek. Uzmanlar, soðuða dayanýklý olan zeytin çeþitlerinin bölgede alternatif üretim adýna çýðýr açacaðýný söylüyor.

Hız sınırını aşan araçlara el konulabilir

Ýdris Ali

Kýrcali

Rodop bölgesindeki köylü halkýn en büyük geçim kaynaðý olan tütüncülük, gelecek yýldan itibaren Avrupa Birliði (AB) primlerinin kesilmesi ile zor döneme girecek. Rodoplarda tütüne alternatif olacak ürünler uzman ve üreticiler tarafýndan yýllardan beri aranýyor. Fakat geçtiðimiz günlerde Kýrcali’de ilk kez tütünün yerini alacak ciddi somut adýmlar atýldý. Þehirdeki Tarým Koleji Müdürü Vasko Vasilev’in önderliðindeki pro-

Bulgaristan trafik kazalarýnda hayatýný kaybeden kiþi sayýsýnda Avrupa’da ilk sýralarda yer alýyor. Bu sayýyý düþürmek için alternatif yöntemler aranýyor. Bu alternatiflerden biri de hýz sýnýrýný aþan araçlara el konulmasý. Baþkanlýðýný Ýçiþleri Bakaný Tsvetan Tsvetanov’un yaptýðý Trafik Danýþma Kurulu toplantýsýnda, hýz sýnýrýný 70 km/s aþan araçlara el konulmasý gündeme geldi. Devamý Sayfa 2’de

je, ileri yýllarda bölgeyi zeytin ve meyve yetiþtiriciliði ile anýlmasýna kapý aralýyor. Kýrcali’de zeytin alanlarý hakkýnda düzenlenen bilimsel konferansta konuþan Tarým Koleji Müdürü Dr. Vasko Vasilev, hafta sonuna kadar önceden tespit edilen ilk 6 araziye zeytin dikileceðini aktardý. Bu konuda zeytin fidanlarý gönüllü kiþilere ücretsiz olarak daðýtýlacak. Kýrcali ve Krumovgrad bölgelerinden projeyi uygulayacak altý kiþiye kiþi baþýna 500 metre kare arazi öngörülürken, bu kiþilerle 20 yýllýk ürünü satýn alma anlaþmasý yapýlacak. Devamý Sayfa 2’de

AİLE 07 KALIPLAÞMIÞ DÜÞÜNCELER MUTSUZLUÐA YOL AÇAR СПО РТ

09

ÑÍÈÌ

Ãîäèí

ÂÌÓÏË‡ ÌË Á‡‚‰ ÂÌˡ ̇ ÌËÚ ۘ·‚ÂÒËÚÂÚ ‡Ì‡ ÚËÚÛÚ˙Ú˙Ú " ‡ÎÂÚÓÌ", ‰‡ - ”ÌËË »ÌÒÁ‡ ‰Ë‡ÎÓ„ ÚÛËÚ ÏÂʉ Ó·Ò˙ ÎÂÌ". ¬ ÔÓ‚ ‰Ëı‡ "ƒ‚ËÊÂÌËÛ ÍÛΠ√˛‚ ͇̇‰Ò͇ ‰ÂÌˡ Ô‰ Ë ÒÂ‰Ï ÒËÏÔÓÁËÛ Ú‡ ÒÚÓÎˈ‡ ŒÚ‡ ˈ‡ ÔÓ-‰Ó·˙ Ï ÔÓ‰ ̇ÒÎÓ‚: "Ø ‚‡ Ò‚

à: XV II

Áðîé:

45 (87 6)

BULGAR

IA

Îáðàçîâ ïðåïîäàâ àíèåòî â ÷óæ áèí àòåëÿò å òâîé ïð à – èÿòåë! Àõì åä

Основнат Гюлен" е а философия на "Движ диалогът, конференци ение посочиха ята в Кайро учени на

Диалогът . а необходимне е лукс, световни ост за я мир ≈‰ÌÓ ÓÚ

Валентин шампион о Роси – нови ят стар по мото циклетизъ м

¬‡ÎÂÌÚËÌÓ Ô˙Ú ¯‡ÏÔ –ÓÒË Ò "flχı ‡" ÒÔ˜ ËÓ̇ڇ ÎË Á‡  ӷ˘Ó ‚ ‡ÎÒ 9-‡ Íˡ Í·Ò, 7-Ë ÚÓ ÚËÛÏ ÚËÚ· ‚ ͇Ë ‡ ÚÓ‚‡ ‡Ú‡ ÙË‡ ÔË Ë ÔË 250-ÍÛ 125-ÍÛ·ËÍÓ‚ ÏÛ, ÒΉ ͇·. ÏÓÚÓ ËÚ (1997) ˆËÍÎÂÚË (1999).

INTERNAT IONAL NEW SPAPER

ÂÐÈ 2 009

ÊÀ: ÄÆ ÓÌ

ÀËÈ Þ ÍÀË

2 - 8 ÍÎÅÌ

Втори от свинсмъртен случа й ски грип у нас œÓ ‰ÛÏËÚ Á‡ ÔÓ-„ÓΠ ̇ ÏËÌËÒÚ˙ ˇÏ ÒÚ‡ı ¡ÓÊˉ‡ ÓÚ Ò‚ËÌÒ Õ‡Ì‚, ÌˇÏ‡ Íˡ „ËÔ, Ò‰ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚ „ËÔÌË Ó Á‡ ÔÓÒÎÂ ÏˇÒÚÓ ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‚ËÛÒ ‰ËˆËÚ ÓÚ ‰Û„Ë Ú ÓÚ ÁËÏÌË Ë. “ÓÈ ÔÓ„Ì Ú ÒÂÁÓÌÌ Â ÓÁË‡, Ú „ËÔÌ Ë ‚ËÛÒ ˜Â ·ÓˇÚ Ì‡ Á‡·ÓÎÂË Ë ˘Â  ÏÌÓ„Ó ÎËÔÓ-„ÓΡÏ.

Àõì åäîâ

— ÔËÂχÌ ÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ ≈‚Ó Ì‡Ú‡ ÌË Ë ÚÂχڇÔÂÈÒÍˡ Ò˙˛Á Á‡ Ó·‡ÁÓ‚‡Ì Ò ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ ‚ ¬ Ú‡ÁË ËÂÚÓ ‚ ˜ÛÊ· Ë‡ ̇ÒÓ Ì‡Ò‡Ï ‚Ò‚˙ ͇ ÓÚ ÔÓ˜Ú Ë̇. Ë ÒÛÎÚ‡ÌÚÒ ÁÏÓÊÌË Ó„‡ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚË ÌËÁ‡ˆËË, ÒÚ‡ÌÌË ÍË ÙËÏË, ÙËÎË ÍÓ̇ÎË Ì‡ ˜Ûʉ Ì‡Ò Ô‰ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌË ËÌÒÚËÚÛˆ ÂÒÚ‡‚ˇÚ ‚‡ÌË ‚ ÔÂÒÚËÊ ËË Û ˜Û·Ë̇. ˉ‚‡Ú ÕÓ Á‡Â‰Ì ÌÓÚÓ Ó·‡ÁÓË Ó ËÁËÒÍ‚‡Ì ÌÂÔÓÌÓÒËÏËÚ Ò ÔÂÒÚËʇ  ÚÓ‚‡ Í‡Í Ëˇ Á‡ Ôӂ˜ÂÚÓ ÙË̇ÌÒÓ‚Ë Ì‡¯ ÔÂÒÚËÊ ÔÂÈÒÍÓ ÌÓÚÓ Á‡Ô‡ Â̈Ë. «‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ ‰ÌÓ‚ÓÁ‡ Ó·ËÍ ÌË ÒÚ‡‚ Ìӂ ͇Á‚‡ ÃËÎ Ìˡ ·˙΄‡ÒÍ ‡ ‰ÓÒÚÓˇÌËÂ Ë „‡‰ Õ‰ ÍÓ ’‡ËÁ‡ÌÓ‚ Ï·‰ÂÊ ‡ÁÓÚ Ó‰Ó ‡ÎÌËÚ ÎËÌÓ. œÂÓ‰ÓΡ ÔÒÍË ·‡ËÂË ‚‡ÈÍË Ï‡Ú ˇ ÓÚË‚ ̇ Ò ‚ Â

Милко Хариз анов

1200 бъл студентгарски в бри и приети

Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ ‚ ˜ÛÊ·Ë̇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇÚ Â Ú‚ÓÈ ÔˡÚÂΠ̇ ÒÚ. 1-3 ¡˙΄‡Ò͇ڇ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ ÔÓÍÓË Ò˙ˆ‡Ú‡ ‚ “ÛˆËˇ ̇ ÒÚ. 1-5 ÕÂÛ‚ÂÂÌÓÒÚ ÎË Ò ÍË Á‡‰ Ò‡ÏÓı‚‡ÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÚ. 1-6

Bütçe tasarýsýnda öncelik sosyal sektör, eðitim, saðlýk ve altyapýya verildi 2010 yýlý bütçe tasarýsý Bakanlar Kurulu tarafýndan Kabul edilererek Meclis’e gönderdi. Tasarýda 2010’da 63,7 milyar leva milli gelir hedefleniyor. Gelecek yýl ekonominin yüzde 2,2 daralmasý öngörülüyor. Bakanlar Kurulu 2010 yýlý bütçe tasarýsýný kabul ederek Meclis’e gönderdi. 2010 bütçesi mali politika ve dengeli bütçe ile istikrarý saðlamayý hedefliyor. Bütçe tasarýsýna göre, ülke ekonomisi 2010’da yüzde 2,2 daralacak, 2011’de ise iyileþmeye baþlayacak. 2010’da milli gelirin 63,5 milyar

leva olmasý bekleniyor. 2009’da milli gelir 63,7 milyar leva olarak belirtilmiþti. 2010’da gelirlerin 26,3 milyar leva olmasý bekleniyor. Bu da milli gelirin yüzde 41,6’sýna denk düþüyor. Bu gelirlerin 20,9 milyar levasýnýn vergilerden, 3,4 milyar levasýnýn vergi dýþý gelirlerden elde edilmesi planlanýyor. 5’te

FOTOÐRAF: AHMED AHMEDOV

НОВ ИНИ

02

Maliye Bakaný Simeon Dyankov, 2010 yýlý bütçe tasarýsýný görüþülmek üzere Meclis Baþkaný Tsetska Tsaçeva’ya sundu.


2 Z A M A N HABERLER 2 - 8 KASIM 2009

Tütün arazilerinin yerini zeytin aðaçlarý alacak BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Ýleride tütüne alternatif olmasý amacýyla baþlatýlan projenin toplam deðeri 440 bin leva. Ýspanyol çeþidi olan zeytin fidanlarý soðuða dayanýklý olup, eksi 20 dereceye kadar atmosfer koþullarýna dayanýklý kalabiliyor. Fidanlarýn Ýtalya’da üretilip Yunanistan’da adapte edildiðini belirten Vasilev, dekar baþýna en az 2 ton ürün beklediðini ekledi. Fidanlarýn piyasa deðeri ise 2 ila 4 Euro arasýnda deðiþiyor. “Meyvecilik ve zeytin yetiþtirmede yeni teknolijiler“ adlý konferanstaki uzmanlarýn verdikleri bilgilere göre ikinci yýlýnda fidanlar yüzde 25, üçüncü yýlda yüzde 50, dördüncü yýlda yüzde 75 ürün verecek. Þuanda hala toprak analizlerinin devam ettiðini aktaran Vasilev, 2010’un Þubat ve Mart aylarýnda zeytin alanlarýn geniþletilmesinin planlandýðýný ifade etti.

Krumovgrad’a baðlý Tokaçka köyünden Mustafa Osman Ýmam, bölgede ilk zeytin yetiþtiren ve Kýrcali bölgesinde topraðýn buna müsait olduðunu ispatlayan kiþi olarak biliniyor.

Zeytin fabrikalarý da düþünülüyor Vasilev “Zeytinlere ve diðer meyvelere pazar bulabilmek için üretim halkasýný kapatmak istiyoruz. Bu yüzden burada nar suyu, zeytin yaðý ve kozmetik ürünleri yapacak küçük fabrikalarýn da inþasý söz konusu. Alternatif tarýmý hýzlandýrmak için Zeytin Üreticileri Birliði’ni kurmak istiyoruz. Bunun sayesinde Avrupa projelerinin hazýrlanmasý kolaylaþacak.” diye konuþtu. Zeytinle esas amaçlarýnýn gelecek yýldan itibaren kan kaybetmeye baþlayacak olan tütün sektörüne alternatif bulmak olduðunun altýný çizen kolej müdürü, Doðu Rodoplarda yetiþtirilmesi planlanan diðer meyve bitkileri arasýnda elma, armut, nar, kiraz ve þeftaliyi sýraladý. Konferansa Kýrcali ve etraf bölge çiftçilerinin yaný sýra Avrupa’nýn en ünlü uzmanlarýndan Prof. Hristos Ksiloyanis de iþtirak etti. Zeytincilik hakkýnda son araþtýrmalarýna deðinen Ksiloyanis, pratikteki olumlu sonuçlarýn araþtýrmalarýn aðýrlýðýna baðlý olduðunu aktardý. Foruma katýlan Kýrcali Belediye Baþkaný Hasan Aziz, yerel idarenin yeni alternatifler arayýþý konusunda desteðini aktararak tarým üreticileri için hazýrlanan kýlavuzun tükendiðini ve þimdi yeni baskýlar öngörüldüðünü belirtti. Tarým uzmanlarýnýn görüþlerine göre, kýsa bir zaman içinde Kýrcali’deki tütün alanlarýnýn zeytin ve meyve aðaçlarýyla deðiþtirebilecek potansiyele sahip bulunuyor. Zeytin fidanlarý alanlarýn seçilmesi konusunda en önemli kriterlerin yol boyunda olmasý ve fidanlarýn zarar görmemesi olduðunu açýklayan Doç.Vasilev, zeytin yetiþtirmek isteyen kiþilerin sayýsýnýn küçümsenmeyecek derecede olduðunu aktardý. En büyük zeytin parseli adayýnýn 170 dekar zeytin bakýmý yapmak istediðini, daha sonra da yaðýný da üretmeyi düþündüðünü söyleyen Vasilev, meyvecilikten rahatlýkla para kazanýlabileceðini, Kýrcali’de ücretsiz bilgi veren ofislerinin olduðunu, kýsa bir zaman içinde Krumovgrad’a da açýlacaðýný aktardý.

Ýlk zeytinler 3 yýldan beri meyve veriyor Krumovgrad bölgesinde birkaç yýldan beri az sayýda fidanla da olsa zeytin yetiþtirme denemeleri yapýlýyor. Mustafa Osman Ýmam Krumovgrad Belediyesi’ne baðlý Tokaçka köyünden. 68 yaþýndaki tecrübeli çiftçi 2006 yýlýnda Ýzmir’den iki zeytin fidaný getirtip evinin bahçesine diktiðini söylüyor. Mustafa Osman Ýmam etrafta ilk zeytin yetiþtiren ve Kýrcali bölgesinde topraðýn buna müsait olduðunu daha o zaman ispatlayan kiþi olarak biliniyor. Giriþken çiftçi “Diktiðim zeytin fidanlarý üç sene sonra meyve verdi. Biri 20, diðeri de 80 zeytin verdi” diye aktarýyor. Mustafa Ýmam aðaç dikmesini çok seviyor. Bu giriþimden dolayý ülkenin dört bir yanýndan ziraatla meþgul olan kiþilerden tebrik mektuplarý almýþ. Gelen her mektuba da cevap vermiþ. Mektup

Mustafa Haci, yeniden Baþmüftü seçildi Cumartesi günü yapýlan Bulgaristan Müslümanlarý Olaðanüstü Milli Kongresi'nde mevcut Baþmüftü Mustafa Aliþ Haci yeniden ayný göreve seçildi. 906 delegenin katýldýðý kongede baþmüftülük için Mustafa Aliþ Haci ve Fikri Salih yarýþtý. Baþmüftü Haci, oylarýn tamamýný alarak yeniden Bulgaristan Baþmüftülüðüne seçildi. Yeni tüzüðün kabul edildiði kongrede Yüksek Þura Baþkaný da seçildi. Sura Baþkanlýðýna Kýrcalý müftüsü Þaban Ali Ahmet getirildi. Kabul edilen tüzük 100'den fazla maddeyi içeriyor. Göreve yeniden seçilmesinin ardýndan bir konuþma yapan Baþmüftü Mustafa Haci, vazifenin çok aðýr olduðunun far-

kýnda olduðunu, bundan sonra ülkedeki müslümanlarýn birlik olmalarý için çaba göstereceðini söyledi. Haci, Müslümanlarýn birlik olmalarý halinde bu tür olaðandýþý harcamalarýn yapýlmayacaðýný sözlerine ekledi. Ahmet Ahmedov, Sofya

gönderen kiþiler ondan zeytin fidaný talebinde bulunmuþ. Hayýrsever çiftçi hepsinin isteklerini yerine getirmiþ. Ýmam “Benden kim zeytin fidaný talebinde bulunduysa hepsine gönderdim. Herkeste olsun istedim” diyen Ýmam, bununla da kalmamýþ. Bir taraftan hem fidanlarý, diðer taraftan da nasýl yetiþtirileceðine dair tarifini adým adým bir kaðýda çizip göndermiþ. Mektup gönderenler arasýnda Sviþtov’dan Zdravko Ývanov da var. O mektubunda Ýmam’ýn bu giriþiminden dolayý ödül verilmesi gerektiðini düþünüyor. Ýmam’ýn iyiliðini Týrgoviþteli Nikola Þeytanov hayranlýkla karþýlýyor.“Ben bize de zeytin fidaný göndereceðini beklemezdim“ diye yazmýþ mektubunda. Ýmam bu yýl da 4-5 zeytin fidaný daha dikmiþ. Bunlardan biri daha ilk yýlýnda 11 zeytin vermiþ.

Zeytin fidanlarýný gösterirken ”Ben profesör deðilim ama, bir aðacý diktikten sonra 2-3 yerinden sýký bir þekilde kökleri saðlamlaþana kadar baðlanmasý gerek. Yerinden oynamamasý lazým” diyor. Bu arada bir aðacýn yeni çýkarmýþ yapraklarýndan onun yeni kökler saldýðýný anlýyoruz.” diye tarif ediyor. Türkiye’den gelen zeytin fidanlarýnýn aslýnda soðuða karþý hassas olduklarýný aktaran uzmanlar, bu yüzden özellikle bölgeye soðuða dayanýklý zeytin türünü tavsiye ediyor. Zeytin aðacý bu bölgedeki eksi dereceli soðuða nasýl dayanýyor sorusuna Ýmam” Þimdiye kadar onlarý kýþ mevsimi gelince üstü kapalý bir yere koyuyordum. Fakat bu yýl ilk defa iki zeytin aðacýný bahçeme diktim. Bu kýþ belli olacak akýbetleri. Umarým dayanýrlar.” diye umudunu belirtiyor.

Hýz sýnýrýný aþan araçlara el konulabilir BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Komisyon Baþkaný Tsvetan Tsvetanov, Fransa’da hýz sýnýrýnýn 50 km/s aþýlmasý durumunda polisin araca el koyduðunu söyledi. Bulgaristan’da ölümlü kazalarýn azaltýlmasý için bu konuda baþarý saðlamýþ ülkelerin örnek alýnabileceðini vurgulayan Tsvetanov, Fransa’da en az ölümlü kaza meydana geldiðini, Bulgaristan’da ise en fazla ölümlü kaza yaþandýðýna dikkati çekti. Son yýllarda Bulgaristan’da ölümlü kazalarda azalma yaþanýyor. 1999 yýlýnda 1567 kiþi kazada hayatýný kaybederken geçtiðimiz yýllarda ortalama 1200 kiþi kazalarda hayatýný kaybetmiþti. Bakan Stvetanov, ‘2001 yýlýnda Ýspanya ve Belçika ölümlü kaza sýralamasýnda Bulgaristan’dan daha geri sýralarda yer alýyordu. Bu ülkeler bu konuda önlem aldýlar, uygulamaya koydular ve büyük baþarý saðladýlar. Ancak Bulgaristan ayný yerde duruyor. Buna

izin verilmemesi gerekir. Her zaman cezalarýn artýrýlmasýný düþünmemeliyiz. Uygulanabilir iyi bir politika hazýrlamalýyýz.’ açýklamasýnda bulundu.

ARAÇ MUAYENELERÝNE SIKI DENETÝM Trafik Yasasý deðiþikliklerine göre, araçlarýn yýllýk bakýmlarýný yapan yerler daha sýký kontrol altýnda tutulacak. Deðiþikliðe göre, araçlarýn yýllýk bakýmýnýn yapýldýðý yerler kamera ile izlenecek. Her kamera, araç muayenesini yapan kiþilerin çalýþmalarýný kayýt altýna alacak. ‘Otomobil Yönetimi’ Ajansý müdürü Lyubomir Hristov, bu deðiþikliðin, her yýl bir çok aracýn muayene merkezlerine gitmeden kaðýt üzerinde muayenesini yaptýrmasýndan kaynaklandýðýný söyledi. Muayene standartlarýna uymayan merkezlerin bakým yapma lisanlarý iptal edilecek ve 5 bin levaya kadar para cezasý verilebilecek. Ülke genelindeki 700 araç muayene istasyonuna 6 ay içinde kamera yerleþtirilmesi öngörülüyor.


HABERLER Z A M A N 3 FOTOÐRAF: EÞREF HÜSEYÝN

2 - 8 KASIM 2009

SALÝMET Firmasý sahibi Sali Mehmet

Kocaeli Belediyesi’nden Bulgaristan’a kapsamlý ziyaret Hüseyin Yusuf

‘Tarýmdaki yeniliklere ayak uydurmamýz lazým’ ðimizden dolayý üretimden vazgeçtik. Eþref Hüseyin

Þumen

Deliorman ülkenin en önemli tarým bölgesi. Verimli topraklarý sayesinde burada yaþayan halk adeta ekmeðini topraktan çýkarýyor. Asýrlardýr toprakla geçimini saðlayan halk buðday, tütün, ayçiçeði, kabak çekirdeði, yonca ve meyvecilikle uðraþýyor. Deliorman’ýn en büyük tarým firmalarýndan SALÝMET firmasý da uzun zamandan beri tarým ile ilgili faaliyetlerini sürdürüyor. 22 bin dönüm gibi büyük bir alanda üretim yapan firma teknolojinin son imkanlarýný da kullanarak yoluna devam ediyor. SALÝMET firmasý sahibi Sali Mehmet ile tarým üzerine konuþtuk: SALÝMET firmasý hakkýnda bilgi verir misiniz?

FOTOÐRAF: AHMED AHMEDOV

Delçovo (Ferhatlar) köyünde bulunan SALÝMET firmasý 1992 yýlýnda kuruldu, 1994 yýlýnda faaliyete baþladý. Ýlk önce 614 dönüm toprak ile üretime baþladýk, þu anda 22 bin dönüm toprak iþliyoruz. Firmamýz buðday, arpa, ayçiçeði, kolza (rapitsa) alanýnda faaliyet gösteriyor. Þu andaki mevcut iþci sayýsý 36 kiþi ve çalýþanlarýmýzýn yaþ ortalamasý 27’dir. Köyümüzde 500 dönüm kadar tütün yetiþtiriliyor. Ama biz firma olarak tütün üretmiyoruz. Daha önce denedik ama yeterli verimi elde edemedi-

Çifçilik merakýnýz nerelere dayanýyor?

Anne babadan kalma deðil bu merakým. 1989 ve 1990 yýllarýndan sonra ve Komunizmin çöküþünden sonraki durumda herkes ekmek parasý çýkarma peþindeydi. Bizler de Deliorman çoçuklarý oldumuzdan topraða karþý farklý bir sevgimiz vardý. Her þeye sýfýrdan baþladýk. Bu kadar büyüyeceðimizi tahmin edemiyorduk. Ama çalýþmanýn karþýlýðýný da aldýk. SAPARD programýnýn bir katkýsý oldumu sizlere?

SAPARD programlarý bizim gibi çiftçilerin önünü açtý, projeler kazandýk. Ayný zamanda devletin verdiði destek de çiftçiyi rahatlatýyor. Bu yýl devletin verdiði yardým dönüm baþýna 23,08 lv, ama sadece bu yýl olacak, gelecek yýldan sonra baþka þekilde ödenecek. Tarým aletlerimizin hemen hemen hepsi yeni. Bunlarý SAPARD programlarý sayesinde aldýk. Buðdayýn tonu yaklaþýk 200 leva. Bu fiyatý nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Öncelikle belirtmem gerekiyor ki fiyatlar deðiþebiliyor. Bizim ürettiðimiz buðdayýn kalitesi yüksek ve tabii ki, fiyatý da yüksek. Buðdayýn fiyatýný özel sektör belirliyor, Tarým Bakanlýðý belirlemiyor. Harman döneminde buðdayýný satanlar karlý bence. Stok yapanlar

“Işık” kampanyası 1 Kasım’da başlıyor

ise fiyatlarýn yükselmesini bekliyor. Ama harmandan sonra fiyatlarýn ne kadar olacaðý hiç belli olmuyor. Karlý da olabilir zararlý da.

Kýrcali

Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu ile Büyükþehir Meclisi üyeleri Bulgaristan’da kapsamlý bir kültür gezisi düzenledi. Gezide ülkenin bazý büyük þehirlerini ve bu þehirlerin tarihi yerlerini gezen heyet, Kýrcali’de bir de dostluk anlaþmasý imzaladý. Gezilerinin beþinci gününde Kýrcaliyi ziyaret eden heyet, Kýrcali Belediye Baþkaný Hasan Azis’in misafiri oldu. Yaklaþýk 70 kiþiden oluþan heyet Burgaz, Varna, Ruse, Sofya ve Plovdiv þehirlerini ziyaret ederek bu þehirlerin kültür ve tarihi yerlerini gezdi. Gezi grubunda Körfez Belediye Baþkaný Yunus Pehlivan, Baþiskele Belediye Baþkaný Hüseyin Ayaz, Gebze Belediye Baþkaný Adnan Köþker, Darýca Belediye Baþkaný Þükrü Karabacak, Kartepe Belediye Baþkaný Þükrü Karabalýk ve Dilovasý Belediye Baþkaný Cemil Yaman da vardý. Baþkan Hasan Azis, heyete Kýrcali Belediyesi’nin yapmýþ olduðu yatýrým ve faaliyetlerini anlattý. Kocaeli Büyükþehir Belediyesi ile Kýrcali belediyesi arasýnda iyi niyet protokolü imzalandý. Heyet Kýrcali’de faaliyet gösteren “Ömer Lütfi” Kültür Derneðini de ziyaret ederek Dernek Müdürü Müzekki Ahmet’ten faaliyetleri hakkýnda bilgi aldý. Misafirler daha sonra Momçilgrad Belediye Baþkaný Erdinç Hayrullahý makamýnda ziyaret etti. Baþkan Hayrullah ve yardýmcýlarý gelen misafirleri þehri gezdirdi.

Þu andaki krize raðmen iþlerinizden memnun musunuz?

Tüm dünyadaki krize raðmen ben iþlerimden memnunum. Sattýðýmýz malýn karþýlýðýný alabiliyorum. Benim için krizde personeli iþten çýkarmak karlý bir iþ deðil. Çünkü iþçiler birkaç ayda yetiþmiyor. Uzun zaman gerekiyor. Kadrolarý koruma çabasýndayýz. Biz küçük bir devlet olduðumuzdan dolayý kendimizi rahat toparlarýz. Ama krizin etkilerinin geçmesi Amerika ve Avrupa’daki piyasalara baðlý. Tarýmýn geleceðinden ve projelerinizden bahseder misiniz?

Toprak topraktýr. O deðiþmeyecek. Tarýmýn geleceði var ve olmaya da devam edecektir. Ýnsanlýk varolduðu günden beri tarým olmuþtur. Ama her iþte olduðu gibi tarým da da yenilikler var. Bize düþen dünyadaki yeniliklere ayak uydurmak. Buranýn topraðý çok verimlidir. Amacýmýz Avrupa standartlarýnda tarým yapmaktýr. Gerekli tarým aletlerini de alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Okullarda öðretilen tarým ile tarlada öðrenilen tarým arasýnda çok fark var. Artýk dünya deðiþti. Tarlada kullanýlan araçlar modernleþti.

1 Kasým tarihten itibaren tüm araçlar 24 saat araçlarýnýn farlarýný yakmalarý gerekecek. Kýþ sezonuna girilmesi nedeniyle trafik kazalarýnýn ve kazalarda ölen kiþi sayýsýnýn azaltýlmasý için böyle bir uygulama hayata geçiriliyor. 8 Kasým’dan itibaren ýþýklarýný açmayan araç þoförlerine 20 leva ceza kesilecek. Kýþ sezonunda düzenli olmayan ýþýklandýrma sisteminden dolayý sýk sýk kazalarýn meydana geldiðini belirten yetkililer, sürücülere özellikle þehirdeki otobüs duraklarýn yanýndan dikkatlice geçmeleri tavsiyesinde bulundu. Kampanya 20 Kasým’a kadar sürecek. Ancak araç ýþýklarýnýn 24 saat yakýlmasý Mart ayý sonuna kadar devam edecek.

Tercüme eden gözlük üretildi Japon NEC þirketi, yabancý dildeki sözleri metne çevirerek doðrudan yazýlarý gözün retina bölgesine yansýtan gözlük üretti. Tercüman gözlükler gözü yormadýklarý için saatler boyunca kullanýlabiliyor. Mikrofon ve minyatür bilgisayarla donatýlan ve devrim oluþturmasý beklenen icadýn 2010 yýlýnda piyasaya sunulmasý bekleniyor.

TAZİYE Burgaslý iþadamlarýndan Ahmet Çavuþ'un amcasý Süleyman Çavuþ Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhuma Allah'tan rahmet, yakýnlarý, sevenleri ve dostlarýna baþsaðlýðý dileriz.

ZAMAN, BURGAS


4 Z A M A N HABERLER FOTOÐRAF: NERGÝN YILDIZ

2 - 8 KASIM 2009

Ýhale iptal edildi, çipli Türk pasaportlarý baþka bahara kaldý Türkiye'de 2010 yýlýnda uygulamaya geçilmesi planlanan çipli pasaportlarda sorun çýktý. Ýhale kapsamýnda satýn alýnan cihazlarýn dijital fotoðraflarý pasaportlara standart þekilde yerleþtiremediði ve çipleri okumada yetersiz kaldýðý gerekçesiyle ihalenin iptal edildiði öne sürülüyor.

Cumhuriyet'in 86. yaşına coşkulu kutlama Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunun 86. yýlý Bulgaristan'da coþkuyla kutlandý. 29 Ekim dolayýsýyla Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliði'nin yaný sýra, Türkiye'nin Plovdiv ve Burgas baþkonsolosluklarý da verdikleri resepsiyon ile bayramý kutladý. Sofya'da gerçekleþtirilen resepsiyona çok sayýda seçkin davetli katýldý. Resepsiyona katýlanlar arasýnda Bulgaristan'ýn eski Cumhurbaþkaný Jelyu Jelev, eski Baþbakaný Simeon Saksoburgotski, eski Dýþiþleri Bakaný Solomon Pasi, Dýþiþleri, Adalet ve Savunma Bakan yardýmcýlarý, yabancý diplomatik temsilciler, askeri ateþleler, milletvekilleri, iþadamlarý ve davetliler katýldý. Türkiye'nin Bulgaristan Büyükelçisi Mehmet Gücük misafirleri kapýda karþýlayarak tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet'in kuruluþunun 86. yýlý Plovdiv'de de verilen resepsiyonla kutlandý. Resepsiyona çok sayýda davetli katýldý. Türkiye'nin Plovdiv Baþkonsolosu Cüneyt Yavuzcan, resepsiyona katýlan misafirlere teþekkür etti. Plovdiv Belediye Baþkaný Slavço Atanasov da Türkiye'nin cumhuriyet bayramýný kutladý. Resepsiyonda Kýrcali Ömer Lütfi Kültür Merkezi Folklor Grubu bir gösteri sundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ yýldönümü Burgas Baskonsolosluðunun verdiði resepsiyonla da kutlandý. Kuruluþ yýldönümü için Bulgaria otelde bir kokteyl düzenlendi. Burgas Baþkonsolos vekili Nihal Sarýöz ve muavin konsolos Korkut Yirmibeþ bölge þehirlerden gelen misafirleri karþýlayarak tebrikleri kabul etti. Resepsiyona katýlanlar arasýnda Burgaz Belediye Baþkaný Dimitýr Nikolov, Beyaz Rusya Baþkonsolosu Atanas Popov, valiler, belediye baþkanlarý, bölge müftüleri, sanatçýlar, iþadamlarý ve çok sayýda misafir vardý. Türkiye'nin zengin mutfaðýndan deðiþik yemek

Optik cihazlarýn çipli pasaportlarý sözleþmede yer alan hükümlere göre okuyamadýðý yine Emniyet'in iddialarý arasýnda yer aldý. Emniyet Genel Müdürlüðü'nün firmaya ihalenin birinci aþamasý için yaklaþýk 2,5 milyon lira ödeme yaptýðý belirtiliyor. Pasaport komisyonunun teklifi üzerine Emniyet Genel Müdürlüðü, çipli pasaport ihalesini 11 Ey-

lül 2009'da iptal etti. Þimdi yeniden pasaport ihalesi açýlmasý düþünülüyor. Yeni ihalenin en kýsa zamanda tamamlanýp çipli pasaportlarýn verilmeye baþlanmasý gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda uluslararasý alanda verdiði taahhütler de bulunuyor. Türkiye, AB'ye 2010 yýlýnda çipli pasaport uygulamasýna geçileceðini bildirmiþti. FOTOÐRAF: MUSTAFA AGÜN

Türkiye'nin Bulgaristan Büyükelçisi Mehmet Gücük 29 Ekim resepsiyonuna katýlan misafirleri kapýda karþýladý.

Türkiye'de 2010 yýlýnda uygulamaya geçilmesi planlanan çipli pasaportlar bir baþka bahara kaldý. Türkiye Emniyet Genel Müdürlüðü, Temmuz 2007'de sözleþmesi imzalanan 10,5 milyon liralýk çipli pasaport ihalesini iptal etti. 4 aþamalý ihalenin ikinci aþamasý kapsamýnda gerçekleþen testlerde sorun çýktý. Ýhale kapsamýnda satýn alýnan cihazlarýn dijital fotoðraflarý pasaportlara standart þekilde yerleþtiremediði ve çipleri okumada yetersiz kaldýðý gerekçesiyle Emniyet'in ihaleyi iptal ettiði öne sürülüyor. Emniyet Genel Müdürlüðü, AB normlarýnda yeni pasaportlar için 2007'de uluslararasý ihale açtý. Pazarlýkta 10 milyon 500 bin lira teklif veren Türk–Malezya ortaklýðýndaki Kunt Elektronik–IRIS Technologies firmasý ihaleyi kazandý. Firma ile 11 Temmuz 2007'de sözleþme imzalandý. Teknik þartnameye göre istenilen tüm donanýmlarýn 2007 yýlý Ocak ayýnda Emniyet Genel Müdürlüðü'ne teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak firma, donanýmlarý üç ay gecikmeli olarak teslim etti. Emniyet'in ihaleyi alan firmayla yaptýðý sözleþme dört aþamadan oluþuyordu. Ýlk aþama, bilgisayar altyapýsýný oluþturan donanýmlarýn teslimi ve kurulmasýndan oluþtu. Ýkinci aþamada cihazlarýn test edilmesi yer aldý. Emniyet'in oluþturduðu komisyon pasaport þubelerine daðýtýlan cihazlarý tek tek test etti. Ýddiaya göre testlerde cihazlarda ciddi sorunlar yaþandýðý belirlendi. Cihazlarýn çekilen dijital fotoðraflarý pasaport üzerinde standart bir þekilde yerleþtiremediði öne sürüldü.

PASAPORTLARA AB STANDARDI GELECEK Çipli pasaportlar AB standartlarýnda olacak. Pasaportu alacak kiþiyle ilgili tüm bilgiler çipe yerleþtirilecek. Yeni pasaportlar, barkod sistemine uygun hale getirilecek. Görevliler giriþ ya da çýkýþ yapan kiþilerin pasaport bilgilerini bilgisayara iþlemek yerine, optik cihazlardan geçirecekler. Pasaportlarýn defter kýsmýnda güvenlik katmanlarý olacak. Birçok aþamalý planlanan güvenlik kat-

En pahalı altın para satıldı

manlarýnda yer alan figür ve resimler, morötesi ya da kýzýlötesi ýþýnlarla görülebilecek. Böylelikle pasaportlarýn sahtesini yapmak mümkün olamayacak. Pasaportlarýn boyutu küçülürken, AB ülkelerinde kullanýlan ICAO (Uluslararasý Sivil Havacýlýk Örgütü) standardý, pasaportlarda esas olacak. Yeni pasaportlar artýk 10 yýllýk olarak alýnabilecek. SEDAT GÜNEÇ, ANKARA

Dünyanýn tek altýn madeni parasý 800 bin Euro’ya satýldý. En pahalý para olma özelliðine sahip olan altýn para birimi Barcelona’da açýk arttýrma ile alýcý buldu. 2 bin 200 tane parçadan oluþan altýn para koleksiyonu eski Ýspanya kolonilerinden miras olarak kaldýðý belirtiliyor. Birinci yüzyýldan 20’inci yüzyýla kadar basýlan paralarýn sadece yarýsý satýþa çýkartýldý. Ýhalede tek bir kiþinin baþlangýç fiyatý olarak 800 bin Euro teklif ettiði aktarýlýyor.

DESIGN OUTDOOR INDOOR ADVERTISING www.imeldesign.net


RÖPORTAJ Z A M A N 5 FOTOÐRAF: AHMED AHMEDOV

2 - 8 KASIM 2009

2 KASIM 2009

DÖVİZ KURLARI DÖVÝZ CÝNSÝ

MÝKTAR

KUR (LEVA)

ABD Dolarý Euro Ýsviçre Frangý Türk Lirasý Ýngiliz Sterlini Japon Yeni Romanya leyi

1 USD 1 EUR 1 CHF 1 TL 1 GBP 10 JPY 1 RON

1.3215 1.9558 1.2933 0.8846 2.1883 0.1452 0.4544

FUAR TAKViMi Güzellik Arenasý Tarih: 07.11.2009 - 09.11.2009 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Ulusal kuaför, pedikür, kozmetik ce SPA hizmetleri fuarý Organizatör: ASK

Bütçe tasarýsýnda öncelik sosyal sektör, eðitim, saðlýk ve altyapýya verildi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Avrupa Birliði (AB) fonlarýndan da 2,1 milyar leva gelmesi, gümrüklerden de 400 milyon leva fazla gelir saðlanmasý bekleniyor. Giderler ise 26 milyar leva olmasý bekleniyor. Bütçe tasarýsýnda öncelikli giderler sosyal sektör, eðitim, saðlýk, çevre, iç güvenlik, adalet ve altyapýlara ayrýldý. Giderlerin yüzde 37,3’ü sosyal sektor için öngörülüyor. Emeklilik sistemindeki en önemli hedef ise þu anki mevcut sigorta sisteminin korunmasý ve en fazla gelire ihtiyacý olan emeklilerin mali durumlarýnýn iyileþtirilmesi. Gelecek yýldan itibaren 75 yaþýn üzerindeki emeklilerin maaþlarýna ‘yaþlýlýk ilavesi’ uygulamasý baþlatýlacak. Ýlave miktarý emekli maaþýnýn miktarýna baðlý olarak 50 levaya kadar verilebilecek. Eþi ölen emeklilere verilen ek gelirin artýrýlmasý da gündemde. Þu anda yüzde 20 olan bu ilavenin 2013 yýlýna kadar her yýl yüzde 5 artýrýlarak yüzde 40’a

yükseltilmesi hedefleniyor. Emekli maaþlarýnýn daha çaðdaþ sisteme oturtulmasý ise ekonomik kalkýnmaya, bütçenin durumuna, enflasyona ve istihdam seviyesine baðlý olarak esnek bir mekanizma ile yapýlacak. 2010 bütçesinde 7,4 milyar leva emeklilere verilecek. Baþbakan Boyko Borisov, 2010 bütçesinin emekliler için çok iyi bir bütçe olduðunu savundu. Eðitime yapýlacak giderler ise toplam milli gelir seviyesinin yüzde 4’ünden fazla olacak. Eðitime gelecek yýl için milli gelirin yüzde 4,2 oranýnda bütçe ayrýldý. Bu giderin, eðitimde kaliteyi artýracak ve eþit haklar saðlayacak þekilde harcanmasý gerekiyor. Saðlýk için de geçen yýlki oran korundu. 2010’da saðlýk giderleri için milli gelirin yüzde 4,2’si (2,6 milyar leva) ayrýldý. Ülke güvenliði için de 1,3 milyar leva ayrýlýyor. Gelecek yýlki bütçede yatýrým giderleri olarak yol yapýmý ve çevre yatýrýmlarýna öncelik verilecek. Altyapý giderleri için milli gelirin yüzde 6,1 oranýnda

Asya ekonomileri tahminlerin üstünde büyüyecek Uluslararasý Para Fonu (IMF), Çin'den Hindistan'a Asya ekonomilerinin bu yýl yüzde 2,75, 2010 yýlýnda ise yüzde 5,75 büyüyeceðini tahmin ediyor. IMF'den yapýlan açýklamada, Asya ekonomilerinin gelecek yýl tahmin edilenden daha fazla büyüyeceði, bunda, hükümetlerin agresif teþvik harcamalarý ve küresel ticaretin hýz kazanmasýnýn etkili olacaðý bildirildi. Açýklamada, Asya'nýn, dünyanýn geri kalanýndan ayrýþmadýðý, aslýnda Asya'nýn kaderinin küresel ekonomiye hâlâ sýký sýkýya baðlý olduðu ifade edildi. Asya'ya iliþkin büyüme tahminlerini revize eden IMF, Çin'den Hindistan'a Asya ekonomilerinin bu yýl yüzde 2,75, 2010 yýlýnda ise yüzde 5,75 büyüyeceðini öngörüyor. IMF'nin mayýs ayýndaki tahminler her iki yýl için de bugünkü tahminlerinin yüzde 1,5 altýnda seyrediyordu. IMF'ye göre, dünyanýn en büyük 3. ekonomisi Çin bu yýl yüzde 8,5 ve 2010'da yüzde 9 büyüyecek. Dünyanýn 2. büyük ekonomisi Japonya ise bu yýl yüzde 5,5 daralma yaþadýktan sonra, gelecek yýl yüzde 1,75 büyüme kaydedecek.

gider ayrýldý. Bu giderlerin yüzde 3’ü devlet bütçesi, yüzde 3,1’i ise Avrupa fonlarýndan karþýlanacak. Çevreyi koruma için yapýlacak giderler ise milli gelirin yüzde 1,6’sýný oluþturuyor. Kamu sektöründeki gelirler devlet bütçesinin imkanlarýna, maaþlara ve üretimdeki verimlilik ile daha da baðlantýlý olacak. Maliye Bakaný Simeon Dyankov, 2010 bütçe tasarýsýnýn dengeli bir bütçe olduðunu savundu. Bütçenin sigorta oranlarýnýn düþmesi ve bürokrasinin azaltýlmasýnýn öngörüldüðünü savunan Dyankov, sadece spor ve çevre bakanlýklarý hariç diðer tüm bakanlýklarýn talep ettikleri miktarýn altýnda kaynak alacaklarýný, ekonomideki düþüþ nedeniyle böyle olmasýnýn gayet normal olduðunu dile getirdi. Mevcut bütçeyi 2009 bütçesi ile kýyaslayan Dyankov, 2010 bütçesinin küçük olmasýna raðmen uygulanabilir olduðunu, 2009 bütçesinin daha büyük olmasýna raðmen reel olmayan parametreler içerdiðini aktardý.

Dünya piyasalarýnda iyileþme sinyali ABD ekonomisinden bir yýl aradan sonra gelen büyüme rakamý ile birlikte baþta ABD piyasalarý olmak üzere tüm dünya piyasalarý yükseliþler kaydetti. Ticaret Bakanlýðý'nýn açýkladýðý verilere göre, ABD'de gayri safi yurtiçi hasýla temmuzeylül aylarýný kapsayan çeyrekte yýllýk bazda yüzde 3,5 büyüdü. Ekonomi, 4 çeyrektir üst üste daralma yaþý-

yordu. Ekonomistler, büyümede 787 milyar dolarlýk teþvik planýnýn etkisi olduðunu belirtirken, planýn sona ermesiyle büyümenin sona erebileceði endiþesini taþýyorlar. ABD'de toparlanma yavaþ bir seyir izlerken, hala iþsizlik oraný rekor yüzde 9,8 seviyelerinde kalmayý sürdürüyor. ABD ekonomisi en son 2008 yýlýnýn 2. çeyreðinde yüzde 2,4 büyüme kaydetmiþti.

Mesomania Tarih: 11.11.2009 - 14.11.2009 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Et ve et ürünleri ve et sanayi faaliytetleri fuarý Organizatör: Bulgaristan Et Üreticileri Birliði, Bulgarreklama Bulpek Tarih: 11.11.2009 - 14.11.2009 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Ekmek, ekmek ürünleri, tatlý ürünleri ve makinalarý fuarý Organizatör: FHSB Ýnter Food & Drink Tarih: 11.11.2009 - 14.11.2009 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Gýda ürünleri ve makine teknolojileri fuarý Organizatör: Bulgarreklama Noel ve Yeni Yýl pazarý Tarih: 05.12.2009 - 31.12.2009 Yer: Varna Spor ve Kültür Sarayý Konu: Noel ve yeni yýl için hediyelik ürünler fuarý Organizatör: Spor ve Kültür Sarayý EE ve VEÝ enerji kongresi Tarih: 14.04.2010 - 16.04.2010 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Altýncý yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarý uluslar arasý kongresi Organizatör: Via Expo

Sony zarar açýkladý, Samsung'un karý rekor kýrdý Japon elektronik devi Sony, temmuz–eylül aylarýný kapsayan 3. çeyrekte 26,3 milyar yen (289 milyon dolar) zarar açýkladý. Tokyo merkezli þirket, 2010 yýlý mart ayýnda biten mali yýla iliþkin öngörülerini de revize ederek, daha önce 120 milyar yen (1,3 milyar dolar) olan zarar tahminini 95 milyar yene (1 milyar dolar) çekti. Sony, bir önceki mali yýlda 98,9 milyar yen zarar etmiþti. Þirket,

çeyrek yýlda, çekirdek elektronik ve cihaz bölümlerinde kara döndüðünü, ancak LCD televizyon ve bilgisayar oyunlarý çip bölümlerinin, fiyat rekabetinden etkilendiðini bildirdi. SAMSUNG'un karý üçe katlandý. Güney Koreli elektronik devi Samsung'un 3. çeyrek karý, geçen yýlla kýyaslandýðýnda üçe katlandý. Karýn artmasýnda, bilgisayarlar için hafýza kartlarý ve düz ekran televizyonlar-

dan mobil telefonlara tüketici ürünlerinde artan satýþlarýn etkisi oldu. Geçen yýl 3. çeyrekte 1,22 trilyon von kar eden þirket, bu yýl söz konusu çeyrekte 3,72 trilyon von (3,14 milyar dolar) kar elde etti. Þirketin Sözcüsü Reuben Staines, yaptýðý açýklamada, þirketin çeyrek yýl net karýnýn tüm zamanlarýn rekorunu kýrdýðýný söyledi. Bir önceki rekor 2004 yýlýnýn ilk çeyreðinde 3,14 trilyon yenle kýrýlmýþtý.


YORUM

2 - 8 KASIM 2009

ZAMAN 06

Toz kaldýrmadan siyaset yapma sandýkta soruyor ama bu konuda zaman kaybedilmiþ, yapýlmasý gereken iþler yapýlamamýþ oluyor. Üslubun korunmasý konusunda bir siyasetçi olarak Turgut Özal korumaya çalýþmýþtý, ama Demirel’in sert eleþtirilerine o da dayanamayýp üslubunu bozduðu zamanlar olmuþtu. Ama genel olarak o nezaketini korumaya çalýþan ender siyasetçilerdendi. Yaptýðý icraatlardan dolayý günümüze kadar Özal hatýrlanýr. Ama o bu yönüyle de hatýrlanmasý gereken bir siyasetçiydi. Siyasetçilerin seçim zamaný dýþýnda birbirleriyle atýþmalarý enerji kaybýna yol açar. Ülkenin problemlerine odaklanmasý gereken zamanda baþka þeylerle uðraþýnca hem zaman hem de güç kaybý meydana geliyor. Bence muhalefet, mevcut iktidarlarýn yaptýðý her iþi tenkitten ziyade, alternatif fikirler üreterek ülkenin geliþmesine katký saðlamalý. Bu konuda hükümette olanlar

da, muhalefet yapýcýysa muhalefetin fikirlerinden faydalanmanýn yollarýna bakmalý. Bunlarýn yapýlabilmesi için insaf sahibi siyasetçiler olmasý gerekiyor. Siyasette üslup çok önemli, hani anlatýrlar; bir zat un çuvallarýný deðirmene taþýrlarken “Essiyase essiyase’’ dermiþ. Etrafýndakiler bu büyük zata efendi hep “Essiyase essiyase’’ diyorsun. Un çuvalý taþýmanýn da siyasetimi olur. O büyük zat þöyle cevap vermiþ. “Un çuvalý taþýmanýn siyaseti tozutmamaktýr.” demiþ. Tabi bu çok önemli, iþ yaparken etrafý rahatsýz etmeden iþ yapmak gerek. Netice itibariyle hem Bulgaristan hem Türkiye için kaybedilecek zaman yok. Hem iktidarda olanlar, hem muhalefette olanlar, ülkeleri için faydalý olabilecek ve toplumu germeyecek üslup içinde olurlarsa; hem ülke kazanýr, hem halk kazanýr, hem de bu üslubu kullananlar kazanýr. O büyük zatýn ifadesiyle bitirelim. Essiyase essiyase…

leri baðlý kalýyor. Mesela birkaç yýl önce lendirici programlara yer veriyoruz.” Doðbir Tv kanalýnda 'sistemli olarak etnik kýþ- ru olabilir, fakat bazý hususlarý belirtmekte kýrtmalar yapýldý' iddiasýyla medya orga- fayda var. Eðitim yaþýndaki çocuklar gösnýna þikayette bulunulmuþtu. SEM yetkili- terilen ”eðlenceleri” normal bir yaþam bileri söz konusu kanalýn sahiplerinden çimiymiþ gibi algýlýyor ve sistematik olarak program yayýnlarýný içeren kaseti istemiþti. gösterilenleri kendine model olarak seçiRica etmiþti desek daha doðru olacak. Ko- yor. Doðrudan taklit meselesi de söz konu, suçlanan medyanýn kaset nusu. Mesela birkaç ay önce vermeyeceðini beyan etmeakþam vakitleri gösterilen siyle kapandý. Görüntü olma“Korku” adýnda bir show yýnca SEM ceza kesemiyor, programý baþlamýþtý. Katýceza olarak öngörülen miklýmcýlarýn zor ve korkunç detarlar da zaten TV kanallaneylerden geçmesi gerekirýnýn günlük gelirlerinin belki yordu. Daha ilk yayýnlarýnBEYNUR 10’da birine bile karþýlýk geldan sonra bir çocuðun bu SÜLEYMAN miyor. Böyle olunca prodükprogramdan gördüðü bazý süyoncular reyting çekme a- b.suleyman@zaman.bg prosedürleri taklit ederken dýna birçok hoþ olmayan mehayatýný kaybetmesi sonucu totlara baþvuruyor. Tabi bu konuda tepki- program, kamuoyu baskýsýndan dolayý ler de geliyor kendilerine, ama onlarýn, yayýndan kaldýrýldý. Þimdi acaba “Biz eðhem de yayýnda söyledikleri sözler þu: lendiriyoruz” diyen kiþilerin bu gibi olay“Bizim görevimiz eðitmek deðil, eðlendir- larda ne kadar vicdaný sýzlar bilemiyomektir. Bu yüzden eðitici þeyler deðil, eð- rum. Tabi bu görünen yüzü, bir de be-

yinlere kazýnan baþka içler acýsý davranýþ biçimleri de var. Onlara ne demeli. Televizyonlar eðitmiyor diyenler bir yönden haklý, çünkü insanda bir olumsuz davranýþ biçimi belirlenmesine eðitmek denemez. Demokratik bir ülkede kamuoyunun baskýsý çok önemli. Ýnsanlar beðenmediði veya hoþuna gitmediði þeyleri rahatça kuruluþlara beyan etmesi lazým. Özellikle çocuklarýyla birlikte seyrettikleri programlarýn zararýný hayatlarýnda görebiliyorlarsa. Televizyonun günümüzdeki etkileri konusu çok su götürür bir mesele, fakat benim buradaki amacým bu cihazýn önünde geçirdiðimiz vaktin bizi ne kadar insan olarak birbirimizden ve kendimizden uzaklaþtýrdýðýna deðinmekti. Ha, eðer söylediklerime katýlýyorsanýz siz de misafirliðe gittiðiniz zaman, en azýndan bir yarým saatine kumandayý elinize almayýn ve yüz yüze insanlarla muhabbet edin. Baþkasý için deðil, insanlýk namýna..!

Bulgaristan gündemini son günlerde si- malardan ne tartýþanlar, ne devlet, ne de yasi atýþmalar iþgal ediyor. Baþbakan millet karlý çýkar, kimseye de faydasý olBoyko Borisov, eski Baþbakan Sergey maz. Ülke sadece zaman kaybeder. Þimdi maalesef bu tartýþmalardan saStaniþev ile girdiði tartýþmalar ülke gündemini oluþturuyor. Þu anda herkes nýrým ülke kaybediyor. Þu anda bu ülkebunlarý konuþuyor. Televizyonlarýn, rad- de yapýlmasý gereken çok iþ var. Ekonomik krizin atlatýlmasý, çiftçileyolarýn, gazetelerin günderin problemleri, halkýn gelir minde bunlar var. Tabi hal seviyesinin attýrýlmasý, domuz böyle olunca sokaktaki insanýn gündemini de bu tartýþgribiyle mücadele gibi ciddi malar oluþturuyor. Aslýnda sorunlar mevcut, þimdi uðratartýþma dengeli ve ölçülü olþýlmasý gereken þeyler bunlar sa; gerçeklerin ve doðrularýn sanýrým. Bu problemlerin çöKAMÝL zümüyle uðraþýlsa ülke de ortaya çýkmasýna vesile olur. D E M Ý R K A Y A kazanýr, halk da kazanýr, Atalarýmýz ne demiþ. “Müdavele–i efkardan barika–i k.demirkaya@zaman.bg mevcut iktidar da kazanýr. hakikat ortaya çýkar.” Yani fiMaalesef buna benzer dukirlerin çarpýþmasýndan gerçekler ortaya rumu biz Türkiye’de de görüyoruz. Üsluçýkar. Bu anlamda ölçülü seviyeli tartýþ- bun sertleþmesi, siyasilerin birbirlerine malardan faydalý neticeler elde edilir. A- hakarete varan ithamlarý milleti genelde ma birbirlerini karalamaya matuf tartýþ- rahatsýz ediyor. Millet bunun hesabýný

ÇÝZGÝ: OSMAN TURHAN

Ýnsanlýk namýna Geçenlerde bir arkadaþýma misafirliðe gittik. Selam ve hal hatýrdan sonra koltuða oturduk ve her evin temel eðlencesi olarak algýlanan televizyonu izlemeye baþladýk. Bir yandan çaylarýmýzý yudumluyor diðer yandan nerde, ne var diye kumandayla zaplýyoruz. Eski bir filme takýldý gözlerimiz. Daha önce de seyretmiþtik, ama yine de Hollywood’un milyon dolarlar yatýrdýðý birkaç sahnenin cazibesine dayanamayarak uzun zaman gözlerimizi filmden ayýramadýk. Daha sonra baþka kanalda bir programa takýldýk biraz. Þöyle böyle derken bir ara gözüm saate iliþti. Belki 2,5 saatten beri televizyon baþýnda bir kelime bile etmeden baka kalmýþtýk. Ýnanamadým. Gitmek için izin istedim ve hayatýmýzýn içine giren bu cihazýn ne kadar da insanlarý asosyal hale getirdiðini bir kez daha fark ettim. ESKÝDEN….

Hatýrlýyorum da 90’lý yýllarýn baþlarýnda sýk sýk elektrikler kesilirdi. Kýþ günleriydi. Gece vakti evde gaz lambasýný yakýp kaynatýlmýþ mýsýr taneleri yer ve kendi aramýzda bol bol sohbet ederdik. Kimi zaman eski hatýralarý canlandýrýr, kimi zaman günlük olaylarý deðerlendirirdik. Lamba ýþýðý altýnda birçok oyun da uydururduk eðlenmek için. Ýþte arkadaþýmda söz orucu geçirdiðim o 2,5 saatlik Tv önündeki zamaný hatýrlayýnca eskileri özlememek elde deðil. Televizyon hiç kuþkusuz birçoðumuzun günlük yaþantýsýnda önemli yere sahip, fakat yol açtýðý menfi yönlerini de göz ardý etmemek gerekiyor. Özellikle geliþmekte olan çocuklarýn karakter oluþumunda açtýðý modelleme tahribatýna dikkat etmek þart. BULGARÝSTAN’DA TELEVÝZYON PROGRAM KONTROLÜ

Þimdi ülkede yayýn yapan programlarýn kontrol sistemi Elektronik Medya Kurulu (SEM) tarafýndan yapýlýyor. Buna raðmen ciddi bir kontrol ve ceza sistemi bulunmadýðýný itiraf etmek gerekiyor. Prime Time’ da gösterilen görüntülerin ve kullanýlan dil de eðlence programý için bile olsa aþýrý kaçtýðý aþikar. Medya kurulunun televizyonlarý kontrol edebilmesi için monitoring (gözlemleme) yapmasý gerekiyor, fakat bunu devamlý yapamadýðý için SEM’in el-


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 2 - 8 KASIM 2009

Kalýplaþmýþ düþünceler mutsuzluða yol açar Farika Teymur Artýr

Uzman Psikolog

Ýnsan iliþkileri ile ilgili bazý kalýplaþmýþ düþünceler ve davranýþlar hem tahsil, aile ve iþ hayatýnda baþarýsýzlýða hem de ruh ve beden saðlýk problemlerine yol açar. Aslýnda kalýplaþmýþ düþünceler, duygu, düþünce ve davranýþlarýn düzenlenmesi açýsýndan gereklidir. Mizaçtan da etkilenmekle beraber asýl olarak çocuk yaþta anne–baba ve çevreyle etkileþimler sonucu ortaya çýkar ve zaman içinde deðiþime uðrar. Kiþi bu düþünceler sebebiyle kendisine benzer kiþilerle beraber olmak ister. Ortak manevi deðerler, kültürel özellikler sosyal hayatta kiþinin daha az sorun yaþamasýný saðlar. Bununla beraber kiþinin hem çevresiyle iletiþimini olumsuz þekilde etkileyen hem de mutsuz olmasýna yol açan baþlýca kalýplaþmýþ düþünce ve davranýþlar þunlardýr: MÜKEMMELÝYETÇÝ BÝRÝSÝ MÝSÝNÝZ? Kiþi yaptýðýnýn en iyisini yapmalý düþüncesi, aþýrý rekabet duygusu, aþýrý çalýþma ve yüklenme gibi olumsuz sonuçlara yol açar. Bu durum kiþinin, kendi düþünce kalýplarýna uymayan kiþilerle sorunlar yaþamasýna sebep olur. SÜREKLÝ KENDÝNÝZÝN HAKLI OLDUÐUNA MI ÝNANIYORSUNUZ? Bazý insanlar sürekli kendilerinin haklý olduðu gibi bir düþünce içindedir. Her insan doðruyu ve güzeli arama çabasýnda olduðu sürece haklý olduðunu düþünebilir. Ýnsanýn temel doðrularý olmasý kaçýnýlmazdýr. Bununla beraber kiþi hata yapabileceðini kabul ettiði sürece geliþebilir. Ayrýca ayný meseleye farklý açýdan bakmak gerektiðini bilen insanlar sürekli haklý olduklarýný düþünmez ve ima etmezler. Kiþinin sürekli kendisini haklý görüp bunu ifade etmesi, çevresiyle sorunlar yaþamasýna bunun sonucunda ruhsal dengesinin bozulmasýna da sebep olur.

HER ÝÞ ÝÇÝN ÇEVRENÝZDEN ONAY ARAYIÞI ÝÇÝNDE MÝSÝNÝZ? Ýnsanýn iletiþim içinde olduðu veya kendisi için önemli kiþilerden onay almaya ihtiyacý vardýr. Kiþi büyük ölçüde karþýsýndakilerden aldýðý tepkilerle kendisini denetler. Söylediðinin, yaptýðýnýn iyi anlaþýlýp anlaþýlmamasý çok önemlidir. Bununla beraber insanlar arasýnda düþünce, görüþ ve anlayýþlarýn farklýlýðý kaçýnýlmaz olup kiþi her yaptýðý iþ için onay arayýþý içinde olursa kararsýzlýk içinde bocalar bu, kiþiyi þüpheciliðe ve kaygýya götürür. HER AN KÖTÜ BÝR ÞEYÝN OLACAÐINI MI DÜÞÜNÜYORSUNUZ ? Kimi insanda her þeyin en kötüsünün baþýna geleceði düþünce ve korkusu hakimdir. Her an kötü bir þeyle karþýlaþacaðý düþüncesi kiþinin sürekli korku içinde olmasýna neden olur. Bu sebeple bazý kiþiler riskli iþlere girmekten kaçýnýr. Hiç risk almamak hem iþ hayatýnda baþarýsýzlýða hem de özel hayatta monotonluða sebep olur. Bazýlarýnda ise kaygý fazlalýðý, çarpýntý, uyuþma, terleme gibi bedensel yakýnmalara, depresyon ve anksiyete bozukluðuna yol açar. AÞIRI FEDAKÂRLIK BEKLENTÝSÝNDE MÝSÝNÝZ? Herkes için sürekli fedakârlýk yaparlar. Kendileri de ayný þekilde baþkalarýndan fedakârlýk beklediklerinden umduklarý karþýlýðý göremeyince öfke duyarlar. Bu, düþmanlýða dönüþebilir. Zamanla bu kiþiler fedakârlýktan tamamen kaçacak þekilde bencilleþebilir ya da insanlardan uzaklaþma eðiliminde olabilirler. KÝMSEYE HAYIR DÝYEMÝYOR MUSUNUZ? Bazý kiþiler de kendi sýnýrlarýný çizememek ve hayýr diyememekten dolayý problemler yaþar. Hayýr dediklerinde insanlarýn üzüleceðinden ya da davranýþlarýyla kendilerini kýracaðýndan endiþe duyarlar. Devamlý baþkalarýna boyun eðme eðiliminde olup bundan da rahatsýzlýk duyduklarýndan zaman zaman isyankâr tavýrlar da sergileyebilirler.

Peki ne yapmalýyýz? Farklýlýklarýn farkýnda olabilen ve bunu davranýþlarýna yansýtabilen kiþi ne kendisini baþkasýna boyun eðmek zorunda hissedip onaylanmayýnca rahatsýzlýk duyacak ne de baþkalarýnýn beklentilerini karþýlamayan söz ve davranýþlarý karþýsýnda uyum sorunu yaþayacaktýr.

Farklýlýklar kiþilerin hem iç dünyalarýný hem de davranýþlarýný geliþtiren zenginliklerdir. Farklýlýklarý görebilen kiþi þunu da fark eder ki bazý konularda mükemmele eriþmek hem mümkün deðildir hem de mükemmellik kiþilerin bakýþ açýsýna göre deðiþir.

Evde son sözü kim söylemeli? “Bu evde son sözü ben söylerim.” dedi oldukça eðitimli olan evin beyi. Haným sakince, “Neden?” diye sordu. “Çünkü ben erkeðim.” diye cevapladý bey.” “Peki bu ev ikimizin deðil mi? Sen–ben farklý mýyýz?” diyen hanýmýn sözü yarýda kesildi: “Ýtiraz istemem. Bu evde son sözü ben söylerim, iþte bu kadar.” Ne yazýk ki, çoðu ailelerde yaþanýyor bu dram. Daha doðrusu erkeklerin ekserisi, “Erkek olduðum için güçlüyüm. öyleyse evde son sözü ben söylerim.” diyor. Bir nevi kadýný yok sayýyor. Ya da ikinci plana atýyor. Nitekim “Elinin hamuruyla erkek iþine karýþma”, “Saçýn uzun aklýn kýsa” vb. sözler hep bu düþüncenin ürünü deðil mi? Peki ama böyle düþünen erkek, neden aklý kýsa olan kadýný hayat arkadaþý, can yoldaþý olarak seçiyor? Kadýn sadece ha-

mur yoðuran evin hizmetçisiyse neden ona ‘eþim’ diyor? Evlilik eþlerin güç çatýþmasýnýn yapýldýðý arena mý? “Senin dediðin, benim dediðim olacak” savaþýnýn verildiði meydan mý? Eðer bir evlilikte eþler birbirlerini ayrý birey olarak görür ve kendi güçlerini ispat etmeye kalkarsa o evliliðin durumu vahimdir. Bu savaþý veren eþ, kendini gözden geçirmelidir. Çünkü iki ayrý insan evlenerek bir aile kuruyor. Bir yuvada hayatlarýný birleþtiriyor. Ve bu beraberlikten “sen–ben” deðil “biz” kavramý doðuyor. Eþler, “biz” dediði zaman ortak düþünüyor, ortak karar veriyor ve ortak mutluluða imza atýyor. Bu kavramý kavrayamayan ve “evlilik cüzdan”larýna “biz” kelimesini yazamayanlarsa, hiçbir ortak noktada buluþamadýklarý için gerçek mutluluðu yakalayamýyorlar.

Güç çatýþmasý depresyon yapýyor Erkek “bu evde son sözü ben söylerim” dediðinde “biz” kavramý ortadan kalkarak, erkeðin egemen olduðu, daha doðrusu kadýný baský altýnda tuttuðu bir aile ortaya çýkýyor. Ya eþler arasýnda sürekli “benim dediðim olacak, haklýyým–haksýzsýn” tartýþmasý yaþanýyor. Ya da kadýn tartýþmadan kaçarak iç dünyasýna kapanýyor. Sýkýntýlarýný içine atýyor. Kendisini ciddiye alýnmayan, iþe yaramayan birisi olarak görerek yalnýzlýk hissediyor. Çoðu zaman da günümüzün hastalýðý olan depresyona giriyor. Oysa, erkek zaten güçlüdür. Gücünü ispat etmek için çalýþmasýna gerek yoktur. Böyle davrandýðý zaman kendisinin ellerine teslim edilen kutsal emanete zarar veriyor. Acaba o kutsal emaneti elde tutmak mý güçlülük? Yoksa yere çalýp parçalamak mý?

Hepimiz biliriz ki, kýymetli bir þey güçsüz bir çocuða deðil, güçlü bir insana verilir. Zaten erkek güçlü olmasa kadýn, kutsal bir emanet olarak ona verilir miydi? Neden polis camiasýna “emniyet güçleri” deniliyor ve ellerine silah veriliyor ki? Vatandaþýn güvenliðini korumak için deðil mi? Peki polis kendisine verilen o silahla halký korkutarak “bakýn ben güçlüyüm” mü diyor? Yoksa ayný silahý, halký hýrsýzlara, canilere ve kötülere karþý korumak için mi kullanýyor? Þayet elindeki silahý halka kullanýrsa cani, onlarý korumak için kullanýrsa “kahraman” olur. Týpký bunun gibi, erkek elindeki güç silahýný eþine karþý kullanýrsa o cani, eþini korumak kollamak ve onu mutlu etmek için kullanýrsa iyilik meleði, þefkat abidesi ve eþinin gözbebeði olur. Gülay Atasoy


8 Z A M A N AHLAK 2 - 8 KASIM 2009

Rabb’imizin rahmetini celbeden hallerimiz

El yazmasý Kur’an-ý Kerim beþ yýlda tamamlandý an–ý Kerim’i yazmak. Sanatkâr eðer nesih hattatý ise Kur’an bu iþin zirvesi kabul ediliyor. Son yýllarda yaygýnlýk kazanmaya baþlayan bilgisayar fontuyla basýlmýþ Kur’an–ý Kerimlere de rastlamak mümkün. Hüseyin Kutlu, Mushaf–ý Þerif’i yazarken ‘acemi okuyucu’yu düþünerek kaleme aldýðýný söylüyor. Yazý sürecini ise þöyle anlatýyor: “Hasan Rýza Efendi, Kayýþzade Osman Efendi ve Hamid Aytaç hocamýzýn mushaflarýný karþýma açýyordum. Onlarýn üçünü de tetkit ettikten sonra, acemi okurun zor kelimeleri daha açýk ve net okuyabilmesi için nasýl yazabileceðimi düþünüp sayfanýn tertibini yapýyor, ondan sonra yazýyordum. Sayfanýn baþýný ve sonunu deðiþtirmemek kaydýyla; sayfa içerisinde kelimelerde icabýnda aþaðýya yukarýya kaydýrmalar yapmýþýmdýr.” Hüseyin Kutlu, mushafýn basým aþamasýyla da yakýndan ilgilenmiþ. Kur’an–ý Kerim’e yakýþýr bir kalitede bir yayýn olmasý için gösterdiði ihtimamý þöyle açýklýyor: “Ýslam âlemi üçüncü dünya ülkesi muamelesi görüyor. Vakýa bu. Ben istiyorum ki biz Ýslam’ý temsil eden Müslümanlar olarak bu etiketi üzerimizden atalým. Sanatla

uðraþan biri olarak ben hisseme düþeni böyle yapýyorum. Bir nevi, dünyaya þöyle sesleniyorum: Ey dünya, bugün bunu yazacak sanatkârlar var. Hâlâ bu gelenek devam ediyor. Müslümanlar bunu en güzel þekilde sanatlý bir þekilde basar, bunu da gör.”

ESTETÝK DUYGUMUZU YÝTÝRDÝK Estetik duygu noksanlýðýnýn günümüzde en büyük sýkýntýlarýmýzdan biri olduðuna inanan Kutlu: “Müslümanlarýn ruh berraklýðýný, rikkati nasýl yakalarýz derdinde olmalarý lazým. Bizim kültürümüz bunu öðreten bir medeniyettir. Hat, ebru, tezhip gibi sanatlarýmýz bunun için var. Ýnsan ruhunun iþlenmesi, incelmesi gerekiyor. Bu sanatlar buna vesiledir. Ýnsan ruhunu kalbini bunlarla incecik tiril tiril bir pozisyonda tutabilir.” diyor. Kutlu’ya göre hat meslekten öte bir gönül iþi. Bir edebi, adabý var. Ayak ayak üstüne atarak, ýslýk çalarak yazý yazýlmaz. Kutlu Hoca, sözlerini þöyle sürdürüyor: “Bu kalem abdestsiz ele alýnmaz. Bu kalemin yongalarý yere atýlmaz. Bir terbiyesi var bunun. Bu sanatlarda esas gaye insanýn gönlünü iþlemek. Ýnsan bu sayede ölçüyü, ritmi, sabrý öðreniyor, ruhunu terbiye ediyor.” Murat Tokay FOTOÐRAF: ZAMAN

Kur’an–ý Kerim, Mekke’de nazil oldu, Kahire’de okundu, Ýstanbul’da yazýldý.” Ýslam dünyasýnda bir yaygýn kanaati dillendiren bu söz, Türklerin hüsn–i hatta (güzel yazýda) ulaþtýðý zirveyi gösteriyordu. Ýstanbul, Osmanlý döneminde hat sanatýnýn merkezi durumundaydý. Harf inkýlabýyla bir duraklama dönemi yaþansa da Ýstanbul bu özelliðini bugün de sürdürüyor. “Kur’an Ýstanbul’da yazýldý.” gerçeðinin günümüzdeki altýn halkalarýndan biri Hüseyin Kutlu. Yaþayan en büyük hattatlardan... Kutlu Hoca, bugünlerde apayrý bir mutluluk yaþýyor. 5 yýlda tamamladýðý el emeði, göz nuru Mushaf–ý Þerif, Kaynak Kültür Yayýn Grubu bünyesinde yer alan Define Yayýnlarý’nca yayýmlandý. Ýlk olarak büyük boyda, kutu içinde okura sunuldu. Özel baský için asitsiz, aharlý kâðýt, hakikî deri cilt kullanýldý. Kur’an–ý Kerim, Türkiye’de ilk kez bu kalitede basýlmýþ oldu. Yayýnevi, Kutlu Hoca’nýn kýrk yýllýk sanat hayatýnýn meyvesi olan Mushaf–ý Þerif’i 6 boyda daha basacak. Bu baskýlar orta, büyük, cep, hafýz, rahle ve teheccüd boylarýnda olacak. Hüseyin Kutlu hoca, gece ibadet etmek isteyenlerin teheccüd boyundaki Kur’an–ý Kerim’i önlerinde açýp takip ederek namazýný eda edebileceklerini söylüyor: “Bir nüsha þeklinde deðil de sanýrým üç bölüm halinde yayýnlanacak. Üç ayrý cüz gibi düþünün. Özel bir sehpasý da olacak. Gece namazýna kalkan Kur’an’ý karþýsýna koyacak. Sað taraftaki sayfayý birinci rekatta sol taraftaki sayfayý ikinci rekatta okuyacak. Selam verdi. Çevirecek. Böyle böyle teheccüd namazlarýnda hatim indirmiþ olacak.”

Hüseyin Kutlu

HZ. ALÝ, HATTATLARIN PÝRÝ Allah kelamýna duyulan saygý ve Kur’an’ý en güzel þekilde yazma gayretleri hat sanatýný ortaya çýkarmýþ. Daha sonra buna baðlý olarak tezhib, ebru, cilt sanatlarý doðmuþ. Hüseyin Kutlu Hoca, Kur’an’ý en güzel þekilde yazma gayretinin Hz. Peygamber döneminde baþladýðýný söylüyor: “Efendimiz (sas) daha Kur’an–ý Kerim inerken vahiy kâtiplerine bunu yazdýrýyor. Onlara tariflerde bulunuyor. “Mim’in gözünü kör etme, sin’i uzat” gibi. Yani yazýnýn güzelleþmesi hususunda tavsiyeleri var. Hz. Ali efendimiz ashab–ý kiram içerisinde en önemli vahiy katiplerinden ve yazýsý en güzel olaný. Onun için hattatlar da Hz. Ali efendimizi kendilerinin piri kabul eder.” Hattatlarýn en büyük ideali Kur’-

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 2 Pazartesi 3 Salý 4 Çarþamba 5 Perþembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar

Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý 5:20 7:02 12:17 14:59 17:26 18:50 5:21 7:03 12:17 14:58 17:25 18:49 5:22 7:04 12:17 14:57 17:23 18:48 5:24 7:05 12:17 14:56 17:25 18:46 5:25 7:07 12:17 14:55 17:21 18:45 5:26 7:08 12:17 14:55 17:20 18:44 5:27 7:09 12:17 14:54 17:18 18:43

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.

EFENDİMİZ’İN MÜJDESİ VAR Abdestin manevî kir ve lekeleri de yuyup yýkayan bir temizleyici olduðunu vurgulayan Rasûlü Ekrem (sav) efendimiz þöyle buyurmuþtur: “Bir mü’min abdest alýrken yüzünü yýkayýnca, gözüyle iþlediði bütün günahlar yanaklarýndan damlayan o su ile –veya suyun son damlasýyla– dökülür gider; ellerini yýkayýnca el-

leriyle yaptýðý hatalarýn vebali abdest suyuyla beraber düþer kaybolur; ayaklarýný yýkayýnca da harama yürümek suretiyle ayaklarýnýn sebep olduðu bütün günahlar parmaklarýnýn ucundan süzülen en son damlayla akýp tükenir. Böylece, eksiksiz abdest alan bir kul, günahlarýndan bütün bütün arýnmýþ ve temizlenmiþ olur.”

Ýrþat eserlerinde Allah (cc)’ýn rahmet ve bereketini celbeden haller sýralanmaktadýr. Kimde bu güzel haller ahlak halinde yerleþmiþse, Rabb’imiz o kulunu sevmekte, rahmet ve bereketine onu layýk görmektedir. Ýsterseniz Rabb’imizin bizde görmeyi istediði rahmet ve bereket sebebi güzel hal ve davranýþlardan on tanesini buraya alalým. Bakalým bu hallerden bizde ne kadarý ne ölçüde var, bir görelim. Ýrþat eserlerinde bu güzel haller þöyle sýralanmaktadýr: 1– Rabb’imizin rahmet ve bereketini celbeden hallerin sahibi olmak isteyen insan, en baþta kendi kusur ve hatalarýný gözden geçirAHMET meli, bunlarý terk etmek iÞAHÝN çin kendi içinde mücadele vermeli, Rabb’ine hep dua a.sahin@zaman.com.tr ve iltica halinde olmalý, ibadetli ve itaatli yaþamayý, hayatýnýn gayesi bilmelidir. Ýþte bu düþünce ve davranýþ içinde olan kimseyi Rabb’imiz rahmetine layýk görmektedir. – Bu durumda siz de davranýþlarýnýzý bir gözden geçirmek ister misiniz? Kusurunuzu ne kadar görmek istiyor, ne ölçüde vazgeçmek için kendi içinizde mücadele veriyor, hayata gönderiliþ gayenizin ne derece farkýnda olabiliyorsunuz? Var mý Rabb’imizin rahmetini celbedecek davranýþlarýn sahibi olma dikkat ve hassasiyetiniz? 2– Anne, baba ve aile büyüklerine gerekli hürmet ve alakayý ne kadar gösteriyor, imkânlarýnýz nispetinde ihtiyaçlarýný karþýlamaya ne ehemmiyette çalýþýyor, yardým etmeyi vazgeçilmez vazifeniz olarak ne kadar görebiliyorsunuz? – Bu konudaki hassasiyetinizi bir gözden geçirmek ister misiniz? 3– Komþularla, çevre ile iyi münasebetler kurarak üzüntülerine ortak olup sevinçlerini paylaþmak konusunda ne kadar ilgili davranýyorsunuz? – Böyle vefalý bir dostluðunuz var mý komþularýnýza karþý? 4– Küskün ve ihtilaflý insanlarýn arasýna girip barýþtýrma gayretiniz ne nispette? – Bu konuda dostlarýnýzý memnun eden halleriniz oluyor mu? 5– Musibet ve hastalýklara maruz insanlarý ziyaret edip yardýmda bulunma anlayýþýnýz ne durumda? – Var mý böyle kara gün dostu olma özelliðiniz? 6– Helal kazancý hayatýn hedefi bilerek çalýþmak, haramdan ise yýlandan, akrepten kaçar gibi kaçma titizliði göstermek. – Bu konudaki hassasiyetiniz ne durumda? Haramlara karþý tavrýnýz açýk ve kesin mi? 7– Üzüntü, sýkýntý ve mahrumiyet devrelerinde ümitsizliðe düþmemek, ‘Bu da geçer yaHu!’ diyerek ayakta kalmayý baþarmak. – Böyle zor devrelerde moraliniz saðlam kalýyor, zorluðu atlatabileceðinize inanýyor musunuz? 8– Baþýnýza gelenler konusunda Allah’ýn takdiri diyerek kadere rýza ile bakmak, olaylarýn arkasýnda hikmetlerin olabileceðini düþünerek sonucu sabýrla beklemeye yönelmek. – Yani kaderinize rýza ile bakýyor, davranýþlarýnýzý teslimiyetle sürdürüyor musunuz? 9– Ýmkânlarýnýz müsait olsa bile iktisatla yaþamayý tercih etmek, israflý hayattan uzak durmak konusunda tavrýnýz kesin mi? – Özel bir dikkatiniz var mý israftan kaçýnýp iktisatlý yaþama konusunda? 10– Topluma faydalý hizmetler verenlerle ilginiz var mý, desteðiniz söz konusu mu? – Varsa, bunu yeterli bulmuyor, keþke daha fazlasýný yapabilsem diye hayýflanýyor musunuz? Dikkat: Rabb’imizin sevdiði bu güzel hallerin yarýsýndan fazlasýna sahipseniz, hayrýnýz þerrinize galip demektir ki, bu halinizle kurtulanlardan sayýlabilirsiniz. Þayet bu güzel hallerin daha fazlasýna sahipseniz, Rabb’imizin rahmetini celbeden halleri nefsinde toplayan bahtiyarlardan biri olarak þükür duygusuna girebilirsiniz. Yeter ki çoðalttýðýnýz bu güzel hallerinizi ömür boyu sürdürme azim ve aþkýnda olasýnýz.


KÜLTÜR Z A M A N 9 2 - 8 KASIM 2009

Renklere ve ýþýða aþýk ressam, Hikmet Hacý Efrahim Yaptýðý resimler sayesinde, ressam Hikmet Hacý Efrahim’in ünü ülke sýnýrlarýný aþmýþtýr. Ressamlýk kabiliyeti ilk defa ilkokul öðretmeni tarafýndan keþfedilen Efrahim, bu kabiliyetini geliþtirir. Eserleri çok beðenilen Efrahim’in resimleri dergilerde yayýnlanýr ve ressam kiþisel resim sergileri de açar. Niyazi Küçük

lere resim çizmesi Ümit okurlarý tarafýndan çok beðenilir. Ayný zamanda þiirleri ve öyküleri de Ümit sayfalarýnda yer alýr.

Þumen

Özellikle Ümit dergisi okuyucularýnýn yakýndan tanýdýðý Hikmet Hacý Efrahim Kaolinovo’ya baðlý Kliment köyünde yaþýyor. Ressam olmasýnýn yanýnda ayný zamanda iyi bir þair ve öykü yazarý. Ünü Bulgaristan dýþýna taþan ressam Hikmet Bey ressam olmaya çocuk yaþlarda karar verdi. Anne-babasý çiftçi olan Hikmet Hacý Efrahim’i üçüncü sýnýfta öðretmeni kendisindeki resim yeteneðini keþfeder ve iyi bir ressam olabileceðini söyler. Öðretmeni ‘Sen gelecekte meþhur bir ressam olacaksýn, onun için þimdiden çok çalýþ’ der. Resim öðretmeni bir gün babasýna ‘Bu çocuk gelecekte çok iyi bir ressam olacak’ der. Bu sözler ise Hikmet Bey’i zaten çok sevdiði resim dersine karþý olan ilgisini arttýrýr. Bu uðurda çok çalýþmasý ve bilgi toplamasý gerektiðini söyler öðretmeni. Hikmet Bey de dönemin meþhur ressamlarýný ve çalýþmalarýný ilgiyle takip eder. Her resmi ve tablolarýn sanatsal yönlerini inceler. Bu resimleri öðretmeni ile birlikte analiz ederler. 1968’li yýllarda çýkan Kosmos dergisi ve diðer yayýnlarý yakýndan takip eder. Oralardaki resimlere benzer resimler çizmeye baþlar. Bu çalýþmalarý sekizinci sýnýfa kadar devam eder. Novi Pazar’da resim eðitimi

Hedefinde resim dalýnda eðitim almak olan Hikmet Bey Novi Pazar’daki Seramik ve Cam Lisesi’nde aðýrlýklý resim dersleri verildiðini öðrenir ve buraya kaydolur. Orada da resme karþý yeteneði hemen farkedilir. Profesyonel seviyede resim dersi almak zaten en büyük hedefidir. Bu arada okumaevinde karakalem derslerine de

Renklere ve ýþýða aþýk

Ümit dergisi yayýn yönetmenlerinden Hakan Sobacý, kendisi için kaleme aldýðý yazýya ‘Renklere ve ýþýða aþýk ressam’ diye baþlýk atmasýnýn sebebini sorduðumuzda þöyle cevap veriyor: ‘Bir ressam için olmazsa olmaz iki þey vardýr. Renk ve ýþýk. Çizeceðiniz bir manzarada mutlaka renk de vardýr ýþýk da. Ne kadar çok renk olursa olsun ýþýk yetersizse çalýþmanýz tam olmuyor. Iþýk resme gereken deðeri katýyor. Bana göre karanlýk ýþýktan korkar. Iþýk ise hayat kaynaðýdýr. Ayný zamanda yol göstericidir. Felsefede ise ýþýk rehberdir. Ýnsaný doðruya götürür. Yetenek mi, çalýþma mý?

devam eder. Novi Pazar’da sanat günlerinde yaptýðý resimler sergilenir. Öðretmenleri ve sanatseverler kendisinin resimlerini takdir ederler. Kýsa zamanda ismi Ressam Hikmet olarak anýlmaya baþlar. Liseyi iyi derecede bitirir. Liseden sonra Resim Akademisi’ne devam etmek istese de deðiþik nedenlerden dolayý giremez. Eserleri dönemin dergilerinde basýlýr

Liseden sonra askere gider ve dönüþte deðiþik iþlerde çalýþýr. Bu arada ulusal çapta yarýþmalara katýlýr. Burada da yaptýðý resimler beðenilir. Artýk ülke genelinde resimleri sergilenmektedir. O yýllarda çýkan Yeni Iþýk ve Yeni Hayat dergilerinde resimleri yayýnlanýr. Bu iki dergi yönetmenleri Hikmet Hacý Efrahim’in özellikle Deliorman köy manzaralarýný çok baþarýlý bulur-

lar ve sayfalarýnda yer verirler. Bu sayede ünü bütün Bulgaristan’da duyulmuþ olur. Karikatür meraðý

1989 yýlýnda Türkiye’ye göç edince orada deðiþik iþlerde çalýþýr. Bu arada ünlü ressamlarýn resimlerini inceleme fýrsatý bulur. Ünlü ressamlar ve karikatüristler ile tanýþýr. Köyüne geri döndüðünde muhtar seçilir. Bu arada yaðlý boya çalýþmalarýna hýz verir. 1996 ve 1998 yýllarýnda Varna’da özel bir galeride kiþisel çalýþmalarýný sergiler. Bu arada Türkiye’den karikatür yarýþmalarý için davet alýr. Karikatür sanatýna aðýrlýk vermeye baþlar. Deðiþik ödüller kazanýr ve ismi karikatür kataloglarýnda yer alýr. Bu arada Ümit dergisinde çalýþmalarý yayýnlanmaya baþlar. Yaðlý boya tablolarý, karikatürleri ve öykü-

Az da olsa öðretmenlik yaptýðý için özellikle resim dalýnda kabiliyetli çok öðrencisi olmuþ. Öðrencideki kabiliyetleri açýða çýkarmada öðretmenin rolü çok büyük kendisine göre. Çünkü kendi kabiliyetini de ortaya çýkaran öðretmenidir. Kabiliyet ise küçük bir faktör. Büyük faktör ise çok çalýþmak. Öðretmen resmin bütün inceliklerini öðretebilir. Rehbersiz kimse ressam olamaz. Hangi sanat dalýnda olursa olsun rehbersiz yol alýnmaz. Her çocuðun beyninde bir kabiliyet yatýyor, onu uyandýracak olan da öðretmendir. Kâinat en büyük tablo, ressamý ise Allah

Hikmet Hacý Efrahim’e göre bütün ressamlarýn en büyük ilham kaynaðý kâinattýr. Çünkü kainat mükemmel yaratýlmýþtýr. Dünya, güneþ ve ay arasýnda çok hassas bir denge vardýr. Bu dengeyi de Allah’tan baþkasý yapamaz.

İbrahim Tatarlı’dan İnsan ve Azınlık Hakları kitabı Prof. Ýbrahim Tatarlý çýkardýðý, “Ýnsan, Ulus ve Azýnlýklar Haklarý” adlý kitabýyla ilerlemiþ yaþýna raðmen kalemi elinden býrakmayacaðýný gösteriyor. Yurtiçi ve uluslararasý hukuksal düzeni ve ülkedeki uygulamalarýnýn sorunlarýný ele alan kitap etüt, makale ve yazýlardan oluþuyor. Kitapta genel itibarýyla Bulgarca olsa da Türkçe yazýlara da yer veriliyor. Yazar, 800 sayfalýk eserin ilk

автобусна линия СИЛИСТРА - ИСТАНБУЛ всеки ден СИЛИСТРА - ДУЛОВО - ИСПЕРИХ - РАЗГРАД - ШУМЕН ПАРТИЗАНИ - АЙТОС - ТЕРВЕЛ - ДОБРИЧ - ВАРНА - БУРГАС МАЛКО ТЪРНОВО - КЪРКЛАРЕЛИ - БАБАЕСКИ - ЛЮЛЕБУРГАЗ - ЧОРЛУ - СИЛИВРИ - АВДЖЪЛАР - ИСТАНБУЛ Бургас Силистра Варна (Полигр.) Добрич Шумен Дулово Исперих Разград Тервел

тел. (056) 844 708 тел. (086) 824 151 тел. (052) 730 834 тел. (058) 602 164 тел. (054) 864 417 тел. (086) 422 765 тел. (084) 314 735 тел. (084) 660 883 GSM 0894 388 832

GSM 0899 910 405 GSM 0894 388 829 АГ (052) 624 909 GSM 0894 388 826 GSM 0896 665 149 GSM 0894 388 825 GSM 0894 388 828 GSM 0896 665 147

www.enturtrans.com, www.istanbulseyahat.com.tr

kýsmýnda 1989 sonrasýndan günümüze kadar azýnlýk ve insan haklarý ile alakalý yazýlarý deðerlendiriyor. Burada Tatarlý’nýn 90’lý yýllarda Hak ve Özgürlükler gazetesinde yayýnlanan Bulgaristan’daki Türklerin eðitimi, göçleri, sosyal ve kültürel hayatlarý ile alâkalý makaleleri bulunuyor. Bölüm ayrýca farklý gazetecilerin yazar ile yaptýklarý röportajlar ve yazarýn konferans ve toplantýlar-

da yaptýðý kendi konuþmalarýný da içeriyor. Ýkinci bölümde ise hak konusunda uluslar arasý ve yerel dairelerin deklarasyon, protokol ve kanunlarý yer alýyor. Okuyucu bu kýsýmda Bulgaristan Vatandaþlarýnýn Ýsimleri Kanunu, Ayrýmcýlýk Kanunu, Anadil Okuma Kanunu gibi dokümanlara eriþebiliyor. Kitabýn son kýsmýnda ise yazarýn seçtiði 320 resim galerisi sunuluyor. Sofya, Zaman


10 Z A M A N SPOR 2 - 8 KASIM 2009

GALATASARAY KORKTUĞU İÇİN KAYBEDİYOR orku, önce aklý devreden çýkarýyor. Sonra da beceriyi. "Galatasaray, Kadýköy'de yýllardýr neden kaybediyor?" sorusunun yanýtýný, galiba bu noktadan yola çýkarak aramak gerekiyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasýnda yapýlan son derbiyi Galatasaray kaybetmiþti. Galatasaray Fenerbahçe derbilerinde bir türlü baþarý saðlayamýyor. Hasan Þaþ, çarpýcý bir saptama yaptý ve günler öncesinden gerilmeye baþladýklarýný, kampta, sokakta, yemekte, hemen her yerde karþýlaþtýklarý kiþilerin, kendilerini aþýrý bir baský altýnda tuttuklarýný, bunun psikolojilerini bozduðunu, Kadýköy'deki atmosferin zaten var olan gerginliklerini daha da artýrdýðýný anlattý. Bu saptamalarýn ne denli doðru olduðu, son maçta bir kez daha ortaya çýktý. Ligin en fazla gol atan takýmý olan Galatasaray, Hakan Balta'nýn karambol golü dâhil, Fenerbahçe karþýsýnda pozisyon bulamadý. Ligin kalburüstü oyuncularýna sahip olmasýna karþýn, organize atak yapamadý. Savunmasýnda sürekli sorun yaþadý ve Fenerbahçe'ye diðer maçlarýnda bulamadýðý ölçüde gol giriþiminde bulunma fýrsatý tanýdý. Bu yetersizliði teknik, taktik, fizik kapasitelere bakýp, takýmlar arasýndaki güç farkýyla izah etmek olasý deðil. Galatasaray, her Kadýköy deplasmanýnda belirgin bir özgüven yitimine uðradýðý ve moral motivasyonu dip yaptýðý için bu sýradanlýðý yaþýyor. Görülen o ki, Fenerbahçe'den korkuyor. Bu korku ortak aklý, takým ruhunu, mücadele gücünü yok ediyor. Sonuçta bireysel becerileri üst düzey olmasýna karþýn, Galatasaraylý oyuncular o sahada acemiler mangasýna dönüþüyor ve "Bu ligin en önde gelen derbisi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasýnda oynanýr. Her defasýnda Fenerbahçe kazanýr" klasiði, her sezon temcit pilavý gibi karþýmýza çýkýyor.

FOTOÐRAF: AYTEN KAYA

HABER YORUM

K

Üç büyüğü bırak, Bursaspor'a bak Bazen rakamlara takýlýrým. Toplar, çýkarýr, ortaya bir fikir atmaya çalýþýrým. Bursaspor'un lig ikinciliðine yükselmesinin ardýndan, yine o hastalýðým depreþti. Çünkü Ertuðrul Saðlam'ýn geliþinden sonra, Bursaspor istikrarlý bir yükseliþ içerisindeydi. Geçen sezonun ikinci yarýsýndan itibaren, puan tablolarýna bir göz attým. Küme düþen Konyaspor, Kocaelispor, Hacettepe ile bu sezon ligden ihraç edilen Ankaraspor dýþýnda kalan 14 takýmýn performanslarý ne haldeydi? Sorunun cevabý, gerçekten çarpýcý oldu. 2009 yýlý içerisinde bu 14 takým, toplamda 28'er maç oynamýþlardý

ve Bursaspor o maçlarýn týpký Beþiktaþ gibi 18'ini kazanmýþ, 7'sini beraberlikle bitirmiþ, sadece 3'ünü yitirmiþti. Yani averajla liderdi. En fazla kazanan iki takým (18'er galibiyet) Beþiktaþ ve Bursaspor'du. En az yenilen iki takým (3'er yenilgi) Beþiktaþ ile Bursaspor'du. En fazla gol atan takým (51) Bursaspor'du ve en az gol yiyen takým (18) Beþiktaþ, hemen arkasýndan gelen takým (20) ise yine Bursaspor'du. Beþiktaþ ile birlikte 61'er puana ulaþan ama averajla onun üzerinde duran Bursaspor, bir anlamda da ligde 2009'un þu ana dek en verimli takýmýydý.

Baþarý, tesadüfen gelmiyor. Üst düzey oyuncular almak, pahalý kadrolar kurmak, o kadrolarý yýldýz oyuncularla süslemekle de gelmiyor. Bazen baþarý, mütevazý kadrolarý iyi çalýþtýrmak, iyi yönetmek, iyi oynatmakla da kazanýlabiliyor. Bursaspor bunun, daha doðrusu yýlýn örneði. Þu an ligin, G.Saray'dan sonra en fazla (24) gol atan ve ikinci sýraya kadar yükselen takýmý. Gol bulamadýðý tek maç, sahasýnda Fenerbahçe'ye 1–0 yenildiði maç. Ligde Sivasspor'dan boþalan yerde þu an Bursaspor var. Bu çýkýþ devam eder mi? Umarým eder. Zeki Çol

PFDK, Fenerbahçe'ye ağır fatura kesti ürkiye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Turkcell Süper Lig'de F.Bahçe ile G.Saray arasýnda oynanan derbi maçýn dosyasýný karara baðladý. PFDK derbi maçta yaþananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 2 maç seyircisiz oynama cezasý verirken, maç öncesi kavgaya karýþan Fabio Bilica ile Roberto Carlos'a yumruk atarak kýrmýzý kart gören Abdul Kader Keita'yý da 3'er maçla cezalandýrdý. Fenerbahçe Kulübü, sahaya atýlan yabancý maddeler ve yardýmcý hakem Tarýk Ongun'un baþýndan yaralanmasý nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezasý aldý. Buna göre TFF, ligden düþürülen Ankaraspor

T

Topa 103 km hızla vurmanın sırrını açıkladı C Barcelona'nýn Ýsveçli forveti Zlatan Ýbrahimoviç'in geçen hafta sonu Real Zaragoza'ya serbest vuruþta attýðý golde topun saatte 103 kilometre hýzla gittiði belirtildi. Barcelona'nýn 6–1 kazandýðý maçta, serbest vuruþtan skoru 2–0'a getiren golü atan Ýbrahimoviç'in topa verdiði hýz Ýspanya'da konuþuluyor. Geçen sezon Ýnter formasýyla Ýtalyan liginde serbest vuruþtan iki gol atan Ýbrahimoviç'in bu gollerin birinde topa saatte 124 kilometrelik hýz verdiði hatýrlatýldý. Ýsveçli futbolcu, topa sert

F

vurmayý Ýnter'deyken Sinisa Mihajloviç'ten öðrendiðini açýklarken, ''Zaragoza maçýnda serbest vuruþu ben kullanmak istedim, çünkü Ýtalya'da bu tip vuruþlarda çok çalýþma yaptým. Antrenmanlarda eðer yanýnýzda Mihajloviç gibi biri bulunuyorsa sert þut çekmeyi öðreniyorsunuz. O, topa iyi ve sert vurmayý bilen bir futbolcu'' dedi. Real Zaragoza'ya attýðý golden dolayý heyecanlandýðýný ve çok mutlu olduðunu kaydeden Ýbrahimoviç, Barcelona'ya artýk uyum saðladýðýný ve fiziksel olarak kendisini çok iyi hissettiðini söyledi.

maçýný ceza kapsamýna alýrsa Sarý–Lacivertli ekip sadece 14. haftadaki Kasýmpaþa maçýný seyircisiz oynayacak. Eðer bu maçý dikkate almazsa F.Bahçe, 16. haftadaki Ankaragücü maçýný da seyircisiz oynayacak. Maç öncesi çýkan kavgaya karýþtýðý için Fenerbahçe'nin Brezilyalý savunma oyuncusu Fabio Bilica'ya 3 maç men cezasý gelirken, Roberto Carlos'a attýðý yumruk nedeniyle kýrmýzý kart gören Galatasaraylý Abdul Kader Keita da 3 maçla cezalandýrýldý. Bu arada Galatasaray Kulübü'ne de taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý ve maç sonrasý basýn toplantýsýna futbolcu katýlýmýný saðlayamamasýndan dolayý toplam 10 bin TL para cezasý verildi.

VALERİ BOJİNOV’dan eşine az rastlanır gol

‘Milli takımın başına yabancı çalıştırıcı gelmeli’

Ýtalya'nýn Parma takýmýnda top koþturan Bulgar milli takým oyuncusu Valeri Bojinov, Seria A'daki 25 golünü attý. 52. dakikada oyuna giren Bojinov, 5 dakika sonra ceza sahasýn dýþýnda çektiði þut aðlarla buluþtu. Sezon baþýndan bu yana sekizinci maçý olan Bulgar oyuncunun 3 golü bulunuyor. Maçý 2–0 kazanan Parma, Ýtalya liginde 4. sýraya yükseldi.

Bulgaristan Futbol Federasyonu Üyesi ve Ümit Milli Takým sorumlusu Emil Kostadinov, milli takýmýn yabancý bir teknik direktör tarafýndan çalýþtýrýlmasýný istedi. Önerimi daha önce de söyledim. Yabancý hoca olma ihtimali var. Mari Stoilov iyi bir seçim, ancak bu isim hakkýnda çok spekülasyon yapýlýyor. Ne kadar verim alýnabilir, bilemiyorum.' açýklamasýnda bulundu.


EÐLENCE Z A M A N 11 2 - 8 EKÝM 2009

FIKRALAR

liþtirilen en zevkli, en hoþa giden enstrüman “klavye” olmuþtur. Klavye’de ses, tellerin titreþimleriyle elde ediliyordu. Teller gergin yaylar durumundaydý ve bunlarýn üzerindeki düzleþtirilmiþ pirinç bir pimle basýnç uygulanýlmaktaydý. Bu müzik aletinde çalanýn isteðine baðlý olarak ses tonunu güçlendirmek ya da düþürmek (azaltmak) imkaný vardý. Gene buna yakýn baþka bir müzik aleti daha yapýlmýþ olup, bu alet dikdörtgen biçimindeydi. Dört oktavlý bir anahtar düzeniyle çalýnýyordu. 17. yüzyýlda baþka bir müzik aleti yaygýnlaþtý. Sözkonusu müzik aleti klavye’den daha büyüktü. Genellikle iki dizi anahtar düzeni vardý. Biçim itibarý ile büyük bir piyanoyu andýrýyordu. En sonunda, 1709 yýlýnda Bartolommeo Christofori bildiðimiz piyanonun ilk örneðini yaptý. Tellerin vurmayla tuþlara basarak ses vermesi, bunu daha önceki örneklerden ayýrýyordu. Tuþlarla ses verme düzeni, önceki örneklerin en büyük sakýncasý olan sürtünme sesinin bertaraf edilmesini saðlamýþtý. Bestelerinde piyanonun en yaygýn ölçüde kullanýlmasýna zemin hazýrlayan besteci Beethoven’dir.

Piyanoyu kim nasıl icat etti? Org ya da organ denilen müzik aleti hariç, piyanonun en karmaþýk müzik aleti olduðunu acaba biliyor musunuz? Gerçekte,piyano adý “yumuþak-kuvvetli “anlamýna “pianoforte” deyiminden gelmektedir. Bu da, piyanonun ne kadar deðiþik tonlarda ses verebilen bir müzik aleti olduðunu belirtmek için düþünülmüþtür. Piyano böylesine karmaþýk bir müzik aleti olmasýna raðmen, ilk þekli “monokord tek kiriþ” diye adlandýrýlan son derece ilkel bir kutu yapýsýndaydý. Bu kutuda sadece bir tel geriliydi ve skala’nýn aralýklarý kutunun üzerinde iþaretlenmiþ bulunuyordu. Eski kudsal kitaplarda da böyle bir müzik aletinin bahsi geçmektedir. M. S. 1000 yýllarýnda, Guido d’Arezzo adýnda bir Ýtalyan bu müzik kutusunun üzerine uygulanmak için sürgülü bir köprü icat etti. Köprünün varlýðýndan yararlanarak baþka teller ve anahtarlar ekledi. 16. yüzyýlda sözkonusu müzik aleti yaygýn ölçüde kullanýlmaktaydý. Sonradan bu müzik aletinden ge-

BULMACA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 lenmiþ patlýcan, sarýmsaklý yoðurt ve kýyma ile yapýlan bir çeþit yemek. 3) Parlama.– ‘Menfaat saðlayan, faydalý’ anlamýnda bir erkek ismi. 4) Ýlaç.– Bir iç organýmýz. 5) Ýyi cins beyaz tiftik. 6) Fiyat yaftasý. 7) Anahtar, düðme gibi takýlýp çýkarýlabilen bir parça yardýmýyla çalýþan kapatma aleti.– Bir baðlaç. 8) Dýþkulak iltihabý.– Kolayca yutulabilmesi için toparlak duruma getirilmiþ ilaç. 9) Doðu Karadeniz’de yaþayan halkýmýza verilen bir ad.– Olay, hadise. 10) Bir sayý.– Ressamlarýn boyalarý üzerine dizerek fýrça ile karýþtýrdýklarý tahta veya porselen levha. 11) Romanya’da bir þehir. 12) Din ilimleri.

N A F Ý 3 L E M

D A L A K

4 5 6 7 E O E K M T Ý Ý L K Ý E T T V H E F Ý L Ý K

8 9 10 11 O L O L T A N Ý Z G T P A V A L H A L A A K E T P A T Ý

12 Ý L A H Ý Y A T

SOLDAN SAÐA: 1) Soyu tükenmiþ canlý bilimi. 2) Bayrak.– Özellikleri bakýmýndan silisyumla kalaya yaklaþan, parlak beyaz renkli, basit element. 3) Kur’an alfabesinde bir arf.– Bitkilerde yeni sürgün, tohumdan çýkan ilk uçlar.– Galyumun sembolü. 4) Öðütülmüþ tahýl tozu.– Maðaralarda tavandan damlayan kireçli sularýn katýlaþmasýyla tabandan yukarýya doðru oluþan kalker birikintisi.– Eðik olarak kesilmiþ kenar. 5) Küçük kanal.– Bir ilin en üst düzeydeki yöneticisi. 6) Yüzeyi ýþýða karþý duyarlý bir madde ile kaplý kâðýt üzerine, kalýptan çekilmiþ resim kopyasý.– Anadolu’nun çeþitli bölgelerinde davul ve zurna eþliðinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu. 7) Uygunluk, mutabakat.– Ýnek derisinden bir tür ince meþin. 8) Kýymetli bir taþ türü.– Derinin, dokularýn ve organizmadaki sývýlarýn sarý bir renk almasýyla beliren hastalýk, sarýlýk. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Sakarya’nýn bir ilçesi. 2) Köz-

2 A L Ý N A Z Ý K

☺ ☺ ☺ Hoca, bir gece gürültüyle uyanmýþ. Bakmýþ, bir hýrsýz eþyalarý topluyor. Adamdan korkmuþ. Sesini çýkartmamýþ. Ama peþine de düþmüþ. Az sonra, durumu farkeden hýrsýz, kýzgýnlýkla sormuþ: -Beni neden takipediyorsun bakayým? Hoca, sakin, piþkin yanýtlamýþ. -Taþýdýðýn evin sahibiyim de. ☺ ☺ ☺ Cemal askere gidiyor diye annesi aðlýyormuþ Temel, Ne aðlaysun, ceri hatta kalursa pi mesele yok, cepheye ciderse iki ihtimal var, ya yaralanur ya yaralanmaz. Yaralanursa ya iyileþur ya iyileþmaz. Ýyileþurse iyi, cepheye tekrar cöndermezler. Ölürse ya cennete cider ya cehenneme. Cennete ciderse iyi ,cehenneme ciderse öyle pi evlat içun aðlamaya deðmez... ☺ ☺ ☺

1 P A M U K O V A

☺ ☺ ☺ Kýr saçlý yaþlý adam kamyoncularýn durup yemek yedikleri benzin istasyonunda kahvaltýsýný yaparken içeriye, deri ceketli, dev gibi üç tane serseri girmiþ.. Birincisi adamcaðýzýn tabaðýndaki böreðe sigarasýný söndürüp barýn önündeki sandalyeye oturmuþ. Ýkincisi adamýn içtiði sütün içerisine tükürüp bardaki yerini almýþ. Üçüncüsü adamýn tabaðýný ters çevirip arkadaþlarýnýn yanýna geçip oturmuþ. Adamcaðýz en ufak bir itirazda bulunmadan barý sessizce terk etmiþ. Kýsa bir süre sonra serserilerden biri garson kýza dönüp “Ne biçim herif bu? Erkekliði beþ para etmezmiþ!” demiþ. “Evet!” demiþ kýz, ”Þöförlüðü de beþ para etmezmiþ. Benzinlikten çýkarken dev gibi TIR’ý ile üç Harley Davidson’un üzerinden geçti!”

1 2 3 4 5 6 7 8

Bir akýl hastasý, bulunduðu kaldýrýmdan karþýya geçip rastladýðý ilk görevliye sormuþ : -Affedersiniz, karþý kaldýrým nerede acaba? Görevli þaþýrmýþ ama yine de karþý tarafý göstererek : -Ýþte þurada, demiþ. -Kime yutturuyorsun yahu. Daha þimdi orda sordum, burayý gösterdiler! ☺ ☺ ☺ Padiþahýn biri, -‘Bana yalan söyleyebilene bir küp dolusu altýn vereceðim!’ demiþ. Yalancýlar, hemen saraya koþuþturup baþlamýþlar yalana; “Bir kuþ, aslaný kapýp yuvasýna götürdü.” “Bunun neresi yalan? Kuþ kartaldýr, arslan da kuzu kadar minik bir yavru. Kaptý mi götürür tabii!” ‘“Komþu ülkede bir eþeði kral yaptýlar!” “Ülkenin kralý, pencereden bakýnýrken tacýný düþürmüþ. Taç da pencerenin altýndaki eþeðin baþýna geçmiþ. Taç kimin kafasýndaysa, kral odur tabii!’’ “Padiþahým, ben gökyüzüne bir ok attým. Altý ay sonra geri döndü!” “Senin ok bir aðacýn üstüne düþmüþtür. Aðaç, sonbaharda yapraklarýný dökünce, takýlacak yer bulamayýp yere inmiþtir.’’ Böylece padiþah, her yalana gercek bir bahane bulmuþ ve kimse padiþaha bu yalandýr dedirtememiþ. Ama bir gün bir Kayserili gelmiþ; “Padiþahým, sen benim babamdan borç olarak bir küp dolusu altýn almýþtýn. Þimdi geri almaya geldim. Yalandýr dersen ödülümü ver. Yalan deðil dersen borcunu öde!’’

NEDEN NİÇİN?


2 - 8 KASIM 2009 | 12

Ayvayý yemeyin, reçelini yapýn Kýþ denilince akla ilk gelen meyvelerdendir ayva. Birçok meyvenin tatlýsý, reçeli, kompostosu yapýlýr ama ayvanýnki baþka! Her ne kadar 'ayvayý yemek' deyimi olumsuz bir anlam taþýsa da ayvanýn reçeline doyum olmaz. Kaynatýldýðýnda çekirdeðinden ortaya çýkan kýrmýzý renk de fantastik bir görüntü katýyor bu lezzete. Sizin de canýnýz ayva reçeli çektiyse tatlýsýný, reçelini ve kompostosunu yapýn! Ýþte tarifler. biridir; sonbahardan zemheriye geçen zamanlarda evlerimize misafir olmayý bekleyen ayva. Kýþ hastalýklarýna birebirdir ayný zamanda; yemesi bir o kadar zor, tadý hafif ekþi... Ayva, divan edebiyatýnda þairler tarafýndan sevgiliye atýfta bulunmak için de kullanýlýrmýþ. Sevgilinin yüzü, çenesi, gerdaný, olarak sadece þiirlerde vurgulanmakla

kalmamýþ; türkülere, deyimlere de konu olmuþ. Osmanlý tatlýlarýnýn en çok talep edilen meyvelerinden biri olan ayva, tahtýný kimseye kaptýrmýþ gözükmüyor. Halen menþei ayva olan tatlýlar özel tariflerde ve güzel mekânlarda konumunu koruyor. Ayva zamanýnýn geldiði þu günlerde ayva tatlýlarýnýn farklý tariflerini derledik.

Saraylı ayva tatlısı MALZEMELER: 5 ayva, 3 tane karanfil, 2 su bardaðý toz þeker, 2 su bardaðý su, 3 elma, gýda boyasý, kivi, muz, nar, kaymak.

FOTOÐRAF: MEHMET YAMAN

Çoðumuz için vazgeçilmez meyveler vardýr; pazara, manava gittiðimizde kesinlikle aldýðýmýz elma, portakal, mandalina gibi... Bazý meyveler de var ki onlarý biliriz ama zaman zaman tercih ederiz. Tercih etme sebebimiz tatlý ve reçel yapacak olmamýzdýr. Tabii bir de çok faydalý olduðunu duymamýzdýr. Ýþte onlardan

YAPILIÞI: Ayvanýn kabuðunu soymadan ortadan ikiye kesip çekirdek yataklarýný çýkarýn. Altýndan çok az keserek düzgün durmasýný saðlayýn. Tencereye yerleþtirip üzerine þekeri ve karanfili ekleyin. Su ile gýda boyasýný tepsinin kenarýndan ekledikten sonra kýzarana kadar piþirin. Piþen ayvalarý tepsiye geçirin. Hazýrladýðýnýz elma harcýný tek tek meyvelerin içine ilave edin. Tenceredeki sudan da biraz kattýktan sonra tepsinin aðzýný yaðlý kâðýtla kaplayýp fýrýnda piþmeye býrakýn. Kývamýný bulan ayvalarý servis tabaðýna alýp üzerini kivi, muz, çilek gibi meyveler ile süsleyin. En son üzerine bir parça kaymak ilave edin.

Ayva reçeli MALZEMELER: 2 kg ayva, 2 kg toz þeker, 1,5 litre su, 10 karanfil, 1 adet limon suyu. YAPILIÞI: Ayvalarýn kabuðunu soyun ve rendeleyin. Tencerenin içine 1,5 litre suyu ve rendelenmiþ ayvalarý ilave edin. Ayýrdýðýnýz ayva çekirdeklerini de tencereye katýn ve kaynamaya býrakýn. Tencereye 2 kg toz þeker ve 10 adet karanfili de koyduktan sonra piþirmeye devam edin. Kývamýný alan reçele, ocaktan indirmeden 10 dakika önce limon suyunu da katýn.

Ayva kompostosu

AYVANIN FAYDALARI   

Çocuklarda büyüme ve geliþmeyi saðlar. Kalp, akciðer, boðaz, mide, göz, baðýrsak ve aðýz rahatsýzlýklarýnda hastalýklarý önlemeye yardýmcý olur. Her yaþta sinir sistemini güçlendirir, mide ve baðýrsaklarý mikroplardan korur, hazýmsýzlýk gibi sorunlarý önler. Cildi güzelleþtirir, zinde ve parlak gösterir. Grip, nezle ve bronþit gibi solunum  

yolu hastalýklarýnda iyileþmeyi hýzlandýrýr. Meyvesi ve meyvesinden hazýrlanan þurup ve komposto ishale iyi gelir. Vücudun gücünü artýrýr, yorgunluk ve bitkinlikten korur. Aðýz kokusuna birebirdir. Kandaki kötü kolesterolü düþürerek damar sertliðinden korur. Ayvanýn çiçeði de kaynatýlýp içildiðinde annenin sütüne de iyi geliyor.

MALZEMELER: 5 orta boy ayva, 10 bardak su, 5 su bardaðý toz þeker. YAPILIÞI: Bir tencereye soyduðunuz ve küçük küpler halinde doðradýðýnýz ayvalarý ve suyu ilave edin. Daha sonra kompostonun kýrmýzý renk almasý için ayvanýn çekirdeklerini de katýp kaynamaya býrakýn. NOT: Çekirdeðin kýrmýzý renk vermesi için kompostoyu düdüklü tencerede piþirin. Ayrýca ocaktan indirdiðiniz tencereyi, aðzýný açmadan 3–5 saat demlendirmeyi unutmayýn.

Zaman Bulgaristan, Sayi 45 / 2009  
Zaman Bulgaristan, Sayi 45 / 2009  

Zaman Bulgar'stan gazetesi

Advertisement